Sunteți pe pagina 1din 4
Populalie: 4.743, sate: Satchinez, Barateaz si Hodoni. judetul Timis, cod postal 307365 _-Copilul nu datoreaza parintelui viata, ci cresterea.” citat din Nicolae lorga Primaria Comunei Satchinez Consiliul Local al Comunei Satchinez SLI RUE Vio Reed eta tet q fresernis eee Perr mene cimii, numita in popor si Duminica Mare, este sarba- toarea anuali a pogorarii eRe ee SCaS TIT crete etetcd ni-l istorisese Faptele Apos- PONCE Rame eRe CS RCC asd cerca een tocate BEE cme intotdeauna la zece zile du- BUC ent dupa Pasti, cand a avut loc eae cand evreii isi serban si ei praznicul Cincizecimii. Es- COE COc Lc LCL Tae Cue eae eee tae Reabilitari de drumuri in comuna Satchinez cee ear tri ao oe feet ieerens Pree ocak Ganon Merese teeta te = SRM | 1 iunie, zi liberd | CAPOURIDEITUNIE LA SCOALA GIMNAZIALK oti eters a SATO Be Tereee IRC LEAL eae eS LLY Prima sia doua zi de COT Ra CD Rusalii, sunt declarate wile de CRIT | SArbitoare legal, potrivit leg) Otc | ct sdlariatit care vor lucra Peete cients duminic&, 31 mai, sau luni, PCE RUB er: eee Peserectn can SS =o emcrreeremmtag | umatoarele 30 de a ‘oameni aflati in Terusalim, Pe parcusul hunii mai 2015,Primtiria Satchinez a efectuat lucrari de reabilitare, prin nivelare si pietruire, pe mai multe secmente de strlzi din comuna Satehinez lucririle vor continua si in Tuna iunie,pan& cand fiecare strada va indeplini conditii optime inculatie. Cu ocazia zilei de 1 Tunie, clevii de la gradinitele si scolile comune! Satchinez au primit, pentru al doilea an altiminte Toms Shouse. Cadourile au fost oferite de Asociatia Isus Speranta Roméniei, in parteneriat cu Assist International California si Compania Toms Sho prin bunivoinfa pastorului Laurentiu Timig,direetor executiv Prin intermediul ziarului local, aducem multumiri tuturor persoanelor implicate, le urim multa sinitate, ROME | are denn weckend prelungit | Putere de munca siti asteptim, de fiecare data, cu mult drag! invatatura Mantuitorului fj on Director atte ener tnaLy Prof. Liliana CALIANU diferite limbi, desi acesti eee mcrae ccn ms multi dintre cei prezenti ca onsite Ora ones ogee enter DISC e ees cs BU ETL LconaDD www.satchinez.ro Comuna Satchinez Strada Daliei nr 82 jud. Timis cod 307365 Romania telefon: 0256/ 379.500 Romani vor _avea Ser ir Reieier nic Bogatia de peste veac. plecati la ora. Din ceea ce am remareat foarte multi dintre acestia sunt in varsti, ‘dar mai sunt si unii care au preferat si nu le vanda si nici si le inchirieze, lisindu-le in agrija timpului, care este nemilos. in contrast, sunt foarte multe case vechi * de un secol, foarte bine ingrijite, car pistreaz frumuseea de alt dati de pe ‘vremea bunicilor nostril dar si aceste case ‘eare poarti pe fatadel ssarea oamenilor care le locuiese astizi Pentru cei care sunt proprietarii acestor cease plirisite gi uitate de vreme, am doar 0 singura intrebare: Ce ar spune parintii si care arati acum? Au muneit unti pe branet si aibit aceste adevirate comori... $i cand te ‘indesti ci in urmitoarea gedinja de consi- liu local vom avea pe ordinea de zi siimpo- zitarea cu 500% mai mult a acestor imobile egradate si lisate de proprietari in parag ni care nu ne fae deloe onoare nici noua si nici vecinilor acestora. $i bine le-a ficut Guvernull Mai dorese si amintese un singur ueru: e& acum 35 de ani, pe vremea cind ‘traiau alituri de noi si etnici germani era cum spune banateanul de rand, ‘ORANDUIALA. Primar, Jon Dan bunicii vostrii dac& le-ar vedea in halul in Comuna noastr& cu cele 3 sate compo- nente are 1430 de numere de casi. Dup’ ‘eum ati putut remarea majoritatea dintre ‘dumneavoastra, pentru unele locuinte, tim- pul