Sunteți pe pagina 1din 34

"h

T
EKETTI
uPloadd
bvStef30

gama

Exersezl,
tl

Semnelede punctuafie
c las eleall- a -a l l l -a

uploldedtat$rf50
@2009EdituraGarna
Toatedrepturileapa4inEdituriiGama
www.edit'rmgama.
ro
Tel.0232 23O212
Ilustratii:NicolaeTonita

P)

&t(
h]

al

Semnele
deortografie
Blanculsaupauzaalbi ( )

albAsaublanculeste
spatiulliberdintrecuvintele
TinemintePauza
unui
scris,
carearati c; in acellocs-aterminatun cuvant$iincepealtul.
tir
Functiablancului
esteaceeade delimitare
a cuvintelorsau
li separare
a elementelorcomponenteale unor cuvinte compvse(MosCrdciun,
treizecisidai,de la\.
'1.Separb
quvintele
propoziliilor
de maijos5irescrie-le
folosindblancul:

Avenitvara.
ventl vara.
PeMihaiilpasioneaziipescui
rul.

c. Eleviiinhddevremelaore.
fll

'l

N, t
3t3

J,l'
rJ{,.-(\Y

d. Afostodaticaniciodatd.

\\

e. Petricoupoartdnumdruldoudzeci
giunu.

'

Luni

2.Taievariantaincorect;din propoziliite:

a. Moq Crdciunvine o datd/ odatdpe an.


b. Oarecare
/ oarecaredintrevoi a trigat?
c. Exerciliula fostbineinfeles/ binein{elesdeto!i.
d. Nu-!i voi spuneniciodatd/ nici o dati secretul!
e. N-amgreqitdeloc/ de loc la test.

.qi
qlt ,

's'
d:9

C,i
'fJ,

3.Construiette
c6teo propozitie
cufiecare
dintrecuvintele
demaijos:

a.

Deloc

$,?.' .

s6?

De loc

s.
:-

Ed'd, D.

s 6} , '
,.3ly

' q,r

Oarecare

sfd. '

's'

Oarecare
'

c.

Cuminte

&'

q,3

Cu minte
d.

4t?

inscris

in scris

CratimaG)
semnortografic,
estemai scurt; decatliniade
Tine minte!Cratima,
dialogsaude pauzi 5i sefolosegte
intrecuvintesauin interiorulunui
cuvant,avandfuncliade a legasaude a despirli cuvintele.
Cratimasefolosette::
\3/
. in cazulpronunl;riiimpreuni
a doui sau a mai multor cuvinte
(mAngai-o,lasd-m
j-a,jetui m-ot,de abiq);
. la desp;rtireacuvintelorin silabe(Jcodrd,
specta_col,dj no-za ur);
. fa_scrierea
unor cuvinte compuse(cdine-lup,argintviu, pierde_iard,
5Uambd-Lemne,atq zis,astd-nodpte);
.laabrevieriale
unorpronumesauformuledepolitele(d fa_ d umneata,
D 50 DomniaSa);
. semaifolosette
intredoui numerale,
pentrua indicacu aproximalie
o
.antitate (una -doud Iing ur iJ.

i(\
tv,4
\-),.

&t

/'Tn
\1-/
",,--\

r-\D
\J/

'1.Transcrie
cuvintele
conformmodelului,
folosindcratima:

Nu am gtiut- n-amStiut
Mie imi oantd- _.-.-SeintorcDe ifi placeSeintreabd2.Taievarianta
incorectidin propoziliile:

a. Frate-sdu
/ fratesduesteun buninotdtor.
b. 1l ajutin gradinipe unchiulmeu/ unchiul-meu.
c. L-a pedepsitstepana-sa
/ stApana
sa.
d. Selineanumaidupdfustamami-sii/ mamdsii.
. A pesfat catdn{aqi brdulbunici-sii/ bunici sii.

(Offin

,.'

Marli
3. Scriecuvintecompusefolosindcratima$i pornindde la cuvintele:
I

Astd - seard.
Astd -

AstdDe-

DeDeDupd -

DupI -

4.Scriecuvintele
in ordineinversS,
ajutandu-te
de cratimi:

Am dat - dqt-am

A plouat I

|.

Imi e bineA cumpdratAm visat Au dus-

{
,

Ali pbtit -

F
d6\

6\<:

o6/*4/*
{$\},q$"N6//4

Punctul(.)'

'

,_tf

rra .
i:"1

'

&'

.'d1

'&

"

. -9
folositcasemnortografic
fine minte!Punctuleste
dupdanumitecuvinte
prescurtate:
w.
. numede persoane:M. Emines.u,
1.L.
Caragiale,Al.l.CuzJ;
'.nume de institulii{astizise prefer; scriereaacestorafbri puncte
despArlitoare):
CF.R - Cdile FerateRomane,O./V.U.
_ Organizalia
Natriunilor
Unite,5.U.A.
- StateleUnitealeAmericji;
. denumiriuzuale:
p. - paginb,etc.- et caetera.
.CDJ,
f _ feminin,
ex.S?.x
exemplu,;.rr.m.d.
ti ata maideparte.
Punctulse folose:tedup; literesau cifre,atuncicand se enumeri e:p
cevaanume:L animaledomestice,2.
#?.'
animales;lbatice,
-t.animaledin
savan;.

,q s.? Nu sepunepunctdupd:
{:.

d:9

{h.

. ' s'J.

