Sunteți pe pagina 1din 154

Ai:

| lll\ll'.',t\ -

|

|

\

-l J ) -)L)

j-l

.\

._

:)

J

)

,

l-l _f!_i|\_ll_

__

)_

.,J

)

ll t.li\rl r\

|

'J -) J-l-r-\l

I t\

-l-r-\

SofiaDobra

MarianaMogos

CarmenCiobanu

Limbo Si literoturo

romdnd

closoo II-o

Competentegi performant6

SE

TH€E{

uploadednv$is{50

Lucrareaeste in conformitatecu progama $colfi, de limba Si literaturarcmani Aprobatii prin Ordinul Ministrului Educaliei,Cercetarii $i Tineretuluiff. 4686/05.08.2003.

Editor:Celin Vlasie

DTP: StelianBigan Ilustatii: Silvia Mitrea Copertacolecliei: Ionul Brottianu

D$crierea CIP a Bibliotecii NNlionrle a o Romeniei DOBR{, SOFIA

Limbi

fi

literatura rcmani: comptenfe $i perform{nfi;

clasa a II-r | / Sofia Dobra,Mariana Mogoi, CarmenCiobanu. - Pitegi I Paralela45,

2011

rsBN 978-973-47-1239-7

I. Mogos.Madana II. Ciobanq Carmen

372.11

Conhibutia autoarelor la elaborarea lucrdrii

.

.

.

SoffaDobra: unitAtrile3 0i 6, r€cap dar€ ti evalusrela unitetes 4, evaluar€unitatea 5, r€capitulAr € finale; Mariane Mocor: unitdtile 4 qi 5i

Carmen Ciobanu: unitatile 1si 2.

cotvtENzt-caRTEA pRtNpogTA

EDITURAPARALELA4s

Plte9ti, jud. Atge9,cod 1 101 74 slr.Fr4ii cote$li 1 30

fel,llax:

024a214 5?3, 0248631 439i 0248631 492

Tel.:

0753O40 444 0721247 918.

E-mail:

comenzi@editurapaEt€ta4s.ro

saL'accesali

M.€.lituraparatota45.ro

Tiperit la c. Canale& C., Bucuretti

Cop)dghtC' Editua Paralela45, 2011 Prezentalucrare folosegte denumid ce constituiemArci iDregistate, iar conlinutul esteprotejat de legislaliaprivind &eptul de proprietateintelectuala.

cuvANT-iwRtrurr

yol]tmJdl Linba gi literatura rcmenA,Competente 9i petformarii esteun auxiliar conceputpeotu a sprijini intreagaactivitate a elevilor, a cadrclor didactice,dax si a parintilor. Respectandprogmna $colara in vigoare, lucmxeaeste structuratd in fase unitAFcarc cuprind toatecontinutudle prevdzute in prcgramapentru clasaa II-a. Avand spatii liniate, auxiliarul poate substitui caietul de curat, micaorAndefor- tul elevilor in efectuareatemelor pentu acasA fi permitandinvAFtodlor sAma(easca numArulde exercitii rezolvate.De asemenea,erista exercitii cale pot fi facutein clasd, individual, ln percchi sauin grup, favorizand invaFxea pdn cooperare.Sarcinile de lucru sunt colcepute de la simplu la complex,unele vizind temaunei lectii qi altele, cele de la rubricaRecapjtda.e, continuturile din inreaga uitate. Sunt inclusein lu crare $i exercitii de recapitularefinala caxeau in vederccontinuturile din tot anul de $colaritate. Pentru inbunatafrea lecturii cursive qi expresive,am inclus in volum mai multe textelitemre qi nonliterale.in general,textele literarc suntprelucmte pentru a uqware- ceptareaacestom de cdtre copii, umlarindu-seelirninarea dificultA{ilor lexicale. Tex- tele nonliterareapropie elevii de realitalile contempomne,ajutandu-i sd dobdndeasca o bunacompetentd de comunicarcin viata rcala. Un scopimpofiant al acesteilucrdri estgdepdnderca corccta a scdsului,proces di- ficil pentru aceastAvarsta. Pentsu aceasta, am conceputun proiect de scilerc,Copacul c-lasei,ce se va derulade la inceputulanului scolar panein hna mai, lncheindu-secu un concurs.Elevii trebuiesA scaie dupd dictare patru zile pe saptdrnana,doud cu lnvA- tAtorul$i douAcu membdi familiei. Textelepenau dictaxesutt propuseAft-un capitol sepant, la sfar$itullucdrii, fiind bine ca elevii si aiba un caiet specialpentru aceste exercitii, pentruca astfel sepoate urmari evolutia1or mai u$or. La sfal$it de unitate, am propuscate un model de test sumativcaxe trebuie rezol- vat pe o foaie separatd.La fiecareevaluaxe, se dicteazAun text carese gase$tela

sfirtitul lucrerii, la capitolul textelor penhu dictare,fiind scris cu bold. Celelaltesar_ cini ale testului au in vederecontinuturile din unitatearcspectivd. Gdlele de evaluarg se afla la sfargitul lucririi. Lucrarease distinge $i prin calitateagiaficd si qomaticd, incluzAndmulie desenesr fotogrufii carefac lnvatarcamai plAcute.

