Sunteți pe pagina 1din 50

CULEGE

deexercilii ;i probleme

pentruconcursul

GAZETAMATEMA]ICA

e -Iusnot

sb

d tu Stef50

Gulegere deexercitii 9i probleme pentru concursul

fii4Hffii6";

t

o

Closopregdtitoore

o

ClosoI

o

Closoo ll-o

ffi

lEffE{

owmulm@

rrPiooded 0yStEfJ0

Coordonatori:

$tefan Pacearcd CameliaBurl.an RoxanaGheorghe Mireh Mihd.escu

Consultanliqtiintifici:

IounBordean

IoanPuiu

DanielaGhimes

Rod.ics.Leonte

LuminilaEnache

LuminilaBucvn

MarianaDragu

Ediirr:DidocticoPublishingHouse

Redocbr:GlnoPoode

Grolim:NicoetoTudor

Coperfd:Liviuon

Selecliaproblemelordinprezentalucrares-aefectuat

dinGazetaMatematicaJunior,numerele1-33.

Pentrucomenzi $i informalii:

Telefon/Fax:+40-21-410.88,10;+40-21-410.88.14

E-mail:office@edituradph.ro

Accesali6ile-rdwww.gazelam{lemaaicajunior.ro

ftf;ffffiSti

cr'rseredeexercitii $i pr00remepen uconcurs

ClasaPregdtitoare

TEST1

o

1. Scrielitrei numerediferi te:

- mai mici decdt6;

- mai mari decdt3;

- cuprinselntre 1 qi7;

- cuprinseintre 5 Si 9.

trntl

Etrtr

trL]I

t]tr!

Rezolvajicerinlele:

a.ordona(icrescdtornumereledin interiorul dreptunghiului;

b. ordonali descrescdtornumerele

aflatein exterioruldreptunghiului;

c. ordona(icrescdtornumerele

aflatein interiorul pdtratului.

6 2,

10

5

98

3. Colora{i cu roqunumai spaliile corespunzdtoarecelui mai

mic numdr gi cu verdespatiileceluimai marenumdr.

@a@@

iit

€qtl

si ,,' 1

i

i,

!ii.

j'

tl

til|)

t#

ffi

*:'rll

i+

ig

j

!li

itii

&

s

T,

f

4.

l*''

c0ncurs $,ffi;tffist

Culegeredeexercili $i problemepentru

Cefigurdurmeazd?

otraoor o

$ 5.

Completalicdsu{elecunumerepotrivite:

58

10

/

tr

"

-\

/\\2/\

!

!n

L

1\

l

n!

./

" tl

\

'/

1ft

n

)-t

-{\J>_

tl

2

|

.7 \

TEsT2

6

umdrulcareserepetddecelemaipu(ine

trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr

trtrtrtrtrtrtr

2.

Completalicasetelecuelementeginumere.

[*tl

\.-

+ [* *tl

faa-t

Iaaa -\\

3. Scrielinumerelenaturale:

,

r

-i-;-

aa

--

l

a. mai mari decat4,dar mai mici decdt9;

b. mai mici decat7, dar mai mari decdt2.

ftffiffffif;

currsrnorrxercilii $i pr0btemepentruc0ncurs

4. Descoperitireguladupdcareau fost a$ezatebilutele si colo-

rali corespunzdtorcelepatru bilule.

fa

v

5. Observalicalendarullunii ianuarie

, anul20!4.

I Catezilededuminicisuntin aceastdlund?

I Dar ziledesimbit{?

I in cezi asdptimaniiesteziuade6ianuarie?

I Incercuieqte3dintrezileledemarti pe fila calendarului.

6

t3

20

7

'14

21

28

I

I

n

29

l6

23

30

10

17

24

45

lr

l8

12

19

t,

r:rlr*tl;

!11

ffiffi

I

i

i I

:, Eil:r:i

si I

!s

l!

w

TEST3

o

1. Clopo{eii sunt numerota{iin ordine crescdtoare.Scrie{ici-

frele carelipsescdepe clopolei.

wbwbbwbbE

&

,tit

c0ncurs fit?giffi

Culegeredeexercilii

$i pr0blemepentru

2. Numdralibulineledepeambelefetealedominoului,calcu-

s lati sumaqicompletalicurezultatulobtinut.

i.i:ii

ffiEHtrE

HffitrE

n

@

3. Continuatriculncdtreigrupedenumerecarerespectdregula:

\2*2i3*3*31

4. Respectandaceeagiregu16,c6testelutretrebuiedesenatepe

al patruleacartonaq?

5. Ana agatdin brad3 globulete,ftatelesdu2 globule(e.in cutie

au rdmastot atateaglobule(ecdt numdrulglobuleleloragdlate

de copii.Cdteglobuleleau fostln cutie?

#b

TEI(Etl

udoadedbvSt€f30

$,t?ilffit

Culegeredeexefciliisipr0blemepentru

concurs

TEST4

1. Gdsitiintrusul!

#V.p++*l+V

2. Careestecerculimpdrtitin 6pd4i egale?

3. Completali casetelecu numerepotrivite:

|TIt-4tnn

t-(

:'-(

!-(

trnntrtrtrotr

,/\

,/\

,/\

!'-{

,/\

4. $tefania aredouemere,unmorcov,cincipereqidoicartofi. Catefructeare $tefania?

tncercuiegterezultatulcorect:a. 9; b.7;

c. 10-

r.$

5. Carteademlorat alui Mihai are10pagini.El o deschidela pagi-

na ceaveanumdrul mai maredecat5, dar era un numdr impar. La

cepagindputeadeschidecarteaMihai?

colcus ftt?';iffi1

Culegere0ee/e'c I i $i pr0blemepentru

TEST5

6

1. Gdsiii qiuni{i mullimile careau acela$inumdrde elemente.

?

?

?

u.

FUS "6"

g

"e-

# r,F

,.,i

,",niiiiSiii'

es

ti.

I

'@

Wt

i

.r:iiiisllt: r,1l I

w

1

i

I

:i"i;2'

trP-

.trry

Completatricasetelecu numerelecarelipsesc.

