Sunteți pe pagina 1din 95

loooool

|<XX^O<^|
MITROPOL.

d S^L* p y . v s :

jdsps.

I WU

BUCURETI
TIPO G RA FIA C RILO R BISERICESC!

I1555B l 55551M.1 i'

^ <" $yi clfi

3 4 . S ir . Principatele- Unite, 3 4 .

1 8 8 7.

M editat dup Zamfir Ionescu

de , I. C&linescu.

BISERICA O R T O D O X ROMN

SAfiTIRE
MITROPOLIEI MOLDYIEI
)
In d ile le Maiestii Sale Carol I, Regele Romniei,
i a M aeste soiei Sale E lisab eta Regina, iubit
Romniei, fiind Prim at Rom niei 13. D. Iosif Glieorg h ia n ,s u b A rchipstoria Mitropolitului Moldovei, D.
D. Iosif Naniescu, sa severit la Iai S nirea Mre
ului tem plu M etropolitan n 23 Aprilie 1887.
A cest friimos si
> maestos Biseric, reedina

5
m etropolitan, a fost nceput de neuitatul i m ult
meritosul Mitropolit al Moldavie, Veniamin Costaclie, nc din 1833, n diua de Luni, luna Iulie 3.
T em elia acesteia a fost pus de atunci pe locul
unde a fost mai nainte alt Biseric m etropolitan
cu p atronu l: ntm pinarea Domnului (Stratenia)
zidit de A nastasia, D om na lui Duca Yod. D a r i
acesta, Stratenia, er a fost rdicat de A nastasia
D om na pe locul unde exista o alt Biseric, num it
Bisexica Alb, cu p atro n u l: N aterea St. lo an Bote
ztorul', i care, dupre cum dice docum entul lui R u -

108

SANIREA MITROPOLIEI MOLDAVIEl

set Vod i tradiia poporan, se su sin e a ii fost zidi


ta de tefan cel Btrn, sau tefan cel Mare, E roul
Eroilor Romnilor.
A cesta Biseric, m ult iubit sufletului celui m are
al Mitropolitului Veniamin Costaclie, zidit cu m ulte
si mari cheltuel, la care saii afectat atu ncn u num ai
veniturile tote ale moiilor Sntei Mitropolii, dar nc
i cu ajutor bnesc de pe la Episcopiile i Monastirile
pm entet i cu contribuii de transporturi ale cle
rului Eparcliie Mitropoliei, n fine n anul 1839,
dupre cum atest inscripia gsit pe acoperm ntul
turnului de la colul din p artea drcpt despre stra d a
Mare, sa terminat. Nu mai era de ct a se aeda
ornam entele n interiorul e i care erau deja tr a n
sportate n ar. Pentru c a t t ornamentele, cum i
obiectele de sculptur i iconele,'ati fost lucrate afar din ar. Din nenorocire i spre ntristarea su
fletului m re al Mitropolitului Veniamin, tocmai
cnd era m om entul s pronun acel cuvent s n t :
A cum slob oclete pre servul teii, Stpne, dupre cimen
tul teii n pace, din causa neproporiune cldire
fiind prea larg i dar cupola sau bolta prea grea,
sau, dupre cum susin unii, din caus ca n turnurile
de la vale s au aedat tote clopotele, ce sunt de o
m rime colosal, i care ar fi contribuit la form area
unei crpturi la mijlocul corpului Biserice pe am
bele pri ale edificiului, bolta a cdnt i dar deseverita sa term inare i snire n a p u tu t avea nici
o dat loc. In zadar s a ncercat neobositul Mitro
polit Veniamin a repara dauna i a forma o alt
bolt de lemn. C a tote sforrile ce -a dat, n a p u

109

SNIREA M ITROPOLIEI MOLDAVIE

tu t reui. Mitropolitul Veniamin demisionnd din


scaun la 1842, sa retras cu sufletul sdrobit, c n a
p u tu t vedea cu oclii se term inat Biserica Sa Mi
tropolitan. D upre cum ni sa spus de oameni b
trni, adesea Mitropolitul Veniamin ofta i p ln g e a
de cte ori i arunca privirile asupra colosalei Bi
serici, dar care nu- mai presenta inime sale de ct
o vast ruin! More Mitropolitul Veniamin cu sufle
tul strpuns de durere, c nu las nem ulu seu i o
Biseric, rival Sntei Sofii, dupre cum a lsat cle
rului seola
sa, Seminariul
Veniamin, iar natiunei
>
7
7
>
zelul ard en t de iubire de patrie i m odel de patriot
n persona sa !
D e atunci a trebuit s trec preste p a tru decenii
i s suporte cldirea tote vijeliile timpurilor, fortun, ventur, torente i , crivul i aria, i de
ab ia n 1880, sub ocrm uirea bravului i iubitului
nostru R ege Carol I i sub G uvernul omenilor libe
rali naionali, carii sunt ptruni de simul religios
strm osesc sid e dem nitatea naional, sa decis, cu
aprob area Corpurilor legiuitore, spre onorea R o m
niei, n loc de desfiinarea e, dupre cum pretindeau
unii, ca am enintore siguranei publice, reedificarea
e cu clieltuela ere. A fost norocit n a lt Prea Snia
Sa, actualul Mitropolit al Moldovei D. D. Iosif N a n iescu a ndulci suferinele morale ale reposatulum eritos Mitropolit Veniamin, insistnd i observnd i in
sp ectn d di i ndpte neobosit, tim p de 8 a n apro pe,
reconstruirea acestui falnic m onum ent religios i n a
ional. Mult a contribuit la ngrijirea solidite i
lucrre e artistice, a t t la exteriorul e, dar m ai
1

110

s An i r e a m i t r o p o l i e i m o l d a v i e i

ales n interior, i Comisiunea nsrcinat cu deseverirea acestei im portante lucrri, com pus din
onorabilii ceteni: D-nii Pastia, Drosu i Colonelul
L ang a, asociai pe ln g n a lt P rea Snitul Mitro
polit al Moldovei.
Ca arhitect al lucrre de restaurare a fost respec
tabilul D. A lexand ru O re sc u ; iar ca pictor D om nul
T tre sc u .
D u p m ulte i anevoiose lucrri, dup sacrificii
bneti destul de m ari din p artea ere, astdi n e
p utem fli, c posedm un m onum ent n aio n al reli
gios, unic 111 ar, n ceia ce privete mreia, im posa n a i arta interiora, cci n exterior s a m eninut
forma veche.
Mult interes personal a pus spre d esev erireaace
stei opere i M aiestatea Sa Regele iubit al R om nilor
Carol I,i pentru a- arta nc i mai pipit devo
tam en tu l seu pen tru m onum entele strm oeti reli
giose i naionale, nsui a bine-voit a contribui c u
banii sei proprii de a face tdte ferestrele colorate ale
Bisericei Mitropolitane, ce sunt unicile n a r p n
acum i ca art i ca frum usee i ca cost; p en tru
care cu d rep t cuvent este enumerat, spre m ndria n a
ional, ntre ctitorii acestei reedini M itropolitane,
dupre datina strmoasc. T ot ornam entarea interior cu obiectele trebuitore este fcut la Paris,7 si
>
sunt de o a rt i un g u st nentrecut nc n Bisericile
nostre, escep tnd sntele vase, ce sunt lucrate n
Bucureti, C apitalaereii caren u la s nimica de dorit.
Unul din clopote chiar, cel al doilea, a fost tu r
n a t a doua <5r n Bucureti i cu care sa reuit pe
deplin, spre fericirea nostr.

SNIREA M ITROPOLIEI MOLDAVIE

111

A im nndu-se nc de tim puriu severirea e pentru


prim vara anului acestuia, n altu l G uvern a luat tote
mesurile cuviinciose de a se celebra snirea acestui
tem p lu cu tot po m pa i im posana reclam at i
dem n de poporul romnesc ! Vor trece m ulte secule i acest st. m onum ent religios prin ecoul sonor
al clopotelor sale, prin im posana sa m re i fal
nic, va tot spune generaiilor viitore, c sentim entul
religios al poporului rom nesc m erge crescend, c
prin urm are viitorul seu este g a ra n t pentru cuventul
c- respect m onum entele religiose i naionale,
c- cultiv simul ereditat strmoesc de a identi
fica viaa naional cu cea re lig io s ! U rm n d u r
m elor trase de marile inimi rom neti, de eroii i
aprtorii nem ului nostru i M aiestatea Sa Regele
nostru Carol I, n mnile cruia Prov iden a a depus
destinele nostre naionale, cu m ult m ngaere sufletesc, cu bucurie i fal naional, privim cum nu
num ai ndem n, dar nc contribue i ncurajaz
restau rarea m onum entelor Biserice nostre Ortodox;
vedem c pe ln g victoriile ctigate cu arm a n
m na, prin care am obinut, ca o consecin, inde
p endena nostr naional, pe lng renlarea nostr la R egat, vedem, die, c suntem unicul popor
iubit i chiar invidiat ntre poporele din O rie n t; iar
acesta p e n tru c 111 tote cestiunele m ari naionale
de existen de o jum etate de secul, 1101 am fost
cei nti ce am a r tat calea altor naiuni, care
este de urm at. D upre cam d ar 111 simul naional,
to t aa i n sim ul religios, tot 1101 vom fi cei ce vom
da semnalul, c or-ce renviere i renascere n a -

112

SNIREA MITROPOLIE MOLDAVIE

ional n u este complect, cnd nu este acom paniat


nemijlocit de cultivarea sentim entului religios, care-
basa siguranei sociale, a m oralite publice i a fe
ricire] individuale, pentru c avem n capul ere un
glorios i brav Rege, un curagios soldat i bun cretin.
Un popor fr de respect ctre datinile strm o
eti, ctre religia sa este o aglom erare de individe
form at din com binaiun de interes, i care se pot
desface ori m prtia la cel ntiii sem nal dat, p en tru
c nimic com un nu- leg. N u se n tm p l to t aa i
n poporele ce- respect m onumentele, datinile i
religia strmoasc. Acolo or-ce nvlitor, or-ce cu
ceritor gsete ca resisten n estrbtut, p e p tu rd e
fer, to t suflarea omenesc a acelui popor, p e n tru c
prefer a cdea victorios, dar mre, de ct a suferi
ju g u l tiraniei streine o n a ingerinelor anti-naionale,
sau distrugerea datinilor i lege strmoeti. Acest
adever nelegendu-1 Maiestatea Sa Regele Romniei,
du p ce 111 du rata Domniei Sale, plin de glorii nai
onale, a redicat nivelul brbiei nostre strmosest,
voete cu persisten acum, profitnd de pace i li
nite, a cultiva n nem ul nostru i sentim entul reli
gios i ast-fel s asigure pentru secuii ntregi exi
stena nostr naional. Mai er Argeul a spus lume
civilisate, c poporul romnesc areedificat, cu m ulte
strduin, n to t sp len d o re a sa Biserica luN eagoe,
oper de art unic n E uropa i n care astd R o
m nul resufl cu veselie i cliam cu m ndrie n a
ional num ele D -deulu prinilor l u i !
A std reedina M itropolitan a lau lui spune
prin m reia i colosul seu trectorului : nu mai

SNIREA MITROPOLIEI MOLDAVIEI

113

su n t ce am fost, ruina m-a disprut, privirea desplcut, ce produceam ochiului privitor, mi lipsete
cu totul a c u m ; num ai sunt ad p o st ulilor, vulturi
lor, i paserilor slbatice loca; astd simt loca
al lui D-deu; sunt m ndr i frumos ca o mires a
lui Christos ; sunt m re, impuntore, i dem n
expresiune a poporului R o m n e sc ; sunt aceea ce a
voit s fiu fundatorul m eu vrednicul A rch ipstor
al Rom nilor Veniamin Mitropolitul. In ea secuii
nenum rai Rom nii vor rdica glasuri de m ulmir,7 cereri si
si
j ndurri n tot linitea
j
r vor aminti
num ele acelor ce au contribuit la deeverirea e.
Mne, pomne, Sntul Nicola din Iai, Biserica
iubit a lui Stefan Cel Mare, i curnd du p acea Bi
serica, cap de oper de a rt a lui Vasilie L u p u vor
cinem a din nou nem ul nostru de a serbtori reedific a re a si restaurarea lor si se vor da societe rom net spre a- invoca n ele N um ele Snt al D u m deulu nem ulu lor! Tote aceste lucrri religiose i
naionale s ati severit n tim pul R egelui Glorios
pen tru noi acum, i Mare n viitor, Carol I. S res
pectm dar i s fim recunosctori Maeste Sale
pen tru nobilele sentimente i vederi de care este
predom inat i condus, cnd E l cultiv simul naio
nal unit cu cel religios, cnd E l ni spune n concret
c via social, sigur i fericit nu pote fi afar de
R e lig ie ; cnd E l ara, nemul nostru l adum brete
sub scutul lui D-deu, cnd, prin El, noi liber i lini
tit trim n societate, se cuvine, treb u e a-I aduce
p e n tru acestea m ulm ir i a ru g a cu zel pe D -deu
p e n tru sntatea, linitea i fericirea M aeste Sale
111 tem plele chiar restaurate n epoca R egatului Seu

114

SNIREA MITROPOLIEI m o l d a v i e

SNIREA
MITROPOLIEI
)
Vecernia

de

M e r e uri sera.

D u p solemna primire a Suveranului' nostru, con


form program ului oficial, la ora 4 p. m., n p resena
unui public forte numeros, sa fcut Vecernia cea mare,
la care a oficiat I. P. S. S. Mitropolitul Moldovei i
Sucevei, dinpreun cu n altu l Cler i cu personalul
Mitropoliei.
A cest serviciu sa fcut cu tot splendorea bisericei ortodoxe.
Sera la ora 7 i jum tate s'a fcut priviglierea
obicinuit la srbtorile m ari bisericeti n p resen ta
I. P. S. S. Mitropolitului, a P. P. S. S. L. L. E p i
scopii de Rom an, Rmnic, Hui, A rgeu i D unrea
de Jos, a P re a sntitiior Arhierei Ierem ia G ltanu,
Valerian Rom nicenu, Dositei Botnenu, Ionichie
Bacaonu, Dionisie Craiovenu. Iar n a lt P rea Sntitul
Mitr. P rim at a fost repvesentat prin P. S. Inocentie
Ploetenu, Vicarul sntei Mitropolii a Ungro-vlahiei.
A cest m re serviciu bisericesc de nopte, a nce
p ut cu cel al Litiet, i a continuat cu Utrenia, Polieleul
i tote cele-lalte cntri obicinuite la am bele hram uri
ale Mitropoliei, care s u n t : St. Glieorglie, patronul
arm elor ere Moldovei, i ntm pinarea Domnului.
nain te de nceperea serviciului, m reul tem plu
era ilum inat i de jur mprejur, nconjurat cu mii de
lam pioane fcute de elevii scolei de meserii din
Iai i care erau aternate de grilajul de fer, ce ncon
jur o grada i palatul Mitropolitan.
Sunetul m arelor clopote, fcute de nsui marele
Mitropolit A^eniamin Costache, din d e p rta re a s e
m enea unor tunete din nori prin cari se m anifestez vocea lui D um nedeu a n un a pe credincioi c
se ncepe snirea unui m are edificiu, ce atept
de m ai bine de o jum tate de secol ncununarea sa.

SNIREA MITROPOLIEI MOLDAVIEI

115

Privirile credincioilor ce intrau n luntrul ace


stui m re tem plu erau lovite de uimire n faa frum u
see! decoraiune artistice i a ornam entaiune b o
gate, sporit nc i mai m ult prin splendidul i fe
ericul iluminat, prin ngereti cntri ce se audeaii,
prin adm irabilul i extraordinarul tablou ce n tim
pul nope, la lumina miilor de fclii i candele, m a
nifesta ntregul tem plu din nlimile cruia se prea
c se aude vocea A T o t Puternicului D um nedeu, care
chiam pe omeni la iubire, la frie, la libertate i
dreptate, cu respectul legilor i al autoritilor di
vine si
5 umane.
In acest concert dumnedeesc, concert de cugetri
sublime, m anifestate n sufletul credinciosului prin
o asem enea serbare ce nu se pote descrie, ci num ai
vedea i simi, au stat credincioii transportai p n
du p ora 11 din nopte.
L a acest serviciu de privighere, cai la Vecer
nie, aii luat p arte i Dom nii Minitri n frun tea c
rora se vedea D -l D. Sturdza Ministrul Cultelor i al
Instruciei Publice. Apoi i alte autoriti locale.
D u p severirea serviciului b ise ric esc , lum ea sa
retras atep tn d cu nerb d are diua de 23 Aprilie.
D iua de 23 Aprilie.
Acest di m em orabil n istoria Mitropoliei ere
Moldovei, cu patronul seu Sntul Marele M artir
G heorglie nc de la A lexandru-cel-B un i ct a
fost Mitropolia n Suceva, p n dup str m u tare a
scaunului domnesc i m etropolitan n Iai, a fost
to t-deu na splendid srbtorit, ca p atronul arm elor
i al stegurilor lui Stefan-cel-M are i al altor eroi
din acest parte a Romniei.
In acest m are di sau d eteptat cetenii vechiu
lui m uncipiu al Iailor n un puternic b ubu it de tunuri,

116

SNIREA MITROPOLIEI MOLDVIE

ce anunau sosirea unui mare eveniment n istoria tere. Pe la orele 7 a. m. stradele deja erau nesate de
lume, iar n acea din faa Mitropoliei de abia se mai
putea resbate prin mulimea aglom erat acolo.
In acest timp, n interiorul catedralei, se fcea
obicinuita snire a apei de ctre Arhim. Vasian,
asistat de clerul biserice, i cu care ap sn t tre
buia a se stropi biserica i mprejurimile e nainte
de snire.
L a ora 8 a. m. I. P. S. S. M itropolitul Moldovei
si
al re Sucevei,7 Iosif Naniescu,7 vrednicul initiator
>
staurre Cure de Arge, pe cnd se afla acolo
E piscop n 1872, vrednicul i respectabilul iniiator
si conductor al lucrrilor de restaurare ale acestei
m ree catedrale a Moldovei, se afla n biserica St.
Glieorglie i m b rcat n toate vesmintele arhie
reti dim preun cu toi P. P. S. S. E piscop i A r
hierei amini mai sus, dim preun cu ntregul Cler,
a d u n a t aici de prin diferitele unghiuri ale Romniei,
a tep tn d cu toi sosirea M. S.. Regelui.
L a ora 9 fix tunurile a n unar plecarea M. S. R.
de la P a la t i n cte-v am inu te sosi la Mitropolie, n
conjurat de Casa Sa civil i militar, cum i de toi
D -ni Minitri i dem nitari a Statului. L a porticul
biserice vechi fu n tm pin at de ntregul cler, ce n
conjura pe I. P. S. S. Mitropolitul i care ducea sn
tele mote ale martirilor afltore n vechea catedral,
spre a fi depuse n Snta Mas a noue Catedrale.
n d a t M aiestatea Sa lu loc n mijlocul corte
giului, alturea cu I. P. S. S. Mitropolitul, i ncon
ju ra t de cler i de un public imens, n sunetul clopo
telor ntregului ora, n bubuitul tunurilor de pe
delul G alate si
1 sub razele dulci ale sorelu celei mai
frumose dile de primvar, a nconjurat de trei ori
Biserica mare. Venind la treptele de intrare, pe o
m as improvisat, piosul i distinsul E x a rh al Moldo
5

SNIREA MITROPOLIE! MOLDAVIE

117

vei a cetit E v an g h elia; apoi cu toii n genunchind


citi prim a i frumosa rugciune de snire.
In acest tim p M. S. Regele, care sttea a l tu re a
cu 1. P. S. S. Mitropolitul, prea forte m icat de so
lem nitatea m om entului i de pietatea ce-L c arac terisez.
De aici plecnd, ntregul cortegiu fcu a doua
nconjurtore a biserice, pe care o sfri to t la tr e p
tele cele mari, prin o a doua Evanghelie i rugciune
cu ngenunchiare public.
D u p acesta cortegiul, mereu crescend, plec,
spre a face a treia i ultim a nconjurtore simbolic,
ca i cele de mai sus. Venind din noii la trep tele
cele m ari ale biserice, sa citit a treia E vanghelie cu
a treia rugciune plin de spiritul i poesia cea mai
nalt a religiune Biserice Ortodoxe.
Clopotele de sus continuau de a suna; tunurile
b u b u i a u ; fanfarele nt.onaii imnul arm atei cu accen
tele lui mariale... E ra un m oment n adever sublim!
Cortegiul, n frunte cu M. S. Regele i Mitropo
litul Moldovei, cu Minitrii, Generalii i toi nalii
dem nitari a Statului i a Biserice, urc treptele
templuju.
Venind cu toi naintea uilor celor mar, prin care
se fcea solemna ntrare n tem plu, acestea erau
nchise, spre a simbolisa, dupre ideia Biserice O r
todoxe, permisiunea de a intra prin ele num ai m a
rele Imperat, adec D-deu nsui, sau autoritatea
ce-L represint pe pm nt.
n ain tea acestor ui, c n d l. P. S. S. Mitropolitul a
p ro n u n at 111 presena M. S. R egelui cuvintele: Ridi
cai boeri (dem nitari) porile vostre) sive ridicafipor
ile cele vecinice; .i va. intra Im peratul m rireV , repeind acest pericop de trei ori, i la care ntre
bare se respundea din luntrul biserice: Cine este
acesta Im peratul mr ir e ?u, atingend uile nchise, ele

