Sunteți pe pagina 1din 81

-

t.=
n

@fdaturaCARMINtS

iti
.'

AureliaBARBULESCU

DumitruSTUMEANU

BDrru[a@cAnrrrNrs
Pnristt

Copena:Giorgirn Gingut
DescriereaCIP a Bibliot cii Nttionalt Romeniei
AURELlA
BARBULESCU,
Matcmatictr:700deexercitii$ problemeClrsa a ll-a / Aurelia
2012
- Pite9ti: CarminisEducalional,
Brrb;lescu,DumitruSturzeaDu
cm
80p.;23,5
rsBN 978-973-123-16G2
Dumitru
I. Sturzeatru
511(075.33)(076)

Coplright @Editura CARMINIS

Redactor:Ctrmn Tranddirscu
TehNredactor:Mlnodora Sudltu
Tehroredactarccomputerizatn:Editura CARMINIS

Tiparul executatla S.C TIPARC S.A. PitEti

Comnzileseprimescla
|l.nax 0248253022,n248252467
saupe adresa:Editurr CARMINIS
!tr. Exerciliu, bl D 22, sc B' aP.r
cod I1022, Pite$ti,jud. tugel
com
e-mail editum-oarmjnis@yahoo

66-2
tsBN 978-973-123-l

CuoAnt-inainte

in dorinta de a veni in sprijinul elevilor, al cadrelor didactice qi al


elevii claselor a II-a,
pnrarglor, a fost reallzatd. aceasta culegere pentru
_rn
vigoare 91cu manuconcepute in conforrnltate cu programa gcolari
alele alternaf ve qdstente.
Cr.rlegereacuprinde o vaiietate de exeicitii si probleme, dand poslbtlltatea antrenerti Elintii, ffxnrx cunoQtinlelor, formdrti Fi dezvoltdrtt
deprtnderii de munca hdependenttr.
Cartea este conceputa astfel incat se sumuleze gandrea logice a
ele!'llor, sa le formeze un limbaj mateEratic adec t 9l obiFnuindu-i cu
stAruinta si conqtllnclozitatea in rezolvarea sarcinilor ce le revin. Descoperlrea solutiei ffecerei probleme poate contribui la dezvoltarea gustului pentru munca intelectuala, la dezvoltarea inteligentet, la cultivarea dtsctplinei 9i a logicii.
Culegerea este fonperFtd in gapte capitole, intr-o succesiune care
solicite un efort gradat, iar la ffecare sfarait de capitol sunt proPuse
Teste de eDahlare. Ictitlor din manual Ie corespund apllcatfl diverse,
legate de noiiunile predate la ffecare ora, astfel incat copiii sa poata
lucra suplimentar intr-un mod eflclent qi atracuv.
Elevii care vor efectua exercltlile ;i problemele dln aceaste culegere vor dobandt atat cunogtinte noi, cat gi incredere in fo4ele proprti.
Adarit

L*UilE8E *ATURAIE
BE IA E IA TEE
gi scriereo numerelornoturolede lo O lo 30
$ Citir"o
l.

Completeazespatiile libere cu numerelecorespunzetoarei


r.6,17,_, _, _
_, -,

lo. tl ._ .

-.-.-i

24,2 3 ,_ , _ , _
19, 14,_, _,
2.

Descompunein zeci $i unttAti urmetoarelenumerei


o) rg
18
26
24

11

r09
b)

18

26

2A

620
3.

Compune!
a)_
220

10

720

110

h)

-----f"--

-----T--.20
2 0 2 ro 7 4 6102033

-.-f=\

4.

Scrie in ordine crescetoare numerele:


16, 13, 29, rr,26,20, r7, 9, 3.

E.

Scrie in ordine descrescetoare numerele:


7, 12, 28, 20, 13, 25, 19, 16.

--.--r=--

6.

Scrle vecinii numerelor:

12

26

_2 9 ' - *_ 2 0 _ _ 1 9 _

to

).7

?.

Numbra din 2 in 2 de la t 6 la BO.

8.

Numeredin 2 in 2 de la 11 Ia zo.

f,

care sunr numerele pare cuprlnse intre 10 gj 20?

f!.

Care sunt numereleimpare cuprinse intre 21 Fi gO?

ll.

Scrlenumerele: - mal marl decatl9 Atmat mtcl decatgoi


- mal mlci decat17:
- cuprjnselntre 12 Ft 23;
- mat mart decat 17 si mal mlct decat26:
- mal rntcl decat 19 Ft mal mart decat 14.

li2. Scrtetoate numerelede doud.clfre, mal mlcl decat gO,care au:


' clfra unlteulor g:
- clfra zectlor2;
- clfra unttefllor cu t mat mare decatdfra zec or.
13, Scrle toate numerelede doue clfre, mat rnlcl decat gO.care aul
- sumacifrelor7i
- sumaclfrelor3;
- diferenta cifrelor 4.
14. Scrte numerele cuprlnse intre 14 st 26 care se pot forma cu clfrelel, 4, 2, 9. 3. 5.

I ::T:TT:osi
ll.

ordonareo
nunerelor
noturole

Pune unul dintre semele,,<",

6L] 9
5! 4

12I 6
r1E 14

perechilede numere:
"=', ,,>"intre

7= 1 6
2 6a 2 6

r5n2o
2 4 ]r s

15. cautd vecintl numerelorl


9_

I4

to

23

19

I1

_29
lc

11. Completeazd corespunzetor astfel incat relatiile sa fie adevarate.


<26<
<r7<
>I3>

< 29<

>18>

< r 2<

_
-

18. Veriffci. dace sennele "<", ,,=",)" sunt puse corect. Daca nu' corecteaze-let
21 >19
23=25
2O =20
9<10
25 < t 5
18 > 1 2

27 <29

6> 8

24 <28

8>12

17< 11

30> 29

l!1. Pune unul dintre semnele,,<'' "=", ,,>'intre urmatoarelenumere:

24! 16f 1 le n 2 7 [ 3 0

2'.

n 13! 18! 18

Scne trei numere mai mari decat 19

2r. Scrie trel

numere mai rntci decat 30

ordine descrescdtode numerele:


7, t3,21, 15,28, 17, 30, 9, 19

22. Agaza in

2 3. Gdseqtenumerele natulale care indeplinesc urmatoarele condtui:


- cel mar fidc numtrr natural de doua cifre;
- cel mai mare numer natural de o cifre;
- cel mai mare numdr natural de doua cifre mai mic decat 30;
- cel mai mic numdr natural de doua ciiie mal mare decat 19,
24. Scrie succesoriinumerelor: 7 ' g' ll'
2t.

19. 26' 29,

Scrie predecesodlnumerelor: 6' a' 1o' la' 20' 24

$ Num""" noturolede lo O lo 100


20. Numard:
- de la 24la 42:
- de la 48 la 56;

- de Ia 83 la 70:
- de la 65 la 52.

27. Caute vecir:fl numerelor.


c2

50_

36

47

89

?1

99

28. Scde numerele naturale de doua cifre folostnd numai ciliele 5, g, 4.


29. Scrie numerele naturale de doue cilie distincte formate din cifrele
4. 7. O.
3!.

Care este cel mai mare numdr de doue cifre care are cifra unitaUlor 8?

31. Care este cel mai mic numer de doua cifre care are cifra unitetilor 6?
32. Determine toate numerele naturale de la O la IOO care au:
- clfia urftatilor 8:
- cifra zf,,crlor7i
- clfia zecllor cu 2 mai mare decat cea a unlt6,tilor:
- cifra uniteFlor cu 4 mai mare decat cea a zecilor.
33. Scrie toate numerele naturale de doud ciile care au cifra zecilor
egald cu cifra unitdtfor.
34. Scrie:
- toate numerele consecutive cuprinse intre 40 si bO:
- toate numerele impaie consecutive cuprinse intre 60 si gO;
- toate numerele pare consecutive cuprinse intre 70 9i gO:
- trel numere consecutive, stllnd ce al treilea este 30;
- rrel numere pare consecu ve, ptiind ce al doilea este 52:
- tlei numere impare consecutive, stflnd ce unul dintre ele este gl.

3t.

Scrie rasturnatele numerelor: 27' 3A' 56,73' 89,94

36. Scrte numerele naturale:


- mai nari decat 27 9i mai mici decat 53:
- mai mici decat 93 9i mai mart decat 69.

gi ordonoreonumerelorncturole
Conrpororeo
de lo O lo 10O
37.

Compard mrmerele de mai jos folosind sennele -<', -=', ,,>"'

45E 37
2 4a) rs
54I 63

67a67
58!52
72137

76a67
84!43
70Ll 6e

36 fl 16
9 3 !3 9
52152

38. completeaze casetele cu veclnir numerelor'

u< 53<f[
E> 38>fE
m>24>m
3t,

E<80<m
m>90>m
m< 81<m

Alege ctfrele Potrivite.


42<4*

4!.

E>72>m
m<63<m
u>46>m

38=_

-t<6 8
8 6 <-

7g>-

3 6 =-

- 2>5O
g_>
-j
7- > 7-

Scrie:
- cel mai maie numer natural de doud cifie;
- cel mal male numdr natural par de doue cifre;
- cel mai mare numar natural irnpai, mai mic decat 90;
- toate numerele naturale forrnate dln zeci ql unltdfi' care au suma
cifrelor 9.

41. ordoneazd:
- crescetornumerele: 32, 56, 42, 37 ' 65' 24' 79,91..
- descrescatornumerele: 68, 42, 69' 57' 63' a7,93' 24'

12. GaseFte toate

numerele naturale de doud. cifre care 9e pot scrle


cu cifrele 4. 8, 5 ii apot a$aza-lein ordine descrescatoare.

/t3.

Compare numerele 27, 35, A2, 63 cu resturnatele lor.

11. Scrie numerele de forma i5,unde.a" estepredecesomllui,,b".

4t.

RotunJegtenumerele 24, 67, 7a, 72, 53, 86 la cea mai apropiata


?ECe.

.16. Alege dtntr:e numerele urmatoare pe cele care pot ff rotunjite


la 60:
72, 63, 59,64, 57, 61. 50. 83.
42.

care sunt numerele care por ff aproldmate la SO?

48.

?jge adeDdrqt (A) sau'/hls (F).

tr

Vecinii numdrului 48 srnt 45 si 60.

n
tr

tr
!

Succesorulnumerului 73 este 24.


Predecesorulnumdrulut 96 este95.

tr
tr

tr
!

Numarul67, prin rotunjire.de!,tne60.


Numaiul 79, prin rotunjire, devine80.
Numaiul 86 estenumar par.

Numerul 54 estenumer impar.

49. a) Determina.numereleimpare de doua cifre care se pot forma cu


alutorul cilielor 5, 8, 3 qi ordoneazalecrescator.
b) Folosind clfrele date la a) scrle numerele de doud cille, aDoi
incercuie$te-l pe cel mai mare.

t0

Svnlunns
Q

Scrie numerele:
aJde la 18 la 30;
b) cuprinse intre 64 Si 72:
c) mai mari decat 79 9i mal Edci decat 90.
Agaze in ordine crescatoare numerele:
24, 56, 43, 38, 6r,72, 53, 67.
Ordoneaze descrescAtor numerele;
14 , 5 1 , 3 8 , 2 7 , 4 6 ,6 4 , A 2 ,7 5 .
Completeaze vecinll numerelor:

o)_

32 _
70

b) _

59 _
6l

Contmua girurile cu ince dncl numere:


q)27,29,_, _, _, _, _i
b) 41, 44,_, _, _, _, _i
c)37, 40,_, _, _, _, _.

scrte toate numerelenaturale de douAcifre foloslnd numat ctfrele

Pune unul dtntre sernnele,,<",,,=",,,>":

7,2, 6.

24[l 42

36836

538 5 3

43828

78 E3 8

64 fl 71

Itcm

calllc.tlv

s
E
FB

r/3

1 /3

r/2 r/3

2/3 3/4
2/3

a,b
a,b,c

tl

3 numere

3/6

5 numere
5/6
3/3 toate numerele 6/6

il.ADu*AnEA
rr riDEeEA

-@

rufiEnEre8 tArunAEEDE[A e tAne


Adunoreo5i scddereonumerelornoturole
de lo 0 lo 30 fdrd trecere peste ordin
l.

Calculeaze:
I O+ 8 =

2 +1 4 =

l8- 4=

8+2I=

7+L2=

11+ 4=

29- Z=

22+ 6=

3+14=

23+ 6=

25- 5=

4+23=

4 .1 2 5 =

17- 4=

13+ 6=

12+ 5=
2.

Compare:
12+ 6412

2 S-

7 a21

19-

30-

5 E25

4flr5

6+12!13
23 +

4a25

7 +2 ra23
t7 -

5 a 14

3..

AIle numerele mai mari:


- cu 4 decat:15,23,5, 12,24, 1Oi
- cu lO decat: 7, 12, 20, 3, IA, 16.

4.

Afle numerele mai mici:


- cu 6 decat: 28, 19, 8, 17;
- cu 10 deiat: 29, 16,25, tA.

8.

Ca.lculeaza9i veriffca rezultatele:


24+5=
16- 4=

l4+ 5=

2a-3=

27- 7=

5.

3 + t5 =

Afla suma numerelor:


2l ql7i
12 9i 3;

24 qi 5i

tt

13 s-i6.

Afla &ferenta numerelot:


13 $13;
l9 si 6;

t.

28 9i 6.

25 9i 4i

8.

Mdregtecu 4 numerele 5'12'24'13.

t.

Micqoreazacu 6 numerele:26, f9' 28' 16.

lO. calculeaz{:
29 -6 -

3=

12+4 +

3=

3+

4+5+20=

29-

5+ 4=
-

7=

3 -1 3 =

4+

5+20=

6+2013+

5-

3=
6=

ll.

Iima a cules 4 mere, lar Carmexr 12 mere' Cat mere au cules


cele doue fete -lmPrerrlre?

|,l.

intr-o fructiera erau 16 pere. Maria menencd 3 pere: Cate pere


au ramas?

13. Suma a dot termeni este 28. Daca urrrrl este 6' alla care este celela.lt termen.
14. intr-un buchet erau 16 garoafe albe 9t foqii' Dacd 5 dintre ele erau
albe, cate garoafe rosti erau?
l!.

Un magazin a prirdt 29 de rochite albastre qt galbene' Stttnd ce


7 roctrlie erau albastre, afla cate rochite erau galbene'

16. Dan are 1I nuci, lar Alin 7 nuci. Cate nuct au cei doi copti?
ll,

Compune probleme dupa ur:mdtoarele exrcitii:


b)2s - 7 =
o)2 3 + 6 =

18. La suma numerelor 2 $i 5 adauga numdrul 12'


lt.

Dtx rastumatul numdrului 82 scade nulnanrl 6'

2!.

La succesorul numSrului ll' adauge diferenta numerelor 9 9i 6'

21.

ta predecesoml nuDerului 2l' adauga diferenla numerelor 8 lt 3'

It

22. tiberiu are 3 ad. Sora lui a.re cu 12 ani mai mult, Cali ani au
impreune?
23. \4-ad a ctut inrr-o zi 6 pagini. tar in alte zi cu 4 pagini mai mulr.
Cate pagtnl a ctut in cele doua dle?
21. Bunlca are 4 rate, lar gahi cu Il
bunica?
2t.

mal multe. Cate pAs4ri are

Altna are t4 alune, iar ftatele ei cu 4 mat putine. Cate a.lune au


fmpreuna?

26. Ua gandesc La un numer, il mlcsorez cu 4 Ft obttn 18. Care este


numdrul la care m-am Aandit?

Adunoreonumerelornoturalede lo O lo 30
cu frecere pestordin
2t.

