Sunteți pe pagina 1din 17

Aplicatii Stagiu An I - semestrul I 2013

Stagiar Ranjea Daniela


1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social
Se constituie o societate comerciala pe actiuni prin subscriere integrala si simultana a
capitalului social de catre actionari, dupa cum urmeaza: capital subscris 100.000 lei, numar de
actiuni = 100 de titluri, valoarea nominala a unei actiuni : 100.000 lei/100 titluri = 1000 lei/titlu,
cheltuieli de constituire 1000 lei, platite prin banca.
-

Subscrierea actiunilor:
100 titluri X 1000 lei/titlu = 100.000 lei
456 = 1011 100.000 lei

Plata cheltuielilor de constituire


201 = 512
1000 lei

Varsarea capitalului social direct in contul de banca


512 = 456

100.000 lei

1011 = 1012 100.000 lei


In urma intalnirii AGA s-a luat hotararea majorarea capitalului social prin creterea
valorii nominale a actiunilor existente cu 30%.
Ca urmare a deciziei aprobate, valoarea nominala a actiunilor va fi de 1300 lei/actiune.
Astfel, capitalul social va fi majorat cu suma de 30.000 lei.
-

Subscrierea actiunilor:
456 = 1011 30.000 lei

Varsarea capitalului social direct in contul de banca


512 = 456
30.000 lei
1011 = 1012
30.000 lei

2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social

O firma are un capital social de 50.000 (impartit in 5.000 de actiuni), alte rezerve de 2.000 si
prime de capital de 3.000. S-a luat decizia reducerii capitalului social prin reducerea numarului
de actiuni cu 20%, si rambursarea drepturilor catre actionari.
Capitalul social se va diminua cu 1.000 de actiuni ( 5.000 act x 20%), respectiv cu suma de
10.000 lei (1.000 act x 10 lei/act).
-

diminuarea capitalului social


1012 = 456
10.000 lei
456 = 512
10.000 lei

3. Studiu de caz privind evaluarea capitalului


Capitalul social este divizat in actiuni la societatile de capitaluri si in parti sociale la societatile
de persoane. Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori:
a) Valoarea nominala
La infiintarea unei societati cu raspundere limitata se constituie un capital social de 10.000 lei,
care este divizat in 100 de parti sociale.
Valoarea nominala a unei parti sociale este Capital social/Numar Parti sociale, respective:
10.000/1000 = 10 lei / parte sociala.
b) Valoarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare cumparare a titlurilor
care se stabileste prin negociere la bursa de valori. Pretul de piata al unei actiuni depinde de mai
multi factori: marimea dividendelor asteptate de catre actionari; stabilitatea financiara a entitatii;
situatia generala a pietei de capital; rata dobanzilor,etc.
Pretul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit de catre persoanele care
subscriu actiunile sau partile sociale(PE). Pretul de emisiune poate fi egal sau mai mare decat
valoarea nominala.
c) Valoarea financiara (VF)
Pentru o actiune s-a primit un dividend de 50 lei, iar rata medie a dobanzii este de 20%. Valoarea
financiara a actiunii este :
VF=Valoare divident/ Rata dobanzii 50/0.2 = 250 lei
Suma de 250 lei corespunde sumei totale care ar trebui plasata la dobanda de 20% pentru a
obtine un avantaj egal cu marimea dividendului de 50 lei.

d) Valoarea de randament (VR)

VR=(dividendul pe actiune + cota parte din profit pe actiune incorporata in rezerve):rata medie a
dobanzii.
Dividendul pe actiune este de 50 lei,partea din profit incorporata in rezerve este de 5 lei /actiune,
iar rata dobanzii este de 20% pe an.
Valoarea de randament este VR=(Divident pe actune+Profit pe actiune)/Rata Dobanzii = (50+5) :
20/100 = 275 lei
e) Valoarea contabila (VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza ca un raport intre activul net
contabil si numarul de titluri VC=ANC/NA
Activul net contabil = Activ real Datorii
Activul net contabil = 12.000 lei
Valoarea nominala 100.000:10000 = 10 lei
Valoarea contabila = 120.000/10000 = 12 lei
4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social
Capitalul social al unei societati este de 90.000 lei. Actionarii decid sa se amortizeze capitalul
cu 15.000 lei, prin afectarea altor rezerve constituite.
a)

inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru fractiunea amortizata

1012 = 456
b)

afectarea rezervelor la amortizare:

