Sunteți pe pagina 1din 19

INTRODUCERE

Fiind absolvente de farmacie, cu putin curaj si cu ajutorul sistemului bancar ne-am gandit
sa ne

deschidem o farmacie.

Mai intai am mers la ColegiLrl Farmacistilor din Romania . pentru a obtine avizul
I

de

ibera practica profesionaia.

Am angajat un avocat pentru a ne ajuta sa infiintam o


vanzariTe de produse medicamentoase.

societate avand ca obiectiv

urmat obtinerea creditului de la

o banca. Dupa

infiintarea societatii am cautat spatiu pentru farmacie.

Confom normei din 11 0912001. privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice,


farmacia va

fi amplasata in cladire adecvata.

la pader, cu acces direct din afiera de circulatie.

Nu este admisa amplasarea ei in spatii cu destiiratia de locuinta.


In timp ce cautam spatiul si cumparam mobila am depus o cerere la Ministerul Sanatatii
pentru a obtine autortzatia de functionare.

Obtinerea autorizatiei de functionare pentru unitatile farmaceutice de distributief'an-rracie. depozit, drogherie - se face inbaza cererii peritru planificarea inspectiei fannaceutice si
a

umatoarelor documente, care

se depun la

Ministerul Sanatatii- Directia generala farmaceutica:

a) cerere tip;

b) personalul angajat - schema organizatorica a personalului in functie de marimea unitatii.

cerinteie de califlcare in domeniu, contractele de munca ale personaluiui de specialitate angajat si

avizul de iibera practica;


c) avizul conform al colegiului farmacistilor judetean. respectiv al municipiului Bucuresti,
pri

vind infi intarea unitatii farmaceutice

d) actul constitutiv al societatii comerciale (statutul si/sau contractul) pentru farmacii de circuit
deschis, depozite fannaceutice, drogherii si ordinul ministrului sanatatii de aprobare a structurii

unitatii sanitare. insotit de anexa in care este prevazuta farmacia, in cazul farmaciei de circuit
inchis;
e) incheierea irevocabila

judecdtorului delegat pentru aurtorizarea si inrnatricularea societatii

comerciale sau. dupa caz. hotararea judecatoreasca definitiva;

f) copie de pe cerlificatul de inmatriculare la registrul comertului si. daca este cazul, cerere
mentiune la registrurl comefiului pentru inregistrarea sediului unitatilor farmaceutice:

de

g) schita si datele privind localul unitatii (amplasare, constructie, comparlimentare, legaturi


fr-rnctionale confbrme cu prezentele norme - sursa de apa potabiia. echipament de preparare a
apei distilate. conditii de temperatura si r-rmiditate):
h) dotarea cu mobilier, ustensile si aparatura. masa de analiza;

i) autorizatia

sanitara de functionare pentru farmaciile de circuit inchis si anexele la certificatul

de inregistrare la re-{istrul comertului pentru farmacii de circuit deschis, depozite farmaceutice si

drogherii;

j) dovada detinerii spatiului:


k) lista cuprinzand literatura de specialitate si legislatia in vigoare.

Localr-rl farmaciei este


sc.A..Fannacia are

sitr,rat

o suprafata utila

in

de 55

Cartierul Tatarasi, str. Vasile Lupu. bl.E2B.


m2, excluzand din aceasta supraf-ata holuriior

si

grupurile sociaie.

Localul farmaciei are umatoarele incaperi:

a,\ Oficina este incaperea in care are acces publicul si in care se face eliberarea produselor.
- are o suprafata

cie

minimum i6 m2;

- cuprinde un spatiu destinat discutiei confidentiale cu pacientul;


- dotarea cu mobilier cuprinde mese de oficina, dulapuri si rafturi destinate pastrarii
produselor.

b) Receptura este incaperea in care se prepara prescriptiile magistrale; in aceasta incapere are
acces numai personalul de specialitate care lucreaza

in farmacie: dotarea cu mobilier cuprinde

mese de receptura, dr"rlapuri speciale pentru substante toxice, stupefiante. psihotrope si precursori

(Separanda

si Venena) si dulapuri pentru pastrarea substantelor fannaceutice; receptura este

dotata cu vesela si cu aparatura de maslrra. necesare pentru prepararea retetelor rnagistrale;

aparatura

c)

va fi

Laboratorul

verificata metrologic anual sau

este incaperea

in care

se prepara produsele

ori de cate ori este nevoie:

oficinale elaborate conform

Farinacopeii Romane in vigoare; in aceasta incapere se va an-lenaja si masa de analiza;

