Sunteți pe pagina 1din 26

PORTOFOLIUL

FORMATORULUI DE COMPETENTE
PROFESIONALE

Cursanti: CRACIUN MARIANA


ABALAI BALANESCU OLGA

SCOALA GIMNAZIALA AGAS


LOC. AGAS, JUD. BACAU

ARGUMENT
Acest program are ca scop largirea domeniului ocupational dar si aprofundarea competentelor cheie,
alaturi de competentele personale si sociale; comunicarea, planificarea, utilizare PC, rezolvarea
conflictelor
Mediatorul scolar

actioneaza ca agent al comunitatii in relatie cu scoala, reprezinta comunitatea in


scoala si scoala in cadrul comunitatii. Sarcina principala a mediatorului scolar este sa sprijine
participarea tuturor copiilor din comunitate la invatamantul obligatoriu, prin incurajarea implicarii
parintilor in educatia copiilor si in viata scolii si prin facilitarea cooperarii intre familii, comunitate si
scoala. Mediatorul scolar este angajatul si subordonatul unitatilor de invatamant preuniversitar sau al
centrelor de resurse si de asistenta educationala, infiintate si organizate conform Ordinului Ministrului
Educatiei si Cercetarii nr. 5418/2005. Angajarea mediatorului scolar se face la solicitarea scolii si/sau
a comunitatii, la propunerea inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, la cererea
autoritatilor publice locale, a organizatiilor guvernamentale si non-guvernamentale. Indrumarea
metodologica a activitatii mediatorului scolar revine centrului judetean de resurse si de asistenta
educationala, iar coordonarea si monitorizarea activitatii acestuia conducerii unitatii/unitatilor de
invatamant preuniversitar in care mediatorul isi desfasoara activitatea. Mediatorul scolar colaboreaza
cu personalul unitatii de invatamant preuniversitar, cu consiliul parintilor si cu alte structuri asociative
ale parintilor recunoscute de catre unitatea de invatamant preuniversitar, cu autoritatile locale si
judetene, cu organizatii nonguvernamentale si cu ceilalti parteneri ai unitatii de invatamant
preuniversitar care au ca scop cresterea gradului de participare la educatie si imbunatatirea calitatii
serviciilor educationale oferite de scoala comunitatii. Mediatorul scolar face parte din comunitatea
scolara, intelege si vorbeste limba comunitatii, este absolvent de liceu - filiera vocationala - profil
mediator scolar - sau absolvent al unui curs autorizat de formare profesionala, specializarea mediator
scolar. Responsabilitatile si atributiile mediatorului scolar:
1.Faciliteaza dialogul scoala-familie-comunitate.
2. Contribuie la mentinerea si dezvoltarea increderii si a respectului scolii fata de comunitate si al
comunitatii fata de scoala.
3. Monitorizeaza copiii de varsta prescolara care nu au fost inscrisi la gradinila si sprijina familia
(sustinatorii legali) in vederea inscrierii copilului in invatamantul prescolar.
4.Monitorizeaza copiii de varsta scolara care nu au frecventat cursurile invatamantului obligatoriu si
propune consiliului scolii solutii optime de recuperare si de facilitare a accesului acestora la programe
de educatie alternative (a doua sansa, invatamant cu frecventa redusa, programe de interventie
personalizata, Scoala de dupa scoala"etc).
5. Aduna date statistice relevante pentru accesul la educatie si sprijina direct si prioritar mentinerea
copiilor in sistemul de invatamant obligatoriu.
6. Asigura actualizarea bazei de date despre copiii aflati in pericol de abandon scolar, monitorizeaza
situatia scolara si activitatile extrascolare ale acestora, incurajand participarea acestora la educatie.
7. Transmite scolii toate datele colectate din comunitate, in scopul identificarii solutiilor optime
pentru asigurarea accesului egal al copiilor la educatie.

8.

