Sunteți pe pagina 1din 32

Descriere CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei

TEODORESCU, MAGDA
Language practice for architects to be - English-
Romanian dictionary /
Magda Teodorescu - Ed. a 2-a - Bucureşti:
Editura Universitara ,,lon Mincu", 2003
Bibliogr.
Index
ISBN 973-85890-9-6

Coperta: grafician Doina Şerban


Tehnoredactare computerizată: grafician Doina Şerban
Machetare: ing. Elena Dinu
© 2003 Editura Universitara ,,lon Mincu" Str.
Academiei 18-20, sect.1, Bucuresti, cod 410010

ENGLISH – ROMANIAN ARCHITECTURE


DICTIONARY

abacus, n. . abacă
abutment n. pilastru
acanthus acant
Acropolis (the Acropolis) n. Acropole
acroterion, n. acrotere
acoustics, n acustică
acoustical, adj acustic
acoustician, n specialist în acustică
adjustable acoustic acustică regrabilă
adhesive, adj adeziv
adhesive tape bandă adezivă
adhesive tape holder suport pentru bandă adezivă
administration, n. administraţie
advertisement, n. anunţ publicitar
advertisement pillar stîlp pentru reclame
advice, n. (only singular); a sfat (numai singular în engl. )
piece/ an item of advice;
some advice
advise, vb a sfătui; a acorda consultanţă
advisor, n consultant
technical advisor consilier tehnic
advisory service birou de consultanţă; birou unde
studenţii primesc îndrumări referitoare
la cursurile oferite de diverse
departamente
aesthetics, n estetica (disciplina)
aesthetic, adj estetic
aftershock, n replică (la un cutremur)
air, n aer; atmosferă
air-duct conductă de aerisire
air-bleed duct conductă de echilibrare a presiunii
aerului
air vent cap ventil pentru esapare
air supply alimentarea cu aer
aerial photo fotografie aeriană
aisle, n. nava lateral (catedrală/biserică/); o
latură în interiorul avionului.
adjacent to, prep. alăturat de; în vecinătatea
ambulatory, n arcadă (la mănăstiri)
anvil, n. nicovală
apex (n. pl. apexes/apices ) apex;
appointment diary agendă
apse n. absidă
aqueduct, n. apeduct
arcading, n. arcatură
blind arcading arcadă oarbă (falsă)
arch, n. arc
triumphal arch arc de triumf
transverse arch arc transversal
round arch arc în plincintru
segmental arch arc în mîner de paner
horseshoe arch arc în potcoavă
lancet arch arc gotic (ogival)
covex arch arc convex
Tudor arch arc în stil Tudor
arch board file, n. biblioraft
architecture, n. arhitectură
architecture critic critic de arhitectură
architectural history istoria arhitecturii
architectural theory teoria arhitecturii
archivolt, n. arhivoltă
area, n. zonă (spaţiu); arie/domeniu de studio
congested area zonă aglomerată
armchair, n. fotoliu
armour, n. armură
arris fillet, n.; v. tilting fillet
arrow head, n. vîrf de sageată sageată
Art Nouveau easy chair * scaun in stil Art Nouveau
appropriate, adj. potrivit, corespunzător
as deemed appropriate dupa caz
ash, n. cenuşă; scrum
ash box door (Am. cleanout uşa de evacuare a cenuşei
door)
ashtray, n. scrumieră
asphalt-impregnated paper acoperire cu învelitoare de asfalt
roofing cartonat bituminat
assess, vb. a evalua
assessment n. evaluare; notare
atrium, n. atrium
attic, n. atic; pod
auditorium, n amfiteatru
authority, n. autoritate (juridică, guvenamentală)
awning, n. ;v. sun blind; sun jaluzea
shade )

Babylonian frieze friză babiloniană


back, n. spate
backbone coloana vertebrală (şi fig.)
back cushion pernă de spătar
backyard curte (din spate)
backdoor uşa din spate
bailey incintă fortificată; spaţiul dintre zidurile
dinafara unui castel medieval
balcony, n. balcon
baluster, n. montant de balustradă; balustru
balustrade, n. balustradă
baloon structures sisteme tradiţionale americane din
dulapuri
barbican, n turn fortificat de apărare
Baroque, n stil baroc
barrel vault bolta semicilindrica (vezi vault)
base, n. bază; soclu
base course soclu; plintă
natural stone base course soclu de piatră
basement, n. subsol
basilica, n. bazilică
batten door(v. door) uşa batantă
battlement n. metereze
bay n. retragere; buzunar; peron (autogară)
structură care a evoluat din foişorul
baywindow, n. medieval, acum, structură conţinînd
ferestre pe trei laturi (bovindou)
bead-and-dart moulding profilaturi cu ove mici
beam n. grindă
beam head (summer beam) consola grinzii
landing beam grindă de podest
beam of frame under grindă de cadru acţionat gravitaţional
gravitational loads
earthquake beam of grinda de cadru antiseismic
resistant frame
drawing trajectories of trasarea traiectoriilor eforturilor
principal stresses on a long principale pe grida lungă simplu
simply supported beam rezemată

beckon, vb. a semnaliza; a atrage atenţia


beckon, n. semnalizator, gemandură
belfry, n. turn (cetate; biserică)
belfry window fereastra turnului clopotniţei
bell, n. sonerie; clopot
bell push, n. butonul soneriei
bending, n încovoiere
pure bending încovoiere pură
Biedermeir sofa sofa în stil Biedermeir
binder,n liant
air binding and hydraulic lianţi aerieni şi hidraulici
binder

billboard (signboard), n panou de afisaj


box chest, n. ladă
blackboard n. tabla (de scris)
blade lama
rotor blades (propeller) paleta (vezi generator)