- laboratorul este dotat cu sursa de apa potabi16, gaze. canalizare.:


- dotarea cu mobilier cuprinde mese de laborator. dulapuri si rafturi destinate pastrarii

diviziunilor, ambalajelor de uz farmaceutic si veselei folosite in farmacie:


- iaboratorul este dotat cu vesela si aparatura de masura, necesare pentru prepararea

produselor oficinale.
In cazul in care spatiul destinat recepturii este suficient de mare. se poate or-saniza

si

laboratorul in aceeasi incapere:

d.1

Echipantentul destinat obtinerii apei distilate esle amplasat in receptura sau in laborator. In

cazul in care localitatea nu are apa curenta sau calitatea apei potabile nu este corespunzatoare,

farmacia poate achizitiona apa distilata de la o unitate autorizata de Ministerui Sanatatii. care va

fi insotita

e)

de documente care sa ateste calitatea acesteia:

Depozitul este incaperea in care se stocheaza si se asi-sura conservarea medicamentelor, a

produselor igienico-cosmetice si a dispozitivelor medicale. Separat sunt orsanizate spatii


destinate depozitarii substantelor farmaceutice, substantelor inflamabile si a ambalajelor de uz

farmaceutic:
- ciepozitui este ciotat cu un sistem cie asigurare a temperaturii si a umiciiraiii necesare
conservarii produselor
- dotarea cu mobilier cuprinde

rafturi

metalice sau din alt material usor iavabil si rezistent la

foc. paleti" daca este cazul, si dulapuri;


- depozitul este dotat cu frigider pentru pastrarea medicamentelor care in-rpun conditii de
pastrare speciale:

- depozitul cuprinde spatii sau dulapuri destinate pastrarii produselor toxice, stupefiante si
psihotrope, amenajate conlorm legislatiei specifice:

f) Grupul sanitar

cuprinde vestiar, spalator si toaleta:

g) B iro ul fct rmu cis t ul rti-sef .

fr 4
,J,+C
.1

{_--)

+'

***-*'"*ir

{lr
r_\

^;
^.__"*-_it-.

',i

Z.JUU

2"275

Incf,perile fbrmaciei sunt amplasate incat sa existe iegaturi functionale intre ele, iar cele
destinate prepararii retetelor magistrale

si oficinale, cele destinate prepararii apei distilate.

si ale grupulr-ri social au peretii

acoperiti cu materiale lavabile. iar pardoselile sunt

precLrm

acoperite cu mozaic. gresie sau linoleum.

IMAGINTEA EXTERIOARA

Firma luminoasa este n-rijiocui de comunicare eficient cu nTediul extern. Aceasta


obligatoriu sa

fie

este

aprinsa seara in conformitate cu notificarile transmise pe e-mail in acest sens.

Trebuie sa fie curata. ingrijita. in perfecta stare de functionare. Setarea aprinderii firnrei
luminoase se lace conform notificarilor trirnise de la departamentul marketing.

Firma luminoasa trebuie

sa respecte

unnatoarele standarde:

pe timpul zilei. fondul va

pe timp de noapte, fondul va

fi

albl

fi

negru.

Crucea luminoast trebuie sa fie pozitionata astfel incat farmacia sa poata

fi reperata ia

distanta. este obligatoriu ca aceasta sa functioneze in perinanenta-.

Cuseto luminoaso de exterior se va aprinde in acelasi timp cu fimra luminoasa si va


semnaliza farrnacia in special pentru pietoni. atragand atentia asupra intrarii.

Peoplle stopperul are menirea de a semnaliza farmacia. Se va pozitiona intr- un loc cat mai

vizibil pentru pietoni. iar saseata

ir-rdicatoare trebuie sa fie indreptata catre intrarea in farmacie.

Este oblisatoriu ca acesta sa fie expus pe intraga durata de functionare a farmaciei.

,,ELA-GSM FARM" este

companie ambitioasa

cu capital 100yo

romanesc.

Misiunea noastra este aceea de a ne ajuta pacientii in permanenta, prin sfaturi si recomandari
profesioniste prin olerirea unei game largi de produse, consiliere de calitate. preturi atractive,
ambianta placuta si aspectul modern al farmaciei.

Marketingul de imagine reprezinta o parte impoftanta a promovarii brandului. atat prin


materiale semnalizatoare din interiorr.rl si exteriorul farmaciei. recomandare si relationare vizavi
de client.