Previne si mediaza conflictele intre familie, comunitate si scoala;

9. Ajuta parintii, profesorii, elevii sa cunoasca si sa depaseasca barierele care ii impiedica pe unii
copii sa participe la educatie (prejudecati sociale, culturale, lipsa de incredere in educatia formala
etc.).
10. Contribuie la deschiderea scolii catre comunitate si la promovarea valorilor culturale traditionale
ale acesteia in mediul scolar, prin implicarea in organizarea de activitati cu specific multicultural cu
parintii si ceilalti membri ai comunitatii.
11. Sprijina elaborarea planului de desegregare scolara si implementarea acestuia, prin colaborare cu
conducerea scolii si cu reprezentantii comunitati.
12. Informeaza autoritatile despre orice posibila incalcare a drepturilor copilului, sprijinind
demersurile acestora pentru solutionare.

Anexa nr. 2
PROGRAMA DE PREGATIRE DISCIPLINA
DISCIPLINA/ MODULUL......................................
Durata totala a programului: teorie - 40 ore
practica- 70
Durata ( in ore de pregatire) teorie -

40

Obiectivele generale - Parcurgand modulele programei, cursantii vor putea demonstra urmatoarele competente:
-

Nr.crt
1

Sa-si formeze capacitati de comunicare, de planificare, munca in echipa, utilizare PC, rezolvare de conflicte; de
dezvoltare a parteneriatului scoala-comunitate, consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind rolul
si importanta scolarizarii copiilor, aplicarea practicilor incluzive, depasirea dificultatilor emotionale si
comportamentale la copiii cu nevoi speciale, asigurarea respectarii drepturilor copilului, promovarea limbii,
traditiilor si obiceiurilor in scoala
MODULE

Nr.ore
Teorie Practica
10
15

Modulul 1 - COMUNICAREA
Modalitali de comunicare - primirea si transmiterea
informatiilor
Structurarea informatiilor
Comunicarea interactiva

Modulul II -PLANIFICAREA
Stabilirea obiectivelor
Realizarea unui plan realist
Integrarea planului propriu in planul anual de activitate
Modulul III -UTILIZARE PC
Utilizarea sistemului de operare WINDOWS
Inregistrarea si gestionarea datelor utilizind datelor
utilizand programul EXCEL

10

20

10

20

10

15

Comunicare/colaborare cu ajutorul instrumentelor TIC


4.

Modulul IV - REZOLVAREA CONFLICTELOR

Observatii

Ce este conflictul?
Cunoasterea modurilor de rezolvare a unui conflict
Cauzele conflictelor
Tipuri de conflicte
Folosirea unui conflict in avantajul tau
Evolutia unui conflict
Rezolvarea conflictelor

Nr.
Crt

Obiectivele de
referinta

I.

1.

Continuturile de baza
pe capitole secvente de
pregatire
teoretica sau practica
COMUNICAREA

- Modalitati de
comunicare- sa aleaga modalitalile
primirea si
transmiterea
informatiilor

Nr. ore Metodele de


Teorie / formare
practica
8

16

Mijloacele de
instruire,
materialele de
invatare

Criteriile de
evaluare

Suport de curs

Probe orale prin care

de comunicare dupa
situatii adecvate

Explicatia
Conversatia

videoproiector
internet

formabilul sa demonstreze:

- sa selecteze
informatiile esentiale in
functie de obiective
- sa transmita mesaje
clare in functie de
interlocutor
- sa medieze
comunicari intre scoala

euristica
Comunicare
verbala, scrisa
Analiza studiului
de caz,
brainstorming- ul

Forma de
prezentare:prelegerea,
dezbaterea

Corectitudinea
informatiilor transmise
copilului sau adultului
Rapiditate in luarea
deciziilor

si comunitate
- sa inteleaga corect un
mesaj transmis
- sa transmita mesaje

raportate la cele
receptate
2.

3.

