Sunteți pe pagina 1din 1312

BIBLIA

SAU

SFÂNTA SCRIPTURĂ

A VECHIULUI ŞI NOULUI TESTAMENT

TRADUCERE LITERALĂ NOUĂ

BUCUREŞTI
2001
BIBLIA

TRADUCERE LITERALĂ NOUĂ

COMPLETATĂ, REVIZUITĂ ŞI ACTUALIZATĂ

cu subtitluri şi texte paralele marginale

şi ad-notări de traducere în subtext

BUCUREŞTI
2001
Această BIBLIE – TRADUCERE LITERALĂ NOUĂ are la bază BIBLIA – TRADUCERE
LITERALĂ Dumitru Cornilescu 1931 (D.C. 1931) şi este o prezentare cursivă, într-o formă de
exprimare lexico-gramaticală actuală, mai aproape de textul original sacru şi, de aceea, într-o
formă mai puţin literară.
Această traducere a apărut necesară pentru mai multe motive: 1) În limba română contem-
porană nu există o traducere literală a Bibliei, singura cunoscută (D. C. 1931) a fost tipărită într-un
număr mic de exemplare, s-a epuizat repede şi nu a mai fost retipărită, poate şi pentru că, în
general, nu se cunoaşte şi nu se înţelege ce înseamnă o traducere literală. 2) Retipărirea Bibliei
literale D. C. 1931 ar fi fost nepotrivită pentru aspecte de fond (la textele originale cunoscute până
în sec. 19 – folosite de J. N. Darby – sau începutul secolului 20 – folosite de D. C. – au fost
adăugate noi manuscrise, recent descoperite, ceea ce a impus refacerea fostelor traduceri clasice;
pentru aceasta, în limbile de largă circulaţie, au apărut sau sunt în curs de apariţie noi traduceri ale
Bibliei). 3) Ca aspect de formă, era necesară actualizarea lingvistică, lexico-gramaticală, a textului.
4) De asemenea, în acelaşi sens, era necesară o prezentare cursivă a textului (aspect esenţial pentru
o traducere literală), neîntrerupt de titluri sau de texte paralele.
Pentru realizarea acestei ediţii au fost folosite traduceri existente în limba română, traducerile
literale J. N. Darby actualizate în limbile franceză, engleză, germană şi alte traduceri cunoscute şi
folosite în engleză (Autorised Version - King James, Revised Version, New International Version,
Revised Standard Version, New American Standard Version, New Langman’s Parallel Bible, Young
Literal Translation Bible), franceză, germană, italiană, rusă, precum şi ediţii bilingve interlineare
sau paralele (Green's Interlinear Bible Hebrew-Greek-English cu concordanţă numerică Strong,
Biblii adnotate pentru text (Newberry, Oxford, Grant) concordanţe biblice (Darby, Strong, Wigram,
cu codificare Strong), dicţionare teologice (Kittel), de nume şi terminologie, Wuest’s Word studies
in the Greek New Testament, tratate de teologie sistematică, comentarii biblice, dicţionare
lingvistice etc.
Notele din subtext nu sunt comentarii sau explicaţii ale textului, ci variante din diferite manuscrise
(adăugări, omisiuni, diferenţe), rezultate prin copierea lor manuală timp de aproape o mie cinci
sute de ani, până la apariţia tiparului. Dumnezeu însă a vegheat remarcabil asupra Cuvântului Său,
astfel încât variantele de text nu au afectat adevărurile şi sensurile esenţiale iniţiale. Textele paralele
şi titlurile marginale au fost preluate şi parţial completate sau revizuite din traducerea D. C.
Au fost şi rămân dificultăţi de traducere pentru termeni sau expresii referitoare la minerale
(pietre), faună, floră, detalii arhitecturale sau vestimentare, instrumente muzicale, poziţii sau trepte
ierarhice etc.
Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârşit, dar această ediţie a Bibliei nu poate fi considerată
încheiată şi cu atât mai puţin desăvârşită.
!
După un timp îndelungat de lucru, colaboratorii acestei ediţii sunt profund recunoscători lui
Dumnezeu pentru belşugul de har pe care l-au primit (atât pentru efectuarea lucrării cât şi pentru
experienţa folositoare fiecăruia) dar în acelaşi timp au simţământul şi convingerea că sunt încă
multe lucruri de revăzut; la acestea se vor adăuga şi altele pe care le vor găsi cititori atenţi, sinceri
şi competenţi. Până la o altă ediţie, dacă va fi posibilă, o încredinţăm pe aceasta harului suveran şi
atotputernic al lui Dumnezeu care să însoţească pe orice cititor al Cuvântului Său viu, divin inspirat
şi providenţial supravegheat pentru conformitate şi împlinire, spre Gloria Lui.

Bucureşti, 31.08.2001
Pentru realizarea consecventă a acestei traduceri literale şi depăşirea dificultăţilor multe şi
variate, precizăm următoarele aspecte:
1. Au fost folosite lexicul şi gramatica limbii române actuale (2000-2001), potrivit normelor
academice admise şi originii ei latine; atât cât a fost posibil, s-au evitat neologismele şi arhaismele,
precum şi tendinţele lingvistice slavone şi anglo-saxone.
2. Cuvintele scrise în italic lipsesc din textele originale, dar au fost introduse acolo unde
cerinţele limbii române le-au impus pentru a reda mai clar sensul. Cuvintele din subtext scrise cu
caractere italice au rol explicativ.
3. Alternativele de traducere determinate de texte manuscrise de bază au făcut necesare
următoarele adnotări: „unele ms. omit“ înseamnă că acel cuvânt (indicat de litera respectivă) este
omis de unele manuscrise; pentru două sau mai multe cuvinte omise, s-au specificat în subtext
cuvintele omise; „unele ms.“ înseamnă traducerea unui cuvânt sau a unei expresii din alte
manuscrise; „unele ms. ad.“ înseamnă că acel cuvânt este adăugat în unele manuscrise; „sau“
înseamnă un alt sens posibil de exprimare a aceluiaşi text; „lit.“ redă traducerea literală a cuvântului
sau a expresiei respective.
4. Simbolurile utilizate: în cărţile poetice, simbolul „"“ apare de regulă înaintea titlurilor şi
indică împărţirea pe subiecte importante, iar simbolul „#“ indică alineatele; pentru a asigura
concordanţa timpurilor verbelor în limba română cu cele din limba greacă, în Noul Testament,
verbele traduse la timpul trecut sunt marcate cu punct „·“, indicând în limba greacă un prezent
istoric. Paragrafele în text sunt exprimate prin scrierea în bold a numărului versetului.
5. Numele proprii ale lui Dumnezeu: numele comun pentru Dumnezeirea sau Divinitatea
unică şi adevărată este „Dumnezeu“, scris cu majusculă, traducere a originalului ebraic EL
(singular) sau ELOHIM (plural); pronumele legat de Acesta, când este subînţeles explicit, a fost
scris cu majusculă; numele relativ al lui Dumnezeu ca Stăpân sau Suveran este „Domnul“, traducere
a originalului ebraic ADONAI; numele propriu special absolut al lui Dumnezeu, exprimat în
limba ebraică în patru litere Y H W H (Exod 3.14; Isaia 42.8), cunoscut ca Yahve, a fost redat cu
„DDomnul“ (în limba engleză: LORD; în limba franceză: L’Eternel; în limba germană: Jehova); când
în textul ebraic a fost numele de ADONAI YAHVE, ceea ce înseamnă Domnul Domnul, s-a
folosit expresia „Domnul Dumnezeu“.
6. Prescurtări folosite convenţional:
ad. = adaugă gr. = greacă
adn. = adnotare lat. = latină
aram. = aramaică lit. = literal
art. = articulat ms. = manuscrise
cap. = capitol neart. = nearticulat
cuv. = cuvânt v. = verset
ebr. = ebraică Sept. = Septuaginta
VECHIUL TESTAMENT

Cartea Simbol Capitole Pagina

Geneza ...................... Gen. ....................... 50 ............ 1


Exodul ..................... Ex. ....................... 40 ............ 61
Leviticul ................... Lev. ....................... 27 ............ 109
Numeri....................... Num. ....................... 36 ............ 145
Deuteronomul ............ Deut. ....................... 34 ............ 195
Iosua ......................... Jos. ....................... 24 ............ 239
Judecători ................. Jud. ...................... 21 ............ 268
Rut ........................... Rut ...................... 4 ............ 297
1 Samuel .................. 1 Sam. ....................... 31 ............ 301
2 Samuel .................. 2 Sam. ...................... 24 ............ 339
1 Împăraţi ................. 1 Imp. ....................... 22 ............ 371
2 Împăraţi ................. 2 Imp. ....................... 25 ............ 408
1 Cronici .................. 1 Cr. ....................... 29 ............ 443
2 Cronici .................. 2 Cr. ....................... 36 ............ 475
Ezra .......................... Ezra ....................... 10 ............ 516
Neemia ..................... Neem. ....................... 13 ............ 528
Estera ....................... Estera ....................... 10 ............ 545
Iov ............................ Iov ....................... 42 ............ 554
Psalmii....................... Ps. ....................... 150 ............ 587
Proverbe ................... Pr. ....................... 31 ............ 674
Eclesiastul ................ Ecl. ....................... 12 ............ 703
Cântarea Cântărilor ... Cant. ....................... 8 ............ 713
Isaia ......................... Is. ....................... 66 ............ 718
Ieremia ..................... Ier. ....................... 52 ............ 781
Plângerile lui Ieremia .. Plân. ...................... 5 ............ 851
Ezechiel .................... Ez. ....................... 48 ............ 857
Daniel ....................... Dan. ...................... 12 ............ 917
Osea ......................... Osea ...................... 14 ............ 937
Ioel ........................... Ioel ....................... 3 ............ 946
Amos......................... Amos ....................... 9 ............ 950
Obadia ...................... Obad. ....................... 1 ............ 957
Iona .......................... Iona ....................... 4 ............ 959
Mica ......................... Mica ....................... 7 ............ 962
Naum ........................ Naum ...................... 3 ............ 968
Habacuc .................... Hab. ....................... 3 ............ 971
Ţefania ..................... Ţef. ....................... 3 ............ 974
Hagai ........................ Hag. ....................... 2 ............ 977
Zaharia ..................... Zah. ...................... 14 ............ 979
Maleahi ..................... Mal. ...................... 4 ............ 989
NOUL TESTAMENT

Cartea Simbol Capitole Pagina

Evanghelia după Matei ............ Mt. ............ 28 ............ 995


Evanghelia după Marcu ........... Mc. ............ 16 ............ 1033
Evanghelia după Luca ............. Lc. ............ 24 ............ 1057
Evanghelia după Ioan .............. Ioan ............ 21 ............ 1097
Faptele apostolilor .................. Fap. ............ 28 ............ 1127
Epistola către Romani ............. Rom. ............ 16 ............ 1167
Epistola întâi către Corinteni .. 1 Cor. ............ 16 ............ 1184
Epistola a doua către Corinteni .. 2 Cor. ............ 13 ............ 1200
Epistola către Galateni ............ Gal. ............ 6 ............ 1211
Epistola către Efeseni ............. Ef. ............ 6 ............ 1217
Epistola către Filipeni ............. Filip. ............ 4 ............ 1223
Epistola către Coloseni ........... Col. ............ 4 ............ 1227
Epistola întâi către Tesaloniceni .. 1 Tes. ............ 5 ............ 1231
Epistola a doua către Tesaloniceni .. 2 Tes. ............ 3 ............ 1235
Epistola întâi către Timotei ..... 1 Tim............. 6 ............ 1237
Epistola a doua către Timotei ... 2 Tim............. 4 ............ 1242
Epistola către Tit .................... Tit ............ 3 ............ 1245
Epistola către Filimon ............. Filim. ............ 1 ............ 1247
Epistola către Evrei ................ Ev. ............ 13 ............ 1248
Epistola lui Iacov ................... Iac. ............ 5 ............ 1261
Epistola întâi a lui Petru ......... 1 Pet. ............ 5 ............ 1265
Epistola a doua a lui Petru ..... 2 Pet. ............ 3 ............ 1270
Epistola întâi a lui Ioan .......... 1 Ioan ............ 5 ............ 1273
Epistola a doua a lui Ioan ........ 2 Ioan ............ 1 ............ 1278
Epistola a treia a lui Ioan ....... 3 Ioan ............ 1 ............ 1279
Epistola lui Iuda ...................... Iuda ............ 1 ............ 1280
Apocalipsa .............................. Apoc. ............ 22 ............ 1282
VECHIUL

TESTAMENT
GENEZA

GENEZAa
CREAŢIA La început* Dumnezeu b
1 creat** a a fost dimineaţă: ziua a treia.
1 *Ioan 1.1,2. cerurile şi pământul. 14 Şi Dumnezeu a zis: „Să fie lu- Soarele, luna
Ev. 1.10. 2 Şi pământul era pustiu c şi minătorie* în întinderea** ceru- şi stelele
**Ps. 8.3;
33.6; 89.11,12; gol*; şi întuneric** era peste su- rilor, ca să facă despărţire între 14 *Deut. 4.19.
90.2; 102.25; prafaţa adâncului. Şi Duhul† lui zi şi noapte; şi să fie ca semne† Ps. 74.16;
136.5; 146.6. 136.7.
Is. 40.21; 42.5; Dumnezeu Se mişca†† peste su- şi ca anotimpuri şi ca zile şi ani; **Ps. 19.1;
44.24; 45.18. prafaţa apelor. 15 şi să fie ca luminători în întin- 150.1.
†Ps. 104.19.
Lumina 3 Şi Dumnezeu* a zis: „Să fie derea cerurilor, ca să dea lumină Ier. 10.2.
1 **Ier. 10.12; 4 lumină**!“ Şi a fost lumină. Şi pe pământ“. Şi aşa a fost.
51.15.
Zah. 12.1. Dumnezeu a văzut lumina, că era 16 Şi Dumnezeu a făcut* cei doi 16 *Ps. 136.7-9;
Fap. 14.15; bună; şi Dumnezeu a făcut des- mari luminători: luminătorul** 148.3,5.
17.24. părţire între lumină* şi întuneric. cel mare, ca să stăpânească ziua, **Ps. 8.3.
Col. 1.16,17. †Iov 38.7.
Ev. 11.3. 5 Şi Dumnezeu a numit lumina zi* şi luminătorul cel mic, ca să stă- Is. 40.26.
Apoc.4.11;10.6 şi întunericul l-a numit noapte. pânească noaptea; a făcut şi
2 *Is. 45.18.
**Iov 38.9. Şi a fost seară şi a fost diminea- 17 stelele†. Şi Dumnezeu i-a pusf în
†Ps. 104.30. ţă: ziua întâid. întinderea cerurilor ca să dea
Is. 40.13,14.
Cerurile 6 Şi Dumnezeu a zis: „Să fie o 18 lumină pe pământ şi ca să stă- 18 *Ier. 31.35;
întindere în mijlocul apelor* şi să pânească asupra zilei şi asupra 33.20,25.
2 ††Deut. 32.11
Is. 31.5. 7 despartă apele de ape“. Şi Dum- nopţii* şi ca să facă despărţire
3 *Ps. 33.9. nezeu a făcut întinderea şi a des- între lumină şi întuneric. Şi
**2 Cor. 4.6.
4 *Is. 45.7. părţit* apele care erau dedesub- Dumnezeu a văzut că lucrul aces-
5 *Ps. 65.8; tul întinderii de apele care erau 19 ta era bun. Şi a fost seară şi a fost
74.16; 104.20.
6 *Iov 37.18. deasupra** întinderii. Şi aşa a dimineaţă: ziua a patra.
Ier. 10.12; 8 fost. Şi Dumnezeu a numit întin- 20 Şi Dumnezeu a zis: „Să mi- Vieţuitoarele
51.15.
7 *Iov 38.8-11. derea ceruri. Şi a fost seară şi a şune apele de mulţimi de fiinţeg
Pr. 8.28. fost dimineaţă: ziua a doua. vii şi să zboare păsări deasupra
Pământul 9 Şi Dumnezeu a zis: „Să se pământului, sub întindereah ceru-
7 **Ps. 148.4. strângă* la un loc apele de sub 21 rilor“. Şi Dumnezeu a creat vie- 21 *Ps. 104.25-28
9 *Iov 26.10; ceruri şi să se arate** uscatul!“ ţuitoarele* mari din ape şi fie-
38.8.
Ps. 33.7; 95.5; 10 Şi aşa a fost. Şi Dumnezeu a nu- care fiinţă vie care se mişcă,
104.9; 136.6. mit uscatul pământ, iar strânge- de care mişună apele, după felul
Pr. 8.29.
Ier. 5.22. rea* apelor a numit-o mări. Şi lor, şi fiecare pasăre înaripată,
2 Pet. 3.5. Dumnezeu a văzut că lucrul a- după felul ei. Şi Dumnezeu a
**Ps. 24.1,2;
95.5. 11 cesta era bun. Şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
10 *Ps. 33.7; zis: „Să dea pământul vegetaţie, 22 Şi Dumnezeu le-a binecuvântat,
146.6.
11 *Ps. 65.9-13; iarbă* care face sămânţă, pomi zicând: „Fiţi roditori* şi înmul- 22 *Cap. 8.17.
104.14. roditori** care fac rod după fe- ţiţi-vă şi umpleţi apele în mări; şi
Ev. 6.7.
**Lc. 6.44. lul lor, în care este sămânţa lor, păsările să se înmulţească pe pă-
12 pe pământ“. Şi aşa a fost. Şi 23 mânt“. Şi a fost seară şi a fost di-
pământul a dat vegetaţie, ierburi mineaţă: ziua a cincea.
care fac sămânţă, după felul lor, 24 Şi Dumnezeu a zis: „Să dea pă- 24 *Cap. 2.19;
şi pomi care fac rod, în care este mântul fiinţe vii* după felul 6.20; 7.14;
8.19.
sămânţa lor, după felul lor. Şi lor, vite şi târâtoare şi animale
Dumnezeu a văzut că lucrul ale pământului, după felul lor“. Şi
13 acesta era bun. Şi a fost seară şi 25 aşa a fost. Şi Dumnezeu a făcut

a Sau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“ b Ebr. „Elohim“ înseamnă divinitatea absolută,
Dumnezeirea, şi este pluralul de la „Eloah“ (Cel Suprem) c Sau „fără formă“ d Sau „o zi“ e Lit.
„purtători de lumină“ f Lit. „i-a dat“ g Sau „suflete“ h Lit. „pe faţa întinderii“
1
GENEZA 1:26
25 *Cap. 7.21,22 animalele* pământului, după fe- Dumnezeu a binecuvântat ziua a 3 *Neem. 9.14.
Ier. 27.5. Is. 58.13.
lul lor, şi vitele, după felul lor, şaptea şi a sfinţit-o*, pentru
şi fiecare târâtoare a pământului, că în ea S-a odihnit de toată
după felul său. Şi Dumnezeu a lucrarea Sa, pe care a creat-o
văzut că lucrul acesta era bun. Dumnezeu, făcând-o.
Omul creat 26 Şi Dumnezeu a zis: „Să fa- 4 Acestea* sunt originiled ce- Facerea
după chipul cem oma după chipul* Nostru**, rurilor şi ale pământului, când omului
lui Dumnezeu 4 *Cap. 1.1.
26 *Cap. 5.1; 9.6 după asemănarea Noastră; şi ei 5 au fost create, în ziua când D om- Iov 38.4-11.
Ps. 100.3. să stăpâneascㆠpeste peştii mă- nul Dumnezeue a făcut pământ Ps. 90.1,2.
Ecl. 7.29.
Fap. 17.26; rii şi peste păsările cerurilor şi şi ceruri şi orice arbust* al câm- 5 *Cap. 1.12.
17.28,29. peste vite şi peste tot pământul pului, înainte de a fi pe pământ, Ps. 65.9;
1 Cor. 11.7. şi peste orice târâtoare care se tâ- şi orice iarbă a câmpului înain- 104.14.
Ef. 4.24. **Iov 38.26-28
Col. 3.10. 27 răşte pe pământ“. Şi Dumnezeu te de a fi încolţit; pentru că Ier. 10.12,13.
Iac. 3.9.
**Cap. 3.22.
l-a creat pe omb după chipul* D omnul Dumnezeu nu făcuse †Cap. 3.23.

†Ps. 8.6-8. Său; l-a creat după chipul lui încă să plouă** pe pământ şi
27 *1 Cor. 11.7. Dumnezeu; parte bărbătească** nu era om ca să lucreze† pămân-
**Cap. 5.2. 7 *Cap. 3.19, 23
Mal. 2.15. şi parte femeiască i-a creat. 6 tul. Ci un abur se ridica de pe Ps. 103.14.
Mt. 19.4. 28 Şi Dumnezeu i-a binecu- pământ şi uda toată suprafaţa Ecl. 12.7.
Mc. 10.6. Is. 64.8.
vântat şi Dumnezeu le-a zis: 7 pământului. Şi D omnul Dumne- 1 Cor. 15.47.
28 *Cap. 9.1,7. „Fiţi roditori* şi înmulţiţi-vă şi zeu l-a întocmitf pe om din ţă- **Iov 33.4.
Lev. 26.9. Fap. 17.25.
Ps. 127.3; umpleţi pământul şi supuneţi-l; râna* pământului şi i-a suflat** †Cap. 7.22.
128.3,4. şi stăpâniţi peste peştii mării şi în nări† suflarea de viaţă; şi Is. 2.22.
††1 Cor. 15.45
peste păsările cerurilor şi peste omul a devenit†† un suflet viu.
orice vietate care se mişcă pe 8 Şi Domnul Dumnezeu a plan- Grădina
29 *Cap. 9.3. 29 pământ“. Şi Dumnezeu a zis: tat o grădină* în Eden g, spre Edenului
Iov 36.31. „Iată, v-am dat orice iarbă care răsărit**, şi acolo a pus pe omul 8 *Cap. 13.10.
Ps. 104.14,15; face sămânţă, care este pe supra- 9 pe care-l întocmise. Şi, din pă- Is. 51.3.
136.25; 146.7 Ezec. 28.13.
Fap. 14.17. faţa întregului pământ, şi orice mânt, Domnul Dumnezeu a făcut Ioel 2.3.
pom în care este rod cu sămânţă să crească* tot felul de pomi **Cap. 3.24;
c 4.16.
30 *Ps. 145.15; 30 în el : să vă fie* ca hrană. Şi ori- plăcuţi la vedere şi buni de mân- 2 Împ. 19.12.
145.16; 147.9 cărui animal* al pământului şi cat şi pomul** vieţii în mijlocul Ezec. 27.23.
**Iov 38.41. 9 *Ezec. 31.8;
oricărei păsări** a cerurilor şi grădinii şi pomul cunoştinţei† 47.12.
oricărei târâtoare care se târăşte binelui şi răului. **Cap. 3.22.
Pr. 3.18; 11.30
pe pământ, în care este un suflet 10 Şi un râu* ieşea din Eden ca Apoc. 2.7;
viu, i-am dat ca hrană orice iar- să ude grădina; şi de acolo se 22.2,14.
†Vers. 17.
bă verde“. Şi aşa a fost. împărţea şi se făcea patru braţe. 10 *Ps. 46.4.
31 *Ps. 104.24. 31 Şi Dumnezeu a văzut tot ce 11 Numele unuia este Pisonh: el în-
1 Tim. 4.4. 11 *Cap. 25.18.
făcuse; şi, iată, era foarte bine*. conjoară toată ţara Havila*, unde
Şi a fost seară şi a fost diminea- 12 este aur. Şi aurul din ţara aceea 12 *Num. 11.7.
ţă: ziua a şasea. este bun; acolo este bedelium* şi
Ziua de
odihnă 2 Şi cerurile şi pământul şi toa- 13 piatră de onix. Şi numele râului
1 *Deut. 4.19.
tă oştirea* lor au fost terminate. al doilea este Ghihoni: el încon-
Ps. 33.6. 2 Şi, în ziua a şaptea*, Dum- 14 joară toată ţara lui Cuşj. Şi nu- 14 *Dan. 10.4.
2 *Ex. 20.11; nezeu Şi-a terminat lucrarea pe mele râului al treilea este Hi- **Cap.15.18
31.17.
Deut. 5.14. care o făcuse; şi, în ziua a şap- dechelk*: el curge înainte, spre
**Ev. 4.4. tea, S-a odihnit** de toată lu- Asirial. Şi al patrulea râu este
3 crarea Sa pe care o făcuse. Şi Eufratulm**.
a Sau „oameni“, „omenire“; ebr. „adam“, adică „de pământ“ b Omul, rasa umană c Lit. „rodul unui pom
care face sămânţă“ d Sau „generaţiile“ e Ebr. „Yahve Elohim“ (Yahve sau Yehova sau Yhvh este numele
absolut al Divinităţii); „Domnul“ este redarea numelui „Yahve“, iar „Domnul“ este redarea numelui
„Adonai“; („Adonai“ este nume relativ în Divinitate) f A modelat, ca olarul g Plăcere h Revărsare
i Curgere j Etiopia k Repede; râul Tigru l Sau „curge prin faţa Asiriei“ m Rodire, Apă dulce

2
GENEZA 3:14
15 *Vers. 8. 15 Şi D omnul Dumnezeu a 2 dină»?“ Şi femeia a zis şarpelui: 2 *Cap. 2.16,17
luat pe oma şi l-a pus* în grădina „Din rodul pomilor din grădină
Edenului, ca s-o lucreze şi s-o pă- 3 putem să mâncăm*, dar din ro-
16 zească. Şi Domnul Dumnezeu a dul pomului care este în mijlo-
poruncit omului, zicând: „Din cul grădinii, Dumnezeu a spus:
17 *Cap. 3.1,3; orice pom din grădină poţi să «Să nu mâncaţi din el şi să
3.11,17. 17 mănânci în voieb. Dar din pomul nu vă atingeţi de el, ca să nu
**Cap. 3.19.
Deut. 30.15,19 cunoştinţei binelui şi răului să 4 muriţi»“. Şi şarpele* a spus 4 *Ioan 8.44.
Rom. 6.23. nu mănânci*, pentru că, în ziua femeii: „Nicidecum nu veţi muri. 2 Cor. 11.3.
1 Cor. 15.56. 1 Tim. 2.14.
Iac. 1.15. când vei mânca din el, vei muri** 5 Pentru că Dumnezeu ştie că în
negreşit“. ziua când veţi mânca din el vi 5 *Vers. 7.
Adam şi 18 Şi Domnul Dumnezeu a zis: se vor deschide* ochii şi veţi Fap. 26.18.
soţia lui h **Is. 14.14.
„Nu este bine ca omul să fie fi ca** Dumnezeu , cunoscând Ezec. 28.2.
18 *Cap. 3.12. singur; îi voi face* un ajutor po- 6 binele şi răul“. Şi femeia a văzut
1 Cor. 11.9. c 6 *1 Tim. 2.14
1 Tim. 2.13. 19 trivit “. Şi Domnul Dumnezeu în- că pomul era bun de mâncat Iac. 1.14,15.
tocmise din pământ toate ani- şi că era plăcut pentru ochi şi 1 Ioan 2.16.
19 *Cap 1.20,24
**Ps. 8.6. malele* câmpului şi toate păsă- că pomul era de dorit ca să
Cap. 6.20. rile cerurilor şi le-a adus** la dea inteligenţă; şi a luat* din
om, ca să vadă cum le va numi. rodul lui şi a mâncat; şi a dat
Şi oricum numea omul fiecare şi soţului ei care era cu ea şi
20 vietate, aşa îi era numele. Şi omul 7 el a mâncat. Şi li s-au deschis 7 *Is. 47.3.
a dat nume tuturor vitelor şi ochii la amândoi şi au cunoscut Plân. 1.8.
păsărilor cerurilor şi tuturor vie- că erau goi*. Şi au cusut laolaltă
ţuitoarelor câmpului; dar pentru frunze de smochin şi şi-au făcut
oma nu s-a găsit nici un ajutor şorţuri.
potrivit. 8 Şi au auzit glasuli Domnului 8 *Iov 31.33.
21 Şi Domnul Dumnezeu a făcut Dumnezeu umblând în grădină Ier. 23.24.
21 *Cap. 15.12. Amos 9.3.
1 Sam. 26.12 să cadă un somn* adânc peste în răcoarea zilei. Şi omul şi so-
om; şi el a adormit. Şi a luat una ţia lui s-au ascuns* de faţa Dom-
din coastele lui şi a închis car- nului Dumnezeu, în mijlocul po-
22 nea la loc. Şi din coasta pe care o 9 milor grădinii. Şi Domnul Dum-
22 *Pr. 18.22.
Ev. 13.4. luase din om, Domnul Dumnezeu nezeu a strigat pe om şi i-a zis:
a făcutd o femeie şi a adus-o* 10 „Unde eşti?“ Şi el a spus: „Am 10 *Ex. 3.6;
20.18,19.
23 *Cap. 29.14. 23 la om. Şi omul a zis: „Aceasta este auzit glasul Tău în grădină şi Deut. 5.25.
Jud. 9.2. acum os* din oasele mele şi car- m-am temut*, pentru că sunt gol; 1 Ioan 3.20.
2 Sam. 5.1;
19.13. ne din carnea mea! Ea se va 11 şi m-am ascuns“. Şi El a zis:
Ef. 5.30. numi femeiee, pentru că a fost „Cine ţi-a spus că eşti gol? Ai
**1 Cor. 11.8 f
24 *Cap. 31.15. 24 luată din** bărbat “. De aceea va mâncat din pomul din care ţi-am
Ps. 45.10. lăsa* omul pe tatăl său şi pe 12 poruncit să nu mănânci?“ Şi 12 *Cap. 2.18.
Mt. 19.5. Iov 31.33.
1 Cor. 6.16. mama sa şi se va lipi de soţia omul a spus: „Femeia* pe care Pr. 28.13.
Ef. 5.31. sa şi vor fi un singur trup g. mi-ai dat-o să fie cu mine, ea
25 *Cap.3.7,10 25 Şi erau amândoi goi*, omul şi mi-a dat din pom şi am mâncat“.
**Ex. 32.25.
Is. 47.3. soţia sa, şi nu se ruşinau**. 13 Şi Domnul Dumnezeu a zis fe- 13 *Vers. 4.
Ispitirea şi 3 Şi şarpele* era mai şiret meii: „Ce ai făcut?“ Şi femeia a
căderea decât orice animal al câmpului spus: „Şarpele* m-a amăgit şi am
omului
pe care îl făcuse D omnul Dum- mâncat“.
1 *2 Cor. 11.3.
nezeu. Şi el a spus femeii: „Oare 14 Şi Domnul Dumnezeu a zis Consecinţele
Apoc. 12.9. aşa a spus Dumnezeu: «Să nu şarpelui: „Pentru că ai făcut a- căderii
omului
mâncaţi din toţi pomii din gră- ceasta, blestemat eşti tu între toa-
a Ebr. „adam“ b Lit. „mâncând vei mânca“, ebraism des întâlnit c Sau „perechea lui“, „corespunzător
lui“, „asemenea lui“ (şi în v.20) d Lit. „a zidit“ e Ebr. „işa“ f Ebr. „iş“ g Lit. „spre o singură carne“
h Ebr. „Elohim“; sau „veţi fi dumnezei“ i Sau „sunetul“

3
GENEZA 3:15
14 *Is. 65.25. te vitele şi între toate animalele Edenuluic, ca să păzească drumul
Mica 7.17.
15 *Mt. 3.7. câmpului. Vei merge pe pânte- către pomul vieţii.
**Mt. 13.38;
23.33.
cele tău şi vei mânca ţărână* 4 Şi Adam a cunoscut pe Eva, Cain şi Abel
Ioan 8.44. 15 în toate zilele vieţii tale. Şi vrăj- soţia sa; şi ea a rămas însărci-
Fap. 13.10. măşie* voi pune între tine şi fe- nată şi a născut pe Caind; şi a
1 Ioan 3.8.
†Ps. 132.11. meie şi între sămânţa** ta şi zis: „Am dobândit un om de la
Is. 7.14. sămânţa ei†; eaa îţi va zdrobi†† 2 Domnul“. Şi a mai născut şi pe
Mica 5.3.
Mt. 1.23. capul şi tu îi vei zdrobi călcâ- fratele său Abele. Şi Abel era 2 *Cap. 47.3.
46.32;

Lc. 1.31. 16 iul“. Femeii i-a zis: „Îţi voi mări păstor* de oif, iar Cain lucra pă- **Cap. 3.23;
Gal. 4.4. 9.20.
††Rom. 16.20 foarte mult durerile naşterii şi mântul**.
Col. 2.15. sarcina ta; cu durere* vei naşte 3 Şi a fost aşa: după un timpg, 3 *Num. 18.12
Ev. 1.14. copii; şi dorinţa** ta va fi spre Cain a adus un dar Domnului din
1 Ioan 5.5.
Apoc. 12.7,17 soţul tău şi el va stăpâni† peste 4 roadele* ogorului. Şi Abel a adus 4 *Num. 18.17
16 *Ps. 48.6. 17 tine“. Şi lui Adam i-a zis: „Pen- şi el din cele întâi-născute* ale Pr. 3.9.
Is. 13.8;21.3. **Ev. 11.4.
Ioan 16.21. tru că ai ascultat* de glasul so- oilor lui şi din grăsimea lor. Şi
1 Tim. 2.15. ţiei tale şi ai mâncat din pomul Domnul a privit** la Abel şi la
**Cap. 4.7.
†1 Cor. 11.3; despre care ţi-am poruncit, zi- 5 darul său. Iar la Cain şi la darul 5 *1 Sam. 16.7
14.34. când: «Să nu mănânci** din său n-a privit*. Şi Cain s-a mâ- **Cap. 31.2.
Ef. 5.22-24. Is. 3.9.
1 Tim. 2.11,12 el», blestemat† este pământul din niat foarte tare şi faţa** i s-a
Tit 2.5. cauza ta; cu trudㆆ vei mânca 6 posomorât. Şi Domnul a spus lui 6 *Iona 4.4.
1 Pet. 3.1,5,6
17 *Vers. 6. din el în toate zilele vieţii tale; Cain: „De ce te-ai mâniat*? Şi de
**Cap. 2.17. 18 şi îţi va da spini şi mărăcini; 7 ce ţi s-a posomorât faţa? Dacă 7 *Iac. 1.15.
†Cap. 5.29. **Rom. 6.12;
Is. 24.5,6. 19 şi vei mânca iarba* câmpului. În faci bine, nu vei fi bine primit?h 6.16.
Rom. 8.20. sudoarea* feţei tale vei mânca Şi, dacă nu faci bine, păcatul i
Ev. 6.8.
††Iov 5.7; 31.40 pâine, până te vei întoarce în stă culcat la uşă şi dorinţa* lui
Ecl. 1.3; 2.23 pământ, pentru că din el ai fost va fi îndreptată spre tine, dar tu
18 *Ps. 104.14. luat; pentru că ţărână** eşti şi stăpâneşte** peste el“.
19 *2 Tes. 3.10.
**Cap. 2.7. în ţărânㆠte vei întoarce“. 8 Şi Cain a vorbit lui Abel, fra- Pedeapsa
1 Cor. 15.47-49
†Iov 21.26;
20 Şi omul a pus soţiei sale nu- tele său.j Şi a fost aşa: când erau lui Cain
34.15. mele Evab, pentru că ea* este ei pe câmp, Cain s-a ridicat îm- 8 *Mt. 23.35.
Ps. 104.29. mama tuturor celor vii. potriva lui Abel, fratele său, Ioan 8.44.
Ecl. 3.20; 1 Ioan 3.12.
12.7. 21 Şi Domnul Dumnezeu a făcut şi l-a ucis*. Iuda 11.
20 *2 Cor. 11.3. lui Adam şi soţiei sale îmbră- 9 Şi Domnul a spus lui Cain:
1 Tim. 2.13. 9 *Cap. 3.9.
căminte de piele şi i-a îmbrăcat. „Unde* este Abel, fratele tău?“ Şi Ps. 9.12.
22 Şi Domnul Dumnezeu a zis: el a zis: „Nu** ştiu; sunt eu pă- **Ioan 8.44.
22 *Cap. 1.26.
**Cap. 2.9. „Iată, omul a ajuns ca unul din 10 zitorul fratelui meu?“ Şi El i-a 10 *Num. 35.33
Apoc. 22.14. Noi*, să cunoască binele şi răul. spus: „Ce ai făcut? Glasul sânge- Ps. 9.12.
Ev. 12.24.
Şi acum, să nu-şi întindă mâna lui* fratelui tău strigă la Mine din Apoc. 6.10.
şi să ia şi din pomul** vieţii şi 11 pământ. Şi acum blestemat* eşti
să mănânce şi să trăiască pentru tu pe pământul care şi-a deschis 11 *Deut. 28.15-20
Gal. 3.10.
23 *Cap. 4.2; 23 totdeauna ...!“ De aceea Domnul gura ca să primească sângele
9.20. Dumnezeu l-a scos din grădina 12 fratelui tău din mâna ta! Când vei 12 *Ioel 1.10-20
Edenului, ca să lucreze* pămân- lucra pământul, nu-ţi va mai da* **Lev. 26.17,36
24 *Ezec. 31.11.
**Ex. 25.18-22
24 tul din care fusese luat. Şi l-a puterea lui; rătăcitork şi fugar**
Ps. 104.4. alungat* pe om; şi a pus heru- 13 vei fi pe pământ“. Şi Cain a spus
Ezec. 28.14. vimii** şi flacăra sabiei strălu- Domnului: „Pedeapsa mea este
Ev. 1.7.
†Cap. 2.8. citoare spre răsăritul† grădinii prea mare ca să poată fi purtatăl.
a Sămânţa femeii, ebr. masculin b Viaţă
c Sau „şi a pus la răsăritul grădinii Edenului heruvimii şi sabia
învăpăiată care se întorcea în toate părţile“ d Dobândit e Suflare (Iov 7.16) sau Deşertăciune (Ps. 144.4)
f Lit. „stăpân de vite mici (oi, capre)“ g Lit. „la sfârşitul zilelor“ h Sau „nu-ţi va fi faţa ridicată?“
i Cuvântul din ebr. înseamnă şi „jertfă pentru păcat“ j Unele autorităţi din vechime ad. „Să ieşim la
câmp!“ k Sau „vagabond“ l Sau „Nelegiuirea mea este prea mare ca să poată fi iertată“
4
GENEZA 5:17
14 *Cap. 3.24. 14 Iată, m-ai izgonit* astăzi de pe faţa rânduit o altă sămânţă în locul* 25 *Vers. 8.
**Iov.15.20-24 Cap. 5.3.
Ps. 51.11. pământului şi voi fi ascuns lui Abel; pentru că l-a ucis Cain“. 26 *Cap. 12.8;
†Cap. 9.6. de la faţa** Ta şi voi fi rătăcitor şi 26 Şi lui Set i s-a născut de aseme- 26.25.
Num. 35.19, 1 Împ. 18.24
21, 27. fugara pe pământ; şi va fi aşa: nea un fiu şi i-a pus numele Enose. Ps. 116.17.
oricine† mă va găsi mă va ucide“. Atunci au început oamenii să Ioel 2.32.
Ţef. 3.9.
15 *Vers. 24. 15 Şi D omnul i-a zis: „De aceea, cheme* Numele Domnului. 1 Cor. 1.2.
Ps. 79.12.
**Ezec. 9.4,6.
oricine îl va ucide pe Cain va fi 5 Aceasta este cartea* urmaşi- Adam Urmaşii lui
prin Set
răzbunat de şapte* ori“. Şi Dom- lor lui Adam. În ziua când a creat
până la Noe
nul a pus un semn** pe Cain, ca Dumnezeu pe om, l-a făcut după
nu cumva, cineva, găsindu-l, să-l asemănarea** lui Dumnezeu. 1 *1 Cr. 1.1
Lc. 3.38.
16 *2 Împ. 13.23; 16 lovească. Şi Cain a ieşit de la fa- 2 Parte bărbătească şi parte feme- **Cap. 1.26.
24.20. ţa* Domnului şi a locuit în ţara iască* i-a creat; şi i-a binecu- Ef. 4.24.
Ier. 23.39; Col. 3.10.
52.3. Nodb, la răsărit de Eden. vântat** şi le-a pus numele Adam 2 *Cap. 1.27.
Cain şi 17 Şi Cain a cunoscut pe soţia în ziua când au fost creaţi. Mt. 19.4.
urmaşii lui Mc. 10.6.
sa şi ea a rămas însărcinată şi 3 Şi Adam a trăit o sută treizeci **Cap. 1.28.
a născut pe Enoh. Şi el a zidit o de ani şi a născut un fiu după ase-
17 *Ps. 49.11. 3 *Cap. 4.25.
cetate şi a pus* numele cetăţii mănarea sa, după chipul său*, şi
18 după numele fiului său Enoh. Şi 4 i-a pus numele Set. Şi zilele lui
4 *1 Cr. 1.1.
lui Enoh i s-a născut Irad; şi Irad Adam*, după ce a născut pe Set, **Cap. 1.28.
a născut pe Mehuiael; şi Mehu- au fost opt sute de ani; şi a năs-
iael a născut pe Metuşael; şi Me- 5 cut** fii şi fiice. Şi toate zilele pe 5 *Cap. 3.19.
19 *Cap. 2.24. 19 tuşael a născut pe Lameh. Şi La- care le-a trăit Adam au fost nouă Ev. 9.27.
meh a luat două* soţii: numele sute treizeci de ani; şi a murit*.
uneia era Ada şi numele celeilal- 6 Şi Set a trăit o sută cinci ani şi 6 *Cap. 4.26.
20 te, Ţila. Şi Ada a născut pe Iabal: 7 a născut pe Enos*. Şi după ce a
el a fost tatăl celor care locuiesc născut pe Enos, Set a trăit opt sute
21 în corturi şi cresc vite. Şi numele şapte ani; şi a născut fii şi fiice.
fratelui său era Iubal: el a fost 8 Şi toate zilele lui Set au fost nouă
tatăl celor care mânuiesc harfa şi sute doisprezece ani; şi a murit.
22 fluierul. Ţila, de asemenea, a năs- 9 Şi Enos a trăit nouăzeci de ani
cut şi ea pe Tubal-Cain, făurito- 10 şi a născut pe Cainan. Şi după ce
rul tuturor felurilor de unelte de a născut pe Cainan, Enos a trăit
aramăc şi de fier. Şi sora lui Tu- opt sute cincisprezece ani; şi a
23 *Ex. 20.13. 23 bal-Cain era Naama. Şi Lameh a 11 născut fii şi fiice. Şi toate zilele
Lev. 19.18. spus soţiilor sale: lui Enos au fost nouă sute cinci
Deut. 32.35.
Ps. 94.1. „Ada şi Ţila, ascultaţi glasul ani; şi a murit.
meu! 12 Şi Cainan a trăit şaptezeci de
Voi, soţii ale lui Lameh, ple- 13 ani şi a născut pe Mahalaleel. Şi
caţi urechea la glasul meu: după ce a născut pe Mahalaleel,
Pentru că am ucis* un om Cainan a trăit opt sute patruzeci
deoarece m-a rănit şi un tânăr 14 de ani; şi a născut fii şi fiice. Şi
pentru că m-a lovit. toate zilele lui Cainan au fost nouă
24 Dacă de şapte ori va fi răz- sute zece ani; şi a murit.
bunat Cain, 15 Şi Mahalaleel a trăit şaizeci şi
Lameh de şaptezeci şi şapte cinci de ani şi a născut pe Iared.
de ori“. 16 Şi după ce a născut pe Iared,
Naşterea 25 Şi Adam a cunoscut din nou Mahalaleel a trăit opt sute treizeci
lui Set pe soţia sa; şi ea a născut un fiu 17 de ani; şi a născut fii şi fiice. Şi
şi i-a pus numele Setd: „Pentru toate zilele lui Mahalaleel au fost
că“, a spus ea, „Dumnezeu mi-a opt sute nouăzeci şi cinci de ani;
a Sau „vagabond“ b Rătăcire c Sau „cel care i-a instruit pe toţi cei care lucrează în aramă“ d Rânduit,
Înlocuit e Omul muritor, în slăbiciune; vezi Ps. 8.4; 103.15.
5
GENEZA 5:18
şi a murit. a zis: „Duhul* Meu nu Se va lupta 3 *Gal. 5.16,17
1 Pet. 3.19;
18 *Iuda 14,15. 18 Şi Iared a trăit o sută şaizeci întotdeauna cu omulf, pentru că, 3.20.
şi doi de ani şi a născut pe Enoha*. în adevăr, el este carne**; dar **Ps. 78.39.
19 Şi după ce a născut pe Enoh, Ia- zilele lui vor fi de o sută douăzeci
red a trăit opt sute de ani; şi a năs- 4 de ani“. Uriaşii* erau pe pământ 4 *Num. 13.33.
20 cut fii şi fiice. Şi toate zilele lui în acele zile şi chiar după aceea,
Iared au fost nouă sute şaizeci când fiii lui Dumnezeu au intrat
şi doi de ani; şi a murit. la fiicele oamenilor şi ele le-au
21 Şi Enoh a trăit şaizeci şi cinci născut copii; aceştia au fost vite-
22 *Cap. 6.9; 22 de ani şi a născut pe Metusala. Şi jii care erau oameni cu renumeg
17.1; 24.40. după ce a născut pe Metusala, 5 în vechime. Şi Domnul a văzut că 5 *Cap. 8.21.
2 Împ. 20.3. Enoh a umblat* cu Dumnezeu trei răutatea omului era mare pe pă- Deut. 29.19.
Ps. 16.8; Ps. 14.1-3.
116.9; 128.1. sute de ani; şi a născut fii şi fiice. mânt şi că orice imaginaţie a Pr. 6.18.
Mica 6.8. 23 Şi toate zilele lui Enoh au fost gândurilor* inimii lui era numai Mt. 15.19.
Mal. 2.6. Rom. 1.28-32
24 trei sute şaizeci şi cinci de ani. Şi 6 rău toată ziua. Şi Domnului I-a
24 *Ev. 11.5. Enoh* a umblat cu Dumnezeu; şi părut rău* că făcuse pe om pe 6 *Num. 23.19
Iuda 14. 1Sam.15.11,29
**2 Împ. 2.10; nu a mai fost, pentru că Dum- pământ şi S-a mâhnit** în inima 2 Sam. 24.16
2.11. nezeu l-a luat**. 7 Sa. Şi Domnul a zis: „Voi şterge Amos 7.3,6.
Ps. 73.24. Mal. 3.6.
25 Şi Metusala a trăit o sută opt- de pe faţa pământului pe omul pe Iac. 1.17.
zeci şi şapte de ani şi a născut pe care l-am creat, de la om până la **Is. 63.10.
Ef. 4.30.
26 Lameh. Şi după ce a născut pe animal, şi târâtoare şi păsări ale
Lameh, Metusala a trăit şapte sute cerurilor, pentru că Îmi pare rău
optzeci şi doi de ani; şi a născut că i-am făcut“.
27 fii şi fiice. Şi toate zilele lui Me- 8 Dar Noe* a căpătat** favoa- Noe
8 *Mt. 24.37.
tusala au fost nouă sute şaizeci re în ochii Domnului. Lc. 17.26.
şi nouă de ani; şi a murit. 9 Aceştia sunt urmaşii lui Noe. 1 Pet. 3.20.
28 Şi Lameh a trăit o sută optzeci Noe* era un om drept**, integru **Cap. 19.19
Ex. 33.12-17.
şi doi de ani şi a născut un fiu. printre contemporanii luih: Noe Lc. 1.30.
29 Şi i-a pus numele Noeb, spunând: 10 umbla† cu Dumnezeu. Şi Noe a Fap. 7.46.
29 *Cap. 3.17; 9 *Cap. 7.1.
4.11. „Acesta ne va mângâia în lucrul născut trei* fii: pe Sem, pe Ham Ezec. 14.14,20
nostru şi în truda mâinilor noas- 11 şi pe Iafet. Şi pământul era stricat* Ev. 11.7.
2 Pet. 2.5.
tre, din cauza pământului* pe înaintea lui Dumnezeu şi pămân- **Ps. 37.39.
30 care l-a blestemat D omnul“. Şi 12 tul era plin** de violenţă. Şi Dum- Rom. 1.17.
†Cap. 5.22,24;
după ce a născut pe Noe, Lameh nezeu a privit* pământul şi, iată, 17.1.
a trăit cinci sute nouăzeci şi cinci era stricat; pentru că orice făptu- 10 *Cap. 5.32.
11 *Cap. 13.13.
de ani; şi a născut fii şi fiice. răi îşi stricase calea pe pământ. Deut. 31.29.
31 Şi toate zilele lui Lameh au fost 13 Şi Dumnezeu a zis lui Noe: Jud. 2.19.
**Ezec. 8.17;
şapte sute şaptezeci şi şapte de „Sfârşitul* oricărei făpturii a ve- 28.16.
ani; şi a murit. nit înaintea Mea, pentru că pă- Hab. 2.8,17.
12 *Cap. 18.21.
32 *Cap. 7.6. 32 Şi Noe* era de cinci sute de mântul este plin de violenţă din Ps. 14.2; 33.13;
**Cap. 6.10. ani; şi Noe a născut** pe Semc, cauza lor; şi, iată, îi voi nimici** 33.14; 53.2,3
pe Hamd şi pe Iafete. 14 de pe pământj. Fă-ţi o corabie 13 *Ier. 51.13.
Ezec.7.2,3,6.
Răutatea 6 Şi a fost aşa: când au început din lemn de gofer: vei face cămă- Amos 8.2.
oamenilor
oamenii să se înmulţească* pe ruţe în corabie; şi s-o acoperik pe 1 Pet. 4.7.
**Vers. 17.
1 *Cap. 1.28. faţa pământului şi li s-au născut dinăuntru şi pe dinafară cu smoa-
2 fiice, fiii lui Dumnezeu au văzut 15 lă. Şi o vei face aşa: lungimea co-
2 *Deut. 7.3,4.
că fiicele oamenilor erau fru- răbiei să fie de trei sute de coţi,
moase şi şi-au luat* soţii din toa- lăţimea ei de cincizeci de coţi şi
3 te pe care le-au ales. Şi Domnul 16 înălţimea ei de treizeci de coţi. Să

a Învăţat, Credincios b Odihnă, Mângâiere c Faimă d Negru e Lărgire f Sau „în oameni“ sau „între
oameni“; unii „întotdeauna cu omul în rătăcirile lor“ g Cu nume h Lit. „între generaţiile lui“ i Lit.
„carne“ j Sau „cu pământul“ k Lit. „s-o smoleşti“
6
GENEZA 7:20
faci corăbiei o luminăa şi la un când a fost potopul de ape pe pă-
cot înălţime de la acoperiş să o 7 mânt. Şi Noe a intrat în corabie,
sfârşeştib. Şi intrarea corăbiei o vei şi fiii lui şi soţia lui şi soţiile fiilor
pune în latura ei; o vei face cu lui cu el, din cauza apelor poto-
un etaj jos, al doilea şi al treilea. 8 pului. Din animalele curate şi din
17 *Vers. 13. 17 Şi Eu, iată, aduc potopul de ape animalele care sunt necurate şi din
Cap. 7.4,21-23 pe pământ, ca să nimicesc toa- păsări şi din orice se mişcă pe pă-
2 Pet. 2.5.
tă* carnea în care este suflare de 9 mânt, au intrat două câte două în
viaţă sub ceruri; tot ce este pe corabie la Noe, parte bărbăteas-
18 *Cap. 9.9-16; 18 pământ va pieri. Dar voi întări că şi parte femeiască, după cum
17.7. legământul* Meu cu tine; şi vei îi poruncise Dumnezeu lui Noe.
**Cap. 7.113 intra** în corabie tu şi fiii tăi şi 10 Şi a fost aşa: după cele şapte Potopul
1 Pet. 3.20.
soţia ta şi soţiile fiilor tăi cu zile, apele potopului au fost pe
19 tine. Şi din orice trăieşte, de orice pământ.
19 *Cap. 7.2,8;
7.9,15,16. carne, să aduci în corabie două* 11 În anul şase sute al vieţii lui 11 *Cap. 8.2.
din fiecare fel, ca să le păstrezi Noe, în luna a doua, în ziua a Pr. 8.28.
Ezec. 26.19.
vii cu tine: să fie parte bărbă- şaptesprezecea a lunii, în ziua **Cap. 1.7.
20 tească şi parte femeiască. Din aceea toate izvoarele* adâncului Ps. 78.23.
păsări, după felul lor, şi din ani- celui mare s-au rupt şi zăgazu-
male, după felul lor, din fiecare rile** cerurilor au fost deschise.
târâtoare de pe pământ, după 12 Şi ploaia a fost pe pământ patru-
felul ei, două din fiecare fel vor zeci de zile şi patruzeci de nopţi.
veni la tine, ca să le păstrezi vii. 13 Chiar în ziua aceea au intrat* în 13 *Cap. 6.18.
21 *Cap. 1.29,30 21 Şi ia la tine din orice hrană care corabie Noe şi Sem şi Ham şi Ia- Ev. 11.7.
1 Pet. 3.20.
se mănâncă* şi strânge-o la tine; fet, fiii lui Noe, şi soţia lui Noe şi 2 Pet. 2.5.
şi îţi va fi ca hrană pentru tine cele trei soţii ale fiilor lui cu ei;
22 *Ev. 11.7.
22 şi pentru ele“. Şi Noe aşa a fă- 14 ei, şi fiecare animal după felul
Ex. 40.16. cut; potrivit cu tot* ce-i porun- său şi fiecare vită după felul ei şi
cise Dumnezeu, aşa a făcut. fiecare târâtoare care se târăşte pe
Noe intră 7 Şi Domnul a zis lui Noe: „In- pământ, după felul ei, şi fiecare
în corabie tră* în corabie tu şi toată casa ta, pasăre, după felul ei, orice pasă-
1 *Mt. 24.38.
Lc. 17.26. pentru că pe tine te-am văzut** 15 re de orice fel de aripă. Şi au in- 15 *Cap. 6.19.
**Cap. 6.9. drept înaintea Mea, în generaţia trat în corabie la Noe două câte
Ps. 33.18,19.
Pr. 10.9. 2 aceasta. Din toate animalele cu- două* din orice carne în care este
2 Pet. 2.9. rate* vei lua cu tine câte şapte: 16 suflare de viaţă. Şi cele care au in-
2 *Lev. 11.1-21 parte bărbătească şi partea sa trat, au intrat parte bărbătească
**Deut. 14.3-20 femeiască; şi din animalele ne- şi parte femeiască din orice carne,
curate**, două: parte bărbătească aşa cum îi poruncise Dumnezeu. Şi
3 şi partea sa femeiască. Şi din pă- Domnul a închis corabia după el.
sările cerurilor, câte şapte: parte 17 Şi potopul a fost patruzeci* 17 *Vers. 4,12.
bărbătească şi parte femeiască; de zile pe pământ. Şi apele au
ca să păstrezi sămânţă vie pe crescut şi au ridicat corabia; şi
4 *Cap. 6.7,13. 4 faţa întregului pământ. Pentru că a fost înălţată deasupra pămân-
încă şapte zile şi voi face să plouă 18 tului. Şi apele s-au înteţit şi au 18 *Ps. 104.26.
asupra pământului patruzeci de crescut mult pe pământ; şi cora-
zile şi patruzeci de nopţi şi voi bia plutea* pe suprafaţa apelor.
şterge de pe faţa pământului 19 Şi apele s-au înteţit foarte mult 19 *Ps. 104.6.
orice* fiinţă pe care am făcut-o“. pe pământ; şi toţi munţii înalţi* Ier. 3.23.

5 *Cap. 6.22. 5 Şi Noe a făcut potrivit cu tot* care erau sub toate cerurile au fost
ce-i poruncise Domnul. 20 acoperiţi. Cu cincisprezece coţi 20 *Cap. 8.4.
6 Şi Noe era de şase sute de ani s-au înălţat apele mai sus* şi mun-
a O fereastră spre cer, în acoperiş b Sau „la un cot înălţime să o sfârşeşti deasupra“

7
GENEZA 7:21
21 *Cap. 6.13,17 21 ţii au fost acoperiţi. Şi a murit* rumbelul* a venit la el în amurg 11 *Ier. 48.28.
Iov 22.16.
Mt. 24.39. orice carne care se mişca pe şi, iată, în cioculd lui era o frunză
Lc. 17.27. pământ, păsări şi vite şi animale ruptă de măslin. Şi Noe a cunos-
2 Pet. 3.6.
şi orice târâtoare care se târăşte cut că apele scăzuseră pe pământ.
22 *Cap. 2.7. 22 pe pământ, şi toţi oamenii. Tot ce 12 Şi a mai aşteptat alte şapte zile
avea suflarea* duhului de viaţă în şi a trimis porumbelul, dar acesta
nările sale şi tot ce era pe uscat nu s-a mai întors la el.
23 *1 Pet. 3.20. 23 a murit. Şi a şters orice fiinţă care 13 Şi a fost aşa: în anul* şase su- 13 *Cap. 7.6.
2 Pet. 2.5; era pe faţa pământului, de la om te unu, în luna întâi, în ziua întâi
3.6.
până la vite, şi târâtoare şi pă- a lunii, apele secaseră pe pământ.
sări ale cerurilor; şi au fost şter- Şi Noe a ridicat acoperişul co-
se de pe pământ. Şi a rămas nu- răbiei şi s-a uitat şi, iată, faţa pă-
mai Noe* şi ce era cu el în cora- 14 mântului se uscase. Şi, în luna a
24 bie. Şi apele* au crescut pe pă- doua, în a douăzeci şi şaptea zi
24 *Cap. 8.3,4.
mânt o sută cincizeci de zile. a lunii, pământul era uscat.
potopului 8 Noe şi de toate animalele şi de
Sfârşitul Şi Dumnezeu Şi-a amintit* de 15 Şi Dumnezeu a vorbit lui Noe, Ieşirea lui
16 zicând: „Ieşi din corabie, tu* şi Noe din
corabie
1 *Cap. 19.29. toate vitele care erau cu el în soţia ta şi fiii tăi şi soţiile fiilor
Ex. 2.24. 16 *Cap. 7.13.
1 Sam. 1.19. corabie. Şi Dumnezeu a făcut** 17 tăi cu tine. Scoate afară cu tine
**Ex. 14.21; să treacă un vânt peste pământ fiecare* vieţuitoare care este cu 17 *Cap. 7.15.
15.10. **Cap. 1.22,28
Iov 12.15. 2 şi apele s-au potolit. Şi izvoare- tine, de orice carne: păsări şi ani-
Ps. 29.10. le adâncului şi zăgazurile ceruri- male şi fiecare târâtoare care se
Is. 44.27.
Naum 1.4. lor au fost închise* şi ploaia** târăşte pe pământ, ca să mişune
2 *Cap. 7.11. 3 din ceruri a fost oprită. Şi apele pe pământ; să fie roditoare şi să
**Cap 7.4,12
Iov 38.37. se retrăgeau de pe pământ du- 18 se înmulţească** pe pământ“. Şi
cându-se şi întorcându-se. Şi, Noe a ieşit, şi fiii lui şi soţia lui
3 *Cap. 7.24. după ce au trecut o sută cinci- 19 şi soţiile fiilor lui cu el. Fiecare
zeci* de zile, apele s-au micşorat. animal, fiecare târâtoare şi fieca-
4 Şi, în luna a şaptea, în ziua a re pasăre, orice se mişcă pe pă-
şaptesprezecea a lunii, corabia s-a mânt, după familiile lor, au ieşit
5 oprita pe munţii Araratb. Şi apele 20 din corabie. Şi Noe a zidit un al- 20 *Cap. 12.7,8;
13.18; 22.9.
au tot scăzut până în luna a ze- tar* Domnului şi a luat din orice **Cap. 7.2.
cea: în luna a zecea, în ziua întâi animal curat** şi din orice pasăre †Cap. 22.2.
Ex. 10.25.
a lunii, s-au văzut vârfurile munţilor. curată şi a adus arderi-de-tot† pe 21 *Ex 29.18,25
6 Şi a fost aşa: la sfârşitul celor 21 altar. Şi Domnul a mirosit o mi- Lev. 1.9.
6 *Cap. 6.16. e Ef. 5.2.
patruzeci de zile, Noe a deschis reasmă* plăcută şi Domnul a zis **Cap. 3.17;
fereastra* corăbiei pe care o fă- în inima Sa: „Nu voi mai bleste- 6.7,13,17.
Is. 54.9.
7 cuse. Şi a trimis corbul, care a ie- ma** din nou pământul din cauza †Cap. 6.5.
şit încoace şi încolo, până când au omului, pentru că gândul† inimii Iov 14.4;
15.14.
8 secat apele de pe pământ. Şi a omului este rău din tinereţea lui; Ps. 51.5.
trimis de la el porumbelul, ca să nici nu voi mai lovi†† din nou tot Ier. 17.9.
vadă dacă scăzuseră apele de pe 22 ce este viu, cum am făcut. De Rom. 1.31;
3.23.
9 faţa pământului. Dar porumbelul acum înainte, în toate zilele pămân- Ef. 2.1-3.
n-a găsit loc de odihnă pentru tului, semănatul şi seceratul, şi fri- 22 ††Cap 9.11,15
*Ps. 74.17.
piciorulc său şi s-a întors la el la gul şi căldura, şi vara* şi iarna, şi **Ier 33.20,25
corabie, pentru că apele erau pe ziua** şi noaptea nu vor înceta“.
faţa întregului pământ. Şi şi-a Şi Dumnezeu a binecuvântat Dumnezeu
întins mâna şi l-a luat şi l-a adus
9 pe Noe binecuvân-
şi pe fiii lui şi le-a zis: tează pe Noe
10 la sine în corabie. Şi a mai aşteptat „Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă* şi
alte şapte zile şi din nou a trimis 2 umpleţi pământul. Şi frica de 1 *Cap. 1.28.
Vers. 7,19.
11 porumbelul din corabie. Şi po- voi şi temerea de voi va fi peste Cap. 10.32.
a Sau „s-a odihnit“ b Muntele Coborârii c Lit. „talpa piciorului“ d Lit. „gura“ e Lit. „o mireasmă de odihnă“

8
GENEZA 10:2
2 *Cap. 1.28. orice animal al pământului şi pes- ca să nimicească orice făpturăa.
Osea 2.18.
te orice pasăre a cerurilor, cu tot 16 Şi curcubeul va fi în nor şi Mă 16 *Cap. 17.13;
ce se mişcă pe pământ, şi peste voi uita la el ca să-Mi aduc amin- 17.19.
2 Sam. 23.5.
toţi peştii mării: sunt date* în te de legământul pentru totdeau-
3 *Deut. 12.15; 3 mâna voastră. Tot ce se mişcă* şi na* dintre Dumnezeu şi orice fiin-
14.9,11.
Fap. 10.12,13 trăieşte vă va fi de mâncare: vi ţă vie, de orice carne, care este pe
**Rom. 14.14; le-am dat** pe toate ca şi iarba 17 pământ“. Şi Dumnezeu a zis lui
14.20.
1 Cor. 10.25; 4 verde. Dar să nu mâncaţi carne Noe: „Acesta este semnul legă-
10.26. 5 cu viaţa ei, adică sângele* ei. Şi mântului pe care l-am întărit între
Col. 2.16.
1 Tim. 4.3,4. cu adevărat voi cere înapoi sân- Mine şi orice făpturăa care este
4 *Lev. 7.26; gele vostru, al vieţilor voastre: din pe pământ“.
17.10,11,14; mâna oricărei vieţuitoare îl voi 18 Şi fiii* lui Noe care au ieşit Fiii lui Noe
19.26.
Deut.12.23; cere înapoi* şi din mâna omu- din corabie erau: Sem şi Ham şi 18 *Cap. 10.1.
15.23. lui**; din mâna fratelui fiecărui Iafet. Şi Ham** este tatăl lui Ca- **Cap. 10.6.
1 Sam. 14.34
Fap. 15.20,29 6 om voi cere viaţa omului. Celui 19 naan. Aceştia trei au fost fiii* lui 19 *Cap. 5.32;
5 *Ex. 21.28. care varsă* sânge de om, de către Noe şi de la aceştia s-a umplut 10.32.
**Cap. 4.9,10. 1 Cr. 1.4.
Ps. 9.12. om i se va vărsa sângele lui: pen- tot pământul.
6 *Ex.21.12,14 tru că El a făcut pe om după 20 Şi Noe a început să cultive 20 *Cap. 3.23;
Lev. 24.17. 4.2.
Mt. 26.52. 7 chipul** lui Dumnezeu. Iar voi 21 pământulb* şi a sădit o vie. Şi a Pr. 12.11.
Apoc.13.10. fiţi roditori* şi înmulţiţi-vă: răs- băut din vin şi s-a îmbătat* şi 21 *Pr. 20.1.
**Cap. 1.27.
7 *Cap. 1.28. pândiţi-vă pe pământ şi înmul- 22 s-a dezgolit în cortul său. Şi Ham, 22 *Hab. 2.15.
Vers. 1,19. ţiţi-vă pe el“. tatăl lui Canaan, a văzut goli-
Legământul 8 Şi Dumnezeu a vorbit lui Noe şi ciunea* tatălui său şi a spus a-
lui Dumnezeu 9 fiilor lui cu el, zicând: „Şi Eu, iată, 23 fară celor doi fraţi ai lui. Şi 23 *Ex. 20.12.
cu Noe Gal. 6.1.
9 *Cap. 6.18. întăresc legământul* Meu Sem* şi Iafet au luat o manta şi
cu voi şi cu sămânţa voastră du- au pus-o pe amândoi umerii lor
10 pă voi şi cu orice fiinţă vie care şi au mers de-a-ndăratelea şi au
este cu voi: păsările, vitele şi ori- acoperit goliciunea tatălui lor;
ce animal al pământului care sunt şi feţele lor n-au văzut goliciu-
cu voi, din toate câte ies din co- 24 nea tatălui lor. Şi Noe s-a trezit
rabie – din fiecare animal al pă- din vinul său şi a aflat ce-i fă-
11 *Cap. 8.21. 11 mântului. Şi Eu voi întări legă- 25 cuse fiul său cel mai mic. Şi a 25 *Deut. 27.16
Is. 54.9. mântul Meu cu voi: nu se va mai zis: „Blestemat* să fie Canaanc! **Ios. 9.23.
1 Împ. 9.20,21
prăpădi nici o făpturăa din cauza El va fi robul** robilor fraţilor
apelor potopului, nici nu va mai 26 săi“. Şi a zis: 26 *Cap. 14.20;
24.27.
fi* potop ca să nimicească pă- „Binecuvântat* să fie Dom- **Ps. 144.15
12 *Cap. 17.11. 12 mântul“. Şi Dumnezeu a zis: nul, Dumnezeul** lui Sem! Ev. 11.16.
„Acesta este semnul legământu- Şi Canaan va fi robul său .d
lui* pe care-l fac între Mine şi 27 Dumnezeu să lărgească* pe 27 *Cap. 10.2-5
Is. 66.19.
voi şi fiecare fiinţă vie care este Iafet şi el să locuiască** în cor- **Ef. 2.13,14;
cu voi, pentru generaţii, pentru turile lui Sem; 3.6.

13 *Ex. 28.12.
13 totdeauna: am pus curcubeul* şi Canaan să fie robul săud“.
Ezec. 1.28. Meu în nor şi el va fi un semn 28 Şi Noe a trăit după potop trei
al legământului dintre Mine şi 29 sute cincizeci de ani. Şi toate zi-
14 pământ. Şi va fi aşa: când voi lele lui Noe au fost de nouă sute
acoperi pământul cu nor, curcu- cincizeci de ani; şi a murit.
15 *Lev. 26.42; 15 beul se va vedea în nor şi Îmi 10 Şi aceştia sunt urmaşii fiilor Urmaşii Iafet
lui
26.45. voi aduce aminte* de legămân- lui Noe: Sem, Ham şi Iafet; şi
Ezec. 16.60.
tul Meu care este între Mine şi voi lor li s-au născut* fii după potop. 1 *Cap. 9.19.
şi fiecare fiinţă vie, de orice carne; 2 Fiii* lui Iafet: Gomer** şi
şi apele nu se vor mai face potop, Magog şi Madai şi Iavan şi Tu- 2 *1 Cr. 1.5-7.
**Ezec. 38.2;
38.6.
a Lit. „carne“ b Lit. „să fie om al pământului“ c Negustor d Sau „lor“

9
GENEZA 10:3
3 *Ier. 51.27. 3 bal şi Meşec şi Tiras. Şi fiii lui şi Arpacşad** şi Lud† şi Aram. 22 **Cap. 11.10
**Ezec. 27.14 †Is. 66.19.
Gomer: Aşchenaz* şi Rifat şi 23 Şi fiii lui Aram: Uţ* şi Hul şi 23 *Iov 1.1.
4 *Is. 66.19. 4 Togarma**. Şi fiii lui Iavan: Eli- 24 Gheter şi Maş. Şi Arpacşad a Ier. 25.20.
Ezec. 27.12,25
şa şi Tarsis*, Chitim şi Dodanim. născut pe Şelah*; şi Şelah a năs- 24 *Cap. 11.12.
5 *Ps. 72.10. 5 De la aceştia s-au separat insu- 25 cut pe Eber. Şi lui Eber* i s-au Lc. 3.35.
Ier. 2.10; 25.22
Ţef. 2.11. lele* naţiunilor, după ţările lor, născut doi fii: numele unuia era 25 *1 Cr. 1.19.
fiecare după limba sa, după fa- Pelege, pentru că în zilele lui s-a
miliile lor, în naţiunile lor. împărţit pământul; şi numele fra-
Urmaşii lui 6 Şi fiii* lui Ham: Cuş şi Miţ- 26 telui său era Ioctan. Şi Ioctan a
Ham 7 raim şi Puta şi Canaan. Şi fiii lui născut pe Almodad şi pe Şelef şi
6 *1 Cr. 1.8. Cuş: Seba* şi Havila şi Sabta 27 pe Aţarmavet şi pe Ierah şi pe
7 *Is. 43.3. şi Raema** şi Sabteca. Şi fiii lui 28 Adoram şi pe Uzal şi pe Dicla şi
**Ezec. 27.22
†Ezec. 27.15; 8 Raema: Şeba şi Dedan†. Şi Cuş pe Obal şi pe Abimael şi pe
27.20. a născut pe Nimrodb; el* a înce- 29 Seba şi pe Ofir şi pe Havila şi
8 *Mica 5.6. put să fie puternic pe pământ. pe Iobab. Toţi aceştia erau fiii
9 El era vânător* puternic înaintea 30 lui Ioctan. Şi locuinţa lor era de
9 *Cap. 21.20;
25.27. Domnului; de aceea se zice: „Ca la Meşa, cum mergi spre Sefar,
Ier. 16.16. Nimrod, vânător puternic înain- 31 muntele răsăritului. Aceştia sunt
Mica 7.2.
**Cap. 6.11. 10 tea** D omnului!“ Şi începutul fiii lui Sem, după familiile lor,
împărăţiei lui a fost Babel şi Erec după limbile lor, în ţările lor,
10 *Cap. 11.2;
14.1. şi Acad şi Calne, în ţara Şinear*. după naţiunile lor.
Mica 5.6. 11 Din ţara aceea a ieşit în Asiriac 32 Acestea sunt familiile fiilor 32 *Cap. 9.19.
şi a construit Ninive, şi Reho- lui Noe, după urmaşii lor, în na-
12 bot-Ir, şi Calah, şi Resen între ţiunile lor. Şi din aceştia* s-au
Ninive şi Calah: aceasta este ceta- împărţit naţiunile pe pământ du-
13 *Ier. 46.9. 13 tea cea mare. Şi Miţraim a năs- pă potop.
cut pe ludimi* şi pe anamimi 11 Şi tot pământul aveaf o singură Turnul
Babel
şi pe lehabimi şi pe naftuhimi 2 limbăg şi o singură vorbire. Şi a
14 *1 Cr. 1.12.
14 şi pe patrusimi şi pe casluhimi fost aşa: când au pornit spreh 2 *Cap. 10.10;
(din care au ieşit* filistenii) şi pe răsărit, au găsit o câmpie în ţara 14.1.
15 caftorimi. Şi Canaan a născut pe Şinearului* şi au locuit acolo. Dan. 1.2.
15 *Ier. 47.4.
**Cap. 23.3. Sidon*, întâiul său născut, şi 3 Şi au spus unul către altul: „Ve- 3 *Cap. 14.10.
16 pe hetiţi**, şi pe iebusiţi, şi pe a- niţi să facem cărămizi şi să le ar-
16 *Cap. 15.19-21
17 moriţi*, şi pe ghirgasiţi, şi pe dem bine!“ Şi cărămida le-a fost
18 heviţi, şi pe archiţi, şi pe siniţi, şi drept piatră şi smoala* le-a fost
pe arvadiţi, şi pe ţemariţi şi pe 4 drept tencuială. Şi au spus: „Veniţi 4 *Deut. 1.28;
hamatiţi. Şi, după aceasta, fami- să ne construim o cetate şi un 9.1.
**Cap. 6.4.
liile canaaniţilord s-au împrăştiat. turn cu vârful* până la ceruri; şi 2 Sam. 8.13.
19 *Cap.13.12-17; 19 Şi hotarul canaaniţilor era de la să ne facem un nume**, ca să nu †Deut. 4.27.
15.18-21.
Num. 34.2-12 Sidon, cum mergi spre Gherar, fim împrăştiaţi† pe faţa întregu-
Ios. 12.7,8. până la Gaza; cum mergi spre* 5 lui pământ!“ Şi Domnul a cobo- 5 *Cap. 18.21.
Sodoma şi Gomora şi Adma şi rât* ca să vadă cetatea şi turnul Ex. 3.8;
19.11,18,20.
20 Ţeboim, până la Leşa. Aceştia pe care-l construiau fiii oameni-
sunt fiii lui Ham, după familiile 6 lor. Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt 6 *Cap. 9.19.
Fap. 17.26.
lor, după limbile lor, în ţările lor, un singur* popor şi toţi au o **Ps. 2.1.
în naţiunile lor. singură limbă; şi iată ce încep să
Urmaşii lui 21 Şi lui Sem*, tatăl tuturor co- facă! Şi acum nu vor fi împiedi-
Sem piilor lui Eber, fratele cel mai caţi în nimic din ce au de gând**
21 *1 Cr. 1.17. mare al lui Iafet, i s-au născut şi 7 să facă. Haidem să coborâm şi să 7 *Cap. 1.26.
22 *Cap. 14.1,9. 22 lui fii. Fiii lui Sem: Elam* şi Asur le încurcăm* limba acolo, ca să nu Fap. 2.4-6.

a Etiopia şi Egipt şi Mauritania b Rebel c Sau „a ieşit Asur“ d În original aceste substantive sunt redate
prin singular e Împărţire f Lit. „era“ g Lit. „buză“ (şi în v. 6,7,9) h Sau „de la“
10
GENEZA 12:7
7 **Cap. 42.23 înţeleagă** unul limba celuilalt“. 27 Şi aceştia sunt urmaşii lui Te- Familia lui
Ex. 4.11. Terah
Deut. 28.49. 8 Şi D omnul i-a împrăştiat* de rah: Terah a născut pe Avram, pe
Ier. 5.15. acolo pe faţa întregului pământ. Nahor şi pe Haran. Şi Haran a 27 *Vers. 31.
1 Cor. 14.2,11. Cap. 12.4;
8 *Cap. 10.25; Şi au încetat să construiască ce- 28 născut pe Lotd*. Şi Haran a murit 13.10; 14.12.
10.32; 11.7. 9 tatea. De aceea i s-a pus numele în faţa tatălui său Terah, în ţara
Ps. 92.9.
Lc. 1.51. Babela, pentru că Domnul a încur- lui de naştere, în cetatea Ur a
cat* acolo limba întregului pă- 29 caldeenilor. Şi Avram şi Nahor* 29 *Cap. 24.10.
9 *Cap. 10.10. **Cap. 17.15;
1 Cor. 14.23. mânt. Şi de acolo Domnul i-a îm- şi-au luat soţii. Numele soţiei lui 20.12.
prăştiat pe faţa întregului pământ. Avram era Saraie** şi numele †Cap. 22.20;
24.15.
Urmaşii lui 10 Aceştia sunt urmaşii lui Sem*: soţiei lui Nahor era Milca†, fiica
Sem Sem era de o sută de ani şi a lui Haran, tatăl Milcăi şi tatăl
10 *Cap. 10.22. născut pe Arpacşad, la doi ani 30 Iscăi. Şi Sarai era sterilă*: nu 30 *Cap. 16.1,2.
1 Cr. 1.17.
11 după potop. Şi după ce a născut 31 avea copii. Şi Terah a luat pe 31 *Cap. 15.7.
pe Arpacşad, Sem a trăit cinci Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Neem. 9.7.
Fap. 7.4.
sute de ani; şi a născut fii şi fiice. Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, **Cap. 10.19
12 Şi Arpacşad a trăit treizeci şi nora sa, soţia fiului său Avram; şi
12 *Lc. 3.36.
cinci de ani şi a născut pe Şelah*. au ieşit împreună din cetatea Ur*
13 Şi după ce a născut pe Şelah, a caldeenilor, ca să meargă în ţara
Arpacşad a trăit patru sute trei Canaanului**. Şi au venit până la
ani; şi a născut fii şi fiice. 32 Haran şi au locuit acolo. Şi zilele
14 Şi Şelah a trăit treizeci de ani lui Terah au fost două sute cinci
15 şi a născut pe Eber. Şi după ce a ani; şi Terah a murit în Haran.
născut pe Eber, Şelah a trăit patru 12 Şi Domnul spusese lui Avram: Chemarea
sute trei ani; şi a născut fii şi fiice. „Ieşi din* ţara ta şi din rudenia ta lui Avram
16 *1 Cr. 1.19. 16 Şi Eber* a trăit treizeci şi patru şi din casa tatălui tău, în ţara pe 1 *Cap. 15.7.
Is. 41.2.
**Lc. 3.35. 17 de ani şi a născut pe Peleg**. Şi 2 care ţi-o voi arăta. Şi te voi face o Fap. 7.3.
după ce a născut pe Peleg, Eber a naţiune* mare şi te voi bine- 2 Ev. 11.8.
*Cap. 17.6;
trăit patru sute treizeci de ani; şi cuvânta**; şi voi face numele tău 18.18; 46.3.
a născut fii şi fiice. mare şi vei fi o binecuvântare†. Deut. 26.5.
1 Împ. 3.8.
18 Şi Peleg a trăit treizeci de ani şi 3 Şi voi binecuvânta* pe cei care te **Cap. 22.17;
19 a născut pe Reu. Şi după ce a năs- vor binecuvânta şi voi blestema 24.35.
†Cap. 28.4.
cut pe Reu, Peleg a trăit două sute pe cel care te va blestema; şi toa- Zah. 8.13.
nouă ani; şi a născut fii şi fiice. te familiile pământului vor fi bi- Gal. 3.14.
3 *Cap. 27.29.
20 *Lc. 3.35. 20 Şi Reu a trăit treizeci şi doi de 4 necuvântate** în tine“. Şi Avram Ex. 23.22.
21 ani şi a născut pe Serug*. Şi după a plecat, cum îi spusese Domnul. Num. 24.9.
**Cap. 18.18;
ce a născut pe Serug, Reu a trăit Şi Lot* a mers cu el. Şi Avram 22.18; 26.4;
două sute şapte ani; şi a născut era de şaptezeci şi cinci de ani 28.14.
Ps. 72.17.
fii şi fiice. 5 când a ieşit din Haran. Şi Avram Fap. 3.25.
22 Şi Serug a trăit treizeci de ani şi a luat pe Sarai, soţia sa, şi pe Gal. 3.8.
23 a născut pe Nahor. Şi după ce a Lot, fiul fratelui său, şi toate a- 4 *Cap. 11.27.
născut pe Nahor, Serug a trăit două verile lor pe care le agonisiseră 5 *Cap. 13.6;
sute de ani; şi a născut fii şi fiice. şi sufletele* pe care le căpătase- 14.14.
f **Cap. 11.31
24 *Lc. 3.34. 24 Şi Nahor a trăit douăzeci şi ră în Haran** şi au ieşit ca să Ev. 11.8.
nouă de ani şi a născut pe Terahb*. meargă în ţara Canaanului; şi au
25 Şi după ce a născut pe Terah, 6 venit în ţara Canaanului. Şi A- 6 *Ev. 11.9.
Nahor a trăit o sută nouăsprezece vram a străbătut* ţara până la **Deut. 11.30
Jud. 7.1.
ani; şi a născut fii şi fiice. locul numit Sihem, până la ste- †Cap. 10.18;
26 Şi Terah a trăit şaptezeci de jarulg lui More**. Şi canaani- 10.19; 13.7.
26 *Ios. 24.2.
1 Cr. 1.26. ani şi a născut pe Avramc*, pe 7 ţii† erau atunci în ţară. Şi Dom- 7 *Cap. 17.1;
Nahor şi pe Haran. nul S-a arătat* lui Avram şi i-a 18.1.

a Încurcătură, Confuzie b Amânare, Întârziere c Tată înălţat d Văl


e Prinţesa mea f Lit. „făcuseră“ g Sau „câmpia“

11
GENEZA 12:8
7 **Cap. 13.15;
15.18; 17.8.
zis: „Seminţei** tale voi da ţara
aceasta“. Şi el a zidit acolo un
13spre*
Şi Avram s-a suit din Egipt
sudc, el şi soţia lui şi tot
Întoarcerea
din Egipt
Deut. 34.4.
Ps. 105.9,11. altar† Domnului, care i Se arăta- 2 ce avea, şi Lot cu el. Şi Avram 1 *Cap. 12.9.
Fap. 7.5. 2 *Cap. 24.35.
Gal. 3.16. 8 se. Şi de acolo a trecut la munte- era foarte bogat* în vite, în argint Ps. 112.3.
†Cap. 13.4; le dinspre răsărit de Betela* şi 3 şi în aur. Şi a mers în călătoriile Pr. 10.22.
13.18; 22.9.
şi-a întins cortul, având Betelul sale din* sud până la Betel, până 3 *Cap. 12.8,9
8 *Ios. 8.9. spre apusb şi Ai spre răsărit; şi la locul unde fusese cortul său
**Cap. 4.26;
13.4; 21.33. acolo a zidit un altar Domnului şi 4 la început, între Betel şi Ai: la 4 *Cap. 12.7,8.
a chemat** Numele Domnului. locul* altarului pe care-l făcuse **Ps. 116.17.
9 *Cap. 13.3;
20.1; 24.62. 9 Şi Avram a plecat, mergând acolo întâi; şi acolo Avram a
înainte spre sudc*. chemat** Numele Domnului.
Avram în 10 Şi a fost o foamete* în ţară. Şi 5 Dar şi Lot, care mergea cu Despărţirea
Egipt Avram a coborât în Egipt**, ca să Avram, avea oi şi boi şi corturi. luideAvram Lot
10 *Cap. 26.1;
locuiască temporar acolo, pentru 6 Şi ţara aceea nu-i încăpea ca să
6 *Cap. 12.5;
43.1. 11 că foametea era mare în ţară. Şi a poată locui împreună, pentru că 12.16; 36.7.
**Ps. 105.13 fost aşa: când era aproape să in- bogăţia* lor era mare; şi nu pu-
11 *Cap. 26.7; tre în Egipt, i-a spus soţiei sale 7 teau locui împreună. Şi a fost 7 *Cap. 26.20.
29.17. Sarai: „Iată, te rog, ştiu că eşti o ceartă* între păzitorii vitelor lui **Cap. 12.6.

