Sunteți pe pagina 1din 154

| | \ | - . \ .

_ ,I
r
j-llll \ l l ' . ' , t \
-l J ) -)L)

:) )

l-l _f!_i|\_ll_J
__)_

.,J

r
\
t
\
l
l
t
.
li\
r
l
I
) | 'J J-l-r-\l
-)

Ai:

-l-r-\

SofiaDobra
Mariana
Mogos
Carmen
Ciobanu

LimboSi literoturo
romdnd
closoo II-o
Competentegi performant6

SE
THE{

uploaded
nv$is{50

Lucrareaestein conformitatecu progama $colfi, de limba Siliteraturarcmani Aprobatiiprin


Ordinul Ministrului Educaliei,Cercetarii$i Tineretuluiff. 4686/05.08.2003.

Editor:CelinVlasie
DTP: StelianBigan
Ilustatii: Silvia Mitrea
Copertacolecliei: Ionul Brottianu

D$crierea CIP a Bibliotecii NNlionrle a o Romeniei


DOBR{, SOFIA
Limbi fi literatura rcmani: comptenfe$i perform{nfi;
clasaa II-r | / SofiaDobra,MarianaMogoi, CarmenCiobanu.- Pitegi I Paralela45,
2011
rsBN 978-973-47-1239-7
I. Mogos.Madana
II. Ciobanq Carmen
372.11

Conhibutia autoarelor la elaborarealucrdrii


. SoffaDobra: unitAtrile3 0i 6, rcap dar ti evalusrela unitetes 4, evaluarunitatea 5, rcapitulAr finale;
. Mariane Mocor: unitdtile 4 qi 5i
. Carmen Ciobanu: unitatile 1si 2.

cotvtENzt-caRTEApRtNpogTA
EDITURA
PARALELA4s
jud.Atge9,cod 110174 slr.Fr4iicote$li130
Plte9ti,
fel,llax: 024a214 5?3, 0248631439i 0248631 492
Tel.:
0753O40444
0721247918.
E-mail:
comenzi@editurapaEtta4s.ro
saL'accesali
M..lituraparatota45.ro

Tiperit la c. Canale& C., Bucuretti

Cop)dghtC' Editua Paralela45,2011


Prezentalucrarefolosegtedenumid ce constituiemArciiDregistate,
iar conlinutul esteprotejatde legislaliaprivind &eptul de proprietateintelectuala.

cuvANT-iwRtrurr
yol]tmJdlLinba gi literatura rcmenA,Competente petformarii esteun auxiliar
9i
conceputpeotu a sprijini intreagaactivitatea elevilor, a cadrclor didactice,daxsi a
parintilor. Respectandprogmna $colarain vigoare, lucmxeaestestructuratdin fase
unitAFcarccuprindtoatecontinutudleprevdzutein prcgramapentruclasaa II-a.
Avand spatii liniate, auxiliarul poate substitui caietul de curat, micaorAndefortul elevilor in efectuareatemelorpentu acasAfi permitandinvAFtodlor sAma(easca
numArulde exercitii rezolvate.De asemenea,
erista exercitii calepot fi facutein clasd,
individual, ln percchi sauin grup, favorizandinvaFxeapdn cooperare.Sarcinile de
lucru sunt colcepute de la simplu la complex,unelevizind temaunei lectii qi altele,
cele de la rubricaRecapjtda.e, continuturile din inreaga uitate. Sunt inclusein lu
crare$i exercitii de recapitularefinala caxeauin vederccontinuturile din tot anul de
$colaritate.
Pentruinbunatafrea lecturii cursive qi expresive,am inclus in volum mai multe
textelitemre qinonliterale.in general,texteleliterarc suntprelucmtepentrua uqwareceptareaacestomde cdtrecopii, umlarindu-seelirninareadificultA{ilor lexicale.Textele nonliterareapropieelevii de realitalile contempomne,ajutandu-isddobdndeasca
o bunacompetentdde comunicarcin viata rcala.
Un scopimpofiant al acesteilucrdri estgdepdndercacorcctaa scdsului,procesdificil pentruaceastA
varsta.Pentsuaceasta,am conceputun proiect de scilerc,Copacul
c-lasei,ce seva derulade la inceputulanului scolarpanein hna mai, lncheindu-secu
un concurs.Elevii trebuiesAscaiedupddictarepatru zile pe saptdrnana,
doudcu lnvAtAtorul$i douAcu membdi familiei. Textelepenaudictaxesutt propuseAft-un capitol
sepant, la sfar$itullucdrii, fiind bine ca elevii si aibaun caiet specialpentru aceste
exercitii, pentruca astfelsepoateurmari evolutia1ormai u$or.
La sfal$it de unitate, am propuscateun model de test sumativcaxetrebuierezolvat pe o foaie separatd.
La fiecareevaluaxe,se dicteazAun text carese gase$te
la

sfirtitul lucrerii, la capitolul textelorpenhu dictare,fiind scriscu bold. Celelaltesar_


cini ale testului auin vederecontinuturile din unitatearcspectivd.Gdlele de evaluarg
se afla la sfargitul lucririi.
Lucrareasedistinge$i prin calitateagiaficd si qomaticd,incluzAndmulie desenesr
fotogrufii carefac lnvatarcamai plAcute.
Le dorim elevilor sAtransformecu ajutorul acestuivolum invaFrca scrisuluigi ci_
titului lntr-o Dlacete.
Au[oarcle

UNITATEA 1
L I T E R E . C U V IN TE.T EXT E.CART I
a

Alfabetul. Textul. Cartea. fitlul. Autorul


o Cuvantul. Cuvintele cu sensaseminetor, Cuvintele cu sensopus
O Identificarea unui obiect

Limbdrom6nd-

Alfobetul (octuolizore)

TU

t-

I . Unegte
literelb
in ordinealfabe- 3. Oinpal6ria
magicianutui
aujerit
tic6ti descoper;
o vedetda spectaco- literevii.Deseneaz6
inci unagiscrie_le
luluidecirc.Coloreazi
desenul
oblinut. in ordine
alfabetica.

|-

L.

J,1
):r

YrY
.r.-

z-p.
.S

.C

\-_-.4c

'(,/r,

4. Scrie,
pespaliulliniat,cateun
cuv6nt
cares6inceapd
cufiecare
dintre
litereie
datemaijos,
A. b. v .

.T

P. d

2. ldentific;literele
din imaginea
jos.
demai Scrie-le
apoiin ordinealfabeticS.

tg,

5. Ordoneazd
alfabetic
cuvintele
demaijos,
scriind,
in casete,
numerele
corespunzetoare.
rouA Ll zidar I I
b et L_.1masinaLl
castelE drum !
balet I
nor
I

avion tr
coco$ n
nuci tl
televizorf

Limbbromand
6. Scrienumelecopiilorinordinealfabeticd,
pespaliulde maijos.

IU

t]-

Cosmin

Aurora

Claudiu

Anca

z
)

numaimerele
cuvintele
]nordinealfabeticd.
7 . coloreaze
oecaresuntscrise

c6teo comunicare
in caretoatecwintele
sEinceapd
cuaceeapi
liter6,
ca
8. Scrie
in exemolul
dat.
M Nlaria mandncamure mari.

D
P
A

Limbdrom6nd-

Cuvdntu

|r,
F

I . Scriecuvintele
cititedefiecare
melc,in spatriul
dat,1in6nd
contdedireclia
in caresedeplaseazd.

jH

zero
parc
gard
rama
ro$u

z
)

2. Descoper;,
color6nd
dupi model,
in releaua
demaiJos,
cuvintele
carede_
numesc
animalele
desenate.

wffi
v

L
T

L
P

E
B

K
L

D
E

A
L

M
I

C
I

{:3/

E
E

E
B

D
H

T
D

P
T

p@

Dr=tW
('{'

&"

Limbdromdnd

3. Formeaze
catmaimultecuvinte
dinliterele
demaijos,firEsdlerepeti
in
acelati
g6site
cuvent.
pespaliulliniatdemaijos.
Scrie
cuvintele
a . c. m. r. O. v. i. p. e. u. a

IU

1{

z
primaliterea cuvantelor
4. Lucreaza
in grupde4 - 6 colegi.
Schimba
demai
joscasdscriicetmaimultecuvinte
noi,cain exemplul
dat.
voi

doi -' noi- moi

roi

soi

car
mar
casa
din imaginile
Apoi,alcdtude maijosTncasete.
3. Scrienumeleanimalelor
ln carecuvintele
scrise
sEaibi alt sens.
ieitecateo comunicare

Limbdromdnd-

u,
F

fH

Cuvintelecu sensosemdndtor
1 . Scrie,
pespatriul
liniat,cAteun cuv6nt
cuinlelesasemdnbtor
pentrucu:
vintele
dintextuldemaijos.
NiciodatdLizucanu vdzuselunaagadeaproapeqi agadelurfnoasATeamai se furiqi ugor in suflet. Cu toaie ca, sprerisirit, lumina
cre$teain padureo umbrdtainici qi deasiseintindea,izvoriinddin vii
gi cotloanenecunoscule,

Mihail Sadoveanu- D umbnve mimnata

. Iuminoasi

. p^dare

. teama

. tainicd

. sefwisd

. cotloane

2. Unegte,
printr-o
linie,fiecare
borcan
demierecufloarea
potrivit6
pecare
segese$te
uncuvant
cuinleles
asemindtor.
":[

}\

cadou

Limbd
romana

pentruc; au uninlelesdiferitfali
3. Taiecuvintele
carenu sepotrivesc,
deceledinseriile
datemaijos.
a. supirare . necaz. mAhnire. veselie . necajire
b. fioros . groaznic. murdar. ingrozitor . infioritor
c.amerge. asedeplasa.aumbla. astribate. a colinda
inleles
4. Completeazd
schema
de maijos,scriind
cateun cuvantcu acelati
Dentru
celealSturate.

l. mfuat

3. furtuna
4. neobignuit
5. cenu$iu
6. curaj

l t!riI

'r

bun din comunicarile


de maijos cu unuldintre
cuvantul
5. lnlocuieSte
urmitoarelecuvinte: gusfo' in,tebgebr,pregdtit.

. Andrei e bun cu colegii lui.


. Tomrldeciocolataa fostbut.

F
F
H

z
)

2. posomoreali

. Dan e bun la limba romAna.

UJ

LecturE

u,
F

F
H

z
)

Textul
I . Citepte
fragmentul
demar1os.
Baianl ti zmeul de h6rtie au zburatpestemdri qi
liri 9i au ajunspe un vdrf de munte.Linistea a fost
spartadeun tunet.Toati intindereadin jur a fost zgu_
duiti. Din adanculmuntelui a iegitmareqi geoaie o
carte de piatrd. Era CarteapAmantului,iar filele ei
eraucdtmuntele.Coperteledepiafra s-auumit, descoperindintdiapagina.
Firi si mai steape gdnduri,baianrla saritpe fila depiatra,dm n_i p'ont
.
citi nimic, cacisloveleeraupreamari.
S-a agatatatuncide coadfzmeului Si,din vAzduh,a citit pe nerisuflate
BasmeleOmului, scrisecu litere de piatrd pe filele imensei'cA4i.i";"ri,
carteas-ainchis gi a cobordtin adAnculpimAntului.
vladimin Col'|. _ Carteade oiatre

2. tndice
loculundeajungberatul
gizmeuldeh6rtie.

3. Precizeaza
ceaparedinmunte.ce te surprinde
laaceast;
aparitie?

.1. Bifeaza
rispunsurile
adev6rare.
! Baiatul nu citegtece sescriepe fild, fiindci nu cunoagte
literele.
n Biiahrl nu cite$tece sescriepe fila, fiindci este."riri
i" ati fi_Ua.
n Bbiatul nu cite$tece sescriepe fili, fiindca fitereleeraupr"a
*ari.

Lecturd

IE

in textulde la exerciliul
5. SubliniazS,
l, titlulca4iiapirutedin munte.

UJ

felulin careb6iatula reutitsdciteasca


6. Explicd
titlulce4ii.

:<
:F

z
in p;trat,dincatecomunicari
estealcetuittextuldat. f
7. Scrie,

demaijoscareformeaz;untextseriadecomunicari
8. lncercuie5te
fata privea valurile mlTii. Ea ffecea
a. V0ntul leganacorabiadio
"q*
grlbiti pe stradaintunecataIn brazi cdntaupasari.
b. Demult,intr-o irnpirigie, locuiaun leu mare$i fioros.Toateanimalele
pidurii vorbeaudespreel cu teama.Caietul costi doi lei. Chiar si
Vrljitoarea Alba femura cdndauzeaiacnetul leului.
c. Lui Andrei ii place foartemult circul. Bunicul i-a promis cd vor
mergela spectacolulde sAmbiti. De-abia aqtepti sdvadi acrobatii
gi clovnii. Dresurade lei gi tigri i separemomentul cel mai frum.os
al spectacolului.
demaijos,cuo linieorizontalS
cutextele
faralegeture
9 . Taiecomunicarea
a. Ieri am fost la pldure cu priefenii mei.
Temade la matematicaa fost u$oara Am
cules multe ciuperci si fructe de pidure.
Ne-amintors cu cogurilepline.
b. Jucdria preferatd a Anei era din plu;.
Delfinul nu estepegte.Avea bldnila maro,
moale gi pufoasa.Ai.fi crezut ca e un
purcelug,dacl n-ar fi avut urechile mici
$i rotunde.

Lecturd

Corteo

UJ

I . Scrie,
pefiecare
dintrepetalele
florii,cuvinte
careaulegituricucartea

F
H

z
f,

2 . Cite5te
poezia
demaijos
Da. Carteaa fost un copacprima oari.
in zori, taiebrii copaculdo^boara.
Fabrica,uite, preschimbitulpina
in foile astea,subtiri ca lumiira.
Hdrtiafoqneqte,
vorbeSte,
Sopte$te,
Cuvinte_fumicisestrecoarahoteste.
Nu dormscriitoriinoapteaintreaga.
pe tipografi sudoareaalearsd.
Oh, caneaisi areun miezc-ade frasa!
Caochiidin capo pazesc
gi mi-e draga.
Gdgore\4eru _ Cun seface o carte

3. Subliniazb
toatecuvintele
careau legdturd
cu cartea
in poeziade la exer_

cjtriul
2.

4. Completeaz;,
peo coalddehertie,
comunicarea
demaijos,i realizeazd
un desen
potrivit.
Desemnali
un colegs; fac6o expozilie
fu i,_lcrarite
voastre.
Alegelt
prinvotprimele
produse.
cinci
. Pentrumine,caxtea
inseamna.. .

Lecturd
E.

9. Completeaz,i,
in casetele
demaijos,
denumirile
elementelor
componente
aleunerc64i.

Lu
F
F
H

z
)

dinstenga.
in coloana
demaijos,cesedefine5te
in dreptunghiurile
6 . Scrie,
. Fataunei file.
. Locul deundepoti cumparacadi.
. Locul de undepoti irnprumutaca{i.
cand
pecaresuntscrise
cetrebuierespectate
regulile
baloanele
7 . Coloreaze
citettio carte.
/

f)o

(".t*
T*

Lecturd

IU

l-

Titlul. Autorul
1 . Citegte,cu atenlie,textulde maijos.
Aeroplanul

F
H

Spreapusuldejdraticl
Cu livezi scbldate-naur,
Trece-rinnout singuratic
Alb gi rnarecAtun taur.

Iar in urmalui s-abate,


Gata-gaasAl ajunga,
Un 16nJar
cu coadalungd
$i cu aripi nemigcate.
Cregte-nasfinlit pojarulr.
Dealurile staus-adoarmd.
Norul tace,dar tanFrul
Umple linisteade larma...

2. tndica
autorul
textului
d e I ae xe r ciliu1l.

J. Gaseste
uncuvent
cuacelatisenspentrucuvintele
dintextuldat,scrise
maijos.
. s-abate
1jantic

. IarmA

Etdmaddde ca6uni cffe ard,jar.


' pojarul, (aici) indica lumina ro$iea anugulur.

Lecturb
.l

ce segese9te
in asfinlitpe cer.
- Precizeazd

TU

tF

luiGeorge
Topirceanu.
5. fxplic;titlultextului

z
)

colecutreicolegi.
Discutali
in grupdimpreund
6. Lucreaz;
5irecomandali
Indicali
titlulii augilordeclasio povestire
cititdcarevi s-apirut interesante.
torulpovestirii.
cuo lineautorut
detextedemaijos.Subliniazi
fragmentele
7. CiteSte
;t cu
doualiniititlul.
a. in cutiacuptrla'riivechi,staun ursdecatifea-Daci nu eragalbencafloael arfi fostfiorosgipodulinhegarfi tremuatdefricalui' Aveam
rea-soarelui,
in pod: doi berbecinipArlili, trei vaci fhri picioare9i un armasarcarestain
pod,flindci eradelemngi vopsitcu pensulaverde.
TudorAryhezi-Ilold

b. intr-o zi, amadusla $coalicolectiadetimbre.La plecare,


n-am mai gisit lupa. Am cautat-opestetot $i eu, $i StanicA.
am vazutlupain buzunarullui.
CAnda umblatsubcatedaa"
Mlcea Sendmbreanu Pecuve ca aln gasil-o

cat
peo foaie,in doueminute,
cuunaltelev.Scriefi,
Tnpereche
8. Lucreaz;
o culoare.
caredenume5te
in careapareun cuvant
maimultetitluridebasme
perechii
celemaimultetitluri.
caregdseSte
Da-Iiunpremiu

_
comunicore

u,
F

tH

z
f

Idenfificoreounuiobiect
I . Citepte
fragmentul
demaijos.

dt,

Din cisufa lui de humA


A iegit un greierug,
Negru,mic, muiat in tug
$i pe-aripipudratcu brumd:
- Cri, cri, cri,
ToarnA gri,
Nu credeamc-o s6mai vii..,
GeorgeToptucaanu
- Baladaunuipie,t mic

2. subliniazA
fragmentul
detextln careseprezintd
Tnfdli$area
greierelui.

3. Scrie,
ln spaliul
dat,cetedou6lnsupiri
potrivite
pentru
obiectele
ilustrate
ln imaginile
demaijos.

4. tdentificd
obiectere
definite
maijos.scrie-re
denumirea
in casera
corespunzatoa
re.

a. Se gasestein clasa,eslede culoareneagrasau


u.Id.^. * forma dreprunghiulara.segtergede"s.
b- StAin ghiozdan,estealungit,coloratjfolosegtela
scrisgi nu aremind.
in baie,foloseqtela igienapersonall
. c. Segaseste
$i absoarbe
aoa.

Comunicore
de maijoscu definiliilepotrivite.
5. Un"it" imaginile
{

. animalsalbaticdin tara
noastra;
. trtrieqtein pidure;
. mindncd jir, ghinda,
fructe;
. atacaturmelede oi.

esteun fruct;
megustacrigor;
cre$tein livadi;

h\

animaldomestic;
nu-i placeapa;
vdneazdgoareci;
estefoartecurioasa.

.@

. poatefi galbensauro$u.

F
H

|r|

. esteun fruct dulcesi


parfumat;
. cregteln grddinl;
. estede culoarero$ie.

pecaiet,
debanc5.
unobiect,
fbri s6-lariticolegului
Deseneaz6,
6. JoacS-te!
pun8nd
formi,culntreb6ri
despre
ceaidesenat,
Acesta
vatrebuisi ghiceasci
apoi,
dec8tprindasaunu.Schimbafi,
NuaivoiesErbspunzi
loare,
lntrebuinlare.
intrevoi.
rolurile
referinuncolegdinclas6,
pecaiet,treicomunic6ri
despre
7. eingotScrie,
Citette-le
obiceiurile
lui,fird s6-ispuinumele,
lmbrScdmintea,
du-tela,figura,
cecolegestevorba
carevaghicidespre
C65tigb
copilul
in fatra
clasei.
colegilor
demaijos.Cite5te
in spaliul
unanimal
8. Descrie
5ieisdl ghiceascd

Limbdrom6nd-

Cuvintelecu sensopus

|r,
F

I . G;seste
ceteuncuvant
cuinleles
opuspentrucuvintele
scoase
dinte)ftu
demaiios.

