Sunteți pe pagina 1din 48
\MOMTORUL OFICIAL AL ROMANE! PARTEA\L Ne Sabi. x.2019 NORMATIV PRIVIND PRODUCEREA BETOANELOR USOARE, Indicativ C 155 - 2013 [MONITORUL OPAL AL ROMANE PARTEA 583 bt. 1.2018 ‘CUPRINS, 1 DOMENIU DE APLICARE 2 REFERINTE TEHNICE St LEGISLATIVE. 5 DEFINITI, SIMBOLURI $I PRESCURTARI 31 Temes i defini 32 Simbolu gf peescurr “ACLASIFICARE 44.1 Chase de expunere in furci de efuniledatorate medi inconjurator 4.11 Sennifetiaclaseor de expunere 4.1.2 Clase de expuncre pont beton jor 442 Beton yor prospat 42:1 Case de consistent 42.2 Clase in fancied dimensiunea maxim apregtelor 43 Beton wor intit 43.1 Clase de recistengt a eompresiune 43.2 Clasle de masa volumica petru bet wor 43.3 Casficareabetonula!uor in fuetic de masa volumia i ezstenja la compresune 43.4 Clasfereabetonului cn agregate ware in fnee de masa volumict fleonduciviteaermics 5. CERINTE PENTRU BETON USOR $1 METODE DE VERIFICARE 51 Cernfe de baz pentru materiale componente 52 Cerinje de bars penis comporiabeloncla woe 5.2.1 Generalist 5.22 Alegeeacimentu 523 Utiizarea agrepnclor 1523.1 Generali 523.2 Agwepate recuperate 5.23.3 Rerstent la eat 5.2.4 Uitlizrea pelo seciclate 52.5 Utlizare asurlor 525.1 Generali 5.26 Ulizare aditivilor 152.7 Conjnat de cloru 5.2.8 Temperatura betonul yor 15.3 Covige errors la lsc de expunere ‘53.1 Generali 153.2 Valor limits pentru compoziia betomu 5.33 Meiode de proietarebxzate pe perforant teat 5:42 Comino de ciment $43 Continual de aer 5444 Dimetsiunca maxima a agregetsior 55 Cerne pentrs Seton gor n stare nti 5.5.1 Rezsent 55.1.1 Generali 5.5.12 Rezistenf a compresiune 55.13 Ressteas la wactune 5.52 Mase volumied MONTORUL OFCIAL A. ROMANE, PARTEAL, Nr. 89 Bli3.2013 5.53 Reaisten la penetrate ape 5.3.4 Reuoiala for 5.55 Conductive temic (6 SPECIFICATIA BETONULULUSOR, “6.1 Generali Ei {62 Speciticajabetomu wor proieetat cu propiet spesfeae) 62:1 Generali 622 Date dobaos 6.23 Cerne supimentare 163 Speciicjabetoanelor woare de comporitie pesos 63.1 Generali 632 Corn de ara 63.3 Corin supimentare ‘TLIVRAREA BETONULUL USOR PROASPAT 7.1 forma de I uilentnl ton jor pens producto 72 Informa dela produestoral do beton vor pats ulliator 173 Bon de liveere penta betoml wor gata de liza 74 Lorna aver pent Beton de fanier 73 Conssieat la ive 8 CONTROLUL CONFORMITATI $1 CRITERI DE CONFORMITATE, 8.1 Generis 82 Conto de confositate al betomuli ujor cu propricti specifcate ‘82.1 Contol de conformiate al ezstenei la compresine 822 Contra de conformiate al raises a waciune prin despiare 8.23 Conta de conformitate pentru ate propriety deca reisenia 1823.1 Pan de eantonare gi de ieee 8232 Crt de canformitate pon ale propre dec recites 83 Control conformitiibetonula ugar de epotiepreserisa 8.4 Actin’ fntreprinse in az de ncconformitate a produstl 9 CONTROLUL PRODUCTIEL ‘9.1 Generali 92 Sisteme de contro al producti 913 Datee Invegisate salle documents 94 Incercar 915 Composiiabtonuli usr heerckileiniile 96 Personal chipamente i instalait 9.61 Personal 9.62 Echipanente sisal 9162.1 Depositares materialelor 9.62.2 Behipamente de dozare 9.62.3 Maaxoare 9.62.4 Eehipamente de ncereate 9.1 Docares mateilelor componente 9.3 Amestcare Btonul usar 9.9 Procedurs de onto l produce IOEVALUARE A CONFORMITATI. 