a stat in loc, fenomenul imbatranirii fiind in contrast cu cel al innoirii, Din tota- Tul caselor pe care le avem eirea 15% sunt degradate in ultimul hal, majoritatea aces- tora find si nelocuite. Proprietarii acestor aritoase imobile de altidati fie au murit, fie sunt plecafi din tard, fie urmagii lor sunt Cametul de comercializare contine pe prima fili datele de identificare ale gospodiriei , productorului agricol si ale membrilor gospodirii care il pot utiliza , urmitoarele file sunt pentru evidenta transportului produselor de la locul de detinere la locul de vanza- re, pentru vanz4rile cu amnuntul in spatti publice. Apoi sunt 40 de seturi a cate trei file destinate vinzirli efective a produsclor provenite din sectorul agricol. Regimul de utiizare al filelor din cametul de comercializare a produselor din sectorul agricol este urmétorul : ~ primul exemplar se inmaneaz’ cump&ritorului , al J) doilea exemplar se pistreaz la vanzitor, iar al treilea exemplar se IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI Conform Legit nr.145 din 21 octombrie 2014 pentru stabili- rea unor misuri de reglemetare a pietei produselor din sectorul agricol, in perioada urmitoare se vor elibera ATESTATE DE PRODUCTOR ( inlocuiese CERTIFICATELE DE PRODUCTOR) Fiecare producdtor agricol va primi un ATESTAT si UN CARNET DE COMERCIALIZARE pentru a avea acces in piefe si ‘arguri in vederea vanzirii produselor din sectorul agricol Beneficiazé de acestea numai cei care sunt proprietari sau arendasi de teremuri si efective de animale. In acest sens se depune © cerete la Biroul Agriol , din eadrul Primvet, iar in termen de cel mult 5 zile de la data depuneriicereri, numai dupa o constata- re la fata Iocului a eelorsolicitate , documentele vor putea fi elibe- rate dupi obfinerea AVIZULUI CONSULTATIV DE LA REPRE- ZENTANTI CAMEREI AGRICOLE JUDETENE ‘in teritoriu Da) pistreaz4 in camet IN TERMEN DE 15 ZILE de la data inscrisi pe ultima filé a cametului de comercializare avesta trebuie predat la Biroul Agrieol, ‘numai dup predare veti putea beneficia de un nou carnet de co- mercializare . Semestrial aceste carnete vor fi totalizate si transmi- sela Agentia de Administratie Fiscala Timisoara. In perioada aprile — 15 iunie 2015 se destisoari campania. SAPS 2015 de preluare a cererilor unice (vegetal si zootelmie ) pen- tru acordarea de subvenii Programul de eliberare a ADEVERINTELOR pentru depu- nerea dosarului de subventie la APIA este in zilele de LUNI, MARTI si MIERCURI Actele necesare obtinerii adeverintei sunt : ttlul de proprie- tate, certiffeatul de mostenitor , contractul de vanzare cumparare , contractul de arenda, contractul de comodat , (extrase de carte funciard acolo unde este cazul ) ale terenurilor agricole , precum $i declarafia APIA 2014 in eare sunt inscrise blocurile fice Progra- inffrile pentru a putea depune dosarul de subventiei sunt afigate la sediul PRIMARIEI COMUNEI SATCHINEZ Referent superior , (CARAUS NICULINA Primaria GComunei Satchinez a Categoriile de solicitanti eligibili, in functie de forma de organizare sunt: + persoana fizicd inregistrati si autorizata in Eis conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgent a Guvernului nr. 44/2008, cu modificdrile gi completarile ulterioare: PNDR ~ individual independent, ea persoans fiziek Na eae a autorizatis Vita i tard european’ ea ntreprinzatr titular al une! ntreprinderi ca intreprinzator titular al uneiintreprinderi familial; + asociatul unie si administrator al unei societiti en ati tru Tispondere limitatt~ SRL, infintata in bara Legit Rrogrannil National peo! 41/1990 republicatt, cu modifidrie si completarile Dezvoltare