Sunteți pe pagina 1din 37

Capitolul X

Minoritatea

'unea 1. Regimul raspunderii pen ale a infractorl'lo

seC~l

. .
r mmon

eouli generale. Limitele ra punderii pen ale a minorul Ul.

1, R "

e nu llmplinit varsta de 1 ani . Faptul ca min 1


\'"
.
oru
,
'53 0rit Inainte de II~p. IImea ar tel ~ I ani dob ande~te capacitatea deplina de
(xerci\iu sub aspect CI II nu atrage aplt rea In materie penala a regimului sanqio;atorprevazut de lege:! penala. pentru maj ri ;
. 1IillOrui este persoana fl zi -

. minorii care 11tI au fm p/ill il Or. la d 14 ani la data sa ar$irii infraqiunii nu


raspund penal (prezum\ie absoluta de incapacilate penala); In ipOieza In care minorul
~\'ar~e~te infraqiunea chiar in ziua in care im p l i n e ~t e 14 ani , raspunde penal numai
dadi se dov ede~tc ca a s avar~ it fapta cu di cemamant;
. minorii care au implil1 il 14 al7i, da r nu au implinit varsta de 16 ani la data
savar~irii infraqiunii raspund penal numai daca e do ved e~te prin inlermediul unei
expertize medico-legale psihiatrice eil au Sa\ ar~it fapta cu discernamant (prezum\ie
relati\'3 de incapacitate penala);
. minorii care au implil1it varsta de 16 ani la data sa v ar~irii infrac\iunii raspund
penal;
- In ipoteza in care se re\ine lipsa discemamantului minorului [fie prin aplicarea
dispozi\iilor art. 113 alin. (1) NCP , fie dintr-o expertiza medico-Iegala psihiatrica], se
va constata existen\a cauzei de neimputabilitate prevazute de art. 27 NCP (minoritate a Iaptuitorului) pentru to\i minorii care nu au implinit varsta de 16 ani ~i iresponsabilitatea (art. 28 NCP), pentru minorii care au implinit vflTSta de 16 ani;
- in cazul infrac\iunilor continue , continuate sau de obicei, nu va . fi avuta
.. " in.
vedere in con\inutul unita\ii de infraC\iune activitatea infrac\ionala antenoara varstel
de 14 ani, respectiv 16 ani , In cazul savar~irii faptei rara discernamant, intrucat
aceasta nu are relevan\a penala; daca aceste infraqiuni s-au consumat inainte de
implinirea varstei de 18 ani, epuizimdu-se dupa acest moment, intregii unita\ii infrac\ionale i se va ap\ica regimul rnajorilor;
_ in cazul infraqiunilor progresive nu se va re\ine raspunderea penal a daca la
momentul sava~irii faptei. minorul nu' avea capacitate penala (anterior varstei de 14
ani, respectiv 16 ani, in carul savar~irii faptei tara discernamant), chiar daca urmarea
mai grava se produce dupa ce minorul 'a atins varsta de la care incepe sa raspund~
penal; daca infraqiunea progresiva s-a con sum at inainte de implinirea varstei ~e 18 am,
epuizfmdu-se dupa acest moment, va fi aplicat regimul raspunderii penale a mmonlor;

D rep l pellal . P arl ea genera/a

330
.
t'
in care activitatea
infrac\ionala
- "tn Itu3\la
.
. ,
'este
. realizaUl ch'lar i .
.
.
I "mplinea 18 am, va fi aphcabii numal reglmul sanc\ion
n ZIUa '
tnfrnctoru 1
. . . . .
ator a\ rna' I.n

Cart

I sanc{ionator penfru lI1frac{lul1Ile con71.se de mll10ri c


"
JOfI\or
SIsfemu
'e
'
U VarSI '
.
. fio sf complef reSlructuraf de l\ P, sll1gurele sanCfiun '
Q Inlre I
J alll a
.
I. d I penal
4 .
te fiind masurile educal/ve, c Itar aca, pe pm"cUrsul
e Ce p ~I
ap I Ica
.
'
"
.
'.
procesll ' 0 1 fi
. r.. cfond a devemf major; astfel, pel soanel care a conus l17/racll' ." I UI Pe
/I1JI a
. fi
Unl In . nol
a-spunde
penal
i
se
poale
aplrca
Ie
0
masura
educalivii
nepriVal
' nl/no ! '
care "
. . _
. .
IVa de ' ra ~;
f
. I de fiormare ClVlca; supraveghel' ea, consel17narea fa start 'l d
lll
\sfag
. _
.
. _
']< yl
e S - hb_ erl ale
. t rea -rilnico 1 fi e 0 mosura educatlva pn vallva de fi berlate (int
aplanldt)~
aSIS a
I '.
" .
.
.
ernare " ".
cent, u de defen/le).. A$adar
inifi.aClorulQ ' Inl,.,"t).
cen II .U educalil" , lI11ernarea mil-un
_
_".
comis injrac/illni /n perioada In care avea vars fa cupnnsa mtre 14 ~ i 18 Ii.' care a
mai putea fi apficafo nicio calegorie de pedepse (principafe, accesori' ani n1l_; Va
- .. h _. .. d
I sau Co
mentare1, chiar daca la data pronunlanl otararll a evenit major; a rJi Inple.
I
"
I '
.. ,
.
.
.
SI el. NCp
renun{at la sistemu/ " penal a jusliliel penlru mmon, caraCfen zat prin
.
a

d
.
. d
'
Pliline
.
materia sanc/ionarii, mIre pe epse ~I masun e ucallve, adopland . a, It)
nepenal", ill care sanc/iullile ce pol fi aplicale minorilor se cantone _slSlemul
"
.
I
I d
aZa doar .
sjera masllrilor educatlv~. tv.~P p as.e~za ce~ll~ e. gre~ tale af Sistemlillii sane /n
nator pe prevenirea comltem de nOI mjrac/IUI1I, prm remtegrarea social10.
.
',r.
.
aamm~
rilor care all comls 0 /I1Jrac/lune.

2. Consecintele raspunderii pen ale a minorilor


_ art. 114 alin. (l) NCP stabiJe~te cu titlu de principiu ca [ala de minorul
dolo sovar~irii infrac/iunii, avea varsta cuprinsa intre 14 ~i 18 ani se ia 0
educativa neprivativa de libertate;
- prin urrnare, in to ate cazurile in care nu sunt incidente dispozi\iile art. 1\4
alin. (2) NCP, instanta de judecata trebuie sa aplice 0 masura educativa neprivativa de
libertate; astfel, daca minorul se afla la primul conflict cu legea penal a, iar pedeapsa
prevazuta de lege pentru infractiunea comisa este fie amenda sau amend a altemativ cu
pedeapsa inchisorii de panli la 7 ani, fie numai pedeapsa inchisorii de panl'l la 7 ani,
instanta este obligata sa dispuna 0 masura educativa neprivativa de libertate;
- ca excep/ie, art. 114 alin. (2) NCP prevede posibilitatea instantei ca, in raport u
gravitatea infractiunii sava~ite ~i cu periculozitatea infractorului, evaluata potrivit
criteriilor generale prevazute de art. 74 alin. (1) lit. a)-g) NCPl, sa dispuna fa\a de
minorul care, Ja data siivar~irii infrac/iunii, ave a varsta cuprinsa intre 14 ~i 18 ani 0
masura educativi privativi de libertate, in urmitoarele doutJ ca~uri:
Criteriile generate de evatuarc previzu1e de art. 74 alin. (l) NCP sunt urmltoarele:
a) imprejuririle ~i modul de comitere I .
ii. precum i mijloacele folosite;
b) starea de pcricol creatl pcDIN . . . .~_ _
c) natura ,i gravitatea rezwa-"1iI.
d) motivul sl\1irJirii. ~_~!U,
I

e) natura "

frecwa.

j) CODduita dupI
g) nivelul de

_ . ..... 'VI "Ut~a

t'
331
ai savar~1't 0 'InfractlUne,
pentru care'
,
c~ a III
~,~,
I S-a aphcat 0 x
oj dll fos'
t executata on a carel executare a "I nceput
m"Surli educa"j ce lI" entru care este judecat;
mamte de comiterea
H'
'ul111 P
actl glementata 0 Clorm aw a "reCI.d'Ivel'" minorului c
iO fr
"

. eSte r~ educative privative de hbertate fata de pe are poa~e Jushfica ap1icarea


, m2.5 Un
"
~
rseverenta mfracl' IX"
\lOe l
mas urii educative antenor dispuse'
Ilona a ~l hpsa
~~ea
'
de e u prezinHi 'llUpO rt anla
t f
'
orma d
e vmovatie
cu care a fast
' _,
,
. ~ ra sau pedeapsa prevazuta de lege pentru aceasta'
comlsa mfraqlUnea
Bolent'a
0 masura educatlVa privativa de libert t d nu poate fi apllcata
"
,
"
a e aca pentru fapta
'oadi
s-a
re\mut
eXlsten~a
unel
cauze
Justificative
sau
de
ne'
anlen
lIuputab'l'
I Itate'
W

'

'

edeapsa prevazuta
de lege pentru
infrac\iunea
nou coml'swa poat e sa fiIe 'amen da
,
.. f!.,
..
eu '.pedeapsa
mChlSOfll de pana la 7 ani orl' numal' pe
deapsa
saU amenda
.. altematlv
.. _
. _
inchisom de. pan,a \a 7 am , dae~ pedea~sa prevazuta de lege pentru infraqiunea nou
comisa esle mc111Soarea de 7 am sau mal mare, va fi incident cazul prevazut la lit, b);
- nu prezinta importan\a forma de vinovatie cu care a fost comisa noua infrac\iune;
- pentru infraetiunea anterioara, instanta trebuie sa fi dispus prin hotarare definitiva aplicarea unei masuri educative privative sau neprivative de libertate;
- noua infractiune po ate fi comisa dupa executarea masurii educative anterioare ,
ori pe durata executarii masurii educative anterioare.
b) atunci cand pedeapsa prevbuta de lege pentru infracliunea savar~ita este
inchisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenliunea pe viala,
- se va avea 'in vedere pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea fapt
consumat;
- nu prezinta importan\a forma de vinova\ie cu care minorul a comis infractiunea
~i nici daca acestuia i-a mai fast aplicata anterior vreo masura educativa (privativa
sau neprivativa de libertate);
-P

Astfel, sunt reflectate in NCP prevederile atat art. 37 lit. b) teza finala dill
1
Conventia Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 1989 ,
potrivit caruia orice privare de libertate a minorilor trebuie sa fie 0 masura extrema
~i cat mai scurta posibil, cat i ale art. 2.5. din Regulile minimale ale Natiunilor
Unite pentru elaborarea unor mtlsuri neprivative de Iibertate (Regulile de la Tokyo),
potrlvit cdruio recurgerea la m&uri neprivative de libertat~ trebuie s~ se_ inscrie i~
cadrul
Ii de dezincriminare, ~I nu trebule sa Ie aduca

alnaiw de libertate se pot dispune ~i in


.MI1tonSfli, infractorul implinise varsta
~Ulapc)rtan\l pentru regimul sancaceel, pentru oo\inerea unei
_ IWe, este important ca, in
~~ltiei'

co privire 1a drepturi1c

\f

....., . ,;Jjt:
.
t

~ ~

Drt'pl il l ' lII}

I Partu(I gUII('rahi
,

, ' 11isc de suspccp sau ineulp,qi Il1ll1ori, Pt(Kc.


tnfraC\IUJ11
COl
- d C3 Ob ll: C
' ,'
,I J\.ln'
"'Ientat~,
"
I d
3UZ
I"fj 03r~ CLil
.'
I minorJtii\lI, caULt: c e atcnuare ~i a
Ie ,'I ~e ~ ,
, . 'te In tilllPU
, ' .1
r
gla.
dun '
. \iullilo r S3\'ar,1
. ."
educ.;utlvc
~ I prouuc Cleete numai .
.
ulUltraC
, C'l nl3S Ufli
,

tntre
,Ill az
\eJere la alegl: r
' surn cdueallv;1, neopcrand 0 reduccrc '
, fiecare mel.
,,
' '
-UU
. t 3\'Utt' III
\'ar sun
,
d' leoc penn U
. ' t Dl rC\IIlCrJ I unCI clrcUm ~ lan\c atcl1ua
1 prc\ :lIule t; 0
J 'Ida III IPO e
nlc
hm)[e e
"'tN limite ( c pi ,. ,. ' nl"i surii educali\'\! entre Il1l1limul specl' l'
3)1I.\r':1 3e
, 1\'iJu 'lll I ilrJl
'
, I ' d
il ,
om ,L
f\i 13 re\Jncrca IIII I
' "
lui dt si a maxllnu UI uratei masur
a '3~t:1 \ J ~
at'it a lllJnli11U,
,
II
. d :1 efecl redu~ere3 .
Ile~an
"
,
educati\'e eu 0 tr 100e),
, " teeedente penale, nu alrag ulterIor interdictii
'on !ltllie an
"
urilc eJw;:1l1\'e nu C
Ie minorc condamnalc ~I flU sun! avute in
U
Ol
'
tnl
per
oalle
,
' , ' on dedden pen

IOcapaclta\1
'd' 'a
\edere la stabilirc3 starii de reel 1\ "
" t

3. Refe ratul de eyal ua r e

. ' d
critcriile generale prevazute de art, 74 alin, (I)
a \'a a\ca Il1 \e ere
"
, d '
, Il1 t3n
, d'ntre l11asurile educallve nepnvallve e Itbertatc in
o
I" ) 0) '\CP la 3le rea uncia I

_,
'
,I, a '0"

_ d ::
114 I'n ( I) CP respeeti\' la alegerca mIre masunle educa,
IpoteZ3 prc\'azuta e art,
aI ,
,
'
"
I
b' ,
,
, '
' 'atl've de libcrtate precul11 ~ I dupa aeeasta, a sta llirca ~I
tJ\' pnva Ive sau ncpm
,.' ,
_
'
J
,
,In d'1\ I'dua I'Izarea unel' Ol'a 'un' educatIve . In cazunle prevazute de art, 114 aIm, (2) NCP,
_ in vederea evalullrii rninorului, instan\a va solicita serviciului de probaliune
intocnmea unui referat de evaluare (art, 33-37 din Legea nr. 25212013 privind
organizarea ~i fUllcllonarea sistel11ului de proba\iunc):
,

, e\'aluarea inculpatului minor se realizeaza de carrc consiliend de probati une din


adrul ser\'iclUlui de probaliune in a ciirui circumscriptic leritoriala loeuje~ l e efeeliv
in ulpatul minor: referatul de evaluare se intocme~te ~i se comunica In termen de 21
de zlle de la data primirii la serviciu l de proba!iune a olicitarii;
- reJeralU1 de el'ollJore coniine:
oJ ,date pnvInd mediul familial ~ i social al minorulu i, situa\ia educationala ~I
profeslOnala, condulla generala a minorului:
b) analiza eomponamentului infrac\ional , riscul de sa"v'a r~ lre
' a unor In
'f
' uOl;,
racp

c) referiri la starea de sanatate la


I"
"
r'
I "
' evo u! la rnmoru lul dm punct de vederea fiz ic
aleCllv, mora ~ I mtelectual in masura .
,
'
comportamentul infraqiona'l ;
m care aceslea au mflucn\at sa u pot influenta

dJ orice altedate relevante pentru situa\ia minoruilli ;


e) propunen mOllvate privind masu ra d
'.
.
minOr. cu referire la natura <i du t
e ucat lva conSlderata a fi potrivita pen tn!
I
' "
y
ra a proaramclor d
'
,
,
~ te oblJga\1l care POt Ii impuse ace tu' "'.
e remtegrare SOCIa la, precum ~ I la
lI1frae\iuni,
s la, 111 vederea red uceri i ri sc ului dc savii r~ire de

oblinerea dalelor nece sare eval " ,


b- pentru
'
,
pro ,al,lUne poate colabora cu asistcilii soc' I'llaru Il1cul,patulll l minor, consilierul de
mediCI sat! alp spcciali~li' la solicit
la I, pS,lhologl, consilieri ~co lari pedagogi
,
area consdl erului d
'
'
~
e proba!lune, institu\iile ~I

Afillorjfa/('(l

333

.. IIi '(ll ii k ill l'vid 'I\l n ci't rora S-a atlal S:llJ sc all~ minonll I " '"
'1 1.'\
I .'
P~1l ru IOgnJlre tralament
,1 l"llll',li l' ~l)l' 1 Ih1 ~ :ltI c( tJeall C, pun Ia dispozilia consil' I' I
"
"
,,1
",
"I
'
' lenl UI (e proballUne 10
; '11I 1~ lllk 7 1,Ik, IllfnrJtJ:I\1I (.: car~ pr(':ztIlI:'\ relevalll:'l pClllru procesul de evaluare'
,
'\'
tllI : l r~: 1 :ltl' IIIl r aracl(.:r pcr~(lnnl si sc reali zcaza "Ill baz
'
,
'
,,
, '
"
.a uncia sau mal multor
,111 II"\'('
kri
illil
'
('(lllstlll'ntl
dt!
proballlllle
si
inculpalul
minor
~I' a dal I
bl '
d'
~
"
"
.
, '
v' ,e or 0 lOuIe 10
' .;1Ir>C
Ill' IIIfllrJll:l\lI : III cazullli care IIlcull).'llulminor nll colab oreaza- Ia rea I'Izarea
,I II '
"
t,\':dIlJrii , t' )J\s ili~n ll d~ pmba\tutll: inlC'cmqlt! n:fcratul de evaluare ~i menlioneaza in
\lIpritl~1I1 !In:~tl~I :1 r~fll z\ll (~C cola~o,rarl~ al minorului, La referatul de evaluare este
:II,I~,IIi\ tlt:cI::rlI\ln II I lIlonti 11 I, CtJ pn~' ~r(.: la refuzul de colaborare; in situalia in care
illrlllp:lItJlllllllor 1111 ~sl(.: g:)S lI, consllIenti de probaliune intocme~le 0 adresa de infor111:11'1.' pri\'ind iJllposibilil:llC:I intoclIlirii n:ferntului de evaluare pe care 0 inainteaza
or~:Il111lui judi iar:

r
- insl:ltl\a PO:lt(.: proc~tb b asc ultarea cOllsilierului de probaliune care a intocmit
rl'ii:r:\IUI dc c\ aluare, in ipolcza in care apreciaz;l cn sunt necesare lamuriri suplil\\Ctll nrC ell Jlri\'ir~ Ia silll:llia minonllui ori la propunerile formulate;
j

- in r:\Z\tI intoc mirii unui referal fala de un ineulpat minor care se afla, in aeela~i
limp, in C'XCCU\:Hca ullei Jl\3suri educative, refcratul de evaluare va cuprinde ~i menliuni r~fc rilC1arc b rcspectarca condiliilor de execulare a masurii ~i a obligaliilor
impllSl', atllllci ciind l'sle cazul:
- reft:ralul de evaluare privind rcspeclarca condiliilor de executare a masurii
cdu ative sau a obligaliilor implisc se intoCJl1e~le de catre serviciul de probaliune in
to:.lIC c:\zurilc in care instanla dispulle asupra masurii educative ori asupra modificarii
SJll inccI:lrii cxt:cut:lrii obligatiilor impuse, eu cxccPlia situaliei schimbarii regimului
de executarc a masurii educalive privative de libertate, cand aeesla va fi intocmit de
dIre centrul educativ ori de detenlie,