118

SNIREA MITROPOLIEI M0LDAV1E

cu sgom ot m are se deschise n lturi i intrarea m a


relui tem plu era liber pentru tot lumea. Marele
cortegiu, dim preun cu sntele mote ale Martirilor,
naintnd nu se opri dect n A ltar, spre a ncepe
m arele act al sntire nss.
In trn d n sntul Altar, sa pro ced at m ai nti la
splarea pristolului (S nta Mas) cu arom ate, dupre
obiceiul biserice ortodoxe, la care au luat parte
ntregul personal al Episcopilor i Arhiereilor ce
aveai a leturghisi. L a splare a luat parte i M.
S. Regele.
D u p splare, a, u rm at aedarea sntelor mote
n luntrul pristolului, pom enindu-se fericiii ctitori
i fundatori, ncepend cu A lexandru-cel-B un i pn
ast-d. D up acesta s'a uns cu Sntul i Marele
Mir, s a lipit pe coluri cei patru S. Evanghelit,
dintre cari unul de nsui M. S. Regele, unul de I.
P. S. Mitropolitul i dou de Episcopii i Arhierei
leturghisitor.
T erm inndu-se acesta, sa procedat la m brcarea
St. Mese cu o pnz (crism) mare alb, de esetur
naional, m podobit cu broderii lucrate de nite
piose dom ne ro m n e; s a nfiurat preste tot m
prejur cu sfor, pecetluindu-se cu sigiliul M itropo
litan, spre a nu mai um bla nimeni n lu ntru nici
o d a t ; sa acoperit de-asupra cu o trainic i frumos stof, aedat de nsui M. S. Regele cu I. P.
S. S. M itropolitul; de-asupra acesteia sa pus o alt
m brcm inte m ai luxos, dar care se pote schimba,
ciupie nsem ntatea srbtorilor. Spre sciin am in
tim, c piatra de m arm ura m onolit ce sa pus pe st.
A ltar este acea m enit spre acest scop i adus de
nsui Mitropolitul Veniamin Costaclie i care- port
nc i literile sale iniiale. In fine de-asupra ace
steia sa asedat
E v aiij > St. Antemis, D um nedeesca
1
glielie, St. Cruce, candelabrul i alte obiecte snte,

SNIREA MITROPOLIEI MOLDAVIE

119

care trebu e s m podobesc St. Mas. D u p acesta


sa aprins candela simbolic, dim preun cu lu m
nrile, de ctre nsui I. P. S. S. Mitropolitul. Cu acesta snirea A ltarului se consider ca term inat.
U rm apoi miruirea tem plului la cele p a tru p ri
crucie ale sale, de naltul i piosul Mitropolit m
p reun cu M. S. Regele, ncepnd de la Altar, i
sfrind n p artea stng.
D u p acesta M. S. Regele fu condus de ntregul
cortegiu al Arhiereilor i instalat n Tronul regal ;
iar I. P. S. S. Mitropolitul, cu toi Episcopii i A rhierei, n num r de do-spre-dece, 111 asistena unui
public imens, se opri n mijlocul biserice, spre a
bine-cuv enta nceperea primei, sntei i D-deete
leturgliii. A cesta m em orabil leturgliie s a oficiat, ca
dupre obiceiul biserice ortodoxe, n m odul cel mai
splendid i ne mai pomenit de rar, cci a leturgliisit
12 Arhierei, atlic, 1111 sinod ntreg al Biserice Ro
mne, urm ai de mai m uli arhim andrii, preoi i
diaconi.
In tot tim pul serviciului st. leturghi. celebrul cor
vocal al Mitropoliei din Iai inton, sub conducerea
distinsului m aestru i profesor G. Muzicescu, cele
m ai sublime i mai tran sp ortto re cntri religiose.
M reul aspect al templului, publicul numeros ce
in u n d a parterul i galeriile, tainica lum in a cande
lelor, unit cu razele sorelu ce b ln d p trun deau
p rin giamurile picturate, ce sunt de o n eg rit fru
musee, h rzite tem plului de M. 8. Regele, i tote
aceste ntovrite de frumosele cntri, nlau sufletul piosului pn n regiunile cereti. i n tradevr prea c se vede o raza a m aeste divine
pogornd din ceruri pn n m ijlocul acestei splen
dide adu nri de muritori.
T otul era m re, totul era dem n i sublim.
L a sfritul st. leturghi, M. S. Regele, u rm at de

120

SA n' IR E A m i t r o p o l i e i m o l d a v i e

distinsul cortegiu, se nchin la iconele mprteti,


primi simbolica anafor i- relu locul pe Tron, p a n
cnd publicul, conform program ului, deert bise
rica, unindu-se cu nenum rata m ulime ce sttea
afar la picioreie scrilor, de pe care M. S. R. ncunju rat de n altu l Cler, D-ni Minitri, D-ni G enerali
i demnitarii naiune, rosti cu o voce puternic,
em oionat i cu accente forte p trundetore cuventarea u r m to r e :

GUVENTAREA M. S. REGELUI,
Un semi-secol Biserica M itropolitan a vecliei Ca
p itale a Moldovei a rmas o mre ruin, un corp
f r suflet. Prsit i sg uduiti p n n temeliile
sale, se nla de-asupra la u lu i acesta nsemnat
cldire, avend uile sale nchise. Ventul i ploia p
trundeau p rin crpturile el i num ai sunetele clopo
telor de la bisericua din fa , chemnd- la slujba dumnedeesc, gsia n boitele deerte ale acestor ziduri
un sunet mngetor ca opte tainice, prevestind c
opera nceput a fericitului ntru pomenire M itropolit
Veniamin nu va peri.
Faptele bune sunt tot-deuna rspltite i poporul
R om n nu uit pe aceia carii au lucrat i luptat pen
tru biseric i patrie.
D ator im acestui simiment mrinimos, c monumen
tele nostre religiose i istorice sunt treptat restabi
lite i c dup 5 0 de ani de ngduire, rsare aci din
ziduri surpate un snt loca vrednic de vechiul scaun
Arhiepiscopal al Moldovei i Sucevei.
S a lu t dar cu cea mai vie mulmire ace'st fericit
cli, acest frum os serbare i pe voi toi carii ai oier-

SNIREA MITROPOLIE! MOLDAVIE

121

gat din tote unghiurile ere'i spre a m prti bucuria


Mea, fiincl c o dorin adnc simit a inimei Mele
este adl un fa p t ndeplinit, m ndru pot fi c sub Dom
nia Mea s a redeschis bine-credincioilor acesta M i
tropolie, trnosit fiind tocmai n vremea cnd striga
rea de veselie Christos a n via tLi resun nc n tot,
lumea cretin.
A deverat a n via til i a intrat n casa sa ! ridicat
i renfiinat n tot strlucirea n a doua a Mea
Capital, care a depus p e altarul patriei, ca darul
cel mai scump, corona lui tefan, spre a f i contopit
cu acea a lui Miliai, refurit de oel p e cmpul de
lupt, ntemeind i statornicind ast-fel pentru timpuri
vecinice unirea i tria, neatrnarea i regatul R o
mniei.
Ca o corn, ord neperitore, trebue s pstrm aceste
m ari isbndi dobndite prin pruden i jertfe, p rin
vitejia armatei, fiind-c ele sunt rezm ul nostru cel
mai puternic n m prejurri grele, motenirea cea
mat preios p en trn generaiile viitore.
Cerul, care a luat iubita nostr ar n naltul
Seti scut, va bine-cuventa opera nostr i va as
culta rugile nostre, p e care le ndreptm nencetat
R egina i E u ctre A Tot P uternicul p en tru fe r i
cirea dragului N ostru popor.
D u p ce M. S. Regele a term inat acesta cuventare, n treru p t forte des de strigtele i urrile entusiaste ale une mulime imense, D. D. Sturdza,
Ministrul Cultelor, rosti urm torul discurs n ap lau sele unanim e ale publicului.
Biserica Ortodox Romn.

2.

122

SNIREA MITROPOLIEI MOLDAVIEI

Discursul D-lu Minstru D. Sturdza.


Sire,
Se mplinesc 3 0 de ani de cnd Rom nii de dincoce si de dincolo de Milcov sati ridicat ca un sing u r om ca s rspund la ntrebarea ce le adresa
Europa. Ce vrei? Tot suflarea romnesc ne
lese atunci c mna providenei este ntins preste
acest pm ent i un frem t coprinse ntreg poporul
de la o margine a ere p n la cea-lalt; se prea
c umbrele marelui mprat Traian i a tuturor ero
ilor carii ai lucrat i saU jertfit pentru nemul ro
mnesc apruse printre noi, spre a ne mbrbta la
fapte noui i mari.
Neted, i limpede, clar i categoric fu rspunsul
ce am dat E uropei, cnd i-am spus ce suntem, ce am
suferit, ce vrem. Acel rspuns era eit din rostul
unei origini nobile i puternice, era espresiunea
voinei unei naiuni vi., hotrt de a pune n lu
crare ceea ce voia.
A tunci i credina depus n luptele ce se desfiurar isbuti mal presus de ateptrile tuturor.
Bine-cuventarea cerului sa revrsat preste noi i
e providenial c serbm adi ndeplinirea a 3 de
cenii a memorabilului an 1857 p rin imne de recunoscin nlate ctre A -T ot-P uternicul D -deu, la
snirea acestei mree Catedrale a vechel si venerabilel M itropolii a Moldovei, c serbm acest ani
versare a renascerei nemului nostru n acest ve
che cetate, care a luptat ca conductore a tuturor
cu un patriostim admirabil i cu o abnegaiune rar

s An i r e a

m it r o p o l ie i

m o l d v ie

123

p en tru realisarea visului de aur al m ultor f i m ul


to r generaiuni.
nconjurat de popor i armat ai venit, Sire, ca n
tim p u l de glorie i de mrire a patriei, oa s dai m ultm it cerului c ne-a ocrotit miraculos p rin grelele
ncercri ce am strbtut, c ne-a ridicat sus, c ne-a
constituit puternic i c ne-a ajutat s ridicm acest
m re biseric, fondat de piosul M itropolit, al c
ru i nume se pronun si adl pretutindeni cu iubire
i veneraiune. Jumetate de secol au stat ruinile ei
dinaintea nostr,, ca semne ale neputinei n care tr
iam , cci nu simiam n noi puterea de a termina cl
direa nceput. Ceea ce era ns cu neputin nainte
ca. Maiestatea Vostr s nale falnic stegul Rom n,
a fo s t uor dup ce ne- condus cu nelepciune i
virtute, cu vitejie i prevedere, ca s cirn, s vedem
i s pipim c Romnia, n fine ne aparine noue i
urm ailor notri, c suntem n stare, cnd pericolul va
sosi, s o aprm cu pepturile i inimile nostre.

Credincioi i suntem, cci ai avut i ai mare cre


d in n noi, credincioi i suntem, cci ii n mna
inim os drapelul onorez i al viitorului patriei.
M ulm ind A Tot Puternicului, c a nlat i a
ntrit ara acesta, ridicm cu toii rugi fierbini
spre CeriU, ca s ocrotesc i s ntresc pe Maie
statea Vostr, piosul, neleptul i vitezid nostru Rege,
p e buna i virtuosa, blnda i geniala nostr R e
g in i p e dinastia fundat de Maiestatea Vostr.
Triasc MM. L L . Regele i R egina !
Triasc R o m n ia !

124

SNIREA m i t r o p o l i e i m o l d a v i e

D u p D. Ministru Sturdza, D. Ornescu, ajutor de


prim ar, a rostit. n num ele comunei, urm torul dis
curs :

Discursul d-lu Ornescu, ajutor de primar.


Sire,

Moldova, parte n etern inseparabil a Romniei


serbez ad o mare dat. Mitropolia acestei frum ose
regiuni, de 54 ani, stnd n ruine, noi perdusem
ori-ce speran. Maiestatea Vostr ai ridicat-o n
un mare l splendid edificiu. R eligia, templele ei
sunt o necesitate, rspund just naturei morale a
omului.
Bisericile, marile monumente religiose, vorbesc
p l cu t p o p o ru lu i: p rin nlimea stilului, p rin f r u
museea form elor rpesc omului respect, admiraie
i transm it posteritei ideile i civilisaia tim pului
n care s ati nlat. I n van se atac, se contest
religia, divinitatea.
E xistena lui Dumnedeu este manifest la fte-care
pas n natur, spiritul divin se recunosce n cor
p u l visibil al universului. Conceput dupre divul seu
F undator i m arii dascli al bisericei, religia cre
tin e una din sursele principale, una din basele
cele mai puternice ale civilisaiei lumei, ea este n
armonie cu adevratele interese ale societei, pro
gresele sciinei, cu puternicia S ta tu h modern.
Capitala a doua, ca i ara intrig, vede cu fe
ricire c, dupre cum sub D om nia Miestdel Vostre,
tote instituiile erei au luat o desvoltare fe ric it ,
f

s n ir e m it r o p o l ie !

m o l d a v ie

125

i Biserica strmoesc a fost n prim ul loc obiec


tul A ugustei Vostre so licitu d in i: Curtea de A rge,
Trel-lerarcli i M itropolia Moldovei vor rmnea
n veci p en tru acesta neperitore dovedi.
Triasc Regele i R egina R om niei !
Fac Cerul ca s conduc m uli ani destinele
re la ntrire, la glorie, la cultur.
Triasc n etern Rom nia, scumpa nostr a r !
Pe ln g cele trei cuvntri de mai sus, m ai este
i a patra, forte miedos n m aterie istoric i m o
ral, pregtit p en tru ocasiunea snire C atedralei
de ctre I. P. S. S. Arhiepiscop Mitropolit al Mol
dovei si
i al Sucevei si
5 E x arh Plaiurilor D. D. iosif
Naniescu. A cest im portant cuventare ns, din
causa orelor forte naintate, nu s a m ai rostit, d ar
tocm ai n acest prevedere se i publicase deja n
o anum it brour, care sa m prit publicului 111 un
num er de m ai m ulte mii de exemplare.
T otul sa term inat -n Biseric aprope de 2 ore p.
m. iM. S .lie g e le plec pe jos cu suita reg al p n la
porta Mitropoliei, unde primi defilarea corpului ofie
resc, a trupelor din garnison, fiilor de militari i a t u
tu ror celor-lalte scoli, conform program ei oficiale.
(D escrierea dilel de 23 A prilie
este luat d u p re jurn. Liberalul
din IasI, cu m ici rectificri).

E.

S K I T E BI OGRAFI CE
D IN Y IA A

Mitropolitului Ungr.-Ylach. Filaret Il-lea, 1791


i ale altor persone bisericeti, cu care el a fost
n relaiuni ele aprope.

(U rm are; vedi No. 1, anul al XI-lea).

M iiie iu l pe L u n a A u g u s t 1780 .
T iprirea lui sa nceput la Iulie 23, i sa ispr
vit la 24 Septem briu. In prefa, Filaret ne spune,,
c acesta lun i trag e num irea de la m p ratu l
Rom anilor O ctavian A u g u st; dar la noi cretinii
este potrivit acesta num ire i n acea privire, c n
acest lun se serbez doue auguste, sau prea strlu
cite praznice cretineti: unul la 6 ale lune, Pro
slvit scliim bare-la-fa a Dom nului, cnd sa m a
nifestat slava lui cea dum nezeesc sfinilor Apostoli,

SCHIE BIOGRAFICE

127

pe m u n tele T ab o ru lu ; al doilea, la 15 ale lune:


A dorm irea Sfintei Feciore Mriei, d u p carea ea sa
n lat cu tru pul la ceriu.

Mineiul pe luna Septembriii.


In esemplarele ce le-am avut la ndem n lipsau.
frontespiciul i p r e f a a ; dar de sigur c i acest Mineiu a avut prefa, ca i tote cele-lalte.
Spre dovad, ne rap o rt m la ediia fcut n anul
1805, la Buda, de doctorul i profesorul lo an Molnar, cu cheltuela E piscopului de A rge losif. Mine
iul acesta are prefaa, ca i tote cele anteriore i
dupre acela model, precum am vedut 111 urm. De
i nu putem decide cine este autorul e, F ilaret sau
altul, totui dm aici cuprinderea e. O bservm tot
odat c sub acest precuvntare nu se p une su b
scrierea autorului, ca la cele-lalte minee tiprite la
Romnic, care tote la precuventr aii subscrierea
autorilor, K esarie ori Filaret :
L u na acesta, se dice 111 prefaa de la Buda, lun
care este a eptea de la Martie, ia Evrei, nainte de
robia Vavilonuiu se dicea A thanim ; er dup robia
Vavilonulu, Tier. In acest lun E vreii dup ad u
cerea rodurilor, fceau praznicul corturilor spre
amintire de petrecerea cea de 40 de ani n pustie.
L a Evrei mai era nsem nat acest lun,, cci n cur
gerea ei a prim it Moisi a doua or tablele lege pe
m untele Sinae; n ea sa nceput la Sinaia facerea
cortului M rturiei; n ea o d at 111 an preotul cel
m are intra 111 Sfnta Sfintelor, ad ucend jertf p e n
tru sine i pentru p op or; 111 ea s a sfinit T em p lu l

128

SCHIE BIOGRAFICE

lui Solomon i sa str m u tat n el sicriul l e g e ; de


la ea se ncepea periodul iubileului de 49 ani, sau
cele 7 sptm ni de ani.
Rom anii au num it luna acesta September, adec a
7-a de la Martie, cnd Cesariul A ug ust a stabilit
nceperea indicionulu, carele era n legtur cu adu
narea djdiilor de la supui. Macedonenii num eau
acesta lun g gorpieos; er A thineni, M emaetirion,
pen tru c n curgerea e severiau e serbtorea n u
m it Memactiria n cinstea deulu Dios (Iupiter), pe
care l credeau e c am estec i tu rb u r pm entul.
Vorbind despre indictionul, carele se ncepe de
la Septembrie, spune c noi serbm indictionul, nu
p e n tru c sa legiuit de A ugust Cesariul, ci pen tru
c n acest di D om nul Christos a in trat n sina
g o g i a cetit cuvintele proroculu Isaia, care s au
m plinit ntru densul.
Serbarea indicionulu s'a stabilit de nteiul Si
nod de la Nikeea, carele a voit prin acesta a stabili
era cretin de la triumful cretinte asupra p g nism ulu prin victoria m arelui Constantin, asupra
tiranului Maxentie, cel din urm m prat p g n
al Romanilor. De la acest lun i de la nteiul si
nod de la Nikeea, au. ncep ut tre p ta t a se orndui
serbtorile cretineti si serviciile bisericeti n cinstea sfinilor, carii au proslvit biserica cretin prin
faptele, nvturile i suferinele lor, p e ntru num e
le lui Christos i p e ntru credina cretin, i crora
tre p ta t sfinii fctori de cntri i canone, le-au
ntocm it slujbele bisericeti.
A duce apoi tem eiuri din Scriptur i din cuvintele
5

SCHIE BIOGRAFICE

129

sf. lo a n Dam askin, despre m area nsem ntate ce


are n Biserica cretin
cinstirea sfinilor, si cum
>
trebu e cinstit pom enirea lor, pentru ca s fie n
adever spre cinstea i proslvirea lui D um nedeu,
carele -a proslvit pre dnii.
L a finele acestei precuvntri, este o ntiinare"
a E piscopului Iosif al Argeiulu, n carea du p ce
laud pe Doctorul lo an Molnar, profesorul din A cad e
m ia Clujului, carele a ntreprins tiprirea la B uda a
mineelor reposailor E piscop Kesarie i Filaret, Io
sif dice: Fiind-c m ulte greale sau n t m p la t la
tiprirea dinti, l-am sftuit (pe Molnar) ca m ai n
ti s fac n dreptarea acestora, i aa s fie lucrul
ostenele sale deseversit, si ascu ltn du-n e n e-au rugat, ca cu ori ce mijloc vom socoti, s se sevreasc acest m are trebuint,
j 7 iari
j aicea de unde si
?
tlm cirea i tiprirea dinte sau fcut. i aa noi
cu voia i blagoslovenia Preo-Sfinitulu nostru Step n Mitropolit Ungro-Vlahie K yriu K v r Dositlieiu,
puind n lucrare prin omeni cu tiina am ndu ro ra
limbilor, elinet i romneti, i m ai m ult prin oste
neala unui p rea cuvios printe ce au st tu t i uce
nic acelor doi fericii Archiere, sau n d rep tat grealele cele m ai mari, ct s'au putut, a t t cele din tlm
cire, ct i cele din tip r ir e ....... i s'au pus la sfr
itul lor grealele i ndreptrile.
L a finele Mineiulu de la Romnic, Ierodiaconul
Anatolie ( x) spune despre sine, c nsui Episcopul
5

(J) Cum c Ierodiaconul Anatolie era u n c rtu ra riu ales pe acele


tim p u ri i calig raf distins, dovedete un Manuscris m are n folio,
gros de un la t de mn, i coprin^end m ai m ulte m aterii. Scrisorea
este forte frum os, negr i roie. L a nceput are un desemn fr u -

130

SCHIE BtOGRAFlCE

F ilare t a n d rep tat tlm cirea acestui Mineiu; er


el a prescris, a tocm it i a aedat slujbele praznice
lor m prteti i ale sfinilor, avend corector pre
Monahul Rafail de la Hurez. D u p acesta, ntru o
not lung, D irectorul tipografiei Ierom onahul Ioachim, cerend scuz de la publicul cititoriu, p e n tru
grealele ce sar fi strecurat fr voe n acest n
tins lucrare, spune, c lucrarea acesta a d u rat trei
an i; c sa nceput cu luna lui Octombriu. i sasfrit cu Septem briii; c la tiprirea acestor Minee, ce
snt cele dinte n lim ba romnesc,7 Anatolie si
? el
aii luat o p arte activ, Anatolie, ca ajutorii! la n
d rep tarea tlmcire, ca prescriitoriti i aedtoriu
slujbelor; er Ioachim ca ostenitorii! diua i noptea
la diorthosirea, (coregerea) tipriturilor.
Cu luna lui Septem brie s a u ncheiat tote cele 12
Minee p e n tru prim a or traduse i tiprite n lim
b a rom n. Meritul traducere!, precum am vedut,
este al Mitropolitului Grigorie, carele el singur, fiind
forte iscusit n lim ba grec, le-a trad us romnete,
a ju tat de ucenicii se, toi omeni distini prin nv
tur. Ia r tiprirea i revisuirea sau fcut de E p is
copii K esarie i Filaret, a n u m e : K esarie a tiprit Min e e le p e lu n e le : Octombriu, Noembriu, Decembriu,
Ianuariu, Februariii, Martiu, i pe cnd se tiprea
Mineiul pe Apriliu, el a murit. Opera a continuato
Filaret, cu aceiai rv n i ciin, publicnd n c u rmos. Anatolie este subscris grecete, n calitate de ierodiacon al
Episcopiei R om nicului, i data este latinete : M D C C L X X Y III.
E ste i pecetea lui, ca rea rep re sin t o coron, num ele A natolie i
d ata 1777. M anuscrisul se afl n B iblioteca repos. Episcop Dionisie.

