Sunteți pe pagina 1din 24

I n t e r vi u c u o f i i n ţ ă r e p t i l i a nă !

REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE

ANUL II. NR.13 - AUGUST 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2,5 LEI

Să fim prieteni
cu Natura

Va lovi
Apophis
Terra?

Bătălia
pentru
istoria
omenirii
EDITORIAL

O Românie, două societăţi!


înţeleg asta, orbiţi de lăcomie şi orgoliul obişnuit. Cel puţin în România un biet ţăran care fură de
unei funcţii sau a unei afaceri? Oare nu sărăcie o găină sau nişte resturi de porumb sau grâu în
se gândesc la faptul că Dumnezeu le două cu ţărână, este condamnat la ani mulţi, în timp ce
poate lua tot ceea ce le-a dat cândva? Cei unor oameni de afaceri care fraudează de milioane de
care au şi nu împart atentează în mod euro nu li se întâmplă să fie condamnaţi, din lipsă de
direct la spiritualitatea tuturor, căci probe.
neîmpărţind se produc nemulţumirile Ca să nu mai vorbim de aşa zisa imunitate parlamentară
care lovesc mintea şi sufletul oamenilor. care-l fereşte pe acel demnitar de a fi condamnat în cazul
De aici apar emisiile mentale negative unei infracţiuni. Aceasta este egalitatea în faţa legii? Cu
care otrăvesc Mentalul Colectiv siguranţă că nu!!! Din ce motiv s-a procedat de către unii
îndemnând la crime, sinucideri, jafuri şi la ciuntirea unui adevăr spiritual care serveşte tuturor
la o infracţionalitate crescută din cauza oamenilor Pământului? Din frică? Puţin probabil având
sărăciei. Vedeţi cât de important este să în vedere că cei care au făcut asta ştiau foarte bine ce
împarţi ceea ce ai? efecte vor apare.
Explicaţia constă în faptul că dorinţa de a domina rasa
Atentat la Legea lui Dumnezeu Homo Sapiens este a reptilienilor, o rasă fără scrupule,
Să ne gândim puţin la strategia folosită care întotdeauna a urmărit Puterea fără Conştiinţă, adică
de Dumnezeu atunci când a creat Puterea fără Iubire. Iisus tocmai de aia a venit în urmă
spiritele. Pe toate le-a înzestrat cu aceleaşi cu 2000 de ani, pentru a arăta tuturor că singura salvare
a omenirii este ca totul să fie împărţit tuturor. Pentru asta
Contele Incappucciato capacităţi, pentru a nu exista discriminare. Cum se zice
a fost condamnat de întunecaţi!
în faţa lui Dumnezeu toţi sunt egali. Aici fac o paranteză
După un an de activitate a acestei reviste am trasat o
primă bornă kilometrică, un reper în viaţa spirituală a A împărţi echitabil – soluţia tuturor
românilor. Mii de persoane au ajuns să cunoască revista
problemelor
Cosmos, în zeci de oraşe din ţară, iar acolo unde nu mai
Doar dacă se va înţelege că împărţeala resurselor va
poate fi găsită deoarece se epuizează repede, revista este
aduce echilibrul în orice societate a oricărei ţări, doar
xeroxată în multe exemplare. Ce poate însemna asta? Că
atunci oamenii vor putea fi egali în toate în faţa lui
revista Cosmos deja a devenit un FENOMEN!
Dumnezeu. El nu ne-a lăsat săraci, dar vedeţi voi, dragi
La o primă apreciere a efectului pe care revista noastră
prieteni, unii au râvnit să aibă mai mult decât le trebuie
îl are, putem spune că prin ceea ce v-am oferit în
şi de aceea de-a lungul timpului s-au adâncit diferenţele
paginile ei până acum, voi cititorii aţi aflat multe lucruri
între oameni.
care se petrec în partea nevăzută a României, ca ţară şi a
Câţi dintre voi împărţiţi cu vecinii, cu prietenii, cu alţi
locuitorilor ei, în partea lor neştiută – psihicul şi
oameni în general? Şi cât împărţiţi? Unii dintre voi o
mentalul individual şi colectiv. Aţi aflat astfel că există
faceţi, dar mulţi în această ţară nu împart din cauza
o categorie de oameni care prin ceea ce fac produc mult
sărăciei, acesta este adevărul. Câţi dintre voi, dacă aveţi
rău celor din jur şi asta se întâmplă în mod premeditat.
un copil mic şi îi daţi o banană când iese afară, îi spuneţi
sau sunteţi de acord să împartă cu alt prieten de joacă de
Orgoliul şi lăcomia distrug spiritualitatea la scara vecină?
De-a lungul ultimelor luni această revistă pe care o Luaţi exemplul de la voi din familie, unde împărţiţi
îndrăgiţi atât de mult a trecut prin situaţii extraordinar de tot ce aveţi. Extindeţi acest aspect şi în afara familiilor
grele. Chiar dacă s-a autofinanţat în nişte condiţii foarte voastre, doar aşa veţi sparge bariera sărăciei impusă
dificile, au existat la un moment dat câteva posibilităţi vouă de cei care nu vor ca voi să aveţi. Este greu în
de ameliorare a laturii financiare, pentru ca să se poată actualele condiţii din România să faceţi aşa ceva, dar
tipări un tiraj mai mare şi astfel informaţia prezentată de aveţi curajul să împărţiţi ce aveţi cu ceilalţi şi veţi vedea
revistă să ajungă la un număr mult mai mare de pentru a vă explica cum a fost manevrată sute de ani că Dumnezeu vă va răsplăti înzecit.
persoane. Apăruseră nişte oameni care puteau ajuta societatea umană. Revoluţionarii francezi de la 1789 Şi astfel milioane de români făcând aşa, ne vom crea
revista, mai ales că deţineau şi poziţii şi funcţii strigau „Libertate! Egalitate! Fraternitate!” – slogan propria abundenţă şi bunăstare. Să fim ca Dumnezeu,
importante. preluat la scurt timp de societăţile secrete, după care dă tuturor, şi buni şi răi şi să urmăm exemplul lui
S-a apelat la susţinerea din partea unor astfel de instaurarea Constituţiei americane. Iisus care spunea: „...împărţind pâinea ta şi averea ta cu
oameni, însă numai unul singur a înţeles aşa cum trebuia Vreţi să ştiţi care a fost adevăratul enunţ adus de un ceilalţi, îl cinsteşti şi îl recunoşti în tine şi în ceilalţi pe
întreaga chestiune. Ceilalţi s-au făcut că uită, ori au emisar al Shamballei? Adevăratul enunţ era acesta: Dumnezeu Tatăl”.
motivat că nu pot să dea că nu ar avea de unde (oameni „Libertate, Egalitate, Fraternitate,
care rulează în realitate miliarde de lei noi), ori pur şi în faţa Legii lui Dumnezeu”. Unii
simplu nici nu s-au mai sinchisit să dea vreun răspuns. din şefii unor societăţi secrete s-au
Cel care a înţeles a ajutat cât a putut, însă precum spune gândit că nu era bine să păstreze
şi proverbul „cu o floare nu se face primăvară”. întregul enunţ şi l-au ciuntit,
Cei care nu au vrut să ajute o asemenea cauză eliminând „... lui Dumnezeu”.
spirituală sunt oameni care au afaceri, au relaţii, dar în Astfel a rămas „Libertate,
acelaşi timp au uitat de unde au plecat. Oare nu se Egalitate, Fraternitate în faţa
gândesc la faptul că tot ceea ce au acum le-a dat legii”.
Dumnezeu? Oare nu se gândesc la faptul că aceste Apoi şi-au dat seama că nici aşa
posibilităţi pe care le-au folosit pentru a acumula nu era bine, riscau să fie trataţi ca
asemenea averi le-au fost date de Dumnezeu? Însă ei ţin şi oamenii obişnuiţi, dacă ar fi avut
doar pentru ei, fără să le pese cum trăiesc alţii de lângă probleme cu legea. Ca urmare au
ei. Ei bine, nouă, celor din redacţia revistei Cosmos, NE scos şi segmentul „...în faţa
PASĂ cum trăiesc cei de lângă noi. De aici provin legii...” şi aşa s-a inventat o mare
diferenţele atât de mari dintre oameni. minciună.
Dumnezeu a dat celor care pot acumula nu ca să ţină Este evident că la ora actuală nu
doar pentru ei şi familiile lor, ci să împartă din ceea ce există egalitate în faţa legii, între
au acumulat, pentru binele tuturor. Dar câţi dintre ei un om de afaceri şi un cetăţean
Anul II, Numărul 13 • August 2008 PAGINA 2 C O S M O S
PROMOVĂM ROMÂNIA

Ialomicioara - Locul sacru al strămoşilor


foarte bine documentate că pelasgii construiseră la doar ca voce interioară, fie chiar şi ca prezenţă
vremea lor un imperiu mare şi puternic, în vremea energetică. Este evident că indiferent de epocă, ultimul
Europei preistorice, ce se întindea de la pustiurile Mare Iniţiat Pelasg – Zamolxe, este aici şi păzeşte cu
Saharei până la munţii Norvegiei. Drept urmare, odată sfinţenie şi îndrumă pe sacerdoţii daci reîntrupaţi azi în
cu trecerea mileniilor, o parte a poporului pelasg a rămas persoane ce trăiesc în România.
în matca sa, constituind ceea ce mai târziu cunoaştem Pe o gură de rai…
sub numele de geto-daci, cei mai viteji şi mai drepţi Binecunoscutul început al baladei mioritice ne duce cu
dintre traci. Se poate spune astfel că de-a lungul gândul la minunatele locuri pe care le avem pe teritoriul
secolelor preistoriei şi istoriei antice, urmaşii pelasgilor, ţării. Aşa cum cei trei ciobani coborau la vale, cu trei
dacii, au păstrat cu sfinţenie Legea lui Unul, precum şi turme de miei, fiecare avându-şi obârşia în câte o Ţară
valorile autentice care se regăsesc sub forma iniţierilor Românească, este clar că gura de rai pomenită nu poate
spirituale, pe care ulterior ultimul mare iniţiat pelasg,
Zamolxe, le-a adunat şi redat sub forma stilului de viaţă.
Peştera Ialomicioara, sălaşul sacru al lui
Zamolxe
De multe ori s-a încercat identificarea muntelui sacru
al dacilor, Kogaionul, deşi părerile au fost împărţite.
Strabon istoricul, despre care ştim că a redat cu fidelitate
toate informaţiile de la vremea sa, aminteşte că pe lângă
munte curgea un râu cu acelaşi nume, numit azi
Ialomiţa. Mai mult, strabon spune că râul se mai numea
şi Naparis, în traducerea lui Herodot însemnând
”Diviul”, ”Cerescul”.
Deci putem spune că Peştera Ialomicoarei, prin
Cornel Nicula conexiunea cu Kogaion, reprezintă un fel de templu
sacru plasat într-o dimensiune paralelă planului fizic.
Continuăm şi în acest număr, dragi cititori, să vă Milioane de turişti care au trecut pe acolo au fost
prezentăm alte şi alte aspecte ale României, dintr-o pătrunşi de energia locului, precum şi de o stranie
perspectivă diferită decât cea cu care aţi fost obişnuiţi senzaţie că cineva din adâncimea peşterii îi observă cu
până acum. multă atenţie.
Zona românească aşa cum o ştim în prezent ascunde Tot în legătură cu Peştera Ialomicioarei, unde urcau
multe taine pline de tâlc şi spiritualitate. În majoritatea preoţii geto-daci, iată ce scrie Mihail Sadoveanu într-
zonelor vizitate de turişti există anumite locuri cu una dintre capodoperele sale, „Creanga de aur”:
încărcătură sacră, ce emit energii benefice de care putem „Cămara de sus mai cuprindea, în harzoburi de scoarţă,
beneficia din plin, ori de câte ori mergem în excursie bureţi uscaţi, alune, afine acrişoare şi caline amare.
acolo. Trebuie să ne reamintim întotdeauna de strămoşii Acelor slujitori ai lui Dumnezeu, închinaţi unei
noştri geto-daci, dar şi de înaintaşii acestora, pelasgii, rânduieli a spiritului, nu le era îngăduită nici mâncarea
care şi aceştia îşi aveau obârşia în cine ştie ce alt neam de carne, nici băutura ameţitoare. Într-adevăr, partea cea fi alta decât zona Peşterii Ialomicioara, parcă aflată la
al Luminii şi Iubirii. mai plăcută a cinei lor era o lamură (pulbere cu rol confluenţa celor trei zone: Ardealul, Moldova şi Ţara
Este mai mult decât necesar să menţionăm că rădăcina purificator - conform Dicţionarului explicativ al limbii Românească. Şi asta deoarece balada pomeneşte de o
pelasgă a neamului nostru a stat la baza tuturor celorlalte române - nota autorului), care nu se mestecă şi nu se locaţie sacră, ce astăzi atrage foarte mulţi vizitatori. De
civilizaţii indo-europene apărute mai târziu, deci cum s- soarbe, necunoscută oamenilor de rand”. ce se întâmplă aşa?
ar spune noi, românii, reprezentăm nucleul întregii Iată că şi Sadoveanu prezintă în opera sa câteva Este energia sacră ce atrage spiritele oamenilor
civilizaţii euro-indo-americane. Căci locuitorii Americii elemente spirituale cu trimitere iniţiatică. Însă aceste pentru a vizita acele plaiuri de legendă încărcate de atâta
de Nord de azi sunt urmaşii coloniştilor europeni de la aspecte sunt strâns legate de energia misterioasă a sacralitate. Frumuseţea inestimabilă a locurilor, precum
1700, care au migrat pe continentul american. Ori aceşti Peşterii Ialomicioara. Se spune că foarte mulţi oameni, şi înalta energie ce vibrează în împrejurimile Peşterii
colonişti europeni ce rădăcină au? Pelasgă, evident, ca care au mers acolo şi au meditat beneficiind de energia Ialomicioara, determină o atracţie irezistibilă. Se spune
toate celelalte naţii europene. acelui loc sacru, s-au întâlnit cu spiritul lui Zamolxe, fie din timpurile geto-dacilor că în zona Ialomicioarei se
Punctul 0 al civilizaţiei umane afla cândva o şcoală străveche de solomonari.
Să nu uităm că întreaga cultură vedică îşi trage Puţini dintre aceştia, poate ultimii, se mai
seva şi originea din cultura carpato-danubiană găsesc pe teritoriul României, îi putem număra
pelasgă. Prin timp vasta cultură pelasgă şi-a pe degete.
dezvoltat ramuri care unele s-au diminuat, altele Oricine călătoreşte şi vizitează acele locuri
s-au dezvoltat, aşa cum s-a întâmplat în nord- încărcate de sacralitate profundă, mister
vestul Europei cu druizii, celţii, francii şi spiritual şi frumuseţe a naturii se reîncarcă şi
vikingii. Totuşi, pe teritoriul de bază de unde au parcă reîntinereşte. Acesta este un semn că
pornit pelasgii, actuala Românie, s-au păstrat acolo, în Peştera Ialomicioarei, în străfundurile
încifrate în tot felul de locuri şi modalităţi, ei neştiute, există ceva care veghează ca viaţa
anumite secrete fundamentale ale Vieţii şi noastră să nu fie curmată de vrăjmăşia
Universului. Se pare că Dumnezeu Creatorul şi- vremurilor rele, abătute peste urmaşii
ar fi lăsat aici o mare parte din Cunoaşterea pelasgilor probabil de un alt neam care a râvnit
Fundamentală. Pelasgii au trăit cu peste 10.000 din vremuri uitate de timp la Lumina acestui
de ani în urmă, fiind atestat documentar că minunat Tărâm pe care Dumnezeu ni l-a dat şi
hinduşii au fost pur şi simplu invadaţi, la un pentru care generaţii de daci au vărsat lacrimi
moment dat, în urmă cu aproximativ 5000 de ani, şi sânge pentru a-l apăra cu preţul vieţii.
de o altă cultură venită dinspre apus, ce avea un
nivel social - cultural mult peste al lor. Adică Zamolxe încă există! Zamolxe şi
tocmai civilizaţia pelasgă înfloritoare şi avansată fratele său Iisus veghează din
din multe puncte de vedere. Templul Ialomicioarei…
Nicolae Densuşianu aminteşte în lucrările sale

C O S M O S PAGINA 3 Anul II, Numărul 13 • August 2008


VIAŢA PE TERRA

Te r a p i a c u i m a g i n i
Mahatma şi al sufletului, alteori nu v-a plăcut ce vedeaţi şi aţi frumoase şi mai puţin frumoase. Amestecul este
întors capul, iar în suflet apărea o uşoară stare de întotdeauna inegal şi nu prevalează nici partea
În viaţa noastră există multiple surse care ne solicită disconfort. Aşa vă puteţi da seama că ochii sunt mult frumoasă, nici cea urâtă, chiar dacă esteticul formelor –
atenţia şi ne determină să ne comportăm ca un sistem mai importanţi decât credeţi, funcţia văzului fiind mai oameni, clădiri, maşini etc. – este atât de divers. Vorbim
viu interactiv, aşa cum am fost creaţi ca spirite. De cele mult decât consideraţi că ar fi. aici de terapia cu imagini şi mă refer în mod deosebit la
mai multe ori, datorită felului în care am ajuns să ne De ce, de exemplu, când vedem pe stradă o persoană tehnica pe care o putem folosi în interiorul locuinţei, în
trăim existenţa, sistemul viu şi deschis care suntem frumoasă ca înfăţişare şi fizionomie, sufletul imediat linişte şi departe de tumultul stradal.
fiecare dintre noi se închide într-o mare măsură. Astfel tresaltă şi simţim o atracţie sau o simpatie, chiar dacă Putem folosi fie yantre – adică simboluri esoterice,
schimbul de energie cu natura se diminuează, iar persoana respectivă este necunoscută nouă? La fel, de ce fie imagini cu flori sub forma unui poster mare, fie un
capacitatea noastră spirituală stagnează. atunci când vedem pe stradă o persoană dizgraţioasă peisaj cu multă vegetaţie verde sau chiar un câmp cu
Fiind atât de preocupaţi de treburile noastre zilnice, fizic şi fizionomic sufletul simte un fel de respingere? multe flori de diferite culori. Important este să fie o
uităm că este necesar să descărcăm pur şi simplu stresul Frumosul şi urâtul fac parte cumva din terapiile imagine care să ne încânte ochii, căci dacă imaginea
adunat de peste zi. Şi adunăm în structura aurei noastre esoterice? Bineînţeles, atâta timp cât sunt percepute ca place ochilor şi privirea este atrasă, atunci energia
prea multe energii parazite care ne dau sănătatea peste două criterii fundamentale de experienţă sufletească şi respectivă ia calea interioară a sufletului.
cap. În acest mod boala, care este un dezechilibru interumană. Putem folosi chiar imagini realizate artistic şi care să
energetic, se poate instala uşor şi repede. Ochii noştri procesează imediat tot ce pot capta şi redea o senzaţie de magie, de mister, de detaşare faţă de
transmit sufletului şi nervilor inimii undele vibraţionale problemele cotidiene. Unii nu pot contempla yantrele,
percepute dinspre persoana văzută, fie că este frumoasă, căci nu prea sunt obişnuiţi să realizeze astfel de tehnici.
Ochiul – „creierul” sufletului
fie că este urâtă, ori că este inteligentă sau nu. Aşa se Dar ei pot privi minute în şir la imaginea frumoasă a
Personal am constatat de-a lungul anilor că oamenii întâmplă cu orice imagine văzută. Astfel ochii sunt un unui câmp de flori, ori a unei nebuloase galactice ce
nici nu-şi mai dau seama că au ochi. Privitul a devenit fel de creiere mici care au rolul de a transmite sufletului transmite un mister – cum este cea numită Stâlpii
ceva care deja trece dincolo de automatism. Privim peste culorile, mărimea şi formele procesate atunci când Creaţiei, ori pur şi simplu pot fi încântaţi privind la
tot, oriunde atenţia ne este atrasă, fără să stăm câteva privim. imaginea mărită a unui fluture viu colorat al cărui desen
momente să ne dăm seama de energia din spatele
Imaginea – mijloc terapeutic pe aripi ne transmite întotdeauna ceva şi anume că acel
globilor oculari care are legătură directă cu mentalul şi
sufletul nostru. Aţi observat de multe ori lucruri care v- pentru sănătate model a fost realizat de către nevăzuta mână a
De obicei vedem în fiecare zi mii de imagini şi Creatorului.
au plăcut şi aţi perceput o anumită stare la nivelul inimii De asemenea, pot fi multe imagini ce ne încântă
sufletul şi pe care le putem folosi pentru a ne reface
Vreţi să ştiţi ce karmă aveţi? sănătatea. Dacă mergeţi într-un parc, priviţi verdele
Vreţi să ştiţi care e soluţia la problemele dumneavoastră? ierbii şi al copacilor, făcând abstracţie de zgomotele din
Aveţi chakrele afectate? jur. Ori dacă preferaţi, încântaţi-vă sufletul cu imaginea
copiilor care se joacă veseli în zona parcului. Energia lor
Vreţi să ştiţi dacă aveţi farmece? nealterată generează imagini în mişcare care pot scoate
La toate acestea şi la multe altele TAROTUL din voi, din acele locuri uitate ale sufletului, cantitatea
de energie necesară refacerii sănătăţii. Tot ceea ce este
CHAKRELOR vă dă răspuns! frumos întreţine sănătatea, dar noi am uitat un lucru
TAROTUL CHAKRELOR, premieră în România, foarte important: SĂ PRIVIM!
este un sistem original, dezvoltat ca tehnică Mergeţi în parc la sfârşit de săptâmână şi căutaţi o
zonă unde sunt plantaţi trandafiri. Priviţi la ei cel puţin
divinatorie de Contele Incappucciato. o jumătate de oră şi bucuraţi-vă în suflet că există
Apelaţi cu încredere! asemenea flori pe pământ. Dumnezeu ni le-a dat pentru
a ne încânta sufletul şi inima atunci când ne este greu în
Informaţii pe http://incappucciato.weblog.ro
şi la telefon 0767 038 373
viaţă. Uneori, în prezentul acesta sălbăticit de atâtea
scopuri cotidiene, o floare poate fi de multe ori un
prieten mult mai fidel decât prietenii noştri de zi cu zi.

