Sunteți pe pagina 1din 810

www.dacoromanica.

ro

c
SFANTA SCRIPTURA
A

VECHIULUI SI NOULUI
TESTAMENT.

TIPARIT CU SPESELE
SOCIETATIT DE BIBLII BRITANICA
SI

ST RA1NA.

BUCURESTI
STR. ROBERT DE FLERS, FOSTA SUROR1LOR, 18
1923

www.dacoromanica.ro

TEADUS DIN LIM13A ORIGINALX. GREACX.


I

SUB

D OMNI.A.
M. S. CAROL I. REGELE ROMANII
ARCHIPISTOR SI MITROPOLIT PRIMAT
FUND

D. D. GIIENADIE
DE

DR- N. NITZULESCU
PROFESOR LA FACULTATEA DE TEOLOOIE.

www.dacoromanica.ro

NUMELE SI ORANDUELA
CARTILOR VECHIULUI TESTAMENT.
Facerea. Ante Ia carte a I uI Moisi

Esodul. A doa carte a Jut Moisi


Leviticul. A trela carte a lui Moisi
Numeric. A patra carte a muff Moisi
Deuteronomul. A cincea carte a Jul Moisi
Iosua

Cartea Judecatorilor
Cartea Rut

Cartea inteia a lui Samuel


Cartea a doa a lui Samuel
Cartea fint6Ta a regilor. Sail in de comun a treia a regilor
Cartes a doa a regilor. Sail in de comun, a patra a regilor
Cartea anteia a cronicelor
Cartea a doa a cronicelor
Cartea lui Ezra
Cartea lui Neemia
Cartea Esterei

Cap. Pag.
5
50
40
51
27
89
36 117
34 155
24 189
21 211
4 233
31 236
24 265
22 289
25 317
29 343
36 368
10 399

408
420
42 427
150 456
31 529
12 554
8 562
66 566
52 625
5 686
48 691
13

10

Cartea lui by
Cartea Psalmilor .
Proverbele lui Solomon
Ecclesiastul
Cintarea Ciutririlor
Profetul Tsai a

Cartea lui Ieremi a


Plangerile Jul Ieremia
Cartea lui Ezekiel
Cartea lul Daniel

12
14

Osea
Ioel
Amos
0 badia

746

760
769
9 772
1
779
4 780
7 782
4

Iona
Mica
Naum

737
789
3 792
2 796
14 797
4 806
3
3

Habakuk
Zefania
Haggai
Zacharia
Malachi

www.dacoromanica.ro

FACEREA.
ANTEIA CARTE A Lin MOISI.
Crearea lama
inceput creA DumneOel cerul
ILa prtmentul. 2 $i fara formA gi
de#ert era pArnentul; qi intunerec era
preste fata adlincului; qi Spiritul lui
Durnnecieil se purta pe deasupra apei.

facu a#a. 16 $i DurnneOeti fAeu pre


eel duos luminatori marl': pre luminAtorul eel mare, ca sit guverneze thus,

#i pre lumintitorul eel mai mic, ca sit


guverneze noptea ; Nets gi stelele.
17 $i-I puce pre el Dumnelett in in-

tinsul cerului, ca sit lumineze pamentul;


3 $i Dumnecleit Oise: SA fie luminii; IS $i sit guverneze dins gi noptea, #i
#i fu luminA. 4 $i v6Ou Dumneciett sit despartA lumina de intunerec; gi

lumina, di bunl este; gi Dumnelett

veOu Dumneclett ea acesta este bine.


