Sunteți pe pagina 1din 21

TURISM

TOURISM

20

CUPRINS TABELE

Pagina

TABLES CONTENTS

Page

20.1

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã

601

Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation

20.2

Capacitatea de cazare turisticã

601

Touristic accommodation capacity

20.3

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare turisticã, pe categorii de confort

602

Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation and touristic accommodation capacity, by category of comfort

20.4

Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã

604

Arrivals of tourists in the establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation

20.5

Înnoptãri în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã

605

Overnight stays in the establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation

20.6

Capacitatea ºi activitatea de cazare turisticã, pe destinaþii turistice

606

Touristic accommodation capacity and activity, by touristic destination

20.7

Capacitatea ºi activitatea de cazare turisticã, pe forme de proprietate

606

Touristic accommodation capacity and activity, by type of ownership

20.8

Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune

608

Indices of net using the touristic accommodation capacity in operation

20.9

Turismul organizat de agenþiile de turism, pe acþiuni turistice ºi zone turistice

608

Tourism organized by travel agencies, by touristic action and touristic area

20.10

Numãrul de turiºti, cãlãtorii ºi înnoptãri, dupã motivul principal al cãlãtoriei

610

Number of tourists, travels and overnight stays, by main purpose of the travel

20.11

Cãlãtoriile internaþionale înregistrate la frontierele României

611

International trips registered at Romania’s borders

20.12

Cãlãtorii în strãinãtate pentru vacanþe ºi afaceri, pe þãri de destinaþie

612

Travels abroad for holidays and business, by destination country

20.13

Sosirile vizitatorilor strãini în România, pe principalele þãri de origine ºi plecãrile vizitatorilor români în strãinãtate

613

Arrivals of foreign visitors in Romania, by main origin countries and departures of Romanian visitors abroad

20.14

Cãlãtorii interne ale rezidenþilor pentru vacanþe ºi afaceri, pe zone turistice, dupã durata ºi organizatorul cãlãtoriei

614

Internal travels of residents for holidays and business, by touristic area, by travel duration and organizer

Teritorial

Teritorial Territorial

Territorial

20.15

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, în profil teritorial, la 31 iulie 2012

Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation, at territorial level, on July 31, 2012

20.16

Capacitatea ºi activitatea de cazare turisticã, în profil teritorial, în anul 2012

Touristic accommodation capacity and activity, at territorial level, in 2012

SURSA DATELOR

DATA SOURCE

 

Cercetãri statistice:

Statistical surveys:

Cercetãri statistice exhaustive privind activitatea de

Exhaustive statistical surveys on tourist activity of

turism a persoanelor juridice ºi fizice (activitatea de cazare turisticã) ºi cercetare statisticã de tip cut-off pentru activitatea agenþiilor de turism. Cercetare statisticã selectivã, referitoare la cererea turisticã a rezidenþilor din România, cu vârsta de cel puþin 15 ani împliniþi, dintr-un eºantion reprezentativ de locuinþe.

natural and legal persons (touristic accommodation activity) and statistical survey of cut-off type for travel agencies activity. Sample statistical surveys on tourist demand of residents in Romania aged 15 years at least, based on a representative sample of dwellings.

594

Surse administrative:

Ministerul Afacerilor Interne, pentru datele privind cãlãtoriile internaþionale înregistrate la frontierele României.

PRECIZÃRI METODOLOGICE

ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICÃ

Structurã de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã - orice construcþie sau amenajare, care furnizeazã în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare ºi alte servicii specifice pentru turiºti. Vilele turistice, bungalourile ºi pensiunile turistice - structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare distincte pentru fiecare clãdire în parte, chiar dacã au o recepþie comunã pentru mai multe vile, bungalouri sau pensiuni. Bungalourile - structuri de cazare turisticã de capacitate redusã, realizate, de regulã, din lemn sau materiale similare. Sunt amplasate în perimetrul campingurilor, satelor de vacanþã, ca unitãþi independente în cadrul unor staþiuni sau zone turistice sau ca spaþii complementare pe lângã alte structuri de cazare turisticã. Unitatea de tip cãsuþã - grup independent de cãsuþe turistice care are recepþie ºi conducere administrativã comunã. Pensiunile turistice - structuri de primire turisticã, având o capacitate de cazare de pânã la 15 camere, totalizând maxim 60 de locuri, funcþionând în locuinþele cetãþenilor sau în clãdiri independente, care asigurã în spaþii special amenajate cazarea turiºtilor ºi condiþiile de pregãtire ºi servire a mesei.

Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turisticã, având o capacitate de cazare de pânã la 8 camere, funcþionând în locuinþele cetãþenilor sau în clãdiri independente, care asigurã în spaþii special amenajate cazarea turiºtilor ºi condiþiile de pregãtire ºi servire a mesei, precum ºi posibilitatea participãrii la activitãþi gospodãreºti sau meºteºugãreºti. Nu se cuprind în cercetarea statisticã, structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã cu o capacitate de cazare instalatã de mai puþin de 5 locuri.