Anul II, Numărul 13 • August 2008 PAGINA 4 C O S M O S


CĂLĂTORIILE ŞTIINŢEI

Hologramele de câmp şi
Ascensiunea
Meer Lyn energiile folosite de arcturienii întrupaţi în oameni.
Mai mult decât atât, arcturienii spun următoarele:
Transformările prin care umanitatea trece împreună cu „... noi, dacă ar fi să ne exprimăm în limbaj uman,
planeta sunt în realitate efectele confruntării dintre decidem prin intenţionare profundă. Intenţiile
acţiunile entităţilor de Lumină care ajută civilizaţia profunde permit ca Lumina noastră să strălucească,
noastră şi cele ale entităţilor care se află în slujba astfel încât Elohimii să o vadă. La voi, în dualitate,
întunericului. Fenomenele catastrofice care au loc ici- luarea deciziilor este puţin diferită. Voi aveţi
colo în lume se datorează configuraţiilor noi ce îşi fac sentimentul că atunci când luaţi o decizie pentru
loc pe planeta noastră, aplicate de către arcturieni prin ceva, trebuie să faceţi neapărat o comparaţie”.
mesagerii lor întrupaţi în oameni, dar şi prin oameni din Iată un element foarte important pentru înţelegerea
specia Homo Sapiens. evoluţiei spirituale. Nu este necesar să tot comparăm
Pleiadenii împreună cu cei din Sirius şi Arcturus lucrurile între ele şi nici persoanele, căci asta ne
activează permanent pentru a menţine cursul de realizare împiedică să ne manifestăm clar moralitatea şi
a viitorului pentru întreaga omenire. Dacă în urmă cu Lumina.
20-30 de ani Cenuşiii din Imperiul Orion împânziseră
lumea Terrei cu undele lor de control mental, emise Ascensiunea – un proces magnetic
printr-o mare antenă din Canada, după anul 2000 Aşa cum ne descriu prietenii noştri fenomenul
Ascensiunii spirituale către a 5-a dimensiune, putem
înţelege că Purtătorii de Holograme de Câmp
configurează prin chiar natura profesiei lor, aici pe
Pământ, segmentele prin care viitorul trebuie să arate Aşadar arcturienii ne spun foarte clar că ne aflăm în
conform Planului Divin pentru omenire. ultima fază a fenomenului numit Ascensiunea şi celulele
Din acest punct de vedere arcturienii spun următoarele: corpurilor noastre de pământeni deja au fost
„Ascensiunea planetară începe să lucreze odată cu era de reprogramate cu ajutorul Arcturienilor Purtători de
aur. Chiar şi în timpul Lemuriei, multe fiinţe de Lumină Holograme, care prin natura lor spirituală au proiectat în
au fost de acord că planetele vor fi aduse înapoi la starea Câmpul Colectiv de Conştiinţă informaţiile din AND-ul
lor dintâi. Oricum, timpul este scurt, pentru a vă relata lor spiritual, asemenea informaţii fiind stările noi pe care
toate acestea. Era de aur a fost decisivă pentru frecvenţa le trăim de câţiva ani încoace. Un astfel de fenomen se
respiraţiei câmpului divin. Când Iisus s-a născut, multe răspândeşte la scară planetară, căci pe toate continentele,
lucruri aveau să se petreacă. Era de aur a fost în inimile în multe ţări, există arcturieni umani.
voastre, chiar şi în timpul în care aţi fost întrupaţi în Un criteriu după care îi puteţi cunoaşte este dorinţa lor
sfârşitul erei întunecate a Peştilor, cum îi spuneţi voi. repetată de a face excursii montane, căci în acest mod ei
Aceasta este menţiunea ultimei faze a ascensiunii şi intră într-o legătură mai strânsă cu colegii lor neîntrupaţi
aceasta s-a petrecut deja în câteva valuri. în oameni, aflaţi în baze plasate în munţi. Deci au baze
Ceea ce înseamnă că energia planetei şi energia ca un în toţi munţii importanţi ai planetei. De asemenea mai au
tot, chiar şi a fiinţelor umane, a crescut. Tot timpul, trei baze pe Lună, de unde supraveghează cu stricteţe
permanent, când voi respiraţi, inhalaţi energia magnetică activitatea Cenuşiilor care şi ei au pe astrul nopţii nişte
nouă, care este adusă la voi prin portalurile baze. Serialul nostru despre arcturieni devine fascinant
dimensionale. Când ascensiunea completă va avea loc, şi vom continua cu mesajele lor pline de învăţăminte
va fi ca şi cum v-aţi trezi dintr-un coşmar”. spirituale.

Cabinetul „AUM” terapii complementare


arcturienii au început să cureţe câmpul mental colectiv
prin Purtătorii de Holograme.

Principiile morale – Codul Hologramelor


Nu este de mirare că vorbim aici despre moralitate,
vă oferă:
una dintre ”cheile” folosite în aplicarea Hologramelor de - echilibrări energetice şi tratamente REIKI;
- masaj terapeutic, de relaxare şi somatic;
Câmp. Arcturienii întrupaţi la sol, pe Pământ, sunt
persoane care, odată cu creşterea în vârstă pun în
aplicare principiile morale din toate punctele de vedere. - terapia cu esenţe florale Bach;
Şi asta deoarece arcturienii spun că moralitatea este o - terapia cu lumânări Tade şi terapia geotermală;
stare de a fi care permite o emisie foarte mare de energie
christică, atât de necesară vindecării omenirii. Iată ce - electroacupunctură şi terapie cu lumină polarizată;
transmit prietenii noştrii din Arcturus: „CEEA CE - cristaloterapie, coloroterapie şi muzicoterapie;
- dietoterapie, fitoterapie şi tratamente naturiste;
EXISTĂ PENTRU NOI ESTE INTENŢIA. Cu cât este
mai adâncă intenţia noastră în Lumina noastră şi cu cât
este mai clară, noi obţinem ceea ce avem nevoie, ceea ce - presopunctură şi terapia cu pietre de jad;
dorim şi ceea ce primim. Cu cât mai adânc mergem în - tehnici de relaxare, meditaţie şi sacroterapie
intenţie, cu atât mai mult Lumina noastră străluceşte.
Acesta este felul nostru de a lua decizii. Noi nu trebuie De asemenea cabinetul nostru vă poate oferi servicii
să decidem împotriva a ceva”. psihologice pentru: testări auto, testări psihologia muncii, eliberări avize
psihologice şi consiliere.
Vedem deci că arcturienii şi-au pus la punct de-a
lungul evoluţiei această capacitate de schimba şi modela
viitorul prin energia moralităţii şi intenţiei, acesta fiind Ne găsiţi în Bucureşti, sector 6, zona Militari
mecanismul care le oferă o putere de emisie luminică Pentru alte detalii şi programări vă rugăm sunaţi la
0747 640 856 şi 0723 214 271
din ce în ce mai mare. Din acest motiv Cenuşiii nu
suportă prezenţa prietenilor noştri arcturieni şi se tem de

C O S M O S PAGINA 5 Anul II, Numărul 13 • August 2008


SECRETELE VIEŢII

Sfera de cristal- instrument interdimensional


Mulţi dintre cei care se duc la cursuri de energie posibilă.
cristaloterapie nu se aleg mai cu nimic din punct de 2.Sfera de cristal este un Concentrator de Energie, ea
vedere practic, deoarece nu primesc tehnici emiţând dinspre centru către exterior, pe o anumită
concrete de lucru cu cristalele mari. În privinţa lungime de undă insesizabilă în starea normală a
cristalelor mici li se oferă tehnica de curăţare, practicantului.
încărcare şi programare, binecunoscută acum şi 3.Sfera de cristal dispune de o anumită energie a sa,
din cărţi. Dar dacă avem o sferă de cristal, cum proprie, datorită felului în care ea este structurată.
putem lucra cu ea în situaţia în care nici un Această energie se află în stare latentă în interiorul
cristaloterapeut nu transmite mai departe sferei, în stare pulsatorie şi este activată odată ce
tehnicile de lucru adecvate? practicantul atinge suprafaţa sferei.
4.Sfera de cristal va funcţiona astfel pe nivelul
Explicaţii referitoare la proprietăţile energetic corespunzător corpului subtil al practicantului
sferei de cristal care este cel mai dezvoltat la acel moment. Dacă este
Deoarece are forma perfectă dintre toate corpurile sufletul, practicantul va simţi energia declanşată a sferei
elaborate de către Creator, sfera de cristal dispune de cu sufletul, respectiv cu chakra Anahata, dacă este
caracteristici care la prima vedere pot părea de necrezut. mentalul, va simţi energia cu chakra Ajna, dacă este
Trebuie ştiut că Universul - Cosmosul are formă sferică, corpul astral - emoţional o va simţi cu chakra Manipura.
deşi la nivel energetic spiritual acest concept este cam Iar dacă este corpul spiritual o va simţi cu chakra
greu de imaginat pentru mentalul obişnuit cu lungimea, Sahasrara, respectiv va percepe în această chakră o
Contele Incappucciato lăţimea şi înălţimea. De reţinut sunt următoarele noţiuni concentrare de energie.
foarte importante: 5.Sfera – ca formă perfectă - conţine paternuri ale
Ştiinţa Iniţiatică atribuie Universului Spiritual 12 1.Universul în care trăim are 12 dimensiuni, prima Creatorului şi de aceea în lucrul cu sfera de cristal
planuri de existenţă fizică şi 21 de planuri subtile de fiind cea din Centru unde se află Creatorul. Cu cât practicantul, în funcţie de corpul subtil care rezonează
manifestare. Aşa cum spectrul cromatic vibrează în 7 trecem către dimensiunile inferioare, respectiv mai mult, va percepe simboluri, imagini sau mesaje
nuanţe principale cunoscute, plus a 8-a care este de 11,10,9........2,1 cu atât energia scade în vibraţia ei. conform corpului subtil care e cel mai dezvoltat.
legătură, respectiv purpuriul, la fel Universul Spiritual Astfel se poate înţelege că în Centrul său Universul Acestea cuplează direct cu aura practicantului
se manifestă precum o sferă care porneşte din ea însăşi acesta pulsează la cea mai înaltă vibraţie posibilă. determinându-l în astfel de momente să devină un
şi, rotindu-se, în evoluţie se întoarce la ea însăşi. Conform uneia dintre cele 7 Legi Universale – ceea ce adevărat Rezonator care lucrează sincron cu
Precum principiul cunoscut sub denumirea de este Sus sau la Centru este ca şi ceea ce este Jos sau la Concentratorul de Energie – sfera. Astfel practicantul
Ourobouros – Dragonul de Energie care-şi înghite Periferie. În raport cu sfera de cristal înţelegem că recepţionează unda emisă de Concentrator – sfera şi o
coada. aceasta, în centrul ei, concentrează cea mai mare preia aplicând-o scopului său.

Tinereţe fără aşteaptă pe fiecare să se trezească la o nouă conştiinţă, o îmbătrâni! Doar printr-o abordare sănătoasă a vieţii din

bătrâneţe
existenţă trăită în puritate şi iubire! Bine de ştiut, faptul punct de vedere spiritual, vă puteţi bucura permanent de
că, cheia spre tinereţe nu a fost nicicând ascunsă! Am aspectul tinereţe fără bătrâneţe! Acesta este destinul
fost interesaţi mai mult de lumea exterioară decât de cea nostru ca Maeştri ce suntem!
interioară, am dorit să găsim metode din afara noastră Important! Nu lăsaţi pe nimeni prin gândurile şi
care să rezolve problema transformării spirituale vorbele lor să vă limiteze! Sunteţi fiinţe nelimitate, care
Virgil Marcu adevărate, cea care poate aduce cu sine nemurirea. doar au uitat acest aspect! Pentru ca procesul de
Cheia transformării se găseşte în ADN-ul nostru, însă întinerire să se desfăşoare firesc, este necesar să aducem
Pe când eram copii, fascinaţi fiind de lumea câţi dintre noi am făcut ceva în acest sens? Foarte puţini! în corpul nostru fizic, dar şi în celelalte corpuri de natură
basmelor şi a poveştilor, bunicii povesteau În schimb am construit azile pentru bătrâni, spitale, subtilă, tot mai multă lumină. Trebuie să ne purificăm
despre un timp numit ,,tinereţe fără bătrâneţe clinici medicale pentru efectuarea de operaţii estetice, corpul emoţional de toate emoţiile umane negative.
şi viaţă fără de moarte”. însă fără nici un rezultat permanent! Doar când vom Corpul mental inferior din care face parte şi intelectul
În basmele noastre populare găsim adesea acest schimba ceva la interior, vom avea parte la exterior de nostru, trebuie purificat de toate gândurile negative, de
concept, însă câţi dintre noi mai cred în basme şi tinereţe. Să nu uităm că corpul nostru este oglinda ideile false, conceptele şi principiile nesănătoase, etc.
poveşti? Oare bunicii noştri aveau habar, cel puţin la conştiinţei! Pe măsură ce această conştiinţă evoluează, Se vorbeşte la ora actuală despre maeştri, însă puţini
nivel intuitiv, că vom putea trăi la un moment dat un corpul fizic reflectă schimbările ce au loc la interior. De cunosc şi ştiu cu adevărat ce înseamnă un maestru. Dacă
asemenea timp? Şi iată că acest timp a sosit, copilăria calitatea intenţiilor, gândurilor, cuvintelor şi faptelor vreţi să aflaţi, mergeţi în inima voastră, acolo sunt toate
noastră a rămas undeva departe, dar credinţa în nemurire depinde ca starea de tinereţe fără bătrâneţe să se răspunsurile! Începeţi de pe acum să vă consideraţi
a rămas în noi într-un mic colţişor numit inimă. Toate instaleze definitiv şi ireversibil. fiinţe magice, nelimitate şi divine, efortul vostru
fenomenele şi procesele de orice natură ar fi ele, bune Am să vă pun câteva întrebări la care vă rog să conştient contează! Şi nu în ultimul rând, trăiţi noul
sau rele, anunţă faptul că a sosit timpul pentru noi reflectaţi, dar să vă daţi răspunsuri cât se poate de vostru adevăr!
experienţe miraculoase şi fantastice. Omenirea trăieşte cinstite: „Care este calitatea dialogului interior cu voi Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
minunea, dar şi posibilitatea alegerii de a fi nemuritor înşivă pe toată durata zilei? Câţi dintre voi acordaţi timp moarte - asta vă doresc!
(în corp fizic), ceea ce presupune a trăi conştient şi fiinţei din interior? Cât de preocupaţi
responsabil, ca fiinţă demnă a Creaţiei. sunteţi de transformările din interior
Mă veţi întreba desigur, oare toţi oamenii vor cunoaşte şi ce faceţi în acest sens? Cât de bine
şi trăi starea de nemurire? Aş minţi dacă aş face o vă controlaţi gândurile, emoţiile,
asemenea afirmaţie (în principiu totul este posibil), însă sentimentele? Ce relaţie aveţi cu
o parte dintre semenii noştri pot beneficia de acest corpul vostru?” Sunt doar câteva
aspect. Viaţa este o alegere! Permanent suntem puşi în întrebări importante, la care dacă
situaţia de a alege (bine sau rău), însă de cele mai multe răspundeţi într-un mod cât se poate
ori alegerile sunt luate în necunoştinţă de cauză şi ca de sincer, aflaţi foarte multe lucruri
atare viaţa noastră reflectă aceste alegeri la toate în ceea ce priveşte persoana voastră!
nivelele fiinţei noastre. Dacă nu suntem fericiţi, asta Nu treceţi cu indiferenţă şi
înseamnă că nu întotdeauna am luat cele mai inspirate superficialitate, căci de modul cum
decizii. vă percepeţi (la modul real), depinde
Pentru a fi tânăr mereu sunt necesari nişte paşi calitatea vieţii şi toate relaţiile
precum: trebuie să ne dorim din tot sufletul şi din toată voastre interumane.
inima ca tinereţea veşnică să se manifeste în viaţa Conştiinţa noastră trebuie să
noastră, tot timpul trebuie să avem în vedere acest evolueze până la starea de nemurire.
aspect şi să trăim conform lui, trebuie să fim constanţi în Numai aşa procesul de transformare
alegerea nemurii în corp fizic, iar intenţia şi dorinţa devine simplu şi natural! Indiferent
trebuie să fie puternice şi una cu sufletul. Nu am să vă câte operaţii faceţi, câte medica-
spun o noutate, faptul că tinereţea veşnică este în voi! Ea mente şi creme folosiţi, tot veţi

Anul II, Numărul 13 • August 2008 PAGINA 6 C O S M O S


VOCILE TRECUTULUI

Bătălia pentru istoria omenirii!


au intervenit pentru a stopa o asemenea intenţie foarte
Radu Ran periculoasă. Andromedanii, cei din Pleiade şi cei din
Societatea în care trăim are multe sistemul stelei Procyon au acţionat pentru ca planurile
faţete prin care se manifestă. La nivel Nagaşilor să fie oprite la timp.
mondial se protestează periodic pentru Ce ar fi urmat să se întâmple? S-a acţionat pe trei
încetarea războaielor şi conflictelor coordonate importante ale timpului şi spaţiului. Prima a
regionale, pentru dezarmare şi pacea de fost cea a curgerii naturale a viitorului omenirii, aşa
dragul păcii, dar cu toate astea astfel de cum trebuia să fie el. A doua coordonată era cea care
lucruri îşi continuă cursul ca şi când nimic începuse să fie modificată de către un mic grup de rase
nu le tulbură. Oare ce se ascunde în spatele extraterestre dizidente, care deja se aflau în proiecte
lor? avansate cu naziştii Germaniei din anul 1931. Trebuie
La ora actuală există tot mai multe surse în diferite menţionat că Nagaşii erau în tratative secrete cu unele
ţări care demonstrează fără dubii că de-a lungul grupuri dizidente din Pleiade care acţionau pe Terra. De
deceniilor trecute s-au petrecut într-o oarecare aceea pleiadenii au acţionat pentru stoparea unor astfel
conspiraţie anumite acţiuni. Acestea vizau schimbarea de alianţe nefaste. Iar cea de-a treia coordonată, care
viitorului omenirii, însă în sens negativ. fusese începută mult mai devreme de al doilea război
mondial, implicase gruparea din Orion – Imperiul
Intervenţii pentru modificarea istoriei Draco, Cenuşiii, din Sirius B şi scopul unei asemenea
Ştim din statisticile deceniilor trecute că al doilea modificări urmărea exterminarea rasei umane în viitor
război mondial a făcut zeci de milioane de victime. prin intermediul războiului bacteriologic. Acesta putea
Aspectul este unul exterior, cunoscut opiniei publice, schimba felul în care omenirea ar fi evoluat.
însă în spatele unor asemenea informaţii există partea
neoficială a evenimentelor care s-au petrecut atunci. Călătoriile în timp şi războiul din Irak
În anii celui de-al doilea război mondial o rasă Data de 8 august 2003 a reprezentat momentul în
extraterestră numită Nagas, conform textelor străvechi, care cele trei coordonate au fost readuse la parametrii
s-a implicat direct pentru a determina la nivelul întregii lor normali, astfel încât viitorul Pământului şi al
omeniri apariţia unei structuri care să domine populaţia omenirii să fie doar acela stabilit de Planul Divin. Nu s- Raţiuni intergalactice şi anul 2012
lumii la nivel general. Asta se întâmpla deoarece a mai admis nici o intervenţie din partea niciunui alt Ca urmare a acestor evenimente care puteau marca în
omenirea nu era guvernată în acei ani de oameni, ci de grup extraterestru care îşi urmărea propriile interese. mod tragic omenirea, a existat o intervenţie a celor trei
hibrizi extratereştri - umani realizaţi de această rasă Acest lucru a fost posibil datorită unei alianţe a 78 de rase mandatate pentru a reaşeza viitorul în liniile lui
Nagas, care folosea şabloane sau modele opresive de rase extraterestre care au decis să mandateze pe normale. Gruparea dizidentă pleiadeană s-a reorganizat
guvernare. andromedani, pleiadeni şi pe cei din Procyon să şi a admis să revină în rasa de bază şi împreună cu alte
Era evidentă intenţia Nagaşilor de a prelua controlul intervină pentru a opri acţiunile guvernului Statelor şase rase extraterestre a fost convinsă să repare daunele
asupra întregii omeniri, însă alte trei rase extraterestre Unite şi a altor facţiuni, din anii de după cel de-al doilea provocate de faptul că a interacţionat cu naziştii în cel
război mondial, acţiuni care vizau în special călătoriile de-al doilea război mondial. Astfel orice călătorie în
în timp. timp a membrilor hibrizi ai guvernului Statelor Unite a
Planul de reparare a acţiunilor de modificare a liniilor fost oprită.
timpului şi spaţiului şi a evoluţiei omenirii, a implicat Membrii Consiliului Andromedan au negociat între
un efort foarte mare de redresare a celor trei variante cei din Orion şi cei din Sirius B, în baze amplasate în
descrise mai devreme, efort ce a adus înapoi la linia afara sistemului nostru solar. În timp, de atunci încoace,
originală coordonatele distorsionate ale timpului şi Consiliul Andromedan împuternicit de Consiliul
spaţiului, ca realităţi paralele. Un asemenea rezultat a Confederaţiei Galactice a decretat că înainte ca orice
fost obţinut de o rasă extraterestră care posedă abilităţi altă rasă extraterestră să aibă orice fel de contact cu rase
de a stăpâni timpul şi spaţiul. Ce putem înţelege de aici? nou venite, să respecte nouă puncte existente în decret,
Una din concluzii este aceea că guvernul Statelor Unite referitoare la modul în care contactul cu civilizaţia
urmărea să obţină posibilitatea de a călători în timp cu terestră să fie realizat.
ajutorul unor tehnologii de tip extraterestru, la schimb Toate rasele galactice ce fac parte din Consiliul
dându-se permisiunea de a modifica viitorul omenirii. Andromedan au fost invitate să studieze interacţiunea
Pentru că toată această nebunie a fost oprită în august grupului pleiadean dizident cu cercetătorii germani din
2003, guvernul american al hibrizilor Nagaşi s-a văzut anul 1930. O altă acţiune demarată prin decretul
în incapacitatea de a călători prin portaluri. Una dintre Consiliului Andromedan a fost aceea de sigilare a
cele trei modificări despre care am explicat anterior tuturor portalurilor de călătorie în spaţiu-timp de pe
crease o dimensiune paralelă în care, din punct de Terra, fiind plasate santinele care observă orice mişcare
vedere al implicaţiilor sociale, era mai rău decât ce se atât a extratereştrilor din orice rasă, cât şi a
întâmplase în experimentul Philadelphia 2. pământenilor. În acest fel nu s-a mai permis din august
De aceea, în 20.04.2004 Statele Unite au pornit 2003 nici o manevrare a liniilor temporale ale viitorului
războiul din Irak ştiindu-se că acolo, undeva în şi trecutului, incluzând aici şi misterioasele experimente
adâncime, se află un antic portal ce permite călătoriile cu tehnologia de la Montauk.
în timp şi spaţiu. Şi iată cât de adevărat este şi cât se Se pare că ceva teribil urmează să se
încrâncenează grupările extraterestre ostile să pună întâmple acolo sus în spaţiu, dacă toate
mâna pe acel portal, căci şi în momentul de faţă Irakul portalurile au fost sigilate şi Conferedaţia se
e un teatru de război. pregăteşte de impactul cu Nibiru.