10.1 Genera 102 Evaluare, supravegher i cerifiare a contoull de producti 11 NOTAREA BETONULUI CU PROPRIETATI SPECIFICATE TZ BETOANE FOARTE USOARE 1211 Domain de spicare 122 Refein nomative 6 MONTORUL OFICIA AL ROMANE! PARTEA IN. 683 is/13.K2073 123 Defini,simbolu gi preseuret 124 Clasifcare 12.5 Cerne pentru betonul fart wor 12541 Cerin de bsza pent materiale componente 12.52 Cernj de baz pens compozijiabetonul foarte wor 1252.1 Generali 125522 Alegereacimeatui 125523 Uiiiaarea agrepatelor 1252.4 Usizareaapelorreciclate 125255 Uniizares aeosutlor 1255266 Usizarea adisvilor 1253 Cerne efertoae Ia elasele do expunere 12534 Cerio porta betonl foarte wor prosspt 1255 Ceringe penn etn! upon stare nti 1255.1 Rezsenta 1253.2. Masa volunica 125.53 Recisona la penetrarea ape 1255.4 Rea a foe 126 Speifeaiabetonul fost wor 12.7 Livrarea betonlui foarte ugorprosspt 128 Conrelul confomiti gi nitride conformitate 129 Control predoetiet 12.10 Bvaluarea conforma 12.1 Notarea betoul foarte usr eu propre speciicate ANEXAT ‘Recomandii pentru limitelecompoziilor betonua jor ANEXA I (Casfcara mediloragrsiveasupaclemeatclor din beton usr armatsupratcrane ANEXA TIL ‘Revomandii generale petra alegerea cimentlut TL Geaeraliti 1IL2 Condit normale IIL3 Coneii speciale ANEXATV, ‘Compo dia beton cu agregate wore. xermplifictsi 11 Stabiliea comporiiibetonul cu agregat uae 1.11 Regol generale 1V.1.2 Bxerpl de stable a conpozige beonulu eu agrepate woare 1.2 Campouiti exerplifiative de betoaneujoare, Caraceristict in stare Inti 1V2.1 Betoaneujoare de izolaie exists 12.14 Beton uyor cu agi expandats 12.2 Betoaneugcare de ezstnis 1.2.21 Beton jor cu taf vuleanic 12.22 Beton wor cu secie bualica 1.2.2.3 Beton wor cu agregate din cmd recielat 123 Beton wor cu polit expandat 1.231 Betan worcu pest ip 2006 1232 Beton worcu pet tp 90S 1V.24 Beton foarte wor eu peri 200 G gi adit atrenr de ae, MONITORUL OFC AL RONAN! PARTEAI Ne SSC3.K2013 1 DOMENIU DE APLICARE (2) Prezentl normativ se apie! penta producerea belonululujor ex col de resent isan ‘zolaje, destinat constr monolie i pretabicate (2) Prezentul normative aplics pentru: beton wor realiat tn fabri /poligoane de elemento ‘refibricale, respectiv Beton wor gata de utlizare prepart in sai / centale de beoane ex ‘consol igutes, efecrua conform legislate i vgoar (@) Acestnonmatv specifics cesinfele penta: 4) maternlel component ale hetonlai vy, 1) propria betonue ur proasp nit veil scastor props; «) lime impose comport betenull ugar, & specitistil betonslr wor, ©) Hvmares betonul uso prone 1) procedure de controll producti, 2) rte de conformitaes evalureaconformiti betoenlor usar 4) Prezental normativ se apli betoanelor uyoare compactate de asemenea maniees Inet antatea dae olus, alia deat ural antcnat este nepal. (6) Acest normatv se aplca gi beosnclor ujoare antocompactant si betomnelor soare ot sgregte rovilate (de exemplay clrimidt reccii), cu condiia ce aptiudines de utizare & acesior agrepate si fe contol, avind in vedere evr aplicateagregtelorujoare. (6 Penira calcul elementelor structurale din beton cu sregate uoare se apicsprevedsile din 'SREN 1992-1; 2004, Secjunes 11 "Strut de beton cu agregteuyoae” (7 Beton wjor so wtlizesza ea hetonstactaral numa