$i, deodata,dinspredealuri
Sedesprindelarg un zvon
Depaftat$i monoton,
Ca un murmw lung de ape
Revaisatepestemaluri . . .
Cre$te-nlunca,mai aproape,
Umple viile vecine
De rasunetmare . . .
Yine ...

z
)

GeorgeTopirceanu- Acce]et-an1

. depixat

. cre$te

. lung

. mare

2. Coloreaze,in
careul
demajjos,peorizontald
gipeverticalb,
perechi
de
cuvinte
cusensopus,dupdexemplul
poli
dat.
folosicutoriJii.,it" pentrufie_
carepereche.
v

E : nrc:

R
T

E
L

R
E

M
A
H
N

E
D
E

v c

R
C
D
G

T
A

I
E

R
T

A T

A
P

A T

II

A
B

F
E

U
T
I

.I

T
N

U
R
I
E

B
I

D
I

c
o

s
T

L
C

z o
I

::I'1'

p66ff6[

!i6[i

cu celecareauinleles
dincoloana
dindreapta
cu o liniecuvintele
3. UneSte
dinstanga.
opus,dincoloana

. lent
. ghinion
. minciuni
. bun
. mrudar

. Crlat

. rAu
. rapid
. noroc
. adevAr

UJ

l-

dat.
demaijos,dupdmodelul
tabelul
4. Completeazd

CuYinte date
alluc

pneten

du$man

trist
a vorbi
gras

cuvinin caresuntscrise
demaijos,curotu,spaliile
ln desenul
6. Coloreaz6,
cusensopus
in careaparcuvinte
spaliile
sensFicualbastru,
telecuacelaii

Recopitulore
{

u,
F

F
H

z
)

Recopitulore
I . Citeste
fragmentul
de maijos:

Demult,demult,darnu preatarc
Demult, in lumeaastamare
Trdiainf-o pidure deasi
O broasca
falnica.lestoasa.
Era-mbracata-n
hainagroasa,
De os,9i haina-ieracasi.
$i cemai casd:un palat...
EugenJebeleanu_ Broascatestoasa

2. 5ubltniaza
titlultextului
delaexercitiul
1 cuo liniepinumele
autorului
cu
doudlinii.

3. scrie,
pespaliulliniat,in ordinealfabetici,
cuvintele
datemaijos.
pddwe. broascd. os. cas|. palat

4. Ordoneaz;
literele
din fiecarecutiepi scriele,pe spaliulliniat,pentrua
descoperi
cecadouseascunde
in rnterror.

I[

ps6qpiful6ps

demaijos.
fragmentul
numaifaguriiin care 7. Citeste
5. Coloreaz;
in ordinealfabeticS.
literele
suntaSezate

Buniculgi bunicaau lumealor. llJ

Cdndvrea,bunicasefacepitica, i* F
sd ,e,lg'h
buniculcapitannazdravan.Lumea
bunicii e plina de balaurispalaf pe , dinti gicuunghiilehiae. deprinticare f
k,l, m, n, o, p
min6nci legumele9i ciorbala prdnz. fl
Mamae ca un soaresi e grozav 7
d,n,o,p,q,r
sa ai un soarein casa,pe caresa-l =
sh"angi
in bra(ecfindte culci.
J
Candintre tatain cameranoasfta,
se facenoapteqi frig. El descoperd
intotdeaunacirlile de poveqti sub
cele de matematici, masinutelede
sub pemi $i ciocolata din gura lui
demaijos Cosmin,pecarefl doaremereubuna.
spaliile
6. Completeaza
care Dar vine mama, sufli in ceata$i
sSlbatice
deanimale
cu denumiri
tope$tegheata.h casaselumineaza
date.
culiterele
seinceapA
de ziuiSafii copil la pririntie nemaipomenitqi credca, de fapt, e ceamai
buni meserie!
AlexandmIoaahim- Butxci. . .

cuinleles
cateuncuvent
8. G;seste
pentrucuvintele
de mai
asemenator
jos.aflatein te)ftuldeIaexerciliul
7.

. grozav
. frig
. dercopeti
. intotdeauna
. mesede

UJ

Y . Scrie
c6teuncuvent
cuinleles
opuspentru
celedemaiios,aflate
in tex_
tuldelaexerciliul
7.

. piticA

. ]ntotdeauna

. plinA

. vine

, spahtl

. copil

10. Completeazi
tabelul
demaijos,folosind
cuvinte
cuinleles
aseminitor
pentru
cu
inteles
opus
ti
celedate.
Cuvinte cu acela4isens

Cuvintecu sensopus

mahnit
credincios
repede
,""-p

I 1 . Completeazb
careul
demaijos,
folosind
cuvinte
cuinleles
opuscelordate,

1.nevinovat
2. dezordonat
3. cobor
4. friguros

5. frumos
6. pitic
7. vorbirel
8. bun

Qsqspirulore

In

12 . n| c; t uie5te treicomu nic5r ipent r uf iec ar edint r eim agini|ed e


opus,caln mo- .:
cuinleles
treiperechi
decuvinte
comunic;ri
Folosette
in aceste
UJ
cuo linie.
deluldat.Subliniazd
cuvintele

F
H

z
)

. Vremeaesteurdti.

. Vremeaestefrumoasi.

demaijos.
derispunspentrucomunicirile
corecte
varianta
I 3 . gifeaza
CorectGrcgit

. Peprimacoperti a uneiclrti, sescriutitlul, autorulgi editura- tr


. Casi gtimundeamajunscu cititul, indoimcolfurilepaginilor' E
n
. O foaiearedoui Pagini.
. imprumutim cirti de la biblioteci 9i trebuiesale retuma'm' n
. Atunci cdndinvitlm, putemsasubliniempe cartece este
nn
mai important.

n
E
n
n

Evoluore

IU

z
)

Lucreazd
exerciliiter" ,n",,., :".t:aie

separatS.

1 . Scrre
dupEdictare.

demaijos.Subliniazd
cuo linienumele
.2. Cite'tefragmentul
autorului
tex_
tuluipicudoudliniititlul.
Am fost acasila Zina poveg:tor. Subhagfie1a
ei 6agica m-arnrostogolit
?ntimp, in Copilhrie.COtam statacolo,o Uifrrita alUa puioasa
m_aurma_
i
rit cu ochii ageri.o caprioarabtdnda..u ttana'rnoae
u ioriu*,.
p" *
-".*oJl"
fotoliu:C31a-ga1a
si pascdbasmele zburaudin
Za""r.Ci{elu9i,
ursulefi gijucfii demulte feluri au"are
ascultatpovesteadin spatelepoveptii.
Passionaxia
Stoicescu- pove teadin spatelepove$tii

3 . s.hirnb;ceteo liter5a cuvantului


tofca$ obtrji
treicuvinte
nor.

4. Scriecateun cuvantcuinlelesasem6n6tor
pentrumaglca,
cuminte,
povestea,
dintextulde la exercitiul
2.
5. Menlioneazi
cateun cuvantcu inlelesopuspentrumoale,
multe,
acolo.dintextulde la exercitiul
2.
6. Selecteazi
dintrecomunic6rile
demaijospeacelea
caretormeazb
un
text5itranscrie-le.
Vleryg estgfrumoasdgi va face multe drumejii. . pe
plali

N1
problem"
d";".;;;.
11gii. gtiusd-rezolv

eraumulli

. so"ul"il,oaro".u
put?re... Alexandrupleaci in.vacan@
"u
la munt". . f"p".ii?dn0ncd mor_
.
covi.

I$i va lua aparatulde fotosrafiat.

{b
',i

HKEhI

bvSld30
uploadd

UNITATEA ?
TEXT LITERAR
o
a

Textul literar. Poezia


Semnuldoua puncte.Folosireacuvintelor noi. Semnulintrebdrii. Semnul exclamarii
Alineatul. Componentelecomunicdrii dialogate. Formularea de intrebdri
pi rlspunsuri. Initierea, *mentinerea sauincheierea unui schimb verbal

w
{

UJ

.F
H
7
=
J

Lecturd

Textul tipErit
1 . Citepte
fragmentele
demaijos.
a. Uite, animalelenu mai stauin
cu5ti,deoarece
suntdomestice.
Adica
toatesuntanimalecivilizate.Agaca
e bine sanu va strdmbagi
la cai sau
sascoatetilimbala oi, cardddevoi.
Esteunanimalfoartefolositorvaca,
gi ce sufletbun are,sdLraca.
St vd mai spunci 9i purcelugiifo_
losescfoartemult sapun?Ei gtiu cu
totii mai bine decdtunii dintre voi,
canu te poti spa.la
cu noroi.
Toateoile pe care le vedeti dincoaceformeazao turma(Mirela,iar
ai ramasin urmal) $i oile lucreazi
lapte,br6nzi qi smintdni. Dar datoria lor de cipetenie e si ne deafla_
nele de 10n6.
Marin Sorescu_ Cuaortine peve anostnle

b. Demult, tare demult, seafla in


Domneain lara de piatra un imlume lara de Piatr6.Era intinsi, cu paiat uitat de timp gi o funpAriteasi,
cdmpiilucitoare,prin carenu curgea mai tinira ca el, dar tot incarunlita.
nimic,9icumunligalbeni.cu virfuri N-aveaucopii.
ascutite,pestecaxenoaptea,lumina Dar iati ci lntr-o
dimineap, pe
lunii seprelingeain ddretunsi.
cdndbatr6nulirnparatseaflain gra_
Apa vie, singurahranaa oarieoilo, dini, pazniculcocogat
veni spreel
din lara depiatri, (69neain izvoare cu pastimid giparcd
ascunz6nd
ceva:
mici, prin locuri tainicesauseaduna - Marite Imparate.
am gasit in
in lacuri strivezii, addnci.Uneori, gradinacasteluluio
fara cu ochii
curgeaal rauri ce fugeauspremare. negri gi pieleaaurie.
Silvia Kedm - Bulgirele depentint

lssfupfi
demaijos.
alerespunsurilor
corecte
2 . gifezevarintele

IU

a. Textul tipdrit sepoatea$ezain pagina:


. numaipe o singua coloan4
tr
. pe una,pe douf,saupe mai multe coloane;L,l
. subo imasine.

tr

:H

b. Alineatul :
. estelinia caietului;
. esteun fand retras;

. uneori,marcheazischimbmeaideii
3 . tndi.anum;ruldealineate.
a. din fragmentuldela punctula dinpagina28
b. din fragmentulde la puncnrlb din pagina28

tr
tr

cuacelasi
tip deliterS.
scrise
linie,cuvintele
4. Un"st.,printr-o
pitici

Iitere drepte

zmeu
lmpArateasA
prinftsA

litere lngroqate

wajitoare

litere lnclinate

castel
slujitor
cal
pidure
buzdugan

in caresuntfolosite
printr-olinie,tipurilede literecu situaliile
5. UneSte,

litere drepte
litere lngroqat

informatiilor'
SuntfolositeDentruevidenfierea
Srmtfolositepentrucitare.
Srmtfolositeoenauscriereaobignuiti.

Lecturi
6. Citegte
articolul
demaijos.

|r,
F

F
H

z
)

Incredibil, dar adevarat!

PoqtaEterorizat de o pisicufi
Agresoarea
arepaseluri, dar,pentru utr porta$,parcbfricosajoareca un
caine.lup.
Sasae o pisicutade gaseluni, mica 5i
dr6galagacares-arjuca toataziua Ste_
p6niiSa5eiauprimit o scrisoare
cu o pl6n_
gerc,dupdcepisicufaa zgariarun pogtag.
Acesta a reclanat cA, in ziua de 6
iunie, a fost atacatde un animalin timp
ce ducea o scrisoare la aOresafamiliei

TAnase.
Stapaniipisicufei erau in$tiintatrica,
dacAvor mai existaasemenea
incidente,
nu vor mai fi adusescrisori p6n| cdnd
animalulsilbatic nu va fi ftrdepirtal
Foartemirat, domnulTinasea spusci
DacA se va intdmpla ceva, ne vom
Sa$aesteo pisicaprietenoasd
carcfl sim_ pldngeIa poligie,a spusdoamnaTinase.
patiza pe postas $i incerca doar sl se
Cine cite$teacea$Ascrisoare,areim_

prcsiacasasae un c6inte_rup,
nu un
ll"lilll],iy1:aTitie.esresuearata
pe po$tasulfricos.Nu le vine sa creadrl
pisoi, rldefvfi.""u,* tJut A;?';r:
rol..d p.i-l corespondenfa
din
intre timp, postasularuncaziarelesi
11
1l
acestmotiv.

7. Numeroteazi
coloanele
textuluide la exerciljul
6. Indic;apoiordineain
caresecitescaceste
coloane,
trdgando sigeatadela o.olounela alta.
(l. Indicinumarul
afineatului
in careapareparerea
doamnei
Tanase.
l]
9. Subliniaza,
in articolul
delaexerciliul
6, cuverdetreicuvinte
scrjse
inclinat,
curotutreicuvinte
scrise
ingrorat5icualbastru
treicuUnt",.rir" ., literedrepte.

comunicore

Alineotul

llJ

1 . Citette
textuldemaijos5icopiaz6-l
in altcaiet.

F
H

z
)

'@,pn )

alineat
fiecare
1,titlul5iindicicuo sdgeatd
in textuldelaexerciliul
2. Subliniaz;,
in paginia
la a;ezarea
de maijostrebuiefolosite
3. nrau caredintreregulile

scris
demana.
textului
.
.
.
.
.
.
.
.

Titlul unui text scrisde mdni estea$ezatla mijlocul rAndului.


Primul cuvdntdin titlu sescrieintotdeaunacu litere mare.
Toatecuvinteledin titlu sescriu cu litera mare.
Dupi titlu sepunepunct.
Dupatitlu nu sepuneniciodati punct.
intre titlu gi text selasi un spaliu.
Textul incepeintotdeaunacu alineat.
Linia de dialog sescriecu alineat.

n
T
T
T

tr
!

r
UJ

Lecturd

Textul literor
1 . Citepte
f ragmentul
demaijos.

,fH
Z

Alba-ca-Zapada
ie5isela plimbarecu cei
gaptepidci.. . Totulin jur eraardtdefrumos,
inc6tpiriculcel mai mjc s_aopririn mijlocul
drumului.Atuncil-a lovit un auromobil,
in

- Eu sunrde vina.a spusmeliul triit, ur_


c6ndu-Iin automobilca sal ducAla sDitalul
Diticilor.
-^As_u., egtivinovat,a spusun $axpe
de
api, ill timp ceiqi potriveaochelariipe nas.
- Da, aqae! Am vdzutcu ochiimeiium a fost,a completato carti1ioarba
- Melcul a recunoscutci segrhbeasaprinda trenul $i nu a fbst atent.
AIbd-ca-.ZApada
i-a spusca gi piticul esteiinovat, p"rrt o .a.ru a respec
tat regulile de circulatiegi a merspe mijlocul drunnului.
Iuliu Rafiu _ Accrdeztul

2 - Scrie,
in spaliur
.rcare
demarlos,
doudrucruri
dintextur
deraexerciriur
crezicaar putea

fi realepidoui carenu s-arputeaintampla


niciodata
in realitate

3. lncercuie;te
literafragmentelor
detextele
literare
demaijos.
a.
. Cdineleesteunul dinfe primele animalepe careomul le_adomesticit. Existdmulterasedecdini iare aratddiferit.
Cdinii ciobanestrsuntc6ini
de pazh,curajoti si foarte credincio* aft" .ur. O,
fulosite la
"ai.ris*ult

-fg6fu1[

vanatoaresaudoarca animalede companie,amuzante$i inteligente.Sunt q


pentrucopii.
dejoacaexcelenti
tovarasi
lumii vii
DupaTudorOpri$ Enciclopedia

cupistrui
b.O capsuna

!l"-l^t_":yll
la soare
Sepldngeaca de":::lli;d;ffr-i;;;;;-"
- Of ti vai, fu-ar safie,

;;;"-;:;;..;-.iop.,.u.
Pe cipqor o pilarie.

UJ

-H -

.-.
-.
-=^sk---

u caaremurtnecaz

obraz
Ca-iorearosre-n

t1

I1'-

l\Il!

--=TFR

F
H

DanielaCdsnaru- Captuta cu pisttui

c. Un clopolel argintiupldngeacolo,in lara Clopoleilor.Toatafamilia


il cearta:
- Ce fel de clopolel egtitu ? Sa-dfie ruqine!
- Ai trascu urecheala u$aclasei,spusemamasuparata,$i' candai auzit
ci baiatulcu ochi albagtrie scosla tabld,ai $i sunatderecreatie!
Abia auzit,clopotelulsopti:
- Prietenulmeunu qtiapreabine lecfia.
- Faci neamulclopoleilor derds, strigi la el un frate mai mare'clopot
depompieri.Noi nu sunf,mniciodati mai devremesaufara rost!
LuizaVlidescu- lnr'ma de clowtel

3
delaexerciliul
dintexteleliterare
imaginare
doui aspecte
4. N,4entioneaza

cuGPS
unscuter
lapromotrie
a ce5tigat
Fat-Frumos
o povestire.
5 . lnventeazd
peo coal6de
povestirea
Scrie
zmeilor'
castelul
mairepede
careil ajutdgaseasc;
alegeli
o expozilie
Organizeazb
O polipiilustra.
hartie.
5i,dup6unturalgaleriei,
autorului
treilucriri.Autoriilevor citidinscaunul
orinvot orimele

Limbdrom6nd-

Semnuldoudpuncte

|lJ

J-

F
H

z
)

1 . Citepte
fragmentul
demaijos.
in cutia de pildrii vechi, stAun urs de catifea.Ursul
incepusesdfure fel de fel de lucruri dulci. Au disparut:
bomboane,
ciocolat4fructe,dulceati$imhal CandiAtuu
aducea
acasalucnrridulci.ursulmiroseaqigoleacudape
nevazute.Tatdlintreba:
- Cine a mdncatciocolata?
Baiatul rispundea,ridicAnddin umeri:
- Ursul. Nu mai e.
- Ursul, raspundeaufata gi baiatul.

\l-\

printreJucariile
vechi.Acumainvafitsimingea
sa
Po*
*^!t
lyll
manancedul9tun. Vrne
zonacgi prijituri.

din pod $i ma.nanca


tot: dulceafa,bomboan-e,
co_
TudorArghezi_doru1

2.. Tncercuiepte,
in textulde la exercrliul
1, semnul
douapunctecuverde,
candanun!5
vorbirea
pi
cuiva curopu,c6ndstdinaintea
uneienumerari.
3. Completeazd
textuldemajJoscusemnele
depunctualie
carelipsesc.
Ieri, a fost ziua CorineiI
Astdzi, soraei ii spuneI
- A rimas cam dezordinein camerata I

Sunt funpra$tiare
toateca_

dolrile [l papusile,
cd4ile,creioan"i.."r"r"" ii ,"#tl'rJri" t:
Fetita

ii rAspundeveseh I
_ - Mi ajuti sa sfiang invitajii mei de ieri f efna, Diana Si Iulia I
'
Le-am spusci mai aveir nigtetort gi vin imediat
fl

riniat.
o comunicare
't - scrie,pespaliur
in caresdforosepti
semnur
douapuncte.

!s6fur.[

* Poezia
I . Cite5te
versurile
demaijos.
Ah! e mult de-atunci!Cirmea
Netedape dealurcal
Dealul plin de flori era
$i albastri zmea.
Azi potecae urata,
Facecotituri 1ndrum,
Dealul e cu spini acum,
Zareamohor6tA.

u.l
lF
H

z
)

Nu mai suntcopii s-alerge


Dupbcuiburi, dupi flori!
$i pe culmi, in sdrbdtori
Nimeni nu mai merge.
George Cogbuc -Pe deal

delaexerciliul
cuo linieautorul
2. Subliniaze
5icudoudliniititlultextului
date.
destrofeal poeziei
numarul
3. Menlioneaza
data.
al uneistrofedinpoezia
deversuri
4. tndica
numarul
1.
in textuldelaexerciliul
suntdescrise
ceanotimpuri
5. Precizeaza

expricareindic6sentimentele
in seriade maijos,cuvintele
6. Subliniazd,
1.
matein textuldelaexercitiul
bucurie. triste{e. veselie' frici' durere' uimire' mahnire' rcgret

Lecturd

lr.,

F
H

7. Unepte,
in strofaa douadinte)ftuldelaexerciliul
1,versurile
in caresunetelecuvintelor
delasfarSit
deverssepotrivesc.

8. Citegte
fragmentele
demaijos
sentimentul
pecareilexprimd
5inume5te
Cdndsfalucesc subtroui grea
Ciriri de soarepline.
Frumoasa
egd.padureamea,
$i singura *tt
"u
;o" ,"n*eanu- crirrec

FAnu-istrdns,gi de pe luncd
_ Oameniisprecasevin.
Lacrimd de-argint,scdnteie
Steauaserii in senin.
gt. O. losif - Icoanedin Carp4i'

9. Subliniaz6
cuvintele
delasferSit.de
versdinprimastrofbdeIaexerciiiul
g.
Une5te
versurile
in caresunetele
cuvintelor
sepotrivesc.
10. Venlioneazd
cesedescrie
ln strofaa douadelaexerciliul
g.

Lihbbromand

Folosireocuvintelornoi
1 . Cite5te
fragmentul
demai1os.
Eroii mei suntdoi cocogi
De rasi, pintenali,frumogi
Ca ofiterii la parada.
Doi cavaleriaristocrali.
Dintr-o privire ofensaJi
lncep duelul fiia spadi.
Au martori puii speriafi,
Teren- o partedin ogradi.

