Sunteți pe pagina 1din 105

La realitarcallezentei luq5ri au colaborat:

- iDEt Victorita BARSAN din ta;i


- itrv, Thcufa HABIB-SABAU din la$i

Tehnoredactare:
Ctrtilin URS
Coperta:Ctrtilin URS,CezarZAuER
@Erlitlrr EURISTICA

ISBN(lo) 973-7819-27-6
rsBN(l3) 978-973-7819-27-7

Editura EURISTICA
Ia$i,Str.Prof.A. Segau
Dr.4
Tet.lFa. 02321233960;
0332t560056;0745t375t8StQ744tSSg484
web:ldww.euristica.ro;
e-mail:edituru_eurittica@yahoo.com

CENTRALIZATOR:
REZUUIITTELE
EVALUAnU
r,a r,nrrnagrr,rrnna^runanouANA
CLASA I

Nr. Ob. de
Crt. referinti

Competen[e

lntelegerea semnificafieiglobalea mesajului oral


r.2. Sesizrea
(ifi uitiv) corectitudinii unei pmpozitii aslultate
1.3. Distingereacuvintelor
dintr-opmpozifiedati
a silabelordint-uo cuv6ntSia suntelordints-osilabn
1.4. Sesizara
seDsuluicuvintelo. intr-lm enunf
l. l

2.
3.

4.

5.

1.5_ Manifestarea cunozit;fii faF de nesajeleemisede difdli ioterlocutoriir situafii de comunicarc


concreti

Ob. de
rferidfi

Cditicedv
FB

Nr. Ob. d
Cri referidlii
9.

10.

u
t2.
13.

Manifestarea iniliativei ti a interesului


pentrua comunrDacu
ceila4i

14.

FB

Crlifc.tiv
B

3.1

Identi{icarcalitrelor,
a grupudlor de litere,
a silabelor,a cuvintelor $i a enunFrdlorln
texh, tipirii ti ln textul scrisdemAnn
Sesizarea
bgaturii dintre enungri $i imasinile carele hsolesc
3.3. D$pdnderea semnificafiei globaieaunui
textcitit
3.4. Citirca unui text cunoscutlitr-un ritrnpropd\ coreot
3.5. Marifestareacwiozit4ii pntru lectur;

Nr. Ob. d
Crt rferitrfi
Formulareaunor
enunluriverbaloclare
pohivitunor
ti corect,
situaliidate

Comptetrte

Competnte

Crlific.tlv
FB

4.1. Scrieteacorecti a li-

15.

16.

4.3.

t7.

4.4.

terelor, silabelor, cuvintelor


Scrierealmor propozitii scute, co.ect, lizibil ii ingrijit
Utilizarca unor convenlii al limbajului
scris(plmctul,serbnul
futebtuii, scriereacu
majuscuH)
Manifestareaintercsului pentru expdmarea
sclise

Rubricile?_otru cal-|TlcATn/E
se coEpletea, o dlra erdunrii tvezj resrelede elalt@ ti ahe probeadminisnale).caLIncATIl,'uL
uuN LI.AL D hc(e competentsepoaGnor.cuatd cutoueek.
+Sugestiipentn EVALUARE,T Otreri: ln waturea cnpacitnJilor
derc.pt2reoah spot folosi lmnto.rele INSTRIIMENTE deevslude:
*
rucre): 2) dercilii dedi4i;, rcir.ri d. j 3)jocui ,i;iDuEri; 4) obs6N{a comportaDdtului derecptor/
F
!l 9* unui
-!g.o.t:t
vorbbr (peparcunui
semestru.
"-dta prir plarificea zilnjci a 2-3 elevi,rimpdelproaimriv 5 minure).

Privegte
imaginea,
ascultd
fiecarepropozilie
cititede?nv5tEtor
SispuneDAsauNU:
a) Bdiatulsddegieun pom.
El stdTncopacpe un scaun.

punein coliviemancare
Copilul
pentrupis5ri.
lonrupecrengile
dincopac.
b)Anasejoace.
Fetilaigi pregdte$te
temele.
Pemasdesteo pdpuse.
Pisicadoarmesubmasd.
Submasdapare9i unarici.

ContinuS
grafice,dupd
elementele
modelele
de oe desen:

trt\ b

A4
r-Y

Potru oric D.N.l dlpt prid.le 3-a 3lpoetli d. tco.k


(1.1.) Intelee@ l.mi6eli.i
slob.lc . msjdui oral
(1.2.)S6izus (inbitiv) @@tinldirii uci prcpozilii as.ultate
(1.4.) Seliz@ 6@du dvinteltr idE-E 6ul d.1
(4.1.) Soi!.a coEcti o literelor,silabelor,dvidld

Numele:

Prenumele:

\SNSNT\\\
propoziliei
(coloreazd)
imaginea
corespunzitoare
cititedeinvStator:
Lll Incercuiegte

/tr\r

e=

Deseneazd
cdte un obiectcorespunzdtor
unui cuvantdin fiecarepropozitie
spuse(deinvdFtor):
a) Fetilaculegeo floare.

b) Soarelestreluceste
pe cer.

c) Frunzelecaddin
copacr.

cu propoziliile
citite(deinvnfdtor):
lJl Bareazddesenulcarenu se potrive$te

!^y
+

m
/,1'K I

Numele:

Ptrt u oric. ndull


dupi primet. 3-.4dptlslli
d. rcodt
globalea b*jului oral
O.1.) It4elg@ smifiqtid
(1.3.) Dturingeeacuvinidlu djre{ pbpoitie dat , a rihbelor ohr,u
@vent !i a Melllor dirh{ silab!
(13.) S.!i@a sdului ouvht lor idt!-u @ul dat
(2.1.)lomulu.a uor 6und verbaleclaE !i cor.cts pohvtr uo!

Prenumele:

#o\v/
I*-Y

(4.I.) scridca or.cn s lirerclor, silabetor,ovinilor

\f\-

StAS\\\s

d\

(coloreaze)
in desenobiectulcorespunzitor:
[!J Incercuiegte

a) primului
cuvdnt
dinpropozilie;

b) unuicuvantdininteriorul,
I

OrODOZitiei:

c) ultimului
cuvdntdin
nrnnnTitia
T r v r v 4r l r v '

I
I

I
I
I
I
I
A

dr

dup5imaginile
de maijos,formate
din:
llf Spunepropozilii,
a) douecuvinte;
b) treicuvinte.

c Reprezintd
prinlinii(segmente)
propozitiile
spuse.
t -l
tl
tl

r,op"ifr[,*, .po,"1a,i,";auio*1r".

tl
,l

Uneste
fiecareimagine
cu schemapotrivitd
cuvantului
corespunz6tor.
(Vezimodelul):

&&
@"

obiectele
dinimaginile
de maijos.Desparte
in silabecuvintele
spuse,
ljll Numegte
aooideseneazd
fiecareschemi.(Vezimodelul):

X ( ro

$n

{lilqH
\\ [I
{{

Tfti

Jrrs

M w#

graficde pe hdinulele
L$ Scriecateunrandcufiecareelement
desenate
maijos:

444
\

l',

.UL

,L

L.L9

Pdlm orlc. brE.l'

drpt fi!tr

daE

o luet

Numele:

r.: ., , i o, r,

(l,3.) DGtilgd di.telq


<lidtu !ra@iti. dar'" ! sihb.ld dinh-u
cuvdlt si a suct lor dinE{ !iL!l
(4,l,) Scri@ coEil a litccld, silrlclo4 @vintelor

SCSRSNa\S*

Prenumele:

B'

Unegtefiecareimaginecu schemacuvantului
caredenumegteobiectuldesenat:

fs
^#
t9

(mloreaze)
imaginea
dacenumele
obiectului
incepeansuneful:
desenat
L?1fIncercuiegte

ffi
0

"rtO
o) @
c)

CStesunetearefiecarecuvdnt?
Unegte
fiecareimagine
cu schema
cuv6ntului
corespunzdtor.

ooooo

oo oo oo ooo oo

oo oo

ooo

cuvintelecorespunzetoare
lj!] Reprezintd
imaginilor,
indicdnd:
a) sunetul

dd

;1 b)sunetul
@'

I
I

"lri_.
I
I

i_

; 1 d)sunetulC};

(K

oo o o

\ c)sunetul

I
I

__ii

S ScrU"atu un r6ndcu fiecareelementgraficpe careil recunogti


ln desenelede
maiix:

ff"V
;$)-

Numele:

PeDhu ort . ndual, drpt rtldieM Drtmlor r$pr*BdoltlprEce


Utere
(3.1,) Idntificea liteElor, ! Srupuilo! deliieE, a lilabelor, a avintelor 9i a
lu,lfild
ln texn! tiprrit li in tdfill scrisdomane
(3.2.) SesizM L8ltuii diltre emt'ri si in.gi.ile ce le lMFsc

Prenumele:

(3.3.)Derpdrd@ smificalieiglobala wri r.xi citit


(4.2.)scieEa utr prcpozilii3cnnc,cor.ct,lizibil ri i4rijit

r*-Y

CS*

\GS\\\\R

Careestesunetul/litera
de la inceputul
fiecdrui
cuvant(numeal obiectului
din
potrivegte,
imagine)?
Unegte
ceeacese
dupdmodel:

t/
|..r.........
Citegtecomunicdrile,
apoiunegtefiecareimaginecu numeleobiectuluidesenat.
(Vezimodelul):

Nenealon areoi,
Lacule mare.
Monicaia o cani.

@,,,

e mtca.
ul are o coami mare.

S lncercuiegte:

a)litera
@,

curosu,
iartitera
ffr],

cuverde;

b) silabarelRe,cu negru,iarsitabaca/Ca,cualbastru;

c) cuvdntul
Miron, cuverde,iarcuvantul
lemne,cu negru.
llie e cu Miron. El are un car cu lemne.

{q"

corespunz5toare
(vezimodelul):
E[i Unegtefiecarecuvantscriscu imaginea

w@w
W
t-t}t

f,ffimK

propozitiile,
despdrtind
cuvintele,
l$ a) Descoperd
dup5model:

+ E lenajejc uNor ica


b) Scriepropoziliile
descoperite
maisus.

c C i l i n a re o n u c Ama re.

t.ntru orice n.nu!|, dupi studierer p.ib.ro. u.Al*.no!tuprzc


litrc
(2. L) FomdaH uor eru$ni vciral cl$ 9i co@ie, potdvit uor ritu4ii date
(1,l.) Idatificdea lildelor, a grlTEilor de hde, a silalelo! a .uvintelor ti a
enuluilor id :.xnil iipirit si in tcxtul sci. rle ntni
(3.2.) ssi@a be*Iii dint 6uhri ri iMsi.ile (e le iNotsc
(3.4.) Citnea uni t xl Mosut idt:-u.itf, pmltiq co.6l
i4,l.) Sdie@ co.@li a lii@lot silablor wi.relor
{4.2.) SdieEa uor plopoztii scurte,coE ! lizibn ri idsrijir

\\S\\\\\S.

Numele:

Prcnumele:

R\

potrivit
cuvantul
fiecarei
imagini:
ffi incercuiegte

mlnune
rumen

co-!eg...,

:'ai!&i';i
bed&i
a) Citegtepropozifiile,
apoiincercuiegte
cuvintele
formatedin doui silabe:

lon e cu Mara.El numird oile.Maraare o nuci mare.


b) Desparte
in silabecuvintele
de maiios:

silabele
date,formeaze
patrucuvinte.
pespaliut
Scrie-le
aldturat:
ffi folosinO

Citegte
cuvintele
de pejetoane,
ordoneazdle,
apoiscri propoziliile
oblinute

WWW
WW
(::-.) {::il
{:_..}

ffTtr flTmTta
,""-'tl
1 . . . . , . '. . \ . '. . . . r ',

@
ii

G;I
i'--"1

/"-"1

tE'"*lE E @
{::6;"1

(....-..)

t"-")

tl

6r

povestea,
colorAnd
i$ Recunoagte
corespunzdtor
caseta:
a) 4 cu verde,pentrupovestea
cu treiiezi,,:
,,Capra
1/ cu albastru,
pentrupovestea
pdcelit
devulpe";
,,Ursul
4 cu rogu,pentrupovestea
Rogie,,.
,,ScufiJa

b) Spunecdtedoudpropozitii
dupdfiecareimagine.
c) Coloreazd
imaginile
obiectelor
al cdrornumeesteuncuvantcu douesilabe

Numele:

Pe m o.ic. n!tru|, dtrpt rtndi@ priElor Enipr4e-dorttp@G


titft
(2,l.) Fomuled @or 6u}[i
vdtd. cbE 9i coElc, poEtuit l@ situalii date
(3.3.)DcsFindde !@in-li.i
elob,le . uui tqt cirii
(3.4.) Ciri@ uui text crlMflt inE-u nh ptuprir,6er
(4.l.) sdi.g c@c|' a liicGlor. silabelor,@i.rclq
(4.2.) sdi@ uor pmpoziJii s.!rre, c;@! lizlil ri furijit
(4.3.)Utilia.
uor M@tii.le
libbaiului uis Crnd4 l@dnrhtbtuii,
si@a o majEsdd)
(4.4.)Meifdle..
i lqdui !.dn dFi.''@
sisn

RWNSN=\R-

Prenumele:

ct

demaijos:
ffi Cit"gt"comunicerile

4
4
4

lonici e cu Marin.
Marinare un car.
Gameralor e mare.

