Sunteți pe pagina 1din 136
Pro |_jurisprudenta = 10. u 2. 1B. 1. 16 “16. v7. 18. 19. 20. 2 22. 23. 24, 25. 26. 27. 28. Tribunalul Municipiutui Bucuresti judiciard in materie penala 1990, Casa de Editura gi Presa Sansa”, Bucuresti, 1991. ‘Tribunalul Municipiului Bucuresti. Culegere de practicé judiciara in materie penal 1993, Casa de Editura gi Presi ,Gansa”, Bucuresti, 1994. Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practic judiciara penal 1994, Editura Continent XXI, Bucuresti, 1995. Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practicd judiciars in materie penali 1998, Editura All Bock, Bucuresti, 1999. Curtea de Apel Bucuresti, Culegere de practica judiciaré in materie penal 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2008, Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practic judiciaré in materie penal 2007, Editura Rosetti, Bucuresti, 2001 Curtea de Apel Brasov, Culegere de practic 2003-2004, Editura CH. Beck, Bucuresti, 2006. diciar’ in materie penal ra CH, Beck, Bucuresti, 2011. Codul de proceduré penalé, Editura Hamangiuy, Bucuresti, 2008. 1 Nengu, A. Crigu, Codul de procedura penala adnotat, Editura All Beck, 2003. LC. Kévesi, D. Ti ‘Arestarea preventiva, Aprecierea pericolului social concret pentrit ordinea publicd: practicd judiciar’, hotarari CEDO, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009. iva. Practich judiciar’ 2008-2010, Editura in procesul penal, Editura Hamangiu, Bucuresti, Planigerea impotriva actelor si mAsurilor procurorului, editia a 3-a, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2011. M. Ct Executarea hotérarilor_penale. jucuresti, 2006. esti. Buletinul Jurisprudentei 2004, Editura All Beck, Practicé judiciar’, Curtea de: Apel Bucuresti, 2005. Curtea de Apel Ploiesti. Buletinul Jurisprudentei. Culegere de practic judiciaré 1993-1997, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999. 29. 30. 31. 33. 34, 35. 36. mm Curtea de Apel Timisoara. Buletinul Jurisprudentei. Culegere de practic’ judiciard 2000-2001, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002 Curtea de Apel Timisoara. Buletinul Jurisprudentei. Culegere de practic’ judiciaré 2003, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004. Curtea de Apel Bragov. Culegere de practic’ judi Uni Sast, Brasov, 1997. Revista Buletinul Casatiei 2008- 2012, Editura CH. Beck. Revista Curierul Judicar 2008-2012, Editura C.H. Beck. Revista Buletinul Curtilor de apel 2008- 2012 Editura C.H. Beck. Revista Dreptul, Editura Universul Juridic. Revista Romand de Drept. grafie general’ 268 | Bibliografie general 6 2 64. 65. 66 67. 68 69. 70. Puscosu V, ‘Proceduri penale. Sinteze practice, Edittira Universul Juridic, Bucuresti, 2012. rade J, Procédure pénale, Cujas, 10 edition, 2000. Radu Gh., Masurile preventive in procesul penal roman, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007. Rimureanu,V. Aspecte procedurale alt extinderii procesului penal, RRD. nr. 1/1972. Tanoviceanu L, Dongoroz V., Tratat de drept penal si procedura penal, vol. Il, 1947. Tanoviceanu I, Tratat de drept si proceduri penala, vol. V, Ed. Curierul Judiciar, edifia a2-a, 1927. Theodorn Gr., Moldovan L., Drept procesual penal, E:D-P., Bucuresti, 1979. Theodoru Gr, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucuresti, 207. Trechsel S,, Human Rights in criminal proceedings. Oxford University Press, 2006. Udroiu M,, Procedur penal’, editia 2,£4-C.H. Beck, Bucuresti, 2011. Vasiliu AL, Teoria generalé a ectelor de procedura penala, Editura All Beck, Bucuresti, 2003 Volonciu N, Barbu A, Codul de proceduri ‘penal’ comentat, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007. Volonciu N., Morosanu R., Codul de procedura penala comentat, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007. Volouciu N., Tuculeanu A. , Codul de procedura penala comentat, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007. i Volowciu N, Vasiliu A., Codul de procedura penal comentat, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007. Volonciu N., Tratat de proceduré penala. Partea generala, vol. I-l, Editura Paideia, Bucuresti, 2001, JURISPRUDENTA Jurisprudenta redata in prezenta lucrare se regiseste, in principal, in urmatoarele baze de date juridice: wwwscj.r0 ~Site-ul oficial al inaltei Curti de Casatie si Justitie; www. jurindexo —_- Site aflat sub egida Consiliului Superior al Magistraturii; portal ust.ro ~Portalul instantelor de judecat ~ bazi de date online apartinénd Ministerului Justitiei: www.legalis.r0 - Biblioteci juridico-economicd on-line, Editura CH. Beck De asemenea, unele soluti jurisprudentiale se regasesc si in urmatoarele Iucrari: 1. G. Antonin, V. Brutaru, Revista de drept penal. Stuelii si practicd judiciars (1994-2007) editia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008. 2. G. Autoniu, A. Vltsceanu, A. Barbu, Codul de procedura penalé, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2006. 3. V, Bogdinescu, L. Pastor, Probleme de drept din deciziile Curtii Supreme de Justitie 1990-1992, Editura Orizonturi, Bucuresti, 1993, 4G. lonescu, 1. fonescu, Probleme de drept din jurisprudenta Curtii Supreme de Justitie in materie penala 1990-2000, Editura Juris Argessis, Curtea de Arges, 2002. 5. V. Papndopol, M. Popovici, Repertoriu alfabetic de practica judiciara in materie penala pe anii 1969-1975, Editura Stiintfica si Enciclopedics, Bucuresti, 1977. 6. V. Papaiypol, M. Popovici, Repertoriu alfabeticde practic’ judiciara in materie penalé pe anii 1976-1980, Editura Stiintfica si Enciclopedic’, Bucuresti, 1982. 7. V. Papaddapol, $¢. Danes, Repertoriu de practic’ judiciaré in materie penala pe anii 1981-1985, Editura Stiintificd si Enciclopedics, Bucuresti, 1989. & Curtea de Apel Bucuresti. Practics judiciaré penal 2001-2002, Editura Brilliance, Piatra-Neamt, 2004. 9 Curtea de Apel Bucuresti. Practica judiciaré penal’ 2003-2004, Editura Brilliance, Piatra-Neamt, 2006. 266 | 15, 16, W. 18. 19, 20. a 2. a. 32. 33. 34, 35. Bibliografie general& Ge Europene a Drepturilor Omul nr. 11/2004. Gorgi |, Considerafii privind actele premergitoare efectuate de organele de urmarire penal, RVD. nr. 1/1974. Guinchard S,, Buisson |, Procédure pénale , Litec, * édition, 2008, “Hardstasan A., Folositea interpretilor in procesul penal, R-D-P. nr. 4/2004 Hockt W. Legituri si deosebiri intre unele institutii de drept procesual in cadrul urmaririi penale, RD. nr. 8/1973. Ifeenie V., Dermengiu D., Medicin8 legala, Editura CH. Beck, Bucuresti, 2009. Ionescu D., Procedur& penala, Partea generalé, Editura Sfera Juridica, 2007. Kahane §, Dreptul procesual penal, Editura Didactic’ si pedagodics, Bucuresti, 1963. - Kahane S., Actele de sesizare cate conditioneaz’ inceperea urmari RRD. nr. 4/1973. Kahane §, Stractura gi continutul hotdrérilor judecdtoresti in lumina prevederilor noului cod de procedura penal, RR, nr. 6/1968. Lascit C.D,, Lascu 1, Cateva probleme legate de cercetarea penal efectuaté de un organ necompetent gi consecinfele sale, Dreptul nr. 8/1996. Lefterache L., Dreptal la ap&rare. Ascultarea inculpatului, R-D-P. nr. 2/2005. Lorince A.L, Drept procesual penal, editia a I-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010. Lupascu D., Punerea in executare a pedepselor principale, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003, Lupascu D., Aspecte comune privind procedura la instanta de executare, Dreptul nr. 1/2003. Lupagett D., Autoritatea de lucru judecat a hotararilor penal rr. 3/2000. Lupascu D,, Schimbari in executarea unor hotirari, nlaturarea sau modificare pedepsei, Dreptul nr. 2/2003. Lupascu D., Oprea G., Amanarea si intreruperea executiii pedepsei inchisorit saul a executdrii masurii educative a interndrii intr-un centru de reeducare, Dreptul nr. 9/1997. A, Imparfialitatea instantelor judecitoresti in lumina Conventiel Libertitilor Fundamentale, Dreptul penale, in Juridica Je Ministerului public in legiturd cu executarea hotirarilor judecatoresti penale, Drep! ‘atato di diritto procesuale penale, vol. I, Ed.VUl, Torino, 1968. ‘Mateut Gh, Tratat de procedur& penala. Partea generals, vol. I, Editura CH. Beck, Bucuresti, 2007. 54. Popes \_ 267 36. Apératorul, subiect al procesului penal~in lumina ultimelor 37. a. inceputal gedintes de practica raportusilor procesual-p idecat& in prima insten{é. in teoria si . Dreptul nr. 1/1999, 2 in cursul cerceti Dreptul nr. 4/2000. 43. Mateut Gh, Confinutul si finalitatea dezbaterilor judiciare penale in fata Dreptul nr. 11/1998. 44. Gh. Rezolvarea cauei penale de prima instanta, R.DP. nr. 2/1999, 45. E,, Termes de droit pénale et de procédure pénale, Gualino éditeur, A,, Traité de Droit criminel. Procédure pénale, vol. I, 197 de procedura penala. Partea Generald. Partea Special’, e , Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010. M, Infractiunea de audienta. Aspecte procesuale, i de a nu se autoincrimina, 50. C, Damaschin M., Procedura prezentarii materialului de urmarire penala, R.D.P. nr. 2/2000. 51, D,, Consideratii asupra prezumtiei de nevinovatie, RR.D. nr. 52. Pitulen V., Continutul si administrarea probatoriul 53. Pop Tr, Drept procesual penal, vol. I-IV, Tipografia Nationals, Cluj, 1946- 1948. D,, Consideratii_ pri reglementirii procesuale penal autoritatea de lucru judecat in cadrul RROD. nr. 1/1971 ‘86/6 su ‘eouatjod aagiuyap UeIgOY JOUR HAMZIA2d eadnse MeZOPIEUOD “O 19pI9 ‘6861 ‘9827 ‘nop ap ayinovy &] ap anbygUaIDg LOH>31I0 Pg ‘ereupd ampgoosd ap janueyy “y yassupy “y sqoou “yy juowuyouDdg ‘6£61 ‘UNO, ‘asounioy upg “du aucun ‘¢ “py ‘apeuad arensaroid on uo} "6007 “P-] © eitp ‘u8among ‘y>aq ty eMUPA ‘TaIWOPEDY “Pa ‘TA ‘A IPA ‘ugwior gjeuad ginpaooad ap ininpo> are aonasoay (eD! ‘eoruouoog ‘pg ‘aqeupd ainpanoad ap axteay, “71 sossaid “pg ‘awwoyy ap s (0102 ‘tSeznang “tananpy S10 Pa peupd sporg “yw Avy Mi “Pa ‘Teuad jensavoud ydauq ’ 007 “wonIp® of ‘2oueay ap sasteysiannin, sdssasg ‘onbrpuinl asreingeso A “5 nuuH0> 1107 “Aang ‘pa ‘Twued oanpadorg wa rei0up jeupd yo1g ‘nojnodoney “g “2007 "wo. ‘syeupd amppooug “g 070g 8002 ‘uontP? ‘sas ‘aqeupd ainpgooad ap 30 yeapup® ajeuad yorp ap asreu ne s8a0g ASIAATIA p1U}XO ‘esed0xd jeu ioupouy ToL “nSeunong ‘youtiumns “pq ‘gjeuad oveqsiBay enou 18 wading mynjeunqury, Imveig 9p avep upwnspuy “4g e at eI a 1 \pzeauun ums pdnp puEn2op uy sreumdxe apyrurdo asapan uy aynae ysoy ne rexony reqtizasd vaseiogeya YIVUINAD IAVASO! ala 262 | Cauze care inlatura consecinjele condamnéri| 3. Reinnoirea cererii de reabilitare judecatoreasca F deck instanfa de judecath a respins cererea de reabilitare judecsior aiich ca neintemeiata, petentul condamnat nu poate formula o nou! de un ant de In data respingerii cererii prin hotrre def este necesar ca in acest termen condar previtate de art. 168 NCP; v de reabiltare este aplcabitd numai ie materia ¥ dack cererea de rea ddeplinirea unor conditii de forma, aceasta poate Gack ceerea de reabiltarejudecatoreasc a fost respinsd ca prematurd, petentul condamnat poate formula o nous cerere ups moment! Zmpliniittermenului de reabilitare judecstorenscs, 4, Anularea reabilitarii Y este o misuri ce se dispune de instanfa de judecata cind, teabilitirii judecdtoresti, se descoperd ci cel real care, daca ar fi fost cunoscut’, ar tare; acord: stodrgise 0 pingerea cereri de real 1 se dispune din oficiu sau la cererea procurorulu, de instants competent s4se pronunte asupra real judecdtoresti AA Il. PARTEA PRACTICA AB daca mu sun intrrite conte penta pronunaces une hots care sa se constate interveni poe ae re reabilitarea de drept, cererea trebuie © abail ca. ¢ certs deiznbiltre udeckorenocd (Teh, jd Thal, pens dec. nr. 1055/1973). cone AA Daca cererea de reabilite \decé ee condamnat sa fie in acelasi timp reabilitat si nereabilitat, iar daci pedoy ‘ fioneze o astiel de cerere este instanja superioars in gr: Honea oat \perioars in grad (T'S, s. pen., dec. 260 | Cauze care inltura consecinjele condamnarii ‘in cazul condamnérii la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani ori in cazul detentiunii pe viaf& comutate sau inlocuite cu pedeapsa {nchisorii, dupa trecerea unui termen de 7 ani; 4) in cazul pedepsei detentiunii pe viatd, dupa trecerea unui termen de 10 ani —»|Z, persoana condamnati si nu fi sivargit o noua infractiune in termenul de reabilitare; Y din momentul punerii in migcare a actiunii penale pentru noua infractiune sévarsit’ de condamnat, examinarea cererii se suspend pana la solufionarea definitiva a cauzei privitoare la noua invi- nuire [art, 533 alin. (2) NCPP}; ¥ nware relevanté gravitatea infractiunii sau forma de vinovatie cu care este comisé. —+|5, persoana condamanata sa fi achitat in intregime cheltuielile de judecati si despagubirile civile la plata cérora a fost obligaté; ca exceptie, art. 168 lit. b) NCP prevede cf reabilitarea va opera gi dacd persoana condamnata nu a avut posibilitates si achite in intregime cheltuielile de judecati sau despagubirile civile sau cénd partea civilé a renunfat explicit si voluntar la despaigubiri @ onsenvatit 2. dack sunt indepinite condiile lege instanfatrbuie sé dispund reabi- Me eae rnd ponbiltatea des aprecia asupra oportuniti aces, acest ind un dreptal persoanel condamnate a. nu presinh importanfl pentru dura termenul doch pedespes fost aierg paneer pinta unich seu pent © pluralitate de infact (concurs, recidiva, pluralitate intermediara); 3, daca pe langé pedeapsa inchisorii # fost aplicata si pedeapsa amenzii, re judecitoreasca se va stabili in functie de pedeapsa termenul de reabi inchisorii; Ga) | reabilitarea judecatoreasca poate fi dispusa si in cazul in care condamnatul ‘a decedat pan& la implinirea termenului de reabilitare, daca instanta, evaluand comportarea condamnatului pand la deces, apreciazd ci se impune acordarea acestui beneficiu (instanta are posibilitatea de a analiza oportunitatea dispunerii reabilitirii); cererea de reabilitare judecitoreasci poate fi formulata de soful seu rudele apropiate ale condamnatului decedat; 5. perioada in care executarea pedepsei a fost intrerupta nu intra in calculul termenului de reabilitare judecitoreasci; 6, in situatia in care 0 persoana a suferit mai multe condamniri, termenul de reabilitare judec&toreasca se stabileste in functie de cea mai grea pedeaps& aplicati gi curge de la data la care ultima pedeapsa este executaté sau consideratii ca executata; 7. potrivit noului Codi penal, procurorul general al Parchetului de pe lang’ Inalta Curte de Casati gi Justi nu mai are posibilitatea de a dispune, in cazuri exceptionale, reducerea termenelor de reabilitare jucecstoreasca ‘Termenul de reabilitare judecitoreasca: 1 este un termen substantial de drept penal; 2. se stabileste prin raportare la pedeapsa stabilit de instant prin hotdrérea de condamnare; 3. cunge de la data: ‘a. punerii efective in libertate, cind pedeapsa inchisorii de cel ‘mult doi ani a fost integral executata in regim de detentie; b, actului de gratiere postcondamnatorie, in cazul gratierii totale sau a restului de pedeapsé; ¢. riménerii definitive a hota natorii; i, in cazul gratierii antecondam- 4. impliniit srmenuului de prescriptie a executrii pedepsei; e. implinirii termenului de supraveghere al liberi conditionate 258 |_Cauze care inlatura consecintele condamnarii B. in cazul persoanei juridice y V intervihe din oficiu numai reabilitarea de drept, daca in termen de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii si, dupa caz, pedeapsa comple- ‘mentard au fost executate ori considerate ca executate. EEE ie ae ee ee @ ossenvarie 1. reabiltarea de drept intervine gi pentru condamnari la pedeapsa amenzi easel de pedeape inchs are ma depagete do ani St rae eecgen de pind is dak aniinchisore fost apes. pert un aside nbuatien 2. pe drat termenult rabid dropt nase excut pedopsle acceso ins’ poate fi executatd pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi ori masurile de siguran pentr a opera reabilitarea de drept lor succesive, este necesar ca pentru toate condamnirile 58 opereze reabilitarea de drept si niciuna dintre infractiuni s& nu fi fost savarsité in cadrul termenului de reabilitare de drept pentru condamnarea anterioar’; 4. dact in antecedenta unei persoane se aflé atét condamnari susceptibile de reabilitare de drept, cit si condamnéri pentru care este incident& reabi litarea judecétoreasca, persoana condamnati poate obfine numai rea \decitoreasc’ (oritatea care tine evi- privind pedeapsa icaté condamnatului persoanei fizice; tn cazul persoanei juridice, la {mplinirea termenului de reabilitare, organul care a eutorizat infintarea ppersoanei juridice si organul care a inregistrat persoana juridicd vor sterge din oficiu mentiumile privind pedeapsa aplicaté persoanei juridice; . persoana condamnata poate solicta instanfel s4 constate intervenité reabi- litarea de drept; institutia anulai reabilitarli nu se aplicd in cazul reabilitarii de drept; NU va intervent reabilitarea de drept in cazul in care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei ori amanarea aplicirii pedepsei (dacs nu s-a dispus anularea sau revocarea aménarii aplicarii pedepsei), aceste institutii neim- plicdnd o condamnare penalé. a: Termenul de reabilitare de drept ‘Leste un termen substantial de drept penal; 2, se stabileste prin raportare la pedeapsa stabiliti de instant prin hotérdrea de condamnere; 3. curge de la data: 1. punerii efective in libertate, cind pedeapse inchisorii de cel mult doi ani a fost integral executatd in regim de detente; . actului de gratiere postcondamnatorie, in cazul feat sau a restului de pedeapsi; f totale riménerii definitive a hota cazul gratierit antecondam- natorii, i termenului de prescriptie a executérii pedepsei; implinirii termenului de supraveghere, in situatia in ‘care ‘executarea pedepsei a fost suspendata sub supraveghere; le supraveghere al liberarii conditionate: . la care amenda penald a fost achitaté integral, respectiv de la data la care executarea amenzii penale s-a stins in orice alt mod. 2, Reabilitarea judecatoreascd se poate dispune dact: 1, s-a implinit termenul de reabilitare previzut de lege ‘orii mai mare de doi ani pan& termen de 4 ani; b) in cazul condamnérii la pedeapsa f 10 ani, dupa trecerea unt sori mai mare de 5 ani pana la termen de 5 ai sagpuadsns waseoonos yruaazaqut 1 ps 1 aumtfoeryut gnou o siwOD y Es wIeTUFEPUOD eULOSsad vo pigs ‘asdapad upmooxe e aiayaneidns qns mppuadsns ve aiaySaneidns ap mymuauay rendxs eyep vy ap te ¢ ap juawza) nun easru ‘gjoymDaxa wo ereLapisuo9 HO x] evep of ap nue ¢ ap vata) un. nu gjeuuepuo> euvosiad grep ‘tue Oc aysesedap nu axe> osnpur esdeapad vj nes yrzuaure esdeapad e] 22124 aucosiad aun yugUurepuoD pAze9 UY NYO uIP aunAroy ivjwsaNaS BNI aoqzy jaueosiad [nzeo uy ydaip ap easeymaeauT “mguurepuo> eayeytaes’ $ eumgeuap ye e ayred o naquad seop nu ze ‘gueosiad o quayns narepuoo a4e0} ] autatd no wersuod as nes oundsyp 25» -101UT uguurepuo> foun ape doxpHN| eiuasuoD 2oyHa naAUOd Bs VERVITEVEE 5 YOUINOAL VILNWd 1 1} INYNWVGNO) a1a.LNIDASNOD YUNLY INI JUV IZNVO $e au vol {ou [oeenom ad ‘epaz/epst 3428p ad °s “{2:D')) p8mno gs adaour ariduosaid ap uous} now un ‘nuadnsaNUt Tmuawiow up ‘zee e “esdapad mueyrooxs yarduosard nsino adna -2nuy annsuyep asdaped foun qapinoox eox9pen w SIEPERAXe aD FID CAP YOILOVUd VaLuvd "Il TN | 9st Tojsedapad wareynoaxe gunigjul 8189 BZD 254 | Cauze care inlatura executarea pedepselor 3, gratierea colectiva antecondamantorie nu constituie un-impediment la punerea in migcare sau exercitarea acfiunit penale. Chiar dup’ intrarea in vigoare a legii de gratiere, procurorul poate dispune trimiterea in judecaté a infractorului, iar instanta, cind constaté ci fapta de care este acuzat ipatul constituie infracfiune, mai intai poate dispune condamnarea acestuia pentru infractiunea sivarsité, iar apoi va constata ci pedeapsa este gratiat 4, pentra a fi aplicabila legea prin care se dispune gratierea antecondam- natorie, este necesar ca 2) data comiterii faptei de catre autor si fie anterioari dal (publicare, intrare in vigoare sau data previiut ex ‘azul plucalitatii de infractori; 4 mai grav, sf fie realizata {tea infractionalA s8 se fi epuizat anterior datei legii de gratiere, cazul infractiunilor continue, continuate sau de obicei 5. noul Cod penal prevede cig: curs de executare, excluzand din obiectul acesteia pedepsele a ciror exe- cutare a fost suspendat’ sub supraveghere, avand in vedere natura acestei institutii de cauz8 ce inlaturd executarea pedepselor, exceptie facand ipoteza in care prin actul de gratiere se dispune altfel xrea poate privi numai pedepsele aflate in. 6. daci in aceeasi cauzd se constata ci s-a implinit termenul de prescriptie a nispunderii penale, dar gi interventia unei legi de gratiere, se va dispune Incetarea procesului penal, iar nu condamnarea inculpatului, urmata de larea c& pedeapsa aplicaté a fost grafiaté. laturarea in tot sau in parte a executirii pedepsei principale ori comutarea acesteia in alta mai usoar’; [— 2. pedeapsa principal este considerata ca executal si neconditionate la data riménerii definitive a antecondamnatorii sau de la data 3. gratierea nu are efect asupra mésurilor de siguranta si nici asupra drepturilor persoanei vatamate; 4, gratierea mu produce efecte asupra pedepselor complementare sau asupra masurilor educative neprivative de libertate, in afara de cazul in care se dispune altfel prin actul de gratiere; pedeapsa complementar’ a interzicerii unor drepturi se va executa de la data gratierii pedepsei principale sau a restului de pedeaps’; 5. nu produce efecte asupra pedepselor executate integral ori a celor pentru care a intervenit prescriptia executiri pedepsei ori a pedepsei inchisoriia cdrei executare a fost suspendat8 sub supraveghere (afara de camul cand legea prevede altfel), aceasta vizand, in principiu, pedepsele care se executi efectiv; 6. dupa gratierea pedepsei principale sau a restului de pedeaps’ rmas neexecutat, pedepsele acceso: .e mai execu! 7. gratierea nu are ca efect reabilitarea de drept a persoanei condamnat condamnarea lao pedeapsé mai mare de un an inchisoare care a fost gratiat poate constitu prim termen al recidivei; termenul de rea Jncepe si curgi de la data gratieri totale sau a restului de pedeapsé, 8. gratierea neconditionata produce aceleasi efecte ca si cea conditionata, cu menfiunea caracter provizoriu pnd la. im i de incoreare din actul de clementé. ¥ Revocarea gratierii wcercare; {in situatia in care se revocd gratierea, pedeapsa aplicaté pentrt noua infractiune se va cumula aritmetic cu pedeapsa neexecutaté a ciel gratiere a fost revocats “aud uy ghisamaue> aunyioexyut asesay nunued eimiqeis esdeapad mur ser ‘Sueosiad aun wrywutepuoD [mz09 exjuy ap sin2u0> “quueynzan esdeapad jaquguioy ajampatesg ap ysndsip grenpisrpuy easatlea -z suosiad us 99959 “gINB94 9P ‘eonpoud a9 wosdapod taginaaxo @ aseamagyu ap gamte> o ayrynsuo> eos2HeX3.