1068 = 1012.1
c)

15.000 lei

virarea in contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat:

1012 = 1012.2
d)

15.000 lei

75.000 lei

rambursarea efectiva a actiunilor:

456 = 5121

15.000 lei

5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare, si primele de capital


a) Se constituie rezerve legale la sfarsitul anului din profitul brut, in valoare de 2000 lei.
129 = 1061
2000 lei
b) Se constituie rezerve statutare, in valoare de 4000 lei, si alte rezerve , in valoare de 5000
lei, din profitul net
117 = %
9000

1063 4000
1068 5000
c) O societate cumpara in anul N-1 o instalatie , in valoare de 80.000 lei , amortizata liniar
in 10 ani, la sfarsitul anului N+1 este reevaluata, iar valoarea justa este de 68.000 lei.
Surplusul din reevaluare este transferat la rezultatul reportat pe masura folosirii in cadrul
soc.
La 31.12.N+1 valoarea bunului 68.000 lei
Am N+2 = 68.000 : 8 ani = 8500/an
Am la costul initial = 64000 : 8 = 8000/an
Rezulta Diferenta de transferat la rezerve
105 = 1065 500 lei
Evidentierea rezervelor din reevaluare tb. efectuata pe fiecare Imob. Corp. in parte, si pe
fiecare operatiune de reevaluare.
d) Se cunosc urmatoarele informatii: Prime de emisiune =5.000 lei
Incorporarea primelor de emisiune in capitalul social
104 = 1012 5000 lei
6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului
Societatea realizeaza la finele exercitiului financiar un profit net in suma de 20.000 lei. Cu
aceasta ocazie se decide aprobarea repartizarii profitului realizat astfel:
- constituirea rezervei legale in suma de 5.000 lei;
- constituirea unei rezerve statutare ca urmare a hotararii generale a celor 2 actionari, in suma
de 2.000 lei;
- acordarea de dividende in suma de 8.000 lei;
- reportarea intr-o perioada urmatoare, pana la noi hotarari AGA, in rezultatul reportat pentru
suma de 5.000 lei.
Rezultatul exercitiului financiar si reportarea profitului
La data de 31 decembrie se efectueaza inregistrarea contabila privind constituirea rezervei
legale:

129

1061

cu suma de 5.000 lei

La inceputul exercitiului financiar urmator se efectueaza inregistrarea contabila:


121

117

cu suma de 15.000 lei

121

129

cu suma de 5.000 lei

7. Studiu de caz privind rezultatul reportat


Societatea realizeaza la finele exercitiului financiar un profit net in suma de 20.000 lei. Cu
aceasta ocazie se decide aprobarea repartizarii profitului realizat astfel:
- constituirea rezervei legale in suma de 5.000 lei;
- constituirea unei rezerve statutare ca urmare a hotararii generale a celor 2 actionari, in suma
de 2.000 lei;
- acordarea de dividende in suma de 8.000 lei;
- reportarea intr-o perioada urmatoare, pana la noi hotarari AGA, in rezultatul reportat pentru
suma de 5.000 lei.
Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, in termen de maximum 150 de zile de la finele
exercitiului financiar, conform prevederilor din Legea contabilitatii se inregistreaza
repartizarea profitului, conform Hotararii AGA:
117

1063

cu suma de 2.000 lei

117

457

cu suma de 8.000 lei

117

117.1

cu suma de 5.000 lei

8. Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii


O societate cumpara 1000 de titluri din propriile actiuni, valoarea nominala este de 16 lei, iar
pretul de rascumparare este de 15 lei. Actiunile sunt anulate.
1000 act x 15 lei/act = 15.000 lei
109 = 512

15.000 lei

Reducerea capitalului social cu valoarea nominala a actiunilor


1012 = %
16.000
109
15.000
141
1.000

9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli


La 31.12.N societatea inregistreaza un provizion pentru litigii estimat la 8.000 lei
Recunoasterea datoriei
- Un provizion este recunoscut daca entitatea are o obligatie curenta generata anterior
- Este probabila o iesire de resurse pentru onorarea obligatiei
- Poate fi estimata o valoare credibila a obligatiei
6812 = 1511 8.000 lei
Influenta asupra rezultatului financiar poate fi pozitiva sau negativa

