Sunteți pe pagina 1din 6

fl*rei n*rrna}* a cavitfrlii

h4*{*d* d* dsterxninaree eoxy?pozili*i


I:ucale
compozilieiflorei normalea cavitSliiUr..t" pune problemede diagnostic
Determinarea
r

Dificultdlilegatede tehnicade recoltare


o

Atagareade substrat/Coagregarea
/ Coadeziunea
.

din cavitateabucali aderi str6nsde substatsauintre ele


Unelemicroorganisme

'

t:,,:;::::.

fdri s5iri piardi viabilitatea


t' prelucratetrebuie disp,ersate

R e c u p e r e a znSu m d r u lm a x i md e p a r t i c u l ed i n p r o b S

spp.l
Distrugespirochetelegi unele bacteriiGram negative(Fusobacterium

Vortexare

Ceamai eficienti metoddpentru placasubgingivalS

De preferatvortexarecu granulemici de sticldsterildintr-un recipientcu gazinert

C a l ed e a c c e sd i f i c i l S

Contaminareaprobelorcu flora normalSa cavitilii bucale

Dificultdlilegatede identificare
Diversitatemarea speciilorcarealcdtuiescmicrofloracavitSliibucale,mai alesceaa plSciidentare

'

Unelespeciise gSsescdoar in numSrfoarte mic

Bacteriistrict anaerobe

'

ili pierdviabilitateala contactulcu aerul

S p e c igi r e uc u l t i v a b i l /e n e c u l t i v a b i l e

Cresterelentd

Lipsaunor criteriide identificare

probelor
Recoltarea
.

Compoziliamicrofloreiorale poatevariade la un situsla altul, chiardacdacesteasunt apropriate


o

Se '"j"T:::ecoltarea

'

unor cantitsli mici de produs

Raclareamucoasei

E x a m e n uml i c r o s c o p i c
.

Preparatnativ
o

Mobilitate9i morfologie

- metoddcitologici(determini prezenla/absenta
unor secvenle
FISH(fluorescentin situ hybridization)
specificede ADN)

- s t r u c t u r ab i o f i l m u l u i
M i c r o s c o p iceo n f o c a l S

-_t-

M e t o d ed e b i o l o g i em o l e c u l a r d
r

Amplificaregenicd165 rARN

FISH(fluorescentin situ hybridization)

D G G E( d e n a t u r i n g r a d i e n tg e l e l e c t r o p h o r u r i i

Tehnicide detectarede secvenlespecificde AND

Cultivare,ldentificare
o

Necesititransportla laboratorin condiliicorespunz5toare

probelor
Dispersarea

Tehnicicantitative

o Rearizareili:j:"lj:::il:"*,.,m
pato,ogic
produs
o

Numdrarea
c o l o n i i l op
r e m e d i is e l e c t i v e / n e s e l e c t i v e

ldentificareprin metode specific(testeAPl,etc)

Antibiogramd

$tabilireanilffi5ruluitotal de lactnbacilidin lichidulbucal


Lactobacilii
sunt frecventizolalidin cavitateabucali, in specialdin placadentard9i de pe limbd.
c

L. cosei, L. rhomnosus, L.fermentum, L. acidophilus, L. solivorius, L. plantarum, L. parocosei, L. gasseri,


L. oris

.
.

R e p r e z i n tm
i a i p u l i n d e 7 % d i n f l o r ac u l t i v a b i laS c a v i t 5 l ibi u c a l e

Prevalenlalor cregtein cazulpacienlilorcu carii

glucozacu producerede lactatsau lactatgi acetat


FermenteazS

S ef o l o s e s cm e d i is e l e c t i v ep e n t r ue s t i m a r e an u m i r u l u id e l a c t o b a c idl i i n s a l i v 5
o

Testpentru apreciereaactivitSliicariogenea microfloreibucale


o

Cu toate ca acesteteste nu sunt foarte relevante,ele oferd informalii in legiturd cu dieta


ott':"t'';;""rurde
r a c t o b a c i r i sceo r e r e a zcdu a p o r r u r d ec a r b o h i d r a l i d i nd i e t ap e r s o a n e i

Metoda clasicS
R e c o l t a r el ai c h i d u l ubi u c a l
.

in searaanterioari recoltdriipacientulefectueazdo igienSriguroasia cavitSliibucale,apoi nu mai


c o n s u m ia l i m e n t e l,i c h i d ee, t c .