“T suivawasso (D) -yeonde jraods i yearn Y 2A iueyinzar esdeapad ump esdeapad exnSurs o sours 2 yep 2 aydojuonsep y 100 aja ‘easox}ex8 equaprout aise aedapad aysane anuip ajaun nauad peg ‘gueynzal esdeapad nu 1S ‘untpeyur anump azexay nnusd ayworide ajasdapad amaysuod [f aano9[0> mrotfex8 yaysaigo “adoqu0> 350} nie a0 asdapad yeoride ne-s azeo nuquad rumijpeyjut ap ened qnzeo wy <— spnf ynue8z0 ango ap nur Hes eyeye}SUO9 360] & |eP juosojIpur ‘suaxjes ap mympe w arwoBa uy HaRHU! eyeP eT ap HBO] [NII ud apajo sonpord quaureyseg ap ysndsyp aon sod varater3 «—| snagipioy e aanrugap raEg exp ef ap TeUITLE uowreyieg ap gondsip quomaupucddjue waserte8 «— ajapaye aonposd ‘ororjea ap va8ay uy anzeaasd rayep JOUIUE ySagags aidny nnitad ayewaqy ap aaneaud aaqeonpo nsgur nes axuaiep ap ungar uy eareynoaxa no pjuessut op aitoride asdaped wumnu taud ayeod «—) ‘ayehumuoad 380 ne axe nuqued aptunsioeayuy urd nes 20798 -dopod jnwnjuens upd ayeuruayap wguurepuos nayued samp mos 22% awwosied ap eunuzajapou xeumur jun aBel und gps0" as axeD ‘suoqNAUYP -00}$0d 10 auopaupucd2}ee foo nos days anz5}00 aus 0 2489 ‘eteuad genes o-nuy ajetumuord aagensturupe zoynspureidnse 1 9140 yume exdnee aye are mu ampataud ap ysnderp grenprypur vaxoHesd ‘aotets faueosiad ayeonde 17082092 ayao 16 axequawoyduso> ojosdapad syeuad rrauawe esdeaped ‘sraySenesdns tans giepuadsns as0je azeina0x9 20159 v ajasdapad ‘azeyns9x9 e| 2p tmys¥ew tepuod yuadensns ezne> up yndaou] e nu azenoaxe s0x—9 © ajesdopad — | ‘eyeynaaxa efop ajasdapad stad ayeod mu arottes® ap eduaprzaad jmairep 4 ‘oyeuurepuc> aompuin| jaueosrad tmmesoae nes yoRay ymuewezaidas ap Ho aeueP “Nop raueosiad tnynjos aje apn ySeajane ap 16 winaaid ‘exoyseo" mido> 0 ayuouns ‘pleas ‘uapuaosep ‘uapuadse ‘ayeuurepuo> raueoszad ynios oP ve urmoasd ‘ejaysane ye qeBar Inqueyuazasdar wo yruoygupde ap “giemUTEpUOD gpzy eurosied ap eimmsos y ayeod glenprarpu aree18 2p eax010> © saysod sopaueosiad yeye yrepio7e ipagpuy acyiouS 0 x00p 2959 ergjo4 e yarnuyep vozoupuigs ydnp reurnut OW ut goFtqnd a aze> 3109p yeumsepuod 22121/ 10,29 spuogew 38 21401 ‘ereuutepuoo ap ‘npyo wp nes 219199 | ‘1PPYO vrmewoy apanmpasary “T sop ysndsip yaivod_p ‘oxarjer8 ap mympe we areoSia ur yugnuT pmuowow ej pued ayrSzeKys-nmedpesjut nyued e528 ap aigeas ajautum uy feumu #S yeuod poD [nou ap ginzeaasd “greosn your psdeapad o-nut ejayseoe wareynuroa 140 vasdapad yaginoex9 & ‘eed ‘uy mos yoy uy ‘earemagruy eundstp 9s are> und ghuaurap ap [mde ase p i TT eae waaaLLVuo€ 5 quaurueg “2 L “pqepo nant aise asaytes8 ap adap <— ‘gueosiad gape ap gmnogy soy e erenplarpur azeqes8 ap vorota> puys DUNE ‘youn ropfeuurepuos eqidaoxa no “ta rueDyoued ang ap wezTy>s y ayeod «—| sagpuadsns e dup 2p vyemp no as-npurSunyasd nes usu ‘ozepuadsns ap eznie> ye}20ut v afe> UL enyZ UIP Tasso ras St eiduosaxd “¢ 1 aynzqaar e nes oxejnure wy yarfeysaquao eazeuoyinyos ey puted anpadser ‘asdapad juginoexa vasenyes/earedaouy ej gued pzresnp eozepuadsns 7 Toyssdopad woveynaaxe pamagjuy aze9 azneD | TS 250 | Cauze care inlatura executarea pedepselor 2. data rdménerii definitive a hotirarit de revocare sau anulare a ama pedepsei, a suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei sau a liberairii conditionate; ( 3, data rménerii definitive a hotérarii de inlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa inchiso fa Oe eae ae 4. data la care pedeapsa principal a amenzii a fost executata sau cazul pedepsei complementare aplicate considerata ca execu persoanelorjuridice;. i prin care sa dispus inlocuires, in 5. data ramane! cazul inlocuirii masurilor educative. —— exccutirii pedepsei_ amen: i pedepselor complementare, acesta din urma ince [iso 7. 2 ee ¥ intreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei | 1 intervine prin: a. inceperea executarii pedepsei; b. sivargirea din nou a un c. sustragerea de la executare, dupa inceperea Jexecutrii pedepsei; \——_—_—____{ cuirea obligalici de plats a amenzii cu 2. dup: perioada de ti exec rnumai de la data implinirii termenulul de prescriptie # execut8rii pedepsei executarii pedepsei exist’ numai principale prescriptia general, nu si prescriptia specials, Detecte 1. pedepsele principale sunt considerate ca exe ch 2. dupa expirarea termenului de prescriptie a execu in sarcina persoanel cipale sta plementare. ¥ Suspendarea cursului prescriptiei executirii pedepsei 1 intervine: : paneanidau nes ganeatid) eaneonpa eunsgws sndsip e-s axe wid qe pjou v anoodsox ‘azeuusepuion ap TB:PI04 & aNRFUP HAUELUEE Ee “L * 1 ap ezvaqnaye> a8 15 youod ydoup ap ayeriueis -qng auaway juns sojesdapad remndexe w ayiduosaxd ap syeuaua], ‘aid Teun panwonpe eanspul fo ywoder ui auose1d 9s eoreynoana ‘2anyeonpa soqtinsyur eazmooye1 sndsip e-s yep "aLLWANASEO (P) Zap wind yeu nu ep EMT areuogit op oaneatad saneonpa ymspur eemp no [eR wauusey wn (a ‘ayeyaqy| ap aaneatidau sagvonpa aunspun nnuad “Tue Z (e [ uns aageonpa zoppnspwr Fgin2ax@ e ar}dunsasd ap ajouauaL t | isaxan psdaaped a tno uedos uy ponoqnopo 26 axldunsaad ap ynuzsuusay “phueysut ang ap esncat ieSiyqo sanmdapurau e nes arayBaneidns ap roymseus v piurparo-ear n> | appodsazou e azeuimn v9 ayeuorirpud> mxesaqHy easeDOADE yUAAFATUL & |EP ‘gyeoride pecvapad enow aridunsaid ap ynjmuaunsay eanqeys ey aropan uy wav eA as ‘jasdapad vaxeoyrpour auEMoiul “ddON S85 “HE ‘rumgoexyut ap mynsimouoa jrzeo wy gue Nas esde—apad nes yeuUTEPUO? oj & jmedirout area najuad eaunrioesyur nnjuad eupiqeis esdeapad azopan ae-npupur| ‘plueisut ap gimaeas esdeapad aajaiiy a6 pcoara 2s 20 vsdoaped wd “T | anivaxasao () ‘epuawe aise vsdeapad are> uy [nze9 U nc 7 teezeostypuy no asdapad aypepofa> 1nze> ut ‘suo ST ap aE mu nu avp ‘eveqnaaxe ay us pzvoum 29 Jasdapad eiemp soyd “Tue S (4 “que gj ap axes yeur vareosnpur nes yea ad vaunsjuajap ayso gieinoaxa 1 pzeautun azeo esdeapad puy> “Tue ap Oz (¢ ‘aorpuin| sojaueosied prearde prewuouraiduzoo esdeapad naued ‘nue ¢ (q yzuawe e gjedmuud esdeapad nzquad “ue ¢ (2 squns puofeut prey vuvosiad ngjuad yasdapad rupinzaxe © axjduosaud ap ayaueunay t uns EP -um{ Suvossad niquad yasdapad yuyinsaxa e atiduosasd ap ayauaunay, + "reuauan wsdoapad moeqg » asm josnyou yasdzpad vjunp no yodoe uy gzvan2qa 38 ariduososd ap Ruowa ‘uosppuy esdeapad no weuawe yesdapad MAMORU TALE UE *E Cra ‘aBay ap ainzpaoed opHPUOD anmdopus juns yoep azoynsaxaysod gaippar ap vores ourios vaind eA as ‘jeuoduajuuayaead nes geuoruayuy pumeoespu youn e NOU Lp |HOWTWOD ezajod} wy ‘feuad quapanayue un azenuRUOD UE MyRsUOD eA eATETUTEPUO? "Z sgyeunsu0> pao nujuad uo mumezegjut e eyeuey PULZOS nauad varenuTepuOD sndsIP eS pep OLETpUT aumar vA as faumora (eaxopPnuis 16 nu) eaHROUT ap seu jojssdepad waseindaxe RunigjuL e1e> azneD | re 246 | Cauze care inlatura executarea pedepselor “4. condamnarea la pedeapsa inchisorii mai mare de un an aplicaté unui infractor major pentru sivargirea unei infractiuni intentionate sau iénfionate, care a fost amnistiata, nu constituie prim termen al 5, constituie un impediment la revocarea gratierii conditionate a pedepsei sau la revocarea liberirii conditionate (cénd amnistia vizeaza infractiunea dina cérei condamnare s-a dispus liberarea); 5. amnnistia nu produce efecte asupra drepturilor persoanei vatimate/parfi vile si nici asupra masurilor de siguranté, cu exceptia confisc&ri extinse. > 2, PRESCRIPTIA EXECUTARIL PEDEPSEL ¥ Este prescriptibila | 11. executarea pedepselor principale aplicate persoanei fizice sau ji te solicita pentru amnistici nu condamnatul care se bucura de efe despigubiri civile pentru partes executaté din pedeapsi sta infractiunea amnistiat’ inlsturd executarea masuril state care nu au fost executate sducative privative sau neprivative de © osserva’ 1. persoana condamnati poate invoca interventia amnistiei postcondam- natorii pe calea contestatiei la executare; condamnarea anterioar pentru care s-2 dis impediment la dispunerea renuntirii la aplicarea_pedeps aplicdrii pedepsei sau suspendarea sub supraveghere a exe ce se aplicd pentru sévargirea unei noi infractiunis 2. executarea pedepsclor complementare aplicate persoanelor juridice ¥ Este ur sopsdaped areyroe gimygquy a ano und ‘goneio ao o-nuud quawepeg ap aundsip asp ARIOLYNWVONOOLSOd VLLSINNVY I e5 YOUIYOSL WIALYVd “I & wolasdidad VAUV.LNDIXT VUNLVINI AUVD AZAVD ecm véla (z661/c6e1 sap “uad s “{'g°9) zesop e] sndap suseuy un-nuad nes yasdzons wad 393} fo-s mu pep “gngerea a4se Nu azarayDuy ut preuurAsuoD atlexeppep UE RAMOS anqewwand yua8ued earoSeayor ymul-opins aise wrewpres euPosiad PUL CAT £5) 283] 2p foe e auenour “(oooz/a9st 3 29p “uad gnzyaaad ynusussey Uy y29p RIND] Y earnd ze nu “ejeued Toad ap ypayo no ‘gyeUNRIEA aTDaye eueosiad ane> op wasueld eoueUIEse youn eareoqney -apeuad mmype e areséuu uj earund ef 2onp ayeod fu gsugnso2 nijpraxa ap ayeypedeo no xourur nes ynyidoo nnuad aiuured 2P hes aos nuad jos ap ginog) eareBugid ‘ayeunyga roueossad e griqereard tarafuyd 9p syev0sipuco ois eeued azopundse: | earoBen PUD CAT soney yeu 9482 280] .gaaxd esdeapad ap ans SOE 1 SALT youLvud VaLuvd ‘I TY {aN (9) “Uue 6ST HE] ZoRNDOxd ap innsuy aysa poop feumu 919939 aonpord ea eazesgdusr ‘owewsRA aoypHAf qaueosiad (njuejuazerdas ap yssseags ayes woumr}sexyut ase UE [NZeD UE“ (wooz9za “1 20p “uad "3 sisvaoe yoep ‘yunsioessur mnéieays Cop eI 2 tureas aut} a6 ajeuiad mropundsex v axfduosazd ap ‘qaguurepuoo 1aun ejuaysnxo yorlust aueo ‘asunXe rmppsyuoo exdaoxa no ‘ajeuad uguurepuo> jaun viuosqe wf zen asndsrp iy god are> ‘ejuemfis ap soransgus eadnse apoyo axe nu eorergdity “€ grewad earapundspi gamigjuy veo azneD | FFC 242 | Cauze care inlatura raspunderea penala al persoanei vatimate tocmai in limitandu-se astfel dreptul de dispo: ‘vederea asigurarii unei protectii mai eficiente a acestor persoane care se aflé intr-o pozitie vulnerabil V in cazul infracfiunit de violent in familie (art. 199 NCP), cu toate cé actiunea penal se pune in migcare la plangerea prealabila, poate intervent snumai implcarea drept cauzi care inlaturd rspunderea penali. D etecte: 1. retragerea plangerii prealabile penale are ca efect inlaturarea rispun- derii penale pentru infractiunea sivargiti, constituind totodaté si un ‘migcare a actiunii penale; in situatia in care rétragerea plangerii ‘prealabile intervine in cursul urmaririipenale, procurorul dispune clasarea, iar dack aceasta este constataté in cursul instanta dispune incetarea procesului penal; suspect continuarea cercetirilor sau impediment la punerea in 2, retragerea produce efecte inn perso raspunderea penal 2 persoanei cu privire la care plingerea a fost retrasé, urménd ca procesul penal s& continue cu privire la suspectii sau inculpatii cu privie la care plangerea nu a fost retras& art, 157 alin. ( NCP}; 3, retragerea plingerli prealabile nu are efecte asupra acti instante penalé urmand sa o lase nesolutio 4. retragerea plingerli nu are efecte asupra masurilor de siguranta, care pot fi dispuse chiar in absenta unei condamnari penele, eu exceptia confiscArii extinse, care implic& existenfa unei condamnari Y este posibilé numai fn cezurile explicit previzute de lege pentru infrac: Je la care actiunea penala se exerciti din oficiu; ca n oficu, iar in concret procurorul a lé dactlegea o prevede in mod expl de plda, art 199 alin. @) NCP raportat la art. 198 NCP (lovies sau alte -violente sfvargite asupra unui membru de familie) ¥ pentru persoanele vatamate se face numai de reprezent site de capacitate de exercitiu, impacarea aes ata de npn Dt ga Psmoss cpmtnn ku resttansi se pot impica cu incuviintarea persoanelor prevazute de lege; in cazul persoanelor juridice, impacarea se poate realiza de reprezentantul legal al acestora sau de persoana desemnati de organul te persoana juridicd; total neconditionata, stantei ¥ poate fi realizata oral sau in’scris in fata organelor ta juridl prezenta avocatul les sau a aparatoru n care procedura de mediere se desfigoard inaintea inceperii procesului penal gi aceasta se inchide prin solutionarea conflictului si Diesect 1. impicarea are ca efect inléturarea raspunderii penale pentru infract uunea sAvargit, constituind totodata gi un impediment la punerea in migcare si exerci intervine in cursul daca aceasta instanta dispune ince- tarea procesuluit penal gi constatdstinsdactunen civli; suspect sau inculpatul NU poate sol rea cercetirilor sau a judecdtii in 2. impacarea produce efecte suspectului sau inculpa turand rispunderea penal a care s-a impacat cu persoana vatimat ‘zomooid ap pusnsuy aya wep reumu ajay aonpord eaiaSenar “(oun UMS aPUIgIEA ajoueosiad axe> 1189] optinpuoe wr NEYO up aredsiut us esnd 450} & suad eaunuioe yep p ‘2801 ap amzgaaid sojaueosied varejumanouy no/rje8a] soy mueyuezaadez ap ‘areppn! rojeue80 ejey uy una 1§ ({epads zeepuew idxa ay gs amgan aqiqereard qaBueyd earsfenar und nes jeuosrad) wi ‘n1oyo tp 15 eenD10x9 y ayeod greuad eaumy}ze aoazeoap ‘mins -onvexyuy & ajeuad rapundsps waremygru no eunvapyoruT wzeareAmypo Tut qua8upid eazaSenar ‘sourur im aso ereweyen eurosiad 260 ut ‘panmuyap guraap es yasearorgoepni waxezei0y e ayuTeUt pUrgDHO io} varaugid aBena ayeod ($ mower & greuad aiapund -sgi &] eaua8en aumdum eur as nut g epaide aieod wrewrga euvosiad -engejeard ara8uyyd o yea] pour uy pe|nunsoy ys0y B are uy Ezajodr u/s UAV 1Vaud IAONY 1d VENTOVALAY > “aap eluesur vy gieiedas ayeo ad preypraxa y pieod gs eysvave eo puguum ‘yqeead aiaSuejd yernuaioy v-s nu youp ypaD vauntioe euotinjos ayeod mu vjueysut “E ‘saguurepuoo jaun ejuaisixa dundnsaad axe ‘asunxe Hagosyuos erdzoxa no ‘pluemn}s ap sopmsgur esdnse azaya aonposd nu -Z ‘qeuad mmnsacoad eaxejaoun aundstp eiuey “2pr{ nem wy ejeisuoD as essen” Foe 2 ‘voLesE oun licen mapas oped -edur un 38 piepoior purnynsta 2 ‘ued -prued anurp jnun oy azzarid no youu pepmursoy 3s03 v BLEqeyeard varaugid poep senp ‘Teuad apundser 101 enéace ‘(pyduo> ‘ojeSjsut ‘aoyne) auvosiad ayfnus reur ap wiSreags ys05 & eaumyjseazur pug> — passed °Z ee ‘ayeumpyga ajaueosiad wip wun ap reumu mE|mUNIOS yS05 ® ETL jeaad voso8ueyd yep zenp ‘jeuad apundses ea jriopeapt ‘aueosiad in veur ayeuTEARA 380) ne MuNAfoeUT easlSseARS wad pug ~ PARDe “TL :aysa ajeuad qrapundses earenpiqrziaspur ‘arpaur yagmmépysap eyemp ad gpuadsns as ajiqevard wra8uyjd vaxzonponuy nauad 221 ap inzgaard usury now mun yurumu ep ef ap aBsn> ny ¢ ap TUBULAR “mI nes mmuourur ye je#a] jagueyuazardar ays jmioymydey axe> uy ‘roidey eomSieags azdsop aepe v qeBaq ngs imuewuazaide: pug eiep ¥] ap amo puny ¢ ap nuawuza; ‘qedeour un nes zourur un aise RIEWEIEA euvosiad goep ‘odo uauSays aidsap yoyo v yeumeA euRosiad ares uy enyz Ip Tun] ¢ ap YUL Uy PETMUNOJ aINgaN gIqeeard eared ‘sonqeqeard praSuyid @ axeyns0} mmuzwiay varexdxe gdnp munripexpn e azeutm v> puppasap ‘eaumgjaequy n> EDOM EmypEo] UL gee engeyeard a1aBuy]d ejnuoy ap xanoargo areuqisodun o-yu ys0 © weuEIeA euCosiod aniqeteard WeBugd e oxemuoy op mmuauia; © gemp eBeanut ad oreo ut ezajodi ur 36 pzeaiado ayeuad munrjze vayerTeDyo ‘La ON (6) ue ZT] ‘ovo tp areaénun mt ysnd y ayeod erouad waundioe ‘opiqeyeaid wa8ueid veszonponut naued aot ap anzgaasd mynuawa; earendxe ep aqurevt ePID 1603 ¥ YIU! eueosrad nes wepadap e RrewEIRA euosiad "LP ssoperpm ang ap zenp wenuazarday asa wundizeyur eansigags utd geupaga goqpun{ eueosiad are uy exienas uy nyo upp 16 axeosrur uy gsnd y ayeod yjeuad eaumrise ‘gleuad eaispundsps ganigiuy oue> azneD 238 | Cauze care inlatura raéspunderea penala 2. suspectul sau inculpatul poate cere continuarea urmariri penale sau a judecatii pentru a-gi dovedi nevinovatia; 3. prescriptia nu produce efecte asupra masurilor de siguranté, cu exceptia confisckrii extinse, deoarece pentru aplicarea acesteia este necesara exis- tenga unei hotaréri de condamnare; 4. de asemenea, prescriptia nu are efect asupra drepturilor persoanei vatimate si nici asupra actiunii civile exercitate in cadrul procesului ‘penal (instanfa lasénd nesolutionata actiunea penal) ¥ intreruperea cursului prescriptiei rispunderii penale: | 1. produce efecte iit rem gi intervine odiat organele judiciare competent te de de prescriptie, a oricérui act de procedura inirea termenului 2. dupi fiecare intrerupere incepe s& curgi un nou termen de prescripti, perioada de timp anterioar’ nefiind luaté in consicerare la calcul termenului de prescriptie; Soni ilee eb oe eee ce ee eee ee 3. prescriptia speciala: prescriptia va produce efecte oricdte intreru- peri ar avee loc, daca termenul de prescriptie prevazut de lege a fost depasit cu inc’ 0 dati L__fostderastone © opservatu: 4. intreruperea cursului prescriptiei produce efecte fat de totipartcipanti In infractiune, chiar dac’ actu de intrerupere priveste numai pe uni dinte ef; . admiterea in principin a cererii de redeschidere a procesului penal in eazul Condamndrilor pronunfate in lips (cale extraordinari de atac potrvit Cod de procedura penala) face s& curgé un nou termen de e a raspundertl penale CH OnscRVATIE peionde de inp hare termenal de press are | 239 Aspunderii penale produce efecte in perso- nam si intervine Heal 1. pe durata ct © dispozitie legal impiedick punerea in migcare a lipsei plangerii prealal 2. pe durata cat o imprejurare de neprevazut ori care nu poate fi inlaturats ‘impiedica punerea in migcare a actiunii penale sau continuarea proce- sului penal. punderii penale a fost suspendat nu se ia in calcul pentru stabilirea termenulti ditie de pedepsil personal sau prin mandatar special; « lipseste plingerea prealabilé cind persoana vatimatd nu a formulato ci atunci cfind plingerea nu este formulata cu respectarea condi provizute de lege (persoana care poate formula plangere, cond forms, termen); ¥ cand persoana vatimati este lipsita de capacitate de exercitiu ori cu sqeuad ynpnsacoad vaxejaoun ‘saereioy uted ‘efueysut set ‘earesep plueuopio ud aundstp ‘eqeuad mopundser eridussord yrs -sajuy © 99 peisuoo trioandoid yoep ‘(qo\euWEpuODAIUE FaRSTEWE are] pars 3}9332 sonpord) afeuad yumyioe eareyp1ax9 nes axeosrur wt eaxaund be] juaumpadury un 3 gyepoyoy pummmnsuon ‘puieags esuntzessu nazued aqeuad juapundses earemygrut jaya w are ajeuad wapundsys eridunsaad “1 2918] ‘mnssoap eiep b] ap FRIND ps adeouy aiidusseud ap rmususrey THIET -ofeur vamuydux ap aureuy yepaoap e nicunus yep ‘unrfoeayur wuiszeags Triuawow ap quarayppuy ‘soleur auanap v wyseDe azeo e| eveP Bf ap P2IND gs adaout axfduosazd ap mmuausza) ‘sounm un ap eles (AON €27-81Z 8) ayenxas mgyuBayur 1S meysaqy exjuo> runyj>exyur roun maiereAgs ynze> UL “E ‘snpoid aynnyop ae3 eur jyeymnzez nguad a89q ap yinzgaoid esdeapad ap ayouny uy gi y eA adussaid ap mmuaune; eemp ‘aatsaxSoad munpeaur ze. ut Z ap z0ja9 v Uo areBysut ap sojape yaywIOd eep ojeuad Hap -duosaid ap inynuautzey remo jrupadse qns viueyodum janse ejurzaid nu “| svawasao (F) Taoiqo ap zoprunyjseszur [RAZED Wl 4>e IMIMUIAIA HaLETwARS BIE “¢ ‘aysaiBod sojpundoeaguy joze> uy “spouw}>exyuT HivHAHe takeARS wep “F “ayemugios ZORRIMADOATUN ERS (aezmda) ayeuosioesjuy amyfowuy nes jumrise aun TaISIeARS IED “¢ ‘onuquos sopundoesjur n2e> uy (asvzinda) syeuor}>eapur wunsioeus nes munefye napysOU UEP ‘droane ayy ap Huneioesgur Htagags eIeP “TE i sey ap ezeaynaye> as 18 feuad ydasp ap aperiuess -qns auaussa; ms aeuad yapundser aye sxjdunsard ap apuaunay » qwapundsg: e ariduosaid ap suauay weasoe apenas jeuad pop [nou "b srasdapod v azeneaSe nes anenuaye 2p 227169 aypteniana azapan uy aynae y Zon nu ‘eawenua) ezej UE soups e vide} EIeP {enp ‘yreumsuo eaunrizesyut nnuad a8] ap ainzgaasd resdapad ye jepads Inupeur ep axeyodes uud aey as aridunsard ap mynuaunsay eariqes “€ ‘tuounur nexa wunsoeaqur HunSseAgs CEP P| ATED 199 nuquad ayeigumf ey onpax as ajeuad opundsgi e adupsaid ap ajauouua Z reau8 peur vad ‘sdeapod vy aoej ea as ayeuad ropundsgs v otidizoserd ap mynuauaay e211 eis ‘aaneusoyfe asdapad pstutos wountjoerur nzjuod apaaaid eae] PUR? “T autvawaseo (P) ‘epuaure nes ue un ayéosedop nu a1 esdeapad gukiyags eauniivennur nquad apoaaid vaaq pug tue ¢ (2 ‘que ¢ aiSaSydep nu aseo zep ‘we un ap azew your NOSTyPUL escleapad gyiérgays wauntioexyut naquad apaaaid eaSaj pug ‘UE ¢(P Lo Pe A ed ‘que of axSesedap nu area zep “ure g ap azews eur H0sI4>u esdeapad guiSzeags vauniseapuy nunuad opanaid eoSoq pue> we 8 ( acto rare eee a NE ae ea ee "jue og adeiydap nu are sep Ue QT ap xeu fou yOSTYPUL esdeapad guiSreags eaundiseayurrusued aponoxd voor pup> ‘we OF (4 fee trer er eae eet eae ‘Sofzy Foueosiad jnzed Wy eo woipunl eusosiod nnuad ajeuad ; | az | pieuad wasspundsps Ramigjul 7e9 ezneD | 98 FISA nr. 22 CAUZE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA él I. PARTEA TEORETICA => |. AMNISTIA ANTECONDAMNATORIE YF ‘se dispune de Parlament printr-o lege organicé (sau ordonanté de urgent a Guvernului), prin care este filéturaté rispunderea pen: pentru inffactiuni sivarsite de o persoané fizick sau juridicd pana la data intrérii sale in-vigoare sau pand la oalt& dats prevazuta in lege; Y- legea de amnistie are caracter retroactiv; incident amnistia antecondamnatorie in cazul infractiu- este necesar ca momentul in vigoare a legii de amnistie ¥ pentru a nilor continue, continuate sat de obi epuizarii acestora si fie anterior intr sau datei prevazute in aceasté lege; Vo infcactiune progresiva poate fi amnistiaté antecondamnatoriu dact momentul comiterii activitatii infractionale este anterior intriii in ‘vigoare a legii de amnistie sau datei prevazut ¥ in cazul concurs aprecia in functie 4 pedeapsa rezultanté. D iecte: urd rAspunderea penalé pentru infractiunea sivargil 2, actiunea penal’ nut mai poate fi pusé in migcare sau exercitatd; procurorul tanta incetarea procesului penal. Suspectul sau va dispune clasarea, ia inculpatul poate cere continuarea urméririi penale sau a judecitii pentru a-gi dovedi nevinovatia; 4. interventia amnistiei antecondamnetorii nu impiedicd aplicarea de masuri de sigurant’, cu exceptia confiscirii extinse, deoarece pentru aplicarea acesteia este necesari existenta unei hotérari de condamnare; 5, nu are efect asupra drepturil mate si nici asupra actiunii civile exercitate in cadrul procesului penal (instanta u nesolutionata actiunea 6. de efectele amni infractoru 8, and si lase antecondamnatorii nu beneficiaza gi favorizatorul :mnistiat sat t&inuitorul bunurilor provenite din infractiunea ipsa unei prevederi explicite in legea de amnistie. amnist > 2, PRESCRIPTIA RASPUNDERII PENALE ee Y cauzi ce inlatur’ rispunderea penalé ca stemare a trece! de timp previzute de lege; perioade ¥ are caracter real, profitind tuturor pa fiunii; jpantilor la svarsirea infrac- ¥ sunt impreseriptil rézboi, indiferent de data la cave au fos co calificat, precum si infracfiunile intentionate urmate de moartea (nu si sinuciderea) vi i side ¥ imprescrip' tentate a infractiunii, cit gi in ipoteza formei consuumate, fie ci acesie infractiuni au fost comise de un infractor minor sau de unul major; ¥ opereazd din oficiu, la momentul implinirii termenului de prescriptie Termenele de prescriptie a réspunderii penale pentru persoana fi utor sau participant la sdvarsirea infractiunii) sunt: 4) 15 ani, cind pedeapsa prevazutd de lege pentru infractiunea sivargita este detentiunea pe vat sau inchisoarea mai mare de 20 ani ‘ayeuorlypuoo great © anpadsa: ‘tesdoped ginoaxa » arayBaaeidns qns niypuadsns & ‘iasdepad rigonde nrgueure aundstp no giepo giuersut ango ap aiqess aTHeBtIgo nes/tS axon -eidns ap arunspus ap rurapje “rofeur dui anur auanap e ynxojeszUy EeP eyndaxa eA a8 ayeyioqy 9p ganeatidan ganvonpa einspU “ZeD 3530 waqi| ap ganeauidaut ganeonpa emsgur o yeomde e-s arsyBanerdns ap jusuzray ur ayrradoosap 1S yexouTuN uy asywtos apruntioeaputjeaunn}>essUt nuo9 ragragy] © 10 Tpsdapad rg ND—axe w atayfZan -eadns qns quppuodsns v ‘osdapad yxpuguie easepnue sundstp eA 25 IN srofew diay annua yruasgp e 1n30} Dequr pep sep geindaxe y en axed “(efeuad mapundsys e axemyETH 9p wzne> oara dum anuy yrusazoqur e nu yoep) eaneonpe EanszUE O 16130} vonde ea as punsioeayuy aysave nnuad ‘ayeuorirpuo> magiogy e wo tasdapad Tuyinsox e axoufaneadns qns qugpuadsns e ‘iesdapad wgueue eazeaue aundsip eaind eur ea as nu ‘aiayfanerdns ap ynynuauniay jUNRUE aquadoosap ys0y ne nu yeLourur uy aysreaps arpumsi>ezyuyeaUs exjuy g>ep ‘ens your asysosap “gON (F)-(2) UNE ZL HE de ‘pzeaqnue as 0 ‘usw; mysave varemrdxa gdnp senp ‘yen e-s azv> naued “igwouras Tadwy up oumrjseszu o asySxgars your (piofe) gieaysaavidns vueosied pradoosap as ‘tuosnypur rasdapad eazemnooxo ump sieuoH}rpuoD TapsIqH qd 2oleus 29 8 ap speaud paneonpo emseur 0 ap arms ut ystuo> eidey nnuad grep aaj ap anzpaaid jnusixeur ap 1 aywod oreo ‘ayewoqi 2p aanvand a, ‘ump g no prezofeus npa nsgut eareynnaxe “p feta ad vaunsjuaqap 2ys9 soleur e> ysmuiaa eadey nnuad gjeonde esdespad yep ‘gieia ad umsjuajsp eareynsaxs ‘fayeuagiy ap eageaud eaneonpe ginseur o eyHfiqeas asosny ayeyH0UNL nuoye8qgo sods un eSnepe ea azeo v] ‘osppput rosdapad eareNDaKa “4 ‘ayenegyl ap raneatsdou earonpa emseus o 2sIT1qzis sounus e> yyugags eadey nguad pep ‘tosdapad eareinsoxo yeumnu eidey nuuad ep ‘ginspu eanoadsaz nnuad aay ap in7gaaid yruupceur ap nur teur mu zep ‘Tuny 9m gyeFOleuT ap aaneaud anneonpe tunsew voreIn2ox2 7 3 ‘glera ad eaunsiuayap aso z0feur wo esnso> wide) nuquad gyeayde esdeapad goep ‘gleta ad nunsuatap eazenoaxe 8 ‘squospppuy esdeapad yiqers e sofeu e» ysruuo> eidey nnuad set ‘aqepagy ap parreatid ganeompa Emnseur 0 f}qeIs & AVENE our ap axey6 ul perio eidey runuad yep ‘eiseaze UIP WIwEXseU sours [sax Ip YO aageonpa qunsgur evemp wp F/T wind 1a ap nuzoveSiqo sods un e&nppe ea a1e> e| ‘tostyput rasdapad varemn2ax® “4, Bieu9qi] Bp SAeALIG ANeONpe aIIINSRW | TEE 230 | Masurile educative privative de libertate (bay ‘= 2. PLURALITATEA DE INFRACTIUNI ! —rloptigatii de ,a face” +1. Pluralitatea de infractiuni sivargite numai in timpul minorita a) sf urmeze un curs de pregatire scolar’ ori de calificare profesionalé; ) 5A se prezinte la serviciul de probatiune la datele fixate de acesta; ©) sisesupuna masurilor de control, tratament sa Ipoteze: a. dacd faptele sunt concurente gi sunt judecate in aceeasi cauza, sise ino si jsurd educativil pentru toate faptele; —o[Obligatii de a nu face” b. daca faptele sunt concurente, insé cel putin una este judecati dupa rima- de probatiune, limita nerea definitiva a hotérarii prin care s-a dispus 0 masura educativa, sau daci minorul a mai sivargit una sau mai multe infractiuni in timpul i zilmice care a inlocu! 