Sectiunea a 2-a. Regimul masurilor educative


neprivative de Iibertate

I. Reguli generale
- art, 115 alin, (I) pet. 1 NCP enumera masurile educative neprivative de libertate
in ordinea crescatoare a gravitatii lor dupi:'i cum urmeaza:
oj s!agiul de formare civica;

b) supravegherea;
c) consemnarea la sIar~it de saptamana;
d) asistarea zilnica,

- NCP las1\ la latitudinea instanlei de judeeata stabilirea in eoneret a eonlinutului


mAsurilor educative neprivative de libertate; eonlinutul modal!ta1ilor co~~re~e " de
exeeutare a masurilor educative neprivative de libertate unneaza a fi stabIlll 1ll1and

Drepl pella I, Pm'lea gCllerahj

seama d
'
,
e varsta personalitatea. starea de sanlHate , SltlHl\l a fa miliala '
,
mlnorului ;
,
~ I So ial

a
, -, POtri it principiului nr, 5 din Recomandarea Consiliului EUrope'
pn vtnd
r
1'1
"
'
"
,
I
nr
2
,
egu I e europene pentru infractortl mmon . Impunerea ~ I puncrc . ' 0 '1\
1
une l sanqiuni sau masuri neprivative de Jibertate trebui e sa re~pa 111 apli ar.
su
'
,
,
"
,
' ette '
~a
, pertor al mmorului , Iimitat de gravitatea mfraqlllnilor coml se (p r ine' , IntereSUI
(I Ollal"t - " )
- '
'
I- ' IiIZI' Ca, de de 'PIlt!
I ~ {~I , sa \1113 cont dc varsta. sanatatca mlnta a ~ I
zv ,propor.
t I
capaclla
,
, elp
" lII / lrJ
' d IVI
' 'd lI a /I:a
' -rii ) si d' "olt,lre'a, de
_
\1 e ~I' clrcumstan\ele
personale (p rln
cand
t
'
I
'
,
" tot\: a1ICcar
, , es e necesar. de rapoartele psihiatrice, pSlho oglce on soc ialc;
e dat~
Clplul nr. 6 din aceea~i Recomandare stipuleaza ca 1n scopul de a adapt ' . t[el, prin.
tare a sanqiunilor ~i masurilor comunitare la circumstan\e1 e particulare afjlmplcrnen,
at
' a \1'Ie responsabile de implementarea acestora trebul,e sa aiba un grad
lCcarlll cal,
u ~ nt
de hbertate, fara a conduce la inegalitii\i grave de tratament;
sllficlcnl
- masurile educative neprivative de Iibertate se ex eclita ill COllllln ilalel
e xecutarii acestora asi gunlndu-se men\inerea ~i intarirea legaturil or mi' pe ~urata
familia ~i comunitatea, dezvoltarea libera a personalita\ii minorului , precu~O~1 UI Cu
ca,rea acestula
' -m programele derulate, -In scopuI"lormaTII
-" sale in spirit dc res
~ I Imph.
b lhtate ~i respect pentru drepturil e ~i Iiberta\ile celorlal\i;
ponsa
- minorului afl at in executarea unei masuri educati ve neprivative de Iibertate .
asi gura , potri vit principiului interesului superior al copilului , respectarea dreptu lise
' I'b
'I
nm
~I 1 erta\1 or fundamentale prevazute de Constitu\ie, eonven\iile intema\ionalc la
care Romfmia este parte ~i de legislalia speciala, in mas ura in care exercitarea
acestora nu este incompatibila cu natura ~i eon\inutul masurii ;
- organizarea, supravegherea ~i controlul exeeutarii masurilor educative nepriva.
ti ve de Iibertate se desIa~oara sub coordonarea serv iciului de probatiune; scrviciul de
proba\iune poate ineredin\a supravegherea exeeutarii masurilor educative neprivative
de libertate prevazute in Codul penal unor institu\ii din comunitate abiJitate;
- dupa ramanerea definiti va a hotararii prin care s-a luat [ala de minor 0 masur~
educati va nepri vati va de Iibertate, judecatorul delegat cu executarea fixeaza un
tennen , dispuniind aducerea minorului ~i citarea reprezentantului legal al acestuia, a
reprezentantului serviciului de proba\iune pentru punerea in executare a masurii luatc
~i a persoanelor desemnate cu supravegherea acesteia. impreuna cu cita\ia, ~e ~ i
ciului de proba\iune i se comuniea ~i 0 eopi e de pe hotararea instan\ci; in cadrul tntalnirii , judecatorul delegat ii prezinta minorului ~i persoanei desemnate eu supra ve gherea acestuia scopul ~i con\inutul sanc\iunii aplicate , precum ~i consectn\ele
nerespectarii acesteia ;
..
"
. d M"
' 1 Consiliului Europei (R)
Potrivit glosarului Recomandllrn ConslhulUl e Im~tn a
' a s ' "rile
,
'
\"1 comuOitare, m "
nr, 1611 992 privind reguJile europene asupra masunlor ~1 sanc lUOI or
fi ' d' t nite cele
'd
fi - ' comUnitare
un 111
ru libertale
educalive neprivative de fiber/ale sunl conSl erale a I masun
.
'"
" de
d
.
J a a educatlva nepnvatlva
,
trei standarde europene rezultate dm recoman are. ,m sur
, t un conlrO1
.
'
"
t' 'll de libertate are asocla
"
se executa In comumlale; 2, ml'lsura educatlva nepnva 1\
'
de caire inslan\a,
p
judiciar constind din una sau mai multe obfiga{ii de slIpraveghere ,lm use/ implemenrare a
, nepnvatlva
"
3, masura educatlvll
de l'b
I ertate se exec uta sub auronlalea ue
serviciului de proba\iune.
I

SPOrtulUl, ca r se pUblICa in Monitorul Oficial al-R


--o- --:. -~ - ~ ~-. , -_. __._ ......,- -- --_._'1 ' 1
manI el
- consl leru de probatiune sau d
'
instirut iei din comunit I
b T ' upa caz, persoana desemn ata de ace ta din cadrul
'I
.
d a e Sla I He de CaIre acesta, organizeaza si cfecru eaza demersun e necesa
re
In
ve
erea panicipa rJJ" ~l, supravegheaza mInonJ!
"
, , _
pe durata stagiului de
fonnare cl vlca:
- includerea minorului inlr-un curs de formare civica se efeetueaza In eel mult 60
de zile de la punerea in exeCulare a hotararii ,'
- stagiuJ de fonnare civica esle organizal sub forma unor sesiuni continue sau
periodice, deruJale pe durata a cel mult 4 luni, ~i include unul sa u mai multe module
eu caracter teoretic sau apJicativ, adaptate varstei ~i personalit3!ii minorilor inclu~i In
respectivuJ slagiu ~i timlnd seama, pe cat posibil , de narura infraqiunii eomise, In
desta~urarea stagiuJui stabiJit de instan\ii, se va avea in vedere un numar de 8 are de
fonnare civiea lunar, lara a afecta programul ~colar sau profesional al minorului '
'/ ' I J probaliune din cadrul scrviciului de probatiune in a carui
consl lenl u e ,
' ,
,
"
I ' t minorul care trebUle sa frec venleze cursul de fonn are CIVICi'!
Clrcumsenppe oeule~ e
,
I "
' , d'
'
.
,
I - .. iniliale /I mmoru UI, mSllru\la In comllnllale In care
decide" p e baza eva 1Iam omunicand acestel" mSlltU!1l
,..
' de pe d'ISPOZltIVUl
,,
cop Ie
unneaza sa alba loc ace5ta, c
hot' "
1 <:i decizia sa;
, ' J de probaliune dupa caz adapteaza conliaram, precun '(
' te sau serYICIU
. '
"
,
"
, , "
" t programei-cadru, In funclle de panIculantaltle
mslltupa dm comuOIta
, I ' potn VI
,
nurul concre! al stag IU UI , "
lui de probapune;
,
cons lheru
mmoruJui , cu aprobarea
civica se realizeaza de carre un reprezentant aJ
are , ,
'
de
form
b a\lune,
'
,
"
rin decizI3 conSI'I'leru I UI' d
e pro
desta urarea cursU IUI
,
~ comum,ta te stabd1tap
d'
d ' '' 1 d
inSlirUliei
din
t~ Cll rea-ere mIa, con 1\11 e e desra~ urare
t
I
respec a,
("
,
minofU nu
J' liile impuse conlonn an, 121 NCr, Instanta
In cazul In care
,' '; sau ob Iga
re CIVle a
I
a e slagiului d ~ forma

I Pa rtea g

cneraICI

..
Drepl
pena
.
.
lui
de
fonnare
CIVICi\
P"n'l
336
a stag lU
_
_
_
'u, a a
cfectl/are
.- '1cu 0 alta m:lsura neprivat '
a
durata dc
iLlI CIYI
I
IVa
va putea: (i) sri prelungease
_ loeuiasea stag '1 ari\tate la puncte e precedA.,t
.
' . (';1 sa 10

'sun e
.
_
. ",e
durata maxIma de 4 IUIlI, 11/
I'ei dupa ma
, inlo cUI masura staglului d
:
.
daca n
..' t nla \ a
..
_
e
de hbertatc mal severa sau'''1 sale; (iIi) I~S a
are a pct. (Ii), cu ma sura inter.
minorul nu respecta obhgalll c
_ dispus a ea unn
r
. . asura mal. .severa
lonnare clvlca sall m
' .
.
te fa te concurcnte de rni
narii intr-un centru edueatlV,
~ sau mal l11ul
P_
.
Ca
.
I ,s"v:jrseste
doua

I'
e 1l11110nl
,, "
. tanla con Sl' dera ca estc suficlenta apJi.
In
cazu
In car
_
ntru
care
IllS
_ '-1 educativa a sta 0oiulLII' de
"
' . - masur"
g ravitate
Judecate 'cuna
Impr
, pc
I'ca 0 SJI1gura
,
.
t"e \'a ap I ,
earea aeestei masun ~duca 1\ , fa tele;
.
_ _. .
fonnaTe civiea cu privlre la toate p. .
. (". II'llni sc regase~te ~I 0 fapta savar~Ita
1'1 XI de JI1lrac
I
. d 'n
'
\a va apliea regu I e prevazute de
atunel. can
I cadrul
. plura
811u
' IIatune I. JI1stan,
..
. tel de 1 am,
dupa ,Imphmrea
vars

art. 129 alin. (2) NCP;


.. _ ~ t dispusa pentru 0 infraqiune jUde.
. . d fonnare elYICa a os
.. ,
I
. d
'.
. tare a maslIflI , mmoru este JU ecat
- dad masura staglUllII e

d I t rmenlllul de execu
"
d
.
cata definitiv, iar In ca ru e
_.
nOlla infraqiune mamte e maJorat.
tll sau savar~c~te 0
,
- d
pentru 0 fapta coneuren
I' ('"') NCr. (a) sa preillngeasca urata de
.
,
form art. 123 a Ill. j
.
.
'. Ib
_.
Instanla \a putea,
.. x pan",
x la dllrata maxIma de 4 fUIlI, I' ~ sa mlo.
. I con
. d formare elVICa,
,
. _ _
efeetuare
e masura_ nepnva
. t'Iva- de II'bertate sall
. - a staglU
. I UI Wi
, I'Ie) sa inlocUlasca masura

cUlasca staglU eu 0 a .. _
. ra internarii intr-un centru edllcativ sall II1tr-un
stagiului de fomlare elVlca eu masu
.
.'
l';: ,..
Aeeastadin
unna
inloellire
poate
fi
dlspusa
dIrect,
lara a parcuroe

eentru de deten IIe.


etapele prevazute de lit. (a) ~i (b).
t)

3. Supravegherea
- este masura educativa neprivativa de libertate constand in controlarca ~i indrumarea minorului in cadrul prograrnului sau zilnic, pc 0 duratci cllprinsii intre 2 ~i 6
- luni, sub coordonarea serviciului de probaliune, pentru a asigura participarea la
cursuri ~colare sau de formare profesionala ~i prevenirea desIa~urarii unor acti\'itali
sau intrarea in le.giitura eu anumite persoane care ar plltea afccta procesul de
indreptare a aeestUla;
- supravegherea ~i indrumarea minorului in executarea - " d
. a supra..
.
- .
masurJ] e ucatlve
. I
d
t tore
veghem se realLzeaza de cafre pannlii rninorului cei
'
.
,
CQfe
sau
Daca aee~tla
nu pot
aSlgura supravegherea in condilii
f fa -au
- a optat
.
. d' u e.
incredintarea supravegherii minorului, pe acela~i int sa aea.toare, 1l1~tanla ISPU~
incredere, de preferil1(a unei rude rnai apropiafe a I ~rva d~ lImp, uncI perso~J1e e

It

_ .. rnaSlI1"lI
- .. edUCative a Slip n ll7 Oru hll, la cererea acestCIG; .,
- controlul e.xeclltam
atriburiilor de cafre persoana care e.xercitii SI ravegh erll" $1. Contro/u/ indep t/fur. II
Ipravegh erea se realizeaza de co-,-e
cOl1siliend de proba/iune; a~adar, nu intra in co
I
.
'.
. ne
stabilirea programu IUI. ZI'1'
OIC a1 mmorului,
aCCsta rnpetenla
' . servlclului
de proba\IU
X
.
I'I~I. respee ta programu I ZI'1 nlc;
.
rnol1ltonzand nUma). modahtatea
.
"In
care mmoru

- SUprdvegh
.
,etca ~i '
Min '
pun vcnll carea
Indru
Ortralea
337
r
'I'
rnoduh "
rnarea '
sal! lal111 lal ~col
II In c
I11lnorul ' .
at sau pr ~ a~c aceSta ' , III In cadrul programului sau zilnic presu,'
0 eSlonal '
I~I respecta obliga\iile care decurg din statutul
- exerc ltarea sup
"
'
rave h
'
t:lnl mtnorului y
"I'
a p g erii 'I ncep
dcleg'l\
'
' cu CxeCUtarea
' crsoan CI' descie 111 cel 111U I t 30 de zile de la momentul prezennnate cu supravegherea In rata judecatorului
- in caz ul in care' ,
"
1111110rul
supraveg IlCrll s au obI'
"
IlU res
_
prelunc.t:a sc5 dUrala ~g:\lIlc il11pusc ~~~~' eu rca-eredin\a, e~ndi\iile de dcsra~urare
inlocuiasd i s uprave h sUpraVcghere ~n~ art. 121 NCP, mstan\a va putea: (i) sa
dad'! nici dupa ~ g ,erea Cll 0 alta '. pan a la durata maxIma de 6 luni ; (ii) sa
'ilc sale' (" ') :l~as unlc aratate la p 111asura nepriv3tiva de libertate mai severa sau,
\I
, III Sa In locu iasca 1l1"su Unctele preeedcnte, minorul nu respecta obligaa ra SUllra"
, .
urmare a p et /' ')
,
' \ II , cu masura int
'f, .vegherll sau masura mal severa dlspusa ca
aim , (2) NCP;
emarll II1tr-un centru educativ, conform art, 123
- in ca zu I in care mino I

, d'
ru sa varse~te d
JU rcate IInpreuna pentru e a '
,
oua sau mai multe fapte concurente
.
'
"
re ll1 stan\acons'd' a
' .
'
~
masun educatIve, va apliea 0 '

_
I era c este suficlenta aphcarea acestel
confoml art. 129 alin , (I) NCP; smgura masura educativa cu privire la toate faptele,
- alunci cand in cadrul plu rta" d '
"
-'
I"
ra I '\11 e II1fraqlUnl se regase~te ~i 0 fapta savar~ita
dupa Ilnp II1lrca varstet de 18 all I' I' t
I'
,
,
?
' ns an\a va ap Ica reguhle prevazute de art, 129
A

aIm , (_) NCP;

, : daca masura supravegherii a fost dispusa pentru 0 infrac\iune judecata definitiv,


lar tn cadrul tennenului de executare a masurii, minorul este judecat pentru 0 fapta
concurenta sau saviir~e~te 0 noua infrac\iune inainte de majorat, instanta va putea,
confoml art. 123 alin. (3) NCP: (a) sa prelungeasca durata de supraveghere pan a la
limita superioara de 6 luni; (b) sa inlocuiasca supravegherea cu 0 alta masura neprivatiya de Iibertate sau (c) sa in10cuiasca masura supravegherii cu masura intemarii
intr-un centru educativ sau 1ntr-un centru de detentie, Aceasta d~n urma inlocuire
poate fi dispusa direct, tara a parcurge etapele prevazute de lil, (a) ~I (b),

4. Consemnarea la srar~it de saptamana


.

