Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lectie

CLASA: a II-a E
OBIECTUL: limba şi literatura română
SUBIECTUL: Învăţătorul nostru, Edmondo de Amicis
TIPUL LECTIEI: consolidarea cunoştinţelor
DURATA: 45 minute

OBEICTIVELE DE REFERINTA:
 citirea fluentă, corectă şi expresivă a unui text cunoscut de mică întindere
 redarea prin cuvinte proprii, cu ajutorul învăţătorului, a unui paragraf dintr-un text citit
 sesizarea legăturii logice dintre enunţurile unui mesaj oral
 desprinderea informaţiilor esenţiale dintr-un text citit
 valorificarea într-un enunţ propriu a cuvintelor şi expresiilor dintr-un text citit

OBIECTIVELE OPERATIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


 cognitive:
1. să citească textul “Învăţătorul nostru”, Edmondo de Amicis cursiv, corect, conştient şi expresiv
2. să explice cuvinte noi prin asemănare sau opunere
3. să utilizeze vocabularul legat de conţinutul lecţiei în propoziţii lacunare
4. să ordoneze ideile într-un plan simplu
5. să povestească oral textul, după planul de idei
6. să dialogheze în cadrul jocului de rol
 afective:
7. să formuleze opinii referitor la acţiunile şi comportamentele personajelor
8. să lucreze cu interes frontal, pe grupe, în perechi şi individual

STRATEGIA DIDACTICA:
1. Resurse procedurale:
a. Metode şi procedee: jocul didactic, citirea selectivă, citirea în lanţ, explicaţia,
expunerea, exerciţiul, conversaţia, povestirea
b. Forme de organizare: individual, pe grupe de 4 elevi, în cerc (2 grupe), în
perechi, frontal
2. Resurse materiale: manual, volume de autor – diferite ediţii, album foto cu imagini ale diferitelor cadre didactice
din şcoală, flip-chart, markere, planşă didactică reprezentând copacul – clasa noastră, planşă didactică – rebus, planşă
didactică – planul de idei al lecţiei, fişe de creaţie, fişe de evaluare, fluturaşi – cuvinte disparate
3. Forme si tehnici de evaluare:
 observaţia sistematică
 proba scrisă
 autoevaluare
 evaluare de către colegi

BIBLIOGRAFIE:
 Marcela Peneş, Limba şi literatura română – Manual pentru clasa a II-a, Editura Ana, Bucureşti, 2000
 Carmen Iordăchescu, Să dezlegăm taina textelor literare – clasa a II-a, Editura Carminis, Piteşti, 1999
 Dan Agrigoroaie, Limba română – clasa a II-a. Teme de evaluare, Editura Adan, Piatra-Neamţ, 2001
 Marcela Peneş, Îndrumător pentru folosirea manualelor de limba şi literatura română – clasa a II-a, Editura Ana, Bucureşti,
2000
 ***, Crriculum naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998
 Elena Miţoi, Mariana Volintiru, Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Fundaţiei
Humanitas, Bucureşti, 2001
 Georgeta Corniţă, Metodica predării şi învăţării limbii şi literaturii române. Didactici speciale, Editura Umbria, Baia Mare,
1993
 Elena Joiţa, Didactica aplicată. Partea I – învăţământul primar, Editura “Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1994
 ***, “Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar”, Editura Pognosis, 2001
DOZARE
OB ETAPELE CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII RESURSE RESURSE
OP LECŢIEI I II

ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR

1 2 3 4 5 6 7
I. Momentul - Asigură condiţiile optime pentru buna - Se pregătesc pentru începerea orei de frontal
organizatoric desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de limba română
clasă, pregătirea materialului didactic şi
stabilirea liniştii

II. Captarea şi Brainstorming:


orientarea - Prezintă elevilor planşa didactică – - Observă planşa şi ascultă cerinţele jocul planşa
atenţiei copacul pe al cărui trunchi este scris: didactic didactică:
“CLASA NOASTRĂ” (vezi Anexa 1) Copacul-
- Li se cere elevilor să scrie fiecare pe o - Completează fişele individual clasa noastră
frunză sau o floare un cuvânt (o expresie)
sugerat de tema imaginii flori şi
- Se împodobeşte copacul cu frunze şi frunze
flori expunerea desenate
- Citeşte ideile copiilor şi face aprecieri conversaţia
- Face legătura între răspunsurile elevilor flip-chart
şi titlul lecţiei frontal
III. Anunţarea - Anunţă şi scrie la tablă titlul lecţiei:
titlului lecţiei şi a “Învăţătorul nostru”, Edmondo de
obiectivelor Amicis frontal manualul
- Atrage atenţia asupra participării active - Ascultă cerinţele
şi cu interes la lecţie