' abrevierile
carepAstreaz;
finalacuvantului
abreviat:
ccd _ circa,d/ _
domnul,d to - dumneata,
exceptie
f;c6nddr. doctor;
. abrevierile
numelorpunctelor
cardinale:
A/,t \4F;unitdtilede m6surd:$ s .'
kg,m, cm;
. denumirile
substantelor
din chimie:O (oxigen),
A/(natriu),
C/(clor).
'L Prescur
(eaz;cuvintele
datefolosindpunctulacoloundee5te
qJ
nece5ar:

&

Anul curent --+


Englezd-'>
Aproximativ -,->
Ianuarie --+

Cuvdnt
Masculin ---+
<Plural ->

Numdr -

#.
.sdJ,

s'
s
s

& ..

)A

sr*: $'
Miercuri

prescurtate:
2.Scriedenumirea

GeorgeCdlinescuAlexandruIoanCuzaMihai EminescuOrganizafiaNaliunilor Unite StateleUnite aleAmericiiReoublicaDominicand


^

Vdrtul CeahlSu

:'

MareaNeagrd-

<\
\\\

A-

,E(

,\J

3.scriein Darantezd
forma orescurtat:a cuvintelorsubliniatedin
propozitii:

a.Am citit povestiri,basme,fabulesi asamai departe.


(_____J
b. Vreauun pepenede 4 kilograme.( )
c. Dali-mi un exempludenumdrpar! ( )
d. Dumneataglumegticu mine?( )
e.Am vorbit cu domnulIonescu.(

fine minte!Apostroful
areformaunejv

uo,"n1u
!?l[J"'l',"#:i
Jj:lllji]:J,
:l'^,-'
iT:,:",:,
:i,"",.r,"",;

mana,dam'le,da,.
D^eseori
e folositin prozascrisd5iin tearrupentru
a caracteriza
anumite
personaje.
Apostrofulindic;:
. dni calendaristici,
prin dbsenlaaccidentald
a primelordou; cifre:89
. inl;turareaint6mpletoare
a unui sunet:flln,cd,dq,,lu, lan,pan,b.
. inl;turareamaimultor
sunetesausilabe:heofc,
Apostrofulpoatefi pus:
. fiela inceputulunor
cuvinte:moeo,r.
. lle tn interiorulunor
cuvintet.qtLat,
. ori lafinalulacestora:
vln;/q5,.
in unele cazuri,apostrofulpoate inlocut
cratjma:mqm,mare(mama_
mare),Jor'fq(sord-ta).
Apostroful
esteinlocuitdecratim;atuncicend
ultlmaliter;a cuventului
esteo vocal; $i urmeaz;un alt cuventcare
Incepetot cu o vocalA:d_q/e
/ul/aiile (dealeluiVasile).
f. incercuie5te
apostrofurile
din textulde

maijos:

,,- M5! da'al draculuicuco$i_aista!


Ei, las,cdfi_oiu
da eu lie de cheltuiald,mdi crestatuleqi pintenatule!,,
(Pungulacu doi ba i. de Ion Creangd)
2. Taievariantaincorect;:

a. fEr-aspune/ {Er,a spune


b. p6n-acolo/ pAn'acolo
dom'profesor/ domn'profesor
pin' la mama/ pAnJamama
I

t'".

f i'

*". "

Joi
*

3. Rescriepropoziliiledatefolosindapostrofulacoloundeestecazul:

a. Sdrutmdnamam5"sdrutmanatatd!
Sdr' mdnamamd,sdr'mdnatatd.
b. Vino pAnIla mine!
*

1'

c. Trebuie sd ne facem toate temele.

d. Domnul Ionescune-acertataspru.
{

e. Lesemexcursiaoe altddalA.
ff.
4. Comoleteaz;textulcu aoostrofuriacolounde estenevoie:

,,Nimic nu refuzdm madam Piscupesculu madam


lu madamPiscupescu,
Ddscilescu,madamSachelarescu
madam
madam Iconomesculu madam Sachelarescu,
(. . .)"
lu madamIconomescu
Diaconescu
(Lanlul sldbiciunilor, de I.L. Camgiale)

M
w

V'

Semnele
de punctualie

Punctul(.)
punctuatie
Tinemintelsemnulde
careincheie
o propozilie
sauo frazase
nume$te
punct.
Punctulsefolose$te:
. lasfartitulunuienun!careprezintd
unfapt sauo p:arcrc]lonut
a rezolvat
exerciliul.
.lasfar5ituf
unuienun!careprezintio intrebarca cuivat
Mqmalaintrebat
dqcda mAncatdinfafurie.
Nu sepunepunctdup; titlurilecd4ilor,dup; opereleliteraresaumuzicale.
dup; (apitolesau sar(inide lucru: Arntnt:!i
Ctin.apilotte\;nlon;o o 9 a
$clasls 6s pun6tuslic Ceaqtofie.tef aeevaluo,a

Nu se folosettepunctulnici dupi formulelede adresaredin scrisori.in


acestcaz se preferi folosireavirguleisaua semnuluiexclameiitDragi
pannl, sau5cumputmeunepat!
1.Incercuiette
semnele
de punctuatie
de lasfarlitulpropoziliilor
din
textulde maijos:

,,Fusulimi sfdrdiape la urechi.Md uitamla cer,printre


franzeledudului.De sus mi se pdreacd se scuturdo
ploaie aibastri." (Bunlcd,
deBarbugrefiaescu-Delawancea)
2.Construieste
propozilii
folosind
cuvjntele
dategipunepunctlasferrit:

a. silitoare,Maria,elevd,este
Maria esteelevdsilitoare.
b. cireqele,secoc,cdnd,seintreabd
c. floarea,fi:umoasd,aceasta.este