Subliniazdliterelescrisecu literdinitialdmarecare nu sunt numede persoane.


Explic5oralscriereaacestora.
qrEl"

esteadeveratS:
E| Scriein casetdl.{l dac5propozilia

6\

4
4
4

lonicdare un car.Ll
Marinareun camion.l I
Ei au un canar.f

l5$Spunedouepropozi,tii
dupdimaginea
de pe paginS.

ffiTranscriepropoziliain caresuntdoudcuvintescrisecu literdinitialdmare:


Scrierdspunsul
la intrebarea
de maijos:
4 Cum e camera lor?

cg.

casetele,vei obtine,pe verticald,numeleunuianotimpiubiide tine.


lll CompletSnd

F$
/-.1.KI

Numele:

Ponrtu once E$ud, ihpl rtudiere. literclor r, n r, r, p, d, i, t, b, | & h, r


(2r.) Intes@ avidelor Doiid auFd
(3.1.)Identific@ lit Elor, a gnrpuild de lil6, a lilabeld, a avinl.lor !i .
dutuilor ln t*tul tip&il ri in tdtul rcds den ni
(3.2.) S.siz@ Lsttriidint
dDnri ii io.sidl. cae l. ilsol6c
(3.3.) D6llildeEa lmificaliei globdc . uui to{t citit
(3.4.) CitiF. uui rext N6cut nrtr,u ritn pb!li!, @rEt
(4.1.) Sdi@a coEotn o fiterclor, silabelor,wintelor
(4.2.) smise. uor !rcpor$ scute, 6ct lizibil i lngrijit

sA4
r*-Y

\I\SSNSNA \S*

Prenumele:

fiecare
cuvdntscriscu imaginea
corespunzdtoare:
I1l Unegte
,..'..--..."-:

corespunz5tor
fiec5rei
imagini
de maijos:
@ Scriecuvantul

a) Citegtecomunicdrile,
apoibareazd(taie)propozitia
carenu se potriveste
imaginii:

4
4
4
4

Silviasti pe o bancein parc.


Eavorbegtecu Dorina.
Sub banci esteo pisicA,
Silviase uit6 atenti in carteade povegti.

b)incercuiegte
cuvintele
formate
dindoudsilabe.
c) Transcrie,
apoidespartein silabecuvintele
caredenumescpersoane.

Descoperd
cuvintele
ascunsein floriledesenate,
apoiscrie-lemaiios:

e%%%eD
imaginea
ateturatd
S nriu"gt"
a) Scrierdspunsul
la intrebarea:
4 Cum este copacul de lAngi casi?

potrivite
b) Scrieintrebarea
pentrurdspunsul
de maijos:

Casalui Bogdanestela munte.

c) Unegte
cuvintele
cuin[elesopus,dupdmodel.

inalt

aproape

depart_g:.Ul,at, r$na;

,tiiinic,

:inSU&!* ;iiiuruiii

'cum

F.ntru ode n.D!.! dupt .r!di.E


rit rdd * r r, t! p,4q g \ S g! r, f
(lr) S6izlm rd'ilui @vintelor idE-E @ut d.t
(2.2.)I .s@ @viltelormi id aEtui
(32.) setk
Letrlii dilrE tujrd
ei im'siuite c@ rei!e!6.
(3.4.) Citi@ uui idt tu6cm idE-u rito !'(?iit c@t
(4,1.) ScdeM q.!td . litcrElor,silabelor,wilt 16
(4.2.) Sdi@ uor pnpciF sclu!., deqlia:bil
ri idsrijiL
(4.3.)Utitizgrmr
mmti
alc li@idui ffiis Cmtu! tutrd iddErii
sdi@a @ @jsculo

Numele:
Prenumele:

SWNSN=\\S

potrivitefiecdreiimagini.Scriein casetdA sauB.


lf.] c;segtepropozi,tiile

Copilulnu estebolnav.f

Acumet prindeun pegtemare.!


Biiatul rddevoios.!

Unegte
cuVintele
cusensopus

pn

Completeaze
cuvintele:
a) cu literapotrivitS;

b) cu silabacorespunzatoare.

propoziliile
Bareazd
cuvintele
nepotrivite
de pe desene,apoicompleteazd
de maijos:

Vaporulplutegtepe .....,..,.....,
.

c/ Trenul
4

in tunel.

.
Dianacumpiri o ...............

ci-si.
s.a

lnlocuiegte
literasubliniaticu altAlitere,pentrua oblinecuvintenoi:

/a-\

Q.I pom po...... po,..... po...... po......


(?J lami 1a......i |a......i Ia......i |a......i
cuvintele
careauacelasi
in,teles:
igl Unegte

repeoe
&
7l Dictare.

F$

Psntm oric mtrlll


drtl rtodl@ literelor 4 v, s t, p, 4 l, t, b, l, g' h, f
(13.) s6iaa stullui diltelor dtr'@ dot r,.t
(2.1.) Fonulue ud mFui yabale cl@ $ aror., lotrivn ud sinalii dare
(2r.) I!tee@. cuvilGlor rci io dutui
(3.2.) S*izlE LgitEii dhtrE muJ'd ri iblgiDile cde le iNoJ.sc
(3.3,) Desprilde@ !@ifilici
glo!.lc a uui tqt citit
(3-4.)Citis UNi text roosc1t idE-u ritu prcprir! @rc.r
(a.2.) sdie@ ud propozilii $urr., coEcl ltibil !i llgrijir
{4.3.) Utilizlg uo ooMtii al. Iinbajului scds (pwctl|l, smul loireblrii,
!cnq.. a @jNcul!)

rr$N-b

+;#T-Y

Numele:
Prenumele:

RGS\\\\RB
criecate o propozitie
dupdfiecareimagine:
/.\

9J

folosindfiecarecuvAntde maijos:
2j Scriecdteo propozilie,

a)vorbegte;

b)gcolar(ul).
@

propozilie
scriec6te
c6teo pro
dupi fiecareschema:
H o'cdtuiegtegi scrie

Gir
vr

--

----

propozitia
a)Citegte
urmetoare:
Bunicavine la noi,
perand,cuvantul
b)inlocuiegte,
subliniat
cuunaltcuvant
scrispebalon.
Sounece ai observat.

{.d:}
(?

propozrua
scnsamatlos.
el a) urregre
primaliteredinfiecarecuvdnt.
b)incercuiegte
Sounece ai observat.
c) Scrieo propozitie
dupdschema:

Numele:

Potru .ne n{rrl


dlpt.ltrdr.@ ur.Etor !, r |. t, D.d,1 I, b. ! & r, I
(r.4.);er'z!M !@!ru Mtclor irtr-u aMt dd
(2.2.)Ift.e|!@ Nilrdorei ii @utlli

(3.2.) S6iz3g lceEnrii di!ft abFfi ri i'@sidl. @ lc t&oFlc


(].1) DoFirdfrr
!G@6c4i.i slobalea uui Gn cnir
(1,4), citiB @ui En roomr tnh-u rih Drenir c.rel
(4.LI Sqi@ cocd a til4Etd. rihb.lor- dvi;kr".
(4.2) Sdi@ lM p'lldilii
sdr!., c@;! fizibit ,i hc.ijit

Prenumele:

\S\

SESN\\s\Sx

trl a) Citegte,apoibareazacuv6ntulnepotrivitdinfiecaretabel;
b) ScrieTncasetdnumelefiecdruigrupde obiecte.

vulpe
vigini pisici
tamare mislini

elefant

-X1
rivegteimaginile,
citegte,apoibareazdceeace nu se potrivegte:
EPP

in clasi.
pe derdelus
cu flori

cu omat.

qin gileatS,
o
j] a) Citegtepropozilia
de mai1os,
potrivit:
apoifa un desen

in borcane

b)inlocuiegte
fiecarecuvantsubriniat
princwanturdincaseta,
apoiciteste
dinnou.

Pe acreanga

.- *=iG!t

unui ,", copac ,.,cinti

Spunece ai observat?

\@@\Gtr.rM

trei

pisirele.

cuvantul
c) Bareaza
,,cinti", apoicitestepropozilia.
Ceai observat?
de maijos:
a) Citegtepropozitiile

Florinvopsegtebanca
din gridini cu lac rogu.

I
I
I
I
I
I
I

Lingi oragulmeuse
gisegte un lac adanc.

i
\

corespunzetoare.
b) Unegte
cuvdntul
subliniat
cuimaginea
in carecuvantul
c) Spuneo propozilie
,,banca"sd aibi altlntelesdecatin
date.
comunicarea
6

L$ Diaare.

Pdtru orte Dddl


duPl udi.m ruarrer Ut do. rt r glapErnor d. lith
(2.2.) htestur wi
etor &i ltr aururi
(1.2.) S6ies
hgdhrii dbE! ouF;
!i iMgidle cs. lGtn$Fsc
(1.1.) De+rildea lemifclgci slob6ler uuj t.* otn
(3.4.) Citi@ uui lcxt m@cut lntr-u ritu pFpri!, co@r
(4.1.) Sriq.a @8c6 . lit clor, sildbelor,cwilr.lor
(4.2,) S6i@r Mr prc!@ilii
@e! titbil ri bsdJit
(4.3.)Utili4a uor @.valii 'l:e,
al. lmbljului s6ii (putuL lmul inE btuii,

Numele:
Prenumele:

\ES\SN\\R_\\
,

fiecarecuvantscrismaijoscu imaginea
Er Unegte
corespunzdtoare:

i{6j dffi

re
w$x
w

in sitabe
cuvintele
demaijos:
ffi a)oesparte

b) Compunecuvintele
despa4itemaijos in silabe:

laTntrebarea
fr a)Scrierispunsul
urmatoare:
+ Ce face Angela?

b) Scrieintrebareapotrivitepentru
rdspunsul
de maijos:

4 Anghelugmergela gcoale.

Pcriru oric. huu.L dupt rfudim tutumr Ulerto. d r grupuiror d. tirer


u.2.) bregdeacuvshtorDoi id nutrF
(3, L) Identific@a liteElor, a grupuidr dol eE, a silabelo!,a cuvidelo$i a
cnmluilor in iexnrl tipnnl !i tn texnjl sdis denant
(3 4.) CitiRr uuilexttrosclt inE-u nbn
ompnu,coEct
(4.r.)scnneacorecrra tikrctor.$tabdor civ,iteto,
(4 2.)Scnd. uorpropoal s(@,"o;t, tinbits, insiin
(4.1.)Udlea uor @rmtii ah InbEJtuisris (runctut.rmJ t
Rbed,

r'S\-b
Sa$'
I-Y

\Sta\\\r

Numele:
Prenumele:

\\\.

dupdmodet:
ffi comptetea.a,

@; copac + copaci ([l) cdntec-+ cAntece6N colac -r colicel


v p"pu"
ac- sac
- -)
rac -t
capac -)
goarece
pitic ->

6
f,

creangi -; crengi @) fulg + fulgi


pungi -;
- fag
+
-r
+....,.......
ounga
d
u n gi
mag +
....,.........
a) Descoperd
cuvintele
carese ascundin baloanele
de maijos,apoiscrie-le:

16.
6;) ^
s:l*\z.4D

) F ^l

.;',
---C,^i\
e*(U75

3'"txleY

@gl6E
-ffY

b) Separd
cuvintele
de maijos,apoiscriepropozitia
obtinutd:

c) Ordoneazd
cuvintele,
apoiscriepropozitia
formate:

oooo

fi

fiecarepropozilie
cu uncuvantpotrivit,din listadatd:
$J Completeazi

.
ta)) Gheorqhitiinoatdin .....................

cuapigi
se...............
@ Marceta
"r0"".
^m
citegteziarul.
A
u;t

(f,1 sau@ ):
semnul
corepunzetor
S eunein casete

Gigelse trezegtedin somnl_l

_-------

c\-9=1s9tr-}
Privegte
ceasul

tt

E ora gaptefix l_J


Oareva intArziala meciI
Unegtecuvintelecare e
au acelagiTnteles:

wtrw

.. : , :
t-:-;

ili

if'

ffi
W

Pontru orice manual, dopi studiere! lutnror llt.rclo. li ! grupudlor ite tfter.
(2.I -) Iomuldoa u6r dm|fi vetbaleclde ti coHt, porrivit uo. situ.tji ttate
(2.2.) Inleersa ouyinlelor noi iI auJui
(3.1.) ldediffcdca lilerelor, a gopuilor de liteF, a siiabelo!,a {vjltelor $i !
dutdilor in textul tipint 9i id textul scri| demrri
(3.2.) Sesize. lesitwii dinr'e 66tui ti imgi.ire cre le imotesc
(3.4.) Citita uui texi Mosflt inrr-u rih] prcpriB @reci
{4.L) Sdie@ cdecltalileelor. silabelor,dvi .lo!
(a.2.) sdiera uor lropozilii scultc, cor.ct, li,bil qi lnsrjjii
uor mv.4n ab [nb.juhi $ris (puetul. sFlur id..hnrii,
{4.3.) Uhlirc
sseEa cu najuctrlr)

Prenumele:

\GtrRS\\R\S
6

Lll Completeazd,dupd model:


(eu)fac
(tu)faci
(el)face
(noi)facem
(voi)face!i
feti!d dragd
fetiledragi

(eu)aduc

(tu)

(eu)ajung

(tu)

(el)
noi)
(voi)

(el)
noi)
(voi)

floaremici

strop rece
stropi ,,,..,

flori

st
ilf Scriein fiecarecuvantgrupulde literecarelipsegte:

6}

neva,,,,,..ngie,
Vir....,..1,
ac...,..dent;

@
@

trrAlegegitranscrienumaipropoziliilecarese potrivesccu imaginea:

Fereastra
estedeschisi.
PisicaGheru{atoarcesub scaun.
Ea esteghemuiti ca un covrig.
Chiriacfacegimnastici.
El se invioreazi.

