Sunteți pe pagina 1din 114

lulianaDanielaDulici

CameliaSima

qp
Testeinitiale
semestriale
finale
Limbaromdni
Matematici

mediului
Cunoasterea

*l'l

Srrl

E,II[\E-TI

/A

aoeaEiilretsd
-

lullanaDanielaDulici

Camelii Sima

EVALUARE SUMATIVA
Clasa a II-a

SE
THSE{

. inifiale
rdoaded[uStEf5O
. semestriale

50

. finale

de

TESTE

o Limbaromeni
. Matematici
. Cunoa$terea
mediului

rrDrTU[A@CAniltNrs

Prrn$rr

Coperta:Giorghn Glngul
DescrlerrCIP a BiblioteciiNslion.le a Romaniei
DI'LICI" IULIANA DANIELA
Evrlurre sumativtr: cla6as II-a : 50detestelnllirle, semestrlsle,
Ilnale: limb. rolnen6 matemrtictrtcuno.gtreamediului/ Iuliana
DanielaDulic6,CameliaSima.- Pitotti: CaminisEducational,
2011
lL2 p.;23,5cm
rsBN 978-973-123-160-0
I. Sima,Carnelia
37|.261373.3

Copyrlght @Editura CARII{INIS

Redactoi Carmen Trrndaflr$cu


Tehnoredactori:Min. Suditu, Mrrins Zamffr
CorecturtrrCarmen lordtrchescu
Tbnorcdactarecorputrizatl: Editura CARMIMS
Tipa l executatla S.C. TIPARG S.A. Pit9d
Comenzileseprimescla
tel.lfaxt 024a2$022, 024a2!t461
saupe a&esa:Edttur. CARMINIS
str. Exerciliu, bl. D 22, sc.B, ap. 1
cod I 10242,PitSti,jud. Arget
e-mail editura carminis@yahoo.com

ISBN 978-973-123-160-0

taodnt-lnfinte
Evaluarea este o componenta importantd a procesului educa_
..
Ifonal, prin intemediul cdreia se determlnn masuia in care au fost
atnse
stabilite, respectjv mdsur e ce se fmpun pentru
_oblectivele
rezultatelor
ybu_lliFtirea
Si pentru remedtereamlnusur or sernna_
rarc. tata de ce s-a conslderat oportund elaborarea acestul audliar
de
evaruare sumativd pentru a veni in sprijlnul elev or, al cadrelor
dtdac_
tice $i al pdrlntilor cu seturi de teste atat pentru evaluarea intUala,
cat mai ales pentru cea semestriald $i cea ffnale (de la sfargitul semes_
trului I, mijlocul semestrului al II-la si .esp"cw sfarjftui
anJ.ri
qcolar).
Testele sunahne senestriale Stfrnqle sunt un m{loc obiecuv de
veriffcare a cunoqtjntelor dintr-un semestru sau a conlimiturilor
dintr-un
an Scolar. Acestea au fost alcatulte pentru disclplinele care vor
ff su_
puse evaluerii nalionale la clasa a II_a: limba romdni,
matematici si
cunoaStereamediului.
Cele 50 de teste sumative au la baze modelelede evaluare Dro_
puse de MECTSin anul $colar 2Ol I $i sunt sbucturate in
trei p'erti.
ffecare_confinand un numdr aprodmauv egal de it rri,
;;;ij;
tucru dtspuse in mod gradat, de la simplu la complex. In";
Aeneral.ori_
mele.doua_subiecteconlin itemi obiecflvi
$t
J.i.r"
murupta, duala. in pereche sau cu respuns""-ioUr."u"f]
""
scurt $i sunt.cce"ible
tuturor ele\,'llor. Subiectul al treilea, alcituit in special dtn itemi subtectiyi, presupune sporirea gradului de dticult;b
a sarcinilor, conrennd acestui auxiliar 9i calitatea de indrumdtor in pregetirea
eledlor
pentru concursurile $colare.
De exemplu, la limba qi llteratura romani cele trei pd4i ale
tes_
- integrend cele trei domenti
telor,
ale dtsciplinei _ fectura, tmta 9i comu
nicare - i$i propun veriJlcareacompetenlelorde tecture (de inteleSere
a unui text Iterar nou) $i a celor de limba SIde comunicare scrisa:
In scopul autoevaludrii, elevii pot consulta soluliile
modelele
selective de rezolvare de la sfar$ttul auxiliarufui, in fncircapiSi
9f raspun,
surl
Acest auxiliar contribuie la buna desfiqurare a procesului com_
plex de recapihiarc-sistematizre-evaluare a cunogtinleior
ins"qit
.
comptentelor formate, prevdzute i! currlcuhjmul qcolar la clasa $i
a Ii_a.
Autoot'ele
|}

EVAITIARESUMATIVAD{|T|ALA
,d\9) Tcstul

| ,F\e)

Subizctul I
Citegte propozi,tiile de maijos gi corecteazi gregelile observate.
Creionul mariei este neascu$t,
Cum va fi wemea mdine.
pisbrile cSlitoare se pregitesc de plecare.
Mihai are un Stilou aou.
Florile a inflorit.
2.

Agazi cuvintele date mai jos pentru a forma o ptopozilie:


multe, intercsante, gcoald"luarufi, L<t, ,nvdldn.

S.

Scrie denunirea obiectelor din fiecare inaeire.

e
+

Subiectal al ll-lea
l.
Scde o intrebare pomind de la urmitorul
aceasta.

text, apoi rdspuade la

in recrealie
Clopotelul sune, anunterd sfiergitulorei. Toti elevii au iegit in curtea
qcolii. Doar Mioara a rimas ill clasi 9i citegte cartea ei preferatl,

2. Alcituiegte trei propozilii in care sb prezinli url personaj dintr-o


carte citite.

6\, Testul 2 d.\e,


Subiectul I
L

Scrienumelepersonajelordin imaginile urmitoare.

2,
Completeaz6propoziliile folosind cuvintele potrivite, scrise in parta dreapte a paginii:
@)Scufita Rogietreceaprintr-o
cocogul
b) Ursul i-a cerutvulpii ....,,........................
pentru
pdd,urc

ceii erapofte.

e) .,,..,..,......-...-........,
a fostanrncatin fAntdni,

pe7te

4.,,Alinti"cuvintele!
Model; motdrl - motdnel

Subi.ectul al ll-lea
Formuleazd intrebiri potrivite rispunsur.ilor de maijos:

a) In cisuti locuiau gapte pitici.

b) Cenugdreasa a pierdut pantoful.

c) Bbtuqca cea urati a devenit o lebidi frumoasi.


2. Aketuiegte cete o propozilie pentru fiecare dintre imagiaile urmdtoare.

6=., Testul 3 a\e


Subiectul I
Citegtecu atenlie txtul urmetor:
A sosit toamna. Fruazele copacilor se
ingdlbenescai cad. $colile gi-au deschislarg
portile.
Cristina a plecatde acasi cu ghiozdanul
i:r spate.Pe drum seintAlneqtecu colegelede
clasd.
- Bune dimineata, Cristina! saluti Marcela.
- Buni, fetelor! Abia astept si vld ce lucruri interesante vom
invdfa astizi!
. incercuiegtevariantele corecte.
l.

Frunzele copacilor:
@Jinverzesc; bl ingdlbenescai cad; cJinmuguresc; d) fognesc.

2.

3.

$i.au deschisporlile:
ol casele;
b) rzinelq,

d) qtrandurile.

c) Cristina;

d)Ltr.za.

Pe fetili o chema:
a) Mioara;

4.

c) qcolile;

b) Ioana;

Pe drum, Cristina se intahegte cu:


a) vecina;
6) doamna invi!6toare;

c) colegii;

d) colegele.

Subicctul al ll-lea
l.

Tlanscrie propozitia in caxese vorbegte desple gcoali.

2.

Unegte cuvintele cu sens opus:


. a venit
. se ridice
. au inchis
o a plecat
. rea

buni
cad
au deschis
a sosit

8.

larmi

. in fai5

in spate

. linigte

Alcituiegte o propozilie folosindcuvdntul Eri pereche.

,L
Transcrie din textul dat la subiectul I cuvintele care contin gru_
purile de litere: ce, ci, chi, Ee,ghii

Subiectul al III-lza
. Scrie un text de 4-5 rAnduri in care se prezinti
anotimpul pre. .
rerar.

^t

EVATUARESUMATIVASEMESTRI,ATA
SemestrulI
,a\e

Test[l 4 a\,

Subiectul I
Citagte cu atnlie textul urmitor pentru a
rezolyacorectexercifiile date mai jos.
,... Atunci trecu o vulpe pe acolo.intdmpli_
tor igi ridicd botul cetre coroanelecopacilorgi il

vizu pe corb. $i vulpea era fldmdndi. O ispiti bucata de cagcaval. Se


gAadi putin. Apoi spuse cu glas mieros c6tre corb:
- Buni dimineafa, domnule Corb! Ce liumos aritati astizi! Ce
pene stralucitoare: Ce ochi vii 9i patrunzitori! Sunt convinse ca gi
voceavi estepe mdsurd..."
(Corbul 9i vulpea, de Bucur Milescu)
l.
Completeazd corespunzetor spaliile punctate din enunlurile de
maijos.

a) Titlul textului est


6JAutorul este
c) Personajul care vorbegte este
d) Personajul care ascultd este
2.

Tlanscrie enunlul care exprimi un salut.

Subiectul al ll-lea
L

Unegte cuvintele cu ioteles asemiaEtor:

glas
v5:zu
copacr
flioandi
(a) ispiti

o arbori
. voce
. observi
. (a) atrage
. infometati

l0

2.

Joc ,,Eu spun multe, tu spui um!.


copau
pene
ochi

coroane

3.
Subliniaza in textul dat cuvintele care conlin grupuri de litere,
apoi tranacrie-le,

l.

Sabiecrul al III-Iea
Scrie rdspuasurilepotrivit pentru urmdtoareleintreberi.
a) Pe cine a vdzut mlpea ll1 copac?

b) Ce a ispitit-o pe vulpe?

c) Cum erau ochii corbului?

2.

AlcAtuiegte trei propozilii despre vulpe. .

II

,d\, Testul 5 ."\e


{ot,*

Sr$:fr

Subiectul I

Citeste
cuatentie
texrulurmator:

g$k
##
' tr '
a Qfi$F
g#$
cfl

"Cdndcoboardlin qi mdndru
cu argint lucind temantul
dWa
q&s
I.'utgulde zepadbeste
Ochiulapeidin poveste,
*NrW
Cesevedeuneori
S;:l&
ttZSlF
CAndcoboarilin din nori."
(Fulgul de zdpad.fide Nichita Stdnescu)
l.

Marcheazicu,X" casetacorespunzetoare
respunsuluicorect:
o) Textul dat este:
! poezie
flpoveste
6) Titlul textului este:.

lnukul

de argint lfdgd

povestire.

ae znpadd llarna

9i fir1gul

c) Autorul textului este:

!
2.

Ion Creangi

otilia Cazimir

Alcituiegte propozitii cu urmetoarele cuvinte:

fule;
poueste;

lin.

l.

Subiectvl ol ll-lea
./oc ,,Eu spun urla, tu spui multe!,,

tulg-

poveste -

tz

Ni"hitu sterr""",,

pSment-

nor -

2.
Subliaiazi in text cuvintele ca.e contin grupuri de litere gi transcrie-le, despir,tindu-le in silabe.

A.

Scrie in caseti A pentru adevdrat sau F peatru fals,


5 O fiid este alcltuiti din doLri pagini. !
S inveligul exterior al cirtii se numegte cuprins.l
$ Titlul se scrie la mijlocul randului, in';nte cle ilati. l-l

$ Biletul esteun mesajoral. I


\ Dupi titlu nu se pune puact. !

Subizctul a.IIII-Ica
. Scrie o convorbiiedintre un fi.rlgde rreagi rln copil.

r3

-*r

Testul 5 ,6\d

Subiectul I
Citegte cu atentie txtul de mai jos 9i rezolvi sarcinile date.
,intr-o noapte, o goricioaici bitrdnd voia si-gi adoarmi goricelul.
AceEtaii spuse:
* Mami, glasul tiu e prea sublire. Vreau o dedace!
$oricioaica a mers la raie gi a rugat-o:
- Vrei si ini legeni copilul pdni adoarme?
Rala a venit, i-a cantat pe glasul ei, dar goricelului nu i-a plicut.
- Vocea ta nu e frumoasi! C6nli prea tare!"
($oricelul cel prostul clup6 Margak)
l.

incercuiegtevariantelecorecte:
o $oricioaica voia si-gi adoarmi copilaqul:
a.l dimineala;
b) la prdtz;
r $oricelul a vrut:
o) o didaci;
. Mama a cerut
@)unei pisici;
. Rala centa:
oJ prea tare;

2,

c) dup6-amiaza; d) noaptea.

6) o pr{jitur6;
ajutorul:
b) unei rage;

c) un leagdn;

d) o magini.

cJ unei g6qte;

d) unei broscufe.

6) preaincet;

c) prea gxos;

d) prea sublire.

Ordoneazi enunlurile potrivit itrt6mpHrilor din text:

Ll Vocearatreinu a fost pe placul goricelului.


T--l c

LJIntr-o noapte,un goricelnu putea si adoarm5.


l_l $oricioaica a cerut ajutorul unei rale,

Svbiectal o.l ll-lea


l.

Scrie cuvintele cu sensopuspentru:


co noaple -

co a venit -

co betreni -

co subtire -

co tafe -

.o frumoasi -

I+

2,
Marcheaza cu ,x.' caseta corespurMetoare despirgirii corect in
silabe.
gldgul: gla-sul
nodpte:
noa-pte

tr

glas-ul

tr

noap-to

sabpire;sub-tire!

gori,cioaicd:qoici-oai-chl

9o-ri-cioai-ci!
A.

Scde numele puiului de animal, dupi modelul dat:


Model; goricioaicd,- 6ori.cel
c o r a l a - . . ................,..,....... co pisici "e broasci -

.e iap6 -

Subiectul o.l I -lza


l.

o) Transcrie cuvintelespusede goricelmamei eale.

b) Scrie in casetdcifra corespunzitoarenumdrului de cuvinte din

enuliurile transcrise.!
2.

Scrie un biiet prin care goricioaica ii mullumegte ratei.

l5

.\e,Testul 7 a\e
Subiectul I
Citegte textul de mai jos pentru a rispunde cerinlelor.
,,CdndDumaezeu a l6cut toate cate sunt pe pemant, iarbe, buruieni 9i flori, le-a impodobit cu tot felul
de culori frumoase. Cdnd a 6cut gi zipada, i-a zis:
- Si-!i cauli tu singuri culoarca care-ti place,
fiindci tu umbli peste tot.
Atuaci zipada se duse la iarbi 9i-i spuse:
- D6-mi 9i mie din culoarea ta verde gi aga de llumoasi!
Iarba nu vru insi."
(Zd.pad,a9i ghiocelul - legendi de L L. Milea)
l.

Scrie pe spaliile punctate informatia corecta.


Fragmentul face parte din legenda,.,....

scrisi de ,.........,..,.............
. in text apar,ca personaje
. Zlpada i-a cerut ierbii pulind
9i ..............................

2,

Completeaze caseta cu A pentru adevirat sau F pentru fals.


q Fiecare planti a primit de la DurDnezeucate o culoare.
Ll
q Zipada avea o culoare frumoasi.
!
q larba i-a imprumutat zipezii din verdeie ei,
l__l
Subicctul al II-Iza

l.
Alege pentru fiecare planti din a doua coloane culoarea caracteristici din prilna coloani.
. vlorea
. floarea-soarelui

verde
ro9u

. iarbe
. mac

galben
albastru

16

2.
Subliniazi in text cuvintele care conlin grupul mp sau mb, apoi
transcrie-le pe spatiul dat.

3,
Selecteazegi transcrie din textul dat cAte doui cuvinte care incep
cu literele: s. c, I
s.'
c:

f:
4.

