Sunteți pe pagina 1din 33

gama

gama

Exersez!
Ortogramele
Volumul2
c l a s e l e a l l -a-alll-a

dh
rdomdtosffi3O
02009 Editufacama
Toatedrepturileapa4in &liturii Gama
r,1,ur.editumgama.ro
Tel 0232 230 212
lustraFi:NicolaeTonifa

CE lgiCE -l

ffip,

Tineminte!
5escrie,,cei"
atuncicandareintelesde,,aceia"
sau,,acei".
pentrucdsuntdoudcuvintecaresepronunt;
5escrie,,ce-i"
in aceeaSi
silabi,,,ce"pi,,i".
'1.Completeaze
spa!iilepunctatecuformacorect;a
ortogramei:

a. la copiii...... cuminti
b. ......cutineaici
c. ...... doidinr6nd
d. qtii......bine
e. ......defbcut
propozitiile
2.Completeaze
cuformacorectd
a ortogramei:

a. ...... din rdnduldin fa{6suntinalfi.


b.Nu gtii......bun!
c. ......doisunt......maifrumoqi.
d. ...... vei spunemamei?
e. ......povestegti
despre......
obraznici?

,,w"qu
vd
b,$c
l9r
V-\ \"1

Luni

3.lncercuie5te
formacorect5
a ortogramei:

)e)t,
6h
7/

a. Ghicicei/ce-iasta?
, +.
pe cei/ce-icareau inv6{at.
b. li premiazd
c. Cei/ce-imaibundqi maibun6?
d. A adusjucirii pi pentmcei/ce-imai mici.
e. Cei/ce-irdm6nede fbcut?

4. Corecteaz;daci estegre'it:

a. Cei cu gdldgiaasta?
b. Sdgtii c[ cei din pialdsuntmai ieftini.
c. I-ai pe ce-idepe raft.
d. Ce-i declara{ipoli{istului?
Mindnc covrigii cei mai gustogi.

CEAgiCE-A
Tineminte!
Sescrie,,cea"
atuncic6ndareinlelesde ,,aceea,,sau
,,aia,,.
Sescrie,,ce-a"
deoarece
suntdou; cuvintecaresepronuntd
n ac eea5i
s il a b d .
l. Completeaz;
spatiilepunctatecu formacorectda
ortogramei:

a. ...... maifrumoasd
b. ......fbcutaseard
c. pe ......colorata
d. ......fosta fost
e.nu qtie......gresit
2.Completeaz;
propozitiile
cu formacorectea ortogramei:

a. ...... fdcutfata. ..... micda imp[ratului?


b. Am scris...... mai fiumoasdcompunere.
c. Nu gt iu...... fh c u rl a g coald.
d. Mamameae ...... mai bun[ din lume.
e. ...... mai spusinvd[6toarea?

=-3

TH(E-I
uploadd
tu Stef30

Marti

&

3.Incercuiette
formacorectaa ortogramei:

a. Bunicae cea/ce-amai priceputi


povestitoare.
b. Cealce-acdntatlaserbare?
\l

c. Cea/ce-a
cdqtigat
cea/ce-a
mai buna

$!fdansatoare?
- d. Soracea/ce-a
marea preparat
bucatele.
</--\ e. La cea/ce-afolosit acul, dar{a?

h{
"vJlf-

4. Corecteaz;daceestegretit:

'ti39
H$

a. Ceafbcut la examen?
b. Ceacdutatce-amicd in bucdtdrie?
c. Are ceamai mare notdlatezil.
d. Ce-afost de iertats-aiertat!
e.Asta-i carteace-adorit-o!

N
Yr
ffi

6"%
Y

-w

VAR9i V-AR

Tineminte!
5escrie,,var"
atuncicandestevorbadesorematerialul
de
construclie
folositpentrua zugrivicasele.
5escrie,,v-ar"
atuncicend
dupd,,v"
urmeazd
o actiune.

d:P'.

.s ;

q;p .

's'

1.Completeaz;
spatiilepunctatecu formacorectia
ortogramei:

a.o cuueoe......

t9
'

.tl

q{fl

D....... n oe lot os
c . q a cu .. . . . .

;
cs.B
{$

{$ .
,
|

d. ...... aducemultedaruri
e.e murdar
de......

