Sunteți pe pagina 1din 69

AurelioSeuleen

Mdrioarollineuleseu

flena Oltean

ilrl'[;:ij:',",

Kreativ

Aurelia Seuleon
MdriooreDlinculeseu
fleno Olteon

*db

TH{E{

uploaded
byStefSo

orf1;r11r': lpGLqU:/U,'il1,5ii,1; l]i]-61

Kreativ

Toatedrepturilerezeryate
EDITURAKREATIY@ TArguMureg2010
Directoreditorial:.
Eleonorc llieg
Aurelia 9eulean, Merioara Minculescu,Elena Oltean
CUNOAgTEREA
MEDIULUI
Auxiliardidacticpentruclasaa ll-a
Avizat de Ministerul EducalieiCercetirii Tineretului qi Sportului
prin Decizianr. 27939din 09.03,201I
Auxiliarulpentrucunoagtereamediuluiin conformitatecu programagcolardpoatefi
folositpentruoricemanualde clasaa ll-a, dupe care se studiazdaceastddiscipline.

Tehnoredactare:
Editura Kreativ - Tdrgu Mureg
lsBN 978-606-8119-20-5
Tel./Fax:0265-250805
DescriercaCIP a BiblioteciiNationalea Romaniei
$EULEAN,AURELIA
Cunoatteramediului I auxiliar didacticpntru clasaa II-a / Aurelia
$eulean,MerioataMinculescu,ElenaOltean.- T6rguMuIe$: Krcativ,2010
ISBN978-606-8119-20-5
I. Minculescu,Mfuioara
IL Oltean,Elena
371.671:5041373.3

Toatedfepturileasup prezenteieditiiapartinEditu.iiKreativ.
Nicio partedin acestdcarte nu poatefi reprodusah oriceformesau prinorice mijloace,
electaonice
sau mecanice,inclusivfotocopierc,inregistraresau pfin oricesislemde stocare
a informatieifiri acordulDrealabilscrisal EdituriiKreativ.
Drepturilede distribuliein stdinebte aparlinin exctusivitate
Editurii.

.o o
lnvitatie
Dragdelevule,
Cunogtiprivind,auzind,mirosindgi pipeindnatura.
9i acestcaiette ajuti si descifrezice te inconjoare!
Plantele,animalele,omul, pe toate le vei cunoagtecitind,
completand,
alegand,colorand,ghicind,jucdndu{egi nu numai...
Folosindacestcaiet,tu, copile,veifi cu un strop mai ISTET.
Autorii

Atrecutvacanlamare.Ai celdtoritimpreundcu familia9i ai vdzutlocuri


minunate.Recunoagte-le!
Bifeazdcaseta.

lncercuiegte
mijloculde transportcu careai celetorit.

"5

d\

@ry

O sdptemand
intreage
Am facutbaie-nMareaNeagre!
lar puiuluide ,testoasd,
Ramassingurelacase,
l-amadusin pragde uge,
intr-o micdg5letu96
Apd bundde la mare,
Ca sa-gipunede mancare!

Darlestoasa
bosumflate
Vreadoarfrunzede salate!

Ghicice e?
lnstelatgi crestat
De mulliadmirat
larnase albegte,
Dar pe varfuls5u
E argintmereu.
1 . Completeaza:
pdmantuluiprezinteridiceturisau adancituri
Suprafa,ta
maimarisau
mai mici,numite
Formelede reliefcelemaiinaltese numesc

Munliisuntimbreca!
cu ...................

gi peguni.

punctele.
2. Unegte
Scriedenumirea
celortreipddialeunuimunte.

MuntiidinlaranoastriformeazdlanlulMunlilorCarpati?
Ei suntalcdtuiti
dinrocide diferite
tipuri.

Cd vrei sau cd nu vrei


Vara iule zboard,
$colariigi ei
Se intorc Ia gcoale.
cu dor
9i-amintesc
De vacantamare,
Zile fdrd nori
9i plinede soare.
De marevorbesc,
De bunici,de munte,
Veselipovestesc
Multe9i mdrunte.
Apoiplanurifac
Pentrualta vard,
Le punin rucsac
9i intrdin Scoale.

1. Completeaze:

in zonelede muntegasimplanteca
iarin pddurilede muntetrdiescanimaleprecumlupul,
ur s ut.,. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Denumegteimaginilegi vei descoperipe verticalaAB ce reprezintd


toateceledenumitede tine.

3. Unegtece se potrivegte:

@
@
@
@

Sunttarejucduge.
Sardinbradin brad.
Suntun Sarpeveninos.
Suntun animalmare.Me hrdnesccu
jir,fructe.
ghinde,
Suntocrotitdde lege.

Lupuligischimbd
perul,darndravulba.
A ajunslupuldejocutcainitor.
Lupiinu cuteaze
candcainiivegheaz5.
Nuvindepieleavulpiiinaintede-ao prinde.
Pdzegtegagtelecandle descantevulpeagi le povestegte
lupul"
Vulpeabetrene
nu cadeln curse
Vulpeacandn-ajunge
la struguri
ziceca suntacri.
Cendpisicanu-iacasi,goarecii
joacape mase.
La casaferepisica,goareciisteagridica.
Ce nagtedinpisicdgoareci
minance.
Cdinele
carelatrdnu mugce.
Peciobanul
ferecaine,lupii-llasdfdrdp6ine.

1. Completeazd:
Suprafetele
de pdmantnetede,intinsegijoasese numesc
Lac6mpie
omulcultivd
2. Coloreazdcu verdecasetelecare reprezinteaspectedin cempie.

ffi$fim.
o
3 . Adeveratsau fals?
Din porumbse oblinemelaiul.
Buruienile
suntcereale.
Cerealelese cultivela campie.

o
o
o
o
o

$oarecelenu minancdgrau.
Mugelelul
esteo plantemedicinal6.

CeamaimarecamDie
a Romanieieste
CamDiaRomane?

1.

Fiecaregoricelare atateagrduntein sdculetullui cat aratd numdrul


scnspe acesta.Aflacategraunteau in totalcei4 goricei.

2. Unegte!

r ir'o'"]''""""

i in vdrfultulpinii";;;;;;'.
am spic.Din
: boabeleadunatedin spicse
I oblinefeinapentrupaine.