Nu se cuprind în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã: structurile de cazare folosite în exclusivitate de posesori sau chiriaºi, pe o duratã mai mare de un an, indiferent de clasificarea acestora; locuinþele secundare ale populaþiei, utilizate în scopuri turistice în mod exclusiv de posesorii acestora; cãminele, internatele ºcolare pe perioada anului ºcolar; unitãþile spitaliceºti (cu excepþia sanatoriilor ºi altor spaþii similare ce practicã în mod

Administrative sources:

Ministry of Internal Affairs, for data on international trips registered at Romania’s borders.

METHODOLOGICAL NOTES

TOURISTIC ACCOMMODATION ACTIVITY

Establishment of touristic reception with functions of touristic accommodation - any building or settlement which permanently or seasonally provides the tourists with accommodation and other specific services. Touristic villas, bungalows and boarding houses - establishments of touristic reception with functions of accommodation, distinct for each building, even if they have the same reception desk for several villas, bungalows or touristic boarding houses. Bungalows - low capacity establishments of touristic accommodation, usually made of wood or similar materials. They are placed inside campings, holiday villages, as independent units inside spas or touristic areas, or as complementary spaces besides other structures of touristic accommodation.

Houselet - type unit - independent group of touristic houselets which has the same reception desk and administrative management. Touristic boarding houses - establishments of touristic reception with an accommodation capacity of up to 15 rooms, with maximum of 60 accommodation places, operating in the houses of citizens or in independent establishments that provide accommodation and conditions to prepare and serve meals for tourists in spaces properly designed. Agro-touristic boarding houses are tourist reception establishments having an accommodation capacity of up to 8 rooms, functioning in citizens’dwellings or independent buildings providing tourist accommodation in special spaces as well as lunch preparation conditions and possibility to take part in household and handicraft activities. The establishments of touristic reception having functions of touristic accommodation with accommodation capacity of less than 5 places are not included in the statistical survey. Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation do not include: establishments of accommodation used exclusively by owners or tenants, during more than one year, no matter their classification; secondary dwellings of population used for touristic purposes exclusively by their owners; hostels, boarding - schools during school year; hospital units (except for sanatoria and other similar units exclusively practising touristic activities);

595

exclusiv activitãþi turistice); vagoanele dormitor; adãposturile ºi refugiile montane ºi similare; barãcile ºi dormitoarele pentru muncitori; cãminele de bãtrâni ºi casele de copii. În numãrul structurilor de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã au fost cuprinse structurile existente la 31 iulie, din anul respectiv. Se exclud structurile a cãror activitate a fost întreruptã în vederea realizãrii unor reparaþii capitale sau pentru modificãri importante ale capacitãþii de cazare sau / ºi a categoriei de încadrare. Locurile aferente structurilor de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã complementare (cãsuþe, terenuri de campare etc.) la o structurã de cazare turisticã de bazã (hotel, motel, camping etc.) ºi utilizarea acestor locuri sunt cuprinse la structura de bazã. Capacitatea de cazare turisticã existentã (instalatã) reprezintã numãrul de locuri de cazare de folosinþã turisticã înscrise în ultimul act de recepþie, omologare sau clasificare al structurii de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. Sunt luate în calcul numãrul de locuri din structurile existente la 31 iulie, din anul respectiv. Capacitatea de cazare turisticã în funcþiune (exprimatã în locuri-zile) reprezintã numãrul de locuri de cazare puse la dispoziþia turiºtilor de cãtre structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, înmulþit cu numãrul de zile cât sunt deschise structurile în perioada consideratã. Se exclud locurile din camerele sau structurile închise temporar din lipsã de turiºti, pentru reparaþii sau pentru alte motive. Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune se calculeazã prin raportarea numãrului de înnoptãri realizate, la capacitatea de cazare turisticã în funcþiune, din perioada respectivã.

ACTIVITATEA AGENÞIILOR DE TURISM

Sunt cuprinse în cercetarea statisticã agenþiile de turism care acoperã 85% din cifra de afaceri a activitãþii. Agenþiile de turism tour operatoare sunt acele agenþii de turism specializate în organizarea de programe ºi acþiuni turistice, pe care le comercializeazã direct sau prin intermediul altor agenþii de turism, pe bazã de contracte ºi convenþii. Agenþiile de turism cu activitate de vânzare sunt acele agenþii de turism care vând programele ºi acþiunile turistice ale tour operatorilor. Acþiunea turisticã reprezintã modalitatea specificã de desfãºurare ºi condiþiile asigurate de operatorul economic organizator pe parcursul cãlãtoriei turistului. Turiºtii participanþi la o acþiune turisticã sunt persoanele care beneficiazã de serviciile oferite ºi vândute de operatorul economic care organizeazã activitatea turisticã respectivã.

