Sunteți pe pagina 1din 81

-

t.=

iti

n

.'

@fdatura CARMINtS

AureliaBARBULESCU

DumitruSTUMEANU

BDrru[a Pnristt @cAnrrrNrs

Copena:Giorgirn Gingut

DescriereaCIP aBibliot cii Nttional€t Romeniei

BARBULESCU, AURELlA

Matcmatictr:700deexercitii $

problemeClrsaall-a / Aurelia

Brrb;lescu, DumitruSturzeaDu-

80p.;23,5cm

rsBN978-973-123-16G2

Pite9ti: CarminisEducalional,2012

I. SturzeatruDumitru

511(075.33)(076)

Coplright @Editura CARMINIS

Redactor:Ctrm€n Tranddir€scu TehNredactor: Mlnodora Sudltu

Tehroredactarc computerizatn:Editura CARMINIS

Tiparul executatla S.C TIPARC S.A. PitEti

Com€nzileseprimescla |l.nax 0248253022,n248252467 saupe adresa:Editurr CARMINIS !tr. Exerciliu,bl D 22, sc B' aP.r codI1022, Pite$ti, jud.tugel

e-mail editum-oarmjnis@yahoo com

tsBN978-973-123-l66-2

CuoAnt-inainte

in dorinta de a veni in sprijinul elevilor, al cadrelor didactice qi al

elevii claselor a II-a,

_rn vigoare 91 cu manu-

pnrarglor, a fost reallzatd. aceasta culegere pentru

concepute in conforrnltate cu programa gcolari

alele

Cr.rlegereacuprinde o vaiietate de exeicitii si probleme, dand posl- btlltatea antrenerti Elintii, ffxnrx cunoQtinlelor, formdrti Fi dezvoltdrtt

deprtnderii

Cartea este conceputa astfel incat se sumuleze gandrea logice a ele!'llor, sa le formeze un limbaj mateEratic adec t 9l obiFnuindu-i cu

stAruinta si conqtllnclozitatea in rezolvarea sarcinilor ce le revin. Des-

alternaf ve qdstente.

de munca hdependenttr.

coperlrea

tului

varea dtsctplinei 9i a logicii. Culegerea este fonperFtd in gapte capitole, intr-o succesiune care

la ffecare sfarait de capitol sunt proPuse

Teste de eDahlare. Ictitlor din manual Ie corespund apllcatfl diverse,

predate la ffecare ora, astfel incat copiii sa poata

solutiei ffecerei probleme poate contribui la dezvoltarea gus-

pentru munca intelectuala, la dezvoltarea inteligentet, la culti-

solicite un efort gradat, iar

legate de noiiunile

lucra

suplimentar intr-un

mod eflclent qi atracuv.

;i

Elevii care vor efectua exercltlile

problemele dln aceaste cule-

gerevor dobandt atat cunogtinte noi, cat gi incredere in fo4ele proprti.

Adarit

L*UilE8E *ATURAIE

BE IA

E IA TEE

$ Citir"o gi scriereonumerelornoturolede lo O lo 30

l.

Completeazespatiile libere cu numerelecorespunzetoarei r.6,17, _,

_,

_

lo. tl

_,

24,23, _,

_,

_

19,14, _,

_,

-,

-.-.-i

2.

Descompunein zeci$i unttAti urmetoarelenumerei

o)

rg

24

26

18

 

r09

 

b)

26

18

2A

 

620

3.

Compune!

 

a)_

220

6

10

h)

-----T--.-

-----f"--

20202ro746102033

720

-.-f=\

110

11

--.--r=--

4. Scrie in ordine crescetoare numerele:

16, 13,29, rr,26,20,

r7, 9, 3.

E. Scrie in ordine descrescetoarenumerele:

6.

Scrle vecinii numerelor:

12

 

_29'-*_20

19_

to

).7

?.

Numbradin 2 in 2 de la t 6 la BO.

8.

Numeredin 2 in 2 dela 11Ia zo.

 

f,

care sunr numerele pare cuprlnse intre 10 gj 20?

26

R

f!.

ll.

li2.

Caresunt numereleimparecuprinseintre 21 Fi gO?

Scrlenumerele: -

malmarl decatl9 At matmtcldecat goi

- malmlci decat17:

- cuprjnselntre 12 Ft 23;

- mat mart decat 17 si mal mlct decat26:

- mal rntcl decat 19 Ft mal mart decat 14.

Scrtetoate numerelede doud.clfre, mal

' clfraunlteulor g:

- clfra zectlor2;

- clfra unttefllor cu t mat maredecatdfra zec or.

mlcl decat gO, careau:

13, Scrletoate numerelede doue clfre, mat rnlcl decat gO. careaul

- sumacifrelor7i

- sumaclfrelor3;

- diferentacifrelor 4.

14. Scrte numerele cuprlnse intre 14 st 26 care se pot forma cu cl- frelel, 4,2,9.3. 5.

I

ll.

::T:TT:osi ordonareonunerelornoturole

Puneunul dintre semele,,<",

6L]9

5!4

,,>"intre perechilede numere:

"=',

12I

6

7=16

r5n2o

r1E 14

26a26

24]rs

15.

cautd vecintl numerelorl

I4

to

19

9_

23

I1

_29

lc

_

11. Completeazd corespunzetor astfel incat relatiile sa fie adevarate.

<r7<

>I3>

 

_

>18>

 

_

 

<26<

<29<

_

_

 

<r2<

 

-

_

18. Veriffci.dace sennele "<", ,,=",)" recteaze-let

sunt puse corect.Daca nu' co-

9<10

25<t5

18> 12

2O=20

23=25

27<29

6>

8

8>12

17< 11

21 >19

24 <28

30>29

l!1.