Crearea si mentinerea imaginii farmaciei reprezinta o parte integranta a activitatii


noastre.

Pacientul trebuie sa se afle mereu in centrul atentiei noastre, iar relatia pe care personalul
din farmacie o dezvolta cu acesta trebuie sa fie intotdeauna plina de profeSionalism si intelegere.
Pentru fidelizarea clientilor dar si pentru a
fi

delitate drept parghie motivationala astfel

ft

cat mai competitivi vom

-carduri de fidelitate pentru pensionari: intre 15-20% reducere

-carduri de fidelitate elevi-studenti: intre 12-15% reducere

-carduri de fidelitate standard: intre 10-20 % reducere la unele produse

Un ph-rs de valoare oferit pacientilor:

punga gratuita:

reviste si fl1'ere;

folosi cardurile de

carduri.

Este important sa ii comunicam pacientului ca acestea sunt gratuite.

Din dorinta de a oferi pacientilor nostri cat n-rai multe informatii, realizam in pemanenta
materiale infonr"rative sub diverse forme: reviste. flyere, piiante si brosuri pe care ie of'erim

gratuit pacientilor. Acestea trebuie oferite pacientilor in functie de produseie de interes


cumparate, varsta pacientilor. Pe baza carduiuri pacientii pot beneficia de reduceri speciale.

Fiindca faimacia noastra este amplasata intr-o zona cu foarte multi batrani ne vom axa mai
mult pe vanzarea produselor si medicamentelor specifice acestora si mai putin pe vanzarea
produse specifi c tinerilor.

I]\IAGINEA FARMACIEI

1. IMAGINEA

2.

EXTERIOARA

Firma luminoasa;

Cruce Iuminoasa;

Caseta luminoasa de exterior;

People stopper;

Yitrina;

Usa;

Orar.

IMAGINEA I]'{TERIOARA

Caseta luminoasa de interior;

de

LCD (spoturi);
Semnalizare rafturi;
Personal;
Masa retetarl
Expunere documente obligatorii;
Semnalizare preturi, afectiuni;

Wobblere, super oferta".

3.

EXPUNERE PRODUSE

Counter;
Cos plexiglass;

Gondola si la raft.

Vitrina

cuprinde

Decorul de sezon:

Rame de aluminir-r cu afise:

Panou cu leduri verzi:

Panoul cu leduri .. Deschis" este pozitionat in apropierea intrarii in farmacie:

Alte materiaie communicate de deparlamentul marketing.

Usa farmaciei trebuie sa fie deschisa pentru a incuraja pacientul sa intre in farmacie.

In cazuT in

care temperatura exterioara scade sub 1 0 grade usa se poate inchide. Pe usa pe partea

fixa sunt lipite orarul farmaciei branduit si orarul pentru masurarea tensiunii arteriale.

Orarul farmaciei

cuprinde

Intervalul orar in care functioneaza farmacia:

Numerele de ur-eenta;

Interzis fumat. accesul cu animale;

Contractul cu Casa de Asigurari. Tel-Verde pentru client.

IMAGINEA INTERIOARA.
Casetele luminoase din interiorul fannaciei sunt montate deasupra rafturilor si aprinse
24hl 24 h.

Backprinturile din casetele lunrinoase trebuie

sa

fie intotdeauna actualizate si in corelatie

cu marfa existenta in stoc.

LCD- ul

este amplasat pe peretele din spatele counter-ului. Pe acesta ruleaza spoturi

publicitare intotdeauna actualizate si in corelatie cu marfa existenta in stoc. Trebuie setat astfel
incat sa permita difuzarea cu sunet.

Personalul farmaciei
Tinuta vestimentara este compusa din:

Halat alb cu guler verde, personalizat ,,ELA-GSM FARM". Halatul este iama
maneca lunga si vara cu maneca scufta.

Ecuson personalizat, are inscris numele si functia angajatului cu poza acestuia.

cu

Pe counter sunt expuse:

Pix suport, displal,'44. afise;

Testere cosmetice:

lvfateriale de la furnizori:

Aite materiale de marketins.

Cos de pexiglass:

Produsele aflate in campanie de lichidare de stoc:

Produse proprii cu termen de expirare mai mic de 6 luni care beneficiaza de reducere de

pret:

Alte produse promo de la furnizorir

Produse proprii:

Produse de igiena (servetele umede proprii. dischete demachiante).

Gondola
Exp,-rnem produse precLlm seturi de cadouri si aite cosmetice.