Mg

j

i u.[-_-.lr E.

i

EE,

,,itgii:r

r:!ll

#w

o.sff[zIo:

ffi

'f-l

s f_l; E

,

I'

E

o I

fif;ffiffi{

crtrqguorr^r',itiisi0robtemepentruconcJ.s

@

3. Pomiti inpreund cuRaduspre $coald qiuni{icuo linie cifrele

dela 1la 9,in ordine.

@@@ee

a

't AAR&Efr6

4. Observa{ireguladeformarea $irului$i lncercuitivarianta

corectdcupieselecarelipsesc,

"r Odd

b) ooo

o d0d

o

5. Careestecel mai mic numdr de bile caretrebuie mutate astfel

incdt incdt in in fiecaredintre fiecaredintre celetrei celetrei clltii cutii sl sdavemacelasinumdr avemacelnsinrrmir de de bile?

I

i,"1

S

@@@

concurs ffi?Hffi';

Culeqeredeexercili $i pr0blemepentru

ClasaI

TEST1

6

1. Mircea,Ionelqi Cristinaauadusfrunzepentruierbarulclasei.

Fiecarecopil a aduscate2 frtnze de stejargi o frunzd de fag. Cetefrunzeau adusin total ceitrei copii?

MW# p##

###

2. Completalicaseteleliberecunumere potdvite.

a. I3

b.

I

3

c.,1

2

_4

3. Observaliqirul numerelor:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

Scrietinumarulcarcurmeazainsir

o

4. Scrjetinumerenaturale consecutive a cdrorsumAeste9.

e

I+I+I=e

*!=

5. Dacd adunaliun numdr cu 1, apoi cu 2 $i cu 3, obtineli cel

mai marenumdrpar de o cifrd.Cenumdrafi adunatla lnceput?

f;rfTffi ffi llsqrs

exerciriisipr0bremepenru co1cJrs

6. Scrieliin casetenumerepotrivitepentu aoblinesffieri adeva-

rate.

a.a=f +!

8-I *E

b.4=I-I

,a -

f-.

--L-l-t

--l

l

c.z=f +[+[

o

f--l

'-L.l-L

--l

f

l-t

l

l

7. In cdtemoduri pot aqeza5 cd4i pe doudrafturi? Dar pe trei raf-

turi, astfellncat pe fiecareraft sdfie cel putin o carte?

TEST2

@

1. Pieseledelegopotfi roE ii saualbastre. Descoperititoate posibilitdlile,apoicolorati-le.

ft-rffi

ft-f1-1

2. Desena{i,pe fiecarepiesdde domino,punctelecarelipsesc

pentru a fi atateac6teindicdnumdrul.

" l.T_l

4

F%l-l

5

b [T;l

3

. T-t----l

o.

l

|

4

.l

3. Ina are doud culori. In c6temoduri poate colora celetrei

merede pe farfurie?

di+{'t

sv

c0ncurs sf;diffisT

Cueqeredeexercililgiproblemepentru

4. Raduarein dreaptasa6copii,iarin stanga3.Al cateleaeste

Raduin qirqicdlicopiisuntin total?

5. in cerculeleledemaijos, completa{icunumerepotrivitepen-

tru aobtinepropoziliiadevirate.

tra

q-\

c,o6 .

0

p'l\^

@fu#Gb

6. Completalicusemneleoperafiilor pentruaobtrinerezultatele

indicate:

a.oQ:=9

b.4Co=4

c.zQz =s

d.6Cz=4

7. Doamnalnvdtdtoarele-acerutelevilorsedesenezecelmult4td-

unghiud $i celputin3pdtrate. Cinealucratcorect?Ceaugre$itceilallielevi?

fiffiffiifiqqCqqrjxerctlii $i pr0bremepenrruconcurs

TEST3

s

n

1. Coloratielementele,pentru a respectacerinlele:

a.curoquatateapdtrate catesuntin plus

II

cc

IN

C

t:

b. pentrufiecaresteluld verdesuntdoud stelu{eroqii

Ar'{ {/

2. Observali.apoicontinuatisdcompletaticerculelelecunume-

oo

oo

oooo

3. Celegasebile sepun in trei cutii. Ilustreazdprin desenetrei

moduridiferitedeasezarea bilelor

aoooao

TTT

b. aooooo

TTT

aoooao

T!I

*

1

I

L

f,

F

/n,

l.

l pr0blerepenrrL

c01cu's ffi^r;Iffi

Culege'edeexercitii

4. Diana qiRdzvans-auinscrisla concursul .,Bucuriileiernii,,.

unde au avut de construitoamenide zdpadd.Pdvili cu atenlie tabelulde mai jos, rdspundelila intrebdri gi veli aflacinea c6g- tigat concursul. a.Cdli oamenide zdpadda construitDiana?

b. C61ioamenidezepadAa construitRdzvan?

c. Cinea construitmai mulli oamenide zepadd $i cucat?

d. Cinea castisatconcursul?

Dimineata

Dupd-amiaza

Diana

**

t***

Rdzvan

t**.#

t#s.*s

5. Completalicusemneleoperaliilorpentruaobtinepropozitrii adevarate.

a.tQ+=t

b.6az=4

c.6=9 C a

6. Completali cunumerelepotdvite:

7. Trei fiali s-aundscutla un interval de 2 ani intre ei. Dacd cel

mijlociu are 6 ani,cd{i ani are cel mare?Dar fratele mai mic?

Sf1Effi floj c,t,s.,,orr*r,rt li i $ ipr0btemepentruc0ncurs

TEST4

6

1. Unili fiecarecartonaqcu cifra core spunzdtoarenumdmlui de

elementedesenatepe el,

lrrt tt rl

!, bt !t !c

v!tx

@

o

ilxx tr*f

@o

@

**t

*t

Anaaadunatdoudnumeremaimaridecat3siaobtinut9.

Aflati caresuntnumerele,

3. Completaliln I

semnul+ sau- pentruaoblineegalitdli:

h

o

?

o

/

J

T-l -_l

L l

L ]

?--l

1

T-l

7-e

<-<

J

J

I

LI

lJ=O

J=J

4. Mihaicoloreazdocartecuimaginidelapagina3pdni lapagina

10.CAtepaginiacolorat?