Am spicin i
i Suntcereata.
I varf.Pegtiuleteam boabei
'1
I invelite
in panugi.

Completeazd:

2. Deseneaze
cel pulintreianimalegi trei planle.

Uneleplantegi animalesuntocrotitede lege?

floareade coll

nuferul
bujorulromanesc
papuculdoamnei
laleauapestrild

cerbulcarpatin
ursulcarpatin

vulturul
pleguv
capraneagra

CAPRANEAGRA
de Florin Iorddnescu
S-a ivit pe varf de munte,
Cu cornitelepe frunte
9i de jos privit5pare
Mai curando aratare.
Cand se suie, cdnd coboard,
Parci fuge, parcezboard,
CdndrdmAnenemigcate
Pe o creastacollurate,
Cando prindedorde ducd
Disperand
ca o nelucA.

1. Completeaza:
din
Celemaimulteplantesuntalcatuite
Pdrtile

componente
diferade la o plantela alta.
2. Scriepe4ilecomponente
ale plantelor.

3. Adevarat
saufals?
Rdddcinacregtein pemant.
plantelor
Frunzele
au aceeagi
formd.
Omulcultivelegumegizarzavaturi.
se consume
numaivara.
Legumele

o
o
o
o

Decums-aivitlumina,
Plantaa pornitla treab6.
Ordinde la reddcine
Sevase o ia degrabe.
Printulpinehranacrude
Treceln bucdterie
La frunzaca s-og5teasce
Agacumpreabinegtie.
Ca o bunegospodind
MAncarea
o pregete$te
$i la mase,in grddind,
Toatdlumeao poftegte.

1. Comoleteazd:
Legum e lsee c u l t i v d
i n . . . . . . . . . .............
d e le g u m em
, a ia le sin zo n e led e
p e n tr u.....................
. O m u l ef o l o s e g te
sa .Elen utr e b u ie
s d lips ea s cddi na l i m e n t a tni ei cio....................
. L e g u m e le
se co n su m e
. . . . .. . . . .s. .a. uc o n s e r v a l e .
2. Punesilabelein ordineacorecta,ca sA obtiidenumireaunorlegume.

Legume:

3. Elimineplantelecarenu suntlegume,printdierealorcu o linie


usturoi, grau, ardei, ceapd, mAr, dovleac, soia, rogie, porumo,
fasole,nuc, orcz, brad, vatze.
4. Scriece se consumade la urmdtoareleleoume.

ceapa

@
petrunjel
Jf=

pitlegea rogie

Anafaceo supepentrupdpusasa.gi_anotaturmdtoarea
retete:

CorecteazeretetaAnei!

Coloreazddesenele!

Np

1. ComDleteazd:
Cerealelesuntcultivatede om mai alesin zonade ..............
Tntinderile
de pdmantcultivatecu cerealese numescogoaresau ..........
. C e l em a i c u n o s cu te
ce r e a lesu n t:g r a u l,.........................,
gi orezul.Din cereale,
prinmdc i n a r es,e o b t i n. . . . . . . . ........
.........
9 i te r a ta .
2. UnegtemaginaagricolScu lucrareape care o executd.

Tractorcu plug

Semanetoare Tractorcu remorce

3. Adevarat(A)saufals(F)?

D
D

Florinculege:a) un snopde spiceaurii- vara


b) cincigtiulelide porumb- primavara
4. Ce menancdfiecare?Unegte!

&
M

Carefloare
Parcd-isoare?

Ce-imandrula sat
$i bun de mancat?

Dupd deal.dintr-untezaur
Au trdsnitsdgetide aur

Sti burtosulpe campie


Nestureipe el o mie.

Cine se nagte-nfegat?

(porumbul,floareasoaretu,,grAut)

1. Completeaza:
Livezile
suntgrddini
cu ...................
.ln livezioamenii
cultiva
multipomi:
mdru1,..................
Acegtiasuntfolositoripentru

.. hrdnitoare
gi bogatein

2. Ce fructeprovindin livad6?Deseneazd-lel

3. Alegeraspunsulmrect:

campre
a) Pomiifructiferi
secultivd -.1)a
O pedealuri
<- ! la munte
b) in livaddcuftive ""-"'-=':::,
___r-....^
3 pepeni
zacusce
,.---.- 2
c) Dinfructese prepara<_-..-- ! bulion
-Cg"t

Agazein ledilecteo pare,un mdr,un struguregi o gutuie,in fiecare


rand,in agafel incat un frud sa nu aparade doueori nici pe orizontata,
niciDeverticale.

Ve povestesc,
dragiimei,
NicigandsAma!n de glume,
O ceartdferatemei
intrefructegi legume.
De vineparfructele
Ca nu preaigi vddde treabe,
laracumlegumele
Revoltate
se intreabe:
,,Dece pomiidin livadd
Agezalimai sus pe coastd
Vor si gtie gi sa vadd
Totce-i in gredinanoastre?"
pomii clinlivadA:
- Vd vorbimde la-neltime
9i am vrea sa lineli cont!
Voi suntelibietelegume,
Lipsitede orizont!
gogo9arut:
- N-o se mai fiti cedereli
Cand va batetare vantul
9i-o sa faceti,vreti nu vreli,

Cunogtinta
cupamantul.
prunele:
fdrefrice,
- Gogogarul,
Credcel gtielumeatoate,
Spunecate-ominciune
gogo...nata.
Dardintr-aia

ceapa:
- Prunedin livadatoale
Doaro vorbi vi maispun:
O se clocotitiindate
ln ceaunulcu magiun.

merele:
- Tecrezifoarteelegante
Purtandfel de fet de rochii,
Darnute iubegte
nimeni,
Cacila toli ne iritiochii.
ciregele:
- Suntemcelemaigustoase
9i dacesuntemperechi,
Unele,mai norocoase,
Ajungemcerceila urechi.
castravetele:
- Ciregelor,cum si faceli
Sd nu adormi{ipe lauri?
Voi indate ce ve coaceti,
Veli fi hranepentrugrauri.
perete:
- Castravetelevrea se ne convinga

Cd-ivesel9i bunde gurd,


El nu gtiec-os-ajunge
in borcano...acriture.
povestitorul:
- Doardovleaculbosumflat
Se Tntreabe
again glumd
9i ince nu a aflat:
,,Ele fruct sau e leguma?,'

1. Completeaze:
Pedureaeste formatd dintr-o mullimede

aflali pe

o suprafati mare de teren. Dace cutreierempeduriledin lara noastre,

2 . Cine este coDacul?


