Sunteți pe pagina 1din 21

Politici si Optiuni Contabile la Nivelul Grupului de Societati

SC DELTA SA

-referat-
INTRODUCERE

Politicile contabile definesc o conceptie contabila privind „sinceritatea” fiecarei


intreprinderi sau institutie publica in prezentarea ansamblului problemelor financiare.
Organismul international de normalizare contabila (IASC-IASB) defineste Politicile
contabile drept ansamblu principiilor, bazelor, conventiilor, regulilor si practicilor specifice
adoptate de o entitate in conducerea curenta a activitatilor a contabilitatii acestora, pentru
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
La elaborarea politicilor contabile, trebuie respectate conceptele de baza ale contabilitatii
si indeosebi: contabilitatea de angajamente, principiul continuitatii activitatii dar si celelalte
principii care guverneaza functionarea contabilitatii.
Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile
contabile specifice adoptate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
Informatii generale SC DELTA SA : - s-a infiintat in baza HG 1224/1990, este
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti sub nr J32/705/1991 si
are cod unic de inregistrare RO 334561. Adresa sediului social este : Blv Dacia, nr 113, bl
C24, Bucuresti, sector 1. Obiectul principal de activitate comform codului de clasificatie
CAEN este ‘’ Intermedieri in comertul cu produse diverse’’ cod 4619. Domeniul de activitate
cuprinde o gama variata de activitati, dar principala activitate o constituie realizarea in
strainatate de proiecte industriale din diferite domenii, precum industria materialelor de
constructii, industria metalurgica, industria constructiilor de masini.
Participatiile societatii la entitatile din grup care se consolideaza se prezinta astfel :
Denumire Capital social - LEI % de participare
METALO SA 6.254.208 87,44
APARATAJ SA 8.485.410 95,52
MAGGY SA 2.195.800 59,20
INTERMED SRL 240 66,66
SC METALO SA s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului Municipiului Bucuresti sub nr J 40/35/1991 si are cod unic de inregistrare
RO488003. Adresa sediului social al METALO SA este : Sos. Pantelimon nr 104, Bucuresti,
sector 6. Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este ‘’
Fabricarea utilajelor metalurgice’’ cod 2900. METALO SA este societate de tip inchis si nu
se supune legislatiei pietei de capital.
SC APARATAJ SA s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului Neamt sub nr J 17/09/1991 si are cod unic de inregistrare RO1346841.
Adresa sediului social al APARATAJ SA este : Str. 1 Decembrie 1918, nr 144, localitatea
Piatra Neamt, judetul Neamt. Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare
CAEN este ‘’Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice’’
cod 2511. SC APARATAJ SA este societate de tip deschis actiunile sale fiind tranzactionate
pe piata de capital.
SC MAGGY SA s-a infiintat in anul 2003, este inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului Municipiul Bucuresti sub nr. J40/13478/2008 si are cod unic de inregistrare
RO15367251. Adresa sediului social al SC MAGGY SA este : Bdul Iancu de Hunedoara nr
8, bl H3, Bucuresti, sector 1. Obiectul principal de activitate conform codului dec clasificare
CAEN este : ‘’ Cresterea pasarilor’’ cod 0147. SC MAGGY SA este societate de tip inchis si
nu se supune legislatiei pietei de capital. Societatea nu a desfasurat activitate in cursul
exercitiilor financiare 2008 si 2009.

SC INTERMED SRL s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul registrului
Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40/1261/1991 si are cod unic de inregistrare
RO2793514. Adresa sediului social al SC INTERMED SRL este : bdul Iancu de Hunedoara
nr 8, bl H3 Bucuresti sector 1. Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare
CAEN este : ‘’Intermedieri in comertul cu produse diverse’’ cod 4619.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

ADOPTAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE DE RAPORTARE NOI SI


REVIZUITE

In timpul anului Societatile au inceput sa adopte o serie de Standarde Internationale de