58a &afle in anumite locuri sau la anumite manifestiri sportive, executirii masurii educative sara"asi culturale or la alte unr publice, stablite de instants; narea intr-un centru educativ, instanfa va putea dispune: a sau cu membri de conform art. 123 alin. (3) NCP, in cu cea a is, conform art. 124 alin. dupa caz, in cazul in care minorul se aflé in executarea interndtii intr-un centru educativ; executarea (in cazul in care minorul se afl centru de deter Y dac& minorul nui respect, cu rea-credinia, con i ice sat obligatiile impuse, instanta cere « —>2, Pluralitatea de infractiuni savarsite atat in timpul minorit majorat te, instanta poate dispune continuarea execu- nisurii educative intr-un penitenciar; mas executarea numai a pedep unde soarea insofiti de amenda penal ito masura educativa neprivativa de ¥ schimbarea regimului de executare nu are semnificatia inloc educative cu 0 pedeapsi, dispundndu-se numai schimbarea locul urmeazd a fi executat ), dac& pentru fapta sivarsité ca ertate; yapusayur remsyus royezmp eau days e| UR ayezeoypuuan azyutp exoyfnur Yeu nes eyaun vaseysadsas puidi varoundsip no pyepo nes ugusise wanspur 19 ayfuiayap , ‘Haesaqy] [0 TTPUsazUT HUTMDOTUT [zed UT ASAT INAIUL % MHeINGO «— sofew un ap asturo> puny oeayuy ap eareyenid pzvayuaura(far a> “ION 621 Ue apiyzodsp ayuapour y 10a ‘NagU mumdusy ey gued pmefoesquy ap mum e anoadsar ‘nunyisexyur rou aun e aretaqnt edny ‘tue gL ap rayszea vanruydusy ap ayureur ysndop y syeod nu aneonpa nua un-yump eoxes9qy » si ap nysipa us v pyvnsagia vuvosied po aySagags aypuny}oeayut war eur voo esdeapad yeurunsjap ‘o¥[ ap ynzyaoid jaunxew ef gued afuaiep 9p nguao un-nUL mgUIERUT THnseU FEM vanBMasd —z ‘arluaiap ap nua un-auT are meguianmn unser eyesnp ump segs masa easemDaxa “T rnajued o8aj ap aynzpaaid ajao anuy no pode yaar sou 2p wrsSapaps ot oe ‘ajemuouru ap areys ur if apwIEUT RHEIN vasUNEU BL ued ‘ounrioeayut enou o pSreaes e (nzoutu ‘soruprz teEYsISe emseUE ND ayusiap ap nuquas un-HUT TEpUIERU! rEMs~UE TEMOOT eu Wt “EDeP A J@anTuyep aseures nzespioy Tejunuord rep ef my gt ap wg yf mu ps [rUOUT eD seSRDAU aap 19 vyu8a ppoowad o aa aundstp 10 & vareynmaxa dnp ‘oqersos ruxgrSoyunas varapaa ur aquopran asau8oud yma @ s§ ayeuotsajoud 18 azejon$ sojajumsouns variénsuy nausd jivysuo> ssiajuy ypaAop e iow ‘orjusjep ap mwas un-nut ruywioqut eyeinp ad ‘pep arjuajap ap jryUad UEP ;nyMrOURM eazesaqr] “Oru rurgjeise emspur no axjuayep ap niyuad un-HUT THEUIAzUT earMI0[UT ‘eantunjaid sndsqp v-s aro wad mexpjoy e aAntuyep augue wep e| gued clap jemmaxe epeouted aonpap 26 efunjard ys0y 'e uimo jase arluayep ap nna un-sur MEguUTayUT YEMSyU REIN UIP» faysSayays aysunyjovsfut nayuad 2821 ap ainzyaasd 2190 s4guap ve48 some va9 vsdeopad n> uodes us yyrusuuozap ‘oxjuazap ap naquas un-aut HupuaazuE sansyiH v purxom vynunp sSydap v punf “(euosSygo vansyuu) raywioqus junsyue vourSunjaid aundsyp eluesuy ‘roueie gnéreaes vriaunouen “TOURIUe RIRIBARS pyHAN mo aySabagags [nuoUNM A gendsip y ayeod alluaiap ap nuquao un-nur eareuson tpSexoygpapnl mezei0y wougurgs wep ap alouns UL ‘tue gt ap Jeiszva waxtuy dnp 1S 329 ‘SqueUT ye ay “Tue gL ap sia eanuduar edmp ay ‘aqUN ‘|g emMoaxa PA As AEONPa nuyuaD UN-HUE NEWER! e PAEONpa wInNs—UE fe pz "Ue ap anzgaasd azezyenprarpur ap aqezaues apa a a8 (aapeonpa tnseur emp ayfoatd 30 e909 ut 18 Inizadse qns yee) anneonpa yunspur eoxeztTENptAIpUt “T autvawasso (9) =) ByeH9qi] op aajveatid aanieonpa ajinsRw | eZ 226 |_Masurile educative privative de libertate @: sau odati cu dispunerea libertrit din centrul educati «respectarea uneia sau mai multora dintre urmatoarele |, pand la implinirea duratei masurii interndrit: a) si urmeze un curs de pregitire gcolard ori de calificare profesional b) s&se prezinte la serviciul de probatiune la datele fixate de acest (0) s&se supun’ masurilor de contral,teitament sau ingrijire medical | —>obligatii de ,a nu face” de probatiune, a) sii nu depiseascd, fard acordul ser teritorialé stabilits de instants; b) si nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestiri sportive, culturale or | ©) s& nu se apropie si sA nu comunice cu vi la savarsirea infractiunii ori cu alte persoane stabilite de instant’. ¥ daci minorul nu respect, cu rea-credinti, con: sau obligatiile impuse, instanta care a i revine asupra inlocuirii sau liberdri executérii misusii educative intr-un penitenciar; om ¥- schimbarea regimului de executare nu are semnificafia inlociirii masurii educative cu o pedeapsd, dispunandu-se numai schimbarea locului unde surmeaza a fi executat’, B. Internarea intr-un centru de detentie izati in itutie speci recuperarea minorilor, cu regim de paza si supraveghere (centru de detentie), unde va urma programe intensive de reintegrare social’, precum si programe de pregitire gcolara i formare profesional potrivit aptitudinilor sale; = poate dispune atunci sivarsite gi cu periculozitatea d, in raport cu gravitatea infractiunii apreciazi c& se care, la data sivargirii tre 14 si 18 ani gi care a mai masurd educativa ce jinte de comiterea a fost executata ori a cérei executare a inceput infractiunii pentru care este judecat, ori a comis 0 infractiune pentru detentiunea pe viat’; S.poate fi dispusa pe o perioad’ daca pentru infractiunea comi mica de 20 de ani, respecti prevazutd de lege pentru infractiunea sivarsi ani sau mai mare ori detentiunea pe viata. nat, cuprinsé legea prevede pedeapsa inchisorii mai care pedeapsa este inchisoarea de 20 de rue gy ap fauszen eanrumduay ap aqureut gendsyp y ayeod nu apeonpa nauas unanMp earei9 sr 2p uy 9 1wosiad poop ‘ayyuonpa prague? ‘axjuajap ap nqquao un-ayu gnzgaaad muxew ef guyd wpaisaoe faremnp yuyBunjaad way no ‘ojetinur qguzayur unser eyemp uIp seurEE MnTysaX eOrEINDeX “T indayp 18 (2103 tudnsy aware sounu ap vpSapays aut au vjusjsuy ‘ae wOURM ap azeys ul 1S pARUIaIUT LayemMp EAN | ued “aunijoeayur gnou o yS1gaes e [nzouru ‘sorupZ wRysIse exnseat feagruyap aseurgs 1ps¥I04 ‘nu ps your BD JeSaI—U as» ‘aundstp ajeod elu pv vareywaxa pdnp ‘2[eDOs rBBoIUTAT BaepaA 1 16 ayouoysajoud 38 auejoo8 soyalungouno vasyEnsu cys sasapa Hpasop e [ruouns ‘AyeOnpE naYED UN-AUT AmgUORT eYEMp ad ‘yep - ayeonpa yauquao utp mynsoUTus eaxeZ9qr] “2oTUEZ TUyIsIse emsyuT nD aHEoMpa nUaD UN-BUT HAEUTAYUT FaTTNDOTUT «| _afuatap ap najwos unesge naguanig spur vaspnoony “9 nu spa w pa vaysaz ogo o> aumyfooyfa 0.1 “apAgS [ROUTE | wad ooapn{ 3989 np nsyUAD Une ngusaqur epeouad uy Pep A axuayep ap naqua> un-ayuy FomeUTO;UT no anPoMpa nayuaD un-nUT HHreUII,UT easMDOTUY nes eaNHsUNpo2y <_! ‘WEeio\papal BARON © oanmmyep mouguIg! wep ap axiouny uy tue gt ap JaisieA eastum dnp 1 269 ‘oquyeut yew ay ‘TUE gl Ap raIstA eammawy gdnp ay ‘eyuTeUL ay wymoaxa ea 3s AEINpa nUID UN-AUY HagUIaIMT e yaTEMNpa einseUl TZ SaDN (1) tHe #2 88 ap ainzgaaid azezsfenprpur ap ayerouad aan on wn 36 (94 inspur eyeznp ayfentid 20 ¥9a0 Ut 8 miqeis japadse ges pnp ynsgur eosezsfenpiAIput “T | aulvawasao (4) | “mw g 82 -pleta ad eounyjuayap nes areur reus nes rue z op tuzostyout esdeapad apaaaid vafay ares naquad aunpisexyur 0 sruio> e 120 yer9pnl 259 aie> nuquad yung bexzur eaxaynuuoo ap auteur 2 uo gyemnsaxa yso] e a> paneonpa ginsews o ode es 1 axe> nnurad aumyzexyur 0 yySzyaes yeur v ares ue gy 8 FL anu gsuudno ersrEA, vane “mungpexju! YUNIEALS eHep P| ‘aie muoiDespUT e areeqn ap vareaud aunduut as go gzeraide ejueysut pugd une aundstp ayeod as “z |¢-| idaput e aseynsaxo 1esy> ‘eyenos arexBayutos op ouresBoad wneud “apes somnmprunde yauyod “ereuoiseyoud axeuoy 18 exejoo$ aumyfaud 2p ‘wreSozd un eum ea apun “(aneonpe nijuad) sopsouN eaxesadno01 uy pezyepads aimmsin o-nut mniouns earewryt ur gsu0D T|<] I aneanpa nayuao un-nuy eareuzaqU] “Vy ‘Bieuaqi] ap ealeausd aalveonpa aNsEW | Pee educativa neprivativa de ial cu o masurd edu- 1¢ se dispune de instanta care a pronunjat aceast’ riiogrim tie cativa privativa de liber infractiune concurenta de infractiuni, se se ste 5 misura ativé imediat urmétoare ca si severitate, putand dispune in mod direct masura mai grav pe care o apreciazi ca fiind corespunz&toare; = instanta poate impune noi obli masura educativi putand aprecia cative privative de liberate FISA nr. 21 RASPUNDEREA PENALA A MINORILOR. MASURILE EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE al 1, PARTEA TEORETICA, ™ = _ 1. REGULI GENERALE ¥ perioada in care o persoand a fost supusé unei_mésuri privative de libertate se deduce din durata pedepset mis a determinat dispunerea masurii preventive; ¥ masurile educative privative de libertate pot face obiectul unei legi de © sustragerea de la executarea unei masuri educative privative je infractiunea de neexecutare a sanctiunilor penale, previzuts de art, 288 alin. (2) NCP. gus v a1831199%9 ngs jmyupureyi0d fistsrad priounun “grands qeur aye sida ganeonpa SEU nd joxrut aendstp saya easIMZ9]UL HES aqeHIqHT OP AnH || aaneonpo wnspur eauSunpaid sonayue sndsip © ejuejsur a> gdnp “Puy PUNE aheonpa nguaD uN-NUT LaIEUIATUE NuoWE|go pow wt sumdsIp eA 2 “~E ¢ageonpa naquad uma TPUAATUT ssod purgjaur ‘URIS JOA B AUKANDEXS 0 nego tou ap arsundumt vjeniuang no igurpceu 19 itpuos e amrods ap ‘gUIXeU eeinp ad ra eauBunjasd gUndsip ys Mgan eA PlUeIS eveanp ad gen] ysoy @ nu (azeuiagyl ap enneatidau aAneonpa 9498 rer eay puny BD gieDaide) aOnU!Z HAsISe ¥ BARLOMp emMSRUT LEP TZ huejsur ‘nnoopuy ap ayuyeuy “eo zwsedeu punyau "eOnes four wun 1 eido ea elueisut ivawasao -eqsvaoe gSugl ad osndiny ajjesyqo mes gansyus ‘giseeoe ‘yiurpazs-eor > ‘soedsax nu tnaouqus xet yun] 9 ap Wem o od AOTUTE HHEISISE eumu sundsip vaynd ea as aneonpa nuyuao UN-nUT BOxeUsSTU - puro ws vjuanp ad “ps0028 YUL Vad Ho mynour ewsies saxeoyezund ~$9109 purl eo pzeparde o avs ad paws teu einseUE DANP Pow ur aundsrp pueynd ‘ayeyyanas 18 ed areoyuLIN yerpaut Ranvonpa emspur aorde ps peStG0 ase MU esUE ‘ADN TPE (p -uye ett “He ap grnzgaard ayerraqy ap aaneauidau aanes -npo soynspur wigyHaas vourpro axapeA Uy EaAv eA e| padsay ‘pupuindys ap a8 juayfaneidns ezaods uy - ze Wy — apynd v panf ‘a undsyp ayeod e\ueysur ‘wjueysur op sendy soysie211qo v nes anneonpe nsyus e axeqnoox9 ap soqp\ypuo & eluypaxo-vax no wasepadsazaN “14 — a ALVLUAGIT Id FALLVATHdaN FALLVONGT YOTMASYW VaNINOOIN] NVS VAMIONNTANd > ey 1yo ayjnuu feu ap aundstp ayeod as azays caavidns ap njnuauiay insinoxed ad somieBiqq0 earejaouy /exesaD0u aoytHieSr1qo eaxey29u] *p aunsjeqosd ap jnraysuco ap 703 eimqeIs ye pugwuan eiseare ‘eoumstusiad ypzone a¢ area nzquad eemp apanaid nus gaat ‘ainsfoqoud ap muaysuey ang> ap ojo my ayeparde aoqursuiay aanour najuad iepiooe 4 ea eounisiusiod ‘eluejsur ap yumiqeas vreroriey exw wSedop © ap tunisjunad easautigo sope8qgo & areoupour o amnynsuCD AN + ‘oxayfion, 9403} -eidns ap jnusuiay ul apnyout as nuntsiuad eyeanp ‘oyeoyuenl a juju ® gjeuad eaiopundsey | oz 218 | Raspunderea penal a minorilor > 7. const in obligatia minorului de a respecta pe o durat’ cuprinsé inte i un program stabilit de serviciul de probatiune, care conti de desfisurare a activitailor, precum $i interd impuse minorului; {__impuse munome L219 = 3.OBLIGATI V pe linga oricare dintre masurile educative neprivative de libertate enumerate mai sus, instanta poate impune minorului s4 execute wa sau mai multe obligatii dintre cele prevazute limitativ de art. 121 alin. (1) NCP. 2, programul zilnic trebuie s& find cont de nevoile identificate ale mi- norului, de situatia sa socialA si, dupa caz, profesionald si de obli- gatiile $1 interdictiile impuse acestuia pe perioada executirii mésurli $i si aib& in vedere dezvoltarea armonioasi a personalitatii mino- Tali, prin implicarea acestuia in activitati ce presupun relationare socials, organizarea modului de petrecere a timptllui liber gi valo- tificarea aptitudinilor sale. 1. Obligalii de ,a face” a} si urmeze un curs de pregitire scolard ori de ) 88se prezinte la serviciul de probatiune la datele fixate de acest ©) Sige supund masurilor de contro, tratament sau ingrijie medicals icare profes 2. Obligatii de ,a nu face” @ ovsenvatt: cazul in care minorul. nu respect’; cu tea-credintd, conditiile de in cee aus blige enpuse conform ar, 1ZPNCP, start va putea: 2) si prelungeascd durata de executare pind la durata maxima de 6 lui; terndrii Intr-un_ centre b) s& inlocuiascd asistarea zilnicd cu masure educativ, conform art. 123 alin. (1) lit.) NCP; 2, in cazul in care minorul sAvargeste in timpul minoritatii dowd sau mat multe fapte concurente, judecate impreuna, pentru care instanta considers ‘ci este suficionté aplicarea acestei masuri educative, va aplica o singuré mésurd educativ’ cu privire la toate faptele; nice a fost dispusi pentru o infractiune judecaté minorul este 3. dacd masura asistarii definitiy, iar in cadrul termenuui de executare a masuri judecat pentru o fapt& concurenté sau sivargeste 0 nou’ infractiune in timpul minoritaii, Instanta va putea: a) si prelungeasci masura pani la durata maxima de 6 lunis ) &8 0 inlocuiascd cu mésura intemarii inten centru educatiy sau inten |__centru de detente a) si nu depageascd, fr8 acordul_ servici teritoriald stabilita de instant; ) sii nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestiti sportive, ‘ulturale ori la alte aulunari publice, stabilite de instant’ 88 nu se apropie gi si nu comunice cu. victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu pa persoane stabilite de instanta, i de probatiune, limita jcipantii la savargirea infracti 3. Modificarea obligatiilor ¥ dct instanta de executare apreciaza, 1 obfinerea de cAtre minor a la art. 121 alin. (1) lit. ¢) $i d) in exee NCP; permi ‘UIA ap RARUAD yous jaquy vey Nd yaseU Un-RUT nes AeoMpe NAD nos ayeys0qy] ap paueatidau pinsgur gipe O nd eaueUASUOD ">seINDORLT BS (q reuupides 21 ap pwrxeus eyemp e] pugd emnspUT yoseaBuNpasd gs (e exolew ap ayujeut aunyioeytn pnow yeoapnl ajs9 yruowtur “wunspur fet ‘ayaa. BIeDOpN{ aun! | HErquUTEsueD emseuE EP “E seaynd en eiueysu © aySatieags nes yyuamnouo> widey 0 natu fe azemoaxa ap mmjmuouuse} jhupes fo nguad yondsip ys03 © yuewndes ap "ON €ZI Ue WO;UO> ‘AweINpa aqua uns uuayUE eINseUN no “q pod v aroULIN vD ysndsIp ‘gI9Aas jour emspur nes rugumpdes pmysigjs v| vazeuulacuos yseinnoqUt Bs (> wyoodso4 supuugadge 1 9p puspceus vy ey gued yaguuasuos qunspww © axe;noax ap wyemp eDxeARUNjald BS Ce seaynd be UES GON [ZL HE Muo}uOD aenduN oqHHEBH|gO Nes maMayUL w a1eIns -ays9p ap ayiypucd ‘giuspaio-eas no “gipadsoa nur [ROUT aze9 ul |Oze> UL ‘ayaydoy ayoon wy ante 2 ea ‘2aeanpo unsgusfyse0e wase>yde ‘gunaidury ayemapn{ no paneonpa ginseus ganBurs o v1 iuapyns asa ~> grApIsuOD ejuBISUY ATED nuTUA ‘ayuainouo> aides aynut rer nes ynop ayatiengs ynsour are> uy JMzZED UE“ ‘sLvAwasao (f) ‘vorutump 1§ vygquaes yepap snedas ap aftz aye ne ‘ayzed 304 aze> ump aye Bo] aseorSrpax rojo gO ‘ATED TOUTW nawUad aIsPSUT ‘gpuump ap TPZ © OOP BO e| gud 1S eIPaUIES ap FoTIZ © OO'D KIO no pugdaour gzvarado ejuinoo] vd v ap mpprouur esndus eviorpaur -z | :yiueysut ap asndunt denanze auwunue eingyysop © ep uo aweiZoid ajnunue vf edioased © ap saseare @ON@ kuojueD ‘apeonpa nsquaD un-HUT MPUIDIUF eMseLE ND “g "jad B aroun > yendsp yionas yeu einsgur nes mayfosesdns emsgu gosetnoolul es (9 : ‘ayes annieBtiqo goadsar nu fruourar ‘quapaverd ajaound e] aieygse aprinsgur ednp wre yoep ‘nes praras jour sieve ap eaneatdau pinsgur giye 0 no waraySaavadns yosenso]Uy es (q stun 9 @P guupxeur eyeinp e| pued ‘azoySaneidns ap emp gosvaBunpard’gs (e aind va vjuejsur ‘qnteSqo mes suoyBanvach eanpa jgurayU! vanspul n> qwaysaneidns emspur ~seMIO[UY BS (9 _- ‘ieUEGH BP eaneaudou yansyw ITE O no earay{Baneidns yoseMooqUL Bs (q ny 9 ep wieouadns ey e] gued azoysancadns ap ejesnp gaseafumjaid gs (e eaynd ea efueysut Yezofews ap suuyeuy aumifoesqur ynou o ajSaézeags nes giuamouoo eydej 0 nzuod e>9pn{ aise [nun ‘tEMsyu v axeynd9x9 9p mnuUa ruyop n> uy ser ‘umujoeapa ap wenqeanyd easerapisue> ut aanjeonpo lnspu aanm raun eareoyde ounderp ea ejueysur ‘gunaidwt ayeaapni aieqaes8 sors ap aquamouoo aides aypmur eur nes enop ayfasrpags [nzoURW axe in ze uy 1S gu x pepn{ auntioeinn © nauad yendsp asoy v yeotifoneidns emsyua eep “Z nde y ayeod woyganesdns © gapeonpa eanspus “[ stvawaseo a oT 1o|J0uIW © gjeuad ealapundspy | 912 ED |: 214 | Raspunderea penala a minor A. Stagiul de formare civied dein a care se expune in cazul sivargirii de infractiuni si pentru a-I responsal sau vitor; a cu privire la comportamentul 2. stagiul de formare civic’ este organizat sub forma unor ce, derulate pe durata a cel sau mai multe module cu! wv, adaptate vars vedere un numar de 8 ore de afecta programul scolar sau profesion: © opservatt: 1. instanta poate st civicd, de la 0 zi la 4 2, masura educativa a stagiului de formare civicé poate f a in care minorul sAvargeste dou sau mai multe fapte co: instanta va dispune aplicarea unei unice tea de infractiuni; ‘este judecat pentru o fapti concurent’ sau sivargeste 0 noud inainte de majorat, instanta va putea: a) si prelungeasci durata de efectuare a stagiului de formare civic, pénd la durata maxima de 4 lu b) 58 inlocuiascd stagiul cu o alta mésura neprivativa de sever’ sau ©) si inlocuiascd masura stagiului de formare ci Lun centru educativ sau intr-un centru de detent (cu masura interndrii 4. in cazul in care minorul nu respecté, cu. rea-credi desfagurare ale stagiului de formare civici sau obli art. 121 NCP, instanta va putea: con impuse conform le de a) si prelungeasci durata de efectuare a stagiului de formare civic’, pan la durata maxima de 4 luni; b) si inlocuiasca stagiul civic cu o alta masuré neprivativa de severi sai, daci nici dup masurile ardtate la punctele precedente minorul nu respect’ obligatiile sale, ©) instanta va stagiului de formare civied sau masura mai severi dispusi ca urmare a pet. b, cu masura interndrii intr-un centru educativ. B. Supravegherea | pentru a asigura participarea la cursuri esau de formare profesionald si prevenirea desfigurdrii unor activitsti sau intrarea in legatura cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de indreptare a acestuia; + araijead ap nase uid japye aundeyp a8 pue> ‘ayeyiaqy ap anrentidau ay zea ap waeye Ut ut aysa eySzengs Boum aid esdvapad pugs pune nes yesapn{ aiso are> najued june earaymuso> ap an Bap ganwonpa gmnsgur o yeoyde v-s ¥ are nujuad ‘sunpoeszu 0 auSIEARS eur p pjsaDe yep ‘syeuaqy ap ganeaud gayeonpe pmNseaT oO “Ue ST pL anu pourdno eyszen vase “qumefpenuy HaKeAKS Prep ef ‘@z=> nuourus ap efey aundstp oyeod etueasut ‘GON (8-H (1) UNE tz HE eP ainzgnaid ajesoue8 soja: xd ewenyeaa “mmzoyeyU! PSyEHZO} -nouad ap 18 andipag: pesyur vayeaiaex8 ap uodes wy eyszEA vane “yundoermun natigags eep ey ‘are> jruoun ap pie} -AIdIONNLA “9p ap eS uN-nUT eareutaN ‘AneIApS NAWAD uN-2y ayeuogi{ 2p eaneand paneonpa pseudo ay (gamuTZ eaueystse ‘yueur | apidys ap uSiys ef eareuurasuos ‘earayBaaeidns “gotar> oxewii0s ap ‘aqejsoqy] ap ganeauidan ganeonpa ensgur o ay eoyde aeod as 1 Jeuad apundsgs oreo 1$ yezouur uy unes>eszu stwo9 e are> yeuwosiad ee ‘ALVLUA@N AC TALLVARIdIN FALLVONGA ITUNSYW Tes ee _ Ho] afHypuOD Uy Aneros Fleuzand a> pluaysixe 1aigo e adoxp ap azejs 0 aso are> ‘vayeaiiqesuodsas n> yepunzuoD pugindau ‘aomrengsd aye Bo} glenyena y e gzeauuan guar paw azquadxo oun ezeq Ut ‘72> ef 209 e| ap @ mugo e adey ap ares 0 9959 ‘oquoteus e ajeuiad ruzopundses jruurfax ewiun ea te gy 9p exssen ayseusjcuu uvosiod 0 ate ul eniz u] gyISreAps wa Jet UpWIRUIaDSIP ND BsTUOD 3505 + eydey go aiSopaaop as yoep eumnu myruoutur e greuad eazapundses aBesre ea jue #1 ap wysiga aiourtdust gueosiod o anv uy ent Ut estutoD waUIME|TeAyUE ‘nigyuourur vos mu Sef (GON 8% “HE) WewTiqesuodsart e ayeaigemdwrau ap ene aurfar ea as ugwpuzaasyp gag) eicey sriuoo & Yue OT ap essa yuTiddUT w axe rious goep supurguaansip prey p[euad ea8al ap einzeaaid wadoy sn0D ‘rue gy ap wysiea ynunpdum w nu axed ‘trxours youp (rardey ye jeuad jrsaqDese> ‘panggyuy azeo yzne> adosp) vayermiqesuodsaxr nu svt ‘eayey oun auylar ea as “p ‘auniioeajuy ap Weyun nSosqur wofews sojoyvessuy purer woyde ea as ‘tre gt ap risen earmduy gdnp 18 ye0 “eyounur indus ‘ur yeye pHEreARS 380} & JaDIgO ap Nes _yenuUOD ‘yNUTMUOD eoUNHDELIUT E>eP ‘queurpuaaosip gig) rardey waySxeays [nze9 wr ue 9] ApDadseu “Tue Lap weasren tunamd iSreags grvolaRTe yyeuorsexstt, eaeanse azepaa uy eane tod mu ozeprpn{ spouedio ‘tasigo ap nes yaaque xoURM ap gienumuod ‘gnuguo aunyseyul o jugUTEUZaDsTp ND ano JoUTUE UN —EP ‘¢gava8 youu vozeuzm aonpord as axe ey ymaureuour ap UBIO} 109 @ aze> mnynsoUTUt Tojwouju ® gleued eoropundsey | ZZ 210 | Masurile de siguranta privative de patrimoniu sunt supase confiscirii, de asemenea, bunurile gi banii obfinuti din exploa- tarea sau folosirea bunurilor supuse confiscarii stanta de judecata in vederea garantirii confiscarii extinse, procurorul sau poate lua in cursul procesuluti penal masuri asigurétori AA JAB sunusite promise af date petra determina sivrgirea une sau pentru a risplati pe infractor nu pot fi confiscate, int lege prevede cerinja ca a putea dispune nici pe un au fost destinate s& serveasci la sivarsirea unei infractiuni (T'S. s. pen, dec, nr. 2095/1984). PARTEA PRACTICA ADD anit dobinaiti de pastiipantt pein sive infatuni 2 co dispundndu-se obligarea fiecdruia la plata sumei de care a beneficiat in urma vanzirii lucrurilor sustrase, iar nu la plata intregii sume, in solidar (LCCJ.,8. pen,, dec. nr. 391 din 19 ianuarie 2005) : FISA nr. 20 RASPUNDEREA PENALA A MINORILOR. MASURILE EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE al |, PARTEA TEORETICA ‘SF _1, REGUL GENERALE ¥ Poate fi tras la raspundere penala: Prezumtii ii de capacitate penal de care bene- ta peste 16 ani la data sivarsirii Telo}sebe Haojea eluauADUND P| FURS FINN XS rueq gosyued as 20] 1n99] Ut ‘Dsase as mut joo asndns ajuanung wep °L ‘rasdoped nagynoaxe & azayBantadns gns varepuadsns appap ejueysut pugd munye 18 aundsip es-npugind ‘exjuaiep ap naz uy areynsoxa no mosnpur resdepad eared) je azazws vs areuurep ® tgsyUOD eoxoundsp naquad resavau aysa nut “9 rosdaped ryoyde vaseuguie 10 asdapad easeonde e earejunuas ‘jeued mynsaosd vazeyaour nes vareynpe sndstp e are> eyeoapnt ‘ap ehneysu op nes zommo0id op ysuax@ vase: -uo> 9p exinjos e> ast guoo aundsip ayeod as nu “¢ ‘asux@ Hagosquod asndns zoytanung easTso[oy nes ware eordxa wip Hinurjgo neg 18 ajtinung ‘eauewase ap ‘uyosyuoo asndns yuns sesso tieq gosto 9s 40] 1n29} uy “Ssase8 os nu jea ejuasnouo> vy gued unung soo asndns aytinung goep s(aagpsyuoo aun ynosia 2 © nnuad sns reur ajessuinun sojeurosiad ajaumu ad wisaoe ap ayered unjrede ayenrpeas ur wap “eureosiod so3saoe apouunu our ur pzeamny ano opumung 15 3"9 ‘auwosied 245008 ‘ang Hnung ap aaxd9y9 aytins9jsuesy yee) [njoxyUoD ouHlap yreuUTEpLOD jsva0v nd 2s9injotaLion 270 tutepuos euwosiad are> no s0jouvosiod Wa} UN ap nes gieuurepuoD euvosiad anpD 2} a as “emysane a] 2p suPUEGop AopLNUNg Te euOHiodoxdsIp eA InmaereD earaaide eZ ‘nueg ap ajauuns SUEX@ 1HBDSIO asndns HEU” ap eauMyjou Wy “T uivauasao @) ‘qnze> ays9 yoep ‘16 ayureur we ¢ ap epeoriad uy auIpuRgop soykNUN eas2O) Sgdap ayeod nu vareosquo> -asunxa fessiyuoo fnseur e eresaue eyFTT ‘euoysape esmieu ap afeuorzequt pe aye juns © “(gjenads eareosyuoo sndsip y 32-5 rene) axe 1 easejumuord ef gluersut ap simular 9feo quns ru a6upxa ug>syju0p asndns apmunq upsord axes Wl spuod ap {4B ‘fens your ayesoUMUD 30799 vsnyeu ap apeuoT}aesyUN Wewanoe ump uraozd ayrpuegop arpmung p> wazaurauto9 gare ys BILE ‘pow Uy eIStaDe ap siMuiqo STHMIRNDA HPEA pour uy goseatedap ws ‘Talueisur e azezisas ap minioe seus wep ey eed ‘mpunefoexyur quiSieags tryuawiour gdp ‘Inzeo aise yep epeourad o-nuy “pieuurepuos euvosiad ep arppuEqop JojENUNg eaxeOTEA “qeayeus sojoy un yryruoypequT arrooad] Jue g ap jnuautzay rode enoje> ea as aze> e ap ‘axesapn{ aads yazne> earoutias no pieoapnl ui asyuaM ap rerinjos eatnoduy pejnuoy earaBuyld ysrUpE as9 are und mpuoygsepnl mergioy qupiunuord & nes mynuo}eTypAL ayo Biep “ghuuzajas ap repeouad eae sad ‘arapoa uy eane ea efueysun ‘repesy ayeuwepucs roueosiad afe 911 © azezisas ap inqmyoe qayura eyep e| pul aru yeu nes yu f ap 9159 oseuRUDUT ap eUOU ap ynzpaaid mOSKU tpsdapad je jepads jmumeur ye> dun ewe ’gjeuad epuaure nes rue y 2p ‘yoru eur vareosnppur x6 y ayeod myrsoeszur RHTIGeS 1es0u0D esdeapad ‘aivw your hes fue F ap HxOSTypuT esdeapead vareuurepuo> sndsip e-s ares ngued eaunsisexpin nzjuad ypeaaid gs e=8at eA yootiod op vaseys asnygqut a6 ws RDeyu09 eaxoundstp Usd) «— ‘emmung 1033008 e axe|roxD uy eaxesy] wid Joouied ap axes 0 315149 BSL e— gs erqndassns ay ps eareuuepuos sndstp v-s are> nujuied eounyjvespfe— TiUOWINed op SAneALd piueinBis op a]unsEW | 902 206 |_Masurile de siguransa privative de patrimoniu ——) 6.bunurile a ciror definere este interzisa de lege; ¥ nu prezinté important dac& fapta este infractiune, find suficient ca fapta sAvargita si fie tipicd si nejustificat ¥ se confisci, de asemenea, bunurile si banii obtinuti din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscirii. 7. banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mit’, in masura in care nu se restituie mituitorului, = _2. CONFISCAREA EXTINSA A. Notiune: misura de siguranté constand in trecerea in patrimoniul statului a unor bunt (altele decat cele care pot face obiectul confiscirii special cazurile siin conditiile prevazute de lege; ¥ este 0 sanctiune penald ce are carncter personal si irevocabil B. Conditii valorile sau orice alte bunuri date sau oferite care au facut le trafic de influenfi, dacd mu au fost restituite -a dat persoanei care D. Confiscarea prin echivalent: daci bunurile supuse confiscirii nu se gsesc, in locul lot se confiscd bani gi bunuri pan la concurenfa valorii acestora (ca exceptia celor produse prin stvdrsiren fapte’. © osservatu: 1, masura confiscirii este o sanctiune penala, avand caracter personal si prin cazul participatiei penale, trebuie dispus cu privire la fiecare inculpat in parte; 2, misura confiscarii este irevocabilé; de siguranti a confiscarii speciale se poate dispune, dup caz, de a de judecata prin hotirdrea de condamnare, achitare sau incetare a procesului penal, renuntare la aplicarea pedepsei sau aménarea aplicari pedepsei sau de judecitorul de camera preliminar’, la sesizarea procuro- rului care a dispus clasarea saut renuntarea la urmarire penala; 4. tn vederea garantirii confiscérii speciale, procurorul, judecitoral de camer preliminaré sau instanta de judecat& poate lua in cursul procesului. penal misuri asigurdtori 88 se fi dispus condamnarea pentru una sau mai multe dintre urma- traficil de droguri gi de precursori;infractiuni privind traficul i exploa- je; infractiuni privind frontiera de stat a infractiuni contra patrimoniului; nerespectarea regimului armelor, munitilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive; area de monede, timbre sau de alte valori; divulgarea secretului economic, concurenta neloial’, nerespectarea dispozitiilor privind ope- ratii de import sau export, deturnatea de fonduri, infractiuni privind regimul importul din tar’ de deseuri gi reziduuri; infractiuni privind jocurile de noroc; infractiuni de coruptie, infractiunile asimilate acestora, precum $i infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; infractiuni de evaziune fiscal tiuni de fraud comise prin sisteme informatice gi | de organe, fesuturi sau celule de origine umani; Y nuise poate dispune confiscarea extinsé daca fapta este previzuta de legea penala, nejustificats, dar neimputabilé; -waysave ap asnipord ayunung 6 uinaasd ‘ygasyju09 asndns zojsnuNg, areyeojdxa utp tinurigo meq 18 aunung “eauausase op ‘eDSyUOD JOA IE ynsnfou i ereuad eafay ap ainzgaaud agdey foun urbxpags ynze9 uy 16 ysndstp y pusind flues ap emsgur ‘gunyseazu aynansuoo gs eidey eo sesapeu aso MU» “eypisane wanignBedsap eI 25008 ‘nu aze> wy vansgur ut 8 ayeumgyya fouvosiad aynynsar uns nu wep ‘eqeuad a8 ap aynzeaasd raidej wosttxgags utd aupuegop atimung'¢ uostuuoo asndns sojznung eas 1S ajunung 18 eDsyu0s 100 28 nqruoundey -o10y nies vaxeqeoydxo urp Yinutiq’ ‘a1ep anDaya 380} y ys waysaze eo TeS|DeU PU aqyajo nes astuord ywuru 1S0} ys efmMuNG ¥> JUApYNS a6 Up eyeou -snfou ‘gjeuad eaSat op yynzgaaud vides o guibieags ay gs wuEIDUNS puny ‘oumrioearin amyysuo> ys yukugags eidey wD resaveUr vis9 ME bommidgy ad nerdsgs e nsquad nes ereuad a9] ap aynzeaaud aydey foun vaniSryags eurunayap e nauad ajep 350} Ne ase> arNLMG *h ‘soupg juayoanya wyad ‘atand uy easeosiyuco sundstp ea as “eyeuOH rodoadstp pga 2159 tLugDsyuIOD asndns soysnug wareOTeA |EP A saidey wayey_nes 18 eye ap BEF syuoo asndns sojunung eaxeo[eA yreuorodosdsyp pea ay nu Bs sause8 803 9 es pamung oypezzuy/zoymadyy &| ap asaya quayearype ur exojs008 wareasyuo> aundstp eA 28 “30 -noou ‘pjumpass-gung 9p 2359 JOypUeqop [Na we ndoos anasouno e aze> “elurpars-eai ap zoypuEqoP THD) e] op 18 ‘eioys2o8 earesyjuoa aundsip ea as “ayeureNsU! 380} NE Tndoos ynosoun & 21e> qaynmos vaio! e| mynsoyimdgy eavewedord 390} y ws aymung =) ‘aoa mung ‘ongy) gueosiad pie 0 ap nvs sowmadgs ap asojo} yy od ‘mmurigo mynsnp oad v uo mnsoyoy varensed nes mmnsowmadg; earedyos exnyse e nsquad ‘raydey vanréagags gdnp yerpeurt ‘pow 29170 {Xaunyjoeayuy omgnsuoo ys exdey eo ses209u nu) By waa] ap vinzeaaid wide 0 21 :20| 125010) jndoos gnosouns v eysvaDe ‘aUeOS ad jayje puguitiede ‘goep nes ynynsoxenadey ape jus yep ‘Inutigo mnsnpoid & Wo yoyNsojo} eavemszd nes ‘mojsaov vasuoyua ap wussafpn depp 2s ‘gyeuad va8a] ap amnzynasd raides 5 ‘randey eareyaesd 8 emaeu ap ley aeuortiodosdsyp yupea ay nu gs rugasyuoD asndns zoTEnung vazeoTeA <— ‘ayyse soy Wy ys apsmnuing <— ‘5900 bap 8 ayenstsI09 y 10a “(aesdepe ‘ayeaytpour ‘asnpoid) aysoqoy uns eaysave aze2 uy mndoos aiSeoun> aoqunung frsyanidond ysuy poep ‘soyady e| ap tuweQ ur 20f [raUETEATY>D? ndoos ynosouna e nu azeo (qnucumadey nu) gueosiad glsay 0 aise sojinung neudoid aze> ur inze> up ‘sowespuyjronmadey e] ap ssougq wuaqeatypa uy ex0ysa0e waxeosuu0d aunds4p eA 5 ‘SOT THSOIOS Indoos pugosounsau “gjuypax>-gung ap a1s0 xoypuEqop TH}z89 ZeP ‘I0], tutsojoy indoos nosound e axed ‘gfuTpaxd-eaz 9p JoypUEgop TH}9} v| oP 18 puoyseoe eareosyuion aundsmp ea as ‘qeuTESUE Soy ne a[EMUMG E>eP. » Tiuouayed ap aaneatid giuesnBis ap ajanseW | +07 FISA nr. 19 MASURILE DE SIGURANTA PRIVATIVE DE PATRIMONIU @) 1. PARTEA TEORETICA => 1. CONFISCAREA SPECIALA A. Notiune: mastira de siguranf{ ce consté in trecerea in patrimonitul statului a unor bunuri, incazurile iin condiftille prevazute de lege, B. Condi sh existe o stare de pericol prin lisarea in circulatie a anumitor bunuri; ¥ se fi comis 0 fapta prevazuti de legea penala, nejustificata; ‘prin dispunerea confiscarii s& se inlature starea de pericol. C. Bunuri supuse confiscarii speciale — —+| 1. bunurile produse prin sivargirea faptei prevazute de legea penal; 7 sunt produse prin actiunea ce constituie elementul material al faptei prevazute de legea penalé; nu este necesar ca fapta sivargiti si constituie infractiune, fiin necesar ca aceasta si fie previzuté de legea penal si 8 fie ne tificat’: nu sunt bunuti produse prin sévargirea unei fapte prevazute de legea c la persoanele vatamate; L203 ¥- sunt supuse confiscérii banii gi bunurile obfinute din exploatarea sau folosirea acestor bunuri; ¥- dacé bunurile produse prin sAvarsirea faptei prevazute de legea penala rnu se mai gasesc ori au fost distruse de faptuitor confiscarea prin echival Y daca bunurile produse prin sAvargirea unei fapte prevazute de legea penalé sunt instsdinate, trebuie avute in vedere urmatoarele ipoteze: se va putea dispune 1. in cazul dobanditorului de rea-credinti, se va dispune confis- carea bunului, indiferent daci detinerea acestuia este permisa sau nu de lege: 2. in cazul dobnditorului de buni-credinti: a. cand detinerea bunului este permisi de lege, nu se va dispune confiscarea acestuia, ci, in cazul instrainarii cu titlu oneros, se va confisca suma de bani obtinuti de fptuitor; b. cind detinerea bunului terzisi de lege, se va dispune confiscarea bunuli area bunuli 2. bunurile care au fost fo. orice mod, sau destinate a fi folosite la ‘ivirgirea unei fapte prevazute de legea penal, dac& sunt ale fptui- torului sat dacl, apartindnd eltei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosiii or. Con sf se fi sivargit cu intentie sau practerintentie o fapté prevzuti de legea penala si nejustificata (nu e necesar ca fapta si constituie infr exceptia faptelor sivarsite prin presi; bunurile sd fi fost folosite ef orice mod, sau si fie destinate a fi bunurile s& fi fost proprietatea fSptuitorului la momentul comiterii “(z861/690¢ 14 2p ruad ‘s “s\1) 10 ajardey nyued pundsgr nu ares auwosiad 18 eyseaoe und as -npueSopaiur ‘gleuad eaBa ap aynzgaaid aydey syunos ne areo aauwosiad ap sey ey a5 gmnsgur giseane yo pueyere ‘axfounsip opm aves mu aay ap [mIxaI soaxeosp ‘aienmqesuodsasr ap azne> youn fajuayspx@ e azeum e gyesapn{ ‘uy axozneny ap axinjos o sndsip e-s nu are ap ivy quoumdey ey anaud 19 38 eny aieod a5 reorpour iuoureren ey ueBqgo e giueNsIs ap emnseW, wW YOUDVad WALyvd ‘Il TN toz | vpsdeapad o goqide as y nu mnymaormradgs pup urge x6 psndetp y aeod *p (epuowre nes vaxeosnput) grediound ysdeapad 0 unqeis 4 26 ys gsTwoa eaunefoeayuy naauad e9 12599011 2159 | “pungoeayuy amygsuo> 5 pstuzoo exde eo sesanou 0399 mug Taunijoeajur amaysuco BSROD ide poep reunu eoqde azvod a5¢ TREND Oye UEP HO ayeIDEdeu ‘up ‘arneBaid ap esdy wap ayeaqezan Jppse as-npuyguiin ‘eraisane wai -eyproxo nos varednoo naquad deus aysa raowmdgs ona ‘gfeusd aay ap pinzpaaid wide; euksenes 460} © waIED ear re Ho auzcour 0 eypiaxa e ap Uo atiouns emt co ednoo e ap viioypaoiut ut ¥3SU0D ‘Z feayeyagoe nes eyrasaur “ersayoud ‘exjouy aypuaxa Bs inurapau 2189 cejseoe ygonquy ‘unufoergu wontsigags 3-5 pmyedynous aze> op eyprox @ ap pmdaup wip (Hue Se] LL ap) grexodwsay azapgoap o-nur pIst09 WB aySOD" BIDIONS Bap INIA -oyradyy munprandeur n)goedeout ‘qmpaadou wanes urp gsn09 160} v greusd eofa, ap winzgaaid eydey su ‘ghinpaz>-pung mo p ‘arznge pieqoraN@ y60} e nu eaLeHIANDE wo wyrosour ‘e1sajosd “exiouny “L saxange preyDI0x9 3905 © eayeqanoe ‘euasaur ‘epsagord ‘eHoumy T TLYLIALIOW TRaSaN WsadOUd I9NN VAUVLIDNIXT avs mtioNad taNa vauwan30 OMLNAd SNIGO.LLLAVNE [aN (D) “UH TET He] HEEARPE iE syoxd “tHouny youn. uaoyzzayuy e ehuemsrs ap ease LLY.LIALLOV ‘Tasan ‘"{ISadOUd TINO RAV LIOUaXa AVS: MONha FINN Vauvand0 MUINad ALVLINWaGIN [aon 3 ANDE mes Yr9soU yung aygumnure EyP19x9 & OP quapzs9ur e prewuaure|diuo> esdeapag Truowined ap saneauidau fuBsngis ap ajinseW | 007 198_|_Masurile de siguranja neprivative de patrimoniu 6. sustragerea de Ia executarea masuriiinterndrii medicale constituie infact tunea de neexecutare a sanctiunilor penale prevazuta de art. 288 alin. (1 NCP. > 3, INTERZICEREA UNEI FUNCT SAU PROFESIL PA. Notiune: masura de siguranté ce consti in interdictia de a ocupa o anumi de a exercita o anumiti profesie, meserie ori altd activitate, care se lua cand fapta prevézuté de legea penal a fost sivargiti de fptuitor nepregitirii sau altor cauze ce il fac inapt pentra ri pentru exercitarea respectivei meserii, profesii sau [*B. Conditii: [2 féptuitoral sf prezinte pericol pentru societate datorité sau altor cauze ce il fac inapi tru exercitarea [5 instanga de judecati si aprecieze ci prin luarea mis ide siguranfa 2 interzicerii unei funcfi sau profesit starea de pericol poate fi inkaturaté F*C. Confinut: interdictia de a ocupa o anumité functie ori de @ exercita o tate, in exercitarea cireia a fost 5 profesie, meserie ori alté fapta prevzuta de legea penala. LD. Durata se dispune pe o perioada nedeterminata; punerea in executare se realizeazi prin comunicarea copiei de pe dispozitivul hotérarii organulul fn drept s% aduci la indeplinire aceasta misurd (persoanei juridice in cadrul cireia persoana exercitt respectiva functie, profes, meserie sau activitate, precum gi, daci este cazul, per- soane juridice care asigurd organizarea si coordonarea exercitiri profesiei comunicarea se face -inspectoratului judetean de politie in a ‘Grcumscriptie igi are domicliul condamnatul dureazi pind la incetarea inaptitudinit celui cAruia i sa interzis, exercitarea unei funcfii sau profesii, dar nu mai putin de un an, © opservaTit 1. nueeste necesar pentru dispunerea misurii de siguranta a interzicerii unei functi sau profesii ca fapta comisd si fie infractiune; 2, aplicaiea rdsurii de sigurant& a interzicerii unei funcfii sau profesit este facultativa; 43, incdlcarea masurii de siguranté a interzicerii unei functi sau profesii consti- tuie infractiunea de neexecutare a-sanctiunilor penale art, 288 alin. NCP], ce poate fi retinut’ in concurs cu infractiunea de uzurpare de c oficiale (art. 258 NCP) sau cu infractiunea de exercitare faré drept 2 unei profesii sau activitati (art. 348 NCP); tn aceeagi cauzS penala instanta poate si aplice aceluiasi inculpat atit pedeapsa complementar a interzicerii de a ocupa o functie sau de a exercita 0 pro! meserie ori activitate, cat gi mAsura de siguranta a inter- 7pueysur an op MpEpnL jaw ap jrucrgoapn{ ango ap ereurumsid groure> ap 1S wnidasp ap yruoypapn{ anzeo ap aqeuad quuguun jozinosd pow ur ¥8 ysndsyp y ayvod -s -ulo;yaur 959 exnspu pun 190 © piveansis ap eansyur ‘papeynaey aisa ayeorpaut wrewiazur e ejueanfis ap mnseur gazes de | ‘ayeonpaur yxgurarur eansgua x 3e> ‘Teoqpaud DUTEyeY ey rup8ygo eansyw awe myedinour ueynus eundumr ayeod nu ejueisur Z ‘ountloeagur ay es wsnuuoo edey e> aye> -}paw jupuiaryy e pluemnsis ap Tunseur easaundstp nuad sess90Uu 59 BU “T mivawasao (7) yoq foun v nvs aaxowoyrsd afunisqns ap 210049 qaun guuovep ayeiamos nnuod yoouad ajurzaid gs mioymdey °Z ‘pjouad aay ap emzpaard dey 0 s1W09 Y 98 BS°L HEpUOD “a «— 1109 vzne> up ajeiapos nnuad veda ap yinzgaard widey ayvod as aseo ayepagy, ap ganeatd ghuemdis ap cimspur ountioN “V <— YIVOIGAW VSUVNUAINI'Z 25 qeuronst mys quameyen @ wip84q0 e glu ‘eresopou s}69 Tour pyeaypaus eaxeUlayU ;OeP “uN ZL ap nized wu nu sep ‘sIpolrad goyusda groyues eayeyun eye as axiduastunosp 1 ap waryMoaxa no yeRajap_mso}~epn{ ‘eansgun gisvane yen] e-s aze> ap Bley |= _ euwostad ayomzo] einago nzoysa) ad jnfapn{ up gognd aye RUES Sp wewome preSar-oorpam g2niadxa ap modes ad ap ndoo run ¥ 18 anrzodsip ad ap ratdoo voseorunusoo utsd areynoaxa uy aund as iad ap vauoys aungypuy ps auno papuoypouce 3aun wasouigo By ‘upd uo agoyqupsus vy pupd *gyeunut=}apau epeouad o ad aundsip 3s wema ‘gd <— -ayeyqepeds ap preques ayenrun o-nu pevetSopu0>-cpafia yuog 0 aun nos aayoooyisd auysqns ap onu019 2oyeumns0 3369 HO wonpsd yeoq o ase a1e> minsoxmmadyy woxewsaIUL gmurfuoD “D ~— yaeamgqur y aieod ooad ap vareis eoxpaut yuaurevesi e| TRS “Tigo insu easeny upd go azaparde gs wevepn{ ap eluey “glueyeui amg op apn! |nsIN ‘uy nes greunwyoid groures ap insorgsapn{ axigo ap ereurunazd yr9Wwe> 2p rumpaoord e ‘Hewaqy 16 umadasp ap nsox~epnl aug ap afeuad rR sino uy ‘pyensaroid ginset ¥> ‘nuoziaoid pout ut 18 ysndorp y ayeod “g resdvapad jeynpaxa e ao gdnp 1$ jrmuaureyen enuRUo. ea eysare ‘iasdapad vareurumza) oj gued uaasayur_e mr mymyemuepuos vaniSoyguesuL DEP “b | ‘araumdap ap [920], ey enjooye ba as yeoypaur juourejen puyd ‘glen ad mumrjuayap esdeapod ‘uo aquarep ap unZaz ut azeynoaxa no tosnyput esdeapad y] yeuuTepUOD # f tmiedinouy azeo ur jnzeo wi 18 ysndstp y pugind ‘mmuedqnour v arewoqNT ap vaieis ap greuotlypuoa aso nu yeorpaum quowreen By nafqqo emsyut aN 696 He) goHUDA areupuequoa ap unrfoesyuy earayuTOD nzquad ;euUTEpUOD 2359 aie uy mynzea eiidaoxa no ‘ganeyouy aise eiuemngis ap mmsgur was ‘aunypeapur oy es gaquton dey m ferpaurauow | even e] yueBnqo v efuemdis ap tumnsgur caxoundstp nnuad zesaoou ase nu “T ‘ILLvawaseo () oe) TE Tuowhied sp Sanealidau Riuesnsis ep ajuunseW | 961 L195 prezenta in mod regulat la tratament medic: fini In obtinerea unei ameliorari care sa i pana la insindtosire saw ure starea de pericol. FISA nr. 18 1.88 se fi comis o fapté prevazuta de legea penal MASURILE DE SIGURANTA NEPRIVATIVE (pied). neuen; DE PATRIMONIU . fiptuitorul si prezinte pericol pentru societate datorité unei boli ori a intoxic&rii cronice cu alcool, stupefiante ori asemenea substante; a 1, PARTEA TEORETICA ee ee ee | 3. instanta de judecata si aprecieze c& prin uarea mécurii obligarii la tratament medical starea de péticol poate fi inl preventiv; ecient |. sunt sanctiuni de drept penal cu caracter| ¥ Masurile de siguranti ‘au ca scop inlaturarea unei stiri de pericol si preintimpinatea sAvargirii faptelor previ- ute de legea penali — C. Continut: obligatia impusé de instanta de juclecaté-f@ptuitorului de a se prezenta in mod regul al, pani la insénit ie starea de pericol ,. sunt imprescriptibile gi revocebile; bb.se pune in executare acestora le lipseste tris copiei de pe rapor este posibilé, agadar, aplicarea unei sanatate publicd din judetul pe teritoriul cruia locuieste persoana mésuri de sigurangs si in cazul in care faptui- fata de care s-a luat aceasti masura (in cazul in care masura de torului nu ise aplicd gio pedeaps’. siguranté mu insoteste pedeapsa inchisorii sau daca aceasta nu se executd efectiv); a = | OBLIGAREALA TRATAMENT MEDICAL ("1 OBLIGAREA LA TRATA EE —* a. Notiune: misura de siguranti ce consti in obligatia f@ptuitorului care 4 pericol pentru societate datorita unei boli ori a intoxictrit cu alcool, stupefiante ori alte asemenea substante, de a se (€002/1¢6 341 29p “ued 's ‘ehueisuo> “y'D) rasdapad earezsjenpuatput ‘I azapan ur aynae js0} ne asareoap “tuereqy eaxaundstp nnuad 38a ap aynzpaaid oman axutd amzpaaid quns nu ayeuorypuo> quaqy MINDY -2uaq [mueypqos yeuTepuOD js0y v are nsyuod raydey woyeyAcsS #6 EATEN Ww YOUDVUd V3LYVd “IL TW ‘ayeuoHtypuoo tgsaqn, vaseoonay ¥$ ye ‘eozemnue Jee nu ‘TyLaqH| eare|Mue yuu aundsip eA ejuejsur ‘g}euoW;puo> varezog sndstp e-s axes und rzEI~IOY e aalUYap Maupwips rowayn yyepead 18 rOUAIUE euN areD anUIp ‘Tundoes;UI gop ® wansieags nnuad yjesopn{ 3359 jeuorirpuo> pereqy eueosiad yep - (exerpaurzoqur nienpezmid |e wana eayop [e-ap [2 pummysuco yyouoTpuo> vaxesaqy sndsip es area ngvad eaunereyuy) arerpauoju qigyemjd uo (loatppar dnp “nes runspesjur 2P |Msimoue> e] ap a[snBax aupPUr y JOA -soyeUOHIoUeS JuaUTEVeL], fepuoure ajso earemnue aBesze eaind xe ao vounrioessuy nnuad tgeis esdeapad yoep ayeuoriypuoo nzesaqy varejnue eundsip ea as .N - ‘oraujfexeidns ap mynuouio} earesdxa ednp zenp ‘Tuosyyuy esdeapad weoyde es ares nuquad ‘eyeuor{spuos mpzeqy tmpueuaq sndsIp e-s aze9 (pOY & parTUyap waxouguTB ap aqUTeUT ouMsf>eITUT O aS!EIEARS yews youurepuoa [a9 go ‘aiaysaaeidns ap mynuaunsay eoxexidxo ap ouTEU ‘gxadansap as azeo tn exjeryis ut weoapnl ap ejueysut ap yondsxp y ayeod - Sa ee ee ALWNOLLIGNOO Tye VAUVIANY *F e> OO —_—7adapad—_] jesous’ ynumveur wSedap ayeod nur migooaar ewan uy yeonde esdesped “p {(ayeysand younus wzeq wn greInDaKo ‘> gyerapisuoo gsdeapad urp wayred a1opan ur gine y © Exp) JeyNDaxoIU seus psdeaped ap jmsar m yiueynzar esdeapad onaunue enum ‘ea ag souayin ‘ayuamovED ajrunioegyur nunuad armgeis fesdaped purdoywo> ar eoride wa tode ser “yeUOH ypuo> eaxe1aqi PD0AAL BA “Aik oes anutp axesay nnued voreuurepuoa aundsyp ea eluejsur ‘eroyeuurepuosisod paIppar ap 2veIs ‘uy pumrloesput ap sinouoo un spuoo is9 axayaneidns ap |nuauszay UL DEP “E ‘pueiynzas esdeapad upp gsnpap ¥ €a ayevoHs;puc> TRIOQH sonrajue geinoaxa ysdeapad utp eared ‘(nucye8tIq0 xods no oxput weyjur ap nsinou09 e| ap zopinax namnod sydoqucs y 10a ages Ianse ajueynzay ajesdapad ‘gyeuor4rpuco earexoqy snip ¥-s azeynD9xe 2199 2 utp esdeapad no asmwuos-nou ajumypersur asjuyp axeoay nnuad gimiqeis esdeapad purdoquoa ‘arerpounraqur njgyremyd opnSar eaqide ea 8 greuow puo voreiaqi] e>0Aer PA “SquasnouoD arRmeseTUr axUIp azeray narued vareuuepuo sundsip ea eiejsut ‘ozeypauzayut sanjd arprpuoo ‘uy uny)oeqyn op smauoo un squso9 asa azoyaneidns ap nuaway UE EeP “TZ ‘eynysaoe warextdxo ednp yzeazmnda as sep ‘ayeuor}ypuo> yxgIaq [e axayBoR ceidns ap tnuautiey uj ysnUIOD ays9 areumsuoD ap weInp no sundoeszUt fo aze> ut ezoodt un 18 ayeuorypuos mupreqq] vareoonai ysndsip y awod “TL | LO) arfuajop ap war ut (ayeisoxd rounur vzeq uy giemnsaxa eo pyeiapisuo> ysdeapad wip vaysed azapon ‘uy ginae g e 193) esdeopad ap momysas eazeyndoxa 38 ayeUoTIp -uop yayiaqy] earesoaaa aundstp va ejueysur :royeuoH|>ues UAUIEVELL Tasdapad jligindaxe e pleloipnl eavezijenpialpul | Zt 190 |. Individualizarea judiciara a executirii pedepsei 5: Incetarea obligatilor ‘uneia/unora dintre obligatile ¥_ instanfa poate dispune incetaren execu pe care le-a impus pe durata termenului de supraveghere, daci apreciaza ci mentinerea acestora nu mai este necesard sau daca nu mai este posibilé 6. Efecte imediate 1. se produc pe durata termenului de supraveghere; 2, punerea de indata in libertate a condamnatului 3. liberarea conditionat& nu produce efecte imediate asupra masurilor de siguranté ori asupra pedepselor accesorii aplicate pe pedeapsa principal’; Lv 4, pe durata termenului de supraveghere nu se va executa pedeapsa complementari a interzicerii exercitérii unor drepturi, cu exceptia pedepsei complementaze a interzicerii dreptului strdinului de a se afla pe teritoriul Romaniei, care se va executa de la data liberi, 7. Efecte definitive 1. se produc dupit expivaren t de: 2. pedeapsa dete pe viata ori a inchisor liberarea se in situafia in care: 1. condamnatul nu a mai sivarsit o nous infractiune in termenul de supraveghere, descoperiti pnd la expirarea acestuia; pecleapsa detentiunii pe viald se considerd executati daca in termen de 10 jerare nu a sSvarsit din nou o infractiune; din care s-a dispus anide . nu s-a dispus revocarea liberiril pénd la expirarea termenului de supraveghere; ¢. nu 2 descoperit 0 cauzi de anulare a liberi conditionate tn termenul de supraveghere; 3. mu se va produce efectul definitiv, chiar daci anularea liberdrii con- ditionate nu a intervenit pe parcursul termenului de supraveghere, ci dupa expirarea acestuia; 4, dup’ expirarea termenului de supraveghere se va executa pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi (cu excep} dreptului stréinului de a se afla pe teritoriul Romani executi la data liberirii conditionate); 5. liberarea condi mésurile de sigur terzicerit mati nu produce efecte definitive cu privire la 5 dispuse, ‘> 3, REVOCAREA LIBERARII CONDITIONATE Instanta TREBUTE si dispund revocarea liberdrii conditionate daca —* 1. persoana supravegheatd a sivarsit in termenul de supraveghere 0 . pe parcursul termenul infractiune, termenul de supraveghere, pentru care a fost condamnat Ia pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen; + mu are releva infractiunea pedepsel in ~ este suficient ca fapta si fie descoperita in cursul termenului de supravegheere, faptuitorul putand fi descoperit si + revocarea -onditionate opereaza si atunci cind pedeapsa aplicata pentru noua infractiune este detentiunea pe viaté; + NU se va dispune revocarea conditionate dacé noua in- fractiune a fost descoperité dupa expirarea termenului de supra- {i forma de vinovatie cu care este sivas veghere, insi se va refine ci noua infractiune este sivarsi stare de recidiva postexecutorie. Tratament sancfionator: pedeapsa principal stabilita pentru noua infractiune se va contopi potrivit regulilor de la recidivi postcon- damnatorie