Sunteți pe pagina 1din 242

Cuprins

1. lntreruptoare de mtolle ~!InaltA tensiune. Caraeterlstlel, ,erlflerl


1.1. Generaliti, caracteristici . . . . . . . .
1.2. Dispozitive de acionare a lntrcruptoarelor
1.3. Verific.-ueu lntreruptoarelor

3
3
6
14

2. Separatoare. Caraderlstlcl, nrlfle.iirl


2.1. GcueralitU, caracteristici . . . . . . . . .
2.2. Dispozitive de acionarc a separatoarelor .
2.3. Vcrific.-uea scparatoarclor

31
31
31
35

3. Transformatoare, nutotrnnslormatoare i boblne de !!lingere. Ca


'rneterlstlcl, nrlllerl . . . . . . . . . .
. . . . . .
3.1. Transformatoare i autotransformatoare generaliti
3.2. Bohine de stingere, generaliti . . . . . . . . . . . .
3.3. Verificnren transformatourelor i autotransformntoarelor .
3.4. Verificarea bobinelor de stingere

39
39
46
46

'J2

4. Tra.nsloriiUltoare de eurent. Caraeterl!!tlel, verllleiirl.


4.1. Generalili, caracteristici . . . . .
4.2. Verilicnrca transformatoarelor de curent

95
95
100

5. Tmnsfornmtoare de tensiune. Carneterlstlel, verlfiei'irl .


5.1. Gcncroiiti, caracteristici . . . . . .
.
5.2. verificarea translormatoarelor de tensiune

117
117
120

6. llotoare eleel.rlee de curent alternativ. Carncterlstlcl, 1'erllletirl


6.1. Genernliti, c a r a c t e r i s t i c i . . . . . . . . . . . . . .
--~-2. Verific.-uea motoarelor electrice de curent alternativ .

137
137
13\1

7 ~-Cnblnrl, enraeterlstlel, verificri

151
15t
153

7.1. Gcncralil\i . . . .
7.2. Verificarea cablurllor
8. Doblne de reaetnnJii.. Cnraeterlstlel, nriJiei'irl
8.1. Genernlili, 9raeterlstlci . . . . . . . . . , . , .
8.2. VerHiearea bobinelor de rcactani'i

238

163
163
164

9. Unre eo leelrmre. Olracterlst lcl, ,er lllcii r l


!:1.1. GeneraliUI~ i . . . . . .
.
!:1.2. Verificarea bare\or coleetuare

166
166
166

10. lnslnlojll de leunre la pll.mint. C.u r:u:terillcl, ver lfi~Ar l .


10.1. Generaliti, caraeterislici . . . . . . . . . . . .
10.2. Vcrlfcarea ins laloilor de legare la pmtnt. .

179
179
183

11. BHter\1 de nem nulotoore cu phicl de plumb. Curucterlstlel, \"eri


11.1. Genera\ili. caracteristici . . . . . . . . . . . . . .
11 .2. Forma rea balcriilor de aeumulaloare cu plumb ulili zate
in centrale, staii si posturi de transformare .
11.3. Verific:uea bu t eriHor de acumu latoare

12. \'ulf icJucn i ln tre lncrca rcd.rcsoarc lor u t lll :~;;tte la n llm tn
tarea !!Cn lel1Jor propr ii de curent co ntinuu d1u sta ii eiectr lee
i posturi de trUL~Iormare .
13. \'erlf lca rca apnrntelor de eonecta rc ~1 ll rotccle de cu re nt cont inuu i n lte ruatlv ut lliz.:ue In lnstn \a j \1\e de Jonsii. tensi u ne
ll le s Ut! lllor t! lcetrlee i ll OSinrllor de trn nsforlllilre .
13.1. M s urarea re1.istcnei de izolaie . . . . . . . . .
13.2. Incercarea izolaici cu teusiune alternativ mrit.
13.3 . .Mi\surarea t ensiunii minime de ac ionare . . . . . . .
13.4. Verificarea funcionr i i elementelor lomnice ~ i electromagnetice ale contact oarelor i lntrerutJl oarelor nn t onmte .
13.5. Msurarea rezistene\ de contact.
14.

U~ ur l
~ccut

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

H.6.
14.7.

1le llrotcc!la muu cll In pro hele i lncerelirlle care se


asu prn nlmrat elor l'rlnmre de lnalt:1 tens iun e . . . .
Msuri de protec i u muncii la msura rea rezisteu jei de
i wla i e
.
. .... . .........
. .. .
Msuri de pro t ec ia muncii la determinarea raportului de
t mnsformore si a grupei de conexiuni a transformutoare lor de putere. . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Msuri de protecia nmncii la msurarea rezistcn cl or
o hmice . . . . . . . . . .
. .. . . .. ....
Msuri de ]Jroteejin muncii la ap licarea unor cureni de
lucru In primarul trnnsfornw.toarelor de curent . . . .
Msuri de proteci a muncii la uplicarca unor t ensiuni In se
cundarul t rnusrormaloarelor de tensiune inducti ve . . .
i\l:lsuri de pol.ecia muncii la verific::trca dispozitive lor
de ncionore a tntreruptoarelor i separu tonrelor. . . .
Msuri de pr otecia muncii la lnccrc:lrilc cu tensiune m -

Dibltogra(te .

205
20G
207

213

215
216
217
217
218
227
228
228
229
22!:1
230
230
230

m
233