Sunteți pe pagina 1din 33

Iama-

dh

@
gama

Exersezl
Ortogramele
Volumul1
c l a s e l e a l l - a-alll-a

uelorded
tvgf'ef50
@2009EdituraGama
Toatedrepturileapa4in EdituriiGama
www.edituragama.
ro
Tel.0232 230 212
Ilustraiii:NicolaTonita

.,,q

t7\'\

LNi'
S A9iS -A

Tineminte!
5escrie,,sa"numaiatuncicandsepoateinlocuicu unul
dintrecuvintele,,ei"sau,,lui".
S es c r ie. , s -aat"u n cci 6 n dn u s ep o a tein lo cucu
i u n u ld in tr e
cuvintele,,ei"sau,,lui".
1.Completeazi
spaliilepunctatecu formacorectaa
ortogramei:

a.......impiedicat
b . pdlari a......

,d7. .. . . . . . .spa la t
'_a<.=l
u" d. md mi c a" . . ." .

&

\}1

'F,

propozitiile
2.Completeaza
cu formacorectaa ortogramei:

...... intunecat.
.s:'b.a.Afard
pe colegul
...... supdrat

.ffi,

6-qy
\r

debancd.
c. Pisica....." estefoarlefrumoasd.
d. Afard,zdpada......topitpe datd.
e .A inv d r alto a r r eb i n ep oezia. . . . . . .

Luni

3. Incercuie$te
formacorect;a ortogramei:

a. Ursul sais-alSsatpdcdlitde rulpe.


. Ioanaestemdndri de sorasa/s-a.
c. Fetila sa/s-aurcat in leagdn.
d. Lucian a strdnsiucdriile din camerasa/

1.^
- r\
...

s-4.

e. Rdcnetulleului sa/s-afdcut auzitin toatd


' jungla.

-a\
\\

4. Corecteaza
dacdestegretit:

t2/
i s\
UA

a. Din neatenliacopiilor,cdfelulsardnit la
picior.
b. Saintorsdela pescuitcuun peqtigor
deaur.
c. Afard ninsoareas-aoprit.
d. Marinaestemdndrdde notasa.
e. Veverilasafuriqatsprescorburas-a.

Ja

w
'4$l
:

S A UgiS -A U
Jinem int e!
Sescrie,,sau"
doaratuncicandsepoateinlocuicu cuvantul
,,ori".
Sescrie,,s-au"
atuncicAnddupa,,s"urmeaza
o actiune.
1.Completeaze
spatiilepunctatecu formacorecua
ortogramei:

a . s t dm. ..... m e r g e m
b. . . . . . . a$ e z al at m a s i
. o ma $ lna. . . . . . o m m ge

il. tart[ cu fructe...... cu dulcea]a


e. . . . . . . im p o tm o l i tn n o roi

2.Completeaze
propozitiile
cu formacorect;a ortogramei:

a. Elevii ...... luatla intrecere.


{1 lk
1t= b. Crinanu $tiedacdsi mAnance
tod ......
lt f
llt"*- inghetatd.
1,1c. Mama ii citeqtein fiecareseardpovegti
\3
... . . . basm e .
{ '.{

i 'l

d. Piticii...... intorsla cdsuta


1or.
arianqi Ionu!...... imprietenit.

formacorectda ortogramei:
3.incercuieite

patine.
a.Tataii aducebicicleti sau/s-au
b. Sau/s-audus sdcolindetofi vecinii.
c. Pdsdreleledin poiandsau/s-ausperiatde
zgomotulpuqtii.
d. Moqul indrigeqtefiecarecopil, fetili
sauis-au bdiat.
e. La serbare,copiii c6ntdsau/s-au
danseazd.
4. Corecteaz;
dacdeste9re$it:

o pisicds-auun c5!el.
a.Andreeaiqi doreqte
b. CAndningeamai frumos,copiii s-audat
oe derdelus.
c. Mihneava alegeintreportocalesau
banane.
d. Iezii saurncrezutln vofoelemlncmoase
e lupului.
6. S-audussa cumperemorcovl sal.fvafza.
5

i "
tt

,'rnl

d6
tt
,t .

i '.
d,

a.

