Sunteți pe pagina 1din 8

OBTINEREA AVIZELOR NECESARE PENTRU AUTORIZAREA

EXECUTARII/DESFIINTARII UNEI CONSTRUCTII

Pentru a putea obtine autorizatia de executare sau desfiintare a unei constructii,


investitorul trebuie sa obtina în prealabil o serie de aprobari de la furnizorii de utilitati.
Aceste aprobari (avize) sunt stabilite prin certificatul de urbanism.
Cele mai importante avize sunt:
- avizul RGAB de gospodarire a apelor;
- avizul RADET pentru energia termica;
- avizul CONEL pentru energia electrica;
- avizul PSI de aparare contra incendiilor;
- avizul sanitar;
- avizul DISTRIGAZ;
- avizul pentru apararea civila, unde e cazul;
- avizul pentru mediu;
- avizele expertilor, unde e cazul;
- alte avize necesare pentru situatii specifice.

1. Avizul RGAB
Pentru cei interesati de modul cum se desfasoara toata procedura pentru obtinerea
avizului a gospodaririi apelor, a se vedea Procedura de emitere a avizelor si autorizatiilor
de gospodarire a apelor, aprobata prin Ordinul nr. 1141/2002 si Normativul de continut al
documentatiilor tehnice necesare în vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a
autorizatiei de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si
protectiei mediului nr. 277/1997.

Avizul de gospodarire a apelor:


- se solicita de catre beneficiarul sau titularul de investitie, în faza de proiectare studiu de
fezabilitate, pe baza unei documentatii tehnice elaborate conform cap. II din Normativul
de continut al documentatiilor tehnice necesare în vederea obtinerii avizului de
gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul
ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 277/1997;
Documentatiile tehnice necesare pentru avizul de gospodarire a apelor difera de la o
categorie de lucrari la alta, dar exista anumite documentatii care sunt comune pentru orice
categorie de lucrari. Documentatiile pe categorii de lucrari precum si cele comune se
gasesc în Normativul aratat mai sus.

În vederea îndeplinirii obiectului sau de activitate Administratia Nationala "Apele


Române" emite avize si autorizatii de gospodarire a apelor si realizeaza controlul
folosintelor de apa, al lucrarilor construite pe ape sau în legatura cu apele, indiferent de
detinator, în conditiile legii.
Avizul de gospodarire a apelor reprezinta actul ce conditioneaza din punct de vedere
tehnic si juridic:
a) finantarea si/sau executia obiectivelor noi de investitie ce urmeaza sa fie construite pe
ape sau care au legatura cu apele de suprafata, subterane, inclusiv constructiile si
instalatiile ce se executa pe litoralul Marii Negre, pe faleza si pe plaja marii, precum si pe

1
fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;
b) dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor procese tehnologice sau a unor
instalatii existente ale utilizatorilor de apa, pentru situatii în care, pâna la promovarea
lucrarilor propuse, nu au intervenit modificari ale prevederilor avizului de gospodarire a
apelor obtinut anterior.
Categoriile de lucrari si activitati pentru care sunt necesare solicitarea si obtinerea
avizului de gospodarire a apelor sunt prezentate în anexa nr. 1.b) din Procedura de
emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.
Categoriile de lucrari si activitati pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea
avizului de gospodarire a apelor sunt prezentate în anexa nr. 1.c)1 din Procedura de
emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.
Avizul de gospodarire a apelor:
a) îsi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, cu conditia respectarii
prevederilor cuprinse în acesta;
b) îsi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor, constructiilor
sau a instalatiilor respective nu a început în acest interval;
c) poate fi reînnoit numai daca se respecta integral prevederile documentatiei pentru care
s-a emis avizul initial. Solicitarea de reînnoire a avizului se face cu minimum doua luni
înainte de data expirarii acestuia, potrivit legii.
Avizul de gospodarire a apelor, precum si refuzul de emitere a acestuia
pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu
modificarile ulterioare.
Conform art. 50 alin. (5) din Legea nr. 107/1996, pentru emiterea avizului de gospodarire
a apelor se percep tarife. Avizul de gospodarire a apelor se elibereaza numai dupa ce
solicitantul achita contravaloarea acestor tarife.