despArti lumina de intunerec. 5 $i ig Aga fu sera gi fu dimineta Mina a
Dumnecleti numi lumina Oita; #i intu- patra.
nerecul 11 numi nopte. Aga fa sera #i
20 $i DumneOeti Oise: it producit
fu dimineta Oitia ant6ia.
apele multime de animale vietuitOre,
6 $i Dumneciett Oise: SA se facit un #1 pAsAri sit sbOre pe deasupra pA'Mins intre ape, care sit despartrt ape mentului sub intinsul cerului. 21 $i
de ape. 7 $i DumneOett fitcu intin- Dumneclett era, chitii eel marl, gi tote
sul, gi despArti apele cele de sub acest animalele vietuitOre ce se mi#cit, pre
intins de apele cele deasupra acestui cari apele le-ail produs cu abundantil
frith's; #i se film alit. 8 $i Dumne- dupit felul lor, gi tote pAstirile inariOeu numi intinsul cer. Aga fu sera gi pate dupit felul lor ; gi veOu Dumnefu dimineta Aida a diloa.
Oen ca acesta este bine. 22 $1 rumg $i Dumnelett Oise: SA se adune neOett be bine-euvintrt, dieted: Cresceti
apele cele de sub cer la un loc, gi sit #i vA ImmultitT, gi fmpleti apele in
se arate uscatul; #i se {Act' a#a. xo $i mall; #i prisArile sit se immultescit pe
Dumnecleil numi uscatul pitment, si pAment. 23 Aga fu sera #i fu dimiadunittura apelor o numi marl; gi vAlu neta Oiita, a cincea.
xi $i
24 $i DumneOeil Oise: SA producit
Durnnecieti ca acesta este bine.
DumneOett Oise: SA producit pitmentul piimentul animale vietuitere dupit feerbA, verdeta purtfind semintA, fi pomi lul lor, vite gi teretore #i fere pe plfruptiferi purtand frupte dupit felul ment dupit felul lor; #i se Mot a#a.
lor, a cdror semi* su fie inteinqi pe 25 $i DumneOeti fAcu ferele de pe paprunent; qi se fAcu a#a.
12 $i pAmen- merit dupit felul lor, gi vitele dupit fetul produce erbA, verdetit purtand se- lul lor, #i tote terAtOrele de pe pament
mintA dupit felul ei, gi pomi purtAnd dupA, felul lor; qi v6Ou Dumnecleil ca
frupte cu siimintA 1ntr'in#i dupit felul acesta este bine.
lor; gi vAclu Dumneleu ca, acesta este
Onita chipul lul Duninegeit.
bine. 13 Ala fu sera qi fu dimineta
Aida a trefa.
26 Si Dumneclett Oise: SA facem om
14 $i DumneOcti Oise: SA se fact' dupit chipul nostru, dupa asemAnarea
huninittori pe intinsul cerului, ca sa nostril, care sit stapanescA, preste pescii

despartit cliva de nOpte, gi cari sit serve mares, #i presteprtserile cerului, gi preste

de semne pentru timpurT, Mile #i ant; p atrup e de, #i preste tot pAmentul,qi preste
15 $i sa, fie luminittori pe intinsul ce- tote tareterele eari se terAsc pe pitment.
mini, ea sit lumineze pe lament; #i se 27 $i Dumneclett creA pre om dupit

www.dacoromanica.ro

I. MOISI.
chipul sea, dupe, chipul lul DumneVed x x Numele unula
6

[1. 28-3. 2.

Pison: acela e care


11 tree, pre dinsul, barbat oi femee II inconjin% tot pamentul Havila, uncle
era. pre eT. 28 $1 DumneVed II bine- este aur. 12 $i aurul acelui plment
cuvintl, i DumneVeli le 0188: Crescetl este bun; acolo este bedelion fi petra
of ye ImmultiVI, ci implet1 .pAmentul, onichinit.
x3 $i numele ritdul al
fi -1 supunell pre dinsul, i domniti doilea
Ghihon: acela e care inpresto pescil mare, of presto paserile conjure. tot pamentul Cud.
14 Si nucerulul, ci preste tote animalele cate mele fluid al treilea
Hiddekel:
se miocit pe pament.
acela e care curge spre resitritul As29 *1 DumneVed Vise: Eacit darn eirieT; s; iul al atrulea
Eufrat.
dat voile tote. erba purtand setain01,
15 Si Dumne et: luit pre om, fi -1
care eresce presto tot pamentul, ci tot puse in grading den, ca se, o lucreze,
pomul fruptifer purtand seminta; ace- fi sit o pazeseA.
stea vor fi voile spre mancare; 3o $i
Porunca la Dumnedeii.
la tote animalele pamentulul, i Ia tote
paserile cerulul, oi la tot ce se teresee
x6 $i Iehova DumneVed ordinit
pe pAment oi are in sine suflet via, omulul, clicend: Din tool pomil acestel
dais tote. erba verde spre mancare. gradinT vet maraca; 17 Dar din po$i se Mc:: age.. 3z $i DumneVed se mul cunoscinteT binelut of al reuld,
dte, la tote cite fedi, i eca ere& bane dintr'acesta BA nu me:nand; ce, in Vida
fOrte. Aga fu sera oi fu dimineta Vida in care dintr'insul vet manta, veT muri.
a *ea.
z8 $i DumneVed Vise: Nu este bine
sit fie omul singur, II void face luT
Sabatta.
ajutor, care se, fie asemenea hit.
Aoa s'a sfarcit cerul i pAmentul 19 CA DumneVed, dupe, ce forme. din
of tote. oltirea lor. 2 $i sfaroind pament tote animalele campuld of tote
i)urnneleti in Vida a oeptea lucrarile paserile cerulut, aduse -le -a la Adam,
sale, pre cari le-a &cut, s'a repausat ca sit vaVit, cum se. le numesca; ci la
in Villa a otptea de tote lucrarile sale OM viquiterea numele ce i 1-a dat
can le-a facut. 3 Si DumneVed bine- Adam, acesta fu numele et 20 $i

cuvintit Vida a oeptea, ci o santi pre Adam puse nume la tote vitele ci Ia
ea: ca Intru acesta s'a repausat el de peserile cerulul, oi Ia tote fdrele camtete luerarile sale, pre cari DumneVed puluT; oi pentru Adam nu se afla ajube crea fi be filen.
Omul In raid.

tor, care &I fie asemenea luT.