UJ

F
F
H

z
)

Din am6ndouipdrfile,
Se-ncepost i6tile.
Ei stauo clipi fa{a-nfafi
Cu ciocurile la pimdnt,
Apoi deodatA-qi
iau av6nt
$i lupta-ncepe,s tAreap.
GeoreeToDlrceanu- U, duet

pecarenulecuno'tiin textuldelaexerciliul
1. Cauta
2. Subliniazd
cuvintele
necunoscute
in dictionar
sensul
orimelor
treicuvinte
detine.
cuvintele
dategiunegte
fiecare
cuv6nt
cuexplicatia
3. Caut5,
intr-undictionar,
corespunzatoare.

. duel

jigniti, insultati

. axistouati

persoanicarefacepaxtedin categoriaoamenilorbogaficareau
anumiteavantajeprin nastere,nobili

. ofensati

hpta ddsfiguratidupaanumitereguli intre douapersoaneinarmate,ln prezentaunor martori $i care trebuie sApuna capat
unei neintelegeri

w
\

u,

Limbdromdndun dictionar.

F
{

F
H

E.

.r. )cneo comuntcare


cuunuldintrecuvintele
explicate
laexerciliul
4.

6. Formuleaze
o comunicare
in caresdfolosegti
imbinarea
de cuvinte
ipi
iauavlnt.

7. Completeazd
rebusul
de marJos,c;utandin diclionar
cuvinte
cuinleles
asemanAtor
pentruceledate.
L gingaq
2. nemirginit
3. mofftros
1
,
t

4
5

4. litoral
5, extraordinar
6. imprigtiat

Limbdromand

Semnul?ntrebdrii.Semnulexclomdrii
1 . Cite5te
fragmentul
demaijos.
SerAci toatl gi sedusepldngAndin casi.
Bunica sesperie:
- Ce ai, tu, copilf,?Ai clzut?
Ea clitini din cap,cu lacrimile pe obraji.
- Te-ai infepat?De ce umbli desculti
prin gradina?
- Nu m-aminlepat! abiareugi sAspunA
supamtAAnicuta.
- SpuneodatAce s-aintdmplat!
- Au dispdruttoate!Nu mai e niciunain

gradine.
$i pldnsulo zguduiacum$i mai tare.
lon Ag&biceaJr.- Pipddia

2. Transcrie,
1:
dintextuldelaexerciliul
. o comunicarecarecereo informatie

. o comunicarein caresedd o informatie

. o comunicarecmeexprimi o staresufleteascl

dela
depunctualie
2, numele
semnului
delaexerciliul
in casetele
3. Scrie,
transcrise.
sf6rSitul
comunicirilor

IU

F
F
H

z
)

w
\

|rJ

Limbdromdndceexorime.

la sfarSit
semnul
exclamdrii,
cu ceea

Bunaziua,bunico!

un indemn

,F
H

Ai mdncartoareprajiturile!
Ce binecAplecAmla mare!
Copii,scrieti!
Dd-mi,te rog, carteadepovegti!
Maria, nu mai fipal
Traverseazistradacu atentrie!
Adu juc6ria,Azor!
SAfii sanatos,
nepoate!
La revederel

supArare

z
)

bucurie
o urale
un salut
mirarc
o pomnca

Maria,scriemaifrumos!

o rugaminte

Ce inalta e girafa!

o stngare

E^

%
%
%
fl

fl

fl

5cflecareo comunicare
potrivitdcu fiecaredtntrefiguriledemaijos,
_ u.
Folose;te
semnele
de punctualte
corespunzdtoare.

Limbdromand

pentrufiecare
6. Scrie
cateo comunicare
dintresitualiile
demaijos5ipune
lasfarsit
semnele
Dotrivite.
Vrei saafli preful unui caiet.

Saluliun prieten.

IU

fF
H

z
)

Dai un ordin unui citel.

carelipsesc
in tenuldemaijos.
semnele
depunctualie
7. Pune
Dan il infeabi ne Iulian I
- De ce nu ieqi la joaci L-.1
Baiarulraspunde
suparatL l
- Sunt oblisat sarAm6nin casi L-l
Ll
- De ceL 1E5tipedepsit
- Trebuiesdo ajut pe nama si scrietemeleLl
celetreico8. Cit"5t",cu intonaliapotrivit5,
dedoamna
invbletoare
municiridemaijos,spuse
datd
unuicopil.Explicioralcareestedefiecare
sensul
comunicdrii.
. George,ai invAfat?
. George,ai invatat.
. George,ai invafat!

f,gmuni6sps-

UJ

F
H

z
)

Componentele
comunicdriidiologote

1 . observ;imaginile
de maijosgicompleteazd
pentrufiecaredin_
casetele,
treele,aretand
cineestevorbitorul,
cineesteascult;torul.
Subliniaza
mesaiul.

!ilh

;i"f#ffit!

Ai grija sa

2. Scrie,
in spafiul
demaijos,raspunsul de b;iatuldin primuldesenla
intrebarea
pusd.

Comunicare

5. Bifeaze
comunicerile
caresuntregulide vorbireSide ascultare.

Asculti cu atentie,fara a intrerupevorbitorul.

T IU

Puneintreba'riatuncicdndnu intrelegimesajul.

Vorbeqtefoarttare.

T
E F
g H

Prive$tecdtrevorbitor saucAtreascultAtor.
Alcatuiegtecomuniciii corectegi nu foartelungi.
Pofi sate folosegtide gestpri.

tr
n

Comunicafaracuvinte.

Vorbe$tesufrcientde tare 5i cu intona{iapohiviti.

pespafiul
4. Citeste
dialogul
de maijos.Scrie,
liniat,dececrezicanu se
ln!elegvorbitorul
9iascultdtorul.
-

Bunico,imi fierbi, te rog, un ou?


Ce spui,mi-ai adusun cadou?
Bunicutro,nu ne inlelegemdeloc!
Unde arde,ci nu vid foc?

persoanei
comunicirile
demaijoscunumele
cdreia
i te poliadresa
5 . Une5te
in acestfel:
.
.
.
.
.
.

Salut!Cemai faci?
Buni ziua! Ce mai faceli?
Di-mi qi mie bicicletata, te rog!
Puteli, vi rog ftumos, si-mi spune{icdt e ceasul?
Po[i si-mi spui,cdt e ceasul?
Vi rog frumos sdmd ajutafi!

[""r% ]
t itt.atat"f

z
)

_
comunicore

Lu

F
{

F
H

z
)

Formuloreode ?ntrebdrigi de rdspunsuri


.l

^.
r . Ltteste
tragmentul
demaijos.

in clasastaucopii atenli gi se
Iac premianliori repetenfi.Prinuclipescdin genela tablaneagra,
pe care sunt fdcute fel de fel de
desene.
CeiJalfiseuiu mai peindelerela burete.lsi aducaminle
ci buretele1-aumai vazutundeva,
aqaci ei segAndesc$i la mare,in
continuare.
Copii, aici o sdaflati o multimedepovegtifoartefiumoasedespremunli,
$i terase$i case.Totul e saascultati,tacdndgi si vorbili in gdnd.-CAnd
veli
auzi un clopoteldupAun ceas,sagtili ci vi s-adat drumu\i la glas.
Marin Sorescu La $coala,daxnu n nLnem acolo!

2 . naspunde
Iaintrebarile
demaijos,privitoare
latextulde laexercitiul
l.
. Cine seuita la tablaneagra?

. Cine seuiti la burete?

3. Formuleazd
princaresi afliregulile
o intrebare
de purtare
in pcoald.
Scrie
rdspunsul
laintrebarea
pusddetine.
5r

. lntrebare
. Raspuns

Comunicsre

pornind
4. Scrie,
delatextuldatla exerciliul
1, cateo intrebare
caresdinceapecuurm6toarele
cuvinte:
unde,ce,cdnd.

u,
F

tH

z
pentrurispunsul
5. Scrie
o intrebare
demaijos.
. Familia RoadeMult s-a hotarat sa semute
din cauzaoisicii vecinilor.

6 . ;;il

";;

.;.. t^....0.."-o"t;;
;";-;;;";;" ;" ;;.'.'
"

. Vrei sf,afli de la parintii tA'iundevei mergein vacan{l.

. Dore$tisA$di careesteprogramulbibliotecii qcolii.

. Vrei si cunogtimofivul pentrucarenu ai voie sdmindnci inghelata.

f,6muni6qpg-

IU

Initiereo, *menlinereosou?ncheiereo

F
H

z
)

unuischimbverbol
I . Cite5te
fragmentul
demar1os.
: Ziuabvnh, tati, ziseHarap-Alb!
- Bunasaiil fie inima,fiule! Ce vdntre aduce?
- Mi g6ndeam,dacanu e cu supara.re,
sAte rog
sd-midai voie sa-miincercqi eunoroculundeaufost
9i fragiimei.
- Crezi cdvei reupiacoloundeal1ii,mai vrednici
ca tine, au gre$it?
- Incercareamoarten-are,Numaite rog sa-midai
calul, armelegi hainelecu careai fost dumneatamire.
Ion Creansa
- Povestealui HarapAlb

2. Transcrie,
dintextuldat:
. o comunicarein caresegase$teo formuld de salut

. un grupdecuvinteprin caresecereo permisiune

. un grup de cuvinteprin careseexprimd


o rugiminte

3. Scrie
cumsaluliatunci
candte int6lne5ti
cu:
. un colegdeclasa

- comunicore

. buniculttru
. mamaunuicoles

---.-

.<

llJ

+. Mentioneaza
douagreSeli
facute
in disculia
demaijosdefetitacaresund .l a colega
ei.
lIoanao sundpe Elena- Alo! Elenaesteacasd?
- Buni ziua! Cineintreabi?
- Nu areimportanJa!Trebuiesi ii spunElenei
cevaneaDarrat:
+.- lrru parerau. dar Elenanu esleacasirpentru
prieteni;a zis bunicaqi a inchistelefonul.
asemenea

varianta
5. Subliniazd
derespuns
corecti.
. Te prezinfi unei persoaneadulte,folosind urmAtoareaformuli: Md
ntmescDan lonescu/Ionescu
Dan.
. Te prezinfl unui copil de vArstata, folosind urrnitoareaformuli: Sunt
DanlDanlonescu.
. Ceri o jucfie unui vdnzdror,spun6nd:Vreautenulelul verde.lVdrog
sA-miarttafi trcnuleful verde.
. iti iei ramasbundela invalitoareata, spun6nd:
Za revdere! lBtmdziua!
prezintS,
in perechi.
ln faiaclasei,
6 . Joaci-te,
impreunicuunaltelev,undialogin unadintresitualiile
urm5toare:
. egtibolnavgi mergila cabinetulmedicalal Scolii . te duci la cofetarie
cu o prietenA. vizitezi acasi un coleg de clasi bolnav.

z
)

RecoplTulore-

I-E

|r|
F

F
H
7
=
J

Recopitulore
1 . Cite5te
fragmentul
de maijos.
Aproape de intrarea in parc, un el bitr6nului, ne
opil se apropie de bancape care se jucdm qi eu sunt

odihneaun batrAn.
- Bunadimheala!imi dali voie
si maagezgieu?spunecopiJul.$titr,
bancaastae telefonulnostru.
Poftim, spusebatranul. Cu
-pldcore.
Baieta$ulse a$ezA,
dusemdnala
urecheca gi cdndar fi awt un receptor 9i striga:
- Alo! Salvarea?Trimiteli, vi
rog, urgent o ma5ina! $ti1i, ii zise

mama. Nu va
facefigriji, curanOva veni qi
salvarea.Nu are
qofer,e teleghi_
data.
- Si cine-ibolnavul?
- burnrreauourra.Sunteli fetita
bolnavi. Ne juc[m, nu vd supdrafi.
pricepusetotul.
Batranulsurdse.
Mireasanrimbreanu
-cine_imai mare

2. tndica
numdrul
dealineate
altextului
delaexerciliul
1.I
3. subliniaz;
titlurtexturui
deraexerciliur
1 cuo riniepinumere
autorurui
cu
doudlinii.
4. tnOica
numiruldecoloane
in careestea5ezat
textulin pagini.fl

5. incercuiepte,
in text,cuverde,uncuvSnt
caresdfiescris
cu literedrepte
cu
unulcares6fiescris
ti albastru,
culitereinclinate.

6. Transcrie,
dintext,o comunicare
in caresecereo informalie
,i incercuiqg
semnul
depunctuatie
delasf6rsrr.

Recopitulare

,.

- ^inlelesul
/ . -Explica
dintextal cuvantului
teleghidatd,
folosind,
eventual,
unotqtonar.
{

UJ

8. SubliniazS,
in textuldeIaexercitriul
1,curotu,o comunicare
ln carese
exprimd
o rugeminte
o formulidesalut.
ti, cuverde,
la urmatoarele
9. Respunde
intrebari.
. Cerol juca baietelul?- .

. Darb[trdnul?
1O . completeazi
textuldemaijoscusemnele
depunctualie
carelipsesc.
Lizucalud ln grabi cAtevalucruri I o hainuta,o
beretd,o bucatddepAinegi cenuqlf
Fetilaii spusecafeluluii t
- Patrocle,e$tigatadeplecare. J
- Strpomim la drum fara frica I
Mihail Sadoveanu Dumbravaminunala

1 I . Formuleaza
doudintrebirri
oentruurmitorulrasouns:
. Pipuqile Mariei stauimpra$tiatepdn camerA.

jucSriei
prezinli
12. lmagineaz6
in caresb
ozi dinviatra
talepreo povestire
peo foaiedehartieti cite$te-o
autorului.
feratd.Scrie-o
in falaclaseidinscaunul

F
H

z
)

Evoluore

Test

u,
F
F
H

z
)

Lucreaziexerciliilede mai jos pe o foaie separat5.


1. Scriedup6dictare.

2. Citegte
fragmentul
demaijos.Indicinumiruldealineate
dintext.
O broascirAioasaa popositde diminea{asubun cireqinflorit. O puzderie de flori inc4rcacrengilecopacului.Ldngael, broascapirea o ciupercd
umllatagi neagra,tavalitain noroi.
Cum stateala umbradeasa"o floare de cireqalbaca zipada, putat5 de
vant, a cAzutpe pieleaei umedaqi lipicioasi. Ce si fre?
Broascaprivi in dreapta,privi in st6nga,apoi, vizdnd cf, nu e nimeni
caxesao admire,zise,plina de ingdmfare:
- Sunta$ademan&a! Pentruintdia oaraun fluture mi ia dreptfloarel
Ionel Teodoreanu-Poveste cu broascarAioasa

3. Rdspunde
laurm;toarea
intrebare:
. De ce privea broascain dreaptaqi in stAnga?
4. Explicisensulcuvintelor
puzderie5imiindrd.Scrieo comunicare
cu fiecaredintreele.
5. Formuleaza
o intrebare
caresi aibaurmitorulrispuns:
. O floare albade cieq, purtatade vant, a cazutpe spatelebroagtei.
6. Scrietreicomunic;ri
cares6aibdla sfdrtit:punct,semnul
intrebiriiti

semnul
exclamEri

fllf

NN
tploaded
bvstetS0

UNITATEA 3
TEXT NARATIV
O Textul narativ, Dialogul
o Linia de dialog.Virgula. Scriereacorectaa cuyintelorcar-econ{iniqi 6
o Bandadesenati.Aqezareatextului scris de mAnl in pagini (tiflul, alineatul).
Povestireaorali dupd ilustra{ii

#
UJ

F
H

7
=
J

Lecturd

Text norotiv
povestirea
3 . Citepte
demaijos.

CerceluEi
dupaMircea Cafiarescu

Aveampoatetrei ani. Poatenici atALTramvaiul cu caremergeamsprelocuinfa matugii


meleseclatinapeqine.Spinareavatnanuluiin
cama$A
pirea o p0nzi nmflati decoraasudatA
bie. Am cobot la Rond. Statuiadin centrul
piefii iqi ldsaumbra pestevitrina cofetfiei.
Ne-am indreptat spreu$a ei cu clopotrel.in
vitrina, eraubomboanede ciocolati infijurale
in poleielicolorate.
Mama a intrat. M-a la'sats-o agteptafari.
Norii se sfAqiaude cre$tetulstatuii.Tramvaiul nosfu Eecusegi piataeragoal5-Liniqtea
selasasedesavArqia.
$i mamanu mai iegea
din cofetirie. Mi pierdusemde ea.Aveamsi rim6n mereuacolo.
Am inceputsd1ipdin rasputeri.Stiteamghemuitpe vine.
Ugas-adeschisgi am zarit o mdneci roz. Am StiutcAe mama.Un val
deiubire m-acoplesit.Eramama-ii iubeamcfuliontii castanii,fagasublire,
gdtul, braple.
M-am inclegtafde golduile ei. Radeamprintrelacrirni. Am simJitanrnci
moma.Era un parfum dulcepe careavearnsi nu-l rnai uit.
In_m6namamei era o pungAde hArtiecu margini zimlate.in ea erau
.
bomboaneroz, foarteugoare,din zahm.
Mamami-a zis cali sespunecercelusi.Mirosul dulceeraal lor. Umpleau
.
pialadeparfum.
Mi s-aparut cAshtuia abiasemai zareaca prin cea1i.
.l
? " Subliniaze
titlultextului
delaexerciliul
cuo linie5inumele
autorului
cu
dou;linii.

Lecturd
3. Scrie
numdrul
dealineate
aletextului
in p6trat.
f

|lJ

4. Menlioneaza
piefiiin caresepetrece
numele
acliunea.

lL

propozilia
saugrupuldecuvinte
dintextin careseprecizeazd
9. Subliniazb
H
candseoetrece
actiunea.
-,,.

propoziliile
primul
6. gifeaz;
adevdrate,
dupAcereciteSti
alineatal
textului
de
la exercitiult

.
.
.
.
.
.

Fa.rs
^devaxat

n
Biiatul mergeaimpreuni cu mamala mbtugalui.
n
Ei mergeaucu o corabiecondusideun vatman.
Au cobordtin piatanumiti Rond.
n
n
O cofetfie seafla in centrulpietei.
tr
Mamal-a duspe bdiatla u6acofetariei.
El vedein vitrini bomboaneinfisurate in poleieli colorate. n

n
tr
n
n
n
n

comunicirile
de maiiosin ordinea
7. Numeroteaze
in careaoarin textulde

laexercitiul
1,
L l Mamanu mai ie$eadin cofetdrie.
f Ei au coboratin piafanumitaRond.
Mamabaiatuluia intrat inf-o cofetfie.
L-.1
T-t ^
L l Copilula merscu mamala o maluqa
a lui.
Tt--;

L__l
Salatul a mceput sa [lpe,

L-l Linisteas-alasatpestepiata.
T_ -,-

t l Nlama a reslt oln corelarre.

I Copilula crezutca s-apierdutsi cI va rlm6ne acolo.


L,l Mirosulbomboanelor
a cuprinsintreagapia{aqi statuiaabiasemaivedea"
Ll Copilul a luat-o in bralefericit.
L l Mamai-a spuscdbomboanelor
li sespunecerceluqi.
r-.1Biiatul a simtit o aromddulce.
F^
L l -Parfumu
I veneadintr-opungain careeraubomboane.

z
)

EF
c,}^

{-}. prectzeaza
tacesegendeste
baiatulcendsUin falacofetariei.

lr,

F
H

pentrucarebeiatul
? - Explic6
motivul
s-ainclestat
demamalui.

X.*" ruumegte
treisentimente
diferite
tr;ite de baiatul
dintextuldela
'1
exerci!iul.
a.
b.
c.
1 I . Explica
titlultextului
dat.

grQ/bextSg

Comunicare

Bondodesenotd

|rJ

1 . Compard
textuldelapagina
52cubandadesenab
demaijos.
Subtiniaza
in banda
desenatd
comunicdrile
carenusuntin textuldat.

F
F
H

z
)

'-{aa! Aaa! Aaa!

Uite ce li-am
cumpaiat: Le zice
, cercelufi!

f,emu6i6qps-

u,

2. Formuleaza
o comunicare
in caresamenlionezi
o informatrie
dintextulnarativ5icarenuapare
in bandadesenati,

F
H

3. Aifeaz;mijloacele
princaresepoveste5te
intr-obandadesenat5,
alegAnd
?ntrecelede maijos.

. cuvinten
. imaginiE

. suneteE
. gestuntr

4. Precizeazit
ceseafl6in bulele
benziidesenate
delaexerciliul
1.

b.
c.

5. Scrieo bulSpotriviupentrudesenulg delaexerciliul


1 dinbandadesenat6

6. Realizeazb
douddesene
caresAcontinuie
p ovestirea
inceputamaijos.

!H

Lecturd

Inceputulunuitext norotiv

UJ

'1 . Citegt"
in."putultextului
narativ
demaijos.

