Sunteți pe pagina 1din 14

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit

inclusiv Normele minimale de audit emise de CAFR.


1. Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, în vederea exprimarii de catre auditorii financiari a:
a) unei certificari asupra modului de întocmire a situatiilor financiare;
b) unei opinii cu privire la activitatea societatii;
c) unei opinii asupra situatiilor financiare întocmite.
Audit financiar ofera o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu sunt eronate în mod semnificativ
2. În exercitarea independenta a profesiei, pentru a nu aduce atingere principiilor de independenta,
obiectivitate si integritate profesionala, auditorii financiari:
a) trebuie sa fie liberi de orice constrângere;
b) trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrângere;
c) sa aiba o buna reputatie profesionala.
Independenta auditorului poate fi analizata sub doua aspecte:
-independenta de fapt;
-independenta aparenta
Independenta de fapt se refera la procesul mental al auditorului, la atitudinea sa impartialitate si
obiectivitate. Independenta de fapt sau independenta psihologica este maniera în care auditorul abordeaza
o situatie de audit si nu un mijloc indirect, utilizând probe de audit.
Idependenta de spirit fiind inobservabila de catre terti este foarte greu de verificat conditiile ce permit
dezvoltarea spiritului de independenta.
Independenta aparenta presupune perceptia acestei notiuni de catre utulizatori: actionari, investitori si piata
financiara. Aceste prescriptii acopera ansamblul relatiilor financiare, familiare si organizationale între
auditori si clientii lor.
Cercetarea asupra independentei auditorilor poate fi separata în trei curente: filozofic, economic,social.
3. În cazul unei societati care aplica prevederile OMFP 94/2001, raportul de audit se adreseaza:
a) actionarilor sau consiliului director al societatii;
b) directorului economic;
c) tuturor entitatilor care au un interes legat de activitatea societatii
Potrivit legii societatilor comerciale, consiliul de administratie se va asigura ca situatiile financiare ale
intreprinderii, raportul administratorilor si raportul auditorilor sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, in termenul prevazut de lege.
4. Care sunt utilizatorii raportului de audit?
a) actionarii, potentialii investitori, institutiile de credit, alte organisme ale statului;
b) societatile auditate, care folosesc raportul de audit;
c) directorii societatii care tin cont de opinia auditorului în întocmirea situatiilor financiare.

5. De regula, raportul de audit:


a) se prezinta în cadrul AGA de catre auditor pentru ca actionarii societatii sa ia cunostinta de constatarile
echipei de audit si de opinia acestuia;
b) se aproba de catre AGA a societatii auditate;
c) se prezinta AGA dupa ce a fost aprobat de directorul economic sau directorul general.

6. Cum influenteaza opinia auditorului exprimata în raportul de audit, situatiile financiare auditate?
a) nu le influenteaza în nici un fel;
b) contribuie la îmbunatatirea întocmirii situatiilor financiare;
c) sporeste credibilitatea situatiilor financiare auditate.

7. Auditul trebuie desfasurat în conformitate cu:


a) standardele internationale de contabilitate;
b) standardele internationale de audit si standardele internationale de contabilitate;
c) standardele internationale de audit.

8. Auditul financiar furnizeaza un nivel de asigurare:


a) mediu;
b) ridicat, dar nu absolut;
c) foarte ridicat.

9. Datorita aplicarii rationamentului profesional, utilizarii testelor, existentei unor limitari ale sistemelor
contabile si de control intern, nivelul de asigurare furnizat de audit:
a) nu poate fi ridicat;
b) nu poate fi absolut;
c) nu poate fi apreciat.
10. Angajamentele de revizuire, angajamentele privind proceduri convenite si angajamentele de elaborare
(compilare) sunt:
a) servicii de audit;
b) servicii de consultanta financiar contabila;
c) servicii conexe auditului financiar.

11. Obiectivul unui angajament de revizuire este ca auditorul sa stabileasca daca:


a) exista indicii care sa îl faca sa creada ca situatiile financiare nu sunt întocmite în conformitate cu cadrul
de raportare financiara;
b) exista indicii care sa îl faca sa creada ca situatiile financiare sunt întocmite în conformitate cu cadrul de
raportare financiara;
c) situatiile financiare sunt întocmite sub toate aspectele semnificative în conformitate cu cadrul de
raportare.
Intr-o misiune de examen limitat, auditorul furnizeaza un nivel moderat de asigurare ca informatiile nu sunt
viciate de anomalii semnificative. Aceasta situatie este exprimata sub forma unei certificari negative
12. Procedurile utilizate într-un angajament de revizuire sunt:
a) mai complexe decât cele utilizate într-un angajament de audit;
b) mai putin complexe si nu ofera toate probele cerute într-un angajament de audit;
c) complexe si revizuite de catre conducerea societatii client.