Redacţia revistei “Cosmos” oferă următoarele servicii: tehnoredactare computerizată; servicii


pregătitoare tipar; editare grafică pliante de promovare; grafică şi design computerizat pentru
reclamă.
Preţurile sunt promoţionale sub oferta pieţei.
Relaţii şi comenzi la telefoane: 0766 236 662, 0767 038 373
e-mail : cornel_vamfim@yahoo.com

C O S M O S PAGINA 7 Anul II, Numărul 13 • August 2008


CĂLĂTORIND PRIN TIMP

Forţa din voi! Frăţia Albă a României (II)


Virgil Marcu
Armele psihotronice şi mulţimea
Cu toţii suntem susţinuţi de o mare Forţă, care este energie
de Messia
Este evident că nu putem vorbi despre
aflată ca şi noi în curs de evoluţie. Când spun noi, mă refer la Eul
misiunea Frăţiei Albe din România fără
Superior sau Cel Adevărat.
să luăm în considerare şi acţiunile nefaste
Această Forţă este puternică, unii îi spun Dumnezeu, dar
ale celor care slujesc Frăţia Neagră cu
indiferent cum am numi-o, ea este în permanentă mişcare şi
toate componentele sale. Acum când ne
evoluţie. Această Forţă face parte din Creaţie şi tot ceea ce vedeţi
aflăm la sfârşit de ciclu cosmic de 26.000
din punct de vedere material o reprezintă. Ea este nelimitată şi
de ani spiritele rele au adoptat o strategie
nemuritoare ca şi noi, deci Universală! În fiecare om există o
care îi poate da peste cap pe cei neavizaţi.
părticică din Forţă. Ea este Viaţă!
De altfel lucrurile se petrec exact aşa cum
La începuturi, ea era o structură cu o individualitate distinctă, ca
au fost descrise în vechile scripturi, în
mai apoi să se dividă. Ca atare experimentează prin intermediul
sensul că, dacă s-a profeţit că vor apare
nostru tot atâtea experienţe câte avem şi noi (mă refer la întrupările
mulţi profeţi mincinoşi, aşa se şi
noastre). Forţa există în Creaţie ca lumină, sunet, culoare, forme de
întâmplă.
viaţă inferioară şi superioară, adaptându-se permanent la planul
Însă pericolul vine nu din apariţia
material, aici vorbesc mai ales despre Terra. Probabil că în alte lumi
multor aşa zişi Messia, ci din folosirea
existenţiale, aceasta se manifestă cu totul diferit decât aici pe
Pământ. Mahatma unor prototipuri de arme psihotronice, care
influenţează mentalul anumitor persoane
Forţa este o energie spirituală uriaşă care nu poate fi posedată,
Noi oamenii ne trăim viaţa aici pe scoarţa predispuse la fanatism spiritual. Nu e vorba că
însă prin evoluţie ea poate fi controlată şi folosită pentru binele cel
planetei, angrenaţi într-o mulţime de treburi sunt special alese persoanele care se dau drept
mai înalt al Creaţiei. În funcţie de evoluţia ta ca spirit, aceasta are o
cotidiene, fără să ne gândim că dincolo de pătura Messia, ci asemenea persoane captează mult mai
anumită vibraţie în planul materiei. Dacă în lumile spirituale Forţa
atmosferei terestre se petrec evenimente şocante, uşor, datorită unei deschideri spirituale dobândite,
este rapidă (instantanee), în permanentă mişcare, în lumile
care ar bulversa guvernele lumii. La fel, dar necontrolate şi needucate, unda de influenţă
materiale ca a noastră, curgerea acesteia este mult încetinită, de
evenimente similare se petrec şi pe Terra în psihotronică.
aceea gândurile şi dorinţele noastre cer un anumit timp pentru a se
planuri paralele, adică în lumile de lângă noi. Aşa se face că ne trezim într-o zi cu câte un nou
materializa.
Acestea au legătură cu Frăţia Albă a României... Messia sau un nou fals Iisus, care nu numai că
Cu cât evoluezi mai repede (este un fel de-a spune), cu atât
Am relatat în numărul anterior al revistei o este convins că el este Alesul, ca persoană, dar
curgerea Forţei este mai rapidă, iar tot ceea ce se întâmplă apare ca
chestiune incredibilă, şi anume că în anumite mai face şi prozeliţi. Şi dacă o asemenea persoană
miracol. Aşa se explică multe din tainele ezoterice şi exoterice pe
locuri de pe teritoriul ţării se petrec ritualuri face nişte cursuri şi ajunge la rândul său să îi
care Marii Maeştri le deţin şi le aplică aici în planul terestru. Toate
satanice prin care unele portaluri sunt închise. înveţe chipurile pe alţii tot felul de pseudotehnici
vindecările spectaculoase făcute de Maeştri, demonstrează că şi noi
Prin aceste portaluri Lumina Divină curge către spirituale, ne dăm seama că în opoziţie cu
putem face la fel, doar dacă cunoaştem Legile Universale, le
planul terestru. misiunea Frăţiei Albe a României sunt generate
respectăm şi le aplicăm întocmai, nu altfel! Să înţelegi Forţa,
mereu nuclee de energie perturbatoare, care
înseamnă să-ţi înţelegi Eul Superior, Fiinţa care eşti cu adevărat!
Atunci când ştii să-ţi Misiunea Frăţiei Albe deranjează liniile de evoluţie ale societăţii
Ceea ce se petrece la ora actuală în ţara noastră spirituale româneşti.
foloseşti Forţa,
reprezintă un sens major al activităţii Pericolul este însă mult mai mare, deoarece
începi cu adevărat
Confederaţiei Galactice. Mesagerii stelari care astfel de falşi Messia sau Iisuşi cad sub influenţa
să-ţi controlezi şi să-
supraveghează zona românească de undeva de unor grupuri de interese esoterice, care îi
ţi conduci propriul
dincolo de orbita lunară, au conexiuni energetice manevrează pentru a aduna cât mai mulţi oameni
destin! Forţa o
cu cei întrupaţi la sol, care au fiecare o parte de creduli şi a-i face pe aceştia să creadă că acolo sau
găseşti în trecut,
misiune de îndeplinit. În fiecare zi cei întrupaţi dincolo se află Messia sau Iisus. Deja sunt
prezent şi viitor,
care fac parte din Frăţia Albă a României primesc grupuleţe care se contrează între ele pe chestii de
practic este nelimi-
mesaje pe nivelul conştient dar şi supraconştient, acest gen, mai ales că sunt unii „învăţători”
tată! Menirea vieţii
astfel încât energiile vehiculate în aurele acestor spirituali care îşi arogă aspectul întrupat al lui
tale este de-a ştii să o
membri ai Frăţiei Albe captează câmpuri relativ Sananda sau Buddha, ori a lui Ashtar Sheran.
amplifici şi să o
mari ale oamenilor obişnuiţi, transformându-i mai Iată că s-a ajuns la o întreagă panoplie de falşi
foloseşti la modul
ales atunci când au loc adunări importante cu învăţători care pot induce în eroare şi pe unii
constructiv. Un
caracter spiritual. dintre cei care lucrează sub îndrumarea
exemplu de folosire
În altă ordine de idei putem spune că aceşti Maeştrilor Frăţiei Albe a României. Există şi
a Forţei din punct de
Maeştri adevăraţi ai Luminii – şi nu impostorii asemenea aspecte. Se practică denigrarea
vedere negativ, a fost
care se dau „Maeştri” şi „învăţători” – pot realiza, membrilor Frăţiei Albe româneşti, pentru a
şi este bomba
atunci când au loc întâlniri cu mari grupuri de disloca de lângă autenticii Maeştri spirituali pe
nucleară. Dar din
oameni, câmpuri foarte ample de energie la care cei care încă nu şi-au atins stabilitatea psiho-
punct de vedere
contribuie Mari Maeştri spirituali din nevăzut, spirituală.
pozitiv, Forţa repre-
cum sunt Sai Baba, Babaji, Iisus, Saint Germain Deci mare atenţie să aveţi, căci întunecaţii au
zintă capacitatea de a ne vindeca, atât pe noi cât şi pe semenii noştri.
şi alte mari spirite ale Ierarhiei Luminii. pornit o bătălie pentru acapararea de suflete
Indiferent de traumele pe care le ai, nu uita că spiritul tău este
Sunt foarte mulţi membri ai Frăţiei Albe a luminoase, deoarece au nevoie să deschidă aici în
viu, că eşti Dumnezeu în manifestare şi să nu îţi fie ruşine să
României care nu se cunosc între ei, dar periodic România un portal necesar descinderii celor din
recunoşti acest aspect important al fiinţei tale, că binele şi răul fac
majoritatea dintre ei fac excursii montane mai Nibiru. Vremurile sunt aproape...
parte din tine, că bunătatea şi sacralitatea sunt atribute importante
ale existenţei tale, astfel Forţa din tine va creşte şi se va amplifica ales la Sfinx, dar şi în alte locuri sacre, pentru a
atingând inima ta dar şi a celorlalţi într-un mod Divin. Când există descărca acolo informaţiile lor pe care le-au
suficientă Forţă în tine, te poţi exterioriza şi face cunoscut exact aşa acumulat (asta se petrece fără ca ei să-şi dea
cum eşti. Oamenii îţi vor simţi această energie şi îţi vor cere să devii seama întru totul) şi pentru a prelua noi sarcini şi
responsabil pentru ei şi proiectele lor. modulaţii energetice, necesare continuării
Pentru că eşti puternic, foarte mulţi vor încerca să se agaţe de misiunii personale şi de grup.
tine, însă tu împărtăşeşte din experienţă şi învaţă-i să fie la fel de Misiunea Frăţiei Albe a României este aceea de
puternici şi responsabili aşa cum eşti tu! Când reuşeşti să-i vezi pe a retrezi sursele de energii spirituale care au
ceilalţi ca pe cei mai buni învăţători trimişi de Divinitate, Eul tău existat cândva, pe teritoriul vechii Dacia-
Superior te va conduce înapoi la centrul fiinţei tale. Divinul care Ramania, astfel încât prin ceea ce se configurează
eşti, te va întâmpina şi îţi va spune: „Bine ai venit acasă Dragul din nou, să se determine recalibrarea întregii aure
Meu- Draga Mea!”. a Mamei Geea. Altfel spus, planeta ca entitate
Dacă până acum ceilalţi ne-au luat Forţa (de fapt trebuie să-şi primească noua stare energetică
le-am încredinţat-o), acum a sosit momentul să o luăm generată de aici din Carpaţii româneşti, în urma
înapoi, pentru a ne conduce la Sursa tuturor lumilor - remodulărilor energetice-spirituale care sunt puse
DUMNEZEU! în aplicare de acţiunile membrilor Frăţiei Albe a
României.

Anul II, Numărul 13 • August 2008 PAGINA 8 C O S M O S


SEMNALE

Va lovi Aphophis Terra?


Radu Ran
Cecilia David
Evoluţia unei civilizaţii care apare pe
Generozitatea ar trebui să fie o stare de a fi ca şi iubirea. Tot ce este în jurul nostru firmamentul Universului depinde de
mulţi factori, mulţi dintre aceştia fiind
nu ne aparţine. Suntem proprietari vremelnici pe Pământul lui Dumnezeu. Trăim însă
relativi şi imprevizibili. Totuşi, uneori
cu falsa iluzie că suntem mari stăpâni. În realitate suntem chiriaşi răi şi se întâmplă ca în istoria unei civilizaţii
nerecunoscători. să se producă răsturnări de situaţie
Trăim într-o lume nebună în care se fac petreceri opulente şi iraţionale cu şampanie determinate de influenţe provenite de
de 15000 de euro la licitaţie, cu fete care se vând scump şi bărbaţi idioţi care îşi plătesc la o altă civilizaţie, a cărei acţiune
zilnic impozitul pe prostie, cumpărând pe bani grei tot ce le cade în mână. În ţări poate fi doar bănuită.
civilizate, cu tradiţie, miliardarii sunt destul de puţini, cu o avere lăsată din generaţie Să vedem în cele ce urmează ce ar
în generaţie. La noi în aproape 20 de ani de ,,libertate” avem o grămadă de miliardari putea să se întâmple în viitorul planetei
cu fiţe şi cu titluri pompoase dobândite peste noapte. Viaţa românească a devenit un noastre şi al omenirii. De foarte mult
,,bazar sentimental” cu oameni foarte bogaţi, dar dezechilibraţi şi oameni foarte ori în istoria civilizaţiei umane s-au
săraci, care dorm pe străzi. petrecut catastrofe menţionate în
scripturile vechi. Cu toate acestea
O vedetă îşi cumpără o geantă de 19000 de euro, plodul nereuşit al nu ştiu cui îşi
omenirea a supravieţuit şi a mers mai
cumpără o maşină de un milion de euro pe banii câştigaţi ,,cinstit”, ai babacului în departe.
timp ce copii orfani au fost aruncaţi din orfelinate, iar pensionari cinstiţi nu îşi pot
cumpăra medicamentele necesare şi hrana decentă de zi cu zi. Coaforul cu ,,fiţe” îţi
percepe o plată de cinci milioane (monedă veche) pentru o coafură tip cuib de cioară
Între mituri şi ştiinţă
Există străvechi poveşti despre
în mai multe culori de te apucă râsul şi nu eşti în ,,ton cu fiţele” dacă nu laşi un ciubuc anumite catastrofe petrecute în negura
tot atât de consistent ca şi plata pe coafură. Dacă te consideri un om cu bani, ai în mod vremurilor. Ceva mai aproape de noi avem Potopul ca relatare biblică, despre care am
automat şi fiţe. Ai o maşină scumpă şi plăteşti spălatul ei cinci milioane, chiar dacă putea considera că ar fi putut fi generat de căderea unui asteroid ce a generat un
taxa spălatului este de cinci sute mii de lei. tsunami uriaş. Dincolo de miturile ce relatează asemenea fenomene să privim către
Pentru că te simţi un rege, plin de bani şi ai fiţe, oferi prilejul unor amărâţi să-ţi facă ştiinţă care deja a identificat pericole similare ce pot veni din spaţiul cosmic. Cum
temenele şi să-ţi pupe mâna. Şi în tot acest timp există oameni care nu şi-au cumpărat nimic nu se produce la întâmplare – ca şi misterul din Tunguska – este foarte posibil
până la 40 de ani o pereche de pantofi noi, oameni care stau cu copii în dărmături sau ca anumite pericole să fie influenţate de alţi factori care vizează civilizaţia umană.
în stradă, oameni care sunt fericiţi dacă au o bucată de pâine zilnic! Asteroidul Aphophis 9942 va trece foarte aproape de Pământ, aşa cum au calculat
Peisajul vieţii româneşti este atât de contrastant, încât cum este posibil să trăim într- astronomii, în anul 2029, la doar 40.000 de kilometri de planeta noastră. Dacă ne
un permanent circ fără să luăm atitudine? Trăim într-o lume nebună, fiţoasă, fără gândim că Luna se află la 384.000 de kiolmetri, atunci înţelegem de ce Aphophis
reprezintă un real pericol datorită forţei gravitaţionale a Terrei. În mitologia
valori autentice, plină de contraste. Între zi şi noapte, între lumină şi întuneric, între
egipteană Aphophis era considerat zeul întunericului a cărei menire era să distrugă.
lumini şi umbre, omul simplu se zbate rătăcindu-se, pierzându-şi busola şi bruma de Ştiinţa Iniţiatică afirmă că există o legătură între toate lucrurile, de aceea este necesar
bun simţ care i-a mai rămas, în fiecare zi. Trăim în plin război psihologic şi suntem să ne gândim la asteroidul menţionat nu doar ca la un bolovan cosmic, ci şi ca la un
tot timpul masă de manevră. Supuşi unor presiuni zilnice şi ,,nevoiţi” să acceptăm potenţial instrument de distrugere a omenirii. Cine ar avea un asemenea interes?
sistemul care ne crează iluzia falsă că noi suntem stăpânii propriei vieţi, ridicăm Lucrurile se complică dacă spunem că din toate calculele reiese faptul că Aphophis
neputincioşi din umeri şi ne supunem fără împotrivire absurdităţilor zilnice. va mai trece încă odată pe lângă Pământ – dacă nu va fi o ciocnire în 2029 – în anul
Vă puteţi imagina ce s-ar întâmpla dacă într-o zi ,,Cineva” ar lua toate averile acestei 2036.
planete şi le-ar împărţi corect în părţi egale pentru fiecare?? Dacă fiecare ar presta Dacă ar fi o coliziune în 2029, datorită ei s-ar putea ca Aphophis să ricoşeze pe
munca bucuros în raport cu puterile sale (mai concret omul potrivit la locul potrivit) orbită şi să revină atras din nou de forţa gravitaţională înainte de 2036. Dar dacă va
şi resursele ar fi împărţite corect fiecăruia, nimeni nu ar mai muri de foame şi toată fi un impact – specialiştii calculând că sunt şanse să nu se producă vreo coliziune –
lumea ar avea un loc sub soare - vă imaginaţi cum ar fi viaţa pe Geea? N-am mai plăti atunci înseamnă că cineva din afara planetei va provoca catastrofa.
aiurea nici un impozit statului (oare cine este statul?), devenind cetăţeni planetari
responsabili, care distribuim şi folosim resursele în echilibru... Raiul s-ar instala pe Profeţiile şi împlinirea vremurilor
Pământ! În emisiunile Tv, apar vedete cu fiţe, putrede de bani, care îşi etalează Să privim acest posibil nefast eveniment şi din perspectiva textelor profetice, care
,,sursele şi resursele”. Oare nu le încearcă nici un sentiment de jenă şi nu se simt anunţau atunci când au fost scrise un eventual viitor sumbru. Biblia în Apocalipsă
conţine o referire la Abaddon – care, dacă ne ducem la aramaică, limba originară în
niciodată penibil când vorbesc despre sume cheltuite într-o zi pe care un om normal
care a fost scrisă Biblia, înseamnă ”Distrugere” sau ”Distrugător”, ori ”Locul
nu le achiziţionează într-o viaţă?! Distrugerii”. Textul biblic spune că Abaddon era reprezentarea răului.
Dumnezeule Mare ce putere hipnotică are banul asupra noastră!! Putem avea o interpretare esoterică în realitate, aşa cum este întregul Nou
Testament. Vechi dovezi aflate în diferite locuri din lume stau mărturie peste timp.
Un meteorit se presupune că a dus acum 65 milioane de ani la dispariţia dinozaurilor.
Craterul său mai există şi azi pe coasta Yucatanului. Craterul Chicxulub are un
diametru estimat de 200 de kilometri. Impactul care a dus la formarea sa a condus şi
la formarea unui strat de praf în atmosferă, strat care a blocat lumina Soarelui şi care
a dus la o scădere drastică a temperaturii. De asemenea, o echipă de cercetători
americani a descoperit un alt crater în partea marocană a Saharei. L-au categorisit ca
un al doilea semn al unei vechi apocalipse. Meteoritul a lovit Pământul acum 380 de
milioane de ani şi a ucis 40% din speciile marine. Oare cu Aphophis ce va urma?

O conexiune incredibilă şi ciudată


Privind în urmă şi calculând cu datele acceptate unanim, Iisus a fost condamnat şi
răstignit la vârsta de 37 de ani. După calculele reale Iisus s-a născut în anul 4 înainte
de anul 0, iar dacă toate documentele afirmă că în anul 33 a avut loc condamnarea
sa, rezultă că Iisus avea vârsta de 36 – 37. Luând în consideraţie 2000 de ani de
atunci, ajungem exact în 2036, anul în care se estimează că Aphophis ar putea lovi
Terra în proporţie de 80%. Este doar o coincidenţă bizară de cifre? Ştim că numerele
au energiile lor şi acţionează pe diferite vibraţii. Dacă 2029 însumat dă 13, cifra
morţii şi a renaşterii, 2036 ne dă 11 care reprezintă eterna luptă dintre întuneric şi
lumină.
Ori dacă Aphophis se îndreaptă spre Pământ, estimându-se că va trece atât de
aproape, perturbând şi mişcarea Lunii, atunci înseamnă că traiectoria lui a fost
imprimată de o conştiinţă colectivă care are ca scop distrugerea omenirii şi a Terrei,
ştiind dinainte că nu poate câştiga lupta. Să fie oare zeii întunericului?

C O S M O S PAGINA 9 Anul II, Numărul 13 • August 2008


TIMP ŞI SPAŢIU

M ayaşii ş i co n s t e l a ţ i a am relatat de-a lungul unor numere anterioare că

Pleiad e l o r ( I I )
Jemmanuel - Hermes era Iisus, deci şi Quetzal Quatl.
Mai ales că în mitologia lor mayaşii numeau Divinitatea
Supremă cu denumirea de Hunab Ku, respectiv cum am
spune Christ în limba noastră.
Dar o întrebare îşi face loc din noianul de informaţii:
de ce mayaşii au construit toate piramidele cu 9 trepte?
De ce tocmai 9 şi pentru care raţiune erau toate orientate
Radu Ran conform poziţiei în spaţiu a stelelor din Pleiade?
Astronomii sunt unanim de acord că, în conformitate
Rasa Homo Sapiens constituie un potenţial imens cu observaţiile realizate cu ajutorul telescoapelor, 7
prin care alte civilizaţii galactice pot realiza lucruri stele din constelaţie sunt vizibile, însă mai există
prevăzute în Planul Divin. De aceea, atunci când două, cu o magnitudine mult mai mică. Acestea se
structura energetică-spirituală a omului a fost pot observa doar cu aparatură performantă modernă
realizată, s-a produs un conflict de interese care avea şi sunt celelalte două stele din altarul celor nouă –
la bază vechea atitudine de răzvrătire faţă de Creator, cum spuneau dacii noştri, adică Atlas şi Pleione, ele
despre care amintesc toate scripturile spirituale. aflându-se în mijlocul rombului format de celelalte
Cultura mayaşă a cunoscut o dezvoltare socială şi stele aşa cum le vedem în spaţiu.
economică cu mult mai amplă decât este descrisă în Deci mayaşii ştiau de existenţa celorlalte două stele
cărţile de istorie ale Terrei. Este evident că, dacă care nu se văd cu ochiul liber. De unde ştiau ei pe
vorbim despre nivelul evolutiv al mayaşilor din acele vremea aia, dacă nu aveau telescoape? Nicăieri nu s-
vremuri, putem spune că la începuturi, după ce s-a a găsit aşa ceva în artefactele mayaşe. Singurul
scurs o perioadă de timp după potop, cunoştiinţele lor răspuns este că ştiau asta de la cei din Pleiade –
erau fragmentate. A trebuit să apară cineva ca să le Jemmanuel şi ceilalţi Maeştri pleiadeni.
ofere Cunoaşterea. Aceştia le-au dat mayaşilor o parte din cunoaşterea
Ştiinţei Sacre, referitoare la importanţa vibraţiei
7 chakre, 7 stele şi Planul Divin cifrei 9 – cifra christică prin excelenţă, a iubirii
Spuneam în numărul trecut că Hermes Trismagistos depline şi a puterii Luminii, mai ales că fiinţa umană
a realizat împreună cu Maeştrii din Pleiade întreaga are 9 corpuri subtile şi 9 planuri de conştiinţă ce fac
reţea a piramidelor mayaşe. Hermes fiind o întrupare legătura cu cele 9 dimensiuni ale Universului
a lui Jemmanuel ne dăm seama că civilizaţia interdimensional - spiritual. Aşadar moştenirea
Pleiadelor a dorit alcătuirea unui segment de rasă mayaşă era una pe măsura folosirii chakrei Anahata.
Homo Sapiens care să dobândească în timp, prin Urma ca specia Homo Sapiens, prin cele câteva
combinaţiile ADN ale mayaşilor înşişi, o pricepere culturi civilizatoare din vremurile de atunci – cum
înaltă de a lucra cu energiile şi de a înţelege cum este erau şi mayaşii, să devină în actualul ciclu cosmic de
structurat Universul cu tot ce este în el. 26.000 de ani o rasă care să emită din chakra Anahata
Acest lucru nu se putea realiza fără apariţia unor să asigure omului conştientizarea părţii spirituale a atâta energie – conform multiplicării indivizilor umani
chakre necesare pentru a susţine astfel de procese fiinţei sale sunt Anahata, Vishhuda şi Ajna-Sahasrara. în timp, încât să creeze posibilitatea aducerii încă odată
psihice, raţionale şi pentru a face asocieri de idei – Pentru cultura mayaşă s-a decis ca pleiadenii să aibă în a Conştiinţei Christice pe Pământ cu mult înainte de
acestea aflându-se la baza evoluţiei propriu zise. Pentru custodie dezvoltarea lor, deoarece aşa s-a hotărât ca lor anul 0, când ştim că s-a născut Iisus.
că proiectul Homo Sapiens nu aparţinea unei singure să le fie configurată chakra Anahata de o manieră mai Şi dacă am spus că mayaşii apăruseră ca civilizaţie cu
rase galactice, fiind direct supravegheat de Confederaţia amplă. Trebuie spus că Ştiinţa Iniţiatică afirmă că doar aproximativ 23.000 – 24.000 de ani în urmă, deci la
Galactică, era evident faptul că Maeştrii Orionului şi cei cei care au chakra inimii foarte evoluată pot înţelege cu începutul actualului ciclu cosmic, ceva s-a întâmplat şi
din Ursa Mare aveau responsabilitatea de a coordona adevărat fenomenul Vieţii şi al Creaţiei şi chiar pe proiectul pleiadean în zona Americii Centrale s-a blocat.
configurarea chakrelor Vishudda şi Ajna - Sahasrara, Dumnezeu. Cei din Ursa Mare nu au mai vrut să ofere asistenţa lor
care în acele vremuri erau nişte rudimente de nuclee De aceea mayaşii fuseseră configuraţi, prin în configurarea chakrei Sahasrara, care asigura legătura
energetice. asamblarea ADN-ului lor, să aibă un stil de viaţă în aşa cu Creatorul şi astfel pleiadenii şi Maeştrii Orionului au
O parte a Planului Divin pentru noua rasă Homo fel încât chakra inimii să se dezvolte foarte mult. Astfel intrat în conflict cu cei din Alcor. Aceştia au pledat
Sapiens prevedea configurarea a 7 chakre – adică 7 urmau să ajungă la o profundă înţelegere a Universului pentru oprirea proiectului Homo Sapiens, susţinând că
unităţi energetice de emisie, prin care omul urma să şi a mecanismelor sale. Cei din Pleiade aflaţi pe Pământ era un pericol de a se ajunge din nou la o răzvrătire faţă
atingă 7 stări de conştiinţă, conform cu cele 7 aveau sarcina de a conecta chakrele Anahata ale de Creator, aşa cum a mai fost cândva cu altă specie în

Importa nt !
dimensiuni ale Universului Fizic. Chakrele care aveau mayaşilor, prin configurarea galaxia noastră.
ADN-ului lor, la undele Alcoranii deţineau segmentul de matrice ADN care
vibraţionale ce erau trimise din era responsabil pentru informaţia spirituală a chakrei
constelaţia Pleiadelor, din Sahasrara şi nu au mai vrut să-l ofere, deoarece se
sistemul stelei Taygeta. temeau că Homo Sapiens nu era pregătit şi ar fi fost uşor
de ispitit şi de corupt de către alte rase întunecate. Deja
proiectul era demarat şi nu se putea rămâne în drum,
Şcoala de Astrologie
”Cosmos”
Ştiinţa Sacră şi piramidele cum se zice. Dar nici nu se putea merge mai departe. S-
mayaşilor a dezbătut în Consiliul Confederaţiei, unde s-a votat
Întocmai ca egiptenii de mai preponderent în favoarea celor din Pleiade, cu
târziu, mayaşii aveau să specificaţia că segmentul de ADN aflat în custodia
anunţă organizarea şi construiască sub îndrumarea lui alcoranilor urma să fie predat Maeştrilor din Orion.
continuarea cursurilor de Jemmanuel – Hermes, adică
nimeni altul decât Quetzal Quatl
De aici s-a continuat conflictul, pentru că cei din Ursa
Mare nu au dat de bună voie matricea ADN respectivă.
Astrologie Medicală, ca întruchipare divină, sistemul Războiul între alcorani şi pleiadeni s-a declanşat, mai
Astrologie Karmică, lor de piramide. Foarte interesant
este următorul amănunt şi anume
ales că cei din Ursa Mare aveau şi ei un alt proiect care
viza tot specia Homo Sapiens, căruia alcoranii voiau să-
Astrologie Esoterică şi că aproape toate piramidele i configureze un sistem de chakre din care să lipsească
Astrologie Natală mayaşe au câte 9 trepte, a 10-a Anahata. Alcoranii voiau doar un Homo Sapiens care să
fiind platforma superioară a funcţioneze cu o chakră Sahasrara activă, dar fără
în cadrul templului unde se oficiau Anahata şi Ajna, adică o specie care să stea sub ascultare

Clubului Mandala contactele cu zeul Hermes. şi să execute numai ce i se spunea.