Semnalizarea preturilor
Fiecare produs are in dreptul lui doua etichete de pret (pretul fara card si pretul cu card).

Masa de retetar unde se expune:

Catalogul Herbarium:

Flyere cu produse proprii;

Alte materiale.
Expunere documente obligatorii:

Autorizatia de functionare de la Ministerul Sanatatii:

Certificatul de inregistrare al societatii;

Cerlificatul constatator al farmaciei de la OPC:

Drepturile si obligatiile asiguratilor:

Autorizatia de functionare a farmaciei de la Primarie:

Placheta

cu Tel- Infb-

Consumator

al

Ar-rtorizatiei Nationale pentru Protectia

Consumatoril or si datel e Comi sariatelor .ludetene

Placheta cu Tel- Verde al Autorizatiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta

Alimentelor si datele Directiilor Sanitare Veterinare Judetene.

Planograma reprezinta un grafic pentru expunerea produseior in faimacie ( pe rafturi

si

gondole). Planograma se schirnba periodic in functie de sezonalitate si de interesele comerciale.

Farmacistul diriginte aie dreptul <Ie a adapta planograma ii-i functie de cerintele pacientilor,
rulajuI produselor si tipul farmaciei.
Produsele se expul1 tinand cont de urmatoarele conditii:

Politele inchiriate:

Produsele imporl propriu;

Y anzare si marja;

Sezonalitate;

Reclama TV, companie sau reducere.

ORGANIGRAMA FARMACIEI
FAR]VlACIST

DIRIGNTE

FARMACIST

ASISTENT

ASiSTENT

FARMACIE I

F'ARMACIE 2

FI$A POSTULUI FARMACIST

DEFINIREA POSTI]LUI
Denumirea Postului: Farmacist Diriginte/Iarmacist
Sef Pozifia inCOR: 122912
Obiectivul specific al postului:
o Asigurarea unei bune funclionari a farmaciei pe care o administreaza si a unei
buneprofitabilitati a acesteiaRealizarea unei aproviziondri optime a farmaciei, in acord
cu politica comerciala a volumul devanzari realizat si previzionat pentru farmacia pe
care o administreaza.

INTEGRAREA iN STNUCTURA ORGAMZATORICA:


A.Postul imediat superior: ADMINISTRATOR
B.Postul imediat inferior: Farmacist
C.SubordonIri:
Are in subordine: Farmacist, Asistent Farmacie
Este inlocuit de: Farmacist
Inlocuiegte pe:Farmacist

D.Relafii:
Ierarhice : administrator
Funefionale: Cr-r toli angajaJii societdlii, colaboratori, parteneri, pacienfi, clienli,
furnizori etc.Redistribuirea temporard pe alte posturi de muncf, este posibild numai in
cazuri de fo4dmajord gi pe baza unei instruiri prealabile, cu acordul scris al conducerii.
E.Relafii de competen{i qi semnltur[:
Poate propune conducerii societatii achizilionarea anumitor produse, conform procedurilor
Companiei intocrneqte comenzile pentru farmacia pe care o administreaza

SARCINILE SI RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA:


T.Organizeaza, conduce si controleazaactivitatea farmaciei, conform legislaliei invigoare

2.Supervizeazd" motiveaza si coordoneaza intregul personal din farmacie;


3.Propune si indeplinegte, dupa aprobare, schimbdri ce pot duce la o mai bunaactivitate in cadrul

farmaciei;
4.Urm5.reqte termenele de valabilitate ale medicamentelor si ia masuri pentru evitareadepdqirii
acestor termene la toate produsele existente in farmacie

5.Urm5.regte evolulia stocurilor pentru a evita apan\ia suprastocurilor

6.Rdspunde de activitatea de receptura si devanzare;

7.Se ocupa de aprovizionarea farmaciei astfel incat sa se asigure un stoc optim infarmacie. fara

ruperi de stoc:
S.Realizeaza receplia de marfa;
g.lntrodr-rce in calculator facturi, retetele compensate si gratuite si intocmeqte notelede recep{ie
pentru mSrfurile intrate:
1

0.Realizeaza centralizarea retetelor I 1 .