13. Obtinerea de probe ca urmare a unor procese de inspectie, observatie, confirmare si calcul sunt
specifice:
a) angajamentelor de revizuire;
b) angajamentelor de elaborare (compilare);
c) angajamentelor de audit.
misiune de examen limitat … evaluarea sistemului contabil si de control intern, controlul conturilor,
confirmarea de solduri ale tertilor, observarea si inspectia care sunt proceduri specifice auditului.
14. Nivelul de asigurare furnizat în cazul unui angajament de revizuire este:
a) ridicat;
b) moderat;
c) inexistent.

Grile Audit Master

1. Ce este auditul financiar si care este importanta acestuia?


Auditul financiar este un proces sistematic de obtinere si evaluare obiectiva a probelor, privind
asertiunile referitaore la tranzactiile si evenimentele derulate intr-o entitate patrimoniala, pt
confirmarea gradului de corespondenta dintre aceste asertiuni, stabilirea criteriilor ce au stat
la baza lor si comunicarea rezultatelor utilizatorilor interesati.
Obiectivul primordial al auditului financiar este exprimarea de catre un auditor financiar
independent a unei opinii, potrivit careia situatiile finaciare au fost inlocuite, sub toate
aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru general de raportare identificat, sunt
reglementare si sincere sin u contin erori semnificative, care ar putea induce in eroare
utilizatorii acestora.

2. Definiti auditul statutar.


Auditul statutar reprezinta auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor finaciare anulae
consolidate, asa cum este prevazut de legislatia comunitare, transpusa in reglementarile
nationale.

3. Ce este auditorul statutar?


Auditorul statutar este persoana fizica sau juridical autorizata de catre organismul profesional,
respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), sa efectueze audit statutar.

4. Care este cadrul legislativ care reglementeaza activitatea de audit al situatiilor financiare?
OUG nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anulae si al
situatiilor financiare anuale consolidate.

5. Care sunt conditiile pentru a deveni auditor statutar?


- buna reputatie;
- au absolvit o institutie de invatamant economic superior sau un nivel echivalent, in conditiile
stabilite prin regulamentul emis de Camera si aprobat de organismul de supraveghere publica;

- au urmat un curs de instruire practica;


- au abslovit examenul de acces;
- au efectuat un stagiu de pregatire practica, in conformitate cu prevederile CAFR;
- au promovat examenul de competenta profesionala, organizat sau recunoscut de autoritatea
competenta pt autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit.
Auditorul statutar trebuie sa fie un cunoscator competent, un analist al activitatii economice si
financiare. Profesia de auditor statutar vizeaza numai profesionisti, consacrati si atestati public
de autoritati administrative prin instante profesionale oficiale, care efectueaza activitati de
control si certificare a situatiilor financiare, consultanta in domeniul contabilitatii,
supraveghere a gestiunii agentilor economici, expertise contabile utilizate ca proba in gestiune.

6. Care este diferenta dintre contabilitatea financiara si cea de gestiune?


Contabilitatea financiara bazata pe invenatrul intermitent, spre deosebire de contabilitatea de
gestiune, nu reflecta ce se petrece la nivelul productiei si al costurilor, ea este reglementata si
furnizeaza informatii publice pentru toti utilizatorii, pe cand contabilitatea de gestiune ofera
informatii exclusive pentru management.

7. Ce reprezinta Organismul de supraveghere publica a activitatii de audit statutar?


Este organismul infiintat in Romania in scopul supravegherii in interesul public a activitatii de
audit statutar

8. Care este diferenta dintre contabilitate si auditul financiar?

9. In ce consta responsabilitatea guvernantei entitatii auditate?


Unul din obiectivele majore ale managementului este de a-si focalize atentia asupra eliberarii
potentialului latent, conducatorii de la toate nivelurile trebuie sa ajute salariatii sa-si
structureze activitatile, sa asigure feed-back-ul, sa asigure evaluarea, sa conduca si sa se
autocontroleze, astefel incat sa fie eficienti.
Managerii isi focalizeaza tot mai mult atentia asupra indicatorilor financiari deoarece reprezinta
un factor motivational, reprezentand un instrument de masurare a succesului si joaca un rol
essential in orientarea procesului decisional si al actiunilor.

10. In ce consta responsabilitatea auditorului?


Responsabilitatea auditorului este de a elabora o opinie despre modul in care acestea reflecta
fidel sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara si tranzactiile efectuate de entitate
pentru exercitiul financiar auditat/

11. Ce este auditorul recurent?


Este auditorul care a auditat si a intocmit raportul asupra situatiilot financiare din perioada
precedenta si care isi continua activitatea ca auditor si pentru perioada curenta.

12. In ce consta sistemul dualist al contabilitatii?


Presupune scindarea contabilitatii in doua parti, contabilitatea financiara si contabilitatea
manageriala, obtinanadu-se acelasi rezultat in doua moduri diferite.

13. Care este componenta situatiilor financiare supuse auditului?


- bilantul
- contul de profit si pierdere
- situatia modificarilor capitalului propriu
- fluxurile de trezorerie
- politici contabile
- note explicative.