)'b rtate con stand in obligat ia minorului de

"

_ eSle masura educattva nepnvattya de ,I e , ' _ pe 0 dura/a cuprinsa intre 4 ~i


'1 I d
b -tii ('/ dumll llca ,
"
' ,
a nu parasi )ocuima m ZI e e e sam a y
,
dii are obltga\la de a partlclpa
a
aceasta perto ,
12 Siiptamani afara de cazu I m care, m
.
' Y1'tali impuse de instan~;
, rfi
'
. de a desta<:ura anumlte aell
1a anumite program e on
Y,
" b 'f- aplicala pentru m racA

20 LPANCP, pedeapsa amenZll ex,ecuta ;~' enal ~i neexecutata in


, - pOlr/vll art. ,
1 minoriliilii In baza vechiufUi Cod~ Uf p 'ette C!I masura edu{I Un .
. ' /Imp"
NCP e m OCllI y
I comlse i11
~ la intrarea In vigoare a s , de par/ea care a fost
101 sau in parte p~~~ fa s(ar$it de siiptam{ma, (indnd seama ~I
, .

cQliva a consemnarll
executata din ame ndii ;

4"'411

- - - - - ....... u'U'UI I"U dIlU""'''' t ' ,


rea unUl' com portament tnlraqional ''
ta
,
'
Ia mam fes ' 1 'nta opereaza .tneepan
. d eu ora 0,00
pe mmor
care sa-I predlspllna
,
'"
'
'
!'IraS I OCUI \ "
' I"
,
- IIlterdlC\la IInpusa mmorul Ul de a P 'lei de dumlnlca, IDC USI\ pentru Inlnorii
a zilei de sambat!'l si piin!'l la ora 24,00 a ZI f c parte au alte zlle de repaus decat
care. datorita cultel~r religioase legale din care a
'
'--

samb ata ~i duminica ;


,r,- '/uri de saprcimanci conse
,
" d rata 111101' sjar!jl
CII- m!'lsura cducallvl'l se executa pe u
I de1egat eu exec utarea, la propu_
,
f
d
I.
'
\a sau Judecatoru
fl e, a ara e cazu m care \I1stan,
.. 1 d regula sub Sllpravegherea per,,
,
b '
dlspuS altle, e
,
' I " persoane majore desemnare de
nerea consll!erulul de pro allune. a
"
/'
'nom/ on a a lei
soanel mOJore CII care ocwe!jte /Ill
, ,, '
supravegherea eareia se an'
,
d 'd
", .
I.
persoana majora 10
<I
In ton{a e JII ecara, In cazu \11 care
. ' t ntei sau persoana dese
"
" 'n hotararea lOS a I
m
executarea masurtl nu este desemnata pn
h ' dec"torul delenat
,
,
'I supraveg erea JU
a
5
cu
nata de mstanll'l nu mal poate exerci a
'
_
,
'
d
eazli
persoana
ee
urmeaza
sa
exerclte
,
"
consultarea consll!erulUl de proba\lune esemn
supra\'egherea;
" contro/ul execlltarii masurii educative a consemnarii la srar~it de saplamana ~i
controlul indeplinirii atribu\iilor de ditre persoana care exercita supravegherea se
real izeaza de carre consilierul de proba{illne sail, dupii coz, p erSOQnQ desemnatci de
ocesro din cadrul unei inslitu{ii din comunitQre;
. in vederea exercitarii controlului , minorul care locuie~te singur sau, dupa caz,
persoana majora in supravegherea careia se afla executarea masurii are obliga\ia de a
pennite persoanei de semnate cu controlul execularii ~i supravegherii executarii
masurii efectuarea vizitelor programate sau inopinate la loeuin\a minorului, in zilele
in care minorul trebuie sa se afle in ace I spa\iu potrivit hotanirii instan\ei , Nerespeclarea aceslei obliga\ii atrage aplicarea dispozi\iilor art. 123 NCP referitoare la
prelungirea sau inlocuirea masurilor neprivative de libertate;
- consemnarea la sfar~it de sap taman a se pune In executare in termen de eel mult
15 zile .de la momentul prezentarii minorului ~i a persoanei desemnate eu sup ravegherea In fala JudecatorulUl delegat cu executarea',
- in cazul in care minorul nu respecta, cu rea-credin\a
d ' ' 1 d d'"
a
"
bl
'
"I ' . .
,con
lill
e
e
eSla~lIrare
masurll sau 0 Il!a\1I e Impuse conlonn an, 121 NCP' t
'
I
"..
, , ' inS an\a va putea' (i) sa pre ungeasca durata de executare a masurll consemnari i a I
' ,_
1'1
saptamani ' (ii) sa 0 inlocuiasca Cll 0 alta"
p,an a durata maxima de ~
sau daca nici dupa masurile aralatc la nplas
uralnepnvativa de libertale mai severa
uncte
e P
d
,
obliga\iile sal.e; (iii) sa inlocuiasca consemnarea la ;~re , ente" m~no~u~ , nu res~ect:
mal severa dlspusa ca unnare a pcr, (ii) cu ma-s
'
~ltul saptamanll sau ma!>ur
,
,
ura Intern" '.
'v
confonn art. 123 alin, (2) NCP;
art\ !ntr-un eenlru educall ,
'
- in cazul in care minorul saviir~e~te doua
judecate impreuna, penlru care inSlan\a considera sau Inal multe fapte concurenle~
masuri educative, va aplica 0 singura masura ed ca e,ste sUfieienUi. aplicarca acestel
confonn art, 129 alin, (1) I\:CP;
UCaliva eu privire la toate faptel e,

- atunci ciind
'
339
dupa implinire I~ cadrul pi
art 129 aliI
a varstei d uraht~\ii de '
"
,
,1, (2) NCp ,
C 18 ani
l,nfraC\lUnJ se reglls e~t e ~ i 0 fapta sllvar~it1l
'"
'
'
atunci
'
" reguhle prev1lzute de
,
- (I.ICd rnasura
Instan\a
va aphca
,
' d
conse
\Ilme
JlI
Ccat1'l deli " rnnarii la "" ,
,
Inl1iv'
slar~1t d
.
Judecat pentru 0 fa ,, ' lar Il1 cadrul t e sapUimana a fost dispusa pentru 0 infrac,
pta COn
ermenul ' d
rat, Instanla va PUt
curent~ sau
U1 e executare a masurii , minorul este
pfma Ia durata rna ~a, Conform an I ;3~va~~e~te 0 noua infraC\iune inainte de maj o<
X1l11i'\ de 12
'
ahn
' pre Iungeasca masura
'
m3 s11r~1 nepri vativ3 d '
Sapt1ll11ani'
" (3) NCP', \/a )S(l
centru educativ sau .c Irbenate sau (c) s~ (b~ sa In,locuiasca consemnarea cu 0 alta
'spus'" d' , t l'><
Intr-un centru de d a ~nlocutasca cu masura intemarii intr-un
dl
,I
1rec , lara a pa rcurge eta pel
eten\le ,ceasta
A
d'In unna In IOCUlre
' po ate fi
e prev1\zute de lit, (a) ~i (b) ,

5. Asistarea zilnica

- este masura cducativa nepriv '


,
a respecta pe 0 durat1\. cuprinsa _all,V a de ,ltbertate canstand in obliga\ia minarului de
proba\iune, care conIine orand 'in~:/, ~', 6 luni un program stabilit de serviciul de
inlerdicliile impuse minorului' ~
dIll/Ie de des.ra~urare a activitoli/or, precum ~i

- suprave[!herea execuUlrii mas .. d '


' "
'I'
I d~
b'
urn e ucallve a aSlstam zilnice se realizeaza de
consl
leru e pro
a\lUne
" declZla
, acestUla,
,
,
"
, ,. sau
. ' dupa ca z, de persoana desemnata pnn
dm cadrul unel mstltu\1l dm comunitate',
- daca in cazul masurii educative a supravegherii, programul zilnic al minorului
este cel stabilit de acesta, singur sau impreuna persoanele care se ocupll de supravegherea ~i indrumarea sa (parin[ii minorului. cei care I-au adoptar sall tulore/e),
art. 118 NCP Iacand referire la supravegherea minorului " in cadnd programului sou
zilnic ", in situa\ia masurii educative a asistarii zilnice, art. 120 NCP prevede ca
"programu! zilnic" pe care minorul este obligat sa il respecte se stabile~te de servieill! de proba{iune;
_ inlerdic{iile care pot fi impuse minorului in cadrul pr~gra~ului zi,lnic"de catre
serviciul de probatiune nu trebuie sa aibfl con\inutul vreune1a dmtre obhga\llie de "a
nu face" prcvazute de art. 121 alin, (1) NCP, deoarece acestea pot fi Impuse daar de
t necesare pentru reeducarea
,
' - "
mstanla de judecatli in masura in care apreclaza Ca sun
minorului;
, ' _'
, rul ~i actlv1ta\lle pe care
_ programul zi/nic pe care trebuie sa-I respecte mmo
.d d -I " cOl1siliel1JI
trebuie sa Ie indeplineasca minorul sunl slabilile de comUI1 GeOl, e ca I.e ' O/11[ ell
_, ,
_
- - ," - ew se ajla /ll1Il
de pl'obalillne ~i parmi'. tUlore sm,l alta persoana /11 gllJa ~ar
c catre 'udecatorul
consultarea acestuia. In caz de dezacord, programul se stablle~,te d
I J , teresa\i ,
dI t
executarea, prin incheiere motivata, dupa audlerea ce or 10
e ega cu
x "
,
,
-, h'
es te supUSa mClUnel clh de atac;
,
nc elerea nu
,
'
"
. "
'norulUl , de
I ziln lc trebUle sa \1Oa cont de nevOlle Identlficate ale m1
,
U
program
. d"
Ii
'
.
.
.
.
'
'
t dl'c\iile Impuse
,
'ala ~1, UPa caz, pro eSlOnala :;>1 de obhga\lIlc ~I In er
sltua\ia sa SOCI . ada exccutarii masurii. Programul are in vedere dezvo\tarea armo pe pen o
.
I'
"
,
, . '
aces tu la
lita\J1.. romoru
UI, pnn
Imphcarea
acestuia in act1vlta\1
ce presupun
,
ersona
nlOasli a P

340

I Pm'lca gcnera/ii
Drcpl pena '

I '
,
cere a timpului liber ~ i val 'Ii
re allonare social:l, organizare:l modullll de petre
on Icarca
aptlttldinilor s:lle'
, , ,
'
, , '
.
r,
"tennen de eel mult 30 de zil
- st:lblhrea programuILII zilmc se lace J!1
I . d I t
e de la
~
, " ~
'udecatoru UI e ega eu executar
mOll1entul prezentarii minorulul III lala J
..
.
I:Ci, lar
'.
. " 5 'I de 1:1 stabillrea programulUl'
aSl starea zilniea inccpe cel mai tarzlU III Zl e
.
_ _
,'
"
, -" 'I' <1 inlocult 0 masura cdueallv3 p ' ,
- III cazul in care masura aSIS(;J[l1 ZI nice,
nVatl Vj
'I
'
face
in
temlen
de
cel
mult
15
z'l
d
'b
'
d e l I ertate. stabilirea programulUI Zl IlIC se ,
l ee la
de la puncrea in libertate a minorul ui ;

" '
1- Cli rea-credin\a eondi\iilc de deSIa<
- In cazul 111 care I11l1lorul nu rcspec a,
, ,
~ urare a

..
r nn art P I Ncr IIlstan\a va putea' f)
masunl sau oblig:l\iile impusc conlo
'-,. '
' .. _" 'II Sa
prelungeasca durata de execut:lrc pana la durata maxima de 6 lum; (Ii) sa II1locuiasca
asistarea zilnica cu masura inlemiirii intr-un ccnlru educ:ltlv, conform art. 123
alin , ( I ) lit. c) NCr;
_ in cazul in care minorul siivar~e~te in timpul minorita\ii doua sau mai multe
faple concurente, judecate impreunii, penlru care instan\a eonsidera cii este suticienta
3plicarea acestei m5.suri educative, va apJica 0 singura masurii educativii cu privire la
toate fa;:>t ele, con fo rm art, 129 alin, (I) NCP;
_ alUnci cand in cadrul pluraJiliilii de infracliuni se regase~le ~i 0 fapta sa\'ar~ita
dup5. implinire:l viirstei de 18 ani, :ltunci instan\:l va aplica regulile prcvazute de
art . 129 alin, (2) NCP;
- daca masura asisUi.rii zilnice a fost dispusa pentru 0 infractiune judecata deliniti v, iar in cadrul termenului de executare a masurii, minorul este judecat pentru 0
fapta concurenlii. sau sfi v ar~e~te 0 noua infr:Jejiunc in timpul minorita\ii, instan\a va
putea, conform art , 123 alin, (3) NCr: (a) sa prelungeasca masura p:ina la dura!a
maxima de 6 luni; (b) sa 0 inlocuiasea eu masura intemarii intr-un centru educativ
sau intr-un ecntru de detenlie, Aceasta din urma inlocuire poate fi dispusa direct, tara
a parcurge etap:l prevazuta de IiI, (a),

6. Obligatii
- pe tal/ga oricare dintre masllrile edllcative neprivolive de libertate enumerate
mai sus, instan\a poa~e ~mp'llIIe minorului sa execute Ill/a sail mai 1II11lle obligafii
dintre cel e prevazute hmllallv de art , 121 alin, (I) NCr.

6.1. Obtigatii de "a face"


Pe durata ,executarii oricarei
masuri
educative nepnvatlve
' . de libertate, inswn\a
"
,
poole imp line mfractorulUl mmor obhgalialobligaliile Urmatoare:
'
a) sa urmcze un curs de pregatire ~colara ori d
t'n
"
c ca I Icarc profesionata;
- consiliel1l1 de proba[wne dm cadrul servic' I .
'
,
.
'
I
III UI de probaliune in a dinJi
circumscriplle locUle~te mmoru care trebuie sa urm
a
ori de calificare profesionala, primind copia hotar" ~z~ un curs de pregiitire ~colar
"
arll Judecato t' -I'd e bera
eva/llarii initiate a mmorulul, cursul cc trebuie urma '.
re~ I, ueCI e, p
.
t ~l Institulia din comunitate In

'[lre unncaza sa aiba' I


Mil/orilalea
34 1
. "
o\.:
h l:ir.JflI. pre urn ~i d ~ '.. ,c mlllli\.:~i,
' "..
'
"
, .1
' ('lbik~le c Illinut I \;CI'{'I'1 Sa'
nd .Iceslci II1SllIul1l 0 COplC de pc dl POLIII VU
~ ,
U Co
' a~ad;}r
'I'
' .
' de caz
'n(mtlui ~ i de P 'b ' ncrcI al '
' conSI lend de l)roba\llIlle man ;:lI!cr
Ill
v
OSI I'
aecSI '
,
' ' , I- .
. I llalile
el Obllga\ii in fUIlC\ie de c aluarea 1Il1\1a a a
- SliP"
\'
"h
"
,
Concrete d .'
,
'
' a ",
,
,, '" I ea ,"~ I cOnI'
e eXccUlare eXl stcnlC I::! I1I vc lul COlllll1l11 \11 ,
.;c I:lr:l 11 de cal' fi
10 1111 rcsp " ..
a'
~ .. ' ' '" "
I Icare prof, ' . ectarll obli g;'l\iei de a lIrlll:J un cur dc prcg. llre
11l,llllIlla
skbllll a, ,!';>\:: Cf'CCtu. _,
~slonal'i
"
..,
' " c ',<:1
.
" atat
Cll pri vire Ia min or, cal ~ I Cli pn vil
." , I' .
\;aza de se" ' ,
- III U IZ\I III care
I V / lit! de fJl'Obo{ilill e co mpetellt :
llll' norul v
In (, rn~en d~ maxim 6 luni d a Unl1a lin curs dc ca lifi care. acea ta va illcepe cursul
pre,;.lttre ~ lara. aceasta '~ ~ I~ data primei intrevederi. i:H dad! va unnl! un curs dc
s~ \ a Insc' ,
- cxecutarea oblil!'ll' , ..
ne m anul ~colar urm;'IIor:
.. - lei meete r d.
_ .,
' , ,-" ca
eXC 1I1ata a masurll cdu '
aZd e, drept la data execlItaril sa ll cons ldt:rdrll
callve pc care ~
b) sa sc prczint I
. .
nso\e~te ,
e a scrvlclul de
.
.
_ cxeclltarea bI' , ' , ..
prob:ltlUne la datc\r fix:ltr de accsta ,
o Igallel Incepe I d
..
"
'
'
tului concrct :11 obli~ I' '
a ata aducem la cun o~ tlll\a mll10rulul a COI1\I11U~a leI, stabilit de catre consilierul de proba\illne:
- executarea obIigaliei ..
,
.. '
' _ ..
...
IIlceteaza de drept la data executarn sau conslderarn ca
execlItat3 a masurll educ:1tive p
"
e care 0 mso\e~t e ,
c) sa Sl' supuna masurl"or
... me d'Ica ,-a.
de contro 1, tratament sau -IIlgnJlrr
" 0 cople
, de pc dlSPOZlll
, " VUIIlotaram
. " .. se comu, _- in cazu l displineril'
' , aceSI'"dO bl'Iga\l1,
Illea de ditre consJiterul de proba\iune institu\iei in care unneaza sa aiba loc
controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala, men\ionata In hotarare;
".

- in sl:1nta de judecata trebuie sa slabileasca institu\ia in care persoana supravegheata lIrmeaZ3 a se supune acestor masuri ce au scop curativ: in cazul in care instiIUlia nu este menlionata in hotarare, cOl1silierul de proba{illl1e stabile~re prin decizie
institu\ia in care urmeaza sa aiba loc conlrolul, tratamentul sall ingrijirea medicala ~i
comunica acesteia copia de pe dispozitivul hotlinirii , precum ~i deeizia sa;
_ costurile controllilui, tratamentului sau ingrijirii medical e sunt acoperite de la
bugetul de stat;

~
obligaliei in cepe la data aducerii la cllllo~tin\a minorului a contiTid
b '
- executarea
nutului concre! al obligaliei, slabilit de catre consl leru e pro a\1une;
.
bli aliei inceteaza de drept la data executarii sau considerarii en
e 0 inso\e~te ,
- executarea 0 g ,
executata a masurii educative pe car
,
'_"
, ..
ares c, in esen\a, rellli~grarea soclala a mll10rulul fala de care
Aceste obltgalll unn ,_ neprivativa de IJbcrtate,
,
- educalJ va
S-a dlspus
0 masura

., de a nU face"

6.2. Obhgatu

"

,_ ei Olasuri educative neprivative de libertate, instanla

Pe durata executarii ~n~~~or obliga\ialobligaliile unnatoare:


. .. actoru luJ I
. . 1 'd
.
Poore impune mlr
a acordul srrnclU
UI c proba\lUne, limita tcritoriala
x casdi, tar
a) sa nu dcp .. ~
stabilita de instanf A;

uum:c SlUOlllU.' etc instan\a;

--."ari

.,
C) sa nu se apropie ~i sa nu cornuntCC cu vlcllma sau cu memb .
_~,,"""

Portl"e ~

, 'lilt Ii,

. f
. '"
n de f
aCcsteia ' cu participantii
la
sa"ar~irea m rac\lunn on cu alte per
I
SOanealltili.
e a,
de instan\a.
Stabilite
- av3.nd in vedere caractcnll gcn~ral al obligaliilor de .. a nu face". dar ~i
acestora (prevenirea sa\'ar~irii de nOl mfraC\lUm) I11stan\ a treblile Sa ind"
s 0pul

.
. .. . . d
d"
IVldual" '
cone ret, coniinlltlll fie carel obhga\ll. llIlan seam a e Ilnprej ur arile
11.CZe.
pilda. sa nll comllni e Cll X sau -:' mcmbrii ai familiei victimei Z, sau sa n~:~7:~ (de
stadlonul G hencea din Bllc ure ~t1 etc.):
e Pe

In

in cazul impunerii fala de minor a 1Il1ei!z/Ilor ob /iga{i i de "a /lll !ace", J'ud
. de pe d'ISPOZlt!VU
"
I h otararll
-" . definitive Ul1na
eC~I\Orul
d e Iegat cu executarea trimite 0 cople
reI r institu\ii sau autorita\i , dupa cum urmeaza:
lOa.
a pentru obligaiia de a nu depa~i , tara acordul ser\'icililui de proba\iune r .
.
.
I . . d
d
' Imlla
tentorial a stabilita de instan\a, mspectoratll U1 Jll e\ean e poli\ie in a caru
cir umscripiie locuie~te minorul;
,

pentru obligalia de a nu a se afla in anumite locuri sau la anumite manifeslari


sp nive culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instan\a, comunicarea se
face inspectoratului jude\ean de poli\ie in a carui circumscrip\ie i~i are domiciliul.
precum ~i. daca este cazul, celui in care i~i are locuin\a minorul ~i , pentru cazurile in
care s-a dispus interdiqia pentru locuri , manifestari sau adunari in afara aceslei
circumscrip\ii, lnspectoratului General al Poli\iei Romime;
c pentru obliga\ia de a nu se apropia ~i de a nu comunica cu vietima sau eu
membri de familie ai acesteia, cu participantii la savar!?irea infraqiunii ori eu alte
persoane ' abil ite de instan\a comunicarea se face persoanelor cu care minorul nu are
dreptul sa intre in legatura ori sa se apropie, inspectoratului jude\ean de politie in a
c3rui circumscrip\ie i~i are domiciliul, precum ~i , daca este cazul , celui in a earui cir
cumscripiie i ~i are locuin\a minorul ~i , pentru cazurile in care victima sau perso anele
stabilite de instan\a nu domiciliaza in aceea~i eircumscrip\ie, inspectoratelor jude\cne
de poli\ie de la domiciliul acestora.
Verifl area respectarii obliga\iilor de "a nu face" nu cade in sarcina Serviciului de

robaiiune , ci a autorirc:i{i/or sau institl/lii/or' enumerate mai sus care sunt notifical
P
,
"/ nor
de catre judecatorul delegat eu executarea; in cazul constatarii incalcarii unelU
obligaiii de "a nu ~ace", autorita\ile sau institu\iile competente vor sesiza Serviclul de
proba\iune , iar nu judecatorul delegat cu executarea.