\ ineminre!

'9 :--'

'

r r a;
nri616.
, ^le ,,at , , - , . ^ , .
Ses t rie, , ia"
a t u n cci 5 n da
re
n l e, , l1e sud
-u
A - , Jn d
- lu a ,,saca
cu v ant ul
ex p f l m au n i n d e m n .
5escrie,,i-a"
doaratuncicanddupi ,,i,,urmeazd
o acliune.

' 'a

l. Completeazi
spatiilepunctatecu formacorectda
ortogramei:

'

a . ...... adu s o flo are


O. lntlnoe ma na $t ......

e. . . . . . . f e l i c i ta t

, 't n d . . . . . . . r'Oie
_r pta
na tnirrrl
-_.''-_
l'qr s'
t /
| 6

"'

' 'i+o

4(

.t

n;

2.Completeaz;
propoziliile
cu formacorect;a ortogramei:

,t
d.. . . . . . p o v e s ti vtio i m o g ului!
,,oo b. Bunicul ..... . ardtatanimaleledin curte.
t"
c,....... carteaqi inva{do poezie!
d. Tati,...... priveqtecerul!
e. Vrdjitoarea
...... spusnumaiminciuni.
i
JO

Wilil

,
,o

r,

.4

6b'"$c 94/Miercuri
-qo

l9r

g'
3.Incercuie'te
formacorectia ortogramei:

a. Iah-avino aici,holule!
b.Iali-a adusbunicufeiun coqcu bundtd{i.
c. Sosireaprimdverii iali-a adusnumai
DUCUrll.

9,
5 r)
r

d.Iali-avezi-fide lungulnasului!
?

- .- .
ralr-apeoepsltpe copllr
e. Invalalorul
oDraznlcl.

4. Corecteaza
dacAestegreSit:

a. I-a mdnadepejucdriameal
b. Moquli-a pusdarurisubbrad.
c. Ia recitatpoeziapreferatd.
Ia cheam6-lpe Titi la masd!
I-a ajutd-mdqi i-a h6rliilede pejos!

clJ
l^

v
A

uu

I A U9il-AU

Tinemintel
5escrie,,iau"
atuncicdndareinlelesul
de,,aapuca,,,
,,alua,,.
5escrie,,i-au"
atuncicdnddupi,,i"urmeazio acliune.
F-

d,6l

-qv*&

1\E

1.Completeaze
spatriile
punctate
cuformacorectia
ortogramei:

a. ...... l5udatpetofi
b. numaipremii......
c. ...... spusadevdrul
d. weausA......
e. ...... cefiataspru

2.Completeaz;
propoziliile
cuformacorectia ortogramei:

a.Eu ...... mrmainotebunela qcoald.


b. Colegii...... transmis
salutdri.
c. ...... cumpdrat
o cartede englezd.
d. ..... . partela impirlirearolurilor.
e. ...... mdnabuniciisi o sdrut.

Gd

formacorect;a ortogramei:
3.lncercuie5te

\ \

fNZa
-

a. Copiii ial;/i-ausuveniruridin excursie.


b. Iau/i-audirdmatcastelulde nisip.
c. Cdgtigitoriiiau/i-aucelemai multe
puncte.
Plur\,rv.

iau/i-au
crescul
urechile.
lepuragului

ss

,,),1

n fl

B\/,
-N,l

ffi

'nRe. Promitsdiau/i-auloculintaila

olimpiadS.

d\

Y
,-5rJ"
4. Corecteazd
dacdestegretit:

a. Iau fEcutimpdrafuluihaineinvizibile.
b. Mai bineiaupelerina,sti sdploud!
c. I-au furatcocoguluipungulacu doi bani.
d. Si i-au nuci gi pentruveverild.
e.Iaupromisc5-iiau qi o maqinu!5.