14. Care este importanta politicilor contabile si a notelor explicative aferente situatiilor
financiare?
O implicatie importanta a caracteristicii calitatii informatiei de a fi comparabila este ca
utilizatorii sa fie informati despre politiceile contabile utilizate 9in elaborarea situatiilor
financiare si despre orice schimbare a acestor politici, precum si despre efectele unor astfel de
schimbari.
O data ce politicile contabile adecvate entitatii patrimoniale au fost stabilite, este important ca
acestea sa nu se modifice in timp, pentru a asigura astfel o baza consecventa de raportare a
rezultatelor, care vor putea fi comparate cu usurinta de utilizatori. Aceasta inseamna ca orice
variatie a rezultatelor, de la un an la altul, reflecta fluctuatii reale ale activitatii, si nu
reprezinta doar influenta modificarilor contabile.
15. Ce reprezinta situatia modificarilor in structura capitalului propriu?
Trebuie sa curpinda:
- tranzactiile de capital cu proprietarii sau distributiile catre acestia;
- modificari ale profitului sau pierderi cumulate;
- fiecare element de castig sau pierdere recunoscut in capitalurile proprii;
- efectul cumulativ al modificarilor politicilor contabile si corelatia erorilor fundamentale;
- o reconciliere intre valoarea contabila a fiecarei clase de capitaluri proprii, prime de capital,
rezerve, cu prezentarea fiecarei modificari aparute.

16. Cum se calculeaza fluxurile de trezorerie?

17. Care sunt principiile contabile care trebuie respectate la intocmirea situatiilor financiare?
Principiul continuitatii activitatii, principiul consecventei, principiul prudentei, principiul
neutralitatii, principiul reprezentarii fidele, principiul pragului de semnificatie, principiul
cumularii/compensarii, principiul prevalentei economicului asupra juridicului, principiul
conectarii cheltuielilor cu veniturile, principiul costului istoric.

18. In ce consta principiul reprezentarii fidele?


Informatia prezentata in situatiile financiare trebuie sa prezinte correct toate tranzactiile si
evenimentele aferente exercitiului pentru a fi credibila.Organismul International de
contabilitate (IASC), prezinta imaginea fidela astfel:”O imagine fidela sau prezentarea fidela a
informatiei se obtine prin realizarea principalelor caracteristici calitative ale informatiei
financiar-contabile si prin aplicarea de norme contabile pertinente”.

19. In ce consta principiul prevalentei economicului asupra juridicului?


Presupune ca orice tranzactie sau eveniment se inregistreaza in contabilitate in conformitate
cu fondul si cu realitatea economica si nu doar cu forma lui juridical.

20. In ce consta principiul prudentei?


Presupune includerea unui grad de precautie in exercitarea rationamentelor necesare pentru a
face estimarile cerute in conditii de incertitudine si de risc, astfel incat sa nu se supraevalueze
activele si veniturile si sa nu se subevalueze datoriile si cheltuielile.

21. In ce consta principiul neutralitatii?


Presupune ca cei care intocmesc situatiile financiare sa fie neutri, sa nu se lase influentati sa
prezinte un rezultat sau un obiectiv predeterminat.

22. Ce reprezinta codul etic?


Acesta constituie baza pe care au fost fundamentate normele de etica, reguli detaliate,
indrumari, standarde de desfasurare a activitatii si pentru auditorii financiari.

23. Care sunt principiile etice?


Confidentialitatea, independenta, integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala si
atentia cuvenita, conduita morala profesionala, aplicarea standardelor tehnice.

24. In ce consta principiul independentei auditorului?


O opinie de audit obiectiva poate fi elaborata numai daca auditorul este complet independent
fata de entitatea patrimoniala auditata.Cand isi asuma un angajament de audit, auditorii
statutari trebuie sa fie si sa apara ca fiind lipsiti de orice interes care poate fi privit, indifferent
de efectul lui real, ca incompatibil cu notiunile de integritate si independenta.

25. In ce consta independenta dpdv al firmei de audit?


In cazul unei firme de audit, conducerea acesteia cere tuturor colaboratorilor, angajatilor,
subcontractantilor, si consultantilor sa cunoasca si sa se incadreze in regulile impuse de ghidul
etic in ceea ce priveste integritatea si independenta.

26. In ce consta principiul obiectivitatii in audit?


Un auditor financiar trebuie să fie corect şi nu trebuie să îngăduie ca
obiectivitatea să fie afectată de prejudecăţi, conflicte de interese sau influenţe externe.

27. Care sunt incompatibilitatile in legatura cu firma auditata?


- pericolul de auto-revizuire;
- pericolul favorizarii;
- pericolul familiaritatii sau al increderii;
- pericolul intimidarii;
- dependenta nepotrivita;
- ospitalitate si alte beneficii;
- interes reciproc de afaceri;
- votul in cazul delegarilor pentru audit;
- pericole la adresa obiectivitatii;
- imprumuturi catre si de la un client, garantii;
- participarea in afacerile unui client;
- legaturi-firme associate-influente in afara campului professional-angajati;
- conflicte de interese

28. Care este importanta principiului confidentialitatii in audit?


Principiul confidentialitatii este un principiu de baza, avand in vedere faptul ca auditorul are
acces la toate informatiile unui client.