Efectueaze:
9 +7 =
8+4=

6 +7 =

8+8=

9+5=

8 +7 =

4+9=

9+9=

6 +6 =

8+6=

3+9=

6+9=

28. Maregtecu 6 numerele:Z, E, g, 9, 4, 6.


29. Afle sumanumerelor:8 Si 3; 9 StB; 6 Si 8; 4 St7; 9 $i 9: 8 pt S.
30. Calculeaza
Atcomparefolosindsemnele,,<..,,,=,,,,.>,,.
5+6 E1 6
7+7Ja+6
9+6 E1 5

9+9E7+7

7 + 6ar2

6+5E5+7

6+8 E1 3

9+287+4

t4

3l;

Dtn suma numerelor I $i 8, scade mrmdrul 5 mdrit cu 2.

32. Scrie numaml 16 ca o suma de dou5.numere:


b) pare.
oJirnpare;
33. La succesorul numdrului 3, adauga suma numerelor 8 qi 6.
34. Me gandesc la un numar, scad dublul numd.rului 4 9i obtin dlferenta numerelor 7 9i 4. La ce numer me gandesc?
3t.

intr-o ledlle erau 28 de lemal. S-au consumat intr-o zi 7 ldrnal'


tar irx alta cu 4 mai multe Cate lamal au remas in ledlte?

33. Laura a rezolvat intr-o zi 6 probleme, iar in a.lte zi cu 5 probleme


mal multe, Cate probleme a rezolvat in cele doue zile?
3?. Ana culege 5 ghtocei, lar Dorlna cu 8 in plus fata de Ana. cait
gblocet au cules lmpreune?
de adunare foloslnd numef,ele6, 8'
38. Compune cat mal multe eN<ercitfl

39. Calculeazlr
19 + 6 =

4!.

2+6 + 1 8 =

14+ 8=

16+ 9- 3=

6 + lc =

o + lo =

7+5 + 1 3 -

7+ 18- 5=

3 +2 6 =

6+23=

16+6 + 7 =

9+ 19- 4=

Mareqtecu 7 suma numerelori


8p t 5

1 2 9 t6

21 Ft0

9S t 6

1 7 i |+

6qi 14

129i9

1 3 si 5

1 6 S i7

24 q|3

6Fii8

7 S i1 5

41. Alli suma numerelor:

42. Din suma numerelor tg si 9. scade dublul numamlul 3

t5

43. Mereete cu 8 succesorul numtuului 1g, apoi scade triplul nuaarului 2.


44. Cu cdt este mai mare suma numerelor 16 si g dec6t diferenta numerelor 7 Si 3?
41. Cu cat este mai mic numdrul 6 decat suma numerelor lg sj 9?
46. ta un concurs de sah participe 8 fete, iar beieF cu 6 mat mr t,
CeU copii pa-rticipala concursul de gah?
4l-

I-a rasturnatul numirului

61 adauga dublul numdrulul 4.

48. O cane de colorat are g paginl. tar o carte cu povesuare cu 7


Da_
gini mai mult. Cate pagini au cele doua cani?
tl?. afla a r b, daca a = 8, iar b este cu 9 mai mare
decat a.
5!.

Dupa ce a nr"ancat8 nuci. Millai constali ca i-au mai ramas 17 nuci.


Cate nuci a a!'ut Mthai?

8t,

Compune probleme dupe exercitiile:


o/(18+ 9) -5 =
b ) t9 + ( 6- 2) =

Scddereonurnerelornoturalede lq O lo 30
4$
v cu trecere peste ordin
12. CalculeazA:
16-8=

17- 8=

12-4=

II-5=

23- 5=

24-8=

22- 6=

13-6=

21- 4=
8 +7 -9 =

I8+6- 5=

6 +6 -4 =

15+7- 3=
12- 6+ 9=

t0

83. Alld numerele:


- cu 7 mai mici decet 12,2I, 15, 26i
- cu 6 mai ftici decat dublul numerelor: 8, 12, 15;
- cu 8 mai mici decat succesoriinumerelor: 16,2I, 24,
tl.

Mlcsoreazecu I suma numerelor: 8 ai 17; 12 9i t5; 7 9i L

ll.

Mareetecu 8 dlferentanumerelor: 24 Ai 6; 29 qi 7: 15 Fi 6,

t3.

Cu cat este inai mare numerul23 decat 8?

tZ.

Cu cat este mal lnic numerul 7 decat 26?

16. Afld.dtferentanumrelori 27 Qi9: 12 Fl 5: 23 $i 6.


lf.

Pune semnul ,+" sau


"-", asuel incet rezultatele se ffe corcte.
1616 = 10
2 8 8 5=23

15! 9 = 2a
i 3 E 6= 7

4 l1 a = 2 2
3 0fl e = 2 1

2 5 n8= 17

Ta r e= 2s

60. La suma numerelor 6 918, adauEladiferenta numerelor 12 915,


61. Dtr suma numerelor l3 gl 5, scade dtferenta lor,
62. intr-o ledttd. sunt 15 portocale, Dupa ce se consum5 un numer
de portocale, mai rdman 6 portocale. Cete portocale s-au congumat?
63. Ceorge are l3 baloa.ne.Vantul ii smulge 4 baloane. Cate baloane
ii remen?
64. Cu cat este mai mare triplul numal-ului 7 decat dublul numamlui 3?
6t.

Comel are 23 de baloane galbene, roFii qt albastre. Din ele I sunt


galbene, cu 2 mal multe ro9ii, iar restul albastre. Cate baloane
albastre are Cornel?

,7

66. Sortna a cules din gradintla de flori I zambile, 7 ghiocei ei 5 narcbe. Cate flori a cules Sorina?
61. Gesegter,aloarea numedce a literelor ,,a" $i
dln relauile:
-b",
a)a+a+a=18;
b ) b+b+ b= 27.
68. eudcil lul Alexandm au lg tepuri albi, negri qi gri. Daca 8 sunt
albi si negri sunt 4. aJla numarul iepurilor gri.
69. Marcel are 22 de arn,lar sora lui are 8 anl. Cu caU ani este mai
nare Marcel decat som lui?
?!.

lntr-o plese de teatru sunt 18 personaje: copii, femei Fi berbaU.


Daca femei sunt 6, ia-r berbati 7, alla numer:ul copiilor.

tl.

Suma a doi termerd este 21. gtiind ca r.]nul este 6, alle celdlalt termen.

7i2*.Pe o fructiere sunt 14 nuci si cateva mere. Dupe ce se ma'nanca


4 nuci, numerul merelor del'lne epal cu cel al nucilor. Cate fructe
erau la inceput pe Auctiera?
13. Corina are 7 alune, Vlad cu 6 mai multe, iar lrina cu 4 mai pqttne decnt Mad. Cate alune are Irina?
?4. Compune probleme dupe exercitiile:
aJ(7+9)-8=
b ) ( 24- 6) +5=
Zl.

Suma a tret numere este 15. hmele doue numere sunt egale, iar
al treilea este 3. Afla celelalte doua numere.

73*. Suma a trel numere este 22. Suma Drimelor doue numere este
14, iar suma ultimelor doue este 17. Afla lraloarea flecerui numdr.

t8

I
tt.

necunoscut
eflo""o termenului
completeaz
e:
7 +E= 1 2
8+n =1 7
!+ 4 = 13
E+ 6 = 14

24-Z=20
18-E =

13 -l =

14-!=

fl__
m_

z = 22
6=12

l-T-l - 13 = 5
l-T--l- 9 = 15

t8.

Afle valoarea numerlce a literelor "a", "b", "c" din ffecareoperatie:


c-lb=
6
a +9 =2 5
a-8 = 7
'
1 4 -b = 8
6+ c=21
b -6 = 9

tt.

Ma gandesc la un nume!, scad 5 Fi oblin 18. Care este mrmarul?

80. Ce numdr scad din 27 pentm a obtine 8?


81. Din ce nurnAr scad 6 pentru a obtine dublul nurndrului 7?
82. Dorel a cumparat bomboane. Dupa ce Elananca 7, constata ce i-au
mat remas 15 bomboane. Cate bomboane a cumPdrat?
83. Se dau numerele 6 pi 8. GdseFtedoue numere egale a cdror sume
sa ffe egala cu suma numerelor date.
81. Catafin are 8 creloane colorate. Cate ii rnai trebule pentru a a!a
24 de creioane?
8t.

M-am gandtt la un numer, am adaugat 6 9i am obfinut un numer


forElat din 2 zeci 9i 3 urlltdli. La ce numAi m'am gandit?

86. intr-o parcare au fost 21 de rnaqini. DuPa ce au plecat mai multe


ma$ird, au remas 8. Cate ma$inl au plecat?
81. Dacd suma a doue numere este 28, la.r unul dintre termeni este 12'
afle celalalt termen.

t9

88. Daca dferenta a doue numere este 13, iai scizd.torul este 9, care
este descazutul?
8t.

Dace diferenta a doud numere este 25, iar descazutul este 29,
care este scazetorul?

t0.

Difexenta a doue numere este 8. Unul dintre numere este 17. Care
poate li celalalt numaP

fl.

ua gandesc la un numai, scad dublul numerului 4 9i oblin dferenta numerelor 23 9i 6. I-a ce numei m-am gandit?

t2.

Din succesoml numirului 18, scad un numer si obtin predecesoml nwndrului 7. AIld numdrul.

t3,

La dublul numerulul 6, adaug un numar ;i obtin 19, Afle num5.rul.

f4.

Scae numarul 16 ca suma de doua numere:


o) pare;
bJimpare.

Adunoreogi scddereonumerelornoturole
de lo O lo 100 fornote numoidin zeci
t3.

fl3.

Efectueaze:
20+7O=

9 O-5 0 =

20+50=

40 + 5 0 =

6 O-3 0 =

70- 60=

30+60=

4 0 -2 O=

lO+ 50=

4O+30=

8 0 -6 0 =

8O- 40=

calculeaza:
80-40+30=

4 0+ 50- 30=

20+50-40=

2 0.r 40+ lO=

90-20-60--

8 O- 50+ 10=

IOO-60+30=

7 0- 3O- 4O=

t0

tl.

Mdrestecu 30 numerele: 20, 50, 40,30, 10, 60.

f8.

AflA suma numerelor: 20 qi 60; 40 9i 50; 10 Si 70; lO ;i 80; 30 Ai 40.

'l|'.

La dublul numdrului 20 adauge suma numerelor 30 qi 10.

lqo. Me gandesc la un numer, scad 20 9i oblrn 70. l,a ce numer m-am

gandit?

l!f.

Compara:
20 +3 0 !4 0
50 +4 0 [9 0
1 0 +6 0 [8 0
30 +5 0 E9 0

f02. Completeaza:
l_:E- 20 = 40
f:ll - 30 = 60

l!3.

90-60!30
80-40n40
70-50Ll 10
60-40fl30

40+20!90-40
80-60!30+20
7 0 - 2 0 f l4 0 + 1 0
20+60n50+40

80-30-m=

20 +E=5 0

90-m= 30
70-m= 10
m-40 = 30

TOi D =9 0

m+30=60

fT-l- fTl-fT-l=

10

70-m- 20= ro
20+60-m=30
10

Cu cat este mai mare 60 decat 40?

lO{. Cu cat este mal mic 30 decat 90?


l0l. Micsoreazacu 30 numerele 80, 50, 90, 30.
fO6. Afla dtferenta numerelor: 60 qi 20; 80 sj 40; 1OOqi 30; 90 sl 20.
lOl. pamul termen al scederii este 70, iar diferenta este 40, Afla al
dollea termen,
l06.se dau numerele 60, 90, 50, 70. Afla ce numar trebuie scdzut
din liecare, pentru a obtine acela$l rest, 30.
lO9.Suma a doi termeni este 80. Dace unul dintre termeni este 50,
afle celelalt termen.

't2l

t|o. Din slrma numerelor 20 9i 70, scade dferenia


ffl.

S,ttlnd cd a = 50, b = 30 st c = 20, afle.


a+b+c=
aib-c=
c+a-b=
a-b-c=

numerelor 60 9i 20.
a- b+c=
c+b- a=

llll.

ua gandescla un numex, adaug 40 9i obtin 1O0, La ce mrmar


m-am sendit?

ll3.

De \,alori literelor ,,a' st ,,b" (a ei b fitnd numere formate numai din


zeci), astfel incat ega.Utefllede mai jos sa ffe, pe rend, adeverate;
a - b=20
b - a= 40

lll.

intr-o llvadd. erau 20 de ciresi, tO vigini, iar pruni cat cireqt si


vts'lol Ia un loc. CaF pomi buctifed eiau in lfi'ade?

flt.

Afle suma a + b + c, edtnd ca a = 20, ,,b' este dublul lui ,,a", iar
esle cu IO mai mic decal -a .
-c"
Suma a trei numere formate numai din zect este 60, Care pot fl
numerele?

ll5.
llt.

Daca un numdr il meresc cu 20 qi apoi cu 40, obtrin gO. Care


este numdrul?

fl!.

Din cei 90 m de stofa dinh-un magazin. s-au vandut dtrntneala


20 m, iar dupa-amiaze cu 30 m mai mult. CaU metri de sto{b,au
rnal rAmaa?

llt.

Calculeaza valor'rle lui ,,a":


90-60-a=20
70-a-20=40

9O- a+20=6O

a-30-40=20

a- 30+20=50
2O+ a- lO= 70

a-40-20=30

a+30- 40=50
6 0 +3 0 -a =2 0
8 0 -5 0 +a =7 0
^-7 0 +4 0 =6 0
a -4 0 +6 0 =8 O

lilo. Compune probleme dupa exerciuile:


a J 9 0 - ( 3 0 + 40 )=

,lr't

b) 20+( 2O+3Ol=

Adunoreonumerelornoturolede lo O lo lOO
formote din zeci gi unitdli
12l. calculea"a:
a)23+16=
42+25=

3 4 +3 2 =

12+35=
72+13=

23+ 34=

b) 2 2 + 5 + 3 1 =
40 +23 + 4=
13+

5+51

62 + II =
33+ 52=
84+ 12=

2 4 +3 5 =
6 1 +2 3 =

9O- 60+24=
30+42+ 5=
4 + 60 + 25=

2 3 +4 5 +20=

60- 40+11=

122 . compare:
36 +2 6 4 2 r +52
45+3 2 4 3 2 + 6L
52 +4 5 :1 2 4 +35
44+2 1 4 3 2 + 33

54+32472+25
73 + 24436 + 52
2 6 + 3 r D4 2 + 1 7
36+21832+32

lil3. Care dintre egaltatile urnetoare sunt cdeudrdte (A) s,i care sunt
J@l,se(F)?

24 + 3 5 =7 r A
32 + 4 5 =7 7 a
53+2 1 =7 5 Z
t 3+4 5 =5 8 fl

36+42=7a
43+25=67
62+24=aE
54+32=89

124. Tale rezultatelegreFite.


63 + 25 + 74, aa,76
25 + 62 -) 87, 85, 91
53 + 24 -+ 78, 87, 77

A
I
Z
[

46 + 23 -r 79, 96, 69
12 + 73 + 58, 86, 85
24 + l5 -+ 3E,2E, 39

123, GdsesJedoud numere naturale egalea caror suma sa ffe: &, 86, 4t,.

lrt

125, Gases,tedoi termeni difer:lu a ceror sume sa ffe: 84, 26, gS,
lil?. Completeazd:

m-32 = 43
fT-l- 12 = 30

m-30=62
lilS.Alle

l__E-45 = 24
m-62= 14
L : l l - 2 6 = 40

m - 36= r r
4 =25

f-f-tLLI-

LC = 22

desc6zutul, gtitnd ce scdzetorul este 42, tar diferenla 53.

li2f .Din ce numer se scade 24 pentru a obttre gE?


l3!. Afla suma numerelori 32 qi t6; 79 Qi lS; 24 Si 30.
f3l. Alla numerele cu 24 mal mad decet L9,52,64, 45.
132. Sulnd ca a - b = 62 qt b = 20, alle pe ,,a,,.
f33.$Utnd cA a = 26 Fi b = 13, calculeaze
a + b sta-b.
134. M-am gandtt la un numtu. Dupe ce arn scdzut 49, am obttnut un
numdr format dtn 5 unttAfl St 3 zect. I, ce nurrar m-am gandit?
l3t.

