Sunteți pe pagina 1din 507

-

DAN

RADU AGENT

POSTELNICU

or
e

Editura Tehnica

INot UMTOR PENTRU CALCULUL SI


ALCTUIREA

ELEMENTELOR STRUCTURALE DE BETON ARr1"T

'

"

,
I

praf. dr. ing. DAN DUMITIIESCU'


Prot. dr. Ing. RADU AGENT
Praf. dr . ing. TUDOR PDSTElNICU

lNDRUMTOR PENTRU

CALCULUL
I ALe TUIREA
ELEMENTELOR
DE BETON ARMAT

ComentarII la prevederile prescripillor de prcicct?re, Scheme


logice, tabele ajuttoare i exemple de calcul. Pr;ncipii i detalii,
de alc:tuire' constructiv

EDiTURA TEHNIC
Bucureti - 1992

Cop}Tight
Toa~(!

dr('pturile

(;> J 091,
a~upl:l

!lC

s ~~i

Editura '1 dmic


rdi1ii

~tut LlldVl'lt

ctlit\lril

Adrero: ED)TUi\ . TFH;~!(:\


Piata Presei 1 ibm'! 1,
33 Bm;urc/i. nvmn/."

wd 79738

,
,

Y,edactor: iIlg. E li sa.bet~ ),Iitroi


Tehnoredactor: Olimpiada Nistor
Copert a.: a r h. Mar ia.na S umnaru

Bu n de tipar: 02.07. 1992 coli de tipar: .3 1,-'0


G.l. 666 .982

ISBN 973-31,0217-2

PREFAT

'.,ii

I"tra,ea i" v"goa" a STAS 70.707;0-90 ca pl<saip!i< de


P1'II/1'I/
proiectarea i ealculd elementelor din belo/!, belon a..mat i beton precomprimat,
c,tre prezi"t importallte modificri de fOlld i comPletri n raporl w ediia
41itcrioar a aceluiai standard, a fe.!l iudispflzsabil i o Houi 'l.'ersium: a
ul.ui mantlal car~ s cnj;ri'ndii mater7.'atul ajutf'itor lIfcesar aPl1'ct7n'?' practicI'
"ncilor prescripii, aa cum a fost pml'" STAS 10.707/0-76 .,lildf1<mritoml"
rdita//t 7978.
PelIln. coleg,'i cate tlll au avut prilejul s p,,,'ticiPe direel la dezbateriI.1H jurul proiectului tw-ului standa.rd, pe parcursul Yfd~lct,Irii lui., a uton"'l' 1"1l
sil sf{.bUnie:e c n legtur(l cu fela1:a. standard - l11drU1ntoy s-au purtat atu1tci
disc"lii destul de aprinse: .'\'oul stamlard, pmlYll a p"tfa fi aplicaitI. practic"
proiccttTrit' t~fcesit sa~,(. nu;~::t r1zdrutJti'flor fr care ar fi 1'nopa-allt? Dacii da,
<tt.mci cum se poate accepta idei" ca o prescriPie bficial s fie indisolubil
Itgatt~ de o publicaie care nu are in aceeai vziisl.tr t'n caracter oJlcial? Come:ltariile i exPlicaiile ta prevederile stalld,,,,Zul1fi ttC"/li. s fie clljJri1lse ,n/r-o
IUC f are separa.t cum este lndrwl1torul de fa sau StI. fie ataate cldaf la staHbrd, pe fieeare coaltapagin" a tex/ulm' acestuiu, ca 1" Cod"I-II;odfl CEE -F [B
[/10] i 1" prescripiile fra"ceze [707] sa" CiI a"",, Il stalldl!rdd'IIi, n<l CUn< 8-. '
_ precedat
alte lriri, ca S.U.A. [704J "i Nou" Zeelal/d" [714, 775]' Cu, p rivi ,...
/(1 toate aceste aspecte s-au adi!S 'n cadrul discutiilor prfcizri clir/!. consider,,:
c trebu.ie jcute C1I1tOSC1tte cel puin aici tuturor utilizatorilor standardt.lli ;"Z
ilJd..-um/itorulHi, pentru a l1lt1f.1'a orice ambiguitate:
- Standardul contine toate datele i i p'Ytczcle ohligatori!' pOltr-n proi""ctare
t ~" calcul, PY1:n '}-jd,umc'itoy 1t'u, se aduc comPldyr,' S,lit precizri la ficestca , o
''''1iwi faciliti pent", proiectarea practic.' explicaii ~i comen.ta.-i., sislema,,.<itri <1.1~ calculelor, tabele aj!lttoare, exemple ",mu:riciJ etc .
- Schemele logice date ll, ndrwniitor pelltnt ordonarea oper({.iilol de calcul
';tll co"cepule 11, principal pClllm a fi alicate i" ca/cdele ma1/uale, dar pot
ser.i i la elabom.rea sau controh,l programelor pet:tm folosirea calculatoarelor.
I" partea final'l a bibliografiei s-" dat i o list a programelot omologate p.ui
iti prem,t n R.mll"i" pel1tm ca/c"lul automat al elementelor de beloH arma
[124 , 725}. Desig"r, se pot imagina i aUc mod"ri de sistematizare a calculz,z,(i
"istlnd pwtm aceast,. lt standard toate e/em",tcle de baz 1/CCCS<lY(,
- 11], cou!ormitritc. cu u;;aneled1:11 fara lloastr in domeuiul sttllldardizri~',
~-a sla,bilit, cu acordul forurilor de coordonare 'i d1:'rectivare, ca toate cometltariile
i cxPlicaft'ill) ce se consider 'lItile Si; f1'e d,!fe 1;1 cadrul ndrum-iftorulu.; i IIU in
(irp7t"tlSfll sf/ll-uf..'lrdului sau, 11ltr-o tfHe.:r:,i a sa.
Pri1lciPalcle modificiin: ~i comPle/liri pc ca;,,. noile prese,,:p!!i le wpri1ld
falii de ediiia di.. 1976 II s(mdarcllll11i 1'; care, pe/ltru. clc"'efltele de beto" am",!
ale strHctun'loT cM!str1ic!iilo? cit'tle fi iJJdil striale se l'fjhct in 'mod corrJspuH-

,1t

ztar i

in noul ,ndrumtor, at~ Jost expuse n re(erat"l prezentat d. autori la


cea de a XIV-a Conferinfi <le betoalle, inu iti octombrie 1988 la.
_rt,.j Napoca. [9). Re..minti,,, aici pe scmt cete mai importante.- trecerea de la mrc-ile de betoane la clase ele betoa"e;
- includerea it. STAS 10.107/0-90, sllb o form modernizatii, a pY<sc riPiilor de proiectare a"tiseismic a cOltstmciilor di" belon ar",at, c"prime
anterior n normut1vul general de proiectare alllisdsmic a constntcJiilor cltnle.
, ..dustriale i agrozootel",ice, P. 100-S1.
- gmeralizarea folosirii sistemului i"!ernaiollal de "niti de m.ur;
- ..linierea 1" prevederile Codului-model CEB-FIP [770J 111 ceea ce
pn"vete forma diagramelo, de eforturi f.tm"tare in betonul din zona comprimat
la clementele solicitate la i"covoiere cu s",. Jrii eJort axial;
- -introducerea de prevecl.eri pmtm calcul"l elementelor preJabricat. CI'
sIIprabetonare . ",onotit i n mod m ai gmeral al elementelol realizate di.. slfuIlIri de bet01' tmnate la date diJerite i legate intre ele prill conectori;
- imbulItiri in calcubl la for tie/oare ~i fn cel la strile limit de
psurare i de deJo", ie;
- corelarea CI< prescriPliil. n "subordine" ("ormatiue i instmci""i ttn1IIC< pe categorii de cO'lStrueii, si.teme co"stmctive sau elemente stntctl4rtlle) ;
- revederea comPletii i reorgallizarea prevederilor constmctive, cu <leoseb1.'n n ceea ce privete Q.rmarea elcm.entelor.
Fa de diversiJicarea i extinderea pe care au trebuit s o capete tn acest
ca"text toate prevederile din ndrumtor, s-a considerat oportun imPiirti"!l
lui -n dou volume, astfel ca lot Ce se refer la elemente dia beto" precomprimaj
~ i la alte efleva probleme, cur.: ar fi podurile i calculllli la starea limit de oboscalii, s Jie separate de problemele &ur."le ale proiectrii elementelor structurale
din betm. armat ale cOllstr"ciilor civile, ,,,dustriale i agrozootehnice. Ac""tca
di11 um, formeaz obiectul 'Volltn.""',-i de Ja .
Autorii arit'c vii mlll"mir' elI. i>g. Dan Constcmtinesw, care it> periOilda
dta lucrat la Institui"l de COllstme'ii B-"cureti -a contribuit la elaborarea
I<1IOr" clin capitolele pr ez",tului 1!J.rttmtor.
Pe p.1,;,.rSltJ editurii i tipirilii "ll"mitomlui au aprul unele 1'11tai e de s p3cialitate ill pOfta,,!e, ct j rn) 1iJidri il. preseTi piile tehnice cllre
nu a!t m.zi put;4t Ji /',atell collsid"are n totalitate i" text. In miiS1.,,,. fn
cale tt~ 1.tnele sittj\7.ii p(lIticu~ale se va con.stata ?tecoretl~ de detaliu fa de
"ltimile redlletri IIle 1<nor gIC3crip;ij. autorii 'conteaz pe nelegerea utili.atarilor ndrm,,'itorulu-i, cafe vor opera corecturile "eeesare.
.

Autorii

"

"

CUPRI NS
"

J l er&~

' .1. $ttuea limit.:\ /le

. ... .. .... . ... _. . . . ... . ..

re zisten ~

(:ap. 1. Priaopiile metodei de calcul

11

Consideraii introductive
Exigenele de periorm.a.n i striJe Iimit~ ....

11

1, 1.
1.2 .

1.3. Metode probabiiisticc de


calcul la. stri limit ..
1.1. Aciuni in con.; tru cii, .
1.". Caracterizarea materia.lelor, a elementelor de cons;trucii. il. structurilor .i
CI. tert:oului de fundaie
1.6. PermuJarea general:i a
e&IClllului la diferitele
sll1ri limit ...... . .. .

CAp. 2 . Cara.ctensticile de calcul ale


lwtonului .......... ~ .... .

2. 1. C1asa. bctonului ..... .


2.2. Rezisten-ele b~tonului ..
2.3. Deformarea
bctonulu l
sub ncrcare .. . .... . . .
2 i Deformarea n timp a
bet.oocl'ui . . , . ....... .
2 ..,. Efectul solicitrii multi"
.
.
.
.
.
. . . . .. .
a:da!e

..

Cap . 3. Caracteristicile de calcul ..le


armturii din oel ...... . .

Cap . ... . Calculul elementelor de beton


simplu ................. .
1. 1. Conside ra. i introductiv'e
1.2. Calculul elementelor de
beton simplu la starea
limit de rezisten ....
ll\p

j.

Ca.lculul e lementelor de beton


arma.t. Principii de arn{are ..
5.1. Considera.ii introductivo
"2 Calculul la. starea limit
de rezisten la ncovoiere
cu sau fd\-efort 3.1I:iaJ ..
.'5. J. Calculul la for.1 tlieto'\re . . . . ..... ...... .

11
16
20

26
27

30
30
33

36

i2
iJ

ij

j2
j2

61
61

63

10i

"

Ia torsi une cu ncovo


i ere
. . . . . .. . . . . . . . .
.'-.1. Ca1culul eforturilor unitarc In beton i in arm
tur 10 stadi ul de ex ploatare
... , .. , . .. . .
' ,6. Calculul la starea l imit
'de lisurare . .. .. . . .. .
' .1. C"\lcululla starea limit
de delormai.e . . .. . .. .
5.8. Pdncipii de alctui re a
armturilor

. . . . , . ." . . .

Cap . 6 . Principii ale proiectrii lJ.oti~eiswit.:e a elementelor structurale de beton armat .. . .. .


6. 1. Consirlernii introductive
6 2. Duciili7..area elementelor
structurilor in c.'\drc de
beton armat . , .. ... .
6.3 . Ductiliz."Lrca
pereilor
Gtrncturali de
beton
arm:l.t .. . . ..... . . .. . . .
Cap . 7. Scheme logice peairu calculul
elernen~clor de beton armat ..
TIpuri de solicitri i vcnfi
oTi
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starea limit de rezi s teni. ..

1. ncovoiere ....... . .. . .
2. Compresiune
excentric
(fiic considerarea flesibi.
)
4
1' '"i",

... .. . . . . . . . . . ..

3. CODs iderarea flex.ibilitii


la. compresiune excentric
1. Compresiunc
excentrid
oblic
.. .... .. .. .. . .. .
"i, ntindere excentric ... .
6. Forli. t.i ctoare ..... . . .
1 Torsiune CI1 ncovoiere . .

"

127

In

"

16 1

17.l
175

192

211

221
221

22S
228

257

292
JOJ
317

326
349

Calculul eforturilor unitare n


1.>:-too l n armiit uri n sta
diul II de lucru .... ' ...... .

3j7"

8. lncovoiere

3j7

Struea limill de deschidere a


lii'lmlor .... . .... , . . .. ... .

365

"

,. P1e:mre. FleX1lIe with Ax:i&l


l.oad (Tension or .Compression) ... .... ...

8.6. Supplementary Pro,ri


sions for Beams 0'0.... . -12 5
8.7. Supplementary Provisions
for Ca.st in Place Struc-

36~

tural Wa11s

Ijmit State 01 Deflection _

10. Flaure

r ...

0'0

l8.!. Types of Reinforcement.


Classification
8.2. Concrete Cover to Rein...

0.0

'"

oos for Sla.bs ... , . '" . .

447

R eferences .............. .

453
"~I)

"',pendi:.
-402

402

o'

.04

8.3. Anchol&ge
8.4. Splices
8.;. Supplement3ry Provi
,ions for Columns

.09

~orcement

1.J

3.8. Supplementary Pro'tisi.

0 ' 0

Chapter S'o Det&iling Rules for Rein


forced Concrele Membezs ... .

........ ,.

412
419

A. Dictionary of Terms Used


in Aseismic Design . ...
B . Tables ............... .
Table:; list
....... , . .
r. General Tables ...... , .
II. TablcsforUltima.teLimit
State Design ..........
III . Tables for Scrvicel\bility
Limit States Desisn ..
IV. Characteristics of StecJ
ReinfQrcemcnt ........

"59
468
461'\
-470

4 "r
479
.c-O-'1

l;"oreword

SUMMART

. . . . . . . . . . . . .. . . . , . . . . .

Ch.1pter L Design ' Philosophy

.. .

Limit State Design. . . .


1.1. Action s . ~ ............

Il
11

1.5. Behaviour Ch.aractetistics


al Materials. Structural
Mcmbers. Structures
and FoundatioD SOHi
1.6. GeneralPatternolLimit
State Design ........
Cla.l1pfer 2. Detign
Concrete

16
20

26
'l7

-i-'.. .. ........

2.1. Dcformo.t~Qns in time . .


2.5. Effects of Multialda.l Loa
...... , ...... ,.

Chapter 3. Design CharactCriiUCS of


Steel ReLofo:cment ....

30
33

6. t.
6.2.
\
6.3.

Gbap~l'

Introduction
...... . .
Ductilization of Rein!on:od
Concrete Frame Members
Ductilzationof Reinfo~ed
Concrete Shear Walls .

'.1. Iatroduction
,.~.

'.3.

._. _
Ultimat. LlmIt State
Iln d er Flexure "Ifith gr
witha\lt
Axial LQad
Sb-g r

DMip ._....... .

Ll3
l~

214

221

Types of Loading and Checks

221

13

Ultimate Limit State ...... .

2lS
128

-I.S

1. Flexure......... . . . . . . .
2. Excentrically Loaded Calumns with Uniaxial Ben~

36

-t2

. . . . . .........

d lOg

, o' .

3. Effects of Column Slen~


derness by Eccentrical
Loading . ..... ....... .
4. Eccentrically Loaded Columns with Biaxial
Bendign ...........
,. Members with FJ.exure
and Tension Foree .....
6. Shear .......... ' _0
7. Flexure with Torsion ...
o

". Design 01 Refnforced Con..


crete Elementso Guiding Prindples in Reinforcing Element,

139

Cha.pter 7. Flow Charti for the Design of Rein10rced Concrete


Members
.

Chapter 1. Design of Plaln Concrete


EJements ...........
-1.1. Introduction ....... .
-i.2. Design of Plain Concre~
Elements for the Uhi ..
mate Liroit State ...

133

Chapter 6. Aseismic Design Philosophy


- ot Reillforced Concrete Struotural Members ..... , .... .

. . . . . ..... . . . . .....

2.1. Concr~te Gra.de ......


2.2. Des ign Strength ... . ..
2.3. Detormations under
Lo:\ding

ding

'.4. Ultimate Limit State


under
Torsion
with
Flexure
........... .
5.5. Stress Analysis in Concrete aod Steel Reinforcement under Servi.Q.e
Loads .............
5.6. Lirnit State 01 Crackin,g
5.7. Limit State of DeUecti on
..... ... ........
5.8. Principles in Detailing
Reinforcement ...... . .

11

rations .... . , .......


1.2. Pcrforma.ooe Requirements aod Lirnit State
1.3, Probabilistic :f\.Iethod.s for

Stres9 Ana.lysis in Conorete


Steel Reinforcoment
-and
undeI' Service Load .....

8. Flexure

...... o

TJmit Stati of CrackiDg . o

192
303

311
326
3i9

,. Flexure. P'lexure with Axial


1.000 (Tension or .Compression)

. " ...... . . .

8.6. Supplementary
Pravi.
sions fOT Beams 0'0....
-12 5
8.7. Supplcmenta.ry Provisions
fOT Ca.st in Place Structural Walls .. . .......
~J 7
8.8. Supplementary Pro,nsi .
ODS for Slabs . . . . . . . . . .
441

365

Ijmit State 01 Deflection _

10. Plexure

_.... ._.... ....

References ....... , ....... .

Chapter S.. Detailing RuJes for Rem


torced Concrete Membus ". , .
6

,pendb~

402

A. Dictionary of Terms lJsed

l8.!. Types of Reinforcement.


Classification _. '" ......
t 3.2. Concrete Covor to Reintorcement
.,
8.3. Anchor&gc
&. of. Splices ... " ..... . .
8.5. Supplementa.ry
Provi .
sions for Columns . . . .

...... . .

in Aseismic Design . . . .
B. Tables ..... ... . ...... .
Table3 List .. , .. . , . , .
1. Genera.l Tables .... .. . .
II. Tablcs fOT Ultimatc Limit
State Design ........ . .
III. Tab1cs for ServiceAbility
Limit States Desi gn . .
IV. Characteristics of SteeJ
Reinforcement ....... .

459
468
46~

4. 70

4'0

....""'
'

1.
,

PRINCIPIILE METODEI
DE CALCUL

1.1. CONSIDERAII INTRODUCTIVE


Scopul fundamental al calculului elementelor de construcii i al strucllnilor este obinerea unei asigurri raionale a construciilor in raport cu
exigenele de performan specifice diferitelor categorii de construcii, pe
toat durata l0r de via,
.
.
Verificarea prin calcul i dimensionarea elementelor de construcii i
a structurii n ansamblu constituie numai una din lanul de activiti de
(are depinde asigurarea bunei funcionaliti a construciei, care mai cuplnde:
- incadrarea censtruciei in mediul natural i construit;
- alegerea soluiei constructive i a materialelor;
- calitatea materialelor i a execuiei;
- respectarea condiiilor de exploatare corespunztoare destinaiei constmciilor;

- asigurarea Indeplinirii exigenelor de durabilitate i, corespunztor


acestora, a unor msuri privind ntreinerea construciei i urmrirea corn
portrii ei in exploatare,
Din acest motiv prevederile prescripiilor privind calculul structurilor
I al elementelor, inclusiv al celor de beton presupun o proiectare competent
i o execuie corect, n conformitate cu reglementrile tehnice n vigoare,
Cl.ploatarea construciei i UImrirea comportrii in conformitate cu regulile
stabilite la proiectare,
.
!n cadrul capitolului 1 se face o prezentare succint a principiilor me- .
tode! .de calcul utilizate in proiectarea structurilor de beton armat, care,
explicit sau implicit, snt avute n vedere n sistemul general de prescripii
de proiectare a construciilor din ara noastr.

'

1.2. EXIGENELE DE PERFORMAN I :STRILE LIMIT


,

Pentru a fi apte pentru utilizarea prevzut, construciile trebuie s


rspund cu grade de fiabilitate corespunztoare, n raport CU aciunile mecanice de diferite naturi, unor exigene de performan structurale, dar i
unor exigene privind confortul i eventualele efecte psihologice produse de
corn portarea structurii sub ncrcri.
11

. In principiu aceste exigene se pot grupa In trei categorii :


a. exigene de siguran structural;
b . exigene privind funcionalitatea structurii n raport cu destinaia ei;
c. exigene privind durabilitatea necesar a construciei n raport cu
durata ei de via.
Exigene!e de siguranei strl'ct,,,.~lei au n vedere evitarca cedrii unor
elemente de construcii sau a_ structudi n ansamblu care ar pune in pericol
via.a sau sntatea oamenilor i integritatea unor bunuri materiale sau culturale 1nportante.
Siguranja structural implic exigena privind rezistma, stabilitalea 'Ii
d!/ctililaiea' structurii i a eiementeior componente.
Condiiile de rezistmt se refer Ia capacitatea portant local a seeiunilor elementelor aa cum rezult din caracteristicile geo letricc i 111ecanice, incluznd i condiia evitrii defOlmaiilor remanente exagerate sau.
pentru unple cazuri, eventuala degradare a rezistenei matcrialelor, ca l i l!1ar~
a fenomenului de oboseal.
Condiiile de stabilitate se refer la evit,area cedrilor C<lre rezulU, din
deplas.tile de corp rigid ale construciilor in ansambr'l sau ca ur:u~re a efectelor de ordinul doi datorate deforrnabilitii elementelor structllralc. De ase:
menea, exigenele de stabilitate vizeaz evitarea cedrilor generale ale struc
turilor, ca urmare a unor aciuni care modific n timp stIllcLura, prin ruperi
succesive ale unor elemente, antrennd o prbuire plOg;'csiv" (p:orial sau
de ai"lsamblu). Asemenea cedri pot interveni mai cu scaEl ca urmare a
!Jnor aciuni cu caracter excepional cum snt cutre::nurele i explcd,b cie
mare intensitate.
Condiiile de ductilitato se pun mai eu seam construciilor StlPUS0 uner
aciuni dinamice de mare intensitate (cutremure, expk'zii) da~, uneeli, i
celor acionate static. Dac n primul caz cerinele dc ouctilitate se refer
in special la o anumit capacitate de absorbie i de disirare a energiei, n
al doilea caz ductilitatea n ecesar presupune ca prin eapa~i(atca dc deformare postdastic s se obin redistribuiri importante de ef?rh!!i n st,'uetur cu mobilizarea ct mai ampl a capacitii de rezisten eieclivc a dillnldor seciuni ale elementelor acesteia.
Exigenele privind fUNcionalitatea n oxploatare se ' rck r~ in specia~ la
" iiale~ tinof defoi'111ii i a unor deschideri excesivt de J1'.s!!ri ale cror efect'
ar futea. s. impiedice exploatarea nOIlllal a eonstruciei . Asemenea ci~de

fllJ:.l :

~i

- deteriorarea unor elemenle nestruclurale (perei de c()mp~rtimenl:ln:


ce inchidere nestructurali, finisaje, izolaii , pardoseli, geamuri etc);
- pierderea etaneili.i (in catul rezervoarelor s:m conductelor de

""')
1.(1',,(1<:

- afectarea esteticii construciei;


- producerea unor sentimente de incomoditate sau chiar de in~ecuritatc ,-is-a-vis de vibraiile excesive ale construciei sau deschiderile exagerate
ale fisuriloL
Aite exigene de funcionalitate h exploatare, cum snt cele care vizeaz
capacitatea de izolare termic sau acustic se asigur de cele mai multe
ori, nu numai prin elementele structurale, elt mai aJes prin elemente nes truc1111 ale (pardose1i, tencuieli el<:.).
,
Exigenele de durabilitaio exprim condiiile necesare pentru a asigura
funcionalitatea construciei, pe toat durata exploatrii acesteia, prin e"itarea deteriorrii premature, n urma unor procese fizice, chimice sau bio 12

logice. Pentru construciile de beton armat aceasta se refer cu deosebire


la pericolul corezinnii armturii n ipoteza asigurrii unei bune durabiliti
a betonului prin alegerea i realizarea corect a calitii acestuia, cu un
strat de acoperire corespunztor, eventual, i prin alte msuri de protecie
adecllate.
Criteriile de p~f01'm,;", reprezint o cuantificare n expresie tebnid a
exigenelor de performan, prin intermediul unor parametri care caracterizeaz rspunsul unei construcii la diferite aciuni (fore, depla'ri etc.).
Criteriile de perfOlman snt exprimate sub fOI ma strilor limit care bazate pe modele de comportare i de fiabilitate - definesc limitele dincolo
de 'care structura nu mai poate satisface exigenele specifice destinaiei stabilite.
Scopul proiectrii structurale este deci ca asigurarea exigenelor impuse
.construciei, n ce privete rspunsul acesteia la aciunile cu efecte mecanice
- la care sInt supuse, s se realizeze prin evitarea depirii strilor limit.
Datorit v~riabilitii aleatoare a factorilor de care depinde aceast
asigurare (ncrcri, alte aciuni de diferite tipuri, proprieti meca.nice ale
materialelor, dimensiuni etc) modalitatea studierii ei tiinifice se poate
realiza numai cu ajutarnl teoriei matematice a probabilitilor, bazat pe
studierea variabilitii statistice a acestor factori n condiii de tim;:> i de
'pa tiu suficient de extinse.
Pe de alt par le nivelul de asigurare, la rndul su, trebuie s rezulte
<lintr-o optimizare a raportului siguran-economie, conferind desigur n
final o protecie ntrutotul "sigur" (formulare care exprim {) probabilitate
foarte redus de nerealizare a acestei protecii) a vieii i linitii oamenilor,
a unor valori importante materiale i cnJturale, a bunei desfurri a vieii
social-economice a societii n ansamblul ei. Firete, n aceste condiii apar~
Justificat {) diferen;ere a nivelului de asigurare dup destinaia construciilor
(deci dup consecinele ntreruperii exploattii ei) i eventual a evoluiei
sale n timp, funcie de ceonele dezvoltrii social-economice i de resursele
~iettii.
.

In stabilirea nivelulni de asigurare este necesar totodat i luarea n


<:onsiderare a modului cedrii dementelor structurale (sau al ansamblului
structural), funcie de gradul de avertizare specific, "penaliznd" cu deosebire
(prin mrirea nivelulu i de asigurare) cazurile de cedare casant .
. Chiar n interiorul unei" stmcturi se pune problema diferenierii (ierarhizrii) gradului de asigurare a elementelor sau, a diferitelor lor zone dup
dedul eventualelor cedri ~SUDra
ansamblului structural, urmrind o even
(ual optimizare a scenariului cedrii acesteia, astfel ca elementele (sau chiar
/,one ale acestora) cele mai importante, vitale pentru stabilitatea shucturii ,
s ajung ultimele n domeniile avansate de solicitare, obinndu-se astfel
o optimizare sub toate aspectele (inclusiv n ce privete asigurarea unui grad
ridicat de .,,'ertizare a cedrii) . Exemple, n acest sens, snt asigurrile mai
mari ale stlpilor n raport cu grinzile adiacente n structurile pe cadre cu
rol de protecie antiseis;nic sau ale t iranilor de care depinde ntreaga capacitate portant a unor sisteme structurale.
, Strile lim i t se mpart, de regul, n dou categorii:
1. Strile
limit fIIlime (S"LU) care corespul;ld epuizrii capacitii
portante sau altor pierderi ireversibile' ale calitilor necesare exploatrii
cons truciilor;
.
2. Strile limite ale exploatrii rwrmale (SLE) , care corespund ntreruperii capacitii de asigllrare . a unei exploatri normale a construciilor.

J3

In cadrul

strilor limit ultime (SLU) se pot identifica de asemenea

dou

categorii i anume:
. A. SLU corespunztoare solicitrilor produse de aci,mile obinuite (permanente AP i variabile A V) cu frecven mare de apariie.
.
Principalele fmomcne care sint avute in vedere n proiectarea la strile
limit ultime din aceast categorie snt:
.
- ml"ile de diferite naturi (rupere plastic, rupere casant, rupere
prin oboseala materialului etc.);
- apariia unor deplasri re",anente sau a unor deschideri de fisuri re
manente excesive care compromit ireversibil capacitatea construciei de a
Ea tisface exigenele specifice destinaiei acesteia.
- Pierderea stabilitii formei a unei pri a construciei sau a construciei in ansamblu; aa cum este cunoscut, pentru construciile obinui te, de
beton armat, nu se pune problema unor fenomene de instabil'itate, ci
de apariia unor ruperi la niveluri inferioare ale jncrcrilor ca Ulillare a unor
efecte de ordinul doi la structurile din elemente comprimate cu zveltee ridicat;
.
- Pierderea stabilitii poziiei (prin rsturnar~, lunecare etc.).
Cel mai adesea, pentru ncrcrile obinuite n exploatarea construciilor
datorit specificului modului lor de aplicare, poate aprea posibilitatea unor
solicitri de mare intensitate local, afectnd oricare din elementele structurii sau chiar oricare din seciunile acestor elemente. Din cerina evitrii
a orice fel de deteriorri structurale pentru toate elementele i seciunile
(prin ruperi sau apariia de deformaii remanentc) apare astfel condiia ca
efortul "maxim" secional (stabilit eventual i cu luarea n considerare a
redistribuirii eforturilor datorit fisurrii i deformaiilor pcstelastice), corespunztor valorilor celor mai defavorabile ale ncrcrilor s nu . depeasc
capacitatea portant minim a seciunii respective (corespunztoare, valorilor minime prcbabile ale rezistenelor betonului i armturii), condiie
exprimal analitic prin relaia (1.1).
Este de observat c n anumite condiii i cazuri speciale de solicitare.
cedarea nu se poate produce deCt global pe ansamblul structurii. Situaii
de acest fel snt cele caracterizate prin deplasri laterale importante ale
structuriler, datorit ' unor ncrcri orizontale (din vnt, sau efecte ale podurilor rulante) amplificate de efect~le de ordinul doi, ca urmare a zvelteiei
ridicate a stlpilor. Cedarea este dependent n aceste situaii (s ne referim
de pUd, mai cencret, la cazul halelor p,efabricate parler) de deformabilitatea stlpilor strudurii, fiind un f(Demen predus practic simultan n numeroase elemente i seciuni . In consecin apare oportun s se defineasc
o capacitate portant global, nu prin intermediul valorilor minime probabile
ale rezistenelcr materialelor, ca n cazurile curente, discutate anterior, ci
prin valori mai apropiate de cele medii ale lor. In no.mele din c.s.r., de exemplu, pentru a ine seama, ntr-o mauier indirect de caracterul global al
cedrii acestor structuri, se prescriu \ alori corectate, mai reduse, dect cele
furnizate de teoria stabilit.ii elastice, pentru stabilirea lungimilor de flam baj ale stilpilor.
Verificrile la strile limit ultime din aceast categorie exprim in
general condiii privind rezistena secional.
In concepia actualelor prescripii de proiectare privind sigurana structurilor se urmrete deci s se evite orice degradri structurale cu caraCter
remanent din solicitrile produse de aciunile cu frecven mare .

B. SLU corespunztoare solicitrilor produse de unele aciuni din categoria aciunilor excepionale (AE), cu frecven foarte mic de apariie
la intensit.i maxime, aciuni asociate, de cele mai multe ori, cu un regim
dinamic de aplicare a ncrcrii (cutremure i explozii de mare intensitate).
Pe lng raritatea producerii in viaa construciilor, este important i
se sublinieze i alte trsturi importante ale aciunilor extraordinare, pre"um i ale modului particular in care se pune problema siguranei fa de
aceste aciuni.

a. Intensitile lor maxime probabile au un grad de incertitudine sensibil mai ridicat decit cel corespunztor ncrcrilor variabile obinuite.
b. Spre deosebire de efectul ncrcrilor obinuite (statice), la care solicitrile depind n principiu numai de schema static a construciilor, caracteristicile comportrii structurale influennd numai asupra redistribuirii
solicitrilor (prin fisurare, prin deformaii postelastice), in cazul principalelor aciuni extraordinare, aciunile seismice, solicitrile dePind direct de
<leesle caracteristici structurale (de rigiditate, de rezisten) i de variaia lor
. in procesul repetrii solicitrilor, constituind "r.spunsul" construciei la
aciunea dinamic respectiv. Solicitrile au astfel o dubl dependen "istoric" i anume; de istoria dezvoltrii aciunii (de exemplu reprezentat
prin accelerqgnima unui seism) i de istoria modificrilor proprietilor struc
j urale n diferite zone critice ale construcie.
c. Capacitatea portant a construciilor la aciuni extraordinare de

ll

tip seismic sau explozii puternice are un specHic "global (ca n cazurile
menionate mai sus pentru acinni statice traduse prin deplasri orizontale
ale structurilor). In plus, datorit raritii solicitmlor celor mai intense i
incertitudinii mai ridicate asupra nivelului lor de intensitate apare firesc
a, spre deosebire de solicitrile obinuite, s se admit inevitabilitatea unor
deteriorri nestructurale sau chiar structurale. Problema de baz a siguranei
' fa de aceste aciuni se concentreaz pe supravieuirea construciilor (evitarea "colapsului"), vizlndu-se totodat protecia vieii i a sntii oamenilor, a valorilor materiale i culturale, a continuitii funciilor vitale social
economice ale cldirii. Rezult~ astfel principial i necesitatea limitrii, pe
.ct posibil controlate, a d~teriorri1or nestructurale sau structurale, limitare
ierarhizat, dup gradul de importan pentru societate, a funciilor construciilor imp'.icate.
d. In ce privete rnrimile carc caracterizeaz capacitatea de~rezi5ten
(privit intr-un sens mai larg, ca o capacitate de evitare a cedil.rii structurii
In ansamblu), datorit specificului dinamic al principalelor aciuni extraordinare considerate, acestea depind ntr-o m.sur decisiv i de capacitatea
getJerqUzat de deformare a strUcturii (de obicei de deplasare lateral), asociat
capacitii de rezisten.
Din mprejurrile subliniate anterior decl1rge concluzia de principiu
eli n ce privete mJimea parametrilor ce definesc caracteristicile mecanice
ale structurilor (deci n ultim instan ale betonului i armturii) trebuie
folosite n aceste cazuri, valori mai apropiate de cele medii in locul valorilor
minime probabile utilizate in proiectarea curent.
In ceea ce pJivete strile limit ale exploatrii normale (SLE) acestea
snt n general rezultatul:
- unor deplasri statice sau dinamice excesive;
- unei fisurri exceslve.
Dup cum s-a menionat anterior, nivelul asigurrii prin calcul se stabilete nu numai pe baZa criteriilor inginereti ci i pe baza unor considerente

de ansamblu ale intereselor societii, legate de condiiilr i cerinele globale


ale dezvoltrii n fiecare etap dat a vieii acesteia. Se poate aprecia c
nivelul de siguran corespunztor prescripiilor de proiectare romneti,
dei n general mai redus dect cel asociat unei pri importante din prescriptiile naionale i internaionale (vest europene, americane, japoneze) este
satisfctor avind n vedere experiena utilizrii lor ntr-nn interval de timp
relativ indelungat .

1.3. METODE PROBABIUSTE DE CALCUL LA ST RI


LIMIT
Metodele de calcul care stau la baza prescripiilor de proiectare structural in construcii se caracterizeaz prin:
a. Considerarea ' sistematic a ansamblurilor de .titri limit pentru diferitele categorii de construcii;
b. Considerarea naturii leatcare a diferiilor factori eare afecteaz sigurana construciilor.

Natura aleatoare a factorilor de care depinde sigurana con stru ciilor


este analizat prin concepte probabilistice i analize statistice.
Din punctul de vedere al conceptelor probabilistice utilizate in fundamentarea prescripiilor de proiectare se disting de obicei trei niveluri de
analize a siguranei structurilor:
!. Niveh,l 1 (Nl): procedeu semiprobabilistic n c,,-druI cruia se consider independent variabilitatea aleatoare a diferiilor factori, stabilindu-se
corespunztor coeficienii pariali de siguran.
.
2. Nivehll Z (N2): procedeu probabilistic aproximativ n cadrul cruia
se consider simultan variabilitatea aleatoare a diferiilor factori, stabilindasEf In mod aproximativ coeficieni de siguran pentru eliferite stri limit .
3. Nivelul 3 (N3) : procedeu probabili~tic consecvent n cadrul crlua
se consider simultan vari<lbilitatea aleatoare .. difcriHor factori, calculul
ba.rlndu-se pe aprOJornri centrolate.
Metoda de calcul care se utilizeaz n proiectarea curent i care st
la baza standardului 10.107/0-90 corespunde nivelului N1, utiliznd coeficieni de siguran pariali.
Procodeele de nh-el superior de analiz a siguranei (N2 i N 3) pot fi
utilizate n vederea calibrrii valorilor coeficienilor de siguran parial;
din procedeul de nivel N1 iar, n proiectarea CUrEnt, numai in situaii speciale.
Verificarea siguranei structurale n proiectarea curent const in compararea convenional a unor "alori de calcul, care caracterizeaz efectele
aciunilor aplicate construciilor, cu valori de calcu1 omoloage care caracterizeaz capacitatea construciilor de a rezista, respectiv valori c.ue definesc
strile limit ale construciilor.
Pentru fiecare din strile limit specifice unei constructii este necesar
adaptarea cte unui model de calcul, care s -reflecte satisfctor comportarea construciei. n mod evident, nivelul de precizie al modelului adopbt
trebuie corelat cu nivelul de precizie i cu gradul de incredere al datelor de
calcul.

16
, ~

Da tele de baz ale calculelor privesc:


a. aciunile specifice construciei;
b. caracteristicile fizico-mecanice ale t1ulterialelcr (inclusiv ale tcrenuly i
d~ fund are) ;
c. caracteristicile geometrice ale construciei i ale zonei de teren In interaciune cu structllla;
d. exigcnele d. per/ormall. struct"rale, specifice destinaiei construciei .
In esen asigurarea rezistenei construciilor exprim faptul d. incg\tlitatea:
(1.1 )

pentm toate seciunile structurii se realizeaz cu un nalt grad de probabili{ate, sau im ers, c probabilitatea nerealizrii inegalitii (1.1) este ioarh
rct,!us (fig. 1.1, a) .
in rela ia (l.1) s-a notat: Smu - valoarea maxim corespunztoare ni"e4.ului de probabilitate (de siguran) acceptat al efectului ncrcrii asupra "
uoei seciuni (efortul secional), funcie n primul rnd de parametrii aleatori
ai aciunilor; R~. - valoarea minim, corespunztoare nivelului de probapilitate (de siguran) acceptat, al capacitii de rezisten\, a seciunii, n
funcie de m rimile aleatoare al rezistenei materialelor, ale dimensiunilor
ciemtntelcr etc.
n procedeul de nivel N7 de analiz a siguranei, n1lmit n trecut i
prccedeu semiprobabilist, care st la baza calculului cu prescripiile curent.
de proiectare a construciilor de beton armat , se accept soluia simplificatce.;:e
de a analiza separat cei doi termeni al inegali tii (1.1):
,
(1.2)

in c;arc S 1 .... etc. snt .alorile ,,,ax;me probabile ale e/ec teZor ncrciirilO1' (corcspUIlZiitOltre de cele mai multe ori valoFilor maxime probabile ale intem.itii

aort

f'

- -----

- , - - - - - S,milf

//
/

1;1

tl
,

/'

/'

O..:nell;"ltiUt
V(Jfl9!/!
.

Fi(. 1.1. "Mia-iile a.lc&toan: ilIe eforturilor secicIJnJe ~i capacitii (por ta.nte}iecionaJe (. )
i v.a.ria,ia aleatoare iii. relaiei P ~fl.p' - . incrcare capabil.-deplasare ro raport cu "u.riatin
a1~fu're a re1<tiei P - .a, fncrcare aplicat elementului sau structurii i deplasaref.cort"~~
ptlUOatoare, (b),

17

incrcrilor i, numai in situaii speciale i numai


i valorilor minime probabile ale acestora) i

pentru incrcri pelmanente

R"'in ~ R(Rb ",in' RIJ

IIf;nJ

( 1.3)

R'~i. i Rami. reprezint valorile .ni..;",e probabr:le ale rezisl...ei betomliltj


i armturii corelate cu condiiile de garantare a calitii acestora prin pre.cripiile specifice de produs i prin ntreg sistemul de control al calitii execuiei lucrrilor.

unde

Valorile maxime probabile ale intensitilor incrcrilor i valorile minime ale rezistenelor Snt denumite tradiional "valori de calcul" i sint
stabilite astfel, ca in principiu, s aib un grad de asigurare corespunztor
(apropiat de 99,9%) .
Valorile de calcul ale ncrcrilor i ale rezistenelor snt corelate cu
valorile caracteristice (denumite obinuit in prescripiile din ara noastr
"alori nOIlnate) ale ncrcrilor i ale rezistenelor, de cele mai multe ori
definite statistic ca valori realizabile cu o probabilitate de cel puin 95%.
Valorile rezistenelor nounate snt corelate direct ClI mrimi!e indicilor de
rezisten care corespund diferitelor clase de beton sau mrci de armtur.
Necesitatea introducerii valorilor caracteristice ale rezistenelor, alturi d<!
cele de calcul decurge din faptul c verificarea probabilitii de realizare
a valorilor de calcul ar reclama analiza unui numr inacceptabil de mare
de probe prelevate, ceea ce nu se ntmpl n cazul gradului de asigurare
asociat valorilor caracteristice. Pe lng faptul c servesc c:l puni de legtur
. cu indicii de rezisten pentru diferitele caliti de beton i de oel, rezistene!e caracteristice i gsesc ' uneori i o utilizare direct n calculul la
-st ri limit ale exploatrii normale, n care nivelul lor mai redus de asigurare este mai P?trivit dect cel specific strilor limit ultime.
In continuare relaia (1.1) va fi utilizat sub forma
(1.1')

unde

SCilP

= R min

La structurile static n edeterminate, la care ncrcarea depinde de un


singur parametru p (de exemplu, ncrcarea echivalent uniform distribuit,
In cazul plcilor de planeu), n locul condiiei de rezisten secionaUi (LI ')
se poate folosi condiia de rezisten a elementului (structurii) static nedeterminat:
(1. 4)
De asemenea, n cazurile n care mecanismul de cedare a structurii are
un caracter global, implicit prin deplasri laterale corelate datorit efectului
existenei de aibe orizontale rigide (la . solicitri din vnt, aciunea jXldurilor
rulante, implicnd eventual efecte de ordinul doi). principial, condiia de
siguran pentru intreaga construcie ar trebui s capete forma (fig. 1.1, b) :

u.

P =%

<!;

p,..

(1.5)

unde P ma> i P
snt valoarea extrem a forei orizontale generalizate
(rezultanta forelor orizontale) aplicat structurii, i respectiv valoarea forei
pe care o poate prelua structura .
. In cazul particular al aciunii seismice, pentru care nivelul coborit al
valorilor de calcul ale ncrcrii . (vezi cap. 6) implic, n situaiile structurilor
curente, atingerea capacitii de rezisten structurale i incursiuni in domeniul

18

pastelastic de deformare la
trebuie pus sub fOI ma :

aciuni

seismice intense,

condiia

de siguranta

( 1.6)

Cu t.~,. i A, s-au notat valoarea maxim a deplasrii orizontale


asociaUl forei orizontale generalizate, respectiv valoarea extrem a acestei
deplasri pe care o poate suporta structura.
Ecartul dintre cei doi termeni 'ai inegalitij (1.6) se fixeaz n funcie
de tipul i importana construciei, innd seama de degr,!drile care se pot
admite pentru structur atunci cnd aceasta supcrt efectul unui cutremur
~terni~
.
.
n "cazul aciunii seismice valorile PrrtP' Ilt:GP prec1lm i P mas. D.",az~
care depind direct de primele, implicnd calculul deplasrilor efective ale
structurii, trebuie asociate n principiu, ~a cnID s-a menionat anterior.
unor valori ale rezistenelor apropiate de cele medii.
_
.
1n practica celor mai multe prescripii naionale sau . internaionale de
proiectare antiseismice, inclusiv a celor din Romnia, pentru a evita
cvmplicaiile n calculele implicate de activitatea curent de proiectare se
c \'i.l ins folosirea de valori diferite ale rezistenelor de calcul, adoptn<)u-se
ccnvenional pentru toate cazurile valorile folosite pentru ncrcrile obi
nuite ("rezistenele de calcul"). Precizri suplimentare privind verificarea
structurilor de beton armat la aciunea seismic se dau n subcapitolul (1.6).
Este important de obsen'at c n cazul stmcturilor static nedeterminatc ,
,igurana global a structurii este superioar siguranei secionale, exprimat
prin condiia (1.1 '). Intr-adevr, ca urmare a modului concret de realizar~
a elementelor de beton armat, in special a ar mrii acestora, a variabilitii
efort urilor S ma" i S"., plastificarea diferitelor seciuni nu se realizeaz.
- simultan. Ca urmare, valoarea ncrcrii corespunztoare stadiulli; ultim .al
structurii (notat cU P. n fig. 1.2). definit de fOI marea unui mecanism de
cedare prin atingerea capacitii de deformare ntr-una sau mai multe din

Fig. 1.2. Raportul intre fnc.rcarca. ultimtl i incrcarf:Q,. corespun.


ta,toare iniierii curgerii la structuri elI zone de plastificare numeroase
,i respectiv la structurii cu puine z()ne de phLstifkare.

tit

zonele plastificate, vitale pentru stabilitatea structurii, este superioar valorii P "''''' a ncrcrii considerat In calcul, cu atit mai mult cu ct struct ura are un grad mai mare de nedeterminare.
Este de remarcat, de asemenea, c determinarea eforturilor 5ecionale.
SIlH~!e ' in proiectarea curent , pe baza unui calcul liniar olastic, se justificil
pri n relaia practic liniar ntre ncrcare i deplasare pn la apariia primei
articulaii plastice (moment n care fora aplicat structurii are valoarea
P" fig. 1.2.) i prin asigurarea relaiei P W4Z ,,; P" prin intermediul <oadiiei
. ( 1.J) satisfcute n toate seciuiUle .

1.4. ACrWl'l1:

N CONSTRUCTII

1.4.1. Caracterizarea

clasificarea

aciunilor

cauz capabii se genereze stri de solicitare mecanicd.


cc.nstrucie constituie o ac-iu,n,e asupra respectivei c;onstrucii.
.

Orice

llltro

In calculele inginereti aciunile snt modelate prin ilciirciiri care rcpec:<int sisteme de fore, prin depla~iiri (de exemplu, tasrile reazemelQT
la ccnstruciile static nodeterminate) . sau dj:Jrm.*i (de exemplu, efectul
precomprimrii, efectul variaiei de temperatur, climatice sau tehnologice
,au ni contraciei betonului). Aciunile snt caracterizate de parametri care
pl"cizeaz modul ,].o aplicare, punctele de aplicare, modul lor de dist ribuire
in sp8.iu, ('\toluia in timp i intensitatea acestora.
Valcarea de referio a intensitii, de regul definit probabilistic i
situat n domeniul valorilor celor mai ridicate ale intensitilor, se numete
intensitate 'l1/Jrl1hltli i se noteaz q" , n cazul cnd se dispun~ de date suf;cientc pentru prelucrri statistice se utilizeaz ca intensiti nQrmate valorile "caracteristic"," definite p[intr-o probabilitate red us sp~cificat;l, de
a fi depit n sen, defavor'lbil, pe un anumit interval' d a timp. Fac excepie aciunile cu caracter pennallent, la care valorile lormatc ale intensitilor se determin pe baza vabrilor medii statistice. In cazuriie c1n1lip~cgc
datele nec=re determin"rii acestor valori pe baz de studii statistice snt
'folosite valorile "nominale" deduse din experiena practic a prviectiirii i
ti exploatri i construciilor .

intensitii llcrcrilor se stabilesc prin inm"lirca


coefi cieni ai aciunilor (coeficieni ai in:rcrilor).

Valorile de ca/eul ale

valorilor normate cu
ln funcie de natura aclmilor, de n:ltura stl~lor limi t la care se face 'verificarea i de categoria gmpurilor de aciuni (paragraful 1.4.2), .e 'stabi:esc
mai multe valori de calcul ale intensitilor (tabelul 1.1).
In legtur cu semnificaia intensitilor de calcul i a cocficienilor
din tabelul 1.1 snt de fcut unele precizri:
a. Valorile q' reprezint o limit superioar a intensitilor, pentru care
exist probabilitate mare de a fi ntlnite ntr-o perioad de timp scurt;
b. Valorile q' snt apropiate de media n timp a iot ensitilor variabile;
c. Unii dintre coeficienii aciunilor pot avea dou valori, timtre care
se alege pentru verific ri cea care conduce la situaia de calcul cea mai defavorabil .
Aciunile

considerate in calculul coostruciilor se clasific dup mai multe


criterii ca de exemplu provenien, mod de aplicare, distribuie, efectul asupra

20

Tablll1~1

1.1.

I n tensHile

de 'ca lcul ale ir.I<!rrilor ulili:tute la veritk,.rea [!emenleler de beten

armet

Nr.

Intensitile

de calcul
considerate

crt.

".

Coeficieni

a pl icate

aci UUj1UT

intensiti

lor

Verificrile

l10rmate

'"

13. care

utilizeaz

I ntensitatea de calcul
la capacitatea portant

y,

Verilic1'i.ri la stc1.rile limit ultiUl e


.
de rC1.iste"n ' de stabilita.te ,
sub aciunea grup1hilar funda

Intensitatea de caJcul
de exploatare

mcntalt:
)a st.r i ie limit ale
exploarlrii normale , sub efectul
incrc.rilor totale de exploatare
'Verificri

qB
-

Intensitatea de calcul
In."C'J'eut ntlnit.

ol> .

q!

TnteIJ.sitatea. de ealcl,ll
CV<liOl permanentA
q'
-

.
<1>,

Verificri 1. strile limit ale

exploatrii normale oub efecte


de duraH1. i la stri limit ultilOe

ouh aciunea uuor


cinle

'grupri

Verificr i

limit~

de

la sta.!ea

obose~~H,

spc-

ultimti.

C C'~~Fcrtrj mecanice a construciei (din acest punct de vedere se disting


ac-icn i

staU<:e

i aciuni

dinamice), Din punct de vedere all:egulilor de veri . . .


fic~re a !"'igl~rcm\el construciilor, principalul criteriu de clasificare a aciuni
ier c~it' juc;xn!a cu c'are aciunile snt ntilnite la diferite intl1siti.
Casiiic"res nc(iunilor i definirea lor din acest punct de vedere su t
(de (Jin h:tclut 1.2.

T abch,l 1.2 Clasificarea

ac.i.u.nilor

--~----------~------------------------

, l'
1
j ... ,

" t..

de

at.>i

un i

Simbol .

pC' ~ \Il !?[1 i:: n h::

Caracterzare

AP

~c

aplicj, ln mod continuu, cu o intcnsitato


p ractic constant n raport cu timpul.

_.

v.;.:i2.1;i le

Variaz

sensibil in raport cu timpul; pGt


lipsi tot:al in anumite intervale de timp i
prezint. o probabilitate ridicat de a fi
intilnitela intell siti ridicate, de mai
multe ori pe durata vieii unei construcit.

AV

.le

Se aplic in inteoositi ridicate pe durato


,. , lungi sau in mod frecvent .

Intensitatea lor

variaz

sensibil in raport

cu timpul sau/i se poate anula pe intervale


lungi de timp.

--1--------1--..;:-.>
excepionale
AE

Apar foarte rar, nen't-olru nicjodat~. in via.ll.


anei constrw.cii la iotCllSiU? semni!ioo:tive

21

~
~

'.
'-.
~

~ I-------~

_____

Il"'a)e '"

~mplosofi1,nllfx

Incarcati
In dep~zi/~

Inherupereq

(une/fom;rii

Greulal.o
lichidelor

din COI1t1vclr

'"

oameni 1" mobilier


suplimenlur

Incurcare

cu mobilier
,

Incorctiti
in/ocvin/H

IncrC'ore

cu rOp(Jt.!u

Incurcure
cu vini

Fig. 1.3. Va.riabilitatea in timp a inten.!iUii iDelrer110y va.riabile .

Valorile normate ale intensitilur aciunilor permanente (AP) se definesc, de regul, pe baza valorilor medii statistice. Valorile normate date
In standard, pentru aciunile c\'asipennanente (AC) corespund unor intensiUii frecvent ntilnite, n timp ce valorile normate ale aciunilor tranzitori(AT) corespund unor intensiti rar ntlnite.
Considerarea .variabilitii aciunilor n raport cu timpul prezint importan n ceea ce privete:
.
- probabilitatea suprapunerii mai multor aciuni, cu diferite intensiti, asupra unor elemente sau construcii, la analiza comportrii la diferite
stri limit . (difereniat ntre cazul ncrcrilor obinuite folosite n gruprile fundamentale i cel al ncrcrilor extraordinare, foarte rare la intensitlli ridicate, folosite la gruprile speciale ale aciunilor) ;
- posibilitatea apariiei unor efecte de curgere lent sau de oboseal,
datorit unor aciuni de lung durat sau repetate de un numr mare de ori.
n fig. 1.3 snt reprezentate scbemalic variaiile In timp ale intensit
ilor ncrcrii pentru unele aciuni variabile. Se pot identifica aciunile
cvasijJermanente, care se aplic cu intensitate ridicat pe durate lungi sau
n "lOd frecvent, de exemplu greutatea utilajelor cn amplasament fix, ncrcrile din depozite, presiunea gazelor, Il lichidelor sau a mediilor pulverulente n recipieni i conducte etc.
Celelalte a~iuni . prezint variaii sensibile ale intensitii incrcrii n
rapcrt cu timpul; acestea snt aciuni tranzitorii.
In cazul unora dintre acestea (de exemplu ncrcarea cu mobilier din
l.c(.t;inc) o anu mit fraciune a ncrcrii maxime, cu o valoare moderat ,
cue G int(r.~itate plactic constant. In alte cazuri (ncrcarea cu zpad n
Hgit:ni n care 2CEasta se conserv un interval de timp relativ important ,
intensii"t<a Ecrcrii nu scade perioade lungi de timp. Aceste fraciuni
care se rEenin n tet timpul exploatrii sau pe intervale lungi de timp reprr-zin1 fr2ciuui de lung durat ale t;lcrcrii tranzitorii i sint denumite
ilfter.sitiii fmvE11t nt!hi;te ilie ncrc-rii i se obin prin inmulirea intensitiler lKlmate cu ccefici enii ~l'
..
Pent"ru ncrcl !le repetate care provoac fenomenul de oboseal" (de
exemplu, nclcarea din poduri rulante), este important s se pun In evid.::n 5. valoarea intensitlii care interyine de un numr foarte tnare de ori
\.i de caro depinde direct apariia fenomenului de oboseal. Ace,,-sta se deu-umete initnsitate cvaS1'(;'manent i se obine prin nmulirea intensit
\i)o\, nonunte eu coeficientul .;..' fiind utilizat n verificrile la starea limit.
de cboseal.
t

1.4.2. ' GRUPAREA

ACIUNILOR

Calculul elementelor i structurilor de construcii la diferite stri limit .


se face lund n considerare combinaiile defavorabile. practic posibile, ale
aciunilor reprezentate prin scbemele de ncrcare.

Gruprile utilizate n calcul se mpart n dou categorii principale:


a. grup.; fundamentale (<<F) n care intervin AP, AC i AT
b. grupri speciale (GS), n care intervin AP, AC, AT i AE .

AP se iau n consideraie n toate cazurile, n timp ce AC i AT se


ian n considerare cnd efectele lor snt defavorabile pentru verificarea la
starea limit considerat. AE se iau n considerare numai n gruprile spedale.

23

Gruprile .lctuite In vederea calculului


funcie de starea limit considerat.

stI :lctulilor diferil. do regul


in
'
La fOllllarea gruprilor de aciuni se introduc valorile de caleul ale intensitilor incrcriIor (tabelul 1.1) corcspunztoare verificrii la diferitel~
stri limit. Astfel se afectea7, dup caz valorile nannate cu coeficienlii
'(, in caoul strilor limit ultime n grupri fundamentale. Cl! coeficienii </Il
In cazul strilor limit ale exploatrii norrnnle i n cazul strilor limit ultime
il'! grupri speciale. sau cu coeficienii <jI, n cazul strii limit ultime de
obosea1.

De asemenea. n cazul aciunii mai d!ultor aciuni variabile se introduc


coeficienii de grupare <jiD (0/0 " 1) prin care se ine seama de p robabilitatea
redus de apariie simultan a acestora la parametrii cei mai defavorabili,
obinndu-se astfel o asigurare mai raional in raport cu diferite stri limit,
STAS IO.IOI /CA "Aciuni n construcii i gruparea aciunilor pentru
construcii civile i industriale" prevede dou proceduri pentru stabilirea
valorilor coeficienilor din grupare i anume: .
a, se adopt o valo~re Yo unicii, pentru toate aciu nile tranzitorii:
l,a n cazul unei singure AT,
,
0.9 n cazul a dou 'sau trei AT,
0.8 n cazul a patru sau mai multe AT,
. b. Se "dopt valori 0/0' diferen i ate pentrn diferitele aciuni tranzitorii:
1,0 pentru AT cu efecte mai importante,
0,8 pentru urmtoarele dou AT,
0.6 pentru celelalte AT,
La strile limit ale exploatrii normale, pentru verificri sub efectul
Incrcrilor totale de exploatare, se consider ceL mult dou AT,
Regulile de fOlmare a gruprilor, pentru diferite stri limit snt date
n tabelul 1.3. n care s-a notat: F'O) - intensitatea normat a ncrcrilor
corespunztoare AP; CI") - ide"". corespunztoare AC ; T O) - idcm corespunztoare AT; E' - idem, core'punztoare AE; T~') - intensitatea normat a incrcriior tranzitorii care produc oboseal; T~'l""" i TW~.. reprenint caracteristicile extreme ale ciclului de solicitare la care se face calcului
T;lo) _ ntensitatea. nOI mat a ncrcrilor tranzitorii care intervin n gruprile de aciuni coresp,mztoare strii limit de ob oseal . dar care JIU
produc oboseal,
De regul, elementele de beton almat se verific la strile Iimitll ale
e:>:ploatrii nOImale la efectul componentei de lung durat a ncrcrii,
n unele cazuri este necesar s se in seama de probabilitatea mai
",dus de a se realiza valorile nOIIuate ale ncrcrilor variabile. distribuite
.pe suprafee relativ mari sau pe un numr mare de niveluri. n aceste situatii
~ introduc cocficienii suplimentari (de simultaneitate) confolIn STAS 10,101/
A-l, pentru grinzile principale i pentru elementele portante verticale.
'Coeficieni similari se introduc i pentru ncrcrile datorate podurilor
rulante (STAS 10,101/2. A-2.).
Aceti coeficieni nu se suprapun cu. coeficienii tjI, i tjI" In consecn f..
weficienii de simultaneitate sint introdui numai pentru verificri la stlUi
limit de rezisten i de stabilitate. sub efectul gruprilor fundamentale de
aciuni.

n cazul aciunilor cu caracter dnamie, intensitile normate ale bIcrcrilor se afecteaz cu coeficienii dinam ici. confoIm prescripiilor spo!eifice (STAS /0,/01/2. A-l. STAS 10.101/20).
.

stri

Tabthd 1.3. Gr upa rea tncilrc-.lrilor pen tru verifica rea la diferite

limitd

----~--~.StliriIe
-------------------------------------------,-----------~
"
--------._I
I ,.~ .
G
r
up

n
<c
mC"L
rcan
limit la care
Nr.
----------=::..--'='-.:...:::::...:.::::0==----..
-.
110 face verificarea.
o...
,

', '

FlJt\df\mcf!tale (GF)

Speciale (GS)

'--

De rezistenA ,i
d e ste.bili tate

t;

:Der obo.!leaHI.

~ C<j)

\>~ J '1'(~) ~- E(~)


~

,
SUri
limit

maIe

P CII)

1;

C {~)

:E

~ tT ' {~)

+ 1 'i,.,.. )

W .~

}fer) ..,.

:E

~(i'

,
.,..
t

4-a;\T;c.) .,., r!t~

Verific-fi sub efectul


Incrcrilor" totale
de

I;

'

C,,. + L' ~.

(!'(II)
/

sub efectul frac-

de

veri ficr i

n.u ee f&c ase.j.t:nelL

,'

lung~

duratll.

~ p c:) +

>:

_._._---"'. _._ ...

iunilor

. _u_ .._.-;:n ::-,. """"':iIo


=..._.

+ Y.;
'"'

P(~)

de exploa.tare

Verificri

:;e

ft U

pentru dortul mj ni . :

&Ie exploa.tArii nor~

"

pentru efortul ma..riw:

!tlri
ultim.

}~ P{~)
i

~ .~ .,"(Tlr':)

--1 '
\

2: y"C(:l +

+~

C(r}

~lJ r l :)

.. --,--

'"
--~----~----------~------~------------~--------~--_
,

1.5. CARACTERIZAREA MATERIALELOR, A ELEMENTELOR


DE CONSTRUCII A STRUCTURILOR
I A TERENlJRILOR DE FUNDARE

>

fn verificarea sigw:anei const.ruciilor intervin caracteristicile de re


zisten. de rigiditate. de inerie i de absorbie de energie ale materialelor
de ccnstrucii, ale elementelor de construcii, ale structurii n ansamblu
precum i ale terenului de fundare.
n calculele inginereti, aceste ,caracteristici sint introduse prin modele
matematice. care definesc modnl lor de considerare n calcule. Pornind de
la caracteristicile materialelor, pe baia ipotezelor i procedeelor Mecanicii
construciilor se pot stabili caracteristicile corespunztoare ale elementelor
i ale structurii n ansamblu (de exemplu, ligiditatea relativ de n.ivel, ca
~ pacitatea de rezisten sau capacitatea de absorbie de energie a unui element
sau a structurii).
Modelele adoptate trebuie s fie de aa natur. nct s Rennit e"idcn
ierea naturii aleatoare a valorilor care reprezint datele de baz ale calculului,
respectiva c.aracteristicilor fizica-mecanice- ale materialelor. a caracteristicilor geometrice ale seciunilor. In cazurile curente se admite c variabilitatea
aleatoare a caracteristicilor de material este omogen pe ntreaga ntindere
a unei seciuni. a unm elEment sau a unei strudur.
Valorile normate pentru caracteristicile matelialelor se stabilesc astfel:
a. Valorile tlDrmale ale rezistenelor materialelor se definesc ca valori
caracterist'ice, respectiv valori minime cu asigurare de minimum 95%. n
c ndiiile unei caliti a materialelor care corespunde calitii garantate prin
p~escripiile referitoare la aceste materiale. Practic, ns, pentru oelul folosit
ca armtur, gradul de asigurare adoptat pentru valoarea normat este mai
ridi,\at (97,7%), avnd in vedere efectul suplimentar semnificativ al variabi
litli dimensionale n cadrul toleranelor admise care pot deveni mai un
portante la diametre mai mici.
Noile prescripii asociaz pentru prima oar la noi in ar indicele de
calitate a betonului, clasa, cu rezistena caracteristic, nlocuinduse vechiul
indice, marca, asociat teoretic valorii medii a rezistenelOf, dar care, d~ fapt.
avea o valoare strict , convenional, necorespunznd practic valorilor medii
concre,te dintro construcie dat. n afara avantajului consecventei de prin .
cipiu cu conceptul de siguran de la baza metodei de calcul utilizat la noi
in ar i n marca majoritate a prescripiilor strine , noul mod de definire
al rezistenei mecanice a betonului creaz condiii mai bune pentru asigu
rarea omogenitii valorilor de calcul ale rczistene!or, indiferent de gradul
d.e omogenitate al produciei diferiilor furnizori de beton.
b. Vakrrile "ormate ale modulilor de elasticita!e ale caracteristicilor
p~mnturiJor (unghi de frecare intern, caracteristici de coeziune, moduli
de deformare) se stabilesc, de regul, ca valori medii statistice.
Valorile de calcul ale caracteristicilor de material rezult din modificarea
in sens defa"orabil a valorilor normale, de regul prin aplicarea unui coeficient
. par ial de siguran pentru material.
Astfel, rezistenele de calcul de baz ale materialelor se detelmin afec
tind valorile notmate printrun coeficient de siguran pentru material, prin
care se ine seama de posibilitile de a nu se atinge valorile norma te, de va
riabilitatea statistic a calitii materialelor i/sau a caracteristicilor geometrice
alc elementelor de construcii.
'
.

26

Valorile de calcul de baz ale rezistenelor se afecteaz, cind este necesar, de coeficieni ai condiiilor de lucru pentru material, prin care se iau
n considerare abaterile sistematice datorit diverilor factori i/sau se corecteaz aproximatiile introduse n ' modelul .de calcul (de exemplu coeficienii
condiiilor de lucru pentru betonul neaIlnat, pentru betonul din elementele
comprimate sau pentru oelul din armturile sudate n ca1cululla oboseal),
Valorile de caiC1<1 ale parametrilor de rezisten ai seciunii, elementelor.
(',entual ai structurii in ansamblu, se stabilesc pe baza modelelor de calcul
adoptate pentru diferite solicitri .
In caz de necesitate aceste valori se afecteaz de coeficieni ai condiiilor
(~e Incru, difereniai in funcie de natura solicitri i, de modul de cedare etc.,
prin care se corecteaz simplificrile admise n calcul sau/i prin care .se
cOllsider", abaterile sistematice ale diferiilor factori. Asemenea corecii pot
fi introduse, dUi)5 caz, pentru evaluarea capacifii portante a elementelor
cu seciuni rebtiv reduse, pentru evaluarea capacitii de rezisten a unor zone
de mbinare e tc.
.

1.6. VERIFICAREA LA ST RlLE Lli\fiI


VeIificarea secinnilor. a 'elementelor de constI-uclie. a structurilor n
ansamblu se efectueaz in practic pe baza unui procedeu de nivelul N7.
ddiuit la paragraful 1.3.1. Pentru verificarea la diferitele stri limit 'considerate se definesc ,itua;i de calcul caraclerizate printr-un stadiu de compnrtare a elementului de beton armat, UI1 ansamblu de aciuni i un ansamblu
(;(' cOliuiii de exploatare.
.
, Situaiile de calcui pot fi, clasificate dup cnID urmeaz:
a. Situaii de durat, avind o durat de timp compatibil cu dmata \
d,' exploatare prevzut pentru construcie;
b. Situaii tranzitorii. care au o durat scurt, dar o probabilitate ridicat de apariie;
c. Situaii excepiom,Ze. care au o durat scurt i o probabilitate redus
dr a aprea.
Verificarea se efectueaz prin compararea unor parametri ai gruprilor
de aciuni date, cu valori omoloage corespunztoare apariiei diferitelor
stri limit.
",
In funcie de natura strii limit considerate verificarea poate consta in :
- compararea eforturilor secimlale CI< eforturile capabile ale seci,milor
(u cazurile elementelor de beton armat obinuite pentru care se admite redistribuirea plastic a tensiunilor pe seciune); pentru elemente static nedeterminate se admite redistribuirea eforturilor datorit fisurrii i dcformrii postelastice, astfeI ncit calculul poate lua fmma comparrii ncrcrii
maxime pe element cu mrimea ncrcrii capabile stabilit lund in considerare mecanismul real de cedare (de obicei, cu fOiutarea de articulaii plastice) ;
.
- compararea deformaiilo, elementelor de construcie cu deformaiile capabile (a cror depire implic ruperea elementelor);
- compararea dePlasrilor statice sau a amplitudiuii deplasrilor dinamice, cu valorile limit om%age (n cazul verificrii unor condiii de exploatare) ;
- compararea deschiderii fisuriler cu deschiderile limit etc.

27

Pentru cazurile elementelor cakulate cu mc!odele teoriei 21asticit i


(de exemplu elemente masive cu dimensiuni apropiate pe cele trei direcii).
neluind n considerare comportarea real a eetonului aIIllat (efectele fisurrii.
ale deformaiilor postelastice) pr<:scripiile anterioare admiteau i o verificare
bazat pe compararea eforturilor unitare calculate cu r~zistenele .. de calcul ".
Astzi. odat cu dezvoltarea metodelor mai ""ansate de modelare di,
crctizat a elementelor de construcie bi i tridimensionale i de folosire " .
metodelor de calcul automat exst p051bjlitatf'a lufirii mai corecte in COlblderare a fenomenelor de cedare real a acestor elemente, innd seaJlla ~i
de efectul fisurrii betonului i de comportarea postelatic a armturii I
bctonu1ui, de conlucrare dintre beton i armtur.
Chiar n situaia n care starea de eforturi n elementeie bi i tridimensionale se stabilete prin metode de calcul in domenittl elastlc este recomandabil, pentru consecven i pentru evidenierea comportrii betonului la
stadiul de rupere, s se compare eforturile secionale de calcul (obinute
prin nsul1l ..llca cJorturilor unitare n seciune) cu eforturile capabile ak
seciunilor de beton armat.
Valorile de calcn ale parametrilor care caracterizeaz aciunile, res
pectiv materialele, elementele de construcie sau structurile se deteIIonrl
cantonn precizrilor de la paragrefele l.4 i 1.5 (respectiv confoml preV<'derilor capitolelor 4 i 5 din STAS 10.100/0). Gruprile de aciuni se stabilesc conform precizrilor de la paragraful 1.4.2.)' respectiva prevederilor
capitolului' 7 din STAS 10, 100/0) .
.
Precizri suplimentare apar necesare n legtur cu verificrile structUtilor de beton armat la strile limit ultime corespunztoare aciunilor
excepionale (SLV din categoria B, n clasificarea de la paragraful 1.2), in
special a celor seismce.
_
Este cunoscut faptul c dimensionarea structurilor de beton almal la
aceste stri limit are 1:n eaI'aeler convenional. Valorile de calcul ale intensitii incrcrii snt, de regul, sensibil mai reduse decit cele corespunz
toare unui rspuns seismic elastic al structurii, valorile de calcul ale rezistenelor materialelor (beton i armtur) fiind considerate acelea.]i ca n cazul
celorlalte stri limit ultime. In aceste condiii, capacitatea unei strnctllri
de a dep~i fr prbuire .un cutremur de intensitate mal:e tlepinde in mod
decisiv de capacitatea sa de a se deforma n domeniul postelastic i de a absorbi i a disipa energia indus" de cutremur.
Reflectnd stadin de comportare a structurii din vecintatea prbuirii,
situaie in care snt mobilizate toate rezervele de rezisten i de defomlabiIitate ale seciunilor- structurii, verificrile privind ca:pacitatea portant
i capacitalea de deformare o. seciunilor i a slmcturii in ansamblu (sau a
c~pacilii energetice care le nglobeaz pe amndou) ar trebui, in principiu,
~ SI> bazeze dup cum s-a artat n pragrafele 1.2 i 1.3. pe valorile m edii
ale rezistenelor betonului i armturii, pe considerentul c aceste valOli
;tU o probabilitate mll.lt mai mare de apariie simultan n toate seciunile
structurii dect valorile de calcul (valori minime probabile).
.
Esle evident c trebuie s se fac distincie, din acest punct de vedere.
intre structurile cu numeroase zone plastice poteniale i numeroase "rezerve
de rezistcn ~lv (cu grad mare de nedctenninare static) i structurile cu puine
zone plastice poteniale i puine .. rezen'e de rezisten" .
Pe de alt parte este cunoscut faptul c deformabilitatea (capacitatea
de deformare) unei seciuni, a unui element sau unei structuri sau capacitatea acestora de absorbie a energiei prin defo..-m.are, mrimi ce intervin
2B

in verificrile directe ale structurilor la o aciune seismi c prccizat:l nu se


pot cuantifica realist, ca i n cazul oricru i alt fenomen fizic decit pc baza "alarilor efedive (deci apropiate de cele medii din punct de vedere statistic)
ale rezistenelor materialelor.
De asemenea, deoarece n verificrile la diferite solicitri (de cXt',nplu
la ncovoiere i for tietoare) intervin cu ponderi diferite, corc3punztor
mecanismelor de rezisten la solicitrile respective, rezistenclc bctonulu i
la compresiune, la intind,ere i rezistena oelului, caracteristici cu variabiliti diferite, corelarea capacitilor de rezisten la aceste soiicitri asociah'
luecanismulul de plastificare al structurii, specific proiectrii al1tiseisrnice
moderne, se poate face principial cel mai corect considernd valorile medii
ale rezistehelor. Aceast apreciere apare i mai jusHi atunci cnd se pun e
problema corelrii cpacitii portante a structurii i a terennlui de fundare ,
1n asernenea proceduri a~ urma s se foloseasc coeficien i de sig'.lran unici,
afectnd global capacitatea portant .
.
Numai raiuni de a nu complica excesiv proiectarea cureJ1t a structurilor (inclusiv a celor de beton armat) au fcut ca n cele mai multe dintre
prescripii1e de proiectare naionale,. inclusiv n cele din ara nQastr, s se
pstreze o procedur unic bazat pe valori de calcul identice pentru cazul
ac iunilor excepionale i a celor obinuite, in care se verific explicit de
regul(l nU111ai capacitate~ de rezisten, n raport cu ncTcf"'u"iJe seismice
convenionale de calcul, n timp ce verificarea capacitii de defonnare are
un cara.cter implicit i aproximativ, efectundu-se n mare parte i prin intermediul unor criterii constructive
de alctuire a sectiunilor.
Este de sul).
,
liniat faptul c n acest fel nu se poate controla, dect ntr-o manifer foarle
aproximativ, asigurarea structurii in raport cu aciunile-excepionale , Ediii
viitoare ale prescripilior de proiectare antiseismice vor (rebui probabil s5.
ia n considerare i procedee de proieCtare mai riguroase pentru aceste categorii de aciuni.
in capitol111 6 sint tratate n detaliu aspectele specifice ale proiectri i
antiseismice a structurilor de beton a rmat.

,
\

,
,

2.

CARACTERISTICILE DE CALCUL
ALE BETONULUI

In acest capitol snt prezentate i comentate acele caracteri.tici de cal


eul ale betonului care snt fie prezentate direct fie considerate indirect In
prevederi de calcul i alctuire constructiv cuprinse n STAS 10.107/0-90.
Pentru o prezentare mai complet a caracteristicilor de calcul ale betonului se pot consulta tratale de specialitate ca de exemplu [44, 70] sau raportul general al lui H. Aoyama [11] prezentat la simpozionul AICAP":"CEIl
. de la Roma n 1979, precum i cap. VII din lucrarea [10].

2.1. CLASA

BETOULUI

STAS 10 107/0-90 reprczmto. pl in. a prescripie de proiectare a betollCllu\


armat n ara noastr n care caracteristicile be tonului snt date n funci e
de clasa sa. Sint con.siderate urrntoa\ cle clase: Bc 3,5; Ee 5; Ee 7,5; Bc 10.
Bc 15; Bc 20; Bc 25; B.c 30; Bc 35; Bc 40; Bc 50; i Be 60. Cifrele carc
definesc clasa belonlllui r"prezint,\ yaJoerea n N/nnn' (MPa) a rezistenei
caracteristice la compresiune determinat pe cuburi cu latura de cea 140 mm ,
pstrate n condiii standard ~i ncercate conform STAS 1275-81. Mrilnea
reustenei caracteristice (R ot ) este definit probabilistic ca valoarea sub
care se pot plas;:J cf'l muJi 5~/~ din vflloriJe jnujvirlnalp determinate (fig. 2. 1)
In alte ri determinarea rezi stenei la ccmpresiun~ se face pc cilindri cu
t

30

Fig. 2.1 .

diametrul de circa 150 mm i nlimea de circa 300 mm. Dsigur c, la aceeai


calitate de beton , rezistena obinut pe asemenea prohe cilindrice este semnificativ diferit de cea obinut pe cuburi (R,,, "" 0,9 R",) i deci clasele
determinate pe cilindri apar superioare celor detenninate pe cuburi .
Dac se consider o distribuie statistic normal a vaiorilor rezistenelor la compresiune, caracterizat de media R. i coeficientul de variaie
C,,, atunci ntre R.. i 17., exist relaia

(2. 1)
Marca beton ului , folosit anterior.n ara nC2str reprezfnta valc~.r('a
in kgf/cm 2 a rezistenei medii teoretice R" prevzut n prescripiile de proieci~re pentru o valoare normal a coeficientului de variaie Coc = 15%, In
execuie, pentru realizarea mrcii de proiect, funcie de variabilitatea real
nregistrat n calitatea betonului, .rezistena medie real pe cuburi (denumit impropriu "ma.rc real ) era adeseori mai mare, datorit "depirii
n practic a valorii uormate a coeficientului de variaie, iar uneori putea
fi acceptat i mai mic, atunci cnd valoarea C" era sub 15%. Apreau
astfel evidente atit artificialitatea folosirii noiunii de marc pentru asigurarea indicelui de rezisten a betonului ct i complicaiile din practica
urmririi cu metode statistice a calitii betonului.
Pe baza relaiei (2.1) i a valorilor curente ntlnite n ara noastr pentru
Cv" chivalarea ntre clasa betonului i marca betonului se poate face C011fOfln tabelului 2.1 [104J. Se poate observa c, pentru a realiza un beton
de o anumit clas, apare mai evident posibilitatea productomlui de beton
de a reduce valoarea medie a rezistenei i .deci de a reduce consumul de
resurse i costul, dac reuete s asigure un nivel corespunztor de omogenitate a preparrii betonulul. Totodat, n cazul unei producii neomogene
cu \'ariabilitate mare a ' rezistenelor (vaIOl; mari ale coeficientului de va'riaie C v ,) apare mai -evident obligativitatea creterii valorii medii a rezistenelor pentru a asigura clasa de beton prescris. Se obin astfel avantaje in metodologia urmririi i dirijrii calitii betonului care, odat Cll
introducerea unei cerine mai simple i clare, permite mai mult elasticitate
~xecutantului n realizarea calitii prescrise.
U

Tabelul
2.1. Valorile echivalente ale mrcilor de beton

toare diferitelo,
, r clase de betoD

c.1respuuz-

Marc;;),. echivalen_tA.

Clasa bctonufui

BjO
B75
BIOO
BI'O
ElOO
B250
B330
BiOO
Di'O

Be3.'
Be'
Be7,'
BelO
Bel5
Bc20
llc25
Bc.JO

Be35
Bc40
Be50
Bc60

B500
B600
B700

31

Pentru betoanele cu agrega te uoare. denlilllite In continuare betoane


uoare. clasele folosite snt limitate superior la Ee 35. inclusiv. La aceste
betoane. pe plannrile de execuie se indic atit clasa de rezisten ct i categoria. de densitate. Acestea se determin conform tabelului 2.2

Tabel"l 2.2. Categorii. _de dendtate ale 1!etoanelor cu agrcg;a.te

uoare

Categoria. de
densitate
1.6
1,7
1.8
1.9
2,0

Densitatea betonului uscat la mes:i.


CODsb.nt. leg/re'

1501
160 1
1701
1801
190 1

1600
1700

, .
1800
1900

2000

..

Obset1Jati(. C1nd greub.tca elemeutelor nu c.ste stalli lit5 prin


lnsuri directe. greutatea propl;e se stabilete adugfnd 50 kg/m 3
la. densitatea. a..parent~ J)U 1im a subc.a.tegorici de dcn"itatc conSl dere-te.

In general se recomand adoptarea urmtoarelpr eMIse ffliwime:


- Rc ""7.5. pentru elemente de rezi sten din belo" simplu;
- Ee 15. pentru elemente din bet01' artxat. mOllolit sau prefabrical ;
- Ee 25. pentru elemente din beto" prec(}/tlprimal cu arrnturi pre
tensionate de tip PC;
- Ec 30. pentru elemenle din beton P"c_prifflat cu arrnturi pretensionate trefilate (toroane. fascicole. srme. lie);
.
Alegerea clasei de beton se face inind seama att de con,iderente
de re,isten cit i de necesitatea asigurrii durabilitii betonului i a arm" ,
turii pentru oondiii de exploatare date. 10 fuocie de aceste condiii n standard snt date criterii mai nuanate pentru clase minime ale betonului. Astfel.
-J1entru elelnentele de construcii puin solicitate, situate in medii neagresivt' ,
dasele minille de beton . precizate anterior se PQt reduce.
n cazurile n care mrirea clasei de b eten conduce la o 'reducere i,11jJOrt~tli a seciunii de beton se recomand adoptarea unor clase de betoa
superioare valorilor minime pre~izate anterior.
De asemenea. considerente de asigurare a durabilitii (n special avnd
n vedere evitarea corcdrii anutnrii) n condiii de mediu cu agresivitate
Eporii pot ciuce la jusriiic."
u ea econom ic a. fOlosirii t!Ilor ciasc mai ridicate.
Deteriorarea timpurie a construciilor de beton armat. cu efecte profund
duntoare (inclusiv econcmice) poate fi total evitat" prin folosirea unor
cl ase de belon mai ridicate care. n cazul realizrii corespunztoare. conf~r
compactilate mrit i deci sensibilitate mai redus la efectele agresivitii
mediului. Implicaiile mai largi ale problemei durabilitr,\ii i proteciei contra coroziunii ale elementelor i construciilor de beton armat cer o tratare
",~i adincit a problemei. care depEte sensibil spaiul oferit lucrrii de
f~\A. astfel nct observaiile de principiu de mai sus nu ~nt detaliate n
continuare. Date suplimentare se pot gsi n lucrrile Conferinei a XiI-a
de betoane (Iai 1984). Ca prcscripii specifice de proiectare n ara noastr li
"" pot meniona (109).

32

2.2.

REZISTENELE

BETONULUI

Rezistena

Ia..ccmpresiune f910 it n calculul elementelor de construcii


de beton armat n ara noastr. i n alte ri (de ex. rile C.A.E.R., R.F. C:
.a.). se consider 'a corespunde rezistenelor obinute prin ncercri la compresiune pe prisme cu seciunea ~gal cu a cuburiler pe care se detemln
clasa (150 rpm X 150 mm) i nlimea egal cu de 3- 4 ori latura seciunii.
In ril,e care definesc clasa prin ncercri pe c(lindri se folosete n calcul
drept rezisten la compresiune valoare R,. = Q,85 R,,,.
In STA 10 107/0,90. rezistena caracteri stic a betenului la eompresi"ne este de t erminat cu refaia: .
.

"

R,. = (0,87 - 0,002 R,,) Ro.

(2.2),

"nde R .. este rezistena caracteristic a betonului la cempresiune pe cuh


adic clasa betonului, In relaia (2.2), ca de altfel n toate relaiile care
urmeaz.' valorile rezi'stentelor snf exprimate n N/mm? (MPa).
.
P entru determin,area rezist enei caracteristice la ntindere a betonului.
STAS , 10.107-90 d 'relaiile:
'
.'
.

R"

, J

(2.3)

o,n
0,3 + -'--

R ,.. = R ..
. '.

0,22 vR",

in cazul betonului cu agregate normale,

(2.4)

2400

unde ~ este densitatea aparent a betonului uor conform tabelului. 2.2, in

cazul betonului cu ' agregat e uoare.


"
P entru clasele de beton fole site n ara noastr valorile R" i R,. snt
cele din tabelul 2.3
~
In unele prescripii de proiectare, de exqnplu [!C 4, 114], valorile eforturilor srcionale corespunztcare strilor l im it ultime ale elementelor de
betcn armat se stabilEsc direct pe baia reziste nelor caracteristice ale betonului i armturii ; iar de probabilitatea apal iiei \lnor rezistene mai mici
dect acestEa se ine_ e~ ma prin introducerea unor coeficieni subunitari' _
de: multiplicare a efcrturilci- ultime (in afar de faptul c h 'stabilirea solicitrilor induse de aciunile pe structur se folosesc i valori ale coeficienilo r

ln <;,rcr iler mai mari dect ccefici.llii de ncrcare folosi i n ara noastr).
"
In Rcm~n ia ca i , practic n toate normele' europene (inclusiv' n
Codul Model CEE-FIP) nlorile eforturilor corespunz toare strilor limit
ultime ale elemmteler de beton armat se stabilesc pe baza ]ezistenelor de
calcul care 'reprezint ,:alori minim e probabile ascciate unui risc neglijabil

n raFort cu riscul de 5% ascciat rezistenelor caracteristice.


. ' R ezisten ele de calcul ale betcnului la ccmpresiune, R" ~i la ntindere,
R;, se stabilesc cu relaiile
- .

p.5)

(2.6)

--

33

, , ,

,
,

,,

.'"...

,
I

'\

f,

Tabelul 2 .3 Valorile rezistenelor .' caracteristicie ale betonului co'nform"STAS 10107/ 0-90

,
,

'/

,
Tipul

"

rezi s tenei

: dimbol

9a~a

de beton

'.~
BC3,5 1 Bc5 1 B e 7,51 Be l q I Be 151 Be 20 1 Be 251 Be 30,1 Be 351 BdO Be.50 1 Be 60
,
Re zistene caracteristice pentru beton,N/mm[MPa]
'(

La compreslune

Beton

obi nuit

.'
.

-'""

"
'""

agregate
uoare cu subca'tegoria
de densitate

....

1%: I
".

16,6

24, ~.

20,5

,.

0,76

. 1,19

0,92

'1'

0,59

0,93

0,77

1,00

~'

0,64

1.65
.

0,72

, 1,43

1,38

l.20

1,56

2,51

-1
-

'

1.23

2,78

.-

,
1,42

1,59

1,74

1.1 .
, '"

,
.

45,0

38,5

.-

2,20

2,03

,
, J

31,6

1,86

28, 0

8,5 . 12,5

6,4

R"

1,9; 2,0

"

,-

1,7 ;
1.8

(1. U

"

Beto.n

"
-

1.6

4,5

~ ,

,
,

R,.

.'

,
,

in care 1Ii i R~ . sint valorile de baz ale rezistenelor de calcul. Pentru


coefici enii ,de siguranj y~, i y" se folc sesc aceleai valori ca i in eejiia'
precedent a STAS 10.107/0, ,espectiv,
_
y" . = 1,35
y" = 1,50

(2.7)

iar m" i ",,, "snt coeficienii, condiiilor de lucru la compresiuhe i respectiv


intindere. Coeficienii condiiilor de lucru cu valori diferite de. unu (de obicei
mbunitare} se introduc pentru a tine seama n special de efectul turnri i
betonului pe nlimi mai 'mari de J ,5-2 m (obinerea de structuri mai poroase ale beton ului la partea 's uperioar a elementului datorit procesultii
de serumentare i migrare in su s a apei libere), de efectele defavari'bile ale
dimensiunilor mici sau - in cazul elem entelor din beton uor sau din beton
simplu - de efectele ccmportrii mai casante. Atunci cnd apar mai muli
coeficieni ai ' condiiilor de lucru, valoil e' m" i m" n relaiile (2.5) i (2.6)
reprezint produsnl acestor coeficieni.
Pentru elementele de bel,on armat se introduc coeficienii condi iilor
de lucru m." ,= mot 'din tabelul 2.4
n cazul elementelor de beton simplu pentru a ine seama de gradul
mai redus de avertizare_ a ruperii lor n raport cu elemente comparabile
din beton armat ; coeficienii din tabelul 2.4. se Inmuljesc suplimentar cu

valorile:
"
,

"

(2.8)

-h tabelul J din anexa B snt date Yalorile rezis t enelor de calcul pentru
e!ouen te de beton a!ln "t c binute prin nmulirea valorilor de baz (2 .5)
~ i (2.6) cu c oeficienii ccndii il or de lucru din tabelul 2:4.

Tal d"/ 2,1. (<<lid"lii "O"liilc 1 ce J wu ai betenului in elemente de beton .,mat .


.

Dimensiunea cea
mai mic a sec-

. Pozi ia de t uiua re

iuni i (~ml

--

nJbc =

1nbt

~"

0,75

--

cu

de turnare> 1500 mm ...


{stilpi, diafragme, ..grinzi, perei, perei de reci pieni, etc. din beton armat mon olit] sau
fnclittai, cu -cofraj pe t oate fef'J e.
.
Vertical,

n !irr:ea

< 300

O rizonta.I

sau vertical cu inI - time de turnare ::s;;


::s;; 1;')00 mm

"

ekmente liniarc solic itate


la compresi une excentri
c. -(stilpi prefabricai
etc.).

3QO

' 0..85

< .'300

" 0.85

~.

;.300
"

1,00.

.-

I e lel11enteJ iniare

solicita~. . te ta ncovoiere (grillzi,


. rigle de cuplare ale
diafragme10r etc .)

ii.

-,

<200.

~20 0

1,00

.
OrIcare

"

pl ci.

0 ,8 5

.
,

1,00

"

35

La starea limit de ' oboseal pentru stabilirea rezIstenei R"" pe lng


coeficienfii condiiilor de lucru de la starea limit' de rezisten, se ia n
considerare i coeficientul

m" = 0,6

+ 0,5""

ia care coeficientul de asimetrie p, este dat de

" 1,0 .

(2.9)

relaia

(2.10)

adic

de rapor'tul ntre 'e forturile unitare minim i maxim la fibra de beton


cea mai comprimat n seciunea tninsversal. Relia (2.9) corespunde situaiilor obinuite, cnd se poate cO'l.sidera ca dup 2 '. 10' cicluri de ncr
care-:-descrcare, rezistena b eton ului crete cu minim'~m 25% fa de. rezistena la 2 zile.
\

..

2.3. DEFORMARE .<\. BETO)lULUI SUB NCRCARE


..
.- - "

refer la deformafa betonulni care apare concomitent


cu aciunea aplicat construciei, reprezentnd astfel deform aia de sc urt
durat. Creterea in timp a deformaiei betonului (deformaia de lung durat) este discutat in paragraful 2.4.
.

Acest paragraf se

2.3.1. c(iericientul de dilatare . termic

Pentru elementele de beton armat supuse la variaii de temperatnr


f'J., cnprinse n intervalul de temperatur _ 30C i + lOOC, coeficientul de
dilatare termic liniar 0:" pentru calcnlul de form aiei unitare longitudinale
impuse, E, cu relaia'
.
'

.,

se

'(2.11)

consider

egal cu:
lO- s;oC, pentru betonul obinnit
.
0,8 x lO- s;oC pentru betonul cu agregate

u oare

2.3.2. Caracteristici elastice

....

, Modulul de elasticitate longitudin:ll ai ' b ~ onului la compresiun , sau


.- ntindere, E" determinat pe pr ism, din b ~t ()n obi n:t it, se d , term;.ni 'fo\o sind o metodologie b3.zat p:! n : rca rel. i d ~sclrcare r~p ~t at' pinl1a .efo{. turi ce nu de pesc cea. 30 % din rezistena la compresiune (p,ntru evitarea
microfisnrrii). Valorile m}ju\ilor de elasticitate ai b,ton:tlui fuo. ci.e d,
clasa. sa sint date n tabelul 3 din An~ x.
.
.
Modulul de elasticitate longitudinal p entru un beton cii agrega te uoare .
E,., se determin cn relaia
_
'

E,. =

(2.l2)

.,

36

.-------~----::::-----~._------------.....",''''

,
I

, //

I
-

/ ncarco/ea aplicolti inslonlonev

opl/cQ~iI

fn corcoreo

cu vtlno v,.

Inco/corea op//c..o1d co v/leza V2 <. v, -

Fi g. 2,2.

unde: E, este modulul de elastieita te al betonului obinuit de . aceeai' clas ;


?, este densitatea aparent a betonului obinuit (2200 kgjm 3 );
este den.sitatea aparent ' a betonului cu agregate uoare.
.
Observaii 1. Spre deosebire de valorile rezistenelor de calcul cores -punztoare claselor respective, mrimiI" modulilor de elastieitate snt valori
medii (deci au corespond en de fapt cu valorile medii ale rezi stenelor). ~
2. Specific betonului este faptul c, chiar la ncrcri de. scurt durat
(cu excepia celor aplicate "instantaneu") alturi de deformaiile elastice, \
Eo<' apar i deformaii rema-nente, plastice, E,., funcie de viteza de ncrcafe
(respectiv durata ncrc rii) - yezi fig. 2.~. Modulul de elastieitate E, corespgnde pantei ini iale la curba 11, - " (deci este modulul de elasticitate
"tangent"). .
'
,
Coeficientul -de deforma ie tran sversal (coeficientul lui Poisson) se
consider
.

Il = 0,2
(2.13)

P,.

Modulul
de elasticitat;;

transversal

se

consider

G, = 0,4 E,
att pentru betonul

2.3.3. Lege,a

obinuit

cit

(2.14)

pentru betonul cu agregate

uoare.

fizic~ 0'-1: '

la compresiune

monoaxial

Relaia

ntre efortul unitar '" .i defoIluaia specific"" la compre~


siunea . monoaxial, monoton crescoare a unei prisme din beton simplu
arat ca in fig. 2.3. Din examinarea acestei relaii rezult cteva aspecte
deosebit de importante.
.
- .
a. Comportarea betonului la ncrcare (va-loarea E, = E"
E.. funcie
de 11,) poate fi consideratji' liniar pn la eforturi unitare ce nu depesc
eirca jumtate din rezistena b.tonului la ' corn presiune. In acest domeniu
befonul se poate asimila practic cu, un mediu continuu. Peste aceste valori .
ncepe procesul de microfisurare a betonului cu efecte complexe asupra 'deior, mabili tii i rezistenei betonului funcie de regimul de ncrcare.

-.

.,

37

..

,
10-

Fig. 2.3.

b. Forma i caracteristicile relaiei <1, - <, depind semnificativ de mrim ea rezistenei la compresiune. Astfel se constat c:
_
- modulul de, elasticitate E, crete odat cu rezistena betonului la
corn presiune astfel nct E, variaz chiar n cadrul aceleiai clase odat cu
variia rezistenei la compresiune (vezi fig. 2: 1);
'.
- - domeniul de comportare liniar este mai mare la un beton cu rezistent mai mare dect la un beton cu rez is ten mai mic;
.. . - la o defolIuaie specific Efi = ~bO ~ 2 /o~ , rigiditatea betonului com- .
primat centric (valoarea d'Jb/de:.b) ..devine nul i se atinge rezistena La CO~presiune ;
,
.
- creterea lui Efi peste valoarea EbO este nsoit de o s~dere a efortului <1, (ramura descendent a curbei <1, - <,) ;
.
.
- -valoarea deformaiei "'EII asocia t ruperii betonului comprimat , EtnI .
i scderea corespunztoare a lui cr, depi nd de rez istena betonului la compresiune (raluura descendenti'i a curbei (j/) - eQ este TIlai abrupt i mai sc urt
la betoane ae r~zisten mai ridicat), De fapt comportarfa betonului fn
domeniul E, > 2% , depinde i de ali factori care nu se p ot evidenia prin
diagramele din fig. 2.3: Dintre aceti factori snt de menionat gradient ul
. de formaiilor pe seciune (seciune a este comprimat uniform sau neuniform
cu sau fr zone ntinse), form, zonei comprimate i gradul de fretare (coh'finare) cu armare transversal i longitudinal, Toi aceti factori afecte az,
de fapt, tendina de umflare lat eral a betonului comprimat produs de
dezvoltarea procesului de microfi-surare.. Cu cit aceastrl tendin este mpiedicat n mai mar msur cu att valoa rea Eb a sociat ruperii este mai mare
jar scderea lui al) la aceeai
- valoare 'EO > EbO este mai mic .
,
Preyederile din STAS 10.107/90 privind caracteristicile de calcul ale
b elonului snt n concordan cu a spe ctele menionate anterior i eu principiile adoptate n ara no~str pentru proiectarea betonului rrnat pe baza
metodei stril,?r limit, (vezi capitolu l 1').
.
i. Pentru calculul la starea limit de rezisten a sec iunii incovoiate cu
sa u fr for axial, f"losind m etoda general, se recomand relaia a, - E,
din fig. 2.4, n care R , este . reziste na de calcul ia compresiune a betonului.
Aceast 'relaie adoptat pentru prima dat de Recomandril e CEB-FIP
[IlO], consider O p~rabol de gradul doi ntre originea sistemului de axe
<1, - E, i punctul A de coordonate E" = 0,002 i R, i o linie dreapt ntre
punctul A i punctul C corespunztor cedrii betonului la compresiune.
,

38

'---~.--- ~,--------~~------------~~
- ------~--~--~~
,

--..,

--

Re

Obo2%.

Fig. 2.1.

Parabola OA are ecuaia:

,
.-,

,,'

_a",' = ......Je,'-.. 2 _ _.e..:,c.

R, EbO
. . corespunztoare condiiior O"b = O la

" =

eba'

Se

observ c

de,

Dreapta. AC are

Eb

=...

2R,

la
n origine, are valoarea

O i

parabol,

tangenta la

. d"" -_

EbO

(2.15)
C1b

==

Re

da, / de,

-lOOOR,

. (2.16}

eba

ecuaia

(2.17}

Punctul C este 'definit de valoarea " i i m care v ariaz: liniar intre valoarea
"0 = 0,002 corespunztoare unei distribuii e uniforme pe ntreaga seciune
(compresiune centric) i valoarea "u = 0,0035 corespunztoare situaiilor
n care axa neutr se' afl la interjorul se ciunii (fig. 2,5). n figur s-a 'notat
cu Et;' valoarea- Ea la fibra extrem a sectiunii
,
. n tin s de momentul incoyo-

'reo/ _4'"--lN

I C =8 I

II Axo

(vezi f ig, 24)

neutril

I C=A L

I
I

I .