SCHIE BIOGRAFICE

131

gerea anului 1780 tote mineele remase, anum e: pe


lunele Apriliu, Ma, lunifi, Iuliu, A u gust i Septem briu.
Isprvirea tiprire Mineilor de F ilaret a fost un
evenem ent de bucurie i cu nerbdare a teptat n
viaa religios a poporului rom n din tote prile.
De aceea toi sau grbit, din tote rile romneti,
a i le procura pentru podoba i nlesnirea cultului
divin bisericesc, avnd n ele serviciile religiose nu
num ai ale srbtorilor anuale, dar i ale fie-cre
dile n curgerea anului. Monastirile, Episcopiile,
Boeri p e n tru Bisericile lor i toi ctitorii Biserici
lor din Muntenia, Moldova, A rdeal au n d re p ta t
privirile lor la Eomnic, de unde au procurat aceste
cri preiose, i care pn astd se pstrez n
m ulte Biserici i se servesc nc cu ele, de i a tre
cut o sut de ani de la edarea lor. E le a servit de
m odel la ediiile fcute n urm la B uda n U n g a
ria, si n Monastirea N em tulu n Moldova. L im b a
lor a rmas m ai intact p n astd, ca model de
sim plitate i popularitate.
A t t Kesarie, ct i F ilaret au fost ucenici a Mi
tropolitului Grigorie, de aceea ntre deni erau vecli
legturi amicale pe trm ul ciine, de aceia vedem,
c Filaret, nc ca A rchim andrit al Mitropoliei, n
anul 1775 a tiprit n tipografia E piscopului K e
sarie de la Rom nic Oiniliariul, sau cuvintele sn
tului Macarie cel Mare al Egiptului. Apoi dup ce
n anul 1776 fu rdicat la tre p ta de Mitropolit ti
tularii! al Mira-likie, a p ublicat n anul 1777 cea
slovul n tipografia Mitropoliei din Bucureti. Apoi,

132

SCHITE BIOGRAFICE

asociindu-se cu Kesarie E piscopul Romnicului, au


e ditat n acelai
? an,7 n Bucureti,
7 Mineiul obstesc,
i
sau Anthologiul, cuprindetoriu de serviciile biseri
ceti la tote serbtorile anuale din cele 12 luni. Din
aceea ce ne spune el nsui (Filaret) n prefeele
Mineelor sale, c a conlucrat la tiprirea lor i sub
Kesarie,7 si
c la morte a lui K esarie el era la denx
sul, de i m ortea aceluia a fost grabnic, deducem,
c Filaret, ca Archiereu titulariu, tria mai m ult n
E piscopia de Romnic cu Kesarie, ca un vicariu i
ajuttorii! al aceluia.
Filaret, continund episcopatul seu la Romnic, a
continuat i activitatea sa ii tiprirea i publicarea
crilor bisericeti. Dup isprvirea Mineelor, n anul
1781, a p u blicat Cazania, adic cuvinte de cetit n
Biseric la s e rb to rsi Duminici: n anul 1 7 8 2 Molitvenicul, sau carte de rugciunile preoeti la deo
sebite servicii religiose publice i p r iv a te ; n anul
1784 Cuvintele sntului Tlieodor S tu d itu l, traduse
din lim ba sim pl grecesc. D easem inea Catavasieriu l; P saltirea; Cazania din-nou i E v an g e lia ; la
1 7 8 5 Pentico star iul, carele cuprinde serviciile bi
sericeti ale cinci-decimei, de la Pati p n la D um i
nica tuturor snilor. L a 1 7 8 6 o n ou ediie de
Minee Triodul, sau serviciul bisericesc al postului
Mare; la 1787 Liturgia, Slujba sntului S tilian, tr a
dus din grecete, etc. (Vedi Catalogul larca, edit.
1873 p . 15 17).
?

>

Filaret, pentru nvtura lui, pen tru darul cuvn


tului, p en tru zelul seu pstoral i p en tru ostenelele
sale la cultivarea i m bogirea limbei rom ne se

SCHIE BIOGRAFICE

133

b u c u ra de o stim obtesc ntre contim purani se.


Ca dovad la acesta, voiu cita pasage din scrisorea
Marelui visternic al ere iD ik e o fila x a l Patriarchie
Ian a k i Vcrescul, carele n anul 1787, isprvind cea
dinteiu G ram atic a limbe romneti, o trimite mai
nteiu spre observare i criticare E piscopului Filaret.
V crescu ncepe aa scrisorea sa:
Pre cinstitului, sfinitului, iubitoriulu de D um nedeu E piscop a sfintei Episcopii Rom niculu i C raiove, Exarcli S oului Severin, K ir Filaret.
i la cine alt se cuvine, scrie Vcrescul, a se
areta m eteugul cuventului, de ct la ndrepttoriul
de cuventul adeverulu? i la ce alt se pote cerca
m etalul aurului i argintului, de ct la p e tra cea
cerctore? D um nedeescaprovedin, carea te-aii po
vuit spre rvna acetii nvrednicir, de a fi adic
ndrepttorii! de cuventul adeverulu seu, te-aii g tit
m ai nainte, ca pre un vas priimitoriu de acest mai
pre sus de to t cuventul firesc dar, m podobindu-te
i cu sciina cuventului firesc, i sau pen tru cci
erai m podobit cu sciina cuventrei fireti, te-aii
fcut ndrepttorul i cuventrei cei preste fire, sau
p e n tru c te-a u ales a fi ndrepttorii! cuvntrii cei
preste fire, te-aii m podobit i cu sciina cuventului
firesc, acum eti ndrepttorii! i al unui cuvent i
al a ltu ia 1'. Apoi vorbind de ntreprinderea sa de a
com pune o gram atic romn, de carea p n acum
era lipsit lim ba nostr, ncliee: Cnd urm ez ca
i acest g ram a tic s- iea nceputul seu din Me
hedini i Rom anai (i), iari din eparchia sfineniei
(!) L ocul natal al Y crescului.

134

SCHIE BIOGRAFICE

tale, de unde au nceput a se zemisli, au a nu firea, au


perdania eC1), ce m at rem ne s fac alt, de ct la
iubitoriul de cuvnt i fericitul teu suflet s o clir z e s c . Y crescu face o privire istoric asupra
istoriei Rom nilor din Dacia, i a limbe lor, carea
prin amesticul cu poporele streine, m a ales slave,
s a prostit i a re m a s n e c u ltiv a t n curgere de 1583
de am ; apoi iari a nceput a se cultiva de la anul
1688, cnd sa trad u s i tip rit Biblia, de ctre erb a n Cantacuzin. D ar totui cele-lalte crtbisericest
e rau to t n lim ba slavon p n n dilele fericiilor
Ierarcln a R o m n ic u lu : Dam askin,7K esarie si
5 Filaret.
A dresn du-seiarlaF ilaretd ice: nelepte Printe!
Am ostenit i am obosit strduindu-m e, n u ca s fac
G ram atic, ci num ai bgri de sem asupra G ra
maticii a limbe nostre. Un D um nedeesc printe i
Dascal bisericesc m a u supus ntru acest trud, cu
a me face vinovat cnd nu voii face un bine ce a
p u t e a ..............n t m p la re a i norocul de m ulte or
face aceea, ce nu pote face tim pul i vremea. U nde
putem gsi duchovnic Ierarch, ca s judece n tain
i nu de fa? i acela plin de nvetur s pot
judeca G ram atica, i acela E piscop Romniculu,
Eparcliie de unde sau pierdut a fi G ram atic, care
s voesc s- dea nceperea de acolo, acel destoi
nic a-m n d rep ta grealele ? A cela ndrepttorii! la
cte am trecut cu vederea ? Unde putem gsi vreme
(1) V cressul spune privirea sa istoric, c coloniile rom a
ne au fost aecjate de T raian ii Oltenia i n T ransilvania; c
n O ltenia sa nceput limba rom n, c acolo s:a corupt i am e
stecat cu elemente stre in e ; tot de acolo trebuia s ias mal
n te si
J cartea rom nesc si
? G ram atica.

SCHIE BIOGRAFICE

135

a unui Mitropolit i archiepiscop al ere, iubitor de


a vedea lucruri de folos patriei? Unde putem gsi
prinip sirguitoriii de cele de folos p a trie i? U nde
putem gsi frai boer, care s n u -m judece ndrznela, ci s-m laude r v n a ? De aceea i fericesc
momenturile, ce aduc a ttea ndestulri n en d jd u
ite n vreme. i de aceea adu cend acest ostenel a
m ea n minele sfineniei tale a unui judectoriu, n
tocm ai urmtorii! num elui propriu ( ), i m podobit
i cu tote cele ce sunt trebuinciose spre nfoarea
acestei cri, me rog ntru Christos, fii sirguitoriii, a
fi acest ncepere de nvtur, er nu privelite
de trecere de vreme Vcrescu spune, c se ocup
cu afacerea unui Lexicon romnesc, pre carele, dac
el nu se va nvrednici a-1 isprvi i da la lumin,
va lsa acest sarcin fiilor si trupeti i gram aticet, ca o clironomie a dragostei, rvnei i silinei
sale p e n tru binele, cinstea i folosul sim batrioilor
i a patriei. 1787 Ian. Al sfineniei tale ntru Chri
stos fiiu smerit i g a ta slug. Ianake V crescul Dikeofilax al Biserice cei m ari a Rsritului i m arele
vistieriu al prinipatulu Valacliiei. Cu m na m e a .
(Copie de pe acest scrisore sa g sit ntre h r
tiile R eposatulu A rchim andrit Isaia G iuc, egu
m enul M onastire Socola).
G ram atica lui Vcreseu sa i tip rit la Romnic
n acelai an 1787. De unde se nelege, c Filaret
'a fcut observrile sale, le-a comunicat lui V c
rescul, i a fost gata de a o da n tipariu, precum
sa si realizat.
(1) Filaret nsem n iubitoriu de virtute.

136

SCHIE BIOGRAFICE

N oiunile ce le-am ad u n at p n acum privesc


p a rte a cea b u n a E piscopului F ilaret. A dogim la
urm i un docum ent, carele ne descrie forte reu
pre acest E piscop, ca pre un om neonest, in trig an t
politic fin, carele i trim etea spionii se n tote prile
nu num ai n er, ci i n alte er, precum n A ustria,
n Rusia, n T urcia, spre a urm ri acolo planurile
politice privitore la R om nia, i a profita de ele n
interesul seu de a se face E piscop i apoi M itropolit;
i c el tot din asem enea m otive ar fi otrvit pe am icul seu. K esarie, p en tru care to t era i cu deo
sebire O ltenii ar fi d eclarat D om nitorului, c de-1
va pune E piscop la Rom nic, va fi ucis cu petre.
D ocum entul acest at t de neg ru pen tru m em o
ria lui Filaret, i carele are tre b u in a fi cernut
prin o critic sntos, pentru exagerrile sale asupra
lui Filaret, este publicat n tomul a lX II I -le al A n a
lelor Societe istorice i arclieologice de la Odesa,
edat n anul 1883. Docum entul este o scrisore 111
lim ba latin cu traducere rusesc , trim is prin
Graful R um ianev K niazulu Potem kin n anul 1783
de un clugr Unguren, carele fusese prim it n cle
rul Munteniei i pentru nvtura lui fusese rdicat
la dem nitatea de E x a rh al Mitropoliei de Bucureti
i dascal de teologie. E l se pusese n relaiun intime
cu Filaret, acesta i ncredinase diferite misiuni p o
litice prin Rusia, prin A ustria i la Constantinopole,
dar n fine Filaret l disgrai, i acela acum fu silit a
prsi era-R om nesc, a trece n Rusia i acolo a-
cuta protecia i existena, propuindu-se, ca aducetoriii de coloniti pentru G uvernia Chersonulu, din

SCHIE BIOGRAFICE

137

deosebite ri limitrofe. n scrisorea sa acest clu


g r i vars tot veninul asupra E piscopului Filaret.
Noi o reproducem aici n t r e g i :
Pre strlucite P rin c ip e ! C dend la piciorele strlucire vostre, nzuesc la protecia v o s tr : ca s-m
fie mie strlucirea vostr ajutoriu, scut i acoperem ent. E u m am nscut n Ungaria, sunt de nem
U nguren, acolo m am educat. Am nvat 111 U n g a
ria, n G erm ania Filosofia i Teologia. n Yalacliia,
la Mitropolia din Bucureti m am tuns monacii,
m am fcut egum en i ieroldrixu, adic dascl de
Teologie, Exarcliu, adic inspector principal. n
anul 1781, N oem briu 2, am fost trimis de E pisco
pul F ilaret al Rom niculu n G erm ania (Austria),
spre a me inform a: ore cu adevrat are s fie rsboiu,
i n tim pul rsboiulu, Yalacliia va rm nea 111 st
pnirea Cesariulu sau va fi respub lic? C t oste
este narm at, cte ceti ntrite, ct proviant, i
n ce loc are casa A ustriei? (Spuindu-m, c dac
Yalacliia va rm nea n stpnirea Austriei, dac
are ndeajuns numr de oste i provisiun, atunci
noi de tim puriu s nzuim la proteciunea Austriei),
i cu acest scop m am dus i am parcurs to t era
Cesariulu, ntorcendu-m 111 Bucureti, tote le-am
a r ta t E piscopului Filaret, i i-am d a t scrisorile de
rspuns de la toi aceia crora E piscopul le scrisese.
De aceea E piscopul F ilaret m a ascuns de C aragia
si
5 de Consulul rusesc Lascarev. E u socotiam c cu
cltoria m ea am adus folos Valacliie, si c ea fr
fric trebuia s se alipesc la stpnirea Cesariulu.
D a r sa n t m p la t lui Filaret s aib (?) cu princesa
Biserica Ortodox Romn.

3.

138

SCHIE BIOGRAFICE

Brancovanu, fapt pre carea publicu o tie tot Valacliia, i n ast-feliu de ncurctur fiind Filaret, tot
planul seu mi l-a comunicat, adic ca eu cu acest
scrisore seu cu cartea de milostenie (care carte este
fals si nscocit, ca cum eu as avea frat si surori
n robie la Turci, cci eu din mila lui D um nedeu nu
am frai i surori n robie, precum tie A rchim andritul D am askin (*), s me duc n Rusia prin R u
sia A lb la Petersburg, din P e te rsb u rg prin g rani
ele rusesc i ttra sc n Polonia, er din Polonia
n Valachia, i n acest cltorie cerend milostenie
s me informez, unde vor fi trimii acei trei gene
rali ruseti, i cte corpuri de oste are fie-care ge
m i si n ce num er si ca s me informez cu subtilitate si de tote cele-lalte a r t ri: s me ntorc la
E piscopul Filaret, pentru care el me va trim ite la
P o rta Otoman, ca s primesc de la Sultanul o respltire e x tra -o rd in a r , pentru ostinela mea. Din
p artea sa Filaret a fgduit c va strui a mi-se da
din banii principatului Valach (Voloscago) o sut
de pungi, adic tre-deci i p a tru mii de ruble, p re
cum au d at in anii trecui la doi A rchim andri
Dositheiu i Dorotlieiii (2), (carii am ndoi acum sunt
egum eni n Bucureti, unul din e n Monastirea
Srindariu, altul n Monastirea sntului loan Botez7

(1) Acest A rch im an d rit se vede, c i el era, un pribeg din


A rd e i; el petrecea n o monstire rusesc M agar-Liubensk, i
cu nvoirea guvernului rusesc se dusese in Transilvania.
Aces t D am askin, precum se yede mal departe, era cunoscut
n V alachia i era amic cu au to riu l scrisore. P rin el sa dat i
acest scrisore Kniazulu! Potem kin ; tot el a tra d u s o din la ti
nete n rusete.
(2)
Dositlieiu n anul 1787 din E g u m en al Monst. Si. loan fu
red icat la tre p ta de Episcop al B uzeului, de M itropolitul Cosma,

SCHITE BIOGRAFICE

139

toriul, i acei archim adrii au fost pion n Rusia)


unul din e m i-a spus, c ar fi c p ta t n Rusia
cruce ! i tu, m i-a dis el, pentru ce nu te duci n
Rusia. Intre altele m -a dis F ila re t: cnd am ajuns
n locul E piscopului K esarie (pre carele Filaret l-a
otrvit) n u te voitt uita; pre acel E piscop Kesarie Domnitoriul i Mitropolitul voiau s-l fac Mitropolit de
Bucureti, tot V alachia sa rdicat contra lui Filaret
i voiau s-l ucid cu petre, din c a m c E piscopul
Kesarie murise pe neateptate, i c F ilaret l-a ucis,
ca s ocupe locul reposatului Kesarie. T ot B anatul
Craiovei a strigat i a dekiarat D om nitoriulu A le
x a n d ru Vod nscris: dac F ilare t se va face E p is
cop de Romnic, 1101 l vom ucide cu petre. In acest
turburare mi disese F ilare t: o s te trim it 111 Constantinopole cu scrisori la prietenii mei Turci, i ca
prietenii lui Filaret Turcii s-i scliciteze lui de la
Sultanul firman, adic ucaz, n carele s se dica,
Filaret pentru serviciile fcute p n acum Porii
s fie E piscop al Romnicului. i cnd eu. am adus
din are g ra d acel firman al Sultanului i l-am dat
n m nele lui Filaret, ct de bine mi-a p ltit el
ostinela mea,7 si
5 recunosc, c am rmas m ultm
? it de
rspltirea lui. De acest firman tot Valachia s a
mirat, cci nici-o-dat nu se fcuse E piscop cu fir
m an sau ukaz de la Sultanul, afar de Donmitoriu i
de Patriarch. Iar pre Episcopi 11 face Mitropolitul
sul) Domnia lui N icolai M avrogeni. A cesta este Dositlieiu Filitis,
carele la 1793 fu redicat la M itropolia ere. DorotlieitI din egumen
al S rindariulu, la a ru l 1791, fu redicat de Mitropolitul Cosma la
tre p ta de A rcliiereu ti'-ularra cu rangul de M itropolit al T raianupole.

140

SCHITE BIOGRAFICE

i ncunociinaz pre D om nitoriu; ci singur F ilare t


s a fcut E piscop p rin firman saii ukaz de la S u lta
nul pentru serviciile lui Turcilor. E u n sfrit din
tote acestea am cunoscut, c Episcopul F ilaret nu
voete a se afierosi Austriei sau Rusiei, sau a nzui
la ajutoriul acestor Staturi, ci voete num ai a p reda
sngele cretinesc Turcilor prin mine. L as cele
lalte ce mi sau dis (de el) la solia m ea n Rusia, cum
me nve s me conduc aici, F ilaret i amintiii
m ai sus cei doi A rchim andri, carii, precum s a scris
m ai sus, fusese spioni 111 Rusia (adic Dositlieiu. A rchim andritul din Bucureti de la Monastirea sntului
lo a n Boteztoriul i Archim andritul Dorotheiu de la
M onastirea Srindariul), ci vo iudekiara num ai aceia,
c se ju r naintea m ea Filaret i amintiii A rchi
m andri, c nic-o-d at nu trebue a crede pe Rusia,
fiind c nsi m pertesa Rusiei a fgduit !Mitropolituln Grigorie i principilor romni, c p n la
sfritul imperiului rusesc va apra Valachia. A r ii
treb uit s se cred, c cuventul m prtesc este ne
schim bat, dar fund-c acum Valachia iari s a dat
Turcilor, iar acum d V alachia Cesariulu, contra
fgduinei sale, i alte ponosluir, despre care nu
voesc a mai vorbi i seri. L a acest solie a m ea n
R usia a p articipat i nsui Mitropolitul Grigorie, i
a afirmat tote, i toi au conchis,c este mai bine a
tri sub Turci, de ct sub Rusia saii sub Cesariul.
i n adevr, Domnitoriulu, Mitropolitului, lui F ila
ret, A rehim andriilor Dositlieiu i Dorotheiu i unora
dintre boiar, m ai bine le este a tri sub Turci, dar
ceia-lal de la m are pn la mic, cu deosebire aceia,

SCHITE BIOGRAFrCE

141

carii aii servit Rusiei cu credin n resbelul trecut,


suspin, p ln g i ori nctro se uit pretu tin d en ea
este m ortea i atept izbvire prin Rusia, p recu m
atepta Israil izbvire din E gipet.
La acest solie eii am fost isbit ca de trsn et i
abia am rem as cu via, dar F ilaret s a m irat i m -a
d i s : Ce i sa ntm plat aa de nprasnic ? Eii -am
respuns, c nu scii ce mi sa ntm plat. In adever eii
am prim it acest solie contra Rusiei i am eit din Yalacliia, dar cu inteniunea, ca s nu fac Rusiei nici un
rii, ci ca s scap din m nele lui Filaret, dar a ju n
gnd la graniele Moldovei i Poloniei, am m ulm it
lui Dum nedeu, c m a izbvit de F ilaret vndetoriul sngelui cliretinesc i de odat am trim is 111d r p t pre diferii servitori credincioi a mei, pe
tain n V alachia i s-m adune pre acei omeni,
carii au u rm at sfatului meii. i pre carii eii -ain aju
tat, pn la ese sute de familii, i cnd servitorii
mei au. gsit pre acei omeni i -au adus la ju r m n t
c vor m erge cu mine n Rusia, unii dintre e erau
din V alachia venii pre cheltuela m ea la graniele
Moldavie i Poloniei, p e n tru care eii am trit pe acele granie m ai m ult de un an, ad u n n d omeni prin
servitorii mei, ca cu dnii s vin n Rusia i s servesc
Rusiei, la ce voiii fi d e s tin a t; i de aceia am prsit
eii poveele lui Filaret, adic nu m am dus prin Belorusia (Rusia-alb), i n am voit s me deprtez de
D am askin A rchim andritul de L iuben sk i de egu
menul Theodosie de la Sichstria Sofronieva, i ca
s nu me vecj i s vorbesc cu dnii, ci m am dus
n Rusia prin Novi-Mirgorod, de acolo n Krem en-

142

SCHIE BIOGRAFICE

ciug. A ici eu m am p resen ta t la guvernatorul Iazik ov i -am d at suplic despre urm torele :
1. Ca s-m dea pm en t ln g rul D nipru p en
tru sese
sute de familii. 2. S-m dea un convoiu,.T

cu carele pe ascuns s aduc ci-va omeni de la


grania Moldovei la graniele Rusiei, prin Polonia,
cu servitorii mei, care convoiu s apere pe omenii
mei' de Le, pen tru c eu am vedut m uli omeni la
graniele turceti i moldoveneti, carii au eit din
R usia d up cele ntem plate cu generalul C lio rv a t(1)t
i m uli din acei fugari vedend, c eu nu voesc s
prim esc nici pre unul dintre deni p n nu me voiu
nvrednici s ved pre Strlucirea Vostr i s vor
besc p e n tru aceti omeni, i despre altele ce nu
am intesc aici.
3. Ca s scrie gubernatorul de K rem enciug la residentul rusesc, carele se afl n Varava, dac nu
pote insul s dea convoiu pentru aducerea m a sus
scrisilor omeni n Rusia, adic ca residentul s struesc a se da scrisore n U craina pentru libera tre
cere a am intiilor
omeni n Rusia din Yalacliia si
1

Turcia, sau ca gub ernatorul s me recom nde lui


X averie de la Liubom irsk Brigadirul regim entului
Unguresc, prin carele sar aduce n Rusia amintiii
omeni, p e n tru c de la graniele moldoveneti i
turceti, p n la graniele ruseti este teritoriul L iu bomiretilor, prin carele trebu e s trec acei omeni.
4. Ca s-m dea ukaz discliis, c ani va fi liber
de datorii ctre stat acel pm ent, pre carele l vor
5

(!) V e$ A nalele" Tom. V III.