Alcituiegte cdte o propozitie cu trei dintre cuvintele gisite.

Subiectul al III.Iea
. Scrie un text in care si prezinli anotimpul iarna.

Ir

.d\, Tstll

g 6_\d

Subizctul I
Citegte cu atenlie textu.l u.Eet{rr
Jeri dinineali c6nd m-am trezi! alt pesie tot.
CeFlul alerga roati ca utr Debun, intra co fot rl ilr
zepade,se rostogolea,strinuta. Giinile nu indrizneau si cobire din
cote!. Cizuse o zipadi grozavi: de uosprezececeatimetri jumitate, dar
afhnati, nu se putea schia, nici patina, Atunci m-ao dus L g"oae.'Oa"
toate vremea De uitam pe geam gi-ni cregtea inina: ninge irltrulla!"
(Decemltrie,de Mircea S6ntiobreanu)
l.

Marcheazi cu.X" casetele potrivite rispuasurilor corect.


o) in text eete prezentat anotinpul:

!t

*.

flt".*or

i."ou

6j Nu i:rdrizneau si coboaredin cotet:

ralele

segtete

!t"bua"t"

c/ Copiiul a plecat:

h ecoali

"". "o."u !

t.

primivara

geinite

I la magazin f]h
-uo
dJ Inima copilului cregtea pentru ce:
2.

oiIrg"a !

pbca Ia 9coal6[

buntci

luase o notd mare

Scrie in ordine cuvintele urmitoare penhu a foroa o propozifie:


botul, Cd,1zlul,cu, zdpodd" intra, tn.

Subizctul al II-Ica
l.
Tlanscrie textul urmitor inlocuiad cuvintele subliniate cu altele
cu inteles asemenitor din text.
Cand m-am scarot, totul era acoprit de nea. eilelul fii,gea ca un
nebua gi se rostogolea. G6inile nu calezoa si coboaredin cot"J. Cerrr""
o ninaoo,regtozave, Atunci arz p/eccl la gcoali.

t8

2,

SelectazidiD txt catedouesuvinte caresAfie ahetuit din:


a) o silab6;
6) douEsilabe;
b/ trei silabe.

Subiectul al III-Ica
. Abetuiegte cinci prol\eziFr eu urmitoarele suvjntet sdniz, derdelug, copii, fti4, casd^(Poti schinba forma cuvintelor-)

tq

6\, Tert[l

g 4\,

Subizctul I
Citegte cu atenlie textul de mai jos gi rezolvi sarcinile date,
,- Ajutor! Ajutor! strigd vulpea
- Ei.vulpe Eri minle. ii strige veverita din copac,n_ai auzit pro_
,
verbul:
"Crne sapegroapaaltuia cadesingur in ea.-?
. -Acum imi spui cuvdntul? Dac6egtiaga de degteaptb,invala_m5
o zicali care si mi ajute sd ies de aici!"
(Vulpea $i ueueriia _ poveste populari)
l.

Marcheazi cu,X" casetelecorespunzitoare rispunsurilor corecte.


. Vulpea cdzuse:
. Dupd, ajutor striga:

o) peuliln; I

a) veveritra;
!

6) intr-o groapi: !

6) vulpea;!

c) in balte.!

c) proverbul.n

Tla4scrie pe spaliul de mai jos proverbul din text.

A.

Completeazdpropoziliile cu termenii potrivili:


O .......,......,..,cizuse intr-o groapi. Dintr-un copac,o

ii spuseun proverb.Vulpeaii ceresi o ajute s6 ,..........,.........,,


.
4,

lncercuiegte pe text cuvintele personajului care incepe dialogul.


Sabiectul al II-Iza

l.

Scrie in casetd numirul de silabe corespunzdtoareliecirui cuvAnt.

groapn!
proverbul!

iesI
veverili I

2A

2,

Scrie cuvintele cu sensopus:


degteaptS
v?

sa les
t

cade

alcl

v
3. Alcituiegte propozilii cu cele patru cuvinte gisite la exerciliul
antenor.

'1. Coloreazd bulina corespuazdtoare propoziliei in care cuventul


are sensul de unealti.
"sap6"
O Bunica sapd gridina de legume.
O Tata cumpiri o sapdnoue.
Subicctul al III-lea
l.

Scrie rispurrsul pe care crezi ci i l-a dat veverila vulpii.

21

d\, Testul 1O.6.e


SubiectulI
Citgte cu atentie textul urmitor:
,Bitraqica l-a apucat pe spiriduq de gulerul hainei.
- l e-ardlrins, DomnuJeSpiridug!a strigat ea.
- Intr-adewir_m-ai prins, a spus calm spiricluqul.Dar iti multu_
mescdaca rml dandrumul sd se pot intoarce la treaba mea.
- Ooo, nu, a spus betrenica. Nu inainte si_mi spui unde_fi este
Toate lunea gtie ce atunci c6nd prinzi un
:, :".1
:d:
rreourc sa-!r
"pirlOlrq,-"j
arate unde-i este ingTopateoala cu aur.
sprrrclugula rds.
- Deci,wrei oala mea cu aur. nu-i a9a?Urmeazi_mi atunci gi_!i
.
voi areta unde se afla ingropatd..,
(Poueste p opul ar d irl andezd,)
o Rdspunde la intrebiri:
o) Care sunt personajele textului?

6) Ce voia sd afle bitrAnica?

c) Ce a lhcut spiridugul?

Subiectul al ll.lea
l.

Ordoneazi eilabele pentru a obtirre cuvhte din textul dat:


dug, ri, spi
mul, dru
rul, gu, le

2. Alc6tuiegte doud propozigi in care cuvdntul


"r6s. sd aibi intele_
suri diferite.

A.

Scrie dupi model:


Mod,el; bd,trd.nird.- bdrrdnd

hiinuta _

ulcici -

guleraq -

4.
Agazb cuvintele urmetoare in ordine alfabetic L: ea, oala, aur,
lumza, urmcazd,,d,rumul.

Subiectul al III-lca
. Alcituiegt un txt pornind de la imaginile urmatoare:

23

EVATUARESUMATVA SEMESTRIATA
semestrulal ll.lea
d\d Testul | | .\e
Subiectul I
Citgte cu atentie textul dat:
jn al treilea an, Ionici munci de zor, fiind in fiuntea tuturor
celor ce munceaupentru stdpen.
- Bdiete, ii zise negustorul, line doui parale simbria pe doi ani gi
mai ,ine o para, simbria pe anul acesta gi du-te sdnitos!
- Uite ce e, jupAne! De mine si nu-!i bali joc, ci nu suat chiar aga
de prost precum crezi dumneata. !i-am muncit cinstit trei ani 9i jumdtate gi dumneata imi dai trei parale? Ai cumva si te plAngi de mine?"
(Ionicd,Prostul, de Victor Eftimiu)
l.
Completeazi corespunzdtor spaliile punctate din enunfurile de
maijos:
d) Titlul textului este
6J Textul a fost scris de
c) Personajele suut
d) in textul dat apar .......................
linii de dialog.
Unegte cuvintele cu inteles asemdnitor:

[r* "

.l

[.s te n a nI

.l
llu n a n

l .o *

t "'gU

ti":J

3.

lYarscrie un enunt prin care se iutreabi ceva.

l.

Subiectul al ll-lza
Subliniazd9i transcrie din text cuvintelecare exprimd numere,

z+

2.

Completeaze cu semnele de putctualie potrivite:

,, !
!
!

N-am spusasta !

Atunci di-mi <lreptulmeu I


Sevedec-ai innebunit I shigd negustorul!

I N-am innebunit !
cui estedreptatea! "
S.

rispunse negustorul

o sd mergel la judecati gi-omvdeaa

Cum pot fi? Scrie cAteo insugire potrivite pentru cuvintele de

marJos.
Mod.el: p ahareln transporetute

covorul

fala de masd

aspiratorul

mama

florile

Subiectul al III-lea.
. Alcatuieqteun text de 5-6 propozitii in care se prezinti cum iti
ajuti perintii. Folosegtein textul tiu grupurile de cuvinte de la exercifiul anterior,

25

.-\d Testul | 2.6\e)


Subiectul I
Citegtecu atenlie textul urmetor:
,J. fost odati ulr pidurar tare sirac ai nefericit.
Intr-o zi, plecdndla pddure si taie lemne, obosit
dupd atdta munci, s-a agezat pe o buturuge. A hceput si se vait:
- Of, ce si mi mai fac cu viala asta grea?
Deodati cerul se acoperi de firlgere 9i, ldag6 e1, apiru Jupitef.
Acesta ii spuse aga:
- Eu, st6pdnul cerului 9i al pirnAntului, am vizut cA egd tare
necbjit. Am venit s6-fi indeplinesc trei dorinle."
(Tfei d,orinp, drtpd Charles Perrault)
greqite:
l.
Taie variantele
a./ Pidurarul era fo artl <-'bogaL'
\- sirac-

D.,-Uls-aaqezatpe <

_-- o buturuge,
\

o Danca.

Zdna Pbdurii.
,
c/ langa er a aparu[ < -../
\ Jupiter.
sd-i indeplineasci trei dorinfe.
.
4/ .ruprler r-a propus< -..\ si-i construiasci un palat.

2. Ordoneazi titlurile potrivit intdmplbrilor din text, punand cifrele


potrivite irr p6trilelele date.
Aparitia lui Jupiter.
Ll Propunereastepdnului cerului 9i al p6mAntului.
! Supdrareapddurarului.
I

A, Tbanscrie din text enunlul in care este prezentati aparilia lui


Jupitr.

26

Subiectul al II-Lea
l.
Grupeazi cuvintele cu aens opus din girul urmitor:
ugoard, intotd,eautw, noapte, bogat,grea, zi, sdrac .

niciodntd,,

ll[odeh ni,ciodatd,- lntotd.ed,una

2.
Scrie cAte doui cuvinte alcituite din 2 sau B silabe, care se contini
silaba,.pi" la inceput, la mijloc qi la sferqitul cuvintelor.
la inceput

Ia mijloc

la sfergit

Subiectul aI III-Lea
l.
Aketuiegte trei propozilii la sfdrgitul carora s6 se puni punit,
semnul intrebbrii 9i serrnul exclambrii.

2.
Scrie un text de 4-5 enunluri io carc s6 foloseqti urmitoarele cu_
airLte:zAnd pdd,ure, d,orinSe,jucdtii, vr,s.

.6\eTestul lt.\,
Subiectul I

l.

Citegte cu atentie textul:


,,- Cum te cheami, biielag?
- Pitragcu, a rispuas biiela9ul.
- Unde stai?
- Niciieri. Casa de la Rucer au arg-o tetarii.
- $i pirinlii?
- Robi la titari.,. M-a crescuto mituse de cAndaveamun an."
(Mihai Viteazul, ooieuod
a) tuturor rom.anik)r, de Dumitru Almag)
(ro6l = oameni frri libertate)
Alege, prin incercuire, respunsudle corecte:
ol Semnul intrebirii
. dupa o skigare

se scrie:

. dupe o intrebare

b) Linia de dialog marcheazd:


. inceputul vorbirii unui personaj.
. sfargitul vorbirii unui personaj.
. leagi doui cuvinte.
c) Prima virgul6 din textul dat:
. separd strigarea de restul propoziliei.
. separi termenii unei enumerdri.
. separi o explicalie de restul propoziliei.
2.

. dupi un indem:r

&

Tlaascrie din fragmentul dat:


o) un cuvdntcarearat6numeleunui personaj:........,..,................
6) urr cuvdntcarearati numeleunei localititi: ,.........,...,.....,..,.,..

c, un cuvantcareaxati numeleullei rude:,..........,.....,.........,......


Subiectul al ll-l.ea
l.
Tbanscde din textul dat prinele doue propozilii care exprirnd intreb6,ri,

2.

Descoperi 9i taie cuvdntul care nu se potrive$te cu celelalte:


aJ te cheami, te numeqti, te cearti, ti se spune;
6Jcopilag,biielag, fecior,fiifior;
c, case,strade, locuinti, adipost.

A. Scrie in tabel, in fiecare coloani, cAte un cuvdnt din text care s6


conline:
ea

4.

che

le

ll

,,Alinte"cuvintele urmetoare:
biiat -

casa-

matuge-

a n-

Subiectul al III-lea
l.

Alcetuiestepropozi{ii cu urmdtoarelecuvinte:

T--;;--r
tP^l

2.
Scrie patru enunlur"i in care si vorbegbi despre fanilia ta gi in
care si folosegti cuvintele: iubitari, grijulii, cea mai frumaasd.,

z1

"\d Testul l4d\,


Subi.ectul I
Citegtecu atentie textul dat:
/.tunci Harap-Alb iar iese din nijlocul celorlalti 9i
seinfrtigeaze imperatului, zicand:
- PraheltateinFirate, de acumcredci mi-ali da fata
ca si vi lisim in pacegi si ne ducemde undeam venit.
- A veni ea gi vremeaaceea,voinice,ziseinperaful,
ingAnAnd vorba printre dinli, dar p6ni atunci mai este inc6 treab6;
iaca ce aveli de frcut: fata mea are se se culce deseari unde se culci
totdeauna, iari voi sd mi-o strijuili toati noaptea."
(Pouesteo,luiEarap-416, de Ion Creangi)
l.
Recunoagtpersoaajul care:
a) se in{iligeazi impiratului:
b) ii cere lui Harap-Alb si-i pdzeascdfata:
2.

Rispunde la intrebirile urmitoare:


o) Cine este autorul textului dat?

b) De ce e-a prezentat Harap-Alb in fala impdratului?

Subiectul al II-Iza
l.

2.

lncercuiegtevariantlecorecte:
iDparat - inperat

totdeauna - todeauna

Preadniltate - Preaina\ate

mijlocul - miglocul

Descoperi in text cuviate cu inleles asemindtor pentru cuvintele


tim p - .................................
grdind -

30

8. o) Subliniazi ln textul dat gi transcrie cAte un cuvAnt care s6


continl unul din grupurile de su.Eete:de,ea, r,a,oo.

b)_
._ Scrie o propozifie in care sA folosegti cuvinte care conlirr grupurile de sunete ua sau ari.

zL

Desparte in silabe urmetoarele cuvinte:


fata totdeauna -

imperat -

volDce -

5.
Noteazi cu V vocalele gi cu C consoanele pentru cuvintele din
propozitiade mai jos, dupi modol:
Ha r a p

Alb

e ra

cvcvc

cur ajor .

Subiectul al III-lea
. Alcetuiegte un scurt text (5-6 randuri), rispunzdnd la intrebirile de maijos. Alege ulr titlu potdvit.
Care estepovestata preferatd gi de cine a fost scrisi?
Ce porsonaj din aceaste poveste ili place cel mai mult? De ce?

'rr

EVALUARESUMATIVA.FINALA
a\eTestull5d\d
Subicctul I
Citegtecu atenlie textul umetor:
,,Viz6ndci nu e chipsi o facbsi serizgdndeasci,neguletorul cedi Ia rugiminlile
ei gi plecari impreuni spre castelulBestiei.
cu bucate alese,pregititi pentru ei.
cutremure viz6nd chipul hidos, dar, curajoasi, nu-gi ardti teama.
Bestia ii spuse negulitorului ci poate rhmdne peste noapte la castel,
dar dimineala sd plece negregit."
(Frumoasa gi Bestia, de Jeanne Marie Leprince de Beaumont)
l.

Recunoagtepersonajul despre care se spune ce:


oJ ,se cutremuri (,..) dar, curajoasd,nu-gi arite teama": ..,...,..,.......;
b) avea
hidos":.........,....,....,
"chipul
.
c) ,poaterimdne pestenoaptela castI":.,..,..,........................

2.

Transcrie din text pe spaliul dat:


o) Titlul operei:
6) Enunlul marcat:
Subi.ectul al ll-lea

l.
Tlaascrie din txt cAte un cuvAnt alcituit din una, doui, trei sau
patru silabe.