'& -

''.da

propoziliile
2.Completeaz;
cu formacorectia ortogramei:
s!d\ .

.&

a.Mai bine...... ducedirectla teatru.


b.A dattoatA
casacu ...... .
c. $i-astropithainele
celenoi cu ...... .
d. ...... plSceasdfie vacantltot timpul?
e. ......trebuio noudcutiede......?

'4"-

dt}

s;

&.
c?{r *
.-

d.$

Miercuri

3.lncercuiegte
formacorectaa ortogramei:

a. Trunchiurilecopacilorsedaucu var/v-ar.
b. Binevarlv-armaiprindermcastroncu supd.
c. Sigurvarlv-arc6ntao doindde demult.
d. A terminatde datcu var/v-artoli perelii.
e. Cine varlv-arcredepe voi?

4. Corecteazidaci estegretit:

a. Zugratulnostrudd cu v-ar.
b. Ar hebui datcu incdo mdnbde var.
c. Cinegtiecevar mai treceprin cap!
d. Georgea adusvar de la depozit.
e. Bineinfelescdv-ardezvllui secretul!

rViV"\U
.,]1y,rJlrly-

t' " "

o.

;*

it.'i

COR9i C-OR

Tineminte!
5escrie,,cor"
atuncic6ndcuvintulareinlelesde,,grupde
cAntireti"
saude,,impreuna",,,la
unison,,.
5escrie,,c-or"
atuncic6ndcuvinlele,,ci,,
gi,,or,,se
pronun!d
in aceeasi
silabd.

t
1.Completeaza
spatiilepunctatecu formacorectea
ortogramei:
*

a.p o a t e. ..... v e n i
b. c dntin . .....
c. au strigatin ......
d. . . . . . . f ib u n i
e. e b in e. ..... c d n ta
2. Completeazipropoziliilecu formacorect; a ortogramei:

a. Sespune......ajungedevreme.
b. La serbare
sec6ntdin ..... . .
c. Sper...... rezolvaproblema
repede.
d. Salutd
to{iin ...... .
e. ......cdnta
in ...... astanu seqtie.

Joi

e-/ o

'.

formacorecte
a ortogramei:
fr( -. k ) 3.incercuieSte
:.\__-/

;
.

a. E binecor/c-orveni toti odatd.


b. M-am inscrisin cor/c-or,la qcoal6.
c. Cor/c-orlipsi,nu segtie.
d. Vorbescin corlc-or.
e. Credcor/c-orfi gustogi.

)h-

nf

?. 4
.\)

4. Corecteazd
daci estegre$it:

a. Secdnti frumosin cor.


b. Au un c-or de fetegi unul debdiefi.
Corplecaazi,nu gtiu.
C-or cdntaazi saumdinenu segtie.
La concerta cintal gi un c-or madrigal.
*

' .tl
//

w
t

r
D))
ii'-':

Ir.'

.' tt

.fr

q ;

DUNE9i DU-NE

Tineminte!
atuncic6nddenumegte
fr Sescrie,,dune"
de reliefdin
,,forme
regiunile
nisipoase".
Sescrie,,du-ne"
atuncic6nddupd,du"urmeazd
o actiune.

1.Completeaz;
punctate
spatiile
cuformacorecta
a
orro9ramer:

t
f

a.......departe
b. sevid...... in depdrtare
c. v6ntulformeazd,
......
d. ......la cinema
e.degert
formatdin ......
2.Completeazi
propoziliile
cu formacorectia ortogramei:

a. .^.....cu calea$ca
pebulevard.
b. In deqertul
Sahara
suntmulte...... .
c. Tati,...... la GridinaZoologiclr.
d. Vdntulputernica formatmulte...... .
e. ...... cavdntulqi cagdndul.

rR
i1

Vineri

J--6

3. Incercuie$te
formacorecti a ortogramei:

^:\

a. Pestenoaptes-auformatmai multedune/
du-ne.
b. Dune/du-nedeparte,pestemlri qi peste
ldri.
c. S-aascunsprintredune/du-ne
de nisip.
d. Iart5-neqi dune/du-ne
la circ.
e. Dune/du-neacasd.mii tramvai!