blind arcade, n arcadă oarbă


block of flats, n. bloc de locuinţe
board, n placă;
lining board/ element de placare
boarding (horizontal) placare (orizontală)
bolt, n zăvor
bolts (locking mechanisms) zăvor (dispozitiv de închidere)
bond, n. legatură
masonry bonds; moduri de aranjare a cărămizilor
caramidă aşezată pe lăţime
heading bond caramidă aşezată pe lungime
stretching bondEnglish bond
Saint Andrew’s cross bond zid englezesc; aşezare în cruce
book, n; vb. carte; a face o rezervare (bilet)
bookshelf, n. biblioteca (mobila) – raft de bibliotecă
bookshop, n. librărie
sample book catalog de eşantioane
boss (pendant), n. profilatura, deobicei sculptată, în
punctul de intersecţie al nervurilor de
boltă
brace (strut), n. şipcă de susţinere şi consolidare;
angle brace (angle tie) contravîntuire
bracket, n. brachetă; consolă
breviary, n compendiu; carte de rugăciuni
brick, n. cărămidă
bricklayer),n;Am. brickmason zidar
bricklayer’s teslă
hammer
brickwork partea construită din cărămidă
many-hued brickbase, n cărămidă multicoloră
soclu de caramidă
brush, n. perie
brush with weight perie de curăţarea coşurilor de fum
flue brush pămătuf
buckling, n flambaj
bud-and-bell-column coloană cu motive vegetale
budget, n. buget
buffer, n. tampon, element intermediar
build, vb. (built-built) a construi
builder, n. constructor
builder hoist platformă-mobilă de lucru
rope-pulley hoist troliu cu scripete pentru frînghie
building, n. clădire
building site şantier de construcţii
building technology tehnologia construcţiilor (disciplina de
studiu)
academic building clădire universitară
listed building clădire aflată pe lista de patrimoniu
bulbous cupola n. cupola în forma de bulb (ceapă)
bull’s eye, n lanternou
boundery, n limită, margine
bunk-bed n. pat etajat
bureaucracy birocraţie
buttress n. contrafort adosat
buttressed, adj în contrafort
flying buttress contrafort în spaţiu, arce butante
bypass, n. depăşire
Byzantine, n bizantin

cabinet, n. dulap (vitrină)


call up, vb a chema
call up information on the a apela informaţia la terminal
data display terminal
campanile, n. turn campanilă
canal, n canal artificial
canopy, n. copertina; baldachin
capital, n. capitel
knob-leaf capital (bud- capitel cu motive vegetale
shaped capital)
cushion capital capitel romanic
capital city, n. capitala
card, n. fişă (de ex. fişă de bibliotecă)
card index fişier
career, n cariera (profesională)
cartouche, n. cartuş
caryatid, n. cariatidă
casement, n. toc de fereastră cu canaturi
cash, n. lichiditate
cash (budget) buget
cash register cassa
cast-cast-cast, vb. a distribui (un rol); a turna (beton, etc.)
catacomb, n. catacombă
cater, vb. a aproviziona
catering aprovizionare
self-catering auto-gospodărire; auto-aprovizionare
cater for, vb a (se) aproviziona
cavetto (cavetto vault) bolta cavetto
ceiling, n plafon
ceiling plaster tencuiala tavanului
ceiling joist grinda de tavan
false ceiling tavan fals
clips (paper clips) agrafe (pentru prinderea colilor de
scris)
cella, n. naos (la templul etrusc)
cellar, n. pivniţă
cellar window (see window) fereastra pivniţei (vezi window)
cement, n. ciment
centre, n (center, Am) centru
central, adj; centrally adv. central
central tower turn central, principal
centralised decisions centralizarea deciziilor
centrally-planned building clădire construită în plan central
(centralized building)
leisure centre centru de recreaţie
chair, n. scaun
deck-chair şezlong
charging door uşa de alimentare
chest-of-drawers, n. dulap cu sertare
chevron design motiv decorativ zigzagat
chapel, n capelă
chantry chapel capela fondatorului bisericii/catedralei
chapter-house, n spaţiu în interiorul catedralei unde are
loc catehizarea sau discuţii religioase
chimney, n. coş de fum
chimney bond modul de aşezarea cărămizilor la coş
chimney sweep (Am. coşar
chimney sweeper)
chord, n. element de grindă
lower chord element inferior
upper chord element superior
church, n. biserică
church clock ceasul/orologiul
church door bisericii uşa bisericii
cinquefoil, adj. cvintilobat
circle, n. cerc (fig. geometrică)
circle template tipar de cerc
circuit, n. circuit
circuit braker întrerupator de circuit
circular, adj circular
circular window fereastră rotundă
city, n. oraş
city council consiliu orăşenesc
city dweller orăşean
city hall; town hall primăria
city wall zidul de împrejumire al oraşului
landbound city oraş riveran
civil, n. civil
civil engineer inginer constructor
civil servant funcţionar
civil service serviciu public
cladding, n. învelitoare
clapboard, n şindrilă
clapboarding, n acoperitoare de şindrilă
classic, adj. clasic (consacrat)
classical clasic (stil)
neo-classical building cladire în stil (neo)clasic
neo-classical style stil neoclasic
clearing,n. luminiş
clerestory (clearstory), n. supralumină
clerical, adj 1. funcţionăresc; 2. cleric
cloister, n. mănăstire (de calugări); arcadă la
mănastire sau la un colegiu, adesea
mărginind patrulaterul curţii interioare
cloister vault boltă mănastirească
cloth n sofă
clothes, n. îmbrăcăminte
clothes line sfoară pentru uscarea rufelor
cluster, n. 1.ciorchine; 2. grupare (de locuinţe)
clustered pier coloană compusă
clutch, n paleta; arc
clutch-type pencil pix mecanic
coal n. cărbune
coal shovel lopată pentru cărbuni
coat n. haină
(rendering) coat tencuială; randare
coat of arm blazon
cast coat of arm emblemă/blazon turnat în beton
a coat of paint
(un) strat de vopsea
cobble,n bolovan (de pavaj)
code, n. cod
code of professional conduct cod deontologic
coffee, n cafea
coffee table masuţă
colonnade n. colonadă
coffered, adj cofrat
column n. coloană
palm column coloană cu motive vegetale
lotus column coloană lotus
Doric column coloană dorică
Ionic column coloană ionică
twin columns coloane duble
column shaft fusul coloanei (stîlpul)
centrically compressed stîlpul comprimat centric
column
commission, n comandă
community, n. comunitate
compass, n. compas; busolă
component, n component
closing component componenta de închidere
come on (in a project), vb a participa la executarea unui proiect
compression,n compresiune
centrally applied compresiune aplicată centric
compression compresiune centrică
bearing capacity of
tensioned/compressed
members