- Sa comunice in raport
cu particularitatile de
varsta ale persoanei
asistate
- Sa structureze
informatiile cu
promptitudine pentru
stabilirea modului de
comunicare adecvat
-sa discute permanent
cu familiile copiilor in
vederea formarii unei
relalii interpersonale
pozitive
-Sii semnalezeze cu
promptitudine familiei
sau dupa caz
directorului de unitate
dificultatile aparute in
comunicarea cu
familiile ,si copiii lor
-sa evite/rezolve
conflictul cu familia
pentru evitarea stresului
profesional

II.
- sa stabileasca

- Structurarea
informatiilor

- Comunicarea
interactiva

Explicatia

Suport de curs

Observare sistematica a

Conversatia
euristica
Problematizare
demonstratie

Fise de lucru

formabililor in timpul
realizarii unor sarcini de
lucru individual sau in grup
prin care demonstreaza ca
sunt capabili sa comunice
corect, prompt cu o
persoana

Explicatia

Reguli si norme de
conduita
Suport de curs

Prelegere
participativa
Conversalia
euristicA
Simularea
Discutii in grup
Demonstratia

PLANIFICAR
EA
Stabilirea
obiectivelor

Fi,se de lucru

Probe orale prin care


formabilii sa demonstreze:
Formularea adecvata a
raspunsurilor in
comunicarea interactiva
Capacitatea de a
comunica intr-un limbaj
adecvat
Capacitatea de a actiona
cu calm
Intrebari orale, raport prin
care formabilul demonstreaza ca
este capabil sa desfasoare
activitatea cu informatiile
primite

Analiza studiului
de caz
10

20

10

Explicalie

Suport de curs

Probe orale prin care formabilii

obiective clare si

Conversatie

Fise de lucru

demonstreaza ca pot formula si

concise precum si

euristica

stabili obiective clare, concise,

durata activitatilor

problematizare

in concordanta cu durata

activitatilor
- sa intocmeasca planuri
de intalniri realiste cu
persoanele sau
instituliile implicate
programate temporal
- sa deruleze activitatile
propuse in functie de
complexitatea
activitatilor si a
timpului alocat pentru
fiecare activitate
-sa planifice resursele
in functie de obiective

Realizarea unui
plan
realist

10

Demonstratie

Scheme

Activitate practica si orala prin

Studiu de caz
Explicatie
conversatie

Diagrame
Fise de lucru
Suport de curs

care formabilii realizeaza un


plan de intalniri

Scheme

Activitate practica si orala prin

Diagrame
Fise de lucru
Suport de curs

care formabili realizeaza o


diagrama in functie de activitaji
si timp

Integrarea planului
propriu in planul
anual
de activitate

si durata activitatii
- sa programeze flexibil
activitatile si sa le
adapteze noilor situatii
aparute

UTILIZARE PC

III.
- Sa cunoasca
functionarea sistemului
de operare

Utilizarea
sistemului
operare de

10

20

WINDOWS

WINDOWS

Explicatie

Aplicatii practice prin care

Conversatie

formabilii aplica cunostiintele

euristica

teoretice in practica- utilizarea

Observare

sistemului
Fise de evaluare curenta

- sa lucreze in WORD

Inregistrarea SI

- sa prelucreze si

gestionarea datelor

Explicalie

Probe practice si orale prin care

Conversatie

formabilii sa demonstreze cum

sa gestioneze date
-sa lucreze in

utilizind programul EXCEL

simulare

inregistreaza si gestioneza date

Conversatie

Probe practice si orale prin care

Explicatie

formabilii sa demonstreze

Studiu de caz

realizarea unei adrese de e-mail

EXCEL

- sa creeze o adresa de
e-mail
-sa utilizeze Internetul

Comunicare/colaborare
cu ajutorul
instrumentelor TIC

precum si scriere - transmiterea


mesajelor si informarea cu
ajutorul Internetului
IV.

REZOLVAREA

10

15

CONFLICTELOR
Ce este conflictul?

