Sunteți pe pagina 1din 86

I.

INTOCMIREA EVIDENTEI FINANCIAR-CONTABILE PENTRU SOCIETATILE CARE


PREFERA EXTERNALIZAREA ACESTOR SERVICII

Evidenta financiar-contabila are doua componente:


a) Evidenta tehnico-operativa;
b) Evidenta financiar-contabila.

a) Evidenta tehnico-operativa

Este efectuata de salariatii societatii dvs. care urmeaza procedurile de lucru date de firma
noastra:
» Procurarea de formulare fiscale si alte formulare cu regim special pentru nevoile proprii pentru
care sa intocmeasca Fisa de magazie a formularelor cu regim special pentru fiecare tip de document
cu regim special utilizat de societate;
» Intocmirea Notelor de Intrare Receptie pentru toate bunurile care sunt achizitionate de societate
(materii prime, carburanti, piese de schimb, obiecte de inventar, marfuri, mijloace fixe etc.);
» Intocmirea Registrului de casa in lei si in devize;
» Intocmirea de facturi pentru bunurile si serviciile efectuate de firma;
» Ridicarea si indosarierea extraselor de cont insotite de documente justificative pentru fiecare
operatiune;
» Intocmirea Registrului de urmarire si evidenta corespondentei;
» Intocmirea foii colective de prezenta, document justificativ la intocmirea statelor de salarii;
» Intocmirea Contractelor individuale de munca insotite de copii de la documentele descrise in
procedura de lucru;
» Indosarierea si predarea catre firma de contabilitate a altor cumparari pentru care nu se
intocmesc Note de intrare - receptie (facturi de chirii, telefoane, energie electrica, apa, canal, alte
servicii etc.);
» Consemnarea in ordine cronologica, in documentele justificative, pe care le opereaza, in
evidenta tehnico - operativa, toate operatiunile economice financiare legate de desfasurarea
activitatii economice a firmei in momentul efectuarii lor;
» Pastrarea si preadarea arhivei conform dispozitiilor legale;
» Predarea documentele primare (tehnico - operative) la societatea de contabilitate precum si
ultimele documente pana la data de 10 ale lunii urmatoare, pe baza de borderou;
» Numerotarea tuturor documentelor justificative in care se consemneaza operatiunile economice
si financiare de evidenta tehnico - operativa si inregistrarea in registrul de evidenta a formularelor
(registru ce este numerotat si sigilat de conducerea societatii beneficiare, odata cu intrarea lor in
unitate);
» Declararea in termen de 5 zile la organul fiscal teritorial si al sediului social orice deschidere de
punct de lucru, birou, depozit etc.;
» Declararea in termen de 5 zile la organul fiscal toate conturile deschise;
» Comunicarea in termen de 5 zile firmei de contabilitate orice deschidere de punct de lucru,
birou, depozit etc, precum si orice modificare inregistrata de Of. Registrul Comertului si orice
deschidere de cont bancar;
» Depunerea la organele fiscale a declaratiilor fiscale ce au fost intocmite si verificate de firma de
contabilitate;
» Efectuarea, cel putin odata pe an, a inventarierii patrimoniului societatii in conformitate cu
Ordinul MF. Nr. 2388 / 1995 si sa predea listele de inventar in termen de 5 zile de la terminarea
inventarului pentru inregistrarea in evidenta contabila a rezultatelor obtinute in urma inventarierii.

b) Evidenta financiar - contabila

Aceasta poate fi realizata in doua moduri:


b.1. Cand este tinuta si intocmita de societatea noastra si presupune:
» Intocmirea procedurilor de lucru pentru tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de
personal si secretariat precum si predarea documentelor justificative intocmite de acestia pentru
firma de contabilitate;
» Asigurarea de consultanta financiar - contabila, fiscala, de personal intregului personal al
societatii dumneavoastra care participa la tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de
personal si secretariat;
» Asigurarea confidentialitatii si securitatii informatiilor, cifrei de afaceri si a lucrarilor executate;
» Evaluarea patrimoniului conform reglementarilor legale in vigoare;
» Intocmirea evidentei financiar - contabile pe baza documentelor justificative primite, respectiv:
· Balanta de Verificare
· Balante analitice de verificare, furnizori, clienti, debitori, creditori ce permit cuplarea cu
componenta pe documente in stabilirea soldului lunar;
· Registrul Jurnal General;
· Registrul Jurnal Inventar;
· Registrul Cartea Mare;
» Intocmirea de Declaratii la
· Bugetul de Stat;
· Bugetul Local;
· Bugetul asigurarilor sociale de stat;
· Bugetul asigurarilor pentru somaj;
· Fondul de accidente.
» Intocmirea Decontului de TVA si Decontului de accize, dupa caz;
» Intocmirea Jurnalului de Cumparari (desi legea prevede ca acestea se intocmesc in momentul
efectuarii cumpararilor, pe riscul clientului, acesta poate fi intocmit de societatea de contabilitate);
» Intocmirea Bilantului semestrial si anual;
» Intocmirea Declaratiei de impozit pe profit anual (societatea noastra o intocmeste si o pune la
dispozitia conducerii societatii dumneavoastra lunar);
» Intocmirea Raportului de Gestiune in numele administratorilor cu ocazia depunerii bilanturilor
semestriale si anuale;
» Intocmirea lunara a unui Raport cu privire la deficientele constatate in intocmirea documentelor
justificative tehnico - operative;
» Intocmirea de Instructaje periodice la solicitarea clientului, a personalului propriu;
» Reprezentarea societatii in fata organelor de control;
» Intocmirea fiselor fiscale (FF1, FF2);
» Intocmirea ordinelor de plata pentru obligatiile la Bugetul de Stat, Bugetul asigurarilor sociale de
sanatate, Bugetul pentru somaj;
» Predarea in termen de 10 zile de la data ultimului document justificativ clientului a evidentei
financiar - contabile pentru depozitarea corespunzatoare a acesteia la sediul clientului;
» Propunerea de achizitionare a programului de gestiune in vederea intocmirii computerizate a
evidentei tehnico - operative, soft compatibil cu programul nostru de contabilitate;
» Stabilirea circuitului si arhivarea documentelor financiar - contabile a societatii;
» Punctul de vedere referitor la destinatiile profitului net, propuse de consiliul de administratie;
» Alte prestari la solicitarea clientului.
b.2. Cand este tinuta si intocmita de salariatii societatii dvs. sub indrumarea si controlul societatii
noastre presupune:
» Intocmirea procedurilor de lucru pentru tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de
personal si secretariat precum si predarea documentelor justificative intocmite de acestia pentru
firma de contabilitate;
» Asigurarea de consultanta financiar - contabila, fiscala, de personal intregului personal al
societatii dumneavoastra care participa la tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de
personal si secretariat;
» Asigurarea confidentialitatii si securitatii informatiilor, cifrei de afaceri si a lucrarilor executate;
» Evaluarea patrimoniului conform reglementarilor legale in vigoare;
» Verificarea si certificarea Intocmirea evidentei financiar - contabile pe baza documentelor
justificative primite, respectiv:
· Balanta de Verificare
· Balante analitice de verificare, furnizori, clienti, debitori, creditori ce permit cuplarea cu
componenta pe documente in stabilirea soldului lunar;
· Registrul Jurnal General;
· Registrul Jurnal Inventar;
· Registrul Cartea Mare;
» Verificarea si certificarea Declaratiilor privind:
· Bugetul de Stat;
· Bugetul Local;
· Bugetul asigurarilor sociale de stat;
· Bugetul asigurarilor pentru somaj;
· Fondul de accidente.
» Verificarea Decontului de TVA si Decontului de accize, dupa caz;
» Verificarea Jurnalului de Cumparari (desi legea prevede ca acestea se intocmesc in momentul
efectuarii cumpararilor, pe riscul clientului, acesta poate fi intocmit de societatea de contabilitate);
» Verificarea si certificarea Bilantului semestrial si anual;
» Verificarea Declaratiei de impozit pe profit anual (societatea noastra o intocmeste si o pune la
dispozitia conducerii societatii dumneavoastra lunar);
» Verificarea Raportului de Gestiune in numele administratorilor cu ocazia depunerii bilanturilor
semestriale si anuale;
» Intocmirea lunara a unui Raport cu privire la deficientele constatate in intocmirea documentelor
justificative tehnico - operative;
» Intocmirea de Instructaje periodice la solicitarea clientului, a personalului propriu;
» Reprezentarea societatii in fata organelor de control;
» Verificarea fiselor fiscale (FF1, FF2);
» Stabilirea circuitului si arhivarea documentelor financiar - contabile a societatii;
» Punctul de vedere referitor la destinatiile profitului net, propuse de consiliul de administratie;
» Alte prestari la solicitarea clientului.

II. AUDIT FINANCIAR-CONTABIL

c) Audit financiar - contabil conform Normelor Nationale de Audit;


d) Audit financiar-contabil prin asimilarea integrala a Standardelor Internationale de Audit Financiar.
Activitatea de audit se va desfasura in conformitate cu Standardele de Audit asimilate de Camera
Auditorilor din Romania, dupa Standardele Internationale de Audit astfel incat prin planificarea si
efectuarea auditului sa se obtina o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori
semnificative. In activitatea de retratare si auditare, firma noastra efectueaza toate verificarile
prevazute de legea romana in vigoare si in primul rand cele referitoare la:
» organizarea si conducerea contabilitatii la nivelul companiei;
» organizarea si exercitarea controlului intern;
» stabilirea valorii elementelor patrimoniale la data de 31 decembrie al fiecarui exercitiu financiar;
» verificarea modului de utilizare a sumelor proprii pentru investitii, precum si a celor
imprumutate;
» verificarea altor aspecte considerate semnificative carora urmeaza sa se faca referire in
rapoartele intocmite de auditor;
» masurile intreprinse de catre administratorii companiei privind incasarea creantelor, plata
obligatiilor, clarificarea litigiilor.

III. CONSULTANTA IN DOMENIUL FINANCIAR-CONTABIL, PERSONAL, FISCAL

e) implementarea de proceduri contabile conform Legii nr.82/1991, modificata prin OG61/2000


privind contabilitatea agentilor economici si institutiilor publice;
f) implementarea de proceduri contabile conform OMF 306/2002 privind reglementarile contabile
simplificate armonizate cu Directivele Europene care sunt obligatorii a se aplica de agentii economici
din tara noastra incepand cu 01.01.2003;
g) implementarea de proceduri contabile privind reglementarile contabile armonizate cu Directiva a
IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Iinternatonale de Contabilitate aprobate
prin OMF 94/2001, care se aplica gradual incepand cu anul 2001 in functie de anumite criterii, iar
incepand cu anul 2006, obligatoriu pentru toti agentii economici;
h) expertize financiar-contabile, judiciare si extrajudiciare solicitate atat de organe ale statului, cat
si de conducerile agentilor economici in vederea stabilirii corectitudinii si adevarului;
i) organizarea evidentei tehnico-operative de gestiune, de contabilitate-financiara prin
implementarea unor proceduri de lucru privind intocmirea, circulatia si arhivarea documentelor
financiar-contabile;
j) consultanta in domeniul financiar - contabil, personal, fiscal, etc;
k) implementarea de software-uri profesionale financiar-contabile care sa indeplineasca conditiile
minimale stabilite de Ministerul de Finante, respective a urmatoarelor module:
» gestiunea materialelor, materiilor prime, obiectelor de inventar, productiei, serviciilor,etc.;
» gestiunea mijloacelor fixe si calcularea amortizarii acestora pe locuri de folosinta sau purtatori
de costuri si evidentierea acestora pe persoane care le au in exploatare si raspundere;
» evidenta personalului, salarii (state, fisa fiscala FF1, FF2,etc.);
» contabilitate si analiza financiara (jurnal de cumparari, jurnal de vanzari, jurnale auxiliare, nota
contabila de inchidere automata a cheltuielilor si veniturilor, intocmirea automata a Jurnalului
General, a Decontului de TVA, a Declaratiei de impozit pe profit, balante analitice a clientilor-
debitorilor, furnizorilor-creditorilor cu cuplarea si stabilirea soldului cu componenta pe documente,
etc).

La solicitare se mai pot pune la dispozitie module de urmarire a contractelor economice, de


analiza economica, etc.

IV. ANALIZELE SI SITUATIILE FINANCIARE PE CARE FIRMA NOASTRA VI LE PUNE LA


DISPOZITIE LUNAR
» bilant;
» cont de profit si pierdere;
» situatia veniturilor pe fiecare activitate si centru de venit;
» situatia cheltuielilor pe fiecare activitate si centru de cost;
» ponderea cheltuielilor in total venituri pe activitate si centru de venit;
» stabilirea rezultatului financiar pe fiecare activitate si centru de profit.
Va recomand procedura de decontare a avansurilor de trezorerie.

CONTABILITATEA AVANSURILOR DE TREZORERIE

Contabilitatea avansurilor de trezorerie este parte componenta a contabilitatii trezoreriei ce asigura


evidenta existentei si miscarii actiunilor detinute la entitatile afiliate, altor investitii pe termen scurt,
disponibilitatilor in conturi la banci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de
trezorerie.

Orice societatea din Romania este obligata in baza Legii 31/1990 a societatilor comerciale sa aiba
POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE, aprobate si avizate de consiliul de administratie! Prin urmare,
in cadrul acestora trebuie sa prevederi cu privire la avansurile de trezorerie: care este valoarea de
recunoastere in contabilitatea, care este fluxul documentelor, care este procedura de decontare a
avansurilor de trezorerie etc. Atentie! Termenul de decontare al unui avans de trezorerie este
stabilit in cadrul firmei, prin decizie interna si se mentioneaza obligatoriu in procedurile contabile ale
societatii!!!

Reguli de baza in cadrul contabilitatii avansurilor de trezorerie

1. ACORDAREA AVANSULUI DE TREZORERIE CONFORM DISPOZITIEI DE PLATA, CARE URMEAZA


CONFORM PROCEDURILOR INTERNE SA FIE DECONTAT IN 20 DE ZILE

542.PersoanaX = 5311/5121 1000ron


Monografii contabile

Nota: Termenul de 20 de zile este luat intamplator! A nu se intelege ca un avans trebuie decontat in
20 de zile!!!! Fiecare societatea are dreptul de a-si stabili un nr. de zile in care avansul de trezorerie
poate fi decontat!!

2. DECONTAREA PARTIALA A AVANSULUI IN TERMENUL LEGAL DE 20 DE ZILE, CONFORM


DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI A ORDINULUI DE DEPLASARE

6% = 542.PersoanaX 700ron

3.IN ACEST MOMENT AU TRECUT CELE 20 DE ZILE IN CARE PERSOANA X AR FI TREBUIT SA


DECONTEZE AVANSUL.

Prin urmare, acum ne putem regasi in una din urmatoarele ipostaze:

a) PersoanaX este angajat al societatii, speta in care vom face urmatoarea inregistrare contabile

4282PersoanaX =542.PersoanaX 300 ron

b) PersoanaX este nu angajat al societatii, speta in care vom face urmatoarea inregistrare contabile

461PersoanaX=542.PersoanaX 300 ron

De asemena, actele normative care reglementeaza natura juridica, contabila si fiscala a operatiunii
de delegare sunt:

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile ulterioare,

Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis
in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile ulterioare,

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.
571/2003, cu modificarile ulterioare,
Contract colectiv de munca unic la nivel national nr. 20.01 pe anii 2005 - 2006, incheiat conform
art. 10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata.

Conform prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile ulterioare, pe durata
delegarii sau a detasarii, salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare precum si
la o indemnizatie in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca.

Potrivit reglementarilor Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale
personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu
modificarile ulterioare, salariatul trimis in strainatate in conditiile art. 1 din Hotarare i se acorda in
strainatate o indemnizatie zilnica in valuta, denumita diurna, si o suma zilnica in valuta pentru
acoperirea cheltuielilor de cazare. In tara, salariatul primeste salariul stabilit daca isi mentine
aceasta calitate sau o indemnizatie lunara, calculata potrivit legii, daca i se suspenda contractul de
munca.

La art. 1 al acestei Hotarari se prevede ca dispozitiile ei se aplica personalului trimis in strainatate


pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentand:

vizite oficiale, tratative (negocieri), consultari, incheieri de conventii, acorduri si alte asemenea
intelegeri;

participari la targuri si expozitii; prospectarea pietei; actiuni de cooperare economica si tehnico-


stiintifica; contractari si alte actiuni care decurg din executarea contractelor de comert exterior;

documentare, schimb de experienta;

cursuri si stagii de practica si specializare sau perfectionare, inclusiv participarea elevilor, studentilor
si cadrelor didactice insotitoare la olimpiade si concursuri in domeniul invatamantului;

participari la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezinta
interes pentru activitatea specifica a unitatii, precum si la manifestari stiintifice, culturale, artistice,
sportive si altele asemenea;

primiri de titluri, grade profesionale, distinctii sau premii conferite pentru realizari stiintifice,
culturale, artistice sau sportive;

desfasurarea unei activitati stiintifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fara dobandirea
calitatii de salariat a partenerului extern, precum si pentru tinerea de cursuri in calitate de profesor
vizitator;

control si indrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare si alte asemenea reprezentante in


strainatate;

executari de lucrari de constructii, reparatii si amenajari la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor


consulare si ale celorlalte forme de reprezentare in strainatate, precum si ducerea si aducerea pe
roti a mijloacelor auto apartinand acestor reprezentante;

asigurarea protectiei demnitarilor romani pe timpul cat acestia se deplaseaza in strainatate de catre
personalul specializat din cadrul Serviciului de Protectie si Paza.

Potrivit dispozitiilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1850/2004 privind registrele si
formularele financiar-contabile, la plecarea in delegatie se completeaza Ordinul de deplasare
(delegatie Cod 14-5-4), care serveste ca:

- dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea;

- document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate;

- document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans;

- document justificativ de inregistrare in contabilitate.


Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmeaza a efectua
deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori
materiale in numerar.

In cazul in care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decat avansul
primit, diferenta de restituit de catre titularul de avans se depune la casierie pe baza de
Chitanta pentru operatiuni in valuta (cod 14-4-1/a), Dispozitie de incasare catre casierie (cod
14-4-4/a), dupa caz.
Formularul cuprinde urmatoarele informatii:

- denumirea unitatii;

- denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;

- numele si prenumele titularului de avans;

- avans in valuta sau in valuta si in lei; sume decontate; diferente de restituit/primit;

- semnaturi: conducatorul unitatii, seful compartimentului financiar-contabil, controlul financiar


preventiv, titularul de avans, persoana care verifica decontul.

Patronul plateste o factura de achizitie intracomunitara in numerar sa zicem de 4000


euro, soldul casei in valuta este 0, ce inregistrari contabile fac ?
1.contract de imprumut firma + dispozitie de incasare, in eur: 5314 = 4551
2.dispozitie de plata, in euro: 542 = 5314
3.ordin de deplasare + factura + dovada achitarii in numerar a facturii, in euro: 401 = 542

CONTABILITATEA AVANSURILOR DE TREZORERIE

Contabilitatea avansurilor de trezorerie este parte componenta a contabilitatii trezoreriei ce


asigura evidenta existentei si miscarii actiunilor detinute la entitatile afiliate, altor investitii pe
termen scurt, disponibilitatilor in conturi la banci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt si
altor valori de trezorerie.

Orice societatea din Romania este obligata in baza Legii 31/1990 a societatilor comerciale sa
aiba POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE, aprobate si avizate de consiliul de administratie!
Prin urmare, in cadrul acestora trebuie sa prevederi cu privire la avansurile de trezorerie: care
este valoarea de recunoastere in contabilitatea, care este fluxul documentelor, care este
procedura de decontare a avansurilor de trezorerie etc. Atentie! Termenul de decontare al unui
avans de trezorerie este stabilit in cadrul firmei, prin decizie interna si se mentioneaza obligatoriu
in procedurile contabile ale societatii!!!

Reguli de baza in cadrul contabilitatii avansurilor de trezorerie

1. ACORDAREA AVANSULUI DE TREZORERIE, CARE URMEAZA CONFORM


PROCEDURILOR INTERNE SA FIE DECONTAT IN 20 DE ZILE

542.PersoanaX = 5311/5121 1000ron


Nota: Termenul de 20 de zile este luat intamplator! A nu se intelege ca un avans trebuie decontat
in 20 de zile!!!! Fiecare societatea are dreptul de a-si stabili un nr. de zile in care avansul de
trezorerie poate fi decontat!!

2. DECONTAREA PARTIALA A AVANSULUI IN TERMENUL LEGAL DE 20 DE ZILE

6% = 542.PersoanaX 700ron

3.IN ACEST MOMENT AU TRECUT CELE 20 DE ZILE IN CARE PERSOANA X AR FI TREBUIT


SA DECONTEZE AVANSUL.

