Sunteți pe pagina 1din 5
STAS 10796)1-77 a ‘Termeni gonerali utilizafi in legitur’ ou prezentul standard precum si cei din dome- nii inrudite sint cupringi in standardel — STAS 403: ‘Terminologie; = SPAS 1816-77 ,,Capalizini, Determinarea cantititilor de api de evacuare ; = SPAS 3061-74 },Hidraulicd. Terminologie, simboluri, unitii de misurs; = SPAS 3378.68 },Hidrotehnies. ‘Torminologie" 5 = SLAS 5032-69 Hidrologic. Terminologie* 5 — STAS 4621-69 ",Hidrogeologie. Terminotogio ; = STAS 3949/1-71" , Geologic tehnic8. ‘Perminologie 5 = STAS 4580-67 ,Tucriri de imbundtaitiri funciare. ‘Terminologie'* ; — STAS 8284-68 ,Corectarea torentilor gi ameliorarea silvici a terenurilor degradate ‘Terminotogie'; ~*SrAs 3414-69 ,,Geologie tehnicd, Harti si seetiuni. Indiciculori, semne convenjionale 5 = SYAS $016-67" ,,Hidrogeologic. Semne_conventionale* = SYAS 6013-75 j,Lueriti de imbunitigiri funciare. Semne conven{ionale. f 2. PRESORIPTIL GRNERALE DE PROTECTARE de be: 2.1.1. Colectarea si evacuarea apelor In drumuri gi striizi se face pe baza studiului condi existente de scurgere a apelor in lung si transversal, avind in vedere situntiiie diferite eare 50 pot ivi Ja construetii de drumuri noi sau la modernizari, sporiti de eapaciti{i si aplicarea de imbriiciminji asfaltice ugoare Ia druruuri existente. 2.1.2, In cami construetiei de drumuri noi, 1a proiectare se trateazi problema asigurivit cir cillafiei eorespunzitoare a apelor meteorice, astfel incit si nu se inrtutajease’ regimvul existent de scurgere a apelor care sint intereoptate prin constructia drumului. 1.2.1. Pe baza datelor menfionate la pot. 1.5. se studiazh configuratia terenului, ihr care 6e inserie’ traseul drumului, condi(iile existente de seurgere a apelor meteorice si modificarile ce survin prin consiructia drumului si se face corelarea masurilor de eolectare gi evacuare m apelor ou sisteme de desecare, irigafii sau alte sisteme hidrotehnice existente sau previzute a se re yiza in zoni. 2.1.2.2. La proicctarea Ineraritor de cole we gi evacuare a apelor meteorice se fine seama de : — eantitiile de aph meleorice ee se pot colecta in ampriza drumulut ; — eantitatile de ap’ provenite din scurgerite do pe versantii, interceptalis = Votumne de apd in regi natural, eolectate in depresiuni inchise, traversato de noile trasee, precum si de nivclurile masime corespunzittoare acestor volume. ‘or traversare de eitre tra- mungerit apelor 2.1.2.3. In zonele depresionare en. stagniiri de ape sau biltini, a soul drumulai na poate fi evitati, sc vor studin posibilitatile de asigurare a st meteorice si de dronare a terenului din ampriza-drwmului 2.1.3, In caaul ueririlor de moicrnizaro, de sporiri de capacititi si de aplicarea de imbrites- miinfi asfaltate ujoare la drumurile existente, se studiaz eonditiile gi lucriirile existente de co- ectaro si evacuare a apelor meteorice, precum gia celor de drenare a apelor subterane sau de infiltratic, identificindu-se sectoarele’ caracterizate prin condifii neoorespunzitoare pentru circnlajia’si evacuarea apelor meteorice sau pontra asanarea corpului drumului. 2.1.8.1. Pe seetoarele unde condifiile gi Incrrile de scurgere si drenare @ apelor sint insuficiente sau nécorespunzitoare, so stabilese pe baza datelor menfionate la pet. 1.5. luerdarile necesare noi, sau de completare a eelor existente. 