Raportare noi si revizuite. Nici unul dintre ele nu a avut un impact material asupra situatiilor
financiare pentru anul curent si anii precedenti.
Urmatoarele amendamente la standardele existente emise de catre Comitetul pentru
Standarde de Contabilitate (‘’IASB’’) si interpretari emise de catre Comitetul pentru
Raportari Financiare Internationale sunt relevante pentru perioada curenta :
- Amendamentele la IAS 39 ‘’Instrumente Financiare :recunoastere si Masurare’’ si
IFRS 7 ‘’Instrumente Financiare : Prezentari’’ – Reclasificarea activelor financiare
(aplicabil cu 1 iulie 2009 sau dupa aceasta data). Aceste amendamente nu au avut nici un
impact asupra situatiilor financiare ale Grupului.
-Amendamentele la IAS 39 ’Instrumente Financiare :recunoastere si Masurare’’ si IFRS7
‘’Instrumente Financiare : Prezentari’’ – Reclasificarea activelor financiare data efectiva si
tranzitie Aceste amendamente nu au avut nici un impact asupra situatiilor financiare ale
Grupului.
- IFRIC 11 ‘’IFRS 2 – Tranzactii grupului si valori de trezorerie’’ (aplicabil de la sau dupa
1martie 2009). IFRIC 11 nu a avut nici un impact asupra situatiilor financiare ale Grupului.
- IFRIC 12 ‘’Acorduri cu privire la serviciile de concesiune’’ (aplicabil pentru perioadele
anuale de la sau dupa data de 1 ianuarie 2009). IFRIC 11 nu a avut nici un impact asupra
situatiilor financiare ale Grupului.
- IFRIC 14 ‘’IAS 19 – Limita unui activ de beneficiu definit, cerinte de finantare minimale si
interactiunea lor’’ (aplicabil pentru perioadele anuale de la sau dupa data de 1 ianuarie 2009).
IFRIC 14 nu a avut nici un impact asupra situatiilor financiare ale Grupului.
Grupul a decis sa nu adopte standarde, revizuiri sau interpretari inainte de data efectiva de
aplicare. Grupul anticipeaza ca adoptarea acestor standarde, revizuiri si interpretari nu vor
avea un impact asupra situatiilor financiare consolidate in perioada aplicarii initiale.
POLITICI CONTABILE