Le

dorim elevilor sAtransforme cu ajutorul

acestuivolum invaFrca scrisului gi ci_

titului lntr-o Dlacete.

Au[oarcle

UNITATEA1

LITERE.CUVINTE. TEXTE. CARTI

a

Alfabetul. Textul. Cartea. fitlul.

Autorul

o

Cuvantul. Cuvintele cu sensaseminetor, Cuvintele cu sensopus

O

Identificarea unui obiect

Limbdrom6nd -

Alfobetul (octuolizore)

TU

 • t- tic6 ti descoper;o vedetda spectaco- literevii. Deseneaz6

I

. Unegteliterelb in ordinealfabe-

3. Oinpal6ria

luluide circ. Coloreazi

desenul

magicianutui

au

jerit

inci unagi scrie_le

oblinut. in ordinealfabetica.

|-

H

z

L.

J,1 ):r
J,1
):r

M

)

 • .- r.-

Y rY

z-p.

.S

-

.C

\-_-.4c

'(, /r,

.T

2.

ldentific;literele din

imaginea

demai jos. Scrie-leapoi in ordinealfa-

beticS.

tg,

 • 4. Scrie,pe spaliul liniat, cate un

cuv6ntcare s6 inceapd cu fiecare dintre

litereiedate mai jos,

A.

b.

v.

P.

d

5.

Ordoneazdalfabetic cuvintele

demaijos, scriind,

in casete, numerele

corespunzetoare.

rouA Ll

b et

L_.1

castelE

balet I

zidar

I

I

masina Ll

drum

!

nor

I

avion

tr

coco$ n

nuci

tl

televizorf

-

Limbbromand

 • 6. Scrienumele copiilorin ordine alfabeticd, pe spaliul de mai jos.

Cosmin

Aurora

Claudiu

Anca

IU

t-

]-

H

z

)

 • 7 . coloreazenumai merele oe care sunt scrise cuvintele

]nordine alfabeticd.

 • 8. Scriec6te o comunicarein care toate cwintele sE inceapd

cu aceeapi

liter6, ca

in exemolul

dat.

M

Nlaria mandncamure mari.

D

P

A

Limbdrom6nd -

|r,

F

j-

H

z

)

Cuvdntu

 • I . Scriecuvintele

citite de fiecare melc, in s

patriul dat, 1in6nd
patriul
dat, 1in6nd

contde direclia

in carese deplaseazd.

zero

parc

gard

rama

ro$u

 • 2. Descoper;,

color6nd

dupi model, in releauade maiJos,

cuvintele

care de_

numescanimalele

desenate.

wffi

v

E

U

L

L

T

P

I

E

L

D

E

I

H

N

p@

L

E

E

B

A

S

D

T

A

o

N

F

F

A

o

N

P

K

T

I

U

c

C

K

A

I

L

M

E

A

I

P

L

U

B

A

R

 

-

I

H

E

N

T

I

A

D

T

Y

v

A

G

R

U

Dr=tW

{:3/

('{ '

L

U

z

U

E

E

P

E

B

D

L

R

H

M

A

&"

Limbdromdnd

 • 3. Formeazecat mai multe cuvinte din literele

de mai jos, firEsd le repeti in

acelati

cuvent.Scrie cuvintele

g6site pe spaliul liniat de mai jos.

a.

c.

m.

r.

O.

v.

i.

p.

e.

u.

a

IU

1-

{

F

H

z

 • 4. Lucreazain grup de 4 - 6 colegi.Schimba

prima litere a cuvantelor

demai

jos casd scrii cet mai multe cuvinte noi, ca in exemplul

dat.

)

voi

-

doi -' noi-

moi

-

roi

soi

-

car

mar

casa

 • 3. Scrienumele animalelor din imaginilede mai jos Tncasete. Apoi, alcdtu-

ieitecate o comunicareln carecuvintele scrise sE aibi altsens.

Limbdromdnd -

u,

F

Cuvintelecu sensosemdndtor

1 . Scrie,pe spatriul

liniat, cAte un cuv6nt cu inleles asemdnbtor

pentru cu:

vinteledin textul de mai jos.

 • f- NiciodatdLizuca nu vdzuseluna agade aproapeqi agade lurfnoasA-

H

z

Teamai se furiqi

cre$teain padureo

ugor in suflet. Cu toaie ca, sprerisirit, lumina

umbrdtainici qi deasi seintindea, izvoriind din vii

gi cotloanenecunoscule,

)

Mihail Sadoveanu- D umbnve mimnata

. Iuminoasi

. teama

. sefwisd

. p^dare

. tainicd

. cotloane

 • 2. Unegte,

printr-o linie,fiecare borcan de

miere cu floarea potrivit6

pe care

segese$te

uncuvant cu inleles asemindtor.