2,

Completeazi cu s-a, sa,s-au gi sa.ul


Bestia -

adresat negulitorului:

- Vrei si rimdi

nu?

32

Negutitorul qi Frumuqica _

privit nedumeriti.

- Nu poate, rispurrse fata. Mama _

este bolnavi 9i il agteaptd,

A. incercuiegte insugirile prezentate in txtul dat pentru urmetoarele cuvinte:

**"{lll*",,"

goale
- -../
-u"" \
oli.,i
,'
cnrpur' <\-"'
\

hidos

Sabiectul a.l I
l.

tt-e<:H

frumos
-lea

Scrie intrebirile potrivite pentru rdspuasurile date.

o) Negulitorul gi Frumugica au plecat spre castelul Beetiei.

6) Bestia le pregitise o masi plini de mAnciruri deosebite.

c) Bestia il inviti pe neguietor se remeni h castel.


2.
Scrie un dialog intre cele trei personaje din textul de la subiectul I
in care si foloseeti formule de salut.

JJ

d\d Testul | 6.-.e,


Subiectul I
Citegt cu atentie textul urmetor:
,Doar doui zile de vacanli au trecut gi mie mi s-a parut un veac
de cAnd nu l-am mai v[zut pe Garrone. Cu cAt il cunosc mai bire, cu
at6t lin nai mult la el; 9i la fel se int6mpH 9i cu toti ceila}i, in afqra
de cei aroganfi qi violenli, care de altfel nu gi-ar irrgidui sA se ia la
harfb cu el, deoarecenici el nu le permite si izbucneasci cu arogaa{i
9i violeD6 ln fata lui."
(Caore, de Edmondo de Amicie)
(arogantd = ptrrtarc obraznicb; ue@c= perioad6 de timp de o suti
cleani)
l.

Incercuiegtevariantelecorecte:
. Personajul despre care se vorbeqte so nurnegte:
o) Cuore;
6) Garrone;
c) Eduronclo; dJ Mihai.
. Acliunea se petrece:
@)invacant6; 6) in recrealie; c) in timpul orelor; d) in tren.
. Garrone era un beiat:
6) necuaoscut; c) nopoliticos;
d) respectat,
d uret
. Pentru acest lucru, autorul:
a) il ur69te;
6) il reclami;
c) tine la el; d) il gtio de fic6.

2.

Alege din paranteze cuvintele potrivite 9i completeazi propozitiile:


Biiatul nu-l mai vizuse pe Garronede ...........zile. Colegii tinau

...........................
la el. Elevii ...........................
nu ltr9i ...........................
drizneau si se certe cu Garrone,
(aroganfi, uinlentri,d,ouQ mult)
Subiectul al ll-lea
l.

Joc

spun una, tu spui multe!'


"Eu
zl - . , , . . , . . . . .,..,,..,..,..,...
va canta- ,.........,,..,..,.....

v e a c - . . , . . , .....,..,...,....

vi o lontn- ......,...,............

')+

2. Scrie in paranteze unul dintre grupurile de sunete,,csi sau,gz.,


care se redau iD scris prin litera ,l:
exanen (gz)
pix (.......)
expozifie(.......)

taxn(.......)

exemplu(..,....)

Alexandru (....,..)

3.

Completeazecasetelelibere cu,du sau,,f:


C_nd merg _n vacante h bunicii de la C_mpulung,
_mi
place sd aud susurul p_r_ului
de l_ngi
casa lor. Acolo m6
-nt_lnesc

cu mulli prieteni. Cel mai bine m6 _nNeleg cu p_rvr

Subiectul q,l I

-Iea

. Alcdtuieste un text de 5-6 rArrduri irr care sd prezinli pe priete_


nul (prietena) ta, dupi urmitoarele intrebdri:
ol Cum se numeite prietenul sau paietena ta 9i de cAnd vi cu_
noaqteti?
6) Care este infitigarea acestuia/acesteia?
c) Ce vi place sd faceli impreund?
dj Ce simti fati de prietenul tiu?

J9

d_d T6tul

| 7,F_,

Subiectul,I
Citegtecu atentie textul urmitor:
.Odat6, prin iunie, cdnd au venit firaaii si
seceregrdul, 5l mai mare dintre pui n-a alergat
ropedo la chemarea mi-si, 9i cum nu gtia si zboare, ha!! l-a prins un
fliciu eub ciciuli. Ce frici a pitit cdnd s-a simfit strdns in palma
fliciului, numai el a gtiut ii bitea iniraa ca ceasornicul neu din buzunag dar a avut noroc de un tiral betren, care s-a rugat pentru el:
- Las6-l jos, mi Marine, ce e picat de el, moare. Nu-l vezi cd
de-abia e cAt luleaua?o
(Prziul de loan Alexaadru Britescu-Voinegti)
L

Marcheazi cu l" casetelecolespulzitoare r6spunsrrilor corecte:


o/ fitlul textului eete: d Autorul textului este:

np"u

I n-l ea"uuo,,

! cep.io*.
! ciocaru

I
I

IoanAlexan<iruBritescu-Voinegti
Mftril s.doo"u,",,

6) Puiul a fost prins de: dJ Pe fliciu il chena:

!
!
!

o fetiln
un beiegel
un flncnu

nloo

nm*i"
Iuiu"e

2.
Ordoneazi gi numeroteazi propoziliile potrivit intempErilor din
tex3:

Un batren i-a cerut sil elibereze.

l_l Un pui au a ascultaLo pe rn'ma lui.

l_l Puiul neascrdtitor a fost prins de un biiat.


Subicctvl al ll-lza
l.

Completeazispafiitrepu.nctatecu: tztr-o, tntr-un, d,intr-o,dintr-un:


...............,,..,..
tufig a iegito wul5re.
pddurehdia un arici.
......................

36

Cuibul se afla .,..,.................,


copacbitrdn.
Veverilaa ie9i1..,.,,.................
scorbur5.
2.

Noteazb i.n caseti nunirul vocalelor 9i al consoaaelordin cuvintele:

'*"(E:

ruzuna,(=:"""-<=:

'".'<=:
A. Ahituiegte
duod:

*'"'<=: "e"i,,ra{nv

propozilii in care se folosegti semnul exclamirii

d) o bucurie:
Sabiectul al III-rea
r Alcdtuiegte un text ia care si folosegti urmitoarele cuvinte: rdrud.unicd, pui, cuib, copac, insecte, ciripeau. (Poti schimba forma cuvintelor!). Giseqte titlul potrivit.

Jt

,6eTestullgd\e)
Subiectul I
Citeqte textul de mai jos pentru a respunde cednfelor.
,- Ia te uiti! S-a terminat.,. qi doar alaltdieri l-am cumpdrat.
Uimirea biielaudrului din clasa a III-a era nepre6cut6. Nu, nu
avoam de-a face cu unul din aceia care pitesc caietul in ghiozdan gi zic
cu nevinovalie:
- Mi s-a terminat caietu', domnule invet6tor. N-am putut scrie
tema. N-am avut pe ce,..
Caietul cu pricina se isprivise cu adevirat!"
(Mi s-a terminat caielul de Mircea Santimbreanu)
l.

Rdspunde la intrebbri, pe baza textului dat:


o) 1o ce clasi era biiatul?

6, Ce a constatat el?

c) Ce s-a intempht cu tema lui din aceastd cauzi?

2.

Tlanscrie din fragmentul dat un cuvAut care arate:


dJ personajul textului:
b) persoanacu care vorbegteacesta;
q) obiectul care a starnit uimirea:
Subiectul al ll-lea

t.

Scrie, dupd model


uitlood,ria- nevinoudlie

scrls -

trminat -

prefrcuti -

38

2. Despart in silabe cuvintele: inud|dtor, caietul, clasa, ghiazdan,


cunpdrd,t.

S.

Tlece in casete semnele de punctualie potuivite:


intr-o zi l-l un elev din clasa a III-a a observat c6 nu mai are file

in caiet !
Biiatul ii spuse domnului invititor

4.

ni s-a terminat caietul I

Domnuleinvdldtor !

!i s-aterminat sauai rupt tu file din elI

Alege cuvdntul corect pentru fiecare dintre spaliile punclarc.


aJ ...........,......,..,.
a.repicioarescurte.
aceeagtii
6) Ce inveli la ....................,....,.,.....,.,

la

c) Omuluicu invifetureii curge.......................


clin gur6,

tinerelz
bd.trdnefe
n rncluna
tTierea

Subiectul al III-lea
. Imagineaza-li c6 acel caiet era fermecat gi putea vorbi. Scrie in
5-6 rAnduri ce crezi ce U-ar putea spune caietul despre motivul term!
nirii filelor.

.\dTestdl96\d
Subicctul I
Citegtecu atenlie textul rrrmitor pentru a .ezolvacerintlede mai
JOA.

ult, in vremuri indepirtate, pe aceste meleagur:i tr6ia un


- _.Dem_
im1rirat.
Acesta avea de toate, dar un singur lucru ii lipsJa: scancetle
calde a-teunui prunc. Impiriteasa lui a risipit averi pe fel de fel de
leacuri 9i pe descAntece,dar in zadarIlecuri ani mult-i 9i plid de suferinii, dar nidejdea ci vor avea
un^copil au-i pdrdsi,.Dupi multe rugiciuni, iatr-un terziu, se intAnple
rmndrlt9as_asi rdm6nd grea qi, a$a b5heni fiind, didu nagtere unei
9
frumuseli de fatd cum nu s-a mai vizut."
(Povestedflarii_soarclui _ legeadd populari)
l.

Taie variantele gregite:


d lmpd,ratul 9i i-ldtit"u"r

"*o

f"dd!i'

t * {

nefericiti-

un copu.
o,/ !!r r9r ooreau tare mult< _-/
-\ o hesur6.
c) Visul li s-a inFtinit d11pi
-.it"{cj Spre b5tranefe, impi.ate*u
2.

oa*l{

*"l*fi'
\ rugacruru.
*
\

t"oo"'

o fatX-

Tlanscrie dia text un cuv6nt care:


o, arati fimpul a{iunii:
6) denumegte ua personaj:
c) exprimi o iasugire:
Sabiectul ol ll-le<r

l.
Scde in tabel in fiecare coloanE,cate u[ cuvant din text care se
confine'
mp

oa

ea

2.
Gasegtegi taie cuvaotul care Du se potrivegt cu celelalte cuvinte
cu inteles aseminitor.
demult: nLdin.e,cdndva, odati
leacufi : tra.tamerrlq, medicamente, bani
pruac.' copil, fruct, bebelug
nddejde: speranll, incredere, rugiciune
A.

Scrie cuvintele cu senaopus pentru:


demult- .......,.....,...

calde-

indepertate - .........

sufednti -

Subiectul al III.leo.
. Alcituiegte un text pornind de la urmitoarele iuasini.

+l

,6\, Testul 20 6\d


Subiectul I
Citegte cu atenlie textul pentru a rezolva
corectcerinlele.
intr-o diminea!6, $ireata s-a gandit ci a! fi
bine sA dea tArcoalepe la cotefe.Tare ii era poftd de o giin6! S-a piepfinat, a imbricat hiinuta
sa logcate, iar dintr-ua dulap a scosun cogule!.
Cu gdodul la giini, curci gi ra!e, a po.nit vesele la drum. La
marginea pidurii s-a intdlnit cu un boboc de rati. Cu glas mieros,
vulpea ii zice:
- Burii, bobocelule! Ce cauli tu singurel prin pidure?
l.

Completeazi coreepunzator spatiile punctate din enunlurile de

malJos.
a) fitlul

care i s-ar potrivi textului este

6) Personajele textului sunt


2.

Scrie irr caseti A pentru adeverat sau F pentru fals.

a) Bobocelulde raii s-a intAlait cu $ireata la pr6nz, I


b) $ireata s-aimbricat cu o hiinuld verde.!
c) Vulpea a pornit veseli la drum. !
d) Ea ii vorbegteboboculuicu glas prelbcut. l_l
Subiectul al ll'lea
l.

Subliniazd din text cuvintele care conlin vocalele f

sau ,,6".

2. Transcrie, din textul de mai sus, cuvintele care conlin grupurile


de suretel. ea, kl, i,e,

+z

&
Completeazi propoziliile cu ulra dintre orfu)gralaele'.s@,s-a,,tntr-o,
intr-un, dintr-o, d,inttunaJIepwele a sirit ,..,.....,.............
tufiS.
6) Surioara ...........a recitat frurnos.
c) in aceast6dimineali, Ionel ...........trezit cu gdndul la excursie.
d) Am agezatdesenele..............,,.......
mapi verde.
e) .................,.,..,
coal6de hArtie am confectionato berculi.
coq.
l) Corinaa agezatpatru mere....,.,..........,.....

Uneqtdenumirea animalul ui cu insugirea potriviti:

r;*-l

. harnice

tunici .
|
I
bondar.
I
I

. ciedincios

. qireata

\:"-"_J

Sabiectul al III-lea
. AlcAtuiegte un text despre vulpe r6spunzind la intrebirile:
o) Ce fel de animal este vulpea?
6) Ce inlitigare are? (ochii, blana, picioarele, coada)
c) Ce gtii despre felul cum se poarti vulpea?

+J

EVAIUAR,E
SUMATIVANruAtA
6.9, Testul 1 6\,
Sabicctul I
l.
Pdvegt tabloul urm6tor. Coloreazi elementele din partea dejos
a deserului.

2.

Scrie A pentru afirmaliile adeviiate gi F pentru afirmagiile false.

o) Plec la gcoali iroaintede micul dejun.fl


6) Servescprdnzul la miezul nopfii. !
c) lmi fac temele inainte de a pleca la gcoaH. !
Svbicctal al II-Iea
l.
Ioaaa a inprigtiat cartonagelepe carc erau scrise numeae.Ajuto
sd le ordooeze crescdtor, apoi descrescdtor,

i-i

i--t
i------t
1
0
z
|l _ ,
l l( _t
llt_ l 2 l lt_ t 1 llt_t e llt_l 4 |
crescitor:...............
descrescEtor:

Calculeaze;

.X\

15-4 =-U )-<)


\-.\-t

,.,=#,.,=

Subiectal ol I7I-Icq
. Citgte cu atentie problema de
jos 9i
-"i
zolv-o cu plan de rezolvare.
Rita-Veverila vrea si adue 25 de alune. Daci
ieri a aduaat 10 9i astizi 12, afli cdte alune trebuie
si mai culeagi.
Rezoluare:

+s

..\, Testul 2 .6\e)


Subiectul I
l.
Completeazddeseneleurmitoare corespunzetornumirului din
caaete.

v
2.
Coloreazi corespunzitor obiectele aflate pe masi gi irrcercuiegte-le
pe cele aflate sub mas6!

A, Citegte propoziliile de mai jos gi noteazi DA pentru cele adev6rate gi NU pentru cele false.
d, O portocalacaltiregte mai mult decdt un pepene.I
6) intr-un pahar se alli mai putini ap6 dec6t intr-o sticH.l--l
c/ Copilul este mai inalt decat kt6l. f]]

+6

Subiectul al ll-lea
l.

Piticii au pierdut numerele de la paturi. Ajut6-i si le giseasca!

???????
2.

Scrie cu cifre numerele:


o) doi .........................
6) nou6 ......................

dJ douizeci 9i doi ...

&, ColoreazE cerculelele de ldngi operaliile care au ca rezultat numArul27.

a)______________
U==--J V
-_ 3ir-l

4.
Completaaze tabelul dupi ce ai numerat figurile geometrice ce
compun desenul urmitor.

r)
Svbicctal

tr A

I]

al III-lea

. Citeqte cu atentie 9i rezolvi problema.


Pe o creangi erau mai multe pisiri. $tiind cd au zburat 10 9i au
mai rdmas 3, afl6:
o) cdte pisiri erau la inceput
6) cAte pdsiri rimAn dac6 pleace gi cele 3.

+7

6\, Testul 3 a-\e,


Subiectul I
Privegtecu atentie imagineagi incercuieqterespunsurile corecte.

l.