Explicatia

Prelegerea, dezbaterea,

Fise de tip grila,

Cunoasterea modurilor

Conversatia

suport de curs, fise de

Rezolvarea unui conflict -studiu

euristica

lucru, studii de caz,

de caz

de rezolvare a unui
conflict
Cauzele conflictelor

Comunicare
verbala, scrisa
Analiza studiului
de caz,
brainstorming- ul

Tipuri de conflicte

Explicatia

Prelegerea, dezbaterea,

Rezolvarea unui conflict -studiu

Folosirea unul conflict

Conversatia

suport de curs, fise de

de caz

euristica

lucru, studii de caz

in avantajul tau

Comunicare

Evolutia unui conflict

verbala, scrisa

Prevenirea si

Analiza studiului

rezolvarea conflictelor

de caz,
brainstorming- ul

interetnice

10

PROIECT DIDACTIC

REPERE GENERALE
Modulul: Comunicarea la locul de munca
Tema din cadrul modulului: Comunicarea interactiva
Tipul lectiei: transmitere de noi cunostiinte
Durata: 3 ore
Locul de desfasurare: sala de clasa
Obiective finale de performanta: formare de competente de comunicare corecta
STRUCTURA PE SECVENTE DE PREGATIRE
Obiective
operationale

Continuturile
specifice

1. Sa comunice permanent cu persoana


2. Sa adapteze comunicarea la
modificarile survenite in comportamentul
persoanei

1.Formarea relatiilor
interpersonale pozitive

3. Sa semnalezeze familiei cu
promptitudine dificultatile aparute in
comunicarea cu persoana respectiva

2. Comunicarea
ingrijitor - persoana
asistata

4. Sa evite si sa rezolve conflictul cu


familia pentru evitarea stresului

3. Rezolvare de

profesional

conflicte ingrijitor de

Metodele de
formare
Prelegere
participativa
Explicatia
conversatie
euristica

Observatia dirijata
Conversatia
euristica

Turul galeriei

11

Mijloace de
instruire /
Materiale de
invatare
Reguli si norme
de conduita

Timp
alocat

1 ora

1 ora
tabla, creta,
videoproiector,
flipchart, fise de
observatie, fise
de evaluare

1 ora

Evaluare

probe orale,
fise de
evaluare

copii si batrani la

Studiu de caz

domiciliu cu familia

Brainstorming

12

PLAN DE LECTIE
Obiective Timp
10
1

10

Etape de instruire

Metode de
invatamant

Mijloace de
invatamant

Secventa organizatorica
- crearea conditiilor necesare
bunei desfasurari a sesiunii
de formare

Conversatia, jocul
didactic

Tabel de
prezenta

Secventa introductiva

prelegere

tabla, creta

Formarea relatiilor

participativa

videoproiector

interpersonale

explicatie

flipchart

Forma de
activitate
formator
frontal

Forma de activitate
formabil

frontala

colectiva

frontala

colectiva

frontala

colectiva

frontala

colectiva

individual, pe grupe

Fisa de
observatie

conversalie euristica
3

15

Secventa de instruire
Prezentarea modalitatilor de
comunicare

explicatie, expunere

tabla, creta

conversatie euristica

videoproiector
flipchart

15

Conexiune inversa

evaluare

Rezolvare de situatii tip


conflict

fisa de lucru
turul galeriei
fisa de
evaluare

1-4

10

Secventa finala

discutia

----------------

Sintetizarea notiunilor

13

comunicate

14

METODA "SPARGEREA GHETII"

Este o metoda specifica sesiunilor de formare a adultilor, este folosita pentru a-i
determina pe cursanti sa se familiarizeze unii cu altii, pentru a trece la relatii
prietenoase si de cooperare. Moderatorul invita participantii sa fie activi, abordand un
ton de familiaritate si sugerand nevoia obtinerii unui climat necompetitiv, astfel incat
sa se poata comunica liber si fara teama. El va forma, la intamplare, grupuri de doua
persoane, va solicita membrilor fiecarui grup sa caute sa ofere informatii unul despre
altul, pe rand, chiar intrerupand-se unul pe altul, in timp de 5 minute. Va solicita apoi
participantilor sa prezinte grupului ceea ce a aflat despre cel care i-a fost partener.

