Sunteți pe pagina 1din 50

/t

i EKEilI
by$tef30

,Acestcaiettmiaparpine!

upioe{ted
buStf50
in acestspatiu
lipse$te
fotografia
ta saudeseneaza
chipultau!

-\li

Redacto.: Aline Pqtes


DTP| Irina ceimbasu
Copright @200EAnmb p.irt !.r,1 toatedreoturitrezervaE
Anmii Prlnt s.r.L . Redacfh ri sedtul $ciltl

Bi**$51 ;; 1"'f:;!'

(xI833,
cod
s@tor
4.

tel:(021)461.08.10/14ll
5tfar (021)461.08.@^9.

F mil: o6c@editu'Mi6.ro:
oflice@mee.press.rc
rreprflMetrtur ie3hcerer ret: (02 1) 46 t .08.08.t 2 l .).t 6;

fax: (02I I 4b 1.08.09,


I s: L-mait desfacee@edrruraatrrr.rc
I:qrtun la MEc.4prershodihgs s.d.

tr*,^

9TYYYYY
Dragi gcolari,
ln clasaa ll-a estenevoiesd scrietimai repede
Deaceeavetiscrie,
decatinclasal, dartotagadefrumos.
pe cat esteposibil,cu ,,fircontinuu",
neintrerupt
adicdnu
cuvdntului.
Abiaatunci
vetiridicastilouldecatla sf6rgitul
literele:
d, a, i,i, j, g,t, t,
vetiscrie9isemnele
careinsotesc
x , z,A ,Z g. a.
importante
carestaula baza
Suntdou5tresdturi
gi pecarele putetiexersa
a literelor
trasarii
neintrerupte
fiecerei
oredecaligrafie:
la table,la inceputul
1.

2.TTTTWtrTITTW
Primul sens este invers migceriiacelor de
pe cAndal doileainainteazd
in sensulacelorde
ceasornic,
ceasornic.
Unelelitereurmeazeprimulsens(e, u, i, l, b 9.a.),
alteleurmeazdcel de al doileasens(m, n, s g.a.);sunt9i
literecarecombinA
ambelesensuri(c,a,o, d,v).
literelormari,cu
Literele:
e, I, b,j, r,v 9i majoritatea
B, q R, F,K,T,potfi scrisedintr-osingure
exceplialiterelor:
feredificulteti.
trdsdturS,

ZVYY

Pentrua inJelege
maibinecumse scriugi celelalte
lltere mici, urmdrili-lecu atentie in exemplelecare
urmeazd.Mai int6iobservatimodelulde literd,a$a cum
trebuiesd apare el scris iar in parcnteze,incercdm
sd
,,desfacem"liteta, distanlandpuJinfirul de traseullui, in
zonelede suprapunere,
pentrua vedeamaiclarcd litera
estefdcutddintr-unsingurfir,carepe anumitepo4iuni
se
poale,,du
ce"sau,fntoarce,,pe acelagitraseu.
Exemplu:

(,c),
.c
d (,a1.),
A U,),t b,
:f:!
t
@),
I /l\
|
|
Y
'

h (,h),tn (m),n fu),,e(o),,a0t),I (t).


pu
tlmI
ulrve stm
mllisingul
uriInevo
votade a scriecu fir
l/' 'l
contrn
uus l itelre
f t,a rL lL), a(n).
rfi r
,,

ta

7)

'\

vl,/

,),

cul m ap)ar
re (cu
uviintul
ul ,,
vdlem" scrisdintr-o
,,invd

singurdtrdsdturd,
inWA,htfU
ii vomdesfacefiruldu_
blatpeanumite
porliuni,
numaipenrru
a ooserya
cetraseu
urmam,pentrua scrie acest cuvantcu un singur

rn:i/1tut,.a4ct/?/TL
.
Litereleau frumuseleator pe care trebuie
s_o
respectem.
Numaiastfelvom scrieagaincatse ne
olacd
noudgicelorcarecitesc.

a.^a,.E"^a.^6. 4.^a.^^.-a.,r

2..

T V V VV V V V V Y V V Y V Y V \

TvY VV VV

v'vvvvvvvvr

yxt'Y

Ti v v v vvvvvvYvYvY\

-:- :__

-*32:7r,;:_4' _-A :

TY Y V\ 7V V V V V VVVVVV\

Ttvvvvvvvvv

vvvvv\

.^l

7YV

! ' V V V VVVVVYVVV\

Tv vvv v v v f f i

\-^,-4,^A.

.). .L .). .

i,^l,^a.^

vvvvvvvvvvvvvvy

rE ' .

rvvvv

vvvvvvwwv\

TVYYV

vvvv'vvvvvvv'

^ I.

.-^'l

. v vv v v v v v v v w w v !

7YY

V V V V V VVVVVVVV'

v v vvvvv\

altaj\L thiaL"

17 Y

V V -V V

vvYvvvYvy

D
JTI,C,A

YttvvvvvvvvvvYv\

T Y YYI TIZVVY V V V Y Y V V \

z vvvY

--j---i-

r..lr-iI
31t':

i:il,i,

1t

1i
_i_-f-'

i :.-,iii i |lljj

Tvvvv'vvvvYYvYv\zv\

Z V Y \rYY.q9rY\f"Y\rVXfl\r\PTfr

l*e I,oO-Qt--aOS?.._

cqjuqa!,_Gzu_pfln_Card
-

---.'-.--".-r*---,-..__.J

descriere
dGErilor,
corecl6rilor
Pagi4ireTeruate
5iallorxercilii

L '. ',. '" '

, '".1!,^..1

.,^.., '.

z rryrIr Y "{r Y xr \r Y rYr "ry Y \r Y\Erv\

7 'vvvvYv v v v v

vv-v'y

{h
uplqaded

lillrililiililillruilil