La snniuq(1)

F
dupdIon Aga$iceanu

dupaCraciuns-ainstapinit
Numaila o saptamdna
iama pestelume.
Ulitele satului s-auridicat, astupdndsi pdrAieqi
qanfudSipodeteledela intrareacu4ilor. Nici nu mai
seamanaa ulite, ci a f09ii late de cdmpieacoperitede
covorulalb 9i gros.
Doi baietivecini,Vasilicdsi Niculiti, copii dedoi ani la qcoalds-aurugat
zile in gir deparintii lor si le deavoie si ineargala siniugul depe coasti.
N-aveaufrati mai mari caresi-i insoteasce$i parintii lor nu voiau si-i lase
singuri.
2. GSse5te
ceteuncuvent
cusensopuspentruceledemaijos,
. s-aunucat

. gos

. Iate

. man

5. Explica
expresiile
de maijos.

. s-ainsn@nit iama
. covorul alb si gtos
. shle dea voie

z
)

'i
I

UJ

perioada
Precizeaze
anuluicandsedesfd5oara
acliuneadin povestirea
delaexercitiul
1.

F
{

l-

z
Mentioneazd
loculin caresedesfisoari
int6molarea.

lndic6numelepersonajelor
dinacesttext,

Bifeaza
afirmaliile
corecte
de maijos.
Copiii voiau sa meargiLla saniuqulde pe coast&.
Mergeaula sdniu$doar baiedi de 14 ani.
Nu aveaufrali mai mari care sa-i insoteasca.
Parintii nu voiau sa-i lasesinguri.
Aratecumcrezicdsecontinub
povestirea.

Comunicore

ASezareatextului scris de m6nd?n pogind


(titlul, olineotul)
1 . Corecteaza,
cu ro;u,plasarea
textuluiscrisde menbin paginade maijos.

Krr^"Lt ildttt
tw. r e"./t itatn Kin/d.Utu
Auv ""Ih1napz.4U 4n" rui.
tl lhil,*tL
",t1" "Xlr.W
,r{" ttia.M .ali,ru,/utu
"n"yi.

tU

F
tH

z
)

IttunL .

9*dala, a ,,.niota" ,/^ra{a


x a"j*mit A )l&d.sti,,,nai
locul,timpul9ipersona2. Scrie
uninceput
depovestire
in caresdprecizezi
jeleuneipovestiri.
Plaseazi
titlulcentral.
Scrie
celpulindoudalineate.

il
.S.
UJ
j--

F
H

-ocliunii
Desfd5uroreo
unuitext norqtiv
1 . Lucreaza
in grupde4 - 6 elevi.Citilifiecare
cumcredelr
casecontinu;po2. CiteSte
continuarea
povestirii.

La slniup (2)

dupelon Agaxbiceanu

Mamelei-au lisat de-abiadupacdteva


zile de rugimin1i.
- Daci pititi ceva,nici si nu mai venitri
acasi.Si plecaflin lume! Cine a mai vazut
aqacopii neascultitori!
Au plecatsupirafl. Mergeaucu sanialui
Vasilictr.Era mai tare gi mai frumoasa- Mai! Ne-aullsat! Bine cane-authsal
- Acum hai s-otulim! a zis Niculig
Au pomit in fuga catrecoasa siniu$ului.
J. G;setteceteuncuvant
cuacelagi
senspentruceledemaiios:

. supanti

tarc

+, Arati cumcrezica secontinudpovestirea.

J" Lucreaza
in grupde 4 - 6 elevr.Citilifiecare
prediclia
fEcuti.

IF
povestirii
it , Citettecontinuarea
la sdnlutprelucratS
dup6lonAgerbiceanu.

UJ

Au privit o weme cum coborausAniile


pe coas6.Au vazut cAcei carestateauin
fati dadeauuneori din picioare,cOndcu
unul, cAndcu celalalt.
- Oaredecefacaqa?aintrebatVasilici- $tiu eu? Poatefac si nu alunece
saniapreatare.
- Ori poateo fac sAcoboaredrep| a
spusVasilici.
- Sepoategi aga.
Au ajunsin vdrful coastei.Se sfituiau
cine si steainainte.

r<
:F
!H

iz
,3

povestirea.
. Aratdcumcrezicbsecontinud
.''--

prediclia
fecuta.
ii Lucreazi
citilifiecare
in grupde4 - 6 elevi.
:.:. CiteSte
povestirii
prelucratd
dupalonAgSrbiceanu.
la sSnlut
continuarea
- SI steacel careconduce!a zis un baiat din apropierecarci-a atzit
vorbind.
conduci.Ei credeauca saniapomita
sdL
Copiii nu $tiauce inseamniL
mergede capulei.
S-aua$ezatla intdmplare.A statin fali Vasilici 9i in spateNiculifd. Au
mi$catsania$i aceastaa alunecatintr-o parte.
- Vasilica,stais-oindrept!
Niculiti a cobor6tgi a indreptat-o.
Un biiat mai mares-aapropiatde ei 9i i-a spuslui Vasilica:

Lecturd

UJ

F
F

- Trebuiesi-i dai directiacu picioareletinuteinaintepdnapomegte


bine. Apoi seduceeade capulei in linie dreapti.
Dupamai multeincerciri, aupomit saniulain linie dreapta.in Dutinese_
cundeau gi ajunsla poalacoastei.
1O. araGcumcrezicdsecontinu6
povestirea.

z
)

11 . Lucreaze
1ngrupde4 - 6 elevi.
predictia
Citilifiecare
facuta

I (. Citette
continuarea
povestirii
la sbnlup
prelucrata
dupilonAg6rbiceanu
Dupi cdtevacoboriri,Niculiti zise:
- Acum tu $tii.Lasa-ma9i pe minein faJ6!
- Staigi invafhgi tu! Nu-i marelucru.
Separecatot eramare,fiindcapela mijloculcoastei sAniulas-aopdt. A lovit-o altadin spateqi copiii din amAndoua
s_autre_
zit claiepestegramada.
Subconducerea
lui Niculita, s-aumai rAstumatde doui ori. S_audat
apoisi cu saniaunorbaielimaimari.
Se inseracdnd au intrat cu siniula in curtealui Vasilici. Au pus-o
sub gopron.

I 3 . casegt"
.at.un.ruant
.uT.elapi
pentru
sens
cele
au,.i ;orT#
. Secunde

. cwtea

t 4 . Scrieo comunicare
in carecuvantul
coasfb
saaibaaltsensdecetceldintext

Fff

Lecturd

15. rxplic;
expresiile
de maijos.

llJ

. s-o tulim
. de capulei

- claiepestegrttmada

F
H

."2

de maijoscualtulcare
dreptdincomunicdrile
16. inlocuieSte
cuv6ntul
opunecasens.
Vasilici s-a lovit la obrazt, drept.

Copaculestedrepf.
Bunicul meu Ne sptnarcadreaPe. *
Doanna invaFtoarea dat calificativeledrept.
se
Tncareintemplarile
demaijosin ordinea
comunicirile
17. Numeroteazd
petrecin la s5nlup
delonAgArbiceanu.
*'
Ll Au ajunsacasaseara.
.lVasilicase asazirili.faIa.
.Baiedinu $tiusaconducasania'- ] Dupf, cdtevaincerciri, saniamergedrept.
. JSanianu mergedrept.
- I Un baiatii invatd cum satina saniadrept.
Suntloviti de altasanie.
S-audatcu ni$tebaiefimai mari.
L,I Niculiti incearcd$i el saconduci sania.
povestirea.
18. nratacumcrezicdsetermine

dK'

i&

Lecturd

IU

Diologul
povestirea
1 . Recite5te
la sbnruf
delonAgarbiceanu
(paginile
60- 62)5iincercuiette
liniile
dedialog,

2. tndi.anumarul
interventiilor
lui Niculila
in f ragmentul
dinpovestirea
la
siiniuS
delon496rbiceanu.
E

3. Marcheaz;
dialogurile
dintreVasilica
printr-olinieverticald
5iNiculila
in
stAnga
textului.
Atenlie!Undialogarecelpulindoudintervenlii
unadupdalta.

4. Scrieun dialogimaginar
de 6 - 8 intervenlii
intre
joacS
doiprieteni
de
hotdr6lis6meargd
sdvaddceseafld
in clSdirea
pbrdsitd
del6ngdcasajor.Atenlie!
Dialogurile
nuautitluri.

Lecturd

impreun;
cu uncoleg.Discutali,
5. Joc,Lucreaze
cel
multdou6minute,despre
intArzierea
ta la FcoalS,
intr-o
dimineale.
Discute
apoidespreaceea5i
intarziere
cu o
colegd
carevainterpreta
roluldoamnei
invifitoare.
CeilalJi
colegi
aitii declas6,
organizafi
in grupede4 - 6 elevi,
vor
privitoare
faceo planpa
in caresi scrieobservalii
la:
. moduldeadresare
persoani,
prietenul
fa15defiecare
5iinvititoarea;
. faptelepovestite
in fiecare
situalie;
. gesturile
folosite;
. mimicafieciruiparticipant
la dialog;
. tonul,intensitatea
vocii.
grupeprezintiobservaliile
in doui minute.
acesteia
Unreprezentant
alfiecbrei

IU

tF
H

z
)

cd mamate-atrimislao m;tu5;5itrebuiesi iei


6. Jocde rol. lmagineazS-1i
lntrebiun c;ldtorundeestestaliaDealulinalt pentrua fi sigurcevei
autobuzul.
Ceidialogul
impreunicu un colegde clasa.
coboriundetrebuie.Interpreteazi
voastrS,
despreinterpretarea
lallicolegiaitii vorfaceobservalii
in grupde3 - 4 colegideclasb.
7. Joc.Lucreazi
Purtaliun dialogde cinciminutecaresi inceapb
intrebare:Cepirere ai desprecitirea
cu urmStoarea
Ceilallielevidin clasivor nota
cdrtilorde literaturS2

observalii
despre:
. numErul
ficutedefiecare
elevparintervenliilor
ladiscutie;
ticipant
. folosirea
corecta
a limbii;
. utilizarea
gesturilor,
tonului;
mimicii,
. continutul
elev.
souselor
fiec6rui
jocului
pebaza
despre
desfa'urarea
o disculie
timpdezeceminute,
Organizali,
fdcute.
observatiilor
amuzantd
{iecare
ceteo intemplare
f. intr"c"-t" cu alli copii!Povestili
declasicarepot puneintreb;ri.Alegeliprinvot primiitreipovesticolegilor
toridinclasd.

Limbiron6nd

Linio de dialog

UJ

F
F
{

z
)

l. Scrieun dialogtelefonic
intretinepipdrinfiiunuicolegal t6u2
de clasSpe careil caulicas6-jideatemala matematicd.
Vejaveain vedere:
. cumincepidialogul;

. ceinformalii
oferidespre
identitatea
ta;
. cumleexplici
pbrintrilor
prietenu'/
luitaudeceai sunat;
. *cummenliidialogul;
. cumTnchei
diblogul.

2 . CitiliperoluritextulLa sitniu5
de lon496rbiceanu
(p.51-

62).

Virgulo

UJ

in fragmentul
dat,dinla sinlugdelonAg6rbiceanu.lExplicd
folosirea
virgulei
-

Vasilicd.stai s-oindrept!

F
H

i;. Punesemnele
potrivite
dintextuldemaijos.
in casetele
depunctualie
Se apropieCrdciunul Mama a cumpirat pentruimpodobireabradului globulele beteala beculeleelectrice Tataa luat o instala{iepentru omareacasei El le spunecopiilor
Veni{i si mi ajutafl baieti
in textuldemaijos.
virgulelor
,:,. Explicd
folosirea
Estecaldin casi. LAngi brad staucadourilepentrucopii:
ci4i, o pipugi, o tricicleti, un pulover,nigteghetule.Bunica
ii cheami sf,vini din camen alaturata.
- tr're[ si 5ti1i,copii, ce v-a adusMoq Crbciun?

intr-oenumerare.
cupatruvirgule,
o comunicare
Construiette

z
)

Lecturd

Lu

F
H

z
)

Incheiereounuitext norotiv

I . Sprnecolegilor
predictria
tbi declasA
pecareai facut-odespre
st6rsitul
povestirii
Lasitnius
delonAg6rbiceanu.
2. Citette
sferiitul
povestirii
la sanlus
delonAq6rbiceanu.
- Acum sevine,cu noapteain cap?Ie-astrigat din usamamalui Vasilici. Suntetrinigtecopii
caren-avednicio masura.
Baielii nu s-ausperiat.$i-au dat seamadupd
glasca mamalui Vasilicanu eramAnioasa.ii
seprefbcea,
- Ali p[fit ceva?
- Nu.
- De gchiopdtatnu vid ca qchiopdtati.Dar
haidetifuaunffusf,va vad la lumin[.
Baietriiau z0mbit.$tiaucAn-arece vedea.S-aulovit cdnds-auciocnit
cu saniaaltor copii. UnuI, la frunte,celalalt,la un ochi.Dar nu_imai durea.
- Nu v-a ajunsalt6 saniedin urmi?
- Nu!
privit, qi-aplesnirpalmele.Vasilici aveaobrazuldrept
T*,1
iu
vanat
^Cu"l
sl Nrculttaaveaun cucuiin frunte.
- Vai, blestemafilor,v-afi inleles samintitil
Copiii au rdmasnducifi. Nu $tiauca au urme de la loviturb.
Mama le-a pus in faJi o oglindi. Baiefii s_aumirat de semneleriLrnase.
Dar nu ma doaredeloc,a zis Vasilici.
- Nici pe mine, a spusNiculiJi.
- Daxv-aFrastumat,nu-i asa?
- Ne-arnrastumat,aurdspunsei incet.
- Si mai ceretila siniat pe coasti!
Baietii nu s-auneliniqtit,fiindcd mamalui Vasilicdsepreficea
ca e
mAnioasd.
O cunogteau
dupi glas.Niculila s_adusacasa.iaama lui n_a

IF

l_66fur,[

observatcucuiul.S-a culcat$i a adormitrepede.$tia ca


umflAturava trece$i cAva mergeiar la silniatcu Vasiliciai

-,
senspentruceledemaijos.
uncuvantcuacelagi
5. Gase5te

. manloasa

, au zimbit

w
,-S

. niuciti

. repene

primuldialogformatdintreiintervenlii
alepersonajelor.
4. Copiaza

povestirii.
cumestesfer5itul
5. Precizeaze

opusceluidintextuldat.
Jn sf6rSit
6. Inventeaze

UJ
]-

F
H

z
)

fl
EF
a

UJ
F
F
H
Z
)

^. .

. Cdinelea pA$itcu teamAin curte,dorindsAgdseascd


un os deros. E
. Pasdreaa ieqit din colivie gi nu s-amai intors niciodati in locul
. Cdineles-ainsdnato$itqi a rdmaspentrutotdeaunal6ngi fetila
carel-a salvat.
. Marnai-a privit 6i i-a intrebat:
n
. Uitatain casaparbsita,floareas-auscatgi n_amai bucuratpe
nimeni.I

S.,Prezintb
un motivpentrucarepovestirea
La sdniuSde
lon496rbiceanu

li-a plEcutsau nu.

9. Completeaz;
rebusul
alSturat,

a, La saniusesteun text. . .
b. Numeleautoruluitextului La sinius.
c,.
prezentate
in paneade incepura uneipovestiri.
:unl
d. Sefixeaza1ainceputulpovestirii alaturi deloc.
e. Un personajdin povestirea
Z a sdnius.
f. Felul sfdrsiruluipovestiriila s;inr'ug.
g. Se fixeazaIa incepurulpovesririi.
h. Aparein titlul povestiriilui Ion AgdLrbiceanu.

Limbdromand

Scrierea corectd o cuvintelor


core contin ? 5i 6

IU

t{

poezia
I . citepte
demaijos.

Greierelesi furnica
de Ana Blandiana

Ddnsule un greieraq
Care-afugit Ia orag.
Ce nu-i placedumnealui
in satnu-i uqorsaspui,
Dar intr-o zi il remarc
Pe o banca,intr-un parc,
Zgribulit 9i mort de fricd
Tot cautAndo fumicb.
Ei, dar,vezi,aici e-aici,
Ci la ora$nu-sfumici.
Dar cAntacu-agasfiald
Ci-mi facuio socotealA
$i cAntacu-atdtafoc,
incAtchiaratuncipe loc,
I-am propus,asa,hai-hui,
Si fiu eu fumicalui.

z
)

Limbdrom6nd-

|r,
F
F

2. CompletezE
tabelulde maijos,copiindcuvitele
potrivite
din textulde la
exerciliul
1.
Cuvintecarecontitrliteia i

Cuvintecalc conti[ liters 6

Cuvfutec.re coDtitrlitercletsi ,

z
)

3. Numeroteazd
comunicirile
de maijosin ordinea
in careintamplerile
se

petrecTntextul de la exerciliul1

* Povestitorulii propunesafie fumica lui.


' l Greierelea plecatIa orag,
i : El cautdin parc o fumica4. fulgiidezapade
demaijosauinceput
s; setopeasc;
cauza
au
5idinaceasta
cdzutdrncuvintele
depeei literele
i5i6.completeaz6
cuvintere
potrivite.
culiterele

sk#
sk$##
*e$w

- {b ^

'!2 * { tr"

s'tsab

-,S'2-

*!;#.ur4$?
ss,fo
qklqf
##

\4 F/

-J1^
fl,n4b
E"
-oil
q/-'2$r5
vtv

#
fl"Sa&

4"$F

romand
Limbd

5.cauu,peoriZonta|5'ipeVerticald,cuVintescriSecu|itera5.lnc

i rT

Nlc

A
A

x P M A
N
N l DDl tvtlMA l nAl F R

ttL

l e-ra
C
P

Tl
Iffi1

A s
l Al

NlMl
M
tr
A

greierelui
demaijos.
in spaliul
careiesdinvioara
comunicirile
6. Scrie

^'*g$ntrunn'

yoiPlacesa!"

.t

,"aod
o

^.tornicis$
\'g"

H
<

_
comunicore

Povestireo
orol6 dup6ilustrofii

.T
uJ

F
. -

t-

llustreazd
Punguta
cu doi banide lonCreanga.

b.

Ha.

z
)

d.

'"---q;
..E '-

rG--\ ;.
*4>--t "'"

TE

f,smunisqpg

f.

g.

UJ

ffiij

F
H

z
)

1.
laexerciliul
ilustrate
oral,intampl;rile
2. Poveste;te,
I
povestirea
ilustrafilaexerciliul
3. sprn. cumcrezicaseincheie
acagpovestirea
cite5te
sfargitul,
autorul
4. Oac;vreisaitii cuma imaginat

Recopitulore
-

UJ

jH

z
)

Recopitulore
povestirea
I . Citepte
demaijos.
L-au adusla spitalcdndaveao luna.Erapufin bolnav.Ca
toli cileii deo lunderatarefrumos,tarerotoiei,tarejuciug.
CaleluSula fost oprit la clinici. I s-audat toateingrijirile. Era ricit 9i s-afdcut bine. Numai c6 stip0nii
lui n-au venit sa-lmai ia.
El era sdnitos, dar staba zavoratintr-o cugci. Era ingrijit de oamenii
din-spital.Din candin cdnd,o femeiebatrdnaii aducealapie gi paineqi
ii
vorbeaminutoin $fu.
Apoi baffanaa fucetatsAmai vinA.Un doctor t6ndrhotari sa_ideadrumul. I-a deschiscuqca.Cdinelea pigit afari. S_auitat sprepoarti. A privit
inapoi spredoctori.Nimeni nu l-a chematinddrit.
S-a_
oprit cu coadapdnhin pimdnt in poartalmg deschisa.in fala lui vuia
oragu1.A statun tirnp pe gAnduri $i apoi a luat_oinapoi pe alee.
CAinele.s,-a
oprit ldngluga. Din aceaclipi a deveniipazniculspitalului.
^Ingrijitorii l-au botezatFlorin.
$i acumstddeveghefiri si pageascidincolodepoartadeschisd.
Dupd Silvia Kerim _F/orn

2. Numeroteazd
comunicirile
demaijosin ordjnea
in careintempl6rile
se
petrec
in textulnarativ
delaexerciliul
1.
E Un calel de o luna rdcit esteadusla spital.
L=.1
C{elul a merspanala poartaspitalului.
Ll A rimaspaznicla spitatsi a fost borezarplorin.
L-lStapaniilui n-auvenirsa-lia.
L l Un doctortina.ra hoardrsa-llaseliber.
L_lA ramasintr-o cuscilde la spital.
L-iO batrdnaii aduceamincareqi vorbeacu el.
L.l S-aintors1aspital,culcAndu-se
lAngdusa.

ps6spifulqps
F/oflnde SilviaKerim.
titlulpovestirii
3. Explice

TE
<
-uJ
:l-

-<
date
printr-olinievertical;parteadeinceputa povestirii
4. Marcheaze

5 . Precizeaze:

F
H

z
)

. locul actiunii
. timpul actiunii
. personajulde la inceput
povestirii.
cumestesfartitul
6. Menlioneazi

SilvieiKerim'
ce ilustreazipovestirea
bulelebenziidesenate,
7. Completeaz;

nre
ilc3

Ri.-adIi1i.iic!.{,

-'rE-.-

.'

UJ
F

h
H

i:" Punevirgulele
in textulde maijos.