2'.

2r.

Puneunul dintre semnele,,<'' "=", ,,>'intre urmatoarelenumere:

24!16f1 len27[30

n

13!

18!

18

Scnetrei numere mai mari decat 19

Scrie trel numere mai rntci decat 30

22. Agazain ordine descrescdtode numerele:

2 3.

7, t3,21, 15,28, 17,30,9, 19

Gdseqtenumerele natulale care indeplinesc urmatoarele condtui:

- cel mar fidc numtrr natural de doua cifre;

de o cifre;

de doua cifre mai mic decat 30;

- cel mai mic numdr natural de doua ciiie mal mare decat 19,

- cel mai mare numdr

- cel mai mare numer natural

natural

24. Scriesuccesoriinumerelor:7 ' g' ll'

19. 26' 29,

2t.

Scrie predecesodlnumerelor:6' a' 1o' la' 20' 24

I

$ Num"""noturolede lo Olo 100

20.

Numard:

- dela 24la 42:

- dela 48 la 56;

27.

Caute vecir:flnumerelor.

c2

36

89

- de Ia 83 la 70:

- de la 65 la 52.

50_

47

?1

99

28. Scde numerele naturale de doua cifre folostnd numai ciliele 5, g, 4.

29. Scrie numerele naturale de doue cilie distincte formate din cifrele 4. 7.O.

3!.

Care este cel mai mare numdr de doue cifre care are cifra unita- Ulor 8?

31. Care este cel mai mic numer de doua cifre care are cifra unite- tilor 6?

32. Determine toate numerele naturale de la Ola IOOcare au:

- clfia urftatilor

- cifra zf,,crlor7i

- clfia zecllor cu 2 mai mare decat cea a unlt6,tilor:

- cifra uniteFlor cu 4 mai mare decat cea a zecilor.

8:

33. Scrie toate numerele naturale de doud ciile care au cifra zecilor egald cu cifra unitdtfor.

34. Scrie:

- toate numerele consecutive cuprinse intre 40 si bO:

- toate numerele impaie consecutive cuprinse intre 60

- toate numerele pare consecutive

- trel numere consecutive, stllnd ce al treilea este

- rrel numere pare consecu ve, ptiind ce al doilea este 52:

- tlei numere impare consecutive, stflnd ce unul dintre ele este gl.

si

gO;

cuprinse intre 70 9i gO:

30;

8

3t.

Scrierasturnatelenumerelor:27' 3A' 56,73' 89,94

36. Scrte numerele naturale:

- mai nari decat 27 9i mai mici decat 53:

- mai mici decat 93 9i mai mart decat 69.

Conrpororeo gi ordonoreonumerelorncturole de lo O lo 10O

37. Compard mrmerele de mai jos folosind sennele -<', -=', ,,>"'

45 E 37

24a)rs

54I 63

67 a67

58!52

72137

76a67

84!43

70 Ll 6e

36 fl

93!39

16

52152

38. completeaze casetele cu veclnir numerelor'

3t,

53<f[

u<

E>38>fE

m>24>m

E>72>m

m<63<m

u>46>m

Alege ctfrele Potrivite.

42<4*

38=_

7g>-

-t<68

86<-

36=-

E<80<m

m>90>m

m<

81<m

-2>5O

g_> -j

7->7-

4!.

Scrie:

- cel mai maie numer

- cel mal male numdr natural par de doue cifre;

- cel mai mare numar

natural de doud cifie;

natural irnpai,

mai mic decat 90;

- toate numerele naturale forrnate

dln zeci ql unltdfi' care au suma

 

cifrelor 9.

41.

ordoneazd:

- crescetornumerele:32, 56, 42, 37 ' 65' 24' 79,91

12.

GaseFtetoate numerele naturale de doud. cifre care 9e pot scrle cu cifrele4. 8, 5 ii apota$aza-lein ordine descrescatoare.

/t3.

Compare numerele 27, 35, A2, 63 cu resturnatele lor.

11. Scrienumerelede forma i5,unde.a"

estepredecesomllui,,b".

4t.

RotunJegtenumerele24, 67, 7a, 72, 53, 86 la cea mai apropiata

?ECe.

.16. Alegedtntr:enumerele urmatoare pe cele care pot ff rotunjite la 60:

42.

48.

72, 63, 59,64, 57, 61. 50. 83.

care sunt numerele care por ff aproldmate la SO?

?j€geadeDdrqt (A) sau'/hls (F).

n

tr

Vecinii numdrului 48 srnt 45 si 60.

n

tr

n

tr

tr

n

tr

!

n

tr

!

n

Succesorulnumerului 73 este24.

Predecesorulnumdrulut 96 este95.

Numarul67, prin rotunjire.de!,tne60.

Numaiul 79, prin rotunjire, devine80.

Numaiul86 estenumarpar.

Numerul 54 estenumer impar.