15

RAPORT DE EVALUARE
Curs de formare profesionala in domeniul Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare,
sport"

SUBIECTUL SCOLARIZARII: 28 cursanti


OBIECTIVELE CURSULUI:
* Sa-si formeze capacitati de comunicare, de planificare, munca in echipa, de dezvoltare a
parteneriatului scoala -comunitate, consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind
rolul si importanta scolarizarii copiilor, aplicarea practicilor incluzive, depasirea dificultatilor
emotionale si comportamentale la copiii cu nevoi speciale, asigurarea respectarii drepturilor
copilului, promovarea limbii, traditiilor si obiceiurilor in scoala;
* Sa-si formeze capacitati de utilizare a sistemelor de
operare
* Sa-si formeze capacitati de rezolvare de conflicte

16

Durata totala a programului: 90 ore


Modulul l -- COMUNICAREA
Modalitati de comunicare - primirea si transmiterea
informatiilor
Structurarea informatiilor
Comunicarea interactiva
Modulul II - PLANIFICAREA
Stabilirea obiectivelor
Realizarea unui plan realist
Inregistrarea planului propriu in planul anual de activitate
Modulul III - UTILIZARE PC
Utilizarea sistemului de operare WINDOWS
Inregistrarea si gestionarea datelor utilizind
programul EXCEL
Comunicare/colaborare cu ajutorul instrumentelor TIC
Modulul IV - REZOLVAREA CONFLICTELOR
Ce este conflictul?
Cunoasterea modurilor de rezolvare a unui conflict
Cauzele conflictelor
Tipuri de conflicte
Folosirea unui conflict in avantajul tau
Evolutia unui conflict
Rezolvarea conflictelor
Materiale utilizate
Suport de curs :
* Modalitati de comunicare
* Proiectare, organizare, planificare, evaluare
* Utilizare PC - operare WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET
* Prevenirea si rezolvarea conflictelor

Carti de specialitate:
Internet site de specialitate: Metode si tehnici de comunicare

Evaluare Cursanti
Evaluare curs:
* 85% din cursanti au apreciat foarte bine organizarea programului si orarul de desfasurare a cursului
* 15% din cursanti au apreciat cu bine programul si orarul de defasurare
* 90% din cursanti apreciaza cu nota 10 gradul de noutate al continutului acoperit
* 10% din cursanti apreciaza cu nota 8 noutati in continutul cursului

17

* 100% cursanti apreciaza prin nota 10 metodologia aplicata pe intreaga perioada a cursului de formare
* 80% din cursanti acorda maxima importanta pentru modulul Comunicare"
* 70% din cursanti considera foarte necesar modulul Planificare"
* 80% din cursanti considera foarte necesar modulul Rezolvarea conflictelor"
* 60% din cursanti considera foarte necesar modulul Utilizarea PC"
* 98% din cursanti considera ca a fost atins un echilibru intre continutul teoretic si dezvoltarea
abilitatilor practice apreciat prin nota 10 si 2% prin nota 8
* 80 % din cursanti apreciaza din intreaga perioada a cursului de formare cu nota 10 exercitiul de
interventie cotat cel mai eficient, aplicat prompt in situatii de conflict
* 20% din cursanti acorda nota 9 pentru exercitii
* 90% din cursanti considera ca este oportun acest curs
* 98% din cursanti apreciaza prin nota 10 strategiile didactice, metodele de grup si procedeele de lucru
utilizate in timpul orelor de teorie si de practica
* 100% cursanti au apreciat parerea lor despre formatori cu nota 10 privind explicatiile clare, prezentarile
variate si competentele profesionale ale formatorilor
* 98% din cursanti considera ca puncte tari ale cursului:
- sesiuni structurate si bine organizate;
- lucrul pe echipe cu entuziasm care solicita colaborarea dintre cursanti;
- resurse materiale si procedurale variate bine prezentate;
- relatia cu formatorii de prietenie si usor de abordat..
-

modulele cursului conform dezvoltarii abilitatii de comunicare si practice in domeniul de sanatate si


asistenta sociala

* 2% din cursanti considera ca puncte slabe ale cursului:


-

programul de practica

Propuneri de imbunatatire viitoare ale cursului de formare:


100% cursanti au considerat necesar eleborarea unui caiet special al mediatorului scolar
Evaluare formator
Impresia generala de formator:
*

Toti cursantii s-au implicat in activitatile desfasurate;

* Lucrul pe echipe, invatare prin cooperare, colaborare pozitiva intre participanti;


* Prezentarile la flipchart au fost evaluate frontal;
* Atmosfera de grup propice invatarii;
* Exercitii de incalzire la care cursantii au participat cu placere ;
* Evaluare permanenta, climat interactiv.