Viner

ffign

punandpunctlasfar$it:
propozitia
3.Continud

a. Mihaela a

b. Vacanlamare
c. Seintreabddacd
'116

!
*x(

d. Bunica s-a

qY\ \

e. ,,Pungula
cu doi bani"

ffi

intreb;rilor
4.Rdspunde
demaijospunend
semnul
de punctuatie
potrivitlasfartitul
r;spunsurilor:

a. Cinea scrispoezia,,Lucea17rul"?
b. Suntelipregititi pentruTestulde evaluare?
c. Caresuntmateniletalepreferatede la gcoala?

d. Cepersonajdin poveqtiili place?

potrivit:
semnulde punctualie
5.Scriein paranteze

,,gi-ntindebiletul(J CAndmdnaconductoruluis-a
atinsdemdnacocoanei,Bibico parc-a-nnebunitf)
Dar conductorulgi-aterminattreabagi iesef)" iaio;.o,
de I.L. Caragiale)
11

.""-',':

Semnulintrebirii (?)
de punctuatie
cesescrlelasf6rritul
Tinemintelsemnul
enunlurilor
prjn
(aresecereo informatie
senumettesemnulintreb;rii.
SefoloseSte
semnulintrebirii:
. dupdpropozitiisau
cuvintecesuntintreb;ri:
a. Sarata cemaifacel
b.Ces a infimplat? CAnd?Cum?Unde?
c. Paezia?
Aiinvdtat o?
.in timpul unuidialog,c6ndo persoani
arati prin gesturici nu $tie
rdspunsulsau
ci estenedumerit
Unde Ei,aildsitjucdriile?

&

. dupa.un
titlucare
e"p,im;
ointr"uuot
i!lri!,")lllflt..,r,r,
, r""r,"
scris;deMihaiEminescu.
1. Tncercuiegte
semnulde
punctualiecare
marcheaza
o intonalie
interogativ;:

,,- Ce gdndegtidumneata,
mogule?Tejoci cu marfa
omului?Dacdnu !i-a fost de cumpdrat,la ce i_aidat
drumul?Ci nu scapinici cu giuncaastademine!
in{eles-ai?"

&

(pupdzadin tei, de IonCreangi)

2.Scriein paranteze
5emnele
de punctualiepotrivite:

,,Ugatinzii sedeschise
?ncetqi in crdpdturd
seivi Nicu ( )
- Ce-icu tine,Anculaf) Ce strigiaqa(_)
- Haida!Haidarepede
!
- Undesdvin( )
- In $adtnaL) Dar vinoodatal"

12

WM,l

&

Luni
propozitiile
3.TransformS
enunliative
in propoziliiinterogative
dup;
model.apoicite$te-le
cuintonaliapotriviti:

a. Ioanasti in primabancd.
Ioanastit in prima bancd?
b. MergemIa teatruldepapuqi.
c. Ploud afar5.

d. A sositmicrobuzul.

potrivite
4.Formuleaz;
intrebAri
rSspunsurilor
demaijos:

a.

Am zeceani gijumdtate.
b.
Iepuragulesteanimalulmeupreferat.
ir

ptecamIn excursre.
ln weeK-eno
A

Prieteniimei cei mai buni suntCosminagiAndrei.

Semnulextlamirii(!)
Tine minte!Semnulde punctuatiece se scriela sfarSitul
enunturilor
princareseexprimao exclamare
imirare,bucurie)se numegtesemnul
exclamdrii.
Semnulexclamdrii
sefoloseSte:
. dup; propozilii,
grupuride propozilli,
cuvintesaugrupuridecuvinte
ceexprimao emotiesduun sentiment.
a. o exclamaret
Afard ninge!
h. o dutere:VaideminelCem(i fac?
c.a miaret CeviteazeFdt,Frumosl
. dupi5o propozilie
imperativb:
$
a.o porunc6:Adu-mlapd din FAnftndFermecqtd!
b. un indemn:Haidej d nejucdmimpreund!
('6f
'
sd;, 6,+
c. o rug;minte:C/fette,te rog,cu vocetdre!
dupi
cuvinte
carearatastdrisuflete$ti
'
(cuvinte
saudupAinterjectii
sau
..!? .
sunetecare imita zgomote din naturi): Ao/eulsau pupdzq,zbrrrpe a
dugheand!
. dupSun titlu cu caracterexclamativ:
,,Ooc/CioclClocj',,scrisdde Emil
Garleanu;
.r!'J'
.in timpulLiituidialog,
) ,'
candsedaurispunsuri
prinintermediulgesturilor
_'
rd1
a
mimicii:
a
dpucaserd
aseorddurerlte
!'L c""t ;i
-!...

&:
w

' 's

c;

'#.

-ra

w.'

'&

1.incercuie;te
semnulde punctualie
caremarcheazb
o intonalie
exclamativ;:

&'

,,- Bun! Foartebine! rdspunseDumnezeuqi zdmbi: s,3


ochidebroascd,
trupdefluture,aripi dealbin5qipicioare
&
;
de pdianjenlIati lighioanape careo doreauele!" pupa
c6f.
g.?

asemdxarea lor, de Emil Girleanu)

{,9

&
14

Merti
2.Continuipropozitiile
punAnd
semnul
exclamirii
acoloundeeste
cazul:

/(}

a. UraL) A venit

rn

w
R
//

$
-l/

b. Auf) auf) M-am

/'1-\

c. Cioc(_)cioclj Deschide

d. Pleoscf) Sanbroasca
3.Transformdpropozitiilein propoziliiexclamative:

a.Afardploud? Afardploud!
b. Mie foame.--->
-c. E primdvarS.
d. Ninge?-->

e. Frumosspectacol.---t
4. Scriein paranteze
semnele
potrivite:
de punctuatie

,,- Uitef) grdi Pbcal[, qi puse urecheala pielef)