49. a)

Determina.numereleimpare de doua cifre carese pot forma cu

alutorul cilielor 5, 8, 3 qi ordoneazalecrescator.

b) Folosind clfrele date la a) scrle numerele de doud cille, aDoi

incercuie$te-l pe cel mai mare.

t0

Svnlunns

Q

Scrie numerele:

 

aJde la 18 la 30; b) cuprinse intre 64 Si 72:

c) mai mari decat 79 9i mal Edci decat 90.

 

Agazein ordine crescatoare numerele:

 

24, 56, 43,38, 6r,72, 53, 67.

Ordoneaze descrescAtornumerele; 14,51,38, 27, 46,64,A2,75.

Completeazevecinll numerelor:

o)_

32

b)_

59

 

_

_

 

70

6l

Q

Contmua girurile cu ince dncl numere:

q)27,29, _,

_,

b)41,44,

c)37,40, _,

_,

_,

_,

_i

_,

_,

_,

_i

_,

_,

_,

@ scrte toate numerelenaturale de douAcifre foloslndnumat ctfrele

7,2, 6.

@ Pune unul dtntre sernnele,,<",,,=",,,>":

24[l 42

53853

78E38

calllc.tlv

Itcm

1

2

3

4

c

36836

43828

64 fl

71

6

7

s

r/3 1/3

r/2 r/3

3 numere

3/6

E

a,b

2/3

3/4

5 numere

5/6

FB

a,b,c

2/3

3/3

toate numerele

6/6

.

tl

-@

il.ADu*AnEArr riDEeEA

rufiEnEre8tArunAEEDE[A e tAne

Adunoreo 5i scddereonumerelornoturole de lo 0 lo 30 fdrd trecere pesteordin

l.

Calculeaze:

 

IO+

8=

2+14=

 

l8-4=

7+L2=

11+

4=

29-Z=

3+14=

23+

6=

25-5=

12+

5=

4.1 25=

 

17-4=

2.

Compare:

 

12+

6412

2S-

7a21

19-

4flr5

30-

5E25

6+12!13

 

7+2ra23

23 +

4a25

t7 -

5a

14

3

AIle numerele mai mari:

 

- cu 4 decat:15,23,5, 12,24, 1Oi

 

- cu lO decat:7, 12,20, 3, IA, 16.

4.

Afle numerele mai mici:

 

- cu 6 decat:28, 19,8, 17;

 

- cu 10 deiat: 29, 16,25, tA.

8.

Ca.lculeaza 9i veriffca rezultatele:

 

24+5=

 

16-

4=

2a-3=

3+ t5=

 

5.

Afla suma numerelor:

 

2l ql7i

12 9i 3;

tt

24 qi 5i

8+2I=

22+

6=

4+23=

13+

6=

l4+5=

27-7=

13s-i6.

t.

8.

t.

lO.

ll.

|,l.

Afla &ferenta numerelot:

l9 si 6;

13 $1 3;

25 9i 4i

Mdregtecu 4 numerele 5'12'24'13.

Micqoreazacu 6 numerele:26, f9' 28' 16.

calculeaz{:

29 -6-

3=

12+4+

3=

4+5+20=

-

5+

4=

3+

-

7=

29-

3-13=

Iima a cules 4 mere, lar Carmexr 12 mere' cele doue fete -lmPrerrlre?

 

28 9i 6.

4+

5+20=

6+20-

3=

13+

5-

6=

Cat mere au cules

intr-o

au ramas?

fructiera erau 16 pere. Maria menencd 3 pere: Cate pere

13. Suma a dot termeni este 28. Daca urrrrl este 6' alla care este cele- la.lt termen.

14. intr-un buchet erau 16 garoafealbe 9t foqii' Dacd 5 dintre ele erau albe, cate garoafe rosti erau?

l!.

Un magazin a prirdt

7 roctrlie erau albastre, afla cate rochite erau galbene'

29 de rochite albastre qt galbene' Stttnd ce

16. Dan are 1I nuci, lar Alin 7 nuci. Cate nuct au cei doi copti?

ll,

Compune probleme dupa ur:mdtoarele ex€rcitii:

o)23+6=

b)2s-7=

18. La suma numerelor 2 $i 5 adauga numdrul

12'

lt.

2!.

Dtx rastumatul

numdrului

La succesorul numSrului

21. ta predecesoml nuDerului

ll'

82 scadenulnanrl

6'

adauge diferenta numerelor 9 9i 6'

2l'

adauga diferenla numerelor 8 lt 3'

It

22.

tiberiu

are 3 ad.

impreune?

Sora lui a.recu 12 ani mai mult,

Cali ani au

23. \4-ad a ctut inrr-o zi 6 pagini.

Cate pagtnl a ctut in

tar in alte zi cu 4 pagini

cele doua dle?

mai mulr.

21. Bunlca

bunica?

are 4 rate,

lar

gahi

cu

Il

mal multe. Cate pAs4ri are

2t.

Altna are

fmpreuna?

t4 alune, iar ftatele ei cu 4 mat putine. Cate a.lune au

26. Ua gandesc Laun numer, il

mlcsorez cu 4 Ft obttn 18. Care este

numdrul la care m-am Aandit?

Adunoreonumerelornoturalede lo Olo 30 cufrecerepest€ ordin

2t.