Mamai-a spusfetitei:
- Alina du mancarea
caFlului!
I " Continud
dialogul
dintremamagifiicidelaexerciliul
8 prinincdtreirntervenlii
unadupdalta.

gregelile
-{#. Corecteazd
dintextuldemaiios.
- Ioanai-ai dat lui Rex apa
Sigur mami! I-am dat gi cameoui pdineoase.A mancartor.
1 .i . Completez6
tabelul
demaijos,
folosind
cuvintele
dinalpatrulea
alineat
altextului
delaexerciliul
1.
CuvintecareconfinsunehrlI la r
sftir{it decuvetrt
:

jd, subliniazi
ritera
princareestetranscris
sunetul
i in cuvrntere
,
dintaberul
delaexercittul
10.

Recopitulore

13. plecanA
de la ilustrafia
alSturate,
scrieun
textnarativ.
Gdse;te
un titlu deosebit
compunerii
detitlupialege-l
impreuni
tale.Propune
treivariante
cu uncolegpecelmaipotrivit.

UJ

F
F
H

z
povestirii
dela exerimaginea
caresailustreze
14 . Scriemaijosinceputul
citiul13.

13 peo coal;dehartiePolis5o
povestirea
laexerciliul
inceputd
1 5. Scrie
cuundesen.
ilustrezi
dinclaseTolielecutoatelucririle
o miciexpozitrie
I 6. proiect.Realizeazd
pentrua vedea
untur al galeriei
autorului.Faceli
dinscaunu/
viicitescpovestirile
seama
zecelucriri,trinand
Alegeliprinvotprimele
$ideconlinutul
ti ilustraliile.
lein caresi punelicelezecepovestiri,
o cdrticicd
povestirii
Faceli
ti deilustralii.
g6ndu-le
coperte.
ii relizend

Evoluore

Test

IU

Lucreaziexerciliilede maijos pe o foaie separatd.

1 . Scrieli
dupi dictare.

2. Puneliterai sauii in cuvintele


de maijos.

[] nalt. rDnd. zavorf

3. Corecteazd
grepelile
dintextutdemaijos.
- Mihai nu te dndepirtade casa!
Sigurtatdnu te dngrijora!

4. Scrie
inceputul
uneipovestin,
atcetuind
3 - 5 comunicari,
plec6nd
delailustratiademaijos.

UNITATEA4
TEXT NONLITERAR
a Textul nonliterar
o Sunetulqi litera. Scriereacorecti a cuvintelor infr-unlo, dintr-urlo. Scrierea
o

literei m inainte de p qi b
Biletul

Lecturd

Textul nonliteror

UJ
F
,f
H
7
=
J

1 . Citegte
fragmentul
demaijos,
Veverifaesteun mamiferrozatorde talie
mica.Traiestein padurisi in copaciidin parcuri
sauchiardin apropierealocuintelor.AleargArepedepe ramurilearborilor,de careseagalacu
gheareleei asculite.
Coqpulveverileimasoara
20- 25 decenfimetri, iar coadacam 15 - 20 de centimentri.Are
oorpulacoperitcu o bhnita deculomebrun-roq_
cat,burtaaIbA$i coadalungi 9i stufoasa.
SehraneStecu alune,nuci, seminlegi conuri de brad,ciuperci,insecte,
oui gi pisiri mici.
Dugmaniicei mai detemutai veverilei suntvulpile, vulturii, ulii Siusii.
Oameniio iubescgi o ocrotesc,pentrucAestAdragu@,juciusi $i nu
esteagresiva.
-

DupdEstherVerhoef-Verhallen
- Animaleje sAlbatice.EnciclopediecompleL

2 . Raspunde,
oral,iaintrebarile
demaiios.
a. Unde triieste veverita?
b. Cu ce sehrane$teea?
c. Ce culoareme blAnip ei?
d. Caresuntdugmaniiveverifei?
3. Scrie
cuvinte
cusensopuspentruurmatoarele
cuvinte
dintex.
. a oqoti

. juciuga

. agtesivA

.1. DescoperS,
in primul
alineat
altextulut,
douecuvinte
careauacelatrinlele
prscrie-le
pespaiiul
demaijos.

Lecturd
cuvintele
5 . Scrie
caresetermine
cudoii dintextuldat,in spaliulde maijos.

UJ

O. ldentificd,
apoibifeaza,
textelenonliterale
dintrecelemaijos.

[] Deodata,insa,sepetrecuo
minune:prinserm pq$ti$ormic, din
caleafarade frumos$i desralucitor. Erapoleit cu aur.Pe$ti$oruI,cu
glasde om, ii cerupescaruluisa-l
lasein viatasi sal aruncein apa.

F
H

z
)

aunu
Fralii Grim - Pesasonr/

f Dintre peqtiide acvmiu,pegti$orul auriu estecel mai cunoscut.


Poateajungepdni la 30- 35decentimetri qi la o vdrstddeaproximativ
18ani. Seinrude$tecu crapul,deosebindu-sede acestaprin faptul cA
nu aremustaE.
DupaEs$erVerhoef-Verhallen
- Arumalele salbatice,Enciclopediecompleta

deputemic.
I Animaldeosebit
ursul are un corp de pdnala doi
metri qijumatate.Are o iniltime de
maxima
pesteunmetru5io greutate
de peste600 de kilograme.Ursul
brun-cafenie.
bmnareo blanadeasa,
- Aru'ma'
DupaEstherVerhoef-Verhallen
lele salbatice.Enciclopediecompleta

I Mo$ Martin ffaie$teca un


pustnic in pddurile intinse de la
munte.Are cojoc gros 9i cap cdt
El estesEpanulcodrilor.
o banitra.
EueenJianu Uasul

r.-i:ribci
r'o;ltri;ta--

Sunetul5i litero

|lJ

F
H

! . Scrie,in casete,catelitere5icatesuneteau cuvintelede maijos.


litere sunete

alune
executa

litere sunete

mamifer
mica

2 . scoate,
dinte}tuldeIaexerciliut
1,pagina
82,catetreicuvinte
alcetuite
din:

a, ffei litere

b. patrulitere
c. cinoi litore

3. Coloreazd
alunele
ceconlincuvinte
in caresunetul
iesteredatonn:
a. litera6 cu salben
b. literai cu verde

3 . Lompteteaza
casetele
cu literele
i saue pentrua oblinecuvinte.
ncl ntat. ir-nt rzia. ' ng ndurat. rt mpini. i,ntiji
"
mbl nzit . nt lnire .
nt mplare .
mp -nzit
;u.
trterele
peghinde
scrise
pentrua formacatedouacuvinte
.Lomorna
alci_
tuitedin:
a. patru litere
b. hei litere

c. cinci litere
d. gaselitere

60c 6 0 6C60 6 @

-.-

L j61[fi pe6ii,.;:

Scriereo corectd o cuvintelor


?ntr-unlo gi dintr-un lo
gre$it
i . Taiecuvintele
scrise
in comunicirile
demaijos.
a. Mai multricopi ut plecatintrolintr-o excursiela mare.
b. Bunicii Anei locuiescintr-unlinfrun satde munte.
c. Comel a modelatun mar dintroldintr-o bncati de plastilina.
d. Puigorii dinfr-rmldintrun cuib de la strea$inacaseimele au inceput
sazboare.
e. Vulturul a ftrat un pui de giind dint-oldinto cturte.
f. Copilul a culeso gvtfie dint-unldintrun pom.
intr-un,intr-o,
?"" Completerazd
spaliileliberecu unuldintrecuvintele:
dintrun,dintro.
zi am fost la pidure.
cuib
Acolo am vizut
mai multe ou5-Tocmaiieseaun
puiqor
ou.
scorburi a ie$it o veveriti. Ne
oriveacurioasd.

intr-o,dintr-o,intr-un,
cufiecare
dintrecuvintele:
3 , Scriec6teo comunicare
dintr-un,pespaliuldemaijos.

u,
F
F
H

z
)

Limbdromdnd-

Biletul

IU

lH

z
)

I . Cite;teconlinutul
biletelor,
apoicompleteaza
ceeaceIipsegte
dinfiecare

tr-T."-*-n

Jfu//lucd.

I Ua /* ,tt*,;,*ul

fi* oaw ts l &

tl
L******J

2. Une5te
fiecare
biletcuexplicalia
corespunzdtoare
conlinutului
sAuprinsageli

tr-:-:--n

tr--_----n

l-*ffi;*i fi*if;""I
l^o*-tr;
I
i?*rr^-L
I
L-'*--'*-J
L--o**-*-j
oferao informatie
3- Redacteazi
un biletpentrufratelesausorata princareil anunlisauo
anunlicEtrebuiesdpleciurgentde acasd.

Limbd
romand

4. Scurteazd
biletul
indepertend
demaijos,
toateinformaliile
carenusuntab- 1
print:iereacuo linieorizontald.
\
solutnecesare

IU

tF
H

z
)

fu*o--.-'

6-6=*.*J

biletul
rupt.Scrie
textulbilebucSfelele
dehertieti reconstituie
5. Potrivepte
tuluipespaliul
demaijos.

tduprincareil anunlilaceoras; vinesAte


6. Scrie
unbiletpentrubunicul
iadelapcoalS.

Limbdromdnd-

IU

F
tH

z
)

Scriereo literei m ?nointede p 3i b

1 . Citepte,
cu atenlie,
textulde mailos.Subliniaza
cuvintele
carecontinlitera
m inaintede p sib.

Esteo zi impofiantf,.Maraimpline$te$apte
ani. A imbrdcato rochiji imprimata cu flori
decdmp.Are pirul impletit in codile qi obraji
imbujorali. Se plimbA nerabdatoaredinff-o
camerdil alta. Apar primii invitali careaduc
un pachetimpodobitcu o fundaimpunabaxe.
Dosfaoonerlbadatoareambalajul.pe masi se
imprdstieo mul|ime dejucarii de plug.
- Ce simpatice cimpanzeul!spuneMara
zdmbind.
2. Desparte
in silabe
cuvintele
pecarele-aiidentificat
in textulde
ii subliniat
laexerciliul
1.

3. completeaz;
cuvintele
culitera
rnsaun.
llbulanra
illpreuna
il-lportant

i!p.
cuEpara
iL_Jcremenir ilUoUocit
coLJtur
strdlb

aL rDlue
lt loolt

colpunere

Limbdromand
4. Tui.,., o linie,formagretitda cuvintelor
dinseriade maijos.

anprenta/amprenti. cumpira,/cunpara. tronpa/trompi . tinp/timp .


timbru/tinbru. anbulanp,/ambulanta
. inpaditfmparlit . compot/conpot.
umbra,/unbra.simplu/sinplu. bonboand,/bomboanb
5. Formeazb
cuvintenoi de la cuvintele
datemaijos,addugand
ln fala lor

UJ

F
fH

tn sautm.
. capabil
. cofect

. posibil

. comod
. par
. precis

cuvinte
noidelacuvintele
in falalorin
datemaijos,
ad;ugand
6. Formeaz5

sauim.
. calca
. parte

. cheie

. piedica
. scrie

. puqcd

7. Scrieuntextalcatuit
din4 - 5 comunicEri
in caresi folose$ti
cuvintele
jos.
dinseriademai
azimbi.

imDortant. simbol . porumbel

&/

Recopitulare-

Recopitulore

UJ

1 . Cite5te
reclama
demaijos.

F
H

Nu orice
iaurt
fixeozd
colciul!

laurtul yifade conline vitamina D careaiutd la fixarea calciuluiin oase.


yitade iaurt te face mai puternicgi mai mare!

2. SubliniazS,
in reclama
delaexercifiul
1,comunicarea
princaresetransmit
careesteceamaiimportanti
calitate
a iaurtului.
3. Precizeaza
yltade.
cetelitereti cetesunete
aparin numele
iaurtului
[tere [-]

sunetell

4. tndic;numdrul
delitere5idesunete
atecuventului
f/ieazb,

[tere I ]
E

..

sune@|

ir. Une5te
prins;gelicuvrntele
in pronuntrarea
cdrora
seaudeacelagi
numdr
desunete.

l.,@j iiadGl @l

Recn*itujcrt
.,
l.
'D Pleci
la Scoale.
Scrieun biletpentrufrateletiu mai mic,spun6ndu-i
sE
" ^,
mdnance
iaurtuldinfrigidercandvinede lajoac6.

|r|
F

ffi*@cb.<-<-<ffi|b-rc

E
&
t

Iz
&
I
F
H
)

k*'*-'G{---*-*-**$
7. Scrie
p saub.
in cuvintele
demaijosliterele

com' llet . com lunere . exerflu


schim are " sam ati. toL eron

. irn-lanzit

. im- llinire "

& " Completeazi


spaliileliberedintenul de maijos cu unuldintrecuvintele
intrun, intro, dintr-un,dintr-o.
Iaurtul esteun alimentpreparatdin laptenefiertin carese
mici ..................
iaurtdejapreparat.
adauga
o cantitate
Se
pot pune
iaurt fructe, arome sauindulcitori.
Produselelactatetrebuiefolositefrecvent..................
alimentatiecorectA.Untul, brdnza smdnt6nanu trebuiestrlipregimalimentardestinatcopiilor.Calciul
seasc4..."..............
gi vitaminelenecesare
cresteriisepot lua ..................
canl
de laptebauti zilnic.

Evoluore

Test

u,
F
{

Lucreaziexerciliilede mai los pe o foaie separatS,

t-

1, Dictare.

2. Completeaza
casetele
cup sib dupitm, in cuvintele
de maijos.

H
)

comlas. cumflarator. zimlru


3. Scrie
denumirea
obiectelor
ilustrate
mar.;os.

4. Scrie
unbiletbunicii
taleprincareo anunlis; vinasEte iacuo oremaitarziudelagcoala.
fiindc,i
rdmAi
lacercul
delectur;,

#b
YEKEH
uPloadEd
bySfefso

UNITATEA5
SUNET$I LITERA
O Vocalele.Consoanele.Scriereacuvintelor csre conlin x. Silaba. Grupurile
de litere ce, ci, gg gt, che,chi, ghe,ghi- Scriereacuvintelor care confin grupurile
de suneteoa, ua, uA,ea, ia,,iaDespi4irea cuyintelor in silabe
c Compunereadupt un Fir de intrebari

Limbdromdnd-

Vocolele

IU

1 . Coloreaze
florilepealec5rorpetalesuntscrise
doarvocale.

F
H

z
)

2. Subliniaz;
cuo linievocalele
dincuvintele
carealcEtuiesc
propozatriile
de
marJos.

a. Bunicane spunecdteo povestein frecuezi.


b. Comelia a primit o broscula de la mama,
c. Pe o frunzd de salcAmsti o gdnganieverde.
J. Scrievocalepotrivite
pentrua obtinecuvinte.

rIm

mfc

rflm

m[c

rtra

pnn

"ft
ilt

cIs
cIs

rfo

pln

4. Scrie
Iunile
anuluia cdrordenumire
incepe
cuo vocala
a sauc.,.

5. Scrie,
in casete,
numiruldevocale
pecareleconline
fiecare
cuvant.
carte. vorba. fluture. posomordt. impreund. decolorat

TtrN N II

elev. aprilie. trarrdafir. emotie. important

Limbdrohand
6. Scriec6tetrei cuvintecareincepcu vocaleleg I si o.
{

|r|
F

treicuvinte
7. Scrie
in carevocala
i$ fietranscrise
prinliterai5i treicuvinte
prinlitera5.
in caresi fietranscrisi

F
H

z
8. Completeazi
potrivite
pentrua oblinecuvinte
casetele
cuvocale
care
denumesc
animale
sdlbatice.

pEngIDn

. Ers

.lEIpIrd

fEcE

. rIs

. tEg.[

firptr

. zEurtr .Iilrilnt

9 . ndaugalainceputul
cuvintelor
demaijoscateo vocaldpotrivitipentru
a formaaltecuvinte.
Scrieaceste
cuvinte.
di. lan.

ma r. mili. pu ne. r ar e. s os . u$or . v Az .

in silabe
cuvintele
oblinutelaexerciliul
9 9ispunedincesunete
10. Desparte
esteformatSprimasilabba fiecdrui
cuv6nt.

Limbdromdnd-

Consoonele

u,
F
F
H

z
)

1 . Subliniazd
cuo linieconsoanele
propoziliile
dincuvintele
carealcatuiesc
de
marlos.
a. Langagard a rasaritun toporag.
b. Bunicul seplimba prin parc.
c. Toamnaa venit mai devreme.

2. Scrie
lunile
anului
a cdrordenumire
incepe
cuo consoand,
apoialcEtuie5
comuniciri
cuaceste
cuvinte.

3. Completeazi
pitratelecuconsoane
potrivitepentrua oblinecuvinte.

tral

Iotr

naI

I of

T ul

Iofl

IaI

[]iI
fiI

T - l_ n
L ]A L

triI

IaI

.1. Scrie,in
casete,
numarul
pecarele conlinefiecare
deconsoane
cuvantde
maiios.
luminA. cort. impodobit. v6rf . zguduit

cuvdnt . desfacut. scAnduri. frig . furhlnA

NI

t]

L,-n;

- -.^ ;

.:

5 . ndaugalainceputul
cuvintelor
demaijoscateo consoana
potrivita
pentru a formaaltecuvinte.
Scrieaceste
cuvintepespaliuldemaijos.
atA. uca'

u$a" orA. albf, ' axi. reveni are

TU

F
{

F
H

6. Desparte
in silabe
cuvintele
obiinute
laexercjliul
59ispune
dincesunete )
estealc;tuitiprimasilabia fieciruicuvAnt.

7. Scriedou: comunicdri,
folosind
cuvintedescoperite
la exerciliul
5.

S, Completeazi
consoana
carelipse5te
din fiecarecareupentrua obline
nor.
cuvtnte
R EN AC OI
U R ITA
R AIAPAAR A MA

careul,
completEnd
consoanele
3. Dezleagd
carelipsesc,

EI
I

1. durati misuratain ore, minute


2. podoaba
caresepoartape deget
3. pomi carefac rnere
4, obiectin caresetrimit scrisorile

rEI

Limbdrom6n6-

lgF

Scriereacuvintelorcore continx

.1
IU
F
.JH

1. Cite5te,
cuatenlie,
textuldemaijos.
Alexandra9i Xenia atrun examendifrcil. Dupi aceea,vor plecain excursieca saserelaxeze.Au fixat cu exactitateun faseu excep{ional.Vor
stain vacantamaximumo saptdmana.

2
=
J

2. Transcrie
cuvintele
careconlinliterax dintextulde laexerciliul
1.

3. Completeaza
cuvintele
cu literapotrivita.
tafla. elecuta. filofon.

clf,on.

tali.Ierol

4. Subliniad,
in listade maijos,cuvintele
in careliterax sepronunla
gz.
experiment. examen. oxigen. exerciliu. taxator. exemplu
5. Subliniaz;,
in listade maijos,cuvintele
in careliterax sepronuniacs.
exterior. existi . flexibil . expozitie . exact . text
O. Schimb6
literacolorat6pentrua oblinealtecuvinte.Scriecuvintele
obtinute,

bax

fi*

taxa
expert
7. Desparte
in silabe
cuvintele:
xerox . expediaza. exterior. luxat . xilofon

Limbdron1anb
8. Aifeazd
formacorect6
a cuvintelor
scrise
subimaginile
de maijos.
{

u,
F

VasileAlexandri n
VasileAlecsandrin

imbdxit E
imbAcsittr

ruxac E
rucsacn

trxlt

Ilcslr

y. Construieste,
dou5comunicari
in caresdfolosegti
douacuvintescrise
corect
dintreceledelaexerciliul
7.

10. Completeazi
libere
spaliile
dintextuldemaijos,folosind
cuvintele
scrise
in snga.
Spectacolul
ainceputla ora9 ... . Pesceni,
Alexandru. d S
au urcat multi interprefi. Printre ei, era $i
saxofon.fix. ft_rf
. El a cAntat
la ...............
. Toate
lW
exceptional
numerele
aulostintemretate
...............
.
I t . Descopera,
in careulalaturat,
cuvintecarecontinliterax. Scriecateo
comuntcare
cuTtecare
cuvanr.
A

M
I

M
E
N

R
F

x.

