Sunteți pe pagina 1din 70

1.

BANCA COMERCIALA ROMANA- prezentare generala


BCR ocupa un loc important in cadrul sistemului bancilor comerciale. Un loc important in oferta de produse il ocupa finantarile
si decontarile externe, electronic banking-ul, implicarea bancii direct sau indirect in tranzactionarea de titluri, administrarea de
fonduri.

In domeniul resurselor, banca a urmarit obiectivul sau strategic in legatura cu


independenta fata de resursele de pe piata interbancara si cu atragerea unui volum sporit de
depozite de la agentii economici si populatie.
BCR e acceptata de un numar important de agentii de garantare a creditelor pentru
export. In ultimul timp a crescut gradul de reprezentativitate internationala prin participatiile sale
la bancile din strainatate: NISR Cairo, Banca Franco-Romana, Anglo - Romanian Bank,
sucursala din Cipru, reprezentantele de la New-York si Moscova.
Reteaua de unitati teritoriale ale BCR este formata din 275 de unitati, dintre care 41
sucursale judetene si 234 alte unitati (sucursale, agentii)
Pentru imbunatatirea serviciilor oferite, BCR a infiintat o retea proprie de automate
bancare pentru eliberarea de numerar, retea care poarta numele de BCR BANCOMAT 24. banca
asigura decontarea documentelor de plata pentru tranzactiile efectuate pe baza de carduri, pentru
un numar de peste 993 comercianti, acceptatori la plata ai cardurilor, cu peste 1438 de puncte de
lucru.
Pentru eliberarea unui card se completeaza o cerere tip de eliberare de card. Datele
complete se verifica in conformitate cu actul de identitate. Dupa aprobarea cererii, se depune
suma minima necesara deschiderii contului de card. In termen de aproximativ 5 zile lucratoare se
intra in posesia cardului. Pentru persoane juridice, dupa aprobarea cererii de eliberare de card, se
transmite prin ordin de plata suma minima necesara deschiderii contului de card.
Deschiderea unui cont implica anumite particularitati pentru persoane fizice si pentru
persoane juridice. Astfel, persoanele fizice incheie o conventie tip cu banca. Clientul primeste
pentru disponibilitatile existente in cont o dobanda care variaza in functie de dobanda pietei. El
plateste un comision unic la deschiderea contului, comision care in prezent este de 20.000 lei.
Pentru deschiderea contului trebuie depusa o suma minima de deschidere, suma ce se stabileste
prin reglementarile interne ale bancii.
Pentru conturile in valuta, suma minima este de 100$ sau echivalent in alta valuta cotata
de BCR.
Persoanele juridice care doresc deschiderea unui cont la BCR, prezinta urmatoarele
documente:
-

cod fiscal;

actul prin care se dovedeste dreptul de exercitare a respectivei activitati;

actul constitutiv;

ultimul bilant daca societatea este deja infiintata;

copii dupa chitantele cu care s-a depus capitalul social;

taxa de deschidere de 50.000 lei;

se completeaza cererea de deschidere de cont, 2 conventii incheiate cu banca,


specimene de semnaturi si cererea de deschidere de cont in valuta daca este cazul.

2.Organizarea si functionarea Bancii Comerciale Romane

2.1 Structura organizatorica


B.C.R. este organizata pe principiul teritorialitatii, pe nivele ierarhice.
Administratia Centrala a BCR are in structura sa organizatorica, care functioneaza pe principiul coordonarii unitare a
acelorasi domenii de activitate sau complementare conduse de catre un vicepresedinte, directii generale, directii, servicii si
compartimente subordonate direct presedintelui bancii sau vicepresedintilor, dupa cum urmeaza:

Consilier al presedintelui bancii


Economist sef
Directia de strategie si marketing
Departamentul de credite :
-directia politicii de credit si recuperarea creantelor extrabilantiere
-directia analizare clientela
-directia garantii si finantare externa
-directia de informatica
-serviciul coordonare relatii cu clientii

Departamentul trezoreriei si piete de capital


-directia de trezorerie
-directia piete de capital
-directia tezaur si casierie
Departamentul international
-directia relatii internationale
-directia generala de contabilitate
-directia afaceri documentare
-directia generala de metodologie si management al riscurilor
Departamentul de produse si servicii bancare pentru persoane fizice
-directia de produse si servicii bancare pentru persoane fizice
-directia carduri
Departamentul de administrare
-directia de administrare a retelei
-directia economica
-directia de organizare si resurse umane
-directia juridica si fiscala
-directia de audit intern

Secretariatul organelor de conducere a bancii


Comunicare si relatii publice consilierii din administratia centrala

Intre compartimente se stabilesc relatii de functionare si cooperare.


BCR, prin Centrala sa, indeplineste functia de coordonator pentru toate activitatile si
operatiunile bancare care se desfasoara in unitatile teritoriale, cu respectarea legilor, hotararilor si
actelor normative ce reglementeaza activitatea bancara.
Centrala BCR coordoneaza, controleaza si indruma, pe probleme specifice, domeniile de
activitate bancara a sucursalelor si agentiilor din fiecare judet si municipiul Bucuresti.
In cadrul administratiei centrale a BCR functioneaza comitete, comisii si colective de
lucru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comitetul de credite
Comitetul de risc
Comitetul de administrare a activelor si pasivelor
Comitetul tehnico-economic
Comitetul de avizare
Comitetul de verificare si receptionare a proiectelor de executare a lucrarilor pentru
sistemele de securitate si siguranta in exploatarea unitatii BCR
7. Comitetul de examinare pentru incadrarea si promovarea persoanelor din
administratia centrala a bancii
8. Comitetul de evaluare a persoanelor incadrate pe unele posturi de conducere
9. Comitetul pentru probleme sociale

2.2 Conducerea si administrarea BCR

Conducerea si administrarea BCR sunt asigurate de:


-

Adunarea Generala a Actionarilor


Consiliul de Administratie
Consiliul de Directie
Presedinte si Vicepresedinti

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)


Conducerea BCR este asigurata de AGA, care isi desfasoara activitatea in baza
prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale si Statutul BCR

AGA este organul de conducere care reprezinta totalitatea proprietarilor de actiuni si


hotaraste in problemele generale privind activitatea bancii; isi desfasoara activitatea in sedinte
ordinare si extraordinare; se intruneste cel putin o data pe an.
Consiliul de Administratie

Conducerea si administrarea curenta a bancii sunt incredintate Consiliului de Administratie compus din presedintele si
vicepresedinti bancii si membrii numiti de AGA, care trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de legislatia in
vigoare referitoare la administratori.
Administratorii sunt numiti pe 4 ani, cu posibilitatea realegerii.
Presedintele Consiliului de Administratie este si presedintele bancii, calitate in care conduce si Comitetul de Directie.
Acesta se intruneste cel putin o data pe luna sau de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui Consiliului de Administratie.
Consiliul de Directie

Conducerea activitatii operative a bancii si asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor


Consiliului de Administratie se realizeaza prin Consiliul de Directie, caruia i se deleaga o parte
din competentele acestuia.
Este compus din presedintele, Vicepresedinti bancii si membrii alesi dintre administratori,
a caror remuneratie se stabileste de Consiliul de Administratie si se ratifica de AGA. Presedintele
Consiliului de Administratie conduce si Consiliul de Directie.
Consiliul de Directie examineaza si ia hotarari in limita competentelor si raspunderii fata
de Consiliul de Administratie pentru actele indeplinite de directorii executivi sau de personalul
incadrat, in situatia in care daunele ar fi putut fi evitate. La fiecare sedinta a Consiliului de
Administratie, Consiliul de Directie prezinta registrul sau de deliberari.
Conducerea curenta a bancii este asigurata de Presedintele si Vicepresedinti bancii.

Presedintele BCR raspunde de desfasurarea in conditii bune, profitabile a intregii


activitatii a bancii, potrivit reglementarilor legale. In exercitarea hotararilor Consiliului de
Administratie si in exercitarea atributiilor proprii, presedintele BCR emite, potrivit legii, ordine si
alte acte de dispozitie.
Vicepresedintii sunt subordonati presedintelui bancii; loctiitorul presedintelui, este
desemnat dintre vicepresedinti, prin ordin al presedintelui. Asigura indrumarea, coordonarea si
controlul compartimentelor de munca din administratia centrala -departamente, directii generale,
directii, servicii/birouri independente - repartizate prin ordin al presedintelui. Pentru
compartimentele repartizate, Vicepresedintii bancii iau masuri potrivit reglementarilor si
normelor legale si raspund de modul in care se realizeaza sarcinile ce le revin.
Directii generale si directii din administratia centrala organizeaza, conduc si raspund de
intreaga activitate a directiilor generale, in conformitate cu normele, regulamentele, ordinele,
instructiunilor si hotararilor organelor de conducere si administrare a bancii, ale caror prevederi
au legatura cu activitatea din domeniul stabilit pentru directia pe care o conduc nemijlocit.

Consilierul presedintelui bancii indeplineste sarcinile si atributiile stabilite de presedintele


bancii si asigura coordonarea activitatilor determinate de elaborarea unor materiale de analiza si
sinteza, privind activitatea bancii. Reprezinta banca in limita competentei stabilite de presedintele
bancii in relatiile cu reprezentantii Bancii Mondiale si ai Comisiei de privatizare in derularea
procesului de privatizare a bancii. De asemenea, elaboreaza sinteza privind orientarile strategice
ale economiei nationale si pune la dispozitia presedintelui bancii documentatia necesara
fundamentarii pozitiei BCR, in probleme privind politica economica si financiar-bancara.
Consilierii din administratia centrala primesc si executa sarcini date de Vicepresedintii bancii, participa la elaborarea
unor materiale care privesc strategia de dezvoltare a bancii, precum si a unor materiale de sinteza elaborate de directiile generale
din subordinea vicepresedintilor.

Economistul sef subordonat direct presedintelui bancii elaboreaza lucrari si materiale


pentru fundamentarea deciziilor ce stau la baza actiunilor intreprinse pentru mentinerea si
consolidarea pozitiei BCR pe piata financiar-bancara.

2.3 Organizarea, conducerea


subordonate BCR-ului din tara

si

atributiile

unitatilor

BCR are organizata pe teritoriul tarii o retea de unitati fara personalitate juridica,
incadrate pe tipuri si grade de organizare dupa cum urmeaza:

Sucursala municipiului Bucuresti


Sucursale judetene
Sucursale
Agentii

- grad special
- gradul I-III
- gradul I-III
- gradul I-IV

Sucursalele judetene, sucursalele si agentiile sunt unitati cu sarcini operative, au relatii directe cu clientii - persoane fizice si
juridice - din raza lor de activitate, executa operatii si presteaza servicii bancare, conform prevederilor statutului, in limitele
competentelor stabilite de centrala bancii.

Avand la baza principiul organizarii teritoriale, in fiecare judet functioneaza cate o


sucursala judeteana, subordonata direct Centralei bancii si care, pe langa sarcinile operative
proprii, are si atributii de coordonare, indrumare si control a sucursalelor si agentiilor de pe raza
judetului care se afla direct in subordinea sa.
Sucursala municipiului Bucuresti are numai atributii de coordonare, control si indrumare
pe probleme specifice domeniilor de activitate bancara pentru toate unitatile bancare din
municipiul Bucuresti.
Unitatile teritoriale se infiinteaza pe tipuri si grade de organizare, in baza aprobarii
Consiliului de Administratie, prin ordin al presedintelui bancii.
Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin, unitatile teritoriale ale bancii au in structura
organizatorica, in functie de atributiile acestora, volumul, diversitatea si complexitatea

activitatii,, compartimente de lucru cu sarcini si atributii specifice fiecarui domeniu de activitate:


coordonare, credite,operatii valutare, conturi si viramente, informatica, decontari interbancare si
intrabancare, contabilitate, secretariat administrativ, casierie, juridic.
Unele sucursale au in structura lor si compartimente de control interjudetean 217/1997.

Atributiile unitatilor teritoriale pe domenii de activitate


In realizarea obiectului de activitate, unitatilor teritoriale ale BCR le revin sarcini si
atributii specifice fiecarui domeniu de activitate bancara.

1)Planificare si coordonare

Prin activitatea de planificare si coordonare se urmareste desfasurarea intregii activitatii


bancare din judet pentru incadrarea in prevederile planurilor financiare aprobate si realizarea
indicatorilor de performanta si profitabilitate planificati; miscarea resurselor si plasamentelor,
circulatia numerarului, evaluarea pietei bancare si a pozitiei BCR in cadrul acestuia.
Compartimentul de planificare si coordonare, se constituie numai la nivelul sucursalelor
judetene, in calitate de serviciu de analiza si sinteza si tine evidenta tuturor normelor,
instrumentelor de lucru, regulamentelor, circularelor, scrisorilor circulare, telexurilor si altor acte
care reglementeaza activitatea bancii, emise de administratia centrala si raspunde de transmiterea
operativa a acestora factorilor de raspundere si unitatilor din subordine.
In acest context, sucursalei judetene, ii revin sarcini si atributii specifice:

planificare si profitabilitate;
administrarea creditelor, riscurilor, trezoreriei, participatiilor;
circulatia numerarului si casieriei;
marketing;
dezvoltarea retelei;
alte atributii.

2)Creditare
Prin activitatea de creditare se asigura creditarea pe termen scurt, mediu si lung, in lei si
valuta, a persoanelor fizice si juridice, indiferent de forma de organizare si natura capitalului
social, romane sau straine rezidente in Romania, care au conturi deschise la banca, denumite
'clienti", autorizate de lege, potrivit normelor interne ale bancii, pe seama resurselor proprii si a
celor atrase, in conformitate cu planificarea de credite aprobate si resursele de acoperire a
acestora.