Calculeaze suma dlntre cel rnai rdc numAr lmDar de doue cfre si
cel mal mare numar par de doue cifie. mat rni; decat 60,

136. Se dau numerele 92, 25, 4I,63. Gesegtepentru llecare termenul


din care trebute se le scddem, astfel incat diferenta sa' Ile 34.
137. La dublul numerului 21, adaugenumdrul 3b.
l38. La dublul numerulut 32, adaugesuma numerelor 21 si Ig.
f3f.Un elev a rezolvat intr-o zl 21 de probleme. A doua zi a rez'c,lveit
cu 12 probleme rnai mult decat in prima zi. Cate probleme a
rezolvat in cele doud zile?
1lO. intr-o clasa sunt 12 beieu, iar fete cu trei mat multe. Cafl elevi
sunt in clasa?

,4

f4l.

La succesorul numerului
de doua dfre,

12, adauge cel mat mic numar impar

ll2.Dace mic$ordm un numar cu 2, rezultatul il mdrim cu 35, obtinem suma numerelor 23 st 44, Care este acel numdr?
l43.Irina avea 32 de ilustrate Fi a primtt in dar de la sora ei 13 tlustrate. Din numdrul total de ilustrate ii dA Drietenei sale 10. Cate
ilustrate l-au remas lrinei?

A Scddereonumerelornoturolede la O la lfi)
V forrnate din zeci Si unitdti
144. calculeaza Ft verlflca prlma coloana:
48-26=

9 9 -3 6 =

78- 4O=

79-64=

7 7 -4 2 =
5 3 -2 3 =

5649-

4=

6=
58- 28-

9 6 -3 5 =

f4t. AIle,dtferenianumerelor:78 9135;66 ii 45: 84 Ft 32; 59 St 35.


146. Mlcaoreazd.
cu 34 iiumerele:68, 59, 74, 86.
lll.Dace dln numerele97, 65, 89, 76 scazlnumdrul 35. ce numere
obtti?
148.Afld termer necunoscuti.
38 - l-T-l= 12

a+45=68

67-m =3 2
l-l-l- 24 = 63

a- 34=52

E +3 2 =6 7

48- a=22

97- a=43

l4t.Termenul din care scadem (desc6zutul) este 96, iar diferenta 64.
Afla termenul pe care il scedem (scdzatorul).

't 5

ll0.

Descbzutul este 67, iar scdzetorul este 53. Afla diferenta,

l3l.

Afle termenul necunoscut:


2 4 + a - 4 6 =4 O

32- L2+ a=65


96^+ 23=45

a-34+25=78
Itz.Tate

rezultatele greeite:

86 - 34 -+ 25', 52i 54

45 - 2l --t 24',23i 14

98 - 65 ) 34; 43; 33

72 - 50 ) 32i 22i 34

77 - 43 ) 43i 58i 34

57-23

6 5 - 2 I + 4 4 1 4 6 .3 8

79-

>43;33i34

6- +72i7O:73

ft3. Dace la diferenta numerelor 68 qi 25 adaug un numdr, obtin 79.


Afla numarul.
ll4.

Dar cel mai mare numdr de doue cifre scade diferenta numerelor
73 qizl

ttt.

Ce numdr adunat cu el insusi qi cu 24 foftneaza 86?

136. Se dau numerele 54 ii 34,


a) Gaseste doui numere egale a caror suma sa ffe egale cu suma
numerelo! date.
b) Gese$te doue numere egale a cdror sume se ffe egala cu dlferenta numerelor date.
cJGeses,tepatru numere egale a ceror suma sa fle egala cu suma
numerelor date,
l3Z. S.tiind ca a + b + c = 78. b = 23, c = 6 + 2, calculeazd valoarea lui
f38, Afla valorrle necunoscutelor ,,d" qi ,,e"astfel incat:
e+23=5/

e+23-d.=21
un numar cu 23 mai mlc decat suma numerelor:
43 $i 50
16 si 62
a) 32 Fi 45

It'l.Afla

65ql 4

7$i5O

20

24si3o

b) 2r, 12 Fi 43
3, 45 sl 30

1 4 ,32 Fl 2I
4 0 ,27 q112

16!. Afla suma dtntre dublul numdrulut 24 gi Jumetatea numdrulut


20.
16l. Gesestedoue numere egalea cdror sumd.sa fle egalecu dferenta
numerelor78 si 38.
f62.Se dau numerele48,52,64. Cenumar scazidtn liecareDentrua
obttne de llecare data acela9trest, 32?
le3. Adune h necaredintre numerele48,96,25, Ig, 4 acelenumere
cu carepotl obtlnesuma69,
l6f. Se cunosc:a = 22 + 2 + I l, b = 68 - 36 + 2. c = 29 - tg + 4.
Se se calculezei
a+ b - c

a +c+b

a-b+c

a-c+ b

b -c+a

a+c-b

l6t. Verlnce dacAeste adevdrateegalltatea:


124+ 321+ 40 = 24 + (32 + 40)
133. Gaeegtedtferenta dintre surra numerelor 24 st E5 st dublul numerulut 32,
f3l. Uama are 27 de ant, lar lllca sa are 7 ard. Cdfl anl avea mama
cand s-a nescut fllca?
108. f,a o cantlnA erau 64 de farfudi, ta.r cdrd cu 30 mai puttne. Cate
ced Fi farfurti erau in total?
l69.Un termen al adundrii este II, al dollea cu 12 mat ma-re decet
prtmul, tar al treilea cat suma primilor doi termeni. Calculeaze
suma celor trei termenl.
ll0.

Elena a mancat Jumdtate din nurndrul caiselor cumpeiate de mama


ei, adce 12. Cate catse a cumpdrat mama?

,7

lll.

In biblioteca sa, George are 23 de c6.r.ti cu poezil, cu 30 mai


multe cdr.ti cu povegti Si restul pena h 89, ca4i de colorat. Cate
cd'lti de colorat are George?

l72.oupa ce a mencat 12 nuci, un copil constate ca nuclle rd.mase


sunt de doue ori mai multe decat nucile mancate. Cate nuci a
arut?
fl3. Folosind numerele 24, 11,36, 17, and]
a] suma dintre cel mai mare qi cel mai mic numer;
b) dtferenta dintr cel mal mare dintre numer:e Si cel mal mlc nu-

mer tmpar;

c) diferenta dintre numerele pare;


d.l suma dlntre numerele pare Fi apoi dintre cele impare,
l?tl. Care sunt numerele de doua cifre, care conun cifre consecutive,
scrise in ordine crescatoare?

de lo 0 lo lOO
Jb Adunoreonumerelornoturcle
Y cu trecere peste ordin
l?t. calculeaza:
32+48=
56+34=
27 +23=
45+25=
ll5.

5 9 +2 1 =
4 8 +2 2 =

35+38=
62+ 19=
46+ 8=
7 + 36=

2 4 +3 6 =
6 I+2 9 =

AJle termenii necunoscuii:

m-27 =4e
m-46=27

Itl.a)

9+64=
39+27=
43+38=

U-

(24+ 19)= 28

E-

(gs+ ze)= zs

a- 32=9
a- 54=16
a- { 86- 52) = 40
a- ( I2+9) = 39

Scrie in ordine descrescatoarenumerele 27, 18, 15, 36.


b) calculeue:
- suma numerelor pare date mar sus;
- suma numerelor imDare date mai sus.

28

lz8.Afla suma, apoi diferenta mrmerelor: ZZ $t 16; 38 si 24: E9 si 16;


46 si 25.
l??.Ma g6ndesc la un numer, scad dublul .rm6rului t8 si obtin un
numar format din I urdbti si 4 zeci. AIle numeiul.
l8!.

Catculeaza qi pune sernnul de rela$e corespunzetor:


3 4 + 4 n 3 7 + 36
4 7 + 29r f2A+ 48
29 + 35449 -2a

6 5 + 16.37

8 + 5 6 E5 8 + 7

4 8+28839129

7 8 + 9 n 6 8 + 14
l8l.

+ 29

1 8+19E29+

Calculeaze vabrile hri


"a', -b', -c', -d' din egalital e:
a= 18+b:
b =1 6 +c;
c= 16+d:
d+ 16=22.

l82.Afla valorile lui


""', J:, -y", -z'din egalitetile:
v +v = x :
x+x=J4
y+y= z:

2+17=57.

183. Ce valori pot avea lilrele


"a". "b', astrel inoAt sa ffe adeldrale relatiile de mal Jos?
a+24<28
b +36<39
f84"Dacd unui numar i se adauge 32, dupe aceea se scade 20, se
obtlne 43. Care este numarll?
f8t. Sa se aie surna a doue nr]mere, stiind cd umrl este 47. iar celdlalt
este dublul num5rului 19.
166, Sa se alle suma a dolra numere, stiind ca unul este 38. iar celalalt
este cu 9 mai mare.
l8?.Ce numir adunat cu el insusj ei cu 18 de dublul nurnirului

19?

f88.ua gandesc la rrn numer, allaj|.lg44, scad 30 si obtin succesorul


numdrulul 53. Afle numerul
l8?,In trei ladife sunt 99 de hmai. Cate lamai sunt in ffecare l5.dite,
dace in primele doue surt 62 de lam6i, iar in ultimele doue
lAdite sunt 78 de bmai?

!9

l?0. intr-o punga sunt 76 de covriget. Mircea a mancat o d^tA 27 de


corrlgei, iar alte date cu 6 mai mulii. Caii covrigei au rdmas in
pungd?
ltl.

Dupa ce a vandut 27 de gdini, 7 gaQteqi 7 ratre,un tararl constata


ce numeml pasarilor remase este egal cu numerul pesdrilor vandute. Cate pasad a ai'ut tdranul?

l?2.Ce numar, adunat cu el insuqi 9i cu 20' da 62?


lt3.ce

valste aie rnarna unui beiat de 9 anl, daca atunci cand s-a nascut baiatul. ea avea 23 de ani:

lt4.Un
caiet de matematica are 48 de ffle, iar altul cu 6 file rnal
pulin. Cate file au cele doue caiete la un loc?
lt'.O

gospodina a cumpeiat L5 kg de vinete. roqii cu 19 kg mai


mult. lar cartoff cat rosii si vinete la un loc. Cate hlograme de
legume a cumparat in total?

Scddereonumerelornoturolede lo O lo 100
cu lrece?e Pesteordin
lt6.

calculeaze:
o) 40-

6 7 -9 =

40-16=
7=

4 6 -8 =

72- 64=

50-17 =

3 2 -4 =

86- 37=

50-

b)562A
fl?.

42- la=

7 2 -5 =

6=

4 +17

6 +35

7228

3226

8334

Calculeazd 9i verillcd:
8O-23=

6 3 +1 9=

24+39=

2 7 +3 6=

l9S.Micaoreazd cu 36 numerele: 42' 64' 83' 95' 74.

TO

t t - J '=

l? !l.Completeazd.:

7s-m=27
e6-fTl= 8

E+38=64

U+52=8r
ffi+m=92
16+m= 52

65 -l-Tl=3 6

42-m=
2!!.

GeseFtevatoarea lui
56+a=93
a -6 2 =

jos.
"a" dtn egalitd. e de mat
(60- a) + 23 = 48

18

7 0- ^+ 28=56

73-a=25

6 0- ( a+ 16) = 27

a+ 18=38

S 2- a- 24= 35

201. DetermlnAvalorlle lut ,,a" 9t ,,b", artfel incat urmetoarele relatit


se fle adevarate:
80- a >7 8 ;
b+ 3 5 S 3 9 .
2!2.AlH valorllelur "a", ,,b",,,c",stilnd ce:
a=6 0 - b i
b=70-c l
2!3.Dln

c=80- 64.

suma numerelor 42 st 38, sqadenumdrul 36 m6rlt cu 9,

2!4.Dace descdzutuleste7I, lar dlferentaestedublul numarulut 16.


alld scizetorul.
2!l.Dhtr-o
llades-au vandut 15 kg de portocale9t au rAmascu 25 kg
mal mult decat celevandute. Cetekllogramede portocaleau fost
in hda?
2!6. Calculeaztrst pune semnul de relatie corespunzator:
72-1 8 2 2 8 +37
63 - 58474 - 57
29+4 2 n 6 3 - 17

82 - 4 3 4 7 7 - 3 9

13+2 8 n 6 2 -1 8

74-36J27 + I

94-3 7 n 2 8 +29

a 5 - 2 7 D6 2 - 1 4

2at.Afla diferenta dintre cel mai rnare numSr de doue cifre cu ctfra
unititilor 4 $i cel mai mare num6i mai mtc decat 68.

tl

cat este mai mica difererfa numerelor 56 Fi 27 decat suma


2!8.cu
numerelor 16 Fi 27?
2ot.Suma a trei termeni este 61. Primul termen este 17, iar al doilea
cu 8 mat mare deeat prtmul. Se se alle termenii necunoscuti,
-In primut coe sunt 27 de gutui,
2lO. in trei coguri suDt 76 de gutlri.
adici. cu 4 mai putine decat -m al doilea cos. Cate gutui sunt in al
treilea cog?
2ll.

Tatd are cu 25 de ani mai mult decat fful $i cu 4 ani mai mult
decat mama. Daca masa are 30 de ani, cati arri are fful?

2Vl. Mama are 36 de ani, iar ffica 12 ani. CaU ani va avea mama cdnd
fiica va avea 30 de arf?
213. Scrie nunarul 76 sub forma unei sume de tiei termeni.
214. Suma a trei numere este 80. Afle numerele, stiind cd.:
II+I I I = 4 6 .

I +II=6 I:

213. in trel lAzi surt 9l kg de pere. In prtuna sJ a doua hde sunt


62 kg de pere, iai in a doua Fi a treia lade sunt 67 kg de pere,
Cate kilograme de pere sunt in fiecare hde?
2f6. tet prleteni au tunpreune 72 de tinbre. Primul qi al doilea au
48 de timbre, iar al doilea 9i al tiellea au 53 de timbre. Cate
timbre are fiecare?

Problene de odunoreSi de scddere


cu numerenoturolede lo O lo 1OO
2ll.

intr-o cude erau 24 de bomboane, Andr:i a mencat in prima zt


I bomboal:re,iar in a doua zi 7 bomboane. Cate bomboane au remas irr cutie?

tt

2lE. Ointr-un ghem de sfoara lung de 42 m, s-au luat o datd. 14 m,


iar a doua oara cu 8 m mat mult. Cag metri de sfoare au remas?
2 ft,Intr-un
troleibuz erau 32 de cdletori. Ia prirna stafle coboare7 celatori. iar la a doua staue I calatori. Cap
au ramas in
"alato.t
troleibuz?
22O.intr-un album erau 84 de timbre.27 de ttmbre erau istortce,
29 de timbre erau geograffce, lar restul de qflti4ele naturti. Cate
Umbre erau pe teme de Qtiintele naturii?
221. Pe o alee intr-un parc erau 22 de b5nci, iar pe altA alee 13 bdnci,
Cate bAnci sunt in plus pe o alee fate de cealatte? Cate b4nct
sunt pe cele doue alel?
222.Pe margnea unel eoseleerau plantati 2l de plopt qt 16 castan,
Acum sunt 62 de copacl. Cafl copact s-au mal plantat?
223.Mirela cltegte intr-o zt 32 de paetnt dhtr-o carte, tar in alte d cu
8 mat mult. Cate pagtnt mal are de ctflt, in sttuatta in care cartea
are 90 de pagird?
22l.ilJtr-o lada erau 36 kg de mere, tar in alta 42 kg de pere. S-au
vandut 27 kg de mere St 35 kg de pere. In care lade au remas
mal multe ldlograme de fructe St cu cat?
22l.la, o cofetArle s-au vendut dtmlneata 23 de inghefate cu nille,
36 de inghetate cu clocolatd, lar restul palre la 82 d inghetate,
erau cu fructe. Cate inghetate cu fructe s-au vandut?
226.Dltrr 94 de baloane s-au vendut in prtna zt 27 de baloane, ir:l a
doua zi cu 6 mal mult, lar restul in a treia zi, Cate baloane s-au
vandut in a treta zt?
227.0

flordreasa are 52 de gladiole albe, ro$ii 9i galbene. Numdrul gladiolelor albe Si galbene este egal cu 36, Dace albe sunt 19, alla
cate gladiole sunt rogii 9i cate galbene.