sau, dupa caz, la pluralitatea intermediar’; pedeapsa rezultanta astfel stabilit nu poate fi suspendati sub supraveghere, urmand a fi execut regim de detentie, je supraveghere, persoana liberata con- ditionat, cu rea-credinta, nu respectd masurile de supraveghere sau nu executé obligatiile impuse; “ayeorpaur eareuun ‘p fuurexa nun earout uy anzgaaid sopsi08}90. va puvosiod ango ap eaxouriqo 4 soumuaupposuods ud wad ay *phueysur ap ages 10} nasoundiay uid 2 yeuo!puos ayex eoqpour ayeod “1esad0u Pury v9 970 juanzoqur foun e nes juaurEyeR MUN ide goep ‘auejnsaxa ap Piuesut > Joy HeB yo vare>yIPOW "> ‘prayaneidns ap j[nuaUuay eeMp Ried ad emoax9 104 as ,2>uf nu wv ap" ayEsleSyqgo “tmdaup soUn Ha ® prejuaurarduros ysdeapad idaxp ayeoyde soy ne ni uy yeuoYypua ayeraqy fauosied asndun y yod auf 1 1p arayfoneidns ap mynuauiay e yiesnp ad einoaxa soa as nu pjuesur ap asnduut ,2oaf v ap” apuie8qqo -T joraxa iapaauy aura 0 no ppo8o ypoorad slvawasao @) ouue ap alio82ye9 orn ayrwod nu ps 18 eoseasojo} nu gs “guslep mu Bs °g ‘ehuesur ap jis ‘auvosiad ayye na nes ypuntoeszur voméavays 818 e[ronyaA ayumTe yorpUOD Au ES “p np “ejaqsane Ye ayurey ap wxqUISUE nD nes PUIADIA M9 ADVUNWOD NU BS *¢ — jsoyfueus ay UINUTe E] NES 1 ‘namugusoy [MOI Bs ave nu e 9p meS1qO "TE -ayeyrumusod up gMAASUT ND az020q -eyoo uy ayeztueBio nes aumslegaid ap npuasas any ap axemnsep pos aze@ayurea ap awresSord ayn feus nes run azayu9Acaiy eS “TZ jouossejoud areoyrqe9 ap wo puejo>s axneSaud ap sino un azautmn gS “T 2.0285 &" 9p THeBNGO TE S1Q0 ymur yeur nes eu gUADaXa YS Mmyeuurepuo> ‘araujfaneidns ap aqunseua eSuey ad ‘axeur peur e1aqi] Pep EL IeMDaxdou SeuTEs THosTypUr esdeapad ‘ad mumyjuajap fasdapad vareynoax UIP mfeStiqo soyfnw yeur nes wu vazoundu » ajereoyguun azup 81190 € Ferogiy MPMVETUTEp LOD aendur apnie8yqo ey aujaud no reunu weande y pugind einsyur yisz=oe ‘arayfaneidns ap sojansgur eazejaout nes eareaytpow aundstp aed 28 /1N ‘quo 2 ap yn 1) bjwunp mip auuse4y 0 nD BjeBa gpeotrad yyauiaq yepioDe es aze> lsd yuEIRIOy sew Z out nu avp “axaySoavadns op © ad ‘ajeuowrpuos suereq sanimgep Tuaupurer pryuaWoU! up yinvax2 28 a1ayBeneidns ap 21 ‘ne Zap on reur ayso je;nDaxa op seungr tosnpuT esdeapad usp [maser are> UE ezajodt ug azaygoacacns ap unspur ayeuurepuoo ieureoszed asndumr y 30d NNT uivawasao (f) shuoysneo ap ayes 20joeoy far MIO. stop ayunrod © ganyeut ap anuaurnaop 1 yeutzoyu aoqaNwOD BS“ eee Jesdepad wagindoxo © qreiDipnl earezi[enpIAIpul | 8B Individualizarea judiciara a executarii pedepsei 1986 | Pedeapsa efectiv | Fractia minima din pedeapsi cexecutata sau ce trebuie efectiv executati, considerata ca indiferent de pedeapsa executati in baza_ | considerata ca executati in muncii/activitatit baza muneiilactivitatii prestate prestate al Pedeapsa care se | £10ani |>10 ani =10ani > 10 ani execuld efectiv ‘Condamnat 23 3/4, 12 28 avind varsta sub dar nu mai 60 de ani mult de 20 de ‘Condamnati 23 1B 12 avind varsta peste 60 de ani —> 2. persoane Condamnati si s@ afle in executarea pedepsei in regim semi- deschis sau deschis; atiile civile sta- —> 3, persoana condamnata sé fi indeplinit integral ob bilite prin hotirarea de condamnare, afar de cazul cind dovedeste ci ‘nu a avut nicio posibilitate sé le indeplineasc&; . instanta s8 aiba convingerea ca persoana condamnatd s-a indreptat gi se poate reintegra in societate. @® osservatu: 4, fractia ce trebuie executati se raporteazd la pedeapsa care se. exec efectiv; 2, gravitatea infractiunii pentru care a fost dispusé condamnarea nu constitu ‘un motiv de respingere a cererii de liberare conditionat minime, indi 43, noul Cod penal prevede necesitatea executaril aceleiasi fract ferent de forma de vinovatie cu care a fost comis’ infractiunea pentru care a dispus condamnarea la pedeapsa inchisorii (intentie, culp8, praeterin tentie); in mod similar, noul Cod penal nu mai face o distinctie'in functie de sexul condamnatului sau de motivul pentru care acesta nu a in folosul comunitatii; nie 4, indeplinirea conditilor legole pentru dispunerea liberdrii conditionate se apreciaza in functie de momentul judecérii cauzei, si nu la momentul introducerii cererii de liberare conditionati; propunerea fn cazul 1. Termenul de supraveghere ¥ intervalul de timp in care persoana faté de care s-a dispus liberarea conditionata trebuie s8 respecte obligatiile ori masurile de supraveghere care intré in continutul acestei modalitati de individializare; Y incepe sé curga de la data rimanerii definitive @ hotérarii prin care s-a dispus liberarea conditionata ¥ in cazul liberdrit conditionate din pedeapsa detentiunii pe viata, ter- ‘menul de supraveghere este de 10 ani ¥ in ipoteza libersrii conditionate din pedeapsa inchisorii, termenuil de supraveghere reprezinté intervalul cuprins intre data liberarii condi- tionate gi data implinirii duratei pedepsei 2. Masuri de supraveghere Y impunerea lor cumulativa este ob! conditionate din executarea pedeps care restul din pedeapsa inchisorii rimas neexecutat la data liberarii este de 2 ani sau mai mare: 1. s& se prezinte acestay serviciul de probatiune, la datele fixate de 2. si primeasca vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa; 3. si anunte, in prealabil, schimbarea lo: care depageste 5 zile, precum si intoarcerea; ei gi orice deplasare Jue Of ap azo four asa eyseade pupd ‘ruosnput resdap cad memp ump ZT tind 129 e 1S ‘ue oy afasgdap nu eseaDe vareinaaxa ap agusmuy vsndsip yf aywod jaeysard npunut ezeq ad greinsaxa ®> od ‘eyesapisu0 4 ajeod a tesdapad eemp ump eared ap 18 eurwas aul as ‘sns reur ap vsdeapad ap s0jsumnuiaesy inyoqea nayuad yoep ‘suv 9p 09 ap visiva inundut » vivuupu0s vuvosiad auno uy nzvo UE “p ‘nue 91 ap eur reas uosnpun nze> uy tasdopad eremp mp €7z tind 22 nes ‘Tue oT aifeSedap nur ad mosTUT fMzZED UE ‘asdapad ejeanp urp ZL wind joo anDaye yeINOeX y BS pponaunpuos vuvosied atv ‘que of ap azew yews aise vsdeapad pueo ‘gz utind yao e 18 ‘tue of aifaiedap nu eiseo3e pue> ‘uosipur tesdopad eyemp ump zt utind Ja © panNDaye 3d “eyes0pist09 P Ip vayed ap 1 eueds aust os runes ynynoye> mguad youp ‘ty 2p 09 ap wysipa jrunjdua » mu 2109 azzuvpuod souvosiad puzw9 Us “q ‘fue OT ap eur your wosmpur ynze> BeINp wip E77 Utd ao" RTDaya yeNDOXE yy BS agai ap visaya gumdua v rm pyvuunpuos wasted 2109 989] 9p wnzpa -aid esdeapad ap exivesy upind yao yemoaxa e pyeuurepuod eurosiad “Tq — ‘pep ruosnppur esdeapad | Mmmyeuurepucs e peUOT}:puoD easeraqy aundstp areod a jeutsepucd e yresaad ayieooa o eumu p ‘dap un puenuazaidaiou ‘aneynoes s9}eIe9 axes TMOSIHON] WSdVadad V1 ALWNWVGNOD IANVOSUdd V YLVNOLLIGNOD VaUVUaEIT'Z ey oC =: -upar ayeod a6 18 yeidaupuy e-s eumepu0 euvosiad y> varBujauo> gqre ys vluer ‘spsvaudaput ay ysod opru jae w mut g9 aiSapanop : esdeapad ey ayeuurepuo> raueosiad b 18 greuorigpuoa vazezaqy yriqssod ay WiIPUOD jeuuropuon @ p[esouia8 afieooa 0 reumu p ‘idaxp un pupjuazazdazou ‘aeynoey ayer are» YALVIA dd VaNALENSLAC VT ALYNAVONOO JANVOSUAd V YLVNOLLIGNOO VANVHAEITT es YOUINOIL WILYWad ‘I YLVNOLLIGNOD VaUVUaEIT TdSdaddd WWY.LADaXa V yavioidnl vauvZI1VndIAIGNI aL tu ySlt 192 | Solusii care presupun condamnarea inculpatulu! ¥ tratament sanctionator: instanta poate dispune: ib supraveghere i suspendarea sub supraveghere a pedepsei stabilite pentru infractiunea din culpa comisé in termenul de incercare; ¥ vor curge in paralel dou’ termene de supraveghere; VY dac& persoana condamnati sivargeste 0 infractiune intentionat’/ praeterintentionati in ambele termene de incercare, instanta va revoca ambele suspendixi, apoi va cumula aritmetic toate pedepsele stabilite. —> b. revocarea suspendidri sub supraveghere. aa © 3, ANULAREA SUSPENDARI SUB SUPRAVEGHERE A EXECUTARII PEDEPSEL ___ A EXECUTARI PEDEPR Y intervine dac& inainte de expirarea termenului de supraveghere se descoperd cd cel condamnat mai s&vargise o infractiune (pentru care s-a aplicat pedeapsa inchisorii)inainte de rimanerea definitiva @ hoti prin care sa dispus suspendarea sub supraveghere a executirii pedepsei; < este suficient ca fapta ce atrage anuilarea si fie descoperits tnainte de ramnerea definitiv’ a hotararii prin care sa dispus suspendarea sub supraveghere, chiar dacé féptuitorul este descoperit dupa acest moment; ¥ nu prezintl importants daci condamnarea pentru infractiunea care atrage anularea a rdmas definitiva dup’ expirarea termenului de supraveghere; < tratament sanctionator: urmare a dispunerii anulirii suspendari, se va da efect, dups caz, regulilor privind concursul de infractiuni, recidiva ori pluralitatea intermediar§; in caz de concurs sau pluralitate inter- mediari, pedeapsa rezultanti poate fi la randul ei suspendati sub supraveghere, daci sunt indeplinite conditiile legale (termenul de supraveghere se calculeaza de la data riménerii definitive « hotérarii anterior suspendarea sub supraveghere a exe- in acest caz, instanta poat® mentine durata termenului de supraveghere anterior sau poate stabili un termen de supraveghere mai mare; cutérii pedep: ¥ dac& sunt incidente deopotriva cauze de revocare, ct si de anulare a suspendarii sub supraveghere ind comisa o fapta anterior gio alta ulterior raménerii definitive a hotararii de suspendare sub supra- veghere), se va dispune numai anularea suspend: cit si revocarea suspendirii sub supraveghere. 1 atat anularea, ‘mymuowsay warestdxa pap yeuusepudd 360} ® wysaDe yO IIL 1 UOWHOU qseoe ednp iedoosap 360) © puuoynydyy g> ymidey giuenspar are mu» ‘exeozaouy op jnuautz9y U1 eyadoosop omy 0 arayBanvidns ap nuauna) uy yS1gags © gEUUTEPUOD BUEOSIAd YORP - ‘payyey|noey vare0Aay °Z ¢— [JON (6) we gze BE uatnod ‘ques ap uopuege 9p suntjsexpun enow niquad jasdapad yupinoexe Te Ho (azesep ap atinjos, qo a¥ourdopur noaxa tugpuadsns [e arayBanvadns ap nuawiay ur ‘g>ep lasdapad wreMIax9 © azayfoneidns qs ruypuodsns eoseponas gundsip en 26 (IN FALLIGOXA [] -yeoapn{ non] ap ayeyrromne np ayyigeis resdapad varejnoaxa aundstp as #8 azaySanvidns ap ynjnuauti2y ‘azayfanezdns qns earepuadsns yoonas as soyeUOH>UeS jwOUTC TEAL + yz eu UL ‘aroyfaneidns juauiay earerndxa ey gued und aungeis apa s0yniedngo e greitied nes gresBewut “pEqedim> azemnoaxaau 0 autiai as are> uy evens ut tasdapad nagnoaxo arayfaaoidns qns ruppuadsns varesonar aundsip ea elueisut ‘aspseoy sand oymqeis aa apmeSnigo Tex8op pur en eyo -eaesdns vueosiad ‘asayfaaeidns ap mjnuauna; vareridxa ey eugd “p aeoapni ion] ap ayetro;ne no aymgeas yasdapad vasendaxa sundeyp 2s 6 aroyfiontidns qns varepuadsns pooner as soyeuor}aues WWOUIEVELL + ‘areyn2ex9 ap aandaigo HenTiaisodwt aun azazoyep as mu 3518 engedino oy ys areuurepuon ap varesmoy td asndux zojnie8 “Tigo ® nes eiuemnis ap sojinseur wareymaxdeu ¥2 esau 959 | uepuadsns je a1oySoavadns op jmuounsay wy arcuurep -uo> ap varermjoy und jqqo. nes axoyZaacsdns 2p aqymseus ejurpass-var n> 1u pyewurepuod eueosiad E>eP > _een0aa1 3S03 © axepuadsns 1oxgo @ esdeapad el yBnepe ‘as emunigo anse esdeapad 201 ‘aunsjoeazut uno nguad esdeapad 2] panepe as 16 voreosnpour no apiz ap soygzundsazoo sewn un no aianoopuy as auntpexsut enow nauad BanIuYep HsgUUTepuCD ep e q youmur uud ayeynDexoou RPUaIE a ysave up woyeuoH>ues juaWIELL » jeyuNWOD [NsO| ‘arayfaneadns ap nuau -nwio tnsoqos wu) youn ap reHeSygo @ grexBaiuy earemnsexe joosap aumypequt gnow o aosreays ‘HE euvosiad yep (P ap aqureur span 2400 osu wsduopod 2 aunjonsa you 1 wsdapad vasoynzexa aundeyp va vouspuiadsns ooaas uo vumysut “22ayods asz00 2y00) uy soyeuoraues {USUAL + ‘ehueysut ap ayiqeys aypirpuoe uy gounun ap eri euvosiad wep (E exaunuraiaiy Bunt > gp wy nu Ise ‘nmeuuepucs ayjqendimeu eanour urp awed uy nes einaaxa y ayeod nu yzuaure esdeapad aze> ut eHeMIIS UL (Z ‘oyred upnes 101 uy pzuaure esdeap ad ‘pjurpais-va no ‘gynoaxa nu gyeuuepuOD EURosiad "OEP (T cautazaq taosrypur esdeapad n> zuaure rasdapad varmnoqut SAN (9) “Uae 3 (6) "wHE $9 “HE MES TON (2) HTE 9 ye wanod qosnpur esdeapad ro ‘asoysaacidns ap [nUsUL Ut “ermooput ys03 ¥ 18 BIEIMDAXe 150} ¥ MU (TERUOUTTTEd SOTO FmUM eazIUE;GO yum es jumyjoexyuy vanérears und pues pumye) JON 79 HE | ammigpuo> ur taosnpur esdeapad yosur v ares wzwaure esdeapad Sep 4 inintedjndu; eareuuTepuos undnsaid eased HiNIOS oer — 2, EFECTE DEFINITIVE - dupa implinirea termenul — 1 Revocarea ob! 178_|_Solusii care presupun condamnarea inculpatului ¥ condamnatul trebuie s8 respecte masurile de supraveghere sau obli- gatiile stablite de instants ¥ in momentul dispunerii, chiar printr-o hotdrdre nedefinitiva, a sus- pendarii sub supraveghere a executarii pedepsei, misurile preventive luate fafa de inculpat inceteaza de drept je suprave- ghere: ¥ pedeapsa inchisorii a cdrei executare a fost suspendata sub supra- veghere se considera executaté daci: a) condamnatul nu a mai sivarsit o noua infractiune in terme- nul de supraveghere, descoperiti pané'la expirarea acestuia; b) nu s-a dispus revocarea suspendirii pand la expirarea terme- nului de supraveghere; ©) nus-a descoperit o cauzé de anulare a suspend nul de supraveghere; dacé anularea suspendarii nu a fost pronunjata in cursul termenului de supraveghere, ci dup’ expirarea acestuia; ¥ de la expirarea termenului de supraveghere va incepe s& curgit termenul de reabilitare (de drept sau judecatoreasc’, dupa az); ¥ este posibil ca executarea pedepselor complementare si continue $i dupa expirarea termenului de supraveghere (daca durata pedeapsei complementare este mai mare decat termenul de supraveghere) F. Revocarea a. dacd cel condamnat a savargit in termenul de supraveghere o infrac- tiune intenfionata sau praeterintenfionatd, descoperita in termenul de supraveghere pentru care a fost condamnat la pedeapsa in- chisorii; ¥ daca fapta a fost descoperité dupa expirarea termenului de incer- care, nu se va dispune revocarea, ins& se va retine starea de recidiva postexecutorie; an | ¥ ru are relevangé faptul cd infractorul a fost descoperit dupa acest mom menului; si nici ca acesta a fost condamnat dupa expirarea ter- 4 daca pedeapsa stabilité pentru noua infractiune este amenda, nu se va dispune revocarea suspendarii sub supraveghere, pedeapsa amenaii urmand si fie executat’; « in cazul in care o infractiune progresiva, continua, continuaté sau de obicei s-a consumat in termenul de incercare al suspendarii sub supraveghere, epuizindu-se dupa aceasta, instanfa va dispune revocarea suspendarii sub supraveghere, daca infractiunea a fost descoperit’ in acest termen; daca infractiunea nu este descoper {in termenul de supraveghere, nu se va dispune revocarea susp. rea de recidiva postexecutorie, daca sunt legale; ca urmare a revocirii suspendarii sub supraveghere, instanta va aplica tratamentul sanctionator al recidivei postcondamnatorii [va dispune condamnarea pentru aceasti fapti, va revoca suspendarea sub supraveghere a exe- cutirii pedepsei, iar apoi va aplica regulile de la recidiva post- [instanta va dispune condamnarea pentru aceasta fay suspendarea sub supraveghere a executarii_ pedepsei aplica regulile de la concursul de infractiun (inctusiv sporal fix gi obligatoriu) pent pedeapsa astfel sta stabilirea pedepsei ce urmeazé a fi execu! td va fi executata in regim de detentie; ¥ dc tr 3 de infra stare stanfa va dispune condam- area pentru fiecare dintre infractiunile concurente, va revoca suspendarea sub supraveghere a execu contopind pedepsele stabilite pentru infractiunile concurente; ulterior, se va cumula cutati in regim de detentie; ‘arayfon exyUT aDquM Yau Je Paya e>) josnpur esdeapad pug ad areayde nrzuowe esdapad » farensaxa uy gsnd ayso nu wiquis gjedDund esdeapad > sszoygoaeidns ap mpnuourso) eostumduar ey eued ~ a1-VIQaWT ALDAAT “t <— apa “T ayso four nu goep Mes RresadaU alsa yeur nu exoysade Bara -aide yoep ‘atayZanerdns ap mjnuauuia eyeanp ad sndu uous — eze a} asa ad pBygo eareaouy HieBiqg0 ap Tense eoySaneadns © azea uy pnzeo uy “y) euvosrad any> ap varsut}go 10) ‘40 aytnun teu ap aundstp aywod as axayfan cerdns 9p innuowiay msmoied ad 4 id 2xf ayeoySoavsdns jouvosiad aendun aqnie81190 eourpour ayeod ‘sesavau puny e9 pzepsaade goep ‘areynoaxa ap eiueysut » Bjqo ware>E POW ad le Ss ian aonde af es esur pupindau “JON (2) “we 6 “Ue ap aynzgnaid ayeBtq0 up eun ulind Jao aundun v ap 0 ave elueisut -aLLVAWaSEO (P) a or spiueysuy impiooe exe TorreWOy [nO yseREd MUU e ap ees Pp [eoypaut auyfuuy nes quoureyen ‘jonuoD ap soymsem pundns as es > eyrunusod Up FIMyHsUT nD axexoquyOD Uy ayezyUE AIO nes aumyjeqord ap jupraies ane> ap ayemnuap ¥TePos aresSoquroa ap ourexSord ayjnur yeu nes [nun 9z9qUDAP2z BS “4, ‘eyeuorsayord awoype> ap Ho exeyooS ampeSaid ap sino un azouun ys "e FON (2) VEE (¢6 ue ap Aneyrury anzeaasd apHeSrGo anUNp agfmU PML NDS UN Z ¢— ‘aywuurepuo> doyou yp ayzed wy nes 30) us pyERIOXD epusdens 3505 edvapad aykajosiy 20 you fasdoped sof vo ‘AN (1) “WE 49 HE THIBUIA gyno. jnsojos uy ayezaunuToreu DuMuE uN eareysard undsrp gs ejuesut yompalduy nu qieBiygo wysare voseundur youeosiod 97407 revawe esdeapad a1e> U1 29 ‘youn gyseave eysaid ayeod nu weuurepuoD euwosrad ‘ayeypugs ap Tums eznes wip “pp pincer aue> feSrqqo taysaze vazeyroaxe aunduar eaynd ea nu efuey Tnzw9 u1 jest 3p 1 ap oz 6 09 anur psutzdn> epeowed oad aymiqeas omispuo> ‘ayigymuo> soos ur pyexaurnuTarou yours o azaysazd vs erieBT40 "T <— mpredmout asa AINGTUL 49 HeS1G0 “a ______,__ ‘aundeqord ap mpuias ap soe} as arayfaavidns ap rosy wrpioedsar eareoqH94 “E | sejuessuy ang ap asnduay areufaneidns op sojnsyu warejaout nes eazesyfpour aundstp ayeod 98 nu | Tnimedjnau! eareuwepuos undnsaid ase> Winjos | 94k 174 | Solusii care presupun condamnarea inculpatului —>5. in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior sivarsicii infractiunii, de eforturile depuse de acesta, pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sa de indreptare, instanta apreciaza A 4j gi, chiar fiird executaren acest infractiuni, insd este mecesarii perioada determinata. va mai comi i sale pentru o ppravegherea com ) excer7re: suspendarea sub supraveghere a executirti pedepsei se poste prima instant ori in apel inculpatul acuzat de sivargirea infract inegte obligafile (art, 378 alin. (5) NCP]. de abandon de OBSERVATIE: spune suspendarea sub supraveghere a executirii pedepsei P ca pedeapsa principala pe ling’ atunei cand prin infractiunea comisi s-a_urmarit comisa de 0 persoani fizicd sau juridicd, sau in cazul in care aplicarea pedepsei amanat’, dar ulterior aménarea a fost revocati, dispundndu-se condam- 2. indepl nerea unei solutii de suspendare sub supraveghere a execut ‘mai o vocatie, instanfa putand dispune executarea pedeps detentie. | mM | vs CD ossenvaqa: i. grea. (ei. arm pil) podepet spice termenul gratiate; de incercare in sensul reducerii acest 2, din durata termenului de supraveghere nu se va dee preventive privative de libertate; 3. pe durata de supravegher executa pedeapsa inchisorii a stant, ins treby miasurile de supraveghere previzute de lege si si execute ob! revin, ede instants, supravegheat trebuiie si indeplineas: prin hotdrarea'fiidecatoreascd, cel ma persoana condamnat’ icate de si respecte 4, suspendarea nu are efect asupra pedepselor complementare care se executi pe durata termenului de supraveghere C. Misurile de supraveghere CE TREBUIE IMPUSE CUMULATIV inculpatului: 1. si se prezinte la serviciul de probatitine, la datele fixate de acesta; 2. si primeascd vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; imbarea locuintei si orice deplasare care ., precum si intoarcerea; depageste 52 B. Termenul de supraveghere durata termenului este cuprins& intre 2 si 4 ani, Bird a putea fi mai mic decit durata pedepsei apl curge de la data riman suspendarea sub supraveghere a executirii pedepsei prin care s-a dispus [> 4, s& comunice schimbarea locului de munca; LLG 5, si comunice informati si documente de naturk a permite cont rijloacelor sale de existen © opservatit: wle dintre masurile de stipraveghere, ci 4sopiuedpyred e nes mmuojne e eyeuad aropundses yBUOpr e WO FAyIBADpe HEETFE eos!STUAYPEZ yeor—TU FNS HES Freud ayuyuum vj ap sex}sNs v-s YF 9S NU BS IO}DEIzU “f ‘gxigyunmos [nsojoy uy pyeraunur -srou pimur o seid e ap jmprooe ye}sayqueUr y |S-"s UOPEUE ¢ ¢— jasdapad rugoyde eareugure Ho rasdapad vareande ey earejunuar ganuyep arezeioy ond souajue sndsyp e ejueisuy are> uy jnze> uy 1S azayBaneadns qns varepuadsns aundsip ayeod as ‘uguuepuod ainyysuos nu igonuy ‘Asyayppar aysa nu puOpeNUTZ <— jeynoaxa amngan aseo ezuaure ejuad urs nu ‘tuosnpur esdeapad ey astarad no yes0p gsut exado ea nu core -uadsns) wmjuen ap quarayiput ‘epuoure 8 wivarde 3s0y @ rue ¢ 9p tosnput esdeapad ap unjere goep zeny gyumdapur 2969 exfypuc> ‘ay ys atfiqan yeonde esdeapad ‘tuntiaeayur ap snou0o ap ze wis» ‘que ¢ yn [29 ap vosvosyyous aso whueysul ap erTTEgRS wsdeapad “Tt ¢— TaSdACHd IY LAOAXA V RAHOIAVEANS GAS VRAVONAASNS Tes YOUIYOSL VaLYVd ‘I ( ININLVd1NSNI VAYVNNVGNOD Nndnsaud IUVD ILLNI0S ‘YOTASAIGAd V YUVIOIGAL VAUVZIIVAGIAIGNI or ru void sasdapad 1 nu ‘psdopad mreoqde peu nasdopad nagoyde v areupure ap nzergi04 © ay ide nxpupure vareoonar 8 3g9 ‘easeTnue 18) easemre tewnu aundsip ea eiurersut yap tsuewrex 10%r29[n Hoeajur enop Sreags doped tmgoyde vaseugme sndsip v-s axe2 ap pley eueosiad ep » ‘Ceserpauazoyur whgateanyd re wou) nnuad vaumyjseayun) snjd Yo (Jaatpped ye wou eapop [p-ap [a> pulmygsuo> rasdapad 1 rnauad eoundioesjul) (oarppas “Ze eenp ‘nes qunyjoesyuy ap jsmouo> Yap woynfar yamod gyeuorbues y va runtfseayur ap eaieyemid p je eareupure sndorp v-s a1e> sdapad yugonde pagugwe varemnue viedo ea nu ‘epuaure ayso rosdapad pyoyde e azeupure ap napzeioy v pARTUyap varoURUERE By pUEd PHEIEARS vauntioeaput nuguad gyiiqeis esdeopad g>ep ‘tosdopad rugoyde mgueure See eee se eee gee injmedindu; ealeuwepuo> undnsaid nu ees 1injo§ | Zt 170 | Soluyii care nu presupun condamnarea inculpatului Y va interveni revocarea amanérii aplicirii pedepsei si in cazul in care o infractiune progresivl, continug, continuati sau de obicei sa consumat in termenul de supraveghere al aménasii, epuizindu-se dupa aceasta, dacs infractiunea a fost descoperita in acest termen; NU se va dispune revocarea aménérii aplicirii pedepsei dact noua infractiune a fost descoperiti dupi expirarea termenului de supraveghere; in acest caz, pentru noua infractiune se va aplica numai pedeapsa prevzuta de norma de incriminare; instanta va dispune condamnarea pentru noua infractiune, va revoca ‘amanarea aplicdcii pedepsei, va dispune condamnarea infractoruli gi pentru infractiunea anterioard, aplicénd astfel pedeapsa ce fusese Jeabilits anterior, iar apoi va aplica regulile de la concursul de ~ infractiuni pentru stabilirea pedepsei rezultante; Y pedeapse rezultanté se va executa in regim de detente, neputindu-se dispune: suspendarea sub supraveghere, urmand @ fi executatd in regim de detentie DB exceryie: NU se va dispune revocarea amanrii aplicirii pedepsei decd in termenul de supraveghere al aménirii aplicisii pedepsei stabilite pentru infractiunea de abandon de familie, este sivarsitd o noua infractiune de abandon dde familie, in mésura in care inculpatul igi indeplineste ob in cursul ‘urmaririi penale ori al judec&tii. ) pe parcursul termenului de supraveghere, persoana supravegheati, ‘cu rea-credint’, nu respecti masurile de supraveghere sau mu impuse; executé obligat VY NU se va dispune revocarea aménérii aplicirii pedepsei dact nerespectarea_misurilor de supraveghere sau neexecutarea obligatillor este realizat& din culp& ori dacé persoana supraveghet sa aflat intr-o imposibiitate obiectiva de a respecta aceste misuri ori de a executa obligatiile impuse; ¥ dacé revocarea se dispune pentru acest motiv, ins condamnarea la pedeapsa ce fusese anterior sta executati in regim de detentie. fa va dispune care va fi ©) pind la expirarea termenului de supraveghere, persoana supra- Yegheat mu indeplineye integral oblige civle stabiite prin trae; ¥ este necesar ca neexecutarea (integral sau partial i 14 partial) a obligatil vile si fie culpabilé; ia ~ instanfa_va dispune revocarea améniri aplicirli pedepsei in ultima zi a termenului de supraveghere si condamnarea la pe- deapsa ce fusese anterior stabilitd, care va fi executata in regim de detentie. 