12 *Cap. 20.11; 12 femeie frumoasă* la chip. Şi va fi Avram şi păzitorii vitelor lui Lot.
26.7. aşa: când te vor vedea egiptenii, Şi canaaniţii** şi fereziţii locuiau
vor spune: «Aceasta este soţia lui!» 8 atunci în ţară. Şi Avram a zis lui 8 *Pr. 15.18;
Şi pe mine mă vor omorî*, iar Lot: „Te rog, să nu fie ceartă* 20.3.
1 Cor. 6.7.
13 *Cap. 20.2,5; 13 pe tine te vor lăsa cu viaţă. Spu- între mine şi tine şi între păzito-
20.12. ne*, te rog, că eşti sora mea, ca rii mei şi păzitorii tăi, pentru că
să-mi fie bine pentru tine şi 9 suntem fraţie. Nu* este toată ţara 9 *Cap. 20.15;
să-mi trăiască sufletul datorită ţie“. înaintea ta? Desparte-te, te rog, de 34.10.
14 Şi a fost aşa: când a venit mine: dacă** tu vei merge la **Ev. 12.14.
14 *Mt. 5.28. Iac. 3.17.
Avram în Egipt, egiptenii au vă- stânga, eu voi merge la dreapta;
zut* că femeia era foarte fru- şi dacă tu la dreapta, eu voi merge
15 *Cap. 20.2. 15 moasă. Şi căpeteniile lui Faraon 10 la stânga“. Şi Lot şi-a ridicat ochii 10 *Cap. 19.17.
au văzut-o şi au lăudat-o lui Fa- şi a văzut toată câmpia* Iorda- Deut. 34.3.
Ps. 107.34.
raon; şi femeia a fost adusă* în nului, că era bine udată peste tot, **Cap. 19.24;
16 casa lui Faraon. Şi el s-a purtat înainte de a nimici** D omnul 19.25.
16 *Cap. 20.14. †Cap. 2.10.
**Cap. 13.2. bine* cu Avram datorită ei; şi el Sodomaf şi Gomorag, ca grădina† Is. 51.3.
a avut** oi şi boi şi măgari şi Domnului, ca ţara Egiptului, cum ††Cap. 14.2,8;
h 19.22.
robi şi roabe şi măgăriţe şi cămi- 11 mergi spre Ţoar ††. Şi Lot şi-a
17 *Cap. 20.18. 17 le. Şi D omnul a lovit* cu răni ales pentru sine toată câmpia
1 Cr. 16.21.
Ps. 105.14. mari pe Faraon şi casa lui din Iordanului; şi Lot a plecat spre
cauza soţiei lui Avram, Sarai. răsărit. Şi s-au despărţit unul de
18 *Cap. 20.9; 18 Şi Faraon l-a chemat pe Avram şi 12 altul: Avram a locuit în ţara Ca- 12 *Cap. 19.29.
26.10. i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru naanului, iar Lot* a locuit în ce- **Cap. 14.12;
ce* nu mi-ai spus că este soţia tăţile câmpiei şi şi-a întins** cor- 19.1.
2 Pet. 2.7,8.
19 ta? Pentru ce ai zis: «Este sora 13 turile până la Sodoma. Şi oamenii 13 *Cap. 18.24.
mea», aşa că am luat-o de soţie? din Sodoma erau răi* şi mari Ezec. 16.49.
**Cap. 6.11;
Şi acum, iată-ţi soţia: ia-o şi plea- păcătoşi înaintea** Domnului. 39.9.
20 că!“ Şi Faraon* a poruncit oa- 14 Şi Domnul a zis lui Avram, Promisiunea
20 *Pr. 21.1.
menilor săi pentru el, ca să-l pe- după ce se despărţise Lot de el: dată lui
Avram
treacăd, pe el şi pe soţia lui şi „Ridică-ţi ochii acum şi priveşte
14 *Cap. 28.14.
tot ce avea. din locul unde eşti spre nord* şi Deut. 3.27.

a Casa lui Dumnezeu b Lit. „spre mare“ c Neghev, sudul Canaanului d Sau „să-l trimită“, „să-l
înlăture“ e Ebr. „bărbaţi fraţi“ f Ardere, Calcinare g Scufundare, Poporul fricii h Zor (sau Zar),
în Egipt: nu Bela (Cap. 14.8)
12
GENEZA 14:19
spre sud şi spre răsărit şi spre Ţoarului, au ieşit şi s-au aşezat în 8 *Cap. 14.3.
15 *Cap. 12.7. 15 apus. Pentru că toată ţara pe care poziţie de bătaie împotriva lor
Num. 34.12. o vezi ţi-o voi da ţie* şi semin- 9 în Valea Sidim*: împotriva lui
Deut. 34.4.
Fap. 7.5. 16 ţei** tale pentru totdeauna. Şi voi Chedorlaomer, împăratul Elamu-
**2 Cr. 20.7. face sămânţa ta ca pulberea* pă- lui, şi a lui Tideal, împăratul Goi-
Ps. 37.22,29;
112.2. mântului; aşa că, dacă poate ci- mului, şi a lui Amrafel, împăra-
16 *Cap. 22.17. neva număra pulberea pământului, tul Şinearului, şi a lui Arioc, îm-
Num. 23.10.
1 Împ. 4.20. 17 şi sămânţa ta va fi numărată. Ri- păratul Elasarului: patru împă-
Is. 48.19. dică-te, cutreieră* ţara în lungul 10 raţi împotriva a cinci. Şi Valea 10 *Cap. 11.3.
Ier. 33.22. **Cap. 19.17;
Ev. 11.12. şi în latul ei, pentru că ţie ţi-o voi Sidim era plină cu gropi de smoa- 19.30.
17 *Num. 13.17; da“. lă*. Şi împăratul Sodomei şi al
13.24. 18 Atunci Avram şi-a ridicat cor- Gomorei au fugit şi au căzut aco-
18 *Cap. 14.13.
**Cap.35.27; tul şi a venit şi a locuit* lângă lo; şi cei care au rămas au fugit
37.14. stejarii lui Mamre, care sunt în 11 la munte**. Şi au luat toate bo-
†Cap. 8.20. 11 *Vers. 16,21.
Hebron**; şi acolo a zidit un al- găţiile* din Sodoma şi din Go-
tar† Domnului. mora şi toată hrana lor şi au ple-
Avram
învinge pe
14 Şi a fost aşa: în zilele lui 12 cat. Şi au luat pe Lot, fiul* frate- 12 *Cap. 11.27;
Amrafel, împăratul Şinearului*, lui lui Avram, şi bogăţiile lui şi 12.5.
împăraţi **Cap. 13.12
lui Arioc, împăratul Elasarului, lui au plecat; pentru că el locuia** în
1 *Cap. 10.10. Chedorlaomer, împăratul Ela- Sodoma.
**Cap. 10.22
Is. 11.11. mului**, şi lui Tideal, împăratul 13 Şi unul care scăpase a venit şi 13 *Cap. 40.15.
Dan. 8.2. 2 Goimuluia, ei au făcut război cu a spus lui Avram, evreulc*. Şi el Ex. 3.18.
**Cap. 13.18
2 *Cap. 10.19. Bera, împăratul Sodomei, şi cu locuia la** stejarii lui Mamre, a- †Vers. 24.
Deut. 29.23. Birşa, împăratul Gomorei, cu moritul, fratele lui Eşcol şi frate- Cap. 21.27;
**Cap. 13.10; 21.32.
19.22. Şineab, împăratul Admei*, şi cu le lui Aner: şi aceştia erau aliaţi†
Şemeeber, împăratul Ţeboimului, 14 cu Avram. Şi Avram a auzit că 14 *Cap. 13.8;
şi cu împăratul Belei, adică al fratele* său fusese luat captiv şi a 14.12.
**Cap. 15.3;
3 *Num. 34.12 3 Ţoarului**. Toţi aceştia s-au scos pe oamenii săi deprinşi la 17.12,27.
Deut. 3.17. strâns împreună în Valea Sidim*, arme, născuţi** în casa lui, trei sute Ecl. 2.7.
Ios. 3.16. †Deut. 34.1.
Ps. 107.34. 4 adică Marea Sărată. Slujiseră optsprezece, şi i-a urmărit până la Jud. 18.29.
doisprezece ani lui Chedorlao- 15 Dan†. Şi noaptea şi-a împărţit* 1 Împ. 15.20
mer; şi în anul al treisprezecelea oamenii împotriva lor, el şi robii 15 *Jud. 7.16.
5 s-au răsculat. Şi, în anul al pai- săi, şi i-au bătut şi i-au urmărit Is. 41.2,3.
5 *Cap. 15.20. **Cap. 15.2.
Deut. 3.11. sprezecelea, Chedorlaomer şi îm- până la Hoba, care este la stânga
Ios. 12.4. păraţii care erau cu el au venit 16 Damascului**. Şi a adus înapoi*
**Deut. 2.20.
†Deut. 2.10,11 şi au bătut pe refaimiţi* în Aşte- toate bogăţiile şi a adus înapoi şi 16 *1 Sam. 30.8;
30.18,19.
††Num. 32.37 rot-Carnaim, şi pe zuzimi** în pe Lot, fratele său, şi bogăţiile lui
Ham, şi pe emimi† în Şave-Chi- şi pe femei şi pe popor.
6 *Cap. 36.20. 6 riataim††, şi pe horiţi* în munte- 17 Şi împăratul Sodomei a ieşit* Melhisedec
Deut.2.12,22.
**Cap. 21.21 le lor, Seir, până la El-Paranb**, să-l întâmpine în Valea Şave, a- binecuvântea-
ză pe Avram
Num. 10.12. 7 care este lângă pustiu. Şi s-au în- dică Valea Împăratului**, pe când
7 *Num. 13.26
tors şi au venit la En-Mişpat, care se întorcea de la înfrângeread lui 17 *Jud. 11.34.
1 Sam. 18.6.
**2 Cr. 20.2. este Cades*, şi au bătut tot teri- Chedorlaomer şi a împăraţilor Ev. 7.1.
toriul amaleciţilor, precum şi pe 18 care erau cu el. Şi Melhisedece*, **2 Sam. 18.18
f 18 *Ps. 110.4.
amoriţi, care locuiau în Haţaţon- împăratul Salemului , a adus Ev. 5.6.
8 Tamar**. Şi împăratul Sodomei pâine şi vin. Şi el era preot al **Mica 6.6.
g Fap. 16.17.
şi împăratul Gomorei şi împăra- 19 Dumnezeului** Preaînalt . Şi el
tul Admei şi împăratul Ţeboimu- l-a binecuvântat şi a spus: „Bine- 19 *Rut 3.10.
2 Sam. 2.5.
lui şi împăratul Belei, adică al cuvântat* să fie Avram de Dum-
a Sau „împăratul naţiunilor“ b Sau „până la terebintul din Paran“ c Cei mai mulţi consideră că sensul
este „cel de dincolo de Eufrat“, dar ar putea să provină de la numele Eber, din genealogia lui Avram (Cap.
10.21) d Lit. „masacrarea“ e Împărat al dreptăţii f Păcii g Ebr. „El Elyon“
13
GENEZA 14:20
19 **Vers. 22. nezeul Preaînalt, Stăpânul** ce- voi cunoaşte că o voi stăpâni?“
Mt. 11.25.
20 rurilor şi al pământului. Şi bine- 9 Şi El i-a zis: „Adu-Mi o juncană
20 *Cap. 24.27. cuvântat* să fie Dumnezeul Prea- de trei ani şi o capră de trei ani
**Ev. 7.4.
înalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi şi un berbec de trei ani şi o tur-
în mâna ta“. Şi Avram i-a dat ze- 10 turea şi un pui de porumbel“. Şi
10 *Ier. 34.18;
21 ciuială** din toate. Şi împăratul I-a adus toate acestea şi le-a des- 34.19.
Sodomei a zis lui Avram: „Dă-mi picat* prin mijloc şi a pus fiecare **Lev. 1.17.
oameniia şi ia bunurile pentru jumătate în faţa celeilalte; dar
22 *Ex. 6.8. 22 tine!“ Şi Avram a spus împăra- 11 n-a despicat păsările**. Şi au
Dan. 12.7.
Apoc. 10.5,6. tului Sodomei: „Mi-am* ridicat coborât păsări răpitoare peste
mânab spre Domnul Dumnezeul trupurile moarte; şi Avram le-a
Preaînalt, Stăpânul cerurilor şi al 12 alungat. Şi, pe când asfinţea soa- 12 *Cap. 2.21;
23 *2 Împ. 5.16. 23 pământului, că* nu voi lua un fir rele, un somn* adânc a căzut pes- 28.11.
Est. 9.15,16. de aţă sau o curea de sanda din te Avram; şi, iată, l-a cuprins groa- Iov 4.13;
33.15.
toate ale tale, ca să nu zici: «Am 13 za unui mare întuneric. Şi El i-a 13 *Ex. 12.40.
24 îmbogăţit pe Avram!»; nimic pen- zis lui Avram: „Cu adevărat să ştii Ps. 105.23.
24 *Vers. 13. Fap. 7.6.
tru minec, numai ceea ce au mân- că sămânţa ta va locui* temporar **Ex. 1.11.
cat tinerii şi partea oamenilor care într-o ţară care nu este a sa şi îi Deut. 5.15.
Ps. 105.25.
au mers cu mine: Aner, Eşcol şi vor înrobi şi îi vor asupri** patru †Gal. 3.17.
Mamre; ei* să-şi ia partea lor“. 14 sute† de ani. Dar şi pe naţiunea
14 *Ex. 6.6.
Sămânţa
lui Avram
15 După aceste lucruri, cuvântul aceea care îi va înrobi o voi ju- Deut. 6.22.
D omnului a fost către Avram deca* Eu; şi după aceea vor ieşi **Ex. 12.36.
1 *Cap. 46.2. Ps. 105.37.
Dan. 10.1. într-o viziune*, zicând: „Nu te 15 cu mare** avere. Şi tu vei merge* 15 *Iov. 5.26.
Fap. 10.10,17 teme**, Avrame! Eu sunt scutul† în pace la părinţii** tăi; vei fi **Fap. 13.36.
**Cap. 21.17; †Cap. 25.8;
26.24. tău şi răsplata†† ta foarte mare“. înmormântat la o bunㆠbătrâne- 47.30.
Is. 41.10. 2 Şi Avram a zis: „Doamne Dumne- 16 ţe. Şi în a patra* generaţie se vor 16 *Ex. 12.40.
Dan. 10.12. zeuled, ce-mi vei da? pentru că întoarce aici, pentru că nelegiu- **1 Împ. 21.26
†Ps. 3.3; 5.12. †Dan. 8.23.
††Ps. 16.5; mă duce fără copii şi cel care va irea** amoriţilor nu† este încă Mt. 23.32.
58.11.
Pr. 11.18.
fi stăpânulf casei mele este Elie- 17 deplină“. Şi a fost aşa: după ce a 1 Tes. 2.16.
17 *Ier. 34.18,19
3 *Cap. 14.14. 3 zerh din Damasc“. Şi Avram a asfinţit soarele, s-a făcut întuneric
spus: „Iată, nu mi-ai dat sămânţă şi iată un cuptor fumegând şi o 18 *Cap. 6.18.
4 *2 Sam. 7.12; **Cap. 12.7.
16.11. şi, iată, un fiu* al casei mele este flacără de foc care a trecut* printre Deut. 34.4.
2 Cr. 32.21. 4 moştenitorul meu“. Şi, iată, cu- 18 acele bucăţi. În ziua aceea, Dom- Ios. 21.43.
Gal. 4.28. Fap. 7.5.
5 *Ps. 147.4. vântul Domnului a fost către el, nul a încheiat un legământ* cu †Ex. 23.31.
Ier. 33.22. zicând: „Nu acesta va fi moşte- Avram, zicând: „Am dat** ţara Num. 34.3.
**Cap. 22.17; Deut. 1.7; 11.24
26.4. nitorul tău, ci cel care va ieşi* aceasta seminţei tale, de la râulh Ios. 1.4.
Ex. 32.13. din tine va fi moştenitorul tău“. Egiptului pânㆠla râul cel mare, 1 Împ. 4.21.
Deut. 1.10; 2 Cr. 9.26.
10.22. 5 Şi l-a scos afară şi i-a zis: „Priveş- 19 râul Eufrat: pe cheniţi* şi pe che- Neem. 9.8.
1 Cr. 27.23. te acum spre ceruri şi numără* 20 niziţi şi pe cadmoniţi şi pe hetiţi Ps. 105.11.
Rom. 4.18. Is. 27.12.
Ev. 11.12. stelele, dacă le poţi număra!“ Şi 21 şi pe fereziţi şi pe refaimiţii şi 19 *Ex. 3.17;
6 *Rom. 4.3,9,22 i-a zis: „Aşa** va fi sămânţa ta!“ pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe 23.28.
Gal. 3.6. 6 Şi el L-a crezut* pe Domnul; şi El ghirgasiţi şi pe iebusiţi“. Ios. 24.11.
Iac. 2.23.
**Ps. 106.31.
Legământul
i-a socotit** aceasta ca dreptate. 16născuse**
Şi Sarai*, soţia lui Avram, nu-i Avram şi
Agar
7 Şi i-a zis: „Eu sunt Domnul copii. Şi ea avea o
cu Avram
care te-am scos* din cetatea Ur** roabㆠegipteancă; şi numele ei 1 *Cap. 11.30.
7 *Cap. 12.1. a caldeenilor, ca să-ţi dau† ţara 2 era Agar††. Şi Sarai i-a spus lui **Cap. 15.2,3
**Cap. 11.28; †Cap. 12.16;
11.31. 8 aceasta s-o stăpâneşti“. Şi el a Avram: „Iată, acum Domnul m-a 21.9.
†Cap. 13.15,17 zis: „Doamne Dumnezeuled, cum* închis* ca să nu nasc; intră**, te ††Gal. 4.24.
Ps. 105.44. 2 *Cap. 20.18;
8 *Cap. 24.13; 30.2.
24.14. a Sau „sufletele“ b Am jurat c Unele texte omit „nimic pentru mine“ 1 Sam. 1.5,6.
Jud. 6.17,37. d Ebr. „Adonai Yahve“ e Sau „plec“ f Lit. „fiul averii“ g Dumnezeu este **Cap. 30.3,9.
1 Sam. 14.9,10
2 Împ. 20.8. ajutorul meu h Sau „pârâul“ (nu Nilul, ci un pârâu în sudul Neghevului)
Lc. 1.18. i Sau „uriaşi“

14
GENEZA 17:11
2 †Cap. 3.17. rog, la roaba mea; poate că-mi 14 vede?e“ De aceea fântâna s-a nu- 14 *Cap. 24.62;
25.11.
voi zidi o casă prin ea“. Şi Avram mit fântâna* Lahai-Roi; iată, ea **Cap. 14.7.
3 a ascultat† de glasul lui Sarai. Şi este între Cades** şi Bered. Num. 13.26.
3 *Cap. 12.4,5.
Sarai, soţia lui Avram, a luat pe 15 Şi Agar a născut* lui Avram un 15 *Gal. 4.22,23
Agar, egipteanca, roaba sa, după fiu; şi Avram a pus fiului său pe
ce Avram locuise zece* ani în ţara care l-a născut Agar, numele Is-
Canaanului, şi a dat-o de soţie 16 mael. Şi Avram era de optzeci şi 16 *Cap. 12.4.
soţului său Avram. şase* de ani când Agar a născut lui
4 *2 Sam. 6.16 4 Şi el a intrat la Agar şi ea a Avram pe Ismael.
Pr. 30.21,23.
rămas însărcinată. Şi când a vă- 17 Şi Avram era de nouăzeci şi Numele Avram
lui
zut ea că a rămas însărcinată, nouă de ani; şi D omnul S-a ară-
schimbat în
stăpâna sa a fost dispreţuită* în tat* lui Avram şi i-a zis: „Eu** Avraam
5 *Ier. 51.35. 5 ochii ei. Şi Sarai i-a spus lui Avram: sunt Dumnezeul Atotputernicf: 1 *Cap. 12.1,7.
**Cap. 31.53 „Nedreptatea* mea să fie asupra umblㆠînaintea feţei Mele şi fii **Cap. 28.3.
Ex. 5.21. Ex. 6.3.
1 Sam. 24.12 ta! Eu am dat pe roaba mea la 2 integru††. Şi voi încheia legă- Deut. 10.17.
sânul tău; şi ea vede că a rămas mântul* Meu între Mine şi tine †Cap. 5.22;
48.15.
însărcinată şi eu sunt dispreţuită şi te voi înmulţi** foarte mult“. 1 Împ. 2.4; 8.25
în ochii ei; Domnul** să judece 3 Şi Avram a căzut* cu faţa la pă- 2 Împ. 20.3.
g ††Deut. 18.13
6 *Pr. 15.1. 6 între mine şi tine“. Şi Avram i-a mânt ; şi Dumnezeu a vorbit cu Iov 1.1.
1 Pet. 3.7. zis* lui Sarai: „Iată, roaba ta este 4 el, zicând: „Eu sunth: iată, legă- Mt. 5.48.
**Iov 2.6. 2 *Cap. 15.18.
Ps. 106.41,42 în mâna** ta: fă-i ce este bine în mântul Meu este cu tine şi tu vei **Cap. 12.2.
Ier. 38.5. ochii tăi“. Şi Sarai a asuprit-o; şi fi tatăl* unei mulţimi de naţiuni. 3 *Cap. 18.2.
†Ex. 2.15. 4 *Cap. 35.11.
ea a fugit† dinaintea ei. 5 Şi numele tău nu se va mai che- Rom. 4.11,12.
Fuga Agarei. 7 Şi Îngerul* D omnului a gă- ma Avram, ci numele* tău va fi Gal. 3.29.
Naşterea lui i 5 *Neem. 9.7.
Ismael sit-o lângă un izvor de apă în Avraam , pentru că te-am făcut** **Rom. 4.17
7 *Cap. 22.11; pustiu, lângă izvorul din calea 6 tatăl unei mulţimi de naţiuni. Şi 6 *Cap. 17.16;
48.16. 8 spre Şur**. Şi i-a zis: „Agara, roaba te voi face foarte roditor şi voi 35.11.
Ex. 3.2. Mt. 1.6.
Jud. 6.11. lui Sarai, de unde* vii? şi unde face naţiuni din tine şi împăraţi* 7 *Cap. 17.13,19
Zah. 12.8. mergi?“ Şi ea a zis: „Fug dinaintea 7 vor ieşi din tine. Şi voi întări le- Ps. 105.9,10.
**Cap. 20.1; Lc. 1.55.
25.18. 9 lui Sarai, stăpâna mea“. Şi Înge- gământul Meu între Mine şi tine **Cap. 26.24
Ex. 15.22. rul Domnului i-a zis: „Întoarce-te şi sămânţa ta după tine în gene- Lev. 11.45;
8 *Cap. 3.9. 26.12,45.
1 Împ. 19.9; la stăpâna ta şi supune-te* eib“. raţiile lor, ca legământ* pentru tot- Ev. 11.16.
19.13. 10 Şi Îngerul* Domnului i-a zis: „Îţi deauna, ca să-ţi fiu** Dumnezeu, †Cap. 28.13.
9 *Tit 2.9. Rom. 9.8.
1 Pet. 2.18. voi înmulţi** sămânţa foarte mult, ţie şi seminţei† tale după tine. Gal. 3.16.
10 *Cap. 22.15. încât nu se va putea număra da- 8 Şi îţi voi da* ţie şi seminţei tale 8 *Cap. 12.7;
**Cap.17.20; 13.15.
21.18; 25.12. 11 torită mulţimii“. Şi Îngerul Dom- după tine ţara locuinţelor tale **Cap. 23.4;
nului i-a zis: „Iată, ai rămas în- temporare**, toată ţara Canaa- 28.4.
11 *Cap. 17.19. †Ex. 6.7.
Mt. 1.21. sărcinată şi vei naşte un fiu; şi-i nului, în stăpânire pentru totdeau- Lev. 26.12.
Lc. 1.13,31. vei pune* numele Ismaelc, pentru na; şi Eu voi fi† Dumnezeul lor“.
**Ex. 2.23;
2.24; 3.7,9. că Domnul a auzit** întristarea 9 Şi Dumnezeu a zis lui Avra- Circumcizia
12 ta. Şi el va fi un măgar* sălba- am: „Să păzeşti* legământul
12 *Cap. 21.20. tic de om; mâna lui va fi împo- Meu, tu şi sămânţa ta după tine, 9 *Ex. 19.5.
Iov 24.5;
39.5-8. triva tuturor şi mâna tuturor îm- 10 în generaţiile lor. Acesta este le- 10 *Ioan 7.22.
**Cap. 25.18 potriva lui; şi va locui** în faţa gământul Meu pe care-l veţi Fap. 7.8.
Rom. 4.11.
13 *Cap. 31.42; 13 tuturor fraţilor săi“. Şi ea a pus păzi între Mine şi tine şi sămânţa
32.30. numele Domnului care-i vorbise: ta după tine: orice bărbat dintre
Ps. 139.1-12.
„Tu eşti Dumnezeul care veded“. 11 voi să fie circumcis j*. Şi veţi
Pentru că ea a zis: „M-am uitat* fi circumcişi în carnea prepuţu-
eu chiar aici după Cel care mă lui vostru; şi acesta va fi un
a Fugă b Lit. „sub mâinile ei“ c Dumnezeu aude d Sau „care mă vede“; sau „Tu eşti Dumnezeul care
Se descoperă“ e Sau „N-am văzut eu chiar aici, după ce S-a descoperit?“ f Ebr. „El Şadai“ g Lit. „pe
faţa sa“ h Sau „Cât despre Mine“ i Tată al unei mulţimi j Să fie tăiat împrejur
15
GENEZA 17:12
11 *Ex. 12.48. semn* al legământului între Mine casa lui şi pe toţi cei cumpăraţi 23 **Cap.17.9-11
Deut. 10.16.
12 şi voi. Şi cel care este de opt zile cu argintul lui – pe orice parte băr-
12 *Lev. 12.3. va fi circumcis* între voi, orice bătească dintre oamenii casei lui
Lc. 2.21.
Filip. 3.5. parte bărbătească în generaţiile Avraam – şi a circumcis carnea pre-
voas-tre: cel născut în casă sau puţului lor chiar în ziua aceea,
24 *Rom. 4.11.
cum-părat cu argint, de la orice 24 cum** îi zisese Dumnezeu. Şi
străin care nu este din sămânţa ta. Avraam era de nouăzeci şi nouă
13 Cel născut în casa ta şi cel cum- de ani când a fost circumcis* în
părat cu argintul tău trebuie cir- 25 carnea prepuţului său. Şi Ismael, 25 *Cap. 16.16.
cumcişi; şi legământul Meu va fiul său, era de treisprezece* ani
fi în carnea voastră ca un legă- când a fost circumcis în carnea
14 *Ex. 4.24-26
14 mânt pentru totdeauna. Şi partea 26 prepuţului său. Chiar în aceeaşi zi
bărbătească necircumcisă, cel au fost circumcişi Avraam şi Is-
care n-a fost circumcis în carnea 27 mael, fiul său. Şi toţi bărbaţii* 27 *Cap. 18.19.
prepuţului său, sufletul acela va fi casei sale, născuţi în casa lui sau
nimicit* din poporul său: a călcat cumpăraţi cu argint dintre fiii
legământul Meu“. străinului, au fost circumcişi cu el.
Sarai se 15
numeşte
Şi Dumnezeu a zis lui Avra- 18 Şi D omnul i S-a arătat* la Promisiunea
Sara
am: „Cât despre Sarai, soţia ta, stejarii lui Mamre, pe când şedea naşterii Isaac
lui
n-o vei mai chema pe nume Sa- la intrarea cortului său, în arşiţa
a 1 *Cap. 13.18;
16 *Cap. 18.10. 16 rai, ci numele ei va fi Sara . Şi o 2 zilei. Şi el şi-a ridicat ochii şi 14.13.
**Cap. 35.11 voi binecuvânta şi-ţi voi da* şi s-a uitat şi, iată, trei bărbaţi stă- 2 *Cap. 18.16;
Gal. 4.31. 18.22; 32.24.
1 Pet. 3.6. un fiu din ea; şi o voi binecuvânta teau* înainteab lui. Şi, când i-a Ios. 5.13.
şi va fi** mamă de naţiuni: îm- văzut, a alergat** în întâmpina- Jud. 13.6-11.
**Cap. 19.1.
păraţi de popoare vor fi din ea“. rea lor de la intrarea cortului şi Ev. 13.2.
17 *Cap. 17.3. 17 Şi Avraam a căzut* cu faţa la 3 s-a plecat cu faţa la pământ, şi 1 Pet. 4.9.
**Cap.18.12; pământ şi a râs**, zicând în inima a zis: „Doamne, acum dacă am
21.6.
lui: „I se va naşte copil celui de o căpătat favoare în ochii Tăi, nu
sută de ani? Şi va naşte Sara, ca- 4 trece, Te rog, de la robul Tău. Să
4 *Cap. 19.2;
18 re este de nouăzeci de ani?“ Şi se aducă acum puţină* apă şi să 24.32; 43.24.
Avraam a zis lui Dumnezeu: „Oh, vă spălaţi picioarele şi să vă o-
să trăiască Ismael înaintea Ta!“ 5 dihniţi sub acest copac. Şi voi a- 5 *Jud. 6.18;
19 Şi Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, duce o bucată de pâine* şi întă- 13.15.
19 *Cap. 18.10; **Jud. 19.5.
21.2. Sara, soţia ta, îţi va naşte* un fiu riţi-vă inima**; apoi veţi merge Ps. 104.15.
Gal. 4.28. şi-i vei pune numele Isaac. Şi voi mai departe; pentru că de aceea† †Cap. 19.8;
33.10.
întări legământul Meu cu el, ca aţi trecut pe la robul vostru“. Şi ei
legământ pentru totdeauna pen- au zis: „Fă aşa cum ai zis“.
20 *Cap. 16.10. 20 tru sămânţa lui după el. Şi pen- 6 Şi Avraam s-a dus repede în
**Cap. 25.12; tru Ismael te-am ascultat. Iată, cort la Sara şi i-a zis: „Ia repede
25.16.
†Cap. 21.18. l-am binecuvântat şi-l voi face trei măsuri de floare de făină, fră-
să fie roditor* şi-l voi înmulţi 7 mântă şi fă turte“. Şi Avraam a
foarte mult: va naşte doispre- alergat la cireadă şi a luat un vi-
zece** conducători şi-l voi face† ţel tânăr şi bun şi l-a dat slujito-
21 *Cap. 17.19;
21 o naţiune mare. Dar legământul ruluic, şi el s-a grăbit să-l pregă-
18.14; 21.2. Meu îl voi întări cu Isaac, pe care* 8 tească. Şi a luat unt* şi lapte şi 8 *Cap. 19.3.
ţi-l va naşte Sara anul viitor, la viţelul pe care-l pregătise şi le-a
22 *Cap. 18.33; 22 timpul hotărât“. Şi a încetat de pus înaintea lor. Şi el stătea lân-
35.13. vorbit cu el; şi Dumnezeu S-a gă ei sub copac şi ei mâncau.
înălţat* de la Avraam. 9 Şi ei i-au zis: „Unde este Sa- 9 *Cap. 24.67.
Circumcizia 23 Şi Avraam a luat pe Ismael, ra, soţia ta?“ Şi el a zis: „Iată, în
lui Avraam şi fiul său, şi pe toţi cei născuţi* în 10 cort*“. Şi El i-a zis: „Mă voi întoar-
a casei lui
23 *Cap. 14.14. a Prinţesă b Sau „în apropierea“ c Lit. „tânărului“

16
GENEZA 19:2
10 *2 Împ. 4.16. ce negreşit la tine la anul*, pe drepţi în cetate: vei nimici Tu
**Cap. 17.19;
21.2. timpul acestaa, şi, iată, Sara**, şi nu vei cruţad locul, pentru cei
Rom. 9.9. soţia ta, va avea un fiu“. Şi Sara cincizeci de oameni drepţi care
asculta la intrarea cortului, care 25 sunt în el? Departe de Tine să faci 25 *Iov 8.20.
11 era în spatele lui. Şi Avraam* şi aşa, să omori pe cel drept* cu cel Is. 3.10,11.
11 *Cap. 17.17. **Deut. 1.16;
Rom. 4.19. Sara erau bătrâni, înaintaţi în rău şi cel drept să fie ca şi cel 1.17; 32.4.
Ev. 11.11,12. zile; Sarei îi încetase rânduiala** rău; departe de Tine! Nu va face Iov 8.3; 34.17
**Cap. 31.35 Ps. 58.11;
12 femeilor. Şi Sara a râs* în sine, dreptate** Judecătorul întregului 94.2.
12 *Cap. 17.17. zicând: „După ce am îmbătrâ- 26 pământ?“ Şi Domnul i-a zis: „Da- Rom. 3.6.
**Lc. 1.18.
†1 Pet. 3.6. nit**, să mai am eu plăcere?... că voi găsi în Sodoma cincizeci de 26 *Ier. 5.1.
domnul† meu de asemenea este oameni drepţi* în cetate, atunci Ezec. 22.30.
13 bătrân“. Şi D omnul a zis lui voi cruţa tot locul pentru aceştia“.
Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zi- 27 Şi Avraam a răspuns şi a zis: „Iată 27 *Lc. 18.1.
când: «Cu adevărat să mai nasc acum, am îndrăznit* să vorbesc **Cap. 3.19.
Iov 4.19;
14 *Ier. 32.17. 14 eu, care sunt bătrână?» Este* ce- Domnului, eu, care sunt pulbe- 30.19; 42.6.
Zah. 8.6. va prea greub pentru Domnul? 28 re** şi cenuşă. Poate că vor lipsi Ecl. 12.7.
Mt. 3.9; 19.26 1 Cor. 15.47;
Lc. 1.37. La timpul hotărât Mă voi întoar- cinci din cei cincizeci de oameni 15.48.
**Cap. 17.21 ce la tine, la anul** pe vremea drepţi: vei nimici Tu toată ceta-
2 Împ. 4.16.
aceasta, şi Sara va avea un fiu“. tea pentru cei cinci?“ Şi El i-a zis:
15 Şi Sara a tăgăduit, zicând: „N-am „N-o voi nimici, dacă voi găsi
râs!“ Pentru că se temea. Şi El 29 acolo patruzeci şi cinci“. Şi el
i-a zis: „Ba da, ai râs“. I-a mai vorbit din nou, zicând:
Mijlocirea 16 Şi bărbaţii* aceia s-au ridi- „Poate că se vor găsi acolo patru-
lui Avraam cat de acolo şi s-au uitat spre So- zeci!“ Şi El i-a zis: „N-o voi face,
pentru
Sodoma doma; şi Avraam mergea cu ei 30 pentru cei patruzeci“. Şi el a zis:
16 *Cap. 19.1. 17 să-i** conducă. Şi Domnul a zis: „Să nu Se mânie Domnul, şi voi
**Rom. 15.24 „Să ascund* Eu de Avraam ce** vorbi: poate că se vor găsi acolo
3 Ioan 6.
17 *Ps. 25.14. 18 fac? Pentru că Avraam va fi, în treizeci“. Şi El i-a zis: „N-o voi
Amos 3.7. adevăr, o naţiune mare şi puter- face, dacă voi găsi acolo treizeci“.
Ioan 15.15.
**Cap. 19.24 nică şi toate* naţiunile pământu- 31 Şi el a zis: „Iată acum, am îndrăz-
18 *Cap. 12.3; lui vor fi binecuvântate în el. nit să vorbesc Domnului: poate
22.18.
Fap. 3.25. 19 Pentru că l-am cunoscut că va că se vor găsi acolo douăzeci“.
Gal. 3.8. poruncic* copiilor săi şi casei Şi El i-a zis: „Pentru cei douăzeci,
19 *Deut. 4.9;
4.10; 6.7. sale după el să ţină calea** Dom- 32 n-o voi nimici“. Şi el a zis: „Oh, 32 *Jud. 6.39.
Ios. 24.15. nului, să facă dreptate şi judeca- să nu Se mânie* Domnul, şi voi **Iac. 5.16.
Ef. 6.4.
**Deut.1.36. tă, ca D omnul să aducă peste mai vorbi numai de data aceas-
20 Avraam ce a vorbit despre el“. Şi ta: poate că** zece se vor găsi
20 *Cap. 19.13.
Iac. 5.4. Domnul a zis: „Pentru că strigă- acolo“. Şi El i-a zis: „N-o voi nimi-
tul* Sodomei şi Gomorei este 33 ci, pentru cei zece“. Şi Domnul 33 *Cap. 17.22;
35.13.
mare şi pentru că păcatul lor este a plecat* după ce a încetat să mai
21 *Cap. 11.5. 21 foarte greu, voi coborî* acum şi vorbească lui Avraam. Şi Avra-
Ex. 3.8. voi vedea dacă au făcut în totul am s-a întors la locul său.
Ps. 14.2.
**Deut. 8.2;
13.3.
după strigătul care a venit la 19 Şi cei doi îngeri* au venit la Îngerii la
Sodoma
Ios. 22.22.
Mine; şi, dacă nu, voi şti**“. Sodoma seara. Şi Lot şedea la
Lc. 16.15. 22 Şi bărbaţii aceia s-au întors poarta Sodomei. Şi Lot i-a văzut 1 *Cap. 18.22.
2 Cor. 11.11. de acolo şi au mers spre Sodoma; şi s-a ridicat să-i întâmpine** şi **Cap. 18.1-5
23 *Ev. 10.22. 23 şi Avraam stătea încă înaintea s-a plecat cu faţa la pământ.
**Ex. 23.7. Domnului. Şi Avraam s-a apro- 2 Şi a zis: „Iată acum, domnii mei,
Num. 16.22. 2 *Ev. 13.3.
2 Sam. 24.17 piat* şi a zis: „Vei nimici** Tu şi abateţi-vă*, vă rog, în casa ro- **Cap. 18.4.
Ps. 11.4-7. 24 pe cel drept cu cel rău? Poate bului vostru şi rămâneţi peste
24 *Ier. 5.1. că* sunt cincizeci de oameni noapte şi spălaţi-vă** picioare-
a Lit. „la timpul vieţii“ b Sau „prea minunat“ c Sau „l-am ales ca să poruncească“ d Sau „nu vei ierta“

17
GENEZA 19:3
2 †Lc. 24.28. le; şi vă veţi scula de dimineaţă ieşit şi a vorbit ginerilor săi ca- 14 *Mt. 1.18.
**Num. 16.21;
şi vă veţi duce pe calea voastră“. re urmau* să ia pe fiicele lui şi a 16.45.
Şi ei au zis: „Nu†, ci vom rămâne zis: „Ridicaţi-vă**, ieşiţi din locul Apoc. 18.4.
†Ex. 9.21.
3 *Cap. 18.8. 3 noaptea în loc deschisa“. Şi a stă- acesta, pentru că D omnul va Ier. 43.1,2.
ruit mult de ei; şi ei s-au abătut nimici cetatea“. Dar ginerilor săi Lc. 17.28;
24.11.
la el şi au intrat în casa lui. Şi li s-a părut† că glumeşte.
le-a pregătit* o masă şi a copt a- 15 Şi, când se revărsa de ziuă, 15 *Num. 16.24;
16.26.
4 *Cap. 13.13; 4 zime; şi au mâncat. Şi, mai îna- îngerii au grăbit pe Lot, zicând:
18.20. inte de a se culca ei, bărbaţii ce- „Ridică-te, ia-ţi soţia şi pe cele
tăţii*, bărbaţii din Sodoma, au două fiice ale tale care sunt aici,
înconjurat casa de la tânăr până ca să nu pieri* în nelegiuireac
la bătrân, tot poporul până la 16 cetăţii“. Şi el zăbovea. Şi bărbaţii 16 *Deut. 5.15;
5 *Is. 3.9. 5 ultimul. Şi au chemat* pe Lot şi aceia i-au apucat* mâna lui şi 6.21; 7.8.
**Jud. 19.22. i-au zis: „Unde sunt bărbaţii care mâna soţiei lui şi mâna celor două **Lc. 18.13.
†Cap. 4.1. Rom. 9.15,16
Lev. 18.22. au intrat la tine astă-noapte? fiice ale lui, Domnul fiind îndu-
Rom. 1.24,27 Scoate-i** afară la noi, ca să-i rător** faţă de el, şi l-au scos şi
Iuda 7.
6 cunoaştem†“. Şi Lot a ieşit* la ei 17 l-au lăsat afară din cetate. Şi 17 *1 Împ. 19.3.
6 *Jud. 19.23. la intrare şi a încuiat uşa după a fost aşa: după ce i-au scos afa- Ier. 48.6.
**Vers. 26.
7 el. Şi a zis: „Vă rog, fraţilor, nu ră, el a zis: „Scapă-ţi* viaţa; nu Mt. 24.16-18
8 faceţi acest rău! Iată* acum, am privi** înapoi şi nu te opri în Lc. 9.62.
8 *Jud. 19.24. Filip. 3.13,14
**Cap. 18.5. două fiice care n-au cunoscut toatㆠcâmpia; scapă la munte††, †Cap. 13.10.
bărbat; lăsaţi-mă, vă rog, să vi 18 ca să nu pieri“. Şi Lot le-a zis: ††Cap. 14.10
le scot afară; şi faceţi-le cum 19 „Nu*, Doamne, Te rog! Iată acum, 18 *Fap. 10.14.
este bine în ochii voştri: numai robul Tău a căpătat favoare în
acestor bărbaţi să nu le faceţi ochii Tăi şi ai mărit îndurarea
nimic, pentru că de aceea au ve- Ta pe care mi-ai arătat-o, păs-
nit sub umbra b** acoperişului trându-mi sufletul viud. Dar eu
9 *2 Pet. 2.7,8. 9 meu“. Şi ei au zis: „Înapoi!“ Şi nu voi putea scăpa la munte,
**Ex. 2.14. au zis: „Acesta* a venit să locu- ca nu cumva să mă ajungă răul
iască aici temporar şi mereu 20 şi să mor. Iată acum, această ce-
este** judecător? Acum ţie îţi tate este aproape, ca să fug aco-
vom face mai rău decât lor“. Şi lo, şi este mică. Te rog, lasă-mă
împingeau cu putere asupra băr- să scap acolo! Nu este ea mică?
batului, asupra lui Lot, şi s-au 21 Şi sufletul meu va trăi“. Şi El 21 *Iov 42.8,9.
10 apropiat să spargă uşa. Şi băr- i-a zis: „Iată*, te-am primite şi în Ps. 145.19.
10 *Vers. 1.
baţii* şi-au întins mâna şi au lucrul acesta, de a nu distruge ce-
tras pe Lot în casă la ei şi au 22 tatea despre care ai vorbit. Gră- 22 *Cap. 32.25;
32.26.
11 *Deut. 28.28; 11 încuiat uşa. Şi au lovit cu orbire* beşte-te, scapă acolo, pentru că nu Ex. 32.10.
28.29. pe bărbaţii care erau la intrarea pot* face nimic până nu vei a- Deut. 9.14.
2 Împ. 6.18. Mc. 6.5.
Fap. 13.11. casei, de la mic până la mare; şi junge acolo“. De aceea s-a pus **Cap. 13.10;
ei se trudeau să găsească intrarea. 23 numele** cetăţii Ţoarf. Răsărea 14.2.
Nimicirea 12 Şi bărbaţii aceia au zis lui soarele* deasupra pământului 23 *Cap. 32.31.
Sodomei şi Lot: „Pe cine* mai ai aici? Un gi- când intra Lot în Ţoar.
a Gomorei 24 *Is. 13.19.
nere şi pe fiii tăi şi pe fiicele tale 24 Şi Domnul a făcut* să plouă Ier. 20.16;
12 *Cap. 7.1. şi pe oricine ai în cetate: scoate-i asupra Sodomei şi asupra Go- 50.40.
13 din acest loc. Pentru că vom dis- morei pucioasă şi foc de la Dom- Ezec. 16.49,50
13 *Cap. 18.20. Amos 4.11.
Lev. 26.30-33 truge locul acesta, deoarece stri- 25 nul din ceruri. Şi a nimicit* ce- Ţef. 2.9.
Deut. 4.26; gătul* împotriva lor este mare tăţile acestea şi toată câmpia şi Lc. 17.29.
28.45. 2 Pet. 2.6.
**1 Cr.21.15 înaintea Domnului şi Domnul ne-a pe toţi locuitorii cetăţilor şi ce Iuda 7.
14 trimis** să-l distrugem“. Şi Lot a 26 creştea pe pământ. Şi soţiag lui 25 *Deut. 29.23.
Ps. 107.34.
a Înaintea porţilor cetăţii b Şi în sensul de „adăpostul“ c Sau „pedeapsa“ Is. 13.19.
Plân. 4.6.
d Sau „salvându-mi viaţa“ e Lit. „ţi-am ridicat faţa“ f Mic g Soţia lui Lot

18
GENEZA 20:11
26 *Vers. 17. a privit înapoi şi s-a făcut un Acesta este tatăl amoniţilor*, până 38 *Deut. 2.19.
Lc. 17.32.
stâlp* de sare. în ziua aceasta.
27 Şi Avraam s-a sculat dis-de- 20 Şi Avraam a plecat de aco- Avraam în
27 *Cap. 18.22.
dimineaţă şi a venit la locul unde lo* spre ţara de sudd** şi s-a a- Gherar
28 stătuse înaintea* D omnului. Şi şezat între Cades† şi Şur şi locuia 1 *Cap. 18.1.
28 *Apoc. 9.2; **Cap. 12.9;
18.9. s-a uitat spre Sodoma şi Gomora 2 temporar în Gherar††. Şi Avraam 13.1.
şi spre tot ţinutul câmpiei şi a a zis despre Sara, soţia sa: „Este †Cap. 16.7;
16.14.
privit şi, iată, fumul ţinutului se sora* mea“. Şi Abimelec, împă- ††Cap. 26.6.
29 *Cap. 13.10-12 29 înălţa ca fumul* unui cuptor. Şi ratul din Gherar, a trimis şi a
Vers. 17,25,28
**Cap. 8.1; a fost aşa: când a nimicit Dum- 3 luat** pe Sara. Dar Dumnezeu a 2 *Cap. 12.13;
20.12; 26.7.
18.23. nezeu cetăţile câmpiei*, Dum- venit la Abimelec în vis*, noap- **Cap. 12.15
Deut. 9.27. nezeu Şi-a amintit** de Avraam tea, şi i-a zis: „Iată, eşti un om 3 *Iov 33.15.
şi a scos pe Lot din mijlocul pră- mort** din cauza femeii pe care **Vers. 7.
pădului, când a nimicit cetăţile ai luat-o, pentru că este soţia
în care locuia Lot. 4 unui bărbat“. Dar Abimelec nu se 4 *Cap. 18.23.
Păcatul 30 Şi Lot s-a suit din Ţoar şi a apropiase de ea. Şi a zis: „Doam-
fiicelor lui locuit în munte*, şi cele două fii- ne, vei ucide* Tu şi o naţiune
Lot
ce ale lui cu el, pentru că se te- 5 dreaptă? Nu mi-a zis el însuşi: 5 *1 Împ. 9.4.
2 Împ. 20.3.
30 *Vers. 17,19. mea să locuiască în Ţoar. Şi locu- «Ea este sora mea»? Şi ea, chiar 2 Cor. 1.12.
ia într-o peşteră, el şi cele două ea însăşi mi-a zis: «El este fra-
31 *Cap. 16.2,4; 31 fiice ale lui. Şi cea întâi-născută tele meu!» Am făcut aceasta în
38.8,9. a zis celei mai mici: „Tatăl nostru integritatea* inimii mele şi în
Deut. 25.5.
este bătrân şi nu este bărbat în ţa- 6 nevinovăţia mâinilor mele“. Şi 6 *Cap. 31.7;
ră ca să intre* la noi, după obice- Dumnezeu i-a zis în vis: „Da, ştiu 35.5.
Ex. 34.24.
32 iul întregului pământ. Vino să că ai făcut aceasta în integrita- 1 Sam. 25.26;
dăm tatălui nostru să bea vin şi să tea inimii tale şi te-am şi împiedi- 25.34.
ne culcăm cu el, ca să ne păstrăma cat* să păcătuieşti împotriva** **Cap. 39.9.
Lev. 6.2.
33 sămânţă din tatăl nostru“. Şi au Mea; de aceea nu ţi-am îngăduit Ps. 51.4.
dat tatălui lor să bea vin în noap- 7 să te atingi de ea. Acum deci dă 7 *1 Sam. 7.5.
tea aceea; şi cea întâi-născută a omului înapoi soţia; pentru că el 2 Împ. 5.11.
intrat şi s-a culcat cu tatăl ei şi el este profet şi se va ruga* pentru Iov 42.8.
Iac. 5.14,15.
n-a ştiut nici când s-a culcat, nici tine şi vei trăi. Şi dacă nu i-o vei 1 Ioan 5.16.
34 când s-a sculat ea. Şi a fost aşa: a da înapoi, să ştii că vei muri**, **Cap. 2.17.
†Num. 16.32;
doua zi, cea întâi-născută a zis ce- 8 tu şi tot† ce este al tău“. Şi Abi- 16.33.
lei mai mici: „Iată, eu m-am culcat melec s-a sculat dis-de-dimineaţă
noaptea trecută cu tatăl meu; să-i şi a chemat pe toţi slujitorii săi
dăm să bea vin şi la noapte şi intră şi a spus toate aceste cuvinte în
tu şi culcă-te cu el, ca să păstrăm auzul lor. Şi oamenii s-au înspăi-
35 sămânţă din tatăl nostru“. Şi au 9 mântat foarte mult. Şi Abimelec 9 *Cap. 12.18.
**Cap. 26.10
dat tatălui lor să bea vin şi în a chemat* pe Avraam şi i-a zis: Ex. 32.21.
noaptea aceea. Şi cea mai mică „Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am Ios. 7.25.
s-a dus şi s-a culcat cu el şi el păcătuit împotriva ta, de ai †Cap. 34.7;
39.9.
n-a ştiut nici când s-a culcat, nici adus** asupra mea şi asupra
36 când s-a sculat ea. Şi amândouă împărăţiei mele un păcat† aşa de
fiicele lui Lot au rămas însărci- mare? Ai făcut cu mine lucruri
37 nate de la tatăl lor. Şi cea întâi- 10 care nu trebuia făcute“. Şi Abi-
37 *Deut. 2.9.
născută a născut un fiu şi i-a pus melec a zis lui Avraam: „Ce ai
b
numele Moab *. Acesta este tatăl văzut, de ai făcut lucrul acesta?“
moabiţilor, până în ziua aceasta. 11 Şi Avraam i-a zis: „Pentru că am 11 *Cap. 42.18.
38 Şi cea mai mică a născut şi ea un zis: «Hotărât, nu este temere* de Neem. 5.15.
c Ps. 36.1.
fiu şi i-a pus numele Ben-Ami . Dumnezeu în locul acesta şi mă Pr. 16.6.
a Lit. „să facem să trăiască“ b De la tatăl c Fiu al poporului meu d Neghev

19
GENEZA 20:12
11 **Cap.12.12; vor ucide** din cauza soţiei 8 Şi pruncul a crescut şi a fost Izgonirea
26.7. Agarei în
12 mele». Şi cu adevărat este sora* înţărcat. Şi Avraam a făcut un pustiu
12 *Cap. 11.29. mea, fiica tatălui meu, dar nu ospăţ mare în ziua când a fost
fiica mamei mele; şi a ajuns soţia 9 înţărcat Isaac. Şi Sara a văzut 9 *Cap. 16.1.
13 mea. Şi a fost aşa: când m-a fă- pe fiul Agarei, egipteanca*, pe **Cap. 16.15
13 *Cap. 12.1,9. †Gal. 4.29.
Ev. 11.8. cut* Dumnezeu să pribegesc din care-l născuse** ea lui Avraam,
**Cap. 12.13 casa tatălui meu, i-am zis: «A- 10 râzândb†. Şi a zis lui Avraam: 10 *Cap. 25.6;
Vers. 5. 36.6,7.
ceasta să fie îndurarea pe care „Izgoneşte* pe roaba aceasta şi Gal. 4.30.
să mi-o arăţi: în orice loc unde pe fiul ei, pentru că fiul roabei
vom ajunge, să zici** despre acesteia nu va moşteni cu fiul
mine aceasta: El este fratele meu»“. 11 meu, cu Isaac“. Şi lucrul acesta 11 *Cap. 17.18.

14 *Cap. 12.16.
14 Şi Abimelec a luat oi şi boi* a fost foarte răuc în ochii lui
şi robi şi roabe şi i-a dat lui 12 Avraam, pentru fiul* său. Şi 12 *Rom. 9.7,8.
Avraam şi i-a dat înapoi pe Sara, Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să Ev. 11.18.
15 *Cap. 13.9; 15 soţia sa. Şi Abimelec a zis: „Iată, nu fie răuc în ochii tăi, pentru
34.10; 47.6. ţara mea este înaintea* ta: lo- băiat şi pentru roaba ta; ascultă
cuieşte unde este bine în ochii de glasul ei în toate câte ţi-a zis
16 tăi“. Şi Sarei i-a zis: „Iată, am Sara, pentru că în Isaac* ţi se
16 *Vers. 5.
**Cap. 24.65; dat o mie de arginţi fratelui tău*. 13 va numi sămânţa. Dar şi pe fiul 13 *Cap. 16.10;
26.11. Iată, aceasta îţi este o acoperi- roabei îl voi face o naţiune*, pen- 17.20.
Vers. 18.
re** a ochilor pentru toţi cei care 14 tru că este sămânţa ta“. Şi Avra- Cap. 25.12-18
sunt cu tine; şi tu eşti îndreptă- am s-a sculat dis-de-dimineaţă şi
14 *Ioan 8.35.
17 *Num. 12.13; 17 ţită în totul“. Şi Avraam s-a rugat* a luat pâine şi un burduf cu apă
21.7. lui Dumnezeu şi Dumnezeu a vin- şi le-a dat Agarei, punându-i-le
Iov 42.9,10.
Iac. 5.16. decat pe Abimelec şi pe soţia lui pe umăr; şi i-a dat copilul şi a
şi pe slujnicele lui şi ele au năs- lăsat-o să plece*. Şi ea a mers şi
18 *Cap. 12.17.
18 cut. Pentru că D omnul închise- a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba.
se* de tot toate pântecele din casa 15 Şi s-a terminat apa din burduf;
lui Abimelec, din cauza Sarei, so- şi a pusd copilul sub un arbust.
ţia lui Avraam. 16 Şi a mers şi a stat jos în faţa
Naşterea
lui Isaac
21 Şi Domnul a cercetat* pe lui, departe ca la o aruncătură de
Sara, cum zisese, şi Domnul a arc. Pentru că zicea: „Să nu văd
1 *1 Sam. 2.21 2 făcut Sarei cum** vorbise. Şi Sa- moartea copilului!“ Şi a stat în
**Cap. 17.19;
18.10,14. ra a rămas însărcinată* şi a năs- faţa lui şi a ridicat glasul şi a
Gal. 4.23,28. cut lui Avraam un fiu la bătrâne- 17 plâns. Şi Dumnezeu a auzit* gla- 17 *Ex. 3.7.
Deut. 26.7.
2 *Cap. 17.19. ţea lui, la timpul** hotărât, de- sul băiatului şi Îngerul lui Dum- Ps. 16.8.
Fap. 7.8. spre care îi vorbise Dumnezeu. nezeu a chemat din ceruri pe **Cap. 26.24
Gal. 4.22.
Ev. 11.11. 3 Şi Avraam a pus numele Isaaca Agar şi i-a zis: „Ce ai tu, Agar?
**Cap. 17.21 fiului său care i se născuse, pe Nu te teme**, pentru că Dumne-
4 *Fap. 7.8. 4 care i-l născuse Sara. Şi Avraam zeu a auzit glasul băiatului, acolo
**Cap. 17.10; a circumcis* pe fiul său Isaac 18 unde este. Ridică-te, ia băiatul şi 18 *Cap. 16.10.
17.12. când era de opt zile, cum** îi ţine-l strâns de mâna ta, pentru Vers. 13.
Cap. 25.12-16
5 *Cap. 17.1; 5 poruncise Dumnezeu. Şi Avraam că îl voi face* o naţiune mare“.
17.17. era de o sută* de ani când i s-a 19 Şi Dumnezeu i-a deschis* ochii 19 *Num. 22.31
2 Împ. 6.17;
6 *Cap. 18.13. 6 născut fiul său, Isaac. Şi Sara a şi ea a văzut o fântână** cu apă; 6.18,20.
Ps. 126.2. zis: „Dumnezeu m-a făcut* să râd: şi a mers şi a umplut burduful cu Lc. 24.16,31.
Is. 54.1. **Cap. 16.7;
Lc. 1.58. oricine va auzi va râde cu mine“. apă şi a dat băiatului să bea. 16.14.
Gal. 4.27. 7 Şi ea a zis: „Cine ar fi zis lui 20 Şi Dumnezeu era cu* băiatul. Şi
20 *Cap. 28.15;
7 *Cap. 18.11; Avraam: «Sara va alăpta copii»! el a crescut şi locuia în pustiu 39.2,3,21.
18.12. Pentru că i-am născut* un fiu la 21 şi s-a făcut** arcaş. Şi locuia* în **Cap. 16.12
bătrâneţea lui“. pustiul Paran. Şi mama sa i-a luat 21 *Cap. 25.18.
a Râs b Dispreţuitor c Trist d Sau „a părăsit“

20
GENEZA 22:13
21 **Cap. 24.4. o soţie** din ţara Egiptului. munţii despre care îţi voi spune“.
Legământul 22 Şi a fost aşa: în zilele acelea, 3 Şi Avraam s-a sculat dis-de-dimi-
lui Avraam Abimelec* şi Picol, căpetenia oş- neaţă şi a pus şaua pe măgarul său
cu Abimelec
tirii sale, au vorbit lui Avraam, şi a luat cu el pe doi dintre slujito-
22 *Cap. 20.2; zicând: „Dumnezeu este** cu tine riie săi şi pe Isaac, fiul său; şi a des-
26.26.
**Cap. 26.28 23 în tot ce faci. Şi acum jură-mi* picat lemnele pentru arderea-de-
Is. 8.10. aici, pe Dumnezeu, că nu vei lucra tot şi s-a ridicat şi a mers la locul
23 *Ios. 2.12. cu neadevăr nici cu mine, nici cu despre care îi vorbise Dumnezeu.
1 Sam. 24.21 fiul meu, nici cu fiul fiului meu. 4 A treia zi Avraam şi-a ridicat
Ci, după bunătatea pe care ţi-am ochii şi a văzut locul de departe.
arătat-o eu, îmi vei face şi tu, mie 5 Şi Avraam a zis tinerilor săi: „Ră-
şi ţării în care locuieşti tempo- mâneţi aici cu măgarul; şi eu şi
24 rar“. Şi Avraam i-a zis: „Voi jura“. băiatul vom merge până acolo
25 *Cap. 26.15;
25 Şi Avraam a mustrat pe Abimelec şi ne vom închinaf şi vom veni din
26.18,20-22. pentru fântâna de apă pe care o 6 nou la voi“. Şi Avraam a luat 6 *Ioan 19.17.
luaseră prin violenţă* slujitorii lui lemnele arderii-de-tot şi le-a pus*
26 Abimelec. Şi Abimelec i-a zis: „Nu pe Isaac, fiul său; şi a luat în mâ-
ştiu cine a făcut lucrul acesta; nici nă focul şi cuţitul şi mergeau
tu nu mi-ai spus, nici eu n-am au- 7 amândoi împreună. Şi Isaac a 7 *Ex. 29.38-42
27 *Cap. 26.31. 27 zit decât astăzi“. Şi Avraam a luat vorbit lui Avraam, tatăl său, şi i-a Ioan 1.29,36.
Apoc. 13.18.
oi şi boi şi le-a dat lui Abimelec; zis: „Tată!“ Şi el i-a zis: „Iată-mă,
28 şi au făcut legământ* amândoi. Şi fiul meu!“ Şi i-a zis: „Iată focul şi
Avraam a pus deoparte şapte mie- lemnele; dar unde este mielul*
29 *Cap. 33.8. 29 luşele din oile sale. Şi Abimelec 8 pentru arderea-de-tot?“ Şi Avraam
a zis lui Avraam: „Ce sunt* aceste i-a zis: „Fiul meu, Dumnezeu În-
şapte mieluşele pe care le-ai pus su-şi va îngrijig de mielul pentru ar-
30 *Cap. 31.48;
30 deoparte?“ Şi el i-a zis: „Să iei din derea-de-tot“. Şi mergeau amândoi
31.52. mâna mea aceste şapte mieluşele, 9 împreună. Şi au ajuns la locul* de- 9 *Cap. 22.2.
ca să-mi fie mărturie* că eu am spre care-i spusese Dumnezeu. Şi **Cap. 12.7;
12.8; 13.18.
31 *Vers. 14. 31 săpat fântâna aceasta“. De aceea Avraam a zidit altarul** acolo şi †Ev. 11.17.
Cap. 26.33. a numit* locul acela Beer-Şebaa, a aşezat lemnele; şi a legat pe Iac. 2.21.
pentru că acolo au jurat amândoi. Isaac, fiul său, şi l-a pus† pe altar
32 Şi au făcut legământ la Beer-Şeba. 10 deasupra lemnelor. Şi Avraam şi-a
Şi Abimelec s-a ridicat cu Picol, întins mâna şi a luat cuţitul ca să
căpetenia oştirii sale, şi s-au în- 11 înjunghie pe fiul său. Şi Îngerul* 11 *Cap. 16.7-11;
21.17.
33 *Deut. 33.27. 33 tors în ţara filistenilor. Şi Avra- Domnului i-a strigat din ceruri şi
Is. 40.28. am a sădit un tamariscb în Beer- a zis: „Avraame! Avraame!“ Şi el
1 Tim. 1.17.
Şeba şi a chemat acolo Numele 12 I-a zis: „Iată-mă“. Şi i-a zis: „Nu-ţi 12 *1 Sam. 15.22
34 Domnului, Dumnezeul Eternc*. Şi pune* mâna pe băiat h şi nu-i Mica 6.7,8.
**Cap. 26.5.
Avraam a locuit temporar în ţara fa-ce nimic, pentru că acum** Iac. 2.22.
filistenilor multe zile. cunosc că te temi de Dumnezeu, †Vers. 2,16.
Jertfirea
lui Isaac 22 Şi a fost aşa: după aceste pentru că n-ai cruţat† pe fiul
lucruri, Dumnezeu l-a încercat* tău, pe singurul tău fiu, pentru
1 *Deut. 8.2,16 pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!“ 13 Mine“. Şi Avraam şi-a ridicat
1 Cor. 10.13.
Ev. 11.17. 2 Şi el a zis: „Iată-mă“. Şi i-a zis: „Ia ochii şi s-a uitat şi iată, înapoi,
Iac. 1.12. acum pe fiul tău, pe singurul* tău un berbec prins cu coarnele în-
1 Pet. 1.7.
fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac, şi tr-un desiş. Şi Avraam a mers şi
2 *Cap. 22.12; mergi în ţinutul** Moria şi adu-l a- a luat berbecul şi l-a adus ca
22.16.
Ioan 3.16. colo ca ardere-de-totd† pe unul din ardere-de-tot în locul fiului său.
Ev. 11.17.
1 Ioan 4.9. a Fântâna jurământului b Arbust mediteraneean c Ebr. „El Olam“ d Lit.
**2 Cr. 3.1.
†Cap. 8.20. „jertfă care se înalţă“ e Lit. „tinerii“ f Lit. „ne vom pleca“ g Sau „va vedea“
h Sau „Nu-ţi ridica mâna asupra băiatului“; „Nu-ţi întinde mâna împotriva băiatului“

21
GENEZA 22:14
14 *Vers. 8. 14 Şi Avraam a pus numele locului ţi-mi** în stăpânire un loc de în- 4 **Fap. 7.5.
aceluia Yehova-Iirea, după cum mormântare, ca să-mi înmormân-
se zice până în ziua aceasta: „Lab tez moarta dinaintea feţei mele“.
muntele Domnului se va purta 5 Şi fiii lui Het au răspuns lui Avra-
de grijă*“. 6 am, zicându-i: „Ascultă-ne, domnul 6 *Cap. 13.2;
14.14; 24.35.
15 Şi Îngerul Domnului a chemat meu: tu eşti un prinţe* al lui Dum-
pe Avraam a doua oară din ceruri, nezeu între noi; înmormântează-ţi
16 *Ps. 105.9. 16 şi i-a zis: „Am jurat* pe Mine În- moarta în cel mai ales dintre
Lc. 1.73. sumi, zicec Domnul, pentru că ai mormintele noastre! Nimeni dintre
Ev. 6.13,14.
făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat noi nu-ţi va opri mormântul său ca
pe fiul tău, pe singurul tău fiu, 7 să-ţi înmormântezi moarta“. Avraam
17 *Cap. 15.5;
17 te voi binecuvânta foarte mult s-a ridicat şi s-a plecat până la
26.4. şi-ţi voi înmulţi foarte mult să- pământ înaintea poporului ţării,
Ier. 33.22. mânţa, ca stelele* cerurilor şi ca 8 înaintea fiilor lui Het. Şi le-a vor-
Ev. 11.12. 8 *Cap. 25.9.
**Cap. 32.12 nisipul** care este pe malul mării; bit, zicând: „Dacă este voia voas-
†Cap. 24.60. şi sămânţa† ta va stăpâni poarta tră să-mi înmormântez moarta
18 *Cap. 12.3; 18 vrăjmaşilor săi. Şi în* sămânţa ta dinaintea feţei mele, ascultaţi-mă
18.18; 26.4. vor fi binecuvântate toate naţiu- şi rugaţi pentru mine pe Efron*,
Fap. 3.25.
Gal. 3.8,9; nile pământului, pentru că ai as- 9 fiul lui Ţohar, să-mi dea peştera
3.16,18. 19 cultat** de glasul Meu“. Şi Avra- din Macpela, care este a lui, care
**Cap. 18.19
Vers. 3,10. am s-a întors* la slujitoriid săi; şi este în marginea ogorului său; să
Cap. 26.5. s-au ridicat şi au mers împreună mi-o dea în mijlocul vostru, pen-
19 *Vers. 5.
**Cap. 21.31 la Beer-Şeba**. Şi Avraam a lo- tru tot argintul cât face ea, ca
cuit la Beer-Şeba. stăpânire a unui loc de înmor-
Familia lui 20 Şi a fost aşa: după aceste lu- 10 mântare“. Şi Efron locuia în mij-
Nahor 10 *Vers. 18.
cruri, i s-a spus lui Avraam, zi- locul fiilor* lui Het. Şi Efron **Cap. 34.20;
20 *Cap. 11.29. când: „Iată, şi Milca* a născut fii hetitul a răspuns lui Avraam în 34.24.
Rut 4.1,11.
21 *Iov 1.1. 21 lui Nahor, fratele tău: pe Uţ*, auzulf fiilor lui Het, al tuturor celor
**Iov 32.2. întâiul său născut, şi pe Buz**, care intrau** pe poarta cetăţii
fratele acestuia, şi pe Chemuel, 11 sale, zicând: „Nu, domnul meu, 11 *2 Sam. 24.21-24
22 tatăl lui Aram, şi pe Chesed, şi ascultă-mă; îţi dau* ogorul şi-ţi
pe Hazo, şi pe Pildaş, şi pe Iid- dau peştera care este în el; ţi-l
23 laf şi pe Betuel. Şi lui Betuel* i dau înaintea ochilor fiilor poporu-
23 *Cap. 24.15.
**Rom. 9.10. s-a născut Rebeca**. Milca a năs- lui meu: înmormântează-ţi moar-
cut pe aceştia opt lui Nahor, fra- 12 ta“. Şi Avraam s-a plecat până la
24 tele lui Avraam. Şi ţiitoarea lui, cu pământ înaintea poporului ţării.
numele Reuma, a născut şi ea pe 13 Şi a vorbit lui Efron în auzul
Tebah şi pe Gaham şi pe Tahaş şi poporului ţării, zicând: „Dar, dacă
pe Maaca“. vrei, te rog, ascultă-mă: voi da
Moartea şi
înmormân-
23 Şi viaţa Sarei a fost de o sută preţulg ogorului; ia-l de la mine
tarea Sarei douăzeci şi şapte de ani: anii vie- şi-mi voi înmormânta moarta a-
2 *Ios. 14.15.
2 ţii Sarei. Şi Sara a murit în Chi- 14 colo“. Şi Efron a răspuns lui
Jud. 1.10. riat-Arba*, adică Hebron**, în ţa- 15 Avraam, zicându-i: „Ascultă-mă, 15 *Ex. 30.13.
**Cap. 13.18 ra Canaanului. Şi Avraam a venit domnul meu: o bucată de pământ Ezec. 45.12.
Vers. 19.
Ios. 15.13; s-o jelească şi s-o plângă pe Sara. de patru sute de sicli* de argint,
21.11. 3 Şi Avraam s-a ridicat dinaintea ce este aceasta între mine şi tine?
3 *Cap. 10.15; moartei sale şi a vorbit fiilor lui Înmormântează-ţi deci moarta“.
15.20. 4 Het*, zicând: „Eu sunt străin* şi 16 Şi Avraam a ascultat de Efron.
16 *Ier. 32.9,10.
4 *Cap. 17.8. locuitor temporar între voi; da- Şi Avraam a cântărit* lui Efron Zah. 11.12.
1 Cr. 29.15.
Ps. 105.12. a Domnul va purta de grijă b Sau „În“ c În ebr., un cuvânt folosit pentru a
Ev. 11.9,13.
introduce o profeţie d Lit. „tinerii“ e Sau „o căpetenie“ f Lit. „în urechile“
g Sau „argintul“

22
GENEZA 24:18
argintul pe care-l spusese în înaintea ta şi vei lua soţie fiului
auzul fiilor lui Het: patru sute de 8 meu de acolo. Şi, dacă femeia nu 8 *Ios. 2.17,20
sicli de argint, care mergeau la va voi să te urmeze, atunci vei fi
negustor. dezlegat* de acest jurământ al
17 Şi ogorul* lui Efron, care era meu; numai să nu duci pe fiul
17 *Cap. 25.9;
49.30-32; în Macpela, care era în dreptul 9 meu din nou acolo“. Şi robul şi-a
50.13. Mamrei, ogorul şi peştera care era pus mâna sub coapsa lui Avraam,
Fap. 7.16.
în el şi toţi copacii care erau în stăpânul său, şi i-a jurat pentru
ogor, care erau în toate hotarele lucrul acesta.
18 lui de jur-împrejur, au fost întăriţi 10 Şi robul a luat zece cămile 10 *Cap. 11.29;
lui Avraam ca stăpânire înaintea din cămilele stăpânului său şi a 27.43.
ochilor fiilor lui Het, înaintea plecat, având în mâna sa din toa-
tuturor celor care veneau la poar- te bunurile stăpânului său. Şi s-a
19 ta cetăţii sale. Şi, după aceasta, ridicat şi s-a dus în Mesopota-
Avraam a înmormântat pe Sara, 11 miaa, la cetatea lui Nahor*. Şi a 11 *Ex. 2.16.
soţia sa, în peştera din ogorul făcut să îngenuncheze cămilele 1 Sam. 9.11.
Macpela, în faţa lui Mamre, adică afară din cetate, lângă o fântână
20 Hebron, în ţara Canaanului. Şi cu apă, la vremea serii, când ies
20 *Rut 4.9,10.
Ier. 32.10,11. ogorul şi peştera care este în el 12 femeile* să scoată apă. Şi a zis: 12 *Vers. 27.
au fost întărite* lui Avraam de „D
Doamne, Dumnezeul* stăpânu- Cap. 26.24;
28.13; 32.9.
către fiii lui Het, ca stăpânire a lui meu Avraam, te rog, dă-mi Ex. 3.6,15.
locului de înmormântare. reuşită** astăzi şi arată îndurare **Neem. 1.11
Ps. 37.5.
Rebeca
cerută în
24 Şi Avraam era bătrân*, îna- 13 stăpânului meu, Avraam! Iată, eu 13 *Vers. 43.
căsătorie intat în zile; şi D omnul bine- stau* lângă fântâna cu apă, şi **Cap. 29.9.
Ex. 2.16.
pentru Isaac cuvântase** pe Avraam în toate. fiicele** oamenilor ies din ce-
1 *Cap. 18.11. 2 Şi Avraam a zis celui mai bă- 14 tate ca să scoată apă. Şi fie ca 14 *Jud. 6.17,37
**Cap. 12.2. trân* rob al său din casa lui, care fecioara căreia îi voi zice: «Te 1 Sam. 6.9;
Ps. 112.3. 14.10; 20.7.
Pr. 10.22. era mai-mare** peste toate ale rog, pleacă-ţi vadra ca să beau!»,
Gal. 3.9. sale: „Pune-ţi†, te rog, mâna sub şi care va zice: «Bea, şi voi adăpa
2 *Cap. 15.2.
**Cap. 39.4-6 3 coapsa mea. Şi te voi face să şi cămilele tale!», ea să fie aceea
†Cap. 47.29. juri* pe Domnul, Dumnezeul ce- pe care ai rânduit-o pentru robul
3 *Cap. 14.22.
Deut. 6.13. rurilor şi Dumnezeul pământu- tău Isaac şi prin aceastab* voi
Ios. 2.12. lui, că nu** vei lua soţie fiului cunoaşte că ai arătat îndurare
**Cap. 26.35
Ex. 34.16. meu dintre fiicele canaaniţilor† stăpânului meu“.
Deut. 7.3. 4 printre care locuiesc; ci vei mer- 15 Şi a fost aşa: înainte de a 15 *Vers. 45.
2 Cor. 6.14-17 **Cap. 11.29;
†Cap. 10.15-19 ge* în ţara mea şi la rudele mele şi sfârşi* el de vorbit, iată, ieşea, 22.23.
vei lua soţie fiului meu, Isaac“. cu vadra pe umăr, Rebecac, cea
4 *Cap. 12.1.
5 Şi robul i-a zis: „Poate că femeia născută lui Betuel, fiul Milcăi**,
nu va voi să mă urmeze în ţara soţia lui Nahor, fratele lui Avra-
aceasta; trebuie să duc pe fiul 16 am. Şi fata era* foarte frumoasă 16 *Cap. 12.11;
tău din nou în ţara din care ai la faţă, fecioară, şi nici un băr- 26.7; 29.17.
6 venit?“ Şi Avraam i-a zis: „Fereş- bat n-o cunoscuse. Şi a coborât
7 *Ps. 136.26. te-te să duci pe fiul meu din la fântână şi şi-a umplut vadra
Dan. 2.18,19. 7 nou acolo! Domnul Dumnezeul şi s-a suit.
**Cap. 12.7;
13.15; 15.18; cerurilor*, care m-a luat din casa 17 Şi robul a alergat s-o întâm- 17 *Ioan 4.7.
17.8. tatălui meu şi din ţara mea de pine şi i-a zis: „Dă-mi, te rog, să
Ex. 32.13.
Deut. 1.8; 34.4 naştere şi care mi-a vorbit şi beau* puţină apă din vadra ta“.
Fap. 7.5. mi-a jurat, zicând: «Seminţei** 18 Şi* ea a zis: „Bea, domnul meu!“ 18 *1 Pet. 3.8;
†Cap. 16.7. 4.9.
Ex. 23.20; tale voi da ţara aceasta!», El În- Şi s-a grăbit şi şi-a coborât va-
23.23; 33.2. suşi va trimite† pe Îngerul Său dra pe mână şi i-a dat să bea.
Ev. 1.14.
a Ebr. „Aram-Naharaim“ (Aram dintre cele două fluvii, Tigru şi Eufrat) b Sau „prin ea“ c Ebr.
„Ribka“(Atrăgătoare)
23
GENEZA 24:19
19 Şi, după ce i-a dat să bea, a zis: paie şi nutreţ cămilelor şi apă
„Am să scot şi pentru cămilele pentru spălarea picioarelor lui
tale, până vor termina de băut“. şi a picioarelor oamenilor care
20 Şi s-a grăbit şi şi-a golit vadra 33 erau cu el. Şi i s-a pus înainte de 33 *Iov 23.12.
în adăpătoare şi a alergat din nou mâncare. Dar el a zis: „Nu voi Ioan 4.34.
Ef. 6.5-7.
la fântână să scoată; şi a scos mânca* până când nu voi spune
21 *Vers. 12,56. 21 pentru toate cămilele lui. Şi omul ce am de spus“. Şi Laban a zis:
se uita ţintă la ea şi tăcea, ca să 34 „Vorbeşte“. Şi el a zis: „Eu sunt
cunoască dacă Domnul i-a făcut 35 robul lui Avraam. Şi D omnul a 35 *Cap. 13.2.
Vers. 1.
sau nu reuşită* călătoria. binecuvântat* mult pe stăpânul
22 *Vers. 47. 22 Şi a fost aşa: după ce cămile- meu şi a ajuns mare; şi i-a dat oi
Ex. 32.3. le au terminat de băut, omul a luat şi boi şi argint şi aur şi robi şi
Is. 3.19-21.
Ezec. 16.11; un inel* de aur pentru nas, greu 36 roabe şi cămile şi măgari. Şi 36 *Cap. 21.2.
16.12. de o jumătate de siclu, şi două Sara, soţia stăpânului meu, i-a năs- **Cap. 21.10;
1 Pet. 3.3. 25.5.
brăţări pentru mâinile ei, în greu- cut* un fiu stăpânului meu la bă-
23 tate de zece sicli de aur. Şi i-a zis: trâneţea ei: şi lui** i-a dat tot ce
„A cui fiică eşti tu? Spune-mi, te 37 are. Şi stăpânul* meu m-a pus să 37 *Vers. 3.
rog. Este loc pentru noi în casa jur, zicând: «Să nu iei soţie fiului
24 *Cap. 22.23. 24 tatălui tău ca să poposim?“ Şi ea meu dintre fiicele canaaniţilor în
i-a zis: „Eu sunt fiica* lui Betuel, 38 a căror ţară locuiesc. Ci să te duci
fiul Milcăi, pe care l-a născut ea negreşit la casa tatălui meu şi la
25 *1 Pet. 4.9. 25 lui Nahor“. Şi i-a mai zis: „Paie* rudele mele şi să iei soţie fiului
şi nutreţ sunt destule la noi, şi 39 meu». Şi am zis* stăpânului meu: 39 *Vers. 5.
loc de popas“. «Poate că femeia nu va voi să mă
26 *Vers. 52. 26 Şi omul şi-a plecat capul şi 40 urmeze». Şi el mi-a zis: «D Dom- 40 *Cap. 17.1.
Ex. 4.31. 27 s-a închinat* Domnului, şi a zis: nul, înaintea Căruia umblu*, va **Vers. 7.
27 *Vers. 48. „Binecuvântat* să fie Domnul, trimite pe Îngerul Său** cu tine Ex. 23.20.
Ex. 18.10.
Rut 4.14. Dumnezeul stăpânului meu Avra- şi-ţi va da reuşită în călătoria ta,
1 Sam. 25.32; am, care n-a părăsit îndurarea** ca să iei soţie fiului meu dintre
25.39.
2 Sam. 18.28 Sa şi adevărul Său faţă de stăpâ- rudele mele şi din casa tatălui
Lc. 1.68. nul meua; pe mine Domnul m-a 41 meu. Când* te vei duce la rudele 41 *Vers. 8.
**Cap. 32.10
Ps. 98.3. condus pe drum la casa fraţilor mele, atunci vei fi dezlegat de jură-
stăpânului meu“. mântul meu. Şi, dacă nu ţi-o vor
28 *Cap. 29.12. 28 Şi fata a alergat* şi a spus da, vei fi dezlegat de jurământul
aceste cuvinte casei mamei sale. 42 meu». Şi eu am venit astăzi la fân-
29 *Cap. 29.5. 29 Şi Rebeca avea un frate şi nume- tână şi am zis: «D Doamne, Dum-
le lui era Laban*. Şi Laban a aler- nezeul stăpânului meu Avraam,
gat afară la acel om, la fântână. dacă acum îmi dai reuşită în dru-
30 Şi a fost aşa: când a văzut inelul 43 mul meu pe care merg, iată, stau
pentru nas şi brăţările pe mâinile lângă fântâna cu apă şi fie ca
surorii sale şi când a auzit cu- fecioara care va ieşi să scoată şi
vintele Rebecăi, sora sa, zicând: căreia îi voi zice: «Dă-mi, te rog,
„Aşa mi-a vorbit omul acela!“, a să beau puţină apă din vadra ta!»,
venit la acel om şi, iată, el stătea 44 şi care îmi va zice: «Bea, şi voi
31 *Cap. 26.29. 31 lângă cămile, la fântână. Şi i-a scoate şi pentru cămilele tale!»,
Jud. 17.2. zis: „Vino înăuntru, binecuvânta- aceea să fie femeia pe care a rân-
Rut 3.10.
Ps. 115.15. tul* D omnului! Pentru ce stai a- duit-o D omnul pentru fiul stă-
**Cap. 18.3-5; fară? Pentru că am pregătit casa 45 pânului meu. Şi înainte* ca să fi 45 *Vers. 15.
19.2,3. **1 Sam. 1.13
şi locul** pentru cămile“. sfârşit eu de vorbit în** inima
32 Şi omul a intrat în casă; şi s-a mea, iată, Rebeca a ieşit cu vadra
32 *Cap. 43.24.
Jud. 19.21. scos şaua de pe cămile şi s-a dat* ei pe umăr şi a coborât la fân-
a Sau „care n-a lăsat pe stăpânul meu fără îndurarea Sa şi adevărul Său“

24
GENEZA 25:6
tână şi a scos apă. Şi i-am zis: au zis: „Vom chema fata şi vom
46 «Dă-mi, te rog, să beau!» Şi ea 58 afla din gura eic“. Şi au chemat
s-a grăbit şi şi-a coborât vadra pe Rebeca şi i-au zis: „Vei mer-
de pe umărul ei şi a zis: «Bea şi ge tu cu omul acesta?“ Şi ea a
voi adăpa şi cămilele tale». Şi am 59 zis: „Voi merge!“ Şi au dat drumul 59 *Cap. 35.8.
băut; şi ea a adăpat şi cămilele. Rebecăi, sora lor, şi doicii* ei,
47 *Ezec. 16.11; 47 Şi am întrebat-o, şi i-am zis: «A şi robului lui Avraam, şi oame-
16.12.
cui fiică eşti tu?» Şi ea a zis: «Fii- 60 nilor lui. Şi au binecuvântat pe 60 *Cap. 17.16.
ca lui Betuel, fiul lui Nahor, pe Rebeca şi i-au zis: „Tu, sora noas- **Cap. 22.17
care i l-a născut Milca». Şi i-am tră, să ajungi* mii de zeci
pus inelul* la nas şi brăţările pe de mii; şi sămânţa** ta să stă-
48 *Vers. 26.
48 mâini. Şi mi-am plecat* capul şi pânească poarta celor care o
**Ps. 32.8. m-am închinat Domnului; şi am 61 urăsc!“ Şi Rebeca şi slujnicele ei
†Cap. 22.23. binecuvântat pe D omnul Dum- s-au ridicat şi au încălecat pe
nezeul lui Avraam, stăpânul meu, cămile şi au urmat pe omul acela.
care m-a dus** pe calea cea Şi robul a luat pe Rebeca şi a
dreaptăa, ca să iau pe fiica fra- plecat.
49 telui† său pentru fiul stăpânului 62 Şi Isaac venise de la fântânad* 62 *Cap. 16.14;
49 *Cap. 47.29. 25.11.
Ios. 2.14. meu. Şi acum, dacă vreţi să ară- Lahai-Roi; pentru că locuia în ţara
taţi îndurare* şi adevăr stăpânu- 63 de la sud. Şi Isaac ieşise la câmp 63 *Ios. 1.8.
Ps. 1.2; 77.12;
lui meu, spuneţi-mi; şi, dacă nu, spre seară ca să mediteze*. Şi 119.15; 143.5
spuneţi-mi, ca să mă întorc la şi-a ridicat ochii** şi s-a uitat şi, **Cap. 18.2.
dreapta sau la stânga“. 64 iată, veneau nişte cămile. Şi Re- 64 *Ios. 15.18.
50 *Ps. 118.23. 50 Şi Laban şi Betuel i-au răspuns beca şi-a ridicat ochii şi l-a văzut
Mt. 21.42.
Mc. 12.11. şi i-au zis: „Lucrul* acesta vine de pe Isaac şi a sărit jos* de pe
**Cap. 31.24; la Domnul, noi nu-ţi putem vor- 65 cămilă. Şi zisese robului: „Cine
31.29. 51 bi** rău sau bine. Iată, Rebeca este omul acesta care vine pe
51 *Cap. 20.15.
este înaintea* ta, ia-o şi mergi; câmp ca să ne întâmpine?“ Şi
şi să fie soţia fiului stăpânului robul i-a zis: „Este stăpânul meu“.
tău, după cum a spus Domnul“. Şi ea şi-a luat vălul şi s-a aco-
52 Şi a fost aşa: când a auzit robul 66 perit. Şi robul a istorisit lui Isaac
52 *Vers. 26,48.
lui Avraam cuvintele lor, s-a ple- toate lucrurile pe care le făcuse.
cat* cu faţa la pământ înaintea 67 Şi Isaac a dus-o în cortul Sarei,
67 *Cap. 25.20.
53 *Ex. 3.22; 53 Domnului. Şi robul a scos obiec- mama sa; şi a luat* pe Rebeca şi **Cap. 29.18
11.2; 12.35. teb* de argint şi obiecte de aur ea i-a fost soţie şi el a iubit-o**. †Cap. 23.1,2
**2 Cr. 21.3.
Ezra 1.6. şi haine şi le-a dat Rebecăi; şi Şi Isaac a fost mângâiat dupㆠce
a dat lucruri de preţ** şi fratelui a murit mama sa.
ei şi mamei ei. 25 Şi Avraam şi-a luat altă so- Chetura
54 *Vers. 56,59. 54 Şi au mâncat şi au băut, el 2 ţie şi numele ei era Chetura. Şi
Cap. 30.25.
şi oamenii care erau cu el, şi au ea* i-a născut pe Zimran şi pe 2 *1 Cr. 1.32.
rămas acolo. Şi s-au sculat di- Iocşan şi pe Medan şi pe Madian
mineaţa; şi el a zis: „Daţi-mi 3 şi pe Işbac şi pe Şuah. Şi Iocşan
55 drumul* la stăpânul meu“. Şi a născut pe Seba şi pe Dedan. Şi
fratele ei şi mama ei i-au zis: fiii lui Dedan au fost: Aşurim şi
„Să mai rămână cu noi copila 4 Letuşim şi Leumim. Şi fiii lui
câteva zile sau măcar zece; du- Madian: Efa şi Efer şi Enoc şi
56 pă aceea să meargă“. Şi el le-a Abida şi Eldaa. Toţi aceştia au
zis: „Nu mă opriţi, deoarece fost fiii Cheturei.
Domnul mi-a dat reuşită în că- 5 Şi Avraam a dat* lui Isaac 5 *Cap. 24.36.
lătoria mea; daţi-mi drumul, ca 6 tot ce avea. Şi fiilor ţiitoarelor
57 să merg la stăpânul meu“. Şi pe care le-a avut Avraam, Avraam
a Sau „adevărată“ b Sau „bijuterii“ c Lit. „să întrebăm gura ei“ d Sau „de pe drumul fântânii“

25
GENEZA 25:7
6 *Cap. 21.14. le-a dat daruri; şi, pe când trăia, soţie pe Rebeca, fiica* lui Betuel 20 *Cap. 22.23.
**Jud. 6.3. **Cap. 24.29
i-a îndepărtat* de lângă fiul său arameuld din Padan-Aram, sora**
Isaac spre răsărit**, în ţara de 21 lui Laban arameul. Şi Isaac s-a 21 *1 Sam. 1.17
1 Cr. 5.20.
răsărit. rugat stăruitor Domnului pentru 2 Cr. 33.13.
Moartea lui 7 Şi acestea sunt zilele anilor soţia sa, pentru că era sterilă. Şi Ezra 8.23.
Avraam Ps. 127.3.
vieţii lui Avraam, pe care i-a tră- Domnul i-a ascultat* rugăciunea **Rom. 9.10.
7 *Cap. 12.4. it*: o sută şaptezeci şi cinci de şi Rebeca, soţia sa, a rămas în-
8 *Cap. 15.15; 8 ani. Şi Avraam şi-a dat duhul şi 22 sărcinată**. Şi copiii se luptau în- 22 *1 Sam. 9.9;
47.8,9. a murit* la o bună bătrâneţe, bă- tre ei, în ea. Şi ea a zis: „Dacă 10.22.
**Cap. 25.17;
35.29; 49.29; trân şi sătul de zile; şi a fost a- este aşa, pentru ce sunt astfel?“
49.33. 9 dăugat** la poporul său. Şi Isaac Şi a mers ca să întrebe* pe Dom-
9 *Cap. 50.13. şi Ismael, fiii* săi, l-au înmor- 23 nul. Şi Domnul i-a zis:
**Cap. 23.17; 23 *Cap. 17.16;
23.18; 49.29; mântat în peştera** de la Mac- „Două naţiuni* sunt în pântecele 24.60.
49.30. pela, în ogorul lui Efron, fiul lui tău. Num. 20.14.
Deut. 2.4,8.
Ţohar hetitul, care este în faţa Şi două popoare se vor des- **2 Sam. 8.14
10 lui Mamre, ogorul* pe care îl părţi din măruntaiele tale; †Cap. 27.29.
10 *Cap. 23.16. Mal. 1.2,3.
**Cap. 49.31 cumpărase Avraam de la fiii lui şi un popor** va fi mai tare Rom. 9.12.
Het: acolo** au fost înmormân- decât celălalt popor
11 *Cap. 26.3. 11 taţi Avraam, şi Sara, soţia sa. Şi a şi cel mai mare† va sluji celui
**Cap. 16.14; fost aşa: după moartea lui Avra- mai mic“.
24.62.
am, Dumnezeu a binecuvântat* 24 Şi, când i s-au împlinit zile-
pe Isaac, fiul său. Şi Isaac locuia le să nască, iată, doi gemeni erau
lângă fântâna** Lahai-Roi. 25 în pântecele ei. Şi cel dintâi a ie- 25 *Cap. 27.11;
Urmaşii lui 12 Şi aceştia sunt urmaşii lui Is- şit roşu peste tot, ca o manta pă- 27.16,23.
Ismael mael, fiul lui Avraam, pe care l-a roasă*; şi i-au pus numele Esau . e
12 *Cap. 16.15. născut* lui Avraam egipteanca 26 Şi, după el, a ieşit fratele său; 26 *Osea 12.3.
13 Agar, roaba Sarei. Şi acestea* şi mâna* sa ţinea călcâiul lui **Cap. 27.36
13 *1 Cr. 1.29. †Vers. 20.
sunt numele fiilor lui Ismael, du- Esau; şi i-au pus numele Iacovf**.
pă numele lor, după urmaşii lor: Şi Isaac era de şaizeci† de ani
întâiul-născut al lui Ismael, Ne- când i-a născut ea.
baiot, şi Chedar, şi Adbeel, şi 27 Şi băieţii au crescut mari. Şi Esau îşi
vinde
14 Mibsam, şi Mişma, şi Duma, şi Esau s-a făcut bărbat priceput* dreptul de
15 Masa, Hadada, şi Tema, Ietur, Nafiş la vânat, om al câmpului, iar Ia- întâi-născut
16 *Cap. 17.20. 16 şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui cov era om liniştit**, locuind† în 27 *Cap. 27.3,5.
Ismael şi acestea sunt numele lor, 28 corturi. Şi Isaac iubea pe Esau, **Iov 1.1,8;
2.3.
după satele lor şi după taberele pentru că vânatul* era mâncarea Ps. 37.37.
lor: doisprezece* conducători ai g
sa ; şi Rebeca** iubea pe Iacov. †Ev. 11.9.
b 28 *Cap. 27.19;
17 *Cap. 16.16. 17 popoarelor lor. Şi aceştia sunt 29 Şi Iacov a fiert* o mâncare. Şi 27.25,31.
**Vers. 8. anii* vieţii lui Ismael: o sută trei- Esau a venit de la câmp şi era **Cap. 27.6.
zeci şi şapte de ani. Şi el şi-a dat 30 obosit. Şi Esau a zis lui Iacov: 29 *2 Împ. 4.38.
duhul** şi a murit şi a fost adău- „Dă-mi, te rog, să mănânc din
18 *1 Sam. 15.7
18 gat la poporul său. Şi au locuit aceea roşie, fiertura cea roşie,
**Cap. 20.1. de la Havila* până la Şur**, care pentru că sunt obosit. De aceea i
†Cap. 16.12. este în faţa Egiptului, cum mergi 31 s-a pus numele Edomh. Şi Iacov
31 *Deut. 21.16;
spre Asiria. Şi el s-a aşezatc îna- i-a zis: „Vinde-mi acumi dreptul* 21.17.
intea feţei† tuturor fraţilor săi. 32 tău de întâi-născut“. Şi Esau i-a 1 Cr. 5.1,2.
Esau şi Iacov 19 Şi aceştia sunt urmaşii lui zis: „Iată, am să mor, şi la ce-mi va
Isaac, fiul lui Avraam: Avraam* folosi dreptul de întâi-născut?“
19 *Mt. 1.2.
20 a născut pe Isaac. Şi Isaac era de 33 Şi Iacov i-a zis: „Jură-mi acumi“. 33 *Ev. 12.16.
patruzeci de ani când a luat de Şi el i-a jurat. Şi şi-a vândut*
a Sau „Hadar“ b Sau „triburilor“ c Sau „a murit“; lit. „a căzut“ d Sau „sirianul“ e Acoperit cu păr
f Cel care ţine de călcâi (sau: Cel care ia locul altuia) g Lit. „în gura lui“ h Roşu i Sau „mai întâi“

26
GENEZA 26:24
dreptul de întâi-născut lui Iacov. fi putut să se culce cu soţia ta, 10 *Cap. 20.9.
34 *Ecl. 8.15. Is. 34 Şi Iacov a dat lui Esau pâine şi şi ai fi adus vină* asupra noas-
22.13. mâncare de linte; şi a mâncat* şi 11 tră“. Şi Abimelec a poruncit în- 11 *Ps. 105.15.
1 Cor. 15.32.
a băut, şi s-a ridicat şi a plecat. tregului popor, zicând: „Cine se
Astfel şi-a nesocotit Esau drep- va atinge* de omul acesta sau
tul de întâi-născut. de soţia lui va fi omorât negreşit“.
Isaac în ţara 26 Şi a fost foamete în ţară, în 12 Şi Isaac a semănat în pămân- Averea lui
filistenilor afară de foametea* dintâi care tul acela şi a culesb în acel an Isaac şi
certurile
1 *Cap. 12.10. fusese în zilele lui Avraam. Şi însutit*; şi Domnul l-a binecu-
**Cap. 20.2.
Isaac s-a dus la Abimelec**, îm- 13 vântat**. Şi omul acesta a ajuns 12 *Mt. 13.8.
Mc. 4.8.
2 *Cap. 12.7; 2 păratul filistenilor, la Gherar. Şi mare* şi a devenit tot mai mare, **Cap. 24.1.
17.1; 18.1. Domnul i S-a arătat* şi i-a zis: „Nu 14 până ce a ajuns foarte mare. Şi Vers. 3.
**Cap. 12.1. c Iov 42.12.
coborî în Egipt; locuieşte în ţara avea turme de oi şi cirezi de boi Pr. 10.22.