Prin urmare, acum ne putem regasi in una din urmatoarele ipostaze:

a) PersoanaX este angajat al societatii, speta in care vom face urmatoarea inregistrare contabile

4282PersoanaX =542.PersoanaX 300 ron

b) PersoanaX este nu angajat al societatii, speta in care vom face urmatoarea inregistrare
contabile

461PersoanaX=542.PersoanaX 300 ron

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE


1. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI
1.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA CAPITALULUI
Capitalul propriu este format din totalitatea capitalurilor individuale sau asociative, care se
înscriu în pasivul bilantului si cuprind mai multe elemente, cum sunt: capitalul social (vărsat /
nevărsat), primele de capital, rezervele din reevaluare, rezervele, rezultatul reportat si rezultatul
exercitiului.Capitalul este egal cu valoarea nominală a actiunilor sau părtilor sociale.
Pentru evidentierea actiunilor si a părtilor sociale subscrise, a aportului în bani si în natură,
precum si a altor operatii economice legate de capitalul propriu se utilizează următoarele conturi
sintetice:
Contul 456 „Decontări cu asociatii privind capitalul” - este utilizat pentru evidenta aporturilor
subscrise de asociati sau actionari, pentru constituirea sau cresterea capitalului social, precum si a
obligatiilor societătii comerciale de a restitui acestora contravaloarea părtii din capital, la retragerea
din societate, aprobată de adunarea generală.
După continutul economic este un cont de datorii sau de creante, iar după functia contabilă este un
cont bifunctional si functionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Capitalul subscris de actionari sau asociati, în natură si/sau în numerar, precum si
majorarea ulterioară a capitalului social prin emisiunea si subscrierea de noi actiuni
1011
- Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital
si/sau din conversia obligatiunilor în actiuni
104
- Sumele achitate sau bunurile retrase de actionari/asociati din capitalul social sau cu
ocazia reducerii acestuia, în conditiile legii
512, 531, 205
208, 211 ,212
- Diferentele favorabile de curs valutar aferente aportului subscris în valută, stabilite la
sfârsitul exercitiului
765
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
301 la 381
205, 208,
211 la 214, 231
261 la 267
- Aportul în natură la capitalul social, pus efectiv la dispozitia entitătii, reprezentând:
- bunuri de natura stocurilor;
- imobilizări necorporale;
- imobilizări corporale;
- imobilizări financiare.
512, 531 - Sumele vărsate în contul curent sau la casierie, reprezentând aportul în numerar
161 - Împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertite în actiuni
1012 - Capitalul social retras de actionari sau asociati
665
- Diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la data vărsării capitalului subscris în
devize sau din evaluarea acestuia la încheierea exercitiului financiar
Soldul – debitor reprezintă creante ale entitătii fată de actionari/asociati pentru capitalul subscris si
nevărsat
– creditor reprezintă datorii ale entitătii fată de actionari/asociati pentru capitalul social retras
ori lichidat
2
Contul 101 „Capital” - este utilizat pentru evidentierea capitalului subscris si vărsat, în natură si
în bani de către actionarii sau asociatii societătii, precum si majorările si reducerile capitalului
societătii.
- după continutul economic este un cont de capitaluri proprii;
- după functia contabilă este un cont de pasiv.
Deoarece există decalaje de timp între momentul subscrierii capitalului si cel al depunerii
aporturilor la societate, pentru detalierea fenomenelor legate de capital, contul sintetic de gradul I -
101 „Capital” se desfăsoară pe alte două conturi sintetice de gradul II, astfel:
- 1011 „Capital subscris nevărsat”
- 1012 „Capital subscris vărsat”
Contul 1011 functionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
456 - Subscrierea de capital social în numerar si / sau în natură
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat, urmare punerii efective
la dispozitie entitătii (vărsării) a capitalului în numerar si / sau în natură
1012
Soldul creditor reflectă mărimea capitalului subscris nevărsat
Contul 1012 functionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
1011
- Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat, urmare punerii efective
la dispozitie entitătii (vărsării) a capitalului în numerar si / sau în natură
104 - Primele legate de capital, încorporate în capitalul social
106 - Rezervele destinate majorării capitalului social
117
- Profitul contabil realizat în exercitiile precedente, utilizat pentru majorarea capitalului
social
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Pierderile realizate în exercitiile precedente, acoperite din capitalul social 117
- Reducerea capitalului social, ca urmare a anulării actiunilor proprii răscumpărate 109
- Capitalul social cuvenit asociatilor sau actionarilor care se retrag din entitate 456
Soldul creditor reflectă capitalul social subscris si vărsat la un moment dat.
1.2.CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND MISCAREA CAPITALULUI
Pe parcursul functionării societătii au loc diverse tranzactii si evenimente care duc la modificarea
capitalului în sensul:
- majorării capitalului prin emisiunea si subscrierea de noi actiuni, trecerea la capital a
unor rezerve, prime, cote-părti din profit etc;
- micsorării capitalului prin retragerea aportului depus de actionari sau asociati, care
părăsesc societatea, răscumpărarea actiunilor si anularea lor, acoperirea unor pierderi din
anii precedenti etc.
Pentru reflectarea contabilă a acestor tranzactii, evenimente si alte operatii sunt utilizate
următoarele conturi sintetice de gradul I, astfel:
Contul 104 „Prime de capital” - este utilizat pentru evidentierea primelor de emisiune, de aport,
de fuziune/divizare si de conversie a obligatiunilor în actiuni. Acestea reprezintă excedentul dintre
valoarea de emisiune (reală) si valoarea nominală a actiunilor si părtilor sociale.
După continutul economic este un cont de capitaluri proprii, iar după functia contabilă este un
cont de pasiv si functionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
456
- Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, noilor aporturi în
natură la capital si a conversiei obligatiunilor în actiuni
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Primele de capital, încorporate în capitalul social, pentru majorarea acestuia 1012
- Primele de capital transferate la rezerve 106
Soldul creditor reprezintă mărimea primelor legate de capitalul constituit si neutilizate încă
Contul 105 „Rezervele din reevaluare” - este utilizat pentru evidentierea diferentelor din
reevaluarea imobilizărilor corporale, potrivit normelor legale. Acestea se determină ca diferentă
3
între valoarea de utilitate/justă si valoarea de intrare în patrimoniu (contabilă) a bunurilor
reevaluate.
1
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, Constanta
Specializarile: - CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
- FINANTE - BANCI
Formele de invatamant: ZI – FR si ID TITULAR DISCIPLINA
ANUL I - SEMESTRUL II prof. univ. dr.
GHEORGHE DUMITRU
SINTEZĂ CURS
CONTABILITATE PROCEDURI
PROBLEMATICA CURSULUI:
ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR
PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE
1. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI
1.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA CAPITALULUI
Capitalul propriu este format din totalitatea capitalurilor individuale sau asociative, care se
絜scriu 絜 pasivul bilanŃului si cuprind mai multe elemente, cum sunt: capitalul social
(vărsat /
nevărsat), primele de capital, rezervele din reevaluare, rezervele, rezultatul reportat si
rezultatul
exerciŃiului.Capitalul este egal cu valoarea nominală a acŃiunilor sau părŃilor sociale.
Pentru evidenŃierea acŃiunilor si a părŃilor sociale subscrise, a aportului 絜 bani si 絜
natură,
precum si a altor operaŃii economice legate de capitalul propriu se utilizează următoarele
conturi
sintetice:
Contul 456 „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” - este utilizat pentru evidenŃa
aporturilor
subscrise de asociaŃi sau acŃionari, pentru constituirea sau cresterea capitalului social,
precum si a
obligaŃiilor societăŃii comerciale de a restitui acestora contravaloarea părŃii din capital, la
retragerea
din societate, aprobată de adunarea generală.
După conŃinutul economic este un cont de datorii sau de creanŃe, iar după funcŃia
contabilă este un
cont bifuncŃional si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Capitalul subscris de acŃionari sau asociaŃi, 絜 natură si/sau 絜 numerar, precum si
majorarea ulterioară a capitalului social prin emisiunea si subscrierea de noi acŃiuni
1011
- Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital
si/sau din conversia obligaŃiunilor 絜 acŃiuni
104
- Sumele achitate sau bunurile retrase de acŃionari/asociaŃi din capitalul social sau cu
ocazia reducerii acestuia, 絜 condiŃiile legii
512, 531, 205
208, 211 ,212
- DiferenŃele favorabile de curs valutar aferente aportului subscris 絜 valută, stabilite la
sf穩situl exerciŃiului
765
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
301 la 381
205, 208,
211 la 214, 231
261 la 267
- Aportul 絜 natură la capitalul social, pus efectiv la dispoziŃia entităŃii, reprezent穗d:
- bunuri de natura stocurilor;
- imobilizări necorporale;
- imobilizări corporale;
- imobilizări financiare.
512, 531 - Sumele vărsate 絜 contul curent sau la casierie, reprezent穗d aportul 絜 numerar
161 - ホmprumuturile din emisiunea de obligaŃiuni convertite 絜 acŃiuni
1012 - Capitalul social retras de acŃionari sau asociaŃi
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar stabilite la data vărsării capitalului subscris 絜
devize sau din evaluarea acestuia la 絜cheierea exerciŃiului financiar
Soldul – debitor reprezintă creanŃe ale entităŃii faŃă de acŃionari/asociaŃi pentru capitalul subscris si
nevărsat
– creditor reprezintă datorii ale entităŃii faŃă de acŃionari/asociaŃi pentru capitalul social retras
ori lichidat
2
Contul 101 „Capital” - este utilizat pentru evidenŃierea capitalului subscris si vărsat, 絜
natură si
絜 bani de către acŃionarii sau asociaŃii societăŃii, precum si majorările si reducerile
capitalului
societăŃii.
- după conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii;
- după funcŃia contabilă este un cont de pasiv.
Deoarece există decalaje de timp 絜tre momentul subscrierii capitalului si cel al depunerii
aporturilor la societate, pentru detalierea fenomenelor legate de capital, contul sintetic de
gradul I -
101 „Capital” se desfăsoară pe alte două conturi sintetice de gradul II, astfel:
- 1011 „Capital subscris nevărsat”
- 1012 „Capital subscris vărsat”
Contul 1011 funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
456 - Subscrierea de capital social 絜 numerar si / sau 絜 natură
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat, urmare punerii efective
la dispoziŃie entităŃii (vărsării) a capitalului 絜 numerar si / sau 絜 natură
1012
Soldul creditor reflectă mărimea capitalului subscris nevărsat
Contul 1012 funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
1011
- Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat, urmare punerii efective
la dispoziŃie entităŃii (vărsării) a capitalului 絜 numerar si / sau 絜 natură
104 - Primele legate de capital, 絜corporate 絜 capitalul social
106 - Rezervele destinate majorării capitalului social
117
- Profitul contabil realizat 絜 exerciŃiile precedente, utilizat pentru majorarea capitalului
social
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Pierderile realizate 絜 exerciŃiile precedente, acoperite din capitalul social 117
- Reducerea capitalului social, ca urmare a anulării acŃiunilor proprii răscumpărate 109
- Capitalul social cuvenit asociaŃilor sau acŃionarilor care se retrag din entitate 456
Soldul creditor reflectă capitalul social subscris si vărsat la un moment dat.
1.2.CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND MISCAREA CAPITALULUI
Pe parcursul funcŃionării societăŃii au loc diverse tranzacŃii si evenimente care duc la
modificarea
capitalului 絜 sensul:
- majorării capitalului prin emisiunea si subscrierea de noi acŃiuni, trecerea la capital a
unor rezerve, prime, cote-părŃi din profit etc;
- micsorării capitalului prin retragerea aportului depus de acŃionari sau asociaŃi, care
părăsesc societatea, răscumpărarea acŃiunilor si anularea lor, acoperirea unor pierderi din
anii precedenŃi etc.
Pentru reflectarea contabilă a acestor tranzacŃii, evenimente si alte operaŃii sunt utilizate
următoarele conturi sintetice de gradul I, astfel:
Contul 104 „Prime de capital” - este utilizat pentru evidenŃierea primelor de emisiune, de
aport,
de fuziune/divizare si de conversie a obligaŃiunilor 絜 acŃiuni. Acestea reprezintă
excedentul dintre
valoarea de emisiune (reală) si valoarea nominală a acŃiunilor si părŃilor sociale.
După conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii, iar după funcŃia contabilă este
un
cont de pasiv si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
456
- Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, noilor aporturi 絜
natură la capital si a conversiei obligaŃiunilor 絜 acŃiuni
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Primele de capital, 絜corporate 絜 capitalul social, pentru majorarea acestuia 1012
- Primele de capital transferate la rezerve 106
Soldul creditor reprezintă mărimea primelor legate de capitalul constituit si neutilizate 絜că
Contul 105 „Rezervele din reevaluare” - este utilizat pentru evidenŃierea diferenŃelor din
reevaluarea imobilizărilor corporale, potrivit normelor legale. Acestea se determină ca
diferenŃă
3
絜tre valoarea de utilitate/justă si valoarea de intrare 絜 patrimoniu (contabilă) a bunurilor
reevaluate.
După conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii, iar după funcŃia contabilă este
un
cont de pasiv si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
2111, 2112
- Cresterea de valoare (diferenŃa pozitivă), rezultată din reevaluarea terenurilor si
amenajărilor de terenuri
212, 213, 214 - Cresterea de valoare (diferenŃa pozitivă), rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la
rezervele de capital, atunci c穗d surplusul reprezintă un c龝tig realizat
1065
- Descresterea de valoare (diferenŃa negativă), rezultată din reevaluarea terenurilor si
amenajărilor de terenuri
2111, 2112
- Descresterea de valoare (diferenŃa negativă), rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe 212, 213, 214
Soldul creditor reprezintă rezervele din reevaluare existente la un moment dat
Contul 106 „Rezerve” - este utilizat pentru evidenŃierea rezervelor constituite. Rezervele
sunt
surse create 絜 cadrul entităŃii economice, prin autofinanŃare, 絜 scopul conservării si
majorării
capitalului, precum si acoperirii pierderilor realizate 絜 unele exerciŃii financiare.
După conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii, iar după funcŃia contabilă este
un cont
de pasiv si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
129 - Constituirea rezervelor legale din profitul brut al exerciŃiului curent
129
- Constituirea rezervelor statutare sau contractuale si a altor rezerve din profitul net al
exerciŃiului curent
117 - Constituirea rezervelor din profitul net al exerciŃiilor precedente, rămas nerepartizat
104 - Primele de capital trecute la rezerve
105
- Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la
rezervele de capital, atunci c穗d surplusul reprezintă un c龝tig realizat
261, 263, 265
- DiferenŃa favorabilă dintre valoarea participaŃiilor primite si valoarea neamortizată a
imobilizărilor corporale si necorporale care fac obiectul participării la capitalul social al
altei entităŃi
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Rezervele destinatre major縒ii capitalului social 1012
- Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exerciŃiile precedente 117
- DiferenŃa favorabilă dintre valoarea participaŃiilor primite si valoarea neamortizată a
imobilizărilor corporale si necorporale care au făcut obiectul participaŃiei, transferată la
venituri cu ocazia cedării participaŃiilor respective
764
Soldul creditor reprezintă rezervele constituite si neutilizate
Contul 117 „Rezultatul reportat” - este utilizat pentru evidenŃierea rezultatului
exerciŃiului
precedent, a cărui soluŃionare (repartizare, 絜 cazul profitului si acoperire, 絜 cazul
pierderii) a fost
am穗ată de adunarea generală a acŃionarilor sau asociaŃilor.
După conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii , iar după funcŃia contabilă este
un
cont bifuncŃional si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se debitează cu:
1012 - Pierderile din exerciŃiile precedente, acoperite din capitalul social
106 - Pierderile din exerciŃiile precedente, acoperite din rezerve
129 - Pierderile din exerciŃiile precedente, acoperite din profitul exerciŃiului curent
121 - Profitul net realizat 絜 exerciŃiul expirat, rămas nerepartizat
4 1 1 , 4 6 1 - Rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile
Se creditează cu: Contul
corespondent
creditor
- Pierderile contabile realizate 絜 exerciŃiul expirat, rămase neacoperite 121
- Profitul net realizat 絜 exerciŃiile precedente, repartizat pentru constituirea rezervelor 106
- Profitul net realizat 絜 exerciŃiile precedente, repartizat pentru dividendele cuvenite
acŃionarilor / asociaŃilor
457
- Rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile 401, 461
Soldul – creditor reprezintă profitul nerepartizat
– debitor reprezintă pierderea neacoperită
1.3. CONłINUTUL SI STRUCTURA REZULTATULUI EXERCIłIULUI –
CARACTERIZAREA CONTURILOR DE REZULTATE
4
Rezultatul exerciŃiului 絈bracă două forme: profit sau pierdere.
Profitul - este rezultatul pozitiv, ca excedent al veniturilor asupra cheltuielilor pe perioada
unui
exerciŃiu financiar.
Pierderea - exprimă rezultatul negativ 絜registrat de entitatea economică, ale cărei cheltuieli,
efectuate pe perioada unui exerciŃiu financiar, nu au fost acoperite din veniturile proprii.
La finele exerciŃiului financiar, pe baza bilanŃului contabil 絜cheiat, profitul se repartizează
pe
destinaŃiile prevăzute de lege si cele hotăr穰e de Adunarea generală a acŃionarilor sau
asociaŃilor,
pentru constituirea rezervelor si pentru dividendele cuvenite acŃionarilor sau asociaŃilor.
Pentru reflectarea 絜 evidenŃa contabilă a obŃinerii si miscării rezultatelor financiare se
utilizează
următoarele conturi:
Contul 121 „Profit sau pierdere” - prin intermediul acestui cont se permite 絜chiderea a
veniturilor si chletuielilor si stabilirea rezultatului financiar la diverse perioade .
După conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii, iar după funcŃia contabilă este
un
cont bifuncŃional si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
701 la 786 - La sf穩situl perioadei cu soldul creditor al conturilor de venituri
117 - Pierderea realizată 絜 exerciŃiul expirat, rămasă neacoperită si reportată
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- La sf穩situl perioadei cu soldul debitor al conturilor de cheltuieli 601 la 698
- Profitul net realizat 絜 exerciŃiul expirat, rămas nerepartizat si reportat 117
- Cu 絜chiderea repartizării definitive, la 絜ceputul exerciŃiului următor, a profitului net,
realizat 絜 exerciŃiul precedent (expirat)
129
Soldul – creditor reprezintă profitul obŃinut, la o anumită perioadă
– debitor reprezintă pierderea 絜registrată la un moment dat
Contul 129 „Repartizarea profitului” - cu ajutorul lui se Ńine evidenŃa repartizării
profitului
realizat 絜 exerciŃiul curent.
După conŃinutul economic este un cont de regularizare a profitului, iar după funcŃia
contabilă
este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Profit brut / net realizat 絜 exerciŃiul curent, repartizat pentru constituirea rezervelor 106
- Acoperirea pierderilor contabile realizate 絜 exerciŃiile precedente din profitul
exerciŃiului curent
117
- Sumele repartizate din profitul net pentru dividendele cuvenite acŃionarilor / asociaŃilor 117
Contul
corespondent
debitor
Se creditează cu:
121 - Profitul net realizat 絜 exerciŃiul expirat, care a fost repartizat pe destinaŃiile legale
Soldul debitor reprezintă profitul net repartizat pe destinaŃii
PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE
A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE CAPITALURI PROPRII
1. Pe baza actului constitutiv se înregistrează subscrierea la capitalul unei societăŃi nou înfiinŃate constând din
1.000 acŃiuni a 25 lei/acŃiune, respectiv 25.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: subscrierea de capital;
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă a societăŃii
faŃă de
acŃionari la elementul de activ „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” (+A) si concomitent, o crestere a
capitalului la
elementul de pasiv „Capital subscris nevărsat” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul
cresterii, de
forma A + x = P + x sau de forma A + x = (C+ x) + D
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 456 „Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 1011 „Capital subscris nevărsat” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
456 = 1011 – 25.000
2. Odată cu constituirea societăŃii, conform prevederilor actului constitutiv, acŃionarii varsă jumătate din
capital,
respectiv 12.500 lei, prin depunerea sumelor la casierie.
ANALIZA CONTABILĂ:
5
I. Natura operaŃiei economice: vărsarea capitalului social.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă al societăŃii
faŃă de
acŃionari la elementul de activ „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” (-A) si concomitent, o crestere a
numerarului
existent 絜 casieria societăŃii la elementul de activ „Casa 絜 lei” (+A). Deci, operaŃia generează modificări de
structură, de
forma A – x + x = P sau de forma A – x + x = C + D
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 456 „Decontări cu acŃionarii /asociaŃii privind capitalul” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ;
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ.
IV. Formula contabilă:
5311 = 456 – 12.500
CONCOMITENT, se va 絜registra:
I. Natura operaŃiei economice: trecerea capitalului subscris nevărsat la capitalul subscris vărsat.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului social la elementul de
pasiv
„Capital subscris nevărsat” (-P) si concomitent, o crestere a capitalului la elementul de pasiv „Capital subscris
vărsat”
(+P). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A = P – x + x sau de forma A = (C – x + x) +
D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 1011 „Capital subscris nevărsat” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 1012 „Capital subscris vărsat” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
1011 = 1012 – 12.500
3. La o dată prevăzută în actul constitutiv, un acŃionar pune efectiv la dispoziŃia societăŃii capitalul subscris, în
sumă de 12.500 lei, sub forma unui utilaj.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: vărsarea capitalului.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă al societăŃii
faŃă de
acŃionar la elementul de activ „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” (-A) si concomitent, o crestere a
imobilizărilor
corporale la elementul de activ „Echipamente tehnologice” (+A). Deci, operaŃia generează modificări de
structură, de
forma A – x + x = P sau de forma A – x + x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 456 „Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind capitalul ” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ;
- 2131 „Echipamente tehnologice ” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ.
IV. Formula contabilă:
2131 = 456 – 12.500
CONCOMITENT, se va 絜registra:
I. Natura operaŃiei economice: trecerea capitalului subscris nevărsat la capitalul subscris vărsat.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului la elementul de pasiv
„Capital subscris nevărsat” (-P) si concomitent, o crestere a capitalului la elementul de pasiv „Capital subscris
vărsat”
(+P). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A = P – x + x sau de forma A = (C – x + x) +
D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 1011 „Capital subscris nevărsat” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 1012 „Capital subscris vărsat” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
1011 = 1012 – 12.500
4. Ulterior constituirii societăŃii, se majorează capitalul cu 15.000 lei prin emiterea si subscrierea a 600 acŃiuni
noi la preŃul de 26 lei/acŃiune, cu o primă de emisiune de 1 leu/acŃiune, rezultând:
- valoarea nominală totală.........15.000 lei;
- valoarea de emisiune totală.....15.600 lei;
- prima de emisiune totală...........…600 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: majorarea capitalului prin subscrierea de acŃiuni cu primă de emisiune.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă al societăŃii
faŃă de
noii acŃionari la elementul de activ „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” (+A) si concomitent, o majorare a
capitalului
la elementul de pasiv „Capital subscris nevărsat” (+P), precum si o altă majorare, tot de pasiv, la elementul
„Prime de
emisiune” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau
de forma A + x = (C + x) + D
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 456 „Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 1011 „Capital subscris nevărsat” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv;
- 1041 „Prime de emisiune ” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
456 = % – 15.600
1011 – 15.000
1041 – 600
6
5. Se înregistrează încasarea în numerar a contravalorii acŃiunilor subscrise, în sumă de 15.600 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: vărsarea capitalului.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă a societăŃii
faŃă de
noii acŃionari la elementul de activ „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” (-A) si concomitent, o crestere a
numerarului
din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (+A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma
A–x+x
= P sau de forma A – x + x = C + D
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 456 „Decontări cu acŃionarii /asociaŃii privind capitalul” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ;
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ.
IV. Formula contabilă:
5311 = 456 – 15.600
CONCOMITENT, se va 絜registra:
I. Natura operaŃiei economice: trecerea capitalului subscris nevărsat la capitalul subscris vărsat.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului la elementul de pasiv
„Capital subscris nevărsat” (-P) si concomitent, o crestere a capitalului la elementul de pasiv „Capital subscris
vărsat”
(+P). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A = P – x + x sau de forma A = (C – x + x)
+ D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 1011 „Capital subscris nevărsat” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 1012 „Capital subscris vărsat” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
1011 = 1012 – 15.000
6. Din primele de emisiune constituite, potrivit hotărârii adunării generale a acŃionarilor, suma de 400 lei este
utilizată pentru majorarea capitalului si 200 lei pentru majorarea rezervelor.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: majorarea capitalului si a rezervelor din primele constituite.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului propriu la elementul de
pasiv „Prime de capital” (-P) si concomitent, o crestere a capitalului propriu la două elemente de pasiv, respectiv
„Capital
subscris vărsat” (+P) si „Rezerve” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A = P – x +
x sau de
forma A = (C – x + x) + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 104 „Prime de capital” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 1012 „Capital subscris vărsat” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv;
- 106 „Rezerve” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
104 = % – 600
1012 – 400
106 – 200
7. Din reevaluarea unui teren rezultă o diferenŃă pozitivă, în sumă de 1.025 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: reevaluarea unui teren.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor corporale la elementul
de
activ „Terenuri” (+A) si concomitent, o crestere a capitalului propriu la elementul de pasiv „Rezerve din
reevaluare”
(+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A
+
x = (C + x) + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 2111 „Terenuri” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 105 „Rezerve din reevaluare” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
2111 = 105 – 1.025
8. Adunarea generală hotărăste capitalizarea rezervelor din reevaluare, în sumă de 1.025 lei, rămase după
scoaterea din evidenŃă a mijlocului fix pentru care s-au constituit.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: majorarea rezervelor din reevaluare.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului propriu la elementul de
pasiv „Rezerve din reevaluare” (-P) si concomitent, o crestere a capitalului propriu la elementul de pasiv,
respectiv
„Rezerve reprezent穗d surplusul realizat din rezerve din reevaluare” (+P). Deci, operaŃia generează modificări
de
structură, de forma A = P – x + x sau de forma A = (C – x + x) + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
-105 „Rezerve din reevaluare” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
7
-1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” - cont de pasiv, se creditează cu
cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
105 = 1065 – 1.025
9. Se constituie rezerva legală din profitul brut obŃinut, în sumă de 1.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: constituirea rezervei legale.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a capitalului propriu la elementul de
pasiv
„Rezerve” (+P) si concomitent, o crestere a elementului de activ „Repartizarea profitului”(+A). Deci, operaŃia
generează
modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = (C + x) + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 129 „Repartizarea profitului” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 106 „Rezerve” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
129 = 106 – 1.000
10. Adunarea generală hotărăste ca pierderea reportată din exerciŃiul precedent de 850 lei, să se acopere din
rezervele constituite.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: acoperirea pierderii reportate din rezervele constituite.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului propriu la elementul de
pasiv „Rezerve” (-P) si concomitent, o micsorare a pierderii neacoperite la elementul de activ „Rezultatul
reportat” (-
A). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x sau de forma A –
x = (C –
x) + D
III. Conturile corespondente si regulile de funcŃionare:
- 106 „Rezerve” - cont de pasiv, se debitează cu micsorările de pasiv;
- 117 „Rezultatul reportat” - cont bifuncŃional (絜 acest caz, de activ), se creditează cu micsorările de activ.
IV. Formula contabilă:
106 = 117 – 850
2. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE IMOBILIZĂRI
2.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE IMOBILIZĂRI NECORPORALE
Intrările, amortizarea si iesirile imobilizărilor necorporale se evidenŃiază prin utilizarea
următoarelor conturi:
Contul 201 „Cheltuieli de constituire” - evidenŃiază cheltuielile ocazionate de 絜
fiinŃarea si
extinderea activităŃii societăŃilor comerciale, cum sunt: cheltuieli de 絜scriere si 絜
matriculare,
cheltuieli cu emisiunea si v穗zarea de acŃiuni si obligaŃiuni, cheltuieli de publicitate si
prospectare
a pieŃei si altele.
După conŃinutul economic este un cont de imobilizări necorporale, iar după funcŃia
contabilă
este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele datorate furnizorilor, reprezent穗d cheltuieli ocazionate de 絜fiinŃarea sau
dezvoltarea societăŃii,
404,462
- Cheltuieli de constituire achitate prin contul curent / 絜 numerar; 512, 531
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
280 - Cheltuieli amortizate integral si scoase din evidenŃă
Soldul debitor reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente, neamortizate integral sau
nescoase din activul entităŃii economice
Contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare” - evidenŃiază cheltuielile de dezvoltare efectuate