4.Corecteazi
dacaestegre5it:

a. S-ardtdcitprintredu-ne.
b. Mai binedunedepartede aici!
c. Diminealdseformaser[dejadunede
nisip.
d. A alergatprintredune,pdnl a obosit.
e. Mogule,du-nein lumeapoveqtilor!

f)

lX*Av.l,"o',

11

G
4\

K
de c unu n i e " .
,,na5
5escrie,,n-ag"
c6nddupdcuv6ntul,,nu"urmeaza
o acliune.

1.Completeaza
spatiilepunctatecu formacorectaa
ortogramer:

a.nu-lvadpe......
b. ......manca
preamult
e.botezatd
deun......
d. ......credecespui
e.sigur......vrea

OQ

u(
vt \\
/\

2.Completeazd
propoziliile
cu formacorect;a ortogramei:

a. L-amintilnitpeun ...... de-alormei.


b. ...... vreainghefat5.
c. Eu ...... credecAnu cdqtigicursa.
d.Am un ......plecat
pemare.
e.In locultiu...... uitadepregdtire.

12

*s6"

\l
-.:*

^{s
JJ

g@ @ eo@ ()

(U

Luni
,. tn."r.uie5te
formacorecta
a ortogramei:

,4\ a. $tii cine{i-enaqin-aq?

\l/ b. Mai binenaq/n-ag


riscain aceasticursd.
dusla un naq/n-aq
din Dobrogea.
G^" S-a
Sigurnaq/n-aq
fi terminattoatdprdjitura.
e .Nag/n-aq
zicecd eqtisup[rat.

vud
@
..

C\
\7

_z+.
Lorecteazaoacaestegrettt:

cu televizorul.
ffi a. Nagpierdevremea
u. L-amcunoscut
nag.
Eipecelalalr
)
((/ ))r.Sigur n-aguitadeziuafratetuimeu.
V
d. L-aminvitatqipe un n-agde-almeu.
e.Naqzicecde cel mai damicnas!

n\
\2
FN
\\

rzx\2

V
F
yz

e
\

@
6
\z
I
\

@
r_
\\'-.*

ll\

{|l

\l

NOR9i N-OR

Tineminte!
Sescrie,,nor"atuncic6ndareinlelesde ,,masiatmosferlci
aflati in suspensie
in aer".
5escrie,,n-or"atuncic6nddupd,,n"urmeazio acliune.
\
g)
\

fl,J
.\

v)

:u

@
1.Completeazi
spaliilepunctatecu formacorectia
ortogramei:

a.un ......depraf
b. ......jucaastizi
c. nu vddniciun......
d. ...... fi ajunsincd
e.zboard,
maisusde ......

propoziliilecuformacorectea ortogramei:
2.Completeazi

/)

a. Ceruls-aacoperit
deun ...... negru.
b. ...... venichiarpeploaiaasta.
c. Poate......uitacadoulDentrubunica.
d. in urmamasiniis-aridlcatun ...... de
raf.
. Doar...... intdrziaatdtdemult.

Marti

3.incercuiegte
formacorect;a ortogramei:

a. Nu sevedeanici urmdde nor/n-or.


b. Doarnor/n-oruita versurilecdntecului.
c. Seridicaun nor/n-orgrosde fum.
d. Spercdnor/n-orgregitraseulpe munte.
e. Deasupracaseiseintindeaun nor/n-or
plumburiu.

4. Corecteaz5
dac; estegre$it:

a. Un n-or de ploaieseabdtuasuprasatului.
b. Md gdndesc
cI nor ajungela spectacol.
c. Mai bine n-or faceat6,tagdldgie.
d. S-aascunsintr-unn-or de cea!5.
e. Nor plecaei chiarcu mdnagoald.