SCHIE BIOGRAFICE

143

da mie i omenilor m ai sus scri, i d u p trecerea


anilor liberi, ce dare ctre stat se va impune acelui
pm ent, sau serviciu, sau vor ii e omeni m pr
teti. i acest ukaz dischis s se dea n m anele mele,
ca prin servitorii mei s-l trim it a se citi celor ese
sute de omeni, ca s cred c eu nu- amgesc.
5.
P n ce servitorii mei vor ajunge la grania
moldovenesC n tain, pn ce li se va ceti ukazul
si se vor aduce omenii n Rusia, G uvernatorul s-m
dea p a sp o rt ca s vin la P etersb u rg la Strlucirea
Vostr, ca s ve esplic cele scrise i m ulte altele
care aici nu sau scris. Aceste secrete eu nu le-am
descoperit Dom nului G ubernator lazicov, afar de
cele cinci punte. Ci -am spus num ai, cum a scris
m inciun E piscopul Filaret, c am nevoe sa cer m i
lostenie n Rusia, dar din luna lui F e b ru ariu p n
acum n am prim it nici o resoluie de la D om nul G u
vernator lazicov, i inform ndu-m e. c A rcliim andritul D am askin se afl n Monstirea L iubensk,
am luat pasp o rt de Iu D om nul G ub ernato r i am
venit n Monstirea Liubensk, unde contra povuire
lui F ilaret (ca s nu me duc i s nu vorbesc cu D a
maskin), eu tote aceste secrete le-am descoperit duciiovniceste la m rturisire A rchim andritulu D am askin n tim pul Marelui post, fr nic o sil i fric, i
am ru g at pre A rchim andritul D am askin s trad u c n
lim ba rusesc tote cele scrise de mine n lim ba l a
tin. Spre m ai b un ncredinare c eu voesc aservi
Rusiei cu credin dovidesc prin aciea, c eu. nainte
de acest am servit Rusiei n curgere de opt ani, cnd
cu pericolul de a-m perde cinstea, postul, viea i

144

SCHIE BIOGRAFICE

cu clieltuel am izbvit nite omeni rui din m anele


Turcilor, pen tru care am fost inut n arest epte
luni; cum pre acei omeni rui F ilaret fgduise a-
p red a Turcilor, i eii cu aj utoriul 1ui D um nedeu -am
liberat. Pre 1111 diacon grec anume Sofronie din Mitrofania, F ilaret noptea l-a d a t Turcilor prin omeni
narm ai de a- Sptriei i l-a trimes la grania tu rcesc, scriind c i acest diacon, dei este grec, este
din num rul spionilor ruseti, carii au fugit i c acest diacon ar fi descoperit Ruilor banii ascuni de
Turci, pre carii Ruii i-aii luat din M onastirea Geisek. Acest serviciu al meii este cunoscut i se va adeveri de m arturi vii, de acei pre carii eu i-ani li
berat. L a urm cu lacrimi cdend la piciorele Strlucirei Yostre, te rog ca pre norocul celor nenorocii!
ca pre lim anul celor nevoei! ca pre m ng erea
celor ntristai! ca pre scparea i ajutoriul streini
lor! a nu me nvinovi, c eii ostinesc pre S trlu
cirea Vostr cu acest scrisore a mea. Cu to t su
punerea ve rog a ine recom enda Maiestei Sale m
prtesei, ca sub protecia M aiestei Sale s pot
a-m i mplini serviciul la care voiii fi destinat i pre
carele l voiii putea p u rta cu acei <5meni, pre carii
am s-i aduc n Rusia, dupre starea i rang ul meii.
R o g s scriei D om nului G uvernator de K rem enciug, ca s-m i dea pasport pentru venirea m ea la
Strlucirea Vostr. A l Strlucirei vostre milostivului
m eu Dom n prea supus rob Subiectus perpetuusque
fidelis Servus Alexius Exarclia Valacliite Iegum enus
et Theologian professor Mitropolia^ Bucurestensi.
1783 Maiii 2 .

SCHITE BIOGRAFICE

145

L sn d la o parte nem ulm irele personale ale


clu gru lui U ngurean Alexie asupra Episcopului
Filaret, care au p u tu t proveni din nem plinirea do
rinelor sale pen tru serviciile ce spune c au fcut
lui F ilaret n misiunea sa de spion n Austria, i la
C onstantinopol, p en tru a-1 ajuta s se fac E piscop
la Romnic, constatm un lucru din tote spusele c
lugrului Alexie, c E piscopul Filaret era i un abil
politic i rafinat diplom at; c politica lui era ace
iai, ca i a Mitropolitului Grigorie, i negreit i a
altor patrioi nsemnai, anume, de a p stra i a n
t ri legturile politice ale ere cu imperiul turcesc.
Fusese o vreme, cnd Rom nii i din Moldova i din
Valachia ar fi preferat a se anexa la u na din p u te
rile vecine, la Austria, sati R u sia; dar vedend e n
curgere de m a m ult timp, c fgduinele ce li se
d a i de A ustria i de Rusia, nu sunt sincere, e sau
strns m a tare de Turcia, i aperau interesele poli
tice ale Turciei, ca pe ale lor proprii. De aceia videm pe Episcopul Filaret, carele era organ activ al
politicei Mitropolitului, negreit al Domnitorului, tri
m ind spioni prin A ustria i Rusia, ca s scie cum
m a bine s se pot pzi i pe sine i era, i pe
T u rcia de subm inrile politice ale Marilor S taturi
vecine. F ilaret a p u tu t s se servesc, contra du
m anilor personali, de ntervenirea Sultanului la sui
re a sa pe scaunul Episcopiei Romniculu, post la
care, precum am vedut, el avea m ari dumani, carii
nscocise asupr- grave calomnii.
Esem ple de felul acesta s au m a n t m p la t n erile romne. Voiii aminti un esem plu din Moldova,

146

SCHIE BIOGRAFICE

te m p la t cu do-spre-dece air m ai u urm de ct


al lui Filaret, anum e : In anul 1792 Episcopul de
H ui Iacov fu redicat la Mitropolia Moldovei prin
firman venit de la Sultanul ctre D om nitorul de atu ne A lexandru Moruz, p en tru motivul c Iacov,
ca E piscop de Hui, rescum perase un num r de
T urci din captivitatea Ruilor. L a acusrile de imm oralitate aduse de autorul scrisore ctre Kuiazul
Potem kin, voiu observa num ai atta, c n tote tim
purile la ocasiunea vacanelor la Mitropolie i E p i
scopii, au. fost m ai m uli aspirani. Cei mai cu p u
ine merite se fem esu forte de cei merito i spre
a- m pedica de a nu le ei nainte, nscoceau cele
m ai scrbose calomnii, pe care mai ales cei simpli
le credeau de a binele. Meritele lui F ilaret aii detep
ta t invidia m ultora din aspirani -au ndem nat a
nscoci calomnii asupr-. C lugrul Alexie, carele
i d a t te a titluri si de sciint si de servicii aduse
ere, nc pote s fi fost unui din aspirani, sau cel
pu in u nu l din cei simpli i lesne credetor. In to t
caul el era forte desgustat, i de aceia a p r sit
e ra i s a pus n serviciul Rusiei, de a ad u n a colo
niti p entru provinciile sudice ale Rusiei, num ai
s- p ot acolo asigura existena i o posiiune
onorabil.
Ceia ce este s ig u r, sunt fap tele patriotice ale
E piscopului F ilaret, pre care le-am vdut n urm ,
ct aii fost el pe scau n u l episcopal al R o m n ic u lu :
m unc p e n tru m bogirea literatu re nostre biseri
ceti, ca biserica n o str s nu fie n acest p riv in
m ai jos de ct alte biserici ortodoxe, g rec i sla-

SCHIE BIOGRAFICE

147

vou, si ca Rom nii 111 cultul lor divin s n u m a i aib


nevoie de alte lim bi necunoscute. A cesta a fost inta
si
d a t clerului nvetat
al R om niei de Mi? direcia
J
J
tropolii cei mari, ca Tlieodosie, Antim, Grigorie,
i u rm at de Episcopii cei demni, ca Dam askin, G ri
gorie, Parthenie i K esarie; aa a urm at, i de acela
spirit rom nesc a fost nsufleit i Filaret. Meritele
lui F ilaret au fost apreiate i 111 sferele nalte ale
ere; cci n anul 1792, m urind Mitropolitul Cosma,
Dom nitori ui de atunci Constantin Suul, m preun
cu sfatul ere au redicat pre F ilaret la trep ta de
Mitropolit al Ungro-Vlacliie.
D m aici un resum at de actele publice, ce sau
severit la strm utarea E piscopului F ilaret de la
Rom nic la Mitropolia Ungro-Vlachie, dupre cum
ele se afl 111 condica snt a Mitropoliei din B ucu
reti, spre se videa to t-o d a t ce forme se p ziau
atunci la alegerea Mitropoliilor 111 Muntenia.
D u p m o rte a Mitropolitului ere Cosma, tem plat
la 2 Septembrie, anul 1792, D om nitoriul Michail
Suu, adun nd Divan din clerul nalt i boeri ere,
aii ales n unanim itate pre E piscopul F-laret, apoi
prin scrisorea dom nesc de la 6 Sept. ctr P a tria rcliul icumenic Neofit, Dom nitoriul cere ecdosis p atriarcliicesc ctr Mitropolitul Stravrupolie Grigorie,
carele s proclam e i s instaleze pre F ilare t la sca
unul Mitropoliei. Domnul dice n scrisorea sa ctr
patriarcliul despre alegerea lui F ilaret i despre cali
tile lui: Fiind c pre sn ta Mitropolie de sub dom
nescul i stpnescul nostru t r o n a remas veduv de
ducliovnicescul e pstoriu, sfrindu- acum viaa

148

SCHITE BIOGRAFICE

fericitul Mitropolit al U ngro-Vlachie D. Cosma, la


2 ale curentei diminea, i toi cei de aici, ca dint r o gur, a t t cei din sfinitul cler, ct i cei din or
dinea politic, ne-aii propus, c iubitoriul de D um nedeu sfinitul E p iscop al Rmnicului, D. Filaret,
este vrednic de succesiunea acestei' pre sfinte Mitro
polii, m rturisind toi cu un glas i ru g n d u -n e cu
o socotin n e strm u ta t p en tru aedarea theofilie
sale la pstorirea cea de cpitenie local. De alt
p arte cunoscnd i noi dem nitatea persdnei respe
ctabile a tlieofilie sale, precum i calitile sufleteti
i spirituale ale 1u i ..............i c este cel m ai btrn
dintre Episcop . . . etc., am admis pre theofilia sa
la tronul Mitropoliei Ungro-Vlacliiei. A poi cere la
patriarchie recunoterea lui Filaret, i nsrcinarea
Mitropolitului Stavrupoliei de a-1 nstala.
Patriarchul rspunde Dom nului prin scrisorea de la
13 Sept., prin carea m puternicete, cu sinodul patriarchicesc, pre Mitropolitul Stavrupoliei a nstl
pre Filaret la Mitropolie. Pre F ilaret l num ete con
frate pre iubit, vrednic, probat, cuvios ntru t o te .
P atriarchul to t atunci a scris Mitropolitului Grigorie
al Stavrupole, carele tria n Bucureti, ca s pro
clame pre F ilaret Mitropolit, i m preun cu ceialal Episcop din er adunndu-se n biserica Mi
tropoliei, s fac forma de alegere biserices, carea
represint un feliu de votare sau balotagiu ntre ci
va candidai pui de form, i carea n limba bisericese se kiam,, psifiarei ipopsifiare sau aruncare
de sori, din carea to t-d eu n a es candidatul liotrt
d e m a i nainte. L a acest ocasiune candidaii pui de

SCHIE BIOGRAFICE

149

form au fost: Mitropolitul Lidie Grigorie, i Dosotheiu. Filitis E piscopul de Buzeu. A cest operaie
se face prin un prescript verbal trecut n C ondica
Sfnt, subscris de Archierei, carii au lu at jDarte la
jipopsifiare, sub preedinta A rchiereulu delegat na
dins de P a triarch la instalarea noului Mitropolit (*).
R eproducem aici prescriptul verbal ncheeat la
ipopsifiarea Mitropolitului Filaret :
Remind veduvM itropoliaUngro-Vlachie, fiind
c cel ce au fost pn acum Archiereu, D. Cosma,
'a sfrit viaa, din ordinul n a lt pre sfinitului Pa
triarch icumenic, D. D. Neofit, cu consimimentul
pre cucernicului i pre nlatului nostru Dom m toriu
lo an Michail Suul Voevod, am in trat n templul
sfintei Mitropolii a Bucuretilor, nsem nat cu am in
tirea sfinilor slvii!or i n tocm a eu Apostolii Im perai Constantin i Elena, spre a face sori p e n tru
cel ce are s primesc acest tro n veduv. i n ad e
vr nteiu am pus pre n a lt pre sfinitul Mitropolit
al Lide, D. Grigorie, al doilea pre iubitoriul de
D um nedeu E piscopul Buzeulu, D. Dositlieiu, i al
treilea pre iubitoriul de D um nedeu Episcopul Rom niculu, D. Filaret, carele a fost preferit celora-lali
p en tru pstorirea acestei Mitropolii. De aceea sau
trecu t i num ele lor n presenta Condic sn t 1792
( !) A cest ipopsifiare se pstrez, la noi i astd, d ar const num ai
n tru aceia, c n sera dinaintea jilel destinata p en tru chirotonia
unul nou Archiereu., c!-va A rchierel, convocai de M itropolitul,
se aduna n biserica M itropoliei, i la finele Vecerniei, dup o mic
cerem onie special bisericesc, se nchee u n p rescrip t v erb al n
condica sfnt, n carele se trece num ele candidatului ales de Sinod
i recunoscut de R ege, i i se face cunoscut, c adoua $i are s fie
cliirotonit A rchiereu.

150

SCHITE BIOGRAFICE

Sept. 23. S u b s c ri : Grigorie al Stavrupoliei, A nthim al Pogoniane, Meletie al Thebaide, Dositlieiu


al Buzeulu, Nicodim al Iliopole, i lo an Vcreseul Dikeofilaxul Biserice cei Mari i Mare Sptariti. P rescriptul verbal i subscrierile sunt n lim ba
grec. D u p acesta Archierei aici m enionai i cu
m arele Sptarii! Dom nesc Vcrescul au d at lui FiJaret urm toriul act pentru recunocerea lui n dem
nitatea de Mitropolit, tot n lim ba grecesc :
Fiind c i dupre alegerea comun a ntrege
obtii, sfinite i politicet, i cu consim im entul pre
nlatului, pre cucernicului i pre ncuviinatului
Dom nitoriu i crm uitoriu a tote U ngro-V lachie
D. D. lo an Michail Constantin Suul Voevod, n a lt
pre sfinia Vostr ai fost ales i p roclam at pentru
tot-d eu n a (pe via) Mitropolit acestei Mitropolii veduve a Ungro-Vlacliie, fiind c fostul D. Cosm a s a
m u ta t ctr Domnul. n a lt pre sfinitul nostru Domn
i stpn i P atriarch icum enicD . D. Neofit, cu sfn
tul de pe lng densul Sinod, conform ndu-se cu
vechiul obiceiu al locului, a prim it acest alegere
comun, i cu ecdos patriarcliicesc i epistol sinodal
mi poruncete mie celui mai mic, ca, m preun eu
fraii sfinii Archiere, afltori aici, s facem obici
nuiii sfiniii i bisericetii sori (psif), i s red ic p re
n a lt pre sfinia Vdstr la Scaunul cel veduv al U ngroVlachie. idec,supuindu-m eporunciK iriarcliicet,
cei date mie, mplinesc acest ordin sfnt, dorind n a lt
pre sfiniei Vostre din adencul sufletului: m uli ani
Stpne. 1792, Sept. 2 4 .U rm ez acele subscrieri,

SCHIE BIOGRAFICE

151

ca i la psfiare. (Revist. Biser. ort. rom. an. I X lima


O ctom br. p. 757 767).
Aceste recunocer i psiiier sau votri biseri
ceti erau num ai simple form aliti de adoua mn.
F ilaret era deja Mitropolit n d at dup m ortea p re
decesorului s e u ; cci n condica sfnt gsim, c el
ca Mitropolit al Ungro-Vlacliie, la 8 Septem briu,
confirm psifiarea sau votarea bisericesc a Arcliim andritulu Nectarie, carele se alesese ca succesor
al seu la E piscopia Romniculu. (Condica Sf. aceiai
Revist, luna N oem b. p. 841).
Din activitatea crturresc a Mitropolitului F ila
ret, cunocem, c el n anul 1792 a retiprit la R om
nic nc o carte, R azanta. P re sfinitul Genadie n
notiele biografice despre E piscopul i Mitropolitul
F ilaret, publicate n Revista Bis. Ort. Rom. pe anul
1881, lunele F e b ru ariu i Apriliu, ne spune ntre
altele, c a g sit n Arcliiva Mitropoliei din B ucu
reti un m anuscris grecesc n t i t u l a t :
(A dunare de diferite epistole poli
tice). In aceia coleciune se afl uu num er nsem nat
de scrisori ale Mitropolitului F ilaret ctr P atriarclii Biserice Ortodoxe, ctr m em brii Sinodului
Patriarchie de Constantinopole, ctr diferite persone, scrisori prin care F ilaret a n un suirea sa pe
Scaunul Mitropoliei U ngro-V lachie; deaseminea. c
n acea coleciune se afl o sum de felicitri adre
sate de acele persoue lui F ilare t cu ocasiunea redicre lui la Mitropolie. D upre documentele Mitro
poliei, pre sfinitul Genadie ne ma spune despre
Mitropolitul F ilare t: 1) c a ntrit un act de m

152

SCHIE BIOGRAFICE

prum utare al lui Nikifor egum enul de la M onastirea


Delulu, dat unui pcharnic Grigorie. 2) Mitropo
litul Filaret, n anul 1792, prim ind tnguirea Sta
reului Georgie, c fraii adunai n M onastirea Cernica triau n m are srcie i strmtore, i cererea
lui de a i se da sub adm inistraie i Monstirea Cldruani, carea era avut, M itropolitul -a a p ro b a t
cererea, i de atunci stareul Georgie deveni supe
rior am nduror acestor Monastir, petrecend cnd
la o Monastire, cnd la alta. 3). Patriarchul de Ie
rusalim, la 15 Oct. 1792, adic n d a t d u p insta
larea lui Filaret, felicitndu-1 cu Mitropolia UngroVlachie, l rog ca s aib interes p en tru averile
din er ale sfntului M orm ent; er Mitropolitul
lesp und e n acest cestiune : Inciinez pre feri
cirea Y ostr prin um ila m ea scrisore, c din copi
lrie nutresc un respect forte m are i datorit n m od
inevitabil ctr pre sfntul i datoritul de via
m orm ent al Domnului, pentru care nici n viitoriu
nu voiu nceta de a conlucra ceia ce pentru mine
este o datorie, i a lupta, ct mi va sta prin putin
p e n tru trebuinele cele im puntore ale Monastirilor
st. m orm ent de aici. 4) Patriarchul ecumenic Neofit,
artnd Dom nului A. Moruz lipsa i srcia scole
patriarchale din Constantinopole, Donmitoriul pe de
o parte vine n ajutoriul scole din Constantinopole,
h o tr n d a i se da anual din C arvasaraua domnesc
cte 250 lei, er pe de alt p arte pune n vedere i
Mitropolitului F ilaret de a aju t acea col. Mitro
politul trim ite acei coli un ajutoriu de 1600 lei.
R eg retm ns din suflet, c Prea sfinitul G ena-

SCHITE BIOGRAFICE

153

die E nceanul, cavele cel dintSiu din clerul rom n


a dat ostenel a scrie biografia Mitropolitului F ila
ret, prevenit prin ideele cele uore ce snt astd i la
noi de mod, asupra clerului grecesc mai ales i a
Dom nilor Fanarioi, dei recunoce meritele literarie
i sciina lui Filaret ca E piscop la Romnic, n folosul
romnismului, totui fcendu- idee, c el a fost grec
de origin, afirm, c redicarea lui la Mitropolie a fost
o nenorocire pen tru biserica ere; c alegerea lui a t t
la E piscopat ct i la Mitropolie ar fi fost im pus
ere de Dom nii Fanarioi; c el, Mitropolit fanariot,
ar fi a ju tat esploatarea de ctr Greci a monastirilor
nchinate, c ar fi spoliat era de venituri spre a ajuta
cole greceti din C o n sta n tin o p o le ; c acest Mitro
polit fanariot, m preun cu ali Episcop, ei din
aluatul bizantin , ar fi grecizat biserica erei rom
neti cu totul etc. Spernd, c cu timpul p rea sfin
itul E ncen ul singur va reveni asupra erorilor i a
pripitei sale judeci despre m em oria i faptele unuia dintre cei mai nsem nai ierarcli a trecutului
biserice nostre naionale romne, s spunem noi
acum ceea ce m ai cim despre Mitropolitul Filaret.
n anul 1793 Mitropolitul F ilare t a propus Domnitoriulu A lexandru Moruz hirotonirea n A rchiereu
titulariii a A rchim andr. Mitropoliei Grigorie. D om
nul cere de la patriarchie titlul noului Archiereu i
ecdos ctre Mitropolitul F ilaret p e n tru cliirotonire.
P atriarchul prin scrisorea sa de la 15 Martie respunde D om n ito riu lu ; er prin alt scrisore d at la
Aprilie 27 trimite ecdosis de cliirotonire Mitropoli
tului Filaret. In am endoue aceste scrisori Patriarchul
Biserica Ortodox Romn.