"

ljll Scriecateo propozilie


dupdfiecareimagine,
folosind:
b) cdt mai multecuvintecare
se contindgrupuride litere.

F}
/l"K b

#44
r-Y

Pohu ortce DUu.! duD! itudt@ htuDr literEtd d . s.rFu[or d. titqr


(2,2.) blexrda cuvitrtclormi i! @@hd
{3.2.) S6i2!@ le8i.6ii di!r. tutui
ri iEacinile re !. icots$
{3,1,} Desprind.e tuificatni
sbbale s lmi tdd cirir
(3.4) Cilirca @i teft @or.ut lni.-E rih pDpri'j, @rEl
(4,2,)Sdi@a ud pripozitii *urq 6Ft, liz_bil ti insdit
(4.J.) uriti@
tm codv4tii rle riEbliutui sG ipucdL bml
brAari!
ldidq

Numele:

Prenumele:

Nmiucd

\\NSN\\R_\A
L1lScriein fiecarecuv6ntlitera/grupulde literecarelipsegte:

@
@

un.......,.e,
?9....,....e,
.........nde,
._..,,,..ri|e;
brit,.........i1o9ram,
.........nuit,
.........ilometru.

citegte,
apoicompleteazi propozi!iile:
trl Privegte imaginile,
-ixl

@
T:::::::

@
p'antadin

Substropii................
de api
floarease ............,..
.

Georgiana
Si ...-.....................
sidesc un ................
in .......-,

Citegtepropozitiile
urmetoare,
apoiscriecuvintele
Tntabelulde maiios:

in fiecarepropozifie:
fi e"r"".a ceeaceesrenepotrivit

(9) Floricelpunein frigider.-1


/a\

ib)) Bunicaa cumpirat ql


QD Urechilnse apiri de dugmani{
Dictare.

ffi completeaza:

w
u-)
-sd

)>

a" struguri.

DIETARI
@ rrsrurrt.6,aAe,fi
r,C, m, N, i, E,o, U.

me,ro,ne,lu.
nucd,alune,
Alina,Corina.
Nicue la mine.
El e morar.

@ rcnutm.s,?Ao.22
pepene,
sob6,hArtie,adevdr,
Botogani,
alfabet.

Cristinaareoatruani.
Bunicaii spuneo poveste.

@ resrutNp,,to,pAo,26
munte,vacan,td,
bucuros,
Vaslui.

LarisagiTudorsuntelevi.
Amdndoiiubescpovegtile,
gi pictura.
matematica

@rcnwNp.t4,PAe.t
Celiae in livadd.
Laurechi
arecercei
dincirege.
Rochiaei albd este odtatd.
Crezicd o va certamama?

* &w weemeRAwema
renaAwA;

:ar''.,

@irE$d,rqE.

,r".iIi*inl,,

bejulli

onl

'%;n*u;:J,;t#E

**l

ss\\\\\s*

Calificativul
general:

SS\\\\R

SS\\\\R

[i

\t

I'
?/l

9,

CENTRALIZATOR: REZT]LIATELE- EVALUARtr LA MATEMATICA


CLASA I

Ob. de
referinfl

Nr. Ob. de
Crt. referinfi
inlelegerea sistemului zecimal de formareanumerelor(dinzeci
qi unitifr) utiliz6nd obiecte pentru justificiri
Scrierea,citirea, compaxarea gi ordonarea
numerelornaturalede
laO la100

Efectuareaoperafiilor
de adunaregi de sc6dere:in concentrul0 30, fIrA hecerepeste
ordin.
*inconcenkul0-100
frri hecerepesteordin

9.

10.

2.6.

l1

2.7.

12.

2.8.

13.

2.9.

Competenfe

Calificativ

FB

* Explorarea unor
modalitnfi de a descompune numerele
mai mici ca 100 in
sumi sau diferenti,
folosind obiecte,
desene
saunumere
Rezolvarea de probleme care presupun
o singurd operatie
dintreceleinvdtate
Fomrularea oral6 de
exerciSigiproblemecu
numeredelaOla30
Misurarea dimensiunilor, a capacitdtiisau
a maseiunor obiecte
flosind unitdti de mdsurdnestandardaflate
la indemdna
copiilor
Recunoagtereaorelor
fixe pe ceas

Stabilirea poziliilo
relative ale obiectelor
inspafiu
Recunoaqterea formelor plane, sortarea
gi clasificarea obiectelor date sau a
des enelo r, d u p i
criteriidiverse

Ob. de
referinfi

Verbalizareamodalitltilor de calculfolositetn rezolvareaunor


problemepractice gi
decalcul

Sesizarea asocierii
fint e elem.entele

douignryedeobi
descne sau numere

mai nici ca 30, pe


2.4.

Continuarea unor
modele repetitive reprezentateprin obiecte desene sau numere
maimicidec0t l0
Explorarea unor modalititi de a descompune numerele mai
mici ca 30 in suml
sau diferenfS, folosind obiecte, desene
saunumere

Ob. de
referinfi

Manifestarea unei
atitudini pozitive gi a
disponibilitalii fa![ de
utilizareanumerelor
Congtientizareautilit5tiimaternaticiiin viafacotidiand

Rubricile pentu CALIFICATIYE se completeazdcu dataevaluirii (vezi testelede evaluaregi alte probeadminisfate). SALIFISATTyUL
GENERAL la fiecarecompetenflsepoatenotacu altii culoareetc.

Numele:

$9me1te pregltitoare pentru lnlelegereaunor conceptematematice


(2.1.)Stabilireapoziliilorrelativealeobiectelorlnspafiu
I

\trs\\\\s*\

g
LI Coloreazd:

@ n"-" maginidingir;

*ffi*@-m

, @

Pisicadin mijloc;

( c)! copilulcel maiinalt.


\:r

)#. $
\

-q
|2p Deseneaze.

,/-\

un mdrpe ramuracea maide


jqg a copacului;

(.J ocarteremase;

o frunzdpe ramuracea maide


susa copacului;

"

piciorulstdngal bdiatului.

mingesubmasd.

g
U Hagureazicasetade l6ngd:

manadreaptia fetilei;

2r'

\tl

aH.
I tt-l

ILJ Incerculegte:

iepuragii
caresuntin interiorul
cugtii;

(DX casacareesteintrecopaci.

-&6

vreitu!
&ffiffi o", eneozace

l-J

l"' '

:;''s

i#',,;

**-u'

;+ * e'#*" f,*

.;;q
raiorrordcpcrrornanri

Elemente pregititoere pentru lnfelegeres unor concepte matemttice


(2.2.) Recunoagterea formelor plane, sortarea $i clasificarea unor obiecte date sau
dupi criterii diverse

Numele:

SS\\\Nts

cu rogudreptunghiurile,
cuverdetriunghiurile,
pdtratete
LIJ Contureazd
cu atbastru
gi cu galbencercurile
din desenulde maijos:

in tabeltot atdteaformecdteveziin desen:


ff o"r"neaze

in aceeagilinie,toatepdtratelemicidesenatemaijos:
|}l Tncercuiegte,

i.r-l

al

ili

l \- ,

,j

t--]

r, al_l L_l --r


n

//

,a)

ll
[:]

figurilegeometrice,deseneo
zd ojucdrie
deo to!
ffiffi8 ,o'osind

Nunere naturalede 0la 5


(1.2,) Scrierea,citirea, compararea,ordonareanumerelornaturalede la 0 la 100
(2.3.) Sesizareaasocieriidintre elementelea doui grupede obiecte,desenesaunumere
mai mici ca 30, pe bazaunor criterii date
(2.4.) continuareaunor modelerepetitivereprezentate
prin obiecte,desenesaunumere
mai mici dacdtl0
(2.5.) Explorareaunor modalitiifi de descompunere
a unor numeremai mici dec6t30
in sum6saudiferenfEfolosind obiectesaunumere

Numele:

Prenumele:

g
fiecaregrupde obiectecu numerul
U Unegte
corespun
zdtor:

5 2 1 3 4

*'@

ffiffi

ffi
ffiffi

daril

l@ completeazdcu cifrelecorespunzdtoare
sau cu cercuri:

[l

Observddesenele,
apoicompleteazd
compunerile
/ descompunerile:

tr

.---\--

[2

2[

/t\
,-'tit

W.

cercuri:
ljf Deseneazd
cutreimaipufinedecdt
@)
\#

maimultedecdt
@)
\# cu doui
stelule;

triunghiurile:

/t,
(v)

girurile(inci 3 numere/ forme):


LS Continud

a )5
--*-1
I

,
l

4 3 5 4 3 5 I

b )I O E I OfInO

c)nooEooaoolo otl

-_i

ffiffi
ll::l:a?::

T.J
:,,ir}S
f.tjt::::*!:::s

NN

Numele:

Numere naturale dg la 0la 10


( L2.) Scrierea, citirea" compararea, ordonarea numerelor naturale de la 0 la I 00
(2.5.) Explorarea unor modalidili de a descompune numerele mai mici decat 30
tn sumi sau diferen{i, folosind obiecte sau numere

Prenumele:

\NNN
g
(cucifresaucu cercuri):
corespunzetor
f! Completeaze

oo
coi oo
oci o

oo
oc

/-----\

'-*--''--a-'
'-ffi-'
'--tr-'

,? j

tr t r

/-----\

CCi

'--J-' '-:l--'

/-----\

6
llf Adaugdsau bareazdpdtrate,astfelincdtfiecaresd corespunddnumdruluiscris
in casetd:
rftt

/------\

/------\

/------\

/------\

---\

/---

/------\

/------\

/------\

nrf iinfniitrn iitrn iintr iirn iinrniinn


nf l i i
nn il

t- l--

iiiln
il

'- l- -

Et

i i l n ii
i i tr nni i

iiII
iiln

nn ii

Lqi

Lq

iinn
iint]

i i xf,

' - l - - " - l - - ' t- l - -

EJ

iin
il

'-l--"-l--

trl

rc.j

p.l

g
casetele:
Ql Observddesenele,apoicompleteazd

-rifl-Ill ii
^i
il {l-)nn__-n__i[-+
+i-4
-4
-

4n
6

3I

4n

T--^-.T

-.l,,^-

8
-z\--

tl

2I

n-/---6

6I

10

10

nn
'n-

IT
\--l

10

36

v-

Scriein casetenumerelecorespu
nzdtoare:

@ 3 I5

6I tr

jo

lI

iI5

LJ

TI

ur

numerete:
ffi ,n""rcuiegte
a) maimaridecdt6: 5 ;8;6;9;3
b) maimicidecdt4: 7 ;2;4;5;3

o;10
0;1

6
neazddescrescdtor
numerete:
ffi OrOo

desen,
cdtmaimultecifrel
ffi ffi ffi o"olizeozdun
folosind

Numele:

Adunareagi scldereanumerelornaturrle de lr 0 la 5
(1.3.) Efectuareaoperaliilor de adunaregi scidereln concentrul0 - 30, Idri trecere
pesteordin
(2.4.) Continuareaunor modelerepetitivereprezentate
prin obiectc,desenesau
numeremai mici decdtl0
(2.5.) Explorareaunor modalitigi de a descompune
numermai mici decit 30 in
sumEsaudiferenfEfolosind desen,obiectesaunumere

Prenumele:

SS\\\NB
6
6

desenelor:
LlJ Scriegi rezolvdoperaliilecorespunzdtoare

\#

f"}

. r,@

Gb(P

irn vT i"dgk fr{_.


r _@ @rI
w*
lw
ml--%
rrrrrnl
rrrr-r-l
l

ae--.?"