Elibereaza medicamente si inforir"ieaza pacien{ii despre modul de administrare amedicamentelor.

riscuri si reaclii adverse;


l2.Respecta si aplica legislalia in vigoare cu privire la activitatea din farmacie:
13.Are obligalia de a verifica metrologic anual. balanlele si trusele de greutati dindotarea

farmaciei;
1;l.Aduce la cunostinta si organizeaza activitatea P.S.l. si respecta normele deProtectie a Mr-rncii.
specifice si generale

15.Este Responsabil de ProtectiaMuncii si PSI la locul de munca. ocupandu-se deinstructajele

periodice de PM si PSI. sub coordonarea Inspectorului Plvl si PSI. in


accrd cu ten,atica anuala aprobatal 6.

Urmdre;te respectarea normelor cu prir.,ire ia condiliile de igiena, ternperatura si


17.Par1icipa la inventarele lunare, impreuna cu f-armaciqtii si cu asistentii de farmacie

l8.Coopereazd cu ceilalli angajati ai companiei. colaboreazd cu onestitate cu acegtia;

l9.Menline la standardele unei bune funclioniri. aparatele din dotare gi anunli oricedefecliune
Depafiamentului IT;

20.Executi calitativ 6i ia termen sarcinile de serviciu:


2l,Pdstreazd secretul profesional si confidenlialitatea datelor la care are acces;
22.Respect[ normele de securitate. impuse de societate:
23.Se achit[ la timp de toate responsabilitdlile ce-i revin pe domeniul financiar-contabil:
24.Respectd programul de lucru. conform normelor interne ale societalii;
25.Respectd metodologiile de lucru ale domeniului siu de activitate gi procedurile desistern gi de
1ucru, existente in cadn-ri

societllii.

26.Respecta politica de achizitiie a companiei;

27.5e asigura ca imaginea fanlaciei (tinuta, cur[]enie. compofiament) sa

fie conformstandardelor companiei.28.l-a misuri pentru proteclia informaliei gi a suporlului


acesteia irnpotriva pierderii,

degradlrii gi folosirii acesteia de cdtre persoane neautorizatePrezenta figi con{ine sarcini minime.
alte probleme apirute in cadrul sectoruiui in careactiveaza
urmand a

fi

rezolvate operativ

CONDITIILE MATERTALE ALE MUNCII


-birou -l- anexe (scaun, spa{iur dosare. obiecte de birou)

-calculator
-telefbn fix si mobi

PREGATIREA

NE CE SARA. POSTULUI

De baz[: Facultatea de Famacie specialitate: Aviz de iibera practica, atestat socio-

prol'esionalCursuri speciale: de vanzari. de customer sen,ice. de managentent" de legislalie


aferentadomeni ul ui medical/farmaceutic

EXPERIENTA 1\ECE SAR,( OCUPARII


Postul de Fannacist Diriginte poate

fi

PO

STULUI

ocupat de orice persoand cu o preg[tire corespunzdtoare.

ACOMODAREA CU CERINTELE POSTULUI DE }ILTNCA


l.Pentru o persoand debutantd in profesie - 6 luni
2.Pentru o persoan[ experimentatl, acomodarea cu postul se realizeazi

COMPETEI\TELE LOCULU DE MUNCA:


-nu exerciti aceastd calitate gi in ala farmacie

in 3 luni.

FISA POSTULUI ASISTENT DE FARMACIE

1.

DESCRIEREA POSTULUI

1.1. DENUMIREA POSTULUI: Asistent Farmacist Principal

7.2.POZITIA DII-{ STATUL DE FUNCTII:


1.3. COMPARTIMENTUL (din or-uani qrama)

Unitatea de Desfacere -Famacia- SC ELA-GSM FARM SRL


1.4. INCADRA.REA IERARHICA A FLTNCTIEI: Asistent Sef FARMACIE

1.5.ROLUL (SCOPUL) POSTLILUI: Asigura indeplinirea sarcinilor


FARMACIEI

in

domeniul aprovizionarii. administrarii. conservarii

si

ce rer.'in
eliberarii

medicamentelor de Llz uman, parafan'naceutice. prodr-rse cosmetice si naturiste.