3 *Cap. 20.1.
3 pe care ţi-o** voi spune. Locu- şi un mare număr de robi; şi fi- 13 *Cap. 24.35.
Ps. 112.3.
Ps. 39.12. ieşte temporar* în ţara aceasta; 15 listenii îl invidiau*. Şi toate fân- 14 *Cap. 37.11.
Ev. 11.9. şi Eu voi fi** cu tine şi te voi bi- tânile pe care le săpaseră* robii Ecl. 4.4.
**Cap. 26.24;
28.15; 31.3. necuvânta†; pentru că ţie†† şi se- tatălui său în zilele tatălui său, 15 *Cap. 21.30.
†Cap. 12.2. minţei tale voi da toate ţările Avraam, filistenii le-au astupat şi
††Cap. 12.7;
13.15; 15.18. acestea; şi voi întări*† jurământul 16 le-au umplut cu ţărână. Şi Abi- 16 *Ex. 1.9.
*†Cap. 22.16 pe care l-am jurat lui Avraam, ta- melec a zis lui Isaac: „Pleacă de la
Ps. 105.9.
4 tăl tău. Şi voi înmulţi* sămânţa noi; pentru că eşti* mult mai pu-
4 *Cap. 15.5; ta ca stelele cerurilor şi seminţei ternic decât noi“.
22.17.
Ex. 32.13. tale îi voi da toate ţările acestea; 17 Şi Isaac a plecat de acolo şi Isaac în
**Cap. 12.3; şi în** sămânţa ta vor fi bine- şi-a aşezat tabăra în valea Ghe- Gherar
22.18.
Gal. 3.8. cuvântate toate naţiunile pămân- 18 rar şi locuia acolo. Şi Isaac a săpat 18 *Cap. 21.31.
5 tului, pentru că Avraam* a ascultat din nou fântânile de apă care
5 *Cap. 22.16; de glasul Meu şi a păzit ce i-am fuseseră săpate în zilele lui Avra-
22.18.
cerut a, poruncile Mele, rânduie- am, tatăl său; pentru că filistenii
6 lile Mele şi legile Mele“. Şi Isaac le astupaseră după moartea
a locuit în Gherar. lui Avraam. Şi le-a pus numele
7 Şi oamenii locului l-au între- după numele* pe care li-l pusese
7 *Cap. 12.13;
20.2,13. bat despre soţia sa. Şi el a zis*: 19 tatăl său. Şi robii lui Isaac au să-
**Pr. 29.25. „Este sora mea“. Pentru că s-a pat în vale şi au găsit acolo o
†Cap. 24.16;
29.17. temut** să zică: „Soţia mea“. „Ca 20 fântână cu apă de izvord. Şi păs- 20 *Cap. 21.25.
nu cumva“ – a zis el – „oamenii torii din Gherar s-au certat* cu
locului să mă ucidă pentru Rebe- păstorii lui Isaac, zicând: „Apa
ca“. Pentru că era† frumoasă la este a noastră“. Şi a pus numele
8 înfăţişare. Şi a fost aşa: după ce fântânii Esece, pentru că se cer-
a stat acolo multe zile, Abime- 21 taseră cu el. Şi au săpat altă fân-
lec, împăratul filistenilor, s-a ui- tână şi s-au certat şi pentru ea; şi
tat de la fereastră şi, iată, l-a vă- 22 i-a pus numele Sitnaf. Şi s-a mu- 22 *Ps. 4.1.
zut pe Isaac jucându-se cu Re- tat de acolo şi a săpat altă fân- Is. 54.2,3.
**Cap. 17.6;
9 beca, soţia sa. Şi Abimelec a che- tână; şi nu s-au mai certat pentru 28.3; 41.52.
mat pe Isaac şi i-a zis: „Iată, ne- ea. Şi i-a pus numele Rehobotg Ex. 1.7.
greşit ea este soţia ta; şi cum şi a zis: „Pentru că acum Domnul
ai zis: «Este sora mea»?“ Şi Isaac ne-a făcut loc* şi vom fi rodi-
i-a zis: „Pentru că am zis: «Nu tori** în ţară“.
10 cumva să mor din cauza ei»“. Şi 23 Şi de acolo s-a suit la Beer- Isaac la
Abimelec i-a zis: „Ce ne-ai făcut? 24 Şeba*. Şi Domnul i S-a arătat în Beer-Şeba
Încă puţin şi unul din popor ar noaptea aceea şi a zis: „Eu sunt* 23 *Cap. 22.19.
a Lit. „cele de păzit ale Mele“ b Lit. „a găsit“ c Sau „avuţii de oi şi avuţii de boi“ d Lit. „fântână
de apă vie“ e Ceartă f Împotrivire g Loc larg
27
GENEZA 26:25
24 *Cap. 17.7; Dumnezeul tatălui tău, Avraam: ia-ţi, te rog, armele, tolba şi ar- 3 *Cap. 25.27;
24.12; 28.13. 25.28.
Ex. 3.6. nu te teme**, pentru că Eu sunt† cul, şi ieşi la câmp şi prinde-mi*
Fap. 7.32. cu tine şi te voi binecuvânta 4 vânat. Şi găteşte-mi bucate gus- 4 *Vers. 19,25,
**Cap. 15.1. 31.
†Vers. 3. şi îţi voi înmulţi sămânţa, dato- toase, cum* îmi plac mie, şi adu- **Cap. 48.9;
rită lui Avraam, robul Meu“. mi-le să mănânc, ca să te binecu- 49.28.
Deut. 33.1.
25 *Cap. 12.7; 25 Şi a zidit* acolo un altar şi a vânteze** sufletul meu înainte de a
13.18. chemat** Numele Domnului. Şi 5 muri“. Şi Rebeca a auzit când a
**Cap. 13.4.
Ps. 116.17. şi-a întins cortul acolo şi robii lui vorbit Isaac fiului său Esau. Şi
Isaac au săpat o fântână acolo. Esau s-a dus la câmp să prindă
Legământul 26 Şi Abimelec a venit din Gherar vâ-nat şi să-l aducă.
cu Abimelec la el, şi Ahuzat, prietenul său, şi 6 Şi Rebeca* a vorbit lui Iacov, 6 *Cap. 25.28.
26 *Cap. 21.22. Picol*, căpetenia oştirii sale. fiul ei, zicând: „Iată, am auzit pe
27 *Vers. 16. 27 Şi Isaac le-a zis: „Pentru ce aţi tatăl tău vorbind lui Esau, fra-
Jud. 11.7. venit la mine, voi, care mă urâţi 7 tele tău, spunând: «Adu-mi vânat
28 *Cap. 21.22; 28 şi m-aţi alungat* de la voi?“ Şi ei şi găteşte-mi bucate gustoase,
21.23. au zis: „Am văzut lămurit că Dom- ca să mănânc şi să te binecuvân-
nul este* cu tine; şi am zis: «Să tez înaintea Domnului, înainte de
fie acum un jurământ între noi, 8 moartea mea». Şi acum, fiul meu, 8 *Vers. 13,43.
între noi şi tine, şi să facem ascultă* glasul meu în ceea ce-ţi
29 *Cap. 24.31. 29 legământ cu tine, că nu ne vei 9 poruncesc. Mergi, te rog, la tur- 9 *Vers. 4.
Ps. 115.15.
face nici un rău, cum nici noi nu mă şi ia-mi de acolo doi iezi din-
ne-am atins de tine şi cum ţi-am tre capre şi voi pregăti din ei bu-
făcut numai bine şi ţi-am dat cate* gustoase pentru tatăl tău,
drumul în pace; tu acum* eşti 10 cum îi plac lui. Şi le vei duce la
30 *Cap. 19.3. 30 binecuvântatul Domnului»“. Şi tatăl tău, ca să mănânce şi să te
le-a făcut un ospăţ* şi au mân- binecuvânteze înainte de moartea
31 cat şi au băut. Şi s-au sculat dis- 11 sa“. Şi Iacov a zis mamei sale 11 *Cap. 25.25.
de-dimineaţă şi şi-au jurat unul Rebeca: „Iată, Esau, fratele meu,
altuia; şi Isaac le-a dat drumul este* păros, iar eu sunt fără păr. 12 *Vers. 21,22.
şi ei au plecat de la el în pace. 12 Poate că tatăl meu mă va pipăi* **Cap. 9.25.
32 Şi a fost aşa: în ziua aceea, robii şi voi fi înaintea lui ca un înşe- Deut. 27.18.
lui Isaac au venit şi i-au spus lător şi voi aduce** asupra mea
despre fântâna pe care o săpase- 13 blestem, iar nu binecuvântare“. Şi 13 *Cap. 43.9.
1 Sam. 25.24
33 *Cap. 21.31. 33 ră şi i-au zis: „Am găsit apă!“ Şi mama lui i-a zis: „Peste* mine fie 2 Sam. 14.9.
el a numit-o Şebaa; de aceea nu- blestemul tău, fiul meu! Ascultă Mt. 27.25.
mele cetăţii este Beer-Şeba* până numai de glasul meu şi mergi şi
în ziua aceasta. 14 adu-mi“. Şi a mers şi i-a luat şi
Căsătoria 34 Şi Esau era de patruzeci de i-a adus mamei sale; şi mama lui
lui Esau ani şi a luat de soţie* pe Iudita, a gătit bucate gustoase, cum îi
34 *Cap. 36.2.
fiica lui Beeri hetitul, şi pe Bas- 15 plăceau tatălui său. Şi Rebeca a 15 *Vers. 27.
35 *Cap. 27.46; 35 mat, fiica lui Elon hetitul. Şi ele* luat hainele de preţ* ale lui Esau,
28.1,8. au fost o amărăciune a sufletului fiul său cel mai mare, care erau
pentru Isaac şi Rebeca. la ea în casă, şi a îmbrăcat cu
Iacov ia
binecuvântarea
27 Şi a fost aşa: când a îmbătrâ- ele pe Iacov, fiul său cel mai mic.
prin înşelăciune
nit Isaac şi ochii* i se întuneca- 16 Şi pieile iezilor le-a pus pe mâi-
seră, de nu putea vedea, a che- nile lui şi pe partea fără păr a
1 *Cap. 48.10.
1 Sam. 3.2. mat pe Esau, fiul său cel mai 17 gâtului său. Şi bucatele gustoase
**Cap. 25.25; mare**, şi i-a zis: „Fiul meu!“ Şi şi pâinea pe care o făcuse le-a
25.33,34.
2 *Cap. 47.29. 2 el i-a zis: „Iată-mă“. Şi el a zis*: dat în mâna fiului său, Iacov.
Pr. 27.1. „Iată acum, am îmbătrânit şi nu 18 Şi el a venit la tatăl său şi a
Iac. 4.14.
3 ştiu ziua morţii mele. Acum dar zis: „Tată!“ Şi el a zis: „Iată-mă!
a Jurământ

28
GENEZA 27:40
19 *Vers. 31. 19 Cine eşti tu, fiul meu?“ Şi Iacov va binecuvânta“.
**Vers. 4.
a zis tatălui său: „Eu sunt Esau, 30 Şi a fost aşa: după ce a sfârşit
întâiul-născut al tău; am făcut Isaac de binecuvântat pe Iacov,
cum mi-ai zis. Ridică-te*, te rog, şi Iacov tocmai ieşise dinaintea
şezi şi mănâncă din vânatul meu, tatălui său Isaac, a intrat Esau,
ca să mă binecuvânteze** sufletul fratele lui, de la vânătoarea sa.
20 *Cap. 24.12. 20 tău“. Şi Isaac a zis fiului său: 31 Şi gătise şi el bucate gustoase şi 31 *Vers. 19.
**Vers. 4.
„Cum ai găsit aşa de repede, fiul le-a adus tatălui său. Şi a zis
meu?“ Şi el a zis: „Pentru că Dom- tatălui său: „Să se ridice* tatăl
nul Dumnezeul tău* mi l-a trimis meu şi să mănânce din vânatul
21 *Vers. 12. 21 înainte“. Şi Isaac a zis lui Iacov: fiului său, ca să mă binecuvân-
„Apropie-te, te rog, ca să te 32 teze** sufletul tău“. Şi Isaac, ta- 32 *Vers. 18.
pipăi*, fiul meu, dacă eşti cu tăl său, i-a zis: „Cine* eşti tu?“ Şi
adevărat fiul meu Esau, sau nu“. el a zis: „Eu sunt fiul tău, întâiul
22 Şi Iacov s-a apropiat de Isaac, 33 tău născut, Esau“. Şi Isaac s-a cu- 33 *Cap. 28.3,4.
tatăl său, şi el l-a pipăit şi a tremurat cu foarte mare tremur şi Num. 23.20.
Rom. 11.29.
zis: „Glasul este glasul lui Iacov, a zis: „Cine este deci cel care a
dar mâinile sunt mâinile lui prins vânatul şi mi l-a adus? Şi
23 *Vers. 16. 23 Esau“. Şi nu l-a cunoscut, pentru am mâncat din toate înainte de
că mâinile lui erau păroase*, ca a veni tu şi l-am binecuvântat.
mâinile fratelui său Esau; şi l-a 34 Şi va fi binecuvântat*“. Când a 34 *Ev. 12.17.
24 binecuvântat. Şi a zis: „Eşti tu auzit Esau cuvintele tatălui său,
cu adevărat fiul meu, Esau?“ Şi a strigat cu glas* foarte tare şi
25 el a zis: „Eu sunt“. Şi a zis: „Adu- foarte amărât şi a zis tatălui său:
mi-l aproape şi voi mânca din „Binecuvântează-mă şi pe mine,
vânatul fiului meu, ca să te bi- 35 tată!“ Şi el i-a zis: „Fratele tău a 35 *Vers. 19.
necuvânteze sufletul meu“. Şi i venit* cu înşelăciune şi ţi-a luat
l-a adus aproape şi a mâncat; şi 36 binecuvântarea“. Şi el a zis: „Oare 36 *Cap. 25.26.
26 i-a adus vin şi a băut. Şi tatăl nu pe drept a fost numit* el Iacov? **Cap. 25.33
său Isaac i-a zis: „Apropie-te Pentru că acum a doua oară m-a
27 acum şi sărută-mă, fiul meu“. Şi înşelat; mi-a luat** dreptul
27 *Ev. 11.20.
**Cânt. 4.11. el s-a apropiat şi l-a sărutat. Şi de întâi-născut şi, iată, acum
Osea 14.6. a mirosit mirosul hainelor lui mi-a luat binecuvântarea“. Şi a
†Ps. 65.10.
şi l-a binecuvântat*, şi a zis: zis: „N-ai păstrat o binecuvântare
„Iată, mirosul** fiului meu 37 pentru mine?“ Şi Isaac a răspuns 37 *Vers. 29.
2 Sam. 8.14.
este ca mirosul unei câmpii şi a zis lui Esau: „Iată, l-am făcut **Vers. 28.
pe care a binecuvântat-o† stăpânul* tău şi i-am dat pe toţi
Domnul. fraţii săi ca robi şi l-am înzes-
28 *Deut. 33.13. 28 Şi Dumnezeu să-ţi dea din trat cu grâu** şi cu must, şi ce
2 Sam. 1.21.
Pr. 3.20. roua* cerurilor voi face acum pentru tine, fiul
Zah. 8.12. şi din grăsimea** pământului 38 meu?“ Şi Esau a zis tatălui său: 38 *Ev. 12.17.
**Cap. 45.18 şi belşug de grâu şi de must†. „Ai numai o binecuvântare, tată?
†Deut. 33.28.
29 Popoare să-ţi slujească Binecuvântează-mă şi pe mine,
29 *Cap. 9.25-27; şi naţiuni să se plece* înaintea tată!“ Şi Esau şi-a ridicat glasul*
25.23.
Is. 45.14; ta! 39 şi a plâns. Şi Isaac, tatăl său, a 39 *Ev. 11.20.
49.7,23; Să fii stăpân peste fraţii tăi răspuns şi i-a zis: **Vers. 28.
60.12,14.
**Cap. 37.7; şi fiii** mamei tale să se plece „Iată, locuinţa* ta va fi îna
37.10; 49.8. înaintea ta! grăsimea pământului
†Cap. 12.3.
Num. 24.9. Blestemat† să fie cel care te şi în roua** cerurilor de sus;
va blestema 40 şi vei trăi din sabia ta; 40 *Vers. 29.
2 Sam. 8.14.
şi binecuvântat să fie cel care te şi vei sluji* fratelui tău; Obad. 18,19.
a Sau „lipsită de“

29
GENEZA 27:41
40 **2 Împ. 8.20 şi va fi aşa: când te vei răs- Padan-Aram, la Laban, fiul lui
culaa**, Betuel arameul, fratele Rebecăi,
vei scutura jugul lui de pe mama lui Iacov şi a lui Esau.
grumazul tău“. 6 Şi Esau a văzut că Isaac îl bi- 6 *Vers. 1.
Ura lui 41 Şi Esau l-a urât* pe Iacov din necuvântase pe Iacov şi-l trimise-
Esau faţă cauza binecuvântării cu care-l se în Padan-Aram ca să-şi ia
de Iacov
binecuvântase tatăl său. Şi Esau soţie de acolo, că, binecuvân-
41 *Cap. 32.11; zicea în inima sa: „Se apropie tându-l, i-a poruncit, zicând: „Tu
37.4,8. zilele** de jale pentru tatăl meu să nu-ţi iei* soţie dintre fiicele
**Cap. 50.3;
50.4,10. şi voi ucide† pe fratele meu Ia- 7 lui Canaan!“, şi că Iacov ascultase
†Obad. 10. 42 cov“. Şi cuvintele lui Esau, fiul pe tatăl său şi pe mama sa şi ple-
42 *Ps. 64.5.
său cel mai mare, au fost spuse 8 case în Padan-Aram. Şi Esau 8 *Cap. 24.3;
Rebecăi. Şi ea a trimis şi a che- a văzut* că fiicele lui Canaan erau 26.35.
mat pe Iacov, fiul ei cel mai mic, rele în ochii lui Isaac, tatăl său.
şi i-a zis: „Iată, fratele tău, Esau, 9 Şi Esau s-a dus la Ismael şi pe 9 *Cap. 26.34;
se mângâie cu privire la tine că lângă* soţiile pe care le avea, a 36.2.
**Cap. 25.13
43 *Vers. 8,13. 43 te va ucide*. Acum dar, fiul meu, luat de soţie pe Mahalat, sora †Cap. 36.3.
**Cap. 24.29 ascultă* glasul meu şi ridică-te, lui Nebaiot**, fiica† lui Ismael,
†Cap. 11.31.
fugi în Haran† la Laban**, frate- fiul lui Avraam.
44 le meu. Şi rămâi la el câteva zile, 10 Şi Iacov a ieşit* din Beer- Visul lui
până va trece furia fratelui tău; 11 Şeba** şi a mers spre Haran†. Şi Iacov la
Betel
45 *Vers. 35. 45 până va trece mânia fratelui tău a ajuns într-un loc* şi a rămas
10 *Osea 12.12.
de la tine şi va uita* ce i-ai fă- acolo peste noapte, pentru că a- **Cap. 26.23
cut; atunci voi trimite şi te voi pusese soarele. Şi a luat una din †Cap. 12.4,5;
27.43.
aduce de acolo. Pentru ce să fiu pietrele locului şi a făcut-o căpă- Fap. 7.2.
lipsită de voi amândoi într-o zi?“ 12 tâi şi s-a culcat în acel loc. Şi a 11 *Vers. 19.
46 *Cap. 26.35; 46 Şi Rebeca a zis lui Isaac: visat*. Şi iată o scară ridicată pe
28.8. 12 *Cap. 41.1.
**Cap. 24.3. „M-am săturat* de viaţă din cau- pământ, şi capătul ei ajungea Num. 12.6.
za fiicelor lui Het! Dacă Iacov** la ceruri. Şi, iată, îngerii** lui Iov 33.15.
**Ioan 1.51.
îşi va lua soţie dintre fiicele lui Dumnezeu urcau şi coborau pe ea. Ev. 1.14.
Het, ca acestea, dintre fiicele ţă- 13 Şi, iată, D omnul* stătea deasu-
13 *Cap. 35.1;
rii, la ce bun îmi va fi viaţa?“ pra ei; şi a zis: „Eu** sunt Dom- 48.3.
Fuga lui 28 Şi Isaac a chemat pe Iacov şi nul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl **Cap. 26.24
†Cap. 13.15;
Iacov l-a binecuvântat* şi i-a poruncit tău, şi Dumnezeul lui Isaac; pă- 26.3; 35.12.
1 *Cap. 27.33. şi i-a zis: „Tu să nu-ţi iei** soţie mântul† pe care eşti culcat ţi-l voi ††Cap. 12.7;
**Cap. 24.3. 15.18.
2 dintre fiicele lui Canaan. Ridi- 14 da ţie şi seminţei†† tale. Şi să-
2 *Osea 12.12. că-te*, mergi în Padan-Aram**, mânţa ta va fi ca pulberea* pă- 14 *Cap. 13.16.
**Cap. 25.20 **Cap. 13.14
†Cap. 22.23. la casa lui Betuel†, tatăl mamei mântului şi te vei întinde** spre Deut. 12.20.
††Cap. 24.29 tale, şi ia-ţi soţie de acolo, dintre apus şi spre răsărit şi spre nord †Cap. 12.3.
fiicele lui Laban††, fratele mamei şi spre sud; şi în† tine şi în sămân-
3 *Cap. 17.1; 3 tale. Şi Dumnezeul cel Atotpu- ţa ta vor fi binecuvântate toate 15 *Cap. 26.3;
35.11; 48.3. ternicb* să te binecuvânteze şi 15 familiile pământului. Şi, iată, Eu 26.24; 31.3.
**Vers. 20.
să te facă să rodeşti şi să te în- sunt* cu tine şi te voi păzi ori- Num. 6.24.
mulţească, pentru ca să ajungi o unde** vei merge şi te voi adu- †Cap. 48.21.
Deut. 30.3.
4 *Cap. 12.2. 4 adunare de popoare. Şi să-ţi dea ce† înapoi în ţara aceasta; pentru Ps. 121.8.
**Cap. 15.7; binecuvântarea* lui Avraam, ţie că nu te voi părăsi††, până când ††Deut. 31.6;
17.8; 22.17. 31.8.
†1 Cr. 29.15. şi seminţei tale cu tine, ca să stă- nu voi face*† ceea ce ţi-am pro- Ios. 1.5.
Ps. 39.12. pâneşti** ţara unde ai locuit† 16 mis“. Şi Iacov s-a trezit din som- 1 Împ. 8.57.
Ev. 13.5.
temporar, pe care a dat-o Dum- nul* său şi a zis: „Cu adevărat, *†Cap. 35.6.
5 *Cap. 27.43. 5 nezeu lui Avraam“. Şi Isaac a Domnul este** în locul acesta şi 16 *1 Împ. 3.15.
Ier. 31.26.
trimis* pe Iacov. Şi el a plecat în 17 eu n-am ştiut! Şi s-a temut şi a zis: **Ex. 3.6.
Ios. 5.13-15.
a Sau „te vei ridica“ b Ebr. „El Şadai“ Ps. 139.7-12.
30
GENEZA 29:24
17 *Ps. 68.35. „Cât de înfricoşător* este locul a- 10 tru că ea era păstoriţă. Şi a fost aşa: 10 *Ex. 2.17.
cesta! Aceasta nu este altceva de- când a văzut pe Rahela, fiica lui
cât casa lui Dumnezeu şi aceasta Laban, fratele mamei sale, şi
18 *Vers. 11. 18 este poarta cerurilor!“ Şi Iacov s-a oile lui Laban, fratele mamei sale,
**Cap. 31.13; sculat dis-de-dimineaţă şi a luat Iacov s-a apropiat şi a prăvălit
31.45; 35.14.
Lev. 8.10-12. piatra* pe care o făcuse căpătâi şi piatra de pe gura fântânii şi a
Num. 7.1. a aşezat-o ca stâlp** şi a turnat unt- adăpat* oile lui Laban, fratele
19 *Cap. 35.6; 19 delemn pe vârful ei. Şi a pus nu- 11 mamei sale. Şi Iacov a sărutat* 11 *Cap. 33.4;
48.3. mele locului aceluia Betela; dar pe Rahela şi şi-a ridicat glasul 45.14,15.
Jud. 1.23,26.
numele cetăţii era mai înainte 12 şi a plâns. Şi Iacov a spus Rahelei 12 *Cap. 13.8;
20 *Cap. 31.13. 20 Luz*. Şi Iacov a făcutb* o promi- că este ruda f* tatălui ei şi că 14.14,16;
Jud. 11.30. siune, zicând: „Dacă** va fi Dum- este fiul Rebecăi; şi ea a aler- 28.5.
2 Sam. 15.8. **Cap. 24.28
**Vers. 15. nezeu cu mine şi mă va păzi în 13 gat** şi a spus tatălui ei. Şi a
†1 Tim. 6.8. drumul acesta pe care merg şi-mi fost aşa: îndată ce a auzit Laban 13 *Cap. 24.29.
va da† pâine să mănânc şi haine ştirea despre Iacov, fiul surorii
21 să mă îmbrac şi mă voi întoarce* sale, i-a alergat* în întâmpinare
21 *Jud. 11.31.
2 Sam. 19.24; în pace la casa tatălui meu, a- şi l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat şi
19.30. tunci Domnul** va fi Dumnezeul l-a adus în casa lui. Şi a istorisit
**Deut. 26.17
22 *Vers. 17. 22 meu. Şi piatra aceasta pe care am lui Laban toate aceste lucruri.
Ex. 23.19. pus-o ca stâlp va fi casa* lui Dum- 14 Şi Laban i-a zis: „Cu adevărat*, 14 *Cap. 2.23.
**Deut. 14.22; Jud. 9.2.
26.12. nezeu. Şi din** tot ce-mi vei da, tu eşti osul meu şi carnea mea“. 2 Sam. 5.1;
Îţi voi da negreşit zeciuială“. Şi a rămas la el o lună de zile. 19.12,13.
Iacov la
Laban
29 Şi Iacov a pornit la drumc şi 15 Şi Laban a zis lui Iacov: Leea şi
Rahela
a mers în ţara fiilor* răsăritului. „Pentru că eşti fratele meu, îmi
1 *Num. 23.7.
Jud. 6.3,33. 2 Şi s-a uitat şi iată o fântână* în vei sluji tu degeaba? Spune-mi, 15 *Cap. 31.41.
Osea 12.12. câmp şi, iată, trei turme de oi se 16 care să-ţi fie plata*?“ Şi Laban
2 *Cap. 24.11.
odihneau lângă ea, pentru că din avea două fiice; numele celei mai
Ex. 2.15. fântâna aceea adăpau turmele; şi mari era Leeag şi numele celei
o piatră mare era pe gura fântâ- 17 mai mici, Rahelah. Şi Leea avea
17 *Cap. 12.11;
3 nii. Şi toate turmele se strângeau ochi slabii, iar Rahela era fru- 12.14; 26.7.
acolo. Şi prăvăleau piatra de pe moasă* la statură şi frumoasă
gura fântânii şi adăpau oile şi din 18 la faţă. Şi Iacov iubea* pe Rahe- 18 *Cap. 24.67.
nou puneau piatra la loc pe gura la. Şi i-a zis: „Îţi voi sluji** şapte **Cap. 31.41
2 Sam. 3.14.
4 *Cap. 28.10. 4 fântânii. Şi Iacov le-a zis: „Fraţii ani pentru Rahela, fiica ta cea
mei, de unde sunteţi?“ Şi ei au zis: 19 mai mică“. Şi Laban i-a zis: „Mai
5 *Cap. 24.29. 5 „Din Haran*“. Şi le-a zis: „Cunoaş- bine să ţi-o dau ţie decât s-o
teţi pe Laban*, fiul lui Nahor?“ Şi dau altui bărbat; rămâi cu mine“.
6 *Cap. 43.27. 6 ei au zis: „Cunoaştem“. Şi le-a zis: 20 Şi Iacov a slujit* pentru Rahela 20 *Cap. 30.26.
**Ex. 2.16. „Este* sănătos? d “ Şi au zis: şapte ani; şi au părut în ochii Osea 12.12.
**Cânt. 8.7.
„Sănătose şi, iată, Rahela**, fiica lui ca vreo câteva zile, pentru că
7 lui, vine cu oile“. Şi el a zis: „Iată, o iubea**.
este încă ziua mare; nu este tim- 21 Şi Iacov a zis lui Laban: 21 *Jud. 15.1.
pul ca să fie strânse vitele; adă- „Dă-mi soţia, pentru că mi s-au
paţi oile şi mergeţi şi le paşteţi“. împlinit zilele să intru* la ea“.
8 Şi ei au zis: „Nu putem, până nu 22 Şi Laban a strâns pe toţi oamenii 22 *Jud. 14.10.
se vor strânge toate turmele şi 23 locului şi a făcut un ospăţ*. Şi a Ioan 2.1,2.
vor prăvăli piatra de pe gura fost aşa: seara a luat pe fiica sa,
9 fântânii; atunci adăpăm oile“. Şi, Leea, şi a dus-o la el; şi el a in-
pe când le vorbea el încă, a ve- 24 trat la ea. Şi Laban a dat pe roa-
nit Rahela cu oile tatălui ei, pen- ba sa, Zilpa, ca roabă fiicei sale,
a Casa lui Dumnezeu b Lit. „a promis“ c Lit. „şi-a ridicat piciorul“ d Lit. „Are el pace?“ e Lit. „Pace“
f Sau „fratele“ g Slăbiciune h Oaie i Sau „blânzi“

31
GENEZA 29:25
25 *Cap. 12.18; 25 Leea. Şi a fost aşa: dimineaţa, împotriva Rahelei şi i-a zis: „Sunt eu 2 *Cap. 20.18;
20.9. 29.31.
**Cap. 27.36 iată, era Leea. Şi a zis lui Laban: în locul* lui Dumnezeu, care **Ps. 128.3.
1 Sam. 28.12 „Ce mi-ai făcut*? Nu ţi-am slujit ţi-a oprit rodul** pântecelui?“
pentru Rahela? Pentru ce, dar, 3 Şi ea a zis: „Iată roaba* mea, 3 *Cap. 16.2.
26 m-ai înşelat**?“ Şi Laban i-a zis: Bilha! Intră la ea, ca să nască **Cap. 50.23
Iov 3.12.
„În locurile noastre nu se face pe genunchii mei**, şi-mi voi
aşa, să dai pe cea mai mică înain- 4 zidi şi eu casăg prin ea“. Şi i-a dat 4 *Cap. 35.22.

27 *Jud. 14.12. 27 tea celei întâi-născute. Împlineşte de soţie pe Bilha*, roaba ei, şi
**Cap. 31.41 săptămâna* cu aceasta şi îţi 5 Iacov a intrat la ea. Şi Bilha a
vom da şi pe cealaltă pentru slujba rămas însărcinată şi a născut un
pe care o vei facea la mine încă** 6 fiu lui Iacov. Şi Rahela a zis: 6 *Ps. 35.24;
28 alţi şapte ani“. Şi Iacov a făcut „Dumnezeu mi-a făcut dreptate* şi 43.1.
Plân. 3.59.
aşa şi a împlinit săptămâna cu mi-a ascultat şi glasul şi mi-a
ea. Şi i-a dat de soţie şi pe Rahe- dat un fiu“. De aceea i-a pus
29 la, fiica sa. Şi Laban a dat pe roa- 7 numele Danh. Şi Bilha, roaba Ra-
ba sa, Bilha, ca roabă Rahelei, helei, a rămas însărcinată din
30 *Vers. 18,20. 30 fiica sa. Şi a intrat şi la Rahela; nou şi a născut un al doilea fiu
Deut. 21.15. şi iubea* pe Rahela mai mult 8 lui Iacov. Şi Rahela a zis: „Am 8 *Mt. 4.13.
**Cap. 30.26;
31.41. decât pe Leea. Şi i-a slujit încă** luptat luptele lui Dumnezeu îm-
alţi şapte ani. potriva surorii mele şi am învins“.
Copiii lui 31 Şi Domnul a văzut* că Leea Şi i-a pus numele Neftalii*.
Iacov nu este iubităb şi i-a deschis** 9 Când a văzut Leea că a înce- 9 *Vers. 4.
31 *Ps. 127.3.
**Cap. 30.1. pântecele; iar Rahela era sterilă. tat să nască, a luat pe Zilpa, roa-
32 Şi Leea a rămas însărcinată şi ba* sa, şi a dat-o de soţie lui Ia-
32 *Cap. 16.11;
31.42. a născut un fiu şi i-a pus numele 10 cov. Şi Zilpa, roaba Leei, a năs-
Ex. 3.7;4.31. Rubenc, căci a zis: „Pentru că 11 cut un fiu lui Iacov. Şi Leea a zis:
Deut. 26.7. Domnul a văzut* întristarea mea; „Cu noroc!“ Şi i-a pus numele
Ps. 25.18;
106.44. pentru că acum soţul meu 12 Gadj. Şi Zilpa, roaba Leei, a năs-
33 mă va iubi“. Şi a rămas însărci- 13 cut un al doilea fiu lui Iacov. Şi
33 *Deut. 21.15. 13 *Pr. 31.28.
nată din nou şi a născut un fiu şi Leea a zis: „Ferice de mine! pen- Lc. 1.48.
a zis: „Pentru că Domnul a auzit tru că fetele mă vor numi* fe-
că nu sunt* iubită, de aceea mi-a ricită“. Şi i-a pus numele Aşerk.
dat şi pe acesta“. Şi i-a pus nume- 14 Şi Ruben a ieşit în zilele se- 14 *Cap. 25.30.
**Cânt. 7.13.
34 le Simeond. Şi a rămas însărcina- cerişului grâului şi a găsit man-
tă din nou şi a născut un fiu şi a dragorel în câmp; şi le-a adus
zis: „Acum, de data aceasta soţul mamei sale, Leea. Şi Rahela i-a
meu se va lipi de mine, pentru că zis Leei: „Dă-mi*, te rog, din
i-am născut trei fii“. De aceea i-a 15 mandragorele** fiului tău“. Şi ea 15 *Num. 16.9;
35 *Mt. 1.2. 35 pus numele Levi e. Şi a rămas i-a zis: „Puţin* este că mi-ai luat 16.13.
însărcinată din nou şi a născut bărbatul? Şi vrei să iei şi man-
un fiu şi a zis: „De astă dată voi dragorele fiului meu?“ Şi Rahela
lăuda pe Domnul“. De aceea i-a i-a zis: „De aceea, el să se culce
pus numele* Iudaf. Şi a încetat să cu tine la noapte pentru man-
nască. 16 dragorele fiului tău“. Şi Iacov a
1 *Cap. 29.31. 30 Şi, când a văzut Rahela că nu venit de la câmp seara şi Leea
**Cap.37.11. face copii* lui Iacov, Rahela a i-a ieşit înainte şi a zis: „Vei intra
1 Sam. 1.5,6.
†Iov 5.2. invidiat** pe sora ei şi a zis lui la mine, pentru că, în adevăr,
Iacov: „Dă-mi copii, ori mor†!“ te-am cumpăratm cu mandragore-
2 Şi Iacov s-a aprins de mânie le fiului meu“. Şi s-a culcat cu ea
a Lit. „o vei sluji“ b Sau „că Leea este urâtă“ (neavând cel dintâi loc în dragostea lui) c Vedeţi! un fiu
d Auzire, Împlinire e Alipire f Laudă g Lit. „şi voi fi şi eu zidită“ h Judecată i Lupta mea j Noroc
k Fericit, Binecuvântat l Plante afrodiziace m Sau „închiriat“

32
GENEZA 30:42
17 în noaptea aceea. Şi Dumnezeu a Dacă-mi vei face lucrul acesta,
ascultat pe Leea şi ea a rămas din nou îţi voi paşte şi îţi voi pă-
însărcinată şi a născut un al cin- 32 zi oile. Voi trece astăzi prin toată
32 *Cap. 31.8.
18 cilea fiu lui Iacov. Şi Leea a turma ta şi voi despărţi de acolo
zis: „Dumnezeu m-a răsplătit, orice oaie pestriţă şi pătată şi ori-
pentru că am dat pe roaba mea ce miel negru dintre miei şi ce
soţului meu“. Şi i-a pus numele este pătat şi pestriţ printre capre:
19 Isahara. Şi Leea a rămas din nou 33 şi aceasta să fie plata* mea. Şi 33 *Ps. 37.6.
însărcinată şi a născut un al şa- dreptatea* mea va răspunde pen-
20 *Mt. 4.13. 20 selea fiu lui Iacov. Şi Leea a tru mine în viitori, când vei veni
zis: „Dumnezeu m-a înzestrat pentru plata mea, înaintea feţei
cu o zestre bună; acum soţul tale: tot ce nu este pestriţ şi pătat
meu va locui cu mine, pentru că între capre şi negru între miei
i-am născut şase fii!“ Şi i-a pus se va socoti furat, dacă va fi la
21 numele Zabulonb*. Şi, după aceas- 34 mine“. Şi Laban i-a zis: „Iată, fie
ta, a născut o fată şi i-a pus nu- 35 după cuvântul tău!“ Şi a despăr-
mele Dinac. ţit în ziua aceea ţapii bălţaţi şi
22 Şi Dumnezeu Şi-a adus amin- pătaţi şi toate caprele pestriţe şi
22 *1 Sam. 1.19.
**Cap. 29.31 te* de Rahela şi Dumnezeu a pătate, toate care aveau ceva alb şi
ascultat-o şi i-a deschis** pân- tot ce era negru între miei şi
23 *1 Sam. 1.6. 23 tecele. Şi ea a rămas însărcinată 36 le-a dat în mâna fiilor săi. Şi a
Is. 4.1. şi a născut un fiu şi a zis: „Dum- pus cale de trei zile între el şi
Lc. 1.25.
nezeu mi-a înlăturat* dispreţul“. Iacov. Şi Iacov păştea restul
24 *Cap. 35.17. 24 Şi i-a pus numele Iosif d, zicând: turmei lui Laban.
„DDomnul îmi va adăuga* un alt 37 Şi Iacov şi-a luat* nuiele verzi 37 *Cap. 31.9-12
fiu“. de plop şi de migdal şi de paltinj
Îmbogăţirea 25 Şi a fost aşa: după ce a năs- şi, jupuindu-le de scoarţă, a făcut
lui Iacov cut Rahela pe Iosif, Iacov a zis pe ele crestături albe, încât se
25 *Cap. 24.54; lui Laban: „Dă-mi* drumul să mă 38 vedea albul care era pe nuiele. Şi
24.56.
duc la locul meu şi în ţara mea. el punea nuielele pe care le jupuia
26 *Cap. 29.20; 26 Dă-mi soţiile pentru care ţi-am de scoarţă înaintea turmei, în
29.30.
slujit* şi copiii şi să plec, pen- jgheaburile din adăpătoarele unde
tru că ştii ce slujbă ţi-am făcute“. veneau oile să bea; şi ele erau în
27 *Cap. 26.24; 27 Şi Laban i-a zis: „Te rog, dacă 39 călduri când veneau să bea. Şi oile
39.3,5. am căpătat favoare în ochii tăi, erau în călduri înaintea nuielelor
zăboveşte! Am descoperit f că şi oile fătau miei bălţaţi, pestriţi
D omnul m-a binecuvântat da- 40 şi pătaţi. Şi Iacov despărţea mieii
28 *Cap. 29.15; 28 torită* ţie“. Şi i-a zis: „Hotărăş- şi abătea feţele oilor din turma lui
31.7,41. te-mi plata* ta şi ţi-o voi da“. Laban către cele negre şi bălţate;
29 *Cap. 31.6; 29 Şi el i-a zis: „Ştii* cum ţi-am slu- şi a pus turmele sale la o parte
31.38-40. jit şi ce au ajuns vitele tale sub şi nu le-a pus cu oile lui Laban.
Mt. 24.45. 30 grija meag. Pentru că ce aveai 41 Şi a fost aşa: de câte ori oile ce-
Tit 2.10.
înainte de venirea mea era puţin le mai tari se încălzeau, Iacov
30 *1 Tim. 5.8. şi a crescut până la o mulţime şi punea nuielele în jgheaburi îna-
Domnul te-a binecuvântat la fie- intea ochilor turmei, ca să intre în
care pas al meuh. Şi acum, când 42 călduri înaintea nuielelor. Şi când
să lucrez şi pentru* casa mea?“ oile erau slabe, nu le punea. Şi
31 Şi el i-a zis: „Ce să-ţi dau?“ Şi Ia- astfel cele slabe erau ale lui La-
cov i-a zis: „Să nu-mi dai nimic. ban, iar cele tari, ale lui Iacov.
a Răsplată b Locuinţă cJudecată d El va adăuga e Lit. „slujba mea cu care ţi-am slujit“ f Lit. „Am
presimţit“, „Am prezis“ g Lit. „cu mine“ h Lit. „pe urmele mele“ i Lit. „în ziua de mâine“ j Sau
„platan“, „castan“
33
GENEZA 30:43
43 *Cap. 13.2; 43 Şi omul acesta s-a îmbogăţita Leea au răspuns şi i-au zis: „Avem 14 *Cap. 2.24.
24.35;
26.13,14. foarte mult şi a avut multe* oi noi* parte sau moştenire în casa
şi robi şi roabe şi cămile şi mă- 15 tatălui nostru? Nu suntem noi 15 *Cap. 29.15;
29.27.
gari. socotite de el ca străine? Pentru
Plecarea lui 31 Şi el a auzit cuvintele fiilor lui că ne-a vândut* şi chiar ne-a
Iacov în
Canaan Laban care ziceau: „Iacov a luat 16 mâncat de tot argintul. Pentru că
tot ce era al tatălui nostru şi din toată avuţia pe care a luat-o
1 *Ps. 49.16.
ceea ce era al tatălui nostru şi-a Dumnezeu de la tatăl nostru este
agonisit el toată* avuţiab aceas- a noastră şi a copiilor noştri.
2 *Deut. 28.54. 2 ta“. Şi Iacov s-a uitat la faţa lui Acum dar, fă tot ce ţi-a zis Dum-
Laban şi, iată, ea nu era* faţă de nezeu“.
3 *Cap. 28.15;
3 el ca mai înaintec. Şi Domnul a 17 Atunci Iacov s-a ridicat şi
28.20,21; zis lui Iacov: „Întoarce-te* în ţara şi-a pus fiii şi soţiile pe cămile.
32.9. părinţilor tăi şi la rudele taled; şi 18 Şi a luat toate vitele sale şi toate
18 *Cap. 35.27.
4 Eu voi fi cu tine“. Şi Iacov a trimis bunurile sale, pe care le strânse-
şi a chemat pe Rahela şi pe Leea se, vitele pe care şi le agonisise în
5 *Cap. 28.15. 5 la câmp, la turma lui. Şi le-a zis: Padan-Aram, ca să meargă la
Vers. 29,42. „Văd că faţa tatălui vostru nu este Isaac*, tatăl său, în ţara Canaa-
Is. 41.10.
Ev. 13.5. faţă de mine ca mai înaintec. Dar 19 nului. Şi Laban se dusese ca să-şi 19 *Vers. 34.
Dumnezeul tatălui meu a fost* cu tundă oile. Şi Rahela a furat te- Cap. 35.2.
g Jud. 17.5.
6 *Vers. 38-41. 6 mine. Şi voi înşivă ştiţi că am rafimii * care erau ai tatălui ei. 1 Sam. 19.13
Cap. 30.29. slujit* tatălui vostru cu toată pu- 20 Şi Iacov a înşelat inimah lui La- Osea 3.4.

7 *Cap. 29.25. 7 terea mea. Şi tatăl vostru m-a ban arameul, pentru că nu i-a
**Vers. 41. înşelate* şi de zece** ori mi-a 21 spus că avea să fugă. Şi a fugit 21 *Cap. 37.25.
Num. 14.22.
Neem. 4.12. schimbat plata. Însă Dumnezeu nu cu tot ce avea şi s-a ridicat şi a
Iov 19.3. 8 l-a lăsat† să-mi facă rău. Dacă trecut râul şi şi-a îndreptat faţa
†Cap. 20.6. zicea astfel: «Cele pestriţe* vor spre muntele Galaad*.
Ps. 105.14.
fi plata ta!», atunci toate oile fă- 22 Şi, a treia zi, i s-a spus lui Urmărirea
8 *Cap. 30.32. tau miei pestriţi; dacă zicea 23 Laban că Iacov fugise. Şi el şi-a lui Iacov de
către Laban
astfel: «Cele bălţate vor fi plata luat fraţii* cu sine şi l-a urmărit
ta!», atunci toate oile fătau miei cale de şapte zile şi l-a ajuns pe 23 *Cap. 13.8.
9 *Vers. 1,16. 9 bălţaţi. Şi Dumnezeu a luat* vite- 24 muntele Galaad. Şi Dumnezeu a 24 *Cap. 20.3.
le tatălui vostru şi mi le-a dat mie. venit* la Laban arameul noaptea, Vers. 11.
Iov 33.15.
10 Şi a fost aşa: pe timpul împere- într-un vis, şi i-a zis: „Fereşte-te Mt. 1.20.
cherii turmelor, eu mi-am ridicat să vorbeşti** lui Iacov, fie bine, **Cap. 24.50
Vers. 7,29.
ochii şi am văzut în vis şi, 25 fie rău“. Şi Laban a ajuns pe
iată, berbecii care săreau pe oi Iacov; şi Iacov îşi întinsese cor-
11 *Cap. 16.7; 11 erau bălţaţi, pestriţi şi pătaţi. Şi tul pe munte. Şi Laban şi-a aşe-
48.16. Îngerul* lui Dumnezeu mi-a zis zat şi el tabăra cu fraţii săi pe
în vis: «Iacove!» Şi eu am zis: 26 muntele Galaad. Şi Laban a zis 26 *1 Sam. 30.2
12 *Ex. 3.7. 12 «Iată-mă!» Şi El mi-a zis: «Ridi- lui Iacov: „Ce ai făcut de mi-ai
că-ţi acum ochii şi vezi: toţi ber- înşelat inimah şi mi-ai luat fiicele
becii care sar pe oi sunt bălţaţi, ca pe nişte captive*, cu sabia?
pestriţi şi pătaţi; pentru că am vă- 27 Pentru ce ai fugit pe ascuns şi
27 *Ex. 15.20.
13 *Cap. 28.13. 13 zut* tot ce-ţi face Laban. Eu sunt m-ai furat şi nu mi-ai spus, ca **Cap. 4.21.
**Cap. 28.18-20 Dumnezeul* din Betel, unde ai să te fi condus cu bucurie şi cu
†Vers. 3. 28 *Vers. 55.
Cap. 32.9. uns** un stâlp, unde Mi-ai făcut o cântece, cu tamburină* şi cu har- Rut 1.9,14.
promisiune. Acum ridică-te, ieşi† 28 fă**, şi nu m-ai lăsat să-mi să- 1 Împ. 19.20.
Fap. 20.37.
din ţara aceasta şi întoarce-te în rut* fiii şi fiicele? Acum ai lu- **1Sam.13.13
14 ţara rudelor talef»“. Şi Rahela şi 29 crat nebuneşte**. Şi este în pu- 2 Cr. 16.9.

a Lit. „a crescut“ b Sau „gloria“, „belşugul“ c Lit. „ca ieri şi alaltăieri“ d Sau „în locul tău de naştere“
e Şi-a bătut joc de mine f Sau „în ţara ta de naştere“ g Idoli ai casei h Sau „i-a furat inima“

34
GENEZA 31:52
29 *Cap. 28.13. terea mâinii melea să vă fac rău; mă mistuia căldura ziua şi frigul
Vers. 5,42.
**Vers. 24. însă Dumnezeul* tatălui vostru noaptea; şi somnul meu fugea
mi-a vorbit ieri noapte, zicând: 41 de la ochii mei. În aceşti douăzeci 41 *Cap. 29.27;
29.28.
«Fereşte-te** să vorbeşti lui Ia- de ani am fost în casa ta: ţi-am **Vers. 7.
30 *Vers. 19. 30 cov, fie bine, fie rău». Şi acum, slujit* paisprezece ani pentru cele
Ios. 24.2.
Jud. 18.24. odată ce ai plecat, pentru că te două fiice ale tale şi şase ani pen-
topeşti de dor după casa tatălui tru oile tale; şi de zece** ori
tău, pentru ce mi-ai furat* dum- 42 mi-ai schimbat plata. Dacă n-ar 42 *Ps. 124.1,2.
31 nezeii?“ Şi Iacov a răspuns şi a fi fost* cu mine Dumnezeul** **Vers. 5,29,
53.
zis lui Laban: „Pentru că mă te- tatălui meu, Dumnezeul lui Avra- †Is. 8.13.
meam; pentru că ziceam: «Ca nu am şi Acela de care se teme† ††Cap. 29.32
cumva să-mi răpeşti fiicele tale». Isaac b , hotărât că acum mi-ai Ex. 3.7.
*†1 Cr. 12.17
32 *Cap. 44.9. 32 La oricine vei găsi dumnezeii tăi fi dat drumul fără nimic. Dumne- Iuda 9.
– acela să nu trăiască*. În faţa zeu a văzut†† întristarea mea şi
fraţilor noştri recunoaşte ce este truda mâinilor mele şi te-a mus-
al tău la mine şi ia-ţi-l“. Pentru că 43 trat*† ieri noapte“. Şi Laban a 43 *Vers. 1.
Iacov nu ştia că Rahela îi furase. răspuns şi a zis lui Iacov: „Fiicele
33 Şi Laban a intrat în cortul lui sunt fiicele mele şi copiii sunt
Iacov şi în cortul Leei şi în cor- copiii mei şi turmele sunt tur-
tul celor două roabe şi n-a găsit. mele* mele şi tot ce vezi este al
Şi a ieşit din cortul Leei şi a in- meu. Şi ce pot face astăzi aces-
34 trat în cortul Rahelei. Şi Rahela tor fiice ale mele sau fiilor lor,
luase terafimii şi-i pusese sub 44 pe care i-au născut? Şi acum 44 *Cap. 21.27;
şaua cămilei şi şedea deasupra vino să facem legământ*, eu şi 26.28.
**Ios. 24.27.
lor. Şi Laban a scotocit în tot tu, şi el să fie mărturie** între
35 *Ex. 20.12. 35 cortul, dar n-a găsit. Şi ea a zis mine şi tine“.
Lev. 19.32. tatălui său: „Să nu fie mânie în 45 Şi Iacov a luat o piatră* şi a 45 *Cap. 28.18.
ochii domnului meu că nu mă 46 pus-o ca stâlp. Şi Iacov a zis
pot ridica înaintea* ta, pentru că fraţilor săi: „Adunaţi pietre“. Şi au
mi-a venit rânduiala femeilor“. adunat pietre şi le-au făcut o
Şi a căutat cu grijă, dar n-a găsit movilă. Şi au mâncat acolo, pe
36 terafimii. Şi Iacov s-a mâniat şi 47 movilă. Şi Laban a numit-o* 47 *Ios. 22.34.
s-a certat cu Laban. Şi Iacov a Iegar-Sahaduta c , iar Iacov a
răspuns şi a zis lui Laban: „Care 48 numit-o Galed d . Şi Laban i-a 48 *Ios. 24.27.
este vina mea? Care este păcatul zis: „Această movilă* este astăzi
meu, de m-ai urmărit cu aprin- mărturie între mine şi tine“. De
37 dere? Când mi-ai scotocit toate aceea i s-a pus numele Galed
bunurile, ce ai găsit din toate bu- 49 şi Miţpae*, pentru că a zis: „D
Dom- 49 *Jud. 11.29.
nurile casei tale? Pune-le aici nul să vegheze între mine şi tine, 1 Sam. 7.5.
înaintea fraţilor mei şi fraţilor când vom fi ascunşi unul de
tăi şi să judece ei între noi amân- 50 altul. Dacă vei asupri pe fiicele 50 *Ier. 29.23;
38 doi. În aceşti douăzeci de ani mele şi dacă vei lua soţii în afară 42.5.
am fost cu tine: oile tale şi capre- de fiicele mele, nici un om nu
le tale n-au lepădat şi n-am este cu noi: vezi, Dumnezeu este
mâncat berbecii turmelor tale. 51 martor* între mine şi tine!“ Şi
39 Pe cea sfâşiată* nu ţi-am adus-o Laban a zis lui Iacov: „Iată aceas-
39 *Ex. 22.10.
**Ex. 22.12. acasă; paguba aceea eu am su- tă movilă şi iată stâlpul pe care
ferit-o; ai cerut-o** din mâna l-am ridicat între mine şi tine.
mea, fie că se furase ziua, fie că 52 Această movilă să fie mărturie
40 se furase noaptea. Aşa eram: şi stâlpul să fie mărturie că eu
a Lit. „mâna mea este ca a lui Dumnezeu“ b Lit. „şi Temerea lui Isaac“ (şi în v.53) c Movila mărturiei (în
aramaică) d Movila martorului (în ebraică) e Veghere
35
GENEZA 31:53
nu voi trece peste această mo- zeul** tatălui meu Avraam şi 9 **Cap. 28.13;
31.42.
vilă la tine şi că tu nu vei trece Dumnezeul tatălui meu Isaac, †Cap. 28.15;
peste această movilă şi peste Doamne, care† mi-ai zis: «În- 31.3,13.
acest stâlp la mine spre a face toarce-te în ţara ta şi la rudele
53 rău. Dumnezeul* lui Avraam şi 10 tale şi-ţi voi face bine», eu sunt 10 *Cap. 24.27.
53 *Cap. 28.13. **Iov 8.7.
**Cap. 16.5. Dumnezeul lui Nahor, Dumne- nevrednic ded cea mai mică din-
†Cap. 21.23. zeul tatălui lor, să judece** între tre toate îndurările* şi de tot
††Vers. 42.
noi!“ Şi Iacov a jurat† pe Acela adevărul pe care l-ai arătat robu-
de care se teme†† Isaaca, tatăl lui Tău, pentru că am trecut cu
54 *Ex. 18.12. 54 său. Şi Iacov a înjunghiat o jertfă* toiagul** meu peste acest Iordan
pe munte şi a chemat pe fraţii săi şi acum am ajuns două cete.
să mănânce pâine: şi au mâncat 11 Scapă-mă*, Te rog, din mâna** 11 *Ps. 59.1,2.
pâine şi au rămas noaptea pe fratelui meu, din mâna lui Esau; **Cap. 27.41;
munte. pentru că mă tem de el, ca nu 27.42.
†Osea 10.14.
55 *Vers. 28,43. 55 Şi Laban s-a sculat dis-de- cumva să vină şi să mă lovească
**Cap. 28.1. dimineaţă şi şi-a sărutat* nepo- pe mine, pe mama† cu copiii.
†Cap. 18.33;
30.25. ţii şi fiicele şi i-a binecuvântat**. 12 Şi Tu* ai zis: «Cu adevărat îţi 12 *Cap. 28.14.
Şi Laban a plecat şi s-a întors† voi face bine şi voi face sămânţa **Cap. 22.17
la locul său. ta ca nisipul** mării, care nu se
Frica lui 32 Şi Iacov a plecat pe drumul poate număra datorită mulţimii»“.
Iacov său şi l-au întâmpinat îngerii* 13 Şi a rămas acolo în noaptea 13 *Cap. 43.11.
1 *2 Împ. 6.16; 2 lui Dumnezeu. Şi, când i-a văzut, aceea; şi a luat din tot ce i-a căzut Pr. 18.16.
6.17.
Ps. 34.7; 91.11 Iacov a zis: „Aceasta este tabăra* în mână un dar* pentru Esau,
Ev. 1.14. lui Dumnezeu!“ Şi a pus numele 14 fratele său: două sute de capre
2 *Ios. 5.14.
Ps. 103.21; locului aceluia: Mahanaimb**. şi douăzeci de ţapi; două sute de
148.2. 3 Şi Iacov a trimis soli înain- 15 oi şi douăzeci de berbeci; trei-
Lc. 2.13. tea feţei sale la Esau, fratele* zeci de cămile alăptătoare şi
**Ios. 21.38.
2 Sam. 2.8. său, în ţara Seir**, în câmpia mânjii lor; patruzeci de vaci şi
3 *Cap. 27.41; 4 Edomului†. Şi le-a poruncit, zi- zece tauri; douăzeci de măgăriţe
27.42; 32.7,11
**Cap. 14.6; când: „Aşa* veţi vorbi lui Esau, 16 şi zece măgăruşi. Şi le-a dat în
33.14,16. domnul meu: «Aşa vorbeşte Ia- mâna robilor săi, fiecare turmă
Deut. 2.5.
Ios. 24.4. cov, robul tău: Am locuit tem- în parte. Şi a zis robilor săi: „Tre-
†Cap.25.30; porar la Laban şi am rămas până ceţi înaintea mea şi lăsaţi o de-
36.8.
4 *Cap. 47.1. 5 acum. Şi am* boi şi măgari, oi 17 părtare între turmă şi turmă“. Şi a
Pr. 15.1. şi robi şi roabe; şi am trimis să poruncit celui dintâi, zicând:
5 *Cap. 30.43.
**Cap. 33.8; spună domnului meu, ca să ca- „Dacă te va întâlni fratele meu,
33.15. 6 păt** favoare în ochii tăi»“. Şi Esau, şi te va întreba, zicând:
6 *Cap. 33.1. solii s-au întors la Iacov, zicând: «Al cui eşti şi unde mergi şi ale
„Am ajuns la fratele tău, la Esau; cui sunt acestea dinaintea ta?»,
şi chiar el vine* în întâmpina- 18 atunci să-i spui: «Ale robului tău,
rea ta şi patru sute de bărbaţi Iacov: este un dar trimis domnu-
7 *Vers. 11.
7 sunt cu el“. Atunci Iacov s-a te- lui meu, Esau; şi, iată, şi el este
mut* foarte mult şi s-a tulburat; 19 după noi!»“ Şi a poruncit şi celui
şi a despărţit pe oamenii care de-al doilea şi celui de-al treilea
erau cu el, şi oile, şi boii, şi că- şi tuturor care mergeau după
8 milele, în două cete. Şi a zis: turme, zicând: „Cu aceste cuvinte
„Dacă va veni Esau la o ceată şi să vorbiţi lui Esau, când îl veţi
o va bate, atunci cealaltă ceată 20 găsi. Şi veţi mai spune: «Iată,
care a rămas va scăpac“. robul tău, Iacov, este după noi»“.
Rugăciunea 9 Şi Iacov* a zis: „Dumne- Pentru că el îşi zicea: „Îl voi
lui Iacov
a Lit. „a jurat pe Temerea lui Isaac“ b Două tabere c Lit. „va fi pentru
9 *Ps. 50.15.
scăpare“ d Lit. „mai mic decât“
36
GENEZA 33:14
20 *Pr. 21.14. potolia* cu darul care merge înaintea pus pe roabe şi pe copiii lor îna-
mea şi apoi voi vedea faţa inte, şi pe Leea şi pe copiii ei
21 lui; poate mă va primib“. Şi darul după ei, şi pe Rahela şi pe Iosif
a trecut înaintea lui, iar el a ră-mas 3 la urmă. Şi el a trecut înaintea 3 *Cap. 18.2;
noaptea aceea în tabără. lor şi s-a plecat* cu faţa la pă- 42.6; 43.26.

22 *Deut. 3.16. 22 Şi s-a sculat în noaptea ace- mânt de şapte ori, până s-a apro-
Ios. 12.2. ea şi a luat pe cele două soţii ale 4 piat de fratele său. Şi Esau a
4 *Cap. 45.14;
sale şi pe cele două roabe ale alergat să-l întâmpine şi l-a îm- 45.15.
sale şi pe cei unsprezece copii ai brăţişat şi a căzut* pe grumazul
săi şi a trecut vadul* Iabocului. 5 lui şi l-a sărutat; şi au plâns. Şi el 5 *Cap. 48.9.
23 Şi i-a luat şi i-a trecut peste pâ- şi-a ridicat ochii şi a văzut femei- Ps. 127.3.
râuc şi a trecut ce avea. le şi copiii şi a zis: „Cine îţi sunt Is. 8.18.

Lupta lui 24 Şi Iacov a rămas singur; şi aceştia?“ Şi el a zis: „Copiii* pe


Iacov. un om s-a luptat* cu el până în care Dumnezeu i-a dăruit, în
Israel
25 revărsatul zorilor. Şi, când a vă- 6 îndurarea Lui, robului tău“. Şi roa-
24 *Osea 12.3,4. zut că nu-l învinge, i-a atins* în- bele s-au apropiat, ele şi copiii
25 *2 Cor. 12.7. cheietura şoldului; şi s-a scrântit lor, şi s-au plecat cu faţa la pă-
încheietura şoldului lui Iacov, pe 7 mânt. Şi s-a apropiat şi Leea
26 *Osea 12.4. 26 când se lupta cu el. Şi i-a zis: cu copiii ei şi s-au plecat cu
„Lasă-mă să mă duc, pentru că faţa la pământ. Şi la urmă s-au
se revarsă zorile“. Şi el a zis: „Nu apropiat Iosif şi Rahela şi s-au
te voi lăsa* să te duci, decât 8 plecat cu faţa la pământ. Şi el
8 *Cap. 32.16.
27 dacă mă vei binecuvânta“. Şi i-a i-a zis: „Ce ai de gând cu toată* **Cap. 32.5.
zis: „Care îţi este numele?“ Şi el turma pe care am întâlnit-o?“ Şi
28 *Cap. 35.10. 28 a spus: „Iacov“. Şi a zis: „Nume- el i-a zis: „Ca să capăt** favoare
1 Împ. 18.31. le* tău nu se va mai numi Iacov, 9 în ochii domnului meu“. Şi Esau
2 Împ. 17.34. ci Israeld, pentru că te-ai luptate i-a zis: „Eu am destul, fratele meu,
**Cap. 25.31;
27.33. cu Dumnezeu şi cu oameni** şi 10 fie al tău ce este al tău“. Şi Ia- 10 *Cap. 43.3.
29 ai învins“. Şi Iacov l-a întrebat cov i-a zis: „Nu, te rog, dacă am 2 Sam. 3.13;
29 *Jud. 13.18. 14.24,28,32.
şi a zis: „Spune-mi, te rog, nume- căpătat favoare în ochii tăi, a- Mt. 18.10.
le tău“. Şi el a zis: „Pentru ce* tunci primeşte darul meu din mâna
mă întrebi de numele meu?“ Şi mea; pentru că de aceea am vă-
30 l-a binecuvântat acolo. Şi Iacov zut faţa* ta de parcă aş fi văzut
30 *Cap. 16.13.
Ex. 24.11; a pus locului aceluia numele Pe- faţa lui Dumnezeu şi m-ai primit
33.20. nielf: „Pentru că am văzut* pe 11 cu bunăvoinţă. Ia, te rog, darul*
Num. 12.8. 11 *Jud. 1.15.
Deut. 5.24. Dumnezeu faţă în faţă, şi sufletul meug, care ţi s-a adus, pentru 1 Sam. 25.27;
Jud. 6.22; 31 meu a fost scăpat“. Şi răsărea că Dumnezeu mi-a fost îndurător 30.26.
13.22. 2 Împ. 5.15.
Is. 6.5. soarele* peste el când trecea de şi am de toate“. Şi l-a îndemnat** **2 Împ. 5.23
31 *Cap. 19.23. Peniel**; şi şchiopăta din şoldul 12 şi a luat. Şi el i-a zis: „Să plecăm,
**Jud. 8.8.
32 său. De aceea, până în ziua aceas- şi să mergem, şi eu voi merge
ta, fiii lui Israel nu mănâncă ten- 13 înaintea ta“. Şi el i-a zis: „Domnul
donul încheieturii şoldului, pen- meu ştie cât de plăpânzi sunt co-
tru că El a atins pe Iacov la în- piii şi că sunt cu mine oi şi vaci
cheietura şoldului, peste tendon. care alăptează; şi, dacă le-am
Împăcarea 33 Şi Iacov şi-a ridicat ochii şi sili o singură zi, toate turmele vor
lui Iacov cu s-a uitat şi, iată, venea Esau*, şi 14 muri. Te rog, să treacă domnul
Esau
patru sute de bărbaţi cu el. Şi meu înaintea robului său, şi eu
1 *Cap. 32.6. şi-a împărţit copiii între Leea şi voi mâna încet, la pas cu turmah
2 Rahela şi cele două roabe. Şi a care este înaintea mea şi după
a Sau „voi face ispăşire către el“ b Lit. „îmi va ridica faţa“ c Sau „torent“ d Luptător (sau prinţ) al lui
Dumnezeu e Sau „te-ai purtat ca un prinţ“ f Faţa lui Dumnezeu g Lit. „binecuvântarea mea“
h Lit. „bunurile“

37
GENEZA 33:15
14 *Cap. 32.3. paşii copiilor, până când voi Sihem s-a alipit de fiica voastră;
veni la domnul meu în* Seir“. 9 vă rog, daţi-i-o de soţie. Şi în-
15 Şi Esau i-a zis: „Te rog, să las cu cuscriţi-vă cu noi; daţi-ne pe fii-
15 *Cap. 34.11;
47.25. tine câţiva din oamenii care sunt cele voastre şi luaţi-vă pe fiicele
Rut 2.13. cu mine!“ Şi el i-a zis: „Pentru ce 10 noastre pentru voi. Şi locuiţi cu 10 *Cap. 13.9;
20.15.
aceasta? Ajunge să capăt* fa- noi şi ţara* va fi înaintea voas- **Cap. 42.34
voare în ochii domnului meu!“ tră; locuiţi şi faceţi negoţ** în †Cap. 47.27.
16 Şi Esau s-a întors în ziua aceea ea şi câştigaţi-vㆠaveri în ea“.
pe drumul său la Seir. 11 Şi Sihem a zis tatălui ei şi fraţi-
Iacov se aşază 17 Şi Iacov a călătorit spre Su- lor ei: „Să capăt favoare în ochii
în Sihem cot* şi şi-a construit o casă şi a voştri şi voi da ce-mi veţi zice.
17 *Ios. 13.27.
făcut colibe pentru vitele sale; 12 Cereţi de la mine zestre* mare 12 *Ex.22.16,17
Jud. 8.5. de aceea i s-a pus locului numele şi dar şi voi da cum îmi veţi Deut. 22.29.
Ps. 60.6. 18 Sucota. Şi Iacov a ajuns în paceb zice, însă daţi-mi fata de soţie“. 1 Sam. 18.25
18 *Cap. 12.6;
35.4. la cetatea Sihem*, care este în ţa- 13 Şi fiii lui Iacov au răspuns cu vi- 13 *2 Sam. 13.24
Ios. 24.1. ra Canaanului, pe când venea din cleşug* lui Sihem şi lui Hamor,
Jud. 9.1.
**Cap. 25.20; Padan-Aram**; şi şi-a aşezat tatăl său, pentru că înjosise pe
28.2. 19 tabăra înaintea cetăţii. Şi a cum- 14 Dina, sora lor, şi au vorbit şi
14 *Ios. 5.9.
19 *Ios. 24.32. părat* partea din ogor, pe care le-au zis: „Nu putem face lucrul
Ioan 4.5. îşi întinsese cortul, din mâna fii- acesta, să dăm pe sora noastră
lor lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu unuia care este necircumcis, pen-
20 o sută de chesitac. Şi a ridicat tru că aceasta ar fi o ruşine* pen-
20 *Cap. 35.1,3;
35.7. acolo un altar* şi l-a numit El- 15 tru noi. Ne vom învoi cu voi, nu-
Elohe-Israeld. mai dacă veţi fi ca noi şi orice
Sihem. Dina 34
Iacov la Şi Dina*, fiica Leei, pe care bărbat dintre voi va fi circumcis.
o născuse ea lui Iacov, a ieşit să 16 Atunci vă vom da pe fiicele noas-
1 *Cap. 30.21. 2 vadă pe fiicele ţării. Şi Sihem, tre şi vom lua pe ale voastre pen-
2 *Cap. 6.2. fiul lui Hamor hevitul, prinţul tru noi şi vom locui cu voi; şi
Jud. 14.1. ţării, a văzut-o* şi a luat-o** şi 17 vom fi un singur popor. Dar, dacă
**Cap. 20.2.
3 s-a culcat cu ea şi a înjosit-o. Şi nu ne veţi asculta, ca să fiţi cir-
sufletul lui s-a alipit de Dina, fii- cumcişi, ne vom lua fata şi vom
ca lui Iacov, şi o iubea pe fată, pleca“.
4 şi a vorbit inimii fetei. Şi Sihem 18 Şi cuvintele lor au plăcut lui
4 *Jud. 14.2.
a vorbit* tatălui său, Hamor, zi- Hamor şi lui Sihem, fiul lui Ha-
când: „Ia-mi pe fata aceasta de 19 mor. Şi tânărul n-a pregetat să
19 *1 Cr. 4.9.
5 *2 Sam. 13.22 5 soţie“. Şi Iacov a auzit că înjo- facă lucrul acesta, pentru că îi
sise pe Dina, fiica sa; şi fiii săi plăcea de fiica lui Iacov. Şi el
erau la câmp cu vitele sale, şi era cel* mai onorat din casa ta-
Iacov a tăcut* până când s-au în- 20 tălui său. Şi Hamor şi Sihem, fiul 20 *Rut 4.1.
2 Sam. 15.2.
6 tors ei. Şi Hamor, tatăl lui Sihem, său, au venit la poarta* cetăţii
a ieşit la Iacov, ca să stea de lor şi au vorbit oamenilor cetăţii
7 *Cap. 49.7.
7 vorbă cu el. Şi fiii lui Iacov, când 21 lor, zicând: „Aceşti oameni sunt
2 Sam. 13.21 au auzit, au venit de la câmp; şi paşnici faţă de noi; să locuiască
**Ios. 7.15. oamenii s-au întristat şi s-au a- dar în ţară şi să facă negoţ în
Jud. 20.6.
†Deut. 23.17. prins de mânie foarte* mare, pen- ea şi ţara, iată, este întinsă înain-
2 Sam. 3.12. tru că Sihem făcuse o faptă de tea lor. Să luăm pe fetele lor de
ruşinee** în Israel, culcându-se cu soţii şi să le dăm pe fetele noas-
fiica lui Iacov, lucru† care nu se 22 tre. Însă numai cu aceasta se vor
8 cuvenea să se facă. Şi Hamor le-a învoi oamenii să locuiască îm-
vorbit, zicând: „Sufletul fiului meu preună cu noi, să fim un singur
a Colibe b Sau „la Salem“ c Chesita, o greutate pentru metale preţioase, valorând aproximativ patru
sicli d Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel e Sau „nebunie“, „dezonoare“
38
GENEZA 35:16
popor: dacă toată partea bărbă- suim la Betel; şi voi face acolo un 3 *Cap. 32.7.
Ps. 107.6.
tească dintre noi se va circumci- altar Dumnezeului care mi-a **Cap. 28.15;
23 de, cum sunt ei circumcişi. Vitele lor răspuns* în ziua strâmtorării mele 28.20; 31.3;
31.42.
şi averea lor şi orice animal şi care a fost** cu mine pe dru-
al lor nu vor fi ale noastre? Nu- 4 mul pe care am umblat“. Şi au dat
4 *Osea 2.13.
mai să ne învoim cu ei, şi vor locui lui Iacov toţi dumnezeii străini **Ios. 24.26.
24 *Cap. 23.10. 24 cu noi“. Şi toţi cei care ieşeau la care erau în mâna lor şi cerceii* Jud. 9.6.
poarta cetăţii* lui au ascultat de care erau în urechile lor. Şi Iacov
Hamor şi de Sihem, fiul său; şi i-a ascuns sub** stejarulb care
toată partea bărbătească a fost 5 era lângă Sihem. Şi au plecat; şi 5 *Ex. 15.16;
circumcisă, toţi cei care ieşeau la spaima* lui Dumnezeu a fost 23.27; 34.24.
poarta cetăţii lui. peste cetăţile care erau împrejurul Deut. 11.25.
Ios. 2.9; 5.1.
25 *Cap. 49.5-7. 25 Şi a fost aşa: a treia zi, pe lor şi n-au urmărit pe fiii lui Iacov. 1 Sam. 14.15
când erau în durere, doi dintre fiii 6 Şi Iacov a venit la Luz*, adi- 2 Cr. 14.14.
lui Iacov, Simeon* şi Levi, fraţii că Betel, care este în ţara Cana- 6 *Cap. 28.19;
Dinei, şi-au luat fiecare sabia şi anului, el şi tot poporul care era 48.3.
s-au năpustit asupra cetăţii şi 7 cu el. Şi a zidit* acolo un altar 7 *Cap. 35.3.
au ucis toată partea bărbătească. şi a numit locul El-Betelc, pen- **Cap. 28.13
26 Şi au ucis cu ascuţişul săbiei tru că acolo** i Se descoperise
pe Hamor şi pe Sihem, fiul său, Dumnezeu, când fugea dinaintea
şi au luat pe Dina din casa lui 8 fratelui său. Şi Debora, doica* 8 *Cap. 24.59.
27 Sihem şi au ieşit. Fiii lui Iacov Rebecăi, a murit; şi a fost în-
s-au aruncat asupra celor ucişi şi mormântată mai jos de Betel,
au jefuit cetatea, pentru că în- sub stejar; şi acestuia i s-a pus
28 josiseră pe sora lor. Le-au luat oi- numele Alon-Bacutd.
le şi vitele şi măgarii şi ce era în 9 Şi Dumnezeu S-a arătat* din 9 *Osea 12.4.
29 cetate şi ce era pe câmp. Şi au nou lui Iacov, când s-a întors din **Cap. 32.29
luat şi au jefuit toate averile lor Padan-Aram, şi l-a binecuvân-
şi pe toţi copiii lor şi pe soţiile 10 tat**. Şi Dumnezeu i-a zis: „Nu- 10 *Cap. 17.5.
**Cap. 32.28
30 *Ios. 7.25. 30 lor şi tot ce era în case. Şi Iacov mele tău este Iacov*: numele tău
**Ex. 5.21. a zis lui Simeon şi lui Levi: „Voi nu se va mai chema Iacov, ci
1 Sam. 13.4.
2 Sam. 10.6. m-aţi tulburat*, făcându-mă** numele tău va fi Israel**“. Şi i-a
†Cap. 13.7. urâta printre locuitorii ţării, prin- 11 pus numele Israel. Şi Dumnezeu 11 *Cap. 17.1;
††Deut. 4.27. 28.3; 48.3,4.
1 Cr. 16.19. tre canaaniţi† şi fereziţi; şi eu i-a zis: „Eu sunt* Dumnezeul Ex. 6.3.
Ps. 105.12. am puţini†† oameni la număr, şi Atotputernic! Fii roditor şi în- **Cap. 17.5;
17.6,16;
ei se vor strânge împotriva mea mulţeşte-te! o naţiune** şi o mul- 36.31; 48.4.
şi mă vor lovi, şi voi fi nimicit, ţime de naţiuni vor fi din tine;
31 eu şi casa mea“. Şi ei au zis: „Să şi împăraţi vor ieşi din coapsele
se poarte cu sora noastră ca şi 12 tale. Şi ţara pe care am dat-o* 12 *Cap. 12.7;
13.15; 26.3;
cu o curvă?“ lui Avraam şi lui Isaac ţi-o voi da 26.4; 28.13.
Iacov la Betel 35 Şi Dumnezeu a zis lui Iacov: ţie şi voi da ţara seminţei tale
„Ridică-te, suie-te la Betel* şi 13 după tine“. Şi Dumnezeu S-a înăl- 13 *Cap. 17.22;
locuieşte acolo şi fă acolo un al- ţat* de la el în locul unde vorbi- 18.33.
1 *Cap. 28.19. tar lui Dumnezeu care** ţi S-a 14 se cu el. Şi Iacov a ridicat* un
**Cap. 28.13 14 *Cap. 28.18.
†Cap. 27.43. arătat când† ai fugit de faţa fra- stâlp în locul unde vorbise cu el,
2 telui tău Esau“. Şi Iacov a zis ca- un stâlp de piatră: şi a turnat pe
2 *Cap. 18.19.
Ios. 24.15. sei* sale şi tuturor celor care el un dar de băutură şi a turnat
**Cap. 31.19; erau cu el: „Scoateţi dumnezeii** 15 untdelemn pe el. Şi Iacov a pus
31.34. 15 *Cap. 28.19.
Ios. 24.2,23. străini care sunt în mijlocul vos- locului unde vorbise Dumnezeu cu
1 Sam. 7.3. tru şi curăţiţi-vㆠşi schimbaţi-vă el numele Betel*.
†Ex. 19.10; Moartea
19.14. 3 hainele. Şi să ne ridicăm şi să ne 16 Şi au plecat de la Betel. Şi era Rahelei
a Lit. „să miros urât“ b Sau „terebintul“ c Dumnezeul casei lui Dumnezeu d Stejarul plângerii

39
GENEZA 35:17
16 *Vers. 19. încă o depărtare până să ajungă Ada* a născut lui Esau pe Elifaz;
Cap. 48.7.
Rut 4.11. la Efrata*; şi Rahela a fost în du- 5 şi Basmat a născut pe Reuel. Şi
Mica 5.2. rerile naşterii şi a avut o naştere Oholibama a născut pe Ieuş şi
17 *Cap. 30.24. 17 grea. Şi a fost aşa: când era ea în pe Iaelam şi pe Core. Aceştia
1 Sam. 4.20. chinuri de naştere, moaşa i-a zis: sunt fiii lui Esau care i s-au năs-
„Nu te teme, pentru că şi acesta 6 cut în ţara Canaanului. Şi Esau
18 îţi este* fiu“. Şi a fost aşa: când îşi şi-a luat soţiile şi fiii şi fiicele şi
dădea ea sufletula – pentru că mu- toate sufletele din casa lui şi vi-
rea – i-a pus numele Ben-Onib, tele şi toate animalele şi toate a-
dar tatăl său l-a numit Beniaminc. vuţiile pe care le agonisise în ţara
19 *Rut 1.2. 19 Şi Rahela a murit şi a fost înmor- Canaanului şi s-a dus într-o ţară
Mt. 2.6. mântată pe drumul spre Efrata*, departe de fratele său Iacov. 7 *Cap. 13.6.
20 *1 Sam. 10.2 20 adică Betleem. Şi Iacov a ridicat 7 Pentru că averea* lor era prea **Cap. 17.8;
2 Sam. 18.18 un stâlp deasupra mormântului ei, mare pentru ca ei să locuiască îm- 28.4.
1 Cr. 29.15.
care este stâlpul mormântului Ra- preună, iar ţara locuirii lor tempo- Ps. 39.12.
helei până* în ziua aceasta. rare** nu-i putea cuprinde, din Ev. 11.9.
8 *Cap. 32.3.
Fiii lui Iacov 21 Şi Israel a plecat şi şi-a întins 8 cauza vitelor lor. Şi Esau a locuit Deut. 2.5.
cortul dincolo de Migdal-Ederd*. în muntele* Seir: Esau este Edom. Ios. 24.4.
21 *Mica 4.8.
22 Şi a fost aşa: pe când locuia Israel 9 Şi aceştia sunt urmaşii lui
22 *Cap. 49.4. în ţara aceea, Ruben a mers şi s-a Esau, tatăl edomiţilor, în muntele
1 Cr. 5.1.
2 Sam. 16.22; culcat* cu Bilha, ţiitoarea tatălui 10 Seir. Acestea sunt numele fiilor lui 10 *1 Cr. 1.25.
20.3. său; şi Israel a auzit. Esau: Elifaz*, fiul Adei, soţia lui
1 Cor. 5.1.
Şi fiii lui Iacov au fost doi- Esau, şi Reuel, fiul Basmatei,
23 *Cap. 29.31-35; 23 sprezece. Fiii Leei*: Ruben, întâ- 11 soţia lui Esau. Şi fiii lui Elifaz
30.18-20;
46.8. iul-născut al lui Iacov, şi Simeon au fost: Teman, Omar, Ţefo şi Ga-
Ex. 1.2. şi Levi şi Iuda şi Isahar şi Za- 12 etam şi Chenaz. Şi Timna era 12 *Ex. 17.8,14.
24 bulon. Fiii Rahelei*: Iosif şi Be- ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; Num. 24.20.
24 *Cap. 30.22-24 1 Sam. 15.2;
Vers. 18. 25 niamin. Şi fiii Bilhei*, roaba şi ea a născut lui Elifaz pe Ama- 15.3.
25 *Cap. 30.5-8. 26 Rahelei: Dan şi Neftali. Şi fiii lec*. Aceştia sunt fiii Adei, soţia
26 *Cap. 30.10-13 Zilpei*, roaba Leei: Gad şi Aşer. 13 lui Esau. Şi aceştia sunt fiii lui
Aceştia sunt fiii lui Iacov care i Reuel: Nahat şi Zerah, Şama şi
s-au născut în Padan-Aram. Miza. Aceştia sunt fiii din Bas-
Moartea lui 27 Şi Iacov a venit la Isaac, tatăl 14 mat, soţia lui Esau. Şi aceştia
Isaac său, la Mamre*, în Chiriat-Arba, sunt fiii Oholibamei, fiica lui Ana,
27 *Cap. 13.18; care este Hebron**, unde locuise- fiica lui Ţibeon, soţia lui Esau:
23.2,19.
**Ios. 14.15; 28 ră temporar Avraam şi Isaac. Şi ea a născut lui Esau pe Ieuş, Ia-
15.13. zilele lui Isaac* au fost o sută elam şi Core.
28 *Cap. 25.26.
29 optzeci de ani. Şi Isaac şi-a dat 15 Acestea sunt căpeteniilee fii-
29 *Cap. 15.15; duhul şi a murit şi a fost* adău- lor lui Esau; fiii lui Elifaz, cel
25.8.
**Cap. 25.9; gat la poporul său, bătrân şi să- întâi-născut al lui Esau: căpete-
49.31. tul de zile. Şi Esau şi Iacov, fiii nia Teman, căpetenia Omar, că-
săi, l-au înmormântat**. petenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
Urmaşii lui 36 Şi aceştia sunt urmaşii lui 16 căpetenia Core, căpetenia Gaetam
Esau Esau, adică Edom*. şi căpetenia Amalec. Acestea sunt
1 *Cap. 25.30. 2 Esau şi-a luat* soţiile dintre căpeteniile din Elifaz în ţara lui
fiicele lui Canaan: pe Ada, fiica Edom. Aceştia sunt fiii din Ada.
2 *Cap. 26.34.
**Vers. 25. lui Elon hetitul, şi pe Oholiba- 17 Şi aceştia sunt fiii lui Reuel, fiul
ma**, fiica lui Ana, fiica lui Ţi- lui Esau: căpetenia Nahat, căpe-
3 *Cap. 28.9. 3 beon hevitul, şi pe Basmat*, sora tenia Zerah, căpetenia Şama, că-
4 *1 Cr. 1.35. 4 lui Nebaiot, fiica lui Ismael. Şi petenia Miza. Acestea sunt căpe-
a Sau „când sufletul ei pleca“ b Fiu al durerii mele c Fiu al dreptei d Turnul turmelor e Capii
familiilor
40
GENEZA 37:7
teniile din Reuel în ţara lui Edom. dad, fiul lui Bedad, care a bătut
Aceştia sunt fiii din Basmat, soţia pe Madian în câmpia lui Moab;
18 lui Esau. Şi aceştia sunt fiii Oho- 36 şi numele cetăţii lui era Avit. Şi
libamei, soţia lui Esau: căpetenia Hadad a murit; şi în locul lui a
Ieuş, căpetenia Iaelam şi căpetenia 37 împărăţit Samla din Masreca. Şi
Core; acestea sunt căpeteniile din Samla a murit; şi în locul lui a
Oholibama, fiica lui Ana, soţia lui împărăţit Saul din Rehobot, lân-
19 Esau. Aceştia sunt fiii lui Esau şi 38 gă râu. Şi Saul a murit; şi în lo-
acestea sunt căpeteniile lor: el este cul lui a împărăţit Baal-Hanan,
Edom. 39 fiul lui Acbor. Şi Baal-Hanan, fiul 39 *1 Cr. 1.50.
Urmaşii lui 20 Aceştia sunt fiii lui Seir* lui Acbor, a murit; şi în locul lui
Seir horitul**, locuitorii ţării: Lotan a împărăţit Hadarb*. Şi numele
21 şi Şobal şi Ţibeon şi Ana şi cetăţii lui era Pau; şi numele so-
20 *1 Cr. 1.38.
Dişon şi Eţer şi Dişan. Acestea ţiei lui a fost Mehetabeel, fiica lui
**Cap. 14.6. sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui Matred, fiica lui Mezahab.
Deut. 2.12,22 22 Seir în ţara lui Edom. Şi fiii lui 40 Şi acestea sunt numele căpe-
40 *1 Cr. 1.51.
Lotan au fost: Hori şi Hemam; şi teniilor* din Esau, după familiile
23 sora lui Lotan, Timna. Şi aceştia lor, după locurile lor, cu numele
sunt fiii lui Şobal: Alvan şi Ma- lor: căpetenia Timna, căpetenia
nahat şi Ebal, Şefo şi Onam. 41 Alva, căpetenia Ietet, căpetenia
24 Şi aceştia sunt fiii lui Ţibeon: Aia Oholibama, căpetenia Ela, căpe-
şi Ana. Acesta-i Ana care a găsit 42 tenia Pinon, căpetenia Chenaz,
izvoare caldea în pustiu, pe când căpetenia Teman, căpetenia Mib-
păştea măgarii tatălui său, Ţibe- 43 ţar, căpetenia Magdiel, căpete-
25 *1 Cr. 1.41. 25 on. Şi aceştia sunt fiii lui Ana: nia Iram. Acestea sunt căpetenii-
Dişon* şi Oholibama, fiica lui le din Edom, după locuinţele lor,
26 Ana. Şi aceştia sunt fiii lui Di- în ţara stăpânirii lor. Acesta este
şon: Hemdan şi Eşban şi Itran şi Esau, tatăl lui Edom.
27 Cheran. Şi aceştia sunt fiii lui 37 Şi Iacov a locuit în ţara în care Iosif în
Canaan
Eţer: Bilhan şi Zaavan şi Acan. tatăl* său locuise temporar, în ţara
28 Şi aceştia sunt fiii lui Dişan: Canaanului. 1 *Cap. 17.8;
23.4; 28.4;
Uţ şi Aran. 2 Aceştia sunt urmaşii lui Iacov: 36.7.
29 Acestea sunt căpeteniile hori- Iosif, fiind în vârstă de şaptespre- Ev. 11.9.
ţilor: căpetenia Lotan, căpetenia zece* ani, păşteac turma cu fraţii 2 *Cap. 41.46.
Şobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia săi; şi încă tânăr, era cu fiii Bil- **Cap. 35.25;
35.26.
30 Ana, căpetenia Dişon, căpetenia hei** şi cu fiii Zilpei, soţiile ta- †1 Sam. 2.22-24
Eţer, căpetenia Dişan. Acestea tălui său. Şi Iosif transmitea ta-
sunt căpeteniile horiţilor, după că- 3 tălui său vorbele lor† cele rele. Şi 3 *Cap. 44.20.
peteniile lor în ţara Seir. Israel iubea pe Iosif mai mult **Vers. 23,32
Împăraţii 31 Şi aceştia sunt împăraţii* ca- decât pe toţi fiii săi, pentru că
Edomului re au împărăţit în ţara Edomului, era fiul bătrâneţii* sale; şi i-a fă-
mai înainte de a împărăţi un îm- 4 cut o cămaşă** pestriţăd. Şi fraţii 4 *Cap. 27.41;
31 *1 Cr. 1.43. 32 părat peste fiii lui Israel. Şi Bela, săi au văzut că tatăl lor îl iubea mai 49.23.
fiul lui Beor, a împărăţit în Edom; mult decât pe toţi fraţii lui, 1 Sam. 17.28
şi numele cetăţii lui era Dinhaba. şi îl urau* şi nu-i puteau vorbi cu
33 Şi Bela a murit; şi în locul lui a 5 pace. Şi Iosif a visat un vis* şi
5 *Cap. 28.12;
împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din l-a istorisit fraţilor săi, şi ei l-au 31.10,11,24.
34 Boţra. Şi Iobab a murit; şi în lo- 6 urât şi mai mult. Şi le-a zis: „As-
cul lui a împărăţit Huşam din cultaţi, vă rog, visul acesta pe ca-
35 ţara temaniţilor. Şi Huşam a mu- 7 re l-am visat: şi, iată, noi legam
rit; şi în locul lui a împărăţit Ha- snopi pe câmp; şi, iată, snopul
a Sau „catâri“ b Sau „Hadad“ c Sau „păzea“, „îngrijea“ d Sau „o haină lungă, cu mâneci“

41
GENEZA 37:8
7 *Cap. 42.6,9; meu s-a ridicat şi stătea drept; Şi vom vedea ce vor ajunge
43.26; 44.14.
şi, iată, snopii voştri l-au încon- 21 visele lui“. Şi Ruben* a auzit şi l-a 21 *Cap. 42.22.
jurat şi s-au plecat* cu faţa la scăpat din mâna lor şi a zis: „Să
pământ înaintea snopului meu“. 22 nu-i luăm viaţa!“ Şi Ruben le-a zis:
8 Şi fraţii săi i-au zis: „Vei domni „Nu vărsaţi sânge; aruncaţi-l în
tu în adevăr peste noi? Sau vei groapa aceasta care este în
stăpâni tu în adevăr peste noi?“ pustiu, dar nu puneţi mâna pe
Şi l-au urât şi mai mult pentru el“, ca să-l scape din mâna lor,
visele lui şi pentru cuvintele lui. 23 să-l dea înapoi tatălui său. Şi a
9 *Cap. 46.29. 9 Şi a visat şi un alt vis şi l-a is- fost aşa: când a venit Iosif la
torisit fraţilor săi şi a zis: „Iată, fraţii săi, ei l-au dezbrăcat pe Iosif
am mai visat un vis; şi, iată, soa- de cămaşa lui, de cămaşa cea
rele şi luna şi unsprezece* stele 24 pestriţă care era pe el. Şi l-au
se plecau cu faţa la pământ îna- luat şi l-au aruncat în groapă; şi
10 *Cap. 27.29. 10 intea mea“. Şi l-a istorisit tatălui groapa era goală, nu era apă în ea.
său şi fraţilor săi. Şi tatăl său l-a 25 Şi s-au aşezat jos să mănân-
25 *Pr. 30.20.
mustrat şi i-a zis: „Ce este acest ce* pâine; şi şi-au ridicat ochii Amos 6.6.
vis pe care l-ai visat? Vom veni şi s-au uitat şi, iată, o caravană **Cap. 16.11
Vers. 28,36.
noi, în adevăr, eu şi mama ta şi de ismaeliţi** venea din Galaad; Cap. 39.1.
fraţii* tăi, să ne plecăm cu faţa şi cămilele lor erau încărcate cu †Cap. 43.11.
Ier. 8.22;
11 *Fap. 7.9. 11 la pământ înaintea ta?“ Şi fraţii* mirodenii şi cu balsam† şi cu 46.11.
**Dan. 7.28. săi îl invidiau, dar tatăl său păs- smirnăb, mergând ca să le ducă
Lc. 2.19,51.
tra** cuvântul acesta. 26 în Egipt. Şi Iuda a zis fraţilor 26 *Cap. 4.10.
12 Şi fraţii săi s-au dus să pas- săi: „Ce folos vom avea dacă Vers. 20.
Iov 16.18.
13 *Cap. 33.18. 13 că turma tatălui lor la Sihem. Şi vom ucide pe fratele nostru şi-i
Israel a zis lui Iosif: „Nu pasc 27 vom ascunde* sângele? Veniţi şi 27 *1 Sam. 18.17
fraţii tăi turma la Sihem*? Vino, să-l vindem ismaeliţilor; şi mâna* **Cap. 42.21
†Cap. 29.14.
şi te voi trimite la ei“. Şi el i-a noastră să nu fie asupra lui; pen-
14 zis: „Iată-mă!“ Şi i-a zis: „Du-te, tru că este fratele** nostru, car-
14 *Cap. 13.18;
23.2,19; 35.27 te rog, vezi dacă fraţii tăi sunt nea† noastră“. Şi fraţii lui au as-
Ios. 14.14. bine şi dacă turma este binea şi 28 cultat. Şi treceau* bărbaţii ma-
Jud. 1.10. 28 *Jud. 6.3.
adu-mi veşti“. Şi l-a trimis din va- dianiţi, nişte negustori. Şi au tras **Cap. 45.4,5
lea Hebron*; şi el a ajuns la Si- şi au scos pe Iosif din groapă Ps. 105.17.
Mt. 27.9.
15 hem. Şi l-a găsit un om şi, iată, şi l-au vândut** ismaeliţilor cu Fap. 7.9.
rătăcea pe câmp. Şi omul acela douăzeci† de arginţi. Şi ei l-au †Lev. 27.5.
††Cap. 39.1.
l-a întrebat, zicând: „Ce cauţi?“ dus†† pe Iosif în Egipt.
16 *Cânt. 1.7. 16 Şi el a zis: „Caut pe fraţii mei; 29 Şi Ruben s-a întors la groapă Jalea lui
Iacov
spune-mi, te rog, unde* pasc ei şi, iată, Iosif nu era în groapă;
17 *2 Împ. 6.13. 17 turmele“. Şi omul acela a zis: „Au 30 şi şi-a sfâşiat* hainele. Şi s-a întors 29 *Vers. 34.
Cap. 44.13.
plecat de aici, pentru că i-am la fraţii săi şi a zis: „Băiatul nu* Iov 1.20.
auzit spunând: „Să mergem la Do- este; şi eu, unde să mă duc?“ 30 *Cap. 42.13;
tan*“. Şi Iosif s-a dus după fraţii 31 Şi au luat cămaşa* lui Iosif 42.36.
Ier. 31.15.
18 *1 Sam. 19.1 18 săi şi i-a găsit în Dotan. Şi ei şi au înjunghiat un ţap şi au mu- 31 *Vers. 3,23.
Ps. 31.13; l-au văzut de departe. Şi, înainte 32 iat cămaşa în sânge. Şi au trimis
37.12,32;
94.21. de a se apropia de ei, au uneltit* cămaşa pestriţă şi au adus-o ta-
Mt. 27.1. 19 împotriva lui să-l omoare. Şi au tălui lor şi au zis: „Aceasta am
Mc. 14.1.
Ioan 11.53. zis unul altuia: „Iată, vine făuri- găsit: vezic acum dacă este că-
Fap. 23.12. 20 torul de vise! Veniţi acum dar 33 maşa fiului tău sau nu“. Şi el a 33 *Vers. 20.
Cap. 44.28.
20 *Pr. 1.11,16; şi să-l omorâm* şi să-l aruncăm recunoscut-o şi a zis: „Cămaşa
6.17; 27.4. într-una din gropi; şi vom zice**: fiului meu! O fiară* sălbatică l-a
**Vers. 32,33
o fiară sălbatică l-a mâncat. mâncat; fără îndoială, Iosif a fost
a Lit. „în pace“ b Lit. „ladanum“, o răşină aromată c Sau „recunoaşte“, „cercetează“

42
GENEZA 38:25
34 *Vers. 29. 34 sfâşiat!“ Şi Iacov şi-a sfâşiat* s-a mângâiat* şi s-a suit la Tim- 12 *2 Sam. 13.39
2 Sam. 3.31. **Ios. 15.10;
hainele şi şi-a pus un sac peste na**, la tunzătorii oilor sale, el 15.57.
coapse şi l-a jelit pe fiul său mul- şi Hira adulamitul, prietenul său. Jud. 14.1.