2.1.3.2. La proiectarea Incritilor de colectare si evacuare a apelor meteorice din zona drumu: rilor existonte so tine seama de asemenea de clementele previizute la pet. 2.1.2.2. pentru cazul eonstructiilor de drumuri noi 21.4. La proiectarca drumuritor in profil longitudinal gi transversal se are in vedere ea plat- forina drumului si se situeze fali de nivelul teremului inconjuritor, astfel incit si se asigure condifiile necesare colectirii si evacuirii apelor meteorice, a celor din fundafia sistemului rutier $i de drenare a apelor de infiltrajie gi subterane, atit in timpul executiei cit si dupa construotia Grumului. La stabilirea nivelului platformei drumului se va tine seama totodatd de prevederile STAS 2914-69, STAS 1709-75, preoum gi de gradul de asigurare a drumului sau strécii stabi- it conform STAS 4273-75. 2.1.5. Solutiile adoptate pentru colectarea gi evacuarea apelor meteorice se coreleaz’ cu cole privind colectarea gi evacuarea apelor din fundafia drumului, precum gi eu cele de drenare a apelor de infiltrafie si subterane. 2.2. Colectarea si evacuarea apelor meteorice 2.2.1. Stabilirea tipurilor de constructii anexe pentru colectarea gi evacuarea apelor meteo- ice, menjionate la pet. 1.3.1, se face in functie de : — clasa tehnic& sau categoria drumului sau striaii si situafia platformei in profil trat versal (rambleu, debleu sau la nivelul terenului, profil destrads ou trotuare la marginea parfii earosabile ete.) — cantititile de ap moteorioe ; — posibilitdpile de ovacuare intr-un emisar. 7X —3-— Bras 10leyenet 2.2.2, La drumuri situate in rambleu, colectarea gi evacuarea apelor meteorice se asigur’, “| Gind aceasta este necesar, prin ganfuri amplasate Ia piciorul taluzului sau prin ganfuri de garda conform STAS 2914-69 pet. 8 sau prin rigole de acostament gi easiuri pe taluz in eazurile pre- Viizute in STAS 2916-73 pet. 2.9. 22.3. La drumuri situate in debleu sau la nivelul terenului, colectarea gi evacuarea apelor meteorice se asigurh prin rigole, ganfuri tau lucriri de canalizare, in funefie de condifiile specificate Ia pet. 2.2.1. ‘Rigolele, in functie de capacitatea lor de scurgere, de posibilititile existente de evacu- are a apelor pe care le colecteazi gi de necesitatea asiguririi evacuiirii apelor din fundagia dru- mului, se Utilizeaz’ asoeiate ou un sistem de canalizare sau de drenaj. ‘La drumurile si strizile la care nu se justified prevederea unui sistem de canalizare sau de drenaj, rigolele se asociaz’, pe distanfe scurte, cu drenuri longitudinale sub acostament fan sub rigold, pentra asigurarea evacuarii apelor din fundafia dramului, dup& care ambele ne descarci in ganfuri, spre emisar. 2.24. In localitati, la strazi cu borduri denivelate, scurgerea apelor se face prin rigola de ta Dordara trotuarului, cu evacuare lateral sau la gurile de scurgere ale canalizirii, 2.2.5. Determinarea cantitstilor de ape meteorice pentra dimensionarea rigolelor, sanfurilor i Iucrarilor de canalizare se face conform STAS 1846-77. ‘Relafille dintre intensititile si duratele ploilor maxime cu anumite freevente, valabile pe teritoriul R.S.R. sint date in STAS 0470-73. 