U
P

L
I
C

U
G

o
I

R
I

P
R

Z
E

N
N

I
T

F
L
P

T
E
L

F
H

z
)

*
LimbhromGnd

Silcbo

IU

F
F
H

z
)

I . Citepte
fragmentul
demaijos.
Albirca-Zitpadaiegisela plimbarecu cei gapte
pitici. Totul in jur eraatatde frumos,inc0t piticul
cel mai mic de stat (penfu cAintre ei unul era gi
cel mai inalt) seoprise,uluit, ?nmijlocul drumului, privind in dreaptagi in st6nga,pomii incircatri
de luminitele florilor. Atunci l-a lovit un automobil in careeraun melc, ce voia si ajungAIa gafi.
Iuliu Ratiu - Accrdenfil

Z . Scrie,
peliniile
punctate
demaijos,catedoubcuvinte
scoase
dintextulde
laexercitiul
1 slformate
din:
a. o silabi
b. doui silabe
c. trei silabe
d. cinci silabe

3 - Transformi
cuvintele
formate
dintr-o
silabiin cuvinte
formate
dindoudsilabe,dupdmodelul
dat.
. melc - melcul . pom . gard. axc-

. drum. rdnd-

4. Desparte
in silabe
cuvrntele
demaijoi.
. fotografie
. impirat
. plirnbare
. pauzA

. printesa
. oglindl
" restaurant
" v6ndut

" Jur-

. tfen -

Limbdromand
in fiecare
casule,
5. Scrie,
cateo vocal;pentrua descoperi
cuvintele
datemaijos.

fl'-pl

spl-]-dlt
blln-cl

pls-dl-trt

In-nf-rlr

c[ ]-mLl-rL,..l Ljs-clln-dtr
sl-ml-fEr
fl-r[-trs

frEn-2tr
sf-rI
Es-cfns

6. incercuie5te
silabeleformatedoardintr-ovocalSin cuvintelede maijos.
Scriecat maimultecuvintecaresdconlindo silabiformati doardintr-ovocal6.

q- v i - o n
e-lev
le-o-pord
o-e-ro-port

|r|
F

F
H

z
)

pe merele
silabele
scrise
de maijos pentrua formacuvinte
7. PotriveSte
alcbtuite
dindoudsaumaimultesilabe.

b o eo@@ o @
pentrua formacuvinte.
carelipsesc
casetele
cu silabele
6. Completeaza
Do r

,,a--1
.l
\f

-!

l-- ]

,.f 1

ilS. - l

:l

\ l-t -

l- l

forserieicareconlinedoarcuvinte
literacorespunz;toare
f. incercuie;te
matedintr-osilaba.
a. tren . coc . ziar . cuC. dus r su6 r son
b. pas . tras . nuc . mac . nas . strop . drurn
c. dop . lrrs . supofi . ztc. cart . prost . lac.

Compunereo
dupdun 5ir de ?ntreb6ri

UJ

f-

F
H

::-'..-

Scrie,
in tabel,numSrul
corespunzetor
imaginii
dupdcarea fostformulata
fiecare
intrebare,
cain model.
htrebarea

a. La cine seuita pisoiul?


b. Ce a ficut pisoiul?
c. Ce doreasi faci pisoiul cu pegtiqorul?
d. Ce facebaiatul?

Imaginea

a.2
b.
d.

, i , R6spunde
laintreberile
de laexerciliul
1
a.
b.
c.
d.
. Alcatuiette
un text,pornindde la rispunsurile
de la exerciliul
2. puneun
titlutextuluitdu.

Rispunde,
in scris,la intrebirilede maijos privitoare
la imaginea
data.
Alc;tuietteapoiun text.Ddun titlupotrivittextuluialcdtuit.

a. Cumestevremea?
b. Ce a cazutpestesat?
c. Caresuntjocurile copiilor?
d. Cum auintdmpinatcopiii anotimpuliama?

I-

LimOC fOmOnO -

-A

Grupurifede litere ce, ci

[J
F

1 . Cjteste
comunicirile
demaijos.

.F

Marcelpanicipala o itrtrecerecu bicicletele.pista areformi de cerc.


Conducecu pricepere.gi ceilaltiparticipantisunt.cicli$ticelebri.

7
=

C. Transcrie,
dintextuldelaexercifiul
1,in primacoloanb
cuvintele
careconlin
grupuldelitereceFiin a douacoloanipecelecarecontrin
grupulcl.

3 . Completeazb
casetele
cugrupurile
deliterecepicipentru
a obtine
cuvinte.
le

--l:- ./ va
\ r.r.

,,/ te$

.- na
\1ru

7 lo-fan
l_'
- l- t a- t e
\ nu-sa

7 t-l'or
f- ' l: . lin- dr u
\.i-ptr

4- Scnimba
grupuldeliterececugrupuldelitereclin cuvintete
demajjos.

"::.:"6"::i["
@*u...".
',.-:** ..P 'S;

5. Completeaza
cuvintele
cugrupurile
delitere
ce5ici astfel
incatpropozitiile
si aibdinfeles.
a. [lprian
a f ]tit llva
interesantdesprellmpanzei.
b. [*]1e l-lnl-_l
f'-lnteze l-jugulesc un g6ndaf--ll.
6, SubliniazS
cuo liniecuv6ntul
scris
corect
in variantele
demar1os.
ceafiA/ciafia.ciasuVceasul
. ceapa,/ciapi. ceocuVciocul.
, ceouzr/cioar|.6eob/ciob. ciocolata/ceocolata
ceocan/ciocan
.
. ceoma,/ciomi. ciorba,/ceorba
ceopleqte/ciople$te
. ceorap/ciorap

Limbdromand

Grupurilede lttere ge, gi


I . Cit"$.,cuatenlie,
textuldemaijos.
A inceputconcursulde gimnasticd.Colegii gi parinlii Ginei seagitdin
tribun6.Ea nu inlelegegestullor. A muncit din greu gi areconvingereaci
va invinge. Prezinti un exercifiuoriginal.
gl dintextulde
2. Subliniaza
curopugrupuldeliteregeti cualbastru.grupul
laexerciliul
1.
3. Completeazi
cuvintele
cugrupuldeliteregesaucugrupuldeliteregl.
[ ]]and . ma lun . atinf lre . aflnda . minl-l . sdflatd
']lm.
. marf_lle . paflna . maf'-lcian . def-]lrat . I lrafa .l
propoziliile
demaijos,
cuvintele
4. separa
ti scriecorect
Gigelareogingieinflamati. Eugeneinginergeolog.

pespaliul
dat.
cuvinte
date.dupamodel.
Scrie-le
5. Transformi
. alege. culege. fage. fuge . ajunge. atinge. merge. incinge. linge
. alegi .

pefrunsilabelor
scrise
caresepotobltne princombinarea
O. Scriecuvintele
z alo rl a m r i

in<

www
www

F
F
H

ir itii:,:1i'lrli:t:ri

Grupurilede litere che, chi

UJ

F
F
H

z
)

cuvintele
dintextulde maijos,careconlin
,L " Transcrie
grupurile
de literechepichlin spafiulde maijos.
Costachea merscu unchiul Tachela cherhana.Au comandatsaramuradechefalsi chifle. Chelnerulle recomandaseqi chifteluJede rechin.Au achitatnota si au plecat.
che
cnl
Z. Completeazi
casetele
cu silabepotrivite
pentrua formacuvinte.
7, '' l

schi1-

,/.

schef-

-:

\'

)"r'" "

3, Taieformagretitda cuvintelor
djnseriademaijos.

. rochie/roche,.cheltuiali/chieltuial[
chiar/chear' cheogc/chiogc
" inchiotoare/incheietoare,,
cheie/chie
4- PotriveSte
silabele
dinchenarul
dembijos5iformeazi
cuvinte.
Scrie
cuvinteleoblinute
in spatriul
alSturat,
c,r-

.-

ca
{e^

$!{

6an

b$s

.uag
"lt"l

c.4c

rttt\

Limbdromand

Grupurilede litere ghe, ghi


ghe;i,cualbas1 . Subliniaza,
curo5u,
cuvintele
careconlingrupuldetitere

IU

tru, pe celecarecontringrupulde litereghi.

Anghela plantato ghindain ghiveci.A avut ghinion.


Pisoiul Ghighi, care shtea ghemuit intr-un ungheq a scurmat cu gherutele gi a scosghinda din pArndnL

ghesaucugrupulde
demaijoscugrupuldelitere
2 . completeaza
cuvintele
litereqhi.
cu licomie spafltele.
a. l lorf_ lta in[lte
5. ps[ lzata in zdna,I lboasa wajitoare a ridicat baFlta.
pentruaformacuvinte.
potrivite
demaijoscusilabe
casetele
3. Completeaza

..f-l
ghea.
\ -tl
--r

,"f-l

shea
_\;

]-

,tf:-)

chi..
\ l-

a cuvintelor
demaijos.
4. Subliniaz6
cuo linieformacorecte
. gheata,/ghiata
. glema/ghiara
gheozdan/ghiozdan
4
laexerciliul
scrise
corect
dintrecuvintele
cufiecare
c6teo comunicare
5. Scrie

diferite
complet
si aibisensuri
carecuvantulghnrecl
6. Al.utuieSt..otunic;riin

d'3@

IU

F
H
Z

Linrndromdnd
-

Scriereo corectd o cuvintelo?care contin


grupurilede suneteoa, ua, ud
1 . Subliniaz;
cuvintele
in careapargrupurile
desuneteoa,ua,5iud.
Ziua e frumoasi. Mioara sarecoarda.Deodati, incepe si
plou6.Doui fetife aduco umbreldnoui. Toateincap subea.
d:" Transcrie
cuvintele
dinlistademaijoscareconlingrupurile
oa,ua,Siud.
coali " damic..numaratoare.
oaza" rare5roua6rAcoare.sauna.voua

3 . Desparte
in silabe
cuvintele
dincomunicdrile
demaijbs,puneihtr-undreptunghigrupurile
desunete
oa,ua,Siua.
Cadboabederoudpe floareadepe balcon.
Basmaua
nouaareculoareaca vioreaua.

rni'.Subliniazd
formacorecte
a cuvintelor
demaijos.
" moaray'muard
" ploaie/pluaie, muale/moale
- nuapte/noapte" coala,/cual6
" suare/soare
" patinuar/patinoax
" toaleta,/tualeta
$ ' Alcituiegte
treicomunicbri,
forosind
treicuvinte
scrise
corect
raexerciliur
4.

Limb6romGnX

Scrierea corectd o cuvintelor


core contin ea, ia, ie

UJ

gru1 . Desparte
in silabe
cuvintele
demaijos.Puneapoiintr-undreptunghi
puriledesuneteea,ia,ie.

l-

baiepl . bretea.leafi. iesire. mierli . piaffi. viespe. viata

2. Subliniaze
cuvintele
careconlingrupuriledesuneteea,ia,ielnpropozitiile

demaijos.
Ieri la amiazir,Ileanaa ieqit la pialiAndreeaa luat o carte.Ia $i un iaut cu piersici.
grupurilee4 i4 ie, pentrua oblinecuvinte.Scriepropozilii
3. Scrie,in casete,

cuaceste
cuvinte.
n a''.]. D a

pol

.s

ta

demaijos.
4. Taie,cuo linie,formagregitia cuvintelor
erbivor/ierbivor. iedera/edera
' etajefi/ietajefit
' eure/iesire' iepure/epure
pentrua oblinecuvinte.
in fiecarecasete,
5. Scriec6teo consoana
,,

iu (

\1

i" (

.,/

"

)"u

'-".
) ie
''

Limbdromdnd-

IU

Despdrtireocuvintelorin silabe.
Despdrtireocuvintelorlo copdt de rdnd

l-

I . Subliniaza
curo5ucuvintele
careaudoudsilabe,
cuverdepecelecareau
gicualbastru
treisilabe
pecelecareauo silabi.

z
)

cale. carte. dop. gradina.joc. pasare.penaro

t t
--A
"topo1.,
2. combin6
silabele
scrise
maiJospentrua formacuvinte.

i-:1i i;I i:i i-a-i L:-i i-T5. Desparte


in silabecuvintele
de maijos.
. addnc
. adiere
. avion

. bascd

. cosmonaut
. cuvdnt
. minA
.rumen

4. Subliniaza
vocaleie
dincuvintete
desparlite
in silabe
laexerciliul
3. Indica
numdrul
devocale
dinfiecare
silabd
in
pitratulalSturat.
E
5. Corecteaz;
gregelile
cares-au
facutIadespirtirea
cuvintelor
lacapet
de16nd.
Transcrie
textulpeo foaiede
hertie.

' ::-..-.

tl r

Recopitulore

u,

.. Citeite,cu atenlie,
textulde maijos.

]-

Clo$ca roscati avea nouasprezece


galbioare,
puigori.Micile ghemotoace
cu ochii cami,rgelele,seplimbauincolo
$i incoacepe ldngi gardul de nuiele.
Ciutau firele fragedede imbi. Gheru!f,
seuita la ei pofticios.Inghifeain sec.

F
H

z
)

I careconlin
pespaliuldemaijos,cuvintele
dintextuldelaexerciliul
,::, Scrie,
oruouride litere.

.i . Scoate,
desunete
1,cuvinte
careconlingrupurile
dintextuldelaexerciiiul
pespaliuldematjos.
(ea,ia, ie,ua,ud,oa)5iscrieJe
invdtrate

'':. Completeazi
citind
cu grupuride literepentrua formacuvinte,
casetele
pe diagonali,
atacumaratdculoarea.

bu

fran

fra

rr.
ne

ma

Recopitulore
5. Taie,cuo linie,formagretitea cuvintelor
dinseriademaijos.

u,
F

F
H

. chiama,/cheama
. Ata/zioa. roua"/rooa.
greqeala,/gregala
. poezie/poiezie.
vitejasca,/vitejeasca
6. Subliniaz;
formacorectd
a cuvintelor
ea5iradinpropozitiile
demarjos.
In fiecaredimineala,ealia umptu'a ziartl.
Bunicaea/iamedicamentulin fiecaresearA.
Tatao ea/iape ealiade la aeroporl

/ . Scriegrupurile
de literela loculpotrivitpentrua formacuvinte
sg. si. ge. gi. che. chi. ghe. ghi

conl-llator . fltarist . boflt . bul lt . ad--_-le. farmafle


. inflsuit . inl]rc . f__lnunf ] . f_lol- lt . f lrurf]e .
. f -lf ltoare.f lr,ef l
8. nlege,delaexercitiul
7, cuvintele
carecontindouagrupuride litereSiscrie
ceteo comunicare
cu fiecarecuv6nt:

9. Alc;tuie5te
douScomuniciri
formate
numaidincuvinte
careautreisilabe.
Scrie
comunic6rile
in spatiul
dat.

Recapitulore
10. Scrie
comunicarile
obfnuteprinordonarea
demaijos.Sublicuvintelor
niazigrupurile
deliterege5igi.
a. atinge. geamului. mingea. marginea
b. gentiene. Gina . gingaqe. culege

UJ

ttH

peo foaieseparatd,
o compunere,
rispunz6nd
laintreb6rile
de
11 . Scrie,
subilustrafiile
demaijos,Puneuntitlucompunerii
tale.

. Undeseafli copiii?
. Cum suntei echipagi?

. Ce facefetita?
. La ce seuita copiii?

z
)

L',riuqre

Test

u,
t-

Lucreaziexerciliilede maijos pe o foaieseparatE.

-" utcTare.

*. Scrie,
in p;trat,cumsepronunl;Iitera
xin cuvintele
demaijos.

H
)

explicafie

,ortodox

" existenta

.I . Desparte
in silabe
cuvintele
demar1os.
ramua"cocor,insecta
4 " Precizeaz;
cuvintele
ilustrate
mar.;os.

#
i,]. Scrie
untextdup6intrebdrile
demaijos.
' Ce flori aurdsaritin gradina?
' Cine a distrusflorile ?
.' Cum sepoaterefacegrddina?

::.i*,i','1,''-'.
ti 1"..:
PERSONAJ
O Recunoa$tereapersonajelor.*Delimitarea textului in fragmente logice'
Propozifia.Intonarea propozi{iilor' Prezentareaproprie Fi Prezentarea
unei persoanecunoscute.PovestireaoralA a unui text naretiv. Exprimeree
parerii proprii. Povestireascrisa dupa benzi desenate

in ateast5 unitate, ?nveldtorul va urm;ri


formareaurmdtoarelorcompeteile:
. irnbinareaenunlurilorintr-un mesajpropriu;
. prcDun[areacbd $i corccti a enun[ulilor;
. povestireaunui ftagnent dintr-un text citit,
. desprindercainformatiilol esentialedinh-un
text citit;
. redactarcatextelor sdise pe bazaunui suport
vizud.

Lecturd

tU

F
H

z
)

Recunoo5tereo
personojelor
I . Citepte,
cu atenlie,textulde marJos.

Ursuleful $i luna
dupdMircea Sanrimbreanu

Eratrist ursuletul.in dormitor,eraintuneric.Fetita,


sEpanalui, dormeademult.
De ldngapiciorul patuluiundeseafla, ursuletulnu
vedeamainimic.Cu
lnguul lui ochidesliclazarea
.lunaaunesi rotunda.
Isi lipisefagaei marede seam
gi clipind parcadin ochi. il indemrasa-sidesiarce
irima.
- Daci a$fi un ursule!adevirat,aSpleca.Dar nu
sunrdecAt
un ursulel
deplu5.
- Undewei sapleci?l-a intrebatluna.
- M-agurcala etajulintai. Locuie$teacoloo fetiji.

**"-,-w,Kff
""f
J::J'Ji
iJ":'"Tf
,j:*i:tlilx'
len. slapiinaursulegului
i-a sDus:

- Du-teacasl!Egtimica.Nu md ioc cu tine.


Fetilaa plecat.
Douaboabelirnpezis-auzbaruto clipasubgene,apotau
datocol.nasului.
A pldnspe trepte.Ursuletular wea s_omangale.^
Lunal-a intrebat:
- Undete-aimai duce?
Un etajmai sus.Acolo stdun baiepq.Vine sdsejoaceuneoricu
sta_
-pdnamea.C6ndmdridici in brate,stApana
meafr spunesi sejoacecu tre_
nuleful. Cdndapucahenuleful,ii spunecA suntmai frumoase
cuburile gi
pestecatevaminutei le ia qi pe acestea.
Bidatulpleaci, de parcafar fi
lovit pese mainicineva.L-agiisa si sejou"" *irr"
poit.qt".
",,i_aintins
Luna l-a cuprinsintx-unsnopauriu de raze si
"aimana.
- Vino,ursuletule!Te ducla ei gi dimineatane intoarcem.

TE

l-ecfur{:i.,--

ii. Menlioneazd
autorul
textului
delaexercitiul
1.

|r,
F

delaexercitiul
1.
titlultextului
Subliniazd
sensdinprimulalineatal textuluidat.
4" Precizeazi
cuvintele
cuacela5i

F
H

z
dintextuldat.
cusens
opuscelor
demaijos,extrase
5. tndicb
uncuvant
.limpezi
" a pl6ns

" tist
" inttneric
, a8urca

" SUS

lunii.
aratbinfdliSarea
cuvintelscare
alineat,
dinaldoilea
f). Scoate,

1
dintextuldelaexerciliul
demaijoscupersonajele
tabelul
Completeaz6

o;*'

iocrori

-_*,;
-

f
i

la copiiidinbloc.
s6mearg6
de cevreaursulelul
b" Explicd

Lecturd
9. gtfeaza
trbsSturile
pecarelearestapana
ursuletului,
{

UJ

rea!
bhndafl
ingdmfataf

F
{

preocupatadoarde eaI

. simtexagental proprietaliiasupra lucrudlor D


. lipsitA de infelegerefa{i de
ceilald f

10. Venlioneaza
trercalitdti
aleursulelului
deplur.

a.
b.
c.
1 I . Casest.
o asem;nare
intreluna5ialtpersonaj
pecareil 5tii.

1 2. Numeroteaz6
ordinea
intdmplirilor
j.
dintextuldelaexercitrul
E gaad a plecatsupamrde la fbti{i.
ili spunelunii ci ar wea si plecedin camerastdp6neilui.
! lrsuletul
*:1
la ferila pe carestipdnalui a facut_osi pl6nga.
! f
:a -:arga
L,JLuna il ducela copiii pe carewea sa-i ajute.
Ursuletulwea si meargagi la baielelulcaresejoacauneoricu fetitra.
!
Ll StApanaursulefuluii-a luat biiatului toateiucariile.

1 3. fxprim;-1i
pirereadespre
ursulet
intr-olucrare
de5 - 8 randuri.
Scrie,
peo foaie,textulSicitettelcolegilor
tii.
14. Lucreaz5
in grupde4 - 6 elevi.
Realizali
unposter
in caresascrieli
cum
estebine$ vepurtalilajoaceintrevoi.puteliface desene,
prezentali
produ_
5i
selecolegilor
vostri.
Alegefi-|,
prinvot,pecelmaibun.

_-

Comunicore

Propozilio.Intonoreo propozitiilor
t . Colegul
t5ua primitdeziua
Sci-ie
trei intreb;ri
lui o pisicule.

uJ

^^-+
",. u o
- or
-{l-ra
PE||Lr

F
H

z
1.
dela exerciliul
laintrebdrile
2. Inventeazi
treirAspunsuri

1 5i2.
inventat
laexerciliile
3. Interpreteazd
cuuncolegdialogul
propoziliile
semnelor
depunctuatie.
demaijosconform
4. Citegte
. Ai rezolvatexercitiul?. Ai rczolvatexerci(iul.' Ai rezolvatexercitiul!
pentruproilustrative
in caresdaitreidesene
o plangd
5. proiectRealizeazi
alegelicele
o exdozilie
4. Faceli
poziliile
dela exerciliul
5idupduntur al galeriei
maibunelucr6ri.
cuuncoleg
Joacd
impreund
tiu maimic!i-aluatrolele.
6. ro. d" rol, Fratele
pecareil aicuel pentrua a{lacea ficut cuele..
dialogul
impreuni
produse.
Lucreazb
pentrudiferite
cu reclame
7. nd, treipliante
uimideei5icareexprim5
spuse
peo foaiecomunicirile
Noteaza
cutreicolegi.
prezentate.
fa15deprodusele
nemullumirea
rea,inc6ntarea,

UJ

Prezentareoproprie Si prezentoreo

unei persoonecunoscute

| f

i.. lmagineaze-ii
c6 ai numelepropriudin comunicirile
de maijos.Bifeazd
respunsurile
princarete prezinliuneipersoane
corecte
maimarecarrne,

H
Z
f

. Mi numescAna' NumelemeuesteAnaIvan.
. Mi numescAnaIvem.

