Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

Data: 7.X.2010.
Clasa: VIII-B.
Şcoala: Şcoala Generală Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5.
Disciplina: Dirigenţie.
Tema: Surse de informare cu privire la filierele, profilurile şi specializările de actualitate din învăţământul liceal/ şcoala de arte şi meserii
(publicaţii, site-uri web, baze de date, târguri de oferte educaţionale).
Durata: 50 minute.
Tipul lecţiei: Predare de noi cunoştinţe.
Obiective de referinţă: să se documenteze în privinţa opţiunilor pentru clasa a IX-a, utilizând tehnologii informatice şi de comunicare.
Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei elevii trebuie să ştie:
Cognitive - 1.să găsească toate publicaţiile informative cu privire la filierele, profilurile şi specializările din învăţământul liceal sau şcoala
de arte şi meserii; 2.să analizeze informaţii utile pentru decizia privind traseul educaţional, accesând portalurile www.edu.ro,
www.admitere.edu.ro; 3.să analizeze locaţiile de informare cu privire la ofertele educaţionale din oraş şi din alte localităţi; 4.să identifice
greşelile de vârstă ( în filme, texte); 5.să diferenţieze profilurile şi specializările din învăţământ; 6.să compare ofertele educaţionale
Afective - 7. să accepte opinile şi părerile celorlalţi din timpul dezbaterii; 8. să manifeste atitudine cooperantă, tolerantă pe parcursul
activităţilor de grup.
Psiho-motrice - 9. să utilizeze eficient calculatorul în accesarea informaţiilor.
Resurse:
- metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia cu ajutorul video, jurnalul cu dublă intrare, exerciţiul;
- materiale: calculator, videoproiector, www.edu.ro, www.admitere.edu.ro.;
- forme de organizare: frontal, individual, pe grupe, mixt.
Conţinutul activitaţii instructiv-educative Resurse
Evenimentele Obiective
procedurale
instruirii/dozare operaţionale Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor
şi materiale
1. Salut, prezenţă, informează diriginta
1.Momentul despre evetualele probleme urgente ale - conversaţia,
- 1. Salut, prezenţă, rezolvarea problemelor.
organizatoric/3 min. clasei, se pregătesc pentru începerea frontal;
lecţiei.
1. Dirigintele prezintă o scurtă povestire 1. Ascultă cu atenţie şi identifică greşeala
- instructajul
despre 2 elevi, unul care a continuat spre făcută de copil, notează, fac observaţii, în
verbal,povest
liceu şi unul care a abandonat şcoala, timp în coloana din stânga fapte, expresii şi în
irea,frontal;
care elevii fac notaţii după metoda “jurnal cu coloana din dreapta identifică capacităţile
2. Captarea - jurnalul cu
O4 dublă intrare”. copilului de a lua o bună decizie pentru
atenţiei/3-4 min. dublă intrare,
2. Formulează întrebări: ”Despre ce este viitor.
individual;
vorba în povestire?”, “Care este chintesenţa 2. Îşi formează idei, răspund la întrebări,
- conversaţia,
acesteia?,”De ce au ales aceşti copii căii precizează ideea de bază→continuarea
frontal;
diferite dacă provin din aceeaşi clasă?”. studiilor.
3. Anunţă tema şi - frontal;
1. Anunţă tema şi obiectivele. 1. Ascultă, sunt atenţi, notează în caiet
obiectivele - conversaţia;
2. Prezintă planul de dezbatere. tipul lecţiei şi planul dezbaterii.
lecţiei/1min. - explicaţia;
4. Dirijarea O1,O2,O5, 1. Care sunt cauzele diferenţierii traseelor în 1. Ascultă, sunt atenţi şi trag concluzii.
învăţării/30 min. O6,O7,O8 viaţă?
2. Oferă publicaţii informative cu privire la - instrj.
învăţământul liceal şi la şcoala de arte şi 2. Notează, pun întrebări, analizează verbal,
meserii; prezintă site-urile educaţionale; se situaţiile prezentate, identifică ofertele observaţia,
acsează pe profilurile şi specializările cele mai bune. conversaţia,
oportune pentru viitorul îndepărtat. explicaţia;
3. Primele 10 licee din Galaţi sunt: - frontal,
a) COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE individual,
ALECSANDRI" - 9,18; 3. Care sunt primele 10 licee din Galaţi şi mixt.
b) COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE care este media acestora?
