Sunteți pe pagina 1din 172

prof.

ELENAtOGU
iNV.CRISTIANA
RiUREANU

dhffilb [=M

ana

prof. ELENA IOGU


iNV.CRISTIANA NiUNTAT'TU

GRAMATICAPN,q.CrrCA
PENTRUCLASELEI-IV

db

THSE{

uf{oadd!y Stef30

Editor ZAMFIR M. RUSU

CAPMNS

CAPITOLUL I
Nolirmide foneticl
..............6
Ortografie9i punctualie_....-....-..........................
9
Vocabular.-..-.-.....-..-._.-,.-.-...-..-..........,....
II

CAPITOLUL al Itr-tea
SINTAXA .............
Propozifia
...............-...._.._..........................
73
Subiechrl
.-....._.-...-..
............78
Predicanrl
..--....-......
............
85
Atdbutul._..............._..................................
93
Complementul
99
-.._......_.__._--............._-.........
CAPITOLTjL at IV-Iea
PROPUNERI PENTRU EXERCITII

DESCXTERT
coREcTi (DtcTARr)..................
| 06

resle.......-...-...--........-........-.....................
I l8
Rezolvarea
testelor._.......-.-.......-...._-............
156
LISTA DE ABRE\IIERI.._........................
................
t.tz
Copydght@Toatedrepruileasupnacestei
edilii apa4i! EDITURtrBOGDANA
EDITURA BOGDANA- Bd.NicolaeTitulescu.sr. 163bl.20.paner,sc.3, ap.82,Sectorl, Bucuresli
Tel+Fax2234246
223426t
22245 24
Comenzile
seprimescla adresa
dituriisaula Cp. l2 _?| BrE|reS-

prof. ELENA IOGU


lnv. CRISTIANA RftIREANU

GRAMATICA
PRACTICA
PENTRU CLASELE I.IV
Suport teoretic Aipractic,
conformcu noul
Curriculum National

EDITTIRABOGDANA

Cu recrmoftinld,profesorilornogtri
de la Liceul PedagogicBucuregti,
pe careii simlim aproape.

CAVANTnNAINTE
Copiii no$tris-au t depbTqtdi lectura,de,,cuv6ntul,,
care aJbst la tnceput.Suferimde lipsd de contunicare
{i
una-clintrecauzeestedificultatea de a ne exprimacorect,
explicil,coercnt.Iafi deceestenecesarsd exersdmlimbaiul:
penlru a ne inlelege$i pe tru a ne apropia.
. Lacrarea defald se adreseazdii printul r6nd elevilor
din claseleprimare, dar ti tnvdld.torilor,tuturor celor in_
leresali de a-Si,verifica sau petfectiona compelenlele
Si
peqJormanlele
in comunicareaverbaldSi scrisd.
Am adunat tnfilele acesteilucrdi expeienla anilor
pebeculi Ia catedrd.
Muttitudinea de exercitii rezolvate saupropusespre
rezolvore,cu graclediferire de diJicaltate,ifeid elevitor
un instrumentde lucru potrivit ii atil
micule qcolar! l/ei descopericd nu_igreu sd
.Curaj,
scnt $rsa vorbetti corecl. Cuv^ntul _folosil inleligent_ te
va ajuta sd devii un invingdtor!

h,.c,l:,:f,y;;:J:

PREFATA
h aceastdpe cdt de micd si aparent modestAlucrare,
dar tot pe atdt de supld, utor de utilizat Si frumoasd
cdrlulie, Doamnele Elena Iogu $i Crbtiana Riureanu ne
pun in fa[d TEMEIURILE gi ... TEMELIILE cele dinfii $i
totodatd cele moi eficiente netode si p-rocedeepentru inldtoreq GMMATICII LIMBII ROMANE la clasele I-IV.
Catugoriile gramaticale, ale morfologiei si ale sintaxei sunt dertnite cu cea msi mare claritate, in
Capitolele al ll-lea Si al III-lea, pe potriva vdrstelor scolare, exetnpliJicate cw cea mai mare consecvenld didacticd. Capitolul aI lV-lea este co sacrat exerciliilor de
scriere fi testelor prevdzute ctt rezolvdi edif.catoare, ca
mult tact pedagogic.
De rernarcat, intre oltele, cd autosrele nlepropun
exercifii ilustrative din scriftorti clasici, alesepe potrita
in(eJegeri, copiilor, din Creangd, Coqbuc, Sadoveanu.
yictor EJtimiu, Tudor Arghezi, I. Al. Brdtescu-VoineSti,
Liiu Rebreanu etcLucrorea este rodul unei indelungate experienle lq
cstedrd a celor doud autoare care isi canosc cdt se
ooate de bine meseria.

Proj, univ. dr lon Rottru

CAPITOLAL I
Nofiuni de fonetici
Fonaica esteStrinlacareseocup5cu studiulsunetelor
vorbiriiSunetul esteceamaimici unitatesonori a unuicuvAnt.
Sunetele
se impartin:
a) vocaleGerostescfiri ajutont altorsunete;pot alcihri
singuresilabe)a e, i, o. u, i. i, 6;
b) consoane(serostesccu ajutorulrmeivocale;nu pot
alcitui singuresilabe)b, c, d, f, g, h, j, ( l, rn, n, p,
r ,s,g ,r ,l,Y,qx ,z .
Litera estesemaulgrafical sunehrlui.
Obsemafi
Uneori,coresponden{a
dinte sunet$i liierEou serespecti:
- o literi poatereprezentasimultan doui sunete(cs,
gz -+ x);
Exem-ple:
fix
examen
- aceeagiliter5 poate reprezentasimultan sunete
diferite:

Exemple:
car, cer, cind
gard,ger, ginli
- doui sautrei litere alituate pot redaun singursunet:
Exemple:chenar,chitanlA
ghetar,ghicitoare
- aceleatisunetepot fi redateprin litere diferite:
Exemple:
a lnvita, sAnge,
var, watt,
iar, yale
Alfubetul este totalitatea literelor dintr-o limbe
aqezateintr-o anumiti ordine.
a^A;i A; 6 A; b B ; c C ; dD ; eE ; fF; gG ; h H; iI ;
iI ; jJ; kK; I L ;mM; nN ; oO ; pP ; qQ ; r R; s S ;
i $; t T; 1T; u U; v V; w W;xX; y Y; zZ.
Stdra estesunetulsaugupul de$metecaresepronunli
cu o singuri deschidere
de guri. Ca si poati fi rostitd,
silabaarenevoiede celpufino vocala.
Accentul esteittansitateadeosebitdcu careserostegte
o silabi.
Obsewatii
- acceDtul
in limbaronlanA
esleliber$isepoatea$eza
pe
oricaresilabi a cuvAatului;
accentulestemobil, putandschimbasensulsau
formelegramaticaleale cuvintelor:
Exemple:
copii / copii
acele/ acele
c6nti / cdnti
haini / hainl

CuvAntul estecaamai mici unitate a limbii care are


un inleles.
Exemple:
copac,pddureetc.
Cuvintelepot fi:
a) simpl - elev, barzi
b) compuse- floarea-soarelui,untdelemn
Despd.4ireacuintclor in silabe se face dupi:
a) criterii fonetice
Exemple:
rac-tor
con-struc-ti-e
a-xa
e-xem-plu
ex-te-nu-at
a-e-ro-port
do-ui
b) criterii morfologice
Exemple:
in--xact
ne-sta-bil
in-o-por-tun
drePt-r'nghi
bin-o-clu
Abrevierearcgrei.ntAprescutarearmui cuv6n! a unui
titlu saua unui nume,dupi caresepuneprmct.
Exemplu:
Gen.(ceneral)
Ing. (Inginer)
N.B. (Nota Bene)
8

Obs.(Observat'i)
Str. (Stradi)
0bsemafi
- nu seprescurteazinumelede familie;
- nu seprmepunctdupi abrevierileurmdtoare:S (sud);
(amper);
A
V (volt); W (waft); m (metru);kg (kilogram);
d-ta (dumneata);TAROIvI TVR etc.

Ortografi e gi punctuatie
Ortogrufrc esle ansamblulde reguli privind scrierea
cuvintelor unei limbi.
- Sefoloseqtelitera mare(majusculi):
a) la scriereaprimului cuvAntdin propozilie;
b) la scriereasubstantivelor
proprii:
c) incepunrltitlului.
- Sescriucu consoanddubli: accelerat,accenl,innoda,
innoptaetc.
- Se scrie,,nn''inainte de ,,b" li ,,p": imprumut,campion, bomboanaetc.
Exceplii:
Istanbul;Canberra
- Sefolose$telitera ,,f':
a) la inceputulcuvatrtului- inger,inci etc.;
b) la sftrsitul cuvantului- a hotiri, a cobori etc.;
c) in interiorul cuvintelor compuse:neincaput,
preiDtamphat
- Se folosegtelitera,,d" in interiorul cuvintelor:
romin, Cosinzeanaetc.
g

- Se scriu ti se pronu4i corect cuvintele: continuu,


perpetuu,ale,idee,rozacee,feerie,viitor, qtiinfi,
lsiduu
fi indci, fi in1i, zootehnie,cooperativi"cooperant.
Semnelede panctu$ie narcheazi intonalia,despart
unititi sintacticeduperaporturistabilite,corespundpauzei
de vorbire.
a) Punctul(.)
Marcheazio pauzi carcsefacin voftire intreFopozitii
sauftaze independenteca inleles qi sf;irgitulacestoia.
b) Virgula (,)
- delimiteazi per,tide propozilie de acelagifel:
Casa,curteaSi gridina erauingrijite.
- inainteaqi in urmaunuisrrbstantiv
carearatdo strieare:
Vino, Mihai, la masS!
- inainteati in urma unei explicalii:
Alina, prietename4 esteprofesoare.
c) Puncnrlqi virguta(;)
Marcheazio pauzi nai mici dec6tcearedati de punct.
Dupepunct9i virguli, sescriecu lireramicn.
EXemplu:

,,Campiascoaaeaburi; pe umedulpimant se-ntind


cdrdriuscatede-alprimiverii vdnt.'.
(V,Alecsandri)
d) Doudpuncte(J
Anun(5o enumerare,o explicalie,o concluziesau
vorbireadirectd(prin dialog).
lfxemple:

El cumpirase:caiete.creioane,pixuri.
,,goimaruftcu doi paSiqi gr6i:
- Boierule,eu nu te inteleg-..
(M.Sadoveanu)
l0

c) chilimelele (sernnelecitiirii ,, ..)


Sepun [a inceputul$i sftrqitul unui text spussauscris
de cineva;sefolosesccdndsereproductitluri de opere.
f) Linia de dialog {-)
lndici incepunrlvorbirii fiecdrei persoanecare ia
partela o convorbire.
g) Linia de pauzi (-)
Marcheazepauz-adintre difrite p54i de propozilie.
h) Parantezele([ ])
Arate un adaosin interiorul propoziliei sauftazei.
i) Punctelede suspensie
(...)
bdici o inferuperea giruluivorbirii.
j) Cratima(-)
Se folose$te- ca se[rn de punctualie - in cadrul
repetiliilor, cand cBvantulrepetatforrneazdo unitatei in
interiorulunorexpresiiformatedin diferitecuvinte,
k) SemnulinFebirii (?)
Marcheazi intonalia propoziliilor sau a frazelor intefogatrve.
l) Senmulexctamirii(! )
lv{archeazigrafic intonalia propoziliilor sau frazelor
exctamauYe.

Vocabular
Dertnife -Totalitatea cuyintelorcareexisti $i careau
existat,cendv4in limbi formeazdlexicul sauvocabularul
Iimbii.
- Unilateade bazi a lexicului estec,uvdntu!- Dicfionarul esteo operi lexicografici carecuprinde
cuvinteleunei limbi organizateintr-o auumiti ordine (de
ll

obicei alfabetici) gi explicatein aceeagilimbd sautraduse


intr-o limbi stseine
- Vocabularulesteformat din:
fondul principal (nuclzu)- cuvinteputine,dar
foarteimportaote;
masa voc:bularului - cuvinte nai rar intrebuintate.
- Dupi sensullor, cuvintelepot fi considerateastfel:
a) sinonime- cuvintecu formi diferiE,darcuacelaqi
sens:
Exemple:
casi - clidire
infelegere- invoiall
cupru- arami
pace- armonie-concordie
b) antotrime - cuvinte cu formi diferi?i 9i in{eles
opus:
Exenple:
face- desface
inhmeric- hrmini
urci - coboar5
c) omotrime- cwiDte cu aceea;iforml gi cu inples
diferit:
Exemple:
lac (de tngl;i) - lac (apd)
bandn(de rnuficntori) - bandn(de h6rtie)
cunn (capcani)- cuisi (alergare)
d) paronime - cuvi e cu formi aproapeidenticE,
dar diferite ca sens:
Exemple:
aadapta-aadopta
oral - orar
anual- anuar
12

e) cuvinte monosemrnlice - cuvintecu un sinsur


seDs,indiferentde context:
Exenrple:
oxigen,omoplatetc.
f) cuyinte polisemantice - cuviate care au mai
multe sensurice sepot evidenliain contextediferite;
Exemple:
a {ine la cinwa
a fine cArma
a tine minte
a fine isonul
In coDtexl cuvaDhrlpoateavea:
sensprincipal @eschiduSacu cheia.);
snsfgurat finvi!ftrra estecheia succesului.).
Vocabularul uoei limbi este intr-o Dermanenl.ii
mi5care,deoareceapar cuvin[e noi, dispar aitele sau igi
schimbi sensul.
- Artaisme - cuvinteinvechitecarenu mai coresnmd
comunicirii (pahamic,hatmaq chelar).
- Neologisme- cuvinte noi - ob,tinutede obicei prin
imprumufuti - (computer,menager,designer)- Regiomlisme - cuvintespecificevcbirii unei anumite regiuni (cucuruz,barabule,lest)
- Familie lexicali - totalitateacuvintelor formatede
ta acela$icuyentde bazd
Exemole:
buo - bunicel- buuigor- bunut- a,imbuna

Nb
THffi{

|Floeded
tL,Stefsot3

Exerci,tii
1. Subliniali vocaleledin propoziliile urudtoare:
Md bucurdsosireaprimiverii.
Impiratul aveahei feciori.
Stelelestrdluceau
pe cer.
2. Schimbafisensulcuvintelorprin inlocuirealiterelor
subliniate:
car, Ioc, gxsi, dar
3. Gdili ctnintecaresdconlindcelpufn patru consoane.
Sublinia1i-le!
4. Gds\i cAtucinci cavinle care sd conlind gapurile
de litere im,61ate.Subliniali-Ie!
5. Formq,ticuvinteadiugdndsilabe: ta-; ma-; co-; ra-.
6. Copiapiunproverb romdnesc.DespAr\li cuvintele
in silabeSisilabelein litere. Sublinia,tivocalelecu o linie.
7. Scrieli mqi multepropozilii in care toatecuyintele
sd inceapdcu aceeasiliterd.
Exemplu:
Petlepunepixul pe pupitru_
8. Copiali textul de mai jos Si treceli in coloane
diferite c vitiele cu o singurd silabd, cu doud silabe,cu
trei silabe;i pe celecu mai multesilabe:
,,Mii de fluturi mici, albagtri,mii de roiuri de albine
Curg in r6uri sclipitoarepesteflori de mierepline,
14

Umplu aerulviratic de mireasmi Si rdcoare


A popoarelorde mugtesifbetori muinuitoare...
(M. Emiuescu)
9. Despdryifiin silabe cuintule urmdtoare:
jertfi; despre;soarti; stilou, punct; observalie;penar;
exercrtru.
1O,Scrieyicdtedoudcuyintecu: o silabd,doudsilabe,
trei silabe,pahu silabe.Apoiformafi cu elepropozilii. '
l-1. Eqplicalifolosireqsemnelordepunctualjedin textul
umdtor:
..Auzimo vocerdgugitd:
- Uite,coni{d,Ionelnu s-astampdrd!
-Ionel! sfigi madam,popescu;
Ionet!Vin'lamama!..
(I.L.Caragiale)
12. Conplen!i cu semneledepunctuatiepotivite:
Nu pot zbiari Goediniuntru
De ce te doarela inimi
Nu nu pot
E incuiatzicemam'marew6nd si deschidipe dinafari
(I.L. Caragiale)
lj. FornukttjpropoiTii,respecfiwlurmdtoarele
ceinle:
a) sdaibecuvintecu,,nn.';
b) saaibacuvintecu ..mp..gi ..mb-;
c) sAaibi cuvinlecu ..ii..pi ..iii..;
d) si aibi cuvintecu ,,ee.,.
14.AIcAtuili:
a) doui propozilii enunliative;
b) doudpropoziliiexclamative:
c) doui Fopozilii interogative.
IJ

15. Formalifamilia de cuyinteporni d de la:


- tanir; $coalI; romAn;a inv6ja; pidure.
16. Gdsi[i siflo
nea
a spune
a izbrtli
a alerga
prieten
a inlelege
oda{'a

imepentra cuintele:
elev
limpede
camri
cuvant
onoare
lupti
enonn

17. Gdsili antonimepentnt cuintele:


negru
inalt
mErit
brm
credincios cald
greu
acum
frumos
noapte
sublire
inchis
prielen
a veni
18. Formuld,tipropozilii in care cainteLe urmd.toare
sd aibd sensaridiferite:
- broasci, port, toc, ochi, lin, somn,cap,a bate.
19. CA*afi in dicfiona| seruul urnittoarelor cuyinte;
alcdtuili cu elepropozitji:
familiar
familial
eminent
iminent
miner
minier
numeral
numerar
original
originar
literal
literar
temporal
temporar
16

20. GAsli cuinte caresd inceapitctt:


anti, hter, super,hiper,extm
21. Corectalienunluile trmdtoare:
- Avansat'inainte,oamenihnii!
Te previndinainteasupraurmdrilorEl aveao ciciulddeoaiercasa.
Vei deprmebanii in numeral?
A sdritca caprapestepod.
Carteacaream citit-o mi-a plicut.
Pietonula transversatbulevardul,
Cumpirim bicicletepentmcopii din import.
22.Dagiexemplede cdtedoui arhaisne,neologisne,
rcgionalistne.Formulati apoi cu elepropozilii.
23.Sublinialiforma corectd.:
feninin/ femenin
panglic5/pamblici
patrat/pitrat
qtart/start
feristrftr/ fierEstriu
ipsos/ipsoz
21.Realizaliun dialogca titlul ,,Lo telefon".Explieali
semneledepunctualiefolosite.
25. Alcdtuili o compunercgramaticald cu titlul
,,Reporterla MuzeulSanlui". Folosili Siregionalisme.

CAPITOLULN
MORFOLOGIA
Substantivul
Defrni,te -Parteade vorbireflexibild caredenumeste
obie{tealecunoa$terii:
fiinfe.lucn-rl fenomene,
idei,relafi,
mrmede insuqiri,numede actiuni,stiri sufletesti.
Exemple:
fiir1e:copil.mamLprietenetc.
lucruri: masi, creion,ma$ineetc.
fenomene:ninsoare,ploaie,vAnt,etc.
idei: Stiin!5,inventieetc.
rela1ii:prietenie,
duSmilieetc.
uumede insugiri:frumusete,bundtateetc.
numede acliuni: mers,vorbAe,alergareetc.
stiri sufletegti:bucurie,tristeteetc.
CIasificarea substantivelor
obiectegramaticalede acelaqi
_ . a) comune- denumesc
Iel: ora$,munte,cocos;
proprii - denumescobiectegramaticaledeosebite
de celecomune:Cluj, Mercur,Alexandru.
Observatii:
substantivele
proprii sescriu cu majusculi;
l8

- substantivelecomrmepot deveniproprii atuncicand


exprimanume:CreangA.
Cojocaru
etc.
propdi
pot
substantivele
devenicomuneatuncicend
qi-auschimbatsensulinilial: amper,volt, napoleon;
b) simple - formatedint-un cuvant:gridini, animal,
Bucuretti;
compuse- fornate din doui saumai multecuvinte:
binefacere,riufdcdtor, untdelemn,bund-credinli,ciubolica-cucului,Vatra-Domei;
c) concrete:piatr6,parfum,elev;
abstracte:onoare,dragoste,
bitfanele.
Genul substantivelor
a) masculin:un biiat doi biie,tl
b) feminin: o fatd- doui fete
c) neutru:un tablou doui tablouri
Observalie
Existdsubstantive
cu forme:
a) numai pentrumasculin:elefant,flutwe, cataretc.
b) numaipenhufeminin:veverili, balend,libeluli etc.
Acesteasenumescsubstantive
epicene.
NumdruI sabstantiveIor:
a) singular denume$teun singur obiect: lupti,
ceaicdetc.
b) plural - denumettemai multe obiecte:lupte,ce$ti
'

Obsemagii:
Unele substantiveau forme:
a) numaipentruplural:c6l1i,zori, blugi;
b) numaipenausingular:mazere,bn.zi, lapte,auretc.
t9

c),multiplede singularsande plural(rmeodcu


sens
,."
drrent):
bob - boabe;bobl boburi;
vis - visuri, vise;
arc - arce(de cerc), arcuri (de opl);
monedi _ monezi_ monede:
ochi -ochi (de-fiin$),ochiuri(ou6).
..
d)
colectivedenumesco cantttatede
. . substatrtivele
obiecte:tineret,turme,cireadd_
de doui saumai mr{!e cuvintecare,impreuri,
-Un_gmp
au inlelesul unui substantiyse numerte /ocuyiune
sui

y:!:!A

Locugiunite
aufor-" a"

oar nu se pot atralizaseDarat.