NumelemeuesteIvanAna.
Mi cheama
Ana lvan.
Ma cheamalvan.

? , lncercuie5te
comunicbrile
demaijosin caresearat6comportamentut
corect
al unuicopilcesundIaunprieten
cdruia
ii rdspunde
unuldintrepErinjii
5i
acestuia.
Cdndraspundela telefonunul dintrepirinlii prietenuluimeu,
a. ii cer sami-l deala telefon
b. mi prezintcu numelelntreg gi apoi fr spunce doresc
c. a$teptshmAhftebe cine suntqi ce vreau
. r. lmagineazi-Ii
c6aiunprieten
cunumere
DanVasilescu.
Elvinein vizitdlatine
pitrebuiesd-lprezinlipdrinlilor
tii. Scriemaijoscomunicarea
pecarearspune-o.

.:: . ici" '-..jrr:: Daio petrecere


de ziuata siiti
invilitoli prietenii.
Jucalifelulin carefaci ore_
zentirilecelorcarenu secunosc
intreei.

L!, Completeazd
cu datele
talefi$ade identitate
aliturate
pecareai puteas-opuipe un
ghiozdan.

Prenume9i nume
$coala
Adresa

}a

c'l''
Clasa

-.-

Lecluri

*Delimitoreotextului ?n frogmentelogice
1 " Citeste,
cuatentie,textuldemaijos.

F-

Miaulica
dupd Otilia Cazinir

$oricelul

Miaulica

Lu
F

Miaulica,pisicagi Moaca,papu$a,dorm.Ar dormi li


Lisuca,darnu poate,c4 dacas-armi$ca,le-ar trezi. I
in linigteape carependuladin sali o impartein bucaFle,tacticos,a fiesadtun zgomot.O bobila decarton
serostogole$tepdnala margineacovorului. $i in urma
ei seiveite, cenutiu !i sperios,un $oricel' Seuite imprejur cu gimaliile ochilor, apoi se asazape coditd oi
incepesi sespele,purtAndu-girepedelibutele aproape
strlvizii pestebot,pefrunte,pedupaurechi.Lisucarf,de:
- Cemai spd,la!ftIa apa$i sapunlSate vadaarinica!
Dar qoricelulnu se supdri. Sti, cuminte,cu libutele
la piept.
- Poateci [i-e frig? PoatecA$-e foame?Sa-daduc
o farfurioari cu lapte cu orez?Uite, tremuril Si te culc
in blanaMiaulicai, ci-i a$ade caldi. r
Subm6naei, fetila simtetrupul pisicii incordat ca o
vargi de o1el.Cands-atrezit din somn?r
Vmgade olel s-adestins:zduP!
capul
$oricelul nici n-a incercat sd fugd. $i-a v0rAt
intre umeri qi a plans subtirel, abia auzit. Pe urmi, a
ticut. Coditaii sti nemi$catdpe covor.
- il prinzi sarni-l dai mie?Mersi,Miaulici! Dar vezi
si nu mi-l zgdrii!
Lisucaintinde mdinile, sa-giprimeascddarul mititel'
Miaulica insa mormaiecu du$minie gi, cu qoricelulin
dinti, fuge subpaL Iar pe margineacovorului aurimas
doui mirgelu{e rogii. I

z
)

Lecturd

IU
j-

JH

z
)

Regretul

LisucaincepesdinteleagA.
Ochii ii joaci in lacrimi.
Colfurile gurii ii tremuri. $i dintr-o datd igi duce
amAndoipumnigoriila ochi qi sepome$tesdplAnga
cu sughifuri.r

2. G;segte
cuvi
ntecuacelati
senspentruceledatemaiios.
. se ive$te
. cenu$u

. trupul

" vargL
. darul
. sAinbleagA

tr-

J . 5coate,
dintextulde la exerciiiul
j, sasecuvintecareindic6o mtc5orare.

4- tndi.epersonajele
dintextulde la exerciliul
1.

5. Bifeaz;
comunicbrile
adevirate
demaijos,
Adevaxat Fals

Lisucaestefoartemici.
Fetilanu stieca pisicilevdneaza
goricei.
Miaulica a prins goricelulpentrustipdnaei.

tr
n
il

tr

n
tr

6. Precizeazb
in cetefragmente
esteimparlittextulde laexerciliul
1.

7 . Menlioneaze
ce reprezint6
cuv6ntul
scrisin dreptulfiecdrui
fraqment.

8. Scrie
o compunere
in cares6araltces-arintAmpla
dacdporicelul
dintextul
qat arcrettecato pisicd
gipisica
s-armicSora
c6tunporicel.
imparte_o
in fragmente.

Ttr

f,enu6isqps

orold o unuitext norotiv


Povestirea

tU

textuldemarlos.
cuatentrie,
I . Cite5t.,

Nu-mi pasAde excavator


dupd Cleopalra Lorintiu

Aga.Anul qcolare pe $fArsite.Mai e o


sdpgmanapanala vacanla.E s0mbAhdimineata,Vreausa-miscriula compunere.I
Imagina{ieam.Dar pot sAscriu?Toti din
casasuntcu gurape mine.
- Ai promisci te duci duPi aPi minerala!
- Iesi din cameraastacaweausi aspir!
Am gasitdesprece sascriu:cum mi-ar
r
pldceasf,fie povegtile.
sapaca sa
In faiablocului,un excavator
vecinanoastrA
repmeo conducti.Deasupra,
infacemaionezicu mixerul.Jos,Roxanafaceexercitriidepian si greseste
truna.M-a$ducela pescuitqi mi-a$lua cu mineo carte'I
SunA.E Cipi Bilan.
- Hai. md. la fotbal ca actte arniazii
ii explic ca vreausdscriu compunerea.
- Lis-o incolo de compunere!Crezi cit ne mai controleazlin ultima
sdptimAni?
- Nu. nu cred.
- $i atuncidece-[i scrii?
- Mi intereseazi.
- Treabata!Eu plecIa meci.
- Au;zi,daci ar fi dupAdne,cepovegti!i-ar placea?
Cipi Balanstaun pic pe gAnduri9i zice:
- Mie nu-mi plac povegtile.Mie imi plac filmele. r
Cipi a plecat.Sao intrebpe sorameamai mici, Mirela.

lH

z
)

-':

_._
Camuniccr*

-f
.:
ll,
F
J
r
H
Z
)

Ii dautelefoncelui mai bun prietenal meu,Adi Mierl6.


- Ma. eunu cirescpovegri.Nu ma uit decdtla benzidesenate.
povegtile
suntpierderede vreme:cum e cerul, cum e balta. Ce ma intereseazaiin
S-arpareacanumaieumai amnevoiedepovegtipelumeaasta-parci mi
-intind in iarbainartacare
miroaseimbatitor.pe ciraria gerpuita,piticii veseli
cinta cevaqi iepurelecel alb seuita la ceasullui debuzunar. drumulacela
$i
ducedeparte,depmte,miroasea iarbi qi mie nu_mipasi deeicavator.m
2. precizeazdcare
suntpersonajele
dintextuldelaexercitiul
1.

3. Explicd
decebiiatulcarevreas6scrie
compunerea
nuarenume.

4- * Textul
esteimp;rlitin fragmente.
Tnainte
da povesti
int6mpldrile
gdsepte
un cuventpotri,
pentru
vit
fiecare
fragment
piscrie-l
in spaliile
date.
a. ___

._.---... .. e.

b.- - -_-, _,,--" f.


d._- - _.__-.

-- g.
.-

5 " PovesteSte
oralprimele
treifragmente
aletextului
delaexerciliul
1.
6. Marcheaza,
printr-o
linievertical;,
fragmentele
pecarele_ai
ejiminat.
pereche
cuuncoleg.povestili,
pe16nd,
oral,restul
,7 .,Lucreariin
fragmen_
telordintelituldelaexerciliul
1.
8 . Povestepte
oraltextulnarativ
Mr'aullca
deOtiliaCazimir,
delapagina
121,

Comunicore

rr

Exprimoreopdrerii proprii

UJ

pererea
place
lecturii:ifi
1. ExprimS-1i
in privinla
saunu?l\,4otiveaza-li
alegerea.

F
jH

z
textulliterarcititanulacesta
2 . Menlioneazi
9icare!i-apldcutcelmaimult
Araticete-aimprestonat.

dece}i-aplacut.
tdi,explicAndu-le
oralo cartecolegilor
3 . Recomand;
demaijos.
laintrebarea
4. Raspunde
. De cepove$tilepot fi interFetatediferit?

Alegeunobiect9iinven5 . Fi".at"lucrudinjurultiu poateaveao poveste.


peo foaie.CiteSte-o
dinxaunulautoScrie-o
acesta.
despre
teaz6o naratiune
ruluicolegilor.

E
{

UJ

Jrnruniccre
-

Povestireoscrisd dupabenzi desenate


I . UrmareSte
bandadesenatd
de mar.;os.

F
H

z
)

pierdut
de ai mei.

Am ale4at dupe
o Yrabie $i uite ce

am paFt!

1.
Indicapersonajele
din bandadesenatide laexercifiul

UJ

date.
Puneun titlubenziidesenate

tH

pentrufiecare
desencelpulino comunicare.
ConstruieFte

z
)

4, povespebazacomunicirilor
de laexerciliul
peo coalS
separatd,
Scrie,
saule poli pbstradoar
Poliaddugaaltecomunicdri
tireadupdbandadesenatd.
alineatele.
pecelescrise.
Punetitlulformulat.RespecLa
pe ceamai
in grupbcu 4 - 5 colegi.Citilipovestirile
LucreazS
5ialegeli-o
careleva alege
alesede voivorfi cititede doamnainvdl;toare,
bun5.Lucrdrile
gre;elile
de
deexprimare.
peprimele
voastre
disculiile
Evidenlialiin
treidinclasa.
a textuluiin pagina.
de plasare
de punctualie,
ortografie,

Recopitulore
-

Recopitulare

UJ

F
{

F
H

z
)

I . cit"5t.,cuatenlie,
textuldemarjos.
Toatadiminealaauculesfragi.
Au mancatpe sarurate,
apoiau
adunat buchetrele,iar in cele
din urmi auumplutpiharele de
plastic.Copiii a$teprau
sa vina
inserarea$i si vadl ursoaicadin
spatelevilei.
Au povestit despre animale

panachipurilelor nu s-aumai
disfinsin noapte.Unii aurenuntatsamai aqtepte.
Pe Mihneaparingiil-au mai lasatsasteala pAnda.flindcaeraqi Mircea.
Lui Mirceaii diduse voie tatal lui, pentruca ira gi Radu,careo asisurase
pe marnalui ca ceilalfi copii nu pleaca.
S-auplictisit de a$leptaregi li s-afacutsomn.S_auhotir0t sale spundtu_
turor odau yazutursoaica-Nu gtiaucine sapovesteasca.
S_aoferiiVictor.
Atunci, au auzit un zgomol Au intors capetele au vazut o pata
$i
intu_
necati,la margineapadurii. Nu distigeaubine, dar semanacu un
urs. Au
luat-o la fuga.
A douazi, nici n-auvorbit despreursoaicaO vazusera"
n_ovazuseri?Nu
gtiaupreabine.Eraumulfirmiti ci stihrsert la pAndi gi aveaucepovesu.
Dupa CrinaDecusead_Bocsxr I-a pAnda

4 . casetteuncuvAnt
cuacelari
senspentruceledemaijos,scoase
dtntoduldat.

. auadunat

. chipwile

3 . c;se-pte
uncuvant
cusensopuspentruceledemailos.
. zgomot

. multumi$

Recopitulore

IU

4. tndi.; numelepersonajelor
dintextulde laexerciliul
1.

|rJ
undestaucopiii
lap6nd5.
5. Menlioneazi

F
tH

cattimpstaubbieliilap6nd5.
6. Precizeaza

z
)

b;iatului
careseoferis; minticea
in textuldat,numele
7. lncercuiegte,
v;zutursoaica.
punand
fragmentelasfartitul
logice,
textuldatin fragmente
8. *imparte
lorunp;trat.
1.
oraltextulde la exercitiul
9. PovesteSte

pa'erea
1O. r*prima-ti
daca
estenorc; austat
copiilor
malisaunumullumirea
lapend;.

f:.,;i11np4.- - - *

Test

llJ

Lucreaziexerciliilede mai jos pe o foaie separatd.

t
I.

4. Gisetteun cuv;ntcu acela;isenspentrucelede maiios.

^U.tcta re.

. deodatd. punem . sesapAr\

3 . Exprime-ti
pirereadespre
intenlia
copiilor.
personajele
4"Precizeazd
dintextuldatla djctare.

3 . Scrie
o povestire
dupabanda
desenatd
demaijos.

{g

dar o siptimarn
-avefiYoiela blevizor.

RECAPITULARE
FINALA
a
o

.Poezia.Textul narativ
Cuvinte cu acelagisens6i cu sensopus. Sunetelepi literele' Desp5rlirea in
silabe.Semnelede punctualie
Redactareade compuneri. Exprimarea propriei pAreri

Recapifulore
-

)<

*Poezia.Sunetele
5i literele

zH

1 . Citegte
versurile
demaiios.

Ogtinzi
dePeheGhelrnez

lt

Melcul igi ducecasain spate


$i el il cautaderoate,
Mergdnddupdmelc in genunchi
$i in coate.

IU

0t
{

Ma ia demana
$i-mi mati ca soarelee fdnt0ni!
Dacdar izvori dintr-unbutoi
Lumina ar seca.

F
H

oU

UJ

al

- Uit6-tein addnc- imi spune,


Ca si veziinaltul.
Lucrurile, fiinlele suntoglinzi, .
Intinde m0inile spreele si te cuprinzi!
2. tndi.aautorul
textului
delaexerciliul
1,

3. Subliniaz;
titlultextului
delaexerciliul
1.
4. G5r"pt"uncuvant
cuacela5i
senspentruceledemaijos.
. duce

. spune
. vezi

# " Scoate,
dinversurile
date,treicuvinte
careconllnliterai (lainceput
sau
la sf6rpit)
careconlinlitera5 pentrua compieta
razele
desoare
ti treicuvinte

zH
IL
1.

UJ
0l
J
)

t"

tH

* " lncercuie5te
liniadedialogdintextuldat.
o comunicare
in careseai cuvintele:
d,ntr-o.
-!,],Construie5te

grupurile
1i3" puneintr-undreptunghi
doud
desunete
oa5ila dinprimele
1.
strofealetextului
deIaexerciliul
demaijos.
3 X." Subliniazi
dinversul
cuo linievocalele
5icudoudliniiconsoanele
Lumina ar seca.
3 * " oesparte
in silabe
cuvintele
demaijos.
. ad6nc
. melcul
" izvoti

. intinde

oU

ltl
OL

Recopitulare
-

,.1.1;"
"- - "
'<
J

prinlinij,cuvintele
Separe,
din propozifia
pe cochiliamelcului
scrisd
propozilia
in spatriul
dat.
^?

zH
{

ll.

u,
0t

J
)

14. Explice
decegreSepte
copilul
carevreasi vadiroatele
melcului.

oU

u,

I 5. incercuiepte
comunicarea
privitoare
corectd
latextuldelaexerciliul
1.

OL
. Soarele

a. risare din fantanA.


b. seoglindeqtein fantana.
c. coboarah fanmni.

16. Redacteazb
un textnonliterar
cu informalii
despre
melc.Scrie_l
peo
foaie.li poliadduga
piimagini.
t7 . rmagineazA
untextnarativ
in caresi ai capersonaj
un melc.Scrie
po_
vestirea
ta peo coalS
citeite-o
colegilor.
ti

18. Jo^c.
Lucreaz;
impreuna
cumajmullicolegi.
Asezati-vd
in cerc.Inventatr
o poveste.
povestirea
incepe
astfel:inrr-ozi,am galitpe u5adetu intruru
u,, iJr'
Fiecare
copildindreapta
continu;
cuo comuniiare
ceeacea spuscolegul
lui.

RecoPitulore

Textul norotiv.
Cuvintelegi semnelede punctuotie
1 " CiteSte,
cuatenlie,
textuldemaijos.

Si ne amintim de vari

zH
lr

dupaOctavPa[cu-Ia$i

UJ

0t

ca
Lianaficea plaji. Sebronzase
o ciocolati.
Nu a bigat de seamdc6nda venit
J
lAngi eameduza.A presupusci e
gemulde pere$i l-a salutat:
)
gemule.
dirnineatra,
- F*u
- Imi pare rdu. Si $tii cd sunt
H
o meouza,
- Ce bine imi pme cA,in sfArgit,cunoscpersonalo meduzi!
Meduzai-a spusLianei cf, o nvidtazd, fiindca e in vacantA,pe cdndea
estein mijlocul anului $colar.Liana s-amirat cafuvati vara gi a intrebat-o \)
ce fac meduzeleiama.
UJ
- Ce sdfacem?Cdndnu patinim, stdmdevorbd,crosetim,bemceaiuri.
OL
- In ce clasi e$ti?
B.
- Clasaint6.Li
Liana a intrebat-odaci stie si socoteasci$i si citeasci.Meduzai-a
rispuns ci semai incurci la literelemari si mici, dar ci pe celemijlocii le
gtiela perfecfie.I-a mai spusLianei ci lnoati ca sdinve{e.
CAnds-aff,cut exacl ota zace,meduzai-a spus:
- Astainseamnacarecreatiamares-aterminat$i trebuiesAte pArasesc.
La revedere,Liana. Pot si vin gi mdinela tine?
- Sigur.Savii in fiecarezi.
$i meduzaa venit in frecarezi pAni intr-o joi, cdndnu se $tiede ce
n-a sosit.
Lianan-a mai intdlnit-o, dari-a expediato scrisomepe adresa:Meduzei
din clasaintdi B. MarcaNeagrt. Mamaia.

lo-

RecoPitulore
-

)<

4. lndicaautorultextuluide la exerciliul
1.

zH
{

IL

3. Subliniaz;
titlultextului
delaexercitiui
1.
4. Transcrie,
dintextuldelaexercitiul
1, comunicarile
caresuntintrebari.

0t
J

5, Transcrie
comunicarea
lasfartitul
cereia
segase5te
semnul
exclamirii.

F
H

oU

|r|
0l

O. GAseSte
un cuvantcu acelaSi
senspentrucuvintele
de maiios.

. a presupus

. sAsocoteascL

. s-a terminat

. a expediat

'1,dou;cuvinte
/ . Scoate,
dintextulde la exercitiul
cusensopus.

8. Explicifolosirea
virgulei
in cuvintele
spusede meduzimaiios

Recopiiulore
9. Precizeaza
c6teliniidedialog
suntin textuldelaexercifiul
1. I
{

10. Completeazi
schemele
demaijos,dupamodelul
dat.
tr-o
Meduzaa venitpAnaZ

l-ifitr-un

Lianai-a scrismeduzei
\

joi
Iun5.
an.

oras.
comuna.
sal,

11 .-scoate
cuvintele
carecuprind
literax dintextuldelaexerciliul
1, preciz6nd,in dreptunghi,
cumsepronuntrd.

gru1 2. nt.g.,dintextuldelaexerciliul
l, catedouecuvinte
caresdconlin6
puriledelitereindicate.

zH
{

IL

UJ

0t
J
)

fH
o(

UJ

Comoleteazb
cuvintele
de oe meduze
cu literam saun.

-I

li

)<

^
peEonajele
l+. Precizead
dintextuldelaexerciliul
1,

J
;
4

1 5. Stabile'te
ordinea
intamplirilor
dintextuldat,scriind,
in pitrate,cifrele
coresounzatoare.

l-l Lianafaceplaji.
Lj Meduzaspuneci s-aferminatrecreatia$i catrebuiesi plece.

tU
N

f Medu"a ii spon"cAvarainvap $i iama estevacanla.


Li Meduzavine la ea.

:
-l

_ Lianai-a expediato scrisoare.