2.2.6. In functie de sectiunile adoptate pentru rigole, san{uri gi Inerdri de canalizare precum $1 de posibilitatile de evacuare a apelor colectate de acestea intr-un emisar, se stabilese distan- fele intre punctele de evacuare a apelor la podete de desctirare, guri de scurgere Ia canalizare ete. Seurgerea apelor de pe platforma drumurilor spre constructiile anexe de colectare 6 asigurS prin pante transversale gi longitudinale conform STAS 863/1-75. . Panta rigolelor gi ganfurilor protejate sau neprotejate se adopt intre valorile previ ‘in STAS 2014.60 pet. 5 pentra pantele minime gi ecle previzute in STAS 2916-73 pet. 3.2. gi 3.3. pentru pantele maxime. 22.9. Imeririle de canalizare gi canalele de evacuare se proiecteari conform prevederilor STAS 3051-68. 2.2.10, Cind evacuarea la zi a apelor meteorice nu se poate realiza prin lucririle menfionate la pet, 2.2.3. si pet. 2.24. co poate recurge la solujia de evacuare prin puturi absorbante, dack a exists un strat permeabil Ino adincime convenabili, capabil s& primeasei cam titile de ape meteorice colectate gi s& le dreneze in mod natural. ““hhivelul hidrostatic maxim posibil al apelor subterane permite evacuarea apelor meteorice prin aceste puguri ; Thu este pericol de’ infectare — poluare a stratului acvifer freatic. Se mentioneaz ck puturile absorbante necesit’ 0 intrejinere permanenti. gi o verifi- care periodici a conditiilor de fanctionare pentru a se interveni la timp cu luerdri de curitire gi Tefacere in carul colmatirii lor. “Avind in vedere e& este posibilé in timp fie o colmatare a insusi stratului permeabil, fle o crestere a nivelului hidrostatic al apelor subterane, solufia de evacuare a apelor meteorice prin pufuri absorbante se va alege numai in cazuri exeepfionale, pe baz’. de studii bidrogeolo- Bice ‘aprofundate prin care s& se stabileased dack exist toate condiile necesare pentra asigurarea functionirii_ lor. 2.3. Coleetarea gi evacuaren apelor din fundajia drumurilor gi strizilor '3.1. Colectarea si evacuarea apelor din fundatia sistemului rutier 1a drumuri gi strlisi se yealizeazS prin lucririle mentionate Ia pet-1.3.2. in functie de situatia platformeiin profil trans. Yersal (rambleu, deblen sau la nivclal terenului, profil de strad& ete.) conform STAS 6400-73 pet. 2.24. gi 2.3., corelat cu sistemul de colectare a apelor meteorice saucu sistemul de drenare apelor de infiltratie si subterane. 2.3.2. Pe sectoarele cu declivitéti longitudinale mai mari de 4% situate in deblen se previd fi drenuri transversal de intercepfie amplasate sub patul drumului Ia 50...100 m distants fntre ele, inclinate In sepsul pantel sub un unghi de cca 60° fa{% de axa drumului. 24, Drenajul dramului 2.4.1, Asanarea terenulni de fundatie al drumului, interceptarea si evacuarea apelor de infil: Tiatic sau coborirea nivelului stratului acvifer freatie de pe terenurl riverane, cind acestes poe Hdta comportarea corpulai drumului, se realizeazi printr-un sistem de drenuri de diferite tipuri conform celor mentionate la pet. 1.3.3. 2.4.2. Amplasarea gi stabilirea sistemului de drenaj si a tipurilor de drenuri pentru asanarea drumurilor se face finind seama de : situatia platformei drumului in profil transversal (rambleu, debleu, profil mixt); morfologia, stratificatia gi stabilitatea terenului; conditiile hidrogeologice 5 | . ‘posiblitatile de evacuare a apelor ce se colecteazs prin sistemul de drenaj. i STAS 10790/1-77 ~4- ANEXK ‘TERMENI PRINCIPALISI SEMNELE CONVENTIONALE SPECIFICE LUCRARILOR PENTRU COLECTAREA $1 EVACUAREA APELOR