10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni


O societate a emis un imprumut obligatar in urmatoarele conditii: 1.000 de obligatiuni, pret
de rascumparare 1.200 lei/titlu; valoare nominala 1.000 lei/titlu, pret de emisiune 900 lei/titlu,
durata imprumutului 10 ani, dobanda anuala 10%.
Se rascumpara si se anuleaza 200 de obligatiuni, pret de rascumparare 1.300lei/titlu.
200 oblig x1.300 lei/titlu = 260.000 lei
505 = 512

260.000 lei

Anularea obligatiunilor: 200 oblig x 1.200 lei/titlu


% = 505
161
668

260.000
240.000
20.000

11. Studiu de caz privind creditele bancare pe termen mediu si lung


O societate primeste un credit in valoare de 50.000 lei, pe o perioada de 10 ani, cu o dobanda
anuala de 30%, care se plateste lunar. Creditul este rambursat integral la scadenta.
Primirea creditului
512 = 1621

50.000 lei

Plata dobanzii lunare: Dobanda lunara = 50.000 x 30% / 12 = 1.250 lei


666 = 512

1.250 lei

Rambursarea creditului la scadenta


1621 = 512

50.000 lei

12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar


La sfarsitul anului 2012, o societate face un contract de leasing financiar pentru achizitionarea
unui autoturism, in valoare de 10.000 lei, avans 2.000 lei, valoare reziduala 100 lei, durata 5 ani.
-

inregistrarea achizitiei autoturismului la valoarea capitalului de rambursat


2133 =

167

10.000 lei

evidentierea dobanzii aferente contractului de leasing, se face prin debitarea contului 8051
-

inregistrarea facturii de avans

404

2.000 lei

167

1612.90

4426

387.10

inregistrarea facturii cuprinzand taxa administrare, comisioane etc

404

628
622
4426
%

inregistrarea facturii cuprinzand rata scadenta si dobanda


=

404

167
666
4426
In creditul contului 8051 se inregistreaza dobanda facturata
- inregistrarea diferentelor de curs
a. diferente favorabile
404 =
768
b. diferente nefavorabile
668 =
404
In mod similar se inregistreaza toate operatiunile pana la sfarsitul perioadei de leasing.
La plata ultimei rate, locatarul achita valoarea reziduala si obtine dreptul de proprietate juridica
asupra autoturismului.
- primirea si inregistrarea facturii cuprinzand valoarea reziduala :
167 = 404
80.65 lei
- inregistrarea sumei TVA deductibila inscrisa in factura privind valoarea reziduala
4426 = 404
19.35 lei
- limitarea dreptului de deducere a TVA aferenta valorii reziduale
635 = 4426
Dupa data de 01 iulie 2012, potrivit prevederilor art 145^1 din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal , se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta leasingului
de vehicule (deci atat avansului cat si ratelor de leasing si valorii reziduale), in cazul in care
acestea nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational


O societate incheie un contract de leasing operational pe o perioada de 3 ani pentru un
autovehicul. Valoarea contractului de leasing operational este de 100.000 lei fara TVA. Rata
lunara de leasing este de 2.500 lei fara TVA. Daca la finalul perioadei de leasing societatea
doreste sa achizitioneze mijlocul de transport auto, va trebui sa achite o valoare reziduala de
10.000 lei fara TVA.
La sfarsitul perioadei de leasing, societatea isi exprima optiunea de a cumpara mijlocul de
transport la valoarea reziduala stabilita in contract, transferandu-se dreptul de proprietate.
8036
100.000 lei
- inregistrarea in gestiune a mijlocului de transport in regim de leasing operational (valoarea
ratelor de leasing):
%
=
401
3.100 lei
612
2.500 lei
Diminuarea valorii totale a ratelor de leasing cu sumele facturate:
8036
2.500 lei
Plata facturii emise de locator:
401
=
5121
3.100 lei
In acelasi mod se inregistreaza toate facturile primite de la locator pana la incheierea
contractului de leasing operational. La sfarsitul perioadei de leasing, societatea isi exprima
optiunea de a cumpara mijlocul de transport la valoarea reziduala stabilita in contract,
transferandu-se dreptul de proprietate.

