Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Vasile Alecsandri

Specializarea Contabilitate si informatica de gestiune


Grupa 624

Inspectia Fiscala

Brebine Ioana Adelina


Huminiuc Niculina Monica
Olaru Denis Codruta

-Control Financiar2012

INSPECTIA FISCALA
Inspectia fiscala este reglementata de O.G nr. 92/2003. Aceasta este
exercitata de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin
intermediul directiilor de specialitate si cuprinde ansamblul activitatilor care
au ca scop verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii
declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de
catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile,
stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente
acestora.
Atributiile inspectiei fiscale sunt urmatoarele :
1. Constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultate
din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind
legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea
indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi
relevante pentru aplicarea legii fiscale.
2. Analiza si evaluarea informatiilor fiscale in vederea confruntarii
declaratiilor fiscale cu informatiile proprii din alte surse.
3. Sanctiunea, potrivit legii, a faptelor constatate si dispunerea de masuri
pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei
fiscale.
Ca modalitate de realizare a inspectiei fiscale, organul fiscal poate
proceda la :
-examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului ;
-verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din
evidenta contabila a contribuabilului ;
-discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii
legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa caz ;
-solicitarea de informatii de la terti ;
-stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata ;
-verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri
impozabile ;
-dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii ;
2

-efectuarea de investigatii fiscale;


-aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale
In tot timpul inspectiei fiscale, organul fiscal poate solicita
explicatii scrise ori decate ori acestea sunt necesare pentru clarificarea si
definitivarea constatarilor privind situatia fiscala a contribuabilului. Daca
persoana careia i s-au solicitat explicatii in scris refuza sa raspunda la
acestea, organele de inspectie fiscala vor transmite intrebarile printr-o adresa
scrisa, stabilind un termen util de cel putin 5 zile lucratoare pentru
formularea raspunsului, iar in cazul in care nu se primeste raspunsul
solicitat, se va consemna refuzul in raportul privind rezultatul inspectiei
fiscale sau in procesul-verbal.Toate aceste explicatii solicitate de la
contribuabilul supus inspectiei fiscale se vor da in scris, prin nota
explicativa .
Persoanele supuse inspectiei fiscale pot fi toate acele persoane,
indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si
plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului
general consolidat, prevazute de lege. Acestea vor fi selectate de catre
organul fiscal competent, fara a putea face obiectii cu privire la procedura de
selectare folosita.
In timpul desfasurarii inspectiei fiscale, contribuabilii au urmatoarele
drepturi :
dreptul de a solicita din proprie initiativa sa fie controlati ;
dreptul de a fi instiintati despre inspectia fiscala la care urmeaza sa fie
supusi ;
dreptul de a solicita, pentru motive intemeiate, amanarea datei de
incepere a inspectiei fiscale ;
dreptul de a solicita legitimarea inspectorilor si ordinul de serviciu in
baza caruia se va desfasura inspectia fiscala ;
dreptul de a fi informati in legatura cu drepturile si obligatiile pe care
le au in timpul desfasurarii controlului ;
dreptul ca activitatea sa le fie afectata cat mai putin pe durata
desfasurarii inspectiei fiscale ;
dreptul de a fi reprezentati de un imputernicit, in relatiile cu organul
fiscal. Imputernicirea trebuie sa fie in forma scrisa, sa fie inregistrata
la organul fiscal si sa cuprinda urmatoarele elemente :
-datele de identificare, atat ale contribuabilului verificat, cat si
ale persoanei imputenicite ;
-perioada pentru care imputernicitul are putere de
reprezentare ;
3

- limitele imputernicirii.
dreptul de a fi verificati o singura data pentru fiecare impozit si pentru
fiecare perioada supusa verificarii ;
dreptul de a primi o dovada scrisa in cazul retinerii unor documente
sau elemente materiale ;
dreptul de a fi informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale in
legatura cu constatarile rezultate din inspectia fiscala ;
dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate acordata de juristi,
experti contabili, contabili autorizati, etc ;
dreptul de a apela la serviciile unui expert in vederea intocmirii de
expertize solicitate de organele fiscale ;
dreptul de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si
intamplarile relevante in luarea deciziei ;
dreptul de a prezenta, in scris, punctul de vedere cu privire la
constatarile inspectiei fiscale
dreptul de a contesta masurile dispuse ca urmare a inspectiei fiscale ;
dreptul de a fi protejati pe linia secretului fiscal.