":[

}\

cadou

_

Limbdromana

 • 3. Taiecuvintele

care nu se potrivesc,

pentru c; auun inleles diferit fali

decele din seriile date mai jos.

 • a. supirare . necaz. mAhnire . veselie . necajire

 • b. fioros . groaznic . murdar. ingrozitor . infioritor

c.amerge. asedeplasa.aumbla. astribate. a colinda

 • 4. Completeazdschema de mai jos, scriindcate un cuvantcu acelatiinleles

Dentrucele alSturate.

UJ

F

F

H

z

l. mfuat

 • 2. posomoreali

 • 3. furtuna

 • 4. neobignuit

 • 5. cenu$iu

 • 6. curaj

)

lt!ri

'r

I

 • 5. lnlocuieStecuvantul bun din comunicarilede mai jos cu unuldintre

urmitoarele cuvi nte : gusfo' in,tebgebr,preg dtit.

.

Dan e bun la limba romAna.

.

Andrei e bun cu colegii lui.

. Tomrlde ciocolata a fostbut.

LecturE

u,

F

Textul

I . Citeptefragmentul

de mar 1os.

F

H

z

)

Baianl ti zmeul de h6rtie au zburatpeste mdri qi

liri 9i au ajunspe un vdrf de munte.Linistea a fost

spartade un tunet.Toati intindereadin jur a fost zgu_

duiti. Din adanculmuntelui

a iegit mare qi geoaie o

iar filele ei

carte de piatrd. Era Cartea pAmantului,

eraucdt muntele. Copertele de piafra

Firi si mai steape gdnduri,baianrl

citi nimic, cacislovele erau prea mari.

.

s-auumit, descoperindintdia pagina.

a saritpe fila depiatra, dm n_i p'ont

S-a agatatatunci de coadfzmeului

Si,din vAzduh,a citit pe nerisuflate

pe filele imensei'cA4i.i";"ri,

BasmeleOmului, scrisecu litere de piatrd

carteas-a inchis gi a cobordtin adAnculpimAntului.

vladimin

Col'|. _

Carteade oiatre

 • 2. tndicelocul unde ajung beratul gi zmeulde h6rtie.

 • 3. Precizeaza

ceapare din munte.ce te surprindelaaceast; aparitie?

.1. Bifeazarispunsurile

adev6rare.

!

Baiatul nu citegtece

sescrie pe fild, fiindci nu cunoagteliterele.

pe fila, fiindci

este."riri

i" ati

n Biiahrl nu cite$tece sescrie

fi_Ua.

n Bbiatul nu cite$tece se scriepe fili, fiindca fiterele eraupr"a *ari.

_

Lecturd

IE

 • 5. SubliniazS, in textul de laexerciliul l, titlulca4ii apirute din munte.

 • 6. Explicdfelul in careb6iatul a reutitsd citeasca titlul ce4ii.

UJ

 

F

:<

:F

H

z

 • 7. Scrie,in p;trat,din cate comunicari

este alcetuit textul dat. f

)

 • 8. lncercuie5teseria de comunicari

de mai jos careformeaz; un text-

a. V0ntul leganacorabia dio

fata privea valurile mlTii. Ea ffecea

"q*

grlbiti pe stradaintunecata In brazi cdntaupasari.

 • b. Demult,intr-o irnpirigie, locuiaun leu mare $i fioros. Toateanimalele pidurii vorbeau despreel cu teama.Caietul costi doi lei. Chiar si Vrljitoarea Alba femura cdndauzea iacnetul leului.

 • c. Lui Andrei ii place foartemult circul. Bunicul i-a promis cd vor mergela spectacolulde sAmbiti. De-abia aqtepti sd vadi acrobatii gi clovnii. Dresurade lei gi tigri i separe momentul cel mai frum.os al spectacolului.

  • 9 . Taiecomunicarea

fara legeture

cu textele de mai jos,cu o linieorizontalS

 • a. Ieri am fost la pldure cu priefenii mei.

Temade la matematicaa fost u$oara Am

cules multe ciuperci si fructe de pidure.

Ne-amintors cu cogurilepline.

 • b. Jucdria preferatd a Anei era din plu;.

Delfinul nu estepegte. Avea bldnila maro,

moale gi pufoasa.Ai.fi

crezut ca e un

purcelug,dacl n-ar fi avut urechile mici

$i rotunde.

{

UJ

F

F

H

z

f,

Lecturd

Corteo

 • I . Scrie,pe fiecare dintre petalele

florii,cuvinte care au legituri cu cartea

2 . Cite5tepoezia de mai jos

Da. Carteaa fost un copacprima oari.

in zori, taiebrii copaculdo^boara.

Fabrica,uite, preschimbi

tulpina

in foile astea,subtiri ca lumiira.

Hdrtiafoqneqte, Sopte$te,

vorbeSte,

Cuvinte_fumici se strecoarahoteste.

Nu dormscriitorii

noaptea intreaga.

pe tipografi sudoarea alearsd.

Oh, caneaisi areun miezc-a de frasa!

Caochii din

capo pazesc

gi mi-e draga.