Dimineala,inainte de a m6nca,se clitegte cavitateabucalScu ser fiziologicsteril

D u p du n r e p a u sd e 3 0 m i n u t e ,s e c l d t e g t ed i n n o u g u r ac u 2 0 m l s e r f i z i o l o g isct e r i lt i m p d e 2 m i n .
o

Serulva fi colectatin recipientsteril

-2-

T e h n i c ad e l u c r u
e

Seefectueazddilulii succesiveL/LO,L/L00,L/Looo,U10000

D i nf i e c a r ed i l u - t i see i n s d m 6 n l e a z1dm l p r i n i n g l o b a r e i n1 0 m l m e d i uf l u i d i f i c a t

S en u m i r S c o l o n i i l ed e l a c t o b a c i l i
C o l o n iR
i ,c u m a r g i n in e r e g u l a t e

m u l t 3 0 0c o l o n i i
S en u m i 1 6p l i c i l ei n c a r es - a ud e z v o l t act e l p u l i n 2 0 - 3 0c o l o n i i9 i c e l
l i c h i db u c a l
S ec o r e c t e a zci u f a c t o r u ld e d i l u l i e9 i s e a p r e c i a z ni u m i r u l d e l a c t o b a c i l i / m l '

o
o

Metaderapids
CRTbacteriao
r

i u t a n s9 i d e l a c t o b a c idl i i n s a l i v i
a u m i r u l u id e s t r e p t o c o cm
S ef o l o s e g t ep e n t r ud e t e r m i n a r e n

Utilizeazdmedii selective

Contraindicalii
o

Tratamentantibiotic

o utirizaret:;::*JT:j,T:ff':'j:0"""'deraincetareatratamenterorantibiotice
M e t o d ad e l u c r u

s e c r e l i esi a l i v a r ep r i n m e s t e c a r euan o r g r a n u l ed e p a r a f i n S
S er e a l i z e a zsSt i m u l a r e a
Se recolteazisalivain recipientsteril
S eu m e z e s ca m b e l ep d r l i a l e m e d i u l u ci u s a l i v d
o

Salivase va picuracu pipetapentru a evitazg6riereamediului

Sescurgeexcesulde salivd
Testulse plaseaziin recipient,se inchideermetic
Se incubeazila 37oC,48 ore, in pozilieverticald
Citirease facein comparaliecu etalonul

. t

1:;

n { t , ,

,.-.)

-"'

-3-

$f|} trif '{ t!

b*nll$6**ll,utibr!
*# lsii.s:i&{

!**::

{"ru

**qr'

r*

Fnnl*rlibn
tss br rs$l#*r

ii

!3$l.tp*x

'

r*1

fr

ffiffiffiffi
Wffiffiffi

r-1
i
t
L-/

sdutanr,bws{${tt,Szu.f r,'dsfi}tr$}

Lrfidhr(lHl teFUJrfil 5&l*/*l

-4-

#enultaxdic{a
Speciiimportante
c

Candidaalbicans

Speciinon-albicans:C. krusei,C.glabrato,. C. tropicolis,C.paropsilosis,C. guillermondii,C.famota, etc.

lmplicarein patologie
.

m e m b r ia i f l o r e in o r m a l e

prolifereazi in prezenla unor factori de risc (imrinosupresie,


tratament antibiotic, sarcini, diabet
utilizarede droguriintravenoase,
expunereprelungitietc.)
zaharat,prezenlacateterelorintravasculare,
cauz6ndinfectiioportuniste
o

infeclii profunde (sepsis,endocarditd,diseminarecu abcesein diverse organe la pacienli


neutropenici,infecliide gunt,pericarditdpostchirurgicalS)

infecliisuperficiale- tegumente,unghii,mucoase(vaginitS,esofagitS,soor bucal)

candidozdcongenitali,candidozdsistemicdla nou-nisculicu greutatemicd la nagtere

Morfologie
r

preparatnativ,frotiuri colorateGram,cu albastrude metilen,Giemsa


o

blastospo.l,r,"
rrr, (3-g u), sfericesau ovoide,inmugurite,Gram pozitive

"

ot"':"t:"ul*
dupi diviziune
.,""rn" agezatecap racap, nedesprinse

clamidosll,tj,"
u"r,." cu dubrucontur, mai mari dec6t brastoiporii,se observi doar ra specia
C. albicans