LA DRUMURI $1 STRAZI Ne x Fermen Semn conventional Notiune 1. | C&min de vistare pentru aren Construehle de acces pentru controtul, tntrei- nerea ft curifiren drenurlor, amplasati pe tra- soul lor, a seblmbary de direct sau a interseetia dod’ sau mal multe drenue. OBSERVATIE. — Se amplascazt ta intersect su In exul dren (azul 4) sau lateral (cazul 2) 2 | Gap ae are Camtrocie ge permite seurgere i supra eK cam. | See eT ecm eres pene ~ | Saves innte st ntcinee denon 3 | Casta a | Cenat cu profit albiat pavat, amenajat pentru ssurgerea apelor meteorice de pe taluzur sl 1a 1 Intersect, pele 4 | Drea Conform STAS 8284-68 | Dren ae Tungime redusa, cu rolul de a capta si fvacon gravitational apa sbteranl saan ievoare 6 | Dron ventuzst 6 | Dren de desctreare prin drenonte de captare, pentru a 0 evacua uprataja terenulut natural ] umpluturd drenanté care colecteez’ apa edush 1 7 | Bren tongitudinal ren amplasat sub rigolf sau fant, cu sop! de Interceptn gl evacua apele de inflitratie sau de tober! hivelul apelor subterane. In eazul straztor, Stove amplasearh sub trotuar sau zona verde \"Drenurt amplasate oblic fal de directin de ‘curgere a apelor subterane, de regulé sub un unght eo 00"..130", executate tn terenurl instbile, 8 | Drenust spice 9 | Dren tongitudinal sub fcostamente sau rigole Dren de mich adineime, simplasat sub acosta- mente sau rigole, care serveste It evacuarea ape- for din fundafia drumurflor pe sectoare in deblew ‘tau Ia nivelul torenuful, clnd nu exist® posbii- fatea evaculril apelor In senturt 10 | Dren transversal de acoe- tament ren transversal executat sub scostamente tn ‘copul colectdel 1 evacullil apelor din tundatia ‘Grumului Int-ua dren longitudinal, tn gan} sau pe (aluzuriie rambleelor —6— STAS 10976/1-77 Ne. a ‘Termen Semn conventional Notiune ar | Deen transversal de in tereeptie 12 | Dren forat 13 | Drenutt de taux 14 | Dronare biotogies 15 | Dron perfect 16 | Deen imperfect a7 | Buu invers 18 | Maset arennnti 19 | Pot absorbant, 29 | Pat ae acrisire at | Rigo 2a. | Rigold de acostament 23 24 | Sant de gard ren transversal executat in platforma drumult entra intereopta apsle ffiteate in fundatia Sau patul drumlud ren exceutat prin forare gf echipat eu tubuth perforate Drenuri de mie& adincline amplasate dup linia de con mal mare pant a taluzurilor deblcetor, 1a fistante de. 6.18 m, unite Inte ele eu drecurt fn form de ungh sav are de care ‘Sinoniin:drenust In arcade roces de climinare a apet dls teren prin inter: medio Vegetales ‘Dren et rigola tm stratul de ba2d impermesbll s1 eu indifimen seeliunil_dechante col putin e831 ren avind rigola deasupra stratutu de baz im- permeabit Conform STAS 3578-68 pel. 227 Strat de material drenant exceutat pe taluzut ew Inflatt sau musth de apa, protejate conform STAS 2016-72 prin Snsdmin(iel,brSeduri,plan- tals Pot wmplut ew material filrant cobortt pnd ta tin strat permesbi, ta seopul evacuan prin infil fare in acest strat-in eanQital) miei, a apelor tmcteorie, dupl o prealabili deeantare a lor af executat din tubuet fm eorpal unui dren (in ona en adineimea maxim), tm seopul asigurarit fers naturale alta drendlal elt $a eronulut ‘lin fur Conform STAS 4032)1-74 pet. 2.2.2 ‘igolA executats pe acostamente In seopul pro- {jart taluaurilor rambleclor Conform STAS 4033)1-74 pet. 22.9.1 Reproducerea interzis E i t é