29. Care sunt pericolele care pot afecta principiile etice?


Pericolul de auto-revizuire, pericolul favorizarii, pericolul familiaritatii sau al increderii, pericolul
intimidarii, dependenta nepotrivita, ospitalitate si alte benefici, interes reciproc de afaceri,
votul in cazul delegarilor pentru audit, pericole la adresa obiectivitatii, imprumuturi catre si de
la un client,garantii; participarea in afacerile unui client, legaturi-firme associate-influente in
afara campului professional-angajati, conflicte de interese,

30. Ce reprezinta conflictul de interese?


Termenul de “conflict de interese” include:
a) relatii sau interese care influenteaza in mod negativ, afecteaza sau ameninta obiectivitatea
unui auditor financiar;
b) o actiune care este contrara standardelor tehnice sau profesionale;
c) localitate divizata intre superiorul auditorului financiar si standardele profesionale de
conduita cerute.

31. Comentati responsabilitatea auditorului statutar.


Auditorii statutari au rolul de a asigura si garanta circulatia si prelucrarea unei informatii
financiar contabile corecte.

32. Care este legatura dintre audit si interesul public?


Un criteriu semnificativ in exprimarea si comensurarea progreselor pe care le inregistreaza
dinamica economiei de piata, il constituie interesul public.Respectul sau nepasarea fata de
slujirea interesului public, privit d.p.d.v. social, arata fie existenta unei economii in plin avant,
pentru care omul reprezinta factorul supreme, fie existenta unei economii in recesiune,
bolnave, care isi taraste mersul spre oameni la care nu este in stare sa ajunga.Continutul ce I
sa atribuie in audit are in vedere examinarea si analizarea ansamblului actiunilor economice,
care corespund interesului dezvoltarii sociale si participa la edificarea si consolidarea
sistemelor financiare la nivel national si internatinal.Toate aceste actiuni sunt conforme cu
interesul public, astfel ele nu ar exista.

33. Ce sunt standardele de audit si cate tipuri de standarde cunoasteti?


Standardele de audit financiar, reprezinta principii, norme, proceduri si tehnici pe care auditorii
trebuie sa le utilizeze si sa le aplice in examinarea situatiilor financiare si a altor documente
financiar contabile si tehnico-operative, in cazul efectuarii misiunii de audit.
Exista urmatoarele categorii de standarde: - generale
- de lucru si de performanta
- de raportare.

34. Care sunt standardele de lucru?


Termenii angajamentului de audit, cunoasterea clientului, planificarea lucrarilor de audit,
stabilirea pragului de semnificatie, esantionarea si alte proceduri selective de testare, probele
de audit, procedurile de fond si analitice, considerarea auditului intern, utilizarea unui alt
auditor, comunicarea permanenta cu conducerea, evaluarea riscurilor si controlul intern,
revizuirea activitatii de audit, frauda si eroare, efectuarea ajustarilor, controlul calitatii
auditului, revizuirea finala a muncii de audit,

35. Care sunt standardele de raportare?


Date comparative, alte informatii incluse in raport in afara situatiilor financiare auditate,
raportul de audit-forma si continut, evenimente ulterioare, aparute inainte si dupa emiterea
raportului.

36. Care sunt obiectivele unui audit al situatiilor financiare?


Obiectivul de baza al auditului situatiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului sa-si
exprime o opinie autentica, independenta privind intocmirea situatiilor financiare, sub toate
aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru de raportare financiara identificat.

37. Care sunt principiile de baza ale unui audit al situatiilor financiare?
Principiul eticii, principiul ariei de aplicabilitate, principiul asigurarii rezonabile, principiul
limitarii inerente, principiul responsabilitatii,

38. Ce reprezinta limitarea inerenta a unei misiuni de audit?


Aceste limitari sunt cauzate de urmatorii factori:utilizarea testelor, esantionarea, limitarile
inerente ale oricarui system de contabilitate si de control, durata auditului, volumul
procedurilor, marimea firmei auditate, existenta de tranzactii cu parti affiliate.

39. In ce consta principiul scepticismului profesional in audit?


Auditorul trebuie sa-si conduca auditul in conformitate cu Standardele de Audit, fara sa se
abata de la acestea.
40. Care sunt atributele care fac utila informatia contabila continuta in situatiile financiare
auditate?
Relevanta, fiabilitatea, comparabilitatea si pertinenta.

41. In ce consta acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit?


Pentru a fundamenta decizia de acceptare a mandatului si contractarea lucrarii, auditorul
trebuie sa desfasoare trei categorii de activitati, astfel:
- culegerea si analizarea informatiilor generale si specifice despre intreprinderea auditata;
- completarea fisei de acceptare a mandatului;
- semnarea contractului de audit(scrisoare de angajament).