Gdgore \4eru _ Cun seface o carte

 • 3. Subliniazbtoate cuvintele

care au legdturdcu cartea in poezia dela exer_

cjtriul 2.

 • 4. Completeaz;,

pe o

coaldde hertie, comunicarea

demai jos,i realizeaz

undesen potrivit. Desemnali

un

coleg s; fac6o expoziliefu i,_lcrarite

voastre.

Alegeltprin vot primele cinciproduse.

. Pentrumine, caxtea inseamna

..

.

_

Lecturd

9. Completeaz,i,

E.

in casetele

de maijos, denumirile

elementelor

componente

aleuner c64i.

Lu

F

F

H

z

)

6

. Scrie,

in dreptunghiurile

demai jos, cese define5te

in coloana

din stenga.

. Fataunei file.

. Locul

de undepoti cumparacadi.

. Locul de undepoti irnprumutaca{i.

 • 7 . Coloreazebaloanele

pe care sunt scrise regulile ce trebuie respectate

cand

citettio carte.

/

(".t*

f)o

T*

IU

Lecturd

Titlul. Autorul

 • l- 1.Citegte,cu atenlie,textul de mai jos.

F

H

z

)

Aeroplanul

Spreapusul de jdraticl Cu livezi scbldate-naur, Trece-rinnout singuratic Alb gi rnarecAt un taur.

Iar in urma lui s-abate, Gata-gaasAl ajunga,

Un 16nJarcu coadalungd $i cu aripi nemigcate.

Cregte-nasfinlit pojarulr. Dealurile staus-adoarmd. Norul tace,dar tanFrul Umple linistea de larma ...

2. tndicaautorul

textului

de Iaexerciliul 1.

J. Gasesteun cuvent cu

mai jos.

acelatisens pentru cuvinteledin textul dat, scrise

. s-abate

. IarmA

 • 1 jantic

Etdmadd de ca6uni cffe ard, jar.

' pojarul, (aici)

indica lumina ro$iea anugulur.

_

Lecturb

.l - Precizeazdce segese9te in asfinlitpe cer.

TU

t-

 

F

 • 5. fxplic;titlul textului lui George Topirceanu.

H

z

)

 • 6. Lucreaz;

in grupdimpreund

cu trei colegi. Discutali

5i recomandali

cole-

gilorde clasi o povestirecititd care vi s-a pirut interesante.

Indicali titlul ii au-

torulpovestirii.

 • 7. CiteStefragmentele

detexte de maijos. Subliniazi

cu o lineautorut ;t cu

doualinii titlul.

a. in cutiacu ptrla'riivechi, sta un urs decatifea- Daci nu eragalben ca floa-

rea-soarelui, el ar fi fostfioros gipodul inheg ar fi tremuat defrica lui' Aveam

in pod: doi berbecinipArlili, trei vaci fhri picioare 9i un armasarcare sta in

pod, flindci erade lemn gi vopsitcu pensulaverde.

TudorAryhezi -Ilold

b.

intr-o zi, am adusla $coali colectiade timbre. La

plecare,

n-am mai gisit lupa. Am cautat-opeste tot $i eu, $i

StanicA.

CAnda umblat subcatedaa" am vazutlupa in buzunarullui.

Mlcea Sendmbreanu Pe cuve

ca aln gasil-o

 • 8. Lucreaz;

Tn pereche

cu un alt elev. Scriefi,

pe o foaie,in doueminute, cat

maimulte titluri de basme in careapare un cuvant care denume5te

o culoare.

Da-Iiun premiu perechii

care gdseSte

cele mai multe titluri.

E

comunicore _

u,

F

Idenfificoreo unuiobiect

 • I . Citeptefragmentul

de mai jos.

 • t- dt,

H

z

f

Din cisufa lui de humA

A iegit un greierug,

Negru,mic, muiat in tug

$i pe-aripi pudratcu brumd:

 • - Cri, cri, cri,

ToarnA gri,

Nu credeamc-o s6mai vii

..

,

GeorgeToptucaanu - Balada unui pie,t mic

 • 2. subliniazAfragmentul

detext ln care se prezintd

Tnfdli$area

greierelui.

3. Scrie,

ln

spaliul dat, cete dou6 lnsupiri

potrivite

pentru obiectele

ilustrat

ln imaginilede mai jos.

 • 4. tdentificdobiectere

definite mai jos. scrie-redenumirea

in

punzatoa re.

casera cores-

r

 • a. Se gaseste in clasa,esle de

culoareneagra sau

u.Id.^. *

forma dreprunghiulara. se gterge de"s.

b- StAin

ghiozdan, estealungit, coloratjfolosegte la

scris gi nu aremind.

 • c. Segaseste in baie,foloseqte la igienapersonall

.

$i absoarbeaoa.

-

Comunicore

 • 5. Un"it" imaginilede mai jos cu definiliile potrivite.

. animalsalbatic din tara

noastra;

. trtrieqtein pidure;

. mindncd jir,

ghinda,

fructe;

.

atacaturmele de oi.

esteun fruct;

megust acrigor;

cre$tein livadi;

h\

)

.@

@

. poatefi galbensau ro$u.

animaldomestic;

nu-i placeapa;

vdneazdgoareci;

estefoarte curioasa.