Crearea femeil: Caseitoria.
21 $i DumneVed fleu sit cad preste
4 Aoa fu nascerea cerulul oi a pit-

mentului, and acestea ad fost create,


in Vida in care DumneVed facu pdmentul qi cerul. 5 $i tote, plants
campuld, care mai 'nainte nu era pe

Adam un somn adanc, oi el adormi;


oi lua una din cestele luI, si restranse
carnea la locul el. 22 $i Iehova

DumneVed din costa, pre care o luase


pAment, oi tout erba campuld care mat din Adam, forma pre femee, ci o aduse
'nainte nu resarise; ca DumneVed Inca la Adam.
23 Atunel Vise Adam:
nu plotiase pe pilment, fi om nu se Asti, data, da, acesta este os din Osele

afla, ca sit lucreze pamentul. 6 $i mole, oi came din carnea mea! acesta
aburT se ailed de pe pament, Qi udad se va numi barbate: (Ica) el din bartots faVt. pitmentuld.
bat (4) este luate 24 De aceea bill.7 $: DumneVed forme, pre om din batul va lasa pre pArintele sett Si pre
pulberea pamentului, fi sal in narile mama sa, ci se va lipi de femea sa; fi
luT suflare de vieta, oi aoa se facu vor fi un corp. 25 $i amanddol erad
omul In fiinte, viii.

got, Adam fi femea sa, oi nu se ruoinad.

8 $i DumneVed plantit gradine. in


Ispitirea fi citderea omului.
Eden despre resarit, ci in acesta puse
el omul pre care 1-a facut. g $i IeSi oerpele era col mat viden din
hova filen sit resara din pament tot 3 tote animalele pamentulul, pre cari
felul de arborl frumool Ia vedere qi be a fost facut Iehova DumneVed; ci

bunt la mancare; si pomul vietel in el a Vis dare. femee: Ce, se pOte ca


mijlocul Fridind; @i pomul cunoscin %ei DumneVed se, fi Vie, ca vol se, nu
binelui c: al reuld. zo $i fluvid eola mancap din tots pomil gradinel !

din Eden, ca BA adape gradina, oi de a $i Vise femea dare oerpe: Din frupacolo se despartla in patru rind. tele pomilor grAdineT putem mama;

www.dacoromanica.ro

L MOISI.
7
3. 3-4. 101
3 Dar din fruptele pomuluT, eel din i8 SpinT i peliimidg ill va create tie,
mijlocul gradind, a dis Dumneded : ei veT manta erba campulul; ig In-

Dintr'insul sit nu mancatT, nici sa nu tru suddrea fetel tale veT manta pane,
v'atinget1 de dInsul, ca sa nu muritl. pang ce te veT intorce in pilmentul din
4 Si serpele a dis catre, femee: Nu care escI luat; el %grand esci vi in titvetT muri; 5 Ca Durnneded scie, ea, rang te veT intorce.
in diva in care yeti manta dintrinsul,
Isgonirea din raid.
se vor deschide ochii vostri, ei ve %i fi
20 $i Adam chlemg numele femeeT
ca Dumnedeil, cunoscend binds si
sale Eva; ce, fu muma tuturor celor
reul.
6 $i vedu femea, ca fruptul pomulul vii. 21 $1 Dumneded fen luT Adam
este bun la mancare si placut ochilor, yi femeei sale tunice de pele, ei-1 imsi de dorit pomul spre a face intelept, brace, pre el.
si lug ea din fruptul lul, si mance; ci
22 $i Iehova Dumneded vise: Eacii
dede ci berbatulul el impreune, en Adam se ram ca unul din noT, cunosdinsa, si el mance. 9 $i se deschisere. cend binele ci reul; dar ca nu cumva
ochiT la amanduol, Qi cunoseend el se intindl mans sa, Qi sa, lea si din
eraft goi, prinserg frunze de smochin, pomul vietel, ci mancand sit trebled in
etern; 23 De aceea Iehova Dumnesrsi facura pestelee.
8 $i el audirg, vocea luT Dumneded del 11 scose pre el afare din gra'dina
nmbland in recorea dilel prin grading.; Eden, ca sit lucreze pamentul din caei Adam ci femeea sa se aseunsere. de re fu luat. 24 Ace alungg el pre
la fata lul Dumnecleti printre arboriT Adam; ci despre resgritul gradineT
gradinet g $i Dumneded strigl pre &ten puse Cherubiml, Qi flacgra sabiel
Adam, si dise: Uncle escl? xo $i ce se invertia, ea se pgzescit calea la
el respunse: Vocea ta o audit in gra- pomul vieteT.
ding, si mL temui, pentrn-cg stint gol;
Copifi .lul Adam.
qi me ascunsel. 11 $i el vise: Line
%1 -a spus tie ca esti &ol? Nu cumva aT A $i Adam eunoscu pre Eva femea
mancat din pomul din care-41 ordinal
sa, care concepu, ci nfiscu pre Cain,
ca sa nu mantinel? xa $i Adam dice: si a dis: Am dobandit om prin BumFemea pre care mT -al dat-o sa fie en nedeti. 2 $i ea maT naseu pre fratele
mine, aceea ml-a dat din pom, ci am lul, pre Abel; si Abel era pastor de
mancat. r3 $1 Dumneded vise catre oT, si Cain era lucrii tor de pament.
femel: Pentru-ce al ficut acesta? Ear
3 $i dupl cat-va timp Cain a adus
femea a dis: $erpele m'a mega, si din fruptele pgmentulul dar lul Bumam mancat.
neded. 4 $i Abel aduse ci el din