2. Avizul CONEL si RADET


Realizarea de noi capacitati energetice de producere, de transport, de distributie a energiei
electrice si/sau termice, reabilitarea si retehnologizarea celor existente, precum si punerea
în functiune a acestora sunt supuse autorizarii în conditiile Legii nr. 318/2003, precum si
ale Legii privind regimul autorizatiilor de constructie (republicarea cu modificarile si
completarile ei).
Sunt, de asemenea, supuse autorizarii, exploatarea comerciala a capacitatilor de
producere, de transport si a celor de distributie a energiei electrice si termice, precum si
orice activitati de intermediere profesionala a furnizarii de energie electrica si termica.
Pentru autorizare solicitantul va înregistra cererea la autoritatea competenta.
La cerere trebuie anexate actele si documentele care probeaza îndeplinirea de catre
solicitant a conditiilor economice, financiare, tehnice si profesionale, stabilite pe categorii
de capacitati energetice si de activitati în domeniu.
Procedura de autorizare, termenele, tarifele si conditiile - constând în criterii, niveluri,
atestari, avize, garantii si altele asemenea -, diferentiate pe categorii de activitati supuse
autorizarii, se stabilesc prin regulament, elaborat de autoritatea competenta si aprobat
prin hotarâre a Guvernului.
Modelul cererii de autorizare si documentele ce trebuie anexate la aceasta se stabilesc
prin instructiuni emise de autoritatea competenta.

2
Pentru obiectivele nucleare conditiile autorizarii sunt cele prevazute de Legea nr.
111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, republicata.

3. Avizul PSI
Avizele de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.) sunt actele emise, în baza legii, de
catre brigazile si grupurile de pompieri militari, dupa verificarea de conformitate cu
prevederile reglementarilor tehnice în vigoare a masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor, adoptate în documentatiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerintei
de calitate - siguranta la foc - a constructiilor si pentru satisfacerea exigentelor
utilizatorilor si ale colectivitatilor.
Autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.) sunt actele emise, în baza legii,
de catre brigazile si grupurile de pompieri militari, prin care se certifica, în urma
verificarii în teren, realizarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse în
documentatiile tehnice de executie a constructiilor, instalatiilor tehnologice si ale altor
amenajari, pentru îndeplinirea cerintei de calitate - siguranta la foc - a constructiilor si
pentru satisfacerea exigentelor utilizatorilor.
Avizele si autorizatiile p.s.i. se solicita în scris de catre persoane fizice sau juridice, direct
sau prin reprezentanti legali, la brigazile sau grupurile de pompieri militari în a caror
zona de competenta sunt amplasate sau în care urmeaza sa fie realizate constructiile,
instalatiile tehnologice sau amenajarile respective.
Documentatia necesara avizarii sau autorizarii se gaseste în Normele Metodologice (cu
anexele sale) de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor aprobate
prin Ordinul nr. 791/1998, astfel:

a) Avizele p.s.i. se elibereaza pe baza urmatoarelor documente:


- cererea-tip (doua exemplare) - anexa nr. 1 la Normele mai sus aratate;
- certificatul de urbanism (un exemplar - copie);
- dovada titlului asupra terenului si constructiilor (un exemplar - copie);
- certificatul de înmatriculare în registrul comertului (un exemplar copie);
- documentatia tehnica, cuprinzând piese scrise si desenate, în care sunt incluse masurile
de prevenire si de stingere a incendiilor (un exemplar);
- referatul verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate siguranta la foc -, dupa caz;
- opisul cu specificarea documentelor depuse (doua exemplare) - anexa nr. 5 la Normele
mai sus aratate.
La eliberarea avizului p.s.i. i se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre
neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din cerere, opis, aviz, referatul întocmit
conform art. 6 si, dupa caz, pe cel al verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate -
siguranta la foc. Formularul pentru avizul p.s.i. este prezentat în anexa nr. 3 la Normele
mai sus aratate.
Avizele p.s.i. eliberate îsi pierd valabilitatea, daca, în termen de 2 ani, nu au fost începute
lucrarile de executie prevazute în documentatia tehnica.

b) Eliberarea autorizatiilor p.s.i. se face pe baza urmatoarelor documente:

3
- cererea-tip (doua exemplare) - anexa nr. 2 la Normele mai sus aratate;
- avizul p.s.i. si documentatia vizata spre neschimbare, care a stat la baza eliberarii
acestuia - ambele în original;
- piese scrise si desenate din documentatia tehnica de executie, în care sa fie incluse
masurile referitoare la îndeplinirea cerintei de calitate siguranta la foc -, conform
prevederilor legislatiei în vigoare privind autorizarea în constructii si al Regulamentului
privind verificarea si expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si
constructiilor;
- referatul verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate siguranta la foc;
- autorizatia de construire (un exemplar - copie);
- procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (un exemplar copie);
- opisul cu specificarea documentelor depuse (doua exemplare) - anexa nr. 5.
La eliberarea autorizatiei p.s.i. i se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate
spre neschimbare, emitentul retinând un exemplar din cerere, opis, autorizatie, referatul
întocmit conform art. 6 si pe cel al verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate -
siguranta la foc. Formularul pentru autorizatia p.s.i. este prezentat în anexa nr. 4 la
Normele Metodologice (cu anexele sale) de avizare si autorizare privind prevenirea si
stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul nr. 791/1998.

4. Avizul SANITAR
Avizul sanitar este un act tehnic si juridic eliberat în scris de catre autoritatea locala de
sanatate publica, necesar în procedura de autorizare în amplasarea, constructia, extinderea
sau amenajarea obiectivelor economice de investitii si obiectivelor economice si social-
culturale. Avizul sanitar se emite înaintea autorizarii sanitare.
Avizul sanitar ca si autorizatia sanitara atesta ca sunt întrunite conditiile igienico-sanitare
necesare pentru conformarea la normele de igiena si de sanatate publica în vederea
protejarii sanatatii publice.
Activitatea de avizare-autorizare sanitara se desfasoara în cadrul directiilor de sanatate
publica judetene si a municipiului Bucuresti, al directiilor de specialitate din cadrul
ministerelor cu retea sanitara proprie, de catre personalul biroului pentru avize si
autorizatii sanitare.
Biroul pentru avize si autorizatii sanitare este compus din sef de birou si referenti.
Functia de sef de birou va fi ocupata prin concurs de un medic având specialitatea igiena,
medicina muncii, epidemiologie sau sanatate publica.
Documentele necesare pentru solicitarea avizului sanitar al obiectivelor si al activitatilor
desfasurate în acestea sunt:
a) cerere;
b) planul general de amplasare a obiectivului, prezentat la o scara din care sa se înteleaga
clar încadrarea în cartier, zona, localitate, accesul la retelele de transport, energie si
utilitati, precum si caracteristicile terenului;
c) planul de amenajare interioara: circuite functionale si modul lor de structurare, modul
de asigurare a aprovizionarii cu apa potabila, modul de evacuare a apelor uzate menajere
si tehnologice, modul de organizare a evacuarii deseurilor solide si modul de colectare,
depozitare temporara si de evacuare/neutralizare a deseurilor periculoase rezultate din
activitati care urmeaza sa se desfasoara în obiectivul pentru care se solicita avizarea;

4
d) dovada de achitare a tarifului de avizare sanitara.
La documentele necesare pentru obtinerea avizului sanitar se va solicita, daca este cazul,
conform prevederilor legale în vigoare, studiul de impact asupra starii de sanatate a
populatiei din zona.
Studiul de impact asupra sanatatii populatiei din zona va cuprinde cel putin urmatoarele
elemente:
- caracterizarea nivelului de expunere a populatiei;
- caracterizarea efectelor asupra sanatatii, consecutiv realizarii obiectivului;
- evaluarea impactului asupra starii de sanatate a populatiei;
- conditiile de conformare pentru prevenirea efectelor;
- planul de monitorizare a aplicarii conditiilor de conformare si a efectelor asupra starii de
sanatate.
Dupa primire dosarul se înregistreaza si se repartizeaza, nominalizându-se personalul de
specialitate pentru analiza si investigarea proiectului.
Rezolvarea solicitarii se va face în maximum 20 de zile de la înregistrarea cererii.
Documentatia de avizare se va pastra la dosarul de obiectiv din cadrul biroului pentru
avize si autorizatii sanitare.
Solicitarea avizului sanitar este obligatorie sau facultativa, în functie de reglementarile
legale incidente domeniului de activitate supus avizarii.
Avizul sanitar este obligatoriu pentru autorizarea activitatilor în spatii care au fost
construite cu alta destinatie initiala decât activitatea pentru care se solicita autorizarea.