5. lntr-uncoqsuntmere.Dacda$lua 6mere,arramane3.Cate

meresuntin co$?

ir.$ ffi

i

1l

6. Iza,AnduqiDenisaauconstruitoamenidezepadd.Fiecare copila folositcdteun morcovpentrunasgiun ardeipentrugurd. Catelegumeaufolosit,in total,cei3copii?

Sr

t"

li & BP

:

::ti.

Cuteseredeexercitii $i probtemepenlruconcurs Sf;dlffit

7. inlocui{i formeleplale cu numerepentru a ob{ine egalitdli:

o.o

t:i

riS$li.i

ijrffi:.

*tJt".'

O-T=A

f-

l*A=ro

l,1: j

irr

'1-

TEST5

e;,$'

.1r"'],r

iiswffie$

:W:i

*'::S.

6

1.

Fulgii de nea qi numerelede la 1 la 10s-aurisipit. Aranjalile

-.,

,/t_

t#

[

/xP

.l

-.J

'

trsl

E

t----_Lr

Ftrtr 7

llll

--Tt-T--r

|

!_--vJ

|

t0

|

I

**,"u1.u.

,:'"

6*wmfI

\:.

',rrB rr

:iirf i:ti j

tl, ' ,f

"t'l*.riili

uit*r,

voi cumtrebuie!

-rNr |

-.

l\-_l

-

-t

1

5

.l

't

I

--,--'l

t/

--Y-!-

trL-

*Hl-

'l

:ri

I

a:&#l-;

2. Scrielipatru numere:

a. maimici decdt9;

e#

ntr,7.l

b.

cupdnseintre 3 qi8;

c. maimici decat10,darmaimari dec6t4.

rItrT

t]TTT

t]TIT

S{1BTffiffi

qLrseredeexerciliisipr00renepenrruconcuTs

3. Scrieliin casetdnumdrulpotrivit astfelhcat relalia sdfie mrectd:

E;t

E;4'l

F;-

!=1t

4. Scrielinumerele:

tr=4l

F_6'l

@

F:10;

8< I0 -

E=_l

8> 3+

a.mai mari decdt2 $i mai mici decat9;

b. rnaimici dec6t7 qicelmult egalecu 3;

c. cuprinseintre 8 qi4.

5. Cdnds-andscutIonel, soralui avea4 ani.Cdli ani are sora

sa,dacdIonel are5 ani?

5. Marian are2 timbre cuflori 9i 7 timbre cu animale.El ddiratelui

s6u5 timbre. Catetimbre i-au rimas?

7. intr-un sdcule{clovnulare9 bile rosii, albastresiverzi.Care

estenumdrulmaximdebile cepot aveaaceeaqiculoare?

TEST6

1. Scrieli numerelecarelipsescdin fiecareqir:

a.E1tr3I5flzEsf;

b.10E8I6I4E2Io;

c.6E4trtrr;

o)IoIE

ffi

til

ffi

:lli

c0ncurs $f'"dfi

Culegered€exercilli

$i prOblemepentru

2. Completa{icasetelecu numerelecarelipsesc.

"f

lr[_-l:EE

b. 'EE,

E

o

".[]:[l;E'[]'f]o[l

3. Afla1isumadintrenumdrul4 $i:

a.succesorullui;

b.predecesorullui.

Gr

U/

4. Colorali cu albastrudoarfulgii din dreptulexerciliilorrezol-

vatecorect.

#&5

*Tft,A A''ft"A

lJ

J-J.01

vwww

dl

l-l(

15-5-o-11

A+ft,^ ATfGlAadrt'',r

vwYwqffi-

18-2-l-al

lr)

8

J-41

ll0-3

3-81

"+fr'A

14+2-s=11

w

adA'&

15+3-5=21

w

5. Completa{icasetelecu numerepotrivite pentru a obline scrieri

adevdrate.

a.68=!+!;

t. os=[+!+!;

c.oe=f ,!

$1|?fiiffiffi

curegeedeexercitiisip0lrrere0e1lruc'ncu'5

6. Aflafi valoarea I,

turaloar.diferitde0.

qtiind cd I

estecelmaimicnumdrna-

I

@

AA

Observaligicontinuali scriereanumerelorio pdtate:

| ,Ttl

lrl4l

tlTtl

l4l3l

t-T_l

---r-t

|

,

TEST7

6

,

t-T-l

[-f

1

t'-

I

.:.:':(

4:::l

,:i1

# ffi#

I 1'

I

i:1:w

W+tt :ili

ffil #

I

::

ii

j

r

!ii

q

,r,'*.t

*'.l'(!i:i

::iii ::iii

Nffi N

i :!r

'#.tLt1

.tlw

ii:1

s .'i::l

,s

,:.

1. Scrieliin ordine crescdt oare numerele fluturaqilor carezboard

deasupramargaretelor.

E

E

E

E

E

E

I

:iltj

:il,j

w,6

w

::iti:tr

i:trii,il;i

w ww

I I

liii

concurs ffi';iffis';

Culegeredeexercitiisipr0blemepentru

Completafl casetelecu numerepotrivite:

tr4llfl

=-\

L?t

=--\

LJtl

2_ 3

"=--^'=--

-=-'\

2_ ol

])

3. Ce numerediferite sepot adunapentru a obfinesuma g?

4. Aduna{itoatenumereleimparemaimicidecat6.Careeste

rezultatul?

5. Dacdscidelipe4

dinveciniiunuinum5r,obfineli3 qi 5.

Careestenumdrul?

6. Dacd aduna{idoudnumereob(ine1i9. Unul dintre numere

estecel mai marenumdr mai mic decAt5. Cdt esteceldlaltnu_ mdr?

7. Mama arein cogportocale. Ana ia o portocald. mamamai

pune3 portocalein cot.Barbuia2 porLocale.mamamaipune incd 3 portocale. Acum in cogsunt8 portocale. Cdte portocale au fostin cosla inceDul?