{

|r|

F

F

H

z

)

. esteun fruct dulcesi

parfumat;

. cregteln grddinl;

. estede culoarero$ie.

;

 • 6. JoacS-te!

Deseneaz6,

pecaiet, un obiect, fbri s6-l ariti colegului

de banc5.

Acestava trebui si ghiceasci

ce ai desenat,

pun8nd lntreb6ri

despre formi, cu-

loare,lntrebuinlare.

Nuai voie sE rbspunzi

dec8t prin da sau nu. Schimbafi,

apoi,

rolurileintre voi.

 • 7. eingotScrie, pe caiet, trei comunic6ri

despre un coleg din clas6, referin-

du-tela,figura,

lmbrScdmintea,

obiceiurile

lui, fird s6-ispui numele, Citette-le

in fatraclasei. C65tigb

copilul care va ghici despre ce coleg este vorba

 • 8. Descrieun animal in spaliul de mai jos. Cite5tecolegilor

5i eisdl ghiceascd

Limbdrom6nd -

|r,

F

F

H

z

)

Cuvintele cu sensopus

I

.

G;sestecete un cuvant cu inleles opus pentru cuvintelescoase

din te)ftu

demai ios.

$i, deodata,dinspre dealuri

Se desprindelarg un zvon

Depaftat $i monoton,

Ca un murmw lung de ape

Revaisatepeste maluri

. .

.

Cre$te-nlunca, mai aproape,

Umple viile vecine

De rasunetmare

. .

Yine...

.

GeorgeTopirceanu - Acce]et-an1

. depixat

. lung

. cre$te

. mare

 • 2. Coloreaze,in

careulde maj jos, pe

orizontald

gipe verticalb,

perechi de

cuvintecu

sens opus, dupd exemplul

dat. poli folosicutori Jii.,it" pentru fie_

carepereche.

v

E

s

E

L

M

A

H

N

i

T

E:

R

T

A

C

E

D

E

o

N

R

nrc :

M

R

E

R

U

B

T

I

v

R

C

D

G

N

A

P

II

s

c

I

U

F

E

A

M

T

N

T

i

M

P

R

A

s

T

I

E

E

E

P

A

T

A

T

H

v

C

I

R

T

.I

o

S

T

s

T

A

I

G

I

E

A

B

U

c

U

R

I

E

C

o

B

I

s

L

D

I

c

o

L

z

I

L

U

M

I

N

s

T

o

::I'1'

-

!i6[i

p66ff6[

 • 3. UneStecu o liniecuvintele

din coloana din dreapta cu celecare au inleles

opus,din coloana din stanga.

. Crlat

. lent

. rAu

. ghinion

. rapid

. minciuni

. noroc

. bun

. adevAr

. mrudar

 • 4. Completeazd

tabelul de mai jos,dupd modelul

dat.

CuYinte date

alluc

trist

pneten

du$man

UJ

F

l-

H

z

)

a vorbi

gras

6. Coloreaz6,

ln desenul

de mai jos, curotu, spaliile

in caresunt scrise

cuvin-

telecu acelaii sens Fi cualbastru,

spaliile

in careapar cuvinte cu sens opus

Recopitulore

-

{

u,

F

Recopitulore

 • I . Citestefragmentul de mai jos:

F

H

z

)

Demult,demult, dar nu preatarc

Demult, in lumea astamare

Trdia inf-o pidure deasi

O broascafalnica. lestoasa.

Era-mbracata-nhaina groasa,

De os, 9i haina-iera casi.

$i cemai casd:un palat ...

EugenJebeleanu _ Bro asca testoasa

 • 2. 5ubltniaza

titlul

textului de la exercitiul

1cu o liniepi numeleautorului

cu

doudlinii.

 • 3. scrie,

pespaliul liniat, in ordinealfabetici, cuvintele

date maijos.

pddwe.

broascd. os. cas|. palat

 • 4. Ordoneaz;literele din fiecare cutie

piscriele, pe spaliulliniat, pentru a

descoperi

ce cadou se ascunde in rnterror.

-

ps6qpiful6ps

I[

 • 5. Coloreaz;

numai fagurii in care

literelesunt aSezate

in ordine alfabeticS.

 • 7. Citestefragmentul

de mai jos.

Bunicul gi bunicaau lumealor. llJ

sd,e,lg'h

k,l, m, n,o, p

Cdndvrea, bunica seface pitica, i*

buniculcapitan nazdravan. Lumea

F

bunicii e plina de balaurispalaf pe

,

dinti gi cuunghiile hiae. deprinti care f

min6nci legumele9i ciorbala prdnz.

fl

-

d,n,o,p,q,r

Mamae ca un soaresi e grozav 7

sa ai un soarein casa,pe

caresa-l

sh"angi in bra(ecfind te culci.