1) Declaratie de conformitate
Situatiile financiare alaturate au fost intocmite in conformitate cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara (‘’IFRS’’) emise de Consiliul pentru Standarde
Internationale de Contabilitate (‘’IASB). Acestea nu sunt situatiile financiare statutare ale
DELTA SA.
2) Bazele prezentarii
Situatiile financiare consolidate au fost intocmite in baza conventiei costului istoric, cu
exceptiaterenurilor si constructiilor, proprietatilor detinute ca investitii, activelor si datoriilor
financiare al caror castig sau pierdere sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, asa cum
se prezinta mai jos in cadrul politicilor contabile.
Politioile contabile au fost aplicate in mod consecvent pentru perioadele prezentate in
situatiile financiare consolidate, cu exceptia cazurilor in care se prezinta astfel.
Societatile individulale din cadrul Grupului efectueaza inregistrarile contabile in lei
romanesti (RON) si intocmesc situatii financiare statutare in conformitate cu reglementarile
contabile in vigoare. Aceste situatii financiare pornesc de la inregistrarile contabile statutare,
ajustate si reclasificate in vederea unei prezentari juste in conformitate cu IFRS.
3) Continuitatea activitatii
Aceste situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care
presupune ca Grupul are capacitatea de a-si continua operatiunile pe baza principiului
continuitatii activitatii si va fi capabil sa isi realizeze activele si pasivele de care dispune in
conditii normale de activitate. In evaluarea aplicabilitatii ipotezei continuitatii activitatii
managementul analizeaza bugetele si previziunile fluxurilor de trezorerie. Pe baza acestor
analize, managementul crede ca Grupul va continua sa opereze pe baza ipotezei continuitatii
in viitorul previzionabil si, in consecinta, aplicarea ipotezei continuitatii in intocmirea
situatiilor financiare este justificata. Principalele politici contabile adoptate in intocmirea
situatiilor financiare consolidate sunt prezentate in continuare:
4) Contabilitate de grup
- Metoda de achizitie
Situatiile financiare consoloditate incorporeaza situatiile financiare ale Societatii si
entitatile controlate de Societate (filialele sale). Controlul este intrunit cand societatea are
puterea sa administreze politicile financiare si operationale astfel incat sa obtina beneficii din
activitatile acesteia. Filialele (inclusiv entitatile in scop special) sunt entitati in care Grupul
detine mai mult de jumatate din drepturile de vot.Pentru a evalua daca Grupul controleaza sau
nu o alta entitate sunt luate in considerare existenta si efectele unor potentiale drepturi de vot
care pot fi exercitate sau pot fi convertite.
Filialele sunt consolidate de la data la care controlul asupra acestora a fost transferat
Grupului si nu mai sunt consolidate de la data la care controlul inceteaza. Rezultatele
filialelor achizitionate sau vandute in cursul anului sunt incluse in contul de profit si pierdere
consolidat de la data efectiva a achizitiei sau pana la data efectiva a vanzarii, dupa caz.
Acolo unde este necesar, politicile contabile ale filialelor au fost modificate in vederea
asigurariiconsecventei fata de politicile adoptate de Grup.
Toate tranzactiile soldurile, veniturile si cheltuielile intre societatile din Grup sunt eliminate
in intregime la consolidare.
- Contabilitatea combinarilor de intreprinderi ce implica entitati aflate sub control
comun.
Achizitiile unei filiale se contabilizeaza pe baza metodei de achizitie. Costul unei achizitii
este evaluat la valoarea justa a activului cedat, a actiunilor emise de Grup in schimbul
controlului filialei achizitionate sau a obligatiilor inregistrate sau preluate la data achizitiei
plus costurile direct atribuibile achizitiei. Activele si pasivele identificabile achizitionate si
datoriile contingente preluate intr-o combinare de intreprinderi care indeplinesc conditiile de
recunoastere conform IFRS 3 ‘’Combinari de intreprinderi’’ sunt evaluate initial la valoarea
justa a acestora la data achizitiei cu exceptia activelor imobilizate care sunt clasificate ca si
detinute in vederea revanzarii in concordanta cu IFRS 5 ‘’Active imobilizate detinute in
vederea revanzarii si operatiuni intrerupte’’ care sunt recunoscute si evaluate la valoarea justa
din care se deduc costurile aferente vanzarii.
Interesul minoritar este stabilit ca proportie a valorii juste ale activelor si pasivelor
recunoscute. Suma cu care costul de achizitie depaseste ponderea detinuta de Grup in
valoarea justa a activelornete identificabile achizitionate este inregistrata ca fond comercial si
este recunoscut ca un activ evaluat initial la valoarea contabila. In cazul in care, dupa
reevaluare, costul de achizitie este mai mic decat ponderea detinuta de Grup in valoarea justa
a activelor nete identificabile si datoriilor contingente ale filialei achizitionate, diferenta este
reflectata imediat in contul de profit si pierdere.
Pentru metoda achizitiei si cea a contabilitatii combinarilor de intreprinderi ce implica
entitati aflate sub control comun, tranzactiile intre societatile din Grup, soldurile si castigurile
nerealizate din tranzactiile intre societatile din Grup sunt eliminate. Pierderile nerealizate sunt
de asemenea, eliminate doar daca tranzactia prezinta dovezi privind deprecierea activului
transferat.
- Interesul minoritar
Interesele minoritare in activele nete (fara goodwill) ale situatiilor financiare consolidate sunt
identificate separat de capitalurile proprii ale Grupului. Interesul minoritar consista in suma
acelor interese la data originara a combinarii de intreprinderi si in partea minoritara din
modificarile capitalurilor proprii de la acea data.
Ulterior, orice pierderi aplicabile interesului minoritar, peste valoarea interesului minoritar