35 *2 Sam. 12.17 35 te zile. Şi toţi fiii săi şi toate fii- 13 Şi i s-a spus Tamarei, zicând:
**Cap. 42.38; cele sale s-au ridicat* ca să-l „Iată, socrul tău se suie la Timna,
44.29,31.
mângâie, dar el nu voia să fie 14 ca să-şi tundă oile“. Şi ea şi-a 14 *Cap. 24.65.
mângâiat şi zicea: „Jelind** voi dezbrăcat hainele văduviei şi **Pr. 7.12.
†Vers. 11,26.
coborî la fiul meu în Locuinţa s-a acoperit* cu un văl şi s-a în-
morţilora“. Şi tatăl său l-a plâns. velit şi s-a aşezat** la poarta
36 *Cap. 39.1. 36 Şi madianiţii l-au vândut* în Enaimului, care este în drum spre
Egipt lui Potifar, slujitorul lui Fa- Timna; pentru că a văzut că Şela
raonb, căpetenia gărzilor. se făcuse mare† şi ea nu-i fusese
Căsătoria 38 Şi a fost aşa: în zilele ace- 15 dată de soţie. Şi Iuda a văzut-o
lui Iuda lea, Iuda a coborât de la fraţii şi a crezut că este o curvă, pen-
1 *Cap. 19.3. săi şi s-a abătut* la un om din tru că ea îşi acoperise faţa.
2 Împ. 4.8. 2 Adulam** cu numele Hira. Şi Iu- 16 Şi s-a abătut din drum la ea şi
**Ios. 15.35.
1 Sam. 22.1. da a văzut* acolo pe fiica unui a zis: „Vino, te rog, să intru la
2 *Cap. 34.2. om canaanit, cu numele** Şua; tine!“ Pentru că nu ştia că era nora
**1 Cr. 2.3.
3 şi a luat-o şi a intrat la ea. Şi ea sa. Şi ea a zis: „Ce-mi vei da, ca să
3 *Num. 26.19. a rămas însărcinată şi a născut 17 intri la mine?“ Şi el a zis: „Îţi voi 17 *Ezec. 16.33
**Vers. 20.
un fiu; şi el i-a pus numele Er*. trimite* un ied din turmă“. Şi ea
4 *Cap. 46.12. 4 Şi ea a rămas însărcinată din a zis: „Îmi vei da o garanţie**
nou şi a născut un fiu; şi i-a pus 18 până-l vei trimite?“ Şi el a zis: 18 *Vers. 25.
5 *Num. 26.20. 5 numele Onan*. Şi din nou a mai „Ce garanţie să-ţi dau?“ Şi ea a Cap. 41.42.
născut un fiu; şi i-a pus numele zis: „Pecetea* ta şi lanţul tău şi
Şela*. Şi el era la Chezib când toiagul tău care este în mâna ta“. Şi
6 *Cap. 21.21.
6 l-a născut ea. Şi Iuda a luat* o i-a dat şi a intrat la ea; şi ea
soţie lui Er, întâiul său născut. 19 a rămas însărcinată de la el. Şi 19 *Vers. 14.
7 Şi numele ei era Tamar. Şi Er*, ea s-a ridicat şi s-a dus; şi şi-a
7 *1 Cr. 2.3.
întâiul-născut al lui Iuda, era rău scos* vălul şi s-a îmbrăcat în hai-
în ochii Domnului şi Domnul l-a 20 nele ei de văduvie. Şi Iuda a tri-
8 *Deut. 25.5. 8 omorât. Şi Iuda a zis lui Onan: mis iedul prin mâna prietenului
Mt. 22.24. „Intră la soţia fratelui tău şi îm- său, adulamitul, ca să ia garanţia
plineşte-ţi faţă de ea datoria de din mâna femeii; dar n-a găsit-o.
cumnat şi ridică* sămânţa fra- 21 Şi a întrebat pe oamenii locului
9 *Deut. 25.6. 9 telui tău!“ Şi Onan a ştiut că să- ei, zicând: „Unde este curvac care
mânţa nu va fi* a lui. Şi a fost aşa: era la Enaim pe marginea dru-
când intra la soţia fratelui său, mului?“ Şi ei au zis: „N-a fost nici
lepăda sămânţa pe pământ, ca să 22 o curvă aici“. Şi el s-a întors la
10 *Cap. 46.12. 10 nu dea sămânţă fratelui său. Şi lu- Iuda şi a zis: „N-am găsit-o; ba
Num. 26.19. crul pe care-l făcea el a fost rău încă oamenii locului au zis: «N-a
în ochii Domnului. Şi l-a omorât* 23 fost nici o curvă aici»“. Şi Iuda a
11 *Lev. 22.13. 11 şi pe el. Şi Iuda a zis Tamarei, zis: „Să şi le ţină, numai să nu ne
Rut 1.13. nora sa: „Rămâi văduvă în* casa facem de ruşine. Iată, i-am trimis
tatălui tău până va creşte mare iedul acesta şi n-ai găsit-o“.
Şela, fiul meu“. Pentru că zicea: 24 Şi a fost aşa: cam după trei 24 *Jud. 19.2.
**Lev. 21.9.
„Ca nu cumva să moară şi el ca luni i s-a spus lui Iuda, zicând: Deut. 22.21.
fraţii lui“. Şi Tamar s-a dus şi a „Tamar, nora ta, a curvit* şi, iată,
rămas în casa tatălui ei. este chiar însărcinată din curvie“.
Iuda şi 12 Şi, după multe zile, fiica lui Şua, Şi Iuda a zis: „Scoateţi-o afară şi
Tamar soţia lui Iuda, a murit; şi Iuda 25 să fie arsă**“. Când a fost scoasă
a Ebr. „Şeol“ b Rege (sau: Soare) c Lit. „femeie consacrată Astarteii“

43
GENEZA 38:26
25 *Cap. 37.32. afară, a trimis la socrul său, zi- 7 Şi a fost aşa: după lucrurile Integritatea
**Vers. 18. lui Iosif
când: „De bărbatul căruia îi a- acestea, soţia stăpânului său şi-a
parţin aceste lucruri sunt însăr- ridicat ochii asupra lui Iosif şi 7 *2 Sam. 13.11
Pr. 7.15.
cinată“. Şi ea a zis: „Vezi*, te rog, 8 a zis: „Culcă-te* cu mine!“ El însă
ale cui sunt acestea: pecetea** şi a refuzat şi a zis soţiei stăpânului 8 *Pr. 6.24.
26 *Cap. 37.33. 26 lanţul şi toiagul“. Şi Iuda le-a recu- său: „Iată*, cu mine, stăpânul meu
**1 Sam. 24.17 noscut* şi a zis: „Ea este mai nu se îngrijeşte de nimic: ce este
†Vers. 14.
††Iov 34.31; dreaptă** decât mine, pentru că n- în casă şi tot ce are a dat în mâna
34.32. am dat-o† lui Şela, fiul meu“. Şi n-a 9 mea. Nu este nimeni mai mare* 9 *Cap. 41.40.
**Pr. 6.29,32
27 *Cap. 25.24.
27 mai cunoscut-o†† din nou. Şi a fost decât mine în casa aceasta; şi †Cap. 20.6.
aşa: când era timpul să nască, nu mi-a oprit nimic, decât pe Lev. 6.2.
iată, erau gemeni* în pântecele tine, pentru că eşti soţia lui; şi 2 Sam. 12.13
Ps. 51.4.
28 ei. Şi a fost aşa: când era în du- cum** să fac eu răutatea aceasta
reri, unul a scos mâna; şi moaşa mare şi să păcătuiesc† împotri-
a luat-o şi a legat pe mâna lui 10 va lui Dumnezeu?“ Şi a fost aşa:
un fir stacojiu, zicând: „Acesta a pe când vorbea ea cu Iosif zi de zi,
29 *Cap. 46.12. 29 ieşit întâi“. Şi a fost aşa: când el n-a ascultat-o să se culce cu ea
Num. 26.20. şi-a tras el mâna înapoi, iată, a 11 sau să fie cu ea. Şi a fost aşa: în-
Rut 4.12.
1 Cr. 2.4. ieşit fratele său. Şi ea a zis: „Ce tr-o zid, el a intrat în casă, să-şi
Mt. 1.3. spărtură ai făcut! Asupra ta să facă lucrul şi acolo, în casă, nu
fie spărtura“. Şi i-au pus numele 12 era nimeni din oamenii casei. Şi 12 *Pr. 7.13.
30 Pereţa*. Şi, după aceea, a ieşit ea* l-a apucat de haină şi i-a
fratele său, care avea pe mâna zis: „Culcă-te cu mine!“ Şi el şi-a
sa firul stacojiu; şi i-au pus nu- lăsat haina în mâna ei şi a fugit şi a
mele Zerahb. 13 ieşit afară. Şi a fost aşa: când a
Iosif rob în 39 Şi Iosif a fost coborât în Egipt. văzut ea că el îşi lăsase haina în
Egipt Şi Potifar*, slujitorul lui Faraon, 14 mâna ei şi fugise afară, a strigat
1 *Cap. 37.36. căpetenia gărzilor, bărbat egip- pe oamenii casei şi le-a vorbit,
Ps. 105.17. tean, l-a cumpărat de la ismae- zicând: „Vedeţi, ne-a adus un băr-
**Cap. 37.28
2 *Cap. 21.22; 2 liţii** care-l coborâseră acolo. Şi bat evreu să-şi bată joc de noi!
26.24,28; Domnul era* cu Iosif; şi el era un El a venit la mine, ca să se culce cu
28.15.
Vers. 21. om care prosperac; şi era în casa 15 mine; şi eu am strigat tare. Şi a
1 Sam. 16.18; 3 stăpânului său, egipteanul. Şi stă- fost aşa: când a auzit că mi-am
18.14,28.
Fap. 7.9. pânul său a văzut că Domnul era ridicat glasul şi am strigat, şi-a
cu el şi că Domnul făcea* să pros- lăsat haina lângă mine şi a fugit
3 *Ps. 1.3.
pere în mâna lui tot ce făcea el. 16 şi a ieşit afară“. Şi ea a pus haina
4 *Cap. 18.3; 4 Şi Iosif a căpătat* favoare în ochii lui lângă ea, până a venit stăpâ-
19.19.
Vers. 21. lui şi-i slujea. Şi l-a pus peste** 17 nul lui acasă. Şi i-a vorbit* cu 17 *Ex. 23.1.
**Cap. 24.2. casa lui şi a dat în mâna lui tot ce aceste cuvinte, zicând: „Robul Ps. 120.3.
Vers. 8,22. Pr. 26.28.
5 avea. Şi a fost aşa: de când l-a pus evreu pe care ni l-ai adus a venit
5 *Cap. 30.27. peste casa lui şi peste tot ce avea, la mine, ca să-şi bată joc de mine.
**Deut. 28.3; D omnul a binecuvântat* casa egip- 18 Şi a fost aşa: când mi-am ridicat
28.4,11.
teanului datorită lui Iosif; şi bine- glasul şi am strigat, şi-a lăsat hai-
cuvântarea** Domnului era peste na lângă mine şi a fugit afară“.
tot ce avea el, acasă şi la câmp. 19 Şi a fost aşa: când a auzit stă- Iosif în
6 Şi a lăsat în mâna lui Iosif tot ce pânul său cuvintele soţiei sale pe închisoare
6 *Cap. 29.17.
1 Sam. 16.12 avea şi, cu el, nu se îngrijea de care i le vorbea, zicând: „În felul 19 *Pr. 6.34,35.
nimic din ale lui, în afară de pâinea acesta mi-a făcut robul tău!“, s-a
pe care o mânca. Şi Iosif era* fru- 20 aprins* de mânie. Şi stăpânul lui 20 *Ps. 105.18.
mos la statură şi frumos la înfăţişare. Iosif l-a luat şi l-a aruncat* în 1 Pet. 2.19.

a Spărtură b Stacojiu sau: Lumina care răsare c Sau „un om care aduce prosperitate“ d Sau „în
ziua aceea“
44
GENEZA 40:23
20 **Cap. 40.3; închisoarea**, în locul unde erau gurit şi au înflorit şi ciorchinii lor
40.15; 41.14.
ţinuţi cei închişi ai împăratului; 11 au dat struguri copţi. Şi paharul
şi era acolo în închisoare. lui Faraon era în mâna mea; şi am
21 *Vers. 2. 21 Şi D omnul era* cu Iosif şi luat strugurii şi i-am stors în
**Ex. 3.21; Şi-a revărsat îndurarea peste el paharul lui Faraon şi am dat
11.3; 12.36.
Ps. 106.46. şi i-a dăruit** favoare în ochii 12 paharul în mâna lui Faraon“. Şi 12 *Vers. 18.
Pr. 16.7. 22 căpeteniei închisorii. Şi căpete- Iosif i-a zis: „Aceasta* este inter- Cap. 41.12.
Dan. 1.9. Jud. 7.14.
nia închisorii a dat* în mâna lui pretarea lui: cele trei mlădiţe Dan. 2.36;
22 *Vers. 4. Iosif pe toţi cei închişi care erau 13 sunt** trei zile. Încă trei zile şi 4.19.
Cap. 40.3,4. **Cap. 41.26
în închisoare; şi, orice se făcea Faraon îţi va înălţa* capulb şi te
23 *Vers. 2,3. 23 acolo, el făcea. Căpetenia* închi- va aşeza din nou în locul tău şi 13 *2 Împ. 25.27
sorii nu mai supraveghea nimic vei da paharul în mâna lui Fara- Ps. 3.3.
Ier. 52.31.
din ce era sub mâna lui, pentru on, în felul de mai înainte, când
că Domnul era cu el; şi Domnul 14 erai paharnicul său. Dar adu-ţi 14 *1 Sam. 25.31
Lc. 23.42.
făcea să prospere ce făcea el. aminte* de mine când îţi va fi **Ios. 2.12.
Iosif
interpretează
40 Şi a fost aşa: după acestea, bine şi arată bunătate** faţă de 1 Sam. 20.14;
20.15.
paharnicul* împăratului Egiptu- mine, te rog, şi aminteşte de mi- 2 Sam. 9.1.
visele în
închisoare lui şi brutarul lui au păcătuit îm- ne lui Faraon şi scoate-mă din 1 Împ. 2.7.

1 *Neem. 1.11. potriva stăpânului lor, împăratul 15 această casă. Pentru că, în ade- 15 *Cap. 39.20.
2 Egiptului. Şi Faraon s-a mâniat* văr, am fost furat din ţara evrei-
2 *Pr. 16.14.
foarte tare pe amândoi dregăto- lor şi nici aici* n-am făcut ni-
rii săi, pe mai-marele paharnici- mic ca să mă pună în groapă“.
lor şi pe mai-marele brutarilor. 16 Şi mai-marele brutarilor a
3 *Cap. 39.20; 3 Şi i-a pus sub pază în casa că- văzut că interpretarea era bună
39.23.
peteniei* gărzilor, în închisoare, şi a zis lui Iosif: „Şi eu eram în
4 în locul unde era închis Iosif. Şi visul meu şi, iată, trei coşuric cu
căpetenia i-a dat în grija lui Iosif, şi 17 pâine albă erau pe capul meu. Şi
el le slujea. Şi au fost câteva zile în coşul de deasupra erau din
sub pază. tot felul de prăjituri pentru Fara-
5 Şi într-o noapte amândoi au on, pe care le face brutarul, şi
visat un vis, fiecare visul său, fie- păsările le mâncau din coşul de
care cu interpretarea visului său, 18 pe capul meu“. Şi Iosif a răspuns 18 *Vers. 12.
paharnicul şi brutarul împăra- şi a zis: „Aceasta* este interpre-
tului Egiptului, care erau închişi tarea lui: cele trei coşuri sunt trei
6 în închisoare. Şi dimineaţa Iosif 19 zile. Încă trei zile şi Faraon îţi va
a intrat la ei şi i-a privit şi, iată, înălţa capul de pe tine şi te va
7 *Neem.2.2. 7 erau trişti. Şi a întrebat pe dre- spânzura pe un lemn; şi îţi vor
gătorii lui Faraon care erau cu el mânca păsările carnea de pe tine“.
sub pază, în casa stăpânului lor, 20 Şi a fost aşa: a treia zi, de 20 *Mt. 14.6.
**Mc. 6.21.
zicând: „De ce sunt feţele* voas- ziua naşterii* lui, Faraon a făcut †Vers. 13,19
8 *Cap. 41.15; 8 tre triste astăzi?“ Şi ei i-au zis: un ospăţ** tuturor robilor săi şi a 2 Împ. 25.27
41.16. „Am visat un vis şi nu este ni- înălţat† capul mai-marelui pa- Ier. 52.31.
Dan. 2.11; Mt. 25.19.
2.28,47. meni care să-l interpreteze“. Şi harnicilor şi capul mai-marelui
Iosif le-a zis: „Nu sunt ale lui 21 brutarilor printre robii săi. Şi pe 21 *Vers. 13.
**Neem. 2.1.
Dumnezeu interpretările*? Istori- mai-marele paharnicilor l-a aşe-
siţi-mi-l, vă rog“. zat din nou* în slujba lui de pa-
9 Şi mai-marele paharnicilor a harnic; şi el dădea** paharul în
istorisit visul său lui Iosif şi i-a 22 mâna lui Faraon. Iar pe mai-ma- 22 *Vers. 19.
Est. 7.10.
zis: „În visul meu, iată, era o viţă rele brutarilor l-a spânzurat*, du-
10 înaintea mea. Şi în viţă erau trei 23 pă cum le interpretase Iosif. Dar 23 *Iov 19.14.
Ps. 31.12.
mlădiţe; şi se făcea că au înmu- mai-marele paharnicilor nu* şi-a Ecl. 9.15,16.
Amos 6.6.
a Lit. „Casa turn“ b Te va elibera c Sau „trei coşuri de răchită“

45
GENEZA 41:1
adus aminte de Iosif şi l-a uitat. 14 Atunci Faraon a trimis şi a che- 14 *Ps. 105.20.
**Dan. 2.25.
Iosif
interpretează 41 Şi a fost aşa: după doi ani mat* pe Iosif. Şi l-au scos** în †1 Sam. 2.8.
visele lui Faraon a visat. Şi, iată, stătea grabă din groapă f † şi el s-a Ps. 113.7,8.
Faraon 2 lângă râua. Şi, iată, din râu se bărbierit şi şi-a schimbat hai-
suiau şapte vaci frumoase la 15 nele şi a intrat la Faraon. Şi Fa- 15 *Vers. 12.
2 *Is. 19.6,7. Ps. 25.14.
vedere şi graseb şi păşteau prin- raon a zis lui Iosif: „Am visat un Dan. 5.16.
3 tre trestii*. Şi, iată, alte şapte vis şi nu este nimeni care să-l
vaci se suiau după ele din râu, interpreteze şi am auzit* despre
urâte la vedere şi slabec, şi stă- tine zicându-se că, îndată ce
teau lângă vacile de pe malul 16 auzi un vis, îl interpretezi“. Şi 16 *Dan. 2.30.
4 râului. Şi vacile cele urâte la ve- Iosif a răspuns lui Faraon, zi- Zah. 4.6.
dere şi slabec au mâncat pe cele când: „Nu* este de la mineg: Fap. 3.12.
2 Cor. 3.5.
şapte vaci frumoase la vedere şi Dumnezeu** va da lui Faraon **Cap. 40.8.
5 graseb. Şi Faraon s-a trezit. Şi a 17 un răspuns de paceh“. Şi Faraon Vers. 25,28.
Deut. 29.29.
adormit şi a visat a doua oară; a zis lui Iosif: „În visul meu, Dan. 2.22,28;
şi, iată, şapte spice de grâu ie- 18 iată, stăteam pe malul râului. Şi, 2.47; 4.2.
şeau dintr-un singur pai, groase iată, se suiau din râu şapte vaci
6 şi frumoase. Şi, iată, şapte spice graseb şi frumoase la vedere şi
subţiri şi arse de vântul de ră- 19 păşteau printre trestii. Şi, iată, alte
7 sărit ieşeau după ele. Şi spicele şapte vaci se suiau după ele,
cele subţiri au înghiţit pe cele uscate şi foarte urâte la vedere
şapte spice grase şi pline. Şi şi slabe la carne, cum n-am văzut
Faraon s-a trezit şi, iată, era un niciodată în toată ţara Egiptu-
vis. 20 lui atât de urâte. Şi vacile cele
8 *Dan. 2.1; 8 Şi a fost aşa: dimineaţa, du- slabe şi urâte au înghiţit pe cele
4.5,19. hul îi era tulburat*. Şi a trimis 21 dintâi şapte vaci grase. Şi au
**Vers. 24. să cheme pe toţi ghicitoriid** intrat în pântecele lor şi nu se
Ex. 7.11,22.
Dan. 1.20; 2.2 Egiptului şi pe toţi înţelepţii† putea cunoaşte că intraseră în
Mt. 2.1. lui. Şi Faraon le-a istorisit visul pântecele lor; şi erau urâte la
†Vers. 33,39.
††Is. 29.14. său, dar nimeni†† nu l-ae putut in- vedere, ca la început. Şi m-am
Dan. 2.27; 9 terpreta lui Faraon. Atunci mai- 22 trezit. Şi am văzut în visul meu
4.7.
9 *Cap. 40.14; marele paharnicilor a vorbit lui şi, iată, şapte spice creşteau pe
40.23. Faraon, zicând: „Astăzi îmi aduc un singur pai, pline şi frumoase.
10 *Cap. 40.2,3. 10 aminte de greşelile* mele. Faraon 23 Şi, iată, şapte spice seci, subţiri,
**Cap. 39.20 s-a mâniat* pe robii săi şi m-a arse de vântul de răsărit, ieşeau
pus sub pază** în casa căpete- 24 după ele. Şi spicele cele subţiri 24 *Vers. 8.
niei gărzilor, pe mine şi pe mai- au înghiţit pe cele şapte spice Dan. 4.7.

11 *Cap. 40.5. 11 marele brutarilor. Şi, într-o noap- frumoase. Şi am spus aceste lu-
te, eu şi el am visat* un vis; am cruri ghicitorilor, dar nici unul*
visat, fiecare cu interpretarea vi- n-a putut să mi le explice“.
12 *Cap. 37.36. 12 sului său. Şi era acolo cu noi un 25 Şi Iosif a zis lui Faraon: „Vi- 25 *Vers. 28,32.
**Cap. 40.12 tânăr evreu, rob* al căpeteniei sul lui Faraon este unul singur: Dan. 2.28,29;
2.45.
gărzilor; şi noi i le-am istorisit Dumnezeu a arătat* lui Faraon Apoc. 4.1.
şi el ne-a interpretat** visele; 26 ce va face. Cele şapte vaci fru-
fiecăruia i-a interpretat potrivit cu moase sunt şapte ani; şi cele
13 visul său. Şi a fost aşa: cum* şapte spice frumoase sunt şapte
13 *Cap. 40.22.
ne-a interpretat el, aşa a fost: pe 27 ani. Visul este unul singur. Şi
mine Faraon m-a aşezat din cele şapte vaci slabe şi urâte,
nou în locul meu şi pe acela l-a care se suiau după ele, sunt şap-
spânzurat“. te ani; şi cele şapte spice goale,
a Nil b Lit. „grase la carne“ c Lit. „slabe la carne“ d Scribii sau cărturarii (cei cunoscători ai
hieroglifelor) e Lit. „nu le-a“ f Închisoare subterană g Sau „al meu“, „în mine“ h Sau „de bine“

46
GENEZA 41:52
27 *2 Împ. 8.1. arse de vântul de răsărit, vor fi te-am pus peste* toată ţara 41 *Dan. 6.3.

28 *Vers. 25. 28 şapte* ani de foamete. Acesta este 42 Egiptului!“ Şi Faraon şi-a scos 42 *Est. 3.10;
cuvântul pe care l-am spus lui inelul* din mână şi l-a pus în 8.2,8.
**Est. 8.15.
Faraon: Dumnezeu a arătat lui mâna lui Iosif şi l-a îmbrăcat** †Dan. 5.7,29
29 Faraon ce va face*. Iată, vin cu haine de in subţire e şi i-a
29 *Vers. 47.
şapte* ani de mare belşug în 43 pus† un lanţ de aur la gât. Şi a fă- 43 *Cap. 42.6;
30 *Vers. 54. 30 toată ţara Egiptului. Şi după ei cut să fie purtat în carul al doi- 45.8,26.
**Cap. 47.13 Est. 6.9.
vor urma* şapte ani de foame- lea pe care-l avea; şi strigau îna-
te; şi tot belşugul va fi uitat în intea lui: „Închinaţi-vă!“f* Şi l-a
ţara Egiptului şi foametea** va pus peste toată ţara Egiptului.
31 topi ţara. Şi belşugul nu va mai 44 Şi Faraon a zis lui Iosif: „Eu sunt
fi cunoscut în ţară, din cauza Faraon: fără tine nimeni nu-şi
foametei aceleia, pentru că va va ridica mâna sau piciorul în
32 fi foarte grea. Şi, întrucât visul 45 toată ţara Egiptului“. Şi Faraon
32 *Num. 23.19. 45 *Ezec. 30.17
Is. 46.10,11. s-a arătat lui Faraon de două a pus lui Iosif numele Ţafnat-
ori, înseamnă că lucrul este ho- Paneahg şi i-a dat de soţie pe As-
tărât* de Dumnezeu şi Dumne- nat, fiica lui Poti-Fera, preotul
33 zeu îl va face curând. Acum dar din Onh*. Şi Iosif a ieşit prin ţara
33 *Vers. 39.
să caute Faraon un om înţelept* Egiptului.
şi priceput şi să-l pună peste 46 Şi Iosif avea* treizeci de ani
46 *Cap. 37.2.
34 *Pr. 6.6-8. 34 ţara Egiptului. Faraon să facă când a stat** înaintea lui Fara- **1 Sam. 16.21
aceasta: să aşeze supraveghe- on, împăratul Egiptului. Şi Iosif 1 Împ. 12.6,8
Dan. 1.19.
tori în ţară şi să ia* a cincea a ieşit dinaintea lui Faraon şi a
parte din ţaraa Egiptului în cei străbătut toată ţara Egiptului.
35 *Vers. 48. 35 şapte ani de belşug. Şi să adu- 47 Şi pământul a rodit din plini
ne* toată hrana acestor ani buni 48 în cei şapte ani de belşug. Şi el
care vor veni şi să strângă grâu a strâns toată hrana celor şapte
sub mâna lui Faraon, ca hrană ani care era în ţara Egiptului
36 în cetăţi, şi să le păstreze. Şi hra- şi a pus hrana în cetăţi; hrana
36 *Cap. 47.15;
47.19. na va fi ca provizie pentru ţară de pe câmpul care era împrejurul
în cei şapte ani de foamete care fiecărei cetăţi a pus-o în ea.
vor fi în ţara Egiptului, ca ţara 49 Şi Iosif a îngrămădit grâu ca 49 *Jud. 7.12.
să nu piarăb* de foamete“. nisipul* mării, foarte mult, încât 1 Sam. 13.5.
Ps. 78.27.
Înălţarea 37 Şi cuvântul* a fost bun în au încetat să-l numere, pentru că
lui Iosif
ochii lui Faraon şi în ochii tutu- era fără număr.
37 *Ps. 105.19.
38 ror robilor săi. Şi Faraon a zis 50 Şi, înainte de a veni anul de 50 *Cap. 46.20;
38 *Num. 27.18. robilor săi: „Vom găsi noi un om foamete, lui Iosif* i s-au născut 48.5.
Iov 32.8.
Pr. 2.6. asemenea acestuia, în care* este doi fii, pe care i-a născut As-
Dan. 4.8,18; 39 Duhul lui Dumnezeu?“ Şi Fa- nat, fiica lui Poti-Fera, preotul
5.11,14; 6.3.
raon a zis lui Iosif: „Pentru că 51 din On. Şi Iosif a pus celui în-
39 *Vers. 33. Dumnezeu ţi-a arătat ţie toate tâi-născut numele Manase j :
acestea, nimeni nu este pri- „pentru că Dumnezeu m-a făcut
40 *Ps. 105.21; 40 ceput* şi înţelept ca tine. Tu vei să uit tot necazul meu şi toată
105.22. fi peste* casa mea şi după cu- 52 casa tatălui meu“. Şi a pus celui
Fap. 7.10. 52 *Cap. 49.22.
vântul tăuc va fi cârmuitd tot po- de-al doilea, numele Efraimk:
porul meu; eu voi fi mai mare „pentru că Dumnezeu m-a făcut
decât tine numai cu tronul meu!“ să fiu* roditor în ţara întristării
41 Şi Faraon a zis lui Iosif: „Vezi, mele“.
a Sau „pământul“ b Lit. „să nu fie răpusă“ c Lit. „după gura ta“ d Lit. „te va săruta (îţi va da onoare)“
e Bumbac fin din Egipt f Lit. „Plecaţi genunchiul!“; sau „Bucuraţi-vă!“ g Salvator al lumii sau Susţinător
al vieţii (în egipteană); Descoperitor de taine (în ebraică) h Sau „Heliopolis“ i Lit. „cu mâini pline“
j Uitare k Dublă rodire

47
GENEZA 41:53
53 Şi cei şapte ani de belşug ca- săi, dar ei nu l-au recunoscut.
re au fost în ţara Egiptului au 9 Şi Iosif şi-a adus aminte* de 9 *Cap. 37.5,9.
54 trecut. Şi cei şapte ani de foa- visele pe care le visase despre
54 *Ps. 105.16.
Fap. 7.11. mete au început* să vină, după ei şi le-a zis: „Voi sunteţi iscoa-
**Vers. 30. cum** spusese Iosif. Şi a fost de; aţi venit să vedeţi locurile
foamete în toate ţările, dar în 10 neîntărited ale ţării“. Şi ei i-au 10 *Cap. 37.8.
toată ţara Egiptului era pâine. zis: „Nu, domnul* meu, ci robii
55 *Ioan 2.5. 55 Şi toată ţara Egiptului a început tăi au venit să cumpere de mân-
să flămânzească; şi poporul a 11 care. Noi toţi suntem fiii unui 11 *Vers. 31,34.
strigat către Faraon pentru pâi- singur om; suntem cinstiţi*;
ne. Şi Faraon a zis tuturor e- 12 robii tăi nu sunt iscoade“. Şi el
giptenilor: „Mergeţi la Iosif; le-a zis: „Nu; ci aţi venit să ve-
56 *Cap. 42.6; 56 faceţi* ce vă va spune el“. Şi deţi locurile neîntărited ale ţă-
47.14. foametea era peste toată faţa 13 rii“. Şi ei au zis: „Noi, robii tăi,
13 *Cap. 37.30.
pământuluia. Şi Iosif a deschis suntem doisprezece fraţi, fiii Vers. 32.
toate grânarele şi a vândut* e- unui singur om din ţara Canaanu- Cap. 44.20.
Plân. 5.7.
giptenilor; şi foametea era mare lui; şi, iată, cel mai mic este as-
57 în ţara Egiptului. Şi din toate tăzi la tatăl nostru şi unul* nu
57 *Cap. 12.10.
Deut. 9.28. ţărileb* veneau în Egipt la Iosif 14 mai este“. Şi Iosif le-a zis: „Este
ca să cumpere grâu, pentru că ceea ce v-am spus eu, zicând:
foametea era mare peste tot 15 „Sunteţi iscoade“. Prin aceasta 15 *1 Sam. 1.26;
pământul. veţi fi încercaţi; pe viaţa* lui Fa- 17.55.
Prima 42 Şi Iacov* a văzut că era grâu raon, că nu veţi ieşi de aici, dacă
călătorie a în Egipt; şi Iacov a zis fiilor săi: nu va veni aici fratele vostru
fiilor lui
Iacov în Egipt 2 „De ce vă uitaţi unul la altul?“ Şi 16 cel mai mic. Trimiteţi pe unul
a zis: „Iată, am auzit că în Egipt din voi să aducă pe fratele vos-
1 *Fap. 7.12. este grâu; coborâţi acolo şi tru, iar voi veţi rămâne închişi
2 *Cap. 43.8.
Ps. 33.18,19; cumpăraţi-ne grâu, ca să trăim* şi cuvintele voastre vor fi în-
118.17. 3 şi să nu murim“. Şi zece fraţi ai cercate, dacă este adevăr în voi;
Is. 38.1.
lui Iosif au coborât să cumpere iar dacă nu, pe viaţa lui Faraon,
4 grâu din Egipt. Dar Iacov nu l-a 17 că sunteţi iscoadee“. Şi i-a pus îm-
4 *Cap. 35.24.
Vers. 38. trimis cu fraţii săi pe Beniamin, preună sub pază trei zile.
fratele* lui Iosif, pentru că zi- 18 Şi, a treia zi, Iosif le-a zis:
18 *Cap. 39.9.
cea: „Să nu i se întâmple vreo „Faceţi aceasta şi veţi trăi; eu Lev. 25.43.
5 nenorocire“. Şi fiii lui Israel au 19 mă tem* de Dumnezeu. Dacă Neem. 5.15.
5 *Cap. 12.10;
26.1; 41.57. venit să cumpere şi ei printre cei sunteţi cinstiţi, să rămână unul
Fap. 7.11. care veneau; pentru că era foa- dintre fraţii voştri legat în casa
mete în ţara* Canaanului. închisorii voastre, iar voi ple-
6 *Cap. 41.41; 6 Şi Iosif era guvernator peste caţi, duceţi grâu pentru foamea
41.55.
**Cap. 37.7; ţară; el vindea la tot poporul 20 caselor voastre şi aduceţi* pe 20 *Vers. 34.
41.43. c
ţării *. Şi fraţii lui Iosif au ve- fratele vostru cel mai mic la Cap. 44.23.
Is. 60.14. nit şi s-au plecat** înaintea lui mine, şi vorbele voastre vor fi
7 *Vers. 30. 7 cu feţele la pământ. Şi Iosif a adeverite, şi nu veţi muri“. Şi
văzut pe fraţii săi şi i-a recu- 21 au făcut aşa. Şi ziceau unul că-
21 *Cap. 37.26-28;
noscut, dar a făcut pe străinul tre altul: „Cu adevărat suntem 45.3.
înaintea lor şi le-a vorbit* aspru vinovaţi* pentru fratele nostru, Iov 36.8,9.
Osea 5.15.
şi le-a zis: „De unde veniţi?“ Şi pentru că am văzut strâmtora- **Pr. 21.13.
ei au zis: „Din ţara Canaanului, rea sufletului său, când se ruga Mt. 7.2.
ca să cumpărăm de mâncare“. de noi şi nu l-am ascultat; de
8 Şi Iosif* i-a recunoscut pe fraţii aceea** a venit strâmtorarea
8 *Cap. 37.2;
41.46. a Sau „ţării“ b Lit. „Şi întregul pământ“ c Sau „la tot poporul de pe pământ“
d Lit. „goliciunea“ e Sau „în adevăr, voi sunteţi iscoade“

48
GENEZA 43:7
22 *Cap. 37.21. 22 aceasta peste noi“. Şi Ruben poi pe fratele vostru şi veţi face* 34 *Cap. 34.10.
**Cap. 9.5.
1 Împ. 2.32. le-a răspuns, zicând: „Nu v-am negoţ în ţar㻓.
2 Cr. 24.22. spus* eu, zicând: «Nu păcătuiţi 35 Şi a fost aşa: pe când îşi go- 35 *Cap. 43.12;
Ps. 9.12. 43.15,21.
Lc. 11.50,51. împotriva băiatului!»? Dar n-aţi leau sacii, iată, legătura* cu ar-
ascultat; şi acum, iată, şi sân- gint a fiecăruia era în sacul său.
23 gele** lui ne este cerut“. Şi nu Şi ei şi tatăl lor au văzut legă-
ştiau că Iosif înţelegea, pentru turile cu argint şi s-au înspăi-
că era un traducător între ei. 36 mântat. Şi Iacov, tatăl lor, le-a 36 *Cap. 43.14.
24 *Cap. 43.30; 24 Şi a plecat de la ei şi a plâns*. Şi zis: „Voi m-aţi lipsit* de copii!
45.14,15.
**Cap. 43.14; s-a întors la ei şi le-a vorbit şi a Iosif nu este şi Simeon nu
43.23. luat dintre ei pe Simeon** şi l-a este şi vreţi să luaţi pe Beni-
legat înaintea ochilor lor. amin? Toate acestea sunt îm-
Întoarcerea 25 Şi Iosif a poruncit să le um- 37 potriva mea“. Şi Ruben a vorbit
în Canaan ple saciia cu grâu şi să pună îna- tatălui său, zicând: „Să omori pe
a fraţilor
lui Iosif poi argintul fiecăruia în sacul amândoi fiii mei, dacă nu ţi-l
său şi să le dea* şi merinde pen- aduc înapoi; dă-l în mâna mea
25 *Cap. 44.1.
**Mt. 5.44. tru drum. Şi aşa** le-au făcut. 38 şi ţi-l voi aduce înapoi!“ Dar el 38 *Cap. 37.33.
Rom. 12.17; 26 Şi şi-au încărcat grâul pe mă- a zis: „Fiul meu nu va coborî Vers. 13.
12.20,21. Cap. 44.28.
27 gari şi au plecat de acolo. Şi cu voi, pentru că fratele* său **Vers. 4.
27 *Cap. 43.21. unul dintre ei şi-a deschis* sa- este mort şi el a rămas singur; Cap. 44.29.
†Cap. 37.35;
cul, ca să dea nutreţ măgarului şi dacă i s-ar întâmpla vreo 44.31.
său la locul de popas, şi a vă- nenorocire** pe drumul pe care
zut argintul său şi, iată, era la mergeţi, cu durere veţi coborî
28 *Cap. 43.23. 28 gura sacului său. Şi a zis fraţi- perii† mei albi în Locuinţa mor-
lor săi: „Argintul meu mi s-a dat ţilor“.
înapoi şi, iată, este chiar în sa- 43 Şi foametea era mare* în călătorie
2 A doua
a
cul meu!“ Şi li s-a tulburat inima 2 ţară. Şi a fost aşa: după ce au fiilor lui Iacov
şi s-au cutremurat, zicând unul terminat de mâncat grâul pe care-l în Egipt
altuia: „Ce ne-a făcut* Dum- aduseseră din Egipt, tatăl lor 1 *Cap. 41.54;
nezeu?“ le-a zis: „Mergeţi din nou, cum- 41.57.
29 Şi au venit la Iacov, tatăl lor, păraţi-ne ceva de mâncare!“
în ţara Canaanului, şi i-au isto- 3 Şi Iuda i-a vorbit, zicând: „Omul* 3 *Vers. 5.
risit tot ce li se întâmplase, zi- acela ne-a spus hotărât, zicând: **Cap. 42.20;
44.23.
30 *Vers. 7. 30 când: „Omul acela, domnul ţă- «Nu-mi veţi vedea faţa, dacă
rii, ne-a vorbit* aspru şi ne-a fratele** vostru nu va fi cu voi».
31 *Vers. 11,34. 31 luat drept iscoade ale ţării. Şi 4 Dacă vei trimite pe fratele nos-
noi i-am zis: «Suntem cinstiţi*, tru cu noi, vom coborî şi-ţi vom
32 nu suntem iscoade. Suntem doi- 5 cumpăra de mâncare. Dar, dacă
sprezece fraţi, fii ai tatălui nos- nu-l vei trimite, nu vom coborî,
tru; unul nu mai este, şi cel mai pentru că omul acela ne-a zis:
mic este astăzi cu tatăl nostru «Nu-mi veţi vedea faţa, dacă
33 *Vers. 15,19,
33 în ţara Canaanului». Şi omul fratele vostru nu va fi cu voi»“.
20. acela, domnul ţării, ne-a zis: 6 Şi Israel a zis: „Pentru ce mi-aţi
«Prin aceasta* voi cunoaşte că făcut răul de a spune omului
sunteţi cinstiţi: lăsaţi pe unul din aceluia că mai aveţi un frate?“
fraţii voştri la mine şi luaţi grâu 7 Şi ei au zis: „Omul acela a în-
7 *Vers. 27.
pentru foamea caselor voastre trebat cu de-amănuntul despre
34 şi plecaţi. Şi aduceţi la mine pe noi şi despre familia noastră,
fratele vostru cel mai mic şi voi zicând: «Mai trăieşte tatăl* vos-
cunoaşte că nu sunteţi iscoade, tru? Mai aveţi vreun frate?» Şi
ci sunteţi cinstiţi; vă voi da îna- noi i-am spus după cuvintele
a Sau „vasele“

49
GENEZA 43:8
acelea; puteam noi cumva să ştim noştri la început, ne duc ei înăun-
că ne va zice: «Aduceţi aici jos pe tru, ca să se năpustească asupra
8 fratele vostru»?“ Şi Iuda a zis lui noastră şi să cadă asupra noastră
8 *Cap. 42.2.
Israel, tatăl său: „Trimite pe băiat şi să ne ia robi, pe noi şi pe
cu mine şi ne vom ridica şi vom 19 măgarii noştri“. Şi s-au apro-
merge, ca să trăim* şi să nu piat de omul care era peste casa
murim şi noi şi tu şi copiii noştri. lui Iosif şi i-au vorbit la intrarea
9 *Cap. 42.37; 9 Eu sunt garant pentru el: să-l ceri 20 casei. Şi i-au zis: „Vai, domnul* 20 *Cap. 42.10.
44.32. din mâna mea; dacă* nu ţi-l voi meu! Întâia dată** am coborât, în **Cap. 42.3.
Filim. 18,19.
aduce înapoi şi nu-l voi pune îna- adevăr, ca să cumpărăm de mân-
intea ta, voi fi vinovat înaintea 21 care. Şi a fost aşa: când am ajuns 21 *Cap. 42.27;
10 ta în toate zilele. Pentru că, dacă nu la locul de popas, am deschis 42.35.
întârziam, hotărât, până acum sacii noştri şi, iată, argintul fie-
ne-am fi întors deja a doua oară“. căruia era la gura* sacului său:
11 *Cap. 32.20. 11 Şi tatăl lor, Israel, le-a zis: „Dacă argintul nostru, după greutatea
Vers. 25,26. este aşa, faceţi aceasta: luaţi în va- lui; şi l-am adus din nou în mâinile
Pr. 18.16.
**Cap. 37.25 sele voastre din cele mai renumite 22 noastre. Şi am adus alt argint în
Ier. 8.22. roade ale ţării şi duceţi omului mâinile noastre, ca să cumpărăm
Ezec. 27.17.
aceluia un dar*: puţin balsam** de mâncare. Nu ştim cine a pus
şi puţină miere, mirodenii şi s- argintul nostru în sacii noştri“.
12 *Cap. 42.25; 12 mirnă, fistica şi migdale. Şi luaţi 23 Şi el le-a zis: „Pace vouă, nu vă 23 *Cap. 42.28.
42.35. argint dublu în mâinile voastre; temeţi; Dumnezeul* vostru şi **Cap. 42.24
Vers. 21,22.
şi argintul* care a fost pus îna- Dumnezeul tatălui vostru v-a dat
poi în gura sacilor voştri duceţi-l comoara voastră în sacii voştri;
înapoi în mâinile voastre; poate argintul vostru a venit la mine“.
13 este o greşeală. Luaţi şi pe fra- 24 Şi le-a scos** pe Simeon. Şi o- 24 *Cap. 18.4;
tele vostru şi ridicaţi-vă, întoar- mul acesta a dus pe oameni în ca- 24.32.

14 *Cap. 17.1; 14 ceţi-vă la omul acela. Şi Dum- sa lui Iosif şi le-a dat apă* şi şi-au
28.3; 35.11.
**Cap. 42.24
nezeul cel* Atotputernicb să vă spălat picioarele; şi a dat nutreţ
†Cap. 42.36. dea îndurare înaintea omului ace- măgarilor lor.
††Est. 4.16. luia, ca să vă dea înapoi pe celă- 25 Şi ei au pregătit darul* pen-
25 *Vers. 11,15.
lalt** frate al vostru şi pe Be- tru venirea lui Iosif la amiază,
niamin†! Şi eu, dacㆆ este să fiu pentru că auziseră că vor mân-
lipsit de copiii mei, lipsit voi fi!“ 26 ca pâine acolo. Şi Iosif a venit 26 *Cap. 37.7;
15 *Vers. 11. 15 Şi eic au luat darul* acela şi au acasă. Şi i-au adus în casă darul 37.10.
luat argint dublu în mâinile lor, care era în mâna lor şi s-au ple-
şi pe Beniamin, şi s-au ridicat cat* înaintea lui cu faţa la pă-
şi au coborât în Egipt şi au stat 27 mânt. Şi el i-a întrebat de sănă- 27 *Vers. 7.
înaintea lui Iosif. tatee şi a zis: „Este bine tatăl* Cap. 45.3.

16 *Cap. 24.2; 16 Şi Iosif a văzut pe Beniamin vostru, bătrânul despre care aţi
39.4; 44.1. cu ei şi a zis celui care era peste* 28 vorbit? Mai trăieşte?“ Şi ei au
casa lui: „Du pe aceşti oameni zis: „Robul tău, tatăl nostru,
în casă şi înjunghie vited şi gă- este bine; mai trăieşte“. Şi şi-au
teşte; pentru că oamenii aceştia vor plecat capul şi au făcut o plecă-
17 mânca la amiază cu mine“. Şi omul 29 ciune. Şi el şi-a ridicat ochii şi 29 *Cap. 35.17;
acela a făcut cum zisese Iosif; şi l-a văzut pe Beniamin, fratele 35.18.
**Cap. 42.13
omul acela a adus pe oameni în său, fiul mamei* sale, şi a zis: †Num. 6.25.
18 casa lui Iosif. Şi oamenii s-au „Acesta este fratele vostru cel Ps. 67.1.
temut pentru că au fost duşi în casa mai mic** despre care mi-aţi
lui Iosif şi ziceau: „Pentru argintul vorbit?“ Şi a zis: „Dumnezeu să
care ne-a fost pus înapoi în sacii Se îndure de tine†, fiul meu!“
a Sau „nuci“ b Ebr. „El Şadai“ c Lit. „bărbaţii“ d Lit. „înjunghie o înjunghiere“ e Lit. „de pace“

50
GENEZA 44:20
30 *1 Împ. 3.26. 30 Şi Iosif s-a grăbit, pentru că îi ar- noştri ţi l-am adus din nou
**Cap. 42.24;
45.2,14,15; dea inimaa* pentru fratele său; şi a din ţara Canaanului; şi cum să
46.29. căutat un loc unde să plângă şi a fi furat noi aur sau argint
intrat în camera sa şi a plâns** 9 din casa domnului tău? La ca- 9 *Cap. 31.32.
31 acolo. Şi şi-a spălat faţa şi a ieşit re* dintre robii tăi se va găsi, să **Vers. 16.
31 *Cap. 45.1.
**Vers. 25. şi s-a stăpânit* şi a zis: „Puneţi** moară; iar noi vom fi robii**
32 pâine!“ Şi lui i-au pus deoparte, 10 domnului meu“. Şi el a zis:
32 *Cap. 46.34.
Ex. 8.26. şi lor deoparte, şi pentru egipte- „Acum deci fie după cuvintele
nii care mâncau cu el deoparte; voastre: acela la care se va găsi
pentru că egiptenii nu pot mânca să fie robul meu, iar voi să fiţi
pâine împreună cu evreii, pentru 11 nevinovaţi“. Şi s-au grăbit şi au
că aceasta este o urâciune* pen- dat jos fiecare sacul său pe pă-
33 tru egipteni. Şi s-au aşezat îna- mânt şi fiecare şi-a deschis sa-
intea lui, cel întâi-născut după 12 cul său. Şi el a căutat, începând
12 *Vers. 2.
dreptul lui de naştere şi cel mai cu cel mai mare şi sfârşind cu
mic după tinereţea lui. Şi oamenii cel mai mic; şi potirul* s-a găsit
34 *Cap. 45.22. 34 se uitau uimiţi unul la altul. Şi a 13 în sacul lui Beniamin. Atunci ei 13 *Cap. 37.29;
pus să le dea porţii dinaintea lui. şi-au sfâşiat* hainele şi şi-au 37.34.
Num. 14.6.
Şi porţia lui Beniamin era de încărcat fiecare măgarul şi s-au 2 Sam. 1.11.
cinci* ori mai mare decât a orică- întors în cetate.
ruia dintre ei. Şi au băut şi s-au 14 Şi Iuda şi fraţii săi au intrat 14 *Cap. 37.7.
veselit cu el. în casa lui Iosif; şi el era încă
Spaima
fraţilor lui
44 Şi a poruncit* celui care era acolo; şi au căzut* cu faţa la
Iosif peste casa lui, zicând: „Umple 15 pământ înaintea lui. Şi Iosif le-a 15 *Vers. 5.
1 *Cap. 42.25. sacii oamenilor aceştia cu hra- zis: „Ce faptă aţi făcut? N-aţi
nă, cât vor putea purta, şi pune ştiut că un om ca mine ştie, în
argintul fiecăruia la gura sacu- 16 adevăr, să ghicească*?“ Şi Iuda 16 *Vers. 9.
2 lui său. Şi pune potirul meu, a zis: „Ce să zicem domnului
potirul de argint, la gura sacului meu? Ce să vorbim şi cum să
celui mai mic, împreună cu ar- ne îndreptăţim? Dumnezeu a
gintul pentru grâul său“. Şi a descoperit nelegiuirea robilor
făcut după cuvântul lui Iosif pe tăi; iată, suntem robii* dom-
3 care-l spusese. Dimineaţa, când nului meu, noi şi acela în a cărui
s-a luminat, s-a dat drumul oa- 17 mână s-a găsit potirul“. Şi el a 17 *Pr. 17.15.
4 *Vers. 13. 4 menilor, lor şi măgarilor lor. Au zis: „Departe* de mine să fac
ieşit din* cetate şi nu erau încă aceasta! Omul în a cărui mână
departe şi Iosif a zis celui care s-a găsit potirul, acela va fi
era peste casa lui: „Ridică-te! robul meu, iar voi suiţi-vă în
Urmăreşte pe aceşti oameni şi pace la tatăl vostru“.
ajunge-i şi spune-le: «De ce aţi 18 Atunci Iuda s-a apropiat de Iuda mijloceşte
5 *Vers. 15. 5 răsplătit rău pentru bine? Nu el şi a zis: „Te rog, domnul meu, pentru
Beniamin
este acesta potirul din care bea să vorbească robul tău un cu-
domnul meu şi în care ghiceş- vânt în auzul domnului meu şi 18 *Cap. 18.30;
te* el cu adevărat? Rău aţi să nu se aprindă mânia* ta 18.32.
Ex. 32.22.
6 făcut ce aţi făcut!»“ Şi i-a ajuns împotriva robului tău; pentru că **Cap. 37.8;
şi le-a spus cuvintele acestea. 19 tu eşti ca** Faraon. Domnul 41.40-44.
7 Şi ei i-au zis: „De ce vorbeşte meu a întrebat pe robii săi, zi- 19 *Cap. 43.7.
domnul meu cuvinte ca acestea? când: «Aveţi voi tată* sau fra-
Departe de robii tăi să facă un 20 te?» Şi noi am zis domnului meu: 20 *Cap. 37.3.
8 *Cap. 43.21. 8 astfel de lucru. Iată, argintul pe «Avem un tată bătrân şi Vers. 30.
care l-am găsit în gura* sacilor un copil* al bătrâneţii sale, încă
a Lit. „măruntaiele“

51
GENEZA 44:21
20 **Cap. 37.33; tânăr; şi fratele lui a murit** şi băiatul să se suie cu fraţii
42.13,38.
şi el a rămas singur de la mama 34 săi. Căci cum să mă sui eu la ta-
21 sa; şi tatăl său îl iubeşte». Şi tăl meu şi băiatul să nu fie
21 *Cap. 42.15;
42.20. tu ai zis robilor tăi: «Aduceţi-l la cu mine? Să nu văd răul care
mine*, ca să-l văd cu ochii mei». va veni peste tatăl meu!“
22 Şi noi am zis domnului meu: 45 Şi Iosif n-a putut să se stă- Iosif se face
«Băiatul nu poate să lase cunoscut
pânească înaintea tuturor celor fraţilor săi
pe tatăl său, pentru că, dacă care stăteau lângă el şi a stri-
va lăsa pe tatăl său, tatăl său gat: „Să iasă de la mine orice
23 *Cap. 43.3,5. 23 va muri». Şi ai zis robilor tăi: om!“ Şi nimeni n-a rămas cu 1 *Fap. 7.13.
«Dacă* fratele vostru cel mai Iosif când s-a făcut* cunoscut
mic nu va coborî cu voi, nu-mi 2 fraţilor săi. Şi şi-a înălţat gla- 2 *Vers. 14,15.
24 veţi mai vedea faţa». Şi a fost sul plângând*; şi egiptenii au Cap. 46.29.
aşa: când ne-am suit la robul auzit, şi casa lui Faraon a auzit.
tău, tatăl nostru, i-am spus cu- 3 Şi Iosif a zis fraţilor săi: „Eu 3 *Cap. 43.7;
25 *Cap. 43.2. 25 vintele domnului meu. Şi tatăl sunt Iosif; mai trăieşte tatăl* 43.27.
Fap. 7.13.
nostru* a zis: «Mergeţi din nou, meu?“ Şi fraţii lui nu i-au pu-
cumpăraţi ceva de mâncare». tut răspunde, pentru că erau tul-
26 Dar noi am zis: «Nu putem co- 4 buraţi înaintea lui. Şi Iosif a 4 *Cap. 37.28.
borî; dacă fratele nostru cel mai zis fraţilor săi: „Apropiaţi-vă de
mic va fi cu noi, atunci vom mine, vă rog!“ Şi ei s-au apro-
coborî, pentru că nu putem ve- piat. Şi a zis: „Eu sunt Iosif, fra-
dea faţa omului aceluia dacă tele vostru, pe care l-aţi vândut*
fratele nostru cel mai mic nu 5 pentru Egipt. Şi acum, nu vă 5 *Is. 40.2.
2 Cor. 2.7.
27 *Cap. 46.19. 27 va fi cu noi». Şi robul tău, tatăl întristaţi* şi nu vă mâniaţi pe **Vers.7,8.
meu, ne-a zis: «Ştiţi că soţia voi înşivă că m-aţi vândut aici; Cap. 50.20.
mea* mi-a născut doi copii. pentru că pentru păstrarea Ps. 105.16,17
2 Sam. 16.10;
28 *Cap. 37.33. 28 Şi unul a ieşit de la mine, şi am vieţii m-a trimis Dumnezeu** 16.11.
zis: «Cu adevărat*, a fost sfâ- 6 înaintea voastră. Pentru că în a- Fap. 4.27,28.
şiat»; şi nu l-am mai văzut până ceşti doi ani* a fost foametea în 6 *Cap. 41.46;
29 acum. Şi dacă veţi lua de la ţară şi mai sunt încă cinci ani în 41.53.
29 *Cap. 42.36.
**Cap. 42.38 mine şi pe acesta* şi i se va care nu va fi nici arătură, nici
Vers. 31. întâmpla vreo nenorocire, cu 7 seceriş. Şi Dumnezeu* m-a tri-
7 *Vers. 5.
durere veţi coborî** perii mei mis înaintea voastră ca să vă păs-
30 *1 Sam. 18.1 30 albi în Locuinţa morţilor». Şi treze o rămăşiţă pe pământ şi
acum, când voi merge la robul să vă păstreze viaţa printr-o ma-
tău, tatăl meu, şi băiatul nu 8 re salvare. Şi acum, nu voi m-aţi 8 *Cap. 41.43.
Jud. 17.10.
va fi cu noi – şi sufletul lui este trimis aici, ci Dumnezeu; şi El Iov 29.16.
31 legata* de sufletul său – va fi m-a făcut tată* al lui Faraon, şi
aşa: când va vedea că băiatul domn peste toată casa lui, şi
nu este, va muri; şi robii tăi stăpânitor peste toată ţara E-
vor coborî cu durere perii albi 9 giptului. Grăbiţi-vă şi suiţi-vă la
ai robului tău, tatăl nostru, în tatăl meu şi spuneţi-i: «Aşa zice
32 Locuinţa morţilor. Pentru că fiul tău, Iosif: «Dumnezeu m-a
32 *Cap. 43.9.
robul tău s-a pus garant la făcut domn peste tot Egiptul;
tatăl meu pentru băiat, zicând: coboară la mine, nu întârzia.
«Dacă* nu ţi-l voi aduce, voi fi 10 Şi vei locui în ţinutul* Gosen 10 *Cap. 46.28;
vinovat înaintea tatălui meu şi vei fi lângă mine, tu, şi fiii 46.34; 47.1.
33 *Ex. 32.32. 33 în toate zilele». Acum dar, te tăi, şi fiii fiilor tăi, şi oile tale,
rog, robul tău să rămână* rob 11 şi boii tăi, şi tot ce ai. Şi te voi
domnului meu în locul băiatului hrăni* acolo – pentru că mai 11 *Cap. 47.12.
a Sau „împletit cu“

52
GENEZA 46:8
sunt încă cinci ani de foamete – 24 tru călătorie. Şi a dat drumul
ca să nu pieri, tu, şi casa ta, şi fraţilor săi şi ei au plecat. Şi le-a
12 *Cap. 42.23. 12 tot ce ai». Şi, iată, ochii voştri zis: „Să nu vă certaţi pe drum!“
şi ochii lui Beniamin, fratele 25 Şi s-au suit din Egipt şi au
meu, văd că gura mea* vă vor- venit în ţara Canaanului la Iacov,
13 *Fap. 7.14. 13 beşte. Şi să istorisiţi tatălui 26 tatăl lor. Şi i-au istorisit, zicând: 26 *Iov 29.24.
meu toată gloria mea în Egipt „Iosif mai trăieşte şi este cârmu- **Ps. 126.1.
Lc. 24.11,41.
şi tot ce aţi văzut şi să vă itor peste toată ţara Egiptului“.
grăbiţi şi să coborâţi* aici pe ta- Şi inima* lui era rece, pentru că
14 *Vers. 2. 14 tăl meu“. Şi a căzut pe grumazul 27 nu-i credea**. Şi i-au spus toate 27 *Vers. 19.
lui Beniamin, fratele său, şi a cuvintele lui Iosif pe care li le
plâns*; şi Beniamin a plâns pe zisese. Şi a văzut carele* pe care
15 grumazul lui. Şi a sărutat pe toţi le trimisese Iosif ca să-l ducă.
fraţii săi şi a plâns cu a ei. Şi duhul lui Iacov, tatăl lor, s-a
Şi, după aceasta, fraţii lui au 28 învioratf. Şi Israel a zis: „Destul!
vorbit cu el. Iosif, fiul meu, tot mai trăieşte;
Întoarcerea 16 Şi s-a auzit zvonul în casa mă voi duce şi-l voi vedea îna-
fiilor lui lui Faraon, zicându-se: „Au ve- inte de a muri“.
Iacov din
Egipt nit fraţii lui Iosif“. Şi a fost bine
în ochii lui Faraon şi în ochii
46aveaŞişiIsrael a pornit cu tot ce
a venit la Beer-Şeba*;
Iacov şi
familia sa
în Egipt
17 robilor lui. Şi Faraon a zis lui şi a înjunghiat jertfe Dum-
Iosif: „Spune fraţilor tăi: «Fa- nezeului** tatălui său, Isaac. 1 *Cap. 21.31;
21.33; 28.10.
ceţi aceasta: încărcaţi-vă ani- 2 Şi Dumnezeu a vorbit lui Israel **Cap. 26.24;
malele şi mergeţi, duceţi-vă în în viziuni* de noapte şi a zis: 26.25; 28.13;
31.42.
18 *Cap. 27.28. 18 ţara Canaanului. Şi luaţi pe ta- „Iacove!** Iacove!“ Şi el a 2 *Cap. 15.1.
Num. 18.12; tăl vostru şi familiileb voastre 3 spus: „Iată-mă!“ Şi a zis: „Eu Num. 12.6.
18.29. şi veniţi la mine; şi vă voi da sunt Dumnezeu, Dumnezeul* Iov 33.14,15.
**Cap. 22.11;
ce este mai bunc în ţara Egip- tatălui tău; nu te teme să cobori 31.11.
tului şi veţi mânca grăsimea* în Egipt, pentru că te voi 3 *Cap. 28.13.
**Cap. 12.2.
19 *Vers. 21,27. 19 ţării». Şi ţi s-a poruncit: «Faceţi face** o naţiune mare acolo. Deut. 26.5.
Cap. 46.5. aceasta: luaţi-vă care* din ţara 4 Eu* voi coborî cu tine în Egipt
4 *Cap. 28.15;
Egiptului pentru copiii voştri şi şi te voi sui** din nou, negre- 48.21.
pentru soţiile voastre şi luaţi pe şit; şi Iosif† îşi va pune mâna **Cap. 15.16;
50.13,24,25.
20 tatăl vostru şi veniţi. Şi să nu 5 pe ochii tăi“. Şi Iacov s-a ri- Ex. 3.8.
vă pară răud de lucrurile voastre, dicat de la Beer-Şeba; şi fiii †Cap. 50.1.
pentru că tot ce este mai bun lui Israel au suit pe Iacov, tatăl 5 *Cap. 45.19;
în întreaga ţară a Egiptului va fi lor, şi pe copiii lor şi pe soţiile 45.21.
al vostru»“. lor în carele* pe care le trimi-
21 Şi fiii lui Israel au făcut aşa. 6 sese Faraon ca să-l ducă. Şi 6 *Deut. 26.5.
Ios. 24.4.
Şi Iosif le-a dat care, după porun- şi-au luat vitele şi bunurile pe Ps. 105.23.
cae lui Faraon, şi le-a dat merinde care le agonisiseră în ţara Ca- Is. 52.4.
22 *2 Împ. 5.5.
22 pentru drum. Şi a dat fiecăruia naanului şi au venit în Egipt*,
**Cap. 43.34 dintre ei haine de schimb*, iar lui Iacov şi toată sămânţa sa cu
Beniamin** i-a dat trei sute de 7 el. A adus cu el în* Egipt pe 7 *Fap. 7.15.
arginţi şi cinci haine de schimb. fiii săi şi pe fiii fiilor săi cu
23 Şi tatălui său i-a trimis aces- el, pe fiicele sale şi pe fiicele
tea: zece măgari încărcaţi cu bu- fiilor săi şi toată sămânţa sa.
nurile Egiptului şi zece măgă- 8 Şi acestea sunt numele fiilor* Fiii lui
riţe încărcate cu grâu şi pâine lui Israel care au venit în Egipt: Israel
şi merinde pentru tatăl său pen- Iacov şi fiii săi; întâiul-născut al 8 *Ex. 1.1.
1 Cr. 2.1.
a Lit. „pe“ b Sau „casele“ c Lit. „bunul“ d Lit. „să nu pară rău ochiului vostru“ e Lit. „gura“ f Sau
„s-a reînsufleţit“
53
GENEZA 46:9
8 **Num. 26.5 9 lui Iacov: Ruben**. Fiii lui Ru- venit cu Iacov în Egipt, care au
1 Cr. 5.1.
ben*: Enoh şi Palu şi Heţron ieşit din coapsele lui, în afară
9 *Ex. 6.14. 10 şi Carmi. Şi fiii lui Simeon*: de soţiile fiilor lui Iacov, toate
10 *Ex. 6.15. Iemuel şi Iamin şi Ohad şi sufletele au fost şaizeci şi şase.
1 Cr. 4.24. Iachin şi Ţohar şi Saul, fiul unei 27 Şi fiii lui Iosif, care s-au născut 27 *Deut. 10.22.
Fap. 7.14.
11 *1 Cr. 6.1,16 11 canaanite. Şi fiii lui Levi*: Gher- în Egipt, au fost două suflete.
12 şon, Chehat şi Merari. Şi fiii Toate sufletele* casei lui Iacov
12 *1 Cr. 2.3;
4.21. lui Iuda*: Er şi Onan şi Şela care au venit în Egipt au fost
**Cap. 38.3; şi Pereţ şi Zerah. Dar Er** şi şaptezecia.
38.7,8,10.
†Cap. 38.29. Onan au murit în ţara Cana- 28 Şi a trimis pe Iuda înaintea Primirea
1 Cr. 2.5. anului. Şi fiii lui Pereţ† erau: lui la Iosif, ca să dea de ştireb lui Iacov de
către Iosif
13 *1 Cr. 7.1.
13 Heţron şi Hamul. Şi fiii lui Isa- înaintea lui la Gosen*. Şi au
14 har*: Tola şi Pua şi Iov şi Şim- 29 venit în ţinutul Gosen. Şi Iosif 28 *Cap. 45.10.
ron. Şi fiii lui Zabulon: Sered şi şi-a pregătit carul său şi s-a suit 29 *Cap. 47.1.
15 Elon şi Iahleel. Aceştia sunt fiii în întâmpinarea lui Israel, tatăl **Cap. 45.14;
Leei, pe care i-a născut ea lui său, în Gosen*. Şi s-a înfăţişat 45.15.
Iacov în Padan-Aram; şi Dina, înaintea lui; şi a căzut** pe
fiica lui. Toate sufletele fiilor săi grumazul lui şi a plâns mult pe
şi fiicelor sale erau treizeci 30 grumazul lui. Şi Israel a zis lui 30 *Lc. 2.29,30.
şi trei. Iosif: „De acum* pot să mor,
16 *Num. 26.15-18 16 Şi fiii lui Gad*: Ţifion şi Ha- fiindcă ţi-am văzut faţa, pentru
gi, Şuni şi Eţbon, Eri şi Arodi că tu tot mai trăieşti“.
17 *1 Cr. 7.30. 17 şi Areli. Şi fiii lui Aşer*: Imna 31 Şi Iosif a zis fraţilor săi şi 31 *Cap. 47.1.
şi Işva şi Işvi şi Beria şi Serah, casei tatălui său: „Mă voi sui*
sora lor. Şi fiii lui Beria: Heber şi îi voi vorbi lui Faraon şi-i
18 *Cap. 30.10. 18 şi Malchiel. Aceştia sunt fiii voi zice: «Fraţii mei şi casa ta-
**Cap. 29.24 Zilpei*, pe care a dat-o** La- tălui meu, care erau în ţara
ban fiicei sale, Leea, şi ea a 32 Canaanului, au venit la mine. Şi
născut lui Iacov pe aceştia: şai- oamenii aceştia sunt păstori,
sprezece suflete. pentru că au fost păzitori de
19 Fiii Rahelei, soţia* lui Ia- vite; şi ei şi-au adus turmele şi
19 *Cap. 44.27.
20 cov: Iosif şi Beniamin. Şi lui 33 cirezile şi tot ce au». Şi va fi 33 *Cap. 47.3.
20 *Cap. 41.50-52 Iosif* i s-au născut în ţara aşa: când vă va chema Faraon
Egiptului Manase şi Efraim, pe şi va zice: «Care* este ocupaţia
care i-a născut Asnat, fiica lui 34 voastră?», să spuneţi: «Robii* tăi 34 *Vers. 32.
**Cap.30.35;
21 *Num. 26.38; 21 Poti-Fera, preotul din On. Şi fiii au văzut de vite din tinereţea** 34.5; 37.12.
26.39. lui Beniamin*: Bela şi Becher noastră şi până acum, atât noi, †Cap. 43.32.
1 Cr. 7.6; 8.1. Ex. 8.26.
şi Aşbel, Ghera şi Naaman, Ehi cât şi părinţii noştri»; ca să pu-
şi Roş, Mupim şi Hupim şi teţi locui în ţarac Gosen, pentru
22 Ard. Aceştia sunt fiii Rahelei, că orice păstor este o urâciune†
care i s-au născut lui Iacov; toa- pentru egipteni“.
te sufletele erau paisprezece. 47 Şi Iosif a venit* şi i-a vorbit înainteaIacov
lui
23 Şi fiii lui Dan: Huşim. lui Faraon şi a zis: „Tatăl meu
Faraon
24 *1 Cr. 7.13.
24 Şi fiii lui Neftali*: Iahţeel şi fraţii mei şi turmele lor şi
25 şi Guni şi Ieţer şi Şilem. Aceş- cirezile lor şi tot ce au ei au ve- 1 *Cap. 46.31.
25 *Cap. 30.5,7. tia sunt fiii Bilhei*, pe care nit din ţara Canaanului; şi, iată, **Cap. 45.10;
**Cap. 29.29 46.28.
a dat-o** Laban fiicei sale Ra- 2 sunt în ţinutul Gosen**“. Şi a
hela; şi ea a născut pe aceştia luat cinci bărbaţi dintre fraţii 2 *Fap. 7.13.
lui Iacov; toate sufletele erau săi şi i-a prezentat înaintea*
şapte. 3 lui Faraon. Şi Faraon a zis fra- 3 *Cap. 46.33.
26 *Ex. 1.5. 26 Toate sufletele* care au ţilor lui: „Care* este ocupaţia
a În Septuaginta şi în Fapte 7.14: „şaptezeci şi cinci“ b Sau „ca să arate calea“ c Sau „pământul“

54
GENEZA 47:22
3 **Cap. 46.34 voastră?“ Şi ei au zis lui Faraon: tului şi în ţara Canaanului
„Robii** tăi sunt păstori, atât pentru grâul pe care-l cum-
4 noi, cât şi părinţii noştri“. Şi au părau; şi Iosif a adus argintul în
4 *Cap. 15.13.
Deut. 26.5. zis lui Faraon: „Am venit să 15 casa lui Faraon. Şi, când s-a 15 *Vers. 19.
Ps. 105.23. locuim* temporar în ţară, pen- terminat argintul în ţara Egip-
**Cap. 43.1.
Fap. 7.11. tru că nu este păşune pentru tului şi în ţara Canaanului, toţi
†Cap. 46.34. turmele pe care le au robii tăi, egiptenii au venit la Iosif, zi-
pentru că foametea** este mare când: „Dă-ne pâine! De ce* să
în ţara Canaanului; şi acum, te murim în faţa ta? Pentru că ne
rugăm, să locuiască robii tăi 16 lipseşte argintul“. Şi Iosif a zis:
5 în ţinutul† Gosen“. Şi Faraon „Daţi vitele voastre, şi vă voi
a vorbit lui Iosif, zicând: „Tatăl da pâine pentru vitele voastre,
tău şi fraţii tăi au venit la tine. 17 dacă vă lipseşte argintul“. Şi
6 Ţara Egiptului* este înaintea şi-au adus vitele la Iosif, şi Iosif
6 *Cap. 20.15.
**Cap. 45.18 ta; aşază pe tatăl tău şi pe fraţii le-a dat în schimb pâine pentru
Vers. 11. tăi în partea cea mai bună** a cai şi pentru oile din turme şi
†Ex. 18.21;
18.25. ţării: să locuiască în ţinutul Go- pentru vitele din cirezi şi pentru
1 Împ. 11.28. sen. Şi dacă ştii printre ei oa- măgari. Şi i-a hrănit cu pâine
Pr. 22.29.
meni destoinici†, atunci pune-i pentru toate vitele lor în anul
căpetenii peste vite, peste ce acela.
este al meu“. 18 Şi s-a sfârşit anul acela; şi
7 *Vers. 10. 7 Şi Iosif a adus pe tatăl său, au venit în al doilea an şi i-au
2 Sam. 14.22.
1 Împ. 8.66. Iacov, şi l-a prezentat înaintea zis: „Nu vom ascunde domnului
lui Faraon. Şi Iacov a binecu- meu că ne lipseşte argintul, şi
8 vântat* pe Faraon. Şi Faraon a animalele noastre sunt ale dom-
zis lui Iacov: „Câte sunt zilele nului meu, şi n-a rămas nimic
9 *Ps. 39.5.
9 anilor vieţii tale?“ Şi Iacov a zis înaintea domnului meu, decât
Ev. 11.9,13. lui Faraon: „Zilele* anilor pri- trupurile noastre şi ogoareleb
**Iov 14.1. begiei mele sunt o sută treizeci 19 noastre. Pentru ce să murim
†Cap. 25.7;
35.28. de ani. Zilele anilor vieţii mele înaintea ochilor tăi, atât noi cât
au fost puţine** şi rele şi nu a- şi ogoarele noastre? Cumpă-
jung† la zilele anilor vieţii pă- ră-ne pentru pâine, pe noi şi
rinţilor mei în zilele pribegiei ogoarele noastre, şi noi şi o-
10 lor“. Şi Iacov a binecuvântat pe goarele noastre vom fi robi lui
Faraon şi a ieşit dinaintea lui Faraon; şi dă-ne sămânţă, ca să
Faraon. trăim, şi să nu murim, şi să nu
11 *Ex. 1.11; 11 Şi Iosif a aşezat pe tatăl său 20 se pustiască ţara“. Şi Iosif a
12.37.
şi pe fraţii săi şi le-a dat o stă- cumpărat tot pământul Egiptu-
pânire în ţara Egiptului, în par- lui pentru Faraon, pentru că e-
tea cea mai bună a ţării, în ţara giptenii şi-au vândut fiecare o-
lui Ramses*, cum poruncise Fa- gorul lui, pentru că îi apăsa
12 *Cap. 45.11.
12 raon. Şi Iosif hrănea* cu pâine foametea. Şi pământul a ajuns
pe tatăl său şi pe fraţii săi şi 21 al lui Faraon. Şi a mutat pe po-
toată casa tatălui său, după fa- por în cetăţi, de la o margine
miliile lora. a hotarelor Egiptului până la
Scumpete 13 Şi în toată ţara nu era pâine, 22 cealaltă margine a lui. Numai*
22 *Ezra 7.24.
în Egipt pentru că foametea era foarte pământul preoţilor nu l-a cum-
13 *Cap. 41.30. mare; şi ţara Egiptului* şi ţara părat, pentru că preoţii aveau o
Fap. 7.11.
Canaanului erau istovite de foa- parte rânduităc de la Faraon şi
14 mete. Şi Iosif* a strâns tot ar- mâncau din partea pe care le-o
14 *Cap. 41.56.
gintul care se afla în ţara Egip- dăduse Faraon; şi ei nu şi-au
a Sau „după numărul copiilor lor“ b Sau „pământurile“ c Sau „un drept legal“

55
GENEZA 47:23
23 vândut pământul. Şi Iosif a zis fii* ai săi, pe Manase şi pe 1 *Cap. 41.51;
41.52.
poporului: „Iată, v-am cumpărat 2 Efraim. Şi i s-a dat de ştire lui Ios. 14.4.
astăzi, pe voi şi pământurile Iacov, zicând: „Iată, Iosif, fiul
voastre, pentru Faraon; iată tău, vine la tine“. Şi Israel şi-a
sămânţă pentru voi: însămân- adunat puterile şi s-a aşezat pe
24 *Cap. 41.34. 24 ţaţi pământul. Şi va fi aşa: la 3 pat. Şi Iacov a zis lui Iosif: 3 *Cap. 28.13.
secerişuri veţi da lui Faraon a „Dumnezeul cel Atotputernic* **Cap. 28.19;
35.6.
cincea* parte şi cele patru părţi mi S-a arătat în Luz**, în ţara
vor fi ale voastre, pentru să- Canaanului, şi m-a binecuvântat.
mânţa câmpului şi pentru mân- 4 Şi mi-a zis: „Iată, te voi face 4 *Cap. 17.8.
care, vouă şi celor care sunt să fii roditor şi te voi înmulţi
în casele voastre şi pentru mân- şi voi face din tine o mulţime
25 *Cap. 33.15. 25 care copiilor voştri“. Şi au zis: de popoare; şi voi da ţara a-
„Tu ne-ai salvat viaţa! Să că- ceasta seminţei tale după tine,
pătăm* favoare în ochii dom- ca stăpânire* pentru totdeauna.
nului meu şi vom fi robi ai lui 5 Şi acum, cei doi fii* ai tăi,
5 *Cap. 41.50;
26 *Vers. 22. 26 Faraon“. Şi Iosif a făcut o lege care ţi s-au născut în ţara E- 46.20.
până în ziua aceasta asupra pă- giptului până am venit eu la Ios. 13.7;
14.4.
mânturilor Egiptului, ca a cincea tine în Egipt, vor fi ai mei: E-
parte să fie a lui Faraon. Numai fraim şi Manase vor fi ai mei,
pământurile* preoţilor n-au fost 6 ca şi Ruben şi Simeon. Iar fa-
ale lui Faraon. milia ta pe care o vei naşteb
27 *Cap. 46.3. 27 Şi Israel a locuit* în ţara după ei să fie a ta; ei vor fi
**Cap. 35.11 Egiptului, în ţinutul Gosen; şi numiţi după numele fraţilor lor
Ex. 1.7.
Deut. 26.5. au avut proprietăţi în el şi au 7 în moştenirea lor. Şi, când am 7 *Cap. 33.18;
fost roditori** şi s-au înmulţit venit din Padan*, Rahela** a 35.9.
foarte mult. murit lângă mine în ţara Ca- **Cap. 35.16;
35.19,20.
Sfârşitul lui 28 Şi Iacov a trăit în ţara Egip- naanului, pe drum, când mai
Iacov se tului şaptesprezece ani; şi zi- era o bucată oarecare de mers
apropie lele* lui Iacov, anii vieţii sale, până la Efrata; şi am înmor-
au fost o sută patruzeci şi şap- mântat-o acolo, pe drum spre
28 *Vers. 9.
29 te de ani. Şi s-au apropiat* zi- Efrata, adică Betleem“.
29 *Deut. 31.14 lele lui Israel ca să moară. Şi a 8 Şi Israel a văzut pe fiii lui
1 Împ. 2.1.
**Cap. 24.2. chemat pe fiul său, Iosif, şi i-a Iosif şi a zis: „Cine sunt aceştia?“
†Cap. 24.49. zis: „Dacă am căpătat favoare 9 Şi Iosif a zis tatălui său:
††Cap. 50.5; 9 *Cap. 33.5.
50.25. în ochii tăi, te rog, pune-ţi** „Sunt* fiii mei, pe care mi i-a **Cap. 27.4.
mâna sub coapsa mea şi ara- dat Dumnezeu aici“. Şi el a zis:
tă-mi† bunătate şi adevăr; te „Adu-mi-i, te rog, ca să-i** bi-
rog, să nu mă înmormântezi†† 10 necuvântez“. Dar ochii* lui Is- 10 *Cap. 27.1.
**Cap. 27.27
30 *Cap. 15.15. 30 în Egipt. Ci, când voi fi culcat* rael erau îngreuiaţi de bătrâ-
Deut. 31.16. cu părinţii mei, să mă duci neţe, nu putea să vadă. Şi i-a a-
2 Sam. 19.37 din Egipt şi să mă înmormân- propiat de el; şi el i-a sărutat**
**Cap. 25.9;
25.10; 35.29; tezi** în mormântul lor“. Şi el 11 şi i-a îmbrăţişat. Şi Israel a 11 *Cap. 45.26.
49.29; 50.5,13 a zis: „Voi face după cuvântul zis lui Iosif: „Nu gândeam să-ţi
31 tău“. Şi el a zis: „Jură-mi!“ Şi mai văd* faţa; şi, iată, Dum-
31 *Cap. 50.25. i-a jurat*. Şi Israel s-a închi- nezeu m-a făcut să-ţi văd şi
**1 Împ. 1.47
Ev. 11.21. nat** pe capul patuluia. 12 sămânţa“. Şi Iosif i-a luat de la 12 *Cap. 42.6.
Iacov binecu- 48 Şi a fost aşa: după aceste genunchii lui şi s-a plecat* cu
vântează pe lucruri i s-a spus lui Iosif: 13 faţa la pământ. Şi Iosif i-a luat
fiii lui Iosif „Iată, tatăl tău este bolnav“. p e a mândoi, pe Efraim în
Şi el a luat cu sine pe cei doi dreapta sa, spre stânga lui Is-
a În Septuaginta „pe vârful toiagului“ b Sau „ai născut-o“

56
GENEZA 49:8
rael, şi pe Manase în stânga sa, Iosif: „Iată, eu mor; şi Dum- 21 *Cap. 15.16;
46.4; 50.24.
spre dreapta lui Israel, şi i-a nezeu* va fi cu voi şi vă va
14 *Cap. 41.51; 14 apropiat de el. Şi Israel şi-a aduce din nou în ţara părinţilor
41.52.
Vers. 19. întins mâna dreaptă şi a pus-o 22 voştri. Şi îţi dau ţie o parte 22 *Ios. 24.32.
pe capul lui Efraim – şi el era mai mult* decât au fraţii tăi, pe 1 Cr. 5.2.
Ioan 4.5.
cel mai mic – şi mâna stângă pe care am luat-o din mâna amo-
capul lui Manase, încrucişân- ritului, cu sabia mea şi cu arcul
du-şi mâinile, pentru că Mana- meu“.
15 *Ev. 11.21. 15 se* era cel întâi-născut. Şi a bine- 49 Şi Iacov a chemat pe fiii Binecuvânta-
**Cap. 17.1;
cuvântat* pe Iosif şi a zis: „Dum- săi şi a zis: „Strângeţi-vă îm- Iacov rea dată de
24.40. fiilor săi
†Cap. 28.13-15; nezeul înaintea căruia au um- preună şi vă voi spune* ce vi
31.11. blat** părinţii mei, Avraam şi se va întâmpla la sfârşitul** 1 *Deut. 33.1.
Amos 3.7.
Isaac, zilelor. **Num. 24.14
Dumnezeul care a fost păs- 2 Adunaţi-vă şi ascultaţi, fii ai Deut. 4.30.
Is. 2.2; 39.6.
torul† meu de când sunt până în lui Iacov, Ier. 23.20.
ziua aceasta, şi ascultaţi* pe Israel, tatăl Dan. 2.28.
Fap. 2.17.
16 *Cap. 28.15; 16 Îngerul* care m-a răscum- vostru! Ev. 1.2.
31.11,13,24. părat din orice rău 3 Ruben, tu eşti întâiul* meu 2 *Ps. 34.11.
Ps. 34.22;
121.7. să binecuvânteze pe aceşti născut, 3 *Cap. 29.32.
**Cap. 28.14; tineri; tăria mea şi pârgab** puterii **Deut. 21.17
46.3. Ps. 78.51;
şi numele meu să fie chemat mele: 105.36.
peste ei culmea vredniciei şi culmea
şi numele părinţilor mei, Avra- tăriei.
am şi Isaac; 4 Spumegândc ca apele, tu nu 4 *Cap. 35.22.
Deut. 27.20.
şi să crească** devenind o vei avea întâietatea, 1 Cr. 5.1.
mulţime în mijlocul ţării “. a pentru că te-ai suit* în patul
17 *Vers. 14. 17 Şi, când a văzut Iosif că ta- tatălui tău;
tăl său şi-a pus* mâna dreaptă atunci l-ai întinat: el s-a suit
pe capul lui Efraim, a fost rău în aşternutul meu!
în ochii săi şi a apucat mâna 5 Simeon* şi Levi sunt fraţi**: 5 *Cap. 29.33;
tatălui său ca s-o mute de pe săbiile lor sunt unelte† de 29.34.
**Pr. 18.9.
capul lui Efraim pe capul lui asuprire. †Cap. 34.25;
18 Manase. Şi Iosif a zis tatălui 6 Suflete al meu, să nu intri* 34.30.
său: „Nu aşa, tată, pentru că la sfatul lor! 6 *Pr. 1.15,16.
acesta este cel întâi-născut; Gloria** mea, să nu te uneşti† **Ps. 16.9;
30.12; 57.8.
pune-ţi mâna dreaptă pe capul cu adunarea lor, †Ps. 26.9.
19 *Vers. 14. 19 lui“. Dar tatăl său n-a vrut şi a pentru că în mânia†† lor au Ef. 5.11.
**Num. 1.33; d ††Cap. 34.26
1.35; 2.19,21 zis: „Ştiu*, fiul meu, ştiu; şi el ucis oameni .
Deut. 33.17. va ajunge un popor şi va fi Şi, ca să-şi facă pe plac, au
Apoc. 7.6,8.
mare şi el, dar cu adevărat fra- tăiat vinele taurilore.
tele său cel mai mic** va fi 7 Blestemată fie mânia lor, 7 *Ios. 19.1;
mai mare decât el; şi sămânţa pentru că a fost cumplită, 21.5-7.
1 Cr. 4.24,39
lui va deveni o mulţime de na- şi furia lor, pentru că a fost
20 *Rut 4.11,12. 20 ţiuni“. Şi i-a binecuvântat în nemiloasă!
ziua aceea, zicând: Îi voi împărţi* în Iacov
„În* tine va binecuvânta şi-i voi împrăştia în Israel.
Israel, zicând: 8 Iuda*, pe tine te vor lăuda 8 *Cap. 29.35.
«Să te facă Dumnezeu ca pe fraţii tăi; Deut. 33.7.
**Ps. 18.40.
Efraim şi ca pe Manase!»“ mâna** ta va fi asupra gâtului †Cap. 27.29.
Şi a pus pe Efraim înaintea vrăjmaşilor tăi; 1 Cr. 5.2.
21 lui Manase. Şi Israel a zis lui fiii tatălui tău se vor pleca†
a Sau „pământului“ b Sau „începutul“ c Sau „Clocotind“ d Lit. „om“ e Sau „au dărâmat un zid“

57
GENEZA 49:9
înaintea ta. călcâiului.
9 *Ezec.19.5-7 9 Iuda este un leu* tânăr. 20 De la Aşer* va fi hrana e 20 *Cap. 30.13.
Osea 5.14. De la pradă, fiul meu, te-ai grasă Deut. 33.24.
Mica 5.8. Ios. 19.24.
Apoc. 5.5. suit. şi el va da mâncăruri gus-
**Num. 23.24; Se pleacă**, se culcă jos ca toase, împărăteşti.
24.9.
un leu 21 Neftali* este o cerboaică 21 *Deut. 33.23.
şi ca o leoaică: cine-l va tre- dezlegată,
zi? el rosteşte cuvinte frumoase.
10 *Num. 24.17 10 Toiagul* de domnie nu se va 22 Iosif* este fiu de pom ro- 22 *Deut. 33.13-17
Ier. 30.21.
**Num. 21.18 depărta din Iuda, ditor,
Ps. 60.7; nici toiagul de cârmuirea** fiu de pom roditor lângă o
108.8. dintre coapsele lui, fântână.
†Is. 11.1;
62.11. până va veni† Şilob Ramurilef sale dau lăstari pes-
Ezec. 21.27.
Dan. 9.25.
şi a Lui†† va fi ascultareac te zid. 23 *Cap. 37.4,24;
Mt. 21.9. popoarelor. 23 Arcaşii l-au întărâtat* amar- 37.28; 39.20;
Lc. 1.32,33. 11 El îşi leagă măgarul de viţă* nic 42.21.
††Ps. 2.6-9; Ps. 118.13.
72.8-11. şi mânzul măgăriţei sale de şi au tras în el şi l-au urât.
Is. 2.2; 11.10; viţa aleasă; 24 Dar arcul* lui a rămas tare 24 *Iov 29.20.
42.1,4; 49.6; Ps. 37.15.
49.7,22,23; Îşi spală veşmântul în vin şi braţele** mâinilor lui au **Ps. 18.34;
55.4,5; 60.3-5 şi mantaua în sângele stru- fost întăriteg 73.23.
Hag. 2.7. Is. 41.10.
Lc. 2.31,32. gurilor. de mâinile Celui Puternic† †Ps. 132.2,5.
11 *Deut. 8.7,8. 12 Ochii* lui vor fi roşii de vin, al lui Iacov. Is. 1.24; 49.26
2 Împ. 18.32. ††Cap. 45.11;
Is. 63.2. şi dinţii lui, albi de lapte. De aici este păstorul††, pia- 47.12; 50.21.
12 *Pr. 23.29. 13 Zabulon* va locui lângă ţăr- tra*† lui Israel: Ps. 23.1; 80.1
*†Ps. 118.22.
13 *Deut. 33.18 mul mărilor 25 de la Dumnezeul* tatălui Is. 28.16.
Ios. 19.10,11 şi va fi în limanul corăbiilor tău; şi El te va ajuta;
şi hotarul lui va fi spre şi de la Cel** Atotputernic, 25 *Cap. 28.13;
28.21; 32.9;
Sidon. şi El te va binecuvânta 35.3; 43.23.
14 *Jud. 5.15,16
Ps. 68.13.
14 Isahar este un măgar ososd cu binecuvântările† ceru- **Cap. 17.1;
28.3; 35.11;
culcat jos între* două staule. rilor de sus, 48.3.
15 Şi a văzut că odihna era cu binecuvântările adân- †Cap. 27.28.
Deut. 33.13.
bună cului care zace jos,
şi că ţara era plăcută; cu binecuvântările sânilor şi
şi şi-a plecat umărul ca să ale pântecelui.
poarte povara 26 Binecuvântările tatălui tău 26 *Deut. 33.15.
Hab. 3.6.
şi a ajuns un slujitor care dă întrec binecuvântările stră- **Deut. 33.16
tribut. moşilor mei
16 *Cap. 30.6. 16 Dan va judeca* pe poporul până la marginea dealurilor*
Deut. 33.22. său eterne:
Jud. 18.1,2.
ca o altă seminţie a lui Is- ele** vor fi pe capul lui
rael. Iosif
17 *Jud. 18.27. 17 Dan va fi un şarpe* pe drum, şi pe creştetul capului celui
o năpârcă pe cărare, care a fost despărţith de fraţii
muşcând călcâiele calului săii.
ca să cadă călăreţul pe spate. 27 Beniamin* este un lup ră- 27 *Jud. 20.21;
18 *Ps. 25.5; 18 Am aşteptat mântuirea* Ta, pitor; 20.25.
119.166,174. Ezec. 22.25;
Is. 25.9. Doamne! dimineaţa va sfâşia prada 22.27.
Mica 7.7. 19 Gad*, o ceată se va repezi şi seara** va împărţi jaful“. **Num. 23.24
19 *Deut. 33.20. Est. 8.11.
1 Cr. 5.18. asupra lui, 28 Toate acestea sunt cele două- Ezec. 39.10.
dar el se va repezi asupra sprezece seminţii ale lui Israel, şi Zah. 14.1,7.