;v.'t"\

rr.

u i rrirTfrwlr,F,

ffidffi

[T]-n]

nTI-n

-q
[!f Calculeazd:
4 + 1 =[

3 +
4 I=
f =

-L J
5-2
4 - 3 - L__t
-L J
3-1
4 - 0 -L J

3 + 2 =I
1 + 2 =E
5 + 0 =I

0
2
4
2

=E
=I
+ 1
- 1

casetele:
l$l Observigi completeazd

(----,r-----i-@ i-o o.g ol, fo oi.p. i 'i:l


i'ri o/o o i
j
i

)o ) i

5 =I+[
7 --- - - - -

- - - - - --r

i oi

4 =n+ 2
!/- - - - - - -

: ?i i.-ia o
=

(-l

1 +n+ 0 I =

1 +n

f- - - - - - - - - - - t

t\

o o '.o-o):
o oQDi:
') (A A A)l ',, o':0\ i
|
\__----i ) io
"r
i
\____________J_l
L---------::--J_;
\---------I-'
/
"l
/
2=4-tr
3 -I = o
L J- 2 = 3
I = 2 -[

,+

EE"

egalitdfile,
scriind,,*"sau,,3 Completeaza

= 1
411 = 5

3J2

2 n2 = 0

3 = 512

1fl 3 = 4

2 = 2 fl o

rd{.

girurile(cu3 numeresauforme):
L$ Continud
@5 ;1 ;4;

1;

3;

1;

2;[];I;E;

3;

3;

3;

4;E;n;ni

1;2;2;

E IOCCNT T COC TT

Adunareagi scldereanumerelorde Ia 0 la 10
(1.3.) Efectuareaoperafiilorde adunaregi de sclderein concentrul0 - 30, firl hecere
pesteordin
(2.5.) Explorareaunor modalitiili de a doscompune
numeremai mici decdt30 ln sum6
saudiferenfi folosirld obiecte,desenesaunumere
(2.7.) Formularea(orald)a unor exercifii $i problemecu numerede la 0 la 30
(2.6.) Rezolvareaproblemelorcarepresuprmo singuri operafiedinhe celeinvdlate

Numele:

Prenumele:

RR\\\Nts'
g
casetele:
flJ Observdgi completeazd

@ . . / # i[r[T-l-t
a- l
t@ee@J
3 =E

[+

6[3 =n

s + []= I

../ff

ffi

I(@ee@J
uuul
7 - I =[

1 0 - I= I

-q
azaa
lZPCalcule

4+ 5 =[
2+ 6 =I
1+ 8 =I
3+ 7 =I

710 98-

3
5
3
2

-L l
-L l
- L-J
-L l

d#d#d#tr
I-

2 = 6

7 - 6 =I
g + 1 =I

e - 4 =Ll

I=

5 + 3

w
gi scdderile
apoicompleteazd
casetelescriindadundrile
l$l Obesrvddesenele,
corespunzdloare:

i^i-^^E

\,AAA A A , ,
L_______

______t

6+n=[-']
4+n=f-_l
10=[+
10= 4 +

4
[

ljfl Scrie:
g;
cu rezultatul
@ Oordadundri

T +I
l +T

=9
=9

3 + 2 = 5
3 - 3=0
4+3=7
--\

Grqdi tipice;

Ooudscdderi
cu rezultatul
5.

T I
T r

=5

5+3=g
8 - 3=5
8 - 5=3

Numerenaturalede la 10 la 20
(1.2.) Scrierea,citirea, comparareagi ordonareanumerelornaturalede la 0 la 100
(1.1.) Inlelegereasistemuluizecimalde formarea numoelor (din zeci qi mitef) utilizend
obiectepentrujustifi catori
(2.5.) Explorareaunor modalitifi de a descompune
numeremai mici decit 30 in sumi
saudiferenli folosind obiecte,desenesaunumere

Numele:

Prenumele:

g
gi scriein casetdnumdrul
desenele
LU Observd
corespunzdtor:

ffilssm
ffitffiffilssss
ffilffis
ffilss

& l uu

ffi1ffi ffil ffiffi

ffi

ffi

ffi

Er*mm

trffiFIItgWWr

ro
t)_w

W
W

Er0l
t t H' '

elemente
cdteindicdnumirul,grupdndu-le
cAte10:
lZPa) Deseneazd,,totatitea"

b) Ordoneazd
descrescdtor
numereledatemaisus:

loculfiecdruinumdrpe bandd:
Sl Stabiiegte

Gdsegte,,cheia",
apoicompleteazd
cu
potrivite:
numerele

@@n[]r E

a)

T]M@ E E E

b)

Etti l m E

c)

a) numerele
maimicidecdt18:
L# Tn."rcuiegte:
7 ; 19 : 11 ; 14 ; 18 i 20 i 12 ; 10 ;
b) numerelemaimaridecAt12:
15 ; 18 ; 19 ; 11 ; 9 i 14 ; 12 ; 1T ;
c) numerele
maimaridecet11,dar maimicidec6t19:
17;12;15;9;5;10;14;6
Completeazd
casetele
libere:
18
.1 -_-___._
,\

tu

---^-\

[]1
0
--.--."-/

1 0[ ]

1e

16

[]
--.^--.-

rln

1 l--l

[]8

17

11

3
10

E10

\*-"-

\--,-

10

20

incercuiegte: a) cifrazecitor:

2 0 ; 1 8 : 7 i11t14;15;3;17:
b) cifraunitSlilor:
16 ; 1 2 ; 10

Calificativul
general:
.;

t!
t;

. :lEEtu

Pctruu ;lmrqsrea c&ultcaEvuiur p0 Daz

-;;;
]:F

'

fil-tiriil

::t:::.1:::\tl!

,.,

ir ;.8!.::::

::

4srNrrljl tf

de performaalt

_;tffi *T

(1.2) Sqrieiciteqte, cotipad ti ordoqeaaEcor$t

ff#'tr
,",ffi
?:"1:i

Scle qi citett" pai"f *J


nmerele mrcsqyultogp unqrce.rczrntiri datc,repzinti pargial
corectn1teereler6is, ordorazi corccrnrmercle
dare.lt :12 gpug;y
Scrie, citesG. conmari si ordmad

m*id

sc;;qcirniic

;;;^rr

.
:.

descopeEcon:a est a. nohe.ate in


$
**'" numerele,
ry*t,t,
doundintretinrt (20- 30 sitoa$ii)
ilf,ffik:ffi"',Tl-:i-"i-;!dJ;-;-'
;
"i

modalirS;i^pa4ial corecte-de -a Doscompqe prfial c1i1+.ct


numereto,ln zeqi $i
f:,ilor.^re
:*-i ,w u|Il reE @ru& IererF,
inJelegesinemul zeciml ,nefsoare a numerelor
di nzoi $i ui E $-t16-?'{si hl 4i i ),',,,1.::i

!::

Numerenaturalede la 0la 100


11.1.;inlelegereasistemuluizecimalde formarea numerelor(din 2ssi 9i unit{i) utilizend
obiectepenFujustificdri
(l.2.) Scrierea,
gi ordonarea
citirea,compararea
numerelornaturaledela 0 la 100
(2.4.) Continuareaunor modelerepetitivereprezentate
prin obiecte,desenesaunumere

scriein casetdnumerelereprezentate
in desene:

Kmwm ffiWfln ffiffiffi


ffi&w
MWH' ffiWffi

ruEHE
m f f it-)-@
llk

Jk

r_w

-rr*rrtrF'|HHHHHH

rq,F;iF....rq.mr
r-4l@Ft3I7trr7t$C1
r$rlltrlTlIlTTll',r" ffl

@ Et rtr t r E

tr tr tr 8 tr

r urur uJKHEffiIJK

J-W

JK

U@

grupeazd-le
cdtezece,apoiscrienumerele
corespunzdtoare:
ffi rurtdrdelementele,

fggqggpgrl
f""""r"r"""]
| trtrtrtrtrtrtrtrtrtr
LJ_] | 00000060|

futcEl
f--"4"^+4^^a"^4..l
r*********r
I EEaT6^66II

'_.' I IAA^4AATTA
tDtrtrtrtrtrtrtrtrtru| 100000066H

'1888888881'
'Wlii$ffIl$f
|HHHHH"""""|'

I
I**********t{-]

b) Deseneazd
bilepe numdrdtoare,
corespunzdtor
numerelorscrisein casete

ll

ll

vsy

l! ry

ll

ll

Iff Ji f f iIf fJi f fTJlItJI


iffiffi
Le._q.Dr

u_g_F

il

rl

l_g.t'

lt_lB

@"

numerele
Tnzecigi unitSli:
$J Dupamodel,compune/ descompune

Mo del:

&w&
ffiW8s
s

@@se

35

24
---.-.---.\

Er3

-----^---\

[]E

36

-----^--'-

306

52
-.---.--.\

2r

ffiffiffiEHISffiFmrEl

ffi
RE
UE Wfl*

Fiwtrtr""fl
trtrtrftriiw
Fwmmr'.iFg"il+r.w;t
ffiEEEHffi
40[:]
---.\---l

ffiWfl'
@s

40 tl

[]
/---_---.\

---.\.--l

50f]

tl

403

5E

7T

---'---.-z

@9

-----_-/

--_.\__/

85

57

a) numerelemaimaridec6t40:
l$ Tncercuiegte:
36 ;40 i 84; 31 , 12;'79;
95 ;
b) numerelemaimicidecdt76:
32 ; 76 ; 85 ; 29 ; 40 ; 18 ; 30 i
c) cifrazecilor:
24;33;50;9;77;100

Stabilegte
cdt mai precisloculfiecdruinumdrde maijos, pe bandd(vezimodelul):

59

17588

Descoperd
regula,
apoicontinud a) 20 30 40 50 I EE[ _] ;
b) 33 44 55 []EI_-t;
c) 21 32 43 []E E t]

girurileincepute:

ffi

'i,[l:"

:ffi

t#\

: i : i 1 @ l: t : 1
;i,i;;t;

,.@* -

;ffi
i,nt'

Ititri:r:l

Numele:

Adunarea9i scldereanumerelornaturalede le 0 la 30 filrI trecerepesteordin


(1.3.) Efectuareaoperaliilor de adunaregi sciderea numerelornaturalede la 0 la 30,
IEri[trecerepesteordin
(2.6.) Rezolvareaunor problemccarepresuprmo singurdoperaliedintre celetnvdpte
(2.5;) Explorareaunor modalitili numeremai mici dec6t30 in sumdsaudiferenli
folosind obiecte,desenesaunumere

Prenumele:

R completeazeoperaliilescrisemaijos,corespunzdtor
desenetor:
U

lAr

IH J

s8BegiW

ffiHiffifi

SA

rJ{ JJ

5=

[-l

+ 10 -- t--l i 23+l--l=l--l

(@)gffiHffiHH
i
i.-ffiu>i
ffi:ffi\
= l- - li []= l -_ l i
1 6 -n= [_ l i T-l -

,,-l-R--.

: :i

10

''#,'a

26 - 15 =[-_l

modetul,
apoicontinud:
ffi OUr"rvd
Model:
14+ 3= 10+ 4+ 3
= 10+ 7
=17

12+ 6= 10+fl+fl
= 10+ tf
=l--l

15+ 14=10+10+ 4+ 5
=20+
I
=29

13+ 10= 10+fl+[

17'5=10+ 7- 5
= 10+ 2
=12

29 - 7 =20+
=20+

29-10= 20-10+ 9
= 10 + I
= 19

27 - 10=20- 10+ 7

26 - 13=26- 10 - 3
= 10
3
= 13

28- 14=28- 10 -fl

\:z/

-:z/

---z/

= 20 + [
-t

5+14=

5+ 4+10
_rr___z

= tl
-ll

+E + 7+ 2
17+ 12=10
------/
-\-/-

tl
-t

e-[

- tl

+ 10

+E

24- 3= 20+ [ - f ]
=l-_l+ -l- tl

\-/

=n+[
- tl

25- 10=T_l-[+
-\\.//
=10+f

-tl

\.-/

= n

-4

23-11 =[]-10:--/

=
- tl

13 -tl

modet:
ffi a",. uteazddupa
15 +
36

29'

4+
21

10 +
16

29'
5

15 12

27'
14

1823[ ][][]r Il

26+
3

Coloreazd
cercurile
dacdrezultatele
operaliitor
dincasetecorespund
numdrului
scrisin falafiecdreilinii:

o
11+12

@
<t-<
, Fi

operaliileprincarese rezolvdproblemade maijos:


B) Incercuiegte
Ana avea15 mere.Ea a maiprimit3 mere_Cdtemereare acumAna?
15-3=12i

ffiffiffi

3+15=18;

15+3=1g.

Reolizeazdun desenpotrivit pentruproblemode moi sus!