Lupul se afli:
o) in fala casei;
b) in casi;

2.

c) deasupra casei;
d) in spatele casei.

Mullimea cu cele mai multe elemente este:


a) a lupilor;
c) a caprelor;
b) aiezilot;
d) a copacilor.

A. $tiind cd luni a plecat capra dupi mAucare, iezii neascultitori au


fost mdncali de lup:
al marli;
b) duminici;

c) luni;
d.t joi.

Subiectul al ll-lea
l.

Numarul cu 6 mai mare decatnumErul iezilor este ,.........

2.

ln desenapar .........personaje.

3.

V,ecinii numdrului ce reprezinti totalul copacilor din desen sunt

4,

Pentru ca in desen si fie 28 de copaci, mai trcbuiau desenali

Subiectul al III.lza
l.
Pentru masa lupului, capra a pregEtit 10 plicinte cu mere, 7 pl6cinte cu brAnzi 9i 12 cu fructe de pidure.
o) CAte plicinte cu mere gi cu brAnzi au fost pregedte?

U Ceteplecinte cu fructe de pidure a pregitit in plus faF de pHcintele cu mere?


c) CAte plicinte a pregetit capra in total?
2. Din suma numerelor 17 9i 3 scade diferenla numerelor 15 qi 5.
Cdt ai obtinut?

ffii4,?
Are Ana-n puyulipd
$aisprezecelei
SegAndete,socote1te:

Un creioncostdopt IEi,
Cdte creioanepot oare
8d cumpd,rdin banii mci?

Srispzns;!

+n

EVALIIARESUMAilVA SEMESTR
AIA
SemesmrlI
6\, Tstul 4 d\e)
Subiectul I
$cercuregle raspunsunle cofecte.
l.

2.

$.

Cel oai mic numdr par de 2 cifre osto:


a) Lzi
b) 20;
c) Il;

d) Lo.

Vecinul mai mare al lui 50 est:


d.) 48t
b) 49;

d) 52.

in pitrilelul

'li
liber, numirul care lipsegte este:

a) L2;
4,

c)

d) 67.

b) 46;

Numirul mai mare decdt 85 - 5 si mai aic decat 75 + 7 este;


a) 8O:,
b) 82;
e) 81;
d) 79.

Subiectul ol ll-lea
Completeaze
spaliilepunctate.
l.

o) Numerelenaturale mai mari dec6t15 9i mai mici decet21 sunti


;;;;;

;;;;;;;

;;

;;;;

;;";";;;;"

;;;-

27 > ...3
5...< 59
32= ...2
9...<92
c) ln girul de numere27,24,21,nrmdrricare urmoaziestc.........
d) Cel mai nic uumir pe care putem s6-l scriem cu cifrcle 3 9i 1
este

50

2.

o) Rezultatul exerciliului 13 + 6 - 3 este ...........


6l Suma numerelor 6 9i 12 este mai mici cu 2 dec6t ...........
cJIn exercitiul Ll + 2 = 26,L)- -........ .
d) Numirul din care scedem15 9i obtinem 8 osts ..,,.....,.
Subicctul al III.lea

l.
Descoperi regula 9i completeazi fiecare gir cu ince cinci numere
naturale:
a) 35,37,39,
..........,
..........,
..........,
..........;
6) 9 0 ,8 8 ,8 6 , . .........,
., ..........,
..........;

c) 23,26,29,
dl 68A, 668, 64C,

2. Dupi ce-i controleazi caietul de probleme, doaona invdlitoare o


i.ntreabd pe Mirela:
,- De ce i{i lipsesc rezolvirile problemelot de la 27 la 27?
- Pii... erau prea complicatel"
Scrie numirul problemelor omise de Mirela. !

A. Geta citegte ln fiecare zi cu 2 pagini mai mult decAt ln ziua precedont6. Luni citegte 10 pagini.
o) Cdte pagini citegte marNi?

U Cetepagini citegtelurli 9i martj la un loc?


c) In ce zi a sipt6m6nii citegte 16 pagini?

5l

6\, Testul 5 ,6\e)


Subiectul I
Alege,prin incercuire,rispuusurile corecte.
l.

Numirul cu 3 mai mare dec6t21 este:


a/ douizeci gi trei;
6) douizeci 9i patru;

2.

Diferenta numerelor 16 si 8 esr;e;

a) 24;
A.

4.

cJ optsprezece;
d) doui zeci gi patru.

b) r3;

c) 8;

ln operatia 22 - 1 = 21, descizutul este:


a) 22;
b)r;
c) 27i
Suma vecinilor numirului

a) 20;

d) 2.
d) 23.

10 este:

b) 22;

c) r;

d) r9.

Subiectul @lII-Iea
l.

a) Numerele de la 63 la ?E sunr:
b/ Ordinea descrescetoare
a numerelordescoperitela a) est:

c) Numirul care urmeazi dupl fiecare numir care se poate forma


cu cillele 4 9i 6, scrise o singuri date, este:

Subiectul al III-Iea
l.

intr-o curte erau 12 iepuri, b ra.le 9r rur porc.


o) Cdte picioare au toate ralele dia curte?

52

6) Cdte picioare au raiele 9i prcul?


d Cate animale sunt in curte?

2,
Mama lui Mihai are 26 de ani, iar tatdl siu are vdrsta exprimath
prin cel mai mare numir impar mai Dic decat 30.
o) Celi ani are tatel?
6) Compari v6rsta celor doi pdrinli.
d Cu cati ani este mai mare tatil decAt niama?

A.

La ora de educafie fizicb, Mihai are in fala sa 14 copii qi in spate 7.


o) Cdfi elevi particip6 la ora de educalie fizici?

b) Catefete sunt, dacdbdieti sunt 10?

,,Xopwld'
Un tiran merge la piald ducAnd in cog un iepure 9i trei giini.
CAte picioare merg la piali?

Rdspuns:l

9J

,d..d T6tul

6 d\e)

Subiectul I
Alege, prin incercuire, rispunsurile corecte.
l.

Exerciliul la care se obtine cel mai mare rezultat est:


d ro + 7et
U BE_B;
c)24+l1,
d) 76_64.

2.

Numirul cu 7 mai mic dec6t ?6 est:


a) 77;
b) 69;
c) 83;

d) Sg,

Numirul mai apropiat de 50 decdt de 40 este:


d) 35',
b) 34;
c) 49;

d) 42.

Cifra zecilor din numirul b? est:


d)gi
b )1 t
c) E

d) 2.

A.

4.

Subiectul al ll-lea
l.

al Un numdr mai mare decdt 50, cu cifia unititilor


cilor cu 2 mai mare est ....,......

6 9i cifra ze-

bJ Pentru a fi corecti operatia 82 - O = 18, atunci in O trebuie


scris numirul .......,...
c) Numdrul din care scidem 5 pentru & obtine 46 est .,...,.....
2,
Calculeazi, apoi compari rezultatele obfinute in urma rzolvirii
operaliilor:

d)78- 4 ZL2+2

c)14+9n

b)20+70[

d)68+2n 85-15

utm

ss-s

mnm

so-6

mn ftr

m nm

s+

Subiectvl al III-lea,
L

a) Dia suma numerelor 28 qi 51 scadesuma numerelor 34 si 16.

6) Calculeazi pe rAad: 63 + 12 - 48 =

2.

Dan are 27 de baloane gi mai primegte inci 15 de la sora sa.


o) CAte baloane are in total?
b) Cdte baloane ii mai trebuie ca s6 totalizeze 50?

c) Care este diferenla dintre numetul baloanelor pe care le avea


num6rul
baloanelor primite?
9i

Gki{il
In grddina sa, Mihai
Are poni: 30 castani,
Cai$i cu ureod,oinai nul(i
$i ureo10 meri micugi.
Spune, poli afla
Cd,fi copaci Mihai auea?

c!

6,\, Testul 7 av
SubizctulI
l.

Scrie cu cifre numerele urmitoare:

. optzeci
I

. grisp""re"u
l-Tl
. douizeci9i qasef-Tl
Scrie numerele pare cuprinse intre 26 si B?.
S.

Compar6 perechile de numere folosind semnele ,,<", ,>., ,=":

51n88

B2a82

4dn48

Subiectul al ll-lea
l.

Calculeazi numirul:
o, cu 4 mai mare decat 15;
6) cu 17 mai mic decAt 84;
c) care adunat cu 48 dd rezultatul 84:
d) din care scidem 26 9i obtinem 39;
e, pe care-l scedem din 20 ca si obtinem 3.

Subiectul al III-lea
l.

Rezolvi problema cu plan de rezolvare.

intr-o gridind erau 74 de flori. $tiind ci dintre acestea4E erau EaroaG, iar restul trandafiri, si se alle numirul trandafirilor din erddini.

56

Rezoluare:

in spatele fiecirui desen ,,seascunde,,un numir; (acelagi numir

sub acelagi desen), Reconstituie adunirile dupi ce descoperi nume_


rele.

\/

n-7
(

,-{-

t---.\
+ (\
V

=70

\v,

1r-_.
\-}v
,--a-\
\-/.7
- =st
(.t-\
( ,V . vr-\1
))\--la
( )(
w
/
\--2-l
\-^7

v//''\Y

)f

)Z +7 =3 8

1--/a

3*. Compune o problemi dupi urmitorul desen:

38
arnuri r<:1111----------"-,
couripi .

\
-..'

57

o
'

a-reTestul g c.e
Subiectul I
l.

Andrei scrie cu ci-frenumerele de mai jos, Tt scrie-le cu litere,


. 1 8 . . . . . . ..................
. 7 4 . . . . . . . .................
. 1 0 0 . . . . . ..................
Descompunein zeci 9i unitn{i:

1z=l-T-l+[
A,

zs=l-Tl+n

se=!+l-Tl

4sn4b

7srl2s

ComparE nunerele:

28as2

4. Alexandra.a incurcat" rezultatele operaliilor ile mai jos. Ajut-o


si le giseasci, unind operafia cu rezultatul.

Sabiectul aI lI-lea
l.

2.

Conoleteazi cu numerele corecte:

u .rfl = 1e

17+E=20

1 5 + L L _ l= 2 7

ls-n=ro

32=40-[

l-Tl- rz=lr

Descoperi regula gi adaugi inci 3 nunere:

71;?3;75;l-Tl; f-

; fTl

e5;eo;85;l-Tl; f-Tl; l-Tl


30;ao;so;l-Tl;f-T_-l;l-T-l
58

Sabizrtul al III.lea

l.

Citegte problema 9i rezolvd!


Ana are 13 mere gi 23 de prune.
oJ Cite fructe are fata in total?
6j Care e diferenia dintre numirul de pruae gi numirul de mere?

c, Cdt fructe mai trebuie sd primeascd fata pentru a avea 50 de


fructe?

2.
Scrie operafiile indicato, ca ia model gi afli numirul care trebuie
scris in ultimul petratel

----......'
FTl...

lE
t-:;t

-\

T;I

,ol

lt

t -'l

Mod zl:6 +9 =1 5

trE+ l-T-l= m

m ++ l-Tl= m
U l-Tl= m
+l-Tl=
E

5q

.6\e Testul 9 .6-*,


Sabicctul I
Incercuieqterispursurile corecte,
l.

2.

Cifra unititilor
o.)8i

din numirul 28 este:


qa:
b) 6;

d.)2.

intre 43 9i 61 sunt cuprinse:


a) 9r .l-

----.-.

6) 18 numere;

c) 17 numere;
d) 20 de numere.

A. Suma a doui numere este 28. Unul dintre termeni este 16. Celilalt termen este:
a) 44t
b) 72l'
c) 29;
d) 13.
4.
$irul cu 4 numere naturale consecutive dintre care unul este ?3
este:
a) 67, 68, 69,72;
c) 66,68,69,72;
b ) 7 2 , 7 r , 7 0 ,6 9 ;
d ) 7 4 ,7 3,72,77.
5.

Cifra zecilor din suma numerelor 53 si 5 este:


a.) 53;
b) 2;
c) 3;

d) 5.

Subizctul al ll-l.ea
Completeazi spaliile punctate,
l.

al Daci din 100 scidem suma numerelor 20 Si 70, oblinem

6) in imaginea aliturate existi un numdr de ..........


petrate.
c) D a c i a = 2 0 ,a tu n cia +a +a =...........
2.

Sedau numerele17,58,3,44,69,73,26.
o) Ordinea descrescitoarea acestornumere este:

60

6) Risturnatele numerelor date su]l

rz -+l--l-l
58-+l-Tl

44-->
U
6e-+

ftr

73 -->

ftr

26 -->

Subiectul al III-lea
l
intr-o excursie au plecat 22 de elevi din claea
a II-a A 9i 18 elevi din clasaa II-a B.
o./ CAgielevi au plecat in total in excursie?
6) Cu cdt este mai mare num6rul elevilor care pleaci in excursie
din clasa a II-a A decdt al celor din clasa a II-a B?
c) C6!i elevi se intorc din excursie, daci 10 igi continui vacania
cu pirinlii?

2.

Care este drumul cel mai scurt de la casalui Mi(ea pAnXla scoald?

8*.

Cine calculeazi mai repede?

7 + 2 + 3 + 4 + 5 + 15+ 16+ 1Z+ 18+ 19=l-l-l-l


6l

6\d Testul lO&-\,


Subiectul I
Alege,prin incercuire,rispuneurile corecte.

t.
2,

Numdrul format din 2 zeci qi 6 uaitdti este:


a) 26t
b) 62;
c) 2Oi

d) 206.

Numerele 15 si 17 sunt vecinii numirului:


a) 1.8;
b) 14;
c) 16;

d)t.

a.

In qirul 12, 14, 16, 18, ...,numirul care urmoazdeste:


d) 27.
a) 2o;
b) t9;
c) 22:

4.

Cel uai mic numir imoar de doui cifie diferite eete:


a) 70:'
b) 12;
c) \7;

d) ts.

Subiectul al II"Lea
Completeazi spaliile punctate.
l.

o) Predecesorulnumirului 18 este ,.,,..,.,,.


b) Primul numhr par, mai mare dec6t 26 este ...,.......
c) Vecinii pari ai numirului 80 sunt ..........qi ......,....

2,

o) Scrisedin 2 in 2 numerelede la 11 la 27 sunt ..........


b) Dintre numerele scrise la punctul a) au suma cifrelor mai micd

decat 5 numerele....
c) Din girul numerelor conpletat la punctul a), numerelo care au

cifra zecilormai mare decatcifra unititilor sunt.........,...,.....,.....,..,..

62

Sabiectal, al III.lea
l.
oJ Din suma numerelor 15 9i 14 scade cel mai mare numir par
de o cifri.

6) Scrie dou6 numere pare mai epropiate de 10 decAt de 20,


2.

Pe o tavi erau 4 mere 9i cu 11 mai multe prune.


oJ CAte prune erau pe tav6?

6) C6tepruae mai trebuie pusepentru a fi 1g?


c) Cdte mere rim6n dacd sunt mAncate 2?

& Alin ste h casacu numirul48. Virul sdu locuiegtela penultima


casdde pe aceeagipart cu casalui. Urmiregte desenul,completeazi
9i respundela intrebari,

ol La ce cas6sti verul lui Alin?


6) Ce numfu are ultima casi?
c) CAte case sunt intre casa lui Alin 9i cea a virului s6u?

6;

EVALUARESUT'IATIVASEMESTRIALA
Semestrulal ll.Iea
.-.s, T6tul

| |..d\e)

Subiectul I
Alege,prin incercuire,rispullsuritre corecte.

t.
2.

CuvAntul care denunegteo formi plaoi este:


o) sferi;
6Jpitrat;
c) con;

d) c,tb.

De la gcoaldp6-ni acasi fetila parcurge:


a) 359 m;
6j 396 m;
c) 395 m;

d,) 665 m.

\%
\9

A.

4.