sunt alocate interesului societatii mama, cu exceptia cazului in care actionarii minoritari nu au
o obligatie de a finanta pierderile si sunt capabili sa realizeze investitii pentru acoperirea
pierderilor lor.
5) Raportarea pe segmente
Un segment de activitate reprezinta un grup de active si operatiuni angajate in furnizarea de
produse sau servicii pentru care riscurile si beneficiile sunt diferite de acelea din alte
segmente de activitate. Un segment geografic este angajat in furnizarea de produse si servicii
intr-un anumit mediu economic si este supus unor riscuri si beneficii ce difera de riscurile si
beneficiile din alte medii economice.
6) Imobilizari corporale
Imobilizarile corporale au fost prezentate initial la cost de achizitie. Ulterior, imobilizarile
corporale au fost reevaluate în baza unor hotarâri de guvern, prin indexarea costului istoric cu
indici prescrisi în Hotarârea de Guvern no 500/1994 . La 31 decembrie 2009 societatile din
cadrul grupului aveau reevaluate activele imobilizate, respectiv terenuri si constructii,
apeland la societati specializate recunoscute de ANEVAR.
Costul istoric include cheltuieli care sunt direct atribuibile achizitiei elementelor respective.
Cheltuielile ulterioare sunt incluse in valoarea contabila a activului sau recunoscute ca un
activ separat, dupa caz, doar atunci cand este probabila realizarea unui beneficiu economic
viitor de catre Grup, iar cheltuielile pot fi masurate in mod credibil. Toate celelalte cheltuieli
de intretinere si reparatii sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care
acestea apar.
Cresterea valorii contabile ca urmare a reevaluarii terenurilor si cladirilor este creditata in
capitalurile proprii in cadrul rezervelor din reevaluare.
Castigurile si pierderile rezultate din vanzarea imobilizarilor
corporale sunt determinate prin compararea incasarilor cu valoarea contabila. Acestea sunt
incluse in contul de profit si pierdere.
Amortizarea activelor se calculeaza utilizand metoda lineara pentru a reduce costul sau
evaluarea fiecarui activ la valoarea reziduala pe parcursul duratei utile de viata estimata, dupa
cum urmeaza :
Numar de ani
Cladiri Intre 40-50
Instalatii tehnice si echipamente de birou Intre 3-24
Mijloace de transport 5
Alte instalatii si mobilier Intre 5-30
Terenurile si imobilizarile corporale in curs nu se amortizeaza. Imbunatatirile aduse
proprietatilor inchiriate sunt amortizate pe parcursul perioadei de inchiriere stabilite prin
contract.
Valorile reziduale si duratele utile de viata sunt revizuite si ajustate in mod corespunzator
la fiecare data a bilantului contabil.
Valoarea contabila a unui activ este redusa imediat la valoare recuperabila daca valoarea
contabila a activului respectiv este mai mare decat valoarea recuperabila a acestuia.
7) Imobilizari necorporale
Imobilizarile necorporale sunt raportate la cost minus amortizare cumulata si pierderile din
depreciere cumulate. Acestea sunt amortizate pe durata de viata utila folosind metoda lineara.
Durata de viata utila si metoda de amortizare sunt revizuite la sfarsitul fiecarei perioade de
raportare, iar efectul oricarei schimbari in estimari fiind inregistrat in perspectiva.
8) Fondul comercial
Fondul comercial rezultat la data achizitiei unei filiale sau a unei intreprinderi asociate
reprezinta valoarea cu care costul unei achizitii depaseste la data achizitiei valoarea justa a
activelor nete identificabile, datoriilor si datoriilor contingente detinute de Grup in
filiala/intreprinderea asociata achizitionata. Fondul comercial este alocat unitatilor
generatoare de numerar de la care se asteapta sa beneficieze din sinergiile combinarii in
scopul identificarii deprecierii. Unitatile generatoare de numerar carora le este alocat fondul
comercial este revizuit anual in scopul identificarii deprecierii, sau mai ales in cazul in care
exista semne ca unitatile ar fi depreciate. Daca valoarea recuperabila a unitatii generatoare de
numerar este mai mica decat valoarea contabila a acesteia, pierderea din depreciere este
alocata in primul rand fondului comercial aferent unitatii generatoare de numerar si pe urma
celorlalte active ale acesteia functie de valoarea contabila a fiecarui activ in unitate. Pierderile
din deprecierea fondului comercial nu sunt stornate.
Castigul sau pierderea din vanzarea unei filiale sau intreprinderi asociate include valoarea
contabila a fondului comercial aferent entitatii vandute.
9) Deprecierea activelor nefinanciare
Activele care au o durata de viata utila nedeterminata nu sunt amortizate si sunt revizuite
anual pentru identificarea pierderilor din depreciere, si cand exista indicii ca activele s-au
depreciat. Activele ce sunt supuse amortizarii ( corporale si necorporale) sunt revizuite pentru
identificarea deprecierii ori de cate ori evenimentele sau schimbarile in circumastante indica
faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Daca exista indicii ca aceste active au
suferit o pierdere din depreciere, valoarea recuperabila a activului este estimata pentru a se
determina amploarea pierderii din depreciere (in cazul in care exista).
Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si
valoarea recuperabila a activului respectiv. Pierderea din depreciere este recunoscuta imediat
in contul de profit si pierdere, doar daca activul este recunoscut la valoarea reevaluata, caz in
care este tratata ca o diminuare de reevaluare.
Valoarea recuperabila este maximul dintre valoarea justa a activului minus costurile de
vanzare si valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei deprecieri, activele sunt grupate pana
la cel mai mic nivel de detaliu pentru care pot fi identificate fluxuri independente de
numerar.Valoarea de utilizare a unui grup de active reprezinta fluxurile de numerar
actualizate pe baza bugetelor financiare aprobate de catre conducere pe o perioada de cinci
ani.
10) Active financiare