596

sleeping cars; mountain shelters and refuges and similar; huts and bedrooms for workers; elderly people hostels and orphanages.

Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation were included the establishments existing on July 31, of the respective year. The establishments whose activity was interrupted for capital repairs or for changing the accommodation capacity and / or category were excluded. Basic unit also includes places afferent to the establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation (houselets, camping grounds a.s.o.) complementary to a basic establishment of touristic accommodation (hotel, motel, camping a.s.o.) and their use. Existing (installed) touristic accommodation capacity represents the number of touristic accommodation places recorded in the last reception, homologation or classification document of the establishment of touristic reception with functions of touristic accommodation, the additional beds that can be fixed if necessary, excluded.The number of places in the establishments existing on July 31, of the respective year are taken into calculation. Touristic accommodation capacity in operation (by places-days) represents the number of available accommodation places for tourists in establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation, multiplied with the number of days when the establishments are opened during the respective period. The places in rooms or establishments temporarily closed because of lack of tourists, for repairs or other reasons, are excluded. Indices of net using the touristic accommodation capacity in operation are calculated by dividing the total number of overnight stays with the touristic accommodation capacity in operation, in the respective period.

TRAVEL AGENCIES ACTIVITY

The statistical survey includes the travel agencies which are covering 85% of the activity turnover. Tour operator travel agencies are those travel agencies specialized in the organisation of tourism actions and programs, traded directly or by means of other travel agencies based on contracts and conventions. Travel agencies with sale activity are those travel agencies selling tourism actions and programs of tour operators. Touristic action represents the specific way and conditions ensured by the organising economic operator along the tourist’s travel. Tourists participating to a touristic action are the persons who benefit of the services provided and sold by the economic operator organizing the respective touristic activity.

CÃLÃTORIILE INTERNAÞIONALE ÎNREGISTRATE LA FRONTIERELE ROMÂNIEI

Vizitator internaþional este, din punct de vedere statistic, orice persoanã care cãlãtoreºte cãtre o þarã, alta decât aceea în care îºi are reºedinþa, pentru o perioadã care sã nu depãºeascã 12 luni, scopul principal al vizitei fiind altul decât exercitarea unei activitãþi remunerate în þara vizitatã. Sosirile cuprind numãrul vizitatorilor strãini înregistraþi la intrarea în þarã. Plecãrile cuprind numãrul vizitatorilor români care cãlãtoresc în strãinãtate ºi sunt înregistraþi la ieºirea din þarã. Aceeaºi persoanã din strãinãtate poate realiza, în perioada respectivã, mai

multe cãlãtorii în þarã, fiind înregistratã de fiecare datã ca

o nouã sosire. În acelaºi mod se procedeazã la plecãrile

vizitatorilor români în strãinãtate. Urmãtoarele categorii de cãlãtori sunt excluse din sosirile ºi plecãrile vizitatorilor internaþionali:

persoanele care intrã sau ies din þarã ca migranþi; diplomaþii, reprezentanþii consulari ºi membrii forþelor armate când se deplaseazã spre/dinspre locul unde trebuie sã-ºi exercite misiunea într-o altã þarã; refugiaþii sau nomazii.

INTERNATIONAL TRIPS REGISTERED AT ROMANIA’S BORDERS

International visitor is, from the statistical point of view any person who travels to a country, other than the one of residence, for a period not exceeding 12 months; the main purpose of his visit being other than carrying out remunerated activity in the visited country.

Arrivals include the number of foreign visitors registered at the borders. Departures include the number of Romanian visitors who travel abroad, registered at the borders. The same foreign person can make several trips to the country in the respective period, every new arrival being registered. The same applies for the departures of the Romanian visitors abroad, too.

The following categories of travellers are excluded from arrivals and departures of the international visitors: persons who enter or leave the country as migrants; diplomats, consular representatives and members of the armed forces when travelling from their country of origin towards their mission place in another country; refugees or nomads.

CEREREA TURISTICÃ A REZIDENÞILOR DIN

TOURISM

DEMAND

OF

THE

RESIDENTS

IN

ROMÂNIA

ROMANIA

Sfera de cuprindere a anchetei o constituie persoanele rezidente din România, cu vârsta de cel puþin 15 ani împliniþi, din cadrul unui eºantion reprezentativ de gospodãrii. Înregistrarea datelor se face prin metoda interviului

faþã în faþã, rolul principal revenind anchetatorilor, care se deplaseazã la locuinþele cuprinse în eºantionul anchetei. Se obþin informaþii referitoare la numãrul de turiºti, cãlãtorii ºi înnoptãri efectuate de rezidenþii din România pentru plecãrile în vacanþe (odihnã, recreere, vizite la prieteni ºi rude) ºi pentru afaceri ºi motive profesionale. Eºantionul anchetei cuprinde 8728 locuinþe/ trimestru, volumul lui fiind calculat pentru o probabilitate de garantare a rezultatelor de 95% ºi o eroare de reprezentativitate de ±5%, asigurând reprezentativitatea