(vezi

"

"

[,g 24)
"

~~~~
. ----~"--~"~--------~"(i-fibroteo nioi
obi
cbo
obi
mlin.a)
(i = fibro ceq moi pV/ill
:' .

eompril!l'lO)
"

89

-.
-

.'

.'

ietor M. Prin valoarea adoptat pentru " " .. se Jine seama de influena gra- "
clientului df~lmaiilor pe seciune asupra valorii deformaieispecifice ca- o
pabile;
,
,
.
-Se observ c legea fizic . ci, - ', din fig. 2.4 introduce urmiitoarele
proxirnri mai iIllportante in raport' cu relaiile '" :..: " din fig. 2.3. _ ..
. - raportul ntre modulul de elasticitate iniial i rezistena b eton ului
la compresiune este constant i , egal cu 1 000 (.vezi relai" (2~ 16;
- zona descendent a relaiei '" - " este nloc~it ,Clt un palier;
- valoarea "u s,e ia constant, indiferent de forma eciunii i de grad!ll
de confinare asigurat de amarea transversal.
.
Toate aceste aproximri afecteaz n1:r-o msur neglijabil valoarea
solicitrii capabile a ' secJiunii i deci ' rezultatul - calculului la starea limit
de . ~ezisten, ' Aproximrile pot deveni ins semnificative atunci cnd ' se .
Ulmrete s se stabileasc valoarea rigiditii i/sau ducfilitii seciunii
.de beton armat.~ln ' acest context este deci, important precizarea c relaia ""
" ' _- " clin fig. 2.4 este dat n STAS 10.107/0-:'90 n principal pentru calculul '
cu metoda general la starea limit, de rezisten. '
-'_
Pent~u calculul la strile limit ale exploatrii nOImale, eforturile n
beton n zona comprimat a a seciunii se evalueaz considernd compo.rtarea
liniar \t betonului i valorile caracteristiCilor- din paragraful 2.3.2.. Acest
mod _de calcul se justific prin considerentele prezentate n continuare .
' La strile limi t ale. exploatrii normale intereseaz ,valoarea medie
a r~zistenei betonulul la compresiune, R" i nu valoarea de ea,lcul, R,.Pe
J baza relaiei (2.18), similar cu (2.1'):
'
,t

R,. = R,(-1 =-

i a relaiei (2.5) cu m,i = .1 raportul

R,/R,

(2.18)
'.

rezult .ca n fig. 2.6, unde .se

a raportului li.; R, pentru rezistenele la


intindere. Pe baza valorii acestlti raport (circa 1.8 la un coeficient de variaie
_
.
egal. cu 15 % ) i a faptului c
.
valorile -.incrcrilor; care se
iau in consideral- n calculul

la strile limit aleexpIOatrii


nQlnlate~ snt mai- mici dect
,
/:
. valorile de 'calcll ale incrc
I
/
rilor, care intervin n calculul

/
' la starea limit de- rezisten,
/
se poate aprecia c efortlll

maxim
de
compresiune
n
be2.ft--~+---'- - -"/7 t--,
ton '" max. nu depet e de .
,'!
- regul 0.,5 din rezisten a medie, R, cea mai apropia t pro. _pabilistic de rezisten efectiv "
, a betom~lui (fig. 2.7). In aceste
condiii"este deci justificat ca
s se considere c betonul se
,
comport liniar, modulul de
elasticitate aYind valoa rea ini,tial E, sau puin redus fa
1.51:;;'O--~;:--'-'--:: ;-~-::-;; :----, :--::-_ de E, n funqie e cil de mare
, .
15
20
,25
30 Cv (%) este ", _ z. Este de observat
.

Fig. 2.6.
c pentru zona asoonden t a
reprezint i variaia asimilar

1.645:C ,,) ,

-l

40

,
'

5b

Re
,

,..-t--

"

//~lege"
fizici " belon,,/.i cu
.. ./
(vezi, de exemplu,
2./9)

rezlsl'en!"

,'Pc

-'

relJji<1

I
,

Leg~Q fjzic

ti belo/}u/uj cu rezisfen!a Re

(Vi:zi, de exem..plu, re/uliu 2.15)

--

. .,

. !co

Fig. 2.7.

legii fizice a betonului cu - rezistena


relaia:

a,

R, ""

a,
COD

E,,-bO
-2
R,

E,

<'o

R,

E.
'<..
3-2
R,

<,
<'o

E,<..
R,
(2.19)

.care, reprezint o parabol de gradul trei. n raport cu paraDola de gradul


doi din relaia (2,15), aceast parabol respect i condiia da,/d<, = E.
Ia <, = O. Parabola de. gradul trei degenereaz n parabola de gradul doi
(adic relaiile (2,19) i (2.15) coincid) dac E,<,oIR, = 2. Relaia (2.19)
nu poa,te 'fi folosit dect dac 2 .,; E,<,oIR, .,;' 3.. Dac aceast condiie
'nu este satisfcut parabola de gradul 3 prezint un punct de inflexiune
-n domeniul O < Eb < EbO.
,,~ ....
,
' Alte argumente pentru a admite comportarea elastic-liniar n stadiul
<le exploatare se 'prezint n subcap. 5.5. _
4

2.3.4. Legea

se poate adopta de exemplu,

'

fizic a-&

la intindere

n proiecta,rea structurilor apar situaii cnd este necesar s se analizeze


.comportarea elementelor n 'stadii , de solicitare anterioare fisurrii' betonului
ntins. Asemenea ' situaii apar, de exemplu, la calculul Ia starea limit de
rezisten a elementelor de beton simplu (vezi cap. 4) sau Ia proiectarea
unor elemente de beton alInate cu n~l de rezisten antiseismic, la care,
n condiiile unei alInri longitudinale reduse (de pild la unii perei de
beton armat din structuri tip "fagure"), momentul de fisurare fifn mai
, mic dect momentul de. rupere (u~tim), fora tietoare de calcul este asociat
.cu valoarea momentului de fisurare.

41

,.

aceste cazuri se consider 'n


calcul contribuia betonului ntins ~i
este necesar adoptarea unei legi analitice pentru betonul supus la tensiuue.
Diagrama a- E pentru b etonul ntins
i modul de. stabilire a eforturilor secionale de fisurare se indic la paragraful 4.2.1. (fig. 4.2. e).
,

.
,
,

CM

Deformarea specific .de lung du- .


eb~6bI"Il rat a betonului EOd (fig. 2.8) se po a te
simplificat, conform STAS
. t ' calcula
10107/0-90, cu relaia
,

Fig. 2.8.

_ unde:
,

2.4. DEFORMAREA N TIMP


A BETONUL UI

tn

(2.20)

este ' deformaia specific elastic ' iniial a betonului


valoarea de calcul a caracteristicii defolInaiei n tiI):1p a b eto" nului !a durat foarte mare de jncrcare (teoretic la t = O()
t, - defoiinaia specific' maxim datorit contraciei betonului .
Valoarea ip se deter min cu relaia
.
_
E, -~ -

q> = k,k 2k3 q..

(2.2 1)

n care 1'0 este valoarea de .baz, iar 1<'" k 2 i ks snt coeficienii care exprim
influena gradului de maturitate a betonului la ncrcare, a gradului de solicitare i, respectiv, 'il. umiditii rel'ative a m ediului ambiant (yezi tabelul 4
din anex) .
'
Observaie - Pentru valori a, " 0,5 R , mrimea coeficientului k, = 1
exprim dependena liniar a deformaiilor de curgere lent de mrimea
deformaiilor la ncrCare, respectiv de eforturile unitare n ;'eton .
Deformai a ., se determin cu relaia

'

(U2)

in care Ee este yaloarea de baz, ka are aceeai semnificaie ca i n re iai a


(2.21), iar coeficientul k, exprim influena dimensiunilor elementului (vezi
tabelul 5 din anex) .
. Defollilarea n timp a betomliui nu . afectea,z practic capacitatea de
rezist ent a sectiunii de beton armat, dar trebuie luat n considerare a tt la .
calcului' efectultri zvelteii la starea limit de rezisten -ct i la strile limit
ale exploatrii normale. In' toate aceste situaii, de efedul deformrii n
timp a betonului, se poate ine seama simplificat cu ajutorul metodei modulului de elasticitate redus. Astfel,. n relaiile de caltul, n locul modulului
de elasticitate E, se consider modulul de el.asticitate E,/( I
vq unde
, . are valoarea dat de relaia (2.21), iar veste raportul ntre efortul produs
de ncrcarea de' lung durat i cel din ncrcarea total.

,,

42

2.5. EFECTE ALE SOLICITRII MULTIAXIALE


Betonul este rareori solicitat n practic la o stare monoaxial de ,eforturi. Intr-adevr, sint puine sit uaii in care s nu apar concomitent eforturi normale CI i tangeniale 7, ceea ce conduce la-o stare biaxial de eforturi
- sau n care tendina de umflare transversal a betonnlui sub aciunea unei
'compresiuni longit.udinale 's nu fie mpiedicat de armtu~a transversal
i longitudinal , ceea ce conduce la _o stare triaxial de efor turi. In general,
comportarea betonulni la solicit ri mnltiaxiale este mult mai puin cunoscut
dect cea la solicitarea monoax ial. In cele ce unneaz se p,rezint numai
dou din multiplele aspecte privind solicitarea multiaxial a betonului.
. Ambele aspecte snt luate 'n considerare n prevederi cuprinse n STAS
10107/0-90.
~.
. . In fig. 2.9 se prezin t relaia simplificat ntre rezistenele .betonului
pe dou direcii ortogonale, n starea plan de torsiuni. Se .obse rv c rezistena l:ietonului (la ntindere sau c01l)presiune) scade ntr-o msur important atunci cind pe dfrecia normal exist il un efort de semn contrar.
Acest efect se ia n considerare la calculul la starea limit de rezisten la
fora t ie toare i /sau la moment de torsiune.
Pe de alt parte rezi s tena i' capacitatea de deformare a betonului comprimat cresc atunci cnd tendina ,<le umflare lateral este mpiedicat de
a rmare transversal i l ongit udinal (fig. 2.10). Acest efect , denUttlit de
fretatea sau confinare, care se manifest evident nllmai asupra miezului de
beton "ncorsetat" n armtur, apare dup exfolierea betonului din afara
acestui miez i crete odat cu cantitatea de armtur h'l.nsversal i longitudinal. Trebuie observat c arintura longitudinal poate exercit.. un
efect efici ent de confinare numai n m sura n care printr-o armare transversal sufi cient i -raional dispus tendina sa de dePlasare lateral este
;nipiedi cat Studii experimentale au artat c p entru calculul rezistenei

l. 02 (eomplestilne)

,
,

rf,'
_./

_ ,.t..

I
.
0t!

-- ---

jj..I (~"{-n ~"r., l . ~


r ~~ '~ J

-r'--::::::::::::
_p'

..

4 --

'L - " .

." . ,

"

. 4 ~'"

"

I
I

II

Dt (comp,~esilJne)

Ne

'!-.~..

,,

.. .

< 1,.. 1. -'OI" )


f (;;
I"J"'J}I " ...

Fig. 2.9.

N(kN}

.
.

. ..

la compresiune R:, a betonului


fretat se poate folosi relaia

..

fJOO

\ ..
.

',-f,~,

, '~..---- 0e ~ 38, f mm
410
-\;~""
..j.

.,

6fll

211

-1

,
1
-~ ""
---=1---- -.-"

:11

,
,

-~I-;

'-l1e ~ 53,5 mm

10

15

20

25

_.- - Be/on simplu

{relof cu
---- Belon
1,,76 mm Itl ilislMt' 'etr.

~/r/eri rI~

(2.23}

,
,

unde R, este rezistena betonului


simplu, k este un coeficient egal
cu cel puin 1, 1 iar 0'" este
efodul unitar transversal datorat
fretdi cu armare transversal .
Pentru armare transversal cu
fret circular cu aria seciunii
A, i pasul a" de exemplu CI"~ ,
rezult din rela ia (vezi fig. 2.11).

C1tr

Fi,. 2. 10. Relaia intre fore de compresiune


ce. tricl i deformai e lonegitudinal pentru stilpi
cu seciune patrat cu latura de 108 rnm, armai
numai transversal (14].

2A, R,
=
dia,

(2.21)

Cu d, s-a notat diametrul


miezului de beton situat la interioml fretei.
Efectul fretrii asupra cret~ii rezistenei la corn presiune a betonului
intereseaz n cazul stlpilor fretai de fOlIll circular sau apropiat de aceasta,
solicitai preponderent la compresiune, La elementele cu seciune dreptun,hiular solicitate la ncovoiere cu fora axial de compresiune, creterea
de rezisten ca Ullllare a fret~rii este mai redus, fiind de obicei neglijat.

I
,I

Nif:lli/ ele bdM....

AsRa

' -~ " ....

--.J.I

ds

-t'

AsRa

..1
,

Fig. 2. 11.

Efectul

.
fretrii de cretere a capacitii de defolInare a b etouului comprimat intereseaz practic atunci cnd se ulIurete asigurarea ductilit ii
necesare elementelor de beton alInat cu rol antiseismic.
O .relaie aproxim ativ ntre defOlmaia specific ultim .;,. a betonulut
solicitat la compresiurte triaxial i defolIuaia '" corespunztoare betonului
comprimat monoaxial este
2

(2.25)

.'
.

--_ .----~.--~
- ----~~--~-~~---------

3.

CARACTERISTICILE DE CALCUL
ALE- ARMTURII DE OEL
....

Pentru aIlllarea elementelor de beton aIInat se


.

utilizeaz

bare laminate
la cald din oeluri OB37, PC52 .i PC60 i srme trefilate (STNB). ~
Oelul OB37 este uil oel moale cn coninuCredus de carb~n (clasa 1*)
care se J a roineaz cu seciune circUlar i suprafa neted. Livrarea se face
n colaci pentru diameh:ele 6- 12 rom, in legturi de bare drepte cu lungrnea
de pin lal8 m, n cazul diametrelor de 14-28 rom i ca bare libere pentru
,

,diametre mai m ari.

..

'

. Prezentind rezistene relat iv reduse i o slab. conlucrare cu betonul,


se recQmand utilizarea lui in special ca armtur constructiv i de montaj.
iar ca atmtur de rezisten, numai n. situaiile n care anIlarea se face
la procentul minim prevzut de' nortne i cnd condiiile de aderen sint
favorabile.
Oelul P C 52 este un oel cu 'coninut limitat de carbon cu unele adaosuri
care i mresc rezis tena fr ai afecta sudabilitatea, plasindu-l intr-o poziie
intermediar intre clasele II i III. n clasificarea internaional. Avind
rezistene superioare oelului OB 37 i o bun conlucrare cu betonul datorit
profilului periodic, se utilizeaz n ? pecial ca armtur de rezisten.
Oelul PC 60, de asemenea.. oel laminat la . cald cu profil petiodic pri"
coninutul uor mai ridicat de carbon i prin unele elemente de slab aliere
pentru asigrrrarea sudabilitii face parte diIL categoria oelurilor din clasa
III, fiInd similar cu oelul. beton de rezisten folosit in numeroase ri. Prezint o reaisten superioar ' celorlalte tipuri de oel beton laminate la cald.
Utilizarea lui ca armt ur de rezisten mrete eficiena economic a cons,
truciilor- de beton armat.
. .
Livrarea celor dou ti pUri de oel cu profil periodic s,e face in acelea i
condiii cu cele menionate pentru OB 37. La toate tipurile de oel beon
laminate la cald standardizate n ara noastr se garanteaz o sUDstanial
c apacitate de deformare n domeniul postelastie (ductilitateJ, condiie

esenial att pentru 'redistribuia plastic: a eforturilor sub ncrcri gravi


c-::'
taionale neseismice n structurile de beton armat (i implicit pentru utili.zarea m~todelor
de
calcul
in
domeniul
plastic
la
aceste
structuri),ct
ma
i
_
.
.

_L2X2i. 2 . .

~ .,..",..

. ) Pe plan
in trei clase de

i nterna.ional oelur ile


rezisten:

pentru beton arma.t snt


'

01p 1rite

in mod

obi.D.uit

"

45

,
,

,
,

",.
"-

t-

STN8
.

--

-t

1(eBO

H.

I'C52

--

.
.

600
,

0837

ales pentru asigurarea unei capaciti suficiente de absorbie


i de disipare a energiei n structurile solicitate de cutremure de '
intensitate .ridica t (fig. 3. 1).
Sirmele trefilqte pentru beton
(S TN B) snf ecruisate puternic
prin trecerea r.epe tat prin filiere.
Ele au suprafaa foarte neted
din care clauz conlucrarea... cu
betonul este practic n eglijabil.
.'\"ceste srme nu pot fi u til izate
ca alIIlturi decit sub fOIm' de
plase- .sudate prin' puucte .
Alturi de STNB n standardul -STAS-438 esle prevzut i
srma trefilat profilat ' pentru
beton (STP B) c u proprieti de
adereut
sensibil m- bunttit,
,
,
care dup aSl!)ilarea de ctre ingustria me.talurgic i intrarea n

-~

I-

200
.
.

5 . /(}

f5

2(1

2!i

J(1

C(%)

Iabric~ie

Fig. 3.1

va putea as"jgura o vari-

ant mult mbun tit a plaselor


sudate, n .special n cazul armrii unor plci prefabricate cu procente de
annare reduse, Joarte sensibile la fi surare accentuat n procesul de exccuie~
decofrare i transport . Capacitatea de deformare plastic a sirmelor. trefilate
de tip STNB este mult mai redu s decit a celorlalte tipuri de oel beton

Utilizarea lor la armarea elementelor structurale proiectate pentru grad.


protecie ant iseismic ~ 7 este permis numai n msura" n ca re ele nu au ro
semnificativ n dezvoltare", unor m ecanisme de cedare n domeniul plasti c
Principal,ele caracteristici mecanice - limita de curgere minim ac min
real n- general pentru barele iaminate la .cald i totdeaun" conven ionaLi
(defi,!it prin vo" ,-efortul unitar la care alungirea reman ent atinge vafoarea
de 0,2%) pentru snnele trefiJ ate, rezistena la t raciune v, i alungi rea la
rupere /!', ~ ale oelurilor utilizate ca ,,,mturi din ar noastr sint prezentafe n tabelul 3. L Alungirea rem anent la mpere se m soar pe o lunc
gime de 5 diametre n cazul anil !urilor de OH 37, PC 52, PC 60 i pe o lUI,
gime
de 10 diametre n cazul srmelQr:. trase. . .
. Oeluril e laminate la cald (OB 37,
52 i PC 60) se sudeaz n bune '
condiii prin oricare dintre procedeele folosite n practic .
Srmele -trdilate, care ca orice armturi din oel ecruisat, i pierd
proprietile obinute prin ecruisare prin nclzire la temperaturi peste 400C,
nu se pot suda cu procedee care afectea z ntreaga seciune transversal
a .barei, ci numai prin . puncte, n regim strict controlat.
.
Valorile v, mi" din tabelul 3. 1 reprezint. rezi stenele minme garantate
n standardele de produs (standardele din seria STA S 438), respectiv rezis
tenele caracteristice Ro. pentru cele 4 ' tipuri de oeL Ele corespund unei
probabiliti de aproximativ 2,3% , ca efortul de curgere s se situeze sub
limita indicat.

.
Gradul ceva mai mare de asigurare adoptat n cazul oelului ia de
cel al betonului ur mrete s acopere variabilitatea dimensional a dia me

rc

46

oelurilo!'

Tabelul 3.1. Caracteristicile


me.... nice ale
,
.

I"

Diametrul
nominal
(mm)

Tipul de
oel beton

pentru beton armat. utilizate in (Rominia)

Limita
de curgere

Rezist.
de rupere

Alungirea la rupere

, 6,( %)

(N/mm')

(N/mm')

5d

6... 12
OB 37

PC 52 .

360
14 ... 28

235

6 ... 11
16 ... 28
32...40
40

PC 60

. 6 .. .40

STNB
STPB

3... 4,0
; ,3 ... 5
5,6.. .7, 1
.8

360
340
330
320

210

510

20

300
290

. .

600

510
460
400

510

15--

610
560

25

,
400*

!O -d

25

255

R. '
(N/mm')

ar min

O"c mi"

6
q
8
8

3.lO

370

235

. Caract eristicile pot fi modificate prin inelegere cu bene1iciar ul.


n perioada. elaborArii prezentului indr umtor pre'Tederile privind condiiie t ehnice
pentru PC60 se aflau n revizuire .
~
,

de valorile nominale, care se pot rsfrnge negativ asupra


rezistenei efective a annturii. Ca uhnare, spre ' deosebire 'de cazul betonului, valoriie caracteristice
ale rezistenelor oelului se stabilesc cu relaia:
trelor reale

fa

Rezistenele ..

Ro. = Ro{1 - 2(:v)

de calcul se stabilesc cu

(3,1 )

relaia:

_ Ro

R0 -

(3,2)

Yo
I

. .. Coeficientul Yo de reducere a rezistenei caracteristice a oelului are


n medie valoarea 1,1.5 pentru armturile din .OB 37, PC 60, PC.52 i 1,20
pentru 'STNB, n concordan cu omogenitatea diferit a caracteristicilor.
mecanice ale oelurilor (jin cele dou, categorii.
_
.
Valorile rezi stenelor de calcul snt nscrise in ultima coloan a tabelului
3,1. Aceste valori corespund unei viteze de ncrcare de ordinul a 2-3. N /mm'
pe secund, adic . regimului static de ncrcare.

Dac ncrcarea se apli c cu vi 'tez mare, aa cum se ntmpl n cazul


n crcrilor dinamice, inclusiv in cazul aciunii seismice, rezistena la traciune este m ai m ar dect cea 'obinut la ncrcarea stat ic. Pentru durate
. de nctca,re de ordinul a 0,1 s, situate la nivelul celor mai nalte viteze de
~deformare nregistrate la 'cutremurele puternice, limita de curgere a oelului
mr crete cu mai mult .de 10 - 12%. Acest spor de rezisten poate fi consi
derat nesemnificativ,. mai ales dac se are n vedere eventualul efect negativ
al repetrii (uneori cu alternarea semnului solicitrii), specifice aciunii seis. mice i n- consecin este ignorat' n calcule ' Gonform prevederilor celor
mai multe prescripii, inclusiv ale celor din Romnia .

'7

'.

In ceea ce privete rezistena de calcul la oboseal a alillturilor R~,


n nOImativul STAS 10107/0-90 se pstreaz structura expresiei din STAS
10107/0-76;
.

(3.3)

in care: 1n~ este coeficient de reducere ca Ulluare a solicitrilor 'r epetale;


m! - coeficient prin care se ia n considera-re efectul sudurii.
Pentru coeficientul 1I1~, s-au ' meninut valorile din precedenta redactare a prescripiei, difere niate' n funcie de calit ..tea oeluui i de valoarea

coeficientului de asilnetrie P4 =
.

(Ia, mill_

al efortului unH; r, exprimnd variaia

(l'a maz

'.

ntre valorile minim ao , min i maxim~ (Ja , ffltl:t ale"'efortului unitar n anltur
sub aciunea solicitrilor variabile susceptibile de a produce oboseala.
In cazul coeficientului m! s-a procedat la o difereniere mai mare a valorilor, dect n STAS 10107/0-76, n funcie de marca oelului, procedeul
. de sudate i coeficientUl de asimetrie.

'Avnd n vedere comportarea extrem de nefavorabil a nndirilor prin


sudur la oboseal n regim alternant de ncrcare, STAS 10 107/0-90 impune
realizaTea din bare fr nndiri a atmturilor n elementele de beton armat
astfel solicitate. .

Solicitrile repetate de un numr mic d~ ori, cum snt cele care intervin
pe durata seismelor, nu produc fenoD).enul .de oboseal; ele pot ns conduce
la o anumit scdere a rezistene,lor at,,!lurii care justific dup cum s-a
artat luarea n considerare a sporului de rezisten tezultat din aciunea di-

namicasolicitrilor.

In condiiile rii noastre prezint o importan particular, acele caracteristici ale oelurilor, de care depinde o' cOpportare favorabil ' a structu~
rilor de beton armat la aciunea cutremurelor de mare intensitate. Astfel :
a. Se poate aprecia. c, de regul, incursiunile n domeniul postelastic
nregistrate de armturile elementlor solicitate l a ac iuni seismice inte'lse
.nsumate pe toat viaa unei construcii, nu ajung s consume n tota litate
pentru oelurile lamin'ate la cald utilizate, la noi n ar, alungirea capabil
a acestora .

Studii t eoretice i eX'perimentale [70J au ev ideni at faptul c n cazul '


elemenelor de beton allllat solicitate la- ncovoiere, pentru care cerinel e
de ductilitate n raport cu cele ale altor elemente snt mai mari, la incursiuni
substaniale in domeniul postelastic de deformare, coresRunztoare unor
indici de ductilitate ai deRlasrilor de pn la 5, alungirea specific a arm- .
turilor I)tinse nu it depit 4% . Aceast valoare se situeaz sub valorile
deformaiilor specifice ultime ale oelurilor lamina te_utilizate la noi n ar
('Ia cum se poate deduce din cercearea alungirilor la ru.!'ere indicate n
tabelul 3. t* .)
.
, b. Capacitatea elementelor de beton atmat de rotire in domeniul postelastic este influenat direct de dimensiunile zonei n care se dezvolt deformaii plastice, respectiv pe lungimea lp a uarticulaiei plastice'~ conve'!JlOnale
.' .(fig. 3.2). Aceasta la rindul e( depinde n mare msur de raportul Intre va_o
lorile efortu.ilor unitare de rupere a: i de curgere a, al~ oelului armturii
ntinse, respectiv de ,amploarea fenomenului de consolidare a oelului.
,

,
Valorile 6",( %) din tabelul 3.'1, includ in lungimea de mAsurare de 'd i mrimea deforma.iilor locale in zone striciunii, care ar trebui eliminat! pentru comparaia cu ce rinele de
alungire me'nionate care, desigur nu le 'au ,n vedere. '
...

48

fi

Nu

o,. -

Ne

o";' -

r:

" I

b.
,

"

,
o

ti

Din acest motiv, unele prescripii de proiectare ntre care [104; 114]
prevd pentru arhlhuile de oel din structurile proiectate antiseismic, condiia ca raportul a,fa, s .fie' cel puin 1,25. '
.:,,'
.Dei as(menea condi,ie nu este prevzut explicit de normele romneti,
din cercetarea "alodlor din_ tabelul 3.1 se constat c ea este ndeplinitf,
de 'toate oelurile laminate la cald utilizate la noi n ar.
c, Unele prescripii de proiectare antLseismic, prevd condiii de li-,
mitare a diferenei ntre valorile efective i cele. caracteristice (nollnate.)
ale' eforturilor unitare de curgere, cu alte cuvinte de limitare a sporului
rezistenei oelului fa de valorile minime garantate ,de productor
(implicit, aceasta poate rezulta i, din limitarea coeficient\llui de 'variaie c,) ,
Astfel, de exemplu, codul model CEB-FIP i ACi 318-83 fixeaz aceast
diferen la 130-150 MPa.. .
,
Considerentele acestei , prevederi' sint urmtoarele :
,
- o valoare prea mare a limitei efective de curgere a armturii n raport
cu. valoarea de calcul sporete pericolul unor ruperi casante ~n betonul comprimat .inainte de intrarea n curgere a a11uturii;
- de a,s enlenea, o diferen prea mare intre valorile efective j cele decalcul ale efortului unitar de curgFe, ' poate schimba natura ced,ii dintr-o
ntpere de.. ncovoiere, ritr-o -rupere influena n mai mare ~msur de actiunea forei tietoare, ca urmare a creterii valorii forei tietoare asociat
mcmentului capabil. efectiv, superior celui de calcul;
.
.:... aceast sit'latie poate duce, prin creterea momentelor capabile '
In grinzile adiacent~ unui stlp, n cazul n care capacitatea portant a aces-

unui mecanism de cedare defayo-

tuia este ntmpltor sczut, la iniierea


rabil, care nu realizeaz condiia !le siguran "grind slab - stlp tare"
(vezi cap. 6).
Prescripiile romneti nu prevd explicit o asemenea condiie . Es~e
de ,observat totui c raportul mediu de 1,35 ntre valorile medii ale lijnei
de curgere i rezist ena de calcul R implic o asemenea limitare pentru toat
gama de oeluri laminate la cald produse n ara noas tr.
.
d. rn principiu oelurile romneti laminate la cald, folosite prioritar
n elemente cu rol de rezisten la aciuni .seismice intense (PC 60, PC 52
OB 37) se consider c prezintcurbe caracteristce cu paliere de curgere.
Da c a deseori' si tuaia se prez int astfel (mrimea ' palierului dep ind deformaii de 1- 1,5 % , uneori, ' n special la . oelurile P C, (cele mai folosit ~
in armturi de rezisten) se constat absena palierului care de fapt nu este
impus nici de standardele romnet i , nici de cele strine . In acest e condiii,
trebuie s se aib n ved,ere o depire a eforturilor unitare n domeniul .pastelastic, cu consecine similare celor menionate anterior ' n ceea ce privete
.accentuarea pericolului ruperii casante prin fore tietoare san .prin t endina
de cedare a stlpilor naintea ~rinzilor adiacente nodurilor grinzi-stlpi etc .
Unele prescripii str ine, dar i norrn.e de proiectare romneti~ cnm snt instruciunile tehnice pent.ru proiectar ea- cldirilor cu perei structurali
de ' beton (P85-90) iau n' considera~e acea st posibilitate la sta,bilirea foelor
tietoar'e de calcul.
.
,
, e. P entru stabilirea r spubsului seismic. al structurilor .de beton allnat
prezint interes cunoat erea comportn i arm turilor de oel la deformaii
'repetate n domen iul postelastic, n r egim alternanf de solicitare, (fig. 3:3) .
Este de remut , maj cu searn aa numitul efect Bauschinger ae reducere
. a parent a modulului t angent de eIasticitate, altfel -exprimat , de neliniari.zare a relaiei G-O la valori sensibiLma.i mici dect limita inii al de curgere, .
nregistrat la prim,! incursiune in domeniul plastic. Una dm consecin'eIe
.acestei particulariti de comportare a aUlltunlor de oel este, de exemplu,
Teducerea lungimii de fIambaj a armturilor n raport cu cea corespunz5.to~re
comportri i n domenjul elastic . Presc ripiile de proiectare, inclusiv "STAS
10 107/0-90, in, seama de aceasta prin' prevederea unor dista ne mai reduse
ntre etrierii i agrafele de prindere. a armturilor longitudinale n zonele
. .
.
.
plastice po ten'iale .
P entru situaiile curente STA S 10107 jO-iO p ermite utiiizarea &agraInelar caracteristice convenional e biliniare din fi g. 3:4, a. pentru ' armtudle
'laminate la cald i 'din fig. 3.4b p entru srmele trase .
, .
- In situaiile in care se apreciaz c defor6
ma iiIe elementelor de beton armat implic incursiuni in dGmeniul de consolidare i acestea au
un caracter defavorabil pentru dimensionare se
va considcra_ diagrama caracteristic cu pant ~
,
ascendent dup depirea limitei de curgera
( desenat_ cu linie ntrerupt n fi g. 3.1).
Pentru ntocmirea unor analize mai rigu
roase ale comportrii elementelor de beton armat
f
,
n domeniul postelastic, de exemplu la stabilirea .
rspunsului seismic al structurilor prin metode
de 'analiz dinmic neliniar, se pot utiliia
funcii analitice pentru descrierea mai fidel a
Fig. l .J

:50 ,

..

l"
~ =_------- .
Ro F-'. ..

125 , 1.
,

"U

r. '.

fi

Il

. .

'

l_
I
I

~_~ _

R.."

.
rt:
v"

o/

, n;)

...,~

tau"" h ~(Q

I
1

.I

..- -

f'7:Y/

orc fg C:u

-'---_.c -_ _ '-_. __ .. ~
Ro
i '}''':J
,

Ea

~
' d In
- C(J:lI
/ / .
.'fi
eJzl} l C.'.1.

i.'Jh.~vi,7

[-../

E,'.

C'
_ L.Jff
=

: Ea = 2 x f,/ ~

~.

Nl

li,","'/(.'_
,l'~~/q l.u~
"

'

Ea = 2,1 x- 10 fiim

I
I

$/
Oi: //ulille ElsmiC't>

cdela/le

'"

caZl/1

Fig. 3.,

diagmmei a'< a oelului, inclusiv pentru reprezentarea comport rii histeretice n regim de 'solicitare alterna!)t folosind tehnica funciilor exponen'iale Rarnberg-Osgood [53; 70].
.
f. Conlucrarea oelului cu betonul , ancorare sa n beton are o importan :lecisiv n asigura!:ea unei cGrn portri fayorabile a elementelor dr
beton. armat n condiii de. solicitare int ens in regim alternant, de natura.
soiicit rilor produse de cutremurele puternice.
Unele prescripii strine [III), { 114) prevd ca orice armtur (inclusiv
cea de tip AI, corespunztoare oelului OB 37 s fie d otat cu profil periodic_
Este. de _subliniat utilitat ea fabric ri i i n ara uo-astri, ct mai curnd
posibil a oelurilor cu profil periodic cu rezistene mai reduse (d!, &dinul.
rezi ste n.ei actualului oel OH 37) . Prin folosirea unui asemenea oel se vor
putea obine soluii .mai economice, n si tuaiile n care armtura este dictat.
de minimul constructiv sau in situaiile cnd amltura ' nu este dimensionat
de conditiile. de rezi stenj , 'ci de cele de limitare a deschiderii fisurilor, ca.
n cazul, ' de exemplu, al pereil or recipi enilor de lichide i de silozuri.
,

".

,
,

4.

CALCULUL
ELEMENTELOR
DE
,
. BETON SIMPLU

,
"

4.1. CONSIDERATII
INTRODUCTIVE
,

Betonul nearmat are un domeniu relativ restrns de utilizare ca material


de rezisten pentru structuri. Betonul simplu este folosit de regul n 'elemente masive (ziduri de sprijin de greutate, blocurile de beton simplu sub
c uzineii fundaiilor de suprafa, baraje de greutate, pile de poduri masive etc.) .
solicita te preponderent la comp.resiune ex.centric, la care fora acioneaz,,n interiontl seciunii.
. '
,.'
Utilizarea elementelor de 'beton si.mplu ncovoiate sau comprimate el<ceptric la care fora de compresiune acioneaz n afara seciunii nu este ad-.
mis dect dac aceste elemente. se sprijin pe pmnt ,au pe alt 'reazem con- '
tinuu i fisurarea lor ntmpltoare nu pune n pericol securitatea persoanelor
sau a valorilor materiale.
COJIlPortarea sub ucrcri i modul de cedare ale elementelor de beton
.. simplu snt influenat e decisiv de raportul di ntre valorile moment ulUI ncovoietor 111 i a forei de cOffipresiune N, respectiv de excentricitatea 'eo = M/N
a forei longitudinale.
,

Domeniile de solicitare n care se nregistreaz comportri distincte


'se pot urmri sintet1c pe diagrama limit ' de interaciune a seciunii de beton
simplu. Aceast diagram"- (fig. 4.1) are o ..configuraie asemntoare cu dia- .
grilIna de interaciune din'c.a zul seciunilor de beton armat (subcapitolul 5.~),
avnd ns semnificaie, evident, numai jlentru solicitarea de compresiune..
Se pot identifica dou mqduri distinct de cedare, care simila;:. semnificaiei celor dO)l moduri distincte de rupere ale seciunii de beton armat,
pot fi numite cazul 1 de rupere i .cazul II de rupere la compresiune excentric. Este de observat c denumirea celor dou cazuri de solici taredirr
- STAS 10107/0-76 pentru calculul elementelor de beton i beton armat, cam
presiune excentric c" excentricitate mare i respectiv mic, p rsit n m od
justifica( ca improprie pentru elementele de beton armat n standardul
10107/0-90, este ns potrivit pentru elementele de beton simplu i n consec in poate fi m e ninut.
~.
'
.
Caracteristic pentru cazul 1 de compresiune excent ri c , este .:faptul
c -fora de compresiune are 'punctul. de aplicaie n afara seciunii, sau n
-interiorul seciunii, n imediata apropiere a marginii acesteia iar elementele
. de beton simplu se rup gdat cu atingerea defonnaiei la ntindere a belo.
-uului, allic odat cu fisurarea zonei ntinse.

,.

52

--------

------- -~~----

'

,,

-,

"

,
,
,

. . - _."-

"

=30

Fig, -1,1

"

"
n cazul II de tomptesiune excentric punctul 'de'aplicaie a for"" longltudinale .st: -afl ID,!i la interiorul seciunii, iar ruper-ea intervine ca urmarea ,atingerii defoIlllaiei ultime la compresiune, ' ,
_
Dac fora de compresiune acioneaz n~ int eriorul smburelui 'c entral ,
atunci n seciunile normaJe la a'xa . elemen! ului apar - numai ~ompre siuni
. ~ i comportarea este foarte _asemntoare cu cea de la c6mpresiune centric.
,Valoarea deformaiei limit la \ ompresiune crete pe msur ce cresc "''l:cen,
. tricitat ea. f~rei ' i grdientul defOlmaiilor specifice pe secVune, aa cum
s-a artat n capitolul 2, n' calcule aceast deformaie se consider. 2%0'
in 'cazul compresiunii centrice i 3,5'Yoo n caiul n care fora are o excentr:i- _
citate cel puin egal cu distana r, de la centrul -de greutate al seciunii
la marginea smbu'relui central, de aceeai parte cu fora,
:
Dac punctul de aplicare al forei de compresiune depete limita smburelui cen,ral, pe, sectiunea transvetsal apar' eforturi d~ , ntinder e i' fisuri.
~~;Practic vorbind ap~rifia fisuril'"r nainte de cedarea elemntului ncepe'
,de la excentriciti ale forei exterioare de cea, 1,2r" Atta yreme ' ns, cit
excentricitatea forei nu depete o anumit valoare (practic, punctul de
'" aplicare al forei nu"'depete marginea secRunii, capacitatea de rezisten,
nu se epuizeaz prin ntindere, existnd- posibilitatea echilibrrii "mei anuC .
mite valori de for prin eforturile unitare ,din . zona comprimat de beton,
, Punctul de ',pe curba limit de interaciune' aflat la grania dintre cele
, dou domenii distincte de s?licitare, poate fi numit punct' de balans (eehi,
, libru) , avnd propriefi similare cii cele ale punct ului de balans din cazul.
dia&,:amei de interaciune a seCiunilor de beton aImat (subcapitolul 5,2) ..
, Intr ucit la elementele de beton:: simplu ncovoia te, s",u solicitate la:
compresiune excentric,n condiiile' cazul"i 1 de compreshine excentric.. :efbrturile secionale care I'rovoac apariia fisurilor produc i ruperea ele- "
,
, unentelor, starea limit ' ,de apariie a fistirilor la aceste elemente nu este con- ..
siderat o stare limit , li exploatrii D.QIwale, ci o stare limit ultim,

,
,

..

<,

..
,

..

La elementele comprimate excentric n condiiile cazului II de compre-siune excentric, la care fora longitudinal acioneaz .n cadrul sec iunii
e ventuala apariie a fisurilor n zonele n care se dezvolt eforturi de ntindere
nu afecteaz rezistena elementului i n consecin se verific numai capacitatea portant a seciunii asigurat de zona comprimat de b eton.
n absena armturilor n cazul normal al absenei unor aciuni corozive
. a.supra- betonului nu se puue problema 'limitrii deschiderii fi suri lor. De ase. menea, n cazurile curente nu se pune condiia de limitar.e a deformaiilor'
i ca urmare n prescripiile de proiectare, inclusiv in standardul 10107/0-90 '
:nu se prevd . verificri ale elementelor de beton simplu la starea limit de

-defoIIuate.
.~
.
Standardul 10 107/0-90 stabilete modul de calcul pentru elementele
de beton simplu care pot fi asimate cu bare sau elemerite plane de suprafa.
Nu se dau indicaii concrete Erivind calculul elementelor masive, menio
nindu-se c verificarea rezistenei elementelor de beton n aceste cazuri se
' face pe baza unor studii. speciale.
.
n principiu analiza elementelor masive poate fi abordat prin metode
:numerice, utiliznd programe de calcul automat bazate pe 'm etoda elementului finit~ care . modeleaz comportarea betonului,
'
p. absena unor asemenea programe pel).tru proiectarea ~urent' o serie
de elemente, cum,snt de exemplu tlpile de fundaii, cu proporii de elemente
masive, snt tratate n calcule ca plci cu anumite corecii care urmresc
s introduc ntr-o manier s implificat efectul , caracterului tridimensionaL
Este de apreciat c prin extinderea utilizrii procedeelor de calcul perfec' ionate n proiectarea acestor elemente se pot realiza. imp~rtante economii
de material i, din acest motiv, folosirea acestor proc,dee este totdeanna
.recomandabil. ".

,
,

. 4,2. CALCULUL
ELEMENTELOR DE / BETON SIMPLU' LA
.
STAREA LIMIT DE REZISTEN

4.2. L Ipoteze de

baz J

.descrierea algoritmului de rezolvare.


,

,
Elementele de beton nearmat se execut n mod curent din betoane
'-de clase inferioare (nedepind obinui.t E e:. 10) la care deformaiile nee.1astice
incep' s se lllanifeste de la trepte foarte reduse ale in'crcrii.
n , deformatia
neelastic a betonUlui snt incluse toate deformatiile
- ,
..care nu snt proporionale ' (liniar elastice) cu ncrcarea, inclusiv efecte le
::tnicr ofisurl'ii. ). .
.
_
n aceste condiii calculul eciunilor de beton simplu necesit o tratare
neliniar. ln principiu analiza strii de eforturi ntr-o seciune normal la
axa elementului implic considerarea simultan a trei tipuri de condiii
.(fig: 4.2).
'
. - condiii . de echivalen static ,(fig. 4.2, a);
_
- condiii de compatibilitate a' deformaiilor (ipoteza seciu nilor plane.
.fig. 4.2, b);
:..... relaiile ntre eforturile uriitare i deformaiile specifice pentru be<cnu] ccmprimat i betonul intins (fig. 4.2, c). - .
, Rezolvarea problemelor implic un calcul iterativ constnd la . flecare
."
'1:iclu din opera:iile:
- se . apreciaz ntr-o prim aproximaie poziia axei neutre; _

,"

,
,

,
-

..

..

1
19

0'-

..
,

18'e)

Rt
,,

"

'

..

--x:;

,
,
,

u,

'1

~-

IQ6Q0Rt (2c - !&(J$/)"l2)


/'

u'

" 0.0570.

'

1"

"

..,

5
,

ro

I
fX4 -

1;
EIJ
Ig Cf' = fl,5 fj

h"o,l %.

BETON
INTINS

..

.'
,

Fig. -i.2

alegnd . criteriul de rupere (prin compresiunea sau ntinderea beto

...

'

" , l)-ului); respectiv fixnd defoIlnatia specific 'la una din fibrele' exteIUle ale
seciunIi ("u' la 'fibra cea mai comprimat, sau ' tu , la fibra cea mai ntins),
se stabilete pe baza ipotezei seciunilor plane distri)mia deformaiilor spe, ,
_
. ,
'
cifice pe seciune;
, - -plecnd de la distribuia deformaiilor specifice 'se stabilete distri- ,
bui~ eforturilor unitare pe seciune, pe b aza diagramelor car.acteristice
de calcul ale betonului, comprimat i ntins, .
"
,
- , - se verific echilibrul forvelor pe' seciune prin scrierea ecuaiei de
proiecie; dac dIferena ntre efortul axiaJ aplicat i rezultanta ,eforturilo!'
unitare este !TIai mare dt;ct valoarea - corespunztoare preciziei fixate, se
modific poziia axei neutre n sensul necesar pentru verificarea condiiei
de echilibru i se reia ciclul;'
,- dup determinarea poziiei ' axei neutre n limitefe de aproximaie,
admise, se stabilete momentul capahl al seciunii printr-o ecuaie de moment
scris fa de unul din punctele seciunii,
.
, Funciile parabolice care descriu relaia efort unitar.deformaie spe_
cific n diagramele c~racteristice de ,calcul (fig. '4,2, c) ale betonului corn"
primat i ntins nu permit, stabilirea unei soluii analitice, n condiiile proiec,
trii curente, dect pentru sec'iuni de fonIle foarte simple, cuni snt seciunile
dreptunghiulare . .n cazul unor forme mai complicate de seciuni rezolvarea,
l'ractic. iinplica_ tronsonarea seciunii ntrun numr de fii, de' obicei de
form dreptungliiula,r i discretizarea funciilor continue prin co~siderarea
valorilor ,din dreptul centrelor de greutate' ale fiiilor, Acest procedeu,_specific calculului numeric, este abordabil 'practic, numai prin 'utilizarea programelor de calcul _automat.
,
-" A,:,nd n ve,dere c' nu se poate conta pe o concordan perfect ntre
comportare a betonului la rupere i modelul de calcul, nu' este necesar s,
se recurg la calcule prea complicate, pentru cazurile ,curente fiind suficiente
i procedee simplificate, mai operative.
,Din acest motiv n STAS 10107/0-90 se adopt scheme simplificate de
calcul pentru, stabilirea relaiilor, de calcul al , seciunilor elementelor de
beton; simplu, care snt prezentate n cele ce urmeaz.
,

"

'

"

55.

'

4.2.2. Calculul la incovoiere -

Este de subliniat nc o dat c realizarea unor elemente de structur


<:Iin beten nealmat a cror rezisten s fie dependent de rezistena la ntindere. a betonului (elemente ncovoiate sau comprimate cu excentridtate
mare) nu poate fi prindpial admis, dect n puinela ,situaii precizate la paragraful 4,1, avnd in vedere faptul c n asemenea elemente fis,urile~tmC
plteare din cauze diferite, cum este de exemplu contracia betonului, au o
.mare probabilitate de apariie,
,

Din acest motiv evaluarea capadt~ii portante la ncovoiere a elemen_telor de beton simplu poate fi privit avnd mai mult un caracter teoretc. '
Exist i situaii ns n care stabjlirea momentului de fisurare prezint
'o importan practic, deosebit. Exemplul caracteristic l prezint ca:zul
: unof elemente' din sructuri antisei~mice, .... nd seciuni cu zone ntinse dezvoltate la car e momentul de fisurare este superior momentului ultim, ceea:
-ce poate impune ca verificarea arnlrii ransversale s se fac la valoarea
forei tietoare asodate momentului de apariie . a fisurilor.
'
Coriform STAS 10107/0-90, schema de ca1c'ul al seciunilor elementelor
:ncovoiate din beton simplu are la' baz 1Hntoarele ipoteze (fig. ""."3) :
, - seciunile plane inainte de deformare rmn plane i dup defolmare; .
- diagrama eforturilor unitare in betonul comprimat este de fOIUI
triunghiular (se consider c in cazul n care ruperea seciunii intervine
ca UImare ' a fisurrii
betonului
inti~s,
eforturile
unitare
din
beton
snt
stiti'

cient de reduse pentru a accepta o lege a-o liniar - vezi i punctul 5.4) ;
:.... diaqrama eforturilor unitare in betonul intins este curbilinie, reflectind
plasticiz<lrea parial a acestei zone ; n cazurile curente se ' permite s .se
.adopte o diagrapt dreptunghiular (corespunztoare unei plasticizri totafe)
i coeficieni de corecie.
.
Pentru o seciune ca cea din fig. 4.3 ecuaia de proiecie are fonna:

,
(4.1 )

a dA - A"R, = O
o

'in care cu A" s-a notat aria zonei intinse de beton.


. Plecnd de la condiia de distribuie a defoHllaiilor specifice pe seciune contolIll ipotezei seciunilor plane i considernd c modulul de defor- -

"maie

(secant) corespunzlltor fibrei extreme ntinse este n m~mentul ruperii


E; = 0,5 E. (fig. 4.2. e) se 'abine o relaie ntre valoarea efortului unitar a
situat la distan y de axa. neutr i R,:

,-

2R,

a=

il-x

m
expresla
(4.2)
Introducnd

k'-x o

".

(4.2)

ecutaia

obine:

(4.1 ) se

2R,

."

y dA - A"R,

= O'

(O)

"

'

Notnd cu S, = ' Y dA momentul static al zonei comprimate n raport

eu axa

neutr i evideniind

pe x se ajunge la expresia

.
standard

dat

'.

zsc _

x=h-

Abi -

n
pentru determinarea nlimii zonei compririute.
Echilibrul momentelor pe seciune furnizeaz valoarea momentului de
fisurare, respectiv 'al momentului -de rupom al seciunii de beton simplu:

'

"

aydA

+ A"R,

h _ x

2R,

k -x o

y dA
"

h-x

+A .. R,--"
2 .

(4.5)

y' dA- - . momentul de inerie al zoilei comprima te fa de

Notnd 1, =
jlxa

nentr,

.~

"

"

It-x
S, = Abi -..,-'- momentul tatic al zonei ntinse fa de...axa neutrll,
2

relaia

(4.5) devine:

'"
R
21,
'1", = , h _ x

S,

(4.6)

"

Expresia din paranteze are semnific~ia un, i mo::lul de rezisten la


fisurare. calGulat cu considerarea plasticizrii integrale a zonei ntinse:
(4.7)

Valoarea momentului de rupere dat de (4.6) trebuie corectat pentru


a lua n considerare faptul c plasticizarea -zonei ntiuse nu este total:

(4.8) "

Coeficienii

de corecie epJ au fost stabilii pe baz unor studii efectuate la Institutul Politehnic Timioara. n corelare cu rezultatele cuprinse
n cercetri- experimentale publicate n strintate [34]. Parametrii de, care
depinde gradul de plasticizare a zonei ntinse snt clasa b etonului (cu ct "
clasa este mai mare, cu att comportarea betonului este mai puin plastic).

"

57

factorul de scar (cu cit nlimea absolut a seciunii este mai mare, cu atit
plastificarea zonei ntinse este mai redus). schema de ncrcare i fOlIna sec,
iunii.
_
'
innd seama de importana redus a elementelor ncovoiate de beton
simplu in construciile civile i industriale. n STAS 10 107/-76 s-a ado ptat
o soluie simplificat. meninut n actuala 'r edactare a standardului. reinnd ca parametru numai nlimea seciunii.
.
. Pentru o mai uoar aplicare practic. n standard valorile cp! s-au inta- '
bulat n funcie de h.
. !
Pentru betonul cu agregate uoare. cu o plasticizare relativ m ai redus:
decit a betonului greu. se introduce un coeficient suplimentar al condiiilorde lucru
egal cu 0.90.
.
.

4.2.3. Calculul la comprsiune. excentric

Calculul elementelor comprimate excentric, respectiv al elementelor


solicitate de O for de compresillne N _i un moment ncovoietor M se fac.e'
considerind o excentricitate de calcule", determinat cu relaia:

n care e. este .excentricitatea

adiional egal

30

20 mm.

.
'
"
cu
,dar nu mai

(4.9)
puin

de-

Nu se recomand utilizarea betonului simplu la realizarea elementelor'


zvelte (cu raportul ntre lungimea de flambaj i nlimea seciunii l,/h > 4).
la care devin semnificative efectele de ordinul II .

n situaiile speciale cnd se realizeaz totui asemenea elemente din beton simplu : efectul flexibilitii la eYementele comprimat;' eXcentric (sporul
de momente datorat efortul1Ji axial pe structura defOlmat) . se ia in con~ siderare prin coeficientul 1). care amplific n calcule valoarea excentricit
ii C
" . Valoarea aproximativ a coefi cientului 1) se stab ilete cu relaia:

- 1

lj=

(UO)

,,

.. Ner

n care N" este fora critic de flambaj.


Modalitile de stabilire a coeficientului 1) se prezint in cap. 5.2.
' S ne referim din nou la diagrama de interaciune limit N -M din
tig. 4.1, pentru a preciza relaiile de calcul pentru cele dou domenii distinctede comportare la Gompresiune excentric.
.
a. Domeniul compresiunii excentrice cu excentricitate mic (fjg. 4.4. a).
n acest c~z schema de calcul const n a stabili o arie conveiional debeton', comprimat A" al crei centru de greutate corespunde cu punctul deaplicaie a forei, suprafa pe care snt distribuite unifOlm eforturile uni-o
tare- cu valoarea R,. Verificarea se exprim priit condiia:
.

58

(4.11

,'

(1

" r--

-:-r

rs

--- ~--.

r,'

-------

Fig. 'lA

n cazul seciunilor areptunghiulare, nl imea x a zoriei comprima te n


!momentul cedrii este :
.

x=

seciunii

,iar momentul capabil al

bR,

(4.12)

este:

M ,a. = b.tR, It _.~ = 0,5 N 2" -

(4.13)

a relaiei M- N. .
b. Domeniul compfesil1nii e:.xcentrice cu e;'(ceJ~tr-icitate

,evideniind

funcia parabo!ic

(fig. 4,4, e) .

Pentru excentriciti foarte mari (Ia e" '" 31t) se consider c ruperea

se produce practic la 1l1covoiere fr efort axiaJ, astfel c verificarea sec iunii


~e face pe baza relaiei" (4.8).
Pentru excentric;ti mai reduse (e., < 3") se consider c efortul '
;favorabil al -forei longitudinale de compresiune este cert Condii'a de veriii care exprim faptul c sub momentul ncovoie tor produs de fora exceniric, efortul unitar n fibra exterioar ntins pe sec iunea cu zona ntins
.-parial ' plastificat nu depete R,:

(4. 14)
,

In seciunile care snt rosturi de turnare R, = O i m~mentul 'capabi I


:se stabilete cu relia (4 .13) corespunztoare solicitrii de compresiune exIt: entric cu excentricitate mic.

,I

59

I,
,

Explicitnd expresia momentului . capabil de fisurare definit de


_ (4. H) pentru cazul seciunilor drept~nghiulare se obine:

M, <= Nr,

relai",
,

'

-+ c.,W,R,
=
~

h
N6

bh'
c..
R,
35
,

(4.15)-

care exprim . relaia liniar ntre N i M la ruperea elementelor comprimate. cu excentricitate mare.
Intersecia curbelor care reprezint momentele capabile corespunztoare
celor dou dome!!ii de comportare distincte la compresiune excentric furni- ,
zeaz coordonatele, punctulni de balans, definit la pct: 4.1.
Pentru cazul seciunii .dreptunghiulare aceasta revine. la a - intersecta,
parabola (4.13) cu dreapta (4.15) obinnd

N B e = 0,333 bhR, 1

1-

R,

. (4.16}

5,25 c.. ~

R,

respectiv ,

.
N
'
h
MB,e = 0,5 B.e 2 -

- .

N B e

bR,

4.17)_

Dintre cele dO)l puncte de intersecie punctul B(NB < Ne) este ' evi"
dent punctul de balans.
Punctul C corespunde .aproxirpativ nivelului de solicitare axial , sub
leare (N < Ncl n seciuni apar fisuri n zona ntin s (fig. 4.4 , b).
Domeniul definit de Ne ;;, N ;;, ' N B este denumit uneori n lucrrile de5pecialitate domeniul compresiunii excel}trice cu ./Jxcentricitate medie a elementelor de beton simplu.
.
In cazurile speCiale, cnd l} domeniul excentricitii m edii elementele
se gsesc sub aciuni corozive intense n mediu lichid (al crui efect negativ
se amplific pri.n ptrunderea agenilor corozivi n fisur) pentru evitarea
fisurilor, . standardul - !O' 107/0-90 limiteaz: n mod acoperitor momentul
capabil la valoarea momentului de fisurare dat de 4.15.
Pentru o categorie
larg de forme de seciune;. excentricittile
e" ale
.
'
forei longitudinale de compresiune cores'punztoarepunctelor B i C au aproximativ valorile:
.

(4.18~

_M
_ c,,-,
Ne

,12

"

- (4.19)
,

'

cu x o' notjndu-se distana de la centrul de greutate la fibra cea mai compri- ,


mat a seciUJlii.
.
,
Pe aceasta baz STA,S 10107/0-90 definete domeniul compresiunii:
excentrice cu excentricitate medie prin intervalul de exceritriciti 1,2r, .,;;.

ce~CO,9x.

'

-.

60
,

privind calculul la starea limit de rezisten l constituie tocmai precizarea ipotezelor i relaiilor de calcul care pennit detelminarea valorii S",p .
Aceste prevederi snt de regul valabile pentru elemente structurale liniare
(de tip bar). STAS 10 107/0-90 admite folosirea lor i in cazul plcilor
plane cu incrcri normale pe planul me'dian precum, i in cel al elementelor bidirecionale plane incovoiate.n planul lor (cum snt, de exemplu, pereii structurali i grin zile-perei). De asem enea, aceste -relaii se pot utiliza
i la elementele l)1asive cu stare de solicitare plan .
.
n cazul elementelor de suprafa i tridimensionale supuse la solicitri.
complexe (plci curbe subiri, ansambluri de diafragme considera:te ca pro'file spaiale cu 'perete subiri , fund a:ii masive de beton a rm at etc.): in lipsa
unor modele de calcul care s reflecte ccmpo.!tarea lor real sau atunci cnd
asemenea modele exist ele implic uu volum de calcule (folosind tehnici
avansate de calcul automat) inacceptabil pentru proiectiifea -curent, se
admite ca starea de eforturi s se determine prin procedee d ~ calcul specifice
,
comportrii elastice care furniz eaz valori de eforturi unitare. Pentru a pune
in ev id'en i in. aceste cazuri comportarea de belon armat, eforturile capabile stabilite cu ipotezele specifice elementelor de beton armat se compar
n. eforturile seclionale obinute prin integrarea eforturilor unitare . pe seciune. .
_
/"
2. Atunci cnd starea de eforturi este compus, de e.,xemplu h10ment
ncovoietor ,u for axial i/sau for ti etoare , relaia (I.l) se nlocuiete' .
cu un grup de relaii, fiecare relaie corespunzind .cte unui tip de efort (soli-.
citare) din combinaia respect iv.
-'
,
3. La construciile curente de belon armat nu apare pericolul pierdedj stabilitii formei nainte de atingerea strii limit de rezi sten . La elemen
tele liniare . de beton armat, de exemplu, aceast situaie este asigura t in.
STAS~ 10 ~10 790, 'ca de altfel n t oate prescripiile de proiectare din lum e,
prin limitarea superioar a flexibilitii A = ll/i, unde II este lungimea dcflambaj a elementului, iar i este raza de giraie minim a seci unii sale t ransversale. n cazurile speciale in care verificarea stabilitii formei este necesar, de eXEmplu la plci curbe subiri, aceasta se va face pe baza-unor prescripii speciIlce.
'
Influena fl ex ibilitii asupra siguranei elementelor eQmprimate de
beton armat se recomand s se ia n considerare prin evaluarea valorii Smar
n relaia (1.1) pe baza unui calcul de ordinul Il al stn.c!uru . n-cazurile'
curente se admite fol osirea unei metode simplificate care con st ln majorarea.
prin coeficieni aproximativi ai m omentelor de ordinul I in relaia (5.1).
- vezi paragraful 5.2.4.
_
.
4. - Pierderea stabilitii pozii ei elementelor de beton armat (prin rs-
turnare sau lunecar) nu apare n IT od curent n practi c . il-cazuril! specialein care verificarea stabilitii poziiei este necesar, de exemplu la elemente
prefabricate, -aceasta se va face pe baza unor prescFipii speciffce . .
5 .. O proiectare corect a elementelor de beton allnat implic respectarea
simultan atit a prevederilor de calcul ct i a p1"evederilor de alctuire oonstructi". Mai mult, unele verificri p'rin c.alcul nu se pot face dect dup dela-lierea constructiv a elementului. n acest spirit alctuirea constructiv a
.. unui el<;ment de beton armat se face n paralel (uneori. precede verificarea
elementului la o anumit stare limit), astfel nct poziia operaiilor de alc
tuire constructiv n 'schema din fig. 5.1, trebu'ie considerat doar simbolic.
6. ,Un element de beton armat se consider proiectat judicios atu!!ci
cind ccnsumurile de matEriale (eofraj, beton, almhir) i de energie nglo-.

bat snt dimensionate n dom~niul economic pe, baza strii limit de rezis~
ten sau,_ eventual, la elemente unde exist riscul aparitiei
fenomenului de
,
_ o15oseal, pe baza strii limit de' oboseal. Strile limit ale exploatrii normale (starea ' limi t de deschidere a fisurilor i ' starea limit de deformaii)
DU trebuie s conduc la creterea consumurilor de materiale dect n cazuri
. foarte bine justificate.
"

5.2. CALCULUL. LA STAREA LIMIT DE

REZISTENT,
LA NCOVOIERE. CU SAU F REFORT 'AXiAL
-

5.2.1. Introducere

Calculul la starea limit de rezisten la ncovoiere cu sau f",r for


axial unnrete asigurarea elementelor de beton armat fa de ruperea n
seciuni normale la axa acestora.
'
. . Dac suportul vectorului moment ncovoietor !vI coincide cu (, ax princi pal a seciunii sau dac punctul de- aplica ie a forei N, par)el cu axa
elementului, se afl pe o ax principal a seciunii ,(fig. 5.2 a i .b) , atunci
solkitarea ete de ncovoiere simpl (dreapt) i axa n eutr este paralel cu
direcia vectorului !vI.
.
.'
Combinaia de eforturi !vI i N asociate strii limit de rezisten este
i lustrat de curQa limit de interaciune (denumit simplificat curb de interaciune) din fig. 5.3. Aceast curb este simetr:ic sau tiU ih raport cu axa
eforturilor axiale dup cum seciunea de beton armat este simetric . sau nu
n raport cu axa principal fa de care se ncovoaie elementul (fig. 5.4).
,
Dac vectorul moment ncovoietor nu se suprapune pe o ax principal'
a seciunii sau dac punctul de aplicaie al for ei N nu este plasat n lungul
unei 'axe principale (fig. 5.5, Il i b) , atunci elem entul este solici tat la ncovoiere
'oblic i axa neutr nu este paralel cu direcia vectorului !vI (O # w) . In _
.a~est caz combinaia de eforturi !vI (cu componenteie !vI, i !vI.) i N , aso_
ciate strii limi t de rezisten, este ilustrat de supr:ljaa de interaciun e
din fig. 5.6.
.

'

;r
,

Cen/rul de g/eufu-

h
h.?
.
1
.

il

ti

le al s.clrlJnii de \
belon

AXd

neutru (A.1/.

Zo?d compri'fflqlci

Fig. 5.2

,
,

63

N (eompresiune)

'"' .

de inle-rut!/iune, " ._
..

, .

. . f1'
t'o=-'

Inlln;ere"
<in/ricII

..

"''0/'- N

"

':",

..: ' _!1.cop

II,

=-;-::--"""
...
/1
..

---

..

E.ig . .5.3. Curba de interaciune limiU moment ncovoetor-efort axiaJ ~ Modul n care se ating;
capacitatea de., rMisten: a) c ind lN =-consfant (caLul ~ solicit:ii seismicc)- i b) , ClUO"",

e o """ cpnstant (cazul solicitrii produse de ncrrle gravitajonale).

,.

h/2

+h/2..

...

0.8

.'

.-

0,.1

. '.

-0.2

0.1

0,2

jl=jl

.,

Fig. :;.1

.
Curba de interaci u ne limit -moment ncovoietor-e;fort axialpentru

tu'nglliular

o sec:iune drepde beton arinat cu diverse rapoarte AalrAa, S-a considerat Il = O,008,.Ra. = 300 MPa...

_..

-; ....:: 0,05. '

-'

64

..

,
.

=-~--------------- ~~~._~--------------~----~.--~---

..

*0'1,

...
.'

.'

'.
:, 1 -~.

' .

..

lor.:: ccm,7r:"mdl5

..

. . Fig. 5.5

..

..'

:/

(" ' 01..

-1

/ 1(J(1f.'

/v'~'I'ly

~"': 'v (1 (,~

' .J
/.",{}r,,;c-

,
..

'-

...\..-

Fig. 5.6

,
La )o al1umi:i Cil'IT.l dr e I Ghl5itudirJc.~ a
diamefrul.-barelor) corespunde o anumit"

scci urdi (definitrt prin poziia i'


curb sau suprafa de interac-

iune.

La verift'carea u-Hc-i seciutti de beton. arm,at date se stabilete dac punctu 1


de coordonate N, M se gsete n domeniul delimitat de curba de interaciun e
i, respectiv, dadi punctul de coordonate N, M, '" (sauN, M z ; M.) se geetc
in .domeniul delimitat de suprafaa de interaciune.
In practic poate aprea una din urmtoarele dou situaii particulare
(vezi, de exemplu, fig. 5.3 pentru cazul incovoierii simple.):'
- dac fora axial J.V este constant, atunci condiia de verificare se'
poate s.erie sub forma

t'

"

(5 . .1, a)

'Sau

'.

(5. L b)

d t\

exccntiicit alea Ce este constant . <lttlnci


se scrie sub fonna
,
,! .,\ TI
_ 1' n" ca.il I
, .::::.:
-

c.ondiia

de. verificare

(5, ~)

Formele echivalente (5.1) i (5,'2) se folosesc, d~ci, in funcie de tipul ac


iunii care produce moment in covoietor i efort 'IxiaL 'Situaia 'N = cooslnnt
corespunde mai bine unei" '$ upraincrcllri provocate de aciunea seismica.
S ituaia eu = constant corespunde mai bine unei suprancrcri gravitai.o
"ale. ln schemele logice din capitolul 7 se' consider condiia
verificare
pentru situaia N = constant.
.
\
_
La dt:m!f1tS1'oltarea unei sec.i'lt1z.i de beton armat se stabilete armarca pentru 'c are curba de interac iune conine punctul de coordonate N,M i respec-'
hv, pentru care suprafaa- dejnteraciune conine punctur de coordonate N,
M, w (san N, M" M.),
,
,
Rezult, deci, c prQblema de calcul la slarea limit de rezisten n sec'iunea normal imp~ic de 'fapt determinarea Jlllui pun" t pc curba sau pc
suprafaa de interaciune,
_
.
.
Exist dou modalit i de rezolvare a calculului la starea limit de rezisten n seciune nonnaI :
"
- cu ajutorul u.ne,; m eU"je get/erale de caldul bazat pe exprimarea .ex,pljcjt a co~diiilor statice, geometrice i fizice pentru seciunea consideratrt;
. - cu ajutorul unei metode simPlificate de calcul care implic introducerea
unor aproximr,ri n vederea simplificrii calculului i a rezolvrii problemei
,llllmai cu ajutorul condiiilor de echilibru, fn esen; aceste ' aproxim,,,, se
refer la considerarea unei anumite configuraii date a distribuiei eforturilor
pc seci une la starea limit de rezisten, funcie de sensul i rnrim ea for e i
axialc . i. funcie de }OLIIlU seciu nii 'transversale. Astfel. pehtru fieca're ~ubdo
meniu distinct. de solicitarea la for . axial N ,(denumite simbolic: incovoicre, com presiune excentric - cazul 1. , comprcsiune exccn'tri d't - cazul II,
. ntindere cxcentrCrL cu excent ric itate nlic si
, ntindere excentric cu excen' lricifate luare.) i pentru elteva forme curente de seciuni transvhsale, cl1Iba
de interac iune se obt.ine numai pe baza condiiilor' statice n seciune,
in felul acesta, la PlInctele de frontier
ntre
dou subdomenii adiacen te
,
,
de- solicitare la for axia!, curba de lntemciun e furnizat
de
metoda
sim.'
VlificaU do calcul 'poate pre7,cnta discontinuiti (de exemplu de paliUI) , p"
cnd curba de int erac illlle furuizat de metcida general de calcul nu prezin tfi
,!'tiei o discoiltinuitatc pc to t domeniul de for axial cuprins ritre compre;siune centric i ntindere cc ntric"
'
"
Evie!ent, pcntru .o sec iun e transversal dat, curbele de interaciun e
fu rnizate de metodel e generale i simplificate nu coincid. Este important .de
menion at, ius, c in cazurile pentru care sint pre'l<zute telaii de calcul
.
in metoda shul.'lificat, diferenele care apar intre cele dou curbe' ac inteca c"
liune sint practic neglijabile.
.
M etoda simplificat de calcul prevzut in STAS 10 107[0-90 este similo r cu cea din ediiile anterioare ale acestei . pre~cripii.

ac

,
,

'

66

A"i

:-:-h .....,
ne

h,

.C

---

- '

/
-'-

- " c - - - Axa Ii~fllrtj

r>_,.'.'
\,\ve,,,,,,.'
ui'

---AgA"
L...._ ---A"og

'

qr~IJIOIC'

al SeC/,IIi;,i DC c !'I/J11

Fig. 5_ 7

Metoda gmcral de ealc"l, ns, este pre"zut pentru prima dat n ar"
noastr n STAS 10107/0-90. Se consider urmtoarele ipoteze de calcul
. '.
(fig. 5.7):
- seciunea plan nonnnJ rmne plan ~i dup-defolmare (ipoteza lui
Bernoulli) ;
- armtura nu Junec n raport cu betonul;
- eforturile unitare a n botonul comprimat i n armttll rezult pe
baza deformaiilor , din curbele caracteristice ale betonului i armturii
(ve?i fig. 2.4 i 3.4);
- se neglijeaz rezistena betonului la ntindere;
- seciunea normal ajunge la starea Umit de rezisten " sub con'hina\ia
de eforturi ftl i ~-"l pentru care se z.tinge dcformaia limjE~ Eflll", la fil"~l Cca
mai comprimat a seciuni i (Cbc = /JU1iI) sau Eau in armtu~':: (..(a IT"lai in1in s~'t :J
seciunii (Ea = Eu,,}.
.
In ce privete "alorilc "lfm i 'ou, acestea se stabilesc a" cum s-a artat
in c?pitolele 2 i 3. Astfel ebUm se c0nsidrr confelm fig. 5.8 iar valoarea Eal"
~ consider egal cu 5~1o pentru verificarea 12 grup~Ii de ncrcri carI? includ ~'
a(,;iuIle~ scismic i cu 1,5'% in cf>lelaltc cazuri.
in legtur cu aceste ipoteze sint de f'lcut uIlna~oarelc precizri:
- fulosin'a jyoLezci lui Hnnoul1i la s1area limit de I fzistcn este justif:ca.t

de rezultate:

e."\lJerirnentalc~

'-

1..
7

\
\ __
______ ..l

(compFesilll1e)

(in/indere)

(6.- 2 %,
,'

fix'

Fig. 5.8

,
,

.
considerarea luncc"rii a :mt urii in raport cu betonul nu modific prac-

tic valorile N i M asociate sfrii limit de rezisten ci poate modifica numai


capacitatea de deformare a seciunii;
.
- neglijarea rezistenei betonului la ntindere n calculul la starea limiUl
d. rezisten nu modific practic rezultatele;
_
- att forma ct i valorile caracteristice ale legilor fizice pentru betonul comprimat i alllltur snt date cu caracter de recomandare. ntr-adevr, STAS 10 107/0-90 permite folosirea i altor legi fizice sau altor valori
limit (ultime) ale deformaiilor betonului i armturii atunci cnd starea
ultim il seciunii este asociat unor incursiuni mai ample ale seciunii tn
domeniul inelastic cum se ntimpl la analiza rspunsului seismic neliniar.
De altfel, este de subliniat c modificarea valorilor <bU i <a. are efecte neglijabile asupra curbei S.au suprafeei de interaciune N-M (capacitatea de rezisten) dar poate avea efecte majore-asupra capacitii de deformare a seciunii. Aceast capacitate de deformare' intervine numai la stabilirea stadiului de cedare a seciunii sau elementului, ntr-o analiz a rspunsului inelastic al s tl1lcturii care, asigurnd_evitarea colapsului, admite apariia de degrad ri ale acestda.

- ,
n toate cazurile"n care rspunsul nu se refer la aciunea. seismic, se
cCon sider o v aloare <... redus ia 1,5%, avnd n vedere asigurarea mpotriva
unor degradri structurale sub J1crcri de exploatare (de.. exem plu sgei
"ji/sQ-u fisuri cu deschideri remanent~ exagerate).
-.
, n raport cu metoda simplificat de calcul, metoda general are urm',toarele avantaje:
.
- nu are domeniul de aplicabilitate limitat la anumite forme de sec- (iuni de beton armat, la anumite domenii de variaie ale distrib u ie i deformaiilor spe.cifice < pe seciune sau la un anumit caz de ncrcare ' (simpI sau
~ lic);
.
.
- furnizeaz atit capacitatea de rezisten ct i. capacitatea 'de defor: mare a seciunii;
..
,
.
- se poate folosi i la determinarea strii de eforturi i deformaii unit"re pe seciunea normal solicitat de combinaii N, M inferioare celor as.odate strii limit de rezistent.
,
,
Pe de alt parte, ns, este de observat c metoda geneal de calcul
implic cnnoaterea armturii n sec iunea normal i deci nu poate fi folos it ca metod de dimensionare dect dac se aplic iterativ, sau dac, pe
baza ei, se construiesc tabele de calcul pentru anumite tipuri de seciuni. De
exemplu, tbelele 9, 10 i II i II din AlIex snt construite cu ajutorul

m etodei generale de calcuL


.
~
'.
Este important de subliniat c aceast metod de calcnl nu poate fi practic folosit dect cu ajutorul calcillat.orului - vezi de exemplu [124;
J 25; 126J.

,
.
~In cele ce urllleaz se discut metoda simPlificat de calcul, l<i starea
limit de rezisten prevzut de STAS 16107/0-90.
.
I

"

. 5.2.2. Starea

limit

de

rezisten

la incovoiere simpl cu sau


.
fri for axi<l1

a. Consideraii introductive Metoda simplificat de calcul se bazeaz


-pe adoptarea unor ipoteze privind distribuia eforturilor pe seciune astfel
Incit condiiile statice-s fie singure capabile s permit rezolvarea problemei.

,.

.... . .- .
.,-............-". . . ...

'

..

...'~ ~ ,1'..".,. ."


'. "' "'

'

..

.",'..

~ . -.. .~ " . ~

-,

'

..-

..

-, "

Fig. 5.9

Aceste distribuii convenionale de eforturi pe seciune difer funcie de poziia axei 'neutre a seciunti la starea limit de rezisten. Din acest punct de
vedere se pot defini mai_multe situaii limit caracteristice privind dis tri buia deformaiilor pe sec iune (vezi fig. 5.9 unde snt indicate i notaiile).
Situaia limit A corespunde situaiei n care allnt ura Aa, cea mai
ntins de M, aj unge la deformaia specific limit admis simultan ' cu ceuarea betonului compriInat (Eu = ellu i t,.e = Et;u)!)' n aceas t sit uaie, n l imea zonei comprimate este 2' :

Eba

'!o --=--

X. ,-

+ e/W

e/J .

(5.3)

Fora

a, iali N, corespunztoare situaie i li mit A poate fi compresiune sa\li


ntindere n fun cie de forma i amlarea seciu nii.
.
Situaia limit B corespunde ca~ului n care arm{ltura A, ajunge la
limita de .curgere (e; = eap = R./E,) simultan cu cedarea betonului comp!'ima~ (e" = <..,). n aceast situai e, corespunztoare aa numitului pun~ t dc'
balans (de pC-Burba de interaeil\ ne) , nlim ea zonei comprimate este

e,v

- h o - --"'-Ti"'-

~0 .....

(5. 4)

R.
+--=E.

Situaia limit C corespunde c<l,zului n clire aIDl ( ura A. cedeaz (e. =


= E'IMI) n timp ce anntura A~ comprimat de M, nu este solicitat (O'~ =
= e~ = O) .
aceast situaie , nlim ea zonei corrrprimate este .

In
'.

'f: c =

I.

n luc rare, comp.rcsiunea in beton i intinderea in amltur se conside rA pozitive.

--------~
,

(5.5)

'n cele ce u rmeaz se notea-z cu X nlimea zonei comprimate "reale" (care rezult1,
pe baz..'\ distribui ei E pe sec iune-vezi fig. 5.7, iar c u x inlimea zonei comprimate "conveDio
D.ale" (care rezu lt pe baza di stribuiei de eforturi admise ll ' metoda simplifi cat de calcul _
ve1.i, de exemplu,
fig . 5. 1-4).
_ ~

,
1

Din definirea situaiilor limit A, D, i C reznW\ urmtoarele:


1. Dac :v > x. cedarea seciunii se dat oreaz cedri; hetonului la
<o01prsiune . La cedarea _scciu n ij , anntura A/I poate fi sau nu pe paliernl
de curgere dup cu..'11 ~ este mai mic sau nu dect ;rll' Dac:e > h, armrttura
.A ... i deci toat sf:c iunca snt comprimate.
2. Dac ~ < ;traI
se ' datoreaz
cedrii arm tu rii . Dac~l
, cedarea sec tiunii
,
,
..z > ~e . atu nci o.nn~Hu'ra A; i o parte di!1 seciunea de beton s nt compriITi atc. Dac % < Zel atunci armtura A~ i deci toat seciunea sint ntinse .
Este important de/ Tema.r eat c pentru o anumit seciune de heton
.a rmat, inrtl imea 2 a zonei comprimate ]a starea limit de rez i sten crete
-oda t cu fora axiJ.J5. N i cu- diferena intre A", i A;.
,
Pc aceste considerente, n calculu l la "covoiere CI' fo ra axial pot interveni
lJnntoarclc s;luaii caracteri,tice (fig. 5 ,10).
~. .

('enlllll dt ;~vlt!/~ 0/ SIX/iulUi'


d~ IJdon CJ ,:xide cu ct!'n/rul
;rell lu/~ 01 uc!/(Jnii o'l'(;rmjlllrl

,
h

l" :::1

,
,

!h/

.,

,:

Cond /1 r/c
eomprniillU

exu/!Iricd

-ti>

x~)

. I~
1

8 ( ptllldde MlohSt -_

i
I,

(aUlI ! rle
comp'(:"u'!e
, .
'

c.(,C/J,OCf/

(i

< xc)

1
,,,

CII eXl'en/rlct!q/"

J\;Rg '- - - - - ,

mot':!

n!indr-re ~XClflllko
cu exun/n/aJr miri

In lih~:~ !'xct:nfricu

i .

Fig.

~.

10

'1
..;'>

IflCCVOI,-""'_~ _ _

n/intl?re , xuo!riCQ

Ita "Cl I

.In cadrul ",Modei simplificat. dr. calcui situaiile prec.cdente se dcml"

mes(: ;
- C4ml 11 de cirmpresi,me exceJltric in situaia (i)
- Cazul 1 de compreS1'U1te excodric -n situai a (ii) cu for aX!;J.li,,\ j\ -

de compresiunc
~
"- J"covioitre n situaia (ii) cu fora axiaJ N", O.
- Jntithdert Hcentric,; CIt excentricitale mare in situaia (ii) cu fort "
axia1~ N de ntindere.
.
.
-1mindere excmtric Ctl excentricitate mic in situaia (iii),
Se observll c n redactarea STAS I0107/0c 90 cele dou subdomenii ale
compresiunii excentrice sint denumit_e cazul ,I i cazul Il, abandonindu-5edenumirile de compresiunc excentric cu excentricitate , mare i, r cspedj\'~
compresiune excentric:l cu excentricitate mid't folosite in ediiile prec.edent e
ale prescripiiler.
'

.
Aceast modificare este impus de faptul c , la compresiun.e a .e~ ccn .
Iric a unei anumite seciuni de beton, poziia punctului B. dehalam (gra .
nita intre cele dou demenii) nu corespunde unei valori coirstante a exccu
t ricitii la = M((J,,/N aa cunl se intmpl n cazul ntinderii t!:xcentrin :
(fig. 5.11).
Intr.ade"r . de exemplu:in cazul' unei sccjuni simetric arm~t t' ,'
,
'. PlJuctut de balans B corespunde unei "';:dori ccnstante, N . a for ei axia1 c
a tupci dud cantitatea de armtur pe seciune se modific!:i. 1il felul acesta,
, pentru o anumit excentricitat e eG<' starea li.mit ac rezi s ten:] a sec.iunji
co.ruprimate excentric poate corespunde cazului 1 sau Il dup cum armarea
sr ciu"ii este mai , slab sau , respectiv , mai puterni c .
..

. t
r .

-.

N (C(J~fl('~siu,?r)

~" trc+ 2 Aq l:.

[vr iu '~ if) /N'c/itln~


! (!/J !ru A, =A g !

. ( IJrJ.: :ie irdn,r!ic1IltJ

'1/

Fig."' . ll

In fig. 5.9 r5.10 mai este


marcat i situaia in care
,
la fibra extrem ntins de
momentnl M efort\ll unitar
este nul (punctul 1) de 'pe
CeJif;ij/ tie I/'euldle' : diagrama limit de inte-o/sec/iunli' tlt,6eloH . rac iune) . 'Pentru eforturi

:tx iale de c"


n presiune mai
m ari decit cel corespunz:l,

t or - situaie i D, n TIl0mentuI ruperii sec iunii Collilm <

< E6u":" Din acest motiv n


F ;g. 5. 12
metoda simplificat de cal
_
cuI se dau relaii aproximative',diferite pentru stabilirea 'dortuTilor uilitare din armturi u seciuni
comp-rimate' 'excentric .n condiiile cazului II, dup cum situ a ia lim It' de
solicitare ' corespunde pe curba de intera ciune uimi punct situat mai sus
de punctul D sau mai jos de acesta (vezi, de exemplu relaiile 5,18 i
5, 19 sau 5.35 i 5.36).
.
In cazul ntinderii eJ<;centrice; poziia punctului C (grani a ntre domeniile de solicitare la ntindere exceqtric cu excentricitate mic i intinderea
excentric" cu excentricitate 'mare) corespund unei valori cons tante a excentricitii ei> ( ig. 5.12).
.
(5.6)

- ~ o, = 11. 0 - 11.,

"

...... >

indiferent de rnrimile ariilor aunturilor Aa i A~.

"
b. Incovoiere. Din pt.Inct de vedere pni.ctic, situaia de solicitare la nco-

voiere se consi der. nu numai atunci cnd " fora N este zero, ,ci i atunc i
cnd valoare ei este foarte mic, n fdul acesta, p en tru dom eniul pract ic
de ncov oiere curba de interaciune are alura preze ntat n fig, 5.10,
La ncovoiere utotdeauna ,;: > O, pentru a avea o zon comprimat pe
seciune, i trebuie ca
:s;; x/) pentru a folosi eficient a.rm t u ra Aa.
n m etoda simplificat de calcul se co nsider di stribu ia de eforturi
din fig . 5.13 astfel:
,
_ - pe niimea conven ion al x a zonei comprimate, eforturile. unitarc
i'n beton snt constante i egale Cl! Re;
. - n armtura n t ins A aJ eiortul aa es.te egal c.u Ra;

"1

.-'--r- ---- .. _.
.

.:. ....
I -,

--:-, ~

_~",,--

- ... - '

,.tI
...... -- .. - -1,:',
. ;...
~ _.~_

..J

".f'

V2

Fig. 5.13 .

--

Au

<."u

'

'

- ' n armtura comprimat A~. efortul a~ est~ mai mic sau egal (in
valoare absolut) cu R., dup cum nlimea x a zonei compritnate este mai
mic sau, respectiv, egal i mai.mare dect 2a'.
In legtur cu aceast distribuie de eforturi sint de fcut cteva
preCIzan.
1. tn fig. 5.14 se arat c distribuia convenional de eforturHn beton reprezint o' aproximare' foarte bun a distribuiei de efor,turi confoIm
metodei generale de calcul,_atunci cnd zona comprimat are form dreptunghiular, (n cazul obinuit cind e,; este egal cu e,.) introducnd erori nensemn'a te n ceea ce privete poziia 'rezultantei eforturilor de comi'resiune
din beton. Se observ, de asemenea, c n acest domeniu se poate admite
aproximaia
'
x ~ ' O,8 X
(5.7)
,

Dac

cedarea

seciunii

datorat

este

atingerii ,deformatiei admise. In


~

,umtura A.(x < x., vezi fig. 5.9), atunci raportul!- scade sub 0,8, cu

'

att mai mult cu ~it e este mai mic, i~r cantitatea de armtur ntins este
. .

.
'
mai mic (fig. 5.1 5) .
In cazul seciunilor n fOJm de T .cu talpa n zona comprimat domeuiul de procente de al mare n care relaia 5.7 este apropiat de realitate este
'.
b
mai restrins, reducndu-se odat cu creterea raportului 2. i reducerea

b
,ra portu1'UI ". '
,
h
Pentru seciunile dreptunghiulare i seciunile n faun de T cu proporiile intllnite in mod obinuit in construciile de beton armat, metoda
sitnplificat ofer o precizie cu totul satisfctoare pentru nevoile proiectrii curente, valorile eforturilor capabile obinute prin aplicarea acesteia,
diferind cu cel mult cteva procente de cele furnizate de metoda de' calcul
.,xact. .
. Atunci cnd se UImrete s se stabileasc capacitatea de defDlmare
secional (rotirea specific ultim), relaia 5.7 ofer o aproximaie satisfll.ctoare numai pentru seciunile ' de' faun - dreptunghiular. In cazul
altor fDlme de seciune utilizarea relaieI 5:7 nu ofer sigurana necesar,
pentru stabilirea caracteristicilor de defOimare ale seciunii fiind 'recomandabil metod riguroas.
'
,

73

'.

,
J .,.,
.(jjj

. ~

'
I
. I

, / ' eou. ca
t(JU ...

"
.

1.5 ;,

Er:/J = 5

l"ifj \
," I

1<:"

. J

I\ \

. .
. \

li\?

..

(50- \
.
1,25

.... ._.~.
"

_.

(llll

tI

0.05

alu

l<l g . .5"1.'. Va.r iaia. mportului 1ntre lnA.1iJnile zonei comprirnate hl'
starea limitli. de rezi:rl"en pentru seciuni ' dreptunghiuJare simplu
armate de elemente fn covoiate, stabilite ' c.onform mdodei generale
-(~ i simplifica.te (N) in funcie de valoa.r~a. defo rma.i ci ~'Ul Q,dmi $
pentru oel. S-au considerat !:bu _ 3, ,5% i diver.le -"alori He{9.5 ; 15
i 19 MPa) ~i R. (2 10. 300 i 3'0 Mpa) .

2. Pe bata
nn t uri i A (a.

relaiei precedente, condiia X .; X.


= R. ) se mai poate scrie sub forma

car.c as'gura
curgerea

. ~,,<"

l1dc

x
h

!,l
"

Xl)

" = - =

(5.8)

1>.

-:tI)

0,8-

"o - "o

(5.9)-

0,8

thl

---"'=-=-

(5. 10)

. "u + RJE.

I n tabelul 5. 1 se c!a\1 valorile ~ prevzute in STAS JO L07/0-90 . Valorile sint rotunjite i iau in con:;iderare faptul c <.. scade {a de 3,5'/00 atunci
cind rez istena betenului cret e sau atunci cnd betonul are agregate uoare.
Dist ri bu i a de eforturi din fig. 5.13 i calcul valorii ~ se bazeaz pe ipoteza existenei palierului de curgere al armturii A. In cazul armturii din
s"m tras STNB, care nu are palier d.istinct de curgere, valoarea ~ din

74

T""..l 5.1. Valorile -. caut.nu' STAS 10107JIl8'


,

);

Tip~l

. Beton

de betoa

Tipul de armllt'ur'
,
,

obi~uit

B eto!! c u Qgregate

0,60

OB 37

0,''

OB 37

Q, jO

0,50

0,''

PC '2, PC 60, STNB

O,"

u "",re

> ... 35

PC 52, PC 60, STNB

'" B. 3'

Clasa de be.toJl.

, Tabelul 5.1 este stabilit pe baza valorii rezistenei R . De fapt, pentru aceste
arm1ituri, cu cit ~ este mai mic dect ~, cu atit efortul efectiv a. aste n realitate mai mare decit R. i deci momentul capabil real este inai mare decit
momentul capabil determinat cu metoda simplificat de cal~ul folosind
distribuia convenional din fig. 5.13 .
. 3. Limita x = 2a' sub care se co.nsider la~ I < R. este evident aproxi-.
mativ. In realitate aceast limit trebuie s depind de raportuf ~/x, care
variaz ca n fig. 5.15, de <,. ,i de R . Analize numerice au artat ns c
rezultatele calculului nu depind semnificativ de valoarea adoptat . pentru
aceast limit, care este foarte comod pentru calculele practice.
.
Atunci cind la; I < R., momentul capabil al seciunii se calculeaz
dintr-o ecuaie de moment n raport cu axa armturii A~ n care aportul
zonei comprimate de beton se neglijeaz pe baza faptului c 'este foarte mic
i c neglijarea lui are un efect acoperitor.
'
.
4. Este de reinut c n cazul unor seciuni ncovoioate cu procente
reduse ale aml5,turii A. din zona ntins, aa cum se ntlnesc uneori la pl
cile plane!or cldirilor civile, seciuni dimensionate prin metoda aproximat
tiv, defomlaia specific a armturii ntinse (care nu se determin explicie
In aceast metoali) poate depi limita admis de 1,5%, Se consider c se
pot accepta asemenea situaii, avnd n vedere faptul c la aceste elemente
snt posibile importante redistribuii ale eforbi.rilor, prin defOlmaii plastice
i ca efect al curgerii lente a betonului, iar pe de alt parte mimrul mare de .
bare cu care se armeaz plcile face aceste elemente mai puin ' sensibile la
efectul coroziunii.
,__
.
In tabelul 5:2 se dau relaiile de calcul la starea limit de rezisten1i
a seciunilor dreptunghiulare ncovoiate sau cu talp n zona comprim at.
In toate situaile. calculul se reduce la cazul seciunii dreptunghiulare
siioplu armate. Pentru acest caz, in Anex n tabelul 7 se dau valorile ~, ,
'
m i -rJn funcie de procentul de amlare,

p=

100 A. "

(5.11)

M.

de clasa de beton (Bc 10 , .. Bc 10) i tipul de IUmllturll (OB 37, PC ~2 i PC


60), unde ~ elite definit n relaia (5,9) ;
.'
,

(.5. 12)

-.

75

l . . onna

T abd141 5.2 Rdc.ll simpli.'';.c.a te ~e c::ucsU la stare-a limitl1 de .reziatClll b . incoToicre

see:icnii

Condiii

Distributia de eforturi

aplica~bilitate

de

Relaii

de calcul

Seciune

dreptun

IJbiullLrl

x :ro;; Za' (<1~

cu :

<

Ra)

x = - A,:::':",--,-:A.:::.",'l.:.,R;::_
!O(

bR,

x:S;:;; h p sau:

Ca

ti

seciune

bphpR e ~ (Aa - A~ l Ra
c u h;p

dreptunghiularli c u

b = bj)

2 a'

- -- -- _ .. - - -

Sectiuni T. 1 sau
ill.!j;imilabiJe c:u

..

bAr Re l' (bJl - b) h'PRjJ = (Aa - A;) R"

. c.c&tea.
/.'p

-_.

----..-:,..--~,- - - . : . . - ,

>

.f

>

.l't>

,H et/JI'''" (b p

+ bJ.. R c

b) hJ,Ro (h e -

(h o .:::..

~) +

~ ) + A~Rfih"

.;.--'-"--'---_
. _ - - - " -.. _---~~, ~---

-,

.. ~ --

--------------------~----------------. --------

Iar

y = .

Din echilibrul
, axial se

(.5.13)

"oA.R

MClJp

observ c

~=,,=
,

A'

Mo

R.
R,

(.5, 1~)

unde" este coeficientul


fizic de armare . .

Pe bazi' relaiilor (5. II). i (5. 14) se poate scrie reia ia

p = ' ~ 100 R,
- R.
,

(5.14 a)

valoarea

Dac n relaia precedent se introduce


,~ = 1;. din tabelul
5,1'., se obine valoarea maxim a procentului de alInare,
Trebuie ca
<
pentru ca armtura ntins s ajung la curgere (s se plastifice)
'
, .
nainte de cedarea seciunii de beton.

"

Pmax

. nlimea util
stabili cu ' relaia

"o a seciunii dreptunghiulare, simplu armate se poate

" o(mm) = r

M
U

(5.15)

nnde M i b se exprim in Nuim i, respectiv, in mm iar valoarea r este dat


1 iIi tabelul 8 ' din Anex funcie de procentul de armare P din relaia (5.11)
i de tipurile de beton i armtur folosite.
.
Pentru seciuni cu zol1e comprimate de alt form decit dreptunghiuiar
sau in T, distribuia convenional de eforturi din fig. 5.13, poate introduce '
aproximri prea mari. Pentru seciuni de form circular sau inelar calculul
practic se' poate face cu ajutorul coeficienilor din tabele 10 .. i respectiv 11
din Anexa B pe baza metodei generale de calcul (vezi 5.2.2./).
c. Compresiun excentric - cazul 1 - i intindere excentric cu excentricitate mare. n domeniul compresiunii exc , ntrice - cazul 1 - i n tiuderii
excentrice cu excentricitate mare .(fig. 5.11), .nlimea zonei comprimate a
seciunii satisface condiiile :1:. ;. ?ii ;. :1:, . Pe aceast baz, metoda simplificat de calcnl presupune aceeai distribHie de eforturi pe seciune la statea
limit de rezisten ca i n cazul ncovoieri,i (fig. 5.14).
. Pentru calculul seciunilor dreptunghiulare prin metoda simplificat
,
situaiile limit B i C din fig. 5.11 pot fideterininate dup cum urmeaz.
Sitl.a/ia limit ' B (punctul de balam) este defint prin valoarea forei
axiale.
\
""'f:
- - .

(.5.16)
N. = bx.R, - (A . :- A~) R.
dac

zona

comprimat

este

dreptunghiular i,

N. = (b. - b) ".R,

respectiv,

+ bx.R, - , (A. ~ A~) R.-

.-

(5.17)

dac exist talp n zona comprimat.


Din relaiile precedente rezult c fora axial

.
N. nu depinde de cantitatea de alIntur, dac seciunea este armat simetric (A. = A~). De asemenea, rezult c N. crete dac A~ crete n rap:>rt cu A. i/sau dac talp,!
seciunii crete.
.

'

Pm ...

77

Situaia limit C
ntindere este egal

corespunde cazului n care intensitatea forei rudIe


de
cu A.R. (fig. 5.12).
, Pentru cazul curent al seciunii simetric armate rez.ult c poziia limitelor
B i C se modific odat cu creterea am1turii c.a n fig. 5.1 L
in tabelele 5.3 i 5.4 se dau relaiile de calculla starea: limit de rezisten ,
la compresiune excentric - cazul 1 - respectiv, la ntindere Cu excentricitate mare pentru seciuni dreptunghiulare sau 'cu talp In zon:>. comprimat.
tn tabelele 5.3 i 5.4, ", reprezint distana de la fibra cea mai compri_
matii a seciunii la axa considerat la evaluarea solicitrilor N i !.f. Aceas t
ax poate sau nu s coinc}d cu a"a <;.entrelor degreutate ale seciunilor. . .
Pentru elementele cpm primate excentric condiia de siguran a seci
unii la starea limit de rezisten presupune ca valoarea momentului capabil .
determinat cu relaiile din tabelul 5.3 s fie mai mare, cel puin egal cu momentul secional (stabilit prin echilibrul pe poziia defOIOiat a structurii ,
deci momentul-de ordinul n, vezi 5.2.4), plus momentul datorat exccntricit ii accidentale, necontrolabil prin calcul, care, n condiiile standardului
STAS 10 107/0-90, se denumete t?,centricitalt adiional e. i se ia egal cu
cea mai mare dintre valorile 20 mm i h/,o' .
- . Rezult astfel c la dimensionarea sau verficarea elementelOr comprimate
excentric momentul secional liu trebuie comparat Cll ntrega valoare a mo mentului capabil stabilit cu expresiile din tabelul 5.3, ci cu fraciunea disponjbil (efectiv) a momentulai capabil (fig. 5.10):
(5.17)

"

In cazul elementelor intense excentric efectul de ordinul doi este de' regu l neglijat, avind un caracter acoperitor, iar efi se considet zero.
Este evident c rclaiilede calcu~ la inoovoierc din tabelul 5:2 se obin
din cele din tabelele 5.3 sau 5.1 dac se ia N = O. De asemenea, rela~tile d~
calcul la compresiune excentri c cazul 1 ..:.. i inti ndere cu excentricitare mar e
sint irlentice dac forei axiale i se asociaz un semn corespunztor.
d. CompreslUne excentric - cazul II. n domeniul compresiunii exceiltrice - cazul H-nlimea ;:onei comprimate reale, x, este mai mare decit :1:.
din fig. 5.9 i deci seciunea cedeaz prin ruperea betonu1ui comprimat fr.
ca armtura A .s ajung la curgere (a. < R.). Distribuia de deformaii pc
seciune arat c n figura 5.16. Se constat umltoarele :
'
- in domeniul :1:, ,;; :1: ,,; h, defOimaia limit a h<itonului comprimat
...... = < i deci" '" 0.8 _X (vezi fig. 5.14);
.
- in domeniul x> h, se poate considera c deformaii' limit a betonului comprimat variaz ca in fig. 5.8; legea de variaie .liniar a valorii <.,,~
. in acest domeniu arc drept consecin faptul c la distana h

<,.
-

de la fibra

" ",

extrem a seci Unii ce tinde s fie ntins de momentul incovoie!or < = .. ~ =

=ct.
..
.
- in domeniul x. <- x < "o, e(ortul ac in armlura A. scade de la valoarea R. (curgere din ntindere) la zero;
- n domeuiul
< x < infinit, efortul a. in armtura A. yariaz de la
Zero la valoarea - R. (cUrgerea din compreiune)
- iro. armtura A; efortul a.;= -R. ~curgerea din compresiune) p c
-baza faptului c ntotdeauna la armturile folosite n beton armat est e respec-

"o

tat condiia

78

R. < ...,E.;

.
,

Tc.b~t ui 5.3. R eJau simp!ilicate de , calcu l

7 _

Forma

..

~ta.rea

ia

limit de re zisten Ia omprt~Wle e xcentric. -

ca.zul 1

Di stribuia

seciunii

de efort uri

Con di ii

Uelaii

de a.plicabilitate

de calcul

N = . b;rRc - ,(.A II

, (o~ = Rol )

,"
I

~'I ~op =

Sectiunei dJept

f II
n,.,2

+ A~Raha ~

; )

h,l

cu:

+ (Aa

o -

A' ~) R aI,

(h

bxR,

- N(h, -

-.1.

l1ngh i clar

- A~) Ra

bR,
,

x Ei

. ....

sau :

bphp Rt ~ {,,4Q - A~ ) R Q

+N

, ~ (<ff\

!l;e.cinne

.'

.~

',0

o ."

'.

cu

"11 ~

2a' "

,,

N - bxR,

acestea

,.

...

-~ ~

,.

:'! .

~~

. '1;
..........

' ~'1

.:;/ :/

' :""

- b) hpll, -

M",.

'" "

(b. - b) h.R'.(h; -

~) +

'.

'"

;" ! !

A,R,

~, , H .. ,

h. < ,

+ (b.

- (A,,: - A~ ) R.

Mimila.bile cu

"'1" ~

cu
,

II,

T , 1 sau

dreptunghiu1ar~

Seciuni

nil

: ,/1

,' >.. ~ :: .

1.0:, " _

, 'c

. ,a

, "

,,:::;::s.,

, -

'.

,..0."

,'.
.'

'"' '. i

"

LI

,
,

""'"

.. ~

FOfma

seciuniI

Distribuia

~t

Condiii

de eforturi

Relaii

de a.plicabilitate

de calcul

2.'

",. .-l

Secp. une drept.


unghiuJarl

x ~ xb

(a; =:1I.):,t2

, h

:::s;;;

b~R(l(ho

M cIJp =

+ A;Ra1to + N(k,

)+
- h,)
,

cu x =

> :

>h, + a')

A;Rah(J
;t

N (h. -

h'P

~au:

b1Jhfl R c ~

Ca..

seciune dreptunl:"hiu1ar~

'" (A.-A;) 1I.-N

Seciuni

(vezi p&f&il'.
5 .Z.Z.t)

n,

1", 1 sau

II

t.eimilabBo !tu
..ceste ..

ca

(.A:tJ - A;) R 4

bKRc -

- (b. - b) /,.11,

J-I Cllp = (b" - b) hpRe X


X

- 1:<) + A.~R.h. +

II
I

hO ) + ".b:o Re (ho (h. - 2"

,-

--

'-

+ N(h. -

h,)

li,
I'fcop
N

-,

Compres;(/n~

renlricQ

Fig. ' . 16
.

,P e' baza acestor , observaii. distribuia convenional de eforturi la sta


rea limi t de rezisten n domeniul compresiunii excentrice - cazul II ,.. at ca n fig. 5.17. Este important de remarcaf c relaia" = 0,8 x i deci
ljmita e~ = 0,811. n fig. 5.17 b este asociat cu valorile E = 2% i . E = 3,5%
i cu forma dreptunghiular a seciunii pentru alte tipuri de seciune acestea
re prezentnd valori aproximative, gradul de aproximare depinznd, aa cum
s-a mai artat, . de forma lor.
..
~

CQtlfotm (5.19)
./ c()(/rqrm (i.l2)

:--~-!!~----- 'r ={
COfIf.,.", (I. 2(})

Compresivn~

. ''t

UCen/riM

- cozq/l-

Compr~silllle

uC'snltiC'o
-roztJl/I-

(Com,preslulte)

Pentru determinarea necunoscutei suplimentare a. care apare la Compresiune excentric -.cazul II -, in STAS 10 107/0-89 se dau reIa iile

_ ~ . ..!!,8 - ~ R., dac ~,,0,8


'
._
(5.18)
a

.~

f"

0,$ -

.
~I

a.

~). dac ~

R.(5f, -

Relaia (5.19) rezult pe baza ipotezei 'variaiei liniare' a lui


valul 0,8 .;; f, " 1 (fig. 5.18).
,
Relaia (5.18) rezult pe
lezei seci.unilor plane (fig.

(5,19

> 0,8 ,
G.

in inter-

baza legii fizice a. = <.E" n care, potrivit ipo5.1 9) : .

0,8 , - ~
(UO)
~

7i pe baza.. relaiei (5.10) care se mai poate .scrie


Ea~b" =

f"
0,8 Se

observ c relaia

(5,18) face ca
ecuaia de echilibru axial la compresiunc
excentric - cazul II - s reprezinte
o ecuaie ele gradul . doi in C ' Dacii se

face ipoteza c aa variaz liniar i in


intervalul f" .;; ~ " 0,8 (fig, 5.18) atunci
rezult
.

x-f,25t

t1a

81!

(5.21)

Ro

...:0.:...:,8_-.-.-2.~ R,.
0,8 - '"

(S .22)

i-ecuaia

de echilibru axial devine o ecuaie liniar n rapott c'u . Relaiik


(5.18) ' i (5.22) conduc la rezultate apropiate. Atunci cnd ~ = 0,6, relaiile
(5,22) i (5,19) devin identice i reprezint o linie dreapt n fig, 5.22 pe tol
inrvalul <;. ~ ~ ~ 1, deci pe tot domeniul c()mpresiunii excentrice - cazu I
IL Pentru ~, .. 0,6, ecuaia acestei linii drepte este dat de
.

<T.=

R. 2

1-

1-

(5.2~ )

R~laia precedent este cea mai simpl


practi c-i conduce la rezultate suficient de

din punct de vedere al calcululu ,'


coreele.
.
Explicitnd valoarea lui R. din expresia (5.10) i intrcducind-o n relaiii "
(5.18) i (5 .22 ), punnd
= 3,5/ 00 i E.= 2,1' 10' MPa, se obin expr.esii a.le,
di n a llntura A, care nn mai depind de marca otelului:.
efortului
.

<,.

(5.18a )
,

(5.22.a )

Limi!,,,ea it. ~ R. este impus, de faptul c ~. in tabelul 5 . .1 reprezint


o a'proximare a valorii rczultate din ecuaia (5,1 0) ea1,l '(5.21).
. In tabelul 5.5 -se dau relaiile de ca.leulla starea limit!i de rezistcnii Iil.
ccmpresiune excentric - cazul II. Pentru efortul <T. Se indic relai a (5.23t
dar, binen:e les, e, se poate folosi oricare alta din rdaiile .prezentate m,,-i
inainte. Cu A"" s-a notat aria zonei de b eton comprimat i cu S" 's-a nota i
momentul static al suprafeei' A" n raport cu aIJlli'<tura A . Pentru verificarea la starea limit de rezisten a unei seciun-i comprin,"!e se poa te fol osi i relaia

=M N oc- N

(S.24 }

~ :\r
-\ '
l VOC- ~ "

OUP

upde (vezi fig, 5.20) M, i N, sint valorile N i M care . corespund situai,


<le balans dnct x =. x. (vezi tabelul 5:3) ; N este' fora axial" pentn! care s,~
determin }II",
. ; N,o fora a>ial. capabil la ccmpresiune centric. adic .
,
(5.2S} ,
N o'o = A,I?,
(A;
A. )R.

iar. A, est e a ria seciunii de beton.


.
Efort'll ca'pabil la compresiune centricrt furnizat de expresia (5.25) 'tn bule. inferpretat numai ca o valoare de referin, asociat unei situaii idealede. solicitare, in realitate neavnd corespondent fizic, ca urmare a prezenei ,
j11actic in toate cazurile, a' unor excentriciti acCidentale, cuantificate coo,
fotm prevederilor standardului prin excentricitatea adiional '. (vo;d paragraful 5.2,2. e).
_,
'
'.
Relaia (5.. 2~ ) presupune, pe de 'o parte, variaia liniar a curbei de in te.raciune in domeniul ccmpresiunii excentrice - cazul II -, ipotez sufi cjenl de precis pentru calculele pract-ice, iar, pe de alt parte, 101... = O la
N = N,o . Aceast ultim ipotez este strict adevrat nJlm,u dac for'!a N ,

83

.
.

,
I

,
'

"

,
I

tabd1l1 5.5.

Kelatii simplificate de

starea Jlmit de rezisteni la compresiune excent ric - cazul II

calcul la

Forma

seciunii

Distribuia

Condiii

de '
aplicabilitate

de eforturi
,

'/oi

dreptunghiula.rA.

1:
llf eap =

bXRc{h e -

+ x- RQhQ.

"

'

'

I
,

'

,, 1 , . .

,
'"

. . . . ..

..

"

"

"

.;

01:r,;. tu e;::p'resia lui ~'1'calh Sbc repTeziut mbm entu1 static al zonel
mai puin comprimatl),
i

de ca.lcul

~~---

Seciune

Relai~

"

... .

, ,"

.
c o mlmma~
"

., ,
.

do"

. ,

="*

) +
n1)

- N{h o -

'L'.' ..

"'",,

>

de' beton in raport c u axul arnllitmij dln uma


,

>

'.

....

. . ,.
.

'.

*, ' ,

v ' ;. ', . .

":'
'.

~~;, ;-

r(JIul
,

f/

CqZII/ I

acioneaz

n centrul de greutate al seciunii ideale, situa ie care se ntilrtete


de exemplu cnd seciunea, inclusi,v armarea acesteia prezint simetrie fa
de axa pe care se proiecteaz vectorul moment.
Este interesant de remarcat c relaia (5,24) este echivalent cu ipoteza
C m omentul static S" al zenei de beton comprimat n raport cu armtura
A. este ccnstant pentru to"-te distribuiile de efort din domeniul compresiunii
excentrice - cazul II - (fig, 5.17), . Dup cum se tie .aceast ipotez a fost
fclcsit n ediii antericare. ale prescripiilor de proiectare din ara noastr .

e, Intindere excentric cu ' excentricitate mic. n domeniul ntinderii


excentrice cu tAcentricitat mic tvezi fig, 5,10), ntreaga seciune este supus
la intindere, Betenul fiind ccnsiderat fisurat pe toat nlimea seciunii ,
rezistma secional Este asigtuat n totalitate prin a rm turi,
1n cazul n care efortul secional- de ntindere este aplicat n cenfml
de greutate al a,m tu rilor A. i A~ (acest caz apare cel mai frecvent la' seci
unile simetrice, a,mate simetric), curba limit de interaciune se prezint
ca n fig, 5,21, a, starea limif de rezistenja fiind asociat cu atingerea valorii
R. (iniierea curgerii) i! armtura} A., n care momentul incovoietor induce
ntindere, .
Dac efortul secional de ntindere nu se aplic n centrul de greutate
al a,maturilor A. i A~ atunci curba de interaciune se prezint ca n fig, 5.21 b,
dac A.(l - a) > A; (11 .- .a') san ca n fig. 5,21 c dac A.(h~ - a) < A;
(II, - a') .. Cu' II, i II. 5-au notat distanele de la supartul forei de ntindere
1 a fib{c1e extreme ale seciunii 'de beton,
Funcia de valorile relative ale efortului de ntindere i momentului
ncovoietor (fig. 5,21, d)starea limit de rezisten este asociat cu. curgre a
fie a armturii Aa fie a arnlturii A~.
Pentru cazul din fig. 5,21 , b, poriunea rectilinie CD a curbei de interaciune . corespunznd curgerii armturii A. are ecuaia:

M,,,,. = A.R.". - N(J.. - Q')

'

(5.26)

,
,
""

"

"

,
"
.
"I
I,. ,.' l
,

'
' )- 1, \
..~,;t
, .
" 1

_1__ ..!..--c, ~ _

o~,.

_ _ _-.:.M
....
,

1="":
,

A'a0/t!N

II (iHI,illim)

c
Fi~.

AQ ~QJ'i
t ' _.-

-,

'.21

j::

Ci
L'l7
.
IIm

Aa

I"

Ra

rectilinie DE, corespunznd curgerii anllturii ' A~ are ecuai"


M"o. = -A;R.". + N(h. - a)
, (5.27)
Punctul de la intersecia celor dou drepte, reprezentind cele don"
domenii distincte de comportare, are coordonatele N otr = ()I . + .1~)R. i
M = iI,(1I 2 - Il.) R. - A.("I - a')R"
' .
Rezult:'l c dac diagrama de interaciune arc configuraia din fig. 5.21 b .
iar

poriunea

~alori

pentru

forei

ale

de ntindere mai ma;i decit N = A;Ra

. _h

_.

cliia

rezisten

de
rdat-ia

pre,upune

~ .

rJ

con-

'' '2 - ( i

momentul. M aplicat
- ,
'

kI'2,fllP ~ M ~ Il-t

Itap

seciunii

satisface
.
-(5.28 )

DadN < N, ~~ A.R. necesitatea. verificrii cu relaia (5.28.) se extind e


~i pe o anumit .zon a domeniului ntinderii excentrice cu excentricitate
mare. Dac, de exemphi,
= 0,5 h .i a,' = a, -atunci aceast situaie intetvine dac A~ < 0,5 A...
.
. Relaiile . de. calcUl la starea limit de rezisten la'ntindere excen\ricl
cu'. excentricitate mic snt grupate n t abelul 5.6. El. nu depind, evid ent
de fonna sec iunii ' de beton.

"1

Thd~.l

5.6. ReltiUle simplificate de calcul la sta~a lbnitii d~ r ('z.is f eQI~ 13- tntindere

triei cu ucentrldtate

Distribniw.

de eforturi

de
-aplicabilitate

Rel.o.il. "

'-

Condiii

mic

-~

A.Jh, - a ) .,., A ;(h 1 - a )

, I ilE;

_.

""

Uf
"1

:::N
,

.
.

. .

- A{J tia

de calcul

l.tc<lp -=

.4.R4 h" - N(h , - a' )

A ,,(11 11

U(:C:: ll -

Q)

"

M ~ .," "'" M

>

'"

unde :

A ~( hl . - a.')
.

111 1

I <lJI .;".

M,

1.'411

Mi

tap

A .R.h<l -'- N (h ,

- ,, "}

= N (h:., -... 4 } - A~Q4h (1


.

f. Tabele"rle calcul Ia ncovoiere simpl cu for .anaI. Pentru calcu.lul

practic la incQvoi<'rc simpl cu for axial, n Anex" (tabelele 9. A ... D.


10 A : .. ei ll) se dall sub fonu numeric curbele de interaciune N -M
pentru c.ltcv'l tipuri de seciuui des ntlnite n practic: seciuni dreptun-ghiulare simetric annate, seciurii circulare i seciuni" inelare. Valorile din
tabeJe snt detelmina!e cu aj utorul metodei generale de calcul .
.Pentru uei""il. linjJtunghi-ula're, tabelele conin valorile adimensionale _

func ie

1lt rap

11

= --"- -

bilR.

ain =

(5.29)

bMR, ,
..
..
de parametriI .dimensionali
,
N

j\([ 1.'411

A,
ilil

R. -

R,

..

A'
.
M

R.

R,

a'lh.
..

(5.30)
,

67

.........

..... . __ r

F ig. 5.22

Pen:tru seciunile ' cil'C1tlah, tabelele con iIl valorile


fig. '5.22 a)
,

fun cie

In

tf/2

adimensionale

(v" i

(5.31)

de paramet rii adimensionali

" =_._",r'R,

(5.32 )

al",

unde A' T este arm tura t ot al . pe seciune , presupus, dishibuit p e


perimetrul de raz r - a.
.
P entru seciunile imlare , tabelele conin v'alorile adimensionale (~ezi
fig. 5.22, b) .

(5.53)

11'lup =

in funcie de parametrii adiroensionali

=
I

<X =

N
- ::-:--="""'
rtdm 8R.c

AlITR4
7tdm aR,

(5.34)

unde A.T este al mtura total pe seciune, presupus disfribuit pe perimetrul


de diametru dm Tabelele pentru seciuni inelare snt valabile pentru ald. =
= 0,025 ... 0,2, domeniu n care acest parametru nu influeneaz sensibil
relaia "'",p - n.
.
Almtura A.T poate fi considerat distribuit pe conturul circular atit
la seciunile circulare ct i la seciunile inelare dac numrul barelor pe seciune este mai mare sau' egal cu 6. .
.
Toate tahelele conin i cazul <X = O care corespunde seciunii din beton
simplu. Se reamintete c pentru seciunile de beton sirop-Iu solicitate la com

88

cu excentricitate medie (vezi cap. 4), standardul preved~ ,


condiii mai acoperitoare dect cele asociate metodei generale de calcul apli, ,cate seciunilor de beton simplu.
' '
Relaia ntre momentul ncovoietor capabil, M". i momentul ncovoietor
pe seciune, M, este' dat de relaia (5.17).
Tabelele se pot folosi att la verificare, cind se cunosc n i '" i se deterlnin mC(l'P' ct i la dimensionare. cnd ~e cunosc n i .m i se determin .
Pentru cazul seciunilor dreptunghiulare simetric armate, metoda simplificat de calcul prezentat n- acest capitol condllce la rezultate practice
. egale cu cele din tabelele 9A, 9B: 9C i 9D din Anex .
In acest capitol nu a fost discutat aplicarea metodei simplificate de ,
calcul la seciuni circulare i iuelare, aa cum s-a procedat n ediiile an-terioare ale ndrllmtorului ntruct tabelele IOA, IOB i lOC i, respectiv" II
rlin anex acoper t oate situaiile care ' pot aprea n practic pentru aceste
tipuri de sec i uni , eliminndu-se astfel necesitatea folosirii metodei simplificate de calc ul.
- '
.
Este de menio!!"t!le asemenea, c tab elele din Anex au fost stabilite
considernd valoarea 0" = 3 ,~0/ 00 a tt pentru seciunea dreptunghiular Ct
i pentru seciunea circular. Pentru seciunea indar, ns, s-a considerat
cea mai dezavantajoas dintre situaiile n care e.. = 3,5%, la fibra extrem
a seciunii i eo. = 2'/00 la fibra extrem a cercului median (de diametru ti..),
Ultima dintre aceste dou situaii a fost hotrtoare n toate, cazurile n care
nlimea x il zonei comprimate este-:,m ai mare dect 1,17 ori grosimea 3 a
- peretelui. Intr-un asem enea caz, la o seciune inelar de diametru relativ
mare n 'raport .cu grosimea peretelui cuni este de exemplu seciunea transversal a unui castel de ap sa u a unui' co de fum defOlmarea lateral a zonei
comprimate nu pOute fi impiedicat de zona ntins i este nOI mal deci ca
E", ' " e", In cazul unei seciu ni inelare de diametru mic, cum ar fi de exemplu
la un stlp centrifugat, ipoteza suplimentar eb. = 2'/00 conduce la rezultate
acoperitoare cu pn la 10%. Aemenea seciuni se ntlnesc totui - rar n
pracL:ca curent.
- presiune

excentric

5.2.3. Efectul

armturii

intermediare

Relaiile

de calcu1 prezentate n ' 5.2.2 neglijeaz efectul eventualelor


arrnturi dispuse intermediar n t re ar iturile Aa i A ~ de la capetele seciunii
(arm turile Aa, din fig. 5.7). Evident, a rm turile intermediare sporesc capa. citatea portant a seciunii de beton i n unele cazuri acest, spor poate fi
semnificativ (vezi fig. 5.23).
_
.
O metod sim plifica t de evaluare a efectului armturilor intermediare
este prevzut, pentru prima dat n ara noastr, n STAS 10107/0-90.
Astfel, pentru efortul ntr-o armtur intermediar a unei seciuni de -fOlm
dreptungh iular se consider relaiile

(Jar

R.
dnd

.; 0,8

0,8 X, -:- ~
~
0,8 - ~o

(5.35)

i
....:.:<1.'-'-,

-_

R.

= -,-:c-'~"':-::-_ [~, 15~ _ 2, n


0,8 ...::

i;.)]

(5.36)

89
,
,

+ 5 X.( I -

,' , '

..

\< ;'c:; ;. .'" , ",.._."

'....
' :" ~,'''~'
.,...., ~-,~"':, ,,'. h.1
. .~

"

,C< , :

, ";:'"

".

".J.

- '~ ,

;'~~I

. '.

,i' ... "t'

..
.... ...

.' ."".'
- ...--,......... ;

.,.~

{,5

CII

"" ' . 1(111191/" "

roIJ,titlUtJlH

(llmi /tlrii

" , xI/ci"

in/~;tnfi(J/~

p. 6.428 YP ., 0/1

p - 4;
r O' /J, IPI %

r.
r-

LLJ

tll-

..

.. .""

. .'-

.'

~61i

r"'$I(j~,,",#

-"<'-

'. .

. U

,.
.

...

ffID61wii
inlvhJ!6;(J~

,~

", pr.ximl1ii ll"

~.

~",ccl"

,.

, l1Jp
fflrop - 611 2D

-------,f:-~-----"""
0.1
42

ne ~----" ':
4L3-~----~_.c.....:..

Fig. 2 .53 . Sporu l de capacita.te portant datorat a r mturilor interm~d.iOl rc J-. sec i uni c.omrl"iltI aoo u celllTi c. D ife ren e l e int re Tezu lt a.e le obili:lu t e prin aplicarea. metodei generale i a o\ {" t od(!.; apro ximative de calcul. Date de calcul ; R .. ,., 12 hiPa, H.

cind

~ > 0.8.

,
-= 290 :MFa, -

h,

1n

relaiile preceden te

0,05.

_ (5. 37)

unde il , este dis ta na anuturii intermediare A" (a de ma rginea sec iun ii


com primate de M, iar ~ i ~. snt definite n relaiile p.9) i (5. !O). S-a considerat compresiunea negativ,t i ntinderea pozitiv. Evident trebuie ca

<

._ 1

G.,

R.

. (5 .., 8)

se

Relai a (5. 35)


deduce similar relaiei (5.18). Pe baza distribui e i
deformaiilor pe sec puneasociate ipot ezei seciunilor planc (fig. 5.21), val "bil cind 'l " il i deci ~ .. 0.8 innd seama de relaiile (5 .7) i (5.2 1) se
o b ine
.
h, l

90

0.8 X, - 1,

(5.39)

:l

=-R. lo." 0.8 X~ ~

O,S -

<:.

-.

II

Aui

'"

-,

- ,'

F ig. 5 .21

Ev-i(jen t, r.elatia (5.35) se reduce la relaia (5.1 8) at unci cnd X, = 1,


..:leci ciud . almturile A" i A . coincid. Similar relaiei (5, 18 a) se poate scrie _
..

unde

Va f

rezult

(5.35 a)

in MI'a .

Eel"ia

(5.36) rez ult pe b:1za dis tribuie i deform aiilo r p' seciune din
fig. 5.25, valabili ~ind !I: > It. i deci cind ~ > 0,8. inind seama de valoarea
t",,,. di n fig, 508 se obine
.
' "
E
!l! ,....: h,
(5.41)
0'., '"=; L!. .. E:a{ = - , ~.,

.
.
.
!l!
ho(l
..

1
...
)
. .
,
Dac in rclaia prcceoe l1t se aproximeaz
,
Z = ,
'l) h,
15.12)
!I: - h. (l - 0/... )

-.

"

..

.. ,.-

h'1
II

ha

'Aui

Ca

"

. .,. ~~

<:, -

'. '.

, , ,...
.,
.
."
'f - ' " . .
' .~<OJ) .. ~.

..
." _

0'

. ., ,..:....

.,

..

\ I
\ 1"

\1

\1

,~ _.L
'

91

cu o

funcie liniar

de

z =.5~

J _ (1 - .X.) <.u
= 5~ -

Cu aceasta

cu

relaia

EbO

-""'-(5~

\ EbO

X,) (1 _~) <0.,

(5041)

.0

- 4)

<.u

-+-5(1

- - X,) (1

_a';. = -735 <'0 (5~ - 4)

E&.

i,

+ 5(1 -

- ~)

ceea ce c'" <,,/<.. .= 0,002/0,0035 conduce la relaia (5.36).


E.<.. = 735 In Telaia (5.21) se obine:

obine,

obine

(5.21) se

,,;; col, se

_ X,) < - 1 =

+ .5( J -

,,;; J(h o ,,;;

+ 5(1

EbO

In intervalul 0,8 ,,;;

Dac

se

nlocuiete

X.) (1 - ~)

deci, la

a., =

735[2,15

. ..

- 2,72

5X,(1 -

~)]

(5;36 a)

unde a este eJ.:prunat n MP.a.


.
Din examinarea diagramelor din fig. 5.23 rezult c metoda simplificat
ofer rezultate cu totul satisfctoare prin apropierea de cele ob inute. prin
utilizarea metodei generale, mai riguroase .

5.2.4. Efectul zvelteei la elemente comprimate excentric-

a. ' Generaliti. Prin elemente zvelte se ineleg elementele la care efectele de ordinUl II (diferenele ntre momentele ncovoietoare rezultate dintrun calcul de ordinul II al structurii i cele dintr-un calcul de ordinul 1) s!)t
.,semnificative i nu pot fi neglijate in calcul.
,
Pentru un stlp n consol (ncastrat la baz i liber la .extremitatea
superioar) ca n fig: 5.2.6, solicitat la compresiune excentric , momentul
incovoietor total la baz este:
- ,
- n calculul de ordinul 1 ,
-

Mr = HI
in calculul de ordinul II \

Mn=M,+AM=Hl+NA

(5.44)

Efectul de ordinul il A M = N A este proporional cu efortul axial N


' i ' cu sgeata ' A, deci cu flexibilit'at ea (zvelteea) stlpului. In talculele practice, zvelte eao stlpilor din beton armat cu seciune dreptunghiular este
caracterizat prin coeficientul de zveltee cotlvmional A "'" lt./h, unde: 1 este
lungimea de fl ambaj; h - latura seciunii transversale, dup direcia de aci
une a momentului incovoietor, n ipoteza de incrcare considerat .

.-

'11.

r
r
.
--

---,

-'--

--

+.

Fig. ' .26

Fa de coeficientul
seciunii transversale),

.
a

de zveltee teoretic AO = 11,/i (i - raza ,le


A se g~sete n raportul :
i

A=AO-O::AO

.0,29/0

"
"
experimentale din perioada

Fig. '5.27

inerie

O,2A O

'
"
Cercetrile
postbelic [20], [25], [50] (vezi
i [7]) au artat c influena efeCtelor de ordinul II i modul de ~edare variaz
n funcie de , n felul unntor: ,
,
In'crcnd un stilp de beton armat ca n fig,; 5.27, , CU o for vertical
N aplicat la captul unei consale i mrind progresiv n crcarea jln la cedare,
mom
entul
ncovoietor
maxim
la
baz crete u -modul artat n fig. 5.28
.
.
'
I anume:
.