Efectueaze:

9 +7 =

8+4=

3+9=

6+7=

8+7=

6+6=

8+8=

9+5=

4+9=

9+9=

8+6=

6+9=

28. Maregtecu 6 numerele:Z, E, g, 9, 4, 6.

29. Aflesumanumerelor: 8 Si 3; 9 St B;6 Si 8; 4 St 7; 9 $i 9: 8 pt S.

30. Calculeaza At comparefolosindsemnele ,,<

,,,=,,,,.>,,.

5+6E16

9+6E15

7+6ar2

6+8E13

7+7Ja+6

9+9E7+7

6+5E5+7

9+287+4

t4

3l;

Dtn suma numerelor I $i 8, scademrmdrul 5 mdrit cu 2.

32. Scrienumaml 16 ca o suma de dou5.numere:

oJirnpare;

33. La succesorul numdrului

b) pare.

3, adauga suma numerelor 8 qi 6.

34. Me gandesc la un numar, scad dublul numd.rului 4 9i obtin dlfe- renta numerelor 7 9i 4. La ce numer me gandesc?

3t.

intr-o ledlle erau 28 de lemal. S-au consumat intr-o zi 7 ldrnal' tar irx alta cu 4 mai multe Cate lamal au remas in ledlte?

33. Laura a rezolvat intr-o zi 6 probleme, iar in a.lte zi cu 5 probleme mal multe, Cate probleme a rezolvat in cele doue zile?

3?.

Ana culege 5 ghtocei, lar Dorlna cu 8 in plus fata de Ana. cait gblocet au cules lmpreune?

38. Compune cat mal multe eN<ercitflde adunare foloslnd numef,ele6, 8'

39. Calculeazlr 19+ 6=

6

+

lc

=

3+26=

14+ 8=

o +

lo

=

6+23=

4!.

Mareqtecu 7 suma numerelori

8pt5

9St6

129t6

17i|+

2+6+ 18=

16+

9-3=

7+5+13-

7+ 18-5=

16+6+

7=

9+19-4=

21 Ft0

6qi 14

41. Alli suma numerelor:

129i9

24 q|3

13si5

6Fii8

16Si7

7Si15

42. Din suma numerelor tg si 9. scadedublul numamlul

3

t5

43. Mereete cu 8 succesorul numtuului rului 2.

1g, apoi scade triplul

nuaa-

44. Cu cdt estemai mare suma numerelor 16 si g dec6tdiferentanu- merelor 7 Si 3?

41. Cu cat este mai mic numdrul 6 decat suma numerelor lg sj 9?

46. ta un concurs de sah participe 8 fete,

iar beieF cu 6 mat mr

CeUcopii pa-rticipala concursul de gah?

t,

4l- I-a rasturnatul

numirului

61 adauga dublul numdrulul

4.

48. O cane de coloratare g paginl.tar

gini

o carte cu povesu are cu 7 Da_

mai mult. Catepagini au celedoua cani?

tl?.

5!.

afla a r b, dacaa = 8, iar b estecu 9 mai mare decata.

Dupa ce a nr"ancat8 nuci. Millai constali ca i-au mai ramas 17 nuci. Cate nuci a a!'ut Mthai?

8t,

Compune probleme dupe exercitiile:

o/(18+ 9) -5 =

b) t9 + (6-2)

=

4$ v

Scddereonurnerelornoturalede lq O lo 30

cu trecere pesteordin

12.

CalculeazA:

16-8=

12-4=

13-6=

8+7-9=

6+6-4=

II-5=

24-8=

t0

I8+6-5=

15+7-3=

12-6+9=

17-8=

23-5=

22-6=

21-4=

83.

Alld numerele:

 

- cu 7 mai mici decet 12,2I, 15, 26i

 

- cu 6 mai ftici decatdublul numerelor:8, 12, 15;

 

- cu 8 mai mici decatsuccesoriinumerelor: 16,2I, 24,

 

tl.

Mlcsoreazecu I suma numerelor:8 ai 17; 12 9i t5; 7 9i L

ll.

Mareetecu 8 dlferentanumerelor:24 Ai 6; 29 qi 7:

15 Fi 6,

t3.

Cu cat este inai mare numerul23

decat 8?

 

tZ.

Cu cat este mal lnic numerul 7 decat 26?

16.

Afld.dtferentanum€relori27 Qi 9: 12 Fl 5: 23 $i 6.

 

lf.

Pune semnul ,+" sau "-", asuel incet rezultatele se ffe corcte.

1616

= 10

288

5=23

15 !9

= 2a

4l1a

=22

i3E6=

7

30 fl

e=21

25n8=17

Tare=2s

 

60.

La suma numerelor 6 91 8,

adauEladiferenta numerelor 12 91 5,

61.

Dtr suma numerelor l3 gl 5, scade dtferenta

lor,

 

62.

intr-o

ledttd. sunt 15 portocale, Dupa ce se consum5 un numer

de portocale, mai rdman 6 portocale. Cete portocale s-au congu-

mat?

63.

Ceorge are l3 baloa.ne.Vantul ii smulge 4 baloane. Cate baloane ii remen?

64.

Cu cat este mai mare triplul mlui 3?

numal-ului 7 decat dublul

numa-

6t.

Comel are 23 de baloane galbene, roFii qt albastre.

Din ele I

sunt

galbene, cu 2 mal multe ro9ii, iar restul albastre. Cate baloane albastre are Cornel?

,7

66.

Sortna a cules din gradintla de flori I zambile, 7 ghiocei ei 5 nar- cbe. Cate flori a cules Sorina?