Rural, ‘itesoare; + asociatul majritar(majritate absolut) st a fost aprobat de administrator al unei societii cu rispundere limitat Comisia Europeana SRL, infnjatd in baza Leg 3/1990 republicat ci modifi i complethrle ulteniore. ~ 6.1: Sprijin privind instalarea Tinerilor fermieri Din categoria IMM-urilor, solicitanti eligibili sunt Reprezentantii AFTR au lansat primul apel de + mierointreprinderile ~ de pind la 9 salariati si proiectedincadrul oulsi PNDIeaoig-20a0, pe realizearh oii de afsceri anual neti sau detin Sub-masura 6.1, destinatatinerlr fermier active totale de pnd la2milioane euro, Terman de desraerv eee naao-omie + inteprinderle mii au inte 10 49 de salarat realienao cir deafacertanuall netl sau de(in ese doreste prin aceasti sub-misuri? active totale de pila 10 mllioane euro, echivalent intel + instalarea pentru prima dat tnerlorfermieri, ca, Istalareacatanar ferme este un proces care se effmenaget ai unciexploatagi agricole; deruleazd in tape. Acest proces trebue st fh inceput eietnaticomamapabentiid, ctcvea stake ck tn cars de desfgurarcla data depuneril competitivitttiseetoruluiagriol, preeum siconfor- ere de fnantae pentru accesarea spriinlu mieten ehetroice Renstnccieeicnretesnes acordat prin ntermedil acestelsub-misuri mediului, igiena si bundstarea animalelor st siguranta la locul de mune + submasura va erea posibilitatea tinerilor fermieri ; E rezidenti, cu un minim de cunostinte de baz, si se * Btapa I: Inregistrarea tinarului fermier la Oficiul Care sunt pasii de urmat? instalere ca sefi/manager ai explostatie! National al Regstrulu Comertuluica + eresterea numarului de ner fermieri care ncep _tlcrointreprindere /intreprindere mici eu Dentru prima dati oactivitate agricola caseBy” maximum 24 de luni inaintea depunericereri de ae ide expec finantare(intre timp, fermierl pregateste planal de + incurajarea tinerilor gi a familiilor din mediul rural. afaceri, organizeaza activitatile administrative, feet pozitiv asupra economiei nationa Ingeneral, €t.). Aceasta etapa trebuie safe incheiata inaintea e ‘depunerii cereri de finantare pentru aceasta ‘ne poate depune proiecte? cubsmisura icine Uoate Ot i” . + Etapa II: Depunerea gi inregistrarea Cererii de Solicitanti eligibii Finangare insoftt de plana de afaceri si documente- Te bligatori (documentelejustiiatve legate de «-Tanarul fermierin conformitatecu definitia -—-«bua material cu actveledetinute la momentul prevdzuta laart2 din R(UE) nr1905/2013,carese _-—-depuneri cere de finantare), precum i instaleazi ca unie se al exploataie agricole; documenteleanexa; + Persoana jridie cu mai mult actionari unde un + Etapa I: Instalarea tanarului fermi est conside- Me eter incon t's te CU rata finalizat la momental implementa corecte a nrageg/ Zong ee inteloed sexercitt uneenteol — Plaului de afacer (a aeordareaeeleide-a doua efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile trange de platii). See eae eeeeea eects Contributia public total aferenti sesianif pentru inanciare legate de exploatatie. anul 2015 este de: 111.209.889 euro. Din contrbatia pablicd total alocarea pentru zona montant este de 33.362.067 euro. Sprijinul nerambursabil va fide maximum 30.000 Euro va fi acordat sub forma de prim in + Exploatatia are o dimensiune economica cuprinst dou trange astel: ine 12.000 ~ 50.000 80: « nsploatatia ete nropotate obligaoviu tn Registrul 75% din evantumml sprijinului la primireadeciie de Unie de Identificare ~ APIA, in Registrul agricol si . finantare; sais in Registra exploataillor~ ANSV'SA; din cvantuml sprijnull in maximum trei ani + Exploatatia este inregistrat ca microintreprindere dela primitea deizeidefinanare