"iogutar9i
Exemole:
bigare de seame- atenle, grijd
pierderede memorie_ am.nezie
tragerede inimi _ dorinti

a" prir_r,

iouetu.ra" .iot" _ toot"

pnrerede rdu _ reget

Fancliilc sintadice ale substaativatai:


,'l Subied:
C.Sorioara
i9i priveapuiut cu dragoste.(cine?)
..
b) Numeprdicativ:
PoetulmeupreferatesleEmipescL (cine?)
ruerea ceamai buaaestea cooiilor. (a cui?)
-, Lomplement:
e)
Am citit o garleintersanfn.(ce?)

na inr,anesc
cuplicere.(cucine?)
*+*q*
N-ar ve-nitla noi

de o lurS_(de cand?)
l2alqtrEfo4Llcl am rcurit (daroriti cui?)
uu cauzaoloii am ricit (din cauzacui?)

d\ Atribut:
glg41l, esteldudal (care?)
Constantinescu,
CasalqaEgiestedeparte-(a cui?)
Ponul din fata caseis-auscat (care?)
Calul are potcoavede arsint. (ce fel de?)
e) Fdrd fancfe intacticd:
- Biiete, fii atent!
OftogrsJiasubstanMot:
- sescriu cu majusculi Fmctelecardinaleatmci cfod
au sensullirilor din zoni: Estul, Apusul, Risiritul, Gara
de Nord etc.;
- se scriu cu cratim5: prim ministru, pierde-vari,
Harap-Alb etc.;
- se scriu iotr-un cuvant: Cdmpuhmg, Rompres,
bunivoinli, miazdzi;
- sescriu cu iniliald mic5: francez,secretarialfizici;
- sscriu cu iii substantiyelemasculinecareau forma
plural
de
nearticulatcu ii:
fiu-fii-fiii
geamgiu geamgii- geamgiii

Exercifii
l. Identificali sabstantiveledin lexteleurmitoare:
a) .,Pe frunza unui aulEr, o brosculi se bucurdSi ea
de frumuseleagi rdcoareanoplii"
(Ern Garleanu-,"Ir4nrinimie..)
b) ,,Snlcii, liane, papuri ti trestii sticleau- Toate
lighioaneledin ad6ncurisuiauin zigzaguri spreacelede
tulgereale ploii ..."
(N{-Sadoveanu
-,lnpirilia
apelor")
2l

c),,Stamiti de clingitul zurg nilor, copiii aleargade


pretutindeni,se urci pe garduri..- Canii i$i amestecdlitratul in chiotelelor."
(Al. Vlahurn- ,Somania pitoreascd,,)
prispa
d) ,,Pe
casei,copilagul,numai in clmiquid, cu
capulgol, urrnirelte de multjocul stoluluide pdsiri, printre
careseafli 5i cei trei pui ai lui, dia cuibul de humi de sub
streaqinA.
Ii cipitase doarde la mimuca lui.,
(Em. Girleanu -,,puiqorii .)
^
e) ,,Intai a inflorit salciade lAngi poarti. pe urmi, au
inflorit duzii, salcAmii,corcodugii.Au inflorit campurile.
Berzele,rinduneleleau vetrit-"
(Z.Stancu_,,Descult,,)
f) ,,Buniculmeu,Manole Crelu, la noi in Viiqoara,in
rizi5ia lui, vizuse lumina lunii acegtia."
(M. Sadoveanu-,,Sfaturi \chi .)
g) ,,Dragu-mi era sahrlnoshu cu Ozanacea frumos
curgitoareSi limpedeca cristalul in careseoglindegtecu
mahnLeCetateaNeamfuluide ateteaveacuri.,.
(I. Creangi -,"Amintiri din copildrie,,)
h) ,,In adevir, Viraticul, Sihla, Sihistria, Sicul si
Agapiaalcituiescun marearcdecerciniorEcu deschizatwa
sprerisirit qi miazizi.....
(C. Hogag-,,Pe drumuri de munte.,)
i) ,,Petoateoragelevi iubescla fel de mult $i tuturor
vi portaceeaiirecuDogtiinli:
Torino,oraSviteaz,Genova
semeafi,ln,teleapta
Botogna,Ven4ia incantitoare,Milano
putemic,vAiubesccu acelatirespectde fiu al vostu; pe tine
Florenlaceanobili, pe tine Palermoteribil, Napotifermecdtorgi nespusde frumos,Romamiounati5i itemd!..
'
(Edmondode Arnicis - ,,Cuore,.)
j) ,,Zbeft"age\FpSvaiet, mii deglasurispeimantate
Seridici de prin codri, de pe dealuri,de prin sate...
(V- Alecsandri- ,,Viscolul..)

k) ,,Unde-iunul, nu-i putere


La nevoi qi la durere
Unde-sdoi, putereacregle
$i dugmanulnu sporeqte"
(,,V. Alecsandri- ,,HoraUnirii")
2. Schinbali numdrulsubstantivelorurmdtoqre:
discutii
caiet
aeroporturi
exercitiu
insecte
caxte
pe$ti
veverili
texte
elefant
ftafi
farfurie
sfrdzi
speranfe
3. Alegelivariantacorecld:
ciocohte\-ciocolate
\ciocoldli
chib t
chibrite
\chibriruri
--

"""tu\::ll"

u"""'u-lilll

4. Fonnulali enunlari c urmdtoarelesubslqntive:


zdpadd,ghiozdan,acces,bucurie,ochi, lapte,icre,
frumusefe.
5, Schimbaliforma substqfitivelolurmdtoaredupd
modeluldat:
fetila - fetilei - fetifelor
scaun

desen
perete
pisici
ochi
munte
6. Formulafi propozilii tn care substantivelefolosite
sd rdspurdd,pe rdnd, la intrebdrile din parantezd:
Exemplu:
fard(cui?)
Jirii i s au inchinatmulte poezii.
casi (cine?)
urs (ce?)
carte(cine?)
pidure (cui?)
Ileana(pe cino?)
7. Formulali propozilii care sd exprimeo chemare
sau o stigare:
Exemple:
Copile, ce neastamparat
otti!
Ce frumoasi egti,primivari?
- Vino, Ileana,cu noi I
FoIosiIi substantiveIe:
toarne, Dun6re,$coald.
Atenlie Ia semneledepunctualiefolosite!
f- in locul substantivelorcomunegdsi\i un singur substantiv:
pipuqi, minge.cub
+ jucdrii
rochie,cimag5,bluzi
-+
trandafir,garoafi, muse,tel -+

lrabie, gAsci,rali
m6r, gutuie,pard
doctor,muncitor,profesor
pil6, ciocan,cleste

-+
--)
-+
-)

9. Dali a,cemple
desubstantivecqredenumesc
membrii
uneifamilii g rudele lor.
10.InlocuiSianintele sublhtiateca un substantiv
comun
care^sdaibd inleles asemdndtor(sinonime):
In livadi au inmugurit pomii.
Pentruci nu a fost cuminte,Ion a primit o sanctiune.
CSmilarezistain ds$ed.
Andrei esteun bun aEig.
lncepefestivitatea.
11, Gdsifi cAb un substantivpornirul de Is cuvintele
de maijos:
a munci
munce
-+
a risplSti
-+
a incepe
-+
a manca
--)
a seplimba
-+
a sejuca
--)
a canta
--)
12.Schimbaligenulsabstantiyelor:
rffs -+ usoaici gdsci -+ gdscan
lup -)
wlpe -J
nepot -+
barzd -+
leu -+
rala -)
prieten--)
vevedld -)
25

13.Identifcasisabsandvele
din urmdtorulgr decuvinte:
frumos,a merge,alergare,trei, Mariei, deasupra,a
c64ii. intdmpini,rominilor.
14,Gdsiliformacorectda substantivelor
din parantezd:
Noaptease inganAcu (zi). incet,incet,(soare)incep
sd-i apar6(razi) striluciloare.(Maria) nu-i vine sdcreadd
catde ftumospoatefi rrsn{itul. inceputul(zi) arefarmecul
s6u.Discul luminoss-a ridicat deasupra(p6mant).
.15. Addugel cite trei i su;iripotivite urmdtoarelor
subsl,antive:
pidure
carte
copii
pisiri
16.Addugalicdtetrei acliu i substantivelor
de mai ios:

elevii
ursul
Ana

17. Cdutali in dic6ionarsensulsubstantiyelor:


la$itate,vibrafie,consecvenfd,
frdelitate,sonoritate,
apreclere.
18.Scrieli potru numede scriitori cunosculiii cAtuva opereale lor.
19. Corectoli ortografs din enunlurile urmdtoqre:
Garade nord a fost renovatdde curand.
De anul nou vom mergela Munte,
Ion creangi esteun scriitor bine cunoscut.
26

Copii aleargi pe aleia parcului inspirand aierul


goaspat al prindveri.
2O.Sctieliforma corectda substantivellorsubliniate:
I-am cerutlui Maria un pix.
Am spuslui mamatot adevaml.
21. Form lali enunluri in care substantivele ochi,
broascdgi loc sd aibd inlelesuri diferite.
22. Sedqu urmdtoarelesubstantive:
Ign.Creangd,
pagin5"Bucureqti,cocoq,Mureg,ploaie,
_
Romdnia,scaun.
a,)trece[i in tabel substontivele:
b) addugali in tabel alte trei substantivecomunesi
ahe ffei substailfiveproprii.
substantivecomune

substantiveproprii

23. Cititi tertuL


,,Sigeatazboari ca gandul.$tefani$i trimite cipitanii
s-o caute.Departe,departe,sigeataDomnului Moidovei
se infips intr-un paltitr bntran.'
PuneSiin cdsulelealdturateA (adevdral)sauF (fals)
dupd
- cam esE cazul:
f| ln text sunt gape substantive-

2?

n in text sunt cinoi substantivecomune9i doui sub.


stanhveproprii.
I Cuvaltul ,,bitran"estesubstanuv.
! Substantivul,,cipitanii" estela numdrulplural.
I Cuvantul,,gandul"estesubstantivcomun,numirul
singular,genulneutru.
24. Completalica substantivepotrivite:
,.........-...secocprimivara.
Toanma
pleaci............cdldtoare.
I-am dat cartea
Am scriso.... ........ ... Mariei.
25. Numili locuitoii din urmdtoarele!di:
Grecia- greci
Austria
Italia
Germania
Fraela
America
Elvefia
Olanda
Anglia
26. Gd.si[isubstantivecare denumescstdri sufleteSti.
Alcdn{i propoziyii in care acesteasd ajute la formarea
predicatului.
n, Gdsili trei substantivece denumescinsuSiri
Si
scrielipropozilii in are acesteasd aibdrol decompliment.
zg-_Alcfuuiliprapozilii in care substa tiyul ,,eg!@,.
sd aibdlunclii simacticedifeik.
28

29,Analizayisubstantiveledin textele:
a) .te_l:i Curcanul, un !.iran de la plug, a capitat
_,.
Virtutea Militarn*
(G.Cdlinescu- ,,VasileAlecsandri..)
, _
b)$coalanoastri seafli in satulVitinesti.
_ c) ID satulHumulegtis-aniscutmarelepovestitorlon
Creangi.
d). Munfii Carpalistrejuiesccu iniltimile lor plmantul
patriei noashe,
e) ,,brconjuratde o ceati de prichindei, ciregarulcel
cim 9i ciufulit injghebaseacolo o adeviratainsuli a
veseliei."
(C. Chirip - ,,Drumbun, cireqaril.)
_ D ,,,.\poitrimise o pung6cu baniargatului.Acestase
dusegi-i dddugrddinarului.'.
(P. Ispirescu- ,,Fit-Frumoscel riticif.)
g) ,.4 venit un lup din cring
gi-alrgaprin sat sefure
gi si duci ln pddure
Pecopiii carepl6ng.
gi-a venit la noi la poarti
$i-amiegiteu c-o nuia
* Lup flim6nd cu nei cojoace,
Hai la neicasi tejoace!
Eu chemampe lup incoace,
El fugea-ncohovedea."
(G. Cogbuc_,,C6itec..)
h) ,"Puntea
gheaF
de
seldlise/ cat cuprindeau
ochii./
Fram
o
incerci
previzitor
picioruV.
cu
Era groasa
.
$i tare./ Socoti potrivit ceasul/si pomeascAh druim,pe
banchizdsprenord,acolo/undeinstinctulii spunea/ cise
afln9i alfi urgi,fta1iilui de departe.f.
(CezarPetrescu_,,Fmm, unul polar,.)
29

i) ,, Framsescdrpini cu rmghiilelabeiin creftet,/ cum


ftcea Augustcel prost,/ candIru nimerearispunsul la intrebfui,e tErdrSspuns./"
(CezarPetrescu-,,Fram, ursul polar")
j) ,,Trebuiel sA mrgm ./ si ciutim api,/ ii spuse
Dorothea./
- La ce-{i trebuieap5?/
* Ca si-mi spil fala de tot praful / care l-am
adunat de pe drum, / qi si beau,/ ca si nu-mi rimand
piinea uscati in g6t.f'
(L.F. Baum- ,,Vrdjitorul din OZ")
k) ,,Lizucasesimfi pulin infricogali./
- Cene facemnoi, Patrocle?/intrebi eape cdfel./
Drumul nu semai omoaqte./
Prin uqoaraintuuecime viorio, cilolul ii atinse
miinile cu botuV qi o privi gmical. / Cu Patroclel6ngi
dins4 n-aveade ce seteme./"
(M. Sadoveanu-,pumbrava minunatS")
30. Integrali cuvAntul'Andrei" tntr-opropozilie dez:
voltatd dupdschema:

31. Integrasi substantiwl ,,fetiqa" fuir-o propozilie


dezuoltatddupd.schema:

30

30. Scrteli ddud proverbe Si analizali substantivele.


. ,3l..RealizaSio scurtAcompuneregramqticqldcu titlul
,, un vts". Subliniali substantivele.

Schemirezumativi
Substantivul
. . Delinitie - Puteade vorbire flexibild caredenumegte
obiecteale cunoagtedi;

Cladficare

comune
- caiet,om
proprii- Popsou,
Olt
simple- nor,idee
compuse
- bunivointi, CluiNapoca
concrete
- masi,caine
abstracte
- inteligenti,curaj

Genul

masculin- 91 omful oameni


feminin* g poezie{9g! poezii
neutru- gg fluviu dggdfluvii

Nnrzdrzl 1-

singular- fedtd,arbore.floare
\ plural- fetile,arbori,flori

Fun4ii sintactice
- subiect(cine?ce?)
- numepredicativ(ce este?)
- complement
(cum?cui?cu cine?...)
- atribut (care?)
3l

Model de analizi gramaticali


Lizuca s-aad.ipostitfu scorbufarichitei.
- Lizuca - substantivpropriq simplu, firnclia siuracticdsubiect(cine?)
- in scorburi substantivcomm, sirnplu,concrel
gen feurinin, numdr singular, precedatde cuvdnnrl de
legdtur5,,in", funclia sintactici complement(unde?)
- richitei - substantivcomuD,simplU concret,gsn
feminin, numdrsingular,finctia sintacticdatribut (a cui?)

dh

TH$H$

ADJECTIWL
Definife - Puta de vorbire flexibili care exprimi
insu5irea
unuisubstantiv.
Exemple:
elev silitor
mmtele cel mai inalt
casaceainalt.ii
mindra luni
fatii foarteAumoasi
cartemai putin ipterssanti
Claifi ctrea o.djectivelor :
a) variabile - iqi schimdforma dupi gen qi numdr:
ftumos, ftumoas5,ftumosi, fiumoaseetc.
invtriabile - nu igi schimbdforma: gri, propice,
eficacq cumsecadeetc.
b) simple - fualt, butr curajosetc
compuse- alb-gdlbui,atotttiutor, binevoitor, albargintiu ctcAdjectivul se acordi in gen gi numir cu substantivul
determinaL
Exemple:

omfust

copacifo4[1!

Atentie!
Adjectiwl nu preiaftrnctiasintacticea substantivului.

Adjectivul.exprimdgade diferite ale insugu:li(grsde


.
de comparalie)
Exemple:
floare parfumatii
floare mai parfumati
floare tol atatde parfumati
floare mai pulin parfumati
floareaceamai parfumati
floare foarteparfumatd
floare foartepufin parfltmati
floare deosebitfurea,tareetc) de parfumati
Atenlie!
Uneleadjectivenu pot fi comparate:
viu, mort. unic,
comprer,ve$ntc.optrm.general,inigial,inneg,principal.
supenor.egaletc.
Grupulde doudsaumai multecuviutecare,impreunl,
au-inJelesul
9i valoareaunui adjectivsenumeStetoiuliuni
adjectivald.
Exemple:
om cujudecatd - ahibz)it
zi de neuitat- minttnatd
lucrui.fel defel - difeite
capca vai de el _ prost
om cu scaunla cap _ irrtelept
Fuhcliile sintr.cticeale adjectivului:
a) atribut
- Am citit o carte,, teresantd.(ce fel de?)
,,Coboriin jos, lu ceafarbt6ndl,;(care?) '
-b). Numepredicativ
- Pisicaestebliruld SijucduSd34

c) Complment
De deiteapfi, e degteapti.
De micd era isteald".
Din galben s-af cut rcEt.
Valoareastilisticd a adjectivalui
Adjectiwl esteunul dintreprincipalelemijloacede
prezsntareartistici a realitdtii.Estefolosit de obiceiin descrieri.Poateredavariatelenuanlealeculodlor,calitatea
gi tonalitateasunetelor,dimensiunile.
Exemple:
,,Neguria/be,stilucite
N"Fte htnaargintie."
(M. Eminescu)
era
neagrd.
,,Noaptea
;i mohorAtA,toapte de toamni,
tri std.SindbuSitoare."
(L- Rebreanu)
Atenlie!
Sescdu $i sepronunli.corect:
fix - ficai
complex- complecai
respectuos- respectuoasi
continuu- continui
grotesc* grotesca
omolog- omoloagi
nou-ndscuti(nu noi-ndsculi)
greu-incercati(nu grei-incercali)
rduvoitori (nu rtivoitori)

35

Exercilii
l, Identifrcali adjectiveledin texteleurmdtoare:
_ - a) ,,Treizile bituseri vauturi suuitoare delamlzziztBeiatul cel mititel al lui Duniau Oniqorieqi""
l^"
la mrlguml proaspit al primEverii.
"u
"i
tra un copilat palid 9i mnrunfelqi tira pe pamrentul
reavanoltte ctubotegreleale unui bate mai mare.Ridicn
spre.mitre ocbii triSti.9i-9i scoaseanevoie din cap
parafloaraveche,pleogtiti ca o ciuperci

b),,oluntre
auriuvegbea
peundele
ffiTilfflrll
,.
langApoad4
aerulcl curatal

Si-u
serii temurau din palat
cantecemandre$i senine...
(M. Emiuescu_,,Fit-Frumos din Lacrimd..)
. - c) Urma v6ntului tiia brazdeaddnci9i nigcdtoareni
iarba
rari 9i silbatici..
(C. Hogaq_.,pe drumwi de munte..)
-latji cu
ochii mai 9i umbrili; eramaizub$ice,
_. .d,,,tra-o
mar
gmga$ddecattoatetovariseleei-

e)

deziui sereu"o"*","

"Zori
"offo:ff;:*u)
Prevestind
un_soare
dulcecu lumini
9i citduri,
ln crrdnd qi el aparepe-orizonnrlauri!
Sorbindrouadiminefiide pe cAmpulinverzit..
(V. Atecsandri_ ,,Dimircala
)

2,- Gdsili adjectivepentru substantivelewmitoare:


paoure
tTltoale

lemn
ploaie
ap,i
pneten
36

3. GAsti substantivepotrh,itepentrx urmdtoareleadjective:


inalt
sub,ue
roiu
u$or
rmpofianr
complet
4. Scrieli adjectiveledin parantezdastfel fucAtsd se
acordein numir Sigencu substantivele
Pe corele tnsolesc:
zile (minunat,pldcut senin)
oped (atractiv,iuteresant)
weme (senin,viforoase,bl6rzi)
decor(fermecitoare,inca itori)
5. Completali ctt adjective urmdtoareleproverbe Si
zicdtori:
..
Mincitmaarepicioare........
Pa2a......trecePrinejdia...'
Omul.....-..de piine nu ducedor.
Drumul-. ... t ducela lint5.
Mafa.-..zgerierIu.
Ziua.. .. socunoattede dimineali.
6. Formali substantivede la un dtoarclEadjecttue:
supArat- supirare

frumos
tare
gros
uscal
cald

r6u
37

7. Fonnaliqdjectitemodifcind substantivele
urmdtoare:
copil- copiliresc
ldran
siptdmini
pratri
moldovean
scomr
mitase
8. Treceli Ia plural unndtoareleadjective:
argintiu
zglobiu
viu
cenutiu
viginie
rogie
aurie
9. Gdsili adjectivecu tnlelesopus (antonime):
spnnteni
frumos
ugor
amar
lacom
bun
curati
limpede
netedi
des
fericili
hamic
10, Gdsili un substanrivla genul masculin,numdr
,
plural. Addugafiapoi douAadjectiveporivite.
l-1.-Completaitexrulcu adjectivelepotrivite:
Calculatorul
meuesteun......