Trebuie spus că în documentele Teama celor din Ursa Mare a determinat un
dezechilibru şi vom vedea în numărul următor cum s-au
Informaţii şi înscrieri la telefon
paleoarheologiei zeul Quetzal
Quatl – denumire aztecă în fapt, infiltrat ei pe Terra şi au reuşit să schimbe spiritualitatea

0767 038 373 Kukulcan în mayaşă, avea Legii lui Unul – a Creatorului, cu principiul dual al fricii
aceleaşi calităţi şi caracteristici şi recompensei, ca modalitate de a ţine sub ascultare

Vă aşteptăm! atribuite lui Iisus, care mult mai civilizaţia mayaşă.


târziu întruchipase exemplar Cine avea dreptate? Cei din Ursa Mare, semnalând
Conştiinţa Christică. Noi oricum răzvrătirea? Sau pleiadenii plini de iubire?

Anul II, Numărul 13 • August 2008 PAGINA 10 C O S M O S


Relaţia om -mediu
ENERGII, SĂNĂTATE, VIAŢĂ

noastră, acum când avem maşini cu „cai putere”.


Pisicile şi câinii, pe lângă faptul că ne umplu viaţa şi
singurătatea, sunt cei mai buni prieteni şi terapeuţi.
Pisica va sta întotdeauna acolo unde avem o afecţiune,
preluând la greu energia negativă. Se sacrifică ele
încărcându-se cu toate mizeriile noastre energetice! Într-
un documentar am văzut cum o pisică a salvat viaţa unui
cuplu care risca să moară sufocat de gaze. Câinii au o
loialitate şi o dragoste pentru stăpânii lor greu de
imaginat. Aud şi văd mult mai bine ca oamenii şi sunt
adevăraţi „depistatori” de boli periculoase. Simt tristeţea
şi bucuria omului şi se sacrifică fără să gândească dacă
trebuie sau nu, pentru stăpânul lor. Pe lângă faptul că
sunt cei mai buni paznici, au şi capacitatea de a suporta
cu stoicism toanele şi schimbările de atitudine ale
omului, fără să-şi piardă dragostea. Sunt inteligenţi,
fideli, răbdători. Cum putem să-i credem fără simţire?
Ca să nu mai vorbim despre delfini şi balene. S-au
făcut zeci de experienţe şi zeci de constatări legate de
cetacee. Sunt fiinţe extrem de inteligente care, benevol
şi cu răbdare, supraveghează rasa noastră de milioane de
ani. Salvează vieţi, fac gesturi de tandreţe şi
ucid mai mult decât mănâncă. Se menţine astfel un recunoaştere şi se lasă masacrate de fanteziile
Cecilia David echilibru în natură, unde vegetalul poate hrăni atât cât bolnăvicioase ale rasei umane, în slujba „ştiinţei” sau a
trebuie. Carnivorele păstrează acest echilibru. Omul de alimentaţiei.
Trăim într-o lume haotică, care şi-a uitat ce ucide carnivorele? Pentru blană. De ce ucide elefanţii În cartea sa „Delfini, E.T. şi îngeri” Timothy Wyllie
şi rinocerii? Pentru fildeş şi acel faimos corn afrodisiac.
valorile primordiale şi luptă cu tenacitate ne vorbeşte de relaţia lui specială cu delfinii şi balenele.
Motive stupide care demască omul - cununa creaţiei.
împotriva propriului habitat. Fiecare specie este bine organizată, are conducători,
Odată i-a cântat la chitară unui delfin captiv. Acesta l-a
ascultat cu mare atenţie, apoi a coborât în bazin şi i-a
Am mai scris şi voi mai scrie despre acest subiect, femele dominante, ierarhii şi propriul mod de viaţă. De adus o pietricică pe care i-a aşezat-o în palmă. După
pentru că acesta este un punct „forte” în viaţa noastră. ce ucidem aceste fiinţe care au şi ele rolul lor? Din aceea şi-a aşezat boticul în palma lui într-un gest de
Dacă nu ar exista vegetaţia şi copacii vă imaginaţi cum plăcerea de a ucide! tandreţe inimaginabil. Asemenea gesturi fac creaturile
ar arăta planeta? Noi toţi trăim şi ne alimentăm datorită Caii sunt fiinţe maiestuoase şi foarte inteligente. Am fără minte?
viului vegetal. Cine oferă oxigenul planetar? Viul crescut cu cai în curte şi caii m-au ajutat să ies din Şi nu pot să nu amintesc aici de atâtea milioane de
vegetal prin procesul de fotosinteză. Copacii sunt situaţii limită. Avea tata un cal care nu accepta să fie cobai, pe care i-am masacrat în chinuri groaznice „pe
străjerii noştri, vieţuind dinainte de a fi noi pe această înşeuat decât de mine. De ce oare? Având atâta putere te altarul ştiinţei”. Chiar credeţi că era necesară cruzimea
planetă. Ei ne-au primit şi ne-au ajutat să respirăm şi noi poate călca în picioare oricând. De ce oare rabdă atâta asta repetată? Dacă păstrăm intacte legăturile noastre
le-am „mulţumit” masacrându-i pentru vanităţile noastre bătaie şi tratament inuman? Din frică sau din primordiale găsim soluţii la orice problemă, cu totul
mărunte şi trecătoare. Oricît de bună ar fi carnea, trebuie înţelepciune? Calul a salvat viaţa omului pe câmpul de altfel.
să recunoaştem că fără legume şi fructe durata noastră luptă şi în viaţa de zi cu zi, punându-se în slujba Suntem o rasă primitivă, cu pretenţie de rasă civilizată,
de viaţă ar fi mult mai scurtă. acestuia, necondiţionat. Şi noi i-am masacrat şi-i care se lasă manipulată de o rasă agresivă, făcându-i
Este ciudat modul nostru de a trata fiinţele care nu sunt masacrăm în continuare ca pe fiinţe fără rost în viaţa acesteia jocul. Vânătoarea de balene, delfini, elefanţi,
ca noi, numai pentru că nu vorbesc! Dacă ar avea
cai, câini, pisici, maimuţe şi alte animale este
limbaj articulat şi şi-ar manifesta stările verbal,
sigur „aranjat” de cineva din umbră, care ştie
probabil ne-am opri din masacrarea lor. Dovadă
ce înseamnă dezechilibrul ecosistemului şi
vie că animalele gândesc şi acţionează prin
lucrează cu tenacitate la asta. Omul, în loc să-
procese de gândire este faptul că animale care ne-
şi apere planeta şi propria viaţă, se lasă păcălit
ar putea ucide într-o clipă se lasă maltratate de
şi se autodistruge cu o tenacitate demnă de
noi.
„toată lauda”.
În Africa, într-o regiune defrişată şi folosită în
agricultură, elefanţii au intrat noaptea într-un sat
şi au ucis toţi adulţii, fără să se atingă de copii. Până nu vom înţelege că aceste
Copiii nu aveau nici o vină, dar adulţii le fiinţe ne-au fost date spre ajutor şi nu
stricaseră habitatul şi ei au reacţionat. pentru masacru, rămânem cea mai
Carnivorele distrug o parte din ierbivore, dar de
jalnică specie şi ne merităm soarta!
obicei animale bătrâne şi bolnave sau pui cu
handicap. Nu

Dragi prieteni ai revistei Cosmos


Pentru toţi cititorii interesaţi anunţăm că vă punem la dispoziţie
întreaga colecţie a revistei noastre (numerele 1-13), pe CD, în
format pdf, la o înaltă calitate.
De asemenea vă oferim filmul ARTA COSMICĂ cu valoare
terapeutică dovedită, inedit la noi în ţară!
Fiecare CD costă 25 Ron, iar plata se face la livrare!
Comenzi la nr telefon 0722 352 832 sau 0766 236 662
Redacţia revistei COSMOS

C O S M O S PAGINA 11 Anul II, Numărul 13 • August 2008


ASTROLOGIE LA MAXIM

Ingineria genetică şi Era Vărsătorului (II)


Minerva naşterile nocturne, apoi Taurul şi Venus, a 10-a: Venus, Jupiter, Neptun şi FC,
Gemenii şi Mercur, Rac şi Luna şi în toate conjuncte cu Nodul Sud, în
În numărul trecut am scris despre sfârşit, Uranus pentru Uracil. Şi pe urmă Fecioară. Deoarece ştim că această
legătura dintre ingineria genetică şi este foarte uşor să vedem fiacare caz polaritate este Axa Imunităţii, putem
astrologie. Continuăm cu prezentarea patologic în parte, genetic vorbind, felul deduce că R.R. are un sistem imunitar
materialului, deşi e un subiect vast, cu cum aceste semne şi planete destul de slab, teren pregătit pentru
multe implicaţii în diverse domeni. funcţionează. instalarea bolii Parkinson.
În fiecare caz şi pentru toate replicile de Observaţi că Soarele în Balanţă,
patologie grea, secvenţe sau porţiuni semn stăpânit şi de Chiron, este
Secvenţa cromozomială şi
întregi ale lanţului de acizi nucleici sunt puternic atacat de:
ADN-ul cu probleme sau sunt chiar întrerupte. ● Pluto şi de Uranus (spasmul
Interesant este cum s-a ajuns la Revenind la studiul nostru de caz, vedem nervos), de fapt, avem un careu în
corelarea cu elementele nucleice. că Berbecul (Aries) şi Marte pentru T, care aici funcţionează ca Punct
Astrologii americani, Eillen Neuman, Adenină este puternic atacat de către median între Soare şi Uranus;
Zein Stein, Lee Lehmann, Richard Chiron printr-un septil. Marte se află la ● de Chiron, prin inconjuncţie şi în
Noelle, au analizat luni la rând toată 163 gr (aspect karmic – 165 gr, orb de 2 aspect karmic cu Mercur (sistemul
informaţia despre genetică, dar mai ales gr) de Neptun, alt aspect negativ, este în nervos)
despre gene şi cromozomi care o aveau la semipătrat cu Luna şi în seschipătrat cu ● de Luna conjunctă cu Asc, printr-
îndemână. În tot acest timp, repetau Jupiter, ceea ce ne duce cu gândul la o un seschipătrat.
mental un fel de mantră dacă vreţi, proastă funcţionare sau deficienţă de ● pătratul cu Pluto
numele celor cinci elemente de bază care Adenină. ● pătratul cu Saturn
● semi-pătratul cu Neptun

Linia genetică
Adenina: în Berbec este
Uranus cel care răspunde de
iniţierea impulsului nervos şi
spasmul nervos. Uranus face:
● pătrat cu Pluto
● seschipătrat cu Neptun află Luna, poziţie care
● trigonul cu Neptun sugerează că va influenţa starea de
● opoziţie cu Soarele sănătate a nativului, în ultima parte a
vieţii. Stăpânul semnului, Mercur este în
Concluzie: acestea Scorpion şi face un seschipătrat cu Luna.
semnalează deja boala Concluzie: se pare că este şi o disfuncţie
Parkinson prin disfuncţia de de Guanină.
Adenină. Citozina se pare că este în regulă atâta
Tiamina: în Taur este Chiron timp cât între Soare şi Lună se face un
retrograd care face: trigon.
● trigon cu Neptun
●aspectul karmic cu Mercur, Uracilul: poziţia lui Uranus este total
cel care răspunde de sistemul nefastă deoarece trigonul cu Marte nu
nervos poate avea influenţă pozitivă atâta vreme
● inconjucţie cu Soarele cât Marte şi Uranus sunt extrem de
compun secvenţa de ADN: Adenină, ●stăpâna semnului Venus face un slăbite, mai ales prin opoziţia cu stăpânul
Ca să dovedim veridicitatea acestui
Tiamină, Guanină, Citozină, Uracil. Şi pe seschipătrat cu Saturn Leului, Soarele nu îi va putea ajuta prea
argument, o mostră din ţesutul osos
rând au avut aceeaşi revelaţie. Tot Concluzie: disfuncţie de Tiamină. mult.
bolnav a fost dus la laboratorul de
spunând Adenină...A... pentru Aries medicină legală, unde ADN-ul a fost Guanina: în Gemeni, aproape de
adică Berbec, Tiamină...T... pentru Taur, studiat la microscopul electronic. sfârşitul semnului şi de finalul casei, se
Guanină...G... pentru Gemeni... Verdictul medicilor: celule canceroase
Citozină... C... pentru Cancer (Rac) şi în invazive prin disfuncţia lanţului nucleic
fine, Uracil...U... pentru Uranus.
Doamna Minerva,
drept la nivelul Adeninei, cu replicarea
Despre ce ar putea fi vorba? Surpriza a necontrolată a secvenţelor de ramură
fost să constate că răspunsul venea Guanină, Tiamină, Citozină şi Uracil. cunoscut astrolog din emisiunile de televiziune
dinspre primele patru semne ale ale Antenei1, DDTv, dar mai ales ale OTV Dan
zodiacului şi care aveau legătură cu
Studiu de caz: Diaconescu în direct,
începutul ciclului solar. Nu este oare
ADN-ul acidul de bază din organismul Boala Parkinson oferă:
nostru? Apoi, Marte nu este stăpânul R.R., 20.10.1932, 22:19, Bucureşti,
boala Parkinson.
Berbecului şi implicit a creierului? Zilnic consultaţii:
Am urmărit polaritatea Rac –
Analogia părea frapantă, iar pentru
Capricorn (Asc în Rac), Casele a 1 – a şi – sinastrie, natal, medical, financiar,
astrologii preocupaţi de acest lucru
a 7 – a cu: previzional
conexiunea era clară: Berbec (Aries) –
Adenină, Taur –Tiamină, Gemeni- ● Pluto în opoziţie cu Saturn foarte Relaţii şi programări pentru consultaţii la
Guanină, Rac (Cancer) – Citozină şi puternic în Capricorn şi extrem de telefon:
afectat de pătratul cu Soarele,
Uranus – Uracil.
● de seschipătratul Jupiter conjunct cu
0248.253412 sau 0348.435324
Deci, dacă vrem să vedem cum
Venus şi de Cabinetul de Astrologie Eli Minerva, Bd.Petrochimistilor Bl.B24A
funcţionează ADN-ul, nu trebuie decât
● triseptilul cu Luna (152 gr, orb 1 gr). sc.C ap.4 interfon 04.
să-l urmărim pe Marte şi Berbecul
(pentru naştere diurnă) şi pe Pluto pentru Axa Fecioară – Peşti, Casa a 4-a – Casa

Anul II, Numărul 13 • August 2008 PAGINA 12 C O S M O S


ASTROLOGIE ŞI SĂNĂTATE
Cum folosim fu ncţia Energiile de vară
Ascend entul ui pentru 2008
săn ătate Contele Incappucciato
care se afla la naştere
aproximativ după un an. Din De mulţi ani încoace anotimpul verii este canicular la noi în
acest punct de vedere ne referim la ţară. Aşa cum ştim, nimic nu se petrece întâmplător, de aceea o
sănătatea rinichilor, a ovarelor şi a timusului, organe să vorbim în acest articol despre felul în care astrele
la care trebuie să fim atenţi cum funcţionează. Deci influenţează starea vremii şi nivelul nostru de sănătate.
cam la aproximativ 300 de zile, respectiv 7 luni şi Anul 2008 este încărcat de energii cu sensuri contradictorii
jumătate, rinichii, pielea, ovarele şi timusul îşi de manifestare. Să luăm de exemplu pe Jupiter, care fiind
reînnoiesc mare parte din celulele lor. Atunci când planetă caracterizată de elementul Foc, poate produce
Venus realizează o conjuncţie cu Ascendentul, fenomene în exces de căldură. Împreună cu Soarele care va
organele menţionate anterior beneficiază de un flux traversa semnul Racului şi cu Marte care se află pe finalul
energetic corespunzător ameliorării sănătăţii. semnului Leu, putem considera că avem un început de vară
Ciclul jupiterian de 12 ani exploziv!
Jupiter aduce o disponibilitate de regenerare a
sănătăţii fizice deoarece oferă principiul înnoirii prin
chiar organul echivalent – ficatul. Acesta
funcţionează ca filtru pentru organism şi dacă ne
raportăm la poziţiile de conjuncţie, sextil, trigon,
cuadratură şi opoziţie pe care astrul jupiterian le face
cu Ascendentul, avem o imagine despre perioadele
în care ficatul ne ajută la regenerarea sănătăţii, dar şi
despre intervalele în care nu permite acest lucru.
Dacă împărţim ciclul de 12 ani la patru faze, obţinem
intervale de câte 3 ani. Adică din 3 în 3 ani celulele
Cornel Nicula hepatice pot beneficia de regenerare, ele ajutând
astfel la menţinerea sănătăţii în corp.
Pornind de la semnificaţia Saturn şi ciclul său de 28 de ani
şi încărcătura astrală a Astru karmic prin excelenţă şi cu valoare de
Ascendentului, aşa cum este el poziţionat amprentă asupra sănătăţii noastre, Saturn ne
în horoscopul natal, putem realiza de-a lungul anilor influenţează existenţa şi starea generală prin patru
anumite îmbunătăţiri remarcabile în privinţa stării cicluri a câte şapte ani. Respectiv odată la şapte ani
noastre de sănătate. Utilizând relaţia dintre sistemul osos cunoaşte anumite modificări de
Ascendent şi ciclurile planetare avem posibilitatea structură şi densitate. Oasele sunt un depozit de Transformări pe meridianele corpului
de a evita neplăcerile ce pot apare din cauza informaţie biologică foarte important. De aceea în Ştim că organismul uman dispune de câteva sute de meridiane
factorilor patogeni, sociali şi de alte provenienţe. fiecare perioadă de 7 ani, în funcţie de aspectele pe de energie, aşa cum sunt cunoscute în acupunctură. Printre cele
Câteva planete din totalul de 10 sunt importante care Saturn le face cu Ascendentul, oasele pot să fie mai importante dintre acestea sunt cele legate de organele
pentru organismul nostru. Marte – sângele, Venus – sănătoase sau să cunoască anumite tulburări interne: ficat, inimă, pancreas, stomac, vezicula biliară,
rinichii, ovarele şi timusul, Jupiter – ficatul şi funcţia funcţionale sau de compoziţie internă. plămâni, rinichi şi intestine.
hiperbiliară, Saturn – cu oasele şi funcţia hipobiliară,
Ciclul uranian de 84 de ani Actualmente Jupiter tranzitează semnul sec şi uscat al
Uranus – sistemul cardio-circulator şi Neptun – Capricornului, alimentând cu căldura sa jupiteriană energia de
sistemul limfatic responsabil cu celulele albe care ne În privinţa acestei planete putem spune doar că
avem patru etape a câte 21 de ani. Totuşi, dacă ţinem tip saturnian. Însă Marele Benefic aşa cum e considerat Jupiter
apără de infecţii. se află deocamdată în deplasare retrogradă, ceea ce afectează
seama că funcţia Ascendentului începe tot la 21 de
Ciclul marţian de 2 ani din plin sănătatea organismului. Cum se înţelege asta? Jupiter
ani, atunci vom avea o imagine despre felul în care
Marte parcurge zodiacul într-un interval de 2 ani, sistemul cardio-circulator se menţine în parametrii guvernează ficatul, asimilarea grăsimilor, funcţia de detoxifiere
adică ajunge în acelaşi loc de unde a plecat după ce optimi de sănătate. Vom calcula poziţia lui Uranus precum şi sistemul circulator. În privinţa ficatului avem un
trec 2 ani. Astrul marţian guvernează din punct de după primii 21 de ani şi aflăm unghiul pe care îl face meridian care va suferi de excese ale energiei jupiteriene
vedere energetic sângele, astfel că o dată la 2 ani cu punctul Ascendentului la momentul naşterii. Apoi cauzate de impactul cu restricţiile saturniene ale Capricornului.
putem spune că preţiosul fluid al vieţii se vom deplasa şi Ascendentul cu 210 echivalentul Astfel ficatul şi meridianul său nu vor funcţiona corespunzător,
regenerează în compoziţia sa. Teoretic aşa ar trebui celor 21 de ani parcurşi de Uranus în prima parte a acest aspect văzându-se în posibile crize hepato-biliare, gust
să stea lucrurile, însă depinde ce mâncăm şi cum ne ciclului său. Astfel vedem în ce mod sistemul nostru amar dimineaţa la trezire timp de săptămâni întregi, ori pur şi
trăim viaţa, pentru că tot ce introducem în organism cardio-circulator are de suferit sau poate cunoaşte simplu stări prelungite de oboseală care nu sunt determinate de
şi tot ce trăim ca împrejurări de viaţă, reprezintă ameliorări. efort fizic, ci de depuneri de grăsimi pe suprafaţa exterioară a
informaţii care o dată ajunse în aură, se descarcă în
Neptun şi ciclul său de 164 de ani ficatului. Aceasta se numeşte steatoză hepatică.
fluxul sanguin. Vezicula biliară poate avea şi ea spasme trecătoare, mai ales
Este necesar ca pe parcursul celor 2 ani ai ciclului Despre Neptun putem spune că ne oferă două
variante de lucru. Prima este diviziunea de câte 13 în intervalul orar 12-18, posibil în fiecare zi. Marte din Leu
marţian să observăm în tema natală ce conjuncţii inflamează la rândul său meridianul inimii, existând
face Marte cu unele din celelalte planete. În funcţie ani – adică 164 împărţit la 12 zodii, care ne oferă
intervalul la care sistemul limfatic cunoaşte anumite posibilitatea de a predispune într-o proporţie foarte mare la
de respectiva planetă ce intră în conjuncţie sau în alt disfuncţii cardiace: infarct, palpitaţii, aritmii prelungite şi
aspect, pozitiv sau negativ, fluidul sanguin primeşte schimbări. Apoi cea de-a doua, diviziunea de câte 41
de ani, vârstă la care omul atinge pragul de adult şi profunde, tulburări de ritm cardiac însoţite de tulburări neuro-
influenţe informaţionale care se transferă vegetative, precum şi senzaţii neplăcute de ameţeală. Soarele
caracterului şi temperamentului, adică felului de a fi începe a doua etapă uraniană. Sănătatea noastră
depinde de modalitatea în care astrul neptunian, aflat în Rac ”evaporă” răcoarea apei acestui semn, provocând
care ţine de personalitate – Ascendentul. Atunci când o stare ca de saună în interiorul corpului uman. De aceea este
trece peste Ascendent Marte determină o înnoire a odată la 13 ani, interacţionează cu Ascendentul prin
aspectele pe care le face. Pentru primii 13 ani indicat să evitaţi deplasările prelungite pe afară, între orele 12-
celulelor roşii, permiţând o ameliorare a sănătăţii. 18, pentru a vă proteja sănătatea.
calculăm poziţia lui Neptun la naştere faţă de
Ciclul venusian de aproximativ 1 an Consumaţi multe lichide cu o concentraţie de până la 25%
Ascendent şi apoi mutăm Ascendentul cu 13 ani
Deşi parcurge zodiacul în 225 de zile, astrul pentru a vedea ce unghi face cu punctul în care zahăr (asta înseamnă 4 linguri de zahăr la 1 litru de lichid) şi de
venusian mai are şi perioade de deplasare aparent Neptun a ajuns după 13 ani. asemenea vitamina C să nu vă lipsească din dieta zilnică.
retrogradă şi din acest motiv ajunge în acelaşi loc în