3)Operatii valutare

Prin activitatea valutara unitatea teritoriala asigura prelucrarea documentelor ce stau la


baza efectuarii operatiilor de decontare valutara comerciale si necomerciale pentru agentii
economici, clienti ai bancii, persoane juridice si fizice romane sau straine rezidente si nerezidente
in Romania, in limita competentelor stabilite prin norme interne ale bancii. Conduce evidenta
operativa si contabila pentru operatiunile valutare efectuate in numele clientilor, urmareste si
analizeaza soldurile conturilor valutare, pentru activitatea proprie si unitatile din judet si
raspunde de realizarea veniturilor din activitatea valutara.
Sucursala judeteana coordoneaza, controleaza si indruma activitatea valutara la nivelul
unitatilor teritoriale pentru realizarea acesteia intr-o conceptie unitara si cu respectarea normelor
de lucru specifice.
4)Operativ-contabil
Prin activitatea operativ-contabila se asigura organizarea evidentei operativ-contabile,
exercitarea controlului bancar asupra operatiunilor contabile efectuate in conturile titularilor,
clienti ai bancii si in conturile proprii, operatiunilor de decontare reciproca intre unitatile bancii,
respectiv cu alte banci si asupra operatiunilor din care deriva drepturi si obligatii patrimoniale
pentru banca.
a) conturi si viramente
b) decontari interbancare si intrabancare
c) contabilitate proprie
5)Informatica

Pentru informatizarea activitatii bancare in toate domeniile, la nivelul sucursalelor


judetene se efectueaza lucrari de analiza, proiectare, implementare si intretinere a subsistemelor
informatice, exploatare, aplicatii pe calculator, dezvoltarea retelei de calculatoare, service,
telecomunicatii interbancare.
6)Casierie
Prin activitatea de casierie se asigura desfasurarea tuturor operatiunilor de tezaur si
casierie potrivit normelor emise de BCR.
7)Juridic

Unitatile teritoriale asigura si raspund de respectarea legalitatii in desfasurarea activitatii


bancii si pentru apararea intereselor patrimoniale si nepatrimoniale proprii activitatii bancare.
8)Secretariat si Administrativ

Asigura si raspunde de activitatea de investitii, reparatii capitale, intretinere a imobilelor,


instalatiilor si utilajelor din dotare, aprovizionare, paza si secretariat, in conformitate cu
dispozitiile legale.
9)Control interjudetean
Efectueaza controlul de ansamblu asupra modului cum unitatile bancii asigura
indeplinirea sarcinilor ce le revin, controlul patrimonial, intocmeste rapoarte etc.
In realizarea atributiilor si sarcinilor ce le revin Unitatile Teritoriale se afla in relatii de
subordonare fata de conducerea bancii si stabilesc relatii functionale si de colaborare cu directiile
din administratia centrala, precum si cu alte organisme, institutii si agentii economici din afara
bancii, pe linia realizarii operatiunilor specifice bancii.

2.4 Organizarea sistemului de control intern in BCR

Activitatea de control in BCR este organizata si se desfasoara in baza prevederilor Legii


nr.30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar, Legea nr. 58/1998, O.G. nr.
119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, Regulamentul de organizare si
functionare, norme metodologice si altor instrumente de lucru.
Sistemul de control cuprinde controlul intern ca ansamblu de masuri la dispozitia
conducerii si auditului intern care este un control de tip evaluare, un control final.
Controlul intern consta in:
1)Control tehnic operativ care presupune verificarea operatiunilor bancare din punct de vedere al
respectarii procedurii si aspectelor tehnice privind executarea acestuia si care la randul lui este:
*control tehnic operativ curent - organizat in cadrul fiecarui compartiment;
*control general al operatiunilor bancare - exercitat de directiile de specialitate din
administratia centrala.

2)Control financiar - se exercita atat de directiile de specialitate cat si de Directia de audit intern
in procesul de administratie si gestionare a patrimoniului, a rezultatului economic actionand in
sensul cresterii eficientei, apararii patrimoniului etc. Din punct de vedere al timpului in care se
exercita este:
control financiar preventiv - se executa anterior executarii operatiunii
control financiar concomitent - executat atat de salariati, la nivelul lor, asupra
documentelor prelucrate in momentul efectuarii operatiunilor bancare ce presupun
angajarea patrimoniala a bancii conform procedurii de lucru, cat si prin programe de
specialitate de prelucrare automata a datelor pentru sesizarea aspectelor de frauda, atat
din interiorul bancii, cat si din exteriorul acesteia
control financiar ulterior - exercitat de contabilul sef si persoane cu sarcini si atributii
de control la subunitatile din judet, de directiile de specialitate si, in mod special, de
Directia de audit intern la unitatile teritoriale sau directiile de specialitate din
administratia centrala care efectueaza si inregistreaza operatiuni din care rezulta
angajarea patrimoniala a bancii
3)Controlul complex exercitat de directiile de specialitate din cadrul administratiei centrale prin
echipele formate din specialisti din cadrul directiilor analiza clientela, generata de contabilitate,
de trezorerie, afaceri documentare, tezaur si casierie, de administrarea retelei si juridica si
fiscalitate, conduse de un director sau director adjunct. In urma verificarilor efectuate se
intocmeste un raport in care se prezinta opinia echipei fata de aspectele pozitive sau negative
constatate, masurile luate si propuneri.
Auditul intern reprezinta un ansamblu de activitatii si actiuni corelate, desfasurate de
Directia de Audit Intern, destinat sa realizeze un diagnostic general al administratiei centrale a
bancii si unitatilor teritoriale sub aspectul tehnic, managerial si financiar-contabil. Consta in
examinarea si evaluarea activitatii desfasurate de directiile generale, directiile de specialitate si
compartimentele functionale din centrala si unitatile teritoriale in vederea luarii celor mai
adecvate masuri, atat in activitatea proprie, cat si in raporturile cu BNR, actionarii si clientii.
Exercita controlul final ce cuprinde analize ale sistemului intern de control, in vederea
constatarii modului de utilizare a resurselor si informarii conducerii asupra deficientelor
constatate, inclusiv a masurilor ce se impun a fi luate.
In realizarea obiectului de activitate, in sistemul de control se folosesc ca resurse de
informare atat documentele primare utilizate in activitatea bancara, cat si sistemul de evidenta
tehnico-operativa si contabila, organizat si intretinut la nivelul fiecarui compartiment de lucru,
potrivit normelor metodologice specifice aprobate.
Pe langa acestea se folosesc si alte date fara caracter de evidenta: cele rezultate din
contracte, ordine ale presedintelui, decizii ale conducerii unitatii, corespondenta, declaratii,
hotarari, procese verbale ale sedintelor organizate de conducere si administrare a bancii sau
Comitetul de Directie constituit la nivelul unitatilor teritoriale.

Operatiile si documentele supuse controlului incep de la ultima verificare similara, sunt


controlate in totalitate sau prin sondaj.
Controlul documentelor se face atat sub aspectul formei, cat si al continutului.
Din punct de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective urmatoarele:
1. autenticitatea
2. valabilitatea documentelor
3. efectuarea corecta a calculelor
Din punct de vedere al continutului, controlul documentelor si al operatiilor are ca obiective:

1. legalitatea operatiilor bancare


2. realitatea si exactitatea operatiilor si datelor reflectate in documente
3. eficienta operatiilor

Controlul evidentei tehnico-operative si contabile


Are in vedere organizarea si intretinerea acesteia potrivit principiilor stabilite prin planul
de conturi aprobat pentru societatile bancare si normele interne de aplicare, normele tehnice ce
stau la baza activitatii de creditare, valutare, decontare, casierie, carduri si a programelor de
prelucrare automata elaborate la nivel central.
Inregistrarile in evidenta analitica si sintetica, bilantul contabil si anexele sale, situatiile
financiar-contabile, documentele centralizatoare, registrele, structura aplicatiilor informatice
utilizate in derularea activitatii sunt obiective ale controlului financiar intern exercitat atat de
directiile de specialitate, cat si de Directia de audit intern.

2.5 Obiectul de activitate al BCR


BCR efectueaza operatii bancare si financiare in tara si strainatate, pentru contul propriu, al clientilor sai - persoane
fizice sau juridice - in numele unor investitori sau in colaborare cu acestea, precum si alte activitatii permise de reglementarile in
vigoare.
Potrivit autorizatiei date de BNR, banca are urmatorul obiect de activitate:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

acceptarea de depozite in lei si valuta, de la persoane fizice si juridice, romane si straine;


contractarea de credite in lei si valuta, operarea de factoring si scontarea efectelor de comert, inclusiv forfetare;
emiterea si gestiunea instrumentelor de plata si de creditare;
plati si decontari;
transferuri de fonduri;
emiterea de garantii si asumarea de angajamente;
tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu instrumente monetare negociabile;
tranzactii in contul propriu sau in contul clientilor in valuta;
tranzactii in contul propriu sau in contul clientilor cu metale pretioase si obiecte confectionate din acestea;
tranzactii in contul propriu sau in contul clientilor cu titluri de stat;
actionarea ca agent custode pentru valori mobiliare;
desfasurarea de actiuni de depozitare pentru fonduri deschise de investitii si societati de investitii;
inchirierea de casete de siguranta;

n)
o)

consultatii financiar-bancare;
operatii cu mandat:
*distribuirea de titluri de participatie ale fondurilor deschise de investitori si actiuni ale societarilor de investitii;
*efectuarea de operatiuni privind executarea de casa a bugetului statului in limitele mandatului primit;
*negocierea si incheierea de contracte de asigurare si reasigurare pentru societati de asigurare si/sau reasigurare,
precum si prestarea altor servicii privind incheierea si executarea unor asemenea contracte conform legii.

Banca acorda credite prin negociere cu solicitantul in functie de bonitatea si solvabilitatea acestuia.
Banca este in drept sa solicite, la acordarea creditelor, garantii asiguratorii cum sunt: bunuri ce se procura din creditul
acordat, gajul mobiliar, inscrisuri si valori si alte efecte de comert, ipoteca constituita asupra bunurilor imobile aflate in
proprietatea debitorilor si garantilor, scrisori de garantii bancare, cesiuni si alte active.
Banca stabileste modul de gajare, conditiile in care bunurile care constituie garantii raman in pastrarea clientului
beneficiar de credite, precum si modalitatile in care se poate dispune de acestea.
Creditul se acorda pe baza contractului de imprumut care se incheie cu beneficiarul acestuia si in care se consemneaza
clauzele referitoare la volum, obiect, garantii, termene de rambursare, dobanda etc.
Contractul de credit are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.
Banca este indreptatita, fata de clientii care nu-si indeplinesc angajamentele sau nu respecta clauzele din contractul de
creditare, sa dispuna urmatoarele masuri:
a)
b)
c)

Recuperarea creditului inainte de termen, atunci cand se constata instrainarea garantiilor prezentate, utilizarea creditului in
alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, pastrarea in conditii necorespunzatoare a valorilor materiale aduse in
garantie, sustragerea de la indeplinirea obligatiilor contractuale
Valorificarea totala sau partiala a inscrisurilor ce i-au fost date in garantie
Declansarea procedurii de executare silita, punere in faliment si lichidare
Depozitele constituite si creditele acordate sunt purtatoare de dobanzi. Dobanda este negociabila.

Banca poate emite, potrivit legii, pe termen scurt, mediu si lung, obligatiuni si alte titluri de credit.(Consiliul de
Administratie va stabili forma, dobanda si celelalte conditii ale obligatiunilor si ale titlurilor de credit).
Banca efectueaza in contul propriu sau al clientilor sai vanzarea de obligatiuni, titluri si alte inscrisuri, precum si
rascumpararea acestora.

2.6 Relatii externe

BNR

Transmite(T): Raportul anual, Revista bancii,


Analele BCR
Primeste(P):

buletine lunare, trimestriale, anuale privind indicatorii macroeconomici si


bilantul agregat al bancilor comerciale

informatii solicitate in vederea elaborarii studiilor si analizelor realizate in


cadrul directiei.

Ministerul Finantelor

Transmite(T): Raportul anual, Revista bancii,


Analele BCR
Primeste(P):

publicatiile statistice
informatiile solicitate in vederea elaborarii studiilor si analizelor realizate
in cadrul directiei.

Institutul National de Statistica si Studii Economice

Transmite(T): Raportul anual, Revista bancii,


Analele BCR
Primeste(P):

publicatiile statistice
informatiile solicitate in vederea elaborarii studiilor si analizelor realizate
in cadrul directiei.

Comisia Nationala pentru Prognoza

Transmite(T): Raportul anual, Revista bancii,


Analele BCR
Primeste(P):informatii privind prognoza evolutiei
economico-sociale
Institute de cercetare, organisme si institutii guvernamentale si neguvernamentale, Camera
de Comert si Industrie, Registrul Comertului
Transmite(T): Raportul anual, Revista bancii,
Analele BCR
Primeste(P):

publicatiile proprii

informatiile solicitate in vederea elaborarii studiilor si analizelor realizate


in cadrul directiei
situatii statistice privind agentii economici pe judete

Mass-media

Transmite(T):

contractele de publicitate, machete si orice alte materiale de reclame si


publicitate
cursurile valutare si dobanzile practicate

Primeste(P):

facturile spre decontare privind prestatiile efectuate


oferte de reclama si publicitate
informatii legate de sondaje privind audienta diverselor mijloace massmedia.

3. Activitatea de creditare

3.1 Principii si reguli generale privind activitatea de


creditare
In activitatea de creditare banca va respecta prevederile Legii bancare nr. 58/1998, Legii
nr.101/1998 privind statutul BNR, a normelor, instructiunilor si regulamentelor emise de BNR,
precum si a propriilor norme si instructiuni de lucru.
La acordarea creditelor bancile urmaresc ca solicitantii sa prezinte credibilitate si toate
operatiunile de credit si de garantie ale societarilor bancare vor trebui consemnate in documente
contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii.
Activitatea de creditare se bazeaza pe analiza viabilitatii si realismului afacerilor in
vederea indentificarii si evaluarii capacitatii de plata a clientilor, respectiv de a genera venituri si
lichiditati ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobanzii. Se va tine cont de
influenta factorilor externi, cat si de aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevazute
asupra desfasurarii afacerilor si rambursarii creditelor.
Creditele si scrisorile de garantie solicitate se acorda pentru destinatia stabilita in
contracte, acestea fiind obligatorii pentru imprumutati. Utilizarea creditului aprobat pentru o alta
destinatie da dreptul bancii sa intrerupa creditarea si sa retraga imprumutul acordat.

Nivelul dobanzilor si comisioanelor pentru credite si scrisori de garantie acordate se


avizeaza de Comitetul Director si se aproba de Consiliul de Administratie. Pentru creditele
acordate pe langa dobanzi si comisioane, banca percepe si penalitati conform prevederilor legale
in vigoare, in cazul nerambursarii la scadenta a creditelor si neachitarii dobanzilor datorate.
Pentru credite banca percepe garantii care trebuie sa acopere datoria maxima a
imprumutului catre banca (credite+dobanzi). Banca are dreptul sa verifice la clientii sai existenta
permanenta si integritatea garantiilor asiguratorii pe toata perioada creditarii, respectarea
conditiilor de creditare, modul de utilizare, iar in cazul in care se constata incalcarea prevederilor
contractuale, sa retraga creditele inainte de scadenta stabilita sau, in lipsa de disponibilitati, sa
treaca la credite restante si/sau indoielnice.
Creditele, valorile de recuperat, creantele comerciale, precum si dobanzile aferente
acestora, nerambursate, respectiv neincasate la scadenta se numesccreante restante,
respectiv dobanzi restante.
Creditele, valorile de recuperat, creantele comerciale, creantele restante, precum si
dobanzile aferente trecute in litigiu sunt considerate creante indoielnice, respectiv dobanzi
indoielnice.
Se considera trecute in litigiu, creditele, valorile de recuperat, creantele comerciale,
creantele restante, precum si dobanzile aferente, ce fac obiectul unei cereri inregistrate in instanta
de judecata pentru obtinerea unui titlu, executarea silita a debitorului, lichidarea judiciara a
acestuia, precum si oricare alte cereri privind recuperarea creantelor bancii din credite si dobanzi,
cu exceptia fazei de notificare.
Dobanzile de primit (neajunse la scadenta) calculate de la data punerii la dispozitia
clientilor a fondurilor si pana la scadenta sunt considerate creante atasate.
Creditele se acorda clientilor bancii care indeplinesc urmatoarele conditii:
-

sunt constituiti potrivit legii si poseda capital social varsat potrivit statutului
desfasoara activitatii legale si eficiente potrivit statutului de functionare, avand un
nivel corespunzator al indicatorilor de bonitate
din analiza fluxurilor de lichiitati care urmeaza sa fie cesionate bancii rezulta ca
exista posibilitati reale de rambursare la scadenta a ratelor din credit si plata
dobanzilor aferente
prezinta garantii pentru utilizarea cu eficienta a imprumutului, rambursarea
integrala la scadenta a creditului si achitarea dobanzilor aferente, sub forma
garantiilor reale, a celor personale, garantiilor de companie, in cazul firmelor
multinationale de prim rang sau a planului de afaceri
valoarea garantiilor acceptate este mai mare sau cel putin egala cu nivelul
creditelor solicitate si a dobanzilor aferente
isi desfasoara activitatea prin conturi deschise la unitatile teritoriale ale bancii
accepta clauzele din contractul de credite.