9i,..... prieten.Are..,.. monitor.Prognmelesunt,.,


qi.........Jocuriledin memoriesunt.....Si.........Acest
calculator..
. .... imi oferi clipe.. ...
bun
interesant
performant
fidel
atractrve
noi
educative
cel mai modem
mlnunate
12. Scrieli o propozilie simpld. Transforma\i-o in
denoltatd addugdnddoudadjective.
13. Duceli sdge\i de la adjectiv la substantivul pe
cqre-l determind:
,,Gerulaspruqi silbatic strange-nbrate-i cu jilire.
Neagralunci de pe vale carezace-n.amo4ire.
El ca o mireasi moarti o-ncununddesprezori
C-un vil alb de promoroaci 9i cu {urfuri lucitori."
(Vasile Alecsandri)
14.lncercaiSi
numaiadjectivelecareau o singLrdformd
la masculinSifeminin. Pe celelaltepuneliJe la feminin.
sArat
limpede
galben
verde
clar
mare
sublire
39

stilucitor
cald
senin
lS. Puneli adjectiwl infala substantiallui:
toamtreftumoasi
lupi fiorogi
cai dzdrivani
scriitor talentat
brdzi ioalli
cir{i iuteresante
' ramuri ve.Stede
ex. intentii bune
buneleintentii
16. ConstruipicAtedoui enunluri ctt urmdtoarelead._
jective compuse:
gn-argintiq galben-auriu,qtiinlifrco-fantastic.
17. Formulatipropozilii in caresdfolosili adjeaivele:
superior,perfect,principal, inferior, special.
18.TrecEiadjectiveledenaijos lafotme asemdnitoarc
modelului: lacom,fiumos, seusibil,ateo! inalturaq mai u.ne4mai pufb urat lot alat de ur6t; cel
.ex.i
mat uitt; loarte urit
19.lnlocaiyigraput fu aninte cu un adjectiypotrivit:
oameniq--->de seamd

o" tn"io""*a
\ cu cap
\ lot unul $i uDul
40

20. Duceli sdg4i de la cuintele din coloana,,a" la


cwvintelepotrffite din coloana,,b":
cel
cea
cel
cele
cel
ce-a
ce-t

....inlelept
.....explici
..-...spus
.......mai important
.......o sutb
.....-.albn
.......doui
dupi .... speli
pentru .... chemat-o
....... micd
....... de-ataptea
........curajo$i

21.Incercai\i adjectiveledin propoziliile urmdtoare.


Atenlie!Adjectiveleinsolescnumoisubstantive!
R6ul repedede muntecurgevijelios.
Andrei mergerepedespregcoalanou5.
Vorba dulcemult aduce.
I-a zambitdulce,cu privire bl6nd6.
Primireacaldi m-a induioEat.
M-a imbr6{i9atcald, cu dragosteadeviraa
22.Analizatipd.rlile de vorbire subliniate:
La gqa6ne-amsimtit foartebine.
Am cumpAralun pepene
@a!gMircea a pescuitdoi crapi Siun lin.
Cdntecull!4 al privighetorii mi inc6uta.

41

La munteam mancatEiei.
Numai cirlile mici incap in raftAm ficut o salati de !g$ii.
Pe obrajii rosii curgeaulacrimi fierbinfi.
23. Scoateli pe doud coloane trd.sdturileJizice i
morale ale celor doud personaje principale din ,,Fata
babeiSifota moSneagului"de lon Creangd.
24. Analizasiadjectiveledin textelede mai ios
a) ,,Seg0ndeaci o albini-i
Slabi,mici Siputine."
(T. Arghezi - ,,Tilharul pedepsif.)
t) ,,Ulifa avea9i un felinar, pripnSitprinte rarii copacl."
(I. Teodoreanu-,,Ulita copildriei.,)
c) ,,Cuclinchetezglobiidin dungaviii
Rdsuni zurgiliii mgintii"
(N. Labig- ,,Versuri.,)
d) ,,E noapte .. nu se pot vedea licrimile care au
nepedit in ochigorii negri, catifelali, dulci ca o
mingdiere."
(I.Al. Br.itescuVoiDefti-.,puiul,.)
.
e) ,.In fund, pe cer albastru,in zareadepdrtau,
La risirit, subsoare,un negrupuncts-arate!
E cocostArcultainic in lume cilitor.
Al primiverii dulce iubit prevestitor.,.
(V- Alecsandri_,,Oaspe1iiprimaverii .)
_.
ocliuri limpezi cresc amestecatcrini albi 9i
^0. "!
nuferi
galbeni;9i-udrumulluntii plutesccoloniimarije
platrtemdruntegiamidileca o pesleuDelein altele..
(M. Sadoveanu)
42

g) ,,in vaduri aperepezicurg


$i I'uiet dau in cale,
Iar plopi in umedulamurg
Doinescetemajale.."
(G. Cogbuc_,,Mama,,)
,
h)
lind
suflare
de vAn[adiepestegranelecoapte.
, . -Q
lDlrnsa
padurede spicese-ndoaie
in !aluri sclipitoare.,.
1Al.Vlahuld-,,Romdniapiroreascd..)
i) ,,Framfolosi experienleleamarede pdni atunci in
noualui viafi sdlbaticS.Mai folosi 9i invifimintele vechi,
culeseodinioaride la oameni.Acum gtiasi-qi durezeun
adaposttemeinic5i aritos cum nu s-ar fi priceputsi-l
clideasci nici un alt urs alb, de c6ndse afl5 pe lume ursi
a lbi."
(CezarPetresau
-,,Fram, ursulpolar..)
j) ,.Funuriaibeseridicdin vizduhulscanteios
Ca inaltelecoloaneunui templumaiestuos.,,
(V. Alecsandri- ,,Miezuliemei,,)
k) ,,Pireaun tanfuvoievod
Cu pdr de aur moale,
Un v6nit giulgi se-ncheie
nod
Peumerelegoale.
Iar umbrafetei strivezii
E albi ca de ceard
Un mort liumos cu ochii vii
Ce scanteie-n
afari."
.)
(M. Eminescu- ,,Luceafdrul
l) ,,Submersulsduugorriici vr.eascurilenu trosneau$i
nici aiternutulmoale9i ruginiude foi uscateii secinu
foqneasublunecarea-i
cotigitiidegophrlimladioasi;fesdlura
deasi a crengilor impanzitep6stra,totdeauna,o spirturi
iogustEprin careparintleGhemEnulasestrecura
caiweica
printre i1e."
(C. Hoga$- ,,Pedrumuri de rnunte..)
43

m) ,,Pemutchiul grot cald ca o blani a pininnrlui.


ciprioarastdjos l;ngi iedul ei- Acsta$i-a iotinscapul
cu bohrl mic, catifelat ti nmed,pe spatelemarneilui, qi,
cu ochii inchigi, se lasi.dezmierdat-Ciprioara il linge, 9i
linba ei sublire culci u5or blana moalg mdtisoasd, a
iedului.'
@m, Girleau -,,Cdprioara..)
25.Alcdatgi d<nnpropzilii in care adjectivul,,roSu..
sdfe atribut, apni rume predicativ26. Alcdtuili propozigii in care adjeaivul ,,rece" sd
qibdfunclii shtactice dferite27. Alcduipi o. comryere gramaticald cu titlul
,,Primdvqru"" in care sdfoloi,ti cdt nai multeadjective.
Subliniali-le!

Schemi rezumativi
Adjectivul
Defirtfe -Pafira de vorbire flexibil.i care exprimi
insulirea rmui subshtiv.
Jvariabile: islet - isteaF - islefi istete
Clcsifican (a lavuiabile: gri, mov

I "i*t"r U,* *U,,,O


I compue albalbistrui
ffX*"

"r.*

cusrbsrantivut
deremuat

Fanc;ii sintaaice
- arribut {care?ce fel de?)
- numepredicativ
- compleDoent
Adjectivul are diferite grade de compara1iz.

Model de analizi gramaticali


,p lunheauriti vegheapeundelelirnoezialelacutui.. .',

-- uul6 , adjectiv
variabil,
"t"ro,qYJ?H",Ji:]
uumir singular (se acordl cu substantiwl
,,tuntre,.),

finctia sintactici atribut adjectival;


-- limpezi - adjectiv variabil, simplu, gen feminin,
numir plural (se acordecu substantivul,,urrde), filiilia
sintactici atibut adjectival.

PRONUMELE
DeJini(ie: parteade vorbire flexibild care line iocul
unui substantiv.
Pronumelepersottal estepronumelgcaredesemneazd
diferite persoane.
Exemple:
Ngipregitim o serbare.
lqj vd decide-tigreu.
Pronumele
arett'ei persoane:
a) PersoanaI (carevorbegtceu,noi)
b) Persoanaa II a (cu caresevorbegtetu voi)
c) Persoanaa III a (desprecaresevorbegteel, d6nsu1,
ea,dinsa,ei, ddngii,ele,d6nsele)
Genulpronumelui:
Pronumelepersonalaregennumaila persoanaa IIl-a:
masculin(el, ei;
feminin (ea,ele)
Numdrul pronumelui
a) Eingular
b) plural
F ormelepronamelui personal :
a) accentuate(independente)
b) neacccntuate(strenslegatedo verb)

46

FORMELE PRONUMELAI PERSONAL

SINGULAR
PersoanaI

acc. u
mine
mie
neacc.
mi[; -rni
m; lmi;
mi;mi-;
-mi;

Persoana
I

acc. nol
noud
neacc.ne; -ne
ne-; ni;
-ni; ni-;

Persoanaa III-a
reEoana a u-a masc. si Deutru,/fem.

tu
tine

el
lui

ea
ei

il; J
l-; li;
i-; i;
-i;

o; -o;
li; i;
-i;

ti
te; -te

te-; Iti;

-fr;

Persoanaa III-a
rersoanaa ll-a masc.si neutru./fem.
voi
voui
lor
lor
vi; -vi; ii; -i-;
le; li;
v-; vi;
i-; -i;
-le; -le-;
vi-; -vi-; -le.; -le; li-; -li
le'; le;
-li; li-;

47

Pronumelepersonalde politele aratdrespectulfali de


o prcoana
Pronumelepersonalde politep are forme numai pentru persoanaa II a (singular9i plural) 9i pntrupersoana
a III a (singular9i plural, masculinqi feminin).
singular
plursl
persoanaa II a dumneata(d,ta) dumneavoastri
dumitale(d-tale) (dv, dvs, d-voastri)
persoanaalll-a mascdinferrinin
dumnealuidumneai
(dlui)
(d-et)

maseliq+frdnin
dumnealor
(d-lor)

Locu|iuni pronominale dzpolitele:


Domniata
Domniei sale
Majestateasa
Excelenfasa
Luminedata
Eminenlavoastri
Miria ta
Sfinlia voastri
Fun4iile sintocticealepronumelui perconol:
Pronumeleare aceeaqifunclie ca 5i parteade vorbire
pe careo substituie.
a) Subiect:
\qi vorbim.
Dumneataai plecat.
b) Nume predicativ:
Acela din fotografie sunt9qCadoulestepentrudumneavosbi.

c) Afiibut:
Ideile fu1isuntvaloroase.
Copilul dumneaeiesteinteligent.
c) Complement:
Nu contapggiilg.
Lrifl datoreztotul.
Prijitura ai mancat-otu.
Pentrudumnealuiam tot respectul.
Voi ajungeacasdinainteafu[.
Obsemalii:ExEtAprooumepersonalel?ri funcfii sin_
tachce:imi. iF. ft, mi, ii (seanalizeazd
impreunicu ver_
bul)
Ortogralia p ronumeIor p ersoncle:
- formeleneaccentuate
sescriu cu cratimi _ c6nti_mi,
cer,
sufletu-mi.
sd-mi
dai,
1i-l
uite-mi,di-mi-l:
- formeleneaccenhrate;
imi, ifi, ii nu sescriucu cradmi;
nu pot forma independentsilabe(decAt
daci sunt
pronumediferite:mi-o. li-o, oe-o.i-o)

Exercifii
.

l. Subliniali pronumele personale din textele de mai

JOS:

a) ,,Eu nu-l pot admira indestul, pe c6nd mama il


scuipi sdnul deoachegi-mi zice:
- ScuipiJ si nu mi-l deochi!.,
_,,Vizira.)
(I.L. Caragiale
49

b) ,,- Ti s-ainampkt ceva?


- Si dacAmi s-aintampht? Ce-li pasi lie?
- Mie nu-mi pase Dar adinori ai lipat, ai phos, te-ai
certatcu cineva."
(V. Oseeva-,,Cuvintul fermecat,.)
c) ,Primarul(...) ziselSranului:
- Ce mi-o dai mie?Arat-o boierului.
- (...) tuatii-i-odumneata.
- Ba eunu mi ducla el.. - "
(I.L.Caragiale- ,,Arendagulromdn.)
d) ,,Dev6nzarefi-i gniuuqacee4 mii bdiete?
- De v6nzare,mogule!
- gi cdt cei pe dAnsa?
- Cdt crezi qi drmmeataci face-"
(I-Creangi- ,g,rnintiri din copilirie..)
e) Tu egtiTudorel-CiobdnaSul?
il inhebi cildrepl
-cel falnic.
- Eu.
- Dar pe mine mi gtii cine sunt?
- Nu.
- Eu sunt impiratul acestei!iri.
- Si fii senftos!"
(V. Eftimiu - ,,Fluierul fermecat,.)
f) ,,- Patrocle,ii ziseea,eu qtiuci tu etti ci{el wednic
$i Yiteaz.
- Darcenefacennoi dacine-omr66ci in pedLre?(...)
- Eu zic si ne ciutim un culcut,"
(M. Sadoveanu
-,pumbrava minunati..)
A,Sa
padumitale-zise
judecatoruttinigtit
se
d .li
- dar i-a si vezi ci nu-i a$a.Ai avut dumneatadoudp6ini?
- Da, domnulejudecitor,doui am awt.
- Tovar5quldumitaleavut-atrei p6ini?,,
(I. CreangE_ ,,Cinci pdini ,)
50

h) ,,- Bunt ziuacumitri! Tiii da' ce mai de peqtiai!


DE-migi mie,ci taaa... re mi-i poftd!
- Ia mai pune-1ipofta-ncui, cumetre,ci doarnu pentru gustulaltuia m-am muncit eu. Daci 1ii a$apofti,
du-tegi-!i moaiecoada-nbalti ca minegi-i aveapegtesi
m5nanci."
(I. Creangd-,,Ursul pdcilit de rulpe..)
2. inlocuifi substantivelesubliniatecupronumelepersondlepotivite :
M-am intahit cu Dan.
Fetelesrmtvesele.
Am mersla bunici.
Suntla film cu Bogdan.
Am citit segea.
Am vizut glggl.
3. Completalispaliile libere cu pronumeleomis,cqre
sd.rd.spunddla intrebareadin parantezd:
.....arnfostla film.
(cine?)
Tu mergi...la circ.
(cu cine?)
..... incercas5-ispundadevirul.
(cine?)
Vino sd....arit pozele!
(cui?)
... ... stdrnin staliode o ore.
(cine?)
4. Formulali propozilii folosind urmdtoarelecuvinte:
mia spus,auzindu-I,
v,a!i revdzut,i-a dat,ne-azis,l-a indemnat.ou-li cer.sA-ipovesteascd.
lasi-md;
5l

5- Completeazd
cttformeplriite care rdspundla intrebareape cine?
Pe mine-..- -a asteptatla aeroport.
Peei.... -amvizut la spectacolPenoi... -a ajutatbudca
Pe tine..- -au trimis in tabfu5Pe ei.... deranjeazd
ninciuna
Pe eI.... -a intrecut Mihai6. Precizali ceparte de yorbire este,,o";
M-am iutilnit cu o prieteni la teatru.Ea aveao invitalie, iar eu doui. Am intrebat-ocine i-a dat-o.Am Detrecut o sead plicute
7. Alcdtuili propozilii c|l.. miq mi-e, gie,1i-e,ia, i-4
nea,ne-4 neilm,neamrv4 I/-4 ari, a-fi, aS,a-gi.
- Explicqti scierea lor.
8. Formulali cdteo propozi;ie tn care sdfoloili pronumepersonal astfel:
a) persI, nr. sing, formi accentuati,subiect
b) persa tr-4 nr pl, forme acceDtuati,complement
c)_persa ltr-4 nr pl, gen feminin, forme accentuati,
compleme
9. Scrieli, dupddicnre textul:
,,Doui capres-auintehit pe o punte.Ele s-au luat la
cearta-

- Fi-mi loc sdtec, a spusuna_


- Nu-[i fac, E-mi tu mie, i-a rdspunscealaltii.
- Lasi-md, eu am fost prirm!
- De-te la o parte,srmtmai bdtrini.
S-auluat la bdtaieqi au cizut in api...

10. Alcdtuili plopozilii in care pronumelepersonal


,,noi" sd aibdfunclii sintacticedifente.
ll. Analizali pronumeledin texteleumdtaale:
a) ,,Ei, $tii cn ai haz! Nu ci asta-ichiar frumos!
- Cum, dullmeatacrezi cd glumesc?
- Ei, asta-i! Dar cum ai socotit dumneataci am sA
credasemgnealucru?"
(M. Sadoveanu
-,,Domnu' Tmndafit'.)
b)
Fat6
frumoasi
hamicd"
grijegte-mn$i curifn-mi
9i
.
-- cA
deonuz
p
!t-oi nde5ieu bineweodati.,.
(I._Creangi- ,,Fatamoguluigi fata moqneagului.)
.
c)
,,- Mami, bate-mi, ucide-mi, sp6nzuri-mi,-numai
_
d5-mi de mdncarecd mor de foame...
(I. Creangn- ,"{mintiri din copildrie.)
d) ,,- Pii, ne-afost vorba unsprezecelei, jup6ne.
dacnnu incarcnliJe9i
. Da ceegtitu, nm? Dace-gptac.e.
Dleaci-"
(I.A1.BritescuVoineqti,,,Nicul6iF Minciunn.)
e),,Fetilo.fetilo. ia-ma5i pe mine ci la multe-oi
prindebine."
(M. Stoian- ,,Giinugi de aut')
f) ,,- Crezi cd oaia aceastaarenevoiede iarbi multni
- De ce mi intrebi?
- Penfu cI la mineesteloc pugin...
- Negretit ii va ajunge.!i-am dat o oaiemititici.
(A. de Sainr-Exup6ry- ,,N,Iiculprint'.)
. g) ,,- Eu n-am llrat-o, mie rnia adus-ohmici qi eu
Fam cerut si-mi spundo poveste,zise Daaiela...
(V. Gafifa- .,povesre
portocalie..)
h) .,-Ia azvdrleJ9i tu acum.zisedraculingamfat.
- Loi azv6rlieu.nu te ingriji,darscoate-lmaiin6i la
fatapimeotului,cum a fostgi la tine...
(I. Creangi _,,DinilA prepeleac)

12. Alcdtuiti o compuneregramatieald cu titlul ,,O


aniversare".Subliniali pt-onumelepersonale.

Schemi rezumativi
Pronumele
Definife -Pnte.a de vorbire flexibili, carefine locul
unui substantiv.Pronumelepersonaldesemneazd
diferile
persoane.
Forme

ftccentuate:eu,tu, Doi...
lneaccetrtuate:tre;vdi mi_:[i_i

Persoaaa.rq-->I eu,ooi, DouA...


tr-u tu-voi. tie...
\\"
\a [II-afeminin- ea.ei,ele...
masculin_ el, lor, ei.. .
Numdrul

singular- tu
plural - voi

Funclii sintectice
- aceleagifuncgiica ale substanti{rlui substihrit
Subiect(cine?)
Numepredicativ
Complement(cu cine?cui?...)
Atribut (care?ce fel de?)
Pronumalepersonal .tcpotitele
dullmeat4 dumneavoa$rAetc-

Model de analizi gramaticali


P93l l-am invitat la mas5.
pe el - pronumepesonal, persopnaa III-a, nr singular, gen masculin;formi accentuath,
funclia sintacticl
complement,precedatde ,,pe"
I pronumepersonal,persoanaa III-a, numerul singular,- gel masculin,formd neaccentuatd,funcfia sintacticdcompklment

55

NUMERALAL
Defrnilie - Parteade vorbire flexibili care exprimd
rm numir, numirul obiectelorsauordineaacestora.
De obicei determini un substantiv.
Exemple:
Doi ori trei fac sase.
pqi elevi scriu, 4!..!gi!94citeqte.
Au venit amdndoi.
Clasificarea numeralelor :
a) simple: unu, opt, zece
compuse:doui mii cinci sute,optsprezece,
cel dintdi
b) cardinale - exprimi numirul strict al obiectelor:
doi, trei, ambii, indoit, cate paau, o dati, amandoi,toti
trei etc.
(c6fi?c6te?de cite ori?)
ordinale - arati ordineaobiectelor: primul, intiia,
a pata erc.
(a c6ta,al c6telea?)
Funcgiilesinnaice alz nameralului:
a) Subiect:
fbi secearti.
Al treilea a plecat.
b) Nume predicativ:
Meritele sunt ale celor doi.
c) Atribut adjectival:
Aceastaesteideeaa doua.

d) Complement:
Il chemim pe al oakulea.
Lanedal treilea stdteameu.
Ortografit numeralelor:
numeralele
intdjulqi pfi4gl sescriula pturalcu ,,ii..
,^ ^oilmem,
pnml|
IrDlatr
cosmonauti)
- se scriu intr-un cuvint numeralelecardinalecom_
puse de.la unsprezecela douizeci (optsprezece,
pai_
sprezece)
- numeraleleordinale cu yaloare adiectivali se
acordicu substantivul
in gen
A douisgezeceafat5,/nu a doisprezecea
fati
Atenfe!
a) Nu confundati!
Vorbescdoar o dati. (numeral,
O dati din caiet estegre$iti. (substantiv)
Triia.
odati, un impirat.(adverb_ cdndva)
-b). Sunt incorecteexpresiile;
Tricicleti cu doui roli.
Patrulatercu tueilaturi.
Mai pulin firi doudsute.
Ambeledoui caiete.
Mai mult de pestedoudmii.
Aproximativ, circa doudore.