C O S M O S PAGINA 13 Anul II, Numărul 13 • August 2008


OAMENI ŞI EXTRATEREŞTRI

Interviu cu o fiinţă reptiliană Învăţaţi adevărata


oameni şi vorbesc cu ei.
magie!
Î: Care este vârsta ta?
R: Noi ca specie măsurăm timpul nu aşa ca voi, după Meer Lyn
mişcarea planetei în jurul Soarelui, deoarece noi trăim mai
Ceea ce urmează să citiţi face parte dintr-o
mult sub suprafaţa Pământului. Noi măsurăm propriul timp tehnică ce vă permite să folosiţi energii de un
în funcţie de ciclurile magnetice ale planetei care se anumit tip pentru rezolvarea problemelor
raportează la mişcarea acesteia faţă de Soare. Să spunem că personale, de oricare fel ar fi ele.
actualmente am astăzi 57,653 cicluri magnetice. Mi-am Ce este Magia? Blamată de către biserică
atins maturitatea acum 16,337 de cicluri magnetice, iar în vreme de 2000 de ani, considerată un fel de bau
timpul vostru am 28 de ani ca vârstă. bau pentru cei puţin cunoscători, armă de atac
Î: Care este menirea ta? Ai o slujbă cum avem noi pentru cei care o utilizează doar în scopuri egoiste
oamenii?
R: Ca să răspund în cuvintele voastre, sunt o studentă
curioasă care cercetează comportamentul social al speciei
voastre. De aceea sunt în acest moment aici, vorbind cu
tine şi din acest motiv mi-am dezvăluit natura mea reală.
De aceea îţi ofer asemenea informaţii despre mine şi îţi dau
astfel de informaţii pe care de obicei oamenii nu trebuie să
le ştie. Voi urmări felul în care reacţionezi şi modul în care
ceilalţi oameni reacţionează. Şi asta pentru că sunt atâţia
Contele Incappucciato nebuni mincinoşi pe planeta asta care susţin că ei ştiu
adevărul despre noi, despre OZN-uri cum le spuneţi voi şi
Printre toate lucrurile cu care suntem obişnuiţi în zilele
aşa mai departe, iar mulţi cred în asemenea minciuni. Eu şi
noastre, existenţa unor aspecte ciudate şi relativ incredibile
alţii din specia mea suntem foarte interesaţi să vedem cum
îşi derulează continuu manifestarea, de o manieră
voi oamenii reacţionaţi dacă adevărul despre noi este făcut
neobservabilă majorităţii oamenilor. Prezentăm în
public. Sunt convinsă că mulţi vor refuza adevărul, dar
continuare, în premieră în România, un interviu cu o
dacă vreţi să supravieţuiţi anilor ce vor urma, trebuie să şi personale, dar şi un extraordinar instrument în
femeie în trupul căreia trăieşte un spirit reptilian.
încercaţi să înţelegeţi. mâna celor cu adevărat cunoscători, Magia este
16 Decembrie 1999... Suedia... Jimmy Owner este un
Î: Sunt OZN-urile obiecte adevărate pilotate de considerată a fi o ştiinţă iniţiatică cu care nu
jurnalist de investigaţie care a reuşit să găsească primul caz
extratereştri din alte specii sau sunt ale voastre? oricine poate cocheta. Pericolul este foarte mare,
de fiinţă reptiliană, aparţinătoare unei vechi rase reptiliene.
R: Unele OZN-uri, cum le spuneţi voi, sunt ale noastre, chiar şi pentru ocultişti cu ani de practică în spate
Interviul îl vom prezenta sub forma – întrebare şi răspuns,
dar marea majoritate nu ne aparţin. Fără nici o îndoială şi asta deoarece nu este înţeles aspectul principal.
pentru a vă fi mai uşor să înţelegeţi.
multe dintre asemenea nave sunt ale speciei voastre, fiind Cuvântul ”magie” provine din persană şi
Î: înainte de toate, cine eşti tu şi ce eşti? Eşti o specie înseamnă ”putere”, orice altă conotaţie lingvistică
ale grupărilor militare, şi a altor specii extraterestre. Dacă
extraterestră sau originea ta poate fi găsită pe planeta pierzându-şi semnificaţia. Deci Magia este Putere
o să citiţi cu atenţie anumite rapoarte de observaţii, despre
noastră? şi dacă ne gândim câţi ocultişti au folosit Magia
nave de culoare gri metalizat cu formă de cilindru şi ţigară,
R: aşa cum ai putut vedea cu ochii tăi, nu sunt o fiinţă cu rezultate dezastruoase atât pentru ei, cât şi
cu lungimi între 20 şi 260 de metri şi dacă acele nave emit
umană aşa ca tine şi ca să fiu sinceră, nu sunt nici entitate pentru oameni, vom înţelege că pericolul constă
un fel de bâzâit intens şi dacă au 5 lumini roşii intense pe în a folosi Magia fără Moralitate şi Conştiinţă.
feminină aşa cum cunoaşteţi voi din biologie. Sunt o fiinţă
fuselaj, înseamnă că oamenii au văzut o navă de-a noastră
reptiliană ce aparţine unei rase vechi de acest gen. Cei din
specia mea s-au născut pe planeta asta şi trăim aici de
care prezenta anumite defecţiuni. De obicei ne camuflăm Între Putere şi Forţă
navele. Specia noastră are de asemenea şi o flotilă de
milioane de ani. Despre noi s-a menţionat în toate scrierile
discuri mici, însă nave cu astfel de formă mai deţin şi alte Trebuie să spun că în realitate există două
voastre vechi, cum sunt Biblia voastră şi alte scripturi
specii extraterestre. OZN-urile de tip triunghiular aparţin tipuri de Magie, una pe care o foloseşte mintea şi
străvechi, ca despre zeii la care se închinau oamenii din
militarilor din specia voastră, dar ei folosesc tehnologie din cealaltă pe care o foloseşte sufletul. Vorbim deci
acele vremuri, cum erau egiptenii şi incaşii. Religia voastră despre puterea sufletului şi a minţii. Lucrurile se
afara planetei pentru construcţia lor. Dacă voi oamenii vreţi
creştină a înţeles greşit rolul speciei mele în cadrul delimitează în mod clar când vorbim despre
cu adevărat să vedeţi nave de-ale noastre, ar trebui să
Creaţiei, aşa că noi ca specie suntem menţionaţi în scrierile aceste două tipuri de magie.
priviţi cerul în zonele Arcticii, Antarcticii şi deasupra Asiei
voastre vechi ca „şarpele cel rău”. Asta e o înţelegere Un om care îşi însuşeşte o învăţătură despre
centrale.
greşită. Rasa voastră umană a fost prelucrată prin inginerie cum se lucrează cu energia, apoi o utilizează prin
Vom continua prezentarea acestui extraordinar interviu în capacitatea sa mental – intelectuală, poate deveni
genetică de alte rase extraterestre, iar noi ca specie am fost
numărul următor, când alte dezvăluiri vor aduce la lumină un mag cu o forţă a cărei amplitudine depinde de
doar ca nişte vizitatori mai mult sau mai puţin pasivi,
adevăruri ascunse multe decenii la rând. cât a acumulat despre respectiva cunoaştere. Un
vizavi de acest proces accelerat al evoluţiei voastre.
Trebuie să ştiţi, şi asta o confirmă şi unii cercetători de-ai alt om care asimilează o aceiaşi învăţătură sau
voştri, că era imposibil ca specia voastră să evolueze la una asemănătoare şi pe care o pune în practică
prin intermediul sufletului, devine un mag cu o
modul natural atât de mult în doar 2-3 milioane de ani. Voi
putere mult mai mare decât primul. Aici, după
aţi fost creaţi în mod artifical, cum s-ar spune, prin cum observaţi intervine o delimitare.
ingineria genetică, dar nu de noi, ci de alte specii galactice. Primul îşi foloseşte mentalul pentru a aplica
Dacă m-ai întrebat dacă sunt extraterestră, îţi spun că nu, învăţătura ocultă, în timp ce al doilea dispune de
noi ca specie suntem originari de aici, de pe Terra. Însă capacitatea sufletului său. Diferenţa constă în
avem şi câteva colonii în sistemul solar, dar aparţinem de faptul că al doilea, utilizând energia sufletului şi
Pământ. De fapt este planeta noastră şi nu a voastră, sentimentele corespunzătoare, are o putere mult
niciodată nu a fost a voastră. mai mare decât primul. Acesta are doar mintea la
Î: Poţi să-mi spui numele tău? dispoziţie, ori mentalul – intelectul nu are
R: Asta e o chestiune dificilă, pentru că limba umană nu sentimente, dar energia sa poate fi totuşi destul de
e capabilă să pronunţe corect vreun nume de-al nostru. mare.
Aşa se explică de ce magii care slujesc
Limbajul vostru e foarte diferit de al nostru, dar ca să-ţi
întunericul aparent câştigă mereu câte o luptă cu
răspund la întrebare, numele meu e ceva de genul un mag al binelui, dar până la urmă pierd
„Sssshiaassshakkkasskkhhhshhh” (un fel de Shiashkask în războiul, deoarece în final sentimentul magului
pronunţie umană). Dar poţi să-mi spui Lacerta, acesta este bun prevalează întotdeauna asupra unei energii
numele pe care îl folosesc de obicei când sunt printre lipsite de afectivitate.

Anul II, Numărul 13 • August 2008 PAGINA 14 C O S M O S


COSMOS ŞI SUFLET

Instituţia căsătoriei
Deci mentalul are forţă, dar nu se poate
compara niciodată cu puterea amplă a
sufletului. Energia încărcată cu ceea ce numim
sentiment are o frecvenţă mult mai mare decât
cea a minţii încărcată cu un gând de răutate, de
aceea se poate explica şi prin fizică faptul că
unda iubirii e mai deasă şi acoperă acele spaţii
pe care energia urii le lasă descoperite, unda
acesteia fiind lentă şi lungă.

Iubirea este Magia Supremă


Cum să învăţaţi adevărata Magie? Este
simplu. Iubiţi cât de mult puteţi, nu vă uitaţi că
celălalt, indiferent cine o fi, v-a rănit sau v-a
adus vreun prejudiciu de un anume fel. Iisus a
spus foarte clar: ”Iubeşte-ţi vrăjmaşul şi-l vei
învinge”. Ce taină se ascunde în fraza asta? Un
om poate iubi sau poate să urască în funcţie de
atitudinea sa vizavi de cineva sau de o situaţie
provocată. Deci este vorba de ATITUDINE.
Atitudinea este o stare interioară care
pregăteşte fapta. Ştiinţa Iniţiatică spune
limpede că mediul exterior, cu tot ce conţine el,
este influenţat permanent de atitudinea noastră. Virgil Marcu suflete, care au în faţa lor mii de ani de evoluţie împreună şi
Uitaţi-vă şi spuneţi dacă nu e adevărat. S-au care la un moment dat pot să rămână împreună pentru
construit oraşe, industrii şi tehnologii şi toate au O lume obosită de ea însăşi şi de toate cele. totdeauna. Cei doi se angajează să se susţină şi să se ajute
provenit din atitudinea oamenilor în raport cu E minunat şi miraculos ori de câte ori mai putem astfel încât călătoria să fie cu folos spiritual. Acordul celor
ideea lor despre cum să trăiască. Şi atunci este descoperi cupluri care, prin iubire şi cu ajutorul acesteia, doi este bazat pe iubire, respect şi recunoştinţă. În cazul în
evident că atitudinea noastră ne construieşte reuşesc să rămână împreună mulţi ani. Ani în care şi unul şi care cei doi nu îşi mai pot respecta alegerea de a fi împreună
destinul cu tot ce ne aduce el. Tot Iisus spunea: celălalt şi-au împărtăşit sufletele la candela speranţei şi din motive întemeiate, se despart şi îşi mulţumesc reciproc
”veţi culege ceea ce aţi semănat”, iar un credinţei în Dumnezeu- păstorul care ştie tot, vede tot şi pentru timpul petrecut împreună şi pentru obiectivele
proverb spune că dacă vei semăna vânt, o să totuşi nu intervine, lăsând astfel posibilitatea unui cuplu să spirituale atinse. Oare când vom ajunge şi noi ca ei?
culegi furtună. Foarte adevărat. se maturizeze la umbra alegerilor de zi cu zi. Atunci când vrem să facem un asemenea pas, este bine
Gândiţi-vă că atâta timp cât ţineţi Ce este căsătoria? Nu ştiu să răspund cu exactitate la să cumpănim şi să ne întrebăm sufletul dacă cel ales este
resentimente în voi, ori purtaţi cuiva pică, ori această întrebare, probabil că este unul din multele aspecte binele nostru cel mai înalt. Dacă prin însoţirea celor doi se
aveţi ciudă pe altcineva, chiar şi cu un oarecare importante ale vieţii şi un instrument prin care doi oameni urmăreşte binele cel mai înalt al fiecăruia, iar sentimentul de
motiv, nu faceţi decât să vă atrageţi energii de vor să-şi împartă unul altuia singurătatea, sau cine ştie? Am iubire este preponderent, este bine să dăm curs. Dacă nu,
acelaşi fel către voi. Şi atunci cum să trăiţi zile întrebat mai demult (7-8 ani cu aproximaţie) câteva cupluri, mai bine rămânem singuri şi căutăm să ne ridicăm sufletul
frumoase şi liniştite? Foarte mulţi oameni se de ce s-au căsătorit şi dacă se iubesc. Răspunsul lor a fost precum şi conştiinţa. Poate într-o altă întrupare vom avea
stresează singuri, deoarece nu vor să renunţe cu ambiguu, nici vorbă de iubire, iar referitor la întrebarea „de mai mult noroc!
nici un chip la mentalitatea lor, deşi li se spune ce?”, nu au ştiut să răspundă. De menţionat faptul că aceste Înainte căsătoriile erau necesare, însă acum, în noua
în mod repetat că este o atitudine complet cupluri aveau la activ cel puţin 20 de ani de căsnicie! energie acest lucru nu mai este obligatoriu (pentru că aşa
nesănătoasă. Atâta timp cât oamenii nu ştiu să-şi respecte libertatea zice mama, bunica, vecinii, societatea). Pentru că nu mai
Adevărata Magie este Iubirea, dar să nu vă (ne-am născut fiinţe libere), căsătoria rămâne o simplă există profunzime, iar valorile familiei nu mai sunt aceleaşi,
închipuiţi că vorbesc aici despre iubirea pentru instituţie de înrobire, mutilare (câte suflete am văzut în pentru că prea des oamenii confundă verbul a iubi cu a
familie, pentru copii, pentru un număr restrâns această situaţie!) şi limitare a libertăţii omului de către om, place, cuplurile ajung la adevărate dezastre maritale. Dacă
de oameni. Ci mă refer la iubirea precum şi a capacităţii sale creatoare. Dacă o căsătorie ar tinerii din ziua de azi s-ar gândi la căsătoria spirituală
necondiţionată pentru orice formă de viaţă, căci sprijini partenerii, ar fi foarte bine. Dacă rudele şi neamurile înaintea căsătoriei simţurilor, altfel ar arăta societatea şi
o asemenea atitudine vă permite să aduceţi din ar înţelege că, doar cei doi îşi leagă destinele şi nu s-ar băga totul ar funcţiona perfect. Şi, pentru că nu se iubesc, ci doar
Planurile Dimensiunilor Superioare o cantitate în alegerile acestora, ar fi foarte bine. se plac, se agaţă de această plăcere până îşi saturează
foarte mare de energie benefică, trimisă de La noi românii există un prost obicei, de regulă când doi simţurile. Şi, când plăcerea simţurilor a dispărut, deja sunt
entităţile de acolo, care sunt gata oricând să vă oameni se căsătoresc de comun acord şi hotărăsc să fie doi străini!
dea o mână de ajutor. Puteţi iubi necondiţionat? împreună la bine şi la rău, până ce moartea îi va despărţi, Nu vă lăsaţi ghidaţi de instinct, bani, avere,
Oare câţi dintre voi respectaţi şi aplicaţi ceea ce printr-un act de cununie oficiat de ofiţerul stării civile din căci totul are un preţ! Din nefericire preţul plătit
a spus Iisus: ”Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine cadrul primăriei, ceilalţi (neamuri şi rude) se consideră este mult prea mare, peste puterile voastre! Nu
însuţi”, orice om, bun sau mai puţin bun fiind căsătoriţi cu noul cuplul abia întemeiat. De aici şi până la merită efortul! Atenţie deci!
semenul nostru, cu toate faptele lui? nefericire nu este decât un pas. Mentalitatea prostească de a
Ne numim creştini, ne rugăm la Iisus şi la crede că ne-am luat cu toţii, duce de cele mai multe ori la
Maria, dar câţi dintre voi urmaţi cu adevărat despărţirea cuplului.
învăţătura lui Iisus? Sunt câteva reguli de bun simţ care nu ar trebui să
lipsească nimănui din conduita socială şi umană. Dacă tot ne
credem civilizaţi, haideţi să vedem ce putem face pentru noi
şi copiii noştri care şi-au unit destinele prin căsătorie. De
obicei, un asemenea pas important constă în acordul celor
doi, apoi unirea propriu zisă la primărie şi biserică. Foarte
multe cupluri dau dovadă de imaturitate şi înţelepciune. Ele
se lasă duse de atracţia primitivă fără de sentimente,
sentimente pure şi curate care pot veni doar din centrul
fiinţei, ca mai apoi să se trezească în pat cu un străin. Unde
este comunicarea, respectul şi iubirea?
Am să amintesc aici un aspect foarte important, chiar
dacă cununia religioasă este considerată sfântă şi
recunoscută de Dumnezeu, nu este deloc aşa! Doar cuplurile
care se însoţesc la întrupare împreună, în urma legămintelor
dinainte de naştere sunt recunoscute şi binecuvântate de
Cer!
În societăţile primitive, aşa cum este şi a noastră, se
întâmplă precum v-am spus, dar cum arată oare căsătoria în
lumile supercivilizate ale galaxiei noastre? Aceste societăţi
privesc căsătoria ca un angajament liber consimţit a două

C O S M O S PAGINA 15 Anul II, Numărul 13 • August 2008


TU ŞI VIAŢA SPIRITUALĂ

Există timp ?!
Cecilia David
Virgil Marcu
Noţiunea de timp este relativă, iar noi, oamenii trăim, că vrem sau nu, la scara
În cartea sa „Meditaţia prin acţiune” Chogyam Trungpa, într-un mod simplu, dar
Universului în afara timpului.
rafinat ne vorbeşte despre calea de a atinge iluminarea, prin metoda căii lui Buddha.
Chiar de suntem întrupaţi, trăim în afara timpului. Ceea ce dă noţiunea de timp, este
Domnia Sa prezintă drumul propriu zis al depăşirii confuziei cu ajutorul celor şase
doar mintea umană, cea care a inventat timpul ca pe o curgere liniară a unor
parametri: generozitatea, răbdarea, disciplina, energia, concentrarea şi înţelepciunea.
evenimente, trăiri, stări şi fapte. Cu toţii ne-am întrebat la un moment dat în viaţă, ce
Este necesar să trecem dincolo de clişeele conceptelor mentale pe care ni le-am
face sau ce anume determină trecerea timpului.
format, dar asta nu înseamnă să creem alte modele şi nici să răsturnăm totul cu susul în
Hai să o luăm cu începutul. Atunci când Creaţia nu exista, cel puţin aşa cum o
jos, să producem revolte şi anarhii. Calea spirituală este o cale personală de fapt. Doi
cunoaştem noi astăzi, timpul ca noţiune, aşa cum îl ştim, nu exista. Însă pe parcurs ce
oameni, chiar gemeni fiind, apucând pe o cale spirituală, nu vor simţi niciodată la fel.
stelele, planetele, galaxiile şi Universurile au apărut, timpul ca noţiune s-a autocreat de
Buddha, Iisus şi alţi mari maeştri nu au impus nimănui nimic, nici măcar un cod
la sine, căci Creaţia conţine timp.
spiritual strict. Înţelegând natura umană atât de variată, ei au creat doar situaţii de
Pentru civilizaţiile extraterestre, timpul are alte conotaţii şi sensuri faţă de al nostru.
viaţă, rezolvându-le prin puterea exemplului personal. Esenţa tuturor învăţăturilor e
Unitatea de măsură a acestuia depinde de evoluţia spirituală şi de gradul de conştienţă
aceeaşi, dar expunerea şi abordarea lor diferă.
atins de aceste civilizaţii. Marii înţelepţi ai tuturor timpurilor, chiar dacă se aflau în
În momentul în care te chinui pe tine (sau pe alţii) şi iei ad literam învăţătura oricărui
timp, reuşeau să trăiască şi în afara acestuia, fără a fi condiţionaţi de orarul celor 24 de
maestru, deja eşti depăşit de situaţie. Şi fiindcă fiecare om are propriul lui univers şi
ore. Se spune că la momentul actual de tranziţie, timpul s-a accelerat (şi dintr-un
propriile lui legi, se poate să intri în contadicţie cu o învăţătură sau alta.
anumit punct de vedere aşa este), însă
Budismul a înţeles perfect acest lucru şi a creat
la scara Universului acest timp nu se
mai multe învăţături yoga (hatha-yoga, kriya-yoga,
vede sau nu este perceput! Mă refer aici
tantra-yoga, raja-yoga) şi mai multe căi de accesare
la timpul terran, căci ne aflăm cu toţii
a conştiinţei cosmice. Având mai multe posibilităţi
pe Terra.
de alegere, poţi porni pe calea ta - aceea care ţi se
Oamenii s-au obişnuit să trăiască în
potriveşte cel mai bine.
permanenţă condiţionaţi de Domnul
Trăind în armonie cu noi şi cu ceilalţi, ţinînd cont
Timp, iar structura societăţii este
însă şi de trăirile şi necesităţile lor, viaţa noastră ar
alcătuită şi depinde de acest factor. În
deveni un rai. Aşa, grăbiţi şi ignoranţi, trecem de la
funcţie de acesta, fiecare îşi face
un învăţător la altul, de la o religie la alta, mânaţi de
programul de zi cu zi. Dar haideţi să
dorinţa de a ne găsi în sfârşit calea şi de a ne fixa
vedem cu toţii, că de fapt la scara
definitiv. Greşit zic eu, atâta timp cât fiecare religie
Universului timpul nu există. Sunt
sau învăţătură nu poate oferi ceva, fără să ne fixeze.
momente în viaţă când percepem
Ca de altfel şi fiecare situaţie de viaţă, care ne oferă
timpul altfel decât cum îl ştim, de
o vastă experienţă, din care ar trebui să ieşim mai
exemplu într-un moment de relaxare se
înţelepţi, nu revoltaţi şi mânioşi.
poate întâmpla ca între două bătăi ale
Avem o mare atracţie pentru „scurtături” şi, dacă
secundarului să ni se pară că a trecut
găsim o metodă care să ne ofere o cale rapidă, cu
mai mult decât o secundă. Avem
siguranţă o alegem pentru a nu face practici dificile
impresia că acul ceasornicului s-a oprit.
prin călătorii îndrăzneţe. Dar una e să mergi pe jos,
Marii Maeştri ai mileniilor trecute au
să observi fiecare detaliu şi alta e să mergi cu
văzut cu mult înainte, că va veni o
automobilul şi să surprinzi instantanee. Marii
vreme când oamenii vor trăi în afara
maeştri afirmă că orice cale este o disciplină
timpului. Timpul ca noţiune şi unitate de măsură va exista doar ca un simplu contor al
autoimpusă. Dacă sărim peste disciplina noastră interioară, ne rătăcim şi devenim
progresului tehnologic şi spiritual. Este bine să ne gândim la faptul că ceea ce trăim
haotici. Şi pe calea noastră fiecare pornim singuri, iar la capăt ajungem tot singuri,
acum este doar un preambul la ,,timpul cel fără de timp”, pe care îl vom trăi.
pentru că drumul este al fiecăruia şi meritul la fel.
Dacă sunteţi curioşi şi vreţi să trăiţi cu adevărat acel timp, propuneţi-vă zilnic să trăiţi
Trebuie să începem prin a ne recunoaşte minusurile, a le conştientiza şi a le accepta.
nelimitat (este necesar să credeţi!), veşnic tineri, frumoşi, puternici şi perfect sănătoşi,
Nu trebuie să ne revoltăm, ci să conştientizăm şi să acceptăm. Uşor, uşor să lucrăm cu
pentru a putea ,,gusta” dintr-un altfel de timp ce va să vie! Lanţul reîntrupărilor se
ele şi să le transformăm în „îngrăşământul” cu care ne întreţinem seva vitală. Mândria
apropie de sfârşit (marele ciclu de 26000 de mii de ani), însă va începe un altul mai
moderată, constructivă este bună, dar orgoliul este mândrie prostească împinsă la
mic de 2000 de ani (era Vărsătorului), cu alte întrupări, trăiri şi fantastice momente,
extreme...
când viaţa noastră va fi bogată (un altfel de bogăţie), iar iubirea, puritatea şi frumuseţea
Măcar o jumătate de oră dacă ne-am goli mintea de absolut tot ce ne înconjoară, tot
vor face parte din noi.
ce ne frământă, tot ce ne agită şi practicăm un exerciţiu de respiraţie, cu atenţia
Necesitatea şi simţul propietăţii vor dispare şi cu toţii vom fi satisfăcuţi (nu ca acum)
concentrată pe inspir-expir, ajutăm sufletul să se degreveze de amintirile stărilor
de prezentul continuu. Trecut, prezent şi viitor sunt doar un concept uman care va fi
îngrămădite haotic de minte, în el.
transformat în Eternitate. Şi aşa este.
Ar trebui eliberat tot ce ne apasă şi menţine o stare de supărare din
trecut. Şi în nici un caz violentat viitorul şi încărcat sufletul cu dorinţe de
Nu ştiţi care sunt cele mai optime alegeri toate felurile. Trăind în prezent şi gândind constructiv, folosind
ale vieţii dumneavoastră? întotdeauna fraza simplă „dă-mi Doamne ce mi se cuvine prin drept divin”
şi „mulţumesc Tată”, lucrurile sigur pornesc pe făgaşul bun. Nu pe cel
Doriţi să vă reamintiţi misiunea personală frumos, ci pe cel bun. Învăţăturile ar trebui să fie „cârje” de susţinere până
şi să ştiţi ce aveţi de făcut? când reuşeşti să mergi pe propriile-ţi picioare. Dacă ai înţeles cum