computer, n. computer
computer-generated design proiectare pe calculator
concrete, n beton
cast in place monolithical structuri din b.a. monolit
reinforced concrete
structures plafon de beton
concrete ceiling balastieră
concrete mixer agregat pentru beton (nisip şi pietriş)
concrete aggregate (sand
and gravel) beton pre-comprimat
pre-stressed concrete scară turnată în beton
solid concrete stairs diafragmă plină din beton
reinforced concrete
shearwall without openings
conduit, n. canal pentru transportarea apei /
lichidelor
cone, n. con
cone of vision unghi de perspectivă
conference, n. întrunire; conferinţă
connect, vb. a lega; a conecta
connection, n. legătură; conectare
connecting element element de legătură
control, n.; vb. control; a controla
control panel panou de control
convex, n. convex
conveyor belt curea de transmisie
cooker, n. maşină de gătit
electric cooker maşină de gătit electrică
cooker hood hotă
corbel, n consolă, centură
core, n. 1.clădirea principală într-o cetate
medievală; partea principală a unei
clădiri; 2.miez;
core subject disciplină bază (de studiu) în cadrul
programului de învăţămînt
corner, n. colţ
corner table masă de colţ
cornice, n. cornişă (ca detaliu arhitectural)
corona, n. corona
correct, adj. vb. corect; a corect
correcting fluid pasta pentru corectură
corrugated, adj. ondulat
corrugated asbestos cement acoperiş ondulat din asbest
roof
corrugated sheet foaie de asbest ondulat
cottage, n. tip de locuinţă specifică zonei periferice
sau rurale (de obicei locuinţa
muncitorului sau săteanului); Am. casa
de vacanţă, luxoasă
course strat; rînd de cărămizi
stretching course rînd de cărămizi cu dispunere
alternativă longitudinală
heading course rînd de caramizi cu dispunere
alternativă transversală
first course bordura (marginea superioară) a
rîndului de cărămizi
second course al doilea rînd de cărămizi
damp course strat de hidroizolaţie
course, n. curs (universitar)
coursework activitatea cerută studenţilor în cadrul
cursurilor
cover, n.; vb. acoperitoare; a acoperi
coving (hollow moulding), n. decoraţie rococo
crack, n crăpătură (de ex. într-un zid)
cramp iron crampon
crepidoma (sterobate), n. stereobatul
crocket, n. decoraţia nervurilor gotice (elemente
vegetale)
cross, n.; vb. cruce; a traversa; a se încrucişa
ridge cross crucea de coamă
cross joint punctul de intersecţie al crucii
cross vault bolta în cruce
crown, n.; vb coroana; a încununa
crystal, n. cristal
cupboard, n. dulap (sufragerie; bucătarie)
cupola, n. cupola
curl back, vb. a se răsuci (ex. elem. decorative)
curtail, vb. a reteza; a elimina rapid (o problemă )
curve, n.; vb. curba; a curba
curved gable fronton rotund
cushion, n. pernă decorativă
cushion capital capitel
customer, n. client
customer service reprezentat al biroului de reclamaţii
representative
cut out, vb. a decupa
cutlery n. tacîmuri
cutter, n. dispozitiv pentru tăiere
cyma, n. cimasa

D
dais, n platformă, deobicei la capătul sălii
principale dintr-un castel
dam, n batardou (baraj)
damp, adj jilav
damp course (damp-proof structură hidroizolantă
course)
datum, pl. data, n data/date
data centre centru de colectarea datelor
data display terminal terminal de afisarea datelor
dean, n decan
acting dean of faculty decanul în exercitiu al facultatii
decentralise vb. a descentraliza
decentralised decision decizie la nivel local (descentralizata)
decentralization of authority descentralizarea puterii
decimal, n. decimala
decimal keys tasta pentru decimale
deck n; vb. punte
deck-chair, n şezlong
double decker autobuz etajat
delegation of authority delegarea puterii
dentils, n. denticuli
department n. departament (la nivel instituţional)
department store magazin universal
depict, vb a descrie; a reprezenta descriere;
depiction, n. reprezentare
design, n. proiect; design
design, vb. a proiecta; a face un plan
architectural design proiect (de arhitectură)
urban design proiectare de urbanism (ca disciplină)
interior design proiectare de interior (ca disciplină)
designer proiectant; designer
desk, n. pupitru; birou
information desk birou de informaţii
desk top blatul biroului
desk drawer sertar de birou
develop vb. a dezvolta; a folosi potenţialul de teren
vacant pentru construirea de locuinţe sau
unităţi industriale
developer persoana care se ocupă de folosirea
development, n potenţialului de teren vacant
urban development dezvoltare;
development corporations construire dezvoltare urbană locuinţe
construite din fondul comunal
ribbon development construcţii înşiruite de-a lungul şoselelor
devise, vb. a concepe (un proiect, un plan, o soluţie)
diagram, n. diagramă
dial, n.; vb a forma un numar de telefon; cadran
dictating machine dictafon
dimension, n. dimensiune
dine vb. a lua masa
dining area spaţiu pentru servirea mesei
dining set serviciu de masă
dining table masa de sufragerie
directory, n. repertoar
telephone directory carte de telefon
dismantle, vb. a demonta (un mecanism)
display n.; vb. a afişa; a expune
dome, n. cupolă
semidome semicupolă
dome cover coloana rezervorului (la sistemul de
încălzire)
door, n. uşă
batten door uşă batantă
door handle mînerul uşii
door lock încuietoare
doorcase cadrul uşii
sliding door uşă glisantă