- cu ace 9r@nun:

- cu flori medicinale:
- cu ghindS:

3. Scrie numelea doi arboricare trdiesc:

r d udr ' r P r v .

4. Unegtecorespunzdtor:
- pdduride stejar
- peduride brad

Un stejarpoateatingevarstade 2000 de ani?


Cei mai betraniarboridin Romdniase gasescTn
Transilvania,in apropiereaoraguluiReghin?
Copaciiconsumadioxidulde carbon (gaz neprielnicvielii) 9i
elibereazdoxigenul(gaz necesarvielii)?

Ce culoriimbracdpadureain cursulunuian?
Deseneaza!

primdvara

toamna

vara

tarna

1. lncercuiegteplantelecare nu se intdlnescin tara noastre.

2. Deseneazd:
Fruclecu gustzaharosgi aromatic,de formi lunguia[d

Fructce seamdne
cu mdrul,
dar are culoareaDortocalie

Fructzemos,cu gustacrigot
de culoaregalbene

*h;l

te-

CetmaivecfriarOor"O,ntur"
*)
i
"*
"o*id*
l. baobab,carecregtein Africa?Are 5000de ani. I

il" '

&

[ arborimicicaretreiescin ttaliagi crecia?

cactusamerican,
al ceruiparfumse simtede la I
L

I o distant5de un kilomelru?

I ficusutesteo plantaOin1arit"-""t0", t r,ze,n*i)


"-u
groase,
totdeauna
verzigistrdtucitoare?
itintatnim
giin I
I
plante
noastr5,
ca
ornamental5
I lara
.teinrpri^r
I

,\

teil
Nf
\\17 /
I

au @
-

lEr

in
In unele
unetebelli
betlidin Americaexistenuferigiganti,
giganli,ale
ate cdror
frunzemesoard
frunze
mdsoard1-2
1-2 meti?
meti?Florile
Ftorite
acestornuferi
acestor
nuferiau
peste
auDeste
I ruu
100
petale,
petale,
de
de
parfum
parfum
un
un
puternicAi
puternic
inflorescnoaptea.
noaptea.
Aiinfloresc
\ l.
|

-r. r
.-

----

Plantelorle place muzica, care le risfati gi le


I
I

1. Completeaze:
Ca sd teiasca,planteleau nevoiede aer,
9i . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .l .n. .l .i .p s aa c e sto r ap,la n te le
2- AEazeinordinefazeledezvolteriiplantei.

(E

&
3. Unegtecorespunzetor
plantelein absentafactorilor
ce modificerisuportd
de mediu.

ingheate
se ofilesc
nu cresc

Punein vazeincacel pulintreiflori,respectand


culoareaceruta:
1 - rogu,2-alb, 3- galben,
4-verde,5_ albastru.
6_violet

1. Completeaze
tabelulcu urmatoarele
speciide plante:
ardei, rogie, castravete, stejar, par, cireg, prun, fag,

2. Comoleteazd:

'"7"""\
l--':1
*n|=u"*'(
"

"

-/

,r,O,nr(

penlru

O"r,(

u**(
sem nle i

negte!
3. Ce iubest; fie)calr e?l rUn
fer(
)riga
floa
oareasoarelui
nufi
uferul

apa
umora
lu m t n a

Legumele

U
E
K L M

Pomii fructiferi

A T

E X Y P R U N T E
M A
F
A
S P
D M A R B D U D z R
H
K L P A R F
D
z T E B M U T U I
R E e o B M L S
D z
I I
N U
N
P
E K
H K Y

R
o
T R U N J E
W
E R T z
U L
E
A
N E T E B M
H
P

A R

z A

J K E
I I E

T U F R o
S o U S
T A X
N M D o
E A
B

H J

N U
o R

A P T E o

D U $ R H

Codrulsau...
1. Plantecultivatein livade
2. Din ea se dezvoltefructul
3. Formdde reliefunde se cultivecei
mai multipomifructiferi
4. Pomde la carese consumdsdmanta
5. Anotimpulciregelor
6. Conservede fructe
7. inaintede a le consuma,fructele
trebuie.-.
Arbore sau ...
1. De la pomiconsumem
2. Copaculdin livadd
3 . Fructulpdrului
4. Fructulcaisului
5. Lunain care se coc gutuile

1.

1. Completeaza:
Corpulan i m a l e l oers t ef o r m a din
t

gi
..........................

. Animalelesunt diferiteunelefala de altele.Uneteau


pat r u. . . . .. . . ...... . . . . . ,a l t e l ea u d o u e.....................
g i d o u e...................
.
Corpullorp o a t ef i a c o p e rci tu . . ..........
2. Noteazep54ilecorpuluigdiniiSiale iepurelui:

Unegtecorespunzdtor:
animalcu gasepicioare
animalcu opt picioare
animalcu zecepicioare
animalfere picioare
4. Denumegte
animalecareau:

ctoc:
bot:

rat:
5. Deseneazdanimaluloreferat!

peianjenul
albina
racul
9arpere

intr-o zi, vulpea se hotari se invttepe batze la masd.igi puse in

gireata
se raddde ea.
Cumajungebarza,
vulpeaagaza
mancareape taler.
- indrdznegte,
prietend,zise
cumetritacu
glas prefecut.
Barzase
strdduiegte
degeaba

seapuce
cevacu cloculei lung.Vulpealacomea linscu iutealetot vasul.
A plecatbarzaflemande,dar nu s-a lesat,ci la randulei, a invitat_o
De
vulpela cind.
Cumajungevulpea,bazaii punein fata un ulciorcu mancare.
- indrdznegte,prietene!ii zice oarza.
9i se streduicumdtravulpe,se rotiin jurul ulciorului,
dar nu reusisa
mdnancegi plececu coadaintre Dicioare.