cele anteiii-nriscute ale oilor sale ci din


Blestemul i dnteia fligdduinfti.
grasimea Tor. 5 $i Dumnedeil cent/
14 $i Dumnedeii vise serpelul : spre Abel si spre darul luT; ei spre

Fiind-cg tu aT &cut acesta, blestemat Cain si spre darul lul nu ante; ci


ea f11 tu intre tote animalele gi intre Cain se aprinse fOrte, $i fruntea i se

tote ferele pamentului; pe pantecele piece. 6 $i vise Dumneded catra


teiiT veT umbla, si pulbere ve4 manes Cain: Pentru ce te-al maniat? ci penin tote clilele vietel tale. x5 $i dus- tru ce fruntea ti s'a plecat? 7 Ad
manic void pune Intre tine si 1ntre dory tu, cand facT bine, nu esti cu
femee, Qi intre semintia ta ei Intre se- fruntea ridicatg? ci cand nu facT bine,
mintia el; acesta va zdrobi capul ten, pedepsa pecatulul se nu fie la use?
Qi tu-'l vet impunge calcalul el.
De tine se tine dorinta luT, ci tu Dog
id $i eatra femee dise: Void 1m- sa -1 stapanesel pre el.
multi durerile IngrecgreT tale; tu cu
durere veT nasce fiT, si dupg barbatul

Cain ucide pe frate sea

ten vor ft dorintile tale, pi el te va

8 $i Cain vorbi Jul Abel fratelul


stapani.
sea. $i cand erad el la camp, s'a scu17 $i tetra Adam vise: Fiind-ca tu lat Cain asupra fratelul sea Abel, $i

aT ascultat de vocea femed tale, si aT 1-a omorit pre el.


mancat din pomul, despre care tl-am
g $i Dumnedea vise catrg Cain:
ordonat, cliednd: Dintr'insul sit nu mg- Unde-g Abel fratele tea? $i el IT Asnand; blestemat sa fie pgmentul din punse: Nu scid; as nu cumva pazitorul
causa ta, cu durerl veT manta din- fratelul med stint ea? xo DumnetrInsnl In tote 4ilele vietel tale: ded vise: Ce al flout? vomit singeluT

www.dacoromanica.ro

1. MOISI.
[4. 11-5. 24.
fratelul ted strigii, din pamOnt cdtrd, ci 1111 Set se nascu fill, ci el chlema
x
$i scum blestemat ad fi numele lul Enos. Atunci incepnra a
mine.
tu, isganit din acest pdment, care si-a invoca numele lui Iehova.
deschis gura sa sa primescd, sangele
patriarkilor de la Adam
fratelul MI din mans, ta. 22 cand Genealogiapad
la Noe.
vel lucra tu piimentul, el BA null mai
$i acesta este cartea generatiunilor
dea iie puterea sa; i tu rfitticind yi
fugitiv vet fi pe pdment. 13 $i Cain 5 lul Adam: in Gina in care cred
Oise cdtrd, Iehova: Pedepsa men este llumneOed pre om, dupd, asemenarea
mai mare de cat pot en purta. 14 Eacit lui Dumneclea 11 f'd.cu pre dinsul.
tu me alungl astfujI de pe acest pii- 2 BArbat ci femee cred pre el, ci -I
mint, si de la fats ta Ba mg ascund: bine-cuvintd., gi chiemii, numele for om,
ratacind void fi ci fugitiv pe pament; in cant in care-I era, pre ei.
3 $i Adam era de o sutd trel-4ecl de
si va fi, a veri-cure me va afla, me
va omori. 15 $i Dumne4ed II glise: ant, cand nascu fiiu dupd, chipul Bed,
De aceea veri-tine va ucide pre Cain, dupd asemenarea sa, si'l chiemd nude septe orT mai mult se va pedepsi. mele 1111 Set. 4 $i Adam trdi, dupd
$i Iehova puse semn lul Cain, pentru ce nascu el pre Set, opt sute de ani;
ca veri-tine 1-ar afla pre el, ad nu -1 pi nascu fit c1 fete. 5 $i tote dilele
lui Adam cate a trait el ad fost node
more.
16 $i Cain esi de la fata Jul Iehova, Bute trel-cleci de ant; i muri.
qi locui in pdmkitul Nod, spre resari6 $i Set era de o sutd cinel anT,
chid nascu pre Enos. 7 $i Set trdi,
tul Edenulul.
8

dupd ce nascu pre Enos, opt Bute cepte


ant; gi nascu fit si fete. 8 $i tote
27 $i Cain cunoscu pre femea sa, Oilelele lui Set ad fost none Bute dilacare concepu, si nascu pre Enoch; 'lin spre-clece ant; i muri.
el zidi cetate, si cetatea o chiema
9 $i Enos era de node -leci de anT,
Urmafil Lai Cain.