228.Nna
a cules intr-o zi 34 de castane, iar in alte zi cu 6 mal
putine. Din castanele culese ii da lui \rledut 26. Cu cate castane
rdmane Alina?

It

22t.Un atelier de tamphrie a pdrntt comanda de la o cantlne pentm


18 mese ei cu 54 mai multe scaune. Dupa o saptimane mai
erau de lucrat 27 de scaune. Cate scaune s-au lucrat? Cate mese
si scarDe au fost cornandate irr total?
23!.Ia. serbarea pomului de Craciun irtr-o scoale, bradul s-a impodobit cu 24 de globuri mari, cu 5 mai puiine globuri mici 9i cu
7 mai multe globuii mijlocii decat globuri mici, Cu cate globuri a
fost impodobit pomul de Creciun?
231. Irina avea 23 de ilustrate, iar fratele el cu 8 mai multe. Cai doi
dau unui veriqor 16 ilustrate. Cu cate ilustrate raman cei doi

ftau?
232.Tfei copii au cules 92 de mere. Cate mere a cules flecare copil,
dace numdrul merelor culese de primii doi este 64, iar numeriul
merelor culese de ultlmtl doi la un loc este 61?
233.Oaca meresc un numar cu 4, lar alt numar il rnlcaorez cu 4,
oblin doue numere egale cu 23, Care au fost numerele initiale?
234.intr-o turmi sunt 26 de miei albi, cu 8 mai puiini miei negri, iar
oi cu lO mai multe decat miei albi At negri la un loc. Cate ovine
surtt -rntotal?
23!.Sa se afle suma a trei numere. gtiind ca daca din necarese scade
numbrul 18, se obtin numerele 3, 6 9i 9.
236.Denisa are 7 arlt, lar Crenguta are 5 arri. CaU ant va avea Denlsa
cand Crenguta l'a avea 20 de ant?
gcoalA, 49 de elevi au mers in tabdra la mare, iar 34 in
23l.Dintr-o
tabere h munte. Dacf, 7 elevi au mers in tabete 9i la mare 9i la
munte, cati elevi au mers in cele doua tabere?
238.Compara suma numerelor paie cu suma numerelor impar:e cu'
prinse -ntre I ei 15.
23t.Me gandesc la un numdr mai mare decat 60 gi mai mic decat 90,
avand cifra zecllor mai rrare cu 6 decat cifra unitetilor. Determine toate solutiile.

t4

24O. Determine ul:r numar par mai mare decat 40 qi mai mic decat 70,
avand cifra zecilor mal mare cu 4 decet cifra unitAtilor. Sunt mai
multe soluui?
241. Un numar este 26, al doilea cu 13 mai mare decat al treilea, tar
aI treilea cu 17 mai mic decat primul. Care este suma celor trei
numere?
242.Suma a doue numere de doua cifi:e este 80. primul are cifm zecilor 4, iar al doilea are cifia unitet or 7. Afle numerele.

oftor"o termenului
necunoscut

2f 3.AIla numerele necunoscute:


a+2 3 = 5 1

8 6 -3 9+a= 62

8l- a = 2 6

2 7 +a- 28= 36

a-25=3/

a -3 2 + .29= 68

86 - a = 2 9

7 3 -a + 48=65

244.Ce numer se scadedin 72 pentru a se obtine 48?


24t.Din numerul 63 se scade un numdr $i se obtine 28. Ce numar
s-a scdzut?
246.Ua gandesc la un numer, adaug 36 s-i obtin 82. La ce numer
m-am gandtt?
24t.Mn

gandescla un numdr, scad 52 si obtin 29. Afla numerul,

248.Dace din 73 scad un numdr, adaug apoi 28, obtin 65. Determina
numdrul care s-a scdzut.
24?.Daca h un m.mar adaug 29 qi apoi scad 18, obtin 39. Care este
numerul care se scade?

tt

2l!.otr

timbrele pe caie le are, Alexandru ii de ld Andrei 16 al


constat?i ca i-au mai rfrrl,s 27. Cate timbre a alrrt Alexandru la
inceput?

231. Getu are 15 baloane colorate, Ivlama il mai de nigte baloane 9i


constata ca acum are 24 de baloane. Cate baloane i-a dat mama?
2t2.Ce numar s-a adunat la 48 daca suma obtinuta este dublul numarului 36?
ce numar s-a scdzut 46, dace diferenla este triplul numA2t3.oin
rului 9?
numerele eare veriffce relatlile:
<28
b-rl<5
e+

254,9fla

12fa<19

2tl.

24 -b>20

72- d< 3
c- 12< 16

Daca din 36 se scade un nuErdi, dferenta este mai mica decat 5


Afla toate solutiile.

256. Livia a a\,'ut 26 de bomboane. Dupe ce a mancat o parte din ele'


i-au mai ramas 9 bomboane. Cate bomboane a mancat?
2t1.O

echipe de muncitori are de sepat un gant lung de 43 m. Dupd


doud zile de munca le-au mai remas de sapat 15 m. CaU metri
de qant au sepat irr cele doua z e?

238"Elevilor dintr-d dase cat:e merg -mtr-o excursie li se aldture 9i


I pdrinu, ffind in total ,13de persoane. CaU elevi merg in excursie?
289.atna a cumpdrat cel mult 32 de ceps.uni. Dupa ce le-a ales pe cele
stricate, au rarnas 29. Cate capqud au fost stricate? GdseQtetoate
soluuile.
26!. Ce numar adaug hri 214peDtru a obtine un numdr mai mic decat
48? Gaseste toate solutiile.
261. Dintr-un nundr se scade 26 sJ se obtine diferenta mai mice decat 4. Care poate fi numerul? Gase$tetoate solutlile

tc

262.Daca dintr-un num6r se scade 56, dtferenla poate ff mai mice sau
ega.lacu 5. Alla:
o/ cel mai mic numer care poate ff descezut;
b, cel mai mare numdr care poate fl descdzut;
c) toate numerele care pol li descazut.
263.Ce numere pot fl adunate cu gb penb:u a obtine surna mai mica
decat 40?
264.Ce numere pot ff adunate cu 64, astfel incat suma sa ffe cuDrinse
intre 82 St 86?
26t.Ce numere pot fi scezute din 73 pentru a obtine diferenta mai
mare sau egalA cu 70?
266. Compune probleme dupa exercitiile:
a+24=52:
a -3 6= 18.
26l.Alcatuiegte problemedupa exercillle:
a-1 6 + 3 8 = 8 2 ;
1 9 +28- a=

15.

268lLa cel mai nic numar impar, mai mare decat 23 se adauga un
numar sl se obdne dublul raslurnatul{I lul 72. Ce n,rmi s_a
adaugat?
269,Suma a trei numere naturale este egald.cu cel rnai mare numer
par de doua cilie, Afld. numerele gtind ce primul este egal cu
succesonrl lui 24, iar al doilea este cu 3 mai mic decdt rasturnatul lui 91.
2lU.Determind. valorile necunoscutelor
"a,,, ,,b" si ,,c- care veriffca
simultanrelaliilede maijos:
a+a=b;
b +b =c;
c- 16= 80.

ll

6vnr.unnr
YestulI
Q

Efectueaza:
a] 6 + 8 =

b ) 1 2 +4 3 =

c) 16- 7=

d) 72- 35- -

12+6=

2 7 +5 6 =

32- a=

61 - 46=

24+6=

3 8 +2 7 =

4- 6=

9=

g venffca:
Efectueaza
c) 29+ 35- 41=

d 7 2 -5 6 =

d4 6 + 2 A=
Q

A2-

Cu.lc.rteara9i

"ompare

folosind sernnele,,<",,,=",,,>"

q)5 4 +2 7 4 3 ar46

b)7 2 - 4 5 D 47 -25
c)9 1- 6 4 !1 8+9
Q

afla termenul necunoscut:


b )a -3 6 =4 7 :
d ) a . + 2 7 = 5 2i

c/56- a= 18

Me gandesc la un numar, adaug 54, apoi scad 18 Si obiin 63. La


ce numdr m-am gandit?
Pe un teren s-au plantat 16 fagi 9i cu 7 mai mulu stejari. CaU
pomi s-au plantat?
----_.-...- rtcm

cdlncrtlit\

4
a

a ,b,c

a,b

a ,b

a, b

tr'B

a,b,c,d

a,b,c

a,b,c

a,b , c

t8

I operalie
I operaue cu ezitarl
corect
2 operatii

Yestul?
O

Efectueaze!
d ) 12 - 6 =
32 - A=

o
o
o
o
6\

c) 24 + 30 =

b )6 3 + 1 9 F

Calculeaza si veriffce:
a)2 4 + 1 9 =

4 5 +2 7 =

96- 50=

A 2 -5 4 =

7+ 80=

b )3 3 -2 7 =

c) 29+35- 42=

Afla suma numerelor: 45 Ft 26: 38 Si 54: 25 Fi 18.


Al]a diferentranumerelor: 70 ei 37; 62 si 56; 83 si 19.
Cu cat este mai ma.re suma numerelor 43 si 8 decat diferenta
lor?
Din cel mai mare numdr par de doue cfre scade numaiul 39.
O carte de poveSti are 96 de pagirri. \4adut citeqte intr-o zi 19 pagini, iar in a doua zi cu 8 paglni mai mult. Cate pagirf mai are de
citit?
Itcm

I ex.

I ex.

I op.

a,b

a
a,b
a,b,c

2 ex.
3 ex.

2 ex.
3 ex.

2 op,
3 op.

s
B

rB

te

6
I op,

ezit i
corect

2 op.
3 op.

ilI. *UIIERE ilATUNAtE

DEtA 0 rA tcec
Formoreo,citireo gi scriereo
numerelornoturolede lo 0 lo I 000
l.

Scrie toate numerele naturale cuDrtnse lntre 327 si 352.

2.

Scrie toate numerele naturale pare cuprinse intre 420 gi 450.

3.

Scrle toate numerele naturale impare cuprlnse intxe 650 ti 690,

4.

Scrle toate numerele naturale pare cuprtnse intre 702 gt 750,

t.

Scrie toate numerele naturale de trei cifre tdentice.

e.

Care sunt numerele raturale de trei clfre dlstlncte care se Dot


forma cu clfrele 5, 4, 7, 9?

l.

Scrie:
aJcel mal mlc numdr natural de tret ctfre;
b) cel rnal mtc numal natural lmpar de trel clfie:
c.)cel mal rnic numer natural de trel clfre dlstlncte;
dJ cel mai mare numAi natural de trel clfre;
e) cel mal mare numar natural par de tret clfre:
, cel mal mare numer natural de trel clfre dlstlncte;
9, trei numere conscutive, Ftiind ce unul dlntre ele este 848;
ru trel numere pare consecuhve, Stlind ce unul dtntre ele este 934;
il trel numere impare consecutive, gtiind cf, unul dintre ele este 735.

8.

Care sunt numerele cuprinse intre 3OOsi 400 ce contjn ci.fra 3 qract
de doua ori?

7.

PreclzEazanumerele naturale cuprlnse intre 705 ei 849 care au


cifra sutelor egala cu cifra unitdtilor.

40

10. Determina numerele cuprinse intre 100 Si 2OO care indeplinesc


eimultan conditiile:
d suma cifrelor este 8;
bJnumerele sunt pare.
ll.

Gaseate numerele pare cuprinse intre 2OO Fi 3OOcaie au suma


cifrelor egale cu 10.

li2. Scrie toate numerele de trei cifre caie se pot forma cu ctfrele 9, O,
1, 2 ferd ca acestea sd.se repete. Caie este cel mai mare numer?
Dar cel mai mlc?
13. Gaseqte cinci numere naturale de trei ctfre, la care suma dintre
cifra sutelor si cea a zecilor sa ffe egala cu cifra udtaFlor.
14. Numdra:
aJdin 2 in 2 de la I48 Ia 2OO;
bJdin 3 in 3 de la 456 la 491;
c) din IO h 10 de la 500 la 640:
d din lOOin lOO de la IOOla I OOO.
lE.

Scrie:
d rasturnatele numerelor 241, 325, 137, 429, a39i
b, succesoriinumerelor 136, 249, 358, 684;
c, predecesoriinumerelor 750. 843. 95I, 486.

16. Geseqte cinci numere de trei clfre in care cifra sutelor se fle egale
cu diferenta dintre cifra udteFlor s1cea a zecilor.

l\ Comporored,ordonoreo9i rotuqiireo
V numerelornoturolede lo 0 lq 1 OOO
17. Compara 9i pune serrnele de relatie corespunzatoale:

236 4239
184fl r8O
302 tl 4Oo
596 E 596

72rL7t9
836n 839
967n 967
335n 4o3
4l

87a97o
369n 36
600n 60
824 A2

18. Ordoneazacrescetornumerele:562, 58I, 439, 262,64I.6Eg.7gO,


lt.

Ordoneazedescrescdtornumerele: 249, 99, 368, g9O, 4b6, 8ZB,


974, a0s.

2!.

Gdsegtevecinii numerelor:
_ <9 9 9 <_
>8 5 9 >

<2 8 6 <

_>

>197>

300> _
<60I<

21. Scrie toate numerele naturale:


- cuprjnse intre 894 qi 908:
- rnai mari decat 78O st mai nl1cl decat 298:
- mai mari decat 460 si rnai mtci sau egale cu 4gO;
- pare cuprinse -mtre 52O si 560:
- impare cuprinse intre 670 s-l690;
- mai mari sau egale cu 370 9i mai mici decat 392.
22. Care este cel mai rnare numer care se Doate forma cu trei dintre
cifrele 2, 5, 9, 7? Scrie loate numerele pare de trei cilie care se
pol scrie cu cifrele date Si apoi agazale in ordine crescatoare.
23. Afld cel mai mic, apoi cel mai mare numdr de trei cifre. s ind ce
cifra zecilor esle 3. Rolunjegteacestenumere inttu la zeci. apoi la
sute.
24. RotunJestela zect numerele: 246, Et2, 2A4,768. 695. g2l.
23" Rotunjeqtela sute numerele: 462, S2g, AgO,6t4, ZaS, gg2.
26. Completeaza cesutele cu cifrele corespunzetoaie astfel incat relatiile sa fie adevarate:

6E3 < 653

a!n-t ela-

ntr, =3ntr

726 <439

+ln =nns-

52tr' 5nt

4'

^F
giVAtTIARE

o
o

Scrle toate numerele cuprinse intre 437 Qi 448'


Scrle toate numerele cuprinse intre 604 9i 650 care au cifta zecilor 2,
Scrle numerele naturale de tret cifre distincte care se pot forma
cu ctfiele 5i 7, 9.

@ s".te,

a) cel mat mic numar natural tnpar de trei cifre dlstincte:


bicel mat mlc numar de trei cifre distlncte' mai mare decal 334:
cjcel mal mare numar natur.al par de trei ctfre distincte;
i) cel mai mare numdr natural de trei clfre impare distincte;
e) restumatele numerelor: 456, 309, 648:
fl succesoninumerelor: 359, 599' 780;
"gJ
predecesorii numerelor: 700' 650' 829
Compda:

cl aos! 399
766fl 766

b) 283 E r79
536 E 539

d 235n238
62r fl 61e
Scne vecinll numerelor:
a) -

rn

b)

49O
-

c) -476

600 ...._

Scrie toate numerele de trei cifre identlce


Rotu4jeqte la sute numerele:
b) 642,755,3A5i
@)426,579,8O3:
Itcm

r/3

1 /3

r/3

B
IB

2/3

2/3

2/3
3 /3

cl 316, 290, 938.