1. Comoleteaze:
Animalele
carecrescpe langacasaomuluise numesc
. Omuloblinede la ele foloasesau avantaje.
Cei m aibu n ip r i e t e nai i o m u l usi u n t
Caineleil

.........
si

..... Pisicaprinde

2. Indicdprinsdgetifoloasele
pecareleareomulde la animalele
desenate.

Carne Prindei
90arecl

caine,......,..........,
............,....;
................,
.................;
motan,
..................,
re1oi,
..................;
iepuroi,
................

Catelugul
cu mustate,
Cu blenitaalbd,create
clapdugA
$i urechea
Susla clantevreas-ajunge.
Tare-isperiatcelelul!
Vrea?ncasdmititelul,
Cecigansacul
celnauc
ll ciupegte
de ndsuc,
lar curcanulinfoiat

il tot ia la scdrmanat.
Std la ugd9i scanceste
Cu lSbulao lovegte,
Darcumnimeninu-laude,
intr-ogheatase ascunde.

1. Completeaza:
Animalele
careigigdsesc
.........................
singure
9i ..........................
se numesc
anima|e
...........................
.
E let r dies cin o r i c ef o r m ad e r e l i e f.la ......................
si la
Celepe calede disparitie
suntocrotitede

,,Sprepddureafaremargini
Vegnictaneradincare
Au venitla noiin pagini
Micigi marivietuitoare."

2.

in imagine?
Ce animalerecunogti

Coloreazd!

Stabilegtetitlul 9i autorultextelordin care fac parte fragmentele(vezi


parteade jos a paginii!)
a)

b)

c,

...Tocmaicandincepusea mdnca,iatdvinela ddnsulursul.


-... Bundmasa,cumdtre!Tii!Da'ce mai pegtiai! Dd-migi mie ce
taaa...remi-ipofia!...

...A treiaoare,azvarlemogulndvodul,de zor.


$i-l scoatedoar cu un pegtigor
Dar nu era un pe$tigor
obignuit.
Ci unulnuma-nsolzide aurghintuit.
Pegtisorul
de aur pe mogulnostruil ruge,
Vorbindu-i
cu ghiersomenesc:
- Te rogse md scapi...

... Coboaredin cerute...Deodate,zeregteintr-untufigo creange


de alun,darnu o creangaobignuite,
ci unacu alunede aur pe ea.igi
spuneatuncinegustorul:,,latdun dar frumosgi pentrufata mea cea
micdgi cuminte."
A aplecalcreangagi-a rupt-o.
Pe dataa resdrit,ca din pemant,un urs.L-a apucatpe negustor
de menegi i-a spus:
- Cumai indraznitsd rupicreangamea?...

pugkin)
de auf' (Aleksandr
,,Pegtigorul
,,Crengutade alun"(Lev Tolstoi)
,,Ursulpecelitde vulpe"(lon Creange)

1. Retine!

Uneleanimaletrdiescin zone foarte reci. Ele au un stratgros de


gresimesub piele.De aceearezi$e la frig.
Alte animaletrdiescin zone foartecdlduroase.
2 . Grupeazdanimaleleurmdtoare
dupdzonelein caretreiesc:
leul, tigrul, ursul polar, foca, elefantul,cdmila, pinguinul,batena
.

3. Stabilegtecare dintrepropoziliilede maijos sunt adev5rate(A) 9i care


suntfalse(F):
a) I

i Leulestenumitadesearegeleanimalelor.

i- l Un grupde lei esteformatdin leoaicegi puiilor


Leoaicaare coamd.

b) [l
[-l

etetantul
esteun animatmic.
frompait ajutepe elefantse beaapi.

[l

Coqiietefantutui
se numescfitdegi.

c) fl

cirata arecocoagd,

l ciraia aregdtul9i picioarefoanetungi.


I l Cetmaiinaltanimalestegirafa.
l

A fost odate,demult,un elefantfoartecurios.intr-ozi s-a trezitcu o


noueintrebare:,,Oarece mdndncdcrocodilul
seara?"Agace a plecatprin
pedurese intrebeanimalele
gis-aintalnitcu urculelul
gi-lintreb6:
ce menancecrocodilul
- Ursuletule,
seara?
ursule,tul,
- Nugtiu,a rdspuns
dardu-tela lacAiveiafla.
elefantul
se cautelacul.Pedrums-aintalnitcu
$i a plecatmaideparte
o brosculd:
- Brosculo,ce menancecrocodilul
seara?
- Nugiu,a respuns
broscula,
dardu-tela lacgi veiafla.
Tnapropiere
de lac,elefantul
s-aintalnitcu garpele
boa:
- garpe,ce menanca
crocodilul
seara?
gi garpele,
- Nugliu,a rdspuns
daruilelaculaici,suntsigur,ce veiafla

rdspunsul"
Tocmai
alunciiegeadinapecrocodilul.
Elefantul
s-aapropiat
de el,dar
nu Stiace vorbegte
chiarcu crocodilul.
te rog,gtiicumvace m;nanc5crocodilul
- ScuzS-ma
seara?
Crocodilulgiretli spune:

-Vino maiaproape
sa-!ispunla ureche,
sa nu ne aud6nimeni.
Elefantul
s-aapropial
- ha!!l-a apucatpe elefantoe nas,
Sicrocodilul
cecipe vremeaaceeaelefantulaveaun nasca toatenasurile,miculaga
ca al tau.9i cumse chiunuia
bietulelefant
si scapedinguracrocodilului
a
venitrepedegarpeleboa,carese aflain apropieregi a inceputse-ltrage
pe elefdntelde coade.9i atataa trascrocodilulde nasgi garpeleboade
coade,ca panAla urmagarpele
a reugit sd-l salveze pe
elefant,dar nasuli se
intinse atat de tare
ca aproapeii atarne
pejos.9i uiteaga,de
atunci are elefantul
trompd.

