Sunteți pe pagina 1din 24

I n t e r vi u c u o f i i n ţ ă r e p t i l i a nă !

REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE

ANUL II. NR.15 - OCTOMBRIE 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2,5 LEI

Să fim prieteni
cu Natura

Va lovi
Apophis
Terra?

Bătălia
pentru
istoria
omenirii
EDITORIAL

Filosofia Primordial a Universului


latura lor întunecată, în diferite
Contele Incappucciato maniere. Ele, în funcţie de
specificul situaţiei create, deşi nu
De-a lungul mileniilor această planetă minunată a sunt pe deplin conştiente de
găzduit multe civilizaţii... Aproape toate acestea au sensul manifestării în ele însele a
sfârşit în praful timpului, deşi au rămas despre ele părţii întunecate, determină fie
destule date istorice. Civilizaţiile sunt alcătuite din prăbuşirea unei civilizaţii prin
oameni, din fiinţe inteligente şi atunci ne întrebăm: ce lăcomie – cum a fost Imperiul
provoacă decăderea unei civilizaţii, atunci când se Roman de exemplu, fie prin
întâmplă aşa ceva? distrugerea unei alte orânduiri
Haideţi să vedem concret ce există dincolo de toate indiferent că ar fi bună sau rea.
aspectele unei civilizaţii, oricare ar fi ea, mai ales că este De asemenea, există în
alcătuită dintr-o mulţime mai mică sau mai mare de Univers spirite adunate sub
indivizi. Pentru a reuşi să înţelegem simplu şi clar forma unor fragmente de
despre ce este vorba, să ne întoarcem în timp la civilizaţii care distrug stele,
momentele primordiale, când Creatorul a creat acest planete, chiar dacă o fac din
Univers cu toate entităţile din el. Teoria Big Bang-ului dorinţa de cucerire sau agresiune
nu mai este valabilă ca model pentru naşterea premeditată asupra altor
Universului, deci trebuie să acceptăm altă variantă. Însă civilizaţii. Este fascinant să
pentru a nu ne complica cu explicaţiile, trecem direct la medităm la rostul unor asemenea
emisiilor de frecvenţă de la momentul ciocnirii chestiuni, deoarece ele constituie felul de a gândi al
apariţia spiritelor în interiorul Universului. hiperdimensiunilor. Există Spirite Primordiale care, Creatorului, dacă putem spune aşa.
Megauniversul şi Evoluţia evoluând în Universul nostru, cunoscând toate legile Însă un alt aspect şi mai fascinant, este acela al
Fiind nemulţumiţi de modelul deja învechit al Big acestuia, au dat naştere mult mai târziu altor Spirite mai spiritelor care deşi acţionează preponderent pe Lumină,
Bangului, oamenii de ştiinţă au căutat altă variantă, mici. Acestea la rândul lor au alcătuit, conform unei la un moment dat sunt invadate în ele însele de către
mergând de data asta către modelele esoterice ce-l scheme de evoluţie, Ierarhii Spirituale şi au fondat partea întunecată. În acest fel toate calităţile sunt
reprezintă pe Dumnezeu, prezente în vechile culturi. Ei lumile din cuprinsul Universului nostru. întoarse pe dos, devenind defecte, iar atitudinea modestă
au început să-l explice pe Dumnezeu sub forma unei Ştiinţa modernă afirmă că galaxia noastră, Calea a spiritului întrupat se transformă în infatuare, deşi
Surse din care a apărut totul. Una dintre cele mai Lactee, este relativ tânără, vârsta ei fiind estimată la aspectul exterior al manifestării personalităţii persoanei
plauzibile teorii în acest sens este cea a aproximativ 12 miliarde de ani, Universul nostru având respective rămâne cam acelaşi. Ceea ce se schimbă este
hiperdimensiunilor, care există într-un Univers practic 18 miliarde de ani vechime. Deci este de înţeles că cele emisia din interior şi de aici derivă un mare pericol.
fără limite, aceste hiperdimensiuni poziţionându-se ca mai vechi civilizaţii din galaxia noastră, apărute cândva, Mulţi oameni sunt păcăliţi de acest proces de
au o vechime de cel puţin 1 miliard de ani. Comparaţi cu transformare pe care ei nu-l văd la cei care schimbă
civilizaţia noastră şi vă veţi da seama că noi suntem de înăuntru Lumina cu întunericul. Căci unii care serveau
fapt nişte copii creaţi acum, mai în vremea din urmă... Lumina Caldă a Principiului Constructiv, sunt cuprinşi
Lumină şi întuneric la un loc de partea lor întunecată a Luminii Reci care serveşte
Atunci când au fost create Spiritele Primordiale, ele Principiul Distructiv.
au fost structurate de către Inteligenţa Creatorului din Vom vedea în numărul următor cum se petrece acest
două părţi. Partea Manifestată şi partea Nemanifestată. uluitor fenomen care denaturează Adevărul.
Din acest punct de vedere, al înţelegerii clare a acestui
adevăr, este necesar să realizăm ce înseamnă cele două În fiecare săptămână aflaţi
noţiuni. Partea Manifestată este cea luminoasă, Yang în
termeni esoterici, în timp ce partea Nemanifestată este
mai multe informaţii despre
Yin. Aici Nemanifestarea trebuie văzută ca nonemisie de tehnici de vindecare, chakre,
căldură a Luminii, nu ca ceva inactiv. Dacă raportăm Tarot,esoterism, paranormal,
OZN, extratereştri şi opiniile
aceste două părţi la moştenirea esoterică existentă la
unele civilizaţii vechi pământene, ne aducem aminte de
Tao, ori de Yin-Yang, simboluri prezente şi în cultura cititorilor, pe adresa de
noastră românească străveche, de pe vremea înaintaşilor
pelasgi. De altfel dacă ne uităm azi pe porţile
internet
locuitorilor de la sate, din România, vedem ornamente www.incappucciato.weblog.ro
ce amintesc de acest aspect.
Mergând mai departe în descrierea misterului
Creaţiei, referitor la naşterea spiritelor, să vedem de
ce Creatorul - această Energie Inteligentă, a făcut în
aşa fel încât toate, dar absolut toate spiritele, să fie
nişte foi paralele între ele, dar de o manieră totuşi alcătuite în esenţa lor şi din Lumină şi din
circulară. Atunci când două astfel de hiperdimensiuni se întuneric. Cum Lumina reprezintă partea creativă
ating are loc o expluzare de materie dintr-una către a Principiului Unic – Creatorul, întunericul este
cealaltă. Aşa se explică materia şi antimateria, precum şi partea distructivă a acestui Principiu.
curgerea a ceea ce numim timp. Odată cu un astfel de De ce era necesar să fie aşa? Dacă ar fi existat
impact apare şi procesul de mişcare şi schimbare în doar creativitate în acest Univers, la un moment
ambele hiperdimensiuni. dat s-ar fi umplut prea mult cu tot felul de forme şi
În esoterismul moştenit de la rasele galactice nu ar mai fi fost loc. Astfel la anumite intervale de
cunoscătoare ale adevărului, se ştie că împreună cu timp, partea întunecată din spirite produce procesul de
ciocnirea acestor hiperdimensiuni s-au născut şi formele alterare a ceea ce a fost creat în anumite părţi ale
de viaţă modulate inteligent, adică Spiritele. Ele Universului. Coborând acest fenomen până la nivel de
reprezintă ca să zicem aşa materializarea energiilor din civilizaţii existente în cuprinsul Universului, putem
hiperdimensiunile menţionate şi, dacă fiecare spirit este înţelege că la un moment dat, în orice civilizaţie, va
unic şi irepetabil, rezultă că toate au fost create în baza exista o cantitate anume de spirite care acţionează prin
Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008 PAGINA 2 COSMOS
PROMOVĂM ROMÂNIA

Br ncu i i Axa Lumii


Cornel Nicula Univers, dar datoria ne chema înapoi către
Bucureşti.
Continuăm prezentarea călătoriei turistice Deşi străbăteam drumul înapoi,
apropiindu-ne de zona subcarpatică, totuşi
şi iniţiatice pe care am început-o în numărul
un iz fin şi consistent persista în
trecut al revistei. Avem atâtea valori sacre conştiinţele noastre, un iz al vechilor regi
răspândite pe tot teritoriul românesc, sub geto-daci, care veniseră la marea întâlnire
forma celor 22 de Arcane Mistice, încât este de la sanctuarul din munţi. Energia lor este
mai mult decât necesar să le readucem pe cu noi şi acum, la mai bine de o lună şi
toate în discuţie, reactivându-le matriţa de jumătate de atunci şi nu putem să nu ne
înclinăm plini de respect şi recunoştiinţă în
energie proprie.
faţa spiritelor lor măreţe, făptuitoare de mari
isprăvi rămase în istoria lumii. Trebuie să
spunem că „mâna” nevăzută a regilor geto-daci a
influenţat până şi opere realizate mai de curând, la
scara timpului, cum este cea de la Târgu Jiu a lui
Brâncuşi. recunoscut
Ajunşi în vremea prânzului în oraşul unde în urmă pentru valorile şi
cu peste 70 de ani Brâncuşi construia Coloana spiritualitatea sa, în acele vremuri când integritatea
Infinitului, am făcut un popas necesar pentru cercetări statului român era fragilă.
asupra acestui admirabil complex energetic. Vreau să vă Şi cum nimic nu se petrece la întâmplare pe acest
spun că în acea duminică splendidă, dăruită parcă Pământ, amplasarea complexului de la Târgu Jiu are un
special nouă de către Dumnezeu, am petrecut o oră pe tâlc profund, ascuns în chiar modul în care este
pajiştea din jurul Coloanei. O oră care toată viaţa îmi va poziţionat. Mai mult de atât. Mistica numerelor ne duce
rămâne profund întipărită în memorie. O oră divină, către descoperirea unei uluitoare realităţi a acestui
pentru a admira şi a ne bucura de acel verde parcă extraordinar obiectiv turistic. Dacă adunăm echivalentul
incomensurabil al pajiştei, sute de metri pătraţi de iarbă în cifre a literelor ce compun numele oraşului, avem 22
de un verde viu divin. Parcă am fi rămas culcaţi pe ea o şi 13, două numere foarte importante în divinaţia
eternitate, atât de minunat era. Personal am ales un loc Tarotului şi a Arcanelor Spirituale. Iar prezenţa Jiului în
mai de-o parte şi m-am întins decuplându-mă total de apropiere ne duce la descifrarea etimologică a numelui
mediul înconjurător, pentru aproximativ 20 de minute. său, care înseamnă după limba dacă veche ”Cel Sfânt”.
Era ca şi când m-aş fi aflat într-o dimensiune paralelă, Dacă vârful sabiei este îndreptat către Bucureşti, ar
energia Coloanei vibrând intens însoţită de energia rezulta că un nou Preot - Rege dac, Cel Sfânt, ar apare
vindecătoare a verdelui pajiştei. într-o zi în capitala ţării. Adică întoarcerea Celui Sfânt.
Aşa am intrat în comunicare cu fiinţele care Coloana Infinitului şi celelalte opere brâncuşiene sunt
supraveghează Coloana – care este un Releu Galactic de realizate şi amplasate chiar în această zonă a Jiului. Deci
Transmisie, fiinţe ce folosesc energia acelui loc pentru opera lui Brâncuşi, divin inspirată, funcţionează pe
veniri şi plecări pe şi de pe Pământ. Coloana în structura vibraţiile celor două numere mistice, atrăgând
ei subtilă de energie primeşte alimentare de la celelalte permanent turişti în sezon. Căci vreţi sau nu, prin înseşi
componente ale complexului, respectiv Poarta Sărutului aceste numere ca vibraţii, toţi cei care trec pe la coloană
După ce am plecat de pe minunatele plaiuri de primesc mesaje, îndrumări şi uneori chiar haruri din
şi Masa Tăcerii.
poveste ale Sarmisegetuzei, din acele păduri în care partea mesagerilor Luminii, ce străjuiesc neobosit
parcă şi acum mai sălăşluiesc zâne, pitici şi ale fiinţe din Sabia Spirituală şi Noul Rege Dac
Coloana Infinitului, semnul nostru de legământ pe vecie
basmele româneşti, cum era şi firesc a trebuit să luăm Este evident faptul că popasul de la Târgu Jiu ne-a
cu Dumnezeu Creatorul.
calea înapoi către acasă, spre Bucureşti. Drumul confirmat că acest complex al lui Brâncuşi atrage zilnic,
Aşa că dacă aveţi o vacanţă la dispoziţie, nu ezitaţi să
pitoresc şi plin de verdeaţă de-o parte şi de alta, o pe timpul verii mai ales, mii de turişti. Locul este foarte
treceţi pe la Coloana Infinitului, Poartă Stelară către
minunăţie în mijlocul verii călduroase, ne-a oferit încă o încărcat din punct de vedere al energiilor spirituale.
Lumile Galactice care ne aşteaptă cu inimile pline de
dată prilej de încântare privirilor noastre. Este de-a Foarte puţină lume ştie însă că Brâncuşi, atunci când a
iubire, ca pe nişte copii care de multă vreme au uitat
dreptul fascinant să priveşti ore în şir la toate început construcţia operelor sale, l-a avut ca ghid
drumul înapoi spre Casă.
gospodăriile înşirate fie pe coamele dealurilor, fie în spiritual pe celebrul Maestru
jurul acestora, admirând din goana maşinii specificul yoga Milarepa. Acesta îl
strămoşesc al culturii şi civilizaţiei noastre româneşti, îndruma din astral pe
care încă persistă în ciuda tuturor agresiunilor Brâncuşi, conform spuselor
civilizaţiei de consum. sale, în întocmirea amplasării,
Deşi ne deplasam cu autoturismele pe autostradă, a unghiurilor şi a ordinii
devenea aproape imperceptibilă schimbarea de operelor din complex.
altitudine şi de decor, kilometru după kilometru şi astfel Nu întâmplător privită de
ne-am amintit ce spuneau profesorii de geografie. Într- sus înşiruirea operelor
adevăr avem toate formele de relief la un loc, iar acest configurează o sabie al cărei
aspect face ca aproape să nici nu percepi când ai părăsit mâner se află lângă Jiu, care
zona munţilor. curge în apropiere, în timp ce
vârful sabiei este îndreptat
Releul de la Târgu Jiu
către est, mai bine zis aplecat
Lăsând în urmă frumoasele meleaguri hunedorene,
puţin către sud-est, arătând în
încărcate de legendă, mister, energii divine şi tradiţie
direcţia Bucureştiului. Oare ce
ancestrală, cu speranţa că ne vom întoarce în acele
i-a spus Milarepa lui Brâncuşi,
locuri unice, ne-am îndreptat către zona dealurilor
ca să fie vârful sabiei orientat
subcarpatice. Timp de câteva ore bune ne-am deplasat
astfel? Din datele istorice
comentând cu bună dispoziţie impresiile şi trăirile avute
culese despre Brâncuşi ştim că
în Retezat şi la Sarmisegetuza. Am fi rămas acolo, în
el avea o dorinţă arzătoare ca
liniştea aceea, o veşnicie, conectaţi la Dumnezeu şi la
poporul nostru să fie

COSMOS PAGINA 3 Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


SP E CT AC O LU L V IE ŢII
C a p c a n a
a d e v ă r u l u i
a b s o l u t
Cecilia David

M-a tot bătut gânul să scriu un articol despre agresivitatea cu care


tratăm orice neregulă care apare în viaţa noastră şi despre capcana
adevărului absolut. Iată că o fac acum, cu tot respectul pentru
dumneavoastră şi pentru mine.
Când am relatat anumite nereguli sau anumite stări ale unor persoane
n-am vrut să atac şi nici să fiu o ameninţare pentru cineva. Dacă se poate

O p o v e s t e a d e v ăr a tă
zice şi aşa eu „am ţipat” la problemă şi nu la cineva anume. De regulă
nu mă las influenţată de nimeni şi nici lucrată mental. De regulă am zis,
dar excepţia confirmă regula... Sunt un apărător al adevărului, dar adevăr
absolut nu există aşa că totul este relativ. Când acuz anumite persoane de
fariseism, fanatism şi excrocherie, nu o fac pentru că am ceva personal
cu acestea. Dacă constat o neregulă şi verific un anumit lucru încerc să
aduc la cunoştinţă oamenilor adevărul aşa cum îl văd eu.
Legea polarităţii spune: totul este dublu, orice lucru posedă doi poli; Virgil Marcu avem de trăit nu este pur şi simplu un timp pe
totul are două extreme, asemănătorul şi neasemănătorul au aceeaşi Sunt mulţi dintre noi prieteni care au propria care îl pierdem cu tot felul de prostii, el este un
semnificaţie; polii opuşi au o natură identică însă de grade diferite; poveste. Astăzi am să vă spun una din aceste timp de a ne reconstrui după chipul şi
extremele se ating; toate adevărurile nu sunt decât semiadevăruri; toate poveşti. O poveste ca oricare alta în care vă veţi asemănarea lui Dumnezeu. Fiecare are o poveste
paradoxurile pot fi conciliate – Kibalion. Conform acestei legi toate regăsi măcar în mică parte. mai mult sau mai puţin frumoasă. Cert este că
adevărurile nu sunt decât semiadevăruri... A fost odată ca niciodată doi oameni. Ei s-au toate aceste poveşti se pot încheia cu un sfârşit
Nu am avut şi nu am intenţia să subliniez că noi suntem cei mai buni, căsătorit şi la scurt timp au adus pe lume un bun. De noi depinde să reuşim să devenim
că noi deţinem adevărul absolut, că numai noi putem face cursuri sau copil. Copilul a crescut alături de bunici. Ei au Oameni Responsabili ai Creaţiei lui Dumnezeu!
iniţieri, că numai noi suntem de partea Luminii şi ceilalţi servesc fost primii mentori şi tot ei au contribuit în mare Citind de curând o carte am descoperit puterea
Întunericul. Dar când primim sesizările pe diferite teme ezoterice de la parte la creşterea lui. De când era mic, cam 3-4 creatoare ce se ascunde în fiecare dintre noi. O
oameni (şi nu numai) a nu semnala, a ascunde, a tace înseamnă a anişori a început să vadă lumea de dincolo, dar putere pe care însuşi Dumnezeu, Conştiinţa
consimţi la neadevărul şi intenţia sau acţiunea negativă. Ne confruntăm nu pentru mult timp. De ce? Pentru că cei din Supremă o foloseşte în scopul îmbunătăţirii
zilnic cu tot felul de sugestii, reclamaţii, încurajări, laude, critici. familie, în sânul căruia se născuse copilul nu au propriei Creaţii. Oare pe noi oamenii ce ne
Revin şi bat monedă pe activarea Christului interior cu toate tulburările acordat nici o atenţie în acest sens, ei înşişi fiind împiedică să ne transformăm vieţile pentru un
bune sau rele care le implică aceasta în viaţa unora. Ni se semnalează tineri, fără pregătire ezoterică şi spirituală. sfârşit bun de poveste! Sfârşit nu există nicicum,
apariţia multor Iisuşi cu toată cohorta de minuni şi lucruri extraordinare Cine să cunoască în acele timpuri ale anilor 60 este doar un mod de-a o spune, căci tot timpul o
legate de ei. Am văzut-o pe doamna Alexandra Moşneaga la OTV, ceva despre lumea subtilă de dincolo de văl. luăm de la capăt acolo de unde am rămas. Un
îndoind cu puterea minţii o lingură în faţa camerelor de luat vederi. Anii au trecut iar copilul a devenit între timp nou început, file albe de poveste care vor fi
Camera nu poate înregistra o iluzie optică. Femeia este dotată şi aptă să adolescent. Prins în vâltoarea vieţii a „înotat” scrise în mileniile ce vin.
facă „minuni”, cunoscând şi aplicând corect legile fizicii. N-am auzit ca vreme de 10 ani pentru ca într-o zi minunea să se Acum acest omuleţ se străduieşte să redevină
această mare doamnă să se declare Mare Maestru şi nici Iisus, venit să întâmple a doua oară. De data aceasta s-au OM. Ce spuneţi, va reuşi el oare sau nu?
salveze lumea asta de rău! Se declară vindecător şi asta şi este (cu toate deschis anumite capacităţi extrasenzoriale. La Societatea este un factor important în
că poate face şi previziuni şi multe altele) şi şcoala ei este pe bune – o început a fost mirat şi contrariat, ca mai apoi să destabilizarea oamenilor, ea nu vrea ca individul
mare şcoală de vindecători. îi întrebe pe cei de sus ce se întâmplă? să fie liber ci încorsetat de tot mai multe dorinţe
Numai exaltaţii se cred Iisus şi te sufocă cu misiunea lor spirituală de Răspunsul a venit: „Vei fi cel care va face în aşa şi necesităţi deşarte. Oare cum vom reuşi noi să
excepţie... Acum, spuneţi-mi şi dumneavoastră în locul meu ce aţi face? fel încât, cu toate piedicile care ţi se vor pune, ieşim din acest cerc închis de puterile oculte şi
Aţi lua „de bune” tot ce ar zice unul şi altul? I-aţi primii să vă facă tot vei reuşi şi demonstra faptul că se poate ca pe o să respirăm liber pe o planetă liberă? Geea,
felul de demonstraţii? În India sunt tot felul de fachiri care, pentru câţiva planetă semisălbăticită să devii OM.” Mama Geea aşteaptă de la noi toţi o mână de
bănuţi fac demonstraţii pe stradă, producând tot felul de efecte, minuni În timp capacităţile s-au amplificat, harul ajutor, nu atât pentru ea cât mai mult pentru noi.
şi şmecherii. Indienii, care au tendinţă spre spiritualitate şi destule Domnului a fost înmulţit. Ce mai urmează? Cu sau fără această mână de ajutor se ridică în
noţiuni despre legile acesteia, nu-i hulesc şi nu-i contestă. Îi tratează ca Aparent nimic şi totuşi prieteni ne aşteaptă dimensiunea conştiinţei superioare a unui
atare, le aruncă un bănuţ şi îşi văd de treaba lor. La noi cum apare „un vremuri grele pe noi toţi. Când spun aceasta mă mental sănătos şi strălucitor. Evident că vorbesc
minunat cu o minune” cum se şi adună adepţi care încep să slăvească tot refer la faptul că noi toţi am intrat într-un proces de dimensiunea a cincea a mentalului superior.
ce văd şi depun mărturie. profund de transformare care va dura Acum la treabă prieteni căci timpul ne ajunge
Şi dacă s-ar aduna toţi sfinţii şi toţi maeştrii ştiuţi şi neştiuţi şi dacă ar aproximativ 150 de ani. Dar... timpul pe care îl din urmă şi mai sunt multe de făcut.
coborî Iisus cu toţi apostolii, dacă nu se schimbă nimic în sufletele şi în
minţile oamenilor – aceştia au venit degeaba! Sau numai pentru a se
contesta şi a se părui public! Se bat sfinţii pe Nu ştiţi care sunt cele mai optime alegeri ale
locurile de „cinste” şi se hulesc pe faţă, de
nu mai ştie bietul muritor de rând plin de
vieţii dumneavoastră?
bun simţ ce să mai creadă şi de partea cui Doriţi să vă reamintiţi misiunea personală şi
să fie. să ştiţi ce aveţi de făcut?
Aveţi inima îndoită şi nu ştiţi de ce relaţiile
Aşa că îmi cer scuze pentru tot
ce am zis până acum şi pentru
semnalele de alarmă trase, dar cu cu semenii nu sunt cum ar trebui?
mâna pe inimă afirm că nu am
nimic personal cu nimeni şi nu am
Probleme în familie, la serviciu sau în plan
intenţia să „scot eu urâţii din ţară”. personal?
Şi fiindcă toţi avem nevoie de Cu ajutorul Divinaţiei în cărţile de Tarot, Virgil Marcu vă
vindecare la toate nivelele voi
încerca să mai şi tac considerând poate oferi informaţiile de care aveţi nevoie.
că e „suficientă o bâtă la un car Puteţi suna la 0720 177 792 pentru mai multe detalii şi
programări!
de oale”... Nu promit însă că voi
tace tot timpul.

Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008 PAGINA 4 COSMOS


TU ŞI VIAŢA SPIRITUALĂ
Cine este Sai Baba?
Chakrele din tălpi Cecilia David
S-a născut la 23 noiembrie 1926 la Puttaparty în India, arealul
versa. Cele patru degete ale mâinii vor atinge geografic, spiritual şi cultural despre care un text străvechi din
cu vârfurile degetele mici de la picioare, iar Shamballa face referire când descrie apariţia Avatarului Kalki.
degetul mare de la mână va atinge linia care
Informaţiile privind autenticitatea acestor realităţi vin de la
desparte degetul mare al piciorului de restul
talpei, pe partea laterală. În acel moment, Comandamentul coordonat de Comandantul Ashtar Sheran, cel care
chakra palmei şi chakra talpei sunt unite. conduce Flota Spaţială aflată dincolo de Lună.
Centrul palmei va corespunde în mod corect „Cristul planetar actual este Maitreya. Domnul Satya Sai Baba care
centrului din talpă, iar acest lucru depinde de locuieşte în prezent în sudul Indiei, manifestă christianitate cosmică,
dimensiunile şi proporţiile fiecăruia. Odată ce paternitate şi maternitate dumnezeiască fiind un Avatar complet, lucru
am stabilit poziţionarea acestor centri, putem extrem de rar întâlnit, el fiind cunoscut de către noi sub numele de Avatar
trece la funcţia lor. Kalki. Prin Sai Baba ca om şi prin Conştiinţa sa ca entitate spirituală,
Cu toate că ne folosim de picioare în Logosul Galactic numit Kalki Avatar a coborât până la nivelul conştiinţei
fiecare zi, de puţine ori ne dăm seama de de Logos Cosmic, deţinută de Sai Baba.” – ne comunică Astar Sheran.
importanţa pe care acestea o au cu adevărat. La nivelul unei planete precum Terra un om întrupat are în el doar o
Omul îşi trage puterea în parte de la Mama-
parte a spiritului său cu care vine la încarnare. Cealaltă parte mult mai
Pământ, fără de care nu ar putea trăi. Un
exemplu grăitor este titanul din mitologia mare rămâne în lumea spirituală de origine de unde veghează şi
greacă numit Antheos. Acesta era fiul Geei, coordonează viaţa respectivei fiinţe venite la reîntrupare. Dacă acel om
Pământul şi prindea puteri nemăsurate ori de are o anumită misiune spirituală, prin anumite practici şi printr-o
câte ori atingea ţărâna. În lupta cu cel mai atitudine morală pozitivă poate aduce cu timpul în trupul său terestru
puternic dintre eroi, Heracle, acesta era de încă o parte mai mare a spiritului său. Deci Avatar Kalki este o parte mai
neînvins, însă odată ce eroul nostru îl suspendă mare din spiritul superior al lui Satya Sai Baba.
undeva deasupra, nelăsându-l să atingă În vremea lui Iisus, Maitreya, fiind mai avansat spiritual s-a folosit de
pământul pentru a lua putere, pierde lupta. De Conşiinţa Christică pentru a-l ajuta pe acesta să îşi ducă până la capăt
fapt, orice om care nu mai are contact cu Terra, misiunea. Avatar s-ar traduce prin „Îndrumător Divin”. Satya Sai Baba
cu Mama Geea, este sortit slăbirii şi morţii. este regent spiritual, prin asta înţelegând că ţine locul în lumea noastră,
Astronauţii care petrec mult timp în afara
Asterion câmpului terestru viu resimt o slăbire deosebită a
acelui Rege desemnat de Divinitate să conducă lumea. Acesta este Sanat
sistemului imunitar şi o mare scădere a vitalităţii Kumara, Conducătorul Shamballei. Datorită diferenţei de nivel
Articolele precedente au tratat acei centri în mod inexplicabil, împreună cu probleme
energetici care se află în palme. După Legea psihice de tip depresiv. De ce? Pentru că nu
Corespondenţei, „După cum este Deasupra, la numai că au o legătura şi aşa defectuoasă cu
fel şi Dedesubt”, ar trebui să existe asemenea Mama-Pământ, dar sunt şi deconectaţi din punct
formaţiuni şi în planul inferior. de vedere fizic şi energetic de sistemul viu care
Nu ne referim aici la inferior ca vibraţie sau le menţine vitalitatea.
calitate, ci ne referim la partea inferioară a Centrii subtili ai palmelor sunt în total 14,
corpului. Omul are mâini, membrele superioare, cele 10 ale degetelor, câte unul în fiecare palmă
dar şi membrele inferioare, picioarele. Dacă şi câte unul la fiecare încheietură. La fel şi la
mâinile sunt asociate cu Aerul şi cu partea tălpi, există 14 astfel de centri, 10 la degete, unul
superioară, picioarele sunt asociate Pământului în fiecare talpă în locul menţionat mai sus şi câte
şi părţii inferioare. Primele se îndreptă către unul în călcâi. Ultimele au fost numite atât
Tatăl Ceresc, ultimele se îndreaptă spre Maica Aripile lui Hermes, cât şi Punctele lui Achiles.
Pământ. Precum un copac, mâinile sunt crengile Cele 14 chakre superioare şi 14 inferioare
care tind spre înalt, iar picioarele sunt rădăcinile formează un complex de 28 de chakre secundare
care ne leagă de ţărâna din care suntem formaţi. aflate la periferia corpului fizic, care stabilesc
Fiecare are rolul său. Dacă crengile cu frunze raporturi de flux ale energiilor, fiind prin natura
servesc lucrului cu lumina, de la rădăcină vine lor lunare, după cum şi numărul 28 este lunar.
seva şi energia necesară, care hrănesc copacul. Ele pot atrage şi emana energii, pot asimila şi
Omul este construit la fel, iar un indiciu elimina lumina, în funcţie de dorinţa şi
important sunt stigmatele pe care diferiţi oameni necesitatea noastră. Ele oricum fac acest lucru în
deosebit de evlavioşi le manifestă în anumite mod normal, dar este mult mai bine să le
stari de devoţiune mistică. Poate părea destul de cunoaştem, să le conştientizam şi să le folosim
curios, dar rănile lui Iisus, aşa cum este el pentru a beneficia de o sănătate şi o vitalitate
reprezentat în icoane, marchează aceste chakre naturală maximă. vibratoriu şi evolutiv dintre omenire şi acesta prezenţa lui în lume este
sau centrii energetici. Centrele palmelor sunt Chakrele centrale ale corpului, atât principale înlocuită de Sai Baba.
două. Celelalte două au fost în picioare, în tălpi, cât şi secundare, în număr de 36, sunt de natură Aşadar Satya Sai Baba întrupează la nivel terestru Conştiinţa Christică
tocmai de aceea fiind numite colectiv Piroanele solară, lucrând în armonie cu cele lunare pentru Cosmică şi din acest motiv toată activitatea lui Sai Baba este axată pe
Mântuitorului. Cele patru răni din care a curs buna funcţionare a tuturor elementelor care ne ajutorarea oamenilor, prin tot ce face el determinând şi stimulând în
sânge trebuiesc văzute ca patru porţi ale compun fiinţa. De la cele mai mari la cele mai oameni natura iubirii. Acest Maestru lucrează direct cu Shamballa şi cu
corpului, prin care ar trebui să curgă energia. mici, ele au rolul lor specific şi sunt fiecare în Ierarhia Luminii, dar şi cu adepţii săi în plan terestru. În unele situaţii
Copacul de care vorbim extrage energia parte importante, însă ne vom ocupa de ele în deosebite, mai ales în zilele marilor sărbători spirituale, Maestrul
pămânului prin rădăcini pentru a se hrăni şi ansamblu, punând accent pe cele centrale aflate materializează ceea ce se numeşti „vibhuti” – o cenuşă fină şi sacră ce
foloseşte frunzele pentru a trasforma această în tălpi. Este binecunoscută funcţia chakrelor din
ajută la vindecarea multor boli, unele chiar incurabile. Dacă ar fi să
energie în hrană cu ajutorul luminii. Dacă ar avea tălpi şi mâini, mai ales în medicina tradiţională
numai crengi, nu ar avea de unde să ia energie. chineză, în acupunctură şi presopunctură sau în traducem ce înseamnă Sri Satya Sai Baba ar ieşi „Întruparea Luminii
Dacă ar avea numai rădăcini, nu a mai avea de ce disciplina japoneză tsubo. Descrierile Tatălui”. Redau un fragment din învăţătura sa:
să extragă aceste energii. Omul s-a obişnuit să meridianelor, funcţiilor şi metodelor de „Descoperiţi Cerul care se află în voi şi dintr-o dată toate
aibă doar mâini şi a cam uitat de picioare. Numai tratament pot umple sute de pagini, însă din dorinţele vă vor fi îndeplinite, toate durerile şi suferinţele vor
cei care au fost amputaţi îşi pot da seama pe ce păcate, nu putem aborda aici întreaga masă de înceta. Simţiţi-vă deasupra corpului fizic şi a îngrădirilor sale,
binecuvântare stau oamenii zi de zi fără a o informaţie, decât ceea ce este esenţial. deasupra gândirii şi a motivaţiilor acesteia, deasupra dorinţei de
aprecia...
Picioarele sunt rădăcinile noastre, legătura În numărul următor vom detalia câteva succes sau a temerilor de orice fel. Adevărata cauză a suferinţei
noastră cu Pământul şi porţile de intrare ale tehnici de deschidere, armonizare şi vindecare a în lume se datorează faptului că oamenii nu privesc către
energiei telurice. Aceşti centri se află în centrul acestor centri subtili, atât de importanţi pentru interior, ci se încred prea mult în forţe situate în afara Sinelui
talpei, însă un mod mai precis de a le găsi este omul care doreşte să aducă în el armonia Cerului (Spiritul)... Iubirea este în toţi; Iubirea este la toţi; Iubirea este
următorul: vom aşeza palma dreaptă pe talpa şi să o manifeste pe Pământ... totul.”
stângă, cu piciorul îndoit pe coapsă, sau vice-

COSMOS PAGINA 5 Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


CĂLĂTORIND PRIN TIMP

Rasele de extratereştri-II-
de alţi exploratori, fiind un tip umanoid care-şi are ajuns şi în sistemul stelei Vega, iar o grupare mai puţin
originea în zona stelei Taygeta şi în alte sisteme stelare, numeroasă a decis să rămână în Lyra, lângă o stea
ce au fost colonizate de către foştii locuitori din periferică din această constelaţie. Din această cauză
sistemul Lyra, după ce au fost invadaţi de reptilienii zona stelară a Lyrei este şi acum teren de luptă între
rasei Draco. cenuşiii saurieni şi umanoizi, fiind un conflict între rasa
Principala planetă pleiadeană, Earras, a fost Draco şi o linie umană Evadamică.
terraformată de către coloniştii lyrani refugiaţi. Telosienii – aceştia sunt locuitori înalţi şi blonzi, ai
Pleiadenii au fost prima rasă umanoidă care a dezvoltat unei reţele de imense incinte locuite restabilite sub
tehnologia zborurilor în hiperspaţiu (guvernul Statelor scoarţa Terrei, care exista încă din timpuri
Unite raporta despre aceste aspecte că încă din 1943 antediluviene. Concentrarea acestei reţele refăcute este
deţinea fragmente de tehnologie ce a permis realizarea configurată în jurul Muntelui Shasta din nordul
experimentului Philadelphia). Cert este că Californiei. Uneori există referiri greşite despre ei, fiind
pleiadenii susţin că tehnologia lor o numiţi „lemurieni”, deoarece se presupunea că
depăşeşte pe a noastră cu cel descoperirea acelor caverne construite şi dotate
puţin 3000 de ani. Aceasta tehnologic ar fi fost făcută în vremurile
explică cum umanoizii când exista ceea ce se numea Lemuria, o
din Lyra au fost civilizaţie antediluviană (înainte de
capabili să Potop). Adevărata localizare a
Radu Ran călătorească la Lemuriei se află în Oceanul Indian,
În numărul anterior al revistei noastre am distanţe aşa de nu în zona Oceanului Pacific,
început descrierea şi clasificarea câtrova rase mari, pentru a unde a existat continentul Elam
stabili în siste- Mu.
extraterestre, structurate în civilizaţii care se mul Pleiadelor, Telosienii au pierdut mai
află în conflict la scară galactică. Care este aceste aflându- demult contactul cu Pleiadenii
miza lor? Poate fi considerat sufletul, ca şi se la 450 de ani şi cu alte grupuri umanoide,
corp energetic creat de Dumnezeu, drept un lumină de descendente din legături
„artefact divin” necesar acelor rase care se Pământ, în ancestrale ale Evadamilor şi
timp ce Lyra se de aceea se poate spune despre
alimentează prin furtul energetic pentru a află la doar la locuitorii din Telos că sunt de
supravieţui? 30 de ani origine pur pămân-teană. Ei au
Să vedem în continuare clasificarea altor rase, dintre lumină de noi. vehicule interstelare şi
care unele se află şi pe Pământ. Scopul unora dintre ele Pleiadenii se reprezintă o ramură vestică a
este benefic pentru omenirea noastră, scopul altora este consideră ei înşişi civilizaţiei cunoscută sub numele
ostil evoluţiei civilizaţiei noastre, dar şi altora. ca parte a de Agartha-Shamballa. Mulţi
Infiltraţii – aceştia reprezintă o rasă rezidentă, Consiliului Androme- dintre telosieni au o genealogie
temporar sau permanent, în funcţie de scopurile dan, acesta fiind combi-nată greco-mayaşă, Vedele
urmărite, ce alcătuiesc grupările diferitelor societăţi alcătuit din câteva amintind despre legătura dintre cultura
secrete ce sunt conectate cu membrii de la vârfurile civilizaţii din interiorul greacă şi cea a Indiilor de Vest – unde erau
guvernelor ascunse. Inflitraţii posedă instalaţii constelaţiei Andromeda. Au o Mayaşii.
subterane, baze şi colonii pe teritoriul Statelor Unite, genealogie de tip Evadamic. Telosienii fac parte de asemenea din gruparea
dar şi în alte locuri din lume. Unele grupuri ale Lyranii – umanoizii originali din această ordinului „Melchitzedek”, fiind conectaţi prin acesta la
Infiltraţilor dispun şi de tehnologie avansată care le constelaţie care au locuit cândva acolo au o origine Mintea Colectivă a Comandoului Ashtar şi având
permite să efectueze călătorii către diferite planete ale comună cu omenirea de pe Pământ. Lyranii au emigrat treburi cu cei din Arcturus, Sirius şi cu locuitorii de pe
sistemului solar, unde se află alte baze ale altor din zona stelară respectivă în urmă cu mai multe mii de Saturn ce trăiesc într-o dimensiune superioară.
civilizaţii al căror scop rezonează cu cel al Infiltraţilor. ani în urmă, din cauza Războiului Galactic purtat Telosienii au o descendenţă Evadamică.
Cu toate că acest grup înglobează mai multe societăţi împotriva reptilienilor. Aşa că o parte din lyranii de azi
secrete de pe Terra, el are un scop internaţional comun din Lyra, dacă îi putem numi astfel, sunt de fapt
şi a avut legături cu proiectele Alternativa 2 şi descendenţi ai reptilienilor, umanoizii originali lyrani
Alternativa 3, care viza transportul elitei oculte a existând la ora actuală în altă parte. După conflictul
politicienilor Pământului către alte planete, în caz de dramatic între ei şi rasa reptiliană, majoritatea lyranilor
catastrofă nucleară. s-au refugiat în constelaţia Pleiade - aflată la o distanţă
Pleiadenii - rasa aceasta este predominant blondă, dar de 450 de ani lumină de noi şi în Hyades - care se
în unele cazuri prezintă şi aspecte brunete la înfăţişare. poziţionează la 130 de ani lumină în raport cu Pământul,
Este tipul „Nordicilor” pomenit şi de amiralul Byrd şi în constelaţia Taurul. O parte a refugiaţilor lyrani a

Vreţi să ştiţi ce karmă aveţi?


Vreţi să ştiţi care e soluţia la problemele dumneavoastră?
Aveţi chakrele bolnave?
Vreţi să ştiţi dacă aveţi farmece?
La toate acestea şi la multe altele
TAROTUL CHAKRELOR vă dă răspuns!
TAROTUL CHAKRELOR, premieră în România, este
un sistem original, dezvoltat ca tehnică divinatorie de
Contele Incappucciato.
Apelaţi cu încredere!
Informaţii pe http://incappucciato.weblog.ro
şi la telefon 0767 038 373
Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008 PAGINA 6 COSMOS
VOCILE TRECUTULUI

Unde este Atlantis?


Radu Ran
Să facem un popas în acest număr, revenind puţin pe
Pământ, pentru a căuta urmele unei civilizaţii stinse, ce a
avut legătură totuşi cu civilizaţiile extraterestre. Călătoria
noastră printre evenimentele din istoria civilizaţiilor va
continua, dar în acest număr ne vom ocupa de Oraşul
Pierdut – Atlantis.
Plasat când de partea europeană a oceanului Atlantic, când de partea
vestică a acestuia, miticul oraş – capitală Atlantis răscoleşte şi azi minţile
cercetătorilor. Cei care au studiat textele lăsate posterităţii de către Platon
au emis diferite ipoteze referitoare la locul în care Atlantida exista. Dar nu
neapărat despre asta vom vorbi în cele ce urmează, ci despre unde a
dispărut înainte de scufundarea continentului oraşul amintit?