Mare minunef) Zice sd cau{ila cipdt6iulpatului,c-o
sdg5se$tirachiuf)
Bdrbatulciuti 9i gdsil)
- Mareminune(_)Cinel-o fi pusoaref)"
(Pdcald in satul lui. de Ioan Slavici)

15

\u)

Doui puncte(J
fine.minte!Dou; punctese folosesc
atuncic6ndanunti inceputul
vorbirii
unelpersoane
sauo enumerare,
o explicalie,
o coniluzie.

tr
to

Douipunctesefolosesc
in urmitoarele
situaliii
. inainteauneivorbiridirecte:
oddr.i
/e5puse
5i
ftjspicat:
_ la,pune[imAnape carte!

. ln a l n t e au n e ie n u me ra riD: tt.u to
to
La'' s npoL'co:b'on;p
mao.,p-a en,e, eoiroataa, ."
. fnafntea
".r. rpaE,pt
"i::r,::"
uneiexplica\ii . i, f6.c6
- Do:stdteacuminrcld birou citeadin mqnual.
.
,i
.in-aintea
citiriiunuitext, a unui proverb:Apojmi o aruncd-n
sus,zicAnd:
,,tacapazna,c am scdplt_a!.
. dup; cuvintecareanunld
explicatii
sauexemplela ceeace s_aspus

2!;:i,,;"

(deez,emptu,
astfet,iati, ca):rrcnsformati
propoziEia
dupd

pteosc!zdrang!
-l1ry,:yra*yl

careredi unzgomotsauut\ suneti


Seauzideodatd:

Celedoui punctesepot puneatetla sferritul,


cat,j in interiorul
unei
propozitiisaufraze.
l Jncercuiette
semnul
depunctualie
dou;punctedintextulde maijos:

- Da' pe tatanu l-ai vdzutpe acolo?


- Ba vdzut!cdspunu-licderaacolodupdugd,qi
la care
se desprindeacdlcdiul,il azvirleaacolo qi zicea:
Na,

,,Lavorbeleacestea,
fiindcderavorbade lumea
cealaltdimpdratul,a cdruitatdnu demult murise,
il
intrerupse:

prinde-l!"

luaroaalc,r,,.rr,deIoanslavici)

l6

i"

2, Completeazipropozitiilepunend cuvinte potrivite dupadoui


puncte;

a. Din iarbi seauziun 16rditsublire:


b. Despdrliliin silabedupi modelul:
c. La zoo am vlztrt:
d. Vorbaaceea:
3,Respunde
laintreb;rile
de maljosfolosind
in rdspunsuri
semnul
puncte:
douA

a. Ce orageai vizttat plnd acum?


b. Caresuntjocuriletalepreferate?
c. Ce autoriromAnicunoqti?

4. Scriein parantezesemnelede punctualiepotrivjte:

..lnuncemanasprecer.it aratAstolulcarelunecain

zbornecurmat,qi de-abiaii poateqoptiL)

- PuiqoriiL)
Mamail strdngela sAngi-l sdrutdcu drag(J
- Nu pl6nge,puiul mamei,au si.se-ntoarcd
inapoi...
La primdvari..."

(p&lrorii,deEmilcarleanu)
17

ww
{N$4,$lB{/

Virgula(,)

(l

Oepunctualiecaredesparte
cuventutceexprjm6o
]T""^lll,:i*T"y,
aoresare
de restulenunlului
saudesparte
cuvintele
un"i
numeste
virgule.
"nur"rjrirl
Virgulasefolose$te
in urm5toarele
situatii:
. pen_tru
a desp:rllcuvintele
dincadruluneienumeriri:
4 r.tmp6,st
tJ"
taptaldmere,pere,struguri
,i
7utui.
. pentru a separanumele
unei fiinle care este strigati de restul
ptopoziliei:- lanicd,vinolo mama!
cuvintegi grupuritede cuvintecarecompteteaz;
:,j.:?.,j:
vororreaculva:.
-: ,:.:p".5d t; aCh,,iu,eCn,:t,ratuiam;_t,t
separacuvinte grupurroe cuvrntece
caracterizeaz;
oe
" careexplici 5i
- !:.Tr:sau
crneva
ceva,aduceinformaliisuplimenia;.;,;;;:;
t e',i>oo,a
e,oeta, on.rcrta a oduso rnrtliia"
l, ))i,.'saunegative,
atuncicandsunturmatede atte
"fi:rn",ive
cuvtnte..
Nu,sunLincd
-:.l],|:^:yyi""
suodrat
niciodat6prin virguli subiectutde predicat
taana
);,;t#"to"n
N^usedespartprinvirguli cuvinteledin
cadruluneienumerdri,
atunci
candsefolosesc
cuvintele
,i, sau,ori:Bdietii,
f"r"t" :i paii:tiii'."',.ili)
munrc.
1.In ce rcu ie $ tev i rgul el edi ntex
tuJldoes :
mar

,,Din doud sdrituri, motanul e in ocnila sobei,


iar
qoarecele,
mirat cd,scapd,zdpdcit,cumpoate,o
$tergein
gauralui. Corbici vine, nebunca_ntotdeauna;
in miilocul
odaii se opregte.
adulmecd.lacom.mirosulde cascaual.
apoi.zdrindmotanul.se repedegi latrii
cu inu"rs*ur..
Ar sari in ocnila.dar e prea sus.Se
sprijindpe labele
de dinainte,tremuri, casca,de neliniqtit
ce_i,mdrdie si
(Cdndstdpdnulnu-i aca,rri,de
Emil Gdrleanu)
18

3)1_

d6'\^\
K\+,jqt

4$r"r#!