_ executarea obliga\iilor ~e. "a nu face" incepe \a data ramanerii definitiV; d:


hotanlrii prin care au f?st stablhte.; exec.~tarea obliga\iilor de "a nu face" incetea:re 0
drept la data executam sau conslderam ca eXecutata a masurii educative pe C
inso\esC'
a " a .. d
_ e durata execut rI1 _m surn
e. ucative nenr;,/",';"- .
.
P
l'
ria
sa
SP~l- o - n .. .
b
oroba rilln e are

H!O

. _:. ,1 de

nUpers
'
tive sa
. oa na sUp
A/lllo r ila/('Q
343
, u 1111 I.:x
fav\!gh
\'a di sp
Ce llt;t i
eat a nu res
,' ..
..
lin e prell!n ,.' n cOntliliil. , ,p,ecla condllllie de execul:He a mJsunr ed uc:lglfea sal! 'Inloe'slabllrtc ,0 bl 'Igal ll" Ie ce 'II" rCVJn, caz .In c:lre In
' stanl:l
6 3 ;'I \'1 0 d inca .
CUlrea IllJ Surll.. Cd UC:ltl\,C
' nepri vativc de libcn ale ,
rea ohll, ..
- proecslIl !
gUlltlor
,
(C Sll
ncprrv:Jtivfl
tk I'l1 )I.:' rtal
pr;]"
'
.
' l.:ghere.1 Illinorul
' .. "
,

'
IlU fa e ", re gie
I.: In sOl it;t de '
UI C.lrula I S-;) apll c:! l 0 masur3 cduc:lll\'J
' , at a C" 1l1Clll;]t
d e NC p Impun
u . '/uno r 0 bl'IPIII" dc .. a r
"
pOSI'I)r1l1

, en:""nci
J:lCI.:
sau .. :l
'1 , pc pa
' cstc un I fl 'b'
t orcasc~ dellll 't'
,reursul sUpr" h " II
CX I rI , :l rt , 122 NC I' pre\'Jz:ind
1 I V~ s~
uVcg
cnl
bl'
"I '
I!reselc illrc "
< poata II IIIOdifl
,0 Ig:l111 e IInpuse prin hOI5r:i rc:! judcCJ'
'
, ' Cate de
d
Istr:! tc d
"
Instanla C cxccutarc. in funct ic de prorcintc grarc
'
c I11ln or, pentnl
' ill/I! a ;]S lgura millorul UI' ~an s e sponl, c dC.In drepl:lre ~ I'
,
tl ,oe l;]1 ' " Ii,t: PUll
lmpu,sc C In t:1 I1\ d" . fl'e: prill l/li crca
' lll.. c:lre nil fu cscrJ anlcrior
, , ' 1111 0 1' 110 1' 0 bIlga
sponrcni dilllillllnrUl
' cOllch,,','1 lI1
'
I 11/' obll",olll
, ..ior crislenlc /1rill
. o(
I ijicorca co 11(1/111111
J br
'
01 (. e cx
. '
pUS 0 Iga \l a de a IlU s\.: afla I)C
d' eClllore (de pil d5, cind de~i inilial fu scsc im-

'n
d
sta lon, ul GIICnCe:l dill
' 13l1cure ~ li, iar ulteri or, av:1nd
I \ 'cere
comportamclltul<
lin
\'
!
pcrSoancl
Sllpnv
I
'
,
ob ""I l:l ( C a l1U sc :lna pc Ili eiu I d'
" eg lcatc, InSlanp ImpUll C accstcia
,
nu mtre sladloa 'I d'
,
_ lh spozi\iile art, 12' NCP
"
ne C In capllaI5);
,
, ,
SIIIII de 1I01imi s'
,
, "
,
/IIfe/Tel/f, cl adalll(Jle

ca:llll1i;

/1/"" 1

<I '

. .1

b 'l '
,
(/ aSlgllrc r cspcClarco pnIlCI/? 11I11l1
',rc(J \" co I '
,
,
II II/lloreo IfIlcrvcnlici ill acord CII dinamico

- sesiz:lrea in st:ll1\ci in vcderc:l modilic!I " bl'

~e probafilll/ :

o ri de jll1eciilorul

"I

~elcg~,1 cllr~'C~CIIII~~~~ ~~as~:r~;:~ ~~:O~I~~';~~:~~

\llor. tutorellli snu a altel persoan~ 111 gnp cJrcia se afla minorul ori a persoanei vatamate, dupa eOllsultarca refCr:ltlllul de c\'aluare intocmit de consi lierul de probaliune);
- pc p:lr<:ursul exe~utarii m:1surii educative nepri\'ati ve de libenale, se poate dispune de mal multe on modificare:l obliga\iilor, legea nepre\'aziind in aceasta malerie
nicio limitare;
- nu eonstiruie modificare a obliga\iilor ob\illerea de catre minor a permisilillii in
execlilarea obliga(iilor prevazute la art. 121 alin, (I) lit. c) ~i d) I\CP (obJigalia de a
nu se :lOa in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte
adunari publiee, stabilite de instan\a, precum $i obliga\ia de a nu se apropia ~i de a nu
comunica cu victim:l sau cu membri de familie ai acesteia, cu panicipanlii la
s1\va~ire:l infrac\iunii ori eu alte persoane stabilite de instanill), Pennisiunea poate Ii
;}cordata, la solicitarea minorului, penfl1' 0 p erioadii de limp de maxim 5 :ile,' de
consilierul de probafilllic. prin deci=ie, pentru motive temeinic justilicate (de pllda,
participarea min~rului 13 funemliile unui membru de familie); I:gea nu prev~de
cazuri limitative 111 care se po ate' dispune permisiunea, acestea unnand a Ii apreclate
ill concretO de dllre consilierlll de probalilille. Pc durata pennisiunii, prezen\a per, supravegheate in anumite loeuri sau luarea leg1\turii cu anumite persoane nu
soanel , t" 0 inc~ Icare a 0 bl'
" imp use Durata permisiunii se include m tennenu I
Iga\lIlor
rcprczm"
,
'
de supravegherC;
,
_ dcopotri\'!i, dad~ mS,tan\a de judecat~ a impus in sarcina minorului exe~ut~rea
. . ' de a nu depl'l~I" ~ra acordul servieiului de probaliune limita tentorral a
obhga\ICI
,
nt!l
la so\)cJtarea m'morn IUI,' pentrn motIve
,,~.. I J
'I 't" de losta
I '
oblectlve cOils/item ue
stnb I I "
'

! Parlea ge

nerala

, '
d
d
permlSlunea C a epa~i" ,
'I' "
lll1lla
,I
rde minontlui. prl
u revede cazun ImItatIve in care s
proba(lIl11e poate sa aeo
, est caz, n P
, te in concreto d
C
teritoriala stabilita de instanl a; ~I tn aeurrniind a fi ap:eClja concrete ale I~ ,C~tre
,
' 'acestea
so IClt'arll,
"
poate dlspune
pern1lSlUnea.
(alii de Inot! ve e

,
d sern enea ,
care se acorda perrnis '
cOllsilierll1 de proba(/lIlle; e a " ' durata pentru
d
IUllea
,,
'stablh
" Iega li'i'' pe urata
perrnis'
co/mhel'lll
de proba/Ilme
va
, ~I o dispOZl\lC

IUnll,,'
, Inmtata
, , - 'lO!lm
' p pnntraceasta ncfimd
, _' usa, aceas ta nereprezentand 0 Incal care a'
a Imp
,
'I'
'
terl'wnal
mmorul poatc depa~1 Imlta
obliga\iei impuse;
'/' / de probaliune iIlCIlIlo~/in/eazii, dup~
" .. conSI lertl
,
, "
'
d' ,
- despre acordarea perrnlslunll",.
eanJi clrcumscnp\le 1~1 are omlctliul
,
' d pohpe JO a
'
j ~l,, pentru cazunle
, in'
Judelean
e
.' e locuin\a mlOoru
caz, lIlspectoratul
ar
. " 11l alara
r
precum ~I,, daca este CalU I, ce I in care I~I'anifestari
sau ad unan
acestei
,
, d"
cntru locun, rn
,
,
care s-a dlSPUS IOter !Cpa P I P I'\iei Romane, ~I, pentm cazunle in care
,
, .. I
t lUI General a 0 I
_' ,
'
_ domiciliaza tn aceea~1 clrcumscrip!ie
clrcumscnpl", nspec ora "
, ,
I t . bllIte de IOstanla nu
,
vlctIma sau pe~soane e s a , ,
domiciliul acestora, preeum ~i judecatorul
JOspectoratele Judelene de polIpe de la
delegat cu exeeutarea,
344

Drf,~,
'PI pe/la '

'n dec I_Ie,

6.4. j ncctarca obligat iilor

_ tot ca expresie a earacterului flexibil al procesului de supraveghere, art, 112


NCP stipuleaza ca instanla de executare va dispune incelarea executarii uneialunora
dintre obligaliile pe care Ie-a impus prin hotararea definitiva, atunei dnd apreeiaza
ca, fala de progresele ioregistrate de minor, menlinerea aeestora nu mai este necesara
(de pilda, instanla apreciaza ca nu mai este necesara ~i proportionalii eu scopul
urmarit restningerea libertalii de circulatie a minorului, dispumind incetarea obligat iei
de a nu parasi teritoriul Romiiniei);
, - dispo~iliile art. 12~ NCP sunt de natura sa asigure respect area principil/illi
Inlerven/lel
adaplale, pnn slabilirea y<i continI/area
I'nlerve nI'leI' In
- acord Cll d'mamlca
,
'
.
cazu11II;
- sesizarea instanlei de executare in vederea inc IX" bl' "I
f:
J
" l -l
b'
e
afll 0
Igatll
or
se
poate
lace
ue
ServlClu
ue pro a/lune ori de judecalonil del I
'
rului parintilor tutorelui sau
It'
ega cu execularea (la eererea millO,
,
a a el persoane in gr" - ,
"
persoanei vatamate, dupa consultare
f:
,
IJa carela se ami mlnorul Of! a
a releratulul de eva1uare mtocmn
. de consl'I'leru I
de probaliune);
- pe parcursul executarii masurii edu t'
"
ca
Ive
nepTlvat
d I'
d'
"
pune de mal multe on incetarea exec IX "
~ve e lbertate, se poate IS.x
"
, I' ,
U artl unor obI
..
aceas", matefIe mclO Imltare,
Igatll, legea neprevazand tn

Stipularea de caIre lege a compet '


,
en lei COn 'I'
nea In executarea obliga\iilor se aliniaza re .. 51 lerului de r
'
,'
or, 1992116 privind regulile europcne p , ,gul" nr, 71 din RP oballUne de a acorda perrn lSIU:
, " I"mlerven/lei adaplG/e,
nVInd S'n
'
prlnelplU
" ClIunile
. ecoma ndarea Consiliului Europ-PI
~l masu 'I
:1
n e comunitare aviind Ja baz
J

"

Minorilalea

345

7. Prclungirca sau inlocuirea masurilor educative neprivativc de


libcrtate
Nt. 123 ~CP . stipuleaza doua cazuri de prelungire sau inlocuire a mas urilor
educative ncpnvatlve de libertate:
I. Ncrcspcetarca eu rca-credinfil a conditiiJor de cxecutare a masllrii Cdllcatire sau :J ohligafiilor impusc de instantiij

Dadl minorul n~ re~.pee~a, cu rea-eredinla, eonditiile de exeeutare a mas urii


educative sau al e obhgatllior Impuse, instanta dispune:
u) prelullgireu musurii educative, forii u p"teu depii~i maxim III previizllt de lege
pelltrll aceusta;

- in acest caz, eomportamentul mi~orului releva ca este nevoie de 0 durata rnai


m3rc de timp in care sa tie supus masurii educati ve pcntru a se obt ine indreptarea sa
~i rcintegrarea in comunitate, lara a putea fi depa~it maximul prevazut de lege pentru
aceste masuri (4 IlIl1i - in eazul stagiului de formare civica, 6 luni - in ipoteza supravcgherii , 12 saptamani - in situatin consemnarii la srar~it de saptarnana, respecti v 6
II/;i - in cazul asistarii zilniee);
- este neeesar ca masura edueativa sa nu fi fost dispusa ab initio prin hotararea
definitiva pe durata ei maxima, deoarece, in aceasta ipoteza, intervine tie inlocuirea
masurii existente cu 0 alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa, fie
inlocuirea masurii educative a asistarii zilnice luata pe 0 durata de 6 luni cu rnasura
educativa a intemarii intr-un centru educativ;
_ instanta po ate impune noi obligatii in sarcina minorului ori spori conditiile de
executare a celor existente.
b) ;nloCllireu miisurii luate cu

allii musurii educalivii neprivativii de fiberlale

rnai severii;
'
va avea in
rna"surl'lor educative .neprivative
_ de_ libertate, instanta
.
- Ia .In IoeUlrea
. ' aces tor mas uri , in ordmea. prevazuta
la art. .115
ve dere seventatea
,
. _aim. (I) pct. I NCP

. - se poate d'ISP une inlocuirea staglUlul


de formare
(de pllda
.
_ . ) clvlca cu supravegherea,
,
h"
consemn area la SIa~lt de saptamana ;
sau a supraveg em cu
.
,
obliga\ia de a dispune inlocUlrea unei masuri neprivative de
. - legea nu Impun~ tiva imediat urmatoare, instanta putand aprecia in concreto
hbertate cu rnasur~ e uca ea unei masuri educative mai severe (de pilda, se poate
ca este necesara Im~une.~ upravegherii cu masura asistarii zilnice)'
dispune inlocuirea masufll S
.
"
.
.
I' . ' .
. une noi obhgat JJ m sarCIna mmoru UI on spon condiliile de
_ instant a poate Imp
.
' .
lor existente.
executare a ce

olu\iile prevazute la Ill. a) sau b) In funclie de particulata mtre S


fi' d
d' .
. '.nstanta v~ 0 P . ia de la lit. b) ne ~m. con . ItlOnat~ de dispunerea in prealabil a
f1tattle cauzel, solut .n rm are , atullc.I cand pnn hotararea definitivll, masura educa't ,) Pfl u
h ..
.
soluliei de 1a II. al'
e civica, supraveg ern, respectlv consemnarea la slar<it de
. ' d formar
I"
.
Y
.
tl\'ll a staglUlUI e I te pe durata or maxImA, mstanta va aprecla daca se impune
Slip taman a nu au ~ost asu
~arii educative, fMA a dcpa~i durata maxima prevazuta de lege
tel
m
x
x d
' " nepnvatl\'a
"
.
prelungirea dura
. Cll 0 alta masur"
e ucatlv"
de hbertate
mai severA .,
.
stela
ori inlocuirea ace

" ellr r{l/ti

I /,(/r ,l'fl ..

"

pe durata el maXlln:l, inSlanl


0 Ie
r I lual,1
I '
a
, It! a ,os
evcnlll a a lI11puncrc de n '
346
" illlicc I
' iJ1l3 , c U f i '
01
-lor cxi Slcnle, ne lind posibil~
, . ' usistMl1 Z d Ifata JJ1:J:X
, d IC:I!J\';) ,I
' , 'IpC I
f' a ct.:
,
D3eil 111:'1 SUf.1 C I ~ Jfl'hlllg1fe,I ,(; Ie c,"CCtll,l l;
cducnll V,
I ' ~ ~ dl-ptll l, 1
fipdof I
CClllrt!
\'a tn: )III " ,
'r ofifl' a COllI 'rn:'fi i illlf-11I1
cell frll er/llc(lfil', III c:a~1I1 in
blil.!'l\l1 Of! ( l ~
~ If'llIIle ' , l z t r - lI11
.
o ." "
, Iria ell 111; ~I '
'tcrlll1rl'I1, _ I' fiber/afe cca /IIal SCI'erii, pe
inloctllfC,l,lce,
_ " Illuli' ell f/~. ,rirl1/f1'11 (c
' ,/,1p t'lI (/

j:

c) illl(lC llirctl

"'tJ,\'1I~:;wrtl

('tI/lcaflrll 1111)

I i inlr-un cenlru educallv se va


carr. I
,_
,
"rnnrca U

fi " _
' . lui prill Illlt.:
' llOlarare dc Jl1Jtlva, ll1asura
IIlIrtIta \'tl ",arll"a.
' _ ' :1 nllll()fll
_' , I' aS e . pnn
,
_
ri\' 3r~3 dt: "bat:Jlc
"t'lnt:J II .Ip Ie . I l' iar mlnorul nll respecta, cu
-r "
. ' (be;) III~'
~ de 6 Ull '
ut~:J di,runl! IlUJll:" 'I" e I" () dur:l l, ,
pc liing;'i acca sta ;
P ,
"
' t " Ie IInpus e
-' ~I'\fll ZI 11K
t:duc3!Jd ;J :I~I. '
'l'Uf3 5;IU ob ltg:J II
d'
ne (maSlIra oblrgafone, iar nu
j ' {1 3Ct:3SI;)!1l ~
' v a ISPU
,
rC:l-ere Ill "
"ntrU ,ducall\' se
d'
S anterior prclunglrea masurii
,
.. intr-un ct:
, 'I' Iia 'l ISPU '
, ,'
- IIltcm:Jr,.1 , ,_ d dup;i ee Ills . n ',
lei dispuse Inlpal eu a masura
" J 'JtunCI C.lll ,
. loCUlfe:t ce
fa ' /I I fafl l'iI "
' , de libcrt:llC sau In
,
I pcrsisl5 in comportamentul sau
d tin' JlCpfI\'at J\ C
' 'ever a nllll 0rU
..
' , t'd de libert:ll e mal s "d' " I de exccutarc a maSUrIl educative
e uca ,
11 respectate can II'I C
'
educaud ncprJ\ a I
,
"d~
"ccastil
d3t3
llU
SUI
q mCI ~" .
~au a obl if3fiilo r irnpuse,
,,, d
'
lare n masurii educative sau obligat3 condlllll e e exccu "
,
-" d
'
Dad minond nu respee
I
irea sau inloeulrea maSUfll e ucatlve
.. ..
'_ , illStall/ei pentn! pre ling
,
,
pde Impuse, SCSI_m ea ., d dIre cOllsilieru/ de proba/llll1e.
, " e de Itbertate sc )olce e
,
nepm'au\
"
I' 'e dp libertale in cazul in care mmorul nu
,
. rii educati ve nepnva 1\
~
Prelunglrea masu,
d'''1 de execlllare ~i obli!!aliilc impuse se dispune de
respeet3. eu rca-credm\a, can ~lJl ~ _'
~
inst3np CJre J pronunlJt aeeasla masura ,
, ,_
'
inloeuirca masurii luale initiJI eu 0 alIa masura edueativa nepflv~tl~'a d,e h~e~ate
mai severa ori inloeuirea masurii luatc initial Cll 0 masura edueatlva pnvallva de
libertate 5e dispunc de instanla care a pronun\3t aceasla masuri'l,
'lIi(illl. S-{1 III{1t" '