Numele:

Adunarea9i sclderel numerelornaturale de la 0 la 30


(1.3.) Efectuareaoperaliilor de adunaregi de scdderea numerelornaturalede la 0 la 30,
fEri trecerepesteordin.
(2.5.) Explorareaunor modalitili de a descompune
nurneremai mici decit 30 ln suml sau
diferenfi, folosind obiecte,desenesaunumere.
(2.6.) Rezolvareaunor problemecarpresupuno singuri operaliedinte celelnvilate.
(2.7.) Formularea(oralI) de exercifii gi problemecu numerede la 0 la 30.

Prenumele:

\\S\\NAN\S

gi scdderilecorespunzdtoa
apoiscriegi rezolvdadundrile
LlJ Observddesenele,

l$r

ffisffiffi|

l6-

l@lr

iMEEEIEEg- }

E -n =T =[_
_ l l f *[_l=[
E-f
E *[-*l =[

tI- tl = l - - l

tI+[-l=[-l

-[]=[-l

E+l- _l=[-l i

IA

dcq)

apoicompleteazd
operatiile:
[$ Observdmodelele,
Model:
16 + 3 = 19*
6+
I )
10 +
9
+ 14=
+ 10 =
+ 4 =
+ 7 =
28 - 5=
8 - 5=
20 + 3=
13
10
3
20

27
\
2A
7
27)
23
3
3)

26-14=
121
20 - 10 = 10\
6 - 4 = 2l
.l_o_j__
?-_=12/

ffi .","uteazd:
@ ll I
5+
23+

tt*
@

14+
4+
10 +

t:]
tI

12+

10

=l
trltl

t-t
t-

[]

t_l
|

tt
t/

3+

[-l +

o =l--l

t_l-

2 = l- . l
13 =l-_l

o =T_l
3+
26

t-i

on
20

[]

t,

t./

_I

[]

6 =f-_lrt

6 =[_-l)

20 + l--l =f--1/
zg - 12 =l--l\

27

8 = n.

tl

l*

5 +l-_l=l-_l
20 + fl=l-_-l
Z8 -

2 0 - f l=T -l
T - 0 =T -l
E + l - -l=l-_l

AA

E+l-_l=[ -l

20 +l-_l=l--l
19
9
10 +

zo =l

15 + 11

[]

1 0 +l - - _l= 20

l--l+

3+

lh

[-]-n=[_l \
f-f=[_l]
E + [l =f1/

15 + 10 =l--l
12 + 14 =T_l
'15

- s =[-_l

18 - 10 =l-_l
15 17'
28'
2
10
16

18
29
17
26

3
7
14
11
14+
11

26+
2

-i---j
ir------i
._
'i, f f ij[ E: ( i f f i
) r,
m iirffij mgmii

compunerile
I descompu
nerile:

i.:T:i:,:iii*l.eru.
li
ilL_[
flETg:

a) 2 s =

* [i z e = [- _ l * f- 1{

2e = [--l + [--l

t t -l--_l-f --lizz
-i

zB = f--l + l-_l 10 =

.[]

b) 15 = 10 +[--l 25 = l-.l* 20 16 = 26 -fI


---4
18 =l--_--l+12 29 = 12 +f-_l 12 =l-_l-

2s
13

29
28

-tl
-tl

-r

[$ Folosind
numerele11,2ggi 12gi semnele,,*,,,
,-,,gi,,=" completeazdadundrile
gi scddedlece se potscrie:

L _ J + l l= l- _l

L - - l* l
ll-l

t-t

- l
l = [lrr---l

trt

r -

Maisunt:

r-

r
r--l
r

tt-tl

-tttl

compuneoralprobleme,
apoicompreteazd
taberele:

:r

|
ti-tl

'-

'--j_

*Adunarea sciderel numerelornaturalede la 0 la 100,f?lrl trecerepesteordin


9i
(1.3.) *EfectuareaoperEiilor de adunaregi de scdderein concentrul0 - 100,firi trecere
pesteordin
(2.5.) *Explorareaunor modalitiifi de a descompune
numeremai mici ca 100in sumd
saudiferenli folosind obiecte,desenesaunumere
(2.6.) Rezolvareade problernecarepresupuno singuri operaliedintre celelnvitate

Numele:

g
Observidesenele,apoiscriegi rezolvi operaliilecorespunzdtoare:

iffiffiffiffiwi
K&W-Wli
HHHffiT
|

6@Fl

,W|q

@+1

MFFG|

rr___ry__ry____ry__-\

lE-[]=[]

r-[]=f]

E*[]=l-_l

f*E=n

model:
6 ar,. uteazddupd
Model:
32+45
30+40
2 + 5
70 + 7

I
I
I

77il 41 + 27
\l
70 \rlr 40 + tl
+ 7
7 ll
77/ l E + I:]
t:
ll

87-32=55
7'
2 = 5
50+ 5=55
Model:
56+
3

8741

96

4=

r2

t=

2+
66

f:l

tl
E
T
E
tl

85 + J
5 + t-------ltt+
80 tt-

R
)

40+
25

56+30=n

T]
tl

62 - 41 =l-_l

75

n5-

50 +l--l =T-l
l--l+ o =l-_l
E+[--l=l-_l

E
n fl
40+ t:] E
30

962

78'
50

t_l - 40 =[---l

E-f:]=[-l
=l--l
20 +l-_l
4918

39+
60

rezultatele
corecte:
ffi in..rcuiegte

32 + 6 =lT7T48T38l 24 + 35=FiT5eT?6] s7 - 4z=E5[4_5


f 3sl
5 + 41=l56T46T4717a - 3=l 3sTzsTffi-l1s+ z3=l38TzzT48l
47 + 30=l 86t-6?T7l 4e - 20=l2sT1eT2el84 - 21=l65TZTffi I

desenele,
descompune
numerete
de maijos:
lj[J Folosind

Fl?trtr:Inn. l=I.rl.l g
IFr,StrtrITtslTrf-.ilrt
tr

r----Y-i--ry---ry-_
rn
,l----l
-l
c o -[------'l
l +l
I

43 = 21+a-1

[--]=T_l+[-_l

43=[---l-E l---]=08 -fl

54 = 58 -fl

g +[-l

35 =[-l - 2

Citegte,
apoicompleteazd
15$
enunlurile:
--B!t

Vasileare35 de oi albegi 21 de oi nergre.


inseamnd
cd in totalel are......de oi.
Oilealbesuntcu ......mai......decdtoilenegre.
Compfeteazd
casetele
scriindsemnele,,t",,,-",,,="
1

3 5I

1 2J 4 7

5efl un45

7 3 I5 1Z zz

6 7 n 3 1 Ig o

M n 4 4[

25I 85[ 60

58

Figuri geometrice
(2.2.) Recunoagterea formelor plane, soilalea gi clasificarea obiectelor sau desenelor
date, dupi criterii diverse
(2.3.) Sesizarea asocierii dintre elementele a doui grupe de obiecte, desene sau

numeremai mici ca 30, pe bazaunor criterii date


(2.4.) Continuareaunor modelerepetitivereprezentate
prin obiecte,desenesau
numeremai mici decAtl0

Numele:

Prenumele:

g
fiecdreiformegeometrice
numerotate
in desenulde maijos:
LlJ Scriedenumirea
4
/

1
3
4e

Observdformelegeometricedin desenulurmetorgi numerotarea


lor,apoi
grupeaze-le
in tabeldupdmodel:

Pdtrate:

4
Dreptunghiuri:
1
Cercuri: 6 .
Triunghiuri: 3,

Incercuiegte,
in aceeagilinie:
,/-\

mici;
3JI numaidreptunghiurile

t-l

3A
!E

72:
(rr r-t I
^

numaitriunghiurile
mari.

Av.A,!vns
vE

V2

tl\/

@- n

[!Jlatasfisuri:
Q Z V N I I

LI
Caredesenesteconstruit
dinacestefiguri?(incercuiegte
literacorespunzdtoa

-----)

@; -,

r&-------

WMIiv i Li%%
\ -------

2'

\ ---Y ---r'

l$ Unegtefiguriledin primulrdndcu formeleasemdndtoare


din al doileardnd:

WA

f fiavl
Q, __O
---

Affi Ia z- ewo v
\r/

apoideseneazd
incdtreiformeplanein fiecare
ffi orr"gteregula,
gir:

a)o a at lflE rrlr oa

b)OItrOTTTICITTITTOIITf,Ttr

C ) T ZXffi%NZ XH%J

Mlsurarea mlrimil6y 31 unitifi nestandard


(2.8.) Misurarea dimensiunilor, capacit?i1iisau masei unor obiecte folosind unitiili de
mdsuri nestandard aflate la indemdna copiilor
(2.9.) Recunoagtereaorelor fxe pe ceas
(2.6.) Rezolvarea unor probleme eare presupun o singurd operatie dinfre cele invilate

Numele:

Prenumele:

g
prinnumerotare:
U Ordoneazd,
O. la cel maiTnaltla cel mai scund: O)
de la cel mai Tnqustla cel mai lat:
G))
\J
\-,

t*arl I
_l

Lltffi;l
I

rF!ry
O"la celmaiplinla cetmaigol:
GD
vf

o" la celmaiu$ortacelmaigreu:
GD
\-:r

E Carevasemicipotumplevasulmare?Completeazecasetele:
l$

F:::=
E-]

)==J
n=[ - - ] +[ - - l + l - l

n=f-l+[-__l+[--l

rdspunsul
corect:
ffi Tn..rcuiegte
***{

@W

A
co O prundcdntdregte
mai multdecdtun mar.
.s Cubulcdntdregte
cdt4 prune.
co Bananelecdntdresc
maipulindecdt3 prune.

w
balanlele,
apoicompleteazddesendnd:
[fJ Observd

(D o)n",

@@e%&% @ffi

Se

Scrieora indicatdpe ceas:

Dimineata:
DupS-amiazd:

O"r eneazdacele,
potrivitoreiscrise:

ffi ffi

ffiffi
&61
Dimineafa:
Dupd-am
iazd:

\4rrl

B:00
16:00

fia

desenategi compreteazd
enunturile:
ffiJ observdceasurile

a)Danieselajoacdlaora

ffi

giseintoarce
in casdlaora

Deciel se joacdtimpde ......ore.


b) leria fostluni,iarpoimdine
va fi ...
c) Dupdlunamai urmeazdluna..
1una......

ffi

.., iardupalunaseptembrie
urmeazd

R
calendarul
de maijos, completeazd
A Folosind

enunturile:

I u lie
L
ill

M
J

S
D

2 9 16 23 30
310772437
417 7825
5727926
6732027
7 14 21,28
8752229

A ugust
L
6"t32027
M
7 14212 8
M 1 8152229
I 2 9762330

v 31017243 7
s 4 11 1825
D 5 72 1926

a) Bogdana ajunsla bunicipe datade 24


iuliedimineala
gia plecatacasdpedata
de 9 augustseara.
Inseamnd
cdela statlabunici......2i]le.
b)in tabardla muntea stat7 zile,adicdde
pe11august
pdndpe......august.

Elemente pregltitoare

Numele:

pentru lnfelegerea unor concepte matematice

Prenumele:

g
ljlJ Coloreazdcdnilecaresuntexactla fel:

Barcazd(taie cu o linie):
a) formele care nu sunt dreptunghiuri:

Ar : n o l v n DIo
b) cercurile carenu sunt mici:

o oO O oo o o O OOo ooOOO
c) pdtratelecarenu sunt mari:

rr
Lltl

lllrrrrl
tl l l rl rr

ll

rr

u8o

lrlr

Irtl Il _ _ _ iI

r l- - ll- - lT- - l

L _ _ t_
l l L_l

ffi o...neazd:

a) un mdrpe gervefelulin formddetriunghi;


b) o mingepe batistulain formddep[trat;
c) un buchetde flori pe covoragulin formdde dreptunghi.

Unegtefiecarepi esdcu forma care o completeazd:

G
DI

desenele
caresunt formate numaidin figurile alSturate't [l v E
S aororeazd

nn

t\n

>4

tt

lnl

lvl
\-----E
Coloreazd:
a) piciorul drept al fiecdrei fetife;

,ffiffi

;*rr;n

BgU

Deseneaz6:
a) o mingel0ngdpiciorul st6ngal fiecirui bdiat; b) o floare in mdna stdngda fetilei;

ffiffiffi

c) o cartela stdngafald de linia verticald gi


un mir la dreapta;

d) cdtevabile sub linia orizontal[.

a) Coloreazdvnobiectdin interiorulcurfii.
b) Acoperdcu puncteun obiectdin exteriorulcurfii.

W#

ffi
g

Deseneazi
in loculpofivit (interior- exterior)'
@

un drum;

"

cugcdpentrucilel.

mDescoperdregula,apoicontinud, desendndinc6 patru forme in fiecare gir:


@ l n []

[]

AAOoI n[ ---l r: . . . . . . . . .

o
!s
em@ffi]@ ffi s
e! $

z @.........

Numele:

Numerenrturale de L 0 h 10

g
U

pdtrate:
Deseneazd
a) tot atdteacdficalelugisunt;

b) cu doudmaimultedec6tpuigori.