6
a

7/7

4T

a,b
a,b,c

a,b
a,b,c

a
3/4 a , b
a,b,c
\ /4

rT.Atu*AnEA $t cADESEA

UUIIEREIERTAIURATEDE 1A E 1A ICCE
Adunorea.numerelor
nofurale
&
Y tormotedin sute, zecigi unitdli
t.

2.

CalculeazA:
a) 2BO+
213

632 +
42

3+

32+
124

9OO+
48

b) 24O + L35 =

456 + 20=

231 + 668 =

308 + 520 =

32O+ 32=

452 + 236 =

7OO+ 132 =

7 +6 4 2 =

125 + 532 =

430 + tO8 =

3 +1 2 5 =

708 + 130 =

Compare:
24 6 +r 3 2 :f5 2 4+rgs

2O+1421

32 + 562 34AO + D
256 + r22n146 + 292

4+263

23O+ 126 D 425 + 2O3


5 4 2+ 3 5 E 2 3 6 + 3 4 1

3.

AIld.sumanurnerelor:
236 9i 302;4g5qi2l4,ZO8FtI4O:Zg9i3II.

4.

Merestecu 231 numerele: 146, gS4, 64g, ZOE,600, 42O.

!.

M- gendesc la un numdr, scad dublul numArulut 123 si obttn


350. Care este numerul?

6.

Daca scad rastuinatul mrmarului 245 dintr-un


suma numerelor IOOsi 36. AIla numarul.

l.

Efectueaza:
L24 + 231 + 3O2 =

numar. obtin

312+ 425+

4OO+ 63+205=

31 =

40+ IO4+ 532=

7 + l 2 O + 4 O2 =

23O+

44

5+

43=

8.

Ceseqte numerele naturale cu 214 mai mari decal


450, 72.

143, 325'

t.

Suma a doue numere este 253. Cat devine suma, daca unul dintre
termeni se m5reste cu 324?

lO. Afla suma a doue numere, gtiind ca primul termen este 321, iar
al doilea termen este cu 123 mai mare decat primul.
ll.

La un magazin s-au adus intr-o zi 123 kg de faina, iar in a doua


zi cu 40 kg mai mult. $tiind ca in magazin ma1 erau 100 kg de
feine, afla cate kilograme s-au strans in total.

12. O ferma are 236 de vaci cu lapte, l2O de vltet si I lO taurl. Cdte
bovine are ferna?

t3,

intr-un siloz s-au depozitat 110 vagoane cu otz, cu 12 mai multe


vagoane cu grau, iar cu ponlmb cat cu orz 9i grau h un loc. Cate
vagoane cu cereale s-au depozitat in siloz?

14. intr-o livade sunt 121 de meri, prunii reprezinte dublul nume-

rulul de meri, iar: peri cu 12 mai multi decat meri. CaU polrll sunt
in livade?

ft.

Ia suma numerelor 2O4 $1 321 adauge pe rand numerele: 6I,


134.400.263.

16. Veronlca a ciut 234 de pagini dintr-o carte. Ea mai are de cltit cu
l IO pagirf mai multe decat cele citite. Cate pagini are cartea?
17. Un melc a parcurs in prlma zi 221 cm, iar in a doua zl cu 120 cm
mai mult. cau centimetri a parcurs melcul in cele doud zile?
18. Ma gandesc la un num6r, il micQorezcu 234, rezultatul obtinut il
micsorez cu 12Osi obtin 4OO.Afla numarul.
lt.

Alla descdzutul, qtiind cd.scezetorul este 246, iai dtferenla 503.

45

Scddereonumerelornoturaleformote
A
Y din sute, zeci gi unitEli
2o. calclieazal
647 - 354 =

55O- 43O =

486-

86=

273 - I32 =

644 -

309-

9=

72=

445 - 243 =

406 - 4OO=
368 - 3OO=

2f.

267 - 167 =

MicAoreazacu 234 numerele:456, 368, 869, 734,244,968.

22. Afla diferenta numerelor: 486 St 76; 604 $i 203; 258 sl I32; 878
qi 53; 569 qi 7; 925 sJ325.

23.

Din suma numerelor 436 Ai 213, scade diferenta lor.

24.

La suma numerelor 344 qi 23I , adauge diferenta lor.

2.l. Afla

numerele cu 245 mai mici decal 7a9, 643, 576, a99, 467,

299.
26, Gaseqte cifrele care lipsesc pentru ca uimatoarele operatil sd fle
adeveiate:

n trzr2a
36 2

ea4-

68!-

4!e-

4 EEJ

tr2n

trtrtr

nng

a2s

54 r

324

256

32 3

27. A) cat este mai mare cel mai mare numer de trei cifre identice,
decat cel mai mic numdr de trel clfre identice?
28.

Cu cat este mai mic cel mai mic numer impar de trel ctfre, decat
cel mai rnare numar pai de trei cifre?

29.

Ce numar se obtine calcuhnd diferenia dintre suma numerelor


216, 350, 412 Si dtferentanumerelor 876 9i 522?

40

3!.

nin cel mai mare numer de trei cifre, scade succesoni nurnerului 687.

3r. D1n predecesorul numdrului

785, scade dublul numerului 241.

3/2. Sh se scade din suma mrmerelor 246 9i 353, tripld


33.

numdrului 123.

Gaseqte diferenta dintre suma numerelor 432 ii 263 9i diferenta


numerelor 984 9i 62 1.

34. Un turist a mers cu tremrl 231 lnn. cu 132 km mai mult a mers
cu vaporul, tar restul drumului pana h 799 km l-a parcurs cu
avionul. Cali kilometd a parcurs cu avionul?
3t.

La o florarie s-au adus 124 de lalele, garoafe cu 40 mai multe, iar


trandanri cat dublul numerului 50. Cate flori s-au adus in total
la flordrie?

3C. Pe un teren e-au plantat 220 de lire de rogii, ardei cu lOO de flre
mai putln, iar restul, pana h 448 de lire, vinete, Cate ffre de
vinete s-au plantat?
3?. La un centru de paine s-au adus 896 de palrd. S-au vandut dimineate 451 de patd, iar dupe-amlazi cu 130 de paid lrlal pulin.
Cate paird au rdmas nd'andute?
38. intr-o tabara ar li trebuit sa ffe 145 de fete. iar baleti cu 45 mai
putin. Au lipsit 15 baieu qi 20 de fete. Cati copil au fost in tabare?
39. Din suma numerelor 246 qi 523, scade nr]mdml 124 martt cu 413,
4!.

Suma a trei numere este 647. Suma primelor doua numere este
522, iar a ultimelor doua este 445. Afle numerele,

41. Un termen al unel adundri este 240, al doilea termen este cu 12


mai mare, lar al treilea termen cu 50 mai mic decat al doilea. Alld
suma celor trel termeni,

47

42. Afle termenti necunoscuti din ffecare relatie:


12 4 + a = 3 7 6
a -234 + 125 =33b
a+324=549
5 6 8- ^+75=28z
a-246=32O
2 3 4+153- a=2td
867 -a=423
a +312- 236= 13t

noturoleformotedin sute,
A Adunareonumerelor
V zeciSi unifdti cu trecere pesfeordin
S Adunarea cu trecere pe6tc ordlnul unitritllor
43. Calculeazi:
275+ 17428 + 6=
362 + 419 =
536+ 2a=
243 + 329 =

269+ 4=
2Ag + 2O3 =
137 + 24=
318 + 628 =
309 + 218 =

147 + 147 =
316 + 356 =
39+ 124=
5+128=
48+ 129=

44. Completeaze cu numerele care llpsesc:

rln - 235= 528

272+Ifr=

l_:l:-E- 162= 42e


s7 = 245
mTTfl4t.

sa6

f f i6 + m = 6 5 8
483+
n=489
889+ m=999

e = 348

Afle termenii necunoscuii:


a- 2 3 7 = 1 2 6
a- 3 5 8 = 2 2 9
a- 156 = 235
a- 5 6 8 = 2 O 7

72+a.=285
a+163=387
412-a=1O2
135+a=368

l a -1 2 4 )-2 1 6 =3 2 3
(a -2 1 5 )+3 2 6 =5 9 8
5 6 3 +(a -1 5 6 )=6 8 3
7 8 5 -(a -1 4 8 ,=2 7 3
f6.

Afla suma numerelor:


a) 236 ei 125].402 9i 239: 547 qi 236: 28 qi BSZ;
b) 24, 13Aqi 223i 356,2o2 ei.2Z:8,4569i295; 72, togar3t6.

48

4t.

Din triplul numdrului 226, scade cel mai inare numdr, mal mic
oecar J/c.

48. Dtn cel mai mare numer de trei cifre scade suma numerelor 345
si 328.
f't.

Ma gandesc la un numai, scad suma numerelor 236 9i 328 9i


obtin 318. Alle numdrul

!O. Compara:
236 i 3 2 8 8 5 6 6

76+ 3 0 5 ! 3 8 0

427 + 459l8a6

938 + 2 8 8 9 6 3
7 + 2A54292

625 + 38 E 651
8 + 6398747

762 + r 2 8 E 8 8 1

tl.

Calculeazasuma a tret termenl, gtlind ce prlmul termen este Il2'


al dolleacu 20I mal mare, lar al tretlea cat prlrntt dot la un loc.

t2.

Afle descdzutul, dacA dtferenta eete 236, lar scazetorul este cu


120mal mtc decatdferenNa.

t3. Mdreetesuma numerelor292 9t 3I4 cu I28, apotafla un numAr


cu 421 mal mlc decat rezultatul obtlnut.
t4.

Ia un magazln s-au adus 238 de cd'megt,tar pantalonl cu 119


mal mult. Ceteartlcole de imbricdmlnte s-au adus?

tt.

Se dau numerelenaturalea = 328,b = 436, c = 215' Caresume


este mal mare 9i cu cal a + b sau b + c?

t6.

La o crescatortede pesdrt sunt 234 de gdini 9t 428 de gaqte.


d Catepasdrt sunt in crescatorie?
b, CatepasSri ar ft dacanumerul geinilor s-ar mari cu 129?

17. intr-un sat sunt 428 de case, iar in alt sat cu 127 mai multe.
Catecasesunt in cele.douesate?

49

t8.

Compara suna numerelor pare cuprinse intre lO9 Fi IIZ, cu


suma numerelor impare cuprinse intre 114 $t 118.

tt.

Afle toate valorile pe care le pot lua,,a" et ,,b- astfel incat relaFa
a4b > 745 se ffe adeveiate.

6!.

compune probleme dupe exerciliile:


a) 127 + (127 + 28) =

b) 586 - (2tZ + 68) =

S Adunarea cu trecere poste ordlnut zecllor S


31. Calculeazd.agezend numerele unele sub a.ltele:
261 +354=
4 8 0 + 1 6 4=

608+ 89=

18 6 + 2 6 3 =

2 5 6+ 6 2 =

b4o+i60=

426+ 185=

3 7 O+ A 2=

96+296=

725+ 93=

4 8 + 1 6 0=

84+289=

62. Mdreqtecu 285 numereler I58,226, 657,866. fEE.


63. Se dau numerelei 136, 25I, 4aZ, 5Zg, 966, 1ES. Calculeaza
suma numerelor pare 9l apol suma numerelor lmpare.
6f.

Adun4 86 cu 183, la rezultat adauge ZB, apol mdregte noul rezultat cu 167. Cat ai obttnut?

6!.

La suma numerelor 156, 8Z gt 206 adaugenumdtulzg7.

' 33. De la tet la paltin sunt 238 m, iar de la paltn la atun unt 196 m.
CaU metrl va parcurge o veverila de la t;t b alun St inapoi?
61. DescoperAtermenli necunoscuu.
a - (275 + Aq = 279
a-(648-336) =299

IA7 + 469) - a,= 425


a + (326+ 258) = 996

88. Din suma numerelor 379 Si 258 scade numdrul I17 merit cu lob.
59. Diferenla a doua numere este 138, iar rmul dhtre numere este 2g9,
Cat poate ff celalalt numbr?

50

lO.

intr-un vas erau 689 , de apd. S-au consumat intai 293 ,' apoi
176 ,. CaU ltri de apa au remas in vas?

I l.

Pentru o cantlna s-au cumparat 399 de farfurtl mari 9i mici. S-au


foloslt la masa 123 de farfurii mari Fi cu 74 mai multe farfurii
mici. Cate farfurii au rdmas nefolosite?

?2. intr-o bibliotece sunt 689 de cd4i. Din acestea 243 de ca4i sunt
cu povegti pentm copii, cu 92 mai multe romane, iar restul sunt
ce4i cu poezli. Cate cd4i cu poezii srmt?

Sc6dereanumerelornoturolede lo 0 la I 0O0
cu f?ece?ePesteordin
& Sclderea cu imprumut la ordlnul zeellor S
7 3. Calculeaze si veriffce rezultatele prin adunare Fi prin scadere'
965 - 527 =
454 - 239 =
562 - 3r4 =
334 - 128 =
681 - 345 =
766 - 544 =
?4. Alle diferenta numerelor:
483 Fi 245

446 qi 309

350 qi 127

671 9i 426

962 9i 527

680 si 562

26. Mic$oreazecu 237 numerele:452' 674,9AO' 746' 380' 64f.


16. Afla numarul:
- cu 378 mai mare decat 263:
- cu 378 mai mic decat 594.
tt.

l,a diferentra numerelor 376 9i 128, adauga suma numerelor 97 qi


358.

f8.

Din suma numerelor 457 si 286, scade numdrul 367 micqorat cu

tt.

Ma gandesc la un numer, adaug 78 si obtin 396. Afld numdiul.

r29.

5I

80. Afla termenii necunosculi:

8f.

78 6 - a = 2 7 9

a +4 2 5 =Z EO

362+a= 890

542-a=226

a +5 4 8 =8 63

146+ a= 493

Cu cat este mai mare suma numerelor 486 si 2gZ fate de diferenta lo1?

62. Descdzutul este 762, iar diferenta 438. Afle scdzatorul.


83. Afla valorile lui
4 86 +a <4 8 9

jos.
"a" din relatiile de mai
571,- a< 4

84. Suma a trei numere este 649. Suma prlmelor doua numere este
537, iar a ultimelor doua numere este 422. Afla numerele.
83. Pentru reimpedudrea r.nui teren s-au plantat 226 de puieti de fag,
cu 113 mat mulu puieti de stejar, iar puieli de satcdm cu 16 mit
putini decat steja.ri. CaF puieu s-au plantat in total?
86. O fabrice de jucar-ii a trimis spre ,rirlzarc 236 de trenulete, cu
160 mat multe maqinute decat trenulete, iar tractorase cu 95 mai
puline decat maginute. Cate jucdrtl a trimis firma spre varzar.e?
81. intr-un camion s-au incercat S89 kp1de cereale. Stiind ca 321 ks
erau de grdu si orz. iar 465 kg erau de orz st pommb. alla car;
kilograme au fost din ffecare fel,
88. La o benzinerie s-au vandut in trei zile g65 , de benzina. in Drimele doua zile s-au vendut 5,4Ot. iar in a treia zi cu l l I mal
mult decat in a doua zi. CaF [tri de benzina s-au vandut in
fiecare zi?
8?. O carte arc 23O de pagini. Alin citeste in doua zile 123 de pagini,
iar restul in a treia zt. Sl-iind ca in a doua z.ia citit cu 27 de piEini
mai pulin decel in a treia zi. alla cele paginj a ciUt in ffecareztl
?!.

Iarisa are 124 de Umbre. Ea are cu l9 mai multe decat Elena si


cu 27 mai puune decat Adriana. Cate limbre au in total cele trei
fete?