NEAgi NE-A

* g$
*
"" .
iw

'&

Tinemintel
5escrie,,nea"
atunci
candareintelesul
de,,zdpada,,sau
oriatuncic6ndprescurtam
,,omat",
cuvantul
,,nenea,,.
5escrie,,ne-a"
atunci
canddupi ,,ne,,
urmeaza
o acliune.

t 5q

'1.Completeaza
spaliilepunctatecu formacorectda
ortogramei:

1
e#
; .

a. s-aagternut
un stratde ......
b avenit......Constantin
c. ......chemat
bunica

rt

d. a co p er itde . . . . . .

s4
cr.J .

,s,e

,g4,

#e

#
t ii). ' '

' ced
tt+.

e. ......venito idee

*.p

2.Completeaz;
propoziiiile
cu formacorectda ortogramei:

a. Covorulgrosde ...... a acoperitintregul


ora$.
b. Am vdzutfilmul ,, ......Mdrinmiliardar".
c. Invdldtoarea
...... rugatsi facemlinigte.
d. Copiiiau frcut un om de ...... .
e. Maria,l-ai gdsitpe ...... Vladimir?

10

oeod
Vineri

3.incercuiegte
formacorectda ortogramet:

a.Astizi il vei cunoaqte


pe nea/ne-aMitic5.
b. Ghioceiistauascungisubun aqternutde
nea/ne-a.
c. Moq Criciun nea/ne-aintrebat
dacdam
fost cuminfi.
d. Nea/ne-aGeorgelqi tanti Getaingrijesc
florile din grddina.
e. Fulgii de nealne-aintdrziesd,apar;i.
d'n-{ 4.Corecteaze
dacSestegreSit:
\ I'\
l!-?

a. Mamane-adusla teatru.
b. Ningecu fulgi mari de nea!
c. Crdiasadeneaneaduspe un tdrAmdevis.
d. Ne-aVasilee unchiulmeu.
e. Tataneaficut un bulsdredene-a.

NE A MgiNE -AM
l i ne m int e!

5escrie,,neam"
atuncicandacestcuvantareintelesde
sau,,rudi".
,,popor"
5escrie,,ne-am"
atuncicand,,ne"
esteurmatdeo actiune.

/'l

1.Completeazd
punctate
spatiile
cuformacorectb
a
ortogramei:

h );Ya....... deromani
n'&vb....... imprietenit
c. suntem
dinacelaqi......
d. ...... str6ns
laolalt[
e. ...... deoamenicurajoqi

2.Completeazi
propoziliile
cu formacorect6a ortogramei:

a. Estedin acelaqi
...... cu mine.
b. ...... propussdfacemmaimultspor1.

c.Vinelanoiun......dinBraqov.
d.Am cititdespre
un......degoimireqti.
e. In vacanld...... dusla circ.

U-

,"

'.^--_-\

[J..
l.r1

Iil
Y

\\

,rd
*w^^

^t4

Luni

formacorectia ortogramei:
3.incercuiette

a. Ne tragemdin neam/ne-amde daci.


b. Neam/ne-amoprit la spaliul dejoacd.
c. Remusqi Romulussunt din acelaqineam/
ne-am.
d. Neam/ne-amcunoscutla un neam/ne-am
de-alAlinei.
e. Vara,neam/ne-amobiqnuitsi ne ajutdm
bunicii.
4. Corecteazd
daci estegreSit:

a.Neamintdlnit la bibliotecaqcolii.
b. Ag vreasdgtiudin carene-amprovii!
c. Suntemun neamde oameniospitalieri.
d. Azi ne-amintdlnit la cofetdrie.
e. Neamtrassi din neamde traci.

'

LA 9i L-A

Tinemintel
5escrie,,la"
atuncicendindic6,aratdloculsaudirecliaunde
areloco acliune.
' 5escrie
atuncicanddup; ,,1,,
,,1-a"
urmeazd
o acliune.

s,t .