42. In ce constau obiectivele planificarii auditului?


Asigurarea ca s-a acordat atentia corespunzatoare tuturor domeniilor de audit.
Asigurarea ca s-au identificat problemele potentiale.
Facilitarea procesului de revizuire a auditului.

43. In ce consta cunoasterea clientului?


Pagina 57 ????elemente cheie in planificarea auditului.Pagina 59 tabel a doua pozitie.

44. Care sunt elemente cheie in palnificarea auditului?


1.Asigurarea ca este la zi cunoasterea clientului si ca dosarele curente si cel permanent sunt
actualizate corespunzator.
2.Asigurarea ca exista o inregistrare adecvata a sistemelor de control si a mediului de control.
3. Lista informatiilor financiare cheie.
4.Derularea unei evaluari preliminare a continuitatii activitatii.
5.Calculul pragului de semnificatie.
6.Evaluare riscului de audit.
7.Esantionarea.
8.Asigurarea ca s-a acordat atentia cuvenita efectului unei posibile erori sau fraude.
9.Detalierea legislatiei relevante.
10.Evaluarea riscului generat de posibila existenta a unor tranzactii importante cu partile
afiliate.
45. In ce consta evaluarea preliminara a continuitatii ativitatii?
Auditorul trebuie sa faca o eva;uare preliminara a activtatii cliantului.Abordarea auditului este
dependenta de aceasta problema. In cazul in care continuitatea activitatii este posibil sa
devina o problema, trebuiesc luate in considerare toate domeniile asupra carora acest lucru ar
avea un impact semnificativ.

46. In ce consta Cunoasterea detaliata a clientului?


1. Intelegerea activitatii clientului si a ramurii economice in care actioneaza.
2. Informatii despre strategia generala a entitatii, a obiectivelor stabilite prin strategie, precum
si a modalitatilor de atingere a acestora.
3. Intelegerea structurii organizatorice si a ariei geografice in cazul in care exista filiale,
sucursale, puncte de lucru, dispersate geographic.
4. Identificarea riscurilor specifice sferei de activitate, cu impact asupra riscului de audit.
5. Identificarea stadiului de dezvoltare al clientului si a segmentului de piata care il detine.
6. Existenta riscurilor interne comune tuturor clientilor din anumite ramuri economice(inflatia,
variatia cursului valutar, subventii,etc).
47. Ce reprezinta –Monitorizarea, orientarea si revizuirea permanenta a planului de audit?
a) In cazul aparitiei unei probleme se va apela la experti sau auditori interni.
b) Permanenta colaborare si dialogul cu conducerea clientului.
c) Revizuirea planului si adancirea procedurilor in cazul aparietiei unor neconformitati
semnificative, cu impact asupra situatiilor financiare.
d) Aprecierea gradului de adecvare a principiului continuitatii activitatii.
e) Verificarea permanenta a gradului de respectare al planului si incadrarea in termenele
stabilite, pe fiecare domeniu de audit.
f) Verificarea reglementarilor ce decurg din decizia de a pastra angajamentul
g) Urmarirea respectarii termenilor angajamentului.
h) Monitorizarea naturii si a termenelor la care trebuie elaborate comunicari cu entitatea si
care trebuie effectuate in cadrul angajamentului.
I) Revizuirea finala a muncii de audit si clarificarea tuturor problemelor.
j) Monitorizarea datei la care trebuie elaborat si transmis catre entitate raportul de audit,
conform termenului stabilit prin angajament.

48. Ce este pragul de semnificatie?


Reprezinta importanta relativa a unei parti componente, in contextual situatiilor financiare
private ca intreg.

49. Cum se calculeaza pragul de semnificatie?


a) Stabilirea valorii preliminare a pragului de semnificatie si a erorii tolerabile.
b) Repartizarea valorii preliminare a pragului de semnificatie pe domenii de audit.
c) Estimarea valorii totale a prezentarilor eronate pe domenii de audit.
d) Calcularea riscurilor inerente si a riscului de control.
e) Compararea estimarii valorii combinate cu valoarea preliminara sau revizuita a pragului de
semnificatie.
RAA RDP= riscul de detectare planificat
RDP=----------- = 5% RAA= risc de audit acceptabil 5%
RI x RC RI= risc inerent 100%
RC= risc de control 100%
50. Ce reprezinta pragul de semnificatie global?

51. Ce este eroarea tolerabila si cum se calculeaza?


Auditorul repartizeaza valoarea preliminara a pragului de semnificatie pe soldurile conturilor
din bilant.Aceasta valoare atribuita pe fiecare post din bilant, reprezinta eroarea tolerabila.

52. Care sunt elementele care pot fi considerate semnificative din considerente calitative?
Atunci cand se constata o frauda, cand un profit redus se transorma in pierdere, cand valoarea
neta a activelor(patrimonial net) devine negativ, cand un indicator financiar cum ar fi
lichiditatea sau solvabilitatea este afectat semnificativ, suferind modificari majore; erori de
prezentare minore care pot afecta anumite obligatii contractuale; erori care pot determina o
reactie majora pozitiva sau negativa a pietei; erori semnificative din anii precedenti.