vederea obŃinerii de produse noi, realizarea de dispozitive, procedee, sisteme sau servicii
noi,
precum si ameliorarea celor existente.
După conŃinutul economic este un cont de imobilizări necorporale, iar după funcŃia
contabilă
este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Lucrările si proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu:
- aflate 絜 curs de execuŃie; 233
- finalizate si recepŃionate. 721
- Lucrările si proiectele de dezvoltare achiziŃionate de la terŃi 404
8
- Lucrările si proiectele de dezvoltare achiziŃionate de la entităŃi affiliate sau de la entităŃi
legate prin interese de participare
451, 453
- Valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primate cu titlu gratuit 133
- Plusuri de inventar la imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare 134
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
280 - Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidenŃă
6583 - Valoarea neamortizată a lucrărilor si proiectelor de dezvoltare cedate
205
- Lucrările si proiectele de dezvoltare, concretizate 絜 brevete si licenŃe si 絜registrate ca
atare 絜 această categorie de imobilizări necorporale
Soldul debitor reprezintă valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente la un moment dat, neamortizate
sau nescoase din activ.
Contul 205 „Concesiuni, brevete, mărci comerciale, drepturi si active similare” - cu
ajutorul
acestui cont se evidenŃiază concesiunile, brevetele, licenŃele, mărcile de fabrică si de
comerŃ, knowhow-
urile, drepturile si activele similare realizate de entitate, aduse ca aport la capital,
achiziŃionate
sau dob穗dite pe alte căi.
După conŃinutul economic este un cont de imobilizări necorporale, iar după funcŃia
contabilă este
un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu:
Contul
corespondent
creditor
- Brevetele, licenŃele, mărcile comerciale si alte active similare primite cu titlu gratuit 133
- Brevetele, licenŃele, mărcile comerciale si alte active similare preluate 絜 concesiune 167
- Brevetele, licenŃele, mărcile comerciale si alte active similare rezultate din lucrări si
proiecte de dezvoltare, achiziionate de la terŃi
404
- Brevetele, licenŃele, mărcile comerciale si alte active similare achiziŃionate de la entităŃi
afiliate sau de la entităŃi legate prin interese de participare
451, 453
- Brevetele, licenŃele, mărcile comerciale si alte active similare aduse ca aport 絜 natură la
capital de asociaŃi / acŃionari
456
- Imobilizări de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licenŃelor 203
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
167 - Valoarea bunurilor avute 絜 concesiune si restituite la expirarea contractelor
280
- Valoarea brevetelor, licenŃelor, mărcilor comerciale si a altor active similare amortizate
integral si scoase din evidenŃă
6583 - Valoarea rămasă neamortizată a brevetelor, licenŃelor si alte active similare cedate
456
- Valoarea brevetelor, licenŃelor, mărcilor comerciale si a altor active similare retrase de
acŃionari / asociaŃi din aportul la capitalul social
261, 263, 265
- Valoarea brevetelor, licenŃelor, mărcilor si a altor active similare depuse ca aport la
capitalul altor entităŃi, 絜 schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul acestora
Soldul debitor reprezintă concesiunile, brevetele, licenŃele, mărcile comerciale si alte drepturi si active
similare existente la un moment dat 絜 entitate
Contul 2071 „Fond comercial pozitiv” – evidenŃiază fondul comercial 絜 cazul
achiziŃionării unei
entităŃi sau bunuri imobile, 絜soŃite de fond comercial si reprezintă diferenŃa pozitivă
dintre costul
de achiziŃie si valoarea la data tranzacŃiei, a părŃii din activele nete achiziŃionate de către
o entitate.
După conŃinutul economic este un cont de imobilizări necorporale, iar după funcŃia
contabilă este
un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- DiferenŃa pozirivă 絜tre coatul de achiziŃie si valoarea, la data tranzacŃiei, a părŃii din
activele nete achiziŃionate
404
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
2807 - Valoarea fondului comercial amortizat integral si scos din evidenŃă
6583 - Valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidenŃă
Soldul debitor reflectă valoarea fondului comercial pozitiv existent
Contul 208 „Alte imobilizări necorporale” - evidenŃiază programele informatice create de
entitate sau achiziŃionate de la terŃi, precum si alte imobilizări necorporale, care nu sunt
reflectate
de celelalte conturi din această grupă.
După conŃinutul economic este un cont de imobilizări necorporale, iar după funcŃia
contabilă
este un cont de activ si funcŃionează atfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achiziŃionate de la
furnizori
404
- Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achiziŃionate de la 451, 453
9
entităŃi afiliate sau de la entităŃi legate prin interese de participare
- Valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu:
- aflate 絜 curs de execuŃie;
- finalizate si recepŃionate.
233
721
- Valoarea programelor informatice aduse de acŃionari / asociaŃi ca aport 絜 natură la
capitalul social 456
- Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale primite cu titlu
gratuit 133
- Plusuri de inventar constatate la programele informatice si la alte imobilizări
necorporale 134
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
2808 - Valoarea altor imobilizări necorporale amortizate integral si scoase din evidenŃă
6583 - Valoarea rămasă neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate
456
- Valoarea altor imobilizări necorporale retrase de asociaŃi / acŃionari din aportul la
capitalul social
261, 263, 265
- Valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităŃi, 絜
schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul acestora
Soldul debitor reflectă valoarea altor imobilizări necorporale existente 絜 entitate
Contul 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale” - evidenŃiază amortizarea
calculată
asupra valorii imobilizărilor necorporale.
După conŃinutul economic este un cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale, iar
după
funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
6811 - Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor necorporale
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale cedate sau scoase din evidenŃă pe
diverse căi
201 la 208
Soldul creditor reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale, calculată si 絜registrată la un moment
dat
PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE
A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Se înregistrează cheltuieli cu înscrierea si înmatricularea societăŃii, în sumă de 1.000 lei, achitate cu numerar.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea cheltuielilor de constituire.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la
elementul
de activ „Cheltuieli de constituire” (+A) si concomitent, o micsorare a numerarului din casierie la elementul de
activ
„Casa 絜 lei” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x
– x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 201 „Cheltuieli de constituire” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5311 „Casa în lei” ” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
201 = 5311 – 1.000
2. Se înregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire pentru primul an, în sumă de 200 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea amortizării cheltuielilor de constituire.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” (+A) si concomitent, o crestere a elementului
rectificativ al
valorii imobilizărilor necorporale „Amortizarea cheltuielilor de constituire” (+P). Deci, operaŃia generează
modificări de
volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” - cont de activ, se debitează cu cresterea de
activ;
- 2801 „Amortizarea cheltuielilor de constituire” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
6811 = 2801 – 200
3. După amortizarea integrală se înregistrează scoaterea din evidenŃă a cheltuielilor de constituire, în valoare de
1.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
10
I. Natura operaŃiei economice: scoaterea din evidenŃă a cheltuielilor de constituire.
II. InfluenŃa operaŃiei asupra patrimoniului: se produce o micsorare a imobilizărilor necorporale la elementul
de activ
„Cheltuieli de constituire” (-A) si concomitent, o micsorare a elementului rectificativ al valorii imobilizărilor
necorporale
„Amortizarea cheltuielilor de constituire” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul
micsorării, de
forma A – x = P – x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 201 „Cheltuieli de constituire” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 2801 „Amortizarea cheltuielilor de constituire” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
2801 = 201 – 1.000
4. O societate comercială efectuează cheltuieli de dezvoltare, în sumă de 15.000 lei, în vederea realizării unor noi
produse.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea cheltuielilor de dezvoltare.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la
elementul
de activ „Cheltuieli de dezvoltare” (+A) si concomitent, o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Venituri
din
producŃia de imobilizări necorporale” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii,
de forma A
+ x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 203 „Cheltuieli de dezvoltare” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 721 „Venituri din producŃia de imobilizări necorporale” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
203 = 721 – 15.000
5. Se înregistrează amortizarea cheltuielilor de dezvoltare pentru primul an, în sumă de 3.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare.
II. InfluenŃa operaŃiei asupra patrimoniului: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli de
exploatare privind amortizarea imobilizărilor” (+A) si concomitent, o crestere a elementului rectificativ al valorii
imobilizărilor necorporale „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” (+P). Deci, operaŃia generează modificări
de volum
絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” - cont de activ, se debitează cu cresterea de
activ;
- 2803 „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare”- cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
6811 = 2803 – 3.000
6. După amortizarea integrală cheltuielile de dezvoltare, în sumă se 15.000 lei, se scot din evidenŃă.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: scoaterea din evidenŃă a cheltuielilor de dezvoltare.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a imobilizărilor necorporale la
elementul
de activ „Cheltuieli de dezvoltare” (-A) si concomitent, o micsorare a elementului rectificativ al valorii
imobilizărilor
necorporale „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜
sensul
micsorării, de forma A – x = P – x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 203 „Cheltuieli de dezvoltare” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 2803 „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
2803 = 203 – 15.000
7. Se cumpără o licenŃă de fabricaŃie în valoare de 800.000.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achiziŃia unei licenŃe de fabricaŃie.
II. InfluenŃa operaŃiei asupra patrimoniului: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la elementul de
activ
„Concesiuni, brevete, mărci comerciale si alte drepturi si valori similare” (+A) si concomitent, o crestere a
datoriilor la
elementul de pasiv „Furnizori de imobilizări” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul
cresterii, de
forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 205 „Concesiuni, brevete, mărci comerciale si alte drepturi si valori similare” - cont de activ, se debitează cu
cresterea de activ;
- 404 „Furnizori de imobilizări” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
205 = 404 – 80.000
11
8. Se înregistrează fondul comercial pozitiv, în sumă de 2.000 lei, aferent unui magazin achiziŃionat.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea fondului comercial pozitiv, aferent magazinului achiziŃionat.
II. InfluenŃa operaŃiei asupra patrimoniului: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la elementul de
activ
„Fond comercial pozitiv” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori de
imobilizări”
(+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum, de forma
A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D.+x)
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 207 „Fond comercial” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 404 „Furnizori de imobilizări” - cont de pasiv, care se creditează cu cresterea de pasiv
IV. Formula contabilă:
207 = 404 – 2.000
9. Se înregistrează scoaterea din evidenŃă a fondului comercial, urmare vânzării magazinului imediat ce a fost
adus ca aport la capitalul social.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: scăderea din evidenŃă a fondului comercial cedat.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli privind activele cedate si alte operaŃii de capital” (+A) si concomitent, o micsorare a imobilizărilor
necorporale la elementul de activ „Fond comercial” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de
forma A +
x – x = P.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operaŃii de capital” - cont de activ, se debitează cu cresterea de
activ;
- 207 „Fond comercial” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
6583 = 207 – 2.000
10. Se cumpără un program informatic, în valoare de 500 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea unui program informatic.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la
elementul
de activ „Alte imobilizări necorporale” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv
„Furnizori de
imobilizări” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau
de forma
A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 208 „Alte imobilizări necorporale” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 404 „Furnizori de imobilizări” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
208 = 404 – 500
2.2. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE IMOBILIZĂRI CORPORALE
Pentru 絜registrarea fenomenelor economice legate de imobilizările corporale, se utilizează
următoarele conturi sintetice de gradul I, astfel:
Contul 211 „Terenuri si amenajări de terenuri” - după conŃinutul economic este un cont
de
imobilizări corporale, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu:
- aflate 絜 curs de execuŃie;
- finalizate si recepŃionate.
231
722
- Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit 133
- Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri achiziŃionate de la furnizori 404
- Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri achiziŃionate de la entităŃi afiliate sau de
la entităŃi legate prin interese de participare
451, 453
- Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri aduse ca aport 絜 natură la capitalul
social
456
- Valoarea cresterii rezultată din reevaluarea terenurilor 105
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
456
- Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri retrase de asociaŃi / acŃionari din aportul
la capitalul social
6583 - Valoarea terenurilor si valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri cedate
281 - Valoarea amenajărilor de terenuri amortizate integral si scoase din evidenŃă
261,263,265
- Valoarea terenurilor si amenajările de terenuri ce fac obiectul participării 絜 natură la
capitalul social al altor entităŃi, 絜 schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul
acestora
12
105 - Descresterea de valoare a terenurilor rezultată din reevaluare
Soldul debitor reprezintă valoarea terenurilor si a amenajărilor de terenuri existente 絜 patrimoniu,
neamortizate si care nu s-au scos din evidenŃă
Contul 212 „ConstrucŃii” - după conŃinutul economic este un cont de imobilizări
corporale, iar
după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea construcŃiilor achiziŃionate 404
- Valoarea construcŃiilor realizate pe cont propriu: 231
- Valoarea construcŃiilor primite prin subvenŃii pentru investiŃii 131, 132, 133
- Valoarea construcŃiilor aduse ca aport 絜 natură la capitalul social 456
- Valoarea construcŃiilor achiziŃionate de la entităŃi afiliate sau de la entităŃi legate prin
interese de participare
451, 453
- Valoarea construcŃiilor primite 絜 regim de leasing financiar 167
- Cresterea de valoare a construcŃiilor rezultată din reevaluare 105
- Valoarea amortizării investiŃiilor efectuate de chiriasi la construcŃiile primite cu chirie si
restituite proprietarului
2812
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
2812 - Valoarea construcŃiilor amortizate integral si scoase din evidenŃă
6583 - Valoarea neamortizată a construcŃiilor cedate
671 - Valoarea construcŃiilor distruse de calamităŃi
456 - Valoarea construcŃiilor retrase din aportul 絜 natură la capitalul social
267 - Valoarea construcŃiilor cedate 絜 regim de leasing financiar
261,263,265
- Valoarea construcŃiilor care fac obiectul participării 絜 natură la capitalul social al altor
entităŃi, 絜 schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul acestora
105 - Ajustarea (descresterea) valorii contabile a construcŃiilor, cu ocazia reevaluării acestora
2812
- Valoarea amortizării construcŃiilor, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea
contabilă brută a acestora
281
- Valoarea investiŃiilor efectuate de chiriasi la construcŃiile primite cu chirie, amortizate
integral, restituite proprietarului
Soldul debitor reprezintă valoarea construcŃiilor existente 絜 entitate economică
Contul 213 „InstalaŃii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaŃii” - după
conŃinutul
economic este un cont de imobilizări corporale, iar după funcŃia contabilă este un cont de
activ si
funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducŃie si
muncă si plantaŃiilor achiziŃionate de la furnizori
404
- Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducŃie si
muncă si plantaŃiilor realizate pe cont propriu
231
- Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducŃie si
muncă si plantaŃiilor primite prin subvenŃii pentru investiŃii
131, 132, 133,
134
- Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor aduse ca
aport 絜 natură la capitalul social
456
- Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducŃie si
muncă si plantaŃiilor achiziŃionate de la entităŃi afiliate sau de la entităŃi legate prin
interese de participare
451, 453
- Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, primite 絜 regim de leasing
financiar
167
- Valoarea cresterii rezultată din reevaluarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor de reproducŃie si muncă si plantaŃiilor
105
- Valoarea amortizării investiŃiilor efectuate de chiriasi la instalaŃiile tehnice, mijloacele
de transport primite cu chirie si restituite proprietarului
2813
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
2813
- Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor
amortizate integral si scoase din evidenŃă
6583
- Valoarea rămasă neamortizată a instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor
si plantaŃiilor cedate
671
- Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor distruse
de calamităŃi
456
- Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor retrase
din aportul 絜 natură la capitalul social
267
- Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor date 絜
regim de leasing financiar
105
- Ajustarea (descresterea) valorii contabile a instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor si plantaŃiilor cu ocazia reevaluării acestora
261, 263, 265
- Valoarea rămasă neamortizată a instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor
si plantaŃiilor care fac obiectul participării 絜 natură la capitalul social al altor entităŃi, 絜
schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul acestora
2813
- Valoarea investiŃiilor efectuate de chiriasi la instalaŃiile tehnice si mijloacele de transport
primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului
13
Soldul debitor reprezintă valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor
existente 絜 entitatea economică
Contul 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecŃie a valorilor umane si
materiale si alte active corporale” - după conŃinutul economic este un cont de imobilizări
corporale, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active
corporale achiziŃionate de la furnizori
404
- Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active
corporale realizate pe cont propriu
231
- Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active
corporale primite prin subvenŃii pentru investiŃii
131, 132, 133,
134
- Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active
corporale achiziŃionate de la entităŃi afiliate sau de la entităŃi legate prin interese de
participare
451, 453
- Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active
corporale aduse ca aport 絜 natură la capitalul social
456
- Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active
corporale primite 絜 regim de leasing financiar
167
- Valoarea amortizării investiŃiilor efectuate de chiriasi la imobilizările primite cu chirie si
restituite proprietarului
2814
- Valoarea cresterii rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale
105
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
2814
- Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active
corporale amortizate integral si scoase din evidenŃă
6583
- Valoarea rămasă neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecŃie si a altor active corporale cedate
671
- Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active
corporale distruse de calamităŃi
456
- Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active
corporale retrase din aportul 絜 natură la capitalul social
267
- Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active
corporale date 絜 regim de leasing financiar
105
- Ajustarea valorii contabile a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecŃie si a altor active corporale, cu ocazia reevaluării acestora
261, 263, 265
- Valoarea rămasă neamortizată mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecŃie si a altor active corporale care fac obiectul participării 絜 natură la capitalul
social al altor entităŃi, 絜 schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul acestora
Soldul debitor reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor
active corporale existente 絜 entitate economică
Contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” - după conŃinutul economic este
un
cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
6811 - Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor corporale
105
- Ajustarea amortizării imobilizărilor corporale, cu ocazia reevaluării acestora, atunci c穗d
reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice
212,213,214
- Valoarea amortizării investiŃiilor efectuate de chiriasi la imobilizările corporale primite
cu chirie si restituite proprietarilor
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea amortizării amenajărilor de terenuri si mijloacelor fixe cedate sau scoase din
evidenŃă pe diverse căi
211 la 214
- Valoarea investiŃiilor efectuate de chiriasi la imobilizările corporale primite cu chirie,
amortizate integral si restituite proprietarilor
212, 213, 214
- Amortizarea construcŃiilor dedusă din valoarea contabilă brută a acestora cu ocazia
reevaluării
212
Soldul creditor reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale, calculată si 絜registrată la un moment dat
PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE
A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. O societate achiziŃionează un teren în valoare de 60.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea unui teren.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor corporale la elementul
de
activ „Terenuri” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori de imobilizări”
(+P). Deci,
14
operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x =
C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 2111 „Terenuri” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 404 „Furnizori de imobilizări” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
2111 = 404 – 60.000
2. O societate achiziŃionează un utilaj în valoare de 8.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea unui utilaj.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor corporale la elementul
de
activ „Echipamente tehnologice” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori de
imobilizări” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau
de forma
A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 2131 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalaŃii de lucru)” - cont de activ, se debitează cu cresterea
de
activ;
- 404 „Furnizori de imobilizări” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
2131 = 404 – 8.000
3. Se înregistrează amortizarea utilajului pe primul an de funcŃionare, în sumă de 1.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea amortizării utilajului.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” (+A) si concomitent, o crestere a elementului
rectificativ al
valorii imobilizărilor corporale „Amortizarea instalaŃiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor”
(+P). Deci,
operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” - cont de activ, se debitează cu cresterea de
activ;
- 2813 „Amortizarea instalaŃiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor” - cont de pasiv, se
creditează
cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
6811 = 2813 – 1.000
4. Se înregistrează scoaterea din evidenŃă a utilajului amortizat integral.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: scoaterea din evidenŃă a utilajului amortizat integral.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a elementului rectificativ al valorii
imobilizărilor corporale „Amortizarea instalaŃiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor” (-P) si
concomitent, o micsorare a imobilizărilor corporale la elementul de activ „Echipamente tehnologice” (-A). Deci,
operaŃia
generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 2813 „Amortizarea instalaŃiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor” - cont de pasiv, se
debitează
cu micsorarea de pasiv;
- 2131 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalaŃii de lucru)” - cont de activ, se creditează cu
micsorarea de
activ.
IV. Formula contabilă:
2813 = 2131 – 8.000
3. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE STOCURI
SI PRODUCłIE ÎN CURS DE EXECUłIE
3.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE STOCURI PRIVIND MATERIILE PRIME
SI MATERIALELE CONSUMABILE
Cunoasterea existenŃei si miscării stocurilor de materii prime si materiale se realizează prin
utilizarea următoarelor conturi sintetice:
Contul 301 „Materii prime” - după conŃinutul economic este un cont de active circulante
de
natura stocurilor, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu:
Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime achiziŃionate: 401
15
- de la furnizori interni;
- de la furnizori externi;
- pe baza avizului de 絜soŃire a mărfii (nefacturate);
- din avansuri de trezorerie.
401,446
408
542
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime aduse de la terŃi, unde au fost date
anterior pentru prelucrare sau păstrare (custodie)
351,401
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime reprezent穗d aportul 絜 natură la
capitalul social al acŃionarilor / asociaŃilor
456
- Valoarea materiilor prime constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit 601,7582
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor si produselor reŃinute 絜 vederea
consumului ca materii prime 絜 aceeasi entitate, inclusiv a diferenŃelor de preŃ
nefavorabile aferente
341,345, 348
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime primite de la entităŃile afiliate,
entităŃile legate prin interese de participare, entitate sau subunităŃi
451, 453
481,482
- Valoarea diferenŃelor de preŃ 絜 minus sau favorabile, aferente materiilor prime
achiziŃionate
308
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
601
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime date 絜 consum, constatate lipsă la
inventar si cele depreciate fizic
371
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime transferate la mărfuri si v穗dute ca
atare
6582
671
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime iesite din gestiune:
- prin donaŃie;
- distruse de calamităŃi.
351
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime trimise pentru prelucrare sau 絜
păstrare (custodie) la terŃi
481,482 - Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime livrate, unităŃilor sau subunităŃilor
Soldul debitor reflectă valoarea materiilor prime existente 絜 stoc, la preŃuri de 絜registrare
Contul 302 „Materiale consumabile” - după conŃinutul economic este un cont de active
circulante de natura stocurilor, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si
funcŃionează
astfel:
Se debitează cu:
Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile achiziŃionate:
- de la furnizori interni;
- de la furnizori externi;
- pe baza avizului de 絜soŃire a mărfii (nefacturate);
- din avansuri de trezorerie.
401
401,446
408
542
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile aduse de la terŃi, unde au fost
date anterior pentru prelucrare sau păstrare (custodie)
351,401
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile reprezent穗d aportul 絜
natură la capitalul social al acŃionarilor / asociaŃilor
456
- Valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu
gratuit
602,7582
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor si produselor finite reŃinute 絜 vederea
consumului ca materialelor consumabile 絜 aceeasi entitate
341,345
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile primite de la entităŃile
afiliate, entităŃile legate prin interese de participare, entitate sau subunităŃi
451, 453
481, 482
- Valoarea diferenŃelor de preŃ 絜 minus sau favorabile, aferente materialelor consumabile
achiziŃionate
308
Contul
corespondent
debitor
Se creditează cu:
602
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumate date 絜 consum, constatate lipsă
la inventar si depreciate fizic
371
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile transferate la mărfuri si
v穗dute ca atare
6582
671
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile iesite din gestiune:
- prin donaŃie;
- distruse de calamităŃi.
351
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile trimise pentru prelucrare sau
絜 păstrare (custodie) la terŃi
481, 482
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile livrate la entitate sau
subunităŃi
Soldul debitor reprezintă valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile existente 絜 stoc
Contul 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” - după conŃinutul economic este
un
cont de active circulante de natura stocurilor, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ
si
funcŃionează astfel:
Se debitează cu:
Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
achiziŃionate:
- de la furnizori interni;
- de la furnizori externi;
401
401,446
408
542
16
- pe baza avizului de 絜soŃire a mărfii (nefacturate);
- din avansuri de trezorerie.
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de
la terŃi, unde au fost date anterior pentru prelucrare sau păstrare (custodie)
351,401
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
reprezent穗d aportul 絜 natură la capitalul social al acŃionarilor / asociaŃilor
456
- Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar si a
celor primite cu titlu gratuit
603,7582
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obŃinute
din producŃie proprie
345
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de
la entităŃile afiliate, entităŃile legate prin interese de participare, entitate sau subunităŃi
451, 453
481, 482
- Valoarea diferenŃelor de preŃ 絜 minus sau favorabile, aferente materialelor de natura
obiectelor de inventar achiziŃionate
308
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
603
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar date 絜
folosinŃă, constatate lipsă la inventar si depreciate fizic
371
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate
la mărfuri si v穗dute ca atare
6582
671
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din
gestiune:
- prin donaŃie;
- distruse de calamităŃi.
351
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise
pentru prelucrare sau 絜 păstrare (custodie) la terŃi
481, 482
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate la
entitate sau subunităŃi
Soldul debitor reprezintă valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar
existente 絜 stoc , nefolosite (aflate 絜 depozit)
3.2. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE PRODUSE
Principalele conturi din această grupă sunt:
Contul 341 „Semifabricate” - după conŃinutul economic este un cont de active circulante
de
natura stocurilor, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu:
Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la preŃ de 絜registrare sau la cost de producŃie a semifabricatelor intrate 絜
gestiune din activitatea proprie si plusurile constatate la inventariere
711
- Valoarea semifabricatelor aduse de la terŃi, unde anterior au fost date spre prelucrare sau
păstrare (custodie)
354,401
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor primite de la entitate sau subunităŃi 481,482
Contul
corespondent
debitor
Se creditează cu:
711