la nivel naþional pentru variabilele esenþiale ale anchetei

(persoanele de 15 ani ºi peste, pe sexe ºi medii de rezidenþã - urban, rural). La extragerea eºantioanelor în perioada 2011 ºi 2012 au fost utilizate date privind populaþia, neinfluenþate de migraþia externã. Se exclud cãlãtoriile având ca scop exercitarea unei activitãþi remunerate în locul vizitat, precum ºi cãlãtoriile fãrã înnoptare în locul vizitat.

The coverage of the survey consists of the Romanian residents aged at least 15 years, within in a representative sample of households.

The data are registered by face to face interviews, the main role being played by surveyors who visit the dwellings included in the survey sample. There, they obtain information on the number of tourists, trips and overnight stays of the residents in Romania as to the holidays (rest, recreation, visits to friends and relatives) as well as to business and professional reasons. The survey sample includes 8728 dwellings/ quarter, its volume being calculated for 95% probability of results guarantee and ±5% representativity error, providing the representativeness at national level for key variables of the survey (persons aged 15 years and over, by gender and residence area - urban, rural).

For samples extraction during 2011 and 2012, data on population were used, not influenced by external migration. The trips having as purpose a remunerated activity as well as the trips without overnight stay in the visited place are excluded.

597

20.G1

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare turisticã, pe destinaþii turistice, în anul 2012 Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation and touristic accommodation capacity, by touristic destinations, in 2012

Structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã (numãr) Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation (number)

reception with functions of touristic accommodation (number) Capacitatea de cazare existentã (locuri) Existing

Capacitatea de cazare existentã (locuri) Existing accommodation capacity (places)

(locuri) Existing accommodation capacity (places) Capacitatea de cazare în funcþiune (mii locuri - zile)

Capacitatea de cazare în funcþiune (mii locuri - zile) Accommodation capacity in operation (thou places - days)

Accommodation capacity in operation (thou places - days) Litoral 1 ) Seaside 1 ) Staþiuni balneare

Litoral 1 ) 1)

Seaside 1)

Staþiuni balneareoperation (thou places - days) Litoral 1 ) Seaside 1 ) Spas Staþiuni montane Mountain resorts

Spas

Staþiuni montane- days) Litoral 1 ) Seaside 1 ) Staþiuni balneare Spas Mountain resorts Delta Dunãrii 2

Mountain resorts

Delta Dunãrii 2 ) Danube Delta 2 ) 2) Danube Delta 2)

Oraºe reºedinþã de judeþ 3 ) County residence towns 3 ) 3) County residence towns 3)

Alte localitãþireºedinþã de judeþ 3 ) County residence towns 3 ) Other localities 1 ) Exclusiv oraºul

Other localities

1) Exclusiv oraºul Constanþa. / Excluding Constanþa town.

Inclusiv municipiul Tulcea. / Including Tulcea Municipality. 3) Inclusiv municipiul Bucureºti ºi exclusiv municipiul Tulcea. / Including Bucharest Municipality and excluding Tulcea Municipality.

2)

598

20.G2

Structura capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune, în anul 2012 Structure of touristic accommodation capacity in operation, in 2012

of touristic accommodation capacity in operation, in 2012 Hoteluri ºi moteluri Hotels and motels Pensiuni

Hoteluri ºi moteluri Hotels and motels Hotels and motels

Pensiuni agroturistice Agro-touristic boarding houses Agro-touristic boarding houses

Pensiuni turistice Touristic boarding houses Touristic boarding houses

Vile turistice ºi bungalouri Touristic villas and bungalows Touristic villas and bungalows

turistice ºi bungalouri Touristic villas and bungalows Alte structuri de primire turisticã Other establishments

Alte structuri de primire turisticã Other establishments of touristic reception

Înnoptãrile în structurile de primire turisticã, pe categorii de confort, în anul 2012

Overnight stays in the establishments of touristic reception, by category 20.G3 of comfort, in 2012

mii înnoptãri / thou overnight stays

of comfort, in 2012 mii înnoptãri / thou overnight stays Turiºti români / Romanians Turiºti strãini

Turiºti români / Romanians Romanians

comfort, in 2012 mii înnoptãri / thou overnight stays Turiºti români / Romanians Turiºti strãini /

Turiºti strãini / Foreigners

599

600

20.G4

Înnoptãrile pe categorii de confort, în anul 2012 Overnight stays, by category of comfort, in 2012

anul 2012 Overnight stays, by category of comfort, in 2012 20.G5 Structura sosirilor vizitatorilor strãini în

20.G5

Structura sosirilor vizitatorilor strãini în România, dupã mijloacele de transport utilizate 1) , în anul 2012 Structure of foreign visitors arrivals in Romania, by means of transport used 1) , in 2012

in Romania, by means of transport used 1 ) , in 2012 1 ) Include ºi

1) Include ºi cãlãtoriile efectuate pe jos. / Also includes by foot trips.