Dupa aprobarea unui credit banca nu poate reduce sau anula cuantumul acestuia decat in cazuri justificate, determinate de
constatarea furnizarii de catre client a unor date nereale si numai dupa expirarea unui termen de preaviz de minim 5 zile
calendaristice, care va fi comunicat in scris acestuia. Banca poate intrerupe imediat, fara preaviz, utilizarea de catre client a unui
credit aprobat, in cazul in care acesta a incalcat conditiile contractului de creditare sau in cazul in care situatia economica si
financiara a acestuia nu mai asigura conditii de garantie si rambursare.

Categorii de imprumutati. Banca Comercial Romana acorda credite urmatoarelor


categorii de persoane juridice:

regii autonome, companii si societati nationale;


societati comerciale cu capital de stat sau privat si alte unitati care isi
desfasoara activitatea in cadrul economiei nationale;
societati comerciale cu capital integral strain sau mixt;
societati agricole cu personalitate juridica;
unitati administrativ teritoriale organizate conform legii;
fundatii si alte organizatii non-profit;
asociatii de proprietari si alte forme de asociatii prevazute de lege;
alte persoane juridice organizate in conformitate cu legea si care desfasoara
activitatii legale.

Documentatia necesara pentru obtinerea creditelor si a scrisorilor de garantie


bancara. In vederea obtinerii de credite sunt necesare urmatoarele documente:
cererea de credit semnata de persoana autorizata sa reprezinte agentul economic
solicitant, care cuprinde si descrierea conditiilor creditarii;
bilantul contabil, raportul de gestiune, contul de profit si pierdere, incheiate pentru
ultimii doi ani; ultima situatie privind "Rezultatul financiar" si "Situatia
patrimoniului", balanta de verificare incheiata pentru ultima luna;
situatia prognozata a platilor si incasarilor (cash - flow) aferente perioadei pentru care
agentul economic solicita imprumutul si bugetul de venituri si cheltuieli;
situatia stocurilor si cheltuielilor pentru care se solicita credite, care sa cuprinda
cantitatea, valoarea, cauzele formarii si termenul de valorificare;
situatia contractelor de livrare pentru produsele care constituie obiectul creditului;
proiectarea graficului de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor;
lista garantiilor propuse bancii pentru garantarea creditului solicitat si evaluarea
acestuia;
planul de afaceri, in cazul agentilor economici cu o cifra de afaceri anuala de peste 1
milion echivalent USD;
orice alte documente necesare solicitate de banca.
Documentatia de mai sus este comuna pentru toate categoriile de credite; la acestea,
agentii economici vor anexa, dupa caz, si alte documente specifice categoriei de credit solicitat.
Documentatia necesara pentru eliberarea scrisorilor de garantie bancara este urmatoarea:
cererea pentru eliberarea scrisorii de garantie;

bilantul contabil, raportul de gestiune, contul de profit si pierdere, incheiate pentru


ultimul an, precum si ultima situatie privind rezultatul financiar si situatia
patrimoniului, balanta de verificare incheiat pentru ultima luna;
situatia prognozata a platilor si incasarilor (cash - flow) aferente perioadei de
valabilitate a scrisorii de garantie bancara;
contractele economice care stau la baza afacerii pentru care se solicita scrisoarea de
garantie bancara;
contractele economice care stau la baza afacerii pentru care se solicita scrisoarea de
garantie bancara;
descrierea modalitatii de garantare a scrisorii de garantie solicitata;
orice alt documente necesare, solicitate de banca.
In cazul creditelor/ scrisorilor de garantie bancara pentru care solicitantii constituie, cu
titlu de garantie in favoarea bancii, depozite colaterale in lei sau in valuta, documentatia care se
depune la banca este formata din:
-

cererea de credit/ scrisoare de garantie, din care sa rezulte descrierea conditiilor


creditului ( destinatie si volum, timp de rambursare etc.) sau ale eliberarii scrisorii
de garantie bancara, modalitatii de garantare;
declaratia titularului contului de depozit din care sa rezulte ca, in situatia in care
clientul nu isi respecta obligatiile asumate prin contractul de credit sau acordul de
garantie, garantul imputerniceste banca sa utilizeze sumele constituite in contul de
depozit pentru rambursarea datoriei respective;
ultima balanta de verificare si proiectia fluxului financiar.

Planificarea creditelor si a resurselor de acoperire ale acestora se efectueaza anual si


trimestrial, la nivelul sucursalelor judetene si centralizat pe ansamblul bancii, in corelare cu
planul financiar si a planului de afaceri al bancii.
Sursele de date si informare utilizate in procesul de fundamentare si elaborare a planurilor
de credite sunt:

date si informatii furnizate de INSSE


programele economice prioritare la nivel macroeconomice
cerintele economice nationale
strategia de dezvoltare si planul de afaceri al bancii pe termen mediu
politica proprie a bancii in domeniul alocarii resurselor si creditelor
propunerile sucursalelor judetene
alte surse de date la nivel local.
La elaborarea prognozelor se tine cont de:

analiza realizarii planului de credite din perioadele anterioare (3 ani)


evolutia si tendinta unor indicatori specifici la nivel macroeconomic si judetean ce caracterizeaza economia reala: indicatori
ai politicii monetare

evolutia si tendinta unor indicatori ai bancii, atat in ce priveste situatia economico-financiara a clientilor deserviti, cat si a
unor indicatori proprii ai bancii referitori la nivelul creditelor si resurselor etc.

3.3 Analiza economico-financiara a activitatii clientilor


Se bazeaza pe documente de sinteza contabila (bilant contabil, raport de gestiune, cont de profit si pierderi etc.), pe analiza
fluxurilor de fonduri ale perioadelor expirate, precum si pe analiza fluxurilor de lichiitati (cash-flow-ului) pentru perioada
urmatoare.
a) Analiza bilantului contabil presupune examinarea bilanturilor si a situatiilor financiare pe 3 perioade anterioare, in cazul
clientilor a caror activitate se desfasoara de mai putin de 2 ani, cu un standing financiar ridicat. Bilanturile contabile sunt
verificate si certificate de catre cenzori, experti contabili, contabili autorizati in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor.
Elementele principale supuse analizei sunt urmatoarele:
-

imobilizarile corporale si necorporale si resursele de acoperire a acestora;


decontarile, datoriile si obligatiile fata de terti;
costurile;

b)Analiza contului de profit si pierderi vizeaza:


-

rezultatul activitatii si a profitului obtinut;


repartizarea profitului net;
pierderile inregistrate si recuperarea lor.

c)Analiza fluxurilor de fonduri ale perioadelor expirate -ofera posibilitatea intelegerii modului in care au fost generate
fondurile si utilizarea acestora si impactul acestora asupra disponibilitatilor banesti ale agentului economic la sfarsitul perioadei
analizate.
d)Analiza fluxurilor de lichiditati pe perioada urmatoare -pe baza rezultatelor obtinute anterior si a portofoliului de contracte
de aprovizionare si desfacere, a programului de productie si a variatiei stocurilor se evalueza:

posibilitatea clientului de a genera in viitor lichiitati:


capacitatea clientului de a-si onora obligatiile de plata viitoare.

Indicatorii de analiza a bonitatii clientilor (cu ajutorul carora ofiterii de credite analizeaza
situatia bonitatii clientilor) sunt urmatorii:
(A) indicatori de nivel si structura

a) Cifra de afaceri - reprezinta venitul realizat de client la finele perioadei cu tertii. Pentru
un client viabil, cu perspective certe de dezvoltare, cifra de afaceri trebuie sa fie crescatoare,
orice declin al cifrei de afaceri constituind un semnal serios de alarma pentru banca. Se are in
vedere si influenta cresterii preturilor calculate in termeni reali si nominali. In cadrul cifrei de
afaceri se va urmari evolutia productiei fizice la principalele produse.
b) Capitalurile proprii, mai ales determinarea capitalurilor nete in sens strict. Se va pune
accent pe determinarea stocurilor, cheltuielilor si altor active incerte care diminueaza valoarea
capitalurilor proprii.
c) Rezultatul exercitiului (profit sau pierdere) - caracterizeaza eficienta activitatii
desfasurate. De regula, banca nu poate intra in afacere cu agentii economici care nu reusesc sa-si

recupereze cheltuielile din venitul realizat si deci inregistreaza pierdere, iar relatiile cu clientii
care au un profit mic se vor face cu mare prudenta.
d) Fondul de rulment
FR= pasive pe termen lung - active imobilizate
In cazul unei bune gestionari fondul de rulment trebuie sa fie pozitiv. In cazul clientilor cu fonul de rulment negativ, se va urmari
preocuparea acestora pentru echilibrare prin sporirea capitalurilor proprii, a rezervelor si a altor fonduri din profitul realizat,
obtinerea de subventii, vanzarea de active imobilizate etc., evitandu-se acoperirea cu credite pe termen scurt.

e) Necesarul de fond de rulment


NFR = active imobilizate - datorii curente <1an .
Cand necesarul de fond de rulment este mai mare decat zero poate interveni creditarea pe termen scurt.

f)

Trezorerie neta
TN = fondul de rulment-necesarul de fond de rulment

Ceea ce face ca trezoreria sa varieze nu e atat fondul de rulment, care e relativ stabil in cursul unui exercitiu, cat mai ales
necesarul de fond de rulment, in functie de ciclul de exploatare, agentii economici avand un necesar de fond de rulment cu atat
mai mare cu cat ciclul de fabricatie e mai lung.

g) Lichiditatea poate fi : - imediata;


- curenta;
- la o data viitoare.
Lichiditatea este capacitatea unui client de a face fata datoriilor pe termen scurt prin transformarea rapida a activelor sale
circulante in disponibilitati.
Active circulante-Stocuri-Cienti incerti
L

*100
Datorii cu scadenta nai mica de 1 an
Stocuri
Active circulante - nevalorificabile - Cienti incerti

imediata

curenta

*100
Datorii cu scadenta nai mica de 1 an
Disponibilitati
banesti proprii

L la o

si imprumutate

Incasarile
+

Credite bancare si alte

prognozate

pana la finele

data

anului

imprumuturi prevazute a
se obtine pana la
sfarsitul perioadei
viitoare =

*100
Platile exigibile prevazute pana la finele anului
Modul de interpretare a lichiditatii:

mai mic de 100% - lichiditate necorespunzatoare


100% - 120%
- lichiditate satisfacatoare
120% - 150%
- lichiditate buna
mai mare de 150% - lichiditate foarte buna

O banca prudenta trebuie sa elimine active care nu se pot transforma rapid in numerar la o valoare prestabilita.
Analiza pe verticala si orizontala a indicatorilor de lichiditate reflecta:

tipul de activitate desfasurata de societate:


daca nu apar diferente semnificative intre lichiditatea curenta si lichiditatea imediata, activitatea e
preponderent comerciala sau viteza de rotatie a stocurilor este foarte mare;
daca diferentele sunt mari, poate fi vorba de o activitate productiva cu ciclu lung de fabricatie, avand o viteza
mica de rotatie a stocurilor de productie neterminata.
Eficienta conducerii societatii, modalitatea de finantare - lichiditatea mare ca urmare a datoriilor pe termen scurt
poate reflecta o finantare a societatii din zona pasivelor pe termen lung, deci provenite de la fondul de rulment.
-

h) Solvabilitatea reflecta capacitatea societatii de a transforma toate activele sale in cash


pentru plata tuturor datoriilor.

Banca urmareste evidentierea ponderii contributiei personalea actionarilor la finantarea datoriilor, comparata cu
participarea tertilor.
total _ stocuri
active

nefavorabile

_ clienti

_ alte active

incerti

incerte
Solvabilitatea

*100
datorii totale -diferente de conversie activ

i) Gradul de indatorare exprima raportul dintre datorii si capitalurile proprii. Este de doua
feluri: - gradul de indatorare generala;
- gradul de indatorare financiara;
Gr. de indatorare

datorii totale
generala

*100
capitaluri proprii nete in sens strict
sau
Gr. de indatorare

datorii financiare totale


financiara

*100
capitaluri proprii nete in sens strict

datorii
financiare

datorii
=

financiare
cu scadenta
<1an

datorii
+

financiare
totale cu
scadenta >1an

datorii
+

financiare
cu scadenta
> 1 an
(partea<1 an)

Aprecierea indicatorului:

Gr. de indatorare
Generala

financiara

Gr. de indatorare

bun

pana la 60%

satisfacator

60% - 100%

pana la 30%
30% - 70%
necorespunzator

>100%

>70%

j) Viteza de rotatie - reprezinta numarul de rotatii efectuate de activele circulante in


decursul unei perioade.
Cifra de afaceri
Vr

Active circulante
Acest indicator trebuie analizat in evolutie si in comparatie cu situatia din alte societati comerciale din ramuri de activitate
similara.

Viteza de rotatie pateu fi calculata distinct pentru diverse tipuri de stocuri:


-

numar de rotatii;

durata medie de stationare a stocului.

Marfurile livrate si neincasate reprezinta valoarea creditului comercial acordat clientilor. In spiritul unei bune gestiuni financiare a
societatii, conducerea acesteia trebuie sa urmareasca reducerea amanarilor la plata acordate clientilor, fara a fi prejudiciata piata
de desfacere.
Valoarea furnizorilor neplatiti reprezinta marimea creditului comercial obtinut. Prelingirea duratei creditului obtinut de la
furnizori sporeste volumul surselor atrase de care societatea are nevoie pentru finantarea zctivelor sale circulante. Aceste surse nu
sunt gratuite si societatea trebuie sa aleaga intre creditul furnizorilor si costul creditului bancar.