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor v穗dute si scoase din gestiune, precum
si lipsurile constatate la inventariere
301,302
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor consumate 絜 aceeasi entitate ca
materii prime / materiale
354
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor trimise la terŃi pentru prelucrare sau
păstrare (custodie)
671 - Valoarea semifabricatelor distruse de calamităŃi
481,482 - Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor livrate la entitate sau subunităŃi
Soldul debitor reprezintă valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor existente 絜 stoc
Contul 345 „Produse finite” - după conŃinutul economic este un cont de active circulante
de
natura stocurilor, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu:
Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la preŃ de 絜registrare sau cost de producŃie a produselor finite intrate 絜
gestiune din producŃie proprie si plusurile constatate la inventariere
711
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor finite aduse de la terŃi, unde anterior au fost
date spre prelucrare sau păstrare (custodie)
354,401
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
711
- Valoarea la preŃ de 絜registrare sau la cost de producŃie a produselor finite v穗dute si
scoase din gestiune, precum si lipsurile constatate la inventariere
421 - Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor acordate salariaŃilor, ca plată 絜 natură
462,401
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor cuvenite acŃionarilor / asociaŃilor sau
unităŃilor prestatoare, ca plată 絜 natură, potrivit prevederilor contractuale
371
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor finite transferate la mărfuri, 絜 vederea
v穗zării prin magazinele proprii
301,302,303
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor finite transferate la materii prime / materiale
consumabile sau trecute la materiale de natura obiectelor de inventar, 絜 vederea
consumului sau folosirii 絜 entitate
354 - Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor finite trimise la terŃi pentru prelucrare sau
17
păstrare (custodie)
6582
671
- Valoarea produselor finite:
- date cu caracter gratuit (donate);
- distruse de calamităŃi.
Soldul debitor reprezintă valoarea la preŃul de 絜registrare a produselor finite existente 絜 stoc
Contul 346 „Produse reziduale” - evidenŃiază existenŃa si miscarea stocurilor de
rebuturi,
materiale recuperabile si deseuri.
După conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor, iar după
funcŃia
contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu:
Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la preŃ de 絜registrare sau la cost de producŃie a produselor reziduale intrate 絜
gestiune din producŃie proprie
711
- Valoarea produselor reziduale aduse de la terŃi, unde au fost date spre prelucrare sau
păstrare (custodie)
354,401
Contul
corespondent
debitor
Se creditează cu:
711
- Valoarea la preŃ de 絜registrare sau la cost de producŃie a produselor reziduale iesite din
gestiune pe diverse căi
354 - Valoarea produselor reziduale trimise la terŃi pentru prelucrare sau păstrare (custodie)
Soldul debitor reprezintă valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor reziduale existente 絜 stoc
3.3. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE MĂRFURI
ExistenŃa si miscarea mărfurilor se reflectă cu ajutorul conturilor:
Contul 371 „Mărfuri” - reflectă mărfurile aflate 絜 depozite si unităŃile de desfacere cu
amănuntul
(magazine) sau de alimentaŃie publică.
După conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor, iar după
funcŃia
contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor achiziŃionate:
- de la furnizori interni;
- de la furnizori externi;
- pe baza avizului de 絜soŃire a mărfii (nefacturate);
- din avansuri de trezorerie.
401
401,446
408
542
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor reprezent穗d aportul 絜 natură la capitalul
social al acŃionarilor / asociaŃilor
456
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor achiziŃionate de la entităŃile afiliate sau
entităŃile legate prin interese de participare
451, 453
- Valoarea mărfurilor aduse de la terŃi, unde au fost date anterior spre păstrare sau 絜
regim de v穗zare 絜 consignaŃie
357,401
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime, materialelor consumabile,
materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor si păsărilor transferate la
mărfuri si v穗dute ca atare
301,302
303,361
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor finite transferate la mărfuri 絜 vederea
v穗zării prin magazinele proprii
345
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor
- constatate plus la inventar;
- primite cu titlu gratuit.
607
7582
- Adaosul comercial si taxa pe valoarea adăugată neexigibilă, cu care se majorează
valoarea mărfurilor, 絜 situaŃia 絜 care evidenŃa acestora se Ńine la preŃ de v穗zare cu
amănuntul (preŃul de raft 絜 magazin)
378,4428
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor primite de la entitate sau subunităŃi 481,482
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
607
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor iesite din gestiune prin v穗zare si lipsurile
constatate la inventar
357
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor trimise la terŃi, pentru păstrare sau 絜 regim
de v穗zare 絜 consignaŃie
378,4428
- Valoarea adaosului comercial si taxa pe valoare adăugată neexigibilă aferentă
mărfurilor iesite din gestiunea unităŃilor de v穗zare cu amănuntul (magazin)
6582
671
- Valoarea mărfurilor iesite din gestiune prin:
- donaŃie;
- distruse de calamităŃi
481,482 - Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor livrate la entitate sau subunităŃi
Soldul debitor reprezintă valoarea mărfurilor, la preŃ de 絜registrare, existente 絜 stoc
Contul 378 „DiferenŃe de preŃ la mărfuri” - este utilizat pentru evidenŃierea adaosului
comercial
(marja comercială), aferent mărfurilor existente 絜 gestiunea unităŃilor cu activitate
comercială.
După conŃinutul economic este un cont rectificativ al valorii de 絜registrare a mărfurilor, iar
după
funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel:
18
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
371 -Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate 絜 gestiunea unităŃilor de
v穗zare cu amănuntul (magazine)
Se debitează cu:
Contul
corespondent
creditor
- Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor iesite din gestiunea unităŃilor de v穗zare
cu amănuntul (magazine)
371
Soldul creditor reprezintă adaosul comercial aferent mărfurilor existente 絜 stoc
3.4. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND PRODUCłIA ÎN CURS DE EXECUłIE
EvidenŃa produselor, lucrărilor si serviciilor 絜 curs de execuŃie (producŃia neterminată) se
Ńine cu
ajutorul conturilor:
Contul 331 „Produse în curs de execuŃie”
După conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor, iar după
funcŃia
contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu:
Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la cost de producŃie a stocului de produse 絜 curs de execuŃie, stabilită la
sf穩situl perioadei (lunii) pe bază de inventar
711
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
711
- Scăderea din gestiune a valorii producŃiei 絜 curs de execuŃie la 絜ceputul perioadei
(lunii) următoare, pentru continuarea procesului de producŃie
Soldul debitor reprezintă costul de producŃie al produselor aflate 絜 curs de execuŃie la sf穩situl lunii
Contul 332 „Lucrări si servicii în curs de execuŃie” - după conŃinutul economic este un
cont de
active circulante de natura stocurilor, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si
funcŃionează astfel:
Se debitează cu:
Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la cost de producŃie a lucrărilor si serviciilor 絜 curs de execuŃie stabilită la
sf穩situl perioadei (lunii) pe bază de inventar 711
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
711
- Scăderea din gestiune a valorii lucrărilor si serviciilor 絜 curs de execuŃie la 絜ceputul
perioadei (lunii) următoare, pentru continuarea executării acesteia
Soldul debitor reprezintă costul de producŃie al lucrărilor si serviciilor 絜 curs de execuŃie existente la finele
lunii
3.5. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE STOCURI AFLATE LA TERłI
Cu ajutorul acestor conturi se Ńine evidenŃa stocurilor de materii prime si materiale, inclusiv
cele
de natura obiectelor de inventar, produse, animale, ambalaje etc, aflate la terŃi, 絜 curs de
aprovizionare, trimise spre prelucrare sau păstrare, precum si mărfurile date 絜 regim de v穗
zare 絜
consignaŃie la alte entităŃi economice.
Contul 351 „Materii si materiale aflate la terŃi” - după conŃinutul economic este un cont
de
active circulante de natura stocurilor, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si
funcŃionează astfel:
Se debitează cu:
Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime, materialelor consumabile si
materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terŃi, pentru prelucrare sau
păstrare (custodie)
301, 302,
303
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
301,302,303
- Valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor
de inventar aduse de la terŃi, urmare prelucrării sau păstrării
601,602,603
671
-Scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de
natura obiectelor de inventar aflate la terŃi:
- constatate lipsă la inventar;
- distruse de calamităŃi
Soldul debitor reprezintă valoarea materiilor prime, materialelor de natura obiectelor de inventar trimise
(aflate) la terŃi
19
PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE
A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE
DE STOCURI SI PRODUCłIE ÎN CURS DE EXECUłIE
1. O societate comercială se aprovizionează de la un furnizor cu materii prime, în valoare de 700 lei si cu T.V.A.
19%.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: cumpărarea de materii prime.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementului de activ
„Materii prime” (+A), o crestere a dreptului de creanŃă la element de activ „T.V.A. deductibilă” (+A) si
concomitent, o
crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜
sensul
cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 301 „Materii prime” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 4426 „T.V.A. deductibilă” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 401 „Furnizori” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
% = 401 – 833
301 – 700
4426 – 133
2. Din depozitul societăŃii se eliberează materii prime, pentru consum în procesul de producŃie, în valoare de
400
lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: consumul de materii prime.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli cu materiile prime” (+A) si concomitent, o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Materii
prime” (-A).
Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 601 „Cheltuieli cu materiile prime” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 301 „Materii prime” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
601 = 301 – 400
3. O societate comercială cumpără de la un furnizor combustibili, în valoare de 300 lei si cu T.V.A. 19%.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: cumpărarea de combustibili.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Combustibili” (+A), o crestere a creanŃei la elementul de activ „T.V.A. deductibilă” (+A) si concomitent, o
crestere a
datoriilor pe termen scurt la elementul de pasiv „Furnizori” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum
絜 sensul
cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 3022 „Combustibili” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 4426 „T.V.A. deductibilă” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 401 „Furnizori” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
% = 401 – 357
3022 – 300
4426 – 57
4. Se înregistrează consumul de combustibili, în valoare de 200 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: consumul de combustibili.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli privind combustibilii” (+A) si concomitent, o micsorare a stocurilor la elementul de activ
„Combustibili” (-
A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 6022 „Cheltuieli privind combustibilii” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 3022 „Combustibili” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
6022 = 3022 – 200
5. Conform convenŃiei încheiate, după ce s-a întocmit factura, se lasă în custodia (păstrarea) furnizorului
materialele cumpărate, în valoare de 4.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
20
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea materialelor 絜 curs de aprovizionare.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Materii
si materiale aflate la terŃi” (+A) si concomitent, o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Materiale
consumabile” (-
A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 351 „Materii si materiale aflate la terŃi” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 302 „Materiale consumabile” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
351 = 302 – 4.000
6. Sosesc si se recepŃionează în entitate materialele lăsate anterior în custodia furnizorului.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: sosirea materialelor 絜 curs de aprovizionare de la terŃi.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Materiale consumabile” (+A) si concomitent, o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Materii si materiale
aflate
la terŃi” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x
= C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 302 „Materiale consumabile” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 351 „Materii si materiale aflate la terŃi” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
302 = 351 – 4.000
7. O societate comercială cumpără de la un furnizor materiale de natura obiectelor de inventar, în valoare de 400
lei si cu T.V.A. 19%.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: cumpărarea de materiale de natura obiectelor de inventar.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Materiale de natura obiectelor de inventar” (+A), o crestere a creanŃei la elementul de activ „T.V.A.
deductibilă” (+A) si
concomitent, o crestere a datoriilor pe termen scurt la elementul de pasiv „Furnizori” (+P). Deci, operaŃia
generează
modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 4426 „T.V.A. deductibilă” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 401 „Furnizori” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
% = 401 – 476
303 – 400
4426 – 76
8. Se dau în folosinŃă materiale de natura obiectelor de inventar, achiziŃionate anterior.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: darea 絜 folosinŃă a materialelor de natura obiectelor de inventar.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” (+A) si concomitent, o micsorare a stocurilor la
elementul de activ „Materiale de natura obiectelor de inventar” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de
structură, de
forma A + x = P + x sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” - cont de activ, se debitează cu cresterea de
activ;
- 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
603 = 303 – 400
9. Se înregistrează obŃinerea de semifabricate din producŃie proprie, în valoare de 5.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea producŃiei de semifabricate.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Semifabricate” (+A) si concomitent, o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia stocurilor” (+P).
Deci,
operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 341 „Semifabricate” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 711 „VariaŃia stocurilor”-cont bifuncŃional, cu funcŃie de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
341 = 711 – 5.000
10. Pentru continuarea procesului de producŃie, semifabricatele sunt trimise la terŃi pentru prelucrare.
ANALIZA CONTABILĂ:
21
I. Natura operaŃiei economice: trimiterea la terŃi a semifabricatelor.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Produse
aflate la terŃi” (+A) si concomitent, o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Semifabricate” (-A). Deci,
operaŃia
generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 354 „Produse aflate la terŃi” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 341 „Semifabricate” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
354 = 341 – 5.000
11. În urma finalizării procesului de producŃie, se obŃin produse finite, în valoare de 15.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: obŃinerea de produse finite.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Produse
finite” (+A) si concomitent, o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia stocurilor” (+P). Deci,
operaŃia
generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 345 „Produse finite” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 711 „VariaŃia stocurilor”-cont bifuncŃional, cu funcŃie de pasiv, se creditează cu cresterile de pasiv.
IV. Formula contabilă:
345 = 711 – 15.000
12. Produsele finite obŃinute, sunt trimise pentru depozitare la o altă societate comercială.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: trimiterea pentru depozitare la terŃi a produselor finite.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Produse
aflate la terŃi” (+A) si concomitent, o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Produse finite” (-A). Deci,
operaŃia
generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 354 „Produse aflate la terŃi”-cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 345 „Produse finite” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
354 = 345 – 1.500
13. Se înregistrează produsele reziduale, rezultate din procesul de fabricaŃie, în valoare de 200 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea produselor reziduale.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Produse
reziduale” (+A) si concomitent, o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia stocurilor” (+P). Deci,
operaŃia
generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 346 „Produse reziduale” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 711 „VariaŃia stocurilor”-cont bifuncŃional, cu funcŃie de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
346 = 711 – 200
14. Se cumpără mărfuri, în valoare de 1.000 lei si cu T.V.A. 19%.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: cumpărare de mărfuri.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Mărfuri”
(+A), o crestere a creanŃei la elementul de activ „T.V.A. deductibilă” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor
la
elementul de pasiv „Furnizori” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma
A+x=P
+ x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 371 „Mărfuri” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 4426 „T.V.A. deductibilă” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 401 „Furnizori” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
% = 401 – 1.190
371 – 1.000
4426 – 190
15. La recepŃia mărfurilor în depozitul de vânzare „cu ridicata”, se înregistrează adaosul comercial de 15%
asupra valorii de achiziŃie de 1.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea adaosului comercial.
22
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Mărfuri”
(+A) si concomitent, o crestere a elementului rectificativ al valorii mărfurilor „DiferenŃe de preŃ la mărfuri”
(+P). Deci,
operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 371 „Mărfuri” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 378 „DiferenŃe de preŃ la mărfuri” - cont bifuncŃional, cu funcŃie de pasiv, se creditează cu cresterea de
pasiv.
IV. Formula contabilă:
371 = 378 – 150
16. Mărfurile s-au vândut în totalitate unui client, la valoarea totală de 1.368,50 lei, din care costul de achiziŃie
este de 1.000 lei, adaosul comercial este de 150 lei si T.V.A. colectată de 218,50 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: v穗zarea mărfurilor.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a creanŃei la elementul de activ
„ClienŃi”
(+A), concomitent, o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Venituri din v穗zarea mărfurilor” (+P), precum
si o
crestere a obligaŃiilor la elementul de pasiv „T.V.A. colectată” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de
volum 絜
sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 411 „ClienŃi” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv;
- 4427 „T.V.A. colectată” – cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
411 = % – 1.368,50
707 – 1.150
4427 – 218,50
17. Se descarcă gestiunea cu mărfurile vândute.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: scăderea din gestiune a mărfurilor v穗dute.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli privind mărfurile” (+A), precum si o micsorare a elementului rectificativ al valorii mărfurilor
„DiferenŃe de
preŃ la mărfuri” (-P), concomitent cu o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Mărfuri” (-A). Deci,
operaŃia
generează at穰 modificări de structură, c穰 si de volum de forma A + x – x = P – x (combinată).
III. Conturile corespondente si regulile de funcŃionare:
- 607 „Cheltuieli privind mărfurile” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 378 „DiferenŃe de preŃ la mărfuri” - cont bifuncŃional cu funcŃie de pasiv, se debitează cu micsorarea de
pasiv;
- 371 „Mărfuri” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
% = 371 – 1.150
607 – 1.000
378 – 150
18. La sfârsitul lunii, prin inventariere, s-a evaluat stocul de produse în curs de execuŃie la costul de producŃie
aferent stadiului respectiv, în valoare de 1.500 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea stocului de produse 絜 curs de execuŃie (producŃiei neterminate).
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Produse
絜 curs de execuŃie” (+A) si concomitent, o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia stocurilor”
(+P). Deci,
operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 331 „Produse în curs de execuŃie” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 711 „VariaŃia stocurilor”-cont bifuncŃional, cu funcŃie de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
331 = 711 – 1.500
19. În luna următoare, se reia procesul tehnologic de fabricaŃie a produselor în curs de execuŃie, în valoare de
1.500 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: reluarea procesului de fabricaŃie a produselor.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a stocurilor la elementul de activ
„Produse 絜 curs de execuŃie” (-A) si concomitent, o micsorare a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia
stocurilor” (-
P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 331 „Produse în curs de execuŃie” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 711 „VariaŃia stocurilor” - cont bifuncŃional, cu funcŃie de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv.
23
IV. Formula contabilă:
711 = 331 – 1.500
20. La sfârsitul lunii, pe baza inventarului efectuat, se constată lucrări în curs de execuŃie în valoare de 1.000 lei,
la costul de producŃie aferent stadiului respectiv.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea lucrărilor 絜 curs de execuŃie (neterminate).
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Lucrări
si servicii 絜 curs de execuŃie” (+A) si concomitent, o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia
stocurilor”
(+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 332 „Lucrări si servicii în curs de execuŃie” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 711 „VariaŃia stocurilor”-cont bifuncŃional, cu funcŃie de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
332 = 711 – 1.000
21. În luna următoare, se reia procesul de fabricaŃie si se continuă lucrările aflate în curs de execuŃie, în valoare
de 1.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: reluarea procesului de execuŃie a lucrărilor.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a stocurilor la elementul de activ
„Lucrări si servicii 絜 curs de execuŃie” (-A) si concomitent, o micsorare a veniturilor la elementul de pasiv
„VariaŃia
stocurilor” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 332 „Lucrări si servicii în curs de execuŃie” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 711 „VariaŃia stocurilor”- cont bifuncŃional, cu funcŃie de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
711 = 332 – 1.000
4. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CREANłE SI
DATORII PE TERMEN SCURT
4.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE COMERCIALE
Principalele conturi cu ajutorul cărora se evidenŃiază creanŃele unei entităŃi economice
sunt:
Contul 411 „ClienŃi” - este utilizat pentru 絜registrarea decontărilor cu clienŃii, rezultate
din
bunurile materiale v穗dute, lucrările executate si serviciile prestate, pe bază de facturi.
După conŃinutul economic este un cont de creanŃe, iar după funcŃia contabilă este un cont
de
activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la preŃ de v穗zare a produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale si
mărfurilor livrate, precum si taxa pe valoare adăugată aferentă
701 la 703,
707, 4427
- Valoarea la preŃ de v穗zare a lucrărilor executate si serviciilor prestate, precum si taxa
pe valoare adăugată aferentă
704 la 706,
708, 4427
- Valoarea bunurilor, lucrărilor si serviciilor nefacturate 絜 momentul livrării sau
finalizării executării si prestării
418
- Valoarea avansurilor facturate clienŃilor 419, 4427
- Veniturile 絜registrate 絜 avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exerciŃiilor
financiare următoare, inclusiv taxa pe valoare adăugată aferentă
472, 4428
- Valoarea creanŃelor reactivate 754
- Valoarea dob穗zii facturate de locator 絜 cazul leasingului financiar 267
- DiferenŃe favorabile de curs valutar, aferente creanŃelor - clienŃi 絜 devize la 絜chiderea
exerciŃiului financiar
765
- Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire, facturate clienŃilor 419
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
512, 531 - Sumele 絜casate de la clienŃi prin contul curent si / sau 絜 numerar
419
- Regularizarea avansurilor 絜casate de la clienŃi, urmare livrării bunurilor, executării
lucrărilor si pretării serviciilor către acestia
5112, 413 - Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate
654
- Sumele trecute pe pierderi, cu prilejul scăderii din evidenŃă a clienŃilor incerŃi sau 絜
litigiu
419 - Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire, primite de la clienŃi
667 - Valoarea sconturilor acordate clienŃilor
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente creanŃelor – clienŃi 絜 valută, stabilite la
data 絜casării acestora sau la sf穩situl exerciŃiului financiar
Soldul debitor reprezintă sumele datorate de clienŃi
24
Contul 409 „Furnizori – debitori” – Ńine evidenŃa avansurilor acordate furnizorilor
pentru
cumpărări de bunuri de natura stocurilor sau prestări de servicii si executări de lucrări.
După conŃinutul economic este un cont de creanŃe, iar după funcŃia contabilă este un cont
de
activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea avansurilor facturate 401
- Valoarea avansurilor achitate furnizorilor prin contul curent si 絜 numerar 512, 531
- Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire, primite si facturate de furnizori 401
- DiferenŃele favorabile de curs valutar, rezultate la 絜chiderea exerciŃiului, din evaluarea
avansurilor 絜 devize acordate furnizorilor sau la decontarea acestora
765
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
401
- Regularizarea avansurilor acordate furnizorilor urmare recepŃiei bunurilor livrate, a
lucrărilor executate si serviciilor prestate de către acestia
401, 608
- Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire, 絜apoiate furnizorilor, precum
si valoarea ambalajelor degradate si scoase din evidenŃă pe seama cheltuielilor
381
- Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire, nerestituite furnizorilor si
reŃinute 絜 stoc pentru necesităŃile entităŃii
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor 絜 valută acordate
furnizorilor, stabilite la data decontării acestora sau la 絜chiderea exerciŃiului
Soldul debitor reprezintă avansurile acordate furnizorilor, nedecontate 絜că si ambalajele primite de la
furnizori, nerestituite
Contul 413 „Efecte de primit de la clienŃi” - evidenŃiază drepturile de creanŃă din
relaŃiile cu
clienŃii, stabilite pe baza efectelor comerciale (cambie, bilet la ordin).
După conŃinutul economic este un cont de creanŃe, iar după funcŃia contabilă este un cont
de
activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienŃi 絜 vederea decontării bunurilor livrate,
serviciilor prestate si lucrărilor executate
411
- DiferenŃele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale 絜 devize primite de
la clienŃi si ne絜casate la 絜chiderea exerciŃiului financiar
765
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
511 - Efecte comerciale primite de la clienŃi
512 - Sumele 絜casate de la clienŃi prin conturile curente
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar, stabilite la data primirii efectelor comerciale 絜
devize
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente creanŃelor datorate de clienŃii externi, a
căror decontare se face pe bază de efecte comerciale, stabilite la primirea efectelor
comerciale sau 絜chiderea exerciŃiului financiar
Soldul debitor reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit
4.2. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE OBLIGAłII COMERCIALE
Principalele conturi din această grupă sunt:
Contul 401 „Furnizori” - evidenŃiază sumele datorate furnizorilor pentru aprovizionările
de
bunuri, lucrările executate si serviciile prestate, pentru necesităŃile entităŃii.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
301, 302, 303
361
371, 381
- Valoarea la preŃ de cumpărare sau standard (prestabilit), a bunurilor achiziŃionate pe
baza facturii, de natura:
- materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de
inventar;
- animalelor tinere si la 絜grăsat;
- mărfurilor si ambalajelor.
308
368
378, 388
- DiferenŃele de preŃ 絜 plus / nefavorabile, 絜 cazul 絜 care evidenŃa se Ńine la preŃuri
standard, pentru:
- materii prime si materiale consumabile;
- animale si păsări;
- mărfuri si ambalaje.
604, 605
- Valoarea materialelor achiziŃionate, nestocate si trecute astfel direct pe cheltuieli,
precum si consumul de energie si apă
409 - Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire, facturate de furnizori
611 la 626, 628 - Valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terŃi
408
- Valoarea facturilor primite, 絜 cazul 絜 care pentru bunurile, lucrările si serviciile
evidenŃiate anterior 絜 contabilitate, nu au fost 絜tocmite facturi 絜 momentul primirii sau
25
recepŃiei lor
4426, 4428 - Taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor
532
- Valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si călătorie si a altor valori
achiziŃionate
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului conturilor de
furnizorilor externi la sf穩situl exerciŃiului financiar
601, 602, 603
607, 608
- Valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, mărfurilor, ambalajelor etc.
achiziŃionate, 絜 cazul folosirii metodei inventarului intermitent
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- PlăŃile efectuate către furnizori din:
- credite bancare pe termen lung;
- disponibilul din cont si 絜 numerar;
- acreditive;
- avansuri de trezorerie.
162
5121, 5311
541
542
- Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit 403
- Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire, predate furnizorului 409
- Valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii, urmare primirii si recepŃionării bunurilor
achiziŃionate, lucrărilor si serviciilor prestate
409
- Sumele nete achitate colaboratorilor prin bancă si /sau 絜 numerar si impozitul reŃinut 5121, 5311,444
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor acordate unităŃilor prestatoare, pentru plata
絜 natură conform prevederilor contractuale
345
- Datorii aferente exerciŃiilor financiare anterioare, prescrise, anulate si scoase din
evidenŃă
117
- DiferenŃele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizorii externi, stabilite
la data decontării acestora sau rezultate din evaluarea de la sf穩situl exerciŃiului financiar
765
- Valoarea sconturilor obŃinute de la furnizori 767
Soldul creditor reprezintă sumele datorate furnizorilor la un moment dat
Contul 403 „Efecte de plătit” - evidenŃiază obligaŃiile de plată către furnizori, stabilite
pe bază de
efecte comerciale (cambie, bilet la ordin).
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
401 - Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar stabilite la sf穩situl exerciŃiului financiar din
evaluarea soldului efectelor de plătit către furnizorii externi
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- PlăŃile efectuate la scadenŃă prin bancă pe bază de efecte comerciale 512
- DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data efectuării plăŃilor pe baza efectelor
comerciale de plătit sau la evaluarea acestora la sf穩situl exerciŃiului
765
Soldul creditor reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit
4.3. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII SALARIALE
Principalele conturi utilizate pentru reflectarea 絜 contabilitate a creanŃelor si datoriilor
salariale si
a altor operaŃiuni legate de acestea sunt:
Contul 425 „Avansuri acordate personalului” - evidenŃiază sumele acordate personalului