61. Gesegter,aloarea numedce a literelor ,,a"$i

a)a+a+a=18;

dln relauile:

-b",

b)b+b+b=27.

68. eudcil

lul Alexandm au lg tepuri albi, negri qi gri. Daca 8 sunt

albi si negri sunt 4. aJlanumarul iepurilor gri.

69. Marcel are 22 de arn,lar sora lui are 8 anl. Cu caU ani este mai nare Marceldecatsom lui?

?!.

tl.

lntr-o plese de teatru sunt 18 personaje: copii,

Daca femei sunt 6, ia-rberbati 7, alla numer:ul copiilor.

femei Fi berbaU.

Suma a doi termerd este 21. gtiind ca r.]nul este 6, alle celdlalt ter- men.

7i2*.Pe o fructiere sunt 14 nuci si cateva mere. Dupe ce se ma'nanca 4 nuci, numerul merelor del'lne epal cu cel al nucilor. Cate fructe erau la inceput pe Auctiera?

13.

Corina are 7 alune, Vlad cu 6 mai multe, iar lrina cu 4 mai pq- ttne decnt Mad. Cate alune are Irina?

?4.

Compune probleme dupe exercitiile:

aJ(7+9)-8=

b)(24-6)+5=

Zl.

Suma a tret numere este 15. hmele

doue numere sunt egale, iar

al treilea este 3. Afla celelalte doua numere.

73*. Suma a trel numere este 22. Suma Drimelor doue numere este 14, iar suma ultimelor doue este 17. Afla lraloarea flecerui nu-

mdr.

t8

I eflo""o termenuluinecunoscut

tt.

completeaze:

7 +E=

8+n=17

4

6

12

!+

E+

= 13

= 14

24-Z=20

18-E=

13 -l=

14-!=

e

7

8

fl

m_

z =22

6=12

l-T-l - 13 =

l-T--l- 9 = 15

5

t8.

Afle valoarea numerlce a literelor "a", "b",

"c" din ffecareoperatie:

a-8=7

a+9=25

c-lb=

6

b-6=9

14-b=

8

'

6+

c=21

tt.

Ma gandesc la un nume!, scad 5 Fi oblin 18. Care este mrmarul?

80.

Ce numdr scad din 27 pentm a obtine 8?

 

81.

Din ce nurnAr scad 6 pentru a obtine dublul nurndrului

7?

82.

Dorel a cumparat bomboane. Dupa ce Elananca 7, constata ce i-au mat remas 15 bomboane. Cate bomboane a cumPdrat?

83.

Se dau numerele 6 pi 8. GdseFtedoue numere egale a cdror sume sa ffe egala cu suma numerelor date.

81.

Catafin are 8 creloane colorate. Cate ii rnai trebule pentru a a!€a 24 de creioane?

8t.

M-am gandtt la un numer, am adaugat 6 9i am obfinut un numer forElat din 2 zeci 9i 3 urlltdli. La ce numAi m'am gandit?

86.

intr-o parcare au fost 21 de rnaqini. DuPa ce au plecat mai multe ma$ird, au remas 8. Cate ma$inl au plecat?

81.

Dacd suma a doue numere este 28, la.runul dintre termeni este 12' afle celalalt termen.

t9

88. Daca dferenta a doue numere este 13, iai scizd.torul este 9, care este descazutul?

8t.

t0.

fl.

t2.

t3,

f4.

Dace diferenta a doud numere este 25, iar descazutul este 29, care este scazetorul?

Difexenta a doue numere este 8. Unul poateli celalaltnumaP

dintre numere este 17. Care

ua gandesc la un numai, scad dublul numerului

renta numerelor 23 9i 6. I-a ce numei m-am gandit?

4 9i oblin dfe-

Din succesoml numirului

soml nwndrului

18, scad un numer si obtin predece-

7. AIld numdrul.

La dublul

m5.rul.

numerulul

6, adaug un numar

;i

obtin

19, Afle nu-

Scae numarul

o) pare;

16 ca suma de doua numere:

bJimpare.

Adunoreogi scddereonumerelornoturole de lo O lo 100 fornote numoidin zeci

t3.

fl3.

Efectueaze:

20+7O=

9O-50=

20+50=

40+50=

6O-30=

70-60=

30+60=

40-2O=

lO+50=

4O+30=

80-60=

8O-40=

calculeaza:

80-40+30=

40+50-30=

20+50-40=

20.r40+

lO=

90-20-60--

8O-50+10=

IOO-60+30=

70-3O-4O=

t0

tl.

Mdrestecu 30 numerele:20, 50, 40,30, 10,60.

f8.

'l|'.

lqo.

AflA suma numerelor: 20 qi 60; 40 9i 50; 10 Si 70; lO ;i 80; 30 Ai 40.

La dublul numdrului

20 adauge suma numerelor 30 qi 10.

Me gandescla un numer, scad 20 9i oblrn 70. l,a ce numer m-am

gandit?

l!f.

Compara:

20+30!40

90-60!30

40+20!90-40

50+40[90

80-40n40

80-60!30+20

10+60[80

70-50Ll 10

70-20fl40+10

30+50E90

60-40fl30

20+60n50+40

f02. Completeaza:

l_:E-

f:ll

20+E=50

TOiD=90

20 = 40

-

30 = 60

90-m=

70-m=

m-40

m+30=60

30

10

= 30

80-30-m=

10

70-m- 20= ro

20+60-m=30

fT-l- fTl-fT-l=

10

l!3.