20.G6

Structura plecãrilor vizitatorilor români în strãinãtate, dupã mijloacele de transport utilizate 1) , în anul 2012 Structure of Romanian visitors departures abroad, by means of transport used 1) , in 2012

abroad, by means of transport used 1 ) , in 2012 1 ) Include ºi cãlãtoriile

1) Include ºi cãlãtoriile efectuate pe jos. / Also includes by foot trips.

stele / 5 stars 5 stars

5

stele / 4 stars 4 stars

4

stele / 3 stars 3 stars

3

stele / 2 stars 2 stars

2

stea / 1 star 1 star

1

Neclasificate / Not classified Not classified

Transport rutier2 stars 2 stea / 1 star 1 Neclasificate / Not classified Road transport Transport feroviar

Road transport

Transport feroviar/ Not classified Transport rutier Road transport Railway transport Transport aerian Air transport Transport

Railway transport

Transport aerianrutier Road transport Transport feroviar Railway transport Air transport Transport naval Sea transport Transport rutier

Air transport

Transport navalferoviar Railway transport Transport aerian Air transport Sea transport Transport rutier Road transport Transport

Sea transport

Transport rutierTransport aerian Air transport Transport naval Sea transport Road transport Transport feroviar Railway transport

Road transport

Transport feroviarnaval Sea transport Transport rutier Road transport Railway transport Transport aerian Air transport Transport

Railway transport

Transport aeriantransport Transport rutier Road transport Transport feroviar Railway transport Air transport Transport naval Sea transport

Air transport

Transport navalTransport rutier Road transport Transport feroviar Railway transport Transport aerian Air transport Sea transport

Sea transport

20.1 Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation

numãr unitãþi / number of units

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total Hoteluri ºi moteluri Hosteluri Hanuri turistice Cabane turistice Campinguri ºi unitãþi tip cãsuþã Vile turistice ºi bungalouri Tabere de elevi ºi preºcolari Pensiuni turistice Pensiuni agroturistice Popasuri turistice Sate de vacanþã Spaþii de cazare pe nave

4694

4840

5095

5222

5003

5821

Total Hotels and motels Hostels Touristic inns Touristic chalets Campings and houselet - type units Touristic villas and bungalows School and pre-school camps Touristic boarding houses Agro-touristic boarding houses Touristic halting places Holiday villages Ships accommodation spaces

1231

1264

1316

1397

1503

1606

79

81

97

114

145

178

655443

108

116

123

134

147

146

111

109

101

100

71

84

974

982

1012

1035

753

863

115

111

111

92

69

70

736

783

878

949

1050

1247

1292

1348

1412

1354

1210

1569

30

31

30

32

41

39

334456

9

7

6

7

5

10

Notã: Din anul 2006, în cabanele turistice s-au inclus ºi cabane de vânãtoare (pescuit), iar din anul 2009 hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane s-au definit ca pensiuni turistice ºi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice. Note: Starting with 2006, the touristic chalets include hunting (fishing) chalets too and since 2009 hotels for youth were assimilated to hostels, urban touristic boarding houses were defined as touristic boarding houses and rural touristic boarding houses were defined as agro-touristic boarding houses.

20.2 Capacitatea de cazare turisticã Touristic accommodation capacity

 

2007 2008

2009

2010

2011

2012

 

Existentã 1) (locuri) Existing 1) (places)

 

Total

283701 294210 303486 311698 278503 301109

Total

Hoteluri ºi moteluri Hosteluri Hanuri turistice Cabane turistice Campinguri ºi unitãþi tip cãsuþã Vile turistice ºi bungalouri Tabere de elevi ºi preºcolari Pensiuni turistice Pensiuni agroturistice Popasuri turistice Sate de vacanþã Spaþii de cazare pe nave

174471 181512 185315 191647 182368 189780

Hotels and motels Hostels Touristic inns Touristic chalets Campings and houselet - type units Touristic villas and bungalows School and pre-school camps Touristic boarding houses Agro-touristic boarding houses Touristic halting places Holiday villages Ships accommodation spaces

3522

3612

4396

5218

6140

7562

186

136

136

97

77

81

5574

5207

5887

5667

5928

5150

29126

31061

29420

29522

14533

15015

19794

19945

20325

21387

15071

17438

20320

19426

18875

16874

10689

10908

13429

14538

16653

18422

20499

25019

15448

16906

19783

20208

20683

27453

1152

1211

2025

2043

1813

1847

160

180

215

157

307

352

519

476

456

456

395

504

 