4.

154

SCHIE BIOGRAFICE

num ete pre Grigorie b rb at nsemnat, m pod obit


cu m oravuri bune i cu b u n educaie". T itlul Archierie, ce- d patriarchul este de Episcop al Cliariupolie, ce a fost oare cnd strlucit", etc. A ctul
ipopsifiare n Condica Snt are cte-va lac u n e,
anum e: nu este trecu t numele biserice unde sa fcut
ipopsifiarea, fiind lsat loc deert; deasem inea nu sunt
aretate nici num ele Archiereilor ipopsifiator. Ins
dupre actele solemne ce preced acestei chirotoni,
de care am m enionat, nu suntem n drept a presu
pune, c acest chirotonie nu sar fi efectuat, dac
nu de Filaret, de succesorul seu.
A rchipstoria Mitropolitului F ilaret a fost scurt:
num ai de un a n ; cci n luna Septemvrie, anul 1793,
F ilaret a depus demisia n m nele Domnului Moruz,
cernd voie a se retrage n viaa privat i ru g n d u -1 a pune n locul lui o person vrednic de a
conduce biserica ere. E i declar 111 demisie, c se
retrage de bun-voie, i din causa deselor bole ce -1
supr. A cest declaraiune a lui este adeverit
i de doi Archiere i contrasem nat de A rchim andritul Grigorie.
R eproducem aici acest demisiune, precum ea se
afl scris n Condica S n t:
Yednd, c din di 111 di puterile mele dispar
din causa deselor bole, ce des mi se ntem pl, i
cunoscend g reu ta te a unei ngrijiri duhovniceti ct
este de m are i grea de purtat, i apoi dorind ca s
petrec restul puinelor mele dile aici n linite, me
re tra g din scaunul m eu acesta al Mitr. Ungr.-Vlach.
de b u n voie, ne silit, i din socotina m ea proprie,

SCHITE BIOGRAFICE

155

d ep u n en d sorii () n m anele pre nlatului,


pre cucernicului i pre blndului nostru D om nitoriu, pen tru ca s aleg pre acela, p entru carele
D om nul va lum ina consciinta
> Dom nesc,' si
carele
s fie vrednic a relu crmele acestei corbii d u
hovniceti. i spre ciin am dat presentul meii
paretis (demisiune), sub-scris de bun-voie, precum
am dis i nesilit. 1793 S e p te m b . A t t demisiunea
c t i subscrierea Mitropolitului snt n lim ba grec.
Domnitorul Moruz ced struinilor lui Filaret,
i prim indu- n fine dimisia, pe de oparte a convo
c a t divanul ere, ca s aleg alt Mitropolit, i acela
la 25 Septem briu a ales la scaunul Mitropoliei pre
D osotheiu E piscopul Buzeulu (Filitis), pre carele
D om nitoriul n acee di l-a confirm at; er pe de
alt parte a trimis dimisia Mitropolitului F ilaret Patriarchulu Neofit, l-a a n u n a t despre alegerea lui
Dosotheiu la Mitropolie i a cerut ecdos patriarchicesc p entru strm utarea lui"de la Episcopia de Buzeii ia Mitropolia ere. P atriarch ul trim ite ecdosul
seu Mitropolitului F ilare t prin scrisorea de la 5 Oc
tombrie. In acest scrisore Patriarchul, am intind de
scrisorea D om nitoriulu dice : Dom nitoriul a fost
provocat de cldurosele tale rugm ini a te elibera
de durerile nevindecabile, j^are nu sunt proprii p
storiei pe viitoriu a turm ei cei cuventtore a lui
Christos, n lim ea sa a priimit dimisiunea ta cea de
b u n voie, a scris biserice i a trimis aici la bise
ric propria ta petiiune ctr n lim ea sa i dimisiunea sigilat, mijlocind ca s se trim it ecdosul
canonic bisericesc p e ntru aedarea legal a celui ce

156

SCHIE BIOGRAFICE

are a primi n m od demn toegul pastoral al Mitro


poliei de a c o l o V e n i n d apoi la alegerea noului Mi
tropolit Dosotheiu, l num ete contrate al seu iubit,
b rb a t m a betrn de ct alii, nirum seat cu vir
tutea, educat n pietate, nveat i mrturisit vrednic
de ctr tot,
7 a t t cei din ordinea clericala,7 ct si
5
de ctr sistema boeresc i politicesc. Apoi m
puternicind pre F ilare t de a instala pre Dosotheiu,
(jlice : perm item i dm ie voe bisericesc i de
punem n m anele sfiniei tale i sorii notri ca
nonici, i poruncim, ca lund pre Archierei afltori
acolo, i cu voia domnesc, s taci psifnl canonic n
pre sfnta Mitropolie de acolo, i cu protocol sfinit,
pre carele l vei serie n Condica sfintei Mitropolii
de acolo, i dintre cei ei canonicete la sori vei
preferi dintre alii pre num itul iubitoriul de D um nedeu E piscopul Buzeulu, confratele nostru iubit,
D. Dositlieiii, strm utndu-1 la scaunul pre sfintei
Mitropolii a Ungro-Vlach., n ct s fie i s se dic
i de ctr toi s se recuuosc presim it Mitropolit
al Ungro-Vlacliie, avend i locul Kesarie C apadokie. Deci scriind acestea, m puternicim pre sfinia
ta, ca s faci strm utarea urm aului teii n mod ca
nonic, pentru care i trim item i canonicescul nostru
ecdos patriarchal i sinodal". 1793 Octomb. 5.
L a 1 1 Octomb. Mitropolitul Filaret a severit
actul canonic de strm utare a noului Mitropolit
Dositheiu, m preun cu 9 Archiere, precum a ra t
protocolul sau prescriptul ncheeat la acea ocasiune
n biserica Mitropoliei, subscris de Filaret, n cali
tate de fost Mitropolit al U ngro-Y lachie i de

SCHIE BIOGRAFICE

157

ceialal Archiere, deasem inea n lim ba grec. T ote


actele privitore la dimisia lui Filaret i alegerea lui
Dositheiii se pstrez u Condica Mitropoliei, n u
m it S f n t , i sunt reproduse de p rea sfinitul E n
cenul n Revista Bis. Ort. Rom. luna N oem b. a.
1885.
Prea sfinitul Genadie E ncenul, n skia sa de
biografie a Mitropolitului Filaret, spre a dovedi, c
F ilaret n adever era cu sn tatea sdru ncin at de
bol, citez din coleciunea de scrisori, am intit n
urm , pasage din doue scrisori ale lui Filaret, una
c atr P atriarchul Neofit, i alta ctre Donm itoriul
Moruz. n cea dinteiu, aretnd patriarchu lu causa
dimisiune sale, F ilaret spune, c ocupaiunile de
puse nc din tineree n favorea biserice i a so
cietii i-au nimicit puterile corpului i l-au. fcut
incapabil de a mai pu rta greutatea de A tlan t a p s
toriei acestei Mitropolii a Ungro-Vlachie, i tot-od a t a nun pre Patriarch, c Domnitoriul Moruz,
dup repeite rugm ini din partea sa, i-a prim it
dimisiunea, aco rdndu - de a tri n er, retras, i
sub auspiciile Domnitoriului. I n a doua scrisore F i
laret se scuz ctr noul D om nitoriu Moruz, c din
caus de bol nu pote ei spre ntim pinarea lui, la
sosirea sa n er, i c de acea a delegat din p a rte a
sa pe E piscopul de Buzeu Dositlieiu, carele are n
srcinarea de a felicita pre D om nitoriu la venirea sa
la tronul ere (*). Prea sfinitul E n c en u l nu crede
c sn tatea sd ru ncinat a lui F ilaret a fost sin
gurul i ndeajuns motiv al dimisionre lu i; ci pre(!) No. 18 p. 32 34.

158

SCHIE BTOGRFICE

supune i de la sine, fr nici un tem eiu istoric, orecare tainic reaciune a boerilor ere contra f a n a
riotismului, pre carele l representa n ar Mitro
politul Filaret, carele ar fi avut de thez a archipstorie sale : desnaionalizarea biserice rom
neti ! ! ( x)
Aa dar Mitropolitul F ilaret sa retras n v iaa
privat, i cu tote c nu se cunosc p n acum date
despre viaa lui privat, nici despre tim pul morii
lui, el 'a severit v iaa aici 111 er, 111 retrag erea
sa, precum am vedut m ai sus esprim at dorina lu i
ctr Dom nitoriul Moruz. Pe la anul 1795, tria
nc Mitropolitul F ilare t; cci n acel an el a reti
prit la Romnic cartea de cuvinte ale st. M acarie
Egiptenul. Portretul Mitropolitului Filaret se p strez
la Mitropolia din Bucureti.
n p artea despre am ed-di a Bucuretilor este u n
del i sub el un es, care port num ele de Filaret
T o t acolo pn nu de m ult era o cemea, carea se
num ia Cemeua Mitropolitului F ila r e t. E a const
din o cas m are de p e tr cu doue rendur. n rendul
de desupt era cemeua, er deasupra era un foior
sau sal de petrecere. A p a cea b u n a cemele lui
F ilare t adu na acolo vara spre recorire m ulim e de
lum e din Bucureti, m ai ales serbtorile. A cea ves
tit cemea, devenind n fine nepracticabil, fu stri
cat m preun cu casa deasupra e. Dei ntre anii
1 754-1760 fusese nc un Mitropolit to t cu num ele
Filaret, totui eu cred c cemeua i delul cu
(]) Y ed Revist. Bis. Ort. Rom. lu n a A pr. 1881, p. 459.

SCTTTE BIOGRAFICE

159

num ele Filaret, amintesc num ele lui F ilaret II-le,


cu carele noi ne-am ocu pat n acest scriere.
R egretm c la stricarea cemele Mitropolitului
F ilare t nu sa lu at msuri a se p stra m car inscripiunile i sculpturile cu care, dupre cum m am in
format, cem eua era b o g a t mpodobit.
D m aici o descriere a acestei cemele, dupre cum
m -a representat-o b tr n u l Colonel Papazoglu,
cunoscutul nostru Archeolog, n verst de 75 ani,
i carele n tinereele sale o a a p u ca t n tot splendorea. e.
D-nul Papazoglu crede c localitate ce port acum num ele de Filaret, cu delul seu, a fost cum pera t de Mitropolitul Filaret, carele avea acolo via
sa, i pe urm o a druit Mitropoliei, i acesta o a
stpnit p n la secularizarea averilor bisericeti,
n anul 1860. Ia t acum descrierea ce a fcut D-l
P apazog lu cemele M itropolitului F i l a r e t :
Cem eua avea doue etage. In etagiul de sus era
un salon mare, m pregiurat cu sofale, cu perin roii
i cu ciucuri albe de bum bac. In mijlocul salonului,
o m as m are de stejar, ncung iu rat cu scaune.
Acolo se recreau Mitropolii n tim p de var dup
prnz, n dilele de serbtor, unde se adunau, de asem enea la conversaii boeri enoriai a M itropo
liei: Golesci, Ctuneni, Flcoeni, Jieni, Bujoreni,
Dudesci, etc., carii conversau i petreceau tim pul
m preun cu Mitropolitul ere. In diua prasniculu
Sfinilor Im pera Constantin i Elena, hram ul Mi
tropoliei, Mitropolitul da m as mare, la care invita
pe toi boeri, a t t cei n activitate (halea) ct i

160

SCHIE BIOGRAFICE

cei n retrag ere (paia); asem enea pe consulii strini


precum i starostii comercianilor i industriailor :
lipscani, cojocari (blnar), toptangi, bcani, curelar, papugi, ilicar, etc. Salonul se sprijinea pe
1 2 stlpi de p e tr cu cpiele i cu sculpturi de
flori. A coperem entul era nvelit cu olane. In salon
se suia pe o scar larg, pe dinafar, acoperit.
Sub salon, n etagiul de jos era cemeua, cu 1 2
evi de alam, prin care curgea n a b u n d e n apa
de sub m alul Filaret, n jghiabur de m arm u r; er
deasupra fie-crei din aceste evi erau reliefuri
sculptate n m arm ur, representnd cu o a rt frum os cele 1 2 zodii ale anului; era deasupra lor, pe
o m arm ur mare, se vedea m arca archiepiscopal,
cu inscripiune n lim ba rom n, descriind fundarea
acestui frumos m onum ent ( x).
Pavim entul cemele era aternut cu m arm or, i
cu jg hebulee n zigzaguri pentru scurgerea apei,
carea eind afar din cemea se scurgea n b a lta nve
cinat, nvscut cu stuli. Din acest balt, prin un
deosebit canal, apa se strecura spre strad a erb an V od (Podul Beiliculu) i continund pe ln g Bi
sericua Mnu, eia n Crmidari, Z arzavagii (legumar), sub delul Vcretilor, i de acolo se stre
cura n D m b ovita.
D in relaia d a t de Eforia Spitalelor din B ucu
reti, n anul 1870, sub titlul de Note i docum ente
(!) Domnul Papazoglu n are copi de pe acea in sc rip iu n e ; dar
m-a spus c crede a se fi pstrnd acele m arm ure cu inscripiun
i sculpturi la ore-care persone, care le-ar fi fost asigurat la d r
m area acelei cetnele. n tre b n d pe acele persone, inau asigurat c
n'aii nici o cunotin de densele.

SCHITE BIOGRAFICE

161

relative la Asilul E lena D om na", se vede c Mitro


politul F ilaret n anul 1792 a fcut testam entul
set", prin care a lsat o avere colosal p e n tru ntre
inerea i educaiunea copiilor orfani, avere com pus
din m ai m ulte mosi, m ai multe han u ri si locuri n
Bucureti; dar c prin nestatornicia lucrurilor de
atu nci i p rin rea u a credin a Epitropilor, tote
acele averi s au nstreinat i chiar testam entul Mi
tropolitului a perit fr urm. Din to at acea avere
lsat orfanilor, a scpat din ntm p lare num ai h a
nul, carele sa cum prat n urm de guvern i a
zidit n locul lui tetrul actual. R eproducem aici n
to cm a relaia am intit a Epitropie Spitalelor des
pre mijldcele cu care sau fundat scola de fete orfane,
numit,, Asilul E len a D o m n a 11, relaie n care se
vorbete despre donaia Mitropolitului F ilare t 11-le.
Ca si alte institutiun de bine-facere n Rom nia,
"
a esistat asem ene instituiunea p en tru creterea i
educaiunea copiilor orfani, i dac m ult tim p nu
s au veclut puse n practic dorinele i legturile
personelor filantropice, sau disposiiunile legilor de
pe timp, acesta a provenit p a rte din causa felurite
lor fase, prin care a trecu t Romnia, p arte din a p a
tia guvernelor ce sau succes.

Deja la finele secolului trecut, Prea Sfinia Sa


M itropolitul Filaret, unul din cei m ai filantropi b r
b a i ai epoce, i a cruia via a fost un ir de
fapte piose i devoiune, a lsat, prin testam entul
seu din anul 1752, o avere colosal spre n tre in e
rea i educaiunea copiilor orfani. Ins acest avere
com pus din m ai m ulte moii, m ai m ulte locuri i

162

SCHIE BIOGRAFICE

h an uri n Bucureti,
7 sa nstreinat de la d estinatiu5
nea e. D u p tote cercetrile fcute, testam entul
n um ai esist n archiva statului,7 si se dice c ar fi
fost chiar sustras i ru p t de personele interesate de
a nstrina averea orfanilor n folosul lor propriu.
5

Din tote chrtiile atingtore de bunurile lsate


de Mitropolitul Filaret, esist n diua de astd n u
mai un proces verbal al Sfatului administrativ, din
nteia Domnie regulam entar, carele constat c
guvernul a cu m prat hanul lui Filaret, avere a or
fanilor, spre a construi tetrul din calea Mogooe.
In raportul D om nului Ministru al Controlului din
anul 1860, ctre Dom nul Ministru al Finanelor, n
serat n Monitorul cficial No. 214, acel an, prin care
face darea de sam a conturilor tu tu ro r caselor ce se
afl n revisiunea controlului p n la 1 Ianuarie
1858, se citete urm torea not la reservele casei
de bine-facer :
D im preun cu lei 114,000, destinai pen tru cl
direa de institut p e n tru copii srmani, cu acest prilej
i spre m pcarea cugetului, nsem nez c acest
cas sa n pu stit (prsit) cu luarea hanului ce avea
i de la care trgea un folos anual peste 2 0 ,0 0 0 lei,
pe al cruia loc sa cldit tetrul, i pentru care prin
legiuirea obtetii adunri, dintiu se hotrte a se
despgubi cu sum a de galbeni 1 0 , 0 0 0 , cu care s
se cumpere o moie, n ct s dea venitul ce lua de
la b a n i; ns prin o alt chibzuire a obtetii ad u
nri, din anul 1843, se m rginete acesta num ai de
a i se cum pra un alt loc pentru cldirea unui in
stitut p e n tru copii srmani, cnd va veni n stare

163

SCHITE b i o g r a f i c e

casa, a face o asem enea z id ire ; prin urm are num ai


cnd i s a r da venitul de 17 ani, de cnd i sa luat,
n sum de 340,000 i cu ceea ce mai are adunai
din venitul hanului, ar putea fi n stare a se face
cldirea cuvenit, dup cum era vorba spre m pli
nirea dorinei d n u ito ru lu , reposatul M itropolit
F ila re t. . . .
In mai m ulte rendur s'a ridicat vocea n favorea
copiilor orfani; i chiar din sinul adunre g e n e
rale saii ivitreclam aiun n contra lipsei de cretere
a acestor copii, n contra strei lor deplorabile, i
n contra delapidrilor, ce sau fcut cu averea Mi
tropolitului F ila r e t1'. (p. 4 6 ).
J lin d din adncul sufletului, c la noi m ulte te
stam ente i donaiun ale m arilor i generoilor p re
decesori, destinate pentru binele general al R om
niei, aii avut sorta testam entului Mitrop. F ilaret,
sperm c lucrurile se vor ndrepta i c inimile
generose i devotate binelui public nu vor lipsi din
nem ul nostru, i cu deosebire semena cea bun de
Ierarch alei a Biserice R om ne nu se va perde
nici o d a t de pe cm pia duchovnicesc cea roditore a iubitei nostre patrii, Rom niei Ortodoxe
Catolice de R esrit.
(FINE).

Episc

lliiin

Melcliisedek.

REFLEXIUNI RELIGIOASE

CU OCS I UNE A R E S T A U R R E I SIj S N Tj I R E I


S T . M I T E O P O L II D I N M O LD O V A
1.

Prin snirea catedralei de Iai, Biserica serbez


serbrile sale cele m ai splendide, mai maestose i
m ai impozante. Ori cnd srbtorile bisericeti, m ai
ales qele domneti, au acest caracter; dar la sn
irea templelor, a catedralelor, cerem onialul religios,
fiind de o nsem ntate simbolic i mistic, i prin
rugele clerului nvocndu-se asupra tem plelor re
vrsarea harului divin, ajunge a fi cu deosebire
pom pos i m oralm inte edifictor i f(5rte instructiv.
Serbri splendide : cci biserica cu acest ocasiune s desfur tot strlucirea si luesul ce- este
permis a -1 avea n ornam entaiuneainterior i esterior a tem plului, n preul odortor i n nvesm entarea sacerdoiului ;
Serbri maestose : cci tem plul fiind simbol al
p a la tu lu i Fiinei cei p rea nalte, al idealului religios,
5

>

RFFLEXIUN RELIGIOSE

165

al D -^eulu cruia lum ea se nchin, biserica cu b u


curie chem pe tote treptele sociale interiore i superiore a lua parte la ceremonialul p en tru snirea,
deschiderea i inaugurarea casei de rugciune, n
care are a se sanctifica tot cel ce intr cu inim a
drept, cu cuget curat, i cu voina ferm a m u lm i Celui A T ot P uternic pentru bine-facerile
primite i a- chem a mila i ajutorul n restritele
n t m p la te ; cu un cuvnt, biserica prin snirea
tem plelor pune la disposiia or-cru om sanctuarul
cuviincios, de unde fiina cea m rginit se pote
pune n reiai uni spirituale, tainice i sentim entale
cu F iina cea nem rginit, i de unde finitul pre
simte infinitul ;
Serbri imposante : cci prin intensitatea strlucire i prin m anifestarea m reiei acestor serbri, se
ntiprete adnc n m intea credincioilor ce iau.
parte ia ele sublim itatea cultului religios, carele este
n stare a pune n micare i a ntruni ntr'un g n d
i n tr o inim frasc pre toi cei ce au ceva snt
n consciina lor, pre toi cei ce port n sine cultul
frumosului, ce -1 vor contem pla n picturile ideale
ale nonei catedrale, i cultul adevrului artistic ce -1
vor afla n dimensiunile m ree i n liniile propor
tionate i conform architecture tem plului cretin (*).
Aceste serbtori religiose de sigur vor lsa urm e
nesterse n memoria celor ce le vor visita si vor
p articipa la densele.
(!) T em plul fiind pe din afar constituit din lin ii drepte i
paralele, a fa r de acoperement i tu rn u ri, iar pe din lu n tru
din mai m ulte arcade pe care stan cinci boli, presint un stil
m ixt din cel rom an i bizantin.