Einstein şi o declaraţie şocantă


fabricare a elementelor tehnologice erau mari. Aveau generatoare de plasmă pe care
Pe vremea când se încumetase să descifreze misterele cuantice ale fizicii, în le foloseau la tot felul de activităţi, dispuneau de dispozitive ce creau intense câmpuri
încercarea de a descoperi Teoria Relativităţii, celebrul fizician german a intrat în magnetice, cărora după dorinţă le puteau inversa polaritatea. Aşa au reuşit să
posesia unor documente care făceau trimitere la ştiinţa şi tehnologia atlanţilor construiască sub temeliile oraşului Atlantis o întreagă reţea de rotoare
referitoare la timp şi spaţiu. În 1946, după ce al doilea război mondial încă îşi mai electromagnetice care protejau integral oraşul de intemperii şi de eventuale atacuri.
trimitea ecourile sale în lume, Einstein s-a apucat să cerceteze enigma atlantă, în Cu timpul aceste rotoare au intrat într-o rezonanţă prea mare cu câmpul teluric terestru
speranţa de a găsi ceva care să-l ajute la definitivarea Teoriei Relativităţii. Astfel a fost şi la un moment dat energia tectonică s-a acumulat prea mult în scoarţa din zona
ajutat de un medium pentru a căuta urmele atlanţilor dispăruţi cu 12.000 de ani în Atlantisului.
urmă. Având în vedere implicarea şi participarea lui Einstein la Experimentul Deşi savanţii au alertat elita conducătoare teocratică, aceasta nu a luat măsurile
Philadelphia în 1943, nu e de mirare că extratereştrii cu care periodic se afla în necesare fiindcă deja polemizau pe marginea noii situaţii. Era bine sau nu era bine să
contact, prin intermediul mediumului, i-au dezvăluit informaţia tulburătoare. fie menţinute rotoarele în funcţiune? Aceste evenimente se petreceau cam cu 20.000
Fizicianul german emigrat apoi în Statele Unite a declarat că: „...elita atlantă a de ani în urmă.
reuşit să scape de cataclism, luând calea spaţiului cosmic în navele lor stelare,
actualmente trăind în zona Pleiadelor, în Noua Atlantidă. Ei trăiesc acolo de 20.000
de ani...”. Evident este vorba despre cea de-a doua fază a scufundării continentului Evadarea de pe Terra

Deoarece sacerdoţii şi savanţii Atlantidei cunoşteau bine tehnica utilizării


cristalelor combinate cu electromagnetismul generat de dispozitive, au propus elitei
salvarea oraşului de la o iminentă catastrofă. Ei erau totuşi conştienţi că odată ce
energiile naturii erau dereglate, nu le mai puteau readuce la normal. Cele trei
civilizaţii extraterestre cu care se aflau în relaţii diplomatice nu au intervenit, dar au
propus la rândul lor ca zonă de refugiu constelaţia Pleiadelor, deoarece rasa atlantă era
în rezonanţă ADN cu specia din constelaţia menţionată. Şi întregul stil arhitectonic
atlant era inspirat din tehnica vibraţională a generării de forme geometrice. Deci
civilizaţia atlantă era în rezonanţă pe multe planuri cu conglomeratul raselor din
Pleiade.
Astfel s-a decis aşteptarea declanşării cataclismului, pentru a nu bulversa
populaţia. În momentul în care catastrofa şi-a început acţiunea, pe durata cutremurului
de pământ cauzat de ciocnirea dintre magnetismul rotoarelor şi energia telurică,
Atlantisul a intrat într-o stranie rezonanţă vibratorie. Tot sistemul de cristale al
oraşului fusese conectat în zilele acelea ca să funcţioneze ca un singur aparat. Ca
urmare, vibraţia generată şi amplificată de reţeaua cristalelor a determinat pur şi
simplu trecerea Atlantisului – mai bine spus a structurii sale de oricalc dispusă în
interiorul construcţiilor sub forma geometrică exactă – pe un nivel superior de emisie
moleculară. Practic în decurs de câteva zeci de minute oraşul s-a făcut nevăzut,
localnicii punând dispariţia centrului oraşului pe seama mâniei zeilor. Altfel spus a
atlant, petrecută cu aproximativ 20.000 de ani în urmă. trecut pe un alt nivel de vibraţie. Vi se pare imposibil? Luaţi un geam de sticlă simplă
Dacă ne amintim că şi mayaşii erau un popor a cărui origine începea tot în urmă şi introduceţi-l în apă curată. Îl mai vedeţi? Cred că nu.
cu aproximativ 20.000-22.000 de ani, atunci vom avea o imagine mai amplă despre Sacerdoţii şi savanţii Atlantisului deţineau şi cunoştiinţe de fizică a spaţiului şi
conexiunea imperiului atlant cu celelalte culturi de pe ambele maluri ale Atlanticului. timpului şi în ziua catastrofei, au mutat centrul oraşului, o uriaşă reţea bine
Dar întrebarea este: cum au reuşit atlanţii să plece de pe Pământ? configurată pe Geometria Divină, pe alte coordonate de spaţiu şi timp, pur şi simplu
lăsând Pământul în urmă. Translatarea pe noile coordonate, cu ajutorul computerelor
oferite de extratereştri, au permis ca Atlantis să străbată spaţiul dintre spaţii, cum
Magie şi tehnologie spuneau savanţii atlanţi hiperspaţiului şi să ajungă în zona constelaţiei Pleiade, unde
nu existau conflicte ca stil de viaţă.
Mediumul care lucra cu Einstein realiza contactul cu acei extratereştri care îi Cei care au dat de urme ale unor construcţii pe fundul Atlanticului nu-şi dau seama
ajutaseră pe americani în Experimentul Philadelphia. Astfel periodic, atunci când îi că acele ruine sunt resturile oraşului Atlantis, acele zone ale sale care nu erau cuprinse
contacta, mediumul transmitea către Einstein toate informaţiile furnizate. În acest fel în reţeaua de oricalc. Simple ziduri din piatră care au rămas amintire mută a unui oraş
fizicianul german a putut afla în ce mod ajunsese elita atlantă să stăpânească care acum, peste milenii, există la câteva sute de ani lumină depărtare. De acolo elita
tehnologia avansată primită de la trei rase extraterestre, una dintre acestea cooperând conducătoare comunică cu actuala elită a lumii, pentru a negocia o eventuală
direct cu conducătorii atlanţi în vederea prelungirii duratei de viaţă a regilor întoarcere.
Atlantidei.
Savanţii atlanţi cunoşteau de la strămoşii lor din regiunea carpato-danubiană Atlantis revendică Pământul. Oare se va naşte un nou război?
secretele folosirii cristalelor combinate cu vibraţia energiilor. Posibilităţile lor de

COSMOS PAGINA 7 Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


SECRETELE VIEŢII

Energiile din Foarea Protecţia energetică


Sufletului Asterion
Mulţi cititori şi-au exprimat interesul
Mahatma pentru protecţia psihică, magică, aşa-
De multe ori întâlnim în viaţă anumite posibilităţi care ne pot schimba zisul scut protector şi cum se realizează
întreaga existenţă, dacă ştim să folosim o astfel de oportunitate. Se spune acesta.
că simbolurile esoterice ne ajută să ne regenerăm energiile atunci când Multe persoane care scriu pe acest
trecem prin situaţii mai neplăcute sau când o anumită boală tinde să ne domeniu nu au întotdeauna cele mai
afecteze. bune intenţii, omiţând adesea din
Unul dintre cele mai benefice simboluri este şi Floarea Sufletului, un cursurile sau cărţile lor modalităţile de
alt nume al ei fiind „Flacăra de trei ori răsucită”. Aşa după cum o puteţi protecţie, lăsându-şi cursanţii sau
vedea în fotografie ea este alcătuită din trei coloane, fiecare cu culoarea cititorii nu numai expuşi la influenţe
sa specifică: roşie, galbenă şi albastră. În plus are în spatele ei cele şapte externe, ci şi mult mai susceptibili la
propriile lor programe. Cu toate că
culori ce echivalează cu cele şapte chakre. Este doar o coincidenţă că are
aceste mijloace sunt extrem de variate,
cele trei culori ale steagului românesc? Nici vorbă. Să vedem ce fiecare tradiţie sau învăţător având
înseamnă şi ce rol are această Floare a Sufletului, deoarece ea are metode specifice, noi le vom aborda, ca
conexiuni directe atât cu sufletul, cât şi cu inima omului. de obicei, pe cele mai simple. Eficienţa
Fântâna Tinereţii lor depinde, bineînţeles, de dedicarea cu
Pentru a putea înţelege modalitatea în care acţionează Floarea care omul le practică, de convingerea
Sufletului este necesar să explic despre rolul celor trei culori. Flacăra care însoţeşte exerciţiul protector şi de
galben-aurie din centru reprezintă Principiul Divin care stă la baza frecvenţa cu care îşi face această
protecţie. ales în protejarea fiinţei sale de influenţe sau
tuturor lucrurilor din Univers. Ea mai are semnificaţia de Energie a
Secretul magului este unul: Munca. Există atacuri negative. Vom începe exerciţiul
Principiului Unic - Creatorul Dumnezeu. Flacăra albastră este încă un secret, dar pe acesta vi-l voi dezvălui la gândindu-ne la noi înşine undeva în afara
echivalentul Mamei Divine şi a energiei Yin, care are funcţie pasivă de finalul acestui articol, dacă veţi avea puţină spaţiului în care ne aflăm, uitând de orice şi de
regenerare. În altă ordine de idei mai reprezintă şi Fiica/Fiul ca răbdare pentru a-l parcurge... Eficacitatea unui oricine s-ar putea afla în jurul nostru. Apoi vom
manifestare în planul materiei, adică simbolul Spiritului întrupat. A treia ritual, puterea sa, depinde de credinţa pe care chema lumina să vină în noi şi să ne pătrundă.
flacără, cea violet – roz, îndeplineşte rolul Tatălui şi echivalează cu omul o pune în reuşita sa şi de repetarea sa De undeva din infinitul de sus vom vedea o rază
energia Yang, care are funcţie activă şi constructivă. Dar mai are şi continuă. Un scut energetic bun este unul care de lumină coborând instantaneu asupra noastră,
semnificaţia, într-o altă interpretare, a energiei Sfântului Duh cu care este consolidat şi refăcut zilnic. După o anumită intrând prin creştet, străbătându-ne întreg trupul
orice Fiu/Fiică – în calitate de Spirit creat, poate înfăptui anumite perioadă de repetare a exerciţiului, scutul se va şi ieşind, continuându-şi drumul spre infinitul
lucruri. activa în mod automat, numai prin intenţie sau de jos, undeva unde nici nu putem gândi.
Toate cele trei flăcări se ridică şi se învârt în jurul lor, formând o triadă rostind o anumită frază. Străbătuţi de această lumină albă, vom spune o
Aşa cum un om care citeşte pare a fi un mantră, un cuvânt sfânt, de exemplu AUM sau
a Energiilor Creaţiei şi din acest punct de vedere Floarea Sufletului
magician pe lângă un băştinaş analfabet, noi AMIN.
poate fi considerată o adevărată Fântână a Tinereţii, pentru că cei care Apoi ne vom muta atenţia înspre centrul
ştiu să-i folosească cele trei energii, nostru de putere, plexul solar. Vom fi foarte
îşi pot asigura procesul de stopare a atenţi la respiraţie, pentru că respiraţia va juca
degradării corpului fizic. un rol vital în formarea scutului nostru: vom
Misterul ADN-ului creea, odată cu prima inspiraţie, o sferă de
Aşa cum am spus cele trei flăcări lumină în plexul solar, din lumina acelei unde
se învârt în jurul lor, într-un dans al care ne străbate fiinţa. Expirând aerul, vom mări
puţin sfera. La următoarea inspiraţie, sfera va
energiilor spirituale subtile. Se
deveni tare, cristalină, asemeni diamantului, iar
poate observa foarte uşor că ele la următoarea expiraţie, se va mai mări cu puţin.
alcătuiesc o direcţie similară cu După zece respiraţii de acest fel, sfera va avea
şirurile de ADN, acestea având o dimensiunile corpului nostru, cuprinzându-ne
structură spiralată. Numai că ştiinţa cu totul. A zecea inspiraţie o va face tare, clară
modernă arată spirala de ADN doar ca diamantul şi impenetrabilă pentru orice lucru
cu cele două părţi, una în jurul care este contrar iubirii, luminii şi bunăstării
celeilalte. În mod cert ADN-ul mai noastre. Atunci vom spune fie mental, fie fizic,
deţine o a treia componentă, care un cuvânt care să fie asociat cu ideea acestui
trebuie să fie localizată la scut cum ar fi.. SCUT!
intersecţia „braţelor” moleculelor O dată făcut exerciţiul, vom mulţumi Sursei
Luminii din care provine acea rază şi ne vom
care se unesc prin legăturile lor.
continua treburile zilnice. O dată cu repetiţia,
Acolo, în acel loc considerat numărul respiraţiilor necesare se vor reduce,
central, la jumătatea distanţei câteodată fiind necesare doar trei respiraţii
dintre moleculele ADN-ului, se pentru a face acest scut şi enunţarea cuvintelor (
află misterul vieţii care atrage către AMIN la coborârea luminii şi SCUT la
el participarea celor două şiruri. terminarea acestuia, de exemplu). În cazuri de
Oare ce secret se ascunde în partea urgenţă, de exemplu când simţim că suntem
de mijloc a spiralei ADN? Nu cumva acolo se află chiar „bateria” care ştim că cititul ia ceva timp şi efort din partea atacaţi din punct de vedere energetic, exerciţiul
alimentează direct funcţiile ADN-ului şi ale ARN-ului? Şi atunci elevului până este învăţat şi stăpânit se poate face fulgerător, dintr-o singură
înseamnă că această ”baterie” vie este componenta care primeşte din corespunzător: întâi învăţăm să folosim stiloul, respiraţie, însă acest lucru este posibil numai
planurile subcuantice ale Creatorului energia necesară transmutării învăţăm literele repetându-le de sute de ori, apoi după cel puţin patruzeci de repetări. Ideal ar fi
învăţăm să le legăm şi să formăm cuvinte, apoi o repetiţie zilnică, însă dacă nu este posibil, o
corpului fizic. Este foarte posibil ca Marii Maeştri spirituali ai omenirii
propoziţii, toate cu muncă şi dedicaţie. dată la două zile poate fi suficient. Repetiţia lui,
să fi descoperit de milenii acest secret, devenind de-a dreptul nemuritori. cu multă atenţie şi efort, poate da rezultate
Ritualurile Magiei Înalte, de la cele mai simple
De asemenea, putem considera din acest punct de vedere că Iisus până la cele mai complexe, inclusiv cele de extraordinare, însă dacă doar citim despre el şi
cunoştea acest secret care i-a permis Învierea: „Şi oricine va crede în protecţie, nu sunt cu mult diferite de arta uităm, viaţa noastră va fi ca şi până acum.
Mine (acest punct - „bateria”, dar şi Principiul Unic, Creatorul) va avea scrisului şi cititului. Secretul de care vorbeam în articol, mult mai
viaţa veşnică”. Exerciţiul următor este unul de bază, extrem important decât munca, este Regula de Aur a
Vom continua în numărul următor cu dezvăluirea misterului Florii de simplu, numit Scutul Alb. Se poate folosi în magului: Şi mai multă muncă!
Sufletului. orice conjunctură şi poate ajuta omul în
purificarea câmpurilor sale energetice, dar mai

Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008 PAGINA 8 COSMOS


SEMNALE

De la Anna la
Cecilia David Un preot care a părăsit biserica după
douăzeci de ani îmi spunea o vorbă a unui
Oameni buni, la fel ca şi dumneavoastră profesor al său: „de două mii de ani preoţii se
privesc în jurul meu şi mă crucesc de tot ce chinuie să dărâme biserica şi o ţin babele cu un
văd. leu şi-o lumânare”.
Piaţa plină de ţigani care vând scump fructe şi Aş putea să scriu o carte cu poveşti popeşti,
legume etichetate stâlcit şi care te înşeală la cântar. dar sunt scârbită şi nu are sens să intru în
Viitoare mămici cu burţile goale parcă expuse „la polemică cu „caracatiţa popească”. Atâta timp
purtător”. Bătrâni rezemaţi de zidurile bisericii şi nu cât vor găsi fraieri să-i asculte, să-i aduleze şi
numai, stând cu o mână tremurândă la cerşit, după o să le ofere „tributul creştin” ei vor fi „mai
viaţă de muncă. Bătăi în plină stradă, tineret care marii” zilelor noastre, eminenţe cenuşii în faţa
vorbeşte oribil. Părinţi plictisiţi care-şi târăsc odraslele cărora fac sluj politicienii, contând pe ei la
de mână, copii apatici sau agresivi care aruncă gunaoie adunarea voturilor. Capii bisericii au salarii
pe jos. Lume, lume... draga mea! începând cu o mie de euro şi terminând cu
Zilnic primim telefoane de la fiinţe greu încercate de două mii de euro oficial. Ce nevoie are un înalt
suferinţe şi eşecuri în viaţă. Oamenii înebuniţi caută prelat, omul lui Dumnezeu, de aceşti bani, dacă
„modele atotştiutoare” care să le ofere soluţii prompte la are asigurată casă, masă, maşină?! Ba chiar şi
problemele lor de ani de zile, fără să se gândească măcar acele haine scumpe le cumpără creştinii,
că tot ce ai stricat într-o viaţă nu se poate repara în făcăndu-şi şi ei „pod de trecere” în rai, aşa că
câteva zile sau luni. Toţi aceşti oameni ne caută ca pe o la ce le trebuie totuşi atât de mulţi bani???
„ultimă soluţie” a problemelor lor, după ce au mers pe Ei şi guvernanţii şi-au „tras” salarii la nivel
la biserici şi popi sau pe la diverşi terapeuţi apăruţi pe la european în timp ce „pleava” munceşte pe
televizor. Ne reclamă nouă că „aceia” n-au făcut cine salarii româneşti! Înseamnă că numai ei au
ştie ce pentru ei, ci doar le-au luat banii. intrat deocamdată în Europa...
O doamnă cu o vârstă respectabilă îmi spunea că Acum dacă tot merg oamenii la biserică pentru despre problema lor trebuie să scotoceşti în structura
citeşte revista noastră, îi plac anumite articole, dar nu sufletul lor şi întărirea acesteia şi tot cred cu tărie că câmpului, să dai în tarot sau să faci o astrogramă... Da,
crede în terapii şi terapeuţi. Crede numai în preoţi şi în salvarea de acolo vine, ce mai caută şi la vindecători şi dar asta nu-i permite biserica! Şi tu te cruceşti de
sfânta biserică, având cu aceasta o relaţie strânsă de la la descântători? Îşi irosesc timpul lor şi-ţi mănâncă ignoranţa lor şi de uşurinţa cu care îi fraiereşte oamenii
cincisprezece ani... „De acord, - am zis eu - dar de ce aţi timpul tău cu poveştile lor, îţi cer cu insistenţă să-i ajuţi bisericii, băgându-le frica în oase cu ce au voie şi cu ce
ajuns într-o aşa stare? (pareză pe dreapte, nodul şi când încerci ceva, zic că nu vor să intre în contradicţie nu!
pulmonar, glaucom, etc.) dacă aţi urmat cu stricteţe cu biserica şi cu ideile lor religioase. Ca să afli căte ceva După părerea mea biserica este o instituţie puternică
calea bisericii şi sfatul preotului, v-aţi împărtăşit şi v- condusă de popi. Ei îţi dau dezlegări şi legări, ei îţi
aţi spovedit tot timpul?!” Mi-a explicat că „aşa a vrut spun ce să faci şi ce nu, ei se erijează în „mici
Dumnezeu şi aşa este”. Dacă după zece şedinţe un Dumnezei” pe pământ! Dacă vreţi să le daţi puterea şi
terapeut nu o vindeca sigur era excroc. Dacă după o voinţa dumeavoastră lor sunteţi liberi s-o faceţi, dar
viaţă preotul nu a ajutat-o - aşa a vrut Dumnezeu! Să nu mai veniţi la noi cu jumătăţi de măsură!
vă zic că asta e prostie, nu are sens că aţi înţeles şi Şi noi ca şi dumneavoastră trăim în vremurile
dumneavoastră. Aceşti preoţi trăiesc şi ei pe „două astea şi noi avem probleme şi noi ne confruntăm cu
mâini”, odată din salariu (birul nostru la stat) şi odată timpurile în care trăim. Nu ne e uşor nici nouă,
din darurile credincioşilor. fiindcă noi trăim mai conştient şi responsabil şi nu
Într-o comună dobrogeană preotul vindea mergem la spovedanie şi împărtăşanie, pentru că nu
prosoape, ouă, „vin popesc” (amestec de vinuri) şi îşi ne dăm puterea altora şi încercăm să fim noi înşine
făcea provizii de iarnă numai apelând la mila fără să avem intermediari între noi şi Dumnezeu. Ne
„creştină”. După ce şi-a făcut „plinul” a plecat în scutim singuri de impozitul pe prostie!
Germania cu banii adunaţi de la creştini, pentru
restaurarea bisericii. Cunosc doi fraţi preoţi, copii E bine ca cei care sunt „tobă” de religie
săraci, care după cinci ani de preoţie au devenit cei să mai citească şi istoria religiilor şi alte
mai mari afacerişti din zonă... Plătim bisericii pentru cărţi ca să se poată elibera din chingile
nunţi, botezuri, înmormântări, zile de post şi zile de programărilor mentale religioase în care
sărbătoare (colive, lumânări şi acatiste şi alte Stăpânii Ocultei Mondiale investesc bani
acareturi), plus impozitul anual „pe familie”, că de nu, grei. Dacă vă veţi documenta veţi afla că şi
adio acces la serviciile bisericeşti. Mithra şi Krişna şi Orfeu şi Zoroastru s-au
Pe preoţi nu îi verifică mai nimeni şi se acoperă născut pe 25 decembrie din mame fecioare
unul pe altul cu mare străşnicie. ca şi Iisus al nostru!