dormer, n lucarnă
dormer window fereastra lucarnei
double adj dublu
coloană cu motive zoomorfe
double bull column şipci duble pentru supraînalţarea
double lath (tilting lath) primului rînd de ţigle la partea inferioară
draft, n.; vb. ciornă; a face o ciornă; prima fază a
proiectului
drain, vb. a se scurge
drainage system sistem de eliminare (a apei, etc.)
draw, drew; drawn vb. a desena
draw to scale drawing, n. a desena la o anumită scară
drawing board planşetă
drawing ink tuş
drawing paper hîrtie de desen
drive, drove; driven vb. a conduce (o maşină)
drive in vb ; e.g. drive in a a bate un cui
nail drive-in, n.; Eg. drive-in
restaurant gen de restaurant american, unde poţi
intra cu maşina (posibil: moto-restaurant)
drum, n tambur
duplex (house) n. locuinţă duplex

early, adj. devreme; timpuriu


early Christian Art arta Creştinismului timpuriu
ear, n. ureche
earphone. cască audio
eave, n. căprior
eaves course rîndul de solzi la streaşină astereală
eave fascia
echinus, n. echina
ecology, n. ecologie
egg, n. ova
egg and dart cyma cima cu ove
electrician (electrical fitter; electrician
wireman), n.
elevate, vb. a ridica
elevation, n. elevaţie
ellipse, n. elipsă
embankment, n terasament; chei
engineer, n inginer
structural engineer inginer constructor
enhance, vb.. a potenţa; a scoate în relief; a pune în
valoare
enhancement n. punere în valoare
ensuite, adv. or adj, în serie, în anfilada
e.g ensuite bedrooms
entablature, n. antablament
entasis, n. curbare convexă a fusului unei
coloane pentru a compensa
deformarea optică
enter, vb. a intra
entrance, entranceway, n. intrare
entrance hall hol de intrare
side entrance intrare laterală
environment, n. mediu
built environment cadru construit
natural environment cadru natural
environmental, adv de mediu
environmental science ştiinţele mediului
environs, n împrejurimi
epistyle (architrave) n. epistil (arhitravă)
equinus, n. echina
erase, vb. a şterge
eraser knife lamă pentru ştergere
estate, n. domeniu
housing estate zonă de locuinţe de dimensiuni mari
council estate
locuinţe construite de primărie
evenness, n. regularitate; netezime
excavation, n. excavare
executive, n. putere executivă ; abrev. director
executiv
expose. vb. a dezveli; a da în vileag; a face de rîs
exposed framing structura aparentă
expression, n expresie, manieră
extend, vb. a extinde
extension (line), n. derivaţie (linie telefonică)
extension socket priză pentru instalaţia de derivaţie
exterior, n; adj exterior; în afară
exterior rendering tencuiala exterioară
extrados, n. extrados
eyebrow, n acoperire pentru lucarnă

face, n. faţă; cadran; intrados (faţa)


face, vb. a face faţă (unei situaţii neplăcute,
deobicei)
fan, n. ventilator
fanvault (see. vault) boltă în evantai (goticul tîrziu englez)
fanlight, n supralumină
farm, n. fermă
on the farm la fermă
feeder skip cupă de alimentare (şantier de
construcţii )
felt, n. fetru; pîsla
felt tip pen flaro
fence, n. gard
festoon (garland), n festoane
field, n. cîmp cultivat
field trip excursie de studii
file, n. dosar
filing drawer fişet
filing clerk arhivar
fillet, n. baghetă metalică de închidere
finial, n. ornamentul cu care se termina
pinaclul
fire, n. foc; incendiu
fire escape scară/ ieşire de incendiu
fire gable coamă de calcan
fire brick caramida refractară
fire plug gură de incendiu
fit, vb. a potrivi
fitted bookcase biblioteca încastrată
fitted carpet mochetă
flagstone, n. piatră de pavaj
flat, n. apartament
flat roof (vezi roof) acoperiş în terasă
retirement flats
apartamente pentru pensionari
float, n. nivelator
bearing flights rampe portante
floor, n. podea
ground floor (Am. first floor) parter
floor filling (plugging)
false floor (inserting floor) umplutură de podea
concrete floor podea falsă
ribbed reinforced concrete planşeu din beton
floor planşeu cu grinzi aparente de beton
sub-floor strip flooring armat
floor filling (plugging, pug) sapa
cold floors şipci de pardoseală
warm floors stratul de umplere al pardoselei
resilient flooring pardoseli reci
pardoseli calde
pardoseli din materiale flexibile
flow pipe, n. conductă (de ex. pentru transportul
apei calde
vent pipe conductă de ventilare
flower box, n. jardinieră
flueblock, n. dispozitiv de evacuarea fumului
flute (groove; channel), n. caneluri
fly, flew, flown, vb. a zbura
fly-wheel n. roată motrice; volant
flying-bridge pod provizoriu; pod suspendat
flyover (overpass) interesecţie între două autostrăzi sau
între o autostradă şi un pasaj pietonal,
etc., la niveluri diferite în scopul
decongestionării traficului
flying buttress contrafort (vezi buttress)

foot n.; pl. feet picior; unitate de masură


footing grosimea bazei (unui zid)
foot scraper ştergător
force, n forţă
shear forces forţe tăietoare
compostion and compunere şi descompunere a
decomposition of forţelor concurente
concurrent forces
active/connecting forces forţe active şi forţe de legătură
foresee -foresaw; foreseen, a prevedea
vb.
foresight n. capacitate de a vedea în perspectivă
foundation (footing) fundaţie
foundation trench şanţ de fundaţie
fountain,n. fîntînă arteziană
fountain,n fîntînă (cu elemente decorative)
frame, n cadru; structură
framing n. încadrare, ancadrament
single span multistoried cadre multietajate cu o singură
frames deschidere

