Sunteți pe pagina 1din 22

Anexa nr.

3
la hotdrrrea nr. 3352 dn 04 nai 201!

Raportul privind veniturile qi cheltuielile din campania electorali

la dala de 05.06.20t5

Compartiment I. Date generale.


Concurent electoral Blocul Electoral Platforma Popularl Europeanl din luoldova -lurie LEANCA
Data inregistrarii ca concurent electoral 21.04.2015
Date bancare ale contului "Fond electoral":
Data deschiderii 27.04.2015

cont bancar nr. 22512550989

valuta

Direclia financiar-economica
0 5.

M DL

bincii

BC i\{oldova-Agroindbank SA fil.nr. 3
codul bincii AGRNI\{D2X877
denumirea

Comisia Electorale Centrald

ll.

Rula iul miiloacelor

cEca4/

tuN,

cd

2015

lotal (3.1.1-...'3.3.4),

t.l.

3.3.2

3.4.1

inclusiv: |

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

alte articole promotionale (postere, stegule.te, tricouri, chipiuri, came,tele, pixuri,


afiSe, fluturaii, etc.)

0,00

365000,00

514588,00

0,00

879588,00

Ctr"lt""ll p""r., tr-rp"n d. p."oairi!

6,96

128269,001

0,00

qi

bunirri.. iotal.(3:4-i+.:,+3,4:4)

: ' l : ,'r,:,,'.,':. '

servicii de transport

3.4.2 combustibil

intretinerea miiloacelor de transport


3.4.4 remunerarea soferilor angaiali temporar

- total (3.6.1+3.6.2),
3.6.1

ir

inchirierea unor bunuri in scop electoral (localiunea inclperilor temporare,


inclusiv teritoriale, localiunea mijloacelor de transport, locatiunea altor mijloace
fixe si obiecte de mica valoare fi scurtA durata)

3.6.2 salariile personalului anqaiat lemporar in scop elecloral

3.8.

consultantl electorala si politicd (elaborarea strategiilor electorale etc.)

3.8.2 servicii asistenta iuridica si norariale

servicii bancare
3.9.2 servicii de comunicatii (telefonie fixa, telefonie mobili, Intemet etc.)
materiale (OMVSD, rechizite de birou, etc., necesare activitatii in campanie
3.9.1

3.9.3

0.

programul electoral al partidului

0,00

60000,00

93269,00

0,00

0,00

35000,00

35000,00

0,00

70000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

localiunea incaperilor permanente, inclusiv teritoriale, serviciile comunale


aferente incaDerilor inchiriate
3.9.5 remunerarea personalului din stafful electoral central
3.9.6 rernunerarea personalului din stafful elecloral local lteritorial)
3.9.7 renrunerarea consu llanlilor med ia-lslrategie

ConducAtor Leanca lurie


nunere, prenumc'e

Trezorier MelnicTatiana
nunere. pren@eLe

.,....:ir:.,t ...t)

dx .\

tl ra .- L.5.^
H'i,ilftlh[:,
' '' , Ilt\
LLt l't'-t
I
/"\l

|
I

Ar-3/

o,ool

53269,00

o,ool

nnn

21894

0,00

2t894.07

152340,80

0,00

174234.8'1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

t64,00

t091,77

712,44

0.00

1968,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

402,00

392,00

11615,00

0,00

12409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

electorald)

3.9.4

0,001

Lista dona{iilor ramtrursate ca urmare a deplqirii plafoanelor stabile in conformitate cu


prevederile Codului electoral

Nr.c rt.

Numele, prenumele personelor deponente

Cod fiscal

Suma, lei

2.
3.
A

5,

6.

------:>2.

1.
8.

9,
10.

Total:

Conducdtor Leancdlurie
n

nrere, pre'runrere

it[*$fon;"j:''

'i'rlz*"

Trezorier MelnicTatiana
nu

ele, prentrnrere

>---1{,.
\r

ar

oJ-H

\_/

'/

Conducator Leanci lurie


rutuele Prcnumele

Trezorier MelnicTatiana
nunrele Prenumele

.llt,.;

:1.'

-i

t ,'1
,,/

r L.s.
,a i-,U"lthtir':orlj

Prestatie scenica

Asoc. Obtqteasca a
25.05.2015 Consumatorilor de Arta

1010620001821

r0000,00

nr. 54 din 25.05.15

i.,.1'.4:

sononzare

1I'',!

4519,20

standurj, afiqe etc.