#g
ff
aceeagilinie:
8,n.",..ul,"
"u
a) 5 cdnile;
b) 6 mere;

c) 0 pegtigori;

d ) 9 m in g i.

,---;--i-_

Adaugdsau bareazd(taie)pentruca sd fie:


a) cite aratdnumdrul, b) cu doudmaimulte
din casetd;
j decdt numdrul5;
I
I
I
I
I

r *#-r

c) cu trei maipuline
decit numdrul8.
I
I
\

wwwwww

tt?--

- - __- - - 1

I
I

bet
-*.#

lr
L- i1*

Punein corespondenld
elementele,
apoicompardfolosindsemnelel,(", ,,)",n=o
---. --- ---_-----l

&

LS

")

Punein casetdsemnul,,<"
, ,r)" sau ,r=":

slz
gI+
sIs

qJ +
6n2
sle

sfg
7Is
2Jq

gIg

2I o
3Is
olz

6Es
8 I3

b) Punein casetdsemnulcorespunzdtor:

9.r

5.E
6 =I
[.3

5 < [<

It

2t Ern

I=

4.f

4 rI

Ir

2.n.n

.6

I.I.4

CompIeteazddescompuneriIe, corespunzdtordesenelor:

''
i i@;e$[.t$g
'v ;'@i,r@I i

ii$-@i@--i
{tvn

,1

ILILJi
^

z-\

10

10

4-A- n 4

2 L-J=
2
LJ>
^
^

5-'1
,1-a
3 > Ll3 t LJ

5-/-\-

tttl

_^5

L_l> 2i--'|> 1
.r/r,

2=T 1

compunerileI descompunerite:
lZ Completeazd
5748
.,

3 I

/-,^\

3=
[
*\\-l/--l

----L/

4Is

5n6

--____/

10

6nn
t---L/

--\i-l-

3
---------/

--ti--4r!

I27

10

---T----

2--f--- 3 I

I=[

7 1I

23

I=I
-____.,.-.8

10

2 =f

4
---.-----l

Observidesenul.

a) Coforeazdal treileapuigor:
b)Acoperdcu puncteultimiitreipuigori:
puigorul
c) lncercuiegte
din mijloc.

''llJ Pune,,X"Tnfala comunicdrii


adevdrate:
f

aoOocul
incercuitesteal patruleadingir.

in falaluisuntdoiboboci.

f]

in spatelelui suntcinciboboci.

casetele,
dupdcumaratdsdgelile:
ffi a)Completeazd

nl

tr

Intrnn=
b) Pune,,X"in fafacomunicdrii
adevdrate:
in parteast6ngda goriculei
suntdoigoricei.
in parteadreaptda goriculei
sunttreigoricei.
gi o goricicd.
in imagine
sunt4 goricei

n
u

ffi Grupeazdelementelecdtedoud:

1l1l

w
ww

rt i*r^

ffil Incercuiegte:
a) numerele
cu so! (pare):
0123456789
10;
b) numerele
fdrdso! (impare):
10 I
8
7
6
5
4
3
2
1
0;
pare
c) numerele
maimaridecdt3, dar maimicidec6t9:
2
3
4
5
6
7
8
9 10;
d) numerele
imparemaimicisauegalecu 7:
g
g.
3
4
5
6
7
,.,\ 2

a
[3] Scrie:

a) celmaimicnumdrpar:[J
b)celmaimarenumdrimparmaimicdec6t10:T*l
c) douanumere
paremaimaridecdtZ,fJ
; [J
d) doudnumereimparemaimicidec6tg'[J
;n

;
.

girurile
Completeazd
de numere:

a) r-._l
b)
c) 10
d)14
e) 122

7
333

4444

551-T-l-T-l

0 1 0 1 8 36541-l-l-T-l
s ) e 2 1 2 7 2 6 2l-T-l-T-l
h) 0 0 0 2 0 4 0[-Tl-T-l
Descoperd
regula,apoideseneazdincd4formein fiecaregir:

a) otrrroootrtrtrtroooootrtr

b) aaoaaaaOAAAAA..

C) AtrtrAAANDAAAAAtrDAAAAA
d,O
)
OO
O OO
OO OO

e)
,E

trE

ANE
OAIEO

oo
ooo
OOO

8888
E

trtrI

a t]f]
A trEOA

Numele:

Adunarea gi sclderea numerelor de Ia 0 ta l0

Prenumele:

g
corespunzdtoare
fiecdruidesen:
L1l Scrieoperatiile

@aouneri:
W#&ffiffi @scdden:
ffi

[ - I=I
f - I=I
I=I - I
E =f - []

[ + I=I
[ + I=E
I = I* E
I = I* I

-q

flf Scrietoateadundrilegi scdderilecorespunzdtoare


fiecdruidesen:
:-------- - - - - - t

\tr n a z a i ,

( ar ^ I ^ a '

:,_?_!!l%; iaaa a i
\_-_____

[+ 2 =l- __l
[+ B =T _ l
10=2 +[
10= [ + 2
10- B = I

10-E=8
2=10-I

i
!

I+ [=I
I+ [=f ]

I=I+[

i
I

I=f]+[
g-[=I

i
i

tl-e=I
e=9-tr

Ao1

[...

eoi

|
".)

[+I=I
[+I=I

8 - n =[

I
I
I
I
I
t

\
o=E-I
ff i 8 = 1 0 - n
corespun
zdtoarefi
ecdruidesen:
S in."tuiegteoperalia

I-I=

8 =I+[
I =I+[

3 = 8 -n
5 =I

- 3

I
I
I
3+
5
5+
I

5
3
3
3

8
2
8
5

I
I
I
\

3 + 2 = 5
5+3=8
= 3
5'2
5-3=2

6
6+
9
I

3
3
3
6

=3
=9
=6
=3

A
H4"

ljfl Punein castenumerele


corespunzdtoare:
= I
3+ I*I
8 + 1 - f l=
\,/

2 + [=10

[+

=3

e -I-f

- 3 - 2 =

fl+f

+4 = T

punein casetdsemnul,,(,,,,,),,s?u ,,=,,.


S Cf"" uleazd,apoi

T_ - 3 I s +o
\-/

\./

2 ,+-3 1 + + 3
\./

\./

3 ,*-4Ig--3
\-/

\./

s _+ _ s tre * 2
\./

-2

9-617
\-/

\./

8 - 4n4 + 1
\,/

\-/

frTt

^
q|olGe
numerepotfi Tnfiecarecasetd?Completeazdinparanteze,
r=E
dupdmodel:

4 * f l . I (4;3;2;1 ;o )

1 < 6 (..................)

[+

3 * rt

6 +[

7 ( . . . . . . . . . . . , . . ....)
< 10 (..................)

llJ scriein casetdnumdrulcareadunatcu el Tnsugi


dd rezultatut:

a)i

,rt

c)i

rnll
@
[$ ScrieTncasetdnumdrulcareeste:

ffi

d)1t

e)q

++

06

TT

a) maimicdecdt10cu totatdtacu c6testemaimaredecdt+;


D
b) maimaredecdt2 cu totat6tacu cdtestemaimicdec6t6;
m
c) maimicdecat9 cu totatdtacu c6testemaimaredec6t
1; m
d) maimicdec6t7 cu totatdtacu cdtestemaimare
dec6t1. m

ffl Adundcel mai mic numdrimparcu cel mai marenumir par scris
cu o cifrd.

g
UI Dincel mai marenumdrimparscriscu o cifrdscadecel mai mic numdrpar.

ffi

'flll compuneoralproblemedupddateledin tabele,apoicomplete


azd:

r,ffi

orffi

S-au
consumat

Complet
eazdenunfurile:
a) lrinaare4lalele,iarAnaarecudoudlalelemaimult.
inseamnd
cdAnaare......lalele,
iarTmpreund
eleau ......talete.
b) Danaare9 fructe:meregi pere.
Dacdperele
sunt4,Tnseamnd
cdmerelesunt......
adicdmaimultcu
......decatperele.
c) Dacdar maiaveadoudnuci,Anaar aveatotatdteanucicdtearelrina,adicd6.
inseamnd
cdAnaare.....,,
iartaunloceleau......nuci.
d) Mariaarebilealbe9irogii.5 bilenusuntrogii,iar3 bilenusuntalbe.
inseamnd
cdMariaare......bilerogiigi......bileatbe,in total......bile.

R
UI Aceeagifigurdinlocuiegteacelaginumdr.Completeazd:
5 + Q -t l

Q+A-

tr - A= 7

4
O-A4 -A-A

Q+O-

A
A

1+o

+Q

-o

+Q

Gdsegteregula,apoicompleteazd
casetele:

,._\ 3* -2

c) qx q
I

Q}X

2- I

x,
U-1

10

E _.q

: 2 _1

@ffi

_-.>fl
LJ 1

#'
ffi

5 I

NT5T 3TT

10

_r__
_-1

xI q

a f f i f f iffisG
n\
q #13
I 45treg

69

Numele:

Adunareagi scldereanumerelornafuralede la 10 ta 30

Prenumele:

x6

apoipunein casetdsemnul,(", ,,)",,,="1


Lll Rezolvd,
1 3 + _481.1 + 6 \ 1 9
61183\ 24
-----------------------|
---.---l

11Ir .. .r...

2J 28-

---------.-

Fdrda calcula,incercuiegte
in fiecarecoloand:
a) operaliacarepoateda cel mai marerezultat:
12 + 3 =
10 + 17 =
21 + 3 =
10 + 14 =
21 + 6 =
2 + 17 =
11 + 3=
20 + 4 =

15 + 12 =
13 + 12 =
11+12=
16 + 13 =

b) operalia
carepoateda celmaimicrezultat:
25 - 13 =
25'20=
25 - 10 =

19 ' 14 =
29-14=
15 - 14 =

2 5 -2 3 =

14-1 4 =

28-16=
27 - 16 =
17 - 16 =
29-16=

g
|}l Scriein casetdnumdrulnecunoscut:
a) Q + 3 +[--l=
15 +l--l+
114 +l-_l+l-__l=

29
26
29

13 - 2 = 10
b) Ef f - 4 - 1 1 = l-_l
2 4 - []-l-_l=
10

23 - 10 + l- __l= 19
24 + 3 - l- _l= 12
19 - E2 = 10

2 8 -E -l -_ l =
2 7 -E -[--l =
E-

15 -

3
10

2 = 12

----_r---

@,,

apoiafldnumdrulnecunoscut:
[f Vezimodelul,

Mo def : 12+
->@li5i+ 6 - 13i* z = 6
i
r -:
(
i1 6 i11 17 i ,44 2 +
\_
12 + Ll = 1 6
+ 4 - s+1 2
n-1n
25 -l- _l+
8 - 1 5 + 13
28 - 1T + 16 - l-_l + 15
20 + G-l-l+1 4-2 2

tabelele:
L$ Completeazd
a)
26
25
17

incepem
de la ultima
operalie:
2=6

- 13=

4 = 23
- 12 = l
-

5= 10

b)

12
15
13
24

19
21

10
27

17

Esteposibilsau imposibil?
Scriein casetaliberi ,,P"sau ,,1":

24 -m
23 + m

= 27n 1 5 - m = 15n 13 - 27 =mn


= 23D m e = pn
1s -m = 2sn

R
castele,gtiindcd aceeagifigurdinlocuiegteacelaginumdr:
V) Completeazd
a)

A + O = 7

n + 2 = 7
10 n=!
d)A + n + O = 2 8

A +n

=1 3

n + O = 26

A + O = 7

b)

8
O= O
2 + a + a = 8
e )n + l-l
A+!

A + n +l-l=

=17
= 13

27

c)A + n = 10

n=

Dtr

- 12 =

o -n=

A + 12 = 15
28
O = 11.

a) IUegdndescla un numdr.Scaddinel 129i oblin11.


La ce numdrmd gAndesc?

b) Tmialegun numdrcuprinsTntre15Si20.Scaddinel 14.


Ce restpot obline?
c) sumaa doudnumereestemaimicddecdt25. Un termeneste20.
Carepoatefi celdlaltnumdr?
Sumaa doudnumereestecuprinsd
intre21 gi 25. Un termenestemaimare
decdt23.
Carepoatefi celdlaltnumir?
e) Diferenla
a doudnumereeste 10,iarunuldintrenumereeste15.
Careesteceldlaltnumdr?

f) Sumaa treinumereeste29,iara primelordoui este16.Primulnumir este4.