'.d

1.Completeaz;
spaliilepunctatecu formacorectaa
ortogramei:

a.plec......$coal5
b. ...... mustrat
aspru
c. merge......bunica
d. ......mama$i ...... tata
e. ......chemat

2.Completeazi
propoziliile
cu formacorect;a ortogramei:

c,t

&

fi

'rd:

ci"
a. ......varamergem
......mare.
sp
b. Fat-Frumos
...... invinspe zmeu.
c. Mama...... invilat sd-qilegeqireturile.
,"s
d. Dupi nota,,sol"unneazlnota...... .
e. ...... rispl5titpentru
E+."
faptasabund.

4;e
14

formacorectea ortogramei:
3.lncercuiegte
:

.,

mergem
lall-abunici.
a. In vacanla
b. invd![toarea lall-aintrebatdespretemi.
c. Vdrul sdulall-a duslall-a teatrulde
pdpugi.
d. Lall-a chematlall-a antrenament.
e.Asculti muzicdlall-a radio.

dacdestegreSit:
4. Corecteaza

a. L-a rugatsdpistrezesecretul.

b.Aprivit peisajulqi la dusqi l-a intors.


S-adusdirectl-a raionulcu iucdrii.
d. Esteprimul din clasdla sport.
e. Boierul la aruncatpe coco$in fdntdnd.

sLvzsV==\W$/

&

M A ls i M - Al
Ti nem int e!
5e scrie ,,mai" atunci c6nd este folosit pentru a intdri
semnificalia
unorcuvinte,,mai
bun,,,,,mai
mult,;atuncicand
semnificd
a cincealunadin an sauc6ndareinlelesde,inci,,;
atuncicendsereferalaun obiectdin lemn,utilizatlatare.
,^
(\,
c6nddupd,,m,,
urmeazio acliune.
\3/ Sescrie,,m-ai"
1.Completeaza
spaliilepunctatecu formacorect;a
) /"1'.1 ortogramei:

[5/-/

a. c opac. ..... fr u m o s
r\{l b. c ir egid e ......
\_u
c. . . . . . . in v a fabt i n e
d. a niv el act u u n ......
e. . . . . . . c h e m a t

*r-\

2. Completeazi
propozitiile
cu formacorect6a ortogramei:

a. ...... Iovitcu un ......


b. Copacul
e ...... fumosin luna...... .
c. ......chemat
la tine?
d. M-amnAscut
in ...... .
luato notd......mare.

@
@

a @ s o@ (D
Miercuri

-r,/
-,\'

,. tn."r.u,"gteformacorecta
a ortogramei:

a. Nu maiim-aipot sdmailm-aimdndnc.
b. Mai/m-aistrigatsdvin mai/m-airepede?
c. Bunicalui spdlarufelecu un mailm-ai.
d. Mai/m-aivreautort.
e. Mai/m-aiinteles?

@C

o
a

''--\\
-\\\

-'t
dacEestegretit:
(( ' ) 4. Corecteaz6
\\/

A a. Nu maiinvitatlaziuatain m-ai.
/ l)b. Mai binevin m-aitdrziu!
4 s.l\yincile incdmai spaldhainelecu un
mal.

Vorbiti m-ai incet!


acdm-aizdrit de cenu mai strisat?

x
u)
S

A
V

ffi

NA lpiN-A l

Ti nem int el
Sescrie,,nai"
numaiatuncic6ndestevorbadespreun
instrumentmuzical.
Sescrie,,n-ai"
doaratuncicenddupd,,n"urmeazd
o acliune.
1.Completeazd
spa!iilepunctatecu formacorectia
ortograme':

a. ...... terminattema
b . c d n t dd i n ......
c . . . . . . . v i z u tb i n e
d. . . . . . . cu m p d r autn ..... .
e. . . . . . . v e n i tl a ti m p

>d

a4

n)

2.CompleteazA
propoziliile
cu formacorectia ortogramei:

a. Cefiumosa cdntat
la ...... .
b. ...... vdzutcdfelulacelafrumos?
c. George
e cdntire!la ...... .
d . . . . . . . ma i c u m o d r autn

K
\\

4p
W #. {p.
Joi
3.Incercuiette
formacorectia ortogramei:

a. Din lemnsefabricdun nailn-ai.