Exploatatia trebuie si indepl urmitoarele condit Gonsiliul Local Satchinez Comuna Satchinez, Strada Daliei nr. 82, jud. Timig, cod 307365, Romania, tel.: 0256/ 379.500 tuturor copiilor! ae conte Meat oan ec Parner opines mnt renee cee Ponte tot iret ert diferite Ziua copilului a fost Per ioune eee la Geneva la Conferinta Nominees beer eoniee neat: one arnt 7am Perret enty aera es Peer este Copilului OER BC recon Piece ace ea nte ale Copiilor al RET ome UN erg Etnien) reenter Prec seat cemetery Perea) Petey »Ziua copilului”. PEE eat Tee) -AU CASATORIT iN COMUNA NOASTRA cura = aera ATE, Membrii Asociatiei BIO-TEAM RO cutenctay au realizat recent 0 prezentare despre animalele proteja- STRUCT Luca te ce traiesc in zona Mlastinilor Satchinez,proiectul a fost MIMALINET finanfat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania VASA-IASMIN « Tehnologizarea tot mai puternici a viefii tinerilor si absenta contactului di- JUCSOR reet cu natura face ca societatea actual’ sii pun accent tot mai mult pe o dezvoltare nesustenabil: Astfel, cu toate ci mai existii petece pline de viatf ce s-au conservat de-a lun- gul timpului, atét in zonele rurale cat sila periferia unor orase, oamenii nu sunt con- stienti de bogatia ce-i inconjoard. Cea mai mare parte a localnicilor nu cunose valor le naturale ale zonei in care triiese si implicit, nu au preocupiri pentru a le pistra sau a le valorifica Asociatia Bio-Team deruleazi in perioada aprilie ~ septembrie 2015 pro- iectul "Descoper natura din jurul tiu!” finantat de Fundatia pentru Partenet at si MOL Romania. Acest proiect este demarat in parteneriat cu: Liceul Teoretic N kolaus Lenau, Scoala Gimnazial Satchinez, Organizatia Studentilor din Universita- tea de Vest Timisoara (OSUT), Societatea Romani de Herpetologie (SRH). Scopul proiectului consti in promovarea valorilor naturale din zona Mlastinilor Satchinez Timisoara, prin intermediul unor activitati de mediatizare, conservare si promova- re derulate de citre un grup format din specialisti in biodiversitate, studenti si elevi din comunitatile locale. Principalele activitati cuprinse in proiect sunt: Ziua Internationalii a Bio- diversititii; Concursul ,Cum vezi tu Biodiversitatea?” si 2 weekend-uri de tip Ranger CRT unior. Pand in prezent s-au desfaigurat mai multe prezentari in diverse scoli impliea~ nee te in proiect. Printre scolile implicate se afl si Scoala General& Satchinez, unde s-a derulat recent o prezentare despre animalele protejate ce traiesc in zona Mlastinilor roa Satchinez. Cu acest prilej elevii au invaitat ce animale protejate traiese in zona lor gi ero cum le pot proteja. Totodat au inviitat notiuni legate de biologia si ecologia speciilor si de asemenea cum si identifice animalele si dupa alte criterii in plasi fai de cele vizibile (ex dupa sunet). La finalul acestor ,lectii” Asociatia Bio-Team a prezentat si concursul de desen gi fotografie”Cum vezi tu biodiversitatea?”. Concursul este laa doua editie si se adreseaza elevilor de orice varsti si din orice unitate scolar din tard ANDA-FLORENTINA ‘Casi de pias DEMIAN EUGENIA 6 de ani (eee UaNAN pee . ne . Mai multe detalii referitoare la proiect sau concurs se pot regisi pe web eet Asociatiei (http://bio-team.ro/Coneurs/) ori pe pagina de Facebook Bi (www.facebook.com/bioteam.ro). “Inceareti sa fii un a ny om de valoare simu neapérat un om de Gy) Me} succes.” | TeAm eautapee \ Parteneriat Asociatia BIO-TEAM RO, 300115, Timisoara, Str. Pestalozzi, Nr. 16. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul Biologie-Chimie, Sala 16. Tel: 0732.900.287, ‘e-mail: office_bioteam@yahoo.com, http/:www-bio-team.ro Albert Hinstein ese) Bao TT