18

.
Recomandari de instruire viitoare:
Nu au fost recomandari

Prelucrarea datelor si analiza raspunsurilor


date la intrebarile din chestionarul de
evaluare finala
1. Programul a contribuit, in principal, la perfectionarea urmatoarelor competente
profesionale.
* capacitati de comunicare, de planificare, munca in echipa, de dezvoltare a parteneriatului scoalacomunitate, consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind rolul si importanta
scolarizarii copiilor, aplicarea practicilor incluzive, depasirea dificultatilor emotionale si
comportamentale la copiii cu nevoi speciale, asigurarea respectarii drepturilor copilului,
promovarea limbii, traditiilor si obiceiurilor in scoala;
* capacitati de utilizare a sitemelor de operare
* capacitati de rezolvare de conflicte
2. Aprecierea tematicilor parcurse
3. Aprecieri cu privire la organizarea programului si orarul de
desfasurare:
Foarte bine - 75%
Bine - 25%
Cei mai multi cursanti au apreciat ca s-a tinut cont de dorintele lor privind planificarea orelor
de teorie si mai ales cele de practica. Au existat si formabili care au considerat durata programului
de pregatire a cursului mare tinand cont ca dureaza 4 luni. De asemenea unii formabili au considerat
durata mare de pregatire practica fiind de 3 luni.
4. Tematicile propuse ( cateva teme au fost date in chestionar)
Ordonate in functie de importanta lor, de aprecierile si de ceea ce stie cursantul, ce vrea sa stie
si ce dobandeste in urma cursului de formare s-a constatat:
- majoritatea cursantilor au apreciat cu foarte bine si bine acest curs de recalificare
5. Propuneri de imbunatatire a
programului:
a) in privinta competentelor:
- elaborarea de fise de lucru
- pasi spre relationarea sociala

19

Din grup au facut parte subiecti de la caminul de batrani cat si de la


orfelinat.
b) in privinta strategiilor de evaluare:
- 10% din cursanti propun evaluarea doar pe baza activitatii practice
- 10% din cursanti propun evaluare pe baza unui test si evaluare permanenta pe
module
- 15% propun evaluare pe baza unui test si a activitatii practice
- 65 % din cursanti propun spre evaluare un
portofoliu
Alte propuneri: seminar, colocviu, activitate de
grup
c) in privinta strategiilor de instruire
- dezbatere in grup
- studiu de caz
d) in privinta modalitatilor si formelor de organizare
- masa rotunda
- dezbatere
e) in privinta duratei
j) in privinta continuturilor
- continuturi care caracterizeaza viata si nevoile concrete ale copilului si batranului asistat la domiciliu
6. Calificative acordate: foarte bine 85%, bine 15%

Argumente
* Formatori bine pregatiti
* Explicatii clare, sesiuni bine structurate si organizate
* Continuturi relevante
* Creativitate in abordarea temelor de teorie
* Suport de curs bine sistematizat si conceput
* Colaborare eficienta intre formatori si formabili

20

* Activitati de grup, metode participative


* Exercitii de aplicare a teoriei in tehnici practice
* Invatare prin cooperare
* Resurse materiale diversificate

21

CHESTIONAR - centralizarea raspunsurilor


Va rugam respectuos sa ne ajutati in evaluarea cursului nostru de formare. Va multumim pentru
raspunsurile dumneavoastra!
1. Cum apreciati organizarea programului si orarul de desfasurare a cursului ?
Foarte bine - 75% din cursanti
2.