În funcþiune (mii locuri-zile) In operation (thou places-days)

 

Total

57138

59188

61104

63808

68417

74136

Total

Hoteluri ºi moteluri Hosteluri Hanuri turistice Cabane turistice Campinguri ºi unitãþi tip cãsuþã Vile turistice ºi bungalouri Tabere de elevi ºi preºcolari Pensiuni turistice Pensiuni agroturistice Popasuri turistice Sate de vacanþã Spaþii de cazare pe nave

40247

41732

42432

44522

47582

49838

Hotels and motels Hostels Touristic inns Touristic chalets Campings and houselet - type units Touristic villas and bungalows School and pre-school camps Touristic boarding houses Agro-touristic boarding houses Touristic halting places Holiday villages Ships accommodation spaces

951

1012

1162

1274

1456

1894

36

19

17

13

15

11

1389

1382

1426

1449

1455

1366

1259

1433

1105

1107

1331

1398

2901

2922

3166

2992

2990

3425

2277

1931

1855

1764

1842

1628

4153

4391

4903

5491

6000

7344

3626

4039

4735

4892

5378

6865

176

188

174

186

268

244

47

47

39

39

31

42

76

92

90

79

69

81

Notã: Din anul 2006, în cabanele turistice s-au inclus ºi cabane de vânãtoare (pescuit), iar din anul 2009 hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane s-au definit ca pensiuni turistice ºi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice. Note: Starting with 2006, the touristic chalets include hunting (fishing) chalets too and since 2009 hotels for youth were assimilated to hostels, urban touristic boarding houses were defined as touristic boarding houses and rural touristic boarding houses were defined as agro-touristic boarding houses. 1) Existentã la 31 iulie. / Existing on July 31.

601

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare turisticã, pe categorii de confort 20.3 Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation and touristic accommodation capacity, by category of comfort

2011

Categorii de confort Category of comfort

2012

Categorii de confort Category of comfort

Total

5 stele

4 stele

3 stele

2 stele

1 stea

Neclasificate

Total

5 stele

4 stele

3 stele

2 stele

1 stea

Neclasificate

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 star

Not classified

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 star

Not classified

Structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã 1) (numãr)

Establishments of touristic reception wich functions of touristic accommodation 1) (number)

Total

5003

91

502

2101

1689

468

152

5821

115

572

2603

1899

504

128

Total

Hoteluri

1319

24

194

611

402

80

8

1400

28

233

663

395

75

6

Hotels

Moteluri

184

-

-

81

77

24

2

206

-

-

88

92

25

1

Motels

Hosteluri

145

-

-

67

62

12

4

178

-

-

81

74

18

5

Hostels

Hanuri turistice

4

-

-

-1

-

3

3

-----

3

Touristic inns

Cabane turistice

147

-

-

73

27

29

18

146

-

1

75

28

26

16

Touristic chalets

Campinguri ºi unitãþi tip cãsuþã

71

-

1

8

13

30

19

84

-

1

10

20

32

21

Campings and houselet - type units

Vile turistice ºi bungalouri

753

45

96

255

175

154

28

863

61

90

304

207

197

4

Touristic villas and bungalows

Tabere de elevi ºi preºcolari

69

-

-

-

-

-

69

70

-

-

-

-

-

70

School and pre-school camps

Pensiuni turistice

1050

9

100

504

372

64

1

1247

10

110

654

414

58

1

Touristic boarding houses

Pensiuni agroturistice

1210

13

107

490

539

61

-

1569

15

134

713

647

60

-

Agro-touristic boarding houses

Popasuri turistice

41

-

-

7

20

14

-

39

-

-

5

20

13

1

Touristic halting places

Sate de vacanþã

5

-131

-

-

6

-141

-

-

Holiday villages

Spaþii de cazare pe nave

5

-32

-

-

-

10

1

2

6

1

-

--

Ships accommodation

spaces

Capacitatea de cazare existentã 1) (locuri)

Existing accommodation capacity 1) (places)

 