realizarea construe Sncadrate fa clase de importantiexpanere 3 s4, conform casifieiiconsruilr gk stuctilr prevanate Incodul de poiectae CR 0 7012. (@) Beton wyor/elementele dn beton uso se po utiliza mum in medi agresive rezentate ia ‘snexa I (9) Preven norm ase api pet 2) luce hidrotchaice, 1) luce de drums pod 6) incinte sb previune(Siozu re2ervoare), © elemeate de consteye suberene (ziduri, funda, sochrile lair etc.) aflate sub nivel statulu de bidoizlaie orizonalt; element supas a solicit epeate 1) constuetit tncadrat tn clsa de important-expunere 1 si 2, conform clasificsit Agiegate wponre pound betome, morte si paste de iment. Bratt MONITORUL OFICIAL AL ROMANE PARTEA|, 58 1.062013 Ne] Sard Denunive 35 [SREN STOO ‘Bzscaia isurloe de baton 36 [SREN 13701: 2007 | Bvaluaes in sit reritenge la Sompresiane a betonslal din stoctr gi din elements prefiicte [SRN W37GT 3GOA7| Evatusea in sim a reaistetei la compresiane& betonlat 91-2007 din suet gi din clemene prefuicte, rath 38. | SRISO 4391; 2000 CCaltsiea aera. Determinarea concentra masiee de diosd de sulin aeralinconjuritor. Metoda specwometicd uthoria 3_[ SAS TODS Pusat ara. Deienniarea bioidull de aot 40__[ STAs 10512-76 Puriates serail: Detenninaes amoniacuui L_ | STAS 1081476 Purtatexseruiui_ Dteminareabirogenslut slat 42] STAS 10586-77 Purtiea seri Detemmiares elon 43, STAS 10943-89 Poftasea-serlul, Detemninarea coniinutulad de acid clorhidic | STAS STD “Materae de ~cansiucieomogene. Deterninarss conduetvitii ternice “5. | SEN T2567-2002 Pesformanja termici a mataralclor q_paoduselor de pci calle gaat gi prin metoda ou termofaxmets. Produse cu rezisen omic mare § dio 6 SR ISSO ‘Merods de inoreare penta conlintal de aer din Botonul prossplt prin metoda Yolumeticd Siti 1 Refrinfledatate au fost late nconsderare la data labora eglementi tenice. 2 La data tls relent ebnie se va conelta uma edie a stacdardeor gia turor Imodificirlornvigoare ale acestora. Neat ‘Rete kgilative Publican 1 | Onimal ministalns dewolart lustlor publics q | Montoral Oia at locuiniel mr577/2008 privind apeobarea Normatiuk | Romine, Parte, pene producrea betel fi exeetrea Iver din |. 374 din 16 08/2008, betoa, Beton amat gt been precomprmat = Parte T: Proceren toto iniaty NE O12/1-2007, 2 fOrcinat init dezvorareginale gi tarsal ar. | Monitonal Ocal a 251472010" prvind eprobaca Normatvulsi pens | Romine, Parte I producer heonul gi exeentrenIertloe din Btn, |. 853 in 20 betonarmat si betonprecorprimst-Parea 2: Execute | decembrie 2010 uolor din bets, indeatv NE 0122-2010. 3 POrdinul ministului tanspornarior Fabsorbits do agra (26) consistent betonulul proaspat ‘rida de urate a Beton! detenninat conform SR EN 123502, sau SR EN 1238053, a SSREN 123504, su SR EN 12350-5: 2009 (27) densitateabetomuta Inttit useatin etwva ‘ensaea betonuel inti conde uses fa twp a ma constant ale epravetl gt fale metodst de daterminare a volumulutsiu (pra dslocurea epel ~ meted de referin prin ‘aleul folosnd masuririle fective; prin ealeul,uiizind dimensuniledosomnat- postu cub) (28) raport apa iment Taport dine caittes tot de apa gi conjinutal de cient din betonlproaspt. In éazal betoaulai ujor,raporal apa/eiment nu poste consitui un erteia la sabilea composited betonul, ints este