1. La valori reduse ale coeficientului de zveltee (A < 10), efectele' de
ordinul .lI snt practic neglijabile. Momentele ncovoietoare cresc, proporional
cu efortul axial pu lacedare, astfel 'nct curba M = fiN) este o dreapt
[n fig. 5.28, dreapta (1)]. Cedarea se produce la intersec ia A 1 a acestei drepte
cu cU1:ba limit de iuteraciun e N-M, la o valoare N,a.,,, a efortului axial.
Stlpii diu aceast categorie snt denumii stilPi nezvelli.
2. La valori 10 < A .; 30, efectele de ordinul Il nu mai pot fi neglijate
liniar,
in calcul'. Cu ct N crete, relaia MII = fiN) se deprteaz de la forma

aj ungndu-se la curbe de forma uo tat n figur cu (2). Cu ct Aeste mai mare ,

,
,
,

,. 0' -

.. o

Fig. '.28

/1

93
,

cu atit curba (2) se deprteaz mai mult de dreapta (1). Cedarea se produce
la intersec ia A. a curbei (2) cu curba limifli de intera ciune, la o m rim.e a
. efortului axial N CQ,fJ(2) < }y"'r:4r; (1 )o
"
"
_',
Faptul c rupere", se produce, ca i in cazul (I ),la atingerea curb~i limit
de interaciune, denot c i in acest caz este vorb" tot de O cedare prin atit.gerea sliirii U",it de rezistmt i fiU printr-o Pierdere a stabilitii (flambaj) .
Stilpii din aceas t categorie. po art denumirea de stilpi zvcli.
-. Pentru stilpii zveli este deci- de sublinia t c efectul zveltec i trebuie
luat n considerare n 'ca1cul printr-o majorare a momentului incovoietor
cu o cantitate tlM = Nil i nu printr-un coeficien t de flambaj care s afcct-eze eloriul axial de compresiune, um se ob in uia s se procedeze n prescrip:iile mai vechi. Acesbr:od de calcul a fost adoptat n nOlmele sovietice nc
d in perioada interbelic, pe baza cercet rilor teoretica-experimentale ale lui
M. S. Bo ri ~a nski d in 1938, iar as tzi este acceptat n aproape t oate prescripiile n aiona l e , precum i in cele cu caracter internaion al , cum este codulmodel al CE.B. -!.n ara noastr, precizri importante cu privire la corelare,,cu calculul de ansamblu' al struclurii au Just aduse succesiv n ediiile d in
1976 i ' 19 89 ale STAS 10 107/0, pe baza studiilor efectuate la Institutul de
Construcii Bucureti [4; 7J.
~
.
.
3 . . La valori }, < 30, cedarea se poate produce prin pierderea stabilit i ,
(Ilambaj), ad ic fora critic de flambaj poa te fi atins nai nt e de a se ajunge
. Ia starea limit de rezisten. Da c efortul axial de corn presiune atinge valoarea critic, alun ci curba MII = j(N) ia forma (3) din fig. 5 .28, aiunginel orizontal ntr-un punct A., nain te de a t ingerea curbei limit de interaciune .
De la acest punct n:).int e, deform a;ile cresc indcfinit pcntru N = eonst.,
ceea ce corespunde d efi[}ii ei fenom cnului de fl ambaj. Curba li mit de interac
iun e este . atins ulterior prin orizont ala A. - A; (dup unele cercet ri rezu lt c pcate-ivterveni-chiar o ramur't coboritoare A. - /1;). Mrim ea efortului axial la care se produse ceelarea este N ,<o) = N ,,(.) (fora capabil;,
este n acest caz egal cu cea critic de pierdere a stabilitii) . Stlpii din categoria A < 3Q sint d enumii joarte zvcli i interviu rat n structurile cons(ruciilor civile i industriale.
'
.
n fi g. 5.29 ese artat sub alt [OIlD" [7J de,pendena ntre N ,o. i " ,
pentru stilpii din beton arm at.
..,

b . Coeficientul') de majorare a momentului ncovoietor. Pqnderea cu cari'


illte,r_yinc in ~calcul influ.ena zvclteei stilpilor s~ m;lsoar;i prin valo'area coeficientului .~ = MIt/M,.
_.
Pentru un stlp izolat, Ia care lungjmea de f1am baj este cunos cut , coeficientul '1 se poate calcula cu ,wicicnt cxactit",te cu ajutorul formulei lui P erry

=--

') = - - --:--:-:--

unde :

-'EI
..
=:== - - li,

(5.46)

Formula (5. ~5) este riguros valabil lltunai in cazurile dn_d diagGtmeb
de rn.o mentc il!, i tl' M sint ali ne, ceea ce 1Je ntru un stilp incastrat la bat i,
i cu extremitatea superioar liber deplasabil intervine numai cnd n c rca
rea. 1..,lera I este distribuit sinusoidal pe n limea stilpului.~ !n lucrarea [7] ,

94

(5.4 5)

1 - lV/iV"

Nu

T 1"t11 0sltl'1d,:o:

Neofl

\~
,

,,'

(t)

fi

C'af~~oriu
fie s i/pi

(J)

.1

,
l'H/~
zvWli

AlinJU~tJ S/rii .li",ili I~ I U i &I M ! i

..

~-

nailvl
il.
cer/cre

Ncl1p

lUI

tJle

~ierl~rN

""Ii/ili
iii

,rodle iti - , I .N"I' esl. iAf/VM/, 11 ...


{/u.nI61ri i.
,fe rt~/e ,~ , r;invll
efectele de
onJi/1u! It

..

3"1

zvd!i
,

21

. nezvelli

(2)

,/li, ,,j,l, Ivi


Evlu

(fl, m; ,})

P;g. 5.2'

. 1" pag. 37-38, snt date expresiilecoeficientultti '0 i pentru alte ti!Juri de
l n crcri. Fa de acestea, formula (5. 45) d totui diferenec. suficient de mici
petitru a putea fi aplicatl pentru orice tip de ncrcare.
!TLcazul stilpilor zveli (10 < A ,. 30). la care fenomenul de f1amb:i j
. nu 'intervine inainte de atingerea strii limit. de rezisten . fora cr i tic deter. nlinat't cu formula (5.46) este mai mare dect N ",p . astfel c a re numai o semnifica ie t eoretier., neputind fi atins efectiv. n reprezentarea din fig. 5.28 .
-curba (2) atinge deci N "IZ) in afara curbei limit de interaciune i (poriunea
punctat din prelungirea curbei (2) dincolo de A, devine orizontal n A;).
Hczult c in domeniul (2) fora critic determinat cu fOImula (5.46) reprezin t numai un param etru pent ru trasarea curbei (2), in vederea detenninrii
punctului A., respect iv pentru calculul lui '1 cu formula (5.45). Astfel se q plj~ Saptul c intr-un calcul in care Eiambajul nu intervine efectiv, se ut ilizeaz totui noiuni ca ..lungimea de flambaj"--,~ i dora critic" ['Z].
Pentru stlpii fc'"d parle d;tttr-o structur, formula lui Perry-Timoskrmko
devine aproximativ~, intrucit noiun'e a de lungime de flambaj ii pierde semnificaia fizic direct pe care o are in cazul unui stlp izolat i nu se mai poale

vorbi decit de valori convenionale stabilite prin apreciere sau prin comparaie 'cn un calcul de ordinul Il al structurii n ansamblu'.
t n [123] se recomand ca seciunile de beton ale stlpilor 's fie astfel
'd imensionate inelt valoarea coeficientnlui '1 s se insc,ie in domeniul '1 ,. 1,5.
La ,valori mai mari, se intr intr-un domeniu in care efectele de ordinul 11
fluctueaz sensibil in fnncie de ipotezele admjse in calcul, astfel c sigurana
elemeniului este mai greu de stprut prin calculele obinuite . Dimensionr i
\ cu'~ > 1,5 devin totodat onerqase i sub aspectul consumului de arm tur .
La structurile cldirilor in cadre et ajate, rigidi?.ate sau nu prin diafragme, .
valorile care se obin pentru '1 "':. inscriu de regul; n domeniul '1 = 1,05 ...

95
,

1,10, nedepind 1] = 1,2 decit n cazuri rare, Ia construcii de tipuri speciale.


cu etaje nalte. La structurile prefabricate ale cldirilor parter de tip hal,
cu grinzile principale de' acoperi concepute ca articulate pe stlpi, lungimile
de f1ambaj ale stlpilor rezUlt mai mari, astfel c se poate ajunge la 1,2 '< 1] ';;
.;; 1,5. Cercet ri m ai recente au artat .ns c i la asemenea ~onstrucii,
dac snt proiectate pentru grade de pro tecie anti seismic ;l- 7, condiiile '
de ductilitatc pot conduce la o mrire a seciunilor stlpilor, astfel c n
cele mai'multe cazuri rmn tot n domeniul .~ .;; 1,2.
In funcie de ponderea efectelor de ordinul II, respectiv de mrimea
prezumat a coeficientului 1], n [123] (v. i [7]) se dau urmtoarele indicaii
cu privire la procedeele de calcul:
- Pentru lj .;; 1,2 se admite s~ se efectueze numai un calcul obinuit
de ordinul 1 al stru cturii, iar mom entele MI astfel obtinute s fie majorate
cu coeficienii lj calculai cu expresia (5.45) n care N" se determin cu formula- (5.~ 6) , adopt ndu-se pentru lungimile .de flambaj valori a preciate n
funcie _de natura legturil or stlpului la capete, Date detalia te cu privire la
modul de ~ preciere a lungimilor de flambaj ale stlpi\or, pentru diferite tipuri
uzuale de structuri, snt cuprinse ri lucrarea 7, sub capitolul 3.3. Procedeul este- .
denumit ..metoda A".
.
I
- Pentru 1, 2 < 1) .;; 1,5 se cere s se efectueze un calcul de ordinul
II al structurii, n care se admite s se considere n mod sim plificat pentru
fiecare element m odulul de rigiditate EI constant, independent de starea de
solicitare (.. metoda B"). I n lucrarea 7 snt expuse i exemplificate numeric,
pentru diverse tipuri de structuri procedee de calcul pe aceste baze, compatibile cu un calcul manual fr dificulti deosebite.
.
- In cazurile speciale cnd nu se poate evita 1) > 1,5, se cere un Calcul
de ordinul II mai aprofundat al structurii, innd seama i de var ia ia modulului de rigiditate EI,in funcie de star.,a de solicitare, adi c lund nconside"
' rare att neliniaritatea geom etric (efecte!e de ordinul Il) ct i cea fizicr,
(EI variabil). Un astfel ,de calcul ("metoda CU ) nu se poate efectua dect cu
aj utorul unor programe adecvate de calcul autom at Utilizarea m etode! C
~ reprezint totodat i un instrument de cercetare pentru analiza unor construcii sau situaii de solicitare speciale, precum i pentru fu ndam entarea
ipotezelor simplificatoare admise n primele dou metode.
.
c. Modulul de rigiditate El n calculul prin Illctodele A i B. Din fig. 5.28
se vede c efectel e. de ordinul II se accentueaz pe m stir ce elementul se .
apropie de st adiul de cedre. n consecin, pentru determinarea influene i
lor asupra capacitii por tante a unui stlp iiltereseazii caracteristicile ' de
dfnrmaie din vecin ta.tea ruperH . De acpeB , n metodele simplificate (A i
E ) n care modulul de rigidHate EI se ia constant, el treb'li e int rodus ~ calcul
cu inrimea corespunztoare stadiului de cedare, pentru care n prescripi ile
din diferi te ri se dau fOI muie empirice [61 : 62; 104; 121]. In STAS 10 107/
/0-90 es te dat expresia:

~.I. 0,15(1 + ,Jp(tOtal ))

EI =
.

M,.
M

(5.47)

.
mod)llu\

96
-

n care: I . este m omentul de inerie al seciunii brute de beton; E. de elasticitate al betonului; p(total) - procentul total de annare din sect i -

,
,

unea .stlpului ; M,. - momentul ncovoie tor din ncrcrile de lung durat
care. produc
. stlpului o defonuat n acelai sens cu cea determinant pentru
efedele de ordinul' II; M. - momentul ncovoietor total.
In cazurile curente se p';ate lua preliminar EI '" 0,3 E,I,.
Numitorul expresiei (5.47), care introduce influena deformaiilor de
curgere lent ale betonului asupra efedelor de ordinul II este preluat dup
prescripiile din S.U.A. [104J i sovietice [12 1J. Privitor la fund~entarea
lui, vezi [50, 7J.
.
.

t
-----

- ._.. -

'"

11

-t

!77Q11l- -

. . '"

Fig. 5.30
privete definiia dat momentului M .. ,

n ceea ce
un exemplu edificator
este cel 'din fig. 5.30, al unei structuri prefabrica te pentru o hal industrial
. parter la care ncrcrile verticale transmise -st! pilor de grinda principal
a acoperiului ~e aplic excentric. ncrcarea R este vertical i deci momentele M = Re o transmise stlpilor cuprind i fraciuni de lung durat, -aar
n virtutea simetriei structurii ele nu genereaz deplasri laterale ale nodurilo!
i n consecin defolmanta pe care o produc unui stlp difer ca form de cea
generat de forele orizontale, cal:e este determinant pentU efectele de ordinul IL Din fig. 5.30, c i d se vede c n seciunea de la baza stlpului, und
excentricitatea suplimentar din efectele de ordinul II sub aciunea ncrcrilor
orizontale este maxim, cea produs de momentele M = Re o este nul. Electulei se resimte numai n zona mijlocului nlimii stlpului, unde n sc.himb
momentul din ncrcrile odzontale are o valoare mult mai 'mic.
, De aceea, momentele datorit e"centrici.tilor eo ale nclcrilor ver:.. ticale transmise de grinzile principale nu se includ n M,. de la numitorul
expresiei (5.47).

d. Influena flexibilitii stlp110r asupra comportrii' construciilor , la


aciuni seismice. La
constfuciile 'solicitate
.
, de cutremure puternice i la care
stlpii particip la preluarea forelor orizontale seis'l1ice, o flexibilitate prea
mare a stlpilor afecteaz n sens defavorabil capacitatea structurii de a absorbi
i disipa energia inclus de cutremure. Limitarea deplas rilor relative de nivel.
.
1 a cldirile etajate n cadre este motivat i de acest aspect.

limit

5.2.5. Starea

rezisten

de

"

la incovoiere

" oblic,

cu sau
fr efort axial

a. Modul de stabilire a notaiilor. In cazul general al unzi elemen t din


beton armat soljcitat la efort normal cu excentricitate oblic, ntr-o seciune
transversal avnd axele principale OX, oy (fig. 5.31, a) acioneaz :
. - efortul normal N;
.'
"
- momentUl M:. = Ne... corespunztor componentei dtip direcia ox a
excentricitii oblice eo ;
.
.
- molIlentul M:. = N e.., cor,espnnztor componentei dup direc ia oy
a excentiicitii oblice eo.
.
Notaiile M: Xo M:. snt deci corelate cu direciile excentricitilor e...
. " i nu ' cu direciile vectorilor-moment, ceea ce prezint avantajul practic '
c se folosesc" aceeai indici pentru momente i pentru exce ntricitile pe care
le genereaz.
..
Armtmile au fost notate ca n fig. 5.31 , b, co resp :lfiztor mom" ntelor .
111.. M., astfel ca de exemplu pentru M. = O, A .. s reprezinte atmarea pentru
momentul M..
.

.
Suprafaa limit de interaciune.

n sistemul d ~ axe N - M. - M ,
relaia N - MOD",) - M , ,y) se reprezin t printr-o ' s llprafa limit de
interaciune ca n fig. 5.32. Int e rsec iile ace3te i suprafee cu planele NOM"
NOM. snt , curbele limit de interaciune N - M , ,.) (cind M. = O),
respectiv N - M ,,",. ) (cnd M. = O). Unei valori date a efort ului normal N
i corespunde planul haurat din figur, paralel C\l planul M.OM. i a crui
.int ersecie cu suprafaa limit de in te raciune e3 te curba din fig. 5.32, b.
..
c. Procedee de calcul admise de STAS 10107/0: 90. Ca me tod de baz
pentru calcUlul la ncovoiere oblic, cu sau fr efo rt axial, n STAS 1O 107/f)-9 :J
este prevzut m etoda " exact". bazat pe luarea n comiderare simultan
a condiiilor statice, geometrice i fizice, exprim3.te n raport cu a xa n~utr
oblic. Calculul pe aceste baze -nu poate f~ efectuat dect Cl1 ajutorul unor
programe de calcUl automat sau prin folosirea unor abace [48; 91) care oricum
nu pot acoperi toate cazurile ce interVIn .n practic. .
:. b.

Aey
r--'"

~
I

L_ _

I~
- ~
1. a ./

,1

b-

F;g. 5.31

98

.=-.______~.__~__~__________~____~

"1y

r -

f1

"1Yo

'fyl,

,
,,

Hx

/'fx

doi

'1

' .... _ -

."'1'::",

""j ,~

b '
Fig. 5.32 ~

De aceea, standardul pemlite i utilizarea. de proced'ee simplificate, compatibile cu un calcul manual, n msura n care aceste procedee snt funda
mentate n mod corespunztor prin studii parametrice n comparaie cu calculul
. riguros. Cu titlu exemplifica tiv, n anexa B Ia standard este dat metoda
denumit "a elipsei" [112; 8; 29] pentru care n prezentul ndrumtor snt
date schemele logice 4.0 -;- 4.4.
,
S-a renunat Ia utilizarea formulei lui Nikitin, admis n ediiile anterioare
ale standardului, care s-a- dovedit nesatiSfctoare sub mai multe aspecte,
ntre care urmtoarele: '
. .
'"
,
.
-: nu se poate racorda la cazul ncovoierii oblice fr efort axial;
- , relaiile de calcul nu prezint o semnificaie fizic dire,ct i uor
. de urmrit;
\
.
- nu irie seama de modul diferit n care trebuie s ' se pun condiia . de rezisten n cele dou cazuri ,. de ccmpresiune excentric: n cazul l, n
care efortul axial de compresiune are un efect iavorabil asupra capacitii
portante, condiia ar trebu-i' pu s sub feima N ;. N "p, n timp ce n cazul II
de compresiune excentric se pune in\lers, sub fOlma N ~ N C4P ;
- nu permite efectuarea de verificri de tipul M .; 111,,", pentru N
dat, care intereseaz in primul 'r ind Ia stlpii structurilor supuse Ia solicitri
seismice,
)

Metoda "elipsei" const n aproximarea curbei de interaciune M",(.,- M,"p(., pentru N dat (fig. 5.33) printr-o elips de gradul 1', n care l' se
situeaz in domeniul 1,3 .; l' .; 2:

"

(5.48)

= 1

unde: M' este momentul ncovoietor, capabil

acionnd

ntr-un plan oblic OM,


inclinat cu unghiul a. fa de axa ox a seciunii; Il., Il. - componentele
momentului Il n planurile oX; oy, definite n modul artat mai nainte;

99

Mzo - momentul capabil, pentru N dat, n situaia M. =


.- O; M., - idem, n situaia
M. = O.

FOllnula (.5.48) este preluat dup' nplInele britanice


,
'[112J ns valorile exponentului ~ au fost stabilite .pe baza
unor ample experimentri numerice elaborate la Institutul
de Construcii Bucureti [8;
29J i snt date n tabelul

12.A.
Din aceste studii a rozulFig. 5.33
.
tat c principalii parametri de
care depinde ~ snt: I)ivelul
.de solicitare axial caracterizat prin coeficientul adimensional n = N /bhR,
, .i modul de dispunere a barelor de armatur. n seciune, n timp ce
procentul de armare are o influen mult ' mai redus. S-au luat ca baz
valori n = 0,1 ... 0,8 i trei tipuri de distribuie a arrnturilor:
(A) 4 bare, dispuse la cele 4 coluri ale .seciunii;
(B) mai multe bare pe fiecare latur, cu A .. = A ;
(C) idem, cu A = (1 ,5 ... 2)A.z
Valorile exponentului ~ au fost determinate punndu-se co ndiia ca pentru
"oblicitate maxim" a planului de aciune al momentului (dup diagonala
seciunii) rezultatele calculului dup metoda elipsei s coincid cu cele dup
metoda riguroas (fig. 5.33). In tabelele care urmeilz se dau exemplifica tiv
valorile astfel stabilite pentru ~ n cazurile de armare .(B) i - (C) i valorile
rotunjite corespunzto'are adoptate n tabelul 12.A.
'
\
Pentru verificarea seciunilor i pentru dimensionarea allnturilor egali'latea (.5.48) ' se a plic sub forma inegalitii:

'.

- -

M.

.+

(5.49)

Tabelul 5.7. Tipul de armare (B) :

-'

p(tota! ) R.

-R,

100

0,1
0,2
0,3
0,4

0,5
0,6
0,7
0,8

0,1

Valorile date in tabelul 12 A

I 0.2 I 0,3 1D.1 I 0,5 I 0 ,6 I 0, 7 I 0;8

2 , 11
1,93
1,77
1.71
1,68
1,66
1,65
1,64
1,70

1,81
1.73
1,68
1,66
1,64
1,62
1,60
1,58

1,65
1.59 '
1,55
1.52
1.50
1.49
1,48
1,47

1,55
1,52
1,50
1,49
1.49
1,48
1,48
1,48

1,48
1,47
1.46
1,46
1,47
1,48
1,48
1.48

1.60

1.55.

1,50

1,45

"

....

~oo

Valorile 13 pentru n =

1,52
1,48
1.44
1,40
1,40
1.4 1
1,42
1,43

1,61
1,58
1,55
1,53
1,50
1,48
1.45
1,43

1,72
1.67
1,64
1,61
1,59

1,45

1,50

1,60

1~ -'7

1,55
1,53

,~

T abelul 5 .8. Tipul de armare (e)

R. -

P(total)

Valorile {3

100

Ra

0, 1

0,1
0 ,2
0 ,3
0,4
0 ,5
0,6
0,7

2 , 17 ,
1,93
1,86
1,80
1,76
1,70

1.64 /

0 ,8\_

1,60

Valorile date in tabelul 12 A

1,75

pent~u

I 0,2 I 0, 3 1D.i I 0,5 I 0,6 I 0,7 I 0,8

1,79
1,70
1,62
1,55
1,51
1,47
1,45
1.<2

1,50

1,58
1,50
1,44
1,40
1,38
1,3~ ,

1,35
1,34
1,40

1,5 1
1,45
1,44
1,40
1, 41
1,38
1,38
1,36
1.37 . 1,35
1,35
I.Ji
1,33
1.34
1,33
1,3 3 '

1,35

1,35

1,52
1,48
1.43
1,40
1,38
1,37
1,36
1,35
1,40

1,62

1,60
1,58
1,56
1,52
1,46 ,
1,43
1,40

1,76
1,72
1,70
1,66
1,65
1,63
1,60 -'

1.54

1,60

1,50

d, Dimensionarea direct a armturilor, Cnd eforturile secion a l e N


M " M . i dimensiunile seciunii de beton a elem ent-ului snt date i se pune
pr,oblema diIhension rii umturilor, apare fa de cazul compresrunii excentrice "drepte" (IX = O sau IX = 90) deosebirea c n locul unei singu,re necuIloscute (A . ) intervin dou necunoscute. (A"" i A.,) , tn consecin , problema
devine nedetermin at, fiind posibil o infinitate de soluii , cores punztoare
diverselor rapoarte posibile nt re A .. iA ." desigur n limitele respecrii
condiiilor c<instructive de procent minim de almare pe fiecare ' latur a seciunii i de di stane m axime admise ntre bare, De asemenea rezultatul calculului est e funcie i de numrul i poziia barelor de armtur (unifoIIll distribuite pe laturile sec iunii sau grupate spre col uri) ,
Pentru ridicarea nede te rmin rii i crearea posibilit ii unei dimension ri
directe a a rm turilor, este deci necesar s se.- aleag de la nceput numrul i.
di spozii a barelor pe fiecare latur i apoi s se prestabileasc fie A" sau Aav>
,
fie raportul A a;/Aav'
De regul , n cazurile cnd oblicitatea planului de aciun e a m oment ului
incovoietor este mic i n consecin componenta momentului dup una din
d irec ii are -o valoare redu s (n--toate ipotezele de n crcare) , se aj unge ca
, dup direc ia respe ctiv s rezulte .o an nare minim constru ctiv, Se alege
atunci de la nceput armarea dup acejl direcie , rmnnd ca necunoscu t

arm tur,a dup cealalt direcie ,

Dac

este de prezumat C nu intervine aceast situaie i c att A ax ct


i A au vor rezulta din ~calcul , atunci ' devine ne cesar ' ~ se aleag valoarea
raportului A.x/A." Este avan tajos ca acest raport s fie stabilit pornind de la
o condii e de optimizare a arm rii (canfitatea tot al de armtur pe seci une
. s rezulte minim) , Dac intervin mai multe ipoteze de n crcare care p ot fi
detet lllinante- pentru dimensionarea arrnturilor, optimizarea se efectueaz
n consecin,
I
Cnd se utilizeaz m etoda " exact ", progr",,?-ul de ca lcul au tomat poate
s fie astfel alctuit nct s conin i optimizarea armrii, tn m etoda simplificat a elipsei, problema optimizrii atmrii, cu respectarea limitrilor impuse'
de condiiile constructive, a fost analizat detalia t n lucrarea '[8]. Pe aceste
baze snt elaborate schemele logice 4,0-4,4 . ,

'.

101

l' __

Dac

la sfritul calculului se cdnstat c se ajunge la o dispoziie a arm"


turilor sensibil diferit de cea considerat iniial, este necesar reluarea ntregului calcul cu noua dispoziie adoptat.
.

5.2.6. Stlpi
.
- f reta i

a. Compresiunea centric. -Capacitatea portant la -compresiune centric


a stlpilor poate fi sporit Frin executarea arlnrii trll11sversate s\lb form de
fret (spir'lI continu) sau sub form de inele sudate -(etrieri inelari nchii
prin sudare) ~ vezi fig. 2.11. In STAS 10107/0-76, relaia de 'verificare a
stlpilor ' fretai la compresiune centric avea forma

N .; N <4"

A R,

+ A.R. + 2,5 A.,R

(5.50)
.,

unde (vezi fig.

~.34,

a): A"

este aiia sec iunii de beton fretate;

4 .
diametrul srnburehii de beton fretat; A. - aria total a aIUIturii
longitudinale ,; A., - aria convenional a arm turii transversal determinat
cu rel a ia :
>
-

, a, -

Aa,

7td,A,

(5.51)

A, este aria seciunii transversale a fretei sau inelului sudat ~ s - pasul


fretci sau di stan a dintre inelele sudate; R - rezistena de calcul a armtur.ii
transversale.
-'
- In cazul n care armtura longitudinal es te , format att din bare de
oel beton (cu aria total A.,) cit i din profil e laminate (cu aria tot al A.,)
atunci n rJ'laia (5.48) se nlocuiete termenul A.~. cu suma A.,R.,
A.,R.,

,-

" il

102

..

..

,u nde. R" i R" reprezint rezistenele de calcul ale clor dou tijJUd de arm
turi. De obicei. n aceast situaie, aria
poate fi impor.ta,it i; de aceea,
,e consider aria net A" - A" a smburelui de b,eton n locul ariei brute A".
Relaia (5.50) se deduce din relaia (5,25), adaptat la cazul seciunii
transversale fretate.

.
.
.
,
N ,,, = A,,(R,
AR,)
A,R,
(5.50. a)

A.,

n care SFGIUI de rezi,t c n la cqnpresiune a betcnului, AR,; datorit efectului de ccnfinare intredu s de fret se determin cu relaia
:-

(5.52)
unde k esi e

((eficient m.:m.ric

UD

exe rcit

i<.r

p este

l ateral pa'siv

presiunea

care se

unifOlm re tot cUltUlui simburelui de beton 'cnd acesta tinde s se'


umfle latEIal i este impiedicat de fret (yczi fi g. 5.34, b) . Intr-adevr, dac
- se are n yedere c la limit
,
,

(5,53)

se folosesc relaiile (5.51) i (5. 52)' cu k = 5, s~ poate scrie rela ia (5.50: a}


,ub fOlma (5.50) dat in STAS 10 107/0-76.
"
.
Dac n locul.ariei ccmenionalc A " dih relaia (5.51) se folosete valearea
cceficientului de armare transvEI saJ, f.Lf" scris sub fOIma

f.L f' = -

volu.mtl Iretei
"7"--:--:--:--":---,''-:-'-:-- - =
volumul sf1nburdni, de beton

7td,A'

(5.54}

4 .,-

atunci r el",ia (5,52) se poate scrie sub forma

(5.52.,

'DetelminaTEa ,alcrii

a1

11'". cu relaia (5.50) este asociat

ca satisfacerea
urmtoarelor condiii:
'
1. Stilpul s nu fie zvelt, respectiv "0= lfl/i " , 55 (sau" = lfl/d < 8,6);
2. Freta s fie suficient de puternic PEntru a se putea admite c proquce
o confinare corespunztoare a smburelui de beton, respectiv

,
5. Sporul de capacitate
porie prea mare, respectiv

A .. ;. 0,25 A,
portan datorat

11'.:.

forei s

A,R,

. ,

nu reprezinte o pro-

unde N,.. este dat de relaia (5.50) iar


este capacitate'!,
ccmpresiune centri c a stlpului considerat 'nelretat, adic

N;'.

,
portant

la

*' A.R.

unde A. este aria net a ntregii seciuni transversale de beton.


, Aceast condii ,e urmrete evitarea det eriorrii timpurii n exploatare a
strat ului de beton de acoperire, care nefiind fretat tinde s, cedeze nainte de
p'lrtea fretat a seciunii.
.

103
,

Evident pentru ca fretarea

fie

justificat

N ca ;

trebuie ca

N;Q'l) ~

b. COI!.'presiune excentric. STAS 10107/0-90 n\! mai prevede o relaie


de calcul la compresiune centric a stlpilor fretai. lie are n vedere c stlpul
-iretat ca parte a unui ansamblu structural se ncarc ' ntotdeauna i cu un
moment ncovoietor, M, astfel nct fora axial N are excentricitate eo =
= M /N. i c la aceasta trebuie oricum adugat i excentriCitatea 'accidental e. din relaia (5.17).
.
Pe aceste considerente, STAS lO 107/0-90 se refer numai-la situaia
stlpilor fretai comprimai excentric. Se prevede c~ stlpii fretai s se calculeze cu relaiile date n paragraful 5.2.2 pentru seciuni transversale nefretate
-cu urmtoarele observaii:
.
1. Ca seciune activ de beton se consider numai seciunea corespunz toare diametrul.ui d, n fig. 5.39, a;
_
2. Rezistena de calcul a betonului se consider dat de valoarea

'in care sporul de

rezisten datorit

AR
2
... ,=

fretei se ia egal cu valoarea


.

R
fJ."., 1 ..

7,5e oc
d,

(.5.5.5) .

Relaia: precedent, inspirat

din normele din C.5.I. [121) este similar


relaiei (5 ..52, a) n care s-a considerat k = 4 i un coeficient de reducere a
crui Vloare scade cu cre terea raportului.ntre excentricitatea eo i diametrul
smburelui de beton d, . n mod evide"t, cu ct eo este mai mare n raport
cu d, cu att efectul fretel este mai redus i, deci, sporul de rezisten tlR,
este mai mic. Dac eo, " d,j7,.5, stlpul se calculeaz ca un stlp nefretat .
Cal<;;ulul practic al stlpilor fretai comprimai excentric se poate .(ace cu
tabela lO.A.
STAS 10107/0-90 prevede de asemenea ca fora axial N pe stlpul

iretat s respecte condiia

N
,
(.5{.56)
.

de
de

Aceast condiie reprezint, n


alultur transversal 'i este,
la cam presiune centric.

fond, o)imitare superioar a cantitii


deci, similar condiiei N C4P ~ 1,5 N;ap

5.3. CALCULUL LA FORA T IETOARE

5.3.1.

Consideraii

introductive

Fenomen deose]:>it de complex, mecanismul de cedare a elementelor din


beton annat la aciunea forelor tietoare a constituit subiectul unor imp()rtante studii teoretice i experimentale elaborate' n ultimii 20-30 ani, n
mai toate centrele de cercetare importante din lume.
104

Prioritatea acordat acestei probleme este justificat prin faptul c n


pofida unor progrese nregistrate, mai cu seam sub aspect fenomenologic,
n ceea ce privete cunoaterea comportrii elementelor de beton aIOtat la
, for tietoare n diferite stadii de lucru, inclusiv n stadiul ultim, nu s-a
reuit pn n prezent s se dezvolte i un model analitic satisfctor, . att
n sensul descrierii ct mai fidele a comportrii reale, ct i din punctul de
vedere al accesibilitii utilizrii n proiectarea curent.
Faptul c n prezent, din considerente de economie de materiale i de
manoper, s-a trecut la realizarea unor grinzi cu limi sensibil mai mici dect
", trecut cu armri . transversale mai simple, fr bare nclinate, alctuite de
multe ori din carcase sudate din srm de diametru mic, face ca problema
stabilirii capacitii portante la for tietoare pe baze ct .m ai- riguroase,
s fie deosebit de actual. De asemenea, asigurarea la for tie toare prezint
un interes major n cazul structurilor proiectate 'pentru a prelua efectul aciu
nii seismice. Capacitatea elementelor de beton armat de a prelua fora tie
toare depinde n mare msur de rezistena i de deformabilitatea betonului
la compresiune i la ntindere, astfel c, mecanismele de cedare la aciunea
forei tietoare, . n condiiile un~i ar mri transversale insuficiente, snt
neductile.
.
Asemenea situaii snt de evitat n concepia curent de proiectare antiseismic, concepie care presupune un rspuns structural inelastic, bazat pe
mobilizarea capacitii de deformare n domeniul postelastic:
Capacitatea. portant la for tietoare este influenat de un mare numr
de factori (cca. 20 dup cum rezult din inventarierea fcu n [55] ), dintre
care cei mai importani snt forma i proporiile elementelor, cantitatea i
dispoziia armturilor longitudinale i a aunturilor transversale, eventualul
efort axial de compresiune sau de intindere, distribuia incrcrii,legturile
structurale ale elementelor, proprietile fizica-mecanice ale betonului i ale

armturii.
Influena unora
pentru acetia nu se
.zrii n programele

dintre parametri nu este complet elucidat, astfel nct


pot determina date fizice satisfctoare n vederea utilide calcul automat sau pentru stabilirea unor expresii
de calcul. De asemenea, numrul mare de factori care intervin, cu pondere
diferit, de la caz la caz in ruperea prin aciunea forei tietoare a elementelor
de beto.n armat, iace ca mecanismul de cedare s nu fie unic, nregistrindu-se
. mai multe tipuri distincte de rupere, n funcie de natura factorului sau a unui
grup de factori prepondereni.
.
,
In aceste condiii apare evident . c practic nu este posibil ~ se formuleze
o lege analitic general valabil pentru numeroasele situaii concrete posibile.
Cu toate acestea, prescripiile naionale de pro,iectare, n intenia de a nu
complica excesiv operaiile de dimensionare i de verificare la fore .tietoare
in proiectarea curent, prevd in majoritatea cazurilor expresii unice pentru
stabilirea capacitii portante la for tietoare. Simplificrile i aproximrile
introduse n relaiile de calcul, la care se adaug imprtierea intrinsec a
efectelor multora dintre parametrii capacitii de reziste n la fore tietoare
conduc la diferene relativ mari intre datele experimentale i cele de calcul.
Prin valorile de calcul ale unor date, eventual prin pre.vederea unor'coeficieni
de corecie, se urmrete ca expresiile de calcul prescrise s aibe un caracter
acoperltor pentru intreaga g'!m de tipuri de cedare la aciunea forelor tie
. toare, gi"dul de asigurare fiind evident difereniat, n cadrul aceleiai pre'scripii, in funcie de natura cedrii, i de la prescripie la prescripie, funcie
, de structura expresiilor de calcul, respectiv funcie de conceptul care a servit
ca baz pentru stabilirea acestora.
'

105

"

Analiza comparativ efectuat de INCERC i LC.B. [34J, pentru Un mare


nUlllr de elemente ncercate de diferii cercettori, privind raportul ntrecapacitat~a de rezisten la for , tietoare, deteuuinat experimentI, i
valorile stabilite prin calcul, pe baza prevederilor din diverse prescripii,
_permite s e aprecieze c n cazul e,x presiilor de c'!lcul conform
STAS 10107/0.76, pentru cazul elementelor fr efort axial, supuse la solicitri neseismice, preluate cu unele modificri i n redactarea actual STAS
1(! i07 /0089 mprtierea este dintre cele mai reduse, iar gradul de asi-o

~rare

5.3.2. Calculul la

for tietoare

<

al elementelor de beton armat


fr armtur transversal

este ,.elativ..J uniform.

n general, prescripiile de proiectare cuprind prevederi de calcul i de


alctuire pentru asigurarea elementelor de beton armat fa de cele dou
categorii distincte de cedare legate de aciunea forei tietoare: ruperi n
seciulli nclinate la solicitar,ea de ncovoiere cu for tietoare i ruperi prin
lunecare dup Planuri de hmecare determinate, cum snt planurile prefisurate
prin contracia betonului sau planurile corespunztoare rosturilor de lu cru~
n paragrafele 5.3.2, 5.3.3 i 5.3. 4 se prezint succint mecal).smele celar
.J ou moduri de cedare potrivit actualului stadiu al cunotinelor i prevederile
de calcul .corespunztoare, n formularea din standardul romnesc STAS
10 107/0-90.
'
Aspectele specifice calculului la for tietoare n condiii de solicitare
seis!;Ilic srit analizate n cap. 6.

Se poate considera n mod simplificat c ncrcrile aplicate elementelor


de beton armat fr armtur transversal, solieitate la ncovoiere cu for
tietoare, snt preluate prin dou mecanisme, cel de "grind" i cel de "arc"
(rigl mnt cu tirant), care coexist i se influeneaz reciproc. '
_
Pe msur ce solicitarea crete, n elementul de beton armat are loc un
transfer treptat al ncrcrii de la mecanismul de grind la cel de arc, ca urmare ~
a 'degr,a:drii contiIlue, prin fisurare i prin deteriorarea progresiv a aderenei armturii cu betonul, a mecallismului de grind prioritar n primele
faze ale solicitrii.
Dac n momentul n care mecanismul de rigl a ieit din lucru, meCan lSImi de arc este capabil s-I nlocuiasc, eventual s mai suporte i o supliIlentare a ncrcrii, elementul de"beton, armat va manifesta o rupere specific de "arc". In caz, contrar elementul va evidenia o cedare specifi c de
"grind" . n ambele situaii, ri momentul ruperii se poate atinge momentul
Ultim capabil de ncovoiere sau nu, caz n . care capacitatea de preluare a '
forelor tietoare este inferioar celei teoretice de ncovoiere.
Ruperea fiindgenerat de interaciunea ncovoiere-for tietoare , natura
acesteia este influenat n mod decisiv de raportul dintre valoarea efortului unitar nol'llal (] i cea a efortului unitar tangenial '1", care poate fi
exprimat aproximativ prin raportul M sau . a n care a 'e ste aa nurnita_
.
- Qh o
"
eschidere de forfecare. 1. fig. 5.15 este reprezentat schematic, pentru cazul
procentelor relativ mari de ar mare, variaia capacitii portante (stabilit

a
experimental) a elementelor de beton armat funcie de raportul [55J.

"o

- 106

"

"

(kNm)

' '-"

"

'40

"

120

l1ome.nfv/ cOj)obl/leore/ic

=t:-:

"

"

601--1-"

l10menlvl de rvpere
s/q/;ili/ ex Iimen/o/

..

.40

I-;.-;~

20

Ri::-=t:=::::~f=t~::::

-Ceuare lip grinda.

"

O L...--;--!;~~~!-- :--:--:!--: _~

3' "

Se

observ c

li

"

Fig. '.3'

numai pentru grinzi

l1

h.

perei

pentru ' grinzi

."
,
"

107

fI

Expresia d~t n ' STAS 10107/0-76 pentru fora


ntr-o seciune nclinat a unui element fr armtur
tietoare preluat de betonul' zonei comprimate) era: '

Q = Q.

0,8 MgR,

s,

.fP

tietoare capabil
transversal (fora

2 Qh o
_
M

(5.57)

in care: s, este proiecia pe direcia axei elementul.ui a seciunii nclinate.


In structura expresiei Q. se pot identifica principalele componente ale
capacitii de rezisten la fore ti!ietoare.
,
Astfel apOrtul aciunii de dom a armturiiiongitudinaie i aportul aciu- '
nii de ncletare a agregat~lor snt exprimate prin intermediul factorului .fP:
contribuia betonului din zona comprimat la preluarea forei tietoare este
exprimat~ prin factorii b, " i ,Jp toi aceti ,factori reprezentnd' componente
ale rpecanismului de

grind,
~

~ i

n timp ce prin factorii

1 +2 . Qh o

s,

'

se
, ine. seama de 'aportul mecanismului de arc i de interaciunea forfecareInCOVOle re.
Seciunea critic

se stabilete pe criteriul rezistenei minime cu condiia '


0,5 h o'; s,.; 311 0 , Datele experimentale au artat c cele mai mici Lnclinri
fa de ax ale sec iunii de cedare, corespund practic la s, "" 2,5"0 pentru grinzile cu armtur transversal i la s, "" 2110 pentru elemente fr armare transversal. In cazul n . care pe element acioneaz i fore concentrate importante, la o distan a de reazem; intervine evident i limitarea s, .; a.
.
Fora Q., potrivit expresiei (5:57) este practic ntotdeauna minim -la
limita s, = 3h o, atit pentru elemente simplu rezemate ct i pentru cele' cu contimliti, obinndu-se valori n domeniul (0,35 - 0,60)bh oR " funcie' de ,
raportul dintre h o i deschiderea elem entului. ,Aceste valori pot fi consider at e
ca sensibil acoperitoare, avnd n vedere nclinarea exagerat a fjsurii criti c~ de

calcul, n raport cu comportarea real .


,
'
;
n numeroase cazuri solicitarea care produce fisurarea nclinat a n elementele fr aIllltur transversa:l coincide practic cu cea de rupere. Din
acest motiv STAS 10 107/0-90, asemenea majurit i iprescripiilor de proiectare din ' strin'tate, fixeaz ca limit a solicitrii pn la care se admite c
elementele. de beton auuat s nu se armeze transversal sau ca armtura iransversal s se dispun pe criterii constructive, fr calcul, tocmai fo,a t i e t oare corespunde apariiei fisurilor nclinate.
'
lncrcarea care produce fisura rea nclinat este n general sensibil mai
mic 'dect cea corespunztoare condiiei c'a efor,tul principal de ntindere rezultai din aciunea for ei t i'etoare . s . a tin g valoarea rezistenei de ntindere
, a betonului. Fisurarea nclinat poate interveni la valori 't' de numai (0,30 - ,'
- 0 ,40)Rt, fapt datorat unei stri de tensiune iniial e din aciunea contra ciei
betonului, redistribuiei eforturilor de forfecare n urma fisu,rrii de ncovoiere
sau a unor slbiri locale ale 'seciunilor prin prezena armturilor transversale ,
care creeaz discontinuiti n lungul grinzii.
'
'
STAS 10 107/0-90, I'revede ca limit. sub care nu mai este necesar cal, culul armturilor transversale n elementele , liniare de beton armat valoarea :

-'
(5.58)
Q = 0,5 MoRt ,
considerndu-se ca foarte redus, posibilitatea de a avea, pe intre?-ga seciune
de rupere, valori ale rezistenei la ntindere a betonului de ordinul valorilor
de calcuL
-

108
,

raiuni

Dil1
de simplificare a calculului, innd seama i de faptul c aa
cum'- s-a artat, n practic elementele fr a,mare transversal, prin proporiile i procentele de a,mare 'specifice, snt rareori expuse la: cedri prin for
tietoare, STAS 10 107/0-90 stabilete limita (5.58) i ca valoare global a
rezistenei la fore tietoare a acestor elemente.
'
.
.
. Pentru plcile de beton armat rezemate continuu pe contur, avnd n
vedere limea mare a seciuniior de cedare la fore tietoare, deci- efectul
statistic favorabil privind rezistena la ntindere a betonului pe de o parte; i
posibilitatea unor redistribuiri ale solicitrii, n cazul unor cedri locale, a
lungul seciunii de cedare prin intermediul allnturilor paralele cu reazemul,
pe_ de alt parte, s-a adoptat o valoare mai mare a capacitii de preluare a
forei tietoare:
.. ("5.59)
Q. = 0,75bh oR,

Calculul n seciuni nclina te presupune i verificarea la momentul ncovoietor. Fisurarea nclinat a elementelor din beton allnat, are ca efect, n
special n absena a, mturii transversale, creterea efortului de ntindere din
a,marea longitudinal, peste nivelul corespunztor fisurrii nOlmale la ax.
Standardul nu impune verificri ale elementelor fr allnare transversal la
moment n seciune nclinat pe considerentul c regulile constructive de
alurare privind .prevederea

a
,

unu numr

minim de

sec iunilor

annturi

inferioar
reazemea cI-

la partea

de reazem sau lungimea de petrecere dincolo de


\
reilor i barelor ridicate la partea mperioar a elementelor snt n msur s
evite cedri- la ru peri de ncovoiere n seciuni nclinate.
\
.

5.3.3. Calculul la

for tietoare

al elementelor de beton armat


cu armtur tiansversal

. Nici unul din numeroasele modele analitice propuse pentru ca:leulul in


se ciuni inclinate al elementefor de beton armat cu armtur transversal , nu
este suficient de general pentru a putea reflecta fidel comportarea acestora .
sub incrcri i' diferitele inoduri de cedare, Dintre toate modelere, modelul
de grind cu zbrele i varianta sa bazat pe echilibrul la limit in seciuni
inclinate snt cele mai sugestive, cele mai uor de aplicat n practic i suficient de riguroase pentru cazurile curente, astfel ncit majoritatea prescripiilor naionale i a celor cu valabilitate internaional pentru proiectarea
structurilor de beton armat folosesc aceste dou modele pentru calculul la
fore tietoare.

Amplele studii .experimentale n domeniul aciunii forei tietoare asupra


elementelor de ,beton armat au furnizat date pentru nelegerea mai profund
a mecanismului de cedare la acest gen de solicitare,
,
Modelul clasic de grind cu zbrele static determinat, propus de Miirsch
la nceputul secolului, presupune o fisurare 'nclinat la 45 cu preluarea inte'
gral a for.ei tietoare de ctre elementele inimii (de ctre zbrelele fictive ale
modelului), ipotez care f"cce modelul acoperitor, iar n unele cazuri inacceptabil de acoperitor.
_ _
'
Cercetrile experimentale au pus in eviden, importante deosebiri ntre
acest model i comportarea real, dintre care snt de re inut n special urm
toarele [55; 85],
a, Traiectoria rezultantei eforturilor de com.presiune se. curbeaz i
coboar n zona reazemelor; evideniind o aciune de arc. _

109

n felul acesta o parte din fora tietoare aplicat elementului este eehili- ..
brat de ccmFonenta vertical a forei nclinate de compresiune din beton
(.din talpa superio.ar a fermei fictive). nclinarea "tlpii" comprimate are ca
efect i reducerea braului de prghie al eforturilor normale i implicit cre
terea efortului din armtur, fa de valoarea corespunztoare m omentului
incovoietor n sectiuni normale.
. .
b. nclinarea' fi surilor nclinate de cedare se deprteaz sensibif de 45 ,
depinznd de for,ma seciunii i de cantitatea (procentul) de afhl ~tur trans-

v ersal.

n principiu, cu ct fisUra este mai aplecat (nclinarea sub 45), eirierii


sint mai eficieni, eforturile din acetia scad, crescind n schimb compresiunea
din "diagonalele" ("bielele") comprimate i efortul de ntindere din al mtura
longitudinal. Invers, creterea nclinri; fi,suril"r peste 45 conduce la solici-'
t ri mai importante n arm tura transversal cu reducerea corespunztoare a
compresu nii din betonul inimii.
n funcie de fOima seciunii i de procentul de aIlnare. transversal
grinda solicit at la fore tietoare se adapteaz prin inclinarea fisurilor pentru
a ncrca 'cele dou componente ale mecanismului de rezisten ~ , unul lucrnd _
prin tensiuni (armtura transversaJ) , celelalte prin compl:esiune (betonul
inimii), corespunztor rigidit ii lor relative. Astfel, ntr-o grind avnd limea
inimii relativ m i re n raport cuJimea tlpii , cu beton de rezisten ridicat,
dar cu armtur transversal redus, nclinarea diagonalelor este Plai mic
decit 45, sporind eficacitatea etrierilor. Invers, ntr-o grind , cu armtur
transversal puternic dar. cu inim stlbire i beton de rezis ten redus,
betonul este avantajat prin inclinarea m ai mare a diagonalelor comprimate i
ncrcarea corespunztor mai mare a etrierilor.
-:"
=-Aspectele de comportare -a grinzilor solicitate la ncovoiere cu for
tietoare, precizate la punctele a i b au sugerat corectarea modelului clasic
de grind cu z brele [55] aa ClUn apare n fig. 5.36: grinda cu zbrele, static
nedeteIlllinat cu talpa comprimat curb, cu inclinarea diagonalelor comprimate funcie' de forma ' sec iunii grinzii.
Modelul corectat de grind cu zbrele din fig. 5.36, prezint nmnai importan- teoretic, putnd doar s evidenieze aspectele calitative ale compor, trii grinzilor de beton armat solicitate la fore tietoa,re , datorit imposibili-

,-

bp

'-

Ca,

~bP::..

,b

'bp

'"

au

;~~

..

110

Ta

00

Fig. .l.36

(3,

(3,

>

(32

-"'-7
b
5

.-

---

Ta

Go""p6deo de (aljO tie/oore

prelua/o de
vero/

arm/vru

Iruns-

,
,

tii

de a evalua practic rigiditile tie/fier


barelor fel m ei static ne determinate, pe
, V,/O#(~, efodului n d rieri ClI1("m
de. o parte, i datorit faptului c este
mode/{j/vi c!(Jsic de 9.ri,ulti C(J zqorele
prea complicat pentru proiectarea
'y
curent, pe de alt parte.
.
Cl- V%n / e mtisul'fJle ule
. , Ilo
S-a putut da o rezolvare practic
efor/u/ui /l elrler;
mult mai simpl .problemei .calculului
la fore tietoare pe baza modelului de
grind cu zbrele, plecnd de la o anumit caracteristic a comportrii grin~
zilor de beton auuat, observat n experimentrile elementelor de beton arm'at la for t ietoare. S-a constatat
. Fig, 5.37
sistematic n aceste experimentri c
.
pe ntreg intervalul de solicitare, de la valoarea de fisurare nclinat Qf' pin
la valoarea de rupere la fore t:ietoare Qu> variaia eforturilor msurate n
etrierii grinzilor este practic paralel cu variaia de calcul. conform mode'.
lului Mrsch de grind c zbrele. Diferena intre cele dou curbe (drepte)
la fiecare nivel al efortului unitar in etrieri, este valoarea Q. a forei de fisurare a grinzii fr armtur transversal, respectiva forei tietoare capabile a acesteia (fig, 5.37).

Din acest motiv calculul elementelor de beton armat la foretietoare se


poate face cu o relaie de forma :

,, "
,,.

Q = Q.

+ Q

(5,60)

n care .c u Q s-a notat fora tietoare ce revine armturilor (etrieri i bare


nclinate) din inima grinzii, pe o schem de grind cu zbrele.
Prescriplile' naionale de proiectare a ele!llentelor de beton. armat, cu
excepia prescripiilor din unele ri est-europene, fundamenteaz" proiectarea
la for tietoare pe un astfel de model de calcul. Cu puine excepii, relaiile
de verificare la fore tietoare conform acestor prescripii presupun fisuri
nclinate (diagonale nclina te). la 45., anumite diferene existind n modul de
evaluare a contribuiei Q. a betonului din talpa comprimat, ntre normele
vest-europene, pe de o parte; i cele americane, japoneze, neo-zeelandeze, pe
de alt parte.
Standardul STAS 10 107/0-90, asemenea normelor din C.S,L, normelor
din alte ri est-europene. utilizeaz pentru calculul in ' seciuni nclinate
la aciunea forei tietoare metoda echilibrului limit n seciuni nclinate
Modelul de calcul consider un mecanism de cedare' cu un grad de liberiate; alctuit din dou corpuri rigide (tronsoanele de grind separate de fisura
. nclinat la rupere) , care se rotesc relativ. Echilibrul n stadiul limit de solicitare in lungul fisurrii, cu d~recia nclinat fa de axa el~mentului, se descrie
printr-o ecuaie de proiecie pe normala la axa elementului i o ecuaie de
momente n raport cu punctul de aplicaie al rezultantei eforturilo.r de compresiune din beton (fig. 5.38),
.
Contribuia diferitelor componente ale mecanismului de rezisten la
for tietoare a betonului din inim i din talpa comprimat a g ri.!'zii este
exprimat global n termenul Q., definit ca fora t:ietoare preluat de zona
. (:omprimat a seciunii.

. 111

__________ ' ____________________________________________________-a____"

" Arliw!o/ie"

Ze,k

Se poate aprecia c modelul bazat pe echilibrul limit n se~luni nclina te

este principial cel mai corect, fapt recunoscut de nsui profesorul Leonhardt,
autorul modelului corectat de 'grind cu_zbrele. Realizarea practic a acestui .
. model ntmpin ns obstacolul major legat de dificultatea stabilirii- unei '
expresii satisfctoare pentru Q" n msur s interpreteze riguros efectul
, numeroilor parametri de care depinde capacitatea betonului de a prelua fora
tietoare i diferitele moduri de cedare, ceea ce deocamdat nu s-a putut realiza pe deplin.
'
.
In STAS 10 107/0-76, expresia forei tietoare pr~luat de beton era:

.Q

, =

0,8bh~R, r: 1
. vp

s,

Structura expresiei (5.61) este

Qh o
+ -"ce"M

similar relaiei

rui~i oaplic~t

(5.61)

(5.57). cu

excepia

facto-

termenului Q"oodin parantez. Aa cum s-a artat la 5.32.


M
analiza relaiei empirice (5.61) permite identificarea diferitelor componente
ale me.canismului de rezisten la Jor tietoare .
. Diferena dintre relaiile (5.57) i (5.61)'se ju stific prin intenia de a in e
seama de faptul c n cazul elementelor fr armtur transversal, ruperea
se produce, n cazul tuturor celorlalte condiii identice, la o solicitare mai
redus; astfel c influena suprapunerii efedului momentelor ncovoietoare
este mai mic, conducnd la o capacitate de rezisten mai mare. Din acest
motiv, termenul al doilea al parantezei este dublu n relaia (5.57), 'n raport
cu relaia (5.61). .
STAS' 10 107/0-90 stabilete pentru capacitatea betonului de a prelua
fora tietoare expresia:

Q,

bh~R...rp
s,

(5.62)

Adoptarea acestei expresii pentru Q, se justific prin intenia de a oferi


proiectanilor un procedeu mai simplu, mai accesibil pentru calcululla for
tietoare, cunoscute fiind dificultile pe care le genera utilizarea relaie'i
(5.61). prescris de vechiul standard. Utilizarea relaiei (5.62) are i. avaIltajul
generalitii, ea fiind valabil att pentru grinzi ct i, cu anumite corecii,
pentru elementele solicitate la ncovoiere cu efort axial.
.
o

112

..

relaii simplificatoare asemntoare snt folosite i de alte pr,e -,


sCfipii naionale cum snt prescripiile din C.S.!., prescripiile americane,
neo-zeelandeze sau normele .e 1aborate, de Comitetul Euro-internaional de-

De altfel,

beton.
Adoptarea unor relaii de calcul mai simple, fr considerarea efectului .
desg,iderii relative.de forfecare a/Iz, este justificat i de rezultatele unor studiL
experimental e care dovedesc c ponderea acestui factor este mic pentru valori
a/ho > 2 pe de o pa rte, i c factorul Qho/M pare s nu interpreteze cored
mecanismul d e preluare a nc ;y-crilo r n cazul cel mai frecvent, a r grinzilor
,
-,
cu continuitate [58] .
Calcule comparative acoperind practic ntreg domeniul curent de situaii
de solicitare i de proporii geom etrice ale elem entelor de beton armat, atit
pentru cazul grinzilor ct i pentru cel al stilpilor , au dovedit c expresia
simplifitat (5 .62) este t otdeauna acoperitoare n raport cu relaia mai analitic (5.61). Diferen.ele, dintre valorile Q, stabilie pe baza celor dou expresii
nu depesc 15% n cazul grinzilor, n timp ce n cazul stlpilor a cestQ diferene
,e nscriu 'n limitele a !O%.
Marea m ajoritat e a studiilor experimentale referitoare la capacitatea
portant la for t ietoare a elementelor de beton a nnat s-a u executa t pe
grinzi simplu rezemate, rezultatele acestor studii fiind luate drept baz pentru
stabilirea rela iilor decaicul din prescrip iile de proiectare. Trebuie reinut c
grinzile continue, mai general vorbind elementele cu continuitate s tructural,
prezin t o serie de particulariti sub aspectul rezistenei la for . tietoare
n raport cu grinzile simplu rezemate (fig. 5.39, a i b) .
Astfel n zona -reazem elor intermediare, configuraia fisurilor nclinate
ca pt o form specific de evantai, n zona central, n care fisurile au ncli. n ri m ai m ari de 45, etrierii snt mai puin solicitai, ca urmar~ a preze nei
n injma grinzii a unor eforluri unitare de c.ompresiune 0'1/ cu-valori importa-nte.
n zona dinspre marginea "evantaiului" fisurile au nclin~i reduse i ~vanseaz
muJt n zona inferioar C grinzii, reducnd subs tnial n limea zonei comprimate. E st e de aprecia t c, din aces t motiv, valoarea Q" reprezentnd contribula beton ului n preluarea forei tietoare, este mai mic n aceste zone
dect cea cores pun ztoare reazemului simplu. Se estimeaz ns c valorile
Q, prescrise de normele de proiectare snt insuficient de reduse pentru a fi
acoperitoare i pentru iona reazem elor intermediare ale grinzilor continne[58; 59] .

,Fig. 3.39. Comportarea grinzilor continue la aciunea forel o r tietoa.re


al Modul de fisurare . b} Modelul generalizat de grind cu zbrele speci fic grinzilor continue

~~

De asemenea, datorit modului specific de fisurare nclfnat n zona reazeemelor intennediare zona plastic este sensibil mai dezvoltat deCt se adinite
, n mod obinuit. Pe de alt parte, armturile longitudinale de la partea infenoar i respectiv de la partea superioar, snt solicitate la ntindere pe o zon
, apreciabil dincolo de seciunea de moment nul. Aceste aspecte ale comportrii
grinzilor continue ridic problema asigurrii la moment n seciuni nclinate.
Se apreciaz c regulile constructive privind prelungirea unui minim de
allllturi la partea inferioar pe reazem i de ntrerupere a annttrilor la
partea superioar !,rescri~e de .STAS 10 1~7(0:90 sint n. msur s evite ced
:nle la momentul m~ovOleto,r m secIUnI mclInate (vezl cap. ~ 5.8) . .
P entru calculul la fore tietoare a elementelor solicitate la ncovoiere cu
compresiune axial, n STAS 10 107/0-90 se introduce pentru prima oar o
. -corecie a termenului Q. pentru a ine. seama de efectul favorabil al prezenei
- or!ei axiale de compresiune, efect ignorat de prescripiile romneti anterioare:
(5.63)
,

in care s-a notat cu n

--:-::"--:=-'

msura intensitii

efortului axial. .
bho~
,
,
Este de remarcat c n raport cu alte prescripii, cum. snt cele americatJe '
's au cele neo-zeelandeze, in STAS 10 107/0-90 ponderea' influenei favorabile
a efectului axial de compresiune asupra capacitii betonului de a prelua
"fora tietoare este evaluat la un nivel mai redus.
Valoarea rezistenei la ntindere a betonului, R" corespunde condiiilor
: de turnare privi"d limea minim a seciunii i nlim~ea stratului de turnare
'care influeneaz sensibil fonnarea structurii intime a betonului. n STAS
10107/0-16, corecia referitoare la condiiile de turnare se aplica nejustificat
.numai rezistenei la compresiune .
.lnceea ce privete cazul elementelor solicitate la ntindere excentric
se menin prevederile ~ redactrii anterioare a prescripiei. Astfel, n cazul.
~ntinderii excentrice cu excentricitate mic se neglijeaz contribuia betonului
' n preluarea forei tietoare, n timp ce pentru elementele solicitate la nJin' dere excentric cu excentricitate mare se admite o for tietoare Q., redus'
'i n raport cu cea de la ncovoiere prin nmulirea cu coeficientul: ~
"

=j'

0,5 - ii o
m, = --'----", 0,5

+ '0

n care:

(5.64)

~,

Expresia coeficientului m,a fost stabilit pe baza studiilor ntreprinse


la Institutul Politehnic Timioara (34).
. ~
.
Se constat c acest coeficient asigur racordarea la ambele capete :ale oonleniului ntinderii excentrice cu exceritricitate mare. respectiv cu ncovo_;erea i cu ntinder~a excentric cu excentricitate mic. '"
n proiectarea curent, calculul practic la fore tietoare n seciuni .
'nclinate, se bazeaz pe stabilirea valorii minime Q",. a forelor tietoare 'Q.,
preluat de beton i Q:, preluat de etrieri: min (Q;
Q,) = Q...
.'
. .

la

In cazill stilpilor i al grinzilor fr armtur nclinat, Q... reprezint>


cHiar fora tietoare capabil, Q,. ' In cazul grinzilor curente cu armtur.
nclinat, verificarea la for tietoare se bazeaz pe ipoteza c n condiiile
respectrii regulilor constructive de dispunere a acestor armturi fisura pentru
care se obin~ Q" este i fisura cea mai periculoas (critic) pentru grind i..
aceasta intercepteaz un singur rnd de armturi ncjinate. n cazul unor armri
transversale m,ii complicate, cu ar mturi nclinate dispuse n planuri apropiate'
(situaie care intervine, de el!'emplu Ia unele grinzi de rulare de beton armat~
ese necesar verificarea n mai multe seciuni av~nd ncli~ri diferite pentru a _
identifica fisura nclinat critic, n lungul creia suma foielor tietoare
preluate de toate componentele grinzii (beton, etrieri i armturi nclinate) ,
este minim.

Fisura nclinat critic aparine domeniului 0,5!!0 .; s, .; 2,5/t o aa CUIDatest datele experimentale.
.
.
Plecnd de la relaia:

+Q =

- Q
b

bhijR,.fP
s,

+ 100
p,

bs,Rol

(5. 65

unde p, este procentul de arlIIare cu etrieri, iar Ra, < Ro,


a armturii transversale i punnd condiia:
d (Q,

ds,

+ Q,) =

rezistena

- -

de calcuL

. (5.66)

stabilete proiecia pe orizontal a fisurii critice n,IunguI c.eiacapacitatea.


cumulat a betonului i .a etrierilor de a prelua fora tietoare este minim.

se

ti';,

~ s,." =

10

".
, :!<., .
... _~:.;

Exprimnd Q" n forma

Q" =

#
. P .

R, .
R al

ad imensicnal

'Q%:~i

= 0,2

"o

se ajunge Ia

.Jp .

(5.67)

relaia:

p,~:

(5.68)

In relaiile (5.67) i (5.6~) Rai = m.,R. este rezistena de calcul a arm


turilor transversale. Prin interme.diul coeficientului condiiilor de lucru ale'
armturii transversa1e 111,C!t < 1 se ia in considerare faptul c nu toate arlll
tu riie care interce pteaz' fisura nclinat ajung la curgere n momentul ruperii, .
. ci numai cele situate n zona n care fisura nclinat este suficient de deschis..
pentru aceasta. .
Expresia (5.68) se poate . utiliza att pentru elementele ncovoiate, ct i
pentru cele comprimate excentric sau ntinse excentric cu excentricitate mare r
eac n locul lui R, se utilizeaz valorile corectate R ,, :
.
- . - n cazul elementelor comprimate excentric:

R"

R,{1

+ 0,5n)

n cazul elementelor ntinse excentric cu excentricitate mare:


=

(5.69

'o

R f< -_ R , 0,5 0,5


ei

(5.70) '

115-

,
,

. /

Aa

,.

s-a artat proiecia fisurii critice nu depete n realitafe 2,511


s, .furnizat de '(5.74) depete aceast
valoare,
.

C1!ID

nac

+ P". R.,
Q.. =.fP
25
40 -' R ,
,
--

(5.71) "

PrescripiiIe-de

proiectare stabilesc i o limit superioar a forei tietoare


-aferente unei anumite seciuni, peste cate este necesar s se schimbe dimen~
siunile seciunii, calitatea betonului sau amndou.
.
. Limitarea reprezint o condiie de rezisten a "diagopalelor';- (bielelor)
compritnate de beton; respectiv de rezisten la aciu!,ea eforturilor principale de compresiune n regim de solicitare bialiial '- ntindere-compresiune .
(n condiii apropiate de situaia real .a 'elementelor cu fisu.r i- nclinate:Ia
"alori ridicate ale "o!icitrilor). - n fel)ll acesta, prin,cipial, limita rebuie
exprimat n funcie de -r~zistena betonului la compresiune, ceea ce s-ar
traduce prin 'condiii de forma Q " ,,-MoR, (unde" are valori de 0,2'5 - 0,35
n diferite prescripii). Cu' toate acestea n TAS ' 10 107/0-90 s-a pstrat
exprimarea din vechea redactare, n funcie deR,:
",

-'o

'

('5.72)

n intepia de a nu modific;, o relaie de calcul foarte familiar ingiIterilor


proiectani.
.
, .
'
Particularitile calculului n seciuni :nclinate laJore fietoare al elementelor de beton anriat cu rol de rezisten antiseismic. snt discutate n
,cap. ' 6.
".........
'

5.3.4.. Cazul corisolelor scurte

,.

Se consider n-mod obinuit ca aparinnd categoriei c'onso!elor "scurte",


elementele n consol la care nlimea 'util a sec(unji este mai mare dect
distana .de la punctul de aplicaie a forei' la seciuuea teoretic de nca
strare: holl, > 1. ' ,
"
"
. .
. Aceast delimitare rezult din faptul C la aceste elemente avnd evident
. specific "bidimensional" fat de cazul consolelor "lungi" i "medii" care se. pot

considera elemente liniare, ipotezele obinuite de calcul se ndeprteaz exagerat demult de comportarea real, fiind necesar" tratare pe o baz dferit.
.'
Astfel, comportarea n 'domeniul elastic trebuie inve~tigat prin meto~ele
. teoriei elasticitii, n locul metodelor ' simplificate ale rezistenei mat<, ria" leloL Calcule executate n . domeniul elastic n ipoteza corpurilor omogene
prin metoda elementului finit ,i prin mode}e fotoelastice [45J au evi<!eniat
traiectoriile eforturilor principale i mecanismul de lucru sub ncrcri al
acestor elemente (fig: 5.40).
.
'
.
Dintre particularitile de comportare n domeniul elastic ale consolelor
scurte,n' msur s explice ,i multe din aspectele specifice ale comportrii
-in d0f!leniul fisurat i la rupere al consolelor s_curte de. beton armat 'snt
. de menionat urmtoarele:
,
.,
a. Eforturile de ntindere la margirrea superioar a consolei ~nt practic
constante ntre 'PJlnctul de aplicaie al forei i marginea stlpului.,
b. Fora de compresiune n lungul marginii ncli'nate a . consolei este, de
asemenea, aproximativ constant, evideniind o aciune de tip diagonal
comprimat~.
.
f

. 116

le

Il

-r'

Fig . .5.40. Traiectoriile eforturilor principale


fntr-o consol din material omogen i elastic
avind raportullcJh ~= 0,5
'

,1

-.1.

7 1

,,

c. Eforturile de ntindere tra!,sversal pe nlimea consolei rezultate .

din schim15area de direcie ' a eforturilor de compresiune snt foarte . reduse .


d. Forma consolei are mic influen ' asupra strii de efortuti. In consolele
dreptunghiulare. zona situat sub linia care unete ' punctul de aplicaie al
forei cu punctul de aplicaie al rezultantei eforturilor de compresiune din.
seciunea teoretic de ncastrare este practic nesolicitat (fig. 5.40 ," b).
Aceste aspecte specifice ale comportrii sub ncrcri. similare cu cele ale
grinziJor perei, n categoria crora consolele scurte pot fi de fapt clasificate
pun n eviden un mecanism de preluare a ncrcrilor de tip grind cu contrafi , similar aciunii (le ~rc ' din.cazul grinziJor pere i (fig. 5.41) .
Dezvoltarea aceshf mecanism implic necesitatea ancorrii la capacitatea
portal1t a armturii de ncovoiere pe toat deschiderea consolei, pe de o parte,
i evideniaz ineficacitatea armturilor nclinate i mai cu seam a etrie
rilor verticali, din armarea tradiional a acestor elemente, pe de alt parte. '
,
C ercetrile experimentale [70J au identificat diferitele moduri d,e cedare ale
consoJelor scurte de beton "rmet, n acord, n esen, cu mecariismul .de
. grind cu contrafi (fig. 5.42) :
.
'
- ru pere tipic de ncovoiere (fig. 5.42, a), prin zdrobirea betonului elin
,iona comprimat , dup c,e armtura ntins ("tirantul") a suferit deformaii
plastice importan e ;
' _
, - ruperi prin despicare diagonal, ca urmare a eforturilor principale de
corn presiune excesiv (fig. 5.42, b) ;
- rupere prin dislocare n lungul unui plan care urmrete faa stilpulu~

(fig. 5.42, e);'


,

-'-I

Y - -l

I
I

'~,

I
I

~,

II

, F -'' --l

,,

,I

a
I

(1
,

,
,

,1

111

. I

..

..

- ruperea ptin despicarea stratuluj de acaperire it aunturii, <;ind aceasta


,nu este suficient ancara't (fig. 5.42, d);
.
- ruperea prin zdrobirea betanului n zana ,de aplicare a ncrcrii Can, ,centrate, cnd placa de repartiie e ste prea mic sau prea flexibil sau cnd
inima cansalei este _prea subire (fig. 5.42, ~).
_
. De multe ari cansaleJe scurte supart,pe lng fare Verticale i fore
-orizontale, canstituite de reaciunea' structural a grinzilar ce reazem'pe
..aceste cansoksau ca efect al contraciei betonului sau al contrilciei termice.
In a ceste cazuri paate interveni a rupere ca n fig. 5.42, j. n spedal dac
~grQ.simea captului consolei-este mic.
, ' In ceea ce- privete relaiile de calcul prevzut e n pres,r:ipiile de proiec- .
_tare, acestea fie snt strict empidce, ca n cazul normelor ~meJj.icane, fie aJ,l ~
. labaz madelul de grin<l cu contrafi (fig. 5.41), ca n cazul normelar eura- '
pene i neo--zeeJandeze. '
'
In situaia n care cansala este acianat i de ci far orizontal aceasta '
~se adaug " ntinderii din ricovoiere i este transffi,is direct 1~ armtur~~"tiTan
tului" prin sudurile acestuia pe placa ,de repartiie. " Unel~ nOlllle, cum snt
-prescripiile germane D1N 1045 impun n toate cazurile cons iderarea, unei fore,
,-orizontale egal cu cel puin , 20% din valoarea forei verticale.'
,
.
In cazul n-care consola este foarte scurt {a/"a < 0,5) poate interveni
.. 0 cedare prin fQrfecare n lungul feei smpului. ,In acest caz conceptul rezistenei
'.'l a farfecare prin frecare (vezi 5.3.6) poate constitui baza ,pentrudimensionarea
armtur10r orizontale. - .
n concepia uner .flOll11e armtura orizontal trebui~ suplimentat n
, :raport cu cea strict rezultat din aplicarea 'modelului de grind cu contrafi,
, . n intenia de a ,asigura un 'grad superior de siguran , consolei fa de cel al .
-elementului rezema pe consol. Astfel ACI 318-83 impune ca pe nlimea
o,consolei s se dispun suplimentar a armtur reprezentnd cel puin 25%
- din arl)ltura principal de la rriarginea superio"r.
.
'
.
STAS 10 107/0-90 prevede ca pe nlimea cansolei s se dispun etrieri '
... pizontali reprezentnd o....... treime.. din armtura principal. de ncovoiere
,(fIg. 5.43):
'.
'0

.!. .' Ql,

A'o =

'

-''o Q,,-,l,_ _

"="

zR.

. (5.73.)

30,8h aR.

Aceast allntur, mpreun cu armtura principal de. ncGvoiere, a~i


t'gur,

n cazurile curente,

i arn1tura

..

"de coasere", necesar pentru- a evita


ruperile prin dislocar" n lungul feei ~
stlpului.
'
-Zona pe care etrierii se. consider

activi este egal; cu' .3-. din lungimea dis. '


3
tan,iej dintre punctul 'de aplicaie al ncr
crii i yrful unghiului de racordare' al
consolei .
Prescripiile de proiectare' cuprind' i
.. ' verificri ~ale betonului GOmprimat (ale
"bielei" comprimate n modelul <le grind
cu ~antrafie),Iu STAS 10 107/0.-90 ,aceste
verificri snt date sub forma:
o.

..

..

. . f--

,
,

.1

l:... -

--

,
,

Fig. 5.13

.- -

(5.74)

pentru console care susin grinzile


lucru al podului rulant i:

cilor

de rulare n hale ,cu regim greu de

Q ,,' 2bh oR.

(5.75),

pentru restul consolelor scurte.


Condiia 'm ai sever din primul ' caz ine seama de reducerea rezistenei,
betonului prin fenomenul de oboseal .
.
Relaiile (5.74) i (5.75) oIet un grad de siguran apropiat cu condiiile.
similare din alte prescripii [111; 112; 113; 121].
.

5.3.5. Rezistena:'}a::strpungere a elementelor de beton armat:

Cedarea la for e tidoare capt aspecte specifice cind pe suprafee .


reduse de plac se transmit incrdri relativ importante. Mod'ul caracteristicde rupere este de tip st'rpungere, motiv pentru Care rezistena la for tie-, .
toare in asemenea situaii este denlnn it in mod curent rezisten la strpun-_
gere (pqallsonare).
.
" Cedri prin strpungere pot interveni in special la transmiterea ncrrilor
de la dal )a stlp la planeele fr grinzi, la transmiterea forelor de la stlp.
la radiere sau in zona de aplicare a unor fore concentrate iplportante pe placa
, planeeloL
.
.
.
_
. Mecanismul de ced.a re prin strpungere este deosebit de complex depin-.
,znd de muneroi parametri. Dei exis t unele tentative de a formula modele
analitice pentru mecanismul strpungerii plcilor, in special n cadrul (omi-_.
tetului Euro-internaional de, Beton, cele mai m"lte din expresiile pentru..
calculul la strpungere . au ci baz empiric, principalii.'factori luai n consi-derare fiind clasa betonului, raportul dintre latura stlpului c (latura ariei
ncrcatel i grosimea plcii "., procentul armturii longitudinale.
'
In general prescripiile de proiectare, pe considerente de simplificarea calculului, nu iau in considerare in mod explicit influena raportului el".,
_presupunind c efectul acestui parametru poate fi considerat In mod implicit
prin stabilirea

seciunii
,

de cedare la

distana !':E
2

de perimetrul ariei
,

incr-

'_

cate [3).
De asemenea" prescripiile de proiectare stabilesc valori substan ial mai' "
mari pentr;t1 rezistena la strpungere a plcilor n raport cu rezistena la for
tietoare a elementelor curente de beton aIlnat fr armtur tran sversal .
.
Datorit distribuiei specifice a momentelor ncovoietoare, care scad
.rapid din axul suprafeei ncrcate , sec iunile de cedare prin strpungere nu
pornesc de la fistn;i de. ncovoiere cum se in tmpl n cazul elementelor ncovoiate nnidirecionale sau cel al plcilor rezemate pe contur, ci de la fisuri.
asimilabile celor de tip forfecare a inimii, ca la grinzile inalte cu inima sub,
ire, aa cum sint grinzile de beton precomprimat. Rezi sten a la forfecare.',
dup secinni fisurate incli!,ate ca urmare. a depirii de ctre eforturile principale de ntindere a rezistenei betonului la,ntindere, este se,nsibil mai mare dect fora tietoare capabil a elementelor nearmate transversal n seciuni
nclinate de ' forfecare-ncovoiere. Rezisten" Ia strpungere este influenat
favorabil de 'prezena eforturilor de compresiune cr. i de aciunea unor efor-
turi de compresiune dezvoltate n planul' plcii ca urmare a strii bidirecio-.
nale de eforturi, a cror prezen se poate demonstra att pentru cazuri de

"",olicitare radial simetric (de exemplu la dale rezemate pe stlpi circulari ct


i pentru cazul general n care traiectoriile momentelor principale 'nu coincid
cu direciile allnturilor [3J.
'
~
Prescripiile americane i neo-zeelandeze stabilesc valori mai mari ale
rezistenei la strpunge.,-e n raport cu cele europene.
STAS 10 107(0-90 prescrie pentru fora capabil la strpungere centric
. a dalelor fr armtur de forfecare relaia:
" ,

'.

Q = 0,75p"h oR,

(5.76)

: ,n ,care

p"

distana ~

suprafeei

este perimetrul teoretic al


la exteriorul zonei efectiv

ncrcate.

de forfecare situat la

Structura expresiei este

foarte simpl re innd numai principalii parametri ai rezistenei la strpungere,


-cu asigurarea unui nivel de siguran corespunztor practic expresiei mai analitice din Codul ' Model CEB-FIP, In fig, 5.'t4, snt reprezentate 1 grafic, n
funcie de calitatea betonului, forele , de s trplmgere stabilite pe baza stan,.dardului romnesc, a Codului ACI 318(83, a nolrnelor de , proiectare neozeelandeze i a normelor sovietice SNIP. Trasareadiagramelor s-a fcut prin
>convertirea fa de reperul STAS 10 107(0-90, a coeficienilor de ncrcare i
a rezistimelor de calcul corespunztoare celorlalte prescripii.
Prin forma similar a relaiilpr 5.59 i 5.76, se asigur o tratare unitar,
consecvent: a calculului n seciuni nclinat a plcilor de beton fr armtur
de forfecare, indiferent de modul de rezemare, continuu pe laturi sau discret
pe stlpi.
.
In cazul n care' fora de strpungere se apli excentric fa de centrul
.
' suprafeei ncrcate, ca urmare a aciunii unui moment neechilibrat, n unele
prescripii [104; 110; 114], se consider c o fraciune din momentul ncovoietor ce trebuie transferat ntre dal i stlp se transmite prin efectul unor fore . ,
iangeniale distribuite pe perimetrul teoretic de strpungere, dup o lege
liniar de tip Navier (fig. 5.45),
.
.

{}"'::~
..q,.hOR(

PtTlIof.i

..

f,5S

{ II ;?
.1
ACI

' I.Il}

a15

Ati jla . N?S jieI (8{"r.f)

'"

lot! ,1!8 NU JfQ/ Jell1rv 6d C/1 Dt Jd

1,15 ,

st:

t.'lS JI61 P(IIIrIl h'/;. De /5

0.0 ..1.. ..L ..._ .. _ ... . . .:. . .. _ .. _ .. _ .._


I
..--.::...... .-.. .. - .. _,._ ..

__

._._.,

----

_.~-

'--':;:' ' -._


--

'-----

.-

._.STAS 101:11-11;

-- --

0'1

([8 - T/!>

..

0. 2

a~

0.,;,

tJ,B

1.11

(!

U 1. %

0. .2 lH

0.5

Q.6

1.(1

b
Fig,
,

:120

5A~

f,l

p,

Fig. :Li5

Aceast ipotez

este echivalent. n principiu. cu a considera reducerea


momentului ncovoietor la faa reazemului. respectiv pe conturul te.relic
-de

strpungere .

Datorit neuniformitii distribuiei

eforturilor de forfecare pe perilil\etrul


<:ritic se pot accepta valori maxime 't' mai mari dect n cazul strpu _:crii
centrice. Prescripiile romneti admit valori egale cu rezistena beton ului la.
intindere:
I

+ 1)

(5.77)

R,

"

In caie: W este mo.dulul de rezisten al seciunii critice; pentru cazul GO,.


turului dreptunghiular (c, i c2 laturile suprafeei ncrcate. fig. 5.45):
W

h. (c,

+ hol (c, + hol + ~3 (cf' + "o)'.

(5.73)

i 1) -

fraciunea

din momentul neechilibrat n axul suprafeei de forteMare.


echilibratil. de eforturile T .

Pentru 1) s-a adoptat valoarea prevzut n Codul Model CEB-FIP.


1)

1
--:;-~==;=

= 1-

<:are pentru cazul uzual al stilpilor


Dac se noteaz:

ptrai

devine 0.5.

(5.80)

p"h o

n cazul

aciunii

M
Q

eo =

fora de)trpungere capabil

+ ho
c, + h o

c,

D=

. (o. 7~)

(5.81)

exc_entrice

capt

expresia:
(5.82)

121

.r

,
,

Dac pentru suplimentarea forei capabile la strpungere se prevd arm


turi ce strbat suprafaa -teoretic de cedare STAS 10 107/0-9fJ introduce
condiia Q .:; 1,2P"h oR,. n intenia de a se evita dezvoltarea unor eforturi de
forfecare prea mari n plac, avnd n vedere caracterul extrem de casant al

.~,

ruperilor prin poansonare,


Solicitarea la ,valori Q peste cele corespunztoare limitei admise (5,76)
este asoc iat cu deschideri mai mari ' ale fisurilor ndinate, care reduc GOn\ tribuia betonului la preluarea eforturilor de forfecare, Se admite, din acest
. motiv; c aportul betonului n acest caz, este 0,5 p"hoR" iar diferena Q - 0,5 p"h oR, trebuie preluat n ntregime prin armturile transversale, Alte
prescripii cum sn t normele sovietice SNiP au un caracter m ai acoperit o(.
ignornd complet contribuia beton ului, n condiiile n care pentru creterea
lorei capabile la strpungere se recurge la armarea transversal,
'
n fig, 5,41, b snt reprezentate comparativ, n exprimare adimensionalizat, valorile forelor de strpungere maxime ale dalelor de beton al mat,
conform STAS 10 107/0-90, Codului Model CEB-FI P, prescripiilor americane
ACI-318, neo-zeelandeze' i sovietice, Snt comparate, de asemenea, valorile
\ celor dou componente ale rezistenei la strpunge,,! , reprezentnd aportul
betonului i al armturilor de strpungere.
in STAS 10 107/0-90 se tra teaz aspectele de baz ale calculului la
s trpun'gere al dalelor ile beton armat. Problemele speciale cum snt: verificrile dalei n cazul particular al stlpilor de col sau al celor de margine,
I verificarea n cazul in care perimetrul de strpungere este redus prin ' prezen a
unor goluri etc, snt de competena prescripiilor speciale, destinate proiectrii jJlan eelor din plci rezemate pe stlpi. ..

''

, 5.3.6.

Caltul~l rezistenei

dup

la forfecare

planari de luneca're
determina te

n structurile de beton armat, pot interVeni situaii n care', ca urniare a


unor condiii de solicitare particulare, rezistena n seciuni inclina te a unor
~ elemente supuse la ncovoiere (fr sau cu efort axial) cu fore tietoare s
fie superioar rezistenei la forfecare dup anumite planuri determinate, In
aceste cazuri se pot dezvolta ruperi prin dislocare n lungul respectivelor planuri, dup m ecanism e de cedare diferite de cele prezentate,la punctele 5,3.2,
i 5,3,3, Ruperile de acest tip snt favorizate dac planul de lunecare este fisurat, ca efect al unor eforturi de ntindere, din aciunea unor ncrcri cu fore
sau deformaii sau ca Ulmare a existenei unor r.osturi de lucru jmpuse de
tehnologia de execuie (de exemplu, rosturile- de turnare ale elementelor verticale ale structurilor de rezi sten , rosturile dintre suprabetonarea monoli t ~i partea prefabricat la unele elemente cu realizare mixt),
'
n principiu, o proiectare ra ional trebuie s evite, n specia1 n vederea
asigurrii antiseismice, cedrile de dislocare prin forfecare, cu caracter fragil,
pentru a permite dezvoltarea unor m ecanisme de rupere mai'avantajoase sub
aspectul ductilit ii.
Cunotinele actuale ,au peHuis, dezvoltarea unor modele analitice pentru
stabilirea forei de forfecare capabile, n lungul unor planuri poteniale de
. ' lunecare, nefisurate sau fisura te,

Dei mecanismul prelurii unor fore n lungul unor planuri de lunecare


difer, dup c~ planul este fisurat , sau nefisurat, prescripiile de proiectare iau n considerare, n mod acoperitor, numai situaii de cedare n care
/

,
,

12!

planul de forfecare este fisurat, plecnd de la ideea c fisuri fntmpltoare.


produse de contracia betomilpi, variaiile de temperatur sau datorite intinderilor rezultate din interaciuni structurale necontrolabile, pot aprea oricnd.
Modul de transmitere a forelor de forfecare 'pe suprafaa fisurat este
reprezentat schematic n fig. 5.46.
Intrucit suprafaa 'fisurii nu este neted, ci cu asperiti, o lunecare relativ ntre cele dbu pri presupune' i o separare pe direcia normal fisurii
. (fig. 5.46, b). Fora de ntindere indus n armtura perpendicular pe planul
potenial de lunecare este echilibrat de o corn presiune egal acion(ld feele
fisurii (fig. 5.46, e). Aceast compresiune produce o rezisten prin frecare la
lunecarea relativ a feelor-fisurii, care se opune forei de forfecare. Constatrile experimentale pun n eviden faptul c este suficient o deplasare relativ .d e numai 0,2 mm n lungul planului de lunecare pentru a solicita pn
la curgere armturile .transversale.
Dac pe planul potenial ~e lunecare acioneaz o for de cOlUpresiune,
aceasta la rndul
ei
genereaz forta de frecare care se adaug forelor de fre~
.
'
care datorate strngerii exercihite de anutur.
Armturile transversale care strbat planul potenial de lunecare i au
rolul de a mpiedica dislocarea n lungul acestuia snt denumite 'curent aIIn
turi de conectare (conectori) i pot fi dispuse perpend~cular sau nclinat fa,
de planul de lunecare.
.
' .
.

A/ma/uri -

. L = .AacRalg '1' . = Jir Auc.Ra

t
.

'

prAai R!J si/1 Ci


Aaf Rasin CI(

...

Aai Ro COS -

Fig. 5.46 /'

12.3

~-------------------_.--

Pentru o lltilizare eficient a auntllrilor care

de
lunecare, condiia de dimensionare a acestei aunturi trebuie 's .asigure 'solicitareA ei pn Ia curgere. n aceste condiii fora de lunecare L,a. ce .poate fi
transmis n lungul planului de forfecare, 'este dat de expresia (5.83) inclus
i n STAS 10 107/0-90.
.

L,a.

transverseaz planul

y,(Aa,Ra. + -N)

+ Aa,Ra.(cos ex + 1'-, sin ex)

(5.83)

unde: Aa, este suma ,ariilor seciunilor conectorilor dispui perpendicular pe


planul delunecare, Aa. - suma.ariilor seciunilor auuturilor Iclinate ntinse
care strbat planul de lunecare; ex - unghiul dintre barele nclinate i planul
de luuecare; N - efortul de compresiune normal la planul de lunecare;
1'-, - coeficientul echivalent de frecare, ntre feele planului de luuecare .
. Couceptlil care st 1a: baza acestui model de calcul este cunoscut n literatura de specialitate sub denumirea de rezisten Ia forfecare prin freca~e
(shear frictiou strength) i a fost fundamentat i aplicat n forma utiIiz t
astzi n proiectare de ctre A. H. Mattock [3].
In realitate fora tietoare aplicat este preluat prin frecarea ntre
fe ele fisurii, rezistena Ia forfecare a protuberanelor .feelor fisurii i prillaciunea de dorn a anuturilor care traverseaz fisura.
In metoda de calcul bazat pe conceptul rezistenei ' Ia forfecare prin
frecare se presupune c ntreaga rezisten Ia forfecare se datoreaz frecrii
ntre fe ele fisurii. Din 'acest motiv relaiile de calcul au un caracter global
utiliznd valori convenionale ale coeficienilor de frecare stabilii astfel nct
valoarea de calcul a forei de forfcare capabile s fie ntr-un acord rezonabil
cu rezultatele cercetrilor experimentale.
. .
Este recunoscut faptul c, dac rosturile de lucru snt tratate cu ngrijire prin curirea laptelui de ciment i crearea llnor asperiti -sau profilaii.
artificiale suficient de m arcate (nlimea protuberanelor cel puin 5 mm)
se obine o rezisten Ia forfecare comparabil cu cea corespunztoare beto-
nului monolit. Pentru aceste situ aii prescripii le de proiectare [104; 1 i4] stabilesc valoarea 1'-, = 1,4. Pentru cazul unor asperiti mai reduse , (ntre 2 i .
5 mrn) se prevede o v~loare 1'-, = 1,0, iar n cazul n care betonul este turnat
pe plci metalice sall pe beton ntrit curat de lapte de ciment , dar fr
msuri speciale de a i se m~ri rugozitatea 1'-, = 0,7. Aceste valori fundamentate prin cercet ri experimentale au fost preluate i ' de STAS 10 107/0-90.
,
A.naliza structurii expresiei (5 .83) evideniaz utiljtatea unor comentarii
i precizri suplimentare. Astfel :
,
i. Armtura nclinat se consider activ n preluarea forei de lunecare
numai n situaia cnd aceast for o, solicit la ntindere;
ii. AIlntura nclinat are o aciune mai 'eficient n preluarea forei de
. lunecare dect armtura perpendicular pe planul de separaie ntre cele dou
zone ale elementului. Relaia (5 .83) cuprinde doi termeni care cpnin pe Aa"
evideniind dubla contribuie a acestei aUllturi (fig. 5.46, d). prin "transmitere direct" (da torat componentei paralele cu plan1l1 Aa.R.. cos",) i indirect
.prin efectul de frecare (datorat componentei normale de plan I'-,Aa.Ra. sin "') ;
iii. Dei modelul teoretic tare st la baza rela iei (5.83) presupune dezvoltarea unui efod unitar Ra n armturile care traverseaz planul de lunecare,'
n. formula de calcul a forei L,a., acest efort s-a redus Ia valoarea Ra, ca o
asigurare supli.J;nentar fil de incertitudinile privind distribuia eJorturilor
de forfecare n lungul planului de separare i lungimea zonei active n conectarea celor dou pri ale elementului desprite de acest' plan.

Dac pe planul de lunecare acioneaz fore de ntindere, este necesar s se


prevad o armtur transversal suplimentar pentru preluarea lor, separat
de armtura pentru rezistena prin frecare. Aa cum s-a pus n evide n pria
cercetri

experimentale, cantitatea total de auntur pentru preluarea efectelor forelor de forfecare i de ntindere se poate obine prin simpla nsUlaare
a ariilor necesare pentru preluarea celor dou fore separat. Este de Rutat
c fore care s solicite la ntindere planul de lunecare pot preveni i dia
a.ciunea temperaturii, a curgerii lente, contraciei b etonului.
In practic apar dou categorii' de situaii dup cum planul potenial de
lunecare este perpendicular pe axul elementului (exemplul caracteristia l
constituie rosturile orizontale de turnare ale diafragmelor verticale mon@lite
la n ivelul planeelor) sau paralel cu acesta (exemple : elementele prefabrioate
cu suprabetonare, rosturile verticale la pereii structurilor din panouri lu a ri).
a. Planul potenial de ll!1lecare este perpendiGltlar pe axul elemeului.
In aceste cazuri fora care trebuie transmis n lungul planului poteuial de
forfecare este chiar fora tietoare Q de calcul n seciunea consideratii a
elementului.
In expresia (5.83) efortul axial N se afecteaz cu coeficientul 8,' n
cazul elementelor verticale din structudle proiectate pentru un grad de. jlrotecie autiseismic ;;, 7 pentru a ine seama de efectul osc ilaiilor seis,.ice
verticale. In cazul n care pe rost acioneaz un efort normal de ntiudere ,
efortul N din relaia (5.83) nu se afecteaz, evident, cu coeficientul il/.
Teoretic conform modelului din fig. 5.46, c, fora de strngere a barelor
de armtur perpendicular pe planul de lunecare este eficace numai u iIRediata vecintate a barei i numa i pe zonele n care cele dou fee nu pierd
contactul printr-o de~chidere prea mare a fis urii. In aceste co n dii i b arele
concentrate la capetele unor seciuni cu o. nl ime mare cum sin t seci un ile
unor perei structurali de beton armat, nu ar trebui luate n considerare n
evalnarea forei de strngere (coasere) a planului pote nial de lunecare . Aa
elim s-a artat ns, rela ia (5 .83) trebuie considerat ca o relaie global
pentru toat seciunea, n care contribuia diferitelor componente ale mecanismului de rezisten se exprim convenional numai prin rezistena de frecare ,
calibrarea coeficienilor din relaiile de calcul i modul concret de aplicare a
acestora rezultnd din confruntarea cu cercetrile exp:!rirn..;ntale. P.:! aceast
baz, unele prescripii de proiectare ( 114) prevd ca ta:>te armlturile care
contribuie la capacitatea portant la ncovoiere a seci un ii active i care
traverseaz planul potenial de lunecare s fie incluse in armltura de conectare.
In cazul pereilor structurali acestea includ toate b:lfele vert icale din iaim
precum i pe cele dispuse la extremitile seciunii (inclusiv barele din tlpi).
Trebuie subliniat n c o dat c mobilizarea armiturilor de conectare
trebuie asociat cu o anumit lunecare pe rost, mai mic pentru intrarea n
lucru a armturilor ntinse i mai substanial pentru antrenarea barelor din
zona comprimat. Din acest m otiv InstruciUllile P85 prevd s se considere
ca anmtur de conectare, cu seciunea A.o n relaia (5 .83), numai armitura
intermediar a inimii i armtura situat la ext remitatea ntins a seciunii.
De asemenea, este de observat c eventualele lunecri, n limite moderate,
-care pot interveni n lungul rostului normal la axul peretelui nu afec teaz seasi!>il
capacitatea de rezisten secional.
Fiind solicitate la ntindere, armturile de conectare trebuie ancorate ca
bare ntinse, de fiecare parte a suprafeei de separare ntre cele dou ""ae
<le beton de vrste diferite.

,
,

,
,

+-

.,

Fig, 4,47

,
,

"

,
,

'

b, Planul potenial de. lumea re-este paralel cu xul elementului. In aceste


cazuri fora de lunecare de calcul se asociaz, conform principiilor generale
, acceptate n proiectarea structurilor de beton amlat, capacitii de rezisten
a elementului, att pentru elementele cu rol de rezistent antiseismic, ct
i pentru cele dimensionate la gruprile fundamentale de' ncrcri,

,
Astfel, de exemplu dac planul de lunecare este amplasat n zona ntins
a seciunii unui eleinent ncovoiat, fora de lunecare se , asociaz' capacitii
armturii ntinse A,R" Lungimea pe care se dispun armturile de conectare '
. estee ea dintre seciunile de moment maxim i respectiv de moment nul; ntre
ca-re se admite c eforturile din allnturile ntin:se se reduc pin" la zero
(fig, 5,47),
_
Spre deosebire de c_a zul elementelor cu rosturi perpendiculare pe <,xullor
n cazul elEmentelor compu,e, la care planul potenial ,de Junecare este p arale
cu axul lor, lunecarea n lungul acestor planuri conduce la reducerea capaci
tii de rezis t eri la ncovoiere, Din acest motiv n zonele plastice poteniale a
elementelor compuse , n'- structuri proiectate , pentru un grad de protecie
~ 7, se"ilnpun nlsuri speciale' de realizare a cone ctrii.
_
Astfel, Ja' grinzile prefabricate suprabetonate,Jn zonele de la extremiti
solicitate la momente ncovoietoare negative, poate aprea o fisura re accentuat a strat ului , de suprabetonare, Aceast fisurare i dimensiunile relativ
reduse ale strat ului de suprabetonare fac incert posibilitatea transmiterii
forei de lunecare ,de la armturile ntinse, "flotante"; din suprabet6narea
- monolit numai prin angajarea unor etrieri verticali, Din acest motiv,'
STAS 10107/0-90, prevede ca n c ondiii!e n care eforturile unitare tangen- ,
ia!'e la interfaa celor dou straturi de beton depi\esc valoarea 2R, o anu, mit proporie a armturii orizontale de ncovoiere de la partea superioar a
, grinzii (situat n suprabetonare) s fie sudat de bare nclina te de acelai '
diametru ,iei te din partea prefabricat a grinzii, permind astfel o transmitere
direct '! ' efortului de' lunecare asociat , fraciunii respective din armtura

ntins:!.

' Deoarece n zonele plastice situate' la extremitile grinzilor de cadru


solicitate de aciunea unor cutremure puternice, lunecarea ' local a arrntu
rilor situate la partea superioar _este practic ntotdeauna prezent, unele
prescripii pr:evd ca distana - pe care e'(rierii ,de conectare preiau efortul de
,lunecare (prin efectulechivalent de frecare) s fie redus cu lungimea pe care
armtura lunec, n stratul de supra betonare, lungime apreciat ca fiind
'

126

-,

aprQximativ egal cu nlimea grinzii. Pe aceeai dis tan conlucrarea prii


prefabricate cu stratul de suprabetonare fiind incert, prescripiile respective
[1(H; 1141 prevd ca la dimensionarea la for tietoare n seciuni nclinate s
se considere activ numai poriunea prefabricat.
.
'
In STAS 10 107/0-90 nu s-au prevzut asemenea msuri, considerndu-se
,
c ele se pot' introduce numai dup finalizarea unor cercetri experimentale
concludente care s clarifice aceste aspecte ale rezisten ei la forfeeare n lungul .
planurilor de separaie dintre dou straturi distincte de beton, n condiiile
unor solicitri alternante .
.

5.4. STAREA LIMIT DE REZISTENT, LA TORSIUNE


CU
N.
C
OVOIERE

5.4.1.

Consideraii

introductive

. Necesitatea considerrii strii limit de rezisten la torsiune' apare


. relativ rar n practica proiect rii cons truciilor de beton armat. Aceasta
se datorete faptului c atit rigiditatea n stadiul fisurat ct i capacitatea
de rezisten a unui elemert de. betori armat snt n mod obinuit mult mai
mici la torsiune dect la ncovoiere.
Astfel:
.
,
- datorit capacitii de rezisten, reduse la torsiune, structurile de beton
armat se concep n aa fel nct s se asigure preluarea ncrcrilor priri
solicitarea de ncovoiere a elemeQtelor componente;
- atunci cnd defoIlnarea de ncovoiere a: unui element implic defcirmarea
<le torsiune a unui 'alt element legat monolit de primul. solicitarea de torsiune
<oare poate aprea este foarte mic datorit faptului c n stadiul fisurat
. rigiditatea elementului torsionat este mult mai mic dect rigiditatea elem entului ncovoiat.
~xist ns i si tuaii n care solicitarea de torsiune nsoete nemijlocit
:solicitarea de ncovoiere n asigUrarea echilibrului general al unui subansamblu
.structural._Cazuri tipice snt cele ale grinzilor curbe plane i spaiale sau ale
grinzilor rectilinii care susin o plac n consol.
.
Sub aciunea combinat a momentului de torsiune i a altor solicitri
.(ncovoiere, for tietoare, for axial) un_element de beton armat cedeaz
dup o seciune strmb (-fig. 5.48). Asigurarea mpotriva ruperii dup o astfel
de seciune implic satisfaeerea urmtoarelor condiii pentru s tarea limit
. le rezisten :

].1, ~ M t caP

M "M oap

:s;;;

N e tl

-....
....
..
........
;.,:-.'
...
..... .. .... .. .:.>,.;.
. ...-: ., -;-.
__ "'"
. :.;', ::-::. 0,'
::,: 0'- :: ' ;:.> '

, : ,. ,. ;;';~ . ::

(5.48)

.'

,---_
'M
...-:-

l'

Q " Q,.P

1J , _
~
~

Unde M tcal' , Mc~p, ZV"C4l' i Q ClaP reprezint


rezultantele moment de torsiune. mo- .
ment ncovoie tor, for axial i for

.. ,'
.....

;-. ~

-, ....

_ . ;;;;~ ~.

. '-"'. ~

--

_-

:".~.'.

" , ,-

. . -... ... ,...1

'.

"'.

:- .:-::.. ---'

.... ,.-;' .. ": :, ;:. '.~ ;.:.:. :,,'


..
.. ......;.::
.-..... . ...... :.:....
,,: ,"

:;',::'

ta. -1',----

"

.. .

",; "

,o ',

" ".,.

_ .... . . . :....... .... .

Fig. 5.48

127

tietoare

:ile ,eforturilor' unitare - pe seciunea strmb la ep,u izarea


capacitii sale, de rezisten, iar M" M, N i Q eforturile secionale
respective n calculul la starea limit de rezisten, Aceasta se consi,
der c apare datorit epuizrii- capacitii betonului _de a mai prelua
compresiune i c este precedat de fisurarea betonului ntins i curgerea
armturilor longitudinale i transversale, Bineneles c fora axial N pe
seciune poate sau nu s fie prezent dup cum, de ex-emplu grinda curb
este spaial, sau; respectiv_, plan ncrcat norma) pe planul eL Dificultile
suplimentare care apar n caiul e xi s tenei mODi,entului de torsiune snt legate _
de faptul c seciunea de ceda re nu mai este plan (vezi paragrafele 52 i 5,3)
i faptul c nu se poate anticipa Care este poziia zonei comprimate a seciunii.
De exemplu, norm ativ ul de proiectare [ 12IJ, primul din lume care a
standardizat verificarea la starea limit de rezisten pe baza echilibrului
pe o seciune strmb de ru per e, impune ca' verificareacondiiilor (5A8) pentru
un element cu seciunea dreptunghiular simetric armat fa de vertical
s se fac pentru' poziiile zonei comprimate din fig, ~,49,
,
- O alt metod de verificare la starea limit de rezisten la torsiune prevede determinarea lui M".p n relaiile .(5,84) pe baza analogiei cu grinda
, cu .brele, n cadrul acestei metode se consider elementul fisurat, direciile, - eforturilor unitare principale provocate de torsiune acionnd independent
i armtura ajuns la curgere sub efectul efortului unitar principal de ntin,
dere "1 (fig, 5.50). n comparaie cu metoda echilibrului limit dup seciuni
,

/-

--

,
,
,

Fig, 5.19

]28

-,

,-

rezistenA

Tabelul 5.9. Valorile _modulului de


,

Forma.

seciunii tran sve r:;ae

,
,

Pentru h =s;; 4b

Wrp = b:h

,
,

~ a ~eAIIIJ;:l'evk/~

tii seeI.'
'
,

La

(3 _ .~)

t~iuQghi .ba

:;::: O

"

12
La

seciuni

(D' - d') .

circulare d=O

'

Dac nu s~ respect condiia precedent" atunci alIntura longitudinal


(-rezultat din calculul.la starea limit de rezisten lancovoiere cu sau fr
for axial) i transvesal (rezultat din calculul la starea limit de rezisten la fora tietoare) se suplimentaz cu allntura nece~ar pentru prelua-

rea momentului de torsiune M, .


Snt utilizate dou tipuri de amuri pentru torsiune: cu fret (spiral)
nclinat la 45 fa de axa elementului (fig. 5.51) i cu armturi longitudinale,
distribuite ct mai UnifOllll pe conturul seciunii i etrieri nchii cu ramuri
suprapuse (fig. 5.52). Dei conduce la o arie total de alllltur mai mare,
al doilea tip de aIlllare este mai iolosit n practic att pentru c este mai
simplu de realizat dar, mai ales, pentru c permite preluarea momentulu i
de torsiune n ambele sensuri de aciune ale acestuia. ' .
.
. ,AllIltura suplimentar, sub fOllIl de fret (fig: 5.~ 1) se calculeaz cu
relaia
-

,.

" (5.87)

A,~

130
,

"

'.

As

,
,

Fie. 5.5l

Arntura suplim entar sub form de b,ae longitudinale i etrieri' (fig. 5.52)
,

se

calculeaz

cu

. relaiile

LA"

"

Ae~

M,U

(5.88 a)
,

2A"R.
,

Mta t ll
2AtJr R a

(5. 88 b)

In relaiile precedente s-au folosit notaiile': M, - ' mQmentul de torsiune de calcul; U i A" perimetrul i respectiv aria. seciunii tra lls\'ersale
a elementului, delimitat
armtnrile rezistene la torsune (vezi fig, 5.53);
A , - aria unei ramuri de etrier' perimetral de torsiune; a" - distana ntre
etrierii de torsiune.
..
. In relaia .(5.88, a) S:lma LA" se refer la toate barele longitudinale rc,
la
torsiune.
'
'"istente

, Relaiile precedente pot; bineneles, s fie folosite i la verificarea ele,


,mentului (verificarea condiiei M, ,. M, <"p) dac termenii de stnga se iau
egali cu ariile de armtur efective disponibile n element pentru preluarea
tGrsiunii.
...

In legtura cu alegerea i dispunerea armturii la suprapunerea ariilor


de armtur longitudinal i transversal necesare pentru strile limit de

ae

--

1"
'
1
'F"- ~'ir
:, ='
.-,::::;.;=,'ii7

--

1; (" ---~

),) j

~l=t! L_.~

-~

\ \

I,s
.:.J

1_/
it:,

~ \.

'-.-'

1"

.- ."S J '

,~'~----~-------~,
'Y

,~

t1~_h

1"/.13 -

~d 2

A _.I' s
. ,bs - 4 - _

"

,s /lS

JTeIs

rezisten

la ncovoiere cu sau fr for axia.!, la for tietoare i la tor '


siune snt de fcul unele observai i.
I
, Ai mtura longitudinal
necesar pentru M si,
, dac este cazul, N sedispune pe faa ntin. de ncovoiere (dac exist numai A.) sau pe feelplntins i comprimat de n covoiere (dac exist i A. i A~), n timp ce
armtura longitudinal ne cesar pentru M 't trebuie dispus ct mai uniform
pe t oate feele , seciunii ,
Astfel armtura longitu dinal de ncovoiere de la partea ntins A. va
fi suplimentat ca o fraciune AlI a ann turii de torsitine, a nn turii A~
di n zona comprimat i se va aduga de asemenea o c"ntitat e de armtur
de torsiune AH. (suplimentarea annt.urii A; _este de fapt fi,ece'sar -numai
n situaia n care solicitarea la ncovoiere are c,ar(!cter a.lternant), n timp ce
pe fe ele laterale se va plasa echidistant restul armturii longitudinale de
t orsiune (A, - '2A n ).
E trierii perimetrali se realizeaz cu ramuri suprapuse (vezi fig. 5.52),
. De . regul, pe considerente de unificare a formei, toi .etrierii perim etrali (att cei destna i prelurii momentului ' de t orsiune, ct i cei cu
rol de a prelua efectul forei t ietoare) se re(l.lizeaz n acest fel, i atunci
'aria seciunii unei ramuri de ,etrier perimetral A, i distana a, dintre ace_
~ tia vor asigur;;t un coeficient _de armare !-lep care s respecte condiia:

. 2A ,
,
!J.ep -:- -"'
b-"- ~ !J .
a,

+' f-L~T

(5.89)
,

_ unde Il: reprezint diferena . ntre coeficientul de aIInare 1'-, al etrierilor


necesari pentru fora tietoare (stabilit conform procedurii indicate n cap, 5,3)
i coeficientul de alinare realizat cu etrierii. 'neperimetrali (dac nu exist
dect etrieri perimetrali evident c ~.: = 1'-,) iar 1'-,,,, reprezint coeficientul
de armare cu etrieri necesar pentru preluarea momentului de torsiune (con
sidernd ainbele'ramuri ale fiecrui ehier perimetral), Pe baza, relaiei (5.88 b)
rezult:
"
_

,
,

M.
1'-,,,, = ...,.-..,....-'-~
bA R

132 ' ,

-. -

"

5.4.3.

Seciuni

compuse deshis e

In cazUl seciuuilor care pot fi considerate in calcul ca fiind compuse din , -drept. unghiuri se poate repartiza momentul de
torsiune M , pe seciune dteptunghiurilor
~omponente, urmnd ca ~rmtura. 'fiecrui
dreptunghi s se calculeze conform prevederilor . din paragraful ptecede'nt. Momentul
de torsiune M't( care revine unui dreptunghi i n cazul seciunii di n fig. 5.54 se
poate calcula cu relaia '

",
,

Iu

Fig. 5.54

unde I u

reprezint

relaia

filomentu l de' inerie la torsiUl1e

se poate calcula cu

Yj,br"-,

Iii =

. (5.92)

unde "1, se ia conform tabelului (5. 10).

Tabelul 5.10. 'Valorile coeficientului

"pentru un dreptunghi ce laturi b


,

'Y)

hlb

.,.

0,249

,"-

0,229

2,5

0,307 .

0,2 99

0,28 1

},263

,.

10

(pl ac~q
'

0,3.13

0, 331
.

ro

Rd i a (5 .92) Este s tabili t . n reziste n a maledalelor pentru bare din

materiale elastice solicitate la r~ucire liber (mai exact cu deplasare liber) . Aceasta presupune rotirea rigid a se c iunii transversale i absena eforturF
lor unitare normale pe sec iun ea tran sversaJ (absena defornlaiilor de for-_ fecare ncovoiere .. n planul dl'ept unghiurilor componente) . Aceste condiii
nu se ntlnesc' de fapt in practic . dar da c grosimea pere ilor profilului este
_relativ mare n raport cu dimensiunile secitlnii , ca n ca.zul sccil1nilor obi
nu;te de beton armat atunci comportarea elementului este apropiat de cea
. asociat co ndiiilor ideale ale torsiuuii libere.
.
.
..:

-.

5. 5. CALCULUL EFORTURILOR UNITARE N BETON 'I


,
ARl'I'iTUR .N 'STADIUL DE EXPIOATARE .

Aa cum s-a artat la- capitolul 1, Fin concepia standardului se urmret~ s se analizeze comportarea elenlentelor de beton armat- att n
s trile limit ' ultim e , a cror depire conduce la c~darea elementului sau '
a stmdurii n ansamblu, ct i n strile limit ale exploatrii normale. a

. .

cror depire presupune o exploatare necorespunztoare sau chiar ntreru-

perea

exploatrii construciei.

_
'-

..

13iL

..

Pen tru ncrcrile. curente de' exploa-tare, elementelec de beton armat


lucreaz n stadiul II, caracterizat prin fisurarea: betonului din zonele ntinse
i prin valori de dorturi unitare iJ? armhlf;;i i jn beonul comprimat relativ
. '
deprtat e de valorile rezistcnelor respective. - _
VClificarea la stri le limit je deschidere a fisurilor, de' defolllla1ie,
precum i verificarea la s~ar"ea limit sle_ oboseal implic stabilire.a efortulilor unitaTe d in armtur i din oeonul comprilnat n stadiul II sau::- a rigiditii secion~le corespunztoare acestui stadiu.
_.
.
Schema de calcul pentru stabilire.a efortuFilor unitare i a de(ormaiilor
specifice in seciuni normale este definit de urnltoarele ipoteze (fig. 5..55):
a . seciunil!? plane naitte de deformar:e rmn plane~ i dup deformare; ~,
. . b . contrihuia bet6nulul intins nefisu'rat se n\'!glij eaz ; , w
c. relaia ntre eforturi i defOllllaii in armtur~ I' n bet6nul comp~i,
mat este liniar.
.
Prima dintre ipoteze admite c deformaiile lonBitudinaIe ale betonului
i oelului n diferite puncte ale seciu nii snt proporionale cu distana la
axa neutr . F isurile din zona- n_tins a' beJonuluijmplic anumite lunecri ~ ntre aIlni:ur_ i oetonul nconju~ tor, . incompatibile cu ipoteza Bernoulli.
Ins,dadL aa cum ,s-a artat la capitolul 5.2 ipoteza seciunilor plane!
este acceptabil .pentru calculul sec iunilor la star~a limit de rezisten ,

--

,r

--

(1 .

R~Ia/iiJ de~t(l/c!l/

o-e

y/ pentru bdo;,u.:! comjJ."imd!


.1
eW!I.,f-e
I/'
-. '

r-----

tgel::

e
,

'AR~b mex
,

De/om/lui

Ig"'= [; = ci

[i

(J

Fig. 5.55, Ipotezele schemei de calcul pentru stabilirea eforturilcr unita~e n stadiul 11
a) distribuia deformaiilor specifice pe seciune;
.
.
b) distribuia eforturilor unitare in beton;
,
.... . 'c) distribuia eforturilor unitare in . arrn.turi; '
~
d) rela.ia. Cj - E; pentru armturiie de oel

e) relaie Cj - E p~ntru beton.

..,

-,

cu att mai ,mult ea P9ate' fi' admis ca : ipotez de lucru pe ntru condiiile
de solicitare n exploatar;e, cu relerire la seciuni i ax defOlma medii.
Este de subliniat totui, c , dac aceast ipoez este cu t(Jtul satisf
ctoare pentru calculul sgeilor, Ijtilizarea ei pentru stabilirea eforturilor
in anumite puncte po'!te conduce la aproxima ii mai nsemnate n raport
cu nivelul de rigurazitate al metodei de calcul.
Cea de a doua ipotez este ntru totul acceptabil i aduce considerabile
simplificri n calculul eforturil or. Neglij area contribu,iei betonului ntins
,
nefisurat din seciunea fisurat poate conduce la diferene sesizabile n ra- '
port cu comportarea ' real numai n cazul seciunilor cu procente mici de
armare supuse la eforturi secionale reduse.
_ A treia ipotez, care este riguroas pentru arm turile de oel solicitate
sub nivelul efortului unitar de ~ u(g:ere (de fagt aceasb~ este condi ia care
, defmete supenor dcmenlUl st::tdlUlUl II) este acceptabIla I pentru belonul
comprimat solicitat la eforturile de exploatare. Dei defolInaia betonului
inglobeaz o component plastic chiar la valori reduse ale efortului unitar,
este cunoscut faptul c atta vrem e ct valoarea 11laxim~ - a eforturului unitar"
nu depete un anumit prag , n jurnl a 0,5 Rb' deformaiile diferitelQr fibre
n seciune, dezvoltate cu viteze diferite dar n timp egal, snt la fiecare

,
"

moment al ncrcrii practic proporionale cu eforturile unifare . Sub acest

prag de solicitare, care n m od obi nui t nu este depit ri exploatarea normal


a construc,iilor de beton ar lliat, componenta viscoas, , de curgere lent a
liefomiaiei produs de ncrcarea de lung durat, este de asemenea proporional cu efortul unitar.
~
,
.
Dac solicitarea 'n exploata re este relativ mare i defomlaia specific
a fibrei celei mai comprima te a seciun ii depete cea. 1% 0 , dist ri buia eforturilor unitare capt o form cur'b. In re dactrile mai vechi ale standardului pentru calculul elementelor de beton amlat peIltru situaiile n care
efortul

(1b

maz depea

valoarea

Re

se-prevedea

O d iagram trapezoidal

a efor-

turilor de compresi une din beton, solu ie p~trat n actuala redactare numai
'
,
pentru cazul betonului precomprimat. .
STAS 10 107/0-90 ca i redactarea din 1976 a acestui standard admitei
distribuia liniar(i a eforturilor nnitare n betonul din zona comprimat ,
VentTu a realiza o mai

bun

apropiere a schemei- de calcul -cu comportarea

real, la stabilirea valorii constante a modulnlui de elas ti'ci tat~ secant, E;,
s-a u lulrit s se in seama n mod global de -caacterul neliniar al relaiei
( J - <, n concordan cu nivelul solicitrii i cu ponderea ncrcrilor de durat.

In STAS )0 107/0-76 relaia utilizat pentru c<!1culul modulului de


defonna ie al beJonului era: '
,

-Eb

E ; ~ ~------~~-------1 +
Ra (1 + V'l')

(5,93)

'" 40

corespunztor armturii longitudinale


caracteristica fina1 a defOlmaiei n timp; v - rasecional de lung durat i efortul total.
' .

n ,care: '" este coeficientul de armare


-din zona

ntins;

cp -

portul dintre efortul


Prin structura expresiei (5.93) se unnrea corelarea modulului de deformaie, att cu mrimea efortului unitar (proporional cu fora de ntindere din armturile ntinse, deci cu ,"Ra) , ct i cu efectul deformaiilor n '
timp, n ipote~a curgerii lente liniare.

,
,

- 135

(5.93) exprim ns o variaie exagerat de pronunat a lui E; '


fa' de parametrii !J. i Ra, conducl)d la valori exagerat de mici ale modulUlui
de de fo rmaie n, raport ' cu valorile experimen1;lle i cu. valorile prescrise _
de alte nOIme, chiar pentru cazul ncrcrii de scurt durat. De asemenea, '
se poate a,precia c prin utilizarea valor~or cp corespunztoare betonului
simplu expresia (5.93) introduce un d ect exagerat al acillnii curgerii lente.
Astfel, pr~zcna a rm turii, n special a celei ccmprimate, reduce deform a; a
n timp a be.tonului pe de q parte, iar redistribu1ia eforturilor -n seciune ca
urmare a defolll1aiilor visccase este caracterizat n general prin reducerea