IV. Dirijarea - Verifică tema (exerciţiul 4, pagina 137 - Se citesc selectiv variante ale
procesului de din culegere) din punct de vedere răspunsurilor frontal caietele
consolidare cantitativ şi calitativ individual elevilor
- face aprecieri generale asupra temei
1 2 3 4 5 6 7
- Dirijează citirea în lanţ şi selectivă a Elevii numiţi
textului - citesc în lanţ textul citirea în Manualul
O1 - citesc selectiv în funcţie de lanţ
 poziţie:
O8 ex: citirea
a 2-a propoziţie din primul alineat, ş.a. selectivă
 conţinut:
ex:
propoziţia în care apare expresia
”obraji aprinşi ”, ş.a.

- Verifică înţelegerea conţinutului - Elevii descoperă verticala de la P la I, jocul


textului printr-un rebus (vezi Anexa 2) completând propoziţii lacunare ori prin didactic –
O2 exerciţii de sinonimie sau antonimie rebus planşa
O3 - Obţin expresia “PLAN DE IDEI” frontal didactică -
- Scrie subtitlul lecţiei pe tablă “Planul rebusul
O8 de idei”
- Organizează un joc de ordonare a - Pe grupe de patru elevi, ordonează jocul
cuvintelor pentru obţinerea ideilor cuvintele într-o idee, pe care o enunţă şi didactic eşantioane
principale şi de aşezare a ideilor într-un îi stabilesc locul în plan (vezi Anexa 3) de hârtie –
O4 plan pe grupe de cuvintele
- Analizează şi apreciază activitatea 4 elevi unei idei
O8 echipelor frontal principale
- Dirijează povestirea orală a textului prin - Împărţiţi în 2 echipe, elevii vor povesti
lucrul în cerc oral în lanţ textul. Fiecare copil din jocul planşa
echipă formulează un enunţ care didactic didactică –
continuă povestirea. Se foloseşte un planul de
obiect care se trece din mână în mână lucrul în idei
pentru asigurarea continuităţii în cerc. cerc – 2
O5 Cel care întâmpină o dificultate în echipe
formulare, poate spune o singură dată
“pas”. analiza şi
O8 - Face aprecieri de ansamblu asupra - Echipa de pe margine observă şi face aprecierea
desfăşurării activităţii de povestire aprecieri, după care se schimbă rolurile frontal
1 2 3 4 5 6 7
V. Obţinerea - Se citeşte dialogul de la sfârşitul - Citesc dialogul
performanţelor textului: citirea
O6 “- Domnule, vă rog să mă iertaţi! selectivă manualul
- Te iert, băiatul meu!”
O8 - Li se cere elevilor să recunoască - Compun în perechi un scurt dialog fişe de
formula de exprimare politicoasă şi să ex: - Bună ziua, domnule Popescu! jocul de rol creaţie
creeze, după model, în perechi, un dialog - Bună ziua, Mihai!
scurt (2-4 replici) în care să folosească în perechi
formule de adresare politicoasă
- Verifică şi apreciază selectiv activitatea - Se citesc selectiv variante de dialog
în perechi

VI. Evaluarea - Distribuie elevilor fişe de muncă - Completează fişele de evaluare exerciţiul
O7 independentă. Li se cere să scrie câte trei
însuşiri ale învăţătorului şi ale elevului
O8 (cele 2 personaje ale textului) – vezi proba scrisă
Anexa 3
- Verifică selectiv răspunsurile elevilor, fişe de
dar lucrările vor fi corectate şi notate independent evaluare
după lecţie, urmând a le fi transmise
rezultatele ora următoare

VII. Retenţia şi - Prezintă volumul “Cuore”, de Edmondo


O7 transferul de Amicis (diferite ediţii) şi le recomandă prezentarea volumul
să citească şi alte povestiri: “Cuore”, de
“O faptă generoasă”, frontal Edmondo de
“Prietenul meu, Garrone”, Amicis
“Camaradul meu, Correti” ş.a. - Elevii vor avea ca temă de prezentat (diferite
un personaj din lectura citită aprecierea ediţii)
- Face aprecieri generale asupra lecţiei