166

REFLEXIUNI R F IIG I0 S E

II.
Serbrile religiose presupun micri, agitri, sen
tim e n te religiose. i n adevr, de un tim p ncdce
se sem nalez n R om n ia o micare, o sensaiime
m ai neobicnuit dect n trecu t n ce privete reigiunea, a t t pe terenul intelectual ct i material.
R estaurarea de tem ple vecli, fundarea de catedrale,
nfiinarea faculte Teologice, tote acestea sunt
sem ne c sentim entul religios sa d eteptat din nou
i mai energic ntre Romni.
Pe de oparte prsit i uitata fiind biserica, iar
pe de alta crud com btut i sfiat, instinctul
str b u n religios a trebuit n fine a ei din pirotela
de m ai nainte si evenimentele actuale ne dau semne
m bucurtore, c biserica i religiunea iari vor n
flori n Rom nia. O dat naiunea pus pe calea cea
drept, pe drum ul m prtesc al progresului i al
p ro sperre n tote privirile, fiind-c unul din atri
butele principale prin care- m anifest viea sa
naion al este i religiunea, apoi ar fi a abate nai
un ea de la calea e firesc. din trecutul seu istoric,
lsn d s chiopteze cu am ndou picioarele, dupre
espresia Scripture, n cile religiune, ori, cum do
resc unii, m pingend-o fi pe poteca necredinei.
Micarea dar religios, ca tote micrile n alte di
reciuni, se va a r ta din ce n ce m ai p uternic
printre Rom ni. Ia r acesta este i natural.
N u pot Rom nii actuali s uite nici a se ab ate
de la destinele viete
lor sociale croite de strbunii
J
lor: tot trecutul lor este plin de luptele p entru esi-

RFFLEXIUN RELIGIOSE

167

stena independent, i de sacrificii pen tru susinerea


si nfrum usearea cultului lor divin. C nd arborele
naional sa curit de putregaiul i uscturile secolilor nefast, ram urile cele nou crescute din vechiul
tru n ch iu i a dpate tot de acelai suc, firete trebuesc
a da tot aceleai rode. De aceia nu este de mirare,
c Biserica se afl astd 111 serbtore.

III.
Firete,
trebuia ca cldirea catedralei din Ias,7
>

spre a ne restrnge acum a la acesta numai, s aib


u n sfrit i, dup mine, un sfrit corespunztor
scopului prim itiv al acestei cldiri.
O lege general a m ecanicei statuez c : or-ce
for isolat acum ulat n trun punct ore-care nu
pote rem nea neeficient, sau fr efect, nici a se
an u la cu totul, ci cel m ult pote a se transform a.
O for acum ulat sttea ascuns 111 cldirea ne
g a ta a catedralei croit de Veniamin. A cest for
e ra nsui sufletul pios, geniul religios al m arelui
Archiepiscop i Mitropolit Veniamin, care de la
nceputul secolului actual cu tote puterile spiritului
i b u n a voin a inimei sale a lucrat p e n tru rsp n
direa i n larea simului religios n poporul eii.
A cest suflet devotat credinei, acest for religios
se zidise, se ntrupase i personificase m ai la urm
n vastul i mreul edificiu. al catedralei Moldovei,
pe care din to t sufletul dorea ca singur s o i snesc.
D a r homo p ro p onit, Deus disponit: ceea ce pe la
1842 s a r fi privit ca lucru firesc, astd 111 nvlui

168

REFLEX1UN RELIGT0SE

rile nereligiose n care trim, opera lui Veniamin


term inat i in au g u ra t face asupra nostr o im presiune m ult m a salutar i pot dice estraordinar.
Spre convingerea tuturor de ceia ce dicem, dm
loc a ic e :
Inscripiei de a stnga uei templului.
In num ele T atlu i i al Fiului i al Sntului
D uh, Treim ea cea de o fiin i nedesprit.
Noi
Carol I,7 cu mila lui D -deu
si voina
naio77

?
n a l R ege al Romniei, aflat-am n prsire acest
sn t i D -deesc Biseric, C atedrala Mitropoliei
de Iai, a cria prim petr fundam ental sa p u s
n diua de 3 Iulie, anul 1833, cu m ult rvn D um nedeesc i cu m are ceremonie religios de ctr
P re a snitul Areliiepiscop i Mitropolitul Moldovei
i Sucevei Veniamin Costachi, n num ele sntului
Marelui Mucenic Gheorghie pe locul veche biserici,
ce a fost cldit de fericitul ntru pomenire Stefan
Voevod cel Mare, nchinat natere sntului lo a n
Boteztorul, i n urm reno itd e A nastasia Domn a
soia lui D uca Voevod, care -a pus hram ul ntm
pinarea Domnului, destinnd-o to t atunci s fie ca
tedral M etropolitan.
C ontinuatu-sa lucrarea cldire acesteia, nce
p u t din nou n anul 1833, p n la 1839, cyind sa
aedat i acoperem entul e; dar din causa cdere
bolilor din luntru, i a retragere din arhipstoria
Moldovei n anul 1842 a fericitului ntru pom enire
fundator, a M itropolitului Veniamin, la m onastirea
Slatina, u n d e a i n cetat din vie n 18 Dechem vrie

REFLEXIUNI RELIGI0SE

169

1846, precum i a grelelor m prejurri ale tim puri


lor ce aii urm at, ncetn d atunci lucrarea, acest
Biseric a remas n prsire i n eterm inat p n n
cinul 1 8 8 0 .'

Cui datorim ns term inarea opere religios con


ceput de ilustrul V eniam in? A cesta ne-o spune :
Inscripia de a drepta uet.
In num ele T atlui i al Fiului i al Sntului
Duh. T reim ea cea de o fiin i nedesprit.
Noi Carol I cu m ila lui D -deu i voina naio
nal Rege al Romniei, vediendu- p atria n trit
i nlat. n urm a m arelui resboiu. p e n tru indepen
dena naion al din anul 1877, am decis n anul
1880, d u p votul dat de C am era legiuitore, a severi
cldirea acestui loca D-deesc, n cep nd lucrrile
de restaurare n 15 Aprilie 1881, cnd s a pus a
doua petr fundam ental la pilatrii interiori adaoi
acum a din nou p en tru susinerea bolilor. T erm inatu - s a n treg a lucrare n anul m ntuire! 1886, al
domniei nostre al 2 1 -lea, al reg atului nostru al eselea, m podobindu-se i nzestrndu-se cu vase
snte, candele de argint, policandre, odore i ves
m inte preiose, precum i cu cele 1 0 ferestre cu
m estrie m podobite i nchinate de Noi, ca un p ri
nos al rvnei N ostre pen tru nlarea sntei Biserici
ortodox, ntru pom enirea Mea, a iubitei Mele soii
E lisa b eta R egina i a urm ailor N o t r i ; prin stru
ina A rhiepiscopului i Mitropolit Moldovei i Suce
vei Iosif Naniescu, preedinte al comisiune de p ri
veghere i de conducere a lucrrilor de restaurare,
Biserica Ortodox Romn.

170

REFLEXIUNI r e l i g i o s e

i prin concursul guvernului Meu, sub preedinta


D -lui Ion B rtianu i a minitrilor Mei de Culte, reposatul V. Boerescu, la nceputul lucrrei, i Dimitrie
Al. Sturdza n urm p n la te rm in a re fiind m em
brii comisiunei de restaurare D -nii Scarlat Pastia,
fost vice-preedinte al Camerei deputailor i fost
prim ar de Iai, N. Drosu, fost senator, nlocuit dup
n cetarea sa din v ia de d-nul Loc. colonel Const.
L a n g a ; iar arhitect dirigent A. Orsc'u, vice-pree
dinte al Senatului, i pictor profesorul G eorge M.
T trescu, am bii din Bucureti. i sa snib acest
s n t loca de M itropolitul Iosif Naniescu, J o i 23
A pril 1 8 8 7 .
A cetia sunt factorii ce aii fcut ca cugetarea
pi(5s a m arelui Mitropolit Veniam in s devie reali
tate.
Micarea dar religios, geniul inspirator R om
nilor de fapte m ari i generose, are de iniiator pre
C apul Statului, pre Arhiepiscopul Moldovei i pe
naltele autoriti ale erei. E a este de un b un a u g u r ;
cci vine de sus, i to t harul ce de sus se pogor n
deplinete pre cele de jos i cu lips. Fie dar b ine
cuvntai cei ce n num ele Dom nului nlesnesc poporelor calea m ntuirei i a perfeciunei morale.
IV.
Aici, la acest solemnitate, Regii desfurndu-
tot fastul i p om pa de care pot fi ncunjurai, nu
provdc nici invidia sracului, nici rptirea avutu
lui ; cci tot acest resfare nu se refer la vaniti
lumeti, i are n vedera glorificarea ntre dmeni a

REFLEXIUNI RELIGIOSE

171

lui D-deii, carele cu a b u n d en i revars milele


sale cele bog ate preste toi adoratorii lui.
D in contra, presena Begilor, Minitrilor i a tu
tu ro r dem nitilor superiore, denun un m are ta c t
politic, o cunoscin adenc a sentim entelor de care
se nutrete, se nobilezi se edific inima omenesc.
N ob le caracterelor aice se revars n t 6 t l r
gim ea e, nfrirea inimelor, nfrirea tu tu ro r g r a
delor sociale n aceste solemniti devine m ai sin
c er; u nitatea aspiraiunilor ctre unicul C reator al
tuturor, unitatea gndurilor ctre acelai scop al
m n tu ire ad u s de D -d e u -O m u lIisu s-C liristo s; cre
d ina tuturor c prin Cliristos toi sunt fii de o po
triv iubii, de o potriv m broa de acelai P
rinte ceresc, carele nu a n considerare vanele distinciun omeneti, ci se uit num ai la curia inime,
la ferm itatea credinei i la devotam entul ctre apropele, redic n aceste momente pline de entusiasm
religios nivelul omenire n sfere nalte , n per
spective de viitorul ce o atept, conform credinei
i lege cretineti.
Aceste momente fericite, n care cetenii adu n ai
n jurul Catedralei lor cu inim a vesel presim esc
patria etern, i cu cuget nalt ntrevd prin ochii
m ine idealul viee viitore, sunt ocaziun rari i su
blime, de care Biserica se folosete p e ntru a nla,
inobila i idealiza pre om.
P e n tru cte-va momente, uitndu- de tru d a viee,
omul se simte fericit, aa cum dorete a fi perpetuu.
Ia t pen tru ce die c aceste serbri solemne sunt
edifictore p e n tru toi.
t

172

REFLFXIUN r e l i g i o s e

P om pa, m reia, fastul, luxul, ori unde ar aprea,


nu supr, nu jignete pe nim e; din contra ele s u n t
semnele adevratei veselii, a entusiaste desftri
i a m are b ucurii a tu tu ro r pen tru consacrarea T em
plului celui P rea n alt. nsui David, n cu n ju rat de
to t splendorea oriental, cnta i dnuia n ain tea
Chivotului Lege, cnd se in au g u r n Sion.
V.
Venii la serbtore toi credincioii fii a Biserice
ortodoxe, cci acest serbtore este cu deosebire
inspirat de spiritul naional i este de un caracter
cu totul poporan.
Vom dice m a m u lt: Serbarea snire.Catedralei,
este espresiunea sufletului religios al poporului,
sim bolul m anifestat al sincerei credini a ntrege
suflri din acest ar. Da, poporul rom nesc m a
m ult de ct or-cine crescut sub a d u m b rirea arb o
relui resrit din isvorul e v an g e lic ; poporul, avend
tre b u in i sim end m a m ult bine-facerile religiune,
privete cu cea m a m are bucurie la idealul ferbm te
sale pieti, vedendu -1 n tru p at i realisat n redicarea i in au gurarea m reului T em plu al Catedralei
Moldovei.
De aceia acest serbare atinge i nutrete cu
preferin sm im intele vii ale religiosite p o p o ru
lui. Im presiunea profund ce- face vederea idealu
lui seu rem ne neters n to t viaa.
Domnii cei m a ra ere au sciut a alim enta aceste
frumose disposiiun, a ntreine acest foc sacru din
care se nclzete inima naiune. Tem plele m ree

REFLEXIUN REI 1G10SE

173

preserate preste tot teritoriul Romniei, inaugurrile


pom pose i strlucite, ca a lui* S teian la Putna, ca
a lui V asile-L upu la Treisfetitele, ca a lui N egoe
B a sa ra b la Arge, i nu de m ult ca a M. S. R egelui
C arol I la restaurarea aceluiai tem plu de la Arge,
iar in present contribuirea Sa la restaurarea i in au
g u ra re a Catedralei de Iai, su n t vii dovedi de ideile
i sentim entele cu care se nutrete spiritul a c e
stui popor, p ro b de sfera ideal n care se m ic
viaa m arelui corp al naiune. R e stau ra rea i snirea Mitropoliei de Iai este o nou verig la colanul
de au r cu care se nfrum useaz stem a cea de m u lt
p r e a Rom niei. L a s tr ig tu l: pro aris et focispen tru altare i moie, precum n tre c u t, aa i n vii
tor, pu rurea va tresalta de bucurie inim a acestui
popor, simind c m erge cu b u n aug ur pe calea
croit de prinii i m ai m arii se.
VI.
Mare este influena biue-fcet(5re a religiune asu p ra faptelor omeneti! i nu p u tem n deajuns
adm ira fora e cea m in unat n producerea de
fap te m ari i multiple. A m p u tea dice c tot ce se
ine m ai esenial de om, de viaa lui intern, psihic
i moral, de b u n u l traiu, de conservarea i solida
r ita te a social; realizarea idealelor imaginaiune,
n la re a spiritului ctre contem plarea binelui i
adeverulu n sine, urm rirea unui continuu progres
i aspirarea ctre n f in it: tote, dar tote aceste, intr
n cadrul religiune. Nimic n u- este strein.
Morala privat, m oral social i de Stat ; tem

174

REFLFXIUN RELIGIOSE

ple, spitale, ospieiur ; arta de arhitectur, de pic


tu r i sculptur; desvoltarea naltelor principii directore omenire, spre un ideal tot mai nobil i m ai
n a lt; iat sfera vast n care religiunea i face
evoluiunea sa. Cine va contesta c acesta n u este
o for?
A poi fiind vorba de fore, Biserica chiam la ser
b a re a acestui m are princip de activitate n omenire
chiar i pre aa diii increduli, carii cred c n ace
st lume numai exist alt-ceva d ect fora
> si
? m ateria, sau m ateria i fora, (cci acest lucru n u este
nc bine desclcit).
Acestora, 111 m icarea actual religios, se d la
p o rta tem plului prob lem a de cu g etat i de resolvit:
cum, dac d u p deni n lum ea acesta 1111 exist
dect for i materie, dac 111 form area totului este
num ai o lege m ecanic autom at, ca s nu dicem
de hazard, i dac n desvoltarea m icrilor este
num ai u n strict determinism i o cert cantitate de
micare, cum, d i c e m , se explic fora energic
i vie a religiune, care de cnd exist omul, ca
i viaa, ca i raiunea, continuu, pretutindinea
i n perm anen i m anifest micrile i efectele
reale 111 n a tu r i om enire? A nega acest for
este absurd. A o adm ite ca p rovenit num ai dela
om, pe de o p arte este a atribui omului pu terea de
a produce ceva din nimic, (lucru imposibil), iar pe
de alta este a admite multirea forelor 111 natur,
lucru ce st n contradicere cu sistemul dinamic, de
o constant cantitate de micarea n natur. A dice
n s c fora religios este o for natural, dar

REFLEXIUN RELIGIOSE

175

transform at de om dupre trebuinele sale, este im


plicit a adm ite c m icarea religicSs este o for
inerent sau nedeslipit i nscut nature om ene
ti, de oare ce n tot-d eu n a i pretutindinea se m ani
fest n trun m od identic la to t genul o m e n e sc ; lucru
ce noi unii din cei credincioi bucuroi il admitem.
Cine ns n ar adm ite acest esplicarea m ecanic
a m icre religi(5s, va fi silit a da loc unei alte
ipoteze, ce vine nc m a puternic n sprijinul religiune. Va admite, adic c fora religios este o for
anterior omului i la te n t 111 natur, dar care, prin
g ru p a re a m ateriei 111 specia omului a f r voina lui
o energie m a intensiv, o desvoltare m a m anifest
i o activitate aa de m ultipl n ct prin efectele
sale reale, prin instituiile sale religiose, um ple
n tre g a istoria omenire.
P entru a privi efectele admirabile i salutare pro
venite omenire, dela acest for, invitm la ser
bare i pre increduli.
Cerem scuze lectorilor, c p e n tru a susinea pe
terenul m aterialism ului dinamic fora religiune, am
fost nevoii a face us de u n graiu aa de abstract.
VIL
P e n tru noi cei ce credem dogm ele cretinism u
lui, alta este baza. religiune n om, altul nervul energie e n to t viaa nostr. A vend suflet nem u
ritor,7 avem si
dorina
ardetore
de o existent
m a
1
1
?
?
nalt ; nu ne satisface nim ic n lum ea acesta, nzuim tot spre ma bin e; cutm tote mijlocele
spre a prelungi ct m a m ult existena nostr efe

176

REFLEXIUN REl.IGKtSE

mer, nu c am avea plcere de densa la btrn ee,


ci acesta este o presimire instinctiv c fora ce sa
n cepu t n noi od at cu viaa nu -a mplinit cercul
seu, term inul variatelor sale micri. Concepiunile
nerealisate , ntreprinderile neterm inate a ra t c
actele dram ei viee nu sau represintat tote pe
scena acesta, i simim treb u in a de un alt tea tru
p e n tru deplinirea lor. Cu un cuvnt, sm buri unei
alte viei ncolete deja n lumea acesta. Cu ct
naintm n calea viee cu a t t idealul e se tra n s
m ite aiurea. De aice sperana unei alte viei superidre acetia ; de aice i credina n D-deu. omni
potent, D om n al viilor i al morilor.
D a r omul are n sine o p arte i mai positiv :
instincte energice, sentim ente nobile i faculti
agere. A ceste ne a ra t care este scopul i m enirea
sa n lume. A deverul este unul din subiectele ce
m intea om enesc iubete a -1 studia i a -1 avea de
nutrim ent esenial e ; iar n e a flln d u -1 inventez
to t felul de ipoteze, ilusi, cu care- satisface m o
m en tan im aginaiunea.
Binele l crede a fi sfera convenabil n care-
place a tri : i face din el regula credinei sale
n t(5te respectele i-l a de term in final, de fericire
dorit la care tinde n to t cariera viee sale pe
pm nt.
C nd nu-1 nimerete ori se abate de la el, se cre
de a fi eit din cercul destinului seu.
Frum osul este to t ce iubete
J el mai ardent si
* mai
cu sim patie n lum ea acesta. A m orul seu p e n tru
to t ce -1 ncnt, i-l transpo rt ctre un ideal m ai

RFFLEXIUNl R ELG I0SE

177

nalt, m a ceresc, i m a divin, este nedescriptibil.


Instincte sublime, setea nealinat i pu ru rea to t
m ai ardetore pentru to t ce este nevedut, infinit i
etern, p e n tru absoluta perfeciune n totul, este aspiraiunea nobil ce -1 consum n to t viaa, este
<5re-cum nostalgia nev ind ecat p e n tru p atria nde
p rta t i etern.
O m ul trupesc dorete o alt destinaie m a no
ro cit 5 iar omul spiritual trete deja cu ideile n
a lt patrie m a fericit ; rea lita te a nu satisface pre
nimeni. V iaa actual este aa de vrem elnic i ne
statornic, n c t nici un om serios nu- pune nt r ensa tote speranele sale.
I a t p a rte a natu re omeneti, ce are nevoe de
religiune, iat fondul pre care ea se b asez chiar n
cazu l cnd n u sar adm ite un institutor D um nedeesc
al e.
Ia t pen tru ce un scriitor bisericesc dicea acum
17 secule, c sufletul om enesc i n atu ral posed tote
adevrurile evangelice. (Tertulian).
I a t p e n tru ce lum ea a prim it evangelia ca o
ambrozie ceresc i s a a d p a t din spiritul e ca
d in trun n e c ta r divin.
D re p t care i fiul credincios al Biserice ortodox
ii deriv credina sa religids din sorgintea cea
divin a evangeliulu D -lu nostru I. Christos.
VIII.
L eg ea evangelic fu p ro p a g a t n aceste pri,
nc din tim purile apostolilor lui Christos, de apos
to lu l Andronic, i sub diverse vicisitudini fu ntre

178

REFLEXIUNI R E L IG ld sE

in u t i lit de diferii episcop misionari i m a r


tiri p n la inv ad area b a rb a rilo r; dar nici n acest
restim p focariul credinei nu sa stins. Cci de zelul
rspndire credinei evangelice au fost aprini a t t
anteriorii ct i posteriorii lui N ichita Rom anul, p re
care biserica l glorific pen tru m ortea sa m artiric
(370) i predica sa cretin n aceste laturi.
A cest ar p n la desclecare -a prim it nv
torii e m ai ales din O rient; iar dela o rganizarea
e n sta t sub D rago sa pstorit succesiv de Mitropolii si de Suceva i Iai n num r ca la 50,
asociai avend pe Episcopii de R dui, R om an i
Hui,
Muli Mitropoli aii fost de sigur nsem nai pen
tru viaa i pstoria lor spiritual, dar acei dela care
n e -a u rm as i scrieri literare su n t: renum itul Y arlaam , nvatul Dositei i distinsul aprtor al drep
turilor naionale ale Ierarchilor Mitropoliei de Mol
dova Iacob Putnenu.
Venind la Mitropolitul Veniam in Costache, vom
dice c acesta este fala Mitropoliilor Moldovei. A c
tivitatea sa p en tru re lig ie , trad u cen d i fcend
a s e nzestra Biserica cu tot-felul de cri; nfiinnd
Sem inariul ce- po rt numele, lucrn d din tote p u
terile p en tru lum inarea i rdicarea clerului i cte
altele, sunt lucruri, putem dice, nc prospete n m e
m oria urm ailor si. D ar opera la care cu deosebire
-a ncordat puterile i a dorit a o lsa ca m onu
m en t urm ailor si, este tem plul Mitropolitan, a c
ruia fundam ente le-a pus n 1833, dupre cum se vede
n inscripia de pe frontespiciul despre rsrit.