Roll screen cu baner


Roll screen cu baner

JV 1303370 din
25.05.2015 Sonaris Com SRL

100560002s214

nr. 48 din 25.05.15 25.0s.20rs

790,00

JV 1303370 din
2s.0s.20t5 Sonaris Com SRL

1005600025214 nr. 59 din 25.05.15 25.05.2015

cne uletI oe prolocol

TOTAL 3.I.8:

3729,20

Servicii publicitate TV
Transmisiune direct TV
Servicii publicitate electorala TV
Serwicii publicitate electorala TV
Transmisiune direct TV
Servicii publicitate electorala TV
Transmisiune direct TV

t 1

26.05.2015 Megan TV SA
27.05.2015 Privesc.Eu SRL
02.06.2015 Satelrom-TV SRL
02.06.2015 Flor-TV SRL

1003600 16781 9 nr. 63 din 26.05.15


1010600019011 nr. 75 din 27.05.15 EUC0000s 1508

1006607000235 nr.104 din 02.06.15


1003607002456 nr. 105 din 02.06. 15
02.06.2015 Privesc.Eu SRL
101060001901I nr.108 din 02.06.15
03.06.2015 iPNA Teleradio-Moldova 10046000505s8 nr.l 10 din 03.06.15
04.06.201s Privesc.Eu SRL
101060001901 1 nr. I l4 din 04.06. I 5

l-^.{ i ^

Serwicii publicitate electorala radio

Servicii publicitate electorala radio


Servicii publicitate electorala radio
Servicii publ icitate electorala radio
Servicii publicitate electorala radio

0000,00
4208,40
525,00
720,00

853,60
t42272,00
863,70

TOTAL3.2.:
wA0797566
28.0s.2015 Autoradio Prim SRL

1012600028709 nr. 84 din 28.05.15 din 28.0515

28.05.2015 Basaradio SRL

FA 3741810 din
1004600022250 nr. 90 din 28.05.15 29.0s.15

I4)O1 45

28.0s.2015 OO CPSES

MA 0320219
1013620007097 nr. 87 din 28.05.1 5 din 02.06.15

t5127.14

28.05.2015 Canal-X SRL

1003 604009269

28.0s.2015 O.O.H. Media SRL

10r 0600038566

8800,00

WI 5591902 din
nr. 89 din 28.05.15

31 .05.15

16506,50

wH 2195369
nr. 85 din 28.05. l5 din 28.05.1

18700,00

Baner publicitar Floreqti


Baner publicitar Costegti
Baner publicitar
Taxa p/u plasarea

pan99!uipllljcitg

Baner publicitar
Baner publicitar
Baner publicitar
Placa informativa

Baner publicitar
Baner publicitar
Baner publicitar

Roll screen cu baner


Baner publicitar
Baner publicitar
Donatie baner
Baner publicitar
Baner publicitar
Baner publicitar
Baner publicitar

25.05.2015 Asani-Auto SRL

0056000s8964

ff. 5l

WL2739777 din
din 25.05.l5 25.05.15

Wl2739774 din

10056000s8964 nr. 52 din 25.05.15 25.05.15


100760s005288 nr. 62 din 25.05. 15
2s.05.2015 Cimprim-lmobil SRL
25.05.15
25.05.2015 MF-TT bugetul mun. Chi 100660100003 7 nr. 53 din
10086000338 i 0 nr. 68 din 26.05.15
26.05.2015 Panonimedie SRL
FB 7086354 din
1003600100087 nr. 64 din 26.05.15 26.05.15
26.05.2015 Pandor Design SRL
101260003 1 893 nr. 69 din 26.05.15
26.05.2015 Nika Color SRL
100260004 /9 J2 nr. 74 din 27.05.15
27.05.2015 Pandor Comp SRL
FB 7086369 din
1003600100087 nr. 82 din 28.05.15 29.05.2015
28.05.2015 Pandor Desisn SRL
FB 7086358 din
1003600100087 nr.92 din 28.05.15 28.05.15
28.05.2015 Pandor Desisn SRL
FA 3168508 din
1004600044762 nr.98 din 29.05.15 29.05.15
29.05.201s MediaPlan SRL
JV 1303381 din
1005600025214 nr. 96 din 29.05.1 5 30.05.15
29 05.201 5 Sonaris Com SRL
din 02.06.15
02.06.2015 Choice Advertisting Ager 10046000544s3 nr.103
lOuJbuu I I J)ol nr.l02 din 02.06.15
02.06.2015 Tanavius SRL
25.05.2015 Asani-Auto SRL

Asani-Auto SRL
04.06.201 5 Asani-Auto SRL
04.06.201s I.I. Pola Ina
04.06.201 s Sonaris Com SRL

04.06.201

486,00

1350,00
3000,00

404t7,74
1785,00

7s6,00
2107,56
1955,40
5525,00
I 401

,70

30473,60
1900,00
3503,00
500,00
1986,00

1005600058964 nr.1l6 din 04.06.15


1005600058964 nr.l l2 din 04.06. I 5
1015609001207 nr. 1 19 din 04.06.
100560002s214 nr.1 13 din 04.06.

502,00

820,00

1463,00

I5

33597,70

TOTAL 3,2r6i

0,(

Conducdtor Leancd Iurie


numelc, prenumele

Trezorier MelnicTatiana
numele, prenumele

I ..

al LL\4*ri