$
Joi
2.lncercuilivariantacorect;:

a. Tatagi mama,pleacdla serviciu.


b. Tatagi mamapleacdla serviciu.

i@ a.Hai cu noi,biiete!
,a\

a. Miruna,soraceamicd.,erataredeqteaptd.
b. Miruna,soraceamicd.erataredegteaptd.
- Mi cu noi la joacd?
- Nu, am de fEcuttemeincd.
- Vii cu noi lajoaci?
- Nu am de ffcut temeinci.
3. Scriein parantezesemnelede punctuatrepotrivite:

T\

,,Cu astase hrdnescmai mult humuleqteniif) rdzdqi


fEri pdm6.nturif)$i cu negustoriadin picioare:vite(
)
cailt porcig oiL) branza(_)Lina! oloiul sare
_y
gi f6in5 de popugoi;sumanemarif) genuncheregi
sdrdace;ilarif) bemevicif) cdmegoaie(
) liicere
scor,hrri inflorite (...)" l,lninriri ain

\C

b. Hai,cu noi biiete!

b.

ra

tI, de Ion Creang:l)


"opitdtie

frl I

\|.

ffi
,ffi

'v

\f.":>\

*\l

s.fr.+.""--

,M
@Afl
>-ffi}Fi

4. C-ompleteazd
propozitiile
5icu altecuvinte,folosindvirgulele
la locul
potrivlt:

a. La aniversare
auvenitbunicii

b. Pentrumaineamtemela romdnd,
c.Am stransdinlivadi cirege,

5,Trdnsforma
propozitiile
dupAmodel

W:

a. Patrocle,staildngi minel
Stai, Patrocle,ldngd mine!
Stai ldngd mine, patrocle !

sSA
..;-

b. Atenlie,copii, la magini!

n
us

c. Scriefrumos,Ionici!

(-&

6. Punevirgulelela locullori

a. DanAlin Ioanaqi Matei suntcolegiimei


cei mai
buni!
b. Nu mai ridicavocea?lcertdmama.
c. $tefancel Mare domnitoral Moldoveia
indl[at
d. Da mi-arpldceasdvin cu voi.

ff
#

&

''e{p : 4>-.

g#E
"ql<r

Vineri

Punctul
givirgulao

Tineminte!Punctul
estesemnul
depunctuatie
$ivirgula
cemarcheazi
o
pauza
maimaredecatceadat; devirguld
SimaimicddecAtceadati de
punct.O astfelde pauzdestenecesar;pentrua desp;qipropoziliisau
grupuride propozitiidin cadrulaceleiagi
fraze.

,@"

punctul$ivirgula
obicei,
poatefi inlocuitcuvirgul;saucupunct.
-De
Intextelelun9i,punctulti virgula
aparemaides,fragmentand
textul,i
ficendu-lmaiugordecitit.

,,- Sd-li spundrept,cAteraIonel mititel, mai mergea;


acu,decdnds-afEcutbiiat mare,trebuiesi md ocupeu
de el, trebuies5-i fac educalia.gi nu qtili dv. bdrba{ii,

( *)
,\[.

cdt timp ii ia unei femei educatiaunui copil. mai ales


cdndmamanu wea sd-l lasefdrE educaliel,'lnzita,det.r.

Caragiale)

2.Scriein paranteze
semnele
de punctuatie
potrivite:

..- Suntem
doi fetigemenif) doi ldstaridintr-otulpind
':,q5
;' V(
U,^J rupti in doui(_) jumdtate in pdmdntgi jumdtatein cap
'
demasdf) venimdeunde-ampomit qi suntemsositide
undevenimf) fost-amcaleindelungatiqi am grdit cu
.
suflareavdnturilorqi am vorbit in limba fiarelorgi am
cdntat cu valurile de apd (. . . )" 1aoifeli custeainfnnte, detoaa
rI

i6

l.lncercuiegte
punctulgivirgula
dintextulde maijos:

1.^

'

/;l

Slavici)

ffi
reil

it \

Punctele
de suspensie
(...)
,

: '

,',*, runcrelede suspensie


arati ca din enuntlipsescanumite

I
cuvinte
sauca enunlulpoatecontinua.
Spr" O"oi"Olr"a" pun.t,
punctele
desuspensie
numarcheazi
sfarfitut
uneiproporilii
sauj unei
fraze,
ci indicd
o intrerupere
a ,iruluivorbirii.
Punctele
de suspensie
sefolosesc:
..inpovestiri,
fie pentrua marcapauzele
lungipecarelefacevorbitorul,
Trepentrua sugeraritmullentcu carevorbe$te
povestitorul:,,pe
petrui/
,:-:y,! f:?:':: d":d jin susinjas, a daLddir
n
,rr,
o aoti ,,rri5 si o
1o,
adtacurmezit;dupd
aceeaiti intdriinimaSiincepua lucracumi mai
tucrattt_..n a maitucra('lzAnaZorlo, de loanSlavici)
. in dialog_indice
intarzierea
r;spunsului
pe caretrebuies;J deacel
intrebat:,,Eievul:Iluzjca este
Prolesorul:Ce?
Eievul:Estucand...,.(U. opdoaogo- )'aa.a nouA,de
l.I
Caragiale)
. in cadrulunorcitate,atunci
candmarcheaza
lipsaunorcuvintesau

ptopozi\iit4 [o.t aaata, a ni,ado@ a,..n J :-at


ma. po,b.
' dupd un titlu de operesaude poezie:,a.to.n6i.,.",scrisa
de Mihai
Emlne5cu.
. in tlmpul unui dialog,cind persoana
intrebatinu r;spundesauili ,yr:Z,
mirarea,
0rin Sesturi
surprinderea:
,Miticd zice clespre
un prietin
]raff.
destituit:
L-qnqlntat...
. . . ?"(Miticd,de t.L.Caragiale)

zu

l.Incercuiegte
punctelede suspensie
dintextuldemaijos:

,,- Dar ce sd fac6?...sd citeascdpsalmii proorocului


David?...$i pe urmd,dd-mivoie sd_!ispuncd_mipare
r[u sAte audpe tine,spiritmodern,sufletagade uman,
vorbindastfeldesprelumeamuncrtoare.
. . gi astanumai
de necazuluratului... Sd presupunemci se-mbatd
$i

poporul. . . Ei! $i?..." (Repausul


tluminical
de I.L. Caragiale)
22

Luni
2.Alcituietteun scurtdialogin care$ folose$ti
punctelede suspensie,
pornind
de lapropozitia:

r0

Bunicaiegiin ugdgi spuse:

a\
r^N
vt

A
\J/

3. Scriein parantezesemnelede punctualiepotrivite:

,,Capn-aref) darnici fbrdcapnu ef) prin aernu


zboar6,darnici pe pdmint nu umbldf) Are coami ca
9i calulf) coamecacerbulf) fala cawsulf) ochii ca
dihorul gi trupul e de roate(_)numai fiinld nuf) Aga
eraVAlva cAndse repezicdtrepetruf),, (Zrina
Zoriror,
de
loanSlavici)

Ghilimelele(,,,,)
Tineminte!Ghilimelele
sausemnelecitirii suntsemnelede punctuatie
pe.carele folosimatunci cand reproducem
intocmai ,n t""t rpu, ii,
scrisde cineva.
Ghilimelelesepun atet lainceputul,cet la sf6r5itulcitdrii.
!i
Ghilimelese maifolosescatuncicand:
. reproducem
un cuventsauun grup de cuvintecarenu formeazio
ptopoztlte:Moma im;\pune
"puiSofcand m(i otinrc.
' sereproduce
un text Povesl
eainrcpccu,o fo,t ada.a. 0 ni . Ddata, o
ae n-atrt,nu s-arpovesti". 5eexpnmaironiasauseatrage
atentiddsupraunorcuvrnte:eot"p/o Ln
oatelettoortecuminte"5i
"oscultdtof.
DamnuI Papescueste,cineva"
in aceastdinstitutie.
. titlurileoperelor
literare,
artistice
$icelealepublicatiilor
suntreproduse
fnrr-o propozilie: 4m invdpt ,lucealdrul",de M;hoi mire .Lt
f
pp oe
rost.
l lncercuili
ghilimelele
din textulde marlos:

Md hezeqte mama intr-o diminea{d din somn. cu


vai-nevoie,zicdndu-mi:,,Scoald,dugiigule,inainted
rdsfuitulsoarelui;iar wei sd te pupecucul arminesc
si
sate sptrrce,casdnu-!i meargdbinetoatdziua?,,. . . Cdci
agane amdgeamamacu o pupdzdcare_gifEceacuib,
de mulli ani intr-un teiu foarte bdtrdn scorburos,pe
9i
coastadealului,la mogAndrei,frateletateicel mai mic.
(Pupdza din tei, delon Creang')

r,t

Marti
2.Cite$te
cu atentiepropoziliile
acoloundetrebuie:
ti puneghilimelele

a. Cumitrul lup eradin caleafardde iubitorcu iezii cei


mici.
b. Ioneligi pregdteqte
sdgelilepentruo treabdfoarte
serioasd.
c. Ioane,cerdu o fi Ssta?il intrebi feciorulcel mic.
d. AsearSam terminatde citit Amintiri din copildrie.
e. Odatdsesupdrdmamaqi-i spuse:Brdnzdbundin
burdufde cdine.
f. Cdndau ajunsla parleacu Trei iezi cucuiefi,uga
mameidescuiefi,auinceputa cdntacu tolii in cor.

3,Scriein paranteze
semnele
de punctuatie
potrivite:

$if) aminteril) om foartecumsecadel)inteligentgi


cultf) ,
vurrt

Fkt**

gdnditi lDoamne.unomagade

agade inteligenr
qi decultl_)cu aga
fif cumsecadef)
meteahnif) ceugori-ar fi unui qarlatanf)prostqi
incultf) sil duci denas9i sd-gibatdjoc de el(_)l)
(Meteahnd,de I.L. Caragiale)

Liniade dialog (-)


,I1i9.i".t"t Ljniade dialogestesemnulde punctuatie
carearata
Dialosul
esteconvorbirea
dintredou; sau
;::lfi:;T:,:#ersatii
Liniade dialogsescriecu alineat.
1.lncercuie5te
liniilede dialogdin textulde maijos:

,,- Yezicebine-iqadelui, zicemam,mare,cu


cosfumuldemarinel?

/<N

/i,)

\1-/

-,/-\

- Mamilo,nu !i-amspuscdnu sezicemarinel?


- Da cum?
-

Marinal..."