91. Sa se aIle suma a trei numere ,,a,.,,,b-,


stiind ca,,a..este mai
-c"
mare decat,,b" cu 36,
este mai mare
decat,,c,,cu
97, iar,,c-b"
este 168.

5!

* Sciderea cu inprumut la ordlnul sutelor *


t2.

Calculeaze aqezand numerele unele sub altele:


756 - 279 =
357 - 173 =

634 -

72=

624 - 352 =

548 - 397 =

459-

86=

71 =

372 - lao =

734 - 355 =

354 - 168 =

934 - 648 =

567- z8a --

803-

93. AIle numerelecu 278 mai mici decat 435, 509, 647, 890, 974, 314.
fl4.

Micsoreaza cu 286 suma nurnerelor 276 qt 358.

tt.

Stiind ce suma a doue numere.este 726, iar unul dintre ele este
258. alla celalalt numar.

t6.

Completeazacu numerele care lipsesc:

546- [E=
937-m =
237 + JJ)=
tt.

616
4 2 6+ m =
JI)+ r27 = 4og
86=348
fl[+

284
64 5
52s

Descdzutul este 427, iar diferenta 263, Alla scdzetorul.

98. Daca suma a doua numere este 617, iar unul dintre ele este 435,
alla celdlalt numer.
tt.

Se dau numerele 604, 423. 548, 169. La dilerenla pr'rmelordoua


numere adauge diferenta ulfmelor doue numere.

lO!.La Cenh:d de RecuperareBredet s-au intemat in luna iunie 362 de


pacienti, iar in luna iulie cu 80 de pacientri mai putin. CaU paclenti s-au lnternat in cele doue hlni?
l0l. Suma a trei termeni este 829. Primul termen este cu I15 mai mic
decat al doilea, iar suma ultimilor doi este 603. Afld. flecare termen al sumei.
l!2.d

Afla numerul cu 396 mal mare decat 427.


b) A[a numarul cu 358 rnai mic decat 529.
cJCalculeaze dferenla dintre numerele allate la subpunctele anterioare.

5t

l!3.Un carnion transporta 650 kg de mere, iar o fuigonete cu 324 kg


mai putrin. Cate kilograme de mere transpoda cele doua autovehicule?
l!4.La un magazin s-au adus 518 kg de portocale. in prima zt s-au
vdndut l8O kg. in a doua zi cu 64 kg mai muh, iar restul in a
trela zi. Cate kilograme de portocale s-au vAndut in a treia zi?
lql.Cat trebuie scezut din fiecare dintre numerele 204, 312, 426 Dentru
a obfine rezultatul 194?
l!6,Un cioban avea in lurma sa 236 de oi albe, cu g6 mal Dutine oi
negre 9i 196 de miei. Cate animale avea ciobanul in turrni?
l0t.Compune

cate o probleme dupa ffecare scheme de mal los:

--\ -7- 4p@+ffi


--\ r

allpasml- leainjl
\_ /

\z

I'ar.l

-t4

r_\:l_

tr

tOS.Ooi pescari au prins irnpreuie 649 kg de peete. primul a vandut


I35 kg de pegte Fl al doilea 190 kg. pune intrebarea $i rezolve
Droblema:
a,lprintr-o operalie;
b) prin doud operalii,
f0t.I-a o benzinarie s-au viandut in prima zi 342 , de motorina, iar in
a dova zI c1,t74 t,rnai putin. pune htrebarea Si rezolve problema:
q,/printr-o operatie;
b) prin doud operalii.
llO. intr-un tren erau 326 de cAletori. La prina statte au coborat 6g de
c etori si au urcat 38. CaU cdlatori erau fur tren dupe pdma
statie?
lll.

intr-un camion s-au incercat 236 kg de porumb, cu 7g kg mat


pulin ovdz, iar grau cat pommb Si ovaz la un loc, pune intre_
barea Si rezolve problema:
qJ prin doua operatii;
b, prin trei operatji,

54

ll2.Maresc un numer cu 236, din rezultat scad 76, la noul rezultat


adaj.Jg327, rezultatul final fttnd 734. De Ia ce nuTn5r arn pornit?
(Rezolvaproblema de la sfarsit la inceput.)
ll3. Teodor a citit dintr-o carte 187 de pagini, Mai are de citit cu 46 de
pagini mai multe decat cele citite. Cate pagini are cartea?
ll4. De la o ferme s-au vandut 450 de oue astfel: unei brutArit I s-au
vandut 67 de oue, unei cantlne cu 33 mai multe, iar restul unul
laborator de cofetarie. Cate oua s-au vandut laboratorulut?
llt.

La dublul numdrulul 98 adaugd rastumatul numdrulul 375. Ce


numbr obttt?

116.Ia o ferme sunt 87 de gaate, 114 rate, iar gafti cat raie $i gaate
la un loc. Dln numarul total de Ddsarl s-au vendut 187, CAte
pasdrt mal are ferma?
flz. Se dau numerele 542,236, I84. calculeaze:
- suma lorl
- dtferenta primelor doua;
- dtferenla dtntre prtmul Ft ulttmul numdr;
- dtferenla dtntre suma prlmelor doue numere Fl suma ultlmelor
dou4 numere.
ll8.AflA numerele naturale,,a" 9l ,,b", Ftlind ce a + b + b = 428 al
a+b = 3 4 3 .
numerele naturale,,a", ,,b", ,,c", $titnd cA sunt indepllnlte
ll'.Alli.
simultan conditlile:
a+b + c = 7 4 8 ;
a +b =3 8 0 ;
b+ c= 623.
l2!.Din
care numere naturale trebule scbzut 186, pentru a obtine
diferente cuprinse iltre 258 gl262?
lZl l. Diferenia a doue numere este 426. gtjind ce scdzetorul este cu
146 mat mtc decat dferenta, se se afle descdzutul.

55

aflo."o fermenuluinecunoscut

l22.Afle

termenit necunoscuti:

a+423=75O

937 - a= 645

( 237r 369) - a= 188

362+a=890

a-267 = 456

a- { \432- 579) = 444

12 3. AflA %lorlle lui ,,a" dln relatiile date mal Jos.


5 8 6 + a S5 8 9
4 8 1 - a< 4
a+ 2 6 7 = 2 7 0

a +236< 24O

lil4. Completeaze cu numerele care lipsesc:

756- n=274
8 40- F T -r l= 5 6 2

f:m- 436= 268


[:E+ 637= 783
264+ m=
540

m-34a=rz7

lrll. Md.gandescla un numdr, adaug96 gl obun 457. Afle numerul.


f23.Me gandescla un numdr,scad267 qt obtrtn372.Afle numdrul.
l2?.Ce numdr scaddtn 604 pentru a obltne342?
l28.Ce numd.rse adaugeh 416 pentrua se obune678?
l2t.Dtn nulllerul 547 se scade un numer pentru a se obune 298,
AflA numdrul,
l3!. La.numerul 145 se adaugeun numer qi se obflne 515, Alli. numdrul.
l3l. Oacadin 627 se scadeun numer, se adaugala rezultat 97. se
obtine 438. Care estenumerul care se scade?
132, Dacela un numer se adauga348 St apoi se scade32, se obtine
577. Careestenumarul?
133. Din cele 124 de paglnl pe care le are o carte, Mircea clteete un
numdr de pagini intr-o zi 9i constatd ce l-au mai remas de citit
78 de pagtnt. Catepagini a citit?

56

134. Dintr-o cutie, dupa ce s-au vandut lI4 creioane, au mal rirnas
106. Cate cr:eioar:reau fost la inceput in cutie?
133. Dtntr-o livade cu meri s-au cules 170 de lezi cu fructe. Dupd. ce o
par:te din mere au fost trimise la trei caifine, au rnai rdmas 57 de
l6zi. Cele l6zi aD fost trimise celor trel canune?
136. Dintr-un numei se scade 246 gl se obtine restul ma.i mlc decAt 5.
Care poate fl numerul? Gese$tetoate solulitle.
f3Z. Ce numar adaug la 136 pentru a obljne un numar mal rntc decat
l4l ? GAseste foale solufille.

S Exerctftt ql probleme S
f38. AIla numerele cu I mai mari decati I24, 321,563, 78, 59. 209.
f39.Afld numerele cu 96 mal mlcl decat 206,254,496, 788, 684, 99.

l4O. Num:ra:
- dil] 3 in 3 de l^ 2O7 l^ 237',
- din 5 in 5 de la 595 la &0;
-din 6 in 6 de la 92 la 122.

l4l.

Cu cat este mal mare suma numerelor 368 si 234 decat diferenta
lor?

lrl2. Din suma numerelor 256 qi 368, scade numarul 86 mdrit cu 164.
f43. l-a diferenia numerelor 826 Si 567, adauge numarul 368 micaorat cu 288.
144. Efectueaza:
2 3 6 +8 7 =

567 - 379 =

5 2 7 +6 3 =

483 + 137 =

36+ 6 8 =

2 1 4 +9 8 =

92- 5 4 =

3 O2 -7 2 =

725 - 358 =
903 - ,L56 =

24+ 6 9 =

5l

llt.

Afle termenfl necunoscuti:


6L4- a=284

^+276=4O3

a- 337= 296

JCO + a= lJ Z /

146. Daca dintr-un numa? se scade 248, se obline 352. Afle acest numer.
l4l.

Care este scdzetorul, daca descdzutul este 523, iar diferenta 187?

148.Otn suma numerelor 79, 156 qi 344 se scade un numer ei se


obtine 283. Ce numdr s-a scazut?
1l!l.La diferenla numerelor 723 $i 568 se adauge dublul numarului 97.
Ce rezultat se obtine?
ItO. Diferenla a doue numere este 412, Ce se intarnDle cu ace.uita
card scAzatorul se maJegtecu 29?
l3l.

Ma gandesc la un numar, adaug diferenla numerelor 256 qi 187


9i oblin rasturnatul numerului 74I. I,a.ce numAr m-am gandit?

lll2. Descompure numarul 226 in suma de:


- doue numere pare;
-doua numere impare.
f83. Incercuiegte rezultatul corectl

236 + 2a4 = 5ra, 52O,52r


Ar4 - 368 = 55O.547. 446
72 + 586 = 652. 658. 670
627 - 89 = 537. 540. 538
956 - 248 = 7Oa.706. 7 10
134. Pe un raft at unet cdmeri sunt 120 de borcane cu dulceata. Dtttre
acestea 57 sunt cu dulcealA de cire$e, 28 cu dulceata de capeunt, iar restul sunt cu dulceata de mure. Cat borcane cu dulceata de mure sunt pe acel rait?
lll.

Se dau numerele 148, 256, 365. Afla mrmerele care se obtin atunci
cand din ffecare se scade succesorul numerului 97.

58

116. inlocuiesae lterele cu cifrele corespunzetoare:


9a+

!a4 +

alb +

a8

b4

c3b

3c4

75

65

490

654

3a5 +
^4b
793

lll.Afla
suma a doua numere, Qtiind ce primul este 358, iar al doilea
este cu I mai mare decat primul.
136. Suma a doue numere este 437. Cat devine suma daca unul din
termeni se mareste cu 268?
It9.Scrie toate numerele naturale de trei cifre cu ciila zecilor egale cu
4, cifra uriteflor cu 2 mai mica decat cifra zecilor, iar cifra
sutelor mal fillca decat 5.
160. Cu cat este rnai mare cel mal mare numar de trei clfre distincte
decat cel mai mic num6r: de trel clfre distlncte?
l3l.

nin cel mai mare numir


numdrului 389.

par de trei cifre, scade predecesorul

f52. La un magazln de legume 9i fructe, din cantitatea perelor existente s-au vandut 264 kg, dar s-au mai adus 327 kg, Cu cat s-a
marit carfitatea de pere din magazin?
163. Suma a trel numere este 739, Dace doua dintre ele sunt 235 si
396, care este al treilea numdr? Calculeaza in doue modurl.
164. Care este suma a trei numere naturale consecuflve, stiind ce unul
dintre ele este 234? Cate solutii sunt?
l6t. Afle numerele ,,a", ,,b" gi "c", daca sunt indeplinite condltiile urmatoare:
a +b =7 3 3:
b+c= 326.
126 = 582i
^+
f66. intr-o livada sunt 2Io pruni, viqini cu 72 mai putini decat pruni,
iar restul pane Ia 412 sunt caiqi. Pune intrebarea 9i rezoka
problerna.
l5l.

Compune probleme dupe unmetoar-eleexercitii:


(87 + 136) - 120 =
243+^=3I8
24O t (24O- 63].=

438- ^= 279

59

6vnr.unne
YestulI
Q

calculeaza:
a) 362 + 4r9 =

b) 245 + 128 =

7aG - 279 =

357 - r73 =

CalculeazaFi compare:
d) 426 + 185 4725 + s3
b) 867 - 349 4246 + 2a2
c) 934 - 367 fl 863 - 348

efla termen! necunoscutli


a)n +4 2 3 =7 5O

c r3 6 2 + a = 8 9 O
d)a - 2 6 7 = 4 5 6

b)937-n= 645

S dau numerele 206, 427,36I, f82, Dln suma prlmelor doua


numere scade suma ultlmelor doue numere.
Suma a trel termenl este 829. hmul termen este 345, tar al
dollea este cu 58 mal nic decat prtmul. Care este al tretla termen?
-rr__...\

Itcn

s
B

rB

3/4

r/3

1 /4

o operaFe

2/3

2/4

2 operatii

3/3

4/4

3 operatfl

60

r/3
3/3

Testul2

o
o

Alle numerele cu 156 mat mari decat 245. 187, 98. 5O9.
Determina numerele cu 178 mat mici decat: 436, 528, 608. 755.

MI gandesc la un numer, scad 271, adaug ta rezultat 325 Si obtin


524. l,a ce numer m-am gandit?

Care este suma a trel numete naturale consecutive, gtiind ce


unul dintre ele este t76? Geseqtetoate solutiile.

SuIIIa a trei numere este 478, Suma primelor doua numere este
222, iar suma ultimelor doua numere este 354. Determina ffecare
numdr.

-t"-..-ftcm

s
B
T'B

2/4
3/4

2/4
3/4

2/4
3/4

1/3

I numar

2/3

2 numere
3 numere

4/4

0l

s. Flcuar oEeffEfStGE
l.

Deseneaza o ffgure geometrice cu patru laturi egale. Cum se numeste aceasta figr.rrd.geometricd?

2.

Cate hturl are patratul? Cum sunt laturile sale?

3.

Deseneazi un dreptunghi. Cum sunt laturile sale?

4.

Ce figure se obtine prin aldturarea a doua patrate de malilrd egale?

t.

Deseneaza o ffgura geometrice formate din trel laturi. Cum se


numeete figura oblinutA?

6.

Denumeste figurile geometrice din interiorul petratelor

't [ -t
\ t/\t

ttl/\l
.l tl \

fT-rt
tttl

llll

b)

c)

Cate liguri sunt in desenul b? Dar in c?


7.

Pune semnele

"<", ,,=", ,,>"intre urmatoarele ffgurt geometrice:

dtrn Er

nI

b / n A A Aa a
ooO C O o O
8.

Deseneazl doua dreptunghiuri de marillf egale, apoi de mdrimi


dferlte.

f .

Afla suma, apoi diferenta m.rmerelordin flguiile geometrice de acelagi fel.

t r@AE @ Atr E
0t

lO. Descopera cate flguri de acelagi fel sunt ir:r desenele de mai Jos.

ffi
w
tt.

Care este suma numerelor din liec$e ffgure?