(B) indicatori de performanta


a) Rentabilitatea reprezinta capacitatea agebtului economic de a obtine profit din activitatea
proprie. Rentabilitatea se calculeaza la mai multe niveluri:
-

de exploatare (bruta si neta);

economica;

financiara.

Rentabilitatea de exploatare - bruta (Reb)


- neta (Ren)
excedentul brut din capital
Reb=

*100
productia exercitiului
rezultatul din exploatare

Ren

100
Cifra de afaceri
Rentabilitatea economica (Recon)
excedentul brut curent
Recon=

*100

total bilant
capacitatea de autofinantare
Recon

100
total bilant
rezultatul curent
Recon=

total bilant

rezultatul net al exercitiului

*100

Recon=

*100
total bilant
Cu cat indicatorul are valoare mai mare, cu atat rentabilitatea este mai buna.
Indicatorii ce reflecta rentabilitatea capitalurilor sunt:
capacitatea de autofinantare

*100
capitaluri proprii nete in sens strict
rezultatul brut al exercitiului
*100
capitaluri

nete in sens strict


rezultatul net al exercitiului

*100
capitaluri proprii nete in sens strict

proprii

b) Indicatorii riscului financiar


Din punct de vedere bancar acesti indicatori au o importanta deosebita intrucat ei prezinta
indicii asupra posibilitatii socitatilor comerciale de a rambursa imprumuturile si de de a plati dobanzile.

Riscul fianciar se exprima prin indicatori de acoperire a dobanzii, care arata


capacitatea de a plati dobanzile la creditele angajate.
Acoperirea

Rezultatul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit


dobanzii

Cheltuieli cu dobanzile

Un nivel mai mare de 3 indica o buna capacitate a agentului economic de a-si plati
dobanzile.
Alti indicatori :
datorii financiare totale

*100
excedentul brut curent
datorii financiare totale

*100
excedentul brut total
Acesti indicatori reflecta capacitatea clientului de a plati datoriile si arata perioada de
timp necesara pentru plata lor. Cu cat indicatorul este mai mic cu atat rambursarea datoriilor se
va face mai rapid.
Cheltuiel cu dobanda
*100

Excedentul brut curent


Cheltuieli cu dobanda
*100

Excedentul brut total


Cu cat indicatorii sunt mai mici cu atat plata dobanzii este mai sigura.

Cheltuieli financiare + Datorii financiare cu scadenta mai


mica de 1 an

Excedentul brut curent


Cheltuieli financiare + Datorii financiare cu scadenta mai

mica de 1 an

Excedentul brut total


Indica capacitatea clientului de a-si plati toate datoriile financiare cu scadenta mai mica
de 1 an.
Cu cat indicatorii sunt mai mici cu atat plata este mai sigura si se face mai rapid.
c) Rata valorii adaugate - ponderea valorii nou create de agentul economic in totalul
activelor sale.
Rata valorii adaugate calculat

valoarea adaugata

in

cifrei

functie

de

valoarea

*100

de afaceri realizata

cifra de afaceri

Cu cat creste de la o perioada la alta cu atat aprecierea va fi mai buna.


d) Politica de dividente, respectiv politica conducerii societatii de repartizare si utilizare a
profitului care poate fi reflectata de urmatorul indicator :
Dividende
Politica

de

dividente

*100
Rezultatul net al exercitiului

Cu cat este mai mare, cu atat actionarii beneficiaza de o pondere mai mare de dividente
din totalul profitului obtinut, cunoscut fiind faptul ca banca agreaza reinvestirea intr-o proportie
cat mai ridicata a profitului net.
Analiza bonitatii clientilor se va efectua de ofiterii de credite:
-

de cate ori se solicita un credit;

pentru creditele aflate in portofoliu la data stabilita pentru revizuirea creditelor;

ori de cate ori conducerea unitatii bancare considera ca este necesar.

Pentru toti clientii se intocmeste "Dinamica indicatorilor privind bonitatea" acestora.

3.4 Riscul in activitatea de creditare

Riscul de creditare inglobeaza atat riscul in activitatea de creditare propriu-zisa cat si in alte tranzactii initiate pentru
clientii bancii, cum sunt: emiterea de scrisori de garantie, deschiderea/confirmarea de acreditive, avalizarea, scontarea unor efecte
de comert prezentate de clienti, investitii in actiuni si alte valori mobiliare, alte facilitati acordate clientilor.
In scopul evaluarii si diminuarii riscului in activitatea de creditare se vor avea in vedere :
a) Politici generale de diminuare a riscului de credit se refera atat la clientii persoane juridice cat si la pesoane fizice sau
persoane aflate in relatii speciale cu banca si privesc, in principal, urmatoarele :
-

volumul si structura creditelor este determinat de volumul si structura resurselor de creditare atrase de la clientela,
fiind interzisa acordarea de credite pe termen de peste 90 de zile pe seama resurselor la vedere mai mult de cca
30% din soldul mediu permanent al acestor disponibilitati. Pentru limitarea riscului valutar si a unor
pierderi determinate de convertirea dintr-o valuta in alta, creditul in valuta se acorda, de regula, clientilor care
realizeaza exporturi si asigura astfel resursele valutare necesare rambursarii ratelor de credit si plata dobanzii.
limitarea accesului la credite a agentilor economici cu datorii restante catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor
sociale de stat al caror modalitate de plata nu afost reglementata.
nivelul unei expuneri mari nu poate depasi 20% din fondurile proprii ale bancii.
suma totala a expunerilor mari nu poate depasi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale bancii.
toate creditele, scrisorile de garantie si oricare alte angajamente in lei si valuta pe termen, scurt, mediu si lung
acordate unui agent economic nu pot depasi de 12 ori capitalurile proprii ale agentilor economici respectivi. Prin
exceptie, Comitetul de directie poate aproba acordarea unor credite mai mari de 12 ori decat capitalurile proprii ale
agentilor economici. Aceasta conditie nu se aplica in cazul clientilor care garanteaza creditele, scisorile de garantie
sau alte facilitati cu depozite colaterale.
Regiile Autonome pot contracta credite in proportie de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul
precedent sau pot emite titluri negociabile pe piata, in aceeasi limita, pentru acoperirea cheltuielilor curente, atunci
cand mijloacele acestora sunt insuficiente in decursul unui an. Contractul de credite peste plafonul stabilit se face
cu aprobarea Ministerului Finantelor sau, dupa caz, a directiilor generale ale finantelor publice si controlului
financiar de stat.
valoarea totala a imprumuturilor angajate de autoritatile administratiei publice locale nu poate depasi 5% din
totalul veniturilor estimate a fi incasate de acestea pe durata anului fiscal in care se face imprumutul.
in cazul clientilor inclusi in programe guvernamentale speciale de restructurare, redresare financiara etc., banca va
putea acorda credite numai in limita sumelor cuprinse in aceste programe, cu aprobarea si in conditiile stabilite de
organele abilitate.
acordarea de credite si eliberarea de scrisori de garantie in lei si valuta, pe termen scurt, mediu sau lung pentru
subunitatile fara personalitate juridica, care potrivit actelor de constituire apartin unor Regii Autonome, Societati
Comerciale sau altor unitati centrale care se constituie ca un singur debitor, se va efectua de catre sucursalele
judetene, sucursalele si agentiile bancii in limita competentelor stabilite numai dupa obtinerea avizului scris de la
Directia Generala de Metodologie si Management al Riscurilor din Centrala bancii.

Pentru prevenirea riscurilor banca nu acorda credite :


-

agentilor economici care inregistreaza pierderi, cu exceptia reglementarilor prin acte normative.
agentilor economici care nu contribuie cu capital propriu la finantarea mijloacelor circulante sau la realizarea
investitiilor.
agentilor economici cu datorii fata de banca.
unitatilor economice pentru care s-a intituit procedura de reorganizare sau faliment.
agentilor economici ale caror datorii au fost predate spre valorificare la AVAB.

Pentru a gestionarea unitara si eficienta a riscurilor bancare, in Centrala a fost infiintat si


functioneaza Comitetul de risc. Comitetul de risc analizeaza conditiile de producere a riscurilor
bancare si propune politicile bancii pentru protectia impotriva riscurilor generate de activitatea de
creditare, subscriere, tranzactii comerciale si alte activitati desfasurate de banca in interesul
clientilor din tara si strainatate.

b) Politici specifice de diminuare a riscurilor de credit se stabilesc in functie de evolutia


generala a economiei, de orientarile stabilite prin programele de guvernare si au in vedere
urmatoarele :

sustinerea prin intermediul creditelor a intreprinderilor mici si mijlocii si in


general a sectoarului privat, urmarindu-se corelarea structurii creditelor pe forme
de proprietate cu contributia celor doua sectoare la realizarea PIB.
promovarea unei politici de sprijin prin credite a productiei pentru export si a
exportului de produse, inclusiv pe calea practicarii unor dobanzi diferentiale.
Expunerea catre sectorul agricol se va efectua cu prudenta, avand in vedere ca, pe
langa riscul economic, in acest sector exista si riscul natural cu consecinte grave
asupra rambursarii creditelor si platii dobanzilor la scadentele prevazute in
contractele de creditare.
interzicerea accesului la credite pentru agentii economici nerentabili si fara
posibilitati certe de redresare, care inregistreaza pierderi din activitatea
desfasurata.
monitorizarea agentilor economici ai bancii care se vor inchide si stabilirea
masurilor corespunzatoare de recuperare a creantelor bancii, credite si dobanzi.
competentele de aprobare a creditelor si scrisorilor de garantie se reduc cu
50% sau se suspenda pe timpul cat unitatea bancara inregistreaza credite restante
si/sau dobanzi neincasate mai vechi de 30 de zile intr-o pondere ce depaseste 20%
si respectiv 50% din totalul portofoliului.
monitorizarea agentilor economici cu cele mai mari datorii restante, care
desfasoara activitati nerentabile.
in vederea dispersiei riscurilor de crdit se va urmari introducerea pe scara larga a
creditului de consum pentru populatie, ceea ce permite stimularae cererii si pe
aceasta baza, a relansarii productiei.

c)Politici sectoriale de risc de credit


La stabilirea limitelor de expunere pe ramura de activitate , banca utilizeaza ubn sistem de
analiza tip scoring care are la baza o serie de indicatori de evaluare a performantelor fiecarei
ramuri.
Pe baza scorului mediu stabilit in functie de punctele obtinute pentru fiecare criteriu in
parte si de tendintele de dezvoltare ale acestor ramuri de activitate se stabileste politica bancii,
pentru perioada urmatoare.

Limita de risc. Pentru o mai buna gestionare a riscurilor in


activitatea de creditare, banca isi stabileste limita de risc pentru fiecare
client al sau fata de care inregistreaza expunere.
Reprezinta nivelul maxim potential la care se poate expune banca fata de un singur debitor, provenind din credite, scrisori
de garantie, avaluri, efecte de comert scontate, investitii in actiuni si alte valori mobiliare s.a., fiind stabilit de banca pe baza
tuturor informatiilor financiare si nefinanciare disponibile in raport cu debitorul respectiv. Are caracter confidential.

Stabilirea limitelor de risc se face pe baza analizei interdependente a aspectelor financiare


si nefinanciafre care caracterizeaza activitatea clientului, a reputatiei de care acesta se bucura in
comunitatea de afaceri.

Ratingul de credit
Reprezinta un calificativ exprimat numeric aferent calitatii portofoliului de imprumuturi al
fiecarei unitati bancare teritoriale. Se bazeaza atat pe comparatia de ordin statistic
(istoric) cat si pe analiza si prognoza.
Sistemul de rating de credite al BCR este de tip bidimensional coroborand rezultatele
analizei caracteristicilor clientului cu cele ale creditului.
Ratingul de credite se calculeaza pentru toti clientii beneficiari de credite, aflati in
portofoliu pe baza bilanturilor contabile anuale, iar in cursul anului cu ocazia acordarii/revizuirii
creditelor, atunci cand conducerile unitatilor bancare teritoriale considera necesar.
La nivelul unitatilor bancare teritoriale, ratingul de credite se calculeaza ca
medie ponderata a ratingurilor de credite individuale ale clientilor aflati in portofoliu.
Nivelul cel mai bun al ratingului de credite este 1, iar cel mai slab 5, nivelul acceptabil fiind 3.
Se calculeaza atat pe baza situatiilor contabile periodice pentru a se cunoaste in mod real si obiectiv calitatea si structura de
ansamblu a portofoliului de imprumuturi a bancii, dar si ca obiectiv strategic de atins in perioada urmatoare privind calitatea
portofoliului de credite, ca parghie a managementului riscului de credite.

(NCR1*1) + (NCR2*2) + .+ (NCR5*5)

CR=

14
NCRi = numarul criteriului de rating i
indeplinite cu i= 1,2,3,4,5

CR = ratingul mediu de credit

Aspecte nefinanciare privind clientii bancii

Analiza nefinanciara vizeaza credibilitatea clientilor, ca element psihologic esential cu privire la formarea de catre banca a
convingerilor referitoare la calitatile morale si profesionale ale conducerii agentilor economici solicitanti de credite, a
principalilor asociati si colaboratori, precum si a reputatiei privita prin calitatea produselor, serviciilor si a modului de indeplinire
a obligatiilor asumate in relatiile cu partenerii de afaceri.
In acest scop se va face evaluarea cat mai real a riscurilor in activitatea de creditare, iar banca va analiza atat riscul financiar, cat
si riscurile nefinanciare la care se expune. Factorii nefinanciari care influenteaza activitatea clientilor pot fi interni sau externi.
In fundamentarea deciziei de acordare a unui credit, ofiterii de credite vor tine seama suplimentar si de urmatoarele aspecte
interne:

1. conducerea activitatii (managementul):

pregatire profesionala, prestigiul sau experienta in ramura sau sectorul de activitate


respectiv;

experienta in functii de conducere si reputatia echipei manageriale;

conducerea este asigurata de o echipa sau de o singura persoana, cunoscand ca, in cele
mai multe cazuri, conducerea in echipa poate avea rezultate mai bune decat luarea
deciziilor de catre o singura persoana;

gradul de participare a echipei de conducere la capitalul social, fiind de asteptat ca


implicarea conducerii sa fie cu atat mai ridicata cu cat gradul de participare la capital este
mai mare;

structura conducerii, specializarea in functie de aptitudinile in domeniul tehnic, financiar contabil, marketing;

calitatea sistemului informational (informatiile primite de conducere, circulatia acestora in


interiorul ssocietatii, modul de obtinere a informatiilor prin utilizarea tehnicii moderne de
calcul etc.);

capacitatea de a se achita de obligatii;

2. activitatea clientului:

existenta si mobilitatea planului de afaceri;

evolutia activitatii si profilu acesteia;

caracterul activitatii: permanent, sezonier, ciclic;sfera de activitate: productie,


comercializare, prestari servicii;

concurentii: numarul si marimea lor, reputatia, caracterul poductiei, etc.;

portofoliul de clienti: numar, reputatie, modalitati de vanzare;

relatii cu furnizorii;

politica de preturi: nivel fata de concurenta, facilitati;

resurse materiale si resurse umane.