a Sau „legiuitorul“ b Împăciuitorul, adică Mesia c Sau „adunarea“ d Puternic e Lit. „pâinea“ f Lit.
„Fiicele“ g Sau „au fost făcute mlădioase“ h Lit. „nazaritean“ i Sau „încoronat între fraţii săi“
58
GENEZA 50:17
aceasta este ceea ce le-a spus 6 întoarce“. Şi Faraon a zis: „Su-
tatăl lor; şi i-a binecuvântat: i-a ie-te şi înmormântează-l pe ta-
binecuvântat pe fiecare după tăl tău, cum te-a pus să juri“.
binecuvântarea lui. 7 Şi Iosif s-a suit să-l înmormân-
Moartea lui 29 Şi le-a poruncit şi le-a zis: teze pe tatăl său; şi cu el s-au
Iacov „Eu sunt adăugat* la poporul suit toţi robii lui Faraon, bă-
29 *Cap. 15.15; meu; înmormântaţi-mă** cu pă- trânii casei lui şi toţi bătrânii ţării
25.8.
**Cap. 47.30 rinţii mei în peştera† care este 8 Egiptului şi toată casa lui Iosif
2 Sam. 19.37 30 în ogorul lui Efron hetitul, în şi fraţii săi şi casa tatălui său;
†Cap. 23.19;
50.13. peştera care este în ogorul Mac- numai copiii lor şi turmele lor
pela, în faţa lui Mamre, în ţara şi cirezile lor le-au lăsat în ţi-
30 *Cap. 23.16. Canaanului, pe care a cumpă- 9 nutul Gosen. Şi cu el s-au suit
rat-o* Avraam împreună cu o- şi care şi călăreţi; şi a fost o
gorul de la Efron hetitul, 10 tabără foarte mare. Şi au venit
10 *2 Sam. 1.17
ca stăpânire a unui loc de în- la aria lui Atad, care este din- Fap. 8.2.
31 mormântare. Acolo* au înmor- colo de Iordan, şi acolo l-au **1 Sam.31.13
31 *Cap. 23.19; Iov 2.13.
25.9. mântat pe Avraam şi pe Sara, plâns cu plângere mare* şi jale
**Cap. 35.29 soţia sa; acolo au înmormân- adâncă; şi Iosif a făcut tatălui
tat** pe Isaac şi pe Rebeca, 11 său un bocet de şapte** zile. Şi
soţia sa; şi acolo am înmor- locuitorii ţării, canaaniţii, au vă-
32 mântat eu pe Leea. Cumpărarea zut bocetul de la aria lui Atad
ogorului şi a peşterii care este în şi au zis: „Acesta este un bocet
el a fost de la fiii lui Het“. mare pentru egipteni“. De aceea
33 Şi, după ce a sfârşit Iacov de locului aceluia i s-a pus nume-
33 *Cap. 25.8.
Fap. 7.15. poruncit fiilor săi, şi-a strâns le Abel-Miţraima, care este din-
**Vers. 29. picioarele în pat şi şi-a dat* duhul 12 colo de Iordan. Şi fiii săi au 12 *Cap. 49.29;
şi a fost adăugat** la poporul său. făcut* cu el cum le poruncise. 49.30.
Fap. 7.16.
Înmormânta- 50 Şi Iosif a căzut* pe faţa ta- 13 Şi fiii săi l-au dus în ţara Ca-
rea lui Iacov tălui său şi a plâns** peste el naan şi l-au înmormântat în peş- 13 *Cap. 23.16;
23.20.
1 *Cap. 46.4. 2 şi l-a sărutat. Şi Iosif a poruncit tera din ogorul Macpela, pe
**2 Împ. 13.14 slujitorilor săi, doctorilor, să-l care Avraam o cumpărase* îm-
2 *Vers. 26.
2 Cr. 16.14. îmbălsămeze* pe tatăl său. Şi preună cu ogorul, ca stăpânire
Mt. 26.12. doctorii l-au îmbălsămat pe a unui loc de înmormântare, de
Mc. 14.8; 16.1
Lc. 24.1. 3 Israel. Şi patruzeci de zile au la Efron hetitul, în faţa lui
Ioan 12.7; fost împlinite pentru el, pentru Mamre.
19.39,40.
că aşa sunt împlinite zilele ce- 14 Şi după ce au înmormântat
3 *Num. 20.29. lor care sunt îmbălsămaţi. Şi pe tatăl său, Iosif s-a întors în
Deut. 34.8.
egiptenii l-au plâns* şaptezeci Egipt, el şi fraţii săi şi toţi cei
4 *Est. 4.2. 4 de zile. Şi, când au trecut zilele care se suiseră cu el ca să-l
jelirii lui, Iosif a vorbit casei* înmormânteze pe tatăl său.
lui Faraon, zicând: „Vă rog, 15 Şi fraţii lui Iosif au văzut Bunătatea
dacă am căpătat favoare în ochii că tatăl lor a murit şi au zis: lui Iosif
voştri, vorbiţi în auzul lui „Poate că Iosif ne va urî şi ne 15 *Cap. 37.28;
5 Faraon, zicând: Tatăl meu m-a va întoarce tot răul* pe care i 42.21,22.
5 *Cap. 47.29; Iov 15.21,22.
47.31. pus să jur*, zicând: «Iată, eu 16 l-am făcut“. Şi au trimis la Iosif,
**2 Cr.16.14 mor; în mormântul meu pe care zicând: „Înainte de a muri, tatăl
Is. 22.16.
Mt. 27.60. l-am săpat** eu însumi în ţara 17 tău a poruncit, zicând: Aşa să-i 17 *Pr. 28.13.
Canaanului, acolo să mă în- spuneţi lui Iosif: «Te rog, iartă
mormântezi». Şi acum, lasă-mă, acum vina fraţilor tăi şi păcatul
te rog, să mă sui să-l înmor- lor, pentru că ţi-au făcut* rău».
mântez pe tatăl meu; şi mă voi Şi acum, iartă, te rugăm, vina
a Bocetul Egiptenilor sau Câmpia Egiptenilor

59
GENEZA 50:18
17 **Cap. 49.25 robilor Dumnezeului** tatălui 23 o sută zece ani. Şi Iosif a văzut 23 *Iov 42.16.
**Num. 32.39
tău“. Şi Iosif a plâns când i-au pe copiii lui Efraim din* a treia ge- †Cap. 30.3.
18 vorbit ei. Şi fraţii lui s-au dus neraţie; de asemenea şi fiii
18 *Cap. 37.7;
37.10; 41.43. şi ei şi s-au aruncat* înaintea fe- lui Machir**, fiul lui Manase, au
ţei lui şi au zis: „Iată, suntem fost născuţi pe genunchii† lui
19 *Cap. 45.5. 19 robii tăi“. Şi Iosif le-a zis: „Nu 24 Iosif. Şi Iosif a zis fraţilor săi: 24 *Cap. 15.14;
**Deut. 32.35 vă temeţi*; sunt eu** în locul „Eu mor; şi Dumnezeu* vă va 46.4; 48.21.
2 Împ. 5.7. Ex. 3.16,17.
Iov 34.29. 20 lui Dumnezeu? Voi*, în adevăr, cerceta negreşit şi vă va sui din Ev. 11.22.
Rom. 12.19. aţi gândit rău împotriva mea, ţara aceasta în ţara pe care a ju- **Cap. 13.15;
Ev. 10.30. 13.17; 15.7;
20 *Cap. 37.26,27 dar Dumnezeu** a gândit spre rat-o lui Avraam**, lui Isaac† şi 15.8,18.
Ps. 56.5. bine, ca să facă aşa cum este 25 lui Iacov††“. Şi Iosif a pus †Cap. 26.3.
Is. 10.7. astăzi, să păstreze viaţa unui pe fiii lui Israel să jure, zicând: ††Cap. 28.13;
**Cap. 45.5,7 35.12.
Fap. 3.13-15. 21 mare popor. Şi acum, nu vă te- „Dumnezeu vă va cerceta ne- 25 *Ex. 13.19.
21 *Cap. 45.11; meţi: vă voi hrăni* pe voi şi greşit; şi să ridicaţi* oasele Ios. 24.32.
47.12. Fap. 7.16.
Mt. 5.44. pe copiii voştri“. Şi i-a mân- 26 mele de aici“. Şi Iosif a murit, Ev. 11.22.
gâiat şi le-a vorbit inimii. în vârstă de o sută zece ani. Şi
26 *Vers. 2.
Moartea lui 22 Şi Iosif a locuit în Egipt, el l-au îmbălsămat*; şi a fost pus
Iosif şi casa tatălui său; şi Iosif a trăit într-un sicriua în Egipt.
a Lit. „arcă“, „chivot“

60
EXOD

EXODULa
Înmulţirea
1lui Israel*
Şi acestea sunt numele fiilor vedeţi pe scaunul de naştered,
israeliţilor
în Egipt care au venit în Egipt; dacă va fi un băiat, să-l omorâţi,
au venit cu Iacov, fiecare cu casa iar dacă va fi o fată, să trăiască“.
1 *Gen. 46.8.
Cap. 6.14. 2 lui: Ruben, Simeon, Levi şi Iuda; 17 Dar moaşele s-au temut* de 17 *Pr. 16.6.
3 Isahar, Zabulon şi Beniamin; Dumnezeu şi n-au făcut** aşa **Dan. 3.16;
3.18; 6.13.
4 Dan şi Neftali; Gad şi Aşer. cum le zisese împăratul Egip- Fap. 5.29.
5 *Gen. 46.26. 5 Şi toate sufletele ieşite din coap- tului, ci au lăsat vii pe băieţi.
Deut. 10.22.
Fap. 7.14. sele lui Iacov erau şaptezeci* de 18 Şi împăratul Egiptului le-a che-
suflete; şi Iosif era în Egipt. mat pe moaşe şi le-a zis: „Pentru
6 *Gen. 50.26. 6 Şi Iosif a murit*, şi toţi fraţii ce aţi făcut lucrul acesta şi aţi
săi şi toată generaţia aceea. lăsat vii pe băieţi?“ Şi moaşele
7 *Gen. 12.2; 7 Şi fiii lui Israel au fost ro- 19 i-au zis lui Faraon: „Pentru că
28.3; 35.11; 19 *Ios. 2.4.
46.3. ditori* şi au crescut şi s-au în- femeile* evreice nu sunt ca egip- 2 Sam. 17.19
Deut. 26.5. mulţit şi au ajuns foarte tari; şi tencele, ci sunt viguroase şi au
ţara se umpluse de ei. născut înainte de a veni moaşa la
Suferinţele 8 Şi peste Egipt s-a ridicat un 20 ele“. Şi Dumnezeu a făcut* bine
israeliţilor 20 *Pr. 11.18.
nou împărat, care nu-l cunoscuse moaşelor; şi poporul s-a înmul- Ecl. 8.12.
9 pe Iosif. Şi el a zis poporului său: 21 ţit şi a ajuns foarte tare. Şi a fost Is. 3.10.
9 *Ps. 105.24. Ev. 6.10.
„Iată, poporul* fiilor lui Israel aşa: pentru că moaşele s-au te- 21 *1 Sam. 2.35
este mai numeros şi mai tare de- mut de Dumnezeu, El le-a făcut 2 Sam. 7.11;
7.13,27,29.
10 *Iov 5.13. 10 cât noi. Haideţi să ne purtăm* cu 22 casee*. Şi Faraon a poruncit în- 1 Împ. 2.24;
Ps. 10.2; înţelepciune faţă de ei, ca să nu tregului său popor, zicând: „Pe 11.38.
83.3,4. Ps. 127.1.
Pr. 16.25; se înmulţească şi să se întâmple orice băiat* care se va naşte să-l
21.30. ca, dacă va fi un război, să se aruncaţi în râuf şi pe orice fată 22 *Fap. 7.19.
unească şi ei cu vrăjmaşii noştri s-o lăsaţi vie“.
şi să lupte împotriva noastră şi să 2 Şi un om* din casa lui Levi Naşterea
lui Moise
11 iasă afară din ţară“. Şi au pus pes- s-a dus şi a luat pe o fiică a lui
11 *Gen. 15.13.
Cap. 3.7; 5.6. te ei căpetenii, ca să-i asupreas- 2 Levi. Şi femeia a rămas însărci- 1 *Cap. 6.20.
Deut. 26.6. că* prin poverile** lor. Şi au con- nată şi a născut un fiu. Şi l-a vă- Num. 26.59.
**Cap. 2.11; 1 Cr. 23.14.
5.4,5. struit lui Faraon cetăţi ca grâna- zut* că era frumos şi l-a ascuns 2 *Ev. 11.23.
Ps. 81.6. 12 re†: Pitom şi Ramses††. Dar, cu 3 trei luni. Şi, când n-a mai putut
†1 Împ. 9.19. 3 *Is. 18.2.
2 Cr. 8.4. cât îi asupreau, cu atât se înmul- să-l ascundă, a luat pentru el un **Is. 19.6.
††Gen. 47.11 ţeau şi creşteaub; şi s-au temutc de coşuleţg de papurăh* şi l-a uns cu
13 fiii lui Israel. Şi egiptenii i-au în- bitum şi cu smoală şi a pus co-
robit pe fiii lui Israel cu asprime. pilul în el şi l-a pus între trestii**,
14 *Cap. 2.23; 14 Şi le-au amărât* viaţa prin mun- 4 pe malul râului. Şi sora* lui stă- 4 *Cap. 15.20.
6.9. că grea la lut şi la cărămizi şi prin tea departe, să vadă ce se va face Num. 26.59.
Num. 20.15.
Fap. 7.19,34. tot felul de munci pe câmp; toată 5 cu el. Şi fiica* lui Faraon a coborât 5 *Fap. 7.21.
munca lor cu care îi înrobeau era să se scalde în râu**; şi slujnice- **Cap. 7.15;
8.20.
aspră. le ei se plimbau pe marginea râu-
15 Şi împăratul Egiptului a vor- lui. Şi a văzut coşuleţul în mij-
bit moaşelor evreice, dintre care locul trestiilor; şi a trimis pe sluj-
una se numea Şifra şi cealaltă 6 nica ei şi l-a adus. Şi a deschis şi
16 se numea Pua, şi a zis: „Când a văzut copilul şi, iată, băiatul
moşiţi pe femeile evreice şi le plângea. Şi, făcându-i-se milă, a

a Sau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“ b Sau „se răspândeau“ c Sau „scârbit“ d Sau
„două pietre“ (sensul cuvântului ebraic este nesigur) e Sau „familii“ f Nil g Sau „arcă“, „chivot“
h Sau „papirus“

61
EXOD 2:7
zis: „Acesta este unul dintre copiii păstorilor şi ne-a scos şi apă din
7 evreilor“. Şi sora lui a zis fiicei lui 20 belşug şi a adăpat turma“. Şi a 20 *Gen. 31.54;
Faraon: „Să mă duc şi să chem zis fiicelor sale: „Şi unde este el? 43.25.
o doică dintre femeile evreice Pentru ce l-aţi lăsat acolo pe omul
ca să alăpteze copilul pentru acela? Chemaţi-l să mănânce*
8 tine?“ Şi fiica lui Faraon i-a zis: 21 pâine!“ Şi Moise s-a învoit să ră- 21 *Cap. 4.25;
„Du-te“. Şi fecioara s-a dus şi a mână la omul acela. Şi el i-a 18.2.
9 chemat pe mama copilului. Şi dat lui Moise pe Sefora*, fiica
fiica lui Faraon i-a zis: „Ia copilul 22 sa. Şi ea a născut un fiu, şi el i-a 22 *Cap. 18.3.
**Gen. 23.4.
acesta şi alăptează-mi-l, şi îţi voi pus numele Gherşomb*, pentru Lev. 25.23.
plăti“. Şi femeia a luat copilul şi că a zis: „Am locuit temporar în- Fap. 7.29.
10 l-a alăptat. Şi, după ce a crescut tr-o ţară** străină“. Ev. 11.13,14.
10 *Fap. 7.21.
copilul, l-a adus fiicei lui Faraon, 23 Şi a fost aşa: în timpul acelor Dumnezeu
şi el a ajuns fiul* ei. Şi ea i-a multe* zile, împăratul Egiptului aude strigătul
pus numele Moisea şi a zis: „Pen- a murit. Şi fiii lui Israel suspinau israeliţilor
tru că l-am scos din apă“. din cauza robiei şi au strigat; şi 23 *Cap. 7.7.
**Cap. 22.23
Fuga lui 11 Şi a fost aşa: în zilele acelea, strigătul** lor din cauza robiei s-a Num. 20.16.
Moise când Moise se făcuse mare*, a 24 suit la Dumnezeu. Şi Dumnezeu Deut. 24.15.
Ps. 12.5.
ieşit la fraţii săi şi s-a uitat la a auzit geamătul lor şi Dumnezeu Iac. 5.4.
11 *Fap. 7.23,24 poverile** lor; şi a văzut pe un Şi-a adus aminte* de legămân- 24 *Ps. 105.8.
Ev. 11.24-26. **Gen. 15.13
**Cap. 1.11; egiptean bătând pe un evreu, pe tul** Său cu Avraam, cu Isaac şi
5.4,5. 12 unul din fraţii săi. Şi s-a întors 25 cu Iacov. Şi Dumnezeu a privit* 25 *1 Sam. 1.11
2 Sam. 16.12
încoace şi încolo şi, văzând că nu spre fiii lui Israel şi Dumnezeu a Lc. 1.25.
era nici un om în jur, l-a lovit pe luat cunoştinţă de starea lor.
13 *Fap. 7.26. 13 egiptean şi l-a ascuns în nisip. Şi 3 Şi Moise păştea turma so- Rugul aprins
a ieşit a doua zi şi, iată, doi băr- crului* său Ietro, preotul din Ma-
baţi evrei se certau. Şi a zis celui* dian. Şi a mânat turma dincolo 1 *Cap.2.16,18
**Cap. 4.27
care era vinovat: „Pentru ce baţi de pustiu şi a venit la muntele** 1 Împ. 19.8.
14 pe aproapele tău?“ Şi el a zis: lui Dumnezeu, la Horeb. Şi În-
14 *Fap. 7.27,28
**Gen. 19.9. „Cine* te-a pus pe tine conducă- 2 gerul* Domnului i S-a arătat în- 2 *Gen. 16.7;
Lc. 12.14. tor şi judecător** peste noi? Te tr-o flacără de foc, din mijlocul 21.17.
c Is. 63.9.
gândeşti să mă ucizi şi pe mine unui rug **. Şi el s-a uitat şi, **Deut. 33.16
cum l-ai ucis pe egiptean?“ A- iată, rugul ardea cu foc, dar ru- Mc. 12.26.
Lc. 20.37.
tunci Moise s-a temut şi a zis: „Cu 3 gul nu se mistuia. Şi Moise a zis:
adevărat, lucrul este cunoscut!“ „Să mă abat acum şi să văd a- 3 *Ps. 111.2.
15 *Mt. 2.13. 15 Şi Faraon a auzit de lucrul ceastă privelişte măreaţă*, pentru
Fap. 7.29. acesta şi căuta să-l omoare pe 4 ce nu se mistuie rugul“. Şi Dom-
Ev. 11.27.
**Gen. 24.11; Moise. Dar Moise a fugit* dina- nul a văzut că s-a abătut să vadă
29.2. intea lui Faraon şi a locuit în ţara şi Dumnezeu l-a chemat din mij-
Madian. Şi şedea lângă fântână**. locul rugului şi a zis: „Moise!
16 Şi preotul* din Madian avea şap- 5 Moise!“ Şi el a zis: „Iată-mă“. Şi 5 *Ios. 5.15.
16 *Cap. 3.1; te fiice**; şi ele au venit şi au scos El a zis: „Nu te apropia aici.
18.12.
**Gen. 24.11; apă şi au umplut jgheaburile, ca Scoate-ţi* sandalele din picioare,
29.10. 17 să adape turma tatălui lor. Şi pentru că locul pe care stai este
1 Sam. 9.11.
păstorii au venit şi le-au alungat. 6 pământ sfânt“. Şi a zis: „Eu sunt* 6 *Gen. 28.13.
Dar Moise s-a ridicat şi le-a aju- Dumnezeul tatălui tău, Dumne- Mt. 22.32.
Fap. 3.13.
18 *Cap. 3.1. 18 tat şi le-a adăpat turma. Şi ele au zeul lui Avraam, Dumnezeul lui **Jud. 13.22.
Num. 10.29. venit la Reuel, tatăl* lor, şi el le-a Isaac şi Dumnezeul lui Iacov“. Şi 1 Împ. 19.13.
Is. 6.1,5.
zis: „Pentru ce aţi venit aşa de Moise şi-a ascuns faţa, pentru Apoc. 1.17.
19 curând astăzi?“ Şi ele au zis: „Un că se temea** să se uite spre
egiptean ne-a scăpat din mâna Dumnezeu.
a „Scos din apă“ (în ebraică); „Fiu“ (în egipteană) b Străin c Arbust spinos

62
EXOD 4:5
7 *Cap. 2.25. 7 Şi Domnul a zis: „Am văzut* Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov 16 **Gen. 50.24
Neem. 9.9. Cap. 2.25;
Ps. 106.44. într-adevăr întristarea poporului mi S-a arătat, zicând: «V-am 4.31.
**Cap. 1.11. Meu care este în Egipt şi le-am cercetat** cu adevărat pe voi şi Lc. 1.68.
†Gen. 18.21.
auzit strigătul din cauza supra- am văzut ce vi se face în Egipt.
veghetorilor** lor; pentru că le 17 Şi am zis: Vă voi face* să vă suiţi
8 *Gen. 11.5,7; 8 cunosc† durerile. Şi am coborât* din suferinţa Egiptului în ţara** 17 *Gen. 15.14.
**Ios. 24.11.
26.4; 50.24. ca să-i scap** din mâna egip- canaaniţilor şi a hetiţilor şi a a-
**Cap. 6.6;
12.51. tenilor şi ca să-i fac să se suie din moriţilor şi a fereziţilor şi a he-
†Deut. 1.25; ţara aceea într-o ţarㆠbună şi viţilor şi a iebusiţilor, într-o ţară
8.7-9.
††Num. 13.27 largă, într-o ţară în care curge†† 18 în care curge lapte şi miere». Şi 18 *Cap. 4.31.
Deut. 26.9,15 lapte şi miere, în ţinutul canaa- vor asculta* de glasul tău. Şi vei **Cap. 5.1;
Ier. 11.5; niţilor*† şi al hetiţilor şi al amo- intra, tu şi bătrânii lui Israel, la 8.27.
32.22.
Ezec. 20.6. riţilor şi al fereziţilor şi al hevi- împăratul Egiptului şi-i veţi zice:
*†Gen. 15.18 9 ţilor şi al iebusiţilora. Şi acum, «DDomnul Dumnezeul evreilor S-a
Ios. 24.11.
iată, strigătul fiilor lui Israel a întâlnit** cu noi; şi acum, lasă-ne,
ajuns la Mine; şi am văzut şi apă- te rugăm, să mergem cale de trei
sarea cu care îi asupresc egipte- zile în pustiu, ca să jertfim Dom-
10 nii. Şi acum, vino, şi te voi trimi- 19 nului Dumnezeului nostru». Dar
10 *Ps. 105.26. 19 *Cap. 5.2.
Mica 6.4. te* la Faraon, ca să scoţi din Egipt ştiu bine că împăratul Egiptului **Cap. 6.1.
pe poporul Meu, pe fiii lui Israel“. nu vă va lăsa* să plecaţi, nici
Trimiterea 11 Şi Moise a zis lui Dumnezeu: 20 chiard printr-o mână** tare. Şi Îmi 20 *Cap. 7.4.
lui Moise „Cine* sunt eu, ca să merg la Fa- voi întinde* mâna şi voi lovi E- **Deut. 6.22
11 *Cap. 4.10; Neem. 9.10.
6.12. raon şi să scot din Egipt pe fiii giptul cu toate** minunile Mele Ps. 105.27;
1 Sam. 18.18 12 lui Israel?“ Şi El a zis: „Cu sigu- pe care le voi face în mijlocul lui; 135.9.
Is. 6.8. Ier. 32.20.
Ier. 1.6. ranţăb, Eu voi fi* cu tine; şi aces- şi după aceea† vă va lăsa să ple- †Cap. 11.1.
ta îţi va fi semnul că Eu te-am tri- 21 caţi. Şi voi da poporului acestuia
12 *Gen. 31.3. mis: după ce vei scoate** popo- favoare* în ochii egiptenilor; şi va 21 *Cap. 11.3;
Deut. 31.23. 12.36.
Ios. 1.5. rul din Egipt, veţi slujic† lui Dum- fi aşa: când veţi ieşi, nu veţi ieşi Pr. 16.7.
**Cap. 19.1. 13 nezeu pe muntele acesta“. Şi 22 fără nimic. Ci fiecare femeie va
†Fap. 7.7. 22 *Gen. 15.14.
Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, cere de la vecina ei şi de la cea Iov 27.17.
voi veni la fiii lui Israel şi le voi care stă în casa ei obiecte de argint Pr. 13.22.
Ezec. 39.10.
zice: «Dumnezeul părinţilor voş- şi obiecte de aur şi haine şi le veţi
tri m-a trimis la voi». Şi vor zice: pune pe fiii voştri şi pe fiicele
«Care este Numele Lui?» Ce să voastre şi veţi prăda* pe egipteni“.
14 *Cap. 6.3.
Ioan 8.24.
14 le spun?“ Şi Dumnezeu a zis lui 4 Şi Moise a răspuns şi a zis: pentru Semne
Moise
Ev. 11.6; Moise: „EU SUNT CEL CE „Dar, iată, nu mă vor crede, nici
13.8. SUNT“. Şi a zis: „Aşa vei spune nu vor asculta de glasul meu, pen- 1 *Cap. 3.16.
Apoc. 1.4,8;
4.8. fiilor lui Israel: «EU SUNT*» m-a tru că vor zice: «Nu ţi S-a ară-
trimis la voi“. 2 tat* Domnul!»“ Şi Domnul i-a zis:
15 *Ps. 135.13. 15 Şi Dumnezeu a mai zis lui „Ce este în mâna ta?“ Şi el a zis:
Osea 12.5. Moise: „Aşa vei zice fiilor lui Is- 3 „Un toiag“. Şi El a zis: „Aruncă-l 3 *Cap. 7.10;
rael: «DDomnul Dumnezeul părin- pe pământ“. Şi l-a aruncat pe pă- 7.12.
ţilor voştri, Dumnezeul lui Avra- mânt şi s-a făcut şarpe*; şi Moi-
am, Dumnezeul lui Isaac şi Dum- 4 se fugea dinaintea lui. Şi Domnul
nezeul lui Iacov m-a trimis la voi. a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna
Acesta este Numele Meu* pentru şi apucă-l de coadă (şi el şi-a în-
totdeauna şi aceasta este aminti- tins mâna şi l-a apucat şi s-a fă-
16 rea Mea în toate generaţiile. Du-te 5 cut toiag în mâna lui), ca să crea-
16 *Cap. 4.29. 5 *Cap. 19.9.
şi strânge* pe bătrânii lui Israel dă* că Domnul Dumnezeul** pă- **Gen. 28.13;
şi spune-le: Domnul Dumnezeul rinţilor lor, Dumnezeul lui Avra- 48.15.
Cap. 3.6,15.
părinţilor voştri, Dumnezeul lui am, Dumnezeul lui Isaac şi Dum-
a Substantive redate în original prin singular b Sau „Pentru că“ c Sau „vă veţi închina“ d Sau „decât“

63
EXOD 4:6
nezeul lui Iacov ţi S-a arătat“. 18 Şi Moise s-a dus şi s-a întors Întoarcerea
lui Moise în
6 *Num. 12.10. 6 Şi Domnul i-a mai spus: „Pu- la Ietrod, socrul* său, şi i-a zis: Egipt
2 Împ. 5.27. ne-ţi acum mâna în sân“. Şi el şi-a „Te rog, lasă-mă să plec şi să mă
18 *Cap. 2.21.
introdus mâna în sân şi a scos-o întorc la fraţii mei care sunt în
şi, iată, mâna lui era albă de le- Egipt, ca să văd dacă mai tră-
7 *Num. 12.13; 7 prăa, ca* zăpada. Şi a zis: „Pune-ţi iesc“. Şi Ietro a zis lui Moise:
12.14. din nou mâna în sân“. Şi el şi-a „Mergi în pace“.
Deut. 32.39.
2 Împ. 5.14. introdus din nou mâna în sân şi a 19 Şi Domnul a zis lui Moise în 19 *Cap. 2.15;
Mt. 8.3. scos-o afară din sân şi, iată, se Madian: „Mergi, întoarce-te în 2.23.
Mt. 2.20.
făcuse* din nou cum era carnea Egipt, pentru că au murit toţi acei
8 lui. „Şi va fi aşa: dacă nu te vor oameni* care căutau viaţa ta“.
crede, nici nu vor asculta de gla- 20 Şi Moise a luat pe soţia sa şi pe 20 *Cap. 18.3,4.
sul semnului dintâi, vor crede fiii* săi şi i-a încălecat pe mă- Fap. 7.29.

9 *Cap. 7.19.
9 glasul celuilalt semn. Şi va fi aşa: gare şi s-a întors în ţara Egiptu- **Cap. 17.9.
Num. 20.8,9.
dacă nu vor crede nici aceste două lui. Şi Moise a luat toiagul** lui
semne, nici nu vor asculta de Dumnezeu în mâna sa.
glasul tău, vei lua din apa râului 21 Şi Domnul a zis lui Moise: 21 *Cap. 3.20;
şi vei turna pe uscat; şi apa* pe „Mergând şi întorcându-te în E- 11.9,10.
**Cap. 7.3;
care o vei lua din râu se va pre- gipt, vezi să faci înaintea lui Fa- 9.12; 10.20;
face în sânge pe uscat“. raon toate minunile* pe care le-am 10.27; 11.10;
14.4,8.
10 *Cap. 6.12. 10 Şi Moise a zis Domnului: „Te pus în mâna ta: şi Eu îi voi îm- Deut. 2.30.
Ier. 1.6. rog, Doamne, eu nu sunt un om pietri** inimaf şi nu va lăsa pe Ios. 11.20.
Is. 63.17.
al cuvintelor, nici de ieri, nici de 22 popor să plece. Şi vei zice lui Ioan 12.40.
alaltăieri, nici de când vorbeşti Faraon: «Aşa zice Domnul: Isra- Rom. 9.18.
22 *Is. 63.16.
Tu robului Tău, pentru că sunt el este fiul* Meu, cel întâi-năs- Osea 11.1.
greoi la vorbireb şi greoi* la lim- 23 cut** al Meu. Şi îţi zic: Lasă pe Rom. 9.4.
11 bă“. Şi Domnul i-a spus: „Cine a fiul Meu să plece ca să-Mi slu- **Ier. 31.9.
11 *Ps. 94.9; 23 *Cap. 11.5;
146.8. făcut omului gură? Sau cine îl jească. Şi, dacă nu vei vrea să-l 12.29.
Mt. 11.5. face* mut, sau surd, sau cu ve- laşi, iată, voi ucide* pe fiul tău, **Ps. 105.36;
Lc. 1.20,64. 135.8; 136.10
dere sau orb? Nu Eu, Domnul? pe cel întâi-născut** al tău»“.
12 Deci du-te şi Eu voi fi cu gura* 24 Şi a fost aşa: pe drum, în locul
12 *Is. 50.4. 24 *Num. 22.22
Ier. 1.9. ta şi te voi învăţa ce să vorbeş- de găzduire, Domnul l-a întâm- **Gen. 17.14
Mt. 10.19. 13 ti“. Şi el a zis: „Doamne, trimite, pinat* şi a căutat să-l omoare**.
Lc. 12.11,12.
13 *Iona 1.2. Te rog, prin cinec vei trimite“. 25 Atunci Sefora a luat o piatră as- 25 *Ios. 5.2,3.
14 Şi mânia D omnului s-a aprins cuţită* şi a tăiat prepuţul fiului
14 *Vers. 27.
1 Sam. 10.2. împotriva lui Moise şi i-a zis: său şi l-a aruncat la picioarele
„Nu este Aaron levitul fratele luig şi a zis: „Cu adevărat tu îmi
tău? Ştiu că el vorbeşte bine şi, 26 eşti un soţ sângeros!“ Şi El l-a
iată, îţi şi iese* în întâmpinare lăsat să plece. Atunci ea a zis:
şi, când te va vedea, se va bu- „Soţ sângeros!“, din cauza cir-
15 *Cap. 7.1,2. 15 cura în inima lui. Şi tu vei vor- cumciziei.
**Num. bi* cu el şi vei pune** cuvintele 27 Şi Domnul a zis lui Aaron:
22.38; Întâlnirea
23.5,12,16. în gura lui; şi Eu voi fi cu gura „Ieşi în întâmpinarea lui Moise, lui Moise
Deut. 5.31; cu Aaron
18.18.
ta şi cu gura lui şi vă voi învăţa în pustiu“. Şi a mers şi l-a întâm-
Is. 51.16. 16 ce să faceţi. Şi el va vorbi în lo- pinat la muntele lui Dumnezeu şi
Ier. 1.9. cul tău către popor şi va fi aşa: 28 l-a sărutat. Şi Moise i-a spus* lui
28 *Vers. 15,16.
16 *Cap. 18.19. el îţi va fi gură şi tu îi vei fi* Aaron toate cuvintele Domnului, **Vers. 8,9.
17 Dumnezeu. Şi vei lua în mâna ta care-l trimisese, şi toate sem-
17 *Cap. 7.9;
14.16. toiagul* acesta cu care vei face 29 nele** pe care i le poruncise. Şi
semnele“. Moise şi Aaron s-au dus şi i-au
a Lit. „era leproasă“ b Lit. „gură“ c Lit. „prin mâna“ d Ebr. „Yeter“ (Excelenţă) e Sau „pe măgarul
lui“ f Sau „îi voi face inima neînduplecată“ g Lit. „l-a făcut să-i atingă picioarele“
64
EXOD 5:23
29 *Cap. 3.16. strâns* pe toţi bătrânii fiilor lui administratorii poporului şi su-
30 Israel. Şi Aaron le-a spus toate praveghetorii lor au ieşit şi au vor-
cuvintele pe care D omnul le bit poporului, zicând: „Aşa zice
spusese lui Moise şi a făcut sem- 11 Faraon: «Nu vă dau paie!» Duce-
nele înaintea ochilor poporului. ţi-vă şi strângeţi-vă singuri paie,
31 *Cap. 3.18. 31 Şi poporul a crezut*. Şi au auzit de unde veţi găsi; dar nimic din
**Gen. 50.24 că Domnul cercetase** pe fiii lui lucrul vostru nu se va micşora“.
†Cap. 2.25.
††Gen. 24.26 Israel şi că le văzuse† întrista- 12 Şi poporul s-a risipit în toată
rea şi şi-au plecat†† capetele şi ţara Egiptului, ca să strângă mi-
s-au închinat. 13 rişte ca paie. Şi administratorii îi
Moise şi
Aaron
5 Aaron
Şi, după acestea, Moise şi grăbeau, zicând: „Împliniţi-vă
înaintea lui
au intrat şi au zis lui Fa- muncile voastre, lucrarea zilei în
Faraon raon: „Aşa zice Domnul Dum- ziua ei, ca şi atunci când erau
1 *Cap. 10.9.
nezeul lui Israel: «Lasă pe popo- 14 paie!“ Şi supraveghetorii fiilor lui
14 *Is. 10.24.
rul Meu să plece ca să-Mi ţină Israel, pe care-i puseseră admi-
2 o sărbătoare* în pustiu»“. Şi Fa- nistratorii lui Faraon peste ei, au
2 *2 Împ. 18.35 raon a zis: „Cine* este Domnul, fost bătuţi*, zicând: „Pentru ce nu
2 Cr. 32.14. ca să ascult de glasul Lui şi să v-aţi împlinit datoria, nici astăzi,
Iov 21.15.
las pe Israel să plece? Nu cu- nici ieri, făcând cărămizi ca şi
nosc pe Domnul şi nici nu voi mai înainte?“
3 *Cap. 3.18. 3 lăsa pe Israel să plece“. Şi ei au 15 Şi supraveghetorii fiilor lui
zis: „Dumnezeul evreilor S-a în- Israel au venit şi au strigat la
tâlnit* cu noi; lasă-ne, te rugăm, Faraon, zicând: „Pentru ce faci
să mergem cale de trei zile în 16 aşa cu robii tăi? Nu se dau paie
pustiu şi să jertfim D omnului robilor tăi şi ni se spune: «Faceţi
Dumnezeului nostru, ca să nu Se cărămizi!» Şi, iată, robii tăi sunt
arunce asupra noastră cu ciumă bătuţi, dar poporul tău este de
4 *Cap. 1.11; 4 sau cu sabie“. Şi împăratul Egip- 17 vină“. Şi el a zis: „Sunteţi leneşi,
2.11. tului le-a zis: „Pentru ce, Moise leneşi! De aceea ziceţi: «Să mer-
Vers. 5.
şi Aaron, abateţi pe popor de la 18 gem să jertfim D omnului!» Şi
lucrul său? Înapoi, la poverile* acum, duceţi-vă şi munciţi! Şi nu
5 *Cap. 1.7,9. 5 voastre!“ Şi Faraon a zis: „Iată, vi se vor da paie şi veţi da ace-
acum poporul ţării este numeros* laşi număr de cărămizi“.
şi vreţi să-i faceţi să se odihneas- 19 Şi supraveghetorii fiilor lui Is- Murmurul
că de poverile lora!“ rael au văzut că era rău de ei, israeliţilor
Îngreunarea 6 Şi Faraon a poruncit în ace- deoarece s-a zis: „Nu veţi micşora
lucrărilor eaşi zi administratorilor* popo- nimic din numărul vostru de că-
6 *Cap. 3.7.
7 rului şi supraveghetorilor lor, 20 rămizi, lucrarea zilei în ziua ei!“ Şi
zicând: „Să nu mai daţi paie po- i-au întâlnit pe Moise şi pe Aa-
porului pentru facerea cărămizi- ron, care stăteau acolo ca să-i în-
lor, ca până acum; să meargă şi tâmpine, când ieşeau de la Fara- 21 *Gen. 16.5;
8 să-şi adune singuri paie. Şi să le 21 on. Şi le-au zis: „Să vă vadă* 31.53.
**Gen. 34.30
cereţib numărul cărămizilor pe Domnul şi să judece; că aţi făcut 1 Sam. 13.4;
care le făceau până acum; nu mirosul** nostru urât înainteac lui 27.12.
2 Sam. 10.6.
veţi micşora nimic din el, pentru c
Faraon şi înaintea robilor lui, 1 Cr. 19.6.
că sunt leneşi; de aceea strigă, punându-le o sabie în mână, ca să
zicând: «Să mergem să jertfim 22 ne ucidă“. Şi Moise s-a întors la 22 *Num. 11.11
9 Dumnezeului nostru». Să se pună Domnul şi a zis: „Doamne*, pen- Ier. 4.10.
muncă mai grea pe aceşti oa- tru ce ai făcut rău poporului a-
meni, ca să fie prinşi cu ea şi să 23 cestuia? Pentru ce deci m-ai tri-
10 nu se uite la vorbe deşarte“. Şi mis? Pentru că, de când am venit
a Sau „să-i faceţi să se oprească de la poverile lor“ b Lit. „să puneţi peste ei“ c Lit. „în ochii“

65
EXOD 6:1
23 *Cap. 3.8. eu la Faraon ca să vorbesc în 13 cel cu buze** necircumcise?“ Şi 12 **Gen. 4.10;
6.30.
Numele Tău, a făcut rău popo- Domnul a vorbit lui Moise şi lui Cap. 4.10.
rului acestuia; şi n-ai eliberat* Aaron şi le-a dat porunci pentru Ier. 1.6.
nicidecum pe poporul Tău“. fiii lui Israel şi pentru Faraon,
Eliberarea 6 Şi D omnul a zis lui Moise: împăratul Egiptului, ca să scoată
promisă
„Acum vei vedea ce voi face lui pe fiii lui Israel din ţara Egiptului.
1 *Cap. 3.19; Faraon: pentru că prin mână tare* 14 Aceştia sunt capii caselor pă- Familia
7.4,5; 13.3. lui Moise
**Cap. 11.1; îi va lăsa să plece şi prin mână rinţilor lor: fiii lui Ruben*, întâ-
şi a lui Aaron
12.31,33,39. tare îi va alunga** din ţara lui“. iul-născut al lui Israel: Enoh şi
2 Şi Dumnezeu a vorbit lui Moi- Palu, Heţron şi Carmi. Acestea 14 *Gen. 46.9.
Num.26.5-11
3 *Gen. 17.1; 3 se şi i-a zis: „Eu sunt Domnul. Şi 15 sunt familiile lui Ruben. Şi fiii lui 1 Cr. 5.3.
35.11; 48.3. Eu M-am arătat lui Avraam, lui Simeon*: Iemuel şi Iamin şi Ohad 15 *Gen. 46.10.
**Ps. 68.4; 1 Cr. 4.24.
83.18. Isaac şi lui Iacov ca Dumnezeul* şi Iachin şi Ţohar şi Saul, fiul
Ezec. 37.6,13
Ioan 8.58.
cel Atotputernica; dar cu Numele unei canaanite. Acestea sunt fa-
Apoc. 1.4. Meu** de Domnul nu M-am fă- miliile lui Simeon.
4 cut cunoscut lor. Şi am întărit şi 16 Şi acestea sunt numele fiilor
4 *Gen. 15.18; 16 *Gen. 46.11.
17.4,7. legământul* Meu cu ei, ca să le lui Levi*, după generaţiile lor: Num. 3.17.
**Gen. 17.8; dau** ţara Canaanului, ţara şe- Gherşon şi Chehat şi Merari. Şi 1 Cr. 6.1,16.
28.4.
derii lor temporare, în care au anii vieţii lui Levi au fost o sută
5 locuit temporar. Şi am auzit şi 17 treizeci şi şapte de ani. Fiii lui
suspinul fiilor lui Israel, pe care Gherşon*: Libni şi Şimei, după 17 *Num. 3.18.
1 Cr. 6.17;
îi ţin egiptenii în robie, şi Mi-am 18 familiile lor. Şi fiii lui Chehat*: 23.7.
adus aminte de legământul Meu. Amram şi Iţehar şi Hebron şi 18 *Num. 26.57.
3.19;

6 *Deut. 26.8. 6 De aceea, spune fiilor lui Israel: Uziel. Şi anii vieţii lui Chehat au 1 Cr. 6.2,18.
Ps. 81.6;
136.11,12. «Eu sunt Domnul; şi Eu vă voi fost o sută treizeci şi trei de ani.
**Deut. 7.8. scoate* de sub poverile egipte- 19 Şi fiii lui Merari*: Mahli şi Muşi. 19 *Num. 3.20.
1 Cr. 17.21. nilor şi vă voi elibera din robia Acestea sunt familiile lui Levi, 1 Cr. 6.19;
Neem. 1.10. 23.21.
†Deut. 4.34. lor şi vă voi răscumpăra** cu 20 după generaţiile lor. Şi Amram* 20 *Cap. 2.1,2.
braţ întins† şi cu mari judecăţi. a luat de soţie pe Iochebed, mă- Num. 26.59.

7 *Cap. 19.5. 7 Şi vă voi lua ca popor* al Meu tuşa sa; şi ea i-a născut pe Aaron
Deut. 4.20. şi voi fi** Dumnezeul vostru; şi şi pe Moise. Şi anii vieţii lui Am-
2 Sam. 7.24.
**Gen. 17.7. veţi cunoaşte† că Eu sunt Dom- ram au fost o sută treizeci şi şap-
Lev. 11.45. nul Dumnezeul vostru, care vă 21 te de ani. Şi fiii lui Iţehar*: Core
Deut. 29.13. 21 *Num. 16.1.
Apoc. 21.7. scoate de sub poverile egipteni- 22 şi Nefeg şi Zicri. Şi fiii lui Uzi- 1 Cr. 6.37,38
†Is. 41.20; 8 lor. Şi vă voi duce în ţara pentru el*: Mişael şi Elţafan şi Sitri. 22 *Lev. 10.4.
49.23,26. Num. 3.30.
8 *Gen. 15.18; care Mi-am ridicat mâna că o voi 23 Şi Aaron a luat de soţie pe Elişe- 23 *Rut 4.19,20.
26.3; 28.13; da* lui Avraam, lui Isaac şi lui ba, fiica lui Aminadab*, sora lui 1 Cr. 2.10.
35.12. Mt. 1.4.
**Ios. 24.13. Iacov; şi vă voi da-o în stăpâ- Nahşon**; şi ea i-a născut pe **Num. 1.7.
nire**. Eu sunt Domnul!»“ Nadab† şi pe Abihu, pe Eleazar †Lev. 10.1.

9 *Cap. 5.21. 9 Şi Moise a vorbit astfel fiilor 24 şi pe Itamar. Şi fiii lui Core*: Asir 24 Num. 3.2.
*Num. 26.11.
lui Israel; dar ei n-au ascultat* şi Elcana şi Abiasaf; acestea sunt 1 Cr. 6.22.
pe Moise, din cauza descurajăriib 25 familiile coriţilor. Şi Eleazar, fiul 25 *Num.25.7.
şi din cauza robiei grele. lui Aaron, a luat de soţie pe una Ios. 24.33.
10 Şi Domnul a vorbit lui Moise, din fiicele lui Putiel; şi ea i-a năs- Ps. 106.30.

11 *Cap. 4.23. 11 zicând: „Intră, vorbeşte lui Fara- cut pe Fineas*. Aceştia sunt capii
on, împăratul Egiptului, ca să la- părinţilor leviţilor, după familiile
se* pe fiii lui Israel să iasă din ţa- 26 lor. Aceştia sunt Moise şi Aaron, 26 *Cap. 3.10.
12 ra sa“. Şi Moise a vorbit înaintea către care a zis Domnul: „Scoa- Vers. 13.
12 *Vers. 9. **Cap. 7.4;
Domnului, zicând: „Iată, fiii lui Is- teţi* pe fiii lui Israel din ţara 12.17,51.
rael nu ascultă* de mine: şi cum Egiptului, după oştirile** lor“. Num. 33.1.
să mă asculte Faraon pe mine, 27 Aceştia sunt cei care au vorbit* 27 *Cap. 5.1;
7.10.
a Ebr. „El-Şadai“ b Sau „nerăbdării“, „neliniştii duhului“

66
EXOD 7:21
27 **Cap. 32.7; lui Faraon, împăratul Egiptului, 11 torilor săi; şi s-a făcut* şarpe. Şi 10 *Cap. 4.3.
33.1.
Ps. 77.20. ca să scoată** din Egipt pe fiii Faraon a chemat* şi pe înţelepţi 11 *Dan. 2.2;
lui Israel; aceştia sunt Moise şi şi pe vrăjitori; şi ei, de asemenea, 4.6; 5.7.
**Gen. 41.8.
Aaron. ghicitoriid** Egiptului, au făcut la 2 Tim. 3.8.
28 Şi a fost aşa: în ziua când i-a 12 fel cu farmecele† lor. Şi fiecare şi-a †Cap. 8.7,18
Apoc. 13.13;
vorbit Domnul lui Moise în ţara aruncat toiagul său, şi s-au făcut 13.14.
29 *Vers. 3. 29 Egiptului, Domnul i-a vorbit lui şerpi; dar toiagul lui Aaron a în-
**Vers. 11.
Cap. 7.2. Moise, zicând: „Eu sunt* Domnul; 13 ghiţit toiegele lor. Şi inima lui Fa- 13 *Cap. 8.19;
vorbeşte** lui Faraon, împăratul raon era împietrităe* şi n-a ascultat 9.35.
Egiptului, tot ce-ţi spun Eu“. Şi de ei, după cum spusese Domnul.
30 *Cap. 4.10. 30 Moise a zis înaintea Domnului: 14 Şi Domnul i-a zis lui Moise: Plaga
Ier. 1.6. „Iată, eu sunt cu buze* necircum- „Inima lui Faraon este greoaie*, el sângelui
cise, şi cum mă va asculta Faraon?“ nu vrea să lase pe popor să ple-
Anunţarea
judecăţilor
7 Şi Domnul i-a zis lui Moise: 15 ce. Mergi la Faraon de diminea- 14 *Cap. 9.7.
15 *Cap. 2.5;
asupra „Iată, te-am făcut Dumnezeu* ţă: iată, va ieşi la apă*; şi vei sta 8.20.
Egiptului pentru Faraon; şi Aaron, fratele înaintea lui pe malul râului şi vei
2 tău, va fi profetula tău. Tu vei vor- lua în mâna ta toiagul care s-a
1 *Cap. 4.16. bi tot ce-ţi poruncesc Eu; şi Aa- 16 făcut şarpe. Şi-i vei zice: «D Dom-
Ier. 1.10. 16 *Cap. 3.18;
Ioan 10.34. ron, fratele tău, va vorbi lui Fara- nul Dumnezeul evreilor* m-a 5.3.
on, ca să lase pe fiii lui Israel să trimis la tine, zicând: «Lasă pe po- **Cap. 3.12;
5.1.
3 *Cap. 4.21. 3 iasă din ţara lui. Şi Eu voi împie- porul Meu să plece, ca să-Mi
**Cap. 11.9. tri* inima lui Faraon şi Îmi voi slujească** în pustiu». Şi, iată,
Fap. 7.36.
înmulţi semnele** şi minunile în 17 până acum n-ai ascultat». Aşa zi- 17 *Ps. 9.16.
4 *Cap. 3.19; 4 ţara Egiptului. Şi Faraon nu va ce Domnul: «Prin aceasta vei cu- Ezec. 25.17.
3.20; 8.15,19; **Apoc. 11.6;
9.12; 11.9. asculta* de voi; şi Îmi voi pune noaşte* că Eu sunt Domnul: iată, 16.4,6.
**Cap. 12.51; mâna peste Egipt şi voi scoate** voi lovi cu toiagul care este în
13.3. din ţara Egiptului oştirile Mele, mâna mea apele care sunt în râu,
†Cap. 6.6.
pe poporul Meu, pe fiii lui Is- 18 şi se vor preface** în sânge. Şi 18 *Vers. 21.
5 rael, prin mari† judecăţi. Şi egip- peştii* care sunt în râu vor muri; **Vers. 24.
5 *Cap. 8..22;
10.7; 14.4. tenii vor cunoaşte* că Eu sunt şi râul va mirosi greu; şi le va fi
Ps. 9.16. D omnul, când Îmi voi întinde silă** egiptenilor să bea din ape-
mâna peste Egipt şi voi scoate 19 le râului»“. Şi Domnul i-a zis lui 19 *Cap. 8.5;
pe fiii lui Israel din mijlocul lor“. Moise: „Spune lui Aaron: «Ia-ţi 8.16; 9.22;
10.12,21;
6 *Gen. 6.22; 6 Şi Moise şi Aaron au făcut cum toiagul şi întinde-ţi* mâna peste 14.21,26.
7.5. le poruncise Domnul: aşa* au fă- apele Egiptuluif, peste râurile lor,
7 *Deut. 29.5; 7 cut. Şi Moise era de optzeci* de peste canalele lor şi peste bălţile
31.2; 34.7. ani şi Aaron de optzeci şi trei de lor şi peste toate iazurile lor de
Fap. 7.23,30.
ani, când au vorbit lui Faraon. apă, şi se vor preface în sânge;
Toiagul lui 8 Şi Domnul le-a vorbit lui Moi- şi va fi sânge în toată ţara Egiptu-
Moise
transformat 9 se şi lui Aaron, zicând: „Când vă lui, şi în vasele de lemn şi în va-
în şarpe va vorbi Faraon, spunând: «Ară- 20 sele de piatr㻓. Şi Moise şi Aaron 20 *Cap. 17.5.

9 *Is. 7.11.
taţi-mi* o minuneb!», atunci să-i au făcut aşa cum poruncise Dom- **Ps. 78.44;
105.29.
Ioan 2.18; zici lui Aaron: «Ia-ţi toiagul** şi nul. Şi el a ridicat* toiagul şi a Apoc. 8.8;
6.30. aruncă-l înaintea lui Faraon». El lovit apele care erau în râu îna- 16.4.
**Cap. 4.2;
4.17. 10 se va face şarpec“. Şi Moise şi intea ochilor lui Faraon şi înain-
Aaron au intrat la Faraon şi au tea ochilor slujitorilor săi. Şi toate
făcut cum poruncise Domnul. Şi apele** care erau în râu s-au pre-
Aaron şi-a aruncat toiagul îna- 21 făcut în sânge. Şi peştii care erau
intea lui Faraon şi înaintea sluji- în râu au murit; şi râul a mirosit
a Sau „purtător de cuvânt“; în ebr. de la „a anunţa“ b Lit. „Arătaţi o minune, pentru voi“ c Acelaşi
cuvânt pentru „crocodil“, „şacal“ d Scribii sau cărturarii (cei cunoscători ai hieroglifelor) e Sau
„era neînduplecată“ f Sau „egiptenilor“
67
EXOD 7:22
21 *Vers. 18. greu şi egiptenii n-au putut să pentru poporul tău, ca să cureţe
bea* apă din râu. Şi era sânge în broaştele de la tine şi de la casele
22 toată ţara Egiptului. Şi ghicito- tale? Vor rămâne numai în râu“.
22 *Vers. 11.
Cap. 8.7. rii* Egiptului au făcut la fel prin 10 Şi el a zis: „Pentru mâine“. Şi el 10 *Cap. 9.14.
2 Tim. 3.8. farmecele lor. Şi inima lui Faraon a zis: „Fie după cuvântul tău!, ca Deut. 33.26.
2 Sam. 7.22.
era împietrităa şi n-a ascultat de să cunoşti că nu este nici unul* 1 Cr. 17.20.
ei, după cum zisese D omnul. ca Domnul Dumnezeul nostru. Ps. 86.8.
Is. 46.9.
23 Şi Faraon s-a întors şi a intrat în 11 Şi broaştele se vor depărta de la Ier. 10.6,7.
casa lui şi nu şi-a plecat inima tine şi din casele tale şi de la ro-
24 nici la aceasta. Şi toţi egiptenii au bii tăi şi de la poporul tău; vor
săpat împrejurul râului după apă 12 rămâne numai în râu“. Şi Moise 12 *Num. 12.13;
de băut, pentru că nu puteau să şi Aaron au ieşit de la Faraon; şi 20.16.
Deut. 26.7.
25 bea din apele râului. Şi şapte zile Moise a strigat* către Domnul Ps. 77.1;
s-au împlinit după ce lovise pentru broaştele pe care le aduse- 107.6.
Is. 19.20.
Domnul râul. 13 se peste Faraon. Şi Domnul a fă- Iac. 5.13-18.
Plaga
broaştelor
8 Şi Domnul i-a zis lui Moise: cut după cuvântul lui Moise. Şi
„Intră la Faraon şi spune-i: Aşa broaştele au murit în case, în curţi
1 *Cap. 3.18; zice Domnul: «Lasă pe poporul 14 şi pe câmpuri. Şi le-au strâns îm-
4.23; 5.1,3.
Meu să plece, ca să-Mi slujească*. preună în grămezi; şi ţara s-a
2 *Cap. 7.14; 2 Şi, dacă nu vei vrea să-l laşi* să 15 umplut de miros urât. Şi Faraon a 15 *Ecl. 8.11.
9.2. **Vers. 32.
**Apoc. 16.13 plece, iată, voi lovi cu broaşte** văzut că avea răgaz* şi şi-a fă- Cap. 9.34.
3 toate hotarele tale. Şi râul va cut** inima grea şi n-a ascultat
3 *Ps. 105.30.
forfoti de broaşte; şi se vor sui şi de ei, după cum zisese Domnul.
vor intra în casa ta şi în camera* 16 Şi Domnul i-a zis lui Moise: Plaga
ta de dormit şi pe patul tău şi în „Spune lui Aaron: «Întinde-ţi to- ţânţarilor
casa robilor tăi şi peste poporul iagul şi loveşte ţărâna pământu-
tău şi în cuptoarele tale şi în al- lui şi se va face ţânţaric în toa-
4 biile tale de frământat. Şi broaş- 17 tă ţara Egiptului»“. Şi au făcut 17 *Ps. 105.31.
tele se vor sui şi pe tine şi pe aşa. Şi Aaron şi-a întins mâna
poporul tău şi pe toţi robii tăi»“. cu toiagul său şi a lovit ţărâna
5 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Spu- pământului; şi ea s-a făcut ţân-
5 *Cap. 7.19.
ne lui Aaron: «Întinde-ţi* mâna cu ţari* care au venit asupra oameni-
toiagul tău asupra râurilor şi lor şi asupra animalelor: toată ţă-
asupra canalelor şi asupra bălţi- râna pământului s-a făcut ţânţari
lor şi fă să se suie broaşte peste 18 în toată ţara Egiptului. Şi ghi-
18 *Cap. 7.11.
6 *Ps. 78.45; 6 ţara Egiptului»“. Şi Aaron şi-a în- citorii* au făcut la fel cu farme- **Lc. 10.18.
105.30. tins mâna peste apele Egiptului; cele lor, ca să scoată ţânţari; dar 2 Tim. 3.8,9.
şi broaştele* s-au suit şi au aco- n-au putut**. Şi ţânţarii au fost
7 *Cap. 7.11. 7 perit ţara Egiptului. Şi ghicito- asupra oamenilor şi asupra ani-
rii* au făcut la fel cu farmecele 19 malelor. Şi ghicitorii au zis lui 19 *1 Sam.6.3,9
lor şi au făcut să se suie broaşte Faraon: „Acesta este degetul* lui Ps. 8.3.
peste ţara Egiptului. Dumnezeu!“ Şi inima lui Faraon Mt. 12.28.
Lc. 11.20.
8 *Cap. 10.17. 8 Şi Faraon i-a chemat pe Moi- era împietrităa** şi nu i-a ascul- **Cap. 7.13.
Num. 21.7. se şi pe Aaron şi a zis: „Ruga- tat, după cum zisese Domnul.
1 Împ. 13.6.
Fap. 8.24. ţi-vă* Domnului să ia broaştele de 20 Şi Domnul i-a zis lui Moise: Plaga
la mine şi de la poporul meu; şi „Scoală-te dis-de-dimineaţă* şi muştelor
voi lăsa pe popor să plece şi vor stai înaintea lui Faraon. Iată, va
9 jertfi Domnului“. Şi Moise i-a zis ieşi** la apă şi-i vei spune: «Aşa 20 *Cap. 7.15;
9.13.
lui Faraon: „Ai gloria aceasta zice Domnul: Lasㆠpe poporul **Cap. 2.5.
asupra meab: pentru ce timp să mă Meu să plece, ca să-Mi slujească. †Cap. 3.18;
4.23; 5.1,3.
rog pentru tine şi pentru robii tăi şi 21 Pentru că, dacă nu vei lăsa pe
a Sau „era neînduplecată“ b Septuaginta: „Hotărăşte-mi:“ c Sau „păduchi“

68
EXOD 9:13
poporul Meu să plece, iată, voi inima şi n-a lăsat pe popor să plece.
trimite muştea peste tine şi peste 9 Şi Domnul i-a zis lui Moise: Plaga asupra
robii tăi şi peste poporul tău şi „Intră* la Faraon şi spune-i: «Aşa vitelor
în casele tale, şi casele egiptenilor zice Domnul Dumnezeul evreilor: 1 *Cap. 8.1.
se vor umple de muşte, la fel şi pă- Lasă pe poporul Meu să plece**, **Cap. 4.23.

22 *Cap. 9.4,26; 22 mântul pe care sunt ei. Şi în 2 ca să-Mi slujească! Pentru că, 2 *Cap. 8.2.
10.23; 11.6; ziua aceea voi deosebi* ţinutul dacă* nu vei vrea să-i laşi şi îi
12.13.
Gosen, în care stă poporul Meu, 3 vei reţine, iată, mâna* Domnului 3 *Cap. 7.4.
ca să nu fie muşte acolo; ca să va fi peste vitele care sunt în 1 Sam. 5.6.
Ps. 39.10.
cunoşti că Eu, Domnul, sunt în câmpii, peste cai, peste măgari, Fap. 13.11.
23 mijlocul ţării. Şi voi face o des- peste cămile, peste boi şi peste oi:
părţire b între poporul Meu şi 4 va fi o plagă foarte grea. Şi Dom- 4 *Cap. 8.22.
poporul tău. Mâine va fi acest nul va face deosebire* între vitele **Vers. 6.
24 semn»“. Şi Domnul a făcut aşa; şi lui Israel şi vitele Egiptului; şi
24 *Ps. 78.45;
105.31. muştele* au intrat o mulţime în nimic** nu va muri din tot ce este
casa lui Faraon şi în casele robi- 5 al fiilor lui Israel»“. Şi Domnul a
lor săi şi în toată ţara Egiptului; hotărât un timp, zicând: „Mâine
ţara a fost devastată de muşte. va face Domnul aceasta în ţară“.
25 *Cap. 9.28; 25 Şi Faraon a chemat pe Moise 6 Şi Domnul a făcut aceasta a doua 6 *Ps. 78.50.
10.8,24; şi pe Aaron şi a zis: „Mergeţi*, zi; şi toate vitele* Egiptului au
12.31.
jertfiţi Dumnezeului vostru în murit, dar nici una din vitele fiilor
26 *Gen. 43.32; 26 ţară!“ Şi Moise a zis: „Nu se cuvi- 7 lui Israel n-a murit. Şi Faraon a
46.34.
Deut. 7.25; ne să facem aşa, pentru că am adu- trimis şi, iată, nici una din vitele 7 *Cap. 7.14.
7.26; 12.31. ce Domnului Dumnezeului nostru israeliţilor nu murise. Dar inima
jertfe care sunt o urâciune egip- lui Faraon s-a îngreuiat* şi n-a lă-
tenilor; iată, dacă vom aduce jertfe sat pe popor să plece.
care sunt o urâciune* egiptenilor, 8 Şi Domnul le-a zis lui Moise şi Plaga bubelor
înaintea ochilor lor, nu ne vor ucide lui Aaron: „Umpleţi-vă mâinile cu
27 ei cu pietre? Vom merge cale* de cenuşă din cuptor şi Moise s-o
27 *Cap. 3.18;
5.3. trei zile în pustiu şi vom jertfi Dom- arunce spre ceruri înaintea ochilor
nului Dumnezeului nostru, cum ne 9 lui Faraon; şi se va face pulbere
9 *Deut. 28.27
28 *Vers. 8. Cap. 28 va porunci“. Şi Faraon a zis: „Vă măruntă peste toată ţara Egiptu- Apoc. 16.2.
9.28. voi lăsa să plecaţi, ca să jertfiţi lui; şi vor fi bube* care dau în bă-
1 Împ. 13.6.
Domnului Dumnezeului vostru în şici, pe om şi pe animal, în toată
pustiu, numai nu mergeţi foarte 10 ţara Egiptului“. Şi au luat cenuşă
departe. Rugaţi-vă* pentru mine“. din cuptor şi au stat înaintea lui
29 *Vers. 15. 29 Şi Moise a zis: „Iată, eu ies de la Faraon; şi Moise a aruncat-o
tine şi mă voi ruga Domnului; şi mâi- spre ceruri; şi s-a făcut bube care
ne se vor depărta muştele de la Fa- dau în băşici, pe om şi pe animal.
raon şi de la robii lui şi de la popo- 11 Şi ghicitorii n-au putut* să stea 11 *Cap. 8.18.
rul lui. Numai să nu ne mai înşe- înaintea lui Moise, din cauza bu- 2 Tim. 3.9.
le* Faraon, nelăsând pe popor să belor; pentru că bubele erau pe
plece ca să jertfească Domnului“. 12 ghicitori şi pe toţi egiptenii. Şi 12 *Cap. 4.21;
30 *Vers. 12.
30 Şi Moise a ieşit de la Faraon şi Domnul a împietritc* inima lui 10.20,27;
11.10; 14.4,8
Cap. 10.18. 31 s-a rugat* Domnului. Şi Domnul a Faraon şi el nu i-a ascultat, după
făcut după cuvântul lui Moise şi cum zisese Domnul lui Moise.
a îndepărtat muştele de la Fara- 13 Şi Domnul i-a zis lui Moise: Plaga
on, de la slujitorii săi şi de la po- „Scoală-te* dis-de-dimineaţă şi a foculuişi
grindinei
32 *Vers. 15. 32 porul său; n-a rămas una. Şi Fa- stai înaintea lui Faraon şi spu-
Cap. 9.34. raon şi de astă dată şi-a îngreuiat* ne-i: Aşa zice Domnul Dumnezeul 13 *Cap. 8.20.
a Roiuri de muşte (în Sept.: „muşte câineşti“) b Sau „răscumpărare“, „eliberare“ c Sau „a făcut
neînduplecată“ (şi în Cap. 10.20,27; 11.10; 14.4,8,17)
69
EXOD 9:14
13 **Cap. 4.23. evreilor: «Lasă** pe poporul Meu dina a bătut* toată iarba câmpu- 25 *Ps. 105.33.

14 *Cap. 8.10. 14 să plece, ca să-Mi slujească! Pen- lui şi a frânt toţi copacii de pe
Deut. 3.24. tru că de astă dată trimit toate 26 câmp. Numai* în ţinutul Gosen, 26 *Cap. 8.22;
2 Sam. 7.22. 10.23; 11.7.
1 Cr. 17.20. plăgile Mele în inima ta, şi peste unde erau fiii lui Israel, n-a fost Is. 32.18,19.
Ps. 96.8. robii tăi şi peste poporul tău, ca grindină.
Is. 45.5-8;
46.9. să cunoşti că nu este* nimeni 27 Şi Faraon a trimis şi i-a che- 27 *Num. 22.34
Ier. 10.6,7. 15 ca Mine pe tot pământul. Pentru mat pe Moise şi pe Aaron şi le-a 2 Sam. 12.13;
19.20; 24.10.
că, dacă Mi-aş fi întins mâna şi zis: „Am păcătuit* de astă dată; Ps. 51.4.
te-aş fi lovit cu ciumă, pe tine şi Domnul** este drept, iar eu şi po- Mica 7.9.
Mt. 27.4.
pe poporul tău, ai fi pierit de pe 28 porul meu suntem răi. Rugaţi-vă **2 Cr. 12.6.
16 *Cap. 14.17. 16 faţa pământului. Dar chiar pentru Domnului şi să fie de ajuns atâ- Ps. 129.4;
Pr. 16.4. aceasta te-am lăsat să trăieşti, ca tea tunete şi grindină ale lui Dum- 145.17.
Rom. 9.17. Plân. 1.18.
să-Mi arăt* în tine puterea Mea nezeu, şi vă voi lăsa să plecaţi şi Dan. 9.14.
şi ca Numele Meu să fie făcut cu- 29 nu veţi mai rămâne“. Şi Moise
29 *1 Împ. 8.22.
17 noscut pe tot pământul. Te mai înal- i-a zis: „Când voi ieşi din cetate, Ezra 9.5.
ţi tu împotriva poporului Meu, ca îmi voi întinde* mâinile către Ps. 143.6.
Is. 1.15.
18 *Vers. 23,24. 18 să nu-l laşi să plece? Iată, mâine, Domnul: tunetele vor înceta şi nu 1 Tim. 2.8.
pe timpul acesta, voi face să plouă va mai fi grindină, ca să cunoşti **Ps. 24.1.
1 Cor. 10.26;
grindină* foarte mare, cum n-a fost că pământul este** al Domnului. 10.28.
în Egipt din ziua în care a fost în- 30 Cât despre tine şi robii tăi, ştiu*
30 *Cap. 8.29.
19 temeiat şi până astăzi. Şi acum că încă** nu vă temeţi de Dom- **Is. 26.10.
trimite şi pune la adăpost toate 31 nul Dumnezeu“. Şi inul şi orzul*
31 *Rut 1.22;
vitele tale şi tot ce ai pe câmp; pen- au fost distruse, pentru că orzul 2.23.
tru că grindina va cădea pes- dăduse în spic şi inul înflorise.
te orice om şi peste orice animal 32 Şi grâul şi alaculb nu s-au stricat,
care se va găsi pe câmp şi nu va 33 pentru că erau târzii. Şi Moise a 33 *Vers. 29.

20 *Pr. 13.13.
20 fi adus în casă, şi va muri»“. Cel* ieşit de la Faraon, afară din ce-
care s-a temut de cuvântul Domnu- tate, şi şi-a întins* mâinile spre
lui dintre slujitorii lui Faraon şi-a Domnul; şi tunetele şi grindina
21 scăpat robii şi vitele în casă. Dar au încetat şi ploaia nu s-a mai
cel care nu şi-a îndreptat inima 34 vărsat pe pământ. Şi Faraon a
34 *Cap. 8.15;
spre cuvântul Domnului şi-a lăsat văzut că ploaia şi tunetele şi grin- 8.32.
22 robii şi vitele pe câmp. Şi Dom- dina încetaseră şi a păcătuit
22 *Apoc.16.21.
nul i-a zis lui Moise: „Întinde-ţi în continuare şi şi-a îngreuiat ini-
mâna spre ceruri, ca să fie* grin- 35 ma*, el şi robii săi. Şi inima lui Fa-
35 *Cap. 7.13.
dină în toată ţara Egiptului, raon s-a împietrit* şi nu i-a lăsat
peste oameni şi peste animale şi pe fiii lui Israel să plece, după
peste toată iarba câmpului în ţara cum zisese Domnul princ Moise.
23 *Gen. 19.24.
Ios. 10.11.
23 Egiptului“. Şi Moise şi-a întins 10„Intră
Şi Domnul i-a zis lui Moise: Plaga
lăcustelor
Ps. 18.13; toiagul spre ceruri; şi Domnul a la Faraon; pentru că am
78.47; 105.32; trimis tunetea şi grindină şi fo- îngreuiat* inima lui şi inima slu-
148.8. cul* umbla pe pământ. Şi Domnul jitorilor lui, ca să fac** aceste 1 *Cap. 8.15;
Is. 30.30. 9.34.
Ezec. 38.22. a plouat grindină peste ţara E- 2 semne ale Mele în mijlocul lui şi **Cap. 7.4.
Apoc. 8.7. 24 giptului. Şi a fost grindină, şi foc ca să istoriseşti* în auzul fiului
24 *Apoc. 11.19; 2 *Deut. 4.9.
16.18. amestecat cu grindină foarte tău şi al fiului fiului tău ce am fă- Ps. 44.1;
mare, cum n-a fost* în toată ţara cut Eu în Egipt şi semnele Mele 71.18; 78.5.
Ioel 1.3.
Egiptului de când a ajuns el o na- pe care le-am făcut în mijlocul lui;
25 ţiune. Şi grindina a bătut, în toată şi veţi cunoaşte că Eu sunt Dom-
ţara Egiptului, tot ce era pe câmp, 3 nul“. Şi Moise şi Aaron au intrat
de la om până la animal; şi grin- la Faraon şi i-au zis: „Aşa zice
a Lit. „a dat glasuri“ b Specie de grâu foarte rezistent, cu un singur bob în spic c Lit. „prin
mâna lui“
70
EXOD 10:24
3 *1 Împ. 21.29 D omnul Dumnezeul evreilor: întins toiagul peste ţara Egiptului; 13 *Gen. 41.23.
2 Cr. 7.14;
34.27. «Până când refuzi tu să te şi Domnul a adus peste ţară un
Iov 42.6. smereşti* înaintea Mea? Lasă pe vânt* de la răsărit, toată ziua aceea
Ier. 13.18.
Iac. 4.10. poporul Meu să plece, ca să-Mi şi toată noaptea. Când a venit
1 Pet. 5.6. 4 slujească! Pentru că, dacă nu vei dimineaţa, vântul de răsărit a adus
4 *Pr. 30.27. vrea să laşi pe poporul Meu să 14 lăcustele. Şi lăcustele* s-au suit 14 *Deut. 28.38
Apoc. 9.3. plece, iată, mâine voi aduce lă- peste toată ţara Egiptului şi s-au Ps. 78.46;
105.34.
5 *Cap. 9.32. 5 custe* în hotarele tale. Şi vor aşezat în toate hotarele Egiptului, **Ioel 2.2.
Ioel 1.4; 2.25 acoperi faţaa pământului şi pă- foarte apăsătoare; înainte de ele Apoc. 9.3.
mântul nu se va putea vedea; şi n-au fost** astfel de lăcuste şi
vor mânca rămăşiţa* care a scă- 15 după ele nu vor fi asemenea. Şi 15 *Vers. 5.
pat, ce v-a lăsat grindina; şi vor au acoperit* faţa întregii ţări **Ps. 105.35
mânca orice copac care creşte în şi ţara s-a întunecat; şi au mân-
6 câmpiile voastre. Şi vor umple* cat** toată iarba pământului şi
6 *Cap. 8.3,21.
casele tale şi casele tuturor sluji- tot rodul pomilor pe care îl lăsase
torilor tăi şi casele tuturor egip- grindina; şi n-a rămas nici o ver-
tenilor, aşa cum n-au văzut părin- deaţă pe copaci, nici în iarba
ţii tăi, nici părinţii părinţilor tăi, câmpului, în toată ţara Egiptului.
din ziua când au fost pe pământ 16 Şi Faraon a chemat în grabă 16 *Cap. 9.27.
până în ziua aceasta»“. Şi s-a în- pe Moise şi pe Aaron şi a zis: „Am
tors şi a ieşit de la Faraon. păcătuit* împotriva D omnului
7 *Cap. 7.5; 7 Şi slujitorii* lui Faraon i-au Dumnezeului vostru şi împotriva
8.19; 12.33.
**Cap. 23.33 zis: „Până când ne va fi acesta o 17 voastră. Şi acum, te rog, iartă-mi 17 *Cap. 9.28.
Ios. 23.13. cursă**? Lasă pe oameni să ple- păcatul numai de astă dată şi ruga- 1 Împ. 13.6.
1 Sam. 18.21 Fap. 8.24.
Ecl. 7.26. ce şi să slujească Domnului Dum- ţi-vă* Domnului Dumnezeului vos-
nezeului lor. Încă nu ştii că Egiptul tru să îndepărteze de peste mine
8 *Cap. 8.25.
8 este ruinat?“ Şi i-au întors pe Moi- 18 moartea aceasta!“ Şi a ieşit* de la 18 *Cap. 8.30.
Vers. 24. se şi pe Aaron la Faraon. Şi el 19 Faraon şi s-a rugat Domnului. Şi
le-a zis: „Mergeţi*, slujiţi Domnu- Domnul a întors un vânt de la apus 19 *Ioel 2.20.
lui Dumnezeului vostru! Cine şi foarte puternic, care a ridicat lă-
9 care vor merge?“ Şi Moise a zis: custele şi le-a cufundat* în Marea
9 *Cap. 12.37.
**Vers. 26. „Vom merge* cu tinerii noştri şi cu Roşie. N-a rămas nici o lăcustă în
†Cap. 5.1. bătrânii noştri, cu fiii noştri şi cu 20 toate hotarele Egiptului. Şi Dom-
20 *Cap. 4.21.
fiicele noastre; cu turmele** noas- nul a împietrit* inima lui Faraon şi Rom. 9.18.
tre şi cu cirezile noastre vom mer- n-a lăsat pe fiii lui Israel să plece.
ge, pentru că avem o sărbătoare† 21 Şi Domnul i-a zis lui Moise: Plaga
10 pentru D omnul“. Şi el le-a zis: „Întinde-ţi* mâna spre ceruri şi va întunericului
de trei zile
„Aşa să fie Domnul cu voi, cum fi întuneric** în ţara Egiptului, 21 *Cap. 9.22.
vă voi lăsa eu să plecaţi, pe voi astfel de întuneric că se va pipăi **Deut. 28.29
Apoc. 8.12.
şi pe pruncii voştri! Vedeţi că răul 22 cu mâna“. Şi Moise şi-a întins
11 *Vers. 28. 11 este înaintea voastră! Nu aşa; mâna spre ceruri; şi a fost întune- 22 *Ps. 105.28.
mergeţi deci voi, bărbaţii, şi slu- ric* gros în toată ţara Egiptului Apoc. 16.10.
jiţi Domnului, pentru că aceasta 23 trei zile. Nu se vedeau unul pe 23 *Cap. 8.22.
doriţi“. Şi au fost daţi afară* altulb şi trei zile nici unul nu s-a
dinaintea feţei lui Faraon. ridicat din locul în care era. Dar*
12 Şi Domnul i-a zis lui Moise: pentru toţi fiii lui Israel era lumi-
12 *Cap. 7.19.
**Vers. 4,15. „Întinde-ţi* mâna peste ţara Egip- 24 nă în locuinţele lor. Şi Faraon l-a 24 *Vers. 8.
tului pentru lăcuste, ca să se suie chemat pe Moise şi a zis: „Mer- **Vers. 9.
peste ţara Egiptului şi să mă- geţi*, slujiţi D omnului; numai
nânce** toată iarba ţării, tot ce a turmele** şi cirezile voastre să ră-
13 lăsat grindina“. Şi Moise şi-a mână; chiar şi pruncii voştri vor
a Lit. „ochiul“ (şi în v. 15) b Lit. „pe fratele lui“

71
EXOD 10:25
25 merge cu voi“. Şi Moise a zis: cunoaşteţi că Domnul face deo-
„Tu să ne dai şi jertfe şi arderi- 8 sebire între egipteni şi Israel. Şi 8 *Cap. 12.33.
de-tot în mâinile noastre, ca să toţi* aceşti robi ai tăi vor coborî
jertfim Domnului Dumnezeului la mine şi se vor pleca până la
26 nostru; turmele noastre vor mer- pământ înaintea mea, zicând:
ge de asemenea cu noi, nici o «Ieşi tu şi tot poporul care este
copită nu va rămâne, pentru că la picioarele tale». Şi după aceea
din ele vom lua ca să slujim Dom- voi ieşi»“. Şi a ieşit de la Faraon
nului Dumnezeului nostru; şi nu 9 aprins de mânie. Şi Domnul i-a 9 *Cap. 3.19;
7.4.
ştim cu ce vom sluji Domnului până zis lui Moise: „Faraon* nu va as- **Cap. 7.3;
27 *Vers. 20. 27 nu vom ajunge acolo“. Şi Domnul culta de voi, ca să-Mi înmulţesc** 10.1.
a împietrit* inima lui Faraon şi 10 minunile în ţara Egiptului“. Şi 10 *Cap. 4.21.
28 *Vers. 11. 28 n-a vrut să-i lase să plece. Şi Fa- Moise şi Aaron au făcut toate Rom. 2.5;
raon i-a zis: „Pleacă* de la mine; aceste minuni înaintea lui Faraon. 9.18.
fereşte-te să-mi mai vezi faţa, Şi Domnul a împietrit* inima lui
pentru că în ziua când îmi vei Faraon, şi el n-a lăsat pe fiii lui
29 *Ev. 11.27. 29 vedea faţa vei muri“. Şi Moise a Israel să plece din ţara lui.
zis: „Ai vorbit drept, nu-ţi voi mai 12 Şi Domnul le-a vorbit lui Moi- Aşezarea
vedea* faţa“. se şi lui Aaron în ţara Egiptului, Paştelui
Ameninţarea 11 Şi Domnul i-a zis lui Moise: 2 zicând: „Această lună va fi pentru
cu plaga 2 *Cap. 13.4;
morţii celor „Încă o plagă* voi mai aduce voi începutula lunilor; ea va fi 23.15; 34.18.
întâi-născuţi asupra lui Faraon şi asupra Egip- pentru voi întâia lună* a anului. Deut. 16.1.
2 Cor. 5.17.
1 *Gen. 12.17. tului; după aceea vă va lăsa să 3 Vorbiţi întregii adunări a lui Israel,
Lev. 13.2. plecaţi** de aici; când vă va lăsa zicând: «În a zecea zi a lunii 3 *Is. 53.7.
**Cap. 12.31; Ioan 1.29.
12.33,39. să plecaţi cu totul, vă va alunga acesteia să-şi ia fiecare un miel,
2 în grabă de aici. Vorbeşte acum după casa părintească, un miel*
2 *Cap. 3.22; în auzul poporului să ceară fieca- 4 pentru o casă. Şi dacă o casă este
12.35.
re bărbat de la vecinul său şi prea mică pentru un miel, să-l
fiecare femeie de la vecina* sa ia el şi vecinul său cel mai apro-
obiecte de argint şi obiecte de piat de casa lui, după numărul
3 aur“. Şi Domnul a dat poporului sufletelor; veţi număra, pentru un
3 *Cap. 3.21;
12.36. bunăvoinţă* în ochii egiptenilor. miel, după cât poate mânca fie-
Ps. 106.46. Afară de aceasta, omul Moise 5 care. Mielul* vostru să fie fără
**Deut. 34.10 5 *Lev. 22.19.
2 Sam. 7.9. era foarte mare** în ţara Egip- cusur, parte bărbătească de un an; Mal. 1.8,14.
Est. 9.4. tului, în ochii slujitorilor lui Faraon să-l luaţi dintre oi sau dintre ca- Ioan 8.46.
Ev. 7.26; 9.14
4 *Cap. 12.29. 4 şi în ochii poporului. Şi Moise a 6 pre. Şi îl veţi păstra până în ziua 1 Pet. 1.19.
**Cap. 12.12; zis: „Aşa zice Domnul: «Pe la a paisprezecea* a lunii acesteia; 6 *Lev. 23.5.
12.23. Num. 9.3;
Amos 5.17. miezul nopţii* voi ieşi** în mij- şi toată mulţimea adunării lui 28.16.
5 locul Egiptului. Şi orice întâi- Israel să-l înjunghie între cele **Cap. 16.12
5 *Cap. 4.23. Num. 9.11.
Ps. 78.51; născut* în ţara Egiptului va muri, 7 două serib**. Şi să ia din sânge şi Deut. 16.1,6.
105.36. de la întâiul-născut al lui Fara- să pună pe amândoi uşorii uşii Ioan 13.30.
on, care şade pe tronul său, până şi pe pragul de sus, în casele în
la întâiul-născut al roabei care 8 care-l vor mânca. Şi în noaptea 8 *Cap. 34.25.
este înapoia râşniţei şi până la aceea* să mănânce carnea friptă Num. 9.11,12
Deut. 16.3.
6 *Cap. 12.30. 6 orice întâi-născut al animalelor. Şi la foc şi cu azime; cu ierburi a- 1 Cor. 5.8.
Amos 5.17. va fi un strigăt* mare în toată 9 marec s-o mănânce. Şi să nu mân-
9 *Deut. 16.7.
ţara Egiptului, cum n-a fost şi nu caţi nimic crud din el, nici fiert
7 va mai fi ca el. Dar cât despre în apă, ci fript* la foc: capul lui
7 *Cap. 8.22.
**Ios. 10.21. fiii* lui Israel, nici un câine** şi picioarele lui şi măruntaiele
nu-şi va mişca limba împotriva 10 lui. Şi să nu lăsaţi nimic din el
10 *Cap. 16.19;
omului sau a animalului, ca să până dimineaţa; şi ce va rămâne* 23.18; 34.25.
a Lit. „capul“ b Probabil timpul dintre apusul soarelui şi lăsarea nopţii c Lit. „cu amărăciune“

72
EXOD 12:30
până dimineaţa să ardeţi în foc. 20 băştinaş al ţării. Să nu mâncaţi 20 *Vers. 8.
Ezec. 45.21.
11 *Lc. 12.35. 11 Şi să-l mâncaţi aşa: cu coapsele nimic dospit; în toate locuinţele
Ef. 6.14. încinse*, cu sandalele voastre în voastre să mâncaţi* azime»“.
**Vers. 21,
27, 43. picioarele voastre şi cu toiagul 21 Şi Moise i-a chemat pe toţi 21 *Num. 9.4.
Deut. 16.5,6. vostru în mâna voastră; şi să-l bătrânii lui Israel şi le-a zis: „Ale- Ios. 5.10.
2 Împ. 23.21.
mâncaţi în grabă: este paştelea** geţi şi luaţi miei*, după familii- Ezra 6.20.
12 *Cap. 11.4,5. 12 Domnului. Şi Eu voi trece* prin le voastre, şi înjunghiaţi paştele. Mt. 26.18,19
Amos 5.17.
**Gen. 15.14 ţara Egiptului în noaptea aceas- 22 Şi luaţi un mănunchi de isop* 22 *Ps. 51.7.
†Num. 33.4. ta şi voi lovi pe orice întâi-năs- şi muiaţi-l în sângele care va 1 Împ. 4.33.
††Cap. 6.3. **Vers. 7.
cut din ţara Egiptului, de la om fi în vas şi stropiţic** pragul de †Fap. 20.28.
până la animal; şi voi face ju- sus şi cei doi uşori ai uşii cu sân- ††Ios. 2.19.
decăţi** împotriva tuturor dum- gele† care va fi în vas; şi nimeni
nezeilor† Egiptului: Eu†† sunt dintre voi să nu iasㆆ la intra-
13 D omnul. Şi sângele* vă va fi rea casei lui până dimineaţa.
13 *Ev. 11.28.
**Gen. 9.13. semn** pe casele în care sunteţi; 23 Şi D omnul va trece* ca să-i lo- 23 *Vers. 12,13
Ios. 2.18. şi Eu voi vedea sângele şi voi vească pe egipteni; şi va vedea **Ezec. 9.6.
†Vers. 23,27. Apoc. 7.3; 9.4
trece† peste voi; şi, când voi lovi sângele pe pragul de sus şi pe †2 Sam. 24.16
ţara Egiptului, nu va fi nici o pla- cei doi uşori ai uşii şi D omnul 1 Cor. 10.10.
Ev. 11.28.
gă peste voi, ca să vă distrugă. va trece pe lângă intrare şi nu-l
14 Şi această zi să vă fie ca amin- va lăsa** pe nimicitor† să intre
14 *Cap. 13.9.
1 Cor. 11.25. tire* şi s-o ţineţi ca sărbătoare** în casele voastre, ca să loveas-
**Lev. 23.4,5 pentru Domnul; o veţi ţine în ge- 24 că. Şi să ţineţi lucrul acesta ca
2 Împ. 23.21.
†Cap. 13.10; neraţiile voastre, ca sărbătoare o rânduială, pentru tine şi pen-
27.21; 29.9. printr-o rânduialㆠpentru totdea- tru fiii tăi, pentru totdeauna.
15 *Cap. 13.6. 15 una. Şapte* zile să mâncaţi azime; 25 Şi va fi aşa: când veţi intra în 25 *Cap. 3.8,17.
Num. 28.17. din ziua întâi să scoateţib aluatul ţara pe care v-o va da* Domnul,
Deut. 16.3,8. din casele voastre, pentru că ori- cum a promis, veţi ţine slujba
1 Cor. 5.7.
**Gen. 17.14 cine mănâncă pâine cu aluat din 26 aceasta. Şi va fi aşa: când* fiii 26 *Deut. 32.7.
Num. 9.13. ziua întâi până în ziua a şaptea, voştri vă vor zice: «Ce înseam- Ios. 4.6.
Ps. 78.6.
sufletul acela va fi nimicit** din nă această slujbă pentru voi?»,
16 Israel. Şi, în ziua întâi, să fie o a- 27 veţi spune: «Este jertfă* de Paşti 27 *Vers. 11.
16 *Lev. 23.7. **Cap. 4.31.
Num. 28.18. dunare sfântă; şi în ziua a şaptea pentru D omnul, pentru că a tre-
**Rom. 4.4,5 va fi o adunare sfântă*; să nu se cut peste casele fiilor lui Israel
facă nici un fel de lucrare** în în Egipt, când i-a lovit pe egip-
ele, în afară de ce mănâncă fiecare teni şi ne-a salvat casele»“. Şi po-
suflet; numai aceea să se facă de porul şi-a plecat** capuld şi s-a
17 *Vers. 41. 17 către voi. Şi să ţineţi Azimele, 28 închinat. Şi fiii lui Israel au mers 28 *Ev. 11.28.
Cap. 13.3.
pentru că în această zi am scos* şi au făcut cum* poruncise Dom-
oştirile voastre din ţara Egiptului; nul lui Moise şi lui Aaron; aşa
şi să ţineţi ziua aceasta, în gene- au făcut.
raţiile voastre, printr-o rânduială 29 Şi a fost aşa: la miezul nopţii, Moartea
18 pentru totdeauna. În luna întâi, în Domnul i-a lovit* pe toţi întâii- întâilor-
18 *Lev. 23.5. născuţi
Num. 28.16. ziua a paisprezecea* a lunii, seara, născuţi** în ţara Egiptului, de la
Lc. 2.43. veţi mânca azime, până în ziua a întâiul-născut al lui Faraon, care 29 *Num. 8.17.
douăzeci şi una a lunii, seara. şedea pe tronul său, până la în- Ps. 135.8;
19 Şapte* zile să nu se găsească aluat tâiul-născut al prizonierului, care 136.10.
19 *Cap. 23.15; **Ps. 78.51;
34.18. în casele voastre, pentru că orici- era în închisoaree, şi toţi întâii- 105.36.
Deut. 16.3. ne va mânca ce este cu aluat, su- 30 născuţi dintre† animale. Şi Faraon †Cap. 9.6.
1 Cor. 5.7,8.
**Num. 9.13 fletul acela va fi nimicit** din s-a sculat noaptea, el şi toţi sluji-
adunarea lui Israel, fie străin, fie torii săi şi tot Egiptul. Şi a fost
a Ebr. „pesah“, de la „pasah“ („a sări“ sau „a trece peste“; v. 13) b Lit. „să faceţi să înceteze“
c Sau „faceţi să se atingă de“ d Lit. „capetele“ e Lit. „casa gropii“

73
EXOD 12:31
30 *Cap. 11.6. un mare ţipăt* în Egipt, pentru şi lui Aaron: „Aceasta este rându- 43 *Num. 9.14.
Amos 5.17.
Iac. 2.13. că nu era casă în care să nu fie iala* Paştelui: Nici un străinb să
31 un mort. Şi i-a chemat* pe Moise 44 nu mănânce din el. Dar robul fie-
31 *Cap. 11.1. 44 *Gen. 17.13.
Ps. 105.38. şi pe Aaron noaptea şi a zis: căruia, cumpărat cu argint, să fie Col. 2.11.
**Cap. 8.25. „Ridicaţi-vă, plecaţi** din mij- circumcis*; apoi să mănânce** **Lev. 22.11
†Cap. 10.9.
locul poporului meu, voi şi fiii† 45 din el. Oaspetele* şi lucrătorul 45 *Lev. 22.10.
lui Israel; şi mergeţi şi slujiţi plătit** să nu mănânce din el. **Lc. 15.29.

