Sunteți pe pagina 1din 28

ta noorlreo

Raportul privind veniturile

Ei

cheltuielile din campania

electorali

Compartimcnt I. Date generale.


Concurent electoral PARTIDUL DEMOCRAT D
Data inregistrdrii ca concurent electoral 30 aprilie 2015
Date bancare ale contului "Fond electoral":
Data deschiderii 06 mai 2015

cont bancar

valuta

2?5!Lf9?JE!!D

bincii BC "EXIMBANK-GRUPPO
bincii EXMMMD22440 _

de 22

VENETO BANCAI SA Filiala nr.l7 mun.Chisinau

Anexa N,. 3
dtn 4 mat zut)

mai 2015
Comisia Electorald Central6
Dlrectia fina nclar - eco
? 2.

MDL

:denumirea

codul

nr.

ta aata

nr it)1

MAl. 2015

n o m

ica

ConducAtorul

Trezorierul

Lista donaliilor in mirfuri, obiecte, Iucriri sau servicii pe perioada electorali

Nr.
ord.

Denumirea 9i specifi carea mirfurilor,

obiectelor,

lucriri)q42

Perioada

serwiciilor

-'t'

----'7'

/'-I

-------tt--

Conducdtorul MarianLUPU
numle. prenumere

Trezorierul NinaSCUTARU
numele, Prenumele

a, PdM

Valoarea bunului donat

Nr. gi data conlractuiui de


comodat

Lista donaliilor rambursate ca urmare a depdgirii plafoanelor stabile in conformitate cu


prevederile Codului electoral

ConducAtorul

Trezorierul

ffi
_ffi'j

Conducdtorul

'lrezorierul