TEST8

1. Pe r6ndul al doitea,colorali casetacorespunzdtoarenumdrului

de elementeaflate pe orimul rand:

NHE

".EEE

ooooo

u. trtrtr

AAAA

EEE

ffi?liffiffi

cuteseredeexercilii $i pr00remepenrruc0ncuTs

2. Numdrali c6(ifulgi suntdin fiecarefel qicompletali tabelul.

Folosili numerelescrisein tabel Ei scrie{inumirul 10casumdde trer rcrlnenl.

##*

*

*'.:.

#*

#.w

##**

rym

fT]l]]

+hsw**

3. Scadelidin cel mai mare numdr par de o cifrd vecinulmai

mic al numdrului5.Cenumdrobtineti?

T

1,,{::;

:tl

qfl

I

*J

rlll

I

rllt

}$

il"|l si

4. Observa{ireguladeformareaqirului demai jos. Desenatiparteade $ir careesteacoperitidepdpuEici.

-.o -aoo-.@otao@on.oooo

#,e

\4

oooo

!,i:
I

t$

'

5. Descoperi{inumerelecarepot inlocui pe 4 b, c in rela{iile:

q+a+a=9

6. $tiind cd a+b

b+b+b+b=8

4 =2,afla|j, a+b+4.

c+c=10

7. Un grup de copii de clasaI trecepe un pod in Eir indian. Radu

observdcdnumfuanddin fald esteal patrulea,dar dacdar numdra din spate,ar fi tot al patrulea.Cdli copii treceaupe pod?

tdl

l iiii

8.

F

&

{li

I

L1

c0ncurs fit^dffis';

Culegeredeexercilii

$i problemepentru

TEST9

1. Desenalielementelecare

@

lipsesc

ffiw

@@

2. Ovidiu linteEte de4 od. Catepuncreaoblinut?

3. Pederdeluqsunt2 copii caresedaucu sania,2 careauschiurigi

4 copii careconstmiescoamenide zdpadi. Cdli copii sunt pe der-

deluq?

4. Gdsilinumereleascunse:

****$+2=3

ErE*n+1=10

f;1Xttt;[ffifi

cLeqeredeexerciiii $i pr0premepenrrucorcurs

5. Amalia qiBiancaau fecut colajela oradeAbilitdli practice,

folosindfiecarecdte3 flori $i ceteun co$uletdin hartie glasat6.

Cdte piese au folositfetitelein total?

5. Mihai iqiaranjeazdsolddleiipe3 rdnduri,astfelincatpefieca-

re rAndsdfie cuunul mai mult decatDer6ndul anterior.

Ce mutaretrebuiesdfacdpentrua aveaacelasinumdrde solddleipe fiecarerdnd?

7. Mimi are 6 creioane.Ea vrea sd-ideaMarcelei mai multe

creioanedecati$iopre$tepentruea.Careestecelmaimicnumdr de creioaneoe careooatesdi-l deaMarcelei?

TEST10

1. Dintrenumereledemaiios-

EEE@EIEEEE@E

scrieli:

a. numerelemaimaridecat60

b. numerelemaimicidecdt30

c. numerelecuDrinseintre 40si 60

Y t

#l

ir'f

ffi

s

iA

:'a

2. Uniti fiecareexercitiucurezultatulcorect.

F;ll

@1

@;zd F-6,1 F-t441

*e**qn

F6-5olW.t

lro-301 @ .1 Fo*xl

t-l t-l

II

\.$

l

c0ncJrs fit?Eiffis'i

CJlegere0eexerc,r'isip.0blemepentru

3. Scrie{isemnele+ $i -, pentru a obline rezultatuldat:

4,l

6 Lr 3 []

s Z2a)

5a)2=j

1=2

4=j

2=o

lofl

8 I

4. SorinmdnAncddoudmerepezi.CdtemeremdnAncdSorin in patru zile?

5. intr-unlas incap8litri delapte.Bunicaapus3litri

apoi lncd2litri

pentruaumplevasul?

delapte,

delapte.C6{ilitri delaptetrebuiesdmaipund

6. O panglicdare 10metri. Catetaietud suntnecasareDentrua

oblinebucalidecate2 metrifiecare?

7. Scrielicifrelepecarele descoperiliin desen,in ordinedescrescd-

toare.

$X1talffi*i

CLegeredeexerci{iisipr0DremepeTrrJcorcLrs

TEST11

o

nulnere potrivite.

E;

n;

I;

?5.

E;

I I

I

:,,i.1.

::l

fisffi ,i

r

I

1. Completalicasetelecu

a.

19;

I;

I

1'

I

!

74 r, ilii.l: *

tr

tsl

i''

73 i

l

b. 271

)o.

c.83;

81;

f

l.

2. Sedaunumerele:11,4 qi5.Gdsi{idoudnumereegalea cdror

sumdsdfie egaldcu sumanumerelordate.

3. Raluca a pus in cogdoud

banane.Carcfructe suntin total?

mere, doue perc, un strugure $i trei

ait

Y

4. Bdiatul a desenat si apoi a coloratpatru cercuri.CerculroEu

e mai mic decAtcelverde,dar e mai maredecdtcel albastru. Cerculgalbene maimaredecdtcelverde.Deseneazd Si tu la fel!

!q!

g

::rjiiie jii iir

ffiffi

i

i:,

I,r1*.,)lr.riril

i,ij.

$t

5. Doamnainvdldtoarele-acerutelevilorsddesenezecelmult

5 tliunghiuri Sicel putin 2 pttrate. Cine a lucrat corect?Ce au greqitceilalli elevi?

Ana

AAA

I

Diana

Bogdan

AANN

T

Ioana

AAAAAA

rTfft

Luca

tl

, it:.i

!+

'ff

AAAAA

AA

annnn

trT

TItr

cutegere0eenecrisio'ooteneperfr LorLLrs fi|t#|ffi|';

5, Scrieliin cerculeletedin figurademai josnumeredifedtede 0, astfelincat sumanumerelordin oricare trei cerculeteunite printr-o linie dreaptdsdfie egalScu5.(un numtupoatefi folosit de mai multe ori).