Exerci{ii
l. Identifcali numeraleledin texteleurmdtoare:
a) CAnddoi secearti" al treileacd5tigd.
b) ,,Plecat-amnoui din Vaslui
Si cu sergentulzece
$i nu-i era,zdu,niminui
In piept inima rece-"
(V. Alecsandri- ,]ene9 Curcanul")
c) ,,Am un stejarcu douisprezeceramun,
pe fiecareramuri patru cuibwi,
in fiecarecuib qapteoui."
d) ,,NouAmate- asculti aici
Un concertpentrupisici
Una sforiie pe nas
$i-acumdoarne dusi
$i din toati ceataspusa
Male opt au mairemas."
(T.Ar*ezi - ,,ZecemeQ")
e) ,, Poftim, om bun, de-i ospetaimpreund cu noi,
ziseri cei doi drume;icilitorului stEin (...) Cdlitorul
saiin seatezijos l6ngdcei d6i (...). $i mdq6ciei la un
loc tustrei ti manac6,panece gitesc de ntancattoatecele
cinci pdini de parcdn-aumai fost."
(I. Creangi - ,,Cinci piini")
f) ,,Primutpitic grii:
Cine a statpe scdunelulmeu?
Al doileazicegi el:
- Cine a m6ncatdin farfurioaramea?
Al treilea:
- Cine a mAncatdin pdineamea?
(Fr4ii Grimm ,,Albi ca zipada")
58

2. Scrieli cu litere:
14, r7, r8,29, 150,304,12t4
cu litere.data de azi, data nasterii voastre qi
_."_.-3..-Slneli
vat'slqpe care o aveti.
4, Numdrali in scris, din zece ii zecepdnd la o
.
wud.
(cu litere).
5. Alclttuili propozilii in care numeralele al cincilea
qi
9aptesd aibd func1ii.sittactice diferite.
6. Completqli spasiile libere cu numeralele inl6i,
in-.
tAla:
pagina....
capitolul...
...... text
. . . . . . .c a r t e

7. Arialifunclia sintacticda numeralelorsubliniate:


a),,Mjlio,ane
de mineriau coborAtpdndacumde mii
.
qgsi
in tundul puFlui.,.
(G. Boezar
b) tn clasia\.em9i elevidecinci5i elevide zece]
8. incercuilifonnacorectd:
clasal/cl a sa a l a
Napoleonal III lea/ NapoleonIII
SecolulXV / secolulal XV lea
IlI" /,,Scrisoarea
,,Scrisoarea
a III a..(M.Eminescu)
9.Transformafidupdmodelul:
pnmul - pnma
al treilea
59

al $aptelea
al zecelea
al treizecelea
10. Scriefititluri de opereliterarein caresdseafle numerale11, Scrieli datana$teriiurmitoarelor personalititi:
Mihai Eminescu
Ion Creangi
I.L. Caragiale
Mihail Sadoveanu
12. Scrie{iforma corc6 pe spaliile punctate(o dati'
odatii)
.....$i......tot voi veni.
Tiam spus....., de doudori, degeaba.
A fost...... un impirat.
...... . .. din caietestescrisi gregit.
13.Anolizali nuneralele di brtele de maiias:
r) O fati ti doi bdieli au intrat in cofetirie. Ei au
oumpEratpatrunapolitane,gasebomboanegi doudcioco
late. Pe prima au mnncat-oimediat,iar pe a douaau PAstrat-o pentrumai taxziu.
b) Cinci copii au rezolvat zeceprobleme' Noui au
fost corecte.Pe a zeoeaau greqit-o.
14.Scrieli o reletd deprdjitard tn care sdfolosili numerale- Sublbtiati-le!
15.Alcdtuili o sctrtd compuneregromaticali qt tithi
celpufin zecenumerale.
,,Un concars" in care sd.folosiSi

Schemarezumativi
Numeralul
Dejinilie: Partead,evorbire flexibili careexpdmi rm
numir, numdrulobiectelorsauordineaacestora;
simple:unu,trei
Ctasificarer,.-lcompuse: doudsprezece
cardinaletgapte,o sute
ordinale: al nouilea
Func{ii sintactice
- subiect
- numepredicativ
atribut
- complemcnt

Model de analizi gramaticali


A heia zi au venit girqi birba{i.
- a trera- numeralordinal cu valoareadjectivali, gen
feminin (se acordi cu substantivulz), fun;fia sintac;icn
atribut
.- cinci - mrmeralcardinalsimplu, cu valoareadjectival4 (seacordi cu substarrtiv]ul
bdrbqli), fiurclia sintactici
atribut

61

VERBAL
DeJini(ie - Paxteade vorbire flexibili care exprimi
acfiune4 stareasauexistenta
Exemple:
acliuni: a scde.a metge,a ara,
stiri: a sta,a seintdsta,a ticea,a simfi
existenla:a fi, a exista,a se afla
Observalie:Fiecaxeactiuneseexprimi printr-o fomri
verbali numitainfinitiv. In orice dicJionarverbeiesunt
redatela infinitiv (a citi, a spune).
CIlsiJicarea uerbelor:
a) predicative - candpot exprimasingurepredicatul,
lormrindpredicatverbal
Am terminattemele.
nepredicative - cand formeazdimpreundcu alte
cuYinteprediatulnominal
El gg@gcolar.
Mateigjgygpft doctor.
Ioanaa ajunsprofesoari.
Mi numesclonescu.
GoegJdlga$repetentqi anul acesta.
Nold..Verbelenepredicative(copulative)se analtzeazd
impreunicunumele@icativ, alcitrind @icatul nominal.
62

b) per.sonale
Eu tac.Tuinveli.
Impersonale
Fulgerd.Tund.Ploui.
Verbul igi modifici forma dup6 timp, persoani,
numdr.
a) Timpurile verbului indici momentulin care se
sivargelte actiunea
Trecut - mergeam,
dddui,amlnleles,serdzbrmase
Brezent- citesc
Viltor * vom merge,am si o gisesc
b) Persoana
verbuluiesteformape careo ia verbul
pentrua arita fiinla, 'hcrul sausitualiacirora li seatribuie
actrunea,
stareasauexistenlaexprimatdde el.
PersoanaI eu vorbesc
Persoanaa II-a tu vorbe$ti
Persoanea III-a ea vorbett
c) Nurndrulverbuluiesteformape careo ia verbul
pentrua arita ce actiuneaestefecuti de unul saumai
mulli autori
singular- el vorbette
plural - ei vorbesc
Locu(iunile verbale- surlt g.iqplri de cuvinte (unul
-fiind verb)care
au sensunitargi secompodecaun verb
a b6gade seamd- a observa
a tragepe sfoari- a pdcili
a sefacepraf- a sedistruge
a line isonul- a acompania
a o lua la sinitoasa- a fugi
a da nivali - a ndvili
a lisa balxd- a abandona
63

Funcliile sintoctice qle verbului


a) Preclicat verbal - Ioana lqglgg la circ.
b) Predicatnominal - Ea eslefrumoasisi cuminle.
Numai anumite forme ale verbului pot fi;

Subiect- Abla esteugor.


- Esteimposibildeinteles.
Numepredicativ- IarbaeragQ3ggi!.
Atribut- AceleS|9IUSU!
suntpemas5.
Complement
- A avutdgjgp:ial!un exrcitiu.
- Aud pbsald peacoperit.
- Invaft a studia.
adeseori.
- $ipg! t6nir gregeam
6. Ortogrufia verbelor
a) Scriemcorect:
este,emm,erali,erau,...
scriem,scrieti,scriu
ludm,luatri
ateez,cteeaz6,
clleadarcream,creezi,cream,ctednd
a prii, a pustii,a sesfii
tu si fii, tu sEgtii
tu sdnu lii, tu sEnu devii,darng..j[tu! (o poruncd,un
indemn)
euat faceteme,dara-$ifacetemae necesar
va duce,v-a adus

64

Exercifi

l, Identificagi verbeledin amdtoarele texte:


a) ,,-Bate-aimulluml9ipe-ocoadi.Tu sd_ngiri,
9i ea
_
si delire, tu si cerrri,9i ea si risipebscd,tu sd pui de
mim6ligdgi easdrasbarDecaldarea
pe foc...
(8.
Delavrancea
,.Negbini1d,..1
_
b).,,Topora9ii
violeti
dzbeteau
prin
frunzelJmoarte.
..
prtlgo gt cm(eziicaDlauinhe muguride mesteceni.
Sietul veneainvolburat, mare qi tul6ure, si tecea cu-n
fel de supdrare
parci prin dunbravt.
Copilul sta sub mesteceni.Oile pi5teauinjuru_i. ,.
_ ,,Unom neciiit.)
(M. Sadoveanu
c),,Framincoojunide cdtevaori cusca.Monnai.Frivi
h ute Apoi traseincet zivorul. . ...
(CezatPetrescu-,,Frar! ursul polar,.)
-.
d),,De suscideau razelesoareluice:-istrabiteauprin
pnr-. in slErqitmai ficu cei c6;ivapagid" rjil";t"'t];
verfuldealului....$i-n falalui... o ieslemare,mare.in
careun cal, doi. o suti meDeDcA
stragnicdin iarbacoap_
ti. .. O seinceapi tocmai bine. .,
@m. Girleanu _ ,,G62a,.)
e) ,,Impiratul triia singur,ca un leu imbdtianit... im_
parat ce-n viala lui nu risese niciodati, care nu z6mbea
nici la cdnteculneviuovatal copilului. Trecuo hne, he_
curi doud,trecuri noui 5i impdriteasaficu ficior alb ca
spumalaptelui, cu pirul bilai ca razelelunei...
(Mihai Eminescu- ,fit-Fmmos din lacrimi..)
-f) ,, ,. stausingurtoati ziua
$i
gi plengmult candmi gandesc
Ci tot $chiopvoi fi de-acuma
$i tot trist arn sdtdiesc...
(ElenaFarago_ ,,Cn1elu5ul
gchiop..)
65

2. Completalicu verbelepotrivite:
Ce....din pisici,goareci......
CAndpisica.......
goarecii...
pe masi.
acasd,
C i n e ....
d ed i mi neal depane
d,
......
Lene$ul
maimult.....,....,scumpul
maimult....
Frica....pepenii.
. .........p emdi ne,
c epofi ..........
az i .
Meseria..........
bri{ardde aur.
3. Schimba;itimpulwt"belordinpropoziyiileurmdtoarc:
Am venit din vacani.
M6ine vor incepecursurile.
Copiii sebucurS.
4. Puneli terbul ,,a in1elege"la armdtoareleforme:
a) persoanaI, nr plural, timp trecut
b) persoanaa III-a, nr singular,timp viitor
c) persoanaa II-a, ru plural, timp prezent
Alcdtuili cu elepropozilii.
5. AlcAtuiF cinci propozilii clespre o competilie
sportivd.Sublini a1i verbele.
6. Consh,tilipropozilii cu verbul,,a creq" la toate
persoaneleinvdyate,timp prezent.
7. Corectofiformeb greSitedinpropoziliilede maijos:
Teamauzit ceran-dcartea.
Te-amintrebatdacdliai invitat poeaa.
Ionel la intrebatdace$iaterminattemala matematici.
8. Alcdtui1ipropozi1iicuformeIe
a\i / a-ti; ai,/a-i',ia/i-a:,la/l-a; iau/i-au;ia-1i/i-a1i
66

9. Gdsilicavintecu sensasemAndbr(sinonime)pentnt
verbeleclemaijos:
a impodobi
a urca
a Yorbi
a drege
a inilia
a domestici
10.GAs+icu|inte cu sensopus(antonime)penttu verbelede nni jos:
a vorbi
a urca
a repara
a incepe
a intra
a pleca
pentruloculiunile
ll. Gdsiliverbelecorespunzdtoare
verbalesubliniate
:
Am bieat de seamdci m-aiuitat.
Nicd a luat-ola sinatoasa.
Am Dusla caleo sotie.
in uffi" oUs"tuagiLl,
si-abegatmindlein cap.
12.Scrielipropoziliiin carecuvintele,,vin" ,ti ,,sare"
sirJiepdr1i de vorbire diftrite.
13. Pornind de la adjectivelede mai jos, gitsisi substantiveSi verbediferite:
substantive
verb
bucuros
bucuris
a sebucura

inalt
vesel
tnst

61

14.Ardta[i cepd]ij de torbire su t clwintelesabliniate:


i brumapesteldi
,,S-aqaz
De ce nu-mi gij. de ce nu-mi yi!?.'
(Mihai Eminescu ,,De ce nu-mi vii,,)
75. Transfamaliwrbele de maijos, dupdmodeluldat:
a urta
-+
uitand
a scne
-+
a potrivi
-+
a canta
-+
a venl
-+
a inchide
-+
a pleca
-+
16. Conqletali cu timpulpotivit:
MAine,noi-..... la munte.
(a pleca)
Ieri, Dana.... . .. trei probleme.
(a rezolva)
Anul trecut.......vacanla
la buDici.
(a petrece)
Siptimdnaviitoare........ competifia.
(a incepe)
17.Analizali verbeledin textelede maijos:
a) ,Ia noi srmtcodri verzi de brad
$i cempuride mitase."

b),,Dutiul
nul-acunos"ut
in"rp"sgp:;.:i;'#:;l

ugurelmoful cozii gi i-a zambit oleaca,hist, din priviri...


(V. Voiculescu-,,Ciobnnili.)
c) ,,SpuierAul cel oltean
Spuievalul dunirean
68

$i codrul celugfuean
Catelupte au privit,
CAteogti au mistuit,
Cdti dugmaniau prapidirl"
(,C6ntecul lui Mihai Viteazul")
d) ,,Cutine doua'fetestau
$i torc in rind cu tine;
Suntinci mici Ei tati n-au
$i Georgenu mai vine."
(G. Cogbuc- ,,lr4ama")
e) ,,Dupdce minc5, Niculaie, iegi pe prispd$i sevari
in attemut. Tocmai atunci btil Si fratele intrau in curte
pe poartagrddiuii... Biiatul incremenisub pituri...
Inima ii bdteaca un ciocan. Siri din astemutsi intri in
tindd peste maici-sa, care se sperie c6nd il vizu cum
arati."
(M. Preda ,Moromelii")
f) ,,Raculinapoi seda
Broascatot in susselta,
$tiuca foarteseizbea
$i nimic nu isprivea."
(Al- Donici - ,,R.acul,broascaqi qtiuca")
g) ,,Lau prins cu arcanul,l-au dobot, l-au legat,l-au
trimis la oraq."
(2. Stancu-,,Descu(')
h) ,,DacI vei mergecu mine, ii zise calul, nu-!i trebuie si alegi pe nimeni. Te voi sluji, cum am slujit qi pe
tatil tiu.'
(P. Ispirescu- ,JleanaSAmziana")
18.Alcdluili o cot puneregramaticald cu titlul ,,Un
mecidefotbal" . Subliniasiverbele.

Schemi rezunativi
Verbul
Dertnilie - Pafteade vorbire flexibili care exprimi
acfiune4 stareasauexistentapredicative- am venit
ClssiJicore
nepredicative- a scrie,dorind
e - ioveli
Timpul f trerut- amvorbit,vorbeanlvorbii. vorbisem
I prezent vorbesc
I viitor - voi vorbi,am sdvorbesc
Persotnaf l-eutac
I aII-a- tu taci
L a III-a - el tace
Nundral sirtgalar- el metge
plural - ei merg
Func(ii sintsctice:
- predicat- TE mergi la teatu.
- predicatnoohal - Eaestecuminte.
subiect A invita estenecesar.
E greude inteles.
- numepredicativ- Iarba era de cosit.
- atribut- Acele de cusutsuntin seftar.
- complemett - Am avut de scris.
Aud pllggfolun copil.
70

Model de analizi gramaticali


Mircea s:Lhblg de la munte.
- s-a intors- verb predicativ,timp trecut,persoana
a III-a, nrimbrsinjirlax;'foima'afirmatii5, funilia sintactici predicatverbal
Ns te yqi-igiglsggniciodati.
- nu voi: infelege- verb predicativ, timp viitor, persoanaI, numirul singular,formanegativi, firnclia sintactici?redicat verbal

71

Defini1ie -PiLrli de vorbire neflexibile carefac legdhua iotrepe4i de.vorbire(diferitesaude acelaSi


fet)
De asemen leagi propozitii intreele in cadrulrmei
ftazeExemple:
Vine dqle stadion.
El merge;p49qcoald.
MInanc o inghelati Sar o prijiturn.
In spatelecaseiseafld un nuc gi un mir.
Clasificare:
a) simple: 9i, iar, dar,cu, sau,de,pe,contra,gralie,in,
din, pentru,ci, peste,couform etc.
b) compuse:de la, de pe la, pdnApe l4 de dupd,dinspre,deasupra,de prin, de l6ngi, paneh etc.
Cuyintels de legituri nu srmtpirfi de propozitie independente.

Exercilii
l. Identificali caintele de bgAtutd din texteleurmdtoare:
a) ,,Pedurinesft$ite seinalli intre piment gi cer. Ele
ameninfi cu ilicereaSi intunericul lor. Se infundd sclipitoarecoifuri in umbraviilor inguste."
(Al. VlahuF - ,,Shnmoqii..)
_
1a

b) ,Jnjurul bunicutui,nepolii seadlmi roatd_Bdfranul


incepesd povesteasci.Are aproapenoudzecide ani, dar
n-a uitat vremurile greledin tinere!e.'.
(,Riscoala din I 907" - manuallb. rom6ni cls a IV-a)
2. Formulasipropozilii tn caresdfolosi,ticuintele de
Iegdturdde maijos:
in" dupi, cu, din, de la, pe 14 pe, la

4. Scrieli cinci proverbe,apoi subliniali cuvintelede


Iegdturd..

'73

CAPITOLUL ilI
SINTAX,,I
Propozifia
Definilie - O comtnicarecu un singurpredicat.
Numdrul propoziliilor dintr-un enunt este dat de
numdrulperdicatelor.
CIosiJicarea propozi9i i Ior :
a) analizabile: Luminae mai caldd.
neanalizabile:- Ei! Da?Cum?-A9!
rnea.
b) enuntiative: Ai pierdutscrisoarea
upi?
Cine
a
sunat
Ia
interogative:
exclamativ: Ce binee in vacanti!
c) afrirmative:invil cu pldcerepoezu.
negatiye: Nu invdl cu pldcerepoezri.
d) simple:- Da.nti Alina au telefonat.(S+P)
dezvoltate:- Eugensebucuri de vesteaprimitd.
(s+P+Ps+Ps)
e) monomembri PlouI.Vin. Spune!
primdvara.
plurimembri - Copaciiinfloresc

Exerci{ii
l. SpunelicAtepropozilii.sunt in textul de maijos.
norii fug, doritulsoare
inceteazd,
,,Darninsoarea
oceanul
deninsoare."
Strdluceqte
desmiardi
!i
(V.Alecsardri-,,Iama")

2.Identificali propoziliile simpledin textulde mai.jos:


A sositiama.Ninge.Ana, Ionel 9i Maria au plecatla
munte. Ei sunt sportivi. Aerul e rece. Au urcat cu
telescaunul.
Partiae abruptd.Zipada scanteiaza.
Copiii
sunt bucuoti.
_ 3. Transformali propoziliile simple in propozilii
dezvoltqte.
Copiii sejoacd.
Bdiatulscrie.
Pleacdcocorii.
Florile sunt frumoase.
4, Tra sfotmali propoziliile dezyoltatein propozilii
simple,
Afar6ningecu fulgi mari.
La muntevdileapelorsuntlnguste.
La poalelemunlilorsuntpddwi de foioase.
In parc,Maria9i Andreeasejucaucu o mingerogie.
Am ransmisfelicit5ri9i Lilianei.
5. Transformalipropozilia enun[iativdde maijos in
propozilie exclamativd,apoi interogativd.
Am gisit o cheie.
6. Transformalipropoziliile alimatiye tn propoziyii
negatiye.
Eu miam fEcutremele.
Te a$teptmeine.
Mihai estehamic.
Muncitorii aprinserdfocul.
7. Scrieli trei pt opozilii simple.
75

8. Scieti trei papozilii dezvoltqte.


9. Transformali in propoziSiidezvoltatecompletdntl
spaliile prnctate.
Un caine......latre.
Florileau adormit......
.........
a rdsdritluna.......--....
Copiii ......inva@....-......
lO. Scrielipropozilii dezvoltatecqre sd aibd ca predicote: era foafte feicit, a fost cel mai norocos,si fii hm,
va fr inlelept.
ll. Analizali propoziqiile de tnai jos, apoi fac4i
schemalor.
Soarelesffiluce$te.
Pe plaja insoriti copiii sejoaci cu o mingecolorati12.FonnulasipropoziSiidqfi schemele:
a) SP
b) PS
.c) PsSPPs
d)SPPsPs
13.Sedd propozilia:
Prietenulmeuorganizeazio petrecereSecere:
a) Sprmelice fel de propozi.tieeste.
b) Subliniati S pi Pc) Alcdtuili schema.
d) Transformaliin propozilie simpli.
e) SchimbaEi
topica(ordineacuvintelorin propozilie).
76

14. Alcdtaili o propozilie cu ajutorul cuvintelor tle


mai jos- Cdte variante ali gdsit?
primivara, cilitoresc, se intorc, la cuiburile, pdsirite,
,
tor

Schemi rezumativi
Propozifia
DefiniSie, Comunicare
cu un singurpredicat
analizabile
I
neanalizabile
4
,/
ClasiJicare (J
\\

./

f enuntiative
inlerogabve
excrarErve
L

\\\

\\ \afiruative
\ \ L Degatrve
\\

\ \simpte
\ | dezvoltate
\-

rnonomembre
I plurimembre
L

Model de analizi gramaticali


Oameniinu sunt mullumi{i de rezultate.
- propoziJieanalizabili, enunliativd, negative,dez_
voltatE,plurimemtld

7't

SABIECTAL
DeJinilie - Parteapnncipali de propozi{iecarearatd
cine faceacliuneaexprimatide predicat.Arata despre
cine sevorbe$tein prqpozilie.
Exemple:
Cooiii iubescanimalele.(cine?)
HarapAlb era foartecurajos.(desprecine se
vorbegtein propozilie?)
Obsenalii
a) Nu sedesparle
prio virguli de predicat.
b) Poatestaoriundein propozi{ie.
c) Existi plopoziliifErdsubiect.
(Plou6.Ninge.Fulgerd.)
ClasiJicare
a) simplu exprimatprintr-un singurcuvant
!fu1Q udi florile.
multiplu - expdmatpdn mai multe cuvinte
!fu4isE!\44 udi florile.
b) exprimat- subiectulaparein propozilie
Mierlacdntd.
neexprimat - subiectulnu aparein propozifie
inclus (cuprinsin formaverbuluipersoanaI
9i a ll-a)
Plecdmla gcoali.
18

sublntles- cunoscutdin propoziliile aderioare


persoaraa III-a
Ana citeptela geografie.
$tie lec{ia.(ea)
c) Poatefi exprimatprin:
- substantiv
- Frunzelecad.
loautiunesubstantivali
- Stareade veghene-a
cuprinspe toti.
- prom.rme TLnu ai inleles.
- numeral- Au venitamdndoi.
-r,erh-

A i r r ,;fa

a .- a r ,

De scrise uqor.
Cuvintelecareexprimdo chemareadresaticuiya pentru a-r atrageatenjiaasupraunei comuniciri NU sunt
SUBIECTE.
Bunici, spune-ne
o poveste!