In ceea ce privesc obligatiile acestea sunt urmatoarele :


obligatia de a se prezenta la sediul organului fiscal .
obligatia de a colabora la desfasurarea in conditii optime a inspectiei
fiscale, prin respectarea drepturilor organelor fiscale si acordarea
sprijinului necesar in exercitarea acestor drepturi ;
obligatia de a furniza toate informatiile relevante pentru stabilirea
starii de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de catre
acesta, in intregime, conform realitatii si prin prezentarea mijloacelor
doveditoare care ii sunt cunoscute ;
obligatia de a pune la dispozitia organului fiscal toate actele,
inscrisurile,documentele, registrele sau evidentele contabile, care stau
la baza calcularii corecte si in cuantumul legal a impozitelor datorate ;

obligatia de a dovedi actele si faptele care au stat la baza


declaratiilor sale ;
obligatia de a permite organelor fiscale accesul in orice incinta a
sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul sau in alte
locuri in care exista bunuri impozabile ori in care se desfasoara
activitati aducatoare de venituri;
obligatia de a da la sfarsitul inspectiei fiscale o declaratie scrisa pe
propria raspundere din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitia
organelor fiscale toate documentele si informatiile relevante pentru
inspectia fiscala ;
obligatia de a indeplini masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia
inspectiei fiscale, in termenele si conditiile stabilite de organele de
inspectie fiscala.

Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenuluii de prescriptie a


dreptului de a stabili obligatii fiscale.
La contribuabilii mari,perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la
sfarsitul perioadei controlate anterior.
La celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza
asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia
depunerii declaratiilor fiscale,inspectia fiscala se poate extinde pe perioada
de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale,daca este identificata
cel putin una dintre urmatoarele situatii :
a)exista indicii privind diminuarea impozitelor,taxelor,contributiilor,si a
altor sume datorate bugetului general consolidat
b)nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de
prescriptie
c)nu au fost indeplinite obligatiile de plata a
impozitelor,taxelor,contributiilor si altor sume datorate bugetului general
consolidat
Competenta
Inspectia fiscala se exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit prin
Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau,dupa caz,de compartimentele
5

de specialitate ale tuturor autoritatilor administratiei publice locale,conform


dispozitiilor prezentului titlu,ori de alte autoritati care sunt
competente,potrivit legii,sa administreze impozite,taxe,contributii sau alte
sume datorate bugetului general consolidat.
Competenta de exercitare a inspectiei fiscale pentru Agentia
Nationala de Administrare Fiscala si unitatii sale subordonate se stabileste
prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala.Organele de inspectie fiscala din aparatul central al Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala au competenta in efectuarea inspectiei
fiscale pe intregul teritoriu al tarii.
Competenta prinvind efectuarea inspectiei fiscale se poate delega
altui organ fiscal.In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
conditiile in care se poate efectua delegarea altui organ fiscal se stabilesc
prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Avizul de inspectie fiscala


Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa
instiinteze contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se
desfasoare,prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala.
Dupa primirea avizului de inspectie fiscala,contribuabilul poate solicita,o
singura data,pentru motive justificate,amanarea datei de incepere a inspectiei
fiscale.Amanarea se aproba sau se respinge de catre organul fiscal prin
decizie.In cazul in care organul fiscal a admis cererea de amanare a
inspectiei fiscale,comunica contribuabilului data la care a fost reprogramata
inspectia fiscala.
Avizul de inspectie fiscala cuprinde :
a) temeiul juridic al inspectiei fiscale
b) data de incepere a inspectiei fiscale
c)obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale
d)posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale
Comunicarea avizului de inspectie fiscala
Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului,in scris,inainte
de inceperea inspectiei fiscale,astfel :
a)cu 30 de zile pentru marii contribuabili
6

b) cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili


In situatia in care data de incepere a inspectiei fiscale inscrisa in aviz
este ulterioara implinirii termenului prevazut la primul alineat ,inspectia
fiscala nu poate incepe inainte de data inscrisa in aviz.
Avizul de inspectie fiscala se comunica la inceperea inspectiei fiscale in
urmatoarele situatii :
a)in cazul efectuarii unei inspectii fiscale la un contribuabil aflat in
procedura de insolventa
b)in cazul in care,ca urmare a unui control inopinat sau incrucisat,se
impune inceperea imediata a inspectiei fiscale.
c) pentru extinderea inspectiei fiscale la perioade,impozite,taxe si
contributii,altele decat cele cuprinse in avizul de inspectie fiscala