eforturilor unitare n beten, pe de .alt parte .
Rela ia

Pc

aceast ba z

n STAS 10 107/0-90 se' dau expresiile:


0 ,8.
E '' .
E' - ---'---- '-1+0,5vqi .'

PEntru belonul

obinuit i

(5.94)

,-

E;

= _ __0-,-,9___

+ 0,75 vqi

E;

(5,95)

pen tru betonUl cu agrega.!e de granuli .


.
In cazul elementelor din beton de granulit s-a adoptat factorul 0,9 fa
de 0,8 n cazul elementelor de beton greu, pentru a ine seama ,de caracterul"
mai puin. plastic al defotma iilor acestui beton, prec1)m i o valoare mai
~. ma,r e ,a coeficientului de multiplicare a caractedsticii curgerii lnte pentrl' a ,
- ine seama .de defolInaia n imp mai pronunat a betonului cu agregate
uoare, n raport cu ce a betonului greu.
,
Pe baza acestor valori ale modulului de deforma ie al betonului rezult

valori ale

~oeficientului .de echivalen n; =

;;; (<jI - raportul ntre de-

formaia specific

medie i cea din dreptul fis urii n armtura ntins), prin


inteimediul cruia se face corelarea ntre defolInaiile longitudinale i eforturile unitare din alInturile ntinse de oel, de pn la 25-30, substanial
. mai rediIse dect valorile prescrise n STAS 10 107/0-76, dar i substanial
mai mari dect cele utilizate n metoda rezistenelor a<!misibile, care se n- .

cadrau n limitele 10-15.


, Adoptarea unor valori mai ri~icate pentru ,,;, conduce la valori acoperitoare ale eforturilor unitare din- allnturi i deci la soluii acoperitoare
n calculul elementelor la starea limit de deschidere a fisurilor sau n ~alculul
, sgeilor.
'
.
_
.
Deoarece, pentru valorile curente cuprinse ntre 0,7 i 1 indicele de "conlucrare'" <jI nu influeneaz semnificativ valorile eforturilor unitare n arm.
b
.
. d' t

. "
E.
,E.'
tur I eton apare ln lea 5 se aprOXImeze n, ~ .n e =
,
,I,g
' E'li
't'~
\
aceast aproximare adncnd i o simplificare important a calculului.
Calculul practic al -eforturilor unitare n beton i n armturile de oel
presupune considerarea simultan a condiiilor de echivalen static, de
compa tibilitate a deformaiilor (legea lui Bernoulli) i a legilor fizice pentru
Qel i beton (aceasta aproximat prin legea liuiar-a, = E;.,), care ofer
un numr egal de ecuaii cu cel al necunoscutelor.
,

- 136

Rezolvarea implic exprimarea prin intermediul condiiilor geometrice


i fizice a eforturilor unitare. din armturi i n fibra cea mai comprimat
<le beton n rapor cu unul singur dintre aces tea. Facnd substituirile respective n ecuaiile de echivalen static se obine un sistem de dnl , c~llaii
<:'1 dou necunoscute. n cazal general al solici t rii d, ncovoiere ~tl efort
axial sistemul se reduce la o eCilaie de gradul' 3 n tim ;> c~ n elu l p:lrti'eular al ncovoierii simple nllimea zonei c:>mprimate se p:>ate obine direct
din ecuaia de proie c ie, ecuai a de gradill 2 n x (x - nlim,a zonei
compTimate).
.
.
Relaiile generale pentru .stabilirea eforturilor unitare n beton i arm
turi n stadiul II de lucru, pentru elemente solicitate la ncovoiere (momentul
de exploatare M B ) cu efort axial (NB ) snt urmtoarele (fig. 5.56):
.

.N E

-.

, AUDq

NE

---r-

.
-

6bmo),

. 00

,
4

,
-

Ao

(5.96)

.zviB + NB~ =

...

[(h o - x) S"

+ [b,l + A~a~h..

(5.97)

(5.98)

x-a

-- (5.99)

n relaiile (5.96) i (5.97) s-a considerat c efortul axial este c el 'de

,
e om presIUne.
S-au fcut notaiile:
,

ftlomentul static al zonei comprimate n raport cu axa

-1" =

(5.100)

~x b.y'

neutr.

dy :'

(5.101) .

.0

- momentul de inerie al zonei comprimate n raport cu axa neutr .


n cazul elementelor ncovoiate cu seciu,ni complicate apare mai avan.
tajoas organizarea rezolvrii plecnd de la o seciune omogen (..ideaI")

137

..

=== =.;;<a -~

..

Fig. '.'7

de beton, obinut prin nlocuirea aJm~turilor printr-o seciune echivalent


(echivalare" prin intermediul coeficientului n,) de beton (fig . .5;57).
Aceast echivalare permite calculul eforturilor unitare cu ajutorul expresiilor din Rezistena materialelor omogene i elastice.
. .
Dac se procedez n acest mod, calculul eforturilor unitare n stadiul .
II, n beto'n i n armturile intinse A. I comprimate A~, pentru un mome,nt de exploata re M B implic, operaiile UIll1toare:
'
a. Stabilirea poziiei axei neutre din condiia de egalitate a momentelor statice ale ariilor zonelor comprimat i respectiv ntins;

(5.102}

La echivalarea armturii comprima te s-a considerat (n, - 1) '" n,


Din analiza ecua.iei (5.102) s.e observ c inlimea zonei comprima tedepinde 'n umai de caracteristicile geometrice i de deforma ie ale seciunii,
fiind practic constant pe tot domeniul stadiului II, in.diferent de valoarea
momentului incovoietor (variaia iui <jJ cu jV1 E este foarte redus)..
b. Determ~narea momentului de inerie a seciunii igeale n raport cu
axa neutr:

O'bmaz

,
<1"

- -

ne

1"
!vIE

al ef.or

(5.104).

(x .:.... a') .

(H05) .

1"

Aa

comprimat i

(5 , 103}

c, Calculul efortului unitar 0', mu n fibra cea mai


. turilor unitare din armturi cu relaiile:
.

1~tME-

cum s-a

<1,,=

.. <jII...

(h o - x)

(5,106)

artat,

valoarea coeficientului <jI care intervine n relaiile(5.96) ... . (5,106) se poatelua egal cu 1.
'
nelaiile pentru calculul efortu{ilor llnitare din beton i' al mturi n,
seciuni cu fOlme llzuale snt date. n capitolul 8,

..

138

In cazurile curente STAS .10107/0-90 permite ca efortul unitar din

'auntura ntins s

se determine cu

relaia: '

~ -1, 1 Ra . .Aa~n/!c. ~ O,85Ra .A lJnu .

era

(5.107)

A a ;' .
Aue,.
in care: il este coefic.ierrtul - mediu al ncrcrilor; n cazul ncovoierii
- il

aproximaie

mai

bun

se.

ZB , respectiv cu raportul

obine ~locuind n =

d intre moment ul din ncrcrile de exploatare i m omentul de calcul; A. ''',aria de anntur ntins' necesar din calculu] la starea limit de rezisten ;
Aa ~f; - aria de armtur ntinsrt efc;.ctiv.
_
Coeficientul 1,1 ia n considerare raportul ntre braul de prghie al
eforturilor interioare n !;ladiile IJ i respectiv IIL
_
Expresia aproximativ (5, i07) este util in special n cazul elementefor
solicitate
la ncovoiere cu efort axial,
la care ' un calcul "exact" este m ai
.
,

aneV01QS .

Avind in vedere c iniierea curg3rii n armtura din zona ntins re. prezint teoretic limita superioar a stadiului II de lucru al elementelor
ae beton armat, modelul de calcul u tilizat pentru determinarea eforturilor
unitare in beton 'i in armtur n stadiul de exploatare , poate fi aplicat i
pentru stabilirea unor caracteristici ale comportrii n domeniul inelastic,
cum snt valorile M, i <D" ale momentului ncovoietor i a rotirii specifice
corespunztoare atingerii limitei de curgere n armtura ntins (fig. 5.58).
Aceste caracteristici snt necesare n analizele postelastice, statice sau
dinamice (seislllice) ale structurilor de bet9.n armat.

__ ~- Aa6i:

,
,

o dat stabilit poziia axei neutre pe baza ipotezelor definite


rezult

cr

<Il, =

'

E.(h o - x)

n.fi g.5.58 ,

iar M , dmtr-o ecuaie de inoment.

,
-.
5.6. CALCULUL LA STAREA Lllfir DE FISURARE
,

, .5.6.1.

Consideraii

introductive _

Fisurarea n exploatare a elementelqr-de b eton armat este ine vitaDil,


fapt stabilit nc de, la.nceputurile utilizlrii betonului -afIn"t ca m 'tterial
de rezisten pentru strncturt
'
~
Fisurarea este mmarea, n primul tjnd a eforturilor de ntindere produse
cde unele soliCitri (nc()yoiere, for tietoare, torsiune i traciune). dar
139

a unor eforturi de aderen excesive sau a aciunii unor fore concentrate


de compresiune, n special n zona reazemelor unor elemente de beton armat.
De aSEmenea, o fisurare cu caracter ntmpltor, n sensul c aceasta
nu poate fi r eflectat de o manier rigurqas prin modelele de calcul. poate
aprea chiar nainte de punerea sub sarcin datorit unor factori de 'mediu,
a tehnologiei de execuie sau ca UIlllare a unor deformaiiJnlpiedicate.
Dintre cauzele care produc fisurile din aceast a doua categorie snt de
menionat efectele contraciei mpiedicate a b etonului (att la exteriorul elementului prin legturi structurale, ct i n interiorul acestuia de ctre arm
tura de oel), a variaiei de temperatur, tehnologice sau climatice, a tasrilor
difereniale de reazem n cazul structurilor static nedeterminate, tasarea
betonului proaspt, aciune a ngheului i a dezgheului repetat, efectele
unor tehnologii de execuie insuficient puse la punct (decofrri timpurii,
unele imperfeciuni n regimul de tratare termic n vederea ntririi accelerate
a tetonului n elemente prefabricate, defeciuni n funcionarea cofrajelor
glisante etc).
.
n general prescripiile de proiectare a structurilor de beton 'armat prevd
verificri prin calcul numai pentru controlul fisurrii produse de aciunea
ncrc rilor. considerndu-se c evitarea dezvoltrii peste limitele admise
a fisurrii din alte cauze se asigur n mod implicit prin reguli de alctuire
constructiv i evident, prin adoptarea unor tehnologii de execuie corespunztoare din acest punct de vedere.

Fisurarea nu prezint un inconvenient n exploatarea elementelor de


beton arma t atta vreme ct deschiderea fisurilor se situeaz sub anumitelimite. Aceste limite depind n principal de ex igenele de aspect i de durabilitate, n special privind coroziunea armturii , precum i de asigurarea
unor funciuni specifice ca de exemplu: asigurarea eta n eitii pentru pereii
recipienilor de lichide i de gaze., evitarea dezvoltrii unor ageni pa togeni
sau a unor insecte, al cror sediu poate fi constituit .de fisurile prea deschise
din elementele de beton annat, pentru cazul rezervoarelor de ap potabil
i al silozurilor de cereale sau asigurarea unei izolaii fonice corespunztoare,
tiut fiind faptul c fisurarea exagerat afecteaz negativ aceas t proprietate.
Bazat pe aceste considerente, STAS 10 107/0-90 prevede pentru controlul
fisurrii elementelor de beton armat un calcul la starea limit de deschidere
a fi surilor. Verifica rea se face punnd condiia ca deschiderile medi', normale
i nclinate, calculate pentru ncrcrile de exploatare s nu depeasc anumite valori limit .
n principiu stabilirea difereniat a deschiderilor limit ale fisurilor
trebuie s fie rezultatul unei analize complexe a unor factori ce privesc
funciunea construciei, condiiile de mediu (umiditate, temperatur, eventuala saturare cu ap, prezena agenilor corozi\i, a curenilor electrici etc.) , .
sensibilitalea la ceroziune a armtu rilor (n1ai mare la arm turile cu diametru
redus) variabilitatea ncrcrilor. n absena unui studiu de fundamentare
n aceast probiem n STAS 10 107/090 se menin valorile i criteriile mai
simpliste de stabilire, a deschiderilor admise ale fisurJlor din precedenta redactare a prescripi ei. Valorile admise ale deschiderii fisurilor din standardul
romnesc snt cuprinse lltre 0,1 i 0,3 mm i ele re prezint limitri ale
deschiderilor m edii calculate, pericolul efectiv de coroziune aprnd la deschideri cu cel puin 50-70% mai mari decit valorile admise. n alte prescripii, ca de exemplu in Codul Model CEB-FIP verificarea deschiderii fi surilor se face la nivelul valorilor maxime probabile ("caracteristice") ale ncr-

uo

,
,

valorile_ medii, . Desigur, .


-,;

<:1I.ri[or, estimate ca -fiind de, I,7 ori inai mare dec~t


in aceste -foudiii, yalorile' limit admise sint mahidicate decit cele din pres- -.
scripfiile romneti,
.. _ '
-- ~~
,
Exp_eriena , inginereasc acumulat--:din cercetarea.. cQ:nportrii n ex'"
,
ploataie .a structurilor de beton a)Inat permite .s se ~videntieze oBServaia
_c n cazul curent al elementelor srudurale diu cldirile civile i industriale

-apariia unor fisuri exc~siv de deschise n exploata.re' poate s reflecte erori

..in calculul la. starea

Jimit d~ rezisten,

n special ; datorit apeceierii in-

{:;orecte a ~unor acitfnl.1o. sau a, ignorrii unor faze de !ucru miteritmre celei

---

din oper; la ,fare natura- solicitrii . difer de cea, din _exploatare.


_
Principalele tjpuri de structuri i elemente de beton .armat,_ la care limi
.' "tarea desc)!iderii fisurilor reprezint o condiie filai difi~il de realizat, n unele
aceast condiie
mtur ntins,,,' snt:

c<fzuri

fiind chiar

dimensionant.

pentru c antitatea de ar- .


.
, '. ' . - ':" pereii recipienilor. de Tichide i gaze . (rezeryo-are, cuvele castelelor ,
de ap,, conducte) ,_solicitate la ntindere centric "au l1tindete excentric
-..<--. cu excentricitate
-mic.
.
"
,
- pereii silozurilor supui la presiunea materialelor ' pulver\llente, soli- _
<:ita-i la ntin~ere centri<;.- s...au nindere excentric_ cu excentricitate mic .. _ . Ia care solicitarea m:e un caracter repetat, uneori .alterl}ant i chiar dinamic . .
- plcile 'planeelor ri,onolite sau prefabricate cu procente reduse de
_armare (de obicei'.cu STN.B); n cazBI realizrii caJ lemente prefabricate,
fisur'lrea poate, fi favoriZat i amplificat- ca urmare a -.u nor imperfeciuni
a.le tehnologiei oe execuie (decofrarea prea tilllpu:r;ie, tratament ternlic ne- - .
~orespunztor), sau a: manipulrii, ,transportului i" depozitrii .defectuoase.
.

n_hale
c u sarGirii mari

industrial~ grinzile care susin calea


i regim greu de lucru, la 'care, sub

de rulare a podutilor

cic:lgrile de ' nG:rcare


descrcare de amvIiturune
mare, intervin deteriorri
im,portante ale aderentei
>
'
,

_~( implicit creteri

>

ale <;!eschiderii fisurilor. . . _


.
Pentru calculul la fis!J,.rare al- unor el~lnente de beton mulat, ntre _care
treb;'ie m~nior!ate de exemplu elem~ntele yxpuse fenomeilUlui de-oboseal, .
nu se dispune de Un model de calcul n msur s interpreteze suficient de .
fidei comportarea lor real. n asemenea situaii apare indicat, cel puin "
p en'tru elementele de mare serie, ca adoptarea proiectelor tip i omologarea _
elementelor s se fac numai. pe baza )lnor . verificri experimentale pe prD-_. totip in cOIl1::iiii - modelnd . corect situaia din exploatare. ' .
_' ~,
. n:ra.port cu prec'ederitele prescripii romhet~ pentru proiectarea ; tructurilor de beton armat 'STAS 1,0 107/0-90 prezint unele modificr in ceea
-ee, prive te- calculul la sta'Iea limit de fislIrare, i anuine: "
.
~ a: Meninnd modelul de calcul din prescripiile anterioare 'privind stabilirea deschiderii medii a fisurilor normale, s-au introd1Js unele modificri "n expresIile de calcul, apropiindu-Ie ca structur i
de expresiile
1 de calcul corespunztoare din Codul Model
'_'
'
,
. Se poate aprecia 'cjl relaiile .de calcul din Cod1l1 Modei ' CEB-FIP, fun~ - damentate pe studii teoretice i experimenfle mai .recente, snt n msur
s reflecte lIlai fidel comportarea real la fisurare a elementelor, de bet.oI!.
.armat, lund n considerarS! ,. ntp"o manier mai !iguroas ~nflueria\ unor
iactori cum s!!t conlucrarea dintre beton i armtur, suhapreciat n ex,
pres(ile de calcul din prescripiile romneti anterioare', sau a unor iadorl
ignorai, cum 'snt distana' dintre armturi i acoperirea cu beton a acestora,
b.- S-a Intredus verificarea prin calcul a fisurilor nj:linate p)fn;n,j d, .
a un model de stabilire a deschiderii fisurilor nclina te; similar cdui 'utiliza.t '
-

' 141

~-

'-..

- - ; -,-~,:"""",-~------ '-

:"""'"---.,..---.

pentru fisurarea normal la axa elrmentelor. La stabilirea relaiilor de calcul


s-au avut n vedere.n prjncipal expresiile similare din CO,qul Model CEB- FIP,
precum i unele studii efecluate n ar n cadrul INCERC i I.C.B.
Se renun astfel la modul de verifi care a fisurilor nclinate din STAS
10 107/0-76 care poate u. apreciat ca neraional i prea acoperitoL
c. n cazul elementelor la care aciunea ncrcrilor are un caracter
repetat {de exemplu grinzile de rulare,- pereii ,elulelor de siloz etc.) valorile
de calcul ale deschiderii fisurilor se majoreaz cu 50%, pentru a ine seariia:
.de condiiile de lucru mai dezavantaj oase, sub aspectul fisurrii , ale acestor '
elmiente.
Este important de reinut ns, n ncheierea. acestei succinte prezentri '
a FltbJmaticii generale a calculului la fisurare a eI(mentelor de bet9n ~allIlat~
c acest calcul nu poate, de regul, s refiecte cu exactitate comportamentul
real la fi s'Qrare . ACEst lucru ~e datoreaz nu numai inperfeciuni.i modelulu~
de calcul, ci, mai ale, considerabilei dispers;i a -cancteristicilbr fizico-me- "
canice a materialelor (n primul rnd a re.zistenei la ntinde're a betonului), .
influenei ccndiiilor de execuie , i abaterilor fa de proiect ale acoperirii
cu bekn a a lmturiloL Fa de aceast r:.alit a te incontestabil caracterul ,
relativ cemplicat 'al unora di n reiaiile de' c'aleul poak aprea 'pretenios i
ne ju's tificat, fiind preflabile metedele de calcul simpie, clare n msur s

asigure o c<"D;lp :ntme la fisural e corespu nz-tcare cerin elor respectiv_e.

",

In ultima perioad ,au fcu t o serie de tentative de a propune asemenea


, /"gcceduri qe ca-Jeul, bazate n esen ,pe constatrile ccmportrii n exploat ale a el,menl,lor de locten alILat. Dei, ava ntajele uner asemenea metode,
sl"t, aa CLm s-a a r tat , !carle imFortante pentru a le putea aplica pe scar
laI g n p oiecta,e, ele trebuie ccnfil mate de studii experimentale investinglud
un dw;eniu suficient de ,larg de situaii.
,.'

--

5.6.2. Calculul la fisurare in

seciuni_ nOImale

STAS 10107/0-90, prevede pentru calculul la fisurare al elementelor


de beton arma t numai verificarea deschiderii fisuriloL u proiectarea elementelor de beton armat apare uneori i necesitatea determin rii valorii eforlurilr
de fisurare, f r ca. aceasta s presupun n moa explicit verificri la starea
limit de apariie a fi suriloL O asep"enea necesitale apare, de exemPlu -n

proiectfl rea antisei~mic a UDor elemente cu seciunea avind tlpi dezvolta te


n zona ntins, caz n care fora tietoare asociat mcmentului de fisurare
poa,t e fi mai mare dect ca din stadiul ultim, la omologarea unor elemente
,prefabrcate tip sau n anumite cercetri exp-erIl1e ntal~ cnd se urmrete
s se -compar,

comportarea real a elementelor de betou armat eli modelul


de calcul.
'
STAS 10 107/0-90 nu d explicit reia ii pentru stabilirea eforturilor de
_
, fisurare, pe considerentul c n proiectarea curent nu apare aceast ne,
cesitate.
.
, n situaiile m enionate anterior n care aceste eforturi trebUie determinate, calculul are la baz ipotezele staditilui de lucru I -aI elementelor de
beton armat, prin nsumarea eforturilor preluate de betonul parial plasti, fiea t n zona ntins i de armtur'.
.
'
-
, Considernd o deformaie limit a befonului ntins de 0,1-0, 15/00 i
. ipoteza conlucrrii perfecte dintre beton i armtur rezult c valoarea
efortului unitar a. din armtura ntins ri sta<!iul solicitrii plastice a be~
'

IU

"

,.

tonului intins este in medie 25 N/mm%. In aceste condiii expresiile pentru


stabilirea eforturilor de fisurare sint.:

)tfr
-

.-

-c<

Ta=Aoii," 25Ao

b
_

F ig. 5.59

pentru
elemente
ntinse,
cenhic
(fig.
5.59
a)
,

N, =A,R, +25A.
-

(5.108)

in care: N, este fora de fisurare ; A, - aria seciunii de beton; A. - aria


.seciunii de auntur;
.
- pentru elementele de beton armat ncovoia te (fig. 5.59, b)

IvI, = c. ,HI,R,

+ 25 A.z.

(5.109)

c.,-

in care: M, este momentul de fisurare al seciunii;


coeficient subunitar
care ia n considerare plastificarea parial a zonei de belon ntinse (vezi
9i cOip. 4); HI, - modulul de rezis ten al seciunii de beton n ipoteza plastificrii complet e a zonei ntinse ; z. --: braul de pirghie al efortului de ntindere din armtur in raporf cu punctul de aplicaie al rezulta ntei eforturil or de 'compresiune din beton; pentru stabilirea lni z. se admite simplificarea
c poziia axei neutre n momentul apariiei fisurilor este aceeai ca n cazul
seciunii de beton simplu.
_
_
lund pent ru seciunile - dreptunghiulare de dimensiuni b ' i li, z'" 0,0,8 h,
se obin e relai a : ,
.
.

M~ = 0,29 C..M2R,

+ 20A.h

(5.109 a)

In ceea ce prive te calculul valorii medii a deschiderii fisurilor, dup


cum s-a mai artat, STAS 10 10 7/0-90' menine acelai model de calcul din
prescripiile anterioare, pornind de la analiza unei situa ii de solicitare constant (ntindere centric, incovoiere pur) pentru care se consider o distribuie regulat a fisurilor, situate la distane egale una de alta, )'{. Deschiderea
fisurii (Z" este datorat surplusului ' de defonnaie a armtuni, pe dis tana
dintre don- fisuri consecutive, n raport cu deformaia betonului . (lunecarea
dintre beton i anntur):
,

(Z, =

A,(<.m -

<'mi

_ (5.110)

este alungirea specific medie a armturii, iar e:"", - alungirea

specific medie a betonului.


.
Datorit caracterului ntmpltor al formrii fisurilor ca -i mprtierii
specifice a valorilor unor caracteristici ale materialelor, n special a rezistenei
la ntinder", i a aderenei betonului, expresia (5.110) trebuie considerat
ca interpretind media comportrii reale.
to care

tam

1'3

I --

- _._--.-

- '

-.'

- -

. - . .,._--_.-.,---- .=- . ....

-- ,

,.

'"'

,
:

},,:--T--:c:--

i ~T

---1 ;

- :.- -j
' I~ I
f ,,;,; ;,..;!
I}:- "~,-, -!I }I .. " ' ;- .:!
_ - r- " _
--- _ _ . _-' -"1 ..:..""__ 1-..
_ _ _-__

-_._-- -- -- _._... .-

-- .

....

.. ' _ -

- ,_.

~"

_~_.~~

~' _

"~:J

'~

! x
i -

Fig. ' .60. Schema de calcul pentru stabiJirE-a disb. nei intre .fiSt::ri i a dn:chiderii fisuI10r IG'
elemente ntinse- centric: 'a ) distribuia eforturi lor unitare dt:p form&rt:a primei Iisuri; b) distribuiA eforturilor unitare dupA. .forma.rea celei de a doua fisuri.
\:1

In fig. 5.JiO se prezint schema de calcul 'a deschiderii fisurilor pentru.


cazul cel mai simplu al solicitrii la ntindere centric.
.
,
Intrucit valorile 'om pot fi neglijate n raport cu valorile 'am, fiind
de aproximativ 10-15 ori mai mici dedt "ceste", pentru nc rcrile de exploatare, i avnd n vedere i .e fe ~tul contraciei betonu!ui. calculul practic
al deschiderilor fisurilor se face cu relaia:
.
,
,
(5.1l1}
Distana A, dintre fisuri se stabilete pornind de'la schema dip. fig. 5.60, a,
considernd c pe distana mtre- prima fisur, aprut llilnpltor
i seciune
.

.
fisura imediat

uride poate aprea


altur,!t se transmite prin aderen de .
a armtur la: beton un efort capabil s proiiuc fisura rea betollului:

din care

(5.112}

~ezult:

Abi

U.

R,

{5.113}

n care: -r..,. e~te efortul unitar mediu de aderen pe distana dintre dou
fisuri; k, - este un coeficient ce ia n considerare influena distribuiei efor,- .
.
. '

144

..

JUIilor de ntindere n seciune; pentru ntindere c~ntric-k, =;, 1; l' - peri-metrul total al armturilor; . A bI - aria de nglobare a aIlnturiloL.
A" este limitat la o anumit arie adiacent bar~i de arintur, deoarece
distribuia fisurilor 'Ia distane finite face ca numai o anumit zon din be....
tonul nconjurtor' fie influenat de bara respectiv. Valoarea Abi, 'de,
.. finit ' n fig .. 5.6 C prin suprafaa haurat ~ 'rezultat n urma ' unor studii'teoretice i experimentale. -Ea este mai mic n multe situaii dect cea pres- .
cris In STAS 10 107[0-76,' care admite . c- Abi cuprinde ' n ntregime zona

de beton ntinsa a seciunii. Astfel, expresia (5:113) -condnce, n aceste situaii ;.


' la distane ,,; mai reduse dect n calculul conform STAS .10107/0-76 ceea
ce corespnnde- comport,ii' reale a elementelor ' de beton armat. Beneficiaz.
de aceast corecie n speciM elementele masive, cu grosimi absolute mari, .
cum snt cele ntlnite n_unele construcii hidrotehnice, pentru care' expr!,siile
din ' precedenta redactare ' a prescripiei " erau cu totul necorespunztoare .
, ' Este evident c aria A", introdus n relaiile de calcul nu poate depi <valoarea ariei-zonei ntinse ::C seciunii n sta-diui nefisurat. .
.
. .. Studii experimentale 'au dovedit c raportul", = R./"",. nu depinde
practic de rezistena ' qetonului, fiind inr.:uenat n ~chimb de proprietile' .
de aderen, ale annturi i.
_.
_ ..
,
- Pentru cazul 'barelor de acelai diametru, raportul A",ju se . poate ex ..
. prima. dup" cum' urmeaz: .
-.
~
"

..

..

A". -

l'

.-

'.

(~.114)

41'- .

.
..

~:

n care :' d este diam.e!rul 'llmtjlrii iar 1'-. = A.IA" este ccefieientul de artp.are ~orespunztor aJ;iei de nglopare a arrntliii.

'ot-',n'd
N
, relaJia 5.113 dev.me :

~.-

A\ _ ",k,
4.

- (

",=A .-1'-.

..

)' .

-_ (5.115 .

Se ob,s erv c, dac 1'-. tinde spre infinit,' ",_tinde spre 'O. Aceasta: este
In contradicie
cu .faptul c distanele ntre anuturii
acoperirea cu betule
.

,
. ~. '

, ,.

-1

. 1.("v:'7!// ItI ::,ce-_


cere s~ do-

bileile /u,

-1.

fad,,; s.

..

'",ai!

,1

1'

-.

I
~

,1

s .

,.

,1

c-- , '-

'l

;au valori finite, ceea ce face ca deschiderile fisurilor s aibe valori finite chiar
la procente foarte mari ,de aunare. In consecin, expresia (5.115) trebuie
, corectat pentru a ine seama de influena acoperirii cu ];leton i a distanei
;ntre bare. STAS 10 107/0-90, prevede pentru calculul distanei ntre fisuri,
.relaia (5.116), preluat din Codul Model CEB-FIP, relaie stabilit pe
,baza unor cercetri experimentale: "
, .

... -.-

(5.116).

ln care: c este acoperirea cU ,beton n mm i s - distana ntre bare n mm.


, Trebuie fcut observaia important;;. c modelul teoretic pentru deteuninarea siistanei medii ntre fisuri nu ine seama de slbiriie locale (n,deo,sebi datorit prezeneiaullturilor transversale), care rn anumite condiii
pot decide distribuia fisurilor. Astfel, spre exemplu, nu este logic-s se pun ,
la baza unui calcul al deschiderii fisurilor ntr-o grind o distan ntre fisuri
.deteIminat "exact", de 180 mm sau 220 mm, da.c distana dintre etrieri
'este de 200 'mrn" Intr-un asemenea caz, fisurile vor aprea aa cum se cons'tat n practic, n dreptul aUIlturilor transversal~.
,
,
Qbservaiile experimentale sugereaz ca influena armturii transversale
n grinzi s fie luat n consideraie prin rotunjirea n plus sau n minus
a valorii calculate pentru distana medie ntre fisuri, pn la distane dintre
etrieri, dac diferena nu este mai mare de circa 50 mm. De asemenea, consO
tatrile experimentale evideniaz' faptul c n cazul plc ilor de planeu dis"
tana medie ntre fisuri este apropiat de grosimea plcii, dac distana dintre
, aunturi
nu depete 15-20 d.
'
,
Alungirea specific medie Eam a armturii pe distana dintre fisuri este
,mai mic dect alungirea specific Ea a aImturii n dreptul fisurii, datorit
contribuiei betonului ntins ntre fisuri, care preia o parte din eforturile
de ntindere (fig. 5.60 b}. Rapartul subunitar <jJ = Eami"a intre cele dau .defO Imaii specifice reprezint a msur a aderenei ntre beton i al mtur,
mativ pentru care este denumit n mod curent indice de conlucrare.
Pornind de la schema de calcul din fig. 5.60, b, se paate scrie ,

"

(5.117)
aderen

Integrala din (5.117) reprezentnd aria diagramei eforturilor de


:se ])oate exprima astfel:
.
'

'r

r2
,

,0 -

't'z

dX = -AI'
't'mtd
2

(5.118)

.
,

' n care

T~'d

'i-

'l'm,"

--care precede formarea

c~lei de

a doua serii de fisuri

Introducnd ' (5.117) , n. (5.118)

aderen

din (5.112) este efartul mediu de

n m9mentul

'l~ ,distan ~ ~f "

punnd:

(5.119)

,
,

'

<146

. ".

se

obine,:

. -

(5,120)1'

Expresia din parantez . reprezint valoarea lui ijJ din STAS 10 107/0-90.
. Coeficientul ~ are o valoare practic constant pentru un anumit oe1
n stadiul de exploatate, fiind influenat ns de natura solicitrii,

Folosirea in calculul valorii indicelui de conlucrare a rei istentei


carac":
.
,

teristice a betonului R" este justificat prin faptul c se ,analizeaza o poriune de o anumit lungime, la o stare liniiHl de -exploatare, corespunzind
astfel probabilistic o ' valoare mai apropiat de rezistena caracteristic a
betonului:
.
Din echilibrul tronsonulai deeiement din fi g". 5.60, rezult dl efortul
ce se poate transmite prin deren de la. armtar la beton nu poate depi,
R ,. d'
.
tb'
rt
I
Abl
, lUl' ,'o

m expreSIa
't' se I"
ImI t eaza- 1a 1.
A~ acrtl. P e aceas a aza rape u

Aaaa
Valorile ro ado'ptate n STA S 10 107/0-90 condnc la valori mai mici decit.
cele din redactarea din 1976 a standardulni. Se obine astfel o coresponden

t/I

bun cu expresiile coeficientului


din 'prescripiile strine, i cu propriettiile reale ,de aderen ale arrnturilm:, subapreciate n expresiile de calcal

mai

confelJm STAS 10 107/.0-76.


.
.
n cazul elementelor solicitate la ncovoiere, compresiune sau ntinder~
excentric cu excentricitate mare, expresiile de calcul' se stabilesc pe baza .

unei schen~e similare, corespunztoare solicitrii de ncovoiere pur. Expresiile

de calcul se consider valabile i . pentru calculul deschiderii fistuilor normal.,.


n zonele n' care acloneaz fora tietoare. .
In ceea ce , privete valoarea efortului unitar a. n fisur, aceasta se'
sJabilete re baza ipotezelor corespunztoare stadiului II de lucru al ele... '
mentelor de .beton armat '(capitolul 5.5).
In situaiile curente, cnd cantitatea de-- armtur efectiv prevzut
este apropiat de cea necesar n- calculul la starea limit de rezisten, sepoate lua aproximativ:
.
<>. = 0,85 Ra

(5.121)

Coeficientul de reducere 0,85 ine seama de raportul . ntre eforturile'


luate n .considerare la strile limit de fisurare_ i de rezis ten, pe de 0 parte, i de raportul ntre valorile braului de prghie ale eforturilor interioaie
n 'st~~iile II i III, peAe alt parte.
..
Modul aproximativ de determinare .,! efortului unitar n armtur apare
indicat n cazurile unor elemente de seciuni cu fOlIne complicate sau al unor
elIMnte supu<e la solicitri compuse (ncovoiere cu efort axial) situaii n,
cal-e ,c alculul SIe mai anevoies.
'
_
"
n cazul elementelor ncovoiate o aproximaie mai bun se obine utili-
znd relaia (5.107):

,
,

0,85 R. A "
Aa el

..

Verificarea deschiderii fisurilor prin compararea .valorilor calculate cU'relaia (5.111) cu valorile limit prescrise de STAS ' !o 107/0-90 presupune'
c acoperirile cu beton ale almturilor sint cele minime necesare. In con

14T

"

<:Iiiile

adopt

in care se

grosimi m ai m ari, ale stratalui d e a:operire, valorile .

,admise ale deschiderilor de, fis~r pot fi mrite in r aport

...

,,1.

5:Aceasta,

Cmtn'

<ca ullnare a faptu1ui c' deschiderea fisurilor se red'lce de la- suprafa1 elem en- ' ,
tului spre suprafaa almturii i deci o fis'lf m ai deschis la un strat d e
, a coperjre mai mare nu este, probabil, m ai peric uloas decit o fis ur mai
puin deschis ntr-un strat de acoperire m ai red 'l s.
Aa cum s-a artat, coeficientul ~ A din relaia (:>.115), capt valori
diferite-in funcie de natura solicitrii, intindere sau ncovoiere. E ste d e observat faptul c .in cazul unor elemente de beton armat ncovoiate, avnd ..
'seciuni cu tlpi dezvoltate in zona ntins condiiile din punctul de vedere
,al fi surrii snt mai apropiate de cazul intinderii centrice.
,
n unele prescripii strine, ca de exeJIlplu in Codul Model CEB-FIP,
se preyede ca elementele ncovoiate, la care limeil tlpii ntinse 'este de
.cel puin , 4 ori mai m are dect limea inimii, s fie tratate n verifi carea
la fisurare, ca elemente ntInse, pentru dimellsiuni relativ m ai mici ale t lpii
ntinse dndu-se reguli de interpolare ntre cazul ntinderii i cel al n: :lVoierii
'. _
,
.' (fig. 5.62).

..

..

o ,'"

opt '

, ./J, ',= I

J/ ~ 1/1

"
starea lim it

'

n' cazul elementelor curente, corect dimensionate' la


de
-rezisten , verificarea deschiderii_ fisuriloreste, practic, intotdeauna satis,fcut i, standardul permite' n- aceste situai i s nu se efectueze un calcul
la fisurare. '-~

in orice

caz, ~in

tabelul 15 A din

'

anex

se dau valorilerapo;tului E: =

'

el '

4 _ '

.' I-lt
' s se-efectueze calculul deschiderii,
= 100 - . peste care nu mai este necesar
,
d

fisurilor. Valorile depind de natlll'a

solici t rii,

de tipul ' de

"

';~loarea limit' admis a deschide.rii


'

- .pomind de la

fisurilor. Valorile
~

armtur i

P!.
d

rela ia general

, s-au stabilit
mtn

,de verificare a deschiderii fisurilor:


,
)
A d .1. a; (
,
"" = 2(c + O,ls + 100 - , '!'
"

Pt '

Ea

de

""a...

,., (5.122)
,

in mod acoperitor c B = 2 (e + 0,15) = 90 nun, pentru


-elementele ntinse, respectiv 80 nun pentru elementele incovoiae i c oj. (Ja
,= 9,85 Ra , se ajunge la expresia:
.
,
Pt
= -;-;-:;-".-1OO,,-,-A_ _-,- ~
(5.123)
d mlo
1,15_ Ea
B
R f1.J adm .,
,
,
Adinind

"

J48

Principalul dcmeniu . n care

condiia

de deschidere a fisuriler poatedimensiona armtura elementelor de beton armat este acela al pereilor de'
, recipieni. supui presiunii lichidelQr. n condiiil, de solicitarela ntindere
centric sau excentric cu excentricitate mic. care Iilplic limitarea foart e- f
sever la 0.1 mrn
a valorii "-f . '
,

Pentru v'erificri rapiae n proiectarea acestor elemente s-a ' intocmit.


tabe!uI 17 A din anex care fumizcaz valoarea limit a etortUlui unitar
admis n armtur. funcie de diametrul armturilor i de procentul de ar-o
. mare adoptat.
~.
. "\
.
Particulariznd 1'wtru ' acest caz relaia (5:111) se obine :

"-f

2(c

+ O.ls) + 0.1-

"'.

R" ~< 0.1


1 - 0.25 -"-'-"-

mm

E.

1-'1

(5 .1 24)' , .

,Rezolvnd relaia (5.1 24);. in raport cu


2 (e + 0.1 s) '" 80 mm 'se obine relaia:

"

Ga maz

- d

valoarea medie,

Ruf"

+ 0.25
' ,

(5.125);

,.

1-'1

80 +0.1....:
,
1-'

1'e baza- creia ,au stabilit , 'alorile din tabelul 17 A.


"
Modelul ce calcul utili,.at <ste bazat pe i1'oteza pnei 'distribuii regulatea fisurilor. la i sta ne relativ, reduse. Acest model este valabil dac procentul
de aupare "u cd::car sub anumite limite. de ordinul 0;30%pentru solicitarea
de ncc-voi"e i 0.4C% f,nllu cea de , ntinGere.
.
f n ca zul u,,-or. procente de alma ~e m ai reduse 'este posibil s apar o
Ei n gu I fist.u ~ a u llFmai dte\a fi Euri, cu ~o_ziii ntmpltoare in lungaI
el, mmtulu i i a\,h,d e]e,chider i mai ",ari dect cele furnizate de m odelul
.
I
de calcul considera t an terior.
I
Pentru aCEste cazuri" este neceEar adoptarea unei scheme de ca1cuJ
diferite. n care deschiderea ,fisurilol" se ob i ne multiplic~nd deform aia spe"
.ciric I!'e die a al",turii cu dublul d istan ei. l" necesare pentru introducerea
f011 ei c e InCr,.cel e de la o Ilr: tU I la beten, ln sulat c e Ia fi sura ex istent
. (fig. 5.63).
',
'
(5.116)

Admind di stribu i a simplificat a efortului unitar din fig. 5.63 pentru,


o bar de armtur se' obine:

0.1 E'

G. i admind

(5.127)

innd ~((rna i-

se

de egalitatea:

(5.128)-

obine:

(5.129} .

,
,

"

,
,

149

,
,

.-

- ---_ .. --

_.~--

_-- - - ' '.,-_. ..-:-.,

..

<~

i.

Fig. 5.63

Telaie dat

in Codul Model CEB-FIP i preluat n STAS 10 107/0 )0


Este de observat c relaia (5. 129.), poate fi uti1iz,a t i pentru stabilirea
-deschiderii fisurilor din contracia betonulili, dad se poate determina valoarea

aII.'

Valorile date de. STAS !O 107/0-90 pentru '\" m,. snf funcie ' de F" n
-corelare cu datele experimentale 'obinute pe oelurile standardizate n ara
noast r .
i n cazul elementelor armate cu plase sudate din 'STN B este n ecesa r
. {) schem de calcul specific. La aceste elemente, aderena srmelor este foarte
. redus , practic neglijabil, conlucrarea cu betonul bazndu-se pe mpnarea
, ' n beton a barelor transversale in dregtul nodurilor rezultate din sudarea
_ prin puncte' a barelor longitudinale de cele transversale ..
.
Transfeml. efortului de la alInturi la beton, pentru a se ajunge la for
m area unei a doua fisuri, ,se face direct prin intermediul forelor de strivire
aplicate la noduri. Considernd c rezistena medie la strivire este 15' R"
rezult c aceste fore au valoarea
-

(5. 13q)

unde d, este diametrul armturii transversale iar 1, - distana dintre aX,ele ,


armturilor longitudinale, ' dar nu mai mult de 30 d,.
ntruct n practi c se constat c fisurile apar n dreptul arm turilor
transversale, unde seciunea de beton este slbit distana dintre fisuri se
.ia un multiplu n, al dis tanei 1, d int re barele tnnsversale (fig. 5.61).
(5.131)

150

Na

Fig. 5.64

fisuri se

dintre
stabilete din condiia ca efortul total cedaf:
Of' armturi betonului (n.tFno~) s depeasc efortul de' fisurare al betonulvi l ntins -(AbtRt).
___ ~
Deoarece Jn cazul plcilor, aria zonei ntinse a seciunilor n stadiul I
este practic ntotdeauna mai mare dect aria de nglobare a arrntmilor,
. definit n fig. 5:61, avnd n vedere i sensibilitatea ridicat a acestor ele-
mente la fisUra te, n STAS 10 107/0-90 se prevede n mod acoperitor ca la "
stabilirea lui A" s. se ccnsjderezona ntins a seciunii n stadiul nefisuraL
,

Distana

,.

seciuni

5.6.3. Calculul
la fist!rare in
,

'.

"/'d m

210

este deschiderea..de fisur admis n rruD.; d.- diametriil etri'


.N

erilor n mm; R. - rezisten1!,o..e calcul a oelului din etrieri


n care

"-/'d,!! .

...

mm! .

'
-

Necesitatea calculului la fisurare n secim;'-i nclinate reprezint o prevedere de dat relativ re cent n cadrul prescripiilor de proiecta.re a ele-/
- mentelor de b t6n armat. Ac.easta se justific prin faptul c modelele de
calcul pentru ' stabilirea capacitii portante n seciuni nclinate din majoritatea normelor
.
, naionale de pn la nceputul anilor 1970 erau acoperi":
toare n raportcu comportarea real a eleme l1 telor de beton aHnat la aciunea '
forelor ti<itoare . Rezervele suplimentare fa de . cele rezultate din specificul conc!'ptului de siguran n- ceea ce privete capacitatea d.e reziSten-
la .fore tietoare, .asigurau implicit elementele i din punctul .de vedere al
fisurrii nclina te.
..
..
{~'Odat cu introducerea Unor model, de calcul, n msur s interpretez":'
mai fidel ' ccomportarea elementelor de beton supuse la eforturi de forfecare'
: importante . a fost necsar introducere'a n nOBnele. de proieGtare a unor
:conditii de verificare la fisurare n sectiuni nclinate. . . . . . . .
. 1
- r;' normele romneti, prev.ederi ;eferitoare la ace'l-st problem apar
. pentru_prima-car'-n STAS 10 107/0-76. Acest s(andard nu 'd relaii pentru
verifi,carea explicit a deschiderii fisurilor nclinate, controlul fisurii nclinate .
fiind asigurat, ntr-o manier implicit, prin sporirea forei tietoare in cal..
- (uluI la si21ta Emit de rezi.stn:
,.;~, .
Q'~ ~Q -0,3 . . !.., R.
(5, 132),
,

inc\inate

151'

Un asemenea mod de calcul, bazat n principiu pe ,constatarea c evi .


tarea deschiderii fisurilor nclinate este practic -totdeauna asigurat dac .
armt ura transvel'sal rezultat- din calculul la starea limit de rezistenii,
'n sec iuni nclinate . este alctuit din etrieri de 6 mm, din oel OB 37 iar,
limita admis este de 0,3 mm, apare ns nesatisfctor. Aceasta s.e datorete _atit faptului c nu se iau n considerare modelul de calcul i ipotezele
especifice strilor limit ale exploatrii normale, ct i Japtului c n foarte
multe cazuri, conduce la sporuri nejustificate de consum n .oel n armtur

transversril.

Din aceste motive, n perioada de valabilitate a StAS 10 '107./0-76 verificarea fisuri10r nclina te_ a fost practic ignorat de inginerii proiectani,
n STAS 10 107/0-90, se corecteaz in mare msur aceste neajunsuri,
Se impune verificarea elementului de beton armat solicitat la forte tietoare
la starea limit de deschidere a fisurilor nclinate, dndu-se n' acest scop ' :
' reia ii de calcul specifice,
_
Expresiile de calcul snt deduse pe baza studiilor teoretice i experimeniale efectuate n ultim)ll deceniu, n special n cadrul Comitetului Euro- cInterna ional de Beton, studii concretizate n Codal Moc)el CEB-FI-P, S-au
:avut n vedere, de asemenea rezultatele unor cerce tri efectuate n ar de
' INCERC, n colaborare cu LC.B.
,
E xpresia pentru calculul. deschiderii "'" a ' fisurilor nclinate dat n
STAS 10 107/0-90 are o structur similar cu cea pentru calculul deschiderii,
.1isurilor nOIIIlale, avnd {mllla:

(5.133)
<-

i n care a" este efortul unitar mediu n arm t ura transversal la inters ec ia
-cu fisura ' nclinat; <jJ, ,- coeficient ce ine seama de reducerea- eIortulul
'un'itar din armturi ntre fisuri, cOl urmare a contribuiei beton ului ntins,
n relaia (5.133), ' se consider c distana ntre fisurile nclin~te este
aceeai cu distana ntre fisurile i\Ormale, aa cum se procedeaz i n Codul
'Model CEB-fIP, ACeasta se justific prin faptul c n majoritatea cazmilor
fisurile nclina te snt fisuri de forfecare-ncovoiere, fiind rezultatul "strimbrii" unor':: fisuri deschise ia fibra ivtins a elementului, de ac.iime.a momentului ncovoietoL
.
Valoarea efortului unitar mediu din armturile transversale n dreptul
fisurilor nclinate se stabilete din echilibrul forelor verticale n lungul unor
fisuri, Se poate admite pentru simplificare c nclinarea iis11rii fa de axa
-elementului este de 45 i c efortul unitar n armturile transversale care
-'intercepteaz fisura este ' acelai pentru etrieri i barele nc1inatec Se ajunge
,astfel la o expresie de fOIlua:
,_
,

-- -

(5.134)

--

-,

S-a notat CU QE - fora tietoare de calcul la staea limit ' de deschi-dere a fisurilor nclinate ;/ Q: - tora tietoare prluat n ' stadiul de exploatare de betonul zonei comprimate; Aql - aria , armturii inclinate cu

152

unghiul

IX fa

de fisura conside rat ci nnlimea util. a 'seciunii; a, - dis tana ntre etricri;

de axul elementului

"o -

intersectat

dinare la 45 ;
A e - ' aria seciunii unei ramuri de etrieri ; 1t e ~ n1Jmrul de ramari ale~etrierilorJ
Aa cum s-a artat la cap. 5.3-, 'n termBnul Q: se iau in considerare
pc lng fora ' t iiictoare preluat de talpa comprimat i alte component e
ale 'tnecanismului d.;! rezisten la for tietoare, cnm sint ncletarea agregateior, ac iunea de dorn a arnl rtturii long itudinale etc.
l' de alt parte fora tietoare pi'elu"t de beton se p"ate considera
(vezi fig. 5.37) -practic constant n tot d om~niul de solicitare de dup fisurarea n clinat pn-la cedarea elementului d~ beto!1.
In aceast i potez: dac se admite, silnplificini, cl n::linarea fisurii
este de 45, i deci n relaia (5.62). s, '" Ilo, se obine : .

'.

Q,_,=

a=

Mo R.

JP

(5.135)

expresie care se poate u tiliza pentru evalu~rea Iurei tiot o:!re preluat de
"
,
.
beton 'n stadiul de exploatare.
ntruct ' numrtorul relaiei (~.13-1), re prezi nt dife re na intre doi term eni avind in multe cazuri valori apropiate, rezultat al este pllternic influenat de aproximaiiie lcti Qg,
_ Din acest .motiv i avnd n vedere faptul c. aa cam se constat n
- pr3ctic, elementele corect armate la for tie toare la starea lijllit de rezis!cn , se comport favoraQil i n 'exploatare din punct de vedere al fisurrii,
STAS 10107/0-90 prescrie ,un ' calcul aproxim:ttiv n care (Ja ' se aprecia,z
n 111 0 d acoperitor la .valoarea:

(5.136)

n ' ca-re Q,a. este fora tietoo.re capabil C'lre3punzt0are aemiturii trans~. . . v.ersale efective.
'
~
Pe baza acelora.]i considerente standar.dul perm ite ca n anumite situaii
s nu se efectueze verificarea deschiderii fisurilor inclinate .
n c_eea ce privete valoarea coeficientnlui 0/.. avind o semnificai e
similar coeficientului 0/ din cazul fisurilOl' normale, in absena unui model
de calcul satisfctor pentru determinarea lui, s-au adoptat expresii mai
simple, rezultate din analiza unor cercetri experimentale. Ca i n cazul
coeficientului 0/. valoarea 0/, depinde de proprietile de aderen ale arm- '
turii i de mrimea relativ a incrcrilor de dura t, pentru a ine seama
de reducerea de ctre curgerea lent a aportului betonului intim intre fisurile
inclinate .

..

-..

5.7. CALCULUL ELEMENTELOR DIN BETON


STAREA LIMIT DE DEFORMAII

ARMAT LA

..

..

5.7.1.

Consideraii

introductive
~

.'

.. n prezent, sub imperativul realizrii unor soluii const ructive ct mai


economice, se manifest tendina utilizrii Pe scar tot mai larga a ' odurilor i a betoanelor de reiisten ridicat.
.
I

153

Aceasta ar ca efect proiectarea:. pe criterii de rezisten, a 'unor elemente ,


de beton armat mai suple,. cu dimensiuni sensibil mai reduse dect n practica anterioar:
'
n acest fel poate deveni d e cisiv' Fentru dimensionarea a numeroase
elemente, condiia de. limitare a sgeilor i crete impo rtana perfecion rii
modelului de calcul al rigiditii, in ' msur s refl ecte ct mai. fidel comportarea sub ncrcri a elementelor de beton armat.
Este cunoscut faptul c procedeul de verificare a elementelor -de beton
armat la starea limit de defOlm a ie prevzut STAS 10 107/0-76 . nu era
considerat satisfctor. att prin concepia care sta la baza procedeului,
cit i datorit caracterului s u prea acoperitor. Astfel, o categorie, mai larg
de elemente de beton armat, n!re care-snt menion ate n primul rnd plcil e
.planeelor i rampele de scri, necesit, pe baza condiiilor de rigiditate minim din standard, dimensiuni de multe ori exagerat de mari, - dac se are
n \iedere 'comportarea lor real n exploatare.
-.
. Criteriile pentru stabilirea valorilor deiormaiilo r admisibile snt de
mai mult~ categorii:
.
.
- esletice ,i 'psihologice ;
.

~ .
,
- constructive (n vederea, de exemplu, a prevellirii det eriorrii unor
elemenJe nestructurale: perei despritori, straturi de tencuial i de izolaii care reazem pe elementul struct ural analizat etc.) ;
__
- tehnologice (legate n primul rnd, de sensibilitatea echipalentelor
la deformaii) .
_
. . -.
~
. In 'cele mai multe dintre cazuri sgeata excesiv a unu! element l!l1U
este duntoa re prin ea nsi, ci pri n efeclul asupra elemcntelDr structurale
i nestructurale care snt rezema t e pe elelneniul care se deforme~z .
Mrim ea sgeilor limit admise trebuie ccreJat cu natura - n crcrilo r
luate n considerare, iri special cu mrimea ncrcri i de durat' de care depinde
creterea n_ timp a deformaie i. ca uf1!lare a .curgerii lente a betonului.
,
n STAS 10107/0=76, verificarea la starea lim it de deformaie const
~n compararea sgeii totale , calculate, cu valorile limit admise. Spre deosebire'de aeeasta n STAS 10107/0-90 se prevede ca n cazul planeelor curente
s se verifice fraciunea din deformaie care interVine dup aplica:rea nc r
crilor 'variabile incluznd sporul datorat aciunii de lung durat a ncr
crilor (tabelul 18 din anex) . Sint date con diii de verificare diferite pentru
planeele care nu suport ziduri de spri toare i finisaje sensibile la deformaii i pentru planeele libere (de .exemplu planeele parcajelor sau ale
tribunelor). .
-.

- Se pune astfel n eviden acea comRonent a deformaiei care intereseaz att sub aspect psihologic, ct i din punct de vedere constr]lctiv.
Calculul -practic implic determinarea sgeii totale de lu"ng dura t
.
i a sgeii iniiale nregistrate pn la executar"a elementelor nestI)lc!urale
i aplicarea ncrGrilor utile, diferen a dintre cele dou valori urmnd ' s
fie comparat cu valorile limit admise.
.
Este de menionat c i alte preseripii [104; 112; 121J i bazeaz prevederile privind v erificare~"la sgea pe acest principiu. Spre deosebire de
acestea STAS 10107/0-90 prescrie valori limit ale sgeilor relatiy mai mici
(tabelul 18- din anex) ntruct i ncrcrile luate n considerare n ve~ifi crile la strile limWi ale exploatrii llOImale, au n practica de proiectare
din ara noastr valori corespunztoare mai reduse.
. .
,

154

,
i

n cazul elementelor la care greutatea permane nt este neglijabil in


raport cu ncrcarea temporar - .cazul tipic constituindu-I 'grinzile cilor
de rulare ale podurilor rulante - pentru simplificare, se me nin.e modul
de verificare din STAS 10107/0-76 constnd in compararea sge ii totaie
cu anumite valori -adnlise.
.

5.7.2.
Modelul de calcul al
,

rigiditii

rri

marea majoritate
cazurilor problema asigurri.i la starea lim it
de defornlaie se refer Ia limitarea deform a i ilor de nc:>voiere (sgeilor) .
n STAS !O 107/0-90 se pstreaz modelul de calcul din redactarea aaterioaFa a standardtllui, determ innd valoarea rigiditii d ~ nc:)"\Toie re (El),
n stadiul de exploatare, pe. baza ipotezelor _specifice stadiului II' d e lucru
a1 elementelor de beton ar.m at, ip)teze p!.'ezentate n cap. 5.5 (fig . 5.55) .
Expresia general .a rigiditii secionale (fig. 5.65) :

..

(5.137)

cJrb;.lfa fibre; ln ~ ::l ii d~brallt e (~,)tirc.i s?es~fic)

in care <Il -

cazul elementelor de beton armat

un~

EO

sa u

MExE'

'"'

ab 11tli.Z

fIIUZ'

in

din formele :

MEx

EI =

oplt

(5.138 a)

'

EI =

MB(lt o -

xl _

MB(h o - x) E.

(5.138 b)

. Expresiile (5.13 3, a) i (5.138, b) sint folosite in cazul general al elementelor solicitate lq. ncovoiere cu efort arial (cazul 1 d~ Clill?resiu:1 ~ exce ntric i cazul nt inderii ex:centric:! cu excentricitate mare).
n cazul elementelor de b eton
armat supuse

la ncovoie re ,

'rigiditii capt

f"rml _mli

EI = E',l" .

e xpresi a.
si;npI :

(5.139 )

.'

Fig . 5.65
,

--

A"

de de forn care E; i 1" sint niodulul


,
ma;e al betonului, respectiv Illomentul
de inerie al seci un ii ideale (echiva,
lente) de beton n stadiul LI, stabilite
a a cum s-a artat la paragraful 5.5.
n tabelele 13
B i C din anex
se dau valorile coeficienilor k pentru
calculul m omentelor de inerie Io1(J bl =
= kbh/ ) pentru elementele ncovoiate
de beton armat 'c u seciu ne drept unghiular simplu armat, cu seciune

155

dreptunghiular

dublu armat i cu seciune n "T' simp:u armat. Valorile


k din tabele depind de urmtori i parametrii :
E .
- produs~ ,,;p, ntre coeficientul de echiyale'1 11,' =
ti i procen t ul
E'

armturii ntinse, -n cazul seciunilor -dreptunghiqlare simplu armate; - produsul n;p i raportul P'IP ntre procentele arm turilor din zona
comprimat i 'din zona .ntins , n cazul seciunilor dreptunghiulare dublu
atnIate :
- Produsul i;;P, rapor tul b.l/' ntre limea tlpii i grosimea inimii,
i raportul lip/Il nt re grosimea tlpii i n limea inimii n 'cazul seciunilor

n- form de "TI<. -

Unele prescripii strine cum snt nOImele _britanice utilizeaz un

model de. calcul similar . pentru stabilirea rigidilii; 'diferenele fa de


standardul iomnesc constnd n modul de 'estimare a indicelui de conlu~ crare <j. i n modul concret de exprimare a relaiilor de calcul.
,
Spre deosebire fie .aceste norme, Codul Model CEB-F IP prevede un
model de calcul mai analitic., -n care tronsoanele de eleluente diI"!tre .fisurHe~
-. consecutive snt mprite n zone de comportare distincte (fig. 5 .66): o zon
central l ucrnd n stadi ul nefisurat i dou zone m arginale lucl'nd n stadi ll!
II. Pentiu fiecare J,litt aceste zone se determin cte o rofire specific. medie
ce nglobeaz i -deformaiile de cllrgere len t i - din con~ractia betopului
Evaluarea deplasrilor care implic. integrarea ioHrilor sp =ci fice este
anevoioas, 'calculul practic implicnd existena unui m aterial ajuttor fgarte ~
dezvoltat.
~
n norm a american -ACI-Code 318- 3, prec u.m.. i unele norma in}plrat.~
din aceasta" ntre care trebuie amintit n prir;nul dnd. nOrInn. neo -zcelandez_
NSZ 3101, se preiau practic nemodificate propunerile lui Branson [19J priAcestea se bazeaz" pe observatia
experim ental
., vind calculul deformatiilor.
.
,
c rigiditatea Ia ncovoiere este dependent de rarimea m om~ ntul lli lncovoiet9f in maniera general indicat n fig. 5.6? care exprim:d. faptul c aportul
betonului ntins l,efisurat la rigidi ta tea elementelor de betol).. armat este
cu att mai mare cu ct m6rnentul aplicaf este m ai m ic. De asemene.a, cercet:lrile
experin:>entale au evideniat faptul c rigiditate'" secion"l,,- crete aproximativ proporional cu' creterea procentului de armare, pe de o parte ,. 'i
c sec iun ile CoU procenle ridicate de al1nare prezint o variaie luai re dusi

[1

1.
,

5/04';'&'/

"

sec/iuni1~

[
I
I.

_.

..

(JCf/~:;!'31

\;212~

de Mlon

s,

'-

Valaurea l! carcspl/.?ziflaq/e

I
I II

,
-,--

.,.

"'"

c,uo
/
I ,.,

~'.

" ......""""'.;.,.

__ ......:. _ _ _ ....1.......:..

- l

-lba.zc.,rc'T~t;-;sft:""i1,~

L
,

1"'1J}(jIJ/I;Q l l /
""
"
IJP!';
I" ti!:'

'
[

.,

r. .] h'U

l ..... .. ,

.,U",.,.I.,
' ... ~

, ' ..

-- -.- ' ,
_

.-.' -

--1

, ---

'''"

\---:- .~-

Nu - N

,Fig. 5.66

- .. Fig. 5.67

156

"

--

,
,

-~ rigidit[ii

,
,

la creter~a ncrcrii dect cele cu "procente re,duse .e armare,


pe d alt parte,
- '
. - ,'_ ,
Bazat pe o a,naliz statistic a unui numr insemnat ,de rezultate, B:ansoU"
,
a ,propus pentru ,~valualea momentului de inerie .. efectiv" (ne fap t eChl-"
'val~nt) al ' sectunilor eIenentelof, ncovoiate d~ - beton amtat expresia:
.'

,
' M .3
"
M \3 "
_ ."1e/=
fiI
1b +' 1 - _ .i\ f i8 ) I"
, (5,140)

-,
'
M '
- J'

~....

adoptat I de nonnele lnenionate.

-=-:

--.'-.
n rela ia (5:140) . sCa notat ca M Il - momentul de fisurare al seciunii aQroximat prin neglijarea Hportului.. armturii ~ M - momentul neo::
' voieto r aplicat _seciunii ~ calcul defoIInaiilor.; I, - momentul de inerie
, al -s~c iunii de' beton nefisurate ;I" - m omentul de inerie al sec iunii- ideale; ,
n st"diul f.isurat, definit la capitolul 5.5, ' ,
_
_
Din analiza relaiei (5.140) - se constat dLvalori I oI' sensibiLmai mari
decit I" se obin numai daC'J. Mf" > 0,5M,' situaia .ntlnit n special la
seciunile cu tlpi- dezvoltate -n _" z ona. ntins.
~_
~'_
Calculul pmctic al sgeilor presupUne integrarea dubl1i a rotirilor specifice -n lungul elem entului . _
'" ,
~
"
Rigiditile secionale 'chiar la elementele cu seciune constant variaz - - ,
, considere,bil n lungul acestOl:a, aa cum 'se poat e constata din e~emplul
prezentat n fig, 5, 68 . - , _ '
-.
Mai mult, aa cum se "observ din fig. 5.6.7 pentru o anumit seciune
reduct rea rigiditii la-- o anumit cretere a ncrcrii - nu es"ce 'Consan t ,
depinznd de nivelul in.crcrii.
,
Majoritatea nOi'melor admit- ,
. f
2
3

anumite simplificri; ale schelnei


I I
1
. de calcul, pI1tnl a reduce volumul de calcule necesare evaluII3
-1:I1II'::II::;IITI-II:JI::ILII
, ri i deformaiilor. STA$ 10 107/0I
90, asenlenea nonilelor, f use-st i I
i celor americane, adlnite sa se
- stabileasc valorile rigiditilor
,
. n seciunile -de moment maxinl"
,
valori care, ' n 1110d acoperitor
. .~"
. 1, ......
~ se consider constante - pe !~
"
trega de:;chidere , n cazLl1 grin-......
..
zi16r . sim pIu rezeln'ite- sau cons"
,
t ante pe zonele-- ~l1prinse ~nt re r,
,'
..
,
,
punctele de moment nul, pentru
grinzile cu continuitate (fig. 5.68).
,"
. Unele prescripi,i [104; 1141'
pen]l.i t s se lucre"ze Cou o valoare

unic a-rigiilitii,chiar i pentru


,,'rinzile continue, detelminat ca '
luedie ca rigiditilor din - cmp "
~i de pe rezem ~ Calcule corn pa1- f
- ~ative [85] dovedesc c diferen-,
ele n raport 'cu un calcul care '

,
i a n considerare valori diferite
,
de - rigiditi pentru zo,;'e de '
Fig, 5,68
,

,,-

rrr 1tt'

J-

"

. '

, ~_l:

-jjjY 1Ij

1_.G ', -

,
,

,-

-;.,

--

rr;(mnt pozitiv sau negativ, sau chiar 'un c,?Icul n care se


r iaie cClltim.:

rigiaitii

consider

depesc

n lungul deschiderii nu

o va-

20%.

PEntru ehmfnteJe solicitate la cC'mjJIesiune cu excentricitate mic,


IT odulul

sum

a 'apcrtului bete-nului

de rigiditate la Evaluarea efortului scu! trii lor este stabilit ca o

al

alrn-turii:

EA = E;.4,

A.E.

(5.141)

Penhu el(mE-ntele scJicitate la ntindere cu excentricitate mic la evaJuaHu dedului a]uD t;:irilc! ~e contea z ncn:ni F ea lrntur, dar se ia in coo,icE,irc ~i tlll spor do rigiditate ca U1m are a aportului ,b etonului"ntins intre

fisuri:

'

EA
,

E"pre,iile (.'U 40)


t~ri l or i deformaiilor

.
(5.142)

(5.141) sni necesare, de exemplu, la calculul efor-

fermelor

arcelor cu tirant din beton armat.

n ca z.t:: 1 elementelor -la caTe greutatea pe rm ::nent este n eglijabil n


:raport cu ncrcarea temporar - cazul tipic constituindu-I grinzile cilor de _
ru]~rc ale pc durilor rulante -:-_pentru sirnplif icarc, se ll)enine nl0d ul de f

vtrific~re

sgeii ,

din STAS 10107/0-76 constnd in compararea


anumite valori dmise.
'.
,

totale cu

"

" 5.7,3, Considerarea defofmatiilor de forfecare ,

"
Solicitarea - de ncovoiere a elementelor de beton armat .este inso it _
n mod obi nuit i de solicitarea la for tietoa re . Este cunoscut faptul d,
n stadiul nefisurat, exceptind elementele cu deschidere relativ,redus (elec
mente!e "scurte"), fraciunea din deforma t';e datorat forici tietoare , estc
neglija bil n raport cu , cea datorat ,eforturilor de ncovoiere.
Fisurarea n exIiloatare a elementelor de beton armat (prin fisuri normale i inclinate fa de axa acestora) reduce ns n pr.oporie sensibil mai
mare rigiditatea de forfecare dect cea de n.covoierc . . n cazul grinzilor i
plcilor

relativ flexibile, solicitate la fore tietoare mederate, efectul forfecrii asupra sgeilor n exploatar!, rilmne neglijabil. n cazur unor [,'finzi,
- ns 'avnd inima subire i care snt solicitate la fore tietoare importante,
in special la valeri reduse ale rapodului ntre deschidere i nlimea see-

iunii ( ~ < 5 , deformaiile

de forfecare pot

cpta

valori de

acelai ordin

de mrime cu cele de ncovqiere. Pentru a ilustra aceasta, n fig. 5.69 se


reproduce din [55] variaia sgeilor m'surate la aceeai ncrcare pentru
4 gI-inzi avnd practic aceeai capacitate portant i aceeai rigiditate de
ncovoiere, dar I imi diferite de iniffii i deci rigiditi de forfecare diferite. '
Se constat c fraciunea din . sgeata total <)atorat distorsiunilor . de for- ,
f<;care este cu att mai mare cu cit fraciunea din fora tie toare preluat
prin

armtura

transversaI

este mai mare.

Dei existil ncercri de a stabili modele analitice pentru deteqninarea


defollnaiilor de foHecare a elementelor de beton armat cum ,snt de exemplu
cele propus~ n [23], nici unul din aeeste modele nu este satisfctor, atit
In ceea ce privete corespondena cu comportarea real cit i n ceea ce privete posibilitatea de utilizare practic.'
-

"

158 .

n aceste condiii, n STAS 10


107/0,,90 s-a preferat s se adopte
nn procedeu aproximativ care const
n amplificarea sgeii din defolInai;a, _
de incov6iere cu un factor supraunitar
care s in seama de sporul d sgeat
datorat deformaiilor .de forfecare .

j , = j 1 +[3
"j

"

(5. 143)

n care (3 este un coeficient care depinde de modul de ncrcare a grinzii


Valorile p snt date n tabelul 5.1l .
Coreci a sgeii prin componenta
deformaiilor de forfecare de'Vine necesar numai pentru elementele la
.
1
"
care raportul - > 5 valoare la care
h
~porul corespunz}Hor aplicrii expresjei
.F;g. 5.69
(5: 143) devine mai substaniaL
Este evident c stabilirea deformaiilor de forfecare prin procedeul
prezentat nu poate reprezenta o soluie definitiv. Pe msur ce se vor nre c
gistra progrese n perfecionarea modelului de eleinent de beton aqnat soli-

~.

-1 coeficientuhii

Tabelul 5. 11 ._~Vato.riJa
,
lunecare ale grinzilor

~de

,pentru calculul
beton armat

Schema de inc.rcare a grinzii

slgci10r

din

deformaiile

de _

.1

HlOOOilJlijiiiA 1

..

... .. . .:...
",

. .-. .

.~

"

18

..
,

-c-- - - - - - . , . - - - - - -.:,..- - - - - - - -.
-,.
..... ..: . ... .
?:' " -\" .'..
~

. '"

"{'''' - '-, ~:

'; ~

361'

"

159 -

"

citat
la
for1\. t1lietoare va fi necesar nlocuirea expresiei (5.143) cu procedee
.
.
mm Il guroase.
'
.
O stare de solicitare la -fel de dificil de interpretat printr-un mod~l de .
calcul se ntlnete n cazul plcilor plane, ,arma te pe dou direcii. n acest
caz alturi de moment.e ncovoietoare i for tietoare intervin i moment.e
de 'orsiune,-iar dup fisurarea hetonului se !panifest ca o pondere ce depinde
de flexibilitatea I?Icii i un mecanism spaial de arce .c u tirant (cupol,!) pentru
transferul ndncrilor la reazeme. Dei este cunoscut faptul c prin fisurare
.raportul ntre rigiditile de ncovoiere, forfecare i de rsucire se modi fic
brutal, n absen a unor date suficiente pentru adoptarea ',unui medel analitic specific, prescripiile 'de proiectare utilizeaz pentru calculul. sgeilo r _
plcilor de beten armat expresiile din teoria elasticit ii n care rigidilatea
de nco'Loiere este stabilit pentru stadiul. II de lucru - al eLementdor de
belen alII1? t.
.
_
illitemtura 'de specialitate snt daie O scrie de expresii erripirice pentm
c..leuluI' sgeilor plcilor de beton armat, dintre care este de reinut cea
pr o pu s n [46], pmtru buna coresponden t u datele experimentale ..

5,7~4. Stabilirea .rigiditilor


,

fu calculul eformrilor n struduri


-

Problema staqilirii rigiditiilor intervine i la oalculul eforturifor n


stntd ui"- static ncdett~lminate n care caz: ns, i n situa ia obisnuit
a
n
cr'
crilc-r ' cu fOi te, nu intereseaz valorile absolute ale rigiditile,r elementelor
care compun strqctnra, ci valorile lor relative.
n cazul calculului la aciunea deformaiilor impuse (din temperatur.
tas~ri de reazeme etc. ), rigiditil e intervin c!l valorile absolute. ,
, In cazurile curente de calcul al s,tmcturilor se admite n mpd ..apro"i.'.
mativ ca valorile ,>igiditilor, elementului structural de beton armat s se
determine pe baza m omentelor de inerie (sau ariilor, n cazul -elementelor
solicitate axial) ale seciil nilor de b eton , afecUnd valorile modulului de elas
ticitate al betonului, cu coeficieni subunitari n corelare cu gradul de fisurare a elementelor respective. Gradul de fisurare depinde de natura efortur~lcr fiind UlUi- mare n elementele ncovoieite i ntinse excentric i ma
redus n elementele supuse
compresiune. .
"
La structurile n cadre se admit n mod curent pentru modulii de elasticitate convenionali valorile O,6E, n cazul grinzilor i E , n cazul-stlpilpr,
eventual valori mai reduse (circa O;8E,) n cazul stlpilor de col i de margine
la care componenta efortului axial din efectul indirect al , forelor orizontale
(n mod obinuit . di n aciunea seismic) reprezini un efort de ntindere re- ,
lativ mare.
n cazul structurilor cu pere i de beteii_ 'u.mat reducet.e~. :iQ.dullllui
de eJasticitate conve nional pentru ,grinzile de ,cuplar.e trebu.ie s-, fie mai
mare (pn la 0.15-0,25 E,) avnd ' n vedere efectul uy\ei pronunate prefisur1\ri din contracie, asupra rigiditii acestorc-- elemente' i-efeotul foartl:
pronuaat al fisur,ii nelinate.
.-'

1"

160

,
,

.-

5.8. PRINCIPII DE ALCTUIRE


A
ARMTURILOR
Generalizarea utilizrii la elementele de beton armat - a oelurilor cu
rezistene sporite, din categor!a PC 52, PC 60, SINB, SIPB i a unor procedee cu grad mrit de industrializare la confecionarea i montajul arm
turilor (implicnd plase i carcase sudate, iendina de restrngere a utilizrii
barelor nclinate la grinzi, proceaee moderne de nndire a barelor) a determinat necesitatea unei studieri mai aprofundate a alctu irii constructive
,
de detaliu a aJmturilor i a influenei acesteia asupra fenomenelor locale
ce intervin-_ n \"eciDtatea contactului lor cu betonul. Litera.tura de specialitate i prescripiile mai noi [3 ; 55; 57; 82; 98; 105; 114] acord o impor("nI mult mai mare- dect se ddca n tre.c ut acestor aspecte, nu totdeauna
ndeajuns ' cuantificabile prin calculele obinuite i pentru stpnirea crora
trebuie s se .apeleze n mare nlsur i Ia cunotinele acumulate din ulln
rirea comportrii construciilor n exploatare ~ din cercetrile experimentale, - .
mult aprofun&te i diversificate in ultimii ani. S-a ajuns chiar s se 'vorbeasc despre, o "art a armrii" [57J.
.
Pentru c on struciile din zone seismice, cum snt cefe din tara noastr,
intervin cerine suplimentare legate de asigurarea unei bun~ comportri
la solicitril e produse de cutremure puternice, ndeosebi pentru armturile
din zonele plastice poteniale ale ele!71entelor structurale, care trebuie s
rsl?und i cerinelor legate de:
,_
- asigurarea nnei ductiliti sa ti sfctoare a elementelor de beton
armat, inclusiv plintr-un grad sporit de confinare a betonului;
,
- ancorarea i nndi rea armturilot n zonele unde, pe de o parte ele
pot intra n curgere i pot 'a junge s fie solicitate la eforturi unitare peste
limita de curgere (fenomenul de consolidare), i<![ pe de aIt-. parte aderena
cuo=.. betonul este expus deteriorrii.
....
O alt categorie de probleme specifice intervin la elementele prefabricate,
la_ care unele armturi trebnie s ndeplinea sc n plus rolurile de:
. --'- preluare a soIicit1'.rilor din timpul diferitelor faze intermediare are
execui ei (decof . . are, transport, 1110nt~j), cnd schema static a elementului
poa te fi alta dect n constrncia terminat;
_
- -conectori, la elementele prefabricate cu suprabetcnare lIlonolit consil!Iat ca activ i la unele tipuri de mbin ri prin lIlonolitizare.
Datele necesare p-entru alctuirea de detaliu a armturilor la unele tipuri
curente de elemente structurale, cum snt stlpii, grinzile, pereii structurali
(diafragmele) cu i fr goluri i plcile plane rezomate pe .contur snt cuprinse n c"-pitolul 8 al prezentului ndrumtor unde snt dezvoltate preve' derile capitolului 6 din STA S 101 07/0-90. In capitolul de fa se prezint
comentarii, n speci'll n legtur cu acele aspecte asupra crora exist nc
puncte de vedere diferite ntre prescripiile din diverse ri i ntre autorii
celor mai cunoscute tratate de specialitate. De altfel, n aceste probleme i"
n ara noastr, la elaborarea n ultima form a STAS-ului 10107/0-90 i
a celorlalte prescripii nrudite (normative sau instruciuni tehnice pe cateir0rii de elemente, structuri sau sistemeconstructive) au fost discuii n contraffictoriu. Desigur, dac nu s-a_putut ajunge la prri unanime, n toate pn~
"inele, este numai datorit faptului c datele teoretica-experimentale I
cele din practic, deinute pn n prezent nu snt nc in totalitate convin.
. .

gtoare .

161

5.8.1. Ancorarea

armturilor

tiut c n principiu lungimea de ancorare a unei armturi se


stabilete din condiia ca pe a~east lungime, inclusiv prin crligele de capt
dac exist, s se transmit eforturile de la anlltur la beton, astfel ca efortul capabil al ancorajului s fie cel puin egal cu cel.maxim al barei respective,
Dac nu se conteaz pe -crligele de capt, rezult.:

Este

., .

(5.114.) .

unde Aa, u snt aria i perimetrul seciunii barei; 1. ~ lungimea de ancoraj ;


'l'a.m , . - efortul unitar- mediu de aderen capabil; <1. - efortul unitar
n armtur n seciunea fa- de care se msoar lungimea de anco,,:aj.
Din (5.144), care la limit se scrie ca egalitate, rezult:

'.

la (necesar) = A.
u

nlocuind Aa=

7td'14 . i

"t'a,med

obine :

u= 7td> se

.-

"

!ieci 'Za necesar- este direct proporional cu d. De regul se prefer s se


exprime T m,. n funcie de R" cU care este practic proporional, prin
,
relaia:
_
"t'a,m ed

unde lt a7lc este ut} coeficient, ale


Se obine atunci: .

-=

"
carUl

R,
4 'nflllc

valori snt date

tabelul 8.7 .

<1.

R,

de lungimea de ancoraj sL'!obilit teoretic, se admite ca necesar


. un supliment notat cu ~ao, pentru a acoperi variaiile destul de mari ale rezis- .
tenei betonului la ntindere i. innd seama de m ecanismul mai complex
i de fiabilitate , relativ. redus al ancor rii armturilor n beton. ' Se ajunge
astfel la el!:presia:
- _ .

Fa

la

+ )'ao

care poate fi

scris

prescurtat sub forma: la = A,d

unde s-a notat:

V,>lorile coeficientului A. sint d.ate n tabelul 8.8.


n cazurile curente, cnd armturile sint solicitate la capacitatea lor
portant sau foarte arroape de aceasta, n relaiile (5.144) .', (5.147) se ia

162

a. =

"

R.,

form

sub care este

scris

formula 8.2 (vezi

i observaia

de

dup

tabelul 8.8).
,
Structura formulelor (5. 145) ... (5.147-) i valorile factorilor n." i 1.0
au fost stabilite n corelare cu prescripiile ruse ti [121J i cu datele experimentale suplimentare acumulate la INCERC. Ceea ce apare nou fa de
ediia anterioar a prescripiilor este n special diferenierea acestor valori
n _ funcie de condiiile de solicitare a elementului i de condiiile de realizare a aderenei (vezi tabelele 8.7 i 8.8). Alte prescripii [104; 110; 114J
iau n considerare i dependen,a efortului de aderen capabil de ali parametri, ca: dista nele ntre barele de armtur, grosimea stratului de acope- ,
rire 'cu beton , armarea transversal. In STAS 10107/0-90, pentru simplificare,
s-a inut seama numai n rriod indirect de aceti parametri, fr ca ei s fie
evideniai n mod explicit.
Datorit condiiilor mai bune de aderen al e barelor comprim ate, se
prescriu pentru acestea lungimi de ancoraie ' mai mici decit pentru cele ntinse. Sub acest aspe ct este ns necesar s se fac diferenierea ntre ancorarea barelor solicitate la compresiune i ancorarea in betonul comprim_at
a barelor solicitate la ntindere. De regul, se recomand, sau chiar se impune,
ca almturile jntinse ~ fie ancora te in cton in zone n care acesta este comprimat, cansiderndu-se c prin umfl~rea tran sversal a betonului solicitat
Icngitud,i nalla ccmpresiune, aderrnja cu armturil e este ,mbun t it (crete
fraciunea "frecare" din componena aderenei) . Este de subliniat c dup '
cercetri mai recente [55; 7.oJ acest punct de vedere este pus n di scuie :
compresiunea paralel cu axa unei bare de ' a rmtur genereaz n beton
eforturi transversale de ntindere, care favorizeaz formarea de fisuri longitudinale (efect de "despica re" a betanului), dezavantajnd aderena.
Pornind 'de la aceast observaie, se aj unge l a~reccman da rea ca barele
de a rm tur w licit ate la ntindere s fi e de preferin,. ancorate n zone de
beten cu co",presiuni transversale (perpendiculare pe axul barelor de arm
tur) . Astfel de zone intervin de exemplu la partea inferioar a grinzilor
(fig. 5.70), datorit "bielelor" comprimate nclina te care se creaz ntre fisu-_
riie nclinate (mecanismul de grind" cu zbrele) . Pentru barele longitudinale
ntinse care se intrerup nainte d\ ! reazem ar aprea chiar, in acest context,
mai favorabil o uoar nclinare a lor n zona de capt , ca n figur, pentru
a s~ apropia de normala la direcia blelelor compi-imate i a primi astfel compresiunile transversale wb un unghi mai avantajos.
.
Invers, ancorarea n zone cu eforturi transversale de ntindere defavcrizeaz aderen a armturilor, ca n cazul artat n fig. 5.-71: o grind de planeu,
la care datorit m omentelor negative din plac acioneaz la talpa ' superioar,
a grinzii eforturi de ntindere transversale, care influeneaz n sens defavorabil ancorarea unor bare ncllnate oprite n zona respectiv;
,
.
<

-,

- - - -- Fig. 5.70

Fig. 5.71

163

diagonole

.,

Fig. 5.72
\

Un efect de despicare analog pot provoca cirligele h plan vertical la


grinzile cu Iimi reduse, cum snt de obicei grinzile-perei (fig. 5.72), la care,
din acest motiv, este in,dicat dezvoltarea crligelor n plan orizontal, evazate
dac este necesar n limea reazemului sau bulbului de capt (fig. 5.72, b)
(vezi i fig. 8.3, a ).
Pericolul de despicare . poate in terveni i in cazul barelor longitudinale
fr crlige la extremiti, dac snt situate n imediata apropiere a feelor
laterale ale grinzii, ceea ce se poate evita prin ndoiri spre interior. O vedere
n plan este artat n fig. 5.73.

I
,

Fig. 5.73

Unele prescripii strine [104J [110J [114J prevd i obligativitqtea verificrii eforturilor unitare de aderen, care nu trebuie s depeasc limitele
prescrise. Considernd nn ironson de lungime dx aintr-o grind solicitat
. la ncovoiere, eforturile de aderen nsunlate pe lungim-ea dx trebui s
preia varia ia de ef"rt de intindere dT din a rm tur (fig. 5.74):

't'a

unde s-a notat ( u

11

11

dx

dT

suma perimefrelor
1

=- z

armturilor

dx

, .

dM

uz

din
,

seciune.

Rezult:

(5.148)

Dac Ta

astfel calculat depete valoarea limit admis, deviue necesar o prelungire corespunztoare a barelor dincolo de zona de efort maxim.
sau o m rire a perimetrului total ,", prin folosirea de b are de diametre mIi m ici
.

..,

164


Se observ c, '<'., fiind direct proporional cu fora tietoare Q i invers
proporional cu perimetrul anntjlrilor, respectiv cu cantitatea de armtur
longitudinal elin seciune, va fi cu att mai mare cu ct raportul Q/M este
_ mai mare, deci poate deveni periculos n special la grinzile scurte cu ncr
cri mari, la grinzile cu fore concentrate mari aplicate n apropierea rea,zemelor i n general n situaiile cnd armtura longituelinal este redus
n raport cu m rimea fortei tietoare.
n STAS 10107/0-90 ~ asemenea verificare nu este cerut, nefiind de
altfel standardizate nici valori de calcul pentru t" n schimb, la determinarea lungimii de ancoraj necesare, grinzile ncrcate cu fore concentrate .
mari n apropierea reazemelor snt incluse n categoria elementelor cu condiii" defavorabile de solicitare, deci pentru care rezult lungimi de ancorare
.
.
,
mal marto

, -

5.8.2. nndirea armturilor pnn


suprapunere

ntr-o n n di re prin suprapunere, transferul forelor ntre barele care


se inndesc se realizeaz; prin intel mediul betGnului. Eficacit;ltea nndirii
depinde deci' de capacitatea betonului (I'e a trammlte aceste fore fr a se
deteriora sau deforma excesiv.
.

a. Bare ntinse. n fig.. 5.75 este reprezentat schem a .de transfer a efore
tului n nn direa nnei hare supuse la ntindere. Datorit faptului c efortul
_T . se transmite cu o excentricitate eo, ia natere o stare de solicitare care
se poate schematiza prin modelul de grind cu zbrele din fig. 5.75, b, cn diagonale (b~ele) comprimate i montani ntin i. Eforturile de ntindere di n
montani, care tind s produc fisuri longitudinale n beton ca n fig. 5. 75, C,
trebuie s fie prelu ate prin' etrierii ndesii din zona inndirii. Se observ,,"
similitudinea cu solicitarea conectorilor la rostul dintre dou betoane turnate la date diferite (efectul de "shear friction ", discutat la paragraful 5 .3.6) .
Se recomand ca , ori de cite ori este posibil, barcle care se nndes.c s
nu fie prevzute al turate, ci distanate, as(fel ca betonul elintre ele s ' aib '
o grosime suficient pentru a-i ndeplini rolul de preluare i t ransmitere
a efortu rilo r dup modelul din fig. 5.75, b. n fig. 5.76 snt artate modurile
recomandate de distimare a barelor la un erete structural (diafragm) i
la un stlp.

tolo c/emenllJft;;

1-

"

b
Fig. 5.75

165

pt

-'

'\

Fig. 5.76
i

importan deosebit

ca-

problema comportr.ii Inn


dirilor prin suprapunere cnd snt
amplasate n zone plastice poten ale ale elementelor partici- pante la structuri antiseismice.
ca de exemplu la stlpii structurilor n cadre etajate cu arm- .
turile nndite la baza fiecrui
etaj. ncercrile efectuate n Noua
Zeeland [71]. Ia ncrcri alternante simulind pe cele seismice,
au scos ' n eviden urmtoarele
caracteristici :
Stilp
- Cantitatea
de armtur

transversal (etrieri) influenea


z considerabil att rezistena ct ,
care la armri transversale slabe are un

a. Perete

b.

modul de cedare al nndirilor,


caracter casant.
- Cu tot efectul favorabil al mririi procentului de armare transversal, nndirea rmne totui o zon slbit. neputndu-se evita dislocri,
ntre barele nndite i cedri premature.
Pe aceasta se bazeaz prevederile din unele prescripii care interzic
'lmplasarea de nndiri prin suprapunere n zonele plastice poteniale ale
elementelor supnse la solicitri seismice severe. Prevederi n acest sens ',au
fost adoptate i n STAS 10107(0-90. n c'a re se face ns excepie pentru
nndirile almturilor stlpil,?r situate la bazele etajelor, soluie considerat ,
ca dificil de evitat i pentru care se prescriu muri speciale de ndesire a
etrierilor pe nlimea nndirii.
Capetei~ libere ale barelor nndite reprezint discontinuiti ale ar, mrii, care genereaz local concentrri de eforturi tr;lOsversale de ntindere
n beton i prin aceasta tind s produc fisuri longitudinale de despicare .
Sub acest aspect, la elementele la care se nndesc m~i multe bare n seciuni
apropiate, prezint importan modul de decalare a nndirilor. Dintre cele
3 moduri .de decalare artate n fig. 5.77 [70], cel mai defavorabil este tipul
b, la care n aceeai seciune se afl dou capete libere de bare. '
- n cazul elementelor structurale la care efortul dominant este cel de
ntindere (ntreaga seciune este ntins), condiiile de ad..: ren snt mai
defavorabile i din acest motiv, ntr-o serie de ,cazuri (vezi paragraful 8.4. 2),
se impune utilizarea, de nndiri prin sudur. Este de observat c 1'1- elementele cu raport mare ntre nlimea seciunii i limea inimii, cum snt turnurile tubulare ale castelelor de ap, courile de fum, pereii structurali etc.,'
zona ntins ocup oricum o parte mare din seciune, astfel c n ceea ce
' privete dimensionarea nndirilor armturilor ar trebui s fie ncadrate
n aceeai categorie cu elementele solicitate dominant la ntindere.
n cazul special al elementelor structurale care n exploatare snt supuse
repetate,
la ncrcri-descrcrj
,
. cum snt pereii celulelor de silozuri, aderena

o'

166

'

-.
,

.. .

ls

I
I

I
1- .

.-<.

O.

~l

..

,1 Al 1.

1,

<1$

'.

.1

I
\

~I

10"

.1. '$

.\

I
I

.M

b, td = ls

'$ ,I

,'

., ..: -.

'1

ls

l'

I'

'$

l'

ls
Z

'\

,I

C. il!

>IS
Fig. 5.77

ntre armturi i beton este cu timpul slbit, motiv pentru care se prescriu
lungimi mai mari de nndire a c.trmturilor ntinse .

b. Bare comprimate. Caracteristic -pentru nndi riIe barelor comprimate


este faptul c o fraciune important a efortului din armtur, uneori chiar .
totalitatea acestuia, se transmite prin presiunile exercitate pe beton la capete.
Studii experimentale efectl)ate [55; 57; 70J au evideniat pentru barele de
armtur,..cu diametre " 16 mm cedri provocate, n majoritatea cazurilor,
. de zdrobirea betonului la capetele 'barelor (fig. 5.78). Comportarea nndiri
-se mbuute te substania l .dac n zonele respective se prevd etrieri
.
suplimentari de continare, ca n figur. -,
innd seama c n m ajoritatea situaiilor la elementele structurale
verticale (stlpi, diafragme) intervin n ar m turi att eforturi de corn presiune
ct i de ntindere, dup sensul tie aciune al fortelor orizontale, n STAS
10107/0-90 s-au adoptat numai solui i cu
-etrieri ndesii pe toat lungimea nndirilor
barelor longitudinale.I
Elrieri

5.8.3. Alte sisteme de

I
I

inndire

Iri capitolul 8 nu snt tratate

i'nQesili
..

nndirile

cap la cap prin dispozitive mecanice, care n


ara noastr nu au fost nc introduse n
practic, dei se manifest tot, mai mult
preocuparea pentru introducerea lor .
. Dintre diferitele sisteme d~ nndire prin
dispozitive mecanice, folosite pe larg n alte
ri, snt de amintit cele cu manoane cilindrice
dip. oel moale, care se preseaz la rece pe
suprafeele laterale ale armturilor cu profil

I
I

[lrieri
(ndes/fi

Fig. H8

, 167

periodic, oblignd nervurile acestora s se nfig in grosimea manonului.


Lungimea necesar a nndirii este mult mai mic dect n soluiile obinuite
{suprapunere, sudur). fiind nevoie de un manon cu lungime de numai 2d
peste fiecare capt - de bar.
.,

5.8.4. Al mturi pentru preluarea eforturilor transversale de

intindere
,

In elementele structurale obinuite din b eton armat solicitate la nco~


.voiere cu sau fr efort axial, eforturile unitare transversale (au) au de regul
valori mici i pot fi neglijate la dimensionare att timp ct sint eforturi de
compresiune. ntr-o serie de cazuri ins , datorit modului de aplicare a
ncrcrilor sau formei .nerectilinii a elementului. sau a arrnturilor longiiudinale, se dezvolt eforturi au de ntindere, care trebuie preluat.e prin armturi transversale dimensionate i dispuse corespunztor. n cele ce urmeaz se dau cu caracter -exemplifica tiv cteva .a stfel de cazuri caracteris~~~~ c~:: }::s:a:.vident nu pot epuiza diversitatea~ de situaii ce pot interveni

~ ~

a. ncrcri suspendate. Rezemri de nivel. Exempl~ de grinzi cu ncr

cri

suspendate aplicate la talpa inferioar i modul cum trebuie dimensionai i confoIlnai etrierii de suspendare sint artate n fig. 8.37 i 8.38 . ..
ntr-o categorie similar intr i rezemrile "de nivel" ale grinzilor secundare pe grinzi principale, ca n fig. 5.79. Dac grinda secundar este con- -.
tinu, atunci datorit momentelor negative de continuitate fi surile la partea
ei superioar se llezvoJt ca n figur, de o parte . i de alta a grinzii prin ci. paie, - astfel c reaciunile se transmit acesteia la nivelul tlpii inferioare
prin efectul de bolt (zona haurat ) . Rezult c grinda secundar este practic
suspendat de cea principal, iar fenomenul este cu att mai marcat cu ct
nlimile celor dou grinzi snt mai apropiate ntre ele.

Fig. 5.79

Se admite c pentru preluarea eforturilor au de suspendare snt activi etrierii de pe limea B = 3b


2tJ.h, de unde b i tJ.h au semnificaiile din
figur . Unii autori recomand valoarea mai acoperitoare B = b + 2tJ.h.
b. Eforturi transversale de "deviere" datorite formei nerectilinii a elementului de beton. O prim categorie de elemente structurale de form- nor~ctili
linie o constituie cele care prezint frngeri ale axei sau ale uneia din tlpi .
Probleme speciale la annarea transversal se pun numai dac aceste frngeri
condnc la eforturi au de ntindere, ceea ce se ntmpl n situaii ca n fig. 5.80
.
I anwne:
.....
- Unghiuri intrnde la tal pa !ltins (fig. 5.80, a), n care caz eforturile
din armturile longitudinale l)tinse, dau o rezultanta dirijat spre exterior,

.-

168

uZ&h.!::t

rr

It t t t

,.

Fig. ;,80

...

care tinde s dizloce alInturile respective din beton i care trebuie preluat
printr-o armaTe transversal cu etrieri suplimentari; concentra i n apropierea punctului de frngere (deviere). Fiecare bar longitudinal trebuie
s fie prins la un col de etrier. Astfel de soluii snt de regul evitate prin
folosirea sistemului cu barele longitudinale ncruciate ca n fig. 5.80, b.
- Unghiuri ieinde la talpa comprimat (fig, 5.80, c)', n care caz situaia
este similar cu cea din cazul precedent, rezultanta forelor de compresiune
fiind dirijat tot spre exterior- i producnd tot eforturi <Iv de ntindere. Mai
,exact, devierea eforturilor n zona respectiv se prezint ca n fig. 5.80, d,
cu o racordare curb care atenueaz n mare m sur fenomenul.
- Suprapunerea ambelor situaii de mai sus, la o grind frnt cu tlpi
paralele (fig. 5.80, el, i n aceast sit uaie soluia cu armturile ntinse ncruciate di!l fig. 5.80, b este totdeauna preferat . Cnd armturile snt cu dia.metrul mai mic de 12 mm, cum este cazul la armarea vertical a pereilor
de rezervoare ncastrai la baz n fundaie, poate fi folosit n m od avantajos
.sistemul cu bucle din fig. 5.80, I
O a doua., categorie de elemente nerectilinii o formeaz cele curbe sau
cu talP curb concav. Tendina d e dislocare a armturilor longitudinale
din beton este de acelai tip ca la barele cu frnge.ri, cu deosebirea c forele
transversale neecililibrate sint aici d'istribu ite, solicitnd la n t indere etrierii
de pe toat lungimea poriunii curbe (fig. 5.81), Da c intradosul este n form
de arc de cerc, efortul pe unitatea de lungime, care trebui s fie preluat prin
uetrieri este:
.
,/

p = !.. = . A.Ro

_,

(5,149)

t:

longitudinal;

r - raza

169

unde T = A.R. este fora de ntindere n armtura


de curbur la nivelul armturii longitudinale.
,

........

- b

.. ...-

'.

. :'

'
" 'J

Fig . .1.81

Dac r este suficient de mare, stratul de acoperire cu beton poate prelua


singur forele transversale p, lucrnd la compresiune ca arc (fig. 5.81, e). Valoarea minim a razei de curbur pentru a, fi satisfcut acea,st condiie

se poate determina cu relaia [55]:

, d'
,
r.= p , t. C
,

(5.150)

unde d i' e au semnificaiile din figur, iar p = 300 pentru beton E e 15 i


F = 240 pentru beton de marc mai m,are dect E e 20.
Se recomand ca n sens longitudinal distana ntre etrieri s fie a, .;
.; 100 rom, la nivelul amiturii ntinse. .
In sens transver~al (fig. 5.82), dac nu se prevd coluri de etrier la
fiecare bar longitudinal, distana ntre ramurile verticale ale etrierilor
!'lU trebuie' s depeasc lOd" pentru ca ramura orizontal s poat prelua
n Dune condiii prin ncovoiere forele p transmise de barele IOIjgitudinale
In ambele , cazuri (elemente cu frngeri brute i elemente curbe), etrieri'
trebuie s fie ancorai n zona comprimat ca etrieri de suspendare, la fe
ca n cazul din fig. 8.37 - 8.38.

'" 10

Fig . .1.82

C" Eforturi transversale datorite formei nere.ctiInii a armturilor longitudinale. La unele ,elemente structurale sau mbinri ntre elemente prefa.ricate se ntlnete situaia cnd n imediata vecintate a feei superioare
. sau inferioare snt amplasate, tntr-un plan paralel cu faa respectiv, almtud
lltinse cu tra~eu curb. In fig. 5.83 snt artate dou exemple:
- o mndire' cu bucle, de tipul tratat la paragraful 8.4.5 (fig. 5.83, a);

170

"11:

::a,

-:1

.
,

.//

Bucle

of/lonfale

Fig. 5.13

- o bar circular de armare a unei plci plalle de form circular


(fig. 5.83, b).
In ambele cazuri, n planul curburii almturii se dezv'o1t presiuni
p = Tir , ndreptate spre interior i care la rndul lor genereaz eforturi <1.
'dirijate perpendicular pe planul curburii, cu tendina de expulzare ' a stratului de acoperire cu beton.
'
Raza de curbur minim necesar a arlllturii pentru a nu se produce
aceast expulzare se poate calcula [55] cu o expresie identic cu (5.150),
n care p = 115 ' pentru . beton Bc 15 i p = 90 pentru beton;" Bc 20. La
raze de curbur mai' mici, devine necesar o ancorare n beton a almturilor
curbe, prin bare verticale. Un efect similar ap.are la grinzile la care o bar
nclinat este amplasat n imediata apropiere a imei .fee laterale (fig. 58 ).
Presiunile p din zona de racordare la nclinarea barei genereaz eforturi
transversale care pot produce fisuri de despicare ca n figur. De aceea, ampla-.
sarea de bare nclina te, mai ales de diametre mari, lng feele ' laterale ale
grinzilor este contraindicat.

_.

'

Batti

ncJiRolti

Fisvru /ongitufltna/~

Fig. 5.84

- d.lncrcri concentrate, La rezemrile elementelor care transmit ncrcri


importante, ca de exemplu la rezemarea'unei grinzi principale prefabricate pe un
stlp (fig. 5.85) devin semnificative efortu:ile transvers:u~ din zona j)e ~are
eforturile unitare de compresmne se distribUie de la launea b a grmzll la
limea h a reazemului (stlpului) i anume pe ~ nljimede stlp aproximativ .
egal cu h, Pe aceast zon, .evazarea . treptata a.lalmn actl,;:e, la. compr:'sinne este nsoit de efortUri transversale (Iv ' dlstnbUlte pe mal'lme ca m
fig. 5.85, b (compresiuni la ex~remitate~ superioar j ~poi ntinderi pe restul
zonei) . Distribuia de efortUri poate fi schematlzata m mod sunpliflcat ca
1n fill" 5.85, C

171

___ n_
~

-=-,

-h

, .

='

l.._

Fig. 5.85

Eforturile CI1J de ntindere necesit prevederea unor aIIuturi orizontale


suplimentare locale, pe ambele direcii, fie prin ndesirea etrierilor stlpului, '
fie sub form de plase suprapuse .
.

5.8.5. Armarea transversal a grinzilor. Etrieri sau bare nclinate


msur ce cerinele tehnico-economice legate de industrializarea
execuiei construciilor de beton amlat i n special de reducerea consumului
de ma l)oper pe antier devin preponderente, capt importan simplificarea pe toate cile a formei i armrii elementelor de beton armat. O tendin n acest ,sens este i suprimarea sau limitarea la strictul necesar a uti-

1'e

- lizrii

barelor nclinate i preluarea forelor tietoare n principal prin etrieri,


ceea ce simplific i reduce manopera de fasonare i montaj a aIln turilor.
Msura este pmctic generalizat la grinzile prefabricate armate . cu carcase
sudate, dar se aplic din ce n ce mai larg i la cele monolite.
Pe lng avantajele legate de industrializare, preluarea forelor tictoare
}I)[in anuturi . tranversale "distribuite" (etrieri) n locul celor "concentrate
(bare nclina te) prezint avantaje i din punctul de vedere al comportrii
elementelor de beton armat, sub mai multe aspecte:
~;'jli'~ _
.. ,
a. D eschiderea fisurilor inclinate. n fig. 5.86 snt artate rezultatele unor
ncercri efectuate de Leonhardt i Walter [55J , comparativ pentru aceeai
grind cu trei tipuri de alInri transyersale : bare nclinate (1), etrieri verticali
(2) i etrieri nclinai (3), cu evidenierea modului cum cresc deschiderile
~.

fisurilor nclinatepe msura creterii ncrcrii. Din compararea curbelor

.(7) , (2)

aIIn rii

cu bare nc1inate "concentrate" dect la

(3) .se vede

deschiderile fi5urilor snt sensibil mai mari n cazul


aIInri

transversale distribuite.

Se vede de asemenea c etrierii nclina i conduc la o comportare mai avantajoas sub aspectul fisurilor inclinate decit cei verticali, care ns, dup cum este
tiut, n stadiul ultim prezint o capacitate portant mai m are in raport cu
acei a i etrieri dispui nclinat.
.
b. Fisurarea longitudinal. Aa cum se vede i din fig. 5.84, barele nclinate
cu diametre mari, n special dac snt amplasate excentric n seciune, prin
concentrrile de eforturi din zona nclinrii, genereaz eforturi transversale
care pot produce fisuri longitudinale (de despicare).
.
,
,

c. Confinare. Mrirea cantitii de etrieri prin suprimarea barelor nclinate


conduce implicit la o mai bun: confinare a zonei comprimate a seciunii.

172

l'
/l81-r-r-'"r~

l'

" p

"-

"" 0.5
~

( 1)

":::~
':fiI'
:.. o. J

-+-:_,-j--

-+-++-

,~

-::::

0,2

" 0.4 -

't;,

(2)

'~

"

(3)

~
":';

o. 2 J--+-'-t--200

-.

F;g, .1.86

+-

' 72)v

..

al

1,

(3)

L14~

-- ,

(1)

"" o

---1r-

,'~ lf-

, _

o
600

---'400
nCQrcore (kNm)

..

Folosirea barelor nclinate rmne o soluie avantajoas la elementele


cu solicitri puter:nice la for tietoare de sens alternant, din aciunea cutremurelor~ ClUn -snt riglele de ' cuplare nale ale diafragmelor cu goluri,)n care
caz barele nclinate trebule dispuse ncruciat. Consideraii n legtur cu
aceste cazuri snt prezentate n cadrul capitollilui 6 al prezentului ndrumtor
La grinzile obinuite, o amlare economic n condiiile renunrii la
- ,- barele nclinate pune cu mai mult acuitate problema ntreruperii unora din
barele longitudinale' din cmpuri nainte de reazem~.. n legtur cu aceasta
este de menionat c n STAS 10107/0-90 s:a admis un mod simplificat de
stabilire a seciunilor n care' se ntrerup aceste al mturi, pe baza unei
diagrame de momente nfurtoare corectate prin dilatare cu 0,5 h la scara
lungimilor de fiecare parte. Prin acest procedeu ad_optat i de alte prescripii
de proiectare din -strintate, se poate realiza ntr~o manier implicit asigu. rarea la moment ncovoietor n sectiuni nclinate.
,or
Modu1.concretn care se detelmin seciunile de intrerupere a armturilor
longitudinale pe baza diagramei de momente dilatate este explicat i exemplific~t la paragraful 8.6.4. ,
'
_..
,
n cazul utilizrii barelor nc.linate (fig. 5.87.) deplasarea cu 0,5 h a seciunii
de nclinare (B) fa de' ultima seciune normal la axa n care bara este inte, graI necesar din calculul la ncovoiere (A), asigur n (!-) pentru verificarea
- a momentul .ncovpietor dup o seciune nclinat la 45 un bra de prghie
s, practic egal cu cel din seciunea
.
normal (z), deci acelasi
,- moment
capabil.
,

.,,

1
,

5.8.6. Armarea
-~

transversal'

a stlpilor
,
'

La stlpi, imensionarea etrie. rilor din condiia de rezisten la


for tietoare intervine rar, de regul l\umi la stlpii scuri cu fore'

_ F;g. 5.87

, 173

tietoare

(n categoria stlpilor scur'i trebuie inclus i


cazul ilustrat n ' fig. 8. i 7). n restul cazurilor, forele tietoare snt
prelua te de beton, astfel c etrierii ~e dimensioneaz pentru a corespunde
.. ltor fun ciuni pe care le ndeplinesc (impiedicarea flambajului barelor
longitudinale, confinarea zonei comprima te a seciunii de beton, preluarea
eforturilor transversale locale n dreptul . nndirilor barelor longitudinalet
i care se ' consider n m od difereniat pentru:
- zonele plastice poten ial e ale stlpilor participani la structuri antise

imortante

l SID lc e ;

- zonele de nn dire a barelor longitudinale;


- restul nlimii stlpilor.
,
a. Dista"ele maxim e admise "tre etrieri. Pentru stlpi supu i la ncrdiri
monoton cresctoare, distana maxim ntre etrieri admis n standard
(a, .;; 15 d) este confirmat ca satisfctoare de datele experimentale. In
zonele plastice poteniale ale stlpilor participani la structuri antiseismice,
unde intervin incursiuni n domeniul plastic sub solicitri alternante, fOI'a
critic de flambaj a arrnturi lor longitudinale se reduce considerabil datorit
efectului Ba"sehi"ger (vezi cap. 3), astfel c lungiinile pe care se poate produce
flambajul ajung la (6 ... 8) d, uneori chiar la mai puin [70].
In prescripiile romneti anterioare (normativul P. 100-81) se prevedea
n aceste condiii ca etrierii s fie ndesii n zonele respective la a, = ' 100 mrn,
ceea ce pentru diametre mari ale barelor longitudinale era prea acoperitor.
n STAS 10107/0-90 s-a introdus o condiie mai raional, n funcie i de
diametrul barelor longitudinale (a, .;; 6 d, a, .;; 11/5), cu limitarea inferioar
il, "
100 mm pentru a asigura i condiiile unei bune ptrunderi a betonului
ntre etrieri la turnare. Aceleai prevederi snt valabile i pentru etrierii ndesii
pe alte considerente conform paragrafului 8.5.4; b. .
b. Diametrul mi"im al etrierilor. Condiia ca diametrul etrierilor s fie
cel puin 1/4 din cel al barelor longitudinale deriv din cerina , legat de
mpiedicarea flambajului acestora, ca fora de plastificare (curgere) a etrierilor'
s fie egal cu ce!'puin 1/ 16 din cea a barelor longitudinale.
c. N eeesitatea etrieraor "eperimetrali (ag1'ajelor) . Pentru zonele curente
ale stlpilor, n STAS 10 107/0-90 ' s-a me ninut prevederea din prescripiile
anterioa-re ca barele longitudinale s fie cel puin din dou n dou situate .
la coluri de etrieri (agrafe) .
.
,. n zonele plastice poteni ale ale stlpilor .participani la structuri antiseismice, nOImativul P. 100-81 prevedea condiia 'ca fiecare bar longitudinal
s fi e legat la un col de etrier (agraf) . Cercetrile experimentale mai noi
atest ns c aceast prevedere este prea 'sever, fiind suficient i legarea
barelor longitudinale din dou in dou la coluri de etrieri '(agrafe) dac distana ntre ramurile lor nu depete 200 mm (vezi fig. 8.18). Aceast prevedere
adoptat n prescripiile strine mai recente, a fost preluat i n standardul
romnesc .
.. Pe ntru ca agr:afele intermediare s influeneze n sens favorabil i rigiditatea etrierilor, crligele de la capetele agrafelor trebuie s fie legate de etrieri,
n v ecintatea barelor longitudinale adiacente i nu de acestea (fig. 5.88).
Este de observat c etrierii intermediari reprezint o soluie cu un grad
superior de asigurare n raport cu agrafele.
.

174

Fig. 5.88

6.
,

PRINCIPII ALE PROIECTRII


ANTISEISMICE A ELEMENTELOR
STRUCTURALE DE BETONARMAT

6.1.

CONSIDERAII

6.1.1.

l\etoda

INTRODUCTIVE

de proiectare

antiseismic

In ara noastr, ca de altfel n toate rile cu teritoriul expus fenomenului


seismic, proiectarea antiseismi c a structurilor curente <re b eton armat are
la baz o procedur care const n esen din parcurgerea urm toarelor etape :
a. Se determin eforturile n elementele structurale pe b a,;a calculului
structurii n domeniul elastic la o ncrcare seismic: '

(6.1 )

S = <jIS"

unde S" reprezint teoretic ncrcarea se ismic ce solicit structura n ipoteza


c acea's ta ar rspunde elastic la cutremurul maxim prevzut de cod pentru
amplasamentul construciei respective, iar <)i este un factor subunitar care
ia n considerare capacitatea structurii d e a absorbi i a disipa energia indus
de seism prin defOImarea inelastic a betonului i a armturii,
b. Se dete rmin efort urile sectionale
m axim e, S "",,*. nsumnd eforturile
,
de calcul din seism cu eforturile produse de alte ncrcri care pot apre a
concomitent cu aciunea seismic. n ipotezele cele m ai. dezavantaj oase (n
gruparea special de I1crcri) .
c. Se dimensioneaz elementele de b eton armat la eforturile Sm stabilindu-se armarea longitudinal i cea tra nsve rsal a a cestora.
In aTa noastr determinarea forei seis mice S i a distribuiei acesteia
pe orizontal i pe verticala structurii de rezisten se face pe b aza prevederilor normativul\li P 100 [119]. combinarea ei cu celelalte categorii de ndrcri
n cadrul gruprii speciale de ncrcri se face pe b aza prevederilor STAS
10101 /0A (vezi cap. 1) . iar dimensionarea elementelor de b eton armat se face
pe baza prevederilor SJ:AS 10107/0-90. [ 123]. la care se pot aduga preve Geri
de detaliu cuprinse n instruciuni de proiectare specifice anumitor categ orii
de ' structuri de ,rezisten (de exemplu.
[116 ; 118]).
,
,

n. presc rip iil e de proiectare di n ara noastdl c u li tera. S se n oteaz atit fora. se ismi c .
de calcul ct i in mod generic efortul sec ion at (moment ncov oietor , moment de t orsiune, fo re
t ietoare. for axi!I) . ceea. ce este de natur s conduc uneo ri la. confu zii. Notaiile utilizata
in Codul CEB, preluate de p r esc ri pi ile nai o nale din t ot mai multe ri (de exemplu in ultima.
peri oad au fost p reluate i de normele din Rusia. s int S pentru eforturi sec ionale n general i
F 'P,entru fo re seismice.
-

175

Faj.;;'- cle IT.odul de evaluare a eforturilor de calcul (lin aciunea seism~c

snt de fcut o serie de observ aii .


Astfel, caracterul dinamic al -aciunii seismice i al rspunsului structural
este luat n considerare ntr-o m a nier simplific!!t la stabilirei! forelor apelnd
la metoda srectrului de rspuns (standardizat). P,elltru determinarea eforturilor sccionale se utilizeaz fie meteda forei statice echivalente (n cazul unor
structuri mai simple i cu nlimi relativ reduse., la care modul 1 de vibraie
este prepQnderent), asociat modelului dinamic cu un grad de libntate, fie
metoda analizei modale (Ia cldiri mai complexe sau mai nalte, la care efectul
moduri lor supeIioare de vibra ie este mai important), care apelind la procedeul
suprapunerii efGtelor este limitat (ot la comportarea elastic a materialelor.
Pe de alt parte nivelul forelor seismice de calCul presupune apariia
unor zone plastificate n cadrul structurii de rezisten. la cutremurul maxim
prevzut de prescripii, Localizarea lor, precum i mrimea deformaiilor
inelastite-produse 9-e aciunea cutremurului n aceste zone nu pot fi stabilite
prin metoda de proiectare -prezentata.
.
La car"cterul dinamic i cel inelastic al rspunsului structurii la un
cutremur de )ntensitate ridicat trebuie adugat i caracterul spaial al comportrii. structurale. Dificulti legate de , stabilirea unui model analitic de
_ comportare spaial i/sau de volumu.1 foarte important de calcule (de introducere a datelor i de interpretare a rezultatelor n cazul utilizrii programelor
de calcul automat) destinate unor astfel de modele fac ca n proiectarea Clfrent structura spaial s fie fracionat n dou serii de structuri planc,
conlucrarea spaial, inclusiv din torsiunea general fiind luat n considerare
n mod simplificat prin coordonarea deplasrilor prin intermediul plaheelor
considerate elemente infinit rigide n planul lor.
De asemenea, este de menionat faptul c neglij area aportului structural
al elementelor de compartimentare sau de nchidere nu -are, n cazul aciunii
~ seismice, un caracter totodeauna acoperitor, aa cum este de , regul _cazul
pentru ncrcrile gravitaionale.
_.
i n ceea ce privete dimensionarea elementelor structurale snt de fcut
mai multe precizri importante:
.
i. Detenninarea cantitilor de aIlIlturi longitudinale i transversale
la starea limit de rezisten se face pe baza condiiei (1.1) analizat n capi tolul 1:

-.

Smaz ~ Scap

n toate seciunile structurii, practic ns ntr-un numr limitat de $eciuni


considerate caracteristice. Aceast condiie de siguran exprimat n efortur i
nu mai este suficient pentru elementele structurale care se plastific n
timpul unei aciuni seismice intense. Conform celor arta,te la capitolul 1,
pentru aceste elemente, la care eforturile Sm .. ating valori practic egale cu'
S,., condiia de siguran trebuie exprimat prin inegalitatea (1.6) :

_.

unde m.. este deplasarea maxim a elementului produs de aciunea cutremurului iar ,", este deplasarea lui capabil. Cu ct valoarea .. a. este mai
apropiat de valoarea ,., cu att elementul structural sufer avarii mai pronunate. Ambii termeni n relaia (1.6) reprezint deplasri ale elementului n
raport cu sistemul su local de coordonate i trebuie calCulate n exact aceleai

176

---=---~~ ,

"

I
a
I
'-.,-1-- - -- 1

1/

4//

~M;---:'0
. /t,mox N

,-

I .

- --

r(illclo'eill,r;c;::~'r,!" ""-

'
f'Oe!ormrl iv b!lfBi

. Ui " 1'"
'U
,

a.

D
F;g. 6.[

cond~ii.

De exemplu, pentru stlpul unui cadru deformat n planul lui, deplasarea D. mu marcat n fig. 6.1 este dat de relaia:
,
,

(6.2)

unde u j , H , i e, snt depl asrile struct urii (deplasri . orizontale i rotiri denod) n timpul aciu nii seismice care I:!roduc cea mai mare valoare .6.. La
momentul de timp cnd apar 11" " j i a, presupunnd c stlpul este plastificat
la captul i, i deci condiia de verificare are forma (1.6), M' ,ma. "" M""p,
momentul ncovoietor la captul opus, },II" i -fora axial N pe stlp avnd
anumite -valori. Deplasarea D.ffiP trebuie calculat pe baza aceleiai fore
axiale N i acelei ai poziii ale punctului de anulare' a diagramei de momente
pe stlp ca cele nregistrate n momentul atingerii lui D. ma.
Valoarea deplasrii capabile se asociaz de regul cu situaia n care n
seciunea cea mai solicitat a elementului se atinge deformaia ultim fie
a betonului comprimat fie a annturii ntinse.
Calculul deplasrii capabile implic nsumarea deformaiilor (rotirilor).
secionale,' plastice sau elastice, n lungul stlpului.

ii. In timp ce valoarea S". n condiia (l.1) .depinde de caracteristicile


betonului i ale armturii ntr-o seciune a unui element, valoarea D.". n
condiia (1.6) depinde de caracteristicile materialelor pe ntreg elementul, iar
valorile S.,., i D.max-depind de caracteristicile materialelor pe ansamblul struc_ turii. Aceasta ar implica, innd seama i de caracterul global al cedrii structurale, care st la baza concepiei de asigurare a construciilor la aciuni seismice, necesitatea considerrii n condiiile de siguran menionate a. valorilor
efective R" li,; Ra; ale rezistenelor betonului i aIJnturii apropiate statistic'.
de valorile.medii ale acestor rezis tene i, deci, mai mari dect valorile de calC!<l,
R" R, i Ra folosite n mod curent n metoda strilor limit n ara noastr.
Pe baza coeficienilor de variaie statistic a rezistenelor n jurul mediei,.
se poate afirma c (vezi capitolele 2 i 3). .
,

li,

R,

Ra

. >
>--=R,
R,
R.

(6.3) .

Pentru a nu complica proiectarea curent, STAS' 10107/0-90 prevede


ca verificarea la starea limit de rezisten pentru gruparea special de ncr-- -

17T

'cri s se fac tot pe baza valorilor de calcul ale rezistenelor cai pentru grupa;rea fundamental de ncrcri. Evident, ns, inegalitile (6.3) tre]fuie avute
n vedere cnd se evalueaz gradul de protecie antiseismiG oferit de condiiile
' (1.1) i (1.6) * i la calibrarea factorului
din compunerea coeficientului
seismic (vezi i 1.3 i 1.5).
.

0/,

iii. n cadrul metodei curente de proiectare, verificarea explicit prin


calcul 'a condiiei (.1.6) nu este posibil ntruCt nu se cUnosc nici valorile./\'"",. i
a le celorlali parametri (vezi i) asociai lui /\'""" necesari pentru calculul lui
/\', , nici care snt elementele structurale care se plastifi c . n aceste condiii,