cursul lunii, sub forma avansurilor din salariile cuvenite pentru munca prestată.
După conŃinutul economic este un cont de creanŃe, iar după funcŃia contabilă este un cont
de
activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Avansurile chenzinale achitate personalului 絜 contul muncii prestate 512, 531
- Avansuri neridicate 絜 termen 426
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
421, 423, 424
- Sumele reŃinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezent穗d avansurile
chenzinale acordate
Soldul debitor reprezintă avansurile acordate si nereŃinute
Contul 421 „Personal-salarii datorate” - evidenŃiază salariile, premiile si alte adaosuri
cuvenite
salariaŃilor, conform contractelor de muncă 絜cheiate (individual si colectiv).
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
641 - ホnregistrarea datoriilor privind salariile si alte drepturi cuvenite personalului pentru
26
munca prestată
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- ReŃineri din salarii reprezent穗d:
- avansurile chenzinale;
- sumele datorate terŃilor pentru cumpărări de bunuri, chirii, rate etc.;
- contribuŃia pentru asigurările sociale;
- contribuŃia pentru asigurările de sănătate
- contribuŃia pentru ajutorul de somaj;
- impozitul pe salarii;
- datorii către entitate.
425
427
4312
4314
4372
444
428
- Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor acordate salariaŃilor ca plată 絜 natură 345
- Drepturile de personal neridicate 絜 termen 426
- Salariile nete achitate personalului prin virament 絜 conturile personale / 絜 numerar 5121,5311
Soldul creditor reprezintă drepturile salariale datorate personalului
Contul 423 „Personal-ajutoare materiale datorate” - evidenŃiază ajutoarele de boală
pentru
incapacitate temporară de muncă, pentru 絜grijirea copilului bolnav, cresterea copilului p穗ă
la
v穩sta de 2 ani, ajutoarele de deces si alte ajutoare acordate.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
4311 - Ajutoare materiale suportate din contribuŃia unităŃii pentru asigurările sociale
645 - Alte ajutoare materiale suportate pe cheltuielile unităŃii
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Ajutoare materiale achitate prin virament 絜 conturile personale / 絜 numerar 5121, 5311
- ReŃineri din salarii reprezent穗d:
- avansurile chenzinale;
- sumele datorate terŃilor pentru cumpărări de bunuri, chirii, rate etc.;
- contribuŃia pentru asigurările sociale;
- contribuŃia pentru asigurările de sănătate
- contribuŃia pentru ajutorul de somaj;
- impozitul pe salarii;
- datorii către entitate.
425
427
4312
4314
4372
444
428
- Ajutoare materiale neridicate 絜 termen 426
Soldul creditor reprezintă ajutoarele materiale datorate salariaŃilor
Contul 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit” - evidenŃiază
stimulentele
alocate si plătite personalului din profitul obŃinut, conform prevederilor legale.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
641 - Sumele repartizate personalului, conform prevederilor legale
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele reŃinute reprezent穗d avansuri, sume datorate unităŃii si terŃilor, precum si alte
reŃineri datorate
425, 427,428,
444
- Sumele nete achitate personalului din disponibilul bancar / 絜 numerar 5121, 5311
- Sumele neridicate de personal 絜 termen 426
Soldul creditor reprezintă stimulentele din profit datorate personalului
Contul 426 „Drepturi de personal neridicate” - evidenŃiază drepturile neridicate de
personal 絜
termenul legal (trei zile) de la data prevăzută pentru plata acestora.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
421, 423, 424
425
- Sumele datorate personalului, reprezent穗d salarii, sporuri, adaosuri, stimulente, ajutoare
de boală, avansuri chenzinale si alte drepturi, neridicate 絜 termenul prevăzut pentru
plata acestora
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele neridicate 絜 termen si achitate ulterior personalului la cerere 512, 531
- Drepturile de personal neridicate, aferente exerciŃiilor precedente si prescrise 117
Soldul creditor reprezintă drepturile de personal neridicate
Contul 427 „ReŃineri din salarii datorate terŃilor” - evidenŃiază reŃinerile si popririle
din
drepturile salariale, datorate terŃilor.
27
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor OperaŃiuni cu care se creditează
421, 423, 424
- Sumele reŃinute din salarii si alte drepturi cuvenite personalului, datorate terŃilor,
reprezent穗d chirii, cumpărări de bunuri cu plata 絜 rate si alte obligaŃii faŃă de terŃi
OperaŃiuni cu care se debitează Contul
corespondent
creditor
- Sumele achitate terŃilor, prin bancă sau 絜 numerar, reprezent穗d reŃineri sau popriri de
la salariaŃi 絜 contul acestora
5121, 5311
Soldul creditor reprezintă sumele reŃinute salariaŃilor, datorate terŃilor
4.4. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII SOCIALE
Principalele conturi utilizate pentru evidenŃierea constituirii si vărsării acestor contribuŃii la
bugetul asigurărilor sociale si protecŃeie sociale sunt:
Contul 431 „Asigurări sociale” - evidenŃiază decontările privind contribuŃia la
asigurările sociale.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
6451 - ContribuŃia angajatorului la asigurările sociale
6453 - ContribuŃia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
421, 423 - ContribuŃia personalului la asigurările sociale
421, 423 - ContribuŃia personalului pentru asigurările sociale de sănătate
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele virate 絜 contul asigurărilor sociale si asigurărilor sociale de sănătate 512
- Sumele datorate personalului ce se suportă din asigurări sociale 423
- Datoriile către asigurările sociale anulate, aferente exerciŃiului curent 7588
- Datoriile către asigurările sociale anulate, aferente exerciŃiilor anterioare 117
Soldul creditor reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale si de sănătate
Contul 437 „Ajutor de somaj” - evidenŃiază decontările privind ajutorul de somaj datorat
de
entitate si salariaŃi.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
6452 - Sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj
421, 423 - Sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele virate 絜 contul contribuŃiei unităŃii si a personalului pentru constituirea fondului
de somaj
512
- Datoriile către fondul de somaj aferente exerciŃiului curent, anulate 7588
- Datoriile către fondul de somaj aferente exerciŃiilor precedente, anulate 117
Soldul creditor reprezintă ajutorul de somaj datorat
4.5. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII FISCALE
Pentru reflectarea obligaŃiilor entităŃii economice faŃă de bugetul statului, se utilizează, 絜
principal, următoarele conturi:
Contul 441 „Impozitul pe profit/ venit” - evidenŃiază decontările cu bugetul statului
privind
impozitul pe profit sau venit, după caz.
După conŃinutul economic este un cont de datorii sau de creanŃe, iar după funcŃia
contabilă este
un cont bifuncŃional si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
691, 698
- Sumele datorate de entitate către bugetul de stat sau bugetele locale, reprezent穗d
impozitul pe profit / venit
117
- Impozitul pe profit / venit afferent exerciŃiilor financiare anteriore, 絜 cazul corectării
erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele virate bugetului de stat / bugetelor locale reprezent穗d impozitul pe profit / venit 5121
28
- Datoriile reprezent穗d impozit pe profit / venit anulate aferente exerciŃiului curent 7588
- Datoriile reprezent穗d impozit pe profit / venit anulate aferente exerciŃiilor precedente 117
Soldul – creditor reprezintă impozitul pe profit/venit datorat
– debitor reprezintă creanŃa rezultată din impozitul pe profit/venit vărsat 絜 plus
Contul 4423 „TVA de plată” - după conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după
funcŃia
contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
4427
- DiferenŃele rezultate la finele perioadei 絜tre taxa pe valoarea adăugată colectată mai
mare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- PlăŃile efectuate către bugetul statului, reprezent穗d taxa pe valoarea adăugată 5121
- Taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioadele anterioare, compensată cu TVA
de plată
4424
- Datorii reprezent穗d datorii de plată, anulate, aferente exerciŃiului curent 7588
- Datorii reprezent穗d datorii de plată, anulate, aferente exerciŃiilor precedente 117
Soldul creditor reprezintă taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul statului
Contul 4424 „TVA de recuperat” - după conŃinutul economic este un cont de creanŃe,
iar după
funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- DiferenŃele rezultate la sf穩situl perioadei 絜tre taxa pe valoarea adăugată deductibilă
mai mare si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică
4426
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
5121 - Taxa pe valoarea adăugată de recuperat, 絜casată de la bugetul statului
4423
- Taxa pe valoarea adăugată de recuperat, compensată 絜 perioadele următoare cu taxa pe
valoarea adăugată de plată
Soldul debitor reprezintă taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului
Contul 4426 „TVA deductibilă” - evidenŃiază taxa pe valoarea adăugată 絜scrisă 絜
facturile
emise de furnizori pentru bunurile, serviciile si lucrările achiziŃionate de entitate si din punct
de
vedere fiscal este deductibilă, reprezent穗d astfel un drept de creanŃă al entităŃii
economice.
După conŃinutul economic este un cont de creanŃe, iar după funcŃia contabilă este un cont
de
activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele reprezent穗d taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii, 絜scrisă 絜
facturile furnizorilor
401, 404,
451, 453
- Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate 401
- Sumele reprezent穗d taxa pe valoarea adăugată deductibilă, evidenŃiată anterior ca
am穗ată la plată (neexigibilă)
4428
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
4427
- Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată, la 絜chiderea lunară a
conturilor
4424
- Sumele, reprezent穗d TVA de recuperat de la bugetul statului, rezultate la sf穩situl
perioadei (lunii) ca diferenŃă 絜tre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare si taxa
pe valoarea adăugată colectată mai mică
635 - Prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă
401 - Decontarea taxei pe valoarea adăugată aferentă avansurilor plătite
Nu prezintă sold la sf穩situl perioadei (lună/trimestru)
Contul 4427 „TVA colectată” - evidenŃiază sumele datorate de entitate bugetului de stat,
reprezent穗d taxa pe valoarea adăugată aferentă v穗zărilor de bunuri, prestări de servicii sau
executării de lucrări.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
411, 451,453,
428,461,531
- Taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă v穗zărilor de bunuri, lucrărilor executate si
serviciilor prestate către clienŃi, 絜scrisă 絜 facturi
461, 428
- Taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate si altor bunuri acordate cu plată
personalului
4428 - Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă devenită exigibilă
635 - Taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor si serviciilor date cu titlu gratuit, lipsurilor
29
neimputabile, bunurilor si serviciilor acordate personalului sub forma avantajelor 絜
natură
4111 - Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor 絜casate si facturate clienŃilor 絜
termenul legal
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Taxa pe valoarea adăugată de plată, rezultată la sf穩situl perioadei (lunii/trimestrului) ca
diferenŃă 絜tre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică si taxa pe valoarea
adăugată colectată mai mare
4423
- Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată deductibilă, la 絜chiderea conturilor 4426
- Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă garanŃiilor pentru buna execuŃie a
lucrărilor, reŃinute de către beneficiari
4428
- Regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferentă avansurilor 絜casate, la data
絜registrării facturilor, emise pentru livrarea bunurilor, executarea lucrărilor si prestarea
serviciilor , 絜 contul cărora s-au primit avansuri (decontarea avansurilor)
4111
Nu prezintă sold la sf穩situl perioadei (lună/trimestru)
Contul 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” - evidenŃiază sumele datorate
statului
din impozitul pe: salarii, indemnizaŃiile de incapacitate temporară de muncă, sumele plătite
colaboratorilor, precum si pe orice sume plătite salariaŃilor potrivit legii.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
421, 423, 424
- Sumele reprezent穗d impozitul pe veniturile de natura salariilor, reŃinute din drepturile
bănesti cuvenite personalului, potrivit legii
401
- Sumele reprezent穗d impozitul datorat de către colaboratorii unităŃii pentru plăŃile
efectuate către acestia
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele virate la bugetul statului reprezent穗d impozitul pe veniturile de natura salariilor
si alte drepturi similare
5121
- Datoriile, reprezent穗d impozitul pe veniturile de natura salariilor, anulate, aferente
exerciŃiilor financiare anterioare
117
Soldul creditor reprezintă impozitul pe salarii datorat
Contul 446 „Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate” - evidenŃiază decontările cu
bugetul
statului sau bugetele locale, privind alte impozite si taxe, cum sunt: accizele, impozitul pe
dividende, impozitul pe clădiri, mijloace de transport, terenuri etc.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
635
- Valoarea altor impozite, taxe si vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau
bugetelor locale, asa cum sunt: accizele, impozitul pe ŃiŃei/gazele naturale si impozitul
pe clădiri / terenuri
117
- Sume reprezent穗d repartizări din profitul net al regiilor autonome, datorate bugetului de
stat
457 - Impozitul pe dividende datorat de acŃionari/asociaŃi
213, 214
301, 302, 303
361, 371, 381
- Valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import cu bunuri de natura
mijloacelor fixe si a stocurilor
4428 - Taxa pe valoare adăugată am穗ată la plată (neexigibilă)
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- PlăŃile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe si
vărsăminte asimilate
5121
- Datoriile, reprezent穗d alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate, anulate, aferente
exerciŃiului curent
7588
- Datoriile, reprezent穗d alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate, anulate, aferente
exerciŃiiilor anterioare
117
Soldul creditor reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale din alte impozite, taxe
si vărsăminte asimilate
4.6. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII DIVERSE
Principalele conturi care permit reflectarea contabilă a unor astfel de tranzacŃii si operaŃiuni
sunt:
Contul 461 „Debitori diversi” - cu ajutorul acestui cont se Ńine evidenŃa debitorilor din
pagube
materiale create de terŃi, precum si orice fel de creanŃe izvor穰e din existenŃa unor titluri
executorii.
30
După conŃinutul economic este un cont de creanŃe, iar după funcŃia contabilă este un cont
de
activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea bunurilor si a producŃiei 絜 curs de execuŃie, constatate lipsă sau deteriorate,
imputate terŃilor (persoanelor responsabile)
7588, 4427
- Valoarea obŃinută din titlurile de plasament si a acŃiunilor proprii deŃinute pe termen
scurt cedate la preŃ favorabil
501, 506, 508,
1091, 7642
- Valoarea imobilizărilor financiare cedate
- PreŃul obŃinut din imobilizările corporale si necorporale cedate 7583, 4427
- Valoarea debitelor reactivate 754
- Suma 絈prumuturilor obŃinute din subscrierea obligaŃiunilor emise, la valoarea de
rambursare
161
- Dividende de 絜casat aferente titlurilor imobilizate sau a celor pe termen scurt deŃinute 761, 762
- Dob穗zile datorate de către debitorii diversi 766
- Sumele datorate de terŃi pentru concesiuni, locaŃii de gestiune si chirii 706
- DiferenŃele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanŃelor – debitori diversi
絜 devize la cursul de la 絜chiderea exerciŃiului financiar
765
- Valoarea despăgubirilor si a penalităŃilor datorate de terŃi 7588
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
512, 531 - Valoarea debitelor 絜casate
654 - Valoarea debitelor ne絜casate scăzute din evidenŃă
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor 絜casate sau la sf穩situl
exerciŃiului
667 - Valoarea sconturilor acordate debitorilor
Soldul debitor reprezintă sumele datorate entităŃii de către debitori
Contul 457 „Dividende de plată” - evidenŃiază partea din profitul net al entităŃii
economice,
repartizată acŃionarilor sau asociaŃilor pentru aportul la capitalul acesteia.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
117
- Dividendele datorate acŃionarilor sau asociaŃilor din profitul realizat 絜 exerciŃiile
precedente
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele achitate acŃionarilor sau asociaŃilor prin contul curent sau 絜 numerar 512, 531
- Impozitul pe dividende 446
- Dividendele lăsate 絜 conturile curente ale asociaŃilor sau acŃionarilor 455
- Datoriile, reprezent穗d dividende, prescrise si anulate, aferente exerciŃiilor anterioare 117
Soldul creditor reprezintă dividendele datorate acŃionarilor/asociaŃilor
Contul 462 „Creditori diversi” - evidenŃiază sumele datorate terŃilor pe bază de titluri
executorii,
precum si obligaŃiile entităŃii economice faŃă de terŃi, provenite din alte operaŃiuni.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
512, 531 - Sumele 絜casate prin bancă sau 絜 numerar si necuvenite
6588 - Sumele datorate terŃilor reprezent穗d despăgubiri si penalităŃi
201 - Valoarea cheltuielilor ocazionate cu 絜fiinŃarea sau dezvoltarea entităŃii
131, 472 - Valoarea subvenŃiilor aferente activelor sau veniturilor, de restituit
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor “creditorilor diversi”,
rezultate din evaluarea soldului acestora la 絜chiderea exerciŃiului
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sume achitate creditorilor prin bancă sau 絜 numerar 512, 531
- Valoarea produselor cuvenite entităŃilor prestatoare ca plată 絜 natură 345
- Datoriile către creditorii diversi prescrise sau anulate, aferente exerciŃiului curent 7588
- Datoriile către creditorii diversi prescrise sau anulate, aferente exerciŃiile anterioare 117
- DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data achitării datoriilor 絜 devize către
creditori sau din evaluarea soldului acestora la 絜chiderea exerciŃiului
765
Soldul creditor reprezintă sumele datorate de entitate creditorilor săi
PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE
A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE TERłI
1. O societate comercială vinde unui client produse finite în valoare de 6.000 lei si cu T.V.A. 19%.
31
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: v穗zarea de produse finite.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de
activ
„ClienŃi” (+A) si concomitent, o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Venituri din v穗zarea produselor
finite”
(+P) precum si o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „T.V.A. colectată” (+P). Deci, operaŃia generează
modificări
de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x .
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 411 „ClienŃi” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 701 „Venituri din vânzarea produselor finite”- cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv;
- 4427 „T.V.A. colectată” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
411 = % – 7.140
701 – 6.000
4427 – 1.140
2. Se încasează de la client prin bancă, contravaloarea produselor finite vândute, în sumă de 7.140 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜casarea contravalorii produselor finite v穗dute.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul
de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent, o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ
„ClienŃi”
(-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 411 „ClienŃi” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
5121 = 411 – 7.140
3. Pentru mărfurile vândute, în valoare de 1.700 lei, în baza unei înŃelegeri privind plata acestora, furnizorul
acceptă un bilet la ordin, ce va fi emis de către client ulterior.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: acceptarea biletului la ordin.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de
activ
„Efecte de primit de la clienŃi” (+A) si concomitent, o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ
„ClienŃi”
(-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 413 „Efecte de primit de la clienŃi” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 411 „ClienŃi” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
413 = 411 – 1.700
4. Biletul la ordin, primit de la client, se depune la bancă si se încasează.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜casarea biletului la ordin.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul
de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent, o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ
„Efecte de
primit de la clienŃi” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de
forma A + x – x
= C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 413 „Efecte de primit de la clienŃi” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
5121 = 413 – 1.700
5. Se achită prin casierie avansul din salarii (chenzina I,) în sumă de 4.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achitarea chenzinei I.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de
activ
„Avansuri acordate personalului” (+A) si concomitent, o micsorare a disponibilului din casierie la elementul de
activ
„Casa 絜 lei” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x
–x=C+
D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 425 „Avansuri acordate personalului” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
425 = 5311 – 4.000
32
6. La plata chenzinei a II-a, se reŃine avansul din salarii acordat anterior.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: reŃinerea avansului din salarii.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul
de
activ „Avansuri acordate personalului” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv
„Personal -
salarii datorate” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x
sau de
forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 425 „Avansuri acordate personalului” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 421 „Personal – salarii datorate” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
421 = 425 – 4.000
7. Se impută unui gestionar suma de 200 lei, reprezentând contravaloarea materialelor de natura obiectelor de
inventar, constatate lipsă la inventariere.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: imputarea lipsurilor din gestiune.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de
activ
„Debitori diversi” (+A) si concomitent, o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Alte venituri din
exploatare” (+P),
precum si o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „T.V.A. colectată” (+P). Deci, operaŃia generează
modificări de
volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 461 „Debitori diversi” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 758 „Alte venituri din exploatare” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv;
- 4427 „T.V.A. colectată” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
461 = % – 238
758 – 200
4427 – 38
8. Pe baza statului de plată, imputaŃia se reŃine din salariu.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: reŃinerea imputaŃiei din drepturile salariale.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul
de
activ „Debitori diversi” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor pe termen scurt la elementul de pasiv
„Personal -
salarii datorate” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x
sau de
forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 461 „Debitori diversi” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 421 „Personal - remuneraŃii datorate” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
421 = 461 – 238
9. O societate comercială se aprovizionează cu piese de schimb în valoare de 500 lei si cu T.V.A. 19%.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: cumpărarea de piese de schimb.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Piese de
schimb” (+A), precum si o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de activ „T.V.A. deductibilă” (+A) si
concomitent,
o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜
sensul
cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 3024 „Piese de schimb” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 4426 „T.V.A. deductibilă” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 401 „Furnizori” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
% = 401 – 595
3024 – 500
4426 – 95
10. Ulterior, se achită prin bancă datoria către furnizor.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achitarea datoriei prin bancă.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori”(-
P). Deci,
operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x sau de forma A – x
= C + (D – x).
33
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 401 „Furnizori” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
401 = 5121 – 595
11. Pentru plata la un termen scadent a mărfurilor achiziŃionate, în valoare de 1.650 lei, entitatea economică
emite un bilet la ordin, care este acceptat de furnizor.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: emiterea biletului la ordin.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv
„Furnizori” (-P) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Efecte de plătit” (+P). Deci,
operaŃia
generează modificări de structură, de forma A = P – x + x sau de forma A = C + ( D – x + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 401 „Furnizori” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 403 „Efecte de plătit” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
401 = 403 – 1.650
12. La termenul scadent, se achită prin bancă contravaloarea biletului la ordin, remis furnizorului.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: plata furnizorului pe baza efectului comercial.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor pe termen scurt la elementul de
pasiv
„Efecte de plătit” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P –
x sau de
forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 403 „Efecte de plătit” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
403 = 5121 – 1.650
13. Se întocmesc statele de plată pentru acordarea drepturilor salariale ale angajaŃilor pe luna expirată, în sumă
de 10.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea drepturilor salariale.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli cu salariile personalului” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Personal -
salarii
datorate” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de
forma A +
x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 421 „Personal - salarii datorate” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
641 = 421 – 10.000
14. Se achită prin casă salariile nete cuvenite personalului, în sumă de 6.500 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: plata salariilor 絜 numerar.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din casierie la
elementul
de activ „Casa 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Personal - salarii
datorate” (-P).
Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x sau de forma A – x =
C + (D –
x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 421 „Personal - salarii datorate” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
421 = 5311 – 6.500
15. Se înregistrează listele de plată, în vederea achitării primelor către personal pentru participarea la profit, în
sumă de 2.500 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea primelor datorate personalului. II. Determinarea modificării
elementelor
bilanŃiere: se produce o crestere la la elementul de activ „Cheltuieli cu salariile personalului” (+A) si
concomitent, o
crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Prime reprezent穗d participarea personalului la profit” (+P). Deci,
operaŃia generează modificări de volum, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
34
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
641 = 424 – 2.500
16. Se achită în numerar personalului sumele nete de 2.000 lei, reprezentând primele pentru participarea la
profit, conform listelor de plată.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achitarea sumelor nete din fondul de participare la profit.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din casierie la
elementul
de activ „Casa 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Prime reprezent穗d
participarea
personalului la profit” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x
=P–x
sau de forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de
pasiv;
IV. Formula contabilă:
424 = 5311 – 2.000
17. După expirarea termenului legal de plată, au rămas salarii neachitate în sumă de 300 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea salariilor neridicate.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv
„Personal - salarii datorate” (-P) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Drepturi de
personal
neridicate” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A = P – x + x sau de forma A = C +
(D –
x + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 421 „Personal - salarii datorate” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 426 „Drepturi de personal neridicate” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
421 = 426 – 300
18. Ulterior, urmare cererilor depuse, salariile neridicate se achită prin casieria entităŃii economice.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achitarea drepturilor de personal, neridicate la termen.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din casierie la
elementul
de activ „Casa 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Drepturi de personal
neridicate”(-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x sau
de forma
A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 426 „Drepturi de personal neridicate” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
426 = 5311 – 300
19. Pe baza statelor de salarii se înregistrează suma de 200 lei, reprezentând 2 rate datorate de un salariat pentru
cumpărările de bunuri.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea reŃinerilor din salarii, reprezent穗d datorii ale personalului faŃă
de terŃi.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor salariaŃilor la elementul
de
pasiv „Personal - salarii datorate” (-P) si concomitent, o crestere a obligaŃiilor entităŃii economice de a vira
sumele la
elementul de pasiv „ReŃineri din salarii datorate terŃilor” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de
structură, de forma
A = P – x + x sau de forma A = C + (D – x + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 421 „Personal - salarii datorate” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 427 „ReŃineri din salarii datorate terŃilor” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
421 = 427 – 200
20. Sumele reŃinute din salarii, reprezentând plata ratelor pentru cumpărări de bunuri, sunt achitate entităŃii
economice furnizoare prin bancă.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: plata către terŃi a sumelor reŃinute din salarii.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „ReŃineri
din salarii
35
datorate terŃilor” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P –
x sau de
forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 427 „ReŃineri din salarii datorate terŃilor” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
427 = 5121 – 200
21. Se înregistrează contribuŃia unităŃii la asigurările sociale în sumă de 3.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea contribuŃiei unităŃii la asigurările sociale.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„ContribuŃia unităŃii la asigurările sociale” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv
„Asigurările
sociale” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de
forma A +
x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 6451 „ContribuŃia unităŃii la asigurările sociale” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 431 „Asigurările sociale” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
6451 = 431 – 3.000
22. Se virează contribuŃia unităŃii către bugetul asigurărilor sociale.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: virarea contribuŃiei unităŃii la asigurările sociale.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Asigurările
sociale”
(-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x sau de forma A
–x=C+
(D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 431 „Asigurările sociale” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
431 = 5121 – 3.000
23. Se înregistrează contribuŃia unităŃii la fondul de somaj, în sumă de 500 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea contribuŃiei unităŃii la fondul de somaj.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„ContribuŃia unităŃii la ajutorul de somaj” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv
„Ajutor de
somaj” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de
forma A +
x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 6452 „ContribuŃia unităŃii la ajutorul de somaj”- cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 437 „Ajutor de somaj” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
6452 = 437 – 500
24. Se virează contribuŃia unităŃii la fondul de somaj.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: virarea contribuŃiei la fondul de somaj.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Ajutor de
somaj” (-
P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x sau de forma A –
x=C+
(D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 437 „Ajutor de somaj” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
437 = 5121 – 500
25. Se înregistrează impozitul pe profit, datorat bugetului de stat, calculat la sfârsitul trimestrului, în sumă de
1.500 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea obligaŃiei de plată a impozitului pe profit.
36
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli cu impozitul pe profit” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor fiscale la elementul de pasiv
„Impozitul pe
profit” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de
forma A + x
= C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 441 „Impozitul pe profit” - cont bifuncŃional, cu funcŃie de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
691 = 441 – 1.500
26. La termenul legal, se virează la bugetul de stat impozitul pe profit.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: plata către buget a impozitului pe profit.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor fiscale la elementul de pasiv
„Impozitul pe
profit/venit” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x
sau de forma
A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 441 „Impozitul pe profit/venit” - cont bifuncŃional, cu funcŃie de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
441 = 5121 – 1.500
27. Se cumpără mărfuri în valoare de 800 lei si cu T.V.A. 19%.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: cumpărarea de mărfuri.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ
„Mărfuri”
(+A), precum si o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de activ „T.V.A. deductibilă” (+A) si
concomitent, o
crestere a datoriilor pe termen scurt la elementul de pasiv „Furnizori” (+P). Deci, operaŃia generează modificări
de volum
絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 371 „Mărfuri” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 4426 „T.V.A. deductibilă” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 401 „Furnizori” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
% = 401 – 952
371 – 800
4426 – 152
28. Se vând cu factură mărfuri în valoare de 1.000 lei si cu T.V.A. 19%.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: v穗zarea de mărfuri.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de
activ
„ClienŃi” (+A) si concomitent, o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Venituri din v穗zarea mărfurilor”
(+P)
precum si o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „T.V.A. colectată” (+P). Deci, operaŃia generează
modificări de
volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 411 „ClienŃi” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv;
- 4427 „T.V.A. colectată” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
411 = % – 1.190
707 – 1.000
4427 – 190
29. La sfârsitul lunii, pe baza jurnalelor de cumpărări si de vânzări, se întocmeste decontul de T.V.A., rezultând
T.V.A. de plată de 38 lei (T.V.A. colectată de 190 lei - T.V.A. deductibilă de 152 lei).
Regularizarea taxei pe valoarea adăugată presupune două operaŃii, astfel:
ANALIZA CONTABILĂ:
A. I. Natura operaŃiei economice: 絜chiderea contului „T.V.A. deductibil”.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul
de
activ „T.V.A. deductibilă” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „T.V.A. colectată”
(-
P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x sau de forma A –
x=C+
(D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 4426 „T.V.A. deductibilă” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ;
37
- 4427 „T.V.A. colectată” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
4427 = 4426 – 152
B. I. Natura operaŃiei economice: 絜chiderea contului „T.V.A. colectată” cu diferenŃa rămasă după 絜chiderea
contului
„T.V.A. deductibilă”.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv
„T.V.A. colectată” (-P) si concomitent, o crestere a datoriilor fiscale la elementul de pasiv „T.V.A. de plată”
(+P). Deci,
operaŃia generează modificări de structură, de forma A = P – x + x sau de forma A = C + (D –x + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 4427 „T.V.A. colectată” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 4423 „T.V.A. de plată” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
4427 = 4423 – 38
30. Pe baza statelor se înregistrează impozitul pe salariile personalului, în sumă de 3.200 lei, datorat bugetului de
stat.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea impozitului pe salarii.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor pe termen scurt la
elementul
de pasiv „Personal - salarii datorate” (-P) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Impozitul
pe
venituri de natura salariilor” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A = P – x + x sau
de
forma A = C + (D – x + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 421 „Personal - salarii datorate” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
421 = 444 – 3.200
31. La termenele de plată, se virează către bugetul de stat sumele reprezentând T.V.A. de plată si impozitul pe
salarii.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: plata către bugetul de stat a datoriilor fiscale privind TVA si impozitul pe salarii.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementele de pasiv „T.V.A. de
plată” (-
P) si „Impozitul pe venituri de natura salariilor” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul
micsorării,
de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 4423 „T.V.A. de plată” – cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
% = 5121 – 3.238
4423 – 38
444 – 3200
32. Din profitul anului precedent, adunarea generală hotărăste să repartizeze dividendele cuvenite acŃionarilor,
în
sumă de 7.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: repartizarea dividendelor.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a elementului rectificativ de rezultate
„Repartizarea profitului” (+A) si concomitent, o crestere a capitalurilor proprii la elementul de pasiv „Rezultatul
reportat”
(+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A
+ x = (C +
x) + D .
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 129 „Repartizarea profitului” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 117 „Rezultatul reportat” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