dtl de stabi canttea de apd abnor de agregat. ‘3.2 Simboluri sprescurtiri (29) Se apios NEO12/t gi SR EN 1992-1-12004, fa ‘Rezistena caractensticl la campresine a belonla wjordelarninail prin incetearea epuvetelrclindrice Tae ‘Revista caractersicl la compresiane a Beton ager detrminall in inerearea epuvetlor eubice [MONTORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTE, 689 8.12013 ka ‘Reisen a comprsiupe a beonul wor dtennizata pein Beech peepruveecilininice Tro Rezistena Ta compresiupe a beonall wor Gteraiata pan eer peepniveizcabice [om ‘Rezisten medic i compresiune a betonlal wor [ina Tana "Reisen edie i comprosiunewbotonulu ie Conduetivisea tmies i enporanira do erin rs (Condutvitsten termes deealeul ‘Coeficen partial de sguranté penta bon 4 CLASHFICARE, 4.1 Clae de expunere in functie de aefinile datorate medi inconjurator (@) Actin dtorate medifulfpeonjutiorasopra clemclr si stutuilor din betoa wo, fn LOR Big, recites Diz Dist Fe wie at eal pn eit Se pesca sper, (17) Betoaneleugoare tries fe preparte ou aiiv. Condi de utara atvilor sunt prezeatate fn tabeal 7, ‘Tabelal 7 — Condit de utlizare a aditivilor Te | Tip boon oor feinologi,tumure | Adiivrecomandst | Observair 1. | Betoane jane de reise avid | Plast Dap ea: laa cupins ite LCBI $i LC30/33. Soperplasiant incisiv 2) Betoaneaqoare cn _perteabiliate | Redueior de apa [ Dapi caz recuse plastfant inten eden de ape supeplastiant = impermeabiizator 3. | Betoane ujoare execute monoli| Soperpasians vind casa SLC3S38 fntens reducitor despa | Beane woare Bande ‘Supeplaiiant ‘| Betoane wore tamale prin ehnolegit| Plana) speciale superlastifiane + _ Intirictr de prea & [Betoane oars famaie pe mp |Intiniews de caldures rit Superplestiiane (estan) 7 | Betoane woareuaaie pe timp | Accelerator — de ‘Figuos, a erperstiri de pest $°C | pias F} Bewoane wjoure ca rezistene mart Ta [Accelowiod de termene sete inks fick clon 52.7 Conyinut de clorart (18) Se respect prvederl din nomatvul NE O12/. [MONITORUL OFIGI, AL ROMANE, PARTEAI, NS D/19..2013 52.8 Temperatura betomulul usor (19) Temperatura eroaului wor prossplt rebue safe mai maze sun egal ca + °C in momeatel live (20) fn gonaa, temperatura Beton wor preaspt cbs sk Se mai mic sau egal eu 30°C fa ‘uzun cre mo a fot lute isu speciale pentru ase asigura el depdsireatemperatri peste MPC nn va avea consecinge negative esupracalitiitbetomull gor int (de exemplu terri ‘prealabile prin utlizarea unui inieieon. (21) Punerea in oper betonlu ur se face numa a tempat de peste + 5°C In coz in ‘ure dozajal de ciment ese mai mic de 240 ky? sau dact se floseteciment cu cfldura de irate redus (de exerplu de class 32,5), temperatura betonulul wor tebe si fe mal mare {de 10 ta local de punese i oper. (22) In caza in cae este necesara 0 alt ceri referitoare la temperatura maxim sau nim ‘ent betonl yor prossit, acess tebuies fe speifeas, ind de asemene gi oeranfele. ‘Toate cerinfele desire sau de incre artifical sbotonuli jor tebuie sable de comin cord inte peoducitor si benefice. ‘53 Ceringereferitoare la elasle de expunere 53.1 Generalitati (@5) Corinto pontzu cx bron woes rezist la agesiunile mediuhlfaconjutr, ga cum suat Cefnite in Anexa I, runt date adesca im temeni de valor imi, penta