Emiterea avizului de inspectie fiscala nu este necesara :


a)in cazul controlului inopinat sau incrucisat
b)in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor
autoritati,potrivit legii
c)in cazul refacerii inspectiei fiscale ca urmare a unei decizii de
solutionare a contestatiei
d)pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului
Data inceperii inspectiei fiscale este data mentionata in registrul unic de
control.In cazul contribuabililor care nu detin sau nu prezinta organelor de
inspectie fiscala registrul unic de control,aceasta data se inscrie intr-un
proces-verbal de constatare.
Daca inspectia fiscala nu incepe la 15 zile de la data prevazuta in aviz,
contribuabilul va fi instiintat,in scris,asupra noii date de incepere a inspectiei
fiscale.
Procedura de desfasurare a inspectiei fiscale
In primul rand organul fiscal are indatorirea sa anunte contribuabilul cu
privire la actiunea ce urmeaza a se desfasura, prin trimiterea unui aviz de
inspectie fiscala.Continutul acestui aviz de inspectie fiscala este prevazut de
lege si potrivit acesteia, el contine : temeiul juridic al inspectiei fiscale, data
de incepere a inspectiei fiscale,obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a
fi supuse inspectiei fiscale, posibilitatea de asolicita amanarea datei de
incepere a inspectiei fiscale.Avizul de inspectie fiscala trebuie comunicat
7

contribuabilului in scris, inainte deinceperea inspectiei fiscale, cu 30 zile


pentru marii contribuabili si cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili.
Comunicarea avizului de inspectie fiscala nu este necesara cand
inspectia se desfasoara pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului
sau in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati,
potrivit legii, precum si in cazul controlului inopinat .Locul desfasurarii
inspectiei fiscale trebuie sa priveasca in special pe contribuabilul supus
acestei inspectii, urmand sa se desfasoare, de regula, in spatiile de lucru ale
contribuabilului. Pentru aceasta contribuabilul trebuie sa puna la dispozitie
un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale.
Atunci cand nu exista un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei
fiscale, activitatea de inspectie se va putea desfasura la sediul organului
fiscal sau in orice alt loc stabilit de acord comun cu contribuabilul. In cazul
in care contribuabilul nu poate asigura un spatiu corespunzator va anunta in
scris si motivat organul de inspectie fiscala competent.In cazul in care exista
sedii secundare, inspectia fiscala se va realiza de regula atat la sediul
principal cat si la cel secundar. Exista si posibilitatea pentru organul fiscal
competent sa poata delega competenta de efectuare a inspectiei fiscale
organelor fiscale in a caror raza teritoriala se afla sediile secundare, caz in
care coordonarea activitatii de inspectie fiscala se face de catre organul fiscal
in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.In ceea
ce priveste activitatea de inspectie fiscala la sediile secundare, aici se
incheie, de regula, acte de inspectie care se centralizeaza si se definitiveaza
in actul de inspectie incheiat de organul fiscal in a carui raza teritoriala se
afla domiciliul fiscal al contribuabilului.Ca o exceptie, legea prevede ca
pentru impozitele, taxele si contributiile care, potrivit legii, se datoreaza si se
platesc de un sediu secundar, sa se incheie acte de inspectie fiscala definitive
de catre organul de inspectie fiscala in a carui raza teritoriala se afla situat
sediul secundar.
Timpul in care se desfasoara inspectia fiscala este de regula cel din
timpul programului de lucru al contribuabilului. Aceasta se poate insa
desfasura si in afara programului de functionare a contribuabilului, cu
acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal.
Aceasta exceptie se aplica doar in cazul indeplinirii cumulative a doua
conditii : acordul scris al contribuabilului si aprobarea conducatorului
organului fiscal, lipsa acestora sau numai a uneia din conditii face ca orice
inspectie fiscala astfel efectuata sa fie in afara normelor legale,
contribuabilul nemaifiind tinut de obligatiile legale de a coopera cu organul
fiscal care nu se incadreaza in prevederile legii

Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de


inspectie fiscala sau,dupa caz, de compartimentele de specialitate ale
administratiei publice centrale in functie de obiectivele inspectiei, si este
limitata de lege in timp, motiv pentru care nu poate fi mai mare de 3 luni. Si
in acest caz exista o exceptie legala, care se aplica in cazul
marilor contribuabili sau al celor cu sedii secundare, cazuri in care inspectia
fiscala nu poate depasi 6 luni.O alta obligatie a organului fiscal este cea
referitoare la perioada supusa acestei inspectii. Perioada supusa inspectiei
fiscale trebuie sa se situeze inlauntrul termenului de prescriptie a dreptului
de a stabili obligatii fiscale, orice inspectie ficala care nu se incadreaza in
termenul de prescriptie mentionat fiind nelegala si putand fi atacata de
contribuabil la instanta de contencios administrativ-fiscal pentru oprirea
acesteia.Regula in ceea ce priveste contribuabilii mari este ca perioada
supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior.
Pentru celelalte categorii de contribuabili, inspectia fiscala se realizeaza
asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia
depunerii declaratiilor fiscale, ea insa se poate extinde pe perioada de
prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca sunt indeplinite una
din urmatioarele conditii :
exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si