Exercitii
l. Subliniali subiecteledin textelede mai.jos:
a) ,,$i bdielelulseaSezilangi roabapiticuluicu cartea deschisi pe genunchi.Greoi, ca un mogneag,se
apropieqi cdinele.Pomuliqi aplecigi el crengile.in roabapiticului,chiarlingi cade,serostogoliincetigormirul
cel rogucu dungiaurii."
(M.Sdntimbreanu,,Mirul,,)
b) Stelelepnlirn,piduea , copacii,tufeteigi dezbricari deodatiumbra.Iar iepwaqulimpieti de groazi,."
(E. Gdrleanu_ ,,Fricosul..
)
'79

c) ,,Candwtjmatii Yinsumeti
Si ne calcescumpalara,
Tu-i izbeqti9i-i dai afari."
(G. Cogbuc-,,Cintec")
d) E greude stribetut creastamuntelui.
Al doileaa reugit.
Ea gi el au c65tigatconcursul.
Lenegulmai mult aleargi.
A muncre necesar.
CAinelegi pisica sejoaci in curte.
Bogdan,tu ai rezolvatproblema?
2. Completalispqliile libere eu subiectepotrivite
.......bl6ndi zgdrieriu.
........mai mult aleargd.
........mai mult pigube$te.
..........estebldFri de aur.
Toamnasenumiri .......
3. Duceli sdgelitntreS si P potiite. Atenlie la acord!
estedeschis
coprrr
suswA
tu
dorm
apa
caietul
cite$ti
4. Construili trei propozilii in care S sdfie Ia inceput,
la mijloc, Ia sfdrsit. Sublinia,ti-l!
5. Alcdtuili trei propozilii tn care S sdJie expriuat
prin pArli de vorbire dilbrite.
6. Alcdtuili propozi,tiiin care S sdJie:
a) substantivpropriu

b) pronumepersonal,persoanaa tr-4 nr plirral


c) numeral
7. Alcdtuili doudpropozilii c1..S multiplu
8. Alcdtuifi propozilii in care substantivul,,elev" sd.
Jie:

a) subiect
b) numepredicativ
c) partesecundadde propozilie

9. Alcdtuili o propozi|ie in care verbul ,,a mdnca" sd


Jie S
10. Scrieli trei propozilii care sd nu qibd S.
11. Conshdii propozilii uvAnclurmdtoarelesubiecte
Al treilea..........
A iubi ..........
Mwe$ulSiOltul ........
Natura.........
Carpalii..-....
12.Realizasiacordul S cwP:
Ciocartia(a canh) in pedue.
cdnteculei.
Oamenii(a asculta.l
Cucul (a spune)singurnumele.
13.Analizali subiecteledin tqcteleurmdtoare
a) ,,Ogarulii aritd pe iepule.IepurelevizAndciomagul,
incepusi tremurede fiicd."
(C. Gruia- ,,Ciubolelele
ogarului")
8l

b) ,,Ialoculzilelormarigifiumoaseauvenitzile mici
posomorite,
a inceputsecadi brumagi sEserbreascd
9i
frunzal5starului.'
.
(LAl. BrntescuVoinegti- Puiul)
c) E ugora scrieversuri.
(MihaiEminescu)
d) Amindoi priveaula ceidoi copilaqi.
(IonSlavici)
e) Cei doi tineaubucdlilein mand.
(ZahariaStancu)
f) Mi-ai puspeumericdtai vmt.
. (George
Copbuc)
g) Vasile9i Gheorghe
seuitaubuimicifi la llie.
(MarinPreda)
h)AnghelPasclr
b biroulss,tadatului.
9iMtipd stiteau
(MarinPreda)
i) Nu liau spr|s?
Aveamteoriilemele.
(HoriaLovinesou)
j) Cerul,apagi dealurile
aveauculoarea
unuitoporag
cenugiu.
Un arcdelumin6cresculn ris6rit. O fierberede
fliciri seinalt6.Apeargintiiclipeauln depdrtiri.
(MihailSadoveanu
- Cioodrlia)
14. Alcdtuili, dupd model,schemaurmdtoarelor
propozilii
Exemplu:
Eaudi florilegalbene
S
Ps
rPV,
* Ps
pronume verb substantiv adjectiv
Animalele
sdlbatice
s-auascuns
in vizuini.
Iepurelefricosm6ndnaivarzaarud6,.
Doudcapreheceaupun podingust.

82

15.Alcdtuili propozilii dupdschemele:


a)_
S
Pv
Pt
,
substpropriu ' verb
substantiv
b)
Smult ,
PN

t"btt+ subst- ]6T;6

c)

Ps
Pv.
Ps , Ps
'
subsr . vb numeral subst

gramaticaldcu tema,,iu
16.Alcdtuili a compunere
"
excursie. Sublinioli subiectele,

Schemi rezumativl
Subiectul
DeJinitje - Pafieaprincipaldde propozitiecarearati
^l --

. ^-

"^fi,,--.

(cine?desprecine sevorbegtein propozilie?)


lsimplu
,A-..
Ltasutcafe < Lmstt]ptl)
\

\exprimat
Ineexpmat I inclus
I subinleles
PoateJi exprimatprin:
- substantiv
- pronume
* numeral
- verb
83

Model de analizi gramaticalii


Pe sobi toarcelinigtita pi51i94.
pisica- subiectexprimatprin substaltiv comun,simplu, concret,gen feminin, numersingular

84

PRBDICATUL
Definife -Pariea pritcipali depropozifiecareatribuie
subiectuluio acliune,o stare,o insugire.
Aratfi:
- ce face?
- ceeste?
- cum este?
- cine este?
- ce se spunedespre?

subiect
)

Exemple;
Un om hgaggrm cal. (ce face?)
Maria egEs!er:[. (ce este?)
Floareaggplqsig- (cum este?)
Ancula estestipAnalocului. (ce este?)
Obsemalii:
a)Predicatulreprezinnelenrenhrlesenfialal propozitiei.
b) Analizapropozilieitsebuieseinceapi cit'pdicafirl.
c) hedicatul poatestaoriundein propozilie.
d)intresubiect predicatnu sepuneniciodati virguli.
e) Predicairl seacordi cu subiectul.

85

Clasificare
a) verbal
b) noninal

Predicatulverbat(pV)
Atribuie subiectuiuio acjiunesauo stare.
Poa.tefi e4,rimat prin:
- verb predicativ
Bwicul std. El numd.rdlnnzele.
- locufiuneverbali
Adu-Siamintenumdnslde telefon.
- alte pirli de vorbire
Uite caietul!
Sigurci dal
Hai inparcl
Pasfuea.... zvdrrrrl
Narl, nani,puiul mamei!
Poatefi neexprimat:
- se subintelegedin context
Cdutai.Nimic.1sesubin-relege
- Nu amgdsitnimic.)
- a tostexprimatin propoziJia
rnterioard
- Cu cinete-aiintdlnit?
- Cu un prieten.(m-amintdlnit)
Aten(ie!
honumeleneaccentuatcareprecedivefbulpredicativ
sauurmeazdimediatdupi el (legarprin liniup de unire)
poatefi analizatuDeoriimpreund
_
cu verbul(mi gdndesc
a seg6ndi,te plimbi - a seplimba,intorcandu-te_a sein_
toarce).
86

In acestcazpronumelenu arefruclie sintacticipropie.


hedicatul verbalcarearati existenfasubiecnrluipoate fi exprimatprin urmitoareleverbe:a exista,a seafl4 a
segisi, a fi
In acelmomentel Je gdsealaBucwegti.
Acolo seaJIao cetab.
In sater,,r/dun dispensar.
Eu Jant cu tine.

Predicatulnominal (PN)
Exprimi o caracteristicda subiech-rlui.
Esteformatd:
verb copulativ $i unul saumai multe nume;nedrcative.
Caxteaesto
nume
predicativ
Verbecopulstive
- a fi: Florileggg!albe.
- a rimane: A!fu
repetent.
- a deveni:El a devenitdoctor.
- a iesi:EaLi9!:i1profesoari.
- a seface: S-afecutfrumos.
* a pdrea:Ana parc mai inalt6.
aratdcaraclerislica
subiectului
Numelepredicativ
$i
poatefi exprimatprin:
- adjectiv:CameraesleluminoosA.
- vwb:.Ogorul estede arat.
- pronume:Noi suntemei vottri.
- numeral:Cirfile suntale celor doi.
87

: substantiv:Temelia es1.r
depiatrd;
Cadoules|eal Alinei- alte pdrti de vorbire: Ziard estede qzi.
EsEprea gre pent\noi.
Atentie!
Nu confundaliverbul ,,afi" cu sensulde a exisla,a se
afla, a se gdsi, a se intampla,a se pefece - carein
aceastisitualieestopredicatverbal - cu verbul copulativ ..afi".
Eu sr./rtla tad. (PV)
Etr sunt ldran. (PN)

Exercilii
L Subliniali predicateledin tertele de maijos:
a) ,,Eu credc-a obositpiduea,
Ce ziua-nkeagea tot cantat
$i tare-acumgdndindaiurea
Subdealuriamurgegte
zarea,
Se-ntuneciprin vii cirarea
$ii umbri pestesat
(GeorgeCogbuc- ,J'{oaptede vard")
b) ,,Darninsoareainceteazd,norii firg, doritul soare
Striluce$te9i dismiardi oceanulde ninsoare."
(Vasile Alecsandri -,,Iama')
c) ,,Suntcantixelul celor frri nume-"
(OctavianGoga)
d) ,,Via1aomului e scurti" dar drumul omului pdntre
oameni,nu."
(ZahariaStancu)
88

e) ,,Dinslavafirmuriea ceruluis-adesprinso stea.Sa pribufit cu iulealafirlgemlui...

r),,hbda6
seiviun.,"ru",*o*u1?HHl.SlTf
-

seroteauprin falacuibului(...)Sedepdrtauiar.,.
(Lev Tolstoi -,,Vrabia qi riudunelele,.)
2. Coipletasi cttpredicatelepotrivite:
Buturugamicd..........carulmare,
ziua.bund,,.........
de dimineali.
.....carte,........parte.
Graba...........
heaba.
Ldcomia.,..........
omenia.
pomul
La
ltudat .............
cu sacul.
Pazabund.............
tece primejdiarea,

3. Schimbasiforna verbelor din paranEzApe tru a


face acordulpredicahllui cu subiectul:
..,.....(afi) dup6-amiazi.Radu........(ase afla) acasi.
.........(a
pregiti)lectiile.Caietele......(a fi) ordonate
si curate.El .............(a
deveni)un elevmodel.
4, Formulali patru propozilii in care sd ayeti doud
predicateverbaleSidondpredicatenominale.Analizati-le!
5. GdsiSipredicatepentru urmdtoarelesubi)cte:
Grddina........(cumeste?)
Iarba.............(ce
face?)
(ceface?)apa.
............
.............(ce
fac?)pds6rile.

89

6, Alcdtuili propozilii in cqre substantivul,,elev" sd


pe
rdnd, subiectSi numepredicatiy.
fie,
7. Alcstuili p ropoziSii

care verbul,, aJi " sdJi e pre-

.
-in
qtcdr
yerDqt tt verb coputqttv.

8. Despdrlili textul in propozifi dupdnumdrulpredicqtelor.


.Anqlizali.fiecsrepredicatdin punct de vederesintactrclt morlotogtc.
a),Ziua in6i i s-apirut scurth.$i apropierea
nopgiio
m6hLri.Lumina se itinse, rdcoareao ldcu si se
zgribuleasci,si se v6re intre celelalteSi sd a$tepte,
a;ipind,pAni la venireasoarelui."
@mil G6rleanu- ,,Frunza")
b) ,.Lacunevine-unciobinag
Candii abatelui sd se ioace.
$i mutt e ho19i e poznag,
Ci e copil din mund$i pace!"
(gt.O.Iosif -,,Ciob6nasul',)
c) ,,$i duduiaLizucanu-i numira, qi gtiacAsunt$apte
pricbindei.$i veneauincetcAtreeaprin dumbrava
fermecata,printrecandelelelicuricilor.ti (...) ei singuri
striluceaude lumind."
(Milail Sadoveanu- ,,Dumbravaminunati,')
d) ,,E bdtran..Inlelegect-i bdftan, c6-i netebnic, c6
celecdtevazile ce i-au mai rdmiissunto povari pe capul
tuturor. De cend s-a imboln6vit, nu-l mai shigi nimeni,
nu-l mai m6ngiie nici o m6nd,nu semai intoarcespreel
nici o perechede ochi."
(EmilGirleanu- ,,crivei")
e) ,.Doarizvoarelesuspind,
Pe c6ndcodrul nesru tace'
Dorm 9i florile-n fadini
Dormiin pace!"
(Mihai Eminescu- ,,Somloroasepisirele,,)
90

D J-auzi,dragameapdpugd,
Zgaraie
melah ugi!
Dar eu nu-i deschiddeloc,
Ci suntsupirati foc.
A firlat iar, ca o hoale,
Un intreg picior de rali,
$i-apoi,dupbce i-a ros
Toati cameap6n la os,
A dusosul binigor,
In cotelul lui Azor."
(ElenaFamgo- ,,Pedepsirea
malei")
g) ,,Bnhanii se oprir6 qi birbogii lisari incet pe
pnmantpdtululde mlaji. Domnifasiri sprintenide la
loculei 9i ieqiinainte."
(M. Sadoveanu)
9. Formulali propozilii cupredicateledate:
se speriaserS,
nu no vom accidenta,esteugor,ar fi
dorit,sejoaci, s-auinfeles.
10. Scrieli o conpuneregramaticaldcu titlul ,,ln
porc ". Sublini ali predicateIe.

Schemirezumativi
Predicatul
DeJinifie - Partea principali de propozifie care
atribuiesubiectuluio acfiune,o stare,o insugire(ceface?)
predicatverbal (PV) verb
predicatnominal(PN) verbcopulativ
Clasificare
+ numepredicativ
9t

Predicatulse acordi ou subiectulin pesoani 9i ilt


numAr.

Model de analizi gramaticali


Pebirou esteun caiet.
este- predicatverbalexprimat prin verbul,,afi," timp
pizent,peFoanaa m-a, nr singular,formaafirnativi"
Caiehrlnu estecural.
- predicatnominal exprinat prin verbul copulativ ,,a
fi" , timp prezent,persoanaa III-a, nr singular, forma
negativd9i mrmelepredicativ,,,curat'' exprimatprin adjectiv variabil, simplu, geu masculin,nr singular-

92

ATRIBATUL
Definigie - Pttea secundarE
care determini un substantivsauun inlocuitoral acestuia.
Exemple:
Coprcd tnflorit gi-aaplecat crengile. (care?)
Cari.sagalbend estspe mash.(ce fel de?)
CaietltlMariei se afTEpe banc6.(al cui?)
Doi copii veneaula Scoaln. (ca1i?)
Clasiftcarc:
a) adjectival
Avea inimi buai.
Cele dint6i razeale soareluis-auivit.
b) substsntival
hietena nangi a plecat
Alexandru,ltcgilgL a sunat.
pronominal
c)
Prietenca tine nu mai gdsesc.
Sur6su-t!blajin ne-aimpresionat.
d) verbal
Bucuria de a trii m-a cuprins.
Vedealumini gEllusEd.
e) alte pidi de vorbire
Ziarul g!939iesteinteresant.
Mersul tup-tupal iepura$uluimAamuza

93

Obnrwdl:
r) Atributul se agordicu substantivul
.ln
determinat
gn9i numdr.
b) Un substantivpoateaveaunul sau mai multe
atribute.

Exercitii
L ldentiJicaSi
atributeledi texteleurmdtoare:
a) ,,,{ gdnduluilucire,a inimii bataie
Ridici un gduntedin sarcinegreoaie.,,
(MihailEminescu)
b) ,,Dinslavafumuriea ceruluis-adesprinso stea.
S-apribugitcuiulealafulgerului..,
(ZahariaShncu)
c) ,,Soarele
aprindetot mai tarevizduhul,9i cildura
joaci in undedeargint."
(IonAgirbiceanu.
)
d) ,,Cizuse
pestelari iami grea,.aspri,
or61cend.,,
(ZahariaStanou)
e) ,,....negurifumegande
pluteauin vizduhul addnc
al viilor."
(CalistatHogag- ,,Pedrumuridemunte")
f),,Omulizbisedoudpierresi fa$niflacdrarmuifulger
caxeinspdimanttanimalele.Deasugxa,.tavanul
seftcuse
saiveziu9i o frdnhuddesoareveghea
,la
linigtitd cipitdiul
omului."
(V. Voiculesu)
g) ,,Privighetoarea,
cantdreala
nopfilor,
tecuse.
O linie
subgire
des6nge
searilasela rasarit.,'
(Mihail Sadoveanu)

h) ,Jeste dealurizgribulite,
Pestelarini zdrentuite,
A venit aga,deodati,
Toamnaceafntunecad,
Lungi, slab69i z6ludi..."

(GeorgeTopirceanu)

i) ,,$i deodatd,dintre dealuri


Sedesprindelarg un zvon
Departatgi monoton,
Ca un murmurlung de ape
Revif,satepestemaluri..."
(GeorgeTop0rceanu)
2, Gdsqi cAtuffei atribute potrivite Wntru substantivele:
pdetenie
privighetoare
locuinld
lac
afinosferi
'" copil
3. Completaficu atributepotrivite:
Toamna_
seapropie.
(oare?)
aqteapticulegitod _.
Livezile _
(cefel de ?)
(cefel de ?)
Ei vor culege_
cogwi _.
Fructele_
(c6te?)
(ce fel de ?) (cefel de?)
gi _
vor ajungepe mesele_
(cefel de ?)
(alecui ?)

95

4. Analizali atributeledin textelede'mai.jos:

a) ,, Cei doi cnHtoriauumblat.,:..

,,
(Mihail Sadoveanu)
pe-un
b),Jar
fu de pdpidie,
Ce se-nalp drept,din iarbn,
Suieun cEribuqcu barb6,
In hiinuli aurie."

c) ,,$i piraieleumflate,
Mici torentespumegoase,
Depecutne,deprin sate
Curgin.viile-aburoase"

{o.

Cazinir)

d),,peintindereanem6rgtrt"""9ffjt""
negre se iveau ridicindu-se pe crestele albe ale valurilor(...)"
(I. Bart)
e) ,,Degeteleei ca de cead albi, torceaudinh-o fiuci
de aur $i dintr-un fuior de argint."

f) ,,gi-nochiilui dewltur udao"i,uioi!yo:#io"*u)

Treceaulucioaseumbredeeroilegendari."
(Vxile Alecsandri)
urna
v'antului
tiiia
brazde
ad6nci,
mi$ciioarin
L,...
iarbarare,sdlbaticd;un glassec,rigugit, nemdrginitimi
infioraauzulin ristimpuri."
(CalistatHogag)
5.Alcituili opropozisiein caresdaveSiunatributadjectival.AnalizagiJ!
6.Alcd.tuiliopropozilietn caresd avelidoudatribute
substantivale.AnaIizaliJ e!