=

J

Candintre tatain cameranoasfta,

se face noapteqi frig. El descoperd

intotdeaunacirlile de poveqti sub

 • 6. Completeaza

spaliile de mai jos

cudenumiri de animale sSlbatice care

seinceapA

cu literele

date.

cele de matematici, masinutelede

sub pemi $i ciocolata din gura lui

Cosmin,pe care fl doaremereu buna.

Dar vine mama, sufli in ceata$i

tope$tegheata. h casase lumineaza

de ziui-

Safii copil la pririntie nemaipo-

menitqi credca, de fapt, e ceamai

buni meserie!

AlexandmIoaahim -

Butxci. .

.

t

 • 8. G;sestecate un cuvent cu inleles

asemenator

pentrucuvintele de mai

jos. aflatein te)ftulde Ia exerciliul 7.

. grozav

. frig

. dercopeti

. intotdeauna

. mesede

UJ

F

Y .

Scriec6te un cuvent cu inleles opus pentru celede mai ios, aflate in tex_

7.

tulde la exerciliul

. piticA

. ]ntotdeauna

F

H

z

. plinA

, spahtl

. vine

. copil

)

 • 10. Completeazi

tabelul de mai jos, folosindcuvinte cu inleles aseminitor

ti cuinteles opus pentru celedate.

mahnit

credincios

repede

Cuvinte cu acela4isens

Cuvintecu sensopus

,""-p

 • I 1 . Completeazb

careul de maijos, folosind cuvinte cu inleles opus celor date,

1.nevinovat

5.

frumos

 • 2. dezordonat

6.

pitic

 • 3. vorbirel

cobor

7.

 • 4. bun

friguros

8.

-

Qsqspirulore

In

12.n|c;tuie5tetreicomunic5ripentrufiecaredintreimagini|ede

Folosettein aceste

comunic;ri

trei perechi

de cuvinte cu inleles opus, ca ln mo- .:

deluldat. Subliniazd

cuvintele

cu o linie.

UJ

F

. Vremeaeste urdti.

F

H

z

)

. Vremeaeste frumoasi.

I 3 . gifeaza variantacorecte de rispuns pentru comunicirile de mai jos.

CorectGrcgit

. Peprima coperti a unei clrti, sescriu titlul, autorul gi editura- tr n

.

Ca si gtimunde am ajunscu cititul, indoim colfurilepaginilor' E

E

O foaieare doui

Pagini.

n

.

. imprumutim cirti

de la biblioteci 9i trebuie sale retuma'm' n

. Atunci cdndinvitlm, putemsa subliniem pe cartece este

mai important.

nn

n

n

Evoluore

IU

F

Lucreazdexerciliite r" ,n",,., :".t:aie separatS.

F

H

z

)

1 . ScrredupE dictare.

Cite'tefragmentul

de mai jos. Subliniazdcu o linienumele autorului

.2.

tex_

tuluipi cu doud linii titlul.

Am fost acasila Zina poveg:tor.

Subhagfie1a ei 6agica m-arnrostogolit

alUa i

puioasa m_aurma_

.u ttana'rnoae u

zburaudin

-".*oJl"

ioriu*,.

p" *

Za""r.Ci{elu9i,

"are

ascultatpovestea din spatele poveptii.

?ntimp, in Copilhrie.COt am statacolo, o Uifrrita

rit cu

ochii ageri.o

caprioarabtdnda.

fotoliu:

C31a-ga1a

si pascd basmele

ursulefi gi jucfii

de multe feluri au

Passionaxia Stoicescu - pove tea din spatele pove$tii

 • 3 . s.hirnb;cete o liter5a cuvantului

tof ca $ obtrji trei cuvinte nor.

 • 4. Scriecate un cuvantcu

inleles asem6n6tor

pentru maglca,cuminte,

povestea,

dintextul de la exercitiul

2.

 • 5. Menlioneazi cateun

cuvant cu inlelesopus pentru moale,multe,

2.

acolo.din textul de la exercitiul

 • 6. Selecteazi

dintre comunic6rile

demai jos peacelea

care tormeazb

un

text 5i transcrie-le.

Vleryg

estgfrumoasd gi va face multe

drumejii.

munt". .

. pe plali erau mulli

so"ul"il,oaro".u "u

.

f"p".ii?dn0ncd mor_

N1 gtiu sd-rezolvproblem" d";".;;;.

Alexandrupleaci

in.vacan@ la

11gii.

put?re. ..

covi. .

I$i va lua aparatul de fotosrafiat.

{b

',i

HKEhI

upload€dbv Sld30

UNITATEA ?

TEXT LITERAR

o

Textul literar. Poezia

a

Semnuldoua puncte.Folosirea cuvintelor noi. Semnulintrebdrii. Sem- nul exclamarii Alineatul. Componentelecomunicdrii dialogate. Formularea de intrebdri pi rlspunsuri. Initierea, *mentinerea sauincheierea unui schimb verbal

w

Lecturd

{

UJ

F

Textul tipErit

1 . Citeptefragmentele

demai jos.

.

-

F

H

7

=

J

a. Uite, animalelenu mai stauin

cu5ti,deoarece

sunt domestice.