/A\
(((@9i9
r\Y

ilE

[FT-r

,,ffi

c)

12. Cate kiunghiurl sunt ir:rffecare dintre ffgurile urmetoare?

A
// l \

/ / a)I \

A
b)

A
/V\

rx
c)

13. lYaseaze cate doue llnfl in interioml ffecarui petrat astfel incat se
obtii:
- tret dreptunghturi;
- patiu patrate;
- patm triungbluri.
14. Afle dilerenta numerelor din imeriorul celor 32
doua figurt geometrice. apoi suma numerelor ,-------(SZ l)
din exteriorul acestora.
| 264 l\J

156
79

13. o) Cu cat este mai mic numerul din interiorul triuD"hiului decat
cel dln interiorul petratului?
1a8
b,iCu cat este mat mare numarul din in_
356
teriorul pafatului decat cel din sriinga
,/ \
| ^__ I
triunghiului?
,/ sz \
| 2t3 |
\ L-_J
c/ Care este suma numerelor din 1161i- /
orul 9i exteriorul ffgurilor geometr:lce?

ct

$. urtrnfi rE fiEsuni
$ Md"uror"olungimilor.lAetrul
t.

Calculeaza:
a)2 4 m + 1 9 m =
42n-17m=
27m+36m=

8 6m- 38m =
3 3m- 27m =
1 9m +45m =

71 m-28m=

4 7m+36m =

b . l 2 3 4 m - 6 8m=

zSt m+13l

734n- 252m=
6 12m - 356m=

4 5 6 m - 2 4 7 m=
325m+
532m-

m=

9 6m=
8 m=

78m +278r n=

2;

$titnd ca lungimea unei clase este de 12 m, alle lungimea a trei


clase.

3.

tatura unui patrat este de 6 m, Care este lungimea totaltr a celor


patm laturi ale petratuftd?

4.

$Uind ca latura r.rnui teren in forma de patrat este de 228 m, afle


ce lungime va avea gardul cu care \,raff imprejmuit terennl.

t.

O bucata de stofe are lungmea de 24 m, iar alta are lungtmea


mai mare cu 9 m, Cati metri au cele doue bucnu de stofa?

6.

Un teren in forme de dreptunghi are o lature de 97 m, iar cealalte laturn de 146 m. Care este lungirnea celor patru laturi ale
terenulrri?

r.

O gredina in foima de dreptunghi are una dintre latuii de 270 m,


iar latura cealalta cu 124 m mal mice, Care este lungimea gar:dului cu care este imprejmuit6 gridina?

8. Trei muncitori au inpletit intr-o zi 192 m de sarme pentru un


gard. Stiind ca primul a irnpletit 64 m, al doilea 70 m, afla caF
metri de sarme a impletit al treilea muncitor.

04

t.

Dintr-o bucata de ptuiza de 120 m, s-au vandut in prima zi 36 m,


in a doua zi cu 8 m mai mult, iar restul in a treia,i. Cati
-i a"
panza s-au vandut in a treia zi?
-"t

lo.

Un ghem de sfoar-aare lungtmea de 2Z m, lar-altul are o lunElrne


dubta. CaU metrj de sfoara sunt in cele doua gheme?CaU ;etri
de sfoara mai rdman dupa ce se folosesc lg m?:

copocitdtiivoselor.Litrul
S tlAdsurareo
ll.

calculeazn:
241+39t,=

r2 Ot-

36 L=

286 1+ 354 1=

98t-231,=

1 .7 2L - 4 8 L =

ao3 t,- 621 1=

14 1 , + 8 t , =

153 t- t23 t,=

712t-

71.t,- 35 t=

2 7 5 1 ,-

235 t -

aL=

97t=
8 t,=

12. Afle dublul urmetoarelor capacitaF:


128 ti 79 t:356 [:275 ti 98 t; 4O9t.
13. Cu cet este mai mare capacitatea unui butoi de 4SO ,, decat a
altuia de 280 l?
14. intr-un vas erau 50 , de ulei. in alt vas erau cu IF , mai Dutin.
CeU htii de ulei erau in cele doua vase?
ft.

intr-un butoi s-au pus 470 , de vin, iar in alt butoi s-au pus cu 220 ,
rnaj putin. CaU btd de vin contin cele doua butoaie?

f6.

Mama a cumparat doua sticle de sirop de cate 1 , flecare


Fi o
suda de suc de 2 , Unde este mai mult lichid: in cele doud sticle
de cate L sau in sticla de Z A?

lZ.

Pentm sarbetorirea ztlei de nastere. AIin a cumparat 2 rde sirop


concentrat. CaF Utri de apa trebuie sa adauge pentm a obline o
cantitate totala de 18 ,?

65

18. intr-un vas sunt 15 , de l'tFinata. in alt lras este o cantttate tripla.
Dupe ce se scot 20 , de vts-tnata, catl htri mal rdman in cele doua
\,?se?
ll.

Trei vase au capacitatea totale de 145 ,. Primul qi al doilea vas au


capacitatea de 65 r, iar al doilea et al treilea de 120 r. Ce capacitate are flecare vas?

2!.

O faUrtca de ulei a trimis intr-o zi 950 , de ulei la trei cantine.


Prlma cantine a primit 285 , de ulei, a doua cu 75 , mai mult, iax
restul cantltf,tii de ulei l-a primit a treia cantine. CaU ttri de ulei
a prlE t a trela canune?

/vl6ruro."omoseicorpurilor.Kilogromul

21. Calculeazeqt comparai


38 k g + 1 6 k g E 2 a ke +3 2 kC
'

70 k g - 2 7 k E E 5 2 ke 9kg+36kgn

t5 kc

9 kg +6 3 kC

28 k g + 8 2 k g E 6 3 kg +4 7 kg
124 ke -

68 kg E 256 kg - r28 kg

234 kg + 186 kg n 628 kg - 208 kg


325k9- 17214
22.

68kg+

73kg

Cine are greutatea mai mare: I kg de zahdr sau t kg de lane?

23. intr-o ladd erau 36 kg de mere, iar in alta cu 19 kg mai mult,


Cate kilograme de mere erau in cele doue ldzl?
24. intr-un coq se allau 54 kg de pere, iar in altul cu 18 kg mal pulin.
Dupi ce s-a vardut o cantitate de pere, au mai remas 49 kg in
cele doue co$uri, Ce cantitate de pere s-a vandut?
21. O gospodha a cumpetat 14 kg de ceape, morcovi cu 8 kg mai
putin, iar cartoff cet ceape qi morcovi la un loc. Cate kilograme
de legume a cumparat gospodina?

60

26.

t{e^tladlie.ellt-?
k de capsuni. Cate ldlograme de capsuni
in
sunt in a treta ladtg, dacd.in prima sunt 7 kg; iar in a doia cu
4 kg mai mult?

2U. Catdlin-cantire".F
?g tg. Mana sa cantereete cu 40 kg mai mult,
iar tatan cat cet doi la un loc, Cate kilograme cant5:re$t; tatAl?
28. Dintr-un n^ucs-au cules 98 I de nuci. iar dtn alhrl cu 12 kg mal
mu]t. Din intreaga canutate s-au vanduL 56 I(g. Cate hlogra-rie de
nuci au rnal rdrnas?
2?. Ttei ldzi cu cireqe cantiresc impreuna g9 kg. prlmele doua canuresc
kg, iar ultimele doua 62 kg. Cdte kilograme cantAresteffecarelada
-56
in parte?
30. AlcdtuieFte probleme dupa exercitriile:
a) 928 kg - 276 V - 328 Vg =
d 172 kg + 1172kg - 68 kg) =
c, 724 kg - (236 kg + 348 kg) =

$ lud.uro""otimpului
3f.

Cate ore are o zi? Cate minute are o ore? Cate secunde are un
mtnut?

32. transforma:
3z ile = _ o r e
lora = _ m i n u t e
2ore = _ m l n u t e
l rntnut = _ secunde
3minute=_secunde
33. Calculeaza:
3 ore 9i 30 minute + 5 ore ei 20 minute =
2 ore si 25 minute + 3 ore si 35 minute =
7 ore Fi 40 minute - 3 ore qi 10 minule =
12 ore - 6 ore si 20 minute =
10 ore - 5 ore 9i 45 minute =

67

1 ore gi 30 minute = _
2 ore ei 15 minute = _
2 zile qi 6 ore = _

mlnute
minute

ore

2 minute Sl 40 secunds = -

secunde

1 ora, 20 minute Si 18 secunde = -

secunde

34. Cate minute are ojumatate de ora? Dar un sfert de ora?


3t.

Un tren pleaca din costeqti la ora 600qi ajunge la Bucuregu la


ora 9oo.Cate ore a durat calatoria?

36. Un elev se ctrlce la ora 21oosJ se scoali la ora 7oo.cate ore a dorrnit elerr- ?
31, Georgeta s-l-a scris temele intr-o ore 9i 30 de minute. Daca a inceput la ora 14'zo,la ce ore a termlnat de scris?
38. Un grup de tineri a celetorit cu txenul 5 ore, cu autobuzul cu
2 ore mai putin decat cu trenul 9i 60 de ninute pejos. Cate ore a
cdletorit in total grupul?
39. Dupa ce a studiat la bibliotece 2 ore, o ora a fecut cumptueturi' iar
o ora s-a pllmbat, Cristjna ajunge acase la ora 40odupa-amiaz5.
La ce ora a plecat de acasa?
40. Din cele 24 de ore ale unei zile, Ana-Maria ste la scoale 5 ore,
4 ore studiaza, 5 ore desfagoaie alte activitaF Qi restul timpulut
doarme. Cate ore doarme pe zi Ana-Maria?
41. cate luni aneun an?
Caie este luna cu mai puttn de 30 de zile?
Cate anotimpuri sunt intr-un an?
Cate zile poate avea un an?
Cum se nume$te prima lune a airului?
Cate zile are o saptama{re?
Cate ore are o zi? Dar 3 zile?

68

42. TYansforrne:
3septameni=_zile
28zile=_saptemani
2ani=_luni
2 ani si 5 luni = _ luni
2 sapumarri si 5 zil6 = _

ztle

43. Care surt lunile anului?


44.

Care sunt zilele septAmanii?

41. Care sunt lunile care au 3l de zile? Dar: cele care au gO de z e?


45, engelica a plecat in vac.rnla la bunici pe I iulie Si s-a inlors la
pArinf pe 5 septembrie. Cate zile a stat Angelica la bunici?
4?. f'Uca are 5 ani Si esle cu 24 de ani mai mica decat marra, iartatdl este cu 3 alli mai mare decat mEuna, Ce varsta are flecare
perinte? Ce varsta insumeaze toti membrii fam iei?
48. elexaadra a plecat in tabdra luni si s-a intors peste I I zile. in ce
zt a septdmanii s-a intors?
4?. Un grup de ele!'t a plecat in tabara la munte pe 2l iulte Si s-a
intors pe 3 august. Cate zlle au stat elevii in tabere?
30, Cortna are 5 ani si 8lunt. iar Iiatele ei 4 ani qi 4lunl. CaF ani au
impreuna?
6l.

Care sunt lunile anotimpului lama?

92. Cate zile coniine anotimpul va.ra?Ce anoump coniine cele mai puUne zile? De ce?

c9

Svnr.unnr
Testul I
Q

calculeaza:
q ) 5 8 t r t + 2 7 m=
286m-98m=

b) 5720r 39 t' =
331,- 27 L=

c) 2 4 k8 +

9 kg + 1 54k9=

5 3 2 k9 -2 6 7 k9 +
O

58kg=

Completeaza corespunzator pentm a obtlne egaliU:

a)48 kg + TnLe= 1l2ke


b)p,r t-alllt= 178t
gl

ll

lm-C6m=l41)m

Efectueaze:
a) 4 dle + 24 ore = _zile
bJ 13 ore - 60 mlnute = _ ore
cJ2 septamard + 5 zile = _ ztle

Cate zile au lunile de toarnnf


Mihai s-a culcat la ora 400dupd-amiaz5. El a dormit 3 ore si 25 de
mlnute. Ce ore areta ceasul cand s-a trezit?
Mama are 32 de ani, iai ffica este mai mlca cu 25 de ani, Tatan
este mai mare decat mama cu 6 anl. CaU anl are flecare? CaF ani
au impreune?
I

s
B
T'B

r/3

It

1 /2
cu indrumer:i I operaue
a ,b
cu reveniri 2 operalii
a,b 2/3 cu reveniri
rezolvare
a ,b,c a,b,c
corect
3 operat l
integrald

to

Yestul2
Q

Catculeaze:
aJ 3 2 m +

1 9 m=

b)326 L- A7 L=

3 4 8 m - 2 5 6 m=

581+364t=

Afle caatltatea:
@./cu 49 mal mare decet 2ZS l,:
bi cu 124 mai mica decat 4SOks:
c/ cu 236 mai mica decat dubluia 3ag m.

oetermua:
a,)cate ore are o zl;
b, cate minute are o 016;
cJcate ore sunt in 3 zile;
d) cate minute sunt in 2 ore sl 16 mrnure;
e/ cate secunde sunt in 3 minute
ei 24 de secunde.
Mama a cumpdrat 6 kg de morcovi ceape cu
9 l mai mult, iar
rogfl cdt morcwi oi cea:pafa un io"' Cate
hlograme de legume a
cumpa.rat mama?
Intr-o zi, la rm magazin, s-au vandut lS2
m de stoa neaA-a, verde

LH;"?tu:::3
f:ffi:*"J#i::S#,#"tH
$:i"4#

-au vandut?

a,b,c,d,e

7l

r|l. EXE&GrTil
tl P&e8tEfiE
AEGAPITUTATffE
Calculeaza:
38+43=
6+72=
57 +3O=

2.

3.

65+30=
4O+ 26=
72+ 16=

6+32=
13+ 40=
6l+ 15=

3 2 +4 5 =
3 3 +6 6 =
8 +5 0 =

Calculeaze si verificei
2 4 +1 3 =
33-30=
6 +4 2 =

39- 7=
59- 30=

Calculeaza:
25+37=
36+ 9=
18+26=

1"

3,

6.

Efectueazai
80 - ( 2 7 r 3 6 ) =
2a + V 3 - 3 4 ) =
17 + 1 2 8 + 4 6 ) =

a4- 37=

t80 - 64) + 127+ 35) =


t3a + 2 5 ) - 1 7 2 - 4 q =
' (17+ 5 3 ) - ( 4 2 + 1 9 ) =

Compara:
28+ 5n34+
9
72 - 25
+36
39 + 4 6 8 7 0 -4 2
4 0 - r a L --r1
l 4 3 - 17

90- 5 2 n r 6 + 2 2
45+ 3 6 ! 2 7 + 1 8
83 - 2 7 4 6 4 - 2 8
3a + 4 7 2 8 2 - 4 5

Completeaze:

72+ a=8r
93-E=4 6
1 8+[]=4 1

60- m= 20
?.

8 6 -2 8 =
9 0 -6 3 =

m+36=51
fr-32=45
fTlm+

7 = 38
15=63

46+ a=52
m- 27=35
[+

9=41

86- m=49

Scrie sernnul potrivit (,,+' sau "-"), pentru ca urmatoarele relatii


sa fie adevarate:
4a 414 = 62
791 9=70
83E17= 66
=
72 4 2 5
47
67818=85
6!28=34

7,t2

7D 3 9 =4 6
80fl 1 6 =6 4
8.

el fl25 = 66

Afle valoarea termenilor necunoscuu.


a)m+ 2 4 = 7 2
7 0 -a =2 7
36+m=51
b)a- 24 + 36 = 84
a+38-29=26

t.

90427 = 63
7 6 D2 5 = 5 r

a -3 5 = 4 8

6 3 -a =1 9

a -4 3 = 2 9

7 0 -a + 1 7 =55

9 3 -4 8 -a =

4 5 +a -2 8 =5 6

37+24+a=gO

Taie rezultatele gresite:


6A + 23 = 92,91, a2

6l-

18

I = 54,52,70

73 - 4a = 25, 35, 34

7 + 25 = 32,35, 33

38 + 52 = 94, 90, 80

68 - 40 = 18, 28, 38

a2 - 3A = 44, 54, 34

73 + 20 = 75, 93, 92

fO. Scrie in dreptul ffecdrei reiatii daca e adeudratd (A) saujtalsd (F).
89- (1 4 +s5 ) = 40E
162+ 35) - (27 + 4q = 25J

{ 54 +3 6 )- 7 =84D
ll.