Total

278503

7414

36540

93705 101140 24469

15235

301109

8229

41521

109717

101970

24633

15039

Total

Hoteluri

175149

6705

29329

60049

70409

7650

1007

181702

7352

32795

65575

67004

8044

932

Hotels

Moteluri

7219

-

-

3156

3186

815

62

8078

-

-

3469

3683

876

50

Motels

Hosteluri

6140

-

-

2819

2513

559

249

7562

-

-

3492

3068

745

257

Hostels

Hanuri turistice

77

-

-

-

16

-

61

81

-

-

-

-

-

81

Touristic inns

Cabane turistice

5928

-

-

1881

1555

1557

935

5150

-

120

2147

1335

994

554

Touristic chalets

Campinguri ºi unitãþi tip cãsuþã

14533

-

730

1178

2100

8531

1994

15015

-

430

1386

2269

8852

2078

Campings and houselet - type units

Vile turistice ºi bungalouri

15071

210

1510

4659

5581

2886

225

17438

312

2307

5989

5813

2909

108

Touristic villas and bungalows

Tabere de elevi ºi preºcolari

10689

-----

10689

10908

-----

10908

School and pre-school camps

Pensiuni turistice

20499

182

2296

10486

6682

840

13

25019

197

2705

13892

7472

740

13

Touristic boarding houses

Pensiuni agroturistice

20683

317

2395

8906

8110

955

-

27453

348

2886

13138

10270

811

-

Agro-touristic boarding houses

Popasuri turistice

1813

-

-

221

916

676

-

1847

-

-

161

966

662

58

Touristic halting places

Sate de vacanþã

307

-

82

153

72

-

-

352

-

82

198

72

-

-

Holiday villages

Spaþii de cazare pe nave

395

-

198

197

-

-

-

504

20

196

270

18

-

-

Ships accommodation spaces

 

Capacitatea de cazare în funcþiune (mii locuri-zile)

Accommodation capacity in operation (thou places-days)

 

Total

68417

2564

10927

25042

23427

3910

2547

74136

2758

12649

30161

22882

3399

2287

Total

Hoteluri

45343

2370

9089

16070

16004

1473

337

47298

2533

10404

18462

14311

1253

335

Hotels

Moteluri

2239

-

-

1020

993

210

16

2540

-

-

1160

1160

202

18

Motels

Hosteluri

1456

-

-

734

611

85

26

1894

-

-

942

747

147

58

Hostels

Hanuri turistice

15

-

-

1

4

-

10

11

-

-22

-

7

Touristic inns

Cabane turistice

1455

-

13

466

319

478

179

1366

-

39

549

284

357

137

Touristic chalets

Campinguri ºi unitãþi tip cãsuþã

1331

-

37

140

246

792

116

1398

-

39

144

425

710

80

Campings and houselet - type units

Vile turistice ºi bungalouri

2990

35

329

937

1350

323

16

3425

45

391

1194

1470

306

19

Touristic villas and bungalows

Tabere de elevi ºi preºcolari

1842

-----

1842

1628

-----

1628

School and pre-school camps

Pensiuni turistice

6000

58

713

3172

1784

268

5

7344

63

850

4156

2038

232

5

Touristic boarding houses

Pensiuni agroturistice

5378

101

715

2428

1935

199

-

6865

117

886

3456

2249

157

-

Agro-touristic boarding houses

Popasuri turistice

268

-

1

30

155

82

-

244

-

-

39

170

35

-

Touristic halting places

Sate de vacanþã

31

-

-

5

26

-

-

42

-

-

16

26

-

-

Holiday villages

Spaþii de cazare pe nave

69

-

30

39

-

-

-

81

-

40

41

-

-

-

Ships accommodation spaces

Notã: Din anul 2006, în cabanele turistice s-au inclus ºi cabane de vânãtoare (pescuit), iar din anul 2009 hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane s-au definit ca pensiuni turistice ºi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice. Note: Starting with 2006, the touristic chalets include hunting (fishing) chalets too and since 2009, hotels for youth were assimilated to hostels, urban touristic boarding houses were defined as touristic boarding houses and rural touristic boarding houses were defined as agro-touristic boarding houses. 1) Existentã la 31 iulie. / Existing on July 31.

602

603

Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã 20.4 Arrivals of tourists in the establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation

mii turiºti / thou tourists

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total din care: strãini of which: foreigners

Hoteluri ºi moteluri din care: strãini Hotels and motels of which: foreigners

6972

7125

6141

6073

7032

7687

1551

1466

1276

1346

1517

1656

5513

5523

4750

4798

5589

6011

1404

1314

1155

1224

1386

1502

Hosteluri din care: strãini Hostels of which: foreigners

Hanuri turistice din care: strãini Touristic inns of which: foreigners

112

125

108

104

127

154

13

15

15

15

14

20

521111

1

*)

*)

*)

*)

*)

Cabane turistice din care: strãini Touristic chalets of which: foreigners

92

107

87

74

80

86

334336

Campinguri ºi unitãþi tip cãsuþã

102

123

92

86

78

69

din care: strãini Campings and houselet - type units of which: foreigners

8

16

11

10

12

11

Vile turistice ºi bungalouri

273

285

259

227

228

258

din care: strãini

29

28

20

23

23

23

Touristic villas and bungalows of which: foreigners

106

98

85

66

66

52

Tabere de elevi ºi preºcolari din care: strãini School and pre-school camps of which: foreigners

1

1

*)

*)

*)

*)

Pensiuni turistice

452

478

412

407

480

586

din care: strãini Touristic boarding houses of which: foreigners

64

60

44

43

46

57

Pensiuni agroturistice

289

358

326

290

361

447

din care: strãini

20

20

19

20

25

30

Agro-touristic boarding houses of which: foreigners

15

12

10

9

11

12

Popasuri turistice din care: strãini

Sate de vacanþã

1

1

*)