Adica

toatesunt animalecivilizate.

Aga ca

e binesa nu va strdmbagi la cai sau

sascoateti limba la oi, cardd de voi.

Esteun

animal foarte folositor vaca,

gi ce suflet bun are,sdLraca.

St vd mai spunci 9i purcelugii fo_

losescfoarte mult sapun?Ei gtiu cu

totii mai bine decdtunii dintre voi,

canu te poti spa.lacu noroi.

Toate oile pe care le vedeti din-

coaceformeaza o turma( Mirela,iar

ai ramasin urmal)

$i

oile lucreazi

lapte,br6nzi qi smintdni. Dar dato-

ria lor de cipetenie e si ne deafla_

nele de 10n6.

Marin Sorescu _ Cuaortine peve anostnle

 • b. Demult, tare demult, se afla in

lume lara de Piatr6.Era intinsi, cu

cdmpiilucitoare, prin carenu

curgea

nimic, 9i cumunli galbeni. cu virfuri

ascutite,peste caxe noaptea, lumina

lunii seprelingea in ddretunsi.

Apa vie, singurahrana a oarieoilo,

piatri,

(69nea in izvoare

din lara de

mici, prin locuri tainicesau se aduna

in lacuri strivezii, addnci.Uneori,

curgeaal rauri ce fugeauspre mare.

Domneain lara de piatra un im-

paiat uitat de timp gi o funpAriteasi,

mai tinira ca el, dar tot incarunlita.

N-aveaucopii.

Dar iati ci lntr-o dimineap, pe

afla in gra_

spreel

cdndbatr6nul irnparat se

dini, paznicul cocogatveni

cu pastimid gi parcd ascunz6ndceva:

 • - Marite Imparate.am gasit

in

gradinacastelului o fara cu ochii

negri gi pielea aurie.

Silvia Kedm - Bulgirele de pentint

-

lssfupfi

 • 2 . gifeze varintelecorecte ale respunsurilor

demai jos.

 • a. Textul tipdrit sepoate a$eza in pagina:

. numai pe o singua coloan4

tr

.

pe una, pe douf,sau pe mai multe coloane;L,l

. subo imasine.

tr

b. Alineatul :

. estelinia caietului;

. esteun fand retras;

. uneori, marcheazischimbmea ideii

a

IU

F

F

:H

z

)

 • 3 . tndi.anum;rul de alineate.

  • a. din fragmentulde la

  • b. din

fragmentulde la

pagina28 tr

tr

punctula dinpagina 28

puncnrlb din

 • 4. Un"st., printr-olinie, cuvintele

scrise

cu acelasi

tip de literS.

pitici

zmeu

lmpArateasA

prinftsA

wajitoare

Iitere drepte

castel

slujitor

litere lngroqate

cal

pidure

litere lnclinate

buzdugan

 • 5. UneSte,

printr-olinie, tipurile de literecu situaliilein caresunt folosite

litere drepte

litere lngroqat

Suntfolosite Dentru evidenfierea informatiilor'

Srmtfolosite pentru citare.

Srmtfolosite oenau scriereaobignuiti.

w

Lecturi

|r,

F

F

H

z

)

 • 6. Citegtearticolul

de mai jos.

Incredibil, dar adevarat!

PoqtaEterorizat de o pisicufi

Agresoarea are pase luri, dar, pentru utr porta$,parc bfricosajoare ca un caine.lup.

Sasae o pisicuta de gase luni, mica 5i dr6galagacare s-arjuca toataziua Ste_

p6nii Sa5eiau primit o scrisoarecu o pl6n_ gerc, dupdce pisicufa a zgariarun pogtag.

Acesta a reclanat cA, in ziua iunie, a fost atacatde un animal in

de 6

timp

ce ducea o scrisoare la aOresafamiliei

TAnase.

Stapanii pisicufei erau in$tiintatri ca, dacAvor mai existaasemenea incidente, nu vor mai fi adusescrisori p6n| cdnd animalul silbatic nu va fi ftrdepirtal Foarte mirat, domnulTinase a spusci Sa$aeste o pisicaprietenoasd carcfl sim_ patiza pe postas $i incerca doar sl se

ll"lilll],iy1:aTitie.esresuearata

pe

po$tasul fricos.Nu le vine

sa

rol

..

d

111l

acestmotiv.

p.i-l

DacA se va intdmpla ceva, ne vom pldngeIa poligie, a spusdoamna Tinase. Cine cite$teacea$A scrisoare, areim_

prcsiaca sasae un

c6inte_rup,

nu un

tJut A;?';r:

creadrl pisoi, rldefvfi.""u, *

corespondenfa

din

intre timp, postasul aruncaziarele si

 • 7. Numeroteazi

coloanele

textuluide la

exerciljul 6. Indic;

apoiordinea in

carese citesc aceste coloane, trdgand o sigeatade la o.oloune

laalta.