. S-astricatqi nailn-aice-i face.
. De ce nailn-aiscriscompunerea?
d. Nai/n-ai mai venit la spectacol.
e. Nai/n-ai si tu un nailn-a1?
-;l \

4. Corecteazi
daci estegre$it:

a.Mai binenai iegidin cas5.


r

?.

b. li pldceasddoineascd
din n-ai.
c. N-ai ajunsla timp la intdlnire.
d. Astae lemnbunpentruun nai.
e. Nai sduifi poezia!

LA$ ei L-A$

Tinem int e!
5escrie,,lag"
atuncicandareintelesulde ,,lipsitde curaj",
,,fricos".
Sescrie,,Fag"
atuncicand,,1"
e urmatde o actiune.

\*{.

l. Completeaza
spatiilepunctatecu formacorectaa
orlooramet:

1,1 a.maibine...... ierra

\ b. nu e d e l o c......

e . . . . . .' m a n c ato t

h r!

propozitiile
2.Completeaza
cu formacorectda ortogramei:

vt" rp....... ldsaafara


s-apurtatca un . .....
l-wh
-ud/ s4-#.

i!

caun .......
IY j.t a.Sanute compo4i
tahloul.
I l? b. ......ldsasdpicteze
ldr,_ c. De cenu ......ducela aceaexpozilie?
fU- d. lonesreunbdiat...... .
e.Parcd...... iertape cifeluq.

o\

JA.-

\,,-

vinerf

3.lncercuieqte
formacorect6a ortogramei:
6

,t

a. Prdsleacel Voinicnu esteun las/l-as.

b. Laq/l-aqrugasdfacdcurat.

c. Lap/l-aqcredec5-i pulin laq/l-ag.

d. $tiu c5laq/l-aq
ingriji cu atenlie.
e.Lag/l-ag
indemna
sdmaiexerseze.

d'

6
;

4. Corecteaza
dacdestegre'it:

a. ii placeoriundelaqduce.
b. L-aginlrebala ce ordajunge.
c. Nu laglSsape laqsi scape.
d. N-o si fiu niciodatdun l-aq!
e. Oareundelaq fi putut pierde?

rO

2l

6
{'

sArtisA-r
F-..
G,b{

mp

Ti nemint e!
Sescrie,,sii"atuncicdndpoatefi inlocuitcu ,,ei"sau,,lui".
5escrie,,sd-i"
atuncic6ndnu poatefiinlocuitcu cuvintelede
maisusFicand,,i"esteurmatde o actiune

Yl1.

.f ir'l

-\ !

1.Completeaz;
spatiilepunctatecu formacorectaa
orlogramer:

a.fralii......
b. ...... spunadevdrul
c. a m r n t e...... a d u c
d. la ai . . . ...
e. . . . . .. a d u cc a i e te l e

2.Completeaza
propoziliile
cu formacorectia ortogramei:

a.Pdrinlii...... suntprofesori.
b. ...... spuipovestea
preferatd.
c. Nu uita...... cumperiacuarele.
d. Bunicii......staula casd,Ia\ar6.
e. ...... daimAncare
oisicii!