Aveţi inima îndoită şi nu ştiţi de ce relaţiile


funcţionează lucrurile şi te foloseşti în continuare de „cârje”, pentru că le
ai de la Iisus sau Buddha, atunci rămâi toată viaţa, prin voinţă proprie cu
cu semenii nu sunt cum ar trebui? handicap. Biserica vorbeşte în fiecare ceas de învăţăturile lui Iisus, dar nu
Probleme în familie, la serviciu sau în plan
le practică niciodată.
Iisus vorbea oamenilor liber şi nu-i ameninţa cu „păcatul originar”.
personal? Predica în natură şi mergea pe jos. Preoţii îşi fac lăcaşuri impresionante,
Cu ajutorul Divinaţiei în cărţile de Tarot, Virgil Marcu au maşini scumpe şi adună bani mulţi, nu pentru spitale, adăposturi pentru
săraci, ci pentru a face noi biserici care să propovăduiască învăţătura lui
vă poate oferi informaţiile de care aveţi nevoie. Iisus.
Puteţi suna la 0720 177 792 pentru mai multe detalii şi Învăţătura fără practică este o învăţătură moartă, care nu
programări! poate susţine viaţa!

Anul II, Numărul 13 • August 2008 PAGINA 16 C O S M O S


SPECTACOL UL VIEŢII
G e n e r o z i t a t e Vrem să ne
Cecilia David
Mihai Vârtejaru
vindecăm?
Generozitatea este o atitudine a minţii în care cineva nu vrea În jurul nostru sunt foarte mulţi oameni care suferă de câte ceva. Aceştia susţin că vor să se
să posede lucruri şi le distribuie altora, pentru că fiecare din vindece, dar nu ştiu cum. Au umblat pe la doctori, au luat un pumn de pastile, au fost şi la
noi avem întotdeauna mai mult decât ne trebuie. psiholog şi la preot şi la bioenergeticieni, iar bolile lor persistă.
Suntem mari colecţionari de ,,prostiuţe” şi lucruri inutile. Întotdeauna ne Am observat cu stupoare că aceste boli sau afecţiuni, fie ele fizice, psihice, sau mentale, sunt
mai trebuie ,,ceva”, chiar dacă nu folosim acel lucru cu anii. Ideea nu este de perfect vindecabile, însă oamenii nu numai că refuză să caute cauza şi să o elimine, dar refuză
a nu vedea valoarea posesiunilor, ci faptul că ar trebui să le putem dărui la fel şi vindecarea. Foarte mulţi oameni, cu toate că nu recunosc, se complac în suferinţă. Unii fac
de uşor. Problema adevărată este ataşamentul faţă de aceste posesiuni. Am bani buni din aceste suferinţe, alţii obţin atenţie şi compătimire din partea celorlalţi. Trist este
văzut oameni care au murit sau au rămas cu boli grave de la pierderea de faptul că ajung să depindă de bolile lor din punct de vedere financiar şi emoţional.
posesiuni. Dacă oricum nu luăm nimic cu noi, merită să paralizezi sau să mori Câţi dintre noi nu am auzit sau nu am văzut persoane care reuşesc să menţină o discuţie de cel
pentru o casă, o maşină, un teren, o bijuterie? puţin două ore despre cât suferă, despre ce boli au, despre ce medicamente iau şi despre cum
Spiritele marţiene sau cei cu ultimul sejur pe Marte au fascinaţie pentru este să înfrunte zi de zi cine ştie ce boală? În afară de câteva persoane care suferă în mod cinstit
posesiuni de orice fel. Lecţia lor este să înveţe să-şi depăşească acest şi care fac faţă cu stoicism şi chiar cu umor, cei mai mulţi nu îşi permit lor înşile să se vindece.
ataşament. Sunt oameni care sunt conştienţi că nimic nu este al lor, dar şi Aici am auzit nu numai plângeri legate de boli serioase, cum ar fi cancerul sau leucemia, nu, aici
oameni care strâng, omorându-se la propriu, fără să ia nimic cu ei! Sunt şi este vorba de dureri mărunte, de incomodităţi mai bine zis.
oameni bine îmbrăcaţi, bine mâncaţi, bine Ne dăm seama de acele persoane care nu doresc să se
„avuţi”, care nici nu bănuiesc în ce disperare vindece prin mai multe semne, însă în principal sunt două.
trăiesc cei nemâncaţi, neîmbrăcaţi şi Primul ar fi că încearcă să aducă în discuţie suferinţa lor sub
„neavuţi”. orice pretext, în orice conversaţie, câteodată chiar din senin,
Cunosc oameni de mare valoare, care faţă de persoane necunoscute. Al doilea semn ar fi
muncesc mult şi nu se ajung niciodată. Nu neîncrederea în nici un mijloc de vindecare. Pe ei nimic nu îi
îşi permit nici cel mai mic lux. Şi cunosc vindecă, nimic nu are rost, nimic nu are efect şi tratează orice
oameni care muncesc puţin sau deloc, dar sfat ca şi cum le-am vorbi despre ceva dincolo de puterile lor
cărora astrele le-au hărăzit un trai bun, de înţelegere sau de practică. Deseori cer să fie ajutaţi şi
confortabil. Ei nu ştiu că aceasta este o mare acceptă tratamentul numai pentru a ne arăta că nu va merge.
lecţie pentru ei şi că trecerea acestui test îi Aceste persoane nu îşi doresc în mod sincer vindecarea.
înalţă sau îi coboară. Cei avuţi vin pe lume Iar dacă există printre cei care citesc aceste rânduri astfel
cu astrele de partea lor, nu pentru a se de persoane, vă rog să mă iertaţi, dar să citiţi cu atenţie. Nu
îmbuiba şi a deveni neoameni prin atitudinea ştiu cine sunteţi, nu vă judec, nu vă iau boala sau suferinţa în
lor arogantă de „îmbuibaţi planetari”. Li se derâdere, doar vă rog cu toată inima: doriţi-vă vindecarea!
oferă şansa să-şi plătească datorii vechi prin Nu o spuneţi fără intenţie, nu căutaţi să vă vindecaţi dacă nu
toţi acei oameni şi situaţii pe care le scoate credeţi că este posibil sau dacă în interiorul dumneavoastră
Dumnezeu în calea lor. Fiindcă nu ştii vă bucuraţi că aveţi un motiv pentru care semenii să vă acorde
niciodată când şi cu cine îţi încearcă Dumnezeu atenţie. Puteţi avea 20 de ani, puteţi avea 80 de ani, vindecarea
mila! este posibilă, trebuie doar să o doriţi cu adevărat. Gândiţi-vă dacă merită într-adevăr să rămâneţi
În India şi Tibet, printr-o educaţie religioasă riguroasă, oamenii oferă tot ce în suferinţă doar pentru avantajele egoului: sunteţi întrebaţi mai des cum vă simţiţi, vi se
au mai bun şi de valoare, ca să nu îşi creeze nici nu fel de ataşament. cedează locul în metrou, primiţi telefoane de la prieteni mai des, iar în orice situaţie care cere
Generozitatea este practica de a dărui pentru a nu crea ataşamente responsabilitate, puteţi să vă eschivaţi oricând pe motiv că, bineînţeles, sunteţi bolnav.
periculoase. Toţi spunem cu convingere, copilul meu, soţul meu, casa mea, Un bun exemplu ar fi orbul care nu vroia să fie vindecat de Iisus în curtea templului, ştiind că
dar în realitatea lui Dumnezeu nimic nu este al tău! Totul îţi este împrumutat dacă va fi vindecat nu va mai putea cerşi şi nu va mai avea vreun motiv să cerşească. Sună
ţie pentru evoluţie şi desăvârşire spirituală. cunoscut? Văd oameni cu boli grave care le ţin pentru ei înşişi sau le mărturisesc doar câtorva
Cum să evoluăm de unii singuri fără ajutor? Cum să experimentăm bucuria, persoane, însă înfruntă viaţa cu optimism şi încredere fără a dori compătimire. Văd oameni care
durerea, umilinţa, distrucţia, dacă nu cu ajutorul maeştrilor noştri de zi cu zi, au handicapuri locomotorii serioase şi care muncesc la fel ca ceilalţi pentru a se întreţine. Văd
părinţi, soţi, copii, prieteni, rude şi a omenirii în general?? Dăruirea crează de asemenea oameni care suferă în interior fără a dori să atragă atenţia şi care încearcă să se
mulţumire sufletului şi este originea a tot ce este mai frumos în viaţă. Nu mai poarte cât mai normal. Şi văd oameni care îşi doresc vindecarea şi chiar se vindecă. A venit
ştim ce este generozitatea şi iubirea, fiindcă ne-am modificat profund timpul să luaţi o decizie. Din ce categorie doriţi să faceţi parte: vindecabili sau vindecaţi?
valorile. Acum domneşte legea sexualităţii lipsită de iubire şi transfigurare, Nici un vindecător, nici un sfânt, nici chiar Dumnezeu nu poate vindeca un om cu forţa. Dacă
pentru că ea nu cere dăruire personală. Poate fi şi un act mecanic, poate fi şi noi nu ne dorim sănătatea cu adevărat, ci doar o spunem tânguit pentru a ne bucura de mila
ca o afacere între doi străini. Doar iubirea uneşte două persoane care se celorlalţi, ea nu va veni. Va vedea că noi depindem de compasiunea, mila, părerea de rău şi
cunosc intim, care nu sunt împreună pentru a se exploata, ci pentru a evolua atenţia pe care boala o provoacă şi va spune: omul acesta nu are nevoie de sănătate, e fericit aşa
una lângă cealaltă. Fără iubire şi dăruire, sexualitatea devine frivolă şi cum este. Dacă ar fi vindecat nu ar mai avea de ce să se plângă şi cui să se plângă.
vulgară. Aici intervine problema egoismului: sunt egoist pentru că vreau să mă fac bine sau sunt egoist
„Dorinţa de a avea, de a poseda, fără să fi pregătit să dai, nu este doar o pentru că îmi place să fiu compătimit? Numai una din cele două situaţii implică un amestec
mare slăbiciune pentru un lucru anume. Este o dorinţă mai generală de a-ţi spumos de durere, prefăcătorie, autoiluzie şi autodistrugere, iar aceea nu este Vindecarea.
ocupa timpul cu ceva, de a schimba mereu tot timpul ceva cu altceva. Este Înainte de a spune că vreţi să vă vindecaţi, cercetaţi în interiorul vostru pentru a vedea dacă
mai curând un obicei pe care cineva tinde să şi-l formeze printr-un proces spuneţi adevărul faţă de voi înşivă. Dacă nu doriţi într-adevăr să fiţi sănătoşi, liberi şi fără a vă
nevrotic al gândirii”- ne spune Chogyam Trungpa în cartea sa ,,Meditaţie în plânge celorlalţi de nimic, atunci mai bine nu o spuneţi deloc. Dar dacă doriţi într-adevăr
acţiune”. Şi dincolo de toate este frica de-a nu rămâne fără o posesiune sau vindecarea, atunci este necesar doar să o ştiţi.
alta, uitând că dealtfel nimic nu este al tău. Maeştrii au spus întotdeauna oamenilor că pot să se vindece şi singuri. Oamenii au întrebat
În „Creanga de Aur” a lui Sadoveanu, se vorbeşte la modul profund de întotdeauna nedumeriţi acei maeştri: Cum facem asta? Acesta este primul pas spre vindecare: a
generozitatea izvorâtă din înţelepciune. Acea înţelepciune şi smerenie a vrea vindecarea. A ne dori sănătatea şi nu boala. Indiferent cât de incredibil poate părea unei
sufletului, despre care vorbeşte şi Mircea Eliade în „Biblioteca minţi logice, oamenii nu vor să se vindece şi ştiţi acest lucru în interiorul vostru la fel de bine
Maharajahului”. Acel maharajah îşi slujea servitorii în cele mai călduroase ca mine, doar că faţa de ceilalţi poate nu îl spuneţi. Nu trebuie să recunoaşteţi nimic, nu trebuie
momente ale zilei şi şi-a împărţit averea în mod egal cu toţi supuşii din ţinutul să daţi nimănui dreptate şi nu trebuie să agitaţi înspre nimeni pumnul pentru suferinţa voastră.
său. Viitorului prinţ, fiul cel mare a primit de la tatăl său numai biblioteca Trebuie doar să lăsaţi la o parte beneficiile bolnavului, starea de neputinţă şi să deschideţi uşa
acestuia. vindecării.
Să credem că oamenii generoşi au trăit numai în vremurile de demult şi Fără a deschide această uşa cu voinţa voastră, nu veţi intra niciodată prin ea, nu o va deschide
acum sunt pe cale de dispariţie? Eu zic să mai sperăm şi să mai credem nimeni pentru voi, şi nu v-o va deschide nimeni din partea cealaltă. Doriţi vindecarea în mod
încă în generozitatea umană! sincer şi ea va veni.

C O S M O S PAGINA 17 Anul II, Numărul 13 • August 2008


Templele Cosmice
VIITORUL LA PUTEREA N

Mahatma prin planuri ce deviază de la


Planul Divin. Adică prin
Aţi auzit de Templele Cosmice? Cred că nu, dar unii schimbări provocate de
oameni care deja realizează călătorii astrale-spirituale au factorul numit rău.
întâlnit asemenea structuri în dimensiuni superioare Temple Cosmice există şi
lumii noastre. în Dimensiunile Superioare
Să intrăm puţin în realitatea altor dimensiuni pentru a Spirituale, unde fiinţe de
înţelege ce există acolo. Mulţi oameni, care prin Lumină păzesc teribile
antrenament dobândesc anumite capacităţi spirituale, secrete ale Universului,
reuşesc să ajungă în locuri specifice, în timpul unor pentru a nu fi accesate
călătorii însoţiţi de ghizii lor spirituali. Unele dintre accidental de conştiinţele din
asemenea locuri sunt în realitate plasate în locuri foarte nenumăratele lumi, conşti-
îndepărtate de Pământ, deşi cei care realizează călătoria inţe care caută Cunoaşterea.
au impresia că distanţa nu e prea mare. O parte din Există doze de Cunoaştere
locurile vizitate în acest fel reprezintă lăcaşuri spirituale care se dau către lumile
de mare puritate energetică şi de multe ori oameni dotaţi civilizate, etapizat şi orice
spiritual pot intra în astfel de spaţii energetice, ce au încercare de a lua mai mult
caracter de Templu Cosmic. este oprită cu fermitate.
Indiferent de tipul lumii în care se pătrunde, călătorind În interiorul unor asemenea Temple Cosmice entităţile Temple Cosmice sunt trimise învăţături pure ce ajung în
spiritual, există locuri unde sunt amplasate asemenea menţionate comunică cu Creatorul prin simboluri lumile fizice sub forma religiilor propovăduite de fiinţe
Temple Cosmice în care entităţi de o putere şi puritate formate din Lumină pură, ce se ordonează sub forma precum Buddha, Iisus şi alţi Maeştri spirituali ca ei.
unor şiruri concentrice, iar desluşirea lor necesită nivelul
luminică incredibilă veghează la bunul mers al lucrurilor Vom vedea în numărul următor cum se
în anumite lumi, ce le sunt încredinţate, ca Veghetori. evolutiv de Christ Galactic. Deci putem înţelege că în
fiecare Templu Cosmic, din atâtea lumi ce există, se află petrece modalitatea de comunicare directă a
Deseori din interiorul unor Temple Cosmice de acest fel
se intervine în istoria unei lumi, atunci când cursul ei câte un Christ care coordonează evoluţiile unor lumi Păzitorilor din aceste Temple Cosmice cu
firesc aşa cum e lăsat de Divinitate tinde să fie schimbat aflate mai jos pe scara vibraţională. Din asemenea Creatorul.

Tărâmurile superioare
În timpurile de demult li se spuneau Tărâmurile de Sus, intuiţiei multe idei inovatoare şi de progres spiritual.
în vremea noastră au primit denumirea de Dimensiuni Tărâmul Sufletului este şi mai sus, ca să ne exprimăm
Superioare. Oricum ar fi, este vorba de lumi aflate pe astfel, ca vibraţie şi pe acest plan trăiesc fiinţele numite
diferite nivele de evoluţie, cu vibraţii spirituale generic Buddha. Aici există nu doar cei de pe Pământ
specifice, unele dintre ele interferând concret cu lumea care au atins starea de Buddha, ci şi fiinţe diferite de
noastră şi ajutând la evoluţia omenirii ca specie. oameni, care de asemenea au atins starea de Buddha. În
Prima lume din Tărâmurile Superioare este cea acest Tărâm Superior rămâne o parte energetică foarte
Astrală. Aici straturile se împart în 7 nivele, ca şi importantă a acestor Buddha, în timp ce un segment din
celelalte Tărâmuri. Pe primele două de jos se află lumi ei revin în lumile în care au evoluat la acest stadiu.
de tip haotic şi cu aspecte inferioare, unde trăiesc fiinţe Planul Spiritual este Tărâmul Superior al Monadelor,
demonice şi spirite rele. Celelalte 5 de deasupra lor aici existând Sinele fiinţelor de Lumină care
găzduiesc entităţi astrale binevoitoare care au legătură coordonează multe activităţi din Tărâmurile Superioare
cu lumea zânelor şi piticilor, a elementalilor şi ghizilor de sub el. De aici vin multe fiinţe numite Avatari, atât în
ce însoţesc oamenii pentru o perioadă de timp. lumea noastră, cât şi în alte lumi şi civilizaţii care trăiesc
Următorul Tărâm Superior este cel al Paradisului de tip în universul fizic. Ei se numesc pur şi simplu fiinţe
creştin şi buddhist, fiind în realitate Planul Mental. Aici Christ.
există nenumărate fiinţe de Lumină, biblioteci vaste de Va urma
informaţie despre multe lumi,

Numerele anterioare ale


şcoli de tip esoteric unde pe
timpul somnului de noapte
foarte mulţi oameni vin să

revistei COSMOS, precum şi


înveţe împreună cu Mentori
Meer Lyn Spirituali ce coboară din

alte informaţii din domeniul


dimensiuni înalte.
Societatea noastră reprezintă o uriaşă celulă bioumană Planul Conştiinţei urmează,

esoteric vă aşteptă pe adresa


compartimentată în sute de segmente. Este un fel de ca Tărâm Superior şi la acest
uzină socială producătoare de tot felul de situaţii, nivel fiinţe de Lumină trăiesc
ierarhizări şi concepte. Am avut noi timp până acum să şi experimentează împreună
cu Maeştri spirituali de pe

http://www.ajutorulesoteric.ro
ne punem întrebarea dacă mai există şi altceva similar
nouă alături de noi? Terra şi din alte lumi
În vechile legende se amintea de Tărâmuri Superioare. civilizate, noţiunea de Con-
Dincolo de aspectele de mit şi poveste trebuie să Ştiinţă. De pe acest plan sunt
admitem că alături de civilizaţia noastră mai există şi emise apoi către lumile fizice,
alte dimensiuni în care trăiesc fiinţe asemănătoare nouă. prin intermediul viselor şi

Vrei să ştii ce te aşteaptă mâine? Vrei să-ţi cunoşti viitorul sau trecutul?
Sau vrei să ştii cum o să fie relaţia cu partenerul? Nimic mai simplu!
Noi îţi facem horoscopul! Cu doar 50 lei afli tot ce te interesează.
Sună acum la 0722 352 832, 0724 501 372 pentru detalii şi programări.