53. Cum se repartizeaza eroarea tolerabila pe elemente patrimoniale din bilant?


Pagina 65
54. Ce reprezinta riscul de audit si cum se calculeaza?
Riscul de audit reprezinta riscul pe care auditorul il atribuie unei opinii de audit neadecvate,
atunci cand situatiile financiare contin informatii eronate semnificative si cuprinde:riscul
inerent, de control si de nedetectare.
Formula de calcul a riscului de audit (RA) este urmatoarea:RA=RIxRCxRN

55. Ce este riscul inerent si de cate tipuri este?


Riscul inerent reprezinta susceptibilitatea unui sold al unui cont sau a unei categorii de
tranzactii la informatii eronate ce ar putea fi semnificative individual sau atunci cand sunt
cumulate cu informatii eronate din alte solduri, sau tranzactii, presupunand ca nu au existat
controale interne adiacente.
Riscul inerent este de 2 feluri: Riscul inerent global, riscul inerent specific,

56. De cate feluri este riscul inerent global?


Riscul inerent global este de 4 feluri.??????
-ridicat
-mediu
-scazut
-f scazut

57. Ce reprezinta riscul activitatii clientului?

58. Ce reprezinta riscul auditului clientului?

59. Ce reprezinta riscul de management?

60. Ce reprezinta riscul contabilitatii?


Evaluarea riscului conjunctural in cazul contabilitatii are in vedere sistemul contabil precum si
competenta si credibilitatea personalului din compartimentul financiar-contabil.

61. Cum se calculeaza riscul inerent global?

62. Ce reprezinta riscul inerent specific si cum se evalueaza?


Este riscul care care apare la nivelul soldurilor de cont, al tranzactiilor, si reprezinta
posibilitatea producerii unei erori semnificative intr-un domeniu particular, datorita unei
probleme specifice aparute in domeniul respective.

63. Ce reprezinta riscul de nedetectare?


Reprezinta riscul ca o procedura de fond a auditorului sa nu detecteze o informatie eronata ce
exista in soldul unui cont sau categorie de tranzactii, care ar putea fi semnificativa in mod
individual, sau cand este cumulata cu informatii eronate din alte solduri sau categorii.

64. Ce este riscul de control si cum se evalueaza?


Reprezinta riscul ca o declarare eronata, ce ar putea aparea in soldul unui cont sau intr-o
categorie de tranzactii, si care ar putea fi semnificativa in mod individual, sau atunci cand este
cumulata cu alte informatii eronate din alte solduri, sau categorii, sa nu poate fi prevenita, sau
detectata si corectata in timp util de sistemele contabile si de control intern.

65. Ce reprezinta esantionare?


Alegerea dintr-un set intreg de date, care se numeste populatia, numai a unei parti, esantion,
cu scopul de a ajunge la o concluzie.

66. Cum se obtine un esantion?

67. Ce reprezinta stratificarea?


Un process de divizare a populatiei in subpopulatii, fiecare dintre acestea fiind un grup de
unitati de esantionare ce prezinta caracteristici similare (cel mai adesea monetare).

68. Care sunt metodele si tehnicile de esantionare?


Metodele de esantionare: Esantionarea aleatoare; Esantionarea sistematica sau intervala;
Esantionarea tip hazard (intamplatoare); Esantionarea in bloc(grup);

69. Ce este esantionarea aleatoare?


Vrea sa ne asigure ca fiecare element din populatie are aceeasi sansa de selectie ca oricare
alta.

70. Ce este esantionarea statistica?


Esantionarea aleatoare pagina 81.????

71. Ce reprezinta esantionarea sistematica?


Implica selectionarea elementelor folosind un interval constant intre selectii.Intervalul de
esantionare se calculeaza prin impartirea populatiei reziduale la marimea esantionului.

72. Ce reprezinta esantionarea in grup?


Reprezinta selectarea unor elemente in succesiune.O data ce este selectat primul element,
urmatoarele sunt selectate in bloc automat.Aceasta metoada de esantionare poate fi usor
folosita si este relativ eficienta, dar nu este o metoda de esantionare statistica.

73. Care sunt factorii care influenteaza marimea esantionului pentru testele de control?
Riscul de esantionare;
Eroarea tolerabila;
Eroarea prevazuta;
Numarul de unitati de esantionare din cadrul populatiei.

74. Ce reprezinta riscul de esantionare?


Atunci cand se efectueaza teste de control, auditorul poate sa nu descopere erori in esantion si
sa traga concluzia ca riscul de control este scazut, in timp ce procentul de eroare in populatie
este, de fapt, la un nivel neacceptabil de ridicat.