Inregistrarea transferului dreptului de proprietate:


%
=
404
12.400 lei
2133
10.000 lei
4426
2.400 lei
Plata facturii emise de locator pentru valoarea reziduala:
404
=
5121
12.400 lei
Daca autoturismul care face obiectul contractului de leasing nu este utilizat pentru activitatile
exceptate, prezentate mai sus, societatea nu are dreptul sa deduca TVA aferenta valorii reziduale
a autoturismului. In schimb, in cazul in care autoturismul nu este utilizat pentru activitatile
exceptate, societatea va limita dreptul de deducere a TVA aferente valorii reziduale facturate de
societatea de leasing prin formula contabila:
635

4426

Dat fiind faptul ca societatea a dedus TVA aferenta valorii reziduale, se va efectua o
regularizare a taxei deduse initial fie prin inregistrarea contabila:
635 = 4426 1.200 lei
14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare
O societate comercial efectueaz cheltuieli de dezvoltare, privind proiectarea unei cldiri, n
valoare de 12 100 lei. Plata furnizorului se face prin virament bancar. Cheltuielile de dezvoltare
se amortizeaz n 22 de luni.
-

Primirea facturii de la furnizori

%
203
4426
-

404

15 004 lei
12 100 lei
2 904 lei

Plata furnizorilor

404
=
5121
- Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
* Calcul amortizare 12 100 lei / 22 luni = 550 lei
6811
=
2803
- Scoaterea din eviden a cheltuielilor de dezvoltare
2803

203

15 004 lei

550 lei
12 100 lei

15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similare


O societate concesioneaza un lac, in salina Turda, in vederea organizarii de plimbari cu barca.
Durata contractului 10 ani, valoarea contractului 18.000 lei, redeventa anuala 1.800 lei,
amortizarea se face pe durata contractului, linear.
- Primirea concesiunii
205 = 167
18.000 lei
- Amortizarea lunara a concesiunii = 10 ani x 12 luni = 120 luni;
18.000 lei/ 120 luni=150 lei/luna
6811 = 2805 150 lei
- Inregistrarea redeventei
167 = 404
1.800 lei
- Plata redeventei
404 = 5121 1.800 lei
- Scoaterea din evidenta a concesiunii\
2805 = 205
18.000 lei

16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor


a) Amortizarea liniara
Societatea cumpara un utilaj la 05.12. N si pus in functiune cu aceiasi data, costul fiind de
50.000 lei. Utilajul se amortizeaza liniar in 5 ani.
-

Valoarea amortizabila = 50.000 lei


Data inceperii amortizarii = 01.01.N+1
Val. Am/an=50.000 lei / 5 ani = 10.000 lei/an
6811 = 2813 10.000 lei/an
b) Amortizarea degresiva
Societatea cumpara un utilaj la 05.12. N si pus in functiune cu aceiasi data, costul fiind de
10.000 lei. Utilajul se amortizeaza degresiv, durata de functionare 5 ani.
Valoarea de intrare
Durata de functionare (ani)
Amortizarea liniara
Cota de amortizare liniara (100/5ani)
Cota de amortizare degresiva (1,5 x 20%)

Anul

10.000,00
5,00
2.000,00
20,00%
30,00%

Valoare am.