32 *Cap. 10.26. 32 Domnului, cum aţi zis. Luaţi-vă* 46 Să fie mâncat într-o singură 46 *Num. 9.12.
**Gen. 27.34 turmele şi cirezile, cum aţi zis, şi casă; şi să nu scoateţi din car- Ps. 34.20.
Ioan 19.33;
duceţi-vă; şi binecuvântaţi-mă** nea lui afară din casă, nici să nu 19.36.
33 *Cap. 10.7; 33 şi pe mine“. Şi egiptenii* sileau 47 zdrobiţi* vreun os din el. Toată*
11.8. pe popor, ca să-l scoată afară adunarea lui Israel trebuie să-l 47 *Num. 9.13.
Vers. 39.
Ps. 105.38. din ţară în grabă, pentru că zi- 48 ţină. Şi dacă un străin* va locui 48 *Num. 9.14.
**Gen. 20.3. 34 ceau: „Toţi suntem** morţi!“ Şi temporar la tine şi va vrea să
poporul şi-a luat plămădeala îna- ţină Paştele Domnului, toată par-
inte de a se dospi, cu albiile lor le- tea bărbătească a lui să fie cir-
35 *Cap. 3.22; 35 gate în haine pe umerii lor. Şi fiii cumcisă şi atunci să se apropie
11.2. lui Israel făcuseră după cuvântul ca să-l ţină; şi va fi ca şi un băş-
lui Moise şi ceruseră* de la egip- tinaş al ţării; dar nici un necir-
teni obiecte de argint şi obiecte de 49 cumcis să nu mănânce din el. O
36 *Cap. 3.21; 36 aur şi haine. Şi Domnul dăduse* singură lege* va fi pentru băşti- 49 *Lev. 24.22.
Num. 15.15;
11.3. poporului bunăvoinţă în ochii e- naş şi pentru străinul care va lo- 15.16.
**Gen. 15.14 Gal. 3.28.
Ps. 105.37. giptenilor, şi ei le-au împlinit ce- 50 cui temporar printre voi“. Şi toţi
rerea; şi au prădat** pe egipteni. fiii lui Israel au făcut cum porun-
Plecarea 37 Şi fiii* lui Israel au plecat cise Domnul lui Moise şi lui Aa-
din Egipt din** Ramses la Sucot, cam† ron: aşa au făcut.
37 *Num. 33.3. şase sute de mii de bărbaţi pe 51 Şi a fost aşa: chiar în ziua* 51 *Vers. 41.
**Gen. 47.11
†Gen. 12.2; 38 picioare, în afară de copii. Şi o aceea, Domnul i-a scos pe fiii lui **Cap. 6.26.
46.3.
Cap. 38.26.
mare adunătură de oamenia* s-a Israel din ţara Egiptului, după
Num. 1.46. suit cu ei; şi turme şi cirezi – vite oştirile** lor.
38 *Num. 11.4. 39 foarte** multe. Şi au copt în tur-
Lc. 14.25. 13 Şi Domnul i-a vorbit lui Moi- întâii-născuţi
Paştele şi
**Deut. 3.19. te de azime plămădeala pe care 2 se, zicând: „Sfinţeşte* pentru
au scos-o din Egipt, fiindcă nu Mine pe orice întâi-născut, pe 2 *Lev. 27.26.
Num. 3.13.
era dospită; pentru că fuseseră oricine deschide pântecele între Deut. 15.19.
alungaţi din Egipt şi n-au putut fiii lui Israel, din om şi din ani- Lc. 2.23.
să aştepte, nici nu-şi putuseră 3 mal: este al Meu“. Şi Moise a zis 3 *Deut. 16.3.
pregăti merinde. poporului: „Aduceţi-vă* aminte de **Cap. 3.19;
6.1.
40 *Gen. 15.13. 40 Şi şederea fiilor lui Israel, cât ziua aceasta, în care aţi ieşit din †Cap. 12.8,19
Fap. 7.6. au locuit în Egipt, a fost de pa- Egipt, din casa robilor; pentru că
Gal. 3.17.
41 tru* sute treizeci de ani. Şi a fost Domnul v-a scos** cu mână tare
41 *Ios. 5.14. aşa: la încheierea a patru sute din acest loc. Şi să nu se mănân-
1 Sam. 17.26 treizeci de ani, tocmai în aceeaşi 4 ce† nimic cu aluat. Voi ieşiţi* as- 4 *Deut. 16.1.
**Cap. 3.8.
zi, a fost că toate oştirile* Dom- 5 tăzi, în luna Abibc. Şi va fi aşa:
nului au ieşit** din ţara Egiptului. când te va aduce* D omnul în 5 *Cap. 3.8.
Ios. 24.11.
42 *Deut. 16.1,6 42 Aceasta este o noapte* de ţinut ţara canaaniţilor şi a hetiţilor şi a **Cap. 6.8.
**Fap. 13.17. pentru D omnul, pentru că i-a amoriţilor şi a heviţilor şi a ie- †Cap. 12.25.
†Cap. 13.10;
34.18. scos** din ţara Egiptului; aceasta busiţilor, pe care a jurat** pă-
este noaptea de ţinut† pentru rinţilor tăi că ţi-o va da, ţară în
D omnul de către toţi fiii lui Is- care curge lapte şi miere, vei
rael în generaţiile lor. împlini† această slujbă în luna
Cum să se 43 Şi Domnul le-a zis lui Moise 6 aceasta. Şapte* zile să mănânci 6 *Cap. 12.15.
facă Paştele
a Sau „o mare mulţime amestecată“ b Lit. „Nici un fiu al străinului“ c Luna când se coc spicele

74
EXOD 14:7
azime; şi în ziua a şaptea este 17 Şi a fost aşa: după ce Faraon Călătoria
spre pustiu
7 *Cap. 12.19. 7 sărbătoare pentru Domnul. În cele a lăsat pe popor să plece, Dum-
şapte zile să se mănânce azime; nezeu nu i-a dus pe drumul ţării
17 *Cap. 14.11.
şi să nu se vadă* la tine pâine cu filistenilor, deşi acela era aproa- Num. 14.3.
aluat şi să nu se vadă la tine aluat pe. Pentru că Dumnezeu a zis: **Deut. 17.16

8 *Cap. 10.2; 8 în toate hotarele tale. Şi să isto- „Ca nu cumva poporul, văzând
12.26. riseşti* fiului tău în ziua aceea, lupta, să regrete* şi să se în-
Deut. 6.20.
Ps. 44.1. zicând: «Este pentru ceea ce mi-a 18 toarcă** în Egipt“. Şi Dumnezeu a 18 *Cap. 14.2.
făcut Domnul când am ieşit din făcut pe popor să ocolească* pe **Ios. 1.14;
4.12.
9 *Deut. 6.8; 9 Egipt». Şi aceasta să-ţi fie ca drumul pustiului Mării Roşii. Şi Jud. 7.11.
11.18. semn* pe mâna ta şi ca o amin- fiii lui Israel au ieşit rânduiţi de
Is. 49.16. tire între ochii tăi, pentru ca legea 19 bătaiee** din ţara Egiptului. Şi 19 *Gen. 50.25.
Ier. 22.24.
Mt. 23.5. Domnului să fie în gura ta; pen- Moise a luat cu sine oasele lui Ios. 24.32.
tru că Domnul te-a scos din Egipt Iosif, pentru că pusese pe fiii lui Fap. 7.16.

10 *Cap. 12.14. 10 cu mână tarea. Şi să ţii* această Israel să jure cu jurământ, zicând:
rânduială la timpul ei, din an în „Dumnezeu vă va cerceta negre-
11 *Gen. 15.18; 11 anb. Şi va fi aşa: când te va a- şit; atunci să-mi luaţi* oasele cu
17.18. duce Domnul în ţara canaaniţilor, 20 voi de aici“. Şi au plecat* din Su-
20 *Cap. 12.37.
cum ţi-a jurat* ţie şi părinţilor cot şi au aşezat tabăra în Etam, la Num. 33.6.
12 tăi, şi ţi-o va da, vei consacra* 21 margineaf pustiului. Şi Domnul
12 *Lev. 27.26.
Num. 8.17; pentru Dumnezeu tot ce deschide mergea înaintea feţei lor, ziua în- 21 *Num. 9.15.
Deut. 1.33.
18.15. pântecele şi orice întâi-născut tr-un stâlp de nor*, ca să le arate Neem. 9.12.
Deut. 15.19. Ps. 78.14;
Lc. 2.23. care vine din animalele tale; cei calea, iar noaptea într-un stâlp 99.7.
de parte bărbătească vor fi ai de foc, ca să le dea lumină, ca să Is. 4.5.
1 Cor. 10.1.
13 *Cap. 34.20. 13 Domnului. Şi pe orice întâi-năs- 22 meargă zi şi noapte. Stâlpul de nor
Num. 18.15. cut* al măgăriţei îl vei răscumpă- nu se depărta ziua, nici stâlpul de
**Num. ra cu un miel; şi, dacă nu-l vei foc noaptea, dinaintea poporului.
3.46.
răscumpăra, îi vei frânge gâtul. 14 Şi Domnul i-a vorbit lui Moi- Mării Trecerea
Roşii
Şi pe orice întâi-născut din om 2 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Is-
dintre fiii tăi îl vei răscumpăra**. rael să se întoarcă* şi să aşeze tabă- 2 *Cap. 13.18.
14 Şi va fi aşa: când te va întreba ra în faţa Pi-Hahirotului**, între **Num. 33.7
14 *Cap. 10.2; †Ier. 44.1.
12.26. fiul* tău în viitorc, zicând: «Ce Migdol† şi mare; veţi aşeza tabăra
Deut. 6.20. este aceasta?», atunci îi vei zice: în faţa Baal-Ţefonului, în dreptul
Ios. 4.6,21.
**Vers. 3,9. «DD omnul ne-a scos cu mână** 3 lui, lângă mare. Şi Faraon va zice 3 *Ps. 71.11.
tare din Egipt, din casa robilor. despre fiii lui Israel: «S-au încur-
15 *Cap. 12.29. 15 Şi a fost aşa: când Faraon s-a cat* prin ţară, i-a închis pustiul!»
încăpăţânat d să nu ne lase să 4 Şi voi împietri* inima lui Faraon, 4 *Cap. 4.21.
**Cap. 9.16.
plecăm, D omnul i-a omorât* pe şi vă va urmări; şi voi fi glori- Rom. 9.17;
toţi întâii-născuţi în ţara Egip- ficat** în Faraon şi în toată oşti- 9.22.
†Cap. 7.5.
tului, de la întâiul-născut al oa- rea lui; şi egiptenii† vor cunoaşte
menilor până la întâiul-născut că Eu sunt Domnul“. Şi au făcut
al animalelor: de aceea jertfesc 5 aşa. Şi s-a spus împăratului Egip- 5 *Ps. 105.25.
eu D omnului tot ce deschide tului că poporul a fugit. Şi inima*
pântecele, parte bărbătească, şi lui Faraon şi a robilor lui s-a întors
răscumpăr pe orice întâi-născut împotriva poporului şi au zis: „Ce
16 al fiilor mei. Şi să-ţi fie ca am făcut, de am lăsat pe Israel să
16 *Vers. 9.
semn* pe mâna ta şi ca fruntare 6 plece din slujbag noastră?“ Şi şi-a
între ochii tăi, pentru că Domnul înhămat carul şi şi-a luat poporul
ne-a scos cu mână tare din 7 cu sine. Şi a luat şase sute de care* 7 *Cap. 15.4.
Egipt»“. alese şi toate carele din Egipt şi
a Lit. „cu puterea mâinii“ b Lit. „din zile în zile“ c Lit. „mâine“ d Lit. „şi-a înţepenit grumazul (sau
inima)“ e Sau „în rânduri de câte cinci“ f Sau „capătul“ g Slujbă de robi
75
EXOD 14:8
8 *Vers. 4. 8 căpetenii peste toate. Şi Domnul pul de nor s-a ridicat dinaintea
**Num. 33.3
a împietrit* inima lui Faraon, 20 lor şi a stat în urma lor. Şi a venit 20 *Is. 8.14.
împăratul Egiptului, şi a urmărit între tabăra egiptenilor şi tabăra lui 2 Cor. 2.15;
4.3.
pe fiii lui Israel. Şi fiii lui Israel Israel. Şi era* nor şi întuneric
9 au ieşit** cu mână ridicată. Şi pentru unii şi lumină noaptea
9 *Cap. 15.9.
Ios. 24.6. egiptenii* i-au urmărit; şi toţi caii pentru ceilalţi; şi nu s-au apro-
şi carele lui Faraon şi călăreţii 21 piat unii de alţii toată noaptea. Şi 21 *Gen. 8.1;
41.6.
lui şi oştirea lui i-au ajuns în ta- Moise şi-a întins mâna peste **Ps. 66.6.
bără, lângă mare, la Pi-Hahirot, mare; şi Domnul a făcut ca marea †Ios. 3.16.
Neem. 9.11.
în dreptul Baal-Ţefonului. să se retragă toată noaptea prin- Ps. 74.13.
10 *Ios. 24.7. 10 Şi Faraon s-a apropiat. Şi fiii tr-un vânt* tare de răsărit şi a fă- Is. 63.12,13.
Neem. 9.9. lui Israel şi-au ridicat ochii şi, iată, cut** marea pământ uscat, şi a-
Ps. 34.17;
107.6. egiptenii veneau în urma lor; şi fiii 22 pele s-au despicat†. Şi fiii lui Is- 22 *Num. 33.8.
lui Israel s-au temut foarte mult rael au intrat* pe uscat în mijlo- Ps. 78.13.
1 Cor. 10.1.
11 *Cap. 5.21; 11 şi au strigat* către Domnul. Şi au cul mării; şi apele le erau un pe- Ev. 11.29.
15.24; 16.2,3 zis* lui Moise: „Pentru că nu erau rete** la dreapta şi la stânga lor. **Hab. 3.10.
Ps. 106.7,8.
morminte în Egipt ne-ai adus să 23 Şi egiptenii i-au urmărit şi au
murim în pustiu? Ce ne-ai făcut intrat după ei, în mijlocul mării,
12 *Cap. 6.9. 12 de ne-ai scos din Egipt? Nu este toţi caii lui Faraon, carele lui şi
acesta cuvântul pe care ţi l-am 24 călăreţii lui. Şi a fost aşa: la straja
24 *Cap. 13.21.
spus în Egipt, zicând: «Lasă-ne*, dimineţii, D omnul S-a uitat*
şi vom sluji ca robi egiptenilor, la tabăra egiptenilor din stâlpul
pentru că este mai bine pentru de foc şi de nor şi a tulburat ta-
noi să slujim ca robi egiptenilor, 25 băra egiptenilor. Şi le-a scos ro- 25 *Vers. 14.

13 *Gen. 15.1; 13 decât să murim în pustiu»?“ Şi ţile carelor şi le-a îngreuiat mer-
46.3. Moise a zis poporului: „Nu vă sul. Şi egiptenii au zis: „Să fugim
2 Cr. 20.15. temeţi*; staţi pe loc şi veţi vedea dinaintea lui Israel, pentru că
Is. 41.10-14.
salvarea Domnului, pe care o va Domnul luptă* pentru ei împo-
lucra astăzi pentru voi; pentru că triva egiptenilor!“
pe egiptenii pe care-i vedeţi as- 26 Şi Domnul i-a zis lui Moise: 26 *Vers. 16.
tăzi nu-i veţi mai vedea niciodată. „Întinde-ţi* mâna peste mare, ca
14 *Deut. 1.30; 14 D omnul va lupta* pentru voi, apele să se întoarcă peste egip-
3.22; 20.4. dar voi staţi liniştiţia**!“ teni, peste carele lor şi peste că-
Ios. 10.14;
10.42; 23.3. 15 Şi Domnul i-a zis lui Moise: 27 lăreţii lor“. Şi Moise şi-a întins 27 *Ios. 4.18.
2 Cr. 20.29. „De ce strigi către Mine? Vor- mâna peste mare; şi, spre dimi- **Cap. 15.1,7
Neem. 4.20.
Is. 31.4. beşte fiilor lui Israel să meargă neaţă, marea* s-a întors la locul
**Is. 30.15. 16 înainte. Şi tu, ridică-ţi toiagul* şi ei; şi egiptenii au fugit înaintea
16 *Cap. 4.17.
Num. 20.8. întinde-ţi mâna peste mare şi des- ei. Şi Domnul i-a răsturnatb**
Is. 10.26. pică marea; şi fiii lui Israel să intre pe egipteni în mijlocul mării.
17 *Cap. 7.3. 17 pe uscat în mijlocul mării. Şi, iată, 28 Şi apele s-au întors* şi au aco- 28 *Hab. 3.8,13.
Vers. 8. voi împietri* inima egiptenilor perit** carele şi pe călăreţii din **Deut. 11.4.
şi vor intra după ei; şi voi fi glo- toată oştirea lui Faraon, care Neem. 9.11.
Ps. 78.53;
rificat în Faraon şi în toată oşti- intraseră după ei în mare; n-a 106.11.
rea lui şi în carele lui şi în călă- 29 rămas nici unul din ei. Şi fiii* lui
29 *Vers. 22.
18 *Vers. 4. 18 reţii lui. Şi egiptenii vor cunoaşte* Israel au trecut pe uscat** prin Ps. 77.20.
că Eu sunt Domnul, când voi fi mijlocul mării; şi apele le-au fost **Ps. 66.6.
Is. 11.15.
glorificat în Faraon, în carele lui un perete la dreapta şi la stânga
19 şi în călăreţii lui“. Şi Îngerul lui 30 lor. Şi D omnul l-a salvat* pe Is-
19 *Cap. 13.21; 30 *Vers. 13.
23.20; 32.34. Dumnezeu, care* mergea înaintea rael din mâna egiptenilor în ziua Ps. 106.8,10.
Num. 20.16. taberei lui Israel, Şi-a schimbat aceea şi Israel i-a văzut** pe e- **Ps. 58.10;
Is. 63.9. 59.10.
locul şi a mers în urma lor. Şi stâl- gipteni morţi pe ţărmul mării.
a Sau „rămâneţi în pace“ b Lit. „i-a scuturat“

76
EXOD 15:20
31 *Cap. 4.31; 31 Şi Israel a văzut mâna cea tare apele măreţe.
19.9.
Ps. 106.12. pe care a arătat-o Domnul împo- 11 Cine este* ca Tine, Doamne, 11 *2 Sam. 7.22
Ioan 2.11; triva egiptenilor. Şi poporul s-a între dumnezei? 1 Împ. 8.23.
11.45. Ps. 71.19;
temut de Domnul şi a crezut* în Cine este ca Tine, măreţ** în 86.8; 89.6,8.
Domnul şi în robul Său, Moise. sfinţenie, Ier. 10.6;
Cântarea 15 Atunci Moise şi fiii lui Israel 49.19.
înfricoşător în laude, înfăp- Mica 7.18.
lui Moise şi
a Mariei au cântat Domnului această cân- tuind† minuni? **Is. 6.3.
†Ps. 72.18;
tare* şi au vorbit, zicând: 12 Ţi-ai întins dreapta, pământul 77.14; 136.4.
1 *Jud. 5.1. „Voi cânta Domnului, pentru că i-a înghiţit.
1 Sam. 2.1.
2 Sam. 22.1. este foarte înălţat. 13 Prin îndurarea Ta, ai condus* 13 *Neem. 9.12
Ps. 106.12. A aruncat** în mare pe cal şi poporul pe care l-ai răscum- Ps. 77.20;
Lc. 1.46-55. pe călăreţul lui. părat**; 78.52; 80.1.
Apoc. 5.9-14. Is. 63.12,13.
**Ier. 51.21. 2 Domnula este tăria mea* şi l-ai călăuzit prin puterea Ta Ier. 2.6.
cântarea** mea. Şi El a fost sal- spre† locuinţa sfinţeniei Tale. **Ps. 77.15.
2 *Ps. 59.17. †Ps. 78.54.
Hab. 3.18. varea mea. 14 Popoarele* au auzit, au tre- 14 *Num. 14.14
**Deut. 10.21 Acesta este Dumnezeul meu murat; Deut. 2.25.
Ps. 18.2. **Ios. 2.9,10
Is. 12.2. şi-L voi lăudab; i-a cuprins groaza** pe locui- Ps. 48.6.
†2 Sam. 22.47 Dumnezeul tatălui meu, şi-L torii Filistiei.
Ps. 99.5; 118.28
Is. 25.1. voi înălţa†. 15 Atunci căpeteniile* Edomului 15 *Gen. 36.15.
3 Domnul este un războinic*; s-au îngrozit; Deut. 2.4.
3 *Ios. 5.14. **Num. 22.3
Ps. 24.8. Numele** Său este Domnul. tremurul a cuprins pe puter- Hab. 3.7.
Apoc. 19.11. 4 Carele lui Faraon şi oştirea nicii** Moabului; †Ios. 5.1.
**Ps. 83.18.
lui, le-a aruncat în mare; toţi locuitorii† Canaanului
4 *Cap. 14.7. şi căpeteniile* lui alese s-au sunt topiţi.
afundat în Marea Roşie. 16 Frica* şi groaza au căzut peste 16 *Deut. 2.25.
5 *Cap. 14.28. 5 Adâncurile* i-au acoperit, au ei. Ios. 2.9.
**Neem. 9.11 coborât** în adâncimi ca o piatră. De măreţia braţului Tău au **1 Sam. 25.37
†Deut. 32.9.
6 *Ps. 118.15. 6 Dreapta* Ta, Doamne, este încremenit ca piatra**, Ps. 74.2.
glorioasă în putere; până a trecut poporul† Tău, 1 Pet. 2.9.
††2 Sam. 7.23
dreapta Ta, Doamne, a sfă- Doamne, Is. 43.1,3.
râmat în bucăţi pe vrăjmaş. până a trecut poporul pe care Ier. 31.11.
Tit 2.14.
7 *Deut. 33.26. 7 Şi în mărimea măreţiei* Tale Ţi l-ai cumpărat††. 2 Pet. 2.1.
**Cap. 14.27. ai zdrobit** pe cei care s-au ri- 17 Tu îi vei duce* şi îi vei sădi
†Ps. 78.49. 17 *Ps. 44.2;
††Ps. 59.13. dicat împotriva Ta. pe muntele** moştenirii Tale, 80.8.
Is. 5.24; Ai trimis† mânia Ta: i-a mis- la loculc pe care l-ai făcut lo- **Ps. 2.6;
47.14. 78.54,68.
tuit†† ca pe o mirişte. cuinţa Ta, Doamne, †Ps. 68.16;
8 *Cap. 14.21. 8 Şi, la suflarea* nărilor Tale, locaşul† sfânt, Doamne, pe 76.2.
2 Sam. 22.16.
Iov 4.9. apele s-au îngrămădit; care mâinile Tale l-au înteme-
2 Tes. 2.8. şuvoaiele s-au ridicat ca un iat.
**Ps. 78.13.
Hab. 3.10. zid**; 18 Domnul* va împărăţi pentru 18 *Ps. 10.16;
adâncurile s-au închegat în totdeauna şi în veci! 29.10.
inima mării. 19 Deoarece caii* lui Faraon, cu Is. 57.15.
9 *Cap. 14.5,8. 9 Vrăjmaşul* zicea: «Voi ur- carele lui şi cu călăreţii lui, au 19 *Pr. 21.31.
**Gen. 49.27 mări, voi ajunge, intrat în mare şi Domnul a adus **Cap. 14.28
Jud. 5.30.
Is. 53.12. voi împărţi** prada, mi se va înapoi** apele mării peste ei; şi
Lc. 11.22. sătura sufletul de ei. fiii lui Israel au mers pe uscat
20 *Cap. 2.4.
Îmi voi trage sabia, mâna mea prin mijlocul mării“. **Jud. 4.4.
îi va nimici». 20 Şi Mariad*, profetesa**, sora †1 Sam. 18.6
Ps. 68.11,25.
10 *Iov 4.9. 10 Tu ai suflat* cu suflarea Ta; lui Aaron, a luat tamburina în ††Gen. 31.27
**Cap. 14.28. i-a acoperit** marea. mâna ei şi toate femeile† au ieşit 1 Sam. 10.5.
Vers. 5. Ps. 81.2.
S-au scufundat ca plumbul în după ea cu tamburine†† şi cu Is. 5.12.
a Ebr. „Yah“ b Sau „Îl voi face locuinţă“ c Lit. „locul rânduit“ d Ebr. „Miriam“

77
EXOD 15:21
20 *†Jud. 11.34; 21 jocuri*†. Şi Maria le răspundea: râţi toată mulţimea aceasta cu
21.21.
2 Sam. 6.16. „Cântaţi Domnului, pentru că 4 foame“. Şi Domnul i-a zis lui Moi- 4 *Ps. 78.24;
Ps. 149.3; este foarte înălţat; se: „Iată, voi face să vă plouă 78.25; 105.40
150.4. Ioan 6.31,32.
a aruncat în mare pe cal şi pâine* din ceruri; şi poporul să 1 Cor. 10.3.
pe călăreţul lui“. iasă şi să adune porţia c unei **Mt. 6.11,34
d †Cap. 15.25.
Mara 22 Şi Moise* a pornit pe Israel zile** în fiecare zi , ca să-i în- Deut. 8.2,16.
de la Marea Roşie şi au ieşit în cerc† dacă vor umbla în legea
22 *Ps. 77.20.
**Gen. 16.7. pustiul Şur**. Şi trei zile au umblat 5 Mea sau nu. Şi va fi aşa: în ziua 5 *Vers. 22.
†Ps. 63.1. prin pustiu şi n-au găsit a şasea vor pregăti ce vor fi Lev. 25.21.

23 *Num. 33.8. 23 apă†. Şi au venit la Mara* şi n-au adus şi va fi* de două ori mai
Rut 1.20. putut să bea apele din Mara, mult decât ce vor aduna zilnic“.
**Apoc. 8.11 pentru că erau amare**; de aceea 6 Şi Moise şi Aaron au zis tutu- 6 *Vers. 12,13.
a
24 *Cap. 16.2; 24 i s-a pus numele Mara . Şi popo- ror fiilor lui Israel: „Astă-seară* **Cap. 6.7.
17.3. rul murmura* împotriva lui Moi- veţi cunoaşte** că Domnul v-a Num. 16.28.

25 *Ps. 50.15. 25 se, zicând: „Ce vom bea?“ Şi el a 7 scos din ţara Egiptului. Şi mâine 7 *Is. 35.2; 40.5
**1 Pet. 2.24 strigat* către Domnul; şi Domnul veţi vedea gloria* D omnului, Ioan 11.4,40.
†2 Împ. 2.21; **Num. 14.27;
4.41. i-a arătat un lemn** şi el l-a pentru că a auzit murmurele** 17.5.
††Ezec. 47.7. aruncat† în ape şi apele s-au fă- voastre împotriva Domnului. Şi †Num. 16.11
2 Cor. 1.5.
*†Ios. 24.25. cut†† dulci. Acolo i-a dat o rân- ce† suntem noi, de murmuraţi îm-
†*Deut. 8.2,16 duială*† şi o judecată; şi acolo 8 potriva noastră?“ Şi Moise a zis: 8 *1 Sam. 8.7.
Jud. 2.22. Lc. 10.16.
26 i-a încercat†*. Şi a zis: „Dacă vei „Aşa va fi când Domnul vă va da Rom. 13.2.
26 *Deut. 7.12. asculta* cu tot dinadinsul de cu- seara carne să mâncaţi şi di- 1 Tes. 4.8.
**Cap. 23.25
Deut. 28.27; vântul Domnului Dumnezeului mineaţa pâine să vă săturaţi,
32.39. tău şi vei face ce este drept în pentru că Domnul a auzit mur-
†Ps. 41.3,4;
103.3; 147.3. ochii Lui şi-ţi vei pleca urechea murele voastre cu care murmuraţi
la poruncile Lui şi vei păzi toate împotriva Lui; şi ce suntem noi?
rânduielile Lui, nu voi pune peste Murmurele voastre nu sunt îm-
tine nici una din plăgileb** pe potriva noastră, ci împotriva*
care le-am pus peste Egipt; pen- 9 Domnului“. Şi Moise a vorbit lui
9 *Num. 16.16
tru că Eu sunt D omnul care te Aaron: „Spune întregii adunări
vindec㆓. a fiilor lui Israel: «Apropia-
27 *Num. 33.9. 27 Şi au venit la Elim*; şi acolo ţi-vă* înaintea D omnului, pen-
**Num. 11.16 erau douăsprezece izvoare de tru că a auzit murmurele voas-
Lc. 10.1.
†Ps. 92.12. apă şi şaptezeci** de palmieri†; 10 tre»“. Şi a fost aşa: pe când 10 *Cap. 13.21.
şi au aşezat tabăra acolo, lângă vorbea Aaron întregii adunări a Num. 16.19.
1 Împ. 8.10;
ape. fiilor lui Israel, s-au uitat înspre 8.11.
Murmure 16 Şi au pornit* din Elim şi toată pustiu şi, iată, gloria* Domnu- 2 Cor. 3.18.
în Sin
adunarea fiilor lui Israel a venit 11 lui s-a arătat în nor. Şi Domnul
1 *Num. 33.10 în pustiul Sin**, care este între 12 a vorbit lui Moise, zicând: „Am 12 *Num. 14.27
**Cap. 12.6; **Vers. 6.
12.51; 19.1. Elim şi Sinai, în ziua a cincispre- auzit* murmurele fiilor lui Is- †Vers. 7.
†Ezec. 30.15. zecea a lunii a doua† de la ieşi- rael. Vorbeşte-le, zicând: «Între ††Cap. 6.7.
2 rea lor din ţara Egiptului. Şi toată cele două seri** veţi mânca voi 1 Împ. 20.28.
2 *Cap. 14.11; Ioel 3.17.
15.24. adunarea fiilor lui Israel a mur- carne şi dimineaţa† vă veţi să-
Ps. 106.25. murat* împotriva lui Moise şi tura cu pâine; şi veţi cunoaşte††
1 Cor. 10.10.
3 împotriva lui Aaron în pustiu. Şi că Eu sunt D omnul Dumnezeul
3 *Plân. 4.9. fiii lui Israel le-au zis: „De am fi vostru“.
**Num. 14.2,3
Fap. 7.39. murit* de mâna Domnului în ţara 13 Şi a fost aşa: seara au venit Prepeliţele
†Num. 11.4,5 Egiptului**, când şedeam lângă prepeliţe* şi au acoperit tabăra, şi mana.
Ps. 106.14. Sabatul
oalele cu carne†, când mâncam iar dimineaţa era rouă** împre-
pâine pe săturate! Pentru că ne-aţi 14 jurul taberei. Şi s-a ridicat roua 13 *Num. 11.31
Ps. 78.27,28.
adus în pustiul acesta ca să omo- care era şi iată pe faţa pustiului **Gen. 27.28
Pr. 19.12.
a Amărăciune b Lit. „bolile“ c Lit. „cuvântul“ sau „lucrul“ d Lit. „în ziua ei“ Osea 14.5.
78
EXOD 17:3
14 *Num. 11.7. ceva* mărunt, ca nişte grăunţe, ziua a şaptea, unii din popor au
Deut. 8.3.
Neem. 9.15. mărunt ca bruma, pe pământ. 28 ieşit să adune şi n-au găsit. Şi 28 *2 Împ. 17.14
Ps. 105.40. 15 Şi fiii lui Israel au văzut şi au Domnul i-a zis lui Moise: „Până Ps. 78.10,22;
106.13.
15 *Mt. 11.27. zis unul către altul: „Ce este când nu veţi voi* să păziţi po-
Ioan 1.10. aceasta?a“, pentru că nu ştiau* ce 29 runcile Mele şi legile Mele? Ve- 29 *Lev. 25.21.
**Ioan 6.31;
6.49,58. era. Şi Moise le-a zis: „Aceasta deţi că Domnul v-a dat sabatul;
1 Cor. 10.3. este pâinea** pe care v-a dat-o de aceea vă dă* în ziua a şasea
16 *Vers. 32,36. 16 D omnul ca hrană. Acesta este pâine pentru două zile. Fiecare să
cuvântul pe care l-a poruncit rămână la locul său; nimeni să
Domnul: «Strângeţi din ea, fiecare nu iasă din locul său în ziua a
după cât poate mânca, un omer* 30 şaptea“. Şi poporul s-a odihnit în
de cap, după numărul sufletelor 31 ziua a şaptea. Şi casa lui Israel 31 *Num. 11.7;
voastre; să luaţi fiecare pentru i-a pus numele „manăd“. Şi era 11.8.
17 cei care sunt în cortul lui»“. Şi fiii ca sămânţa* de coriandrue, albă; Deut. 8.3,16.
lui Israel au făcut aşa şi au adu- şi gustul ei era ca turta cu miere.
18 nat, unul mult, altul puţin. Şi au 32 Şi Moise a zis: „Acesta este cu-
18 *2 Cor. 8.15.
măsurat cu omerul: şi cel care* vântul pe care l-a poruncit Dom-
strânsese mult n-a avut prea mult; nul: «Umpleţi un omer din ea, ca
şi celui care strânsese puţin nu i-a să fie păstrat pentru generaţiile
lipsit; strânseseră fiecare după cât voastre, ca să vadă pâinea pe care
19 *Cap. 12.10; 19 mânca. Şi Moise le-a zis: „Nimeni v-am dat-o s-o mâncaţi în pustiu,
16.23; 23.18. să nu lase din ea până* diminea- după ce v-am scos din ţara Egip-
Mt. 6.34.
20 ţa“. Dar n-au ascultat de Moise şi 33 tului»“. Şi Moise i-a zis lui Aaron: 33 *Ev. 9.4.
unii au lăsat din ea până dimi- „Ia un urcior* şi pune în el un omer
neaţa, dar a făcut viermi şi a mi- plin de mană şi aşaz-o înaintea
rosit urât. Şi Moise s-a mâniat Domnului, ca să fie păstrată pentru
21 pe ei. Şi au strâns în fiecare di- 34 generaţiile voastre“. Aşa cum po- 34 *Num. 17.10
mineaţă, fiecare după cât mânca. runcise Domnul lui Moise, Aaron Deut. 10.5.
Şi la căldura soarelui se topea. a pus-o* înaintea mărturiei, ca să 1 Împ. 8.9.

22 *Cap. 34.31. 22 Şi a fost aşa: în ziua a şasea au 35 fie păstrată. Şi fiii lui Israel au 35 *Deut. 8.3.
strâns pâine dublu, două omere mâncat* mană patruzeci** de ani, Neem. 9.15.
Ioan 6.31,49.
de cap. Şi toate căpeteniile* a- până au intrat în ţara locuită; au **Num. 33.38
dunării au venit şi au spus lui mâncat mană până au ajuns† la †Ios. 5.12.

23 *Gen. 2.3. 23 Moise. Şi el le-a zis: „Aceasta este 36 hotarul ţării Canaanului. Şi un 36 *Num. 28.5.
Cap. 20.8,11; ce a zis Domnul: Mâine este o- omer este a zecea* parte din efăf.
23.12; 31.15;
35.2,3. dihna b*, sabatulc sfânt pentru 17 Şi toată adunarea fiilor lui ApaRefidim. din stâncă
Lev. 23.3. Domnul. Coaceţi ce aveţi de copt, Israel a plecat din pustiul Sin,
Neem. 9.14. g
fierbeţi ce aveţi de fiert şi strân- după călătoriile lor, la porunca
geţi-vă tot ce prisoseşte, ca să Domnului; şi au aşezat tabăra în 1 *Num. 33.14
**Ps. 63.1.
24 *Vers. 20. 24 fie păstrat până dimineaţa“. Şi au Refidim*; şi nu era apă** de băut
strâns-o până dimineaţa, cum 2 pentru popor. Şi poporul s-a cer- 2 *Num. 20.3.
poruncise Moise, şi nu a mirosit* tat* cu Moise; şi ziceau: „Daţi-ne Ev. 3.16.
**Deut. 6.16
25 urât, nici n-a fost vreun vierme apă să bem!“ Şi Moise le-a zis: Ps. 78.18,41.
în ea. Şi Moise a zis: „Mâncaţi-o „Pentru ce vă certaţi cu mine? Pen- Is. 7.12.
h Mt. 4.7.
astăzi, pentru că astăzi este saba- tru ce-L ispitiţi ** pe Domnul?“ Fap. 15.10.
tul Domnului; astăzi n-o veţi găsi 3 Şi poporul era însetat de apă şi 1 Cor. 10.9.

26 *Cap. 20.9. 26 pe câmp. Şase zile s-o strângeţi, poporul* a murmurat împotriva 3 *Cap. 16.2.
dar în ziua a şaptea* este sabatul: lui Moise şi a zis: „Pentru ce** ne- **Cap. 14.11
27 în el nu va fi“. Şi a fost aşa: în ai suit din Egipt, ca să ne faci să
a Ebr. „Man hu?“ b Ebr. „şabaton“ c Ebr. „şabat“ d Ebr. „man“ e Plantă cu flori albe sau roz şi fructe
în formă de globuleţe f Efa (origine egipteană), o măsură pentru cereale, cu capacitatea de aproximativ
22 litri g Lit. „gura“ h Sau „puneţi la încercare“; şi în v. 7
79
EXOD 17:4
3 †Cap. 12.38. murim de sete, pe mine şi pe mele: „D Domnul, steagul** meuh“. 15 **Ps. 60.4.
Cânt. 2.4.
i
4 *Num. 14.10 4 fiii mei şi vitele† mele?“ Şi Moi- 16 Şi a zis: „Pentru că Domnul a
1 Sam. 30.6. se a strigat către D omnul, zi- juratj, Domnul va purta război
Ioan 8.59;
10.31. când: „Ce să fac cu poporul a- cu Amalec din generaţie în ge-
cesta? Încă puţin şi mă vor uci- neraţie“.
5 *Ezec. 2.6. 5 de* cu pietre!“ Şi D omnul i-a 18 Şi Ietro, preotul Madianului, Vizita lui Ietro
la Moise
**Cap. 3.16; zis lui Moise: „Treci* înaintea socrul lui Moise, a auzit tot ce
3.18.
†Cap. 7.20. poporului şi ia cu tine din bătrâ- făcuse* Dumnezeu lui Moise şi lui
Num. 20.8. nii** lui Israel. Şi ia în mână to- Israel, poporul Său, că Domnul 1 *Ps. 44.1;
77.14; 78.4;
iagul† tău cu care ai lovit râul şi scosese pe Israel din Egipt. 105.5,43;
6 *Deut. 8.15. 6 mergi. Iată, Eu voi sta înaintea 2 Şi Ietro, socrul lui Moise, a luat 106.2,8;
Neem. 9.15. ta acolo, pe stâncă, în Horeb, şi pe Sefora, soţia lui Moise, după 126.2.
Ps. 78.15,20;
105.41; vei lovi stânca* şi vor ieşi ape 3 ce o trimisese el înapoi, şi pe cei 3 *Cap. 4.20.
114.8. din ea şi poporul va bea“. Şi Moi- doi* fii ai ei, dintre care numele Fap. 7.29.
1 Cor. 10.4. k **Cap. 2.22.
se a făcut aşa înaintea ochilor bă- unuia era Gherşom **, pentru că
7 trânilor lui Israel. Şi a pus nu- zisese: „Am locuit temporar în-
7 *Deut. 6.16. a* şi Meri- 4 tr-o ţară străină“. Şi numele ce-
Ps. 95.8. mele locului „Masa 4 *1 Cr. 23.15;
**Num. 20.13 bab**“, din cauza certei fiilor lui luilalt, Eliezerl*: „pentru că Dum- 23.17.
Ps. 81.7. **Gen. 49.25
†Num. 14.22. Israel şi pentru că-L ispitiserㆠnezeul tatălui** meu a fost ajuto- †Fap. 12.11.
Deut. 33.8. pe D omnul, zicând: „Este D om- rul meu şi m-a scăpat† de sabia
Ev. 3.8.
nul între noi, sau nu?“ 5 lui Faraon“. Şi Ietro, socrul lui 5 *Cap. 3.1;
Înfrângerea 8 Şi Amalec* a venit şi s-a lup- Moise, a venit cu fiii şi soţia lui 4.27; 24.13.
lui Amalec 9 tat cu Israel la Refidim. Şi Moi- Moise la acesta, în pustiul unde el
8 *Gen. 36.12. se i-a zis lui Iosuac: „Alege bărbaţi aşezase tabăra, la muntele* lui
Num. 24.20.
Deut. 25.17. pentru noi şi ieşi, luptă-te cu 6 Dumnezeu. Şi a trimis să spună
1 Sam. 15.2. Amalec! Mâine voi sta pe vârful lui Moise: „Eu, Ietro, socrul tău,
dealului, cu toiagul lui Dumnezeu am venit la tine, şi soţia ta, şi
10 *Cap. 24.14; 10 în mâna mea“. Şi Iosua a făcut 7 cei doi fii ai ei cu ea“. Şi Moise a 7 *Gen. 18.2;
31.2. cum i-a zis Moise, ca să se lupte ieşit să-l întâmpine pe socrul 19.1; 43.26
**Ev. 4.14; 1 Împ. 2.19.
7.25. cu Amalec; şi Moise, Aaron şi său şi s-a plecat* până la pă- **Gen. 29.13;
Hurd* s-au suit pe vârful** dea- mânt şi l-a sărutat**; şi s-au între- 33.4.
m
11 *Iac. 5.16. 11 lului. Şi a fost aşa: când îşi ridi- bat unul pe altul de sănătate şi au
ca* Moise mâna, învingea Israel, 8 intrat în cort. Şi Moise a istorisit
8 *Cap. 4.23;
iar când îşi lăsa mâna în jose, socrului său tot ceea ce Domnul fă- 7.4,5.
12 *Is. 35.3. 12 învingea Amalec. Şi mâinile lui cuse lui Faraon şi egiptenilor **Num. 20.14
Neem. 9.32.
Moise îi erau grele; şi au luat o pentru* Israel, tot necazul** care †Ps. 78.42;
piatră şi au pus-o sub el, iar el n
i-a ajuns pe drum şi cum i-a eli- 81.7; 106.10;
107.2.
s-a aşezat pe ea. Şi Aaron şi Hur 9 berat† Domnul. Şi Ietro s-a bu-
îi ţineau* mâinile, unul de o par- curat* de tot binele pe care-l fă- 9 *Deut. 32.43.
te şi altul de alta, şi mâinile lui au cuse Domnul lui Israel, că-l eli-
stat întinse până la apusul soarelui. 10 berase din mâna egiptenilor. Şi 10 *Gen. 14.20.
13 Şi Iosua a doborât pe Amalecf Ietro a zis: „Binecuvântat* să fie 2 Sam. 18.28
1 Împ. 8.56.
şi pe poporul său cu ascuţişul sa- D omnul, care v-a eliberat din Ps. 68.19.
14 biei. Şi Domnul i-a zis lui Moise: mâna egiptenilor şi din mâna lui
14 *Num. 33.2. 11 *2 Cr. 2.5.
**Num. 24.20 „Scrie* aceasta spre aducere-a- Faraon, care a eliberat poporul de Ps. 95.3;
1 Sam. 15.3; minte în carte şi spuneg lui Iosua 11 sub mâna egiptenilor! Acum cu- 97.9; 135.5.
30.1,17. **Cap. 1.10.
2 Sam. 8.12. că voi şterge de tot amintirea lui nosc că Domnul este mai mare* †1 Sam. 2.3.
Ezra 9.14. 15 Amalec** de sub ceruri“. Şi Moi- decât toţi dumnezeii, pentru că**, Neem. 9.10.
15 *Jud. 6.24. Iov 40.11,12.
se a zidit un altar* şi i-a pus nu- în lucrul în care s-au purtat† Ps. 31.23.
a Ispită b Ceartă c Yah Salvatorul d Puritate e Lit. „îşi odihnea mâna“ f Sau „a frânt puterea lui
Amalec“ g Lit. „pune-o în urechile“ h Ebr. „Yahve-Nisi“ i Ebr. „Yah“ j Lit. „Pentru că mâna este pe
tronul Domnului“ k Străin l Dumnezeu este ajutorul meu m Lit. „pace“ n Lit. „i-a găsit“
80
EXOD 19:9
cu mândrie, El a fost mai presus vei face lucrul acesta, şi Dum- 23 *Cap. 16.29.
Vers. 18.
12 *Gen. 31.54. 12 decât ei“. Şi Ietro, socrul lui Moi- nezeu îţi va porunci, vei putea **Gen. 18.33;
Is. 60.7. se, a adus* o ardere-de-tot şi jert- face faţă*, şi tot poporul acesta 30.25.
**Is. 25.1. 2 Sam. 19.39
†Deut. 12.7. fe pentru Dumnezeu. Şi Aaron şi va ajunge şi el la locul** său în
1 Cr. 29.22. toţi bătrânii lui Israel au venit să 24 pace“. Şi Moise a ascultat de
1 Cor. 10.18.
mănânce pâine** cu socrul lui glasul socrului său şi a făcut tot
Moise, înaintea† lui Dumnezeu. 25 ce zisese el. Şi Moise a ales* din 25 *Deut. 1.15.
Fap. 6.5.
Judecătorii 13 Şi a fost aşa: a doua zi, Moise tot Israelul oameni destoinici şi
s-a aşezat să judece poporul; şi i-a pus căpetenii peste popor, că-
poporul stătea înaintea lui Moise de petenii peste o mie, căpetenii
14 dimineaţa până seara. Şi socrul lui peste o sută, căpetenii peste cinci-
Moise a văzut tot ce făcea el cu 26 zeci şi căpetenii peste zece. Şi ei 26 *Vers. 22.
poporul şi a zis: „Ce este lucrul judecau poporul în tot timpul:
acesta pe care-l faci cu poporul? neînţelegerile grele* le aduceau
Pentru ce stai singur, şi tot po- lui Moise, iar orice neînţelegere
porul stă lângă tine de dimineaţa 27 mică o judecau ei. Şi Moise a lă-
27 *Num. 10.29
15 *Lev. 24.12. 15 până seara?“ Şi Moise i-a zis so- sat* pe socrul său să plece, şi el
Num. 15.34; crului său: „Pentru că poporul vi- s-a dus în ţara sa.
27.5.
Deut. 17.8. ne* la mine ca să-L întrebe pe Dum- 19 În luna a treia după* ieşirea pustiul Israel în
Sinai
16 *2 Sam. 15.3 16 nezeu. Când au o neînţelegere*, fiilor lui Israel din ţara Egiptului,
Iov 31.13.
Fap. 18.15. ei vin la mine, şi eu judec între în aceeaşi zi, au ajuns în pustiul 1 *Num. 33.15
1 Cor. 6.1. unul şi altula şi le fac cunoscut** 2 Sinai. Au plecat de la Refidim şi
**Num. 36.6.
rânduielile lui Dumnezeu şi legi- au ajuns în pustiul Sinai şi au
17 *Fap. 6.2. 17 le Sale“. Şi socrul lui Moise i-a aşezat tabăra în pustiu. Şi Israel a
zis: „Nu* este bine lucrul pe ca- aşezat tabăra acolo, în dreptul
18 *Num. 11.14; 18 re-l faci. Vei fi epuizat de tot, tu 3 muntelui. Şi Moise s-a suit* la 3 *Fap. 7.38.
11.17. şi tot poporul care este cu tine, Dumnezeu şi Domnul l-a chemat
Deut. 1.9,12.
pentru că lucrul este prea greu din munte, zicând: „Aşa să zici ca-
pentru tine: nu-l poţi face singur*. sei lui Iacov şi să spui fiilor lui
19 *Cap. 3.12. 19 Ascultă acum glasul meu; te voi 4 Israel: «Aţi văzut* ce am făcut E- 4 *Deut. 29.2.
**Cap. 4.16; sfătui, şi Dumnezeu va fi* cu tine. giptului şi cum v-am purtat** pe **Deut. 32.11
20.19. Is. 40.31; 63.9
Deut. 5.5. Fii pentru** popor înaintea lui aripi de vultur şi v-am adus la Apoc. 12.14.
†Num. 27.5. Dumnezeu şi adu neînţelegerile† 5 Mine. Şi acum, dacă* veţi asculta 5 *Deut. 5.2.
Ev. 8.9.
20 *Deut. 4.1,5; 20 la Dumnezeu. Şi învaţă-i* rându- de glasul Meu cu adevărat şi veţi **Deut. 4.20
5.1; 6.1,2; ielile şi legile şi arată-le calea** păzi legământul Meu, veţi fi co- 1 Împ. 8.53.
7.11. b Ps. 135.4.
**Ps. 143.8. pe care trebuie să umble şi lu- moara** Mea deosebită dintre Is. 41.8; 43.1
†Deut. 1.18. crarea† pe care trebuie să o facă. toate popoarele, pentru că tot pă- Ier. 10.16.
Mal. 3.17.
21 *Deut. 1.13; 21 Şi alege* din tot poporul oameni 6 mântul† este al Meu. Şi Îmi veţi Tit 2.14.
16.18. destoinici, temători** de Dumne- fi o împărăţie* de preoţi şi o na- †Deut. 10.14
Fap. 6.3. Ps. 24.1.
**Gen. 42.18 zeu, oameni ai adevărului, care să ţiune sfântă**». Acestea sunt cu- 1 Cor. 10.26.
2 Sam. 23.3. urascㆠun câştig necinstit, şi pu- vintele pe care le vei spune fiilor 6 *Is. 61.6.
2 Cr. 19.5-10 ne-i peste ei, căpetenii peste o lui Israel“. 1 Pet. 2.5,9.
†Deut. 16.19. Apoc. 1.6;
Ezec. 18.8. mie, căpetenii peste o sută, căpe- 7 Şi Moise a venit şi a chemat 5.10; 20.6.
tenii peste cincizeci şi căpetenii pe bătrânii poporului şi le-a pus **Lev. 20.24
Deut. 7.6.
22 *Vers. 26. 22 peste zece. Şi ei să judece popo- înainte toate aceste cuvinte pe Is. 62.12.
Lev. 24.11. rul în tot timpul. Şi va fi aşa: ei 8 care i le poruncise Domnul. Şi tot 1 Cor. 3.17.
Num. 15.33;
27.2; 36.1. vor aduce* la tine orice neînţe- poporul a răspuns împreună şi a 8 *Cap. 24.3,7.
Deut. 1.17; legere mare şi ei vor judeca ori- zis: „Tot* ce a zis Domnul vom Deut. 5.27;
17.8. 26.17.
**Num. 11.17 ce neînţelegere mică; şi vor uşura face“. Şi Moise a adus înapoi Ios. 24.15.
ce este asupra ta şi vor purta 9 Domnului cuvintele poporului. Şi
23 povara** împreună cu tine. Dacă Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, voi
a Lit. „între un om şi aproapele său“ b Sau „veţi fi ai Mei“

81
EXOD 19:10
9 *Cap. 20.21; veni la tine în întunericul* gros se: „Coboară, porunceşte popo- 21 *Cap. 3.5.
24.15,16. 1 Sam. 6.19.
Deut. 4.11. al norului, ca poporul să audă** rului să nu năvălească la D om-
Ps. 18.11,12; când voi vorbi cu tine şi să te nul ca să privească*, şi mulţi
97.2.
Mt. 17.5. creadㆠşi pe tine întotdeauna“. Şi 22 dintre ei să cadă. Chiar şi preoţii 22 *Lev. 10.3;
**Ioan 12.29 Moise a adus înapoi Domnului care se apropie de D omnul să se 21.6-8.
†Cap. 14.31. **2 Sam. 6.7
cuvintele poporului. sfinţească*, pentru ca nu cumva
Pregătirea 10 Şi D omnul a zis lui Moise: 23 D omnul să-i zdrobeascăc**“. Şi 23 *Ios. 3.4.
pentru „Mergi la popor şi sfinţeşte-i* as- Moise i-a zis D omnului: „Popo-
primirea legii
tăzi şi mâine şi să-şi spele hai- rul nu se va putea sui pe muntele
10 *Lev. 11.44.
Ev. 10.22. 11 nele**. Şi să fie gata pentru a tre- Sinai, pentru că ne-ai poruncit
**Gen. 35.2. ia zi, pentru că a treia zi Domnul stăruitor, zicând: «Pune îngră-
Lev. 15.5. va coborî*, înaintea ochilor între- diri* împrejurul muntelui şi sfin-
Num. 8.7,21.
Apoc. 7.14. gului popor, pe muntele Sinai. Şi 24 ţeşte-l»“. Şi D omnul i-a zis: 24 *Cap. 24.1,9.
11 *Deut. 33.2. 12 vei pune poporului îngrădiri de „Du-te, coboară; şi te vei sui*, Apoc. 4.1.

12 *Ev. 12.20. jur-împrejur, zicând: «Feriţi-vă să tu, şi Aaron cu tine, dar preoţii
vă suiţi pe munte şi să vă atingeţi şi poporul să nu năvălească să
de marginea lui. Orice* se va atin- se suie la D omnul, ca să nu-i
ge de munte va fi omorât negre- 25 zdrobească“. Şi Moise a cobo-
13 şit: nici o mână nu se va atinge de rât la popor şi le-a spus.
el, fără ca omul să fie ucis negre-
şit cu pietre sau străpuns cu să-
20cuvintele
Şi Dumnezeu a vorbit toate
acestea, zicând:
Cele zece
porunci
geata; animal sau om, nu vor trăi». 2 „Eu* sunt D omnul Dumne-
2 *Lev. 19.37.
Când cornul de berbeca va suna zeul tău, care te-am scos din ţara Ps. 81.10.
14 lung, se vor sui spre munte“. Şi 3 Egiptului, din casa robilor. Să nu Osea 13.4.
3 *Deut. 5.7.
Moise a coborât de pe munte la ai alţi* dumnezei în afară de 2 Împ. 17.35.
popor şi a sfinţit poporul; şi şi-au Mined. Ier. 25.6.
15 spălat hainele. Şi a zis poporului: 4 Să nu-ţi faci* nici un chip 1 Cor. 8.6.
15 *1 Sam. 21.4 4 *Lev. 26.1.
1 Cor. 7.5. „Fiţi gata pentru ziua a treia; să cioplit, nici o asemănare a ceea ce Ps. 97.7.
nu vă apropiaţi* de femeie“. este sus în ceruri, sau a ceea ce Is. 40.19.
Rom. 1.23.
16 *Ps. 77.18. 16 Şi a fost aşa: a treia zi dimi- este jos pe pământ, sau a ceea ce 1 Ioan 5.21.
Ev. 12.18,19. neaţa au fost tuneteb* şi fulgere 5 este în apele de sub pământ. Să
Apoc. 4.5; 5 *Ios. 23.7.
8.5; 11.19. şi un nor** gros pe munte şi un nu te pleci* înaintea lor şi să nu Is. 44.15,19.
**2 Cr. 5.14. sunet de trâmbiţă foarte† tare; şi le slujeşti; pentru că Eu, Domnul **Deut. 4.24.
†Apoc. 1.10. Ios. 24.19.
tot poporul care era în tabără s-a Dumnezeul tău, sunt un Dumne- Naum 1.2.
17 cutremurat. Şi Moise a scos pe zeu gelos**, care cercetez† nele- †Lev. 20.5.
Num. 14.18.
popor din tabără ca să-L întâm- giuirea părinţilor în fii până la a 1 Împ. 21.29.
pine pe Dumnezeu; şi au stat la treia şi a patra generaţie a celor Iov 5.4; 21.19
Ps. 79.8.
18 *Deut. 4.11. 18 poalele muntelui. Şi tot muntele 6 care Mă urăsc şi care arăt îndu- Is. 14.20,21.
Is. 64.1,3. Sinai fumega*, pentru că Domnul rare* faţă de miile celor care Mă 6 *Deut. 7.9.
**2Cr. 7.1-3. Ps. 89.33.
†Gen. 15.17. coborâse pe el în foc**; şi fumul† iubesc şi păzesc poruncile Mele. Mica 7.18.
Ps. 144.5. lui se suia ca fumul unui cuptor şi 7 Să nu iei* în deşert Numele Rom. 11.28.
Apoc. 15.8. tot†† muntele se cutremura pu- D omnului Dumnezeului tău.
††Ps. 77.18. 7 *Lev. 19.12.
Ier. 4.24. 19 ternic. Şi sunetul trâmbiţei creş- Pentru că Domnul nu va socoti Deut. 5.11.
tea şi era foarte tare; şi Moise a nevinovat pe cel care va lua în Mt. 5.33.
19 *Neem. 9.13.
Ps. 81.7. vorbit şi Dumnezeu* i-a răspuns deşerte Numele Său.
20 printr-un glas. Şi Domnul a cobo- 8 Adu-ţi aminte de ziua saba-
rât pe muntele Sinai, pe vârful 9 tului, ca s-o sfinţeşti. Şase* zile 9 *Lev. 23.3.
muntelui; şi Domnul l-a chemat pe să lucrezi şi să-ţi faci toată lu- Ezec. 20.12.
Lc. 13.14.
Moise în vârful muntelui şi Moise 10 crarea ta; dar ziua a şaptea* este
21 s-a suit. Şi Domnul i-a zis lui Moi- sabat pentru Domnul Dumnezeul 10 *Gen. 2.2,3.
Lc. 23.56.
a Sau „trâmbiţa“ b Lit. „glasuri“ c Lit. „să facă o spărtură în ei“ d Sau „pe
lângă Mine“ e Sau „va lua pentru a minţi“
82
EXOD 21:11
10 **Neem. 13.16 tău: să nu faci nici o lucrare, nici şi pe el să jertfeşti arderile tale 24 *Lev. 1.2.
**Deut.12.5.
tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici de tot şi jertfele tale de pace, 1 Împ. 8.43.
robul tău, nici roaba ta, nici ani- oile* tale şi boii tăi. În orice loc** 2 Cr. 6.6.
Ezra 6.12.
malul tău, nici străinul** tău unde voi pune amintirea Nume- Ps. 74.7.
care este înăuntrul porţilor tale. lui Meu, voi veni la tine şi te voi Mt. 18.20.
†Gen. 12.2.
11 *Fap. 4.24. 11 Pentru că în şase zile Domnul a 25 binecuvânta†. Şi dacă Îmi vei Deut. 7.13.
**Cap. 31.17 făcut* cerurile şi pământul, ma- face* un altar de piatră, să nu-l
rea şi tot ce este în ele şi în ziua zideşti din pietre cioplite; pentru 25 *Deut. 27.5.
Ios. 8.31.
a şaptea S-a odihnit**; de aceea că, dacă-ţi vei pune fierul as-
Domnul a binecuvântat ziua sa- 26 cuţit peste el, îl vei profana. Şi
batului şi a sfinţit-o. să nu te sui pe trepte la altarul
12 *Gen. 9.23. 12 Onorează* pe tatăl tău şi pe Meu, ca să nu ţi se descopere
Mt. 15.4; 19.19
Ef. 6.2. mama ta, ca să ţi se lungească** goliciunea pe el»“.
**Ier. 35.7;
35.18.
zilele în ţara pe care ţi-o dă
Domnul Dumnezeul tău.
21 „Şi acestea sunt judecăţile pe privitoare Legi
la
13 *Lev. 24.17. care le vei pune* înaintea lor:
robii evrei
Mt. 5.21. 13 Să nu ucizia*. 2 Dacă vei cumpăra un rob* evreu,
Rom. 13.9. 1 *Cap. 24.3,4.
Iac. 2.11. 14 Să nu comiţi adulter. să-ţi slujească şase ani; iar în al Deut. 4.14;
15 *Ef. 4.28. 15 Să nu furi*. şaptelea să iasă liber, fără a plăti 6.1.
1 Tes. 4.6. b 2 *Lev. 25.39-41
16 *Fap. 6.13. 16 Să nu depui* mărturie falsă 3 nimic. Dacă a venit singur , sin- Deut. 15.12.
Ef. 4.25. împotriva aproapelui tău. gur să iasă; dacă avea soţie, soţia Ier. 34.14.

17 *Mica 2.2. 17 Să nu pofteşti* casa aproa- 4 lui să iasă cu el. Dacă stăpânul
**2 Sam. 11. 2-4 pelui tău; să nu pofteşti** soţia său i-a dat o soţie şi ea îi va naşte
Iov 31.9.
Pr. 6.29. aproapelui tău, nici robul lui, nici fii sau fiice, soţia şi copiii ei vor
Ier. 5.8. roaba lui, nici boul lui, nici mă- fi ai stăpânului ei şi el să iasă
Fap. 20.33.
Rom. 7.7. garul lui, nici orice altceva care 5 singur. Dar, dacă robul va zice 5 *Deut. 15.16;
este al aproapelui tău“. hotărât: «Iubesc* pe stăpânul 15.17.
18 Şi tot poporul a observat* tu- meu, pe soţia mea şi pe copiii Ef. 5.25.
Legea
altarului netele şi flăcările şi sunetul trâm- 6 mei, nu vreau să ies liber!», a- 6 *Cap. 12.12;
biţei şi muntele fumegând. Şi po- tunci stăpânul său să-l aducă îna- 22.8,28.
18 *Ev. 12.18. c **Ps. 40.6.
Apoc. 1.10. porul a văzut; şi s-au cutremurat intea* judecătorilor şi să-l apro- Ev. 10.5,7
19 şi au stat departe; şi au zis lui pie de uşă sau de tocul uşii; şi stă-
19 *Deut. 5.27.
Gal. 3.19,20. Moise: „Vorbeşte* tu cu noi şi pânul său să-i găurească** ure-
Ev. 12.19. vom asculta; dar să nu vorbeas- chea cu o sulă; şi el să-i slujeas-
**Deut. 5.25;
18.16. că** Dumnezeu cu noi, ca să nu că pentru totdeauna.
20 murim“. Şi Moise a zis poporului: 7 Şi dacă va vinde cineva pe 7 *Neem. 5.5.
20 *1 Sam. 12.20 **Vers. 2,3.
Is. 41.10,13. „Nu vă temeţi*; pentru că Dum- fiica* sa roabă, ea să nu iasă
**Gen. 22.1. nezeu a venit ca să vă încerce** 8 cum** ies robii. Dacă ea nu va 8 *Deut. 21.14
Deut. 13.3.
†Deut. 4.10. şi pentru ca temerea† Lui să fie plăcead* în ochii stăpânului său
Pr. 3.7; 16.6. înaintea feţelor voastre, ca să nu care se logodise cu ea, acesta s-o
Is. 8.13.
21 păcătuiţi“. Şi poporul a stat de- lase să fie răscumpărată; să nu
21 *Cap. 19.16. parte şi Moise s-a apropiat de aibă putere s-o vândă la un popor
Deut. 5.5. întunericul gros* în care era Dum- 9 străin, după ce a înşelat-o. Şi dacă
1 Împ. 8.12.
nezeu. a logodit-o cu fiul său, să se poar-
22 *Deut. 4.36;
22 Şi Domnul i-a zis lui Moise: te cu ea după dreptul fiicelor.
5.24,26. „Aşa vei zice fiilor lui Israel: «Aţi 10 Dacă-şi va lua alta, să nu-i scadă 10 *1 Cor. 7.5.
Neem. 9.13. văzut că am vorbit cu voi din* nimic din hrana ei, din hainele ei
23 *1 Sam. 5.4,5 23 ceruri. Să nu vă faceţi dumnezei 11 şi din dreptul* ei de soţie. Iar
2 Împ. 17.33. de argint alături* de Mine şi să dacă nu-i va face aceste trei lu-
Ezec. 20.39;
43.8. nu vă faceţi dumnezei de aur. cruri, ea să iasă liberă, fără să
Dan. 5.4,23. 24 Să-Mi faci un altar de pământ dea bani.
Ţef. 1.5.
2 Cor. 6.14. a Să nu comiţi crimă b Lit. „cu trupul său“ c Lit. „dumnezeilor“
(ebr. „elohim“); la fel şi în 22.8,9 etc. d Lit. „Dacă va fi rea înaintea“
83
EXOD 21:12
Legi 12 Cine loveşte* pe un om, şi 28 Şi dacă un bou va împunge 28 *Gen. 9.5.
împotriva Vers. 32.
violenţei acesta moare, să fie omorât** pe un bărbat sau pe o femeie, şi
13 negreşit. Dar dacă nu l-a pândit*, vor muri, boul* va fi ucis cu pietre
12 *Gen. 9.6.
Lev. 24.17. şi Dumnezeu l-a dat** în mâna lui, şi carnea lui nu se va mânca; dar
Num. 35.30. îţi voi hotărî† un loc unde să fugă. stăpânul boului va fi nevinovat.
Mt. 26.52.
**Mt. 5.21. 14 Dar dacă cineva se va ridica 29 Dar dacă boul împungea mai di-
Fap. 3.15. intenţionat* împotriva aproapelui nainte şi dacă s-a spus stăpânu-
13 *Num. 35.22
Deut. 19.4,5. său şi-l va ucide cu viclenie, îl vei lui său şi nu l-a păzit, şi a ucis pe
**1 Sam. 24.4; lua de la altarul** Meu, ca să un bărbat sau pe o femeie, boul
24.10,18.
†Num. 35.11. 15 moară. Şi cine loveşte* pe tatăl său va fi ucis cu pietre şi stăpânul
Ios. 20.2. sau pe mama sa să fie omorât 30 său va fi omorât. Şi dacă se va 30 *Vers. 22.
14 *Num. 15.30 16 negreşit. Şi cine* fură un om şi-l pune asupra lui un preţ de răs- Num. 35.31.
Ev. 10.26. Pr. 13.8.
**1 Împ. 2. 28-34 vinde** – sau dacă se va găsi în cumpărare, va da răscumpăra-
2 Împ. 11.15. mâna lui – să fie omorât negreşit. rea* vieţii sale potrivit cu tot ce
15 *1 Tim. 1.9.
16 *Deut. 24.7. 17 Şi cine blestemă* pe tatăl său sau 31 se va pune asupra lui. Fie că a
**Gen. 37.27 pe mama sa să fie omorât negre- împuns pe un băiat sau a împuns
17 *Lev. 20.9.
Pr. 20.20. 18 şit. Şi dacă se vor certa doi oa- pe o fată, i se va face după jude-
Mt. 15.4. meni, şi unul va lovi pe celălalt 32 cata aceasta. Dacă boul va împun-
Mc. 7.10. 32 *Lev. 27.4.
cu o piatră sau cu pumnul, şi nu ge pe un rob sau pe o roabă, stă- Zah. 11.12;
19 va muri, ci va cădea la pat, dacă pânul boului va da stăpânului lor 11.13.
19 *2 Sam. 3.29 Mt. 26.15;
se va ridica şi va umbla afară treizeci* de sicli de argint şi boul** 27.3,9.
sprijinit pe* toiag, cel care l-a lovit 33 va fi ucis cu pietre. Şi dacă va **Vers. 28.
să fie fără vină; va plăti numai deschide cineva o groapă sau dacă
pentru şederea lui până se va va săpa cineva o groapă, şi n-o va
20 vindeca deplin. Şi dacă va lovi acoperi, şi dacă va cădea în ea
cineva pe robul său sau pe roaba 34 un bou sau un măgar, stăpânul gro-
sa cu toiagul şi va muri sub mâna pii să plătească, să dea argintul
21 *Lev. 25.45; 21 lui, va fi răzbunat negreşit. Dar stăpânului lor, şi animalul mort
25.46. dacă va rămâne în viaţă o zi sau 35 va fi al lui. Şi dacă boul cuiva va
două, nu va fi răzbunat, pentru că împunge boul vecinului său, şi va
22 este argintul* său. Şi dacă se vor muri, vor vinde boul cel viu şi
22 *Vers. 30.
Deut. 22.18; certa nişte bărbaţi între ei, şi unul vor împărţi argintul lui şi vor îm-
22.19. va lovi pe o femeie însărcinată, 36 părţi şi pe cel mort. Dar dacă s-a
şi va naşte pruncul, şi nu va fi ştiut mai dinainte că boul îm-
nici o vătămare, el va plăti negre- pungea şi stăpânul său nu l-a pă-
şit o amendă*, după cum îi va cere zit, va da bou pentru bou, iar cel
soţul femeii, şi va plăti după ho- mort va fi al lui.
23 tărârea judecătorilor. Dar dacă 22 Dacă vaa fura* cineva un bou despăgubiri
Legi pentru
va fi vreo vătămare, vei da viaţă sau o oaie şi o va înjunghia sau
24 *Lev. 24.20. 24 pentru viaţă, ochi* pentru ochi, o va vinde, să plătească cinci 1 *Ef. 4.28.
**2 Sam. 12.6
Deut. 19.21. dinte pentru dinte, mână pentru boi pentru un bou şi patru** oi Pr. 6.31.
Mt. 5.38. 25 mână, picior pentru picior, arsură 2 pentru o oaie. Dacă hoţul va fi gă- 2 Lc. 19.8.
*Mt. 6.19;
pentru arsură, rană pentru rană, sit spărgând* şi va fi lovit şi va 24.43.
26 vânătaie pentru vânătaie. Şi dacă muri, nu va fi vină** de sânge pen- 1 Pet. 4.15.
**Num. 35.27
va lovi cineva ochiul robului său 3 tru el. Dacă va răsări soarele pes-
sau ochiul roabei sale, şi-l va face te el, va fi vină de sânge pentru 3 *Cap. 21.2.
Mt. 18.25.
să-l piardă, îl va lăsa să plece li- el: să plătească tot; dacă nu are,
27 ber, pentru ochiul lui. Şi dacă va să fie vândut* pentru furtul său.
face să cadă dintele robului său 4 Dacă ce a furat se va găsi viu* 4 *Cap. 21.16.
sau dintele roabei sale, îl va lăsa în mâna lui, fie bou, fie măgar, **Vers. 1,7.
Pr. 6.31.
să plece liber, pentru dintele lui. fie oaie, el să plătească dublu**.
a Sau „o capră“, la fel şi pentru v. 4, 9, 10; 34.3.

84
EXOD 23:3
5 Dacă cineva face stricăciuni voi nicidecum să i-o dea, el va 17 *Gen. 34.12.
1 Sam. 18.25
într-un ogor sau într-o vie, lăsân- cântări argint după zestrea* fe-
du-şi vita să pască în ogorul altuia, 18 cioarelor. Pe vrăjitoare* să n-o laşi 18 *Lev. 19.26.
1 Sam. 28.3,9
să plătească din ce este mai bun 19 să trăiască. Oricine se culcă* cu un Apoc. 22.15.
în ogorul său sau din ce este mai animal să fie omorât negreşit. Cel 19 *Lev. 18.23.
Deut. 27.21.
6 *Iac. 3.5,6. 6 bun în via sa. Dacă va izbucni 20 care jertfeşte unui dumnezeu, 20 *1 Cor. 10.20
focul şi va cuprinde spinii şi vor afară* numai de Domnul, să fie **1 Împ. 18.40
2 Împ. 10.25.
arde snopii de grâu sau holdele dat nimicirii**.
sau ogorul, cel care a pus foc* să 21 Să nu strâmtorezi şi să nu 21 *Ier. 7.6.
Zah. 7.10.
7 *1 Împ. 20.39. 7 plătească tot. Dacă va da cineva asupreşti pe străin*, pentru că Mal. 3.5.
**Vers. 4. vecinului său argint sau unelte aţi fost străini în ţara Egiptului. Să
Lev. 6.5. spre păstrare*, şi vor fi furate din 22 nu mâhniţi pe văduvă*, nici 22 *Ps. 94.6.
Is. 1.17,23; 10.2
casa acelui om, dacă se va găsi 23 pe orfan. Dacă-i vei mâhni în Ezec. 22.7.
8 hoţul, să plătească dublu**. Dacă vreun fel şi vor striga* către Mine, Mc. 12.40.
8 *Cap. 21.6. Lc. 18.3.
Deut. 17.8,9; nu se va găsi hoţul, stăpânul casei voi auzi** negreşit strigătul lor. Iac. 1.27.
19.17. să fie adus înaintea* judecătorilor, 24 Şi mânia* Mea se va aprinde şi 23 *Iov 35.9.
**Iov 34.28.
ca să spună că n-a pus mâna pe vă voi ucide cu sabia; şi soţiile** Ps. 10.14,18;
9 bunul aproapelui său. În orice fel voastre vor rămâne văduve, şi 68.5; 145.19.
9 *Deut. 25.1. 24 *Iov 31.23.
2 Cr. 19.10. de înşelăciune, fie bou, sau mă- 25 copiii voştri orfani. Dacă vei îm- Ps. 69.24.
gar, sau oaie, sau haină, sau orice prumuta* argint poporului Meua, **Ps. 109.9.
Plân. 5.3.
lucru pierdut despre care se va săracului care este cu tine, să nu-i 25 *Neem. 5.7.
zice: «Acesta este!», cauza* celor fii ca un creditor: să nu-i puneţi Ps. 15.5.
Pr. 28.8.
doi să vină înaintea judecătorilor: 26 dobândă. Dacă vei lua garanţie* Ezec. 18.8,17
acela pe care îl vor condamna chiar haina aproapelui tău, să i-o 26 *Iov 22.6.
Pr. 20.16.
judecătorii să plătească dublu înapoiezi înainte de apusul soa- Ezec. 33.15.
10 aproapelui său. Dacă va da cineva 27 relui. Pentru că este singura lui Amos 2.8.
aproapelui său spre păzire un învelitoare, haina sa pentru pielea 27 *2 Cr. 30.9.
măgar, sau un bou, sau o oaie, sau sa; în ce se va culca? Şi va fi aşa: Ps. 86.15.
vreun animal, şi animalul va muri când va striga către Mine, voi
sau va fi vătămat sau răpit, şi auzi, pentru că sunt îndurător*.
11 nimeni nu va vedea, jurământul* 28 Să nu batjocoreşti* pe Dumne-
11 *Ev. 6.16. 28 *Ecl. 10.20.
Domnului să fie între cei doi, că zeub şi să nu blestemi pe căpete- Ioan 18.22.
n-a pus mâna pe bunul aproape- 29 nia poporului tău. Să nu întârzii Iuda 8.
lui său; şi stăpânul lui îl va primi, cu belşugul* ariei tale şi cu ce 29 *Num. 18.27
12 şi el nu va plăti. Dar dacă i-a fost curgec din teascul tău. Pe întâiul- Pr. 3.9.
12 *Gen. 31.39.
furat* în adevăr, el să plătească născut dintre fiii tăi să Mi-l dai
13 stăpânului lui. Dacă a fost sfâşiat, 30 Mie. Aşa* să faci cu boul tău, cu 30 *Deut. 15.19.
**Lev. 22.27.
să-l aducă mărturie: nu va plăti ce oaia ta: şapte** zile să fie cu ma- †Gen. 17.12.
14 *2 Împ. 6.5. 14 a fost sfâşiat. Şi dacă va împru- ma sa; în ziua a opta† Mi-l vei Lev. 12.3.
31 *1 Pet. 1.15.
muta* cineva un animal de la a- 31 da. Şi voi să-Mi fiţi oameni sfinţi*; **Lev. 7.24.
proapele său, şi va fi vătămat, sau şi să nu mâncaţi** carne sfâşiată Ezec. 4.14;
va muri, stăpânul lui nefiind cu el, în câmp: s-o aruncaţi la câini. 44.31.
15 va plăti negreşit. Dacă stăpânul lui 23 Să nu primeştid zvon* minci- Legi despre
zvonuri şi
a fost cu el, nu va plăti; dacă a fost nos. Să nu te uneşti cu cel răue, ca judecată
închiriat, el va intra în plata chiriei. 2 să fii martor** nedreptf. Să nu te
Judecarea 16 Şi dacă va amăgi cineva pe o iei* după cei mulţi, ca să faci rău, 1 *2 Sam. 16.3
unor păcate Ps. 101.5.
fecioară nelogodită şi se va culca şi să nu răspunzi la judecată ca să Pr. 10.18.
cu ea, s-o înzestreze* negreşit, ca te pleci după mulţime, ca să strâmbi **1 Împ. 21.10
16 *Deut. 22.28. Pr. 19.5; 24.28
17 să-i fie soţie. Dacă tatăl ei nu va 3 judecata. Şi să nu părtineştig pe Mt. 26.59-61
2 *Ios. 24.15.
a Unuia din poporul Meu b Sau „pe judecători“ c Lit. „cu lacrimile“ d Sau 1 Împ. 19.10.
Iov 31.34.
„Să nu răspândeşti“ e Sau „Să nu întinzi mâna celui rău“ f Lit. „un martor al Pr. 1.10; 4.14
violenţei“ g Sau „să nu onorezi“ Fap. 24.27.
85
EXOD 23:4
4 *Pr. 24.17. 4 sărac când se judecă. Dacă vei 17 coltele tale de pe câmp. De trei* 17 *Cap. 34.23.
întâlni* boul vrăjmaşului tău sau ori pe an, toată partea bărbăteas-
măgarul său rătăcit, să i-l aduci că a ta să se înfăţişeze înaintea
5 negreşit înapoi. Dacă vei vedea 18 Domnului D umnezeu. Să nu a- 18 *Cap. 12.8;
măgarul celui care te urăşte zăcând duci sângele jertfei Mele cu pâi- 34.25.
Lev. 2.11.
sub povara lui, fereşte-te să-l ne* cu aluat; şi grăsimea sărbăto- Deut. 16.4.
părăseşti: să-l dezlegi negreşit rii Mele să nu rămână toată noap-
6 *Iov 31.13. 6 împreună cu ela. Să nu suceşti* 19 tea, până dimineaţa. Să aduci în 19 *Lev. 23.10.
Ecl. 5.8. dreptatea săracului tău când se casa Domnului Dumnezeului tău Num. 18.12.
Is. 10.1,2. Deut. 26.10.
Amos 5.12. 7 judecă. Depărtează-te de cuvân- pârga* celor dintâi roade din o- **Deut.14.21
7 *Lc. 3.14. tul* mincinos şi să nu ucizi pe cel gorul tău. Să nu fierbi** iedul în
Ef. 4.25. nevinovat** şi pe cel drept; pen- laptele mamei lui.
**Ps. 94.21.
Ier. 7.6. tru că nu voi îndreptăţi† pe cel 20 Iată, trimit un Înger înaintea* Respectarea
Mt. 27.4.
†Rom. 1.18.
8 rău. Şi să nu iei* mită, pentru că ta, ca să te păzească pe cale şi Îngerului
Dumnezeu
lui
8 *1 Sam. 8.3. mita orbeşte pe cei cu ochii des- să te ducă în locul pe care Eu
2 Cr. 19.7. chişi şi suceşte cuvintele celor 21 l-am pregătit. Fii atent în pre- 20 *Num. 20.16
Ps. 26.10. Ios. 5.13.
Pr. 15.27. 9 drepţi. Şi să nu asupreşti pe stră- zenţa Lui şi ascultă glasul Lui; Ps. 91.11.
Is. 1.23. in*; pentru că voi cunoaşteţi su- nu-L mânia*, pentru că nu vă Is. 63.9.
Ezec. 22.12. 21 *Ps. 78.40,56
fletul celui străin, pentru că aţi va ierta** fărădelegile; pentru Ev. 3.10,11.
9 *Ps. 94.6. fost străini în ţara Egiptului. că Numele† Meu este în El. **Num. 14.35
Deut. 18.19.
Legi despre 10 Şi şase* ani să-ţi semeni pă- 22 Dar, dacă vei asculta cu atenţie Ios. 24.19.
Anul sabatic 11 mântul şi să-i strângi roadele. Dar, glasul Lui şi vei face tot ce-ţi Ier. 5.7.
şi Sabat †Is. 9.6.
10 *Lev. 25.3,4; în anul al şaptelea, să-l laşi să se voi spune, Eu voi fi vrăjmaşul* Ier. 23.6.
26.34. odihnească şi să rămână nelucrat vrăjmaşilor tăi şi potrivnicul 22 *Gen. 12.3.
Deut. 30.7.
şi să mănânce săracii poporului 23 potrivnicilor tăi. Pentru că Înge-
tău; şi ce vor lăsa ei, să mănânce rul Meu va merge înaintea ta 23 *Ios. 24.8,11.
animalele câmpului. Tot aşa să faci şi te va duce* la amoriţi şi hetiţi
12 *Deut. 5.13. 12 cu via ta şi cu măslinul tău. Şase* şi fereziţi şi canaaniţi şi heviţi
Lc. 13.14. zile să-ţi faci lucrarea ta, dar în 24 şi iebusiţi şi-i voi nimici. Să nu
24 *Lev. 26.1.
ziua a şaptea să te odihneşti, pen- te pleci* înaintea dumnezeilor **Lev. 18.3.
tru ca boul tău şi măgarul tău să lor şi să nu le slujeşti şi să nu †Num. 33.52
2 Împ. 3.2; 18.4
se odihnească şi fiul roabei tale faci** după faptele lor, ci să-i
13 *Deut. 4.9. 13 şi străinul să răsufle. Să luaţi amin- nimiceşti† cu totul şi să le sfă-
Ios. 22.5. 25 *Deut. 6.13.
**Num. 32.38 te* la tot ce v-am spus şi să nu 25 râmi cu totul stâlpiid. Şi să slu- Ios. 22.5;
Deut. 12.3. amintiţi numele** dumnezeilor jiţi* Domnului Dumnezeului vos- 24.14,21.
Ios. 23.7. 1 Sam. 7.3;
Osea 2.17. străini; să nu se audă din gura ta. tru; şi El îţi va binecuvânta** pâi- 12.20,24.
Sărbătorile 14 De trei* ori pe an să-Mi ţii nea şi apele; şi voi îndepărta **Deut. 7.13
obligatorii 15 o sărbătoare. Să ţii sărbătoarea 26 boala din mijlocul tău. Nu va fi* 26 *Deut. 28.4.
14 *Lev. 23.4. Azimelor*; şapte zile să mănânci nici unae care să piardă sarcina, **Gen. 25.8.
Deut. 16.16. 1 Cr. 23.1.
Lc. 2.41. azime, cum ţi-am poruncit, la nici sterilă în ţara ta; îţi voi îm- Iov 5.26; 42.17
timpul rânduit al lunii** Abib; 27 plini** numărul zilelor. Voi trimi- Ps. 55.23; 90.10
15 *Lev. 23.6. pentru că în ea ai ieşit din Egipt; te frica* Mea înaintea ta şi voi 27 *Gen. 35.5.
Deut. 16.8. Deut. 2.25.
**Num. 28.16 şi nimeni să nu se înfăţişeze îna- tulbura** orice popor la care vei Ios. 2.9,11.
16 intea feţei Mele fără nimic; şi ajunge şi voi face pe toţi vrăj- 1 Sam. 14.15
16 *Lev. 23.10. 2 Cr. 14.14.
Fap. 2.1; 20.18 sărbătoarea Secerişuluib*, cele maşii† tăi să întoarcă spatele **Deut. 7.23.
1 Cor. 16.8. dintâi roade ale recoltelor tale, 28 înaintea ta. Şi voi trimite* viespi †Ps. 18.40;
**Lev. 23.39. 21.12.
Num. 28.26. pe care le-ai semănat pe câmp; mari înaintea ta, care-i vor alunga 28 *Deut. 7.20.
Deut. 16.13; şi sărbătoarea Culesuluic**, la pe heviţi, pe canaaniţi şi pe hetiţi Ios. 24.12.
31.10.
sfârşitul anului, când culegi re- 29 dinaintea ta. Nu-i voi alunga* di- 29 *Deut. 7.22.

a Să-l ajuţi negreşit să ia povara de pe el b Mai târziu numită „sărbătoarea Săptămânilor“, iar în N.T.:
„Cincizecimea“ c Mai târziu numită „sărbătoarea Corturilor“ d Sau „statuile“ e Dintre oameni sau
dintre animale
86
EXOD 25:6
naintea ta într-un an, ca nu cum- care l-a făcut D omnul cu voi,
va ţara să ajungă pustie şi fiarele potrivit tuturor acestor cuvinte“.
câmpului să se înmulţească îm- 9 Şi Moise şi Aaron, Nadab şi
30 potriva ta. Îi voi alunga încetul cu Abihu şi şaptezeci din bătrânii
încetul dinaintea ta, până vei rodi 10 lui Israel s-au suit; şi L-au văzut*
10 *Gen. 32.30.
31 *Gen. 15.18. 31 şi vei stăpâni ţara. Şi-ţi voi stabi- pe Dumnezeul lui Israel. Şi sub Num. 12.8.
Ios. 1.4. li* hotarele de la Marea Roşie picioarele Lui era ca o lucrare Jud. 13.22.
1 Împ. 4.21. Is. 6.1,5.
Ps. 72.8. până la Marea Filistenilor, şi de străvezie** ca safirul şi ca înseşi Ioan 1.18.
**Ios. 21.44. la pustiu până la râua; pentru că 11 cerurile în curăţie. Şi nu Şi-a **Ezec. 1.26.
Jud. 1.4; 11.21
†Ios. 24.12. voi da** pe locuitorii ţării în mâi- pus* mâna peste aleşii fiilor lui 11 *Cap. 19.21.
nile tale, şi-i vei alunga† dinain- Israel: L-au văzut pe Dumnezeu **Gen. 31.54
32 tea ta. Să nu faci legământ* cu şi au mâncat** şi au băut. Cap. 18.12.
32 *Deut. 7.2.
33 ei, nici cu dumnezeii lor. Să nu 12 Şi Domnul i-a zis lui Moise: 12 *Vers. 2,15,18.
33 *Deut. 7.16; locuiască ei în ţara ta, ca să nu „Suie-te* la Mine pe munte şi fii **Cap. 31.18;
12.30. 32.15,16.
Ios. 23.13. te facă să păcătuieşti împotriva acolo; şi-ţi voi da tablele** de pia- Deut. 5.22.
Jud. 2.3. Mea; pentru că, dacă vei sluji tră şi legea şi porunca pe care
1 Sam. 18.21
Ps. 106.36. dumnezeilor lor, aceasta sigur îţi le-am scris pentru învăţătura lor“.
va fi* o cursă“. 13 Şi Moise s-a ridicat, şi Iosua*, 13 *Cap. 17.9.
**Cap. 3.1.
Moise pe 24 Şi El a zis lui Moise: „Suie-te* slujitorul său; şi Moise s-a suit pe
muntele
Sinai la Domnul, tu şi Aaron, Nadab** 14 muntele** lui Dumnezeu. Şi a zis 14 *Gen. 22.5.
**Cap. 17.10
şi Abihu şi şaptezeci† din bătrâ- bătrânilor: „Aşteptaţi-ne* aici
1 *Cap. 19.24. nii lui Israel; şi să vă închinaţi până ne vom întoarce la voi; şi,
**Cap. 6.23;
28.1. 2 de departe. Şi Moise să se apro- iată, Aaron şi Hur** sunt cu voi:
Lev. 10.1,2 pie singur deb Domnul; dar ei să oricine va avea o neînţelegere să
†Num. 11.16
Lc. 10.1. nu se apropie; şi poporul să nu se 15 se apropie de ei“. Şi Moise s-a 15 *Cap.19.9;
suie cu el“. suit pe munte şi norul* a acope- 19.16.
Legământul 3 Şi Moise a venit şi a istorisit 16 rit muntele. Şi gloria* Domnului Mt. 17.5.
lui Dumnezeu poporului toate cuvintele Dom- a locuit pe muntele Sinai şi norul 16 *Cap. 16.10.
nului şi toate judecăţile. Şi tot l-a acoperit şase zile. Şi, în ziua a Num. 14.10.
3 *Cap. 19.8.
Deut. 5.27. poporul a răspuns cu un singur şaptea, l-a chemat pe Moise din
Gal. 3.19. glas şi a zis: „Toate* cuvintele pe 17 mijlocul norului. Şi arătarea glo-
17 *Ezec. 1.28.
care le-a spus D omnul le vom riei* Domnului era ca un foc** **Cap. 19.18
4 face!“ Şi Moise a scris* toate cu- mistuitor pe vârful muntelui, în Deut. 4.24,36
4 *Cap. 17.14; Ev. 12.18,29.
34.27. vintele D omnului; şi s-a sculat 18 ochii fiilor lui Israel. Şi Moise a
Deut. 31.9. dis-de-dimineaţă şi a zidit un intrat în mijlocul norului şi s-a suit 18 *Cap. 34.28.
**Cap. 17.15 Deut. 9.9;
†Gen. 28.18; altar**, la poalele muntelui, şi pe munte. Şi Moise a fost pe mun- 10.10.
31.45. doisprezece stâlpi†, după cele te patruzeci* de zile şi patruzeci
Ios. 4.5.
1 Împ. 18.31. douăsprezece seminţii ale lui Is- de nopţi.
5 rael. Şi a trimis tineri dintre fiii 25 Şi Domnul i-a vorbit lui Moi- Porunci
lui Israel şi ei au adusc arderi-de- 2 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel pentru
facerea
tot şi au jertfit Domnului jertfe să ia pentru Mine un dar ridicat: cortului
6 *Ev. 9.18.
6 de pace din boi. Şi Moise a luat veţi lua darul Meu ridicat de la 2 *Cap. 35.5;
jumătate* din sânge şi l-a pus în orice om pe care-l îndeamnă* 35.21.
vase; şi a stropit jumătate din 3 inima. Şi acesta este darul ridicat 1 Cr. 29.3;
29.5,9,14.
7 *Ev. 9.19. 7 sânge pe altar. Şi a luat cartea* pe care-l veţi lua de la ei: aur şi ar- Ezra 2.68;
legământului şi a citit în auzul 4 gint şi aramă şi material albastru 3.5; 7.16.
2 Cor. 8.12;
poporului. Şi ei au zis: „Tot ce a şi purpură şi stacojiu şi in subţi- 9.7.
zis Domnul vom face şi vom fi 5 red şi păr de capră şi piei de ber-
8 *Zah. 9.11
Mt. 26.28. 8 ascultători!“ Şi Moise a luat sân- bec vopsite roşu şi piei de viţel
1 Cor. 11.25. gele şi a stropit pe popor şi a zis: 6 de mare şi lemn de salcâm; unt- 6 *Cap. 27.20.
Ev. 9.20; 13.20
1 Pet. 1.2. „Iată sângele* legământului pe delemn* pentru luminător; miro-
a Eufrat b Lit. „către“ c Sau „au făcut să se înalţe“ d Bumbac fin, egiptean (vezi Gen. 41.42)

87
EXOD 25:7
6 **Cap. 30.23 denii** pentru untdelemnul un- 22 ţi-o voi da. Şi Mă voi întâlni* cu 22 *Cap. 29.42.
†Cap. 30.34. Num. 17.4.
gerii şi pentru tămâia† plăcut mi- tine acolo şi voi vorbi cu tine **Num. 7.89
7 *Cap. 28.4,6. 7 rositoare; pietre de onix şi pietre de pe scaunul îndurării, din- 1 Sam. 4.4.
**Cap. 28.15 2 Sam. 6.2.
de prins în efod* şi în pieptar**. tre** cei doi heruvimi care sunt 2 Împ. 19.15
8 *Cap. 36.1,3 8 Şi să-Mi facă un locaş sfânta*, deasupra chivotului mărturiei, Ps. 80.1.
Ev. 9.1,2. Is. 37.16.
**1 Împ. 6.13 ca să locuiesc** în mijlocul lor. orice îţi voi porunci pentru fiii
2 Cor. 6.16. 9 Potrivit* cu tot ce-ţi arăt, mode- lui Israel.
Apoc. 21.3.
9 *Fap. 7.44. lul cortului şi modelul tuturor 23 Şi să faci şi o masă* de lemn Masa cu
Ev. 8.5. uneltelor lui, aşa să faceţi“. de salcâm; lungimea ei să fie de pâinile punerea
pentru
Chivotul 10 Şi să facă un chivot* de lemn doi coţi, şi lăţimea ei de un cot, şi înainte
şi scaunul de salcâm; lungimea lui să fie înălţimea ei de un cot şi jumătate. 23 *Cap. 37.10.
îndurării 1 Împ. 7.48.
de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea 24 Şi s-o îmbraci cu aur curat. Şi să 2 Cr. 4.8.
10 *Cap. 37.1. lui de un cot şi jumătate, şi înăl- faci pe ea o bordură de aur de jur- Ev. 9.2.
Deut. 10.3. ţimea lui de un cot şi jumătate. 25 împrejur. Şi să-i faci un pervaz lat
Ev. 9.4.
11 Şi să-l îmbraci cu aur curat: să-l de o palmă de jur-împrejur şi să
îmbraci pe dinăuntru şi pe din- faci o bordură de aur pentru per-
afară; şi să faci pe el o bordură de 26 vazul ei, de jur-împrejur. Şi să-i
12 aur de jur-împrejur. Şi să torni faci patru verigi de aur. Şi să pui
patru verigi de aur pentru el şi să verigile la cele patru colţuri care
le pui la cele patru picioare ale lui: sunt la cele patru picioare ale ei.
şi două verigi vor fi pe o latură şi 27 Verigile să fie lângă pervaz, ca su-
două verigi pe cealaltă latură a lui. porturi pentru drugi, ca să poarte
13 Şi să faci drugi din lemn de sal- 28 masa. Şi să faci drugii din lemn
14 câm şi să-i îmbraci cu aur. Şi să de salcâm şi să-i îmbraci cu aur;
introduci drugii în verigile de pe 29 şi masa să fie purtată cu ei. Şi să 29 *Cap. 37.16.
laturile chivotului, ca să poată fi faci farfuriile* ei şi ceştile ei şi Num. 4.7.

