Sunteți pe pagina 1din 7

FISA POSTULUI

DIRECTOR TEHNIC
Data:

APROBAT
Director General

Denumire Post

Director Tehnic, cod COR: 112024

Zona (sectie, serviciu)

Sediul societatii si Santiere constructii

Cerinte
Post

Studii

Superioare Tehnice in domeniul constructiilor

Instruire

Atestat
Tip abilitate

Abilitati

Pregatire si
Experienta

Calificativ

Ordonat
Spirit de observatie
Capacitate de analiza
Capacitate de sinteza
Inteligenta

-Studii postuniversitare in domeniul managementului


productiei, MBA;
-Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel
mediu sau avansat.
-Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.
-Cunostinte la nivel profesionist privind tendintele in
domeniul Constructii la nivel national si international;

Este subodonat
Are in subordine

Directorului general
Sefi de echipe si membri echipelor
Sefii de departamente, de Sectii de Productie, Investitii
/Utilitati, Aprovizionare / Achizitii

Colaboreaza cu

Intern: - cu toate departamentele functionale din societate


-Sefi de compartimente functionale
-Responsabil aprovizionare
-Sef serviciu mecano energetic
Extern: -cu furnizorii

De reprezentare

in relatiile: -cu clientii


-cu antreprenorii si subantreprenorii
-autoritatile de stat
-administratia publica locala

Relatii

Fisa Postului

Atributii
Si
Responsabilitati
i

Pe linie profesionala
1. Scopul general al postului
- Coordonarea si asigurarea intregului proces de productie in
vederea realizarii productiei planificate, in conformitate cu
obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei.

2. Obiectivele postului
- Functionarea corespunzatoare a societatii din punct de
vedere tehnic si managerial in conformitate cu politicile si
strategia societatii.
- Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si
aplicare a celor mai bune solutii tehnice si economice pentru
executarea lucrarilor societatii.
3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
- Planifica activitatea de executare a lucrarilor in functie de
planul de executie, pentru a asigura realizarea integrala a
indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti.
- Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea
ce priveste executia lucrarilor..
- Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si
dezvoltare a capacitatilor de executare a lucrarilor si
coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor
financiare ale societatii.
- Organizeaza si coordoneaza introducerea in modul de
executie a lucrarilor, a tehnologiilor noi si raspunde de
asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie.
- Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de
executie a lucrarilor, urmarind realizarea lucrarilor in
conformitate cu planul cerut.
- Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de

Fisa Postului
executie a lucrarilor, atat la implementarea cat si la
modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a
tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate.
- Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub
control a proceselor incluse in sistemul calitatii.
- Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru
implementarea politicii in domeniul calitatii.
- Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea
societatii, conform procedurilor si standardelor existente.
- Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea
obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in
vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor propuse de
societate pentru executarea lucrarilor..
- Urmareste incheierea contractelor pentru noile lucrari si
actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor
tehnice, conform graficelor de esalonare a lucrarilor.
- Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l
transmite Departamentului Resurse Umane.
- Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor
libere pentru personalul din subordine.
- Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de
munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa
cu reprezentantii sindicatelor.
- Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF
sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in
baza fiselor de post.
- Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in
realizarea strategiilor pe termen scurt ale societatii in limitele
respectarii temeiului legal.

4. Descrierea responsabilitatilor postului


a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea

Fisa Postului
- Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune
intre management si angajati.
- Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii
companiei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia
publica locala.
- Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta
in interiorul departamentului, in raporturile cu alte
departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara
firmei.
- Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui
climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru.
b) Fata de echipamentul din dotare
- Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului,
aparaturii si utilajelor din dotarea societatii.
- Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne
legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului,
aparaturii si a utilajelor din dotarea societatii de catre intreg
personalul din subordine.
- Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile
privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu
care isi desfasoara activitatea societatea.
- Respecta procedurile interne legate de utilizarea
autovehiculului pe care-l are in folosinta.
c) In raport cu obiectivele postului
- Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale,
financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea
obiectivelor societatii.
- Raspunde de organizarea generala a activitatilor lucrative ale
societatii, urmarind asigurarea cu forta de munca.
- Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, in
raport cu planul de activitate .

Fisa Postului
- Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a
capacitatilor de munca, utilizarea completa a timpului de lucru
si cresterea productivitatii muncii in cadrul societatii.
- Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de
aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea
materiala a desfasurarii fara intreruperi a activitatii societatii.
- Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor executate,
precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate.
- Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale
personalului din subordine si asigura formarea continua a
acestuia.
- Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si
sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi
de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform
procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare.
- Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care
are acces.
d) Privind regulamentele / procedurile de lucru
- Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului
Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de
catre intreg personalul din subordine.
- Respecta si aplica politicile generale ale societatii si
raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg
personalul din subordine.
- Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul
Colectiv de Munca aplicabil.

Fisa Postului
Pe linie NPM
PSI
SSM

Atributii
Si
responsabilitatii

-Cunoaste si aplica normele de securitate a muncii SSM,


prevenire si stingere a incendiilor PSI si norme e protectie a
muncii NPM
-Raspunde de normele SSM
-Propune masuri pentru diminuarea riscurilor SSM
-Participa si furnizeaza informatii pentru evaluarea
riscurilor SSM
-Aplica prevederile planurilor SSM (sanatate si securitate in
munca) pentru santiere temporare si mobile
-Supravegheaza respectarea normelor de securitate de catre
personalul subordonat, respectiv implementarea normelor
prevazute in conventiile SSM anexate la contract;
-Semnaleaza conducerii orice situatie care poate genera
incidente sau accidente de munca sau incendii

Pe linie de calitate
-Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de
management al calitatii.
-Aplica prevederile documentelor de planificare a calitatiiplan calitate, PCCVI
-Verifica din punct de vedere calitativ lucrarile executate
-Cunoaste si aplica procedurile sistemului de management al
calitatii aplicat lucrarii
-Instruieste personalul din subordine privind cerintele de
calitate ale lucrarilor in executare.
Pe linie de mediu

-Aplica masurile de gestionare a aspectelor de mediu pe


santier
- -Instruieste personalul din subordine privind cerintele de
mediu specifice lucrarii

Prezenta fisa de post, are ca anexa evaluarea riscurilor pentru postul personal TESA cu activitate de
santier
Luat in evidenta
Responsabil evidenta personal
Contr. Nr.
N/P_________________

ANGAJAT
Luat la cunostinta
N/P ____________________

Fisa Postului
Data:
Semnatura

Data:
Semnatura