Caresuntcelelalte
doudnumere?

ircr

\?

bunicilor
sunt15 meri,iarpericu 5 maipulini.
19a) ln-g.rddina
pomi
C6!i
suntin grddinabunicilor?
b)Andaare 11mdrgelerogii,mdrgelealbastrecu 3 mai mult,iar mdrgelealbe
cu 10 maipulindecdtcelerogii.
CdtemdrgeleareAnda?
c) Intr-ocutieTncapmai pu{inde 5 cuburigi cel murt15 bile.
Careestecelmaimarenumdrdejucdriicarepotfi pusein cutie?Darcelmaimic?
d) Maraare6 ani,adicdcu4 ani maipulindecdtAura.
Andreiarecu 2 ani mai
multdecdtAura.
inseamnd
cdAuraare ...ani,iarAndreiare ...ani.
e) in curteabunicilor
pasarigi oi, careau ta un loc 12 picioare.
s_unt
'
_cdtepisdri potfi? Dar oi? (Gdsegtetoatevariantele).
^
f) Pe o farfurieerau-mere
gi prune.Dupdce s-auluat2 meregi 7 prune,au
rdmasla un loc 10fructe.
inseamnicd la inceputpe farfurieerau...fructe.
g) Mariaare garoafealbegi rogii.5 garoafenu suntrogii,iar 3 garoafenu sunt
albe.
inseamndcd fetilaare ...garoaferogiigi ... garoafealbe,iarin totalare ...
garoafe.

Numele:

Numere naturale de la 0le 100

Prenumele:

g
girurile:
|IJ Completeazd

a)

17 18 1e EflE

23 24

b) 38 3e EEEt_l
44 4s
c) 66 67 68 6e nnf:]f:]
d) 85 86 87 f-][_]r[]
e) 23 22 21 f:ltlr[]

;
i

2e 30E[]

o []tlE

s) 53 52 51 50 []Etlt-l
h) e2 e1 [:]n
88 87 86 ;

i)

18 20 22f_]rntl

i)

41 3e 37 EE[]E

k) fllf
r) []tlf

s2 s4 f:ltlt_l
83 81[]tl[_]

xA
compunerile
/ descompunerile:
lZPCompleteazd
10[:]

20

40[]

670

-\\-/

-------

\,---

19
85

tl

47

38

63

--l-:

-Z::

-\\_-..-

t:]

998

Z---t-

5 f 3oll

502

eEnr
-/^\--

3f

-z^---

|}l ScrieTncasetdsemnulpotrivit(,,<',,,>',,,=")]

13 I31
54 [

57

34 I 43
1 6I6 0

71 I

70

25 n 15

I 4s
25 I 2s
56 I 6s

47

30 I

13

leIeo
42 [

42

t_l
85

81

23 =n

56

f-I . 7s .l-_l

17

numerete:
$ rn""r"uiegte
a)maimaridecit3T: 52;47 i 37 i 12; 30 ; 19 ; 10 ; 9 ;
b)maimicidecit65: 18 ; 66 ; 39 i 82; 65 i 57 i 24; 3;
c) mai marisau egalecu 29: 36 ; 16 i 11 | 29 ; 47 ; 15 ; 93;
d) mai mici sau egalecu 73: 19 i 74 ; 83 i 73 ; 65 ; 56 ; 80 ;
e) cuprinseintre 17 gi 60: 25 ; 73 ; 16 i 17 ; 63 ; 59 i 82 ;
f) cel mult egalecu 26: 13 ; 19 i 52 i 26 ; 23 ; 42 ; 50 ;
g) cel pufin egalecu 35: 38 ; 45 i 12 ; 35 ; 38 ; 76 ; 83

cdtmaiprecisloculfiecdruinumdrpe bandd:
ffi Stanilegte
16
20

10r
/t

&
Z

35

27
30

48
40

41
60

50

12

59
70

80

47

90
91

incercuiegte,
dupd model,cel mai apropiatnumdrformatdin zeci:

r40

n(@
\30

42<
\50

r80
86(
\90

ut\@

t 50

r60
64(
\70

77<
\ 80

8(\10

r10
18(
\20

r3Q
35(
\40

2 e\30
<

r40
45(
\ 50

r60
68(
\70

e2<
\100

r20

r30
36(
\40

r70

t0

r10

12<
\20

r90

*t*\

tp
rtt9l

l!! Scrie numerelemai mici decdt 80:


a ) c u c if ra z e c i l o6r:
. . ....i.......

b) cu cifraunitalilor
3: ..........

........

c) in carezecilegi unitdfile
suntnotatecu a@eagicifrd:
numaicifrele7 gi2:
d) folosind

..........

..............

.................

Ai numerele:
42;76; 4O;10;78;89;65; 100.
Dintreacesteascrie-lepe aceleacare:
a) suntformatenumaidinzeci:

.........;

b) suntnumerepare:

f) suntmaimaridecdt30,dar maimicidecdt80:

m Scrie:
a) toatenumerele
naturale
de doudcifrecarese potformacu cifrele
:3,0,7, 1:
b) veciniinumerelor:

f 20[_l;[-l 30T_l;n bon;T_l


t_l 1eT_l;l-_l 3el-_l;T_l 6el-l;l--l

70n;[-l
eo
8e[--l;l--l 2e

c) cel mai marenumdrpar scriscu o cifrd;[f


d) cel mai marenumdrde doudcifrecu cifrazecilor+; [_

-l

e) cel maimicnumdrde doudcifrecu cifraunitalilor


3;E
f) toatenumerelede doudcifrecu cifraunitdtilor2:
g) toatenumereleformatedin zecigi unitdlimre au cifraunitdlilorcu 1 maimare
decdtcifrazecilor:
.......

...........;

h) toatenumerelemai micidecdt100careau cifrazecilorcu 2 mai micddecdt


cifraunitdlilor:
girurile:
Gdsegte,,cheia",apoicompleteazd

a ) 21 ; 3 1 i 4 1 ; T _l; n; [ _l; l-_ l ;l -l


;
b) 8e ; 8 7 ;n ; T _l; l- _l;
c) o ; s ; 10 ; 1s ; 20 ;[--l;l-_l;l--l;l-l;
d ) 0 ; 1 0 ;2 0; 30 ; l- - l; l- - l;[-l ;l -_ l ;l -l ;
e ) 13 | 2 3 ; 3 3 : 43 ; n; [ - l; l- l ;T _ l ;[--l ;
f ) 12 i 2 1 ; 1 3 ; 31 | 14 ; n; [ _ l ;l -_ l ;[-l ;
s) 21 , 32 ; 4s i s4 ;l--l ;l-l ;l--l ;l-] ;
h) 12 i 23 ; s4 ; 4s ;l-_l;n;|--l;l-_l;
i ) f ;[-l ;l -- l; r o; G o ; [ - _ l ;l -_ l ;T -l .

Numele:

*Adunarea qi sclderea numerelor de la 30 la 100

Prenumele:

u Calculeazd:
32 + 6 =
4 + 62 =
51 + 3=
6+ 83=
2 8 + 11 =
5 2 + 16 =
24+ 23=
3 5+ 12=

95
37
84
97

4=
30=
z
c

96'24
48- 11
37 - 15
86'73

=
=
=
=

25+40=
30 + 15
18 + 70
63+20=
15 + 12
32 + 14
46+21=
19 + 40

=
=
=
=
=

59
38
85
91
85
91
76
39

40=
30=
30=
40=
11 =
70=
14=
9=

Gisegtenumdrulnecunoscut:
a) g4 + i--_l = 89
36 - [ - - l= 1 2
23 *l-_l= 47
21
4 9 -n =
[--l+ 65 = 68
1 5 = 23
56 +[-_l= 79
31 1[-_l= 71
fl 2 s = 42
25 +[*_-l= 65
tl b)l--l+
63 - L_J - 13 = 20
12 + 3 = 79
59 - 12 - [ - _l= 31
56 + 12 +[-_l= 88
M - 32 = 22
34 +l -_l+ 20 = 98
f _l-

w
l$l Calculeazd:

21+45 - 3 3 =

75+20-32=

-Y

-:

47 - 13 + 24 =
-:

81+18-24=
-:

30=

48-20+71=
----.---l

operaliilor:
$J Compardrezultatele
42 + 14

18 + 30
\'---

--r.---.--

76 + 12
---.---.'-

36 + 10
--.-_-.,-

p
L$ RuneTncasetdsemnul,,4",,,)",,,=",fdrda calcula:
3 6 + n n 36 + 1 3
78 - 15[ZA

2 5 + 3 4 n34
18 + 40 E

+25
18 + 4 6

-32
28 - 14 [] eo -14
54 - 20 I S+ -30

gi 17;25 gi 34:46gi 20; 19gi 40.


a)Aflesumanumerelor:52
b)Aflediferenlanumerelor:
98 Si25; 37 9i 14;87 Si52; 36 9i 20.
c) Cu cdtestemaimare:36 decdt12;54decdt31; 85 decdt50;46 decdt16;
95 decat13.
d) Cu cdtestemaimic:15 decdt75;32decdt87;14decdt76;19decAt89;
34 decdt98.
a) Sumaa treinumereeste95.Primuleste32,a|doileacu 10 maimare.
Careesteal treileatermen?
b)Aflesumaa treinumeregtiindcd primultermeneste21, al doileaestecu 3
maimare,iaral treileacAtprimiidoi la un loc.
c) Sumaa treinumereeste97.Adundndprimeledoudnumereoblinem56,iar
pe ultimele
adundndu-le
doudobfinem65.
Caresuntceletreinumere?
d) Sumaa treinumereeste79.Sumaprimelor
doudnumereeste38,iarsuma
ultimelor
doudeste56.
Afldceletreinumere?

tabelele:
ffi aorpleteazd
a)

Descdzut9 4 56

: )a.'l+

27 76
13 27

Scdzdtor 32
Diferentd ItNYd23 10 wrj;;76
, I iii\..\i;ili

ffi incercuiegteoperalia

corespu
nzdtoareenunluIui:

19

a)Careestenumdrul
careadunat
cu25de76?
7 6 + 2s =l-l;
7 6 - 2s =l-_l; 2s +l--_l= 76
b) Ce numdrtrebuie
sd scaddin45 pentrua obline12?
12 +l-_-l= 45 i 45 -l--l=
12;l-l12 =
c) Dincarenumdrtrebuiesd scad36 pentrua obline10?

3 6 _ 10 =n

; 3 6 + 10 =T-l ;T-l - 36 = 10

a) Ma gdndescla un numdr.Adaug15,scaddin rezultat23gi oblin42.


La ce numdrm-amgdndit?
b)imi ategun numdr.
Adaugla el acelagi
numdr,scaddinrezultat10,apoiadun
22 9i oblin32.
La ce numdrm-amgdndit?
gi descoperd
Amintegte-fi
numdrulnecunoscut:

- 14 + 2 s - 1 3i+ 40 = 82

a) E

(?+40=82)

42

b) 23 + 1 4 - 10 +l-_ l - 21 + 16 = 49
\/
'/

(?+16=49)

n4

_/

c) 24 +f_l - 11 + 32 - 4s + 57 = 89

(2.*57=89)

32<
D{

s*

l[2 a) Dincelmaimarenumdrparscriscu doudcifrescadecelmaimicnumdrscris


cudoudcifreidentice.
b)Adunacelmaimarenumdrscris
cu o cifrdcu celmaimicnumdrscris
cu doud
cifre.
c) Dincelmaimarenumdrimparscriscu doudcifrediferitescadecelmaimare
numdrparscriscuo singurdcifrd.
d)Adundtreinumereconsecutive
(unuldupdaltul),unuldintreelefiind12.
(;=E

A}
w

Mlsurarea mirimilor.

Elemente intuitive de geonetrie.

Numele:

Prenumele:

x6

apoiscrienumelecopiilorin ordineaindllimii,de la cel mai


LlJ Citegteenunlurile,
scundla cel maiinalt:
.o loanaestemaiTnaltddecdtRadu.
.s Raduestemai scunddecdtMaria.
.e ElenaestemaiinaltddecdtRadu,dar maiscundddecdtloana.
.o Nicunu estemai?naltdecdtRadu.
.e Nu existddoi copiicu aceeagiinalfime.
"e Mariaestecea maiscundddintrefete.

Observddesenele,
apoicompleteazd
enunlurile
de maijos:

o Apadintr-ocand?ncape
in ......paharemari.
e Cu apadindoudcdnise potumple......paharemici.
e intr-og5leatdincap......paharemarisau......paharemicide ap5.
Anaconstruiegte
o cdsuldpentrupdpugd.
Numdrdpdtratelepentrufiecareobiect
gi ajut-otu si mdsoare.
t-

Danmdsoardcu pasuldistanleleindicatein desen.


enunlurile:
apoicompleteazd
Observd,

.s Distanlade la casdpdndla cugcalui Griveimdsoard......pagi.


de la casdla pomestede......paSi,
"e Distanla
.e Distanfa
dintrecugcdgi pomestemai......decdtdistanladintrecasd9i cugcd
cu ......pagi.
Observdbalanfele,apoicompleteazidesenul:

@*

t*

t fr bite

eee
ffiM@

*/

W@

tfyo

Maimullicopiis-aundscutinanul2000,la datediferite,dupdcumurmeazd:
Elena:15 mai;Adrian:5 iunie;
lonu!:9ianuarie;
Anca:7 septembrie;
Aurel:20 august;George:18 nolembrie.
Scrienumeleacestorcopii,de la cel maimarela cel mai mic:
A

lZ Deseneazdacelegi scrieora potrivitd:


Cu o ord maidevreme

Cu o ori mai tlrziu

@
S Corpleteazd, pe fiecare bandd,cuvintelecare tipsesc:
f ----. ---.