Cei care doresc sa cunoasca mai multe despre avizul sanitar, pot studia Procedura de
reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si
reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate în acestea,
altele decât cele supuse înregistrarii în registrul comertului, aprobata prin Ordinul nr.
117/2002.
Pentru unitatile nucleare avizarea sanitara se efectueaza conform Normelor republicane
de securitate nucleara, aprobate prin Ordinul comun nr. 133/122/26/1976 al presedintelui
Comitetului de Stat pentru Energie Nucleara, al ministrului sanatatii si al presedintelui
Consiliului National al Apelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 48 din 24 mai
1976, si Ordinului ministrului sanatatii nr. 51/1983 pentru stabilirea Normelor
republicane de radioprotectie privind populatia si mediul înconjurator, publicat în
Buletinul Ministerului Sanatatii nr. 2/1983.

5. Aviz de MEDIU
Autoritatile pentru protectia mediului conduc procedura de autorizare si emit acorduri si
autorizatii de mediu în conformitate cu Legea privind protectia mediului nr. 137/1995
(republicata în M.Of nr. 70 din 17/02/2000, cu modificarile ulterioare), si Procedura de
evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, aprobata prin
Ordinul nr. 860/2002.
Avizul de mediu se elibereaza numai daca proiectele, respectiv programele pentru
conformare privind activitatile existente prevad eliminarea consecintelor negative asupra
mediului, în raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice si reglementarile în
vigoare.

5
În termen de 5 zile de la încadrarea solicitarii în cadrul proiectelor aferente activitatilor cu
impact redus asupra mediului sau pentru proiectele pentru care s-a decis ca nu este
necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, autoritatea publica competenta
pentru protectia mediului comunica decizia privind:
- parcurgerea procedurii simplificate de avizare prin aplicarea stampilei tip B - "fara
acord de mediu"; sau
- respingerea justificata a solicitarii.
Aplicarea stampilei tip B - "fara acord de mediu" pe fisa tehnica anexata cererii se face
numai pe baza memoriului tehnic si a fisei tehnice corect completate si care contin
anexate documentele ce dovedesc afirmatiile declarate.
Titularii de proiect carora li s-au respins solicitarile sunt înstiintati în scris, în acelasi
interval de 20 de zile de la depunerea cererii, despre neconformitatile constatate si/sau
actele normative ale caror prevederi nu sunt respectate.
Titularii de proiect carora li s-au respins solicitarile pot cere reluarea procedurii în termen
de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzatoare etapelor
de procedura care vor fi reluate. Nerespectarea termenului de 90 de zile conduce la
reluarea procedurii de emitere a acordului de mediu, cu plata integrala a tarifelor si a
taxei aferente.
Avizarea fisei tehnice se va face cu impunerea obligativitatii solicitarii si obtinerii
autorizatiei de mediu la punerea în functiune a investitiei aferente activitatilor cu impact
redus asupra mediului.
Toate proiectele pentru care s-a stabilit în etapa de încadrare ca nu este necesara
efectuarea evaluarii impactului asupra mediului se supun procedurii simplificate, cu plata
tarifului corespunzator evaluarii solicitarii si a celui aferent etapei de încadrare.
Valabilitatea avizului de mediu este de 2 ani de la data emiterii, în cazul în care nu
intervin modificari ale conditiilor în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a
fost emis.
Avizul de mediu se revizuieste daca apar elemente noi cu impact asupra mediului,
necunoscute la data emiterii. În acest caz se poate cere si refacerea evaluarii impactului
asupra mediului sau a bilantului de mediu.
Litigiile generate de eliberarea, revizuirea sau de suspendarea avizului de mediu se
solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile
ulterioare.
Pentru proiectele propuse pe teritoriul României, care pot avea efecte semnificative pe
teritoriul altor tari, se aplica prevederile Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin
Legea nr. 22/2001.