15 *1 Împ. 8.8.
15 purtat chivotul cu ei. Drugii* vor urcioarele ei şi castroanele ei, cu
fi în verigile chivotului; nu se vor care să toarne: să le faci din aur
16 scoate din el. Şi să pui în chivot 30 curat. Şi să aşezi* pe masă pâi-
16 *Cap. 16.34; 30 *Lev. 24.5,6.
31.18; 40.20. mărturia* pe care ţi-o voi da. nea pentru punerea înainte, îna-
2 Împ. 11.12. 17 Şi să faci şi un scaun* al îndu- intea Mea, neîncetat.
17 *Cap. 37.6. răriib din aur curat; lungimea lui 31 Şi să faci un sfeşnic* de aur Sfeşnicul
Rom. 3.25. să fie de doi coţi şi jumătate şi curat; sfeşnicul să fie făcut din aur de aur
Ev. 9.5.
lăţimea lui de un cot şi jumătate. bătut: piedestalul lui şi fusul lui, 31 *Cap. 37.17.
18 Şi să faci doi heruvimi de aur; cupele lui, gămălioarele lui şi flo- 1 Împ. 7.49.
Zah. 4.2.
să-i faci din aur bătut, la cele rile lui să fie din aceeaşi bucată. Ev. 9.2.
două capete ale scaunului îndu- 32 Şi şase braţe să iasă din laturile Apoc. 1.12;
4.5.
19 rării. Şi să faci un heruvim la un lui: trei braţe ale sfeşnicului din-
capăt, de o parte, şi un heruvim tr-o latură a lui şi trei braţe ale
la celălalt capăt, de altă parte; sfeşnicului din cealaltă latură a
heruvimii să-i faci ieşind din 33 lui; trei cupe în chipul florilor de
scaunul îndurării, la cele două migdal pe un braţ, o gămălioară şi
20 *1 Împ. 8.7. 20 capete ale lui. Şi heruvimii* îşi o floare; şi trei cupe în chipul flo-
1 Cr. 28.18. vor întinde aripile pe deasupra, rilor de migdal pe celălalt braţ, o
acoperind cu aripile lor scaunul gămălioară şi o floare; aşa să
îndurării, şi feţele lor să fie în- fie pe cele şase braţe care ies din
toarse una către alta: feţele he- 34 sfeşnic. Şi pe sfeşnic să fie patru
ruvimilor vor fi spre scaunul în- cupe în chipul florilor de migdal,
21 *Cap. 26.34. 21 durării. Şi să pui scaunul* în- 35 gămălioarele lor şi florile lor; şi
**Vers. 16. durării deasupra chivotului, şi în să fie o gămălioară sub două bra-
chivot** să pui mărturia pe care ţe din el, şi o gămălioară sub două
a Sau „sanctuar“ b Capacul chivotului (sau „un capac al ispăşirii“)

88
EXOD 26:25
braţe din el, şi o gămălioară sub cincizeci de cheotori pe marginea
două braţe din el, pentru cele şa- covorului din cealaltă îmbinare.
36 se braţe care ies din sfeşnic. Gă- 11 Şi să faci cincizeci de copci de
mălioarele lor şi braţele lor să fie aramă şi să pui copcile în cheo-
din el, totul bătut, dintr-o buca- tori şi să îmbini acoperişul, ca să
37 *Cap. 27.20; 37 tă, de aur curat. Şi să-i faci şapte 12 fie una. Şi ceea ce rămâne atâr-
30.8. candele şi ei să-i aprindăa can- nând din covoarele acoperişului,
Lev. 24.3,4.
2 Cr. 13.11. delele* şi ele să lumineze** îna- jumătatea covorului care rămâne,
**Num. 8.2. 38 intea lui; şi mucările lui şi cenu- să atârne peste partea dinapoi a
şarele lui să fie din aur curat. 13 cortului. Şi cotul de pe o latură şi
39 Să-l facă dintr-un talant de aur cotul de pe cealaltă latură din ceea
40 *Num. 8.4.
curat, cu toate uneltele acestea. ce va rămâne din lungimea covoa-
1 Cr. 28.11; 40 Şi vezi* să faci potrivit cu mode- relor acoperişului să atârne peste
28.19. lul lor, care ţi s-a arătat pe munte. laturile cortului, de o parte şi de
Cortul şi 26 Şi să faci cortul* din zece co- alta, ca să-l acopere.
covoarele voareb de in subţire răsucit şi 14 Şi să faci pentru acoperiş o
14 *Cap. 36.19.
1 *Cap. 36.8. albastru** şi purpură şi stacojiu: învelitoare* din piei de berbec
**Vers. 31. să le faci cu heruvimi, lucrare vopsite roşu şi o învelitoare din
2 artistică. Lungimea unui covor să piei de viţel de mare pe deasupra.
fie de douăzeci şi opt de coţi şi 15 Şi să faci scândurile* pentru Scândurile
lăţimea unui covor de patru coţi – cort din lemn de salcâm, puse în şi drugii
o singură măsură pentru toate 16 picioare. Lungimea unei scânduri 15 *Cap. 36.20.
3 covoarele. Cinci covoare să fie să fie de zece coţi şi lăţimea unei
prinse unul cu altul şi cinci co- scânduri de un cot şi jumătate.
voare să fie prinse unul cu altul. 17 Fiecare scândură să aibă două
4 Şi să faci cheotori din albastru mânere, unul în dreptul altuia: aşa
pe marginea unui covor la capă- să faci la toate scândurile cortului.
tul îmbinării; şi tot aşa să faci 18 Şi să faci scândurile pentru cort,
pe marginea covorului din urmă douăzeci de scânduri în latura de
5 la cealaltă îmbinare. Să faci cinci- 19 sud, spre sud. Şi să faci patruzeci 19 *Cap. 38.27.
zeci de cheotori la un covor şi de postamente* de argint sub cele
să faci cincizeci de cheotori la douăzeci de scânduri, două posta-
marginea covorului la cealaltă mente sub o scândură, pentru cele
îmbinare: cheotorile să fie una în două mânere ale ei, şi două posta-
6 faţa alteia. Şi să faci cincizeci de mente sub cealaltă scândură,
copci de aur. Şi cu copcile să îm- pentru cele două mânere ale ei.
bini covoarele unul cu altul, astfel 20 Şi pentru cealaltă latură a cortului,
încât cortul să fie una. dinspre nord, să fie douăzeci de
7 *Cap. 36.14. 7 Şi să faci covoare* din păr de 21 scânduri şi cele patruzeci de
capră pentru un acoperiş deasupra postamente de argint ale lor: două
cortului; să faci unsprezece co- postamente sub o scândură şi
8 voare. Lungimea unui covor să fie două postamente sub cealaltă
de treizeci de coţi şi lăţimea unui 22 scândură. Şi pentru spatele cor-
covor de patru coţi: o singură mă- tului, dinspre apus, să faci şase
sură pentru cele unsprezece co- 23 scânduri. Şi să faci două scânduri
9 voare. Şi să uneşti cinci covoare pentru cele două unghiuri ale
de o parte şi şase covoare de altă 24 cortului, în spate. Şi să fie legate
parte şi să îndoi al şaselea covor jos şi să fie unite împreună la
10 în faţa cortului. Şi să faci cincizeci capetele lor într-un inel: aşa să fie
de cheotori pe marginea covoru- pentru amândouă; să fie pentru
lui de la urmă din îmbinare şi 25 cele două unghiuri. Şi să fie opt
a Sau „să facă să se înalţe“, expresie folosită pentru arderea-de-tot b Sau „perdele“

89
EXOD 26:26
scânduri şi postamentele lor de şi înălţimea lui să fie de trei coţi.
argint, şaisprezece postamente: 2 Şi să-i faci coarnele* în cele patru 2 *Ps. 118.27.
două postamente sub o scândură şi colţuri ale lui; coarnele lui să fie Apoc. 9.13.
**Num. 16.38
două postamente sub cealaltă din el şi să-l îmbraci cu aramă**.
scândură. 3 Şi să-i faci oalele pentru scoaterea
26 *Cap. 36.31. 26 Şi să faci drugi* din lemn de cenuşiia şi lopeţile şi farfuriile
salcâm; cinci pentru scândurile adâncib şi furculiţele şi tigăile
dintr-o latură a cortului şi cinci pentru cărbuni; toate uneltele lui
drugi pentru scândurile din cea- 4 să le faci din aramă. Şi să-i faci
27 laltă latură a cortului şi cinci drugi un grătar din aramă în formă de
pentru scândurile din latura cor- reţea; şi pe reţea să faci patru ve-
28 tului din spate, spre apus. Şi dru- rigi de aramă la cele patru colţuri
gul de la mijloc, din mijlocul scân- 5 ale ei. Şi să-l pui sub marginea
durilor, să treacă de la un capăt altarului, jos, şi reţeaua să ajungă
29 la celălalt. Şi să îmbraci scândurile 6 până la jumătatea altarului. Şi să
cu aur şi să faci verigile lor din faci drugi pentru altar, drugi din
aur, ca suporturi pentru drugi, şi lemn de salcâm, şi să-i îmbraci cu
30 să îmbraci drugii cu aur. Şi să ri- 7 aramă. Şi drugii lui să se introducă
30 *Cap. 25.9; 7 *Num. 4.15.
25.40; 27.8. dici cortul după* chipul lui, după prin verigi şi drugii să fie pe cele
cum ţi s-a arătat pe munte. două laturi ale altarului, ca să fie
Perdelele 31 Şi să faci o perdea* din mate- 8 purtat*. Să-l faci din scânduri, gol 8 *Cap. 25.40;
cortului rial albastru şi purpură şi staco- pe dinăuntru, cum* ţi s-a arătat pe 26.30.

31 *Cap. 36.35. jiu şi in subţire răsucit; să fie făcu- munte; aşa să-l facă.
2 Cr. 3.14. 32 tă lucrare artistică, cu heruvimi. Şi 9 Şi să faci curtea* cortului. În la- Curtea
Mt. 27.51. cortului
Ev. 9.3. s-o pui pe patru stâlpi din lemn de tura de sud, înspre sud, să faci
salcâm îmbrăcaţi cu aur; cârligele pânze d din in subţire răsucit,
lor să fie de aur; stâlpii să fie puşi pentru curte, de o sută de coţi lun- 9 *Cap. 38.9.
pe patru postamente de argint. 10 gime pentru o latură; şi cei două-
33 Şi să prinzi perdeaua sub copci şi zeci de stâlpi ai ei şi cele două-
33 *Cap. 25.16;
40.21. să aduci acolo, înăuntrul perdelei, zeci de postamente de aramă ale
**Lev. 4.6; chivotul* mărturiei; şi perdeaua** lor; şi cârligele stâlpilor şi verge-
16.2.
să vă facă o despărţire între Sfân- 11 lele lor de legătură, de argint. La
34 ta şi Sfânta Sfintelor. Şi să pui fel şi pentru latura dinspre nord
34 *Cap. 25.21;
40.20. scaunul* îndurării pe chivotul măr- în lungime, să faci pânze lungi
Ev. 9.5. turiei, în Sfânta Sfintelor. de o sută de coţi şi cei douăzeci
35 *Cap. 40.22. 35 Şi să pui masa* în afara per- de stâlpi ai ei, şi cele douăzeci de
Ev. 9.2. delei şi sfeşnicul** în faţa mesei postamente de aramă ale lor; cârli-
**Cap. 40.24
în latura dinspre sud a cortului; gele stâlpilor şi vergelele lor de
şi să pui masa în latura dinspre 12 legătură să fie de argint. Şi pen-
36 *Cap. 27.16; 36 nord. Şi să faci pentru intrarea cor- tru lăţimea curţii în latura dinspre
35.12; 36.37. tului o perdea* din material albas- apus să fie pânze de cincizeci
Num. 3.25; tru şi purpură şi stacojiu şi in sub- de coţi, cei zece stâlpi ai lor şi
4.5.
ţire răsucit, lucrare de broderie. 13 cele zece postamente ale lor. Şi
37 Şi să faci pentru perdea cinci lăţimea curţii din latura dinspre
37 *Cap. 36.38.
stâlpi* din lemn de salcâm şi să-i răsărit, spre răsăritul soarelui, să
îmbraci cu aur; cârligele lor să fie 14 fie de cincizeci de coţi. Pânzele
de aur şi să torni pentru ei cinci pentru o aripăc a intrării să fie
postamente de aramă. de cincisprezece coţi, cei trei
arderii-de-tot 27
Altarul Şi să faci altarul* din lemn de stâlpi ai lor şi cele trei postamen-
salcâm, lung de cinci coţi şi lat 15 te ale lor. Şi la cealaltă aripă să
1 *Cap. 38.1.
Ezec. 43.13. de cinci coţi: altarul să fie pătrat fie pânze de cincisprezece coţi, cei
a Sau „pentru curăţarea grăsimii“ b Vase pentru sângele stropirii c Lit. „umăr“ d Sau „draperii“

90
EXOD 28:21
trei stâlpi ai lor şi cele trei pos- 5 Şi să ia aur* şi material albas- Efodul
16 tamente ale lor. Şi pentru poarta tru şi purpură şi stacojiu şi in sub- 5 *Cap. 25.3,4.
curţii să fie o perdea de douăzeci 6 ţire şi să facă efodul* din aur, din
6 *Cap. 39.2.
de coţi, din material albastru şi material albastru şi purpură, din Lev. 8.7.
purpură şi stacojiu şi in subţire ră- stacojiu şi in subţire răsucit, lucrare
sucit, lucrare brodată; cei patru 7 artis-tică. Să aibă doi umerari, ca
stâlpi ai lor şi cele patru postamen- să-l îmbine la cele două capete ale
17 te ale lor. Toţi stâlpii curţii, de jur- 8 lui; aşa va fi îmbinat. Şi brâula efo-
împrejur, să aibă vergele de legă- dului lui, care va fi peste el, să fie
tură de argint, cârligele lor de ar- din aceeaşi bucată, ca lucrătura lui,
gint şi postamentele lor de ara- din aur, din material albastru şi
18 mă. Lungimea curţii să fie de o purpură şi stacojiu şi in subţire
sută de coţi şi lăţimea de cinci- 9 răsucit. Şi să iei două pietre de
zeci şi cincizeci şi înălţimea de onix şi să gravezi pe ele numele
cinci coţi, de in răsucit; şi pos- 10 fiilor lui Israel: şase din numele
tamentele lor să fie de aramă. lor pe o piatră şi cele şase nume
19 Toate uneltele cortului pentru toa- ale celorlalţi pe cealaltă piatră,
tă slujba lui şi toţi ţăruşii lui şi 11 după naşterea lor. Ca lucrarea unui
toţi ţăruşii curţii să fie de aramă. tăietor în piatră, asemenea gra-
Untdelemnul 20 Şi să porunceşti* fiilor lui Is- vurilor de pecete, să gravezi cele
sfânt rael să-ţi aducă pentru luminător două pietre cu numele fiilor lui
20 *Cap. 35.8; untdelemn curat de măsline bătu- Israel; să le faci montate în fe-
35.28.
Lev. 24.2. te ca să facă să lumineze candela 12 recături de aur. Şi să pui cele două 12 *Cap. 39.7.
21 neîncetat. Aaron şi fiii săi le vor pietre pe umerarii efodului, ca **Lev. 24.7.
21 *Cap. 30.8. Num. 31.54.
1 Sam. 3.3. pregăti de seara* până dimineaţa pietre de amintire* pentru fiii lui Ios. 4.7.
2 Cr. 13.11. înaintea Domnului, în cortul în- Israel; şi Aaron va purta numele Zah. 6.14.
**Cap. 28.43 tâlnirii**, în afara perdelei† care lor înaintea Domnului, pe amân- 1 Cor. 11.24.
Fap. 7.44.
†Cap.26.31,33 este înaintea chivotului mărturiei; doi umerii săi, spre amintire**.
††Cap. 29.9. va fi o rânduială pentru totdeau- 13 Şi să faci ferecături de aur şi două
Lev. 3.17.
Num. 18.23. na††, pentru generaţiile lor, din 14 lănţişoare de aur curat; să le faci
partea fiilor lui Israel. ca nişte şnururi, lucrare împletită;
preoţeşti 28
Hainele Şi tu apropie la tine pe Aa- şi să prinzi lănţişoarele împletite
ron, fratele tău, şi pe fiii săi cu pe ferecături.
1 *Num. 18.7. el, dintre fiii lui Israel, ca să-Mi 15 Şi să faci pieptarul* judecă- Pieptarul
Ps. 99.6. facă slujba de preoţi*: Aaron, ţii; să-l faci lucrare artistică, la fel
Ev. 5.1,4. 15 *Cap. 39.8.
Nadab şi Abihu, Eleazar şi Ita- ca lucrarea efodului; să-l faci din
2 *Cap. 29.5,29; 2 mar, fiii lui Aaron. Şi să faci veş- aur, din material albastru şi purpu-
31.10; 39.1,2
Lev. 8.7,30. minte* sfinte lui Aaron, fratele tău, ră şi stacojiu şi in subţire răsucit.
Num. 20.26,28 pentru glorie şi pentru podoabă. 16 Să fie pătrat şi dublat; lungimea lui
3 *Cap. 31.6; 3 Şi să vorbeşti tuturor* celor cu să fie de o palmă şi lăţimea lui
36.1. inimă înţeleaptă, pe care** i-am 17 de o palmă. Şi să montezi pe el 17 *Cap. 39.10.
**Cap. 31.3; umplut cu duh† de înţelepciune, ca montura de pietre*, patru şiruri de Apoc. 21.19.
35.31.
1 Cor. 12.7. să facă veşmintele lui Aaron spre pietre; un şir de pietre: un sar-
†Is. 11.2. a-l sfinţi, ca să-Mi facă slujba de donix, un topaz şi un smarald –
Ef. 1.17.
4 preot. Şi acestea sunt veşmintele 18 întâiul şir; şi al doilea şir: un ru-
4 *Vers. 15. pe care le vor face: un pieptar* şi 19 bin, un safir şi un diamant; şi al
**Vers. 6.
†Vers. 31. un efod** şi o mantie† şi o căma- treilea şir: un opal, un agat şi un
††Vers. 39. şă†† ţesută, o mitră şi un brâu: şi 20 ametist; şi al patrulea şir: un cri-
vor face veşmintele sfinte pentru solit, un onix şi un iaspisb; să fie
Aaron, fratele tău, şi pentru fiii montate în aur în monturile lor.
lui, ca să-Mi facă slujba de preoţi. 21 Şi pietrele să fie după numele fii-
a Brâu ţesut artistic b Jasp

91
EXOD 28:22
21 *Apoc. 7.4; lor lui Israel, douăsprezece, după 33 nu se rupă. Şi pe marginilec ei să fa-
21.12.
numele lor, gravate ca o pecete, ci rodii din fir albastru şi pur-
fiecare după numele său; să pură şi stacojiu, de jur-împrejurul
fie pentru cele douăsprezece* marginilor ei, şi clopoţei de aur
22 seminţii. Şi să faci pe pieptar 34 printre ele, de jur-împrejur: un clo-
lănţişoare ca nişte şnururi, lu- poţel de aur şi o rodie, un clopo-
23 crare împletită, din aur curat. Şi ţel de aur şi o rodie, pe marginile
să faci pe pieptar două inele 35 mantiei, de jur-împrejur. Şi ea să
de aur şi să pui cele două ine- fie pe Aaron când va face slujbă;
le la cele două capete ale piep- şi să se audă sunetul ei când va
24 tarului. Şi să pui cele două lăn- intra în sfântul locaş înaintea
ţişoare de aur împletite în cele Domnului şi când va ieşi, ca să
două inele, la capetele piepta- nu moară.
25 rului. Şi cele două capete ale ce- 36 Şi să faci o placă* subţire de Placa de aur,
cămaşa,
lor două lănţişoare împletite să aur curat şi să gravezi pe ea, mitra şi brâul
le prinzi de cele două ferecături asemenea gravurilor de pecete,
36 *Cap. 39.30.
şi să le pui pe umerarii efodu- 37 «Sfinţenie** D omnului!» Şi Lev. 8.9.
26 lui, în partea lui dinainte. Şi să s-o pui pe un şnur albastru şi să **Zah. 14.20
faci două inele de aur şi să le fie pe mitră; să fie pe partea di-
pui la celelalte două capete ale 38 nainte a mitrei. Şi va fi pe frun- 38 *Lev. 10.17.
Num. 18.1.
pieptarului, la marginea lui, pe tea lui Aaron, şi Aaron va purta* Is. 53.11,12.
27 dinăuntru înspre efod. Şi să faci nelegiuirea făcută în aducerea Ezec. 4.4-6.
Ioan 1.29.
două inele de aur şi să le pui lucrurilor sfinte, pe care le vor Ev. 9.28.
pe cei doi umerari ai efodului, sfinţi fiii lui Israel în toate da- 1 Pet. 2.24.
**Lev. 1.4;
jos, în partea dinainte a lui, rurile lucrurilor lor sfinte; şi va fi 22.27; 23.11.
chiar la îmbinarea lui, deasupra neîncetat pe fruntea lui, ca să Is. 56.7.
28 brâuluia efodului. Şi să lege piep- fie primite** pentru ei înaintea
tarul cu inelele lui de inelele e- Domnului.
fodului cu şnur albastru, ca să 39 Şi să ţeşi cămaşa* de in sub- 39 *Cap. 39.27.
fie deasupra brâului efodului şi ţire; şi să faci mitra din in sub-
ca pieptarul să nu se desfacă ţire; şi să faci un brâu de broderie.
29 *Vers. 12. 29 de pe efod. Şi Aaron va purta 40 Şi pentru fiii* lui Aaron să faci 40 *Cap. 39.41.
numele fiilor lui Israel pe piep- cămăşi; şi să le faci brâie; şi să Ezec. 44.18.
tarul judecăţii, pe inima sa, când le faci tichii, pentru glorie şi pen-
va intra în sfântul locaş, spre 41 tru podoabă. Şi să îmbraci cu ele 41 *Cap. 29.7;
30.30; 40.15.
amintire* înaintea D omnului, pe Aaron, fratele tău, şi pe fiii lui **Lev. 8.2.
30 *Lev. 8.8. 30 neîncetat. Şi să pui* în piep- cu el; şi să-i ungi* şi să-i con- Ev. 7.28.
Num. 27.21.
Deut. 33.8. tarul judecăţii Urim şi Tumimb d
sacri ** şi să-i sfinţeşti, ca să-Mi
1 Sam. 28.6. şi să fie pe inima lui Aaron, 42 facă slujba de preoţi. Şi să le faci 42 *Cap. 39.28.
Ezra 2.63. Lev. 6.10;
Neem. 7.65. când va intra înaintea Domnului. pantaloni* de in, ca să acopere 16.4.
Şi Aaron va purta judecata fii- goliciunea cărnii lor; de la brâu Ezec. 44.18.
lor lui Israel pe inima sa, ne- 43 până la glezne să fie. Şi ei să fie 43 *Cap. 20.26.
încetat, înaintea Domnului. pe Aaron şi pe fiii lui când vor **Lev. 22.9.
31 Şi să faci mantia* efodului, toa- intra în cortul întâlnirii sau când Num. 18.22.
Mantia †Cap. 27.21.
efodului 32 tă din material albastru. Şi deschi- se vor apropia de altar* ca să Lev. 17.7.
zătura ei pentru cap să fie în mij- slujească în sfântul locaş, ca să
31 *Cap. 39.22.
locul ei; la deschizătura ei să fie o nu poarte** nelegiuirea şi să
tivitură de lucrare ţesută de jur- moară: este o rânduială pentru
împrejur; să fie în ea ca deschiză- totdeauna†, pentru el şi pentru
tura unei cămăşi de zale, ca să sămânţa lui după el.
a Brâul ţesut artistic b Lumină şi Desăvârşire (în original cu articol hotărât) c Poalele d Lit. „să le
umpli mâna“, şi în cap. 29.9,29,33,35; 32.29.
92
EXOD 29:26
Consacrarea
preoţilor
29 Şi aceasta vei face pentru ei sângele lui şi să stropeşti pe altar
ca să-i sfinţeşti, ca să-Mi fie în 17 de jur-împrejur. Şi să tai berbecul
slujba de preoţi. Ia* un viţel tânăr în bucăţi şi să-i speli măruntaiele
1 *Lev. 8.2.
din cireadăa şi doi berbeci fără şi picioarele şi să le pui pe bu-
2 cusur şi azime* şi turteb fără aluat 18 căţile lui şi pe capul lui. Şi să arzie
2 *Lev. 2.4; 18 *Gen. 8.21.
6.20-22. frământate cu untdelemn şi plă- berbecul întreg pe altar: este o ar- Vers. 25.
cintec fără aluat unse cu untde- dere-de-tot pentru D omnul, de Ef. 5.2.
Filip. 4.18.
lemn; să le faci din floarea făinii mireasmă* plăcutăg, o jertfă prin
3 de grâu. Şi să le pui într-un coş şi foc pentru Domnul.
să le aduci în coş, şi viţelul şi cei 19 Şi să iei* al doilea berbec şi 19 *Vers. 3.
4 *Cap. 40.12. 4 doi berbeci. Şi să apropii pe Aa- Aaron şi fiii lui să-şi pună mâi- Lev. 8.22.
Lev. 8.6. ron şi pe fiii săi la intrarea cortu- 20 nile pe capul berbecului. Şi să
Ev. 10.22.
lui întâlnirii şi să-i spelid* cu apă. înjunghii berbecul şi să iei din
5 Şi să iei veşmintele* şi să îmbraci sângele lui şi să pui pe lobul ure-
5 *Cap. 28.2.
Lev. 8.7. pe Aaron cu cămaşa şi cu mantia chii drepte a lui Aaron şi pe lo-
efodului şi cu efodul şi cu piepta- bul urechii drepte a fiilor săi şi
rul şi să-l încingi cu brâul efodu- pe degetul mare al mâinii drepte
6 lui. Şi să-i pui mitra pe cap şi să a lor şi pe degetul mare al pi-
6 *Lev. 8.9.
prinzi diadema* sfântă pe mitră. ciorului drept al lor; şi să stro-
7 Şi să iei untdelemnul* ungerii şi peşti sângele pe altar de jur-împre-
7 *Cap. 30.25.
Lev. 8.12. să-i torni pe cap şi să-l ungi. 21 jur. Şi să iei* din sângele care este 21 *Cap. 30.25;
8 Şi să apropii pe fiii lui şi să-i pe altar şi din untdelemnul unge- 30.31.
8 *Lev. 8.13. Lev. 8.30.
9 îmbraci* cu cămăşile şi să-i în- rii şi să-l stropeşti pe Aaron şi veş- Ev. 9.22.
9 *Cap. 40.15. cingi cu brâul, pe Aaron şi pe mintele lui, şi pe fiii lui şi veş-
Num. 3.10;
18.7; 25.13. fiii lui, şi să legi tichiile pe ei; şi mintele fiilor lui cu el; şi va fi sfin-
**Lev. 8.22. preoţia* să fie a lor, ca o rându- ţit el şi veşmintele lui, şi fiii lui şi
Ev. 7.28. ială pentru totdeauna. Şi vei con- 22 veşmintele fiilor lui odată cu el. Şi
sacra pe** Aaron şi pe fiii săi. să iei grăsimea berbecului şi coa-
10 Şi să aduci viţelul înaintea cortu- da şi grăsimea care acoperă mă-
10 *Lev. 1.4;
8.14. lui întâlnirii; şi Aaron şi fiii săi runtaiele şi prapurul ficatului şi
să-şi pună mâinile* pe capul vi- amândoi rărunchii şi grăsimea
11 ţelului. Şi să înjunghii viţelul îna- care este pe ei şi spata dreaptă,
intea Domnului, la intrarea cor- pentru că este berbecul de con-
12 *Lev. 8.15. 12 tului întâlnirii. Şi să iei* din sân- 23 sacrare, şi o pâine* şi o turtă cu 23 *Lev. 8.26.
gele viţelului şi să pui cu degetul untdelemn şi o plăcintă din co-
tău pe coarnele altarului şi să şul azimelor care este înaintea
verşi celălalt sânge la piciorul al- 24 Domnului. Şi să le pui pe toate
24 *Lev. 8.27.
13 *Lev. 3.3. 13 tarului. Şi să iei* toată grăsimea în mâinile lui Aaron şi în mâi-
care acoperă măruntaiele şi pra- nile fiilor lui şi să le legeni* ca
purul ficatului şi amândoi rinichii dar legănat înaintea Domnului.
şi grăsimea care este pe ei şi să le 25 Şi să le iei* din mâna lor, să le 25 *Lev. 8.28.

14 *Lev. 4.11,12;
14 arzie pe altar. Şi carnea* viţelului arzie pe altar deasupra arderii-de-
4.21; 8.17. şi pielea lui şi balega lui să le arzif tot ca mireasmă plăcută D om-
Ev. 13.11. cu foc afară din tabără: este o jert- nului: este o jertfă prin foc pentru
15 *Lev. 8.18. 15 fă pentru păcat. Şi să iei* unul din 26 D omnul. Şi să iei pieptul* ber- 26 *Lev. 8.29.
berbeci şi Aaron şi fiii săi să-şi becului de consacrare care este
pună mâinile pe capul berbecului. pentru Aaron şi să-l legeni ca
16 Şi să înjunghii berbecul şi să iei dar legănat înaintea Domnului; şi
a Lit. „fiu al cirezii“b În ebr. provine de la „a străpunge“, „a răni“; turte cu găuri (Lev. 2.4) c În
ebr. provine de la „a fi gol“; plăcinte goale, umflate d Lit. „scalzi“ e Termen folosit şi pentru
arderea tămâiei f Ardere completă prin foc; termenul nu este folosit pentru jertfele aduse pe altar
g Sau „mireasmă de odihnă“

93
EXOD 29:27
27 *Num. 18.18 27 el va fi partea ta. Şi vei sfinţi 39 neîncetat*. Vei jertfi un miel di- 38 *Num. 28.3.
**Deut. 18.3. 1 Cr. 16.40.
pieptul darului legănat* şi spata mineaţa* şi pe al doilea miel îl 2 Cr. 2.4.
darului ridicat** care a fost le- 40 vei jertfi între cele două seri. Şi a Ezra 3.3.
Dan.12.11.
gănat şi ridicat din berbecul de zecea parte din floarea făinii, 39 *2 Împ. 16.15
consacrare, din cel care este pen- frământată cu a patra parte din- Ezec. 46.13-15
tru Aaron şi din cel care este tr-un hin de untdelemn bătut,
28 *Lev. 10.15. 28 pentru fiii lui. Şi vor fi ale lui pentru un miel; şi a patra parte
**Lev. 7.34.
Aaron şi ale fiilor săi, ca rându- dintr-un hin de vin, ca dar de bău-
ială pentru totdeauna*, de la fiii 41 tură. Şi pe al doilea miel îl vei 41 *1 Împ. 18.29;
18.36.
lui Israel; pentru că este un dar jertfi între* cele două seri; îl vei Ezra 9.4,5.
ridicat**; şi va fi un dar ridicat jertfi cu acelaşi dar de mâncare Ps. 141.2.
din partea fiilor lui Israel din ca dimineaţa şi cu acelaşi dar de Dan. 9.21.
jertfele lor de pace, darul lor ri- băutură, ca mireasmă plăcutăc, o
dicat pentru Domnul. jertfă prin foc pentru D omnul.
29 *Num. 20.26; 29 Şi veşmintele sfinte ale lui Aa- 42 Va fi arderea-de-tot neîncetată* 42 *Num. 28.6.
20.28. ron vor fi* ale fiilor lui după el, în generaţiile voastre, la intrarea Dan. 8.11-13.
**Cap. 25.22;
ca să fie unşi în ele şi să fie con- cortului întâlnirii, înaintea Dom- 30.6,36.
30 sacraţi în ele. Şapte* zile le va nului, unde Mă voi întâlni** cu Num. 17.4.
30 *Lev. 8.35.
purta fiul lui care va fi preot în voi, ca să vorbesc acolo cu tine.
locul lui, când va intra în cortul 43 Şi acolo Mă voi întâlni cu fiii lui
43 *Cap. 40.34.
întâlnirii ca să slujească în sfân- Israel; şi cortul va fi sfinţit de 1 Împ. 8.11.
tul locaş. 44 gloria* Mea. Şi voi sfinţi cortul 2 Cr. 5.14;
7.1-3.
31 *Lev. 8.31. 31 Şi să iei berbecul de consa- întâlnirii şi altarul; şi voi sfinţi Ezec. 43.5.
crare şi să-i fierbi* carnea într-un şi pe Aaron şi pe fiii lui, ca să-Mi Hag. 2.7,9.
Apoc. 15.8.
32 *Mt. 12.4. 32 loc sfânt. Şi Aaron şi fiii lui să 45 fie în slujba de preoţi. Şi voi 45 *Lev. 26.12.
mănânce carnea berbecului şi locui* în mijlocul fiilor lui Israel Zah. 2.10.
pâinea* care este în coş la intra- 46 şi voi fi Dumnezeul lor. Şi vor Ioan 14.23.
2 Cor. 6.16.
33 *Lev. 10.14. 33 rea cortului întâlnirii. Ei vor mân- cunoaşte că Eu sunt D omnul Apoc. 21.3.
**Lev. 22.10. ca* lucrurile cu care s-a făcut is- Dumnezeul lor care i-am scos din
păşirea, ca să-i consacre şi să-i ţara Egiptului, ca să locuiesc în
sfinţească. Dar străinul** să nu mijlocul lor: Eu sunt D omnul
34 *Cap. 12.10. 34 mănânce, pentru că sunt sfinte. Şi Dumnezeul lor.
Lev. 8.32. dacă va rămâne din carnea de 30 Şi să faci un altar* pentru ar- Altarul
tămâiei
consacrare şi din pâine până a derea tămâiei; să-l faci din lemn
doua zi, atunci vei arde rămăşi- 2 de salcâm. Lungimea lui să fie
1 *Cap. 37.25;
ţa* cu foc: nu va fi mâncată, de un cot, lăţimea lui de un cot; 40.5.
35 pentru că este sfântă. Şi aşa vei să fie pătrat; şi înălţimea lui de Lev. 4.7,18.
35 *Lev. 8.33; Ev. 9.4.
8.35. face lui Aaron şi fiilor lui, potri- doi coţi; coarnele* lui să fie din Apoc. 8.3.
vit cu tot ce ţi-am poruncit: şap- 3 el. Şi să-l îmbraci cu aur curat, 2 *Apoc. 9.13.
te* zile îi vei consacra. capaculd lui şi pereţii lui de jur-
36 *Ev. 10.11. 36 Şi vei aduce în fiecare zi* un împrejur şi coarnele lui; şi să
**Cap. 30.26; viţel ca jertfă pentru păcat, pen- faci pe el o bordură de aur de
30.28,29;
40.10. tru ispăşire: şi vei curăţi altarul, 4 jur-împrejur. Şi să-i faci două
făcând ispăşire pentrua el, şi-l verigi de aur sub bordura lui,
37 *Cap. 30.29. 37 vei unge**, ca să-l sfinţeşti. Şap- pe cele două părţi lateralee ale
Mt. 23.19. te zile vei face ispăşire pentrua lui; să le faci pe cele două mu-
altar şi-l vei sfinţi; şi altarul va chii ale lui şi să fie ca suporturi
fi preasfântb: orice se atinge* de pentru drugi, ca să-l poarte cu
6 *Cap. 26.33.
altar va fi sfânt. 5 ei. Şi să faci drugii din lemn de Lev. 4.6.
Jertfa 38 Şi iată ce vei aduce pe altar: salcâm şi să-i îmbraci cu aur. 2 Cr. 3.14.
neîncetată Mt. 27.51.
doi miei de un an, în fiecare zi, 6 Şi să-l pui în faţa perdelei* care Ev. 9.3,4.
a Lit. „pe“ b Lit. „sfânta sfintelor“ c Sau „mireasmă de odihnă“ d Lit. „acoperişul“ e Lit. „coaste“

94
EXOD 30:32
6 **Cap. 25.21; este înaintea chivotului mărturi- înaintea Domnului, ca să facă is-
25.22.
ei, în faţa scaunului** îndurării, păşire pentru sufletele voastre“.
care este deasupra mărturiei, unde 17 Şi Domnul i-a vorbit lui Moi- Ligheanul
7 *Vers. 34. 7 Mă voi întâlni cu tine. Şi Aaron 18 se, zicând: „Să faci şi un li- de aramă
1 Cr. 23.13. să ardă pe el tămâia* plăcut mi- ghean* de aramă pentru spălat, 18 *Cap. 38.8.
Lc. 1.9. 1 Împ. 7.38.
**Cap. 27.21 rositoare: s-o ardă în fiecare di- şi piciorul lui de aramă; şi să-l **Cap. 40.7;
mineaţă, când se pregătesc** can- pui** între cortul întâlnirii şi al- 40.30.
8 delele. Şi când Aaron va aprindea 19 tar şi să pui apă în el. Şi Aaron
candelele între cele două seri, să şi fiii lui să-şi spele mâinile şi pi-
ardă tămâia, o tămâie neîncetată 20 cioarele din b el. Când intră în 20 *Cap. 40.31.
înaintea D omnului în generaţiile cortul întâlnirii, să se spele* cu Ps. 26.6.
9 voastre. Să nu aduceţi nici o tă- apă, ca să nu moară; sau când se Is. 52.11.
9 *Lev. 10.1. Ioan 13.10.
mâie străină* pe el, nici arde- apropie de altar ca să slujească, Ev. 10.22.
re-de-tot, nici dar de mâncare; să înalţe o jertfă prin foc pentru
şi să nu vărsaţi dar de băutură 21 Domnul. Şi să-şi spele mâinile şi 21 *Cap. 28.43.
10 pe el. Şi Aaron să facă ispăşi- picioarele, ca să nu moară*. Şi va
10 *Lev. 16.18;
23.27. re* pe coarnele lui o dată** pe fi o rânduială pentru totdeauna
**Ev. 9.7. an. Să facă ispăşire pe el o dată pentru ei, pentru el şi pentru să-
pe an în generaţiile voastre, cu mânţa lui în generaţiile lor“.
sângele jertfei pentru păcat, pen- 22 Şi D omnul a vorbit lui Moi- Untdelemnul
sfânt
tru ispăşire; este preasfânt pentru 23 se, zicând: „Şi tu, ia cele mai
Domnul“. bune mirodenii*: mir** lichid, 23 *Cânt. 4.14.
Ezec. 27.22.
Preţul de 11 Şi Domnul i-a vorbit lui Moi- cinci sute de sicli, şi scorţişoară **Ps. 45.8.
amintire a 12 se, zicând: „Când vei face nu- aromată, pe jumătate, două sute Pr. 7.17.
răscumpărării Ioan 19.39.
12 *Cap. 38.25. mărătoarea* fiilor lui Israel, po- cincizeci, şi trestie† aromată, †Ier. 6.20.
Num. 1.2; 26.2 trivit cu toţi aceia dintre ei 24 două sute cincizeci, şi casia*,
2 Sam. 24.2. care vor fi număraţi, atunci să cinci sute de sicli, după siclul 24 *Ps. 45.8.
**Num. 31.50. **Cap. 29.40
Iov 33.24. dea fiecare un preţ de răscum- sfântului locaş, şi un hin** de
Ps. 49.7. părare** D omnului pentru su- 25 untdelemn de măsline. Şi să faci
Mt. 20.28. 25 *Cânt. 1.13.
1 Tim. 2.6. fletul său, când îi vei număra, ca din el un untdelemn pentru un- Lc. 7.38.
1 Pet. 1.18,19 să nu fie nici o plagㆠprintre gerea sfântă, un amestec parfu- Ioan 12.3.
†2 Sam. 24.15 **Cap. 37.29
13 ei când îi vei număra. Aceasta mat, după arta celui care face Num. 35.25.
13 *Lev. 27.25. să dea oricine va trece între mir*. Acesta va fi untdelemnul** Ps. 89.20;
Num. 3.47. 133.2.
Ezec. 45.12. cei număraţi: o jumătate de siclu, 26 ungerii sfinte. Şi să ungi* cu el
**Cap. 38.26 după siclul* sfântului locaş; si- cortul întâlnirii şi chivotul măr- 26 *Cap. 40.9.
Lev. 8.10.
clul este de douăzeci de ghere. 27 turiei şi masa şi toate uneltele Num. 7.1.
O jumătate** de siclu va fi dar ei şi sfeşnicul şi uneltele lui şi
14 ridicat pentru D omnul. Oricine 28 altarul tămâiei şi altarul arde-
va trece între cei număraţi, de la rii-de-tot şi toate uneltele lui şi
vârsta de douăzeci de ani în 29 ligheanul şi piciorul lui. Şi să 29 *Cap. 29.37.
sus, să dea darul ridicat al Dom- le sfinţeşti, ca să fie preasfinte;
15 *Iov 34.19.
15 nului. Bogatul* să nu dea mai orice se va atinge* de ele va fi
Pr. 22.2. mult şi săracul să nu dea mai pu- 30 sfânt. Şi să ungi* pe Aaron şi pe 30 *Cap. 29.7.
Rom. 3.22; ţin de o jumătate de siclu, când fiii săi şi să-i sfinţeşti, ca să-Mi Lev. 8.12;
10.12. 8.30.
Col. 3.25. vor aduce darul ridicat al Dom- 31 fie în slujba de preoţi. Şi să
nului, ca să facă ispăşire pentru vorbeşti fiilor lui Israel, zicând:
16 *Num. 16.40 16 sufletele voastre. Şi vei primi ar- «Acesta va fi pentru Mine un
gintul de ispăşire de la fiii lui untdelemn de ungere sfântă în ge-
Israel şi-l vei da pentru slujba 32 neraţiile voastre. Să nu se toar-
cortului întâlnirii; şi va fi o ne pe carnea vreunui om şi să nu
amintire* pentru fiii lui Israel faceţi unul ca el, după ameste-
a Lit. „va face să se înalţe“ b Să ia apă din el şi să se spele

95
EXOD 30:33
32 *Vers. 25,37. cul lui: este* sfânt; să vă fie sfânt! pentru preotul Aaron, şi veşmin-
33 *Gen. 17.14. 33 Oricine va amesteca unul ca el tele fiilor săi, ca să-Mi fie în slujba
Cap. 12.15. sau cine va pune din el pe un 11 de preoţi, şi untdelemnul* ungerii
Lev. 7.20; 11 *Cap. 30.25,31
7.21. străina va fi nimicit* din poporul şi tămâia** plăcut mirositoare **Cap. 30.34;
său»“. pentru sfântul locaş. Vor face po- 37.29.
Tămâia 34 Şi Domnul i-a zis lui Moise: trivit cu tot ce ţi-am poruncit“.
„Ia-ţi mirodenii* – stacte şi onice 12 Şi D omnul a vorbit lui Moi- Ţinerea
34 *Cap. 25.6;
37.29. şi galban – mirodenii mirosi- 13 se, zicând: „Şi tu, vorbeşte fiilor sabatului
1 Împ. 10.10. toare şi tămâie curată; să fie în lui Israel, zicând: «Să ţineţi ne-
35 *Vers. 25. 35 aceeaşi măsură. Şi să faci din greşit sabatele* Mele; pentru că 13 *Lev. 19.3;
ele o tămâie, o mireasmă după acesta este un semn între Mine şi 19.30; 26.2.
arta celui care face mir*: sărată, voi în generaţiile voastre, ca să Ezec. 20.12;
44.24.
36 *Cap. 29.42. 36 curată, sfântă. Şi vei pisa mărunt cunoaşteţi că Eu sunt D omnul
Lev. 16.2. din ea şi vei pune din ea înain- 14 care vă sfinţeşte. Să ţineţi* deci
**Cap. 29.37 14 *Cap. 20.8.
Lev. 2.3. tea mărturiei în cortul întâlnirii, sabatul, pentru că vă este sfânt: Deut. 5.12.
unde* Mă voi întâlni cu tine: vă oricine-l va profana va fi omo- **Cap. 35.2.
Num. 15.35.
37 *Vers. 32. 37 va fi preasfântă**. Şi tămâia rât** negreşit, pentru că cine va Mc. 3.6.
pe care o vei face – să nu faceţi* face vreo lucrare în el, sufletul
după amestecul ei pentru voi acela va fi nimicit din poporul
înşivă – îţi va fi sfântă pentru 15 său. Şase* zile să se lucreze, dar în
38 *Vers. 33. 38 Domnul. Oricine* va face tămâie ziua a şaptea** este sabatul de 15 *Cap. 20.9-11.
Lev. 23.3.
asemenea ei, ca s-o miroasă, va odihnă, sfânt pentru D omnul. Deut. 5.12-14
**Gen. 2.2.
fi nimicit din poporul său“. Cine va face vreo lucrare în ziua
Beţaleel şi 31 Şi D omnul a vorbit lui Moi- sabatului va fi omorât negreşit.
Oholiab
2 se, zicând: „Vezi*, am chemat pe 16 Şi fiii lui Israel să păzească sa-
2 *Cap. 35.30. nume pe Beţaleel b , fiul** lui batul, ca să ţină sabatul în ge-
**1 Cr. 2.20. Uric, fiul lui Hur, din seminţia neraţiile lor drept legământ pen-
3 *Cap. 35.31. 3 lui Iuda. Şi l-am umplut* cu Du- 17 tru totdeauna. Este un semn* în- 17 *Vers. 13.
1 Împ. 7.14. hul lui Dumnezeu în** înţelep- tre Mine şi fiii lui Israel pentru Ezec. 20.20.
Fap. 6.3. **Gen. 1.31.
**1 Cor. 12.4 ciune şi în pricepere şi în cu- totdeauna; pentru că D omnul a
4 noştinţă şi în orice fel de meşte- făcut cerurile şi pământul în
şug, ca să facă invenţii – ca să şase** zile, şi în ziua a şaptea
5 lucreze în aur şi în argint şi în a- S-a odihnit şi S-a înviorat»“.
ramă şi în tăierea pietrei pentru 18 Şi, după ce a terminat de Tablele legii
montat şi în tăierea lemnului – ca vorbit cu Moise pe muntele Sinai, 18 *Cap. 24.12.
Deut. 4.13;
6 *Cap. 35.34. 6 să lucreze în orice meşteşug. Şi, i-a dat cele două table* ale măr- 9.10,11.
**Cap. 28.3; iată, am rânduit cu el pe Oho- turiei, table de piatră, scrise cu 2 Cor. 3.3.
35.10,35; Ev. 8.10.
36.18. liabd*, fiul lui Ahisamace, din se- degetul lui Dumnezeu.
minţia lui Dan; şi am dat înţelep- 32 Şi, când a văzut poporul că Viţelul aur
de
ciune** în inima fiecăruia care Moise* întârzia să coboare de
este cu inimă înţeleaptă, ca să facă pe munte, poporul s-a adunat 1 *Cap. 24.18.
7 tot ce ţi-am poruncit: cortul* în- la Aaron şi i-a zis: „Ridică-te, Deut. 9.9.
7 *Cap. 36.8. **Fap. 7.40.
**Cap. 37.1. tâlnirii şi chivotul** mărturiei şi fă-ne** un dumnezeu care să †Cap. 13.21.
†Cap. 37.6. scaunul† îndurării care este deasu- meargㆠînaintea noastră; pen- ††Cap. 14.11

8 *Cap. 37.10. 8 pra şi toate uneltele cortului, şi tru că nu ştim ce i s-a întâmplat
**Cap. 37.17 masa* şi uneltele ei, şi sfeşnicul** lui Moise acesta, omul care
†Cap. 37.25.
curat şi toate uneltele lui, şi alta- ne-a scos†† din ţara Egiptului!“
9 *Cap. 38.1. 9 rul† tămâiei, şi altarul* arderii-de- 2 Şi Aaron le-a zis: „Scoateţi cer-
**Cap. 38.8. 2 *Cap. 35.22.
tot şi toate uneltele lui, şi lighea- ceii* de aur care sunt în urechile Jud. 8.24-26.
10 *Cap. 39.1,41 10 nul** şi piciorul lui, şi veşmintele* soţiilor voastre, ale fiilor voştri Ezec. 16.17.
lucrate artistic şi veşmintele sfinte şi ale fiicelor voastre şi aduceţi-i
a Străin de preoţie b În umbra lui Dumnezeu c Lumina lui Yahve d Cortul Tatălui meu e Ajutor de frate

96
EXOD 32:26
3 la mine“. Şi tot poporul şi-a ne Însuţi şi le-ai zis: «Voi înmulţi 13 **Gen. 26.4.
†Gen. 12.7;
scos cerceii de aur care erau în sămânţa voastră ca stelele** ce- 13.15; 15.7,18
urechile lor şi i-au adus lui rurilor şi voi da seminţei voastre
4 *Cap. 20.23. 4 Aaron. Şi el a luat din mâinile toată ţara† aceasta despre care 14 *Deut. 32.26.
Deut. 9.16. lor şi l-a modelat cu dalta şi a am vorbit şi o vor moşteni pen- 2 Sam. 24.16
Jud. 17.3,4. 1 Cr. 21.15.
1 Împ. 12.28. făcut* un viţel turnat. Şi au zis: 14 tru totdeauna»“. Şi Domnul S-a Ps. 106.45.
Neem. 9.18. „Israele, acesta este dumnezeul întors* de la răul pe care spusese Ier. 18.8;
Ps. 106.19. 26.13,19.
Is. 46.6. tău care te-a scos din ţara Egip- că-l va face poporului Său.
Fap. 7.41. 5 tului!“ Şi Aaron l-a văzut şi a 15 Şi Moise s-a întors* şi a co- Mânia lui
zidit un altar înaintea lui a; şi borât de pe munte cu cele două Moise
5 *Lev. 23.2,4.
2 Cr. 30.5. Aaron a anunţat* şi a zis: „Mâine table ale mărturiei în mâna lui;
este o sărbătoare pentru D om- tablele erau scrise pe amândouă 15 *Deut. 9.15.
6 *Num. 25.2. 6 nul!“ Şi a doua zi s-au sculat de părţile: erau scrise pe o parte şi
1 Cor. 10.7. dimineaţă şi au jertfit arderi- 16 pe cealaltă. Şi tablele* erau lu-
**Vers. 19. 16 *Cap. 31.18.
de-tot şi au adus jertfe de pace; crarea lui Dumnezeu şi scrierea 2 Cor. 3.3.
şi poporul* s-a aşezat să mă- era scrierea lui Dumnezeu, grava-
nânce şi să bea şi s-au ridicat să 17 tă pe table. Şi Iosua a auzit gla-
joace**. sul poporului când chiuiau şi i-a
Mânia lui 7 Şi Domnul i-a zis lui Moise: zis lui Moise: „E strigăt de război
Dumnezeu „Du-te, coboară*, pentru că po- 18 în tabără“. Şi el a zis: „Nu e sune-
7 *Deut. 9.12. porul tău pe care l-ai scos din ţa- tul unui strigăt de victorie, nici su-
**Gen. 6.11. 8 ra Egiptului s-a stricat**. Curând netul unui strigăt de înfrângereb;
Deut. 4.16.
Jud. 2.19. s-au abătut de la calea pe care aud un glas de cântare al unora care
Osea 9.9. le-am poruncit-o; şi-au făcut un 19 cântă răspunzându-şi“. Şi a fost 19 *Vers. 6.
Deut. 9.16;
8 *Cap. 22.20; viţel turnat şi s-au închinat îna- aşa: când s-a apropiat de tabără, 9.17.
34.15. intea lui şi i-au jertfit* şi au zis: a văzut viţelul şi jocurile*. Şi mâ-
Deut.32.17. «Acesta, Israele, este dumnezeul nia lui Moise s-a aprins şi a arun-
tău care te-a scos din ţara Egip- cat tablele din mâini şi le-a sfă-
9 tului!»“ Şi Domnul i-a zis lui Moi- 20 râmat la poalele muntelui. Şi
9 *Num. 14.11 20 *Deut. 9.21.
**Cap. 33.3; se: „Am văzut* pe acest popor şi, a luat* viţelul pe care-l făcuseră şi
33.5. iată, este un popor cu grumazul l-a ars cu foc şi l-a măcinat în
Deut. 9.6,13.
Is. 48.4. 10 înţepenit**. Şi acum lasă-Mă* ca pulbere şi a presărat-o pe apă şi
Fap. 7.51. mânia** Mea să se aprindă îm- a dat-o fiilor lui Israel s-o bea.
10 *Deut. 9.14. potriva lor şi să-i nimicesc; şi 21 Şi Moise i-a zis lui Aaron: „Ce ţi-a 21 *Gen. 20.9;
**Cap. 22.24 voi face din tine† o mare naţiune“. făcut* acest popor, de ai adus un 26.10.
†Num. 14.12
11 Şi Moise L-a rugat* pe D om- 22 mare păcat asupra lor?“ Şi Aaron 22 *Cap. 14.11;
11 *Deut. 9.18; nul Dumnezeul său şi a zis: a zis: „Să nu se aprindă mânia 15.24; 16.2;
9.26-29. 16.20,28;
Ps. 74.1,2; „Pentru ce, Doamne, să se aprin- domnului meu! Tu* cunoşti po- 17.2,4
106.23. dă mânia Ta împotriva poporu- 23 porul, că este pus pe rău. Şi mi-au
lui Tău, pe care l-ai scos din ţa- zis: «Fă-ne un dumnezeu care să
ra Egiptului cu putere mare şi cu meargă înaintea noastră, pentru
12 *Num. 14.15
12 mână tare? Pentru ce să vor- că nu ştim ce i s-a întâmplat lui
Deut. 9.28. bească* egiptenii, zicând: «Spre Moise acesta, omul care ne-a
Ios. 7.9. rău i-a scos, ca să-i omoare pe 24 scos din ţara Egiptului!» Şi le-am
munţi şi să-i nimicească de pe faţa zis: «Cine are aur?» Ei l-au scos
pământului»? Întoarce-Te de la şi mi l-au dat, iar eu l-am aruncat
aprinderea mâniei Tale şi întoar- în foc şi a ieşit acest viţel“.
ce-Te de la acest rău împotriva 25 Şi Moise a văzut că poporul Râvna fiilor
lui Levi
13 *Gen. 22.16. 13 poporului Tău! Adu-ţi aminte de era fără frâu; pentru că Aaron
Ev. 6.13. Avraam, de Isaac şi de Israel, ro- îl făcuse fără frâu*, spre ruşinea 25 *2 Cr. 28.19.
bii Tăi, cărora le-ai jurat* pe Ti- 26 lor, înaintea potrivnicilor lor. Şi
a Înaintea viţelului b Lit. „Nu e sunetul unui răspuns de putere, nici sunetul unui răspuns de slăbiciune“

97
EXOD 32:27
Moise a stat la poarta taberei şi ger* înaintea ta şi voi alunga** 2 *Cap. 32.34.
**Cap. 23.27;
a zis: „Cine este pentru Domnul: pe canaaniţi, pe amoriţi şi pe he- 34.11.
la mine!“ Şi toţi fiii lui Levi s-au tiţi şi pe fereziţi, pe heviţi şi pe Deut. 7.22.
Ios. 24.11.
27 *Ezec. 9.5,6. 27 strâns la el. Şi le-a zis: „Aşa 3 iebusiţi: în ţara* unde curge lapte
1 Pet. 4.17. zice D omnul Dumnezeul lui Is- şi miere; pentru că Eu nu Mă voi 3 *Cap. 3.8.
**Num. 25.5 **Cap. 32.9.
Deut. 33.9. rael: «Fiecare să-şi pună* sabia sui în mijlocul tău, pentru că eşti Deut. 9.6,13.
la coapsă; şi mergeţi încoace şi un popor cu grumazul înţepe- †Cap. 23.21.
Num. 16.21;
încolo, din poartă în poartă, nit**; ca să nu te nimicesc† pe 16.45.
prin tabără, şi fiecare să ucidă** 4 drum“. Şi poporul a auzit acest
pe fratele său şi fiecare pe tova- cuvânt rău. Şi s-au jelit* şi ni- 4 *Num.
14.39.
14.1;
răşul său şi fiecare pe prietenul 5 meni nu şi-a pus podoabele**. Şi **Lev. 10.6.
28 său de aproape»“. Şi fiii lui Domnul zisese lui Moise: „Spune 2 Sam. 19.24
Is. 32.11.
Levi au făcut după cuvântul lui fiilor lui Israel: «Voi sunteţi un Ezec. 24.17;
Moise şi cam trei mii de bărbaţi popor cu grumazul înţepenit: în- 24.23; 26.16.
au căzut din popor în ziua tr-o clipă dacă Mă voi sui în 5 *Deut. 8.2.
29 aceea. Şi Moise a zis: „Consa- mijlocul tău, te voi nimici. Şi
29 *Num. 25.11-13
Deut. 13.6-11; craţi-vă astăzi pentru D omnul, acum, aruncă-ţi podoabele de pe
33.9,10. fiecare împotriva* fiului său şi tine şi voi şti* ce-ţi voi face»“.
Zah. 13.3.
Mt. 10.37. împotriva fratelui său, ca să 6 Şi fiii lui Israel şi-au scos po-
aduceţi astăzi o binecuvântare doabele lor, lab muntele Horeb.
asupra voastră înşivă“. 7 Şi Moise a luat cortul* şi l-a Cortul
Moise se 30 Şi a fost aşa: a doua zi, Moi- întins afară** din tabără, departe întâlnirii
roagă pentru se a spus poporului: „Aţi păcă- de tabără, şi l-a numit cortul 7 *Cap. 18.7.
popor
tuit* cu un mare păcat. Şi acum întâlnirii. Şi a fost aşa: oricine **Ev. 13.13.
30 *1 Sam. 12.20 †Deut. 4.29.
Lc. 15.18. mă voi sui la Domnul: poate** căuta† pe D omnul ieşea la cor- 2 Sam. 21.1.
**2 Sam. 16.12 voi face ispăşire† pentru păcatul tul întâlnirii, care era afară din 2 Cr. 11.16;
Amos 5.15. 31 vostru“. Şi Moise s-a întors* la 8 tabără. Şi a fost aşa: când Moise 20.4.
†Num. 25.13 Osea 3.5.
Domnul şi a zis: „Vai! poporul ieşea afară la cort, tot poporul
31 *Deut. 9.18. acesta a păcătuit cu un mare pă- se ridica şi stătea fiecare la in- 8 *Num. 16.27
**Cap. 20.4,23
cat şi şi-au făcut** un dumnezeu trarea* cortului său şi se uita du-
32 de aur! Şi acum, dacă le vei ier- 9 pă Moise până intra în cort. Şi a
32 *Ps. 69.28. 9 *Cap. 13.21.
Rom. 9.3. ta păcatul …, iar dacă nu, şter- fost aşa: când intra Moise în cort, **Cap. 25.22;
**Ps. 56.8; ge-mă*, Te rog, din cartea** Ta stâlpul de nor* cobora şi stătea 31.18.
139.16. Ps. 99.7.
Dan. 12.1. 33 pe care ai scris-o“. Şi D omnul i-a la intrarea cortului şi D omnul
Filip. 4.3. zis lui Moise: „Pe cel care a pă- 10 vorbea** cu Moise. Şi tot popo-
Apoc. 3.5.
33 *Ezec. 18.4. cătuit* împotriva Mea, pe acela rul vedea stâlpul de nor stând la 10 *Cap. 4.31.
34 *Cap. 3.17. 34 îl voi şterge din cartea Mea. Şi intrarea cortului şi tot poporul
**Cap. 23.20
Num. 20.16. acum mergi şi du pe popor unde se ridica şi se închina*, fiecare la
†Deut. 32.35. ţi-am spus*. Iată, Îngerul** Meu 11 intrarea cortului său. Şi Domnul 11 *Gen. 32.30.
Ps. 99.8. Num. 12.8.
Amos 3.14. va merge înaintea ta, dar în ziua† vorbea cu Moise faţă în faţă*, Deut. 34.10.
Rom. 2.5,6. cercetării Mele le voi pedepsia cum vorbeşte un om cu prietenul **Cap. 24.13

35 *2 Sam. 12.9.
35 păcatul în ei“. Şi D omnul a lovit său. Şi se întorcea în tabără; dar
Fap. 7.41. pe popor pentru că făcuseră* slujitorul său, Iosua**, fiul lui
viţelul – pe care-l făcuse Aaron. Nun, un tânăr, nu ieşea dinăun-
Mijlocirea 33 Şi Domnul i-a zis lui Moise: trul cortului.
lui Moise
„Pleacă*, suie-te de aici, tu şi po- 12 Şi Moise i-a zis Domnului: Moise vede
1 *Cap. 32.7. porul pe care l-ai scos din ţara „Vezi, Tu îmi zici: «Suie* pe po- gloria
Domnului
**Cap. 32.13 Egiptului, în ţara pentru care am porul acesta!» Şi nu mi-ai făcut
†Gen. 26.3.
††Gen. 28.13 jurat** lui Avraam, lui Isaac† şi cunoscut pe cine vei trimite cu 12 *Cap. 3.10.
lui Iacov††, zicând: «O voi da se- mine. Şi ai zis: «Eu te cunosc** **Gen. 18.19
Ier. 1.5.
2 minţei tale». Şi voi trimite un în- pe nume şi ai căpătat favoare în Ioan 10.14.
2 Tim. 2.19.
a Sau „le voi cerceta“ b Sau „de la“ (din momentul acela)

98
EXOD 34:13
13 *Ps. 25.4; 13 ochii Mei». Şi acum, Te rog, dacă pe tot muntele; nici turmele, nici
51.13;
**Cap. 3.7,10. am căpătat favoare în ochii cirezile să nu pască în faţa mun-
Deut. 9.26; Tăi, arată-mi dar căile* Tale, ca să 4 telui aceluia“. Şi a tăiat două ta-
9.29.
Ioel 2.17. Te cunosc şi să capăt favoare ble de piatră asemenea celor
în ochii Tăi; şi ai în vedere că dintâi; şi Moise s-a sculat dis-de-
această naţiune este poporul** dimineaţă şi s-a suit pe muntele
14 *Cap.13.21; 14 Tău“. Şi El a zis: „Faţa* Mea va Sinai, cum îi poruncise Domnul,
40.34-38.
Deut. 4.37. merge cu tine şi îţi voi da odih- şi a luat în mână cele două table
Is. 63.9. 15 nă**“. Şi el I-a zis: „Dacă nu de piatră.
**Deut. 3.20
Ios. 21.44; merge faţa Ta cu noi, nu ne sui 5 Şi Domnul a coborât în nor* 5 *Cap. 19.9;
Ps. 95.11. 16 de aici. Pentru că, prin ce se va şi a stat acolo cu el; şi a vestit 33.9.
Mt. 11.28. cunoaşte atunci că am căpătat 6 Numele D omnului. Şi D omnul 6 *Ps. 31.19.
16 *Num. 14.14 favoare în ochii Tăi, eu şi popo- a trecut pe dinaintea feţei lui şi Rom. 2.4.
**Cap. 34.10 rul Tău? Nu prin aceasta, că vei a strigat: „D D omnul, D omnul **Num. 14.18
Lev. 20.24,26 Deut. 4.31.
Deut. 4.7,34. merge* cu noi? Aşa vom fi deo- Dumnezeu, binevoitor* şi mi- Neem. 9.17.
2 Sam. 7.23. sebiţi**, eu şi poporul Tău, din- los, încet la mânie şi bogat în Ps. 86.15;
1 Împ. 8.53. 111.4; 112.4.
Ps. 147.20. tre toate popoarele care sunt pe 7 îndurare** şi adevăr†, păs- †Ps. 57.10.
faţa pământului“. trând* îndurare pentru mii, ier- 7 *Cap. 20.6.
Deut. 5.10.
17 *Gen. 19.21. 17 Şi Domnul i-a zis lui Moise: tând** nelegiuirea şi răzvrăti- **Ps. 103.3,4.
Iac. 5.16. „Voi face* şi lucrul acesta, pe ca- rea şi păcatul, şi care nu socoteş- Dan. 9.9.
Ef. 4.32.
re-l spui acum, pentru că ai că- te† nicidecum nevinovat pe 1 Ioan 1.9.
pătat favoare în ochii Mei şi cel vinovat, care cerceteazㆆ †Cap. 23.7.
Ios. 24.19.
18 *Deut. 5.24. 18 te cunosc pe nume“. Şi el a zis: nelegiuirea părinţilor în copii şi Iov 10.14.
1 Tim. 6.16. „Arată-mi, Te rog, gloria* Ta“. în copiii copiilor, în cea de-a tre- Mica 6.11.
Naum 1.3.
19 *Cap. 34.5-7. 19 Şi El a zis: „Voi face* să treacă ia şi a patra generaţie!“ ††Deut. 5.9
Ier. 31.14. toată bunătatea Mea pe dinain- 8 Şi Moise s-a grăbit şi s-a ple- Înnoirea
**Rom. 9.15; tea feţei tale şi voi vesti Nume- cat* cu faţa până la pământ legământului
9.16,18.
le Domnului înaintea ta; şi voi 9 şi s-a închinat; şi a zis: „Dacă am 8 *Cap. 4.31.
fi îndurător** cu cine voi fi în- căpătat favoare în ochii Tăi, 9 *Deut. 4.20.
durător şi voi avea milă de cine Doamne, Te rog, să meargă Dom- Ps. 28.9;
20 voi avea milă“. Şi a zis: „Tu nul în mijlocul nostru; pentru că 33.12; 78.62;
20 *Gen. 32.30. 94.14.
Jud. 6.22; nu-Mi poţi vedea faţa, pentru că este un popor cu grumazul în- Ier. 10.16.
13.22. omul nu poate* să Mă vadă şi să ţepenit; şi iartă-ne nelegiuirea Zah. 2.12.
Is. 6.5.
Apoc. 1.16,17 21 trăiască“. Şi Domnul a zis: ,,Iată şi păcatul nostru şi ia-ne de moş-
Cap. 24.10. un loc lângă Mine: acolo vei sta* 10 tenire*“. Şi El a zis: „Iată, întă- 10 *Deut. 5.2;
21 *Ps. 18.2,46; 29.12,14.
27.5; 61.2. 22 pe stâncă. Şi va fi aşa: când va resc un legământ*: în faţa în- **Deut. 4.32
trece gloria Mea, te voi pune în- tregului tău popor voi face mi- 2 Sam. 7.23.
22 *Is. 2.21. Ps. 72.18;
**Ps. 91.1,4. tr-o crăpătură* a stâncii şi te voi nuni** care n-au fost făcute pe 77.14; 78.12;
Is. 49.2; 51.16. acoperi** cu mâna Mea până voi tot pământul, nici în vreo naţiu- 136.4; 147.20.
†Deut. 10.21
23 *Vers. 20. 23 trece. Şi-Mi voi trage mâna şi ne; şi tot poporul în mijlocul Ps. 145.6.
Ioan 1.18. Mă vei vedea pe dinapoi, dar căruia eşti va vedea lucrarea Is. 64.3.
faţa Mea nu se va vedea*“. Domnului, pentru că ceea ce voi
Alte table 34 Şi Domnul i-a zis lui Moise: face cu tine va fi înfricoşător†.
ale legii „Taie-ţi două* table de piatră 11 Păzeşte ce-ţi poruncesc as- 11 *Cap. 33.2.
asemenea celor dintâi şi voi tăzi! Iată, alung* dinaintea ta pe
1 *Cap. 24.12; scrie** pe table cuvintele care amoriţi şi pe canaaniţi şi pe
32.16,19.
Deut. 10.1. erau pe tablele dintâi, pe care hetiţi şi pe fereziţi şi pe heviţi
**Cap. 31.18 2 le-ai sfărâmat. Şi fii gata mâine 12 şi pe iebusiţi. Fereşte-te să faci* 12 *Cap. 23.32.
Deut. 10.2,4. Deut. 7.2.
dimineaţă şi suie-te dimineaţă legământ cu locuitorii ţării în Jud. 2.2.
2 *Cap. 19.20; pe muntele Sinai* şi stai acolo care vei intra, ca să nu fie o 13 *Cap. 23.24.
24.12. Deut. 12.3.
înaintea Mea, pe vârful munte- 13 cursă în mijlocul tău. Ci să le **Jud. 6.25.
3 *Cap. 19.12; 3 lui. Şi nici un om* să nu se suie dărâmaţi* altarele şi să le sfă- 2 Împ. 18.4;
19.13,21. 23.14.
cu tine şi nici un om să nu se vadă râmaţi stâlpii şi să le tăiaţi**
99
EXOD 34:14
14 *Cap. 20.5. 14 aşerelea. Pentru că nu te vei în- Mele cu pâine cu aluat; şi jert- 25 **Cap. 12.10
Deut. 4.24.
china altui dumnezeu; pentru că fa** sărbătorii Paştelor nu va fi
Domnul – Numele Lui este Ge- lăsată noaptea până dimineaţa.
los* – El este un Dumnezeu ge- 26 Să aduci în casa Domnului Dum- 26 *Cap. 23.19.
15 *Deut. 31.16. 15 los. Ca nu cumva să facib legă- nezeului tău pârga* celor dintâi Deut. 26.2;
Ier. 3.9. 26.10.
Ezec. 6.9. mânt cu locuitorii ţării şi ei să roade din ogorul tău. Să nu fierbi **Deut. 14.21.
**Cap. 22.20 curvească* după dumnezeii lor iedul** în laptele mamei lui“.
†Num. 25.2.
1 Cor. 10.27. şi să jertfească** dumnezeilor 27 Şi Domnul a zis lui Moise: 27 *Cap. 17.14;
††Ps. 106.28. lor; şi să fii invitat† şi să mă- „Scrie-ţi* aceste cuvinte! Pentru 24.4.
1 Cor. 8.4,7. Deut. 4.13;
16 nânci†† din jertfa lorc şi să iei că după cuprinsul acestor cu- 31.9.
16 *Deut. 7.3. dintre fiicele* lor pentru fiii tăi vinte am făcut legământ** cu **Vers. 10.
1 Împ. 11.2. şi fiicele lor să curvească** 28 tine şi cu Israel“. Şi a fost acolo 28 *Cap. 24.18.
Ezra 9.2.
Neem. 13.25. după dumnezeii lor şi să facă cu D omnul patruzeci* de zile Deut. 9.9,18.
**Num.25.1. pe fiii tăi să curvească după dum- şi patruzeci de nopţi: nici n-a **Mt. 4.2.
†Cap. 31.18;
17 *Cap. 20.4. 17 nezeii lor. Să nu-ţi faci* dum- mâncat** pâine, nici n-a băut 32.16.
Lev. 19.4. nezei turnaţi. apă. Şi Domnul a scris† pe table Vers. 1.
Deut. 10.2,4.
Sărbătorile 18 Să ţii sărbătoarea Azimelor*. cuvintele legământului, cele zece
Şapte** zile să mănânci azime, cuvinte.
18 *Cap. 12.17.
Lev. 23.6. după cum ţi-am poruncit, la 29 Şi a fost aşa: când a coborât Faţa
**Cap. 12.15 timpul hotărât al lunii Abib†, Moise de pe muntele Sinai – şi strălucitoare
a lui Moise
†Cap. 12.2.
pentru că în luna Abib ai ieşit cele două table* ale mărturiei
19 *Cap. 13.2; 19 din Egipt. Tot* ce deschide pân- erau în mâna lui Moise când a
13.12.
Num. 3.12. tecele este al Meu, şi orice în- coborât de pe munte – Moise nu 29 *Cap. 32.15.
**Mt. 17.2.
Lc. 2.23. tâi-născut de parte bărbăteas- ştia că pielea feţei** lui strălu- 2 Cor. 3.7;
g 3.13.
că, atât din cireadă, cât şi din 30 cea pentru că vorbise cu El. Şi
20 *Cap. 13.13. 20 turmă. Şi pe întâiul-născut* Aaron şi toţi fiii lui Israel l-au
**Cap. 22.29; al măgăriţei să-l răscumperi cu văzut pe Moise şi, iată, pielea
23.15.
Deut. 16.16. un miel; şi dacă nu-l vei răscum- feţei lui strălucea; şi s-au temut
1 Sam. 9.7,8. păra, să-i frângi gâtul. Să răs- 31 să se apropie de el. Şi Moise i-a
2 Sam. 24.24
cumperi pe toţi întâii-născuţi din- chemat; şi Aaron şi toate căpe-
tre fiii tăi. Şi nimeni să nu se în- teniile adunării s-au întors la el;
făţişeze înaintea Mea cu mâinile 32 şi Moise le-a vorbit. Şi, după 32 *Cap. 24.3.
21 *Cap. 20.9; 21 goaled**. Şase* zile să lucrezi, aceasta, toţi fiii lui Israel s-au
23.12; 35.2.
Deut. 5.12; dar în ziua a şaptea să te odihneş- apropiat şi le-a poruncit* tot ce
5.13. ti; să te odihneşti la arat şi la sece- vorbise Domnul cu el pe muntele
Lc. 13.14.
22 rat. Şi să ţii sărbătoarea Săptă- 33 Sinai. Şi Moise a încetat să le 33 *2 Cor. 3.13.
22 *Cap. 23.16. mânilor*, a celor dintâi roade din vorbească şi şi-a pus un văl* peste
Num. 28.26.
Deut. 16.10. secerişul de grâu, şi sărbătoarea 34 faţă. Şi Moise, când intra* înain- 34 *2 Cor. 3.16.
**Deut. 16.13 Culesului**, la sfârşitule anului. tea Domnului ca să vorbească cu
23 *Cap. 23.14. 23 De trei* ori pe an, toată partea El, îşi scotea vălul până ieşea.
Deut. 16.16. bărbătească a voastră să se înfă- Şi ieşea şi spunea fiilor lui Isra-
ţişeze înaintea Domnului Dum- 35 el ce i se poruncise. Şi fiii lui Is-
nezeu, Dumnezeul lui Israel. rael vedeau faţa lui Moise, că
24 Pentru că voi alunga* naţiuni di- pielea feţei lui Moise strălucea. Şi
24 *Cap. 33.2.
Lev. 18.24. naintea ta şi-ţi voi lărgi** ho- Moise din nou îşi punea vălul
Deut. 7.1. tarele şi nimeni nu-ţi va pofti† peste faţă, până intra să vor-
Ps. 78.55.
**Deut. 12.20. ţara când te vei sui să te înfăţi- bească cu El.
†Gen. 35.5.
2 Cr. 17.10.
şezi înaintea feţei D omnului 35 Şi Moise a strâns toată adu- Sabatul
Fap. 18.10. Dumnezeului tău de trei ori pe narea fiilor lui Israel şi le-a zis:
25 *Cap. 23.18. 25 an. Să nu aducif* sângele jertfei „Acestea* sunt lucrurile pe care 1 *Cap. 34.32.
a Chipuri ale divinităţii feminine a canaaniţilor, Aşera b Sau „Vezi să nu faci“ c Lit. „lui“ d Lit. „fără
nimic“ e Sau „schimbarea“ f Lit. „să nu înjunghii“ g Sau „cât timp“
100
EXOD 35:30
le-a poruncit D omnul să le fa- 19 veşmintele* lucrate artistic pentru 19 *Cap. 31.10;
39.1,41.
2 *Cap. 20.9. 2 ceţi. Şase* zile să se lucreze, dar slujit în sfântul locaş, veşmintele Num. 4.5,6.
Lev. 23.3. ziua a şaptea să vă fie sfântăa, sfinte pentru preotul Aaron, şi
**Cap. 16.23
Lev. 16.31. un sabat** de odihnă, pentru Dom- veşmintele fiilor lui, ca să slujeas-
†Num. 15.32-36 nul: oricine va lucra în ea să fie că în slujba de preoţi“.
3 *Cap. 12.16; 3 omorât†. Să nu aprindeţi* nici un 20 Şi toată adunarea fiilor lui
16.23. foc în toate locuinţele voastre în Israel a plecat dinaintea lui Moi-
ziua sabatului“. 21 se. Şi fiecare om pe care îl miş- 21 *Cap. 25.2;
Darurile 4 Şi Moise a vorbit către toată ca* inima lui şi fiecare om pe 36.2.
pentru cort 1 Cr. 28.2;
adunarea fiilor lui Israel, zicând: care îl îndemna duhul au venit 28.9; 29.9.
„Acesta este cuvântul pe care l-a şi au adus darul ridicat al Dom- Ezra 7.27.
5 poruncit Domnul, zicând: Luaţi nului pentru lucrarea cortului 2 Cor. 8.12;
5 *Cap. 25.2. 9.7.
1 Cr. 29.5. dintre voi un dar ridicat pentru întâlnirii şi pentru toată slujba
2 Cor. 8.5; Domnul: fiecare* a cărui inimă 22 lui şi pentru veşmintele sfinte. Şi
9.7.
este binevoitoare să aducă darul au venit bărbaţi şi femei; toţi
ridicat al D omnului: aur şi ar- cei pe care îi îndemna inima au
6 gint şi aramă şi material albastru adus inele de nas şi cercei şi
şi purpură şi stacojiu şi in subţi- inele şi salbe, tot felul de obiecte
re şi păr de capră şi piei de ber- de aur: fiecare om care a legă-
7 bec vopsite roşu şi piei de viţel de nat un dar legănat de aur pentru
8 *Cap. 25.6. 8 mare şi lemn de salcâm şi unt- 23 Domnul. Şi fiecare la care s-au gă-
delemn pentru luminător şi miro- sit: material albastru şi purpură
denii* pentru untdelemnul ungerii şi stacojiu şi in subţire şi păr de
şi pentru tămâia plăcut mirosi- capră şi piei de berbec vopsite
9 toare; şi pietre de onix şi pietre roşu şi piei de viţel de mare le-a
de montat pentru efod şi pentru 24 adus. Şi oricine a ridicat un dar
10 *Cap. 31.6.
10 pieptar. Şi toţi cei care sunt cu ini- ridicat de argint şi de aramă a
mă înţeleaptă* între voi să adus darul ridicat al D omnului.
vină şi să facă tot ce a poruncit Şi fiecare la care s-a găsit lemn
11 *Cap. 26.1; 11 D omnul: cortul*, acoperişul lui de salcâm, pentru tot felul de
26.2. şi învelitoarea lui, copcile lui şi lucrări pentru slujbă, l-a adus.
scândurile lui, drugii lui, stâlpii 25 Şi fiecare femeie care avea ini- 25 *2 Împ. 23.7.
12 lui şi postamentele lui; chivotul* ma înţeleaptă* a tors cu mâinile Pr. 31.19;
12 *Cap. 25.10. 31.22,24.
şi drugii lui, scaunul îndurării şi ei şi a adus ce a tors: firul albas-
13 perdeaua despărţitoareb, masa* tru şi purpura şi stacojiul şi inul
13 *Cap. 25.23.
**Cap. 25.30 şi drugii ei şi toate uneltele ei 26 subţire. Şi toate femeile înţelep-
Lev. 24.5,6. şi pâinea** pentru punerea îna- te pe care le mişca inima au tors
14 *Cap. 25.31. 14 inte; şi sfeşnicul* pentru lumină 27 păr de capră. Şi căpeteniile* au 27 *1 Cr. 29.6.
**Cap. 27.20 şi uneltele lui şi candelele lui şi adus pietrele de onix şi pietrele Ezra 2.68.
untdelemnul** pentru luminător; de montat pentru efod şi pentru
15 *Cap. 30.1-6. 15 şi altarul* tămâiei şi drugii lui 28 pieptar; şi mirodenii* şi untde- 28 *Cap. 30.23.
**Cap. 30.25 şi untdelemnul** ungerii, şi tămâia lemnul pentru luminător şi pen-
plăcut mirositoare şi perdeaua tru untdelemnul ungerii şi pentru
16 intrării, de la intrarea cortului; al- 29 tămâia plăcut mirositoare. Fiii
16 *Cap. 27.1. 29 *Vers. 21.
tarul* arderii-de-tot şi grătarul lui Israel, fiecare bărbat şi fe- 1 Cr. 29.9.
lui de aramă, drugii lui şi toate meie a căror inimă îi îndemna* să
uneltele lui; ligheanul şi picio- aducă pentru toată lucrarea pe
17 rul lui; pânzele* curţii, stâlpii ei care o poruncise D omnul princ
17 *Cap. 27.9.
şi postamentele ei şi perdeaua Moise să se facă, au adus un dar
18 de la poarta curţii; ţăruşii cortu- de bunăvoie pentru Domnul.
lui şi ţăruşii curţii şi funiile lor; 30 Şi Moise a zis fiilor lui Is- Beţaleel
Oholiab
şi

a Lit. „sfinţenie“ b Lit. „perdeaua acoperitoare“ sau „perdeaua acoperirii“ c Lit. „prin mâna lui“

101
EXOD 35:31
30 *Cap. 31.2. rael: „Vedeţi, Domnul l-a chemat runcă şi au făcut să se strige prin
pe nume* pe Beţaleel, fiul lui tabără, zicând: „Nici bărbat, nici
Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui femeie să nu mai aducă cevab
31 Iuda. Şi l-a umplut cu Duhul lui pentru darul ridicat al sfântului
Dumnezeu, în înţelepciune, în locaş“. Şi poporul a fost oprit să
pricepere şi în cunoştinţă şi în 7 aducă. Şi material era de ajuns
32 orice meşteşug şi ca să facă pentru toată lucrarea, ca s-o facă,
invenţii: ca să lucreze în aur şi în şi era chiar mai mult.
33 argint şi în aramă şi în tăierea 8 Şi toţi cei* cu inima înţeleap- Facerea
pietrei pentru montat şi în tă- tă dintre cei care lucrau la face- cortului
ierea lemnului, ca să facă tot fe- rea cortului au făcut zece covoa-
34 lul de lucrări artistice. Şi lui şi re de in subţire răsucit şi de ma- 8 *Cap. 26.1.
34 *Cap. 31.6.
lui Oholiab*, fiul lui Ahisamac, terial albastru şi purpură şi sta-
din seminţia lui Dan, le-a pus în cojiu: cu heruvimi lucraţi artistic
35 *Cap. 31.3. 35 inimă să-i înveţe pe alţii. I-a um- 9 le-au făcut. Lungimea fiecărui co-
Vers. 31. plut* cu înţelepciune a inimii ca vor era de douăzeci şi opt de coţi
1 Împ. 7.14.
2 Cr. 2.14. să facă orice fel de lucrare de şi lăţimea fiecărui covor era de
Is. 28.26. gravor şi de inventator şi de lu- patru coţi: o singură măsură pen-
crător în broderie – în material 10 tru toate covoarele. Şi a îmbinat
albastru şi în purpură, în stacojiu cinci covoare unul cu altul şi a
şi în in subţire – şi de ţesător, cei îmbinat celelalte cinci covoare
care fac orice fel de meşteşug şi 11 unul cu altul. Şi a făcut cheotori
cei care inventează lucrări artistice“. din fir albastru pe marginea unui
Belşugul 36 Şi Beţaleel şi Oholiab şi orice covor, la capătul îmbinării; tot
darurilor bărbat cu inimă înţeleaptă*, în aşa a făcut pe marginea ultimu-
1 *Cap. 28.3; care pusese D omnul înţelepciu- lui covor, la îmbinarea a doua.
31.6; ne şi pricepere ca să ştie cum să 12 A făcut cincizeci* de cheotori pe
35.10,35. 12 *Cap. 26.5.
**Cap. 25.8. facă toate lucrările pentru slujba un covor şi a făcut cincizeci de
sfântului locaş**, au făcut după cheotori pe marginea covorului
toate câte poruncise Domnul. care era în îmbinarea a doua:
2 Şi Moise a chemat pe Beţale- cheotorile erau una în faţa alte-
2 *Cap. 35.21.
el şi pe Oholiab şi pe orice băr- 13 ia. Şi a făcut cincizeci* de copci 13 *Cap. 26.6.
bat cu inimă înţeleaptă, căruia de aur şi a îmbinat covoarele
Domnul îi pusese în inimă înţe- unul cu altul cu copcile, astfel
lepciune*, fiecare pe care-l mişca încât cortul era una.
inima, să se apropie de lucrare 14 Şi a făcut covoare* din păr de 14 *Cap. 26.7.
3 ca să o facă. Şi au luat dinaintea capră pentru acoperiş, deasupra
3 *Cap. 35.27.
1 Cr. 29.5-9. lui Moise tot darul ridicat pe ca- cortului: a făcut unsprezece co-
re-l aduseseră* fiii lui Israel 15 voare. Lungimea unui covor era
pentru lucrarea slujbei sfântului de treizeci de coţi şi lăţimea unui
locaş, ca s-o facă. Şi-i aduceau în- covor de patru coţi: o singură
că daruri de bunăvoie în fiecare măsură pentru cele unsprezece
4 dimineaţă. Şi toţi oamenii înţe- 16 covoare. Şi a îmbinat cinci co-
lepţi care lucrau la toată lucrarea voare deosebit şi şase covoare
sfântului locaş au venit fiecarea 17 deosebit. Şi a făcut cincizeci de
de la lucrarea sa pe care o făcea cheotori pe marginea ultimului
5 *2 Cr. 24.14; 5 şi au vorbit lui Moise, zicând: covor din îmbinare şi a făcut
31.6-10. „Poporul aduce* mult mai mult cincizeci de cheotori pe marginea
2 Cor. 8.2,3.
decât trebuie pentru slujba lucră- covorului din cealaltă îmbinare.
rii pe care a poruncit-o Domnul 18 Şi a făcut cincizeci de copci de
6 să fie făcută“. Şi Moise a dat po- aramă ca să îmbine acoperişul,
a Lit. „om de om“ b Sau „să nu mai facă vreo lucrare“

102
EXOD 37:9
ca să fie una. 34 Şi a îmbrăcat scândurile cu aur
19 *Cap. 26.14. 19 Şi a făcut o învelitoare* pentru şi a făcut verigile lor de aur,
acoperiş din piei de berbec vopsite ca suporturi pentru drugi; şi a
roşu şi o învelitoare din piei de viţel îmbrăcat drugii cu aur.
de mare pe deasupra. 35 Şi a făcut perdeaua* din ma- Facerea
20 *Cap. 26.15. 20 Şi a făcut scândurile* pentru terial albastru şi purpură şi sta- celor două
perdele
cort din lemn de salcâm, stând cojiu şi in subţire răsucit: a făcu-
35 *Cap. 26.31;
21 în picioare. Lungimea unei scân- t-o lucrare artistică, cu heruvimi. 26.37.
duri era de zece coţi şi lăţimea 36 Şi i-a făcut patru stâlpi de sal-
unei scânduri de un cot şi jumă- câm şi i-a îmbrăcat cu aur; cârlige-
22 tate. Erau două mânere la fiecare le lor erau de aur; şi a turnat pen-
scândură, unul în dreptul altuia. tru ele patru postamente de argint.
Aşa a făcut pentru toate scându- 37 Şi a făcut o perdea* pentru 37 *Cap. 26.36.
23 rile cortului. Şi a făcut scânduri- intrarea cortului, din material al-
le pentru cort: douăzeci de scân- bastru şi purpură şi stacojiu şi in
duri pentru latura de sud, înspre subţire răsucit, lucrare de brode-
24 sud. Şi a făcut patruzeci de pos- 38 rie. Şi a făcut cei cinci stâlpi ai ei
tamente de argint sub cele două- cu cârligele lor; şi le-a îmbrăcat
zeci de scânduri, două postamen- cu aur capetele şi vergelele lor
te sub o scândură pentru cele două de legătură; şi cele cinci pos-
mânere ale ei şi două postamente tamente ale lor erau de aramă.
sub cealaltă scândură, pentru cele 37 Şi Beţaleel a făcut chivotul* din chivotului
Facerea
25 două mânere ale ei. Şi pentru lemn de salcâm; lungimea
cealaltă latură a cortului dinspre lui era de doi coţi şi jumătate şi
nord a făcut douăzeci de scân- lăţimea lui de un cot şi jumătate 1 *Cap. 25.10.
26 duri şi cele patruzeci de posta- şi înălţimea lui de un cot şi ju-
mente de argint ale lor: două pos- 2 mătate. Şi l-a îmbrăcat cu aur
tamente sub o scândură şi două curat pe dinăuntru şi pe dinafară
postamente sub cealaltă scândură. şi a făcut o bordură de aur pe
27 Şi pentru partea din spate a cortu- 3 el, de jur-împrejur. Şi a turnat
lui, înspre apus, a făcut şase pentru el patru verigi de aur, la
28 scânduri. Şi a făcut două scânduri cele patru picioare ale lui: două
pentru cele două unghiuri ale verigi pe o latură a lui şi două
29 cortului în partea din spate. Şi 4 verigi pe cealaltă latură a lui. Şi
erau legate jos şi erau unite îm- a făcut drugi din lemn de salcâm
preună la capetele lor într-un inel: 5 şi i-a îmbrăcat cu aur. Şi a intro-
aşa a făcut cu amândouă, la cele dus drugii prin verigile din latu-
30 două unghiuri. Şi erau opt scân- rile chivotului, ca să poarte chi-
duri şi postamentele lor de ar- 6 votul. Şi a făcut un scaun* al 6 *Cap. 25.17.
gint: şaisprezece postamente; sub îndurăriia din aur curat; lungimea
fiecare scândură, două posta- lui era de doi coţi şi jumătate şi
31 *Cap. 26.26.
31 mente. Şi a făcut drugii* din lemn lăţimea lui de un cot şi jumătate.
de salcâm, cinci pentru scânduri- 7 Şi a făcut doi heruvimi de aur;
32 le de la o latură a cortului şi cinci i-a făcut din aur bătut, la cele
drugi pentru scândurile de la două capete ale scaunului îndură-
cealaltă latură a cortului şi cinci 8 rii: un heruvim la un capăt, de
drugi pentru scândurile cortului o parte, şi un heruvim la celălalt
33 din partea din spate, spre apus. Şi capăt, de altă parte; a făcut cei
a făcut drugul de la mijloc, ca doi heruvimi ieşind din scaunul
să treacă prin mijlocul scânduri- îndurării, la cele două capete ale
lor, de la un capăt la celălalt. 9 lui. Şi heruvimii îşi întindeau
a Capacul chivotului

103
EXOD 37:10
aripile în sus, acoperind cu aripi- 22 braţe care ieşeau din el. Gămă-
le lor scaunul îndurării; şi feţele lioarele lor şi braţele lor erau
lor erau una către alta; feţele he- din el, totul de aur curat, bătut,
ruvimilor erau spre scaunul în- 23 dintr-o bucată. Şi a făcut cele
durării. şapte candele ale lui şi mucările
Facerea 10 Şi a făcut masa* din lemn de lui şi cenuşarele lui din aur cu-
mesei salcâm; lungimea ei era de doi 24 rat. L-a făcut dintr-un talantb de
10 *Cap. 25.23. coţi şi lăţimea ei de un cot şi aur curat, cu toate uneltele lui.
înălţimea ei de un cot şi jumă- 25 Şi a făcut altarul* tămâiei din Facerea
altarului
11 tate. Şi a îmbrăcat-o cu aur cu- lemn de salcâm; lungimea lui era tămâiei, a
rat şi a făcut pe ea o bordură de un cot şi lăţimea lui de un untdelemnului
12 de aur, de jur-împrejur. Şi i-a cot; era pătrat; şi înălţimea lui, şi a tămâiei
făcut un pervaz lat de o palmă de doi coţi; coarnele lui erau
de jur-împrejur; şi a făcut o bor- 26 din el. Şi l-a îmbrăcat cu aur 25 *Cap. 30.1.
Apoc. 8.3.
dură de aur pentru pervazul curat, capacul lui, şi pereţii lui
13 ei, de jur-împrejur. Şi i-a turnat de jur-împrejur, şi coarnele lui.
patru verigi de aur şi a pus veri- Şi a făcut pe el o bordură de
gile la cele patru colţuri care 27 aur, de jur-împrejur. Şi a făcut
erau la cele patru picioare ale două verigi de aur pentru el sub
14 ei. Şi verigile erau lângă pervaz, bordura lui, pe cele două părţi
ca suporturi pentru drugi, ca să laterale ale lui, pe cele două mu-
15 poarte masa. Şi a făcut drugii chii ale lui, ca suporturi pentru
din lemn de salcâm şi i-a îmbră- 28 drugi, ca să-l poarte cu ei. Şi a
16 *Cap. 25.29. 16 cat cu aur, ca să poarte masa. Şi făcut drugii din lemn de salcâm şi
a făcut din aur curat uneltele care i-a îmbrăcat cu aur.
erau pea masă, farfuriile* ei şi 29 Şi a făcut untdelemnul* un- 29 *Cap. 30.25.
ceştile ei şi castroanele ei şi ur- gerii sfinte şi tămâia plăcut mi- **Cap. 30.35
cioarele ei, cu care să toarne. rositoare, curată, după** arta ce-
Facerea 17 Şi a făcut sfeşnicul* din aur lui care face mir.
sfeşnicului
curat; a făcut sfeşnicul din aur 38 Şi a făcut altarul* arderii-de- altarului
Facerea
bătut: piedestalul lui şi fusul tot din lemn de salcâm: lungi- arderii-de-tot şi
17 *Cap. 25.31.
lui, cupele lui, gămălioarele lui mea lui era de cinci coţi şi lă- a ligheanului
18 şi florile lui erau din el. Şi şase ţimea lui de cinci coţi: era pă-
braţe ieşeau din laturile lui: trei trat; şi înălţimea lui era de trei 1 *Cap. 27.1.
braţe ale sfeşnicului dintr-o la- 2 coţi. Şi a făcut coarnele lui în
tură a lui şi trei braţe ale sfeş- cele patru colţuri ale lui; coarne-
nicului din cealaltă latură a lui. le lui erau din el şi l-a îmbrăcat
19 A făcut trei cupe în chipul flo- 3 cu aramă. Şi a făcut toate unelte-
rilor de migdal pe un braţ, o gă- le altarului: oalele şi lopeţile
mălioară şi o floare; şi trei cupe şi farfuriile adâncic şi furculiţele
în chipul florilor de migdal pe şi tigăile pentru cărbuni; toate
celălalt braţ, o gămălioară şi o uneltele lui le-a făcut din aramă.
floare; aşa era pe cele şase braţe 4 Şi a făcut pentru altar un grătar
20 care ieşeau din sfeşnic. Şi pe din aramă în formă de reţea sub
sfeşnic erau patru cupe în chi- marginea lui, jos, până la mijlo-
pul florilor de migdal, gămă- 5 cul lui. Şi a turnat patru verigi
21 lioarele lor şi florile lor; şi o gă- pentru cele patru colţuri ale gră-
mălioară sub două braţe din el, tarului de aramă, ca suporturi
şi o gămălioară sub două braţe 6 pentru drugi. Şi a făcut drugii din
din el, şi o gămălioară sub două lemn de salcâm şi i-a îmbrăcat
braţe din el, pentru cele şase 7 cu aramă. Şi a introdus drugii în
a Sau „pentru“ b Aproximativ 34 kg c Vasele pentru sângele stropirii