Grupul a clasificat imobilizarile financiare in urmatoarele categorii : active financiare la
valoarea justa prin contul de profit si pierdere, imprumuturi si creante, si active financiare
disponibile spre vanzare.Clasificarea depinde de scopul pentru care imobilizarile financiare
sunt achizitionate. Conducerea clasifica in mod corespunzator imobilizarile financiare in
momentul recunoasterii initiale si revizuieste aceasta clasificare la fiecare data de raportare.
- Imobilizari financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
Aceasta categorie cuprinde doua subgrupe : active financiare detinute in scopul
tranzactionarii, si cele desemnate de entitate la recunoasterea initiala drept active financiare
evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere.Activele financiare sunt clasificate
in aceasta categorie daca sunt achizitionate in principal in scopul vanzarii in viitorul apropiat
sau daca sunt astfel desemnate de catre conducere.. Activele din aceasta categorie sunt
clasificate ca active circulante daca sunt fie detinute in scopul tranzactionarii sau se estimeaza
ca vor fi realizate in termen de 12 luni de la data bilantului contabil.
- Imobilizari financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
Aceasta categorie cuprinde doua subgrupe : active financiare detinute in scopul
tranzactionarii, si cele desemnate de entitate la recunoasterea initiala drept active financiare
evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
- Imprumuturi si creante
Imprumuturile si creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile
care nu sunt cotate pe o piata activa. Acestea sunt incluse in active circulante, cu exceptia
celor cu scadente mai mari de 12 luni de la data bilantului contabil.
- Active financiare disponibile pentru vanzare
Activele financiare disponibile pentru vanzare sunt acele active nederivate care sunt
clasificate fie ca fiind disponibile pentru vanzare, fie nu sunt clasificate in nici una din aceste
categorii. Aceste active sunt incluse in active imobilizate, cu exceptia situatiei in care
conducerea are intentia de a le vinde in termen de 12 luni de la data bilantului contabil.
11) Stocuri
Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta.
Costul este determinat in general pe baza metodei FIFO.
In cursul normal al activitatii, valoarea realizabila neta este estimata pe baza pretului de
vanzare diminuat cu cheltuielile de vanzare variabile corespunzatoare.
12) Creante
Creantele sunt recunoscute initial la valoarea justa si ulterior evaluate la cost amortizat,
mai putin provizionul pentru depreciere. Provizionul pentru deprecierea creantelor este
constituit in cazul in care exista dovezi obiective asupra faptului ca Grupul nu va fi in masura
sa colecteze toate sumele la termenele initiale. Dificultatile financiare semnificative ale
debitorului, probabilitatea ca acesta sa intre in faliment sau reorganizare financiara, si
neefectuarea platii sau nerespectarea obligatiilor de plata sunt considerate indicii de
depreciere a creantelor. Atunci cand o creanta comerciala este considerata nerecuperabila,
aceasta este eliminata din bilant pe baza contului de provizioane pentru creante comerciale.
Recuperarile ulterioare de sume eliminate anterior sunt inregistrate in creditul cheltuielilor
generale si administrative din contul de profit si pierdere.
13) Numerar si echivalente de numerar
Numerarul si echivalentele de numerar cuprind numerar din casa, conturi curente, depozite
la banci la vedere, alte investitii financiare pe termen scurt cu lichiditate mare si scadente
initial reduse si descoperit de cont. In bilant descoperitul de cont este prezentat la
imprumuturi, in cadrul datoriilor curente.
14) Capital social
Actiunile proprii sunt clasificate in capitaluri proprii. Capitalul social statutar al Societatii
reflecta cerintele IFRS. Grupul recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile
prevazute de legislatia in vigoare si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor si inregistrarii acestora la Oficiul Registrului Comertului.
15) Costurile tranzactiilor de capitaluri proprii
Costurile de tranzactionare aferente unei tranzactii de capitaluri proprii (cost inregistrat la
emisiunea instrumentelor de capitaluri proprii), altele decat costurile de emisiune a unui
instrument de capitaluri proprii care sunt direct atribuibile achizitiei unei entitati, sunt
inregistrate in contabilitate ca o deducere din capitaluri proprii, net de orice beneficiu privind
impozitul pe profit.
16) Dividende
Dividendele sunt recunoscute ca obligatii si sunt deduse din capitalurile proprii la data
bilantului contabil doar daca au fost declarate inainte sau la data bilantului contabil.
17) Imprumuturi
Imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea justa a sumei incasate ( care este
calculata pe baza ratei dobanzii disponibila pe piata pentru un instrument similar, daca difera
semnificativ de pretul tranzactiei), neta de cheltuielile de tranzactionare inregistrate
18) Impozitul pe profit
Impozitul pe profit cuprinde o parte curenta si o parte amanata. Impozitul curent este
calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizand cota de impozit in vigoare la data
bilantului, ajustata cu corectiile anilor anteriori.
19) Parti afiliate
Societatile se considera afiliate in cazul in care una dintre parti, fie prin proprietate,
drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod
direct sau indirect sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte
20) Beneficiile angajatilor
In cursul normal al activitatii, societatile din Grup efectueaza plati catre bugetul statului in
numele angajatilor sai. Toti angajatii societatilor Grupului sunt membrii ai planului de pensii
al statului. Toate aceste contributii obligatorii la planul de pensii de stat sunt recunoscute
atunci cand sunt inregistrate.