2. Comiterea de minorul aflat in cxccutarea unci masuri educative ncpriv:Jtive dc Iibl'rtate a unci noi infracliuni (in timpul minorita!ii) sau judecarea uJterioara a acestuia pentru 0 infractiune concurenta (chiar ~i in ipoteza in carc, in
cadrul pluralilatii de infractiuni, sc regasc~tc ~i 0 rapta silvuqitii dupa implinirea v;irslei de 18 ani).

in primul rand, trebuie subliniat ca, pOlrivit art. 129 I' (I) N'CP d ' fi
' , a . , - ,
a m,
. In caz de
eo~eur: e m ra~llUf1I s va~lIe III tlmpul minorilillii se slabi/"~/e \'/' se l'a 0 singura

masura edliC(1flm pellfm toate fap/ele,

'

",

Daea minon!1 ailat in exeeularea unei masun,


sadr~C~le 0 noua infractiune sau cstc jUd
educative neprivative de libertate
inslanla, avand in vcdere gravitatea inti c~at "pentm 0 infrnctiune concurenla,
fu 'd
' ..
raC!lunll <:i
'
'
eva JUJte III netic e cntemJe generale pre y
penculozitatea infraetorulul,
vazute de art 74 '
a) prelullgirea miisurii educative lilt'
'alIn, (I) NCP dispune:
d l
a e II/ilial Iii
'
prem:llt e ege pellfrll aceast;
, ara a pUlea depa# maxim"!
- eslc neeesar ea masura eduealiva sa
definiliva pe durala ei maxima, deoareee ~u fi fast dispusa b' , ,
,
.
, In aceasta '
a 1111110 pnn hotararea
Ipoteza, intervine fie inlocuirea

masum existente
Milloritatea
347
cu 0 I
.
inlocu1rea masuri '
a Ui. masur
.
"
.
.
. .
.
1 edUcative
a educahva nepnvatlva de hbcrtate mal scv era, fie
- mSlan\a POat e Imp

cu 0 masur""e dueatlva
. pn.vatlva
. de I'b
I ertate;
executare a celor .
une noi obI" " .
.
...
eXlstente.
Iga\ll m sarcina minorului ori spon condl\lll e de
b) m[oCulreQ "
fibertate mai Sev ~QSur;; IUQte in it , I
- . "
- d.
eru;
la eu 0 alta ",usura edueatll'a neprll'afll'a e
- la inl o euirea mas .
.
unlor edu .
ve dere seventatea acestor m' ~atJve neprivati ve de libertate, instan\a va avea in
NCP ;
asun , in ordinea prevazut a la art . liS alin. ( I ) pet. I
A

- \cgea nu impune obI"


.
'b
rt
Igalla
'
lI e ate eu masura eduear ~ . de . a d'Ispune .IIII
oeulrea
unel. masun. nepn.vatl' ve d e
ca este necesara impu nerea
IVa lm~dlat Urmatoare , instanla putand apreei a in concreto
uncI ma~' d
"
. _
dispune inloeuirea masurii
.n e ueatlve mal severe (de pJida, se po ate
supravegherll cu masura
. - " ZI'1IlIce
' ).
.
aSlstam
- mst an\a poate impune no ' bl ' " .
'
.
. '.
. ..
'
I 0 Igalll m sarcllla mlllorului on spon eondllll\c dc
ecutare
a
celo
ex
r eXl stente.
c) in/oclIirea maSlIri; luate; 'f' I

..

m la ell 0 musura edueatll.a prll'alll'ii de Ilbertate,


- nu est e neeesar ca prin hotararea definitiva masura educativa sa fi fost luata pe
durata ei maxima , instan\a putand apreeia ca fala de gravitatea infraqiunii nou
savar~ite, respecti v a infraqiunii coneurente, se impune luarea unei masuri educative
privative de libertate (intemarea intr-un centru educativ sau intemarea intr-un centru
de deten\ie).
Atunci dind , in cadrul pluralita\ii de infrac\iuni, se regase~te ~i 0 fapta sav ar~ita
dupa implinirea varstei de 18 ani, instan\a va apJica regulile prevazute de art. 129
alin . (2) NCP .
Dad minorul nu respecta condi\iile de executare a masurii. educati ve . ~au obli~a..
,
.
.
' tantei
pentru prelungirea sau inlocUlrea
maSUrll educative
III e Impuse,
seslzarea
InS
I
.
neprivative de libertate se face de catre consilierul de proba/ltme.
. ..
.
.
.
.
.
fi r..: til de catre proclIror, in cazul comlteru unel nOI
Seslzarea mstan\e l poate 1 lacu
.. e d uea t Ive,
'
0/' de ca-tre J'udecatorul delegal Cli executarea,
. ~
. .
d
t masum
v
.
' .
JnlraC\IUnI pe ura a
.
It i persoane in grija careia se afla m1110rul on a
la cererea parin\ilor, tutorelUi s.au a a e 'nteresate dupa consultarea referatului de

.
u a altel persoane I ,
persoanel vatamate sa
., 1 d
obaliune. Referatul de evaluare Insole~te

. d consliIcru
e pr
evaluare mtocmlt . e Morul delegat.
ec
sesizarea t3cuta de Jud
.
. tive de libertate se dispune de instanla care
.. ducatl ve nepnva
Pre/ungirea masurJl e _
ura
a pronuntat aceasta mas
. . .' .
Ita masuri'i educativa neprivativa de libertate
. 1 t )01\lal eu 0 a d
" . . - d
.
masuri1 ua e
.. 1 t initial
cu 0 masura e ucatlv" pnvatIYa e
I"n/OCUlrea
.
asUrII ua e
I
mai severa ori inlocul~ea mta care a l?ronun\at aceasta masura.
de Instant
Iibertate se dispune

{)II'JI'I"' 1I0 I'

348
IIC'I 1\
S
,CCIIII'
f'

,'(11'1('11

~f/lcr(/ta

), ,jnwl Jl\asurilor cducativc


3-:1, "'.cg
"
.\. l'bcrtatc
pnvatl'
C (C I

I, l{e!!.lIli v.cncr:llc
,
)
1 Nel' enumer;, masuril c cclucative privati vc de lihcrtatc '
-art. 115:11111, (1 pc\._
. , ~,
In
, , .. I dura cum unl1eazu ,
ordinea crc5ci'ltoarc a gravlt,I\1I or.
.
aJ intcmarea intr-un ccntru cducativ;
b) intcm:1rca intr-un ccntrtl de dctenlie,
,
,
"
"
"ccilicativc
privativc
de
hbertate
5C socotq te din
_ durata cxccut .. m m,ISUfl!
,,
, ziua'In
care infracloml a inceput executarea hotar:lrii deti~lItlve cle ,co,nda~nnare; ~,ua in care
_mcepe executarca m..' sur",I educ:ltivc privative ,dc hbertate _~, zlua
III care Il1cetcazii sc
,
_ "
socotcsc in durata cxccut[lrii, Perioada in care lllfractorul. m Clll sui executarll masurii
educativc privative de libertate, se afla bolnav in spital intrrl in durat~ excc,utarii , in
afaril de caw I in care ~i-a provocat in mod VOlt boala, Jar accasta ImprcJurarc sc
constat3 in cursul executarii masurii educative privative de libertate;
_ potrivit art, 127 NCP raportat la art, 72 alin, (I) NCr, perioada in care 0 persoana a fast supusa unci masuri preventive privative de libertate 5e scade din durata
pedepsci masurii educative privative dc libcrtatc pronun\ate, Scaclerea sc face ~i
atunci ciind infractoml a fost unnarit sau judecat, in accla~i timp ori in mod separat,
pentru mai multe infraqiuni concurentc, chiar daca i-a fost aplicatn 0 masura educativa priv3tiva de libertate pentru a alta fapta decat cea care a detemlinat dispunerea
masurii preventive;
- in cazul infrac\iunilor saviir~ite in strainatatc pentru care se aplica ~i legea
penal a romana, partea din maSUfa eclucativa privativa de Iibertate, precum ~i durata
masurilor preventive privative de libertatc executate in afara teritoriului \arii se scad
din durata masurii educative privative de libertate aplicate pentru aceea~i infrac\iune
in Romania;

- masurilc educative privative de libertate pot face obiectul unei legi de gra\icre;
- cand, la data pronun\arii hotararii prin care s-a luat 0 masura educativa priv3ti va
~e_l~bertate, in~actorul a implinit varsta de 18 ani, instan\a, \inand seama de posibihta\Ile sal: de Illdrep~are, de viirsta acestuia, preeum ~i de cclc1alte criterii gencralc
pre~azut~ III art, 74 aIm , (1) NCr, poate dispune executarea masurii educative intr-un
pemtenclar;
- sustragerea
de la executarea
unei masuri educat'lve pnva
' t'Ive d e I'b
,
l':< _
,
1 ertate , prin
paraslrea
lara" drept a centrulUI edueativ sau de detent'Ie on" pnn neprezen t area dupa
,
' , 'mfrae \'Iunea
explrarea penoade, m, care
, s-a aflat legal in stare de Il'be rt ate, constltule
de neexecutarea sane\lumlor penale , prevazuta de art ,am,(2)NCP,
288 I'

2. lnterrla
Milloritatca
rea intr'ull C .
2.1. N0lin
Cntru cducativ
nco COlldi\ii

349

- cstc n1i'1 s ura


intr-o institu\'
educativi'l pr'. '
,
.
Ie specializat x 1\ ahvi'\ de libertate eonst[md in intcmarea mmorulUl
un program
. , (ccnlru cducatJv),
' un de va urma
, de pregatire <I' III ree lIperarca mlJ1onlor
~ ' ('
,
' dIn!'I or sa Ie,
precum ,51 progral11e de r '~c:olara yl
10nllarc profcslOnaHi,
potn,.
Vlt aptllu
')
,
ellllcgra >
'
- m .. Sura Intern" " .
re sOClali'l '
.
,
MI\ tntr-u
'
ClI, gr~:' llalea Infrae\iun"
~ c:~ntru cducativ sc poate dispulle atunci ciind, in raport
1\ savaro t
'
"
,
I
en te
zitalC'\
infractorulul
evaluata potnvlt
, rt\ or gencrale
,prevazute dyl C $1 cu pcriculo
'
c
.
"
,
_
Impll\le ~nvarea de liberta e ~rt , 74 aim, (I) lit. a)-g) NCr', I~~~~n\a ap,rcc~aza c1\
var~ta CUpn\ls5 intre 14' te a,.n,fractorului care, Ia data savar~IrII mfraqlun!l, ~vca
apheat 0 masura ed
? 18 alll ~I care a mai savar$it 0 infraqiune pcntru care I s-a
,
lICallv1\
"
- '
'
de comlterea infract' " ce a f,ost executata
on' a carel
executare a mceput mamte
' decat on' a comls
" 0 mf
'
legea prevede ped IUIlII"pentru e, are eSle JU
raqllllle
PCI,Itru care
'
eapsa tnchlsorn de 7 ani sau mai mare sau detentiunea pe vla\a;
- se d ISpune pe 0 pe ' d
' ,in functie d
' "
floa a determinatii, cuprinsa illtre 1 ~i 3 alii, ce va fi stabdlta
I' d e crger:lle, generale de individualizare prevazute de art, 74 alin, (I) NCP,
~xe~u. an t~e Ie mamie, fie dupa implinirea varstei de 18 ani, fie alat inainte cat $i
, upa ~mp m~rea varstei de 18 ani , in fUllqie de data ramiinerii definitive a hotararii
JudecaIOre$tl ; a$adar, instanta de jud<!cata nu va mentiona in minuta ca intemarea
intr-un centru educativ se dispune pana la implinirea varstei de 18 ani ;

5:

- punerea in executare a intemarii intr-un centru educativ se face prin trimiterea


unei copii de pe hotarare organului de politie de la locul unde se afla minorul, dupa
ramanerea definitiv3 a hOUlrarii; organul de polilie ia masuri pentru inlemarea
minorului ; cu ocazia punerii in executare a masurii educative a internarii intr-un
centru educativ, organul de politie poate patrunde in domiciliul sau re~edinta unei
persoane, rara invoirea acesteia, precum $i in sediul unei persoane juridice, rara
invoirea reprezentantului legal al acesteia;, daca mino~I, fa\a de care s-a ,I~at masur~
educativa a intemarii intr-un centru educatlv nu esle gaslt, organul de poh\le constata
rintr-un proces-verbal ~i sesizeaza de in data organele competente pentru
aceas t a p
darea 111 cOllsemn Ia puncte Ie d c treeere a
arire precum ~1'pentru
darea 111 urrn,
'
- eentru IUI' cd
" 111 ca:~
, 'Un exemplar al procesu I'
ul-v:r.baI se .llIam_teaza
ueatlv
frontlerel.,
area' copia de pe hotarare se preda, eu ocazla exeeutaru masuru,
se va fa~e 1I1te~ i; care minorul este internat; conducatorul centrului edueativ
centrulUl ed~caduv_ 'nstantei care a dispus masura despre cfeetuarea intemarii;
, a de tn ata I
eomumc..
188 din Legea nr, 254/2013 , la data intrarii in vigoare a acestei legi,
- potnvlt art.
mino ri ~i tincri ~i centrele de reeducare se reorganizeaza in
.
. rele pen tru
.,
pemtencJa
' i centre educative,

centre de deten/ ,e ~
. ea sau in\ocuirea internarii intr-un ecntru educativ ell
1r
2.2. prelung
entru de deten{ie
in tr un C
,
internarea
.
' tern arii intr-un eentru edueativ, minorul saviir~e~te 0 nouii
,r.
'
ll in perIoada 111, decat pentnl 0 InJrac/wl/e
cOl/cllrenfii savar~ita anterior,
D ae
este JU
I I"
, rfl 'ne SOli una d',n tre IIrmiitoare e so ulll:
In racflu
e
instanta disPU/l

Drepl penal. Par1ea generala

350
elllrll edllcallv, prelullgilld du
. , 'nlr-un c
ratc!
llrii illlem artl I
lI I de lege;
a) mell{inerea ma.s .' II de 3 alii prevaz
.

.
fii
a depi'i$1 ma.-.: lml
Irll educall v Cll maS/Ira IIIlern' '.
arll
acestela, ara
. .. illlr-lI 11 cell
.. inlem arll
b) in/ocuirea masur~'
.. .
intr-ull eenlm de delell/l e.
tea fi dispuse ~I In Ipoteza in care i

. sus vor pu
.
' n
_ una dintre soluliile de \TIal d .'tlV minorul a comls un concurs (real sau
tru e uc... ,
I
'd I) d .
erioada intemarii intr-un cen
t un concurs (rea sau I ea e mfraqiuni
P
.'
te J'udecat pen ru
ideal) de infracllulll sau es
comise anterior;
_
.
-rii intr-un centru educativ a fost dispusa
.
'
are
masura
II1terna
. . d ' I .
_ chiar ~i in Ipoteza \D c
.
ne instan\ei obhga\Ja e a m OCUI aceasta
.
'ma legca nu Impu
, d
d'
ab initio pe durata el maxI .. '.
tru de detenlie, putan u-se Ispune doar
. temarll \Dtr-un cen
.. .
..
masura cu cea a.. 111. . . I (de pi'Id'cI '1
I
'
poteza
comitem
dm
nou
a
unel
mfracliuni
II
menlinerea masurll \Dllia e .
) edus) '
din culpa cc are un pericol social foarte r
)
_ .. ,
" ,
,
d
'b'litatea ca din durata masufll mtemam mtT-un
rt 124 NCP nu prevc e pOSI I
f1 -a .
.
d d erioada in care minorul s-a a at mtr-un centru
centru de deten\le sa fie e usa p
educativ.
2.3. inlocuirea internarii intr-un centru ~ducativ cu masura asistarii
zilnice. Liberarea minorului din centrul educatJv

in cazul in care, pe durata intemarii inlr-un centru cducati~, mino:ul a dovedit


inleres conslanl pentru insu~irea cuno~tinlelor ~colare ~i profeslOnale ~I a facut progrese evidente in vederea reintegrarii sociale, dupa executarea a cel plllin jumalate
din durala inlernarii, instanla poale dispune (masura faeultativii):
a) in[ocuirea inlerniir;; ell miisura edllcativii a asiSliirii zilnice pe 0 perioadii
ega/a ell durala ;nterniirii neexeclllale, dar nil mai mlllt de 61Ilni,'
- este necesar pentru a se dispune inlocuirea intemarii jntr-un centru edueativ eu
masura educativa a asistarii zilnice ca minorul sa fi executat cel pu\in jumatate din
durata inlemarii inlr-un centru cducativ $i sa nu fi implinit varsta de 18 alii la data
pronunlarii hotariirii ramase definitive;
- potrivit art. 179 din Legea nr. 254/2013, eOllsiliu/ edueativ l , cu participarea
judecatorului de supraveghere a privarii de libertate la centrul educativ in calitate de
p:e~edin.te, ~i a u~ui c.onsilier ~e ~robaliune din cadrul serviciului de pr~ba\iune de pe
langa .tnbunalul
ID clrcumscnplla caruia se a11a cent I
. rul a
.
ru , sta b I'l qte daca- mlno
dovedn mteres constant pentru insu~irea cunootinl I
I
.
...
I .a
0:
d'
y
e or ~co are ~I proleslona e ~I
IdCUt progresc m ve erea remtegrarii soeiale .
I
propunerea de inloclIire a inlerna " ' 10 prczen\a accstuia, ~i fornlll eaza
f1l lIl(r-un centru educativ eu masura educativii a

------------------. . I Confo:m art._145 din Lege~ nr. 254/2013, in fieear

.
...
. e ~entru edueatlv se constltUie un con.
, .. -IIltr-un centru edueallv,
' prin stabilire regimulul
. a
mtem"ru
'
. de executare a masurii educative

a
aSlstenlcl
ed
.
.I
acor dale fiIcc:irci persoanc IIltemate. Consiliul d '
ueallonale, psiholooice ~i SOCia e
" ~I asistenll1 e UcatlV
est
'" cent!1l IUI,.