Dragi prieteni ai revistei Cosmos


Vă anunţăm că vă punem la dispoziţie întreaga colecţie a revistei
noastre (numerele 1-15), pe CD, în format pdf, la o înaltă
calitate.
De asemenea vă oferim filmul ARTA COSMICĂ cu valoare
terapeutică dovedită, inedit la noi în ţară!
Fiecare CD costă 30 Ron, iar plata se face la livrare!
Comenzi la nr telefon 0722 352 832 sau 0766 236 662
Redacţia revistei COSMOS

COSMOS PAGINA 9 Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


TIMP ŞI SPAŢIU

S ecretul d e l a M a c h u
toate construcţiile realizate de ei, inclusiv la Machu

Pi c h u
Picchu, au folosit blocuri de piatră care cântăreau în
medie câteva tone. Nu putem admite că asemenea
blocuri enorme au fost urcate pe munte cu spinarea sau
cu ajutorul frânghiilor. Faptul că toate blocurile sunt
perfect îmbinate la oricare dintre construcţiile incaşe
duce la ideea folosirii unei tehnologii de mare precizie.
Din legendele păstrate peste timp o informaţie a
răzbătut până la noi. Se spune că arhitecţii incaşi
cunoşteau un amestec de plante care, aplicat pe
suprafaţa blocurilor de piatră, le făcea să fie moi şi astfel
ei puteau să le modeleze după dorinţă. Ori aşa ceva mai
cunoşteau pe planeta noastră doar strămoşii noştri geto-
daci. Este evident că amestecul era realizat din proporţii
exacte din plantele respective, altfel formula nu
funcţiona. Dincolo de a-i considera atoate ştiutori,
trebuie să admitem că sacerdoţii incaşi moşteniseră
astfel de cunoştiinţe de la alte fiinţe, căci a putea măsura
cu precizie proporţiile unor plante, era o operaţiune
specifică unui laborator de cercetări chimice din zilele
noastre. De aceea tot ceea ce au construit ei au dedicat
Vieţii, ca principiu creator şi intenţiile lor au fost strâns
legate de Marele Zeu care le lăsase moştenire o ştiinţă
Radu Ran incaş, împreună cu învăţaţii lor care cunoşteau magnifică.
astronomie, lucrul cu energiile, mecanică şi matematică. Incaşii credeau în reîncarnare, mumiile descoperite
La mii de ani distanţă în timp civilizaţia Amplasarea oraşului pe versantul muntelui ne oferă o fiind dovadă în acest sens şi aici se pare că au avut
incaşă încă stârneşte enigme şi incită la imagine de Templu închinat unei entităţi celeste. Căci schimburi de experienţe cu vechii egipteni. Nu este
deloc imposibil ca aceste două civilizaţii vechi să se fi
căutări. Deşi incaşii nu cunoşteau roata, cu realizarea în trepte a amplasamentului arhitectonic,
prin terasele amenajate ingenios, demonstrează un
toate acestea au reuşit să contruiască la 4000
anumit stil. Aşa după cum se poate observa în
de metri altitudine edificii durabile, ce pot fi fotografie, construcţiile se termină în locul unde
vizitate astăzi în circuitul turistic. începe un pisc interesant din punct de vedere al
Pe piscurile Anzilor peruvieni cetatea străveche formei sale. De fapt Machu Picchu chiar asta
Machu Picchu veghează încă la păstrarea unui secret din înseamnă – Vârful celui Vechi şi numele ne duce cu
vremuri de demult. Arheologii şi cercetătorii şi-au gândul la ceva ancestral. Oare ce poate să însemne?
exprimat de multe ori părerile despre astfel de vestigii Privind mai cu atenţie la piscul menţionat,
care înfruntă timpul cu stoicism, în sensul că părerile lor observăm că sunt două vârfuri, unul mai mic şi unul
se referă la faptul că în acele vremuri oamenii nu mai mare, care configurează o anume formă
deţineau cunoştiinţe despre mecanică, astronomie şi geometrică. Vă rog acum să întoarceţi revista la 900
inginerie. Şi atunci cum au reuşit să construiască către stânga şi să priviţi forma piscului. Ea seamănă
asemenea lucruri în locuri greu accesibile? cu profilul unui sacerdot, cu nasul şi bărbia puţin
Urmele Marelui Zeu ascuţite. Ce mister mai este şi acesta? Ştim că natura
Având doar câţiva kilometri pătraţi ca mărime, Machu nu face ”erori” de acest fel. Forma respectivă nu are
Picchu şi-a dezvăluit cu greu misterele. La început s-a cum să fie rezultatul factorilor naturali de eroziune.
crezut că era doar un fel de orăşel de munte, însă în ce Şi atunci ne gândim că au existat incaşi care,
scop construit? Cercetările efectuate de-a lungul conduşi de sacerdoţi pricepuţi, au modificat forma
acelui pisc, în onoarea Marelui Zeu Unic, Creatorul

Importan t !
deceniilor au pus în evidenţă realitatea incaşă de la
Machu Picchu. Acolo trăia elita nobilimii imperiului cum am spune noi. Cu ce unelte? Iată încă o întrebare. cunoscut reciproc în vremurile acelea. Stilul la fel de
Înţelegem că efortul depus de măreţ ca al egiptenilor, precum şi cultul Vieţii şi al
incaşii acelor vremuri era dedicat Principiului lui Unul, aşa cum făcuse faraonul
Marelui Zeu, în care credeau Akhenathon în Egipt, demonstrează o moştenire
deplin. Dar de ce nu l-au comună care a evoluat apoi separat pe două continente.
reprezentat pe verticală şi l-au pus Am putea numi chipul aflat pe pisc drept Sfinxul de la
Şcoala de Astrologie
”Cosmos”
în schimb pe orizontală? Machu Picchu. Să ne amintim că mayaşii şi-au început
Chipul Marelui Zeu priveşte istoria, ca civilizaţie, în urmă cu aproximativ 22.000-
etern către cosmos, de unde venise 24.000 de ani şi atunci putem accepta că şi incaşii,
desprinşi din acelaşi imperiu atlant dispărut, şi-au
anunţă organizarea şi
cândva. Se pot distinge clar nasul,
gura, bărbia, tipologia fiind una început civilizaţia lor aproximativ cu 22.000 de ani în
continuarea cursurilor de ariano-caucaziană, adică specifică urmă. Şi ei păstrează, de asemenea, ca şi mayaşii şi ca
Astrologie Medicală, omului alb, ori se ştie că incaşii nu celelalte vechi culturi, amintirea Potopului, respectiv
aparţineau rasei albe. Era catastrofa care a dus la dispariţia Atlantidei şi de care
Astrologie Karmică, reprezentarea timpurie a lui vorbesc toate textele străvechilor civilizaţii ce au existat
Astrologie Esoterică şi Viracocha, zeul alb care a mai venit cândva. La Machu Picchu a existat Templul Vieţii şi al
Luminii, în care sacerdoţii luau contact cu Energia
Astrologie Natală
odată şi le-a promis că se va
întoarce într-o zi? Universală numită Creatorul.
în cadrul Cultul Vieţii şi moştenirea
Clubului Mandala
Un lucru rămâne totuşi. Viracocha, Zeul Alb ce i-a
zeilor
învăţat pe incaşi, aşa cum spune legenda, a promis că
Fără îndoială că incaşii care au
Informaţii şi înscrieri la mai realizat şi misterioasele
într-o zi se va întoarce. Era el oare un reprezentant al

telefon 0767 038 373


Rasei Celor Vechi care a fondat mai târziu Shamballa?
drumuri de la Nazca, precum şi Sau era un mesager din Pleiade, ştiut fiind că toate

Vă aşteptăm!
celebra fortăreaţă de la triburile nord şi sud americane, când s-a făcut
Sacsayhuaman, nu erau nişte împărţeala între zei – extratereştrii altor civilizaţii, au
neştiutori, chiar dacă nu cunoşteau fost date în custodia celor din Pleiade?
roata, aşa cum am mai spus. În

Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008 PAGINA 10 COSMOS


Povestea unei picături de apă
ENERGII, SĂNĂTATE, VIAŢĂ

exista, iar ceea ce exista erau doar fost plantate pe uscat pe o rază de mii de km.
formele rudimentare de viaţă. Într-o Uşor, uşor apa a apărut şi pe Geea, ca atâtea altele, dar
zi (atenţie! este vorba despre un numai în decursul unui anumit timp. Aceste spirite nu au
timp în care o zi =1 milion de ani) fost cunoscute niciodată până acum, pentru că vestigii
fiinţe invizibile ochiului uman au despre ei nu se găsesc decât în arhivele atlante şi
coborât pe Terra cu navele lor, navei lemuriene, însă destul de puţine informaţii. Aceste
mamă o săi spunem Arca (fără spirite măreţe apărute pe Geea (aparent de nicăieri) nu
legătură cu Arca lui Noe). aveau o formă umană solidă şi nici bine definită, am
Aceste fiinţe au poposit aici luând putea spune că erau mai mult energie sub o oarecare
în calcul potenţialul acestei planete. formă umanoidă. Însă nu asta contează, ci faptul că au
Ei aveau în multele navete care îi venit din ordinul Marelui Creator pentru a construi şi
însoţeau multe lucruri şi fiinţe din dezvolta în acest sector de galaxie - o nouă civilizaţie
ceea ce noi cunoaştem sub înfloritoare care ulterior s-a semisălbăticit, ajungând la
denumirea de faună. Condiţiile fiind rasa care suntem noi azi.
optime au luat legătura cu nava Revenind la aceste spirite, demn de luat în seamă este
comandant. Acolo se afla Lord faptul că au venit cu o cunoaştere care întrece cel puţin
Zenaton- un mare înţelept şi iluminat deocamdată mintea umană actuală. Având aceeaşi
al acelor spirite, care îi însoţea în această călătorie. cunoaştere ca a Creatorului, nici nu ne putem închipui ce
Virgil Marcu Călătoria a fost lungă şi istovitoare, dar abia de-acum Giganţi Spirituali au poposit pe Maica Geea! Abia mai
Din înaltul cerului a venit apa. Un dar preţios al începea greul cu adevărat. Pentru ca ei să târziu au apărut Ancestralii şi toate celelalte rase
Celui ce a creat Universurile. Dar...iată povestea. supravieţuiască au adus o instalaţie care absorbea şi cunoscute şi necunoscute ale galaxiei noastre.
Ca orice poveste are şi un început. Închipuiţi-vă o acumula din eterul primordial acele particule care Dar revenind la planul lor de mobilizare şi dezvoltare
picătură de apă ca fiind un personaj real căruia o să-i alcătuiesc apa - adică doi atomi de hidrogen şi unul de putem spune cu certitudine un lucru- APA a apărut pe
spunem Dunărea. Apa, aşa cum ştim cu toţii dintr-un oxigen - H2O. Pentru că cunoşteau potenţialul Pământ venind din cer. Acesta este doar episodul pilot al
articol trecut a fost adusă pe Pământ acum multe unui serial scris. Deocamdată ne oprim aici! Vom
excepţional al apei au reuşit într-un interval de timp
milioane de ani în urmă, când omenirea nici măcar nu continua în numărul viitor. NOI!
oarecare să creeze mai multe asemenea instalaţii care au

E n e r g i a e s e nţelor volatile -I- esenţelor în terapia cu arome volatile, pentru că are în

C i c l ul Terapia cu aro me
componenţa sa o moleculă divină care poate trezi atomul
christic din partea psihică a inimii. Conferă o stare de
armonie, pace interioară. Dacă uleiul de mentă purifică
depresia pe fond mental, esenţa de trandafir purifică
specificul aromei respective este identificat. De aceea se depresia pe fond sufletesc, având capacitatea de a reface
Contele Incappucciato poate considera că aromele au un rol major în tratarea chakra inimii datorită moleculelor eterice încărcate cu
multor categorii de afecţiuni. Nu degeaba majoritatea acea vibraţie care stimulează secreţia de serotonină în
Aşa după cum am scris în numărul anterior al dintre noi folosim deodorantele şi parfumurile pentru a creier şi activează un hormon special al inimii fizice,
revistei, terapia cu arome se poate dovedi foarte ne face cât mai plăcuţi faţă de ceilalţi în locurile unde aflat în legătură cu rinichii, a căror specific spiritual este,
folositoare în tratarea multor afecţiuni. Mirosul este pe mergem şi asta o facem oarecum instinctiv. după caz, frica sau bucuria.
locul trei după văz şi auz, fiind urmat de gust şi pipăit ca Să vedem acum în ce măsură aromele uleirilor volatile Vom continua prezentarea aromelor, aceşti prieteni
ordine a simţurilor fizice. ne pot ajuta să ne tratăm diferitele afecţiuni pe care le nevăzuţi, dar minunaţi, în numărul următor.
Dacă am face un mic exerciţiu pentru a vedea avem.
importanţa covârşitoare a simţului olfactiv, putem să ne Esenţa de Brad (Abies alba) - Are un efect
legăm la ochi şi să ne punem nişte dopuri în urechi, apoi regenerator amplu, împrospătează şi ajută la evitarea
să ne lăsăm duşi într-un loc unde se prepară ceva, dar suprasolicitării. Este un ulei care ajută la refacerea
fără ca noi să ştim asta. Evident va fi o bucătărie. rapidă a stratului corpului eteric, mai ales după o
Imediat nasul nostru va identifica aromele diferitelor muncă fizică solicitantă. Calmează psihicul şi
componente alimentare care degajă aroma specifică determină o stare de expansiune a fiinţei.
proprie. Astfel ne dăm seama imediat dacă miroase a Esenţa de Busuioc (Ocimum basilicum) - Uleiul de
ciorbă, a friptură, a gogoşi sau a altceva ce se prepară. busuioc limpezeşte mintea, conferă claritate mentală
Deocamdată medicina nu a reuşit să dea un răspuns şi forţă interioară, înlătură oboseala intelectuală. Se
satisfăcător la întrebarea cum poate sistemul nervos prin poate considera că încarcă energetic chakra Ajna în
miros să identifice exact o aromă? Aceasta este ceva ca cazul în care folosim energie mentală în clarviziune
şi aerul, deci nu are o consistenţă anume. Realitatea este sau avem o intensă activitate intelectuală. Acest ulei
că întregul sistem nervos este dublat de un model eteric este un excelent tonic nervos.
identic, de o densitate mai rarefiată, adică un sistem Esenţa de Menta (Mentha sp.) – are proprietate
nervos alcătuit din materie eterică (a nu se confunda cu revigorantă, purifică chakra Ajna şi al treilea ochi,
eterul ca dizolvant de ojă). oferă posibilitatea reîncărcării eterice a chakrei
Materia eterică este compusă din patru stări: etericul frunţii în urma unor trăiri negative şi sporeşte
solid, cel lichid, cel gazos şi cel luminic. Altfel spus capacitatea de a pătrunde miezul lucrurilor. De
materie, apă, aer şi fotoni. Aceste patru forme au asemenea oferă un tonus excelent sistemului nervos,
capacitatea de a se recunoaşte între ele, deoarece provin înlăturând agitaţia mentală, depresia şi stările de
din aceeaşi sursă – Etericul Universal care se află şi în isterie şi anxietate.
noi. Astfel moleculele ce emană dintr-o aromă sau alta Esenţa de Trandafir (Rosa damascena sau Rosa
sunt părţi eterice gazoase ce intră prin respiraţie (oxigen centifolia) – fiind cea mai căutată esenţă volatilă,
şi partea sa subtilă, prana) prin nas, intrând în contact cu este unanim îndrăgit de toţi cei care practică
terminaţiile eterice nervoase. În acest mod semnalul şi aromoterapia. De aceea este considerat regele

COSMOS PAGINA 11 Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


ASTROLOGIE LA MAXIM

Clonarea -II-
cele ale părinţilor. Acest rezultat aducea o
serioasă mărturie în favoarea astrologiei.
Munca lui Gauquelin punea astfel
punctul pe i şi în ceea ce priveşte
importanţa orei de naştere. Cercetările
sale sugerează ideea că planetele par să
fie oarecum influenţate de ora de naştere,
iar copilul este cel care iniţiază procesul
naşterii.
Pe de altă parte, teoria tiparului astral
este susţinută şi de biologie. Cercetări
recente privind psihologia naşterii au
relevat că nu mama este cea care iniţiază
procesul naşterii, ci fetusul. Cu alte
cuvinte, naşterea este un act de voinţă.
Minerva Gauquelin a arătat că această voinţă este legată
În numărul anterior au fost prezentate de poziţia planetelor din harta astrală.
modalităţile de formare a ceea ce se poate O clonă în termenii geneticii este mai de
numi Tiparul Astral. Această chestiune este grabă o dublură decât un copil pentru părinţi.
direct legată de ideea clonării, tot mai des În termeni astrali, o clonă nu poate avea o altă
folosită ca argument în privinţa hartă decât cea a originalului, adică a copilului
terapiei genetice (nota redacţiei).
Începând cu anii 50, cercetătorul
astrolog Michel Gauquelin a făcut
serioase investigaţii privind laboratorul şi geneticianul aşa cum
transmiterea tiparului astrologic se întâmplă în naşterile normale? Nu
ereditar de la părinţi la copii cumva naşterea clonei ar fi doar un tranzit
folosind metoda statistică. prin harta părinţilor săi?
Analizând hărţile a peste 30.000 Adevărata întrebare care se pune nu este
de persoane, Gauquelin a arătat în cine suntem pentru că în acest caz
lucrarea sa Planetary Heredity răspunsul depinde de ereditate şi de
(San Diego, CA: ACS astrologie, în acest moment ar trebui să ne
Publications, 1988) că, dacă unul întrebăm, care este conexiunea care poate
din părinţi s-a născut cu o anumită pune în evidenţă modul cum astrologia
planetă în apropierea este relaţionată cu genetica.
Ascendentului sau a Mijlocului
Cerului, atunci probabilitatea ca Întrucât astrologia pare să fie un cumul
fiul să aibă aceeaşi planetă în acelaşi loc în născut. Genetic şi astrologic seamănă cu ceva de tipare ereditare, genetica poate să
tema natală este extrem de mare. Iar când natural, dar care a fost corectat. Pentru clona reproducă şi paternurile astrologice? Sau
ambii părinţi au aceeaşi planetă într-un anumit umană sau copilul din eprubetă, momentul harta ADN-ului să fie doar reflexie a hărţii
loc, probabilitatea ca această poziţie să apară şi concepţiei depinde de tehnicile biologice astrologice?
în tema astrală a fiului, în acelaşi loc, se convenite pentru asemenea momente, cum ar fi
dublează, fapt care a dus la fundamentarea ingineria genetică de
teoriei tiparului astral. Această observaţie exemplu, care nu se
susţine ideea corespondenţei din teoria poate manifesta Doamna Minerva,
eredităţii conform căreia dacă ambii părinţi au decât în laboratoare cunoscut astrolog din emisiunile de televiziune
gene similare pentru o anumită trăsătură cum speciale, sau de ale Antenei1, DDTv, dar mai ales ale OTV Dan
ar fi culoarea părului, atunci este mai mult momentul inducerii Diaconescu în direct,
decât probabil că şi fiul va avea aceeaşi naşterii cum se oferă:
trăsătură. întâmplă în cazul
Gauquelin şi-a susţinut teoria independent cezarienei şi când Zilnic consultaţii:
prin testele comparate ale naşterilor care nu s- procesul depinde de – sinastrie, natal, medical, financiar,
au produs pe cale naturală, ci au fost provocate tehnici obstretricale. previzional
prin medicamente sau prin cezariană. În temele Această fiinţă va Relaţii şi programări pentru consultaţii la
astrale ale copiilor născuţi astfel existau prea putea avea la rândul telefon:
puţine corespondenţe cu temele astrale ale ei un copil a cărui 0248.253412 sau 0348.435324
părinţilor, pe când în hărţile copiilor născuţi pe temă astrală să arate Cabinetul de Astrologie Eli Minerva, Bd.Petrochimistilor Bl.B24A
cale naturală exista o mare corespondenţă cu conexiunea cu sc.C ap.4 interfon 04.

Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008 PAGINA 12 COSMOS


ASTROLOGIE ŞI SĂNĂTATE
Zodi ile dintre zodii
a -II- a p arte Cum să ne r efacem
octombrie-10 noiembrie)
sănătatea?
– sunt mari admiratori ai
frumosului, purtându-se Cornel Necula
elegant, modern, graţios şi
dispun de un rafinat simţ al Trăim într-o societate modernă care produce enorme cantităţi
esteticului. Deoarece curiozitatea lor de bunuri de consum. Printre acestea se pot număra şi
este nelimitată ei devin admiratori ai cunoaşterii, medicamentele cu specificul lor. Mulţi dintre noi apelăm la pastile
fiind capabili să discute orice subiect inteligent. sau siropuri pentru a ne remedia starea de sănătate. Uneori asta ne
Totuşi slăbiciunea lor este aceea că ajungând să ştie costă foarte mulţi bani, iar alteori ele nu ne ajută deoarece aura
prea mult tind să despice prea mult firul în patru în însăşi poate suferi dereglări mari ce nu pot fi rezolvate cu
privinţa deciziilor. Se potrivesc cu Andromeda şi medicamente şi care duc la probleme serioase de sănătate.
Vulturul.
Haideţi să vedem cum putem repara straturile afectate ale aurei
ŞARPELE (11-19 noiembrie, 24-28 decembrie)
– aceşti oameni sunt subtili, sofisticaţi şi de aceea e personale, în funcţie de echivalenţa dintre culorile ei şi starea
dificil să fie cunoscuţi şi înţeleşi aşa cum ar trebui. personală. După cum este bine ştiut din studiile parapsihologice,
Pot fi înţelepţi, mai ales că ştiu să fie populari şi aura umană este compusă din corpuri numite subtile. Fiecare din
carismatici, însă au tendinţa de a se lăsa conduşi. ele funcţionează pe o anumită frecvenţă care determină o anumită
Vulnerabilitatea lor constă în faptul că îşi fac culoare, pe care un bun parapsiholog sau un clarvăzător o poate
planuri mari şi adesea au reputaţia de a fi lipsiţi de percepe. Ideea este de a porni de la efect înspre cauză, iată o altă
bun simţ. Nativii Şarpe se împacă bine cu tehnică, pentru a reface acea zonă a aurei sau acel corp subtil care
Ophiuchus, Şarpele de Mare şi Perseu . prezintă probleme. Atunci când un corp subtil are o deformare şi
CENTAURUL ÎNŢELEPT (20 noiembrie-5 nu se iau măsuri, se poate ajunge la boli precum schizofrenie,
decembrie) – sunt persoane înţelepte, cu caracter paranoia, la boli nervoase sau chiar la tulburări grave de
nobil şi blând, cu simţ practic şi care dovedesc grijă
comportament.
faţă de ceilalţi. Iubesc animalele şi de aceea se
împacă excepţional cu ele. Au calităţi de Dacă avem stări negative, prin analogie putem să inversăm
vindecători naturali şi mulţi dintre ei devin doctori, polaritatea acestor stări şi atitudini şi pur şi simplu această intenţie
mai ales de suflete. Centaurii adoră marile plimbări produce inversarea energiei, ducând la atragerea de fluxuri de
şi pot fi atleţi înzestraţi. Înţelepciunea lor este energii benefice, ce intră în aură şi o echilibrează.
căutată de alţii, de aceea ei adoră să dea Stările bune şi frumoase au culori frumoase vii de roşu
întotdeauna sfaturi. Se potrivesc cu Lira, Corabia şi strălucitor, violet şi alb. Acestea sunt pe scurt:
Radu Ran Ophiuchus. Starea creativă-galben strălucitor, aparţine corpului mental.
OPHIUCHUS (6-16 decembrie) – cei născuţi Starea de iubire- albastru ca cerul, aparţine corpului sufletesc.
Zodiile reprezintă nişte repere astronomice aflate sub acest semn, care înseamnă Omul cu Şarpele, Starea erotică - portocaliu strălucitor, aparţine corpului astral.
permanent în legătură cu orice formă de viaţă. sunt terapeuţi naturali, vindecători, învăţători şi Starea de curaj - roşu strălucitor, aparţine corpului fizic.
Fiecare zodie, deşi este alcătuită din stelele unei actori. Fiind sensibili, intuitivi, simpatici şi
constelaţii care se află la distanţe de ani şi ani Starea artistic - indigo strălucitor, aparţine corpului conştiinţei.
înţelegători, pot avea o atitudine fanatică pentru
lumină între ele, este configurată după o geometrie sănătatea lor şi pot deveni ipohondri. Semnul este Stările rele emit culori urâte şi neplăcute. Iată scurta lor
divin concepută, care nouă s-ar putea să ne scape ca compatibil cu Centaurul Înţelept, Şarpele şi Carul. clasificare cu character general:
înţelegere logică. LIRA (29 decembrie-13 ianuarie) – indivizi Starea de lăcomie - oranj întunecat, aparţine corpului mental şi
Să vedem în continuare ce spun şi celelalte zodii romantici, cu viziuni largi asupra esteticului şi corpului astral.
lipsă, care completează într-un fel zestrea noastră perfecţiunii, aceşti nativi dispun de o imaginaţie de Starea de depresie - culori de gri, aparţine corpului astral.
ancestrală. Acestea ne oferă o imagine asupra a o mare putere. Totuşi, când cei din jur nu se ridică Starea de gelozie - galben murdar, aparţine corpului mental şi
ceea ce ne lipseşte ca bagaj astral, pentru că deja la la înălţimea concepţiei lor despre iubire, tind să se celui astral.
ora actuală foarte multă lume nu se mai regăseşte ascundă în spatele visării. Ştiu să fie amanţi Starea de materialism - verde închis, aparţine corpului mental.
aşa uşor în zodia corespunzătoare calendaristic zilei perfecţi şi parteneri loiali, deşi au tendinţa de a se În starea de rugăciune profundă sau de meditaţie putem emana
şi lunii de naştere. plânge tot timpul. Semnul este compatibil cu un câmp energetic de un albastru, violet sau alb strălucitor, în
CUPA (11-21 septembrie) – nativii din această Centaurul Înţelept, Barca, Lebăda şi Delfinul.
zodie pot fi motorul fiecărui grup. Ei sunt spirite cu funcţie de nivelul spiritual de evoluţie pe care ne aflăm. Deci este
VULTURUL (14-28 ianuarie) – nativii aceştia
caracter independent, ce detestă limitările de orice sunt extrem de isteţi, cu mari capacităţi esenţial măcar să înţelegem că atunci când ne aflăm într-o stare
fel, nu au consecvenţă pentru reguli şi rutină. Dacă intelectuale. Inteligenţa lor îi face să manifeste negativă, este suficient să începem să ne gândim la iubire, la
nu au spaţiu să se desfăşoare, devin agitaţi. Ştiu să dispreţ pentru cei mai puţin isteţi decât ei. curaj, la erotism chiar, ori la un lucru frumos pe care l-am văzut
fie amuzanţi şi creativi, de aceea îşi fac mulţi Neîndurători în urmărirea succesului propriu, şi ne-a plăcut, căci în felul acesta automat conştiinţa noastră şi
prieteni şi sunt nişte amanţi preţioşi. Sunt aroganţa pe care o manifestă le poate atrage mulţi sufletul preiau modelul şi îl aduc din Câmpul Universal de
compatibili cu Vântul de Nord, Corbul, Şarpele de duşmani. De aceea, adesea devin paranoici în ideile Energie în aura personală.
mare. lor. Oricum pot fi şi prieteni loiali şi pasionaţi. Astfel starea noastră se poate schimba în doar 2-3 minute şi
CORBUL (29septembrie-11octombrie) – Învecinându-se cu Calea Lactee, acest semn se parcă un voal ni se ia de pe ochi, cum se mai spune.
calitatea de bază a acestor nativi este intuiţia, potriveşte cu Pegas, Perseu şi Şarpele.
însoţită de înţelegerea şi rezolvarea problemelor DELFINUL (29 ianuarie-8 februarie) – acest
complexe. Mulţi nativi ai acestui semn tind să tip de nativi caută perfecţiunea în interiorul lor şi în
devină clarvăzători. Pentru că se bizuie prea mult ceilalţi. Fiind prietenoşi şi deschişi, ei ştiu
pe intuiţie, uneori pot face mari greşeli şi au instinctiv atunci când cineva suferă. Deşi puternici,
tendinţa să privească viaţa în alb-negru. De multe sunt paşnici şi uşor de condus, în afară de situaţia
ori sunt atât de pesimişti, încât devin un fel de când se enervează, când pot deveni duşmani
profeţi ai judecăţii de apoi. Corbul, care stă în periculoşi. Sunt genul de părinţi iubitori şi loiali,
spatele Şarpelui de Mare, se potriveşte cu Lebăda şi prieteni grijulii. Compatibili cu Vulturul, Corbul,
Câinele. Şarpele de Mare.
ÎNGRIJITORUL DE URŞI (12-26 octombrie) LEBĂDA (9-28 februarie) – persoanele din
– aceşti nativi sunt visătorii ce par tot timpul să acest semn sunt nobile, graţioase şi arătoase, dar şi
lucreze la un plan măreţ. Cinstiţi fiind, cu atitudine visătoare şi de aceea adesea se învăluie în propriile
liberală şi dovedind înţelegere, ei vor binele tuturor. gânduri şi vise ca într-o manta. Din acest motiv,
Sunt de asemenea persoane cu înalt potenţial devine uşor ca cei din jur să profite de ei. Fiind uşor
creativ şi inventive în găsirea soluţiilor la de condus, chiar pasivi, pot deveni crânceni, chiar
problemele mai vechi. Îşi pot face mulţi prieteni, cu atitudine aproape feroce atunci când fiinţa iubită
dar au tendinţa de a se încrede în ceilalţi prea mult. este ameninţată. Se împacă bine cu Râul Nopţii,
Sunt compatibili cu Marele Urs, Carul şi Orion. Andromeda, Lira şi Dragonul.
COROANA VÂNTULUI DE NORD (27

COSMOS PAGINA 13 Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


OAMENI ŞI EXTRATEREŞTRI

Ceilalţi sunt printre noi! Inteligenţa


strămoşii noştri neevoluaţi, din rasa artificială
dinozaurilor, au dispărut într-o mare Virgil Marcu
catastrofă. Motivul pentru care a existat
această distrugere nu a fost un cataclism La ora actuală omenirea a progresat mult, dar a şi regresat. Chiar
natural – un asteroid care a lovit planeta aşa dacă ne bucurăm zilnic de marile descoperiri, asta nu înseamnă că
cum presupun greşit savanţii voştri – ci un ne este mai uşor.
război între două grupuri de extratereştri, Japonezii se străduiesc de ani de zile să construiască un prototip
care a avut loc în imediata apropiere a de robot care să înlocuiască activitatea şi munca grea a omului,
atmosferei Pământului. Conform însă până acolo mai este. Ce nu ştiu japonezii sau poate că ştiu (mă
cunoştinţelor noastre limitate despre îndoiesc de acest fapt), faptul că în marile arealuri ale SUA, aceşti
timpurile acelea, acest conflict a fost primul roboţi numiţi androizi chiar există. Androizii nu sunt alcătuiţi din
război între extratereştri pe această planetă vinilin, plastic şi metal, ci au un corp uman identic cu al nostru
şi nu a fost singurul. Un război iminent se obţinut prin clonare de către rase extraterestre ostile rasei umane.
apropie în anii care vin, între aceşti Asta nu îi împiedică să folosească material genetic uman pentru a
extratereştri, în timp ce ceea ce voi aţi numit crea militari combatanţi, super-inteligenţi, dar şi dotaţi cu o forţă
„războiul rece” a fost de fapt un alt conflict fizică ce poate întrece gândirea pur umană.
la suprafaţa planetei, între aceste tabere de Toţi sunt racordaţi la un creier central care, în funcţie de nevoile
extratereştri, vreme de 73 de ani. stăpânilor (grii cenuşii) merg pe diferite continente, se infiltrează
Cele două părţi oponente în acest uriaş în structurile societăţii, iar de acolo încep demolarea sistemului.
război care se duce de 65 de milioane de ani Sunt periculoşi prin excelenţă datorită creatorilor care i-au dotat cu
Contele Incappucciato încoace, sunt două rase al căror nume şi spun asta tot ceea ce trebuie pentru ca aceştia să îşi atingă scopurile egoiste
În acest al treilea fragment al interviului încă o dată, nu pot fi de pronunţat de către limba şi distructive. În timp ce japonezii se chinuie să creeze un android,
dintre jurnalistul Jimmy Owner şi fiinţa reptiliană voastră umană. Pot să-ţi spun numele lor, dar ei de fapt există de cel puţin 30 de ani de zile, dacă nu chiar mai
veţi afla alte câteva caracteristici importante şi urechea ta ar suferi mult dacă ţi-aş spune numele mult. Organele lor interne au fost înlocuite, fapt pentru care aceştia
interesante, care vă vor ajuta să vă daţi seama dacă lor în original. Una dintre grupări este umanoidă, nu au necesităţi organice şi fiziologice. Acest lucru le asigură o
unii cunoscuţi pe care îi aveţi sunt oameni sau – ca şi voi, însă cu mult, mult mai bătrână ca vârstă durată lungă de funcţionare. În cazul în care se cere simularea
chiar fără să ştie ei – ar putea fi spirite reptiliene. decât specia voastră şi este din acest Univers. actelor fiziologice gen: a mânca, a bea, a merge la toaletă, acest
Urmăriţi cu atenţie desfăşurarea interviului, pentru Ei îşi au originea într-un sistem stelar unde lucru este posibil datorită tehnologiei încorporate în ei.
a vedea care sunt aceste aspecte... există o stea pe care voi o numiţi Procyon (steaua Vă daţi seama că nu ştim cu adevărat cine se află în stânga sau în
Întrebare: Ce fel de haine purtaţi voi în general? Alfa din constelaţia Câinele Mic – n.tr.) în hărţile dreapta noastră? Acum să nu facem o obsesie din acest fapt, însă e
Presupun că voi nu vă puteţi îmbrăca normal? voastre astronomice din prezent. Cealaltă specie bine să veghem, de ce? Pentru că pe suflet asemenea androizi pot
Răspuns: Din contră, eu port aceste haine de despre care nu ştim atât de multe totuşi, este tot fi uşor de detectat. Nu întâmplător, Marii Creatori au dotat rasa
fiecare zi, ca şi voi, dar numai atunci când mă aflu reptiliană, dar nu are de-a face cu specia noastră de homo sapiens cu mai multe corpuri şi chakre. Există chiar
printre voi umanoizii. Ca să fiu cinstită, nu aici de pe Pământ. Şi asta deoarece noi am evoluat „pericolul” ca noi să depăşim prin evoluţie pe cei ce ne-au creat!
întotdeauna mă simt comfortabil purtând astfel de din saurieni fără vreo intervenţie exterioară, Dar să revenim la androizi. Specialitatea de bază a acestora este
haine şi de aceea de multe ori am nişte senzaţii exceptând ingineria genetică pe care noi am războiul cu tot ce înseamnă acesta. Pot şi sunt foarte buni spioni,
neobişnuite. Dacă eu aş fi în propria mea casă din realizat-o asupra zestrei noastre genetice. Acea dar şi criminali care ucid cu uşurinţă şi sânge rece (nu au afecte),
zona subterană, aşa cum sunt şi mulţi din specia specie reptiliană avansată vine din alt Univers fără să lase în urma lor nici măcar o amprentă deoarece nu au aşa
mea, aş fi fără haine, deoarece umblăm goi. E decât acesta în care suntem, nu ştiu cum să-ţi ceva. Sunt foarte buni în cercetare şi când spun aceasta mă refer la
şocant pentru tine? Dar când sunt în public, explic asta. faptul că de ani de zile un număr considerabil de androizi ne
împreună cu mulţi alţii dintre ai mei, purtăm haine Savanţii voştri încă nu au înţeles natura reală a studiază temeinic pentru a imita perfect oamenii, astfel încât
mai largi şi moi, din materiale uşoare. Ţi-am spus Universului, pentru că intuiţia voastră încă nu e acoperirea le este garantată. Sunt mari corporaţii care beneficiază
că multe părţi ale corpului nostru sunt foarte capabilă să vadă partea uşoară şi se bazează doar de aşa zişii „oameni în negru” (este un mod de-a spune, fără nici o
sensibile la atingere şi acesta e motivul pentru care pe matematică şi numere. Ca să folosesc un legătură cu adevăraţii oameni în negru) care sunt infiltraţi în
purtarea hainelor mai strâmte ne face rău. termen pe înţelesul tău, specia reptiliană avansată structurile guvernamentale ale diferitelor state ale lumii. Mulţi
Î: Ai sau aveţi şi voi coadă întocmai ca reptilele? a venit dintr-o sferă a omniversului. O poţi numi androizi participă la prăbuşirea structurilor sociale, politice, dar şi
R: Vezi cumva vreuna? Nu, nu avem o astfel de cum vrei, o altă dimensiune, dar nu asta e economice ale societăţii.
coadă. Dacă te-ai uita la scheletul nostru ai putea descrierea corectă. Ceea ce ar trebui să reţii este că Culmea, este faptul că încă nu ne dăm seama că putem fi conduşi
vedea un mic os ca o protuberanţă la baza coloanei această specie reptiliană avansată este capabilă să de roboţi. Slavă Domnului că există fiinţe de lumină şi iubire care
vertebrale. Acesta este într-adevăr un rudiment de călătorească între şi printre astfel de sfere veghează la bunul mers al planetei precum şi al omenirii. Se cuvine
coadă moştenit de la strămoşii noştri, însă nu e dimensionale, folosind o avansată tehnologie încă o dată să le mulţumim şi pe această cale.
vizibil din afară. Embrionii speciei noastre au o cuantică. Uneori aceşti reptilieni sunt capabili să Închei prin a vă pune o întrebare: V-AR PLACE SĂ TRĂIŢI
coadă în prima lună de sarcină, dar dispare înainte călătorească prin tehnici speciale mentale acolo ÎNTR-O LUME PROGRAMATĂ ŞI FĂCUTĂ SPECIAL DE
de naştere. A avea coadă arată doar rostul ei la unde doresc să ajungă. Specia mea are de ASEMENEA ANDROIZI ÎN CARE OMUL AR FI DOAR O
nivelul unei specii primitive, când încearcă să se asemenea capacităţi mentale avansate, în UNEALTĂ?
deplaseze pe două picioare şi e necesar să-şi comparaţie cu voi oamenii, dar noi încă nu suntem
menţină echilibrul cu această coadă. Însă scheletul capabili să realizăm astfel de sfere-bule fără
nostru a trecut prin nişte modificări de-a lungul tehnologie, dar sunt şi alte specii active pe Pământ
evoluţiei speciei mele, aşa că la noi coloana care pot realiza aşa ceva şi asta ar arăta ca ceva
vertebrală se aseamănă cu a voastră. Deci nu mai magic, aşa cum au crezut şi văzut cândva şi
avem nevoie de coadă pentru a ne putea deplasa în strămoşii speciei voastre.
stil biped. Iată că se vorbeşte de un nesfârşit război între
Î: Poţi să-mi spui câte ceva despre istoria şi rase extraterestre. Oare Homo Sapiens este miza?
evoluţia speciei tale? Cât de veche este specia ta? Oare suntem părtaşi la acest război fără să ştim? Şi
Aţi evoluat din reptile primitive aşa cum şi omul atunci aşa zisul sfârşit al lumii, de fapt terminarea
ar fi evoluat din maimuţe? unui ciclu cosmic şi începerea altuia, ar putea fi
R: Oooh, asta e o poveste lungă şi complexă şi cauzat de victoria uneia sau alteia dintre grupările
poate o consideri de necrezut, dar e cât se poate de de extratereştri menţionate? Nu pierdeţi următorul
adevărată. Am să încerc să ţi-o spun pe scurt. În număr când veţi citi...
urmă cu 65 de milioane de ani mulţi dintre ... Istoria Primului Război
Galatic!

Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008 PAGINA 14 COSMOS


COSMOS ŞI SUFLET

Toleran a
Mihai Vartejaru
Câteodată ne este uşor să spunem că suntem toleranţi. Câteodată chiar
suntem. Dar când vom privi îndeaproape vom vedea că suntem deseori la fel de
intoleranţi ca orice fundamentalist fanatic faţă de semenii noştri.
Cu părere de rău văd din ce în ce mai mulţi oameni care doresc ca ceilalţi să le
împărtăşescă toate credinţele, părerile şi ideile, chiar şi cu forţa. Această formă de
intoleranţă a dus în trecut la mii de cruciade, războaie şi conflicte ideologice. Alţii
nu pot suporta ca cei de lângă ei să fie de o altă culoare, de un alt neam, rasă, sau
naţionalitate. De multe ori ne definim pe noi înşine după naţionalitate, ceilalţi
grupându-se într-o masă mare şi nebuloasă numită Străini, cu care nu trebuie să ne
amestecăm.
Intoleranţa provine din nesiguranţă, din lipsă de iubire şi de înţelegere, dar mai

Omul, un mare Univers


ales din lipsă de empatie. Atunci când noi ne punem în locul celui de lângă noi, vom
putea să-i înţelegem mult mai bine motivaţiile, vom simţi mult mai clar ceea ce îl
doare sau ce îi provoacă bucurie şi îl vom vedea mult mai aproape de noi. Există
lucruri în mintea noastră, piedici, oprelişti, capcane, care ne împiedică să facem
acest lucru, semnale de alarmă care ne spun că X este periculos dacă este musulman
sau negru sau rrom sau evreu şi câte şi mai câte.
Aceste persoane nu ne-au făcut niciodată nimic, nici neamul lor, dar noi
dezvoltăm aceste preconcepţii. Ne ferim chiar şi de nativii anumitor zodii: de câte
ori nu am auzit persoane care nu vroiau să discute sau să aibă de a face cu X sau cu Virgil Marcu
Y pentru că sunt Scorpioni, iar Scorpionii sunt răi, sau cu Capricorni, pentru că Mările şi oceanele lumii ascund comori nebănuite. Chiar dacă marile
aceştia sunt încăpăţânaţi sau melancolici. Almanahurile astrologice fac mai mult rău puteri ale lumii s-au chinuit să cucerească o mare parte din bogăţia
când decretă astfel de aberaţii, făcând prognoze aproximative pe care unii le iau
drept literă de lege: „Eu sunt Berbec, el e Balanţă, cum să stau cu el în aceeaşi acestora, vă asigur că nu au reuşit decât în mică parte să o şi realizeze.
casă?!” Se spune că omul a fost făcut din apă, că aluatul din care este el făcut
Ei bine dragii mei, trebuie să ne uitam dincolo de aparenţe. Odată ce vedem ce este de aproximativ 70 % apă. Ce ascunde ca mister corpul fizic al omului?
e dincolo de aparenţe, trebuie să ne dăm seama de ce preconcepţii avem şi să ne
străduim să scăpăm de ele, pentru că nu servesc la absolut nimic. Poate ne-om simţi Cine ştie... Oamenii noştri de ştiinţă au realizat un mare deziderat prin
noi bine cu cei pe care îi considerăm ca noi, dar şi ceilalţi sunt la fel de oameni şi cunoaşterea corpului uman. Dar câţi dintre ei l-au înţeles şi cunoscut cu
ne seamănă mai mult decât am vrea să credem. Toate conflictele lumii, toate adevărat? Foarte puţini. Corpul fizic este o minune de natură divină.
războaiele, toate schismele, toate atacurile, s-au bazat pe diferenţe: de rasă, de
naţionalitate, de crez politic, religios, ştiinţific, economic şi aşa mai departe. Pe Complexitatea acestuia este fenomenală, gândiţi-vă de câtă libertate ne
cealaltă parte, alianţele şi pacea au găsit teren propice pentru a creşte şi a se dezvolta bucurăm fără să fim conştienţi permanent de corpul nostru şi de procesele
exact acolo unde omul a văzut dincolo de diferenţe şi a recunoscut în aproapele său de la interiorul său! Ce ascunde el? Vedem în prezentul articol.
un om ca şi el. Şi culmea, de pe urma păcii şi înţelegerii reciproce avem numai de
câştigat, în timp ce conflictele, de orice natură ar fi ele, consumă resurse.
Haideţi să o luăm treptat. Ca viaţa să apară pe Terra a fost necesar ca
Conflictele personale consumă energie mentală şi emoţională, conflictele politice fiinţe de lumină din alte galaxii, sisteme solare şi universuri să aducă apa
consumă bani, iar conflictele armate consumă vieţi nevinovate. pe planeta noastră. Abia după ce acest aspect esenţial şi important a fost
Toleranţa este văzută uneori drept o slăbiciune, un punct forte fiind lipsa atins, dar şi complet în aceeaşi măsură, viaţa aşa cum o cunoaştem a putut
compasiunii şi înţelegerii, într-o lume a junglei. Adevăratul om puternic nu este
acela care atacă pe aproapele său pentru că este diferit, ci acela care îşi atacă lua fiinţă. Marii Maeştri cunosc absolut toate secretele vieţii de pe Pământ,
propriile prejudecăţi şi idei preconcepute pentru a-l înţelege mai bine pe cel de deci şi ale apei. Ei au studiat viaţa pe Geea milioane de ani pentru a
lângă el. Războiul, lupta, agresiunea, toate îşi au rădăcina în neînţelegerea unui fapt înţelege miracolul vieţii. Fie că au ales întruparea, adică uniunea dintre
extrem de simplu: şi eu sunt ca tine. Şi eu sunt ca el sau ca ea. Păcatul cel mai mare
al omului este nu că a muşcat dintr-un măr acum 7000 de ani şi a fost alungat dintr- bărbat şi femeie care asigură viitoarei fiinţe ce doreşte a se întrupa - un
o grădină exotică numită Eden, ci că a uitat ce înseamnă cu adevărat să fii Unul. corp fizic sau crearea din eterul universal a unui corp identic cu cel creat
Cine ar mai răni pe cineva ştiind că se răneşte pe sine, sau că răneşte o parte a prin întrupare (mayavirupa).
Creatorului, din care el însuşi face parte? Cine ar mai spune despre sine că este
singurul stăpânitor peste un pământ, un teren, o ţară sau un continent, când şi După milioane de ani de experienţă, maeştrii au ajuns la o concluzie
celălalt are acelaşi drept de a fi acolo ca şi el? uimitoare - puterea corpului fizic constă tocmai în cantitatea de apă ce
Dumnezeu nu a acordat vreodată titluri de proprietate, nici nu a acordat vreunei alcătuieşte corpul fizic. Înţelegeţi cât de inteligentă este apa? Acum să nu
rase diplome de excelenţă şi nici nu a trimis mesageri sângeroşi pentru a uniformiza
întreg Pământul. Ceea ce au făcut mesagerii divini este parte divin şi parte omenesc
vă închipuiţi faptul că maeştrii s-au întrupat de milioane de ori, numai că
şi ca tot ceea ce este omenesc, unii au şi greşit. Nu judecaţi. Nu MAI judecaţi. în timpul întrupării au găsit forţa necesară, dar şi metoda „contraceptivă”
Iubiţi pe aproapele vostru ca pe voi înşivă şi vedeţi-vă pe voi în ochii lui, iar de a ieşi la timp din lanţul întrupărilor. Dotaţi fiind cu puteri oarecum
atunci şi el va putea să se vadă cu claritate în ochii voştri. nelimitate asupra materiei, precum şi o cunoaştere profundă în ceea ce
priveşte alcătuirea acesteia, au descoperit secretul - marele secret al vieţii
- APA.
Noi abia acum am luat-o pe urmele acestora, însă mai avem multe de
învăţat. Anii care vin vor aduce în prim plan - existenţa Lui Dumnezeu ca
fiinţă întrupată în fiecare dintre noi, precum şi principiile după care se
autoconduce Universul şi Cosmosul la modul general ca şi Creaţie
Universală a Unicului. Omenirea mai are mult de parcurs până când va
deveni o civilizaţie înfloritoare, trează şi conştientă, demnă şi iubitoare de
valori spirituale, dar şi materiale.
Oricum anii sunt de partea celor care caută un loc pentru fiecare semen
de-al nostru. Nu este suficient să-ţi găseşti propriul loc, ci trebuie să laşi
măcar un om să mulţumească Lui Dumnezeu pentru faptul că l-ai pus pe
cale, iar de acolo singur pe picioarele lui - omul a devenit cu adevărat o
fiinţă gânditoare şi responsabilă.