comporiia betonulst ‘yor gi proprietfile siablte ale belonulut ugor (@ se vedea artcolal $32 din prezeatl rormativ); ltenatv exigentole pot rezulta din metode de proeciarebazate pe perormange (880 ‘ede aticoll 5.3.3 din prezentul noma), Cernfele tebe 8 in seama de durta de vagh previa pent struct. ‘53.2 Valor limi pentra compoztiabetonalut (Ga) fn abseniastandaréloreuropene pentru Incercii direct de performanfh a betanuli wor, sin raiunt de experienc difete pe temmen lung, metodsle specifica ale rexstenet 1a ‘gresiusle mediuul ineonjuitor sunt date in prezental nomtiv ia teméni de proprietti ‘Sablite pear beton gi de valor limit de comport (25) Cernjele pete fear last de expunere trebuiespeificate in termeni de 2) pur clase de materiale componente pense; 1) continu minim de cient, 6) slaseminime de recite Ia compresiuneabetnulu wor, {9 conn minim dear din berm uae (acs exe az, [NOTA 1 Table 113,14 15,16 (ane precint condile campostionn, ropes beta yar ues ements Canin ain ans prtenleine dn Reonal ore rzet ce NOTA 2-Eoe ena ce heel iia lee a ei pe et dt Se Ferree ao tcc sree ma pn oe seat om pce meeps ett ‘on ona es ers poe ats, iam ponies ei ped ame ‘Sule ines sie pies eae ne MONITORUL ORCIAL AL ROMANE! PARTEAI, Ne S83 B1.9.2013 (26) Dacd betonsl wsor ext conform ea valor limit spciiat, se considart 8 acest ese ‘apabil st sastied cerinfele de durabiltare in raport co uillarea avutl, cu respecaren uttoselr adi 4) betonul jor sfc coreet pus fn opt, compact si supus la wn tatment, conform prevederilor rormativlui NE 012-2 precum $i aloe reglementiri tence specfice apical, te ‘igcae si standareapliabie. 1) betomal uso ce acopertarmaturn tebuies8 aid grosimea minima, conform casi de cexpunere in funeie de sejniledatoate mediuli iconjuttor gi din reglementirle.tehnice specifce apical, in vigeae gi tandadelraplicbie 53.3 Metode de proietarebazate pe performante (27) Ceriae eferzoare la clsele de expinere pot fi stbilteutiliind metede de proictare hzate pe perforant pentru éubiliate gi ele pot f stablte in termeni de pacametsi de perfommanf. In normatvul NE O12 se prezinu indica retertoae la ulizaea anor metode sltemative de concepie funeie de performanele petra darbiltate 5.4 Cerinfe pentru betonal uyorproaspat 5.44 Consistenta (@8) Consistent betonului ur webu determina prin incerii conform metodeorpresiate in oeraatival NEO12/. (29) Metodele de mcereare recomandabile penta betonulugor sunt eee prcizate in nomaatival NEO (G0) Cénd webuie determina cosistetabetonulu wor, acest careers se determing In ‘moreanl uti betoaulai wor sain caval elon sor eta prepara in momen ivi, (GI) Dec betonal wjr ere lat inn camion malaxor sau cw apitatoare, se cespects provederile pena beton obit din normatival NEO12/ (62) Consstenja poate fi specifica, prin refering ao cast de conten, confor artical 42.1 din prezeotl normaty, sw in cazui particular, print valoare specifica. fa acest cxz, ‘oleranle sunt dat in normatvul NE O12 542 Consinutl de cient (G3) Cantiaten de ciment, cantata de adaosur si canitatea de aps dozat wobuietregistate, fie pe imprimanta Tnregistatoruli de amestecus, fei registra de producti (04) Absorbya de apt agegatelr se determing pentru stables conyinutu de spt eicace, (25) Absocia de api