Sunteți pe pagina 1din 1

0002 3 'l 65

PR|MAR|A MUNTCTPTULU| CHtgtNAu


DISPOZITIE

Nr.

din oa

,L,+(r,e-

/o/J-

{u pr$pla sistarea lucrarilor de construc}ie -1


si anularea valabilitalir autorrzattei de construire

nr. 99-C-15 din12.06.2015 , privind construirea


Lunui bhc de locuinle cu parcare auto subterand
din str. Alba-lulia

Avdnd in vedere faptul plingerile locatarilor, avand in vedere ancheta de serciciu care
urmeaza a efectuata cu privire la substituirea Cerlificatului de Urbanism (in biroul Primarului
General a fost depus spre semnare un proiect de Certificat de Urbanism, pentru ca mai tarziu pe
data de 02 iunie sa fie elaborat si eliberat un alt certifcat), avand in vedere faptul ca in mod
straniu l0 zece zlle de la eliberarea Certificatului de Urbanism, a fost eliberata si Autorizatia de
Constructie, in conditiile in care in timp de 10 zile este imposibil sa aiba loc proiectarea unui
bloc lbcativ, in conditiile in care unul dintre semnatari - Secretarul Consiliului Valeriu Didiencu
este in concediu de boala din data de 3 iunie 2015, si respectiv nu avea drept de semnatura si nu
putea semna Autortzatta de Constructie din data de 12 iunie 2015, in conditiile in care
documentele sus mentionate lipsesc din registrele electronice din anticamera Secretarului
Consiliului si a Primarului General, in conditiile in care Autorizatia de Constructie a fost
elaborata si eliberata de Directia Generala Arhitectura si Urbanism, dar nu de Directia
Autorizare si Disciplina in Constructie conform competentei, avand in vedere faptul ca primarul
general prin rezolulie directd a cerut beneficarulr,ri si serviciilor subordonate, schimbarea lotului
de pamant vrzaI, cu un alt lot, in temeiul Legii nr. 436 - XVI din 28.12.2006 ,,Privind
administratia publica locala", primarul general al municipiului Chisinau DISPUNE:

1.

2.

de construcJie gi valabilitateaautorizalrei de construire cu nr.99C-15 din 12.06.2015, si a Certificatului de Urbanism nr. 327115 din 02 .06.2015,
eliberate intreprinderii cu Capital Strdin ,,Restart Bussines" SRL. pentru construirea
unui bloc de locuinte cu Darcare auto subterand din str. Alba - Iulia.
Se anuleaza valabilitateaautorrza\iei de construire cu nr. 99-C-15 din 12.06.2015, si a
Certificatului de Urbanism nr. 321lI5 din 02 .06.20\5. eliberate intreorinderii cu
Se sisteazd lucrdrile

Capital Strdin ,,Restart Bussines" SRL, pentru ca lipsesc din registrul e,lectronic sr
pentru ca Autorizatia de Constructie a fosi elaborata de o alta subdiy{2i:une decat cea
competenta.

3.
4.

Se ordona desfasurarea unei anchete de serviciu oe cazul

Pretura sectorului Buiucani va asisura controlul orezentei

GENE

L
uorln Lnlnoaca
R