129 = 117 – 7.000
33. Se înregistrează impozitul pe dividende în sumă de 350 lei, reŃinut pe listele de plată.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea impozitului pe dividende datorat bugetului de stat.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv
„Dividende de plată” (-P) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Alte impozite, taxe si
vărsăminte
asimilate” (+P). modificare de structură, de forma A = P – x + x sau de forma A = C + (D – x + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
38
- 457 „Dividende de plată” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 446 „Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
457 = 446 – 350
34. Impozitul pe dividende se virează către bugetul de stat.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: plata impozitului pe dividende la bugetul statului.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Alte
impozite, taxe
si vărsăminte asimilate” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A –
x=P–x
sau de forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 446 „Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
446 = 5121 – 350
35. Se achită în numerar dividendele nete cuvenite acŃionarilor.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: plata dividendelor nete.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Casa 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Dividende de plată” (-
P). Deci,
operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C +
(D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 457 „Dividende de plată” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
457 = 5311 – 6.650
36. Urmare unei erori produse în extrasul de cont bancar, s-a încasat necuvenit suma de 1.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜casări de sume necuvenite.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul
de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Creditori
diversi” (+P).
Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x
= C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 462 „Creditori diversi” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
5121 = 462 – 1.000
37. Ulterior, la sesizarea entităŃii economice, banca corectează eroarea si retrage suma încasată necuvenit.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: regularizarea sumei 絜casate necuvenit.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor pe termen scurt la elementul de
pasiv
„Creditori diversi” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P
– x sau de
forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 462 „Creditori diversi” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
462 = 5121 – 1.000
5. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII
PE TERMEN LUNG
5.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII PE TERMEN LUNG
267 „CreanŃe imobilizate”, cu ajutorul acestui cont se Ńine evidenŃa creanŃelor legate
de
participaŃii, a 絈prumuturilor acordate pe termen lung si a altor creanŃe imobilizate, asa
cum sunt
depozitele si garanŃiile plătite.
39
După conŃinutul economic este un cont de imobilizări financiare, iar după funcŃia contabilă
este
un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea 絈prumuturilor acordate altor entităŃi si a garanŃiilor depuse la furnizori, prin
virament bancar sau 絜 numerar
512,531
- Valoarea veniturilor din dob穗zile aferente creanŃelor imobilizate 763
- Valoarea 絈prumuturilor acordate pe termen lung si a dob穗zilor aferente, pentru
bunurile de natura mijloacelor fixe, cedate 絜 regim de leasing financiar
212,213, 214
- DiferenŃele favorabile de curs valutar, aferente 絈prumuturilor acordate 絜 valută,
rezultate din evaluarea acestora la cursul de la 絜chiderea exerciŃiului
765
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
512,531
- Valoarea 絈prumuturilor si a dob穗zilor aferente, 絜casate, precum si a garanŃiilor
restituite de furnizori 絜 contul curent sau 絜 numerar
411 - Valoarea creanŃei reprezent穗d ratele facturate, aferente leasingului financiar
663 - Valoarea pierderilor din creanŃe imobilizate
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar, aferente 絈prumuturilor acordate, stabilite la
data 絜casării creanŃelor sau rezultate din evaluarea acestora la cursul de la 絜chiderea
exerciŃiului
Soldul debitor reprezintă 絈prumuturile acordate terŃilor si alte creanŃe imobilizate, nerambursate
(ne絜casate) la un moment dat.
Contul 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” – cu ajutorul acestui cont se Ńine
evidenŃa
絈prumuturilor din emisiuni de obligaŃiuni.
După conŃinutul economic este un cont de surse împrumutate (datorii pe termen lung), iar
după
funcŃia contabilă este un cont de pasivI si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
461, 5121
- Suma 絈prumuturilor obŃinute, la valoarea de rambursare, din emisiunea si v穗zarea
obligaŃiunilor
169
- Suma primelor de rambursare, aferente 絈prumuturilor din emisiunea si v穗zarea de
obligaŃiuni cu primă
665
- DiferenŃe nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la 絜chiderea exerciŃiului
financiar a 絈prumuturilor, obŃinute din emisiunea si v穗zarea de obligaŃiuni 絜 valută
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea 絈prumuturilor din emisiunea de obligaŃiuni, convertite 絜 acŃiuni 456
- Rambursarea prin virament a 絈prumuturilor din emisiunea de obligaŃiuni 5121
- Anularea obligaŃiunilor răscumpărate 505
- DiferenŃe favorabile de curs valutar stabilite la data rambursării 絈prumuturilor din
emisiunea de obligaŃiuni 絜 valută si din evaluarea acestora la cursul de la 絜chiderea
exerciŃiului financiar
765
Soldul creditor reprezintă 絈prumuturile din emisiuni de obligaŃiuni nerambursate
Contul 162 „Credite bancare pe termen lung” - este utilizat pentru evidenŃierea creditelor
pe
termen lung primite de la bănci si alte persoane juridice.
După conŃinutul economic este un cont de surse împrumutate (datorii pe termen lung), iar
după
funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
512 - Creditele bancare pe termen lung puse la dispoziŃia entităŃii 絜 contul curent
665
- DiferenŃe nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la 絜chiderea exerciŃiului a
creditelor 絜 valută
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Suma creditelor bancare pe termen lung rambursate la scadenŃă 512
- DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data rambursării creditelor pe termen
lung 絜 valută si din evaluarea acestora la 絜chiderea exerciŃiului financiar
765
Soldul creditor reprezintă credite bancare pe termen lung nerambursate
Contul 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare” – cu ajutorul acestui cont se
Ńine
evidenŃa datoriilor entităŃii economice faŃă de persoanele juridice care deŃin participaŃii
絜 capitalul
acesteia.
După conŃinutul economic este un cont de surse împrumutate (datorii pe termen lung), iar
după
funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
451, 453, 5121 - Sumele de 絜casat/絜casate de la entităŃile afiliate, respectiv de la entităŃile de care
40
compania este legată prin interese de participare
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea la 絜chiderea exerciŃiului
financiar a datoriilor ce privesc imobilizările financiare
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele restituite entităŃilor afiliate, respectiv celor de care compania este legată prin
interese de participare
5121
- DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data rambursării datoriilor ce privesc
imobilizările financiare 絜 valută si din evaluarea acestora la 絜chiderea exerciŃiului
financiar
765
Soldul creditor reprezintă sumele primite si nerestituite
Contul 167 „Alte împrumuturi si datorii asimilate” - reflectă alte 絈prumuturi si datorii
asimilate cum ar fi: depozite, garanŃii primite si alte datorii asimilate (bunurile preluate 絜
concesiunie sau 絜 leasing financiar).
După conŃinutul economic este un cont de surse împrumutate (datorii pe termen lung), iar
după
funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
205 - Valoarea bunurilor preluate 絜 concesiune, conform contractelor
211, 212, 213 - Valoarea imobilizărilor corporale primite 絜 leasing financiar, conform contractelor
461, 512 - Sumele de 絜casat/絜casate reprezent穗d alte 絈prumuturi si datorii asimilate
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la 絜chiderea exerciŃiului
financiar a altor 絈prumuturi si datorii asimilate 絜 valută
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea bunurilor avute 絜 concesiune si restituite la expirarea contractelor 205
- Sumele reprezent穗d alte 絈prumuturi si datorii asimilate, rambursate prin virament 512
- ホnregistrarea obligaŃiei de plată a ratelor de leasing financiar, pe baza facturilor emise
de locator
404
- DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data rambursării altor 絈prumuturi si
datorii asimilate, 絜 valută si din evaluarea acestora la 絜chiderea exerciŃiului financiar
765
Soldul creditor reprezintă alte 絈prumuturi si datorii asimilate nerestituite
Contul 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” – reflectă dob穗zile
datorate pentru: 絈prumuturile din emisiuni de obligaŃiuni; creditele bancare pe termen
lung;
datoriile ce privesc imobilizările financiare; alte 絈prumuturi si datorii asimilate.
După conŃinutul economic este un cont de surse împrumutate (datorii pe termen lung), iar
după
funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
666 - Valoarea dob穗zilor datorate, aferente 絈prumuturilor si datoriilor asimilate
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar stabilite la data plăŃii dob穗zilor datorate 絜
valută si din reevaluarea acestora la 絜chiderea exerciŃiului financiar
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Suma dob穗zilor plătite prin contul curent 5121
- Valoarea dob穗zilor facturate de locator, conform prevederilor contractuale, 絜 cazul
leasingului financiar
404
- DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data plăŃii dob穗zilor datorate 絜 valută
si din reevaluarea acestora la 絜chiderea exerciŃiului financiar
765
Soldul creditor reprezintă dob穗zile datorate si neplătite
Contul 169 „Prime privind rambursarea obligaŃiunilor” - reflectă primele de rambursare,
ca
diferenŃă dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare a obligaŃiunilor.
După conŃinutul economic este un cont rectificativ al valorii surselor 絈prumutate din
emisiunea
de obligaŃiuni, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea primelor de rambursare aferente 絈prumuturilor din emisiuni de obligaŃiuni cu
primă
161
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
686 - Valoarea primelor de rambursare, amortizate
Soldul debitor reprezintă valoarea primelor, privind rambursarea obligaŃiunilor,
neamortizate
PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE
A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE CREANłE
41
SI DATORII PE TERMEN LUNG
1. O societate comercială acordă altei societăŃi, de care este legată prin interese de participare, un împrumut pe
termen lung, în valoare de 25.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: acordarea unui 絈prumut pe termen lung legat de interese de participare.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a creanŃelor imobilizate la elementul
de
activ „CreanŃe legate de interesele de participare” (+A) si concomitent, o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A +
x–x=P
sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 2673 „CreanŃe legate de interesele de participare” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
2673 = 5121 – 25.000
2. La data scadentă, societatea încasează împrumutul acordat.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜casarea 絈prumutului acordat, legat de interese de participare.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul
de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent, o micsorare a creanŃelor imobilizate la elementul de activ
„CreanŃe
legate de interesele de participare” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x =
P sau de
forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 2673 „CreanŃe legate de interesele de participare” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
5121 = 2673 – 25.000
3. În vederea obŃinerii unui împrumut, se înregistrează subscripŃia publică a 5.000 obligaŃiuni cu valoare
nominală de 15 lei/obligaŃiune
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: subscripŃia de obligaŃiuni.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă, faŃă de
persoanele
care au subscris obligaŃiunile, la elementul de activ „Debitori diversi” (+A) si concomitent, o crestere a
datoriilor la
elementul de pasiv „ホmprumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de
volum 絜
sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 461 „Debitori diversi” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni”-cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
461 = 161 – 75.000
4. La termenul scadent se răscumpără obligaŃiunile. Contravaloarea acestora, de 75.000 lei, se achită în numerar.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: răscumpărarea obligaŃiunilor.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o majorare a titlurilor de plasament la elementul
de
activ „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” (+A) si concomitent, o micsorare a numerarului din casierie la
elementul de
activ „Casa 絜 lei” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma
A+x–x
= C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 505 „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
505 = 5311 – 75.000
5. După răscumpărare, obligaŃiunile se anulează.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: anularea obligaŃiunilor.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv
„ホmprumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” (-P) si concomitent, o micsorare a titlurilor de plasament la
elementul de activ
„ObligaŃiuni emise si răscumpărate” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării,
de forma A
– x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni”- cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
42
- 505 „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
161 = 505 – 75.000
6. Se obŃine de la bancă un credit pe o perioadă de 3 ani, în sumă de 10.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: obŃinerea unui credit bancar pe termen lung.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce majorare a disponibilului din bancă la elementul
de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Credite bancare
pe
termen lung” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau
de forma
A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 1621 „Credite bancare pe termen lung ” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de activ.
IV. Formula contabilă:
5121 = 1621 – 10.000
7. La data scadentă, se rambursează băncii creditul pe termen lung.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: rambursarea creditului bancar pe termen lung.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv
„Credite bancare pe termen lung” (-P) si concomitent, o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de
activ
„Conturi la bănci 絜 lei” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A –
x=P–x
sau de forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 1621 „Credite bancare pe termen lung” - cont de pasiv, se debitează cu micsorările de pasiv;
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorările de activ.
IV. Formula contabilă:
1621 = 5121 – 10.000
8. O entitate economică primeste prin bancă un împrumut, în sumă de 150.000 lei, de la o entitate afiliată.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: primirea unui 絈prumut de la o entitate afiliată.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul
de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Datorii faŃă de
entităŃile
afiliate” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de
forma A +
x = C + ( D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 1661 „Datorii faŃă de entităŃile afiliate” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
5121 = 1661 – 150.000
9. La scadenŃă, se rambursează împrumutul obŃinut de la societatea afiliată.
ANALIZA CONTABILĂ
I. Natura operaŃiei economice: rambursarea 絈prumutului către societatea afiliată.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv
„Datorii faŃă de entităŃile afiliate” (-P) si concomitent, o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de
activ
„Conturi la bănci 絜 lei” (-A).Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A –
x=P–x
sau de forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 1661 „Datorii faŃă de entităŃile afiliate” - cont de pasiv, se debitează cu micsorările de pasiv;
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorările de activ.
IV. Formula contabilă:
1661 = 5121 – 150.000
10. În baza unui contract, o societate comercială primeste în concesiune un teren, în valoare de 20.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: primirea unui teren 絜 concesiune.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la
elementul
de activ „Concesiuni, brevete, licenŃe, mărci comerciale, drepturi si active similare” (+A) si concomitent, o
crestere a
datoriilor la elementul de pasiv „Alte 絈prumuturi si datorii asimilate” (+P). Deci, operaŃia generează modificări
de
volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 205 „Concesiuni, brevete, licenŃe, mărci comerciale, drepturi si active similare” - cont de activ, se debitează cu
cresterea de activ;
43
- 167 „Alte împrumuturi si datorii asimilate” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
205 = 167 – 20.000
11. La expirarea termenului contractual, se restituie terenul primit în concesionare.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: restituirea terenului concesionat.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare o datoriilor la elementul de pasiv
„Alte
絈prumuturi si datorii asimilate” (-P) si concomitent, o micsorare a imobilizărilor necorporale la elementul de
activ
„Concesiuni, brevete, licenŃe, mărci comerciale, drepturi si active similare” (-A). Deci, operaŃia generează
modificări de
volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 167 „Alte împrumuturi si datorii asimilate” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 205 „Concesiuni, brevete, licenŃe, mărci comerciale, drepturi si active similare” - cont de activ, se creditează
cu
micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
167 = 205 – 20.000
12. La termenul prevăzut în contract, se înregistrează dobânda aferentă unui credit bancar pe termen lung, în
sumă de 10.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea dob穗zii aferentă unui 絈prumut pe termen lung.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor financiare la elementul
de
activ „Cheltuieli privind dob穗zile” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor cu dob穗zile la elementul de
pasiv
„Dob穗zi aferente creditelor bancare pe termen lung” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜
sensul
cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 666 „Cheltuieli cu dobânzile” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 1682 „Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
666 = 1682 – 10.000
13. Se achită prin virament dobânda aferentă creditului bancar pe termen lung.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achitarea dob穗zii pentru creditul pe termen lung.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv
„Dob穗zi aferente creditelor bancare pe termen lung” (-P) si concomitent, o micsorare a disponibilului din bancă
la
elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul
micsorării, de
forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 1682 „Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung”- cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 5121 „Conturi la bănci în lei” ” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
1682 = 5121 – 10.000
14. O societate comercială înregistrează primele de rambursare, în sumă de 50.000 lei, pentru obligaŃiunile cu
primă emise si vândute.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea primelor de rambursare aferente emisiunii de obligaŃiuni.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a elementului rectificativ al valorii
activelor circulante „Prime privind rambursarea obligaŃiunilor” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la
elementul
de pasiv „ホmprumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜
sensul
cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 169 „Prime privind rambursarea obligaŃiunilor” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
169 = 161 – 50.000
15. La sfârsitul exerciŃiului financiar al anului de emisiune si vânzare a obligaŃiilor, se calculează si se
înregistrează amortizarea primelor de rambursare, în sumă de 14.600 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: amortizarea primei de rambursare pe primul an.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaŃiunilor” (+A) si concomitent, o
micsorare a
44
elementului rectificativ al valorii activelor circulante „Prime privind rambursarea obligaŃiunilor” (-A). Deci,
operaŃia
generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 6868 „Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaŃiunilor” - cont de activ, se
debitează cu cresterea de activ;
- 169 „Prime privind rambursarea obligaŃiunilor” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
6868 = 169 – 14.600
6 . ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE INVESTIłII
FINANCIARE
ExistenŃa si miscarea investiŃiilor financiare se reflectă cu ajutorul conturilor: din grupa 26
„Imobilizări financiare” si grupa 50 „InvestiŃii pe termen scurt”.
6.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE IMOBILIZĂRI FINANCIARE
Contul 261 „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” - după conŃinutul economic este un
cont de
imobilizări financiare, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează
astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea acŃiunilor dob穗dite prin achiziŃie de la entităŃi afiliate:
- achitate prin bancă sau 絜 numerar la data tranzacŃiei
- achitate ulterior
512,531
269
- Valoarea acŃiunilor dob穗dite prin aportul 絜 natură la capitalul social al entităŃilor
afiliate, reprezent穗d:
- brevete, licenŃe, mărci comerciale si alte imobilizări necorporale;
- terenuri si amenajări de terenuri;
- mijloace fixe;
205,208
211
212,213,214
- Valoarea titlurilor primite, ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net
al entitătilor afiliate
761
- DiferenŃa favorabilă dintre valoarea titlurilor dob穗dite si valoarea neamortizată a
imobilizărilor aportate la capitalul entităŃilor afiliate
106
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
6641 - Valoarea cheltuielilor privind acŃiunile deŃinute la entităŃi afiliate, cedate
Soldul debitor reprezintă valoarea acŃiunilor deŃinute la entităŃi afiliate
Contul 263 „Interese de participare” - după conŃinutul economic este un cont de
imobilizări
financiare, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea intereselor de participare dob穗dite prin achiziŃie de la alte entităŃi:
- achitate prin bancă sau 絜 numerar, 絜 momentul achiziŃiei;
- achitate ulterior
5121,5311
269
- Valoarea intereselor de participare dob穗dite prin aportul 絜 natură la capitalul social al
entităŃilor economice asociate, reprezent穗d:
- brevete, licenŃe, mărci comerciale si alte imobilizări necorporale;
- terenuri si amenajări de terenuri;
- mijloace fixe;
205,208
211
212,213,214
- Valoarea participaŃiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităŃilor
economice asociate la care se deŃin participaŃii, prin reinvestirea dividendelor cuvenite
din profitul net
761
- DiferenŃa favorabilă dintre valoarea titlurilor dob穗dite si valoarea neamortizată a
imobilizărilor aportate la capitalul 絜treprinderilor asociate 106
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
6641
- Valoarea cheltuielilor privind interesele de participare deŃinute la alte entităŃi asociate,
cedate
264
- Costul de achiziŃie al intereselor de participare evaluate la consolidare prin metoda
punerii 絜 echivalenŃă
Soldul debitor reprezintă valoarea intereselor de participare deŃinute la entităŃi economice asociate
Contul 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” - este utilizat pentru
evidenŃierea obligaŃiilor de plată, rezultate 絜 urma relaŃiilor de achiziŃionare a
imobilizărilor
financiare.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent Se creditează cu:
45
debitor
261, 263, 265 - Sumele datorate pentru achiziŃionarea de imobilizări financiare, cu plată ulterioară
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferennte vărsămintelor de efectuat pentru
imobilizări financiare 絜 valută, rezultate din evaluarea acestor datorii la cursul de la
絜chiderea exerciŃiului
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele plătite efectiv, pentru imobilizările financiare achiziŃionate 512, 531
- DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data decontării datoriilor 絜 valută,
rezultate din achiziŃionarea de imobilizări financiare sau din evaluarea acestor datorii la
cursul de la 絜chiderea exerciŃiului
765
Sold creditor reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare achiziŃionate
6.2 CARACTERIZAREA CONTURILOR DE INVESTIłII PE TERMEN SCURT
Contul 501 „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” – cu ajutorul acestui cont se Ńine
evidenŃa
titlurilor cumpărate de la societăŃile din cadrul grupului, pentru a se obŃine venituri
financiare 絜trun
termen scurt.
După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti, iar după funcŃia
contabilă
este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la cost de achiziŃie a acŃiunilor cumpărate de la entităŃile afiliate:
- achitate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei;
- rămase de achitat la o dată ulterioară
512,531
509
- DiferenŃele favorabile, rezultate din evaluarea la 絜cheierea exerciŃiului financiar, a
valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată 768
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
512,531
- Valoarea obŃinută din acŃiunile deŃinute la entităŃile afiliate cedate, 絜casate prin bancă /
絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei
461
- Valoarea obŃinută din acŃiunile deŃinute la entităŃile afiliate cedate, ne絜casate 絜
momentul tranzacŃiei
6642 - DiferenŃa nefavorabilă dintre preŃul de achiziŃie si preŃul de cesiune a acŃiunilor cedate
668
- DiferenŃele nefavorabile rezultate din evaluarea la 絜cheierea exerciŃiului financiar, a
valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată
Soldul debitor reprezintă valoarea acŃiunilor deŃinute la societăŃile din cadrul grupului
Contul 505 „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” - evidenŃiază obligaŃiunile emise de
societate 絜
vederea obŃinerii de 絈prumuturi si răscumpărarea lor la scadenŃă de la creditori.
După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti, iar după funcŃia
contabilă
este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea obligaŃiunilor emise si răscumpărate:
- achitate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei;
- rămase de achitat la o dată ulterioară
512,531
509
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
161 - Valoarea obligaŃiunilor emise si răscumpărate, anulate
Soldul debitor reprezintă valoarea obligaŃiunilor emise si răscumpărate care nu au fost anulate
Contul 506 „ObligaŃiuni” - evidenŃiază obligaŃiunile emise de alte entităŃi, cumpărate
絜 vederea
rev穗zării si obŃinerii unor venituri financiare pe termen scurt, ca diferenŃă dintre preŃul
de
cumpărare si cel de v穗zare.
După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti, iar după funcŃia
contabilă
este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la cost de achiziŃie a obligaŃiunilor cumpărate:
- achitate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei;
- rămase de achitat la o dată ulterioară
512,531
509
- DiferenŃele favorabile rezultate din evaluarea la 絜cheierea exerciŃiului financiar, a
valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată 768
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
512,531 - Valoarea obligaŃiunilor cedate, 絜casate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei
461 - Valoarea obligaŃiunilor cedate, ne絜casate 絜 momentul tranzacŃiei
6642 - DiferenŃa nefavorabilă dintre preŃul de achiziŃie si preŃul de cesiune a obligaŃiunilor
Soldul debitor reprezintă valoarea obligaŃiunilor existente la un moment dat
46
Contul 508 „Alte investiŃii financiare pe termen scurt si creanŃe asimilate” - cu ajutorul
acestui cont se Ńine evidenŃa altor titluri de valoare, altele dec穰 acŃiunile deŃinute la
entităŃile
afiliate si interesele de participare.
După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti, iar după funcŃia
contabilă
este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea la cost de achiziŃie a altor investiŃii pe termen scurt si creanŃe asimilate
cumpărate:
- achitate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei;
- rămase de achitat la o dată ulterioară
512,531
509
- DiferenŃele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie 絜 devize (titluri
de stat 絜 valută, depozite pe termen scurt 絜 valută etc.) rezultate din evaluarea la
絜chiderea exerciŃiului financiar
765
- Dob穗zile aferente obligaŃiunilor si titlurilor de plasament deŃinute 766
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
512,531
- Valoarea altor investiŃii pe termen scurt si creanŃe asimilate cedate, 絜casate prin bancă /
絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei
461
- Valoarea altor investiŃii pe termen scurt si creanŃe asimilate cedate, ne絜casate 絜
momentul tranzacŃiei
6642
- DiferenŃa nefavorabilă dintre preŃul de achiziŃie si preŃul de cesiune a altor investiŃii
financiare pe termen scurt si a creanŃelor asimilate cedate
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie 絜 devize
(titluri de stat 絜 valută, depozite pe termen scurt 絜 valută etc.) stabilite la data lichidării
lor sau din evaluarea la 絜chiderea exerciŃiului financiar
Soldul debitor reprezintă valoarea altor investiŃii pe termen scurt si creanŃe asimilate existente la un
moment dat
Contul 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiŃii financiare pe termen scurt” -
evidenŃiază
obligaŃiile de plată pentru investiŃiile pe termen scurt cumpărate.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
501 la 508
- Valoarea la preŃ de achiziŃie a investiŃiilor pe termen scurt cumpărate si neachitate 絜
momentul tranzacŃiilor
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar, rezultate 絜 urma evaluării datoriilor 絜 valută,
reprezent穗d vărsăminte de efectuat pentru investiŃiile financiare pe termen scurt, la
cursul de 絜chidere a exerciŃiului financiar
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea investiŃiilor financiare pe termen scurt cumpărate, achitate prin bancă / 絜
numerar
512,531
- DiferenŃele favorabile de curs valutar, rezultate 絜 urma evaluării datoriilor 絜 valută,
reprezent穗d vărsăminte de efectuat pentru investiŃiile financiare pe termen scurt, la
cursul de 絜chidere a exerciŃiului financiar sau 絜 urma achitării acestora
765
Soldul creditor reprezintă valoarea datorată pentru investiŃiile financiare pe termen scurt cumpărate
PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE
A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE INVESTIłII FINANCIARE
1. Se achiziŃionează de la o societate afiliată pachetul majoritar de 5.000 acŃiuni , la preŃul de 15 lei/acŃiune,
cu
plata prin bancă.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea de acŃiuni la o entitate afiliată.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a activelor imobilizate la elementul de
activ „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” (+A) si concomitent, o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P
sau de forma
A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 261 „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate”- cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
261 = 5121 – 75.000
2. Ulterior, acŃiunile deŃinute la entitatea afiliată sunt cedate (vândute) si astfel se scot din evidenŃă.
ANALIZA CONTABILĂ:
47
I. Natura operaŃiei economice: scoaterea din evidenŃă a acŃiunilor deŃinute la o entitate afiliată.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli privind investiŃiile financiare cedate” (+A) si concomitent, o micsorare a activelor imobilizate la
elementul de
activ „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma
A+x–x=
P.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 664 „Cheltuieli privind investiŃiile financiare cedate” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 261 „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate”” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
664 = 261 – 75.000
3. Se achiziŃionează de la o societate 25% din pachetul de acŃiuni, în valoare de 12.000 lei, pentru a fi deŃinute
pe
termen lung, urmând ca plata acestora să se facă la o dată ulterioară, conform contractului.
ANALIZA CONTABILĂ
I. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea de interese de participare, am穗ate la plată.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a activelor imobilizate la elementul de
activ „Interese de partcipare” (+A) si concomitent, o crestere a obligaŃiei de plată la elementul de pasiv
„Vărsăminte de
efectuat pentru imobilizări financiare” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii,
de forma A
+ x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 263 „Interese de participare” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
263 = 269 – 12.000
4.La data prevăzută în contract, se achită prin bancă interesele de participare achiziŃionate.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: plata intereselor de participare achiziŃionate.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a obligaŃiei de plată la elementul de
pasiv „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” (-P) si concomitent, o micsorare a disponibilului din
bancă
la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul
micsorării, de
forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
269 = 5121 – 12.000
5. Se achiziŃionează de la bursă un pachet de 1.200 acŃiuni, la costul de achiziŃie de 2,50 lei/acŃiune, în
vederea
revânzării. Plata se face prin bancă.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: cumpărarea de alte titluri de plasament.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a investiŃiilor financiare pe termen
scurt la
elementul de activ „Alte titluri de plasament ” (+A) si concomitent, o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P
sau de
forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5081 „Alte titluri de plasament” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
5081 = 5121 – 3.000
8. AcŃiunile achiziŃionate sunt revândute la preŃul de 3 lei/acŃiune .
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: rev穗zarea titlurilor de plasament la preŃ superior costului de achiziŃie.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul
de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A), si concomitent, o micsorare a investiŃiilor financiare pe termen scurt la
elementul de
activ „Alte titluri de plasament ” (-A) precum si o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Venituri din
investiŃii
financiare cedate” (+P). Deci, operaŃia generează două modificări: una de structură, de forma A + x – x = P si
alta de
volum, 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5081 „Alte titluri de plasament” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ;
- 764 „Venituri din investiŃii financiare cedate”- cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
5121 = % – 3.600
48
5081 – 3.000
764 – 600
9. La data scadentă, prevăzută în contract se răscumpără 10.000 obligaŃiuni la valoarea nominală de 5
lei/obligaŃiune. Plata se face prin casierie.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: răscumpărarea obligaŃiunilor.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a investiŃiilor financiare pe termen
scurt la
elementul de activ „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” (+A) si concomitent, o micsorare a numerarului din
casierie la
elementul de activ „Casa 絜 lei” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P
sau de
forma A+ x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 505 „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
505 = 5311 – 50.000
10. Ulterior, obligaŃiunile răscumpărate se anulează.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: anularea obligaŃiunilor răscumpărate.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a investiŃiilor financiare pe termen
scurt
la elementul de activ „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la
elementul de
pasiv „ホmprumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul
micsorării,
de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 505 „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
161 = 505 – 50.000
11. Se achiziŃionează un pachet de 600 obligaŃiuni la costul de achiziŃie de 8 lei/obligaŃiune, în vederea
revânzării. Plata se face prin bancă.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea unui pachet de obligaŃiuni.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a investiŃiilor financiare pe termen
scurt la
elementul de activ „ObligaŃiuni” (+A) si concomitent, o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de
activ
„Conturi la bănci 絜 lei” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de
forma A +
x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 506 „ObligaŃiuni” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
506 = 5121 – 4.800
12. ObligaŃiunile achiziŃionate anterior, sunt revândute la preŃul de 6 lei/obligaŃiune.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: rev穗zarea obligaŃiunilor la un preŃ situat sub costul de achiziŃie.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul
de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A), precum si o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli privind
investiŃiile financiare cedate” (+A) si concomitent, o micsorare a titlurilor de plasament la elementul de activ
„ObligaŃiuni” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 664 „Cheltuieli privind investiŃiile financiare cedate” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 506 „ObligaŃiuni” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
% = 506 – 4.800
5121 – 3.600
664 – 1.200
13. Se achiziŃionează, cu plată ulterioară conform contractului, un pachet de acŃiuni de la o entitate afiliată, în
valoare totală de 30.000 lei, pentru a fi revândute.
ANALIZA CONTABILĂ:
49
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea cumpărării de acŃiuni de la o entitate afiliată, cu plata ulterioară.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a investiŃiilor pe termen scurt la
elementul
de activ „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de
pasiv
„Vărsăminte de efectuat pentru investiŃii financiare pe termen scurt” (+P). Deci, operaŃia generează modificări
de volum
絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 501 „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiŃii financiare pe termen scurt” - cont de pasiv, se creditează cu
cresterea
de pasiv.
IV. Formula contabilă:
501 = 509 – 30.000
14. La data scadentă, prevăzută în contract, se efectuează plata acŃiunilor prin bancă.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: plata acŃiunilor prin bancă.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Vărsăminte
de
efectuat pentru investiŃii financiare pe termen scurt” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜
sensul
micsorării, de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiŃii financiare pe termen scurt” - cont de pasiv, se debitează cu
micsorarea de pasiv;
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
509 = 5121 – 30.000
7. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE TREZORERIE
7.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE DISPONIBILITĂłI BĂNESTI
DisponibilităŃile bănesti ale entităŃii economice sunt reprezentate de sumele de bani aflate