Cultivare
.

p e m e d i u lS a b o u r a u d
o

suplimentatcu cloramfenicolpermite dezvoltarealevurilorgi inhibi multiplicareabacteriilor


contaminante

p e m e d i ic r o m o g e n e
o

ChromogenicCandidaAgar- permit identificareaunor speciide Candida(mediile


Candiselect,
cromogeneconlin diversesubstraturicaredescompusede enzimespecificeale unor speciide
Candidarezulti in colorareacoloniilor)

incubarela 30-37oC,24-48de ore

-5-

ldentificare
.

morfologie)
caracteremorfotinctoriale(vezi

caracterede culturi
o

'

coloniide tip ,,S",alb-g5lbui,cremoase,mari,cu suprafalamati, miros de drojdie

oune|etulpinipotprezentamiceIiiIaperiferiesaupotfirugoase
o

p e m e d i ic r o m o g e n es: e i d e n t i f i c 6s p e c i ap e b a z ac u l o r i ic o l o n i i l o r

zimograma- identificarepe bazastudiereafermentSriizaharurilor

a u x o n o g r a m-a. i d e n t i f i c a rpee b a z as t u d i e r iai s i m i l S rzi ia h a r u r i l o r

temperaturade crettere
o

C.albiconscreste la 45'C

majoritateacrescla 37-40"C

u n e l en u c r e s cl a 3 7 o C

ureazi negativd

testulfilamentariirapide- pentru identiflarea specieic. albicqns


o

testatS.La
Se prepardo suspensiede 0,5 McFarlandin ser fiziologicsterildin culturade levuri
in
0 , 5 m l s u s p e n s i lee v u r i c ds e a d a u g dv o l u me g a ld e s e r s a n g u i nd e c a ls a u u m a n ) i n c u b a r e
-> se etaleazE
o p i c a t u r Si n t r e l a m i 9 i l a m e l S) s e
b a i ed e a p 5 ( 3 6 . Ct i m p d e 2 h ) ) s e a g i t ;
examineazdla microscoP.

strangulare(c.
se observi tubi germinativi,filamentescurtecare emerg din blastosporfdri
albicans, C. d ubli nie nsis\

- pentru identificareaspecieic. albicans


formareaclamidosporilor

(agarcu fbini de
C. olbicansformeazSclamidosporinumai daci se cultivi pe medii speciale
Porumb9iTween 80)

S p e c i eC a n d i d a

Colonie

Blastospori

olbicans

Untoasi

Ovalari

dubliniensis

UntoasS
UntoasS
Untoasi
Uscate
increlite

Ovalari

glabrato

guilliermondii
krusei
parapsilosis
tropicalis

Untoase

P s e u d o m i c e l i i T u b ig e r m i n a l i C l a m i d o s p o r i
Da
Da
Da

Ovalari

Da
Nu
Da

Cilindrici

Da

Ovalari

Nu

Ovalari
Ovalari

Da
Nu
Nu
Nu

Da

Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Metode automatizatede identificare- Vitek2Compact

ADN-uluiribozomal18S,identificareprin PCR
Tehnicimoleculare- ldentificarebazatape secvenfierea

Testareasensibilit6liila antifungice
.

n u e s t er e c o m a n d adt e r u t i n i

indicatdin cazulinfectiilorinvazive,infecliirefractarela tratament

d e t e r m i n a r ecao n c e n t r a l i emi i n i m ei n h i b i t o r ipi r i n E - t e s t es a u m e t o d ad i l u l i i l o r

-5-