pe lng verificarea condiiei obinuite de rezisten ( 1.1) se prevd msuri
'suplimentare care vizeaz dirij area apariiei zonelor plastice n structur i
nzestrarea acestora cu capacitti de deformare /\', suficiente n_elementele
.cu zQne plastice poteniale. n fel~l acesta, n proiectarea antiseismic" curent,
verificarea condiiei (6.3) nu are un caracter explicit, aceasta considerndu-se
' satisfcut implicit prin msurile menionate. Principiile acestor msuri
.suplimentare se prezint la paragraful 6.1.3.
.
iv. Un caz particular j n proiectarea anti seismic este consti tui t de '0ructurile care se pot modela din punct de vedere dinamic prin penduli cu Un grad
de libertate (fig. 6.2). Simplitatea m odelului uureaz evaluarea sau aprecierea
deplasrii 4maz (de exemplu, prin folosirea spectrelor rspunsului inelastic '
[44). R educerea structurii la una sau mai multe console de beton armat,
"cu for axial constant i poziie fix a punctului de ,anulare a diagram ei
de moment ncovoietor, simplific i evaluarea deplasrir /\'m., pentru calculul
- creia se pot folQsi schema i expresia date n fig. 6.3.
'

_1

mlj"

.'

. Q

I
I

n felul acesta, pe~tru structurile cu un grad de libertate dinamic se


:poate face cu uurin i o verificare explicit prin calcul a condiiei (1.6).**
S-a notat: M. i <D., valorile. ultime ale momentului ncovoietor i ale
.rotirii specifice la epuizarea capacitii portante a seciunii transversale a
barei, M. i cj)p, momentul ncovoie tor i rotirea specific la limita domeniului
'elastic de comportare al seciunii transversale (asociat de obicei cu iniierea
.curgerii n aIIn[tura ' ntins), lp este lungimea zonei' plastice adic a zonei

In standard condiia (1.6) se asigur. printrMo condiie derivat. cpnstind- ~ limitarea


',fn1\ limii zonei comprimat~ n anumite seciun i, aceasta stabilindu-se pe baza rezistenelor
~de calcul
.
"'* Verificarea explicit. a capacitii de deformare impune considerarea n calcul a Te zisienelor efec tive. In relaia (1.6) il. cap se nlocuiete c u ilu a.vind semnifica.ia. de deplasare
'lIJ. ltim.. corespunztoa.re capa.citii de rezisten ultime Sti_

_.

Au .

'1 l'

I
I

,
I

,
I

Mp

,,

. M~

a.

;u

tip
b.

Fig. 6.3

n care armtura longitudinal~ ntins a seciunii este solicitat dincolo de


pragul de curgere. Din cauza efectului fisurilor inclina te (forei tietoare), .
al alunecrii allnturii n beton ca unnare a solici trilor alternante n zona!
plastic, precum i a eventualei .solicit ri a armturi i in domeniul de consoli- _
dare a oelului l. este n realitate mai n, are deci t lungimea zonei (fig. 6.3, a) n.
care momentul incovoietor este mai Inare sau egal cu M p , iar "ilistribuiat
rotirilor sec ionale n zona plastic se poate aproxima ca n fig. 6.3, b. Valorile
M,,~ <. i M., <T>. se calculeaz pe baza' ~condit.iilor statice i geometrice n
seciune , considernd valorile efective l!., i ll~ ale rezistenelor betonulu.i i
armturii. Se pot admite simplificri ale schemei de calcul ale acestor valori ,.
exprimnd de exemplu, relaia moment ncovoietor-rotire specific printr-o '
lege bilini ar (fig. 6.4), cu anumite rapoarte ntre M u i M. i respectiv ntre'
<T>. i ollp.
'
Pentru structurile cu un grad de libertate dinam i c condi i a de siguran .
(1.6) se poate exprima i sub forma

(6.4).
f!

N constant

'f!

'1:::::

O/slr/bulid E

fiu
F ig. 6.-1

179'

..

unde li. i li. snt valorile -de! : plasrii li la atingerea momenA


~plJ
tului M. n seciune.a de la
P= J
baza consolei (vezi fig. 6.5) ,
respectiv a momentului M .
- Valoarea adimensional fl& reprezint indic.ele de ductititate
_ la dePlasarea li a elementului.
Valoarea capabil a iudicelui

de ductilitate rezult. sub


fmllla

11-.1.. ~p :: 1+3 (fl.,- 1)!p


Ap

--

.1

f1p

- ~p

Fig.
, 6.5

.n

funcie

. i

relativ

lungimea

seciunii

(6.6)

a zonei plastice,

(6.5)

doar de doi parametri: indicele de ductilitate la rotirea


I

!p

= !:.P. _,
1

Pentru determinarea valorilor fl., i 1. se pot da relaii simple [38] sau


abace [IOJ .
.
Este important de menionat, ns:, c pentru elemente de beton armat
care nu snt console, indicele de ductilit ate fl& i pierde din interes. ntr-adevr, nU .numai c, aa cum s-a artat deja n fig. 6.1, valoarea li. depinde de
poziia punctului de anulare al diagramei de moment la atingerea lui M "'"Z, dar
acelai lucru se ntmpl i cu li. cnd se atinge M p n aceeai seciune cu
M maz , iar poziiile punctelor de inflexiune ale celor doua defon:n ate rareori
coincid. n plus fora axiaI N i deci relaia M -- <l> se pot modifica n timpul
. aciunii seismice ca Ulmare a variaiei efortului axial, datorat efectului
indirect (sub form de solicitri axiale) al forelor orizontal.e seismice. Pe
.!'-ceste considerente formularea condiiei de siguran a rspunsului seismic
sub fOIlIla rela:iei (1.6) este totdeauna preferabil. n cele ce urmeaz prin
DUCTILITATE se va desemna capacitatea ele--",enllui de beton armat de a
dezvolta defoImaii inelastice. Evident, elementul de beton armat este mai
ductil, respectiv are un li, mai m are, dac zona plastificat este mai lung
(lp mai nare) i dac seciunea sa transversal n zona plastic este mai ductil
.(<Il u sau fJ.\1) mai mare) .

6. 1:2.

Pos~bilitti
,

de proiectare pe- baza analizei

.rspunsului

inelastic
.

Condiia

(1.6) implic considerarea rspunsului inelastic al structurii,


iar aceasta nu se poate evalua dect dac se cunoate armarea. Rezult. deci,
c proiectarea pe baza verificrii prin calcul a condiiei (1 .6) necesit n principiu parcurgerea .!'tnui proces de aproximaii succesive n cam soluia .iniial
este cea furnizat de metoda curent de proiectare antise i smic descris. n
'
paragraful 6.1.1.

J80
~

START

.1:.

So/ulie inilia/ti,
Se sloollesle
pe bOIo metodei curente tie iru/ee/ore
o'?/iuismico ( 6. f.f)
I

'."

fvo/uoreo dep/osoa/or ilmo,(


(prin pro~er/e'e de lip AON) si AII

.,

. '.'...
~

.,

' .

, '.

..

/Jmqx~tJU ~

"

Se modific! ormqrea .si/SQ(J uel/v

Nu

in cond~1Ji economice

Da
( STUP

/Ieu fie belgn

.
.

Definitivarea dimensiunilor seciunilor de beton i armtur rezult dintr-o


serie de verificri ale condiiei (1.6) mbuntind' soluiile pn la satisfacerea
acesteia (fig. 6.6).
.
n principiu, snt posibile dou modaliti de evaluare a termenilor
~ma% i L\u:
- analiznd rspun sul static neliniar al structurii (ASN) ;
. - analiznd rspunsul dinamic neliniar al structurii (ADN).
Cu excepia unor cazuri simple de structuri, ambele procedee implic
folosirea unor programe de calcul automat.
n p'rocedeul A 5N condiia (1.6) se verifi c pentru ansam blul structural.
Se consider fora tie toare 5 la baza strpcturii presupus crescnd monoton
n pai 1:15 i avnd o distribuie ~at pe orizo ntal i verticala ' structurii de
rezisten (corespunznd de regul , fie modulul fundamental de vibraie ,
fie distribuiei furnizate de analiza modal) i se determin creterile deplasrii
.1:1 la un anumit nivel al structurii, considerat nivel caracteristi'c,. rewlvnd
iterativ sistemul de ecuaii de echilibru static
'.

(6.8)

,
In care:
[K p ] este matricea de rigiditate tangent a structurii, care se modific
pe msur ce se plastific elementele structurii;
{l:1x} este vectorul creterilor de deplasare 'ale nodurilor stmcturii i
reprezint necunoscuta n sistemul (6,8);
{LlF} 'este vectorul creterilor de fore la nodurile structurii, care rezult
pe baza sporirii date 1:15 forei tietoare de baz pastrnd constant distribuia
. ei pe vertical i pe orizontala structurii,
Deplasarea 1:1 se detelmin. prin cllmularea valorilor I:1x, de pe -direcia
lui 1:1, ;>e obine astfel, prin procedeul de calcul biografic, aa numita relaie

181

-_.
,

.s

tlnvi ~/~menl slrudvro/

(ieireo tiin !vt:ru)

o unui elemenl slrvc/vrol

-,

Fig. 6.7

cedarea

;S-I1* (fig. 6.7) n . care 11. reprezint valoarea lui 11 la


primului
,element structural din cele considerate vitale pentru sigurana structurii in
,.ansamblu.
Diagrama S - 11 ofer o 'imagine sintetic, . sugestiv a comportrii a
..,structurii pe ntreg intervalul de solicitare pn la rupere.
Dac se pune problema verificrii explicite a condiiei (1.6) ,aceasta nu
, se poate realiza dect intr-o manie r aproximativ, ceea ce implic echivalarea
., structurii, printr-un sistem cu 'un grad de libertate dinamic, caracterizat
., de relaia S - 11 la nivelul unde se aplic rezultanta S a ncrcrilor orizon. t~ .
Evaluarea mrimii 11"",% se poate face fie utiliznd o me tod de tip energetic
~ (pornind de la valorile spectrale ale rspunsului elastic [52]) n care caz valoarea
,.obinut trebuie considerat numai o aproximare grosier a valorii reale,
.fie utiliznd procedeul AI)N pentru un pendul dinamic caracterizat de relaia
, S - 11 stabilit pentru d<;telminarea lui 11. la nivelul caracteristic. al struc. turii.
Acest ultim procedeu furnizeaz de fapt valoarea spectral a deplasrii
;in rspunsul inelastic, printr-o metod mai riguroas dect cea curent utilizat
pentru stabilirea spectrelor inelastice, n care pendulii dinamici sin1 caracteri;,zai, alturi de perioada oscilaiilor proprii, de factorul de amortizare i de
; iridicele de ductilitate ' convenional.
Verificarea prin procedeul ASN are un caracter global referindu-se la
. structura n ansamblu .

n literatura de specialitate- se ~tilizeaz~ pentru aceast diagram. denumirea P-6.. _


.Aici s-a preferat denumirea S -6" n a.cord cu notaiile din prescripiile din ara noastd'i. i pentru
:..a. ev~de~ia faptul c problemele se pun dif~rit in cazul aciunii seismice fa de-cazul fncrcA.rii
.. .,..neselsffi1ce ('rezi 1.3).

-182

ReferiIidu-ne din nou la fig. 6.7 ' este important de observat c . valoarea.
forei S. stabilit pe baza .rezistenelor efective ale betonului i oelului, reprezentInd valoarea maxim ("ultim") a forei orizontale cu ca,e se poate Incrca
structura, nu coincide
nici cu valoarea de calcul a fortei
.
, seismice, nici cu valoare

S" a forei seismice In rspuns elastic (vezi relaia 6.1). De regul S < S. < S",
dar exist i situaii, la structuri la care se uIItlrete obinerea uIlui rspun",
seismic elastic sau la care simpla aplicare a regulilor de armare miuim doteaz
strucfura cu o capacitate de rezi sten foarte mare, cind S. > S " .
In procedeul ADN condiia (1.6) se verific pentru fiecare element structuralln parte. Se discretizeaz n pai de timp !!.t o accelerogram seismic ii
(Inregistrat sau generat artificial) i se determin deplasarea !!.max produs.
de seism n fiecare element, rezolvnd pentru fiecare pas de timp ("time-his-..
t ory") sistemul de ecuaii de echilibru dinamic
-

[M] {!!.x}

+ [C]{!!.x} +[KTl

{!!.x} = - [M] {!!.u}

(6.9)

In care, n afara notaiilor din sistemul (6.8),


[M] este matricea maselor structurii presupuse concentrate (de obicei
la noduri) pentru ca ecuaiile In sistemul (6.9) s rezulte algebrice i nu diferen-.
iale;
.
[C] este matricea de amortizare;
{!!.x} i {!!.x} snt vectorii varia-iilor acceleraJiilor i ai vitezelor relative..
asociate variaiiior deplasrilor {!!.x}. Intre cele trei variaii {!!.x}, {!!.x } i.
{!!.x} exist dou relaii cinematice- astfel nct sistemul de ecu aii (6.9)
se reduce la un sistem de ecuaii de condiie n raport cu un vector.necunoscut ,
de exemplu {!!. x}. Pentru o accelerogram i o structur date se obine locali-o
zarea zonelor plastice (fig. 6.8) i pentru fiecare element structural plastificat.
se nregistreaz valoarea L\;m.. mpreun 'cu poziia punctulu'i .de anulare aL
momentului lncovoietor i cu fora axial N concomitente cu !!.m.. (vezi fig. 6.1) ..
Cu aceste date, presupuse constante, se calculeaz separat valoarea !!.u.
printr-un calcul static considernd distribuia de momente. incovoietoare i a.
curburilor corespunztoare stadiului ultim n seciunea cea mai solicitat a
stlpului.
,
In raport cu procedeele ASN, procedeul ADN interpreteaz mult mai
fidel comportarea ' real a structurii caracterizat prin aspectul dinamic al
solicitrii. Procedeul furnizeaz, cu un nalt grad de credibilitate, sceuariuL
](lobil al apariiei i nchiderii ;,articulaiilor plastice" (mai figuros, al incursiunilor n domeniul inelastic al diferitelor zone ale elementelor) i permind'
n acelai tmp, prin verificarea condiiei (1.6) pentru fiecare element i la
diferite intervale de tmp, identificarea mecanismului de cedare a struc-

..

turii.

Pe lng ipotezele fundamentale ale celor dou procedee, deja menionate


n legtur cu calculul lui !!.m4X i !!.., mai snt de subliniat cteva aspecte impor-,
tante privind matricea de rigiditate [KTl a structurii care se genereaz cu .
ajutorul matricelor de rigiditate tangent ale ' elementelor structurale:
i. In ambele procedee, se pot calcula deocamdat numai subansambluri
plane formate din elemente liniare. Considerarea altor elemente-dect a acestora,
de exemplu a elementelor bidimensionale de beton armat, nu este nc posibil:
datorit faptului c n prezent nu se dispune de o modelare analitic satisfc
toare a comportrii acestor elemente n stadiile postfisurare i postelastic ..
ii. Caracterul spaial al structurilor de beton armat nu poate fi, de asemenea, nc introdus n programele de calcul din categoriile ASN sau ADN,
dect ntr-o manier aproximativ (prin coordonarea deplasrilor subansam- '
183.

-~----------------------------~-
~

"'o

"

, ,

.1 7.52 1. w 1 7.52 1.

1=1.30,

"

,e

f
. t "" 1.7. s

"" .. . .. ''''' .
: .\

t=1803 .

...

, .
, ,

tN2,

/ 2.08,

'Fig. 6,8. Distribuia articulaiilor plastice in barele unui cadru


de beton armat (a) solicitat seismic la diferite momente de timp
(d ... n).
Rezultatele snt obinute prin utilizarea programului A~E
LISE considernd componenta N -5 a accelerogramei INCERC

'184

r--"
""
, -Js

-, ~

."

91 '"
-:t!., -.1

sb

_..

~l

"te

oj

"

-,

JJZ.

t:y. 2,55 s

t =3,Ols

,
J

I(" "
~

"1'
+
. _-~~

,o

. ~>" .

~j"

...el...

~~-~b

~"

r---<1>':
l.r ~. .~..

1" +
f1;--

' 3~1
f.-'"-fio

..

.~\

- ."

t;,'J

el

~~
ol
~.:t ,e--~-J.ij; ....,,;,!

r--'
~J"6
n :...
,

' fi:,

. '-.

.'

~_-<t.
~~
.': .
.-...
- .

' .. ... f..~ .,

Bucureti din" martie )97-7 cu valorile reduse cu 24 % . Struc tura


est e proiectat. n conformitate cu prevederile normativului P 100/82

_'.71.;..._

v'

standardu lui STAS 10.107/0-90.


marcheaz. desc hiderea articdaiei plastice. la fao. barei de partea
creia este marcat t riunghiul

- marcheaz inchiderea articulaiilor plasti ce.

"

185

,-

,-

blurilor structurale plane prin intelluediu! planeelor considerate infinit


rigide modelnd o comportare quasispaial, deocamdat numai pentru. componenta translaie a deplasrii laterale), datorit absenei unor model" de
calcul n msur s interpreteze suficient de corect ,comportarea postelastic
a elementelor liniare de beton allnat la solicitri compuse nco"oiere pe dou
direcii - torsiune.
,
iii. Stabilirea termenilor matricei de rigiditate se face pe baza unor ipoteze
privind defolInarea din ncovoiere cu efort axial, parte dintre ele discutate
la 5.2. Nu se introduc termenii corespunztori deformaiilor produse elementelor de beton amlat de ctre fora tietoare sau de lunecarea armturii n
beton, nici pentru aceste aspecte neexistnd modelri de calcul satisfctoare.
Implicit, nu se pot lua n considerare eventuale cedri premature datorate
aciunii forei tietoare sau pierderii ancorrii armturilor.
Toa te aceste ipoteze de calcul reduc sensibil gradul de fidelitate al procedeelor n raport cu realitatea. n plus procedeele ASN i ADN implic un mare
efort de calcul i de interpretare a rezultatelor care nu face posibil practic:
. considerarea unei game variate de cutremure probabile.
In aceste condiii; proiectarea curent antise ismic , atit in ara noastr'
cit i n celelalte ri al cror teritoriu este expus unui risc seismic important ,
nu se fa ce pe baza procedeului iterativ descris n fig. 6.6 ci se limit eaz la
determinarea soluiei date de metoda aproximativ prezentat la paragraful
6.1. Procedeele ASN i, n special, ADN se folosesc ca instrumente de cercetare'
teoretic n vederea imbuntirii, din punct de vedere tehnic i economic, a
msurilor de ductilizare prevzute n prescripii pentru m etoda curent de
proiectare a nti seismic, iar ca instrument de proiectare numai n situai i
deosebite (structuri cu nlime mare, sisteme structurale noi, structuri pentru
cldiri tip, ce urmeaz s se execute ntr-un numr foarte mare de exemplare) _

6.1.3. Bazele ' msurilor de ductilizare

Dup

cum s-a artat n paragraful 6.1.1, msurile de ductilizare vizeaz'


satisfacerea condiiei (1.6) pentru elementele structurale care se plastific,
in timpul aciunii seismice intense. Aceste msuri nu snt necesare n elementele,
in 5ubansmblurile structurale sau n structurile a cror capacitatea de rezisten este superioar eforturilor S., corespunztoare unui rspuns seismic'
elastic. In . principiu, msurile de ductilizare trebuie s fie asociate valorii
factorului .<J! (din relaia 6.1). Cu ct coeficientul <J! de reducere al forei seismice
n rspuns elastic este mai mic, cu att msurile de ductilizare trebuie s fie'
mai severe. Analiznd n contextul sistemului de siguran asociat metodei
de proiectare, valoarea real a acestui factor, s-o notm cu r.YreaJ. se constat
c aceasta este mai mare dect valoarea prev.zut explicit n prescripii, prin
relai a (6.1), att datorit diferenei ntre valorile de calcul ale rezistenelor
betonului i armturii i valorile lor efective, ct i datorit nnor simplificri
cu caracter acoperitor adoptare la modelarea . construciei n calcul.
In condiiile n care, n cadrul metodei curente de proiectare antiseismic, nu se pot evidenia valorile <J!"", i nu se pot preciza cu certitudine care
elemente structurale se vor, plastifica cnd structura va fi acionat de-un
cutremur de intensitate ridicat i care vor fi valorile cfeplasrilor 6.., impuseacestor elemente, msurile de duct,ilizare urmresc s nzestreze zonele plastice
poteniale ale elementelor structurale cu capaciti suficient de mari' de
deformare postelas!ic (valori 6.. suficient de mari). In urmrirea aCfs.tu h

186

..

scu>, msurile de ductilizare prevzute n prezent de prescripiile de proiectare


pstreaz un pronunat caracter empiric i reprezint n fond cel mai convena-

bil compromis ntre tenaina de a evita consumuri nejustificate de materiale i


tendina de a reduce gradul de a,variere al construciei la aciunea seismic.
Altfel spus, msurile de ductilizare avute n vedere la proiectarea pe baza
procedurii curente; reflect att posibilit ile economice ct i gradul actual
.de cunoatere. Constatrile n Ulma cutremurelor ct i rezultatele experimentrilor fizice i numerice snt sursele de informaii care contribuie la mbuntirea continu a acestor msuri.
n general, creterea deformaiei capabile impune uIlntoarele tipuri de
"
.masun:
.
- dirijarea apriiei zonelor plastice n cadrul structurii n aa fel nct
acestea s apar m ai nti sau, dac ! este posibil, numai n a cele elemente struc- turale care au prin natura solicitrii o capacitate de deformare mai mare;
- asigurarea unei valori minim du a elemep,telor structurale cu zone
plastice poteniale prin asigurarea unei capaciti minime de rotire spec ific,
4>., n aceste zone n condiiile evitrii riscului apariiei unor rup eri premature,
neductile, datorate forei tietoare sau pierderii an corrii armturii n beton.
n legtur cu aceste msuri de ductilizare snt de fcut unele observaii.
.cu caracter general.
,
a. Evi/area r"perii di.. for tie/oare se face Ia starea limit de rezisten
prin relaia (vezi 5. 3*)
'
.
\

Q .;; Q,.p

Aa
Ecnunat la

(6.10)

Jn vederea evitrii rupeTii prematu;e n elementele strucbrale cu zone potenial plastice, fo:a tietoare de calcul Q se determin ca for tietoare asociat
mecanismului de plastificare a 'elementului iar Ia. evaluarea lui Q,.p n zona
plas tic se reduce confribuia datorat betonului, Q" cu att mai mult cu ct
.este mai mare riscul degradrii mai pronunate a betonului ca urmare a incursi"nilor repetate, uneori i alternante n domeniul postelastic.
b. Degradarea adermlei ntre bara de armtur longitudinal i beton, n
special n zona ei de ancorare, care n marea majorita te a cazurilor practice
reprezint zona de mbinare (nodul structur..l) ntre elementele structurale
Ia limit Roate scoate din lu'c ru bara respectiv i d.eci redu'ce capacitatea
portant. n cazul aciunii seismice acest risc este amplificat de efectul n<crcrilor ciclice, 'deseori alternante, i de efectul fis urrii betonului n lungul
.b arei n zona nodului structural (vezi fig .. 6.9). P entru reducerea acestui risc
- se folosesc cu .prioritate bare cu profil periodic;
- se iau m suri speciale de ancorare;
- se sporete lungimea de a ncoraj a barel~r. n STA S 10107/0-9,0 se
prevede sporirea cu circa 30 - 40 % a lungimilor de ancoraj a le barelor longitumnale ntiIise n' elemente fcnd parte din structuri cu rol antiseismic, n
raport cu lungimile de ancorare ale armturilor cu condiii normale de solid. tare. n prescripiile din alte ri se prevd sporuri i mai mari.
.

cum s~a artat la capitolul 1, pentru simplificarea scrierii relaiilor de calcul, s-a
indicele ma. pentru desemnarea eforturilor sec l onale de calcul.

187

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
1.;.=:;,' ____ _
I
I
I

---'---- -

'-../

b
Fig. 6.9

- se evit inn dirile (n special cele prin suprapunere fr sudur) n


zonele expuse plastificrii.
Pentru asigurarea unei bune ancorri a etrierilor cu rol de fretare n
zonele plastice poteniale din elementele structurale verticale (stlpi sau bulbi .
de diafragme); crligele acestor etrieri au forma i dimensiunile din fig. 6,10,
a. Prin ptrunderea crligului n miezul de beton al seciunii (fig. 6.10 b )

se creaz condiii de aneQl'are mai bune dect prin poziionareq lui n imediata
apropiFe a stratului de beton de acoperire care se poate pierde la o solicitare
~e!smic intens.

c. Capacitatea de rotire
(fig, 6,11): ,

secional

n zona

plastic

este

dat

rela.iile

de

. (6.11, a)

W
?,!fd

a'

-.

I
I

II
"

Fig. 6lO

-1:

Xu

i'1

/'1

<
,

Oislribvli(l

--

ha

~ -' cov

188

Fig. fi.tlc

sau

dup

<au
<1>. =-:-=-

"O -

(~.11,

.
se atinge prin

b)

cum cedarea (ruperea) n seciune


depirea deformaiei
ultime de compresiune
a betonului sau a deformaiei ultime <a. a arm
turii ntinse. Cu x s-a notat nlimea zonei comprimate.

<,.

Valorile <1>a n situaiile n care acestea snt stabilite prin rel"ia (6. 11 , b)
(ntlnite la unel~ elemente supuse la ntindere excentric sau, mai rar, la
compresiune excentric cu fore axiale reduse) asigur, de regul n exces,
cerinele de ductilifate asociate unei comportri favorabile la soli citri seismice.
In vederea asigurrii unei valori suficiente a rotirii secionale <1>., n
ZOhc:~ plastice po.teniale se limiteaz superior valoarea ~ la o mrime mai
redus dect cea corespunztoare situaiei de balans (vezi sub capitolul 5.2),
diferen iat funcie de' natura solicitrii elementelor i se ac ioneaz prin
msuri minime de .armare transversa1 pentru sporirea ,:alorii &t>u n raport
cu cea corespunztoare betonului simplu. Armarea cu etrieri a zonei plastice,
pe lng efectul de cretere a defonnabilitii betonulni, are i rolul de a mpieci~
ca flambajul baTelor comprimate, favorizat de efectul Bauschinger asociat
regimului de solicitare alternant (vezi capitolului 3). In acelai timp se obine
o limitare a degradrii betonului din inima seciunii pentru a conserva . cel
puin ,pa rial, capacitatea acestuia de a prelua fore tietoare .
Limitarea maxim a valorii Xu se asigur prin relaia
,

n calculul

(6. 12)

~ este dat de relaia (5.9) i se stabilete


la starea limit de
rezisten. Rotirea capabil <1>" a seciuni~ este cu att mai mare cu ct deformaia postelastic a armturii ntinse n moment ul ce.drii zonei comprimate
a seciunii este mai mare astfel c, aa cum s-a artat anterior, ~um n rela i a
(6. 12) este mai mic dect ~, din tabelul 5.1. Valorile ~ltm sint stabilite plecnd

unde

de la valorile <1>. considerate ca necesare pentru diferite tipuri de elemente


innd cont i de relaiile dintre valorile rezistenelor de calcul i valorile
rezistenelor medii ale betonului i armturii
Deplasarea capabil il,," a elementului depinde nu numai de valoarea
<Du ci i de lungimea zonei plastice l,,(vezi, de exemplu, fig. 6.3). S-a artat deja
c lp cuprinde lungimea pe care momentul ncovoietor este mai mare dect
iVI'P la care se

adaug

'.

ine seama de efectul de spJrire a eforturilongitudinal prin fjsurare nclinat (forei tiet(Hre)

o lungime care

lor unitare n amdtura


i de efedul aiunecrii barelor longitudinale Jn beton.
Se apreciaz c valorile lp, prescrise de unele norme (de exemplu [Ilt))
snt n general acoperitoare fa de valorile rezultate din cercettile , experi:
,
, menta le.
/
d. Priu alctuirea structurii i prin modul de armare se unnrete s se
dirijeze dezvoltarea deformatiilor postelastice .w prioritate n grinzi care snt,
n general, mai ductile dec stlpii pe baza faptului c sec iunea de beton
almat arc o rotire capabil , '<Du, mai mare la ncovoiere dect la compresiune
- excentric ..;. Acest principiu, ~humit n practicJ. grini-:1 st~b~'i-stUp~ puternic
are i alte avantaje. Astfel, cedarea unui element ve rtical p : mte in iia colapsul
progresiv (in lan) al cOllst ruc"iei i de aceea evita.r23. un)r d~ brm3.ii plastjce
ample in elementele verticale este vital pentru sigurana seismic a anS3..ffi'blului structural.

189

Arficula,lie

piosI/l'a
.

Fig. 6.12

n plus, plastificarea simultan la ambele capete a tuturor stlpilor unui ' .


nivel al structurii.J5oate conduce la apariia unui mecanism de plastiucare local,
(mecanism "de- etaj"), care trebuie n general evitat (fig, 6.12) ntruct arimplica cerine karte mari de ductilitate pentru stlpi care se pot realiza cu
_ deosebit dificultate i in condiii neeconomice. Exist, totui, situaii n prace
tic, in care-mecanismul de plastificareal structurii implic n mod inevitabil
de-ncltarea une,r deformaii plastice importante n elementele. verticale, cum
se ntmpl, de exemplu, n cazul turnurilor castelelor de ap, a stlpilor nivalurilor flexibile ale structurilor rigide n rest. Asemenea situatii
, necesit ().
abordare special,
' ..
Este de subliniat, de asemenea, c, 'n general, .n u se poate evita n conditii
concmic'e, p-]astiiicarea la baz (la nivelul teoretic de ncastrare a infrastru~- _
turii) a stilpilor cldirilor etaja!e supuse la .solicitri seismice intense, n aceste
'si.tuaii se ulmrete prin n1surile de ~lctuire, limitarea 'incursiunilor n
'domeniul postela !ic de deformare.
In cele ce urme a.z se comenteaz" msurile de ductilizare prevzute' n..
STAS 10107/0-90. Ca i n alte prescripii de proiectare antiseismic (vezi,
de exemplu, [104J; [1 I 1; 114J), ele se refer n special la elementele s tructurilorcurente. .
'.
n general, msurile de ductiliza~e prevzute' de pres(Tipii snt detaliate
n funcie de tipul elementului structural ' (grind, stlp, perete) i . se aplic
indiferent de poziia elementului n cadrul structUrii (vezi, de exemplu, [ 104J),
Se are n vedere c pentru diferitele tipuri de structuri prescripiile de praiec'\ tare . antiseismic prevd valori reduse ale coeficienilor <)! din relaia (6.1) .
care ) mplic plastificri relativ importante ale elementelor structurale.
n Codul Model CEB,FIP de proiectare ,antiseismic [IIIJ,_aceslt msuri
snt diferEniate pe trei niveluri de ductilitate corespunznd la trei valori ale
coeficienhilui <)! dar ele se aplic de asemenea; pentru fiecare tip de element
structural indiferEnt de poziia lui n cadrul 2 tructuriL
-'
n cadrul discuiilor purtate n legtur cu elaborarea STAS 10107/0-90,
a existat propunerea * ca msurile de ductilizare s fie difereniate pe trei'
nivele de duc(j;itate n cadrul aceleia~ structuri pentru a ine ceam.a de diferenele care apar n cerinele de ductilitate (valoarea lui 6 m .z n, relaia (1.6')).
n/ funcie de pcziia elEmentului structural n cadrul sbucturii i n funcie
de ' paricularitile ansamblului structuraL Est, evident c o asemenea abordare a msurilor de ductilizare consider mai raional condiia (1.6) dect
,
Propunere

prezeDtat

de

~ng.

Emilian

iaru.

.190

,
oricare alta din abordrile existente n prezent, Din pcate , cunotinele
existente n prezent nu permit precizarea situaiilor n care trebuie adoptat
.u nul sau altul din aceste niveluri de.ductilitate n cadrul structurii. Propunerea
. menionat vizeaz n fond o distribuie ma i raional a consumului de materia le n cadrul structurii prin asigurarea m ai uniform pe ansamblul structural
a condiiei (1.6). Ea va trebui luat, deci, n considerare fie de o ediie ulterioar
a STAS 10107/0-90, fie de instruciunile de proiectare specializate pe categorii.
<le structur i d up ce se va cunoate ma i bine distribuia cerine i de ductilitate,
1\.".., pe ansamblul structural prin sintetizarea unui mare numr de studii
bazate pe procedeul ADN.
Este de observat c abordarea problemei ductilizrii st ructurii, n mod
difereni at pe diferite zone ale structurii, apare mai accesibil pentru structurile cu perei -de beton arm at, decit pentru cele n cadre . In viitoarea redactare a prescripiilor specifice structurilor cu diagragme de beton n cldirile
etajate (P85) se intenioneaz introducerea unui asemenea concept de proiectare.
_
In fonna sa actual, STAS 10 107/0-90 prevede unele msuri care au
n vedere conceptul de diferen iere a msurilor de ductilizare n funcie de
cerinele probabile de ductilitate; dndu-se o clasificare a elementelorstructurale
n acest scop.
Astfel se identific trei' ca tegorii de elemente :
1. elemente participante la structuri antiseismice solicilale la ""trem ure
puternice (corespunznd zonelor seismice de calcul A ... E ) ;
2. elemenle participante la structuri antiseismicesolicitate tie cutremure
Jnoderate (corespunznd zonei ismice de calcul F.) ; _
. :t elemmte neparticiPante la structmi a"tiseis",ice (n aceast categorie
intrnd elementele ale cror defoJJnaii laterale sub aciunea cutremurelor
snt n mare m sur impi'e dicate prin prezena altor elemente mult mai rigide,
de exemplu cadrele din structurile etajate asociate cu diagragme verticale
_de mare rigiditate, precum i elemente care sub aciunea unor for e orizontale
se deplaseaz fr a se deforma, cum snt grinzile prefabricate articulate pe
stilpi).
In cadrul primei categorii se diferen iaz :
- elemente care capt deformaii postelastice semui ficative, prevederile
fi ind diferite pentru zonele plastice poteniale ale a cestor elemente i pent ru
restul elementelor respective;
,
. - elemente pentru care se pune condi ia ca sub aciunea seismic s
rm n n stadiul elastic, pentru a-i ndeplini rolul structural de legturrl
rigid a elementelor componente ale structurii (de exemplu, pl an~eele lucrnd
ca aibe, nodurile de cadru, mbinrile verticale de monolihzare ale structurilor
cu panouri mari etc) sau pentru a asigura etaneitatea neces a r (de exeln plu
pereii recipien ilor. de lichide sau gaze);
- elemente care sub actiuni seismice rmnd n domeniul ehs tic datorit
fapt ului c din aceste aciuni le revin solici tri reduse sub capacitatea de
rezi sten asociat prevederilor minime de armare (de exemplu, diafragme
verticale de b eton armat la cldiri joase cu structura de tip fagure).
Este important de subliniat c standardul permi te proiectant ului s
reduc numrul zonelor plastice poteniale i s considere msuri mai difereniate de ductilizare ori de cte ori apar justificri bazate fie pe particularitile
de alctuire ale ansamblului structural fie pe analize a le rspunsului seismic
",1 structurii mai aprofundate dect metoda curent de calcul.
-~

<

19\

~'.

Msurile

de ductilizare, fie c sh. t exprimate prin condiii de verffieare.'


prin calcul, fie c snt exprimat e prin msuri constructive, vor fi comentate
n comnn n continnare, evideniind scopul prevederilor. n cadrul acestui
capitol se prezint numai msurile constructive impuse de cerinele de ductilizare ~ a elenlentelor de beton armat, completnd m-surile constructive cu
caracter general discutate la subcapitolul 5.8. .
~
Avnd n vedere c la data intrrii n vigoare a standardului !O 107/0-90
i. a apa rii e i prezentului Indrumtor, redactarea Instruciunilor de proiectare
a structurilor n cadre de beton armat i a noii edii i a instruciunilor P85,
de proiectare a stnletnrilor cu diafragnle de beton armat nu era ncheiat, in
cele ce urm eaz se comenteaz i o serie de prevederi specifice celor doua
prescripii i care nu fac n mod explicit obiectul standardului, n inten ia iie
a realiza un cadnf ct mai cuprinztor pentru' discutarea problema ti cii proiectJ.ji ulltiseislnice a structurilor de beton annat.
__
Din I]1otive evidente, exprimarea concret a prevederilor respective
trebuie considerat ca, avnd un caracter preliminar, (orma lor final ullnnd
s fie adoptat n cele dou~ instruciuni .

"

CADRE

6 .2. DUCTILIZAREA ELEMENTELOR STRUCTURILOR

DE BETON ARMAT

6.2.1. Dirijarea mecanismului de disipare de energie


,

Calculul dinamic neiiniar reprezint instrumentul cel m a i puternic cu'


aj~utorul cruia se poate controb cel mai riguros i' dirija .mecanismul disipa tor
de energie. Aa cum s-a artat anterior, n pr~zent nu este nc posibil aplicarea pe scar larg, a acestui instrument avansat de investigare a comportrii
seismice a structurii. Din acest motiv, in proiectarea curent se aplic o serie
de proceduri simplificate, aproximative" implicnd anumite condiii de con- '
fOI mare a elementelor- structurale din punct de vedere al rigiditii i al capacitji de rezisten , modalit i de evaluare. a eforturilor de dimensionare etc.
Aceste proceduri snt stabilite pe baza unor studii parametri ce, efectuate
tot prin metoda de tip ADN.
n prezent s-a impus concepia potrivit creia pe durata cutremurelor
puternice disiparea de energie n cadrele multietajate trebuie s se realizeze
cu prioritate n grinzi i n ct mai mic m sur n stlpi, astfel nct s nn.
apar mecanisme de tip etaj slab,.
'
In unele prescripii de proiectare n intenia de a se evita asemenea
' situaii se prevede pentru elementele care converg ntr-un mod structural
o condi ie de forma:
/

M:::~

+ M::~

;. <f(M:},.

+ M:;r)

(6.13\

M:~: i M::~ reprezint momentele capabile ale stlpului de,la partea


superioar i, respectiv, inferioar a nodului, corespunztoare valorii minime
a forei axiale rezultate din calculul static (situaia mai defavorabil), ,iar
i M~p reprezint momentul capabil al grinzilor la st'!,ga i Ia dreapta

unde

M:!.

nodului, valorile respective fiind s tabilite n funci e de rezistenele de caluL


Se consider ambele sensuri de rotire a nodului (fig. 6.13) iar atunci cnd n.
192

- ,

. '

~,

._ ~

,. "'" .,.
. -

..

' -. "' :;"


,
.

"

.te:

)~~

t1",p .

'

.. . , . ....
",
.

.
~ .'7'"

.~
11'f.

.'

';' f

't, C\
>

.c:

.'

.-

.r -\ .

)tff:,
-

-"

)11f;p,

', <i..

-
"

tf::,(

-.,

0.
tnf
I1

'-J
inf
t1

Fig. 6. 13

~
l1 inf
t1 JV,

".

,.

,.,,,,,, .

:' ~ \ '

)(o'r
<61'"

nod converg grinzi pe dou direcii, condiia (6.13)- se verific" r:entru fiecare
directie. /
.
Factorul <1. are rolul unui coeficient de siguran. In proiectul de Instruci
uni de proiectare a cldirilor cu structura,n cadre acesta era apreciat prelirni~
' >lar la 1,2, valo!,.re adoptat i n prescripiile americane [101]. E ste de observat
c valoarea real a lui a, care corespunde exprimrii" m omentelor capabile n
funcie de rezistenele efective (vezi relaia 6.3) este mai mare, d;ltorit faptului c n. timp ce momentele capabile ale grinzilor depind in esen :de rezistelJa armturii, momentele capabile ale stilpilor depind att de rezistena
armil,turii ct i de rezistena betonului comprimat.
Cu toate acestea este de apreciat (vezi de exemplu [74J), c adoptarea.
va}orii Ci( = 1,2 n relaia (6.13) nu este n msur s-evite apariia deformaii- '
lor plastice n stlpi.
,
Argumente pentru o asemenea afirmaie snt urmtoarele: i. Incnrsiunile n domeniul postelastic ale grinzi lor de cadru la cutremure'
intense implic deseori solicitarea oelului n domeniul de consolidare i creteri'
corespunztoare (de ordinul 10..,.. 25"/0) ale m omentelor fa de valorile
asociate eforturilor unitare de curgere .
ii. Armturile din plac , paralele cu aIlntura longitudinal a grinzilor
contribuie cu valori cuprinse intre 10 i 30"/0, la valoarea momentului capabil
negativ. In general.contribuia acestor armturi este ignorat la dimensionarea la ncovoiere a grinzilor.
iii. Capacitatea portant a stlpilor (n special a celor marginali) este
puternic influenat de forele axiale induse de cutremur, a cror valoare poate
fi mult mai mare decit cea rezultat din calculul la ncrcrile seismice de
calcul. Valoarea a~estor fore depinde de numrul de articulaii plastice formate n grinzile adracente stlpului, iar acesta nu 'poate fi apreciat corect fr

..

19}

---------~~----<--~~~--~----------------~-----

'instrumentul analizei dinamice liniare. Pe de alt parte, 'stabilirea efortului


axia:! considernd lotalitatea ' grinzilor respecti,'e plastificate poate reprezenta
n' m ulte cazuri o soluie prea acoperitoare .
'
iv, Distribuia ' momentelor ncovoietoare n lungi1l stilpilor . cadrelor
etajate pe durata ac iunii seismice poate diferi" substanial de cea furnizat
de calculul elastic la forele statice echivalente, Rspunsul dinamic neliniar
evideniaz faptul c poziia punctului ' de inflexiune se mO,dific permanent.
In [74J.se arat c la structuri res pec tind- condiia din prescripiile ameri
. cne (6,13) pot aprea relativ frecvent s ituaii (n special la ~ivelurile superi
. o:;tre) n care se forin eaz ar t i c ulaii plastice n stlpi su b grinzi, n timp ce
seciunile de 'deasupra acestora snt supuse la m ome!1-t.e cu valori foarte reduse ~
De altfel nsu i calculul elastic pune n eviden si tuaii n care momentele
pe stlpi, deasupra i dedesubtul grinzii snt de acelai semn (fig, 6,14) , atunci
cnd grinzile snt relativ flexibile n raport cu stlpiC In aceste cazuri condiia
(6, 13) ar trebui nlocui t in principiu cu o relaie de forma :"

'.

(.

M'cap
up- - M eore.p
'A! ~ Cl(M:;p + M:~~)

sau
,

.Alin!
cap

(6, 14, a)

M
'vp ~
..... ro .. np ,;;.- cx(M;;.

+ M:;.)
,

(6, 14, b)

"

.dup

cum momentul in stlp deasupra nodului, furnizat de calculul elastic


este mai mare sau mai mic dect cel din seciunea de sub grind . _Cu M~:!e8p
,i M::::, .. s-au notat momentele care intervin ~ stlp, ' in seciunile de sub
nod, i de deasupra modului, n situaia in care stlpul se plastific deasupt.a
nodului, respectiv _dedesubtul nodului, O valoare aproximativ a acestor
momente se obine amplificnd valorile rezultate din, calculul static la ncrcri
,

..

H':;( __

--'-)/'1"!'p
<1/

0\
It,;'

'-

~
l1'1flf

\.'.)
mf

.'

194

Fig. 6. 1i

seismice ~e calcul cu raportul ntre. suma momentelor capabile in grinzile,


adiacente n nod i srima momentelor n grinzi rezultate din calculul static
la ncrcrile de calcul.
.
v, Un stlp proiectat pe fiecare direcie n acord cu condiia (6.13) poate
s fie descoperit sub aspectul capacitii portante atunci cnd este supus. .
eforturilor asociate unui cutremur actionnd oblic fa de axele principale de

inerie, implicnd plastifitarea simultan a tuturor grinzilor .care converg


in nod. Intr-adevr, n asemenea situaii termenul din dreapta relaiei (6.13} crete n timp ce te menul din .tnga scade ca Ulmare a reducerii de capaci,
tate porant la aciune oblic (vezi 5.2.5). Este de observat, totui, c
aceast situaie limit are o probabilitate mai mic de apariie .
,
. n [74) se face aprecierea c pentru a evita plastificarea stilpilor termenul
a. din (6.13) trebuie 's aibe valori cuprinse ntre 2 i ' 2,5. Dei aparent aceste
valori snt excesiv de mari n ' practic ele se pot realiza cu relativ uurin .
fr implicaii negative sub aspectul consumului de materiale, obinndu-se- ,
o serie de .avantaje importante:
_
a. Meninerea stlpilor n domeniul elastic de comportare faCe ca fretarea
(confinarea) miezului . de beton al stlpului s nu mai fie necesar, astfel c.
msurile de a'fmare transversal se pot 'reduce substanial. '
. b. Capacitatea de a prelua forj tietoare a betonului din stlpi, n zonelede la' capetele stlpilor, care nu mai snt zone plastice' poteniale, sporete .
c. Se mbun.tesc conditiile de aderen ale armturilor ca Ulmare a
fapt.uluLc acestea nu mai snt solicitate ciclic alternant n domeniul pl,astic.
Ca Ulmare se pot.. accepta imbinri prin suprapunerea barelor verticale pelungimi reduse, corespunztoare condiiil!)f normale de solicitare . .
d. Faptul c stlpii nu se plastific mbuntete comporta,ca nodurilor
gr ind -stilp.
'
'.
'
,
.::'cflCru calibrarea coeficientului a singura baz riguroas o constituie'
studiile parametrice utiliznd instrumentul ADN. Asemenea studii snt
n curs de desfurare rezulta tele acestora urmnd s fie folosi te la redacta-,
rea prevederilor Instruciunilor tehnice pentru' proiectare'; structuri lor n'
cadre, printre altele i la' precizarea valori i coeficientului a .
~ de observat, de asemenea, c practic nu, se poate elimina complet.
posi>ilitatea apariiei articulaiilor plastice n. stilpi. Astfel, plastificarea~, '
stlpilor la baz (la ncastrarea n infrastructur) este, de regul, pus n .
eviden de orice analiz dinamic la un cutremur intens. La nivelul superior .
al cldirilor cu multe etaje sau la cldirile cu unul, dou niveluri este dificil.
sau neeconomic s se realizeze stlpiLmai :puternici dect riglele. PlastificaI:,ea .
stilpilor n aceste situaii nu este periculoas datorit cerinelor reduse, de-o
ductilitate in articulaiile plastice din stilpi i datorit faptului c efo'fturi!e'
de compresiune relativ reduse permit dezvoltarea unor deformaii plastice.importante f'ir msuri speciale de allIlare transversal.
n cazul stlpilor marginali, n situaia n care snt descrca i par-ial sau'
total prin efectul indirect al for,lor orizonta,le, se poate accepa, de asemenea,
plastificarea. In cazuUn care efortul axial are valori reduse de cam presiune- _
sau reprezint chiar efort de intindere, ductil.i tatea secional 'este substanial.
Plastificarea localii a unui singur stilp din irul de stlpi ai unui etaj nu estepericuloas pentru c nu implic dezvoltarea unor mecanisme de etaj. Pe
. de alt prte asigurarea condiiei (6.13) ar atrage o sporire excesi" a ~lIIituriil
longitudinale.
.
Este de observat c dirijarea mecanismului disipator de energie prin'
Intermediul relaiei de verificare (6.13) prezint dezavantajul c poate implica

.1

Fig. 6.15

numeroase iteraii n procesul de .stabilire a capacitii portante a elementelor.


n literatura de specialitate exist propuneri de metode de proiectare antiseismic. Ia care capacitatea portant a elementelor structur<)le asociat unui
.' mecanism de p!astificare favorabil (fig. 6.15) se determin direct prin dimensionare la valori de efOrturi stabilite corespunztor. Asemenea metode au. fpst /
propuse de Thomas Paulay. iar n ara noastr de ing. Em. iaru ID. Cp- _
in. In esen aceste metode implic dimensionarea stlpilor la momente ,
ncovoietoare cu valori apreciate suficient de mari pentru a evita apariia
deformaiilor plastice in aceste elemente, cu excepia bazei stlpilor i a ultimului nivel. Expresia momentului de calcul (de dimensionare) in stlpi M: are
forma (fig. 6.16, a):
'
,
M: = kM ~M,
'
(6.15)
:
.
in care M, este momentul din stlpi din incrcrile de calcul; Il' - raportul
dintre valorile nsumate ale -momentelor plastice (capabile) ale grinzilor de
, ia nivelul considerat i valorile corespunztoare incrcrilor de calcul; k M coeficient supraunitar ce ia. n considerare abaterile de la distribuia con.siderat in calcul a incrcrilor ' orizontale seismice i a momentelot indivoietoare, efectul modurilor superioare pe structura plastificat etc;
coeficientul k" are anumite valori pentru cadrele -plane i alte valori
(mai miui), pentru cadrele spaiale, atunci cnd i. la aceste structuri
dimensionarea se face numai dup direciile ' principale ale cldirii.
.
Pentru a evita ruperile premature la aciunea forelor tietoare, valoarea
. f orei tietoare de calcul in stlpi ~ corespunde nivelului maxim de solicitare
care poate aprea, cordindu-se cu mecanisn1l11 de plas'tificare proiectat:

Q:

k. ~Q.

'

(6.16
s~a notat' cU Q', fora tietoare din ncrcrile de calcul; k. - coeficientul de '
amplificare '<;Iinamic, similar coeficinetului kk din (6.15). .
. .
, In instruciunile pentru proiectarea structuri!or n cadre, n curs de
elaborare, se intenioneaz introducerea upei asemenea proceduri de proiec=

.) I. P 100 - 92, ap1r.t ulterior standardului 1010 710-9 ; pentru acest rapor-t se
~ nota ia (o)

.tilizeaz

.196

..

, '
,

Os

NIS +

/,~ J

'$

,He

,
,

Fig, 5. 16

ae

tare, aceasta implicnd calibrarea cceficienilor ky i k Q pentru condilile


, realizare a construciilor in caGre etajate in ara noastr.
, Pn 'Ia rezolvarea acestor probleme, innd sema de ansamblul co'nside' rentelor expus, n spec ial de incertitudinile privind identificarea zonelc;I'
plastice poteniale, se propune ca msurile de ductilizare s se aplice astfel :
- toate grinzile i .toi stlpii structurii se asigur impotriva ruperii la
fore tietoare, prin verificarea condiiei (6,10) in care efortul de dimensionare
Qm este asociat situaiei de solicitare maximale corespunztoare mecanismului plastificare;
- toate. extremitile grinzilor se consider zone plastice poteniale,
aceasta impJicind asigurarea ri aceste zone a condiiilor de ductilitate sec ional
minim (6.12) i de armare transversal minim pe lungimea /.;
- se consider wne plastice poteniale n stlpi, zonele de la extremitile
acestora, msurile de atUlare transversal minime pe considerente de confinare a beton ului comprimat prevzndu-se totdeauna n partea inferioar
a fiecrui nivel, iar la partea superioar numai ' dac intensitatea efortului
, I de compreslune
/.
N
'
aXIa
1l, =;
> 03
,.
MoR, '
.
- - '
Ultima prevedere presupune c dac deformai ile plast ice pot aprea
eventual i la extremitaJea superioar a stilpilor, incursiunile n domeniul.
post-elastic snt aa cu mat es t calculul dinamic neliniar moderate. Dac i efor, turile axiale n stilpi' snt medera!e, nu snt necesare msuri speciale de confinare n aceste zone, arn1 tura tnmsversal5. dispus pe alte criterii fiind suficient.
..

,.

.'

197

6.2-:'2. Du ctilizarea grinzilor


,

'.

a. Localizarea zonelor plastice. Stadiul de solicitare maxim al unei rigle


. -de cadru de beton armat la aciunea unor cutremure pllternice POate implica
.apariia simultan a dou articulaii plastice deschise If- fibre opuse. Sub eectul
combinat al ncrcrii gravitaionale i ar aciunii seisllTicc, diagrama de '"
momente incovoietoare are, la limit, fOI m ele din fig. 6.1 7, corespunznd c~lo r
(Jou sensuri de defornlare n13.xim. Poziiile in lungul grinzii ale celor dou~
.artkulaii plastice depind de maniera n care diagrama de momente capabile
, .. mbracfl" diagnuna de momente incovoietoare maxm1e .. Dou si,tuaii posibile
.sn lilustrate n fig. 6.18 pentru diagram a de momente din fig. 6.17, a. Astfel,
in cazul reprezentat n fig. 6.18, a articula i ile plastice apar la extremitile '
g rinzilor iar in situaiile din (ig: 6. 18, b i fig. 619, ' b o articulaie plasti c

"

'.

I I III I III I I I II !

/1,5VP

rop,e

InF

HooP A

.w--.i
I

+-_
/-

---------

" ... _-------" '


g"'p

f1. mf

(Qp.A (

. '-

~-

'

t.

tlll;JIII'I'lliJII}IJ

6UP

I"Hrop' 8 .

~) l1'A'
A

'

)(

I , H'"P
(op. D

~j

cimp

t i i,,?

_1

'g+p

{ifIIIIJiIJliIIJiiiiJ.

11 cimp
cap

1.

198

Fig. 6.18

-.

Fig. 6. 19

apare la o extremitate a ~inzii in timp ce cealalt apare n cimpul grihzii.


Exist mai multe argumente care fac ca prima situaie s fie considcrat; m ai .
avantajoas. ntr-adevr, atunci cnd articulaiile plastice apar la capetele
"
grinzli: _~
- pentru. aceleai rbtiri de noduri, deformaiile impuse grinzii i, 'deci,
cerina de ductilitate la rotire ' secicnal n zona plastic sntmai mici (fig. 6. 19) ,
-' fora tietoale asociat mecanismului de plastificare al gfinzii, r e ate .
fi mai fi i<; ;
....
- anIlarea transversal minim prevzut pentru zona plastic se ntinde'
p.e o lungime mai mic; n fig. 6.18, a, i b care ilustreaz cazurile .ditincte
. care .pot.. aprea n practic se indi c i modul specific de armare transversal
a gnnZll.

I
I

., , .

,.

- -.

F ig. 6.20

Exist i sitllaii,

cnd urmrindu-se n principal protejarea nodului


. prin modul concret de realizare a armturi i longitudinale a grinzii se dirij.eaz
apariia zonelor platice l~ distane suficient de mari de ext remitile grinzii
evitndu-se n acest mod plastificarea (curgerea) i lunecarea armturii n
nodul structurii i implicit degradarea betonului din nod (fig. 6.20).
Fa de probabilitatea mare de apariie n aproape toate grinzile unei,
structuri curente n cadre de beton arma a cte dou articulaii plastice deschise la fibre opuse. apare raional ca alctuirea arrnrii grinzii sa a ib in vederecte dou zone plastice poteniale n toate rigIeIe.
l
'
b. Asigurarea unei capaciti minime de rotire secional in zona' plastic
. Pe baza faptului c, l'a grinzi , diferena ntre valorile momentelor ncovoietoare'

,
,

care produc ruperea sGiunii i ini ierea curgerii n armtura ntins este
relativ mic, se recomand s se considere uHntoarele ll!ngimi 1, ale zonei
plastice (vezi fig, 6, 17):
- atunci clld articulai a plastic apare la captul grinzii, lungimea 1. a
zonei plastice se ia egal cu de dou ori nI imea It a grinzii-pentru a ine
s eama de efectul for~i tietoare importante din aceast zon (vezi pc!, d), "
,
- atunci cnd articulaia plastic apare n cmpul grinzii, zona. plastic
se consider pe cte o lungime It de fiecare parte a seciunii de moment ncovoietor maxim pentru a ine seama de variaia mai' lent adiagramei de
momente pozitive n aceast situaie,
'
- Aa cum s-a artat n paragraful 6,1.3, n aceast zon se impune o limitare mai sever _a nlimii relative a zonei, cp,m primate, , i asigurarea unui
~ minim de armare transvers:tl cu etrieri. '
.
"Valoarea ~"m n . relaia (6,12') se ia' n cazul grinzilor

Astfel,- pe baza

(6, 17)

.'(

relaiilor

din _tabelul 5,2,

P-P',;;

condiia

(6 ,12) devine

25 ; '

(6, 18 )

procentele de armare longitudi nal la faa ntin

unde P i P' snt


i , respectiv" comprimat"
De asemenea;-pentru a conferi -riglelor de cadru un minim de capacitate
'Portant ~i implicit o_limitare a incursiuni lor n 'domeniul postelasti~ se mai
pwe condi ia:
'_
,

P > P,

(6,19)

~n

cale, n cazuLriglelor structurilor din _zone seismice de calCul A.,E


Pl = 0,45 % , pentru armturile de preluare a m om entelor negative pe reazeme '
i 0,15 % pentru celelalfe- armturi ntinse, in cazul riglelor structurilor proiectate n zona se ismic de 'calcul F pr()centele P, snt 0,30% i respectiv '
0,10 % , ultima valoare reprezentnd i procentul minim de armare pentru ,
rigrele neparticipante la structuri antiseismice,
""
Pentru a evita o' degradrtre accentuat a capacit)i i portante a seciu-nilor de 1a reazem, atunci cnd n urma fisur rii alternante pronunate n
anumi te momente fisura este deschis pe toat nlimea sec iunii i zona
.com prima t poate fi asigurat numai'e arm tu..a longitudinal inferioar, se .
lIDpunz ca

~,

P'IP "

dre~t

al

(6,20)

reprezint

(6,201

"

0,3

timp o condiie de ductilitate sec. io


oal care ns.oete condiia ' exprimat prin relaia (6.18), Dac membrul
,

Relaia

relaiei '(6.20)

armturii

acelai

este ma i mare dect 1 _

c()mprimate este stabilit de

(6, 18),

relaia

25R~:
pRa

atunci _ procentul

(6,20), i n caz contrar de

relaia

- n zonele de cmp ale grinzii, unde poate exista moment ' ncovoietor
negativ (vezi fig, '6, l7): se impune ca momentul capaojl negativ s fie cel puin
egal cu 25 % din momentul capabil negativ al sec iunii de pe reazem,
In vederea coftfinrii zonelor plastice (creterea lui .,.n relaia 6, I 1, a),
,
se prevede ca distana Intre etrieri i n aceste zone s nu depeasc 200 mm
,

200

sau..!!.... asigurnd n
~

acelai

>

timp uil procent de arm.are

transversal

de cel

jlUin 0,2%. In raport' cu alte prescripii aceste condiii snt mai largi. Este
totui, c etrierii re.zult n general din condiia
for tietoare i nu din condiiile anterioare.
Este de observat c in condiiile in care rigla de cadru

de remarcat,

T:

de asigurare la
seciune

are o

n fOlm de
ca urmare a conlucrrii cu placa planeului se poate
asigura o capacitate de rotire substanial sub momente pozitive, fr msuri
suplimentare de armare transversal datorit faptului c nlimea zonei
comprimate este suficient de redus (1; < 0,15). La astfel de grinzi, .zona de
indesire a etrierilor la extremiti este dictat de ' asigurarea capacitii de
. rotire sub momene negative, astfel c n situaia din fig. 6.18. b lungimea pe
care se ndesesc etrierii este 2 II.
c. Asigurarea . ancorrii barelor longitudinale.
Cu excepia armturi~ de la partea Superioar pe reazemele intermediare
ale grinzilor, armtura longitudinal este ancorat n nodurile de cadru aflate
in vecintatea zonelor plastice poteniale din grinzi i stlpi (vezi fig. 6.9).
Pentru aceste situaii se prevd regulile d~ ancorare din fig. 6.21, care urm
resc s' compenseze' pierderea parial a. aderenei (Iunecarea armturii) practic
de neevitat n condiiile solicitrii alternante generate de aciunea cutremurelor.
.
'
,

."

." .:",,'".

--

.
.",..
.. . -

k'

.~

"' ~ '

'

..

. . '~'~.'

-" '. ',

10

.L,
'

..

_~

..

- ,.-

....

. '"

t-'", - . J ' "."

' ~

.,, ' ~

,"

",..:'
>N ~ _ .

.-

Fig. 6.21

'.

I
'1

........ -t-.,<
.

'.

.a --+......

-- ,... ' - ,<,;-- - ,


~

.
d. Asigurarea mpotriva ruperii din Cor. tietoare.- Probabilitatea '1pariiei mecanismului disipa tor de ene~gle cu artu:ulall plastice deschise la fe1e
,opuse (fig .. 6.11) este ~oarte mare m cazul. ~mzilor structunlo,; curente m
.cadre soliCitate de cutremure puterlllce (vezI flg. ,,6.8). Pe aceasta baz, f9ra
tie.toare Q", din relaia (6.10) se det~mn ca for asociat~ mecanismului
,de plastifi'care. La captul B al grmzll dm fig. 6.18, a se obme:
.
,

M'"''
"' D

+M "'.... '+ O,51(g + P)


int

Qmin,B

=-

int
M -eap,B

+
1

"K'U,
eap.A.

11'.1.

+ O,51(g + P)

(6.21 b)

..
,

-(6.21 a)
.

..

~I

.,

' ,-""
-"<l-'. ':;" .,. .
,.
.
', " . " . '

, . .'"

201

." . . ' -

"

"

"_ '- ',- "__ _ , . r. ....

f'1-'-__

'

m _ 3-Q.max .

s>.

unde g este ncrcarea peuilanent


iar p este ncrcarea temporar (vari- '
abil) ambele luate cu valorile lor din
gruparea special de ncrcri (vhi
capi toiul l)c Momentele ncovoie
tmi.re M 00' se introduc cu valorile
lor absolute. ' . '

Atunci cnd valorile Qm.. i Qmi.


din relaiile (6;'21, a i b) snt de

{]max
. sem,n opus" exist riscul apariiei
mux= bhuti't
unor fisuri diagonale ncruciate care
.
,
.Fig, 6,22 ' ,
pot deteriora practic 'complet capa-citatea hetonului, de a prelua for
tietoare-: Se observ c acest risc este mai mare la grinzi cu deschideri i'ncrcri
permanente mici. In aceast situaie trebuie ca relaia (6.10) s seve;ificc i
pe ntru QminI atunci dnd armarea transversa1 este realizat,i cu bare nclina te ..
In zonele plastice poteniale se impune co~diia:
'
,

"

'

,(6.27)
,

Aceast' Jimitare,

mai seve r dectn rela,ia (5.70) are scopul de a impune rcali-,


...
, -zarea unor eJemente
mai pu'in sensibile
la ruperi fragile datoFate forei ttlietoa're,
. .
0'

,avnd n vedere i efectul degradrii betonului la solicifri intense repetate.


Fora tietoare capabil Q,," se determin cO,nform relaiei (5.58)' din

1 aI agraful 5:3 innd seap1.a de urmtoarele ,observaii: '


~
"

1. Capacitatea betonului

eL!

de

relaia

(fig. , '6.2Z) :

u,,:c
,

Q, se reduce prin

nmulirea

cu coeficientul

'
,

"

l'

(6.23):

'

' un parametru adimensi~nal car~ ';pr;m~

Om .. ~ '.b~:;;,

1/1 .

niveluf ~e' '.

,~ ; : 61310 la for tiet'oare.

"
,
.,
In calculul ,practic, coefici~ntu!.1ti;se poate apIica direct rezistenei R, ,, ,
.
- .
,2. In cazul n care ,:alorile forelor Qw," i Qm;n ' furnizate de relaiile
( .i !. a ~i b) IEztli Ee " mne cont Iare i ambele
depesc
v~l'oarea
bh,R
t
,
re ccnsider c nu ,e Foate centa
pe aportul.'betonului 'de a prelua for
,
tietoare n zonele plastice FotEniale i ,n co'llsec,in Ii}, = o.
.
In aceste situatii la.s tabilirEa valorii Qrap se censider-c Ilclinarea fisurii ,
"
,
critice este 45.
'
~

6. CaF,acit!,-teaQ"
a alm t urii nclinate se ia n considerare nu'!'ai dac,
,
Fntru Hmnul forei tietoare la care.s.e fac~ verificarea, aceast arp,tur.
este supus la ntindere. '
.'

202

6.2.3. Ductilizarea .stUpUor -

dintre efeelele m3mmtului ncovoietor, forei tietoare


i al forei aiiale. Casac!erul ruperii unui stlp este dependent de interaciu
nea complex ntre efectel!" celor trei categorii de eforturi care acioneaz
elementul: momentul ncovoie tor. fora tie toare i efortul axial.
r
.
In cazul stlpilor structurilor cu rol aniseismic tendina de degradare i
rupere (mai puin d,;,ctiI) prin foia tietoare esk accentuat de faptul c
aceasta are de regul sens alter nant la ' aciuni seismice. intense.
Pe de alt parte. efortul axial de compresiune are ca efect, de asemenea.
prin sporirea lnlimii zonei comprimate (vezi 6,11) o diminuare i uneori
chiar pierderea cOIl1plet a caracterului ductil al cedrii specifice elementelor
de beton armat ncovoiate.

Comportarea st.lpilor de beton armat la cutremure de intensitate ridicat_poate fi caracterizat n mod global ' funcie de doi parametrii adimensionaii. reflectnd sensibilitatea lor la ruperi prin for tie toare i respectiv
efectul fragilizimt al efortului axial de compresiune ([,52]. fig, 6,23) i anume:
a.

Interaciunea

"

nlim~a liber . a

- raportul H , , ntre
h
transversal;', propor ional

'

n cazul stilpilor

.stlpului
-

' i

latura
'

cu raP9rtui ::... ntre efor- ,

turile. unitare normale


la ncovoiere cu for

seciunii

T
i

cele

tangeniale.

tietoare

(vezi 5.3);

de care depinde caraderul


,

cedrii

- indicele intensittii efortului ~xial n =


N
,care n caml curent
.
'
MoR ,
al stlpilor armai ,simetric reprezint o m sur a nlim'ii, zonei comprimate.
Din fig, 6,23 rezult c situaia de solicitare cea mai defav9rabil corespunde stilpilor scuri cu fore axiale relativ mari. In .aceste cazuri rupere a '

.
extrem

poate fi
de casantil:. printr-o fractur nclinat in raport cu axa elementului. in lungul, creia intervine brusc dislocarea stlpului. c,a efect al
efortului axial de compresiune i al forei tietoare. Acest mog de cedare este
denumit n literatura . de specialitate- rupere "clivaj exploziv", datorit
asemnrii cu fencmeiml de clivaj specific unor categorii de roci. Aseme!)ea
situaii de solicitare trebuieJntotdeauna evitate n structurile de beton al mat
cu rol antiseismic.
~
.
:--..

Dimpotriv;

n cazul stlpilor lungi.

H,
:>
5 i cu valori reduse ale
h
.

intensitii 'efortului axial de compreshme ductilitatea cedrii este maxim,


similar celei specifice elementelor ncovoiate (vezi relai a 6.17).
- Intre cele doU cazuri limit se nscriu o' multitudine de situaii de solicitare, la care corespund-ruperi de tip ncovoiefe-forfecre (dup fisuri aprute
la fibra ntins cu <orientare iniial nOlllJaI la ax, care se dezvolt ulterior
dup o direcie nc.linat ca efect al aciunii fortei tietoare, vezi cap: 5.3),
cu capaciti ultime ale rotirii secionale, invers proporionale cu valoarea
e fortului axial de compresiune.
h
Este de subliniat c pe msur, ce parametrii -::-:--i n au valori mai mari,

H.
crete rolul allnrii transversale cu etrieri n asigurarea la for tietoare i
' pentru sporirea defollnabilitii i, de asemenea. c parametrul h lH , poate
caracteriza numai aproximativ efectele interaciunii dintre momentul ncovoietor i fora tietoare asupra modulului' de cedare a stlpului, el fiind. 'prin
relaia ~irect cu raportul Tia, un parametru specific pentru - car~cterjzarea
comportrii elastice.
In realitate, n cazul stlpilor de beton, printr-o proiectar, judici~as a
al mturii longitudimile i a celei transversale. a seciunii ~e beton, se pol
(bine moduri de cedar~ de tip ductil, chiar la stlpi foarte scuri.
..
In cele ce~ ulnlea~
analizeaz n special prevederile pentru stili)ii medii

se

'

ci lungi Hr.
Iz, > 2.5,
'j ' "

care constituie

scuri

ca~ul

<

curent. Referirile
. mai _sumC'~re 131

i faptului c

"
,
.
,( "te elemente modelul de calcul detaliile de almare nu pot fi considerate

c2zd n,a i rar al stlpilor

lJ ; c

H,

2,5

s; datoresc

pentnt

ee mp]et clarificate.

b . Localizarea zonelar plastice. Datorit modului de variaie a momente:or ncovoietoare n stlpi, zonele plastice pot aprea numai la extremitile'
acestora. La pct. 6.2.1 s-a djscutat problema localizrii articulaiilor plastice'
n stlp. Snt de fcut ulIntoarel e j)bservaii suplimentare:

,
i. Aa cum rezultl\' gin analizeIe,dinamic6-neliniare. n gener,al. nu se poate
evita apariia deformaiilor plastice la baza stlpilor. n zona situat imediat
deasuPJa ncastrrii n infrastructur. dect cu preul sporirii dimensiunilor
_
stlpilor dincolo de limitele acceptabile n mod obinuit.
-ii. In cazul structurilor rigide (cu perei portani de beton almat sau eu
zidrie nrmat, n cadre de beton aIInat). la care exist intercalate i niveluri

204

----------~--------------------------_ .

. flexibile, dezvoltarea unui mecanism de cedare de etaj este foarte probabil i


in. consecin ambele capete ale stlpilor acestor niveluri tr~buie coniderate
zone plastice poteniale, cu msuri specifice de alInare transversal. '.
, iii: La st;"cturile curente n cadre, ca ' urmare a modului' ge variaie a
momentelor ncovoietoare i a adoptrii unei ar mri continue pe inlimea
fiecrui nivel, deformaiile plastice se pot localiza fie la' extremitatea ,supe,rioar (n special n partea superioar a structurii), fie la extremitatea inferioar_ (de obicei la nivelurile inferioare ale structurii).
'.
In ,s chimb, pel!tru stlpii de la niveuriie inferioare cele ,dou ~ondiii
menionate pot si). nu fie suficiente pentru a evita incursiuni mai ~ubstaniale '
n domeniul' postelastic i nici pentru a asigura capaciti de deformare'suficiente, astfel ncit snt necesare i condiii de tipul (6.12). .

iv. La cadrele de beton armat conlucrind solidar cu pereii de compartimentare sau de inchidere; executai din zidrie de blocuri din diferite'materiale,
in stadii 'i,vansate de solicitare, degradarea ziddei, care precede de regul
degradarea structur"' i desprinderea ei parial de rama de beton armat,
poate conduce la apariia unor situaii de solicitare specifice grinzilor scurte
'ii mai ales stilpilor scuri pentru elementele cadrului,
In asemenea situaii, pot aprea solicitri foarte importa:nte la fora
tietoaie i n plus controlul formrii articulaiilor plastice este mult mai
-dificil de , realizat,
'
.

Aceste particulariti ale comportrii stlpilor ,structurilor n cadre au


. -condus la adoptarea prevederii din prescripii de a considera toate capetelede
stlpi ca, zone plastice poteniale cu msuri diferite de armare transversal a
cum se arat in continuare.
zonelor. de la partea inferioar i superioar, dup
. .
......

, . c. ,(sigurarea unei capaciti minime de rotire secion'ai


zona plastic

'
Aa- cum s-a artat, procedeele curnte de proiectare nu snt n msur s
.
' evite cu certitudine apariia unor deformaii plastice n stlpii cadrelor proiectate n zonele seismice de calcul A .. :E. 'n aceste condiii seci;;nile de
_5tlpi trebilie inzestrate cu o capacitate de rotire secionaJ suficient n raport
cu deformaiile postelastice asociate nivelului forelor seismice de calcul.

...-

...

In raport cu norma tivul P '100~81 n care condiia referitoare la ductilitatea secional


minim se exprim prin limitarea intensitii efortului axial,
,
.
, STAS 10 107/0-90 prevede condiia mai general i mai riguroas de limItare
.a nlimii comprima te:
r

(6.24)
!; " 0,4
. Aceast exprimare are avantajele c poate fi utilizat la orice fOlm de
seciune i c introduce i influena modului de distribuire a armturilor _
longitudinale asupra nlimii zonei comprimate a 'seciunii:
.

STAS !O 107/0,90 ",duce modifiCri i ..prevederilor de armare transversal cu etrieri pin vechea redactaiee a standardului i din normativul P 100-89.
,
. Msurile de almarelransversal cu scopul evitrii flambajulul armturilor
'longitudinale (inclusiv n condiiile ciclurilor 4e solicitare alternant in domeniul postelastic) au fost prezentate la cap. 5.8. In cle ce urmeaz se rein

205
,
..

I,

discuie acele prevederi de aIUlare transyersal care urmresc


defOllllaiilor (confinarea) betonului comprimat din stlpi.
.

pentru

sporirea

i. Aa cum s-.a artat la 6.2.1 se consider zone plastice poteniale n


stlpi, zonele de deasupra i dedesubtul nodurilor, d;tr msuri suplimentare
de confinare se prevd numai la baza fiecrui nivel, unde de regul se face i
nndirea ' arinturilor longitudinale, iar la P<'rtea superioar numai dac
',. ;. 0,3.' Se apreciaz ' astfel c la valori" mai mici, ductilitatea este
. suficient fa de incursiunile postelastice limitate care pot interv~ni la
extremitile superioare" chiar in condiiile n care armtura transversal
este -constitu.it numai de etrierii . rezultai. din dimensionarea
la for tie.
toare. Msurile de armare transversaJ suplimentar de la extremitatea inferioar contribuie i la realizarea unor condiii mai .favorabile de aderen(i
pentru nndirea armturilor longitudin.ale din aceast zon.
,De asemenea, se ndesesc etrierii la' ambele extremiti ale stlpilor de la
nivelurile flexibile ale ' unor construcii rigide. Dup necesitate se ' ndesesc
i etrierii !3. extreml.tile superioare ale st1Ipilor la cadrele cu umplutur din
zidrie masiy, la care desprinderea local a zidri.ei de stlpi sub aciuni
seismice puternice po,!te. transfo;ma zona respectiv a stlpului n stlp scurt
(vezi ,pct. e).
Zonele. plastice poteniale au lungimea 1" msurat de la - faa nodului
egal cu cea mai mare din valorile H,f6 (H, = nlimea liber a stlpului),
.
nlimea seciunii h i 600 mm (fig. 6.24). ,
La nivelul parterului, la construciile fr subsol, lungimea 1" stabilit
prin condiiile anterioare se suplimenteaz' cu distana ntre faa ' superioar
a pardoselii rigide i seciunea de incastrare a stilpului.

'-

'

f
1,511/

,
,

11,/8

.fOmlT>
h

f'utdoseq/i
rig/q'q

b
\

a
,

"

Fig, 6.21

206

"

ii. Procen tul de. al mareirebuie s res.pecte condiia:

transversal
~

p, n zonele plastice

..

.,

:ln "'-care:
,

cu

'S -a .nota.t
A el aria seciunii unei ramuri de etrie~i; ne - numrul de ramuri
de etrieri intersectate de un plan paralel cillatura b; a, - distana ntre etrieri '
, pe nlimea ~tlpului
'
,
..
.<;,..

r
'
...
,
N
.
,

..
bhoR,

n==-=-

..
Dac, armtu"ile transversale fac un unghi diferit de 90 faa de planul
paralel cu 'latura b. acestea intervin n valoarea lui p", prin aria echival"nt,
rezu)tat din proiecie pe normala la ,!cest plan.
: .
.. Condiia (6.25) a rezultat prin convertirea relaiei similare ' din normele neo-zeelandeze [ 114J, la rndul ei inspirata din ACI 318. n comeqariile
nQ!melor neo-zeelandeze ' [ 115] se citeaz studii experimentale care atest c
n cazul stlpilor .a cror a~mtud tqlnsversal n zona plastic a fost dimensionat pe baza relaiei (6.25) s_au obinut factori ai ductilitii secionate de
drca 15. valoare cu totul sufici,ht pentru stilpii cadrelor curente de beton
"

armat cu rol antiseismic.


~
. iii. Stal).dardul perm"ite ca, n sit.uaiile ri care comiderente estetice sau
de alt ordin impun dimensiuni limitate ale stlpilor s se depeasc valoarea
. ~I" m din relaia (6.24) pn la valoare ~,. corespunztoare situaiei de balans,
~u condiia sporirii procentului armturii tra mversale fa de cea rezultat
. din aplicarea relaiei (6.25):.
"
'-

p, ;. 10 R, (0,4 + t,) +1n,5 ( ~ - 0,4)

. Ra

"

(6.27)

. '"

-a betonului

Prin aceasta se presupulle c aportul de deformabilitate


comprimat obinut printr-o Iretare suplimentar compe nseaz n bun parte
efectul Creterii nlimii zonei comprimate (vezi relaia 6. CI-),
.
. .." fn aceste 'situaii ndesirea etrierilor"se face pe o nlime 1,5/ apreciindu-se
c prin efectul de fret corespunzi\.tof' unei. armturi transversale puternice
cum este cea dat de relaia (6.27) e obine i un'spor stlbstanial de rezisten
a~ betonului i implicit. al capaCitii portante a zonei confjnate, aprnd
astfel
riscul
de
cedare
imediat
deasupra
acest!,i
zone,
dac ea este redus ca
.
'
~
iv. ,Distana

lungIme.

diiile:
..

_'. '

a. ntre etrie,ii din zona

plas tic potenial

va respecta con-

a: ,; -6d, a, ,; ~5 (1" - latura mic a seciunii stlpului)


" dar nu maL puin
.

..

.de 100 mm, condiii mai nuanate dect cele prevzute de P 100-81, care
impunea numai condiia. a :.. 100 mm.
-.
'
Prima iritre condiii unnre!e aa cum s:a artat la paragraful 5.8;~
-.,vitarea flambajului barelor longitudinale comprima te, n urma unor cicluri
de solicitare altemar)t . intens.
'
"

207 .

.-

..

doua. condiie este legat direct de rolul armturii de a Ireta

'

. Cea de a
betonul, prin aciune de arc Intre etrieri, agrafe i aunturile longitudinale.
'Cu cit distana dintre etrieri'este mai mare, cu atit mai mare este zona neconfinat din miezul de beton cuprins n interiorul . almturilor, Este evident
de aceea c distana maxim dintre atmturile transversale trebuie s depind de dimensiunile seciunii stlpului, fiind mai mare pentru seciunile
mari i .mai mic pentru ,seciunile reduse, deoarece o ptrundere mai adinc
a zonei de beton neconfinate ,ln seciunea stlpului este mai puin important
in cazul stlpilor' groi. Astfel, condiia prevzut n Boua redactare a STAS
10107/0-90, apare mai raional' dect condiia prescris de nonllativul
P 100-81. . '
,
~
v, Regulile privind distribuia barelor longitudinale i a ratuurilor etrierilor n seciunea traDsversal a stlpului ,si'1t discutate la cap, 5,8, .
,
.
,

Observ, Clie

, Prin utilizarea procedeelor de proiectare a capacitilor de rezisten ale


riglelor i stilpilor caarului de beton armat, urmrind dirijarea founrii articulaiilor plastice jn grinzi (cum sint cele citate la pct. b din prezenful subcapitol), necesarul de alllltur transversal 'pentru confinarea ,betonului
este mai redus, n aceste situaii fiind de ateptat numai incursiuni limitate
ale stlpilor n domeniul inelastic, cmar n situaiile de so~icitare extrem,
De asemenea' prin uilizarea ' procedeului recomandat n normele neo-zeclandeze [114], care ia In considerare solicitarea atmturilor din, grinzi n domeniul
de consolidare a oelului, efectele modurilor superioare de vibraie i aciunea
oblic a cutremurului n raport cu, axele stilpilor pentru a stabili .eforturile
de dimensionare a stilpilor (care reiult astfel cu valori sensibil crescute). se
,estimeaz ca auntura necesar pentru confinare scade la , circa jUIIItate,
fa de cea furnizat de condiii de tipul relaiei (6,25), Face excepie zona de la
baza stlpilor (la legtura cu infrastructura) unde nu se pot evita plastificri
mai importante,
.-

d, lnndirea barelor longitudlnale. In practica curent din ara noastr, armtura longitudinal a stilpilor se nndete, pe considerente de simplitate a execuiei', in zona de deasupra nodului structural" adic ntr-o zon
potenial plastic, Deoarece deealarea Inndirii allllliturilor ar ntinde zona de
nndire pe cea mai mare parte a Inlimii stlpului, se ' adopt , de obicei ntreruperea hituro~ baJelor ntr-o singur seciune, ceea ce conduce la necesitatea
unei suprapuneri pe 1,51.(1. = lungimea de ancorare).
Condiiile defawrabile de solicitare ale zonelor de nndire la aciunea
cutremurelor de intensitate ridicat, impliCBd' cicluri aJternante de solicitare,
n care al mtura de oel poate avea incursiuni, uneori importan'te, n.dQmeniul
postelastic, redam'! msuri suplimentare de asigurarea a ,ancorajului (nn
dirii) barelor, fa de cele corespunztoare ncrcrilor din gruprile fundam<:ntale. STAS 10107/0-90 ncadreaz condiiile de solicitare ale armturilor
, din zonele plastice ale elementelor participante la preluarea aciunii seismice
n categoria condiiilor defavorabile de solicitare la care corespund valori '
1. cu cea 20% mai mari deCt pentru condiii nOlmale de solicitare: Deasemenea, pentru aceti stlpi nu se ine seama la stabilirea lungimii de suprapunere, de faptul c la captul superior al zonei de nndire efortul unitar din
armturile verticale este' sensibil mai mic deCt efortul miitar capabil (R.).
care, teoretic, se atinge n seciunea -de la extremitatea inferioar a stlpului.
.
,

' 208

,
,

ta:

(la ncastrarea n infrastructur), unde sint de a~teptat '


defOlmaiile plastice cele mai ample ce se pot dezvolta, n stlpi, nnlldirea
armturiloT trebuie n principiu evitat, de exemplu ' prin realizarea. unor
armturi . cu lungimi pe 2-3 Iliveluri. Dac totui, o asemenea rezolvare
poate fi prea dificil n anumite situaii, nndirea almturilor trebuie fcut
D"mai prin sudur, n condiii de calitate care pot asigura perfOimanele de
rezisten i ,de ductilitate necesare.
Alte prescripii impun ca nndirea allnturilor din stlpi s se-realizeze
l\ zona de la mijlocul nlimii acestuia, deci n afara zonei plastice
.'
.poteniale.
Este de,dorit ca i in ara noastr. pe nisur~ perfecionrii procedeelor de
execuie (de exemplu prin introducerea unor dispozitive m ecauice de nndire
a. almturilor) nndirea allnturilor din stlpi s se realizeze n afara zonelor
plastice.
Pe Ung avantajul unei comportri superioare a stlpului ca.elemente de
structur, se obine i a vantajul unei economii de oel, prin reducerea lungimii'
de ancorare
necesare l.. .
Al mtura de qmfinare dispus, confOlm standardului, la baza fiecrui
Bivel, este superioa:r ca seciune 31111turii transversale minime necesare n
zonele de nnlldire ale armturilor 10ngitudinaJe.

baza

cldirii

e. Asigurarea impotriva ruperii din for tietoare. Pe baza faptului c


' plastificarea simultan la ambele capete ale stllpului este foarte puin probabil, n cazurile curente, fora tietoare ma.xim Qm .. n relaia (6.10) se'
determin cu relaia (6.28), similar relaiei (6.16) dac forele tietoare din
ncrcrile gravitaionale nu snt semnificative :
-.'

n
k
0Q
'e' ma =
Qt-' :
.
%

2M,
1
-'--c-=R,

(6.28}

unde (\'. fig. 6.16, b) Q. este fora tietoare maxim n stilp n gruparea special de ncrcare. Coeficientul ~ reprezint raportul ntre suma , momentelor
capabile din grinzile adiacente stlpului i suma m omentelor respective n.
gruparea special de ncrcri, dintre cele dou valori, una stabilit pentru
extremitatea superioar i ceal'alt pentru extremitatea inferioar reinndu-se
n relaia (6.28) valoarea maxim.
.
I
Coeficientul k Q ';. 1 Ulmrete s ia n' considerare sporul 'posibil de for,
tietoare care poate a:prea n ~ele momente ale aciunii , seismice Ia de
,aloarea corespunztoare plastificrii grinzilor de la extremitile stlpului
considerat.
.
Valorile coeficientului k Q urmeaz s fie precizate n instruciunile de
proiectare' a structurilor n cadre de beton anllat. Calibrarea coefiqentului
implic studii parametrice amRle, pe baza procedeelor de calcul dinamic neliniar al structunlor. _
~
.
.
, ,
Orientativ, o valoare medie, nu ntotdeauna acop!"ritoare, poate fi con'. siderat k Q = 1.25; tn [11.1] se prevd valorile 1,3 pentru cazul tadrelor
plane i 1,5 'pentru cadrele spaiale n situaia n care dimensionarea se face'
ll\amai dup direciile principale.
'
.,
In cazul nivelului de la baza structurii schema de calcul a forei tieroate
se asociaz~ cu plastificarea zonei de deasupra nivelului teoretic de ncastrare'
_
.
_
n infra str uctur.

20g,

Din raiuni de simplificare a calculului STAS 10 11)7/0-9J permite ca


la fiecare nivel fora tietoare de calcul s se stabileasc prin amplificarea forei
tietoare Q. cu raportul dintre momentul capabil al stilpului i momentulmaxim
~. din ncrcrile seismice de calcul, nregistrat la extremitatea inferioar
sau superioar a stlpului considerat.
Valoarea

2M, din

H,

relaia

(6.28) corespunde

situaiei plastificrii

stlpului la ambele extremiti, reprezentnd evident, limita superioar a


valorii forei tietoare care poate aciona stlpul.
Este de remarcat faptul c pot exista situaii cind valoarea forei tietoare
de calcul Qm.. poate depi, ca urmare a unei capacit i portante ridicate la
ncovoiere, valoarea ~, care teoretic

q,

reprezint fora tietoare


-

rspuns

elastic i care reprezint o limit superioar a aciunii (este adevrat la nivelul


ntregii structuri). In asemenea cazuri apare indicat, n vederea obinerii unor
soluii mai economice efectuarea unor redistribuii ale eforturilor de calcul
ntre elementele structurii n sensul suplimentrii forelor acelor elemente,
care prin armarea minim impus de norme prezint disponibiliti de !ncr
care i reducerea corespu nztoare a forelor aferente elementelor celor mai

ncrcate.
Ca i n cazul grinzi lor, dimensiunile seciunii
s asigure verificarea condiiei (6 .22) .

de beton a stlpilor trebuie


.

a stilpilor, Q, din relaia (6.10) se calculeaz


conform STAS 10 107/0-90 la fel ca pentru ncrcri neseismice (vezi 5.3).
!n cazul stlpilor nu se aplic reducerea forei tietoare Q, preluate de beton,
considerndu-se c n expresia acestei componente a rezistenei la for tie
toare (5.67) efectul favorabil al efortului axial de compresiune este subevaluat, rezultnd o valoare sub care nu se coboar, chiar n condiiile unei degradri limitate a betonului ca urmare a solicitrii seismice.
Trebuie semnalat ns c, atit n cazul grinzilor cit i n cazul stlpilor,
alte prescripii de proiectare antiseismic, cum sint de exemplu Codul model
CEB-FIP [IIIJ i normele neo-zeelandeze [114J. consider reduceri mai importante ale lui Q. dect STAS 10 107/0-90.
.
In ceea ce privete armarea minim cu etrieri a stlpilor, STAS 10 107/0-90
prevede ca procentul minim de armare cu etrieri a stilpului s fie:
Fora tietoare capabil

Petr . ",ff. = 0,150/0

la]stilpi n zonele]seismice de calcul A ... E

p,t., mi' =

! .

0,1%

(6.29, a)

(6.29, b) '

la stlpi . n zona F.
.
ln zona elastic a stlpilor se prevd aceleai tipuri de etrieri (ca form
i diametru minim) ca n zonele plastice poteniale, la distana cel mult
de 200 mm.
.
Prevederile menionate privind asigurarea mpotriva ruperii din for
tietoare se aplic tuturor stlpilor structurilor curente n cadre. In dou
cazuri particulare aceste prevederi sufer unele modificri.
.
i. Stlpii de la nivelurile flexibile ale construciilor cu p erei portani
de Beton armat sau cu perei din zidrie de crmid de cel puin 250 mm

210

--'------------~,

-.
,

-grosime, inrmate de cadre de beton armat sint expui cu probabilitate mal e


Ja plastificarea la ambele extremiti.' La aceti stilpi se va lua:

Qmaz

~.

_ _ 2AI,,"
ICI"1

(6.30),

La asemenea structuri- forele a?tiale suplimentare in stilpi produse de


aa numitul efect in.direct il forelor orizontale sint foarte importante, ea
ulmare a rigiditii foarte mari a. suprastructurii r~zemate pe stilpi.
Drept U1Inare:
~
- forele tietoare se distribuie diferit in!re stilpi, solicitind prepon-'
'derent stilpii comprimai suplimentar de efeclul indirect al fo~ei orizontale,
avind"o rigiditate substanial mai mare aecit stilpii descrca i de 'efort axial

-,

i care la limit, n situaia cnd devin ntini, practic nu mai snt n nlsur
s

preia fore tietoare;


.
_ - - eforturile de compresiune in stilpi in situaia cnd snt ncrcai suplimentar pot avea valori foarte mari, antrenind sporirea momentelor capabile
i implicit a fOI ei tietoare asociate mecanismului de disipare ?- energiei
specifice acestor stI ucturi.

In consecin stilpii acestor structuri trebuie prevzui cu o armare


transversal foarte puternic, pe tcat nlimea lor, atit pentru asigurarea
la forele tietoare -mari, ct i pentru a asigura efectul de confinare a beto-~
_
, imlui, impus de cOl)ce ntrrile de cam presiune din aceti stilpi,
ii. Stilpi scuri. S-a artat anterior c in cazul stilpilor la care raportul
H.I" este redus (orientativ < 2,5) n coudiiile unor solicitri intense la compresiune i for !ietoare, apare riscul unor ruperi caracteristice, extrem
de fragile , (fig_ 6,26 a). ' Comportare de stilp scurt apare uneori - chiar la.
stilpii lungi,, dar la care interaciunea cu pereii de compartimentare
sau
.
de nchidere, cu parapeii, - conduce la ' reducerea nlimii 'Ior libere,-

.,

211

__ o

" ..

-_..
-..

.;

, .

,
,

'.
c

dac valoa~ea

Fig. 6.26

_
,
,

' .

reuit

n prezent' nu s-a
construirea unui model analitic satisfctor' pentru calculul acestor
stlpi, n msur s exprime interac-' iunea complex 'ntre cele trei tipuri
de e(.orturi N, M, Q. n aceste cond}ii proiectarea stlpilor scuri se
b.az!,az pe cteva reguli d~duse din
expeiimentri 'I,e modele de asemenea stlpi" . Snf de reinut urm, toarele:
.
Comportarea -n stadiul de cedare este substanial mbuntit

'

Pn

.>, '::,c
.-_
. ,.
,

~ ., .i::_

. ',.'
.
;,;.
.

efortului

"t'"m,

= Q

"
,
bh o
.n seciunea de_ beton nu prea este ,mare '(orientativ < 1,5 R,) i da.c
.anntura tra'nsv~rsal este suficient. Unele experimentri numerice efectuate n perioada de pregtire a standa~dului au pus n ,eviden faptul
c aac fora fietoare ,de calcul se stabilete cu relaia (6.30) care presupune plastificarea la ambele extremiti, armtura orizontal (etrierii) rezultai din calcul, este ' apropiat de ce'! evideniat ' ca necesar prin - .
.:studiile experimentale:
.
' '
. 'pierderea ancorrii . anilturilor longitudinale reprezint o problem
critic a stlpilor scuri (ca urmare .a _faptului c eforturile qe aderen, 'cu,
valori ridic"te, au practic acelai sens .de aciune pe toat1\ nlimea stlpului).
Pentru mbuntirea ,comportrii din acest punct- de vedere este necesar
s se evite nndirea almturilor longitudinale pe nlimea liber, . pe de
o parte, i s se aleag soluii cuannturi de diametru mai redus (d '" 22 mm).

scuri .~ <

La stlpi fO,ar.t e

2)' _ cu

solicitri .importante

la fore

~xiale i

fore tietoare: soluia

de arnlare cea mai eficient . este cu bare diagonale


,{fig. 6.26, b), care- aa cum rezult din studiile experimentale poate asigura
un mecanism de rezisten stabil.
"
,
Este de subliniat c problema consolidrii stlpilor scuri avariai n '
. urma cutremurelor ' puternice este .. deosebit . de dificil, ea comportnd de
regul' cmuiri, care sporesc seciunea stlpilor pn la seciuni, de multe
ori inacceptabile. O posibilitate de " evita asemenea sit~aii o censtituie,
proiectarea . stlpilor :cu o capacitate portant superioar 'eforturilor cores-

,
.~

,
,

'punitoare r.spiinsului seismic


elastic
' ,

Q;;". ;; ':!:..1 Q; ':"Asemenea 'soluii snt

.
de considerat la , proiectarea stlpilol de la baza "ilozuriior 'dar
.

construcii

de la nivelurile illferioare ale unor

'i la stlpii

civile multietajate.

'

stlp

.. ~. Nodud de cadre. Ced~rea ~odului ntr~.!trind i


~educe ~e.risibil
,,,",gldltatea I capaCItatea portanta a structurn !Il cadre la acIUnea selsmlc,
A.cest fenomen a fost pus n eviden de studii experimentale efectuate cu
subansambluri grind-stilp supuse la cicluri severe de ncr.fare ~ternant '
"'~'[115l. ' ntr-1.!n stadiu 'a'Vansat 'de s,olicitare,. asociat tu .plas,tificarea grinzilor .
adiacente nodului, (fig. 6.27), n n.od, apare o for tietoare inaxim-Q.... .
dat 'de relaia (6.31)
"
.
,
.
,

Q,ruu~ ~= ' Aal~/J

':212

+ 4.a2Ra ~ Q:v"

(6.31)

""'"""-

I
1

....

"",--~,--~
,,
--;:--

-o------------,~

r'"

'"'~. ~_~~~

____ , _.-.

.~

. I

r ....

----

r-

iIOmar'" .""1I
1/
"1
j;J.

V.
t1,lnr

- Studii teoretice i experimentale recente au scos n eviden mecanismul


de preluare a forei tietoare Q..... nainte de fisurarea nO,dului, fora tie
toare este preluat n principal prin biela diagonal comprimat de beton
(fig. 6.28, a) iar dup fisurare, fora tietoare este preluat p~intr-un mecanism de tip grind cu zbrele multipre,. n care betomil asigur diagonalele
clmprim ate i3.r ntinderea este preluat de reeaua ortogonal . de arm fur (fig:- 6.28, b). ,

Trebuie observat c d ac structura este de tip stlpi- slabi. grinzi putern ice, implicnd un mecanism de cedare de etaj. nodul poate fi mai expus
la. aciun ea fore i tietoare verticale. care se stabilete pe baza eforturilor
capabile din armturile stlpului, prinroo relaie similar relaiei (6.31 ).

JnstlUciunile tehnice pentru . proiectarea nodU'rilor structurilor n c,!dre,


afl ate ~n . curs de ela borare prevd condiii de dimensionare a secijunii de
uttem i a alm turilcr cijn nod bazate pe modelul de grind cu zbrele, aa
cup! se prccedeaz. i n alte norme naional.e [IIIJ sau internaionale [114J_

/'1,vfJ

1\

".

.,

'.

~,

dr
t-Icop

....,.I

N
,

.'

..
. .. .....

.. . "

,.

- , . -,..
~~

"

--

, .
, ,
,

.-

~-'

a
,

'

;. -r.--

--;-r

II I I Ir

Fisuri ll/tl/nole il nod;


'Fi ~.

"'f

,-

....

- b

.., _~ .:. _ ,o,'\.

6.28

--

'

"

""t
' ''l!fJ

. ,""

'

21:1

6.3. DUCTILIZAREA PERETILOR


STRUCTURALI DE BETON

ARMAT

, 6.3.1.

Consideraii

generale

.
in prqiectarea

"

.,

t .

...

, Concepia actual
antiseismi~ -a str\lcturilQr -"U perei
.de rezistent de beton armal ullllrete s....asigure dezv9 ltarea unor~ mecanisme
de rezistenti! duc tile cu zone.!,, ' plastice concentra.t e - la capetele riglelor de
cuplare i la baza montanilor verticali. Aceast concepie se aplic atit
pereilor structurali monolii cit i celor diii.. Ranilllri. mari prefabficate.
_ Spre deose15ire de cazul structurilor n cadre. <;lidjarea dezvol'trii ,zonelor plastice la aciuni seismice severe n structurile cu perei de rezistel). se
poate obine , apr6ap~ c.u- certitud,ine. . Phisificarea.riglelor de cuplare este
practic inevitabil n cazul aciunii unor c\1tremure puternice, ca urmare a
distorsiunilor ample in care sint angajate aceste elemente i a deschiderii
lor mici, zonele plastice aprBd. evident: la extremitilor riglelor. Nece,
sitatea asigurrii' plastificri i peretelui de beton armat la baza sa este impus
de asigurarea unei cit rnai mari <;leplasri d ,". in relaia (1.6). Aceast situaie
impune asigurarea .unei di st ribuii corespunztoare a ,cap~ci tii portante
pe inlimea .construciei i, deci, . controlul distribuiei armturii longitu
.dinale pe ' verticala peretelui.
'
.
.~
_
..,

,
. Concentra~ead eformaiilor plastice. nnmai intr-o zon restrns de la
, baza pereilor, aduce i avantajul important -din punct de vederi economic
c msurile !'lai severe de armare' transveral (pentru preluarea forelor
.. tietoare i pentru confinarea beton ului) care se imp"n in zonele plastice
>
'
. .
.- vor fi limitate numai la: aceast. zon.
-'
,
Pentru proiectarea antiseismic a peceilor structurali monolii de beton
armat, proiectantul dispune de Instruciunile tehnice P 8) [ 118]. n prin
,
cipiu, aceste instruciuni se pot aplica i pereilor din panouri mari prefabricate cu observaia c. mbinrile 'orizontale i verticale trebuie s se corn ..
, parte elastic su]) aciunea forelor . de lunecate asociate mecanismului de.
plastificare a peretelui. .
'
_
Din acest motiv in 'STAS !O 107/0-90 prevederile referitoare la structufile cu perei de beton armat au un ' caracter general, pentru. prevederile de
detaliu fcndu-se trimitere la Ins truciunile P 85. Comentariile prevederilor
de proiectare antise.ismice, a structurilor cu ' p<:rei cuprinse {n prezentul capitol se -refer la o problematic mai larg deCt cea care face obiectul ex- . ,
plicit al staridardului, h-.special pentru a ' evidenia.. unele diferene f;i
- de structurile in cadre de beton armat.
.
- '
" Datorit faptului la 'intrarea n vigoare. a st-andardului tP107/O-90,
Instruciunile .P 85-81 se aflau in revizuire comentariile cuprinse in capitolul 6.,3 se VOt referi mai 'c u seam la aspectele calitative ale comportrii .
i proiectrii antiseismice ale ' structurilor cu perei de beton armat i mai
puin la prevederile concrete d detaliu.
,"
.

..

6.3.2. Dilcfilizarea riglelor ~ de cuplare

.
,
In diafragmele cu ' goluri. rigl.ele de cuplare (buiandrugii) joac ro1u
grinzil,?r d" fa structurile n cadre. De aceea tot ce este prevzut in STAS.
10107/0-90 pentru grinzile ' cu rol antieismic {paragraful (;.2.2) este valabil
-.-

214

..

,
i pentru riglele de cuplare cu observaia c acestea din urm reprezint,
, in mod curent, un caz F"rticular de grinzi scurte cu deschiderea foarte mic '
in ' raport cu nlimea" a seciunii. ((mentariile care urmeaz snt impuse
ce accast radicularitate, ~
,'
,
.a. Lccal1'ZC!1fa zenelcl...plasUce. D:t1 caU2a ,a1crii mici a incrcrii ---gravi
taiCl:a1e a/frente riglei Ce cuplare, d;agr;;nia de memen.le are practic' o
variaie IiniaJ pe d,schidnEa l astfel nct m eca ni,mul de disipa re a energiei
al buiandrugului coresplmde situaie i din /ig, 6, 17, a cu articulaii plastice
la extHiniti. ~e consider c acest meca ni, m poate aprea n toi buiandrugii de re inlimea censtruciei.
__"~4?"""
b. Asigurarea unei capacitlii mini1lle de dffo'rmare itulastieli, La deformarea Il a unui element scurt, cum este n mod curent 'rigla de cuplare, con,
trlbuie cu pondere comparabil att defOimaia din ncovoiere ct i defor, maia din for tietoare (fig. 6.29 a). , In principiu capacitatea ' de fotire
secicpal este fcarle mare Fe baza faFtului c seciunea transver!al este
silpetric ~lmat i deci diferEna p - P' in r elaia (6.18) este egal cu zero,
Cu tcate acestea, datorit putemicii defOlmri alternante, fisurile de ncovoiere deschise succesiv la cele 'dcu (e e se Fot uni i rmne deschise datorit.
defOlmaiilor plastice [{mamnte substaniale din almturile longitudinale
intinse. Aceasta impreun cu lunecarea, placlic de neevitat, a armturilor'
In beton implic reducerea substanial a rigidit:ii la rencrcare pn cnd
fisura se renchide (betonul reintr n lucru) ca urmare a anulrii defOlmaie
Aceast comportare
, remanente din ntindere prin comprimarea armturii.

.. - .
- ,
,

," "

'

'

ii

"

Fig, 6,29

>

21~

--o

evideniat

'

de stranguIrilf! specifice care apar pe buclele histeretice, are


ca efect reducerea capacitii de absorbie i de disipare a energiei (fig. 6.29, a).
Fora tietoare n lungul fisurii normale, deschis~ pe to.at Inliniea " nu
poate fi preluat deCt prin efectul de dom al a1U1turii longitudinale. La
ncrcarea alternant a riglei de cuplare se poate ajunge la o rupere caracte,
ristic prin dislocare n lungul fisurii no,nllmnale de la reuem (vezi fig,...6.29, a).
",
.- \
.
.
,.
Riglele foarte ~curte
< 1,20 prezint n plus o serie.="de particulaII

!..

riti

-,

de comportare. Solicitarea ciclic alternant, implicind incursiuni


substaniale n domeniul postelastic de defollnare, conduce la pierderea
- treptat a aderenei armturiior longitudinale i la' propagarea eforturilor

unitare de .curge~e n lungul acestora. Dac armtura orizontalll!i, pstreaz 'ancoFajul la extremiti, ' buiandrugul ffii!.i poate dezvolta o capacitate por. tant1l semnificativll numai printr-un mecanism de rezisten bazat pe dezvoltarea unor compresiuni diagonale. Dac solicitarea' la for tietoare este
mare, rigla de cuplare prezint o ' rupere caracteristic printr-o fractur
diagonal.
Comportarea buiandrugilor scuri se poate ' mbunti substanial prin
prevederea unor armturi nclinate dup dou direcii (fig. 6.29, b), dimensionat pentru a prelua ntreaga for tietoare pe grind. Dac 'flambajul

barelor nclinate comprima te_ este evitat prin dispunerea unor etrieri sau
agrafe suficient de dese, atunci rspunsul histeretic al grinzii de cuplare are
o foun stabil, similar rspunsului unei grinzi metalice (vezi fig. 6.29, el.
Al marea longitudinal cu bare dispuse dup diagonale' este eficient
numai dac raporttil II" este suficient de -mic . (otrientativ llh <O 1,25). La
valori l lh mai mari barele snt prea puin nclinate fa de axa grinzii i apar
indicate soluii de allpare ca in fig. 6.29, c.
Barele nclinate complic ns armarea i i.n consecin' sint greu acceptate n execuie. Instruciunile P 85 nu impun anmarea cu' bare nclinate
ii o recomand, numai; atunci cnd buiandrugii diafragmei au llh .;; 1,5
i grosimea peretelui b ;. 220 mm. n alte prescripii, de exemplu [ 1-11] i [114].
--allnarea cu b;ue nciinate este obligatorie' dac valoarea efortului tangenial
. .
mediu pe seciunea grinzii' de cuplare depete o anumit valoare limit.
c. Asigurarea mpotriva ruperii' din for tietoare. Datorit faptului
c eforturile produse de ncrcarea gr~vitaional sint neglijabile, fora ti.
toare care solicit riglele. de cuplare are un caracter alternant.
In condiiile
.
in care, de reg1!I, valoarea forei tietoare depete pragul fisurrii nclinate
,
rigla- de cuplare este expus la o fisurare nclinat pe dou direcii care are
ca efect degradarea brutal a capacitii betonului de a prelua fora tie
toare. Pe aceast baz, prescripiile romneti consider Q. = O la evaluarea , forei tietoare capabile.

lI16

6.3.3. Dllctilizarea -m()nt!lnilor . '


,
,

a. LOcalizarea zon~lor plastice. I'n caz~l pereilor structurali de 'beton


armat dezideratul concentrrii defollnaiilor pla5tice exclusiv n zona de la
baz impune ca rapoart ele intre mOp:1entele capabile M",. ale seciunilor i
momentele NI, produse de ncrcrile seismice de_ calcul s aib valoarea
minrn n sectiunea
de, la baz. Astfel
valoarea . momentului
Incovoietor ,
,
.
de , calcul (de dimensionare) , M ... z , la uri hiv~l al ddirii se stabilete
cu o relaie de forma
, ,
.

(6.53)

.'

i'n' care },f,." .i M". ~nt valorile momentului capabil, -respectiv ale momentUlui din ncrcrile seismice de calcul Q seciunea de la baz, iar kiw '" 1,
,oeficienii din fig. 6.30, a, Se apreciaz c, n cazurile curente ale cldirilor
pn la 10-12 niveluri, "alorile k" pot acoperi sporurile de momente- datorate
modurilo! 'superioare" de vibraie pe structura plastificat.
_.-t

-,

- -', .... '.~. "

:i
..

~.

.... ,

, I

",'

,,

"

-< ",
f

~7
~.

..

'

"

'

Fig. 6.30

n ca,zul n c are armtura verlical n perete nu este . dctat de m lnimu~ul constructiv, localizarea zonei plastice. la baza peretelui se poate realiia direct prin dimensionarea armturii verticale la m omentele ncovoie- - .
toare M'J'Oz = kMM, (fig. 6.30, b),
'
, .' .'
, n cazul n care armtura vertical n nere te este dict at de valorile
minime con~tructiv:e, atunci verificarea poziie i diagramei M cap fa de diagrama Mm} x este necesar practic numai la baz i Ia nivelul ' planeului la care se, reduce cu ntumur armturii rninini.e (fig. 6,30, e), '
, Zona plastic de la baza pereilor este denumit 'n Instruciunile P 85
zona A, iar zona_ cu comportare elastic zona B.
.
nlimea ,zonei plastice se stabilete cu relaia (6,34)
l~ = O,05H

+ 0,41>

(6,34)

n care H este nlimea total a peretelui, iar -h nlimea seciunii trans"ersale, rotunjindu-se la un numr ntreg de niveluri.
-

217 '

"

b. Asigurarea unei capaciti minime de rotire secional in zona plastic .


Condiia (6.1~) pentru seciunea transversal din zona plastic a peretelui
structural din beton armat, este exprimat n prescriplile din ara noastr ,
in mcd indirect .printr-o condiie de limitare a intensitii efortului de 'comPI esiune de fOI ma:
.
.

ir'

,,;; 0,35

+ 1,5

(6.35)

reprezint raportul ntre aria tlpii comprimate i


seciunii. Dac se ine seama ' c valoarea rezistenei betonului

aria inimii
la compresiune din (6 . 3~) este redus printr-o serie de coeficieni de siguran suplimentari fa de valorile de baz se constat c, n exprimarea cea mai semnificativ, aceea. n rezistene efective (apropiate statistic d~ "alorile medii
ale rezistenelor) ,condiia (6.3~) apare mult mai restrictiv la: pereii structurali dect <:ondiia corespunztoa'le (6.24) din .cazul stlpilor _structurilor
n cadre. Aceasta a rezultat datorit faptului c pe de o parte. probabilitatea,
de- apariie . a zonei plastice la baza peretelui este l)1ai mare, iar, p e de- alt
parte, cerina de ductilitale este, de asemenea, mai m\lIe avnd n vedere
, numrul mai mic de zone' plastice care pot aprea la un perete structural
fa de un cadru. Este de remarcat, totu i, c dei condiia (6.35) este mai
se.ver deCt condiia 6.24 ea este mai u or de realizat practic.
Aa cum s-a artat n paragraful ' 6.1.3, pe lng satisfacerea condiiei
(6.14) 'este necesar i creterea gradului de fretare cu armare transversal
n zonele comprima te ale seciunilor din zonele plastice n vederea .creterii
lui <", n relaia (6. Ha). n aceste zone se adopt- reguli de 3Imarelongitu- '
dinal i transversal apropi"te de cele prescrise pentru zonele. plastice ale
stlpilor (vezi fig. 8.47).
-Este interesant de remarcat c alte prescriplji ([IIIJ i 1'114J) impun
prevederea unor. arrntur:f transversal speciale de confinare a zonelor comprimate din zona plastic numai dac nlimea x. <a zonei 'comprimate depete o valoare, critic i numai pe poriunea cea mai comprimat a seciunii (vezi fig. 6.81).
'
- - - - - , - -- r
,
unde A .IA',

,-

I
I1/

Axu neutra

I
f

1/1 0
Ip ~ h

,,

..

218

Fig. 6.3 1

..

,,

"

__
o

c. Asigurarea impotriva ruperii


din for tietoare. In. mod similar
cu alte prescr; pii de pro,iectare
antisei,mic,
Instruciunile P 85
prevd -ca fora tietoare Q... , in
peretele structur;>l _s se calculeze
-. pe schema de echilibru limit asociat mecanismului cinema tic ,. de
plastificare a peretelui (fig. 6.32):

Qm.a%

r,

,
,

I}mux

,I

-,

'.

Q.

II

0.011

+-

kQ X

-- -

..

-.

,,,

_(6,36)

..

S-a notat cu M 1,0 momentul ,


din forele orizontale la baza pe
retelui (momentul de rsturnare);
Q,.'max - fora . tietoare asociat
aDll
plastificrii buiandrugului la extremiti; L, - dis tana interax intre
m ontanii extremi ' ai diafragmiei
_-,cu goluri,
CoeficientulO,8 care afecteaz
-b
,

- momentele n rigle ia n considerare


Fi g, 6,32
faptul c plastificarea simultan a
- futuror riglelcr unui perete, la un
anumit moment al aciunii seismice, este puin probabil, aa cum rezult
din calcuIuI dinamic neliniar al structurilor cu pere i de beton armat.
_ Goeficientul k o > 1 are acelai rol ca in relaia 6.26 din cazul stilpilor.
In viitoarea ediie a Instruciuni
lor P 85 se vor da valorile"ko'"d
ifere niate
&
,
pe tipuri de structuri i zone seismice ,

..1

In coduI seimsic" CEB, ca i in nOmele neo-zeelandeze majorrile forei


tietoare - prin coeficientul k Q snt de ordinul 40-80 % funcie de numrul
. de niveluri al cldirii. ,
-Deoarece n cazJ11 structurilor. cu pere i portani, probaJ)ilitatea plasti- _
..
ficrii -la baz, la aciunea unor cutremure puternice este mare, ' condiia
de limitare a nivelului de solicitare la ' for tietoare este mai sever dect
n (2lul stlpilor.

In ceea ce

privete

capacitatea de preluare a for ei tietoare n monP 85 prevd -Eelaia:

tani Instruciunile

Q,

Q,
,

(6.37)

Q",u .; 1,5 bhR

+ Q

(6.38)
,

219

,
-unde Q reprezint iora tietoare preluat de anntura orizontal
din inima
,

peretelui considernq fisura nel inat la ~5 iar Q. se. ia

n zona
,

plastic potenial

d. la baza peretelui

Q,

= 0.7MR,

.'
(6,38 a) .

.
(6.38 b)

n restul _peretelui structural de , beton "-;ma t.


'
.
__
' i n ceea ce privete, valorile concrete ale teimenului Q. , ca de altfei
'n general ri privina calculului la for tietoare . al pereilor portani de'
beton ,armat n zone seismice, prevederile STAS 101()7/0-J O snt apropiate
de cele impuse de alte prescripii de proiectare antiseismic [104; 106; III; 114).

-- -

,
,

,.
,

"'.~

--

"

,.

'"------~, ~----~--- ~,--~--~

--~~~--~~------~

SCHEME
LOGICE PENTRU
.......
,
<SALCULUL ELEMENTELOR DE
BETON ARMAT
.

Tabel .(continuare)
,

STAREA LIMIT DE REZISTEN

I Notaii

pag .

2,0

, 257

.,

-A

Schema

Determinarea
portante ,

q.

capacitii

Dimensionarea

2.1

260

,. 2,2

262

2.3

265

,
allnturilor

Determinarea capacitii
portante

Seciuni

nesituafe n zone plasti2.4,


268
Dimen- ce poteniale la
.
solicitri seismice
510narea _____"'-" '-_ 1_-"_-1--=__
armtu1
Seciuni situate '
rilor
n zone plastice
,
2.5
272
..
. poteniale la solicitri seismice

2.
Corn presiune

excentric (f

r considerarea
flexibilitii )

Detetminarea capacitii
portante innd seama i de
intfuena armturilor intermediare
_

2,6

277

Determinarea
portante

capacit.ii

2,7

282

Dimensionarca amJturilor

I Determinarea capa,itii

portante

2,8

284

2.9

287

1---

------------- I-~- I~---

Dimen sionarea armturilor

2.10

289
,

Notaii

- procedee de calcul

3.0

292

3.1

295

3, _

Determinarea
capacitii
,
.
portante
.

Considerarea
f1eJ<.ibilitii
.
.

la compresmne excentric _

222

D imensionarea arrntrtrilor "-..: 3.2

298

Tabel (continuare)

STAREA LIMIT DE REZISTEN

Schema

pag.

Notaii

4.0

- procedee de calcul

, 303

4.1

306

4.2 '.

308

- 4,3 --

3 II

capacitii

Determinarea
portante .

4.
Compresiune

excentric

. . A"J

Aux

oblic

>

~7
" .

"

cnd din

I
condiii

A;

Dimensionarea

Elemente

CU .

6.

For
tietoare

- Idem - etrieri

etrieri
bare n dinate (procedeu prin

ncercri)

'

'6.1

331

6,2

335
.

342

6.4

345
l'

223

326

Dimensionarea armturilor
transversale (numai etrieri)

6.0

321

5.2

6.3

'-

,-;:.

+ bare no
+

Idem '~

"

excentric

3 18

clinate (procedeu-simpli,
ficat)

L?

Elemente

comprima te

5. I

annturilor

transversale (numai
etrieri)

mCOvOIate

'-

317

Notajii - procedee de calc"l

5.0

Dimensionarea arrnturilor

A,

314

4.4

>

capacitii

Determinarea
portante

Aa ..,

excentric

constructive se
ia Aa:r; = Ati"

Notaii

5.
Intindere

>

mInIm cons

tructiv

dimensionarea

rilor

amlturii de pe

o direcie cnd
. Dimen- armtura de pe

SlOnarea cealalt direcie


alultu- . este dat sau
.

cu optimizare

Tabel(continuare)
'

STAREA LIMIT DE REZISTEN


-.
_

pag,

SChema

, . 7.0

Notaii

349

7.
Torsiune
cu
,

'

lnCOVOlere

Dimensionarea aliltturilor
. transversale i > a allll:tu-' - .
rilor longitudinale supli' . m entare
" 7.1

350

CALCULUL EFORTURILQR UNITARE IN BETON I IN ARMTURI

.
IN STADIUL II DE LUCRU

"

Notaii

8.0 .

[ -----''---'-;-c--~~---- I,''--

Calculul eforturilor unitare


,
n beton- i n allutur-i ,

"

.
"

Idem

-,

~. j 7

8.1

.'

I -,--[,--:-,

ncovoiere

" [ --~:, --=-=-.~-~

s.

356

- ,.

"

8.2

359

Idem

362

8.3

~--~~~~~~~~~,,~,----~.~----~-~~I~-
, STAREA LIMIT-DE DESCHIDERE ~ 'FlSURILOR

, Notaii i rela ii de ' calcul

9.0

Stabilirea ariei de, nglobare a annturilor


,' _".-_.' , (A,,) i a valorii s din expresia 'AI
,

..
Verificarea la
A~ .. Ao
starea limit de
9.
deschidere a fiIntindere cen- Intindere
su-rilor nOIlUale
tric, ncovoi- centric
ere, ntindere ,
Idem. Calcul di,
excentric
-. ~
. 1-1='.-..;:-'--:.;-IL.. o rect cu t abelul
1- \Au 17A pentru' pe,
rei de reCipienJ i

365
,

9.1
,

"

, ,9.2

~70
,

9.3,

373

~---,,--~---~~,~
. --~----~~~~~
~~~~-~'-~-~
,