7. Alcdtuili propozitii in care sd aveli ulmAtuarele


atribute: al treilea,$apte,bund,frumoasi,carte,copil.
Acolo undeestecazul,schimbaliforma cuvdntului.
8. Alcdturti propoz,tii dupdschemeleurmdtoare.

a) S _A*A*BY

subst. adj. adj. vb.


b) A
,_J_*gl
numeral. subst. vb.

cllTl--ftl

E
d) tPvf-t s I
-J--->
l_al-ill_41
9, Alcdtuili schemeleutmAbarelor propozilii.
a) Cameracopiluluiestecurati.
b) Doi copii neast6mpiralialergau.
c) Palopulde lovit al voinicului s-asfdrdmat.
lO, Alcdtuili o companeregramaticaldcu titlul ,,
Prietenul meu" in care sdfolosili c6t mai mult otribute.
SublinialiJe !
ll. Realizaliportretul fzic Si moral al unuipewonaj
din operelestu.liate.Subliniali atributele.

9'7

Schemi rezumativi
Atributul
Defrnile - Paneasecundara
a propozilieicaredeter_
mmaun subs{anttv
sauun inlocui(or
al acesruia
lcare? al
cui?ce fel de?c6f?)
- adjectivat
;. _
.
suDstanttval
|
Clrcificore:l
pronominal
I _ verbal
altepdrti
L

Atributulse acordiin gen5i numir cu substantirr-r


,
oetenmnat.

Model de analizi gramaticali


Pe masacrlaai suntdoud mere.
exprimatprin adjectir.
. -curari - atributadjectival
variabil.gen leminin.numdrsingular
1seaiordacu sub_
stantlwl ,,masi");
dgue atribuladjectivalexprimarprinnumeralcar_
.. .
_
drnat-slmplu.cu valoareadjectivald
(seacordicu sub_
stanti\,Tl,,mere");

98

COMPLEMENTUL
DeJinilie: Parka secundardde propozilie care determini un verbsauadjectiv.
Exemple:
Babaaveagg4iga. (ce ?)
I-au datbliatului cartea.(cui ?)
Seddici cu usudnta.(cum?)
Am plecatla mare.(unde?)
Sd-laduciacasd.(pecine?)
Luu:isi vii la mine.(cdnd?)
n-am mai plecat.(din ce cauzi ?)
D.rn_saJza_bal.ii
plini de minundtii."
era
mama...
,,Aqa
complemenhll:pecine?,
Alte inhgbArila cre r5spunde
cu cine?,la ce?, desprecine?,in ce scop?,incotro?,c6t
timp ?,in ce fel ?, cat ?,cu ce ? etc.
ComptenenfidpoateJi exprimatprin:
a) substantiv - Merg l4$ggalE.
b) pronume- Vin de Ia ea.
c) verb - Stii a cdnta?

ps-rLb,f.a.
di ouln"rul-ii-]-ued

e) alte pirti de vorbire: - Plecmaine.


- lliqleste p mdria.
TopicdEipunctualie:
- Complementulpoatesta atat inainte,cat Si dupe
elementuldeterminat.

- Complementeleallate iDtre subiect gi predicat


_
se
despadde acesteaprin vtgule.
Ex: Copilul.de ftca t'arinlilor,a fugit de acasd.
^
- Je despartprin virguE mai multecomplemente
din_
tr-o enumerare.
Ix: Am cumpdratcaiete,c64i,creioane o rigli.
9i
- Dupd cuvantul determinatoomplemenrul
nri se
desparteprin virguh.
Ex: Merg zilnic la anhenament.

Exercigii
l" [dentiJicalicomplementele
din texteleurmdtoare:

a) MaF bEndnZgarier"nu.
b)hpul gi schirnbtp6nrl(darmimvulba).
c) Vrabiaurilai visoaai.
d) Ziw buni secuoage dedimineaf,a.
e) ,,Dincdmp,de-acasd,
detaplug
rlecat-auasti_v&i.,
(Vasile.A.lecsandrr$

rsarra
pei1...
D,,Puneti

g),fri*ipusem 9i euamEridica..."

(MrarinPreda)
(Ion Creangd)

h) ,,...audplouand...

(GeorgeBacovia)
.
g, ,,)chlopul
aruncavreascuripe foc.,.
g) ,,A venitpArintete
pe la noi.'.
100

(ZahariaStancu)

i) ,,Doar pe foile albe se mai ziresc tocurile ca niqte


armeparisite. Bii4ii tac. Din ulili, difirzorul faspande$te
un c6ntecvasel,"
(M. Sdntimbreanu)
2. Conpletagi spaliile punctate cv complementele
potrivite:
ajuge.
Cinesescoali__,
_
(cand ?)
(unde?)
cat e cald.
Bate
(ce ?)
Grabashici
(ce ?)
se cunoatte.
Prietenuladevdrat_
(cend?)
senurnird bobocii.
__

ftaud?)

3. Alcdtaili parru propozilii cu complenentuexpimdteptin substantive care si rdspandd&atntreborea


cui?
4, Gdstli'sdxteatiivecarc'sdaibd rol de complemente
p.liingd:verbele:
{rmScns
urca
a.ticonstrui
vom merge
5. Formulali pri)pozilii in c.tre urmdtoarelecuvinte
s6fie complemente:
repede,la teatru,cu tolii, duminici" a socoti,acolo,in
tf,e1.

101

6. AnaliTali urmdtoarelecuvintesubliniete.
Costumulestevechi.
El poartdcostumulvechi la petrecere.
in clasi intri un elev.
Clasaareun elevfoartebun.
Al treilea vorbegte.
L-am vdzutpe eiltrqilea.
7, De^ahali unndtaorelepropozilii simple.adiugdnd
complemmtepotriyite.
Pasireazboar6.

Ttuanulara

Marianaa dat.
Eugenintr6.
8. Alcdtuifi cAtuo propozilie in care complementulsit
rdspundd lafiecare din intrebdrile: ce? cdncl? untle?
clti? cum?pe cine? cu ce?
Sublininsi-le!
9. Alcdtuil; {laud propozilii in core substdntiyul
,Maria" sdfe subiect,apoi complemenL
.
'

10. Alegeli un pronume ;i formulqli doud.propozilii


in care acesteasdfie subiect,apoi complement.
ll. Alegeli un verb.Formulali doudpropozilii in care
acestasdJie predicat,.apoi complement.
12, Formulali propozirii in care numetalul ,,ql
treilea" sd aibdfunclii sintacticediferite.
102

.lin texteleurndloare:
13.Analizali complementele
a) ,,Sebucurade frumuse{eaflorilor 9i de dulcealagi
curdtrenia
aerului."
(PetreIspirescu)
poiani.
El smulserd
b) ,,P6sdrileceruluicoborAseriin
pe Piunagdin zbuciumulplAnsului."
(GalaGalaction.)
in
cre$tetul
cerului/
c) ,,Soarele
s-ainfipt
9i de acolo
dogore$te./"
(Emil Gdrlea't)
d),,(.....)i-amspusce o si-i himit prin poqta( .)
catehei sutede lei."
(I. Al. Brites. .| Voine i)
e) ,,Streinilorvoi nu le-aii spus(.,..)"
(GeorgeCogt r)
0 ,,CerullncEruntide nouri / vantul lncepua ge,[e
r e ce. . ."
(Mihail Eminescu)
g) ,,\y'itoiias-areintorsdupdpatruzecide zile pentrua
faceprazniculsotuluiei."
(Mihail Sadoveanu)
h) ,,Freamiticodrii de wiehrl apelor./Vuie$tevalea
de zgomotulnorilor$i al ferdstraielor."
(AlexandruVlahuld)

14)Alcdtuilipropoziliidupdschemele:
C
C
a)s , P V ,
pron-n6' - pron- pron
A
b)PV,
A
S

16-- i;;E;I-sub-sT-;4
c)S
'*brt *

A
tubrt-

PN
"b+rdt+"dt'
103

d)P v,
vD

proD subst subst

e)
a

cui?
f)
carg?

unde?
ce fel de?

15. Analizayi sintactic Si morfologic cutintele din


propoziliile w"rnAbare.Alcdtuipiapoi schemele.
a) ,,Valeaesteingusti 9i mldgtinoasl.,'
(AlexandruVlahug)
-b).,Ograda
seumpluse
de nuciverzisi defrunze.."'
(C. Gruia)
c)^.,Luna
pline luminagrddinileadormiteqi clsugele
plule m llvezr_"

d) ,,intr-ozi,peMdnd,i""ll-.u olrjl1::Sadoveanu)
(P.D.Popescu)

e) ,,Pe vatra veche ard


Trei vreascuri."

f) ,,gi-avenitla noi la poarti.',

(GeorgeCogbuc)
(GeorgeCopbuc)

104

Schemi rezumativi
Complementul
Definiyie -Partsa secundaride propoziJiecaredetermind un verb saurur adjectiv.
lntrebdri:
pe cine? ce?cui? la cine? cu ce? pentrucine?
unde?cum?incotro?in ce scop?in ce fel? desprece?etc
Complementulpoatefi e:rprimatpin:
substantiv
pronume
- verb
- numeral
- alte pirli de vorbire

Model de analizi gramaticali


M6ine merg cu tine la teatru.
- majne- complementexprimatprin alti partede vorbire
- cu hDe- complement
exprimatprin pronumepersonal,persa II-a, nr singular,precedatde cuventulde legdture ,,cu"
- la teatu- complement
exprimatprin substantiv
comurt
nr singular,gen masculin,gecedat de cuventulde legihrrd,,la"
105

CAPITOLALU
Propuneripentruexercifii
de scrierecorecti (dictiri)
1. Ne intdlnim dupi- arniaz|la ceai.Ce-aip6[it?
2. Nu credc-or sdcdntetoti in cor?
3. Cel careveneape dealeraun prietende-almeuce-l
vei cunoaqte$i tu.
4. L-a ce at ci nu a mersla gcoali gi la lucrareva
greginoteleinvi{ate: la, sol, fa.
5. M-ai convinssi merg cu tine in luna mai la mare.
6. N-ai wea sd-!icumpdrun nai?
7. Mie mi-e sete.
8. - Ne-aadusnoul an neadin belgug,ne-aspusNea
Marin.
9. Neamde neamnu ne-amcunoscutvreodat5.
10.S-arputeasi sarla groapacu nisip.
11.Tie fi-e datsAcurc5tisoadaoamenilor.
12.Mie mi-a datMia o mia pentrumia de lei.
13.L-a9{ine 9i l-a9cregtedaci n-ar fi lag.
14.El credec-arfi mai binesi sesuiein car.
15,Daci m-oiintoarce,
Ii-oiaducepoamemoi.
16,El a luat-ope cii gregitecd-i lue slab6.
17,Sd-ispuisi ceariprietenilorsii cirlile.
18.L-or cdatala rdndullor.
19.Noi ne-an hodrat si-i cumpirim hainenoi.
106

20. El wea sddeade-arostogolulbulgdrelede zdpedrr,21.Ai plecatfiri a-i da un rispuns.


22.Am observatc-aicumpdratdoi cai.
23. Ea i-a spuss5-9iia din ghiozdancaietul.
24.Vedea-te-a5
mare,copile!
25. Cei mai multi s-auintrebatce-i cu tine.
26. L-ali vitzxt meryandcu pagila1i,ca de un.
27.Nu s-ahotirAtsdimpartepr{itura sacu nimeni.
28. Ai vdzut9i singurce greue a-i spunecuivaadevdrul.
29.El v-a spusci va plecala maresaula munte?
30.Pentruce-achemat-opeceamai mici dintrefete?
31,Nu credci-i bines-o iei pe cdi ocolite.
32.Na, ci n-a mai rdmasnici o picituri de vin!
33. Na-tio frent6,ci fi-amdres-o!
34.Ni-l imaginamnavigindpe Nil!
35. Sdsperimcd n-or aveapic de nor la mare!
36, De te-i plimbavreodatdprin parculCopou,mirosul de tei i1iva arnintide Eminescu.
37. Cel interesape el cineeracel dintAi?
38. Ce-afost,a fost:ceamai buni a invins!
39.N-oi inlelegeniciodatddece rocmainoi n-amprimit cdr;inoi.
40. - Hotirdgte-tece vei face azi, mla spusAdi
privindu-mi.
41. - V6zandu-te,am inlelesde ce esteimportantsi-ti
inapoiezcartea.Ia-Ii-ogi pune-obiner
42.- I-a1ispusadevirul?
43.- Dd-mi-omie, ia-fi-otie, hottueste-te
odati!
44.* Uite-fibluza,Dane,ai aruncat-o
pejos.Pune-fio
la locul ei, mi-aspussoramea.Ioana.
45.*Di-i caietulMariei.Sau,mai bine,ia-l tu.
t0'7

46. - Mama, i-am spus9u, mi-am uitat caietul.


- Undel-ai lisat?m-aiDtrebatea.
- Pe birou. Te rog, arunci-mi-l!
- Fii atent,prindel!
- Mu[umesc, l-am prins, mame!
47. Nu i-am auzitintorc6ndu-se.de aceeam-ammirat
vizAndu-i.
,18.intorcendu-mi,Lam lovit pe Sorin,cares-aridicat
scuf.randu-$ipantalonii.Apoi a luat-o la fugd.
49. ,,- Auzifali ce-amspuseu?i-a intrebatcapra.
- N-ai nici o griji mdmuc6,i-au rispuns ei."
50. Scapi-mi, cum6tri, mi-au arspicioarele!a ru"gat-o lupul.
- Ba nu, prije$te-te
acolo,c-atami-aarcti mieinima,
i-a spuscapraintorcandu-ispatelg."
51, - Nu m-a{ fi mimt dacdte-ai fi impiedicatde cartea pe carechiar fu ai aruncat-ope jos.
52.- I-ai luat tu carieaDanei?am intrebat-ope Ioana.
- Nu i-am luat-o eu. I-a dat-o chiar ea Mirelei, mi-a
rispuns intorcandu-mispatele.
53. - Joacd-tecu noi, prielene,iau spuscopiii lndati
ce l-au zirit.
54. - Mircea! m-a chematmama-fi-e foame?
- Nu mi-e, dar 1i-aqcereo inghelatd.
- Ia-fl-o singur din Aigider 9i pune-fi-ope-ofarfirie,
m-ailvitat ea55. Mi-i greu si inteleg unde se duc atdteamii de
pesdritoamtra.
56. Nu a$teptase-ti deanimeni de-agataceva!
57. Ei i-au supdrat,iar eu iau ponoasele.
58. - Acum vi-i rremea! spusebiiatul cu ochii vii.
59. Marin v-ar ajuta sAdali cu var toli pornii din li.
vadi.
108

60, I-ar placeasdaibi iar yacanti.


61, Nu qtiu daci s-auhotir6t saunu.
62. E camgreudecrezutc-amputearezolvaastdzitotul.
63.Nu-miparerducdm-amdussa-!icumpdrce mi-ai
oorut.
64. intetatu-m-arndeseorices-arfi intimplat daedn-aq
fi- a\,-utcopiii al5hri.
65..,- I[i parerlu c-ai plecat?I-amiqtrebateu.
- Nu-mi pare riu, cici acolo unde m_amdus am
dobdndito cunoaqterea yietii pe caren-o aveaminainte
weme."

66.,,-Bine-ai
venit.
fl'cdute,
rr:Y'j#' :filffi:l

Ce-aivenit?Ce cauli?Vrei sd-mipa5tiiepele.poate!.'


67.,,Cintdreaga
dulce-ngrai,
Ceanumitd <Perla
CantErelilordin mai)
Dulce va doini din nai
Multe doine,mierlal"
(GeorgeCogbuc)

68.,"D-oimuri
m-ortot umbri
cu frunzam-orinveli
cu freamitulm-orjeli."

6e.,,Iardacdegtifldmandi,ia qi hr o tJ3t?tl

mdmiligi din coltargi cu nigteceap6.qi m6ndncd.


- Ceapdcu mimdligi? D-apoineamde neamulmeu
n-a mancata$abucate.Da' sldnindnu-i in pod?Unt nu_i?
Oui nu-s?
- Ba suntdetoaie,zisertcledoud,darsuntalemdmuc6i.
- Eu credci notce-ial mimucii e g-alnostru,9i ce_ial
nostrue $-al ei."
(Iol Creangd)
109

70. ,,$i mefgandel mai departe,iacaseinlalnestec-un


om ceveneade la targc-o gascdin brale...
- Nu vrei si facemschimb,si-fi dau capraastagi
s6-midai g6sca?
- N-ai nimerit-o, ci nu-i g6sc5,cd-i g6nsac;l-am
cumpaxatde simanli.
- Da,dd-mi-I,dd-mi-I,cd-fidauqi eu sdmin{i bund...
- De mi-i da cevaadaos,poate,!l dau."

71,,,intr-ozii-afost.eu,
.-upu,iopu,,qll;ir"j:ilfl1

duminic[.$i-naintede astam-amangaiatagape frunte,qi


Ini-aspuscd-milasdmie mioaraasta."
fMihail Sadoveanu)
72.,,Dupd-aceea,
Buduleaa venitla minegi m-arugat
si-i scriuo scrisoare
lui Hu!u,pentruca gi vie acas6.,.
(IoanSlavici)
73. ,,- De cind te-agteapt6!
N-a vrut s6-nchidiochii
pani nu te-omai vedeao dati."
(Victor Eftimiu)
74.,,Na,saturd-te
de lacutgagicu mine,c6rpaciule!,.
(Ion Creangd)
75. ,,Ce-amai fi, a mai fi."

(Ion Creangd)
76. ,,O primis_e
numai dintr-un vechi obicei, iar acum
nu-i mai hebuia.Ii aminteatimpul cdndun copil ii oferea
un pumn de bomboane,iar el chema,cu un semn.alti
copii sd le imparti cu ddnlii. Acumtoates-auisprdvit.,'

77.,,Daci
i-arieeiinuin,.
eir-*.uglc#il.t":5"i::l

pomulde iami ...-

(i. Al. BrdtescuVoinesti)


.
78. ,,Dei-aximpingepicatul sd-mideschidduga_..,,
(Ion Creangi)
t1 0

79. ,,- Bine, implrate, m-ai chematla nuntafiului t6u


ca si-f batijoc de mine?"
@etreIspirescu)
80. ,,- V51eu,cumdti, talpelemele!Md rog scoate-md,
ci-mi ardeinima-n mine!
- Ba nu, cum6tre,c-agami-a ars 9i mie inima dup6
ieziSorii
mei!"
(Ion Creangi)
81. ,,S-arputeaintamphsddeapesteun vendtorcare
sd-lia la ochi.El, in loc sdseaperegi si fugd,s-arridica
in douelabe."
(CezarPetrescu)
82.,,- Tu eqtiPui de om?
- Eu.
- $tii de ce te-amchemataici?
- De underrei sdStiu?
- Am si te inteb mai multe.
- intreabi-mi !
- E adevirat cd te-auprins zilele trecuteni$telalhari?
Adevirat!
- $i te-auintrebatundesuntvacile satului?
- Da.
- $i tu le-aispus?
- EramprostsAle spui?"

83.,,imprrdteasa
nuo,
.", rur""oJJilll;i1':il1

noaptea.
In celedin umd, chem6un varitor gi-i porunci:
Ia fata asta$i du-o in addnculpddurii,cd nu rabd
s-omai vddin fap ochilor!Omoar-ol"
(Fraliicdmm)
84.,,Agruga-ope bunici
Sdia tus in furcdmic6
$i si tragddin tuior
Fire moi de dragullor."
(TudorArghezi)
lll

seaplopiede dansa$i-i spuse:


- Cu mineegti,cu mine! ....
$i-i povesti toate c6te s-au intamplat. Iar la sfrrqit,
adause:
- Imi eqti mai dragddecetorice pe lumea asta,pi de
te-ai hvoi si mi insore$tila curteatatilui meu,bire-ar fi,
cI ard de dorinfa si-mi fii solie.
AJbi-ca-Zdpadace erasi mai sputrA,ci fi ei ii cdzuse
drag...."

86. Nu,domnule,
nuI
5i"li#l:s;ffi1
"li "-..ar

-lovituri!"

(JulesVerne)
87. ,, - Eu l-a9line 9i l-agcrepteca pe un cocon,daci
mi l-ati da mie."
88. ..Prepeliga
ceabdtrdni
S-apornit$i-ndeal.5i-nvale."
(GeorgeCoEbuc)
89..,....Mirosulde braze proaspdtd
a strdbntutpenA
la cel maiingustcolli5oral casei.$i din gauralui. din gaura de dupdsobi, goricelulnu-pimai gEsettelocul ...
Dintr-o siriturd a fost cu labadeasuoralui ... Ce bun
o sd-mipari mie dupi ce te-oicdnFDi! ... darce s-aude?
Un dupnitgribit pe sald.Vai. e Corbei,ciLinete!
..."
(Emil Garleaou)
90.,.Dragiimei, md ducsprefaramea,c-ai mei m-or
fi a$teptand,siracii."
(Victor Eftimiu)
91.,,Iavezide punegeielepecai pi si plecim,cdn-a$
voi si ne apucenoapteauzi 9i fl5mdnzi."
(CalisbatHogaS)
92. ..N-aliplansvizdndcum trece-nzbor
Spremiazenoapte
oor de nor?"
(GeorgeCogbuc)
t12

93. ,,Vizitiul iaripi ia cucopul!i-l zvarle in cireadi


SA-l fi vezut cum inghilea la buhai, la boi, la vaci, 9i la
l.itei, pan6a inghilit el toati cireadagi a ficut un pantec
mare,rnare..."
(Ion Creangi)
94. .,- De n-ai fost tu, ahmceafi:ate-teu
E cel ca ne-avorbit de rEu..
Frafi n-am avut,nici n-am
- Atunci vreunul ce !i-e neam."
Oa Fo aine)
sculat?
ce
nu
m-ati
95. ,,- D-apoi, de
M6nca-v-arciuma si v6 minince!"

e6.,Euti-oi dafatadacite-i0""" *T;t:i:Ttt3

flori."