1. Descoperd
numeleunoranimaledomestice:

2. Grupeazdanimaleleurmdtoare
in tabel:
gdind,mistre!,lup,vacd,cal, vulpe,leu, pinguin,tigru,elefant,caine,
pisica, girafe, cdprioard,cangur, porc

**linm*'o""'--Anliinle's-Ahai6e
'
l aint r a i

3. Recunoagte
animalele
din imagini!Spunece gtiidespreele!

Recunoagte
autorulgioperain careestevorbadespreacestevieluitoare!
De-izic cuc,atuncigresesc,
Ar fi cuc,da-iarmenesc,
Ar fi ceasgi nu-i.Dar ce-i?
Este

Capraastae catzece
Niciunlupnu o intrece.
Dintr-o suta poti s-o vezi,

Ce e Capra

Ursulesta,meillie,
Estetarenecijit,
Fiindc5
toatdlumeagtie
Cd e Ursul

Are ochiide faiante

$i-l strigdmcu tolii

Pusde lacomabdbula,
Un cocogtrecuprinani
Cu nestrugnica-i
punguld,
In careerau

1. Completeazd:
Schimbareavremiiinfluenleazdviala
Fulgerul,tunetul,ploaia,vantul,ninsoareasunl ............
ale naturii.Fenomenele
suntobservatede
care prezintevremea.
2. Barcazein desenceea ce nu se potriveste!

ffi
,*-

f,h

@ *"ME;'r

wryb

Greierag,
veselbeiat,
Toatdvara mi-aicantat,
lar furnica,
Mititica,
A muncitgi-aadunat.
larna,candfrigulsosi
Greieragulse trezi
Cd mancare
Nu mai are.

La furnicd-atunci
veni

$i-orugdsd-idea-mprumut.
lnsd ea, cum l-a vezut,
l-a zis:,,Bine,
Maivecine,
AstS-vardce-aifdcut?"
,,Cesa fac? Eu?Am cantat!"
,,Atuncinu fi supdrat.
Pentrutine,
Mdivecine,
N-ammecarun bob de dat.
Ce cine nu-i strangetor,
Nu meritdajutor"

1. ComDleteaze:
in lara noastrivremease schimbede.a lungulcelorpatruanotimpuri:
primdvara,

. Schimbdrile
$i .....................

i nf luenle a zv ei a l ap l a n t e l oar ,. . . ..................


9 ia
2. Une$teanimalulcu locul undeigi petreceiarna:
ursul
porcul
vulpea
oala
randunica
vaca
goarecete

cuib
ocol
cote!
vizuini
srajd
barlog
galerii

3. Adevdrat(A) sau fals (F)? Coloreazdimaginile.

lamapleacepdserileceEtoare.

rl Pesdrileclocescoua.

tr
tr
tr
tr

Vacapagteiarbevara.
lama, ursulhiberneaze. --t

Toamnainmugurescpomii.
Primevarase culegfructele. -

T Unelepeseriramaniarnala noi.(
S
T tarnafacemptajd.
!

VaratuneSifulgere.

Dupdce au plecattoatepeserilecelatoare,
unvrabiols-aopritpestalpul
po4ii.$i-a chematvrabiaaldturigi a intrebai-ociripind:
- Nu-tiparereuce am remassinguri?
Vrabias-a uitatdupd stolulde pes5dcare
se depertape cer.ln locse raspunda
scurtla intrebare,a spuscu pulina
intristare:
- Trebuie se fie frumoase
celebria,cu adevdrat.Darnimeni
nu gtiecatenecazurite agteaptein
straindtali.
Mai cumintee sa remanem
undene-amndscut.N-aibigat de seamdcate
pesdrele,din cele care au plecatanultrecut,nu s-au
intors? Unele au murit de foame.Altele s-au inecat in mare. Altele au
cazut pradepisarilor repitoare,de aiurea.Aici suntemla noi acase.
VrAbioiula rdmasun timp pe ganduri.Apoi a mdrturisit:
-Ai dreptate.Niceierinu e mai bine ca in lara ta, undete-ai ndscut.

1. Completeaza:
in lar anoa s t r d
s u n t . . . . . . . . . . .a. ...
n o tim p u r i.
F iec ar e
an o t i m pa r e . . . . . . . . . . . .l ...
u n i.

Celmaic a l d u r o s a n o t i m p e s te ...................,ia r ce lm a ifr ig u r o sanott

Vacanlamarea elevilordureaze..............
luni,in anotimpul
2. Alege respunsulcorect!

toamna
;O
Peserile
celStoare
et"""a-f O primivara
L
f.] iarna
zilelesdntiminii
; fl
Vantul,
ploaia
gizdpada
sunt-f f l unette
!
L

[-l fenomeneale naturii


It: [--l cutegtegumeSifructe

Toamna,
oamenii-l- f__) cureldnomii
L[
graul
J secere
3. Completeaze
in careu:

1, ln anotimpul
vara,vietuitoarele
igi cresc.....
2. Veveritaigi faceprovizii
de .....pentruiarne.
3, larna,ursul.....
3.
4. Pezepaddaluneca
.....trasede cai.
5. Lupiiumbldiarnain grupuri
numite.....

ACTIVITATI
ALE OMULUISPECIFICE
FTECARUI
ANOTIMP

1. Completeazi:
Locuinlaeste mediulin care familiaisi petrececea mai mare parte a
. . . . . L o c u i e sicm p r e u n d
cu .............
i n loc alila t e a

. . ...........,
ju d e lu l

Loc uintme
a ae s t eo . . . . . . . . . . . . . ............
( u n.................................) fo r m a ta
( f or matdin
) . . . . . . . c. .a m e r el .m i p re g d te sc
le cliile
in ..............................
.
Dor min . . .. . . . . . . . . . . .
sunt . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

g i m e n a n cin

. Ca m e r e te

g i d o ta te cu o b ie cte d e ...........

2. Alegerespunsul
corect
..f)mizerie
lgienainseamnd
(-

[ atenlie
\ fl curdlenie
.,.Czilnic
CurAlenia
se face{| o datdpe an
\

i:
\ L
I sdptemanal
_..-C dimineata
Camera
seaerisegte
<- ! seara
\ ! cucarpaumede

3. Familiata participela curdlenie.Ce pot face?


copIl

perinlii

Folosinddesenelealdturate,mobileazd-ti
cameraaga cum Ttiplace.
Agazdbiroulintotdeaunala lumind!Nu uita se acoperipodeauacu un
covorfrumoscolorat!

1. Completeaze
gi retin6!
lgienaesteimportanta
pentru
in clas5,md

.......etevitor.
Cendintru

bine pe picioare.pe$rez

pupitrului.
Hartiile9i resturilede mancarele aruncin
tn
timp ce servescmasa. La sf6rgitulzilei verific
2. Numegtece faci tu in fiecarezi pentrupdstrareaigieneiclasei.