NEGRI" - 8,91;
c) COLEGIUL NAŢIONAL
"M.KOGĂLNICEANU" - 8,73;
d) LICEUL TEORETIC "DUNĂREA"
cu media 8,52;
e) LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET"
TECUCI - 8,32;
f) LICEUL TEORETIC "EMIL
RACOVIŢĂ" - 8,11;
g) COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT
HOGAS" TECUCI - 8,06;
h) LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
cu media 7,81;
i) GRUPUL ŞCOLAR "SF.MARIA"
GALAŢI - 7,72;
j) GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL
"GH.ASACHI" - 7,70. 4. Care sunt cele mai bune şcoli de arte şi
4. Pe primele locuri se situează următoarele meserii din Galaţi.
grupuri şcolare: - conversaţia,
a) Grupului Şcolar "Radu Negru"; explicaţia;
b) Grupul Şcolar CFR; - frontal;
c) Grupul Şcolar "Elena Doamna";
d) Grupul Şcolar "Traian";
e) Grupul Şcolar "Metalurgic";
f) Grupul Şcolar "Dumitru Moţoc". 5. Să fii elev la stat sau la particular?
5. Licee particulare înregistrate sunt 80, cele
mai multe dintre ele se află la Bucureşti, - conversaţia,
Cluj, Constanţa. Şcolile particulare, în explicaţia;
schimb, au dreptul de a înscrie elevi numai - frontal;
dacă dispun de autorizaţie de funcţionare
provizorie sau acreditare. Studierea site-ului
liceelor particulare permite identificarea
unor servicii educaţionale mult mai diverse,
cursuri sau programe opţionale mult mai
adaptate la cerinţele pieţei, lucru cu
colective mici de elevi (10-15 elevi) şi
transparenţă în privinţa rezultatelor
absolvenţilor, în sensul ratei de succes în
învăţământul superior sau pe piaţa muncii.
Dar şi preţuri pe măsura serviciilor oferite!
Cu alte cuvinte rămâne la decizia elevului şi
buzunarul părinţilor să decidă unde vor
merge: stat sau particular.
6. În acest moment cele mai bune profiluri şi 6. Profilurile şi specializările liceelor
specializări sunt: matematică-informatică care oferă opurtunităţi de viitor.
bilingv-engleză, engleză-filologie, fizică- - conversaţia,
chimie, vocaţional. "În liceul nostru poate explicaţia;
intra orice copil care în clasele anterioare - frontal
şi-a însuşit bagajele de cunoştinţe necesare.
Profesorii noştri sunt exigenţi, dar bine
pregătiţi, iar ordinea şi disciplina sunt doi
factori de care ţinem cont. Dar e bine ca
atunci când părinţii doresc să îşi înscrie
copiii la unul dintre profile, să ţină cont de
capacităţile şi aptitudinile copilului, să nu îl
forţeze să facă ceva ce nu vrea ci doar ce ii
place", explică Nelu Tudorache directorul
colegiului "Vasile Alecsandri".
7. Acestea sunt următoarele: educaţia pentru 7. În ce constau tendinţele majore ale
toţi, relevanţa curriculum – ului pentru individ reformei curriculum – ului în plan
si pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi - conversaţia,
european?
valori dezirabile, dezvoltarea abilităţilor,a explicaţia;
gândirii cri- tice, preocuparea pentru adecvarea - frontal
instruirii la nevoile fiecărui individ,
maximizarea potenţialului fiecărui elev, predarea
şi învăţarea centrate pe elev, evaluarea holistică
a performanţelor.
8. Toate liceele şi grupurile şcolare dispun de:
săli de informatică având calculatoare cu 8. Care sunt resursele disponibile în licee
conexiune la internet, sală multimedia, cabinet şi grupurile şcolare; unde este permis
medical,săli de curs, bibliotecă, sală de sport, accesul elevilor pe termen nelimitat. - conversaţia,
sală de teatru. Aceste resurse sunt diponibile explicaţia;
doar la primele zece licee care au fost amintite - frontal;
mai sus, celelalte licee dispunând doar de strictul
necesar pentru o bună educaţie: săli de curs, sală
de informatică.
- instructajul
1. Le propune elevilor să scrie cele mai bune verbal,
5. Fixarea 1. Aceştia întocmesc fişele şi le dau
oferte educaţionale, subliniind-o pe cea care frontalul
cunoştinţelor/7 min. dirigintelui.
îi interesează mai mult. - exerciţiul,
individual;
1. Îi direcţionează către centrele de
informare educaţională atât din oraş cât şi
din ţară.
6. Recomandări 2. Implicarea în realizarea unei reviste a şcolii, 1. Ascultă şi notează.
- explicaţia;
pentru studiul O3 fie ca reporter, redactor, fotograf, editor. Oricare 2. Sunt interesaţi, întreabă despre sarcini
- frontal;
individual/3 min. dintre aceste „funcţii” îl pot ajuta pe elev în ce şi scopuri.
măsură i s-ar potrivi vreuna dintre ele, dar are
abilităţi, dar şi minimul de competenţe necesare
construirii unei cariere în mass-media.
7. Anunţarea temei
- conversaţia,
pentru următoarea 1. Le comunică tema. 1. Notează tema
frontal
oră/2min.