(l. Indicinumarul afineatului

in

careapare parerea

doamnei

Tanase.

l]

9. Subliniaza,

in

articolul de la

exerciliul

6,

cuverde trei

cuvinte scrjse inclinat,

curotu trei cuvinte scrise ingrorat 5i cualbastru trei cuUnt" ,.rir" ., literedrepte.

-

comunicore

Alineotul

 • 1 . Citettetextul de mai jos 5i copiaz6-l

in alt caiet.

a

llJ

F

F

H

z

)

'@,pn )

in

2. Subliniaz;,

textulde la exerciliul 1, titlul 5i indicicu o sdgeatdfiecare alineat

 • 3. nrau caredintre regulile de mai jos trebuiefolosite la a;ezarea

in paginia

textului

scris de mana.

.

.

.

Titlul unui text scrisde mdni estea$ezat la mijlocul rAndului.

Primul cuvdntdin titlu se scrieintotdeauna cu litere mare.

Toatecuvintele din titlu se scriu cu litera mare.

.

.

Dupi titlu sepune punct.

Dupa titlu nu sepune niciodati punct.

. intre titlu gi text selasi un spaliu.

. Textul incepeintotdeauna cu alineat.

. Linia de dialog se scriecu alineat.

T

n

T

T

T

tr

!

n

r

Lecturd

UJ

F

Textul literor

1 . Citeptefragmentul

de mai jos.

Alba-ca-Zapada

ie5isela plimbare cu cei

eraardt de frumos,

mijlocul

,

-

gapte

pidci . Totulin jur

 • f- inc6tpiricul cel mai mjc s_aoprir in

H

..

Z

drumului.Atunci l-a lovitun auromobil, in

J

Eu sunrde vina.a spusmeliul

-

triit, ur_

c6ndu-Iin automobilca sal ducAla sDitalul

Diticilor.

-^As_u., egtivinovat,

a spusun

$axpede

pe nas.

api, ill timp ce iqi potriveaochelarii

 • - Da, aqae! Am vdzutcu

 • - Melcul a recunoscutci

ochii meiium a fost,a completato carti1ioarba

se grhbeasa prinda trenul $i nu a fbst atent

esteiinovat, p"rrt

o .a.ru a respec

AIbd-ca-.ZApada

i-a

spusca gi piticul

tat regulile de circulatie gi a merspe mijlocul drunnului.

Iuliu Rafiu _ Accrdeztul

 • 2 - Scrie,in spaliurde

marlos, doud rucruri

din textur de

ra exerciriur

.r car

crezica ar putea fi realepi doui care nu s-ar putea intampla niciodata

in realitat

 • 3. lncercuie;te

literafragmentelor

detextele literare

de mai jos.

 • a. Cdineleeste unul dinfe

primele animalepe careomul le_adomesti-

aratddiferit.

Cdinii ciobanestrsunt

c6ini

cit. Existdmulte rasede cdini iare

.

de pazh,curajoti si foarte credincio* aft" .ur. O, "ai.ris*ult fulosite la

-fg6fu1[

a

vanatoaresau doar ca animalede companie,amuzante $i inteligente.Sunt

tovaraside joaca excelentipentru copii.

b.O capsunacupistrui

DupaTudor Opri$ Enciclopedialumii vii

t1

-H

-

!l"-l^t_":yll ":::ll-

Sepldngea ca dela soare

i;d;ffr-i;;;;;-"

u caare murt necaz

Ca-iorea rosre-n obraz

Of ti

vai, fu-ar safie,

-

;;;"-;:;; ;-.iop.,.u.

..

Pe cipqor o pilarie.

-=^sk---

-.

.-.

I1'-

l\Il!

--=TFR

Daniela Cdsnaru- Captut a cu pisttui

q

UJ

F

F

H

Z

)

 • c. Un clopolel argintiu pldngeacolo, in lara Clopoleilor.Toata familia

il cearta:

 • - Ce fel de clopolel egti tu ? Sa-dfie ruqine!

 • - Ai trascu urecheala u$aclasei, spuse mama suparata, $i' candai auzit

 • ci baiatul cu ochi albagtrie scosla tabld, ai $i sunatde recreatie!

Abia auzit,clopotelul sopti :

 • - Prietenulmeu nu qtiaprea bine lecfia.

 • - Faci neamulclopoleilor de rds, strigi la el un frate mai mare' clopot

de pompieri.Noi nu sunf,mniciodati mai devremesau fara rost!

LuizaVlidescu - lnr'ma de clowtel

 • 4. N,4entioneaza

doui aspecteimaginare

din textele literare de la exerciliul

3

 • 5 . lnventeazdo povestire.

Fat-Frumos

a ce5tigat

la promotrie

un scuter cu GPS

careil ajutdgaseasc;

hartie.O polipi ilustra.

mai repede castelul

zmeilor' Scrie povestirea

peo coal6de

Organizeazb

o expozilie

5i, dup6un tur al galeriei,

alegeli

orinvot orimeletrei lucriri. Autorii le vor citidin scaunul autorului

Limbdrom6nd -

|lJ

J-

Semnuldoud puncte

 • 1 . Citeptefragmentul

de mai jos.

F

H

z