22

Luni
/7^
Fs ,-J

3.lncercuiegte
formacorectda onogramer:

a. E mai bine sdi/s5-ispuiadevdrul.


b. O sii/s5-icunoqtiqi pe pdrinliisii/s6-i.
c. Ce-arfi sdi/s5-ichemiqi peprieteniisdi/

,,\ sd-i?
Sdi/sa-i
spuiinvdrdtoarei
despretemd.
$'\Za
'Re.
O sai/sd-ivezipepuigoricrescand.

r.M

all
ibl '

,ffi
,<-o\

#
zO;14.

tr

(;., i, )

*q{
Corecteazd
dacAestegrettr:

a. De c e s dc u m p e r de i n b aniis5-i?
'5fi86.5r' aduciamintesdiscoatdafar6.

c. Md injelegbinecu nou sdrcolegi.


d. A reuqits5-ideade go1.
e. Sii daibinelebunicii!

if

oco
inemintel

SAR9i S-AR

/ 6.'t

5escrie,,sar"
atuncicandcuvantul
areintelesul
de,,as;ri". I
Sescrie,,s-ar"
c,inddupi ,,s"urmeaza
intotdeauna
o ac!iune.

.' z

.--z'\
) .cd\

'-\!f

1.Completeazi
spatiilepunctatecu formacorectia
ortogramei:

a. ......coarda
b. ......gribipufin

lii,

......peste
obstacole
d. sigur......descurca
e . ......indepana
demagini

('il{
\ -1!i\
l,-

./\

YgT
propozitiile
2.Completeaza
cu formacorectia ortogramei: aV

a.Azi ......puteasd. ..... gipesteobstacole.


b. ...... pdreacI va plouamdine.
c. Ilinca...... ducela teatru.
d. ...... gotronul
cuprietenii.
e. Si ...... oarepesteexerciliul
dificil?

-/\
\at\
1

3a
Q

v ve a
n\'\

K\\

,a,

,:.

Mar!i

,. rn."r.uie$te
formacorecta
a ortogramei:

a. Sar/s-arapucade construitun avion.


b. Ies si sar/s-arcoardacu Maria.
c. Daci amaveadovezi,
gti
sar/s-ar
vinovaful.
d. Sar/s-arbinepesteobstacole.
Sar/s-arputea
sdvindqipelanoi.
"

@
@

A
0

o.aor".ruurd
dacdestegrepit:

.r,-, a.M-amgrabitsds-argardul.
(/ )\b.S-arducela magazin.
dare inchis.
V/ c. Mami.amreuqitsdsarcoarda!
d. E rdndulmeusds-argotronul.
i binesarfi g6nditla altdsolufie.

(\

\l

@-

c--i
\:7

@
(

@
\

n
\l

IAR gi l-AR
Tinemintel
5escrie,.iar"
atuncicdndcuvantulsepoateinlocuicu
expresia
,,dinnou".
5escrie,,i-af'canddupi,,i" urmeaz;o ac!iune.

/f\

A\

@
or_\
\)/
^u

,fT

t\{

A
\r_l/
1.Completeaza
spaliilepunctatecu formacorectia
ortogramei:

a. av enit i a r n a ......
b. . . . . . . pre m i ap e to ti
c. . . . . . . a i fe c u to b r d z n i cii
d. . . . . . . c A n tab u n i c i i
e. s u n d . . ....
2.Completeaz;
propoziliile
cu formacorectaa ortogramei:

a.As c u ltda c e e a $mi e l o d ie. . . . . . $i . . .. . . .


b. ...... aiintdrziatla qcoald!
c. ...... da de mdncare,
darnu qtiece.
d. Lui M ih a i...... p l d c e a.
. . . . . . t ie nu.
e. Sa n d ar e p e ta.....
.
p o e zia.

(ffi

ln.

rd

,W
Bb,'ScA4/
Miercuri

I "!S^l

\tri\h

A,

,JN

lJ)

a. Ai greqitiarh-arrezolvarca!
b. Iar/i-arda qi lunadepe cer.

.4

l4t,

Iarli-ara plecatfard,a saluta.


,a
d. Citegreiarli-argi iarli-araceeagi
poveste.U3'
e.A venit tarli-arMoq Enepe la gene.