3. strategia:

existenta unei strategii pe urmatorii 3-5 ani

modalitati de realizare a strategiei propuse;

alternative si implicatii in cazul nerealizarii strategiei propuse;

existenta sau nu a planului de restructurare si redresare financiara.

Factorii nefinanciari externi care trebuie avuti in vedere la fundamentarea deciziei de


creditare sunt:
a.

domeniul de activitate - caracterizeaza domeniul de activitate din punct de vedere al


competitivitatii, profitabilitatii, tehnologizarii, cheltuielilor de capital, cheltuielile fixe

ridicate sau scazute, principalele forme care evolueaza in respectivul domeniu de


activitate;
b. impactul legislatiei asupra activitatii clientului;
c.

impactul unor furnizori macroeconomici asupra activitatii clientului;

d. caracterul social al pietelor de desfacere: obiceiuri alimentare, incliantii spre un


anumit tip de consum, religie etc..
Concluziile rezultate din analiza aspectelor nefinanciare privind clientii se vor utiliza de banca la:

fundamentarea deciziilor de preluare a unor noi clienti;

fundamentarea deciziei de creditare;

intocmirea si analiza situatiei clientilor;

analiza calitatii portofoliului de imprumut etc.

3.5 Rambursarea creditelor


La scadentele stabilite in contractile de credite incheiate de banca cu imprumutatii,
creditele devin exigibile si trebuie rambursate astfel:
Creditele globale de exploatare in lei, utilizarile din deschideri de credite permanente
in lei si valuta functioneaza dupa sistemul revolving, efectuandu-se trageri si rambursari pe toata
perioada de valabilitate aprobata. Prin modul de functionare aceste tipuri de credite se
ramburseaza zilnic pe seama rulajului creditor (incasari) al conturilor separate de imprumuturi
respective.
Creditele pe obiect acordate prin conturi separate de imprumut se ramburseaza la
termenul si in sumele prevazute in contractul de imprumut din disponibilitatile existente in
contul curent, prin debitarea acestora in corespondenta cu contul separate de imprumut pe baza
de ordine de plata trimise de clienti sau de note contabile semnate de ofiterii de credite. In
situatia in care in contul curent se acumuleaza incasari de sume rezonabile, banca de comun
acord cu clientul, va putea utiliza aceste disponibilitati pentru rambursarea anticipata a creditelor
din contul separate de imprumuturi, pe baza de ordin de plata emis de client sau nota contabila
semnata de ofiterul de credite.
Rambursarea creditelor pe descoperit de cont (overdraft) in lei se poate face integral
sau in transe, cu conditia ca la expirarea scadentei, respective la finele celei de-a saptea zi de la
acordarea creditelor, contul curent al agentului economic sa nu mai inregistreze sold debitor.
Rambursarea creditelor in valuta se va efectua la scadentele stabilite in contractele de
credite incheiate de banca cu beneficiarii, de regula pe seama incasarilor in valuta obtinute din

desfasurarea activitatii de export, executarii de lucrari si prestarii de servicii in strainatate si in


mod exceptional pe baza valutei obtinuta din participarea la piata valutara interbancara.
Pentru creditele restante banca percepe dobanzi penalizatoare diferentiate in functie
de vechimea creditului.
Intre incasarile ratelor din credite la scadenta si a dobanzilor datorate la termenele stabilite, prioritate are incasarea dobanzilor
datorate, daca prin contractele de credite incheiate nu s-a prevazut altfel, ratele din credite putand fi rescadentate sau reesalonate.

Ordinea incasarii creantelor bilantiere cuvenite bancii este urmatoarea:

comisioane si taxe bancare;

dobanzi indoielnice;

dobanzi restante

creante atasate creditelor indoielnice

creante atasate creditelor restante

credite indoielnice

credite restante

creante atasate creditelor curente

credite curente

In mod exceptional, organele de conducere colectiva din Centrala bancii poate aproba la propunerea sucursalelor judetene
recuperarea creantelor bancii si intr-o alta ordine.
Recuperarea creantelor bancii evidentiate in conturi in afara bilantului contabil se efectueaza cu prioritate fata de cele din activul
bilantului in urmatoarea ordine:

creante atasate privind creditele si/sau dobanzile scoase in afara bilantului

dobanzi scoase in afara bilantului

credite scoase in afara bilantului

In cazul agentilor economici care inregistreaza atat creante in afara bilantului, cat si creante
inregistrate in activul bilantier al bancii, recuperarea acestora se va face incepand cu creantele
din afara bilantului in ordinea de mai sus, dupa care vor fi recuperate creantele din cadrul
bilantului in ordinea stabilita.

Indicatori de eficienta utilizati pentru analiza activitatii unitatilor din reteaua bancii:
1.

profitul brut
rata profitului=

*100

venituri calculate
2.

profitul brut
profit pe salariat

nr. mediu de salariati


3.
gradul de acoperire al

comisioane incasate
al salariilor

din

comisioane

*100
ch cu salarii+ch af acestora

4.
gradul de acoperire al

comisioane incasate
ch. cu functionarea

*100

din comisioane

ch. cu functionarea

3.6 Contractul de credit


1. Principiile si clauzele generale privind contractul de credit.
Contractul de credit este actul incheiat intre banca si imprumutat prin care se materializeaza acordul de vointa intre cele doua
parti. Temeiul juridic al contractului de credit il reprezinta prevederile articolelor 35-39 din Codul Comercial ( 1887), coroborate
cu prevederile articolului 942 si urmatoarelor din Codul Civil/1885, articolul 56 din Legea Bancara nr.58/1998 si statutului
bancii.
Contractul de credit se intocmeste in minim trei exemplare, a caror destinatie este urmatoarea:
exemplarul 1 se pastreaza intr-un loc destinct, stabilit de conducerea unitatii bancare, constituind portofoliul de contracte de
credit al unitatii bancare respective;
-

exemplarul 2 se preda imprumutatului, care va semna de primire pe exemplarul 1;

exemplarul 3 se pastreaza in dosarulde credit al agentului economic respectiv, pe intreaga perioada de creditare, pana la
rambursarea integrala.
Toate cele trei exemplare ale contractului de credit sunt exemplare originale, avand fiecare in parte aceeasi putere juridica.
Contractul de credit si actele aditionale la acestea vor fi inregistrate de catre ofiterii de credit in Regitrul contractelor de credit si
de garantie.
Orice modificare ulterioara a clauzelor unui contract de credit sau ale unuei scrisori de garantie se va putea face numai pe baza
unui act aditional. Acesta se va incheia ori de cate ori cel putin una din clauzele contractului de credit anterior incheiat necesita
modificari ca urmare a aparitiei unei din urmatoarele situatii:
-

se majoreaza/ diminueaza creditul initia aprobat pentru acelasi obiect de credit;

se modifica datele de acordare a creditului, in cazul creditelor cu trageri in mai multe transe;

se modifica durata contractului de creditare;

se modifica orice alta clauza din contractul de creditare.

Contractul de creditproduce efecte juridice pana la finalizarea ultimului act de recuperare a creditului si dobanzilor, inclusiv prin
executie silita sau proceduri de reorganizare si faliment.

2. Clauze specifice privind contractul de creditare.


Pornind de la principiile generale de prudenta bancar ce trebuie sa caracterizeze activitatea bancilor in domeniul creditarii, ofiterii
de credite vor intocmi contracte de credit incluzand in continutul acestora, pe langa clauzele general valabile si unele clauze
specifice, determinate de destinatia si categoria creditelorpentru care se intocmesc contracte.

4. Dosarul de creditare
Continutul dosarului de creditare

1. Contract de credite;
2. Comunicare de plafon de credite;

3. Aprobarea creditului;
4. Polita de asigurare a bunurilor pt riscuri de incendiu, alte calamitati si
riscuri speciale;
5. Contractul de garantie imobiliara;
6. Contractul de cautiune;
7. Garantie reala mobiliara ( cesiune cash - flow);
8. Referat de credite;
9. Fisa de analiza a aspectelor nefinanciare ce caracterizeaza activitatea
clientului;
10. Dinamica indicatorilor privind bonitatea clientului;
11. Analiza financiara: - bilant;
- cont de profit si pierdere.
12. Cererea de acordare de credit.
Banca Comerciala Romana
Str. General Praporgescu
Bl. G6 Parter

CONTRACT DE CREDITE
Nr. 52/ 07. 03. 2002

Intre Banca Comerciala Romana SA Sucursala Judeteana Teleorman, Sucursala Turnu Magurele, inmatriculata la registrul
comertului sub nr. J34/293/01.11.2001, cod fiscal 14269611 cu sediul in Turnu Magurele, str. General Praporgescu, bl.G6 Parter,
Judetul Teleorman, denumita in prezentul contract "banca", reprezentata prin economist Dobre Daniela, in calitate de director, si
prin economist Ciucuc Ioana in calitate de contabil sef, pe de o parte, si

SC MOBIL SRL, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J 15/4872/1998, cod fiscal
R27583175, cu sediul in localitatea Turnu Magurele, str. Taberei ,bl. S2, et.1, ap. 17, denumita in
continuare "imprumutat", reprezentata prin Grigore Florea si Georgescu Mihai,
a intervenit urmatorul contract de imprumut:
1. Banca acorda imprumutatului un credit "global de exploatare", in suma de 320.000.000 lei,
pe termen de 180 de zile, cu o dobanda curenta de 40% pe an.
2. Creditul va fi utilizat numai pentru: achitare furnizori interni de materii prime, materiale si
marfuri, palti de salarii, plati de impozite si taxe, plati de dobanzi si comisioane bancare, plati de
combustibil, energie si apa, alte plati necesare desfasurarii activitatii curente de exploatare a
unitatii.
3. Creditul se acorda prin contul separat de imprumut, intitulat "credite globale de exploatare".
4. Modalitatea de efectuare a platilor din credite este viramentul, ca regula generala pentru toate
platile.
5. Creditul se va pune la dispozitie dupa constituirea garantiilor asiguratorii.
6. Pentru administrarea creditului, banca va percepe imprumutatului, odata cu acordarea
creditului, un comision de gestiune de 0.5%, calculat la valoarea plafonului aprobat, iar pentru
neutilizarea acestuia se va percepe un comision de neutilizare de 2% pe an din suma plafonului
neutilizat.
7. Comisionul de gestiune (flat) de 0.5% se percepe o singura data, la acordarea creditului si se
calculeaza la valoarea plafonului aprobat, indiferent de termenul de acordare.
8. Comisionul de neutilizare de 2% pe an se calculeaza la palfonul de credite aprobat si
neutilizat. Comisionul de neutilizare se calculeaza si se incaseaza lunar, odata cu dobanzile, in
functie de suma neutilizata din plafonul aprobat si numarul de zile.
9. Pe parcursul utilizarii si rambursarii creditului, banca poate modifica dobanda in functie de
evolutia inflatiei si a costului resurselor de creditare pe piata financiar - bancara, procentul de
dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia, la soldul creditului existent.
10. Imprumutatul accepta nivelul actual al dobanzii curente de 40% pe an, precum si eventualele
modificari pana la nivelul de 100% pe an, iar in situatia in care pe parcursul creditarii nivelul
dobanzii curente va depasi limitele acceptate initial, banca se obliga sa aduca la cunostinta
imprumutatului noul nivel al dobanzii.

11. Nivelul dobanzii curente la credite se stabileste de banca in functie de serviciul datoriei
clientilor, astfel:
- clientilor care nu inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in lei si/sau in valuta sau
acestea sunt de pana la 7 zile inclusiv, li se percepe o dobanda de 40% pe an;
- clientilor care inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in lei si/sau in valuta intre 8 si
30 de zile inclusiv, li se percepe un nivel de dobanda de 41% pe an;
- clientilor care inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in lei si/sau in valuta de
peste 31 de zile, li se percepe un nivel de dobanda de 43% pe an.
Pe parcursul derularii creditului, nivelul dobanzii curente se poate schimba in functie de
evolutia serviciului unic al datoriei fata de banca.
12. Dobanda se va calcula de la data primei trageri a creditului pana la data rambursarii integrale.
Calculul se va face lunar, in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna expirata, cu exceptia
cazurilor in care prin contractul de imprumut s-a prevazut altfel. In cazul creditelor care au
scadenta finala in cursul lunii, dobanda se va calcula si incasa la scadenta.
13. Calculul dobanzilor se va efectua la numarul exact de zile de folosire a creditului raportat la
un an calendaristic de 360 de zile.
14. Dobanda si comisionul de neutilizare la imprumutul acordat se calculeaza si plateste lunar
incepand cu luna urmatoare angajarii creditului, inclusiv in perioada de gratie cand nu se
ramburseaza ratele de credit.
Dobanda si comisionul se incaseaza de banca direct din contul curent pa baza de nota
contabila, eliberand imprumutatului un extras de cont si un exemplar al notei contabile privind
plata acestora.
15. Termenele si ratele de rambursare a creditului au fost stabilite de comun acord intre parti
astfel:
Nr. crt.

Data scadentei
1

11.08.2002

Rata de rambursare

Observatii

320.000.000

16. Creditul se poate rambursa, integral sau partial, si inainte de scadenta, cu acordul bancii, in
care caz aceasta se va recalcula in mod corespunzator dobanda datorata. Banca poate recupera de
la imprumutat eventualele daune reparatorii determinate de retragerea de catre banca a creditului
ca urmare a recuperarii clauzelor contractuale de catre clienti.

17. Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datorate da dreptul bancii de a


percepe o dobanda majorata cu peste 7% pe an peste dobanda curenta, iar incepand cu ziua
scadentei, acestea se vor trece la credite restante.
18. Eventualele dobanzi datorate bancii, care nu au putut fi incasate in prima zi lucratoare a lunii,
vor fi inregitrate in contul "dobanzi restante" si se va urmari recuperarea lor din incasarile
imprumutatului, potrivit legii si normelor de creditare.
19. Ordinea incasarii creantelor bilantiere cuvenite bancii este urmatoarea:
-

comisioane si taxe bancare;

dobanzi indoielnice;

dobanzi restante;

creante atasate creditelor indoielnice;

creante atasate creditelor restante

credite indoielnice;

credite restante;

creante atasate creditelor curente;

credite curente (ajunse la scadenta)

20. Imprumutatul se obliga sa garanteze creditul in suma de 320.000.000 lei si dobanzile aferente
acestuia cu urmatoarele garantii constituite in favoarea bancii:
1. ipoteca conventionala de rangul I constituita asupra apartamentului compus din 3
camere situat in Turnu Magurele, str. Taberei, bl. S2, et.1, ap. 17, evaluat in data de
12.02.2001 conform NT 2/1999 la valoarea de 390.000.000 inregistrata conform
contractului de garantie imobiliara nr. 52/1 din data de 07.03.2002 conform extras de
Carte Funciara nr. 2356.
2. cesionarea cash -flow -ului societatii autentificata si transcrisa in arhiva electronica.
3. gaj asupra unui bilet la ordin in suma de 320.000.000 lei emis de SC MOBIL SRL, in
favoarea BCR Sucursala Turnu Magurele, in cuantumul si scadenta stabilita prin
contractul de credit.
Total garantii: 390.000.000 lei

21. Bunurile admise in garantie sunt asigurate astfel: asigurarea apartamentului ipotecat de catre
o societate romana de asigurari agreata de banca. Drepturile de despagubire ce vor rezulta din
contractele de asigurare incheiate pentru bunurile aduse in garantie sunt cesionate dupa cum
urmeaza:
a.

Despagubirile cuvenite pentru daunele partiale de valoare mica, respectiv pana la cel mult
50% din valoarea asigurata, vor fi cesionate in favoarea asiguratului, cu obligatia refacerii
bunului asigurat.

b.

Despagubirile cuvenite pentru daune medii, respectiv intre 51% si 75% din valoarea asigurata,
vor fi cesionate jumatate asiguratului in vedera remedierii bunului avariat si jumatate bancii.

c.

Despagubirile cuvenite ca urmare a producerii riscurilor majore, respectiv daune mari, totale
sau cvasitotale, intre 76% si 100% din valoarea asigurata a bunurilor aduse in garantie, vor fi
cesionate in favoarea bancii.

Contractele de asigurare vor fi reinoite astfel incat creditul ramas de rambursat si dobanzile
aferente sa fie permanent acoperite cu garantii asiguratorii. Originalul contractelor de
asigurare se pastreaza la banca.
22. Imprumutatul se obliga:
a.

sa utilizeze creditul aprobat numai in scopul pentru care a fost acordat.

b.

Sa restituie bancii creditul utilizat si sa achite dobanda si comisioanele bancare la termenele


prevazute in prezentul contract;

c.

Sa respecte prevederile instructiunilor si normelor de lucru ale bancii si sa reflecte corect si la


zi in evidentele sale contabile, toate operatiunile privind acordarea, utilizarea si rambursarea
creditului;

d.

Sa depuna la banca, la termenele stabilite de Ministerul Finantelor Publice, bilantul contabil si


celelalte situatii contabile periodice, pe toata perioada creditarii;

e.

Sa puna la dispozitia bancii toate documentele solicitate ( buget de venituri si cheltuieli, cont
de profit si pierdere,fluxul de lichiditati prognozat, precum si orice alte documente privind
garantiile, bunurile cumparate sau realizate din credit si cele care privesc activitatea
desfasurata);

f.

Sa mentioneze pe documentele de plata pozitia din documentatii unde se regaseste cheltuiala,


precum si sursa din care se efectueaza plata ( surse proprii, credit) in cazul creditelor pentru
echipament;

g.

Sa deruleze prin Banca Comerciala Romana fluxurile de lichiditati (cash - flow) pe toata
perioada de creditare.

23. Banca are dreptul sa verifice, inclusiv la sediul imprumutatului, respectarea conditiilor in
care s-a acordat creditul, destinatia creditului, existenta permanenta si integritatea garantiilor
asiguratorii pe toata perioada creditarii.

24. Instrainarea, degradarea, pastrarea sau utilizarea bunurilor admise in garantie in conditii
necorespunzatoare precum si minusurile de garantie constatate, dau dreptul bancii de a retrage
creditul negarantat inainte de scadentele stabilite.
25. Banca va anula creditul aprobat, in cazul furnizarii de catre imprumutat a unor date nereale
trecand la rambursarea creditului dupa expirarea unui termen de preaviz de 5 zile, dat in scris.
26. Banca are dreptul:
-

Sa rezilieze unilateral contractul de credit printr-o adresa scrisa, fara preaviz sau
formalitate in cazul neexecutarii de catre imprumutat a oricarei obligatii asumate prin
prezentul contract sau in cazul in care situatia economico - financiara a acestuia nu
mai asigura conditii de rambursare a creditului; rezilierea actioneaza pe deplin drept,
fara a fi necesara punerea in intarziere a imprumutatului si fara orice alta formalitate
prealabila; la data rezilierii contractului obligatiile de plata ale imprumutatului devin
exigibile;

Sa recupereze pe calea executarii silite sumele datorate de catre imprumutat in si pe


baza prezentului contract ori de cate ori acesta a fost reziliat sau in situatia in care
imprumutatul nu a indeplinit obligatiile asumate prin semnarea contractului;

Sa incaseze din conturile imprumutatului, fara acceptul acestuia, obligatiile scadente


rezultate din prezentul contract, cu prioritate fata de alte datorii ale acestuia, cu
exceptiile prevazute de lege ;

27. Banca nu preia riscul politic sau cel ce decurge din calamitatile naturale si nu raspunde de
autenticitatea documentelor prezentate de imprumutat.
28. Relatiile reciproce dintre partile contractante, nereglementate prin prezentul contract sunt
supuse regulilor generale de creditare precum si celorlalte instructiuni si norme de lucru ale
bancii in vigoare in prezent.
29. Imprumutatul se obliga sa declare bancii daca are contracte de credite si cu alte societati
bancare si care sunt garantiile acestora.
30. Clauze specifice:
Periodic, inainte de expirarea scadentei, Anca va analiza modul de utilizare a creditului global de exploatare, urmarindu-se
indeplinirea conditiilor avute in vedere la aprobarea creditului, in ce priveste performanta financiara, serviciul datoriei, indicatorii
de bonitate, precum si rulajul incasarilor si platilor derulate pe seama creditului respectiv.

Daca din analiza efectuata rezulta ca sunt indeplinite conditiile avute in vedre la
aprobarea creditului, banca va putea mentine sau chiar majora, la cererea agentului economic,
nivelul plafonului de creditare, daca din analiza fluxului de lichiditati intocmite pentru perioada
urmatoare rezulta aceasta necesitate, cu conditia ca rulajul creditor al contului separat de

imprumut "Credite globale de exploatare", inregistrat pe parcursul perioadei de creditare (180 de


zile) sa fi fost de cel putin din plafonul aprobat
Inainte de expirarea scadentei, partile pot conveni prin acte aditionale la contractul de
credit majorarea, diminuarea sau prelungirea creditului global de exploatare pe o noua perioada
de 180 de zile.
31. Alte clauze:
- litigiile de orice fel dintre partile contractante si nerezolvate pe cale amiabila vor fi solutionate
de instantele judecatoresti competente.
32. Prezentul contract are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu
33. Modificarea prevederilor prezentului contract poate fi facuta numai prin acordul ambelor
parti pe baza unui act aditional.
34. Prezentul contract de credit intra in vigoare la data semnarii lui, dar nu mai inainte de
primirea la banca a documentelor de garantare a creditului prevazute la pct. 20.
35. Acest contract a fost incheiat in nr de 4 exemplare din care 2 exemplare raman la banca si
doua exemplare revin imprumutatilor
Contractul de garantie imobiliara nr. 52/1 face parte integranta din contract.
BCR Sucursala Turnu Magurele

S.C. MOBIL S.A.

DIRECTOR: Despa Elena

REPREZENTANTI:

CONTABIL SEF: Apostol Alina

Grigore Florea
Georgescu Mihai
Avizat,

CONSILIER JURIDIC: Neculai Valentina


Banca Comerciala Romana
Sucursala Turnu Magurele
Serviciul credite

Comunicare de plafon de credite


Nr. I/1/25 din13.03.2002

1. Pentru S.C. MOBIL S.R.L., potrivit contractului de credit nr. 51/07.03.2002, s-a
aprobat acordarea pe o perioada de 180 de zile, a creditului global de exploatare, in suma de 320
de milioane, cu o dobanda de 40% pe an, cu urmatoarea destinatie: desfasurarea activitatii
curente (achitarea furnizorilor de materii prime si materiale, energie, chirii, combustibili,
impozite si taxe curente.
Nu se fac plati din credit pentru activitatea de investitii, cumparari de marfuri, plati de
dividende sau alte plati ce nu sunt legate de activitatea curenta de productie.
2. Contul se pune la dispozitie prin contul separat de imprumut 20215.1-8724.9/ROL, in
perioada 13.03.2002-11.08.2002, astfel :
Data

13.03.2002-11.08.2002

Plafon

320.000.000

3. creditul se ramburseaza potrivit urmatoarei scadente :


Nr. crt.
1

Data scadentei

Rata de rambursat

11.08.2002

320.000.000

SEF SERVICIU CREDITE,

OFITER CREDITE,

G. Mircea

M. Rusu

Banca Comerciala Romana


Sucursala Turnu Magurele
Serviciul credite

Catre,
S.C. MOBIL S.R.L.

Prin prezenta va informam ca a fost aprobata cererea dvs. privind incheierea unui contract
de credit global de exploatare in valoare de 320.000.000 mil. lei, cu o dobanda curenta de 40%
pe an, pe termen de 180 de zile de la data aprobarii Comitetului Director din data de 14.02.2002.
Ca urmare, va rugam sa intreprindeti demersurile necesare in vedera constituirii
garantiilor propuse, pentru a se pune la dispozitia dvs. creditul aprobat.
DIRECTOR,
Despa Elena

SEF SERVICIU CREDITE,


G. Mircea

CONTRACT DE GARANTIE IMOBILIARA


Subsemnatii GRIGORE FLOREA si GRIGORE RADITA, domiciliati in Turnu
Magurele, str. Taberei, bl. S2, et.1, ap. 17, legitimati cu CI seria XZ, nr. 084280, eliberat de
Politia Turnu Magurele la data de 03.07.2001, si, respectiv, cu BI seria DH, nr. 065648,eliberat
de Politia Turnu Magurele la 3.02.1999, avand calitatea de fidejusori in contractul de credit nr.
52/ 07. 03. 2002, incheiat de B.C.R., Sucursala Sector Turnu Magurele, consimtim sa garantam
imprumutul acordat prin contractul de credit nr. 52, in suma de 320.000.000 lei (trei sute
douazeci milioane lei) si dobanzile aferente prin ipoteca de rangul I asupra apartamentului nr. 17,
situat in str. Taberei, bl. S2, compus din trei camere cu suprafata utila de 64,07 mp, conform
cadastru si 64,69 mp., conform actelor si cota aferenta de 4.24 mp. teren in folosinta din
suprafata de teren comuna, proprietatea noastra.
Acest imobil se afla in circuitul civil si a intrat in proprietatea noastra prin: contractul de
vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1542/24.07.1996 la BNP Lidia Seceleanu si transcris sub
nr. 1256/25.07.1996 la Judecatoria Turnu Magurele.
Dreptul de proprietate este intabulat in CF-293332 a localitatii cu numar cadastral
provizoriu 119/26 si este liber de sarcini, asa cum rezulta din extrasul de CF nr. 992/ 06.03.2002,
eliberat de Biroul de Carte Funciara de pe langa judecatoria Turnu Magurele si din certificatul
fiscal nr. 1814/27.02.2002, eliberat de Primaria Turnu Magurele.
Subscriptorii proprietari ai imobilului declaram ca acesta nu este ipotecat in favoarea altui
creditor si ne obligam a nu instraina garantia data prin acest act fara acordul scris al bancii
creditoare. Totodata, intelegem ca asupra acestui imobil sa se ia in Cartea Funciara o inscriptie
ipotecara de rangul 1 la dispozitia bancii, in baza careia banca va putea trece la executare silita,
in cazul nerambursarii la scadenta a creditului si dobanzii aferente si ca renuntam la beneficiul de
diviziune si de discutiune.
BCR - sucursala Turnu Magurele , prin dna Apostol Alina, avand calitatea de mandatar,
potrivit delegatiei nr. 84/2002 si procurii autentice si in baza contractului de credit nr.
52/07.03.2002 accepta aceasta garantie ipotecara constituita prin prezentul contract.

Intocmit astazi, data autentificarii, de consilierul juridic al bancii, in 5 exemplare din care
4 au fost inmanate partilor.
FIDEJUSORI

CREDITOR

Grigore Florea

BCR - sucursala Tr. Mag.

Grigore Radita

prin mandatar:
Apostol
Alina

Banca Comerciala Romana


Sucursala Turnu Magurele,
Str. General Praporgescu,
Bl. G6 Parter
CONTRACT DE CAUTIUNE
Nr.14/07.03.2002
Inrtre subsemnatii GRIGORE FLOREA si GRIGORE RADITA, domiciliati in Turnu
Magurele, str. Taberei,bl. S2, et.1, ap. 17, legitimati cu CI seria XZ, nr. 084280, eliberata de
Sectia de Politie Turnu Magurele, la data de 03.07.2001, si, respectiv, cu BI seria DH, nr.
065648,eliberat de Sectia de Poloitie Turnu Magurele, la 3.02.1999, avand calitatea de fidejusori
in contractul de credit nr. 52/ 07. 03. 2002, incheiat de BCR, sucursala Turnu Magurele cu SC
MOBIL SRL,
si BCR - Sucursala Turnu Magurele, cu sediul in Turnu Magurele, Str. General Praporgescu,bl. G6 parter, inmatriculata la oficiul
Registrului Comertului cu nr. J34/293/01. 11.2001, reprezentata prin dna. Elena Despa, director si dna Alina Apostol, contabil sef,
in calitate de creditor,

a intervenit prezentul contract de cautiune, in urmatoarele conditii:


1. Fidejusorii se obliga sa garanteze in favoarea BCR, Sucursala Turnu Magurele creditul in
suma de 320.000.000 lei, si dobanzile aferente acestuia, acordat de BCR debitorului SC MOBIL
SRL, in baza contractului de credit nr. 52/07.03.2002.
2. Fidejusorii se obliga sa garanteze obligatiile in mod solidar cu debitorul, garantia
constituind-o ipoteca de rangul I asupra apartamentului situat in str. Taberei, bl. S2, et. 1.,
compus din trei camere cu suprafata utila de 64,07 mp, conform cadastru si 64,69 mp., conform
actelor si cota aferenta de 4.24 mp. teren in folosinta din suprafata de teren comuna, proprietatea
noastra.

3. Fidejusorii renunta in acelasi timp - prin prezentul contract la beneficiile de diviziune si la


beneficiiile de discutiune.
4. Fidejusorul este de acord ca executarea prezentei garantii sa se faca in baza contractului de
credit nr. 52/07.03.2002, ce constituie titlu executoriu, in cazul in care debitorul nu-si executa la
termen obligatiile contractuale.
Incheiat azi, 07.03.2002, in 4 exemplare, toate avand aceeasi valabilitate, doua exemplare pentru banca si doua pentru fidejusori.