*)

*)

*)

Touristic halting places of which: foreigners

442224

din care: strãini

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Holiday villages of which: foreigners

9

109997

Spaþii de cazare pe nave din care: strãini Ships accommodation spaces of which: foreigners

788887

Notã: Din anul 2006, în cabanele turistice s-au inclus ºi cabane de vânãtoare (pescuit), iar din anul 2009 hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane s-au definit ca pensiuni turistice ºi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice. Note: Starting with 2006, the touristic chalets include hunting (fishing) chalets too and since 2009 hotels for youth were assimilated to hostels, urban touristic boarding houses were defined as touristic boarding houses and rural touristic boarding houses were defined as agro-touristic boarding houses.

604

Înnoptãri în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã 20.5 Overnight stays in the establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation

mii / thou

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total din care: strãini of which: foreigners

Hoteluri ºi moteluri din care: strãini Hotels and motels of which: foreigners

20593

20726

17325

16051

17979

19166

3586

3359

2668

2767

3067

3297

17066

16867

13974

13102

14707

15554

3180

2937

2334

2441

2733

2914

Hosteluri din care: strãini Hostels of which: foreigners

Hanuri turistice din care: strãini Touristic inns of which: foreigners

272

279

241

224

277

335

32

36

37

36

32

42

952321

1

*)

*)

*)

*)

*)

Cabane turistice din care: strãini Touristic chalets of which: foreigners

172

197

154

134

143

152

5

7

7

5

8

13

Campinguri ºi unitãþi tip cãsuþã din care: strãini Campings and houselet - type units of which: foreigners

249

313

229

206

205

181

21

36

21

19

20

16

Vile turistice ºi bungalouri din care: strãini Touristic villas and bungalows of which: foreigners

772

846

739

582

610

666

70

71

47

49

46

52

Tabere de elevi ºi preºcolari din care: strãini School and pre-school camps of which: foreigners

437

411

407

311

276

201

111111

Pensiuni turistice

928

960

813

802

929

1084

din care: strãini Touristic boarding houses of which: foreigners

163

158

105

101

105

127

Pensiuni agroturistice

592

744

673

605

741

906

din care: strãini

59

54

55

57

61

78

Agro-touristic boarding houses of which: foreigners

36

36

28

21

25

26

Popasuri turistice din care: strãini

Sate de vacanþã

321111

Touristic halting places of which: foreigners

894337

din care: strãini Holiday villages of which: foreigners

1

*)

*)

*)

*)

1

Spaþii de cazare pe nave

52

59

61

58

61

53

din care: strãini Ships accommodation spaces of which: foreigners

50

57

60

57

60

52

Notã: Din anul 2006, în cabanele turistice s-au inclus ºi cabane de vânãtoare (pescuit), iar din anul 2009 hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane s-au definit ca pensiuni turistice ºi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice. Note: Starting with 2006, the touristic chalets include hunting (fishing) chalets too and since 2009 hotels for youth were assimilated to hostels, urban touristic boarding houses were defined as touristic boarding houses and rural touristic boarding houses were defined as agro-touristic boarding houses.

605

20.6 Capacitatea ºi activitatea de cazare turisticã, pe destinaþii turistice Touristic accommodation capacity and activity, by touristic destination

2011

Destinaþii turistice / Touristic destinations

 

Delta

Oraºe reºedinþã de judeþ 3) County residence towns 3)

Alte

 

U.M.

Total

Litoral 1) Balnear

Montan

Dunãrii 2)

localitãþi

 

Seaside 1)

Spas

Mountain

Danube

Other

 

resorts

Delta 2)

localities

Structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã 4) din care: hoteluri Capacitatea existentã 4) din care: hoteluri Capacitatea în funcþiune din care:

numãr

5003

625

413

1154

110

1183

1518

numãr

1319

256

135

147

17

560

204

locuri

278503

80690

37810

38571

3634

74343

43455

locuri

175149

61148

27668

13732

1589

57824

13188

mii

locuri-zile

68417

10284

9621

11044

567

24970

11931

mii

hoteluri Sosiri din care: strãini Înnoptãri din care: strãini Indicii de utilizare netã

capacitãþii în funcþiune Durata medie a ºederii

a

locuri-zile

45343

8527

7694

4236

422

20228

4236

mii

7032

736

689

963

82

3541

1021

mii

1517

29

27

97

23

1177

164

mii

17979

3104

4342

2020

130

6408

1975

mii

3067

125

104

207

35

2289

307

%

26,3

30,2

45,1

18,3

23,0

25,7

16,6

zile

2,6

4,2

6,3

2,1

1,6

1,8

1,9

1) Exclusiv oraºul Constanþa. / Excluding Constanþa town.

2)