7. Peparfe eraumaimulli schiori.Au venit3 schiori,apoiau

plecat2schiori.Acumpepartiesunt8schiod.

C61ischioriaufostlainceputpepartie?

TEST12

1. Colorali casetacarecontinerezultatul corect.

a.:o+zo=@@@;zs+zz=@@@ u oo+z:=@@@;70-30=@@@

c.zo-zo=@@@;87s4=@EE

2. Gdsili numerelepotrivite pentru a obline pe verticaldqi pe

orizontaldrezultatulde pe acoperiq:

gf;tffiffiffi

cuteoeredeexercilii $i proDemepenrruconcurs

3. Dan a scdzutdoui numeremai mici decdt9 sia obtinut 8.Aflati

caresunt numerele.

s

ili

ffi

iiii

4. Daci Mara i-ar da Anei 3 bomboane,atuncifiecarear avea

cdte5 bomboane.Cdtebomboanearefiecarefatd?

5. Aricel a amt 8 mere.A mancat3 mere !i aprimit dela prieteni

4 mere.CAtemere are acumAriceli

5. Cristianaredoi frati $i trei surod.Unadintresurorilelui Cris-

tiansenumeEteAna.Cai frati Ei catesuroriareAna?

7. Un creioncostd1leu,iar o ascutitoare3lei.PoatecumpdraSer-

giu4creioane 9i oasculiloare,dacdaeconomisit5lei?

TEST13

1. Completatipdtratelecu unul din semnele ,,+" sau ,,-", astfel

incdt sdfie adevdraterelaliile:

a.5n4n6=7n3n1

b.en7n3=0nons

c.2,4242=444a2

2. Dan a citit de la pagina7 pdndla pagina15.Cate pagini a citit

Dan?

s l

tr

$i problemepentru

concurs f,1ffiiffi

Cuegeredeexercitii

3. Sorinvreasdconstruiascdun om dezipadi doardin bulgdrii

pe caresunt scriseexercilii ce au ca rezultat un numlr cu so{. Marcheazdbulgdriipe careii folose$te.

/;

1,-,

a!

@@@@@

w

&

&s

f iil

ffi

# :ii:

iii i:f

$.s

4. Scrie(icelmaimarenumdrmaimicdecat10casumide3ter-

meniegali.

5. Completatrielementelecarelipsesc:

n

fb

il

o'*

'

r,6-

d-6"tr fL-

I

I

I

I lt

oi-tj--

ftr

I

I

fb

6. Trei fra{is-aundscutla intervalde4 ani.Dacdfratelemiilociu

are5 ani,cadani au ceilalli frali?

7. in fiuctierd sunt 10 fructe. Mama imparte fiecdruia dintre cei

doi copii ai sdi cateo banand,o portocaldqidoud rodii. Cdtefructe ramanin fructierd?

gtf;dlffiSt

curegeredeexercilii 9i pr00remepenlruc0ncuTs

TEST14

1.

Completalicasetelecu

propozitii adevdrate.

a.304)10=10( )10

6

semnul operaliilor,pentrua obline

b.2eo

16= 16( )3

c.12416=2eC)11

_ t\

Stefdnelare5

I

!

t\

/. etweasaaiba q fa

,-\

Cate \!/

ii maitrebuie?

,

.

.*ii

Continualiqirulcuincdpatrunumere:

5,6,6,7,7,7,8,

4. Gdsi{icifrelea sib stiindcd a-b=7.

5. Inlocuiti literelecunumeremaimici decat10.Dentrucarela-

Uile sAfie adevirate:

a+a-b

b+b=c

c+c=d

5. Maria vrea sdofere prietenelor ei cdte o bomboand.Are

5 bomboane,dar nu-i ajung.Dacd ar mai avea5 bomboane,ar fi preamulte,iar dacdar mai avea3,ar fi preapuline.Cateprie- teneareMaria?

r:,l,,iijt,.

rii

ril

7. CincicopiierauaSezatiin Sir astfel:CostelseafladupdIoana.

Liviueraalpatrulea.Mariaerain falaloanei,iarAni incheia

sirul.Scrieliinceordineseaflaucopiii.

concurs f,'ffitrffiS';

Culegeredeexerc 1ii$i problemepentru

TEST15

I . Descoperiliregulagi continualiqirul cuincd5simboluri!

AT TOOAT

2. Completalicasetelepentru a obline egalitd{i:

1+7=3+2

L l+4=o+Z

3. Completalipieselededominopentruarespectaregula:

TEMEE[][]

4. griindcd A

=r,

@

A*C =

r-a=

r-e)=

= o, I=

6,calculati:

A*O=

o-a=

r *O=

StzEruIffi

cuIegeredeexerci I iisiprobtemepenrruconcurs

5. In echipade dansuripopulare din clasanoastrdsunt 5 perechi

decopii.Catidansatorifacpartedinecbipd?

6. Fie numerele6 $i 3.Afla(i altetrei numerenaturalea

cdrorsumdsdfie egaldcu sumanumerelordate.

7. Sorin are cu doud bomboanernai pufin decAtfratele s6u.

Dupd ceprimeqtedela mamasa4 bomboane,Sorinare10bom- boane.Catebomboaneau avutcei doi copii?

Culegeredeexercilii $i

concurs f,14itrfst

pr0b emepentru

Clasaa ll-a

TEST1

1. La diferen{adintre celmai marenumdrpar de doudcifre

gi

celmai mic numdrpar de doudcifre identice,aduni dublul nu-

marutur11.

2. Afla{i un numdrformat din trei cifre,gtiind cd:

atji i:it

iil'

iii!

:1;

,:,iii

rilf

tt:.

iiiil I

a.cifra unitdtilor estecelmai marenumdrpar;

b.

c.

cifra zecilorestepredecesorul numdrului6;

cifra sutelorreprezintddiferenla dintre cifra unitdtilor $i

cifra zecilor.

3. intr-o parcareerau 36 de

venit5 ma$ini.Catema$inisuntin parcare?

maqini.Au plecat12maginiqi au

4. Intr-o cutieerau94debile colorate,albastre $iverzi.Miruna

ia20debilealbastrc 5i maipunein cutie5 bilererzi.Acumin culiesunt50debilcitlbastre,Cdrcbilevcrzieraula inceputin cutie?