conturi la bănci si prin numerarul aflat 絜 casieria unităŃii, at穰 絜 lei c穰 si 絜 valută.
7.1.1. CONTURILE LA BĂNCI
Contul 511 „Valori de încasat” - evidenŃiază valorile de 絜casat, asa cum sunt cecurile si
efectele
comerciale primite de la clienŃi pentru bunurile livrate, lucrările executate si serviciile
prestate
acestora.
După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti, iar după funcŃia
contabilă
este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienŃi 411, 413
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
512 - Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale 絜casate prin contul curent
667 - Valoarea sconturilor acordate
Soldul debitor reprezintă valoarea cecurilor si efectelor comerciale ne絜casate
Contul 512 „Conturi curente la bănci” - evidenŃiază disponibilităŃile 絜 lei si valută
aflate 絜
conturi la bănci si sumele 絜 curs de decontare.
După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti, iar după funcŃia
contabilă
este un cont bifuncŃional si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele depuse sau virate 絜 cont, rezultate din 絜casările 絜 numerar, din cecuri, din alte
conturi bancare, din acreditive etc
581
- Valoarea subvenŃiilor primite si 絜casate 445
- Creditele bancare pe termen lung si scurt puse la dispoziŃia societăŃii 絜 contul curent 162, 519
- Sumele 絜casate de la entităŃi affiliate sau de la entităŃi legate prin interese de participare 166, 451, 453
- Sume 絜casate reprezent穗d alte 絈prumuturi si datorii asimilate 167
- Valoarea creanŃelor imobilizate si a dob穗zilor aferente 絜casate, precum si a garanŃiilor
restituite
267
- Sumele 絜casate de la clienŃi 411, 413, 419
- Sumele 絜casate, reprezent穗d debite ale personalului 4281
- Taxa pe valoarea adăugată de recuperat, 絜casată de la bugetul statului 4424
- Sumele restituite de la buget, reprezent穗d vărsăminte efectuate 絜 plus 絜 relaŃia cu 448, 438
50
bugetul de stat si asigurările sociale
- Sumele depuse 絜 cont de către asociaŃi 455
- Sumele depuse ca aport 絜 numerar la capitalul social 456
- Sumele primite ca rezultat al operaŃiilor 絜 participaŃie 458
- Sumele 絜casate, de la debitori diversi 461
- Sumele 絜casate, si necuvenite entităŃii de la creditori diversi 462
- Sumele 絜casate, reprezent穗d venituri 絜 avans care privesc exerciŃiile următoare 472
- Sumele 絜casate, 絜 curs de clarificare 473
- Sumele 絜casate de la unitate sau subunităŃi 481, 482
- Sumele 絜casate 絜 momentul tranzacŃiilor, reprezent穗d valoarea investiŃiilor pe termen
scurt cedate
501 la 508
- Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale 絜casate 511
- Sumele 絜casate, reprezent穗d redevenŃe, locaŃii de gestiune si chirii 706
- Sumele 絜casate, reprezent穗d dob穗zile aferente disponibilităŃilor 絜 conturi la bănci 766
- Sumele 絜casate, reprezent穗d subvenŃii primite pentru activitatea de exploatare 741
- Sumele 絜casate, reprezent穗d alte venituri din exploatare 758
- Sumele 絜casate, reprezent穗d dividendele pentru participaŃiile la capitalul altor societăŃi 761,762
- Sumele 絜casate, reprezent穗d dob穗zilor aferente creanŃelor imobilizate 763
- Sumele 絜casate din investiŃiile financiare cedate 764
- DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data 絜casării creanŃelor 絜 devize 絜
cursul exerciŃiului financiar si cele rezultate din evaluarea disponibilităŃilor din conturile
bancare 絜 valută la 絜cheierea exerciŃiului financiar
765
- Valoarea sconturilor 絜casate de la furnizori sau alŃi creditori 767
- Sumele 絜casate, reprezent穗d venituri extraordinare 771
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
581 - Sumele ridicate 絜 numerar din cont sau virate 絜 alt cont de trezorerie
161
- Sumele plătite reprezent穗d 絈prumuturi din emisiuni de obligaŃiuni răscumpărate,
rambursate
162, 519 - Creditele pe termen lung si scurt rambursate la scadenŃă
167 - Sumele plătite, reprezent穗d rambursarea altor 絈prumuturi si datorii asimilate
166, 451, 453
- Sumele restituite entităŃilor affiliate, entităŃilor legate prin interese de participare sau
altor entităŃi
261 la 265
501 la 508
- Valoarea achitată 絜 momentul tranzacŃiilor, pentru investiŃiile financiare pe termen lung
si titlurile de plasament cumpărate
269, 509
- PlăŃile efectuate ulterior tranzacŃiilor, 絜 contul vărsămintelor de efectuat pentru titlurile
imobilizate si investiŃiile pe termen scurt achiziŃionate
458 - Sumele achitate copraticipanŃilor sau virate ca rezultat al operaŃiilor 絜 coparticipaŃie
168, 518 - Sumele achitate, reprezent穗d dob穗zile pentru credite bancare pe termen lung si scurt
267 - Valoarea 絈prumuturilor acordate pe termen lung
401, 403, 404
405
- PlăŃile efectuate către furnizorii de bunuri si servicii
421 la 426 - PlăŃile efectuate către personalul entităŃii economice
427 - Sumele achitate terŃilor, reprezent穗d reŃineri sau popriri din salarii
431 - Sumele achitate, reprezent穗d contribuŃia la asigurările sociale si de sănătate
437
- Sumele achitate, reprezent穗d contribuŃia la constituirea fondului pentru ajutorul de
somaj
438 - Sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale
441 - Sumele plătite la buget, reprezent穗d impozitul pe profit
4423, 4426
- Plata către buget a taxei pe valoarea adăugată datorată si taxa pe valoarea adăugată
plătită 絜 vamă
447 - PlăŃile efectuate către organismele publice privind taxele si vărsămintele asimilate
448 - Plata către bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si vărsăminte asimilate
444 - Plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor
455, 456 - Sumele achitate acŃionarilor / asociaŃilor
457 - Sumele achitate acŃionarilor sau asociaŃilor, reprezent穗d dividendele nete cuvenite
462 - Sumele achitate creditorilor diversi
473 - Restituirea sumelor aflate 絜 curs de clarificare
481, 482 - PlăŃile efectuate, reprezent穗d sume transferate 絜tre unitate si subunităŃi
611 la 614, 622
la 626, 628
- Sumele achitate reprezent穗d cheltuieli cu 絜treŃinerea si reparaŃiile, redevenŃele,
locaŃiile de gestiune si chiriile, primele de asigurare, studiile si cercetările, comisioanele
si onorariile, protocol, deplasări, detasări, transferări, postale si taxe comunicaŃii, sume
achitate pentru alte servicii executate de terŃi
627 - Sumele plătite pentru serviciile bancare
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar stabilite la data plăŃii datoriilor 絜 devize, 絜
cursul exerciŃiului financiar si cele rezultate din evaluarea disponibilităŃilor din conturile
bancare 絜 valută la 絜cheierea exerciŃiului financiar
Soldul – debitor reprezintă disponibilităŃile bănesti 絜 lei si valută
– creditor reprezintă creditele primite 絜 lei si valută
Contul 519 „Credite bancare pe termen scurt” - evidenŃiază creditele acordate de bănci pe
termen
scurt , cu obligaŃia rambursării acestora 絜tr-un termen de sub un an.
După conŃinutul economic este un cont de datorii, iar după funcŃia contabilă este un cont de
pasiv
si funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
51
512, 666
- Creditele bancare pe termen scurt acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi
distincte, inclusiv dob穗zile datorate
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dob穗zile plătite 512
Soldul creditor reflectă creditele bancare pe termen scurt si dob穗zile aferente acestora nerestituite,
respectiv neplătite
7.1.2 CONTURILE DE CASĂ
Numerarul si alte valori aflate 絜 casieria unităŃii, se evidenŃiază cu ajutorul conturilor:
Contul 531 „Casa” - este utilizat pentru evidenŃa numerarului aflat 絜 casierie, precum si
miscarea
acestuia, ca urmare a 絜casărilor si plăŃilor efectuate.
După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti, iar după funcŃia
contabilă
este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele ridicate de la bănci 581
- Sumele 絜casate de la clienŃi 411,419
- Sumele 絜casate de la acŃionari / asociaŃi 455
- Sumele 絜casate, reprezent穗d decontări 絜tre entităŃi afiliate si decontări privind
interesele de participare
451, 453
- Sumele 絜casate, reprezent穗d aport la capitalul social 456
- Sumele 絜casate de la salariaŃi si debitori 428, 461
- Sumele 絜casate de la creditori diversi 462
- Sumele 絜casate, reprezent穗d venituri anticipate 472
- Sumele 絜casate, reprezent穗d restituirea avansurilor de trezorerie neutilizate 542
- Sumele 絜casate 絜 momentul tranzacŃiilor, reprezent穗d valoarea obŃinută din investiŃii
financiare pe termen scurt cedate
501 la 508
- Sumele 絜casate din prestări servicii, v穗zarea mărfurilor si alte activităŃi 704, 707, 708
- Sumele 絜casate din despăgubiri si alte venituri din exploatare 758
- DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data 絜casării creanŃelor 絜 valută 絜
cursul exerciŃiului financiar si cele rezultate din evaluarea disponibilităŃilor 絜 valută din
casierie la 絜cheierea exerciŃiului financiar
765
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
581 - Depunerile de numerar la bănci
261 la 269
501 la 509
- PlăŃile 絜 numerar efectuate 絜 momentul tranzacŃiilor, reprezent穗d costul de achiziŃie al
investiŃiilor financiare pe termen lung si al titlurilor de plasament cumpărate
401,404 - PlăŃile efectuate către furnizori
421 la 428 - Sumele achitate personalului
427 - Sumele achitate terŃilor, reprezent穗d reŃineri sau popriri din drepturile salariaŃilor
451, 453
- Sumele achitate, reprezent穗d decontări 絜tre entităŃi afiliate si decontări privind
interesele de participare
455, 456 - Sumele restituite acŃionarilor / asociaŃilor
457 - Dividendele nete plătite acŃionarilor sau asociaŃilor/acŃionarilor
462 - Sumele achitate diversilor creditori
481 - PlăŃile efectuate, reprezent穗d sume transferate 絜tre unitate si subunităŃi
542 - Avansurile de trezorerie acordate
532 - PlăŃile 絜 numerar, reprezent穗d alte valori achiziŃionate
6588 - PlăŃile efectuate, reprezent穗d alte cheltuieli de exploatare
665
- DiferenŃele nefavorabile de curs valutar stabilite la data plăŃii datoriilor 絜 valută 絜
cursul exerciŃiului financiar si cele rezultate din evaluarea disponibilităŃilor 絜 valută din
casierie la 絜cheierea exerciŃiului financiar
Soldul debitor reflectă numerarul 絜 lei / valută existent 絜 casieria entităŃii economice
Contul 532 „Alte valori” - evidenŃiază alte valori existente 絜 casieria entităŃii, cum
sunt: bonurile
valorice, timbrele, biletele de tratament si odihnă, tichetele si biletele de călătorie, tichetele
de masă
si alte valori de trezorerie de acest gen.
După conŃinutul economic este un cont de active circulante asimilate celor bănesti, iar după
funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si
odihnă, tichetelor si biletelor de călătorie si a altor valori, achiziŃionate de la furnizori,
cu plată 絜 numerar sau din avansuri de trezorerie
401, 5311, 542
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
302, 428, 624,
625, 626
- Valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si
odihnă, tichetelor si biletelor de călătorie si a altor valori, consumate
642 - Valoarea tichetelor de masă acordate salariaŃilor
Soldul debitor reprezintă stocul de “alte valori” existent
52
PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE
A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE TREZORERIE
1. O societate comercială vinde produse finite, în valoare de 3.000 lei, pentru a căror decontare primeste de la
clientul său un cec.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: primirea cecului de la client.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a activelor circulante la elementul de
activ
„Cecuri de 絜casat” (+A) si concomitent, o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ „ClienŃi” (-
A). Deci,
operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5112 „Cecuri de încasat” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 411 „ClienŃi” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
5112 = 411 – 3.000
2. Ulterior, cecul se depune la bancă si se încasează.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜casarea cecului.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul
de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent, o micsorare a activelor circulante la elementul de activ
„Cecuri de
絜casat” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x
= C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5112 „Cecuri de încasat” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
5121 = 5112 – 3.000
3. Se încasează de la un client prin bancă suma de 2.500 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor vândute
anterior.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜casarea prin bancă a clientului (decontarea creanŃei comerciale).
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul
de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent, o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ
„ClienŃi”
(-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 411 „ClienŃi” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
5121 = 411 – 2.500
4. Se achită prin virament bancar datoria către un furnizor, în valoare de 1.200 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achitarea unui furnizor prin bancă (decontarea unei datorii).
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori”
(-P).
Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x sau de forma A
– x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 401 „Furnizori” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
401 = 5121 – 1.200
5. Pentru nevoi temporare, o societate comercială contractează cu banca un credit pe termen de 6 luni, în sumă
de 16.000 lei, care îi este pus la dispoziŃie în contul curent.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: primirea unui credit bancar pe termen scurt.
II Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul
de
activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Credite bancare
pe
termen scurt” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x
sau de forma
A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5191 „Credite bancare pe termen scurt” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
5121 = 5191 – 16.000
53
6. La data scadentă, creditul contractat anterior, se rambursează.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: rambursarea creditului pe termen scurt.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la
elementul
de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Credite
bancare pe
termen scurt” (-P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x
sau de
forma A – x = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5121 „Conturi la bănci în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 5191 „Credite bancare pe termen scurt” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
5191 = 5121 – 16.000
7. Se încasează în numerar de la un client, contravaloarea mărfurilor vândute acestuia, în sumă de 4.400 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜casarea cu numerar a contravalorii mărfurilor v穗dute.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a numerarului din casierie la
elementul de
activ „Casa 絜 lei” (+A) si concomitent, o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ „ClienŃi” (-A).
Deci,
operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 411 „ClienŃi” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
5311 = 411 – 4.400
8. Se achită prin casierie datoria către un creditor, în sumă de 300 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: decontarea 絜 numerar a datoriei faŃă de creditor.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a numerarului din casierie la
elementul
de activ „Casa 絜 lei” (-A) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Creditori diversi” (-P).
Deci,
operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării, de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C +
(D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
- 462 „Creditori diversi” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv;
IV. Formula contabilă:
462 = 5311 – 300
9. Se achiziŃionează cu numerar timbre postale, în valoare de 130 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea de timbre postale cu numerar.
II Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a activelor circulante la elementul de
activ
„Timbre fiscale si postale”(+A) si concomitent, o micsorare a numerarului din casierie la elementul de activ
„Casa 絜 lei”
(-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C +
D.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 5321 „Timbre fiscale si postale” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5311 „Casa în lei” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
5321 = 5311 – 130
10. Se utilizează timbrele postale pentru corespondenŃa societăŃii, în valoare de 30 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea consumului de timbre postale.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicaŃii” (+A) si concomitent, o micsorare a activelor circulante la
elementul de
activ „Timbre fiscale si postale” (-A). Deci, operaŃia generează modificări de structură, de forma A + x – x = P.
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicaŃii” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ;
- 5321 „Timbre fiscale si postale” - cont de activ, se creditează cu micsorarea de activ.
IV. Formula contabilă:
626 = 5321 – 30
8. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE PROVIZIOANE
54
Contul 151 „Provizioane” - după conŃinutul economic este un cont de surse de finanŃare
asimilat conturilor de capitaluri atrase, iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si
funcŃionează astfel:
Contul
corespondent
debitor Se creditează cu:
6812 - Valoarea provizioanelor constituite sau majorate
Se debitează cu: Contul
corespondent
creditor
- Sumele reprezent穗d diminuarea sau anularea provizioanelor 7812
Soldul creditor reprezintă provizioanele constituite
PROCEDURA ÎNREGISTRĂRII CONSTITUIRII SI ANULĂRII UNUI PROVIZION PENTRU LITIGII
1. La sfârsitul anului entitatea are un litigiu în curs cu un client, care pretinde daune în sumă de 7.500 lei, pentru
nerespectarea clauzelor contractuale. Pentru anul următor comisia de inventariere estimează pierderea
procesului în acest litigiu, fapt pentru care se constituie un provizion, în sumă de 7.500 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: constituirea unui provizion pentru litigii.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ
„Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli” (+A) si concomitent, o crestere a
datoriilor la
elementul de pasiv „Provizioane pentru litigii” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul
cresterii, de
forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 6812 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli” - cont de activ, se debitează cu
cresterea de activ;
- 1511 „Provizioane pentru litigii” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
6812 = 1511 – 7.500
2. În anul curent entitatea pierde procesul în litigiul comercial avut cu clientul său si astfel, anulează provizionul
de 7.500 lei, constituit la sfârsitul exerciŃiului financiar precedent.
ANALIZA CONTABILĂ:
I. Natura operaŃiei economice: anularea provizionului pentru litigii.
II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a veniturilor la elementul de pasiv
„Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli ” (-P) si concomitent, o micsorare a datoriilor la elementul
de pasiv
„Provizioane pentru litigii” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de structură de forma A = P + x – x sau de
forma
A = C + (D – x).
III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare:
- 7812 „Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv;
- 1511 „Provizioane pentru litigii” - cont de pasiv, se debitează cu micsorarea de pasiv.
IV. Formula contabilă:
1511 = 7812 – 7.500
9. CHELTUIELILE, VENITURILE SI REZULTATUL ENTITĂłII ECONOMICE
9.1 ACTIVITĂłILE SI REZULTATELE FINANCIARE ALE ENTITĂłII ECONOMICE
Rezultatele financiare ale unei entităŃi reliefează eficienŃa cu care s-a desfăsurat activitatea
economică si se calculează la perioadă (lună/trimestru/an) ca diferenŃă 絜tre venituri si
cheltuieli si
poate fi:
- profit, 絜 situaŃia c穗d veniturile sunt mai mari dec穰 cheltuielile sau
- pierdere, 絜 situaŃia 絜 care veniturile sunt mai mici dec穰 cheltuielile.
La sf穩situl exerciŃiului financiar, procesul de formare a rezultatului se reflectă 絜 contul de
profit
si pierdere, care cuprinde sistematizat cheltuielile si veniturile entităŃii economice.
CADRUL GENERAL de 絜tocmire si prezentare a situaŃiilor financiare, elaborat de
Comitetul
pentru Standarde InternaŃionale de Contabilitate, defineste cheltuielile si veniturile, precum
si
criteriile de recunoastere a acestora, astfel:
1. DEFINIłII:
Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice, înregistrate pe parcursul
exerciŃiului
contabil sub formă de intrări sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se
55
concretizează în cresteri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din contribuŃii ale
acŃionarilor.
Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice, înregistrate pe parcursul
exerciŃiului contabil sub formă de iesiri sau scăderi ale valorii activelor sau cresteri ale
datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate
din distribuirea acestora către acŃionari.
2. CRITERII DE RECUNOASTERE:
Veniturile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere atunci când a avut loc o crestere a
beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuării unei datorii,
modificare ce poate fi evaluată în mod credibil.
Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere atunci când a avut loc o scădere a
beneficiilor economice viitoare, aferente diminuării unui activ sau cresterii unei datorii,
modificare ce poate fi evaluată în mod credibil.
Clasificarea si gruparea informaŃiilor 絜 contul de rezultate pleacă de la activităŃile
entităŃii
economice, desfăsurate 絜tr-o perioadă de gestiune. Toate procesele economice legate de
activitatea
principală, conform obiectului de activitate al unei entităŃi economice, sunt considerate drept
operaŃiuni curente obisnuite de exploatare care au un caracter ordinar, obisnuit si repetitiv si
constituie activitatea curentă. Pe baza acestor operaŃii se determină rezultatul curent.
Activitatea curentă este activitatea desfăsurată de o entitate economică potrivit obiectului său
de
activitate, inclusiv activităŃile derivate din realizarea acestuia. Ea cuprinde pe l穗gă
activitatea de
exploatare si alte activităŃi accesorii care se caracterizează printr-un anumit grad de
permanenŃă.
Activitatea entităŃii economice include si operaŃiuni financiare, cu caracter obisnuit si
repetitiv si
astfel sunt asimilate activităŃii curente.
Celelalte operaŃii economice, care nu se repetă 絜 activitatea entităŃii economice, av穗d
caracter
絜t穃plător, constituie activitatea extraordinară a entităŃii economice.
Activitatea extraordinară se referă la evenimente sau tranzacŃii diferite de activitatea curentă
a
entităŃii economice. OperaŃiunile extraordinare au un caracter nerepetitiv, accidental. Ele
nu apar 絜
cadrul activităŃii entităŃii economice frecvent sau cu regularitate.
Veniturile si cheltuielile entităŃii economice sunt clasificate 絜 funcŃie de aceste activităŃi
si
implicit si rezultatele financiare aferente.
Din cele prezentate reiese că rezultatul brut al entităŃii economice, concretizat 絜 profit sau
pierdere, are două componente:
- rezultatul curent (profit sau pierdere) – format din rezultatul din exploatare si rezultatul
financiar;
- rezultatul extraordinar (profit sau pierdere).
9.2 FUNCłIA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CHELTUIELI SI VENITURI
Deoarece structura cheltuielilor si veniturilor a fost prezentată 絜 capitolul III, 絜 cele ce
urmează
vom face referiri numai la aspectele legate de funcŃia si funcŃionarea conturilor, cu ajutorul
cărora se
絜registrează 絜 contabilitatea curentă.
Cheltuielile evidenŃiază efectul utilizării resurselor 絜 activitatea de exploatare, financiară si
extraordinară a entităŃii economice si duc astfel la micsorarea situaŃiei nete (capitalului
propriu). Din
acest considerent, conturile de cheltuieli, din clasa 6 a Planului de conturi general, sunt
asimilate
conturilor de activ.
Av穗d funcŃie contabilă de cont de activ:
- se debitează cu valoarea cheltuielilor efectuate;
- se creditează cu 絜chiderea acestora prin contul de profit sau pierdere;
- la sf穩situl lunii nu prezintă sold.
Veniturile, prin constituirea si realizarea lor, determină cresterea situaŃiei nete (capitalului
propriu) a entităŃii economice si 絜 consecinŃă conturile de venituri, din clasa 7
a Planului de conturi
general, sunt asimilate conturilor de pasiv.
Av穗d funcŃie contabilă de cont de pasiv:
- se creditează cu valoarea veniturilor obŃinute;
- se debitează cu 絜chiderea acestora prin contul de profit sau pierdere;
- nu prezintă sold la sf 穩 situl lunii.