French window fereastra franceză


frieze of round arcading friză cu arcatura în plin cintru
front, adj frontal
front view/ front elevation vedere frontală
frost, n ger
frost-resistant rezistenţă la frig (material. etc.)
frost-resistant brickwork perete de caramidă termoizolantă
function, n. funcţiune
functional funcţional
fuse n. siguranţă (electrică)
fuse box tabloul cu siguranţe

gable, n. fronton; timpan; calcan


acoperiş în două ape
gable roof (v. roof ) calcan (timpan)
gable (gable end)
gangway, n traversă de lucru
garage, n. garaj
garage driveway drum de acces spre garaj
garden, n. grădină
garden chair scaun de gradină
garden light lampa de grădină
formal garden (French gradină amenajată (specifică barocului
Baroque garden) francez)
garden hose furtun de gradină
garden table masa de grădină
garden wall parapet de grădină
garret, n mansardă
gargoyle, n. gargui
generator n. generator
generator with variable pitch generator cu turaţie variabilă pentru
for power regulation reglarea puterii
get clogged, vb a se înfunda (un canal)

girder, n. contravîntuire (zid)


solid-web girder acoperiş în două ape cu timpane
glass, n. sticlă
bull’s eye glass fereastra lucarnei (catedrala baroca)
frosted glass sticlă glazurată
stained glass vitraliu
raw glass sticlă brută
wired glass sticlă armată
lined glass sticlă căptuşită
cast glass sticlă turnată
goal, n. scop
goods, n. pl. mărfuri
goods depot depou de mărfuri
government (central, local) guvern; administraţie (locală, centrală)
graduate, n. absolvent
graduate diploma diplomă de absolvire
groove, n canelură
ground, n suprafaţa pămîntului, teren
ground floor parter
ground plan plan de situaţie
gutter, n rigolă; jgheab; spaţiul dintre coloane
(vezi program de editare la computer)
gutter-bracket cîrlig de susţinere a jgheabului
box-gutter (trough gutter; jgheab de secţiune dreptunghiulară
parallel gutter)

handrail, n mîna curentă


hanger, n. umăr (de haine)
(coat hanger)
head, n. cap; capăt; şef (de departament)
acting head of undergraduate directorul în exerciţiu al colegiului
college
head of postgraduate directorul programului de studii
programme postuniversitare
heat, n. caldură
heat pump system sistem de conducte de încălzire
heath, n. păşune
heating, n. încălzire;
central heating încălzire centrală
hot-water heating system sistemul de încălzire centrală a apei
coke-fired central heating sistem de încălzire centrală pe bază de
system cocs
oil-fired central heating sistem de încălzire pe baza
combustibilului lichid
heating oil (fuel oil)
combustibil lichid
hedge, n. gard viu
herm, n. soclu cu decoraţii antropomorfe
high, adj. înalt
high-riser, n. bloc turn
high-riser block of flats (BE) bloc de locuinţe (BE)
high-rise apartment building
(Am. E) bloc de locuinţe (Am)
hill, n. deal
hilly, adj. deluros
sand hill dună
hip (hipped) roof (v. roof ) acoperiş în patru ape
hip end panta acoperişului în patru ape
hip (arris) muchia acoperişului în patru ape
hip rafter căprior de muchie
historic, adj. istoric, (eveniment) marcant
historic fabric textură istorică, elemente ce ţin de
istoria stilurilor arhitecturale
historic preservation conservare istorică
historical, adj istoric
hole, n. gaură
manhole gura de vizitare a cazanului
home, n casă; locuinţă
stately/country home conac
hook, n cîrlig
coat hook cîrlig pentru haine
hose (hosepipe), n. furtun
house, n. casă, locuinţă
housing development zonă de locuinţe; dezvoltarea unei zonă
housing estate de locuinţe
weekend house casă de vacanţă
detached house locuinţa uni-familală
semi-detached house locuintă cuplată
solar – heated house locuintă încalzită cu energie solară
housing project proiect pentru o zonă rezidenţială
prodigy houses folii
single-span house casă cu o singură deschidere
hut, n. colibă
hypotrachelium, n. anuli

imbrication (imbrication imbricaţie


design),n.
impost, n imposta (naşterea arcului)
infill structure structură de umplutură
insulation, n izolaţie
in the vicinity prep. phrase în apropierea

jamb, n glaf (de fereastra)


joint, n legatură, îmbinare (noduri) între
elemente structurale
timber joints
mortise (mortice) and tenon îmbinări de lemn
joint îmbinare în lambă şi uluc
forked mortise and tenon joint lambă şi uluc de colţ
oblique scarf joint îmbinare la jumătate
îmbinare prin chertare
dovetail halving joint îmbinare cu chertare oblică
single skew notch îmbinare în coadă de rîndunică
double skew notch îmbinare realizată in lambă şi uluc
îmbinare dublu realizata în lamba si
uluc
joint project work activitate de proiectare complexă
jut out, vb. a ieşi în afara; a fi proiectat

kerb, n bordură
kerbstone piatră de bordură
key, n. cheie; tastă (computer)

ladder, n. scară
cat ladder scara pisicii
landing, n podest
landscape, vb. a amenaja (un spaţiu exterior; gradină)
peisagist
landscape architect arhitectură peisagistică
landscape architecture coordonatorul proiectului peisagistică
landscape contract manager
laths, n şipcă
lathing închiderea plafonului cu şipci
lawn, n. gazon; pajişte
lawn mower aparat de tăiat gazonul
lay out, vb. a aranja, a amenaja
logo, n emblemă, siglă
layer, n strat
road layers straturi de alcătuire a carosabilului
anti-frost layer strat contra îngheţului
bituminous sub-base course strat bituminos principal (şapa)
base course strat bituminos secundar
level layer strat de nivelare
finishing layer finisaj
top layer finisare aparentă
lay-out, n. plan; aranjament
ledger, n grindă, ţeavă pentru schelă
legal, adj. legal, juridic
legitimate power autoritatea juridică
lesne (pilaster strip), n pilastru angajat
level crossing trecere la nivel
lighthouse, n far
lightning, n iluminare
lightning conductor (rod) cablu electric
lime, n var
lime kiln varniţă
line, n linie
branch line derivaţie (cale ferată)
local line linie locală (tren)
sloping line linie descendentă
centre line of angle of vision linie de centru
direct line of vision linie directă de perspectivă
rigiditate liniară de elements linear stiffness of a member

lintel, n.(v. window head ) buiandrug


litter (with) vb. a împrăştia (gunoi, obiecte disparate)
litter, n. gunoi
litter bin (Am. litter basket; coş de gunoi
trash)
loft, n. pod; camera/spaţiu sub scară
lofty, adj. înalt, măreţ
log, n. buştean; trunchi de copac
log-cabin cabană, colibă din buşteni
log hut (v. hut ) colibă din buşteni