FIDEJUSORI

CREDITOR

Grigore Florea

Director: Despa Elena

Grigore Radit

Contabil sef: Apostol Alina

ROMANIA
ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE IMOBILIARE
Informatii generale despre inscriere:
ID document :1203.021.21-12354
Utilizator autorizat : Banca Comerciala Romana
Data si ora inscrierii :12.03.2002, 12 :20
Tipul inscrierii: inscriere noua
Destinatia inscrierii: Creditor/debitor
Istoricul inscrierii:
-

aceasta inscriere nu modifica alta inscriere;

aceasta inscriere nu a fost modificata.

Daca reprezinta doar o intrare de inscriere: Nu


Creditori :
Denumirea persoanei juridice: Banca Comerciala Romana, sucursala Turnu Magurele
Tipul persoanei juridice: S.A.

Locul inregistrarii persoanei juridice: Registrul Comertului


Nr. de identificare al persoanei juridice: J34/293/01.11.2001.
Cod unic de inregistrare: 14269611
Debitori:
Denumirea persoanei juridice: S.C.MOBIL
Tipul persoanei juridice: S.R.L.
Locul inregistrarii persoanei juridice: Turnu Magurele
Nr. de identificare al persoanei juridice: J 15/4872/1998
Cod unic de inregistrare R27583175
Bun in garantie:
Alte bunuri in garantie
Descriere optionala: cesionarea incasarilor din cash-flow-ul derulat prin banca, pentru garantarea
contractului de credit nr. 52/ 07. 03. 2002
GARANTIE REALA MOBILIARA ( CESIUNE CASH - FLOW)
Intre:
S.C. MOBIL S.R.L., cu sediul in Turnu Magurele, .str. Taberei ,bl. S2,et 1, ap.
17,inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Turnu Magurele, cu nr.J15/4872/1998, cod
fiscal R27583175, reprezentata legal prin dl. Grigore Florea, administrator, in calitate de
CEDENT, si
BCR SA, sucursala Turnu Magurele, cu sediul in Turnu Magurele, Str. General
Praporgescu, bl. G6 parter , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J34/293/2001, cod
fiscal 14269611, reprezentata prin director Despa Elena si contabil sef Apostol Alina, in calitate
de CESIONAR, denumita in continuare BANCA,
a intervenit urmatorul contract de cesiune:
1. Pentru garantarea rambursarii creditului in suma de 320.000.000 lei (trei sute douazeci
milioane lei) acordat de banca imprumutatului cedent, SC MOBIL SRL, in baza contractului de
credit nr. 52/07.03.2002, precum si a dobanzii aferente, imprumutatul cesioneaza bancii cash flow- ul rezultat din activitatea desfasurata in mod curent prin contul de disponibilitati nr.

2511.1-8724.1/ROL, deschis la Banca, pana la stingerea integrala a obligatiilor asumate prin


contractul de credit mai sus aratat.
2. In conditiile in care imprumutatul CEDENT inregistreaza debite neachitate la scadenta
provenind din contractul de credit nr. 52/07.03.2002, Banca are dreptul sa debiteze contul de
disponibilitati cu suma datorata.
3. Banca va instiinta pe imprumutatul CEDENT despre cuantumul sumei debitoare si ce
reprezinta aceasta (credit, dobanda, comision).
4. Imprumutatul CEDENT renunta la orice cale de atac asupra eventualei decizii luate de Banca
privind debitarea contului de disponibilitati nr. 2511.1 - 8724.1/ROL pana la plata integrala a
obligatiei din contractul de credit nr. 52/07.03.2002.
5. Imprumutatul CEDENT se angajeaza ferm sa deruleze in totalitate prin contul de
disponibilitati nr. 2511.1 - 8724.1/ROL deschis la BCR - sucursala Sector Turnu Magurele, cashflow-ul rezultat din activitatea desfasurata in mod curent si sa nu deschida conturi de
disponibilitati la alte banci pana la stingerea integrala a obligatiei asumate prin contractul de
credit nr. 52/07.03.2002.
6. Cesiunea cash-flow-ului se face de catre imprumutatul CEDENT in mod irevocabil si
neconditionat, aceasta fiind inscrisa in Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare.
Potrivit art. 63 (4) Titlul VI din Legea nr. 99/1999, in caz de neexecutare, creditorul poate
folosi mijloacele proprii pentru luarea in posesie a bunului afectat de garantie.

CESIONAR,
BCR - SUCURSALA Tr. Mag.
Director: Despa Elena

CEDENT IMPRUMUTAT,
SC MOBIL SRL
Administrator: Grigore Florea
Contabil sef: Apostol Alina
Avizat: consilier juridic: Neculai Valentina

Banca Comerciala Romana


Sucursala Turnu Magurele
Serviciul credite

REFERAT DE CREDITE
Partea I: ELEMENTE DEFINITORII
Nume

client: SC MOBIL SRL

nr. cerere: 51/13.02.2002

Cod fiscal: J15/4872/1998


Adresa: str. Taberei,bl. s2,et 1, ap. 17
Cod ramura: 05
Cod CAEN: 515
Cod forma de proprietate: Z35
Giranti: grup (debitor unic): nu este cazul
SCOPUL REFERATULUI:
Analiza cererii societatii privind acordarea creditului global de exploatare in valoare de
320.000.000 lei, pe termen de 180 de zile, pentru finantarea activitatii curente a societatii.
DESCRIERE CLIENT:
SC MOBIL SRL este persoana juridica romana cu capital privat, fiind inregistrata la ORC al
Mun. Tr. Magurele sub nr.J15/4872/1998, cod fiscal R27583175.

mobila.

Principalul obiect de activitate il constituie importul si distributia de accesorii pentru telefonia

RISCURI SI METODE DE MICSORARE


Volumul creditului solicitat in valoare de 320.000.000 lei, se incadreaza in conditiile prevazute
de pct. 78/NM1/2000, privind volumul maxim al creditelor ce se poate acorda, adica de 12 ori
capitalurile proprii ( 2071 mii lei*12=24.852 mii lei, iar rulajul lunar, in medie, prin banca este de 489
mii lei.
Societatea lucreaza pe baza de contracte si comenzi ferme si in prezent inregistreaza profit din
activitatea desfasurata.
Clientul nu figureaza in Fisierul National al Incidentelor de Plati.

PROPUNERI PENTRU LIMITA TOTALA: 320.000.000 LEI, din care:


-

Angajamente anterioare: Nu

Angajamente noi propuse: acordare credit global de exploatare 320.000.000 lei

Limita de risc aprobata: - lei.

RATINGUL CREDITULUI ACTUAL: 2.71


DESCRIERE TRANZACTIE: Acordarea creditului global de exploatare in suma de 320.000.000
lei pe o perioada de 180 de zile pentru finantarea activitatii pe ansamblu a unitatii (plata furnizorilor
interni de marfuri, impozite si taxe curente, plati de comisioane si dobanzi, plati de energie,
combustibil si apa.)
SURSA DE
desfasurata.

RAMBURSARE:

din

incasarile

proprii

ale

unitatii rezultate

din

activitatea

GARANTII:
1. Ipoteca conventionala de rang I, constituita asupra unui apartament compus din trei camere
situat in Turnu magurele, str. Taberei,bl. s2,et 1, ap. 17, evaluat conform NT 2/1999, admis in garantie
la valoarea de 390.000.000 lei. Imobilul admis in garantie este asigurat la o societate romana de
asigurari, iar drepturile de despagubire sunt cesionate in favoarea BCR sucursala Turnu Magurele.
2.

Cesionarea cash - flow - ului societatii, autentificata si inscrisa in arhiva electronica.

3. Bilet la ordin in suma totala de 320.000.000 lei emis de SC MOBIL SRL, in favoarea BCR Turnu
Magurele, in cuantumul si scadenta stabilita prin contractul de credit.
TERMEN DE RAMBURSARE: 11.08.2002
DOBANDA: 40% pe an, revizuibila in functie de costul resursei de finantare.
COMISION: - comision de gestiune: 0.5% flat;
- comision de neutilizare: 2% pe an din plafonul aprobat si neutilizat
- comision de evaluare: 175.000 lei/ora.
INFORMATII FINANCIARE: situatia financiara a clientului din "analiza interna"

Partea a - II - a: DETALII SEMNIFICATIVE PRIVIND CREDITUL.


Nume: S.C. MOBIL S.R.L.

Afacere, Riscul de ramura si de tara, Raport


S.C. MOBIL S.R.L., conform statutului, are ca obiect de activitate urmatoarele:

Importul accesoriilor pentru telefonie mobila si distributia acestora pe piata


interna;

Executarea de lucrari si prestari de servicii legate de obiectul de activitate si


orice alte activitati specifice.

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE din care societatea realizeaza venituri, de la infiintare pana in prezent, il constituie
comercializarea accesoriilor de telefonie mobila.

PRINCIPALII FURNIZORI INTERNI sunt: SC XMOB SA, SC TELNET SA, SC


CELTO SA.
PRINCIPALII CLIENTI sunt: SC MOBIFON SA, SC MOBILTEL SA.
POLITICA DE PRETURI pe care societatea o agreaza este aceea de reglare a preturilor si de diminuare a lor fata de
concurenti fara a face rabat de la calitate.
Societatea isi desfasoara activitatea de comercializare a accesoriilor pentru telefonie mobila prin intermediul unui
magazin situat in Turnu Magurele, pus la dispozitia societatii prin contract de subinchiriere din 25.04.1999 de catre S.C. DINUS
S.R.L.
Din punct de vedere al pietei de desfacere si al concurentei, S.C. MOBIL S.R.L., prin gama variata de produse pe care o
comercializeaza si preturile accesibile, a reusit sa atraga un numar mare de clienti, inregistrand o crestere a cifrei de afaceri, de la
2.440 mil. Lei in decembrie 1999 la 4685 mil. Lei la 31.12.2000. Pe primele 11 luni ale anului 2001 cifra de afaceri s-a ridicat la
3998 mil.lei avand un trend usor descrescator.
Desi sectorul in care-si desfasoara activitatea societatea (comercializarea de accesorii pentru telefonia mobila) este un
domeniu in plina expansiune, unde tehnologia avansata este promotorul unei transformari exceptionale in structura si
dimensiunea pietei, societatea si-a creat un segment stabil de cumparatori, clienti permanenti, format in principal din persoane
juridice.

Nume : S.C. MOBIL S.R.L.


Structura creditului, Riscul garantiei
Angajamente noi propuse :
Societatea MOBIL SRL,prin cererea nr 51/13.02.2002, solicita acordarea creditului
global de exploatare la nivelul sumei de 320.000.000 lei
Creditul va fi utilizat pentru finantarea necesitatilor curente ale unitatii, pentru
aprovizionare cu marfa (accesorii pentru telefonie mobila) de la furnizori interni, pentru plati de
energie, apa, combustibil, achitare de comisioane si dobanzi bancare etc.
Garantiile asiguratorii sunt :
1. Ipoteca conventionala de rang I, constituita asupra unui apartament compus din rei camere situat
in Turnu Magurele, str. Taberei,bl. A2,et 1, ap. 17, evaluat conform NT 2/1999, admis in garantie la
valoarea de 390.000.000 lei. Imobilul admis in garantie este asigurat la o societate romana de
asigurari, iar drepturile de despagubire sunt cesionate in favoarea BCR sucursala Turnu Magurele.

2.

Cesionarea cash - flow - ului societatii, autentificata si inscrisa in arhiva electronica.

3. Bilet la ordin in suma totala de 320.000.000 lei emis de SC MOBIL SRL, in favoarea BCR Sucursala
Turnu Magurele, in cuantumul si scadenta stabilita prin contractul de credit.
Total garantii reale : 390.000.000 lei

astfel :

Aceasta valoare acopera un credit in suma de 320.000.000 lei pe o perioada de 180 de zile

Credit propus de banca : 320.000.000 lei

Termen de rambursare : 180 de zile.

Procent de dobanda : 40%

Dobanda : 64.000.000

Total de acoperit cu garantii : 384.000.000

Gradul de acoperire cu garantii a creditului si a dobanzii aferente pe perioada de creditare este


de 101.69%.

Riscul financiar
La data de 30.11.2001, societatea in relatiile cu banca prezinta un serviciu al datoriei bun, iar ratingul creditului este 2.71.

Din analiza bilanturilor, balanelor de verificare si a contului de profit si pierdere incheiate


la 31.12.1999, 31.12.2000 si 31.11.2001, au rezultat urmatoarele :

patrimoniul societatii a crescut de la 1.018 mil.lei la data de 31.12.1999, la 1.848 mil. Lei la 31.12.2000; la data
de 30.11.2001 acesta este in valoare de 2.409 mil.lei.

activele imobilizate sunt in suma de 266 mil. Lei la 30.11.2001 si sunt formate din:

Imobilizari necorporale

- mil. Lei

Cladiri

- mil. Lei

Mijloace de transport

216 mil. Lei

Alte imobilizari corporale

50 mil. Lei


stocurile de marfuri au crescut de la 578 mil. Lei la 31.121999 la 992 mil. Lei la 31.12.2000 (majorare justificata
prin intrarile de marfuri si rata inflatiei), iar la data de 30.11.2001, valoarea stocului de marfa este in suma de 1.088 mil.lei.

creantele comerciale cu scadenta mai mica de 1 an in suma de 628 mil. lei la 30.11.2001 sunt formate din clientii
societatii 415 mil. lei, alte creante in suma de 65 mil lei si furnizori - debitori in suma de 148 mil lei.

trezoreria pozitiva, reprezentata de disponibilul in contul curent in suma e 49 mil lei ;

capitalurile proprii, in sens strict, au inregistrat o valoare de 2.071 mil lei la 31.11.2001, fiind formate din :

Capital social

2.000.000 lei

Profit net

273.000.000 lei

Fonduri

--

Cont 108 " aport de capital"

Rezerve

1.148 000.000 lei

648.000.000

Rezultatul reportat

--

Societatea nu inregistreaza datorii financiare pe termen mediu si lung ;

datoriile nefinanciare cu scadenta sub 1 an au avut o evolutie oscilanta de 886 mil lei la 31.12.1999, la 1.041 mil
lei au crescut la 31.12.2000, la 31.11.2001 acestea scazand la 338 mil lei si sunt formate din :
-

280 mil - furnizori neachitati in termen normal de plata ;

50 mil sunt alte datorii ( taxe, salarii, personal)

8 mil lei - avansuri primite de la clienti.