(D-t Goe._.,
de lor Lrcacaragiale)

2.scriein parantezesemnelede punctualiepotrivite:

,,Eabdgabinigormdnain sin gi_mizicea:


( )Ghici( )
( )Alune( )

L)NuC_)
(

T\]
',',/

)Stafide( )

L)NuL)
(JNau(-)
L)Nu(_)
Turti-dulce( )
Nu(_)"

1furca, de Barbu $tefinescu-Delavrancea)

o
\_>

rx-i
\Ll/

> a C I s @o
)-

@ o C Ic o

Miercuri
3.Completeazd
spaliilesubliniate
cu propoziliiceincepcu liniede
dialog:

-.-.
a. rnvalatoarea
l-a

\y

rnffeDat:

b. Bunicula inceputa povesticu glasmolcom:

tn
\lJ

c. fmpdratulseridicdgi porunci:

K--

A
)

d. Strig5:

r--r

\:r'

4.Completeazi
dialogul,punAnd5isemnele
de punctualie
necesare:
)

)
)

- Careesteanotimpul
pentrucA
(_)
( ) Uie imi place
( )De ce( )
(.

? intrebdAlina.

@
A

\i

)
)

n
\2

punctate
5.scrieinloculspaliilor
acliunea
sugeratA
desemnulde
punctuatie
dinfiecarepropozitie:

a. - Am cumpdrattot. sprlsetata.

b. - Ce rochildfrumoas6ai!
c. - CdndvineMogCraciun?
d. - Am ieqit invingator!

E1ena.
Dan.
concurentul.

n
'\2

d\
\l/
,)^

27

@o

(P"v
:<G*

Completeazipovestea:
1.Cite$te
cu atenlietextulde maijos.Dintextlipsesc,ase
puncte,,ase
vhguleti o cratim;.GiseSteJeloculln poveste.
Spunece seint6mplb
cu literelece seafli dup; DUnct.

/rJ-\

w
<\
-5\
,?
..\

-\l

<u

/(
(\

Au fost odatd doudzecigi cinci de sold[fei


de
plumbA)Erauflati penmrcafuseserd
llcugidin aceeasi
lingurdvechede cositor3 Fiecaredinne
ei igi linea
anna pe um6r qi stdteau dreplif)privind inainte(_)
intrf)o zil) fird ddruili cu tolii unui bdielel
care(-)
cumii vdzuf) ii qi inqirdbucurospemasadin
camerd()
6
Soldateii
eraula fel(.-;doarunuleradiferirl-j p.nm,
"a
fusesefrcut ultimul gi nu mai rdmdsese
destulplumbf)
se alesesedoarcu un singurpiciorf) (Soldd.letut
deptunb,

dupi H.C.Andersen)

demaijos.
Dintexttipsesc
cincivirsure,
l:5ll::l:-.1
patrupuncte
":1":extut
cratime.
Sidoud

GEse$teje
loculinpoveste.

Intr(*)o bun6zif) un tAmplarbdtr6nf) pe nume


Gepettof) gisi o buturugddin care ciopli cu
dalta o
manonetdL)Aveaun chip drdgllaqde bdiatf)
cu ochi
rotunzif) nas asculit9i gurd rogief) BdtrAnul
ii gdsi
numaidecAt
bdieleluluio perechedepantalonisculi(
)
pe cap ii agezdo piliriup
$i(Jl numi pinocchio( )
Marionetaputeasd vorbescd
gi sa se migtein voie( )

asemeneaunui bdielel adevdrat(_) (pinocchio,


rpac.
Collodi)

28

(ao)

L Ataz5semnelede punctuatie!i de ortografiela locurilepotrivite:

Ca sd nu mai rdmdierepetentgi anul


acesta(J mamf)maref) mamilicaqi tanti

fu

(,) (')

Mila aupromistdn[ruluiGoesd(Jl ducif)


n Bucuregtide 10mail)
(...) D(_) Goe estefoarteimpacientgif) cu

C)C)

un ton de comanddf) zice incruntatl)

(,) (:)

Mamf)mare(Jde ce nu maivinef)

(,) (.)

(.) (,)

*)

(')

(!) (?)
( ) Eu weaus[ viel)
( ) Vinef) vineacumal)puigorulmamiif) ( . . . )( ! )
(-)
(,)
rispunde cucoanaf)
$i sirutdpenepolelf) apoiii potriveqte (,) (!)
p5l6riaf) Tdndrul Goe poartd un frumos (.) (;)
costumde marinarl) p5lirie de paief) cu (.) (,)
inscripliape pamblicdf) le formidable() (,) (:)
qi subpamblicdbiletul de cdldtorieinfipt de (,) (,)
tantiMifaf) cd f) aqalin bdrbaliibiletulf)
l)

(D-l Goe...,deI.L. Caragiale)

29

(,,)
c)
(./

&

=ffie"r@

Rezolvari:
Pagina 2, exerciliull

pescuirul.:
pasioneaTa
bteviiinrddevreme
taore.;A fosr
l:-Yil"i
petricoupoana
ooala
']
ca.n,crodaLd.:
numi;rul
douazeci
,r unu.
f'tgtla J, exerciliul