9.2. Revocarea FACULTATIVA a aménarii aplicarii pedepsei Dacd persoana supravegheaté-a Sivargit in termenul de supraveghere al aménériio infractiune din culpa, descoperité in termenul de supraveghere (chiar daci faptuitorul este descoper dupa expirarea acestui termen, i 4) fie mentinerea amanari aplicarii pedepsei instanta poate dispune pentru noua infractiune pedepsei, fie condamnarea la o pedeapsircu in aceste doua termene de supraveghere; b) fie revocarea amanari pedepsei; ¥ presupune condamnarea pentru noua infractiune comiss din culp’, revocarea amanirii aplicdrii pedepsei si condamnarea infractorului la pedeapsa a carei aplicare a fost aménaté; pedeapsa otrivit regulilor de la concursul de i se va executa in regim de detentie 10, Anularea amanarii aplicarii pedepsei ¥ dacd se descopera inainte de expirarea termenului de supraveghere cé pedepsei, pentru care i sa aplicat pedeapsa inchisorii (chiar dupa expirarea termenului de supraveghere), instanfa va dispune anularea ‘uawnray ymysave vareridxa ednp sey (jesdapad jnumjuen> yo eeu ap qwaLa; jeuurepuos 360; © are) naued ‘youaIn yyadosap aise yauoymjdys yep zeryp) axaySaaerdns ap nuawiay uy YEadoIsep ‘ewuoruaynajaed nes gyeuoyjuayy aumyeyuy 0 HpUpUTe e araySaaerdns ap muautiay ut y1Sseags e reaySaaedns eurosiad (© ‘ones uy izeo uy asdapad wagonide yeyugure vaseooaas aundstp ea ele suy resdapad rgorde napurure & APYOLVOITAO P2tP20A2Y "TG ‘pedepod jugoiide yagupure ease 0004 % ‘ioyBoaeicns ap jgUELUE ParO|MUE 3UDATBIUT e gUP rpsdapad uyoyde mapuewe je agiuyap jraja 201 yma} vosexidxo ‘aroyaneidns ap jnuauisaa wi rasdapad naionde qapugue (€ ‘arayBaneidns ap mnuautsay uy Jasdapad muonde qguguie vase0aa1 sndsip e-s nu (Z ‘azayfaaeidns ap mqnuauay earendxa ef pugd aunyioerju o nou unp aSigags & nu (1 :goep “euSupags vountizeazur wip a8an29p eaand Je a tpypedeour nes qoipraut ‘ap~ap junpnu gsndns asa nu jasdapad wuwyde eareuewie sndsip v-s ares ap piv wueosiad -q roySaavidis ap inyuoutoy nseasdxa pdnp nposd 2s “e apap ajaaya TS ‘waIE|NUP 110 waIBIOAAT sndsip e-s ares und qresgioy & ganmuyop vaxaugurps e| gued yeumu aonpoid 100 as areipautt vareponar ouraiaiut a1ayanzidns ap ayo ‘TEUpUIE eoreTMUE nes ynuauura) tnsinozed ad yep “Pp feueosiad ysndns 3605 © 21> 2] sanuaaaid sopnseur e ydarp op varejaou 32970 9 aze rsdapad qyonde e areuewe ap ‘eanmuyapou senp ‘rinjos oun earejunuord ‘sehueysur ap jeBgo nes auayfanvidns ap apemsgur 18 umnoard ‘arta apieSqgo “giemsts ap aqunsgur einsaxa 104 as araySaaeidns ap mnuaunay ynsinozed ad -q ‘asa yew nu poep nes giesanau aysa feu Nu eioysaze eaLaUETUAW | ZC ‘aide yoep ‘arayBoaeidns ap injnuausay eweinp ad snduu aynteBqo annump exoun/eraum sransaxa veabyzouy aundstp ayeod ehwreysur ap [apse o are> uy jnze> Seidns wueosrad a1ng9 ap vatauTigo soynieBinjgo ® aze2y}pour Oo AMINSUO AN youn e nes yuoueyen ynun waseuLIN (F fuaurEx® ynum eazoUTsns (¢ ‘=OUTUT ap 20] mun yuydnoo waxepas uy sunouoD un ej earedpzed (Z ‘uswsey 2p agua varediogued (1 sunzun ajareoxguum ut arzpep wud sasdapad | ugoyde mrpugure e aiaysanbidns ap imyouua; uunp ad onpord as" <— ayerpaut 312248 apaya 8 senqysod are ad tapi muoniay ispapd 9 exauny nes jnzajoq “eHO}ysED vf azeayBaacscns rauwosied Jogoud ap yn ap ypvouad o n4juad pywpsore vy 2)80d 2129 “IN ye og ae e| aynzeaard sopnjvSyqo vouwynoo% uad e yyeaysoa euvosiad anyo ap earautigo soysieSrqo ¥ aueoyspoul emmARSUOD AN “L aLLVAWaSEO @} mun 166 | Solusii care nu presupun condamnarea inculpatului supraveghere previzute de lege i si execute obligatiile ce ii revin, daca acestea au fost stabilite de instant; b. consti intr-un interval fix de doi ani, indiferent de cuantunul pedep sau al inchisorii stabilite de instant’ gi a cirei aplicare a fost ‘aménaté si curge de la data riménerii definitive a hotararii prin care icarii pedepsei; persoana fati de care s-a dispus aménarea aplicdrii pedepsei trebuie civile stabilite prin hotérérea 44, Masuri de supraveghere CE TREBUIE IMPUSE CUMULATIV inculpatului: : a) si se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta; b) si primeased vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea a; ©) si anunfe, in prealabil, schimbarea locuintei gi orice deplasare care depaseste 5 zile, precum 4) sa comunice schimbarea locului de munca; @) si comunice informatii gi documente de naturd a permite controlul mijloacelor sale de existenti. toarcerea; '© osservaTi: 4. nu pot fi impuse numai una sau unele dintre masurile de supraveghere, ci instanta trebuie sé le impund pe toate; 2. nu se poate dispune modificarea sau incetarea masurilor de supraveghere impuse de catre instanta; 3. verificarea respect probatiune. misurilor de supraveghere se face de serviciul de ce POT fi impuse: Y__ pe lang masurile de supraveghere, instanta poate impune persoanei fafa de care s-a dispus aménarea aplicarii pedepsei sé execute una sau mai multe obligatii dintre cele prevazute limitativ de art. 85 alin. (2) NCP; Y aceste obligatii urmaresc reintegrarea soci gheate. ld a persoanei suprave- 5.1. ObI je ,a face”: a) si urmeze un curs de pregitire scolara ori de calificare profe- sionals; b) sf presteze 0 munck neremunerati i perioada cuprinsa intre 30 gi 60 de 7: instanté; ©) sf frecventeze nul sau mai multe programe de reintegrare 4) si se supund misurilor de control, tratament sau ingrijire me- dicala. 5.2, Obligatii de ,a nu face” a) s& nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai aces! joanele cu care a comis infractiunea sau cu alte persoane, de instanté, ori si nu se apropie de acestea; b) sé nu se afle in anumite Locuri sau la anumite manifestiri jortive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta; ©) simu conducd anumite vehicule stal ite de instan! ) si nu defini, si nu foloseasca gi si nu poarte nicio categorie de arme; i acordul instantei; fe) sinu pariseascé teritoriul Romani f) si nu ocupe sau sA mu exercite functia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiut b-s aueo ap givy euwosiad are uy du ep. imjensoyuy Ezeamuasep *e oroydaaridns ap jnuaua1 “€ {aN oe uy aundsip va a6 1asdapad rugoyde vaxeugwe] (ej 9p wopuege ap mundaeyur earSr~ARs ap (6) ue gue ye porauray tn 2e> amie8qqo aiSaumdepu ‘punur yaun wazeysazd ef yoo ayudapuy yuns nu | nynvedjnouy e wo eoapunl EueOS iad ynqredqnouy inzeo uy asdapad migoyde eareugure aumdsyp aywod as nu Z ‘gquaroyns ose eyseave yo ezepoide youp pmspur gisvaae aundsip e ap eaneBorard puene eluesur ‘arfeson o rum p> ‘tasdapad fe eareuyure ey mmmyedinout Te idaip un pzeaan nu sms yeur ap x jpuop & paRe/MND vasTUTUE aiwawasao (jp) “prmusuayap ypoopiad o napuad 20s ¥ a dup “vavsazeu 2480 nu asdopa ap 18 wmoazd “quntivezpu zoyaiup>9su0D eazen: aud wysae 9p asndap oyunyoje ap ‘tmunsivexyuy yuSyyags rouS}ue EImae eyMpuoD ap ‘YHOpELsUT vucosIod ap Hodes Ut (P Sopiuedpyred e nes ynyruoyne e preuad asopundses e| euafien luyap xpUuNEpUOD roED;TN gomuoo aumipespr o nnuad rasdaped 1 cndsip nnuad aqueumpadust arypsuo> vezeq ut asdapad yeorde nes sze> mnuad ‘uy asjuos ajrunnipexjur yo anzpaaid © gONVd1 (@) Aerwouayue rreueure varesonas aumdsip as nu gpep jeunu “ze gunn mp see wt) rasdopod pode vareugure uo jasdapad wareoyide ef easejunuar gaHRUyap axezpI0Y, o-nund sonajue sndsip e ejueisuy area ut jnzeo ut 18 resdapad goride waxeugure aumdsip ayeod as “giepoI0s ‘nS9x07 year jnuows>} judi, v-s uo ydaup op varermiqeas ‘auoyeuUEP cuoajéd eysnnue yrusaraqy e yep ‘gjeuad e=8aj ap winzeaaid iso Teur mur grecuayue ganmuyap varemuepuco sndsyp es are nnuad eidvy grep wesdapad wpnde eareupure aundsip aivod 25» eatpras ye wou; mjnunad apirpuo g2sesUnUL 5 eseouranze axeuuepuoD ap voseiBjoY wD Iesadau aysa nu | osttpur | esdeapad e] apuyap yeuurepuos rousue y60} yy mu vs RUOPEITUT (e «—! amparans 1puoD Z| ue z amnut jo 9p eazeosnyppur nes epuoure ajs2 “yumyfoeazuy ap ynynsin>u0> jaw uy arsnjout “ge2apn{ ap viuessuy ap eimiqeis esdeapad (q ‘gyeumsuoo ejdey nquad axeuramaou 9p x2} ap punqess esdeapad | giajas as a8at ap yinzpaard vsdeapad ‘que ap yoqur ews vareosrypur wo epuoure ‘ay es eySreags vaunrjoexur nquad a¥aj ap emnzpaaid esdeapad TaRoaigo HPUOD “L TASdACad IAVOMIEV VEEVNYWY 7 > Tnjmed|nou; eareuwepuo undnsesd nu ese 11iNjos | Te i= 162_|__Solugii care nu presupun condamnarea inculpatulul © osservati 1. nu se poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei fat de inculpatul persoani juridica sau fata de inculpatul minor; . fapta va constitu infractiune, ina instanta va stabil cin eazul concret, nu este oportund aplicarea unei pedepse; |. dacd instanta dispune renuntarea la aplicarea pedepsei, va aplica infrac- torului un avertisment, ce consti in prezentarea motivelor de fapt care au determinat renuntarea la aplicarea pedepsei si atenfionarea infractorului jtoare gi a consecintelor la care se expune daca va s-a pronuntat hot&rérea; dacé avertismentul nu poate fi exec dupa pronunjare, punerea in executare @ acestuia se face la riménerea definitiva a hotisarii, prin comunicarea unei copii de pe aceasta persoanei cireia i se aplic’s caz de concurs de infractiuni, instanta trebuie si constate ine conditiilor legale pentru fiecare infractiune concurenta gi s& pronunte cate solutie de renuntare la aplicarea pedepsei pentru fiecare infractiune jar nu o singura solutie de renuntare la aplicarea pedepsei pentru pluralitatea de infractiuni; pentru infractiunile pentru care s-a dispus renunfarea la aplicarea pedepset zhu poate interveni reabilitarea, persoana nefiind supusé vreunei decider, interdictii sau incapas 6. intrunirea conditiilor de mai sus nu creeez& un drept inculpatului la renun- {area la aplicarea pedepsei, ci numai o vocatie, instanta avand prerogativa de a aprecia asupra oportunititii masurii 3. Bfecte: 1. instanta nu poate aplica infractorului pedepse accesorii si_nict jate aplica in cauzi misuri de in tot sau in parte la repararea actiunii civile; pedepse complementare, insé siguranté sau obligarea inculpat prejuciciului produs prin infractiune, prin admit 2. persoana de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei nu este supusd supravegherii de catre servic pes niciunei decdd infractiunea siva de probatiune, precum si erdictii sau incapacitati ce ar putea decurge din renuntarea la aplicarea pedepsei nu poate constitui prim termen al recidivei ori al pluralitatii intermediare, nefiind o condamnare; daci, dup& raménerea defi renuntarea la aplicarea pedep: a hotirérii prin care s-a dispus i, persoana mai comite o infraciune, instanfa va putea dispune gi cu privire la aceasta renuntarea aplicdti pedepsei ori aménarea aplicirii pedepsei sau suspendarea sub supraveghere a executirii pedepsci 4. Anuls area renuntirii la aplicarea pedepsei Con situa in care, in termen de 2 ani de la rimanerea definitivé a hotérarii prin care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei, se descoperd ci persoana faté de care sa Iuat aceasti misuri sivarsise anterior rémanerii definitive a hotararii 0 alt infractiune (de care instanja care a dispus renunfarea nu a avut cunogtinta, pentru care i sa stabilit o pedeapsa chiar dup’ expirarea acestui termen; nu are relevanti natura pedepsei sta infractiunea ce atrage anularea (amenda sau inchisoares ite pentru Regim sanctionator: ulterior an lari renuntarii la aplicarea pedepsei, pluralitatea de infractiuni va fi sanctionaté potrivit regulilor de la concursul de infractiuni sau, dupa caz, recidivei ori pluralititi intermediare; dact fapta care atrage anularea renuntérii si cea pentru care 5-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei se aflé in concurs, instanta poate dispune amanarea aplicarii pedepsei rezultante, dac& le prevzute de lege; termenul de suprave- ghere va curge de la data rémanerii definitive a hotararii prin care instanfa s-a pronuntat asupra pluralitatii de infractiuni. ‘emysave rouvosiad exdnse vane 30-2] a1e> ad sojalupasuoo ezne> up vinyiodous sf av asdopad roun myjpexzuy Xoajurpasuo> varenurump nes eoxesnyE|UE nguad vjsaxe ap asndap ajumyosa op ‘nunyjexjur mmiéreaes JoHD|Ue FnAe eIMpuos ap ‘MyRI0}>vFUT eURosIad ap yoder WL (Pp <— Aowiuedppzed e nes mjnzomne e yreuad exopundsex ey 128023 1 msoynuapr & Yo mynugaape Tee ear DnUypeZ yeora.uT 1 NUE ES wieapnl uo greuad arreuxm e] ap sexsns ¥ 98 mu es RIOperFUT (> srasdapad eareoyde wax emspar aundsp eaynd ea nu ejueysu ‘asdaped neoqde e areupwe ap nes yesdapad vareoyde e] aselunuar 9p atinjos o ap tue fop muiayn uy iwpysuag Teur e medinou Eep rosdapad eareor de ey yuplunuer uaq RU ES jmuopesyuT (4 g_| mse ap jue top uN uy x ‘aapruyap rurguusepuos sowaya geruno9 aunqioeapU o ned pedapad earesyde ey qupjumuas earaimdsip nyuad oprounpadusr amynsuos nu “feuad pod minnpan ezeq ul asdapad qeoyde ne-s ze nawuad ‘iHgmuouru indi rungieajur yo anz¢nasd 6 "ue ‘aued eye ap ad (qONVd 6&¢ 2) InDaxB 8D TLPLAPISUOD NES TLIEMNDXA EVEP e| ap nes eaneaud) gapeonpa ginsyur o ‘euad pod mjnou “igtouna induas ur 4eny e-s edqnow ap gjey ‘exe uted apexEiOY sarorgoepn! rue NTqeaL fut v-s uo idoup ap vazewiqeas ‘aaorenuepuorisd ait e ep ‘greuad eat ap einzeaard asa jue BAHTUYap eareuuTepuco sndsqp v-s ares nad widey wep rasdapad vareonde vj earelunuos oundsip ayeod asp ‘aug0s1yut (quis esdeapad goep nes edin> (A pIBoYayUe vaseUUTEPUOD a1e> UT ue un ap porn yeu 39689 g% ump ysruio aunyoexrut o zi Inzeo ur 8 wsdapad rspoqde suglunuas easaundsip uaunpadiay un pugistxa ‘lanyppas [e uaunay mud opyypuoo yosesunsyuy ps preouayte azuurepuos ep ealexejoy e> Isaau asa NU p fap arezpjoy o-sjujid yeuurepuod xoHae 3805 YF NU Ps [rOPeNyUE (e ¢ [Bappaiqne aiipuoa Z seydoy puSapays 350 a1eo no axiesoura ap eunoy ylueasias are mu» ‘nugutmn yadoos $ manour us ‘y80}05 apsDROYLN puso yoy v axed ut aperymnlordusy npord arbuny uy uum woxpunuy 18 en od uy yreazyyeax as muNAIeAsU ‘fesnpar ayejiaesf o eae es eysésvaes eauny jeumsuo> vydey ninuiad areurwioUt ap [x91 ap gumnqeis vsdeopad vy gxayar as a8aq ap ganzgaaid esdeapad ‘feorur teu nes tue ¢ ap Pareosnpuy yo epuaUTE ay es wrrdagags eaunyjoeszur nuyuod aaj ap einzenaid esdeoped (© J feaHoe1qo HIPUOD "T TaSdACad VAUVOTTAY V1 VEUVLNANEY = YOIaYOSL VALavd "I ININ.LVdINONI VaAVNNVGNOD Nfansawd AN auvd ILLN10$s ‘UOTaSdadad V yavioianl vaaVvZIIVAGIAIGNI stu vSld © @ 158 |_Individualizarea judiciara a pedepselor ADB pect rtinreasizet provost treble indeplinite mui multe condi respectiv: infractiunea si fi fost sivargité sub stipanirea unei putemice tulburari sau emofi, stare care si fi avut drept cauza o provocare din ppartea persoanei vatimate, De asemenea, este necesar ca provocarea S4 fi fost produsé de victima prin violenté, printr-o atingere grava a demnititi persoanei sau prin alti actiune ilicité grav: iar riposta infractorului la actiunea provocatoare a victimei trebuie si fie indreptati. impotriva ‘acesteia, iar nu impotriva altei persoane (LC.CJ, s. pen,, dec. nr. 945/2009). agravanti, in timp ce atentuants, ins’ numai atunci cand este completa, capaci precum si dea de intoxicatie voluntaré a féptui- sivarsirii faptei de viol care a avut ca urmare moartea victimei s-a afla bauturilor ‘alc ,, starea de tie voluntaré nu a fost compl ci numai afectaté, capacitatea de infelegere, de stapanire a propriilor re (LC.CJ, s. pen, dec. nx. 2209/2009). AD ciccurstnyaogeavant legal refestoate a ivan fap de tre sau mai multe persoane impreund presupune ca fAptuitorii si actioneze fapta prezinté 0 peri reciproc, iar cooperarea la savarsirea fapt cereeazi conditii de natura sé ingreuneze descoperi lor. in consecinf’, aceasta circumstanta agravanta nu poate fi refinuté in cazul in care persoanele inculpate pentru sivarg de migranti nu au actionat impreun’, ci separa timp diferite (LC.CJ, s. pen., dec. nr. 1981/2008) ADD rain cruzi se injeege mu nuns provocarea de serine zie vistimel- ssuferinfe care, de altfel, de cele mai multe ori a si-aspectul de ferocitate, iesit din comun, cu care infractorul savarseste fapta, trezind in congtiinfa celor ce iau cunostinté de aceasti fapti un sentiment de oroare [TS., Completul de 7 judecatori, dec, nr. 9/1970} ADA crcumstanta agravanti presupune siviyreniniracunii de cite un infractor major gi unul minor impreuna, in conditiile participatiei penale. Conducerea unui autovehicul, succesiv, de un inculpat major si de unul minor, ambii faré a avea permis de conducere, mu realizeaz4 cerinta ca jinfractiunea si fie comist impreuna, fiecare sivargind o infractiune distinctd, ca autor, prin natura ei fapta nefiind susceptibilé de coautorat (LCCJ, s. pen, dec. nr. 3666/2004). (6oouw/tez 24 Dep “uad's ‘inp “WD) auvosiod wSeaqaoe ap 6 uymlasdun 16 hppuoD teajace ur ostWH09 ‘gquainouo> sojuntiseayuy sommyry ye [e208 JooHad ap "Yur Jo|oMdy) euvosiad ap yojlwiou ayeday ayueNuayE sjafuersuinaid ‘sinouo> up ayeye apuny}seazut auwoay n> ‘AnDaigo pow ut ‘ne 0 are> ad ejuafuguos mo yoder vt ‘aja anuIp eroun widnse eumnu nes aquannouo> soqrunrisezzur zomyny exdnse apunur jod a azepepnt tue phmuoND aoa ‘nde 9 (oe AIUD ED | ep ‘rasdapad earaonpar yaya vo ne axed mirzodsip Js prop aquapiou! ms yunyfoessur sSerajae jnze Ut PUD p ayn ‘aquappur ay eur juns goep arseoons yzeasado (azwaviBe ap nes axenuaye ap) a[vzme> ‘games o-nu} auapHUut 10|=> \ruyUMU op juBTEpUE Hep ENsUIS 0 zeaiado aieo (aiuenuaye nes ayueaciSe) ajueysuurozp ap aziqasoap ards» ‘azeaesBe ap 2ojazne> tode set ‘yesdopad ce arenuaye ap s0jozne> TeyUy Yeur Paya ep vA efuersut ‘ozenvsBe ap 18 389 faxenusye ap azne> yeye painodoap aquapbur suns dey o e] road goep - YOUDVad VALYVd ‘I WW ‘nnuad weuowe esdeapa. yunuioeajuy ap sunduod 36 parproas ‘aqueaeise afieysumnoan vy astatad no soysitzodstp e aquaynwoouos wspoqde [ze ut > 2p msunoua> yey ausau 28 pugD ‘ensorouupuorssod ‘pyomujn0> sunsirvafus ‘aquvans8e a}ueysuinsss9 vj 24 » paisanons vowondo wud aagaqeas a5 esdeapad ‘sjeuad wiapundser na.0a -vi80 yooye e9 ne axe> wiyzodstp ayjnus yeu nes enop aiwapHUT UNS wep AINVONGLV IS SINVAVUOV ALNVISWNOUIO ALLOAdSaY ‘TaSddddd V AUWANALV FG W190 18 SUVAVUOV Id FTAZAVO TULN] INSYNONOD 9 no #8 wiado va 0 ef qued ap sods un vonde ayeod as an Azuaue esdeapad eoyde aywod viuersut wy 2 y Jo popads jmugxoue upp auijes, 0 yn a9 ap sods un voce ‘ayeod as soxgimsapuyau yesapisuo> a3so Wise" EeP eK ‘Jepads muRKeUT vy ued rzuawe esdeapad eoride ayeod as ‘y21auuw ze np auton o réedap ayeod mu aie ‘aunostyaus suv Z et eued ap rods un. voyjde ayeod ag ‘soygImsapuyau yesopIsuo Iso SOD" YEP ser ‘TeDeds yrunxeur ef pued seinosyou no ysdeapad 0 amqzf jauwossad vonde ayeod ‘oqueaexSe ajueysusrauy s0}JMur eur & nes BjauN ejuaysixe ourlex eiuejsur ep ‘ajueaeaZe sojsjueysumoup ‘[nze> aIS9 Rep ajo EP eA rode ser ‘gON 42 HE ap amzgaaud afyaED ef areyodes und grqeonde ysdeapad op emads eSeare ys mur ew aingan ejueysur ‘epuaure no anew crayje quoswput esdeapad apanoid va82I wep ‘ao}24y aueosiad [nze> um » peut 38998 foqmonvade ajueysumozD = aymur rew aiuappuy yuns poep senp ‘areneaBe ap ayo ngs un anposd Gojasdapad & gie|>\pnl easezi|enpIAIpUL 7 9st 154_|__Individualizarea judiciara a pedepselor ¥ se va retine indiferent de forma de participatie (ocazional8, naturalé, constituita); ¥ nu se va retine daca infractorul major s-a aflat in eroare de fapt cu privire la varsta minorului; ¥ este o circumstanta reala, — 5, sivargirea infractiunii profitand de starea de vadita vulnerabi persoanei vitimate, datorata varste, stirii de sanitate, infirmitatii sau altor cauze; A conereto gi se poate Y starea vaditi de vulnerabilitate se ap: datora varstei (foarte frageda ori foarte ina stiri de sandtate (de exemplu, persoanele grav bolnave), infirmititii (temporare sau tisproportiei vAdite de for{a intre agresor si victims sau altor cauze (medicatie, intoxicatie cu diverse substante); sau psihicd trebuie st doar profiénd de aceastt stare; V este necesar ca starea de vulnerabilitatea a victimei si nu constituie tun element al continutului infractiunii (de pildé, in. cazul comiterit infracfiuni de viol Y este o circumstanté reala, —> 6, sivarsirea infractiunii in stare de intoxicatie voluntara cu alcool sau cu alte substante psihoactive, cind a fost provocati in vederea comiter infractiunii (preordin: V nu are relevanta aspectul ci into tia este complet sau incomple! ¥ este necesar ca premeditarea stirii de intoxicatie 38 nu constituie un element circumstantial agravant al infractiuni Y_ este o circumstanta personala. —+ 7, sivarsirea infractiunii profitand de situatia creat de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenté te, a comite ¥ este necesar ca infractorul sa fi cunoscut existenta stirii de cala asediu sau urgent’ gi s& profite de aceasta pentr infractiunea; ¥ este necesar ca sivarsirea faptel profitand de situatia pri 8. sivarsirea infractiunii pentru motive legate de rasa, nationalitate, etnie, orientare sexual, opinie, apartenenté politic’, avere, origine sociali, varsta, dizabilitate, boala cronic& necontagioas sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte imprejurdri de acelasi fel, considerate de faptuitor drept cauze ale inferioritatii unei persoane in raport cuélelalte; ¥ este necesar ca modalitatea de sAvargire a faptei si nu fie previzuta ca element circumstantial agravant sau ca element constitutiv al intractiunit; ¥ este o circumstan{a personals. © OBSERVATIE: noul Cod penal nu a mai previzut posibilitatea retinerii de circumstante agravante judiciare, deoarece aceasta contravenea preve- derilor art, 7 din Conventia Europeans a Drepturilor Omului, intrucat presupune o aplicare a legii penale prin analogie in peius (clauzi de ana- je cu caracter eterogen in defavoarea inculpat Il, Efectele circumstantelor agravante ¥ efectul agravi stantelor atenuante; (este facultativ, iar nu obligatoriu, ca in cazul circum- ¥ nu pot avea drept efect inlocuirea speciei de pedeapsi aplicabila fntr-una mai grea (amenda in inchisoare sau inchisoarea in detentiune pe vial) sin produc efecte asupra pedepselor complementare; asupra pedepsei detentiunii pe vial; sqouad nurnes apundsps (niouna goep nes myruouru Bsiea ejueAgias equrzand mu soyyourw/mnjruour ‘purses ut if mu sey “1oyofouu/Inyruofew eases Uy UME auTiaL eA aS A sour un no gunaidury sofew zojeajut un aye ap munssexyur easbseaes “y <— leas glueisunaip 05a» [aN (6) “une ez He ap aynzgagad nzoSnsystp yn7e> uy eo] puntiaeyjU aun e glepsads yuueaesBe piuejswnorp 0 apmzaidar gs aingan nu angayays ap aigatrepow » ‘qanung 10 aueosiad aye qoouad uy aund e eeu ap ‘ayeznnn quns a1e9 us ajarDuen sopprpsnfanduny minop uo asuy aj und uns aifesojoy a are ad apovoyfur nes ajaporaun g gpenard gs nes gaseound gs yroyyrudiy eo zesaDaU aS ‘xgpaya pour uy snpoad y 28 gs joouad ap easeys e9 sesa0ou pusyau ‘exoysaoe ae LmntMg JOLIN e eS ‘aueosied s0yye vayeyeus ‘gresodzoo eajeiafaut ‘ejeta yootied uz gund ‘uy gund ys emjpu ap aoeoy{yur nes apoyaur und 1 “peau ehumsuanons 03188» ¢smpaa ayse apeorpaw tft ap az ap mmmgumu pugs pune 1 zenp aunznio ap ape vise iod » DN (4 741 681-328 ey IeHOdE: JON (pyume get ue op anzgaad ‘nusyzn> wud yExeays yeoyTTeD m|NIOWO Tze vt 2 ump] mungoemur ye jueseiBe jexuesuMox ywoUIE}a eo pinzeaard ay nu gs ajuepexfap awaweyen ef puna vasa cndns wud nes muznio ap ose utd rides eausSigays e> asavau 2189 ‘songsd nes yorzy plutiayns 0 Enpugoonoad ‘euan2ta asaypumn aze> undnsaid amueper8ap ayauaureren 109 95011) pou Us gorjduut a] axe> ad aj9> 1822p asuaiut Jeu nu alupayns ap areoyeznes quns aue> ao0r95 aopanoid 1 aveojfuur ap earezyqgn aundnsasd pumpzns> usd roydes eastSizaes ‘oquepesBep aqu0ur spesyuy vansreas “Z <— -eyeH ef JoUR>{A vorundns nes nun wd ‘plea pfueysurmau 0 259» ‘gpxprual gueosiod mynopeaz uy $8 389 “gorzy gueosied mmsojexzur nzeo wl yee eIMUTa: gumgioeayur fe anny -fsuoo yuowsaj9 wo Wo yumyerT je jueAesBe jexuEysuINDAID {UOWETD e ynzyaaid ay nu ps uoHMadgy ap eareiemyd eo resa00u 289» fandordun atedpyzed o puny ‘gqeuad azopundses o sex} yy aveod rluedionsed up mmymnun reumu w mmpadse elueasyar are nu» auayunosu0d to1dws0> 1r0}n600) auwosiad aynun yeur mes yan e giuioouoD varedpgsed aundnsaid p ‘sgreznda nes greumsuoo ‘yiewuar y eveod wadey > ‘eunoadur sueosiad ayn yeur nes fon) 9p yoidey eautézenes “Lg ape] aquvaviBe apaiueysumoar5 T fe ys papal ap ehuesur vunazaap pugind ydey Je y1ods youou0d ws aides» ‘pranas yeur ysdeapad 0 aa weyzoqnoued o nes AINVAVUOV STALNVISWNOWID "S e5 _gpuawre-offz Youn numyueno ej astaud no 16 ezeazado mu ‘araonpar giseaoe /azjan 0 n> anpad as ppuauTE-s0j2T12 afe Bjenads ay=yrUrI] «— vou vno gdnp wourpour as yotanan{ VNVOSwad Hated eredpund esdeapag yojasdapad e giej>ipnf easezijenpiaipul | 2st 150 | Individualizarea judiciard a pedepselor EE = Pedeapsa principal pentru PERSOANA FIZICA se reduce dup cum @ onservatn: urmeach i 1. circumstanfele atenuante judiciare pot fi retinute atat in cazul infractorulu 4, cat gi in cazul persoaneijuridice; le legate de fapte comisit are —> a daci legea prevede pentru infractiunea sivargit’ numai pedeapsa inchisorii, imitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treim va stabi za comisd, care are ca efect diminuarea gravitdtii infra ractoruluis ¥ dacd legea prevede pedeapsa inchis 3. NU vor putea fi retinue drept circumstante atenuante fmprejurdile ce tit numat de persoana infractorului, aspectele referitoare la persoana infractorului uuménd a fi valorificate numai in cadrul criteriilor generale de individu A) sig) NCP]; 4, instanfa care constaté incidenfa unet circumstante atenuant are obligatia de ao refine gi de ai da eficient’, aplicarea acestora fiind titeriile prevazute de art. 74 NCP, iar apoi va da efect cizcumstan telor atenuante in functie de pedeapsa aleasi; ¥ dack sunt divi alin. (2) si asupra terment zare a pedepsei [art. 74alin.