75. Ce este eroarea tolerabila si cum se calculeaza?


La inceputul misiunii, auditorul determina un prag global de semnificatie, in functie de care se
determina domeniile si sistemele semnificative.In cursul misiunii pragurile de semnificatie se
determina pentru fiecare post din bilant, deoarece probele accumulate sunt pe domenii de
audit si nu pe situatiile financiare in ansamblul lor.Aceste praguri sunt in general inferioare
pragului global, tinand seama de efectul de cumul al erorilor constatate.Auditorul repartizeaza
valoarea preliminara a pragului de semnificatie pe soldurile conturilor din bilant. Aceasta
valoare atribuita pe fiecare post din bilant, reprezinta eroarea tolerabila.

76. Ce reprezinta eroarea prevazuta?


Daca auditorul se asteapta sa descopere erori, este necesara o dimensiune mai mare a
esantionului, care sa confirme ca eroarea descoperita este mai mica decat eroarea tolerabila.
O eroare prevazuta mare poate conduce la decizia de a nu se face teste de control.

77. In ce consta documentarea auditului?


Conform ISA 230, “Documentarea” inseamna materialele(documentele de lucru) pregatite de
si pentru auditor, sau obtinute si pastrate de auditor in cursul efectuarii auditului.Documentele
de lucru se pot prezenta sub forma inscrisurilor de suport de hartie, pe film, pe medii de
inregistrare electronice sau pe alti purtatori de informatii.

78. Ce reprezinta foile de lucru si ce importanta au?


Principalele documente intocmite de auditori sunt foile de lucru si chestionarele.
Foaia de lucru trebuie sa contina o descriere clara si completa a obiectivului urmarit. In cadrul
foii de lucru mai sunt inscrise: documentele utilizate de auditori, o prezentare amanuntita a
lucrarilor effectuate, precum si concluziile auditorului din care trebuie sa reiasa daca obiectivul
cercetat a fost realizat.

79. Ce este dosarul curent si ce informatii contine?


Dosarul curent contine informatii relevante pentru perioada financiara aflata in analiza.

80. Ce este dosarul permanent si ce informatii contine?


Contine anumite informatii si documente primite si analizate in cursul diferitelor etape ale
misiunii si care pot fi utilizate pe intreaga perioada a mandatului.Elementele cele mai des
intalnite sunt: fisa de caracterizare a entitatii; scurt istoric al intreprinderii; organigrame;
persoanele care analizeaza intreprinderea; conturile anuale ale ultimelor exercitii; note asupra
organizarii sectorului de activitate; note asupra statutului; procese – verbale ale C.A. si
A.G.A.; structura grupului; contracte, asigurari etc.

81. Care sunt factorii care influenteaza continutul documentelor de lucru in audit?
Natura angajamentului; Forma raportului auditorului; Natura si complexitatea afacerii
clientului; Natura si complexitatea sistemelor de control intern ale entitatii; Necesitatile, in
anumite situatii, de directionare, supraveghere si revizuire a lucrarilor realizate de asistenti;
Metodologia si tehnologia de audit specifice utilizate in cursul auditului.

82. Ce este proba de audit si care este importanta ei?


Probele de audit desemneaza informatiile obtinute de auditor pentru a ajunge la concluziile
rezonabile pe care sa se bazeze opinia sa.Aceste informatii constau in documente justificative
si documente contabile care sprijina situatiile financiare si coroboreaza informatiile provenind
din alte surse.

83. Care sunt caracteristicile probei de audit?


Gradul de suficienta reprezinta masura cantitatii probelor de audit. Gradul de adecvare
reprezinta masura calitatii probelor de audit; cu alte cuvinte, relevanta si credibilitatea
acestora in furnizarea de suport pentru categoriile de tranzactii, solduri ale conturilor,
prezentarile de informatii si asertiunile aferente, sau in detectarea denaturarilor de la nivelul
acestora.

84. In ce consta credibilitatea probei de audit?


Aceasta este influentata de sursa si natura acestora si depinde de circumstantele individuale in
care sunt obtinute probele. Se pot formula generalizari cu privire la credibilitatea diferitelor
tipuri de probe de audit, totusi astfel de generalizari fac obiectul unor exceptii importante.

85. Ce intelegeti prin probe de audit adecvate si suficiente?


Gradul de suficienta reprezinta masura cantitatii probelor de audit. Gradul de adecvare
reprezinta masura calitatii probelor de audit; cu alte cuvinte, relevanta si credibilitatea
acestora in furnizarea de suport pentru categoriile de tranzactii, solduri ale conturilor,
prezentarile de informatii si asertiunile aferente, sau in detectarea denaturarilor de la nivelul
acestora.

86. Ce reprezinta procedurile de audit?

87. Care sunt tipurile de proceduri de audit?


Procedurile de audit sunt:
- de fond;
- analitice.

88. Ce sunt procedurile analitice?


Constau in analizarea indicatorilor si a tendintelor semnificative, discrepante sau sincope
dintre valorile previzionate prin bugete si valorile realizate si corelarea acestora cu alte
informatii relevante.

89. Ce sunt procedurile de fond?


Reprezinta teste realizate in scopul de a obtine probe de audit, care sa detecteze erori
semnificative din situatiile financiare, cum ar fi teste ale detaliilor tranzactiilor si soldurilor.