" J'L \\z


sQP22a6

\ ,r)

Y}
tr-l
V*

t
V llgi V l- l

Tineminte!
Sescrie,,vii"
atuncic6ndreprezintipluralulde la,,viu",
estein viati",pluralulde la,,vi{ade vie"sauo formaa
,,care
verbului,,aveni".
Sescrie,,vi-i"atuncic6nddupi ,,vi"urmeaze
o acliune.
1.Completeaza
spatiilepunctatecu formacorectia
onogramer:

a. ......dordemama
b. auculesdin ......
c. auajuns......acasa
d. ......de-ajuns
cujoaca
e.maimultmo4i,decet......
propoziliile
2.Completeazd
cuformacorecte
a ortogramei:

a. ...... inimaplini debucurie!


b. Dealurile
suntacooerite
de ...... .
mdinela noi?
d.
soartapecetluita!
e.
coptstrugurii
din ...... .

li,',1

16

sood
Miercuri

3.lncercuiegte
formacorectia ortogramei:

a. Toamnaseculegroadeledin vii/vi-i.
b. Vii/vi-i foamesauvii/vi-i sete?
c. A pictatun tablouin culori vii.
d. Vii/vi-i cu noi la joacd?
e. Bine cd a{i ajunsvii/vi-i acas6.

4.Corecteaze
dacdestegresit:

a.Vii inimaugoardqi sufletullinigtit.


b. Sdmai vi-i la repetiliilepentrupiesd.
c. Au culesrecoltadin vii.
d. Suntbucuroqic-ausc[patvi-i.
e.Vi-i cu minela concert?

fi
.\J,

ed

/)i

F.z

rATrti L-ATI

Tineminte!
Sescrie,,la1i"
atuncicandreprezint;
pluralul
cuvantului
Sescrie
"l-a!i"canddupi ,,l"urmeazio acliune.

1.Completeaza
spaliilepunctatecuformacorectia
ortogramei:

a.areumeri......
b.......clutatbine
c. maibine...... felicita
d. voinici......in spate
e....... salvat
2.Completeazd
propoziliilecu formacorectaa onogramei:

a. Md bucurc[ ...... scosdin mullime.


b. Sunt...... defoameqi desete.
c. ...... minlit pe prietenulvostru.
d. Doi dintrevoinicisunt...... in spate.
e. I-abdtutdei-a ldsat...... .

Ytx
f,, IJ

18

ruK\
Joi

3.lncercuiegte
formacorectia ortogramei:

a. Yoi la\i/l-ali vdzutpe Mog Crdciun?


b. A pusin plmdnt niqtepari lalill-ali.
c. Lali/l-ali citit pe PetreIspirescu?
d. B[ietii adulti suntlati/l-ali in umeri.
Loculpe carelali/l-aliocupate al meu.

4. Corecteazidaci estegrelit:

a. Lali vdzutcepoftdavea?
b. Luptdtoriiau umerii la!i.
c.L-ati recunoagte
dacdla1ivedea?
d. I-au ldsatl-afi, in iarbd.
e. Stiucd l-ati intdlnit la teatru.

d
I

fv

'

4F
5Ri #' 2tP.
LOR9i L-OR

Tineminte!
5escrie,,lor"atuncic6ndaresemnificalia
de pronume
personal
laformade plural.
Sescrie,,1-or"
c6nddupi,,1"urmeazd
o actiune.
. Completeazi
spaliilepunctatecu formacorectaa
ortogramei:

a. c a s a. . . . ..
...b. . . . . . . r ep a r ae i
: .^
v. cu pdr in { i......
i
-J\
X f. a ... . . .. v e d e ae i
' . ' e. in jo c u l......
$

2.Completeazd
propoziliile
cu formacorectda ortoqramei:

a.Am urcatpdndlacabana
...... .
.b. Notelemicipoate...... descuraja.
A
"i;7 c. S-audistrat
binecu colegii...... .
L\l d. Binear fi dacd...... ajuta.
e. Plecdm
in concediu
cu ai ...... plrinli.
i 9(

Vineri
3.lncercuiegte
formacorectda ortogramei:

a.Aud pagiilor/l-orpe podeauade lemn.


b. Lor/l-or cunoa$teei la timpul potrivit.

..-j

\=IA\,\

c. Haidefisdnejucdmgi cu maqinile
lor/l-or.
r
d. Pefetelelor/l-or secitea dezam6,girea.
44
e.Adevdrullor/l-oraflamai larziu.

J
4.Corecteazd
dacaestegre5it:

a. I or invSlapi poeziiqi c6ntece.


b. Il dreseazd
pe c[{elul lor.