5. BunicaJanineiarevdrstaegaldcu celmai marenumdrde

doud cifre pare identice.Janinaestecu 53 de ani mai t6ndrd.

$tiind

ani aremamaacum!

cdmamaJanineiavea24 de ani la na$tereaei, aflati cai

6. Mihai esteal 1llea elevdin clasdinscrisin cataloe.Dacdse

numdrdde la sfdrsituicaraloguluieslerot aj ll_lea.adtielevi

suntin clasd?

7. ln doui cutii erau58decreioane.Dupd ces-auluat din fieca_

re cutiecate12creioane,intr-o

cutie au rdmas13creioane.

Catecreioaneaurlmas in cealaltdcutie?

fil?"iiffi

qqqar exercilii

$i pr00iemepenrru

c0nctlrs

TEST2

1. Afla(i diferenla dintre celmai marenumdr impar de doudcifre

diferite gi celmai mic numdr par de doud cifie identice.

2. Scrietitoatenumerelemai mici decat100care:

a.au cifra unit5tilor 3;

b. suntscrisecu 2 cifre pare,egale;

c.au cifra zecilorcu5 mai maredecdtcifra unitdtilor.

3. Toatenumerelede mai jos, mai putin unul,au o proprietate

comune.Careesteintrusul?

12,56,34,94,31,68,70,98.

4. Completatiserialogicd:1

5. Scrietinumdrul66ca:

@

2,A,2T,8,13,C,31,E, T, T.

a,

sumdde doudnumerenaturalediferite;

b.

diferent5dedoudnumerenaturale;

c.

sumdde trei numerenaturaleidentice.

6. Biancaare40 de baloaneroqii gigalbene.Decor6ndsalade

clasdsparge6 baloane 9i mai cumpird iar 5 baloanegalbene. Observdcdacumare19baloanerosii.Catebaloanerosiia a\-ut? Cdtebaloanegalbeneareacum?

7. Bunicaa pregdtitpentru colinddtori46 de mere qi un 5ir de

covdgi.Dupdceaoferit fiecdruicolindltor cdteun mdrsiun co-

vdg, constatecdi-au rdmas14mere $i 13covrigi. Cad covrigierauin co$?

p

tJ i:l

I

i '::lii T;

r

,;

Fi:
I

I

1

. ',1 jfirr 'i

il!,

i

"1 {tri

pr0b eme peniru concurs f;,l?";iffist

Culegeredeexercitil $i

TEST3

6

f. intr-un qirde8 numerec

Scrielicelelaltenumere.

onse cutivecel mai mare este421.

2. Careestecelmai mic numdrcu sumacifrelor 16?

3. In qirulnumerelornaturalede la 0la 100suntqinumerede

doudcifre careau numdrulcereprezintdcifra zecilorcu 2 mai maredecatnumdrulcereprezintdcifra unitdlilor. Caresuntacestenumere?

4. La un magazinpentrucopii seafldmai multe jucerii depluE:

j$ *$i,'*:4. stiinoceo,Q6costa"at j1Sj,Sj$,,i",ffi

"ortd"at jl{i

Ll$ .:$ , anuli "a!i tigriqoricostdcAt,.,n tlG;S.

5. Denisa are cu 4 ani mai mult decat Rdzvan.Peste5 ani

Denisava avea10 ani. Cati ani are acumDenisa?Cdli ani va aveaRizvan peste5 ani?

6. Andrei a colec{ionat39devederi.Dacd gtefan ar mai colec-

liona 12vederi,ar aveacu5 vederimai mult decatAndrei. Cate vederia colectionatfiecarebdiat?

7. in parc se joacd mai mulli copii. Dacd ar pleca 11 copii,

numdrul celor rdmaEiar fi cu 3 mai mic decdtnumdrul celor pleca{i.Cdli copii se joacd in parc?

gr|fr{ffiffi

CLegeredeexercitiis;pr00r€nepen-rL colcurs

TEST4

l.

6

Completalipropoziliile

de maijos, folosinddesenul.

a. Numerele3,5

cercului,

qi 7 seafld

in

grl

b.

Numerele8,9 $i 6 seafldin exteri-

orul

,

c.

+

In lnteriorultriunghiuluiseafldnu-

merele

2. Afla1icilrele 4 b,c,d, $tiind cdnumereleaba,53c,53dsunl

consecutiveimpare.

3. Calculatisumadintrecelmaimareqi celmaimicnumdr qi

diferentadintrecelelaltedoudnumererdmase, $tiindcd:

tit

.

i+]

,.i'1:

tfi

ff

a+8=b

c+8=d

b+8=c

a+8=40

4. Sumaa doudnumereeste85.Dupd cesescade15din fiecare

numdr,unul din numereeste33. Caresuntnumerele?

5. 90 dintre elevii gcoliinoastreau plecatin tabdri. Pentru a

ajungela destina(ieei vor cdldtoriin primele3 vagoanealerapi- dului BucureEti- Constan(a.Aflati cati elevi sunt in fiecare vagonqtiind cdln prirneledouSsunt52 de elevi,iar ln ultimele doudvasoanesunt46de elevi.

(l v

!frffi

:':iill!

::l:

i'.'l

$$

6. Alin are8 ani.CAnds-andscut,mamalui avea27deani,iar

tatdllui - 29deani.CAflaniauacumimpreundAlin qipdrin{iilui?

liit

ii1's

I

ffi

$$

Culeseredeexercilii $i pr0blemepentruc0ncurs fifdiffiffi

7. Bunicul are in livadd 3 parceleplantate cu meri, peri

Intre randurile demeri sunt9 intervale.intre randurile deDerisunt

$i

cireqi.

I I intervaleiarIacteii doar6 inrervale

:iil

C6terdnduri de pomi suntin livadabunicului?