(8 0-

7) - ( 35+ 20) = r 8n

Mareqtecu 236 numerele: 124,26A, g5g, Z, 88, 404, b2O.600.

fi1. Micgoreazdcu 327 numerele:4OZ,E2g, 6aO,3ZZ, gEZ, 4gO.234,


13, Afld.suma numerelor: 97 qi 356: 3ZOst 80; 438 9i 206; 2OOsi 48;
42 si I99: t35 si 8.
f4.

Afle diferenta numerelor: 920 $i 260; 274 sl I38i 382 qi 9; 4Og qi


86; 630 Si 345; 567 Fi I28.

f5.

Afla suma a doud numere, quind ca unul este 167, iar celalalt
este cu 206 mai mar:e.

16. Diferenla a doue numere este 236. Unut dlntre termeni este 35g.
Cat poate fi celdlalt termen?
ll.

Afla dublul sumei numerelor 97 $i 246,

t,

18. Afle:
@)suma numerelor 27, 96 Ei 264i
bJdiferenta numerelor 813 sj 258;
c) numarul cu 76 mai mare decat 304;
d) numarul cu 76 mai mic decat 250:
e, cu cat este mai mare gZ decal7',
Jt cu cat este mai mic 314 decat 518:
9Jdublul numamlui 168;
l, succesorul numarului 429 marlt cu 68;
t) predecesorul numdn ui 999 intcForat cu 30.
ft.

Di! rasturnatd numSrulul 217. scadesurra numerelor 234 si 368.

20. La lumatatea numdrului 80, adauga dublul numerului 76.


2f.

Din suma numerelor 236 si 178, scade diferenla numerelor 427


si 318.

22. La diferenta numerclor 427 Fi 256, adauge suma lor.


23. Cu cat este mai [rare suma numerelor 92 9i 38, decat diferenta lor?
24. Cu cat este rnai mica diferenta numerelor 392 9i 148, decat suma
lor"?
21. M-am gandit la un numar, l-am marit cu 196 9i am obtlnut 257.
La ce numdr m-am gandtt?
26. Irl-am gandit la un num5r:, l-am rrrdrit clr 247, din rezultat am
scazut 98 qi am obtinut 438, La ce numar m-am gendit?
21. Un numdr l-am mlcsorat cu 356 9i am obunut I77, Afle numarul.
28. Un numar l-am rnlcsorat cu 174, la rezultat am adeugat dublul
numarulul 27 si am obtinut 239. Afle numaiul.
2?. Se alege un numer. Dupa ce il marim cu 127 9i apoi il micaorem
cu 39. obtinem 116. Afle numeiul.
3O. Suma a trei numere naturale distjnite este ll. Caie pot fl aceste
numere?
3f.* Ce numdr obiinem dace micaoram cu 36 dlferenta dintre cel mai
nare numer par de doua cifre sj cel mat rnlc numar impar de
doua cifre?

74

32. Calculeazadiferenta dinue cel mai


mare numar de doua clfre sl
cel mai mic numar de doua crrremar mare
decat 40.
33, Ce numere poti aduna cu 27 p"th
oenrnr ,a nhitnp
_^, _obune numere
-,,---- mai mari
decat 29 $i mai mici d""at 3;
34. O-carte are gZ de pagtni. Alexandru
cire$ie in primele doua z e
cate t2 pagini, rar in I ueia zi dublut numarutrli;;
;*",
in primele doua zile. Caie pagini mat are
",fi.
de cltit?
3E"

a3u_rymere_fe 27 qi 13. Geseqte doue numere


91
egale a ceror
sume
se ffe egale bu dlferenta numer.elor date.

361 Ce numar trebuie scizut din 22, pentru


ca diferenta obttnute merite cu 6 sa deyina 5l?
37. La un magazin s-au adus 56 de lazi cu
cirese st cu cap$uni. S-au

ts-,"r' cu ciresesi 2g de l6zi*

::l-9:,.au tamas?
ructe

""p"._i.

?5ar"'i"i ii

38. I-a o Scoalas-au adus intr-o zl llti manuale,


iar
mai multe, Cate manuale mai sunt de adus, 'dacain alte zi cu 47
q".fi i_""i.="t
repartizate g4l de manuale?
3t.

g l*rgnie lunge de 92 m s-au luat o datA 24 m, iar *a *"**


?_Tycu
doua
oara
9 m mai mult. CaU metri de franghf"
"rr.a*."i*
40, Afla numarul natural de trei cifre cucifra zecilor
ur tdtilor triplul cifrei zecilor. iar cifra sutelor egala cu 3, cifra
rep.ir"nr,La aifll
renta dintre cifra unitAtlor. qi cea a zecilor.
41. Pentru confecljonareaunor b]uze s_au
cumparat 23 m de Ddnza.
tar attadatacu 19m mai mult. CeU_"t-i ie;ariz;';'-;;
ffi;i:
daca au mai ramas g m?
12. La un spectacol au participal I42 de
barbau, femei cu 2Z mai
pulin si 30 de copii. baca sala de spectacol
avea S tO IocJ. a;li
cate locuri au r6mas neocupate.
43. Afla difer-enta dintre cel mai mare
mrmdr de trei cifre care are
cifia zecilor 2 qi cel mai mic numar ae
trei ctfre ;;;""#;
zecilor 8.

75

44t Stabilegte numerele natur:ale care indeplinesc urmatoarele conditli:


o] scazute din 720 dau diferente cuplinse intre 356 Fi 359;
b) admate cu 248 dau mnnerc mai urari decat 413 $i cel mult egale
cu 416;
c) scazute din 318 dau restul cuprins intre 247 Fi 251
4t.

Suma a trei numere este 87O Afle numerele' gtiind ca suna primelor doue este 629, iar al treilea eete cu 53 mai mare decat
primul,

43. Suma a trei numere este 824 Primul termen este cu 78 mal rnic
decat al dofea. iar suma ulumilor dot termenl este 556. Afla
numerele.
41. Suma a trel numere este 788. Prlmti dot terment au suma egalA
cu 604, lar cel de-al trellea termen este cu 172 mai mtc decat al
doilea. Afle flecare termen.
48. Suma a trel termenl este 806, Suma ultmllor dot termenl este
548. Al do ea termen este cu 84 mai mare decat prtmul. Afl5 flecare lerrnen.
41. Afle numerele ,,a"sl ,,b",gtlind c4;
a + b= 573.
^+a+b=751i
!01 ptferenta a trel numre este 325 Prtmul numer este 927. Dtferenta dtntre prlrnlt doi este 559. AJle flecare numdr.
ll.

Afla suma a tJel numere consecuuve stllnd ce unul din ele este
I87. Gesestetoate solutlile.

32. Pe un vapor se aflau 124 de femei, bdrbati cu 196 mai multi' iar
copit cu 230 mat puiini decat berbatt st femei. Cati pasageri se
allau pe vapof?
t3.

intr-o ferme erau 790 de arfmale: 350 de oi, cu 130 mai putine
comute mari, 170 de vitei, ial restul erau cai. CaU cai erau In
ferma?

!4,

u un magazin alimentar s-au adus 650 kg de zafiar. in prima zt


s-au vandut 217 kC, 1^r restul in a doua Sl a treia zt. Cate kilograme de zaher s-au vendut in a treia zi, dacd in a doua zi s-au
vandut cu 65 kg mai mult decat in Prima zi?

fb

8t.

in trei bidoane sunt pu9i 2l , de lapte. in primul bidon sunt 5 ,


in al doilea cu 2 / mai mult decat in primul, iar in at treilea restu
de lapte. Ce capacitate are liecare bidon?

t6i

Sa se afle un numdr de trel cifre cu suma clfielor egale cu 15,


suma primelor dou5 cifre este 12, iar diferenfa ulttmelor doua
este 5.

3?f Iraaganaesc ta un nundr., adaug cel mai rnic nurndr de trei cifi:e
dlstincte. scad cel mai mare numar par de doua cifre si ob n
rastumatul numarului 97l. Afla numSrul38. in trei btdoane sunt 232 t de vin. in prtmele doua sunt 134 r,,iar
in ultimele doua sunt 182 ,. Cag [tri de vin sunt in flecare bldon?
!91 intr-o cursa de ciclism s-au parcurs in prtma etapa 62 lsn, in a
doua etape cu I km mai mult. iar in Lreia elaDa cu 4Z krn mai
putin decat in primele doua elape la un loc. C-aUkilometri s_au
parcuis in cele trel etape?
60. Ointr-o podgorie s-au recoltat in prtma zi 236 kg de struguri, in a
doua zi cu 24 kg rnat mult, iar in a treia zi dublul ;anUtAUi
recoltate in prima zi, pune intrebarea Sl rezolva problema.
61. Pentru impadurirea unui teren s-au adus 223 de puieti de fag, cu
64 mai mulu puiett de stejar, iar puieLide frasin cu 99 mai p;Uni
decat puie l de fag. Pune intrebareas-irezolvaproblema.
62. Un camm de studenlt ar.e 962 de camere. La etaiul I si al Illea
sunl cate 127 de camere.reslul llind la parter. Cdte cameresunt
la parter?
53. intr-un autobuz, la o statle au urcat 2l de celetori
9i au coborat
19. Stnnd cd acum sunt 97 de ceutori, afle caU au fost la ince_
put.
34. Elena are 72 de castane. Ea are cu 1g mai multe decat Marla qi
cu 29 mal putine decat Ioana. Cate castane au cele trei fete in
total?
6t.

Narcis a citit Il2 pagini dintr-o catte. Cornel a citit cu 26 de


pagint rnai puune decat Narcis, iar Cristian cu 140 de paglni mai
multe decat Comel. Cate pagini au citlt in total cei trei ;oD-ii?

t,

66. ointr-o sera s-au dus spre vdnzare 127 de ffre de lalele roqti,
freztl cu 98 mal multe, iar zambile cat frezii si lalele la un loc.
Cate florl s-au adus spre valzare?
61. Compune probleme dupe umatoarele exerciiii:

ar87 +9 6 =

d) 243 + 1243- 56) =

b)14 2 -6 4 =
cJ135+ (135+78)=

e) 415 + (167+ 86) =


, (128- 39) + (2o7- 4q =

68. Curtea scolii are forme de pntrat cu latura de 120 m. Afla care
este lunglmea totald.a gardului care o imprjmr.de$te,
9?. Se dau numerele:a = 342,b = 258, c = 175.Caresumtrestemal
maregl cu cat:a+b saub + c?
l!.

Terenut de sport are lungtmeade 92 m, lar leEmeacu 28 m mal


mtce, Care este luqglmea totala a gardulul cu care este lmprejmult?

11. Elelt unel claseau colectatin prtna lune 298 kg de maculature,


in a doua luna cu 157 kg mal mult decat in prlma lune, tar a
trela lune cu 536 kg mal puttn decat h prlmele doue lurd. Cate
kllogramede maculature au strens ln celetret lunl?
12. Dto cel mat mare numdr de tret ctfre distlncte, scaderasturnatul
seu, apol adaug{ cel mal mare numdr par d doui cure,
13. Fte numerul 792, Carc este dlferenta dlntre cel mal mare al cel
mal mlc numdr de trel cifre scrts cu cifrele acestula?
U4. scrie toatenumrelede doud clfre pentxucaxesuma clfrelor este9.
?t.

Foloslndadunarea$i scederea,compuneproblemefolosind numerelet72. 27. 39.

t6.

Care sunt valorlle pe care le poatelua numerul natr.rral,,a",astfel


incat relatflle de mal ios se lie adevdr:ate?
256<^<260

6 4 2>a> 639

495<a<502

5 8 0<a< 585

t8

RiSPUNSURI

gssi]ss8ii s87;g)84,a4s,850sau847,
:l:t^ro.lr[, Ei E d loo; b) lol; c) rm; dJ

a.:u::;:*:,u
m,,i:j$i
,"ff;a
y*if.3
l*:
ff-J::'*:
Ti::ffi

F+e*xruffiff#.
'-#,,;
ffi*'55g'"r*F-ft':

f;'r;,H#fl
ffiH{:bi#::6,d#ll?:l:f
#fx,ryi.
tata = 32 anl, 66 anl.

7.t

CUPRINs
5
I. NumGrc raturale dc la O la IOO
1. Citlrea si scrlerca numerelor naturale de la 0 la 30 ......,...................... 5
6
9. Compararea Si ordonarea numerelor naturale de la o la 30
8
3. Numerenalurale de la O la IOO ................
4, Compamrea pl ordonarea numerclor naturale de la O la loo .,,..,.,.,,.,,. 9
II
EvdLtore..,,,,.,..,,,.,,,,,

II. Adunat& tl gcederea numetelor naturale dc h O la lOO ....................... 12


1. Adunarea 91scaderca numerelor naturale de la o la 30
12
...................,,,,,,,,,,............,
fard trecerepesteordl
2. Adunarea numerelor natuEle de la O la 30 cu trecere peste ordin ....... 14
3. Sedereanumerelor naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordln ........ 16
l9
4.Aila.reatermenululnecunoscut..,..,,.,,..,..,.,.......,.,,....,..,.,....,.,,.,..,.,,.
5. Adurarea si scaderea nunetelor natuale de la 0 la 100
., 20
formatenurnaidin zecl ......................,.......................................,..,..
6. Adunarea numerelor natuiale de Ia 0 ]a l0O formate din zeci qi unita[ ... 23
7. Scederca numerelor natulale de la o la 100 formate din zcl sJ unttaii .. 25
a. Adunarca numerelor naturale de la O la IOO cu trecere peate odin .. . 28
9. ScAderea.numerelor naturale de Ia 0 Ia 100 cu trcere peste ordin ..... 30
10. Probleme de adunare sl de scadere cu numere naturale de la O la loo ... 32
35
I I. Aflareatermenuluinecunoscut....,,..,,.,,.,,.,....,..,....,....,....,..,.,,.,..,.,,.
.....
..
3a
...
Evah\are,,,,..........,.,,.
..............40
m. Numerc naturale de la o la I OOO..,.......
l Formarca, cltkea 9l scrlerea numerelor naturale de ta 0la. I OO0 .. .. .. 40
2, Compaiarea, ordonarca Fi rotunjlrea numerelor naturale
..,........ 41
de la 01a I 0o0
. ........... 43
Er,ulute ...,.,.,..,.,..,..,
w. Adunarca il scdderea numctelor natuiale de la O la I OOo ......,..,........ 44
l. Adunarea numerelor natuiale formate din sute, zeci 91uniteti ............ 44
2. Scedereanumerelor naturale formate dln sute, zecl si unitati ....,........ 46
3. Adunarea numerelor naturale formate dln sute. zeci 9i udtati
.. .... .. . . . .. 48
..,.......,......
cu trecercpesteordin
4. Scaderea numerclor naturale de la 0 Ia I 00O cu trccere peste ordln .. 51
,..,....,.,.,,.,............,.
56
5. Aflareatermenululnecunoscut,,..,,.,..,..,..,
... .... . 60
EDoluare...................
V. Flgut gGorDctrlce .

...... ........ 62

.. .... ..,.. 64
VI. Unttitt dc miruri
64
1. Masurarealungimllor.Metrul ............................,..,...........................
65
2. Masurareacapacitatfvaselor,Litul ............................,......................
.. .... .. .... 66
3. Masurareamaselcorpurilor.Kilogramul.............................
........... 67
4. Mesuiareatj$pului ..............................................................
..,....,.......70
EualLlate.,.,,,,.,.,,.,,.,.,
vU, Eerclttl

il probl6me recapltr atlvc

.................. 72
......................... 79

Rirpuuurt

80

tsBN 978-973-123-t66.2

iiiltllilLltlil

S-ar putea să vă placă și