M
main, adj. n. Principal; conductă principală
conducta de combustibil
gas main conducta de gaze
water main conducta de apă
mallet, n ciocan
manager, n şef (de departament, etc)
project manager şef de proiect
mantelpiece, n poliţa de deasupra şemineului
map n.; vb. harta; a cartografia
marsh mlaştină
master, vb a stăpîni; a cunoaşte
Master of Architecture masterat în arhitectură
Master’s Degree in titlul de master în arhitectură
Architecture teza în vederea obţinerii titlului de
Master’s Thesis master
material, n material
plate-type materials materiale de tip “plăci”
(tile/veneer type materials
strength of materials rezistenţa materialelor
meander, n motivul labirintului
mechanics, n mecanică (ştiinţă)
mechanics of deformable solid mecanica solidului deformabil
metope, n metopa
mile, n milă
milestone, n piatra kilometrică
mill, n moară; fabrică
module, n. modul
elective module modul facultativ
monk, n călugăr
monk’s habit veşmînt mănăstiresc
moor, vb. a ancora (un vas)
moorland, n. teren necultivat; mărăciniş
mattress, n saltea
motion,n mişcare
mechanical motion mişcare mecanică
motorway, n autostradă
moulding, n sculptura ornamentală la nivelul
retragerilor sau proiecţiilor, mulură
mud bricks, n. chirpici
mullion, n montant vertical
multi-storey block of flats, n bloc de locuinţe
multi-storey building clădire înaltă (cu mai multe etaje)
mutule, n mutule

nail, n. cui
nave, n nava principală, naos
network, n reţea
nib, n cioc de prindere (la ţiglă)
niche, n nişă; retragere
noising, n nasul (la treapta scării)
nook, n firidă

observer, n. privitor
office, n. birou
architectural office birou/firmă de arhitectură
course equiries office secretariat de catedra(academică)
forestry office birou forestier
office chair (swivel chair) scaun de birou
open plan office birou amenajat în plan deschis
site office birou pe şantierul de construcţii
oil, n combustibil lichid; petrol
oil-gauge nivostat
on, prep. pe, deasupra, la
orchestra, n fosa
opacity, n opcitate
ornament, n ornament
ornamental moulding (Am. element ornamental (sculptat)
molding)
outer wall perete exterior
outlet, n. debuşeu; ieşire (loc de ieşire,
scurgere),
wall outlet breşă în zid
over-dressed, adj. supraîncărcat (decoraţie)

panel, n panou; lambriu; „masă rotundă”


(the) Parthenon, n Partenonul

padlock, n zăvor
palmettle, n palmete
pantiled roof acoperiş cu ţiglă ondulată (olane)
parapet, n. parapet
parcel, n parcelă, lot
particle, n particulă
equilibrium of a particle echilibrul punctului material

parquet floor with tongued- parchet cu lambă şi uluc


and-grooved blocks
parti, n partiu
partition, n Despărţitură, partiţie
wooden partition despărţitură de lemn
pavement, n. trotuar
paving, n pardosire
pediment, n fronton
peg, n cuier; ţăruş; vergea pentru fixarea
cofrajului
pendentive, n pandantiv
pent roof acoperiş într-o singură apă
penthouse, n anexă; marchiză; mansardă; locuinţă
de lux
pergola, n. pergolă
peristyle, n peristil
perspective, n perspectivă
construct/ set up a a construi o perspectivă
perspective
perspective drawing desen în perspectivă
two point perspective perspectiva în două puncte
pier, n stîlp, coloană
clustered pier coloană compusă
pillar, n stîlp
pinnacle, n pinaclu
pipe, n conductă; ţeavă
suction pipe conductă de aspiraţie
return pipe conductă pentru recircularea păcurii
flow pipe conducta de transportarea apei
telephone cable pipe reţeaua telefonică
drain pipe conductă de scurgere
waste pipe conductă pentru apa reziduală
pipe clip piesă de îmbinare (ţeavă)
pit, n groapă, puţ
clay pit groapă de lut
plan, vb a planifica; a executa un proiect de
urbanism
plank, n scîndură
planner, n. urbanist
planning, n. urbanism (ca proces tehnic)
plant, n plantă;
power plant termocentrală
tidal power plant centrală care funcţionează pe baza
energiei mareelor
wind power plant centrala eoliană
plaster, n tencuială
thin plaster glet
wall plaster tencuiala zidului
plastering, n operaţie de finisare
plate, vb placa
number plate placa de înmatriculare a maşinii
name plate plăcuţa cu numele unei persoane
plinth, n plintă
plumb bob (plummet) firul cu plumb
plot, n lot
portal, n portal
recessed portal portal retras
post (stile; stud) pop
newel post stîlpul balustradei (la capătul inferior
al scării)
practice, n. practica; profesie
private architectural practice atelier de arhitectura (privat)
presbitery, n presbiteriu
product, n. produs
end product produs finit
project, n. proiect
project-based activity activitate axată pe proiectare
projection, n. proiecţie
axonometric projection proiecţie axonometrică
metric projection proiecţie metrică
propylaea, n propilee
prospect, n panoramă
public, adj; n public
public access acces public
public debt datorie publică
public domain domeniul public
public housing locuinţe construite din fondul
comunal
public ownership proprietate publică
public policy politica în domeniul relaţiilor publice
public relations relaţii cu publicul
public sector sectorul de stat
public servant funcţionar
public service serviciu public
public utility utilitate publică
public works amenajări în domeniul public
public-service corporation servicii prestate pentru comunitate
purchase, vb. a achiziţiona
purlin, n cusac
put together, vb a asambla

quadrangle, n figură geometrică formată din patru


laturi (pătrat; dreptunghi); curte
înconjurată de clădiri
quadrilateral, n; adj patrulater
quarters, n. pl locuinţe, în special pentru cazarea
personalului de serviciu
quatrefoil, adj cvadrilobat

rack, n. raft; loc de depozitare;