224 '

Tabel

(continuare)

STAREA LIMIT DE DESCHIDERE A FISURILOR


I

Verificarea la
starea limit de
deschidere a fisurilor nOIiJlale

375

9.4

.-

ncovoiere

Verificarea

sgeii

389<

10.1

------~- I---

.-

JO.
ncovoiere

Verificarea
,

sgeii

10.2

39:>

~~~~~-

_~.L.
'

__-:-__--:-~~_I _

_ - -

.-

Verificarea

-.

sgeii

10.3

397

2250

"

,
'/

STAREA LIMIT.nI<; REZISTENT

_.-

Inco\"oiere

1.0

. .-, ,.,

..

.,

..

~" ',1.

, " ...
\ .'

,
,

..,

dreptun'g hiulare simplu


armate

Notaii

Seciuni

..

..

Sectiuni
dreptunghiulare
,

,
,

,-

--1 '" .

, .,.
~ . '" _
," ~ ' ,.., .,~ '
~ ,.M ,.;;,:.e,_

\,

"

, ,

..

.,

Seciuni

drept un.. ghiulilre dublu. .


'arinate

C~A;'K;

c6' ..1I,

~.

. ,"

1Ia

D~ r~(/I

.
Ta-AaRu
, ,

tf~ - Ki

..
,

,
,

_.-----------------------------

~~~----~----~~._------------_...

STAREA LIMIT DE REZISTENTA

ncovoiere

, '.

1-7

---"

.,!t,

- -'1--+ '"

-,~.

--

Seciuni

n forn
cle T s:mplu an'rld r

-_.... r-.

+,

"

-1

_.~ _

1.0

,.

, ,

_ _
.
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~ _ _
u

_ _ _ _ ~ _ _ ~~, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~.~~

\
,

,
,

,
,

Schema-l.1. (continuare)
.

11

P ,;,fllO %?

NU

..

DA
.

12 .. I'fCflP - rolrulol
o.

,,

lu (8)

13,

.....

esle ,bun

15,

upliri rel"l/ile de
culcu/ vo/quilr: pentru c/r:-

, \'.;.' . mea/ele tie /;t>fon ormof.

Se opl/ prevM"i/e S 4.'


din STAS 1010T/0-811
-

DA

rt:dl/c~

t1rop ro/ ruloll"fB)

' sr:

14: Nu se
,

NU

p ~ 0,05%?

ro ('(Mfi-

cien/ul 0.85
.

--

Observaii

a , n cazudle curente , cnd este vizibil c 0,10 % ,;, P ,;, Pma" se renun
la operaiile (4), (5) i (10) ... (14).
'.
b. n caurile speciale cnd se peIlIlit procente de annare < 0,05 % (de
exemplu la tlpile fundaiilor pahar: Pm'. = 0,025%), acestea se introduc
cu valorile respective n ( 12).
_
\

. E'xemplu de' calcul la schema 1.1

S se calculeze momentul capabil al grinzii d in


fi gur.
,

Beton : Bc 15, cazul c(R,:"'" 9,5 Nfrnm 2)


\

Oel : PC 60

A.

(Ra = 350 Nfmm 2 )

5020 .,:. 1571 mm 2 .

20
2

= 35 mm .

.-

= 0,326
sau se scoa te din tabelul 7 din

anex, . pentru ~

8. M , = 0,326 250. 565 2 .9,5 = 247'10' Nmm = 247 kNm.

P>

Il.

0 ,10% .

Variant

' 0,41

1 -

= -0,795 sa u se scoate din tabelul '1 din anex, pentru

= 0,41, Y = 0,795.

8. Mea" = 0 ,795'565'1571 ; 350 = 247'10' Nmrn = 247kNm.

la operaiile (7). (8):

7. Y =
~

l2. M mp calculat la (8) este bun.

= 0,11, m = 0,326.

"

- _.
'i

,.

'-

"

..

STAREA LnIIT DE REZI STEN


Sec iuni

ncovoiere

1.2-

Dimensionarea
,turilor

ann-

dreptunghiulare simplu almate

Se dau: b, It, R" R., AI


Se cere: Aa
,

1- Se opreciozo "u

2.

-',= II-q ,

3.

4.
mb=
.

bhJRc

1.

,
,

f1

___ o, 42 penlru 08 Jl
......... 0,40 penlru PC52,

rcoo

P r -

SQU

12,

se ,/dseso

Este necesara urmarea


dubla SOli marirea uejiv

nii tie belon

I-VI-2m
Rc sali
100.'( Ra

-e

1-

-.

-.

P M

100
sau
=

A(] =

;4q

NU

mb ?

n IObe/(/1 1 COff.'sjJunztilor la
m calculal la (4), S ,iP sau T

7.

5.
m'!S:

6, Se co!cv/cazd

'

,M

Rc
o Ra

!t1:J

Ao =

ti
.,h
. e.

-.

Ro

-.

,
,

231

-.

Schema 1.2. (continuare)

8.

NU

DA

9.

10,

040 ciJ/tuliJlii /11,(7)


esle bumi

'

Se ilidifllo6e/u/ 6A'

'

Pm;n

-,

11,

Aa = Pmifl bh

"'~

100

-.'>:

"

Observaie

n cazurile speciale cind se permit procente de ,armare < 0,05% (de


-exemplu la tlpile fundaiilor, pahar: p.,.,,, = 0,025 %) , acestea' se - introduc,
-cu . valorile respective in (10), (11 ).

.
"

Exemplu de calcul la schema 1.2 '

se armeze grinda cu

I
\

din".Jigur.

e". ,

M .-.= 240 kNm = 240, 106 Nmm,

1,

Oel PC 52 (Ra ""' 300 N/mm');

sec nm ea

'Beton.: 13c 15, cazul c(R, = 9,5 N/mm');

.;.

,,

300

"

1. a "" 35 rom (barele pe un singur rind).

' 2 . ". = 750 - 35 = 7 15 mm.

240 10"
. 3. m =
= 0,165
300715' 9,5
, . 4.m ,=0,40.

5.

m '<: m,
,

6. ~ = 1. - v'l-2'0,165 = 0,181; y = 1 _

0~181 = 0,909

.
sau se scoate din talielul 7, pentru m = 0,165; ~ = 0,181 sau' y = 0,909 .
.

'. 23l!

7.A.=O,181'300'715 9,5
300

= 1230mm' sau:

210 lQ6
A. = - - - - - - = 1230 rom'
0,909 715300
i

8.

1230 100 = 0,57% > 0,10"/0.


300715

_ ...:::=;:.' ~!2fJ
./

9. A. calculat la (7) este bun.

Armare efectiv: 4020 = . 1 256 mm' > 1230 mm'.

..

'

STAREA LIMIT DE REZISTEN

' I . . .

1.

..
1;5 '

Seciuni dreptunghiulare simpiu armate

ncovoiere

. ~.--,-,-:

---,------- -- - - -_..:..-

-~-~~~~- ,

il Se dau : R" R., M


Se cer : b. h

Dimensionarea
seciun ii de beton

.. -

Se ulegc proCt;ifvl de qrmcr~ p

(r. __ 2CPlia
)
{/ Re

~ \rGRa

I 100

-,

r~

ho =

-I

Se

rV-'1-

Se ro!ullJcle

I, -

.
n

NU

"

-I.:)

--

-I!.

,.;:::
-.;;:

.?

NU

--? .? ' .

>

~ -

..

>

DA

--

Se Q/!ge ai/u veJQ{![ e . .


",n lfll b
..

12 .
-

';'0 cfu /i v = /Jefeciiv - a

Se

'

cons'-Qercnle (uns

8.

ltucfjv~

b esle impvsa de

DA

I.

(!

/0 .hekclill
.
.

-.

= hu - a

'.i. '

r4

oruioze

7..

6.

/J

l5.

4.

Se u/!'g e

J..

3.

11.

Se cu!culeczQ -SO(/ se iq din/alu/u/ 8


cd~fici~nl,,/ r, curcspu.?z% r;o jJ o/es :

luli' 1~l1nico- ua/Jomice

2.

10.

..1.. .

e ,~ri

.1

Ircc~ I] t'OlJlin vole 10 di mt'/lSlIh70reo OrmqIVf"Q,~.

schcmo (l2), incepind cu opuo/t'Q.(3) din oceos/tj

sdumo

(V

\
Observaie

Pentru elementele din beton armat monolit, se recomand, pe con5iderentul evitrii unui consum ridicat de oel, s nu fie depite dect n cazuri
temeinic justificate urmtoarele procente de armare:
~
- la pl cile armate pe o direc ie: 0,8 % ;
- la plcile armate pe dou direcii: 0,5 % ;
- la gri!'zi: 1,2%; - la grinzi, local n seciunile de moment maxim: 1,5% .

Exemplu de calcul la schema 1.3


se dimensioneze sec iunea de beton a unei grinzi din Bi: 20 armat
cu PC 52, solicitat de un moment ncovoie tor M = 260 kNm = 260 '106 Nmm.
S

p = 1% .

1. Se alege

2. Din tabelul 8, pentru Bc 20, PC 52

P = 1% , se scoate

r =

0,6105

" "

3. Se alege b

5. a '" 35 mm.

6. h

627

250 mm.

260 10"
250 = 627mm.

4. h o = 0,615

'+ 35 =

662 rnm .

7. h""". = 650 mm (prin rotunjirea n minus de la 662 la "650 rom,


va rezulta un procent de alluare > 10;0) '
8. b nu este

impus

de considerente constructive.

9. ~ = 250 = 1 ;
"
650
2,6

10. "O""'',

-650 -

b
-~3
li
35

~-

615 rom.
Rezultat: 250/650 rom.

..

..

lncovoiere

STAREA LIMIT DE REZI STEN

Seciuni

dreptunghiUlare dubhul mate

Se dau : b, k, Aa. A ~" Re.


Se cere: M(4P

Determinarea capa- I
citii portante

1..4

R.

..

.,-

- ,
1. Se co!culeuzQ a. jininc/ s.tamq tit elis- I
pozi/io tftclivd (/ arma/uri/oI"

" ,

2...

3.

"0= II- a

..

Se . ca/4'v/~(!ZO o: /1"'n'fl seomq


pDz~'Ii(J eleel/vQ q qrmtilufllor

d'e tl:s-

.,

4.

5. , =1;
-

,!

,
,

fOO (%)

bliD

O.

A~

1" =

..
'.

100 (%)

i il.

-'

7, 1;' = P -1"
roD

Ra
!re

1,

S,j ; ___

"

..

.. .

10.

(}A
,

11,

..

" .

..
.

NU

,'.'

-~,

. '7
,

'

--

.. '.

..
16.

/'Ctiil

I
T

/1C,17p = liJt IJh;Re ' + A~l?af.a

-----

..

I
I

,,
I

I,,

-- _.

..

..

i
.J

236

15. m _ .......- 0, .2 penlru 00 ~11


0- ..........
O.~O pcntru /'0J"
, ",

20'

'!"'in = h.

ro

S'"

9.

~ .,.

.,

..

___ 0.50 p<nfru 08J1


Mi pen1rv. /,(32, /'C 50

,.

ha - h()- o' .

..

Schema 1.3. (cOl>tin14ar e)

NU'

11.

~ ~ S,nin ?

OA

14.

11(01'

12.

AoRaha

s~ cQkv/enc S!JV se fqS~SC In IQb~-

hi l

i: \

t;j ::.'!(t-

. )

,=1-

sou

13. t1Cq~ "'"


,

A~Rqhq,

sou
l1eol' =.Thq. (~o - Aq)"'q "A~!qhO

mb!J;Nc +

Observaii

a. Fiind vorba de d~terminarea M" l'0ntru o seciune dat, nu s-au


ill.Clus condiiile suplimentare puse in cazul seciunilor din zonele plastice
poteniale la aciuni seismice (valorile minime ale raportului A~fA., Pm'o
sporit, ~ .;; ~lfm).
.
b. Dac din operaia (9) rezult ~ .;; ~" inseamn c A~ nu este necesar _
din calculul n ipoteza de ncrcare considerat, ci exist din alte considerente
(momente ncovoietoare d semn contrar din alte ipoteze de ncrcare ete.).
c. Dac A; > A., ceea ce intervine n calculu.l seciu n ilo r de pe reazem .
ale riglelor de cadru la m omente pozitive, se aplic ' direct re laia (14) ..

Dac . este vizibil c ~

d.
direct la (12), (Il).

;. ~.~ .., se-rellll.n la op e raia (Il), trecndu-se


-

<:

e. La elementele dublu armate, situaia P O,IO'Y.l intervine foarte


rar. De aceea nu. a fost cuprins in schema 1.~. In cazurile speciale cnd totui
se ntlnete aceast situaie, se efectueaz in plus ope raiile (It) ... (15)
din schema (l.l).
.

f. La plcile i grinzile continue i la riglele de cadru care nu particip


la preluarea solicitrilor sei$mice, n calculul armturilor de la partea sup."'
rioar in sec iunile de pe reazeme se ine seama de armtura inferioar (A~)
numai dac lungimile de ancoraj sau de nn!ldire ale acesteia sint dimensionate n consecin.
g. Cind M , se determin n vederea unui calcul al structurii in domeniul
postelastic la solicitri seismice, R. i R. se inlocuiesc cu R, = 1,75 R, i
R. = 1,55 R.

231

Exemplu de calcul la schema 1.4


,

"1

se calculeze mom entul capabil al grinzii dublu


figur.

annmnate din

... 5,2iJ

Oel:

c(R, = .9,5 -N/mm'). .

PC 60 (R. = 350 N/mm');

A. .....: 01020 = 1 884mm'; A; = 2016 "", 402mm' ,

250

Beton: Bc 15, cazul

l'

1. a = 43 mm. '

2. ". = 550 - 43 = 507 mm.

B. a' = 3~ mm.

4. k.

5.

6.

507 .....: 33
I 884

P=
P' =

474 mm .

250 507

100 = 1,49% .

402'

250 507'

--

100 = 0 ~ 32% .

1,49 - 0,32 350


'3 .
7. 1; = - - - ' - - .
= O" .
100
9,5
,

8'~b = 0,55.

<

9. ~

~Ii

10. ~m'. =

IL 1;

2 33
' 507

'
= 0, 13 .

> 1;..,..

calculeaz

... = 0,43 1-

0,43 : '" =
,

belul 7, pentru =
~

= 273 kNm.

0,43 .
2

= 0,338 sau se scoate ,din ta-

0,3~8.

13. M,," = 0,338250'507'9 ;5

12. Se

402'350474 = 27310" Kmm =

Variant

12. Se

calculeaz 'Y

= 1-

' pentru
~

= 0,4-3: y = 0,785.

13. M" . = 0,785 " 507(1 884 273 10" Nmm = 273 kNm.
,

sau se scoate , din . tabelul 7,


,"

402) 350

402" , 350 . 474

,
,

238

,
,

STAREA LIMIT DE 'REZISTEN

Seciuni

ncovoiere

Dimensionarea armturilor pentru sec i.


uni nesituate n zone
plastice poteniale
la
,
,

1.5
-

"

solicitri

dreptunghiulare dublu armate

Se dau: b,h, R" R., M


Se cer: A., A~ '(nu se tie de la ince
put dac armtura A~ este necesar n
ipoteza de calcul dat)
-

selSIDlce

..

Opr~ciqzd

Se

n-o

1:. :

13.

a'

4.

5,

, ,

-.
,

m= . b 2
'
ho Re

I"

. ".,

- ,

/'1

ha = 110.... - a'

Se opreciazo a

2.

'\~
r"

.~

6.

-'-

____ 0.'2 penlru 08.il


mb = ........ 0.1,0 pen/ru PC 52, PC 00

...

NU

..t1

21.

A~ esle dola dintr-o /1/11


/potu p'~ incarcare- ?

DA.

..'>

NU

Dintr -o o/Iti ipolezd Q! !n


careare Q rez,,/Ioi A mai
!.7Qre (/~ci/ cea cu/cu/olg /0 (4)?

\
I,
I

., . -

uj

I,

DA

12.

!1Ol

hoRa

9.

1'1

DA

m ~ mb?

A' Jm - mb)bh;Rc
0=

,'

8.

'1

m,=

N -Au Roho

22'A'li n/l tSt-e neecsqrq'g,''"

- calcu/u/ 1" ipolellll tI~ in-1_


ca,core dola. Se lonlinvl
colcvlvl Cq penlru q $~~_
!iune simplu urme/a, (7'" ..
pa schemo (1.2),01'''0liile (6) ... (ff).

bhff Re

""".

;!4

Scl..,fCll 1.5. (colt!inuare)

SJ
______~NU~~~~----------'10.

12.

Pmox = .......... ~~ ;: penlrv

re 52,

S. colrul,oz !OU . . gUSt!C In fu


lulul ' 7. corespulI~dlt,r /q m, cuI
cu/aiIa {Il}' i P, sou

'13.

/504; pehlru 0837


PC cO

V'-2m,

~ - fA. _

p,~fOO ..

umle A~ - C<~ colculofa 10 (e), "'.


roful1Jlf constructiv

r - f-:!..2

14.

'tmin

20'
h
<7 ",
V", .
_i

'.

.... .

15.

DA

r ..

.. .

- ~

"",

NU

'min ?

.-

"

16.

". 't
". Aa

,g

bIIo + A

IJII: Kc +
o Ra

ti

"'eRa

22.

NU

Au

"

sau

4'.

-"
...." "'- .

. '.

.,

\.

+ Ao

., .

"

un'. A~ -(ta .I.cliva, fol.siM la (f2).

_>:

."~ .-',
,

."

..
.

"~.

"

11-

"

p- Ag 108 ("/.)
bIIo

18.

r-

,
119
L '

..;.I

DA

p .. o,IO%?

Aa t q!ct4al'o la (f) esle bunq

NU

20. s. -;0 tit" lo6dul


21.

"

oho

Aq =

dA Pmi"

%40

Obserflllie

Operaiile
sensul c n

(10). (II) reprezint .o simplificare n raport cu (12.) ... (16).


in
loc s se introduc A~ efectix i s se. calculeze in consecin
. P oF P..... se introduc n (II) A~ calculat (nerotunjit constructiv) i 1_.
Erorile la rezultate snt nensemn,!-te. iar calculul este mai simplu.
.
.Exemplu de calcul la schema 1 .5

,
;

"

S . s

seciunea

, armeze grinda cu

din . f.igur .

Beton: Bc 15. cazul c (R, = 9,5 N/mm')

,
,

Ofel: PC 52 (R. = 300 N/mm')

' M = 550 kNm = 550,10' Nmm.

, 1. a "" 55 mm (barele pe

dou

rnduri)

10IJ

' 2. ha .:: 700 :- 55 = 645 mm


~

3. a' "" U mm (barele pe un rind)

4. h. = M5 - 35 = 610 mm

550 10'
5. m = _..:::::...:.=--~ = 0.164
300 . 645' . 9.5

li., m. = 9.10

7.

m> m,

8: A' =

(0.161 - 0.100) lOO :645'9,5 = -fIi mm'


610,100 ,
'

..

9. Din alte' ipoteze de ncrcare , nu este dat A~ > 11-4 m'.

.
'
60
9,5
1
90/
10. P_. =
= /.
~
.
II. A. =

1.9 300645
100

,+ 285 _

1 962 rom'

"

+ 162 mm" > 11-4 mm'


.1.. efectiv = 10 28 + 4022 = 1981> 3962 mm'.

A~ efectiv =

30 H

"

,
,

241

~ .

STAREA LIMIT DE REZI STEN

ncovoiere

Seciuni

dreptunghiulare dublu armate

Dimensionarea ann Se dau : b, h, R" R., M


turilor pentru seci Se cer: ' AlU A~
uni situate n zone
plastice. poteniale la
solicitri seismice

1.6

A. Dimensionarea armturilor n seciunile de reazem ale riglelor . de


cadru, la moment negativ

'.

Observaie prelimillar
,

'

, In cazul zo~elor plastice poteni:'le 's~b solicitri seismice, ~ este plafoaat


la valoarea ~"m = 0,25. n aceste condiii, diferena ntre z =
~/2)
i h. devine nesemnificativ, astfel c A. se poate calcula n mod simplificat
fr a inC? seanla de prezena aIllturii comprima te, dac aceasta nu a rezultat din calcul (8) .
'
- .
,

".(1 -

2.

ho = h - a

. 3. Se. opreciuzd .a'

.,

~'2

10.

. 1

1. Se apreCiaz a

,- I

Observaie, Dac

se dorete o verificare final a exactitii ca1c.ulului


,bazat pe simplificarea admis n observaia preliminar, -se procedeaz n
continuare n modul urmtor, introducnd A~ = cea efectiv, calculat la
.(11) sau (1 8), inclusiv rotunjirile constructive:
.

19.

a.

Se. verifi c';.

"r

pe b(Jz.a Aq

-*:. .
20.

22,
-

23-

m=

6hgRc

24,

Se (u/clJ/eoro Stiu S~ gtiseu n 1t16~/ul

7. .ore",unztilor 10 m calc_laI la (23/, '

'S

'

l'

,.

I-V I- 2 m

Re
Rq

-=

2a'

N
,
-

"

NU

;- .. 'tmin?

,.

.- ,,

28.

2j .

ho
.

26,

..

f- ~

'$min

,, -

J.

25.

p/ = 100

r:

i PI 8t1t/

'"

,
0,,:"
,

I1 ,A~hdKq

~fedive

"0 - o' ,

ha"
.

(/'.: p ~ baza A'a

vuificti

:.i.

21. S.

h. - II - a -,

..

..
.
~fecfive

Schema. 1.6. B ' (continua,e)

-.

..'

.,~."

.. ~".p

27.

, 611..

...

28.

.'
..
"of.
.,
.
....
"1/ '. '
.

..

11 =1} 100 ,

.,

Ilo !II .
..

/'1"

,Tho.Ra .
z

..

.'

29.

Se .compar Ao roltvlttlti 10 (2l), (28)


~fediYo ~i

fU

mI

se corecleqzq /11 {!qZ tie nec8sill1/e .

B. DimenEiOliarea armlurilor n seciunil e de reazem ale riglelor de'


I
cadru, la moment pozitiv .
Avnd n vedere c totdeauna armtura de la partea ' inferioar (n,
acest caz A,)' este mai mic dect cea de la parte~superjoar (n acest caz..
A~ ) , se calclllezrl direct :
.

' 1.

/'1(+)
l u

"
\

(in!) =

. L-_ _:""-,-_h-=a...:.~__
a_

3.

DA

..

{L'~' ~Aa~"':,.~Ao~{i:Ifl:[)~?_l.r..!N!!!.u

- . . r - - _._ - ,

4. Aa co/cu/olti

(Il ..le .Dun

. /0,30 Ao (sup.). efecfivti pentr; grilo'


An (inl) min ?:
.,
s~ismiC' 7,i .7 f/i .
_' _. .......O,I,Q Aa (sup.) efeefivti penfru groo'
'St/SHlIC iIIr 8

2.

'.

/0 .

. 5.

Aa=Aomin(/), '

24S-

--

Exemplu: de calcu'l la schem~ 1.6


-

S se armeze n seci une a de reazem rigla de cadru


cu seciunea din
figur (zon plast ic pote nial) .
.
.

,
,

I
,

Oel:

mm.

M (+'

105 kNm = '

A. P~ ritru momentul n ega tiv

)i ffim ;

Grad seismic: 8.

PC 52 (R. = 300 X/,nrn')

M I-' = 280 J,u\" m = 280 ,10'


105 10' :-oi

2fQ

Beton: Bc 15, cazul c( R, = 9,5 X/mm2)

l. a '" 50 nun (armtu ~ p~ do u rinduri ) .

2.

"o= 600 -

50

550 mm .

3. a' '" 35 mm ( armtur pe un rind) .

4. II.

550 - 35' = 515 mm.

5. '" =

280 10' , = 0,390.


250 . 550' . 9,5

6. m"", = 0,22.

7. m > m"m.

(0,39 - 0;22) 250'550',9,5

8. A'
OI

515300

9. A. = 0,25' 250. 550 9,5


300

15 . A~ mi"

=;

= 791 mm'.

791 = 1879 mm'.

6020 = 1884 mrn'

0,40. 1884 = 754 mm' .

16. ' A; = 791 > 754 mm',


17. A ~ = . 791-mm',

250 20

..

105, 10'
1. A.(mj) = . '
.
5 15,300

+ 10 16 =

B. P entru momentul
pozitiv _

829 mm'.

680 mm'
.

2. A.(i"j) min, (v . operaia 15) = 751 mm'

, 3. A.(i"j)

< A.(inf.) min.

4. A.(i,,!) = A.(inf). min


= 754 mm'
,

Dicteaz deci arma rea pentru momentul negativ :


A;(inf.) = 829 mm'.

246

.-'--:&~.!

:!j2;!Q.f;f6

250

,-

.-

A. Se

d etermin

..

!J.b !TI

fun~ie

distana

de

1, ntre punctele de moment nul.


,

ale grmzll :

"

,
,

Ic~a81

..-,.-

,
~

--

."

'.

- 247 .

,
Plafonri

B.

ale

Iimii

active b. detellninate conform pct. A:

,
h

I
Grinzi de planee ne- Grinzi de planee rigidizate
rigidizate prin grinzi prin grinzi tran~versale la
transversalesau rigi- distane.;; d
dizate prin grinzi la
distane mai mari
decit d

Grinzi independente
sau cu placa in consol

"

h./h

<>0,10

<

b. total = jumtate dinlumina liber ntre grinzile de


rigidizare, dar cel. puin:

il p / "

-,
6 It.

6h p

0,10

M ;. 6 h.

0,05- 0,10

3 hp

Nu snt

< 0,05

plafonri
fa de

;. 0, 10

pct. A

c: Se calcureaz limea re;tI b;''

a plcii

Grinzi fcnd parte


din planee

Grinzi independente
sau cu placa n

consol

Observaie. In cazurile "curen-

te de grinzi de planee la
care - axa neutr intr in
plac la verificarea rezistenei, se pelulite s se "ia acoperitor n toate cazurile valorile de la grinzile indepen.
dente.

D.

b. calculat confolm pct. A i B.;; b;''

248

"

Exempte de calcul la sehema 1.7


,

1) S se calculeze limea activ a pHlcii pentru cmpul marginal al


, grinzii continue din figur (grind secundar curent a unui planeu monolit) .

A) 1, = 0,8 1 = 0,8'5000 = 4000 mm

1
' -'
1J.b = ' ~ 000 = 66'6 mm
6 bp '" 200
2 666 = 1 532 rom

B) ( Grind nerigidizat prin grinzi transversale):

:o: . :.

hplh =

0,18 > 0.10, deci nu sint

C) b~'' = 2 500 rom.


Dicteaz deci n acest caz condii-;r,
activ : b. = 1 532 rom.

pct, A.

A: care conduce la cea mai mic. lime

se calculeze limea activ


a plcii pentru grinda principal marginal de planeu. simplu rezemat; ,
din figur. ,
Lumina liber intre grin~il~ secundare: 2 300 rom.
-

2)

plafonri fa d e

sec(/ndurd
,

'

, A) 1, = 1 = 8 000 mm;
1

'

- - ...=.c--.----il

1J.b =

= - 8 000 = 1 333 mm; b. _", 300

+ 1 333 =

2>:

I'

1 633 rom.
,

B) (Grind ~igidizat prin grinzi transversale),.;

18.U0..

Ah ~ 6h. = 6 80 = 480 mm
a. b. ~. SOO + 480 = 780 mm.
,1

"

b. b .;;-- 2 300 = 1150 rom.


'
2
'
.
300 . B 500
, C)
=
= 1900rom
2 1"
2

h;:/

. Dictea~ deci n ~est caz condiia Rb, care conduce la cea- mai mic
lIme actIv: b. = 1150 ro'm .
,

249

STAREA LIMIT DE REZISTEN

ncovoiere

Seciuni In form.
comprimat -

de T cu placa m zona
.

1.8

Se . dau : b, h, bp , hp An, Re. RQ.


Se cere: M cap
,

D etetminarea capatii p~rtante.

1-

Se

2.

olma/ud/ar

3-

hu = h - o

q}S ..
.

..

.'

4.

bp'hp 'Re
Ao tim Ro
(coresp!lnzdlao/e /0 x ... '!eJ

(x

~h(l)
r

.L..... ~

/iune tlrep/t/.7ff./(f/ord ((J


Iti/imea op C/j sc!Jemu fI

7.

p)

Aall

(bp - b}hp Rc.


RI1' .

,
,

DA

(x >h

Se calcule.nu cl o uc-

Aa> Au fim?

6.

5.,

..

Ne

., ..... "'1:

<

8,

AU/~ Aq - Aaf!

'\

I 9.. ''

,
..,

L'

10,

s _./ o. 8!J penlrv


r

b,~()

A,]/

"O,5 penlrv

Rq
.,

Ac

--

;,

013 31
f'C 52, f'COQ

>

11.

.'

250

Se cO/.."'(J/cozd "/(i/imeo ce/ivQ de p'''fa


. bp conform schemei f 7

q~

linind seomo

cdlc(j/~QIa 0,

pazi//u decliva

Exemplul de calcul la schema 1.8


S se
pendent

calculeze momentul 'capabil al grinzii din figur. Grinda este inde(nu face parte dintr-un planeu monolit), simplu rezemat i cu
6,00 m.

1=

Beton: Ec 10, cazul c(R, =


= 6,5 N/mm')
,

Oel:

A.

2iQ

3.

B)

210 N/mm')

3927 mm'.

25

+-

25 = 63 mm

63 = 637 mm.

250

'"

8025

2. ". = 700 -

A) 1, = 1 = 6 000 mm; f> b =


. bp

1. a = 25

~"2!i

OB 37 (R.

6000

= 1 000 mm'

6
2 1 OGO = 2 250 mm;

'

!!:!. =

70 = 0,10; M = 6 70 = 420 mm ;
"700
.

bp

'"

+ 2 420 =

250

1090 Il'm;

C) bp(real) = 1 200 mm .

Dicteaz
A

'1.

(B): bp = 1 090 mm.


A a l'~m -_ 1 09070 6,5 -~ 2 _362 rom ' .
210

- 5. A. = ' 3297 mm'

> A. Iim

....:.. 2362 mm'.

7. A. = ",(1_0_9-,-0_-_2..::,50'-'.)-,-7-,-0_'6':":'.c..,5 = 1 820 mm'.


II
210
8. A. I = 3927 - 1 820 = 2 107 mm'

9. ~=

2107 . 210 = 0,427


250 637 6,5 .
' 10. ~b = 0,60

11.~<~b

12. Se

sau se

ia

din

tabelul

7:

0,786

coresflllnzil,tor la

calculeaz:

Y = 1-

0 ,427
2

C=

= 0,786

13. MI = 0,786637'2107 210 = 222.106 Nmm.

15. M li = 1 820 637

16. M,.p = (222

70
2

210 = 230 106 Nmm.

+ 230) 10' Nmm =

45210' Nmm = 452 KNm

252

0,427

----~-----------------:-

STAREA LIMIT DE REZISTEN


';

Seciuni n form
~comprimat

lncovoiere

de T cu placa n zona

,-

1.9

Se dau: b, k, b., k" R" R., M


Se cere : A.

Dimensonarea
armturilor

\1
i . Se apreciaza a

2.

o l'

.~ .= h -

4:

Se calcu/euzo ./tifim~(J de/iva


rie plnea OjJ conform J'chem~i 1.7

/1,, /m
" =
.

lip)

bo hl'J". - 2

Re

(coresfitJn zolor /0 x=hp )

.
.

"

5
-

f1 >11/im? ~

Ix., lip}

NU

DA

(iC>II,)
~

6, Se

7.

calcu/~azu ca o sec-

l iune tlreplunghiu/aro. Cu
Ili//meu bp~ cvsc/Jemal.2

I1Jl - (bp-b) hp (ho-

8.

9.

-;

.
.

~ }Rc

-11/

=11 - 1111

m=

"'~
MffR

_..,

16

_____ 0,42 p . nfru Oii 31


mb~

\'

. '-... 0,60 penfru PC 52, PC 6'IJ

'it

253

Se/irina 0.1. (cai' ti""are)

10.

- -

1"

DA

2.

16,

I1JI

A.1l =

(h.-

hp )11':
2

, .., .
,- .
-

Este ncce.rarq u/mare


dUO/ti (coz I'oark fQf fn Ii/mIlo uC!/tlnile t" farm o'e.T)

13,

NU

m os;; mIJ ?
.

Se ca!cfl!eozQ

SdV

se gt!-

.
-

suc n lolle/vl 7 cures punziilll! /0 m calcu/ol fu

(g)"

5 sov r
5= f-YI-2m
f- .l...

..

14.
Aaf

- '5bh

Re

Ro

S'V

Aaf

I1f

(hoRa
,
, ,

A. = AeI + AaIl

15,

C bservaii

a. CaZllI A ..

. = - ,P:..:m~'=-. bh0 nu lnter"me


.
.
cnd axa n eu tr
mtn.
100
.
deci nu este n ecesar o verificare n acest se~s .

<A

ti

intr'

n , inim (x ~ h7 ),
b. In cazul x .; k., verificarea P ;. Pmin se face tot n raport cU M .
[operai ile (8) '" (J 1) din schema 1.2],
c. In cazul x .; ".' cnd calculul se face ca pentru o seciune dreptunghiular de lime b. [vezi operaia (6)] , folosind schema 1.2, rezult n raport
cu b."o procente de armare foarte mici. In aceast situai e , n operaia (7)
din schema 1.2 varianta cu folosirea coeficientului y este preferabil, dnd
o aproximaie mai bun dect cea cu fol osirea coeficientului m, deoarece
ibterpolarea in tabelul 7 se face ntre valori mai apropiate i este. astfel mai
puin s upu s la erori,
.
254

d.

Formul simplificat

pentru calculul

seciunii

armtur, admiind

de

'" ". - " /2 :


Aa

R.(". -

"./2)

Exemplul de calcul la schema 1. 9


este

S se armeze grinda secundar marginal de plan eu din figur. Grinda


continu, cu' 1 = 5,00 m. Se c er e armarea intr-un cimp interior.

Beton: Bc 15; cazul c (R, = 9,5 N/mm')


Oel:

PC 52 (R, = - 300 N/mrn')

M = 200 kNm = 200 10' Nmrn.

1. a '" 55 mm (arrntud pe dou rinduri).

2. ". = 500 - 55 = 445 mm.

= 500 rnm

A) 1,= 0,6'5000 , = 3000 mm;

b. = 200

B.

+ 500 =

700 mm

B) "./" = 70/500 = 0,14 > 0,10, deci nu intervin plafonri


fa de (A).

C) b. (real) -,- 200

2
Dicteaz

2000 = 1 100 nmm . .


2

(A) : bp = 700 mm.

4. M"m = 700 70 445 -

70
2

9,5 = 191 10' Nmrn.

5. M> M"
.

7. M" = (700 - 200) 70' 445 -

70
2

95 = 136 lQ' Nmm.


'

8. MI = (200 - 136) 10' = 64 10' Nmm.


!

255

9. m=
W. m

MtO' . = 0, 170
200 H5" 9,5
= (),~O.

Il.m<m .

136 106

12. A.II = -;--'-'-,-;;" ~-- = 1 106 mm'


H5 _ 70 500
2

13. Din tabelul 7, pentru m = 0,170, se gsete y


culeaz:

~ =

0,906, sau se cal-

1 -,/1 - 2'0,170 = 0,188 i:


0,188
y=l= 0,906
2

..

14. A" =
+ fl20

64
0,906'

ro'

~45'

529 mm'.

'- =

300

. 15. A. = 529
1 106 = 1 635 mm' . ., .
AI mare efectiv': 40~ + 2011;= 1658 mm'.

..

~_.---------~----~~---------~---------=~---------------------

,.
STAREA LIMIT DE REZI STENT
_._. ~~--.------~--~~--------~--~--~~--------~--------------------------Compresiune cxcentr;~ 'fr considerarea flexibilitii"
Seciuni dreptunghiulare, circulare i inelare

"

2,0

Notaii

- Diagrame de

deformaii , specifice i

A, Schema folosit la ntocmirea tabelelor 9, 10, 17


(seciuni allllatc simetric)

eforturi uni'tare

r,

CAZUL 1
_
de

.
compreslune
.

. excentric

'\

/ t; s(/I~'J1ile indllk'

2... J,fi:.

CAZUL II
( de ,

conlpreslunl(

excentric

"

>

.
Observaie,

,
,i

Tabelele 9, 10

11 servesc i pentru calculul la ntindere

excentric

(armarc

sim etric),

B, Schema

Schema 2,0 ( continuare)

"

simplificat folosit

in calculul manual

(fr

tabele) pmtru

seciuni

dreptunghiulare armate nesime t c


,

C/iZVL I

A'

'"
~ ... 20'

<'!

h,

"

",

- {/

x..',h"

(. "<,p)

- o

"

,-

'2

<'!
'
"

"
r'
-- - "
"

h ...!I.

- --

2
h,

+Rg

-2h
,

. , '-'. ",
~~

,
,

"

'

,,~------~-- I ------------------------------------------------~-------,

CAZUL U
(.. < ...J

----- 2
,

;,

'- , 7
,
,

'

----

,
,

CAZIIL U

.::
"",

(fe < Eup)

"

!>0,8

"'2

N = efortul axial de calcul '


,

M = momentul ncovoie tor de calcul, rezultat din calculul structurii


,

eo =

M/N

ea (excen!ricitatea

h'

adiional) = - - ;.

30

M, (momentul corectat) = N(e o


M. = Ne'= N

eo

20 mm

+ e. + ~2

+ ea)

,
,

,
>

,
,

STAREA LIMIT DE REZISTEN


2

Sec iuni

Compresiune excentric fr considera-

drep tun, hiulare armate simetric

rea ffex ibilitii


2.1

' Se'- dau : b, h, R o. Ra, lV, Aa


-Se"cere: 111.c4 P

"Determinarea capacit ii

portan te

1. S.

3.

ha = h-o

.J:..

4.

'C: = ..!!.-. =
ha

S.

~b=

colcu/f.'oz a

2.

S ee/june(J esle (}If~1)


zorufp!oslicti po!en!,q/0 /Q solicilciri seismlCe?

DA

= A~

..

NU

<

N
ohoRc

____ 0,50 penfrv 0837

"

'-- 0,55 penlrv I'C 52, PC 50

6
NU

7.

; "" 'to

DA

..

, ",

"Sec/lunea de belon (] efemenll//ui esle insu(ick'nld


penlru o dsig{/ro ctJf}o',!iq
rle rlvcl!lifale (o)

... ,-,

10.
"

"

lobe/ul !J se sCQC'le ro

fi
,
bhRc

"

Se cO!cl//eoz :

fi=

0;/1

ci=

Au
bh

R~

,{'r

260

-il
1

I
,

NU

11.

~"

DA

' "" o, 4IJ ?

/!e ~i lung/meu zonei p/oslice pa/en/iule .se


I(J() mOjoro!e conftJlm pOFogr(]/u/vi 8 i 4c

8.

9.

"

I
I

Observaie

Cnd M caP se determin n vederea unei analize a structurii in domeniul


post-elastic la solicit ri seismice, R , i Ra se nlocuiesc cu R , = 1,75 Re
i

Ra =

1,35 Ro.

Exemplul de calcnl la schema 2.1

se calculeze momentul capabil pentru stilpul d in beton armat monolit cu sec iunea din figur , ncrcat cu N = 1 000 kN = 1 000 000 N.
Seci unea se afl ntr-o zon plastic potenial la solicitri seismice.

Beton: Bc 15, cazul b (stlp turnatn poziI


ie vertical (R, = 8,0 N /mrn ')
Oel:

P C 52 (Ro

300 N/mm 2)

A. = A! =

4025

= 1 963

mm

I~

....

l25

-"-

1j

1. a= 25
,

25
2

f.'l

'"

~ -

550

-.4

2;120

;
2

.-,..-

2.l20

"" 38 mm .

2. Da.

3. "o = 650

38 = 612 mm.

1 000000
4. ~ =
650 6 128,0

5.

~,

= 0,55

6.

= 0,314

0,314
,

< 0,55 .
.

8.

~ =

0,314 < 0,40

1t=

10.

1 000000
(650)' 8,0

1963
11. =
650'

300
8,Q

0 ,296

= 174;

II. Din tabelul 9 A (a/II


12. M , = 0,260 .6503 '8,0

"-

"
0,05) se

38
650

gsete

0,058

m = 0,260.

= 571 , 10 Nmrn = 571

kNm.

650

13. e. = - . , - = 22 mrn = 0,022 m,

30

. 14. M ,,, = ' 571 - 1 000 '0,022

549 kNm

261

,
.

STAREA LIMIT DE REZISTEN


2 ,

2.2

Compresiune excentric frtr considera- '


rea flexibilitii

Sec iuni

Dimensionarea

Se dau: b, It, R" R., N, M


Se cer ": Aa = A~

dreptunghiulare armate simetric

armturilor

..

''

1. Se epreci{/u/ a

4
1

2,

DA

23.

Sec!iuneo esfe tnfr-o


zona ploslic PO/~n/ld~t NU
f /11 so/ici/ori sejsmi~. .
,

3. .

=h -

ha

4, 5 = x =
ha

MoRe

5. Sb = . / ' 0.00 pentru

0837
'-.. 0,55 pentru re 52,

re 80

6.
NU

S" 't/J

DA

S~ modific

sec/iuneo de

!Jeton (Isi/ei

C(J .

' ".

"

NU

SIJ

8.

DA

S.,o.W?

9.
,

h
10. e = 30
a

Pe i Ivngitped zonei
plastice pa/en/iute Se
ov mdJorote conform

11.

12.

.
20mm

porogrdfulvi 8. 5. 4. C

Li.

...t..

tic

= t1 +
1

Nea

Se cQ/culeozo
:

n .= bhRe

m=

MIf.,

bh2Re

a
h

Schema 2.2. (conti"uare)

112.

:I

13.

"

Din labe/vf 9 se scoole

d-

14.

Ao = Ao

rxbh Re
Ro

15. .

Se slahilesc dio/n.elre/e -bordor de urmti/vrti i dispozitia lor


cu. ~espedq~ea diametrel"r minime ~i q o~sl"/ile/or mu,vine;i
mtfllme. admise in/re bare
. .

"

16.

calculeaz

Se

"Au (Iolo/Jjsec,liune

11

Au (dec/ivo)

p (p e o/aluro) =

bh
.
Aa (fo/al)
/00 %

p (loial)

.
.

1.

Din tabelul 58 se scol Pm/n' Pmax

..19.

NU

p(tolol} '" Pmox'

100 %

bh.

18.

20.

"

23.

p(peolalura}., O,2%?

DA

NU

p (loIal) '" Pmin ?

Se mreste secllunea de
belon pentru co '
p (10101) ,,; Pmox
.

.i...

21.

Armarea slollililO la
(10) este bun

22.

Se corecleo~a urmarea
pentru" solisroce condiliile (20)

Exemplul de calcul la schema 2.2


S se armeze stlpul din beton armat prefabricat avnd seciunea - din
figur (stlp interior). Seciun.ea se afl ntr-o zon plastic potenial la
solicitri

seismice.

263

400 kN

J1J - 350 k'Xm

1
, -_ _ _
o

330 !O' Nmm ,.

Bden: De 20, cazul c (stilp turnat n


tal ) (R, = 12,5 N/mm')

._L

:. 450

400 000 N ;

O el:

poziie

orizon-

Pc 60 (R, = 350 N/mm').

1. a '" 40 mm.

2. Da.
3.

"o

4.

~ =

.5.
.6.

~,=

600 - 40 = 560 mm.


400000
= 0,127
450'560 1 2,5 ,

0,55
~ = 0,127 < 0,55 .
E. E, = 0,127 < 0,40
600
10. e. =
= 20 mm = 0,02 m
30
11. M <= 350
400 '0,02 = 358 kNm = 358 !O' Nmm .

400000
n = --:cc:-'::-::-:--:c:--:c = 0, 12 ;
450 600 '12,~
.12.
358 10'
a
40
m = -----~ 0, 177; -'1 = 600 = 0,067
2
450.600 12,5 -

13. Din tabElul 9 B (a /il

0,075) se scoate "

0,148.

0,148450' 600 12,5 = I 427mm 2 30 25 = 1473mm'


350
15. Se stabilete armarca din figur (barele intermediare 2016 se
presupun rezultate din calculul la moment ncoyoietor dup cealalt direcie ) .

14. A ,

= A~ =

16. A, (total) = 6 0 25

p (pe o

2pJf5

latur)

+ 2016

= 3 347 mm'

1 473
450.600

1000/ = 0,54 0/

/0

/0

17.

=
P (t otal)

3 347
100 0/
~ 50 . 600
/0

18. Din tabelul 6 B se gsete P"". = 0,6% ;


19. P (total) = 1,24% < 2%
20. P (pe o latur) . 0,54 % > b,2%
P (total) = 1,24% < 0,6%

21. Armarea stabilit la (l5) este bun.

1 240/
' /0

264

STAREA LIMIT Dt: REZISTENT


2

Seciuni

Compresiune cxcen- .
tric fr considera-

dreptunghiulare armate nesimctric

flexibilitii

rea

Determinarea capaci- Se dau: b, h, A., A;, R" R., N


tii portante
Se Bere: M C7

2.3

r;-----.- - -

I
S~ calculeaz u a
,-------,------~ .

1.

J,.

- ---"'------,
')

ha ~ h -o
'----=-

.,

i 3.

Se ('(f/wledzti a'

,
4.

ho ' = ha - o '

-$--X--'~ - (A, - Ad)R.

'-5-.

- . h;; =

MoRe

,
,

6,

o. 60 pentru OD i l

____

~b =

.......... Q.55 p.nlru f'C 52, f'C 6f1

7,

NU
I

8,
~

15.
StcliUfled ule

SeditJneo esle intr-o


zonq p1QslicQ pOIM/io/ti
/0 so/iti/ori seismice ?

rong plus/ieu poknliqki

1(1 so/ieliar; seismlce?

Nu

DA

, NU
I

9,

__J:iA

~
20. Se 'modjfica

DAi

11. ~

colevlo!l:! (J)

este oi/n

.s.

ItU

?;"'~ b

NU

'kI - '10.
,

L.__,-_____ _ _ _ .

sec/it/ne~

o'e beton as/fel ro ,

~",a40?
, -__"'''-_ _ _ _ . "

nfr~o

L
I

..L..

fl<

i Ivr'fi.'1Ieo

zonei p/osliee

pclen/iole se
iou mOJorale

cCf?(iJiin flura-

_.f!"f!H'i

.. -. -

....t..

8.i.c\ 116.

..
11.

Schema 2.3. (cOIltittuare)

15.

12.

16. s~ r~cqlc(/leqzd 5 cu relo/;q

..
h.

Ra'

~mjn
, =

S -

13.

f./floe:

~ ~ min?

14.

Ne

DA

i:

(1-1,25t)
.. E(J.8

Smqx~5

-Ro (5

CQfe.,'dCd tt)~re

AoRoha + N ha
2

r -.) I'en/r" $>0.8

..

eq

19.

Neap = l1e - Nea

h :> 20rl1m
30 -

17

calc"loM la {5J

18.

# Ou se fgce' prin incer-

COfl s(/cceSlVe parnincl de /g va/ourea

588

f
fenru

. NU

00

N+ Ao 00 .- A~ Ro
MoRe

I1c =

bh/~ (1-.I)
Rc
2

+ A~Raha

ha

- Ni
,

Observaii

a. Dac A~ > A., se apEc direct relaia (1 4), deci ordinea operaiilor
este: (1) ... (4) , (14 ), (18), (1 9).
b. Cnd M cap se det ennin n vederea unei analize a structurii n~ do, m eniul post-elastic, R, i R. se nlocuiesc cu R, = J, 75 R, i R. = 1,35 R .
Exemple de calcul la schema 2.3

1. S se calculeze momentul poziti\, capabil pentru stlpul din beton


armat monolit cu seciunea din figur, ncrcat cu N = 800 kN ' =
= 800000 N. Seciunea nu este situat ntr-o zon plastic potenial la
soli citri seismice.
'
Beton: Bc 15 , cazul b (stlp turn at n poziie
vertical ) (R, = 8,0 N {mm') ;
Oel: Pc 52

A.

1. a

2. It. =

266

25 /+

20

2
600 ,- 35

=
=

35 mrn.
565 mm.

(R.

300 N {mm ') ;

5 0 20 = 1 57 1 mm';
= 942 mm'.

A~

30 20

3. a' = a = 35 mm.

4. h. = 565 - 35 = 530 mm.

5. 1; =

800000 + (1 571 - 942,) 300


= 437
500 565 8,0

6. 1;, = 0,55

< 0,55.

7. ~ = 0 ,437

8. Nu .
11. 1; = 0,437.
12. 1;"..

235 .

565

13. 1; = 0,437

0,124.
.!

> 0,124.

500'565 2 '0,437

17. M, =
,

1_

0,437
2,

8,0 + 942 300 530 -

- 800000 . 530 = 374 10 6 Nmm = 374 kN m,


2,
18. e.

19. M,

600
--=..:..:..
30

= 20 mm = 0,02m

374 - 800 '0,02

356 kNm
,

II.

S se calculeze momentul pozitiv capabil pentru acelai stlp, cnd

1 600 kN

1600000 N.

1- 4. La fel ca mai sus.

5. 1; =

_ .:..1.:..60..:..0:..,0:.:0.:..0_+C-'..{1:..,5:..:7.:..1_---..:..9,.::42:!,).:..3.:..00:....
,

500 . 565 . 8,0

6. 1;, = 0,55
7, 1; = 0,791 > 0,55.
15, Nu . .

= 0,791

16. Prin ncercri succesive se ajunge la 1; = 0,676

< 0,8.

588 (1 - 1,25' 0,676) = 135 N/mm'


0,676

aa =

'f'
;
1600000 + 1571 135 - 942, 300
V en lcare: ,=

0,676

500 '565'8,0
.
0,676
17. M, = 500 565', 0,676 1 8,0 + 942, 300 530-

'

1 600 000 530


2

297 10 6 Nmm

297 kNm.

18. ea = 0,02 m la fel ca n exemplul prec edent.

19. M<a"

= 297 -

800 '0,02 = ' 281 kNm

267
,

STAREA LIMIT DE REZISTEN

,Seciuni dreptunghiulare armate nesimetrio

Compresiune excentric fr considerarea flexibilitii

2.4

Dimensionarea atm> Se dau: b, il, R" Ra, N, M


turilor pentru sectiSe. cer: Aa, A~
,
uni nesituate in zone plastice potenia
le la solicitri seis.-

m Ice

ve apreciaza a

..

..

-,1.

[-

J.

n
ca ~30 '" 20 mm
I

6.

a'

I~O -

ha -

...

l1e = f1 + Nea

..

ha

tia = l1e +N y

..

..

8. ma
..

t1a

"

bh/Re

9.

10.

Oi"lr-o o/ta

NU

ipotez

DA

de ncfircQre o rezu/101 A~>Aqmin eol-

..

..

..

cv/alii la (9) ?

..

.
.

.. . '.
..
.,

. ,

.
0,2 bh
(J mm = 100

..

..

A'

,";-

..

11.

12.

Se ia A~=4m;n

Au -

Se ia
cea. rezv/lulti
, din ipoleza de l1corCQre
ceu InOI defflvarobillf (fOJ..

13.
..

Se slabile!e AC, efecliwf, C(J reppeclureC! regu/Jlur constrvel/ve privind dlume/rele minime
de bure i dislqn.1e/e maxime n/re oare

r;t

..

29.

Schema 2.4, (continuare)

13. !

14.

N. - Au Ru Ilo

bh%Rc
unde ./t1~ - qrmi/~rd erec/iva
,
eonrallTl (1.'1)
,.

15.

mb~

....;- UA2 p.n/ru 0837

........ 0.1;0 p~nlr{j


.
?t 52,

J.16.

DA

{'t:

817

liP

~ mb'

Se

cqlcll/eozo SrJO S~ gasesc .


n looe/u/ 1, corespunzdlor /0
m (14),
~i P sau r'

17.

t
. t-

r-

1-'VI-2m;

ma 2.3

1- ~

18.

DA

19.-

,,

~;i Smin?

NU

i>

20.

AII = 10U Ma

20'
~min
. = /Ia

i lIerilicina' /'Icop CII sc/u-

:.i.

.
.

N(J se pO(Jlc erec/Ud m(lnvul


,
o ~iliJEnsiQnqre tlirulti (/ 0/I
mulf.!/ilo/". Se proCtf~o.ll7prin
incer(dr, alegind Au i A
u

Re
fJ ; ' IOO! -Ru

"

22 .

A~

21.

N
Ru

Nu
Aa =
haRa

Ro

SO"

Aa =

23.

!ta - A~A"o ha
rl1o f....u

-..-z

-Se s/qbi/esc

4 - N
. '"q . Rq

-'

.
,./".
v
Nl:.7?e treN!

,
,

oare/or urmo/voi"' Au.j r//sFiJz4io lor,

CI/ resp~' -

toreg di (Jmcfrelcr m/~7"ffi e ~i d ti/sIOn/elot mO;flme i min/me !fllrt! /Jdre.

24.
269

Schema 2.4. (contnuare)

Se cJ!cv/eJi Au !%!d/uc!iune

--------..---------

Aa (erec/ivoi)

rp (penlru, Au!. =

-I

Oi.? loce/lIl 68 se scol Pmin ' flmox

27.

DA

p (Iu/ul),. Pm,x ?

1 NU

'"

'

29.

28.
,

p (A.) ~ 0.2 % ?
p (fa/oi);;:: Pmin ?

..

0/

1 26

-.
n
..'v.

(toiul) _ Au (lelul)

100%

bh

bh
100 ~o
, _ __ _ _ _ _- - , _ - - - - - --'rI
l'

25.

DA

Se ;'are~/e sec/iuneg de

!Jelon qslle/ cu:


P (toIul) ,. PmQX

NU

"

Armo/!.'Q strJlJtlilu
' /0 (21) esle Ol/Il.?

31. Se core;'euz" urmarea punl


tril (] o/isfQce ccr-dt/rile (;':'5)

Observaii

a. La (28) se verific P ;;. 0,2% numai pentru armtura A., deoarece


pentru A~ s-a pus anterior (9) condiia P' ;;. 0,2% .
r
b. n situaia (22), n special la momente alternante, este de regul
ma.i raional o aIlllare simetri c. n acest caz se J..rece la schema 2.2. ' .

Exemplu de calcul la schema 2.4


, In

S se a!meze
condiiile cnd

nesimetric stlpul din exemplul de calcul la schema 2.2,


stlpul nu este participant la o structur antiseismic .

1. a '" 38 mm (bare

"'
o
=
-

2.

0 25).

600 -'- 38 = 562 mm.

, B. a' "" 33 mm (bare 0 16).

4. "'. = 562 - 33 = 529 mrn.


5. e.
270

600

= -- =
30

20 mm = 0,02 m.

6. M, = 350 + 400 0,02 = 358 kNm.

0,529
7. M. = 358 + 400..::c.:=- = 463,8 kNm = 463,8 ' 10' Nmm.
2

8.

m.=

463 ,8' 10'


---=.:=~~-= 0,261
450, 562', 12,5
0,2 450600 = 540 mrn'
100

9. A; min . =

10. Nu.

Il. Se ia A~ = A; min = 540 mm'

13. A; = 30 16 = 603

mII'2

4,:.:6::.c3:.:8_
. .:..:1O:.._--=-6Q.:..:3:..-=3::..50~.5:::.:2:.:,9

14.111 =15.

In,

'

450

. 5622 .12,5

=0,198

= 0,40

16. m = 0,198

< 0,40.
gsesc ~

17. Din tabelul 7, pentru m = 0,198, se


18. ~"'
19.
20 .

233

= 0,224

0,117

562 .

~=0,224>0,117.

A.=

y = 0,888.

_4:.:6::..3,:.:8_'.:..:10:.._---....::6:.:0::..3..,:,3:::5:.:0_'.:. :52::.::.. 9
, 0,888 562350

23. A. = 3025 = 1 473 mm'.

603 _

Dispoziia

400 000 = 1477 mm 2

350

armturilor

este cea din

:figur.

24. A. (total) = 3025 + 5016 = 2 478 mm'

A. > A; >
25.

0.2
100

latur);.

P (total)

bh deci verificarea
.

0,2% un mai este

p (pe

lpl6

necesar.

2478
100 'X = 0,92 'X
450 . 600
o
o

= .

3116

3 1 25
'i

26 . Din tabelul 6 B se gsete:

27.

(total) = 0,92 %

28.

(total)' = 0,92 > 0,4%.

P"".

= 0,4%;

P",.. =

2% .

< 2% .

50. Armarea stabili t la (23) este bun.

ST.AREA LIMIT DE REZISTEN

Seciuni

Comprcsiune cxcentric f ta

dreptunghiulare alinate nesimetric

considera-

flexibi litii

rea

2.5

Dimensionarea

arnl

Se dau: b.h, R" Ra. N, M


o - '. A a. A'
Se CC1,
a

turilor pentru scc- I


inni situate n zene
plastice poteniale la
solicitri seismice

-_..:...::==:.:.....:::=:.:.= ------_._---_ ._..- ---- ----_. - - - - -- --'-;!

11----
. Se (JprC'ciozQ--~
a 1,"<l-

.1

2.

'--~

"
v.

/; - a

ha

'

::f...
Se oprrc;ozd
,

r~

IJ

4.

ha

ha -, (f'

.......

1..

_ .1
II
30

eo=-~20mm

.J:.

6. I1c =

N + Nea

7.

{i'

Ilo

r10 = Ne + N y

--

8. mo

9.

110
. b h"! Re

A'a min. = 0.2 bh


100

.-

,10. .

mb=

~:

..--- 8,42 p,nlrv (/8 37

----... 0.40 pen/ru I'C 52,' I'C 60

11.

DA

..{17a

NU

mI; ?

12.
NU

.,

f ~3.J

de .i ..~e,l"ctHe c rez./II J ;1-o>


'
A'
. ceI ,o',
{a IiJl/}.
ceI/uiti !/J (g) .?

.~

D.

O/r.fr- o o/f ip:;/~<a

,-

, - (mo
"o

DA

ri4.1

-mblbllo Rc
haRa

' rf6.

37.

Exemplul de calcul la schema 2.5

S se allIleze stlpul din beton armat prefabricat avnd seciunea din


figur (stlp marginal). Seciunea se afl ntr-o zon plastic potenial la
solicitri seismice. Grad seismic: 8. Din alte ipoteze de ncrcare : A~ =

= 520 rom'.

N = 1000kN= 1000000N; M=31O k_Nm = 310 106 Nmm

Beton: Bc 20, cazul c (stlp turnat n

poziie orizontal)

'"

(R, ' 12,5 N /rom')


Oel:

PC 60 (R. = 350 N/mm').

400

1. a "" 35 rom

2.

"o =

500 - 35 = 465 mm

a. a' "" 35 mm
~.

h. = 465 - 35 = 430 mm

500 .
5. e. = - - = 17 mm < 20 mm
30

-> e.

= 20 mm = 0,02 m

6. M , = 310

1000 0,02 = 330 kNm

7. M. = 330

1000 0,43 = 545 kNm = 545 10' Nmm


2

545 10'_
= 0,504
400 465', 12, 5

9.

A~

min

10.

1/1,

= 0,40

0,2 400, 500 = 400 mm'


100

Il. mI. = 0,504

> 0,40

15. A~ = (0,504 - 0,40) 400465' 12,5 = 747 rom'


.
430 350

\.

16. A~ = 747 > A~ min = 400 mm'


17. Din alte ipoteze de

ncrcare: A~

A~

= 7.47

= 520 mm'

> 520 mm'

18. A~ = 747 rom'

20.

A~ efectiv

21. m =

= 4016 = 804 rom'

545 10' - 804 350430


-------400, 465" 12,5

0,392

275

22. m

0,392

>

0,32

23 . Da.
24 . Din tabelul 7, pentru m = 0,392, se gsesc: ;; = 0,535 i y = 0,732
26. Se poate trece peste

25 -

-<lent 1; >

aceast

verificare, ntruct n mod evi-

1;m fn .

27. A. = 545 JO' - 804350 430


0,732465' 350

+ 804 _

1,00'/0"
= 1506mm'
350

29 . A, efectiv = 4022 = 1 520 mm'


Dispoziia ann/urilor

.2f!15
L ., '22

4;116

'-~

i~ .
,,f-d>
,

f'

este cea din figur.


30. A. (total) = 4022
(

,IN

'"

31.

34.

2726 mm'

'

P(A.) > P'(A;) > 0,2% de la (9);

'p

(total) =

2726
400 500

Pmia =

0,7%,

P.... =

2% .

P (total) = 1,36% < 2%


P (total) = 1,36% > 0, 7%

35. Armarea

stabi lit

la (29) es te

hun .

,
,

:276

100 % = 1,36 %

,32. Din tabelul 6 B se scot:


33.

+ 60 16 =

STAREA LIMIT DE REZISTEN


2

2.6

Compresiunc cxcen-

Seciuni dreptunghiulare anna te siIne-

tric fr considerarea flexibilitii

tric sau nesimehic

Detel lllinarea ca paci- Se dau: b,li, Aa, A ~ , A a (, a f ,


tii portante inind
R .. N
seama i de influen- Se cere: J.f cap
a armturilor

inter-

mediare

R"

Observaie preli11li,,~,.ii

Calculul capacitii portante la compresiune excentric i nnd seama


i de influepa armturilor intennediare a re un caracter mai laborios, ntruct
nu se poate efectua dect prin ncercri succesive. De aceea se recomand s
fie folosit numai n cazurile cnd aceast influent
, de\'ine semnificativ, adic
la elementele cu numeroase bare distribuite pe nlimea inimii, cum snt
stlpii cu secjuni mari, cu cte 5-6 bare pe fiecare latur, sau diafragmele
,
cu armare verti cal continu pe inim .
Schema 2.6 a fost dat exemplifica tiv, limitat la cazul 1 de corn presiune
excentric (1; .:; 1;,) .
Pentru diafragme, la care influe na allnturilor verticale de pe inim
asupra momentului capabil este mai important i se ia n considerare n mod
curent, calcule similare snt date n lucrarea [10]. voI. II (exemplele de calcul
11 ... 14, pag. 38 ... 51) .

,
i

.....ZOM A

. (Dai

- R(:)

Netaii

supliment""

A.,(A'l' A. 2
a,(a1 , a, ... )

. )

ariile sectiunilor
,

distanele

arrnturilor

inteIIllediare;

de la centrele lor de greutate


marginea comprimat a seciunii;
eforturile unitare n armturile A.,.

pn

la

588
~

277'

De la nceputul calculului nu se cunoate n ce zon (A , B sau C din figu.r) snt situate armturile intermediare. Din acest motiv, calculul se efectueaz prin ncercri succesive. Pentru reducerea la minimum a numrului
de ncercri necesare, se recomand s se nceap cu ~ calculat fr a ine
seama de influ en a armturilor intermediare i s se ia nlimea zonei A
. egal cu "" 0,65 ~ i nlimea zonei B egal cu "" 1.20 ~.

.
,

s~

calculeaza a

2,

"o ~ " - a.

3. Se cu/cu/eolti a'

4,

"o - a'

Se alege preliminor o ipolezti cu privire /0 Iona


(A, 8 suu e) I} cUIe este stluold fiecare din 0/-

md!uri/e
Aoi, .finrlNl S~(Jmd tie feeomond4ri/e tie
,

ha

mOt stJs

Se

6,.

cq!cl/I~qrq

Dai ~ f (5) cu re/u!iu'


:.- Ro
(fui ~ 588

'"

( ~~

- t.25

5) '" +Ra

-1

7.

pentru fiecare din o/mulurile Aui:

Din rezo/vo/eu el'uo!iei:

N ~ A~ Ra - AaRa - 'E Aai Oui + at"oRe


se 90se,/e 5

8. Cu
-

calcu/al/u (1) se ddermino Dai pentru


fiecale din olmd/utile Aui

.
,

DA

Va/orile Goi cores,o(Jnd


ipotezei admise /0 (5)?

NU

.
.

11. t culcu/al fa
(7) este bun

rm

10.

Se caree/eozd sill/oreu
ormdlwilor AUi n lonele A. 8, C conform v%rilor 50i cU!c(J/u!" /u (9)
/

'"278

,
,

Schema 2.6. (co ntinuare;'

11.

DA

12_

Sec!iune!1 este inlr-o


zonti pios/ied PQtn!ld/d
j(l suflet/tiri seismic!! ?

NU

13.
NU

5",o.4?

DA

Lungimeu zonei p/(lslice


pot~n!iq/e st' id mOjoratU

14_

15_

conform to6dv/ui 6C

/'Ia = A~Raha - EA,iDoi (ho-ai) +

+bh%W -

f)Rc

16_

/'le

~ l1a

- N hq

17 ea
-

h
.30

?;

2J mm

..

1B_
-

I1crip = /"te - Nea

Observaie

ntruct s-a precizat de la nceput c schema 2.6 s-a dat numai pentru:
cazul 1 de compresiune excentric (~ .;; ~,) , verificarea ~ .;; ~, nu mai esteinclu s n schem .
.Exemplu de calcul la schema -2.6
Se recalculeaz momentul capabil al stlpului din exemplul de calcul
la schema 2. 1. cu luarea n considerare a influenei allnturilor intermediare.
Poziiile lor snt -artate n figur.
-

da

A~

40 25 -'- 1 963 mrn

!\?
;

AO! "" 2 , 20

A"

A'2

2020

628 mm';

-">

"!\? :;
~

Au] "" 2 i 20

'"

Q,

230 mm; a 2

'"

'" "

420 mrn.

"
<ti

-~
~-

~
~
~

iil
<ti

- _.:::::..-- ,
650

279.

,
,

L a = 25
2,

"o =

3. a '

25
2

'"'

08

mm
,

650 - 38 = 612 mm

38 mm

4. ha = 612 - 38 = 574 mm

5. Prin ncercri, s-a stabilit c Aal este situat n zona (B), iar A a, n
zona (C).
230
--~
612

588
~

1.25~

221

735 N/mm 2

, = , Ra = 300 N/mm 2 ,

7. Armarea fiind simetric, A~ R. - A.Ra = O i ec uaia se reduce la:


,

1000000 = - 628
sau:
8.

a., =

.2 -

0,228

A ar fi fost

- 0,044 = O.

si tuat

420
588
-- 0,353 612

Deci: - 300 ,,;


Rn zona (B)].
0'.,

-628 '300 + 650~'612'8,0


Rezult: ~

= 0,353.

2?1 _ 735 = -109 N/mm 2 (compresiune)


0,353
- ,

Dac
' 0'

~2

221 __ 735

:> R.

a., = -

tot n zona (B), am fi avut:

1,25 ' 0,353 = 408 N/mm 2 > R .


confirm c

109 ,,; + 300 [se

A.,

se

afl

confirm c

deci se

A., se, afl n zona (e).

1L ~ = 0,353.
12. Da.

= 0,353 < 0,40.


.
15. M. '= I 963 ~OO' 574 + 628 109 3~2 - 628300 192 + 650 X

13.

0353
X 612"0,353 ( 1 '
8,0=891,4IO'Nmm=891,4kNm.
2
.

'16. M , = 891,4 -

1000

0,574

= 604,4 kNm.

650
17. e. = .....:..:c::..:.. = 22 mm = 0,022 m.
30
18. M" p = 604,4 Rezult

1 000, 0,022 = 582,4 kNm.

deci fa de calculul dup


' spor de 'capacitate portant de 6, I %.
.280 ,

sch~ma

2. 1 (M,.> = 549 kNm) un

Obstrvafze

Din ecuai a (15), punnd condiia ca lvI~. s rmn acelai ca in exemplulla schema 2. 1, se poate determina cu ct s-ar putea reduce a rm turile A. =
= A ~ ca efect al influenei arrnturilor intermediare.
1 000 X
Din exemplul la schema 2.1, M , = 571 kNm, deci M. = 571

X 0,574 = 858 kNm. Punnd n (15) Ma = 858 10' Nmm i A~(= A. ) nloc
2
. '
de 1 963 rom', rezult: Aa = A~ = 1 769 rom'. 3025
1020 = 1 787 mm l
(9,1% reducere).

,
,

STAREA LIMIT DE REZISTEN


"

Seciuni

circulare cu
uniform pe contur

armtura distribuit

Compresiune excentric fr considerarea flexibilitii

2.7

Detel minarea capaci- Se dau: D, R o. Ra, N, Aa


tii portante
.
Se cere: M cap

1.
-

Se co!t:vleozo
n

.J:.

2.

Se co/cu/eqzti a

N
.'IT[j2 R

-,

I
I

Sec/iunetJ ule in!r-o


zonti p/oslicri polenl/u!O
!g suflet/uri seism/ce ?

DA

-.

3
1-

NU

4.

-----..

nb - ---

lJ,oO penfru 0831


Q,; pM/ru PC. !!!, PC 50

NU

n/;

DA

I-

5.s;

6:

Sec/iuneu tie belon q de pen!ro o

7.

menlu/ui este ins(jlicienM


QSigUfO

ti. tluc/rltla/

condliu

NU

8.

--*9. Se culcvleozo:
c(=

, 10.

Aa (folal)

!fOl

Ro

Re

11. /te

. 13.

ea=

JT03

" Re

fo~!Omm

,.

12.

Oin luoelu/ le se sC(ltJle m .

....

SI

1"

..i.
tlcap = tic - Nea

282

I.

Pe i IlIngimea zonei p/uslke pofen/if7/t S~


IOtl mqJorole conlQrm jJorugrofu/ui c9.5.~.c

DA

n,"o.H?

Exemplu de calcul la schema 2.7


S se calculeze momentul capabil pentru stilpul din beton at!uat monolit cu seci unea din figur, ncrcat cu N = 500 kN = 500000 N. Sec fiunea3e afl intr-o zon plastic potenial la solicitri s~ismice .

Beton: Bc 15, cazul b (stlp turnat n poziie

8 "(J 18

vertical) (R, = 8,0 Nfmm')

Oel: PC 52 (R. = 300 Nfmm)';

A. = 80 18 = 2036mm'.

1. a = 25

1,8
2

34 mm

2. .. =

500000

-:---=-~--'-:-_--

= 0,3 18

3,14' 500' 8 O

3. Da.
4. "'. = 0,55

5. n <
7.

11,

,, = 0,318

< 0,35
300

'
- - = 0,339 ;
8,0

a
34
- = - - = 0,068
D
500

10. Se folosete tabelul 10 B, cu afD = 0,075 . Din tabel, pentru n =

0 ,318 i (1, = 0,389, se gsete m = 0,194.

11. M, = 0,194 3,14 500 8 ,0 = 152 10' Nrnrn .

500

12. e.=""::'':''-= 16,7 .....

30

13. M".

W mm.

152 10' - 5Q 00020

142 10' Nmm

142 kNm.

,
STAREA LIMITA DE REZISTENA
-

COIDoresiune
excen
tric fr considera. rea flexibilitii

Seciuni circulare
buit unifOIm pe

cu armtura rnslricontur

Dimensionarea ar-

2.8

Se dau: D, R" R. , N, M
Se cere: A.

mturilor

s~ u,orecioz

L.

L-

JT02 ~
4 'e

3.

Set/il/neu es/~ intr-Q


zon ploslicu pclenliq

DA

4.

fi.

NU

la sa/let/tiri seism/ce?

. _____ O,IJO pui/ru 0831

-...... 0,55 pentru I'CiP, I'C 50


.

,
5.
DA

fi ~

i-

6.

NU

I1b ?

Se ,Inot/i lieo sec!i(fflt:Q tie


hdon oslk/ cu 17:!!!; 110

7.

NU

fi <,

1 DA

0.35 ?

B.

Pe i !ongimNl .zonei p/QsliC'e polen/iq/e se


iuu mUlorole conForm poroflfOfu/vi 8.P.4Jl .

30

;;, POmm

9. ea =

l.

O.

l1e = ,11 + N~a

.1 .

11. . Se co/ctJ/cozd:
m-

11
7T0 3 R
4
e

12

,
,

a
O
.

Schema 2.8. (c.ntinullre)

- 11.

12. Din lobe/ul fO,se $cco/~ ~

'3
.
, ' ~ Ao {lolol}
=

c(

7ff) 2

"

Re-

Ro

r -_ _ _ _--,-----,-.. _ _tL'- - - -..- - - - - . -

Se sloIJi/ese didmd re.'e o(Jre/or de ormdlw c

i d!~oo:,-li!l lor, t./J

respec/oreo t/;Qmel!t...,'tJr minime ;fi (J dislonlelof m,,,ime


inh e b(Jre

O'dir.isl'

r!.-_--.------~~L-------

IL._
,,:,_._s_e_c_o_!c_V_le_O_,_j.-Ao_(~a_f_'I_~_C_re_C_!I_i<J_.

16.

Aa (lclaI)

p(lolol) -

I()()

lfo 2

..

17.

o,,, loIJelvl (j 8 se scol Pmin ' Pmilx.

18

22. s~ mrele s;;//:J/?i'iJ

19.
DA

J1 (k/IJI) ;:::. fJ mt/J

? NU

I
20.

Arr?a;tJ slc:.'"':"!/"] 1

21.

de be/lJn pen/ru ~:J


P (IOlql) ~ Pmcl(

L-_--'-_. _ _____--'iI

,-_..

'"-

se armeze stlpul din beton armat monolit avnd


Stlpul nu este participant la o structur antiseism ic.

400000 N; M

75 kNm

seciu n e~

Oel: PC 52 (R. =
I

iin ii;
.

ur

75 10' Nmm

Beton: 13c 20, cazul b (stlp turnat n poziie vert ical) (Ro =
= 10,5 Njmm 2)

300 NJrnm')

.. ..

400 kN

Se cQrecleazo Of,Hu/eo jJ1:17


iru d s(JI!~('foce cond/jiu (1;)

Exemplu de calcul la schema 2.8

..

t_._- ,'11- -_._-ft~) esle ouno i


.. ,

NU

DA

i
,"
1i-__ _ l,f~_ _
f

283

1. a "" 35 mm

400000
2. " = - - ' - ' -'-'--- = 0,303
3,14 ' 400 2
10,5
4

3. Nu.
9.

l'..

400

30

10. M, = 75 10'

11. m =

13,3 mm .... 20 mm

+ 40000020 =

83 106
3, 14' 300 3 ' 10 5
4

83 10' Nmm

= 0,157;

a
D

35
= 0,0875
400

'

12. Se fol osete tabelul 10 B (alD = 0,075). Pentru


= 0,1 57, se gse t e '" = 0,26 . .
13. A ,(tot al) = 0,26
.
J~.

3,14' 400
4

2
.

ti

= 0,303

10,5 = 1 143 rom'


300

Se alege : 6 0 16 .

15.

A. ( t otal)- efectiv

16. P(total) =

= 1206 mm 2

%=

0,96 %

0,4 % ;

Pm.%=

1206
100
3. 14,400 2
4

17. Din tabelul 6 B:

p",.

2% .

< P"ox
19. P(total) > Pm..

18. p(total)

20. A, = 6016.

STAREA LIMIT DE REZISTEN


.

Compresiune excentric fr considerarea flexibilitii

2.9

Seciuni

inelare cu
uniform pe contur

atllltur distribuit
,

'.

Determinarea capaci- S e dau: . b, D, R o. R. , N , A.


tjii portante .
Se cere : !vI".

.-

.-

1.

Se cclcvleaza O;n=C-IJ

.l..
2

N
JfbOm Re

,.I

3.

4.

nb

Sec.ti(/IJ~(J Nle .11r -"O


zUluj p/Q.slkd polen!/vid
/0 .sol/ci/iri seismice

DA '

NU

__ o. 55 pe."Ir" 0857

- --- o. 50
NU

penlru PC 52, PC ci!

-1
fi ~

DA .

flb ?

.
.

6. Sec!iuneo de beton dele-

7.

meniu/vi esli' insu/:Cienlti


pentru q OSlg':JrU conm/iu

ele gllclili/de

NU

S.

DA

n '" 0, 30 ?

I
I

Pe i lungimea zonei ,G/Qs/lce poll'.'1/io/" se iOI/ mI.SY!Jr(.'/~ CC41'


f..~/m P.;(tJF 8.5.4.c [pen/ru tdmerJ/e c/lintf,-ice, v~zi o/Jservflill7 (IJ) }

~L_ _

[9,

cX

, "0
I .

I
I
---:-_---'l1.~

. Au (tolol)

I7

;.'"

~ -ff"b'-:!):-,n-'- . /.';-

Din !tJbdul li

11.

St: s::(}~.l/(1 In

t1e - mJfbOfr,Re
.

12. ea =

i13.

I1cQP

O
30

2IJmm

I
- -

I1c -J.'c!a

287

,
.

Observalii
a. V"lorile 11, din operaia (4) difer de cele date pentru sec.iuni pline,
deoarece se bazeaz pe <,u = 2 %0 in loc de 'OU = 3,5 %0 (corn presiune practic
uniform pe toatrr grosimea b a peretelui nclar n zona de compresiuni nlaxime) .
b . La turnuri de t ipul celor ale castelelor de ap, O msur su'p limeniar de confinale a seciunii prin armturi transversale const~ n prevederea de elrieri de legtur ntre .barele verticale ale plasei exterioar e i
cele ale plasci interi6are (vezi proiectele tip de castele de ap elaborate (le
IPCT dup 1977).
.
c. Tabelul j 1 este ntocmit pentru bjD = 0,10, dar poate fi utilizat
cu suficient aproximaie i pentru alte valori ale raportului bjD . .
Exemplu de calcul la sc!iema 2,9
S

se calculeze momentul capabil pentru seciunea inelar din figur


a turnului din beton armat monolit al unui castel de ap, avnd ncrcarea
vertical de ' calcul N = 40 000 kN = 40 10" N. Seciunea se afl. ntr-o
zon plastic potenial Ia solicitri seismice.

411

Beton: Be. 20, cazuL b (turnare n


.
(R, = 10,5 Njmm')

poziie vertical )

O el :

8fJtO
'r, --='---i
' !I '

PC 60 (Ra = 350 Njmrh 2).


..
A rm t ura to tal pe contur' este ' form at di n cite
143022 la fiecare fa a peretelui. A . (tetai) = 2 143022 = 108709 mm 2

1. Diamet rul mediu: Dm = 8 000 -

2.

ti,

40 10'
---~--....._ - 3,1 i 400 7 600' 10,5

3. Da.

4.

n/; =

400 = 7 600 mTn'

0,399

-0,50;

5. ti, < 1Zb;


7. ,,> 0,30
.

8. Pentru dimensionarea i alctuirea armturilor transversale, lungi


m ea zonei plastice poteniale se ia majorat confoIIn paragr. 8.5A : c
i e in e seama de ~bservai a (b) de la schema 2:9.
108709
350
- - = 0,380
9. a; =
3,14r400' 7 600
10,5
10. Din tabelul 11, pentru n = 0,399 i o: = Q,380, se g:\setr: tt, = 0,254.
11. NI, = 0,254 3,14 40'0' 7 600', 10,5 = 193480 la' Nmm
8000
e. = .
= 226mm
30
13. NI". = 193 480 ~ 106 '_ 40 10 266 = 182840, 10' Nmm =
= 182 840 kNm.

288

STAREA LIMIT DE REZISTEN


2

flexibiliti i

rea
_.
2. 10

Seciuni inelare cu armtura


buit uniform pe contur

Compresiune excentric fr consideraDimensionarea

arrn-

distri

Se dau: b, D, R" R., N,!vI


Se cere: Mea"

turilor

{l Se calculeaza Om=O - b

2.

J!bOmRc

3.

Su/l(/(J[>o esle n!r-o


zonu pios/ied palea/juli
/0 so!ici/tiri seismice ?

DA

NU

4.

fJ, pentru 0831

nb=< fJ, O penl(u.


I'C 52, I'C 50

1.

NU

DA

filJ .<.

6.

I-

. Se modifica ser/iu,?eo de
/Jelon o~/fd
C(/,

Q.

n"

7.
n ~ 0,30?

NU

Pc i lung/mea zonei p.'uslice poll'll/io/e J"e iov mOJorr;le conform


pom!lf. 8ilt.c [pe!?lr<l I(f!Ii~frl/e ci/inrlriee. v. DOS. (6) /0 sdemo 2.9 ]

DA

9. ea = O
30 ;" lJ,:'m
J,
.10. /1c = /"l + 'Ne,.." I

.\.

r - --. ~
. - -,-

7.- '' "----

f 12. Din ,'oceld tI se scoate? O(

Aa (Iola!) = dJ!b!Jm

.!':....
1'10

'L

Schema 2.70 ( con/iIHIMe)

'13
14.

_.. -.,

..t..

Se sloIJi./esc ojume/rele bure/or de ormtifurii fi tfi9fJOZI/it7 lor. cu


re~pecloreo diomel/elor minime ~i q o'JsIQn/e/or moxime i minime

.
arlmise intre !Jure

..l

15.

Se cd!cuJeOZq Aq (f%/) efecfiv

..l
16.

Ao (10101)

p (tolol) -

fOfJ%

JlbQm

17.

DA
.

DA

18.

20.

J..

.~

.-

Din tobe/ul 68 se scol Pmin. Pmox (vui obseNQ,lio)


.

p(loldI)"" pmox ?

19.

22.

21.

Armureu slabllila /0
- (14) esle bun

NU

p(lolol} ~ Pmin ?

NU

Se murele sec/lunea
de belon pentru co
P(10101)"" Pmox

Se (aredeulti ormOfeupM1((/ o sol/sfule condl/io (19)

Observaie

La turnurile cilindrice de tipul celor ale cast~lelor de ap , couri lor


de fum etc" procentele de armare maxime i minime sint stabilite p rin
prescripii specifice. i n lipsa acestora, cele date n tabelul 6 B pentru stilpi
pot fi utilizate numa i ca orientative .
Exemplu de calcul la schema 2;10

P entru turnul cilindric din exemplul la schema 2.9, s se dimensioneze


annmntura longitudinal n ipot eza c nu se afl ntr-o zon plastic potenial la solicit ri seismice; iar M = 140000 kNn = 140000.106 Nmm .

1. D ;;'
2. ,. =

8000 - 400

7 600 mm.

----=--=-=--3, 14 400' 7 600 10 ,5


40 10

3. Nu.

0,399

8000
30

= 266mm .

290

10 . M,

140000 10'
= 150640 kNm.

Il. m

40 106 266

150640 . 106 Nmm

150640 10
3,14 400 (7 600)2 . 10,5

12. Din tabelul 11, pentru"

0,198

0,399 i m

0,198, se gsete a.

0,187.

13. A,(total) ;= 0,187' 3,14 400 7 600 10,5 = 53 550 mm 2


350

14 . Se alege: 016 la 180 mm


2 1330 16 = 2560 16.

15. A,(total)
16 P(t t 1)

oa

efectiv:

(msurat

pe diametrul mediu).

Rezult

266201 = 53 466 mm 2 .

523 466__ 1000/ = 0,56/ ,


= 3, li . 400 . 7 600
/0
/0

Pm '"

n mod evident

P(total) '"

Pm" .

STAREA LIMIT DE REZISTEN


,

Considerarea flexibilitii la compresiune

3
,

excentric

- !.

Seciuni

dreptnnghiulare

,/

Nota ii - procedee de calcul

3.0

Mrimi i noiuni

care

caracterizeaz

efectele de ordinul II la elementele de

beton armat

J, Coefiei",!"l dr zveltee se definete n mod convenional, pentru element ele de seciune dreptunghiular, prin raportul:
_

unde :
1" . h.

lungimea de flombaj a elementului;


latura seciunii transversale, dup direcia excentricitii
normale N, n ipoteza de [lcrcare considerat .

forei

Observaii

'a, Cu privire la sensul noiunii de lungime de flambaj. n contextul


calculului de ordinul II al structurilor din beton armat , vezi si comeBtariile
'
din cap. 5.6.
'
.
,
b . Indicaii pentru evaluarea lungimilor de flambaj ale stlpilor diferitelor tipuri curente de structuri snt date n [7J , cap. 3.3, pag. 75-90.

2. Clasificarea stilPilor

dup 11Jrimea

coejicientului de

z veltee

- Pentru A " 10 (stlpi nezveJ i ), se admite s se neglijeze n calculuf


la starea limit de rezisten ' efectele de ordinul II. Momentele ncovoletoare
sint cele r ezultate dintr-un calcul de ordinul I (pe structura n poziie nedeformat).

- - Pentru 10 < A " 30 (stilpi zveli) , este necesar luarea n eonsi,der<lre a efectelor de ordinul II n calculul la starea limit de rezisten r! ,
ceea ce se traduce printr-o rnajorare a momentelor ncovoietoare n 1aporf
cu cele de ordinul I.
- Cazul A> 30 (stilpi foarte zveli) intervine rar n construciile
civ ile i industriale. in acest caz cedarea stilpilor, sub o cretere progresiv
a efortului nOI m al N, se produce prin pierderea stabilitii (flambaj) .
Schemele logice snt date pentru sit uaia curent 10 < A " 30 .

.3. Coeficientul de majorare a m011lentuh,i incovoietor dt ca/eul,'


')=

M Il
MI

292

(3 . i)

unde:
momentul incovoietor rezultat dintr-un calcul de ordinul r
al structurii;
111n
momentul ncovoie tor reznltat dintr-un calcul de ordinul II
(pe structura n poziie deformat).
Pentru .~ .:; 1,2 se admite utilizarea unui calcul simplificat, denumit
metoda "A" [7], n care se determin momentele de ordinul I i se majoreaz
apoi cu coeficientul .~ calculat cu formula simplifi cat;

!11,

(3.2}

unde:
N = efortul normal de calcul ;

N cr (fOf a erI't'l ea-)

n'EI
Il,

apreciaz)n funcie

IfI - se

(3.3}

= -.,.,--

de

legtm;ile

elementului la capete.

Situaia .~

.:; -1,2 intervine de regul la construciile n cadre etajate-,


rigidizate sau nu prin diafragme.
Pentru .~ > 1,2 se efect ueaz un calcul ae ordinul II al structuri i. In
domeniul 1,2 .:; '1) < 1,5 se admite simplificarea de a considera n acest
calcul modulul de rigiditate EI constant independent de starea de solicitare
(metoda denumit "B" [7]").
Se recomand ca seciunile de beton ale stlpilor s fie astfel dimensionate nct s nu se depeasc "il :::;; 1.5.
Situaia '1) > 1,2 intervine la stlpii structurilor cldirilor parter de
tip hal, cu grinzile principale de acoperi prefabricate, articulate pe stlpi.
Dac aceste structuri snt proiectate pentru grade de protecie antiseismic
'" 7, condiii de ductilitate pot determina necesitatea unor sec iuni de
beton
mai
mari
ale
stlpilor,
n
care
se
caz
se
poate
ajunge
i
p
entru
aceast
,..=,
categorie de stlpi la .~ .:; 1,2.
g:;

-.-..

4. M oduZ"Z de rigiditate EI in starea

limit

de

--

rezisten

In fOimula (3.3) din metoda "A" i n calculul de ordinul .II din metoda
:B';~ se poate lua-pentru EI n starea limit de rezisten .expresia :

:...
, ....
(3.4}
EI = E"J,O, 15 (1
"P(total)
..","~-"
. ,,-..,. .~"". .
unde:
E, - modulul de elasticitate al betonului, dup tabelul 3;

~,~

--'-

"-:"~'.

bh3

!,= - 12
P(total)

A.(total)
100
bh

%.
,
,

29;3:

In cazurile speciale cnd exist ncrcri ci n


structurii deplasri dup direcia de formaiei do:mn nt
sri laterale):

~. ';i care
regul

produc
depla-

E I = E,T, O, 15 ( 1 -/- "p(total))


1 -/-

(3.5)

M,.
M

unde:
M,. = momentul proaus de ncrcrile de lung durat;
M = momentul total.
'
Referitor la cazurile cnd interdn astfel de incrc ri, vezi comen tariile
din cap. 5.6.
.
. 5. Considerarea efectelor de ordinul II iI schemele 2.1 - 2.6
5.1. Dac se efectueaz un calcul de ordinul II al structurii (metoda
"B"), schemele 2.1 - 2.6 rmn neschimbate, iar ca momente ncovoietoare
de calcul se introduc momentele M" rezuitate din a{;est calcul. Se verific
n prealabil dac "1) = MII/M I se nscrie n limitele admise.
5.2. D~c se folosete metoda simplificat "A", schemele 2.1 - 2.6
se completeaz conform schemelor 3. 1, 3.2.
I

.'

STAREA LIMIT DE REZISTEN


Seciuni

Considerarea flexibilitii la compresiune excentric

dreptunghiulare armate simetric


sau nesimetric

Se dau: b, h, A., A~, R" R., N, M1dlM


Se 'cere: Mt;(I'P
cit ii portante

.
Pentru seciuni armate simetric, se adaug la schema 2.1, dup operaia
(13) :
,
,.
.... r.

13.

.
",.:.
.
D"eterminarea capa-

3.1

.J:..

1. , t1Jlcap ~t1c-Nea

,,

In

III
II

IV .

NU

DA

}, >IO?

Se lleglJt,eozo n culcu/

influcn. q f/exiIJi/ilO!ii
111 cap "" Hff cap
.