:iirl

ll:l

w

iirij

iii

TEST

5

6

i{;l

Itr

1. CompletaJigirul num

21.,

;]tn

erelot cu incd3 numere:1,I,14,76,19,

,iiil

ffi:i;ll

j:il

gl

!ti f$ r,

:li

'.{,it

w

ii!il

itai

ffii.!l

i:l

ill

t1t

BF

lii

l:t

lilri 4r

t;:

1111

BW

6,,,.n niiit

2. Din sumanumerelor42qi9sescadediferen{alor.

3. Careestediferenladintrecelmaimarenumdrpar,scriscudoud

cifrediferiteqicelmaimicnumdrimpar,scriscudoudcifreegale?

4. DacEAnaareTani,iar frateleei arecu5 animaimult.cdti anivor aveaimpreundDeste3 ani?

5. Scrielinumdrul18ca:

a.sumdadoubnumereconsecutivepare;

b.sumdapatrunumereimpare;

c.sum5atreinumereidentice.

5. Vlad arecu 15lei mai mult decatsorasa.Cdli lei trebuiesd

cheltuiasciel casi aibdcu3 lei maipul.indecatsorasa?

7

lelorrosf esleegalcucel al bilelorgalbene. Cerebilealbaslre Dotfi?

intr-oculiesunt Tbile:ro5ii,galbenegi

albasrre.Numbrulbi-

i!f::aiiriil

ffi!ffif$j

currgo,orurercitii $i pr00remepenru concurs

TEST6

1. Seddnumdrul689.Folosindaceleaqicifre,scrielitoatenumerele

naturalemai mari decatnumdrul dat.

2. Mira a scristoatenumereledela 0la 41.De cdteori a folosit

cifra 3?

f^t

i

i

iii

3. Aflali sumatuturor numerelorde doud cifre careau suma

cifreloregaldcu3.

4. Andrei estemai mare decatMarius cu 13 ani. iar Ion este

mai maredecdtMarius cu30 ani. Cu cati ani estemai mareIon decatAndrei?

i:itl

\tjj

n

|E',i.t

rl:

t:::

{*

$$

5. La sumanumerelor31qi28adduga{idiferen{adintrecelmai

marenumdr par de doud cifre identiceqisuccesomlnumdrului 68.

6. Dintr-un numdrsescade21,din al doileasescade24,iar din

al treileasescade15sirdmdnede fiecaredate10. Careestediferenjadintrecelmaimaregi celmaimic numdr?

7. intr-o urnd sunt11bile albe,15bile roqiiqi 17galbene.C6te

bile trebuiesdextragem,fdrd a ne uitain urnd,pentrua fi siguri

cd:

a.vom extrageo bild albd; b. vom extragedoud bile galbene; c.vomexlragebilededoudculori.

CLegeredeexercili li

c0tclrs filffi{H#t

prob ene penrrL

TEST7

rl

9

1. Observaliregulagicompletaliqirurile cuincetrei numere:

a. 20.11.30.27,40

b. 50.54.40,44,30

2. Cucatestemai micnumdrul175decdtrdsturnatullui, cdruia

iam addugat86?

3. Completali casetelecu unul dintre semnele ,,>,,,,,=,,,,,<,,,

astfelincat si oblineti propozitii adevdrate:

a) 9+6[6+9

b)16+8!16-s

b)17+9n1e+9

b)23-14223-4

4. Eu am 9 ani,tatdl meu are 30 de ani. Ceti ani va aveatatdl

meuc6ndeuvoi avea18ani?

5. Sumaa doudnumereeste85.Dupdcesescade15din fie-

carenumdr, unul dintre numeredevine33. Caresuntnumerele?

6. Intr-o parcaresunt63 de maqinirogii,negreqi

rogiiqinegresunt38,iar maqinialbeginegresunt25.

albe.Maqini

Cdtemaginide fiecareculoaresuntin parcare?

7. Patru copii participa la un joc. Ei au ob{inut

impreunl g5 ounc_

te.Catepunclea oblinurfiecaredacaprimii tr;i

primul sialdoileaauimpreund24puncle, iarultimiitreiauim_

preund72puncte?

au44puncte,

ffi'f;iffiit";

Culegeredeexercitii

$i pf0blemepentru

concurs

TEST8

1. Folosindnumai cifrele 2, 6 qi3 scrieli:

a. cel mai mic numtu natural de trei cifte diferite;

b. celmai mare numdr natural impar de trei cifre diferite;

c. cel mai mic numft natural impar de trei cifre diferite.

It*

\

il:t.,,

{w i

;;

ii.:!i

2. Sorinestemai tanardecatVlad, dar mai maredecdtTudor.

Andrei estemai tandrdecAtTudor,darmaivArstnicdec6tCdlin.

Careestecelmai varstnicdintre ei?

ft

3. Completalicasetelecunumerepotrivite:

a) f--l

+4=16

8+f---l=1s

D)l

n

l-)=

/

8=8

c)13-l-

l=8

23-[--_l = 1s

rllil

iti

l1$

)

4. Mama gi celedoudfiice au impreuni sumavarstelorde

55 de ani.Mamaimpreundcu fiica ceamareau vdrstade 47de

ani,iar celedoudfiice auimpreund21 de ani. Aflati vArstafiecdreioersoane.

5. Intr-o

ceAnaa luall0 baloaneroqii,in cutieaumairdmasl4 baloane rosii.Catebaloanealbeerauin cutie?

cutieerau49debaloane,unelealbe gi attelerogii.Dupd

tii;

.l,i,il

Fi

i

fti

ff

6. in clasdsunt24deelevi,dintrecare8suntbdieti.Catebinci ocupdfetele, ltiind cds-auaqezatcatedoudintr-obancd?

i$

CLegeredeexercili I problereperrLc01cus fif#iffist

7. in trei cutii suntmai multe bomboane.Dacdin a douacutie

# punem8 bomboaneluate din pdma cutie Ei 6 bomboaneluate din atreiacutie,atunciin fiecarecutievom aveacate46debom- boane.Catebomboanesuntin fiecarecutie?

TEST9

\y n

1. Surnaa doi termeniesterezultatulexerci{iului:

$t

85-24+9-50+15-30=

Carepot fi termenii?(Scrie(itoateposibilitdlile).