2. ATRIBUTII GENERALE, SPECIFICE SI PE LINIA ASIGURARII


CALI'TATII
2.1. ATRIBUTII GENERALE:

este obligat sa cunoasca prevederile legilor si normelor ce reglementeaza activitatea pe

profil si sa actioneze pentru aplicarea ior cu strictete in munca specifica de aprovizionare


si desfacere a medicamentelor de uz uman, specifice drogheriilor:

are datoria de a lua masurile necesare pentru organizarea activitatii la nivel superior, si pe
baza criteriilor de calitate si eficienta;

si

actioneaza impotriva actelor de indisciplina, a lipsei de raspundere, a neglijentei

oricaror fapte care isi pot pune amprenta negativ asupra bunei desfasurari a activitatii in
ansamblul sau

este obligat sa-si ilrsuseasca permanent elementele de noutate in domeniul farmaceutic

- respecta

ordinea

si disciplina la locul de munca, programul de lucru, si nonnele

de

conduita. si trebuie sa dea dovada de cinste si corectitudine in raporturile cu pacientii -

clientii

ia masuri de asigurare a secretului si confidentialitatii activitatii la nil'elui

sa

societatii.

respectiv Farmaciei.

- sa

asigure pastrarea

dezvoltarea lui

si

apararea integritatii patrimoniului farmaciei

si contribuie la

sa respecte normele de protectie a muncii si de prerenire a incendiilor

in cadrr-rl farmaciei.

sa ia masuri de preintampinare si inlaturare a oricaror situatii care ar putea pune in pericol

viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor ori a bunurilor materiaie

sa

nu primeasca de la cetateni bani sau alte foloase materiale pentru activitatile prestate in

cadrul atributiilor de serviciu

2.2. ATRIBUTII SPECIFICE:

asigura aprovizionarea. conservarea

si

eliberarea produselor medicamentoase care

se

elibereaza fara prescriptie medicala. a produselor isienico cosmetice si a dispozitivelor


rrre<iicaie;

efbctueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor medicamentoase de uz uman si

primirea lor in drogherii. asumandu-si raspunderea pentru integritatea lor;

- parlicipa Ia programe de instrr-rire profesionala ;


- participa la activitatea farmacovigilenta :
- se preocupa de promovarea produselor fbn'naceutice.
si lar-uirea sferei de desfacere a acestora

parafarmaceutice. igienico-cosmetice

stabileste programul de functionare al farmaciei in rapoft cu necesitatile segmentelor de

populatie vizate '


parlicipa efectiv la realtzarea studiilor de piata efectuate de fannacie
respecta

cu strictete Normele

semnatura

deontologice prolesionale de care

ia

cunostinta sub

la cerere transmite propuneri si date tehnice la potentialii clienti ai flrmei, numai cu acordul

conducerii farmaciei. Interpreteaza intrebarile pacientilor/clientilor si atitr-rdinea acestora


si poate participa la negocieri numai inbaza unui mandat clar stabiiit.

- Nici o propunere nu poate fi

transmisa unui client in afara termenelor si conditiilor de

vanzare aprobate de Directorul General al farmaciei

Reprezinta drogheria

in

cazul oricarui control al autoritatiior competente, neputand fi

substituit de catre o alta persoana. ln caz de control. informeaza in timpul cel mai scuil
co nducerea profesionala a farmaci ei.

Tine legatura permanenta cu conducerea societatii precum si cu Colegiul Farmacistilor

pe

probleme de tehnica farmaceutica:

Depune zilnic incasarile unitatii in contul bancar si isi asuma responsabilitatea efectiva

acestui demers/act;

Consemneaza operatiuni legate de contabilitatea primara. intocmind zilnic monetarul si

registrul de casa:

- Asigura

inventarierea iunara

persoanelor competente

a stocului de marfuri si

transrnite infonnatiile necesare

Asi-sura_intocmirea. circulatia

si pastrarea documentatiei -iustificative ale farmaciei din

ciomeniui frnanciar - contabii:

Executa orice alte activitati si competente conforme cu legile in vigoare sau stabilite de
Directorul General al farmaciei.

3.2. RELATII FUNCTIONALE SI DE COLABORARE

fnturne; cu conducerea fannaciei. si celelalte compartimente din structura societatii

Exlerne: - cu aite puncte fannaceutice din zona orasului Iasi

cu fumizorii (depozite de medicamente)

Colegiul Farmacistilor din Iasi

Clienti. institutii sanitare. organizatii/or-eanisme care au atat profil famaceutic


cat si alte sfere de activitate

Dupa ce am obtinut autorizatia de la Ministerul Sanatatii , am luat legatura cu fumizorii

de

la care vom cumpara medicamente pe credit. Cu totul. deschiderea acestei farmacii ne-a costat in

jur

de 20000 de euro.

Ne dorim

sa creem un nume si sa ajungem sa mentinem standardele la un nivel cat mai

ridicat si de aceea trebuie sa intelegem ca noi toti contribuim la crearea si mentinerea imaginii
farmaciei noastre.