x8 $i and nascu pre Cainan. xi) $i Enos


lui Enoch se nascu Irad; yi Irad nascu trdi, dupa ce nascu pre Cainan, opt
pre Mehujael; ci Mehujael nascu pre sute cinci-spre-slece ant; si nascu fiT ci
Metusael; ci Metusael nascu pre La- fete. 11 $i tote oilele luT Enos at
mech.
fost node Bute eine' ant; ci muri.
rg $i Lamech IsT lud, cloud femel,
12 $i Cainan era de Qepte-cleel de
numele uneia era Ada, ear numele celel- ant, and nits= pre Maalaleel. x3 $i
I-alte lila. 20 $i nascu Ada pre Cainan trdi, dupd-ce nasal pre Maalalabal; acesta fu piirintele locuitorilor leel, opt Bute patru-4ecl ant; i niiscu
in corturl si al pdstorilor de vite. flu si fete.
14 $i tote dilele luT Cai-

Enoch, dupa numele filului Bed.

21 $i numele fratelul sea era Iubal; nan ad fost node Bute clece anT;

si

acesta fix pfirintele tuturor cantltorilor muri.


cu citarit' Q1 cu cimpoiii. 22 $i Vila nascu
15 $i Maalaleel era de cese-cleci ci

pre Tubal-Cain, care era balltor de cinci de anT, cand nascu pre Iared.
tot felul de instrumente de aramd si x6 $i Maalaleel trill, dupd-ce nascu
de fer; Qi Bora. lul Tubal- Cain era pre Iared, opt Bute trei-qed de ani;
Noema. $1 Lamech Oise femeelor sale:
nascu flu si fete. 17 $i tote chicle
23 Ada $i lila, ascultatl vocea mea, lui Maalaleel ad fost opt Bute nodeVol femeele lul Lamech, luatl in 4eci ci cinci de ant; ci muri.

[nrechl cuvintul met;


x8 $i Iared era de o sutd sese-4eci
Elf am ucis barbat pentru rdnile mele, ci ddol de ani, end nascu pre Enoch.
24 $i finer pentru vindtdele mele;
xa $i Iared trai, dupa-ce nascu pre
Dacif pentru Cain fu resbunarea de Enoch, opt Bute de ant; ci nascu ill si
[cepte ort, fete. 20 $i tote Oilele lul Iared ad
ApoT pentru Lamech va fi de septe-Oeci fost node Bute sese-cleci si ddot de ani;
[de on ate cepte. ci muri.
21 $1 Enoch era de sese-OecT si clad

Set fi Enos.
25 $i Adam cunoscu pre femea sa,
care nascu un fiill, si ea chiemd, numele luT Set (substituit), dicend: MI-a
dat Dumnecled altd, semintd in locul
lui Abel, pre care-1 ucise Cain. 25 tuck

de ant, cand nascu pre Methusalah.


22 $i Enoch, dupd ce ndscu pre Methusalah, amble dupd, Dumneged trel
Bute de ant; ci ndsrm flu si fete. 23 $i
tote Oilele Jul Enoch. ad fost treT sute
sese-4eci yi cinci de sal. 24 $i Enoch,

www.dacoromanica.ro

6. 25-7. 3.)

I. MOISI.
9
dupli-ce umblase dupa DumneVeti, nu pre $em, pre Ham ci pre Iafet.
se mat veclu, ca Dumnela it 1ua ix Si pamentul era corupt inaintea
luT Dumneclea, t plin de violentil era
pre el.
25 $i Methusalah era de o suta opt- plimentul. z2 $i vela DumneVeti pa-

VecT ci Opts de ant, and nascu pre mentul, ci ea era corupt; fiind-ca tot
Lamech. 26 $i Methusalah trai, dupa- corpul ict corupsese calea sa pe pace nascu pre Lamech, cepte Bute opt- ment.

Veci ci daoT de ant; ci nascu fit

fete. 27 $i tote Vi leis Jul Methusalah


an fost none Bute cese-Vecl pi noi1 de

ant; pi muri.