3. Sesizeazegregelilefecutede eleviide serviciu.


Alexandru $i Matei sunt a$ezi elevi de serviciu. Si-au propus sA
pestrezeclasacat mai curate.Se iau la intrecere.Alexandruia buretelegi
Stergetabla.Mateimeturdresturilede ascu,titoare
cezutepe covor.Ceteva
hartiistau in jurul cogului,in timp ce Alexandruse agazi pe scaun sd se
odihneascd.Ei nu se grdbesc,degipauzae micdgi timpulgalopeaze.
4. Scriecaracteristicipentruclasata

A fost odata ca niciodate,ce dace n-ar fi nu s-ar povesti.Linigtease


agezasede catevaore. Nu mai era nimeniinduntru.Rem5sesenumaiel
in clase,tristgi ingrijorat.Era burelele.Destulde bdtrdn.plAnseseacum
o jumetatede ore.Nimeninu-igtiadurerea.
,,Deceplangeoareburetele?",
se intreba prima bancd de la
geam.,,Nuvreause-linlrebsa-l
mai necejescAi eu", zise creta.
9i agatoateobiecteledin dase
erau triste pentru el. $tia ce a
doua zi va fi aruncat la cogul
de gunoigi ca nu va mai vedea
niciodatdcopiii.ii iubeaatat de
mult, chiar dacd ei mai erau
rdi uneori.Ferd copii el nu era
nimic.Dar vremea lui trecuse.
Vor veni mdinematerialelenoi
pentruclasd9i el igi va gesi locul
printre...
gunoaie.
$i ziua de miine veni cu o adierede primavard.Dimineata,o cutie
noue intre curajoasdTnclasd.Erau de toate acolo:cretd colorata,bureti,
creioane.Buretelesimli cd sfargitulse apropie. Intre domnul inveletor.
Dupe ce le arate materialelenoi, se indreptdspre tabld gi stranseintr_o
cutietoate lucrurilevechi.Bureteleplangeain hohote,dar nimeninu_l
auzea.Atuncidomnulinvetetorspuse:,,Dragiimei, m_amganditsd pes_
lrdm bureteleacesta,degieste foartevechi,pentrucd el a fost alaturide
noi atatde multtimp!Suntsigurcd ii estegreuse plecedintrenoi!,'gi cu
o migcarerapiddil agezain dulapca pe un obiectde pret.
Buretelesteteaacumgi priveatotulin jurullui:diminea_ta
eleviiveneau,
igi pregateaulucrurile,iar searastateade vorbe cu bdncile.Si era fericit.
d.-Rdmasese in clasaluidragd!

rem.

1. Completeaza:
ar e d a t o r i a daem e n t i n e .....
9c olarul
.......................
9i
in gcoald.Vialade gcolarcere respectarea
unor....... ..... .............
oe
comDortare.
Loc uint a
t r e b u i es d f i e . . . . . . . . . ....................
g t ............ ..........p e n r r u
a asigurastareade

. a organismului.

2. Dd un sfat bdiatuluidin povestireaurmetoare!


Sunade intrare.Tolicopiiiintrdin clasd.NumaiGriga rdmasin curte.
Sosegtealergandgi trantegteuga.Apoi se agazein bance.Trantegte
nervosca4ilegi caietelegi-iintreabddisperatpe colegice ore au.

Efoarteobositginuaudecandil strigddoamna
invdldtoare.
Deschide

un caietdin care zambegteo pate marede cerneali.


Toateora se migci in bancdgi nu e atent la explicatii.
Ora se sfargegte,iar el nu a invatat nimic.
Sfatulmeu:

3. Coloreazd-l
pe crig!

1. Ce suntgi la ce folosesc?Coloreaze-le!

%@
2. Deseneaze
cel maifrumosobiectdin clasata!

1. ComDleteaza:
M ediulre p r e z i n tnda t u r a. . . . . . . ..........

. M e d iuel stea lce tu d


it in

ap4,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. .o. .l .,...,. . . ..................,


p la n teg i
Mediulinconjuretorpoatefi afectatde unele

ale omului.

2. Ce se polueaze?Unegtecorespunzetor!
Aruncarearesturilorde
mancare,pungi,hertie,
sticld 9i alte gunoaie
poate duce la moartea
vietuitoarelor
din apd

Fumulemanatde fabrici,
de magini,praful,gazele
de egapament

Murderirea
spaliilordin
curte,dinfalablocurilor,
dingredini
3. Se ocrotim

I Completeaze
cu raspunsul
la ghicitori.

1. $arpelungde cauciuc
Varseapa undei duc.
2. Slabanoage,
darteioase
Taieiarbadease,dease.
3. Am o cofe grase,grasd
Strecoardapa prinplase.
4. Cu mdnail lin
gii dau cu piciorul,
3.
El muscddln plin
4.
Cu guraogorul!
5. Degi-islabe,nu se-ndoaie
9i cu dinliistrangepaie.

6. O fetildjucdugd,
Mereugadedupeuge.
Numaicande invitate
Facecameracurata.
A

Am vorbitcu Dedurea.
Totacolo
undeobignuiam
seo cautdeataliaani...Mdagtepta
impodobitd
9i fremdtandca de fiecaredata,de emoliareintalnirii.
insd pulinaltfel;de parcecevase intamplase
intretimp.Ca gi cumar fi
vrutse macertesauimispuneacde vinameadace...
9i atunciaminteles.
preamultsingure
qioamenii
O lesasem
reiimiluasere
locul...
Floriuscate
gipretutindeni,
saucelcatein picioare...
crengiruptesaudesfrunzite
foarte,
foartemultgunoi.Conserve,
ambalaje,
bidoane
de plastic...
EratristeD5durea...
Prietena
mea aproapeca plangea...Mi-a
povestitatunci gi cum ii tdiaserd
copacii,cum ii omoraserd
gazele,
cum i-au stdcattot ceea ce s-ar fi
pututstrica...PaneSi izvorul...
Da,
izvorul,firicelulacelade apecarese
printrebulgerii
strecura
susurand
de
pdmantgi ierburi,din carebeusem
de atdteaori...gi ldngdcare adormisem
povegti.Care mA
ascultand
legenasesaumeincantasecu recoarealu;.
ZeceaaToapesleit,sufocat,alunecandcu greu printrehartii,resturi
de hranasau pahare,printremultealte lucruriDarasilesau uitatede
excursionigti.
Am alergatintr-unsufletpaneacase.Nu gtiuin cat timp am fost iar
inapoi...
Zecide piceturi
de transpiratie
pefata,pe gat...
mi se prelingeau
Darnu conla.Pidureatrebuiasalvatd!
l-amadusgi pe ceilaltiprieteni
ai
mei...Am udatflorile,amadunatgunoaiele,
amstranscrengile
gifrunzele
plantat
uscate.Am
copecei9i plantenoi, am curAtatapeleizvoruluigi
malurilelui. Pddureaera din noufericitegi parceimi c6ntaprinfrunze
gi prin pisiri: despredragosteade natura9i prietenie,despreajutorgi
solidaritate,
despretinerete
despreomenie,
despre...
9i despreoptimism,