Cu cat este mai mare 60 decat 40?

lO{.

Cu cat este mal mic 30 decat 90?

l0l.

Micsoreazacu 30 numerele 80, 50, 90, 30.

fO6. Afla dtferenta numerelor: 60 qi 20; 80 sj 40; 1OOqi 30; 90 sl 20.

lOl.

pamul

dollea termen,

termen al scederii este 70, iar diferenta este 40, Afla al

l06.se

dau numerele 60, 90, 50, 70. Afla ce numar trebuie scdzut din liecare, pentru a obtine acela$l rest, 30.

lO9.Suma

a doi termeni este 80. Dace unul dintre termeni este 50,

afle celelalt termen.

't2l

t|o.

Din slrma numerelor 20 9i 70, scadedferenia numerelor 60 9i 20.

ffl.

S,ttlnd cd a = 50, b = 30 st c = 20, afle.

a+b+c=

aib-c=

c+a-b=

a-b-c=

llll.

ua gandescla un numex, adaug40 m-am sendit?

9i obtin

a-b+c=

c+b-a=

1O0, La ce mrmar

ll3.

De \,alori literelor ,,a' st ,,b" (a ei b fitnd numere formate numai din zeci), astfel incat ega.Utefllede mai jos sa ffe, pe rend, adeverate;

a-b=20

b-a=40

lll.

flt.

ll5.

llt.

pruni cat cireqt si

vts'lol Ia un loc. CaF pomi buctifed eiau in lfi'ade?

Afle

-c" eslecu IO mai mic decal -a .

Suma a

numerele?

Daca un numdr il meresc cu 20 qi apoi cu 40, obtrin gO. Care este numdrul?

intr-o

llvadd. erau 20 de ciresi, tO vigini, iar

suma a + b + c, edtnd ca

a = 20, ,,b' este dublul lui ,,a", iar

trei numere formate numai din zect este 60, Care pot fl

fl!.

llt.

Din cei 90 m de stofa dinh-un

magazin. s-au vandut dtrntneala

20 m, iar

rnal rAmaa?

Calculeaza valor'rlelui ,,a":

90-60-a=20

70-a-20=40

a-30-40=20

a-40-20=30

dupa-amiaze cu 30 m mai mult. CaU metri de sto{b,au

9O-a+20=6O

a-30+20=50

2O+a-lO=70

a+30-40=50

60+30-a=20

80-50+a=70

lilo.

^-70+40=60

a-40+60=8O

Compune probleme dupa exerciuile:

aJ90-(30+40)=

,lr't

b)20+(2O+3Ol=

Adunoreonumerelornoturolede lo O lo lOO formote din zeci gi unitdli

12l. calculea"a:

a)23+16=

24+35=

62 + II

=

42+25=

61 +23=

33+52=

12+35=

34+32=

84+12=

72+13=

23+34=

b)22+

5+31 =

40 +23 +

4=

13+

5+51

=

23+45+20=

122 .compare:

36+2642r

45+32432+6L

52+45:124+35

44+21432+33

+52

lil3.

Care dintre egaltatile urnetoare

J@l,se (F)?

24+ 35 =7r 32+45 =77 53+21 =75

t3+45=58

A

a

Z

fl

124. TalerezultatelegreFite.

9O-60+24=

30+42+ 5= 4 + 60 + 25=

60-40+11=

54+32472+25

73+ 24436 + 52

26+3rD42+17

36+21832+32

sunt cdeudrdte (A) s,i care sunt

36+42=7a

A

43+25=67 I

62+24=aE Z

54+32=89

[

63+ 25+

74,aa,76

46

+ 23 -r

79, 96, 69

25 + 62 -)

87,85,91

12 +

73 +

58, 86, 85

53 + 24 -+ 78,87, 77

24 + l5 -+ 3E,2E,39

123, GdsesJedoud numere naturale egalea caror suma sa ffe: &, 86, 4t,.

lrt

125, Gases,tedoi termeni difer:lu a ceror sume sa ffe: 84, 26, gS,

lil?. Completeazd:

m-32

= 43

fT-l-

12 = 30

m-30=62

l

m-62=

L:ll-26=40

E-

45 = 24

14

m-36=rr

f-f-t-

LLI-

4 =25

LC=22

lilS.Alle

desc6zutul, gtitnd ce scdzetorul este 42, tar diferenla 53.

li2f

.Din ce numer se scade 24 pentru a obttre gE?

l3!.

f3l.

Afla suma numerelori 32 qi t6; 79 Qi lS; 24 Si 30.

Alla numerelecu 24 mal mad decet L9,52,64, 45.

132. Sulnd ca a - b = 62 qt b = 20, alle pe ,,a,,.

f33.$Utnd cAa = 26 Fi b = 13,calculeazea + b sta-b.

134. M-am gandtt la un numtu. Dupe ce arn scdzut 49, am obttnut un

l3t.

numdr format dtn 5 unttAfl St 3

zect. I€, ce nurrar m-am gandit?

Calculeaze suma dlntre cel rnai rdc numAr lmDar de doue cfre si cel mal mare numar par de doue cifie. mat rni; decat 60,

136. Sedau numerele 92, 25, 4I,63.

Gesegtepentru llecaretermenul

din care trebute se le scddem, astfel incat diferenta sa'Ile 34.