2013

Calcul am.
anuala
10.000x30%

Val. ramasa

3.000,00

Calcul val.
ramasa
10.000-3.000

2014

7.000x30%

2.100,00

7.000-2.100

4.900,00

2015
2016
2017

4.900x30%

1.470,00
1.715,00
1.715,00

4.900-1.470

10.000,00
6811 = 2813
6811 = 2813
6811 = 2813
6811 = 2813
6811 = 2813

3.000 lei/an
2.100 lei/an
1.470 lei/an
1.715 lei/an
1.715 lei/an

7.000,00

3.430,00
1.715,00
0,00

c) Amortizare accelerata
d) Societatea cumpara un utilaj la 05.12. N si pus in functiune cu aceiasi data, costul fiind de
10.000 lei. Utilajul se amortizeaza accelerat, in 5 ani.
An N+1 amortizarea = 10.000 leix 50% = 5.000 lei
6811 = 2813
An N+2 am= 5.000 lei/4 ani =1.250 lei
6811 = 2813
An N+3 am= 3.750lei/3 ani =1.250 lei
6811 = 2813
An N+4 am = 2.500 lei/2 ani =1.250 lei
6811 = 2813
An N+5 am = 1.250 lei/1 an =1.250 lei
6811 = 2813
17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor
O societate detine o cladire inreg. la costul de 120.000 lei, iar amortizarea cumulata 40.000
lei. In urma reevaluarii la 31.12.2012 valoarea justa este de 60.000 lei.
- Valoarea contabila = 120.000 40.000 = 80.000 lei
- Valoarea justa = 60.000 lei rezulta o depreciere de 20.000 lei
2812 = 212 40.000 lei
6813 = 212 20.000 lei (nedeductibil)
In 2013 amortiz. contabila = 60.000 : 20 ani = 3.000 lei/an 6811= 2812
In 2013 amortiz fiscala = 80.000 : 20 ani = 4.000 lei/an
Cheltuiala nedeductibila se recupereaza in 20 ani.
18. Studiu de caz privind intrarile de imobilizari necorporale
O societate de proiectare achizitioneaza un program de calcul devize in suma de 30.000
lei+TVA, pentru nevoi proprii. Durata de utilizare 3 ani.
% = 404
37.200 lei
208
30.000 lei
4426
7.200 lei
19. Studiu de caz privind iesirile de imobilizari necorporale
O firma decide scoaterea din uz a unui program informatic cu o valoarea contabila de 10.000
lei.
a) programul informatic este complet amortizat:
2805 = 208 10.000 lei
b) programul informatic este amortizat in proportie de 70% si se vinde unui tert la pretul de
8.000 lei
-

inregistrarea transferului de proprietate:

461 =

%
7583
4427

2805 = 208

2.000 lei

9.920 lei
8.000
1.920

20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imobilizarilor corporale


Se primeste sub forma de donatie un utilaj a carui valoare justa este de 10.000 lei
2131 = 4753 10.000 lei
21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarilor corporale
Se vinde un utilaj la pret de vanzare 110.000 lei, fara tva. Costul utilajului a fost de 100.000
lei, iar amortizarea cumulata pana la data vanzarii 30.000 lei.
-

Vanzarea utilajului
461 = %
136.400 lei
7583
110.000 lei
4427
26.400 lei
Scoaterea din evidenta a utilajului neamortizat integral
%
= 2131
100.000 lei
2813
30.000 lei
6583
70.000 lei

22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor


a) Se primete de la un alt agent economic aportul n natur concretizat ntr-un strung evaluat la
preul total, stabilit pe baz de expertiz tehnic, de 32.000.000 lei i consemnat n procesul
verbal de predare-primire:
2131 =456
32.000.000 lei
b) Se achiziioneaz un complex comercial care deine o clientel semnificativ la preul
negociat i nscris n factur i n procesul verbal de recepie de 24.000.000 lei, din care
4.000.000 lei reprezint fond comercial, TVA de 5.760.000 lei (24.000.000 x 24%):
%
= 404
29.760.000
212
20.000.000
207
4.000.000
4426
5.760.000
c) Unitatea patrimonial achiziioneaz un autocamion n valoare de 100.000.000 lei, iar pe
baza facturii, procesului verbal de recepie i a notei de contabilitate se efectueaz nregistrarea :
%
= 404
124.000.000
2133
100.000.000
4426
24.000.000
d). In cadrul unei singure perioade de gestiune, se obine din producia proprie un aparat de
msurare la costul efectiv de 12.400.000 lei:
2132 = 722

12.400.000

23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile pentru exploatare
O societate comercial obine o subvenie n valoare de 6000 lei, decontarea realizndu-se
prin virament bancar. Se achiziioneaz un utilaj n valoare de 12 400 lei, cu o durat de
funcionare de 5 ani. Societatea vinde utilajul la preul de 8 680 lei, dup primul an- se

restituie prin virament bancar subvenia rmas. Se trece la venituri subvenia pentru
investiii
Dreptul de a primi subvenia
445
=
ncasarea subveniei
5121
=
Achiziia utilajului
%
=
213
4426
Plata utilajului prin banc
404
=
Amortizarea anual
6811
=
475
=
Virarea unei pri din subvenie la venituri
475
=
Vnzarea utilajului
461
=