Vestirea potopului pi construirea


corcibiel.

x3 $i DumneVea Vise cata Noe:

28 $i Lamech era de o mita opt- Sfarcitul a on -ce corp a ajuns inaintea


Vect ci diloT de ant, and nascu fiat. mea, ca s'a umplut pamentul de nele29 $i chlema numele lu!
Noe (man - giuirea lor; pi eca eil-1 voia perde
gdere), Viand: Acesta ne va manglea pre el cu pamentul impreuna. x4 Fall
pre not in lucrarea neostra ci in ostenela o corabie din lemn de gofer; cu camanelor nestre pe pamentul, pre care maruti veT face area, ci o vet lipi pe
1-a blestemat DumneVea. 3o $i La- din intru ci pe din afara cu smell.
mech trai, dupl-ce nascu pre Noe, 15 $i o vet face aca; lungimea corachid sute none -Veci ci eine! de ant; bid de trot sute de cot!; 9i largimea
ci nascu fit ci fete. 3x $i tote 4ilele et de einci-Vecl de cot!; 191 inaltimea
Int Lamech an fost cepte sute cepte- et de trei-Vecl de cot!, x6 Ferestre
Veci pi cepte de ant; pt muri. 32 $i luminese vet face corabiel, pi o vet
Noe era de chic! sute de ant, and sfarci deasupra la ldrgime de un cot;
nascu pre $em, pre Ham ci pre Iafet. c1 tics, arcei o vet pune in lature; si'l
vet face trei randurl de canulri: unul

Coruptiumea 6menilor.

jos, altul la mijloc 0 al treilea sus.

and incepura 6meniT a se im-. 17 Ca ea en voia aduce potop apa


6 $imulti
k.
presto fate pamentulul, ci pe pament, ca sa pea tot corptil de
fete se ascua lor: 2 Veclua flit luT sub cer, in care este suflare de vieta;
Dumnegeil pre fetele 6menilor, ca Ant

0 tot ce este pe pament va muri

luara lor de femei din 18 Dar en tine voia intasi legamintul


tete pre acele ce ale eau.
ma, pi tu vet antra in area, tu pi flit
frum6se, si-c1

3 $i slise
Nu va fi spiritul meu tot-d'auna la Omen!, pentru
pecatele lor, cd el came shunt; 4ilele
for vor mat fi o mta dila-Veci de ant.

teT pi femea ta, pi femeele fiilor teT en

pament. Chiar ci in urma, dupa-ce flit


lut DumneVeti se impreunara cu fetele
Ornenilor, pl acestea naseurit lor copit:
acestia sent puternicil cel din vechime,

parte femeesca.

tine.
19 Si din tote animalele de tot
felul vet aduce cute done din fie-care

in corabie, ca sa le pastrezi in vista


4 In Vilele acelea eraa uria0 pe imprettna en tine: parte barbatesa, ci

Omen! cu renume.

20 Din pasert dupa


felul lor, ci din vita dupa felul lor, ft
din tote taraterele pe pament dupit felul lor, cute done din fie-care vor antra

cu tine, ca sa le pastrezi in view.

5 $i veVend DumneVeu, a reutatea 21 $i tu lea-tt Cu tine din tete bucaOmenilor este mare pe pament, pi ca tele cart se manana, pi stringeli-le,
tote inchipuirile cugetelor inimel lor pi vor fi tie ci acestora spre maricare.
22 $i Noe film tete; dupg cum
stint numal rele in tote Vilele, 6 S'a
cait Dumnecleil, a, a facut pre om pe Dumneclea it ordona but, apt le fdeu.
pament, pt s'a intristat in inima sa.
Noe intro
corabie.
7 Si Vise Iehova: Starpi-voiti pre
Omenil, pre earl 'T-am creat, do pe fata
$i Iehova Vise catra Noe: intro in
pamentuluT, de la om pang la animal, 7 arca, tu ci teta cam ta; ca pre ti-

pe.'ne, la tarator, pi pana la paserile ne to v&1ut drept inaintea mea in


ceruluT; a me alesc, ca i-am flout. generatiunea acesta. a Din tote ani8 $i Noe afla bar in ochit 1111 Iehova. malele curate lea cu tine cute Oepte,
parte barbatesel ci parte femeesca, cl
Noe.
din animalele cele necurate cute doe,
9 Acesta este istoria lut Noe: Noe parte barbatesa ci parte femeesca;
era om drept ci perfect intre contim- 3 Si din pa.'serile cerulut cute cepte,
puranil set, fi dupa, DumneVeil um- parte barbatesca ci parte femeesca,
bla Noe. zo Si Noe nascu treT fit: ca sa be pastrezi seminta presto tot

www.dacoromanica.ro

10

pamentul.

1. M OISI.
[7.4 -3. 1 ?.
4 Cti preste oepte dile voia vieta. In narile lor, tote de pe uscat ail

murit: 23 $i se stinse tot ce era viu


pe pament: de la om pand la animalc,
of de la terator pan& la paserea cerului se stinsent de pe pament of ramose

lasa sa plata asupra pamentulul patrolled de Vile of patru-tlect de nopti, si


void. starpi de pe fata pamentulul tote
fiintele ce am facut. 5 $i Noe facu
tote diva cum Iebova ii ordona.

numal Noe 0 ce era cu el in area.


