Sunteți pe pagina 1din 50

/t

i EKEilI

by$tef30

,Acest caiettmiaparpine!

upioe{tedbuSt€f50

in acestspatiu lipse$tefotografia tasaudeseneaza chipultau!

-\li

Redacto.:Aline Pqtes DTP| Irina ceimbasu

Copright @200EAnmb

Anmii

p.irt

!.r,1 toatedreoturit€rezervaE sedtul$ciltl

ri

cod (x I833,s@tor4.

Prlnt s.r.L . Redacfh

;; 1"'f:;!'

Bi**$51

tel:(021)461.08.10/14ll5tfar (021) 461.08.@^9.

F mil:

rreprflMetrtur

o6c@editu'Mi6.ro:

oflice@mee.press.rc

1)46t .08.08.t2 l .).t6;

ie3hcerer ret: (02

fax:(02 I I4b1.08.09,Is: L-mait desfacee@edrruraatrrr.rc

I:qrtunla MEc.4prers hodihgs s.d.

tr*,^

9TYYYYY

Dragi gcolari,

ln clasaa ll-aestenevoiesd scrietimairepede decatinclasal,dartotagadefrumos.Deaceeavetiscrie, pecatesteposibil,cu,,fircontinuu",neintreruptadicdnu

vetiridicastilouldecatlasf6rgitulcuvdntului.Abiaatunci

vetiscrie 9i semnelecareinsotescliterele:d,a,i,i, j,g,t, t, x,z,A,Zg.a.

Suntdou5tresdturiimportantecarestaulabaza

trasariineintreruptea literelorgipecareleputetiexersa

latable,lainceputulfiecereioredecaligrafie:

1.

2.TTTTWtrTITTW

Primul sens este invers migceriiacelor de

ceasornic,pecAndaldoileainainteazdinsensulacelorde ceasornic. Unelelitereurmeazeprimulsens(e,u,i, l, b 9.a.), alteleurmeazdceldealdoileasens(m,n,s g.a.);sunt 9i literecarecombinAambelesensuri(c,a,o,d,v). Literele:e,I,b, j, r,v 9i majoritatealiterelormari,cu exceplialiterelor:B, q R,F,K,T,potfiscrisedintr-osingure trdsdturS,feredificulteti.

ZVYY

Pentrua inJelegemaibinecumsescriugicelelalte

lltere mici, urmdrili-lecu atentiein exemplelecare urmeazd.Maiint6iobservatimodelulde literd,a$acum

trebuiesd apareel scris iar in parcnteze, incercdmsd ,,desfacem"liteta,distanlandpuJin firul de traseullui, in

zonelede suprapunere,pentru a vedeamaiclarcdlitera estefdcutddintr-unsingurfir,carepeanumitepo4iuni se

poale,,du ce"sau,fntoarce,,pe acelagitraseu.

Exemplu:

tl

.c(,c), d(,a1.), t @), AU,),t b,

|

|

Y

fu),,e (o),,a 0t),I

'

:f:!

I

/l\

h (,h), tn(m), n

contrn

uusl

ta

mI

puul

rve

rfi

,,
f

itel

re

lm

cu

(t).

stm isi ngul

r

mll

7) cu

l/'

t, a

re(

'l

uvi

'\

rL vl,/ I

intul ul

uriI

nevo

vota

dea scriecufir

a(n).

lL),

,),

ap

)ar

,,invd

,,

vdle

m" scrisdintr-o

singurdtrdsdturd, inWA,htfU

blatpe anumiteporliuni, numaipenrru aooseryacetraseu

scrie acestcuvantcu un singur

urmam,pentru a

ii vomdesfacefiruldu_

rn:i/1tut,.a4ct/?/TL .

Litereleau frumuselea tor pe care trebuie s_o

respectem. Numaiastfelvomscrieagaincatseneolacd

noudgicelorcare citesc.

' ^

^

.^

- ^.

.^

\ ^

.4

a

^.

^

a.^a,.E"^a.^6.^ 4.^a.^^.-a.,

\

.a

^^.

.a.

.a*-^- ^4"

E.^

^^.

.a.

.a

^1

2 \

I

TVVVVVVVVYVVYVYV\

TvYVVVV

v vvvvvvvvr

^

^

^

^

^

.

.^.

.^.

.4.

a

E

^

\-^.--.

^

^

.l

^^

E

r

r

1

r

-!

.

yxt Y

TivvvvvvvvvYvYvY\

-:- :

-*32:7r,;:_4' _-A :

a.a

t

*

^

TYYV\7VVVVVVVVVVV\

vvvvvvvvv

vvvvv\

^^ ^4

I

.^l

7YV

!'VVVVVVVVYVVV\

Tvvvvvvvffi

\-^,-4,^A. ^4 ^

^

n

^a ^^ ^r ^^

.).

.L

i ^l ^a.^

I-^.-^.

^

-^ -

-

vvvvvvvvvvvvvvy

rE'.

rvvvv

vvvvvvwwv\

AA.A ^f.ff.r-I

r

^

-^.

-^ --

TVYYV

vvvv vvvvvvv

a.-^ a aua.-1".L

^

I.

^

.-^'l

I

. v vvvvvvvvvwwv!

.4 .^

^.

.a.

.a

.4 .4 .^.

.L

7YY

VVVVVVVVVVVVV'

v

v

vvvvv\

altaj\L thiaL"

17 Y

V

VV-VV

vvYvvvYvy

D

JTI,C,A

YttvvvvvvvvvvYv\

YttvvvvvvvvvvYv\

TYYYITIZVVYVVVYYVV\

z vvvY

31t':

r

I

lr-i

i:il,i,

--j---i-

1t

.A.A

^

ra.

_i_-f-' 1i

i :.-,iii i |lljj

.A. d

a.

.d

*

a'8

a'4.^6.^4

4

.4"4

.$A.e A.6

4

c.S-aa.

^

I

L

Tvvvv vvvvYYvYv\zv\

V

Y

\rYY.q9rY\f Y\rVXfl\r\PTfr

a-e.A

l ^a ^a

^a ^a a ^4 ^L^4 ^a ^e ^4 6 d.^^

A4lA.6.

l*e I,oO-Qt--aOS?

cqjuqa!,_Gzu_pfln_Card -

e. a.r.Er.^.

---.'-.--".-r*---,-

J

Pagi4ireTeruatedGErilor,corecl6rilor 5i allor€xerciliidescriere

a

^

*. ^a .a A aa^d^a.^a.^4.^6.^4.-*

L

'.

',.

'"

'

.

, '".1!,^

1

.,^

,

'.

'

'" "

!A.*.^*.^*'4

a

a.8

r

r

.^.

.^. -

z rryr Ir

Y

"{r Y

xr

\r

Y

rYr "ry Y

\r

Y\Erv\

7 vvvvYvvvvv

vv-v y

{h

uplqaded

lillrililiililillruilil