: : A venitin fiecarezi, pdnaa disparutfaraexplicalij.

l!,

ti{
9
{

tU
A

peo foaie,untextincarese-!iexprimi
16. Redacteaza,
pirerea
despre
felul
in careraspunde
meduza
laintrebarea
Lianei
despre
cea inv6latin clasa
int6i.
1 7. Scrie,
peo foaie,o compunere
in careseardlicecrezic6i s-aintamplat
meduzei,
denua maivenitlaLiana.
llustreaza
textul.
tl_.Lucreazi
in grupcu4 - 5 colegi_
Alcatuieste
unprogram
algcolii
medu.l
pe
poster
prezentati-l
ze|or.ScrielFl un
colegilor.
si
19 . Menlioneazi,
in diagrama
demaijos,aserirenirile
dintre
5ideosebirile
gimeduzi.
Liana

*0,"-**"
-;ffi
20. arata,
oral,cumai dorise-lipetrecio zi dinvacanla
devard.

Dicfore

Texte pentru dictor


Pagila 6. Dorina a inva@tsaciteasca-A Drimit
in daro cartede povesli.Esrenerabdaloare
sa
povesteasce
prietenelorce a inteles dupace a
citit primul basm.

Avea copertelucioasesi multe imagini colorate,Toatebasmeleaufost interesante.


Celmai
amuzanttext a fost cel desprehainelelmparatului ca.eumbla gol.

Paginr 8. A i[cepur o ploaie caldi- Animalele Pagira 31. Jucaria pteferala a Anei este urseadApostesc
in graba.Florile suntmai vesele. suletrulde plu$. Arc blana pufoasa$i pare ca
Maria aleaxgeprin ploaie bucuroasi.
Iade mereu.O insole$tepe fetiF pestetot. $i
Paginx| 0. Claudiaseindlnestre
cu Dar in parc. Danisi ia bicicletacu el mercu.E camsuDarat
canu poatesadoamA cu ea.
Discutadesprevacanta-Fata a fost la budci.
Beiatul a mers la mare.Amandoi au amintiri Pagina 32. Motanul se uita cu teamasprecaifrumoase.
rtele zbarft dil curtea casei. Dulaul mexaie
suparatcandvedeghemulde blananeage.
Pagina 12. Ploaiabdteain geam. FrunzeleusButriculprindecalelulde rgarda.Bunicaia
catezburaudusede vant. Stoluri de pAsArifulo
brutepisoiul si il duceln bucatarie.Razbotunecaucerul. E fiig gi parcaau disphruttoate
iul estesfarsitinai e sAhceapd.
culodle, A venit toafina.
Pagira 14. Stefaniaa patatcarteade pove$ticu Pagina3J, Dianai$i pregilegteghiozdanulpentru maine.Are g4ia sApune$i mancarepentm
dulceala.Mamasigurseva supdra.Fata$tiecd
caineletcolii. Ea il iube$temult.
nu trebuie sd manctul atunci cand citim.
Altadatdva fi mai atenta.
Pagin:r35, Gistina a mancatlnghelatad a lacit.
Pagirr 16. Fetita privea gadina cu lacrimi in
Acum $a in pat $i tuse$te.Doctorul a recoochi. Florile seuscaseratoate.PemrnurilecomaDdato mulfimede lucruri:pasrile.sirop.
pacilor seleganautristecatevaftunze galbne. ceaigi supadepui. Fetilaseplr-criseste
si wea
Toamnaseprcgdteasdplece.Iamaba&ala u$ar saiasaafara-Mana o mangade
si aducepisoiul seii Unade ulat.
Pagina18,Daniel9iGeorgeaugasitpe strad.a
uD
pisoi,Aveablanifaciufulita qimurdafi"George Pagina 37. Cipdan nu arerude la tad. Nu $tie
a luatmotdnelulacasd.Bunicaa spah pisoiulti
cum araa un magaru$.Prietenullui il ducein
a dusmusafiiulundeerausi celelalteanimale.
vizfta Ia trunici. C\rrteaesieplhe de animale
Pagim 20.Burfcafaceprajinni.Mioase a laDaie domestice:rale, ga$e, cucani, un miel Si doi
c4ei Baiahrlesteincantat,VedeSiun mdgarus
si a vanilie de la prejituradin cuptor.A&iana
simpatic$i gdlagios.
aSteaptd
nerabdatoaxe
sesecoaca.
budtdtrile.O
va ajutape bunicasale punAqeme Siciocolaia- PagiDa39. Vrabia seuita mima la Gdvei. Ce
animrl ciudat e qi cdinele! Stapanule totul
l'agina 2{t, Test unitatea 1. Ieri a fost ziua
pentruel. Uite si pisica! Ce griji areea?O inAnei. A primit multe cadouri. De la bunica
tereseaze
doarsoareciigi ghemelede lAnd.
are o carte cu poveqti.Iesecu eair grddina
qi incepe sa citeascd.
Pagina42. Ceasulsunafed oprire.Fetiia setrePagina:8. Am primirde la ceamai bunaprie- zestecu gleu Seducela baieSivedetot ceintenaa meao carlede oovestifoanefrumoasa- $iraseaseaiaprosopul periula.burekle$i peria

|r|
a
F

U
H

Dictcre

IU
0l

U
H

depdr.Seprive$teid oglindaqi sesperie.Cineo


fi aratarea
din oglinda?Cepar ciufr it are!

Tatai1ni spune:
- Nu uita caciula,Mihai!

Pagina44. D&go$pleacain drumetiela Bu$reni. Pagina 68. Mamail intreabape Florin;


A inghesuitin rucsaco mullime de lucruri. Se - Cevrei, Florin, sdcump&Ampenh.ubradul
vad acolo:cortul, mtrgea, racheteleqi colacul de Cdciun?
d salvare.Cetelulprive$temilat rucsacul.Ce - Saluam ghidande,beteala,globulete$i zAvlea Dmgossafacala muntecu colacul?
padaadficiala.
Pagina46. Miceanu estepreaordo(Iat.Cede- - Ce cadouar rrea Ana ?
Florin nu rtia nici el.
zasbue in came& lui! Pejos se amestecbfel
de fel de lucruri:ricouri. sosele.cafli. masi- lagina 71, Doinita$i lvlihaelase intdlnescin
nute ti resturi de mdncare.Se hotaxasbsd fatablocului.Amandouevor sAsedeapegheafi,
sEanga
Siapoisai$i Iacatemele.Vareusioare Mihaela mergeinainte. Aluneca si i$i face o
sAtermineazi?
vdndtaiela picior

Pagina50.Testunitatea 2. Corina $i Daniel fac Pagina74. Sanzianaascultdo poveste.intreabi:


planuri de vacant{. Mama le spune ci in
- De ce zananu il ajutApe bdiat,bunico?
vara aceastayor mergela munt.Daniel este - Sanziana,ai rabdaresatermin!
cel mai incAntat. Va pulea lua cu el tot ce - Bine. incerc sdnu mai inheb nimic
dorette: rachetele,mingea,bicicleta$izmeul.
Pagina76.Ceorgiana
citegle
po\e:ricuplacere.
I
Pagina52. Ma jucam in copilirie cu o feti6 din
yecini. Examdoardoi copii denouaaniin blocul nosn-u.
Ne placea
saalergam
dupao mhge. - Trei, mamd.
\\
inseanma
\
ca
arn
temint
cu
silabisitul.
Pagina55. ftni placbenziledesenate.
inleleg repedepovesteadupadesene.Citescdoaxcu- Pagina80.Testunitatea3, Bunicagatettemasa
vintelespusedeeroi.
de prenz: supa,friptura, salata,compot.
Dana o intreabd:
Pagina 57. Iama a inbracat copacii 1nmantii
albe. Nu mai ninge acum. Cad i[sa din cand - Vrei sa te ajut, bunico?
- AQdori sa pui masa.
in candtulgi rari din norii gd.
Pagina 59. Am facut un om de zapaddin fata Pegina82. Citesccdlti desprevialaanimalelorcu
placere.VreausAdevinmedicveterinar.9i acun
blocului, Ochii swrt doi nasturinegri adugide
ingrijescun cdineprip4it pe stradanoaffa.
Gina. PAlariarosie a fost adusede Razvan.
Pagi[a 60. Hoda si Madalna au organizat o Pagina 84. Veveritelemanancdalune.Le spary
ti iaumiezulgustos.Le caraadeseori
in scorbitaie cu bulgtui ln curtea$colii.Am facutmal
bu1d
pentru
iamA.
inraiweo cinci.,ecidemici ghiulele.Au ajuns
doaxpenhu cinci minute,
Pagina 85. Am pus flodle primite de ziua mea
inh-o glastrddhtr-un materialtransparent.A
Pagila 64. Ana areparruani. Ma inheabd:
dintr-ogle$ealadecat e pisicamea
. - Cedaxaiprimit anultrecutdelaMo$Cmciun? fost baantitd
intr-un
lighean
de plastic.
Msamdemultlaea-Tu ceai wea
- O bicicler.a
saprime$ti?
Pagina 86. Voi mergeazi la circ. Ma insolesre
- O papusdblonda.
bunica.Ma voi hriili acolocu Ceanina.
Pagina 67. Plec cu pariltii la schi. irni fac Pagina 88, Cumparun tricou de bumbac.Arc
bagajulin carepun:pulovere.
lricouri.ma- pe el un desencu un campionde schi.Cliengii
nu$1,$osetegioase.
dimgejur irni laudaalegerca-

Itl."JffloJ-.*".",)@

.-

Dictqre

Pagina92. Testunitatea 4, Rezolyun exerciliu Pagina109.


Marnaa cumpdratun pianln aceasia
complicatdinlr.o culegerede matematica. iama.Vreasaexersez
dupapanjruri.Scriu in
E irnbucur[tor ce lntr-un sfert de ora am
caieto cheiesol penhuun cantec.
gasit solufia.htr-o ora o sa Derg la joaca
Pagina ll0. GeoryeGherasimcAntala chitad
ImpreuDacu prietedi mei.
tlh-o orchesadalcAtuitddin copii de zeceam.
Pagi a 'r4. Vantula hcepulsabala.Nu semal
El nu vedebineqiigi puneochelariicas6crteasca
vede nicio razi de soare.Norii se vor des- partitudle.Nu cantAniciodari dupdueche,
cercain curarld.
Pagira 114.Testunitatea 5. SoarleiDcatzste
Pagina 96. Copiii merg la pddureca saculeagd crengileiDbobocite, iarba incoltita. ghioceii
ghiocei.Vor fi insoligide doamnalnvetitoare. inllorili. Cbemarile cocorilor seaud dinspr
cer. Puii de geina par ghemoloacede aur:,
Cdstinaaxdori sdia si ceFlul.
Gerul chiar nu mai poate st seiltoarci.
Pagi[a 98, Xenia centala xilofon. Ea exerseaza
zilnic. Melodiile excutatede fedta sunt com- Pagina 116. A venit primdvara.Au inflorit copacii $i copiii au iesit la joaca.Meryemmaine
plexegi scorexclamatiideadmiratiemamei.
la padue sAculegemghiocei.
Paginr 100.Mhai a fdcutun experiment.A pus
catevasemintepe o sugativi pe careo uddzil- PaginaI lg, - Ce [aci,Danei
- Vreausapur niqteflori ln fata blocului.
nic, Sperasarasarain curindplantele.
- Cehamic esti! Si gospodaf!
Pagina 102.Bunicaareproblemecu genunchii.
Pagina 120, Prietenul meu se mrmesteRadu
Ba seungecu o oema deuz extem.Vameree Vascan.
E destulde inalt si trvatA bine. E pala marela varA.
sionatde fotbal5imerge.,ilnicla anmnament.
Pagin:r10,1.Mie lmi placepe$telela cuptor Pagina121.
Pirintii mei auhottuatsAcumpere
pregatitde mama.Ea punepesteel sare,ulei,
un cdine.
ceapd$i catevaacede cimbru.A$azApe hngd
- Ai o prefednta,Seigiu?
el scoici qi il lasdun ceasla foc mic.
- As vrea safre alb.
Pagina 105. MdtusaGeorgianaface gem de - Bine. Daxil speli tu tu fiecarczi.
fragi. Punepesleftucte zahar$i gelarina.il Pagina 123. Am gdsit un pui de pisica. Se
fielbela loc mic panadevineconsistenl.
uita spedatela mine.Am pusmanape eacu
multa grcutate.
Pagina 10{i.Tatacure(dparchetulinchis la culoaxe.A cumpfuatun pachet de detergelt $i Pagina 125, Crcd cd estebine se probjam
lrea safacemechipeca sAterminemai repede. nahra. Nu anurcgunoaiepe shadAtocmaidin
aceastecauzd.Resturilede plastic$i hadiile le
Lmuiem douahvete lo chiuvetd$ine dpucun
pun
penhu a fi rcciclate.
sepaxat
de treabd.
Pagina 107. Colegulmeu Anftei Ghermanare Pagina 126. Am paxticipatla un concursde
benzidesenate.
Am luat prcmiul al doilea.Am
un ghiozdanftumos. A a.vntghinion lnsa din
primit u[ setde crcioanecolomte.
cauzatighelelorcareau fost rupte de un coleg
la fotbal. E lrins acum cu o sfoaxbscoasdde Pagina 130. Test utitatea 6. Cecilia pi Sergiu
pleacamainela bunici. bi tac tagaiul. pist sta
bunicalui dinh-un ghem.
lengn ei. Fetita fi intreabd deodat{ fratale:
Pagina 108. Ioanamdngdiecoamacalului.ii
- Ce facem cu Pisi? O lisAm cu tata?
pune$aua$iii leagacueauazAbalei.Are noui
- Si o punem in bagaje,Dar daci se su.
ani de candcelaiestesi acumpoaie sdzboarc pArd mama?
inh-ulr galopnebunesc.
- Ce ar fi sditrcercem totusi?

UJ

at

tU
H

l-

|lJ
H
O

:
0L
O-

Proiect
copoculclosei
DAnh,
Pentru.a .--,;rinvaF sa
mai L:-^
bine $ili prcpunem
"; scrii
"^;i car
^6, *-i
sapafiicipi la acestproiect alahfi de parhtii
-- tai $i de doarnnainvataroare.Trebuiecaelev saadaugicateo ftunza copaculuiclaseitalepah! zile
pe saptimal4. Acestaestemotivul pentrucare se nnme$teCopacu]clasei.
StabilesteAnpreunacu doanrnainvatatoare9i colegii tai un loc in caxesdplasaticopaculclasei.
Veti adduga,incepandcu lectia Texnl. ftLnze in coroanalui pdnaaproapede sfdrqitulanuluigcolar.
Acestefrunzevor conlinerezultatelepe carefiecareelev le va obginein clasAsauacasd.
Doua zile pe saptamana,
doamnalnvAtatoareva va dicta douatexte,pe carele va corcctaSiin
funcfiedenumaruldegre$eli,va dafiecaruicopil o frunzaverdesaugalbena,pe careestescrisnumele
lui $inumaruldegrcselide scrierepe carele-a racut.Frunzeleve'i suntpentrucei carefac cel mult
gasegre5elide scrieregi celegalbenepentrucei carcfacmai mu1t9.Alte douAzile pe
saptimana,dic
tareava fi fAcutaacasacu pAdnditdi saucu un alt membrual farniliei. Acestava corectatextul tdu
gifti va da sdduci la gcoalifrunzaverdesaugalbenain func1iedemrmtrul de $eSelifacute.paxlntii
tdi confirmbprin semndtuIain tablulcu dateledin acestan qcolarca rezultatelesuntcorecte.Poti
oopiamodolelo-defrunzedescnatein pagina143$i sale dcupezidin hartiecolomta.Trebuiesaiti
scrf numelepe fiecareftunzdpe carco vei ducela scoali $i pe careo vei lipi in locul stabilit.
Texteledictixilor fecutein clase$i acasdsunt stabilitede doamnainvafftoarepe bazacelor de
la pagina139pAnala 141.Pot fi dare$i altetexre,daxacesrea
txebuiesafie acelea$ipentxutoti copiii.
Cei carevot saexe$ezesi saaduca$i ftunzuligein plus vor faceun alt copdcelal copiilor harnici.
Sepoatefaceun clasamentlunar in frunteactuuiasuntelevii cu numarulcel mai mic de gregeli,
asdblincat la sfax$itulanului scolarsepoatestabili o clasificarefinala $i sepot da prcmii pentru
copacelulclaseiSipentrucel al copiitor hamici.
La incheiereaprciectului, organizafio festivitatein caxesa acordatiacestepremii, pentru pdmrea premiului hebuie sadovediti in fata tuturor ca $ti[ sascrief fara gregeliun text neqrnoscut.
Doarnnainvdeb.re, un alt cadni didacticdin $coala$i doi - trei perinfi vor stab i zecetextepentru dictaxe.Hafiiile cu acestetexte sepu'' intr-un bol $i setragela so4i textul careva li dictat in
prczelta tuturor participantil.r (invatdtod, perinti etc.). Lucrarile sunt corectate
de doamna
invaFtoare $i de celdlaltcadrudidacticdin judu. premiile suntobtinutein ordineadescrescabare
a greqelilorla lucrareafinala, adunatecu rezultatulde la dictarile din timpul anului
$colar.
Sperdnicala sfarqinrlanului qcolarclasavoasftasaaibaun copaccu o coroanalacutanumai
din
ftw]ze verzi,

UJ
H

o
al

o-

Proiect *-_

f-

|rJ
H

o
0l

IL

Tobele cu rezultateledict6rilor
OCTOMBRIE
Sen|l5tur5
p!rirtr-lui/
rnyildtorulul

NOIEMBRIE

Proiect

&@

U
P,"@ UJ

DECEMBRIE
de grEeli
dc

IANU
Zim

3
4
5
6

10

l0

ll

ll

12

r2

13

l3

14

t4

l5

15

17

17

18

l8

l9

lll

20

21

2l

23

23

24
25
26

?4

n
2a

a
30

30

31

31

o
at

a-

Proiecl

l-

| lJr
H

ot
0tf

o-f

FEBRUARIE

@@@

MARTIE

Proiect

w @@

w@

APRIL IE
nas

1
2
3
4

6
7
8
9
10

1t
12
13
14

15
t7
18
19

20
21
22

23
24

26

28
30

Numnrul
dgEldi
de

parlrtdoi/
lnYaf{toElui

g
MAI

IU
H

o
ol

o-

F
UJ

0t

Evoluore

Orlle de evoluorePentrutestele Peunitdti


UNITATEA I

IU

patru grteli
identificat corect
numele autorului d tittul

identificat conct doar


nunele autorului sau doar tilr

!a* srcffli
codundat autorul a tilul

trei conuricrri o.donate corect tri comDiciri ordotrare


inorect doud comonic.{ri ordonare corrct

UNITATEA II
1
2
3
4

Bin

Suficient

pat u grteli

iase gr$eli

Patrualircate

lnlrebarc co.ntA,
IAra grwli de o.togreffe

raspum coerenr,
cu douAgre$etide o.toeraffe
explic.rea corectr a celor dou{
cuvinte ti coDstrui.a incorectd
a Dui enunf
lntrebare coerenta,
cu doun greteli de ortografie

ari comunictiri corecte

dou6 comunica.i corct

fbli grefeli de ortografie

oxplicaracorect{a clordoua
cuvintSiconstruirsscorcctn
a douaenunfui

UNITATEA III

respuns coernf,
cu Detn

lFsli

d.

^rrnaEfiA

e,plicarea incoBta
a cuyintelor ti coNtruirea
corecti a doud entrlfuri
IntEbare coerentn,
cu patru g.eteli de oraog.afie
o comuncare coEcti

Evoluore

|lJ

d.
UNITATEA IV

Exercitiul

Foarte bine

Bine

Suficienl

doua gn$Ii

patnr $ieu

lasgreseli

bilet construit far{ 8n{eli


logic si de ortogratre

bilet coNhuia loic o doua


gt$eli de oltog$tre

bilet coNtruit logic cu pahu


gE eli de ortograffe

Bine

Suicient

tefi fdri grEFli logice


c! dout eE$ti de ortograne

terl ftra gretelilogice


o patru ereselideortogFfi

Bin

SuficieIt

3
4

UNITATEA V
Exercitiul
I

doua grleli

2
3
4
t*t firi

grteli logic

UNITATEA VI
I

doui gselr

patru gteli

fbIA grtleli logice

comunjcAri cort te,


bla g.ttdi logice
gseli de ortogntre
doua
$

conunicaricorEcte,
fara gre$elilogie
grt li deorto8ralie
patru
ti

fnra greleli
logie su de ortoeratre

frra gntdi logice


qi o doua gt'eli de onogrttre

fdrd greqelilogice 9i cu
patru greglide orlografie

2
3

UJ

Cuprins
Cuvant-lnainte
IINITIITEA 1 - Lifer, cuvinte, texte, ca4i....
. Afabetul (actualizare)
' CuvantuI....................
. Cuvintelecu sensasemanator....._-__.

. T;il-l

A-r-.1

. Idendficateaunui obiect
-.....................
. Cuvintelecu sensopus..........,..,,.....,.-..-,--....,.-

Test

UNIra*TEA3 - Txtnarativ
. Textul mlativ
. Bandadeselata
. incepunl unui text narativ

5
6
8
10

t4
l6
18
20
22
26

)l

t2

55
57

UNITATEA5 - Sunetsi litera

93

128
130
131
132
tJ)

139
144
148

S-ar putea să vă placă și