2
r. Nu vreaudelocsAmergla rnagazin.l
Fisunt de loc din Transilvania.
D.tln om oarecaresa \ ina s6 mAajute.:Oarecare
dintre noi \a fi ales:
c.^rraca
etlr cumrnle.iti voi da o cane.:Vulpea.
mai cu mintedecatursul,
r-a pacaltt.
d.]4-am insq.i516c6ncursulde atletism.;Adat in
scris ci iri va rcspecta
promlslunea.
Pagina 4, eierciliul l
mie-mi cantd;se-ntorc;de_tiplace; se-ntreabi
Pagina 5, e:aerciliul 3
Asta-seard;Asti-vari; Astd_noapte;
De_abia;De-cusearl;De_ajuns;
Dupe-amiazi;Dupd-masA
Pagifia 5, exerciliul 4
eDioY-a;bine
dus_au:
pldrir_a!i.
Ti:e: :umparal-aivisal_am;
fqglna 6. exerciiul
l
a.c.:engl.:apror.:ian.:cuv.;masc.;pl.l rrr.
Paqina 7, exer(iliul 2
G. Cilinescu; Al.l. Cuza;M. Eminescu;O.N.U.;
S.U.A.; R. Dominicani;
Vf. Ceahldu;M. Neagd.
Pagina 7, exerciliul 3
q.a.m.d.;kg; ex.; d-ta; dl
Pagina 9, exerciliul 3
Vno pin' la mine!; Tre, sd ne facemtoatetemet.;
Domnu, Ionescune-a
cenataspru.:Ldsiimexcursiape aJl.dali.
Pagina 9, exerciliul 4

.J,Ij.i

piscupescu
- madam'
lu.madam.
Dascatescu,

TY*
maoam.5achctarescu
lu. madam.piscupescu.
madam.lconomescu
lu.
maoam 5achelarescu.
madam.Diaconescu
lu.madam.Iconomescu
{...)..
Pagina 10, exerciliul 2
Se intreabdcind se coc cire5ele.:I Ioareaaceasta
esle lilJroasd.
ragtna I t. exerciJiul 5

manaconductorului
cocoanei,
l$"i1",:*-Yt:g
:u.d Dar conductorul s-aatinsdema.na
Bubico parc-a-nnebunit.
ql-a

f.-r,rzn/A

terminattreaba$i iese.,,

f
\

(-\

\,1)

+\
-n
r.-\
-\u

a)

Pagina 12, exerciliul 2


incetqi in cripdturi seivi Nicu.
,,Ugatinzii sedeschise
- Ce-i cu tine,Ancufa?Ce strigia$a?
* Haida!Haidarepede!
- Unde sdvin?
- rn glaolna,uar vlno ooatal
Pagtna 15,ererciliul2
a. UIa! A venit bunica!
b. Aul au! M-am lovit!
c. Cioc! cioc!Deschide
uqal
d. Pleosc!Broascaa seritin lac.
PaginaI5, exerciliul4
,, Uite! grdiPecah,$i puseurecheala piele.Mareminune!Zice sd
cauli la cipitaiul patului, c-o sdgdse$tirachiu.
Birbatul cdutAsi gisi.
Mareminune!Cine1-ofi pusoare?"
Pagina 17, exerciliul 2
,,intindemAnasprecer ii arati stolul carelunecain zbor necurmat,qi
de-abiaii poate$opti:
- Puigorii!
Mamail stlarge b sangi-l saxutAcu drag:
puiul mamei,au sese-ntoaxcd.
- Nu p16nge,
inapoi.. . La p mivad. .."
Pagina 19,exerciliul 3
"Cu asta se hrinesc rnai mult humule$tenii, rdzdli fj,rd pimanturi,
qi cu negustoriadin picioare: vite, cai, porci, oi, branzi, lana,
oloiu, sare 9i fiini de popuqoi; sumane maxi, genunchere $i
sirdace; i1ari, bemevici, cdmegoaie,liicere gi scor{uriinflorite(...)"
Pagina 20, exerciliul 5
Copii,atentiela ma$ini!;Atentiela ma$ini,copii!;lonicd,scriefrumos!
FrumosscrieIonica!
Pagina 20, exerciliul 6
a. Daq Alin, IoanaSiMateisuntcolegiimei cei maibuni!;Nu mai dica
vocea,il certdmama.;$tefancel Maxe,domnitoral Moldovei,a indllat
sd\ in cu voi.
multemanasliri.:
Da.mi-arpldcea
Pagina 21, exerciliul 2

@
@

buSt150

c)c)(t (t

Pagina 23, exerciliul 3


,,Capn-are...dar nici fard cap nu e... Prin aer nu zboad, dar dci pe

amantnu umbli...Are coamica $i calul,coamecacerbul,falacaursul,


31

ochii cadihorul $i trupul e de toate,numai flinlb nu...A9aera


Vdlva c6nd
sercpezicdffePetru.,'
Pagina 25, exerciliul 3
$i, aminteri,ornfoartecumsecade...
inteligent$i cult...
M-arngdndir:..Doamne.
un om a5ade cumsecade.
a$ade inreligenl)i de
cult.cua$ameleahni...
ce ulori_arfi unuiqarlatan.
prost5j incilr,sd_l
duci de nas$i sd-$ibatdjocde el!
Pagina 26, eterciyiul2
,,Eabiga biniqormdnain sdnqi_mizicea:
- Ghici...
- Alune!
- Nu.
- Stafide!
-Nu.
- Ndutl
-Nu.
- Turti-dulceI
- Nu."
Pagina 27, ererciliul 5
exclami;intrebii strigi.
Pagina 28, exerciliul t
(. ){. )( . ) { . )t - ) ( . ) t.)(.) (..)(..)(.)(,)(.)
Pagina 28. exerciliul 2

G)(,)( . )(. ) (. ) (.)


( , ) ( . () . )c l ( . )( , )( . )

Pagina 29. exerciiul l


Dacdprive$ti cu atenlie\,ei obsena cAsemneledepunctualie
sunt
a;ezatein oldine.

@2009,Edituracama
EditonDianaMocanu
Redactor;
Ana lvlariaTebirc;
Art DirectoftEllaNiculi
llustraliirNicolaeToni!a
www,editu.agama.ro