Departamentul tau contabil

In ultimii ani contabilitatea nu mai este privita ca un departament


nesemnificativ dar obligatoriu in cadrul unei societati.

Nevoia de informatii corecte si complete a devenit din ce in ce mai acuta.


Aceste informatii pot fi furnizate numai de catre personal calificat, personal care
presupune costuri ridicate pentru compania dvs.

Noi va oferim informatiile corecte si complete de care aveti nevoie la timp, la


un cost mai mic si la o calitate superioara. Pentru noi vorbesc experienta,
rezultatele activitatilor desfasurate pana in prezent si, nu in ultimul rand,
diplomele si atestatele dobandite de-a lungul anilor.

Contabilitate

Serviciile de contabilitate sunt orientate spre crearea unei imagini cat mai
fidele a activitatii desfasurate astfel incat aceasta sa constituie o baza corecta si
reala pentru calculul indicatorilor economico-financiari si pentru culegerea
informatiilor privind orice aspect din patrimoniul companiei dvs.

Serviciile de contabilitate cuprind, dar nu se rezuma la:

- organizarea si conducerea contabilitatii, in conformitate cu legislatia in


vigoare si cu cerintele tale de informare;

- inregistrarea tuturor documentelor contabile ale societatii tale;


- intocmirea jurnalelor de vanzari, cumparari;

- evidenta analitatica a furnizorilor si clientilor, a creditorilor si debitorilor


societatii;

- balanta analitica si sintetica;

- completarea registrelor obligatorii: Carte Mare, Registru Jurnal si Registru


Inventar;

- raportari semestriale si lunare (bilant, declaratii obligatorii);

- refacerea evidentelor contabile (daca evidentele precedente nu-ti ofera


datele de care ai nevoie sau daca ai certitudinea ca lipsesc inregistrari sau ca
exista inregistrari eronate etc)

Servii conexe

- proceduri privind circulatia documentelor in cadrul societatii;

- proceduri privind evidentierea gestiunilor;

- proceduri privind casieria societatii;

- proceduri privind arhivarea documentelor societatii;

- evaluarea imobilizarilor companiei;

- auditul situatiilor financiare si a altor rapoarte;

- servicii de audit intern;

- cenzorat;

- recrutare de personal in domeniu, la cererea clientului;


- consultanta pentru dimensionarea corecta a departamentelor contabile
proprii (acolo unde este cazul); interviuri cu angajatii, teste, calcul grad de
incarcare etc

- consiliere in diverse colaborari, intalniri cu alti specialisti