90. Ce sunt procedurile de baza?


Aceste proceduri cuprind o tipologie specifica de verificari si efectuarea mai multor teste
pentru a obtine o justificare a constatarilor si concluziilor rezultate din procesul de audit.
Aceasta tipologie face posibila o reunire de date si informatii interne retinute in stare bruta sau
prelucrate de catre auditor cu scopul intelegerii continutului elementelor de bilant si cuprinderii
ansamblului aprecierilorde care are nevoie.

91. In ce consta inspectia de audit?


Inspectia, ca mijloc de observare directa, nemijlocita a auditorului, care se refera la
identificarea si examinarea activelor corporale, a instrumentelor de gestiune si reflectarii
contabile a acestora.

92. In ce consta observarea directa?


Face parte din procedurile care se bazeaza in cea mai mare masura pe constatari nemijlocite,
retinute din vizite in depozite, servicii, spatii de productie,etc. Intrucat ca metoda de verificare
prezinta o scazuta incarcatura informationala, auditorul trebuie sa fie insotit de o persoana
autorizata, iar eventualele informatii probatorii retinute trebuie corroborate cu alte documente
sau/si informatii de audit.

93. Ce este controlul faptic?


Se bazeaza pe calculatii, documente centralizatoare si verificari inopinate al depozitelor de
orice fel, putandu-se extinde fie la portofoliile de titluri de valoare si efecte de comert, fie la
sectiile de productie. Ca metoda de verificare, controlul fizic se dovedeste a fi cu mare
eficienta, elementele probatorii fiind considerate punctele cele mai edificatoare. Este o metoda
obiectiva care permite obtinerea de date certe referitoare la existenta fizica, volumul si forma
de prezentare.

94. In ce consta examinarea documentelor contabile?


Este o procedura cae permite validarea informatiilor prezentate in situatiile financiare. Este o
metoda de investigare adesea folosita de auditori pentru confirmarea modificarilor valorii
elementelor bilantiere, a componentei cheltuielilor si veniturilor inscrise in situatiile financiare,
etc.

95. Ce reprezinta interviul?


Permite obtinerea de informatii orale sau/si scrise din partea clentilor, furnizorilor, managerilor
din structurile inferioare, operatorilor din serviciile financiare in legatura cu activitatea entitatii
auditate. Daca este bine condus, interviul reprezinta o modalitate eficienta pentru intelegerea
problemelor entitatii, insa din cauza valorii probatorii scazute solicita desfasurarea si a altor
proceduri pentru confirmarea declaratiilor interlocutorilor

96. Ce este confirmarea directa si care este importanta ei?


Este o declaratie scrisa sau verbala primita din partea tertilor, ca personae independente, care
pot demonstra acuratetea informatiilor din situatiile financiare.

97. Ce reprezinta datele comparative si care este relevanta lor?


Datele comparative din situatiile financiare pot prezenta valori si informatiile adecvate ale unei
entitati pentru mai mult de o perioada, in functie de cadrul de raportare.

98. Care sunt indicatorii de solvabilitate si cum se calculeaza?


-lichiditatea generala(L.g.)
Active circulante
Lg=------------------------------- > 1
Datorii pe termen lung

-lichiditatea imediata (Li)


-1 Active curente - stocuri
Li = -----------------------------------
Datorii pe termen scurt

- lichiditatea restransa (Lr)


Disponibilitati + Echivalent de numerar
Lr= ---------------------------------------------------- >1
Datorii pe termen scurt

99. Care sunt indicatorii gradului de indatorare al firmei si cum se calculeaza?


-solvabilitatea generala (Sg)%
Capitaluri proprii
Sg= ---------------------------- x 100
Datorii totale

- indatorarea pe termen scurt (Its)%


Datorii pe termen scurt
Its= -------------------------------- x 100
Total active

- gradul de acoperire a dobanzilor


Profit din exploatare
Gad= -----------------------------------
Cheltuieli privind dobanzile

- gradul de indatorare
Capital imprumutat
Gi= -------------------------------------------------- x 100
Capital propriu sau Capital permanent

100. Care sunt indicatorii de exploatare si de performanta si cum se calculeaza?


- Viteza de rotatie a creantelor (Vmrc)
Cifra de afaceri
Vmrc= ---------------------------
Creante – Clienti total

- durata medie de incasare a creantelor in zile (Dmic)


Clienti si conturi asimilate
Dmic= -------------------------------- x 360
Cifra de afaceri

- viteza medie de rotatie a stocurilor (Vmrs)


Costul bunurilor vandute
Vmrs= ---------------------------------
Valoarea medie a stocurilor

- durata medie de vanzare (Dmv)


Valoarea medie a stocurilor
Dmv= ---------------------------------- x 360
Costul bunurilor vandute

- durata medie de transformare a stocurilor in mijloace banesti (Dmtsmb)


Dmtsmb= Dmv + Dmi = 2+4
[/u][/i][/b]