Anul II, Numărul 13 • August 2008


PAGINA 18 C O S M O S
REALITATEA ÎN CARE TRĂIM

Î n t â l n i r e d e n e u i t a t

Redacţia faţă de noi înşine. Într-o societate care suferă de pe urma au mai fost şi în alte locuri unde s-au ţinut meditaţii de
După un an de activitate susţinută în slujba a tot felul de complexe şi atitudini distorsionate, am uitat diferite feluri, niciuna nu a fost ca aceasta. Era şi normal,
Adevărului, pe data de 19 iulie anul acesta a avut loc să iubim şi să ne iubim, fiecare pe el însuşi, aşa cum este deoarece în sală au fost persoane cu deschidere
prima întâlnire a revistei Cosmos cu cititorii ei, la sala în realitate. Prelegerea despre subiectul menţionat a fost spirituală care au confirmat că la meditaţia Flăcării Albe
Dalles din Bucureşti. ţinută de Mihai Vârtejaru, specialist în simbolistică şi au venit spirite foarte mari de Lumină: Iisus, Zamolxe,
Eveniment deosebit, aşa cum aveam să constatăm din conexiunile cu planurile spirituale de unde primim noi Babaji, Sai Baba, Buddha Gautama, Mahachohan,
mărturiile celor prezenţi acolo, dar şi ulterior prin zeci toţi energii de iubire de la entităţi de Lumină a Îngeri precum şi alte entităţi din alte ordine ale Ierarhiei
de telefoane şi multe scrisori, această întâlnire de suflet Creatorului. Luminii. De altfel în fotografiile realizate în timpul
a adus multă, multă Lumină şi Iubire nu numai celor Un alt moment important al acelei după amieze de întâlnirii se pot observa în fundal anumite chipuri foarte
care au participat ca spectatori, ci şi tuturor celor din neuitat a fost cel susţinut de un alt membru al redacţiei, vagi, dar se observă, acest aspect fiind dovada că mai
ţară, care au primit valul de energie pornit în timpul Cecilia David, care a încântat publicul cu pildele ales în timpul meditaţiei Flăcării Albe asemenea mari
meditaţiei Flăcării Albe a Renaşterii Spirituale, fie că au întâmplărilor de viaţă, ca sumă a experienţei spirituale spirite au fost cu noi toţi acolo.
simţit, fie că doar au intuit ceva ca vibraţie. acumulate în toţi anii în care şi-a pus viaţa la dispoziţia O altă temă a serii a fost cea legată de Messia. Chiar
La prima întâlnire a redacţiei revistei Cosmos cu şi ajutorarea necondiţionată a semenilor. Compasiunea dacă afară pe hol se vindea o carte cu un astfel de titlu,
cititorii au fost abordate subiecte extrem de interesante, şi depăşirea limitărilor umane pot fi obţinute numai cu o aşa cum am spus în timpul întâlnirii, spunem şi acum.
printre care comunicările care se realizează în ultima astfel de atitudine, pentru care ne trebuie mult curaj şi Noi nu avem nici o legătură cu aşa ceva, mai ales că ştim
vreme între unele persoane medium şi entităţi din multă credinţă în Dumnezeu. cu toţii că mulţi care-şi descoperă Christul interior nu
planuri spirituale. Explicaţiile oferite numerosului Virgil Marcu, redactor al revistei Cosmos, a oferit reuşesc să facă faţă la energia acestuia şi o iau razna,
public au scos în evidenţă faptul că mulţi sunt induşi în celor prezenţi în sală un mesaj primit pe loc, acolo, chiar crezându-se Messia. Publicul din sală a fost avizat să
eroare de o serie întreagă de aşa zise comunicări, în timpul întâlnirii, de la Marele Maestru Babaji. Iubirea discearnă bine atunci când aud sau citesc din diferite
transmise prin persoane care îşi arogă statutul de necondiţionată şi plină de compasiune şi căldură surse despre cineva care spune că X sau Y e Messia.
„maestru spiritual” sau „învăţător spiritual”, atunci când sufletească a fost transmisă prin cuvintele lui Babaji, Discuţiile au fost ample, active şi au stârnit un mare
merg în anumite locuri din ţară. Astfel de comunicări redate prin vocea lui Virgil Marcu. De altfel veţi regăsi interes vizavi de acest subiect atât de controversat, pe
false au rolul de a prinde în plasa insidioasă a conţinutul mesajului în paginile revistei şi sperăm să vă care redacţie noastră l-a lămurit pentru satisfacţia
întunericului mulţi oameni cu suflete curate, care cred şi bucuraţi de el, fiecare dintre dumneavoastră, cei care nu cititorilor prezenţi la sala Dalles.
iau de bune nişte minciuni. Noi am atras atenţia foarte aţi reuşit să ajungeţi la prima întâlnire. După pauză au fost oferite multe premii şi ne bucurăm
serios asupra acestor aspecte, pentru că este foarte Alături de subiectele prezentate în timpul celor trei ore că am adus încă un pic de Lumină şi optimism spiritual
important numărul celor care trebuie să aducă adevărata s-a desfăşurat şi minunata meditaţie a Flăcării Albe a în sufletele dvs. Această primă întâlnire este un început
Lumină şi Iubire printre oameni, iar o asemenea Renaşterii condusă de Contele Incappucciato. Realizată de drum care împreună cu dumneavoastră, cititorii noştri
chestiune este ştiută de cei care servesc întunericul şi imediat după deschiderea întâlnirii, meditaţia Flăcării fideli ne va purta către Marea Lumină a lui Christos şi
care periodic întind capcane celor naivi. Albe a adus în sufletele celor prezenţi atâta bucurie încât prin El către Dumnezeu Creatorul căruia trebuie să-i
O chestiune care a fost oferită spre discuţie în cadrul multe persoane au fost la un pas de a plânge fără să ştie aducem zilnic recunoştinţa noastră, măcar pentru
întâlnirii a fost cea legată de iubirea în familie şi iubirea de ce. Zeci de oameni au declarat la faţa locului că, deşi simplul fapt că trăim.

Binecuvântarea
scriem în această revistă şi voi, dragii noştri cititori. La cei care sunteţi numiţi de către celelalte popoare -
întâlnire au fost prezenţi în sală 130 de persoane, cititori poporul ales, aveţi o mare misiune - Misiunea de-a vă

unui mesaj
fideli şi simpatizanţi ai revistei. Pe parcursul celor 3 ore regăsi pe voi şi prietenul care stă şi ascultă, Cel din
cât a durat conferinţa, ne-am bucurat sufletul cu inima voastră!
Meditaţia Flăcării Albe, meditaţie susţinută de Contele Noi, Maeştrii Frăţiei Albe precum şi Ierarhia Luminii,
Incappucciato, care a durat 25 de minute. vă spunem un singur lucru şi poate cel mai important:
Virgil Marcu Pe parcursul meditaţiei am fost contactat mediumnic IUBIŢI-VĂ, ESTE TOT CE CONTEAZĂ! Cunoaşteţi
de Maeştrii Luminii, care cu această ocazie au dorit să cu toţii, poate unii dintre voi chiar au experimentat
Dragi prieteni, sâmbătă 19 iulie 2008 - orele 15, în sala ne transmită un mesaj - mesajul a venit din partea Iubirea Divină care este de semn contrar sau opus iubirii
Dalles din capitală, a avut loc un eveniment important Marelui Avatar BABAJI: „Namaste Prieteni! Mă bucur umane! Prea mult şi poate prea des v-aţi agăţat de
pentru revista noastră Cosmos - împlinirea unui an de că ziua de azi va adus pe toţi cei care sunteţi prezenţi în iubirea ce ţine mai mult de instincte. Este timpul, a sosit
existenţă pe piaţa mass-media. sală. Cu emoţie şi mare dragoste din partea mea, Babaji, momentul să vă luaţi în braţe fiecare propriul copil
Ca orice început a fost dificil, pentru că o revistă de dar şi a celorlalţi Maeştri care sunt cu voi - un gând bun, interior şi să-l ascultaţi ce vă spune.
spiritualitate îşi face cu greu loc pe piaţa şi aşa destul de plin de lumină şi seninătate! Suntem cu toţii prezenţi Vă urez multă lumină, pace în suflete, căci voi oamenii
aglomerată şi sufocată de publicaţii. Însă cu dragoste şi pentru a da fiecăruia ce i se cuvine prin Drept Divin, azi treceţi prin momente dificile de mare transformare!
răbdare, am reuşit să ne facem cunoscuţi şi să depăşim 19-07-2008. Mă simt onorat de prezenţa Divinului din Propriul Eu Superior se străduieşte să preia conducerea
astfel munţii de ignoranţă şi superficialitate. fiecare şi mă înclin cu adânc respect fiecăruia. Drumul Eului inferior. Ajutaţi-l şi nu veţi regreta!
Revista Cosmos, se doreşte a fi un început al relaţiilor este lung şi obositor, noi cei ce suntem dincolo de văl NAMASTE dragi prieteni! BABAJI
de prietenie dintre oameni - al prieteniei dintre noi cei ce vedem clipă de clipă cum omenirea se trezeşte, iar voi O ULTIMĂ RUGĂMINTE: NU MAI JUDECAŢI!

C O S M O S PAGINA 19 Anul II, Numărul 13 • August 2008


PENTRU TRUP ŞI SUFLET

Mihai Vârtejaru
Plantele de leac ale culeasă cu umilinţă şi spunând o mică

dacilor-Amalusta
rugăciune pentru a fi mai puternică,
Cu variantele Amolusta sau Amulusta, pentru că fiecare plantă este o entitate
cunoscută şi sub numele de Apiana sau Abiano, vie, iar ruperea ei trebuie să fie
aceasta plantă e cunoscută astăzi sub numele de motivată. Aceasta este explicaţia
Avrămească. Amalusta înseamnă „Milostiva” însă logică pentru care vracii sau
unii autori o traduc Muşeţel sau Romaniţă. descântătoarele şoptesc la ruperea ei
Avrămeasca, pe denumirea ei ştiinţifică Gratiola ai lor au efecte atât de puternice asupra sistemului „Avrămească, Creştinească, nu te rup cu răutate, te rup
Officinalis, mai poartă în popor denumirile de nervos, încât substanţele active pot pătrunde prin piele cu bunătate, să fii pază, pavăză, la prag, să te ţin cu drag.
avrămeasă, milostivă, cârstineasă, creştinească, direct în circuitul sanguin prin simpla aplicare a Amin”. Acei oameni nu erau nebuni care vorbeau
veninariţă, potroacă sau Mila Domnului. O altă plantelor. Din punct de vedere subtil, energia specifică singuri pe câmp, ci înfăptuiau un act magic deosebit.
denumire, Barba Boierului sau Barba lui Avraam, o leagă înmagazinată de către plantă are unul dintre cele mai Amalusta nu este o plantă aparent deosebită, are o
de celebrul patriarh biblic de unde îi provine şi numele puternice efecte de combatere a vibraţiilor de joasă înălţime medie (20-80 cm), frunze dese şi flori albe sau
cel mai răspândit. Amalusta se leagă direct de cuvintele frecvenţă. roz, foarte gingaşe şi delicate, motiv pentru care a fost
româneşti milă, miloste, sau milostenie, (neavând astfel Se ştie că fiecare plantă acţionează ca un transformator asociată acelor entităţi benefice numite Milostive,
nici o legătură cu limbile slave aşa cum sugereaza enegetic, înmagazinând pe parcursul vieţii sale atât cunoscute în tradiţia hindusă ca Devas ai Compasiunii.
dicţionarele) arătând o plantă care ajută omul în necaz lumină, căldură şi substanţe active, cât şi vibraţii Înfloreşte în lunile Iulie şi August, la câmpie, în
(malus). specifice subtile. Unele plante au vibraţii care permit apropierea apelor sau în locaţii umede, iar locurile în
Are proprietăţi iritante, iar calităţile sale de vomitiv entităţilor negative să se simtă „ca la ele acasă”, să care răsare sunt protejate în mod natural de către
trebuiesc atent studiate, o doză prea mare fiind spunem aşa, precum tutunul, altele au proprietatea de a entităţile care o patronează, fiind semne pe care
considerată periculoasă. La fel cum înghiţirea unor mici deschide percepţia omului către planurile subtile, altele solomonarii le căutau pentru a-şi pune cortul
cantităţi produce vărsături şi eliminarea toxinelor pe cale au rolul de a adormi sau de a induce letargie, fiecare cu sau a se pune la odihnă în drumul lor.
orală, din punct de vedere magic ea are aceleaşi efecte specificul său. Specificul Amalustei este de a purifica şi
asupra entităţilor negative. Este asociată cu Zânele de a alunga influenţele nefaste, chiar şi în cantităţi mici.
Milostive, care se spune că plâng pe ramurile avrămesei, În trecut planta era pusă la ferestre şi deasupra uşilor
iar acestea vin în ajutorul omului care îi cunoaşte sau îngropată sub prag. Acestea erau printre cele mai
proprietăţile ascunse pentru a lupta împotriva răului. simple forme de protecţie energetică a unei case.
Avrămeasca este una dintre cele mai puternice plante Solomonarii din vechime, magii rătăcitori ai
care alungă duhurile necurate, strigoii şi apariţiile românilor, ştiau că nu trebuie împânzită casa cu
neplăcute, unele descântece populare descriind chiar funii de usturoi şi tot felul de talismane, ci
cuvintele Ielelor care spun: „Când n-ar mai fi, trebuiau protejate numai intrările, cu o plantă
Avrămeasa şi cârstăneasa, Şi leuşteanul pe la fereastră, sacră. Spiritele negative sau entităţile care
Ar fi toată lumea a noastră.” vroiau să intre se izbeau astfel de vibraţia
În popor atingerea Ielelor era sinonimă cu nebunia, iar puternică a plantei plasată la fereastră sau la
deseori psihozele depresive purtau aceasta denumire. poartă şi erau împiedicate să intre. Aceste
Leacul lor consta în administrarea unor mici cantităţi obiceiuri s-au păstrat sub forma unor
din aceste plante, cum ar fi leuşteanul, valeriana sau superstiţii, românii încă punând plante
avrămeasca, sau spălarea bolnavului cu fierturi sau sacre la geam sau deasupra uşii, precum
decocturi. Din punct de vedere medical putem busuiocul sfinţit sau ramurile de
spune că anumiţi salcie de la Florii.
compuşi Planta noastră de leac,
Amalusta, trebuie
România trece la
ora actuală prin mari
frământări la toate nivelele
fiinţei sale. Începând cu
preşedintele ţării şi terminând cu
ultimul cetăţean, toţi dar absolut
toţi trec „apropo de conştiinţă”, vor face în locul vostru, nu ca o alegere conştientă a
printr-o mare transformare, propriei fiinţe, ci ca un angajament solemn a Lui
profundă dar şi esenţială. Ca Dumnezeu faţă de Creaţia Sa. Deci, El vă va alege
neam aţi ,,înghiţit” multe, dar traseul şi destinul şi aparent veţi face ce doriţi, dar nu vă
mai sunt câţiva ani şi tot acest minţiţi şi nu vă înşelaţi, nu este chiar aşa! România este
calvar de mai bine de 2000 de un teritoriu vast, care se întinde pe mii de Km de jur

Reflecţii Christice,
ani, va înceta. împrejurul actualei ţări, pe care voi o numiţi România.
Asta nu înseamnă că din acel Calitatea vieţii, sentimentelor şi bucuria trebuie să vă

mesaj de la
moment sunteţi scutiţi de efortul caracterizeze. Trăiţi momente măreţe şi grandioase, de
de a reînvia propria fiinţă, entitatea care nu sunteţi conştienţi!
de lumină şi iubire care sunteţi. Mulţi

Zamolxe
Ca fost conducător al acestui ţinut, recunosc că, am
aţi fost dezamăgiţi, aţi crezut că după văzut multe lucruri la activ, chiar şi acum monitorizez
actul revoluţionar al anului 1989, întreaga activitate a membrilor acestui popor! Zamolxe
lucrurile o vor putea lua pe un făgaş bun, cel este doar un simplu nume. Eu am foarte multe nume şi
puţin de bun simţ. Că lucrurile nu stau chiar aşa, fiecare vorbeşte în numele meu, de aspectele Divine
o poate observa oricine, nu este nevoie să vină cineva esenţiale care există şi în voi, doar că nu le-aţi cultivat
din exterior şi să vă ţină predici „apropo” de saltul mai
Virgil Marcu mult sau mai puţin calitativ al vieţii. Mama România dar
prea mult de-a lungul timpului. Eu Sunt Cel ce Sunt, iar
voi Sunteţi Cei ce Sunteţi, nu există nici o deosebire, cu
şi Mama Geea, aşteaptă de la voi mai multă atenţie şi toţii Suntem Unul şi Una cu UNICUL!
Anul în care vă aflaţi 2008, este precum o trambulină responsabilitate, nu puteţi merge aşa la nesfârşit în
care poate arunca tot balastul nefiinţei voastre. S-au Mulţumesc şi vă promit că ne vom întâlni
virtutea inerţiei (ştiu că v-aţi obişnuit!). cândva, în cea mai Grandioasă Zi a Vieţii
strâns multe aspecte de natură subtil-energetică, care nu Dacă nu vă treziţi mai curând, cu siguranţă că
poate fi folosit ca potenţial în aspiraţia voastră spre o Voastre! NAMASTE POPOR ROMÂN!
acţiunea şi efectul proceselor şi fenomenelor spirituale, o
nouă, dar aceeaşi spiritualitate.

Anul II, Numărul 13 • August 2008 PAGINA 20 C O S M O S


MISTERE DEZVĂLUITE
căci la capătul examenului se afla o femeie ireal de
Energia sexuală frumoasă, care îl aştepta. Dacă nu reuşea să-şi controleze
impulsiunile sexuale, era căzut, iar posibilitatea de a fi
Virgil Marcu alături de maeştri nu mai exista. Accesul la lumile
Cei care au trecut prin multe întrupări şi care acum spirituale înceta şi era dat afară din şcoală fără
sunt spirite bătrâne aflate în trup de carne ştiu acest posibilitatea revenirii (poate doar într-o altă viaţă).
Energia sexuală (Kundalini sau Şarpele cum i se mai
lucru, însă au ajuns la o concluzie cât se poate de Posibilitatea de a trăi mai mult depinde de această
spune) este poate cea mai puternică Forţă ce i-a fost
evidentă - prea mult sex strică şi ucide natura frumoasă opţiune de a folosi cu chibzuinţă energia sexuală.
dăruită Omului de Creatorul Său în lumile materiale.
şi pură a fiinţei. Sufletul omului este ţintuit la pământ de Alegeţi-vă cu mare grijă partenerii, căci de evoluţia lor
Dar cum a folosit el, Omul, care este Cununa Creaţiei,
dorinţa sa nemăsurată pentru un lucru sau altul. Ca orice spirituală depinde ascensiunea voastră în lumile de
această energie este lesne de văzut. De când ne naştem şi
energie care este folosită în exces, duce la multe puritate şi frumuseţe ale Universului. Sunt pentru cei ce
până murim, utilizăm această energie în diferite
dezechilibre fiziologice ale corpului fizic, precum şi a se iubesc cu adevărat, cei care ştiu să se preţuiască şi să
activităţi, mai mult sau mai puţin importante. Cert este că
corpurilor subtile de natură energetică. se împărtăşească din propria lor divinitate. Multe
am abuzat de ea. Bogăţia acestei energii este ascunsă
Mass-media se face responsabilă de apariţia şi căsătorii sunt bazate la ora actuală pe interes şi pe prea
vulgului, aceştia nu trebuie decât să trudească ca să-şi
proliferarea de reviste şi filme cu conaţie sexuală mult sex. Cred că aţi observat cu toţii că femeile de
poată satisface pofta de mâncare, băutură, femei, etc.
aberantă, care pot produce multe afecţiuni ale scoarţei moravuri uşoare sunt trecute din punct de vedere fizic,
Însă aceasta mai poate avea o utilizare extrem de
cerebrale prin impresionarea acesteia într-un mod abuziv chiar dacă vârsta este de 30-40 de ani.
importantă - realizarea
şi distructiv. Energia sexuală este instrumentul pe care îl Vă invit să cumpăniţi, căci anii care vin nu sunt nici
spirituală.
are fiecare dintre noi la îndemână, în transformarea drăguţi şi nici toleranţi, ci dau doar şansa celor care vor
propriei fiinţe şi vieţi. Ea este cel mai preţios dar pe care să se ajute la o nouă viaţă trăită în lumină. Corpul vostru
Dumnezeu l-a pus la dispoziţia noastră. Puterea fizic este energie, lumină şi iubire! Ca atare se cuvine să-
creatoare a omului are ca sursă energia sexuală. l iubiţi, să-l respectaţi, să aveţi mai multă grijă de el (mai
Închipuiţi-vă că forţa sexuală este ca o ,,bancă mult decât aţi făcut-o până în prezent), să-l cinstiţi şi...
plină de lingouri din aur”, ce aţi face cu EL ESTE TEMPLUL VIU ŞI SFÂNT AL LUI
acestea? Cum aţi investi, în aşa fel încât să DUMNEZEU- SPIRITUL VOSTRU! Merită să vă
deveniţi cel mai bogat om? Sunteţi exact ca gândiţi la acest nou concept, vechi de când există lume
un om de afaceri care ştie cum să pe Pământ! Energia sexuală, dacă vreţi, este ca un Far
investească şi unde, în aşa fel încât Călăuzitor prin noaptea care se apropie de sfârşit, iar noii
existenţa voastră să fie asigurată pentru a fi zori ce se arată, promit atât de mult, încât ar fi păcat să
fericiţi. Dacă există prea multă nefericire nu ne bucurăm cu toţii de

Numărul 13
pe Pământ, fiţi convinşi că am folosit prost p o t e n ţ i a l u l
averea încredinţată. viitorului!
Este necesar să utilizăm la modul
echilibrat şi armonios această energie, dacă
vrem să ieşim cu adevărat din lanţul
întrupărilor, pentru a ne bucura fiinţa de
frumuseţile Creaţiei. Potenţialul ascuns
în forţa sexuală este imens. Marii
Iniţiaţi cunoşteau foarte bine
această energie, folosind-o în
Mântuitorul călătoriile lor de natură
însuşi. spirituală pentru
Asterion În tradiţia
cunoaştere, evoluţie şi
kabbalistică,
numărul 13 este
desăvârşire. Una din
Având în vedere că ne aflăm la numărul 13 din revista probele discipo-
noastră, am decis să scriem un articol despre semnificaţia echivalentul
cuvântului ebraic lului care aspira
acestui număr atât de controversat. E cu ghinion? E cu noroc?
Unii oameni evită să aibă de-a face cu acest număr, se încuie „Ahavah” adică Iubire, să devină
în casă în zilele de 13, nu cumpără nimic în 13 exemplare, iar iubirea era elementul Iniţiat era
evită scaunul cu numărul 13 la cinematograf şi îl consideră central din învăţătura tocmai cea
malefic. Alţii dimpotrivă, pun pe biletul de 6 din 49 (care christică. Tot în kabbală sexuală,
adunat dă tot 13!) numai acest număr, pariază pe jucătorii cu numărul 13 este litera Maim şi
numărul 13 şi îşi planifică voiajele de afaceri tot pe această este asociată celei de-a
dată. Depinde de credinţa fiecăruia. treisprezecea arcane ale Tarotului,
Este un număr feminin, deoarece calendarul lunar are 13 luni Moartea. După cum ştim, aceasta nu este o
şi în consecinţă femeile au 13 menstre în fiecare an. Din carte nefastă, ci simbolizează trasformarea, exact
credinţa ca femeia este impură în acele perioade derivă procesul prin care Iisus a trebuit să treacă pentru a
credinţa că ar fi cu ghinion, însă de fapt perioadele menstruale atinge Învierea. Adunate 1 şi 3 dau cifra 4, care nu
sunt deosebit de importante în reglajul hormonal. În tradiţia numai că este numărul elementelor sacre din care omul
occidentală la 13 ani copilul devine adolescent, iar în tradiţia este compus şi în care se reîntoarce, dar reprezintă şi
iudaică băieţii devin bărbaţi, devenire sărbătorită prin prima Sfântul Nume al lui Dumnezeu şi crucea pe care Iisus este
citire din Biblie în cadrul ceremoniei Bar Miţva. Ziua de vineri răstignit. Astfel, fară Moarte nu există Înviere, fără punctul
13, asociată Crucificării lui Iisus, este considerată de unii din centru, al treisprezecelea, nu există cercul celor 12 apostoli,
creştini drept zi sfântă şi norocoasă, iar de alţii o zi de doliu şi nu există sursa radiantă a Iubirii al cărei număr este 13. capăt misiunea?
ghinion. Luând numărul 12 ca bază a sistemului de numărare, precum Tot dumneavoatră
Numerologic vorbind, se consideră că 12 este numărul îl foloseau cei vechi, 13 este numărul care urmează şi începe un decideţi.
complet, perfect, al ciclului îndeplinit, iar 13 ar fi elementul nou ciclu, adică noul Unu. După completarea unui ciclu de 12, La fel puteţi crede că vă aduce ghinion numărul 6, pentru că
extern, care aduce dezechilibru în armonie şi ghinion. Din se încheie ceea ce este vechi şi începe un nou ciclu de 12, până numărul Anticristului este 666 sau de ce nu, numărul 53 pentru
acelaşi motiv se consideră ca Iuda era cea de a treisprezecea la 24. De aceea ora 13 este ora 1, pentru a da un exemplu cât că în anul 1953 s-a născut soacra care vă face zile fripte! Şi
persoană aşezată la masa Cinei celei de Taină. În afară de mai clar. Este ziua de vineri 13 o zi în care a murit Iisus şi numărul 33 al frecvenţei christice poate fi număr sfânt pentru
faptul că la Cina cea de Taina nu erau doar apostolii şi Iisus, ci trebuie privită ca una plină de ghinion şi întristare? Sau este o că Iisus a trăit 33 de ani, sau număr cu ghinion, pentru că a
şi rudele acestora, mamele, surorile şi celelalte persoane care zi plină de bucurie, pentru că fără Moarte nu poate exista murit la 33 de ani!
împărtăşeau credinţa în Christos în acele vremuri, vedem că Înviere? Dumneavoastră decideţi. Este numărul 13 cu ghinion Mintea umană îşi alege singură superstiţiile în funcţie de cum
numărul 13 nu are nimic de-a face cu Iuda. În plus, se face o pentru că Iuda Iscarioteanul ar fi fost a treisprezecea persoană este înclinată să gândească. Eu vă doresc să aveţi numere
mare confuzie: apostolii, inclusiv Iuda Iscarioteanul, erau în la masa Cinei celei de Taina, sau este o cifra sacră pentru că cea norocoase până la 10000 şi chiar mai mult şi cu ghinion doar
număr de 12, precum razele unui cerc, iar cel de-al de-a treisprezecea persoană era chiar în centrul lor, predicând cele pe care vi le alegeţi.
treisprezecelea punct era deasupra lor, centrul cercului, adică Legea Iubirii şi vestindu-şi propria moarte pentru a-şi duce la