Intre 989 9i 1000 sunt cuprinse:


o) 10 numere;
b) llauoere;

c) 9 aumere;
dJ 5 numere.

in girul625, 630, 635, 640, ..., urmitorul nuner este:


a) @.'t

b) 64t;.

c) 65O;

d) o,

Subiectul of, II-Iea


Completazi spatiile punctat.
l.

Scris cu cifie, nunlnrl

2.

Numerele impare rnei mici decdt 200, dax Dai mari decdt 190

opt sute optsprezeceeate ....,..... .

s un t . . . . . . . . . . . . . ...........

6+

s,

In operalia a - 135 = 262,,a" are valoarea.,.........

4.

Conformregulii, in cerculmare trebuie scris nunirul ...........

5.

Pune semnele ,<", ,;" ,=" intre perechile de numere:

Subiectal q,l III-lea


l.
intr-un desen sunt 23 de cercuri rogii, cu 7 mai multe albastre,
iar verzi cu 15 mai puline decat albastre.
a) Cdte cercuri albastre sunt?
6) Cdte cercuri verzi sunt?
cJ Cete cercuri rogii gi verzi su.nt in total?

2.

oJ Scrie din 10 in 10 numerelede la 2E0la 860.

6) Scrie din girul numerelor descoperite la punctul a) pe cele care


au suma cifrelor 8.
c) Afl6 cu cdt este mai oic ultimul num6r de la punchrl b) fali de
cel mai mare numir de 3 cifie diferite.

65

a e T e s t u l 1 2d \"
Subieetal I
l.

Alege, prin incercuire, raspunsurile corecte.


Suma numerelor 171 9i 390 este egali cu:
oJ cinci sute gaizeci gi unu;
c) patru sute gaizeci gi unu;
6) cinci sute gaptezeci;
d) patru sute optzeci qi unu.

2.
Cosmin construiegte un triuaghi din bele de chibrituri. Are nevoie
de cel pufin:
a) 2be(e;
6) 3 bete;
c) 4 bele;
0 rbel-.
3.

4.

Numirul mai apropiat de 600 decat de 700 este:


a) 609;
b) 7071'
c) 699;

d) 663.

Vecinul mai mic al lui234 esle:

a) 235;

b) 233;

c) 230:

d) 24O.

Subiectul al II-Iea
l

Coupleteazi spaliile punctate.


aJ Pdtratul are toatelaturile................
.
6) ln figura alitwatd suDt ..........tdunghiud.

Monica a colorat 120 de dreptunghiuri, iar Marcela 110. pentru a


avea tot atetea dreptunghiuri cdte are Monica, Marcela mai trebuie se
2.

coloreze.......,..dreptunghiuri.
Subiectul al III.laa
l.

Se dau numerele:

66

o) Scrie numerele in ordine crescitoare,


6) Care dintre numerele date suot pare?
c) Care est diferenta dintre cel mai mare gi cel mai mic dintre
numerele scrise la punctul b)?

2*, intr-o fermi, numirul vileilor este cel mai mic numir de hei cifre
pare diferite, iar numirul vacilor este cel mai mic numir de trei cifre
diferite cu cifra sutelor 3,

o) Cdte animale sunt in fermi?


6) Cu cate vaci sunt mai multe decdt vitei?
cl CAte animale vor fi in fermi, daci se mai aduc 200 de vaci?

$*aro
Y

NL

i" ;,,filffi",:"^;"

ascund
subflorilepecareurmeazd
si

@@@@ffiffi@ffi
6V

\e Testul13.u\e,
subiectutr
Alege,prin incercuire,rdspunsurilecorecte.

6,,
.{p

l.

Care dintre numereleurmetoareare sumacifrelor 14?


a) 392;
b) 475;
c) I09;
d) 278.

2.

Un numdr cu cifra sutelor mai mici decAt a unititilor este:


a) 383;
b) 277i
c) 700t
d) 270.

A.

Zarul are formi de:


a) cub;
6) cilindrrr;

4,

c) sferi;

d.) con,

Obiectul din clasa mea care are formi de dreptunghi este:


q r'rr1rgea',
6) indicatorul;
c) lab7a;
dJ ghiveciul.
Subizctul al ll"lea

l.

Completeazi spatiile punctate,


o, Suma numerelor 146 9i 276 este ...,..,....
b) it open\ia 242 - 175 = 6?, scizitorul este ...

-'

c) Bezultatul calcuhl,rr 529- 275 + 148 = .......... .


d) Numirul din care scddem93 qi oblinem 107 este
el Folosind cifrele 4, 0, 7 o singuri dati, scrie:

r cel mai mic numir de trei cifre diferitu; fTTl


. cel mai mare numir de trei cifle diferit". [Tl
2. o) Descoperi regula gi completeazi girul de figuri geometdce de
mai jos cu irrci trei figuii.

[-]OAtrT____-]CAT

6) CAte frguri cu patru laturi sunt in girul completat de la punctul a)?

68

Subiectul al III-lca
l.

Privegte cu atentie figura de maijos, apoi efectueazi operaliile din:

576-76

r25- 72
300- 200

27+
19

29+
19

7 2 7+ 2
oJinteriorul triuaghiului;
6) interiorul pitratului;

c) exteriorul triunghiului 9i al pitratului.

2.
Corina a citit iix vacanti 210 pagini, Ioana 478 de pagini, iar Mireta
201pagini.
a) Stabilegte claeamentul celor 3 fete agezAndu-lein ordine descrescitoare, in funclie de numirul paginilor citite,
b) C6te pagini au citit Corina 9i Mirela?
c) Cete pagini au citit cele trei fete?

A. Mariana a marcat desenul aliturat irr vederea impe4fii in petrate. Cete petrate obline?

Rd."pun"tfi
6q

6\, Test[l l4d"\,


Subicctul I
l.

Alege,pdn incercuire,rispunsurile corecte.


Cifra 2 reprezintd ordinul sutelorin numirul:
a) 302;
b) 427;
c) 522;

d.)206.

2. Un num6r mai mare dec6t 286 cu cifia zecilor 2 poate fi numirul:

a) 729;

b) 237;

c) 282;

d) s2r.

8. Avem cinci buciti de dantel6 de lungimi diferite reprezentate prin


nuuere impare consecutive astfel: 91 cm, 95 cm, g? cm, gg cm. Numdrul care reprezinti lungimea celei de,a doua bucaii este:
@,103 cE;
b) 92 cm;
c) 90 cm;
d) 93 cm.
4.

Urmitoarea figurd geometrici este:

a) linie frfutd inchis6;


D) linie curbi inchisi;

c) linie frenti deschisi;


d) linie curbi deschisi.

Svbicctul o,l,fi-lea.

l.

Descoperiregula 9i completeazd cu numerele care lipsesc:

@ @ @
@ @ @
@ @ @

EE
DD

rr

E
E

2.
Pentru a ajunge la gcoale,Rezvan ia autobuzul de acase h scoali
cu care merge timp de 30 de minute.

?6

a) La ce ori ajuage la gcoali, daci pleaci de acas6 la ora Z si B0


de minute?
'
b) La ce ofi. se intoarce acasi daci sti la qcoala 4 ore? (Nu uita
de timpul in care uerge cu autobuzul!)

Subiectul al III-lea
l.
intr-un butoi sunt 85 I de vin. Prima dati se scot 27 l. iar a doua
oard 42 l. A116:
o) cAli litri r6man dupd ce se scoateprima cantitate;
6) c6!i litri se scot in total;
c) cAli litri mai rdm6n in butoi.

2.

Noteazi in tabel numirul figurilor geometrice din desenul de mai

los,

TRIUNGHIT]RI

PATRATE
DREPTUNGIIIURI
CERCURI
/.-.\//.-.\-//^ .v_

A. Bunicul are 75 de ani 9i este cu 6 ani mai ln vdrsti dec6t buaica.


Cdli ani are mam4 daci este cu 29 de ani mai tinird decAt bunica?

EVALUARESUMATIVAFNALA
c"retTeStul l5 a".el
Subizctul I
l.

Scrie cu cifre urmitoarele numere:


. cinci sute Saptesprezece

. o",.u[I-]

. trei 6utedouezeci
9i 9u""I-l-l-l
2.
Gisegte toate numerele impare mai mari dec6t 96 si mai mici sau
egalecu 111.

A.

Folosind semaele ,,<", ,>" , ,,=", compare perechile de numere:

74J7o4

2Ban z3g

't7oZ707

Subicctul al II-Iea

l.

Gisegte numirul:
o) cu 43 mai mic decdt 14?;
6) cu 108 mai mare decAt39?;
cl care adunat cu 243 di 6?7.

2.

Scrie toate numerele de doui cifre care:


o) au cifra zecilor cu I mai mare dec6t cifra unitet or:

6) au eumacifrelor 9,

7Z

Sultiectul al III-Iza
l.

Rezolvi problema cu plan tle rezolvare.

Un gofer are de parcurs 765 h. $find ci in prima zi a stribdtut


457 km, si se afle c6ti kilometri i-ar-rmai rioas.
Rezoluare:

2*. Diferenla a doue numere este 109. Unul dintre termenii scederii
este315. Care esteceldlalt termen?(2 posibiliti{i)
Rezoluare:

3.

Adevirat (A) sau fals (F)?

o, O ore are 60 ales"".rnd",!


6) Cantitatea de lapte dinl,r-unbidon se misoarn in [tri. l-l
c/ un an are ru rum. Ll
d) Timpul se rnisoari qi cu o clepsidri. ll
e) Dacd ieri a fost marli, m6ine va fi miercuri. lJ
l) Dupi luna decembrie urmeazi luna ianuarie. I

,J

4\dTsfill6.r.e)
Subiectul I
fncercuiegte risprmsurile corecte.
l.
Cu ce cifri poate si fie inlocuite ca,setaastfel
incAt relalia si 6e adevirati?
qLi

2.

A,

4.

b) 3;

l-ts ' asa

c) 7;

Numdrul 10?estemai mic decat:


o, o sute;
b) gaptezeci;

Z-

c, o eute gaptozeci;
d) o zuti gase.

Cel mai mare aumbr par de trei cifie diferite este:


a) 999;
u 9a7;
c) 986;

d) 864.

Iriaa a stat la qcoali:


a) 4a1'
b) 4 orc;

d) 4t.

c) 4kg:

Subizctul al II-Iea
l.

a) $tiind ci intre aumirul scris p casi gi numdrul scris pe


acopo_

6) Cel m'; ma.e nuraEr, mai mic decat 600 este ,.,.....,. .
c) Dintr:e numerele B{1, 5O7, 478, 874, 784, cel care nu
scris in acest9L este .-..,.,-...

7+

trebuia

2.

a) Scrie toate numerele de trei cifre identice:


6) Din girul numerelor descoperitela purlctul a), scrie numerele pare.
c) Scrie vecinii celui de-al treilea numir par descoperitla punctul b).

Subiectul al III-lea
l.
Nigte muncitori au de sipat urr gan! lung de 372 m. in prima zi
au sepat 101m, iar in a doua zi 235 m.
a) Cali metri au sepat in primele doui zile?
6) Cu cAti metri au sipat mai mult a doua zi fatd de orima?
c) CAli metri mai au ile sipat?

2*. Descoperd numerele ,ascunse" de arici, iepurag gi vulpe, apoi


scrie-le in ordine descrescetoare.
,..-\/

,.-v v \

\
Am la sute cea
/
/ Sunt intre
\
ma1 lnafe cura
,.{ 100 qi 200 ei
) /.{ pari, iar la zeci
am cifre
Ci unititi cea
identice \
.
!
man mlca
I
,
la unllaEt.
v
\ ..< cifri impari.
\
zeci si sute. ,i
\-tl
\\

\_.\

,^

o^
ak
,c

]
/--<
/ La sute am ?.\
/\

1l

I cifra zecilor <l6re


l
/ mai mare de
3 qi mai mirtd
!_ decet 5, iar c
unititilor E a1 v
I
\\
mici d
micn
dec6t r. I
\

.6\e Testul 17,F",


Subiectul I
l.
L^aun concurs de alergare organizat in pidurea Veseli, iepuragii
aveauinscrisepe tricou nurnerede la 216Ia 22S.
d) Scrie gi tu acestenulllere.

6) Rescriedoar numerelepare pe carele avear_r


iepuragiipe tricou.
c, Scrie cu litere numerele impare cu ca.reau rntrat in concurs
iepufagu.

2._ Profesorul $tietot a pierdut ceteva cifre atunci c6nd pregitea


tes_
tul de maternatici. AjutiJ si le ghseascegi completeazacasuiele
soale
rn agalel incet sa fie adev5raterelatiile
---::

z!<zs

148=nn5

e25
>eln

Sultiectul al ll.lea
Iepurili a avl.t ca temi exercitiile de mai jos,
Nu gtie daci a rezolvat corect 9i te roage pe tine E6
verfici, calculdnd mai jos Si notand A pentru adev;rat 9i F pentru fals.

o) Numirul cu 26 mai mare decAt48 este69. l--l


6) Numirul din care scddem 173Sioblinem327este b .
!
c) Numirul

725.

pe care-l scidem din 300 pentru a obline 1TE este

tt6

Subiectul q,l I

-Lea

l.
Micii exploratori de la gcoala Aricilor te provoacb la concurs! Ci_
teSteproblemascrisdmai jos gi rezolv-ocu plau de rezolvare.Succes!
Veverita Rogcovani a adunat pettru iarni gb de alune si cu 1g
mai puline nuci.
Cete alune qi nuci a adunat in total?
Rezoluo,re:

2,
Ceasul de mai jos arati ora la care au inceput iepuragii concursul
de alergare. La ce ori se termini concursul, daci a durat 2 ore?
Completeazi otele indicate de ceasurile date mai ios:

T irrF

"r o I
.o .-a
.tJ

ix

r'

j},
.4.

o r a : , . . . . . ........,..,.,..,.,.,
3*.

Compune o probleme care si se rezolve prin 2 operatii de scidere.

6.\9)Testul lg"\e
Subiectul I

Monica a scris pe cartonage numerele urmetoare:

@Q=.@e-@
a) Ordoneazi descrescdtornumerele scrise
de Monica.
6) Scrienumirul I3Z sub forma unei sume
de sute, zeci9i unititj

mai marenumdrdup"
Mooi"iliiJ
_^,
90-o.:e
:"1
mar _.)mare
numer de
"*torr.g"l"
trei cifre-

2.

Completeazicorespunzitorspatiilepunctate.
o) O portocaldcdntiregte mai .,....,...decdtun pepene.
b) Pentru a mdsura cantitatea de zahir pe care
o pule

turd, maaa foloeegte


un....,......
cJCu doui luni inainte de lurra iunie a fost
luna .....,...,.
Subiectal al ll-lea
l.

Calculeazi 9i afl6:
a) suma numerelor 22 9i 4b;
6) diferenganumerelor 80 9i 25;
c) numirul cu 123 mai mic decdr474.

-ta

la priji_

2.

Completeazi cu numere potrivite.

6.+|l-l=ze rzs+l-T-l-l=srs 12n_J-T-l=


ron
LLI+37=e2 | | l-se=zz
s+z_fTI-1=Dg
Subiectwl aI III.lea
l.
Citegte cu atenlie problema 9i rezolvi cu plan de rezolvare.
Pntru ora de Abiliteti practice, elevii clasei a II_a au decupat 72 de
cercuri gi cu 12 mai multe pitrate, Cete figuri au decupat in total?
Rezoluare:

2,
Observ6 9i completeazd numdrul de forme spatiale din care este
format fiecare robot:
Robotul 1

Robotul2

Robotul 3

Total

fll
V::J)

Total

Robotul
2

7q

Robotul
3

6"\, Testul l9a\e)


Subiectul I
Alege, prin incercuire, rispunsurile corecte,
l.

Numirul cu 283 mai mare decet6 este:


d) 286;

b) 277t

c) 289;

d) 298.