6 $i Noe era de Ike Bute de ant, 24 $i apa acoperi pamentul o seta
sand veni potopul de apa asupra pa- dud 4eci: de Vile.
mentulul.

Sfeirqitul potopului.
7 $i intrit Noe of fill luI si femea
lut of femeele fiilor Jul cu el in cora- Q $i Dumnedeu sT-aduse aminte de
bie, de apa deluviulul. 8 $i din ani- u Noe, 0 de tote ferele, of de tote
malele cele curate, 0 din animalele vitele can eraib cu dinsul in corabie.
cele necurate, of din pased, of din tote $i DumneVeti lasit sa sufle vent pe pacele ce se teresc pe pament, g Intrara ment, of apa scaVu. 2 $i se Incularit
cite doue, cite cloud la Noe in corabie, isverele adanculuT, of stavilele cerulul,
parte barbatesca oi parte femeesca, du- of ploea din cerurl fu oprita. 3 $i
pa cum ordonase Dumnedea Id Noe. apa se retragea de pe pament, scur-

io $i clop& ce trecura oepte Vile, apele gendu-se necontenit; i scadu apa duplt
o suta cind-Neel de Vile.
4 51 a cepte-spre-Vecea Vi din lona

potopulut fora asupra pamentului.

Potopul isbucnesce.
a ceptea corabia se opri pe muntele
xx In anul qese sute al vietei luY Ararat. 5 5i apa se Imputina tot mat
Noe, in luna a ddoa, in a epte-spre- tare pana. intr'a Vecea lund, ci Ia anecea Vi a lund, in clitia accea se des- tate, di din ]una a deceit se veclurit
facura tote isvorele adanculut celul varfurile muntilor.
6 5i clop& patru-Vecl de Vile Noe
mare, i stavilele cerurilor se descbisera.
12 $i pIOTa each' pe pament deschise ferestra corabieY pre care o
patru-Ved de Vile oi patru-Vecl de facuse. 7 si trimese pre corb, care

nopti.

13 Chiar in 4iila aceea intrarit clop& ce em, merse of remerse, pan&


ce se usca apa de pe pament. 8 Du pa
aceea trimise pre porumb, ca sa vaVa,

in arca Noe cu $em 0 Ham i Iafet,


fiil Jul Noe, 0 femea lot Noe ci cele
trot femel ale fiilor hit cu el. 14 El
i tote animalele dupa felul lor, of
tote vitele dupit felul lor, of tote teretOrele ce se mioca pe pament dupa

de a sca.Vut apa de pe fata pamentug $i porumbul neafland Joe de


repaus piciOrelor sale, s'a Intors la
dinsul in corabie, ca apa era Inca
felul lor, of tote paserile dupa felul lor, preste tea fata pamentulul. $i el Inveri-ce sborit de tot solul: x5 Aces- tinclendult mama, 1-a prins, of 1-a lust
tea intrara. Ia Noe in corabie cite doue la sine in corabie. zo 5i el mat aotepcite cloud din tot corpul in care era ta Inca site cepte Vile, ci erap trispirit de vieta. 16 $i cele ce Intrara, mise pre porumb din corabie.
x $i
intrara parte barbatescli, qi parte feme- porumbul se intorse la el despre sera.;
esca din tot corpul, precum ordonase of eca el In gura lut avea o frunza
lul Noe DumneVeg; si dupa dinsul in- verde de maslin. Atunel cunoscu Noe,
chise DumneVeti uca.
ca apa a scadut de pe pament. 12 $i
17 $i veni potopul patru-Vecl de el mai agteptit alts cepte Vile, ci tnBile asupra pamentului; of apa cream mese iar pre porumb, care nu se mat
si ridica corabia, de se 111610 deasupra intern la dinsul.
x3 $i in anul oese sute unul, In
pitmentului. 18 $i apa se Intada of
crescea forte pe pament, de innota co- antala bend, la antala V/ a lund, apa
rabia pe deasupra apel. 1g $i apa se uscase de pe pament, ci Noe ardise Intarla forte pe pament, de se aco- cand acoperioul corabid, se uita, of
perira toil muntil eel Inapt de sub tot ecit fata pamentulul se uscase. 14 $i
lot,

20 Cind-spreilece cop' se inalta intr'a &tos lunit', de la doe-Ved of


apa maT pe sus, dupa ce muntit se oepte ale lund pamentul era uscat.
acoperira.
Jertfa de multumire a dui Noe.
21 $i muri tot corpul ce se m4ca
cerul.