I.-orvedeaei pesteani qi ani.


d. Il ingrijescca $i cum ar fi al lor.
e.Poate1-orspdlapufin.

&
\\

/'-.d\
\:?,::/

\_-/
-"\

u&H,-o,4

Tineminte!
/'F>.
Sescrie,,voi"
atuncicind inlocuie5te
numelepersoanelor f-Y,.cirorali seadreseaze
vorbitorul.
5escrie,,v-oi"
atuncicenddupi,,v"urmeaz;o actiune.

1.Completeazi
spaliilepunctate
cuformacorectd
a
ortogramei:

a.vorbesc
despre
......
b. ......descoperi
vinovatul
c. rmpreuna
cu ......
d. credc5......renunta
e. ......mergecu ......

^I
,.{.
B,

)Jn
"ffi
z-o'\
)7-

*gf4

propoziliilecu formacorectaa ortogramei:


2.Completeaz;

a.Intrucu...... la spectacol.
b. ...... terminala timpproiecrul.
c. Lasdcdte ...... invd{aeuminte.
d. ......chema
gipevoi la masd.
e. ...... citi povestea
cu vocetare.

Luni

3.incercuiepte
formacorectea ortogramei:

a. Nu cu voi/v-oi vreausI mdjoc!


b. Nu voi/v-oi a vd facer[u!
c. Voi/v-oicercetaindeaproape
ca21.
d. Credc[ vd voi/v-oi ajutala exercilii.
e.Nu voi/v-oia gregicu nimic.

4. CorecteazA
daci estegrefit:

a. V-oi m[ face{isdrdd.
b. Vi voi ardtadrumulcel mai scurt.
"v)
Vreausdalergimpreun6cu v-oi.
El voi sI cumpereincd o cartede poveqti.
w
' e . Vd v-oi arStaeu voud!

trM.
%

*"'

o.

;*

it.'?

A l giA - l
f

Tineminte!
Sescrie,,ai"atuncicendajutAlaexprimarea
timpuluitrecut
sauc6ndaresemnificalie
de,,aavea".
Sescrie,,a-i"pentruci estevorbadedoui cuvintecarese
pronunla
in aceeagi
silab5,,,a"
5i,,i".
punctate
l. Completeaz;
spatiile
cuformacorect;a
ortogramei:

a.......uitatcadea
b. frumos...... recitat
c. ...... d6ruio floare
d. ......trecepodul
e. sigur...... incurcatsubiectele
propozitiile
2.Completeazd
cu formacorectda ortogramei:

a.Bine...... facesdascul{icu aten}ie.


b. ......spunetot cete deranjeazd
e maibine.
c. Spuicd ...... gdsito comoard?
d. .... .. oferio floaree un gestfrumos.
e. ...... ajutaun animalrdnit?

tr

Marli
3.lncercuieSte
formacorectda ortogramei:

a. Ai/a-i cdgtigatconcursul?
b. Dacdai/a-ispuneadevArul
aila-ifi iertat.
{--tr
*l I
\U c. Ai/a-i auzitvestea?
d. DacSai/a-ifi strigatte-aqfi auzit.
e. Aila-i avut succescu piesaasta.

4. Corecteazd
daci estegre$it:

a.Ai gdsitdulcea!5in cdmar6?


b. A-i facebine si inveli poezia!
c. Sigura-i fbcuto potie!
d. A-i ajunscamtdrziula teatru.
e.A-i grijd la gropi.

25

q+)
a\t
v/_.
z

s
NAgi N-A

l l nemlnt e!

5escrie,,na"atuncicandareintelesde ,,poftim"sau,,ia".
5escrie,,n-a"deoarece
suntdoui cuvintecaresepronunti
in aceeati
silabi,,,nu"gi,a".
1.Completeaze
spatiilepunctatecuformacorectea
ortogramei:

a.ei......
b. ......gtiutasta
c.......prosopul
d. sigur......venit
e. ......,comedie!
propozitiile
2.Completeazi
cuformacorectia ortogramei:

a. Chiar...... intelesintrebarea.
b. ......,cI a dres-o!
c. Mai binecd ...... venitla film.
d. ...... qtiutce sdrdspund[.
e.Iaca......!

g@ @ ao@ ()
Miercuri

V)