Descrcarea gestiunii
%
=
2813
6583
Rambursarea restului de subvenie
475
=

475

6 000 lei

445

6 000 lei

404

5121
2813
5121

12 400 lei
10 000 lei
2 400 lei
12 400 lei
2 000 lei
4 800 lei

7584

1 200 lei

8 680 lei

7583

7 000 lei

4427

1 680 lei

213

5121

10 000 lei
2 000 lei
8 000 lei
4 800 lei

24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans


n luna august 2012, o persoan impozabil A, nregistrat n scopuri de TVA potrivit
Codului fiscal, ncaseaz 1.000 euro drept avans pentru livrarea n interiorul rii a unui
automobil de la o alt societate B, obiectul de activitate al acesteia fiind vnzarea de automobile.
Persoana impozabil A va emite o factur ctre societatea B la cursul de 4,2000 lei/euro, valabil
la data ncasrii avansului.
n luna septembrie 2012 are loc livrarea automobilului, care cost 5.000 euro, fr TVA.
Cursul pentru nregistrarea operaiunilor de livrare este de 4,3000 lei/euro. La data livrrii se
va storna taxa pe valoare adugat aferent avansului acordat, respectiv 1.008 lei, cu semnul
minus.
nregistrri contabile efectuate de ctre vnztor (A):
1) nregistrarea facturii de avans:
Baza de impozitate a TVA = 1.000 euro x 4,2000 lei/euro = 4.200 lei

Taxa pe valoarea adugat aferent avansului = 4.200 lei x 24% = 1.008 lei
4111 =

%
5.208 lei
419
4.200 lei
4427
1.008 lei
2) ncasarea contravalorii facturii de avans:
5121 = 4111
5.208 lei
3) Evaluarea avansului la sfritul lunii august 2010, la cursul de schimb al pieei valutare,
comunicat de BNR din ultima zi bancar a lunii, respectiv de 4,2500 lei/euro, cu recunoaterea
diferenelor aferente:
1.000 euro x (4,2500 lei/euro 4,2000 lei/euro) = 50 lei.
668 = 419
50 lei
4) Livrarea automobilului (5.000 euro x 4,3000 lei/euro = 21.500 lei)
Baza de impozitare a TVA pentru livrare se determin astfel:
(1.000 euro x 4,2000 lei/euro) = 4.200 lei +
(4.000 euro x 4,3000 lei/euro) = 17.200 lei
TOTAL 5.000 euro = 21.400 lei
Taxa pe valoarea adugat aferent livrrii se determin astfel: 21.400 lei x 24% = 5.136 lei
4111
=%
26.636 lei
707
21.500 lei
4427
5.136 lei
i, concomitent:
compensarea avansului la cursul de 4,3000 lei/euro:
%
=
4111
419
668
i stornarea TVA-ului aferent avansului:
4111
= 4427

4.300 lei
4.250 lei
50 lei
-1.008 lei

nregistrri contabile efectuate de ctre cumprtor (B):


1) nregistrarea facturii de avans:
% = 404
232
4426

5.208 lei
4.200 lei
1.008 lei

2) Plat contravaloare factur de avans:


404
= 5121
5.208 lei
3) Evaluarea avansului la sfritul lunii august 2010, la cursul de 4,2500 lei/euro, cu
recunoaterea diferenelor aferente:
1.000 euro x (4,2500 lei/euro 4,2000 lei/euro) = 50 lei
232
= 768
50 lei