1. Eu spungregit,spunetu bine!

Copiiisuntindasa,in pauza.Servescgustarea
giaruncdambalajele
pe jos" Ce este de fecul?

Mai multicopiisuntin excursiein peduregi servescmasa.La plecare


lasd aruncateprin iarbd: hartiigi resturide mancare.in p6r6utdin
apropierea
loculuiundeau popositaruncesticleledin careau bautaDa
sau suc. Ce este de fecut?
Nigtecopiiau in dase un coltviu cu plante.planteleau inceputsa se
ofileasce-Ce este de fdcut?

2. Da sauNu?
Lovescanimalelemici.(DAINO
Nu scrijelesccopacii.
IDA]NO
imi scriunumelepe ziduri.lDAlN0 Numdagdtde copaciitineri.lDA-lNO

Mdjoc cufocul.lbTTN0

Nurupflorile.IDAINO

pdsdretetor.lGlNUl
Striccuiburile
Nuarunctaintamplare
gunoiul
din

case(bAlNO
3. Descoper5
faptelecareintristeazaparcul!Coloreazdimaginea.

A1

de Marcela Peneg

E o fiinla9i copacul
gingage
fepturd,
$i floarea,
O doaredacdviispredansa
Cu ne-ntelegere
gi ur5.
Se sperieadancpddurea
Vuindde teamaunuifoc.
Nute grdbis-arunci
gunoaie!
Respectd
Recareloc!

CemAndru
cantdDeserele!
De ce sd le ucizi?Se ooate?
Ascu[e-legi le-ntelege!
Prietenetu le socoate.
$i apa curgeunduioasa
E limpedeca o vioare,
Privindin ea te oglindegte
9i fapta singurili mdsoard.
Prietendne e natura,
Pddurea,cristalineape,
Se ?idescoperimfdptura,
Sa o iubim,sa-ifim aproape!

1. Completeaza:
Pomiifructiferi
suntplante

.........de cdtieom.

A nim ale lcea r e. . . . . . . . . . . . . . . . . ................


p e la n g eca sa
9i s unt in g r i j i t ed e . . . . . . . . . . . . . ....................
se n u m e sca n im a le

O m ulc ult i v e

.....g t cr e g te..............................
p e n tr u
. . . . . . . .p.e c a r ele a r ed e la e le .

O m uls eh r d n e g tceu l e g u m e. ,. .............................


o b lin u te
9 icu p r o d u se
de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Numegtecel putintrei plantegi trei animalepe carele obseryiin imagine.

3. Fd cunogtinlacu naturainconjuratoare,ghicind!
Poarte-nsoateo cetate
$i din ea doar capulscoate!
O surcicdargintie
Numa-napa gadevie!
Am in curte un stejar
Cu varf roguca de jar

Are barbe,nu-ibarbat,
E gata de cocolat
Un dovleacpe patrubete,
Gemegunca
in cotete!
................
Bucihia de la stane
Nede miel,laptegi ldndl
Toarcelelea-ncetigor,

Ferefurcegifuior.
4. Coloreazefolosindcodul:a = verde, b = albastru,c = galben.

L incercuiegterespunsulcorect:
1. Cineesteun bun gospodar
fdc6ndu-9i
din timp provizii
pentruiarnd?
a) ariciul;
b) veverila;
c) ciocenitoarea;
d) cucul.

2. lnaintede a perasi!ara,familiite
de berze:
a) fac antrenamentede zbor;
b) admirepeisajuttoamnei;
c) ele nu pdresesclara pe
timpuliernii.

3. Canguriitreiescdoarin:
a) America;
b) Australia;
c) Africa.

4. Femelacucului:

5. Nufdrulcregte:
a) in gradind;
b) in ghiveci;
cl pe munte;
d) pe ape.

6. Florilese usucadicd nu au:


a) lumind;
b) muzice;
c) fructe;
d) vdnt.

a) igi clocegte ouele;

b) le depuneln cuiburilealtor

peseri;
c) nufaceoua.

7. Vacilepascin:
al cireade;
b) turmd;
c) stol;
d) haitd.
ll. Recunoagte
animalul!
1. Esteanimalselbatic,carnivor,seamenecu un caine,iar blanagr-o
schimbe?nfuncliede anotimp.
2. Este animalsalbatic,cu trupul mare gi puternic,cu o blanAbrun

rogcategi cu coaddscurte.

3. Estecelmaimareanimalde pe pemant.
4. Unanimalputernic,
cu o coamebogateinjurulcapului.
5. Are 6 m inellime.
lll. Cine sunt cei mai mari de De pemant?
1. Cea mai mare Dasereeste

2. Cel mai mare carnivorterestrueste


regtein jur de 1000de kilograme.
$arpe l eu r i a g

.......gi cantd_

..... p o a tea ju n g ela ..............


m e tr i

g i a r e . . . . . . . . . . .k. .i l.o g r a m e .
lungim e
lV. lgienaeste importantdgi pentruanimale.Spunecum igi fac igiena
pisicile 9i cAinii!