,";:j~

..

e volueaz

lIL A ~

Se

. ,

IL

. .

VL

Se ca/cv/eazli .Aa(/o/a/Ii)
.
Aa (101010)
Si Prl%l) =
bh
100%

.l.

VII.

Din la.be/u/3 se scoale fb


.

VlIL

.l.

Se cq!cole(!Zu fI (1./ ormu _


lele (,N) SdU (3.5)

IX .

Ncr =

,,

X.

?~ .

..

N
1- Ner

XI.

DA

a
ifi .

Jl

. .

? '" 1,20 ?

NU'

XII.
.

t1J cop

cop .

'1

XIIL

!'fI

.-

Se /rece fu lin COlclfl de

ordinul II !,in melod(l" e"

295

Pentm seciuni armate llesimetric , se adaug acel ai bloc de


(1 - XIII) n schema 2.3, dup operaia (18) .
De asemenea, n cazul fol osirii schemei 2.6, acela i bloc de
se adaug dup (17) .

operaii

operaii

Exemple de calcul la schema 3.1

1. La stlpul din exemplul de calcul la schema 2.1,

se corecteze momentul capabil innd seama de flexibilitate, cu folosirea metodei "Au.


i" = 12,00 m; M,./M = O.

. 1. (14 din schema 2.1): MII ,"p

549 kNm.

II. 1" = 12,00 m.


lII. A =

12,00 = 18,46.
0, 65

IV. A = 18,46 > 10.


. V I. A.(total) =80 25

+ 4020 =

6 182 mm2 ; p(total) "'"

= 6 182 1000/ = 1, 46 0/
650'
/0
/0

VII. Din tabelul 3, pentru E c 15, E,

24000 N/mm'

24' 10' kN/m'


,

VIII. EI = 24.10 6 0,65' 0,15(1 +J I,46 )= \ 18259


12
.

(3, I 4)' 1I8 259

lX. N" = -'---'--'------

12,00'

8097 kN.

1
X. .~ = - - ' 1"'00"'0- = 1,14.
18097 .
XI.

'Ij

1,14 < 1,20.

XII. M Imp =

549 .
1,14

= 482kNm.

II. La stlpul din exemplul de calcul 1 la schema 2.3, s se corecteze


momentul capabil innd seama de flexibilitate, cu folosirea metodei "AU.
1" = 8,50 m; M,./M = O.
.
1. (19 din schema 2.3): MII

II. 1"

ro. =

356 kNm.

8,50 m .

III. A = 8,50 = 14,2.


0,60

IV. A = 14,2 > 10.

296

VI. A.(total)

80 20

2 .9 I 6
---~. 100
500 600

0/
/0

20 16
0,97

0/
/ 0'

VII. Din tabelul 3, pentru Ee 15, E .

VIII . EI

24 10 6 0,50 0,60 O, 15( I


12

(3,14)264 310
8,50'

X.

1)

XI.

.~

2916 mm'; p(total) =

24 000

+ '/0,97)

8 776 kN

N/mm
=

24 10' kN /m 2

64 310

1
= - - -8"'0"'0- = 1,10.
18776
= 1,10

XII. M,

"p

< 1,20
356

-,..

1, 10

323 kNm.

,
,

STAREA LIMIT DE REZISTEN


Considerarea f1exibi- Seciuni dreptunghiulare armate simetric
litii la compresiune sau nesimetric

excentric

Dilnensionrea

3.2

Se dau: b, It, R" R., N, MIaIM


Se cer: Aa. A~

armturilor

Pentm
raia (le):

secit",i

intercaleaz

armate simetric, se

l.

Ne

IL

Se t'volC(eaza IfI

!11 + NelJ

!IL

'

"

.
(fi

A =- .

DA

;. ,.. 10 ?

neg/i]rdza in co/c.u/

influen/u I/exibi/ildlti

12.

.
.

IV.

NU

ope-

10.

J:..

Se

dup

V.

in schema 2.2,

VI.

Se preliminif p (loial)

VII.

Din 10beM 3 se seoole E


I

VIII.

Se calculeolo fj cu for-

mulele

(3~)

sau (35)

IX. N.cr -_

JT2EJ
2

Ifi

X. '1 ~ 1_N N .

Ner

XII.
12.

XI.

DA

'1"" 1,20 ?

NU

xm

HIl ~ Hc'l

Se frece /0 un co/w/ de

ordinu/ li prlfl metoda ,, 8"

'-

'h

13.

iar ntre operaii le (17) i (18) se intercaleaz:

17

'4

. .,.

XIV

VIll.

pllolol) colevlollo III} di-

fera semnific(Jliv tie cel


pre/lmino! 10 (VI) ?

NU

. 18:

XV

DA

Se reirJ C8/N//ul cu 1101/0


voloo" , (101uI) (Il)

Pmtm seciuni armate ",simetric (schemele 2.4


similar dup operafia (5) :
.

2.5), se

intercaleaz

5.

I1c =

11[ + Nea

GruplII de opero!li Il- XJl

.l.
7.

. 110 = /'fll +
.

N.!

iar grupul (XIV - XV) se introduce n tre (25) i (26) n schema 2.4, respectiv
ntre (3 1) i (32) n schema 2.5, la fel -ca mai sus.
Exemple de calcul la schema 3.2
I. Ia stlpul din exemplul de calcul la schema 2.2, s se redimensioneze
armturile innd seama de flexibilitate, cu folosirea metodei "A". In =
= Il ,00 m; lvIld/lvI = O.
I. ( Il din schema 2.2): M,
II. In ' = 11,00 m.

358 kNm.

III. A =

11 ,00 = 18,3.
0,60

IV. A = 18,3> 10.


VI. Se

prelimin ' p =

1,4%

VII. Din tabelul 3, pentru Ec 20, se


'7 27' 106 kN/m 2

gsete

E, = 27000 N/mm 2 =

299

+ ,1,1) =

VIII. EI

27'10 6 0.45)0,60' 10,5(1


12

IX. N"

(3.14)' 71620 = 5 836 kN.


11,00'

x:

.~

1
400

- . 6_

1,07

1 -_'-'-:-

5836

XI. "1. = 1,07 < 1,20

XII: MII = 358 1,07

= 383 kNm -= 383 10' Nmm .

n = 0,12; ~ = 0,067 din exemplul la schema 2.2.


_
h
12.

m =

383 10'

-,---:---:-~--

450 600' 12,5

= 0,189

13. Din tabelul 9 B (aJh = 0,075) se scoate" = 0,160 .

= A~ =

. H. A.

0,160' 450, 600 12,5


350

1 542mm'. 2025

+ 20 20 =

= 1 610 mm 2

15. Se

stabilete

aItharea din

21125
'2~20
.-

16. A.(total)

p(pe

2fi20
2~25
'2~20

p,,'n =

\,42% '"

0,6%;

4025

+ 6020 =

3847 mm'.

latur)

P(total)

XIV. p(total)

.-

1 610 . 1000/
450 . 600
/0

0,60 0/ .

(O

17.

450

\8.

figur-o

Pmax =

3847
100%
450 600

1,42% .

P preliminat la (VI) = \ ,4%.

2% .

19. p(total) = \,42% < 2%.


20.

P (pe o

latur) = 0,60 %

(p(total)

> 0,2 %.

1,42 % < 0,60 %.

la (14) este bun.


.
II. La stlpul din exemplul de calcul la schema 2.5, s se redimen sioneze
armturile innd seama de flexibilitate, cu folosirea metodei "A". 1" = 6,50 m
M,.M = O.

21. Armarea

stabili t

1. (6 din schema 2.5): M, = 330 kNm .


,

II. 1"

= 6,50 m.

300

III. A = ~50 = 13,00.


0,50

IV. ). = 13,00 < 10.

VI. Se

preljmin

p (total)

1,7 %.

gsete.

VII. Din tabelul 3, pentru Ec 20, se


= 27 10' kN fm'.
VIII. EI

27 10' 0,40 ' 0,50' 0,15(1


12
.

E,

+ ./ 1,7) =

27000 N fmm'

38877

IX. N,., = (3,14)238877 = 9072 kN


6,50 2

X.

1
= - -1=-0""0:-;00- = 1,12.
1--9072

-'1)

XI.

.~ =

1,12

< 1,20.

XII. MII = 330 1,12 = 370 kNm.


7 M. = 370
,

8. '"

1000 0,43

585 kNm

585 10' Nmm.

585 10'
400, 465' 12,5

0,541

10. mm.. = O,40

11. m. = 0,541

< 0,40

15. A' = (0,541 - 0,40) 400 465', 12,5 = 10 12 mm'

430 350

16 . A~

17.

A~ =

18 . A~ =

20.

10 12 > A~",ill

-22 . m

23. Da.

40 18

585 , 10' .

1018mm'

1 018 . 350 . 350 . 430

400465'125
J
'

= 0,399

0,399 > 0,32

24. Din tabelul 7, pentru m


25. -

4()'0 mm'

1012> 520 mm'


, (v. exemplul la schema 2.5) .
1 012 mm'.

A~ efectiv =

21. m =

0,399, se

gse te ~

0,550

y = 0,725.

26. Vezi exemplul la schema 2.5.


. 301

585 le" -

27 An =

din

~65'

0,725 '
efectiv =

29. A,

1018 350 430

4025

+ 1018 -

350

1 963 mm'.

1 000 000
350

1 820 mm '.

Di spoziia arrnturilor

este cea

figur .

30. A,(totaJ) = 4025

+ 60

18

3490 mm' .

3490
100% = 1,74 % '
400 500

31. p(totaJ) =

2 ti fO

XIV. p(total) = 1,74 % '"


400

,
32.

33.

Pm'n =

P (total)

2%.

1,74 % < 2% .

84. p(total) = 1,74% > 0,6% .


stabilit

35. Allnarea

la (VI) =

1,7%.
Pm" =

0,6% ;

P preliminat

la (29) este

bun.

STAREA LIMIT DE REZISTEN


Seciuni

Compresiune

dreptunghiulare armate simetric

excentric oblic

Notaii

4.0

- procedee de calcul

AU.l

!Jx "" b


,A.ry'Aer

>

Aox-Aox

""..!I"

--

""n

'"

Auy

b =6

11
()(

I I
I

x
li,

Notaii ,'

M:z;

lVe o{z) -

M.

Ne(j{,)

Inomentul ncovoietor corespunztor excentrici t.ii eG(z)


a forei N dup direcia axei x (vectorul moment orientat dup axa y); momentul ncovoietor corespunztor excentricitii eol v)
a forei N dup direcia axei y (vectorul moment orientat dup axa x);

Excentriciti adii onale:


ea(x) =

b
30

M"

NI,

20

lllffi ;

+ Neal x);

ea (lI)

M ,v

;;, 20 mm.
30

111.

+ N ealv)'

Procedee de calcu.l ,'


1. Calculul rigu'ros la compresiune

excentric oblic comport deermi


i scrierea n consecin a condi iilor de echi-

narca poziiei axei neu tre oblice


libru. Un calcul de acest fel nu este practic abordabil m anual, ci poate fi efect uat fie direct la calculator, dac se dispune de programul necesar. fie folo-sind abace construite pe aceeai baz [48] [9 1].
Cnd se cere dimensionarea armturilor, numrul mare de paranletri
care intervin face ca num rul de ecuaii de echilibru s nu fie suficient pentru
ca problema s fie determinat i soluia de armare s ai b un caracter unic
- ci exista m a i multe sol uii de alinare posibile, in funcie de parametri ca:
raportul A ../A,u i dispoziia barelor armtur n seciune . Deci, dac pentru
ace ti parametri nu snt impuse con diii prestabilite din consideren te constructive sau de calcul, dimensionare a armturilor conlport opiune a ntre mai
multe soluii, adic pune problema unei optimizri a armrii.
Din toate aceste motive, folosirea de abace care s acopere un domeniu
suficient de larg de cazuri i s ofere posibilitatea unei optimizri ar conduce
la necesitatea u nui numr mare de abace.
3~3

2. Pentru ,cei uni dreptunghiulare armate simetric, STAS 10 107/0-90


permite i folosirea unui 'proceden simpltJicat, bazat pe admiterea, unei leg'i
simple de nriaie a momentului capabil n funcie de inclinarea", a planului
su de aciune i anume [ 112; 8; 29J o elips de gradul ~ ca n figur, cu ecuaia :

.-

~+

-unde:

idem , cnd .J'. l x

M il O -

momentul capabil, pentru efortul a..xial


dat N, cind M. = O;

=
x

(4.1)

-1

0.-

Metoda const deci n a determina pe M. o i M vo


n funcie de 111 c~ iJ\1 ry i a dimensiona apoi armi.ttura
A., la N, M zo i ar m tura A,. la N, M vo' reducind
problema l a un calcul la compresiune excentric monoaxial. Valorile recomandate pentru coeficientul (3 snt date n tabelul 12 A.
J,>rivitor la fundam entarea lor, vezi comentariile din cap. 5.7.
Cu

n=

notaiile

bhR,

adimensionaliza!e :

m::r;= M"

b'hR ,

jl1tII

111J1 =

bIt'R,

11tzo =

Mxo
bh'R,

,.,

mNO -

bh'R,
t

formula (4,1) se poate scne:


m,x (3+

m JJ

1nzo

1Jl IIO

sau:

f3 -

k S + kS, = 1

unde:

MIlO

(1.2)

(4.3)

= _m

mIa

= Mc:a

M:I'"o '

JJ

In schemele 4.1 ... 4.4 este

1Jl,

muo

= IIl[CII

(4.4)

111yo

utilizat aceast metod, n unntoarelesitu-

aii

[8J:
Schema 4.1: Determinarea momentului capabil pentru o sec iune
cu N, A", A,. date, sub fOlma verificri i cu formula (4.1 ), scris ca inegalitate :

Schema 4.2: Dimensionarea annturilor' pe baza condi iei de optimizare


Au + Aall = min. , scris sub forma: ""%0 + mI/o = min., ceea ce conduce Ia
valorile k" k v optimizate date n tabelul 12 B din anex .
Schema 4.3-: Dimensionarea armturilor cnd una din arm turi (de exemplu A.x) este dat (cunoscut din alte ipoteze de ncrcare sau min im constructiv). Atunci k, este cunoscut i di n (4.3) se scoate :
kv
304.

= s~ l _ k~

(4.5)

"'

,
Schema 4.4: Dimensionarea armturilor cnd din considerente constructi ve An = A,., deci ""o = "'uo' Atunci ecuaia (4 .2) devine:

.,.,

m- zo
.

- "',

mI/

1n z

+ -'mI/o
m.
1111/0

(m,

,nt .
y

.,..

mI/

m,xo

'mI/O

"'.
1
+
m",

1n1l0

m.

,=

k~

1,

de unde:
1

k. =

T,===:==~.
~

"'x + 1
"'u

relaiilor

Pentru detalii, inclusiv demonstrarea


n schema 4.2, vezi [8] .

de optimizare fofosit",

STAREA LIMIT DE REZISTEN

dreptunghiulare armate simetric

SeciHhi

Compresiune

excentric oblic

4.1

Determinarea
capacitii

Se dau: b, h, R" R., N, Au, A ..,


dispoziia armturilor, M .. M.
Se cere verificarea : M :s:::; M ca1l ?

portante

?enlrv !i(core (/irec/i~


h
eu = ;;, 20 mm
30

1.

1IL

IV.

V.

VI

II.

Hcx. ""
l1ey

.+

"'1
l1y

A.iN(X)
Neqty}

Cu N i Aqx se culcu/euza Hxo. cv


sche/!}(] 2.1, consider/ilo' /11 = O

- cu

Cu N i Auy se culcu/l'aui l1yo .


scne,mo !.f, cOI7Sided'ncll1x =O
,

,
.,

Cu n colcv/o/..../o (Ill) ~i n (vlle!ie de modu/ de dIspunere (J olNe/of de crmi/vro


se scoule dil1/Qbe/uI 12A coefiCienluifi

VeriricQrea 11 ~ t1cop ? se focI.' sub


formu:
( l1ex
I1xo

+ ( l1ey
l1yo

f .,

f ?,

Exemplu de calcul la schema 4.1

S se verifice seciunea din figur a u nui stlp din beton armat prefabri-cat, ncrcat cu N
500 kN
500000 N, M.
80 kNm i M .
130 kNm .
Seciunea se -afl ntr-o zon pl<istic potenial la solicitri seismice .. -

Beton: Bc 20, cazul c (stlp turnat in


orizontal) (R = 12,5 N/mm');
Oel:

pC

A.x = 2020

A ..

poziie

60 (R. = 350 N/mm') ;

350

+ 1016 =

3020 = 942 mm'.

829 mm';

== ea(y) = 0,02 nl.


M" = 80 + 500 0,02 = 90 kNm;

I.

ea(:z:)

II.

M" = 130 + 500 0,02 = 140 kNm.


III. Cu N = 500000 N i Aoz = 829 mm', cu schema 2.1 c
20
1. a = 25
= 35 mm.

2. Da.
.

3. ". = 350 - 35"= 315 mm


500000
4. 1; = - - - - - = 0,254
500315 . 12,5

,
5. , = 0,55
6. 1; = 0,254 < 0,55
8. 1; = 0,254 < 0,40

500 000
10. 11 = ----=-.:.::....:..::..:-- = 0,23 ;
500 350 12,5

1"

. "

35
350

= 0,10;

_...:8..:.29=--_. 350 = 0,133.


12,5
500350
,
11. Din tabelul 9 C (al" = 0,10), se scoate >n = 0,187.
12. !of,. = 0,187' 500 350', 12,5 = 143 10 Nmm = 143 kNm..
O(

IV. Cu N = 500000 N i A = 942 mm', cu schema 2.1 :


1. a = 35mm]

2. Da .

3. ". = 500 - 35 = 465 mm


500 000
= .0,2 46
350:465,12,5
.

_
'. <
~

~.

1;, = 0,55;
6. 1; = 0,246 < 0,55

" = ---'35 = 0,070;


10. n = 0,23 la fel ca la (1); -;-,

f;
500
= __9_4_2_. 350 = 0,151.
500 . 350
12,5
11. Din tabelul 9 B (a/h = 0,075) se scoate m = 0,206.
O(

12. M = 0,206' 350 500', 12,5 = 225' 10' Nmm = 225 kNm.
V. Din tabelul 12' A, pentru dispoziia de armturi B i " = 0,23, se'
scoate ~ = 1,58.
.

VI.

90

143

1.58

140

225

1,58

= 0,954 < 1, deci M < M,a.

307'

. STAREA LIMIT DE REZISTEN


dreptunghiulare armate simetric

Seciuni

Compresiune excen-

tric oblic

Dimensionarea arrn- Se dau: b, il, R" R., N, NI., NI,


turilor (cu optimizare) Se cer: A nz Aall

4.2

Optimizarea a lOl turii are la baz criteriul A az + Aay = mrn, sub forma
m. + rri, = min. Se folosete tabelul 12 B, care d direct k. i k, optimizate [8].
,
,.I~-_-b---__-----j,- _o--

eq .(

!I.l

""

320rihn ;

eay = ~n
---'.~-

~ ~.O mI:'!

- -' -

L-II_._~_~_~__x__=__t1_x_~_._N_e~o~x-r;___t1~Cy~__t1~y_+__N._e~O~Y -JI

,__. _.~~~~_~f~________--.~
III.

Se cc.'C(/!tUZQ:

n "'"

IV
blJl?f'

t1cx

b2nRC -

IV.

s~ ulege o dispozl!ie I/elim/nuld.o urmulr.m!or, din/re ,~/e Irei vo. riC':J/~ o'el!e ,;, !dl;e!u! 12 A,

v.

S! SCOq/~

mo/uri.

ivI

13

Din labe/u! 12B, n (vIJe!ie de fi :ri de mx/my.


le kx .fi ky oplimizo!e
Se eoltv/e!.a

VIIL

Il1xo ::::

CIJ n, mxo se

m" ,, myo
kx

.
CQlcll!~(Jz

Aax, cOIJsic'erJnd my =0, cu scllema 2.2.,

Se ei'eclUel!Zii a.berer/lile
,(Jenlo nt'K.

A,?i'..

tt J f "IJisPoz/iIJ

r-/J;-, ,. (22) din .rCII~~a 2. 2,

Jn eomf//J

-XII

uh71(jlulilar difera ~elTlril'i-

DA

-_-~=Cd=t=i=v=o=e=C='=d=P~,~~~{m~l~n~d~/d~-~/d~ff=~==?;===~_'____

.-

________ v!.I ____

1/ \~,_. ArmQ(eo . :ic/;;;~ki ir; (XI) !sle bV/Jd

~
_
"'_

Cv n, mya se cQ!cvleozQ Il cce/a,,' mod Aay

'1 '-'nf

scol volati-

pno 1(7 operolid (14)

,.,~~

Si

my
ky

Xl.

Se co!t:(f/eozQ mx/my (m;:<l7;y)


Oded m y <... mx . .1e ilJ\'.'!rseerzd "o/u/irle

IX.

Din. fq/;e/ll/ 12 A, I1 (lI"c/ie de " i de dispozijil] a/eusd pentru ar-

'Il!.

_ _ _ _ _ _.._
_ _ __. __

XIV

' - -______-:c-'~

s~ :eiq clJl~l.f/t/l ~(J

nO(J(J

r/l~;;O'

II! o
' ' Z:.:I::
'--____=:.:I":....:o...:c
~':.:m::u~I"::;
,Q~r_______ ,

Observaie. Dac din dimensionarea armturilor rezult dup~ una din


direcii A. < A. min . i deci se ia A. = A. min" se poate obine o reducere
a armturii dup cealalt direcie dac se reia calculul cu A. lJlin . dat,

cu schema 4.3.
,

Exemplu de calcul la schema 4.2.

,
S

se armeze stlpul din heton alInat monolit avind seciunea din figur
(stilp marginal). Seciunea se afl intr-o zon plastic potenial la solicitri
seismce.
\
N = 480 kN;

!vI x = 70 kNm; !vI. = 150 kNm.

Beton : Bc 15, cazul b (stilp turnat n poziie verti-

cal) (R, =

Oel:

8,0

PC 52 (R. = 300 N/mm2);


I

Oel:

-+

PC 52 (R = 300 N/mm').

VJO

I.

e.(:z:)

,
-

0,02 m.

ea(v) =

M" = 70 + 480 . 0,02 = 79,6k:-.lm = 79,6 . 10" Nmm;


M,. = 150 + 480 . 0,02.
= 159,6 kNm '= 159,6 . 10" Nmm .

II.

'"

N/mm 2);

III.

480000
O .
79,6 . 10"
=0,30,1II x =
=0,124;
2
400 . 500 . 8,0
.
500 . 400 8,0

tI=

tit,

159,6 . 10'
= _...:.::~=--..:..::.- = 0,200.
400 . 500' . 8,0

IV: Se alege

dispoziia

de

alIntur

C din tabelul 12 A.

'

V. Din tabelul 12 A, pentru" = 0,300 i dispoziia de armturi C, se


gsete: ~ = 1,40.

VI.

""x

=.0,124 = 0,62.0.
m.
0,200

VIII. Din tabelul 12 B, pentru


. k x = 0,548

VIII.

1II xo =

IX. Cu

ti =

0,124
0,548
0,300

= 1,40 i

""x/"'_ =

0,620, se gsete:

k. = 0,669.
.=

0,22.6;

i 1II xo =

""0 =

0,2.00
0,669

0,2.99.

0,22.6, cu schema 2.2:

1. a '" 35 mm

2. Da.

3. h o = 400 - 35 = 365 mm.

4. 1;

'

480000
500 . 365 . 8,0

0,329

309

~,=

:5.

~ -<

0,55; 6.

f2. ,, ' = 0,300;

m zo

0,55; 8.

< 0,40.

a
35
0,226; ~- = h
400j

13. Din tabelul 9 C

A~z =

' 14. A az =

(al" =

0,100) se scoate

(Y.

0,088 ..

O,U.

0,15' 500400 8,0 = 800 mm'. 2020


300

+ 10

16 =

= 829 mm'

~'i:..

Cu

,,= 0,300

1. a "" 35 mm

i 111" =

0,299, cu schema 2.2:

"'

2. Da.
3.

"o =

4. 1;

500 - 35 = 465 mm

480 .0~0

0,323

400 . 465 . 8,0


5. 1;, = 0,55;

6 . 1; < 0,55;

8. 1; < 0,40.

n.

" = 0,300;

111"

= 0,299 ;

13. Din tabelul 9 B


'14. A." =

Xl.

A~" =

35
=
= 0,070.
500

"
0,075) se scoate

(al" =

0,23 400 500 [8,0 = 1226'mm 2 ; 4020 = 1256 mm':


300

Dispoziia armturilor

este cea din

figur.

16.

A.(total)

8 0 20

2916 mm'

minim) =

"

17.

p(total) =

Pm'a =
< 2%

18. Din t abelnl 6 B:

'19, p(total) = 1,46

0,7 %;

829
- - - - 100 % = 0,41 %
400 . 500
2916
1000/ =
/0
400 . 500 .

Pm.. =

p(pe o latur) = 0,41 ,> 0,2%


P(total) = 1,46 > 0,7 %

21. Armarea

+ 2016 =

p(pe lat ura cu armare

I
~I

20.

= 0,23 .

(Y.

st abilit

la (16) este

bun .

%.

1,46 0/
/0

I'

STAREA LIMIT DE REZI STEN

--

Seciuni

Compresiune

dreptunghiulare armate simetric

- excen tric oblic

Dimensionarea arm- Se dau: b,h, R" Ra,N,}'I.,M,.A ..


turii de pe o direcie, Se cere: A fiII
cnd armtura de pe
cealalt direcie este

dati!. sau este minim

~.3

constructiv

Observaie

_ Se poate prelimina de la inceputul calculului c dup u na din direc ii


va rezulta armtur minim constructiv atunci cind oblicitatea planului
de aciune a momentului incovoietor este , mic (M, < < M,).

1.

b
flox -.
30 ~ 20mm ;

'''i =

J(J

."

20 mm

IT.

I1cx "'" I1x + N~QX

tfey = tfy + !kqy .

III.

Secokvleqzrf ,

bhRC' '

es/~ '-ollf ~dU se t1p;e -.


,--,OeA'--I ciuzo ca Vd '6z(/llo- . minimti
.
. consfrvclivo ?
,

Ag){

NU

.,...,--.,....
.

~
..

v,

(ti

"i

A/lx

N se

cQ/~(J/ei1za

:........_. -:-":',

Xv.
Se fq/m/e Jitmd U
. _ ..,.
. . ....,.-_____
: _ . -,'"o .,.-..J

mxo

'CII'/s/der/'no' my.; O~ C(J schemq


2.1; pii){; Id ape/djid (II)
,. . .

. --~-~-r~.~--~~~

vr

.S~ .u/ege o. rllsJQzl!ie 'prelimi"flo!ti d (!l17uilddlor,


'.' 'intre 'ule ,trei vUrI.'t7nle"o'o/e in IObi/vl .t2 A

..

r:-:::;,---.~::,..
. ~
. -----..,---~
.-

VJ:L

n funr!ii de " i de ,"s/lozi!io dl'dJti IMir.V or mii/firi, din lobe/vl t2,4

3e sco~/t!

;S

_ _ -1--:::-,..,-.-,
VIII.

)(

~ HlK .

mxo

IX .

-*-

"my

myc -

ky

X.

f.:.

.
.

Sch.ma 4.3. (continuare)

cli

XI.

x
. myo se.:i.~~A
. .
co tu
t1Y#

~(JZq

COllt,

dednd m)( >=.0, eli schema 2.2

.i.

xn

Oispozitio qrmtilur/@ tiillHl


Jemriilicoliv de cel! ptr?litllNtI1fii Id (VI) ?

QA
,

xm

NU

Armereq sl(J~i1IIQ /g
(.'(1) esl(' t)tlnU

.
n6Uq

XlV.

Se reiu culcu/vi c"


u'i,~,(Jd!ie q umuil!/,,-W-

Exemplu

d~

cllcal 1> sche.ma 4. 3

se anneze stlpul din beton annat monolit cu


.,!stilp central al unei construcii cu grad de protecie

se.ciunea din figur


antiseismic . 6).

~1

~'I

8LO kN; M.

~O

kNm; M,

Beton: fie 15, cazul b (R,

160 kNm .

8,0 Nfmm');

Oel:

.5U

PC

~2

(R. = 300 Nfmm') .

ea(vl =

II.

M"

Mov

=
=

~50

15 mm -) 20 mm.

30
""

~O +810 0,02 = 66,2 kNm = 66,2 10' Nmm;


160 + 810 0,02 = 176,2 kNm = 176,2 . 10' Nmm .

810.000
III. n =450' . 8 ,o
'" =

0,500;

66,2 la' = 0091.


,
,
450' 8,0

'".=

176,2. 10' = 0,242.


450' 8,0

IV. ntruct M. = 50 kNm < < M,


..rezulta Aa,; = Aa min. contructiv.

A min. = 0,2 450 . 450


100

Pe cealalt
ell barele de la

direcie

coluri

va rezulta o
vor fi 020.

160 kNm, se presupune c va

armtur

405 mm 2.

mai

puternic,

deci se admite

A min (constructiv)
.312

20 20 + 10 14

782 mm 2

..

V. Cu A" = 782 mm'


m~o

cu schema 2.1:

N = 810 kN = 8 10 000 N, se

:z:

calculeaz

1. a '" 35 mm

2. h. = {50 - 35 = 415 mm

3. Nu . Se poate trece deci di rect la (10):


a
35
" = 0,500 calculat la (IlI); - = ---'-'- = 0,078;
h
450
10.
" = ~82 . 300 = 0, 145.
450' 8,0

Il. Din tabelul 9 B (a/II = -0,075) se scoate

l' =

= 0,241.
VI. Se ~Iege dispoziia de arrnturi Cdin tabelul 12 A.
VII. Cu n = 0,500 i dispoziia de 'arrnturi C' se scoate din t abelul 12 A:
1,35.
VIII. k x =

""0

0,091 = 0,378.
0,241

IX. kV = I.35,fI-(O,378)'35 = O,793.


"",o

XI: Cu

11

X.

0,242 = 03"
,O).
0,793
= 0,500 i "'uo = 0,305, se calculeaz A.v cu schema 2.2 .

1. a '" 35 mm
2. Nu.
a

2. -

= 0,078 ca

la (IV);

11

.
= 0,500;

"'o =

It
,
13. Din t abelul 9 B (afli = 0,075) se scoat e
14 . A.v =

(Y.

0,305 .

= 0,22 .

Aa~ =

0,22 . 450' 8,0 = 1 188 mm'.


300
15. Se stabilete dispoziia de armturi din

figur.

= 8020 + 2014 =

2822 mm'. . ~NOr.=;;::::v=:a -


p(pe latura cu cea mai puin al mtur) >
> 0,2 % conform (IV).
lpil4 ~f--+=

16. A.(total)

17.

p(total) =

2822 100 % = J ,39


450'

18. D in tabelul 6 B, Pmtn = 0,5 %;


19. p(total) = 1,39% < 2% .
20. p(total) = 1,29% > 0,5%.

%.

Pmu =

2%.

, l..
C din tabelul 12 A
XII . A,v = 1 256 = 1,' 6 , d eCI. corespun d e d'I S pozl
el
,
Au
782
admis iniial.

XIII. Armarea

stabili t

la (XI) este

bun.

313

STAREA LIMIT DE REZ I STENT


4

Compresiune

Seciuni

excentric oblic

simetric

dreptunghiulare armate

Dimensionarea ann- Se -dau: b, It , R" R" N, M z, M"


turilor cnd din con- Se cer: Aa.z = Aau
.diii constructive se

4.4

ia An:!: = Aa"

'T

1.

eox =. b
30
.

Il

euy =

20mm

~20mm

JO

II.

f"/rx
f"/cy

f"/x
f"/y

+
+

N~(JX

Neuy
.

Se ('olcu/e%

III.

(/ =

IV.

N
,
MRc

mx

In
fune/ie de n,
dispoZI/ld A
v. din lo/u/vl
f2 A se sl'oole li
-

VI.

'"

((1

Se alege disPQP'!itJ A o urmti/f)/tlor din labelui 12 A

f"/ey.
my =
bl/ 2Rc

f"/cx
b2hRc

fi

ormdlvd/or,

I
I

Se c.o!cu/(!uzd mx lmy (mx c:. my)


OoeQ my<mx. se inverseozo nola/lile

VII..

ky

-=

VIII.

I,

(:~/ +1

mya = my
ky

CII n i myo se co!t:v/eozu Aaf consillu/ad


mx = O, (ti schema 2.2.
A.x = Auy
.J

314

IX.

Exemplu de calcul Ia sche ma 4.4


S
figur.

se armeze stipul din beton armat prefabricat avnd seciunea din


Stlpul nu este' participant la o st ructur antiseismic.

N=500kN; M. = 40kNm;

M, = 75kNm.

%
~

Beton: Bc 20, cazul c(R, = 15,0 N/mm').

Oel:

1.

PC 60(R. = 350 Nfmm').

e,,(:r) =

eOl( y )

JiU

= 0,02 m .

+ 500 . 0,02 =
+ 500 . 0,02 =
,

M" = 40
M" = 75

11.

III.

t!

50 kNm = 50 . 10' Nmm;


85 kNm = 85 . 10 Nmm.

500.000
=
= 0,24;
350 400 15

"', =

85 . 10'

- -- =

0,101.

350 400' 15

IV. Se alege

dispoziia

armturilor

A
,

:lJ

V. CU" = 0,24
= 1,28.

50 10'
m. =
= 0,068;
400' 350' 15

din tabelul 12 A.

i dispoziia

Aa

anll~lIturilor,

din tabelul 12 A se sroate


"

m. = 0,068
-"-'-'--'--'-- = O, 67 3.
"',
0,101

VI.

VII. k, =
,

1
1'''''(0,673)''''

+1

= 0,692

0,10 1
VIII. ?n,o =
= 0,146
0,692

IX. Cu " = 0,24 i

""0 =

0,146, se calculeaz A.v cu schema 2.2

1. a '" 33 rnm. (bare 016) .

2 . Nu.
a 12.
It

33
= 0,0825; .., = 0,24;
400

m vo = 0,146.

13. Din tabelul 9 B(a/h = 0,075) se scoate" = 0,067.


14. A.v = A;; = 0,067' 350400 15_ = 402 rnrn'.

21115==

350

20 16 = 402 rnm'.
15. Se stabilete dispoziia de
~A = A.v = 2 016)

armturi

din

figur

,2i15f-"==

16. A.(total) = 4016 = 804 mm'.

315

p(pe o latur)

402
--:cC-=-=-:-':- 100%
350 400

0,29 %

17

804
100 %
350 400

p(total ) =

18. Din tabelul 6 B,


19. p(total)

20.

Pm .. =

0,4 %;

0,58 %

Pm.. = 2 %

0,58 % < 2%.

p(pe o

latur) = 0,29 %

ptotal)

21. Armarea

stabilit

> 0,2 % ;

0,58 % > 0,4 %.

la (15) este

bun.

STAREA LIM IT DE REZI S TENT


Intindere excentric

Seciuni

dreptunghiular.

E xcentricitate
ea

lll i c a

+R~

..J.
.

.l..

{'S",

"

2a'

=t

,
-<t'
\
-<t'
1
""

ha

L~O

mare

, ~I -

~)
"o

._-_..

"'1 N

-~

IM=

"'*
...

-- 'F
-,

...

~Hj - .:-1;

~l

c"

j x.g/:

'" 1,,* 1

eo = - N
M a = Ne =

N(I~

X - llSx

- ~-

.;

..

ta

eap

5a ~ +ni1

ea

}.Aq
..P..

I ~I '"

0,8

XfI'al

~I

dreptunghiularc arm ate simetric, precum i pentru seciuni circulare sau inelare cu aliu tura
uniform dist ribuit Re perimetru. calculul se face cu ta belele 9, 10,. J 1. tn acest caz snt valabile notaiile din
schema 2.0 (A).
,

Pentru

seciuni

o,. -fo',,

."

'.

~ c:~

IN = efortnl
axiaal
calcnl
momentul ncovoietorde
calcul

-"{-

- Ru

-.,

"
Observaie.

-Rq

AI

Sch ema simpli- ficat folosit n ?a'


calculul manual 1--,
(fr tabele)

"

.-

~.

"" . ~

'" -2

eforturi unitare

ha

E xccntricita1e

specifice

r\-::r 1~

i'o ~

deform aii

Notatii - Diagrame de,

5.0

Observaii

a. Dup (12) nu s-a prevzut verificarea ~ " ~,?, deoarece Ia elementele


solicitate Ia ntinde,e excel1tri c situaia ~ > ~b nu intervine dect n cazuri
",xcepionale.

b. n con diia (11) , limitarea superioar M " M ,;;' este dicto.t de A"
iar cea -'inferioar M ? M min de A~ (cu ct momentul ncov ietor scade, pentru
N
const., eforturile de ntindere n armtura A~ cresc) .
c. La elemente cu eforturi axiale de ntindere de valori mici (n ' N fGhR,,,
.;; 0,26) i cu armare simetric, se poate folosi pentru determinarea M,a.
acelai mod de calcul ca i pentru elementele comprimate excetric, utiliznd
tabelul 9. Ordinea operaiilor de calcul este n acest caz urmtoarea:

-=

1.
.

Se C(J!cUleoZd d

2. .Se ct!/co/eozo:
n2 -N

Rg
Ag

c\=
bh
R~'

b/J Re '

3.

II

Din hlbelvl 9 se scoale m

4.

. 2Rc
I1cqp = II1M

Exemple' de calcul Ia schema 5.1


,

1. F; xcentricitatc

mic

S se detennine m omentul pozitiv capabil pentru t alpa unei ferme pre';

fabricat e avnd seci unea din


= 800 kN = 800000 N,

figur, ncrcat

cu efortul de ntindere N

,r:;-; --;--"

Bet on:, .Be 25, cazul c (R, = 15 Nfmm');


Oel: PC

A.

60 (Ro

.5 0 20
1005 mm'.
=

1. a = 25

:>'

A~ =

501 6

20

"

350

.2, ha = 250 - 35 = 215 mrn.


3. a'

35 mm,

16

.I~

'.
25

~-

350 Nfmm 2);

1.571"
mm';

33 mrn,

4, h_=215-33= 182mrn .
.:5 . A_R_ = 157 1 . 350 = 66.5 OOO N

<N

800000:N:(excentritatemic) .

31 9

6. (1571 + 1005) 350

7. Mea"

9. M mi.
10.

(1571' 350 - 0,5' 800000) 182

0,5 800000
350

8.

901 600 N > N

1143> A '

de

237,' 10' Nmrh = 27,3 kNm.

1005 mm'

(0 ,5' 800000 -

Con diia

800000 N .

rezistenii:

le05 350) 182

8,8' 10 6 Nmm

8,8 kNm.

8,8 <; M <; 27,3 kNm .

II. E xcentritale ",are

se determine momentul pozitiv capabil al montantului unui stlp prefabricat cu goluri, avind sec iunea din figur, ncrcat cu eforiul de ntindere
N = 100 kN = 100000 N .

il.

3. a

4. ha

Oel:

,~

1. a = 25

.,.'"
.~

22

16

25

264 - 33

A~ =

4 0 16

264 mm;

33 mm;

231

5. AaRo = 1520 . 350

= 804 mm'.

36 mm;

300 - 36

PC 60 (Ra = 350 N/rnm') .

Aa = 4 0 22 = 1520 mm';

650

2. "o

Beton: Ec 25, cazul c (1<,= 15 N/mm');

m)ll.

532000 N > N = 100000 N(excentricitate

mare).
12. ~ = _----'1_00'---'-00--'0_+-'---'(:..:1:..:52,-,0_...:8.:.,04
-,-)...:3.:.,50,,550 264 15
13.

>

14. ~m'.

0,069

O.
2 33

264

15 . ~

0,069

0,250;

<

~m'.

0,250;

23 1
16. M,a. = 1520 350 23 1 - '100000 - - = 111 . 10' Nmm = 111 kNm.
2

320

STAREA LIMIT DE REZISTEN


,
.

Intindere excen tric

Seciu n i

dreptunghiulare armate simetric


sau nesimetric

5,2

Dimensionarea

allnturilor

Se dau: b, It , R" R., M, N


Se cer: Aa, A~

1.

Se apreciaza

2,

ho = h - o

a<

3. oS,

oprCC/dZO a'

4,

ha

ho - al

5, Aa mi/1 , A; min = 0.2


100

ah
o
,

,,

6,

,
.

t1
= 'N ,

ea

7.

DA

ho

{exunl iCI"lole mici)

8.

eo "" 2
.

NU

(~xcenfncl) o/~ mOfe)

.~

13.

Ao = N (05 - eO )
Ro'

ha

Ho- H - N

,
~,

9.

i10,

NU

1l

A~ (8) este buna -

12,

Au =

Se it! :
Ao = A~ mia (5)

15,
.

,
16, m =

'0

22,

DA

NU

4- (0.5 + Za)
ro;]

Dintro uliu ipoteza de inefircore " rezullol o urma ~


IUfO Au > A~ min (5) ?

A;;;' A ~ mia (5) ?

DA

ha

J..
14,

Se ia

-~~ = ~ m" (~-;

11,, - A ~Roho

bhffRc

unde A~ = , eu efedivd

..

17,

321

S chema 5.2. (wntimtllrt )

12.

: .

Se co/culeozq S(J(J se gausc n !Qbe/(// 1, COTeSpV/1uilor 10 m (15)' S si P suo r,

17.

=I-V/-~m
;
P=
llifl$ ~c,
L-________
..
"O

.t-.I.
2

~.__

i8.

gmin

2a'

1:.

DA

20.

".

'5 "" '5 mI:.

NU

l : 21.

,
A - P bh + Ao + N
q - 100 ?
. R_
$(JI/

...

..

..

''''

22.
DA

NU
Au .. Aomin {5}? . ,

"

23. Aa. colcuiold 10 (12). (20),

"

,\'.

,
7
.

~ }I

/'fa - AoRo.?o .
' . N
+ Au+
Aa =
-1:
~
,\'0
"
{l/\(J

A _. Ho
(J:- I1tl Ro

19,

,,

{21} <sI, bona

24.

Se it]
Au =Ao min (5]
o

Observaii

a, Dup (16) nu s-a introdus verificarea m " m,? deoarece la elementele


solicitate la ntindere centric cazul m > m, nu' intervine dect n . mod 'ex- .

e pional.

b. D'Ic din (16) rezult m< 0, se trece direct la (21).


c. La elemente cu eforturi axiale de ntindere
reduse (n = N/bhR, " ,
" 0,26) i cu armare simetric, se poate folosi pentru dimensionarea almtu
riloT acelai mod de calcul ca i pentru elementele comprimate e1'centric,

322

,
operaiilor

utiliznd tabelul 9. Ordinea


toarea:

2.

1.

de calcul este ri acest caz

.
(1fJreciaz~

Se

~
n= -N

, m =

bhRc
.

3.

.1

Ao =

A~ =
.

OjJu(]/ii/~

fi.

22~ 23~

a
h

Oi,7 lobekJ! 9

4.

,,

b,? 2Rc

Srl. .sC!(i/~

5.

urm-

-~

oe i
"'

:Lj
,

olbh , a

24 di? schema 5.2

.C

I
-'-'

d. La elemente cu efort axial de intindere foarte mic, a cror comportare se apropie de cea a elementelor lucrnd la ncovoiere pur, se poate lua
A; = O (armare simpl), dac din nici o alt ipotez de ncrcare nu rezult
A~ .. O. tn acest caz n operaia (16) expresia coeficientului m se reduce
la: m = Ma fbhfiR" iar A. min. se ia ca pentru elementele lucrnd la ncovoiere
pur..

-Exemple de calcul la schema 5,2

1. Excentrtcitate mic

seciunea

se auneze tirantul 'unui arc prefabricat, avnd

figur

lIin

Beton: Ec 25, cazul c (R, = 15 N fmm 2);


Oel:

PC 52 (Ra = 300

. Nfmm 2) ;

11;:

'"

N = 600 kN = 600000 N; M m . . din greutatea proprie,


in cmp i pe reazeme (n dreptul tiranilor verticali de
suspensie) = 18 kNm = 18 .106 Nmm.

210 .

",

.'.

1.

35 mm.

It ""

2. ". = 200 - 35 = 165 mm

3. a' '" 35 mm
4. h. = 165 - 35 = 130 mm

. A" mm =
5. A a mm,
18. 106
-~.~

6. e. =

600.000
,

0;2 250 165 = J 83 mm 2


100

-'c-

30 mm

323

ha
30 mm < - = 130

7 Co =

A~

10.

0,5 _

600.000
300

Condiia

0,5

65 mm

30 = 538mm'

130

538 mm' A~ min.


538 mm'.

A~ =

i2. A

8 . A' = 600.000
'300

30
130

(22) este evident

83 mm'.

1462 mm'. 40 22

1520 mm'.

respectat.
,

Momentul incovoietor n lungul tirantului fiind de


semn alternant (negativ n dreptul rezemrilor pe tiran ii
de suspensie i pozitiv n cmpuri), se adopt o ,armare
simetric, conform figurii.

~
,

250 ,

.'

'.

II. E "cen/riei/ale mare


S se armeze
figur o fie de 1

peretele din beton armat din care este reprezentat n


m I ime. N = 60 kN = 60000 N; M = 87,5 kNm =
37,5 . 10" Nmro. Din' alte ipo'teze de ncrcare, a rezultat A' = 90 8fID

,
,

BetOIi: Ec 15, cazul c(R,= 9,5Nfmm');


Oel:

PC 52 (R.

300 Nfmm 2 ).

1. a "" 20 mm

2. "o

200 - 20

3. a'

15

+ ~2 =

4. h. = 180 -

19

180 mm

19 mm
=

161 mm

5. A. min,

A~ min = 0,2 1000 180;= 360 mm'


100

6-7. eo =

37,510"
60000

h.
161
= 625mm > - = - 2
2

81 mm

(excentricitate

mare).
13. M. = 37,5'

14 . A~ = 9 0

16. m

106 -

161
60000
2

8fm = 453 rom 2/m

32,7 . 10" Nmm .

>

A~

min

0,035

32,710" - 453 300 161


1000(180)' 9,5

360 mm'fm .

324

17. Din tabelul 7, se


220

18. ~mfn =

180

gsete ~

= 0,035.

= 0,222
,

19 . ~ = 0,035 < ~m'. = 0,222

A (
.32::..c'7'----'-10:.... + _6,-0,-0:..:0--,-0
69
2( 9
1 (
"(
21. .m=161.300
300
=
7mm m. 00m =702mm-m.
22. 702 > 360 mm 2(m.

23. A.(m = 9 0 lO/m. Atmarea va fi


cea din figur.

I.

1000

.1

--

..

STAREA - LIMIT DE REZISTEN

F_o_r~__t__ie_t_o_ar_e__~_-s-ec~~iu-n-l--d-re~p-t_u_n~g_h_iw__ar_e__sa_u__n__f_o_rn_]___d_e_T___

1____

6.0

A.

Notaii

- procedee de calcul

Notaii

;'0

,,
,I

AOf

-.,
~

-,

.."

, Ii

1nclinat se ia n
intersecteaz la cel puin

aJ><

;::. _f-

,,

-/

,,

"~/

, 1

~-

;'

~8

Bara

,
/.

AJ 2

/ "

considerare n calcul numai cnd fisura


'/,/8 de la margine. .

nclinat

-----------~--------------------~
~-------

Mrimi

geometrice
1

1, 2
m - seciuni de verificare
s, - lungimea _proieciei fisurii nclinate pe axa ele.
m entului.

2
0.0

a. Elemente ncovoiate

1n,R,

R/ (rcd) =

n seciu
nile din zone plastice

selsnuce :

Rezisten e

de calcw ale 'Je'o']wui


la nti 'ldere, utiliz~te n calc Jiul la

for tietoare

n alte

pentru

p entru

seciuni:

m,

Q~

poteniale

1 . . .... . .

Q> I

111-, =

b. Elemente comprimate excentric

R; = R,(I

unde"
,

326

, '

+ 0,5 n)
N

111'8 =

la

aciu ni

1'

32

1
Rezistene

bare laminate ........ Ra' = 0,8 Ra


S.T.N.B. ........ Ra' = 0,7 Ra (intervn de regul numai n schema 6.1, la grinzile armate cu carcase sndate
la care barele transversale snt din STNB, vezi observaia
la schema 6.1)
.

de
calcul pentru armturile

transver-

sale
.

----------I ~~==~~------------~----

Q - fora tietoare de calcul pe reazem.


n cazul seciunilor din zone plastice poteniale ale
riglelor i sllpilor de cadre care preiau solicit ri seismice, Q esle fora tietoare asociat mecani' ~ 'llui de
cedare considerat:
- pentru o rigl cu ncrcare uniform distribuit q i
cu lumina . li ber 10 , fora tietoare la extremitatea A:

unde:
M .. - momentul negativ capabil n
Ma - momentul pozitiv capabil n
- pentru un stlp cu lumina 10 :

Fora tietoare

QA

seciunea
seciunea

A'
B'

MA + NJ;. 10

unde:

MA - mom entul capabil n

seciunea

de mom ent

maxim A' .
Ma - idem. n seciunea de la captul opus B (dac
se efectueaz un calcul post-elastic detaliat
al structuril, se poate lua: M B = momentul din
B n stadiul de solicitare n 'care n A se
ajunge la MA capabil)'
Q. - fora tietoare pe reazem din aciunea ncrc
rilor de cod;

Q = ----'Q~. (dup caz, n loc de R, se introduce


MoR,

R.(red), R;);

Qm -

fora tietoare

de calcul n seciunea de verifi-

care m'

Q. - fora tietoare preluat de beton:


Q, - fora tietoare preluat de etrieri:
Q,. = min. (Q. + Q.) , corespunztoare nclinrii celei
mai defavorabile a fisurii:

327

Q,, =

(dup

Q" ,
MoR,

caz, n loc de R,

se

introduce

R,(red), RD.

- coeficient care intr n expresia forei orizontale


seismice de cod i se determin conform nonuativului P. 100-81, paragr. 3.2.", tabelul 3.

suma ariilor seciunilor barelor drepte din


zona ntins , intersectate de fisura nclinat
din seciunea de verificare m ,(Ia grinzile simplu
rezemate se consider barele de la partea
inferioar 1 mase neridicate; la grinzile continue i la riglele de cadru, n zonele de reazem, se consider barele drepte de la partea

A.( m) AJm(uri

longitu-

dinale

superioar).

100 % _ procentul de armare corespun-

A.(m)

Mo

ztor

Etrieri

Aa{m).

seciunii

A, -

aria

ti,

num rul

de

a, -

distana

ntre etrieri '

p,=

la

unei bare de etrier.

brae

verticale ale unui etrier.

100% - procentul de aJmare trapsversa

C0res p

unztor

etrierilor.

Bare nclinate

Aat(ffl) -

'

unghiul de nclinare n raport cu axa elementului;


suma ariilor seciunilor baTclOf nclinate care
intersecteaz fi sura 'lclinat din seciunea
de verific;tfe m._

B.

Relaii

de calcul

Expresia general a forei tietoare capabile n seciunea de verificare


(m), pentru o nclinare dat a fisurii (s, - cunoscut):
a. Elemente ncovoiate
bhijR,("d)
sm Dt = --'=="p+
Q'.,cap. -= Q' + Q,+ A .f(m) (0,8 R)'
S,

,
S,

+ A,n,(O,8 R.) -

a,

+A.'(m) (0,8 R.) sin Dt

saa
,

,.

unde

s,

2 5 ho
1

b. Elemente comprimate excentric


.
Qmcap.

bh~R;

+ Q, = -"-"::2.#
+
A,n,(0,8 R.) !.'..
s,
a.

Q.

unde

s,

2,5 h o

C. Procedee de calcul .
1. Procedeul simplificat (schemele 6.1, 6.2, 6.4)

Q.. cap. se detellnin calculind pe s, din condiia Q"


respectiv :

d(Q.
Q,)
ds,

cu

limitrile

date mai sus pentru s,o

min. (Q. -!7 Q.),

=0

Rezult:

Din

condiia

Q,. = min. (Q.

100.;p

s,
- =

p,

+ Q,):

Rt(red)

0,8 R.

, Q",=2

p,.;p 0,8 R.

100 R'("dj

Pe

necesar

din

condiia

de unde

Qeb _
3,2,JP
s,/h. ~ 2,5:

100%

Qcb -

-.;p
2,5

R.- -

n cazul elementelor comprimate excentric, n formulele de"iJ:ai


locuiete Rt(rCd) cu R;.

-=--.
~

liS

se in-

n fiecare seciune de verificare (m) se admite c fisura nclinat intersecteaz ' numai barele nclinate din prima seciune de nclinare din vecin
tatea fisurii, chiar dac din valoarea obinut pentru s, ar rezulta c fisura intersecteaz i barele nclinate din seciunile urmtoare. n ace,!sta

cODst aproximaia n sens acoperitor a procedeului simplificat, care petmite


un calcul direct.
2. Procedeul prin tlcercri (schema 6.3)
Se folosete expresia general a forei tietoare capabile, care este funcie
<le s,: Se dau diferite
, nclinri fisurii i se determin pentru fiecare caz Q. , ap.
Se adopt cea mai mic dintre valorile obinute.

329

Pentru a reduce la minimum numlllul de ncercri necesare, se recomand",


se procedeze dup cum urmeaz (v. figura):
,

srit!
Si

Si(JI)

I
I

"
o-J:.
I.

- Se determin s, prin procedeul simplificat, cu ajutorul schemei -6.2.


_. Dac fisura corespunztoare la s, astfel determinat in tersecteaz
numai barele nclinate din prima seciune de ridicare (fig. a), s, calculat,
conform schemei 6.2 rmne valabil i se calculeaz pe aceast baz Qm cap.
- Dac fisura corespunztoare la s, detenninat conform schemei 6.2.
. notat n figur cu s'(I), intersecteaz barele nclinate din dou sau mai
multe seciuni, atunci se face o ncercare suplimentar i cu fisura cea mai
apropiat de Sl(I) care nu intersecteaz dect barele nclinate din prima seciune, notat n fig. b cu s,([[). Rezult astfel necesare numai dou ncercri.
La grinzile obinui te, la care barele nclinate disponibile prin ridicarea
a 60 ... 70% din barele din cmp snt suficiente pentru preluarea forei tie
toare, se admite folosirea procedeului de calcul simplificat conform scheme
6.2. Procedeul prin ncercri, mai laborios, este recomandat n situaiile
speciale cIid din calculul simplificat. rezult c annturile nclinate disponibile nu snt suficiente pentru preluarea forei Uijttoare .

>

STAREA LIMIT DE REZISTEN


~

For tietoare

dreptunghiulare sau m
efort axial

Seciuni

T --

fr

form

de

Dimensionarca arml- Se dau: b, II, R" RaI Aa(nI), Q


turilor trans \'-ersale - Se cer : A e, ae
(numai etrieri)

6.1-

..

..

-.

~-

ti

I
'1

J
---i '~!iRt

I
"

~~

J.-~

O,'-. I
r-''''''

11~- ~- tJ,JI
"'O ?!
NU
~'I?I':': jl,,'c::
tJ..';;;: a70 ?
.___ --'---"-"-'-..1

6.

.<'

-"-"-11I

rl

['A

S,;..~"'ivne(/ se (I(/ti In/r-o


.
Z(:,1Q plos/iuj pO!':I1/ia!ti

000

_ _

NU-

' . /ii sol/di6ri seismice


~,----______

,""'''''1-'/
' II ' . y,.-;",'.
'" _.
/

11c"" h-o

rs.
L

/.

<J(! C::.L~I/ ~~za (f

[.

_ ________J

NU

~,--._----'
-

1--

r,:-O
r .

"~ .

il.- -

IZ

il.

.a

12.

I
1

I
I,

b;'I)Ir:S/?~

"II.

I,

('

Rt (red) = ms/?t

.... c rCC.1::l/, edZC

DA

-----,--'
l'J!// $. Se reduce f.,~ cu.l-ll
c;~17/{;1 ms =

19_

,. * -

II
I,

Nul,.

- 7'>..
~

331

Schema 6.1. (continuare)

7.
12.

11.

11.

25.

s~ mtirtle sediunM'
tie helon q /emefllv!vi
SUCI c!QS(1 /;tlqnu/f//~

oslr.1 <fi fi "'''

13.

fOO '!.

Pe =

<. ' '.

14.

17.

"" 2,5 ?

Il. -

.
.
50R(rerl)'

Pe =

16. Pe

cakvlol la (13)
este bun

1-....:.

'(corespvnztilDr /(1 .
"

_ ~o.l%?

19.

Sei'Pe-Q,f'!.

.. ,.

23.

Se alege ae "o. ma,i- '


mo'conslruclivQ .

22: S e

mfJXJml1

Observaie.

ln cazul grinzilor armate cu carcase sudate la care ba~ele transversale


sInt din STNB, R = 0,7 R. i n consecin n operaiile (13), (14) i (17}
coeficienii numerici se modific dup cum urmeaz:
,

(13)

..... . _.....

2,8 in loc de 3,2


0,1 R. n loc de 0,8 R.

( 14)
(17)

o-o

.......

* ......

:>7 n loc de 50.

Exemplu de calcul la schema 6.1


S

se dimensioneze etrierii grinzii din figur,


nu face parte dintr-o structur antiseismic.

fr.

bare nclina te. Grinda

J5 kN/m

2110

monlqJ

"

i 16
200

ma

250

Beton: Bc 15 (R, = 0,8 N/mm');


oel in etrieri: OB 37 (R. =
= 210 N/mm');
Armarea longitudinal, dus 'pn la reazeme: A.,,.) = 4 0 16 = 804 mm!'
.

Deschiderea de calcul: 1 '" 1,05 4,75 = 5;00 m.

_ 35'5,00

Qma:t .
1. a
,

2.

,
=

87,5 kN

87500 N.

16

25

+-= 33
2

"o = 400 -

33

.3.

Q .;,

-4.

Q = 1,49> 0,5;

mm;
,

367 mm
1

87.500
= 1,49; .
200 367 . 0,80

'6. Nu.
J 1. Q = 1,49 < 4
12.

P=
.

804
100% = 1,10 %
200 . 367

1,49' . 0,80

13. p, =~~==-;:':':~ 100% = 0,25%


3,2";1,10 210

-:-;:;~~~-- , ,

_-=0.:.:,8:.:0_ = 1,41;
0,8 210

333

. ~-

. 18.

P.

= 0,25

%>

0.1

20. Se alege A, . Etrieri


2i. a, "

1002 503
'
0,25 . 200

08 (A. = 50,3 rnm 2);

2.

201 mm '" 200 mm

/300 mm
22. a e max. constructiv, 3
3
'\ - II = -

" ,

~OO =

300 mm
,

>

Se prevd etrieri

8 ia 200 mm distanj.

STAREA LIMIT DE REZISTEN

Seciuni
T - fr

For tietoare

Dimensionarea arrn- Se dau: b, h, R" R., A.("'l,


, turil'or transversale
Se cer: AeI ae Aaf

6,2

(etrieri + bare ndina te) - procedeu


simplificat

de

"

fOlm

dreptunghiulare sau m
efort axial

s~ c,llIM/eo:u (}

. >..

2,

110=11-0

,
,

-a --

3.
,

.--

a-

MoRt

4,
DA

rentru ,grinzi: 1i:s 0.50 ?


Pentru pitici, a,.; ali?

,
,

NU

,
,

La grinzi: /IV ~s/~ nu~sqr


calrv/v/ qrmtiluri!qf Irons"ers.q/~. Se prevtid conshtll'-

DA
,

zona p/fulicd polt'll/iq/(}


lu sol/ciN,i se/smite ?

7,

-fl "" f

DA

?,

NU

2 ~

M,

9.

Rt (rei), = ms R( ,
Se reco/tuleozq :

.1
~=

cicn/vl ms ~ j -

S, Se reduce Rt"cu coell-

10,

NU

S~C'!i{/neq se of/ti intr-o

lfl pldci : nu esle neces(J-

r,; o (Jrm(lr~ Irqnsv~rQIti.

6,

liv.

5,

,
,

o.

bhoRtfrd)

DA

11.

-a

.;; 4 ?,

t~u""'

-,

27.
,

Schema 6.2. (continuare) '

7.

11.

11.

~rel;ml1"r
" tI,~z4;e II elrieri/Df li II .
boalor Inc/inole, 116oplfn' ue
elrierJi' mi

Se o/ege

12.

27.

regul

mini consfruclivi (Al' min, .de mux)

i vl//iznu

(J

de

mar~1le SU!iVI180
tu/an II lIemenlv/ui

Il..:!." .

fel etl

It indinole

13. {'enlrll v<ri!i.coretl oo"lor rndli7O'1e1ntr.o "elillne (m).

se co!cv/eI1Zd !arlll ltiidoqre tlm tiin UCjlu/led (ITI)

AtI(ml~
orio "e/illnii lolole q Otl"lo~ngilll";i7t1le inlti7
31 romou dreple (neinclinqle) in ser/lunea (m)

. 14.

-.

15.

'

'.

p "'

..

'.

' .

, ,

"

16.

17.

19.

V,oore .
Pe

DA

Pe

re o,lJRo

0.8 Ro

21.

J.. .
,

NU

. .'

.. ..
.

"'

'"

.. ' .

-.'
f", :.

..

~ . ~'-",.

",.

.
.
. . . ...

... .'

(mi)

"

J'

."". ",

er:"
/
". J

.... .- ..
,

-'

NU

, '"

Ro
= 2,'5 + 50 Rftetl}
(eores,Pllnztilor
101;//1. -2,5)

'

Vii

Ile"_
' =_2...:-'00 Rtfretl)
___

'

..

Si
Ta
.,;, 25
, ' '?

.J.
18,

Si _
ha

.-

..'

,.

-.

"

'

SQU dt1111 HhAwvi, qsl

din ormdlvld /ongitvtlino/d lin cmp 6t1II/e disponibile pen/lu

Se

1.

22.

DA

am - Ilt6

23.' Aoi (m) " tc. = 48 RqsinD(

..
,

tJ(Jr~/~

fratJ$versule d/e.>~ /u (12)


stn.!- sufide,?le in sec/iulled (/II)

-----------~~
, ~~

26.

Se

mtirelt

ermtJlvrd

L_.:.f~rq::.,,::s~v.:,:.r::.s::tll::';__
. ____ .h

Observaie.

armturii

La (26) majorarea
fie la barele nclinate, '

transversale se poate face fie la etrieri"


,

Exemplu de calcul' la schema 6.2


S

se dimensioneze armturile transversale ale riglei de cadru din figm ,


Cadrul preia solicitri sei,mice (grad 7).. Incrcarea gravitaional i dispoziia adoptat preliminar pentru barele longitudinale, pe baza dimensionrii la momentele ncovoietoare i a respectrii prevederilor constructive,
snt artate n figur.
Beton : Bc 15 (R. = 0,8 N/mm');
Oel, inclusiv n etrieri: PC 52 (R. = 300 N /mm').
Verificarea se face pentru jumtatea din dreapta a riglci, unde Q = max. ~
,
i anume:
- n seciunea (A) de lng stlp;
- n seciunea (B) de trecere de la prima bar nclinat la cea dea' doua', ~
,
.
- n seciunea (e), de unde armtura transversal se reduce la etrieri
Sensul de aciune al forelor orizontale cel mai defa'vorabil pentru aceast parte a riglei (QA = max,) este de la stnga spre dreapta. Se admite'
c n aceast' situ~ie se' formeaz la cele dou capete ale riglei articulaii
plastice i am:me: cu moment pozitiv n captul din stnga i cu mom ent
negativ la cel din dreapta.
,

h.

a
(mm)

Seciunea

(m,m)

A.

y= 1- -

(mm')

"

reazern stil'.
(W)

33

reazem dr.
(M-)

517

45

505

3020
2016 =
= 1344

"

0,098
,

0,951

y".A.R.
(Nmm)

,2016 =
= 402

M cap =

,'

59,3.10 6,
-

,
,

0,336

0,832

169 , 4 10'
\

,
~

Verificare in

seciunea

Fora tietoare '


mitile riglei, este:

n A,

(A)
asociat formrii articulaiilor

plastice la extre--

QA = 50 5,10 + 169,4 + 59,3 = 172 kN = 172.000 N


5,10
2
1. a = 45 mm;
/
,

.
45 = 505 mm

= 550 Q=
172.000

2. 11.

3.

250 505 0,8

1 70'
"

337'

~
' 1'1
I 1
' I I I Il I I I I II
.
- '-~~Jm I I I,i .I I I.II! I I I I I I I I 100
'200

. ........

"-

"'.

'.
''~. '.-,. '",

,- >.'

'.

o 50 kAI/

UJ.......!

. .

._ ._ ,

_ ,

_.-

_.

'--

!r"' -IJ JOJ


..
- I

5'00

___""2'...~
<t l'--=::2

2 ti Ifl meniu]

I.fOO,1

~20

1 ti 16

1 ti 16

d ~
rI/1

rind 2

1/1 20

1 tl20

2/115

4.Q>0,50;

6. Da.
7.

Q=

1,70

>

1.

8. m, = _3=-----=1"-,7,-,0,- = 0 ,65; _
,
. 2

9. R,("", = 0 ,65 . ' 0 ,8 = 0,5

.
-

,
@

.,

O. Q =

172.000
= 262'
, ,
250 505 0,52

Q=

11.

< 4.

2,62

cea

12. Dispoziia aIInturilor este

din

figur .

13. In seciunea (A), Qm = 172 kN.


14. A.(ml = 3020

1 344
100 'X = 1 06
250. 505
o
,

P=

15.

+ 20 16 =. I:iH

mm 2 ;

0/ .

/0 ,

16. Se aleg etrieri

P, --

fi/200 mm. A, = 50 ;3 mm';

, 2 50 3

'100
200 520

%=

0,20

1t ,= -

"~

17.

- -Si

Si

18. -

h.

100-'1,06

0,52

0,20

0,8 300

= 1,06

<

2,5.

0,20-' 1,06 0,8 300

= 1,06;

19.

Q"

21.

Q"

= 1,95' 250 505 0,52 = 128 10'N = 128 kN.

22.

Q.,

100 0,52

1,95;

= 128

< Qm = 172 kN.

l .:.:
72::.:,.0::.:0..:.0_---'.1::.:28::.:,.0::.:0..:..0
.
.c
9
2
A
23. .;(mlnec. = = 25 mm

24.

A' i(ml efectiv

0,8 300 0,707

= 1020 = 311mm

>

25. Armarea transversal adoptat la "(12)


in seciunea (A).

259 mm 2
i

(16) este

corespunztoare

'339

Verificare '" seci,mea (B)

"

Q~

= QA -

0,50 q = 172 - 0,50 50 =

= 147 kN.
<

1. a "= 15 mm;

~~ ~

"': " .-.


,. -'.'~'''''i.

7~'

>

500

B. 0=

147000

2. ". = 505 mm.

= 1,46;

2SQ SOS 0,8

4.

O>

0,50;

6. Da;

'7. O=

1,46 > 1.

-8. m, =

3 - 1,46

'F

"9.

RI("d)

0,77;
.

0,77 . 0,8

0,62 N/mm';

.10.
f

0=

147.000
= 1,88;
250 5050,62

11.

O=

1,88 < 4.

13.

Qm = 147 kN; 14. A,(m) = 3020

16.

P
p, =

'

1143
100
250 505

0,20

s,

".

!!.

- ".

1016 = 1143 mm';

, 90 ./ /0 ,.

seciunea

(A); .

.
0,62
= 1,11;
0,8 . 300

= 1,11

< 2,5.

19.0,,=2

:,
.- .::..0'c=2.::..0.:. -/0:..:".::..90:.. .. .::0:..:8:.......::3...::00.::....
= 1,71.
100 . 0,62

21. Q.,

0/ /0

fel ca l)

100 -/0,90
0,20

'17. - =
18.

% la

'15.

1,71 '250 . SOS 0,62 = 133,9 . 10' N = 133,9 kN.

133,9 < Qm = 147 kN.


147000 - 133 900
,
23. A,.(,n) neco =
= 77,2 mm ;
0,8 . 300 . 0,707

22. Q"

16 = 201 mm' > 77,2 mm'


25. Almarea transversal adoptat1i la (12) i (16) este corespunztoare
n seciunea (B).
24. A,l(m) efectiv = 1 0

,i

c _ _ _ _ _ _ _ _

~----~--~----~--_ _

Verijicare

,ti

seci1,mea

(C)

(numai etrieri - se utilizeai schema 6,1)


,

Qc = QB - 0,50 q = 147 - 0,50' 50 = 122 kN.


1. a = 35 mm;

1090

2. ". = 515 mm;


,
5. Q =
4.

122.000
= 1,18;
250515 0,8

Q > 0,50.

6. Nu

(seciunea

C iese din zona de plastificare de la

II.Q=I,18<4;
12.
= 0,56

A.(m)

= 2 016

captul

+ 10

grinzii) ;;-

716
p =----100%=
250 515

20 = 716 rom';

%.

,
,

13, p ; =

--,1"",,1i=8'~. 0,8 ' 100 'X = 0,155'X.


3,2 ';0,56

s,

14. - =
Ilo

300

100 ';0,56
0,155

=127'
0,8
0,8 300
"

,
s,
15. = 1,27 <2,5.

".

16.

p, necesar = 0,155 %.

p, efectiv, la fel ca n

(B) = 0,20 % > 0,155%. Deci;


etrierii prevzui snt suficieni i n seciunea (C).
seciunile

(A)

/
,

"

,
,

STAREA LIMIT DE REZISTEN

"

,
Seciuni

F ort, t ietoare
,

dreptunghiulare sau
T - fr efort axial

form

In

de'

'Dimensionarea arrnturilor transversale (etrieri b are


nclinate) -, proce:

"
deu prin Incercan

6.3

Se dau : b, il, R" R.. A,lm). Qm


Se cer : Ae. aeI A"

,
.

:~

1-18.

Conform schemei 6'.2

19.

Cu Sj..,,!dum;:?3! k; (fl)-(/8),
.

riSUl:! indir,olO //}/~rs,-~/eo-

Dt.

~O
~.

21.

,/;2'7
tJ 'o 1:,.

am C<!p. = .....--'.. f;i

$~ inc;(J;cc ti c(/ fi~:..'ra C~:t moi tlpropio/d de


t:eg o'~ j(l (17) - (/8), cur.: il1lDr:ecltQzQ IJvmoi

c.1rde din .elim:; s~://I.!ne d.t> r../J/cure

, !'!1
r.e

~.t!

c!llcu/e.uJ

0 )";
(08
Ile - (j~ +

+ A;J!(i{.) (.),0 p.(/) [in ;(

NU

. :1:.

renf,,, fieCtl/f? v%trl? o lui Si


QrtJ. Cop. cu forml/l(j .J",?f'ro/i :

~'I

Zq " ....mul b~rd~ li'lcl;/}(jt~d/n pri:;;q sec,/it.'nt tfe .rid.';~r;/~ ?

- J.

22. am ((!p.

Nil mui ii,/ai ;:;';'1i,c vu/o!'!I;,' c'bli/ili!:! ./!f'il!/U ~r, "';,." /(! (2/~)

'":

D~
1

23.

C,7'J r0' ;p:

74. Arml)'....

/jmir; a/"
I
ren/o

~!J /nYilsvl',",:/lti o/eu:;",; pa'ed~ Stlficierl/d. !}{:CQ tfi/t'i/Jke am cap. !Ii Iim u/~ mtl~

re, se rec'ut:e crlIIo/(}ra fro,7$VCrSdIti ;i S~ rei~ C'(J!c(;!i ll df! li! (12)

am ?
25:

NU

Armoreu frOl'lsversQltf q/~o -

33 pre/im,;']ar nu esfe svl/ cier7!ti, Se mrJrele grmqrea '

fr(J,?sver.Jfllri i se re/o

C!I/v/ .~ /v (f2)

Cg/-

..

Observaie.

I n expresia Qm, ,-p . (21 ), raportul s,ta, reprezint numt ul efectiv de


drieri intersecta i de fisura nclinat . In consecin, s,la, se rotunjete la

'

:numere IntregI, In mmus.


:342

Exemplu de calcul la schema 6.3

S se verifice armturile transversale ale grinzii simplu rezemate din.


figur, n seciunea Qm...

_ _ o __

2 P 10 mania)

rind 2
rind 2

1; 20
'd 20

,
,

2 #2Q
)d2V

- 'CI

00

Beton: Bc 15 (R. = 0,8 N/mm'); oel PC 52 (Ro = 300 N/mm').


ncrcarea i dispoziia armturilor snt artate n figur. Deschiderea
,
de calcul: 1 = 5,25 m.

Qmax =
Dup

1. ,a = .;

600 - 48 = 552 mm;

B.

Q _-

236.000
= 2 13 .
250 552 0,8

4.

Q -'- 2,13 >

2. ha

schema 6.2:

I 20

= 236 kN = 236.000 N.

90 5,25

0,5; '

6. Nu.
11. Q = 2,13 <: 4.

12. Armturile longitudinale i transversale confOIlll liguru.


13. Qm = Qm .. = 236 kN.
.
14. Aa(m) = g 0 20 = 942 mm',

942
15. P =-- - - 100 % = 0,68

250, 552

%;

au

~------------------~----------~ ,

"

2, 50,3

P. =

16:

250, 250

s,

17,

%=

0,16

%;

..

100 ';0,68 . _ _0,,--8_ = 1,13;


s,
0,8' 300
0,16

h.

s,/h. <

18.

100

1,31' 552

72S mm .

2,5.
contiIiu dup

Calculul

schema 6.3.

4QO

I .I

I I I

19. Din figur se vede c fisura nclinat trasat cu s, = 725 mm intersecteaz i bara nclinat din a doua sec iune de Inclinare.
20. A doua 'lcercare se face cu o fisur care ar intersecta aceast bar la
,l,j 8, deci se ia n considerare c intersecteaz numai barele din prima seciune
de nclinare. Grafic, pe figur,
corespunde s, ,= 600 mm.
.

21. Qm

';..--

cap. ==

,
50,25 10"
+ A,l(m) 0,8 3000,707 = .

s,

Incer-carea

s,
(mml

+ 24 144

-'-

a,

170 A.".)

sda,

. Aai(m)
(nu50,25' 10"
mrul etriQ.. cap.
24144~ 170 A.'(m)
bare
'''0
erilor in(N)
s,
mm'
.
a,
tersecla i l 020

..

725

628

69"3 LO

72 432

160 140

30d82

II '

600

942

83750

48288

160760

238798

22.

.=

Qm ,.p. =

238,8 103N = 238,8 kN.

23. Qm "p.
238,8 kN >
24. Armarea transversal

..

Qm =
aleas

236 kN.
este bun.

344

..

.,

,
,

STAREA LIMIT DE REZISTEN

comprimai excentric,
unghiular, participan i la

For t ietoare

Stilpi

ISIDl ce

Dimensonarea arrn Se dau: b, h, 10' R" R" R., A . (m) , Q., N,


turilor transversale
Se cer: At . a e
(etrieri)
,
____
_________________ ,

6.4

__

cu seciune dreptstructuri antise-

~==L-

r-------..---

1.

Se colcu/eoza d

4--- - - -- - - -

,
~

II:]

= h - a.

1'7"'-:--:-:--:-'-;-7"":'0 - ; - --::-=' -:-:-;---,---:;-:-:----,--

'3
I'.

a.

s~ delcrttJinti

'-'1r1u Nie!oare
(lsociu/J meu/}/s/ilu!ui oe cedu/e. -cv
/'1cap Iv (:l!7be/e copel;;- tl/e sit/puiul SQg cu I'1rop le tlh C(ljl(j/ ~i cu ti ('O

..

.... r~~'P{fnzj/or /iJ ("(/';/0/1 copdl

4.

Se c!!ku/eozQ
U
.

.
,

as

.&
j/I

~i

5:

DA .

fi

'"

1,5

NU

as ?

6.
NU

Ils
Q '"

j/I

DA

9.

n = -;-;N",,_
hoRe

..

1.

I
Il = MoR! j

"1 -

fi

..

12.
DA
.
1 NU
ii. ". 0,50? r
'-_-'-_.....J
13.

..

- "-

..

,. . ,'"
.
.. .- ".\.. ..
.
..
. ..
.

,~-"

14.

345

Schema .6.4. (contimtare)

Q)

DA

13

fiu

~sle

necesar culcu-

. luI elfielilor.

14.

s~ prevdd

c,n"I,(/cl/v

32 . . Se mtir~~te

P ~ .

15.

de t elon o sli/pukl .
sau closo

ostfel co

16.. p.e =

17.

s'
,
.ba

sec!;tll!~q

bd(}n ul!j/~

ii. '" 2

100%

.
~

'" 2.5 ? f--

19.

Si

,;;; 2,5 ?

21.

fJ.-

22.

Pe =

orespu/1zdlor

Pe calculof /q
este bun

23.

ii.-

50Ri .

Pe = '---

/0

24. . Se slabile,te

mia.} conform f(Jbelv/vj 6C

Pe (21, 22,23);' Pe min (2~)?

26.

Se ia Pe = Pe miII (24)

Se

28
I

Ae '

29.

..

-.
,
..

Se alege Ae sau de ? 1----,

Se 'olege (le

100 neAe

30: Se

Pe b

o/ege 'Oe ~ 0e mo- ~

xinul conslrucliv"

.'

Se s!qbile!e
~Oe

31. -

elec/ivQ
mux ..conslrudivu
de

c---' ,

oePe D
100ne

-----_....::..._~

- -- j

346-

,
Observaie

Schema 6.4. e.ste dat pentru cazul curent al stlpilor pirticipani la


structuri antiseismice 1a care se admite c sub aciunea seismic se form~az
la una din extremiti o zon plastic potenial. Pentru stilpii neparticip:mi
la structuri antiseismice i pentru cei la care pe baza uniIi calcul dinamic
post-elastic se poate demonstra c sub.aciunea seismic], rmn n stadiul elastic, operaiile (3) ... (7) nu snt necesare. 1l asemenea cazur( ns de regul
nici nu este necesar o verificare a stlpilor r:espectiVi la for tietoare, -etrierii
dimensionai constructiv pe baza procentului miniln de armare transversal
(tab. 6 e) fiind suficieni.
_

. Exemplu de calcul la sehe"1a 6.4

se efectueze verificarea la for tietoare i dimensionarea etrierilor


pentru un stlp a.vnd seciunea de beton i armarea longitudinal din exemplul
la scbema 2.6, " situaia Cnd stlpul are lumina liber de 2,60 m i face parte
dintr-un cadru al unei structuri din zona C. Dimensionarea etrierilor se
face pentru poriunea curent a stiipului, din afara zonei plastice poteni ale
de la baza etajului.
.
Fora tietoare calculat din gruparea special de ncrcri, cu ncrcrile
orizontale seismice de c9d, este Q. = 285. kN.

j,'- l=:f-,r i Beton: Bc 15 (R,


'fr 1_'II~ 1 Oel: PC 52 (Ra =

4<?<';
2<1'20
2<1>20

300 N/mm'):

N = 1000 kN = 1 000000 N.

H25

= 8,0 N/mm' ; .R, = 0,8 N/mm');

A, (pe o

latur)

= 4

0 25 = 1963 mm'.

1: "

Conform prevederilor normativului P. 100-81, pentru caire etajate cu


mal multe d'eschideri,.0)1 = 0,20 .
1. a = 38 mm;
2. 1. 0' =[650j- 38 = 612 mm.

,
3. Din exemplul la schema 2.6 s-a obinut M ea. = 579,3 kNm. tn

lipsa unui calcul post-elastic mai detaliat al structurii, se consider la ambele


capete ale stlpului M = M,a.~ Fora tietoare asociat acestei situaii este:

Q = 2 579,3 = 446 kN ~ 446 000 N .


2,60

4. 1,5 Q, = 1,5: 285 = 428 kN;

~ = 285 = 1425 kN.


0)1

0,20

5.

6.

Q = 446 kN > 1,5 Q, = 428 kN;


Q = 446 kN < ~ = 1425 kN .
0)1

9.

11

1000000
= 0,296
=
650; 612 8,0

341

R; =

0,8(1

11.

Q=

446:000
650612 0,92

15.

P=

1963
100
650. '612

o/ =
/0

16.

+ 0,5' 0,296) =

10.

p,

0,92 N/mm 2

1,22 ;

Q = 1,22 >0,50; Q = 1,22 < 2.

0,49 %;

'

1,22 2

12.

092
-=-~~,,- '
100 %
3,2 '''0,19
300

0,20 %;

17.

~_

18.

!:2. _

100"0,49.
0,92 = 1,16;
0,20
0,8' 300

"o

".

22. p,(16)

2,60
0,65
=

4,0 > 2,5:

19,

1,16 < 2,5.


.

".

0,20%.

24. Pentru grad de protecie antiseismic 8, n afara zonelor plastice


poteniale, conform tabelului 6 C. p, min = 0,15%.

25. P,(16) = 0,20% > p, mi.. = 0,15%;

26. Se alege' A,. Etrieri


'1-, = 4) .
. 28. a, '" 1004 50,3
650 '0,20
29. Se aleg ehier

0 8 cu 4

brae

155 mm.

0 8 la 150 mm

verticale (A, = 50,3 mm",

distan .

STAREA LIMIT DE REZISTEN

Torsiune cu ncovoiere

.,

Notaii

7.0

'.

moment de torsiune (ncrcare), distribuit n lungul gnnzl1


moment de torsiune (efort) n seciunea de verificare (m)
.

limea i nlimea

IV,

modulul de

smburelui de beton din interiorul etrierilor

rezisten la

seciunii

torsiune al

w, =

b
3--

~b2h

It

seciunii unei bare de etrier


ilUmruI de brae verticale ale etrierului
distana ntre etrieri

aria

p,

---

procentul de armare trans versal corespunztor etrierilor pentru preluarea


,forei tiet,oare
..

p,= n,A"
a.li

lOD 0/
/0

procentul suplirrlentar dR armare transM,m


0/
p,r
=
-"'::":::=--100
/0
versal pentru preluarea momentului de
bb,h.R.

p"

torsiune

p,(total)

corespunztor

p, (total)

transversal

procentul total de armare


etrierilor

P. + p,r

suma ariilor seciunilor barelor longitudinale suplimentare pentru preluarea


momentelor de torsiune

AII
<

Celelalte

AII =

:Wrm(b.

+ It.)

b,h,Ra
.

notaii

au

aceleai semnificaii

ca n schema 6.0 .
349

STAREA LIMIT DE REZISTEN


form

T orsiune cu ncovoiere

7,1

Dimensionarea arm Se dau: b, h, A. (seciunea de armtur Ion


turilor transversale ' gitudinal necesar din calculul la ncovo
i a annturilor 10niere), R" R., Q, M,
gitudirfale suplimeIl'

tare

Seciuni

dreptunghiulare sau n

-de T

,
,' IA -. ,
';
- '. '
. I 1..",'
.. Se " ct1/ct//et!Zlf
a I,....-~-'-----'''-----..::....;---,
..

"e -

,
,

.:-.

4,

(Q

, .... ,,......

... " -~

+)

bho

.'-

Of '"

-.

,
,

,
,

"

NU '

'

0,5 ?

.' -

5,

r ,- - - - 'J!!
IDA'--j

' .

/'Wtfi )

' ' ' r ' ' ''

, '

. ,

~,
.
-

~_--..:
.l.--..:_ _

~J"",-~;O!"b2Ir(-J

L.._o._I_-~Rt,-

/ .'

'~ , .
'_

_-I---"'2, h.= h . (!

"
,

6. Nu esle

nec~sgr

___---7.

co/-

cvlul t1rmdlvrt!o; frol1Sversa/e. Se tlis,ovn Cl)ns-

. truc/iv
,

,
,

zona plas/icu poienI/dia f-!!'<..'"""1'


/0 sol/cittiri seismiC'c ?

'

8,

,, - -,

I' ,

"
,'

9. Se ~edvc; I Rt cv

'

coeticien,-tJ : _

'

"

"

ms= J'Qt
2

...

,"

"" ,

,.

'.

NU

..

.;

,
,

-.

, DA
,

Sec/ivneo se ofili inlr-o" NU

DA

'.

,
,

,--',--_.l. _
11.

-Of ~ Rf (feli)
I (aMa' + I1t)
Wt

f-I~-

12,
,

..

Se reculculeud Ot '

'{lt ""

4?

DA '. -::!...--'---N""U,-J.

13. .

37.

Schema 7.1. ( contitlultre)

8.

12

1.

DA

13.

Se

adopt

dispoz~tie q

37.

urmd/udlar ,

Se mtirNlc uc.li(/fleo de belon J


e/~menlllil/i SOli clasa belo,7v/ui
as/fel ca t ~ 4.

longil(/di/1a/~, inc!uz/fld i Al! (fpr~cid

Iti

14. P= Aa (ftirti (Jparfu/ Ali)


Ma

. 100 %

1
,. -

"

.'

sau

numqj elrieri

Se prevd fiI/moi drieri

!Jure indinole ?

inc!in(!fe

16. li- -

17. - Il.

-Ma Rt(r<d)

Il. - AOilml0,8Ro} SIn CI(


bila Rt (redJ

Pe (nu"or)

=3,2 'Vi

Rt%ed! 100%
. o

\
,

19.

,.

-1

.,

.,;2!f?
. ,

-,

,
,

calcu/ol /0

21.

esle bun

22.

1(-

Pe

23.

Rt (redj

Se ca/cu/eNO

25.

(loicl)

2'

.0 .

851

Schema 7.1. (continuare)

,
6.

.
. t ",

.. ..
..
..

26.

NU

Pe (loIal) " Il, t % ?


.

27.

Se alege Ae

30. ae ~

ne.. =2

i9.

36. Ali
.

StdlpQ~

34.

..1

-,
.

2CO

bshsRo

35. - .IriNii perimelruli,


"b p "
}
Ae;" lOD (.J. + Pel )

- elrieoi inferiori: ..
A ;. oe b . Pe
. e 200'2

..

!1t (b s + hsJ

.J:.

Iii

Exe!l1plu de calcul la schema 7.1 (numai etrieri)

ne"'"

S~ (J!~ge ae al; re /1I.lT.I,


conslrudiviJ
I

33. Ae-" oePe(lolol)b


.

~8
.
? lin

cons!rllel'ivo .

32. s. alege ae~qemqx.

constructiv

n~ fVIit.li~
.- dl! la/imel1 crinzH)

..

Se 'sfl1bi/e~fe
0e efecfivu ~ 0e mox .

Se aiege Ae suu 0e?

200A.
Pe(loMI) b

31.

..

Se ia Pe (Iolul) = 0.1 %

DA

I ..

.",

25.

Pentru grinda continu din figur, se cere dimensonarea arrntnrilor .


Iransversale (numai etrieri) i a suplimentului de arrilturi longitudinale .
necesare pentru preluarea momentelor de torsiurle.
, _

1
.

,..l-' ----~---..,-----,

~- Jzb

..

I.

lncrcri ' de calcul:

f500

i_

'

.f-

_ ncrcare vertical: q = 50 kN jm;


..
_ momente de torsiune uniform distribuite, transmise de o
consol: mI = 5,5 kN jm.
..
Din calculul la ncovoiere, au rezultat necesare:
- n cmp: A. = 1020 mm';
- pe reazem: A. = 1210 mm'.
Beton: Bc 15 (R, = 0,8 Njmm');

352

plac

in

..

--.~--------------------------------~.

Oel

(in barele longitudinale i etrieri): PC 52 (Ra = 300 N/mm' ).


Veri ficarea n seciunea (1), la marginae reazemului:
50 5,50 = 1375 kN = 137500 N'
2'
,

M = 5,5' 5,50 = 15,1 kNm = 15,1' 10' Nmm.


2 ' \.
1. a = 35 mm ' (bare 0 20)

2. "0= 550 - 35 =5 15 mm

3. W. = -1 250' 550 3 6

4.0.=

O. =

7.

Nu.

12.

O. =

5.

1
,8

137500
250 . 515

250 ) .= 14,55 106 mm'


550

15,1' 106
= 2,64;
14 ,55 10'

2,64 > 0,5.

<

2,64
,

4.

13. Se adopt preliminar disp~ziia de annturi longitudinale din figur. Barele 0 12 de la col uri, care constituie a!llltura longitudinal supliment ar pentm preluarea momentelor de tori une, snt nndite in cmp,
unde M, = min.
.'

2:; 12

14; 20

2;12
.

" .20

20

3 ;20
j ~

20

...o
JQS'

! 2 rJ 12
2;12

I
.

Ax

,eou/~

A. (reazem) ,

fr

~ Ax !totem

Aii: 4 0 20 = 1255 mm 2

14 .

P=

1256
100
250515

%=

0,97

%
,

15. Numai etfieri.

137.500
16. 0 = 250. 515. 0,8 = 1,33

18.

p,

= ---::--;;1,~33~2~ . _0,-:...:.8_ 100


3,2,J 0,97
300

%=

0, 19

35lf

100 ';0,97 , --,0,:..:..8_ = 1,31 ;


0,19
0,8 ' 300

S
.:.
.

19. -i. =

"o

20.

f-

< 2,5;

= 1,3 1

21.

p, neco = 0,19% ;

23. b. = 250 - 50

24 .

p.,. =

15.1 . 10'
100
250 . 200 . 500 . 300

550 - 50 = 500 m m;

OI

20

10

OI

' .

l a,

25. p,(total) = 0.19

200 mm; il .

0,20 == 0,39%;

26, p,(total) = 0,39% > 0,10 %.


28. n, = 2.

).9, Se alege A ,. Etrieri

0 8

(A., = 50,3 mm').

200 50,3
.30. a, '"
= 103 rom
0,39 250
-

31. Se ia a, = 100mm.
co nstructiv

at max

a, < ae max.
36. A . =

/300 mm

'" 2.4 k = 2.4 550 =

412 mm'

constructiv

15,1 10 (200 + .s00)


.
200 . 500 . 300

352 mm'

<care se distribuie la cele 4 coluri ale seciunii grinzii.


col 352/ 4 = 88 rom'. Se alege 10 12 = 113 mrn'.
Armtura total necesar

Rezult

la fiecare

pe reazem:

din calculul la ncovoiere


A I l' , . . . . . . . . . . . . . . .
d In

. ' 0

. . . . . . ..

1210 mm'
176 mrn'

.2

~HS

1386 mm'

Efectiv: 4 0
Exemplu

d~

20

2 0

12 = 1482 mm' . .

calcul la schema 7.1 (etrieri

+ bare ncJinate)

Pentru
jn

aceeai grind.

cazul cnd se

prevd i

se cere redimensionarea

armturilor

transversale

bare nclinate.

1-12. La fel ca in exemplul precedent.

--_..... -

13. Se

adopt

prelimina r

dispoziia d~ arrnturi

longitudinale din

figur

,..---4,- - :-~-.,..
II

,
I

N20

_ _ _ _ _ _ _ ' 2.12

I
A,(reaz ~m). fr

14,

P=

"--' 1~20.1'15
2t20

'-

A,,: 20 20

+3

16;'" ilJ231 mm'

1231 100% = 0,96%


250515

J5. Etrieri
bare nclinate. Aal(m) = 10 20 = 314 mm'.
, 137500- 314 08300 O 707
17. Q =
"
= O 82
250 5150,8
'
0,8
082'
,

100 '}{o = O 057 '}{o ,.


18. p, =
3,2./0,96 300
,
I

19.

100./ 0,96
0,05 7

S,

- -

".S,

20. -

h.
21. p,

0,8
0,8300

239
, ,.

2, 39 < 2,5 ;

0,057%.
23-24: La fel ca n exemplul precedent.
25.

?leC. =

p, (total)

= 0,057

+ 0,20

p,;

= 0,20;"

;:; 0,26% ; 26. P,(total)

0,26% > 0, 10%_

28. ti, = 2.
29. Se alege A,. Etricri 0 8 (A, = 50,3 mm');
209 . 50 ,3
154
30. a, ~
=
nun
0,26250

31. Se ia a, = 150 mm < a, max. constructiv.

36. AII (Ia fel ca n exemplul precedent) = 352 mm'. La fieca~e colt
al seciunii grinzii: 88 mm'. Se prevede
10 12 = 113 mm'.
,
Arrntu:r:a total n.ecesar

pe reazem :

_ din calculul la ncovoiere

.......... . ..... 1210 mm'

_ din Au ...................... , . ... . 2 83 =

Efectiv:

~0

20

+ 3016 +

2012 = 1457 mm .

176 mm:?
1386 mm'

,CALCULUL EFORTURILOR UNITARE N BETON I IN ARMTUR!


IN STADIUL II DE LUCRU
Incovoiere

Seciuni dreptllughiulare sau n form de T

Notaii

8.0

-"

. ------~-----------------~--------M B - momentul ncoyoietor total din ncrcrile de exploata re ;


M~d - momentulincovoietor din ncrcrile de exploatare de lung durat;

v = Mfd
MB

-cp - carac t efls


. t'!ca d c.orma!e!
f
. .111
.
tImp a b etonu IUl. (tabe ItiI 1) ;
,
0, 8 E,
-~--=-- - modulul de elasticitate al betonului, corectat innd
1 + 0,5 v'
seama de deformaii!e n timp;
;

E.

U,

;~

; 1" -

efortul

momentul de

inerie

ideal al

seciunii;

unitar n armtura A., din ncrcrile de exploatare, la


nivelul centrului de greutate al armturii A.;
0": - idem pentru A;.

". -

356

------,CALCULUL EFORTURILOR UNITARE IN BETON I N


AR MTURI N STADIUL Il DE LUCRU
dreptunghiulare simplu o.rmate

ncovoiere

Seciuni

8.1

Calculul eforturilor
unitaTe

Se dau: b, h, AI'!> E(u Etil AlE, .",tfa


Se cer: alJ max., era

1.

Se calculeazo a

2.

-*hq=h-a

3.

~o
- IJh

100(%)

-.l

4.

Se o'clermilili ~ cu labe/ul 4-

:.I

5.

f1trt.

v -

.l.

/1'

MEa

6. EI, I+O,5vy;

-.l

7.

ne
.

.:I

8.

c{=

Ea

t'o

.
l

n,p
100

:I

~ ..

9.

--

S=C(Vf+{--f)

,...t.'

,
;"

Cv Iaht/vi

11.

10.

~fecl(/eI11d

culcu/III foi
diral SPU cu /q!Jt!u/ !lA?
Se

13.

functie ce pne (.1&0 c>:)

'oi

direct

Din Iabe/vI !SA $~ C&:J/e 1: n

12.

b '3
ko.
12

liJi =

14,

[-f

6b moi =

CX(I-/jbh;

-#-

't"

:bl

15. 60

ne

iil "o (1 -

't;

'$) - 'ou

6~

351

Exemplu de calcul la schema 8.1


S se determine era max i

;:':~j

pentru grinda cu seciunea;din figur.

O'a

M" = 162 kNm = 1,62 . 10" Nmm; Mf.

73 kNm

O 73 . 10" Nmm.

Beton: Bc 20 (E,
Oel:

PC 52 (E,

27.000 N/mm');
210.000 N/mm');' .

/1.

250

20

1570 uun'.

L a = 25

7.. "o

20

600 - 35
1570
250 565

3.p =

35 mm

565 mm
o/

o/

100 / 0 =1,11 /0'

4. Din tabelul 4, pentru Bc 20 i condiii normale, ~

5. v

73
162

045.

'l'o

3,0.
.

0,827000
= 12895
1 + 0,5 0,45 . 3, Q

6. E, =

N/rnrn'

210.000
7. ne =
= 16,28;
12,895
16)28' 1,11
= 0,181
8. 0:=
100
'9.

~,=

10. Se

efectueaz

+ 0,181
--;-:-;;-;-- -

,447

calculul direct.

0;44.7 +0,181(1 -0,447)' 250 . 5653 = 3,84 10' rom'

3
I 62 10"
.
H. a, max =
'
0,447 565 = 10,65 N/mm'.
3,84' 10'
.

I - 0,447
J5 , a. = 16,28' 10,65
, = 214.5N /mm2
0,447
Dac se efe.ctueaz calculul cu ajutorul tabelului 13 A, atunci pentru .

ti, = 1000: = 18,1, se gsete in tabel 1, = 1,022, cu care


J3. 1 .. =

tP

0,181

1"

1,022 250, 565'


12

3,84 . 10' uun'.

358

CALCULUL EFORTURILOR UNITARE N BETON I


N ARMT U RI IN STADIUL II DE LUCRU
,

ncovoiere

Sec iuni

8,2

Calculul eforturilor

Se dau: b, h, A., A;, E" Eb, M B , M~.

unitare

Se cer: ali max.,

1.

Se

2.

3.

dreptungh iulare dublu alInate

craI

17;

colcu/~uza li

-*"o = fi - o
-*Se cokvleozo o'

r-------'f---.
~ l%.
4, p

100(%}

---}"- -

-,'

5. p' =

b%. 100{%}

_ _.1
7,

v=

ttId

/1'

10.

12.
a

()(

CU lC'be/v/

+ '"

( c;(+c<")2

Se dululOZq CqJc,t/v11bi f-..:.",,,ir.:,.u::.'__


r/ir~tf sOli cu lobe/uf (3# ?

r17.
859

Schema 8.2' (continuare)

--

.
14
,

p'/p

lID
. tlirtrl
(f-S) 2

; +
fCi : [ -j-

;7

Se ca!Cv!t;>azu

CI.

+Ci'

15.

Din tabe/ul 138 Jt SCutite K tn ftl/le/it:


de P", (- fOU ot.) i o'e p'IP

, 'I6.

loi

..

tIJ

f.j' 1] bn!

_.

(-

""'

f~

,
,

18. 6b m ux =

NE
loi

19. Da =ne

fi'

Iti $110

"o (I-ti

Ou = ne 6bmox
,.

SdU

f -

'!i ---

,:

>

20.

6~

oa

a'
h'L

f-";:
>

'Exemplu de calcul la schema 8.2


' S se determine
.3 ;116

CI, max., CI.

M8

230 kNm = 2,30' 10' Nmm ;

Mf.

167 kNm

ilTJonlo}

A~

300
1 . a = 25 ' +

25

2. h o = 700 - 37,5
.3. a' = 25

36Q

24.000 Nfmm') ;

Oel: OB 37(E. = 210.000 Nfmm').

A. = 5

5.

1,67' 10' Nmm.

Beton: Bc 15 (E,

2;110

4.

pen tru grinda cu seciunea din figur

CI:

P=

P'

0
0

25 = 2454 mm' ;
16

37,5 mm;

662,5 mm;

1,23

603 mm'.

16
2 = 33
. mm',

2454
.
100
300' 662,5

603
= 030 0 /
= 300. 662,5
,/0 ,

6. Din tabelul 4, .pentru Bc 15 i condiii normale,

q; =

'P.

3,3.

v = 167 = 0,726~
230

8. E; =
9.

'

0,8 24000
= 8735 N/mm 2
0,50,726 . 3,3

--=--=-=-==1+

n. = 210.000 = 24,04
8735

10.

I l.

IX

24,04 1,23
100

IX'

= 0,295;

24,04 0,30
100

0,072

12.

~ =

(0,295

+ 0,072)

33
0,072
2 0,295
662,5

0,072) 2
(0,295

+
+

-1=

= 0,488

13. Se

efectueaz

17.1,,= 0,488'
3

calculul direct.

.
0,295(1 _ 0,488)2

x 300 662,5'

+. 0,072

0,488 -

1,133 . 10'0 mm'.

18. <1.max =

19.

20.

<1.

<1~

2,3 10
0,488. 662,5 = 6,56 N/mm2
1,133' 10'

= 24,046,56

1 - 0,488
0,4.88

= 165,5 N/mm'

33
0,488 662,5
= 165,5
= 141,6 N/mm'.
1 - 0,488

-----=.:.;:=-

63
662,5

CALCULUL EFORTURILOR UNITARE IN BETON I


IN ARMT liRI IN STADIUL II DE LUCRU
.8
,

8.3

lncovoiere

Seciuni

Calculul eforturilor
unitare

Se dau: h, hp , b, b. (stabilit ci, schemei 1.7),


E
AlU E", E tJ M , Mfd
Se cer:

1-

max.,

O"b

de T, simplu armate

",

s~ cO!cIl/taza li

"o: II - a.

2.
,

form

Aa 100 ("/.)

3. p:

M,

4,

S. tI.ftrmina

cu labelul 4

5.

f1E

-iff.

v:

6,

. o.Ub

E; =

f+

D.5vJ.. .

7.

'.

. Ea

[~

ne::&

8.

neP

e(=

9.
;

b-p

, .

100


'.

De'
b

10.

1Ip-=

1"

_ (bp

hp
Ilo

.J:. _

12.

(3-A+o<

~
'4

13 , "(, : -(3 + '(3 + 2e( + Ahp


I .

-I)hp

1162

;,

,,

Schema 8.3. (conlinuare) _

~
14.

Se cfufuegla culcu/ui /6i rlirccl

'" lobe/vl
.

dif~cI sau cu Iq~~/uIIJ(

?
.

15.

Oii> fg6c/u/ 13 C se stogl. k


n fvnc!le de Pne (-IOOa(J, bp i1l,

16.

:.I

17.

DA

reil! calculul tiu


pa schema lJ.1, el!
pMffV o su/ivne
drtpfunghiu/grti de

,
.

18.

s~

19.

NU

S~ lip ?

'6I' = k bila
12o

lo!im~ bp ,

bp3 - (f-I)(-IIp/ .. o< (f-/]bh!

'6i ~

f1E

20.

6i,mox= /

silo

6i

21. Do

~ ne /

f1E
bi

Ilo (1-$)

sov

6iJ =

ne

6,; mQX

1-

Exemplu de calcul la schema 8.3


S se determine

<1,

max i

<1.

pentru grinda cu seciunea din figur .

M B = 340 kNm = 3,40 . 108 Nmm;

Mf. =

270 kNm = 2,70' 108 Nmm.

Beton: Bc 25 (E,

30000 N/llllll');

Oel: PC 60 (E. = 210 000 N/llllll')

A.

25 = 1963 mm'.

25
1
l.a=25+
+-50 = 50 mm',
2
4
.

2. h o = 800 - 50
B.

P=

750

ffilll.

1963
100;' = 1.310/,.
200 . 750

4. Din tabelul 4, pentru Bc 25 i condiii normale, ~

'1'.

2,80.

363

5. v

2,70
3,40

0)94

0,8 . 30 000

--=---.:::....:=-- =
1 + 0,50,'7942,80

6. E'

7. n,

= 210000

11.365

11.365 N /mm 2 ;

1848'
"

8. '" = 18,48'1,31 = 0,212;


100
o

600

9.~.= -

200

10.

h.=

= 3,0;

120 =0,16;
750

Il. = (3,0

12. ~ = 0,320

1) 0, 16 = 0,32'0;

+ 0,242 =

13. t: = -0,562 +.J0,562

H. 'Calculul

se

101

0,562;

+ 20,242 + 0,320' 0,16 =

efectueaz

0,360.

direct.;

17. 0,360> 0,16

~ 8,0'0,360"-(3,0-1)(0,360-0,16)'

18. 1" -

' 0242( -0360)'


1

T' ,

x 200750' = 1,185' 10'0 mm'.

~,1010" 0,360,750 =7,75 N/mm';


1,18510'0

0,360
254
6
N/
2
1
.<1.=18,48'
7
,75
=
,
mm.
20
0,360

se efectueaz calculul cu ajutorul tabelului 13 C. atunci pentru


friJ. = 100 '" = 21,2, b. = 3,0 i To. = 0,16, se gsete in tabel k = 0,168,
cu care:
Dac

1" _ 0,168 200 . 75Q3 = 1.181 10'0 mm'.


.

12

STAREA LIMIT DE DESCHIDERE A FISURI LOR

ntindere
. " centric
,..
. i

9,

Seciuni dreptunghiulare i n form de T

excentrICa, lnCOVQlere
Notaii i relaii

9.0

Aul

Intindere
centric

..
-

I'
Ati -

cu excentriei tate

i-

.j

h/2r

Au

mIca
armtura

O
"

din seciune

~;

]]

"

N'

Aa -

./

alllltura ntins total

excentric

o,
h/2

"'.

A'u

Intindere

-J

de calcul generale

.1
,
de la

faa

cea mal

ntins

NE _ efortul
. axial total din
ncrcrile de
exploatare

Nf. - efortul

axial din ncr


crile de exploatare de lung

durat

Nf

v=
Nil

p=

A. 100 (0/0)
bh

MB-momentul
ncovoietor

total din ndlrcrile de exploatare

1_ _ _ -+ ,11'__

Incovoiere

Mfd - momen-

--+-.N'

i ntindere
excentric

tul ncovoietor
din ncrcriI.e
de exploatare
de lung durat

cu excentricitate
mare

Ali - ' alIIltura

v=

ntins

p=

Mf.

Mll

~: 100 (%)

------~------------------------~-------- .
c
- grosimea stratului de acoperire cu beton a armturilor;
- diametrul armturilor.;
d

Abi - aria de nglobare a armturilor ntinse, care se determinll conform schemei 9, L

p,

A. 100 (0/0)
A,..

385
r

".

efortul unitar n armtura A. din ncrcrile de exploatare, la


nivelul centrului de greutate al arm turii A.;

O'~

idem pentru A~;

'"

deschiderea medie a fisurilor;

4, adm. -

valoarea admisibil a deschiderii m edii a fisurilor, care se ia


din tabelul 14 ;
. 'A, - distana ntre dou fisuri consecutive;
.jI
- coeficient prin care se ine seama de influena betonwui dintre
fi suri i care este egal cu raportul ntre defonnaia specific
medie a armturii .m) i deformaia specific a arm turii n
dreptul fisurii
Expresii pentru AI i <jJ:

.).

Tipul de

Natura solici-

oel

: ntindere cen-.
tric sau excencu excen-

lflCQVOlere
sau

1O~

p,

2(c+O,ls)+

, ntindere centric sau excen, tric cu excen, triei tate mic

11 - 0,5(1 - 0,5 v) B

ntindere excentric cu excentricitate mare

<jJ

2(c + 0,1 sr +

tricitate mic

PC 52, PC 60

OB 57

'Amm)

tri i

tric

+ 6,5 -

p,

lnCOVQlere
sau

2(c+ O,ls) +
d

+ 20-

p,

1 - 0 ,3(1 - 0,5 v) B

2(c + O,ls)+

ntindere excentrieitate mare

. tric cu excen-

+ 10 -

p,

unde:
distana

s-

Dac
locniete

ntre axele

1,5 A.,R,

A.oo

"

armturilor,

conform schemei 9.1.

se folosesc aIInturi de mai multe dia.m etre, n expresia 1../ se in


dlP, cu A.,f25 l:.r.d.
Pentru <jJ, in locul valorilor calculate cu expresiile din tabel se pot folosi valorile aproximative date n tabelul 16 din anex n funcie de v ip, .

Notaii i relaii

plci

armate cu plase sudate:

distana

ntre barele longitudinale

~ distana

ntre barele transversale,

1, 1,

suplimentare pentru

d, - diametrul barelor longitudinale,

diametrul barelor transversale,

d, -

A/ = 11,1, (n, = numr ntreg, definit conform .

_ Distana intre nsuri:


s chemei 9.5),

<Ji = O,S - dac


<Ji =

n, " 2 i v " 0,5;

1,0 n celelalte cazuri,

Observaii

In situaiile cnd cu armturile dimensionate pe baza calculului in starea '


limit de rezisten condiia "-/ " "-/ adm, nu este ndeplinit, este necesar
modificarea .armrii. Dac diferenele snt mici, incadrarea n condiia '" ~
" "-/ adm, se poate realiza cu meninerea aceleiai cantiti de arwtur.
micornd diametrul bareloL La diferene mai importante, devine necesar
i mrirea cantitii de armtur, caz care intervine de rezut la elelllentele
.
cu "/ adm, = 0,1 mm, .
Ateniune

! O mrire a seciunii de beton a elementului nu duce la o


reducere a deschiderii fisurilor
,

,
,

STAREA LIMIT DE DESCHIDERE A FISURILOR

Intindere centric i
excentric. ncovoiere

Seciuni

dreptunghiulare

form

de T

----------------------1 ----------------------Stabilirea ariei de . Se dau: b, h, A. (A ; ), c, d, poziiile


nglobare a armtu
armturilor
rilor (Abi) i a valorii Se cer: Abi, (A;, ), s din expresia 'AI
s din expresia AI

9.1

Tirant:

.
~l

7,5 d

Cnd
lui

)'1

simetric)

# s" m expresla

$,

se ia

S",,).(5 1.5 2 )

1ntindere cent ric (armare

$,
~-

Per ete cilindric :

A" .:.... aria


total

368

haura t il,

Schema 9.1 (continuare)

a . Cazul cnd ariile de nglobare ale mmturilor .4~


i A~ nu se ntreptrund
A .t - suma ariilor hau rate care nglobeaz armtu
rile A .
A bt
' 1 b eaz armatuL7.
suma arli"l Of l1<!~ urate care mg.o

Intindere

Tile A;

excentric.

cu excentricitate
mic (annare ncsi-

s,

s,
i. = 7,5 d ~2

i, = 7,5 d .;;; -

m etric)

b. Cazul cnd ariile de nglobare ale arm turilor


A. i A~ se ntreptrund

__ --=A.::,~a~.~_
A,,= blt
AaGa + A ~Ci~

1nco\'oiere sau ntindere excentric


cu excentricitate
mare (sim pl
armare)

"

I,

" =

7,5

- ;.
2

i. = 7,5 d

A" - aria hau.

rat

total

s
,

369-

STAREA LIMIT DE DESCHIDERE A FISURILOR


,

9
.

9,2

Verificare la starea
limit de deschidere
a fi surilor normale

S eciuni

Intinder e centric

Se dau : NE. Nf. A A . R ,. E c. d

dreptunghiulare armate
sinletric

~ (X/

e cere verificarea : .(1./

adm .?

,
,

s~ d~/ermin a

-.i.A

2.

PI = Abi0 ,00(%)

.1

!lin fobdv/ 14 Se stoule C(/ l1dm ,

't,

Se cC'lcv/eo[(j Pt/o' (penlrv urmelvri ClI dJ~melrt


diferite se in/ocuie$le p,ltI Cu 25Z JTd/A6t )

5,

-.i.

3.

AbI conform sch~mei 1 1

.1

Din lobe/vl /1 A se scoole vo!oored p,lt! de /u core nu este necesari vefiricorco P/I"n co/cu/ (f qNc/}itleai Fisuri/or
.
,

J.

6,

Pt

DA

(3)"

(5)?

NU
.

,
7.

8, v "=

, rxf '" <Xf odm


(contltliq de vedlicQ/'c
est e inrlep/intlti)

..