. --

/ seolemone
tr

,
|

..........

t.

; noremDne
I

!s
l- _ _ _ _ _ _ _ : : : _ F

Continud
ornareaobiectelor
cu modelegeometrice

:t
r
hm
U

leri

ll-j

ruCdtefigurigeometricesunt?
a)

i b)

\,7

Sunt......triunghiuri. Sunt......
pdtrate.

Sunt......dreptunghiuri.

Pe fiecarelinieo figurageometricd,,s-a
rdtdcit".Bareaz-o!

rroIr:rnO

t-l

rl l (

/\

----T u

AV
Incercuiegte
figuracareurmeazd:

oO^AnInnoO^:3RE
/

\t

CENTRALIZATOR: REZUUrATELE- EVALUARII LA CUNOA$TEREA MEDITJLTII


CLASA I

Nr. Ob. de
Crt. referinfi
I

l. l

.,

Competenfe

Calilicativ

FB

Descrierea
caracteristicilor mediuluisocial
gicultural

Nr. Ob. de
Crt. referinfi
9.

3.1

racteristici specifice
aleunor vieluitoare din
mediulapropiat

t0.

3.2. Padicipareala acliuni

Observareagidenumireaunor fenomenedin
mediulinconjuritor

ll

t.2. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor din mediul fizic

3.

4.

5.

1.3. Enumerarea unor ca-

t.4.

Nr. Ob. de
Crt. referinfi

FB

Identificarea unor cii


prin care sepoate contribui lamenginereaunei vieti sdnitoase a
plantelor gi a animalelor

3.3. Precizarea cdtorya reguli de igieni a corpului gi a alimentaliei


pe baza informaliilor
primite

mene din mediul inconjurdtor

{-ena

Calificativ

de ingrijire gi protejareaviefuitoarelor

1.5. Indicarea unor feno-

,.ffi ffi

Competenfe

#fu ,{'-,.}--1*dHF*9rrYi-u-*.o*-55

ob.F'enCtetnm6diflbffiffi-iiiffi'
Competen{e

6.

2.1

Utilizarea unui limbaj


specific Atiintelor naturii in descrierea
unor viefuitoare, fenomenedin mediul inconjurdtor

7.

2.2.

Formularea unor inhebdri in legdturd cu


fenomenele observate

8.

2.3.

Utilizarea unor simboluri giinfomralii referitoare la fenomeneleobservate


in mediul inconjuritor

Calificativ

FB

Rubricile penku CALIFICATM


se cgmpleteazi cu data evaEii
GENERAL la fiecare competenfi sepoate nota cu altii culoee 4-

(vczi testete de evaluare gi alte probe administate). CALIFICATM]L

Elemente ale mediului social gi cultural


l.l. Descrierea unor caracteristici ale mediului social Si cultuml
1.2. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor din mediul fizic
2. l. Utilizarea unui limbaj specific atiinlelor naturii in descrierea

unor viepitoare, fenomenedin mediul lnconjuriitor

Numele:
Prenumele:

seamena
cu locuin
lata?Coloreaz-o!
m CareclSdire

dtql

imagineacarereprezintd
o saldde clasd.
|2} Incercuiegte

ffi

Undese poateaflafiecareobiect?Indicaprinsdgefi,dupdmodet:

,/61

propoziliile
gi spuneDAsauNU:
cititedeinvSldtor
El Ascultd

. in localitatea
measuntmultecasegivile.
. Ceimaimultioamenidinlocalitatea
meatrdiescinblocuri.
.ln jurulcaselorsunt
gradini
delegume
9ilivezi.
. lntreblocurisunt
parcurigialte
spaliiverzi.
. PestrdzicirculS
gitroleibuze.
tramvaie
foartemultemagini,
. Pedrumvezicare,cdrufe,turmedeoi gicirezidevitecarevindela pdgune.
. Lainterseclii
suntsemafoare.
. in localitatea
mea suntfoartemullioamenipe care nu-icunosc(nu i-am
vdzutniciodatd).
. in localitatea
teatre,spitale,biblioteci
measuntmultegcoli,cinematografe,
biserici.
casedeculturS,
. in localitatea
primdria,
uncdmincultural,
mease afldo gcoald,undispensar,
o bisericd.
^t

cititdde invatdtorcu imagineacorespunzdtoare


Rdspunde,
unindintrebarea
. Undemergeleviipentrua inv5la
Tntimpulanuluigcolar?

. Undeau loc botezurile


9i
cununiile?

. Carepoatefi locuinla
oamenilor?

%
W

. Undemergoameniipentru
a se rugalui Dumnezeu?

. Undese intorcAcolari
dupdfiecarevacanli?

Pbntc tl enlmde
fao
1.2,Ideirtificareaunor caracteristicialc co'rpurilordil E#
rmor carar:tcristicispccificedc rmorviotritC$ dir mediul ap,ropiat
1.3.Enurnc,larca
2.1. Utilizarearmui limbaj specific atiinplor nanrii tn daoeri$. rmorvietuitoare'
fe,nome,ne
din mediul ?nconjuritor
2,2. Formulareaunor tntrabtrriln legitni or fenomeneleobcfvste
3.1. Idortitrcarcarmor ctri pria carc scpoarcomtibui lanrclh@Eutrci viefi sinltoase a
+
planrclorgi a rnimalelor

,\ES\\NI

Numele:
Prenumele:

\S-B

ffi

a) incercuiegteobiectele(corpurile
) maridin desen:

# t uf f i"
tuJ&

(r.

ffi

:"

lfitq
a+%

corpuri(obiecte)cu formarotur

ffi'
d@

.)
rJ

p<
[-/

pe carele recunogti:
obiectele

ffim
W
Coloreazdcaseteleastfel:galben- rdddcina;maro- tulpina;verde- frunzele;
albastru- florile;rogu- fructele

f)+

i-D

-Q

D*[oD
E*a

f*'}--D

pd(ile corpuluianimalelordesenatemaijos.
corespunzdtor
Numeroteazd
Marcheazdprinovaledesenatefiecarepartea corpului.

@+ca p
@ -) trunchi
@ + membre

punctedesenete
legume.
Numegte-le!
careinfdligeazd
H "lAcopericu

w@%W

in
in aceeagilinieanimalele
s5lbaticepe carele recunogti
b) incercuiegte
jos:
de mai
desenele

desen.
Cineeste?Rispundeprintr-un
livaddpe ramurile
a) Negdsegti?n
unui b) Sunt un animalmic Ai drdgdlag
pom.Suntemmicigirotunde.
Avemcu- Trdiescpe l6ngdcasaomului.lubesc
loarearogiesaugalbend.Suntemgru- multcdldura.$oriceiifug de mine.Md
pateTn
perechi.
Semdndm
cunigtecercei. auziadesea
torcdnd.

Formufeazl,oral,cdtedoudintrebdridupdfiecaredesende maijos.
Cereunorcolegisd rdspundd.

Fenomeneale neturii
din diol ^E Irfu
1.4.Observarea9i denumircaw ftam
1.5.Indicareaunor fenmcac din mediul inconjuA
2.1. Utilizareaunui limbaj specificgtiinplor n*rii fo destdcreatm Yft+ibill'
fenomenedin mediul imjultor
2.3. Utilizareaunor sinbolrri 9i informafii referitoarela fenommeleobservatein
mediul inconjurdtor

frlurnefe;
Prenumele:

RR\\\Na\S=B

alenaturii.
fenomene
prinnumere
urmdtoarele
?ncarerecunogti
imaginile
tt Indicd
(Vezimodelul):

ft - ploaia;
@}- ninsoarea;
Q! - vdntul;
ffi - tulgerul.

ffi

3
1
4

:!
t!

6
desprefiecareimagine:
@ Spunecdtedoudpropozitii

Explicdoralceinlelegiprivinddesenelede maijos,apoicompleteazdcalendarul
treizile:
naturiipentruultimele

A\

@ @ @ @ @ @E E D

esteun simbolal unuianotimp.


ffil
,*, al Fiecaredintredeseneledin medalioane
oral!
Descrie-le
anotimpului
b) Unegtefiecareimaginede maijos cu simbolulcorespunzdtor

c) Spunec6teo propoziliedupafiecareimagine.

tabetul,
apoicompleteazd,
scriindnumclelunilor:
S CiteSte

Scrie?ncasetdDA sau NU:

+ in lunaiunieningemult.[f
d Lunanoiembrie
se mainumegte
CUPTOR.
[f
d MoSCrdciun
vineTnlunadecembrie.
[J
4 larna,pdmdntul
esteacoperit
cu zdpade.[-J
ct pomiiinflorescprimdvaran
+ in lunaianuarie,
puiide giind ciugulesc
firede iarbdprincurtem
+ Dupi vardurrneazitoamna.
n

4 La sfdrgitultoamneimajoritatea
copacilorrdmdnfdrdfrunze.[}

tz impodobegtepomul(mirul)desenatmaijos,potrivitfiecdruianotimp:
i{

{/

'li?

Educafiepentru slnltate
3.3. Precizareacitorva reguli de igieni a corpului gi a alimentafieipe baza
informaliilor primite
2.|. Utilizareaunui limbaj specific atiinfelornaturii ln descriereaunor viefuitoare,
fenomenedin mediul inconjuritor
2.2. Formularcaunor lntrebdriin legdturi cu fenomeneleobservate

Numele:
Prenumele:

imaginile.
Spunede cese poateimbolndvi
fiecarecopil.
m Privegte

Privegte
cumesteimbrdcatfiecarecopildin imaginile
de maijos.
Scriein casetdDA sau NU,apoimotveazdoralapreciereata.

ffi
sauF (Fals):
Tncasetd
A (Adevdrat)
ffi Scrie
dacd:
imi pdstrez
sdndtatea
ctrmdndncmultefructegi legume;
n
4 in fiecaresdptdm6nd
facbaiegenerald;
fl
jucdndu-me
d mdn0nc
saucitind,ca se cdgtigtimp;D
d inaintede masi, me spdlpe mdinicu apagi sdpun;f
c) spargnucitein dinli;Q
4 facpauze,lalucru,cdndsimtcd am obosit.n

Punecdteo intrebarepotrivitdpentrufiecareimagine:

6
facitu Tntimpulliber?Rdspunde,
desendnd:
B au activitSli

Mediui inconjuritor gi protejarea lui


3. l. Identificarea unor cdi prin care se poate contribui la menlinerea unei
vieli slnitcase a plantelor gi a animalelor
2. l. Utilizarea unui limbaj specific qtiintelor naturii in descriereaunor
viefuitoare, fenomene din mediul inconjurdtor

SGB\\\NB
R Privegte,pe rand,fiecaregirde imagini.
LU

comunicdrile:
Spunece vezi,apoicompleteazd

..
a) .............."
au grijade curdlenia

b) Copiii

.......plantele.

c) Copiiiocrotesc

copiiidinimagini?
6 it' placecumse comportd
scriein casetdDAsauNU,apoimotiveazd
aprecierea
fdcutd.

Completdnd
corectcareulde maijos,vei ob{ine,pe verticald,
numeleceluimai
de pre{bunal omului:
O Me spalpe mdinicu apdSi... .
@ ...estemamasdndtdlii.
@ Alimentde bazdfdcutdinfdindde grdu.
@ larna,ele?!iapdrdmdinilede frig.
@ Conlinmultevitamine.
@ Lichidalb,alimentfoarteimportant
pentruom.
@ Acolomergcdndsuntbolnav.
@ Hainelede iarndtrebuiesd fie ...

'r fT..+\,C*ix,.
=.et+$i

{i

' )d

s'

,t='r'

f-

.- .j,

') //

,,,n

i;r Ati;i A
,lil[,'i 'li I l,'
\' [!lF!
U
!|!t''+-;
'" " .' ;;;

.IZ -.;i(,,
-.,f,\ / ,/r,tt
,.
.f,z.'zl.t' /"@w\
/&\ \
J',/ ../' /'
.\

\'
/''

/
-/ -.2 .t

,l /.1'

,/. L.'

&,-'.:7{
"
$l'

ery ./' ,.;v,


, F*j
-/t/-/."
s.-_
I
l/ - \ \ - -

MMM@ET-:rywf,

ii=-

i'l '

-; .

],""bV

til t t.
|

li
ii
-.ptr'

.r*#s-

.i;-r l
!rrt-

i,

, \M
i: r
l,''i:.'f'

{_ "---

-d*sgl

E
i
tttt
-= 1 -

\\

z?.

_*__==t 4r
\' ^d. ,,
I

e@@E#FG*7'l**'
f??),,n.,,-u
F*===-====g'1
-*q-iE-&i6eryft
gta-gts-tatg-zt-t

. .i(.
Tltllilililllilltillllillltll
I
\

iliiiiliii[tilritililliilr
F**
I