&,
g

4. Corecteaz;
dacdestegretit:

a. Vei lua i-arnotdmicd.


b. Veriqoriivin iar la noi.
c. Mai bine i-ar cumpdraun atlas.
d. I-ar a m6ncatpreamultd ciocolatd.

e. Sundtelefonuliar gi i-ar.

NO I 9iN -Ol
Tineminte!
5 e s c r ie, . noai "t u n c ci a n dc u v , i n tual r ein te le sd e ,,n o u ,,sa u
candreprezintiun cuvantce numettepe,,celcarevorbette"
$iinc; pe cineva.
Sescrie,,n-oi"atuncicdndestevorbade doui cuvintediferite
careserostesc
in aceeagi
silabd,,,nu"5i,,oi".
1.Completeaza
spaliilepunctatecu formacorectia
ortogramei:

a.h a id e lci u ......


b. . . . . . . fa c e g i l 5 g i e
c. $i . . . . .. q i v o i
d. r ec hiz i te......
e. ...... uita de aniversare

2.Completeazi
propoziliile
cu formacorectea ortogramei:

a. Marianagi-acumpdratpantofi ......
b. RegretcA ...... fi qi eupe scen6.

c. Ionicdvinecu ...... in tabiradevari.


uita depetrecerea
de bun venit.
fi eu celmai mic!

2a

JOl

3.IncercuieSte
formacorecta
a ortogramei:

a-\
/

a. Bine ai venitprintrenoi/n-oi!
b. Admirauhainelecelenoi/n-oiale
impdratului.
c. Noi/n-oi,cei de fa!a,suntemprieteniitii.
d. Zici cdnoi/n-oireuqisdcdqtig?
e. Copilaqula primit hdinulenoi/n-oi.

?
I

4. Corecteaz;
dac; estegregit:

a. Jur cdnoi spunela nimeni!


b. N-oi {i-s pil5ria gi paltonul?
c. Hai cu n-oi s[ ludmcdrlinoi!
d. Daci e aqa,nici n-oi mai veni!
e. Si Stiicd noi uita cearladintrenoi.

29

r$
$k #' )r/
Tineminte!

CA lgiC- Al

Sescrie,,cai"
atuncic6ndacestcuv6ntexprimanumeleunor
a nimale.

"

5escrie,,c-ai"
atuncicandcuvintele
,,ci,,5i,,ai,,
sepronunldin
aceeasi
silabisauc6nddupir,,c,,
urmeaze
o actiune.

.
m
. co-oLteazaspaliile
'(ffi
punctate
cuformacorectia
onoqramet:
-\ry\

\ - a. in c a le c d p e .....
. . ^ . b. bine. . . ... v e n i t

. . . .. .. .dera sd
i*
)
//{
'

d. c r e d. . . ... i n v d ta t
e. c a rt r a sd e ......

2.Completeaz;
propoziliile
cu formacorect;a ortogramei:
!"/

l,^J

a.Bunicularedoi ...... fiumoqi.


b. E bine...... ajunslatimp.
c.Am parlicipat
la o cursdde ...... .
d. Sper...... invalatcevadin gregeala
ta.
e.Ag vreasdvddo herghelie
de ...... .

*'""

o.

,.'k
*
d i

Vineri

t'

3. Incercuiette
formacorectaa ortogramei:

a. Sevedecailc-ai invdlat lectia desprecail


c-ai.
b. Cdliva cailc-ar aleargd,latrap.
c. Caleaqca
din povesteeratrasdde cailc-ai
fermeca{i.
d. Sunt fericit cailc-ai fost cuminte.
e. Mai bine cailc-aiplecatde ldngd cailc-ai.
t

t
4. Corecteaza
dac; estegre5it:

a. A cumpirat doi c-ai de rasd.


b. Pe Raregil pasioneazd
dresajulde cai.
c. E importantcai relinut defini1ia.
d. Credca-i g[sit rezolvareaproblemei.
e. N-ai uitat cai dusdoi c-ai la grajd.