I ad'Junet pentru ed
d Irectoru
ucalle
'
. e aIclitUit' din dircctorul
inv3tatorul sau dirigintele, un psiholog un a . PSlhosoelalll, educatorul
b'l de caz,
evidenta ~i acordarc drepruri persoane i;temat Slstent social ~i ~eful se . r.esIP?nsa I egh ere
e.
rvlCI u UI suprav
'
slilU cducatlv al carul scop csle IIldividualizarea

asiSIc'il"jj ,

Zllnice

'

351

MilJoritatea

:m t enoare D ' a fo
,
'aell
rrnula
'
' I I de intemare
a aSl starii , z'l ' Se aPre' rCa propuncrii se line seama ~I de pefloat e e
, "
I nice
C1azl'
i
ca
'
,
,
"
asura
educatlvu
documentcl
' Pro/l
se Impune inloCUIrea mtemllru eu m.
" , , e ear .
lillereu
"
_
'
- prellnll cu
carel ClrCI
e ateSta
' CIIPrtllsa IIl1r-llll pr oces-verbal /II oll val, 1m
,_
tnlscrip ,
l'llcn\lun'l
- '
. 11 ' slalllel III a
instal//ei de
/I e lerit ,
1 c eonsemnate in aecsta , 5C lI1all1teaz III
d
eXec
ol'lalii
-e in gra
condi\iile
I/lal'c' 1
se ajlii cenll'lll erillcaliv, ('OreSpIlIlzalO[I/
pentru a fi ' n cazul ,
I
- trune~ t e
a asisUirj'1 'I '
I dis pus" _ In care comisia con5tatfl ea 1ll1ll0ru nu 111
,,
,
ZI nice , 1/1
- PI' a Inlocu Irea
' masum
. .. ,Il1temam.. .III ccntru I ed ueat',
"
1\ cu ,'Iceea

Sill/a {l ei aces Ie '


oceslIl. '6
'
' .
la, Care 11
\ CI al se flxea:ii lin lel"ln(;,11 p el/lrll ree.\alll/l1[1/ ca
1
proccsu -verbal '
II Poa le fl
' a
.
tnlnOrtllui
I IIlui I/Jare de oJ hllli , Totodata, comisia comul11C

la
,

cllno~tm\a
, .. .

s1Ib semnat
' care
,
, de Ia adlIccrc,a
,. are POSI'b'Illtatea
ea in tcnnen de 3 zJle
cell
' I
ura, Sa sc adrescze eu' cer er e de /Il/ocurre
, a masl/I
" 'ii
I III edll c '
'

lIltern anl III


car ei ci r c l I '
allv Cll n '
, mscl"lp/ie lel"ilo '"
laSIll'a edllcalini a asislarii zi/nice inSlal//el /11 a
. sIal/rei d
na a se af/a
a , cellInri edllcaliv, corespllllzaloare
"
.
d
1Il
e ex ecl/lare;
/11 g ra

- in cuzul sa\'ar~irii p: x
,
,
' an" la Imp\" '
, .
respectlv a unul concurs (r I
, Il1lrea duratei intemarii a unci noi infraqlul11 ,
I"

ea sau Ideal) d '


'
Imp 11I1t varst~ de 18 ani ~i fala de care e mfrac~iuni de catre 0 p~:soana_ ~~~e nu a
centru educatlv Cll masura asi ta " , s~a dlspus mlocUirea masuru mtemam mtr-un
j/ldece 110110 illfrac/iun e sciva,. sl'l ,rIdI zll~lee, install/a careia ii r evin e comp elel1/(I sa
,

lon e /(Ir
,
.

1111 {'aClillal,'va~ I

J'

rev,'
<,' d Ispune
' $ a lie minor
lie aSllpra
d'

... ( " ," bl '


OCUlrll mosU/ a a Iga, n o lIJlre urmaloarele solu/ii:

//I

(z) executarea restulul ramas dl'n d t " ..


prelungirii duratei acesteia "I
u:a a masum intemarii initiale, cu posibilitatea
pana a maxlmul prevazut de lege'
(ii) intemarea intr-un centru de detentie,
'
Ne?
1111 mai folose~te instilulia revocarii in ac
'
"
'
, ..
_
"
"
_
eos Ia" Ipoleza,
CI pe ceo a r eVe/llr/I,
care III esenla are aCeeO$1 loglco de fimc/ionare ca $i revocarea,

b) lib era rea din celltrlll edllcativ, dacii persoalla illtcrnata a IlIIplillit ~'iirsta de
18 alii.

" liberarea dintr-un centru educativ nu poate fi dispusa inainte de implinirea


varstei de 18 ani;
- potrivit art . 180 din Legea nr. 254/2013, consiliul edt/cativ, cu participarea judecatorului de supraveghere a privarii de libcrtate de la centrul educativ , in calitate de
pre~edinte, ~i a unui consilier de proba\iune din cadrul scrviciului de probaliune de pc
langa tribunalul in circumscriplia diruia se an a centrul, stabi/e~te, in prezenla
acesteia, daca persoana intemata a dovedit interes constant pentru insu~irea cuno~
tin\elor ~colare ~i profesionale ~i a lacut progrese in vcderea reintegrarii sociale ~i
/ormuleazii propunereo de liberqre din cenlrul ed/lcaliv. La formularea propunerii se
line seama ~i de perioadele de intemare anterioare; prOplll1erea cllprinsil il1lr-lln
proces-verbal motival, impreuna cu documentele care atesta men\iunile consemnate
in acesta, se inainteaza inslal1/ei ill '! carei circumscrip/ie lerilorialii se aflii cel1tnti
educativ, corespul1zaloare ill grad inslall/ei de executare. Daca se apreciuza cll
minorul nu intrune~te conditiile pentru a fi dispusa liberarea sa, in procesul-verbal se
fixeaza un termen pentru ,r~examinarea situa\iei acesteia, care nu poate fi mai mare
de 6 luni- Totodatl'i, comlsJa comunica procesul-verbal minorului, care are posihi-

or/eo generala
Drepl penal. P

. la cuno~tJl1ta , sub semnatura

352

Sa

.' Se
Ia aducerea l.'V il/Slontel."III ClrCI/I7ISC/ .'IP/la
3
zile
de
c- .
Iitatea ca, in temlcn de
d' cell trlll edlical ,
ar('IQ
'b
are
rn
I
adreseze cu cer er e de I er
.
. noi infrac\iuni, respectlv a unui cuncur
se arJlii centrul educatil';
- I'berare a unel
. - ... t _ "
s
.
I ' 'ar<irii dupa
I'
I" en duratel maSlIrII In. emarll.' Var ("II
- 10 cazu SJ\ '(
.
. ' i'i la IIDp JOlr
infrac\llInI pan
. b) d) NCr ce re [!lcmenteaza pluralItatca d
(rea I S3 U I.deal ) .de
..
1"9 lin (2) III. ' . ..
.
e
. 'd nte di spOZl\lIlc art. - a . .
. ' este COlDl sa In mlllorat , Jar cealalta dUD'
lOCI e
. . d a dintrc JOfrac\lUI11
.. ' _ "
'J "
. . Ia
'nfraqiuni arunci can un,.
. . ' revodir1l hberarIl , nOI e IIllraqlulll fiind
I
' .
, d 18 ani 13r nu msl/tupa
implinirea vars t e~ e
' .
comise de un maJor.
.'
c in cazul inlocuirii intcrnarii ori Iibcrarii
2.4. Obligatii cc trcbUlc Impus
.
_
. _ ..
.

, - ," I '-/Ill celllru educallv cu masura aSlslal'll zilllice

u Inlocillrea /IIlel nm /I /II I


.
.
.
_ .
Od ata- c
.
I 'b . - ," din celllru/ educal/l ', IIlstanla trebllie sa ImPlina

d tii cu dlspunerca I el m i l . "


_

.
sau 0 a
.
'
!tara dintre urmatoarelc oblIga\lI , pana la Imphnirea
respectJrea unela sau ~al mu
duratei m:isurii intem:irn:
1.0bligafiide "ajace " ;

'

a) sa urmeze un curs de pregatire ~coIari'i ori de calificare profeslonala;


b) sa se prezinte Ia serviciul de probaliune la datele fixate de acesta;
c) sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala,

2. Obligalii de " a Ilujace".


a) sa nu depa~ easca, lara acordul serviciului de probaliune, iimila teritoriala
stabilita de instan\a;
b) sa nu se afle In anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturalc ori
la alte adunari puoliee, stabilite de instanla;
c) sa nu se apropie ~i sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, eu participan\ii la savar~ irea infraCliunii ori cu alte persoanc stabilite de instan\a.
Avand In vedere calitatea minorului de persoana supravegheata, dispoziliiIe
art. 122 NCP referitoarc la modificarea sau incetarea obligaliilor se aplica in mod
corespunzator ~i in ipoteza in care obliga\iilc sun! impusc cu ocazia in/oClIirii in /ermi rii ill/r-ull cenlru educativ CII maslifa asisliirii ;ilnice sau oda!i'i cu dispunerea
liberc rii din centl1l educa/iv,

Daci'l minorul nu respectA, Cll rea-crcdin\a, conditiiIc d


- "~is" '1 .
hI ' " I "
c executare a masum a.
Zl mce sau 0 Iga\1J e Impuse, mstan\a care aJ'ude I
' . -'
_I
.
I '
"
.
co cauza 111 pnmu II1slon/o, a
.
seslzarea procllroru III on a cOllsr/lenillli de proba, '
'b
-"
I
bl
'
.
'
.
IlIne,
rcvme
aSlIpra III{OClllrll
sail II erarrl (!nasl/ra a Igalone) ,q dlspllne er:ecul
din dllrata masurii inlernarii Illlr-lIn cel/tn. d ~ . area r eSlu/ui ram as ncexeculal
I e IICatlv,
NCP fill mai jolose~le inslilll/ia r evocarii In acea _ ,
, ..
care, in esenla, are aceea~i logicii de junc/ionare c St~l Ipote::ii, ci pc cea a reve/1/rtl.
a ~I r evocarea,
tam

A '

..

2.5. Schimbarea regimului de executare

- daca in cursul cxecutiirii masurii intemarii

d
mtemat"~ care a Imp I"mil varsta
e 18 am. arc Un co Illtr-un ccntru cducativ, persoana
,

mpOrtallle I
Il

.
.prill care injlllell/ea.(1

)
,,'v li v Sa /

II( '"

.
III)/Jiedi . _

illlern a ll!. in stall\ '

( l.J

.
,.1moritalea

35

procesltl I

.
.
a POal e dis ) (C r ecl Ip. erare ~' i r eintf'I'rare a celorl lile p crsoa ll e
I)CI11 tenc I3r',
. l unc c
.
(;)
.
,
Ontlnuan:a cXCcUI:lrii lTIiL urii t.:ducati ve inlr-un
- prill sc hllnbarc' ~ .
' 1 . bit rl.:gllll111 .
nu I ~ I sc 11m a nal ~.
UI dc ex
,
.
...
~ .
urn
JUridic'
eeulare,
I11<lSura
ed
ucall
v5
pnVall
";} de li bcrtat e
pc dC3p. <I , CI SC schill b<1 , Ileliind
b d
. .
1 a nUI11ai I
vor a e 0 tr::msformare a aecslCla IIllr-O
- nu se va putea d'
ocul unde unneaza a fi executal;).;
. tcrnatzl cSle i " . ISpune schin b .,
.
.
In
n Ca I11lnorfl;
1 <tlca reglll1l1lul de excc ularc dae[l pcrsoana
- potri it <111. I ,,') I'
0 _
a In . P ) d'
illj lllen(ea::ii n ega/il ' sa il il
. - . In Leg ea nr. 254/2013 prin c0ll1por tall1 ell1 car e
' .
pc/'soane 1I/lerl1a/ e. se

IIp/ edl CQ I)'

fl1/ e l eg,,:

" . I

J OC ,.11t

'

de r eel/per ar e .>i r einleg rare a celorlalle

I . ini \ierca de 3e\iuni ea


,re eondu~ Ia ne f'recvenlarea sau rc f
.
recum
51 J Jltor pereo' . .
uzulsau constant,
P
,
~ cine II1ternatc d '
"
".
.
' e a panlclpa la cursun de IIlstrulre ~co\ar;). ~ I
fonnarc profcsionala I
, a programe de educ~\
'e
. I 'h \ . - . .
. I",1 speci.IiIca;
u I' , aSls enla pSI 0 oO lca ~ I aSISlen\a
socia
0
1. introdu cer a, dClinerea S'IU t fi I d
. \
.
.
'
ra ICU e arme, matena e explozive, droguri ,
substa~le tox-Ice sau alte oblette ~i substan\e care pun In peri col sigurania centrului , a
1111SlunIior sau a pcrsoanelor;
3. nerespectarea intcrdiqii!or prcv3zut e de art. 82 lit. a)-c) din Legca nr . 25412013
[a) exercitarea sau incercarca de exercitare de acte de violenVi asupra personalu\ui,
persoanelor care executa mi siuni In penitenciar S3 11 care se afla In vizila, asupra
celorlalte persoane condamnate. precum ~i asupra oricaror alte persoane; b) organizarea , sprijinirca S::lU particip3rea la revolte , razvriitiri, acte de nesupunere pasive sau
active ori alte aqiuni violente, in grup, de natura sa pericliteze ordinea, disciplina ~i
siguranla penitenciarului; c) inilierca sau participarea la acte de sustragere de 13
cxecutarea pedepselor privative de libertate];

4, nerespectarca in mod repetat a interdiqiilor prevazute de art, 82 lit. f) ~i h) din


Legea nr. 254/2013 W instigarea altor persoane condamnate la saviir~irea de abateri
disciplinare ; 11) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de
munca ori apaflinand penitenciarului, personalului, persoanelor care executa activitali in penitenciar sau se afla in vizita, precum ~i a bunurilor apal'\imind altor
pcrsoane, inclusiv celor condamnate].
_ eonsiliul educativ, cu participarea judecatorului de supraveghere a priviirii de
libertate in calitate de pre~edinte , ~i a asislentului social, din oliciu sau. la, seslzar~a
.. .' d e d ISCI
' 'pll' na- , analizeaza situalia persoanei internate care.
a siivar~I1
una dm
ComlSlel
"
~
.
t in prezenla . acesteia ~i poale propune contllluarea execuLlrll
laptek men\lona e,
'.
.
b I
.
_..
.
privative de libertate in pemlenclar; procesul-ver a ce conlme
maSUnI educatIve
..
.. d
.
.,
d
. - de conlinuare a executarll masurII e ucallve pnvallve e
tlvata
impreuna cu documentele care alesta menliunile consemnate
propunerea mO
I'b
penItencI3r,
.,
. , _.
.
.11I
.
" I'n~/an(ei
din circllmscrrp/w lenlonala 111 cm e se aJ.a cenll1J .
I ertate 111 aJl1teazu
.
_
~
IJ1 acesta, se JI1

. d inslan/ei de exeCl/tare competente, dupa ce acesta a lost


- are III gl a
corespul1zalo
. internale.
anel
.
>rso
comumcat pe

.'

__ .~. 114ft:a

mtr-un centru d e dctcn\lc

3.1. No\iune. Condi,ii


. pnva
. t'1\''a- de Iibertate constand .In inlernarea min rlIIlil .II)I
- este 1115. ura edu atlva
. '.
'"
. 'Ior cu rC n ll11 dc paL3 i
r. \)
mstllU\lc pecJahzata III recupcrarea 1111l10n ' .
"'.
.
. upravc h
entru de detcn\ie), unde va urma prograllle ,\I1tensl~c de .rell1~cgran; . oClal ~\ , pre lifl1r I
pr gramc de pre gatire ~colara ~i fom13re profe~"onala POtllvlt aptltudll1llor sale;

?e

- maoura intem5rii intr-un cenlnl


deten\ie sc poa l.c di .punc alun ei ;"Ind, in
rap rt u gra\'it:nea infraqiunii s5.\'ar~lte ~l cu penculozltdtca lnfractoru lul, evalU'11
p Irivil critcriilor generale prevazute. de art. 7~ alll1. ( I ) lit. a~-g) N P, inslal)\a
aprc iaz~ 5. se impune pri\"area de hberta te a mfractorulul care, _13. dat~ sav5 r Ini
in rac\iumi.. a\'ea \"arsta cuprins~ intre 14 ~l 18 al1l ~I care a mal sava
. r~ 1t II1frac\iu nc
pentru care i -a aplicat 0 masura educativa ce a fost cxeculata on a c~rci excCLIlarc ~
In eput inainle de comitcrea infraqiunii pentru care este Judec3t, ori a comi 0
infra \iune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 7 ani au mai marc sau
deten iunea pc via\a;
- e dispune pc 0 pcrioada del erlllinala, cuprinsa illtre 2 ~i 5 ani, dac;\ pentru
in ra \iunca comisa legea prevede pedeapsa inchisorii mai mic a de 20 de ani ,
rc pc ti\' ;lItre 5 ~i 15 alli , in cazul in care pedeapsa prevazul a de lege pcntru
in ra iunea sa\'ar~ita este inchisoarea de 20 de ani sa\! mai mare ori dcten\iLlnea pc
vi \rio lnstan\a \"a avea in vedere la individualizarea duratei internarii intr-un cen ru
de de en\ ie criteriile generale de individualizare prevazute de art, 74 alin. (I) NCP;
- internarea intr-un centru de deten\ie mai po ate fi dispusa ~i in ipoteza in care
in tan\a decide in /ocu irea masurii illtemarii intr-ull centnl edllcaliv CLi musllra illterniiri; intr-un ce il/ILl de de/enlie, daca in perioada internarii intr-un ccntru educativ
minorul sa\"ar~e~te a /lalla infracliune sall es /e judecal pen/ru a illjrac{i/Ille
COl1curellla sa\'ar~i ta anterior;
- ma ura intemarii intr-un eentru de deten\ic se va executa fi e inainte, ftc dup!i
implinirea arstei de 18 ani , fie atat 'inainte cfit ~i dupa 'implinirea vfustc i de I ani, in
fun \i de data ramanerii defll1itive a hotfnarii jud edllo re ~t i ; a~adar, instan\a d~
jude ata nu \'a men\iona in minuta ca intemarea intr-un centru de detcn\ie se dispune
pana la implinirea iirstei de \ 8 ani;
- in principiu, masura intemarii intr-un centru de deten\ie urnlcaza a fl aplicatfi in
ipotezele in care ~~stan\a se orie.nta, in temciul vcchiului Cod penal, cMre aplicarea
pedepse i inchlsonl cu executare 111 reglln de detentie;
- pllnerea in execulare a masurii educative a internarii minoru\ui intr-un centro de
deten\ie se_realizC3za
prin. trimiterea
"
. care s-a ILial
_
. . unei copii a hotarar'll' de fiItlltlve
pnn
I ' d
st3 c te
aceasta masura organulul de poll\le de la loeul unde se ana '

mltloru , can ace


.
.I I 'd d '
liber on comandantulul ocu Ul e e\mere, eand acesta ct
' Odata
'.
- .. d
'
.
s e arestat prevcntlV.
cu punerea \l1 executare a maSUnl e ucatlve a lI1temao'I"
I '.
tru de
.
mltloru Ul mlr-un cen
. '
deten\ie , J' udecatorul delegat va emile ~l ordll1L11 prin c'are m
' t
' mmoru
.
Itil' sa- pa- raerzlce
seasca \ara:

r
_ regirtlUrilc d
Minorilarea
355
e exeeut
, unt bazat
,arc a m~s .. d
'
,
_ .,
lie 5
, e pc Sistem I
url1 e ucatlve a mternarll mtr-un centru de detcnIn a l
, ~I, regresiv, persoanele intemate trecan
d
, tr- un relWl1
dlO
tUI,e
in eed' prog
" reslV
"
on 1\l1le p - reglmunle de execu
revazute de aceea~i lege;
,
'_ ,
tare a mas"
,
'
se dlferen\laza In rapOrt eu
Url1 educative a intemarii intr-un centru de deten\le
~ ' eu modul ~i gradul
-'" de ml~eare a persoanel. mter,
I I . de limit are a I'b
I erta\l1
nate, P recum .,,1
I
." oeu de o r '
,
I'cde urmatoarc c regil11uri de
ganlzare ~I desla~urare a activitil\ilor. Legea pre- ",
'
executare a - ...
0) regill1l1l illchis;
masum mtemarn mtr-un centru de deten\le:
- se aplica pcrsoanei intern' t .
a e pentru 0
' d,
'
ional, natura ~i modul de s',"
, penoa a mal mare de 3 ani . In mod excepl
a\ ar~lre a mf \' ..
,
,
'
rae 1UI1ll, persoana mtematulul, precum ~I
comportarea accstuia pana la t b'l '
s a I Irea regl mu IUI' de executare pot detemlma
' Inc
' Iuderea in regimul deschis',

- persoanele internate care execut-a masura


,
,
" mc h'IS sunt cazate,
de regllHi in cOl11un desla
'
"
,
, ed uca tIva-,m reglln
,
,
~oara actlvlta\1 de I\1struir
I - '('
('.
1ducative culturale m I, I' ,
, e ~co ara ~I lormare proleslona a,
e
,
, ora re IglOase de aSlsten\a 'h I ' - ' ,
' r
'I'fica" ~i preste' za""
pSI 0 oglca ~I aSlstenla socia a
e\,;.
sp
y
a
munCa
m
grupuri
in
'
t
'
1
.
'I
I '
' m enoru centrului sub suprave ohere iar
m extcnoru
centru UI, sub paza ."<i su pra\' eg here contmua,
"
to'
,
.
cu aprobarea directorulUl
centrulUl.
b) regillllll deschis,

, - se aplica persoanei intemate pentru 0 perioada mai mica de 3 ani, In mod excep\lonal , natura ~I m~dul de savar~ire a infrac\iunii, persoana intematului, precum ~i
comportarea aeestUla pan a la stabilirea regimului de executare pot dctermina includerea in regimul inch is;
- persoaneie intemate care executa masura educativa in regim deschis sunt cazate
in comun, se pot deplasa neinso\ite in zone din interiorul centrului stabilite prin
regulamentul de ordine interioara, desfa~oar~ activitali de instruire $colara $i fonnare
profesionala, educative, culturale, moral-religioase, de asisten\a psihologica $i asistenIa sociala specifica ~i presteaza munca in spalii din interiorul centrului care raman
deschise in timpul zilei, iar in afam centrului, inso\ite de personal al centrului, eu
aprobarea directorului.