Apreciati de la 1 la 10 gradul de noutate al continutului acoperit.


Nota 10 - 80%

3.

Bine - 25% din cursanti

Nota 8 - 20%

Apreciati de la 1 la 10 metodologia aplicata pe intreaga perioada a cursului de formare.


Nota 10 - 100% cursanti

4.
Din cele 5 module date cum le apreciati:
Maxima importanta
Foarte necesar Mai putin necesar
80% din cursanti
acorda maxima
70% din
60% din cursanti
importanta pentru
cursanti
consider foarte
modulul
considera
necesar modulul
Comunicare"
foarte
Utilizarea PC"
necesar
modulul
Planificare"
60% foarte
necesar
modulul
Rezolvarea

important

conflictelor

5. Apreciati de la 1 la 10 daca a fost atins un echilibru intre continutul teoretic si dezvoltarea


abilitatilor practice.
Nota 10 - 98%

Nota 8 - 2%

6. Precizati cu nota maxima care exercitiu a fost cel mai eficient de-a lungul activitatii de
formare.
Nota 10 - 80% din cursanti considera ca exercitiul de interventie aplicat in situatii de urgenta
7. Cum apreciati pe scara de valori strategiile didactice si metodele de grup utilizate.
Nota 10 - 98%

22

8. A fost oportun acest curs pentru d-vs ?

Da- 90%

9. Apreciati pe scara de valori parerea d-vs despre prestatia formatorilor


Nota 10 - 100%

10. Trecand in revista intreaga perioada a cursului de formare, precizati puncte tari si puncte
slabe ale cursului:

98% din cursanti considera ca puncte tari ale


cursului:
a. sesiuni structurate si bine organizate;
b. lucrul pe echipe cu entuziasm care solicita colaborarea dintre cursanti;
c. resurse materiale si procedurale variate bine prezentate;
d. relatia cu formatorii de prietenie si usor de abordat..
e. modulele cursului conform dezvoltarii abilitatii de comunicare si practice in domeniul de
sanatate si asistenta sociala
2% din cursanti considera ca puncte slabe ale cursului:
- incurajarea evaluarii in cadrul grupului
Propuneri de imbunatafire viitoare ale cursului de formare:
100% cursanti sunt pentru elaborarea unui caiet special al mediatorului scolar.

23

CHESTIONAR

Va rugam respectuos sa ne ajutati in evaluarea cursului nostru


de
formare.
Va multumim pentru raspunsurile dumneavoastra.

1. Cum apreciati organizarea programului si a orarului de desfasurare a


cursului
Foarte bine
Bine

2. Apreciati de la 1 la 10 gradul de noutate al continutului


acoperit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Apreciati pe scara de valori de la 1 la 10 metodologia aplicata pe intreaga perioada a
cursului de formare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.

Apreciati modulele prezentate mai jos in functie de gradul dvs de participare, dupa
criteriile de evaluare:

criteriu de
evaluare
maxima
importanta
foarte necesar
mai putin necesar
important

COMUNICAREA PLANIFICAREA UTILIZARE PC REZOLVAREA


CONFLICTELOR

5.Apreciati pe scara de valori cum considerati ca a fost atins echilibrul intre continutul
teoretic si dezvoltarea abilitatilor practice.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Precizati cu nota maxima un exercitiu considerat cel mai eficient de-a lungul activitatii
de formare.
.

24

7. Apreciati pe scara de valori strategiile didactice si metodele de grup utilizate de-a lungul
activitatii de formare.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. A fost oportun acest curs pentru


dvs. ?
Da
Nu
9. Cum apreciati prestatia formatorilor pe scara de
valori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Trecand in revista intreaga perioada a cursului de formare, precizati cel putin
3 puncte tari si 3 puncte slabe ale cursului si cel putin o propunere de imbunatatire
pentru desfasurarea viitoare:
Puncte
tari......................................................:................................................................:.........................
Puncte
slabe..........................................................................................................................................
.................
Propuneri de imbunatatiri viitoare ale cursului de formare:

25

26