a agregatelor uate sia agregaslor de mast volumica normalé din ‘Beton poaspt este vloarea orinutddups oor, determina conform SR EN 1087-6, utilizing ‘aloerea de umicitateo ogregetuli i stare ursds a locl cae ointe dup uscares ia ev. (6) Cid conyiutul minim de cimment ese inocu cu continual minim de (ciment + adaosui), ‘ctodatebuie medica Ia conse a [MONITORUL OFCIAL AL ROMANE, PARTE I Ne 569 19.10.2013 (67) Cin este necesartdeterminareaconfauul de ciment, su 9 conjnuul de adaosri din betonul ur proaspl, metodele de incercir i toleranjeleapicate webue #8 fac obiectal unui seo ne elaboratorl de specifica produestor. 5.43 Confinuta deaer (G8) Conpinutal de eral betonaal ur trebuie determina conform SR 13535-2008, 5.44 Dimensiunea maxim a agregatelor (G9) Dimensiunea nomiald maxima a agregatelor se determing conform SR EN 933-1 Dimensianea maxims a agregatlu, cum este defini fn SR-EN 130551 gin SRLEN 12620, nu trebles ie superar cele speificte £5 Cerinfepenteu betonul usor in stare intith 55, Rezistenta 55.1.4 Generalitigh (40) ‘Pentru deerminarea rezsini Je compresiane a betonului ujor webuie respecte prevedeile din normatival NEO12/ 55.1.2 Revstena la compresiune (61) Rezisenpa 1s compresiune a betonult wor este simbolizath fay cd este determina pe “prove cabice 5 exe simbolizat fa cénd este determina pe eprvete clindice conform SR EN 123903. (42) Pentru wilizares de epruvete de alts dimensiun gi pen alegeres Incercilor po cub sau pe ‘linden vederea evan rezisenfet la compresiune, se vor respecta prevedeile din normatival NEDIQI (43) Dact nu existh preveder contri, sezitnja Ia compresiune so dotennint pe epewess fcereate Ia 28 zile Pentru anomie ilar poate A necesar a se speciice rezisena Ia compeesine fa trmene mai scurte sau mai fungi de 28 zie, seu dup consevare in onditit speciale (4) Reaistena caracterscsbetonului wor tebuie ie egal sau superoars reistefe compresiunecaracteristice mitin, pont class de ezsien pecfcata (elu 2). (45) Cind este probabil e ncercrie de recistenft I compresiune si des valor nereprezenative, Se respectaprevedeie din aormasval NE O12 [NOTA «ait en eae seni src san lene eset ot bee pe eed ‘SeEN 137i dnopmen ane pice apie. sae 55.13 Resstenta a tractiune (46) Recistena Ia tmcfue prin Tncovoiere a betonul gor ae dtemnint conform prevedertor in SREN 12390-52009, (47) Rezisteni a tracfine prin despicare a betonslu yor se determin conform prevedsilo din SREN 12390-62010. MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA IN. 503.19.1.2019 a 55.2 Masa volumich (4S) Masa volumiea/densatea betoniteiugordups uscare in env este determina conform SR. EN 12390-7 gi tuebue st fe cuprint nie limiele claselor de densitatepreseise (ase vedea tabelul 3 din prezeaal noma. In eazui particulate, eénd masa volumied este specifics in ‘ermeni de valor prevzte, se ali o olerangs de 30 kg/m. 553 Rezistenta la peneteareaapel (49) In cama in cate trebuie speciicatsreastena la penetratea pei, metoda $i ctiterile de conforma ebuie sfc obiecal unui aord intr benefiir si proguctor 55.4 Reactiaa foe (Go) Elementcle de construci din beton,compuse dia agrepate mineral grle gi woare, cient, Ati, adaosur gi alte materiale minerale, conform prevedeilor normativulul NE O12/1, 56 ‘consider eau clas de rence a foe Ay st Arp, ft af neces efectuareaunerinceci de ‘comport la foc, cu respectarea Regulamentuluiprivind clsicaes gi incadares produselor ‘ent construct. pe baza performantlar de eomportare laf, sproba prin Orinul mnisrat ‘eansportuniorconstofilor i frismul! administrate i interme ne $22/394/2004 commun MEECTIM.AL ne.1822/394/2004, eu modifi $complete uleriare, ‘555 Conductvitaten termi (GI) Pentru betoune usoae de ioaje gi fou recite, conductvitatea termicd se determin conform SR EN 12667-2002 sau conf STAS 5912489. (6 SPECIFICATIA BETONULUT USOR 641 Generaltgi (0) Se respects prevederile din normatvul NE 012/1. Penta elascle de expunere ase veéea 4.1 dia prezentl normatv (62 Spositiata betomulal uor prolctat (cu proprietiti speifeat) 62.4 Generaltii (@) Se respec prevedeie din normatival NEO12. 62.2 atede bard (G) Spesifcajia ponsw betonul ujor tebui s curing: 2) ceria de conformitate cu pezental nomi, ' clase de rezisteng a compresiune; «) lace de expnere: 4 dimensianes nominalé maxima a agregatelee, ) class de clr confinue,functiedetpul uz betunula wor (eten wor simpla, beton ‘gor armat conform prevederilr nomativului NE O12 ‘yeas de mash volumict; 8) masa volume species, 1) clase de conductive tie, penta 4 inp pentrabetonlugor gata de wilizare i betonul jor prepara pe unter: 8) las 6 consistent, sain cazari speciale valareaspeciicatl «consists 623 Ceringe suplimentare (6) Se espe prevedeile din normatival NE 01201 [MONTORUL OFCIAL AL ROMANE, PARTEA N58 /18.12013 6.3 Speciticata betonelorwyoare de comport prescrsh 634 Generali (6) Se respec prevederile din normativul NE 012/. 63.2 Cerinfede bara (7) Specificapatebuie 2 cupinae ®)eernfle de conformintscu prezentul nonmtiy 1) dozajl de cient €)tpal de ciment i caracterisie; ‘consistent, in teemen de las sau, tn esa speci, ca valor specifica; ©) tip, orgie, categore, masa volumich maxima agregatclr ujcere si continutal maxim in lorut al agregar, {) dimensiunes nominal maxim a agregatelr gi linitelegranulometioe; |B ip sicantiate de advise adaomur das ete ca; 1) nda prvi pel, orgies gi arate rturor ator adaosurilor; i) masa volumios Beton vsor |) conductitatn emit betonals gor 463.3 Cerine splimentare (6) Se respect prevederile din normatival NEO12/. ‘7 LIVRAREA BETONULUI USOR PROASPAT. 7.4 Informafi de a wéiizatorul betonslui ujor pentru producitor (1) Se respect prevederile din nrmatival NE O12 1.2 Informa dela producitoral de beton uj pentra ulizator @) Se respect prevederile din normative NEO12 Pentre betoanee ou performante specific la cee, tebuiefurizate urmStoncle informa 8) dpa i las de ezisienaa cimenl ipl de aregate uoare, 1 pol de adv, pal i coninutal proxi de adaosri, dc ete cal 6) ezalttleincertrlrefactunt recent pear acest beta ur, do exemplu: cole deena! a ‘producti sa fncercs ini; ‘ evolu recistente, ©) srse materlelor componente; 4 pentru betonaluyor in care se adangi aiiv pe fair: clase de consistent bau consistenta prevzut inant gi dup adugarea atv, #8) masa volumes. 