NI!/.

Ne

NE

9. 0.=

Ao

10

V%oreu !f' ,~e slobi/e~/e pdn &11/prin ICO!cV/


I

cui SdU se 10 vo/qqreo oproximofi vi din 100.lul l{j ?


.

11, 8 = 1.5 A61Rt

16, Din foodul ' ...


StUf/le !p f!J fVM-

Ao 00

tie dePt liv

J.
12.
DA {

,j n

o,;;

O culcvltd /0 (li)
est"/:

"'/fi

J
' .

i 15

cvlol; dull{j'

f ?

14,

-NU
s. io

B= 1

.
..

'

+.

,'.'.,

.(t . '

. 17,

Schema 9.2. (co"tinuare),

13.

..l.

15.

lliJ
,1,

,
,

'i 6.

penlru l'C 52, I'C 60 , !I'= f-!J.5(I-O.f.}iJ


penlru 0837

y'= 1-0.311-D.5v)13

..l

17.

s.

slobi/e~/~

Se

conform

,
,

9.1

penlru I'C52, /,C80, ' )i~2(C +O,ls} + fo


,
t
penlru 0831
.'Ar = 2 (o'+ O,ls) + 20 ~
[d/Pt - inversQ valorii cu!c(//u!e /(1 (3) ]

18.

sC,. em ~1

' .1

.,

19.

C<f .;

<xr allm,

..

,"

"

Aa 100(%)
bh

.1

NU

22.

p ~

,
'

Ou mox n

f(fnc!i~

NU

O{, qdm

(rondl/ iu (J~ vNif~('(Jre


nu e-$/~ !ndtp/i/ll16)

r/e dusa

"

):

24.

(;(f >

178 se scoale

.belon/Jlvi, ar Dom i d
,

23. ' Oin labe/ul

DA

0.4 % ?

25.

DA

21.

,
,

20.

, NU

,
,

00 .
O{( = Af 'f'
fa

Ea (9) .;;

00 max ?
,

26.

DA
,

O(f allm
O( f '"

"

v~riFicq/e
inG~plnilQ)

(condlj/Q tie

este

Obse",,,ie

Operaiile 23-26 se refer la yerificarea suplimentar

cerut de '

paragraful 3.8 .3.2 din STAS ' 10. 107/0'-90 pentru el emente cu procente
de armare reduse.
-

87l'

Exemplu de calcul la schema 9.2

Pentru tirantul cu seci unea din figur, fcnd parte din structura
prefabricat a unui depozit deschis (f",r perei), s se verifice dac <tf "
- . '2
~ :""' .:.

2,

-,
I

..'

;,".
L ,

;;;:t

~
164

1"-

'"" '"

"

rezult

i,

"'f

c = 25 mm ; A. = 60 22 = 2281 mm 2
1. Distanele ntre armturi snt
notate n figur: 5, = . 164 mm. Din

16.

900

'schema 9.1

c~.

ad".. NE = 630 ki\ = 630 000 N;


Nf. = 378 kN = 378 000 N; Beton :
Bc. 20. Din tabelul 1, cazul c, R, = 0,95
Nlmm' ; Oel: PC 60 (E. = 210.000
N/mro') ;
"

i2 =

. "
7,:0- . 22 = 16 5 mm; ",

164
2-

82

rom

156
- - = 68 mm, deci se iau il = 82 mm , i 2 = 68 mm (ntreaga sec iune
2
a tirant ului este activ ca arie de nglobare a armturilor).
Abi = 200 . 400 = 80000 mm'
2281 1000/
- 2 .:J
8- 0/ /0
2 . P, -/0 80000
3. P:.. :: 2,85 = 0,130
d
22
4. Din tabelul 14, pentru construcii deschise (expuse intemperiiior),
5e gsete "-f adin . = 0,2 mm.
5. Din tabelul 15 A, pentru rl.f adm. = 0,2 mm se !(sete p,fd = 0,185.

6.

P:.. (3) =

0,1"30 <

o
o.

p, (5)

= 0.185.;

v = . 378 = O 60 .
630

"

'9. " = 630000 = 276 Nimm2

2281
10. Yaloarea coeficien tului y se stabilete prin calcul.
1,5 . 80.0000,95
= 0,181;
11.
2281 276
12. B = 0, 181 < 1;
13 . B = 0,181.
15. tJ. = ' 1 - 0,5 (J - 0,5 . 0,60) 0, i81 = 0,937;
17.5 = ma". (136; 164) = 164 mm;
10
18. )'f = 2 (25
0,1 . 164) +
= 160 mm .,.
0,130
276
19. "-f = 160 '0,937 ---=--"':--=0,197 mm;
1I0000
20 . rl.f = 0,197 < C1. f adm. = 0,2 mm',
21. P = p, ;= 2,85%;
22. P = 2,85% > 0,4% ;
23. a, < Il, adm.

STAREA LIMIT DE DESCHIDERE A FISURILOR

Sectiuni
dleptunghiularc armate
,
limit de deschidere simetric
,
a fisurilor normale

Verificarea Ia starea

9.3

Intindere cenlric
(calcul direct cu tabelul 1) A pentru
pe rei de recipieni)

lYYd' 1:, clasa bctonului,


A., d, C = 30mm""'1 adm. = 0,1 mm.

Se dau: NE

Se cere verificarea: "/ ::::;; 0,1 mm?

Schema 9.3 cuprinde fa de cazul general din schema 9.2 o organizare


simplificat a calculului pentru cazul particular, frecvent ntlnit, al eforturilor inelare l! pereii de recipieni cu forme de rotaie (cilindrici, tronconici etc.), solicitai l ntindere contric, cu <XI "'ax. = 0,1 mm. Calculul cu
ajutorul tabelului 17 A include att verificarea cu relaia general (19) din
schema 9.2, ct i verificarea suplimentar cu relaia (24) din schema 9.2
(pentru cazul cnd procentul de armare este sub 0,4 %).
.

11.

3.

AN

4.

5. Pt

ApI

6.

q; ~

Din lobelvl

100 (%)

/I~

sc()q/~

6Q mcx in lunt'--

clasa be/o/1l1/vi

'DA

9.

1000 (f5 il + 50)

Aa

-*f7 A se

tie Pt. ti

Abi

~NE

Aa

7.

NU

/5 d + 50mm "- II ?

IOli3 "

f5 il +- 50 mm

Se calculealq

00 ::s: Oqmox ?

'"
CJ{r ~ 0.1 mm (ccnd./lo tie verific(fre edl' trdepl!:l'!ifoJ

10. o::'r

NU

>-

o. f mm (col1(/I//(1
rit ve.

nf/cqr~ I!(/

esle mlf,o/ini!d)

373

.-

'Observaie.
.

Dac

grosimea stratului de acoperire cu beton e difer de 30 mm,


oatunci n operaiile (1) ... (4) se nlocuiete 60 mm cu 2e.

. .

Exemplu de calcul la schema 9.3

se verifice condiia <XI " 0,1 mm pentru o fiie inelar de 1 m lime


a unui rezervor de ap cilindric, cu dimensiile i armarea din' figur.

NE
52.

445 kN /m

445000 N/m; Beton: Bc 20; Oel:

A. = 2 '~100 14/m = 3079 mm'/m.


<X/ adm.~ = 0,1 mm; e = 30 mm.
1. 16 . 14
60 = 284 mm;
2. 284 mm > h = 200 mm;
3. Abi = 1000 200 = 200000 mm';
3 079
0/
. 4 0/
5. p, =
100 /0 = 1,5 /0
200000

6. a

445000
3079

7. Din tabelul 17 A, pentru Bc 20,


05ete a. max = 146 N/mm';
8. a. = 145 N/mm'

9.

al

<

a. max =

145 N /mm'

p,

1,54% i d

14 mm, se g.

146 N/mm'.

< 0,1 mm.

------ - --

- --

- --- ----- -

------~---

-----

LIMIT

STAREA

DE DESCHIDERE A FISURILOR

dreptunghiulare sau 111


furm
de T , simplu al mate, cu armturi
din bare lalninate
y
Se dau: -ME , .1"1 fd, b; ' It, A. t1ec.,
A. efectiv, c, d
Se cere verificarea 'XI ~ al, adm. ?

Seciuni

Verificarea la starea
limit de deschidere
a fisurilor nOI male.

9.4

ncovoiere

-'.

11

Se ddermi.?J Abi C'OlJform sc!Jemei9t

2.

Ab!

r
-/

[,1\

5,

.J::..

-.

Abl

Abi max.

.l.

Au
100(%)
,A/II

P!

~ LU

Abi (t) tsle buni

6
1

,.

mc]x, ,?

Abt (1) ~ AJI


.

-- "

(val oosuI'el/fI

05
, !J/I

3,
I

I .

co!culeozo ptld (p~l1 lrv amdlvri Cl! dium~Ire diferite se ln/oclJ/~$le pt l d cu 2JE JTd/ Abi)

7. Se

8,

Oifllo~M

14 se s.:oo!e

0((

(fum

9.

ITIOX

Oln lobe/u/ 15 A -t scoale vu!oured PI/d tie /(J core flV


este nea"Sore verificoreu prin CQfcu/ o deschiderIi fisvII!lIr
.

10,
,

DA

"'1

(7) ;;>

11.

ar

PI (9) ?

NU

O{( (JO'm

12.

(condi/lu de verificClre
esle ndeplini/u)

13,

r,

r .

I ,s, I

c('/cul

NE

..s:.

: Aa nec

00 '" -0,85 Au efeclivd- Rq


(vezi ob servo/t"u b)

rin

it,el

V=

.l.

14.

Valooreo 'fi se skbileJ..le prin co!- ,((.Ilabel(j/ br


,
eCl! sau se /u v(JIo.7r~(J QjJroxlmdINd din Idu/ivi 15 ?
.

14,

prin c'l/cul

15.

I,fiAbt Rt
AqoO

8=

>

", "

,.

..

'

DA

16.

- ",

11.,

--i:u Iche/v! 16

20.

Din Idbe"" !fi


se SCQlJ!e

..

"

esle bun

r:-'..1

19,

.
..
... , .

.- - - ' - - - 17, 8 (I!i)

!/' t1

Ivnt!i~ d~ A i

1 NU

I?

<,

penlru I'C52,I'C 50 ', y= '-:O,!i{I-O,!iv)8


penlru 0831
Y'-/-0,3(1-D,!iv)8

21.

Se ./obilele , <onfo/m scnemei 9.1

22, penlru I'C 52, I'C 50, Ar = 2 (e + O)s) q5 ~


peMru 0831

' Af = 2

re + O,/s) + /0 X
,

J.

,
-
..

24, -

NU

DA

25.

..

- ~r 100 (%)

(vezj oburvt1/iq e)

./

,,

-'

NU

0.3
,

%
o.?

1D

, ",

27.

Din labelul 178 se staa/e

D{Jmox in functie tie clI1Sd


belonulvi, Ci,oum i ti

---

28.
NU
--C ' - _ - - - ' _ - ; - - _ '

29.

"'r .> ()(I adm

(rond/!id tie verifict1re IttI


. ______~e=s=k~r.=n~~~ep=H=fi=~~~~.. _

26.

'376

DA

, - - - - - ' ~-. ~
30.
"'f .. "'( adm
(condi!ia de verifiC'{Jre
este fmfcpliniltJ)

----c ------ ----

--.~~~~~~-

Observaii

a. Operaiile 27 ... 30 se refer la verificarea suplimentar cerut la paragraful 3.8.3.2 din STAS 10 107/0-90 pentru eiemente cu procente reduse de
armare.
b. La operaia (13), a. poate fi determin"t mai riguros utilizind schemele
8.2, 8.3, in care se ia n, = E.NE;.
c. La operaia (25) procentul de armare pentru compararea cu (26) s-a
luat in mod simplificator in raport cu M i nu cu M. cum este definit n mod /
general, deoarece lt.~u mai intervine n restul calculului n schema 9.4.
. d. La elementele cu seciune n form de T, dac se admite c zona ntins ajunge pn la nivelul cent rului de greutate al secicmii de beton simplu,
rezult Abi max.

ns de regul A" determinat conform

> 0,5 bit. ntruct

schemei -9.1 nu ajl1nge s depeasc 0,5 bh, s-a pstrat pentru simplificare
la operaia (2) condiia Abi max. " 0,5 bh i pentru acest caz.
Exemplu de calul la schema 9.4
seciunea i armarea
respectat condiia '"1 " "'1 adm. Placa

Pentru placa avnd

este
platforme exterioare (n aer liber).

ME

5,9 kN/m; Mf.

3,6 kN/m.
2
); ,

Beton: Bc 20 (R, - _0,95 N/mm


Oel: PC 52 (R.=300 N/mm', E.=
= 210 000 N/mm').

din figur, s se verifice dac '


face parte din structura unei
.

"

167

%il ' I
f

i'

~, _ _ _

" Au" 6"8~m

i/
I
j t ~ . '1
c:
IOO",O_ _ _-!,I

!'

Seciunea

de armtur necesar din calculul la starea limit de rezisten


este: A. neco = 260 mm'/m; armtura efectiv: Au"", 60 8/m = 301mm'/m.
1. Calculul Abi i p, se face pentru o fie de plac de lime egal cu
distana intre armturi (b = 167 mm). Conform schemei 9.1: s, = 167 mm;
i, = 7,5' 8 = 60 mm < s,/2 = 83 mm; i, = i, = 60 mm.,
.

A bI .=

2. Ablmax.
3. Abi

+ ti:.2 + i,
=

2i,

0,5,167120

9480 mm'

=
=

15

p, = 0,53

120

9480 mm'.

10 000 mm';

< Abi max,

4. A" = 9 480 mm';


6. A.(o bar 08) = 50,2 mm';
7.

+ !2 + 60

10000 mm';

p, '=

50,2
100% = 0,53%;
9480

0,066,

d
8
.
8. Din tabelul 14, pentru elemente exterioare,

9. Din tabelul 15 A,

pe~tru "'1

adm.

0,2 mm

"'1

adm.

0,2 mm. -

PC 52, se scoate P.t. =


d

0,075;

.10,

(7)

0,066

<

P.t. (9) = 0~075;


d

877

3,6 = 0,61 ;
5,9

12. v =

13. a.

'"

0,85 260 = 220 Nfnun';


301

14. <jJ se ia din tabelnl 16.


20. Din tabelul 16, pentru p,
21. s= 167mm.
22. Pentru P C 52,

A, ;'" 2( 15

23.

Q,

= 0,53 %

15 mm ,

+ 0.1'

167)

v = 9,61, se

167 mm
65

0,066

220
= 162 0,88 - = ' - - = 0, 15 mm;
210000

24.

a, =

0, 15mm < a,adm. = 0,2mm;

25.

P=

301
100'/' = 0,25 'Y. ;
1000.120
"
o

i p,
d

gse te <jJ

= 0.066, se

= 0,88.

obine:

162rrfm ;

o,

26. P = (l,25 0;, o < 0,3 / 0 ;


27. Din tabelul 17 E , pentru "" adm = 0,2 mm, E c 20
gsete o. max. = 223 Nfmrn'.
28. a. ( 13) = 220 < a. max. = 223 Nfmm' .

BO. a,

d = 8 mm : se

< a adm.

Se observ c n acest caz, datorit verificrii suplimentare necesare


in cazul elementelor cu procente reduse de armare, oondiia (28) este satisf
cut la limit , dei a[[ntura efectiv es te cu 16% mai mare dect cea necesar din calcnlnlla starea l imi t de rezisten .

STAREA LIMIT DE DESCHIDERE A FISURILOR


9

PI:ci

Verificare la starea
limit de deschidere a fisurilor. normale

9.5

armate cu plase sudate din STNB

Se dau: lvI E , Mfd' It, A., d" d" 1" 1"

ncovoiere

R., E.
Se cere verificarea

(x,

(x, adm?

1.

Oin /il/Jt.>/U/ 14

Sl.'oQ/~ c{f

qdm

o
L.

. NU

DA

CXr0t!m< aJmm?

d{ , dt , II, lt 'se .7sai(/


limitd~ (;:;1 /.J/Je!u/ 1511

DA

14.

NU 1-

,?

1 ~,

?,

Se

c:lcv/euz

i.

NU

0,3mm
(condilio de verific:Jre
este IndepliniM)

Ci.

.;

1,

7. n, = n
JOd,

8.

nt

.
=

V .;

12,

'"-

13 Y'= 0.8

a=

16.
,

Anec
0,85 Ae~eel'IV(].

oir =

n, "

oif '" oif

.dm

(condi,fio de verificore nu este ndeplinifUj


,

NU

'f'=

.
,

R.

Ou
'f' [.

17.

I
<Xf '> <Xf

DA

18.

o. ff?

14.
...i.

6,

NU

15.

Nld
NE

{.

D'A
DA

Se rof{jnJe~fe fit in pios la un n/Jmor lafre}

("'

n, = '!jO~ 'Iti'
..i

10. v
,

-*-

9.

DA

,,; 30 d, ?

3Il dt

ddm ? ...J

19.

NU

'.

..

..

,
,

.-

..

Condltlu de veriflcore este


inde IInilti

Exemplu de calcul la schema 9.5

plac din beton armat


plas sudat de tipul 105 GQ

Inonolit cu groSim1.'3 Iz. ~-= 80 mm , armat


cu o
106 (longitudinal i transnrsal0 4,5 la
I~O mm) i solicitat de un moment ncovoie tor AJE = 2,0 kKmjln, din care
M{d = 1,0 kNm/m. se cere s se verifice dac ./ ~ 'XI ad'J1'L. Placa este situata
ntr.un spaiu interior al unei cfdiri civile.
.
Din calculul la stare limit de rezisten a rezultat A. neco = 99 mm'jm.
Armtura efectiv : A. = 106 mm'jm, R. = 370 Njrnm 2 ; Ea = 200000 N jmm 2
1. Din tabelul 4, pentru plci n spaii interioare "1 adm. = 0,3 mrn.
2. Ku.
3. d, = d, = 4,5 mrn; 1, = 1, = 150 mm. Plasa nu se ncadreaz .n limitele date n tabelul 15 B.
Pentru o

5. 30 d,

30 4,5

6. 1, = 150 mm

80

7. n, = - - 30 1,5

9.

135 mm ; .

> 135 mm ;
=

0,59;

1 ,.

f1., =

1,0

JO. v=

2,0

= O,5',

Il. Da,
12.

n, = 1 < 2;

14. <Ji=I;
15. ". = 0,85

99
106

370 = 293,7 Njnu11 2 ;

293,7
= 0,22 mm.
16. "1 = 1, 150 1
,
200000
17. _, = 0,22 mm
19.

Condiia

<

Cl.1

adm.

O,3mm
ndeplinit.

de verificare este

STAREA LnlLTA DE DESCHIDERE A flSURlLOR

I Veri ficaT e la starea

I limi t de desch idere


1 a fi surilor normale

I Seciuni

dreptUl)ghiularc armate si lTiesric sau nesimetric

-----------[~---~----------- ---.--------------------------I intindere exccntricrl - Se dau: iye, l\~fd , 1111::, llffM' b, It, Aa,
9,6
I
A~, c, d , R" R", Ea .

Se (crc : ycrificarea

af ttdm .?

,.

Se colcv/etlzj

CI

2.
.

3, Se

1.
,

C'.J <

c(J/C(J/~qzti (1 '

4.

h q = "ha.! a'

.J:.

5.

ea =

"

N[
N[

- 6.

NU

eo :s;;; - ha
2

(excentricfIule more)

DA

(excentric,I(,'.

t
,

7,

Se

slqbile~11!

10.

Abi conform

schemei 9 I

Abi

ma, ~

o.5!Jh ( 1 +

:eJ

11.

I_

N E( 0,5 -

'

Au

o~=

~Oa)
1/

.' ------,-"-----

.--~---' -:-~C-:---:--1

9.

Aa

r:------,:--..1

8.
,

Ca -

-:-;;--;:---;-:-:-;-:-" '-:----::-12. Se slabiles'e Abi eonform


schemei 9.,

Se conlin()d c31ct.;I,,,; /old


co penlru (In clement so-

lie//u/ fo i,1C'OVONl', ncep/lld eli opuulio (3) din


schem a, !!. 4- _ _ _....J

r.13:;-.- p

----~n-f/JO-(-%-)-,

t 1

'
j 1-+.
!

l"'bI- ---'.

Se co/cu/c.'u'z.j flt/if (pealru urma/tiri Cf./ di!1me/re dif~,/It, s'-~ i!il(Jc:Jie ~te ptld Cf./ 251.~Jld/Awv)

r=-- - - - ---" c_,, --___ _--,


115. Oi.? IlJb~/(J/ 14 s: $toole 0(; odm

f'

___ ______
. - :j.
L_____--,-,-_

_ _--,

i ~6 . iJ.',' Itlb e!u/ 15 A se sccule v{}!()qr.~:1 Pt l u' r!~ /(/ {"(Ne /IV u~
I
/'] iUc.' csn,rn verifiCfiro!o prin culc"1 tl tfes ~~,;i.ferii f isuri/Oi
c_

Schema 9.6 (co>!linuar e)

16.
17.

~ l'"i;;. ~

DA

NU

(fo)?

18. .

OII '" OII uum


(rondijiu de vuifkore
este indtJplinilij

20.
V%oleu !p se sjo/Ji/ele jJ/M ca/-

. prin ca/cuI

21.

tJ =

1,5 AH Rt
AuRu

B "" I
8 culcu/oi /0

23.
25.

2.2. .

DA

NU

24.

(21) esle bun

Seiu 8=f

'Jf

= f -

.l.
ptntru PC 52, PC 50 '

pentru 0831

- 1--,
cu lobelul 15'

Din lobe/vl 15 se scoale


fJ/ in (upc/il' tie Pt ,; v

26.

..*.

oroximo

cu/ sau se io v%urea


/iva din tobe/li/ fa?

9,5 (1 - 9,5v)tJ

!p =f - 0,3(f- 9,5 v)8

..

-.

27.

Se stobile ~/e s conform schemei .!J.'

28.

pentru PC 52, PC 00'

[olPt - inversa

=2(c +O,fs) +20

valorii Mlcul ole la (14)]

IXr

""

30.

NU

fOp,

29. ar = Ar '1' o;,


Eu

AI .= 2(c + O/s) +

' Ar

pentru 0837

elI odm ?

DA

31.

35.

p=

Ao

an

fOO (%)

38~

::'cf.".a 9.6 (contiIJuare)

31.

30.

NU
,

33.

O/n tobe/ul 11 B se St'-'I1ole


Oqml1x In lunc.li~ (/~ clUSdoelunu/t/!;
ti
,
.

6Q (fU) ,;; Oomox ?

35.

Of.r ;::.. al' oem


(contlllif/ tie verificure nu

~ ()(I otlm (contlili(J tie verll/ctJle


~ste indeplini/o pentru zcnti liillaM
ti
. 0'. b.lon Cb,.spvnl"lqtl~

Of.r

este

. .,.,.

5e

. l '

1..1)

,\.

38.

32

Nu- ~s/~ nuesurti verilk'oreu condtliei


tXf ~ C(f utlm ~i pentru zonq intinsQ
fi sectiunii de bdon eonspunrtilogre

Se ,{oMefle A;,
conform scllem"ei !J. f

An

40.

ICO{'!.)

41.

Se c(I/(u/etUd p;/d (luni/v dlmolud cu 8'tQmelre direriie se In/ocuiesle /lIN cu .25l;lftl/A6t) . ~

Pt

DA

il

42.

NU

(III) ;;. -~ (t5) ?

43. .

O{( '"

44,

OII olm

(cond/!id de verirreore
este imlep/inildJ

Se reiu cu/cu/u/ tie


/tI (20) /0 (Ja) p~n-

Iru

An

fi A;t

Observa ii
a . Operaiil e 32-36 se refer la "erificarea suplimentar cerut la paragraful 3.8.3.2 din STAS 10 107 /0-90 pentru elemente cu G'rocente reduse de
armare,

b. Necesita(ea operaiilor 39 - 44 intervihe In cazun rare, la


insuficient in raport cu ~
armate nesimetric, cnd A~ este

.. .

seciuni

. 38a

Exemple de calcul la schema 9.6


I. Excelltricitate

mic

Pentru tirantul unei ferme de acoperi a unui depozit deschis (fr


avnd seciunea din figur, se cefe s se verifice dac (XI ~ 0:, adm.
=

perei) .

N E =380 kN=380 000 N ; Nf=225 kN=


225000 N;

MB

11,4 kNrn

11 ,4'

la Nmm .

- . Beton: Ec 20 (R, = 0,95 N/mm');


Oel:

OR 37 (Na = 210 N/mm', E. =


= 210 000 N/mm').
A. = 4022 = 1 520mm'; A~ = 3022= 1140 mm'.

93

1. a

25

22

+ -- =
2

36 mm ;

2. h. = 250 - 36 = 214mm;
3. a' = a = 36 mm;
~. h. = 2H - 36 = 178 m11);

5.

e.=

11,4 - ' O,03m:"-30mm;


380

6. c. = 30 < h. = 178 = 89 mm (excentricitate mic);


2
2

"

12. il = i, = 7,5' 22 = 165mm;

SI

= 93 mm;

S.

= 178 mm;

~=93 = ~6,5mm ;

i,= 165 > --'i= 178 = 89mm, Deci cu


2
2
2
2
relaia din cazul (b) din schema 9.1 , pentru elemente solicitate la ntindere
excentric cu excentricitate mic:

';1= 165>

1520 167
A" = 350 250 ---.:.:.::..::.....:..:..:..._- = 59 490 mm'.
1520 167
1140, 105

1520 100'/: '


0,
59 .490

13.

p,

1~.

12 =.c:.2:.:.,55::....= 0, 116.
d

22

384

15. Din tabelul 14

rewlt

(x,

adm. = 0,2 mrn .

15 A, pentru OB 37

16. Din tabelul

gsete: L

(/./ adin. -

0,2 mm, se

= 0,135;

17. 0, 116 < 0,135;

19. v= 228 = 0,60 ;

380
20 . .jI se
21. B =

stabilete

prin calcul.

1,5 ' 59 490 0,95


1520 210

22. B = 0,27

= 0,27;

< 1;

23. B = 0,27.

25 . .jI = ,1 - 0,3(1 - 0,5 ~0,60)0 ,27 = 0,94;


2T. S2

28. )"

29. (/./

93 mrn , deci se ia s = 178 mm.


20
2(25
0,1' 178)
= 258 mm ;
0,116
167
258 0,94
= O,193rnm;
210 000
178 rnm

> - S,

0,193 mm < (/., adm = 0,2 mm.


1520
100 % = 1,73% ;
31 P =
' .
350 250
30. (/./

32. P = 1,73% > 0,4 % ;


33.
< (X/ adm .
37. a~ este mult inferior fa de a.
38. Nu este necesar verificarea deschiderii fi surilor
toare armturii A~.
II. E xcen.tr1citate mare .

a,

n zona corespun-

Pentru placa radierului unui rezervor cilindric, avnd sec iunea din
figur, se cere yerificarea condiiei a., .::s;; 'X, adm. Eforturile transmise de la
peretele cilindric n seciunea de ncastrare n radier: NE = Nf. = 4.'1 kN /m =
E
45000 ,N/m (ntindere); M = Mf. = - 13,5 kNm /m = - 13,5 ' 10"
Nmm/m.
Beton: Be 20 (R, = 0,95 N/mm');
Oel: PC 52 (R. = 300 N /

mm', E. = 210 000 Nfmm') .


8;/OI-n
Annlura- ntins rezult at din calculul la starea
limitii de rezisten; A. neco =
580 mm ' /m . Aml tura efectiv :
. , ......., ........
A. = 80 10/m = 628 rnm'/m.
~

385'
,

1. a = 30

2.

"o =

10
- = 35 mm .
2
'

200 -

3. a' = 35

35 = 165 mm ;

+~=

39 mm;

4. h. = 165 -

39 = 12 6

Ifllll.
,

5. '.0 =

13,5

--'- =
45

6 : eo = "'0 O > -It. =


7.1.1 = i~ = 7,5- 10

> ~=
= b c

+ ~2 .,: i,,)- .=

75mm;

.
6,25 mm; i " = 75
-

8. A"max.

300 mm ;

126 = 63 mm (
' .
el\Centncltate
mare).

125
. .:. :::.=2

0,30 m

I 000 30

125mm; s:!

SI =

126
-'- =
2
2
So

>

JO
2

0,5' 1 000 200 1 "+

75

200
6300

126nlm; il = 75 >

63 mm.

eci

110 000 rnm'.


_ 111 III mm'.

9. Se continu calculul cu schema 9.4, incepind de la

operaia

(3) din aceas-

t schem .

3. A"

110000 < A"max .

628
IOO o/0/
. P, = ----:-c110000

7.

11 1111 rnm';

4. A" = 110 000 mm'.


6

,57 /

OI ,

p, =

0,57 = 0.057 ;

dO

8. Din tabelul 14,

"1

adm. = 0,2 mm;


,

9. Din tabelul \5 i\, pentru

d., ad,,~.

= 0,2 mm i PC 52, se gsete

= 0,075 .

10.

13.

386

i!!.. (7) =
d

G. ""

0,057

< p, (9) = 0,075;


d
.

0,85 58 300 = 216 N /mrn';


628

p, -d

H. <j. se ia din tabelul 16.

p,

20. Din tabelul 16, pentru PC 52,

.1
'= 088
'
't'
"

= 0,57 % i v = 1,0, se gsete

21. S2= 126 > s,= 125mm. Deci se ia s= 126mm;

22 . A,

= 2(30

'" =

23.

+ 0,1'

236

199 0,88

628

'

0,057

199 mm ;

0,197mm;

ad11l. = 0,2 mm ;

100%

1 000 200

P = 0,31 % >

26.

<x,

210 000

24. '" = 0,197 mm <


25. p

126)

65

0,31 %;

0,3 % ;

30. a,,, a,adm.

S.TAREA LiMlTA DE DEFORMATIE


ncovoiere

10

-,

Seciuni dreptunghiulare
m de T

sau in for-

Notaii

10.0

Pentru caracteristicile seciu nilor snt valabile aceleai no ta ii ca in sche.ma 8.0.


q"
incrcarea de exploatare total;
qf. - fraciunea de lung dura t din qE;
,q f - partea din qB care se aplici inainte de executarea elementelor

nestnlcturale;
1)

qF.

ld

qE

M fa

ME

cnd qE i qrd sint distribuite la fel in lungul element_ului;


cnd qE

i qfd

nu sint distribuite la fel n lungul elementului;


.

M E _ momentul .ncovoietor maxinl din qE;


Jl1fd - nlOlneniul incoyoietor 111axim din qfd;
.AbI ---=- aria de nglobare a arrniurilor ntinse. care se determin conform schemei 9.1 ;

P.=

A.

100

Abi
coeficient prin care se

ojJ ine seama de influena betonului dintre


'fisuri i care este egal cu raportul ntre deformaia specif i c medie a armrlhlrii

,(e. m) i deforrnaia specific a armturi i n dreptul fisurii (e.) . n calculul de


verificare la starea limit de deforInaie se admite s se i ntroduc pentru ~
funcie

yalori!e aproximative date in tabelul 16 in

0,8 E, (f
q:l con orID tabelului 4)
1 +0,5 u-q;

de v

p,;

Jld(qE) -

sgeata lnaxim calculat cu luarea in considerare a deformaiilor in timp (sgeata de lung'" durat) din qE;

j ,.(if) -

sgeata maxim calculat fr luarea n cO!lsiderare a deformaiilor n timp (sgeata d'l. scurt durat' din qf ;

!'l,

/ld(qE) - / (qf) - suplimen tul de sgeat care se produce dup

-executarea elementelor nestructurale i influeneaZrl comportarea acestora;


!'lI adm. - suplimentul de sgeat admisibil, conform tabe!ului '18.

LIMIT

STAREA

Seciuni

lncovoiere

10

DEFORMAIE

DE

dreptunghiularc simplu

annate

10.1

Verificarea

sgeii '

Se dau: qE, qfd, gf. b, It, An. Eli, Eb'

!'!.J adm. (conform tab. 18)


Se cere: verificarea !;.J ,;; !;.J adm.?

,
I nole geam"!r;"
".

1.

Se

CC/(lIlldlO

"

(1 .

J:.

2,

/lo~/I-o

,
,

3.

Se

s!f1!Jlle/e

fOO(%), '

J..

1..

-i

~ ;~

A/)f cQ/lform sclJem.l'i 9. f

_..lAo

fi -

Abi

fOO(%)

/1, Colcvkl sqgd,i r.iu)'ime tie IV/JJ'..q o'vru!u tI/n f.E

"

-'

r 6.

Se delerminq

fo

7.

,
fUI

v =

-,
cu Ia/ului 4

sau

f'

tfl~_
/1'

conform indicu!liler din scnemd

fau

8.

E'b

0.11 Eb

a5 vfi

9.

Din Idbelvl 15
lie de pi I V

10.

...

'1

fl~

Q'

S~ !CoDle !p i'n (UIJC-

Ea

!rEb

n,p

-lea-

Schema 10.1 (contin'uah;)


,

1"

{Z,

,
,

C!/

lobelu/

direcl se/o

fqbe/v/ fJA se stoule k .


n functi e de pne (= 100 Q.')

J..

15. ~

G( ( .

foi = - bhl ,

14,

16. Ioi~

12

-.l.

17.

~J +(I~S)
-- 2J MI

(Ef) -

cb Ioi

18.

I+f-/J

tobe/vf 1.1 A ?

CI)

~ D;11

tlirecl

Se eleclo(!ozo culcu/u/l/)i

13.

Se ' tlelernu;?(j srig~q;(f maxim! din qE, /id fq E), l'U pen/rtJ un eiemenf
tiin mderio/ omogen ~I efoslic. consio'erlnd pentru mo(/ulul de rigitll/dte (U) vd/odred cdleu/oM /0 (flj

.. . .

-'

t-

0,8 Eb

,
,

".

f; ~

19.

..

1-20, ' Oin tobeM

f8 se scoole y n
functie de Pt. cii v-O

"
,

21.

Eo
ne = yE/;

,
,

..

, '

.
'

Se repe/ti operd/ii/e It .. : 11 cu no/le volari oO/illf/le pentru Eb si ne /0 (f9) si (2f)

22.

,
,

23.

Se rle./ermimj sageata moxima de scurld dura/ti

din 'lrE : ISd (r;t), copen!", un element din mq-

teriu/ omogen i elastic. considerind penlru modu.fuI de r7giditcle (U ) vil/ooreu coleu/olti /0 (22)

"

Sc"ema 10.1 (contiiluare)

slor~o

IV Ve'
;'!'"!}!!" /0
."

limi/u

tI~

deforma/le
,

.
.

' f

M = lid (? }(Ia) - fSd(~/}(23}

24

25,

Se tlelermin a t1,odm, conform fqbe/vlvi f8


~

26. M ,:; M

00." "

?
,

Exmplu de calcul la schema 10,1 I

S se verifice s geata maxim pentru grinda de planeu cu seciune dreptunghiular din figur , simplu rezemat la capete , cu o incrcare de exploatare uniform distribui t ;, qE = 60 kN /m, din care f .. ac iunea ne lung;, durat
este qf. = 40 kN/IU, iar ,q f = 35 kN /m.

Beton: Bc 20 (E, = 27000 N/mm') ; o el:


P C 52 (E. = 210000 N/mm 2 ); A n = 6022 =
= 2281 mm'.
Grinda se incadreaz n cazul ilf alll/l. =
1/500 din tabelul 1S.
.

1. Dale geometn'ce
1.

= 25

II

22

1
1

4. Conform schemei 9.1, re.zult.-i" = 300(36

p,

2281 100% =
60 300,

,".

,
i
,

36 mm ;

2. "o = 600 - 36 = '564 mm;

.
j
_
2281
1001
I 35/10..
10 . P - 300 . 56<\

5.

...
, .

7,5.22) = 60 300 mm";

3,78%.

U. Calculul sgeii f,.(gE )


6. Din tabelul 4. pentru Bc 20
7. v =

,-

8. E'
.

<\0

1/., =

co ndiii

normale, <ii, = "'o


, = 3.0.

= 0,667 ;

60
.

0 ,8' 27000

. 1 + 0,5' 0,667 3;0

, 9. Din tabelul 16, pentru

la .

210000

10 800 N/mm 2

p, = 3,78 %

19,44;

v = 0 ,0667 se

gsete

4=

1.

1 la 800

391

lI.

0:=

19,44 1,3-5
100

1 .. se

calculeaz

O, 262',

"

cu tabelul 13 A .

pn, =

13. Din tabelul 13 A, pentru


3
564 .

-;14. ' 1" = 1,28


;17. (E I)

E
A8. jl.(q )

384

qEI'
(EI)

'

sgeii

0,8 ' 27 000

p, = 3,78%

16,3 mm.

v = O, se

gsete

<jI = 1.

'

= 9,72;

E.

.22. Se repet cperaiile II .. . 17 cU


11. o: =

= 21 600 N/mm' i ", = 9,',2.

9,72 1,35 = 0,131;


100
calculeaz

12. 1,< se

cu tabelul 13 A.

33 Din tabelul 13 A, pentru

pn, =

100

(J.

= 13, 1, se gsete k = 0,82.

~ 4. 1.. = 0,82 300 564 = 3,67' Ia' mm';


3

12
,

t7. (E 1)

21 600 3,67 la'

7,9 . 10 13 Nmm';

53006000'
.23. j'd(qd =
.
384
7,92 10 13
E

JV. VeriJicarea la starea

limit

= 7,5 mm

de

dejonnaie

.24. t!..j = 16,3 - 7,5 = 8,8 mm.

.
.25. Dm tabelul 18, t!..j adm.

6000
-,-:':-'-'500

12 mm;

26. M

1,28.

21 600 N/mm';

.20. Din tabelul 16, pentru


121600

6,20' 1013 Nmm';

.21. n, =

j,.(qf)

210000

gsete

5,74 10' mm' ;

5
60 6000'
384 . 620. 10 13

j .. (q ) =
lI!. Calculul

100 o: = 26,2 se

E
'
unde q = 60 kN/m = 60N/mm
.

E. =

10 800 5,74 " lO'

300
12

8,8 mm < t!..fadm.

12 mm.

STAREA LIMIT DE DEFORMAIE


Seciuni

ncovoiere

10

,-

dreptunghiulare dublu a,mate

Se dau: qB, qf" qf, b, h, A., A;, E.,


Eb, !!.f adm. (confOIm tab. 18)
Se cere: verificarea !!.f " !!.f ,!dm. ?

sgeii

Verificarea

10.2

/. Oale f.eomelrire

.
s~

1.

cdltu/eazi

2_

--

ti

"o ~ li -

3.

Se colcu/eozd

01

4.

8.

Aa 100 ('/.)
bIIo

..

--

blio

slobilele

f,
p' = o 100 ('10)

S.

- S,

AM conform $fllemei 901


.

7.

..

~~

Pt =

100('/.)

II. Co/cu/ul $fig,II/


moxime tie Ivngn tlvralU tiin f~
,.
,

B.

Se tletermina ip cu tobelul 4

<

-,

"

= flirt.
'lE

conform

..

.
..:!..

itUli~dtiiior

'1.tIE

v =

M
tiin schema 100

0,8 Eb
1 + (l,5 ':.i..

Eb =

,.t..

tIIn I(h~elvl 16 scoale JV in fllne/le

11:

iv

dePt

.ou

10.
-

',.L

9. v

12.

1. '

--*-

Ea
ne ~ !pE},

{>

.
.

Schema 10,2, ( contitluare)

13-

-'1!0

O{

.:t.

14, ,

cu lobe/ul

Se CO!cV!CdZd p'lp

,i

16,

11- foi

= (a+a?

bh!

20,

2l

100

-=-

3 +oI-S) + <x' (s- IIu'

-*(tI) = ~[b Ibj

- .
moxlmu
,

tiin qE,

"Ii

r-

(qE), ru pentru un element

tiin mulu/olomog en i e/Qs/ic , consiilerlI/ peflfrv modv/u/ de rigidllole (EI)

vu/oureu ru/ru/%

lJbh3
o
o

'

o'
i
Se ~/uminti stigeo/a

2 (a + o<'u '/lIo) - 1
1+
, (c(Ta'il

[ 'J

lai =

12

iiF

22,

0(';:;

19.

in fun r!ie tie prie ("OOa) ~i


.
o'e p ,/p
,

neP'

Din fllbe/ul Il 8. se $CocI e k

18

oiruf

Se efeclveOZd cdlcu/ul fIii


dirul sUt! cu Idee/ul IJiJ ?
,

15,

/u (21)

/1,, tolculul sog,elii maxime tie seurld durulo o'in ff,E


(v-O)
f-

Z3. [b --

24,

1, "

1l,8Ei,

i ' ..

fJ/n tube/vl Iti se scoale !f/ /n

fune/ie de Pt, cu v=O

25. ne =

26.

[:

!P

"

-*opunl/ile fi- .. 21 cu noile va/ori gO-

Se repe/ti
linu!e p .. !ru

[b i ne

/0 (23) i (25)
,

.i.
Z7.

Se de/erminu s tigealo ma~:;l1lq de scurlti tlufo/d


din
fsd(q/J. CI1 pentru un element tiin ma/eria! omogen _ ~{ e/!/slic, ~OI1 sitlerfntl p~nlr{/ .motlv, 1,1 tI~ ricridilf1le (EI) vu/oureq cu/cu/uiti /d (25)

?/ :

394

Schema 11'1.2 (continuare)


IV Verificureu /0 sloreo /imi'ltf rI~ ,tle(o(mo/'le

28.

M = 'id (qE) (22)

fsd({)(27)

29.

Se

determ in

4, ddm. conform tobe/ului 18

-.i.
30.

..

,jf ddm ?

Exemplu de calcul la schema 10.2

S se verifice sgeata maxim pentru grinda de planeu din exemplul


la schema 10.1, n situaia cnd arfi dublu armat, cu A~ = 3016 = 603mm.

L Date geometrice

+ 22

L a = 25

~ 36 mm ;

2. ". = 600 - 36 = 564 mm;

OJ.

a " = 2-J

16 = 33 mrn.
2

2281
'1. P = --,--:-:-=::"':'-- 100 % = 1,35 % ;
300564
5

P' =

603
300 564

100% = 0,36% .

Din exemplul la schema 10.1: 6-7 A" . = 60.300 mm' i

U. Calc"l"l

sgeii j,.(qE)

p, =

3,78 %.

Din exemplul la schema 10.1: 8 ... 13. '1' -= 3,0; v

0,667;

E; = 10 800 N/mm'; y,= 1; tI,= 19,44: 0(=0,262 .


.

14. IOi se
15.

f.. =
P

calculeaz

cu tabelul 13 B.

0,36 = 0,267.

'1,35

16. Din tabelul 13 B, pentru

.se

gsete:

17.

IO i

p 11, = 100

<It

= 26,2 i

k = 1,43.
300 5643
= 1,43 -'------ = 6,41 10 9 mrn';
. 12

21. (E 1) = 10800 6,41' 10'


.22. j,.(qE) =

6,92 10

13

P'fP =

0,261

Nmm';

5 . 606000' = 14,6 mm.


384 6 ,92 10 13

393

1
III. Calmlul sg~ii J,~qr)
Din exemplul la schema 10.1: 23 ... 25 i 11 ... 16.
1

ojI = l;

15.

cu tabelul 13. B.

P'
~ =

0,267.
-)
..
16. Din tabelul 13 B, pentru p

gsete:

= 21 600 N/mm 2 ';

n, = 9\72; 1X = 0,131.

calculeaz

14. IOi se

E;

k = 0,85.

11"

= 100

IX

= 13,1

P'/P =

0,267, se

17. 1.; = 0,85 300 . 5M3 , = 3,81 . 10' mrn' ;

12

, 21. (E 1) = 21600 3,81 h o = 8,23 ' 10 '3 Nmm';

27.

J (q~)

38~

35, 6000'
,
= 7,2rnrn.
823,
, , 10 13

IV. Verificarea la starea


2~.

AJ =

1~,6

29.

AI adm.

limit

de deJorm"fie

- 7,2 = 7 , ~ mm.

(Ia fel ca in exemplul la schema 10.1)

IlO. AC = 7,4 mm <


\

12 mnl.

f adm. = 12 mm.

Comparind cu rezultatul obi nut pentru aceeai grind cnd este simplu
armat, se observ c sgeata a sczut cu 16% datorit sporului de rigiditate
pe care il aduce armarea din zona comprimat.
'

>

,
,

LIMIT

STAREA

DEFORMAIE

I Seciuni n foml de T simplu armate

ncovoiere

10

DE

10.3

Verificarea

sgeii

~E,

qf., qf , h, k., b, b. (stabi.


lit conform schemei 1.7),
A" E" E" !lj>adm. (confOlill
\ tabelului 18)
Se cere : verificarea !li.;; !lf adm.?

Se dau:

1.

Se colc(Jlec:za a

110 = II - a

2.

3. p
4.

ono

J.
Abi

slabilele

Se

~a

5.

p/

;00(%)
.

schemei 9. 1

cO/I ,form

..!.~ fOO(%j

Ab!
.

6. II"- =

II"

"

/10

..1

7.

b"

b" = b

8.

Se delermin i 9' cv lobelvl 4

9.

11//i

v -

lJ{i

v =

sav

qE

NE

conform in dica/II/ar (11:11 schemo IDO

10. -;
F'

o,u.

f .,. O, 5vrjI
Ty

O/~7

/ 'Jo dlJl fS se scoale 'f/ n f Ul"ie/le r/? Pt i v

12.

n~

11

l'a
)
'f' E.

.~

Schema 10'3 (continuare)

l'

cu lt1belvl

tlfrecl

Se efectueaza calcu/vl Ibi


direct sau cu lobe/vl t3 C ?
.

Din lobelvl 13 C se sroole k


In Fvnctie tie pne ( = fUU",).

15.
~.

i
ii'P
.
_ _lip
~
.
-L _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

18. j3

A + O(

=----.:li

16:

1~

S=

. -

V,82 + 20( + Alip

- j3 +

(fi) =

21.

20.

tI, Jbi

l
bps
- {bp - I)(s - ip)J
-'--''----'--'----''-'-''--'~

Joi =

J. .

__
...,:l

. 2 bAal .
+ C( (f - S) "
.

...l'---_ __

Se determina sageala maxim . din 'fJE: fiti {fJC), .co pentru (//1 elemenfdin
moluio! omogen i 'e/oslic, considerind pentru modv/u/ rle flg<dilo!e (EI) vo- .
/ot1reo ralrvlola /0 (21)
"
.
>

22.

. ht. Calcu/vl. stige.1ii maxime de scutiti, dv.rtJld tiin

...,.

( 'E

..... -

fi/' (v== O)

23. . Ej,
~
. _

"

24.

'

, -,
"

"

- Q,U"

--'..,:l_ _ _~
..

Din falle/vl {6 se scoale!p n


functie de Pt, cu v"" O

25,

.r;.

\"i
'"
'/~

~
.

n _ tq

. e-'I'Et

________~..,:l_ _ _ _ __
Se repelo opera/file 13 ... 21 CI/ noile v%ri ob/i .nvle pentrv t6 i ne /0 (23) i (25)
.

"

~--~-'--~~---_.-'

27.

Se "t!tirmin sageala maximd' .de scutiti dura/o '


tiin V/'!stl (f/). Ct1 pentrv.vn .'temenl (fin mole.
riul omoJ6n i e/(J s!i9. eonsitlffntl p~nlrv mqqv- .
Ivi tie rigiditol. (El) viTlaoru
culcv/olti
/0 (26)
.
. .
.
.

.-

398

Schema 10.3 (continuare)

IV. Verifico/tu fu slt/red limilu tit 4tformIJlie

28.

Ar

- 'id (qE)(22)_ fsd (q/)(21)

29.

S~" "delermin

.'

Mqtlm, conform Iglu /ului 18

30.

. tJf

,jfqtlm?

Observaie

In

cazul special al grinzilor de rulare, pentru care conforra tab. 18 verifica rea la starea limit de defonllaie se face cu relaia f(q"j <; I ..Iim. unde
.qO este nc rcarea considerat n calculul la oboseal, - cicllll III din schema
10.3 nu intervine. Verificarea final se face comparnd sgeata calculat la
'(22) cu f adm.

Exemplu de calcul la schema 10.3

se verifice sgeata maxim a grinzii din figur, simplu rezemat la


-capete, cu o ncrcare de exploatare nniform distribuit. q" = 50 kN{m, din
.care fraciunea de lnng durata este t.'. = 35 kN!m, iar q~ = 20 kN{m
.'

..

zt
,.

..
,

.'

1.
.f"

'"

..

F;g. S.IO.3

Beton: Bc 20 (E. = 27000 N{mm'); oel: PC 60 (E, = 210 000 N{mm )


.A. = 5022 = 1 900 mm'.
/'
Grinda se ncadreaz n cazul 6,f = adm. = 1{500 din tabelul 18.

J. Date geomel-rice
1. a

22

25

+.-. 2

2. h o = 550 - 36

.
,

.
36 mm ;
.

514 mm ;

.:

399

P=

6.

1 900 100/ = 1,48/ ;


250. 514
/0
/0

4. Confonll schemei 9.1 rezult A" = 250(36

5. p, =
6 ....- p

+ 7,5.22) =

502,50 mm' ;

1 900 100 ){ ;' 3,78/ ;


50. 250'
,
/ 0
100 =0,1;
95
514

II. Calculul

7. b. = 600 = 2,40 .
250

sgeii fI< (gB)

8. Din tabelul 4, pentru Bc 20 i condiii nOImale,

q; =

'1'0

3,0

35
9. V =
= 0,70;
50

10. E; =

0,827000
"" 10540 Nfmm 2 ;
1 + 0,50,703,0

II. Din tabelul 16, pentru p, = 3,78% i v = 0,70, se gsete

12.ff,=

".

13 ... =

0/ =

210000 =19,92;
J . 10 540
19,92' 1,48 = 0,295;
100

14. 1"

se calculeaz cu tabelul 13 C.

15. Din tabelul 13 C,


gsete k = 1,85.

P n,

= 100" = . 29,5,
.

h. = 0,195

b. = 2,40,
-

Se!'

.
25051"4'
16. 1.. = 1,85
= 5,23 10' mm' ;
12

21. (E 1) = 10 540 5,23' 10' = 5,51' 10 13 Nmm 2 ;


22. fII (!f) =

5 . 50 6250' = 18,0 mm.


384 5,51 . 10 13

III. Calculul sgeii f (g"')


23. E; = 0,8' 27000 = 21 600 Nfmm' ;

24. Din tabelul 16, pentru

25. n, = _.::.2::..:1O~0:..:0.:..0_
121600

p, = 3,78 %

i v

O, se gsete

0/ =

9,72.

26. Se repet operaiile 13 ... 21 cu E; = 21 600 Nfmm' i ". = 9,72 ;


/

' 13.

,, = 9,72' 1,48 = 0,144;


100

14. 1.. se calculeaz cu tabelul 13 C.

400
\

15. DintabelulI3C,pentrup~,= 100 .. = 14,4,h. = 0,195ib.=2,40 .


se gsete k = 1,09.

16.1.. = 1,09 250 514


12

= 3,08' lO'mm;

21. (E 1) =: 21 600 3,08' 10' = 6,65' 1013 Nmm';


28.

f (qf) = '
384

206250' 6,65' 10

13

.=

6,0 mm.

IV. Verificarea la starea limit de deformaie


29. tJ.f = 18,0 - 6,0 = 12,0 mm;

6250
30. af adm. =
= 12,5 mm;
500

31. M = 12,0 mm < oM adm. =12,5 mm.

8.
PREVEDERI DE ALCTUIRE
PENTRU ELEMENTELE DE
BETON ARMAT

8.1. ARMTURI . CLASIFICARE

8.1.1, Clasificarea
ndeplinesc

armturiior dup

rolul pe care l -

Din punctul de "edere al rolului pe care l indeplinesc, aanturile elementelor structurale din beton armat snt clasificate in STAS 10 107/0-90 (paragraful 1.2.1) in urmtoarele categorii:
.
.
a. Armturi de rezisten, care snt dimensionate pe baz de calcul, pentru preluarea unor eforturi , cu respectarea unor

condii,i

de maximum

mini-

mum referitoare la procentele de armare, diametrele barelor i dista nele


intre bare. Rezult c i n situai ile in care armturile snt cantitativ dictate
de condiiile de limitare inferioar _a armrii (procent minim de alinare, diametre minime ale barelor, distane maxime intre bare), deci se nscriu n aa
numita "armare minim constructiv " , ele se me nin totui n categoria arm-

turilor de rezisten.
,
b. Armturi de co>ifillare (etrieri, frete), care prin efectul lor de limitare
a defonnaiilor transversale ale zonelor comprima te de beton ndeplinesc
rolul de a spori capacitatea de def6rmare post-elastic i rezistena acestora.
Din mecanismul confinrii, descris in subcapitolul 2.4, rezult c gradul
-de conlinare a betonului prin etrieri depinde nu numai de procentul de armare
transversal, ci i de distanele ntre etrieri n lungul elementului i de distanele ntre ramurile de etrier in seci unea transversal.
c, A rmt""i constructive, a cror dimensionare nu rezult n mod explicit
dintr-un calcul de rezisten, dar sint necesare pentru preluarea unorsolicitri care nu pot fi cuantificate prin calculele curente, n vederea asigurrii
unei comportri corespunztoare a elementelor sub aspectul retistenei, regimului de fisurare i ductilitii. Un exemplu l constituie barele de repartiie
ale plcilor armate pe ' o singuri direcie, care pe de o parte servesc penru
preluarea momentelor ncovoietoare dup direcia perpendicular pe deschiderea de calcul (n special sub aciunea ncrcrilor locale neluate n considerare ca atare -n calc",l), iar pe de alt parte au i rolul de a mbunti regimul
de fisurare a plcii dup direcia respec tiv din aciunea cont raciei beton ului.
d. Armturi de montaj, cu rolul principal de a menine poziia celorlalte
alluturi pn

Ia

ntrirea

betonului.
_
poate ndeplini, simultan sau succesiv, mai multe din

Aceeai armtur
aceste funcii. Exemple:

etrierii unei griljzi au atit rolul de armt ur de rezisten, fiind dimensionai , din calculul la for tietoare, cit i pe ceL de confinare a zonei comprimate, iar pn la ntrirea betonului servesc i ca armtur" de montaj,
susinnd barele longitudinale de la partea superioar a sec iunii;
-

' 402

,
,

barele longitudinale de la partea supe60arii a unei grinzi prefabricatereprezi nt aIIIlturi de montaj pn la ntrirea betonului, apoi pot avea un.
rol de armtur de rezisten n timpul decofrrii , transportului i montajului,
iar n construcia terminat devin armturi constructive.
Din cele artate este important de reinut n concluzie c toate categoriile
de annturi au n anumite si tuaii un.fOl de asigurare a rezistenei, rigiditii:
cau ductilitii, cele denumite atIuturi de rezisten diferind de celelalte
sategorii numai prin aceea c dimensionarea lor rezult n mod explicit din
calculele de rezisten curente.

8.1.2. Clasificarea

arm.turilor dup

modul de asamblare

Pentru ansamblul aHuturilor unui element de beton armat se folosesc


denumirile:
- carcas, n cazul elementelor liniare (grinzi, stlpi, arce, bulbii de la
capetele diafragmelor), la care aHuturile longitudinale i cele transversaleformeaz un ansamblu cu caracter spaial;

- plas, n cazul elementelor de suprafa (plci, inimile diafragmelor,


perei de recipieni etc.)
Dup modul cum snt asamblate, carcasele i plasele de armtur seclasific n:
.
a . .plase sa1t carcase ditt bare mon.tale individual i legate la intersecii cu:
srm, asamblarea fcndu-se dup posibilit i fie sub fOlIlla de plase sau
carcase preasamblate n atelier, fie direct la faa locului, pe (n) cofraj;
. o. plase sa" carcase sudate, executate pe cale industrial i la care leg
turile ntre bare, la intersecii , se realizeaz ciI suduri prin puncte.
Pe lng avantaj ele sub aspectul industrializrii execuIeI (reducerea consumului de manoper, viteza ridicat de execuie). carcasele i plasele sudate
prezint i avantajul unei an coT ri m ai bune a armturii in beton, ceea ce
pe de o parte permite utilizarea de srme de nalt rezisten (STNB, STPB).
iar pe de alt parte d posibilitatea de ase ntrerupe n cmpurile elementelor
ncovoiate barele care nu mai sint necesare din calcul (fig. 8.1).
Utilizarea eficient a carcaselor i plaselor sudate produse industriat
presupune asigurarea un'ui grad suficient de repet abilitate. Din acest considerent:
- La elementele prefabricate uzinate, se folosesc 'carcase i plase sudateexecutate direct la dimensiunile elementelor respective i confecionate deregul n atelierele proprii ale fabricilor de prefabricate.

Fig. 8. 1

403

- Pentru elementele m onolite se utilizeaz carcase i plase sudate produse


in industrie pe baza unui sorliment tipizat. n acest domeniu, o apliaie mai
la rg i gsesc plasele sudate pentru arma rea elementelor de sup rafa, care
snt mai nor de folosit deoarece sortimentul lor nu este practic condiionat
de necesitatea 1ne i tipi zri a elem entelor structurale rcspectiyc. In Romn ia,
plase sudate se p roduc de ctre Industria Sirmei B uzu, dup gama de tipuri,
, dat de Instructiun ile t ehnice [117] i din care tipurile mai frecvent folosite
denumi le "de uz general", sint artate in tabelul 20 din a nexa prezentului
-

.nd rumtor.

8.2:- GROSIMEA STRATULUI DE ACOPERIRE CU BETON


A ARMATURILOR

"

8.2.1. In

con:liiile obinuite

de mediu

In tabelul 8. 1. este dat clasificarea elemen telor structurale dup gradul


de .expu nere la ac iunea intemperi ilor i a umiditii, in condiii obinuite de
mediu, conform STA S 10.107;0 - 90, p~ragr. 6.1.2.
.
n func i e de ncadrarea in calegoriiie I - IY din tabelul 8.1, in tabelul 8.2.
'sint date pen tru elemente din De toane de. clas;. E e 20 grosimile minime
ad mise pentru stratul de aco perire cu beton a armturilor, conform STAS
10 .107; 0 - 90, p aragraf 6.1.3. n cazul elementelor din Bc 10 sau Bc 15, valo

T abelul 8. 1
Defi:li re

Ca tego ria

I
I

Elemente situate n spaii nchise (fe ele spre inte rioc a le elementelor
structur~Je din cldiri ci 'rile , inclusiv' cele din grupu rile sanitare i
bucta.riile a partamentelor de locuit i d in ha le indu striale inchise, cu
umi diti relative interioare ~ 75 %).
Elt!mente in contact c u exte riorul , dac si n~ pr ote jate prin t encuire sau
printr.un a lt st rat eie p r otec ie echj'/a lent,
.~

II

, ..

Elemente situate in ne r liber , expuse la ng h e i dezghe in stare umczit


Elemente situate in spa i i illchi:;e n ha,l:ele industriale c u condens t eh nologic
(h ale cu degajri de abu ri etc.).
Feele ele mentelor in contac,.t cu apa sau cu alte lichide f rA agresbitate
ch imi c (exemp le: pere ii i fundu l fe zcrroarelor , bazinclor i c'uvclor _
castelelor de apii-.
Feela in contact cu pm ntul ale elementelor prefabr icate i ale celor
monoJite t~lrnate in cofra j (grinzi , 3tilpi , p ere i etc.) sau p e b Jt on de
cgalizare.

III

Fe e le

n contact cu pmn tul ale eleme ntelo r din beton armat monolit
turnate direc t n s ptur i ( fundaii , zid uri de spr ijin etc),

IV

404

Ele mente situate in aer lib:::r. neprotejate., cu excep ia celor expu se la


nghe i dezghe in stare umezit.
Elemente aflate in s pa ii nchise cu umi ditate relati'l inte ri oar1l. p este 7" % ;
h a le industriale cu umiditate su p e ri oa r. acestei limite, acope ri urile
rezer voarelor i bazinelor , gr upurile sauitare i b u cAt. riile din constrs c
iile de utilizare publici , subsolur i le neincJ.lzite ale cladirilor etc.

riIe minime date n tabel se sporesc cu 5 rmu. Totodat, in toate cazurile brosimea acoperirii cu beton a armturilor longitudinale va fi de cel puin I,Zd
(d - ,diametrul annturilor).
Tabe/u: 8.2

- Tipul de element

cl as~

--

sau preturnate
pe

plane i
curbe
N ervuri de~e cu
lime ~ DO rom
~ ale plalL5eelor
Perei

-longitudinale

Grinzi. stilp!. bulbii diafragruelo r


(pereilor' strm;-

Be 20, din categoriile (conform tah. 8.l. ):

I O1onolite
- , Plilci

II

monolite
salu pre'

prefabricate
u zinate

turnat~ 1

antier

II[

prefa.
bricate
uzinate

!O
f'"

I~

(30)

10

15

15

20 (30)

30

,I

15

20

10

20
.

I,

25

30

,25

1
1

35

'.
i5

--

Fundurile Tezer'1oarelor"' i ale


cuvelar castelelor de ap

l' 35

. Etriori
transvcrsa1e Bare transversale
ale carcaselor
SU fla. t e

15

peanher

Fundaii

IV

turati)

Grosim ea minim. a stratului de acopen re cu


beton, 'n mm , pentrn elemente din betoane de

Arm~turi

15

I
1

10
.

15
1;,;

15
.

20

I.

,
25

Observaii i precizri

la tabelul 8.2.
a, Valorile din paranteze snt date pentru grosimea acoperirii cu beton
a almturilor de rezisten la pereii turnai in cofraj glisant.
,
b. La elementele structurale (grinzi, stilpi etc.) din categoriile 1 i II
care au la baz o poriune pe care dvin subterane, intrnd in categoria III.
se poa te menine i pe aceast poriune aceeai grosime a stra tului de acopeFire
cu beton ca i n partea suprateran, realizirrd djferena de grosime a stratului
de acoperire necesar n partea subteran prin tencuire, cu mortar de ciment
de marc " M 100. .'
"
c. La panourile mari prefabricate de fa-ad, grosimea acoperirii cu beton.
depinde de natura finisajelor i a termoizolaiilor. Precizri n acest sens sedau n prescripiile pentru proiectarea cldirilor din panouri mari i n proiectele tip de astfel de cldiri.
d, Pentru elementele din categoria PI, grosimile sporite cerute pentru stratul de acoperire cu beton au n vedere i neplaneitile inevitabile ale suprafeei
de contact dintre elementul de beton armat i pmnt. Valorile date in tabel
se refer i la cazul cnd elementele respective snt n contact cu a pa subteran, dac aceasta nu prezint .agresivitate chimic.
40~

afl

e. La elementele din categoria III care se

n contact direct cu lichide,


<iac la fa a de contact cu lichidul snt protejate prin tencuire sau prin pla-care cu faian, se poate reduce grosimea minim a stratului de acoperire cu
beton, adoptndu-se valorile date n tabel pentru elementele din categoria II.
I La elementele din categoria II, grosimile minime ale acoperirii cu beton
<late n tabel se sporesc cU 5 mm dac snt realizate din beton cu agregate
uoare.

g. Grosimea stratului de acoperire cubeton a armturilor longitudinale va


.fi de regul multiplu de 5 mm, obinut prin rotunjirea n plus sau cu cel mult
2 mm in minus a valorii deteIlllinate pe baza prevederilor de mai sus.
il. La plci i la perei, grosimile minime ale stra tului de acoperire cu
beton date n tabelul 8.2 i condiia" 1,2 d, precum i prevederea de 1a pct. g
oSe raporteaz la armturile .de pe primul rnd.

_ 8.2.2. n zona de influen a salinitii maritime de pe litoralul


Mrii ~egre
Msurile

speciale pentru proiectarea i execuia structurilor din beton


.armat n zona litoralului Mrii Negre snt prevzute n norma tivul [109],
.anexa VII-3, n funcie de regimul de 'expunere a elementelor structurale la
.agresivitatea apei sau a atmosferei i de gradul de agresivitate al acestora.
Regimurile de expunere la agresivitatea apei de mare pentru elementele
,;;ituate n contact direct cu apa s!,t clasificate n:
- normal (N): beton aflat permanent sub nivelul apei:
- moderat (M): betonul de deasupra zonei de ' variaie a nivelului apei
'(pe o nlime a elementului de circa 2 m, respectiv' ntre cotele
3,00 i
+ 5,00 m deasupra nivelului mrii);
Pentru regimurile de expunere la salinitalea atmos/eric, se d o clasificare
. in aceleai trei categorii, ale cror definiri nu snt nc perfect coordonate cu
'cele din STAS 10.107/0- 90, dar care pot fi n mod saisfctor asimilate cu
eategoriile I, II i III din tabelul 8.1 din prezentul ndrumtor. De aceea,
'n cele ce urmeaz prevederile referitoare la grosimile minime ale acoperirii
cu beton a armturilor snt date pornind de la cele .din nOlmativul [109],
dar urmrindu-se o corelare a lor cu STAS 10.107/0-90, respectiv cu tabelul 8.2.

Tabelul 8.3
.a. Elemente expuse la agresivitatea apei de mare

Gradul de agresivitate
a apel

Grosimea

minim.

a stratului de acoperire cu beton


a arm.turilor (mm)

frA folosirea de inhibitori

cu folosirea de inhibitori

slabA

piloti

prcfabricai

40

cI. tabelului 8.2 ,

40

ef. tabelului 8.2

;intens.

,
alte elemente

406

70

50

-~-~-_.

Categoria
toare din
tab. 8.2

normal

Gradul de
agresivitate
al atmosferei

corespunz -

RegIm de
expunere

Sporuri la grosimea minimit a stratului de acc pe


ri re cu beton a arrnturilo r fa de valorile din
tabelul 8.2, in mm, pentr u elemente de b -:tol l
armat:
monolite sau
preturnate pe ,antier

OrIcare

atmosferic

b. Elemente e xpu se la agresivitatea

:'

..

prefabricate uzinnte

O.

1'

O.

10

s l ab

II

moderat
jntell ~

10

III ,

10

'.

10

sIa bij.

10

intens.:'1.

15

sever
.

8 .2,3, In medii cu agresivitate

chimic

principalele gaze cu aciune agresiv asupra


n continuare principalii ageni corozivi ntlnii $.u b form

In tabelul 8.4 se

. bdonului i
de pulberi

10

prezint

Ta belul 8.4

ch im ic

Bioxid de s ulf
Hidrogen suIfurat
Acid fluorhid ri c
Clor
Acid clorhidric

Amoniac
Oxid de azot

Concentraie

F ormula

Denumirea galului

< 0 . 10
<0. 0 1
.< 0.02
< 0 ,05

Hei

<0, 05

NH ,

< 0 , 10
< 0 .05

S02

HzS
.

(mg gaz/mc aer )

HF

CI

);
NO, .N0
2

Grupa de COncentra ie a gazelor


.

0, 10-5.0
0 ,0 1-0,.5
0,02- 0 ,5

0 ,05 - 0 ,5
0.05- 1,0
0,10 -5.0
0.05 - 1,0

0,51-5
0 .51-5
O,.!i 1-2
1,1-10
5 , 1-50
1,1 - 10

agresl'Fe

.5, 1-50

P ul beri agresive (sruri pulverulente solubilc i h igrescopice); Na,SO"


K 2SO" CdSO" 2nSO" CaSO" NaCl, KCI, Na,CO, (NH')2S0,; NH, Cl;
(NH. ),HPO" NH,NO, NaNO" KNO" (NH')2CO,; CO(NH,L NPK, CaCJ,
.
2nCI" 2n(NO,), etc.

407

In tabelul 8.5 snt date definirile claselor de agresivitate a mediilor n


:f uncie de prezena gazelor din grupele A, B, C i a pulberilor agresive, pentru
temperaturi.pn la 50. La temperaturi-ntre 50 i 80, clasa de agresivitate
a mediului se majoreaz cu o treapt. De asemenea, se majoreaz cu o treapt clasa de agresivitate dac pe suprafaa elementulu~ structural este posi":bil formarea condensului.
Tabelul 85

Clasa de agresivitat e
a mediului
,

U miditatea relativ.
a aerului ('!o)

Car:acteristicile gazelor

agres!-ve

1. Foarte

s lab.

61 ... 75

Slab

intemperii

an . Medie

fAr gaz~

gaze agresive grupa A

gaze agresive gr upa B

>75

gaze ag resive grupa A

~.

agresive

~60

. 61 ... 75

Puternic.

ga):e -agresive grupa A

umiditate predominant. peste 75 %

61 ... 75

gaze agresive

el\".

~60

.I I.

fdi

"

gaze agresive grupa B

~.60

gaze agresive grupa C

>75

gaze agresive grupa B

61 ..._7'J

gaze agresive grupa C


pulberi agresive

Se

apli c

( condiii

tabelul 8.2

normale de mediu) .

In tabelul 8.6 snt date valorile corespunztoare pentru grosimea miuim '
,de acoperire cu beton a armturii. Pentru fiecare categorie de elemente struc'turale se aplic cea mai mare dintre valorile date. n tabelele 8. 2 i 8.6 .

Tabelul 8.6

minim~

Grosimea

a stratului de acoperire cu betOn a


(mm ) pentru:
.

Clase de agresivitate
a mediului

perei

slab.

15-

medie

20

--puternic

""
-408

20

arm-tufi
de rezisten1:\.

15,

I
I

20 (30)
20 (30)
.

30

30

30

35

35

40
1

stlpi ,
bulbii
armtu r i
constructive dialragmeJor

.;.

plci plane
i curbe

gflnzl

foarte staM.

armtur il or

30

conform
tab. 8.2

35
40

conform
tab. 8.2
d" ~ 25

15

Ca

turnai

n tabelul 8.2., valorile din paranteze snt date pentru cazul


n cofraj glisant.

pereilor

8.3. ANCORAREA ARMATURILOR


8.3.1.

Armturi

longitudinale din bare laminate la cald (OB 37,


PC 52, PC 60)

- la captul unei bare de armtur, dincolo


Lungimea de ancorare necesar
de seciunea n care este solicitat maximal, se calculeaz cu expresia:
la

n care d este diametrul

Aad

(8.1)

armturii:

(8.2)

a=

Valorile

coeficienilor

"...,

ao snt date n tabelul 8.7.


Tabelul 8.7

Condiii
i de

de aderen.
solicitare

Armlituri
solicitate la:

Aderen bun., condiii

normale de solicitare

Condiii

defavorabile
de solicitare sau aderen!

Valorile "allc pentru

intindere

compreslun e

)..,

.oel:

PC 60. PC .')21

OH 37

Ipc 60, PC .')21

OH 37

0 ,0.')

0,08

0,07

0,12

0,03

0.05

0.04

0,07

12
10

In cazurile cnd se cumuleaz condiii defavorabile de aderen cu condiii


defavorabile de solicitare, valorile din tabelul 8.7 se majoreaz cu 20%.
Se consider ca a vnd condiii defavorabile de sol\citare:
- armturile elementelor participante la structuri antiseismice,n construcii proiectate pentru zonele seismice de calcul A. .. E n zonele-plastice
poteniale;
.
- armturile elementelor solicitate la ncovoiere de fore concentrate
importante situate la distane mai mici dect 40 d fa de marginea interioar a celui mai apropiat reazem:
- armturile elementelor calculate la oboseal.
Se consider ca avnd condiii defavorabile de aderen:
.
- annturiie avnd o poziie orizontal sau cu o inclinare sub 4~ fa
de orizontal n timpul turnrii, n elemente cu nlimea seciunii h ., 300 mm
i situate n jumtatea superioar a elementului;
.
- armturile orizontale din elementele structurale verticale avnd nl
ime mare ~ grosime" 300 mm (perei structurali, perei de rezervoare i
silozuri etc.);
- alte annturi, n cazuri deosebite (pe baz de justificare), la care Condiiile de annare, condiiile tehnologice de turnare a betonului sau alte cauze
. ,
409

pot influena in sens defavorabil realizarea unei bune' aderene in zona de


ancorare (de exemplu, la pereii executa i n cofraj e glisante).
P entru armturile solicitate la intindere ale elementdor. din beton armat
obinuit, in cazurile curente, se pot utiliza in expresia (8 .1) pentru Aa direct
valorile date n tabelul 8.8 .
Tabelul

I
O el

Va.lori le ), pentru :
Adere n bun,

Clasa beton ul u i
.

Condiii

defa'lo- _
rabile de aderen sau de soli ei
tare

condiii

norma
le de solici tare

defavorabile
de aderen. cumubtt:
eu cond iii e t favora bile de soliciare

35

'5

55

Bc 20, Ee 25
. l'
Be 10 , Bc 15

30

40
45

50
55

40
50
45

50

3.'5

PC 52

Con diii

Be 15

PC 60

OB 37

8.8

De20,Be25
Ec 10, Ec 15

30

ne 20 , pc

35

<o

25

60

55

La elementele din beton cu agregate uoare, n cazul utilizrii la arm


turile de rezisten a oelu lu i OB 37, lungimi!e de ancoraj determinate cu
formula (8.1) sau cu tabelul 8.8 se m aj oreaz cu 50 % .
Observatie. Formula (8.2) este s tabilit considernd c bara de arm t ur
este dimen si onat pe baz de calcul , cu rezistena de calcul R,. Dac arm;,lura rezult aintr-o dimensionare co nstru ctiv , astfel nct sub ncrcrile de
calcul este solicitat la un efor t unitar <Ia < R" se poate reduce n consecin
lungimea de atlCOTaj, nlocuind n (8.2) Ra cu cra ;. 0,5 R. La elementele participante la structuri antiseismice se int roduce cr. determinat pentru starea de solicitare asoci at 111ec:.;nisn1ului de ceda re (n u pentru incrcrile seismicedecod).
Necesitatea ?revederii de crlige. la capetele barelor de armtur, ' aIc
, tuirea lor i modul CUln se iau in considerare l a determinarea lun gimii de
ancoraj la se stabile~c conform tabelului 8.9.
TnbrJuJ 8,9
rezisten

de

Tipul de
a.rm,tur

PC 52. PC 60

OB 37

Prevederea de
cirli ge la capete

Da, pentru barel e solici tate


la utindere

Jo'

.k

....

I
~t.75d;b

1.SuLilln('(J

pinu !tlJ(!rc _
,f~ masca/e IlIr;ilMo c/..anco,'{lI'c fora c/';//q

"-

:+b

.
etiunea pn.

la ~rem.r;n:i

lungi mea r:k onC()((JrfJ

t'~ ec/I&E

Lungimea desf.SuratJ. a ci rlige lor nu se in c lude In la cal


culat. cu fo rmula (8. 1)

410

.."

R'I.25d 'l.5t1

Nu

-- ro

'\..

F orma
crligelor

Neobligatorie

-il

/',..-t

construc t i '",
sau de
montaj

Pentru armturile tiranilor i in general in situai ile cind efortul de


intindere din armturi se transmite in cea mai mare parte la extremitile
elementului (exemplu : la grinzile-pere i ), se recomand ca ancorarea s se
' r ealizeze prin bucle de diametru mrit, iar dac dimensi unile elementelor nu
permit realizarea de astfel de bucle, se vor prevedea a ncoraje cu bare transversale sudate de cele longitudinale la (fig. 8.2) .
S(/(/vrJ

Iirnoti perele

,
1

8ulb (slilp) de copiii

Dudti mor/Iti i'n ploll

orizon/ol

Bare

b
Fig. ~.~

8.3.2. Plase sudate

Lungimea de a'ncorare a plase)or sudate din srm tras ne ted (STNB)


se stabilete considerind c a ncorarea se realizeaz numai prin efectul de
mpnare a barelor transversale n beton.
Fora care poate fi transmis de la armturi la beton la fiecare nod al
plasei (fig. 8.3), se determin cu expresia :

. F ,

15 d,I,R,

(8.3)

n care d, este diametrul barelor transversale i 1, - distana ntre axele arm


turilor longitudinale (pentru care se calculeaz lungimea de ancorare), dar
nu mai m ult ca 30 d"
Fora transmis la un nod este (fig. 8.3):

F=

AMma.::a
z

(8.4)

unde fl M ma' - diferena maxim ntre


momentele ncovoietoare din dou noduri
consecutive i z - braul de prghie al
eforturilor interioare,
Condiia de asigurare a ancorrii
barei. este: nlFcB'P ~ F (ni este numrul
de bare longitudinale pe limea de plac
pe care s-a calculat momentul ncovoietor) . Din aceast condiie rezult num
rul de bare transversale (noduri) necesar

loqr~
,

Fig. 8.3

411

dincolo de reazemul teoretic. Dac o plas se oprete inainte de reazem,


diagrama de momente fa de care se face calculul ' este cea corectat conform
paragrafului 8.6 .4.
.
Plasele sudate se execut fr crlige la capete. Detalii cu privire' la ancorarea la capete a plaselor sudate snt date n Instruciu!lile Tehnice [117].

8.3.3.

Arrnturi

transversale

Pentru elri,ri } i agrafe, ancorajul se realizeaz prin crlige ca n fig . 8.4, a


ndoite la J35 0 sau la 1800 n cazul etrierilor din OE 37 i numai la 135 n
cazul celor din PC 52 sau PC 60. Poriunile curbe ale crligelor se continu
prin poriuni rectilinii de lungime egal cu cel puin 5 d (d - diametrul etrierului) i cel puin 50 mm.

..

,
"'50'

i/l.iOmm

,,

-.

b
F;g. 8.4

Barele transversaie ale 'carcaselor sudate se ancoreaz prin sudarea de bare


longitudinale ca n fig. 8.4 b. Ancorajul se consider-realizat dac pe poriunea
de an~orare bara transversal de diametru d este sudat pe:

- dou bare longitudinale de diametru ccl puin .egal cu cel al barei


transvcrsale;
- o bar longitudinal, de diametru cel puin egal cu 1,4 d.

8.4. NDlREA ARMATURILOR

8.4.1.

Poziiile Inndiriior

fnndirile se vor amplasa de regul n zonele de efort minim in arrnturi.


In fig. 8.5 este artat exemplul unei grinzi continue, neparticipantc la o
,

structur antiseismic i

mare n raport cu ncrcarea perolanent, la care pot aprea i momente negative n cmpuri. In figursintrepre
zentate diagramele nfurtoare ale momentelor maxime pozitive i negative
i poziiile optime pentru nndi riIe armturilor longitudinale corespunz
toare.
La elementele verticale (stlpi, diafragmei se admite nndirea deasupra
nivelului fiecrui planeu. Dac elementele respective snt p~rticipante la o
cu

ncrcare util

412

,I

IlfHtiTTiTI:

I ,li

,II

I
,I
+'if+lffitJ-lJL.:..L;..l.W..f

)
I
!

~_

I
I

"IIILJ-!
,

"'-'.W.

!II '1

,,

F;g. 8.5
structur a ntiseismic, se va ine seama de pre\'ederile speciale de la
8.4.2. referitoare la nndiri amplasare n zone plastice poteniale.

paragr.

n cazul elementelor solicitate la ntindere centric sau cu excentricitate


mic (tirani, armturi inelare ale pereilor recipieni lor cilindrici sau tron conici), la care efortul de ntindere este practic constant pe toat lungimea a rm
turilor, poziiile nndirilor se vot decala astfel ca in aceeai seciune raportul
ntre aria seciunilor arrnturilor nndite i aria seci unil or totalit ii a rm
turilor s fie .; 0.25 pentru armturile din OB 37 i .; 0.50 pentru cele din
PC 60 sau PC 52 (fig. 8.6.).

,
I
) T
(

~ iJ'ngime(J de 1/l'{(Jre (...,f2m)

"

pr.f'l

a.

G;.'Y*'S

. .

OUrJ!tH80 ifind(/mlor prin Si/dUfll (fIe crmo!"IfIIc, (IntiI flrulll

1i.

+-

,+ -

b, Oeco/()rca fliJodirilor /a urmtiivrtle ine/ure ule unui perele


c//indric de rezervor
Fig. 8.6

413

8.4.2. Alegerea sistemului de

nndire

De regul, nndirea arm turilor se realizeaz prin supra punere fr sudur


sau prin sudare.
.
nndirea prin sudur' este obligatorie pentru barele cu diametre ;. 32 mm
i este recomandat i pentru bare 025 i 028 mm. Nu se nndesc prin sudur
bare cu diametre sub 10 mm.
In zonele plastice poteniale participante la structuri antiseismice, se va
evita nndi rea arrnturilor. In situaiile cnd nu poate fi evitat, se vor
realiza prin sudur . nndirile tuturor barelor cu diametre ;. 16 mm. In
cazul elementelor portante verticale. ale cldirilor etajate (stlpi, diafragme),
aceast prevedere este obligatorie numai la nivelul de la baza construciei,
adic la faa superioar- a fundaiilor sau, n cazul stlpilor rezema i pe pereii
structurali ai subsolului, la ncastrarea stlpilor n aceti perei. La cldiril e
civile cu nlimi obinuit e de etaje ( .; 3 m), n seciunile de la baza construciei se pot evita nndi riIe armturilor din stlpi i diafragme prin prelungirea mustilor din fundaii, respectiv din pereii subsolului, neinndite
pin deasupra nivelului urmtor.
Barele longitudinale ale elem entelor solicitate la ntindere centric sau cu
excentricitate mic (tirani, tlpile ntinse ale fermelor etc.) se nndesc de
regul prin sudur. Se admite prin excepie ca la armturile inelare ale pereilor
cilindrici~ sau tronconici ai rezervoarelo!, silozurilor etc. nndi rea s se faC
prin suprapunere, cu urmtoarele conditii:
- armturile s fie din bare cu profil periodic (PC 52, PC 60) ;
- diametrele barelor s fie .; 20 mm;
- lungimile de suprapunere 1, s fie ;. 1,5 la (la perei de silozuri 1, ;. 21a
i /, ;. 60 d
200 mm) ;
- seciunile de nndi re s fie decalaie astfel ca n aceea i seciune s nu
fie nndite mai mult dect 25% din bare (condii e mai sever dect cea general de la paragr. 8.4.1 ).
_
,
Nu se admite folosirea sudurii la nnii.dirile armturilor din oduri ale
cror c alitti
, fizica-mecanice 311 fost mbuntite pe cale mecank. (srnl
tras). Interdicia nu se refer i la sudurile prin puncte de la nodurile plaselor
sudate executate indnstri al.

8.4.3. nndiri prin suprapunere


Pentru armJ:tltrilc din bare lamillale la cald, lungimea de suprapunere
necesar se determin cu expresia:
(8.5)
l~ = k,la

0,5 r, pentru nndiri


n care 1. se determin conform relaiei (8.1); k, = 1
n zone ntinse; k, = 1 + 0,25 r, pentru nndiri n zone comprima te ; r, .... raportul intre ari~ seciunilor armturilor nndite n seciunea (1) i aria seciunilor tuturor aJlIlturilor din aceeai seciune.
La armturile ntinse ale elementelor solicitateJa ncovoiere sau' la comprcsiune (ntindere) excentric cu excentricitate mare, cu excepia Tiglelor i
stlpilor cadrelor participante la structuri antiseismice, - dac 'pe lung-imea
nndirii prin suprapunere efortul n armtur scadeoastfel ca la unul din capete
s de\' in Cia .; 0,25 R., se admite ca n formula (8.5) s se. ia k,
In locul
rapor.tului Cia / R. se poate considera n mod simplificat raportul -ntre momentele neovoietoare . din seciunile respective.

=".

414

Pentru armturile nndite in zonele care sub orice grupare de ncrcri


rmn solicitate la compresiune. lungimea de nndire va fi: 30 il n cazul
"etoanelor de clas < Bc 25 i 20 d n caznl celor de clas", Bc 25.
Pentru pla .. sudate din STN B: lungimea 1, de suprapunere. dup direcia
armturilor de rezi sten . msurat ntre axele barelor transversale extreme ale.
celor dou plase care se nndesc (fig. 8.7). va avea cel puin valorile:

/s

,.

a
-

Q '

." .0 d
..

..

Fig. 8.7

..

~ la plci: lungimea a dou ochiuri plus 50 nun (fig. 8.7, al dac efortul
unitar in armtur sub ncrcrile de calcul este 0,5 R. < er. " R . reSpectiv.
lungimea unui singur ochi plus 50 mm. dar cel puin 40 d (fig. 8.7. b) dac
u. " 0,5 R. (d - diametrul barelor care se nndesc) [117J;
- la armturile de p e ini",ile diafrag11lelor: lungimea unui ochi plus
50 mm i cel puin 40 d la barele orizontale, respectiv lungimea unui ochi plus
50 mm dar cel puin 300 mm i cel puin 60 d la ' barele verticale [118J.
La elementele din beton armat la care dimensiunile sectiunii
de beton nu

permit s se asigure ntre barele CaIe se nndesc nn .spaiu cu grosime", 1,2 d


i cel puin 75 mm. se permite c;> barele s fje juxtapuse fr interspaiu
i legate ntre ele .cu srm pe lungimea nndirii.

8.4.4. ndiri prin sudur _ .

..

De regul. cordoanele de s udur se dispun simetric fa de bara de arm


tura care-.se inndete, pentru a se asigura transmiterea centric a efortului
prin nndire. Cordoane dispuse asimetric snt permise numa i la elementele
ale cror alctuire i armare transversal permite preluarea solic itrilor suplimentare locale generate de transmiterea excentric a efortului. n cele- ce
urmeaz-, snt date detaliile necesare numai pentru inndirile cu suduri dispuse
s imetric. Pentru cazurile speciale cnd se utilizeaz suduri dispuse asimetric,
detaliile corespunztoare snt date n Inst ruciunile tehnice [108].
. a. Suduri ma"uale Clt arc electric pri" sltpraP""ere sa" C'tl eclise (fig. 8 .8).
Inodirea se poate realiza in dou variante:
..

..

415
,

,
,

,
0831

1'[52.
1'( 5{}

0831

1'( 52.
l'C5a

a
fOmm

1,/2

1,

,b
,

Fig. 8.8

1. prin suprapune"e, fr eclise, n care caz pe poriunea suprapunerii


cele dou bare care se nndesc se ndoaie ca n fig. 8.8, a, astfel cu poziia
cordoanelor de sudur s rezulte simetric n-raport cu axul barelor;
2. cu dou eclise, dispuse simetric fa de axul barelor, ca n fig. 8.8, b
i ale cror seciun'i nsumate trebuie s fie cel puin egale cu seciunea barelor
'
, pe care le nndesc.
n ambele cazuri, pentru a se ' asigura transmiterea centric a efortului
prin ~ndire, cordoanele de sudur se prevd pe ambele fee (dou cordoane
"

n varianta 7 i patru n varianta 2).


Caracteristicile geometrice ale nndirilor 'snt date n tabelul 8.J.~.

,
,

Tabelul 8.10

Tipu 1 de

Lungime~

oel

PC 52 PC 60

1 d

sudurii (L, )

Grosimea sudurij (a)

fnn-dire prin suprapun~re, cu

doane de sudur pe ambele


(fig, 8,8,a)

COT-

fee

doane de sudur pe ambele


(fig, 8,S, b)

Lungimea de
Suprapunere

(L 8P )

lnndire cu dou eclise. cu .corfee

' 1.

O,J4 d

0,34 d

oi d + 20mm

.5 d

+
20 uun
.
S

<4d+20mrn

5d

+ 20

1 ... 2 rom

Lungimea
ccllselor (Le)

Rostul dintre capetele baJelor

,-

416

QB 37

.,m

Zmm

!n situaiile cnd electrodul nu are acces dect la o singur fa a barelor de


" rmtur se poate utiliza i sistemul cu eclis din oel cornier, ca n fig. 8.9.
~isternul permite o nndire fr excentriciti n transmiterea eforturilor, cu
condiia ca seciunea eclisci s fie suficient de mare ca s permit realizarea
unei suduri coaxiale cu barele n sec iune transversal. Din acest motiv, soluia
prezint 'inconvenientul c eclisele oc up mai mult loc n l ime i Ide aceas ta
trebuie s se in seama la dimensionarea limii sectiunii de beton a elementului i a numrului de bare care se pot nnd i. Lungimea J.. a cordoanelor de
su dur trebuie s fie dubl fa de cea dat in tab. 8.9 (8 d pentru OB 37'
i 10 d pentru PC 52 i PC 60) .
.

..

I(}r~ ~_ _ _ -" _ _~

E 'g. 8.9

b. Suduri ",anuale ,i cochilie .. baie de zgu";i. Sistemul co nst dintr-o


sudare cap la cap a barelor, cu arcul electric, ntr-o baie de zgur avnd drept
suport o cochilie metalid . In fig. 8.10 snt artate caracteristicile geometrice ale unei suduri n cochilie i modul de prelucrare prealabil a capetelor"
barelor in cazul cnd snt orizontale (fig. 8.10, a) sau' verticale (fig. 8.10, b),
!n fig. 8.10, c este reprezentat o seciune transversal prin cochilie, valabil .
n ambele cazuri.

,
,

.."

, ,

. :-'~'-''':
...
.
.'
..'~ .

:== ""O = 9.1 ti

0,70

Slrgl tie

c
ng. 8. 10
,

,
,

411'

In tabelul 8.11 snt calculate caracteristicile geometrice ale nndirii


pentru bare cu diametre ntre 2S i ~o mm .

Tabelul

.
.
inn.dirii

DimensUle
.

Yalari (mm) pentru bare cu diam etrcl e (mm):

Formula

23

Lungim ea cochiJi"ci '

Le = 2.5d

65

70

a. cochiJiei

3,3 d

90

100

LI,

Grosimea cochiriei

c = 0,2 d

Jocu l cochiliei

e = O.05d

u-

1.5

h -= 0,3 d

Rostu l intre bare

tJnghiul Tostului
Grosimea stratului de

acopenrc

0,1 d

32

,I

I
I
I

3:;- ... 4jQ

36

40

80

90

1 Li

130

145

10

'" 8

28

La. i mea desfurat

8.11

1.5

10
.

2,0

11

100

2.0

12

> .

Sol ui a

este indicat pentru nndiri att in interiocul elementelor de


beton armat cit' i la mbinri de elemente prefabricate, in special n situaiile
cnd accesul electrodului la sudarea armturii nu este posibil decit dintr-o
singur parle, astfel. c n sistemele din fig. 8.9 ar rezulta posibi l numai o
nndire asimetric. De asemenea, datorit a van ta jului c prezint un gabarij:
r edus al nndiri i, este de- recomandat in cazurile Cnd spaiul disponibil este
limitat .
.
Se utilizeaz la bare cu diametre '" 2S mm. Se pot inndi cu acest sistem
bare de diametre diferite sau .din oel beton de caliti diferite, prewm i
armturile elementelor solicita te la oboseal.
In Instnicunile tehnice [108] este dat i o alt variant de sudare in
,
cochilie in baie de zgur i anume cu custuri longitudinale.

8.4,5.

Inndiri

pnn bucle (inele)


.

Principiul ir.ndiriler prin bucle (inele), folcsite ia mbinrile prin


mon01itizare ale elementelor prefabricate, const (fig. 8.11) n suprapunerea unor
musti n faIm de bucle semicirculare lsate din cele dou elemente i care,
solicitate la intindere, exercit asupra betonului din ' intericrul lor presiuni
l'adiale . Se creeaz astfel un simbure' de beton comprimat, capabil s asi~ure
transmiterea efcrturilor de la o bucl la cealalt . Buclele trel;mie dimensionate
atfel ca presunile radiale s poat fi preluate de simlJUrele ' de beton. DJ' ase
,
menea, la proiectarea imbinrii este necesar s se in seama c eforturile de
de intindere care iau natere perpendicular pe planul buclei i tind s dizIocc
acoperirea ei cu beton trebuie s fie preluatc ..prin a.lmUur tr.nsyersale (vezi
n acest sens paragr. 5.8.4.c) .
418

',li"
,....

.,,

!
,
-"'T

+'

t=--

.',I

Fig. 8. 11

8.4.6. STAS 10.107/0-90 permite (paragr. 6.3.4) i aplicarea altor sisteme


de n n di re a mrnturilcr, ClL~ ar fi cele prin dispozitive mecanice, cu condi tia
unui fundamentri teoretice-experimentale omologa te.
8.4.7. La verificarea prin calcul a sudurilor: de la mbin rile e1ementelor
prefabricate, participante la structuri antiseismice, efortul de calcul se majareaz cu coeficientul 1,5, in confermitate cu prevederile normati)'ul ui [1l9] ,
paragraf. 4.2.7, tabelul 7.

.8.5. PREVEDERI SUPLIMENTARE PENTRU STLPI

8.5.1. 'C1ase de stlpi

,-

Cerinele

privitoare la arm jrea stilpilor se diferen1i~i n funcie de ela,.


sific'area stlpilor pe baza n ecesit ilor de ductiiitatc, in clasele A, B i C definite in tabelul 8.12.
,

Tabelul B.1Z

Clasa de stlpi, pentru


zOlla seism ic de c8;.lcul:

Gradul de part icipare o stilpi


lor la solicitrile
.

din aciuni SelS1r. 1Ce

Stlpi

'"

care pot i nt t'Tveni' zone


.
.

aciun i 5('lsmlCe

P articipalli

Stilpi

a ntisesim iee- -

1 structuri

proiectai

elestic se b

r~!astice

I
. .

aciuni

neparbclpanl

F
~

1
.

..::.

pentru a .r.1minc m do neniul


.

le rc vi 11 ~,.soi i cii"ri lT.dm:e


,
.

B'

aciuni sc:;smlCC

din

Stlpi care sub aciuni seismice dmin m


domeniul elastic da.torit fa.ptului c din ac{:ste

A ... E

la structurI allti selsmlce

Prevederile din acest paragraf se refer la stlpii cu eforturi axiale semnificative (n = N/bhR, ;, 0 ,05). Nu se includ' c!emente structurale cum snt
suparii de linii eledice aeriene sau altele similare, la care efort ul axial este
,

41~

nensemnat n raport cu momentele incovoietoare i care, in cons~cjn. atit


n calcul ct i n ceea ce privete detaliile de armare, se asimileaz. cu elcmen.tele solicitate la incovoicre.

8.5.2.

Seciunea

de beton

Dimensiile laturiler seciunii, la stilpii cu seciune dreptunghiul ar sau de


:alte forme ortogonale (L: T, cruce, ca n fig, 8,12, b,c,d) vor fi multiplu de
50 mm,

",,...

,,

'1 "

..,...

..

"
'

-,...

'

;.......
t;-rtl '
,_.: 1

.: .)
", ,,

"

'.-.,

~
-:.,.:.

"

."

,
J

'

,
,

'- .<,_-','.---,'~...

.'

"

,.- -,

"

.<'.

:'.F'

Fig, 8,12

Dimensii minime: 250 mm pentru stilpii monolii sau prefabricai (Ia ce


Totunzi D ;. 250 mm), Se admite prin excepie 200 rom pentru cei prefabricai
supui la solicitri reduse,
\
Raportul ntre laturile seciu nii va Ii de regul It/b ,,; 2,5, La stlpii cu
seciune n form de L, T, cruce etc. aceast limitare se refer la raportul
ntre laturile mari de pe cele dou direcii (Iz,/Ir. din fig, 8,12, b,c,d).
Fac excepie stlpii halelor industriale cu poduri rulante care au portale
de frinare, i ai altor construcii la care
,
dup una din direcii sint prevzute

,
pe liniile stlpilor elemente rigide de
,
contravntuire, n care caz rezult va~
lori mai mari pentru raportul h/b. De
asemenea , fac excepie montanii de
diairagme cu goluri, asimilai cu stlpii,
cum sint cei ai structurilor de tip "tub
periorat" (fig. iU3).
Fig. 8.13

420

8.5.3.

Armturile

longitudinale

Diametre minime: 12 mm pentru bare din PC 60 sau PC 52, 14 mm pentru,


bare din OB 37. La stilpii turnai n zidrie ai structurilor cu ziduri portante,.
acesle diame!re se pot reduce cu 2 mm. La stlpii nestructurali , d,,, = 10 mm.
Diametrc maxime recomandate: 28

mm pentru stilpii din beton cu agregate


obinuite i 22 mm pentru cei din beton
cu agregatc

uoare.

Dista na liber

minllllf't ntre bare:

50 mm.

.
Distana max im ntre axele bare-
br: 250 mm (fig. 8.14). Se admite armarea cu numai 1 bare dispuse la colurile
.250 >250
seciunii Ia stilpi avnd l~turile seciunii
" 350 mm n cazul stlpilor din, clasa A
F;g. 8. H
i" 100 mm In cazul celor din clasele B iC.
Procentele de armare longitudinal maxime i min ime sint date n tabelul 6 B din anex.
La nndirile armturilor longitudinale ale stilpilor cadrelor etajate (fig.8.15),
harele de la niveluL inferior se deviaz (se graifuiesc) pe nlimea riglelor
pentru a se al tura celor de la nivelul superior (fig. 8.1 5, 1/., bara 1) i pentru
a prelua diferen ele de seciu ne ntre stlpii celor dou niveluri succesive (fig_
8.15, R, bara 2). 'Panta maxim admis pentru de"iere este 1/ 6. Dac tgo: >
1/6, se adopt soluia din fig. 8.15, ., cu barele 3, 1.
.

tgot:> .!.....

li

b
Fig. 8.15

8.5.4.

Armturile

D;"stallele '11tre

transversale

e!rieri pc

l1I/z:tn ea

sti/putui se stabilesc, la fiecare niyeI

separat pentru:
.
- z~na curent a stlpului ;
- zonele cu etrieri indesii la una sau la aJnbele ext remiti.
a. Zona. curelHE, Distana maxim intre etrieri; J 5 d (d - diamctrul
minim al armturilor longitudinale), dar cel mult 200 mm la stlpii din clasa
' A i cel mult 300 mm la cei din clasele B i C.

421

0 .. Determinarea zonelor C1I etrieri ndesii de la extremiti. Indesirea etrierlor poate rezulta necesar din urmtoarele cerine:
- n zonele de nndi re a barelr longitudinale (de regul, la extremitatea
inferioar a stlpului, la fiecare nivel), pentru mbuntirea condii ilor de
t ransm itere a eforturilor intre barele care se nndesc i prduarea solic itrilor
trans vrsale generate de necoaxialitatea lor;
,
- pe toat nlimea, la stlpii din clasa A la care raFor tul ntre nli
mea liber i latura cea mai mare a seciunii este H.I" ~ 3 (stlPi sC"'rli),
pentr u asi~urarea suplimentar mpotriva cedrii la for tietoare);
- la ambele extremiti, la stlpii din c!asa .A ai cadrelor cu umplUiiiT
din zi dri e masiv, la care desprinderea. local a zidriei de stlpi sub aciuni
seismice puternice poate transforma zonele respective n stlpi scuri (fig.8.16):

l _ ---==-JTY~l-+ -.
Stilp scurl

'.

Fig. 8.16

- in zonele plastice poteniale ale stlpilor din clasa A, pentru majorarea


gradului de conlinare a ' seciunii de beton, n scopul mririi ductilittii.
n capitolul 6 s-a artat c la paza concepiei i calculului cadrelor pa~li
cipan te la structuri antiseismice strt cerina ca sub aciunea cutremurelor,
zonele plastice Foteniale s fie dirijate cu prioritate spre capetele riglelor,
admindbse apariia ler n stlpi numai n stadii avansate de solicitare, cu
incursiuni moderate n domeniul' post-elastic i localizate la un numr limitat
de stlpi, cu precdere la extremitile lor inferioare, la nivelul de la baza
cadrului.
.
Aa cum s-a artat mai detaliat la paragraful 6.2.1, n msura n care
'dirijarea peziiilor zcnelor plastice poteniale se poate controla cu sufi cient
certitudine printr-un calcul post-elastic aprofundat al structurii la solicitri
seismice, zcnele n care pe acest considerent se prevd ctrieri I)desi i se pot
stabili n con sec in. In cazurile curente, cnd un asemenea calcul nu se efectueaz, dar prin dimensionarea corespunztoare a stilpilor n raport cu riglele
se creeaz condiii pentru limitarea i localizarea zonel9f plastice poteniale
din stilpi, se admite s se considere ca zone plastice poteniale zonele de la extremitile inferioare ale stlpilor, la toate "ivelurile. Prin aceasta se admite implicit c se <:,coper i cazurile cnd, chiar dac la unii dintre stlpi apar astfel de
Zone i Ia extremitile lor superioare, incursiunile n domeniul postlastic
n zonele 'respect ive snt moderate i nu necesi t o confinare majorat
prin indesirea etrierilor. Ca msur de precauie suplimentar, n S'[AS
10 107/0-90 se l imit ea z valabilitatea aces(ei ipote.z e la cazurile cnd n =
NlbhR, ~ 0,3. De asemenea, ipoteza nu se extinde i la cazurile speciale cnd
pe considerente ntemeiate, se adopt structuri la care nu se poate evita

422

'

apari ia

de zone plastice poten iale i la extrem i tile superieare ale stlpilcr


(exemplu: structurile cu diafragme cu parter flexibil).
_ n tabelul 8.13 snt sintetizate regulile de stabilire a zonelor de ndesire a
etrierilor, pe baza consideraiilor de mai sus.
,

Tabelul 8.13"
.

Zone de indesre a et:rierilor la f iecare nivel

Clasa
-_d e
stilp

pe toat
lungimea

e xtre mit i

la ambele

la extremitatea
inferi oar

S tl pii cad relor cu umplutur


.
din zidrie mas'l il

,
Stil pi
A

scur i

S tilpii cu 1! = N/bhR c > 0 ,3

( :' .; 3 )

il

n cazurile speciale ciild prin concep ia i ald'itui rea gcncrall a..stru cturii nu se poat e ev ita apar ii a
d y zone plast <;e p o t eniale la
extre mitf'l.ile snperioa re a le s t n ~
pilor

Hestllt cazurilor.
.

Toate cazurile
.

c. lnlimile zonelor CIt ttrieri 11 desii: nlime a Ip a zenei plast ice poteniale de la o extremitate a unui stlp se msoar :
- la nivelurile curente, de la faa riglei;
- la baza cadrului , de la faa superi oar a fund a ie i, sau , dac stlpul
reazem.

pe un perete de beton armat al subsolului . de la faa


acestuia:
.
,
- dac la baza unui stlp in tervine un clenlent constructiv

su perioar

a.

(pardoseal.

r igid

etc.) care const it"ie un reazem lateral, mpiedicnd deforma ia liber


a stlpul ui (fig. 8.17), etrierii se ndesesc de la fa a 'superioar a fundaiei
pn la nlimea lp de'asu pra reazemului respecti v,
Ca n lim e lp a zonei plastice potenial e se ia cea mai maLe dintre
valorile :
I p " H ,f6 (H, - inl im.ea hber a stilpului la niv'e lul ccnsiderat);
. I p " il (It - dimensia max i m a seciunii de beton a stlpului) ;
I p " 600 m m .
Dac la d imensionarca stlpului se
admite O,~O < ~ .; E" atunc i 1. astfel
calculat se maj oreaz cu 50 ~~ .
,
EI.rI~ri
Etrierii se indesesc pe nl imea lp , itrdcst/i
iar dac la aceeai extremitate a stilpului
este s i tu at i nndire a a rrntur ilor 10r:.-

gitudinale, se ia:
- pentr u stlpii din cl asa C, 1,
conform expresi,;'i (8.5);
- pentru ce i din cla sele A i B, cea

,,

. '

F ig. 8.17'

123

Aceleai reguli snt valabile i pentru ndesirile etrierilor de la extremitatea


'Superioar a stlpilor, n cazurile cnd snt necesare conform tabelului 8. 13.
" d. Distanele intre etrierii ndesii vor respecta condiiile : al ~ 6 d;
a, .;; "/5; a, '" IOD mm. Poriunile drepte de la capetele crligelor etrierilor
indesii, la stlpii din clasa A, vor fi 10 d, n loc de 5 d cum se arat n

fig. 8.4.
Diametrul mini", al eiierilor: 1/4 din diametrul maxim al armturilor
longidudinale, dar cel puin 6 mm (la etrierii perimetrali ai stlpilor din clasa A
.cel pu in 8 mm).
Necesitatea utilizc,rii de elrier; neperimetrali. In tabelul 8.14 snt artate
,dimensiile maxime de laturi i numrul maxim de bare longitudinale pe o
latur 1a care se a dmi te s se prevad numai etrieri perimetrali.
Tabelul 8.14

num liTui bacelor


lo ngitudi nale
pe o lat url.

Clasa de stilp
,

necesari
e tcieri intermediari

n zpnp.le pl<;tice

p ~te nial c

re~tul in, l imii stlpului,


p~. ntru grad de proteci e anti-

.;; 3

5cismic1 :

>7

C
.

300

Pc

i nt

dimenia maximlL
a laturii (mm)
pn la ca re nu

'.

'

400

>3

300

300

.;;3

>400

.;; 4

~400

La dimensi i mai mari sau bare longitudinale mai multe, se prevd


clrieri in termediari sau agrale, dup 'urmtoarele reguli (Iig. 8.18) :

i.

b
F ig. 8.1 8

- Earele longitudinale "\'or li legate din dou n dou de _un col de etrier
'sau de agraf la stlpii din clasele B i C (f8g. 8,1 8, a), precum i la cei din
clasa A cnd distana ntre dou ramuri consecutive de etrier sau agraf rezult ,;; 200 mm (fig. 8.18, b).
_
- "Fiecare bar longitud inal va f i lega t de un col de etrier sau de agraf
la stlpii din clasa A la care legarea din dou bare ar conduce la distane >
200 mm ntre dou ramuri consecutive de etrier sau agral (fig. 8.18, c) .
In fi g. 8. 19. snt date exemple de alctuire a etrierilor i agrafelor funcie
de numrul de bare longitudinale din seciune .
La stlpii cu seciuni a"nd unghiuri intrnde (fig. 8.1 9,/) se adopt dispoziia din figur , cu etrieri intersectai .

424

=.-=0-"

L.---".' -",J

d
,

'

1
,

'e

f
Fig, 8. 19

Procentele minime de armare

trallSversal

snt date n tabelul 6 C din

anex .

8.6. PREVEDERI SUPLIMENTARE PENTRU GRINZI


8.6.1. Seciunea de beton

seci unilor

La dimensiunca

de beton ale grinzilor se va

ine

seama de

. urmtoarele condiii:

.
,
a, Procentul mediu de armare, raportat la sec iunea util a inimii (Ma>
s se ncadreze de regul n limite economice: la grinzile monolite 0,6 , .. 1,2% .
la cele prefabricate 0,8 ' , . 1,5%, Procente de armare mai m ari pot fi impus..
n cazuri speciale de limitri ale nlimii seciuniigrinzii din cond iii de gabarit
sau, n cazul elementelor prefabricate, de necesitatea reducerii greutii la
transport i montaj a elementului .
,
. ,b. Nivelul de solicitare la for tietoare, definit prin Q = Q/ MoR, [n Zonele plastice poteniale de la extremitile riglelor de cadru participante la
structuri antiseismice Q = Q/bltoR,(red)] s respecte limita superioar admis
Q = 4, In general, apropierea de aceast limit conduce la a,mturi transversale puternice, uneori dificil de realizat constructiv, De aceea, dac nu intervin condiii speciale de dimensionare a seciunii grinzii, se recomand s nu
se depeasc Q = 2,
.
.
c, Deformaiile s respecte limitele admise, date n tabelul 18 din anex.
d, In cazul grinzilor prefaoeicate i al celor monolite cu talpa comprimat
nerigidizat transversal, s se asigure stabilitatea transversal n timpul
transportului i montajului i n construcia terminat ,

425

e. La rigIde cadrelor participante la structuri antiseismice; dimensiuniI"


seciunii transversale pot fi dictate de condiia as i gur rii unei rigiditi sufi"
.
ciente in raport cu stilpii.
f. La grinzile solicitate la ncovoiere cu torsiune, la care raportul intr"
momentul maxim de torsiune i cel incovoietor maxim es te mai mare decit 1/3,
se recomand ca raportul intre laturile seciunii s fie b/h ;. 0,5.
La grinzile monolite, dimensiunile sec iunii transversale vor fi multiplu
de 50 nun pentru" .:; iDO mm i multiplu de 100 mm pentru" > 800 nun .

8.6.2

Cer;ne

suplimentare referitoare la
pentru grinzile prefabricate

seciunea

de beton

La proiectarea grinzilor prefabricate. stabilir"a for mei i djmensiunilor


seciunii transversale trebuie corelat cu tehnologia de 'confecionare, decofrare, transport i montaj. .
,

ExemPle:
a. La 'grinzile care se execut n tipare fixe (fig . 8.20, <t), feele laterale se
prev<l cu o pant d~ circa 1% pentru' a impiedica hlocarea la decofrare datorit eventualelor n eplaneit i locale ale ieelor laterale ale tiparului'. Msura
nu este necesar n cazul tiparelor cu feele laterale raba tabile (fig. 8.20, b)

,,

....

- ~

........

t~~'1 Ci '" f{;/J


-_

F;g. 8.20

b. Cnd grinda susine elemente de pl aneu ( plci, fiii, elemente cheso


nate etc), limea tlpii superioare poate fi dictat de asigurarea lungimilor de
rezemare ale acestora plus limea monolitizrii dintre ele (fig. 8. 21, a). Dac
se conteaz pe realizarea unei co nlucrri ntre grinda prefabricat i suprabetoEarea monolit dintre elementele de plan eu, Iime.a acesteia trebuie s fie
de regul egal cu cea a inimii grinzii (fi g. 8.21, b). In cazurile cind elementele
de planeu reazem la n}velul tlpi i inferioare a grinzii (fig. 8.2 1, e), limea
acesteia se dim ension ea t innd seama de llcrcrile locale care..i grosimea
.

11 reVln .

Ir

a
426

.
,. ,
. .- ,
. _ ... .
, ." .

'.

..

Fig. 8.21

8.6.3.

Armturile

longitudinale de

rezisten.

Prevederi generale

Diametrul minim pentru armturile longitudinale de rezisten: 10 mm .


La grinzile din beton nor, barele cu diametre peste 12 mm vadi din oel cu
profil. periodic .
, n fig. 8.22, a snt artate regulile ce trebuie respectate n ceea ce privete
distanele ntre armturi pe limea grinzii i distanele pe nlimea grinzi
ntre barele suprapuse cnd armturile-se dispun pe mai multe rnduri - pentru
a permite ptrunderea In bune condiii a betonului ntre armturi, la turnare.

" JOmm

"d,

d,

Sensul de
belanore

d,

o
o

:325 mm

00

greit

",d
~25mm

.. d

~25mm

.. d

Fig. 8.22

La partea superioar