2.
O bucati de stolb de 2? m este mai luagi decAt o bucatd de stofr
de9mcu:
o) 16 m;
6) 36 m;
c) 18 m;
a) LL m.
S.

CAte numere sunt mai mari decAt 19S 9i mai mici decAt 209?
a) 18
b) 76
c) 17
d) 73

4.

Care calcul nu reprezinti o prob6 a operaliei 26g + 181 = 899? o) 399- 131
c, l3l + 268
6) 399 - 268
d, 999 + 181
Subiectul dl II.Lea.

l.

a) Cel mai nic numir de trei cifre egaleeste .,........,


bJNumlrul cu 43 mai mare dec6t2S5este ...........
c) Diferenla numerelor 386 9i 202 este ......,....

2.
Scrie un numdr cuprins intre 192 9i 200 cu ciiia unithlilor un
numir mai mic decdt 9 9i mai mare dec6t Z. Scade din el pe !ig, apoi
adlugi pe 579. Ce numir ai oblinutl
Rezoluare:

80

Subiectul al III.lea
l.
Afli suma numerelor scrise in intriorul formelor plane de aco_
lagi fel.

Bezoluare:

2,

AJcituiegte o problemi dupi desenul urm6tor:

81 m

8l

.d\, Testul 20 ,6\er


Subiectul I
Alege, prin incercuire, rispunsurile corecte.
l.

Numdr par mai mic decdt ?6 9i mai mare decat ?0 este:


a) 7l;
b) 74;
c) 6T
d) 70.

2.
Suma a doui numere naturale este 72, iar unul dintre ele este 4g.
Celilalt numir eet:
d) 71.6t
b) 89
c) L7;
d) 29.
8. Pentru a avea 50 I de benzind intr-un rezervor, tata trebuie si
adauge celor 32 I pe care ii are inc6:
a) 18 l;
b) 221;
c) 821;
d) 15 t.
,L

Lungimea unei shezi se misoard in:


a) lifiit
b) kilograme;
c) ore;

d) metri.

Subiectul ol ll-lea
L

Completeazh spaliile punctate.


o) Numirul 318 6e scrie cu litere ...........
6.)Diferen$aeste 139,iar descazutul600.ScizStorul este .,,.........
c) Obiectul cu care misurdm timpul este

2, o) Scrie toate numerele de doui cifre mai mici dec6t 80, folosind
o singurb dat6 cifrele 1, 3, 2.
6) Scrie in ordine crescitoare numerele gisite la punctul a).
c) Ce num;r trebuie adiugat celui mai mare dintre numerele qisite la punctul a) pentru a obline suma 40?

82

Szbi.ectul aI III-lea
l.
Mihai, Cosmina 9i Eduard igi misoari inillinea. Mihai are 186 cmCosminaare 147 cm 9i Eduard 125 cm.
o) Ordoneazedessrescetornumerele naturale care reprezintd inil,timile celor trei coDii.
6, Cu cet est mai inalt Mihai decdt Eduard?

2. O fabrich producezilnic 525 de tricouri pentru copii gi cu 125mai


puiine tricouri pentru birbatri.
d Cete hicouri pentru birbali producefabrica zil.nic?
6) C6te tricouri produce fabrica in total in fiecare zi?
c) Cdte tricouri pentru copii mai trebuie fabricate pentru a fi 620
intr-o zi?

8.

Privegte cu atentie figura aleturatE.


o) Sunt ......,.triunghiud.
b) Care este suma numerelor pare din
triunghiuri?
c, Care sunt numerele a cirot sumi este
egald cu un numir aflat intr-un triunehi?

,,fuLto$ifif'
Egti pilot de avion. Ai poroit in cursi de la Bucursti ei ai zburat
203 km pand la Constanta9i incb 486 km p6nh la Clqj-Napoca.De la
Ch{-Napoca ai zburat la Bucuregti, Ce vdrsti are pilotul?

Rdspuns:f-f1
83

EVATUAR.E
SUMATTVA
|N flAtA
6\9, Testul | 6\r,
l.

Unegteanotimpul cu fenomenulcaracteristic.

PRIMAVARA

VARA

TOAMNA

IARNA

2:
Coloreazi bulina corespunzatoare obiectelor folosite la ingrijirea
plantelor.

C.t-s' CE-- a)-----.a>-----.)--------,


rl-------Y
,zt
VA
lvn
I
fffil
Y6,
|
ffi3ll
t . v\F | | r - l r l \\/ r ,,tl Z
ll \ U ll ldl I
w::)

L\4

t\JJ

S. Ordoneazi activitilile
Dunzitor.

NZJ

L_l_t l_ W)

urmitoare scriind in caseti numirul cores-

4.

Noteazi in dreptunghiuri pirt,ile plantei din imagino 9i denumi-

5.
Cornel viziteazi Gddina Zooloeici. Scrie trei animale sdlbatice
pe care le poate vedea acolo.

6.
Scrie in caseti A pentru afrrmaliile adevirate sau F pentru cele
false.

. Ursul esteun anim'l silbatic.n


. Ceprioara traiegte in ogradaomului. l_l

. Geinaesteo pasdreclecurte.!
. Broaeca este un animal ciruia nu ii plu"" .p.. f]
Aju# veverila si ajungi la scorburi:

8S

sa

EVAIUARESUMATIVASEMESTRIALA
SemestrulI
,al,eTestul 2 .6\d
l.
Numeroteazi imagrnile,in
plantei.

ordinea coresp.gnzdtoare dezvolterii

A2.

Scrie sub fiecare imagine denumirea plaatei.

@&
A.

Completeezi spaliile punctate pentru ca enunlurile s6 fie corecte.


La cAmpiese cultivd urmitoarele cereale:.....,............,

. Boabelede grdu se macini gi se obtine ...,..........;...


9i.....,.......,....
din
caxe8e prepara ...,.....,........
. Animalele domesticese hr;nesc cu boabe
de grAu9i de ..................
.
L

Scrie trei plante care cresc in gridina de legume.

86

Scrie numele animalului de la care se obtin urmatoarele foloase:

6.

Completeazi corespunzitor.
. Vizuina este adipost pentru
. ln Danogtraregte.
. Randunica9i vrabialocuiescin ..........,.............
.
. Vacaste in ........................
.
Scrie familia fiecirui animal.
Modch cal - iapd,, md.nz

c o c o g - . . . . . . ..........
Coloreazi fructele care cresc in tara noashe.

t\*lf
a"-l
t-rtl"0 |

@N@I
87

,6\e TeStUl 3
l.

"\e)

Priveqte imaginea gi completeazacorespunzetor

Acestaoimal se mrmegte............,.. Ea este urr


pentru cd triie$te pe ldngi ...,.......,.......
compusdi'':
Se hr;legte cu......,

spaiiile punctate.

aninal

. Corpul ei este
9r .......,.......,....,.....
.

. Omul o cregtepentru umetoarele

foloase:,............,....,
2.
Subliniazi cu creionul numele animalelor domestice
gi cu stiloul
numele animalelor sdlbatice:
y" * * Ie, ro ta, mistre! ut, bufni 1a,caI ul, cdpr ioara, oaiq,
clocanttoarea
^,^ ^_!!:::t_,- .
A. Pune ,,X" in casetele in care aunt desenate aniualele
care triiesc
in ap6.

/---,::---\
r.=-----r
r {ea r t\A\
|

.S 5

l l \h A

Il
', :.rl l

, i-

na -, r ll

r r----:--)
/--- .:----\
/ v - - ' - ll
,44 I

LF)il^Aq-\
|I ffi
lt*+
ilffi,rextk-5-5yilt
|
vV)lt|.r.jHll
si;\v
ffi.--ll C#WJI
llA\tyl I
L_\@sI l( s \ l

lt

I ll

I ll

-l
88

r-1

,L

Unegte animalul cu hrana potrivitS.


veverlta .
oaia
vulpea
ra!a
cAinele
ursr:l

#
Nd% @

ffi

5, Agazi in tabel plantle vlEata rei nu*teL


sundtoare, conopidd mdr, gutui, tei.

LEGUME

POMI FRUCTIFERI

mnrcov, salatd. cireg,

PI,ANTE
MEDICINALE

6.
Completeazi A peuhtr afirmatiile adevirate sau F pentru afirmatiile false.
r CAmpia este o formi de reliefinaltn.
!

. Muntele are verfuri sEncoase.


I
o La cAmpie se cultivi conitere,
I
. Capra neagri gi floar.eade-colf sunt ocrotite de lege.
!

. Legumelecresciu livadn. !
. Redecinaestepartea plantei care o fixeazi in p6mant
ll
7.

De ce este i:oportant se consumim fructe qi legume?

8q

4.\, Testul 4 4\9,


l.

Unegte anotimpul cu lunile specfice.


.
iami
. martie, aprilie, mai
r
o iunie, iulie, august
toaDne
vare

prioevare

. decembrie, ianuarie, febtuarie


. septembrie, octombrie, noiembrie

2.

Taie cu o linie enunlul care uu se potrivegte anotimpului.

ucrc

pisirile i9i inva ji puii


5sa zDoa.re
\
tso coccrregele
\vin berzele

primd,uara a- cuTegemporumbu.l
\ infloresc pomii
\risare iarba

a,

Completeazi ia tabel enunlurile potrivite:


Plantdm pomi. Hrdnim animalel,e tn iernilc friguroaee. Rupem
flor e d.in parc. Distrugen cuiburite pd*drilor. Ad.in"d,m maculaiuri.
Scricn pe scoarta,copaci,lot.

A$A DA!

ASA NU!

q0

7. Pun pasta de dinli pe .,. .


8. Ca si fiu sindtos, consumzilnic legumegr .,. .
Scrie cuvdntul ob{inut in spafiul marcat.

{.
dure:

Scrie trei reguli pe care le respecli c6nd mergi in excursie p6_


in

6- Elevii clasei a II-a merg in excursie la munt. pune


_
,X" in cesuladin dreptul denumirii animalelor 9i a plantelor pe care te
iot intaUrl.'

PLANTE

ANIMALE

fl,oarea-soarelui

rdsul

ntolidul

uulturul

bujorul dc munte

q.riciul

marcouul

ursul

grd.ul

cdmila

fenga

goareceled.ecdmp

ql

a.\d Testul 5 .-\t


l.

incercuiegterispunsurilecorecte.
. Recoltarea roadelor se face:

o,)pdmevara

b) toamna

c, rarna

. Intoarcerea p6ser or cil6toare are loc:


a) primdvara
b) ,,rata
cJ toamna
. Inmugurirea pomilor se pettece:
a) iatrJ.a

6J toamna

c) primivara

o Aratul pdmAntului se face:


a) rarlna

b) ,tata

c) toamna

Scrie numele fiecirui anotimp ilustrat in imaginile de mai jos:

w &
3.

Unegte desenul cu fenomenul corespunzitor.

dr'/r',sr'l
;oat a"/t/,{

nLnsoare
4.

ploaic

oant

,&,
curcubeu

Scrie DA sau NU in caset6 pentru a obtine afirmafii corecte:


o Aerisim clasa in fiecare pauzi.
I
. Rupem crengile copacilor. l-l

qz

fl
E
E
ambalajele pe spaliul verde.E

. Nu rupem florile de pe spatiul verde.


o Ne spildo pe mdini inainte de masi.
. Alergbm gi ne batem in sala de clas6.
. Aruncim

5.
Scrie in fiecare spaliu ce sfaturi ne-ax putea da copacul pentru a
proteja pidurea.

6.

Citegte ghicitorile 9i scrie rdspunsurile corecte!


d) Clopotal
Mititel
Cine sund,din el?
Nimeni!

d) Moale, albd gi pufoasd.


Pentru cdmp e haind groasd,
(......................)

b) Am un coptn cu patru crengi:


Una inuerzegte,
Una rodegte
Unq ue$teje$te
$i una usucd,.
(................ ................... ....)

c) Cine tnd,rd.gegte
focul
spald,
mcreu
cojocul,
$i-gi
Todrce-ntrund,cu mult spor
Fdrd furcd Si fuior?
*tJ

e) Circ unbld,mult prin lume


$i tot sestrigd pe nume?
(......................)

fl Sus,pe coamdmun[ilor
Munlilor, cdNunlilor,
Std uoinicul cel tepos

u"nu"'*u'
'"
rT::.:..........,

g) Cine ca d,toatd, u@ra


Prituft,nelPcu chitara?
\..................,..,,

EVATUARESUMATTVA
SEMESTRIAIA
Semestrulal ll.lea
.6\, Testul5 ..\d
l.

lacercuiegte variantele corect de tispuns:


. Ursul brun se int6lo"9t" lu
{-*b'
_\

campie.

. La campietreiegte {luPu1'
\ iepurele.
o Porumbul ee cultive h
{

***'
-\.Ahni-

t.
. La munte intehim <,-- floarea-de-col
\gr6ul.
2.

Completeazi, conformceriafelor, denumirileplantelortrrmitoare:


nuYlcL ErAu, norcoo, salcic, m<tc,stejar, orz, varzd_

PLANTE CI'LTIVATE

PI,ANTE SALBATICE

8. a) Continui, completAndin ordinenumeleanotimpurilor unui


an:
primivara,......,.......
o,,fh ceanoumpiDcepelevii gcoala?
c) Scrielunile anotimpului descoperitla punctul b).
-....'...;.....................

9+

4.
Scrie cAte ua fenomen al naturii ldtehit in ffecare dintre anotim_
purile de mai jos:

5,

Bifeazi acliunile prin care protejezi mediul inconjuretor:

\F,{e
lNh I
/l- \[ L_

@@E

6.
Stabileqte valoarea de adevir a enunturilor, notAnd cu A sau F
in cisulele din dreapta:
. Bradul este o plantd cultivati de om. [-l

. Iepurele eteintelrrit qi la munte gi la c6mpie.


I
. Capra neagri este un animal selbatic ocrotit de lege.
I
. O plant6 esle alcituit! din: ridicin6, frunze, flori fructe.
9i
I

. Varza esteo legumi.


!
. Prunul, ciregul gi pirul crescin pidure.
!

7, Scrie iD 4-5 randuri activitalile pe care le efectuezi peutru pietrarea igienei perconale.

YD

.\d Testul 7 d\*,


l.
Completdnd spaliile punctate, in careul marcat vei obline
dezlegarea urmdtoarei ghicitori:
A
in pdmdnt gade tnfipt
Un td,ru, Eqlben, asculit.

(..............................) 3
4
1. Crengile copacilorsau ... .
2. Fructul bradului se nunegte ... .
3, Fasoleaseamind cu ... .
4. Arbore sau ... .
5. Planta care are fructul sub forme de pestaie este ...1
6. Mai mulgi pomi fructiferi formeazi o 1.. .

2. Mioara pleacdin vaca-ntade vare la bunici, intr_o zoni


de cAmpie.
.
Scriein tatel denumireaa trei animalegi t"ui pfurrt" pu
f"_* poi"l
vedeaacolo.
"*u
ANIMALE DE CAMPIE

3. Purre ,X" in dreptul fiecirui animal pentru a ar6ta


dacl este sil_
batic sau domestic.

ANIMALE S,{LBATICE

16

ANIMALE
DOMESTICE

4.
Unegte denumirea plantei din coloana din stAnga cu mediul ei de
viatri din coloana din dreapta:
prun
salati

. pddure

. livad.d

cireg
ceapi

o grdd,ind dc legume

brad
5,

lrrcercuiegte litera corespunzetoare enunlului corect:


o) Ud florile pentru a se dezvolta,
b) Poluarea este folositoare siniti{ii

omului.

c) Arunc hArtiile pe fereastrE.


d) Aerisesc canera inainte de culcare.
e) $terg tabla in fiecare pauze.
l) Mi sp61pe dinti o dati pe siptimAni.
6.
ta:

Scrie trei acliuni prin care ariii cum pistrezi igiena in locuinla

Prezinti cum protejezi mediul inconjuritor atunci cAnd tejoci in


/.
Darc,

q7

EVALUARESUMATIVAFNAI,A
6.\, Testul g "\,
l.