REFLEXIUN R ELIG I0SE

170

Ia r sub temeliile templului, naintea Altarului


s a pus de Veniamin o ta b l de alam scris cu p a tronele biserice i cu num ele lui, precum atestez
un m artor ocular.
Mintea, voina i n treg sufletul seu era concen
tra t n severirea acestui tem plu. D in acest p u n c t
de vedere trebue a ne esplica i rugciunea lui Si
meon: Acum slobod,ete pre robul teu, Stpne, dup
cuventul teii n pace , pus pe frontespiciu, spre a
se aplica n trun neles larg i la viaa n tre g i
la tru d a fr sam n a btrnului Mitropolit; ce-i
presim ea dilele npuinndu-se.
A b ea ns term inat, zidirea crp; i dup dem isionarea Mitrop., tem plul plec spre ruin din ce
n ce m ai mult. A treb u it dar a se lua iniiativa
de ast-d c acest cldire s nu dispar cu to tu l
Cu tote acestea num ele lui Veniam in nu d isp a re
din catedral ; din contra, spre m ulm irea public
du pre iniiativa I. P. S. Mitropolit actual, osele ve
n eratului Arliipstor, aducendu-se dela m onastirea
Slatina, sau depus n tem plu, n cripta din dosul
tronului arhieresc, unde sa pus i inscripia cuve
nit. Ia r figura lui apare n m ai m ulte locuri n
catedral. Inscripia dela cripta m o rm e n ta l :
Veniamin Costaclie M itropolit Moldovei i S u ceve, n scut n D echem bre anul 1768, hirotonit
Episcop Huilor la 1792 Iunie 27, i la 1796 Iu n ie
I-iu trecu t la Episcopia R om anului; iar dela 1803Martie 15 arhipstorind n Mitropolia Moldovei
pn la 1842, cnd a demisionat, re tr g e n d u -se
la m onastirea Slatina, unde a n cetat din v ia n

180

R E FL EX IU N R E t 1G I0S E

18 D echem brie 1846. Venerabilele sale oseminte


tran sp o rtate din Slatina n anul 1886, sau depus
aice spre eternul repaus n acest snt biseric a
Mitropoliei lailor, ncepu t din temelie de el nsui
n anul 1883 i term inat acum n 1886, in dilele
M ajeste sale Regelui R om niei Carol l-iii, prin
stru in a Mitropolitului Moldovei i Sucevei losif
N aniescu.
T ote acestea ca omagiu memoriei ilustre a vene
ratu lu i A rh ip sto r i m are patriot.

Acum, cnd n tim puri pacinice i ndilfe fericite,


prin iniiativa Maeste sale Regelui Carol, prin
su p ravegherea L P. S. Mitropolit al Moldovei losif i
prin mijlocele ere sa restaurat i realisat idealul
sufletului pios al lui Veniamin i s a nzestrat a ra
cu un noii m onum ent mre, Biserica l consacr pe
de o p arte Intim pinre D -lui 1. Christos n tem plu,
d n d a se nelege c cel ce a in tra t i a snit tem
plul, voete ca toi la el s vie i s se m ntuiasc
prin biseric. C eficacitatea nveture lui i c
m isteriul rescu m p rrenem ulu omenesc i al m pcre lui cu D -d e u T atl se face n biseric i prin
biseric. Ia r pe de alt parte, tem plul se consacr Ma
relui Martir St. Gheorghie, a cruia figur scuipat
se vede pe frontespiciul despre apus, i carele este
p a tro n u l steagului ostesc al Moldovei, d n d a se
nelege c lu p ta pentru susinerea credinei i pentru
a p ra re a d repturilor i a independenei patriei este
bin e-cu v en tat de Biseric i jertf bine-prim it

181

REFLEXIUNI RELIGIOSE

naintea D -deulu puterilor cereti (S abaot); c sab ia


unit cu crucea, a p rn d cause drepte, nu pot ne
drepti omenirea.
Ne m ai amintete nc c vitejia strbunilor notri,
n resbelile cele crunte cu dumanii, era susinut
i nsufleit de ferm a credin n ajutorul de sus :
Sntul Glieorghe, cu St. Dimitrie, Procopie i T eo
dor, sunt vecin protectori inspiratori a geniului
ostsesc al Rom nilor.
D a r tem plul Catedralei, ca simbol al tu turo r te m
plelor, se consacr cultului credinei cretineti. A ice
inim a ntristatului i va destinui durerile intim e
n a in te a m ergtorului a t<5te; aice sracu lv a im plora
p n ea de tote dilele dela Printele ceresc; aice bo
gatu l este in u t a- aduce am inte de fratele su
m iser i a -1 ajuta cu b u n v o in i din datorie cretinesc; aicefilerul vduvei cum pnete ct i ta la n
tul celui a v u t ; aice cel cu consciina m povorat de
greele, cindu-se cu umilin, va ei u u rat i vesel
'c sa curit ca i cei ce se scldau n apele Ior
danului.
Se consacr nc acest Mitropolie cultului social,
vrem a dice nfrire cetenilor, m pcre certelor
si
a desbinrilor individuale,7 curtie moravurilor,
5
nfrnrilor pasiunilor, bunei ordine n tote. Cci
de aice adesa va resuna cuventul lui D-deii cel m ai
tios dect sabia; de aice sfaturile evangelice cnd
blnde, cnd aspre, spre a nu lsa pe pctos in
calea perdre.
In fine se consacr acest tem plu operei celei m ari
a perfeciune! sufletului omenesc, i a preprre
3

182

REFLEXIUN RELIGI0SE

lui a se apropia m ai m ult de C reatorul seu. Fie ca


aice s se realiseze concordia fra sc ; fie ca omul
n tem plul Intim pinre s ntim pine pre D-deu.
F ie ca n acest loc cntarea de laud, sentim entul
de recunoscin, suspinul cinei, ru g a milei i por
nirea spre bine-facer s se n al la ceruri ca t m ea cea cu b u n miros. Iar D -deul ndurrilor, carele
n acest tem plu i ntorce fa a ctre cei ce -1 iubesc
p re el, fie s le aud cu liar i cu mil cererile lor.
Gh. E r b i c e n u .

Cuventarea D-lui Dimitrie Genielenu inut cu


ocasiunea botezului jiului sei Nicolae, ce s a ojiciat de P. S.
Gherasim Pitetenu, asistat de preui bisericei St. Gheorghe
vechiu, n diiia de 3 Maiu, anul curent.

F r a bi lo r !
Cu ocasiunea botezare! fiului meu Nicolae n cretinism , fiind
fericit de sevrsirea acestui act snt, m i-am lu a t sarcina de a
vorbi cte-va cuvinte atingetore la religiunea nostr cretin or
todox.
Ve ro g dar, scumpii met frai i surori, (cci num ai ast-fel a r tr e
bui sa se adreseze cretinii unul ctre altulj, s bine-voil a-mi jertfi
p u in tim p i a-mi d ru i bun-voitorea ascraltare a D -vostr, spe
r n d a satisface o m ic p arte cel p u in , din ceia ce p u te i a
tep ta de la discursul meu.
Nu e de m ult, de cnd am m briat eii, soia i fiica m ea creti
nism ul, tot n acfet snt biseric, la care P. S. S. P rin tele
Innocent V icariul M itropoliei ne-a f c u t m area onore de a celebra
la botezul nostru, i cu care ocasiune acest nalt P re la t a rostit
publicului asistent nite cuvinte forte preiose i forte a d e v e ra te ;
cuvinte, care de sigur aii in tra t n nimile cretinilor de bun sim.
C uvintele P. S. S. P rintelui V icariul erau urm etorele : A vem
to i un Dum ne4eu, prin botez am fcut pasul cel m are spre a ne
apropia de adevr, ia r alt-fel suntem toi omenii fra i i treb u e s
cutm a face num ai bine,4' etc.
R eferndu-m e la aceste cuvinte, le Iau pe acestea de m esur,
pe care basez discursul meu de ast-^i.

184

DISCURSUL D-LU GENIEL1NU

L um m al de aprope istoria veche, de cnd sau constituit religiunile.


R eligia cea d in tl a fost religia aa num it m osaic".
A cesta se num ete religie mosaic, de ore-ce Moisi era acel care
a scris nceputul religiei, apoi atx venit E b reii" i au f cu t ado
g iri, iar n urm a lor venir C haldeii carii ati scris talm udul i a u
term inat scrisul religiei ju d aice, ntorcnd tote cuvintele lui
Moisi pe dos.
Am dis c Moisi a scris nceputul religiei, iar nu tot, aa i este;
dovad c, n biblia veche, care exist scris i ast-dl, se gsesc
scrise unele ntm plri, n fine istorii care n u sunt scrise n r n d
dup epocele lor ; ci lu cru ri ntm plate cu 200 de ani n u rm
sunt scrise mal nainte, iar lucruri ce sau. ntm plat cu 50 de ani
mal nainte su n t scrise n urm , n fine istorii fr i r ; i la ntre
barea istoricului: cam se pote acestea? talm udul rspunde pe scu rt:
n to ra , sau biblia, nu exist nici m ai nainte i nici un m al trdiu.
E i bine, ce fel de respuns este acesta?
A poi Moisi nici n a tr it att ca s fi p u tu t scrie tote, precum
se gsete scris n biblie.
P rin urm are, n u mai exist de m ult relig ia mosaic, ci o religie
judaic, o am estectur mosaic, ebraic, talm ud, com pus de talm udit, dupre placul lor.
Moisi jlicea n biblie : Iubete pre apropele te u ca pre tin e nsui,
pe care cuvinte le-a ro stit i Domnul N ostru Isu s C hristos, iar ta l
m udul $ice: i este permis a ucidepre acela care nu ine de religia ta,
lundu-l din altar chiar n iiua cea mare.
Moisi, care cunoscea bine firea poporului seu, le fcu o di n fie
care an, n care s nu m nnce, nici s nu bea nim ica, s se unesc n sinagoga lor. s fac rugciuni ctre D um nezeu i s-i erte
pecatele fcute de unul ctre a ltu l; iar talm udul a ntors-o pe dos
precum am dis mai nainte, c-i este perm is a ucide pre acel care
n u este de re lig ia 'ta , lundu-l din a lta r i chiar n diua cea m are.
Moisi ddu acelei $ile m are num ele de ertreUm, el bine, erta re se num ete acesta, fiindu-l perm is a ucide pe omeni, n loc de
a-I povui ca s-i ia calea just, precum ne-a povuit D om nul
N ostru Isus C hristos?
In sera ajunului acelei <Jile m ari, n ain te de a ncepe cu ru g
ciunile ctre D um nezeu, se lice n sinagoga lor, cu voce m are i
re p e ta t de tre i ori, un ir lu n g de deslegri, care ncep cu cuvin
tele, se deleg cu anticipaie: de tote ce au prom is, ce sau obliga^
ce au minit, ce aii ju ra t; pe urm , de tote ce vor promite, ce se vor
obliga, ce vor m ini i ce vor ju ra , din acest di i p n n gliua acea

DISCURSUL D-LU GENTELINU

185

a anului viitor. Tote acestea se re p et de tre i ori, i apoi se apuc


de rugciunile ctre D um nezeu. E l bine, cum poi crede unul ju defl. cnd, i prom ite ce-va, cnd se oblig la ceva sau cnd de
pune c liia ru n jurinent, dac declar el pefie-care an, naintea lui
D um nezeu, c se desleg de tote cele din tre c u t i cliiar pe v iito r?
E ste acesta scris de Moisi ? n u ! ci este un v icleu g , o cu
rat nelciune a talm uditilor.
Moisi le-a prorocit c, n cas de vor face prea m ulte pecate i
Dum nedeu va vedea necesitatea i o va gsi de cuviin, le va tri
mite pe un Mesia, adic pe un miruit, care va fi M ntuitorul ome
nire! pectose, care va renvia morii, va areta minuni etc.
E bine, D um nezeu n tradever -a inut cuvntul cjis p r in Moisi,
le-a trim es pe E iu l lui, pe Domnul N ostru Isus C hristos; ns nu le
plcea talm uditilor, nu le-a plcut judeilor, i l-au denunat ctre
iilitril i l-aii i r e s tig n it; se nelege f r ca s se gndesc c
acest Isus C hristos, este F iul lui D um nezeu i c p u rta num ai cor
pul omenesc, iar p u tere a lui D um nezeiasc nu pote m u ri i c acel
pectoi i fcetorl de retx vor fi pedepsii i U r I, a t t de D um ne
zeire ct i de tot lum ea omenesc.
Spre a nu abuza de bun voitorea rb d are a D-vostr, scum pii mei
auditori, voiu lsa re stu l discursului de m al sus p en tru o alt ocasiune i voia trece pe un a lt term.
De ce n 'a u putut E b reil s rem ie pe pm entul lor na:tal i de a
p stra m peria pe care au avut-o?.
P e n tru c fie-care E b re, se crede n d rep t i se crede capabil de
a ti un vice-rege, general, M inistru sau cel puin giivernor, f r a
se gndi ns c, de a exprim a cuventul g u v e rn a re " e forte uor,
d ar de a guverna e forte greii.
Lesne e de a arunca n ochii celul-lalt reproe de re a guvernare
a unei eri sau a unei religii, f r a lua n consideraiune dificul
tile care le ntim pin n tim pul guvernrel. l a s te vedem,
poi guverna, ori ce, fie m car o m ic societate, la care eti cliiem at ca preediiite sau ca vice-preedinte, o poi ore guverna,
f r nici o greal i s satisfaci plcerea fie-crui m em bru? N u!
D ar s guvernezi o ar , sau o religie compus de milione de
mem bri, e forte greii.
D ac toi E b reil aii v r u t- s fie generali, apoi n au avut soldai
p en tra luptele lor.
A st-fe l fiind, E breil l au perd u t m peria lor, au fost gonii
de pe pm entul lor i sau retcit pe tot universul i pn n jiua
de ast-cli.
E l credeau, c au s com bat pe u n om m uritor, i scpnd de
Biserica Ortodox Romn.

6.

186

DISCURSUL D-LU GENIELE lnU

el, vor face tote dup plcerea lor, cnd colo au avut a face cu
D um nezeirea, care nu pote fi b iru it nici o dat.
M oisile-a povuit unirea n tre el, cci num ai ast-fel eti pute
rnic i poi pune n resp ect pe adversarul t e u ; dar el au fost i su n t
n cp n ai i n cliua de ast-di, i de aceia el m erg spre peire,
dac n u se vor ntorce pe calea drept, precum ne-a povuit
D om nul N ostru Iisus C hristos c, chiar pe acel c a re -l face reti,
num ai prin bine s-l bai, pn cnd va reveni n firea lu i i n
raiunea lui.
A cum a vorbim despre E breil, din a r a nostr, n com paraiune
cu E b reil din alte ri.
U n germ an (}.icea. c fie care a r i are jidovii el, cu alte
cuvinte, dac E b re il din a ra rom nesc sunt m al re! dect E b re il
din alt parte, causa o fi c a ra nostr n a r m erita E b re
m al buni.
I n E n g litera s. e. E b re il sunt englezi; precum e cunoscut de
to t lum ea, p en tru englez nu exist nimic m al scump dect
regina i patria, ei este ast-fel patriot, c a r jertfi totul p en tru
a ra lut.
E b re il d acolo sa asimilat cu com patrioii lor cretineti,
ast-fel n ct susin num ai o mic diferen n principiul religiunel, dar alt-fel cel puin, e sunt englezi cu corpul i cu sufletul.
In F ra n c ia , num rul E breilor, n com paraiune ou populaiuuea
ntreg a F ranciei, este forte mic, Ebreil d acolo satl asim ilat i
aii adoptat, n viea public cel puin, obiceiurile com patrioi
lor lor cretini.
In G erm ania, num rul E breilor e mal m are, asim ilarea ns
nu exist n tr un g ra d aa de desvoltat ca n F ran cia i ca n
E n g litera, de aceia tot mai posed n rav u ri netolerabile, ns,
cea m al m are parte a E breilor din G erm ania se com pune din
omeni culi, omeni in stru ii, ast-fel c au raiune cel puin.
I n A ustro-U ngaria E b reil su n t n trun num r forte considerabil,
ns este deosebire m are n tre E b re il ad e v ra i Austriac!, i cel
U ngureti, cei din G aliia i cel din Bucovina.
Cea mai m are p arte din E b re ii adevrai austriacl, se compun
din omeni culi, omeni aezai i omeni bun! de anim , n fine pot
fi ^bine tolerai. Cei din U ngaria sunt skeptic!, uni! prea, alii
de loc religioi, n fine, un ce nedeterm inat. Cei din G aliia
sunt forte bigoi, d ar i vinde pe D -deu pentru un fiorin, n fine,
in e m u lt de obiceiurile judaice, urte pe cretin afar num ai
de p u n g a celui din urm , iar n tradever slujete (leului M amon".

DISCURSUL D-LU GENIEL1NU

137

Cet din Bucovina se a rt m a culi, ns num ai o mic parte


este instruit.
D a r judaism ul din Rom nia se compune 'd in trun a m a lg a m :
austriac!, u n g u ri, m uli galiienl, rui, germ ani forte puini, iar
englezi i francezi de loc.
E b re il nscui n a r din asem enea prini sunt forte puini,
p rin urm are n tradever el su n t streini. A a dar, nici de religiune cretin nu sunt el, nici patrioi rom ni nu sunt, atunci ei
nici nu pot fi considerai alt-fel de ct num ai ca streini.
i cu tote acestea el cer, i acesta n tru n mod im perios, tote
d rep tu rile ce pote avea u n ceten romn, f r a raiona, dac el
i-au n d ep lin it i tote ndatoririle ctre a r ; el bine, cine p re tin
de d re p tu ri trebue s alb i n d ato riri; s vedem le-au n d e
p lin it el ?
Ml aduc am inte de o anecdot relativ la cele clise m al sus.
U n credincios i cu un ateist aveau o discuie asu p ra D um ne
zeire!. A teistul o nega, credinciosul ns, fiiind i om detept, l
spunea necredinciosului u rm to re le : Incliipuete-l c al in trat
n tr o cas ntunecos, netiind dac e cine-ya n trnsa sau n u ; eu
credinciosul voii intra n casa aceia ntunecos, scoendu-m t p
lria din cap i $ ic e n d ; bun ser, am onore a ve saluta, nu ve
su p e ra l c ve deranjez i c am s ve rog ce-va, i aa n ain te :
E l bine, de este cine-va n casele acele ntunecose, de sigur me
vor priimi bine, cu poftim de ecjl, cu cine am onore, fii bine-venit,
ce pofteti etc., cci un cuvent bun aduce pe altul bun, i pote c
voiii i ajunge la scopul meu. De nu va fi nim enea n cas, n am
p e rd u t nimica, ia r consciina m ea este m pecat, de ore-ce
n am f cu t nici un reii.
D ar tu , necredinciosule, i nc obraznic, vei in tra n cas
cu obrznicie, cu insultri, cu n ju rri etc., dac n a r fi nim e
nea n casa aceia, n tradever nai p erd u t nimica, ci erai un
caraghios p en tru tine nsui, d ar de se v a gsi cine-va n casele
acele o vel pi-o De sigur te va ocr, te va da afar, n
fine vel fi pedepsit dup m eritul teu, cum se cade. A poi spune-mi
dar, necredinciosule, cine e pe cale m al ju st , ei sau tu ?.
Necredinciosul, vecjend c credinciosul are dreptate, l ruga ca
s-l povuesc aa mal nainte i se prefcu cu totul.
A st-fei sunt i E b re il din Rom nia. De ore-ce el sunt streini
aici, treb u iau cu bine s se roge de g u v ern u l n o stru , ca s li se
dea d re p tu rile ceteneti bine neles, dup ce vor fi ndeplinit
i tote ndatoririle cerute de legile e r e i ; ia r nu de a cere cu im-

188

DISCURSUL D-LU GENIEL^NU

periositate, prin vicleug etc. drepturile ceteneti, sustrgenduse pe de alt parte din tote ndatoririle ctre ar.
Inim a cretinesc a R om nului este forte indulgent, i g u v er
n u l nostru este forte tolerant, de aceia, E b re il d'aicl lipsindu-lecultu ra, in struciunea i ra iu n ea (cu num ai fo rte puine excepiunl) au prins mal m u lt curagiu, cerend n mod imperios ceia
ce nu li se cuvine.
A cum a, (tot re la tiv la anecdota sus (Jis) tot lumea, recunosceD um nezeirea, i cea m al mare p arte a lum e! sa convins de
ad evrurile religiune nostre cretin o rtodox; iar Ebreii, unecndu-se deja n ap, to t i mai arat forfecul prin dou degete.
Se $icea odat, c Ebrei in mult unul la altu i e se ajut reci
proc. Nici acesta nu este adevrat. Din acest virtute, adic a ju
tare a reciproc, se gsete nc puin n tre E breii aa num ii
Ispanioll, carii difer cu totul, att n credina judaic, ct i n
obiceiuri, precum i n caracter din ebreil cel lechl. E b re il lechl.
i mal cu deosebire cel din a ra nostr, se mnnc unul pre altu lr
i Iau reciproc pnea din g u r i se ursc chiar el n tre el.
A poi, vedend nc pe un 0111 in stru it i nc cu puin inteligen,
s-l ruinede, s-l persecute, ba s-l omore cliiar, e prea p u in nc.
E l sunt lai, fricoi, ns forte resbuntori, dar pe ascuns, i toc
mai de aceia el sunt periculoi.
In privina acesta, am avut destule probe, i ch iar din p a rte a
fo itu lu i meu frate, adic frate n a t u r a l ; m a persecutat i me p er
secut pn ce ma i ru in a t m aterialm inte; i aa sunt m ai to i
E brei din ara nostr, cu num ai forte p u in e excepiuni.
E b reil daicl, aflnd de cLecisiunea m ea de a deveni cretin, sa u
n cercat att pe la st. cler, ct i p rin tre omeni particulari, de a
me negri n ochii lor, prin diferite calomn rl etc. dicend s. e. c
s me botez p en tru interes pecuniar, pen tru a obine u n post oficial, c n um ai pelea mea va fi botezat, iar nrav u rile m i v o r
rm nea, i m ulte alte asemine.
E l bine, trebue s com bat pe aceti calom niatori i a le proba c.
au m in it.
Eu, D em etru Grenielenu, fost Louis G abriel, sunt nscut la 23
Sept. 1846 chiar n B ucureti. D up m ortea ta t lu i meu, plecasem
n v rst de 15 ani la Viena, acolo am nvat, acolo am trit, pe
trecem ! i u n timp ndelungat la P aris, venind n a r pe fie-care
an numai pen tru u n scurt timp. L a finele anului 1879 am revenit
n a r i am stat 5 ani de clile la Ploeti, ca delegat consular olan
dez, avend onorea de a fi invitat to t-d eu n a la tote serbrile naio
nale i politice, la ntm pinri a M. S- R eg elu i etc; eram bine ve-

DISCURSUL D-LU GENIELNU

189

(lut de tote autoritile, iubit de to i Ploeteni, ns num ai de cre


tini, iar n u de Ebrel. Nu clca piciorul meu. casa ebreulul, i nici
c l-am poftit la mine. A a am trit cu cretinii, avem n tot-deuna
caracterul cretinesc i ineam tot deuna de a ra m ea natal, R om
nia. E b reil invidioi mau persecutat cu tot puterea lor, precum ine
persecut i acuma, ns se nelege pe ascuns, cci fa le era fric
de mine, i tocm ai acesta este vicleugul lor cel periculos.
P rin urm are, eu deja eram cretin n cugetare, n consciin, n
ca rac te re i n o b ic e iu ri; mi lipsea num ai sntul botez, pe care,
mulmesc lu i D um nezeu, l-am i severit mal dundi.
I a ceia ce privete punctul pecuniar, este m artor iu b itu l nostru
na, Dom nu N iculae Grbindaanu c au m init Ebreil.
A cest brav om st bine, slav D om nului, ns n u este nici milionar, ca s-mi pot pune la disposiie o avere ore-care, este tat de
familie, e gi m ult m al tener de c t mine, nu este nici m inistru, nici
senator, nici deputat, sau. m car funcionar al statu lu i, ca s-ini
procure vre un post oficial. E u l-am ru g a t ca s ne fac onorea de
a ne fi na, i acesta, fiind b rbat de caracter preios, de o inim
nobil, bun cretin i bun rom n, m preun cu p rea onorabila
so ia sa Sofia, cu m are plcere a u p riim it sarcina de a sveri acest
a c t snt.
A fa ra de acesta, tot lumea tie c m am asociat cu un cretin,
c u care instalez o fabric la m ora G rditenu, pentru dou industrii
pe cari le-am nvat aCuina n strintate.
E l b in e , unde este cutarea de bani sau solicitarea la posturi
oficiale ?
E ste adevrat, c ast-di num ai dispun de capitaluri pecuniare.
C ap italu l m eu actual const n puin carte, o pictur de in te
ligen, o dos de energie i n m are activitate, prin care sper c
voiii fi n stare de a-m i ctiga pnea p en tru copil mei, ia r numai
n tre cretini i nici de cum n tre E b re l.
Aa dar, num ai bunul sim cretinesc, care a stat tot-deuna n
inim a mea, num ai convingerea de calea cea drept i just m au
apropiat i mau. m pins de a cere i de a priim i sn tu l botez n re ligiu.iea cretin ortodox, i declar c, att eti ,ct i soia mea M a
r ia , fiiu l meti N iculai i fiica mea Elena, cu mare bucurie i cu tot su
fletul am priim.it st. botez n cretinism i c dorim s remnem buni
cretini i buni romni n tot viaa nostr, A m in !