i i 6 Pag. PRETUL LEI 1,50 G2: 625.7951.745 REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DE STAT ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 10796/1-77 LUCRARI DE DRUMURI Seaver CONSTRUCTIT ANEXE PENTRU ee mentRy Srasté | COLECTAREA $I EVACUAREA APELOR ee onl ROMAN Preseriptii generale de proicetare ea STANDARDIZARE on ‘Road works ae PaSorm Ropowmue CONSTRUCTIONS ANNEXES pouR | | . ANNEXED CONSTRUCTIONS FOR | [A COLLECTIONETLEVAGUATION | KOHG?PYKIUI TPHOPORHBTE WATER COLLECTION AND D'EAUX TAA TONBONA H OTBOITA BOLT EvacunnIOny Preseriptions générales pour O6mure mperrmeanwn no mpociemps= General requirements for desien Vetablissements des projets a ae 1. GENERALITATI 14, Prezentul standard se refer la prescriptii generale de proiectare a constructiilor anexe la drumuri gi strizi, specifice pentru colectarea gi evacuarea apelor meteorice, a celor din fun- datin dramului precum si pentra drenajul si asanarea drumului in vederea interceptirii gi eva- cuirii apelor de infiltrafie sau coboririi nivelului stratului acvifer freatic, cind acestea pot afecta comportarea corpului drumul 1.2. Lueririle de colectare gi evacuare a apelor Ia drumuri si strizi au scopul de a evita : degradarca corpului drumului, reducerea portantei terenului de fundatie, degradarea terenu- rilor riverane prin stagniri de ape, spiliri, baitiri, evacuiiri cu intiraiere ete. 13. Constructiile anexe pentru colectarea gi evacuarea apelor so clasified dup’ destinafia Tor, astfel : 1.3.1. Pentru colectarea gi evacuarea apelor meteorice : — ganjuri la marginea platformei, — sanfuri de gard’, Tigole la marginea platformei, rigole la bordura trotuaralui, rigole de acostament, ceasiuri, lucriri’ de canalizare, canale de evacuare, pufuri absorbante. bitnided 1.3.2. Pentru colectarea gi evacuarea apelor din fundafia drumurilor gi strizilor : — drenuri transversale de acostament, — drenuri transversale de interceptie, = drenuri longitudinale sub acostamente sau sub rigole, — strat drenant continuy. 1.3.3. Pentru asanarea drumului : — drenuri de adincime (drenuri longitudinale, transversale, spice, forate ete.) = Grenuri de taluz, = miisti drenante, 1.4, In prevederile prezentului standard mu se cuprin — podurile si podetele, = Iueritile de amenajare gi corectare a torentilor, = Incriirile de eanalizare pentru ape uzate gi de suprafats. 1.5, Lueriitile de drenare, colectare si evacuare a apelor se previd de proiectant pe baza datelor hidrologice, a studiilor topografice gi geotehnice intocmite conform STAS 1242/2-74, STAS 4068-62; STAS 1709-75 ; precum gi a datelor objinute pe teren gi dela factorii interesali- Datele tehnice hidrologice de baz8, necesare dimensionirii lucririlor si corelirii lor eu sistemele de desecare, irigafii sau alte sisteme hidrotehnice existente sau previizute a se rea- liza in apropierea drumurilor se objin de la unitatile de meteorologie gi hidrologie, de gospodarire a apelor si de imbunitatiri funciare. 16. Termenii prineipali specifici, uti sau striizi, precum si semnele conventionale pentru colectarea si evacuarea apelor la drumuri yrespunziitoare, sint cupringi in anexa standardului, ‘Aprobat de: ‘ INSHTUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Elaborat inifial in 1078 Data intrdrli in vigoare : Str, Roma nr. 32-34 BUCURESTI 1977-04-01 ‘Telex 11912 CNST R