coat rack compartiment pentru haine
radiator, n calorifer
radiator rib element de calorifer
rafter, n căprior
principal rafter căprior de margine
common rafter căprior curent
valley rafter căprior de dolie
hip rafter căprior de muchie
railing, n. balustradă; gardă
railway, n cale ferată
main line railway cale ferată principală
rainwater pipe, n. (downpipe, burlan
downspout, leader )
ramp, n rampă
recede, vb. E a se retrage
recess, n. 1. nişă; retragere; 2. pauză (scurtă);
3. vacanţă
recess, vb a se retrage
refurbish, vb. a reamemaja
refurbishment, n. reamenajare
reglet, n filet
reinforcement, n consolidare
transversal reinforcement sistemul de armare transversal
system armătură post-întinsă
post-tensioned reinforcement
regula, n regulă
research programme finanţarea programului de cercetare
support
retrieval, n recuperare
reveal, n. toc; intrados
rib (cross rib) nervură
ridge, b coamă (ex. coama acoperişului);
creastă (ex. de munte, deal); muchie
ridge purlin pana de coamă
riser, n contratreaptă
road, n drum; cale
trunk road drum forestier
rocaille, n ornament rococo
rockery, n. pateu de verdeaţă şi pietre
Romanesque (church), n romanic (biserica, stil)
roof, n. acoperiş
roof assembly and roofing ansamblu şi detalii de acoperiş
details
gable/ saddle/ saddle-back acoperiş mansardat
roof
roof boards (roof boarding; astereala (bîrne de susţinere a
roof sheathing) învelitorii)
roofing paper (sheathing carton bituminat pentru
paper); also: roofing felt (Am. hidroizolaţie
rag felt)
roof ladder
rafter roof
roof beam
collar beam (collar) scara pisicii
collar beam roof (trussed şarpanta in doua ape
rafter roof)
strutted collar beam roof grindă
structure
şipca de consolidare
unstrutted (king pin) roof
structure acoperiş din cadre de capriori în “a”
purlin roof with queen post şarpanta cu doi popi
and pointing sill şarpanta in popi centrali
the roofings as part of the
sloped envelope component şarpanta cu soclu cu doi
popi şi pană de coamă
învelitoare ca parte a componentei
înclinate a anvelopei

room, n cameră
make room a face loc, a crea spaţiu
bedroom dormitor
dining room sufragerie
drawing room salon
living room cameră de zi
thoroughfare rooms camere decomandate
utility room anexa, camera de serviciu
round, adj rotund
roundel disc, medalion decorativ
run along, vb a se întinde de-a lungul (de ex. logia)
rung, n treaptă (transversală) la scara
mobilă
rustication (rustic work), n bosaj
S

safety wall perete de protecţie


sand, n nisip
sand bed şapă
scaffold, n schelă
scaffolding schelăria
sealing, n etanşeizare
self-generated/ self-directed studiu individual
study
seismic reinforcement consolidare anti-seismică
seismic work lucrările de consolidare anti-seismică
semi-detached houses locuinţe cuplate
set out, vb. a pune în evidenţa
setting, n poziţie, cadru natural
shadow, n. umbră
shape of shadow tipul de umbră (desen)
shape, n. formă
geometric shape figură geometrică
shearing, n forfecare
pure shearing forfecare directă
shells, n pînze curbe subţiri
shape, vb. a forma
shovel (mechanical shovel), escavator
n cupa escavatorului
shovel bucket lopată pentru cărbuni
coal shovel
shutter, n. oblon, jaluzea
rolling shutter jaluzea cu rulou
rolling shutter frame cadru de susţinere a jaluzelei
shutter clutch cîrlig de prindere a jaluzelei
side, n latură
sill, n pervaz; soclu
pointing sill zid de susţinere a acoperişului
single casement window o foaie de fereastră
single storey house casă cu un singur etaj
sink, n chiuvetă (de bucătărie)
site, n sit
building site şantier de construcţie
archeological site şantier arheologic
site hut baracă; loc de depozitare (pe
şantier)
site office birou pe şantier
skirting, n plintă de protecţie la interior
skylight, n. luminator, fereastră de luminare
slab, n lespede, element vertical
slate, n placă de ardezie; solz
back (of slate) partea inferioară
head (of slate) vîrful
tail (of slate) contur de suprapunere
slate roof acoperiş de ardezie
slate nail, a galvanized wire cui galvanizat
nail
gable slate rîndul la fronton
slater’s iron ghilotina de tăiat tabla
slip, n ţiglă în cîmp
smoke, n fum
smoke outlet coş de fum
social, adj social
social housing locuinţe sociale
soffit, n intrados
solar, adj. solar; energie solară
blackened receiver surface suprafaţă de receptare cu folii de
with asphalted aluminium aluminiu
flat plate solar collector,
containing solar cell colector de energie conţinînd celula
solară
sonic richness magnitudine sonică
Spanish-tiled roof (Am. acoperiş cu olane
mission-tiled roof)
space, n spaţiu
assembly space spaţiu pentru adunări
ceremonial space spaţiu de recepţie, pentru festivităţi
spatial, adj. spaţial
spire, n fleşa
spirit level, n poloboc (constr.)
spot, n. pată; loc
spot, vb. a depista, a localiza
springer (wedge stone), n prima piatră (element) din arc
stack, n stivă
stack of bricks stivă de cărămizi
stack of hay căpiţă de fîn
staircase, n. casa scării
staircase window fereastra casei scării
cover (boards) for the acoperitoare de lemn pentru golul
staircase casei scărilor
balanced stair scară balansată
dog-legged staircase scara neînchisă, (tip britanic)
quarter-newelled staircase scara cu schimbarea direcţiei la cota
inferioară
winding staircase with open scara circulară fără stîlp central
newels
steeple, n turlă (biserică)
stele (stela), n stelă
step, vb a paşi
step, n. treaptă
block step treaptă masivă
curtail step treapta de jos
top step treapta de sus
stepping stones pietre de potecă (în grădină)
stile, n montant (de îmbinare)
storey, n. etaj
straddle, vb a fi aşezat peste, a uni două corpuri
de clădire
strategic decisions decizii strategice
strategic planning strategie urbanistică
strategy strategie
street, n. stradă
street lamp (lamp post) stîlp de lumină
street furniture
strengthen, vb mobilier stradal
a consolida