21) Recunoasterea veniturilor


Veniturile cuprind valoarea justa a sumei incasate sau care urmeaza sa fie incasata pentru
vanzarea de bunuri si servicii in cursul normal de activitate a Grupului. Veniturile includ
valoarea facturata a bunurilor vandute si serviciilor prestate neta de TVA, rabaturi si reduceri
comerciale si dupa excluderea vanzarilor in cadrul Grupului.
22) Taxa pe valoarea adaugata
Taxa pe valoarea adaugata(‘’TVA’’) se plateste autoritatilor fiscale pe baza decontului de
TVA lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare, indiferent de nivelul de recuperare a
creantelor de la clienti. Autoritatile fiscale permit decontarea TVA la valoarea neta. Daca
TVA deductibil este mai mare decat TVA colectat, diferenta este rambursabila la cererea
Societatii, dupa efectuarea unui control fiscal. TVA aferenta vanzarilor si achizitiilor care nu
a fost decontata la data bilantului este recunoscuta in bilantul contabil la valoarea neta si
prezentata separat ca un activ sau o obligatie curenta.
23) Datorii
Evaluarea initiala a datoriilor comerciale si a altor datorii este realizata de regula la
valoarea justa. Neevaluarea initiala a datoriilor financiare la valoarea justa prin contul de
profit si pierdere include costurile de tranzactionare direct atribuibile achizitiei sau emiterii
datoriei financiare. Valoarea justa initiala este stabilita prin referire la sumele convenite de
catre entitate si furnizor. Cheltuielile preliminate sunt evaluate pe baza estimarii conducerii a
valorii juste a bunurilor si serviciilor primite, dar nefacturate inca.
24) Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Grupul are o obligatie curenta legala sau
implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o
iesire de resurse care afecteaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare
credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.
25) Tranzactii in valuta
Tranzactiile in valuta se exprima in LEI prin aplicarea cursului de schimb de la data
tranzactiei. Activele si pasivele monetare exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate
in LEI la cursul de schimb de la acea data. Castigurile si pierderile din diferentele de curs
valutar, realizate sau nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului
respectiv. Ratele de schimb la 31 decembrie 2008 si la 31 decembrie 2009 sunt dupa cum
urmeaza : 1 EURO 3,9852 /3,6102 \1 dolar SUA 2,8342 2,4564
26)Contingente
Datoriile contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare anexate. Ele sunt prezentate
daca posibilitatea unei iesiri de resurse ce reprezinta beneficii economice este posibila da nu
probabila. Un activ contingent nu este recunoscut in situatiile financiare anexate, ci prezentat
atunci cand o intrare de beneficii economice este probabila.
27) Managementul riscului financiar
-Factorii de risc financiar Prin natura activitatilor efectuate, Grupul este expus unor riscuri
financiare variate care includ : riscul valutar, riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul de
rata a dobanzii privind fluxurile de numerar. Programul Grupului privind managementul
riscului se concentreaza asupre imprevizibilitatii pietelor financiare si cauta sa minimizeze
potentialele efecte adverse asupra performantelor financiare ale Grupului.
- Riscul valutar
- Riscul ratei de dobanda
- Riscul de creditare
- Riscul lichiditatii
- Riscul fluxului de numerar
- Managementul riscului
Obiectivele Grupului privind managementul capitalului presupun protejarea capacitatii
acestuia de a-si continua operatiunile pe baza principiului continuitatii activitatii pentru a
obtine profit pentru actionari si beneficii pentru alte parti implicate si de a mentine o structura
de capital optima pentru a reduce costul acestuia.
Imobilizari corporale
COST Sold la Sold la

1.01.2009 Cresteri Reduceri 31.12.2009

Terenuri 25.453.710 344.599 48.815 25.749.494

Constructii 31.139.329 309.066 787.164 30.661.231

Instalatii tehnice si masini 13.652.483 2.216.008 912.313 14.949.178

Alte instalatii,utilaje si mobilier 1.290.085 3.600 45.124 1.248.561

Avansuri si imobilizari corporale

în curs 995.529 73.092 753.583 315.038

Total 72.531.136 2.946.365 2.546.599 72.923.502


Amortizare Amortizarea

înregistrata

Sold la în cursul Sold la

1.01.2009 Reduceri 31.12.2009

Terenuri si constructii: 5.273.002 968.005 179.427 6.061.580

Instalatii tehnice/ masini 9.550.252 955.794 764.121 9.741.925

instalatii/utilaje/mobilier 1.022.648 70.399 32.727 1.060.320

Avansuri si imobilizari corporale

în curs - - - -

Total 15.845.902 1.994.198 976.275 16.863.825

Valoare neta 56.685.234 56.059.677

Societatile din cadrul grupului au gajat cladiri si terenuri cu o valoare contabila neta de
10.138.133 lei pentru împrumuturile pe termen scurt si eliberarea de scrisori de garantie.