6. Avizul APARARII CIVILE


Conditiile de autorizare a constructiilor cu caracter militar, sunt prevazute în anexa care
face parte integranta din Ordinul pentru aprobarea conditiilor de autorizare a
constructiilor cu caracter militar.
În temeiul art. 38 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si
unele masuri pentru realizarea locuintelor, al art. 30, al art. 33 si al art. 38 lit. d) din
Legea nr. 73/1995 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare,

6
precum si al art. 34 din Legea apararii nationale a României nr. 45/1994.
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului împreuna cu Ministerul Apararii
Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Serviciul Român de Informatii,
Serviciul de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de
Protectie si Paza, de comun acord, stabilesc urmatoarele:
a) lucrarile de constituire, modificare, extindere, reparare sau desfiintare a obiectivelor cu
caracter militar, aprobate potrivit competentelor valorice stabilite de legislatia în vigoare,
respectiv cele cuprinse în programele de investitii si reparatii ale Ministerului Apararii
Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de
Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si
Serviciului de Protectie si paza, se vor realiza pe baza autoritatilor de construire speciale,
emise de catre fiecare dintre aceste institutii, potrivit prezentelor conditii de autorizare.
b) autorizatiile de construire speciale pentru obiectivele de investitii cu caracter militar se
emit în temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism aferente obiectivelor cu
caracter militar, elaborate si aprobate de institutiile mentionate la lit. a) pe baza avizului
Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si al Ministerului Apelor,
Padurilor si Protectiei Mediului.
c) lucrarile de la lit. a) ce urmeaza a fi efectuate la obiective cu caracter militar amplasate
în constructii reprezentând monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura
si cultura si cele din zonele lor de protectie, inclusiv lucrarile ce urmeaza a fi efectuate în
zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevazut în
documentatiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism aprobate, nu fac obiectivul
prezentelor conditii si se autorizeaza potrivit prevederilor legale în vigoare.
d) în relatiile cu autoritatile administratiei publice se vor furniza numai acele date care nu
au caracter secret.

7. Alte avize
Conform art. 7 din Legea nr. 50/1991 (republicarea cu modificarile si completarile ei),
pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii în zonele asupra carora s-a instituit,
potrivit legii, un anumit regim de protectie, prevazut în planurile urbanistice si în
planurile de amenajare a teritoriului aprobate, se va proceda astfel:
a) pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. b) din lege, solicitantul va obtine avizul
Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului,
potrivit competentelor specifice;
b) pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. a), c), d), e), f) si g) din lege, care se executa în
ansamblurile de arhitectura, rezervatiile de arhitectura si de urbanism, în cazul siturilor
istorice, al parcurilor si gradinilor monument istoric, cuprinse în listele aprobate conform
legii, precum si în cazul lucrarilor de orice natura care se executa în zonele de protectie
ale monumentelor, solicitantul va obtine avizul Ministerului Culturii si al Ministerului
Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, potrivit competentelor specifice, daca
pentru aceste zone nu exista regulamente urbanistice aprobate potrivit legii sau daca
solicitarea nu corespunde prevederilor acestora;
c) în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranta si protectie
ale amenajarilor hidrotehnice de interes public, precum si în alte arii protejate, solicitantul
va obtine acordul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;

7
d) în zonele de siguranta si protectie a infrastructurilor de transport de interes public,
stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, se va obtine
autorizatia Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale;
e) în zonele expuse la riscuri tehnologie se va obtine avizul Ministerului Industriei si
Comertului sau al organelor abilitate de acesta, inclusiv al Inspectiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat;
f) în zonele în care s-a instituit alt tip de restrictie, solicitantul va obtine avizul
organismelor competente.
Pentru autorizarea executarii lucrarilor prevazute la art. 3 lit. b) din lege, privind
interventii asupra constructiilor monumente istorice, pe lânga avizele de specialitate din
competenta de avizare a Ministerului Culturii solicitantul are obligatia de a obtine si
avizele specifice cerintelor de calitate a constructiilor, potrivit prevederilor legale.
Avizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului în care se gasesc
monumente istorice, clasate conform legii, se face de catre Comisia Interministeriala
pentru Zone Construite Protejate. Organizarea si functionarea acestei comisii vor fi
reglementate prin hotarâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrarii în
vigoare a prezentei legi.