stress, n solicitare
mechanical stress solicitări mecanice
types of loading/stress tipuri de solicitare

string, n vang
outer string vangul scării
strip, n. fîşie, bandă
strip window (ribbon window) fereastră casetată în bandou
stapler, n aparat de capsat
studio, n. atelier de arhitectură
studio flat garsonieră
studio project proiect de atelier
sturdy, adj. robust, solid (clădiri, etc.)
subscriber, n abonat
subscribers’ (Am. customers’) linia telefonică pentru abonaţi
telephone line
subsystem, n subsistem
sunbathe, vb,n. a face plajă
sunbathing area spaţiu pentru plajă
sunshade (garden parasol) umbrelă de gradină
sun roof (sun terrace)
terasă
swan’s neck cot de racordare a burlanului
system, n sistem
structural system sistem de construcţie
style, n stil
historical style stil istoric
surround, n ancadrament

(upper) torus, n torul


tank, n rezervor
expansion tank for boiler vasul de expansiune al boilerului
tank bottom valve valva de aspiraţie
task force echipă de lucru
technical skills priceperi tehnice
terrace, n terasă; zona rezidenţială cu clădiri
înşiruite; peluză (stadion)
terraced houses clădiri înşiruite (în pantă, uneori),
specifice arhitercurii englezeşti

thatched house, n casă cu acoperiş de stuf


tie, n legatură
diagonal tie (cross tie, contravîntuire (grindă în diagonală)
sprocket piece, cocking piece)
simple tie şipcă simplă de legatură
double tie şipcă dublă de legatură
tile, n ţiglă, faianţă
plain-tile ţiglă plană cu cap rotunjit
double-lap roofing ţiglă de coamă
ridge tile rînd de ţigle la coamă
plain (plane) tile ţiglă standard
ventilating tile ţiglă pentru gura de aerisire
suprafaţa vizibilă a ţiglei (după
hipped end (tile) montare)
valley (roof valley) dolie
tile cutter tăietor de ţiglă
Spanish-tiled roof (Am. acoperiş cu olane
Mission-tiled roof)
under tile olan aşezat concav
over tile; interlocking tile olan aşezat convex
ţiglă cu jgheab
tilt, vb. a fi înclinat, a avea o anumită
înclinare
tilting fillet element de rupere de pantă
tiny, adj. mic, cu dimensiune redusă
tomb, n mormînt
tomb recess (acrosolium) nişă (acrosolium)
tower, n turn
central tower turn central
pyramidal tower roof acoperiş în patru ape (piramidal)
tower, vb. a domina
town, n. oraş

trace, vb. ; n.. a avea drept sursă; urmă


tracery, n trafor
traffic, n. circulaţie rutieră
traffic jam aglomeraţie rutieră

train, n tren
train ferry feribot
training, n pregătire; instruire
transept, n transept
translucency transluciditate
transom, n. montant
transparency transparenţă
tread, vb.; n. a păşi; treaptă (placa de finisare a
treptei)
triglyph, n triglife
trim, n.; vb. a netezi; a festona; a finisa un
detaliu
trimmer (Am. header) şipcă de cadru
trochilus (concave moulding, scotie
Am. moulding)
trough, n jgheab; cuvă
mortar trough (mortar pan) cuva pentru mortar
trowel, n mistrie
laying-on trowel mistrie pentru glet
truss, n şarpantă
truss post (queen post) pop
queen truss şarpantă cu doi popi şi contravîntuire
roof truss în diagonală
şarpantă cu grindă cu zăbrele
tube, n tub
steel tube tub de oţel
tunnel, n tunel
tympanum, n timpan

urban, n urban
urban fringe zonă urbană limitrofă
urban renewal reamenajare urbană
urban sprawl dezvoltare neregulată a unui oraş
urbane, adj urban (comportament urban)
urbanism, n urbanism (ca disciplină teoretică)
urbanite, n locuitor al oraşului
urbanize, vb a urbaniza
urbanologist, n urbanolog
utilities, n utilităţi
utility conduits ţevile/conductele de alimentare

valence, n draperie (de pat)


vent, n supapă, gură de aerisire
view, n perspectivă
aerial/ bird’s eye view perspectivă aeriană (de sus)
worm’s eye view perspectivă de jos
validate, vb. a valida
validation, n. validare (cursuri, etc)
undergo validation a fi validat
vanish, vb. a dispărea
vanishing point punct de perspectivă/fugă
vault, n boltă
barrel vault (tunnel vault) boltă semicilindrică
cavetto vault bolta cavetto
cloister (cloistered) vault bolta mănăstirească
groin vault bolta cilindrică
rib vault bolta cu nervuri (gotică)
stellar vault boltă în stea
fan vault bolta în evantai
venue, n spaţiu de desfăşurarea ceremoniilor
verge (with bargeboards), n pazie
vestry, n sacristie
view, n. privelişte; perspectivă
volute (scroll), n volută
volute cushion terminaţia volutei

wall,n zid
hallow-block-wall perete împuşcat
reinforced masonry walls pereţi din zidărie cu inima armată
external thermal insulation pereţi mantou
composite system
walkway, n culoar; alee
water, n apă
source water inlet dispozitiv pentru intrarea apei (vezi
sistemul de încălzire)
cooling water heat exchanger schimbător de încălzire-răcirea apei
waterproofing etanşare hidrofugă
weather vane, n indicator de vînt
well, n puţ
wheelbarrow, n roabă
window, n. fereastră
double casement window fereastră dublă
circular window fereastră rotundă
rose window rozetă
pedimental window fereastră cu fronton
cellar window (basement fereastră în soclu
window)
window ledge (window sill) solbanc
wire, n sîrma; cablu
guy wire ranforsare
wood, n lemn; pădure
deciduous wood pădure de foioase
brushwood plantaţie de puieţi
work, n muncă; lucru
work platform (working masa de lucru
platform)
works uzină
wreath, n cunună
wreath piece (wreathed string) piesă de legatură la întoarcerea
rampei