(Basmepopulare)

97. ,,Cilitor cu pungaplini


$i cu gal la cap legat,
SA-mimai cerc asti rugini
Si si-mi fac bani de iemar"

fVasile Alecsandri)
98. ,J,m asigurat pe femeie c-o si md port r;u el
ptuintetts, i-am spusci in fiecare lund o si-i trimit prin
postE,deocamdaticaletrei sutede lei. Ea s-adat si-ml
sdrutemaoa,pe urmi ;i-a cuprins copilul io braie $i
sdrutinduJ, il povnpia si nu iasi din vorba mea9i sdmi
slujeascicu credinli."
(I. Al. Britescu Voinegti)
99. ,J.I-agwea s6-1ispulberiluziile."
(Liviu Rebreanu)
100.,,N-agspunenimic, fiindcd n-amce cdutaacolo."
(CezarPetrescu)
101.,,Ce-aicu mine, poli s6-mi spui?"
(Tudor Arghezi)
113

102.,,i1i parerdu c-ai plecat?..


(Mihail Sadoveanu)
103.intr-un sertaram gisit o bucati dintr-o pinzi pe
caream cusut-odemult.
I04, Vorbe, intrunadespreo istoriepetecuti intr_uDa
,.
oln z elelem trecute.
105.Dintr-untufi$a s5f,itun iepure,apois_aascuns
^rntr-oscofburSDa
,106. lar fi spuscda gregit,nu l-ar fi crezutgi s-arfi
supAratci s-abdgatin treburile ei.
107.Ea ia cerutftatelui ei si-i. ia qi ei o inghelati qi si
i-o ia la el.
108.Du-te$i spune-ici nu weausi_i daupatinelepe
careeai le-apromis.
109.Ea n-a inlelessi-qi ia medicamentele
c6udi_a
spusdoctoruls-ofaci.
I I U,tntorcatrdu-ma
de la la$im_aminrrebatdacdv_ar
._
pracea
sa-mrpetrecvacartala voi.
***

Altd datdimportantAesteI Decembrie.


Alti dati a problemeiesregre$iti.
llr vot po\estiaitidatA
ces_aintamplat
in seara
aceea.
Altidatd nu va mai procedaaqa.
Dupi atafa ani,totul ne parealtfel...
- Altfel, cumo mai duci?
Ne-aservitastizi la masdalt fel de mdncare.
Atadar,ne-aminleles!
Agadarn-ammai primit niciodati
Vom face aga,dar sdfii al'ent!
l14

Cred ci am fost bine inteles.


Bineinteles,daci suntelide acordgi voi.
Cateodati,md apucanostalgiadupi wemurile trecute.
Cateo datedin caietestegre$iti.
Numaicateo datdai voie si-l plimbi pe zi.
Esteun om cu minte mult5.
Daci ai si fii cuminte,ai sdprimeqtio bicicletdnou6.
A ficut totul cum secade.
Cuosc mulli oamenicumsecade.
Nu faci decatsddormi.
Eqti altfel decdterai inainte.
S-arniratgi el de cdt erade catm.
De cat timp nu ne-amvizut?
Nu md atragedefel acestprogram.
De fel, eraretrasdsi ticuti.
De fel, eradin Iagi.
Vino degrabisi-!i povestesc!
Mai degrabimor decatsi-l vid repetent.
Cuprinsi de grabdam pierdut cheile.
De loc estedin Moldova.
La o palmdde loc incepeadetertul.
Nu inlelegdelocce spui.
Demult, odinioard,hiia un impfuat.
De muh timp aveamde g6ndsdrezolv problema.
I l5

Deoda6 i s-a frcut fiici_


De o dati a problemeinu ai pomenitnimic.
Lnrlc|l s-aulegatde o dati isrorice
Stitea deoparte,izolat.
De o partea dealului era drumul, de cealalti r6ulDe vremece nu qtii, nu treci clasa_
De vremeAumoasi ,i marecalmi am ayut parte.
Am sositdevrene ;i-am plecattiirziu.
in cdt timp ajungi la Cluj?
M-a supdxatatet de tare,incat l-am pedepsit.
Elevii caatauinhrma.
iatr-una diu camereeraudoui Daturi.
Plouaintnna, firi incetare_
Nici canddormi nu e$ti tiniStit.
Nici c6ndvii, nici candplecinu e$tiboEdt.
Nrcicatrdn-aufosl mai bfueprimiti.
Nu ialeleg nicicum ce-i de frcut.
Nu am inleles nici cum il cheami"nici de rmdevineNiciodati n-ai inlelesnimic.
Mci o dat5"nici de doui ori nu trebuiesi-ri repet.
Nici acum,nici odatdnu puleasi in[eleagn.
Nici o dati dio isloria noasfi nu e mai
iulin impor_

tanfj.

Nici undeai pushainanu_tiamintrti!


Nu plecniciunde,aici rimfu_
rlo

Vin numaidecit frri intirziere.


Numai de cdt noroc di<lusepesteel vorbea.
Numai doi au venit?
Nu mai ascultnimic.
Mi gindescnumai la tine.
Am fost o dati cu biiatul, de doui ori cu fetila.
Esteo dati istorici importantS.
Mama imi povesteace s-ainomplat odati in satulei.
Odati s-aridicat qi-aplecatbrusc.
Nu o datdi-am explicat,ci de mai multe ori.
O dati plitetti tu, al6 dati plitesc zu.
Odati 5i odati tot fi-oi gisi nagult
Pe din afardcasaptrreaspatioasi.
Am invifat pe dinafarnpoezia.
Totodafiis-auridicat Ei fetele9i biiefii.
Tot o datii i-am explicat9i lui, nu de doui ori.
Tot odati mai tr6ia gi un pitic nizdrdvan.
Tot unadintre fetife era mai aged la minte.
Feteleerautot una pi una
Totunae ce-ai hotirat
Poatesi fie vreo dat?igregiti, deqin-aqcrede.
Ai uitat vreo dati a problemei,cind ai copiat.
Vizut-ai weodatdun bdtrdn plimbdndu-seagalepe
aleile parcului?
Vreodati voi aveagi eu noroc!

lt7

TESTUL 1
1. Alegeli cuvintelescrisecorect:
pics- pix
oxigen- ocsigen
ecsplica,tie
- explicalie
egzact- e\act
2. Scrielicorectenunfulde maijos:
Eu ;-au caiteafratelui meu.
3. lnlocuiyi expresiileca sinonimepotrivite:
a batela uqda ducecu vorbaa hagepe sfoar; 4. Subliniali substantiveledin enunlul urmdtor:
Vantul zvantdshopii de ploaie de pe fiunzele uscate
alecopacilor.
5. Alegeli variatlta corectd:
Numeraluleste:
a) partede propozilie flexibili
b) partede vorbire flexibild
c) padeprincipaldde propozilie
6. Analizqti caebttulsubliniat:
A invAtue difrcil.
7. incercuiyi adjectivele din Sirulclecuvintede mai
Jos:
moari, lung6,cantd,moi, frumo$i,vorbe$te,poet
ll8

8. Formulaqio

subsi vb

ll9

TESTUL2
l. Alegefiforma corectd:
executie- egzecufie
Alexandri - Alecsandri
escroc- excroc
examen- egzamen
2. Scrie[i corect enunlulde maijos:
Saspartmingealui Maria.
3. inlocuili expresiileca sinonimelepotriite:
a rupt-o la fugi
a seda de-aberbeleacul
s-a licut foc $i pari
4. Schimbalinumdrulsubstantivelorde maijos: idee,
muzeu,poezie,biiejandru
I l6

5. Scrieli ca litere urmdtoarelenumerale:l!, 18,24,


6. Analizafi cuvdntulsubliniatTtxcii s-ctundoustit asttfr:aron6nilor.

7. Propozisiaesteo comunicarec1run singur


a) subiect
b) verb
c) predicat
8. Formulali o propozilie afrmativd exclamativd.

tm

9. Analizali sintactico-morfologicpropozilia. Faceli


scnemat,
Din pddurese auzeauzgomoteciudate.
l0- Cowtruili o propozilie dupdschema:

-E{_+_S_
vb

suht

l2l

TESTIJL 3
l. Sublinia1iforma corectd:
bonboane- bomboane
impdrat- inpdrat
imbucat- inbucat
Istanbul- Istambul
2. Scrteli corect enu4ul urmdlor:
Mai supirat foartetare.
3. inlocuili expresiitecu sinonimelepotrivite:
a ,ine minte
a biga de seami
a lua pestepicior
4. Schimbaligenul substantivelorde maijos:
mire, g6sci, scriitor, nepot
5. Form lali un enun!tn care cuvdntul,,noud" sd
aibd yalofi modologicediferttu.
6. Analizali cuyd tul sublinat:
Bunicasq& la,bdi.
7. incercuili wrbele din Sirul de cuvintede mai jos:
mas5,cante,va veni, frumos,doi, al treilea,spuse.
8. Formulafi o propozilie negativdenunliativd.
9. Analizali sintactico-morJblogicpropoziyia.Fqceli
apoi schema.
Vor plecain lArilecaldepdsdrilemigatoare.
122

lO. Construili o plopozifie dupd schema:

s +PV + C

subst vb

subst

t23

TESTUL4
l. Sublinialiforma corectd:
dezface- desface
descoase
- dezcoase
desbrica- dezbrica
desumfla- dezumfla
2. Corectali cuintele scrisegregit:
Miroea a loat caietul din gheozdan.
3, Formalifanilia deawin@o strbstsntivului,,piatrd".
4, Scrieli ci ci substsntivecareauformi numsipentnt
singular sau numaipenha plural.
5. Analizati cuintele subliniate:
S3j pur6m haineaaj.
6. Analizali cuvdntulsubliniat:
Mitcea o sdplece doui luni la nare.
7. Folosili intr-un enun|doudnumerale.Subliniati-le!
8, Dafi exemplede cinci c.rwintealcdtuite numai din
votale.
9. Analizqli sintsctico-morfologic
propozifia.Reatizayi
apol scheua,,La noi sunt codri verzi de b'rad."
10. Constraili o propozilie dupdschema:
PV +_glF
s +A
vb subst subst adj
124

TESTUL 5
l. Folosind diclionarul, alegeli forma corectd:
cheami chiami
USI- uqe

eftin- ieftin
poiet poet
2. Corectali .ltrintele scri.$egre$it:
Mi-e mia diruit un trandafir3. Formali familia de cuyinte a substantiyului
,,pdmdnt'.
4. Gdsiliformacaecli a subsbntivelordinpropoziliile
urnatoare:
Mama (Maria) esteprofesoad.
Sora(prieteni) meteinvati bine.
5. Alegeli varianta corectd:
honumele este:
a) partede propozilie
b) partede vorbire
c) parieprincipaldde vorbire
6. Puneli verbul,,a rcrie" la timpulprezent,persoana
a III-a, numdrulplural.
7. Analizali predicatul din propozilia:
Eu am devenitmedic.
8. Formula;i o propziyie negatiydinterogatiyd.
t25

9. Analizali $intactico-modologic propozilia.


Realiza,tiapoi schema.
,,Din vdzduhcumplita iami cemenorii de zipad5."
10. Construili o propozilie dupdschema:

s + lgN_

subst vbfadj

126

TESTUL6
l. Subliniasiforma corectd:
findci - fiindci
aleia- aleea
idee- ideie
fiinfn - finfd
2. Corectaticuyintelescrisegretil:
Vorbeite intr-un4 ne-intrebat.
3. Formalifamilia lexicali a cuvdntului,,1ard".
4. Alegeliforma corectd:
a) Mi uit la titicu ti mimica.
b) Mi uit la titicul qi la mdmica.
5. Scrieli pronumelepersonal,persoana a III-a,
numdrp lural, genfeminin.
6. Formulasio propozilie in care subiectulsdfe expt'imqlprin verb.
7. Completali:
.....................
esteparteasecundaridepropozitiecare
determiniun substantiv.
8. Formulati o propozilie negativdexclamdtit'd.
9. Analizali sintactico-motfologicpropozilia. Faceli
apoi sclrcma.
rotundqi palidseprevedeprintrenori.,,
,,Soarele
127

10.tconstruilioprop,eziltqdupdschema:
Smult +
_gN
subst+subst vb+adj+adj

tza

TESTUL7
l. incercuili forma corectd:
perpeuru- perpetu
epopee- epopeie
conunu- cofflnuu
duel- duiel
2. Corectali,dacd e cazul,cuvintelescrisegregit:
Ceaim-ai fecutastizi?
3. Formali cuvintecaresd inceapdcuprefxul ,,supra".
4. Formulati o propozilie in care sd fie trei substantive comune.Subliniatile!
5.ln enunlul:,,Nu-igreudejAc ",ieste:
a) pronume
b) verb
c) numeral
6. Alcdtuili o propozilie in cure verbul ,,a detena" sd
complement.
Jie
7. Scrielicinci tntrebdrila carerdspundecompkm',ntuL.
8. Alcdtuili o propozilie simpld cu subiectmultiplu.
9. Analizali sintectico-tlrotfologic propozilia.
Realizaqiapoi sclrcma.
pealeeaingusri.
Doi cilei alergau
10.Alcntuilio propozifiedupdschema:
S + A +PV
subst adj
vb
129

TESTUtr,8
l. Sublinialiforma corectd:
licee- liceie
creezd.- qeazd,
accident- acident
coopera - coperant
2. Alege1ivarianta corectd:
Copilulia (i-a) cerutcarteasa(s-a).
3. Fotmafi cuvintecaresd tnceapdcupreJiml ,,uper" .
4, Sublinialiforma corectd:
a) prietenal Alinei
b) prietenal lui Alina
c) prietena Alinei
5, AnalizalicuyAntulsubliniat:
El pg-a chematafar6.
6, Alcd.tuilio propozilietn careverbul,,o cd5tiga.sd
- numepredicdtiv.
rte
7. Spunelicefel depropozifie este:
Fataeracuminte,degteaptiti hamicd.
8. Alcdatiliopropozifiedezvoltatdin caretaatecuvintele
sd tnceapdcu aceeasiliterd.
9. Analizali si ntqcti co-motfo Iogic pr opozifi a. Realizali
apoischena,
Al heilean-avsnit la intdlnire.
130

l0- Alcdtuili o prdpozilie fuipdschema:


Smultiolu + PN
subst+subsl vb+subst

l3l

TESTUL9
l. incercuiSiforma corectd:
romdn- romin
imbelgugat- dmbelgugat
cobori - cobor6
neintahit - neantahit
2. Tdiali yarianta gregti.
La (l-a) atenlionatsi ia (!a) o hotirdre.
3. Formali cuinte care sd inceapdcuprefixul ,,dez".
4. Alegeli vqrionta corectd:
a) pomi a bunicii
b) pomi ai bunicii
c) pomi ai lui bunica
5. Analizaij clrvAnhtlsubliniat:
Mamay-a pregdtito surprizi.
, 6. AlcAtuili o propozilie in care numelepredicativ sd
fie adjectiv.
7. Completati:
.....:..:........
estepartcasecundaride propozifiecare
determini
un verb.
E.Abnugi o propozilietn caresubiectulsdle eryrimqt
pin rwmeraL
9. Analizali sintactico-norfologicpropozisia.Reqlinli
qpot acnema.
,,S-auzeaumuzici gi glasuri veselede petrecere...

r32

lO. Consrruiti o propozilie dupd schema:


li
-_=_

subst

adj

+ D\ t f , ^ |
J___!_
_]__

vb

subst

133

TESTUL10
l. Cumestecorect?
procest- proces
chiftele - piftele
transverca- traversa
gczema,
- egzemd
2. Td.ialiforma greSitd:
_ Daci sau(s-au)sculatde dimineali, vor (v_or)ajunge
depaxte.
3. Gdsiliexpresiipornindde la verbul,,aface,,.
4. Aledtuili an enunlin care sd areli un substantiyco_
nun, gen masculin,numdrplural.
5. I locuili locu[iunile yerbqle:
a punela calo,a fage pe sfoar6,a iegi inainte,a stade
veghe
6. Alcdtuili o propozi\ie in care numelepreiicativ sA
^
expnmat
pri pron me.
ne
7. AlcAtuif o propoziliein caresubstonhwl,,casa,,
_
saJrcsublect.
8, AIcAtuiSi
un tactin carcsAfolosilipetru tinii de(liqlog9. Analizasisintactico-morfologic
propozilia.Realizali
aw schema.
Fataceahamicda plecalla bunici.
134

L0. Couttruili o propozilie dupdichemu.


Smultiplu + PN
pron+pron
vb+adj

135

TESTTIL 1I

l. Cum eslecorect?
iegire- eqire
basma- bazma
punt - punct
antibelici - antebelici
2. Alegeli vaianta corectd:
Nea(Nea) Marin nea(ne-a)spuso povestefrumoasi3. Gd.siyi
sinonimepentrusubstantiwl,,Iebrd,,4. Analizasicuvdntulsubliniat:
Au venil.I444i! iD sat.
5. Transformasiin verbecuvintele:
mdncare,vis, plecar:e.
6. Formayiverbenoi, addugdndprefixe (ex.a vedea_
a rcveclea)i
a simgi,a citi. a deschide,
a aduce.
7.
_ Alcdtuiti o propoilie in care substantiwl ,,casd,.
saJre numepledicativ.
?: lnalizel!

sinractico-morfolo7ic propozilio.

^
Eeanzap
apot schema.

$tefan cel Mare a fost domnul Moldovei.


10. Constntiyi o propozi,tie dupd schema:

I a + _PIL+_L

subst adj

vb

subst
t36

TESTUT12
l. Alegeliforma corectd:
cspeditor- expditor
dezcirca - descirca
escalop- excalop
exemplu- egzemplu
2. Tdiali vaianta greSitd:
La (la) pnrinlii sni (si-i) seva ducoasrizi.

3. GNli sewuridiferitesubstantiwlui,,Jigurd,,.
4. Analizali cuvdntulsubliniiit:
Acestaeste294.
5, DaSitrei exenplede verbacare sd arate eiistenla,
6. Fontqli substantiyede Ia verbele:a scie, alnvila,
a expedia,a pricepe.
7, Alci.tuili o propozifie in care substantiyul,,casd,,
sdfe atribut.
8. Alcdtuili o propozifiein care cuvtntul ,,ochi,,sd
aibd.tnlelesuri diferite.
9- Analizali sintactico-morfologicpropoziyia.Apoi re,.
auzapschema.
Concurentulal teilea a cA5tigatcursa.
lO. Constraili o propozifie dupdschema:.
PV+ C + S
vb subsl pron
137

TESTUL13
l. Subliniqliforma corectd:
pdpu$e- pepusd
plaji - plaje
eu - ieu
leste* este
2. Td.iqfivarianrqgre;itd:
Cea(ce-a)mai spuscea(ce-a)mai mici dintre surori?
3. Gd.siliantonimepenha:
intuneric,urc6,inhi, pleaci, zi, vesel,t6ndr.
4. Alegeli yarianta corectd:
Substantiwleste:
a) partede propozilie
b) parteprincipali de vorbire
c) partede vorbire
5.
,,a inlelege,. la timpul trecut, per_
soanaJcri4i
-verbul
I, numdr
singular.
6.,Formulali o propoziSiein care verbul sdfe Ia vi_
..
ttor.Analizali-l!
7. AlcAtuifi o propozilie in care substantiral
,,cqsd,,
sq- Ie complement.
8.,lo^rnylaftdoyqpropoziliiin carecuvintu!,,limbi..
sa- aloa rntetesuridilerite.
138

tacIi co-mot{otogic propozi|ia Ap'i;


,'"'l;]::/o'':L:"'
Ei muncesc
pimantulrodnic.

to''T"7:g
fu6iT ;t-

schema;
yo;ooz4ieduPd
iufrt ;ar-

139

TESTUL 14
1,.Sublinia\i voealeledin propozilie de nai jos.
La pomul lSudatsi nu te duci cu sacul.
2. Alege{i varianta corcctd:
Na (n-a) pl6ns,dar nici mult nu mai (m-ai) are.
3. Inlocuili etcpresiilecu sinonimepotriite:
a fine la cineva
a Fne carma
a line minte
a dne de cineva
4. Alegelirarisnte corecfi:
.A.djectivularati o lnsugirea
a) verbului
b) substantivului
o) numeralului
6. Puheli urmdtoareleverbela timpul viinr:
eir am dobordt,tu fugi, noi coborAserim.
6. Traceli verbul ,,a crea" la tinpul prezentls toate
persodnelecwoscate
7. Incercuifi subsnntivelecare au genul neutru:
animal,deal,floare,roman,sat.
8. Formalafi doudpropozilii tn carectmdntul,,plasd"
sd.aibd inlelesui ddeite.
IN

propozitia'
^""n;""f:;::::;";:tactico-morfotogic
Fructele
zemoase
neplac.
. ,.oozitie dupdsehema:
\ri^rK*
pron vb+subst

t4l

TESTUL 15
l. Subliniali consoaneledin propozilio de nqi jos:
Pazabuni treceprimejdiarea.
2. Alegeli yarianta corectd.
Sar(s-ar)puteasi sar (s-ar)pestemasade prdnz.
3. Gd.silisensuridiferitesubstantiyului
,,toc".
4. Trqnsfotmaliadjectiveletn substqntive:
pietros,fruuros,lene$,afoctuos.
5. Corectalifotmele verbalefolosite greSit:
En rezolvaseibirlLeproblema
Tufi ceam corc,ctexercifiul.
6. AnalizqlicuyAntulsubliniat:
Zinbund se cunoastede diminealS.
7. Alegeli yarianta corectA:
PropoziliasimpldestealcatuitAditr:
a) subiect
b) p64i principalede propozilie
c) subiectti predicat
8, Formulali doudpropozilii tn care cuvdntal,,nocl,,
sd aibd inlelesuri diferite.
9, Analizali sintutctico-morfologic
propozilia. Face{i
apoi schema:
Aburii ugod ai noplii seridicd pestesat.
142

lO. Construili o propozilie d.updschema:


S + PN
vb vb+subst

t43

TESTUL15
l. Despdr4i1itn sitabecuvintelede maijos:
exemplu
9)itgnuat
ctnste
zoologie

2, Alegeli varianta corectd:


Pirintii lor (l-or) i-au (iau) agteptat.
3. Fornulati enunlui folosind expresiile:
a batefierul cat e cald, a o lua razna.
4. GdsiSiadjectivepotrivite pentru substantivele:
cimpie, tablou,codru.
5. Alcd.tuilipropozilii caformele: a-i/ ai.
6. Dali trei exemplede terbe compuse.
7. Alcd,tuilio propozilie tn care subiectulsdJieexprimatprin pronumepelsonaL Subliniafi-l!
, 8. Sublinialipredicateledinfraza de maijos, apoi deli mitali propoziliil e:
,,Ele se lasi deasupraiazului ca o perdea,apoi se
rdzlelcscin ciripituri asculite,se avantecu toateleinspre
pidurea de sdlcii, se ascund,rdticesc prin ftunzigul iicoros,apoi zboari de-alungul mirigtelor$i iar seirtorc in
bdtaialini a aripilor."
(Emil GArleanu)
r44

?: lrdi?t!

sintactico-morJblogicprop(.ziriq.