In urm a une indisposii, P. S. G herasim , n ep u ten d asista


pn la term inarea discursului a inv itat p re St. sa P r. D r.

190

DISCURSUL D-LU GENIEL^NU

Alex. M ironescu, profesor al F acu lte de Teologie, a respunde la discursul de m a sus. i n adever p rin o cuvntare
de ocasiune forte potrivit, distinsul predicator a a r ta t asi
stenilor, carii abea ncpeau n Biseric, din causa m ulime,
principiile religiune cretine. L u n d ca p u n ct de plecare
cuvintele St. E vangelii : P re cel ce vine la mine, nu-1 voiu
scote a fa r , arg u m en t c iudaism ul att cel din epoca patriarchilor, ct i din a lui Moisi i a profeilor, a fost num ai
o p reg tire positiv ctre cretin ism ; de aici vine i cara
cterul, seu separatistic i t(5te semnele sale de nvechire la
apropierea cretinism ului. C acesta s'a desvoltat prin u r
m are din sinul iudaism ului curat, n mijlocul cru ia M n
tuitorul ncepu servirea sa regen erto re i o ntinse apoi la
tcSte poporele p rin S. A postoli. C cretinism ul p rin a d
m irabila sa n v e tu r teoretic i practic, p rin caracteru l
cel sublim al F u n d ato ru lu i seu, p rin m oralitatea cea esemplar a S. A p o sto li, prin m plinirea tu tu ro r profeiilor
V echiului T estam en t n el, i p rin influena cea m are,
bine-fcetore i reg en erto re a t t direct ct i in d irect
asu p ra familiei, societei i a statului, se arat ca religiuiiea cea m a deplin, descoperit de D um nedeu i n
sufleit de abnegaiunea i iubirea cea m a cu rat ctre
toi omenii. C iudaism ul, m p rit in felurite secte cliiar
la ivirea cretinism ului, i restlm cit dc talm uditi, nu
ma este mosaismul cel curat, ci un rabinism an tiq u at i
fr nici o pu tere de v ia n sine. Predicatorul ncheia c u
vntarea sa, ndem nnd pe neoiili la p u rtare ad ev erat cretinesc n t<5te relaiunile lor familiare, sociale i religiose, spre
a servi ca pild b u n i altora, la practicarea iubirei evangelice ctre amici i inamici, la recuaoscina ctre naii lor,
la citirea Sntei Scripturi cu devoiune i credin, p str n d
ast-fel haina cea lumin<5s a St.. Botez tot-deim a curat, ca
s se nvrednicesc;! att n acost via de iubirea i stim a
tuturor, ct i n cea v iito red e b u n tile fgduite de D u m
nedeu celor cari au p u rtat cum se cuvine ju g u l seu cel b u n
i sarcina sa cea udr.

PROFEIILE MESIANICE
(Urmare; vert No. 1, Anul al Xl-lea).

S trecem acum la cercetarea profeiilor care dovidesc divinitatea religiei cretine.


CAP. II.
Profeiile Testamentului Vecliiu.
ARTICOLU I.

Despre profeiile Yechiului Testament n general.


1.
Cestiunea mai im p ortan t de cercetat aici este
de a sci dac profeiile lege vecli dovidesc n adever c Is. Chr. este trimisul lui D-deii i c religia
sa este adeverat. Spre a dem onstra acesta avem
de stabilit p a tru l u c r u r i : 1) c crile care conin
istoria i religia poporului Iudeu existau nainte de
tim pul venire lui Is. C h r .; 2) c n aceste cri se
afl predicer care prevestesc pre un trimis al lui
D -deu ce are s vie i s ntemeieze o religie n o u ;
o) c tote predicerile acestea s'au m plinit exact n
Is. Chr. i n religia sa; 4) c acest mplinire n a

192

PROFEIILE MESIANICE

p u tu t fi prevedut pe cale natural, nici s se potrivesc din ntm plare cu prezicerea. R euniunea ace
stora formez, precum am aretat, o dovad despre
adeverul profeiei i o dem onstraiune riguros a
lucrului profetisat.
D a r nainte de a ntr n am nunim ea acestor
profeii diverse, avem de fcut unele observaiun.
2 . D ou feluri de adversari se p resin t aici na
in tea nostr. Iudeii carii recunosc autoritatea p ro
feiilor lor, i necredincioii carii o resping. P ur
tare a nostr ctre unii si
este diferit.
1 ctre alti

)
Iudeilor avem s le dovedim c prorociile profeilor
se rap o rt la Mesia, i sau. m plinit n Isus Christos.
F a cu necredincioii m unca nostr trebu e s fie
m a mare. Avem a le dem onstra si aceia ce Iudeii
recunosc i aceia ce e neg : m a ntiu autoritatea
profeiei n sine nsi; apoi realitatea profeiilor
iudaice despre Mesia; i n fine imposibilitatea, ca
m plinirea literal a acestor predicer i reuniunea
n treg exact, perfect, a tuturor caracterelor date
lui Mesia de ctre profei n persona lui Is. Clir. s
fi fost prevedut pe cale natural, sau s se fi fc u t
din ntm plare.
3. In tre profeiile lege vechi, sunt unele care,
singure, nu formez o dem onstraiune, dar care sau
luate m preun cu altele, sau prin m prejurrile de
care sunt nsoite, ctig o for mare. R em nend
isolate ar arta n Ls. Chr. num ai unul din caracterile nsem nate de profei spre a cunote pre Mesia,
caracter care pote s- fie comun cu alte persone.
D a r 1) reunite tote la o-lalt a rat c nici unul din

PROFEIILE MESIANICE

193

caracterile acestea nu i-a lipsit lui Is. Chr. De


exemplu, dac n am avea alt-ceva, spre a stabili
m isiunea sa, deet profeiile care prevestesc des
cendenta lui Mesia din D avid sau naterea sa n
Betleem, d o v ad a acesta ar fi prea slab. In tim pul
republicei Iudaice sau nscut m uli diu urmaii lui
David, i m uli prunci n Betleem. D ar cnd unim
aceste doue sem ne ale lui Mesia cu tote cele-lalte
realisate n Ts. Chr., tote m preun dovidesc c tote
saii mplinit n tru el. 2) Providena a voit, ca pe
ln g acele profeii, care luate separat, ar fi prea
generale spre a forma dem onstraiuni, s m ai fie i
alte caractere care le specific, i care fiind aplica
bile num ai la s. Chr. s arate lm urit c el este obiectul acestor profeii.
T rebue s facem deosebire ntre profeiile dem on
strative i acele care n au acelai g rad de claritate i
autoritate. Punem n rang ul ntiu pe tote acele ce
se rapo rt la Mesia i nu se pot aplica altora fr
a viola textul. Sunt singurele care treb u e s fie n
treb u in ate n tr o lucrare polemic, unde treb u e a
ju d eca bine, i a nu avansa nimic care ar p u te a fi
contestat. D ar aceste profeii p ot s fie de doue fe
luri. Sunt unele care au num ai pe Mesia de obiect.
A ltele care se raport i la Mesia i la alt person.
A cea person este obiectul direct al profeiei,
d ar presint n acelai tim p caractere, care nem plinindu-se n acea person, serealisez 111 to t p u tere a
lor n Is. Chr. i a rat prin aceia c este obiectul
indirect al preclicerei.
A ceste semne, aceste m prejurri ale profeiei,

194

PROFEIILE MESIANICE

sunt profeit particulare unite cu cea principal.


P ic em , considernd prevestirea sacr n n tregu l e,
c alt person este obiectul cel dinti, dar c Is.
Clir. este obiectul principal.
Totui nu ne vom folosi de acele profeii cu doue
nelesuri dect num ai atunci, cnd pe ln g trsu
rile relative la persona cea dinti care formez obiectul direct, se vor gsi trsuri, care convin i
care se pot aplica num ai la Is. Clir. Aa, de esem plu'
ps. 71 al crui titlu arat c s'a compus pen tru
Solomon, i care n adever se pare c se raport la
principele acesta, dar care conine nite lucruri aa de mree, c nici n au fost, nici c'au p a tu t fi realisate n tru e l : asa
c va clomni de la
i cnd se dice
7
mare p n la mare, de la ritr pn la marginile
lumii. i se vor nchina lut tote mpertiile pmn
tu lu i, tote mimurile vor sluji lui i se vor bine-cuventa ntru el tote seminiile pmntului, tote nemurile l vor ferici pre el. \ 7edend c espresiunile aceste
se potrivesc n to ta l iui Ii sus Christos i chiar se m
plinir literal minte ntru el, dicem cu unii din Snii
Prini, c Solomon este obiectul direct, dar c are
un obiect m ult m ai ntins i indirect, care este Is.
Chr. care este urm aul lui Solomon i a mplinit n
tocm ai prevestirea acesta. Suntem cu at t m ai m ult
autorizai a nelege aa i a ne folosi de textul
acesta, cu ct p utem aduce m ulte alte profeii,
care au de obiect unic i direct pre Mesia, care presint n el acelei caractere care se realisez n totul
n Mntuitorul.
Pe ln g texturile acestea, cetim n crile snte

PROFEIILE MESIANICE

195

u n num r mare, pe care le credem tot aa de p u


ternice, relative la Is. Chr., care totui nu p o t s
dem onstreze n m od positiv contra acelora carii re
fuz a-1 recunote. Sunt m a nte tote locurile p ro
feilor care vestesc fapte mplinite n tru el, d a r
care p o t fi aplicate i la alte persone. Sunt apoi
tote figurele legii vechi, care ca nite raze vin a se
restrnge din tote punctele istoriei ebraice, 111 Is.
Chr., ca la centrul lor. F cea alusie la figurile des
tul de m ultiple ale persone sale, cnd dicea c
p n la Ion Boteztorul, toi profeii i tot legea
au profetisat. Marele se u A p c sto l n m ulte pri de
clar c tot legea avea de scop a-1 figura i a-1 vesti.
T oi prinii biserice n urm a acestor autoriti s a
cre au nvat aceiai nvtur. A r fi de prisos a
m a aduce locurile respective. D a c Istrail nu este
o naiune profetic, cum dice fer. Augustin, nu m a
presint nimic estra-ordinar. T ot m ulim ea rituri
lor, a sacrificiilor, ceremoniilor de tot feliul, de
care era plin religia iudaic, cnd o considerm 111
sine nu ni presint nimic nalt. D a r ntorcend privi
rile nostre la Is. Chr., apropiindu-ne de viaa lui, de
patim a, sacrificiul, de biserica sa, trsurile principale
din viaa personelor ebreet, deosebitele am runte
de rituri i sacrificii iudaice ; raportul ntre cele
dou obiecte devine m a interesant. P rin raportul
acesta, se presint legea veche dem n de origina
sa d iv in ; i tot ce ni sa p ru t de prisos i fr
scop, lund un caracter noii, este de acum p e n tru
noi fapta nelepciune celei m a adnci. Tote locurile
ce le videm rap o rt n d u -se la Is. Chr., de i se p o t

196

PROFEIILE MESIANICE

aplica i la alii; tote figurile acestea, ce-1 prenchipuesc, sunt forte folositore spre a ntri credina cre
dincioilor, carii vd cu m are m ngiere c Vechiul
T esta m e n t se unete n tote privinele i ore cum se
ncorporez cu cel Noii, prin Is. Chr., care este obiectul am ndurora. P u tem m erge i m ai departe
i a dice c m ulim ea cea m are a lucrurilor ace
stora i a figurelor, deosebitele feliur prin care represint pre Is. Chr. raporturile exacte ntre ele i
Dom nul nostru, fac ca s fie credute cu deseversire.
E ste o cestiune a g ita t ntre nvtorii cretini
de a ti, dac trebue a se privi ca predicer formale
ale lui Mesia locurile Vechiului T estam ent care
su n t citate n cel Nou, fie de Is. Chr. nsui, fie
de Evanglieliti i Apostolii si. Unii dintre scriitori
ar voi s vad n acestea num ai nite alusiun. Alti
die c sunt dovedi manifeste c textele citate erau
profeii positive. Ni se pare c este drep t a deosebi
ntre aceste citaiun pe acele, care sunt aduse ca
dovad de ctre Isus Christos sau de Apostolii si,
de acele care sunt propuse n form de discursuri
i din care M ntuitorul sau i Apostolii se nu tra g
argum ente directe.
Acele de clasa a doua pot s fie privite ca nite
simple alusiun. Ia r citaiunile de felini ntiu,
adec acele ce au de obiect a dovedi c s. Chr. este
M esia promis lui Istrail, ni se p ar a stabili dem on
strativ un lucru care nu este indeferent de Gestiu
nea nostr a ctual: cum c Iudeii pe tim pul lui Isus
Christos credeau c locurile citate eraii relative la
Mesia i form au profeii adevrate despre venirea

PROFEIILE MESIANICE

197

sa. Dac sar fi privit atunci aceste locuri ale p r o


feilor ca avend 1111 alt sens, 1111 alt obiect, atunci
argum entrile lui Is. Chr. i ale A postolilor nu n u
mai car fi fost slabe, dar ridicule. Iudeii ar fi p u tu t
respunde forte bine, ce ne privete pe 1101 textele
ce le aducei ? E ste vorba a se sti dac Is. este Mesia ; i spre a dovedi ne aducei locuri streine de
Mesia. N u voim s tim dac Iisus a fcut cutare
lucru, sau dac i sa n t m p la t ceva, cci nu se ra
port la Mesia. D ar din contra vedem pe autorii
sacri ncredinai, c profeiile ce le aduc e sunt
profeii mesianice, e nici c se ocup de punctul
acesta. E l privesc ca un p u n c t ce nu este con
testat nici de adversarii lor. Ma ales scriitorii, carii
se sileau 111 deosebi a convinge pre Iudei, st. Matei,
care scriea ntre e i pen tru e, i st. Paul n epis
tolele unde disput co ntra E breilor, ntrebuinez
locuri profetice i le aduce ca dovedi. A r fi ndrsnit e ore a zidi dem onstrrile lor pe nite temelii
asa de slabe. Ar fi avut e ore ndrsnela ca vorbind
Iudeilor, s le presupue acest credin, dac ar fi
fost fals?
Am dis c socotina Iudeilor, cum c profeiile
aduse ca dovad de ctre Is. Chr. i Apostolii si
se raport la Mesia, nu este indeferent de cestiunea nostr. Mai nt o opunem cu succes Iudeilor
moderni, carii, p entru a se sustrage urm rilor evi
dente ce result din un m are num er din aceste
texte, le ndreptez la alte obiecte. A rtndu-le
contrazicerea ce exist ntre nv tu ra lor i acea
a prinilor lor, carii cunoteau m a bine adevratul

198

PROFEIILE MESIANICE

neles al profeiilor, li artm c din interes p r


sesc e tradiiunea veche. A po chiar fa cu necre
dincioii, ne servim cu folos de acest opiniune,
stabilit generalm inte pe tim pul lui s. Chr. c un
mare num er de profeii iudaice erau relativela Mesia.
Cci, precum am observat, nc nainte de Chr.
(ceia ce li opunem necredincioilor) predicerile ce i
le aplicm existau i erau cunoscute. Noi d em on
strm adeverul acesta, dicend : Aceste predicer
erau citate de oparte, mrturisite de a lta ; prin u r
m are existau. A cest ncredere de oparte, acest
recunotin de alt parte, ar fi doue absurditi,
dac profeiile n ar fi fost constante i publice.
Am putea s ne oprim la dovada despre anteriori
tate a profeiilor iudaice lui s. C h r .; dar fiind-c
tocm ai este o cestiune actual, nu este nefolositor
de a nm uli dem onstraiunele, spre a nu lsa nici
o ndoial u privina subiectului acestuia, i apo a
n u mai reveni.
(V a urm a).

G herasim lite te n u .

ooOOOe-

LA
Consacrarea de Arch ier eii a Prea Snie-S a le

D, D. GHERASIM PITETENU.
I.
C tre tim p u ri depita te din vechimea, ce-a trecut,
T im puri m arture de fapte m ari ce-adl p ar de necredut,
A m intirea cnd se-ntorce p a el aripe uore
L a poporul ce prin cultu-I strluci p rin tre popore,
C ultivnd Monoteismul ce m enit din vec de sus
P o rt sce p tru l lum inrii ca un sore n e a p u s ;
G seti m ndra srbtorea cnd Aron, p rin tro minune,
F iind uns de M are-preot, pal seu cap tia ra i pune
i m brac haine scumpe, de m riri transfigurat,
In uim irea unui popul cen respect sta cufundat.
II.
D ar spre ce lucrri nalte st pontif se pregtete ?
C are taine ideale haru-I snt le svrete ?
D e victim e crunte a rd e ri proaduce el ca dar ;
I a r cu sngele stropete patru cornuri la altar.
S tropiri, ungeri sngerose i profum e m ljttore :
Ia t tot ce n legea um brei da F rn e creatore.
D ar cu ast-fel de prinose, ori ct de bogate fu,
P reoia efem er ce' isprvi m ari o b in u '?
Ca i unul fiu cei perde o iubire de printe,
In terzis-! fu in trarea prin perdea spre cele sfinte
U ndab ia-n trun an odat p r in trun gros de profum nuor,
Ca n zarea deprtat, p riv ia-al legii jertfitor.
Ia r fi astdl intercjis, daca P re o tu l cel Mare,

200

OD

A rch iereu l L egii N ou n u fcea ntii E l intrare


Oferind cea fr seamen je rtf scum p sngele seu
Sim pcnd p en tru vecie pe Adam cu Dum nedeu.
A rchiereu prin escelin, pilda je rtfe i ideale,
Aboli pe cea din um br prin jertfa vieii sale.
A st-fel je rtfa d animale, a 'ncetat, cci D om nul Sfnt
i a fcut din inimi d'om eni je rtfe scumpe pe pm ent.
II I.
D ac m ndr fu sacrarea sub a um brii m perie,
Cnd ungea pe ntiu-nscutul Mare preot ca s fie,
Ct de mare strlu cire cat astzi a avea.
Cnd pe nsui A deverul ni-1 a ra t n fapt ea!
IV.
P recum astru, domn al dilej, m al feeric strlucete
Cnd vederea cea cu rat p rin tro prism l plivete
D istingnd cu m ult m al bine feluritele-I culori,
Daca. nu se ntrepune la mijloc cea sau n u o rl;
Ast-fel cnd cu al C redinei ochiu privim a st act solemn,
Orl-ce suflet se p etru n d e d al respectului sfnt semn
i spre plaiul veclnicie, r p it d ast scen sfnt,
I n t r o nalt adm irare s'bor, salt, se avnt..

V.
Snb a H a ru lu i Domnie, de lum in ncongurat,
Te-am ve$ut eu, P re a Sfinite, A rchiereu cncl ful sacrat,
Cnd nu n m ultele sciine cu idei nalte, drepte,
P u neai fora i m rirea celei mal sublime trep te ;
Ci rugai cu um ilin Cerul, m ult ndurtor,
S V e sprijine E l pagii, s Ve fie protector.
E l, isvor al cnnoscinel al lum inii nenserate
S Va ra te A deverul, Calea n fapte mari, bogate.
i petruns de greutatea sarcinii ce al de sus,
P rin cuvinte-a^dnc sim ite adncl taine Tu ne-al spus.
L udat s fie D om nul i puterea lu i divin
C nd B isericii d omeni cu o ast-fel de lum in.
Bucrrret, 21 Decembrie, 188G.

P rea plecat serv


I r e o t u l G. F l o r i i E c o n o m .