a altor sume datorate bugetului general consolidat ;


nu au fost depuse declaratiile fiscale ;
nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor,

contributiilor si altor sume datorate bugetului general


consolidat.Atunci cand nici una din conditiile enumerate mai sus nu se
regasesc in situatia contribuabilului supus inspectiei fiscale, organul
fiscal nu poate depasi perioada ultimilor 3 ani fiscali, in ceea ce
priveste perioada supusa controlului.
Clasificarea inspectiilor fiscale se face dupa intinderea lor asupra
diferitelor activitati sau raporturi ale contribuabilului verificat. Procedura
fiscala prevede :
inspectie fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a
tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada
determinata de timp ;

inspectie fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a


uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada determinabila
de timp ;
inspectie fiscala extinsa, care poate cuprinde si alti contribuabili, in
afara celui verificat, care se poate extinde asupra tuturor raporturilor
relevante pentru impozitare, daca acestea prezinta interes pentru
aplicarea legii fiscale.Cel care decide asupra formei de inspectie
fiscale pe care o va realiza este organul fiscal competent si uneori
acesta are obligatia de a arata in avizul fiscal pe care-l comunica
contribuabilului forma inspectiei la care va fi supus.
In vederea realizarii inspectiei fiscale organele de control pot aplica
mai multe proceduri. Una din procedurile prevazute de lege este controlul
prin sondaj , care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor
si operatiunilor semnificative in care sunt reflectate modul de calcul, de
evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general
consolidat.O alta procedura o reprezinta controlul inopinat , care consta in
activitatea de verificare faptica si documentara, in principal ca urmare a unei
sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale,
fara anuntarea in prealabil a contribuabilului.
In sfarsit o ultima procedura de control o reprezinta controlul
incrucisat , care consta in verificarea documentelor si operatiunilor
impozabile ale contribuabilului in corelatie cu cele detinute de alte persone;
controlul incrucisat poate fi si inopinat.In ceea ce priveste ultimele doua
proceduri, la finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se incheie proces
verbal. Acest proces verbal nu reprezinta decat actul premergator raportului
de inspectie fiscala. Cu privire la modul de desfasurare a inspectiei fiscale,
Codul de procedura fiscala a stabilit o serie de reguli pe care organul fiscal
trebuie sa le respecte. In plan general inspectia fiscala trebuie sa aiba in
vedere examinarea tuturor starilor de fapt si raporturile juridice care sunt
relevante pentru impunere.
Impotriva dreptului de creanta,precum si impotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii.
Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul
la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia,in conditiile legii.

10

Este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost


lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa
acestuia.
Baza de impunere si impozitul,taxa sau contributia stabilite prin
decizie de impunere se contesta numai impreuna.
Pot fi contestate si deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite
impozite,taxe,contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat.
In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere,contestatia se
poate depune de orice persoana care participa la realizarea venitului.
Bazele de impunere constatate separat intr-o decizie referitoare la
baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.
Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde :
a)datele de identificare a contestatorului
b)obiectul contestatiei
c)motivele de fapt si de drept
d)dovezile pe care se intemeiaza
e)semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum si
stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al
contestatarului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.
Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile
stabilite si inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul
administrativ fiscal atacat, cu exceptia contestatiei impotriva refuzului
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.
Contestatia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al cariu
act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru.

11

Bibliografie:
1. Mircea Boulescu,Fuat Cadr Sistemul de control financiar-fiscal i de
audit din Romnia , Editura Economic, Bucureti, 2005
2. Mircea Boulescu-Controlul financiar fiscal , Editura Fundaiei
Romnia de Mine, Bucureti, 2006
3.
Mircea
Boulescu,Marcel
Ghi-Control
Financiar
Ed.
Eficient,Bucureti,1997
4.
Mircea Boulescu, Marcel Ghi-Control Financiar i expertiz
contabil, Ed.Eficent, Bucureti, 2002
5. urlea Eugeniu-Control financiar , Editura Scripta, Bucureti, 1998
6.www.scribd.com

12

S-ar putea să vă placă și