( le cu tei, se vor avea in vedere dispozitiile art. 186 NCP, potrivit cltora fractia de reducere se va transformat in zile, dupa care durata ob luna se socoteste de 30 de aile gi se ia ei rezultate din aplicarea fractiei. in cazul limitelor de pedeapsa exprimate in ani care nu sunt d cu fractia (...) de reducere ce ar urma si se aplice, fractia se va aplica asupra terme- transformat in| gale sau Se va avea in vedere c& a in calcul are 12 luni. ¥ sunt aceleasi, indiferent de natura circumstantelor atenuante judiciare); —> b. daci legea prevede pentru infractiunea savargita numai pedeapsa Y circumstantele atenuante legale sau judiciare produc efecte eu privire la i dacd instanfa a optat pentru stabilirea pedepsei amen: pedeapsa principald; circumstantele atenuante nu au efect asupra amenzi pedepselor complementare; Y odaté refinute, circumstantele atenuante au ca efect diminuarea li telor speciale ale pedepsei, iar nu coboratea in mod necesar a pedepse! sub minimul special; V chiar dac& cx privire Ja aceeagi persoand sunt refinute mai multe circumstante atenuante (legale si/sau judiciate), va opera o singuré reducere a pedepsei : (cAnd aceasta este previzuta de lege alternativ cu pedeapsa inchisori reducerea cu 0 treime se aj amend, nu si cu privire la cuantumul unei zile-amendi; . daci pedeapsa previzuti de lege este detentiunen pe viafit sau daci instanta se orienteazi citre stabilirea acestei pedepse (in ipoteza in care pedeapsa detentiunii pe viata este prevazuta de lege alternativ cu pedeapsa inchisor cazul refinerii circumstantelor atenuante se plicit pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani. owespin vayentzoinotiad nes eayeiavi gzeanutustp aze> ‘esturo9 dey ap ayeBay squng)oexyuy zojatursesti0> » varonunurp nes eazempruy nnuad soyzeapuy ap asndap apumazoje “T [eiow jnpyprlaad yaadone e nu Edn ase pniaid quadose © yyuenuaye elueisumom rp pdjmo po aquauuaaerd ‘(eoanpur nes givaitp) axiuatur nd gasseaes aunyloesjuy o-nut eysuco aywod ayeusaseu ap RIS 20 eansedap ‘newunsuoo elap purys jnoere Wag20A0ud Inzv uy quauru ayy es [noeIe kD aesaDdU aise areD UT tHemMis ‘TLqeNduroU Insaoxe no yo azergde eumrfo] no gtqnedwoout asa tugoonozd vasoutior “¢ ‘eorey gueosiad mynuoyoeayu nze> uy rewnur einujar y ayeod vaseooao1d -Z ‘rnqruoumdy eared up axeoonoid o ap reurunaiap insur ja ay Bs amgan nu axe2onoxd ap [OE “TL auivawasao ‘aynurad va8ay azo nayuad apaides ey anand no qeumu ayeoyde y 40a viaisaoe ama} “CON (PT (D) He ce ate ap einzgaaid gruenuae efreysumoz> autias ayeod as nu am nnuad quns>exyur © Muenuaye ejuejsumoz wyUapIoUT asa azw> nuyued aides garod bap aptmadns axe> yunsioesyuy ap simauo> um squzo> @ jayedmnout EeP - jope munBaz ey azeoyiatad yao 18 woyesouod. varayequroo 18 vasuanard putaud “pueum auiuo ap ama nes rminsaj ‘eue8i0 ap moyen puratid aja ‘rumuauo x yogd enuoo runtlsexur soun eansseags ap ajeaouta sofouvosiad myryyn wiproword w yS qojouax nes ysIset Wspses iaIDeIED n> sopEMJoquIS 1S sopeznzeB10 warsd|ZIaUL PULA tad ‘oquoweu evoojoxd putaud ‘gouneuorae eayeyemoas 16 1O[NIOqZ vjuemBis joouod uy aund yod areo aja 18 aA aogneuarse oyster lanpe pulatid “rojlueq wareygds puraud ajeo “unBorp ap sojt10sIn9 jaungax puratid ‘sopnoxp je oxpun{ nunBax pursud your soype je nes axeappnu soppTeHayeur ‘antzojdxe 30[ je axepuBU sojesarayur eawrodus 2pe> ‘ox}dnxo> ap sojun yuurse ayundioearur ‘xidruoo ap ayn ‘proowe® ap mgjoesjur ‘syeunze 20yati03 ® eidn] ap 1 yunfbexsuy ‘aonand jelvem8s exuo> rumqzesjur ‘yarenge axoynd ‘zeprpn{ fenyn ‘fen ‘soruon29[a wield ap aoeo|ftur 1S aoneuNOUT rad euoo iunrioeyut sojerwoywuUN TSseAgs {nzeD wl gomide es MU» ordey quaypuo> soprayue tue ¢ ap reasaqUE uM-nUE jueysuma gyseaoe ap JePYauIG Your e mu nsoyRades Ee “eIeD~pn! ap uowzey youd ey eued ‘tegoopn{ ye mes aqeuad yysyeuun jnsino ‘uy oungipeayuy wid yezne> jeuayeur mynprpnfosd v gpesSayuy earyadooy “> <— sreuoszad pfueysumas 0 2359 ‘goipun{ gueosied mngruo;eaput re 16 769 “gorzy gueosiad mmuopespuy nze> ur IIe RUPHUL sa sqnyoouad jeuortiodoud © vao ad o-purydaoxo ‘seis ypuoo somyny eamuTdapus gresas9u 2369» rnp aupayes ap untioe -aoau-ap Pases B] ap 10] or Jojasdapad © pleisipnl earezijenpiaipul | vl = individ 146 ea judiciar’ a pedepselor canterioare ~intervin tnainte de s8varsirea faptei; < concomitente ~ intervin in cursul desféguriri fapteis posterioare ~ intervin dupa consumatea faptei © OBsERVATIE: exists cazuri in care circumstanfele personale se pot obiectva, gi risfrangéndu-se asupra participantilor (premeditarea, jin misura in care aceasta este devenind re circumstanté personal, devine rea cunoscuta de tot! participanti) => 4, CIRCUMSTANTELE ATENUANTE ¥ imprejurdri previzute de lege sau refinute de judecator in procesul de izare judiciard, ce indic& un pericol social mai sc&zut al faptei ice 0 pedeapsa in limitele reduse cu 0 ¥ adati indeplinite conditiile previzute de lege, instanta este obligatit s& refind aceste circumstanfe i si facé aplicarea efectului atenuant al acestora, — 1. Provocarea ¥ este o circumstanta personal. Condit je actului de provocare: (a) sa fie realizat prin vi izicd sau psihica), atingere grava a dem- titii persoanei sau prin alta fapt iliita grav: V poate fi savargit cu orice forma de vinovatie sau chiar de o persoand ires ponsabili,fiind necesar ins& ca fiptuitorul s& il perceapa ca intention ) si fie indreptat impotriva faptuitorului si/sau a altei persoane; 4 determine in concreto o stare de puternica tulburare sau emotie; ) nu trebuie sa fie imputabil celui care a comis fapta in stare de provocare. a) sa constituie infractiune; b) si fie indreptata impotriva celui care a realizat actul provocator; sf fie sivargita cu intentie (direct sau in- directa) sau praeterintentie; 4) si fie concomitenta sau posterioari cu actul de provocare care determina riposta. — 2. Depisirea limitelor legitimei aparari (excesul scuzabil) ¥ implicd stvarsirea uni fapte penale prin depasirea limitelor unei apiriri proportionale cu gravitatea atacului, de catre 0 persoand ce nut se afl’ sub stipSnirea vreunei tulburdri sau temeri; ¥ este necesari indeplinirea tuturor condifillor de la legitima apdrare, ¥ este incidenta atat in caz infractorului persoans juridic ¥ este o circumstanti personala — 5, Depasirea limitelor starii de necesitate ¥ implici situafia fn care, pentru a salva de la un pericol iminent persoana sau un bun important, obstesc, ce nu putea fi inl previzuté de legea penal care pricinuieste urmari vadit mai. grave decat cele ce s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inkaturat; ‘iuedpnaed tepojeo exdnse Supyjegs as nu “yndas ap “8 mnyruoamadyy euwosiad asantad — apnosiod sqempd ne omouro nef ane up wey sloedorsed 0579 > ceidnse Supujsgi as 16 pyewIpWA vUEOSiad eS eswuED edey asantad ~ 2]U2L oygapn{ area > = aunypmt -yeanour aurfar ayeod a ad i$ a89q ap yondxo aynzpaaudau ayuemuaye ajureysumarr (euod mpoo srpade wate ap ainzzand) ajepads-«— jeuad injmpop e pjesouad vayred ap aynzgaaud ) aperaued :989] ap spydxa aynzpaaad — 2080, ‘mmuojpeagut & a[e1sos rigyzojnoyiad v 1S ungjowagut ye 121909 [epos joouiad ap mynpesS eareutussayp ¥] mqtyu0D od axe> Tep “TURN Degqut Je anMRsuoD MINuA}UOD UL eX nu axe ‘aides e anérwAgs op Tmpour bj nes yawpoza e ‘mmnaowndg; eueosiad e| axeowtatd “Tundoespu pum wiieags aeouayn nes ajuaynuoouoy exeouajue jzpmfordu ATALNVISWNOUID'€ 25 osausgaugus us aqvyfo ajauvosiad ap vivf nynyuupuod 210 190 ap 15 My DUUEYpUOD v yIPUD;DU vH}ONIIS 9p BUUDIS -ueno pout ‘fasdapad v azeztfenpratpur ap ojexouo8 20] aSonqNs 26 ppuoure-rojaqr2Z jnzgumU ‘zuoure wesdapad warTgeIs ef “4 “ZN 1 He ap aynzgaaad arezyqenprarpur ap apesouo8 apm “291 9p 18 unpaid “qumriouafin maasipays vf rensysey vrinquiqU09 2p eieas aut as resdapad easnsqeis e1 x01 soine nzyuad af ap wynzwaaud | vesdeapad no gzeauorfoues as geuorfuaiuy aumysexyut o ef mjuedionied -e <— SHUVZITVAGLAINI dd TTVIOdS WYSLIID "Z ey ‘repos 1§ grerprume; exlenays‘arerguys ap vases “yissea ‘Syeonpa ap [njoans ‘qeuad mynsaoord jnsano wy 96 muny}oexyur eausbseage ednp e: ° ‘i ‘mo PE TUT uoD axed sopunysequT eluaazayy 1 winjeu*s aye ajeuad ayuapaoajue an sguuan indoos 1 1 neoeayur rrSsgags jRagour ‘yun -SequT a[e aupasues 1oje e Lo snpord ynynyeynzas eoyeyANIe WS emnyeU “Eg fginomno varvozea quad pyeax> joouad ap vaieisz ‘aysoj0} apeoeoyfur 18 umoaid ‘yuntioeayur & azayuioo ap npour 16 apuaganfordun -t *TUVZTIVALAIGNI 0 ATVYANEO WYALTEO Ts Youssoal valuvd 1 (| wOTsSdaddd V yavioidnl vauvZITWNaIAIGNI plu voli 142_|_ Pedepsele 8. executarea pedepselor complementare a dupa rimanerea definitiva a hotérarii judecdtoresti de condamnare (odetd ‘cu executarea pedepsei principale a amenzit); 6. dacé persoana juridicd céreia i-a fost impusi pedeapsa complementar’ a suspendarii activititi ori a uneia dintre activitati, a inchiderii unor puncte de lucru sau a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice nu o executé cu rea-credintS, instanfa va dispune dizolvarea persoanei ju ei 7._ nut pot fi aplicate pedepse accesorii in cazul persoanei juridice. eee ee = 8, PEDEPSE ACCESORU ¥ pot fi aplicate de instant numai persoanei fizice condamnate la pedeapsa detentiunii pe viata sau inchisori; ¥ constau in interzicerea unuia sau a mai multor drepturi (Ia care se referd pedeapsa complementar4), a ciror exercitare a fost interzisa de instanté afte pe v strainului de a se afla pe teri cutare la data liberarii conditionate sau dupi ce pedeapsa a fost consi deratd ca executat8) sau a unora dintre ecestea, in cazul in care pedeapsa este detentiunea pe viata; Y pedenpsa accesorie se ex hotdedrii de condammare ( chiar daci' a aplicat pedeapsa compler care s-a dispus liberaren con opereazt si pe parc © opservatu: 1. nu pot fi aplicate pedepse accesorii inculpatul ‘mai mic decat durata pedepsei p stragerea de re ori neexecutarea conform legii a unel pedepse accesorii constituie infractiunea de neexecutare a sanctiunilor penale (art. 288 NeP); ._gratiorea produce efecte gi cu pr AA PARTEA PRACTICA AAD este netegatshotirzea instant de 0-1 condamna pe inclpat la dou pedepse cu inchisoarca si de a aplica 0 singurd pedeapsi complementar’, intrucat trebuia s8 il condamne pe inculpat la pedeapsa complementars pentru fiecare infractiune gi apoi si contopeasc’ atat pedepsele principale, cit si pe cele complementare (C.A. Brasov, s. pen., dec. nr. 72/2002), ATA apticand pedeapsa complementark a interzioerit unor drepus instants nu poate interzice in bloc toate drepturile prevézute de acest text de lege, Gi va trebui sa determine care dintre acestea vor fi interzise (CA. Timigoara, s. pen,, dec. nr. 380/2001) vareajozp aundsip o .noe tugpuodsns esdeapad ron ypadsar nu gorpunf euposrad aren uy evens ut ‘eorprmn{ raueosiad ‘ype muppuadsns esdeapad no asndstp arewrourajduros tasdap vod vasmaoqur najuad rohuE|sur TyZIsas warapan ut ‘vareND—x9 M> jeBajap imsoyg>apn{ ad giepur ap euro; pal injruey reosiad pep ea [peisane ' ‘gurguzmn jndoss no apeuorliodosd 18 azesazau jums asdapad. iS wnoaud ‘puny)aeayur \R9e HEagpuad rpueosied aseuouiajduson asdapad exyde e ap eayeuiqisod are elueasut -z } ‘roxpunt yueosiad o ap ystuioo 480 & vauntoegur poep “preyuauialdusoo gsdeapad o 18 e91 sojauvosiad nes 182) ® plediuud esdeapad ap taragre go ajiidxe apanaid ealfa] axeo wy qunze> ut ‘oun pupurjrede 10 ssvorsijax romrieziue8r0 ‘sojpyeuoned “soy=Ie> 3eop 1 ‘eorzy roueosied umdesp soun mreorzsajur e sxequowra|dwwo> esdep pune “eonned sojspgaed ‘eri weonda gi aod aN -ad mzesyde vayenaneSygo apaaazd va8a] area ut apumzvo us au0yeBtIqo 7 nufpeayur ear1S1pABs yPUOIZeDO B 3D THREATS eazeangyjsap ‘tue € ¥] num e| ap epeouied o ad ‘eoyaneidns wa aze> seprpnl seepuew snun we gueysut ago ap vaseuuiasap sundnsaid » ‘euneopoqut 2469 nu aorpuin| jouPosiad axe;uawaydutoo sojasdapad vaxenjde “1 AILLVAWaSaO gxepypnl arayfanerdns qns eareseygs ¢— ‘ypum| rauposiad wazeayoztp aumdstp e}uesur ‘geynsa%9 1503 © nu giejuawajdusos esdeapad wauay msaoe easudun e] gued pny aueo uy op ynut yews nu zep ‘areywourayduso> Bel prose v ammosce wt eavound & eet eal ove ae ‘apony Hook Soypunl agiueoemed aie Meade y aweod ~1ed aptiguance anutp erun e nes nigyanoe eorepuodsns oundstp nand wren? ejucisur ‘areuurepuoo ap ruprejoy yor gnd nes mipéye © ereyuoUr ap sojaisenuo> easingine najuad ojnpavoad e| séndiaqut und warp -{duio> esdeapad ejumpars-vai no einoaxa nu grpunl euvosiad yep» adponied gs yorpunf euvosred o eo ion naued-erioapaayur amansut yesony doos wagy 10}20 ‘uuny¢ ap ppeouiad o iSedap ayeod nu ‘ajenziaorpne asvoyfur aye und urpzngpp azeo uy x0 ‘Eiuede gy aysedap y e gugy ‘glenziaoipne nes gsups esaid uy de jnagumu 18 aspapoy upd yqeis eA ejueisur ‘eiuejsut ap auTigeis “gjenztaoipne areojunutos ap avzofrur jue ¢ ey nun ey ap eremp spe ap aypnpavoad ey ed oad aoqqnd ied v ap varaDrz1oyuy “+ <— -yesaid yrruowop wy eae -2anae greosyysop iy are> aorpuin{ 1osuvosiad eoyde ayeod as aN 4 4 ‘maony ap yound ye un siypsop ye ap eviorpuayin Bene nu ! reounujoeapu psrws09 380} Lr e area uy nuony ap ajapound)mound reumu ezvazta 8 ayesony doos jedutad ysdeap tun ne azeo aoipun{ aueosiad sojedyrour yeumnu greoyde y aieod > auvosiad rargouo greande y aywod rue ety my € eT areuurepuoo ap yxereoy eaze>ygnd nes waxes “94 — 2p wemp o ad aorpun! rpuvosiad aye muon] ap apund soun eaxeprypuy “¢ <— ‘djesdapad | oF 138_|_ Pedepsele —+[ 5.3, Publicarea hotararii definitive de condamnare ne publicarea hottririi definitive de condammaare intr ional. Ypres [© oasenvar: | 1. pedeapsa complementard constind in publicarea hotirarii definitive de condamnare are caracter fic putindu-se dispune indiferent de pedeapsa principala stabilité de cAtre instanta de judecata, daci aceasta apreciaza ci publicarea va contribui la prevenirea savargiri altor asemenea infractiuni; = . instanta mu poate dispune aplicarea acestei pedepse complementare, daci ‘nu pronunté o solutie de condamnare (de pilda, daca dispune renunfarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplic 3. executarea pedepsei complementare se fac hhotavérié de condamnare; put face o singura dati, pe cheltuiala persoanei condamnate, fard a se dezvalui identitatea victimei sau a altor participanti in procesul penal; 4, neexecutarea in conditiile legii a pedepsei complementare constituie infr tiunea de neexecutare a sanctiunilor penale, prevazuta de art. 288 alin. NCP. ‘> 7. PEDEPSE COMPLEMENTARE APLICABILE PERSOANEI JURIDICE —>+ 1. Dizolvarea Se aplica daciy—> a. persoana juridic’ a fost constituiti in scopul intentie sau praeterin b. obiectul de activitate al persoanei juridice a fost detumat in scopul comiterii de infractiuni, iar L139 pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea sivargitd esle inchisoarea mai mare de 3 ani; . persoana juridic’ nu a executat cut rea-credinta jepsele complementare la care a fost obligatd. pel is Conditii ¥ NU poate fi aplicat patronatelor, orga le desfigoara sau persoanelor juridice care tea in domeniul presei; ¥ dack persoana juridicd a fost condamnaté defi penale, fiind aplicaté drept pedeapsi comp! totodatd, s-a dispus confiscarea unor bunuti ale acesteia, precum gi obligarea ta plata despagubirilor ci executarea celorlalte masuri disp iv la pl tara dizolvarea $i, le, dizolvarea se va realiza dupa de instant’; ¥ NU poate fi dispiisi cumulativ cu alte pedepse complementare, —+ 2. Suspendarea activititii persoanei juridice pe o durata de Ia 3 Tuni la 3 ani sau suspendarea uneia dintre activitatile persoanei juridice in legiturd cu care s-a sivargit infractiunea pe 0 durati de la 3 luni la Bani Y daca persoana juridic& nu executa cu rea-credint& pedeapsa comple- i hotararii de condamnare, inst i ori a uneia dintre activ uni; daca pana la implinirea termenului de 3 luni persoana juridica nu executi cu rea-credinf’ pedeapsa complementari a afigérii sau ‘pyeynnax eo eyexapisuod 9459 eysvane 29 dnp 110 HLiosppput resdapad parenoaxe ydnp eymoexa eA 98 MuyvoRas VP vf} ReIMDaxaau UMdaup foun TuppIXe ywooresanT © suejuatHe| swe asdapad eeaNp LIP sa RNP vanp Roper Daye wae nw aveU bayed ‘nyse fou run easihreags bap 2anious ae nzvad ‘souBon fuoaioyur nes nSozoysapal yuRyqeas ea:oundstp cerdns gns yasdapad weynoaxa qugpuodsns earesoaat aundsip 95 REP TapIBId -uourdep ap a} 1oun ‘aeayjoy e aanruyep yuoupurgr wep BT ap ENexe 1¢ ¢ ap sou few eareosnppUT nes epuaULE ays (atuayLt 108 98 axeo ‘axequauia}dutoo rojasdapad wadnse 32039 ase nu warepuadsnis » no gonuuo9 rumrjaeayur naytiod atsryout) pTiqeas esdeapad yoep aundstp azeod ag mu > flue Q] aH [>> 16 ue g UTINd JaD ap vazeosnyaU aise fuNHoeszUE oun e (gdqn> up nu) vo vauiSivars nguad pimigeis gredpuud esdvapad puya ysndsyp yf aod -q ‘tera ad vaunijuaiap nes que Q] op axcur eur vareosnpur ajso junyoeyut Youn vanrSrgags naued gungeis gledoutd -wyeynoaxa eo gyezapisuod 9369 BysvaDe 99 dnp HO THOSTYDUL esdeapad pug tu: qaypesSap esdeapad -L asdapad vareynoaxa ednp eynvaxo eA as 1 yop a) gyenoaxsaut tunjdaip 10m qugyotexe meorzs9ut e axejuauia;duron resdaped weap MLWAWaSaO. ® ump vaued ‘easeosnput n> weuoure esdapad vannoopy sndsip es yep» ‘praySanesdns qns josdapad ruvinoaxe vazepuadsns sndstp e-s are upd areuurepuo> ap rueieioy © EaTUyap PoxougUAE eT 2p (4 = — | a esdeapad e} azeuwepuoo ap ruemoy ¥ YaNUYap woxatigWES e[ ap (© 4 — sadaous pmjdazp 20un preyproxe q9oqera}UI e areyuoUIa|duto> yasdapad vazeynsaxq, DONC wie gue We ap HIREPADH BOUT soyunsioues e a1emnsaxaau ap eaunoessur aimynsuod azeyre{duso> asdap ved aun v 1/89] aqmypuon wy eaxendexaau Uo aze{nsexa v] ap varaSensNs “6 spunojiun npesd v ganmugap eazapaid ur ISUOD eumd e ap mynadagp v 18 2091 idorprowy ‘yapyoap feunpyu ysndns y va nu tesdapod rgonde vareuewe Ags sndgip e-s are ap piey eurosiad pue> ‘sunpsexym ynou o HH 460} & AU HO wnsgur eaxe|RUE nes vaseIOANT aUIArTT AU Pep “emmys” earerdxa gdnp nr § aseyfaneidns ap mmuaurzey eyeanp ad ByMDax0 100 25 nu areyuaurajduio> ajasdapad ‘iesdapad nugonde vazouguie sndsip e-s ep “g val 4s ap [ewomne ynspsaxs goydust axes axfouny o edno0 e ap imymdazp | upyiaxa earaoIZsUI ND Ane|Mu oundsp as [(e a] azand aye aou0 uJ nes aotgnd ayizwomne us saje ye ap Inmdarp eax oedeout nes | yeuorfrpuo> varvzaqy sndsqp -s areo ut (nze> ut ‘x}da0xa e> ‘guosrypur yosdapad eaze) -noox2 up eyeuor{spuoD vozezoqn sndsxp e elueysut axe> ut [nze> Ut “syeuoy}spuos ruproqry axySaaeidns ap yoymuoutra) voxeaydxo ednp (Pp <— | ‘gyfsoags eaunrisesqur nazuiad ysdeapad gaseane saidxo apaaaid va89] 2109 ramadoip 2oun rupypuaxe qoosa}UT e arejwautaydusoo yosdapad waseonde ; asdapad rzemnoax9 ¥ atidupsaid op mmmuauuay earrurjdury ednp nes esdeopad ap myn -s91 8 wo F[ei0} eazatjes8 ednp ‘nrostyour rosdapad voxeynvaxa ednp (2 <— a | ajesdeped | oe 134 | Pedepsele ——————— 6, PEDEPSE COMPLEMENTARE APLICABILE PERSOANEI FIZICE Se ee —+ 5.1. Interzicerea unor drepturi = consta in interzicerea pe o durat de la I la 5 ani a unuia sau unora dintre urmatoarele drepturi: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice; dreptul de a ocupa 0 functie care i de stat; exercitiul auto- dreptul striinului de a se afla pe teritoriul Romaniei; |. dreptul de a alege; y|de greuad epusuTe ‘qupuuin nes ynurigo jeuounyed mmmsojoy wareopea ap wweas aun} en as trzuaUIe eanygeIS v] ‘epUBUIE-20}aZ qe reraua8 yruspreur pdap as & pags ‘aay 0n9 axofnujod as ysrasoo eaumbexnn nauad 89] ap amzgaaid gpusuresojayz aye aqepads ajanum ‘nowt sof un vay spipum{ euvosiad ‘amyioeayar wanéreays und ‘pep ‘gpuowe 272 yam rumyuens 38 ypuauresojey ugUMU AUP snposd eazaxdax ‘ea ausnzas esdeaped ‘aorpun| rouvosied ae wieSqqo ayreeiso ap 18 umoard jounned imjnagse vaseoqea ap apvadsaz “agjerony dose no aorpem| rauwosr eye ap BD ap euteas pusu gpusure-az um umyueno quqeys wa elumysuT (q ‘GON Fz “HE ap anzeaard ‘pedopod v azeztfenpspur ap aqeseus8 ayuayeD aropan ut pure ‘yorpum! ueosiad wefqqo y ea ame e] ypuawe-iojaHZ jmspUMU re; YEU yEgeS eA urs (e fed op uy yngeis ea vs axpumn| youeosad pze> uy ead epuoure sILLVAwasa0 ‘plera ad eaumsjuaqap nes ue ap gg ap azeur reus osnpuy esdeapad apaaaid mo) pug> ‘gpwowre-of ap QIS 8 08e (A ‘que ap gg mur ja ap Ruosnppuy esdeapad apanaid vaSay pug> ‘epuatue-onz ap OzF 18 OFZ (At 7) weorumarpoor | ruosnyauy esdeapad apanaud vaBa) pug> ‘epuaure-a[iz ap O0E #8 ORT (it ‘raoure esdeapad no sneurayye nes goquN "Tue g INU 29 2p quosnypun esdeapad apaazud wo8o) pueD 'gpuaure-s[z ap OFT 18 02TH ‘nycuoure vsdeapad roumnus guSienes eaungjoespur nuquad apaazid valay pug> ‘gpuaute-of!2 2P OST canuy asutidno quns epuawe-a0pap7 aye ajepeds $ 000 anur asuudno yuns naan psdapad apo apviouo8 1000 8 oot Asn sudno aso ypuomuD- sunquona 1 OT 2P 009 § ane ap pe anny aewdno yuns epuaure-soyayez aye ayexoue opoyET AOIGNUNL TANVOSUAd INZ¥9 NI YIVNSd VONAWV "Se ‘pun onuiguod Bs aiSasop Ter NU |S yeyndaxaaut gnigeajosur ayso tour nui pyeurepuo> eueosiad azeD Ut [NZED UE und hes giueysut aseurys epuoure-sojariz. axeoygzundsaxo: ‘nyo ap piigeis oun ap a] IoUNIM yRINDAXE Prep ET FEN “nuzoo jnsojoy Wy efaumwarau vounur uusd zuowe resdapad wareIN2=x2 feyemnoaxa wo yyesapIstiDD nes PEMA aysa juosnpuy esdeapad ao ydnp eysard ea a5 qigymuo> jMsojOy UL Heo ’ “nuarou eoumur ‘rostypu! esdeapad gBuet ad eyeoyde yso3 v eyUNWOD nsojo} uy umur foun eareysaud und ginoexs as ao yausure esdeapad Foe yrumuioo [nsofoy ur Younus ap 1z 0 apundsaxon y epusLE "uioD [ASO|O} UH AersuNUUTaTAU [UNL aun BaxEysead UAE ~aoure tasdapad ase\noaxo ap TresgOY B RANUyap eaxeUEUTES eT OP Ue | Zuurxeur ap wawsay un-sn aoe} 96 FgyMuTOD PAsoyOS UW Yun eareIMDxs “E | ojoy uy wounu no yrzuaure esdapad ssmooquy o mu ser ‘n}gyuMUIOD | nsojoy uy eounur wtzd yauaure resdopad e azenaoxe ap guusoy o ywurzardas TZ ajesdapad | cel 130 | Pedepsele iNLOCUIREA PEDEPSEI AMENZII CU PEDEAPSA INCHISORIL Cazuri —+ a. daca persoana condamnati nu executé, cu rea-credinté, pedeapsa amenzii, in tot sau in parte; ¥ reaua-credinfé a condamantului presupune ca acesta si posede mijloace inciare sutficiente pentru achitarea amenzii, insi si rofuze efectuarea —+ b. dack pedeapsa amenzii nu poate fi executats (In tot sau in pate) jar acesta nu isi da in folosul comunititii; —+ c. dack perioana condamnati nu executé obli folosul comunitatii in condifiile stabilite de instant; Y aceasti ipotezi presupune ca, dupa dispunerea executirii pedepsei amenzii prin munca neremunerata in folosul comunitatii, persoana condamnats si nu presteze munca in condi instant; stabilite de citre —* d.dacé persoana condamnati. sivargeste 0 descoperita inainte de executarea integrald a obligatiei de muncd noviitie cu care este Siva caaul faptelor sévargite din culpa; 4 infractiunea, V nw are relevanté forma de {nlocuirea puténd interveni ¥ nu are relevant momentul in care se pronuntii hotirarea judecdtoreascd cu privire la fapta nou-comisi, fiind necesar numai ca aceasta si fie des- inaiinte de executarea integral a muni in folosul comunit&ti. © osservatu: 1. inlocuirea pedepsei amenzii stabiliti de instanf& cu cea a inchisorii este posibila atat in cazul in care legea prevede pentru aceea infractiune pedeapsa unici a amenzii, cét si atunci cénd prevede pedeapsa inchisorii alternativ cu amenda; 2. instanta nu are posibilitatea de a individualiza pedeapsa inchiso este inlocuit’ amenda, legea previzdnd in mod ex; amenda neexecutate (prin plata sau prin mune: inlocuiegte cu un numar corespunzitor de amenda fi corespunde 0 zi de inchisoare); nitdtii efectuate in executarea pedepsei amei infractiuni si data condamnari stabilitea zi cS numaru le cu inchisoare (unei zile- le de munca in folosul com: vedere la trebuie s& le execute; neputindu-se dispune amanarea aplicirii pedepsei ori suspendarea sub supraveghere. BEE Eee rereecee rarer EXECUTAREA PEDEPSEI AMENZII PRIN PRESTAREA UNEI MUNCI NEREMUNERATE IN FOLOSUL COMUNITATII Conditii: ‘a) pedeapsa amenzii s4 nu poata fi executatd, in tot sau in parte, din motive neimputabile persoanei condamnate; b) sa existe consimtamantul persoanei condamnate; ©) persoana condamnatd si fie apta din punct de vedere medical si presteze munca in folosul comuni © onservarte 1. nu poate fi dispusé dacé persoana condamnaté nu poate presta mt ,, dovedit’ prin acte m agreuiin nes ynurigo ferwour -mned jnsojoy eazeojea ap eurvas aur} en as emnysare eames 2] 281 49] 00 #8 191 OF aNUE suudno aso epusure-yz yun jnuunaUEND “9 +— vue Z ap ase yews ayse yiuesut ap FimTiqeis mosnppuy esdeapad ued ‘epuowse-12 ap Od€ 18 OBL (4 ‘que yop amu [=> ap aysa piuesut ap FHTIGeIs tosiyous esdeapad pug ‘gpuawe-apiz ap OFZ 8 OZE (F (asdapad v areaeife bho azenuaye ap sojezne> je 3999 e9 aiesoleur nes asnpar y yod nu aye aepads ajay) areoads au] ajareo.guun jpues gresmyye yzuaure esdeopad “5 +—| ‘amynsoyoy earaunigo augunin y ys jmuoumadgs e erypuco rewinu puyundur aa 4nutigo anpeya 380) y ps eHaTeUE {nsojoy wD JesaD—U aIsa NU “-p<— 18 29 ‘twosrppuy esdeapad age rand ea 1ugoyde earwupwie “gzaiod) yiseave ut) rasdapad mgorde eareugure aundsip as area Ho (giepuadsns asa nu ariges [apse zuaure rasdapad earemoaxa ‘ze9 3se08 ut) asaiBaneadns gns pepuadsns aysa 1 vaneynoaxe pug unre 1S ayeonde fap visu, siypuy esdeapad ssuospuy esdleapad ang> preaquayso as pie ‘gleia ad unrjuayap esdeapad n> an te MYOSTHONI WSavadad aLSai0SN] UVD YONA ie Ho -nfise umnsgut ent axeod gyesapnt ap elueisuy nes greurumaud giawe> ap Tnx0p0apn! ‘ruom0id ‘yzuaue tasdapad weyMWDaX- jueres ealapaa Ul "9 7 rr pr] ‘qauauie e plurpaxs-way n> paremnpaxaau eye3su09 puyd ‘BareostyDUT nd yzuaure yasdapad eso] (> -uggarunuaoo (nsoyoy uw ayerounwosou unur oun eareysard suo yp 164 nui easaoe 1$ ynyraEUUTEpUOD eTTqEIndust a}s mu waren ycaau ] FIPISUOD pugs ‘easeosyypUT n> rHZuaure asdapad vasm>0qUE (4 ‘gapyeuurepuo grtqeindusr 259 nu vareynsoxaau g> gieysuon puED ‘ie tezne> usp gounur yyseane vysoud aywod nur eueosiad aueo uy nZeD op wTETE funuto9 [sojo} UE eyezoUNUTBZOU yoUNUT UA pZUaUTE EATEN (e saundstp ayeod axeo ‘sunyns0x2 ap vs ges 9jaua9) vareynoax no yeayap |MIONGD2P! aueuurepuod ap WETRIOY & PAR! ‘wy ‘sued uy nes 10) Wf ‘epuawe yeyYpE e Mu FeuUEPUD? eUEOSIed PEP “s € ap [muuay ‘que z wSedap ayeod nui a0 ypeousad oad ‘azetmy ayes uy yzuaure nigyd wazeuoyese aundsyp aypod ‘eraysaze waxas90 vy ‘oosejnsex2 vo yoSajap jruongoepn| “ouNs— sae uy epuaure yexBaiur epee ap 2% uo eueosiad yoeq “Pisysane EazEN}2959 e] OP zpenop vareinsaxa no yeBajap mmruciypapnt aoyumuto> gs 1S azeuuepuoD ‘|p qprgioy © gantUyap eaxAUEMIES e| BP HI] ¢ ap usu) Wy epusure Sau ainpe gs weBTgo asa tzuaure esdeapad ey FreuUTePUOD wueOsrad “b repuowe a2 aun qnjmumueno exdnse 8 nu "ypuoure-iojayz aqe aqepeds sop eadnse yeumu apoye aze azeaexZo Yo axenuaye ap azneD soun wasautior “f ‘oumyaxy 0 no wxofeur jod a8 ypuawe sopyz ae arepods a ‘asdapad waysove vareoqde nnuad yreado viupysuy Ho epuawe feumu aise 289] 2p wNzeaaid esdeopad ser ‘Teruou -uyed sojos ynum earaurjqo yueuun e-s yaszeags eounsoeryut wud yep Z sepuaure: oun jnumjuens 18 epuoure-s079]2 TargUMU arp {nsnpod eurzaxdor wueypnzar epuaure ‘apeSo wie#ygo asae are ares ap seosiad e gjeuorsajoid wampSad 18 empigaut ‘varaSaid “eal ad apauorepur randapur eaynd s6-mur e ap erferuys uy yeuurepuOD ‘nu gs apUE Janse “2s eoxoUNjary UI aIEYe ajoueosiad ap ajasdapad | eel 126 |_Pedepsele ¥ potrivit noului Cod penal, pedeapsa inchisorii poate fi inlocuité cu pedeapsa detentiuni pe viata fei postcondamnatorii, daci prin insumarea pedepselor (..) sar depisi cu mai mult de 10 ant maxiovl jar pentru cel putin una dintre pedeapsa prevazuti de lege este inchi- soarea de 20 de ani sau mai mare. = _3.INCHISOAREA ec cee ee ee ¥ limitele generale ale pedepset inchisorii sunt de la 15 zile 1a 30 de a ¥ ziua in care incepe executarea pedepsei gi ziua in care inceteazd se socotesc in durata executt ¥ durata retinerii gia arest iu se deduce din durata pedepsei inchisorii stabilité de instant, chiar daci, pentru infractiunea in legiturd cu care a fost refinut sau arestat preventiv, s-2 dispus clasarea sau renuntarea la urmarire penalé/amanarea aplicérii pedepsei in cazul condamnarii la pedeapsa amenzii penale, executarea acesteia va fi inlsturata in tot sau in parte, ca urmare a re restul la domiciliu sau arestarii preventive din cursul procesului; daca fiptu torul este judecat in tara pentru o infractiune pentru care a fost re arestat preventiv sau condamnat in strainatate, durata retineri, ares la domiciliu oti a arestirii preventive, precum $i partea din pedeapsi executati in afara teritoriului tari se deduc din durata pedepsei aplicate pentru aceeasi infractiune de instanfele roméne, dup’ recunoasterea hotirdrii judecttoresti straine; ¥ perioada in care condamnatul aflat in executarea pedepsei este internat in spitalul penitenciar intra in durata ex care acesta gi-a provocat in mod voit boala, iar aceasta imprejurare se constatd in cursul executiirii pedepse. cu exceptia situati ss ‘=> 4, AMENDA PENALA IN CAZUL PERSOANEI FIZICE LIMITELE PEDEPSEI AMENZIT 1. generale: intre 30 de zile gi 400 de zile-amenda; 2 speciale intre: a) 60 gi 180 de zile-amenda, cénd legen prevede pentru unea sivargité numai pedeapsa amenzii; b) 120 si 240 de zile-amends, cdnd legen prevede pedeapsa smativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult doi ani 00 de zile-amends, cind legen prevede pedeapsa Jtemativ cu pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani = pedeapsa prevaz ineaza fapta sivargita in forma ct uarea in considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei © onsenvattr 1. stabilirea cuantumului amenaii se realizeaza in dous etape: a) instanja stabileste numarul zilel inculpatul avand in vedere pedepsei, previzute de art. 74 NCP; b) instanta va stabili cuant material a condamnatului gi de obliga nda inand seama de si le legale ale condamnatultii ‘2pepos rgiBayuian varepan uy aiuep jaa 16 ayueysu0d asarfoud nog] & leuUTEpUOD eueOsiad _eP > (goseaurdapur af 9s syeyqsod oxsmu nae e nu yo axsapaaop aqiap amttleSqqo resSaqur undopur e gyeuurepuoo euvosiad yep “q ‘yasdapad nagynoaxa eyed -np gieoi ad gynpuoo gung o anne e gieuuIepuoD eueosiad goep ~e ‘quosnput esdeapad wp gyemaaxa ‘ayred vp prapisuon as gyeynoaxa aunuajap ap wpeouad ‘uw ¢ ap pyvunp 0. ap muosnpur esdeapad no PmDopW y 3 rpysaoe rrurduu eyep Pl TUE ap C9 ap eIsiEA ad quntjuarap esdeapad ey anquyap 2 fe y aod y nu soup mnynsoyeazu > esdeapad no anewaaye nes gorun esdeapad eo aaj ap ginzeaand y i , ‘axeuurepuo> ap eammygnd 3 preypur eareperdap et Let ap gyeanp 0 ad umdasp 10un vaieo -tziayuy ‘arequawaydusc> asdapad 2fareor axequaunajduro> asdapag spreyuou|dusos vsdeapad umydanp soyjnu few nes e¢nun easas1Zi9}uL ul Neysu0> 6 apy rourosrad yeumu ayeonde 1 yod quosaooe asdapad IL 1 if osrzsaqut ysoy ne 2) jleuad epuouie ‘yjedpund ysdeapad gnfuys 0 reumu ypun{ ruvosied “q ‘gfeuad epuoure 18 tue ap O &| a1l2 ST e| ap easeostyDu ‘gies [ad eaunsjuqiap :sjedound asdaped aye2e0y -pwum aponde sod 1 aorzy reueosiad “e aqediound asdapag ‘| VAVIA dd WANOLLNALAG "7 | ‘areuurepuod ap varempp nes vareéye ‘ne ¢ e] mun e] ap genp o ad aoyqnd ap arzmpavord e] edpnred e ap varaorzrany ‘que ¢ &| ~. IS49dad TATAOOILVO Tes YOusIORL valyvd | (fE) alasdaidad er véld | 122 | Cauzele de neimputabilitate au greu de reparat. Daca pericolul nu priveste vreuna dintre poate exista constréngere moral8; si fie de aga natura incét s4 nu poat fturat decat prin sévarsirea faptei prevazute de legea penal. Daci era posibilé recurgerea la alte .ce de inkiturare a pericolului, conditia inevitabilitatii nu este ind gi nu exist constrangere morala (de exemplu, cind este posibili chemarea in ajutor a altor persoane sau a organelor de polifie etc.). Pentra stabilirea evitabilitatii sau inevitabilitatii pericolului, pe alta cale dec sivargirea faptei prevazute de legea penal8, trebuie si se tind seama, ca in cazul constrangerii fizice, de imprejuririle de fapt si de persoana faptuitorului. Simpla enumerare a acestor conditii contrazice categorie apfrarea inculpatului potrivit creia ar fi sivarsit fapta pe fondul consti gerii morale. Pe de o parte, inculpatul avea un nivel intelectual, educ acd si inteleaga contextul juridic gi cadrul pretinsul iw” consta in efectuarea unor cercetiri judiciare standard specifice solutionarii unor eauze penale; in urma acestora ~ chiar dacd sar fi finalizat cu trimitecea in judecati, desl inculpatul, a avut convingerea ci faptele cercetate nu constituiau infractiuni ~ nur se crea un pericol grav pentru persoana sa in situatia in care nu s-ar fi cedat pretinsei constrangeri gi nu s-ar fi sivargit fapta prevazuta de legea penal (darea de bat (LCCJ, s. pen, dec. nr. 1863/2010). ADD dacs minora sv infractiuni continue sau continuat o parte din actele succesive componente ale unt in perioada de timp in care nu réspundea penal, dar le-a continuat in timpul cénd era major, va fi tras, rispundere penala pentru activitatea desfagurati in aceasti ult perioada (Plenul TS, dec. de indrumare nr. 9/1972). TD seroaen ete exclust tn caz de tidoials, de cunoesterenesigurt,deonrece astiel, este sivargith cu intentie indirectd, Prin urmare, fapta de a introduce fn fara droguri de risc, f@rd drept, nu este sivargité in conditiile erorii de fapt, dac& féptuitorul transportului international, a introdus in far8 colete cu drogui PE noasterea nesigura a confinutului coletelor implici acceptarea de citre tii de a primi spre transport gi de a introduce fn tard substanfe interzise (LC.CJ, . pen., dec. nr. 3033/2006). AUD necunoaseren legit extapenale poste constitu cauzd de inlturare a caracterului penal al faptei, echivalents erori, cu condita ca faptuitorul sa ignore acea dispoziti legal’, ceea ce nu subzista in cazul angajatului unei firme care importi $i export substanfe toxice, dacd acesta sustrage si define asemenea substante (CJ. s. pen, dec. nr. 2440/1995). ‘nga un oy pyar as puyo roume 4818 ye1aprsuoo )se azefuroure wip yey/N292 16 ‘ezeafemmom 18 gxgde pyouad 22827 mgp2aq ounaia ejuayspx@ ap iwapuadapur junio raja9 euvosiod ap vqi0n 89 B ayy “239 eayeWEp ‘ear aqy| ‘earerwURS ‘ypezodsoo eaReBA}U wuvosied ap ayeBoq a[oyeA anup areouo goseaaud ys ayeod (mooie ‘prouad vaSot ap gynzgasid uydey sreays ae-s nu 1S qgluuawe epar aes nur ozea uy jnze> ut ‘guBosiad pyye o aquad nes greluuawe euvosiad nnuiod aei8 joouad un aza09 as ys axehumuaue wud 7 :jaueosiad ynjnoryisd eidnse gieypiaxa “pjerour araBugaysuoy o ye ap azaysoul ys eyseare und e> prey “( 8a] varadnu “erayp mo én eazapry>uy ‘aumre yaun varey3e quoure unysa8 ap nut nes wiHOsu yy ayeod peso vareluruaury -ysuds nes gieo y ajeod earejuWy “y: ade o aysa aze> 18 vare8uensucd wypsaxe axed [29 axyyo ap apunard 20 videy goseaSiyags ps nes ‘Pyeiuruoure 2359 are no [ng azaMs BS Nes “Pap ‘gronau arse [ezour esuEAsuOD euTosieg “wei uTUAWE ays9 aze9 ND myNgT eajewaye emus vo ‘gqeuad, ea8aj ap einzyaaid gidvy o aysasipags ea emago jnuadut qns pweay op uawRUss uN wehuUaUe vuPosied e wovonosd jaj ysa5e ap RIuUOUIE TUN ejuaIsIX9 yeu, WRUOdWE ney un no a © ap puiigays oxBuensuos ap auntie 0 spun ayuydapur ay gs amnqan “ajeiout ynoqyssd vadnse eueosiad “L lypuoo ayareoa YOLOVUd WALYVd “Il Ww ) panoaigo axapundsys ap ‘asopundsex gamer “p ye aundsip en eiueasur zer “earesep aumdsrp ea jnsomoo1d “> asa earagsen pursdry mgz0y mmnze> ayiuaasazut e aseutm e> aySagags faydey ye yeuad msziexe> eIMUETUE “g ‘uaa ut aya9ye aonpoad e (mpuony ex mmnzed exidaoxa no ‘mmuoymadyy & ren wan aumrog rmqnze> 2219959 ‘eu e983 ap vinzpaaid yidey 0 euneapyonn autAap eyseane ‘azeouayx@ wsemlaxdut ramauann uud ‘psu ‘PPI nes BEN Rides oy awod yore varemfordun ezesjeu8 as ares ad mmuoymidgy eaumpeur nes eaunyioe ‘geuad ajeoyruuias o aus uy aze nu greorrayxo eaxeznfaaduy » Hex quem (orduny yroundesdns v areurmn v9 “eyeaynsnfau “gjeuad eafay ap emzaard videj 0 arngnsuos es mjnzoymidey waum}zeuy nes eauNIDE Z q— geanggfur yea rr raydey yo pousd mrsoppese> “goes © ys eIMgan 6 vaind ep ‘ezeoaM@ yupIlerdiay exjuaazojur yazenaid e nu |nzonmadgy goep ‘edina apnyoxe ymyz03 tnze > ‘eapanard geod fo nu gs avep aifipuos wt eyeye pueosiad o1ry) ansaigo 18 [ereuas sapere gale ys aingan arouse qugmiladiny eayeymqeeisoidur ynzoymades eaunsioeur nes eountjoe aysod oprqyzysozduny axeouayx9 rremfarduy rau eaxoundexdns “1 «— sipwoo ‘Vv a LIALWOIINZVO'S es “eadapad eazeayjenpiarput o| areore wip yeuoyiae ® ED [nide) arapan uy eaae pugind eiureysur ‘inpruormnadgy v greued vazapundsys wfeSue as e puguun ‘aeyyigemdureu ap eznes 0 amyysuos nu yqDuIA vaxeor9 -Z ‘eriqemdun ay nut ys geuad eaSa ap pmnzenaid eidey eo avey p “qumeeapn ye Awnyysuod juowope > eripaoula emApTUL NU THEHDFpuN(que eidnse easeOL9 “TL ativawasao jeinduijau ap ejazne> | Oct 116 | Cauzele de neimputabilitate iatie” ~ pozitia unei persoane, entitati, bun in cadrul relatilor —> 2, eroarea si existe la momentul sivarsiriifaptei. B, Efectele erorii asupra tipi a. produce efecte int personam; b. eroarea invineibila - inléturd caracterul penal al faptei savargite din eroare att in cazul infractiunilor comise cu intentie, edt si din culpa: ¢. eroarea vincibild ~ inléturd caracterul penal al faptei pentru fapt co eu intentie, ins va fi angajati rispunderea faptuitorulul ppentra o fapti comisi din culpS, dack aceasta este incrimina (eroarea fiind rezultatul culpei f8pt 4, procurorul va dispune clasare: ‘nu pot fi aplicate pedepse ori masuri educ misuri de siguranta. instanta va dispune achitarea; 18 pot fi aplica © onsenvatiz 4. mu reprezints cau care nlaturS caracterul penal eroarea in forma aberr sau error in persona 2, in cazul infractiunilor cu consumare in timp (continue, continuate, dé obicei, de simpla repetare), eroarea trebuie si existe pe intreaga desfégurar a activitatii infractionale; 3. in cazul mentul consumar fractiunii progresive, este necesar ca eroarea sé existe la m nfractiunii, chiar dacé la momentul epuirdrit fapt ‘oral nu se mai afla in eroai 4, mu este suficient pentru re{inerea eroriiexistenta numai a unei indoieli, unui dubiu, cu privire la tipicitatea fapteis 5, in cazul infractiunilor complexe, eroarea cu privite la tipicitatea infractiuni absorbante inlaturé numai caracterul penal a acesteia, féptuitorul putind unei erori asupra tipicitatii gi eroaren obiective ale ursei cauze justificative ori eroaren privind 0 penal, dac’, la momentul co! ‘oi roa spocitie legal extra- eri faptei, norma extrapenala ori comporta- ‘mentul pe care aceasta ilinterzice nu au fost cunoscute in niciun mod; 7. eroarea invincbil jurdri ce constituie cir de agravare a infractiumii are ca efect pierde rispunzind penal numai pentru sivarsirea infractiu ent ci fapta este sivarsitd cu intent ‘oi din culp or stra cp, ercaresasupra une circuit | dlmentcicumstanal aerva | i Efectele erorii asupra antijuridi a, produce efecte jiturd caracteru penal al fapt faptuitoru |, aceasta nefiind imputabila procurorul va dispune clasarea, iar instanta va dispune achitarea; ‘nu pot fi aplicate pedepse ori masuri educative, ins& pot f ap mésuri de sigurant’ sayys Joun Jaluayspo e onsasd ayseouns/ayseounss suo> ut pfeuad eas] ap aynzenaid aydey roun wasaiywwo> 29 sax yp;s100 ypidg eidnse eaworg “L <— WREVOUEL es aileapxouuy ap ores Uy ETE Feu as wu pruoynjdgy Aes yeur ypyryeyynzar waonpoxd iryuowour e] EP TER yARDE fB}RHOD 2p Baws w> JUDDYNS 1S sos0oU 2ys0 ‘antsasSoud JUBWOW P| TPUINU aySIxa gS aHeOPOIUE yeugur |nze9 UE“ !myayduaeo greumjonur ayiaq ‘ap aseys uy eye as nu pug> asnuioo arrmejseur nes ayruny{oe nnuad apundsys va [nu0) nsanoaed ad ysuy puyyaout ‘a ruayr09 tmyndaout e eyseane goep ‘aides qeumsuco v yep eBeanuy ad aysK@ BF (ohuersqns aije no anenxon) gia{duio9 exeunjonuy -ozax HEN] [NJUPUIOUT eT ITE a}SHO vs arjea"Ko}UT ap vaTe}S BD TESaDaU aya ‘gquenuaje plueysumozp 0 mQsuoo ayeod EsUT aye pluesumor1s 0 ay ze9 gdnp minsuas ajeod grejunjon eerpxouy jdurao ayso puy> FUNIOA BHEDIXONN “T aivawasao (f) ppunje senp pry) yeidey yp ouad jnuapesv> gamaypuT Mi snnaoynadyy © grenjoyop eaxopundser game jeoqpaur varewsayut pau yuaureyeny e| vareSyqo) eluesnsys ap nspur eoyde yod annweanpa tnsyws uo asdapad eonde od nu azeprpn! ajouesr0 sareyype aundsip ea efueisut set “earesep oundsip va jomord « teyoydunoo preyunqoaut sory ap aneys uy aySagags rerdey ye peuad yrusrpeze> emyEN “q ‘ucouosiod us aypoyo sompord “e -wyapduroo erequnjosin _yppdiuoo preymyoaur atfe>pxonuy ap azeis ur eyrSzeaes a1 25 ede Z a preuad va92j ap eynzeaaid pidey 0 puSreavs a4 25 "T ayermiqeindurat ap yzned — pyayduroo pseyumyoaur exfeo pow “L "eio}s008 B ANOAUUL -mjdgj 9ye 2anyoa nes annpajaur sopigpedes fe aapraid o punmiajap nu evesponu seajduroouy (9 ‘rouvostad aye aanijoa mes axnoejann zone -ede> vawapioid gurumayep eivorcon seajdino> (@ fayvora up nes (jeIwap1H2) epnjoaur pour uy gsnpoad exjesrcorut sEreUNOAUT °Z ‘0 jeumu p “wyMA0} “eioqsipe e arenurunp 0 wumu D ‘myuorrady aqe anyon nes angpoqenu soyigioede> v arp jaeid o yurunayap nu edeopconn :eyafduroour (q ‘rouvosiod qe aanyjon nes aamzajaiut ropeypede> feaxapiaid gumumajp efeoront smejdwoo (e anlag ap axeys ur eBunfe fs quyuum © nu eueosiad yep zen ‘seUnIoa| pow uj ysnposd ase (annseowysd siuesqns Jaye mes oosfe na) wierpxoyur serenumpoa “T sy aye0d erfeancoquy eS —— VLLVOIXOLNI'9 5 ee ‘arenjiqeindwiou op ojozne) | 91 114 | Cauzele de neimputabilitate 4. procurorul va dispune clasarea, iar instanta va dispune achitarea; . minorul pind la 14 ani nu raspunde delictual decét daci se ‘mplinit varsta de 1 ani raspunde de prejudiciul cauzat, in afard de cazul in care dovedeste c& a fost lipsit de discernamant la data persoana care, in temeiul legii, al unui contract ori ‘al unei hotirari judecdtoresti, este obligati si supravegheze un minor va rispunde pentru prejudiciul produs de acesta; fata de minorul cate a sivarsit o fapt previzuti de legea penal si care nu rispunde penal, Comisia pentru Protectia Copilului ori, dupa ‘az, instanfa judecitoreasc’ poate dispune mésura plasamentului sau a supravegherii specializate, ss ‘> 5, IRESPONSABILITATEA oie ee ee eS I. Conditii: 1. sivarsirea unei fapte prevazute de legea penals, nejustii 2, existenta unci stiri de incapacitate psiho-fizica in momentul ea psiho-fizict implics imposibilitaten de a-si da seama de intelectiv) si incapacitatea de a fi stpan pe ele (factorul volitiv); Y daci incapacitatea de infelegere gi voinf’ nu este anthilat’, ci numai atenuata, caracterul penal al faptei nu este inléturat, acest aspect putind fi avut in vedere de instant la individualizarea pedepsei. 3.incapacitatea psiho-fizica si se datoreze unei boli psihice ori altor cauze anormale; ¥ este necesar ca boala psihicd si fie susceptibil’ s& afecteze res- ponsabilitateay ¥ alte cauze care pot afecta responsabilitatea pot fi somnambulismul, stirile hipnotice etc. Las B. Efectole iresponsabilitatii a. produce efect b. inliturd caracterul penal al faptei sabilitate ca urmare a lipsei imputabi procurorul va dispune clasarea, iar instanja va dispune achitares; nu pot fi aplicate pedepse sau masuri educative, ins& pot fi dispuse misuri de siguranfa (obligarea la tratament medical sau internarea medical); 4. inlitur’ raspunderea delictuald a faptuitorului, Ins poate fi anga- jati rispunderea delictuala pentru fapta altuia a persoanei care in temeiul legii, al unei hotarari judecitoresti sau unui contract, avea obligatia de supraveghere a iresponsabilului; ca exceptie, art, 1368, NEC prevede o obligatie subsidiar® de indemnizare a victimei de iresponsabil in cazul in care nu se poate angaja raspunderea care avea obligatia de a-] supraveghea, in stare de irespon- © opservati: trebuie si existe pe intreaga durati existat la inceputul comiterii fap iresponsabilitate intr-un moment in care avea deplina capacitate i si volitivs (acti libra in enuse), nu se va rotine cauza de neimputal inesponsabi ‘sphuemSs ap wnsyut zoun vareonide gniqssod aysa psu ‘aaneonpa nsgur injnoynadyy areonde yyod ou 9 inqendus rasdyy e azewan ug 1 apaye aonpoid “e yequourus ap areys uy aysSueags euad za}rese> gam jeyourur ap>p97a “a Teuad eapundsys eysaoe raidey nayzmda pmquawiour ¥[ Bbep senp ‘Teuad eapundsgr nu aide) wows wep e] gep euad apundsgr ea nu uoymdgy ‘aarsouSo1d sopunyaeguy ze wy ‘qeuad apundsea eysaoe aze.e] op jravawous ednp aezqear ajape nqued yeumu reuad apundses en jnsours “(1o01q0 op 1 ajenuquo> ‘enuquod) azeumsuioD ap eveMp no zoTRHTeUL MzeD UL» ‘qupurgurapstp no exdey iSieags ne wo dey younenpsd gyeBoy-oorpaur gzniedxa ud aSop -aaop 83 yoep reumu jeuad pundsps 1S upuIpuLadsIp ne Mu > ANef—L Weumzard quns tue 91 18 pL anuE eysiea no MoT ‘jeuad pundsps nu’ _ {S jupwRUZZDsIp ne nu go anfosge Heumzard yuns rue Fy e] gUYd [HOUR » ‘yaidey pua1Szgaes pnquaurour ey ayeyouyun ap res ejuaystxa Ty “Tanpewuay ezey uy psewups nes giewunsuo> y avvod pear bey leas ave oy és fou andey yaum wantbzeaes tejeuad eafa] ap aynzeaaid ‘aye2yp: 18 (eoqdwoo ‘sore! sirpuop “v VELVIINONIN'? es ‘pene gisnl grey nanieBoquiy jnrouay Hs9) ayezne> opprpnlard nayad eran 1 azeayes ap wauntioe uy pqeindunqau jnsaoxa -y ‘apgon> # awasepo pivznuwopiy youn etd e| e890 y pupind muormadgy “enap vasepundsez eragyur nu arergde ap jiqemdumau jnesox9 “2 cc) oe seareyype aumdstp ea ehueysur zr ‘eazesep> aundsip ea truosnoozd “p ‘ghueanSis op unsgun youn vazeoyide prqysod 2152 ysod ays nu 9 yoy ‘anneonpo unspur nes asdapad raun eareoyde 81 voydoy ye youad yrxayoese> eAMIETL "a d ued exdnse “se-npuySuezysyrau ‘umosiad uy sivaya aonpord -e snqemdunrou mynsaox9 ay2129F4‘D soipunf eueosied nguod 18 nu "yoizy euvosiad nated 2e0P andustau ap pane 0 mysuos aye0d auvaps ap vounyio0 uy TsVOXD gi ae ap aynzgaaid ayeBa aque ad en 08 7 ueysunou eluaysixe aU pep aonpord ynynd y se-s aseo oppo evap aan48 row yyppe 19 sydap [ns ‘nexnggyuy 69 nu tnpooyad wep aonposd angnd w xe-s a7€2 399 129P ane yews pea upvan yupud ea go eaxejuazandos “Taydey HT9}1W0> TPaupwioure]‘purasou pruoutnady sizimonoaodoud weidzox9 m9 “arenes 2P ounrioe x] areoqsoja2 229 18 ummoaud ‘joourad ey axzatsd n> GON (2) UHI jpuo aivos ayrumdapus ay ys TesaD—U aIS9 sqeanygius exa nur njoouad pep aonpord mand y xe-s ome 2[a> aypap aan48 you ype pin Féatupud — “iadey yowruso> pruawour UL ‘ou09s IP ve ajeyemnou op ares a pzrouoH}e are yoyo wades yrIqeIndU a99 NU axeaqes op voungjoe wt [yqemnduxau jnseoxa “A oz ue ap aynzgaaid fi aun9 soipun{ euvosied ngjuad 1 nu “yorzy euvosied naaved zeop 13! igeindusrou op eno o yayRsuoo aywod aanupdo ap pqviduou ynszax2 » srasdapad vasezrfenbrstput Y| azapaa tr eane eA o UITEISU! amo ad “laDN (4 re ce “ue] preBar erenuaye phusysusnoz1 o ‘piutzaidas a ‘yquznos ynsaoxa 7 ‘Deje ap FresoUAs arawa} nes aveMAyN ap vareys yeep azneo aye ap wieuTMdyep 9169 oqeuowrodord yesRdE oun sojsyrumy eanéedap pep tiqemdusrau ynsaoxo urjax eA as nu A snowye no woder wn ReUOS crodoidsrp asa varexede wep gemdwau nseoxo surfer ea as nu A iqeindwiou 9p ajezne> |

S-ar putea să vă placă și