A fost odate,pe vremeacand animaleledomesticeinlelegeaugraiul


omului,iar oameniiintelegeaulimba animalelor,un sdteancare avea
curteaplindde dobitoace.
Tr5iautoatein armonie,pandcandintr-o2i...
A navSlilporculGrohdildin ogradd,guiland:
- Venili,prieteni!De azi robianoastras-a sfargit!gef, eu voi fi! O merit!
in ajutora venit 9i nevasta,cu purceiidupd ea.
- Sigurcd tu trebuiesd fii gefutogrdzii!
Omul ne este datorvandutpentrucarnea
ce-oddm an de an...
Animaleleauzirdcuvantullui Groheild9i
s-augrebitspreograde,uneledupealtele.
intdi a venit berbeculCornatul,cu toate
turmalui de oi, miei,capre.
- Ba nu! Eu trebuiese fiu gefaici!Tu nu
insemninimicpe langenoi...
-Ai dreptate!Doarnoi ddm laptelecel maidulce9i mai gras.
- Darde ldndai uitat?zisecu nadufoaiaMioara.
- lar pe fralii mei ii taie in fiecarean de Pagte...
La scurttimp,sosipegindagaleboul,rumegandde furie...
Nu se ldsardagteptatenici rudelelui care venirese-i fie atSturi- gef eu voi fi! Sunt cel mai mare9i mai puternicdin curteaasta!De
slujit,am slujitdestul.Numaieu gtiucat am trasla plugpe ogorulomului.
- $i laptele,carnea?ii amintiveculaRucula.
- Aga-i,teticule,ca dacetu egtigef,omulnu mi maitaie?zisevilelugul.
Candauzi zarva,Pintenatul
alergdspre ogradamancandpamantut...
Se urcepe gard9i cucurige:
- Ati uitatde mine?Nu va superali,dar un SeftrebuiesA fie ca mine:
frumos9i destept.Aga ce am hoterat:iate-megef!

$tr

-Aga, a9a!Ce ve tot ldudali?Dalivoi ouecumva?serica arsegeina


Sulfina.

-Sau carnefragedegi sandtoasa?


nu se ldsenicigascaGaga.
- Sau pene,sau puf?Nuuuuu...
adiugd rataMaca.
Cend l-a auzitpe cocog,curcanulMdrgelatuln-a pututrebdasd nu-i
sounecateva...
- Auzi,vere!Te lasin pacedoarpentruce vineCraciunul
gi anulacesta
gi nu gtiuc se va alegede noi...
- Bine i-ai zis, berbate!se bagein vorbdcurcaCuca.
ln trapelegant,apdruMurgugi zise:
-Md aldturgi eu voue. Nu vreau nimic,decat sd_mivdd crescand
manzul,pe Floricel.lar de trasla cerule,nicinu vreause mai aud!
- Ai dreptate,dragulmeu!spuseiapa.
- Mealdturgieuvoue!setanguiUrechili.N-amalti famlliedecatpevoi...
Rex gi Pizzase cunogteaude mult.Au stat intr-ununghergi au ascultat
ceartaanimalelorNu le veneasd creadece auzeaugi vedeau.
- Ce zici de toate acestea?zise Rex.
- Miau!Miau!Mi-eruginepentruele.Stepanulne iubegtepe toti.Eu am
imbatranit"
Nu maisuntharnicdla prinsgoareci_
Omulnu m_aatungat.Me

lasasa-mi
odihnesc
oasele.
RdmAn
cuel.

- Nicieu nu me gandescsdJ perdsesc.l-amfostbunprietenmereu.


Geartanu se mai sfargea.Dornicesd punestipanirepe ograde,nici
nu au observat
ca Stapanul
sldleaascunsin spatelegarduluide multi
vreme: oam de cand a Inceput totul.

A agteptatel cat a agteptat.Apoi, rogu la faF de supdrare,a iesit din


ascunzatoare
gi s-a repezitin miloculanimalelor:
- Nu mai vreausi vd vad! Nerecunoscdtoarelor!
plecali!plecaliunde
vedeticu ochii!
Animaleles-auvezutnevoilesd plecedincurteaomului.Au luatdrumul
peduriidin spatelecasei,undeerausigurece vor gdsiadepostgi
hran6.
Se g6ndeauce acumsunt,in sfargit,libere...
Aici,in pedure,era binegi recoare.Animalelesereauin susde bucurie
pentrunoroculce dedusepesteele.
Oreletreceauincet,incet gi Grohdilefu primulcare se plansede foame
9i de sete.Unuldupealtul,dar maialescopiii,incepurdse simtdgoluldin
stomacai arsurasetei.
Veninoaptea.Steleleaprinsepe cer nu le tineaanimalelor
nicide cald,
de sete '
;lb[i"i
rre

Zgomoteleinfricogatoarecareveneaudin adenculDeduriinu le-aulesat


sa inchiddochiitoatd noaptea.
Pintenatulrupseprimultecerea:
- Grohdile,numaitu egtide vine...
- Aga-i!
- Ce ne lipseanouede ne-amrevoltat?
- Aveammancaredin belgug...
- g i apd. . .
- Trebuiesd ne intoarcemin ogradd,fralilor!
- Aga vom face!
- Aga-icd omulne iubea,mami?
- Sigur,dragulmeu!Cdndte-ainescuttu, omulnu s-a migcatde langa
mine.M-amangaiatgi m-aincurajat.

ffir
I t--'+s

rl f*-zL]l

**

- Teticule,te rogs6-micumperio maimutd.


- La ce-!itrebuie?
- Vreause vadcumse faceun om.
A

- imi potinumicincianimalecare
lraiescin Africa?
- Da.Patruelefanligi o girafe.
Alex rispunde la cunoagtereamediului.
- Eu am doud picioare.Unula fugit.Cate au ramas?
-Am vezut un crocodilcare n-a mancatde vreo
doi ani,se lauddRdducu_
- Nu se poate.Unde Fai vdzut?
- La muzeulde gtiinlelenaturii.
/.4

- Decevacadindesenulteu
arecincipicioare?
ilinlrcabapeGeorge
tatalsdu.
Pei,
nu-lidaiseamace al cincileae roatade rezerve?respundecopilul.
19

Care este cea mai folositoarepasere?intreabainvdtetorul.


Gdina.
De ce?
Pdi ea poatefi mancategi inaintede a se nagiegi dupi moarte.
Std la soarevulpeahoatd
9i gdinan-o Tnvald.
O convingecu sfiale,
Ce vrea hranavegetala.
Cine-ocrede,oare cine?
$ti!i voi, dragi copii,mai bine!

CUP RI NS

d bvStets0