173 Bon de vrare pentru betonal usor gata de wtizare (Informa eat rebuie se conn pe bon de ivrare per icare art de Beton ujor sat de ulizae sus confoomprevederiie din normatval NE O12, (@)Inpls, bona de ivaretrebuie st furizezs detaile umatoare: 8) pena baton ujor en propsiel spesifcate: 1) clase de masa volumics; i) clas de rezistcaa; li) chase de expunere (lsc de expunere sau categrile de Beton wor in conforitate ‘stabell 1 gi ane I eu indiearea combina de lace de expunete) 's) este de cont de coc; ¥) clas de consisten eu valorea specifica, [MONTTORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA N58 bi. 2¢2018 vi) valorile limi de compociie « betdnului ujor, cénd sunt specifica (inclusiv | 4 aeeaagn sal | 24 | vel | [| be} x |» |x| ‘eiuna) aa WOR, wa | te wy are >eg hl» |» |x a L s TaD, THAD ostsVI 1x99 p28 nln / wavodieg rounds 9p asep ap pieusques aoyp maid ynyuouup ap pnd 4oun v a4ezN 9p aI ~$1 FAEL, MOMTORUL OFICIAL A ROMANE, PARTEAL, Nr, Sie. 0.203 De SESy aS MT RSaAN,, eso sone nod sh 5 z x an . = s iran aT aT x x x x ox @ a — arate | = to sats vf SRge | seemeo reer eres ngc-26r crs epmpse aera IAS “jumps sonal suas enua We LD doy mouse eae pasad MDX 9 HPAL MONTORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEAL, Ni, SDie'3.2013 ‘Vabeltl 17 ~ Consnutul maxima admis de prt ine in betonal wjor prepara eu agregate ‘vind dimeasiunea granulelor de la 16 msn pana la 63 mm pent eloane ujoare de Sanste Saoee Ca a oz einen (ke) ee) 00 "00. 3) Soajiesinat 10) sibs. So ‘Tabelul 18 - Confnutal maxim admis de pi fine in betomuluyor preparat cu agregate ‘vind denne rear dc lfm pan 6 mm peruse oar de unt etsose Caio oz einen km) on 0 ca ai Sea eeT0 3 $3 2500 ro [MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA |, NS iet.0.2013 ANEXAM (wormativs) lasifcarea mediloragresiveasupra clementelo dln beton wor armatsupraterane (2) Mediu agrosiv stmosfre ht in considerate in present ormtiv este de last XA 1b - ‘medin cu agresivitte foarte sbi, (2) Agent agresivi pot in stare: + gazoesl (gaze agrsive de diferitefeluri, cea provi di condeasal vapsior ce spar in ‘unoavariael midi sau dato earctriicor de expoatare a natalie tehologice), + solide (Stu, cents, raf, pian ete) (2) Clas de agrsivitte a madilor cw agent agresiv in stare gnzoas ge stabil tn fonctie de umiditatearelativs a seri, de temperatura medi ide caractrisiengaeloragresive, conform tbl TL ‘Tabelw Determinareaclasei de agresvitate a medio en agent agresiv in stare gaznasi func ‘de umidiatearelativa a aera, de temperatura medial s de caracterstica gazclor Clase Uinidiaiea atv | Temperate [Cartoon gazslor sgreivtate sara rmediah,"C | agresive a medial (abelul 1.2) AID aS aS gaze agreive 65 ‘a. 50 agresive din gropa A @) La stbities clase de agresivitate Uumnstosrle 2) La temperstri sie meu’ coprinse ite SOPC si 80°, casa de agresivitate din abel TL aemareste cao class Ta cea in care po supeafataelementsor de contre exe posibil formares conden, ‘grsivitaten se miresecuo clas ded mediulconine gaze agresive. ©) Ia carl prezenes mai multor gaze agresive din stupe dferte, clas de agrsivitate se stubilete petra gual cel msi gress Heer aelor agesve fn gop A spss ta wheel TLL se fcr contra ‘abel 2 odin fn stare gazoasa st vor aven in vedere ‘Tabelut 12 ncadraren gazloragresive Grape de Banumivea ‘Formals chimica | Conceniris concentatien | sazullagresiv azar agresive, | gaze agresive mg/m aet Grupa A Bioiddeail’ | 50, <0,10 Hidrogen saat | HS