3.2. Prelungirea internarii intr-un centru de detenlie


_ daca in perioada intem~rii intr-un centru de detenlie, //Iinoml savar~e$te 0 nOlla
in/raC/iune sau este judecat pentru a injrac{illl1e cancllrenta savilr$ita anterior,
instanla disp"ne prelungirea masllrii interniirii (miisurii obligolorie), fora a dcpa~i
tnQximul previizut ill art, 125 alill, (2) NCP, determinat ill raport ell pedeap'sa ce.a
tnai grea dintre cele prevazlife de lege pentru injrae/illnile savcir~ite (de pJ\da, 111
cazul in care minonJ\ care se alla in executarea masurii intemarii intr-un centru de
dcten\ie dispusa pentru ,0 p~rioa?a de 2 ani comite 0 noua in~racliu_n~, pentru care
legea prevede pedeapsa Jl1ch,lsoru de 'la 3 la 10 ani, prelungirea mtemarll se va putea
di
'n1:l la limita maxIma de 5 ani, iar daca pedeapsa prevazuta de lege este
spune
pa
" prelunglrea se va putea dispune pana
la I1mlta
" de 15
i h'
de la lOla 20 d
e am,
nc Isoarea
I'
.. ,
..
.
tfiel in caZU m care mmorul care se aila in executarea masurn mtemam
a111; tot as ,

artea llCII l'ra/, j


Drcpt pella I . P

356

jntt-lln centru de deremie displlSJ pentru 0 peri~ad'1. de 6 ani comile 0 nou~ i fJ


liun e pentru care /c eca pn:vcde pedeapsa inch/ so.nly de la 3 la. J 0 ani, prelu n rae.
inlem:l rii se va pille; disp llne p:in:i Ja limita max/ilia de 15 ant ,. care Va fi d n~'rca
m3ximul special al pedepsei in chisorii prev5z ut de lege p.e nlru rnfraqiun c;1 ala de
ca re se dispuse e anterior intemarea inlr-un centru de detent/e);
Pcn lru
- prelunf!.irea mJsurii intem5rii "[1 fi dispusa de ins rant a ~ i atunci c5nd in
.
penOJd
Il1tcm 5m intr-ull cenlru de detent/ c, III/llorul a comls un. concurs (real sa u idea a
infr3cliuni S3U este juuccat pcntru un concurs (real sail Ideal) de infraq iuni eo I)de
.
mise
antenor;

'

'

. __ din dur~lta m5.surii intem5rii_intr~un ~e~llnr de det:nl!e a~~fel cum a fost prclun.

se deduce penoada exccutata deja p:wa la data ramanefll definitive a h OI ~ . '.


.
d'
/
.
"rar/J
pnn care s-a ISpUS pre unglrca;
gJl3

- daca /laua infraqiune. respecti\' cancllrsul (real sau idea l) de infraqiuni


CSk
camis in timp ce minarul se ana intr-un cenlnr edllcaliv, dar dupa implinirea \'ar
de 1S ani. " ar fi incidente dispoziliile art. 129 alin . (2) lie. b)-d) NCP ce reglcm:le~
teazli. plura/itatea de infracrillni a!Unci dnd una dintre infractiuni este eomisJ ;
min a r:lt, iar cea/a/tj dupa implinirea varstei de 18 ani, iar nu institulia prelllneiri~
inrema rii inrr-un centru de de tentie.
~

3.3. in/oeuirea internarii Intr-un eentru detentie eu masura asistarii


zilnice. Liberarea minorului din eentrul de detentie
(n cazul in care, pe durata intemarii intr-un centru de detenlie, minorul a dOl'cdir
inleres cOllslanl pentru insu~irca cuno~linl e lor ~eolare ~ i profesionale Si a welll prog rese evidellle in vcderea reinregrarii sociale. dupa executarea a cel pit/ill j l/llliitote
din durata illlem arii, instanla poale dispulle (miisurii j ocl/ltalil ii):

aj il1loclIirea inlerl1iirii intr-llIl celltrll de detl'l1/ie ('II IIItislIra edllcotil'o 0


asistiirii :;ill1ice pe 0 perioadii egalli CII durata il1terniirii neexl'(,lIlate, dar 1111 moi
lIlull de 6lul1i;
- este necesar pentru a se dispune inlocuirea inlernarii intr-un centnr de del en lie
cu m as ura cducativ3 a as istarii zilnice ea minorul sa fi executat eel p U linjum:1latc din
durata intem ari i intr-un eenrnr de detcnrie >~i sii nu fl implinil vrirsla de J(/ alii /a dJW
pronuntarii hatiirarii ramase definiti ve;
- patrivit art. 179 din Legca nr. 25412013, comisia p el1lru slabilirea. indil'iduoli=area ~i scllill/barca regimului de execularc a miisurii illlemiirii!, eu participarca
judecatorului de supraveghcre a pri viirii de libena tc la centrul de detcnlie, in calitJIC
de pre~edinre. ~ i a unui ~ansilier .de. pro_bar.iune din cadrul servieiului de probaliunc de
pe langa tribunalul in clfcumsCfl~lia ~arUJ a se ana eenlrul, slabile~'le daca minortl.' a
davedi t inlcres cans tant pent.ru rn s u~~rea ~uno~tilllelor ~calare ~i profesionale ~ I ~
faCUI pragrese in vederea rClntegranr soclale, in prezenfa acestuia. ~'i jorllllllea:a
. - " ~ ' A" ,if'

<;('

cons tiruie

comisic Dcnlru

Sil

b'I'
. d"d ll'zarca ~i.
l Ifca. In I VI lIa
_ . I.lf

Pr o!'J llI/ er <na de ,- . /


' ,
II OCI
a 'ISlo r;; ?'/ ,
~I nice
intemare ::t
.
'
I

M'Illonlaleo
,

357

lire a '
IIllern' "
.
.1
, li va
arll II1lr-un cenlm de delentl e ell II/(Js ura eaUca

La fo

nterroar
nllular
., .
.
'
j I de
.- e. Daea .
ea propun erll se title seama ~ I de penoa( e e
educati va a
aSlsta rll' . zil ' Sc apre elaza
.
.
.
'
- .. c u miiS. lIra
impreuna
ca se Impune
Inlowlrea
mternartl
'
n
Cll
doc
Ice,
PI'
'
'
.
-b
/
(I
' . sI0
. n!(,"1 1/1 a -.,
1I1l1entei e Care 0punerea
a_ _
/I1 n I va,
lI.
_
.CII')
'.' I'II1.W rnlr-I.II1 proce,l-vel
.
.
__
.'
., Cal e l eirc
'
atestCl menpul1Ile consemnate In acesta , se 1Il.1ltlteaza
. alOOI ~ II/ g i'Q I .
1,I1I1Scripr '
.
. '
.
( Ins l an ! .
Ie l erilorialri se afln cenll'lll de delenrle, CO l e~p lln III I II1trll nCs tc
. el de ey' ,
_ _
.
I
.
'COndqiil
.' eCl/lar e: in cazul in care coml sla constClta ca mll10ru
educa llV eu a
e pentru f' .
,
" - .. .
t I
.
Ceca a a " _ '.
a I dlspusa Inloculrea maS UT11 mtemaTlI In cen ru
r cexal1l1n ar e
.
SIStarlt zil'
_
_
_
.. I
. .
Q Sill/ali , '
nice, /fJ proCCSIII-l'er bal se jixeaza lin l ei men p en nl
C0I11I SI'1 '
,
~I aceH .
, _.
d .
' COinlll1!cii pro" . ,ela, Care 1111 poal e /i lIIai mare de 4 IUI1I. r oto ata ,
ztle de b aduccrca I ~es\ll-verballllinorului , car~ are posibilitatca ca, in temlen de 3
- , ." .
a Cltno<tInt. I
.
a l11a.I /.II 1/ Infernori;'
y
a, Sub selllnatura, sa se adreseze cu cerere de /11 OCUlrc
il/stanre; 11/ Q Car . In cenlrlll de dlffell/ie CII IIIUS lIm educali va a a islarii zilniee
el ClrCl/1nser' {'
'
. .
/ I d
.
,
If! Ie l enlonala
se ajla cel'llru (e el en/le, ( or es InSlan{ei de exeelilare'

p lll7~(l/OQre ill g rad '

cazul savan,;irii . _ _ . . '


, ,
..
.' .
.,
respccli v a lInui c
' pana la Irnplimrea durateJ II1temarll , a uncI nOI II1frac.l'unJ ,
implinit varsta d ~~ellrs (real. sau ideal) de infraq iuni de carre 0 pcrsoana care nu a
.c
ani ~I fata de care s-a di spll s inloeuirea mas urii internarii jntr-un
centru de d
cten\le ell masura a " t " '1 "
_ ...'
.
._
.d
. .
SIS ani ZI. I1I ce, II1slan/a
carelG II r el'/Il e comp el ell/a sa
)II CCC 1701lQ I17jr aC/iun > - . _
.

_..
_
_
'
- 10

.
.
SOl'ar,ma de 1111110 1' revllle osupru tn/oclllrll (masura oblIgalun e, lO r 1111 racu!lat,'\'a-) <1'dl'S
d'
_
I
I "
J'
,
pune /Ina lI1lre lInnalOare e so 11{1I :

(i) executarea restului ramas din durata mas urii intemarii initiale intr-un centru de
dctenli e:
(il) prelungirea duratei intemarii InlT-un centru de deten\ie, lara a depa~i maximul
prevazlll in art. 125 alin. (2) NCP, determinat In raport eu pedeapsa cea mai grea
dintre cele prevazute de lege penlm infraqiunile saviir~ite.
mai folose~/e illSlilu/ia r evoeiirii In aeeasla ipoteza, ci pe cea a revenirii,
esell/ii, are aceeo~i logicii de junc/ionare ca ~i r el'ocarea.

1\ CP
car e.

in

1111

b) lib era rea dill cell trill de detel1/ie, doca perSOOIlO infernola 0 ''''plillil vQrSlo de
J8 QI/i.
_ liberarea dintr-un cenlm de detentie nu poale fi dispusa Inainte de implinirea

varslei de 18 ani;

. .
) 80 din Legea nr. 254/2013, c:omisia penlnl slabilirea. individua- pOlnvll art.
-egimul ui de e.xeculare a miisurii internurii , cu paniciparea
b
lizarea $i sc!mn area ;e here a privarii de libertale de la centrul de detenlie, In calijudecalorlllul de supra g ui consilier de proba\iune din cadml serviciului de proba"
.
d 'nle "I a un
talc de pre;>e I " . nalul in circumscnpt1a carUla se afla centml, slabi/e~te, In
liune de pe hinga tnbu . soan a intematii a dovedit in teres constant pentru insu~irea
prezcn\a acesteia, dac~ per fesionale ~i a facut progrese in vederea rcintegrari i sociale
cunoclin\clor ~colare ~I pro _I /iberar,e din cenlrul de delen(ie. La fonnularea propu'(
nerea ue
,
.
~i fvrmuleaza propu.
erioadele de mternare antenoare; propunerea cuprinsii
'.. . \ 'ne searn a ~I de ~ ( impreuna cu documentele care atesta mentiunile
ner! I sc I
b I mOl/va,
.
_"
. .
'es-I'e r (I
. teaz a instan{el m a carel clrcumscnp(le lerilorialii se
intr- UlI proc
se inalO
ta
con entnate in aces ,

penal.

Parlea g enera/ii

Drcp
.
-ad ins(all/ei de excClllare, Dac'
'
re
1/1 8'
358
" espllllzatoa . "J pentru a fi d"Ispusa I'Ib
erareaa
Sa se
.
.J le!lfle cal
condl\lI e
, ,"
,
, In
'
cel/lrul de "e
'inlrune~tc
cexaminarea SltUilllCI aCestula, care
rfl
a a
, rul ml
pcntru r
,
I
b
'
~lJ
aprcciaz;i ca 1ll11l.O
_ il un lerTT1c;;n
"comunlca
procesu -Ycr 31 millorul '
IJ
b I sc (ixcaz
d Iii comlS
I
'
UI
Proccsul.\,cr a d ' 6 luni, TolO n , 'I de la aducerea a cuno~tJnta, sub sCln'
'marc c
de 3 Zl e,
d d
"
.
poalc (i lllal
" lCa ea , in lerTT1cn
' ,aI'e dill centrll! e e(enlle 1I1slall/ei In.
osibJllta
,
.
de
libel
care arc p
. ze cu eel el e
,
natura, S3 se odn:se , fl' centf'l/I edllca(/I',
"
. '
,
' . /Ilscrip/ia earew se i1 a ,
unci noi infraC\lUllI, respectlv a lInUI concurs
C/I CU
'd . Itberan.: a
, .., I _"
. cazul silviir$iriJ upa , _ r 13 implinirea duratci masum III emar", VOr fJ
'de:lI) dc inrrac(iulll. p an.1 "
pluralitatca de
(real- III
S3U J
1')9 alJll (2) 1It. b)-d) Ncr ce rcglclllcntcazii
" I
' 'd r' dispozi(iilc art, ', , , , , este comis:1 in Illll10rat, lar cea alta dupa
JnCJ en c
,- d
dinlre JIllraCpUIll
" , _"
'I ' " ' , ,
'lJl Iira c'iuni
al1lJlCJ
can
un:!,
'
"
,'a revocam IJbcram. nOI e IlllraqlUllI filnd
I
_ ' d 18 alll lar nu ]J1stltU 11
illlplinirea varslCJ C
,
comise de un maJor.
.. ' .
on hberarii
3.4. Obligatii ee trebule Impuse In cazul inlocuirii internal'll
' _ ,
J

>

>

,
, ./I
" In
- (I' - 1111 cen(m de derenllc CII, II/(lSlIra aSls(arii
- !ocuirea mlemm
ata euodatii
111,
I'b
eu dlspunerea I el'arii dill ccnll'll! de detellrie,
I mstanp
bl ' .,trebllie
_ sa
;zl11ce sau
, sau :1~~,i multom dintre unniitoare e 0 Igatll , panli la
impllnG respectarea un~I,a,

'/ o
'

irnplinirea duratei rnasurtl mtemarIJ,


1, Obligafii de "aface"
"
_
a) sa, urmeze un curs de pregatire ~colara ori de cahficare profeslOnaia;
b) sa se prezinte la servieiul de probatiune la datele fixate de acesta;

sa se supuna rnasurilor de control, tratament sau ingrijire medicala,


2, Obliga[ii de "a nu face"
c)

a) sa nu dcpa~easca, lara acordul servieiullli de probatiune, Iimita teritoriala


stabilita de instanta;

b) sa nu se aile in anumite locuri sau la anumitc manifestari sportive, culturale ori


la alte adunari publice, stabilite de instanta;

~i sa nu cornu nice eu victima sau Cll membri de familic ai acesteia,


eu participantii la savar~irea infraqillnii on cu alte persoane stabilile de instant!!.
c) s:i nu se apropie

Avand in vedere calitatea minorului de persoana supravcoheata dispozitiile


2) fi'
I
d'fi'
b
,
art. I - re, ~nt?are a ~o I Icarea sau, Incetarea obligaliilor se aplica in mod corespunzator ~J In Ipoteza In care obllgatllle sunt implise cu
'. I
, .. , I na'rl'I'
IIItr-11Il cenrru de delenrle
'cu.
ocazla
111
OCIIII'lI
Iller /'b
masura asislarii zilnic
d d'
reirii din centrul de delenlie.
e sau 0 ala cu Ispuncrea I e.
Daca minorul nu respecta, cu rea-credinla, cond '!,,!
.
_" .
larii zilnice sau obligatiile impuse instant
' I II e de eXCCutarc a masufll aSlS'
,
,
.
'
,
a
care
aJl/decar
- .pI"11110 IIISIOn{O,
'
_. la..
seslzarea procuroruhll art a COllsllieru!ui de I'
' cauza In
sail liberiirii (masura obligarorie) ~i dispune P oborlUl/e, rellille asupra ill/oelll'"
d' d
'
.. ,
, '"
exeClilarea
rest II I 1/1' ramas

III urata maSllrtlll1lemarllll1lr_1I11


cell/I'll de d
,
neexec/I tat
elen/le,
NCP I1lI mai folose~/e illSlill/lia revOcarii ill
. ,esell/a,' ate
. oceea~1' I
' 'defullelionare
aceaslii
,"
care, In
oglca
ca ' ipol eZa,- CI, pe cea a rcve11lrll,
~ I revocarea,

' G

'i:

...

I'

J . 1. P

~-

<

I lu

-.

''

II

r I

lit

I
f

,,,,

_r-..1

<I

- ' ..

'c
4

,..,....

..... ,::-"'"' '-:-

('1"" ,. .,:-

,' rt.~

..... ....
A,

..

:-.1

'f:

;:'-" T .. _

:t'r"'.

- ..

,.1
I.

I"

o!"
~'.