Imobilizari necorporale

Sold la Sold la
COST 31 .01.2009 Cresteri Reduceri 31.12.2009

Concesiuni, brevete, licente,


marci, valori similare 246.251 13.587 - 259.838
si alte imobilizari necorporale
Fond comercial pozitiv 1.300.743 - - 1.300.743

Total 1.546.994 13.587 - 1.560.581

Amorizare Amortizarea
înregistrata
Sold la în cursul Sold la
1.01.2009 exercitiului Reduceri 31.12.2009
Concesiuni, brevete, licente,
marci, drepturi si
alte imobilizari necorporale 182.431 13.251 - 195.682
Alte imobilizari necorporale - - - -

Total 182.431 13.251 - 195.682

Depreciere Sold la Sold la


1.01.2009 Cresteri Reduceri 31.12.2009

Imobilizari necorporale

Alte imobilizari 48.176 - - 48.176

TOTAL DEPRECIERI 48.176 - - 48.176

Valoare neta 1.316.387 1.316.723

Investitii Financiare
Sold la Sold la
COST 1.01.2009 Cresteri Reduceri 31.12.2009

Actiuni detinute la entitati


Afiliate 2.841.672 - - 2.841.672
Titluri de participare detinute 884.796 - 794.808 89.988
la societati din afara grupului
Alte creante imobilizate 251.714 14.385 2.000 264.099

Total 3.978.182 14.385 796.808 3.195.759


Depreciere Sold la Sold la
1.01.2009 Cresteri Reduceri 31.12.2009

Investitii financiare
Titluri de participare detinute
la societati din afara grupului 1.881 - - 1.881

TOTAL DEPRECIERE 1.881 - - 1.881

Valoare neta 3.976.301 3.193.878

Titluri de participare sub forma de interese de participare


Principalele titluri de participare detinute la valoare neta sunt:
Tip de actiune
Detinuta Procentaj detinut% Cost - lei
HIDROJET SA BREAZA Actiuni ordinare 32,499 2.841.716
CREDIT EUROPE BANK Actiuni ordinare 0,0001 42.473
REGISTRUL
INDEPENDENT MONITOR Actiuni ordinare 6,667 10.000
BANCA ROMANEASCA Actiuni ordinare 0,0076 30.000

ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE


La 31 decembrie 2009, alte imobilizari financiare in suma de 264.099 lei reprezinta sume
retinute în cont drept garantie de buna executie
Creante si plati in avans

Sold Sold Termene de lichiditate


31.12.2008 31.12.2009 Sub 1 an Peste 1 an
Creante comerciale
Creante comerciale clienti interni 6.573.436 4.030.760 4.030.760 -
Creante comerciale clienti externi 13.288.497 18.693.875 6.922.895 11.770.980
Avansuri de cumparari de servicii 1.025.936 2.744.515 2.744.515 -
Total creante comerciale 20.887.869 25.469.150 13.698.170 11.770.980

Alte creante
TVA de recuperat - 2.106.960 2.106.960 -
Impozit pe profit 2.567 2.567 2.567 -
Sume de incasat de la entitati 18.682 18.682 18.682 -
afiliate necuprinse in consolidare
Alte creante 3.913.619 4.630.697 4.630.697 -
Dobanzi de incasat - - - -
Total alte creante 3.934.868 6.758.906 6.758.906 -
TOTAL CREANTE 24.822.737 32.228.056 20.457.076 11.770.980
PLATI IN AVANS 587.355 134.225 134.225 -

Datorii

Sold la Sold la Termene de exigibilitate


DATORII 31.12.2007 31.12.2008 Sub 1 an Peste 1 an
Datorii comerciale
Furnizori
- de stocuri si servicii 9.760.296 10.121.253 9.804.972 316.281
- de imobilizari 22.512 20.278 20.278 -
Total datorii comerciale 9.782.808 10.141.531 9.825.250 316.281
Efecte de platit - 180.490 180.490 -
Alte datorii
Asigurari sociale 1.130.069 4.959.394 4.959.394 -
TVA de plata 2.086.398 - - -
Leasing financiar 225.911 88.564 20.823 67.741
Salarii 458.391 495.573 495.573 -
Alte datorii 251.746 718.960 718.960 -
Impozit pe salarii 269.838 1.268.699 1.268.699 -
Dobânzi de platit 1.665.284 1.859.410 82.367 1.777.043
Dividende de plata 739.593 22.661 22.661 -
Datorii privind participarea -
salariatilor la profit 615.437 469.504 469.504 -
Impozit pe profit - - - -
Creditori diversi 23.699.558 23.843.927 6.562.353 16.921.574
Total alte datorii 31.142.225 33.726.692 14.644.053 19.082.639
Avansuri
Avansuri încasate comenzi 8.410.634 14.674.001 14.674.001 -
Total avansuri 8.410.634 14.674.001 14.674.001 -
Împrumuturi
Datorii institutiilor de credit 17.683.743 8.046.336 8.046.336 -
Total împrumuturi 17.683.743 8.046.336 8.046.336 -