C O S M O S PAGINA 21 Anul II, Numărul 13 • August 2008


LEGI SPIRITUALE

Cha krele
voi.

palmelor
Un om este ca un aparat spiritual care are nevoie de
energie pură şi plină de lumină. Cu cât te afli mai
mult în legătură cu Sinele, cu atât ziua este mai
rodnică, iar oboseala nu are ce căuta. Este necesar să
învăţăm să folosim aceste energii pe care le-am Asterion
captat, nu numai pentru noi, ci pentru toţi semenii.
Mulţi dintre noi avem impresia că putem să folosim După cum ştim, palmele sunt foarte importante în toate
aceste energii la întâmplare, risipindu-le pur şi disciplinele spirituale care se ocupă cu vindecarea, atât a
simplu după „placul inimii”. celorlalţi, cât şi a noastră înşine.
Iată că la ora actuală, fie că vrem, fie că nu, dăm Palmele au jucat un rol crucial în tradiţia spirituală din timpuri
imemoriale, fiind folosite la alinarea durerilor, la trasmiterea
socoteală (ceea ce semeni, aceea vei culege) lui
binecuvântărilor sau la iniţierile sacre, dar şi la practicarea
Dumnezeu pentru energiile folosite la întâmplare gesturilor magice de mare putere, inclusiv mudrele din tradiţia
fără chibzuinţă şi discernământ. Cunoaşterea este yoga. De ce sunt palmele atât de importante? Pentru că sunt
esenţială, nu mai putem face ce „vrea muşchiul organe absolut speciale care pot transmite sau primi energia, care
nostru”, căci altfel ne punem în pericol existenţa! o pot recepta şi analiza şi care închid sau deschid circuitele
Toate gândurile şi sentimentele noastre negative au corpului nostru.
format egregori de energie foarte puternici care ne După cum ştim, omul modern foloseşte sistemul numeric în
afectează. De calitatea acestora depinde viaţa bază 10 tocmai pentru că are la dispoziţie 10 degete pentru a
noastră. Aceşti egregori negativi se hrănesc din noi. număra. Înainte de căderea în primitivism, marcată de ultimul
Însă prin puterea ce ne-a fost dată, putem crea cataclism al Atlantidei, oamenii foloseau sistemul de numărare

Înţelepciunea
divin, în bază 12, dovadă fiind rămăşiţele sale: 12 ore în zi şi în
egregori benefici, pe care să îi hrănim cu cele mai
noapte, 12 perioade de câte 5 minute în fiecare oră, 12 perioade de
nobile, pure şi frumoase gânduri şi sentimente câte 5 secunde în fiecare minut, 12 zodii, 12 case astrologice, 12

tăcerii
pornite din iubire. patriarhi biblici, 12 apostoli, 12 porţi ale Ierusalimului ceresc, 12
Natura este ocrotitoarea omului. În Ea găsim straturi ale ADN-ului divin şi aşa mai departe.
linişte, pace, frumuseţe şi armonie. Ne putem ajuta Într-adevăr, sistemul sacru de numărare era derivat din mâna
de fraţii noştri copacii ca să ne încărcăm bateriile, de omului şi înainte de căderea Atlantidei, dar nu degetele erau
apele râurilor ca să ne curăţim aura, de munţii noştri importante, ci centrii de energie ai palmelor. Palmele au câte o
ca să beneficiem de înţelepciunea şi energia yang, care chakră principală în centru şi câte o chakră secundară în vârful
Virgil Marcu ne poate echilibra doar dacă intenţionăm şi ne punem fiecărui deget, totalizând astfel 12 centri subtili. De aceea palmele
în acord cu spiritul lor. Am uitat să fim noi, am uitat să sunt atât de importante în ştiinţele spirituale, în yoga, în magie şi
La momentul actual ne simţim epuizaţi şi disperaţi în practicile energetice de orice fel. Cele cinci chakre digitale ale
ascultăm, am uitat să stăm liniştiţi, am uitat să iubim şi
în a ne procura cele necesare existenţei. Cumpărăm din fiecărei mâini sunt activate mai mult sau mai puţin în fiecare om,
să respectăm.
ce în ce mai mult şi ... probabil în felul acesta ajutăm dat fiind faptul că acolo sunt terminaţii nervoase de mare precizie
Comunicarea a fost greşit înţeleasă, s-a transformat cu ajutorul cărora simţim texturi, forme şi temperaturi.
la creşterea economică a ţării! Oare?
în sporovăială şi bârfă. Câte energii inutil risipite de Iniţiaţii care ştiu să le deschidă şi să le crească vibraţia pot
Se pare că zilnic facem cele mai neinspirate alegeri,
aşa zisul om modern. V-aţi gândit voi oare că pot să chiar să simtă straturile aurei şi blocajele energetice, pot simţi
lipsite de înţelepciune şi inteligenţă. Atâta timp cât
existe şi alte forme sau metode de comunicare? De obiecte şi culori fără a le atinge sau a le vedea şi pot accesa
această aşa zis economie ne murdăreşte practic prin
exemplu, comunicarea de la suflet la suflet fără informaţiile din anumite obiecte doar la o simplă atingere.
calitatea produselor oferite şi zbuciumul de a ne
cuvinte. Este suficient să stăm unul în preajma celuilalt Secretul este dezvoltarea centrului palmei, care le coordonează
strecura şi de-a face rost de cât mai mulţi bani pentru într-un anume fel pe celelalte. Chakra din centrul palmei poate fi
fără a scoate un singur cuvânt. Observăm în
satisfacerea egoului, nu poate fi considerată economie deschisă prin anumite poziţii sau mudre, prin aplicarea unor
documentarele tv cum aborigenii, indienii şi alte
în slujba omului. Este necesar să găsim o metodă sau simboluri, ca în Reiki, prin exerciţii de Qigong (unde aceste
populaţii care trăiesc în sălbăticie comunică
mijloc pentru a restabili echilibrul interior (ceea ce este chakre se numesc lao-gong) sau prin utilizarea mâinilor cât mai
extraordinar unul cu celălalt chiar dacă distanţa este
la interior este şi la exterior!) pentru a ne încărca cu corect şi cu cât mai multă iubire.
mare, cum ştiu să asculte Mama Natura şi cum aceasta Poate părea straniu, dar în momentul în care dăm mâna cu
energia pură a spiritului nostru.
le oferă tot ceea ce au nevoie. cineva plini de prietenie, în care mângâiem persoana iubită sau pe
Cum procedăm? Mai întâi vom învăţa să ne oprim
Este necesar să reînvăţăm să ascultăm, telepatia este cineva aflat în suferinţă, în momentul în care ne îmbrăţişăm sau în
din mişcare, gândire, orice activitate care ne poate
o calitate a tuturor, nu numai a unui grup restrâns, de care scriem câteva rânduri pline de iubire, aceste chakre se
perturba. Ori de câte ori puteţi, opriţi-vă, închideţi
care putem beneficia. Atunci când taci, aduni putere şi deshid! Motivul este că ele sunt legate direct la chakra inimii şi
ochii şi respiraţi, conectaţi-vă la Sursa Luminii care
forţă pentru a-ţi materializa dorinţele, visele şi ideile. funcţionează pe bază de iubire şi căldură sufletească. Omul îşi
este Dumnezeu - Spiritul Vostru şi după câteva minute foloseşte în mod instinctiv mâinile pentru a-şi exprima iubirea
O vorbă populară spune că: „Tăcerea e de aur.” Câţi
vă veţi simţi reîncărcaţi şi gata pentru noi lucrări. faţă de o fiinţă apropiată lui: când vedem un prieten îi întindem
dintre noi am avut răbdarea şi înţelepciunea să
Meditaţia este una din multele metode de a vă reuni cu mâna pentru a ne uni aceste centre din palmă, când dorim să
descoperim sensul profund al acestui mesaj?
sinele în linişte, de a capta energii spirituale care să vă alintăm un un căţel sau o pisică sau cine ştie ce animal care ne
Cei care trăiesc la ţară ştiu să asculte, sunt mai
ajute în activitatea voastră. De cele mai multe ori prea stârneşte iubirea îl mângâiem pe cap, când dorim să atragem un
aproape de natură, de sufletul lor. Prin simplitatea lor animal care nu ne cunoaşte ne deschidem palma către el în mod
multă mişcare şi agitaţie strică, aşa că treceţi la treabă.
sunt divini. automat pentru a-i arăta că îi vrem binele, iar când vrem să ni-i
Sunt convins că veţi găsi de-a lungul unei zile câteva
momente în care să vă puteţi conecta la apropiem şi mai mult pe cei dragi şi nu ştim cum să ne exprimăm
verbal, le luăm mâinile într-ale noastre.

Nou în ţară!!!
Palmele au rolul de a lega inimile oamenilor într-un mod
plăcut, mai subtil din punct de vedere social decât sărutul sau
îmbrăţişarea, dar totuşi foarte profund. Palmele unui om care nu
are nici un fel de dar supranatural pot alunga durerea dacă sunt

Numai la noi găsiţi un tratament special, din


puse pe locul dureros cu iubire şi dorinţă de a vindeca. Când un

Germania, pentru paradontoză, cu rezultate foarte bune,


copil se răneşte, iar părintele său îi pune mâna pe rană şi îl
linişteşte, el nu face decât să îndeplinescă un act de magie divină
care vindecă sau care ajută copilul să se vindece singur.
la preţuri accesibile! Consultaţia este gratuită! Aveţi grijă cum folosiţi mâinile, pentru că la fel vă vor trata şi
mâinile celorlalţi. Cei care îşi folosesc mâinile să fure, să înşele,
Cu ajutorul tratamentului nostru evitaţi intervenţii chirurgicale şi să falsifice, să provoace suferinţă, răni sau chiar moarte, fie că
alte metode costisitoare, pentru a rezolva această boală periculoasă !
este vorba de un om, un animal, un păianjen sau o plantă, îşi vor
primi de la ceilalţi mai devreme sau mai târziu aceleaşi acţiuni
(Paradontoza este o boală care atacă partea osoasă a maxilarelor, ligamentele interdentare şi rădăcinile lipsite de iubire. Dacă în schimb vom folosi mâinile noastre
dinţilor, care duce la imobilitatea şi, în final, la pierderea dinţilor Paradontoza este agravată de: tutun, pentru a trata pe ceilalţi, pentru a scrie, picta sau a face mâncare
în folosul celor din jurul nostru, vom obţine efecte pe măsură.
consumul de alcool, tartru dentar sau piatră pe dinţi, igienă bucală defectuoasă, lucrări protetice defectuoase)
Adresa la care ne puteţi găsi :
Veţi fi uimiţi, dar cantitatea de lumină şi iubire care se revarsă
din mâinile unei mame care găteşte mâncare pentru familia ei sau
Cabinet 1: luni până vineri 0900-1300 sâmbăta 0900-1200 care coase un nasture pentru soţul ei, mâinile unui soţ care oferă
o floare soţiei sale culeasă chiar cu riscul de a se înţepa în spini
Şoseaua Olteniţei, nr 218, bl 1, Sc 1, parter, ap 1, int 01, sector 4 sau care îşi sprijină copilul care face primii săi paşi, depăşeşte

Cabinet 2: luni până vineri 1400-2100 sâmbăta 1200-1500


chiar şi lumina mâinilor unui geniu care compune o simfonie sau
a unui sculptor care creează o capodoperă. Nu subestimaţi puterea
Şoseaua Mihai Bravu, nr 42-62, bl P8, Sc 2, ap 45, int 45C, sector 2 mâinilor vostre şi folosiţi-le în acord cu Legea Iubirii.
În numărul viitor vom vedea cum se lucrează concret cu
Telefon : 0728 584 546 aceste chakre, cum se activeză mai bine şi cum se menţin în stare
de funcţionare. Până atunci ... puneţi mâna şi iubiţi!

Anul II, Numărul 13 • August 2008 PAGINA 22 C O S M O S


ÎNTÂMPLĂRI ADEVĂRATE

Revista Cosmos aniversarea de un an!


Cecilia David
Am aşteptat cu nerăbdare momentul întâlnirii cu cititorii şi eu ca şi ceilalţi membri
ai colectivului de redacţie. Nesperat de multă lume a venit la întâlnirea cu redacţia
unei reviste de un an de zile.
Şi toţi erau oameni de calitate cu bune intenţii. Multe canale de lumină cu
deschideri bune. Pe lângă cei prezenţi în corp fizic au fost şi o mulţime de fiinţe de
lumină din alte dimensiuni. Toată scena şi nu numai, era împânzită de prezenţa unor
spirite de înaltă evoluţie. Lord Sananda a binecuvântat adunarea alături de Babaji,
Sai Baba şi mulţi alţi maeştri înălţaţi. Nu numai sursa noastră a confirmat asta, ci şi
câţiva din sală şi apoi câţiva la telefon.
Pentru mine a fost o mare bucurie a sufletului şi o mare sărbătoare a spiritului. Toţi
cei din sală îmi erau fraţi şi prieteni. Pe toţi îi îmbrăţişam şi îi iubeam, pentru că
rezonam cu ei chiar dacă eram toţi un pic stânjeniţi, un pic timoraţi... Încet, încet
lucurile au intrat lin pe făgaşul lor.
Şi totuşi altfel mi-ar fi plăcut să decurgă această întâlnire. Mi-aş fi dorit-o în natură
sau într-o sală în mijlocul căreia să fiu şi eu, pe un scaun, ca simplu om, aşa cum de
fapt şi sunt. De pe scenă se vedeau oamenii undeva mai jos şi s-a creat o barieră
psihologică care mie nu mi-a plăcut. Dar sălile vechi aşa sunt construite şi vechile Pentru că sunt o timidă la origine, chiar dacă nu i-am mulţumit suficient atunci, îi
tipare se păstrează încă. Aş fi vrut să pot îmbrăţişa pe fiecare în parte, să pot să dau mulţumesc public pe această cale.
fiecăruia o părticică din sufletul meu. M-am bucurat şi m-am simţit onorată de toţi cei Nu pot să închei fără să vă vorbesc de prietenii mei de la Medgidia, Dl. şi D-na. Miu
care au venit spre mine cu bucurie şi sufletul deschis. Simţeam dragostea oamenilor şi care au organizat acest drum şi au avut accident. Doamna este o părticică din mine
m-am simţit privilegiată de onoarea făcută de aceştia, de a-mi vorbi, de-a mă rămasă la Medgidia să ţină flacăra spiritualităţii sus. Înţeleaptă, sociabilă, răbdătoare,
îmbrăţişa, de-a mă atige. modestă, sfetnicul meu de taină, alături de mine cu tot sufletul în toate faptele
Noi nu suntem jurnalişti de profesie, dar încercăm să ne perfecţionăm odată cu caritabile (şi nu numai) pe care ni le scotea viaţa în cale. Spirit activ în grup, avea cele
revista şi să aducem cunoaşterea noastră în slujba semenilor. Suntem şapte oameni mai multe probleme, dar niciodată nu a răspuns absent la acţiunile acestuia. Poate că
care ne străduim din răsputeri să scoatem revista lunar, dintre care patru locuim în dânsei îi acordam cele mai multe circumstanţe, dar nu am fost nevoită să o fac.
aceeaşi casă. Asistăm şi participăm activ la naşterea ei lună de lună. Scriem, corectăm, Inteligentă, intuitivă, cu mare înţelegere de oameni, cu o mare dragoste de animale,
căutăm poze, aşezăm în pagină... Nu este o muncă uşoară, dar nu ne plângem fiindcă întotdeauna dispusă să ofere ajutor cui îl cerea, era sarea şi piperul grupului. Acum este
o facem cu mare dragoste şi responsabilitate. singura care şi-a urmat calea şi singura care îşi ascultă sufletul. Ne urmează în toate
O parte din prietenii mei de la Medgidia au venit, în ciuda faptului că au avut acţiunile importante. O iubesc, o respect şi îi mulţumesc că nu s-a trădat niciodată,
accident şi a trebuit să ne întâlnim cu poliţia înainte de a ne întâlni cu cititorii! Şi când indiferent de problemele care au trecut peste dumneaei. Şi au trecut, nu glumă!
am văzut oameni de la Craiova, de la Braşov, de la Tg. Jiu, Videle, Ploieşti, Galaţi, Şi această venire la Bucureşti a costat familia Miu peste 350 RON! Şi când te
Tecuci, Constanţa şi cine mai ştie de unde, îmbrăcaţi frumos, cu chipuri luminoase şi gândeşti că din grupul de acolo, în afara doamnei Miu, nu a mai venit nimeni (unii nici
fericiţi că au ajuns, în gând i-am mulţumit lui Dumnezeu pentru manifestarea lui nu citesc revista) şi au venit o mână de oameni pe care i-am cunoscut înainte de-a mă
Divină din fiecare. O doamnă drăguţă mi-a oferit o prăjitură cu fructe, din toată inima. muta la Bucureşti, chiar că nu îţi vine să crezi cât de nebănuite pot fi cărările
M-a mişcat gestul până la lacrimi. Şi nu pot să nu amintesc de omagiul adus de Dl. Domnului! Omagiul meu sincer unor oameni care nu îşi trădează sufletul! Niciodată

O c a r t e p e l u n ă !
Inginer Cârjeu Gogan Aurelian, un mare om, un erudit, un scriitor şi un mare spirit Dumnezeu nu îţi dă de unde ai dat, ci din cu totul alte părţi. Îi mulţumesc Domnului
care mi-a oferit cu multă dragoste o carte, un dar de suflet umilei mele persoane. pentru toţi oamenii pe care i-am întâlnit şi pe care îi voi întâlni!

Cecilia David alegerea profesiilor optime, aflarea compatibilităţii


preconjugale, stabilirea cauzelor primare ale
Mulţi dintre dumneavoastră ne-aţi solicitat în îmbolnăvirilor, stabilirea diagnosticului medical
repetate rânduri sugestii legate de cărţile care v-ar fi de complet, alegerea tratamentelor şi a remediilor optime,
folos. Începem o rubricuţă cu prezentarea căţilor pe care regimul alimentar cel mai adecvat fiecăruia,
noi le considerăm adevărate surse de lumină şi autoprotecţie împotriva agresiunilor malefice.
cunoaştere. Cartea este o comoară vie de informaţie, scrisă şi
Înainte de-a vă prezenta cartea pe luna aceasta, vă completată cu scheme lămuritoare. Domnul inginer a
sfătuiesc ca atunci când intraţi într-o librărie, să alegeţi fost la întâlnirea cu cititorii. Nu l-am putut prezenta
orice carte cu sufletul, nu cu mintea. Evident că ce fiindcă a fost prima întâlnire cu dumneavoastră, special
trebuie să citiţi dumneavoastră personal o să vă ,,sară în rezervată cunoaşterii redacţiei. La întâlnirea următoare îl
ochi”. Este dacă vreţi, darul care vi se oferă şi îl puteţi invităm cu tot respectul să ne vorbească despre lucrările
accesa la acel stadiu evolutiv la care vă aflaţi. Sufletul domniei sale. Îl rugăm să ne contacteze telefonic înainte
vă conduce spre necesităţile dumneavoastră de din noi ,,Cheia Cunoaşterii Sănătăţii şi Autoprotecţiei de întâlnire. Îi mulţumim pentru prezenţă şi mulţumesc
cunoaştere. prin Consultanţă Inforspirituală”. O carte care te ajută în personal pentru darul de suflet oferit mie.
Aşa cum vă spuneam în alt articol, am avut onoarea aprofundarea cunoaşterii adevărate. Domnia sa vorbeşte Cartea poate fi comandată la Editura Lucman, str.
de-a primi de la Dl. Inginer Cârjeu Gogan Aurelian o despre adevăr şi cunoaştere, alegerea benefică a Miron Costin nr. 19, sector 1, Bucureşti- Telefon / Fax:
carte minunată care nu ar trebui să lipsească niciunuia prenumelor noilor născuţi, determinarea caracterelor, 021.222.53.17

este o publicaţie a S.C. Shanti Prem S.R.L.


COSMOS
GRAFICA ŞI DTP: Corneliu Pîhu
FONDATOR: Contele Incappucciato Corespondenţă:
REDACTOR ŞEF: Cornel Nicula Cornel Nicula, Căsuţa Poştală 87- Oficiul Poştal 19, Bucureşti
MARKETING ŞI PUBLICITATE: Florin Peţu mobil: 0766 792 444 CONTACT: mobil: 0722 352 832; 0766 656 241
e-mail: marketing.cosmos@yahoo.com e-mail: contele_incappucciato@yahoo.com
REDACŢIA: Contele Incappucciato, Cecilia David, Mihai Vârtejaru, e-mail: cornel_vamfim@yahoo.com
Virgil Marcu
COLABORATORI: Minerva, Meer Lyn, Mahatma, Radu Ran, Cornel Vamfim Tiparul executat la FED Print SRL
CORECTURĂ: Redacţia COSMOS Distribuţie: Editura Regală SRL, tel: 021/3179081; www.maximgrup.ro

C O S M O S PAGINA 23 Anul II, Numărul 13 • August 2008


Detectivii Unicul club spiritual cu restaurant
paranormali vegetarian din Bucureşti!

-muzică deosebită
-librărie ezoterică

Fiinţele
-magazin de cristale
-cursuri, consultaţii speciale
Tărâmurilor -închiriere săli de curs

Celeste
-evenimente
-tabere tematice

Bucureşti, Str. Paleologu 20 (sector 3) - Zona Mântuleasa.

În numărul
Telefon rezervări restaurant: 0721.563.120
Telefon închiriere săli de conderinţe: 0721.296.043

viitor
http://www.mandalaclub.ro

Pentru cititorii care găsesc


mai greu revista Cosmos, vă
informăm că aceasta vă
aşteaptă în fiecare lună la librăria Orfeu2000 şi Mandala Club.
De asemenea doritorii numerelor anterioare ale revistei pot suna la
unul din numerele redacţiei.

www.orfeu2000.ro
oferă:
- cărţi în domeniul: esoterism, medicină naturistă, ocultism,
ştiinţe umane, arte marţiale
- cristale şi pietre preţioase
- beţişoare parfumate
- produse feng-shui
- CD-uri cu muzică pentru meditaţie şi relaxare
Adresa: strada Nicolae Tonitza, nr 11-13, sector 3, Bucureşti
Telefoane: 021/313 73 00; 0746 153 580
e-mail: clienti@orfeu2000.ro

S-ar putea să vă placă și