4) Achiziia automobilului:
%=
404
26.636 lei
2133
21.500 lei
4426
5.136 lei
i, concomitent:
compensarea avansului la cursul de 4,3000 lei/euro:
404
=%
4.300 lei
232
4.250 lei
768
50 lei
i stornarea TVA-ului aferent avansului:
4426
= 404
-1.008 lei
25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizari financiare
O societate vinde titluri imobilizate ale altei societati la un pret de vanzare de 105.000 lei, si
plateste un comision de 10.000 lei.Titlurile au fost achizitionate cu 80.000 lei.
- Recunoasterea pretului de vanzare ca venit
461 = 7641
105.000 lei
- Scoterea din evidenta a titlurilor la costul lor
6641 = 261 80.000 lei
- Incasarea titlurilor cedate si inregistrarea comisionului
%
= 461 105.000 lei
512
95.000 lei
622
10.000 lei
26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile.
a) O entitate care tine evidenta stocurilor la cost de achizitie detine un stoc initial de 200 kg, evaluat
la cost de achizitie 0,80 ron/kg. In cursul lunii cumpara materii prime astfel: 600 kg la1 ron/kg
plus TVA achitate prin banca, la care s-au platit in numerar cheltuieli de transport in valoare de
60 ron plus TVA. S-a efectuat un consum de materii prime de 700 kg, evaluat dupa metoda
LIFO.
- achizitionare de materii prime conform facturii:
% = 401 714 lei
301
600 lei
4426
114 lei
- cheltuieli de transport achitate in numerar:
% = 5311
71 lei
301
60 lei
4426
11 lei
- achitare cu ordin de plata a materiilor prime :
401 =5121

714 lei

- consum de materii prime conform bonului de consum


601 = 301

740 lei

Nota: Costul de achizitie unitar al materiilor prime achizitionate este : (600+60):600 =1,10
lei/ kg
Valoarea consumului avand in medere metoda utilizata este : 600*1,10 +100*0,80 = 740 lei
b) O societate comercial achiziioneaz materiale consumabile necesare in procesul de producie n
valoare de 6 000 lei. La data achiziionrii, furnizorul este pltit pentru livrarea efectuat iar
materialele consumabile se dau in consum.
Achiziie de materiale consumabile
%
=
302
4426
TVA
Plata furnizorului
401
=

401

5121

7 440 lei
6 000 lei
1 440 lei
7 440 lei

Darea in folosin a materialelor consumabile


602
=
302
6 000 lei
27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar
O societate comercial cumpr obiecte de inventar de la un furnizor, n valoare de 5 000 lei,
TVA 24%. Plata furnizorului se efectueaz prin virament bancar. La dta achiziionrii, obiectele
de inventar se dau n consum.
Achiziia obiectelor de inventar
%
=
401
303
4426
Plata furnizorului
401
=
5121
Darea n folosin a obiectelor de inventar
603
=
303

6 200 lei
5 000 lei
1 200 lei
6 200 lei
5 000 lei

28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti


O societate comercial trimite matrie la teri spre a fi preclucrate, n valoare de 3 500 lei,
costul manoperei fiind facturat cu 800 lei, TVA 24%
Trimiterea matrielor la teri spre a fi prelucrate
351
=
303
nregistrarea costului prelucrrii
%
=
401
303
4426

3 500 lei
960 lei
800 lei
160 lei

Primirea matrielor de la teri


303
=

351

3 500 lei

29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite


O societate comercial trimite la o consignaie un lot de produse finite, avnd un cost de
producie de 5 000 lei, pentru a fi vndute la preul de 7 500 lei. n momentul vnzrii
produselor, societatea comercial trimite factura, iar ncasarea contravalorii facturii se incaseaz
prin banc.
Livrarea produselor finite pentru a fi vndute n regim de consignaie
354
=
345
5 000 lei
nregistrarea vnzarii produselor
4111
=
%
9 300 lei
707
7 500 lei
4427
4427
1 800 lei
Descrcarea gestiunii
711
=
ncasarea contravalorii facturii
5121
=

354

5 000 lei

4111

9 300 lei

30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor


O societate comercial vinde mrfuri unui client n valoare de 3 000 lei, TVA 24%. Mrfurile
sunt trimise pe baz de aviz de nsoire a mrfii, pentru ca ulterior s se ntocmeasc factura.
Vnzarea mrfurilor
418

Emiterea facturii
4111
=
4428
=
ncasarea creanei clieni
5121
=

%
707
4428
418
4427
4111

3 720 lei
3 000 lei
720 lei
3 720 lei
720 lei
3 720 lei