COSMOS PAGINA 15 Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


CĂLĂTORIILE ŞTIINŢEI

Aţi auzit de “Ocultum”? (partea I)


Thot, viitorul Hermes Trismegistul, în Africa, au cuceri întreaga Europa, poate că şi Rusia în cele din
făcut tot felul de presupuneri, deşi adevărul este doar urmă.
unul ca întotdeauna. Cei care au emis ipoteze despre
substanţa neagră au greşit prin faptul că Thot ar fi Secretul lui Saint Germain
găsit acolo acel praf miraculos. Dacă ar fi fost aşa şi Pentru că în jurul acestui Aur Alb s-a iscat de-a lungul
cum natura nu produce ea însăşi astfel de substanţe secolelor o adevărată stare efervescentă, mai ales la
minune, înseamnă că altcineva înaintea lui Thot curţile regale europene ale Evului Mediu, putem
fabricase respectiva substanţă şi o lăsase acolo sub considera că au existat grupări care au propagat atât
forma unui imensa depozit în rocă. Credeţi aşa ceva? misterul, cât şi substanţa propriu zisă.
Bineînţeles că e absurd. Rezultă prin logică faptul că De exemplu să ne amintim de faptul că a existat
însuşi Thot a reluat experimentarea şi a inventat personajul istoric Cagliostro, al cărui Maestru –
această substanţă numită „occultum”. Althotas, avea la purtător această substanţă, ca o pudră
albă, care o adăuga la plumb în creuzetul cu metale
Napoleon şi Aurul Alb topite şi obţinea aur. Din acest motiv numele de
Odată cu sosirea lui Thot în Africa s-au pus bazele alchimie provine de la expresia egipteano-arabă „Al
noilor dinastii regale care deţineau dreptul de a Khemeios”, adică ceea ce este ascuns, într-o traducere
conduce supuşii. Astfel linia Regilor Preoţi, întocmai în sens esoteric.
ca la geto-daci, a căpătat puteri depline şi ritualurile De asemenea şi Cagliostro cunoştea tehnica folosirii
au fost impuse în privinţa spiritualităţii. Unul dintre substanţei. În privinţa lui Althotas referirile au existat în
aspectele importante ale noii tradiţii era mumificarea. istorie, îndeosebi în consemnările inchizitorilor, dar
Mult mai târziu substanţa neagră a fost descoperită în nimeni nu a ştiut la acea vreme, după ce Cagliostro a
mumii de către expediţionarii care au cercetat fost arestat şi condamnat, unde a dispărut Althotas.
Mahatma vestigiile de la Marea Piramidă. Acest aspect seamănă uluitor cu ceea ce făcea Contele
În afară de asta, substanţa neagră numită „occultum” de Saint Germain, care-şi păstra aspectul tineresc
Planeta noastră are încă multe secrete care era folosită şi de către cei care aspirau la iniţierea tocmai datorită folosirii substanţei „occultum” şi care a
dăinuie de milenii întregi. Să ne amintim de spirituală. Cercetările medicale asupra acestei substanţe dispărut la fel de misterios. De altfel, presupunerile unor
existenţa cu peste 7000 de ani în urmă a lui duceau către ipoteza că odată ce era consumată, contemporani care au participat la Revoluţia Franceză,
permitea deschiderea canalelor subtile de energie, ce cum că Althotas nu era nimeni altul decât Saint
Thot Atlantul, care după dispariţia
oferea posibilitatea vindecării rapide în cazul unei boli Germain, s-au adeverit, deoarece ambele personaje au
continentului atlant a migrat împreună cu sau accesul la capacităţi spirituale mai mari. dispărut în condiţii similare, în acelaşi timp şi aveau
Maeştrii săi în zona nordică a continentului Documente istorice atestă faptul că însuşi Napoleon a acelaşi volum de cunoştinţe esoterice. Ceea ce înseamnă
african. Stabilindu-se acolo, a numit acel experimentat substanţa după ce a cucerit Egiptul, că Saint Germain folosea şi deghizarea ca Maestru al lui
pământ Ţara Khem – adică Ţara Neagră sau guvernul local de atunci predându-se. Mult mai probabil Cagliostro, pentru a-şi induce în eroare rivalii de la
din cauza aceasta a fost înlăturat şi exilat pe Insula curtea franceză, iar Cagliostro ştia asta.
Ţara Ascunsă (asta ne aminteşte de mitul lui
Sfânta Elena, deoarece substanţa cea neagră, denumită Cu toate că s-a încercat păstrarea secretului Aurului
Negru Vodă). De ce aşa? Pentru că acolo a şi Aurul Alb, oferea posibilitatea prelungirii vieţii prin Alb, societăţile secrete au aflat şi din acel moment a
inventat o substanţă neagră cu proprietăţi procesul interior de alchimie suferit de organismul fizic, început lupta între ele pentru a avea supremaţia asupra
miraculoase... precum şi darul de a vedea la distanţă datorită acestei substanţe. Din această cauză ele au ajuns să fie
Mulţi dintre cei care au studiat mitul descinderii lui deschiderii percepţiilor spirituale. Probabil că nimeni nu considerate societăţi oculte, iar învăţătura lor să fie
dorea un Napoleon în vârstă 200 de ani care ar fi putut numită ocultism.

Cabinetul “AUM” terapii complementare


vă oferă:
- echilibrări energetice şi tratamente Reiki;
- masaj terapeutic, de relaxare şi somatic,
- terapia cu esenţe florale Bach;
- terapia cu lumânări Tade şi terapia geotermală;
- electroacupunctură şi terapie cu lumină polarizată;
- cristaloterapie, coloroterapie şi muzicoterapie;
- dietoterapie, fitoterapie şi tratamente naturiste;
- presopunctură şi terapia cu pietre de jad;
- tehnici de relaxare, meditaţie şi sacroterapie
De asemenea cabinetul nostru vă poate oferi servicii
psihologice pentru: testări auto, testări psihologia muncii,
eliberări avize psihologice şi consiliere.
Ne găsiţi în Bucureşti, sector 6, zona Militari
Pentru alte detalii şi programări vă rugăm să sunaţi la
0747 640 856 şi 0723 214 271
Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008 PAGINA 16 COSMOS
VIAŢA PE TERRA

Vi z i u n e a u n e i G h i n d e
Corneliu Pîhu bine sau rău. te joci non stop la
Ce ne face să trăim viaţa aşa cum o trăim? De ce Din mituri şi legende cunoaştem că Satana a fost la calculator sau să injuri la
ne simţim incompleţi? Ce ne lipseşte din moment ce vremea lui un sfânt (fiind făcut de Dumnezeu) şi atunci meci. Acestea sunt activităţile
ştim că suntem înzestraţi cu de toate? Şi totuşi ceva ne nu e mai bine să dăm la o parte iluzia că vom fi salvaţi unui orăşean şi aşa ne construim
lipseşte, ceva nu e în regulă! Cât din ce se întâmplă e indiferent ce vom face? Doar ştim ce s-a întâmplat în viitorul. Dar v-aţi gândit cât timp se consumă să luaţi o
responsabilitatea noastră şi cât nu? Dacă fiecare ne cazul de mai sus. Credeţi că dacă Satana îşi face o cruce ghindă şi să o puneţi într-un loc care să fie colţul
considerăm buni, de ce nu merg lucrurile cum ar trebui? ajunge Preşedinte în Rai? Cine credeţi că ne va salva pe dumneavoastră de rai? V-aţi gândit ce beneficii, ce
Undeva e o problemă! noi de noi? Indiferent unde ne-ar duce cineva, Iisus de ancoră de viaţă materializaţi prin simpla îngropare şi
Sunt oameni, mulţi oameni care aşteaptă ceva pe nor, tot noi vom fi şi va trebui să ne confruntăm cu udare a unei ghinde?
extraordinar (inclusiv eu), care doresc să se trezească a noi. Partea ciudată e că esenţa fiecăruia e divină şi totuşi Ghinda pusă în pământ, cu dragoste, va creşte în
doua zi într-o altfel de realitate, cam ca în basme. Oare ne e frică. Ne e frică să ne confruntăm cu esenţa noastră rezonanţă cu dumneavoastră şi veţi avea peste ani un
aşa va fi? Sunt oameni care se plâng că viaţa e grea, dar şi atunci ne creem situaţii dure de viaţă, care să stejar falnic, care va fi setat după inima dumneavoastră.
care nu fac nici măcar un mic efort să afle cum să-şi facă depăşească frica noastră uriaşă de a trăi. Imaginaţi-vă câţi metri cubi de viaţă vor lucra
existenţa mai plăcută. Probabil consideră că dacă suferă Ghinda a spus: ”Eu ştiu cum o să fie. Dacă vrei îţi voi necontenit, în comuniune cu spiritul şi sufletul
aşa, gratuit, vor câştiga bile albe în cer şi Dumnezeu le arăta fragmente din viaţa mea.” Şi am văzut un stejar, dumneavoastră. Ce sursă puternică de energie divină,
va crea un loc special şi astfel continuă să-şi bată joc de nimic extraordinar, dar am simţit sentimentele lui, special aranjată pentru dumneavoastră veţi avea!
corpul şi de sufletul lor, uitând că acestea sunt vehicule modul cum crea continuitate pe Pământ, modul cum Atunci cred că va dispare vampirismul energetic şi furtul
divine, doar împrumutate lor. Dar mai probabil că proteja plantele mici din jur şi cum împrăştia de energie. Ai un stejar care, pentru faptul că i-ai permis,
fiecare îşi face propriul rai sau iad şi, indiferent de înţelepciune, dar mai ales iubirea universului tuturor l-ai ajutat să intre în realitatea tridimensională şi i-ai
nivelul „spiritual” atins, de nivelul modestiei, aroganţei, celor care veneau la el, am văzut cum o colonie de purtat de grijă când a avut nevoie, te va alimenta non
compasiunii sau manipulării, etc pe care le manifestăm, spiriduşi locuiau în el şi cum integra în sol energie albă. stop cu tone de energie benefică.
singura noastră alegere în fiecare moment e să facem Dar mi-a spus că şi oamenii au rolul lor şi să fie mai Puneţi mâna pe un pom şi el vă va transmite ceva,
grijulii cu modul cum îşi trăiesc imagini, senzaţii, stări, apoi atingeţi alt pom şi veţi primi

Numerele anterioare ale


viaţa. altă informaţie. Acum puneţi mâna pe stejarul crescut de
Mi-a arătat cum oamenii, din voi, cu care de la început s-a creat o legătură de suflet.

revistei COSMOS, precum şi


lene, dau foc la mirişte şi Cred că veţi avea acces la cea mai completă bibliotecă
toarnă beton înăbuşind de pe Pământ. Pe rezonanţa creată vă va aduce în

alte informaţii din domeniul


Pământul, că puţini se gândesc conştiinţă informaţii din Akasha sau câmpul
să planteze un pom şi foarte morfogenetic al Pământului. Va găsi stejărelul o cale
puţini ajung să aplice aceste cum să facă cele de mai sus, doar vă cunoaşte inima!

esoteric vă aşteptă pe adresa


gânduri. Probabil toată lumea e Aici închei pledoaria mea pentru viitorul nostru.
preocupată de lucruri mai Fiecare suntem responsabili de modul cum va arăta
importante, cum ar fi să-ţi iei o acesta. Şi ideile simple sunt de la Dumnezeu. Fie ca un

http://www.ajutorulesoteric.ro
maşină bună în rate pe 10 ani, strop de entuziasm şi inspiraţie să vă ajute să creaţi
pentru care să munceşti până la propriul spaţiu sacru, de iubire, chiar şi în ghiveciul de
10 seara şi să o conduci în la geam!
excursia din somn, probabil să O Ghindă pentru un OM!

COSMOS PAGINA 17 Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


VIITORUL LA PUTEREA N
pregătirea corpului fizic? Când mediul în care Ascultaţi doar acel fel de muzică a cărei
trăiţi vă va fi favorabil şi sigur în privinţa rezonanţă simţiţi că vă înalţă sufletul. Unele
condiţiilor spirituale, organismul vostru se va fragmente de muzică clasică, dar şi de New
afunda în corpul de lumină, la fel ca şi atunci Age cum îi spuneţi voi, vă oferă suportul
când vă cufundaţi în cada plină de apă. Deci necesar pentru asemenea trăiri. Apoi evitaţi să
este necesar să vă asiguraţi condiţiile pentru ca vă mai întâlniţi cu persoane care vă fură sau vă
Înălţarea voastră să se poată produce. Căci nu smulg cantităţi de energie din propria aură. Ca
puteţi realiza asta într-un mediu agitat, plin de urmare, învăţaţi să spuneţi nu acolo unde apar
energii joase şi turbulenţe de tot felul cauzate astfel de situaţii.
de societatea în care trăiţi. Timpul şi spaţiul, la nivelul vostru
Liniştea personală, atât cea interioară, cât şi tridimensional, sunt valoroase pentru voi. Ele
cea exterioară, este un factor esenţial. Totuşi, reprezintă în realitate două instrumente cu care
pregătirea corpului fizic este strâns legată de vă puteţi ajuta să vă Înălţaţi. Folosiţi timpul şi
interacţiunea sa cu Egoul. Mijlocul prin care spaţiu cu înţelepciune. Făceţi-vă timp să fiţi
puteţi să vă asiguraţi o modalitate certă pentru singuri din când în când, faceţi-vă un spaţiu

Pregătirea pentru Ascensiune


liniştea corpului fizic este acela de a face unde să fiţi singuri, şi alegeţi-vă cu multă grijă
deosebirea dintre ce vrea egoul - personalitatea persoanele pe care le lăsaţi să intre în timpul şi
voastră şi ce are nevoie cu adevărat corpul spaţiul pe care astfel vi le faceţi. Atenţie!
vostru fizic. Dragii noştri, trebuie să învăţaţi să Evitaţi intrarea în acest spaţiu al vostru a
vă ascultaţi corpul, fără a mai lua în seamă grijilor, a pesimismului, a fricii şi a îndoielilor
gălăgia şi ţipetele egoului, care vă spun să vreţi celor care vor să intre în el. Acestea sunt
aia şi ailaltă. E ca şi a face diferenţa între elemente ostile coconului în care voi sunteţi.
Meer Lyn posibilitatea de a vă procura hrana şi aceea de
a mânca. De aceea, ascultaţi-vă corpul, el ştie
Dragi prieteni, sperăm că serialul nostru ce îi trebuie ca hrană. Nu ascultaţi de ego, care
dedicat Arcturienilor este interesant şi de mare bazat pe plăcere, poate ar vrea ceea ce
folos pentru voi. Nu numai că fraţii noştri corpului vostru i-ar dăuna. Este o lecţie atât de
stelari ne învaţă cum să realizăm fenomenul simplă, însă cu maximă eficacitate. Sau cum
Ascensiunii – Înălţarea cu alte cuvinte, ci ne spuneţi voi – „nu tot ce zboară se mănâncă”.
oferă şi informaţiile concrete pentru a putea
reuşi... Dacă unii dintre voi se regăsesc în ceea Respectaţi-vă ritmurile naturale
ce scriem despre arcturieni, atunci ne bucurăm
că aceasta poate exista... Prietenii noştri arcturieni spun că este
După cum vedeţi în revista noastră vă oferim necesar să revenim la trăirile noastre naturale,
informaţiile necesare pentru ceea ce se de bază. De aceea corpurile noastre organice
întâmplă în prezent. Rezonanţa Schumann răspund cu boală la tentativa de a ieşi din
urcă în frecvenţa sa şi este necesar să ne ritmurile sale naturale. De aceea sunt acum pe
adaptăm acestui proces evolutiv. Pământul a planetă sute de milioane de oameni care suferă
ales să îşi transmute întregul corp auric către de diferite boli. Arcturienii ne sfătuiesc în
cea de-a 5-a dimensiune, unde îşi va lua corpul continuare: „Observaţi ritmul natural al
de slavă. De aceea Sfântul Ioan spunea că a propriului corp. Evitaţi să dormiţi după o
văzut un Pământ nou. Va fi un Pământ al schemă făcută anterior, deoarece acest aspect
strălucirii Iubirii. Dar să vedem ce mai conţine este greu de îndeplinit pentru cei care au o
înţeleapta învăţătură arcturiană. slujbă regulată. Bioritmul propriu are un rol
esenţial. Încercaţi să intraţi în faza
Corpul fizic şi Egoul pregătitoare a somnului în jurul orei 10 seara,
deoarece de la această oră până la 2 noaptea,
Aşa cum aţi citit în numerele anterioare, organismele voastre se pregătesc pentru
părţi ale luminii pe care le-aţi achiziţionat în următorul fragment al nopţii, cel cuprins între
multe vieţi anterioare sunt acum stocate în orele 2-4, când foarte mulţi dintre voi, prin
corpul fizic pe care îl aveţi în această existenţă. canalul sufletului, primiţi instrucţiuni şi Unii pot sau nu să treacă de anumite învelişuri
Este evident că acele sertăraşe unde aţi stocat informaţii, de multe ori sub forma visului, de ale coconului vostru, prin stările pe care le
lumina nu pot fi deschise dacă organismul fizic la noi şi de la alţi mesageri ai Confederaţiei. aduc cu ei, şi atunci, de ce să riscaţi? Nu aţi
nu ar fi suficient pregătit pentru o emisie mai Dacă voi vă culcaţi foarte târziu, după 12 face decât să consumaţi energie psihică pentru
amplă de lumină. Aici trebuie să nu confundaţi noaptea, atunci vă daţi peste cap ciclul natural apărare. Onoraţi şi respectaţi propriul spaţiu
lumina fizică cu Lumina oferită de Cunoaştere. al organismului şi recepţia informaţiilor în astfel creat. Este cel mai iubitor lucru pe care-
Căci a fi iluminat spiritual înseamnă în primul starea de somn va fi distorsionată. Nu veţi mai l puteţi face. Căci nu aţi putea fi de niciun folos
rând să fi adunat suficientă Cunoaştere. înţelege mare lucru când vă treziţi şi mai mult, nimănui dacă vă permiteţi să ţineţi în jurul
Deci Lumina înseamnă în primul rând de multe ori nici nu vă veţi putea aminti dacă vostru persoane care vă distrag şi sunt
Cunoaştere. Iată ce spun arcturienii în acest aţi visat ceva. neascultătoare”.
sens: „Vorbim despre construirea corpului Străduiţi-vă să creaţi în locul în care trăiţi
cristalin sau christic, cum îi spuneţi voi. Mai un mediu al bunăvoinţei. Asociaţi-vă Încă o lecţie parcursă în acest număr, de altfel
exact este vorba despre accesarea nivelelor întotdeauna cu cei care au gânduri şi trăiri simplă şi eficientă.. Fiecare îşi alege drumul
profunde ale energiei Conştiinţei Christice sau similare cu ale voastre, pentru a crea un său şi dacă vom respecta asta, atunci va fi,
a lui Christ trezit în voi. Vă spuneam că „motor” energetic comun, ce vă ajută să vă precum spunea Iisus, pace şi înţelegere la toate
procesul Ascensiunii este unul care se poate ridicaţi parametrii energetici. Mergeţi la hotarele, acestea fiind de fapt spaţiile dintre
produce de la sine, urmând pas cu pas treptele întâlnirile unde se vorbeşte despre Ascensiune, noi, fiinţele Homo Sapiens care ne pretindem a
evoluţiei. Şi atunci de ce ar mai fi necesară căci suntem şi noi prezenţi în astfel de locuri. fi inteligenţi.

Vrei să ştii ce te aşteaptă mâine? Vrei să-ţi cunoşti viitorul sau trecutul?
Sau vrei să ştii cum o să fie relaţia cu partenerul? Nimic mai simplu!
Noi îţi facem horoscopul! Cu doar 50 lei afli tot ce te interesează.
Sună acum la 0722 352 832, 0724 501 372 pentru detalii şi programări.

Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


PAGINA 18 COSMOS
REALITATEA ÎN CARE TRĂIM

C o m u n i c a r e a
Cecilia david sau exprimarea ambiguă care lasă loc de interpretare. Sunt
Comunicarea între oameni este foarte importantă. De fapt este oameni care te ascultă cu mintea dusă la ale lor, din politeţe,
mai bine să zicem aşa: comunicarea este importantă cu toate dar sunt şi oameni care te ascultă cu atenţie nu pentru că te
formele de viaţă, dar mai ales între oameni. respectă sau sunt interesaţi de ce spui, ci pentru a răstălmăci
Mişcări fac şi animalele, însă viul grai şi gesturile i-au fost cele spuse de tine.
date numai omului. Am putea spune fără să greşim că vorbirea Puţini oameni ştiu să asculte cu atenţie. Soţul unei prietene
uneori mai mult ne încurcă decât ne descurcă şi ne „bagă în (un egoist sadea) întotdeauna răstălmăcea ce îi
ceaţă”. De fapt ne încurcă nesinceritatea spuneam acesteia, ca să-i poată demonstra soţiei că prietenele
ei n-o respectă şi n-o înţeleg. O mamă (o femeie în vârstă) mi-
a povestit o întâmplare din viaţa ei care a înstrăinat-o de
propria-i fiică timp de treizeci de ani. Mergând la
continui
cinematograf cu fiica ei când aceasta era mică, sărutând-o pe
cu „n” exemple, dar ce rost are?
copilă pe păru-i lung, lăsat pe spate, aceasta deranjată
Toţi ştim ce înseamnă lipsa de comunicare şi neacceptare. Şi
probabil din timpul vizionării, i-a spus s-o lase în pace
dacă comunici ca să te auzi numai tu şi întotdeauna numai tu
că-i provoacă silă. Mama de o sensibilitate exagerată
contezi şi părerea ta, aceasta e un monolog nu comunicare.
şocată de cuvintele copilei, timp de treizeci de ani nu
Comunicând cinstit cu partenerul tău, cu copiii, cu părinţii, cu
s-a mai apropiat de aceasta s-o sărute. Nici măcar
prietenii, cu oamenii în general, îţi îmbunătăţeşti condiţia vieţii
când fata a fost mireasă. După treizeci de ani fata i-
şi nu regreţi nimic mai târziu. În afară de Dumnezeu nimeni nu
a imputat mamei starea de răceală şi distanţa dintre
este perfect, dar nu perfecţiunea ne face sublimi, ci modul în
ele. Abia atunci mama i-a spus de ce şi-a
care ne trăim viaţa comunicând tot timpul cu ce este în jurul
autoimpus un asemenea comportament. Fetei nu
nostru, îmbogăţindu-ne permanent unii din alţii.
i-a venit să creadă că mama ei a acţionat aşa
Şi credeţi sau nu şi plantele şi animalele sunt dependente de
pentru o vorbă de a ei spusă în copilărie! Dacă
comunicare. Aveam o floare destul de frumoasă dar nu înflorea
mama murea şi nu avea loc între ele această
niciodată. I-am comunicat răspicat că o voi arunca dacă nu
discuţie, fata ar fi rămas marcată de
face flori. A înflorit de Crăciun ciorchine de flori şi a făcut şi
comportamentul mamei toată viaţa.
de Paşte câteva floricele! Deci a înţeles clar ce vreau de la ea!
În alt caz, un cuplu n-a mai dansat împreună
Cred că, comunicarea la orice nivel este importantă. Înţelegând
timp de cincisprezece ani fiindcă la nunta lor
ce vrea cel de lângă tine şi comunicând şi tu ce vrei de la el
mirele i-a zis miresei că dansează prost şi-l
relaţia se metamorfozează, transformându-se în sărbătoarea
loveşte în genunchi. Din acel moment oamenii
comunicării permanente.
aceştia (ingineri agronomi, de alt fel) n-au mai
Aplicaţi asta în viaţa dumneavoastră şi veţi fi uimiţi de câte
dansat niciodată până s-au despărţit. Aş putea să
lucruri se pot schimba în bine!

Cecilia David preţioase. Contele de Saint-Germain era ambidextru, putând


scrie simultan cu amândouă mâinile. Pentru a demonstra că
Dresda şi Contele de Saint-Germain la Paris, Haga şi Saint
Petersburg.
Contele de Saint-Germain s-a născut se pare în anul 1561 cele două emisfere ale creierului său lucrau independent scria Contele de Saint-Germain a fost întotdeauna protectorul
în familia nobiliară transilvană Rakoczy, şi-a fost pus de mic o scrisoare de dragoste cu mâna dreaptă şi un set de versuri nu protejatul. Dacă Ludovic al XV- lea ar fi profitat de pe
sub protecţia ultimului vlăstar al familiei Medici, Gian mistice cu mâna stângă, simultan. Avea o capacitate uluitoare urma înţelepciunii şi a avertismentelor profetice ale
Gastone. în variaţia tonului şi o voce care îţi încânta auzul în timpul misteriosului Conte „domnia terorii” ar fi putut fi evitată sau
Cele mai multe relatări despre el au fost făcute înainte de conversaţiilor. Putea repeta pagini întregi după o singură măcar prevenită. Prieten cu Ludovic, Frederic cel Mare,
Revoluţia Franceză, începând din 1750. Cănd vorbea despre el citire. Volaire, Rousseau, Chatam, Walpole, al D-nei de Pompadour
însuşi spunea că tatăl său era Doctrina Secretă şi mama sa Era de statură potrivită, de o rară perfecţiune a formelor, şi al Mariei Antoaneta, a fost respectat şi adorat de acea
Misteriile. Avea un loc în Munţii Himalaya în care se retrăgea societate şi nu numai. Cânta măiestrit la vioară şi la orice alt
periodic din lume. Într-o împrejurare a afirmat că va rămăne instrument, având şi-o voce minunată, era un dirijor
80 de ani în India după care se va întoarce pe scena treburilor remarcabil care a susţinut multe concerte la Paris şi la
lui europene, în principal să pregătească apariţia trenurilor şi Londra.
a vapoarelor cu aburi pentru secolul următor. De multe ori el Contele de Saint-Germain a prevăzut căderea
a recunoscut că se supune ordinelor unei puteri mai mari Burbonilor, încercând şi prin marchiza de Pompadour s-o
decât el. Această putere era Şcoala Misterelor care l-a trimis avertizeze în versuri pe Marie Antoaneta de pericolul care o
în lume pentru a îndeplini o anume misiune. păştea. Aceasta s-a speriat, dar n-a luat nici o măsură de
Contele de Saint-Germain şi Sir Francis Bacon sunt, se protecţie şi a fost decapitată.
Se spune că Contele de Saint-Germain ar fi venit special
pare, cei doi mari emisari trimişi în lume de Frăţia Secretă din
să pregătească Revoluţia Franceză, de fapt căderea
Shamballa în ultimii 2000 de ani. Neîndoielnic Contele de
monarhiei franceze şi înlocuirea ei cu o republică. În
Saint-Germain a fost şi mason şi templier atunci când aceste
cercurile ezoterice se ştie că Contele de Saint-Germain este
ordine păstrau în ele sacralitatea absolută. Prieten şi sfătuitor
de fapt Maestru de Rază 7, a Flăcării Violet, a Magiei
al tuturor capetelor încoronate ale Europei, era un erudit, un
Ritualurilor şi Ceremoniei. Este un Maestru ce şi-a asumat
mare compozitor, un mare interpret, un mare pictor (având

Omul minune
responsabilitatea ridicării omenirii şi care se pare că va
din tainicele cunoaşteri vopsele pe care nu le avea nimeni la
conduce, alturi de Maestrul Iisus şi Maytreia, Era
acea vreme), un lingvist de excepţie cunoscător a mai multor
Vărsătorului. România este o ţară de Rază 6, dar sufletul ei

Maestrul Saint
limbi, printre care şi sanscrita, araba şi chineza, dar mai ales este de Rază 7. Contele de Saint-Germain este foarte
un mare chimist şi un alchimist autentic. interesat de ţara noastră ca de un adevărat centru spiritual al
Bogat şi plin de atenţie faţă de mai marii vremii, prieten viitorului. Toţi Maeştrii Înălţaţi au adevăratele lor corpuri în

Germain
bun şi darnic cu femeile acelor vremuri, elegant şi stilat, cu planul subtil al Cauzalităţii. Altfel spus Maeştrii Înălţaţi
maniere şi mult rafinament povestea cu un talent deosebit tot trăiesc în Conştiinţa lor şi de acolo îşi coordonează toate
felul de lucruri din vremuri vechi de sute de ani sau chiar mii activităţile. Aceşti maeştri pot avea până la trei corpuri fizie
de ani. Afirma că a sfătuit-o pe Cleopatra şi că a cunoscut-o în ţări diferite.
pe regina din Sheba! Servitorii lui afirmau că îl servesc de sute În Trinosofia se spune: „în fiecare epocă apar câţiva
de ani... Cuceritor, calm şi echilibrat în orice împrejurare, cu mâini delicate şi picioare mici. De statură medie, dinţi
oameni ale căror cuvinte şi fapte demonstrează clar că ei se
Contele prin darurile sale şi imensa-i avere cucerea pe toată minunaţi cu gropiţă în bărbie, cu nas proeminent, brunet, cu
află la un nivel diferit de restul societăţii. Umanitatea este
lumea. Nu cerea nimic de la nimeni, nu mânca decât rar la nişte ochi de-o expresivitate de nedescris, dar cu o privire
condusă în perioadele critice ale civilizaţiei de forţe
bancheturi şi sindrofii, având un regim de viaţă strict şi extrem de pătrunzătoare ce transmitea o mare putere de
misterioase, aşa cum sunt personificate în excentricul Conte
ordonat. fascinaţie.
de Saint-Germain. Pentru cei înţelepţi Saint-Germain este o
Se spune că era deţinătorul unor elixire ale tinereţii cu care Din 1700 până în 1830 Contele de Saint-Germain a fost
minune – pentru cei care sunt limitaţi de credinţa în
cucerea doamnele mai importante, pentru a ajunge mai Marchiz de Montferrat, Conte de Bllamare la Veneţia, Cavaler
inevitabilitatea lucrurilor obişnuite, el este într-adevăr un
aproape de capetele încoronate ale vremii. Fiind un mare Schoening la Pisa, Cavaler Weldon la Milano şi Leipzig,
magician care sfidează legile naturii şi tulbură suficienţa
alchimist avea capacitatea de a curăţa şi purifica pietrele Conte Souikoff la Geneva şi Leghorn, Prinţ Ragoczy la
pseudo-învăţaţilor.”

COSMOS PAGINA 19 Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


PENTRU TRUP ŞI SUFLET

Capul sau inima?


astfel vom deveni pe zi ce trece tot mai
Virgil Marcu fericiţi. Nu este important faptul că ne
Poate părea ciudat unora acest titlu, însă este sau nu returnată iubirea, rezultatul
veţi vedea despre ce este vorba imediat. În fiinţa chiar nu contează, tot ceea ce contează
noastră există un permanent conflict între minte şi este doar faptul că iubim, şi atât!
maculatură şi minţi îndobitocite care nu mai ştiu să
inimă. De ce? Pentru că mintea noastră este extrem de Acolo unde este iubire este şi fericire! Valoarea iubirii
creeze. Este tragic dragii mei, dar este adevărat. Întreaga
obsedată să deţină cât mai mult din ceea ce ne place. este de nemăsurat! Ea are o valoare prin ea însăşi! Nu
noastră civilizaţie a căzut în capcana intelectului. Marile
Educaţia noastră, civilizaţia noastră, economia şi toate contează pe cine iubim, poate să fie un copil, un copac,
universităţi, colegii şi şcoli ale lumii au dus şi duc la
progresele tehnologice au fost şi sunt create de minte. un delfin... chiar nu contează. Atunci când iubeşti, devii
distrugerea umanităţii. Omul va scăpa din capcana minţii
Mintea este extrem de abilă dar şi instabilă. Uneori ne una cu ceea ce iubeşti, asta înseamnă binecuvântare, nu
doar atunci când inima va creşte ca pondere în viaţa sa.
dorim ceva pentru ca în următorul minut să ne dorim cu uitaţi!
Altfel suferinţele vor continua la nesfârşit. Doar inima
totul altceva. Ea nu se înscrie aproape niciodată în timpul În încheiere am să vă spun că cine iubeşte este fericit.
este cea care poate să ne scape de sclavagismul
prezent, trecutul şi viitorul sunt problemele cu care Acesta este un secret care ne poate face pe toţi fericiţi 24
mentalului inferior. Putem afirma că aici pe Pământ raiul
mintea noastră lucrează. Slavă Creatorului pentru faptul de ore din 24 de ore pe zi. ÎNCEPE ZIUA CU IUBIRE,
şi iadul există împreună, de noi depinde unde trăim. La
că corpul nostru fizic funcţionează în prezent. Vă puteţi UMPLE ZIUA CU IUBIRE, ÎNCHEIE ZIUA CU
ora actuală omul s-a îndepărtat prea mult, aş spune chiar
închipui un corp care uită să respire şi o amână pe o altă IUBIRE. ŞI AŞA ESTE.
într-un mod periculos pentru însăşi existenţa sa.
dată? Fie ziua de ieri fie ziua de mâine!
Am uitat cu desăvârşire de inimă şi nu îi mai
Datorită instabilităţii minţii, multe din problemele
înţelegem limbajul, noi suntem tari doar pe logică.
noastre cotidiene tind să o ia razna. Societatea umană
Posibil ca actorii să fie acei oameni care au reuşit să
este prea mult obsedată de ce poate face cu mintea, însă
ajungă la inima noastră tocmai prin oglinzile oferite
ce putem face noi cu inima? Ce ne poate dărui aceasta?
de rolurile jucate de aceştia. Unde sunt poeţii de
Este corect să spunem că nu ne poate da bani, cuceriri
altădată? Oamenii noştri de ştiinţă se bazează
ştiinţifice, mari industrii şi concerne, însă... Cel mai
prea mult pe intelect, iar ca balanţa să fie în
simplu dar al inimii este iubirea, fericirea şi bucuria de a
echilibru, au trebuit să apară maeştrii care să
trăi. Ea ne poate înălţa sufletele aducând în noi
ne arate calea inimii. Astfel azi putem vorbi
frumuseţea vieţii, bucuria muzicii şi poeziei... şi câte şi
despre un Buddha, Khrisna, Iisus, Sai Baba,
mai câte. În lumea iubirii, inima este cel mai bun ghid,
Babaji.
cea mai bună prietenă, iar rugăciunea emisă cu inima
Cea mai mare putere este conferită doar
bucură sufletul Unicului. Cu inima nu putem câştiga
de puterea de-a iubi a inimii! Inima ne face
războaiele, dar ne putem face mulţi prieteni. Chiar dacă
creativi! Marile valori ale umanităţii au
vom crea bombe pentru a cuceri noi teritorii, nu putem
apărut doar datorită inimii. Este necesar să
distruge cu inima oamenii. Cei ce au o inimă mare sunt
retrezim inima şi să ne întoarcem la natură!
mari creatori, în timp ce cei cu mintea pot să distrugă.
Avem în noi puterea de a reînvăţa să iubim şi
Aşa se explică faptul că învăţământul şi educaţia au
să privim din nou trandafirii. Numai cei ce
devenit sterile,
iubesc sunt plini de bucurie pentru că
tone de
bucuria este o funcţie a iubirii. Tocmai
de aceea este necesar să ne
deschidem tot mai mult
inimile faţă de Logica nu este
de ajuns în astfel de fiind reciproc. Creatorul este nevăzut, nu are o formă
iubire şi
chestiuni, deşi raţiunea se anume, dar poate fi perceput sub forma unei stări de
străduie să formeze o idee profunzime, adică Adâncime. Oamenii au o vorbă al
coerentă în legătură cu cărei înţeles l-au uitat: ”...în adâncul fiinţei tale...”.
fenomenele. Trebuie să ştiţi că Foarte adevărat, căci acolo este locul unde ne întâlnim
marea majoritate a fenomenelor aşa cu Creatorul. El este în noi şi cu noi în permanenţă, dar
zise paranormale, în realitate atâta timp cât suntem distraşi către activităţile
spirituale, reprezintă produse ale unor exterioare, nu avem cum să mergem la întâlnirea cu
mecanisme fizice ce ţin de Creatorul din noi. De aceea este necesară decuplarea
dimensiunile a 4-a, a 5-a şi chiar a 6- zilnică de la activităţile zilei, în momentul când vine
a. seara. Din cauze încă neelucidate de cercetători până
Mintea noastră poate înţelege cele acum, se pare că seara este cel mai bun moment când
trei dimensiuni, lungimea, lăţimea şi putem intra în adâncimea proprie pentru a-l întâlni pe
înălţimea. În ordinea firească a 4-a Creator. El se manifestă sub forma unei linişti totale, a
dimensiune vine cu o latură în plus şi unei stări asemănătoare cu un sunet surd specific, care

Cum se manifestă
anume adâncimea. Deşi cele trei are aceeaşi tonalitate la modul permanent. Este în
dimensiuni ele însele ne oferă concepţia de realitate Sunetul Neauzit, Sunetul Fără De Sunet, ori
spaţiu, cu o anume mărime şi profunzime,

Creatorul?
altfel spus Sunetul Tăcut. Deşi este aşa, în momentul în
adâncimea ce poate semnifica? Putem vorbi de care contactăm Sunetul Tăcut el ne vorbeşte despre tot
adâncimea lungimii, de adâncimea lăţimii sau de deodată, şi în acest mod treptat putem cunoaşte toate
cea a înălţimii? Iată că deja lucrurile se complică... şi tainele Universului.
dacă noi nu suntem în măsură să reuşim să înţelegem Paradoxal, Creatorul se manifestă prin Nemişcare,
asta, căci nici savanţii încă nu înţeleg bine aceste noţiuni, deşi toate câte s-au născut din el sunt supuse Mişcării.
Mahatma atunci cum să avem pretenţia să fim contactaţi de fiinţe De aceea se spune în toate scripturile sacre că Dumnezeu
din alte lumi, care, după spusele lor, se deplasează nu în – Creatorul este veşnic neschimbat, în timp ce toate trec
O întrebare interesantă, nu-i aşa...? Oamenii se timp, ci în spaţiu, mutând pur şi simplu spaţiul cu ei. Dar prin fenomenul schimbării, transformându-se mereu
gândesc de multe ori la Dumnezeu, dar se roagă la el întotdeauna Dumnezeu ne pune la îndemână tot ce ne dintr-o formă în alta. Să încercăm în fiecare seară să
mai ales atunci când problemele lor devin grave sau trebuie pentru a descoperi legile sale. intrăm în Adâncimea din noi şi să o explorăm tot mai
viaţa lor capătă un curs neplăcut. Uneori primesc Ştiinţa Iniţiatică se referă la Creator ca la o Entitate mult, pentru a-l contacta pe Creator.
răspuns, alteori Dumnezeu tace... Oare de ce? Infinită, nenăscută, care se află la originea naşterii
Trăitori fiind la acest nivel de trei dimensiuni ne este tuturor lucrurilor existente în Universul Mare, acesta Când veţi ajunge la partea aceea din voi
dificil de cele mai multe ori să înţelegem o parte din incluzând Universul fizic şi celelalte dimensiuni unde nu veţi mai percepe nimic, sub nici o
procesele fizice, chimice sau luminoase care se produc în superioare. Dar cum se manifestă Creatorul şi cum îl formă, înseamnă că v-aţi descoperit Eu-l
plan fizic. Cum să putem înţelege atunci acele fenomene putem recunoaşte? Dacă el a creat totul, rezultă că Spiritual şi acela e punctul de contact cu
care se petrec în spaţiile cu mai multe dimensiuni? Inteligenţa sa o poate contacta pe a noastră, acest aspect Creatorul.

Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008 PAGINA 20 COSMOS


MISTERE DEZVĂLUITE

A n i a r s e x e
organismul bolnavului. Iar când vorbim de orga-nism, în
viziunea medicilor zalmoxieni, ne referim la întreg
complexul energetic care susţine funcţiile corpului fizic,
Mihai Vârtejaru Înfloreşte din iunie până în septembrie, prin fâneţe, până de sănătatea căruia trebuie să ne îngrijim deopotrivă.
în regiunea montană superioară. Aniarsexe era o plantă a focului purificator, alchimic,
Nu este deosebit de cunoscută nici în Denumirea ei ştiinţifică este Onobrychis Viciifolia. care odată dizolvat şi aplicat bolnavului îi poate reda
medicina contemporană, dar nici remediile Medicul grec Dioscorides, care ne-a transmis numele acestuia propriul foc interior prin intermediul căruia să
din popor nu au păstrat extrem de multe dac al plantei, spunea că are puterea de a vindeca lupte împotriva infecţiilor sau elementelor nocive
leacuri în componenţa cărora intră această abcesele simple. Dacii o preţuiau pentru proprietăţile acumulate.
plantă. sale medicinale dintre care două erau mai importante. Din păcate, cunoştinţele despre această plantă s-au
În popor este cunoscută ca Iarbă-Săracă, Baltarină Plămădită cu vin, adică băut vinul în care a stat planta un pierdut, însă este bine de ştiut că nu există plantă pe care
Sparcetă, iar în unele ţări este numită Capul-Cocoşului anumit număr de zile pentru a-i extrage proprietăţile geţii să nu o fi folosit pentru a trata sau a preveni. Într-
din pricina asemănării ei cu o creastă. Are o tulpină curative, avea puterea de a vindeca retenţiile urinare. Ea adevăr, cele rămase în uz sunt cele mai folosite, mai
păroasă, cu flori roz sau roşii-carmin şi un fruct sub ajută la eliberarea blocajelor minore ale sistemului renal, eficiente şi mai puternice, însă toate erau de leac. Nici
forma unei păstăi scurte. Este în general utilizată ca detoxifică şi stimulează aparatul urinar şi asigură, din toate plantele listate de autorii antici nu mai sunt folosite
planta furajeră, însă florile ei roz sunt o sursă punct de vedere energetic, buna funcţionare a sistemului astăzi, însă nici imensa masă de plante cunoscute în
deosebit de bună de de eliminare a energiilor reziduale, în special prin urină, zilele noastre de bătrâni sau de „doftoroaie”, moştenite
nectar pentru dinamizând în acelaşi timp câmpurile care stochează din vechime, nu ar fi încăput în ierbarele compilate de
albine. energia vitală în zona rinichilor şi suprarenalelor. cei vechi. Şi nu mare să ne fie mirarea dacă cele mai
Dacii mai făceau o alifie din această plantă, sacre plante nu apar descrise în totalitate, pentru că geţii
macerată în untdelemn curat, care avea funcţie vindecători nu ofereau aceste informaţii oricui, iar dacă
sudorifică: natura focoasă şi dinamică a le ofereau, nu le ofereau spre a fi publicate de către
acestei plante producea transpiraţia, adică romani sau greci...
eliminarea toxinelor tot prin intermediul
apei, ca la rinichi, însă de data aceasta Secretele erau transmise ca şi astăzi, din
prin piele. Atât transpiraţia cât şi gură în gură, numai acelor învăţăcei care îşi
funcţia urinară au rolul de a elimina dovedeau seriozitatea, dedicarea şi tenacitatea
odată cu apa produsă în tesuturi mare în meşteşugul verde al vindecării.
parte din ceea ce nu ne este folositor
în organism. Vorbim aici atât de
toxinele hidrosolubile (care se dizolvă

Tr u p u l n o s t r u
în apă şi pot fi eliminate odată cu ea din
corp), cât şi de impurităţile energetice.
Planta noastră funcţionează pe

fizic
principiul dinamic al focului, la
nivelul corpului eteric. Antrenând
toxinele şi impurităţile
energetice cu ajutorul
putem
acestui principiu cald
începe o
şi dizolvându-le,
relaţie sinceră
Virgil Marcu şi fructuoasă
ele pot fi
eliminate mult
alături de corpul mai uşor de
Câţi dintre noi sunt conştienţi de corpul nostru. c ă t r e
fizic? Practic nici nu ne simţim corpul decât Atunci când aveţi
în momentul în care ne îmbolnăvim. posibili-tatea şi ano-
Banala durere de cap ne face să devenim timpul o permite,
conştienţi de el. Atâta timp cât totul este în regulă întindeţi-vă pe iarbă,
nici măcar nu ne amintim de acesta. Astfel închideţi ochii şi fiţi atenţi la ce
rămânem inconştienţi. Cel mai propice moment simţiţi în interior. Fie că vă scăldaţi în
când putem lua legătura cu corpul nostru fizic este apa unui râu sau a unei cascade, fie că faceţi
atunci când totul este în regulă, pentru că altfel plajă, fiţi atenţi la semnalele trimise de corp către
contactul se stabileşte doar prin intermediul bolii şi voi. Apa ne va mângâia corpul şi îl va răcori, iar trupului
al dezechilibrului, ceea ce ne arată nouă faptul că soarele ne va alinta, încălzindu-ne. Fiecare fibră şi şi ne mai mirăm de ce nu ne slujeşte aşa cum
ducem lipsa bunăstării interioare. celulă din corpul nostru este atinsă cu graţie şi trebuie! Ba chiar ne şi supărăm, ne lovim uneori
De obicei atunci când ne doare câte ceva iubire de natură. Contactul cu Mama Natură este sau cine ştie... De cele mai multe ori mintea noastră
(exemplu capul), luăm contact cu durerea şi nu cu esenţial pentru a beneficia de sănătate, armonie şi intră în conflict cu corpul şi cine credeţi că are
organul în cauză. Atunci când ne simţim foarte echilibru! dreptate? Corpul, este mai mult decât evident,
bine de fapt noi am pierdut legătura cu corpul fizic. Exerciţiul de a fi atenţi la corpul nostru este pentru că el este natural, pe când mintea este de
Este bine să vă cunoaşteţi propriul corp, fiind atenţi necesar a fi făcut zilnic, doar aşa putem crea o mare natură socială.
la semnalele pe care le trimite către voi! Fiecare prietenie cu el! Vom redescoperi frumuseţea vieţii şi
este unic şi irepetabil, deci şi semnalele sunt unice! a armoniei interioare. Atenţia aduce cu sine o mai Să nu uităm un lucru esenţial, anume faptul
Nu trebuie să ne comparăm durerile şi afecţiunile mare sensibilitate şi o legătură mai bună cu corpul că corpul nostru vibrează întotdeauna în jurul
pentru că niciodată o persoană nu simte la fel ca o fizic. Dacă îl vom asculta, el ne va spune foarte inimii, aşa cum sistemul nostru solar se
alta care are aceeaşi boală. multe lucruri, însă de obicei nu îl ascultăm, fiind învârte în jurul soarelui. Inima este centrul
Primul pas pe care este necesar să îl facem este preocupaţi cu mintea de multe alte probleme. solar al trupului nostru, nu uitaţi cum trataţi
de a ne accepta aşa cum suntem şi din acest punct Acesta este respectul pe care îl acordăm noi zilnic inima! SUCCES!

COSMOS PAGINA 21 Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


LEGI SPIRITUALE
înconjoare. Te poţi înveli în protecţie, cea de vindecare şi cea de călăuzire
culori variate de lumină, divină. Oboseala excesivă este principalul
după necesitate. Dacă uiţi simptom al absorţiei energiilor joase. Trebuie
să faci asta înainte de a te făcute curăţiri în mod regulat pentru a scăpa de
întâlni sau de a vorbi cu rezidurile energetice acumulate.
cineva la telefon poţi să o Un element esenţial în curăţire este şi tăierea
faci şi în timpul întâlnirii legăturilor energetice. Conştient sau
sau a convorbirii. Intenţia inconştient toţi cei ce cred că au nevoie de tine
ta sinceră de a te învălui în ataşează corzi eterice cu care trag energie din
lumină nu-ţi va fi refuzată tine. Pentru a tăia corzile invocaţi pe
niciodată şi sigur se face Arhanghelul Mihail, vizualizaţi persoana sau
acest cocon de lumină. persoanele cu care intaţi în contact permanent
Când ceri Lumină Albă şi ziceţi cu voce tare: „Arhanghele Mihail te
aceasta invocă îngerii care rog vin-o la mine acum şi taie corzile fricii care
te înconjoară şi te îmi secătuiesc energia şi vitaliatea!” Dacă eşti

Metode de protecţie
protejează fără întrerupere. hotărât să tai aceste corzi Arhanghelul Mihail
Când eşti cu o persoană îţi îndeplineşte dorinţa imediat. Nevoia
negativă, egoistă care nesănătoasă de a fi necesar cuiva te poate ţine
vorbeşte numai de pe loc, dar cere-i Arhanghelului Mihail să te

şi curăţire
problemele ei trimite ajute să te eliberezi de temerile din spatele
Energie Roz Iubitoare către acestei dorinţe. Solicitaţi tot timpul ajutorul
acea persoană şi simultan Arhanghelilor, fiindcă ei nu sunt limitaţi de
trimite Energie Roz timp şi spaţiu şi vin la oricine îi solicită pentru
Iubitoare către interiorul ajutor.
tău. Nimic nu poate Băile cu sare sunt excelente purificatoare,
străpunge scutul Energiei dar nu cu orice fel de sare, ci sare naturală fără
Roz, învăluiţi-vă într-un cocon roz pe coloranţi şi arome sintetice. Sarea marină
Cecilia David dumneavoastră şi pe persoana cu care intraţi în curăţă energiile toxice din corp. Conectarea la
contact. natură este un remediu excelent pentru
„Când îţi deschizi inima către altă persoană te Lumina Verde Smarald se foloseşte intens şi curăţarea energiilor negative. Plantele şi
deschizi de asemenea şi pentru a primi energia perseverent oricănd vrei să vindeci un animalele pot curăţa corpurile: mental,
reziduală pe care aceasta o emană - teama pe dezechilibru în trupul tău fizic. Oriunde este emoţional şi fizic.
care ar putea să o direcţioneze către tine. Asta nevoie de ea trupul o absoarbe. Dimineaţa şi Când eşti foate obosit plimbă-te în natură! Şi
nu înseamnă că nu trebuie să îi ajuţi pe ceilalţi, seara poţi face un exerciţiu de cinci minute cu nu uita – dacă ţii o plantă lângă pat ea te poate
dar este ca şi când i-ai ajuta pe cei care au stat Lumina Verde Smarald – Lumina Vindecării. curăţa – chiar cu preţul vieţii ei! În Dobrogea
în ploaie o vreme: s-ar putea să fie murdari de Lumina Purpurie îţi înalţă frecvenţa de aveam un ficus care-i „curăţa” pe toţi aceia
noroi şi nu îi ajuţi cu nimic dacă te murdăreşti vibraţie spre culmi înalte de spiritualitate, care veneau foarte „încărcaţi” la meditaţie.
şi tu.” Asta spune Doreen Virtue în carte sa permiţându-ţi să te ridici deasupra tuturor Erau două - trei persoane, aceleaşi tot timpul,
Tărâmurile Îngerilor Pământeni. problemelor spre cel mai înalt nivel de care simţeau asta întotdeauna – având tot
Autoarea mai afirmă că în general Îngerii călăuzire divină. Lumina Purpurie alungă orice timpul tendinţa de a se întoarce să privească
Pământeni sunt grăsuţi sau au grăsimi energie joasă, entităţi negative sau spirite planta sau de a se muta de lângă ea. Aveau
suplimentare pe anumite locuri. Grăsimea nu lumeşti. Folosind-o îţi întăreşti puternic senzaţia că le „fură” energia. În realitate le fura
provine din excesul de mâncare şi nici nu „se propria-ţi aură. Când te înconjori de Energia energia negativă, curăţându-i.
duce” prin dietă şi exerciţii, pentru că este de Curcubeului, de fapt îţi sporeşti abilitatea de a Mult succes în protecţia şi curăţirea
fapt un strat energetic protector. Tot ea spune conduce energiile vindecătoare către tine şi dumneavoastră şi amintiţi-vă tot timpul că
că este nevoie numai de o clipă ca să îţi faci către ceilalţi. chiar şi intenţia de a te proteja cu un scut de
protecţie. Dacă îţi faci timp poţi folosi toate trei lumină şi energie duce la producerea sa.
Protecţia de fapt înseamnă a te vizualiza, a energiile, începând cu stratul alb, urmând cu Oricine are această intenţie, fără excepţie
te simţi sau a te gândi la tine ca fiind înconjurat verde smarald, terminând cu roşu purpuriu, primeşte imediat rezultatul.
într-un cocon de lumină. Această lumină este o asigurându-ţi astfel cele trei beneficii ale
entitate vie, iubitoare şi inteligentă pe care o culorilor respective: energia îngerească de
chemi să te protejeze şi să te

Nou în ţară!!!
Gina House
F a s h i o n s.r.l.
Numai la noi găsiţi un tratament special, din
Germania, pentru paradontoză, cu rezultate foarte bune,
la preţuri accesibile! Consultaţia este gratuită! atelier
Cu ajutorul tratamentului nostru evitaţi intervenţii chirurgicale şi
alte metode costisitoare, pentru a rezolva această boală periculoasă !
croitorie
de top
(Paradontoza este o boală care atacă partea osoasă a maxilarelor, ligamentele interdentare şi rădăcinile
dinţilor, care duce la imobilitatea şi, în final, la pierderea dinţilor Paradontoza este agravată de: tutun,
consumul de alcool, tartru dentar sau piatră pe dinţi, igienă bucală defectuoasă, lucrări protetice defectuoase)
Adresa la care ne puteţi găsi :
Cabinet 1: luni până vineri 0900-1300 sâmbăta 0900-1200
Şoseaua Olteniţei, nr 218, bl 1, Sc 1, parter, ap 1, int 01, sector 4
Cabinet 2: luni până vineri 1400-2100 sâmbăta 1200-1500
Informa ii i comenzi

Şoseaua Mihai Bravu, nr 42-62, bl P8, Sc 2, ap 45, int 45C, sector 2


la telefon:

Telefon : 0728 584 546


0723 613 854

Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008 PAGINA 22 COSMOS


ÎNTÂMPLĂRI ADEVĂRATE

Vindecarea miraculoasă a cedrului


Virgil Marcu interesul să ţină cât mai ascuns secretul despre
calităţile extraordinare ale uleiului de cedru?
Unul din multele daruri ale Creatorului este Cedrul. Probabil, sau mai mult ca sigur marile corporaţii
Copac falnic, puternic care creşte în Siberia, dar şi în farmaceutice care doresc să-şi vândă produsele
zonele meridionale şi care atinge vârsta de 550 de ani. artificiale ce crează dependenţă şi nu vindecare
Însuşi Dumnezeu a creat cedrul pentru a aduna în el definitivă.
energia Cosmosului. Aţi auzit de cedrul sunător? Se spune că cine
Datorită fruzelor sale de tip acicular, zi şi noapte, an deţine o mică bucăţică de lemn de cedru la gâtul
de an, captează şi înmagazinează energia luminoasă în său, se bucură de o îmbunătăţire mai mult decât
el. Trebuie să ştiţi că până şi cea mai mică bucăţică de vizibilă a sănătăţii şi în acest fel este ferit de
lemn de cedru înmagazinează mai multă energie multe boli. Până şi SIDA este vindecată de acest
benefică decât instalaţiile noastre artificiale de pe copac! Bucata de lemn de cedru trebuie purtată
Pământ. Cedrul absoarbe energia cosmosului, o permanent la gât cu un şnur. Atunci când avem
conservă, iar la nevoie o restituie celor în nevoie. nevoie de ajutor este necesar să ne descălţăm şi
Capacitatea sa mare de stocare energetică ajută planeta să stăm desculţ în iarbă, iar cu palma stângă să
să intre mai uşor în dimensiunea a cincea a conştiinţei. ţinem apasată bucăţica de cedru pe pieptul gol.
În manualele de medicină populară se vorbeşte la modul Vom simţi o căldură plăcută emanată de lemnul
concret de capacitatea de tămăduire a cedrului, practic de cedru care va cuprinde întreg corpul.
de la rădăcină, trunchi şi frunze puterea curativă a Toţi cei care folosesc această bucăţică de lemn
acestuia este mai mult decât evidentă. de cedru au observat după aproximativ 3-4 luni
Din lemnul de cedru se fac cutii de rezonanţă pentru de zile, o îmbunătăţire considerabilă a sănătăţii,
instrumentele muzicale, mobilier, iar în frunze se omul devine mai bun şi paşnic, mai talentat şi
găseşte o cantitate suficientă de fitocide care au mai norocos. Calităţile cedrului influenţează
proprietăţi de dezinfectare a aerului. Lemnul de cedru sentimentele şi capacităţile umane. Bătrânii
emană un miros plăcut cu efect balsamic. O mică bucată vremurilor de demult spun că mai de valoare este
de lemn de cedru ţinută în casă, ţine la distanţă moliile. o bucată de lemn de cedru decât aurul care este
Fructele sale proaspăt consumate sau chiar conservate sărăcăcios. Tot ei spun că cel care poartă la gât
ajută la stimularea potenţei masculine, redă vigoarea un asemenea lemn este bine să îl lustruiască cu
corpului fizic şi îi măreşte rezistenţa, ajutându-l în propriile degete de la mâini atunci când sufletul
combaterea multor boli. lui o va cere. Corpul fizic al celui care poartă aşa
Mărturii ale calităţii cedrului găsim şi în biblie în ceva, ajunge la un moment dat să emane un
Vechiul Testament, însuşi Regele Solomon a construit miros plăcut care întrece orice parfum creat
un templu din lemn de cedru. Pentru asta însă a trebuit vreodată! Aceşti înţelepţi ai vremii vorbesc de Ce înseamnă un cedru sunător? Este acel copac care a
să dea la schimb 20 de oraşe din regatul său. Iată ce preţ radiaţia omului care iubeşte şi emană ca şi cedrul o atins vârsta de 500 de ani şi încep a suna uşor, aproape
mare se punea la acel moment pentru un copac! Bătrânii energie luminoasă care se răspândeşte în Cosmos şi se imperceptibil. Acest sunet anunţă pe oameni că trebuie
vremii vorbeau despre acest copac ca fiind un mare întoarce ca energie binefăcătoare pe Pământ. tăiat pentru ai folosi energia acumulată de pe Pământ.
acumulator de energii. Dovezi despre capacităţile Omul care este stăpânit de sentimente rele şi Acesta este cedrul care sună şi care cere timp de trei ani
curative, dar şi utilitatea lemnului de cedru o întâlnim întunecate emite o radiaţie întunecată care nu se ridică să fie tăiat, altfel dacă nu reuşeşte să vină în contact cu
chiar şi la druizi în ritualurile de consacrare a regilor. spre cer, ci se varsă în adâncul Pământului. Aceasta se o fiinţă umană pierde capacitatea de a dărui oamenilor
Este binecunoscut în acest sens Pocalul Vieţii. întoarce înapoi la suprafaţă ca erupţii vulcanice, energia sa. Doar o asemenea bucăţică de lemn de cedru

O c a r t e p e l u n ă !
Însă cel mai de preţ este uleiul de cedru care este foarte cutremure şi războaie. Efectul acestei radiaţii întunecate trebuie purtată la gât permanent, altfel nu funcţionează!
scump, probabil pe piaţă în farmacii vom găsi doar urme se întoarce la cel ce a emis, amplificând sentimentele Deci nu masacraţi în zadar un cedru
de ulei în sticluţe frumos ambalate. Oare cine are sale la modul malefic. care nu întruneşte aceste calităţi!

Cecilia David foarte devreme şi au o expresie facială sobră care îi face actori, dansatori şi muzicieni.
Tărâmurile Îngerilor Pământeni este o carte frumos să pară mai maturi. În mod automat Îngeri Pământeni se Una din misiunile Spiritelor
scrisă şi excelent explicată de Doreen Virtue, doctor în scuză tot timpul, au probleme cu greutatea şi cu pofta Naturii este să lumineze lumea
filozofie. Domnia sa afirmă că, pe lângă pământeni, vin crescută de mâncare, sunt foarte încrezători în oameni, făcând-o să zâmbească sau să
în plan terestru şi Îngeri de Înţelepciune, Îngeri Stelari, nu ştiu să spună „nu” şi se simt vinovaţi când cer ajutor râdă uneori chiar pe seama lor.
Spirite ale Naturii, Îngeri Pământeni. de la alţii. Spiritele Naturii sunt cu adevărat
Îngerii Pământeni au următoarele caracteristici: se Se îndrăgostesc de potenţialul cuiva, încercând să oameni ai naturii şi ai spiritului
simt diferiţi, separaţi sau înstrăinaţi de ceilalţi, au instruiască acea persoană pentru a o duce spre măiestrie acesteia. Dacă nu sunt în mijlocul
sensibilitate sporită la alţi oameni sau la violenţa sub şi rămân într-o relaţie mai mult timp decât o fac naturii ei devin deprimaţi. Natura, aerul curat, spaţiile
orice formă şi la substanţe chimice, având un simţ persoanele obişnuite. Mulţi îngeri se luptă cu probleme mari verzi reprezintă biserica lor – locul în care ele se
puternic al scopului. De asemenea ei au un trecut plin de de sănătate, mai ales fibromilagia (sindromul oboselii simt cel mai aproape de Dumnezeu.
relaţii frustrante, sunt buni ascultători, mulţi necunoscuţi cronice) şi au mari probleme ginecologice. Şi multe alte lucruri puteţi afla din această carte plină
spunându-le problemele lor personale. De regulă arată Veţi mai afla ce sunt şi Spiritele Naturii care preferă de înţelepciune, dacă o veţi cumpăra şi o veţi citi. Ea a
mai tineri decât vârsta lor cronologică, excepţie făcând mai mult compania animalelor şi a plantelor decât pe cea apărut la Editura For You, website: http://www.editura-
Îngerii de Înţelepciune, al căror păr devine grizonat a oamenilor. Se dau şi câteva nume de comedianţi, foryou.ro, telefon 0216656223.

este o publicaţie a S.C. Shanti Prem S.R.L.


COSMOS
GRAFICĂ ŞI DTP:Pihu Corneliu
FONDATOR: Contele Incappucciato Corespondenţă:
REDACTOR ŞEF: Cornel Nicula Cornel Nicula, Căsuţa Poştală 87- Oficiul Poştal 19, Bucureşti
MARKETING ŞI PUBLICITATE: Florin Peţu mobil: 0766 792 444 CONTACT: mobil: 0722 352 832; 0766 656 241
e-mail: marketing.cosmos@yahoo.com e-mail: contele_incappucciato@yahoo.com
REDACŢIA: Contele Incappucciato, Cecilia David, Mihai Vârtejaru, e-mail: cornel_vamfim@yahoo.com
Virgil Marcu
COLABORATORI: Minerva, Meer Lyn, Mahatma, Radu Ran, Tiparul executat la FED Print SRL
CORECTURĂ: Redacţia COSMOS Distribuţie: Editura Regală SRL, tel: 021/3179081; www.maximgrup.ro

COSMOS PAGINA 23 Anul II, Numărul 15 • Octombrie 2008


Detectivii Unicul club spiritual cu restaurant
paranormali vegetarian din Bucureşti!

-muzică deosebită
-librărie ezoterică

Fiinţele
-magazin de cristale
-cursuri, consultaţii speciale
Tărâmurilor -închiriere săli de curs

Celeste
-evenimente
-tabere tematice

Bucureşti, Str. Paleologu 20 (sector 3) - Zona Mântuleasa.

În numărul
Telefon rezervări restaurant: 0721.563.120
Telefon închiriere săli de conderinţe: 0721.296.043

viitor
http://www.mandalaclub.ro

Pentru cititorii care găsesc


mai greu revista Cosmos, vă
informăm că aceasta vă
aşteaptă în fiecare lună la librăria Orfeu2000 şi Mandala Club.
De asemenea doritorii numerelor anterioare ale revistei pot suna la
unul din numerele redacţiei.

www.orfeu2000.ro
oferă:
- cărţi în domeniul: esoterism, medicină naturistă, ocultism,
ştiinţe umane, arte marţiale
- cristale şi pietre preţioase
- beţişoare parfumate
- produse feng-shui
- CD-uri cu muzică pentru meditaţie şi relaxare
Adresa: strada Nicolae Tonitza, nr 11-13, sector 3, Bucureşti
Telefoane: 021/313 73 00; 0746 153 580
e-mail: clienti@orfeu2000.ro