104
EXOD 38:28
verigile de pe laturile altarului, şi lăţimea, de cinci coţi, aseme-
ca să-l poarte cu ei. L-a făcut 19 nea pânzelor curţii. Şi stâlpii
din scânduri, gol pe dinăuntru. lor erau patru şi postamentele
8 *Cap. 30.18. 8 Şi a făcut ligheanul* de ara- lor, patru, de aramă; cârligele lor,
mă şi piciorul lui de aramă din de argint, şi îmbrăcămintea ca-
oglinzile multelor femei care se petelor lor şi vergelele lor de le-
strângeau la intrarea cortului în- 20 gătură, de argint. Şi toţi ţăruşii* 20 *Cap. 27.19.
tâlnirii. cortului şi ai curţii de jur-împre-
Facerea 9 Şi a făcut curtea*. Pentru la- jur erau de aramă.
curţii tura de sud, înspre sud, a făcut 21 Acestea sunt lucrurile numă- Inventarul
pânzele curţii din in subţire rate ale cortului*, cortul mărtu- cortului
9 *Cap. 27.9. 10 răsucit, de o sută de coţi, cei riei, care au fost numărate, după 21 *Num. 1.50;
douăzeci de stâlpi ai lor şi cele porunca lui Moise, prin slujba 1.53; 9.15.
douăzeci de postamente de ara- leviţilor, sub mâna** lui Itamar, **Cap. 6.23.
Num. 4.28;
mă ale lor; cârligele stâlpilor şi 22 fiul preotului Aaron. Şi Beţa- 4.33.
vergelele lor de legătură erau de leel*, fiul lui Uri, fiul lui Hur,
22 *Cap. 31.2.
11 argint. Şi pentru latura dinspre din seminţia lui Iuda, a făcut
nord, perdele de o sută de coţi; tot ce poruncise Domnul lui Moi-
cei douăzeci de stâlpi ai lor şi 23 se. Şi cu el era Oholiab*, fiul lui 23 *Cap. 31.6.
cele douăzeci de postamente de Ahisamac, din seminţia lui Dan,
aramă ale lor; cârligele stâlpilor gravor şi inventator şi lucrător în
şi vergelele lor de legătură erau broderie, în material albastru
12 de argint. Şi pentru latura din- şi în purpură şi în stacojiu şi
spre apus, pânze de cincizeci 24 în in subţire. Tot aurul întrebu- 24 *Cap. 30.13.
Lev. 5.15;
de coţi; cei zece stâlpi ai lor şi inţat în lucrare pentru toată lu- 27.3,25.
cele zece postamente ale lor; crarea sfântului locaş, aurul da- Num. 3.47;
cârligele stâlpilor şi vergelele lor rului legănat, a fost de douăzeci 18.16.
13 de legătură erau de argint. Şi şi nouă de talanţia şi şapte sute
pentru latura de est, spre ră- treizeci de sicli, după siclul*
14 sărit, cincizeci de coţi. Pânzele 25 sfântului locaş. Şi argintul celor 25 *Cap. 30.12.
erau pe o aripă de cincispre- care au fost număraţi* din adu-
zece coţi, cei trei stâlpi ai lor nare a fost de o sută de talanţi
şi cele trei postamente ale lor; şi o mie şapte sute şaptezeci şi
15 şi pe cealaltă aripă, de partea cinci de sicli, după siclul sfân-
aceasta, ca şi de partea aceea a 26 tului locaş: o becăb* de cap – ju-
porţii curţii, pânze de cinci- mătate de siclu, după siclul 26 *Cap. 30.13.
**Cap. 12.37
sprezece coţi, cei trei stâlpi ai lor sfântului locaş, de la toţi aceia care Num. 1.46;
26.5.
şi cele trei postamente ale lor. au trecut prin numărătoare, de
16 Toate pânzele curţii, de jur-îm- la vârsta de douăzeci de ani în
prejur, erau de in subţire răsucit. sus, de la şase** sute trei mii
17 Şi postamentele stâlpilor erau cinci sute cincizeci de oameni.
de aramă; cârligele stâlpilor şi 27 Şi cei o sută de talanţi de argint 27 *Cap. 26.19;
vergelele lor de legătură, de ar- au fost pentru turnarea posta- 26.21,25.
gint, şi îmbrăcămintea capetelor mentelor* sfântului locaş şi a **Cap. 26.32
lor, de argint; şi toţi stâlpii cur- postamentelor** perdelei: o sută
ţii erau legaţi împreună cu ar- de postamente dintr-o sută de
18 gint. Şi perdeaua porţii curţii talanţi, un talant pentru un pos-
era de broderie din fir albastru 28 tament. Şi din cei o mie şapte
şi purpură şi stacojiu şi in sub- sute şaptezeci şi cinci de sicli a
ţire răsucit: şi lungimea era de făcut cârligele stâlpilor şi le-a
douăzeci de coţi, şi înălţimea, ca îmbrăcat capetele şi i-a unit cu
a Un talant = 3000 de sicli b O becă = aproximativ 6 grame

105
EXOD 38:29
29 vergelele de legătură. Şi arama donix, un topaz şi un smarald –
darului legănat a fost de şapte- 11 întâiul şir; şi al doilea şir: un ru-
zeci de talanţi şi două mii patru 12 bin, un safir şi un diamant; şi al
30 sute de sicli. Şi cu ea a făcut pos- treilea şir: un opal, un agat şi un
tamentele pentru intrarea cortu- 13 ametist; şi al patrulea şir: un hri-
lui întâlnirii şi altarul de aramă solit, un onix şi un iaspis, mon-
şi grătarul de aramă care era pen- tate în ferecături de aur în montu-
tru el şi toate uneltele altarului 14 rile lor. Şi pietrele erau după nu- 14 *Apoc. 21.12
31 şi postamentele curţii de jur-îm- mele fiilor lui Israel, douăspre-
prejur şi postamentele porţii curţii zece, după numele lor, gravate ca o
şi toţi ţăruşii cortului şi toţi ţă- pecete, fiecare după numele
ruşii curţii de jur-împrejur. său, pentru cele douăsprezece*
Facerea
hainelor
39 Şi din material albastru* şi 15 seminţii. Şi au făcut pe pieptar
purpură şi stacojiu au făcut veş- lănţişoare ca nişte şnururi, lucra-
preoţeşti
mintele** lucrate artistic pentru 16 re împletită, din aur curat. Şi au
slujba în sfântul locaş şi au făcut făcut două ferecături de aur şi
1 *Cap. 35.23.
**Cap. 31.10; veşmintele sfinte† pentru Aaron, două inele de aur şi au pus cele
35.19. după cum poruncise Domnul lui două inele la cele două capete ale
†Cap. 28.2.
Moise. 17 pieptarului. Şi au pus cele două
Facerea 2 Şi a făcut efodul* din aur, din lănţişoare de aur împletite în cele
efodului material albastru şi purpură şi două inele, la capetele piepta-
2 *Cap. 28.6. 3 stacojiu şi in subţire răsucit. Şi au 18 rului. Şi cele două capete ale
bătut aurul în foiţe subţiri; şi el a celor două lănţişoare împletite
tăiat fire, ca să lucrezea în albastru le-au prins de cele două ferecă-
şi în purpură şi în stacojiu şi în turi şi le-au pus pe umerarii efo-
4 in subţire, lucrare artistică. I-au 19 dului, în partea lui dinainte. Şi au
făcut umerari îmbinaţi; a fost făcut două inele de aur şi le-au
îmbinat la cele două capete ale pus la celelalte două capete ale
5 lui. Şi brâulb efodului lui, care pieptarului, la marginea lui, pe
era pe el, era din aceeaşi buca- 20 dinăuntru înspre efod. Şi au fă-
tă, ca lucrătura lui, din aur, din cut două inele de aur şi le-au pus
fir albastru şi purpură şi staco- pe cei doi umerari ai efodului,
jiu şi in subţire răsucit, după jos, în partea dinainte a lui, chiar
cum poruncise Domnul lui Moi- la îmbinarea lui, deasupra brâu-
6 se. Şi au lucrat pietrele* de onix 21 lui efodului. Şi au legat pieptarul
6 *Cap. 28.9.
montate în ferecături de aur, cu inelele lui de inelele efodu-
gravate cu gravuri de pecete, lui cu şnur albastru, ca să fie dea-
7 *Cap. 28.12. 7 după numele fiilor lui Israel. Şi supra brâului efodului şi ca
le-a pus pe umerarii efodului, ca pieptarul să nu se desfacă de pe
pietre de amintire* pentru fiii lui efod, după cum poruncise Dom-
Israel, după cum poruncise Dom- nul lui Moise.
nul lui Moise. 22 Şi a făcut mantia* efodului Facerea
Facerea 8 Şi a făcut pieptarul*, lucrare ţesută toată din material albastru. mantiei
pieptarului efodului
artistică, ca lucrarea efodului, din 23 Şi deschizătura* mantiei, în mij-
22 *Cap. 28.31;
8 *Cap. 28.15. aur, din material albastru şi pur- locul ei, era ca deschizătura unei 28.34.
pură şi stacojiu şi in subţire răsu- cămăşi de zale; şi era o tivitură
23 *Cap. 28.32.
9 cit. Era pătrat; au făcut pieptarul de jur-împrejurul deschizăturii
dublat; lungimea lui era de o 24 ei, ca să nu se rupă. Şi au făcut
palmă şi lăţimea lui de o palmă, pe marginile mantiei rodii din fir
10 dublat. Şi au montat pe el patru albastru şi purpură şi stacojiu,
10 *Cap. 28.17.
şiruri* de pietre; un şir: un sar- 25 răsucite. Şi au făcut clopoţei* de 25 *Cap. 28.33.
a Ţesând b Brâul ţesut artistic

106
EXOD 40:13
aur curat şi au pus clopoţeii 40 rul lui; pânzelea curţii, stâlpii
printre rodii, pe marginile man- ei şi postamentele ei; şi perdeaua
tiei, de jur-împrejur, între rodii: pentru poarta curţii, funiile ei
26 un clopoţel şi o rodie, un clopo- şi ţăruşii ei; şi toate uneltele pen-
ţel şi o rodie, pe marginile man- tru slujbă ale locaşului pentru
tiei, de jur-împrejur, pentru sluj- 41 cortul întâlnirii; veşmintele lu-
bă, după cum poruncise Domnul crate artistic pentru slujba în sfân-
lui Moise. tul locaş, veşmintele sfinte pen-
Facerea 27 Şi au făcut cămăşi* de in tru preotul Aaron, şi veşmintele fii-
cămăşilor subţire, lucrare ţesută, pentru Aa- lor lui, ca să fie în slujba de preoţi.
şi a plăcii
de aur 28 ron şi pentru fiii lui; şi mitra* 42 După toate* câte poruncise Dom- 42 *Cap. 35.10.
27 *Cap. 28.39.
de in subţire; şi podoabe de ti- nul lui Moise, aşa au făcut fiii
28 *Cap. 28.4; chii de in subţire; şi pantalonii** 43 lui Israel toată lucrarea. Şi Moi- 43 *Lev. 9.22.
28.39. 29 de in subţire răsucit; şi brâul*, se a văzut toată lucrarea şi, iată, Num. 6.23.
Ezec. 44.18. Ios. 22.6.
**Cap. 28.42 de in subţire răsucit şi fir albas- o făcuseră cum poruncise Dom- 1 Împ. 8.14.
tru şi purpură şi stacojiu, lucra- nul, aşa o făcuseră. Şi Moise i-a 2 Cr. 30.27.
29 *Cap. 28.39.
re de broderie, după cum porun- binecuvântat*.
cise Domnul lui Moise. 40 Şi Domnul a vorbit lui Moi- Aşezarea şi
30 *Cap. 28.36. 30 Şi au făcut placa* subţire a 2 se, zicând: „În ziua lunii întâi*, la sfinţirea
cortului
diademei sfinte, din aur curat, şi întâi ale lunii, să aşezi locaşul
2 *Cap. 12.2.
au scris pe ea cu scrierea gravu- 3 cortului întâlnirii. Şi să pui în
rilor de pecete: „Sfinţenie Dom- el chivotul mărturiei şi să aco- 3 *Cap. 26.33.
Num. 4.5.
31 nului!“ Şi au prins de ea un şnur 4 peri chivotul* cu perdeaua. Şi să
albastru, ca s-o prindă de mitră, aduci masa* înăuntru şi să a- 4 *Cap. 26.35.
**Cap. 25.30
deasupra ei, după cum poruncise şezi** în ordine pe ea cele rân- Lev. 24.5,6.
Domnul lui Moise. b
duite ale ei . Şi să aduci sfeşni-
Terminarea 32 Şi toată lucrarea locaşului cul înăuntru şi să-i aprinzi can-
lucrării cortului întâlnirii a fost termina- 5 delele. Şi să pui altarul* de aur 5 *Apoc. 9.13.
32 *Cap. 25.40.
tă; şi fiii lui Israel au făcut după pentru tămâie înaintea chivotului
Vers. 42,43. toate* câte poruncise D omnul mărturiei şi să atârni perdeaua
33 lui Moise: aşa au făcut. Şi au 6 intrării cortului. Şi să pui altarul
adus cortul la Moise: acoperişul arderii-de-tot înaintea intrării
şi toate uneltele lui, cârligele lui 7 locaşului cortului întâlnirii. Şi să
7 *Cap. 30.18.
şi scândurile lui, drugii lui şi pui ligheanul* între cortul întâl- Vers. 30.
34 stâlpii lui şi postamentele lui; şi nirii şi altar şi să pui apă în el.
învelitoarea din piei de berbec 8 Şi să aşezi curtea de jur-împre-
vopsite roşu şi învelitoarea din jur şi să atârni perdeaua la poar-
piei de viţel de mare şi perdeaua ta curţii.
35 despărţitoare; chivotul mărturiei 9 Şi să iei untdelemnul ungerii 9 *Cap. 30.26.
Lev. 8.10.
şi drugii lui şi scaunul îndurării; şi să ungi* cortul şi tot ce este în
36 masa, toate uneltele ei şi pâinea el şi să-l sfinţeşti, pe el şi toate
37 pentru punerea înainte; sfeşnicul 10 uneltele lui, şi va fi sfânt. Şi să 10 *Cap. 29.36.
curat, candelele lui, candelele de ungi altarul arderii-de-tot şi toa-
aşezat în rând şi toate uneltele te uneltele lui; şi să sfinţeşti al-
lui şi untdelemnul pentru lumină- tarul şi altarul să fie* preasfânt.
38 tor; şi altarul de aur şi untdelem- 11 Şi să ungi ligheanul şi piciorul
nul ungerii şi tămâia plăcut mi- 12 lui şi să-l sfinţeşti. Şi să apropii* 12 *Lev. 8.6.
rositoare; şi perdeaua pentru in- pe Aaron şi pe fiii lui de intra-
39 trarea cortului; altarul de aramă şi rea cortului întâlnirii şi să-i scalzi
grătarul lui de aramă, drugii lui şi 13 înc apă. Şi să îmbraci pe Aaron
toate uneltele lui; ligheanul şi picio- cu veşmintele sfinte şi să-l ungi* 13 *Cap. 28.41.
a Sau „draperiile“ b Lit. „rânduiala“ c Lit. „cu“

107
EXOD 40:14
şi să-l sfinţeşti, ca să-Mi fie în 26 nul lui Moise. Şi a pus altarul* 26 *Cap. 30.6.
14 slujba de preot. Şi să apropii pe de aur în cortul întâlnirii înain-
fiii lui şi să-i îmbraci cu cămă- 27 tea perdelei. Şi a ars pe el tămâie*
27 *Cap. 30.7.
15 *Num. 25.13. 15 şile. Şi să-i ungi, cum ai uns şi plăcut mirositoare, după cum po-
pe tatăl lor, ca să-Mi fie în sluj- 28 runcise Domnul lui Moise. Şi a a- 28 *Cap. 26.36.
ba de preoţi; şi ungerea lor le 29 târnat perdeaua* intrării cortului. Şi 29 *Vers. 6.
va fi o preoţie pentru totdeauna* a pus altarul* arderii-de-tot la **Cap. 29.38
16 în generaţiile lor“. Şi Moise a fă- intrarea locaşului cortului în-
cut aşa; după toate câte porun- tâlnirii şi a adus** pe el arderea-
cise Domnul, aşa a făcut. de-tot şi darul de mâncare, după
17 *Vers. 3. 17 Şi a fost aşa: în luna întâi, cum poruncise Domnul lui Moi-
Num. 7.1. în anul al doilea, la întâi ale lu- 30 se. Şi a pus ligheanul* între cor- 30 *Cap. 30.18.
18 nii, cortul* a fost aşezat. Şi Moi- tul întâlnirii şi altar şi a pus apă Vers. 7.
se a aşezat cortul şi i-a pus pos- 31 în el pentru spălat. Şi Moise şi
tamentele şi i-a aşezat scându- Aaron şi fiii lui şi-au spălat mâi-
rile şi i-a pus drugii şi i-a aşezat 32 nile şi picioarele din el. Se spă-
32 *Cap. 30.19.
19 stâlpii. Şi a întins acoperişul lau* când intrau în cortul întâlnirii
deasupra cortului şi a pus înve- şi când se apropiau de altar,
litoarea acoperişului deasupra, după cum poruncise Domnul lui
peste el, după cum poruncise 33 Moise. Şi a aşezat curtea* împre-
33 *Cap. 27.9;
20 *Cap. 25.16. 20 D omnul lui Moise. Şi a luat şi jurul cortului şi a altarului şi a 27.16.
Deut. 10.5. a pus mărturia* în chivot; şi a atârnat perdeaua porţii curţii.
1 Împ. 8.9.
2 Cr. 5.10. pus drugii la chivot şi a aşezat Şi Moise a terminat lucrarea.
scaunul îndurării deasupra, pe 34 Şi norul* a acoperit cortul Gloria
21 chivot. Şi a adus chivotul în cort întâlnirii şi gloria** Domnului a Domnului
21 *Cap. 26.33;
35.12. şi a atârnat perdeaua despărţi- 35 umplut cortul. Şi Moise nu putea
toare* şi a acoperit chivotul intra în cortul întâlnirii, pentru 34 *Num. 9.15.
1 Împ. 8.10.
mărturiei, după cum poruncise că norul a rămas peste el; şi glo- **Cap. 29.43
22 Domnul lui Moise. Şi a pus ma- ria Domnului umplea cortul.
22 *Cap. 26.35.
sa* în cortul întâlnirii, în latura 36 Şi când* norul se ridica de 36 *Num. 9.17;
cortului dinspre nord, în afara pe cort, fiii lui Israel porneau în 10.11.
Neem. 9.19
23 *Cap. 25.30. 23 perdelei. Şi a pus în ordine pe 37 toate călătoriile lor. Şi dacă* no-
Lev. 24.5,6. ea pâinile* înaintea Domnului, rul nu se ridica, atunci ei nu por- 37 *Num. 9.19-22
Mt. 12.4.
Mc. 2.26. după cum poruncise Domnul lui neau până în ziua când se ridi-
24 Moise. Şi a pus sfeşnicul* în cor- 38 ca. Pentru că norul* D omnului 38 *Cap. 13.21.
24 *Cap. 26.35. Num. 9.15.
tul întâlnirii, în dreptul mesei, în era deasupra cortului ziua şi era Ps. 78.14.
25 *Cap. 25.37. 25 latura cortului dinspre sud. Şi a un foc în el noaptea, înaintea Is. 4.5.
Vers. 4.
aprinsa* candelele înaintea Dom- ochilor întregii case a lui Israel,
nului, după cum poruncise Dom- în toate călătoriile lor.
a Sau „a făcut să se înalţe“ (asemenea arderii-de-tot)

108
LEVITIC

LEVITICULa
Arderea-de-
tot 1 Moise
Şi D omnul l-a chemat* pe
şi i-a vorbit din cortul**
lui. Şi preotul să le pună deasu-
pra lemnelor care sunt pe focul
1 *Ex. 19.3,19. 2 întâlnirii, zicând: „Vorbeşte fiilor 13 de pe altar. Dar măruntaiele şi
**Ex. 25.22;
40.34,35. lui Israel şi spune-le: «Când picioarele să le spele în apă. Şi
Num. 7.89; vreun om* dintre voi va aduce preotul să le aducă pe toate şi
12.4,5.
2 *Cap. 22.18; un darb** Domnului, să aduceţi da- să le ardă pe altar: este o arde-
22.19. rul vostru dintre animale, din re-de-tot, o jertfă prin foc, de
**Mc. 7.11.
cireadă sau din turmă. mireasmă plăcută Domnului.
Arderea-de-tot 3 Dacă darul său va fi o ardere- 14 Şi dacă darul lui pentru Dom- Arderea-de-tot
din cireadă de-tot* din cireadă, să-l aducă o nul va fi o ardere-de-tot dintre dintre păsări
3 *Gen. 22.2. parte bărbătească fără** cusur: păsări, atunci să-şi aducă darul 14 *Gen. 15.9.
**Ex. 12.5. să-l aducă la intrarea† cortului dintre turturele* sau dintre pui Cap. 5.7;
Cap. 3.1. 12.8.
Deut. 15.21. întâlnirii, ca să fie primit înaintea 15 de porumbel. Şi preotul să-l adu- Lc. 2.24.
Mal. 1.14. 4 Domnului. Şi să-şi pună* mâna că la altar şi să-i rupă capul cu
Ef. 5.27.
Ev. 9.14. pe capul arderii-de-tot şi îi va fi unghia şi să-l ardă pe altar. Şi
†Deut. 12.5,11 primit** ca să facă ispăşire† sângele lui să fie stors pe pere-
4 *Ex. 29.10.
**Cap.22.21. 5 pentru el. Şi să înjunghie* viţelulc 16 tele altarului. Şi să-i scoată guşa 16 *Cap. 6.10.
Is. 56.7. înaintea D omnului; şi fiii lui cu penelef şi să le arunce lângă
Filip. 4.18.
†Cap. 4.20. Aaron, preoţii**, să aducă sânge- altar, spre răsărit, la locul cenu-
2 Cr. 29.23; le şi să stropeascㆠsângele de 17 şii*. Şi să despice pasărea între
29.24.
5 *Ex. 29.11. jur-împrejur pe altarul care este aripile sale, dar să n-o despartă* 17 *Gen. 15.10.
Cap. 5.8.
Mica 6.6. 6 la intrarea cortului întâlnirii. Şi în două. Şi preotul s-o ardă pe **Vers. 9,13.
**2 Cr. 35.11 Cap. 9.13.
Ev. 10.11. să jupoaie arderea-de-tot şi s-o altar deasupra lemnelor care sunt
†Cap. 3.8. 7 taie în bucăţi. Şi fiii preotului pe foc: este o ardere-de-tot**, o
Ev. 12.24.
1 Pet. 1.2. Aaron să pună foc pe altar şi jertfă prin foc, de mireasmă plă-
7 *Gen. 22.9. 8 să aşeze lemne* pe foc. Şi fiii cută Domnului.
Cap. 6.12.
8 *Vers. 12.
lui Aaron, preoţii, să aşeze bucă- 2 Şi dacă va aduce cinevag, ca Darurile mâncare
de
Cap. 8.20. ţile, capul şi grăsimea* deasupra dar*, un dar de mâncare pentru
9 *Ex. 12.9. lemnelor care sunt pe focul de D omnul, darul lui să fie din 1 *Cap. 6.14;
**Num. 15.10
†Gen. 8.21. 9 pe altar. Dar măruntaiele* lui şi floarea făinii; şi să toarne untde- 9.17.
Ex. 29.18,25. picioarele lui să le spele în apă. lemn peste el şi să pună tămâie Num. 15.4.
Num. 15.3.
Ezec. 20.28; Şi preotul să le ardăd pe toate 2 peste el. Şi să-l aducă la fiii lui 2 *Vers. 9.
20.41. pe altar, ca ardere-de-tot, o jertfă Aaron, preoţii. Şi el să ia din Cap. 5.12;
2 Cor. 2.15. 6.15; 24.7.
Ef. 5.2. prin** foc, de mireasmㆠplă- el un pumn al său plin din floa- Is. 66.3.
Filip. 4.18. cutăe Domnului. rea făinii lui, şi din untdelem- Fap. 10.4.
Arderea-de-tot 10 Şi dacă darul său va fi din nul lui, cu toată tămâia lui. Şi
din turmă turmă, dintre oi sau dintre capre, preotul să-l ardă ca amintire* a
ca ardere-de-tot, să-l aducă o sa pe altar, o jertfă prin foc, de
11 *Ex. 24.6. 11 parte bărbătească fără cusur. Şi 3 mireasmă plăcută Domnului. Şi 3 *Vers. 10.
Cap. 8.19; Cap. 6.16;
9.12. să-l înjunghie lângă altar în par- rămăşiţa* darului de mâncare va 7.9; 10.12,13
tea dinspre nord, înaintea Dom- fi a lui Aaron şi a fiilor săi: este **Num. 18.9
nului. Şi fiii lui Aaron, preoţii, să ceva preasfânt** între jertfele
stropească* sângele lui pe altar prin foc ale Domnului.
12 de jur-împrejur. Şi să-l taie în 4 Şi dacă vei aduce, ca dar,
12 *Cap. 3.3,4.
bucăţi, şi capul lui şi grăsimea* un dar de mâncare copt în cuptor,

a Sau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“ b Ebr. „corban“, dar de apropiere c Lit. „fiul
cirezii“ d Cuvânt folosit şi pentru arderea tămâiei e Sau „mireasmă de odihnă“ f Sau „resturile“
g Lit. „un suflet“

109
LEVITIC 2:5
4 *Ex. 29.2. să fie turte fără* aluat din floarea lemnul său, cu toată tămâia sa:
făinii, frământate cu untdelemn, este o jertfă prin foc pentru
sau plăcinte fără aluat, unse cu Domnul.
5 *Cap. 6.21; 5 untdelemn. Şi dacă darul tău va 3 Şi dacă darul lui va fi o jert- Jertfa de
7.9. fi un dar de mâncare din tigaie*, fă* de pace, dacă-l va aduce din pace
să fie din floarea făinii fără aluat, cireadă, fie parte bărbătească, fie 1 *Cap. 7.11;
6 frământată cu untdelemn. Îl vei femeiască, să-l aducă fără** cu- 7.29; 17.5;
22.21.
frânge în bucăţi şi vei turna unt- 2 sur înaintea Domnului. Şi să-şi **Cap. 22.20
delemn peste el: este un dar de pună* mâna pe capul darului său
2 *Ex. 29.10.
7 *Cap. 7.9. 7 mâncare. Şi dacă darul tău va fi şi să-l înjunghie** la intrarea Cap. 1.4.
un dar de mâncare pe grătar*, cortului întâlnirii; şi fiii lui Aa- **Ex. 29.11;
să se facă din floarea făinii cu ron, preoţii, să stropească sânge- 29.16,20.
8 untdelemn. Şi să aduci D omnu- 3 le pe altar de jur-împrejur. Şi el 3 *Ex. 29.13;
lui darul de mâncare care a fost să aducă din jertfa de pace o 29.22.
Cap. 4.8,9.
făcut din acestea; şi să fie dat jertfă prin foc pentru D omnul:
preotului şi el îl va duce pe altar. grăsimea* care acoperă mărun-
9 *Vers. 2. 9 Şi preotul va luaa din darul de taiele şi toată grăsimea care este
**Ex. 29.18. mâncare amintirea* sa şi o va 4 pe măruntaie şi cei doi rărunchi
arde pe altar, o jertfă prin foc, de şi grăsimea care este pe ei, care
10 mireasmă ** plăcută Domnului. Şi este pe coapse, şi prapurul de pe
10 *Vers. 3.
Cap. 6.16. rămăşiţa* din darul de mâncare ficat, pe care să-l scoată cu rărun-
să fie a lui Aaron şi a fiilor săi: 5 chii. Şi fiii lui Aaron s-o ardă* 5 *Ex. 29.13.
Cap. 6.12.
este ceva preasfânt între jertfele pe altar peste arderea-de-tot**, **Ex. 29.42.
prin foc ale Domnului. care este deasupra lemnelor de Num. 28.3.
†Num. 15.10
11 *Ex. 23.18; 11 Nici un dar de mâncare pe pe foc: este o jertfă prin† foc, de
34.25. care-l veţi aduce Domnului nu mireasmă plăcută Domnului.
Cap. 6.17. se va face cu aluat*, pentru că 6 Şi dacă darul său ca jertfă de
Mt. 16.12. 6 *Cap. 22.20-24
1 Cor. 5.8. nici aluat, nici miere nu veţi pace pentru D omnul va fi din
Gal. 5.9. arde ca jertfă prin** foc pentru turmă, o parte bărbătească sau o
**Ex. 29.25.
12 *Ex. 22.29; 12 Domnul. Ca dar al celor dintâi* parte femeiască, să-l aducă fără*
34.22. roade le veţi prezenta D omnu- 7 cusur. Dacă va aduce un miel ca
Cap. 23.10. 7 *Cap. 17.8,9.
lui, dar nu vor fi ridicate pe altar dar al său, atunci să-l aducă îna- 1 Împ. 8.62.
13 ca mireasmă plăcută. Şi orice dar 8 intea* D omnului. Şi să-şi pună
13 *Num. 18.19.
2 Cr. 13.5. din darul de mâncare al tău să-l mâna pe capul darului său şi să-l
Iov 6.6. sărezi cu sare*; şi să nu laşi să înjunghie înaintea cortului întâl-
Ezec. 43.24.
Mc. 9.49. lipsească sarea legământului nirii; şi fiii lui Aaron să stropeas-
Col. 4.6. Dumnezeului tău de pe darul tău că sângele lui pe altar, de jur-
de mâncare; să aduci cu sare toa- 9 împrejur. Şi să aducă din jertfa* 9 *Cap. 17.5.
te darurile tale. de pace o jertfă prin foc pentru Num. 7.88.
1 Sam. 10.8.
14 *Cap. 23.10; 14 Şi dacă vei aduce Domnului Domnul; grăsimea lui, toată gră- 2 Sam. 6.17.
23.14. un dar de mâncare din cele din- simea cozii, pe care s-o scoată 1 Împ. 3.15;
**2 Împ. 4.42 tâi roade ale tale, să aduci spice* chiar de lângă osul spinării, şi 8.63,64.
1 Cr. 16.1.
de curând coapte, prăjite la foc, grăsimea care acoperă mărunta-
şi grăunţe** din spice pisate, ca iele şi toată grăsimea care este
dar de mâncare al celor dintâi 10 pe măruntaie, şi cei doi rărunchi 10 *Vers. 4,15.
15 roade ale tale. Şi să pui untde- şi grăsimea care este pe ei, care
15 *Vers. 1.
lemn* peste el şi să presari tămâ- este pe coapse, şi prapurul de
ie peste el: este un dar de mân- pe ficat, pe care să-l scoată cu
16 *Vers. 2. 16 care. Şi preotul să ardă, ca amin- 11 rărunchii*; şi preotul s-o ardă pe 11 *Cap. 3.16;
tire* a sa, o parte din grăunţele altar: este mâncareab* jertfei prin 21.6; 22.25.
Ezec. 44.7.
sale pisate şi o parte din untde- foc pentru Domnul. Mal. 1.7,12.
a Sau „va ridica“ b Sau „pâinea“

110
LEVITIC 4:18
12 *Cap. 1.10; 12 Şi dacă darul lui va fi o ca- nele* altarului tămâiei plăcut mi- 7 *Vers. 18,25,
17.3; 22.19. 30.
pră*, atunci s-o aducă înaintea rositoare, care este în cortul întâl- Cap. 8.15;
13 Domnului. Şi să-şi pună mâna pe nirii, înaintea Domnului; şi tot sân- 9.9; 16.18.
**Cap. 5.9.
capul ei şi s-o înjunghie înaintea gele viţelului să-l verse** la picio-
cortului întâlnirii: şi fiii lui Aa- rul altarului arderii-de-tot, care
ron să stropească sângele ei 8 este la intrarea cortului întâlnirii. Şi 8 *Cap. 3.3,4.
14 pe altar, de jur-împrejur. Şi să toată grăsimea* viţelului jertfei
aducă din ea darul său, o jertfă pentru păcat s-o ridice de la el:
prin foc pentru D omnul: grăsi- grăsimea care acoperă mărunta-
mea care acoperă măruntaiele şi iele şi toată grăsimea care este
toată grăsimea care este pe mă- 9 pe măruntaie, şi cei doi rărunchi
15 *Cap. 7.4.
15 runtaie, şi cei doi rărunchi şi gră- şi grăsimea care este pe ei, care
simea care este pe ei, care este este pe coapse, şi prapurul de pe
pe coapse, şi prapurul de pe fi- ficat, pe care să-l scoată cu rărun-
cat, pe care să-l scoată cu rărun- 10 chii, cum se scoate de pe boulc
16 chii*. Şi preotul să le ardă pe al- jertfei de pace; şi preotul să le
16 *Cap. 7.23,25
1 Sam. 2.15. tar: este mâncarea jertfei prin ardă pe altarul arderii-de-tot.
2 Cr. 7.7. foc, ca mireasmă plăcută. Toată 11 Şi pielea* viţelului şi toată car-
11 *Ex. 29.14.
17 *Deut. 32.14 17 grăsimea* este a Domnului. Va fi nea lui, cu capul lui şi cu picioa- Cap. 9.11.
Neem. 8.10. o rânduială pentru totdeauna, rele lui, şi măruntaiele lui şi ba- Num. 19.5.
**Gen. 9.4.
1 Sam. 14.33 pentru generaţiile voastre în toate 12 lega lui, tot viţelul, să-l scoată a- 12 *Vers. 21.
Ezec. 44.7,15 locuinţele voastre: nici grăsime*, fară* din tabără, într-un loc cu- Cap. 16.27.
Ev. 13.11.
nici sânge** să nu mâncaţi!»“ rat**, unde se varsă cenuşa, şi **Cap. 6.11.
Jertfa
pentru păcat
4 Şi D omnul a vorbit lui Moi- să-l ardăd cu foc pe lemne; să se
se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Isra- ardă unde se varsă cenuşa.
2 *Vers. 22,27. 2 el, spunând: «Dacă va păcătui ci- 13 Şi dacă toată* adunarea lui Is- Pentru
Cap. 5.15,18; neva din greşealăa* împotriva ori- rael va păcătui din greşeală, şi lu- păcatul
22.14. adunării
Num. 15.24. căreia dintre poruncile Domnului, crul a fost ascuns de ochii adunării,
**1 Sam. 14.27 făcând** lucruri care nu trebuie şi au făcut împotriva vreuneia dintre
Ps. 19.12. 13 *Num. 15.24
făcute şi va face vreunul din ele: poruncile Domnului lucruri care nu Ios. 7.11.
Pentru 3 Dacă preotul cel uns* va pă- 14 trebuie făcute, şi sunt vinovaţi şi
14 *Vers. 23,28
păcatul cătui şi va aduce vină asupra păcatul cu care au păcătuit împo- Cap. 5.2-4.
preotului poporului, atunci să aducă Dom- triva poruncii s-a făcut cunoscut*,
3 *Cap. 8.12. nului, pentru păcatul său prin atunci adunarea să aducă un viţel
**Cap. 9.2. care a păcătuit, un viţel** tânăr tânăr din cireadă ca jertfă pentru
din cireadăb, fără cusur, ca jertfă păcat şi să-l aducă înaintea cortu-
4 pentru păcat. Şi să aducă viţelul 15 lui întâlnirii. Şi bătrânii adunării
4 *Cap. 1.4. 15 *Cap. 1.4.
**Num. 8.12 la intrarea* cortului întâlnirii îna- să-şi pună* mâinile pe capul vi-
intea Domnului; şi să-şi pună** ţelului înaintea Domnului: şi viţelul
mâna pe capul viţelului şi să în- să fie înjunghiat înaintea Domnu-
junghie viţelul înaintea D omnu- 16 lui. Şi preotul cel uns să aducă din 16 *Ev. 9.12-14

5 *Cap. 16.14.
5 lui. Şi preotul cel uns să ia* sângele viţelului la cortul* întâlni-
Num. 19.4. din sângele viţelului şi să-l aducă 17 rii. Şi preotul să-şi înmoaie dege-
6 la cortul întâlnirii. Şi preotul să-şi tul în sânge şi să stropească de şap-
6 *Ex.40.21,26
înmoaie degetul în sânge şi să te ori înaintea Domnului, înaintea
stropească din sânge de şapte perdelei. Şi să pună din sânge pe
ori înaintea Domnului, înaintea 18 coarnele altarului care este înain-
7 perdelei* sfântului locaş. Şi preo- tea Domnului, care este în cortul în-
tul să pună din sânge peste coar- tâlnirii. Şi să verse tot sângele la
a Sau „din neştiinţă“, „din neatenţie“ b Animal din cireadă, parte bărbătească sau femeiască c Lit.
„de pe un viţel, fiu al cirezii“ d Sau „să-l consume prin foc“; expresie care nu este niciodată folosită
pentru arderile de pe altar
111
LEVITIC 4:19
piciorul altarului arderii-de-tot, 31 gele ei la piciorul altarului. Şi să 31 *Cap. 3.14.
**Cap. 3.3.
care este la intrarea cortului în- scoată* toată grăsimea ei, cum se †Ex. 29.18.
19 tâlnirii. Şi să ia toată grăsimea lui scoate grăsimea de la jertfa** de Cap. 1.9.
††Vers. 26.
20 *Vers. 8,21. 20 şi s-o ardă pe altar. Şi să facă cu pace, şi preotul s-o ardă pe altar
**Num. 15.25 viţelul acesta aşa cum a făcut cu ca mireasmㆠplăcută Domnului.
Dan. 9.24.
Ev. 2.17; viţelul* jertfei pentru păcat; să Şi preotul să facă ispăşire†† pen-
10.10-12. facă tot aşa cu el. Şi preotul să 32 tru el; şi i se va ierta. Iar dacă va
1 Ioan 1.7;
2.2. facă ispăşire** pentru ei; şi li se aduce un miel ca dar al său pen- 32 *Vers. 28.
†Vers. 26,31, 21 va ierta†. Şi el să scoată viţelul tru păcat, să aducă o parte feme-
35.
Cap. 5.10. afară din tabără şi să-l ardă cum 33 iască* fără cusur. Şi să-şi pună
a ars viţelul dintâi: este o jertfă mâna pe capul jertfei pentru păcat
pentru păcatul adunării. şi s-o înjunghie ca jertfă pentru pă-
Pentru 22 Când va păcătui o căpetenie* cat în locul unde se înjunghie ar-
păcatul unei şi va face din greşeală** împo- 34 derea-de-tot. Şi preotul să ia cu
căpetenii
triva vreuneia dintre toate porun- degetul său din sângele jertfei pen-
22 *Num. 31.14; cile Domnului Dumnezeului său tru păcat şi să pună pe coarnele
32.2.
**Vers. 2,13. lucruri care nu trebuie făcute şi altarului arderii-de-tot şi să verse
23 este vinovat, dacă i se va face tot sângele ei la piciorul altarului.
23 *Vers. 14.
**Cap. 16.5. cunoscut* păcatul lui prin care a 35 Şi să scoată toată grăsimea lui, 35 *Cap. 3.5.
păcătuit, să aducă pentru darul cum se scoate grăsimea mielului **Vers. 20,26
său un ţap** dintre capre, parte de la jertfa de pace; şi preotul să le
24 bărbătească fără cusur. Şi să-şi ardă pe altar* cu jertfele prin foc
24 *Ex. 29.14.
pună mâna pe capul ţapului şi ale Domnului; şi preotul să facă
să-l înjunghie în locul unde se ispăşire** pentru el, pentru pă-
înjunghie arderea-de-tot înaintea catul său prin care a păcătuit; şi i
Domnului: este o jertfă* pentru se va ierta.
25 *Vers. 30.
25 păcat. Şi preotul să ia* cu degetul 5 Şi dacă va păcătui cineva, au- pentru Jertfa
vină
lui din sângele jertfei pentru pă- zind glasul unui jurământ* şi
cat şi să pună pe coarnele altaru- fiind martor, fie că a văzut sau a 1 *1 Împ. 8.31.
Mt. 26.63.
lui arderii-de-tot, iar sângele lui ştiut, dacă nu va spune, atunci îşi **Num. 9.13
să-l verse la piciorul altarului 2 va purta** nelegiuirea. Sau dacă
2 *Cap. 11.24;
26 *Cap. 3.5. 26 arderii-de-tot. Şi toată grăsimea* se va atinge* cineva de un lucru 11.28,31,39.
**Cap. 5.10; s-o ardă pe altar ca grăsimea necurat, fie trupul mort al unei Num. 19.11;
5.13,16,18; 19.13,16.
6.7. jertfei de pace; şi preotul să facă vieţuitoare necurate, fie trupul
Num. 15.28. ispăşire** pentru el, pentru pă- mort al unui animal necurat, fie
catul lui; şi i se va ierta. trupul mort al unei târâtoare necu-
Pentru 27 Şi dacă cineva* din poporul rate, şi lucrul acesta va fi ascuns
păcatul unuia ţării va păcătui din greşeală, fă- 3 de el, va fi necurat şi vinovat. Sau 3 *Cap. 7.21;
din popor
când împotriva vreuneia dintre dacă se va atinge de necurăţia* 13.15; 14.19;
15.3.
27 *Num. 15.27. poruncile Domnului lucruri care unui om, oricare ar fi necurăţia lui
nu trebuie făcute, şi va fi vinovat, prin care este necurat, şi lucrul
28 *Cap. 5.6.
28 dacă i se va face cunoscut pă- acesta va fi ascuns de el, când o
catul lui prin care a păcătuit, a- 4 va şti, va fi vinovat. Sau dacă va 4 *Num. 30.6.
tunci să aducă pentru darul său o jura cineva, rostind nechibzuit* Ps. 106.33.
**1 Sam. 25.22
iadă*, parte femeiască fără cusur, cu buzele, ca să facă rău** sau ca Fap. 23.12.
pentru păcatul lui prin care a pă- să facă bine†, în orice rosteşte †Mc. 6.23.

29 *Cap. 1.4. 29 cătuit. Şi să-şi pună* mâna pe ca- omul în mod nechibzuit cu jură-
Vers. 4,24. pul jertfei pentru păcat şi să în- mânt, şi este ascuns de el, când
**Cap. 1.5,11
junghie jertfa pentru păcat la lo- va şti, va fi vinovat într-una dintre
30 cul** arderii-de-tot. Şi preotul să 5 acestea. Şi va fi aşa: când va fi vi-
30 *Vers. 7.
ia cu degetul său din sângele ei şi novat într-una dintre acestea, va 5 *Cap. 16.21.
Num. 5.7.
să pună pe coarnele* altarului 6 mărturisi* în ce a păcătuit. Şi va adu- Ezra 10.11.
Pr. 28.13.
arderii-de-tot şi să verse tot sân- ce Domnului jertfa sa pentru vină
112
LEVITIC 6:6
6 *Cap. 4.28; pentru păcatul său prin care a pă- vină†, un berbec†† fără cusur din 15 †Cap. 7.1.
4.32. ††Cap. 6.6.
cătuit, o parte femeiască* din tur- turmă, după preţuirea ta, în sicli Ezra 10.19.
mă, o oaie sau o iadă, ca jertfă de argint, după siclul*† sfântului *†Ex. 30.13.
Cap. 27.25.
pentru păcat; şi preotul va face is- 16 locaş, ca jertfă pentru vină. Şi,
păşire pentru el, pentru păcatul lui. pentru ceea ce a păcătuit luând 16 *Cap. 6.5;
22.14;
7 *Cap. 12.6,8; 7 Şi dacă nu-i va da mâna* din lucrul sfânt, să plătească şi să 27.13,15.
14.21,22. pentru o oaiea, atunci să aducă adauge* a cincea parte la ea şi s-o Num. 5.7.
**Cap. 1.14. **Cap. 4.26.
Domnului, pentru vina păcatului dea preotului; şi preotul va face
său prin care a păcătuit, două tur- ispăşire** pentru el cu berbecul
turele** sau doi pui de porumbel: jertfei pentru vină; şi i se va ierta.
unul ca jertfă pentru păcat şi ce- 17 Şi dacă va păcătui cineva şi 17 *Cap. 4.2;
8 lălalt ca ardere-de-tot. Şi să le adu- va face împotriva vreuneia din- 4.13,22,27.
8 *Cap. 1.15. **Vers. 15.
că la preot, care să prezinte întâi tre toate poruncile* Domnului lu- Ps. 19.12.
ce este pentru jertfa pentru păcat. cruri care nu trebuie făcute, şi nu Lc. 12.48.
†Vers. 1,2.
Şi să-i rupă*, cu unghia, capul de ştie**, totuşi este vinovat† şi îşi
9 la gât, dar să nu-l despartă. Şi să 18 va purta nelegiuirea. Şi să aducă
9 *Cap. 4.7,18; 18 *Vers. 15.
4.30,34. stropească pe peretele altarului preotului un berbec* fără cusur **Vers. 16.
din sângele jertfei pentru păcat, din turmă, după preţuirea ta, ca
iar celălalt* sânge să se stoarcă jertfă pentru vinăc: şi preotul să
la piciorul altarului: este o jertfă facă ispăşire** pentru el, pentru
10 *Cap. 1.14. 10 pentru păcat. Şi pe celălalt să-l greşeala lui prin care a păcătuit
**Cap. 4.26. aducă ardere-de-tot după rân- din greşealăb şi n-a ştiut; şi i se
Vers. 13,16.
duială*. Şi preotul să facă ispă- 19 va ierta. Este o jertfă pentru vină:
şire** pentru el, pentru păcatul său el s-a făcut vinovat negreşit îm-
prin care a păcătuit; şi i se va ierta. potriva Domnului“.
11 *Cap. 2.1,2. 11
**Num. 5.15.
Dar dacă nu-i va da mâna* 6 Şi Domnul a vorbit lui Moi- pentru Jertfa
vină
pentru două turturele sau doi pui 2 se, zicând: „Dacă cineva va pă-
de porumbel, atunci va aduce ca cătui şi va face vreo necredin- 2 *Num. 5.6.
dar al lui, pentru ceea ce a păcă- cioşie* împotriva Domnului, şi **Cap. 19.11
Fap. 5.4. Col.
tuit, a zecea parte din efă de floa- va tăgădui** aproapelui său în- 3.9. †Ex.
re a făinii, ca jertfă pentru păcat: tr-un lucru încredinţat sau lăsat† 22.7,10 ††Pr.
24.28; 26.19.
să nu pună untdelemn** pe ea, în mâna lui sau furat, sau l-a în-
nici să nu pună tămâie peste 3 şelat†† pe aproapele său, sau a
ea, pentru că este o jertfă pentru găsit* un lucru pierdut şi-l va 3 *Deut. 22.13
12 păcat. Şi s-o aducă la preot şi tăgădui, şi va jura strâmb** în **Ex. 22.11.
12 *Cap. 2.2. Cap. 19.12.
**Cap. 4.35. preotul să ia din ea un pumn al ceva din tot ce face omul, păcă- Ier. 7.9.
său plin, ca amintire* a ei, şi s-o 4 tuind prin ele, atunci va fi aşa: dacă Zah. 5.4.
ardă pe altar, pe jertfele** prin a păcătuit şi este vinovat, va în- 4 *Cap. 24.18;
foc ale Domnului: este o jertfă toarce* ce a furat şi lucrul cu 24.21.

13 *Cap. 4.26. 13 pentru păcat. Şi preotul să facă care a înşelat, sau lucrul încredin-
**Vers. 4,5. ispăşire* pentru el, pentru păca- ţat, care a fost lăsat la el, sau lu-
†Cap. 2.3. tul prin care a păcătuit în vreu- 5 crul pierdut pe care l-a găsit, sau 5 *Cap. 5.16.
na** dintre acestea; şi i se va ier- orice lucru pentru care a jurat Num. 5.7.
ta; şi ce rămâne va fi† al preotu- strâmb; şi să plătească* preţul
lui, ca şi darul de mâncare»“. întreg şi să adauge a cincea parte
Vina faţă de 14 Şi D omnul a vorbit lui Moi- la el şi să-l dea aceluia al căruia
lucrurile sfinte 15 se, zicând: „Dacă cineva* va lu- este, în ziua jertfei lui pentru vină.
cra cu necredincioşie şi va pă- 6 Şi să aducă preotului, pentru
15 *Num. 5.6. 6 *Cap. 5.15.
**Cap. 4.2; cătui** din greşealăb în lucrurile Domnul, jertfa lui pentru vină, un
22.14. sfinte ale D omnului, atunci să berbec* fără cusur din turmă,
aducă Domnului jertfa lui pentru după preţuirea ta, ca jertfă pentru
a Oaie sau capră b Sau „din neştiinţă“, „din neatenţie“ c Sau „după preţuirea ta a vinei“

113
LEVITIC 6:7
7 *Cap. 4.26. 7 vină. Şi preotul să facă ispă- neraţiile voastre, partea lor din 18 †Ex. 29.37.
**Cap. 5.10; Vers. 27.
19.22. şire* pentru el înaintea Domnului; jertfele prin foc ale Domnului. Cap. 22.3-7.
Num. 15.25. şi i se va ierta**, oricare ar fi Oricec se va atinge† de ele să
greşeala pe care a făcut-o, în care fie sfânt»“.
a fost vinovat“. 19 Şi D omnul a vorbit lui Moi- Darul
8 aŞi D omnul a vorbit lui Moi- 20 se, zicând: „Acesta este darul* preotului
Legea
arderii-de- 9 se, zicând: „Porunceşte lui Aaron lui Aaron şi al fiilor săi, pe care
tot 20 *Ex. 29.2.
şi fiilor lui, zicând: «Aceasta este să-l aducă ei Domnului în ziua **Ex. 16.36.
legea arderii-de-tot: arderea-de- când va fi el uns: a zecea parte Cap. 5.11.
9 *Vers. 12,13.
tot să fie pe vatra de pe altar din efă** de floare a făinii ca
toată noaptea până dimineaţa; şi dar de mâncare neîncetat, jumă-
focul* altarului să ardă mereu tate din ea dimineaţa şi jumătate
10 *Ex. 28.39-43 10 deasupra lui. Şi preotul să se 21 din ea seara. S-o pregătească în 21 *Cap. 2.5.
Cap. 16.4. îmbrace* cu haina lui de in şi să tigaie*, cu untdelemn: s-o aduci
Ezec. 44.17.
**Cap. 1.16. pună pantalonii de in pe carnea amestecată cu untdelemn; să
lui şi să ridice cenuşa în care aduci bucăţile coapte din darul
focul a mistuit arderea-de-tot pe de mâncare, ca mireasmă plăcută
altar şi s-o verse** lângă altar. 22 Domnului. Şi preotul dintre fiii lui,
22 *Cap. 4.3.
11 *Ezec. 44.19. 11 Şi să se dezbrace* de hainele lui şi care va fi uns* în locul lui, să-l **Ex. 29.25.
**Cap. 4.12. să se îmbrace cu alte haine şi pregătească. Este o rânduială
să scoată cenuşa afară din tabă- pentru totdeauna: va fi ars** tot
12 *Cap. 3.3; 12 ră, la un loc** curat. Şi focul de 23 pentru Domnul. Şi orice dar de
3.9,14.
pe altar să ardă mereu pe el: să nu mâncare al preotului să se ardă
se stingă; şi preotul să ardă lemne tot: să nu se mănânce“.
pe el în toate dimineţile şi să aşe- 24 Şi D omnul a vorbit lui Moi- Legea jertfei
ze arderea-de-tot pe ele; şi să 25 se, zicând: „Vorbeşte lui Aaron şi pentru păcat
ardă deasupra grăsimea jertfelor* fiilor săi, zicând: «Aceasta este
13 de pace. Focul să ardă mereu pe legea jertfei* pentru păcat: în 25 *Cap. 4.2.
altar: să nu se stingă. locul** unde se înjunghie arde- **Cap. 1.3,5;
4.24,29,33.
Legea 14 Şi aceasta este legea darului* rea-de-tot să se înjunghie jertfa †Vers. 17.
darului de de mâncare: fiii lui Aaron să-l pentru păcat înaintea Domnului: Cap. 21.22.
mâncare
aducă înaintea Domnului, înain- 26 este preasfântă†. S-o mănânce 26 *Cap. 10.17;
14 *Cap. 2.1. 15 tea altarului. Şi să iab din el un preotul* care o aduce pentru pă- 10.18.
Num. 15.4. Num. 18.9.
pumn din floarea făinii darului de cat; să se mănânce într-un loc** Ezec. 44.29.
15 *Cap. 2.2,9. mâncare şi din untdelemnul lui sfânt, în curtea cortului întâlnirii. **Vers. 16.
şi toată tămâia care este deasu- 27 Orice se va atinge* de carnea ei 27 *Ex. 30.29.
pra darului de mâncare şi să le să fie sfânt; şi dacă se va stropi
ardă pe altar, ca mireasma* plăcută, din sângele ei pe vreo haină,
16 *Cap. 2.3. 16 amintire a sa pentru Domnul. Iar partea stropită s-o speli într-un
Ezec. 44.29.
**Vers. 26. ce va rămâne* din el să mănânce 28 loc sfânt. Şi vasul de lut în care 28 *Cap. 11.33;
Cap. 10.12; Aaron şi fiii săi; să se mănânce s-a fiert să se spargă*; şi dacă s-a 15.12.
10.13. fără aluat într-un loc** sfânt; s-o fiert într-un vas de aramă, să se
Num. 18.10.
mănânce în curtea cortului întâl- 29 frece şi să se spele cu apă. Toată 29 *Vers. 18.
17 nirii. Să nu fie coaptă cu aluat*. partea bărbătească* dintre preoţi Num. 18.10.
17 *Cap. 2.11.
**Num. 18.9. Am dat-o** ca parte a lor din să mănânce din ea: este prea-
†Ex. 29.37; jertfele Mele prin foc; este prea- 30 sfântă. Şi orice jertfă* pentru
40.10. 30 *Cap. 10.18.
Cap. 2.3. sfântă†, ca jertfa pentru păcat şi păcat din al cărei sânge s-a adus **Cap. 4.7,18
18 ca jertfa pentru vină. Toată* par- în cortul** întâlnirii spre a face †Cap. 4.12;
18 *Vers. 29. 4.21; 16.27.
Cap. 7.6. tea bărbătească dintre fiii lui Aa- ispăşire în sfântul locaş să nu Ev. 13.11.
Num. 18.10. ron să mănânce din ea. Este o rân- se mănânce: să se ardㆠcu foc.
1 Cor. 9.13. Legea jertfei
**Cap. 3.17. duială** pentru totdeauna, în ge- 7 Şi aceasta este legea jertfei* pentru vină
a În unele traduceri, Cap. 6 începe aici b Să ia prin ridicare c Sau „Oricine“ 1 *Cap. 5.15.
114
LEVITIC 7:27
1 **Cap. 6.17; pentru vină: este preasfântă**. 15 pace. Şi carnea* jertfei lui de 15 *Cap. 22.30.
6.25.
2 În locul unde ei înjunghie arde- pace de mulţumire să se mănânce
rea-de-tot, să înjunghie jertfa în ziua în care va fi adusă; să nu
pentru vină; şi sângele ei să se laseb nimic din ea până diminea-
stropească pe altar de jur-împre- 16 ţa. Şi dacă jertfa darului său va
16 *Cap. 19.5-8
3 *Ex. 29.13. 3 jur. Şi el va prezenta din ea toată fi un jurământ sau un dar de bu-
Cap. 3.4,9; grăsimea* ei: grăsimea cozii şi năvoie, jertfa lui să se mănânce în
3.10,14-16;
4.8,9. grăsimea care acoperă mărunta- ziua în care o va aduce; şi ce va
4 iele şi cei doi rărunchi şi grăsimea rămâne* din ea să se mănânce a
4 *Cap. 3.4.
care este pe ei, care este pe coap- 17 doua zi. Şi ce va rămâne din car- 17 *Ex. 12.10.
se, şi prapurul de pe ficat, pe care nea jertfei să se ardă* cu foc a
5 să-l scoată cu rărunchii*. Şi pre- 18 treia zi. Şi dacă va mânca cineva 18 *Cap. 19.7.
otul să le ardă pe altar ca jertfă din carnea jertfei sale de pace a Pr. 15.8.
prin foc pentru Domnul: este o treia zi, nu va fi primită, nu se
6 *Cap. 6.17; 6 jertfă pentru vină. Toată partea va socoti celui care a adus-o: va
6.18,29. bărbătească* dintre preoţi să fi o urâciune*; şi sufletul care va
Num. 18.9,10
**Cap. 2.3. mănânce din ea; să se mănânce mânca din ea îşi va purta nele-
într-un loc sfânt: este preasfân- 19 giuirea. Şi carnea care se va atin-
7 *Cap.6.25,26 7 tă**. Ca* jertfa pentru păcat, aşa ge de ceva necurat să nu se mă-
**Cap. 14.13 este jertfa pentru vină; este o nânce; să se ardă cu foc. Iar în ce
1 Cor. 9.13;
10.18. singură lege pentru ele: să fie** a priveşte carnea, oricine este curat
preotului care face ispăşire cu 20 să mănânce din această carne. Dar 20 *Cap. 15.3;
22.3.
8 ea. Şi cât despre preotul care sufletul care, având necurăţia* lui **Gen. 17.14
aduce arderea-de-tot a vreunui peste el, va mânca din carnea jert- Vers. 25.
Num. 19.13.
om, preotul va avea pentru sine fei de pace, care este pentru Dom-
pielea arderii-de-tot pe care a nul, sufletul acela va fi nimicit**
9 *Cap. 2.3,10.
9 adus-o. Şi orice dar* de mâncare 21 din poporul său. Şi dacă cineva 21 *Cap. 5.2;
Num. 18.9. care se coace în cuptor şi tot ce se va atinge de ceva necurat*, ne- 10.10.
Ezec. 44.29. se găteşte pe grătar sau în tigaie** curăţie** de om, sau animal† ne- **Cap. 5.13.
**Cap. 2.5. Ezec. 4.14.
să fie al preotului care îl aduce. curat, sau orice lucru urâcios şi †Cap. 11.4-7
10 Şi orice dar de mâncare frământat necurat, şi va mânca din carnea ††Vers. 20.
cu untdelemn şi uscat să fie al jertfei de pace, care este pentru
tuturor fiilor lui Aaron, atât pentru D omnul, sufletul acela va fi ni-
unul cât şi pentru celălalt. micit†† din poporul său»“.
Legea jertfei 11 Şi aceasta este legea jertfei* 22 Şi Domnul a vorbit lui Moise, Grăsimea
de pace de pace pe care o va aduce cine- 23 zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel, şi sângele
să nu se
12 va Domnului. Dacă o aduce ca zicând: «Să nu mâncaţi nici o mănânce
11 *Cap. 3.1; mulţumire, atunci să aducă, pe grăsime* de bou sau de oaie 23 *Cap. 3.17.
22.21. lângă jertfa de mulţumire*, turte 24 sau de capră. Şi grăsimea anima-
24 *Ex. 22.31.
12 *Vers. 13,15. fără aluat** frământate cu unt- lului mort* şi grăsimea a ceea ce Cap. 17.15;
Cap. 22.29. delemn, şi plăcinte fără aluat un- este sfâşiat de fiare să fie în- 22.8.
**Cap. 2.4. se cu untdelemn, şi floarea făinii trebuinţată la orice alt lucru, dar Deut. 14.21.
Num. 6.15. Ezec. 4.14;
amestecată cu untdelemn în tur- 25 nicidecum să n-o mâncaţi. Pentru 44.31.
13 te frământate cu untdelemn. El că oricine va mânca grăsimea
13 *Cap. 2.12;
23.17. va aduce pentru darul său, îm- unui animal din care se aduce
Amos 4.5. preună cu turte, pâine* dospită cu Domnului jertfă prin foc, sufletul
jertfa lui de pace de mulţumire. care a mâncat va fi nimicit din
14 *Num. 18.8; 14 Şi din darul în întregimea să adu- 26 poporul său. Şi să nu mâncaţi
18.11,19. 26 *Gen. 9.4.
că unul ca dar ridicat pentru nici un fel de sânge* în toate Cap. 3.17;
D omnul; va fi* pentru preotul locuinţele voastre, fie de păsări, 17.10-14;
19.26.
care stropeşte sângele jertfei lui de 27 fie de animale. Orice suflet care va Deut. 12.23.
1 Sam. 14.33
a Unii „Şi pentru fiecare dar“ b Să nu pună deoparte Fap. 15.20.
115
LEVITIC 7:28
mânca din orice fel de sânge, lui cu el, şi hainele** şi untde- 2 **Ex. 28.2,4.
Cap. 6.10.
sufletul acela va fi nimicit din lemnul† ungerii şi viţelul jertfei †Ex. 30.24;
poporul său»“. pentru păcat şi cei doi berbeci 30.25.
Jertfa de 28 Şi D omnul a vorbit lui Moi- 3 şi coşul cu azime şi strânge toa-
pace 29 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Is- tă adunarea la intrarea cortului
rael, zicând: «Cel care îşi va adu- 4 întâlnirii“. Şi Moise a făcut cum
29 *Cap. 3.1. ce jertfa* de pace Domnului să îi poruncise D omnul. Şi aduna-
aducă D omnului darul său din rea a fost strânsă la intrarea
30 *Cap. 3.3,4; 30 jertfa sa de pace. Chiar mâinile* 5 cortului întâlnirii. Şi Moise a zis 5 *Ex. 29.4.
3.9,14.
**Ex. 29.24. sale să aducă jertfele prin foc adunării: „Acesta* este lucrul
Cap. 8.27; ale Domnului; să aducă grăsimea poruncit de Domnul să se facă“.
9.21. cu pieptul: pieptul să fie legă- 6 Şi Moise a apropiat pe Aaron
Num. 6.20. 6 *Ex. 30.19;
nat** ca dar legănat înaintea şi pe fiii săi şi i-a spălata* cu 30.20.
31 D omnului. Şi preotul să ardă* 7 apă. Şi a pus* pe el cămaşa şi Ps. 26.6.
31 *Cap. 3.5,11; 1 Cor. 6.11.
3.16. grăsimea pe altar; şi pieptul** să l-a încins cu brâul şi l-a îmbră- Ef. 5.26.
**Vers. 34. 32 fie al lui Aaron şi al fiilor săi. Şi cat cu mantia şi a pus efodul
7 *Ex. 28.4;
32 *Ex. 29.27. să daţi preotului spata* dreaptă pe el şi l-a încins cu brâul efo- 29.5.
Cap. 9.21. ca dar ridicat din jertfele voastre 8 dului şi a legat efodul de el. Şi a
Num. 6.20. 8 *Ex. 28.30.
33 de pace. Şi acela dintre fiii lui pus pieptarul* pe el şi a pus în **Num. 27.21
Aaron care aduce sângele jertfelor 9 pieptar Urim** şi Tumimb. Şi i-a Deut. 33.8.
1 Sam. 28.6.
de pace şi grăsimea va avea ca pus mitra* pe cap, iar pe mitră,
34 parte a lui spata dreaptă. Şi am în partea dinainte a ei, a pus 9 *Ex. 29.6.
34 *Cap. 10.14; **Ex. 28.36-38;
10.15. luat de la fiii lui Israel pieptul* placa** de aur, diadema† sfântă, 39.30.
Num. 18.18. darului legănat şi spata** daru- cum poruncise Domnul lui Moi- †Cap. 21.12.
**Deut. 18.3.
†Ex. 29.28. lui ridicat† din jertfele lor de 10 se. Şi Moise a luat untdelemnul* 10 *Ex. 36.26-29
Num. 18.19. pace şi le-am dat lui Aaron, preo- ungerii şi a uns cortul şi tot ce era Vers. 2.
tul, şi fiilor lui printr-o rânduia- 11 în el şi le-a sfinţit. Şi a stropit din 11 *Ex. 29.36;
lă pentru totdeauna din partea fii- el pe altar de şapte ori şi a uns 29.37; 30.29.
35 lor lui Israel. Aceasta este partea altarul şi toate uneltele lui şi
35 *Num. 18.8.
ungerii* lui Aaron şi a ungerii ligheanul şi piciorul lui, ca să le
fiilor lui din jertfele prin foc ale 12 sfinţească*. Şi a turnat din unt-
12 *Ex. 29.7;
D omnului, din ziua când îi va delemnul* ungerii pe capul lui 30.30.
înfăţişa el să fie în slujba de preoţi Aaron şi l-a uns, ca să-l sfinţească. Cap. 21.10,12
Ps. 133.2.
36 *Ex. 40.13; 36 ai D omnului, partea despre care 13 Şi Moise a apropiat pe fiii*
40.15. a poruncit Domnul să se dea lor de lui Aaron şi i-a îmbrăcat cu că- 13 *Ex. 29.8,9.
Cap. 8.12,30.
către fiii lui Israel, din ziua când îi măşile şi i-a încins cu brâiele şi
va unge* el: este o rânduială pen- le-a legat tichiile, cum poruncise
tru totdeauna în generaţiile lor»“. 14 Domnul lui Moise. Şi a apropiat 14 *Ex. 29.10.
37 *Cap. 6.9. 37 Aceasta este legea arderii-de- viţelul* adus ca jertfă pentru pă- Ezec. 43.19.
**Cap. 6.14. **Cap. 4.4.
†Cap. 6.25. tot*, a darului** de mâncare, şi a cat. Şi Aaron şi fiii săi şi-au pus**
††Vers. 1. jertfei pentru păcat†, şi a jertfei mâinile pe capul viţelului adus
*†Ex. 29.22; pentru vinㆆ, şi a jertfei pentru 15 ca jertfă pentru păcat. Şi l-a în-
29.34. 15 *Ex. 29.12.
Cap. 6.20. consacrare*†, şi a jertfei de pa- junghiat; şi Moise a luat sângele* Cap. 4.7.
†*Vers. 11. 38 ce†*, pe care a poruncit-o* Dom- şi a pus cu degetul său pe coar- Ev. 9.21,22.
**Ex. 29.36.
38 *Cap. 1.1,2; nul lui Moise pe muntele Sinai, nele altarului de jur-împrejur şi Ezec. 43.20;
26.46; 27.34. în ziua când a poruncit fiilor lui a curăţit altarul** de păcat şi 43.26.
Deut. 4.5.
Israel să aducă darurile lor Dom- a vărsat sângele la piciorul alta-
nului în pustiul Sinai. rului şi l-a sfinţit, ca să facă is-
Consacrarea 8 Şi D omnul a vorbit lui Moi- 16 păşire pentruc el. Şi a luat toată
lui Aaron şi 2 se, zicând: „Ia* pe Aaron şi pe fiii grăsimea* care era pe măruntaie 16 *Ex. 29.13.
a fiilor săi Cap. 4.8.
a Lit. „scăldat“ b Lumină şi Desăvârşire (în original cu articol hotărât)
2 *Ex. 29.1-3.
c Sau „pe“

116
LEVITIC 9:3
şi prapurul ficatului şi cei doi nile lor şi le-a ars pe altar deasu-pra 28 **Gen. 8.21.
rărunchi şi grăsimea lor şi Moise arderii-de-tot; au fost un dar
17 le-a ars pe altar. Şi viţelul* şi pie- de consacrare, de mireasmă**
17 *Ex. 29.14.
Cap. 4.11,12. lea lui şi carnea lui şi balega lui plăcută, o jertfă prin foc pentru
le-a ars cu foc afară din tabără, 29 Domnul. Şi Moise a luat pieptul*
cum poruncise D omnul lui Moi- şi l-a legănat ca dar legănat înain- 29 *Cap. 7.31-34
**Ex. 29.26.
18 se. Şi a apropiat berbecul* ar- tea Domnului; a fost partea** lui
18 *Cap. 9.2.
**Ex. 29.15. derii-de-tot. Şi Aaron şi fiii Moise din berbecul pentru consa-
săi şi-au pus mâinile pe capul** crare, aşa cum îi poruncise Dom-
19 berbecului. Şi l-a înjunghiat; şi 30 nul lui Moise. Şi Moise a luat din 30 *Ex. 29.21.
Moise a stropit sângele pe altar, untdelemnul ungerii* şi din sân- Num. 3.3.
20 de jur-împrejur. Şi a tăiat berbe- gele care era pe altar şi a stropit pe **Ex. 30.30.
20 *Cap. 1.8,12.
cul în bucăţi*; şi Moise a ars Aaron, şi veşmintele lui, şi pe fiii
21 capul şi bucăţile şi grăsimea. Şi lui, şi veşmintele fiilor lui împreu-
21 *Ex. 29.18.
a spălat în apă măruntaiele şi nă cu el; şi a sfinţit** pe Aaron, veş-
picioarele. Şi Moise a ars berbe- mintele lui, şi pe fiii lui, şi veşmin-
cul întreg pe altar: a fost o ar- 31 tele fiilor lui împreună cu el. Şi Moi- 31 *Ex. 29.31;
dere-de-tot de mireasmă* plăcută, se a zis lui Aaron şi fiilor lui: „Fier- 29.32.
o jertfă prin foc pentru Domnul, beţi* carnea la intrarea cortului
cum poruncise Domnul lui Moise. întâlnirii; şi mâncaţi-o acolo, şi pâi-
22 *Ex. 29.19. 22 Şi a apropiat al doilea* berbec, nea care este în coşul jertfei pen-
**Ex. 29.31. berbecul pentru consacrarea**. Şi tru consacrare, aşa cum am porun-
Aaron şi fiii săi şi-au pus mâini- cit, zicând: «Aaron şi fiii lui s-o
23 *Ex. 29.20. 23 le pe capul berbecului. Şi l-a în- 32 mănânce». Şi ce va rămâne* din
junghiat; şi Moise a luat din sân- carne şi din pâine să ardeţi cu foc. 32 *Ex. 29.34.
gele lui şi a pus* pe lobul urechii 33 Şi să nu ieşiţi de la intrarea cor- 33 *Ex. 29.30;
drepte a lui Aaron şi pe degetul tului întâlnirii şapte* zile, până 29.35.
Ezec. 43.25;
mare al mâinii lui drepte şi pe în ziua când se vor împlini zile- 43.26.
degetul mare al piciorului său le consacrării voastre; pentru că
24 *Ev. 9.22. 24 drept. Şi a apropiat pe fiii lui 34 şapte zile veţi fi consacraţi. Dom- 34 *Ev. 7.16.
Aaron; şi Moise a pus din sânge nul a poruncit să se facă aşa
pe lobul urechii drepte a lor şi cum* s-a făcut astăzi, spre a face
pe degetul mare al mâinii lor 35 ispăşire pentru voi. Şi veţi rămâ-
35 *Num. 3.7;
drepte şi pe degetul mare al pi- ne la intrarea cortului întâlnirii 9.19.
ciorului lor drept. Şi Moise a şapte zile, zi şi noapte, şi veţi Deut. 11.1.
1 Împ. 2.3.
stropit* sângele pe altar, de jur- păzi* porunca Domnului, ca să nu
25 *Ex. 29.22. 25 împrejur. Şi a luat* grăsimea şi muriţi; pentru că aşa îmi este
grăsimea cozii şi toată grăsimea 36 poruncit“. Şi Aaron şi fiii lui au
care era pe măruntaie şi prapu- făcut toate lucrurile pe care le-a
rul ficatului şi cei doi rărunchi şi poruncit Domnul prin Moise.
26 *Ex. 29.23. 26 grăsimea lor şi spata dreaptă. Şi 9 Şi a fost aşa: în a opta* zi, Aaron Jertfele lui
şi ale
a luat din coşul* cu azime, care Moise i-a chemat pe Aaron şi pe
fiilor săi
era înaintea D omnului, o turtă fiii săi şi pe bătrânii lui Israel.
fără aluat şi o turtă de pâine fă- 2 Şi i-a zis lui Aaron: „Ia-ţi un viţel* 1 *Ezec. 43.27
cută cu untdelemn şi o plăcintă ca jertfă pentru păcat şi un ber- 2 *Ex. 29.1.
şi le-a pus pe grăsimi şi pe bec** ca ardere-de-tot, fără cu- Cap. 4.3; 8.14.
**Cap. 8.18.
27 *Ex. 29.24. 27 spata dreaptă. Şi le-a pus pe sur, şi adu-i înaintea Domnului.
toate în* mâinile lui Aaron şi în 3 Şi să vorbeşti fiilor lui Israel,
3 *Cap. 4.23.
mâinile fiilor lui şi le-a legănat zicând: «Luaţi un ţap* dintre ca- Ezra 6.17.
ca dar legănat înaintea D omnu- pre ca jertfă pentru păcat, şi un
28 *Ex. 29.25. 28 lui. Şi Moise le-a luat* din mâi- viţel şi un miel, de câte un an,
a Lit. „berbecul pentru umplere a mâinilor“

117
LEVITIC 9:4
4 *Cap. 2.4. 4 fără cusur, ca ardere-de-tot, şi arderea-de-tot** cea de dimi- 17 **Ex. 29.38.
**Ex. 29.43. Cap. 3.5.
Vers. 6,23. un boua şi un berbec ca jertfă de 18 neaţă. Şi a înjunghiat boula şi
pace, ca să jertfiţi înaintea Dom- berbecul jertfei* de pace, care 18 *Cap. 3.1.
nului, şi un dar* de mâncare fră- era pentru popor. Şi fiii lui Aaron
mântat cu untdelemn; pentru că i-au dat sângele şi el l-a stropit
astăzi vi Se va arăta** Domnul»“. 19 pe altar de jur-împrejur; şi i-au 19 *Cap. 3.9.
5 Şi au luat înaintea cortului în- adus bucăţile de grăsime* de boua
tâlnirii ce poruncise Moise; şi şi de berbec şi grăsimea cozii
toată adunarea s-a apropiat şi a şi ce acoperă măruntaiele şi ră-
6 *Ex. 24.16. 6 stat înaintea Domnului. Şi Moise 20 runchii şi prapurul ficatului. Şi au 20 *Cap. 3.5,16.
Vers. 23. a zis: „Acesta este lucrul pe care pus bucăţile de grăsime deasupra
l-a poruncit Domnul să-l faceţi; piepturilor şi el a ars* bucăţile de
şi vi se va arăta* gloria D om- 21 grăsime pe altar. Şi Aaron a le- 21 *Ex. 29.24;
nului“. gănat piepturile şi spata dreaptă 29.26.
Cap. 7.30-34.
7 *Cap. 4.3. 7 Şi Moise i-a zis lui Aaron: „A- ca dar legănat* înaintea D om-
1 Sam. 3.14. propie-te de altar şi adu jertfa* nului, aşa cum poruncise Moise.
Ev. 5.3; 7.27;
9.7. ta pentru păcat şi arderea ta 22 Şi Aaron şi-a ridicat mâinile spre 22 *Num. 6.23.
**Cap. 4.16; de tot şi fă ispăşire pentru tine popor şi i-a binecuvântat*; şi, du- Deut. 21.5.
4.20. Lc. 24.50.
Ev. 5.1. însuţi şi pentru popor; şi adu da- pă ce a adus jertfa pentru păcat
rul** poporului şi fă ispăşire pen- şi arderea-de-tot şi jertfa de pa-
tru ei, cum a poruncit Domnul“. ce, a coborât.
8 Şi Aaron s-a apropiat de altar şi 23 Şi Moise şi Aaron au intrat 23 *Vers. 6.
Num. 14.10;
a înjunghiat viţelul jertfei pentru în cortul întâlnirii, şi au ieşit şi 16.19,42.
păcat, care era pentru el însuşi. au binecuvântat poporul; şi glo-
9 *Cap. 8.15. 9 Şi fiii* lui Aaron au adus sângele ria* Domnului s-a arătat între-
Vers. 12,18. la el, şi el şi-a înmuiat degetul în 24 gului popor. Şi a ieşit foc* dina- 24 *Gen. 4.4.
**Cap. 4.7. sânge şi a pus** pe coarnele al- intea Domnului şi a mistuit pe Jud. 6.21.
1 Împ. 18.38.
tarului şi a vărsat sângele la pi- altar arderea-de-tot şi bucăţile de 2 Cr. 7.1.
10 ciorul altarului. Şi grăsimea* şi grăsime. Şi tot poporul a văzut şi Ps. 20.3.
10 *Cap. 4.8; **Ezra 3.11.
8.16. rărunchii şi prapurul de pe ficatul au strigat de bucurie** şi au că- Ps. 5.11.
jertfei pentru păcat le-a arsb pe zut cu feţele la pământ.
altar, aşa cum poruncise Domnul 10 Şi fiii lui Aaron, Nadab* şi Moartea lui
11 lui Moise. Şi carnea* şi pielea Abihu şi-au luat** fiecare cădel- Nadab
lui Abihu
şi a
11 *Cap. 4.11;
4.12; 8.17. le-a ars cu foc afară din tabără. niţa şi au pus foc în ea şi au 1 *Ex. 24.1,9.
12 Şi a înjunghiat arderea-de-tot; şi pus tămâie deasupra şi au adus **Cap. 16.12
12 *Cap. 1.5; Num. 16.18.
8.19. fiii lui Aaron i-au dat sângele, şi înaintea D omnului foc străin†, †Ex. 30.9.
el a stropit* pe altar, de jur-îm- 2 ceea ce nu le poruncise El. Şi a
13 *Cap. 8.20. 13 prejur. Şi i-au dat arderea-de-tot ieşit foc* dinaintea Domnului şi 2 *Cap. 9.24.
Num. 16.35.
în bucăţile* ei, şi capul, şi le-a i-a mistuit şi au murit** înaintea **2 Sam. 6.7

14 *Cap. 8.21. 14 ars pe altar. Şi a spălat* mărun- 3 D omnului. Şi Moise a zis lui 3 *Ex. 19.22.
taiele şi picioarele şi le-a ars pes- Aaron: „Aceasta este ceea ce a Is. 52.11.
15 te arderea-de-tot pe altar. Şi a spus D omnul, zicând: «Voi fi Ezec. 20.41;
15 *Cap. 4.28. 38.16; 42.13.
Vers. 3. adus darul poporului şi a luat sfinţit în cei care se apropie* de **Ex. 14.4,17.
**Is. 53.10. ţapul* jertfei pentru păcat**, care Mine şi voi fi glorificat** în faţa Is. 49.3.
Ev. 2.17; 5.3. Ezec. 28.22.
era pentru popor, şi l-a înjunghiat întregului popor»“. Şi Aaron a Ioan 13.31.
şi l-a adus pentru păcat, ca pe 4 tăcut†. Şi Moise i-a chemat pe 2 Tes. 1.10.
†Ps. 39.9.
16 *Cap. 1.3,10. 16 cel dintâi. Şi a adus arderea-de- Mişael şi pe Elţafan, fiii lui
tot şi a făcut cu ea după* rân- Uziel*, unchiul lui Aaron, şi le-a 4 *Ex. 6.18,22.
Num. 3.19,30.
17 *Cap. 2.1,2. 17 duială. Şi a adus darul* de mân- zis: „Apropiaţi-vă, ridicaţi** pe **Lc. 7.12.
Vers. 4. care şi a luat din el un pumn al fraţii voştri dinaintea sfântului Fap. 5.6,9,10
său plin şi l-a ars pe altar, pe lângă 5 locaş, afară din tabără“. Şi s-au
a Taur b Le-a ars ca tămâia

118
LEVITIC 11:8
5 *Ex. 29.5. apropiat şi i-au dus în cămăşile* lui; şi vor fi ale tale şi ale fiilor
Cap. 8.13.
lor afară din tabără, aşa cum tăi cu tine: este o rânduială pentru
6 spusese Moise. Şi Moise a zis lui totdeauna, aşa cum a poruncit
6 *Ex. 33.5.
Cap. 13.45; Aaron, şi lui Eleazar şi lui Itamar, 16 D omnul“. Şi Moise a căutat cu 16 *Cap. 9.3,15.
21.10. fiii săi: „Să nu vă descoperiţi ca- atenţie ţapul* jertfei pentru păcat
Num. 6.7.
Deut. 33.9. petele* şi să nu vă sfâşiaţi hai- şi, iată, fusese ars de tot. Şi s-a
Ezec. 24.16; nele, ca să nu muriţi şi ca să nu mâniat pe Eleazar şi pe Itamar,
24.17.
**Num. 16.22 Se mânie** El pe toată aduna- fiii lui Aaron care rămăseseră, zi-
Ios. 7.1; rea; ci fraţii voştri, toată casa lui 17 când: „Pentru ce n-aţi mâncat* 17 *Cap.6.26,29
22.18,20. **Ex. 28.38.
2 Sam. 24.1. Israel, să plângă pentru arderea jertfa pentru păcat într-un loc Cap. 22.16.
7 pe care a aprins-o Domnul. Şi să sfânt? Pentru că este preasfântă; Num. 18.1.
7 *Cap. 21.12. nu ieşiţi* de la intrarea cortului şi v-a dat-o ca să purtaţi** nele-
**Ex. 28.41.
Cap. 8.30. întâlnirii, ca să nu muriţi; pentru giuirea adunării, ca să faceţi is-
că untdelemnul ungerii** Dom- păşire pentru ei înaintea Domnu-
nului este peste voi“. Şi au făcut 18 lui. Iată, sângele* ei nu a fost 18 *Cap. 6.30.
după cuvântul lui Moise. adus înăuntru în sfântul locaş;
Părţile lui 8 Şi D omnul a vorbit lui Aa- trebuia negreşit s-o mâncaţi în
Aaron şi ale 9 ron, zicând: „Să nu bei vin* şi sfântul locaş, aşa cum am porun-
fiilor săi
9 *Pr. 20.1. băutură tare, tu şi fiii tăi cu tine, 19 cit“. Şi Aaron a zis lui Moise: „Iată, 19 *Cap. 9.8,12.
Ezec. 44.21. când veţi intra în cortul întâlni- astăzi şi-au adus* jertfa lor pen- **Ier. 6.20;
Lc. 1.15. 14.12.
Ef. 5.18. rii, ca să nu muriţi: va fi o rân- tru păcat şi arderea lor de tot îna- Osea 9.4.
1 Tim. 3.3. duială pentru totdeauna în gene- intea Domnului şi astfel de lucru- Mal. 1.10,13

10 *Cap. 11.47. 10 raţiile voastre, ca să puteţi deo- ri mi s-au întâmplat; şi, dacă aş
Ier. 15.19. sebi* între ce este sfânt şi ce nu fi mâncat astăzi jertfa pentru
Ezec. 22.26;
44.23. este sfânt şi între ce este necurat păcat, ar fi fost bine** în ochii
11 şi ce este curat şi ca să-i învăţaţi* 20 Domnului?“ Şi Moise a auzit şi
11 *Deut. 17.10; pe fiii lui Israel toate rânduielile a fost bine în ochii lui.
17.11; 24.8;
33.10. pe care D omnul le-a spus lor 11 Şi Domnul a vorbit lui Moi- Animalele curate şi
Neem. 8.2,8.
Ier. 18.18.
prina Moise“. se şi lui Aaron, spunându-le: necurate
Mal. 2.7. 12 Şi Moise a vorbit lui Aaron, şi 2 „Vorbiţi fiilor lui Israel, zicând:
lui Eleazar şi lui Itamar, fiii «Acestea sunt vieţuitoarele* pe 2 *Deut. 14.4.
12 *Ex. 29.2.
Num. 18.9,10 lui care rămăseseră: „Luaţi darul* care le veţi mânca dintre toate
**Cap. 21.22 de mâncare care a rămas din animalele care sunt pe pământ.
jertfele prin foc ale Domnului şi 3 Dintre animale, să mâncaţi orice
mâncaţi-l cu azime lângă altar: are copita despicată şi piciorul
13 *Cap. 2.3; 13 pentru că este preasfânt**. Şi să-l complet despărţit şi care rume-
6.16. mâncaţi într-un loc sfânt, pentru 4 gă. Dintre* cele care rumegă sau 4 *Fap. 10.14.
că este partea* ta şi partea fiilor care au copita despicată, numai
tăi din jertfele prin foc ale Dom- pe acestea să nu le mâncaţi: că-
nului; pentru că aşa mi s-a porun- mila, pentru că rumegă, dar nu are
14 *Ex. 29.24; 14 cit. Şi să mâncaţi pieptul* legă- copita despicată – vă este necu-
29.26,27. nat şi spata ridicată într-un loc 5 rată. Şi şafanulb, pentru că rume-
Cap. 7.31,34.
Num. 18.11. curat, tu şi fiii tăi şi fiicele tale gă, dar nu are unghiac despicată –
cu tine; pentru că sunt date ca 6 vă este necurat. Şi arnebetulb*,
6 *Deut. 14.7.
parte a ta şi parte a fiilor tăi din pentru că rumegă, dar nu are un-
jertfele de pace ale fiilor lui Is- ghiac despicată – vă este necurat.
15 *Cap. 7.29; 15 rael. Ei vor aduce spata ridica- 7 Şi porcul*, pentru că are copita 7 *Is. 65.4;
7.30,34. tă* şi pieptul legănat împreună despicată şi piciorul complet des- 66.3,17.
Lc. 15.15.
cu jertfele prin foc, care sunt bu- părţit, dar nu rumegă – vă este 2 Pet. 2.22.
căţile de grăsime, ca să le legene 8 necurat. Să nu mâncaţi din carnea
ca dar legănat înaintea D omnu- lor şi să nu vă atingeţi de trupuri-
a Lit. „prin mâna lui“ b Animal asemănător cu iepurele, necunoscut la noi c Sau „copita“

119
LEVITIC 11:9
8 *Is. 52.11. le lor moarte – vă sunt necurate*. şi nu are piciorul complet des-
Mt. 15.11.
1 Cor. 8.8. 9 Şi din* toate cele care sunt în părţit, nici nu rumegă, să vă fie
Col. 2.16,21. ape, pe acestea să le mâncaţi: să necurat; oricine se va atinge de
Ev. 9.10.
mâncaţi orice are aripioare şi 27 ele va fi necurat. Şi orice merge
9 *Deut. 14.9. solzi, în ape, în mări şi în râuri. pe labele sale, între tot felul de
10 *Cap. 7.18. 10 Dar toate câte nu au aripioare, animale care merg pe toate cele
Deut. 14.3. nici solzi, în mări şi în râuri, din patru picioare să vă fie necurat;
Mt. 13.48.
toate câte mişună în ape şi din oricine va atinge trupul lor mort
orice vietăţi care sunt în ape, 28 va fi necurat până seara. Şi cel
11 să vă fie urâciune*. Şi ele să vă care va purta trupul lor mort să-şi
fie urâciune: să nu mâncaţi din spele hainele şi să fie necurat
carnea lor şi trupurile lor moarte până seara; ele să vă fie necurate.
12 să vă fie urâciune. Tot ce este în 29 Şi acestea să vă fie necurate 29 *Is. 66.17.
ape şi nu are aripioare şi solzi dintre târâtoarele care mişunăc
să vă fie urâciune. pe pământ: nevăstuica şi şoare-
13 Şi acestea* să le aveţi ca urâ- cele* de câmp şi şopârla, după
13 *Deut. 14.12.
ciune printre păsări, să nu fie 30 felul lor, şi ariciul şi broasca şi
mâncate, să vă fie urâciune: vul- şopârla de nisip şi melcul şi ca-
turul şi gripsorula şi vulturul de 31 meleonuld. Acestea vor fi necurate
14 mare şi şorecarul şi şoimul, după pentru voi dintre toate cele care
15 felul lor; orice corb, după felul se târăsc: oricine se va atinge de
16 său, şi struţul şi bufniţa şi pes- ele, după ce vor fi murit, să fie
căruşul şi coroiul, după felul lor, 32 necurat până seara. Şi peste orice 32 *Cap. 15.12.
17 şi huhurezul şi eretele şi ibisul va cădea ceva din ele, după ce
18 şi lebăda şi pelicanul şi vulturul vor fi murit, va fi necurat, orice
19 hoitar, după felul lor, şi barza, vas de lemn, sau haină, sau piele,
corbul de mare, după felul lor, sau sac; orice vas cu care se face
şi pupăza şi liliacul. vreun lucru să se pună în apă*
20 Orice târâtoare înaripată care şi să fie necurat până seara; după
merge pe toate cele patru picioa- 33 aceea va fi curat. Şi orice vas de 33 *Cap. 6.28.
21 re să vă fie urâciune. Numai pe lut în care va cădea ceva din ele
acestea să le mâncaţi din orice tâ- – tot ce va fi în el să fie necurat;
râtoare înaripată care merge pe 34 şi să-l spargeţi*. Orice hrană care
toate cele patru picioare: pe cele se mănâncă, peste care a venit
care au picioare cu încheieturi, cu asemenea apă, să fie necurată; şi
22 *Mt. 3.4. 22 care să sară pe pământ. Pe aces- orice băutură care se bea dintr-un
Mc. 1.6. tea să le mâncaţi dintre ele: ar- 35 asemenea vas să fie necurată. Şi
be*, după felul ei, şi solam, după orice lucru peste care va cădea
felul ei, şi hargol, după felul ei, din trupul lor mort să fie necu-
23 şi hargab, după felul ei b. Dar rat; cuptor sau vatră, să se dărâ-
orice târâtoare înaripată care are me; sunt necurate şi să vă fie
patru picioare să vă fie urâciune. 36 necurate. Dar, o fântână sau un
24 Şi vă veţi face necuraţi prin puţ în care sunt ape adunate vor
ele; oricine se va atinge de trupul fi curate. Dar orice se va atinge
lor mort să fie necurat până sea- de trupul lor mort să fie necurat.
25 ra. Şi oricine va purta din trupul 37 Şi dacă va cădea din trupul lor
25 *Vers. 40.
Cap. 14.8; lor mort să-şi spele* hainele şi mort peste vreo sămânţă de semă-
15.5. 26 va fi necurat până seara. Orice a- nat, care va fi semănată, va fi
Num. 19.10;
19.22; 31.24 nimal care are copita despicată 38 curată. Dar dacă se va pune apă

a Uliul b Patru tipuri diferite de lăcuste c Sau „care se târăsc“ d Sau „şopârla ţipătoare şi şopârla mare
roşie şi şopârla căţărătoare şi cometul şi cameleonul“; sau „dihorul şi cameleonul şi ş