Grupeazi vieluitoarele de mai;os dup6


mediul in care tr6iesc:
pe7te.Iup, ciocdrlip. arici. uulne,
lebddd, goarece.
balend, prepeIrtd,,capra neagrd cincdnitoqre.
. campie
. munte
o lAngi sau in api
2.
cuvintele de pe prima coloani cu
cele de pe a doua co_
,Unegte
roaDapentru ca rEspunsurilesi
fie corecte.
elefantul
giina

veveri!a
calul

. DOMESTIC
. ST{LBATIC

rdrrdunica o
A,

Scrie cdte doui legumede la care se consuhe:


oJ riddcina:
b) fntnzele:
cJ fructele:

carenu seporrive$tecu cetelattein fiecare


dintre

lr"Jjr:lT;:""*l
.."."f1j.T::,::

;f

,i;;l prrcotatdenumireaanotimpuluicorespuazitor

5.

Coloreazb bulinele corespunzetoare respunsurilor corecte:


O Curifenia este mama senetelii,
O Unde nu intd soarele pe fereastri, intri doctorul pe ugi.
O Pentru dezvoltare, o planti are nevoie de intunoric.
O Pe vArfurile munlilor nu cresc pomi fructiferi.
O Prinivara

culegem mere.

O Ne spilim pe mdini doar atunci cerd plecim la gcoali.

o.

Scrie trei acliuni prin care omul distruge mediul tnconjuritor.

7.

Scrie in rl-5 rAnduri cum pdstrezi curilenia in sala de clasi.

8. Vei afla qudr se numegte casa uxaului completAnd colect cu denumirea locuinplor pentru :
1. piLsdrele
2. oameni
3. veverite
4. oi
5. cdini
6. cai, vaci

qq

6"\d Testul 9 4\,


l.

incercuiegtevadantlecorecte.
r Atborii cu frunza cizdtoare
alcituiesc pidurea de:
o./ conifere
6J foioase
d balte
r Fructul bradului
9i al copacilor din aceeagifaoilie se numegte:
a) jir
b) con
c) Chindi
. Pentru a se dezvolta,plantele
au nevoiede:
aJ nori, cdlduri, api

6) vdnt, intuneric, api


c) luminl, cdldur6, api

2.

Completeazi enunlurile date:


a) Anotimpurile anului sunt:
6l Muateleesteceamai.....,....,.........
tbrmd

de relief,

c/ ln general, animalele sunt alcdtuite din


A.

incercuiegtedoar denumireaanimalelor silbatice:


l.up, uullur, tal, ooie. ros,ippurede cdmp, pisia4
, ,. :din",
rqld sdl_
bnttcd,
gdscd,,mdgar.
4.

Taie variantele gresite:


,n^,,
{"ouo
\patru

. ^In tara noastrese ,r"".d

. -r'enomenele
natu*

. Fenomenelenatur ii

<

anotimpuri.

diforn

l-,_ ,
- nu d.qerd

delaun anotimpla altul,

omului.
{influe'tzaza
_ nu tnlt uen
kozd 'iata

la fpl
o planlele gi animalele
reacqion
(- -z
tu unumite schim"u"u
b6ri din naturi.
'tf'",,

IOe

5.
Coloreazd doar etichetele care te indeamni s6 protejezi mediul inconjurAtor.

o\lAr
iuo,\t
Ca-lci iarba!

Aruncd hdrtiile!

\x

(i)

(rf

---_-.---l\'?,
-tngrrle$le omel

6. o) Scrie denumirea vieluitoarei descoperite in ghicitoarea de mai


jos:
Bl an d ro geatd-fru mnosd,
Coada-i lungd, 9i stufoasd,,
Vine noapteaprin grddini,
Furd ralc gi gdini.
(................ ..../

6) Completeazd spaliile punctate:


. Vulpeaesteun animal ,.,,....,....,..,....,...
. Are corpulalcituit din ....................,,.,
.
trunchi 9i ..,...................
o Corpulei esteacoperitcu ,...................
de culoare...,..,.....,.,,.....
.
. Estedeunitoarepentrucd ..................
7,

Scrie cete trei caracteristici pentru fiecare dintre anotimpurile date:

PRIMAVARA

VARA

TOAMNA

IARNA

l6l

"\d Testul lO_"eJ


l.
dintro acliunile de mai jos pe cele pe care le
fac elevii la
-,Bifeazi
gcoali:

aduni hArtiile
spal6vasele

udd florile

f] etergtabla
I

agazi tacdmurile

aerisesc sala de clas6

2.
Scrie pe spaliile libere informaliile necesarepentru
a obline enun_
,
IUn Corecte:
@,Pentru a cregt, plaatele au nevoie di ....
.,............,
9 i . . . . . .. . . . . . . ... . . .
b) Pdrfile unei plante sunti ..........,.,...,.,
9 i . . . . . .. . . . . . . ... . . .
c/ G6ina Si vaca sunt animale ...,.,..........,. iar
vulturul 9i ariciul
,
sunt animale.......,..........
.
dJ De la oaiefolosim:.,....,....,..,.
giina o *estem pentru' ....................,
..-...-.......-.
:' "t"
;;....................
3.
Grupeaz6 animalele urmetoare in tabelul dat:
el.elant, uulpe, ueueri{d,cqprd- girafd, papaEol,
urabic, gd,scd.
Animale
sdlbatice
Animale sdlbatice
Arrimale domestice
din tara noastre
din alte tiri

4,
Privegte cu atenlie
deseuul a16turat.

t62

Completeaze spatiile punctate:


Aceastdplanti se numeqte........,.......... Este intalniti in zona ile
Pirlile componente ale plantei sunt:
. Fructul senumegte
9i .....,............
5.
Stabileqte valoarea de adevir a enunlurilor urmitoare, notand A
sau F in cEsula din dreapta.
r Apa ingheali iarna. ll
. Rcoltele se sheng in anotimpul pdmivara. ll
. ln anotimpul vara estefoarle caH. E
. Peserile cdletoarese reintorc toamna.| |
6, Coloreazi caseta din ilreptul obiectelor folosite pentru igiena personali.

-4
7. Scriepatru enunluri prin caresi prezinli importanla pedurii pentru om si animale.

Ie3

rNDtcATil $t RASPUNSURT
LIMBAROMANA
Testvl 7
L 1. Creionul Mariei esteneascutit. Cu

nt,";$#hll"*dtkJ::']{'t#trl;:ilTit

gher.e,-rachet,.
rr.r. c". a",,,*iii"ilf,
f;;jlll?'.1?",1?
#:;'""J";,*:li:
z..Albe-ca-Zdpadaera o fati foarte frr

pdrurii eraneeru
caar*o"ur,ru"ro,ltolo"iiiif;'"?iJ:t* albdcalaptere
Testul 2
L L Cenuqdreasa.
Capra9i ceiEei iezi,Motanulincdltat.2. a, pedue; peste:
b)

ii.',".T'i*ffi:,'H"?"fi.,T;%:'fi
il;xrt*',f;i:#1n{*:
I
a"it.'i.s""irriiul
ffit:"ilffJff
"ii
E:;';;1ffi; m::"*T"lta

"

Testul S
L l. b. 2. c.3. c.4. d. II. L gcotite
9i+
pe

trinaa venir
ramre.,4.copacilor,
desehis.
ghiozdl;rli:*i:":,f fr"flj":.

ili,"fJ:il;'"ffi
i:"f"Ti:'l;Jiffijtr':6:,;!l",Tl:,*'i
,:"*'
Testul4

l. il.,;.?.T"}ffin:i';f;ffi;|;:":l'

2' copac.
paod,
ochi.
coroan

"fl"#:.;T,.""*lL-li
fit:
l;*f
i#,t";i:;::*f
co.p,r
ei"euta.
n",rpii
;* ;;;#; b::frHr"T"Ttt",Tt:"Xl-T,"oi.
"'

Testul 5

othiur.
ce3..{F,F,F,A
f'.';fliTl;1ilTftJffii;;?;1,;%ji ru-cind'
- Eu am coboralpe pdmdntdin impdrdqia
cerului.
- Llne te-abroclatatet defrumos?
- CrdiasaZipezilor m_abrodat pe mine qi pe ceilalli fulgi
de nea.
Testul6
rI. 2. gla-su],noap-te,sub-ti-re,o_ri_cio

'.

r. a),_Mami.srasur
tiu ep.easubf;irj:r:;*it::::::li;pisoi,

l0+

manz.

2, Exzmplu:

RiluqcA,
Iti multumesc pentru ajutorl Chiar dacd fiului meu nu i_a plicut vocea
ta, mi-ai fost de mare aiutor.
$oricioaica

Testul 7

I._2. A, F, F. rI. 1. verde - iarba, rogu - macul, galben _ floarea-soarelui,


albastru - viorea. 2. impodobit, umbli. B. sunt, spuJe, cdnd, cauli, flori, felul.
4. Eu gug! un elev silitor. ea$l ejung acasa,mE sp6l pe mriLini.bumodr un
buchet de flori. m. Iama este anotimpul cel mai rece j anului. Zdpadaalbd
gi pufoasi_a acopedt intreaga naturi. Copiii ii aqteapte iarna pe M;9 Nicolae
si pe Mo$ Criciun.
Testul S.
I.2. Cilelul intra cu botul in zdpadd.tr. L a, ieri, cdnd, alb, totl b, Deste.
roali. nebun, cotet. cl cdlelul. alerga,coboare.inima. III. Tata a cumpdrat o
sanie noui. Mircea se duce pe derdeluq.Muld copii iubesciama. C6nd este
frig, nu ie6im afara. In casi e6tecald.
Testul9
I. 2. Cine sapi groapa altuia, cade singur in ea. 4. - Ajutor! Ajutor! tr. 4. Tata
cumpere o sap;. noud.
lll. Mod.el:- Te-ag
eu, dar ili cunosc viclenia. $tiu ci dacd te-ag qjuta
s; ieqi, tu m-ai qranca!
'r',rtila
- Pe cuvant cd nu o si iii fac riu! zise vulpea cu g1a6prefecut.
- Lasi, vulpe! Aceasta tii este pedeapsa pentru tot iiul pe care faci
animalelor lipsite de apfuarel
Testul 10
II. 1. spiridug, drumul, gulerul. 2. Am Ijic mult la spectacol. La Gridina
Zoologici am vezut un !aS.3. ulces, haina, guler.4. aur. drumul, ea, lumea,
oala, urmeazi.
IIL Model; ln seara de Ajun, toati familia lnpodobe$te bradul de Criciw. Cand
totul a fost gata, a apirut un bitran cu un sac mare in spate. Era Moe Criciun.
El a adusdaruri multe. Copiii au des{Ecutcadourileprimjte si s-au bucu-ral,.
Testul 17
lll. Model:
Cum irni 4jut pnrin{ii
Imi place si o ajut pc mama la treburile iasei. Cur6l covorul moale cu
aspiratorul cel nou. Apoi ud flodle par{umate. Scot din dulap fata de masd
cearogie.aqezfarfuriile. tacdmudle qi paharelel,ransparente.
Mama este fericiti qi md siruti cu drag.
Testul 12
I. .2. a) Supirarea pedurarului b) Aparitia lui Jupiter c) propunerea st6panului cerului 9i al pimantului [. 2. p5-ment; pi.pu-qd; co"pi+el, a-pi.rat;
ma-pi, sa-pd.

l05

Testul 13
I. 2. b) Rucir; c) mituqi.
IIl. 2. Model:

Familia mea
Numele meu este Ionescu CdHlitr 9i sunt un biiat vesel Bi ascultitor.
Pe fraliorul meu il cheamdMihaj. Eu am doi perinti iubitori qi gdjulii, care
se numesc Ioaaa gi Viorel.
Familia mea e ceamai frumoasi!
Testul 14
II. f. impdrat; Preahdltate; totdeauna; mijlocul; 2. urijlocul; zicead; vreme;
fata.
llI. ModBl:
Povestea preferati
In vacanla de vari am citit o poveste care mi-a plicut tare mult. Ea se
numegte ,"Fata babei qi fata mogneagului, 9i este scrisi de Ion Creans6.
Cel mai mult mi-a pllcul de fata mogneagului pentru cd era frrrnoasi,
-hsmice
i buni la suflet.
Testul 75
I. 1. a) Frumugica; b) Bestia; c) negulitorul
lII. 2. Model:
Auzind soneria, Bestia deschiselarg uga.
- Buni ziua! spusenegut;torul.
- Bine ali venit! Vi agteptam. Vi rog si intrari!
- Multumim! spuse cu glas sfios gi Frumugica.
- Luali Ioc pe canapea. Iodati va fi gata masa.
Testul 16
Il..1._zile,veacuri,vacanfe,violenle. 2. taxi (cs),pix (cs),exemplu (gz),expozitie (cs),Alexandru (cs).
III. Modelr Cel mai bun pdeten al meu este Sorin, Ne cunoastem de doi ani.
din prima zi de qcoali,
Sorin este un biiat inalt 9i brunet. Ochii lui au culoarea castaoelor
coapte. ZAmbetul lui il face deosebit.
Petrecem impreuni recrealiile qi timpul liber in parcul din cadierul in
care locuim. La jocurile de fotbal ne distrim pe chste.
Sorin mi-a dovedit prietenia lui de mulL ori. Si eu il respectti il dut ta
nevole.

Teotul77
lll Model:
Cuibul
La
strcasina
casei
mele
9i-alicut cuib o rdndrmici. A adunat paie 9i l-a
_. clidit
caun adevirat zidar.
De cateva zile, dinspre cuib se auzeaunigte sunete ciudate: erau trei
pui. Ciripeau! Randunicazbura peni la un copacdio apropiere9i seintorcoa,
ducetrdin ciociflsecte.Ce mami grijulier

106

Testul 18
L 2. a) bdielandrului; b) domaule lnvilitor; c) caietul.
III. Model Trecand pe langi coqul de grmoi al clasei, am vizut aruncat un
caiet- L-arn ddicat, iar acesta spuse:
- Of, m-a observat 9i pe mine cineval
- Cum, tu vorbegti? Ce cauli aici?
- Cum ce caut? M-a aruncat Radu. Nu mai am prea multe ffle iar astea
pe care le am... sunt pline de gregeli.Din celelaltefoi ; Iecut avioane...
- Dar nu trebuie si afi.rncim h6rtiile! Clasa noastri colecteazi maculaturi.
- Nu gtie Radu cAti copaci sunt sacrificati!
Testul 19
L 2. a) demult; b) lmpilat; c) a risipit.
Ill, Model: lntt-o zi o bltreni incerca si adune cdteva cirese din pomul lncdrcat de rod din fala caseisale.
. _ Copiii vecinilor adunau flori din grddind 9i. vez6nd-oc6t se chinuie, au
hotirat sd-i dea omAnE de 4utor. B6jatul a luat scara.iar letila uo cog$i au
lnceput sA adune fructele zemoase.BitrAna era atat de bucuroasd!
Ls teminare, cei doi copii au primit un cog cu cirege pe care l-au dus,
_
bucurogi, periniilor. Erau atat de mandri de gestul lor!
Testul20
L 2 . a ) F; b) F;c) Ad ) A.
II. 4. r,ulpe qireati, furnicd harnici, bondar letres, ceitre credincios.