137. La dublul numerului 21, adaugenumdrul 3b.

l38. La dublul numerulut 32, adaugesuma numerelor21 si Ig.

f3f.Un

elev a rezolvat intr-o zl 21 de probleme. A doua zi

a rez'c,lveit

cu 12 probleme rnai mult rezolvat in cele doud zile?

decat in prima zi. Cate probleme a

1lO. intr-o clasa sunt 12 beieu, iar fete cu trei mat multe. Cafl elevi sunt in clasa?

,4

f4l.

La succesorul numerului 12, adauge cel mat mic numar impar de doua dfre,

ll2.Dace

mic$ordm un numar cu 2, rezultatul il mdrim cu

35, obti-

nem suma numerelor 23 st 44, Care este acel numdr?

l43.Irina

avea32 de ilustrate Fi a primtt in dar de la sora ei

13 tlus-

trate. Din numdrul total de ilustrate ii dA Drietenei sale ilustrate l-au remas lrinei?

10. Cate

A

V

Scddereonumerelornoturolede la O la lfi)

forrnate din zeci Si unitdti

144. calculeaza Ft verlflcaprlma coloana:

48-26=

99-36=

78-4O=

77-42=

56-

4=

79-64=

53-23=

49-

6=

96-35=

58-28-

f4t. AIle,dtferenianumerelor:78 9135; 66 ii 45:84 Ft 32;

59 St 35.

146.Mlcaoreazd.cu 34 iiumerele:68,59,74,86.

lll.Dace

obtti?

dln numerele97, 65, 89, 76 scazlnumdrul 35. cenumere

148.Afldtermer necunoscuti.

38- l-T-l= 12

a+45=68

67-m=32

a-34=52

l-l-l-

24 = 63

97-a=43

E+32=67

48-a=22

l4t.Termenul

din care scadem (desc6zutul) este 96, iar diferenta 64.

Afla termenul pe care il scedem (scdzatorul).

't5

ll0.

Descbzutul este 67, iar scdzetorul este 53. Afla diferenta,

l3l.

Afle termenul necunoscut:

24+

a-46=4O

32-L2+

a=65

a-34+25=78

a-34+25=78

96-

96- ^ + 2 3 = 4 5

^+23=45

Itz.Tate

rezultatele greeite:

 

86

-

34 -+ 25',52i

54

45 - 2l --t24',23i 14

98

-

65 )

34; 43; 33

72 -

50 )

32i 22i 34

77

- 43

)

43i 58i 34

57-23

>43;33i34

65-2I

+ 44146.38

79-

6-+72i7O:73

ft3.

Dace la diferenta numerelor 68 qi 25 adaug un numdr, obtin 79. Afla numarul.

ll4.

Dar cel mai mare numdr de doue cifre scade diferenta numerelor

ttt.

73 qizl

Ce numdr adunat cu el insusi qi cu 24 foftneaza 86?

136. Sedau numerele54 ii 34,

a) Gaseste doui numere egale a caror suma sa ffe egale cu suma

numerelo! date.

b) Gese$te doue numere

renta numerelor date. cJGeses,tepatru numere egalea ceror suma sa fle egala cu suma numerelordate,

egale a cdror sume se ffe egala cu dlfe-

l3Z. S.tiind

ca a + b + c = 78. b = 23, c = 6 + 2, calculeazd valoarea lui

f38, Afla valorrle necunoscutelor ,,d" qi ,,e"astfel incat:

e+23=5/

e+23-d.=21

It'l.Afla

un numar cu 23 mai mlc decat suma numerelor:

a) 32 Fi 45

4

65ql

16 si 62

43 $i 50

7$i5O

24si3o

20

b)2r, 12 Fi 43

14,32 Fl 2I

3, 45 sl 30

40,27 q1 12

16!. Afla suma dtntre dublul numdrulut 24 gi Jumetatea numdrulut

20.

16l. Gesestedoue

numereegalea cdror sumd.sa fle egalecu dferenta

numerelor78 si 38.

f62.Se daunumerele48,52,64. Cenumarscazidtn liecareDentrua obttnede llecaredata acela9trest, 32?

le3. Aduneh

necaredintrenumerele48,96,25, Ig, 4 acelenumere

cu carepotl obtlnesuma69,

l6f.

Secunosc:a =

Se se calculezei

a+b-c

a-c+b

22 + 2 + I l, b = 68 - 36 + 2. c = 29 -

tg + 4.

a+c+b

a-b+c

b-c+a

a+c-b

l6t.

VerlncedacAesteadevdrateegalltatea:

124 + 321+ 40 = 24 + (32 + 40)

133. Gaeegtedtferenta dintre surra numerelor 24 merulut 32,

st E5 st dublul nu-

f3l.

Uama are 27 de ant, lar lllca sa are 7 ard. Cdfl anl aveamama cand s-a nescut fllca?

108. f,a o cantlnA erau 64 de farfudi, ta.r cdrd cu ced Fi farfurti erau in total?

30 mai puttne. Cate

l69.Un termen al adundrii este II, al dollea cu 12 mat ma-re decet

doi termeni. Calculeaze

prtmul, tar al treilea cat suma primilor suma celor trei termenl.

ll0.

Elena a mancat Jumdtate din nurndrul caiselor cumpeiate de mama ei, adce 12. Cate catse a cumpdrat mama?