,4\

K--\
\y

\-

formacorect5a ortogramei:
3.Tncercuie5te

o
m
\4

a. Ei, naln-a!Nu vreau!


b. Bine cdnaln-aauzitvestea.
c. Na/n-alinguragi polonicul.
d. Na/n-afostsingurla bunici.
e.Na/n-a,acu'cesi fac?

m\.4,/,/
r--\
\\--,

n/
u

\z

a)
V

n\
n

T/
\<

4. Corecteazidaci estegretrr:

,\

ghete!
a.N-aacesle
O))
* b. Na
stiutdecinesdintrebe.
Fhr. Eqtisigurcdn-avenit?
\2a. Na,linetu gdleatal
e.Na fostchiaraqafrumos.

tn
\2
\

m
\l

,''}.

t'

i<\t==

INTR-O9i INTR-UN

Tineminte!
Grupurilede cuvinte,,intr-o"5i,,intr-un"sescriuintotdeauna
cu cratimd,aceasta
marcandlipsavocalei,,u".

@
a\

'1.Completeazispaliilepunctatecu forma
corecti a
ortogramei:

,1-/
t'r'-\.

a. . . . . . . . . . . .b u n d z i
b. . . . . . . . . . ..c e a s
c. s a r. . . . . . .....p i c i o r
d. p un . . . . .......p u n g [
e. . . . . . . . . . . .u r e c h e
2.Completeaz;propoziliilecu formacorecti a ortogramei:

a.Am ajuns
ora$mare.
b. Jin bagajele
...........mdnd.
c. ...........poianderaumulfifragi.
d. Ajung
ceassaudou[.
A r bm asd o a r...........p ant of .

@
@

3.lncercuie$te
formacorectia ortogramei:

a. S-ainstalatintr-o/inh-uncamerl
luminoas6.
b. intr-o/intr-unan va terminaconstruclia.
c. A terminatde scrisintr-o/intr-uno16.
d. Ai fostintr-o/intr-ungdndcu mine.
e. ASazd,
florile intr-o/intr-unvazdt
f. P1ou5,
aga,intr-o/intr-unpdrere.
g. S-atransformatintr-o/intr-unexerci{iu
greu.
h. Seascunsese
intr-o/intr-unlan de gr6u.
i. Povestise
intdmplareaintr-o/intr-unclipi.
j. S-ardtdcitintr-o/intr-unsupermarket.

=Vtn

' DINTR-O DINTR-UN


$i

dr C"?

Tineminte!
Grupurile
decuvinte,,dintr-o"
sescriu
ti ,,dintr-un"
intotdeauna
cucratimd,
aceasta
marcdnd
lipsavocalei,,u".

t;^9 ' .

.c;
q,t

's
punctate
1.Completeaz;
spatiile
cuformacorecte
a
ortogramei:

c/

' E4.

S kY
{lL

i F{ . '

'&
'

c6'd"

&qJy

a. . . . . . . . . ...d a td
b. d o i. . . . .......fo c
c. . . . . . . . . . ..m i n u ti n a l tu l

d . .. .. .. .....lo viturd
e. s c ot. . . ........s a c

14

st+, '
c,it

propoziliile
2.Completeaz;
cuformacorecte
a ortogramei:

a.A sdrit...........tufiq.
's b. PoatesdaparS
clipd in alta.
c. S-aplimbat
partein altaa
q,t
holului.
copac.
. d. Acd2ut...........
e.Abduttot ...........pahar.

tr1 .

30

Vineri

3.incercuiegte
formacorectaa ortogramei:

a. S5readintr-o/dintr-unpicior intr-altul.
b. Veneacu marevitezddintr-o/dintr-un
parte.
c. Rupsese
foaiadintr-o/dintr-uncarte.
d. A scosalbumuldintr-o/dintr-undulap.
e. O broscu{dc6ntddintr-o/dintr-unochi de
apd.
f. A gisit indiciul dintr-o/dintr-unprivire.
g. Trebuiesdinceapbdintr-o/dintr-un
momentintr-altul.
h. ii ardtafotografiidintr-o/dintr-unvacanfd
de var5.
i. Beaapdrecedintr-o/dintr-unurcior.
j. Setragedintr-oidintr-unfamiliebund.