2. Privili figura,apoicompletatiln casetdnumerulcorect.

ifi

fr:' , iiri

$.{

,.ii

ilriir'1lji

rdt tP.j

3. Aflatri:

in figurdsunt: I

pdtrate;

f dreptunghiuri;

I triunghiuri.

a. numdmlcu7 maimaredecdt19;

b. numdrulcu7 maimicdecdt21;

c. diferentanumerelor11 Ei9;

d. sumanumerelor13qi 8.

4. Mara aredoi frali: David are 15ani,Cdlincu4 animaipu{in,

iar Mara arecat au avut amdndoila un loc in urmd cu3 ani. Cdti ani areMara?

5, Cite numerededoudcifremaimici

decat50existddacd.adu_

nandpeoricarecu30.obtinemun numiirmd maredecal50?

fifttfr ffiSt

cutegeredeexefcttiisiprobIemepentru c0ncurs

6. Alina qi-apropussdciteascdo cartecareare 96 de

Daci ar mai citi 10pagini,ar mai aveadecitit 10paginigiar ter_

mina de citit cartea.La cepaginda ajunsAlina?

pagini.

7, DacdAna i-ar dalui Barbu3 bomboaneqi Corinei4 bomboa- ne,fiecarecopil ar aveacate15bomboane. Catebomboanearefiecareconil?

TEST10

!;l l

{(

1. Sdsescrietoatenumerelenaturaleformatedin zeci si unitdti.

careau cifra unitdtilor cu 2 mai micd decatcifra zecilor.

2. Numdrulcu23maimaredecatsumadintreI5 siorecedesorul

sdueste

3. $ase copii s-aundscutin acela;ian,dar in luni diferite.Care

dintre copii arevArstaceamai mic6? Scrietrinumelecopiilorin ordineacrescdtoarea varstelor.

I

na

& *rI

"

Iuoie

Co na

,',''

_'tl:'''

August

Daniel

Mai

Ana

Iulie

Mad

il

^L

vl

Decemb e

,;:it,r

Maltie

ill

riii

iiit

'

rl;.

4. Intr-o cutie sunt 15 bile albe, bile albastrecu 6 mai mult

decatsumavecinilor numdrului 18.iar bile palbene cu 5 mai pulindecatsuccesorullui7 adunatcu3.

Catebile suntin total in cutie?

culegeredeexercifii $i probtemepentruc0ncurs fiftffffi

5. Intr-o cutiesunt10bile:3 rogii,5 verziqi2 albastre.Careeste

numdrulminim de bile cesepoatelua,fdrd si le vedem,pentru a fi siguricdludmcelputin una ro$ie?

6. Daceinainteaunui numdr de o cifrd scriucifra 3, numdrul

oblinut estecu 9 mai maredecatnumdrulpe carell vom obtine

dacdscriem cifra 3 la sfertitul lui.

7. Bogdan wea sdconfeclionezecdte o brdlard pentru mama qi

cele doud surori ale sale.Fiecarebrdlare va aveacate 3 mdrgele roqii,5 galbeneqi4 albastre.

De catemdrgeleare nevoieBogdan?

TEST11

1. Revistaqcoliinoastreare88depagini.De cateod s-afolosit

cifra6in numerotareapaginilor?

2. Scrieliln casetenumerepotrivitepentrucarelaliilesdfie

adeverate.

u.f

l< f_l <ass;

b.f --l > 438< f_l

c.41s>[l>fl

3. Patrumerecantdresccdtdoudbanane.iar patru bananecen-

tdresccatun pepene.

a.Caredintre afirmaliile demai jos suntadevIrate?

a opt merecantdresccatpatru banane;

a doudmerecantdresccat o banan6:

a lase bananecantaresccat un pepene.

fitluiiffiif{

,r'€seredeexercitii

$i pf00remepenlru

concurs

b.Catemerecantdresccdtunoeoene?

|T|

Y

4. Cu cdttrebuiesdmdrescdiferen{anumerelor72si34 pentru

a oblinecelmaimicnumarscriscu treicilre?

5. La sfArqitulvacanleideiarnd,Taniaa rezolvatcdte7 proble-

me in fiecarezi. Cateprobleme a rezolvatea,dacaa inceDul mar(i sia lucratp6ni duminiciinclusir?

k

I t

a

,.4

ffi

I

I

l

I

w

xili

m1

i

i

i*;

w

|iii:,, iil

e:l

B

6. Pe terenulde sportsuntcu 5 bdie(imai mult decatfete.Au

mai venit 7 fete,iar acumsunt27 de rete.

CaUcopii suntacumpe terenulde sport?

7. Afla{i sumanumerelor 4 b ;l q qtiind cd:

c+c+

c-9O-'78

b=c+c

a+b=20

TEST12

1. Adduga{i la sumanumerelor 35 gi 44 diferenla numerelor78 gi

57.Ce rezultat atriobtinut?

ri*:!ijiii.

'p$ w

I

:,

2. Catalogulare24 de file. Doamnainvdthtoarenumeroteazd

paginileincepandcu 1 de la primapagina.Cdtecifre sefolosesc

pentru a numerotatoatepaginile?

sil: .r'jJ

tiii

!i,,i

twa

wtrffit

Culege'edeexerciriisiprobremepeni.u coTcurs

3. Dintrecele10numere;4,7,8, 9,10,1I,23,

13,15,16,noud

x au suma100.Caresuntcelenoudnumere?

!ffi

ii:

ffi

:iil

tiir

iti

r.li

ii,j

4. intr-o coloanddegimnasticdAndrei esteal patruleadin primul

qir dacdnumdrdmdin fa15qial treilea din acelagigir daci numdrdm din spate.C6(i copii are acel $ir?

5. intr-un coqsuntmere,pere $i nuci.Aflad catefructesuntin

total dacdsunt30de nuci, 15nu sunt pere si 28nu suntmere.

6. Ioanaare40de alune.Dupd cepdmegtedela mamasainci

& pe atat $i manancd10 alune,constatdcAa mai remascu 20 de

a tl:ii

ffi

si

#ffi

mr

t1t

liil &J!