Datoriile nefinanciare sub 1 an se concretizeaza in datorii curente catre furnizorii interni, datorate lipsei de fonduri.
La data de 30.11.2001, stocurile erau formate din :

stoc de marfa : 1.088 mil

stoc materii prime, materiale consumabile: 22 mil

stocuri aflate la terti: 356 mil.

datorii financiare : --


cifra de afaceri a inregistrat o crestere de la 2.440 mil lei la 31.12.1999, la 4.685 mil lei la 31.12.2000. la
30.11.2001 cifra de afaceri s-a ridicat la 3.998 mil lei.

valoarea adaugata este de 1.278 mil lei la 31.12.2000 fata de 289 mil lei la data de 31.12 1999. la 30.11.2001,
rata valorii adaugate aferente cifrei de afaceri este de 11.61%;

profitabilitatea societatii se materializeaza in profitul net, care la 30.11.2001 este de 273 mil lei; fondul de
rulment este pozitiv si in suma de 1.805mil.

capacitatea de rambursare, determinata conform NM1/ 2000 a BCR, cu ajutorul incasarilor realizate prin banca
in ultimele 180 de zile, rezulta ca agentul economic poate sa-si achite datoriile, astfel:
-

incasari prin bana pe 180 de zile au fost 2.933 mil;

perioada de credit solicitata: 180 de zile

capacitatea de rambursare:

Cr = 2933/90*180*70/100*1.3 = 5.338 mil lei.


In ceea ce priveste indicatorii de performanta la 30.11.2001 fata de 31.12.2000, situatia este urmatoarea:

Indicatori

31.12.2000

31.11.2001

1. lichiditate curenta

129.16%

634.02%

2. lichiditate imediata

23.67%

200.30%

3. solvabilitate curenta

158.60%

712.72%

4. gradul de indatorare generala

196.99%

16.32%

5. gradul de indatorare financiara

12.41%

73.42

84.50

7. rentabilitate economica

35.06%

11.33%

8. rentabilitate financiara

114.89%

13.18%

3.26

1.87

6. acoperirea dobanzii

9. rotatia activului circulant

10. durata medie de plata a furnizorilor

25 zile

12 zile

11. durata medie de incasare a clientilor

8 zile

17 zile

12. durata medie a stocului de marfuri

38 zile

45 zile

13. fond de rulment

415 mil

1805 mil

14. necesarul de fond de rulment

427 mil

1756 mil

15. trezoreria pozitiva/negativa

-12 mil

49 mil

Din analiza indicatorilor de bonitate prezentati mai sus rezulta o situatie financiara favorabila a societatii. In ceea ce
priveste indicatorii de rentabilitate, acestia inregistreaza valori mai mici in comparatie cu realizarile anterioare.
La data de 30.11.2001 gradul de indatorare generala este de doar 16.32 %, urmare a faptullui ca societatea plateste in
avans furnizorii externi. Se observa, de asemenea, majorarea capitalurilor proprii prin aportul de capital Cash, concomitent cu
scaderea datoriilor nefinanciare.
Bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada urmatoare a fost intocmit tinandu-se seama de cele realizate in perioada
anterioara, precum si de contractele de aprovizionare incheiate cu furnizorii, evolutia ratei infaltiei si a indicelui general al
preturilor.
Pentru perioada in care se va realiza derularea creditului, societatea si-a propus realizarea unor venituri exclusiv din
activitatea de exploatare curenta in suma de 4.005 mil lei, venituri posibile de realizat tinand cont de comenzile de desfacere din
partea clientilor. Aceste venituri sunt prognozate a se realiza cu un nivel al cheltuielilor totale de 2.865 mil lei rezultand un profit
brut de 1.140 mil.
Cash - flow - ul intocmit a avut in vedere incasarile pe care le are societatea in perioada urmatoare din vanzari cu
ridicata, platile detrminate de finalizarea contractelor in curs, precum si aprovizionarea de la furnizorii interni in functie de
scadentele contractuale.
Conform solicitarii clientului si a datelor prezentate, propun acordarea creditului global de exploatare solicitat pe o
perioada de 180 de zile in suma de 320.000.000 lei

DIRECTOR,

OFITER CREDITE,

Elena Despa

Rusu Mircea

FISA DE ANALIZA A ASPECTELOR NEFINANCIARE CE CARACTERIZEAZA ACTIVITATEA CLIENTULUI


S.C. MOBIL S.R.L.
1.

Denumirea clientului: S.C. MOBIL S.R.L.

2. Ramura si sectorul din care face parte: Comert (05); Comert cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat
cele alimentare (514)
3.

Sediul social: str. Taberei,bl. S2,et 1, ap. 17, Turnu Magurele.

4. Forma juridica si data inregistrarii la Registrul Comertului: societate cu raspundere limitata, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. , avand codul fiscal
5.

Capitalul social este de 2.000.000 lei

structura: 100% privat;

asociati: GRIGORE FLOREA - 50% parti sociale;


GEORGESCU MIHAI - 50% parti sociale.

6.

Conducerea societatii conform actului constitutiv al societatii:

GRIGORE FLOREA - asociat

GEORGESCU MIHAI - asociat

7.

Aspecte privind conducerea unitatii:

Conducerea societatii este asigurata de persoane cu spirit de initiativa si permanenta perfectionare profesionala,
preocupate permanent de dezvoltarea societatii, ale caror calitati morale sunt recunoscute ca atare.
In probleme comerciale, managementul este asigurat de GEORGESCU MIHAI, cu experienta in domeniu.
Gestionarea activelor firmei si urmarirea indeplinirii scopurilor propuse in planul de dezvoltare a societatii este asigurata de
GRIGORE FLOREA
8. Personalul unitatii: 5 salariati cu contracte de munca, dintre care 2 agenti de vanzari, unul dintre ei avand
pregatire superioara, un gestionar cu studii medii, asistent manager (studii superioare) si directorul de vanzari, GEORGESCU
MIHAI
9.

Imobile aflate in patrimoniul societatii: nu este cazul

10. Echipamentul de productie existent: nu este cazul


11. Tehnologie: nu este cazul
Politici de marketing:

12. Sfera de activitate: importul si comercializarea accesoriilor pentru telefonie mobila. Caracteristica activitatii:
permanent
13. Produse si servicii: principalele marfuri comercializate: accesoriile pentru telefonie mobila
14. Principalii furnizori: societatile din tara si din strainatate
15. Cererea - pentru comertul cu accesorii pentru telefonia mobila, pe piata, produsele societatii sunt destinate in
marea lor majoritate societatilor comerciale (persoane juridice)
16. Piata actuala: segmentul de piata acoperit este in continua diversificare si crestere fata de activitatea inceputa in
1998.
Principalii clienti ai firmei sunt personae juridice. Acestia apeleaza frecvent la produsele societatii datorita
promptitudinii, profesionalismului cu care sunt serviti si a unui raport optim calitate/pret.
Strategia de dezvoltare pe urmatorii ani este orientata spre extinderea activitatii, imbunatatirea calitatii produsului
oferit.
17. Concurenta:
Este puternica in domeniu, societatea remarcandu-se insa prin calitatea superioara a produselor comercializate,
elasticitatea oferita de servicii, preturi avantajoase si programul de functionare.
18. Politica de preturi, nivel fata de concurenti, facilitati: societatea promoveaza o politica de preturi bazata pe
raportul optim calitate/prt.
19. Politica promotionala:
-

angajarea unor tineri cu studii superioare capabili sa promoveze in conditii de maxima eficienta produsele si
serviciile oferite;

participarea la targuri de profil;

inceperea unei campanii publicitare, contruirea unui web site.

20. Impactul factorilor nefinanciari externi asupra activitatii clientului:


Factorii nefinanciari pot fi suportati si depasiti de client, ei fiind practic aceiasi in intreaga economie (inflatie,
reducerea nivelului de trai al populatiei, scaderea puetrii de cumparare)
SEF SERVICIUL CREDITE
G. Mircea

OFITER CREDITE
Rusu Mircea

ANALIZA INTERNA
CLIENTUL: S.C. MOBIL S.R.L.
DOMENIUL DE ACTIVITATE: COMERT

SITUATIA FINANCIARA SINTETICA

31.12.2000

30.11.2001

31.12.1999

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


(DATE DE BAZA)

Vanzare de marfuri + productia exercitiului

4685

3998

2440

Rezultatul current al exercitiului

845

338

169

Rezultatul inaintea dobanzilor si impozitului pe profit

881

338

169

Rezultatul net al exercitiului

648

273

101

Rata valorii adaugate (%)

27.28

11.61

11.84

Rentabilitatea neta din exploatare(%)

23.09

8.63

9.63

114.89

13.18

157.81

73.42

84.50

Rezultatul reportat

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


(INDICATORI)

Rentabilitatea neta financiara(%)

Acoperirea dobanzii (nr.)

BILANT (DATE DE BAZA)

Total bilant

1848

2409

1018

Capitaluri proprii nete in sens larg

564

2071

64

Capitaluri proprii nete in sens strict

564

2071

64

1111

338

886

70

1435

2143

945

58

49

112

Stocuri de materii prime

22

Stocuri de productie in curs de executie

Stocuri de produse finite

Stocuri de marfuri

992

1088

578

Clienti si conturi asimilate lor

202

415

86

Furnizori si conturi asimilate lor

649

280

569

Datorii totale

Datorii financiare totale

Active circulante

Disponibilitati in cont

BILANT (INDICATORI)

Lichiditate curenta (%)

129.16

634.02

106.09

Lichiditate imediata (%)

23

200.30

26.19

Solvabilitate curenta (%)

158.99

712.72

110.50

Grad de indatorare generala (%)

196.99

16.32

1384.38

12.41

3.66

1.87

2.58

Durata medie de incasare a clientilor (zile)

17

Durata medie a stocului de materii prime (zile)

Durata medie a stocului de productie in curs

Durata medie a stocului de produse finite

Durata medie a stocului de marfuri

38

45

43

Durata medie de plata a furnizorilor

25

12

42

Fondul de rulment net

415

1805

97

Necesarul de fond de rulment

427

1756

-15

Trezoreria neta pozitiva sau negativa

-12

49

112

Grad de indatorare financiara

Rotatia activelor circulante (nr. rot.)

S.C. MOBIL S.R.L.


FLUXUL DE LICHIDITATI (CASH - FLOW)
Feb
.02

Mar Apr
.02 .02

Ma
i02

Iun
.02

Iul.
02

I. ACTIVITATEA DE INVESTITII

580

630

710 750

A. Total intrari de lichiditati din:

390

420

480 520

190

210

230 230

Datorii fin. pe termen lung

B. total iesiri de lichiditati prin:

Achizitii de active corporale fixe, inclusiv TVA

580

630

710 750

Achizitii de active necorporale

800

625

610 600

Dotari/ modernizari

(22
0)

100 150

Capital social varsat

C. Excedent /Deficit de flux de lichiditati ( A - B )


D1.Rambursari de credite pe termen lung
D2.Plati de dobanzi la credite pe termen lung

11

110

11

11

11

11

110
11
-

E.Flux de lichiditati net ( C-D1- -D2).


II.ACTIVITATEA COMERCIALA
F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA
F1. Vanzari cu incasare imediata
F2. vanzari pe credit
G. incasari din activitatea financiara;
H. incasari din activitatea exceptionala
I. total incasari ( F+G+H)
J. plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA
K. Flux brut, exclusiv plati pt. impozite si taxe ( I - J )
L. plati pentru impozite si taxe

(34
1)

79
0

52
0

53
0

25
0

26
0

77
0

79
0

59
0

58
5

18
0

20
5

12
0

13
0

11

11

13
1

14
1

121

121 121

(11
6)

(21)

29

(21)

29

(446
)

(46
7)

(467
)

(43
8)

49

64

320 320

49

64

(43
8)

(38
9)

(38
9)

(32
5)

32
0

32
0

121
(34
1)

77
0

(11
6)

11

(33
0)

(33
0)

(44
6)

320

320

Banca Comerciala Romana SA


Sucursala Turnu Magurele
Serviciul credite
DINAMICA INDICATORILOR PRIVIND BONITATEA CLIENTULUI
S.C. MOBIL S.R.L.
Nr. Denumirea indicatorilor de bonitate

31.12.1999

31.12.2000

30.11.200
1

2440

4685

3998

crt
.
1

Cifra de afaceri (mil.)

Capitaluri proprii in sens strict

64

564

2071

Si in sens larg

64

564

2071

101

648

273

97

415

1805

Rezultatul exercitiului (mil lei)

Fond de rulment (mil lei)

Necesarul de fond de rulment(mil lei)

-15

427

1756

Trezoreria neta (mil lei)

112

-12

49

Lichiditate: imediata (%)

26.19

23.67

200.30

106.09

129.16

634.02

110.50

158.60

712.72

Curenta (%)
8

Solvabilitate (%)

Grad de indatorare generala (%)

1384.38

196.99

16.32

12.41

Grad de indatorare financiara(%)


10

Viteza de rotatie a activelor circulante


(nr. de rotatii)

2.58

3.26

1.87

11

Rentabilitatea de exploatare (%)

9.63

23.09

8.63

Rentabilitatea economica (%)

9.92

35.06

11.33

264.06

154.08

16.13

73.452

84.50

Rentabilitatea financiara (%)


12

Acoperirea dobanzii(%)

13

Rata valorii adaugate (%)

11.84

27.28

11.61

14

Politica de dividende (%)

15.59

R.A./S.C. MOBIL S.R.L.


______________________

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.


Sucursala Turnu Magurele
CERERE DE CREDITE
pentru persoane juridice
R.A./S.C. MOBIL S.R.L., cu sediul in Turnu Magurele, inmatriculata la registrul comertului sub nr J15/4872/1998, cod
fiscal R27583175, avand un capital social subscris de 2.000.000 lei si varsat de2.000.000 lei, va rugam sa ne acordati un credit pe
termen de 6 luni in suma de 320.000.000 lei pentru CREDIT GLOBAL DE EXPLOATARE.
Garantiile asiguratorii ce urmeaza a fi constituite in favoarea bancii sunt:

Tip de garantie Date de identificare

Valoare

Imobiliara

Apart 3 camere

390 mil. Lei

In prezent, R.A./S.C. MOBIL S.R.L. inregistreaza datorii din credite si dobanzi, catre
banci, dupa cum urmeaza:
-mii lei-

Categoria de credit
Credit global de exploatare

Sold la

din care:

data de curente

restant

Societatea
bancara

______

Dobanzi

peste 30 zile

Sold la
data de

creditoare

din care:
curent

______

restant

Societatea
bancara

peste 30 zile creditoare

La prezenta anexam:

Situatia evolutiva a patrimoniului si a principalilor indicatori de rezultate


financiare;

Situatia de stocuri sau cheltuieli;

Proiectia surselor de finantare a investitiilor;

Documentatia tehnico-economica si studiu de fezabilitate;

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

Proiectia fluxului de lichiditati prognozat (cash-flow);

Bilantul contabil si contul de profit si pierdere incheiat la 31.12.2000 si balanta


de verificare pe luna noiembrie/ an 2002.
Persoanele care angajeaza societatea
Nu

mele si prenumele

Functia

Semnatura