TOTAL DATORII 67.019.410 66.769.050 47.370.130 19.398.920

Imprumuturi

Sume datorate institutiilor de credit


La incheierea exercitiului financiar 2009 societatile din cadrul Grupului aveau contractate
credite bancare cu urmatoarele caracteristici:
Nr Contract Moneda 31.12.2008 31.12.2009 Echivalent lei

1 19/16.04.2005 EUR 1.300.000

2 14/6854/23.03.2007 EUR 1.250.000 2.250.000 -

3 3/87/24.08.2008 EUR 2.000.000 -

4 59/4951/03.04.2008 EUR 500.000 2.500.000

TOTAL 5.050.000 4.750.000 18.929.700

Obligatii din leasing financiar

Obligatiile in cadrul contractelor de leasing financiar – plati minime de leasing :

31 decembrie 2009 31 decembrie 2008


Sub un an 20.823 93.185
Mai tarziu de un an, dar nu
mai tarziu de 5 ani 67.741 132.726
88.564 225.911

INFORMATII PE SEGMENTE

La 31 decembrie 2008 grupul este organizat pe mai multe segmente : productie de


echipamente si constructie metalica, comert si cresterea pasarilor.
Rezultatele segmentelor de activitate la 31 decembrie 2008 sunt urmatoarele :

Productie Comert Cresterea pasarilor Grup


Total vanzari brute pe
Segmente 28.233.212 42.244.416 - 85.791.843

Vanzari intre segmente - (16.102.397) (16.102.397)

Profit din exploatare (1.768.377) 2.568.291 582.681 1.382.595


Castig financiar net (643.474) 232.400 335.300 (75.774)
Profitul aferent anului (2.411.851) 2.800.691 917.981 1.306.821

Cifrele de afaceri pe formatul secundar sunt urmatoarele :


31 decembrie 31 decembrie
2009 2008

Vanzare produse 26.663.838 27.444.544

Prestari servicii 15.615.030 4.096.130

Chirii 697.467 662.572

Vânzari de materiale 42.763.254 15.168.740

Alte prestatii 52.254 13.029

TOTAL 85.791.843 47.385.015

ACTIUNI COMUNE

Capitalul social total este în valoare de 1.469.375 lei (2006: 1.469.375 lei), reprezentand
14.693.750 actiuni nominative si dematerializate (2006: 14.693.750 actiuni) avand o
valoare nominala de 0,1lei pe actiune. Capitalul social este varsat în întregime.
Societatea este de tip deschis, este inregistrata la CNVM- OEVM in baza adresei nr
12861/25.08.1997. Actiunile societatii sunt cotate pe piata de capital.
2009 2008
Nr. de actiuni Nr. de actiuni
La 1 ianuarie 14.693.750 14.693.750
Cresteri/descresteri - -
La 31 decembrie 14.693.750 14.693.750

STOCURI
31 decembrie 31 decembrie
2009 2008

Materii prime si materiale consumabile 3.539.738 4.438.353


Produse finite si marfuri 20.191.236 21.009.802
Avansuri pentru cumparari de stocuri - 211.413
Provizioane pentru materiale cu miscare lenta (58.212) (59.498)
Total 23.672.762 25.600.070

REZERVE
31 decembrie 31 decembrie
2009 2008
Rezerve din reevaluare 18.220.100 17.393.688
Rezerve legale 731.997 686.098
Alte rezerve 34.059.703 33.947.958
Total 53.011.800 52.027.744

SALARIZAREA GRUPULUI
INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII sI DIRECTORII
31 decembrie 31 decembrie
2009 2008
Cheltuieli cu remuneratiile personalului 12.291.232 12.224.078
Cheltuieli privind asigurarile si
protectia sociala 3.650.562 3.602.963
TOTAL 15.941.794 15.827.040

a) Despre directori si administratori


Cel mai înalt nivel de autoritate este reprezentat de Adunarea Generala a Actionarilor,
urmata de Consiliul de Administratie. Pe parcursul exercitiului financiar, nu au fost acordate
avansuri si credite directorilor si administratorilor Grupului. La data de 31 decembrie 2009
grupul nu avea încheiate contracte de asigurare de raspundere profesionala pentru directorii si
administratorii Societatii. Grupul nu are obligatii contractuale legate de pensii fata de fostii
directori si administratori ai Grupului.
b) Salariati
La 31 decembrie 2009, Grupul avea 559 angajati permanenti . Numarul mediu de
angajati în perioada ianuarie-decembrie 2009 a fost de 608 (2008: 644).