MATEMATICA

Testul 1
L 1, coloreazi:copacul,florile, casa,iarba. 2. a) F; b) F; c) A. tr. 1 1; Zi 4i 7: gl
l0-L0;9;7;4;2;l.2,treizecigidoi,patm,cincisprezece.4.ll;7;29.m,Aalu

Testul2
I. 1. 3 obiecte;5 obiecte;1 obiect.2. coloreazi:sticla, paharele,cosulcu fructe;
incrcuiegtepisicaqipapucii.3.a)NU;b)DA;c)NU.IL1.completeazlt2;4:S;7
2. a) 2r b) 9r c) l2; d) 22.3. coloreazicerculelele
operaliilortIB + 14qi 29 - 2,
4. U = 6; Ll = 1;A = l: E = 3. III. ar l3 paseri;br niciopas6re.
Testul S
L 1. d. 2. d; 3, c. II. 1. 9i 2.5;3.5 ltr?l.4.22.IIL t. a) 1Zplicinte;b) 2 pldcinte;
c)29 depldciute.2. 10.
festul4
I. l. d. 2. c. 3. d. 4. c. II. 1. a) 16;17; 18;19;20.b) 2i > 28; Bt< b9;82= A2;
9l < 92t c, 2li d) 13.2, a) 76;b) 20;c\ 24;d) 23.III. t. a) 411,
43;48; 47; 49
b) 84; 82; 80; 18:76: c, 32i 35; 38; 41; ,14;d) 62D;6OE;58F; S6c 54H.2.7.
3. a) 12pagini;b) 22 depagini;c)joi.

te7

Testul S
I. 1. b. 2. c. 3. a. 4. a. II. 1. a) 63; 64; 65; 66 67:'68'69;70:,71;'72:73i
74i 75,
b) 76:74:73;72;71;70; 69; 68; 67j 66; 65; 64; 63. c) 47, 65. III. 1. a) 10 picioarc;
b) 14 picioarc;c) 18 animale. 2. a) 29 de ani; b) 26 < 29.3. a) 22 de elei:b) 72 fete.
Testul6
I. 1. c. 2. b. 3. c. 4. c. II. 1. a) 86; b) 67; c) 51. 2. a) 11 > 14;b) 90 = 90; c) 23 < 24;
d) 70 = 70. trI. 1. a) 29;b) 27.2. a\ 42 dehaloane;b) 8 baloane;c) 12 baloare.
Testul T
l.l.80, L6,26.2.28; 30; 32; 34; 36. 3. 51 < 83; 32 = 32; 45 > 43. II. 1. a) 19;
b) 67; c) 36.III. 1.29 de trandafiri.2. 50 + 20 = 70:20 + 31 = 5L 31+ 7=38.
Testul S
L 1. optsprezece,gaptezeci9i patru; o suti. 2. 17 = 10 + 7; 23 = 20 + 3; 96 = 6 + 90.
3.23 <32,45 = 45,79> %. m 1. a) 36 de ftrcte; b) l0 ftrctei c) 14frncte.2, 100.
Testul9
L 1. a. 2. c. 3. b; 4. d. 6. d. II. 1. a) 10; b) 6 pitrate; c) 60. 2. a) 73;69i 58 M;
26; l7; 3. b\ 7l; 85; 44;96;37; 62.Itr. 1, a) 40 de elevi; b) 4 elevi; c) 30 de
elevi.2. 12 + 4 si 10 + 3.3, 100.
Testul 10
I. 1. a. 2. c. 3. a. 4. d. tr. 1. a) 17;b) 28; c) 78 qi 82. 2. a) 11; 13; I.it l1i lg:2\;
23,25:27.b\ 11t13;21; c) 21. trL 1. a) 21; b) 12; 14. 2. a) 15 prune; b) 3 prune;
c) 2 mere. 3. a) 56; b) 59: c) 3 case.
Testul TT
I. 1. b.2. c.3. a.4. a. II. 1.818.2. 199; 19?;195;193;191.3. 397.4. 598.
6.700 > 175;.103> 304; 119 < 919.m.
a) 30 de cercuri;b) 15 cercuri;c) 38 de
cercuri, 2, a, 250; 260; 270; 280; 290;
': 300; 310; 320; 330; 340; 350; 360.
b)
Testul 12
L 1. a. 2. b. 3. a. 4. b. IL 1. a) egale;b) 4. 2. 10. UL l. a) l\t 106t224i SOgi
415;433. b) 78; 106;224.c) t46.2. a) 505ib) 9?r c) 705.
Testul 79
L 1. a. 2. b. 3, a. 4. c. ll.l, a) 422;b) 175;O 402;d) 200;e) 4O7;74O.2. |;a,
L), A; b) 5. nL 1. a) 300- 2OO= 1OO;b) 125 72= 53; 2r +rg = 4Oi 29 + Lg^)
= 481
=
c) 576 -76 500; 727+2 =129.2, a) Ioana, Corina, Mirela; b) 411 pagini;
c) 889 de pagini. 3. 18 pitrate
Testut 74
L 1. d.2. d. 3. d.4. c. II. l. 39, 40, 41; 60, 59, 58; 349,352,355.2. a) 8:00;
b) 12:30.trL l. a) 58 /tb) 69ll' c) 161.2.
5; o= 3; o= 4: O= 6.3. 40 de aii.
^=

t8

Testul 15
l_r-.5U; 100;326.2. 97;99;101;103;105;102;109;111.g, ?4< 104,28i= 2BA,
!?9a l!7:!I:!. at t04;b) 50src) 484.2. a, l0; 21iBz;43;54;65;ze 82,9S.
b) 18:27;36i45;
54;63;72;8I:90.m. t.3O8lgn.2.scdzitorul
= AtS 109=i06,
= 315-109- 424.
descezutul
Testul 16
I._1,"1,2:":qt":1.!,JI. 1. a) Z;b) 599;c) 30r.2. a) rrl;222., gBB;444:588,666:
n7t_888:999.b) 222;444;666;888.c) 665qi 667.IIL 1. a) 33'6m;il r3a ;;
c)36m. 2*. 111;811;740.
Testul 17
L l: a\
217;218;2l9r 22Ot221;222i 225:224;228. bt 216i21a:220;222;224.
-216;
c) doud
sutegaptesprezece;
dou; sutenouesprezece:
doudsutedoudzeci
9i unu;
doui sute doudzeciqi trei; doui sute douizeciqi cinci.2. ?1< Zg:14b:145i
925> 915.IL arA; b) F; cr A. III. I. 1b2defructe.2, 9:00;11:00.
Teotul78
L 1.a)725;541;
139;137;78;75;36.
b) 18?= 100+S0+Z;c) Z2b< 999.2.a)Du_
tin; b) cantar,pahar$adat; cj aprilie.II. 1. a) 22;b) E5;c) BSl. fiI. l. lb6 de
figuri, 2. Robotul 1l 13 cuburi 9i 3 sfere;Robotul2: lB cubuii $i B sfere;Robotul 3: I cuburi 9i 2 sfere.
Testul 19
I. 1. c. 2. c. 3, d. 4, d. II. 1. a) 111;b) 298;c) 179;2.679.ttl. t. a= BSA:
s= Z5:
O=198; 83.
-=
Testul20
I. 1.b.2.d.3. a.4.d. II. 1. artrei suteoptsprezece;
b)461:c) ceasul
/ cleosi_
dra.2.a).b) l2113i2l:23: c) 17.III. t. a) 1r7 cmi 136cm; l2b cm;br 11cm.
2. a) 400 de tricouri; b) 925 de tricouri; c) 95 de tricouri. g. a) '8; b) JB8;
= 335.
c) 231+104

CuNoA$TERIAMEDtUtUI

Teetul 1
1. primivara - ghiocei; vara - soare; toamna - vent; iama - ninsoare. 2. gileati, stmpitoare, sapi. 4. cfueg:ridicind, tulpini, frunze, flori, ftucte. b. l;;,
urs, r,r:lpe,leu, tigru,6. A, F, A, F.
Testul2
1. simgnta in pim6nt, primul mugur, prinele frunze, planta lnfloritd. 2. stjal, porumb, ghiocel, rogie. 3. greu, porumb qi orz; Iiini, painea; porumb.
4. morcov.ceapd,venetS, ardei, petligea. usturoi,... . b. caDra.Dorcul.ral,a.
g6ina, oaia, vaca.6, wlpe. ursul. cuib, grajd. ?. iepuroaicE,i"p.,".g; oui",
miel; giini, pui.8. mir, pard, cirege.

l0q

Testul S
1. vaca; domestic, casa oruului; cap, trunchi, meqrbre; iarbi, lapte, carne gi
piele. 2, domestice: pisica, !ata, calul, oaia, 3. cilu! de mare, pegte, balena.
4. veverila - alune, oaia - iarbi, urlpea - g6inA, rata - pofimb, c6ine - oa6e,
uls - fagure de miere. 6. legume: morcov, sabta, conopidi; pomi fructiferi:
cireg, nir, gutui; plante medicinale: mugetel, sunitoare, tei. 6. F, A, F, AnF, A.
7. contin vitamine, sunt sinetoase, ne intdresc ln fata bolilor, ... .
Teetul4
l. iaana (decembde, ianuarie, februarie), prirrevara (martie, aprilie, mai),
vara (iunie, iulie, augpst), toamna (septembrie, octombrie, noiembrie). 2, infloresc macii; vin pisirile cilitoare; vin berzele;culegemporumbul.3. Dal
Plantdm pomi, hrinim animalele.adunem maculature. 4. gimnastice,ape,
sipun. curat. burete, piepten,periule, fructe = SANATA'IE.6, au rup crerg!,
nu fac focul, nu scriu pe coaja copacilor,nu distrug cuibuiile pisdrilor. 6. molid,
bujor de munte, ferigi, ras, urs, vultur.
Teetul S
1, toamna, primdvara, primivara, toarnna.2. iama, primtvara, toarfira,
vara. 4. Da, Nu, Da, Da, Nu, Nu. 6. Nu rupe crengi! Plaoteazi copacil Nu rupe
coaja! Nu distruge cuiburile pisdrilor! Nu aprinde focul! 6. a) Ghiocelu.l;b) arul
9i anotimpurile; c) pisica; d) zipada; e) cucul; D bradul; g) greierele.
Testul6
1. a, b, b, a. 2. cultivate: grau, morcov,orz, varzi. 3. a) vara, toauma,iama;
b) toarnna; c) septembrie, octombrie,noiembrie. 4. ploaie, ninsoarc, vAnt. 6, utli
Ilori, platrteazi copacul, hianegte a.nimalele, 6, F, A, A, F, A, F. ?. aerissc
camera, mi spil pe mdini irrainte de masi, mi spil pe din$ dupi fiecare mriai,
fac duq zilnic ai baie siptdmanal.
Testul 7
1. Pe diagonala AB - MORCOV. 2. floarea-soarelui, grau, porumb, goarecele,
prepelita, iepurele. 3. Silbatic: urs, ciocinitoare, gira6. 4. pddure (fag, brad),
livadi (pnm, cireg),gidini de legume(salati, ceapi). 5. a, d, e. 6, arunc gunoiul,
spil vasele, gterg praful, scutur agtemuturile, aerisesc zilnic. 7. nu calc iarba,
nu rup florile, nu arunc resturi medajere,nu trag de crcngile copacilor,
Teatul S
1, campie: ciocarlie, arici, vulpe, Soarece,prepeliti; munte: capra neagti, ciocenitoare, lup; langi ape qi in api: pe8te, baleni, lebidi. 2. Domestic: vaca,
gdina, calul. 3. ridicinii morcov, lelini; fruoze: salati, pitnrnjel; fructe: pitliga,vandti. 4. vara - facem om de zepade;toamna - risar ghioceii; iarna - mergem la plaji; primdvara - incepe gcoala.6. I, II, W. 6, arunci resturi meaqiere,

IIE

taie pdduri, veneaze necontrclat, face focul ln pddure Si nu-I supravegheaze,


arunca gunoaie ln apd. 7. aerisescln fiecare pauze, adun hadiile, arunc rsturile la gunoi.qtergtabla, ud 0oriledin ghiveci.8. pe diagonalaAB _ BARLOG.
Tesh.l9
I. b, b, c. 2, a) primivari, vari, toamni, iarni; b) tnalti; c) cap, trunchi 9i
membre. 3. lup, 11lltur, ris, iepure de cdmp, rali s6lbatici. 4, doui, nu diferi,
lu inlluenfeazi, la fel. 6. Curili apele! Planteazi copacil Colecteazi degeuri!
Ingdjeqte llorile! 6. a) vulpea; b) silbatic; eap 9i membre; blani, rogcati; minencd pdsdri. 7. prim6vara: vin pisirile cilitoare, inverzeste iarba. risar
ghioceii; vara: se coacegreul, se coc ci-regele.ziua este cea mai lungd; toamna;
cad frr-rozele,se aduai recoltele, ploui 9i bate vAntul; iana: ninge, ziua este
mai scurLi decel noaptea, esle foarte frig.
Testul 10
1. aduni hartiile, udi florile, gterg tabla, aerisesc. 2. a: aer, lumini si cilduri; b: ridicini, tulpioi, frunze, flod, fruct; c: domestice, silbatice; d: lapte,
came, mni; oui, fulgi, carne. 3. domestice:gasca,capra; din alte tari: elefant,
girafe, papagal. 4. brad; munte; rddicini, tulpini, fr:unze, flori qi fruct; con.
5. A, F, A, F. 6. prosop, sipun, periufa qi pasta de dinfi. Z, adipostegte animalele silbatice, di aer curat, oferi umbri gi ricoare ta aaotimpul cald, oferi
Iem4 trecesarvietii omului, hr;neste aaimalele ierbivore.

bu8tt50
lll

CUPRIN'
Cuva -hainte
LIMBAROMANA

.......... 4
Evaluaresurnativiinitiali ...............,,,..,....................,,,...
4
Evaluaresumativ6semestriald,
SemestrulL,..................,...
10
Evaluaresumativi semestriali.Semestrulal Il-lea ,...........,24

Evaluaresumativefiuali .....,,..........,.,........................,,,..
g2
MATEMATICA

..............
44
Evaluaresumativi initiali ...............................................
44
Evaluaresumativi semestriali.SemestrulI ......,,.........,.,..,.
50
Evaluaresumativdsemestriale.Semestrulal Il-lea ,............64
Evaluaresumativdfinali ........,,,,,,......
.............,..............,,,...
7?

CUNoASTEREAMEDII,LUI
....................
84
Evaluaresumativi iniliali ................................................
g4

Evaluaresumativ6semestriali.SemestrulL,....................,.
g6
Evaluaresumativi semestriali.Semestrulal Il-lea .............94
E va l u a resu mati v dfi nal d ..........,, , , . . . . . . . . , , , , . . . . . . . . . . . . . .g.g. . , , ,
Ind,icafiii
gi rdsputtsuri.........................
...........104

ltz

AuxiliaruI didacticEvoluarcsumotivd.50de testeiniliole,semestriale


5ifinole
pentrua veniinsprijinulelevilor,
alcadrelor
didactice
clasaa ll a a fostelaborat
tial
cet mai alespentrucea
ini-tia16,
p6finlilorcu seturide testeatat pentruevaluarea
l, mijloculsemestrului
al ll-leati
semestrului
semestrial6
ti ceafinal; (dela sfarSitul
anuluiScolar).
respectiv
sferSitul
Testele
sumativesemestriale
5i finole sunl un mijloc obiectivde verificarea
au
dintr un an scolanAcestea
saua conlinuturilor
cuno5tintelor
dintr-unsemestru
Ia
a
lFa:
pentru
na-tionale
clasa
vor
fi
supuse
evaludrii
disciplinele
care
fostalcetuite
Iimbaramand,motematicAti cunoattereamedi ului.
propuse
deMECTS
deevaluare
labazamodelele
sumativeau
CeleSOdeteste
perli,
num6r
fiecare
con-tin6nd
un
in
trei
in anul $colar20115i sunt structurate
gradat,
de la simplula
in mod
egalde itemi,cu sarcinide lucrudispuse
aproximativ
complex.
de
eleviipot consultasolu-tiile
ln scopulautoevaluerii,
Simodeleleselective
n
su
ri.
Indicoli i t i ft spu
rezolvare
de lasfarSitulauxiliarului,in
Antrenatpermanentintrun procescorecttigradat de evaluaresistematica,
calm$iincrez;tor
in foftelepropriiSisepregSteSte
micu| 5colar iSi sporeiteincrederea
I
i o h o.
I
d
de
I
a
sfa
tu
cl
ase
pentrua obtinerezultalebunelaevoluorcana,tiona
4i

Golectia

1il

plsaded