; ,... ~ ,'''' -:::1

'f:

-,

i:1

~_ !i'''' "'"

r;1;~'

~-::

,.-.>~,...

'!. ' '''C

~,

. . =.

-.
~

=~

.1

....

.... ,
~

....
,

'~

u_

:- . -

...

"

!,.

r-

.,

'"

360

Drepl penal, Parlea generala

, orul se aOa in executarea intemarii intr-un


(iii) in cazul in care mm
,
CCnlr
deten\ie _ prclungirea duratei sau executarea rcstulul, confonn art, 125 '\' U de
(1 In, O)
sau (7), dupa caz,
4.2. Pluralitatca de infract iuni savilr~itc atilt in tirnpul rninorita\ii, Cat
,
dupa majorat

t'

,I

_ daca 0 fapta a fost sa\'ar~ita in timpul minorita\ii (Fmill) , iar alta faptli
.
"
.
I'
:
afost
sav5qita dupa majorat (Filla}), mstan\a va ap Ica, atat pentru faptele concu
,
'
_"
_"
,
rente
cat ~i pentru cele savarslte pe penoada execut:ml masum educatIve preved "
'(
I '
,
enle
art , 129 alin . (2) NCr.
1, jll ca=1I1 japte/or conClirente. install/a \'a stabifi a maslira educativii pencrl/

Fmin ~i a pedeapsa pentrll FlIlaj. dupa care:


a) Daeii pentm Fmil7 a stabilit 0 masura educativa neprivativa de libertate, se va
executa numai pedeapsa (amend a penala, inchisoare sau inchisoarea inso\ita de
amend a penala);

b) Daca pentru Fmin este stabilita 0 m asura educativa privati\';} de Iibertate, iar
pentm Fmaj pedeapsa inchisorii, inst:m\a va aplica pedeapsa inchisorii , Ia care \'3
adauga un spor obligatoriu de cel pu\in \ /4 din durata masurii educative 2 ori din
restul ramas neexccutat din aceasta (spre exemplu, minoml savar~e~te doua faple
concurente de furt, una in timpul minorita\ii ~i cealalta dupa majorat. Daca pemru
Fmin instanta stabiIe~te masura intemarii intr-un centru educativ pentm 0 perioadfl de
1 an , iar pentm F117aj stabile~te pedeapsa inchisorii de 2 ani , instan\a va aplica
pedeapsa inchisorii 2 ani, pe care 0 va majora cu cel putin 3 luni (\/4 din 1 an));
c) Daca pedeapsa aplicata pentru Fmaj este detentiunea pe viala, va fi aplic3t:i
numai aceasta pedeapsa;

d) Daca pentru Fmin este stabilita 0 masura educativa privativa de libertate, iar
pentru Fmaj este stabilita pedeapsa amenzii, atunci se va aplica masura educatid,
care poate fi majorata cu 6 luni, dar nu mai mult de maximul prevazut de lege pentrJ
respectiva masura.

2. jn cazuf japte/or sawir$ite dllpa rumanerea definitiva a condamnarii. il1ainte

sau in timpul executarii masurii educative. a liberarii sau a asislarii ;:i/nice care Q
infocliit intemarea; altjel spus, atllllci cand minonl/ impfil7e$te 18 alii pe parcLirslIi
execularii miisll~i~ educative $i S~Var$e~te 0 injrac/iune dupa acest moment. ill aces t
caz. pentru FmaJ Inslanla va apilca obftgatoriu 0 pedeapsa:

I Concluzia regimului de sanc\ionare cornun 0 extra


.
.
. ala a
.
\.
I /'
. gem dm denunmea marg lO
dispoziliei care stablle~te rcgu I pentru p ura Ilalea de inl:
' .
..'
fapte
,
.
1
~rac(1I/11I rara a dlshnge lOire
concurcnte ~i fapte savar~lte pe parcursu executrlrii unei rna "
.
. ' \'n (I)
refcrindu-se la concursul de infracliuni,
sun educative, numal a I '
2 Majorarea pedepsei inchisorii poate varia intre 0 plltrime di
..
tive
din restul ramas neexccutat din aceasta la data s1lvar<irii . f ~ durata masum cduca. t <i
. . '
y
111 rac\lun"
' . d upa- majora ,
durata integrala a maSUrIl
educative sau a restului neexecutat.
n comlse

on

.~

a) D:1ca pentru I:" '

36 I
a
'
exCCUI:l numal ped
Stabllil 0 ' ,
(spre eX em masura
edu ca t"Iva ncpnvallva
"
,
de fom1are civica eapsa
x'
J'
de Ilbertale,
se va
,
suvarsest
P
1I In execul
,
,
"
d
'
' IUI'
D:1cii
) ) e Flllal)"
area masum e llcatl ve a staglll
b)
,
pentruF'
,pentrucareii
IF.' ,
nUn eSle SI b'l '
'
es I e sla b'l'
I Ita pedeapsa .InC I'
1I50rll") ;
pi!J1 ru mal II1stanla ('
a I Ita 0 111 ' ii
spor obligatoriu de c ap IC~ pedeapsa ineh~sur , educaliva privalivii de Iibertale, iar
'xeCUlar d'
el PUlIn 1/4 din d
som, Instanla va adauga la pedeilpsii un
nee
IIJ aceasla [
urata
mas
r I"
,"
spre exempl
' urll.. eduealivc I ori din restu l nirnas
ap ~ca :1, l1:as ura .lI1temarii inlr-UI; cent u, atunci cand minorului de 17 ani i-a fast
ru educaliv
pc 0 peno:!
, d-a de -") al1l'(r:"')
D aCilr
,1:1 ImplJlllfea
b'l varstei de 18 ani' aeeSl'
"
, '111111,
Instan\<l sta I qte pedeapsa incl'1' .. a savar~e~le 0 nouii infrac\iullC pentru care
I'"
ISorll de? '
,
pc dcapsa '
lJJC 11S0r1l dc 2 ani care
fi - , am (Fma}), inculpatului i sc va apliea
a I maJorat-3 0 bI Ig3toriu
'
pa-In'me dl'IJ res tol neexecutat ,dev
1 an)];
cu eel pu\in 3 luni (0
,

III/n

c) Dacli pedeapsa aplical'i pent F' ,


_ pedcapsa;
' r u maJ este delen \'lunea pe vla\ii,
,
' numal,
aceasta
\'3 fi aplIcata
d) Daca penlru Fmill este slabil'l'
- , educ' I, , ' , d I'b
I a .a masura
'
enrru rr ilia) esle stabilita pede
a Iva pnvallvii e I crtate, Jar
P
apsa C1J amenda atu "
"
d
"
C3rc poate fi maJ'orata cu 6 I ' d'
' , ' nel ~e V3 aphea masura c ucallva,
UnJ, ar nu mal mull de
' I
- d
respec(iva masura,
maxlmu prevazut e lege pentru

5. Dcscopcrirca ultcrioarii a unei infractiuni s3vaqite in fimpul


minorita tii
- dad! pe durata termenu/ui de supraveghere al amanarii aplieiirii pedcpsei
(amenzii sau inchisorii), al suspendiirii sub supraveghere a exeeutarii pedepsei inchisorii ori al liberarii conditionate din executarea pedepsei inchisorii, se deseoperi'i cil
persoana supravegheata (majora) mai savar~ise 0 infrac\iune in limpul minoritiilii ,
pentru care s-a luat, chiar dupa expirarea acestui tennen, 0 mcJSllrii edllcalivii privalil'{j de libertate' amanarea, suspendarea sau liberarea se anuleaza, apliciindu-se in
mod corespunza;or regulile prevazute de art, 129 alin , (2)-(4) NCP, descrise mai sus;
"r
\'
all'ntiractiunile savarite in minorat nu au fost descoperite inJun"
- daca lI1!rac JUne
'd
raveghere nu se va mal putea dlspune anularea amanarii
Iru 1 tennenu IUI e sup
,
,
-" pe depSCI
' on, a I'b
-" condl-,
p
'
d~"
b supraveghere
a executam
I erarll
~,depsel, a suspen an~ ~ tiuni se va aplica lo!Ui 0 miisura educativii (daca nu a
llonale; pentru acesl e In rac a de inlalurare a raspunderii pcnale), care va fi execuuZ
Inlervcnit intre limp vreo c3
nit intre timp major;
d
tata ch'lar d aca~'fi
actorul ,a eveanularca amanafll
" " pedepsel,, a suspendiim" sub supra111 r
d'Iponate,
,
dadi penlru infrac- nu se va mal, pu tea dlspune' ori a liberiim"can
, ,
., pedepsel
Veghere a exccutanJ , " 'norat ~i descopcnle In termenul de supraveghere s-a
!iunCaiinfractillnil e coml~e In m~vativii' de libertate; in acest caz, masura educativii
aplicat 0 masura cducatlvii ncp xccuta chiar daca infraclorul a devenil inlre timp
nepri\1 t' :' de libertate se va eraveghere ~i/sau obligaliilc st3bilite de calrc instanlii
a Iva
" de sup
III '
~surI e
aJor, alatllri de rna

-------~
I

Ibidem.

Drcpt pella /, P

artca gellera/a

362

...

_ ," Iic:1rii pCdCpSCl,' a suspcn d-am" sub sUpravegh


'
r'a atnan3rll ap
,'
I
ere a
odal3 cu d Ispune~.
'Iiberarii
condltI0na e,
V
cxccul3rii pcdepsel, respectI a
6. Probleme referitoa~c I~
infracfiuniIor comise de minOr!

aplicarea legii pen ale in timp

, In cazul

_ ,'noare a NCP va pune in disculie 0 serie de prob leme leoat d


lnlrarea III \ 1 . = '
,
_
,,'
"
,
e e
m pm'mla mfraqlllnIlor comlse de mtnori,
,
Iegll" pen ale lllai fa\'orablle

apltcarea
,0,

6.1. Aplicarea legii pen ale mai favorabiJe in cursul procesului penal

in cazul in care 0 infraC\iune a fost comi~a de un min~r eu va rst? int,re 14 ~ i 18 ani


sub ycchiul Cod penal. iar judecarea eauzel arc loc dupa mtrarea 111 vlgoare a !\Cp
cSle eronat a se considera a priori ca prin slabilirea de caIre NCP a unui regil '
,
I d
~ n
s:ll1C\ionator compus numai din masuri educative, eu exc u erea pedepsclor, acesta
va fi in toatc cazurile legca penala mai favorabila, Aprecierea legii pen ~t1e mai favorab ile se va realiza ill cOl1creto, instanta trebuind sa compare sanqiunile spre care
s-ar fi orientat potrivit fiecaruia dintre celc doua Coduri, Astfel, yom reline unn~
toarele situa\ii de aplicare a legii penale mai favorabile :
L daca dupa comiterea infraqiunii, ~i pan a la pronuntarea hotararii, infractorul a
implinit varsta de 18 ani, va fi, in principiu, mai favorabil NCP, care prevede posibiIitatea aplicarii in continuare numai a masurilor educative, Cll excluderea pedepselor;
de la acest principiu, putem reline doua excepTii:
0) legiuitorul a apreciat ea 0 pedeapsa cu suspendarea executarii, aplicabila
potrivit \'cchiului Cod penal, este considerata mai favorabila decat 0 masura educativa privativa de libertate pre\'azuta de NCP (art, 17 LPANCP);
b) aviind in vedere logica dispozitiilor art, 129 alin, (2) lit. d) NCP, se poate
apre,ci~ in materi,a ap licarii legii penale in timp ea 0 pedeapsa cu amenda, aplicabi13

potrl\'lt vechlulul Cod penal, este mai favorabila deceit


de libertate prevazuta de NCP,

masura educativa privati\'ii

, 2. in ipoteza in care infractorul este minor ~i la momentul pronunt arii hotararii.


dll1 compararea celor doua Cod uri penale se vor retl'I ne urmatoare

1e:
prevazllta
de vechiul Cod pena1 este mal' C1avorab'l'
. oj masura
_ mustrarii
'
"
I a deca'"t
once masura educatlva nepnvatlva de libertatc (~i' r' , "
'
)
prev3zuta de NCP;
, Imp IClt, ~I pnvatlva de hbertate
b) in ccea ce prive~te masura fiberfaTii supra
I
' d
instanla ar considera necesara impunerea a bl' ve~ l,eale, consideram ca atuncI can
o Igallel de p t
". (' losul
comunitatii, conform Icgii vechi, va fi mai favorabil
res are a munCll m 10 "
la sfiir~it de saptamana, Daca insa instanta co 'd a masura educativa a consel11J1arn
nSI era ca I'b
a r
putea fi aplicata conform legii vechi, rara impu
I ertatea sllpravegheat ~
1968 \'a fi considerata lege mai favorabila, ehia~~ea altor obligatii, Codul penal dtn
este mai mare: intru,~iit co~semnarea la sfiir~it d~c~ durat~ Iiberta\ii supraye~~ea(~
severe asupra Itberta\ll de ml~care a minorului de I' apt amana atrage restric\tl mal
cat Ibert t
a ea Supravegheata;

c)
, l11'i' ,s Uta '
decal t11r,s
Inte ..... ". ',
Mino/'illllea
36~
, llta ' 'lI<ltll'
' ).l
educallv
Inle
Intt-un
'
Ptcvazl tl)atii i
cenlrll educutlv prc vazuta de N '1' c~te lTIai favorabil"l
eI)
Ita d
ntt-un ,
_
",
, l11asltta'
e vech ' I
Ccntnt de reed uc:trl, sa il IIltr-un In stltlll lIIed lca l
educ:1tiv P
Intern" ', IU Cod pcnal;
,
reva '
<lrl! '
IIHr-un
.
' , '
mtt-lln
lUta d
Ce ntru d
e vech'
centnt de reedllcarc sau Intr-lln Instllut mcdl c:"
c) o riel'
e deten\ie /UI_Cod penal c 'te mai favorabil5 dec:it m;, lira internarii
.'
l11a sur'l( ed P evaZUt:i de NCP''
dec ,"11 r\ 'nce
111ii sl
UCativi\
"
Ira educal'
nepnvall\'j dc Iibertate din N P cstc mai fa\'( rabi la
f) or '
.
ICC 1111
IVa
'
I ' I od penal ;
favor'
b'l'
,sura cd
' pri
. v'., t'I V,I de I'b
I erta te d1l1 vec lIU
a I?\ dec'
UCatlva
'
1
.
at oricl' rna ' nepn vativ~1 de Iibertatc din vec hiul Cod penal estc rnai
g) once masura
sUra edue:lIivj pri\'ati\';j de libertat e din NCP:
pedcapsa in h'
cducativ?\ ' . "
"
.
en:1I '
c Isorii eu eXe pnv~tl va de hbenate dll1 NCP este mal fa\'orabtl5 decat
p
,
CUtarea 111 re~lI11 de deten\le stabtilla potnvlI vechlulul Cod
h) 0 pcdcapsa c
este mai favorabila ~ s~spendarea exeelltarii, aplicabili'l potrivit veehiului Cod penal ,
ecat 0 masura edueativa pri vativa de Iiberta te prcvazutJ de NCP.

6.2. Aplicarea Ie ..
,
gil pen ale mai favorabile postsentcntiarn
In sltualia in car
"
' e, pentnt IIlfrae\lunea eomisa de un minor avand varsta intre 14 ~ i
t
' I' . Cosd apItcata 0 sanqiune printr-o hotarare defi nitiva pronun\ata in baza
penal
.
' urmatoarele Ipoteze
,
vech IU UI
. . ' la data'mtratJl.. .m vigoare
a NCP, yom repne
d e ap I Icare a legll penale mai favorabile:

18 ani a fi

I. masura educativa a liberliifii supravegheate pronuntata in baza vechiului Cod


penal se execula potrivit dispozitiilor aeestuia ~i dupa intrarea in vigoare a NCr
[art, 18 alin. (I) LPANCP];

2. daca masura liberlatii slipravegheale aplieata in baza veehiullli Cod penal se


revodi dupa intrarea in vigoare a NCP, din cauza faptullli ell inauntntl temlenlllui
liberH1\ii supravegheate minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra
lui sau are purtari rele, libertatea supravegheata se inlocllie~le eu intern area il1lr-lI17
'vpe operioada de 1 an [art. 18 aim. (2) LPANCP] ;
CelllnJ ed ucall
asura liberliilii Slipravegheale aplicata in baza veehiului Cod penal se
3 ' daca
m
,
" if!
' . -. d
'
'
..
~a scivar~irii /lnel 1101 111 raeflW71 II1QlI1le e maJorat, mstanla va
re. voca dl.n .c~U~eama de gravitatea infracliunii eomise, 0 masura edueQliwi primliwi
dJspune, t man s ta de NCP [art, 18 alin, (3) LPANCP];
de II'be r lale pre vAZU tiva a inlernarii intr-lln eentru de reedueare displlsa in baza
4. masura educ~ se inloeuie~te eu masura eduealiva a il1lernarii illll'-un eel1lru
vechiului Cod pena
gala cu timpul ramas din momentul ramanerii definitive a
ta e
dura
. . 111 centru I de ree ducaTe ~I" pan"" Ia
educaliv pe 0
luat masura .
II1temam
" 'J' prin care s-a" dar nu mai mult de 3 ani; perioada exeelltata din masura
ho t "ran
. cauza,

"
...
..
.
I celuJ JO ... entrul de reeducare, precum ~I durata relll1em ~I arestam
maJoratu
"rll JO c
.
,. d
'
.
" ...
. A a in tertla
parte exeeutata dill durata masum e ucatlve a mtem"m m
educatJ~
ol1sidera ca (1) i (2) LPANCP] ;

preventive se ~ [ (t . 19 altn.
ca II" a

centrul edu

<llei

'/I

~.

I in "

n'

Id I l: na\.

11
/I

; II 11 I

l' II

,-.I

al\l1 ) lI '

ph
"

.1 \,

I n

III <1.

, \. , I

1111,

I l l l1l C

'

in
1I III
c '<tI,
.,

111 1 C
'. 111 t
~J U in 1'\01
"
I r
('( I /I Llil lei C/ ((

11/\ ' 11) 1"

t C\C l

en d J ond lll(J
Jup j Intrar 'a in

Uri

I
l

/"

Il)r

.'

,II I

a,..!
P,
a il
hlUlul
11' I, \>en
ill/ne /ll ',qC CII 111 -,\ /lr ' d /I .t ll ' - a
;l C 31 eu durata pcd p i i ch ' I It r.
~
.
I (Jrll , <!
, ul pluralll: \11 de In r J
, I

hI
in

I.

n id ram a
'I

III I

hi oare

definitiv a licata c t in hi 0 fl' .!


a intemarii intr-ul1 cntru de t I I,
r a intr-un ent ru de detenlic I c pe n adj
iUn!. in l cuirea e fa e eu pn ire la CLl' P
a in hi orii, pre um .,. i duruta re mefll I
. cutata din dura ta m urii edu umc
i amenzii au in hi s rii , r I '1
II IIh ol1lro/ a pedcp ei il -hi
in tlln 1I1 mll1 n III le
p

P);
on

10. in

HI

nal
ft c

C IC C

vi

Oil/

to:

ec ' / CU l1IlIe ,'a

rt I

liil r 1 ' I e,
rt . 10
1111 .
ZlI
de a

3
11. i

o ur