^
taearvaF
apot schema.

Picdturilede ploaieseprelingeaupe geamulfumuriu.


10.AIcAtuifi o propozilie clupdschema:
+S
PN
vb+adj
subst

r45

TESTUL 17
l. DespdrSificorect in silabe urmdtoarelecuinte:
inegalitate
valshdc
despre
dreptunghi
2. Tdiali variqntagreqitd:
Mai (m-ai) chematcam (c-am)deweme.
3. Scrieliforma literard q cuyintelor:
saprinzi, dar5,sAcerce,aice,mum6.
4, Descoperili antonimepentru cuintele:
linigtit, treaz,luminos,viteaz,plecat.
5. Alcdtuili propozilii cuformele: a-[i/ a[i
6. Gdsili sinonimeverbelor: avorbi, aincepe,a urca.
7.
.
,Tra.nsforualipropozilia simpld: ,,Veverilele
akargA." in propozilie denoltufi.
8. Sublinialipredicateledinfraza de mai jos,apoi cle_
,
li mitali propoziliile :
Caii stAreau
in fap caseili asteptaunervo'i sd vind
, .
oorerutcu carevor mergela targ.
9.Analizali sintactico-motfobgicpropoziliq.Realizali
apot scnema:
Setopeauin ceati urmelepagilor.
146

10. Construili o propozilie dupdschema:


P V+

vb

S +

A +

subst adj

subst

t47

TESTUL 18
l. Despdrlili urndtoarele cuvintein silabe:
august
binoclu
porunantou
aeroport
2. Tdiali yariqntagre;itd.:
N-oi (noi) veni hr pe la noi (n-oi)?
. 3.. Gdsili.pentru cuyintele de mai jos, expresii sau
locuiiuni cu tntelesasemdnd,tor:
a incendia,a umili, a muri, a omori.
4, Gdsili inonime adjectivelor:
mandru,onest,propice,agil.
5, Alcdtuili propozilii cuformele: v-a/ va6. Gdsili antonimeverbelor:
a repara,a incepe,a ticea,
7..fyyf:rltali
lextul de maijos tn dialog:
Andreil-a intrebatpe Mircei daci pteaie in urme_
loarelezile la Fri. Mircea ia rispunsc6 va rdmaneacasi,
deoarecear.eo. invitalie la un spectacol.El i_a oferit lui
An(uelposlbllltateade a mergeimpreuni_Andrei a ac_
cepartt Fa multumit.
8. Su_bl
i niali predicatele, apoi delimitagipropoziliile:
racoare
gi rdcoareail incan6. Nu sim-teuici o alg
,,E
.
dorinF
sA-ti scaldepicioarelein undarece,care_i
-deqet
tnmltetlori
panAsuptaripi...
t48

9. Analizafi sintactico-morfologic propozifia.


Realizdliapoi schema:
Copilul m6ncao viqini coapti.
10. Construili o propozilie dapdschema:

_s_+ A +lIL + C
subst adj

vb

subst

149

TESTUL 19
l. Despdrliyiin silabeurmdtoarelecuvinte:
accident
sculptor
negnr
cmste
2. Tdiali yqrisnta grefitd:
S-a(sa)hottuetsi spuni variantasa (s-a).
3, Descoperilisino imepotrivite:
a trage cu wechea,a lua la rost, a hag la misea, a-i
-facede petecanie.
4, Analizali cuvdntulsubliniat.
Noapteaintunecoasda ouprinssatul.
, 5, Alcdtuili o propozilie cuva.bul ,,afi,, preclicatverbal.
6, Cdutqli in diclionar sensulverbului ,,a retrdctT,,.
7. Trqns/ormalipropozilia dezvoltatd,,Din Americaa
venil tn izitd prietentl meu.,' i propozi[ie simpld.
8, Subliniayi predicatele, apoi tmpdrlili textrl in
propozilii:
,,Salti inima-n plicere
Cando ascultim
$i pe buze-aducemiere
CAndo cuvintim...
(G. Sion)
I50

o*?;^l:;!:::;"#tactico-"to'fotosic

propozitiq'

In linittea serii se audecdnteculprivighetorii.


l^0.llgdtuil o propozi{iedupds;hemq:
Jmuttlplu +___IN
pron+pron vb+adj+adj

l5l

TESTUL2O

l. DespdrfiSiin silabe cuvintele:


trebuia
ceas
voui

jerttr

2. Alegeli yaianta corectd:


L-aji (la!i) vizut cumvape Zdtean@!
3. Alege,tiexplicasiapotriitd:
autodidact=
a) conducitor auto
b) persoanicareeduci elevii
c) persoanicareseinstruiegle
singurd
4. Atalizasi cwdntul subliniat:
Elenaesteharnicd.
5. AlcAtuilio propozilieanverbul,,af" verbcopiativ.
6. CorectaSi
enunfulde maijos, apoisabliniali verbele:
Vizdndumi singur,mamdecissdmirezolvproblema.
7. Alcd.tuisio propozilie in care sd aveli doudvirgule.
8. Formulali o propozilie in care subiectulmultiplu
sdlie exprimalpin substantiveproprii.
9. Analizalisintqctico-morfologic
propozi,tia.Realizali
apoi schema:
In aer e o iacoarepl6cuti.
152

lO.Alcdtuilioprdfozltiedaijd schemd:
A +-rL+ PV +g
adj subst vb subst

153

TESTUL21
l, AlegeSiforma corectd:
inorat - innorat
inot - innot
innoplat- inoptat
inegrit - innegdt
2. Corectali acolo undeestecezul:
Ieu iau cirfi de l-a libririe.
3..Precizolisinonimullui ,,repede"din expresia,,apd
rePede
a) rece
b) iute
c) zgomotoasi
4. Corcctali enunlul:
Primdvaraesteanotimpulcel mai optim pentruseminat.
5. Alcd.tuili o propoziyiecu verbul ,,a deveni" verb

coputattr,.

6..Treceyi
laforma negativienunfu!de maijos:
f u cumnte!

7. Fotmulali o propozilie aJirmativdinterogatiyd.


8. Scrielio propoziliesimpld,apoi ftansfotmali-oin

propoztle dezyottala.

9. Analizali sintactico-morfologic propozilia.


^
KearEaFapot schema:
Buturuga micd ristoami carul mzrre.

154

10.Alcituifio propozifte
dupdschena:
L, o PV +_S_+ _A
subst vb
subst adj

155

REZOLVARE TESTE
TESTUL 1
l. pix, oxigen,explicate, exact
2. Eu iau carteafratelui meu.
3. a ciocini, a amdna,a picili
4. vdntul, stropii, ploaie,frunzele,copacilor
5. b)
6. a invira : S exprimatpdn verb
7. lungi, moi, frumogi
9. A_+ __S_+ PV + C + A
num subst vb
sub,st subst

TESTUL2
1. executie,Alecsandri,escroc,examgn
2. S-aspalt mingeaMariei.
3. a fugit, s-a rostogolit,s-a supirat
t56

4. idei, muzee,poezii, bnielandri


5. unprezece,optsprezece,douizeci gi patru, o sute
$alsprozece
6. s-aunepustit= PV exprimatprin verb, timp trecut,
nr plual, persoanaa III-a
7. c)
9.C + PVa 5
4
subst vb subst adj

TESTUL 3
l. bomboane,impdrat,imbucat,Istanbul
2. M-ai supirat foartetare.
3. a memora,a obsewa,a itoniza
4. mireas6,g6scan,scriitoare,nepoati
5. Noad (pron) ne-acump6ratmamatoad (num) caiete9i o gumi zoad(adj).
6. este : PV exprimat prin verb timp prezent, persoanaa III-a, nr singular.
7. cdntd,va veni,spuse.
157

9.PV + _e_+ A + S + A
yb

subst adj

subst

adj

TESTUL4
1. desface,descoase
, dezbrdca,deztmfla
2. Mkcea a luat caietuldin ghiozdan.
pjetdcici, pietrificat,pietros,pietriq,impi.3 piahd,
emt, pletor.
4. ochi,icre,s6nge,calli, pietip.
5. noi = S exprimatprin pronumepersonalpersoalaI,
ff plural, formd accentuati;
noi = A exprimatprin adjectiv,se acordi in gen gi
numfucu substantilul ,,haine".
6. o si plece: PV exprimatprin verb,timp viitor, persoaaaa III-a, nr singular.
7. Cei doi s-aviJll|Alnitcu al treilea.
8. eu,ea,ei, ai, ia, ie;
9. C t pV +_S_+A+_A
pron vb subst adj subst

158

TESTUL5
[. cbeamd,u$i, ieftin,poet.
2. Mie mi-addruitun tandafir.
3. pimant, pdmantean,pimantesc,pdmentiu,imp;mantenit, pimentel, p6manteanca,
pEmantos.
4. MamaMadei esteprofesoari.
Soraprieteneimeleinvat6 bine.

s.b)
6. ei scriu.
7. amdevenitmedic= PNexprimatprin vb copulativ
,,aderreni",timp hecut,persoana
I, ff singular+ numele
predicativ,,medic"exprimatprin substantiv
comun,nr
singular,
genmasculin.
9. C +-A + _g_+ Pv +_g_ +-A
subst adj subst vb subsX subst

TESTUL6
l. fiindci, aleea,idee,fiinfi
2. Vorbe$teintruna,neintrebat.
3. Iard,,tercr.,leri$oare,t6ranci, tarini, tdrdnesc,
lirinoi, lirdneste,ltuAncuJA,
ldrinime, !tutuie, 1tuAnist.
159

4 Mi uit la titicul qi la m6mica.


5. ele.
7. atributul.

9.S_+a+a_+

PV + C

subst adj adj

vb

subst

TESTUL7
l. perpetuum,
epopee,
continuu,duel.
2. Ce-aimai ftcut astizi?

3. suprasolicitat,supraponderal, supraveghere,
supraaglomerat,supraalimentat,supracoti, supraetaja,
supraeva_lua,suprapunere, suprafafi, sup."ioetp.",
supraincilzi, supraincirca, supralicita, supranatural,
supranumr,supraom,suprapopula,supraprel,suprapro_
cuclle.
5. b)

9 . a- s_- PV+C-e
num subst vb

subst adj

TESTUL8
1. licee,creeazi,accident,cooperant.
2. Copilul i-a cerutcarieasa.
160

3. superproduclie,superpune,supsrstart,supre.rviza,
supertrust.
4. a)
5. ne : C exprimatprin pronumepersonal,pe$oanaI,
Dr plural, forrni neaccentuati.
7. propozilie simpE, afirmativi, enualiativd.
8. Ana are acasdaluneamare.
9. S +PV+ C
num vb subst

TESTUL9
l. romen,imbeltugat,cobof, neinalnil
2. La atenlionatsi ia o hotirAre.
3. dezinfecta,dezinforma,dezintegr4dezinteres,dezintoxica, dezlingui, dezlega,dezlipi, dezldnat,dezmembra,dezminli, dezmo4i,demoqteni, deznidijdui, demoda,dezobiqnui.
4. b)
5. v = C axprimat prin pronumepersonal,pe$oana
a II-a, nr plural, formi neaccentuati.
7. complement16i

9.

PV + Sinultiplu + 4_ + A
vb + subst+subst
+ adj + subst

TESTULIO
I. proces,chiftele,traversa,eczemi.
2. Daci s-ausculatde dimineali, vor ajungedeparte.
.3.-aface bine, a face din lAnfararmisar, a facenoapte albi, a facepraf, a facecum li vine la guri, a facecu ou
$i cu olet, a aveade-afacecu cineva,a o facelatA,a face
cu ochiul, a face fata
5. a complota,a ingela,a intAmpina,a veghea.

9. _S_+A + El +_c_
substadj vb

subst

TESTUL11
f. ie$ire,basma,punct, antebelici.
2. Nea Marin ne-aspuso povesteftumoasd.
3. febri: temperaturi,nelinigte,emofie,cilduri,
ar$iti, incordaxe.
4. turcii = S exprimatprin substcomun,nr plural, gen
masculin
5. a mdnca,a visa, a ptca.
162

r"ti.li, a presimli, a reciti, a redeschide,


a
readuce
-^--l:-upN
9. _g +
+ I
subst vb"a fi'.+subst subsr

TESTT]L12
l. expeditor,descirca,escalop,exemplu.
2. La pirinlii sdiseva duceastizi.
_ 3. obraz,fafd"chip,a facefiguld bunn,figurdgeometrici"
figuri de stil, figuri de dans.
4..Dan = numepredicativexprimatprin substantiv
prop u.
5. a fi, a exista,a seafla.
6. scriere,invAp re, expediere,pricepere.
8. ochi- organal vdzului
ochi - de aragaz
ochi - ou
ochi- de api (copcd)
ochi- geammic
ochi- floare(ochiulboului)
ochi- la1
ochi de pisicd.(in circulafie)

9. _S_+a+

Pv +_e_

subst num vb

subst
163

TESTUL 13
l. pnpu$5,
plaj4eu"este.
2. Ce-amai spusceamri mici dintresurori?
3. lumin5,coboari,iese,vine,noapte,trist, bbtr6n.
4. c)
5- eulnlelegesm,fuflesei,inleleses'tr\
aminleles.
8. limbE- organmusculos
Iimbi - vorbitii
limbi - arititor al ceasului
fimbn- inc ptor
limbi - a pantofului
linbl - planti (limbasoacrei)
limbn- p99e(limbndemare)
9.S+I 5l+ _C_+ A
pron
vb subst adj

TESTT'I, 14
l. la pgEul liudat si nu t& dsci cUsacul.
2. N-a plins, dar nici mult ou mai are.
3. a indrigi, a conduce,a memora,a depinde.
4 b)
164

5. eu voi dobori
tu vei tugi
noi vom cobori.
5. eu creez
tu creezi
eI, ea cteeaz6,
noi creim
voi creali
ei, ele creead
7. animale,sat,deal
8. plasi - nivod
plasi - sacotd
plasi - impletiturdla porJiledejoc saucogde bascher

9. _S_+A +_e_ + PV
subst adj pron

vb

TESTUL15
l. Paz_a
luBi fege orimeidia1ea.
2. S-arpufeasi sarpestemasade pranz.
3. toc de pantof,toc de piele,toc de u9i, toc de scris.
4. piatrl, frumusete,lene,afeqiune.
5. Eu rezolvasembine problema.
Tu ftceai corectexercifiul.
165

6. secunoagte= PV exprimatprin verb timp prezent,


persoanaa III-a, nr singular.
7. b) ei c).
8. nod de afi
nod ds cale ferati
nod de legituri
nod in papuri
nod intr-o scandud
nod in gat
nodgordian

9.$ + A + a + Iy + e

subst adj substvb subst

TESTUL16
I. e-xem-plu,ex-te-nu-at.
cin-ste,zo-o-lo-gi-e.
2, Pdrinlii lor i-au agteptat.
5. E necesara-i mul1umi.
Ai nogtri s-auintors acasd.
6. a rescrie,a preintampina,a descompune.
8. ,,Ele se lasi deasupraiazului ca o perdeal, apoiw
fizleteqc in airipiri ascutitri/,seavAnti cuioate insprepEl
dureade silcii/, se ascund/,r6ticescprin frunziguliecoroy, apoiZbgald
lungulmirigtelor/$i iar seintorc
-de-a
ur oaula |lnaa anpttor./"
9. S+ArPV+C+A
subst subst vb subst adj
166

TESTUL17
L in-e-ga-li-ra-te.
varst-nic.des-pre,&ept-unghi.
2. M-ai chematcam delreme.
3, sdprindd, dar, sdincerce,aici, mami.
4. nelini$tit,adormit,intunecos,la$,venit.
5. A-fi facetemeleesteo datorie.A{i ven;iimpre, i.
a spune.(azice),a demara(a debuta,a .omi),
-,.-6. (a sesul),
calara

.1 caii Sileau in fala casei/gi asreotaurervosr


-- -'' ,.a
=
vind boierul/cu careuotrn"rg" la iar!7-

9.PV +_g_+ _s_+3


vb

subst substsubst

TESTUL18
l. au-gust,bin-o-clu,port-man-tou,
a-e-ro_port.
2. N-oi venitu pe la noi?
3. a da
Qc, a1i batejoc, a da ortut popii (a trecepe lumeacealaltd),a-i lua zilele(a-i Iuagairt).
4. . ingamfat,increzut,arogant,fudul, trufag,orgolios
. crnstlt,corect,cumsecade,
drept
. potrivit, nimerit, favorit, favor;bil prielnic
__
,
. vioi, sprinten,iute,ager,istet
167

5. Va veni rremeafrumoas5.
Nu v-a fost dor de noi?
6. a strica,a termina,a spune.
8. ,,E ricoare/ 9i ricoarea il inc6nti./.Nu simtenici o
alti dorinlt decat sd-si scaldepicioarele in unda rece/,
care-itrimite fiori pandsuptaripi/.

9.S_+ PV +__e_+A
subst vb

subst adj

TESTUL 19
l. ac-ci-dent,sculptor, ne-gru,cin-ste.
2. S-ahotirdt sdspuni variantasa.
3. a asculta,a certa(a mustra),a bea,a omod
4. intunecoase= A exprimatprin adjectivvariabil, se
acordi io genqi nr cu subst.,noaptea"
6. a retracta= a reveniasupracelor afirmateinainte,a
retragecele spuse
7. A venit pdetenul.
8. ,,Salt6inima-npEcare/
Cdndo ascultirn/
$i p buze-aducemiere/
C6ndo cuv6ntim.'7
168

9.q +_a+ PV + s + A
subst subst vb

subst subst

TESTUL 20
1.tre-bu-ia,ceas,vo-u5,jert_ft.
2. L-ati veztt cumvape Zdreante?
3.c)

predicariv
exprimar
prinadjediv
ll*e
..^,.1,.F-toivaflabtl,geotbminin,
nr singular.

6. Viz6ndu-misingur,m-amdecissi_mirezolvpro_
,,
blema-

9.-e_+Pv + s + .A.
subst vb

subst adj

TESTUL21
l. innorat,inot, innoptat,innegrit
2. Eu iau cdrfi de la libriarie.
3.b) .
4. Primivaraesteanotimpuloptim pentu semanat.
5. Eu am devenitinginer.
169

6. Nu fi cuminte!

9._S+A

+ Iy

subst adj

vb

+_g_+l
subst adj

LISTA DE ABREVIERI
S - subiect
Smult - subiectmultiplu
P - predicat
PV - predicatverbal
PN - predicatnominal
Ps - partesecundaride propozilie
A - atdbut
C - complement
subst.- substantiv
nr - numir
adj - adjectiv
pron - pronume
acc- accenluat
neacc- neaccenfuat
yb. - verb

BIBLIOGRAFIE
1.GeorgetaCristianFoghel- O gramaticipentrutoli
EdituraAmetist1992
2. Teodor}lristea- Sintezede limbaromndnl
EdituraAlbastros
3. $tefaniaPopescu- Gramaticapractici a limbii romAne
EDPBucuregti1983
4. Diclionarul ortorafic,orloeoic qi morfological limbii
romdne,AcademiaR{.F!sfa,bnrhae-Ll versenciclopedic
2005

4h
ISBN973-9127

rKEH

bY:'t'"t-''
uPlQadgd

S-ar putea să vă placă și