,7

lll.

In biblioteca sa, George are 23 de c6.r.ti cu poezil, cu 30 mai multe cdr.ti cu povegti Si restul pena h 89, ca4i de colorat. Cate cd'lti de colorat are George?

l72.oupa

ce a mencat 12 nuci, un copil constate ca nuclle rd.mase

sunt de doue ori mai multe decat nucile mancate. Cate nuci a

arut?

fl3.

Folosindnumerele24, 11,36, 17, and] a] suma dintre cel mai mare qi cel mai mic numer; b) dtferenta dintr€ cel mal mare dintre numer:e Si cel mal mlc nu-

mertmpar;

c) diferenta dintre numerele pare; d.lsuma dlntre numerele pare Fi apoi dintre cele impare,

l?tl.

Care sunt numerele de doua cifre, care conun cifre consecutive, scrise in ordine crescatoare?

Jb Adunoreonumerelornoturclede lo 0 lo lOO

Y

cu trecere pesteordin

l?t.

ll5.

Itl.a)

calculeaza:

32+48=

59 +21 =

56+34=

48+22=

27 +23=

24+36=

45+25=

6I+29=

AJle termenii necunoscuii:

m-27

m-46=27

U- (24+ 19) = 28

E- (gs+ze)= zs

=4e

 

35+38=

62+ 19=

9+64=

46+

8=

39+27=

7 +36=

43+38=

a-32=9

a-54=16

a-{86-52)=40

a-(I2+9)=39

Scriein ordine descrescatoarenumerele27, 18, 15, 36. b) calculeue:

- suma numerelor pare date mar sus;

- suma numerelor imDare date mai sus.

28

lz8.Afla

46

l??.Ma

suma, apoi diferenta mrmerelor: ZZ $t 16; 38 si 24: E9 si 16;

si 25.

g6ndesc la un numer, scad dublul

.rm6rului t8 si obtin un

numar format din I urdbti

si 4 zeci. AIle numeiul.

l8!.

Catculeaza qi pune sernnul de rela$e corespunzetor:

34+

29 + 35449

4n37+36

-2a

+

7

47+29rf2A+48

65 + 16.37

48+28839129

+ 29

8+ 56E58

78+

9n68+14

18+19E29+

a

l8l.

Calculeaze vabrile hri

a= 18+b:

-b', -c', -d' din egalital

c=16+d:

"a',

b=16+c;

e:

d+ 16=22.

l82.Afla

valorile lui ""', J:,

-y", -z'din

v+v=x:

x+x=J4

egalitetile:

y+y=z:

2+17=57.

183. Ce valori pot

avea lil€rele "a". "b', astrel inoAt sa ffe adeldrale rela-

b+36<39

tiile de mal Jos?

a+24<28

f84"Dacd

unui

numar i se adauge 32, dupe aceea se scade 20, se

obtlne 43. Care este numarll?

f8t.

Sa se aie surna a doue nr]mere, stiind

este dublul num5rului

19.

cd umrl este 47. iar celdlalt

166, Sa se alle suma a dolra numere, stiind ca unul este 38. iar celalalt este cu 9 mai mare.

l8?.Ce

numir

adunat cu el insusj ei cu 18 de dublul nurnirului

19?

f88.ua

gandesc la rrn numer, allaj|.lg44, scad 30 si obtin succesorul

numdrulul

53. Afle numerul

l8?,In

trei ladife sunt 99 de hmai.

Cate lamai sunt in ffecare l5.dite,

dace in primele doue surt 62 de lam6i, iar in ultimele doue lAdite sunt 78 de bmai?

!9

l?0.

ltl.

intr-o punga sunt 76 de covriget.

corrlgei, iar alte date cu 6 mai pungd?

Mircea a mancat o d^tA 27 de

mulii.

Caii covrigei au rdmas in

Dupa

ce

dute. Cate pasad a ai'ut tdranul?

ce a vandut 27 de gdini, 7 gaQteqi 7 ratre,un tararl constata

numeml pasarilor remase este egal cu numerul pesdrilor van-

l?2.Ce

lt3.ce

numar, adunat cu el insuqi 9i cu 20' da 62?

valste aie rnarna unui beiat cut baiatul. ea avea23 de ani:

de 9 anl, daca atunci cand s-a nas-

lt4.Un

caiet de matematica are 48 de ffle, iar altul

cu

6

file rnal

pulin. Cate file au cele doue caiete la un loc?

lt'.O

gospodina a cumpeiat

L5 kg

de vinete. roqii cu 19 kg mai

mult. lar cartoff cat rosii

legume a cumparat in total?

si vinete la un loc. Cate hlograme de

Scddereonumerelornoturolede lo O lo 100 cu lrece?e Peste ordin

lt6.

calculeaze:

o) 40-

6=

40-16=

50- 7 =

50-17 =

b)56-

4+-

2A

17

fl?.

Calculeazd 9i verillcd:

8O-23=

24+39=

72-5=

67-9=

46-8=

32-4=

6+-

35

63+19=

27 +36=

 

42-la=

72-64=

86-37=

72-

83-

32-

28

34

26

tt-J'=

l9S.Micaoreazd cu 36 numerele:42' 64' 83' 95' 74.

TO

l? !l.Completeazd.:

7s-m=27

e6-fTl=

8

65-l-Tl=36

42-m=