pe pament, al paserilor of al vitelor of


15 $i Dumnedea vorbi catra Noe,
al ferelor, of al tuturor celor teratere Viand: x6 Eol din corabie, to of fece se micca pe pament, vi tot omul. mea to of fill tel of femeele fiilor tel
22 Tote fiinte7.e cite aveati suflare de cu tine. x7 Tote animalele can rant

www.dacoromanica.ro
I

I. MOISI.
8. 18-9. 29.]
11
pementulut
en tine de tot felul: pAserile ci patruxi Da, Ea Intdresc legepedele, ci tote teretorile ce se Oren mintul men cu voi, ce, nu se va mat
pe pement, sc6te-le afare cu tine, ca perde tot corpul de apa potopulut, ci
se foesce, sit cresce qi se. se 1mmul- ce nu va mar fi potop, ca se. strice
teach pe pement. i8 $i top, Noe eci, pementul.
Qi flit lul ci femea Jul Qi femeele fiilor
x2 $i a Ois Dumnecleil: Acesta este
luT cu dinsul;
ig $i tote patrupedele, semnul legementului, care-1 pun ed

tote teretorile, Qi tote paserile, tot ce intre mine ci intre vol Qi intre tote
se mica. pe pament dupe felul lor ecire vietuiterele can mint cu voi, pentru
tote generatiunile.
din corabie.
x3 Ed am pus
20 $i Noe zidi altar luY Iehova, Qi curcubeul met' in nfiori, gi acesta va fi
lug din tote vitele curate ci din tote semn de legdmint intre mine ci intre
peserile curate, ci aduse olocaust pe prunent. x4 $i cand ell void acoperi
altar. $i Dumneled mirosi miros plg- pdmentul cu ndort, curcubeul sevaardta
cut; ci Oise Dumnecled intru inima sa: in nilort. x5 $i'mt void aduce aminte
de legilmintul moll, ce este intre mine
Fagaduinea tut .7)umnecled.

ci tine ci intre tote vietuitorele de

11 Nu void mat blestema site date. verl-ce corp; ci apa nu se va mat fapiimentul din cause omului; cg cugetul ce in potop ca se. perde tot corpul.
inimeY omului este red din tineretele 16 $i arcul va fi in nuorI, ci ell -1 void

lul; nicT nu void mat omorl tot ce vede pre el, spre a'ml aduce aminte
este yid, cum am feud. 22 Cfite (file de eternal legdmint, care este intre
va eta pernentul, nu va inceta acme- DumneOeti ci intro tote vietuiterele de
netura Qi secericul, frigul Qi caldura, verl-ce corp, care este pe pement.
vera Qi erna, Aida Qi noptea.
Legs" pentru lumea nowt.
$i Dumneled bine-cuvinte pre Noe
9 ci pre flit luI, Qi le Oise: CrectetT,
Qi ye Immultiti, ci ampletl pilmentul.

x7 $i Dumnecled vise Jul Noe: Acesta


este semnul de legeratut, pre care 1 -am

interit intre mine ci intro tot corpul

ce este pe pement.
x8 $1 flit 1ttl Noe can *re. din co-

rabie erail: $em, Ham ci iafet; Qi


a $i frica vestre Q1 temerea vostre se Ham era perintele Jul Canaan. x9 A.fit preste tote patrupedele pementulul, cesti trel stint flit Jut Noe, ci de la
ci preste tote peserile cerulul, ci di/10 s'a populat tot pamentul.
preste tot ce se teresce pe pement, Qi
preste tott pescil mired; in menele Blestemui fi binecuvtntarea tut Noe
asupra copiilor set.
vostre s'ati dat. 3 Tot ce se mica
20 $i Noe incepu sa fie agricultor,
Qi vieze, va fi voue de mancare, ca
legumele verll le-am dat voile tote. ci each c1 via; 11 $i boa din yin
4 $i carne cu vieta el intrinsa, care ci se imbetit, ci se desveli in cortui
este singele et, se nu mancatl. 5 Ce, sell. 12 $i Ham, perintele lui Caeu cu adeverat void recere sftngele naan, veOend goliciunea perintelul Wu,
vieteI vostre; de la verl-ce animal 11 spuse celor ddoi fratl at set de afare.
void cere; ci din mama omului; din 23 $i $em ci Iafet luare o mantie, Qi
mina fie-ceruI om void cere vleta fra- o pusere pe amindouT umeriI lor, ci
teldi sell. 6 Cel ce va versa singe mergend cu dosul 1nainte, acoperire
de om, ci sfingele acelula se va versa goliclunea perintelul lor; Qi fetele lor
de om; cg DumneOeil dupe chipul sell erad cantand fnapoi, ci eT nu veclure
a fecut pre om. 7 Ear vol crestetl gi golicTunea perintelul lor. 24 $i Noe,
ye inamultitt! Foitl pe pement ci spon- dupe ce se trezi de vin, intelegend
tive pe dinsul.
ceea ce-I ficu hit fitul sou eel mat tiner, vise: 25 Blestemat fie Canaan!
Legdmintul fi curcubeul.
sluga slugilor va fi el fratilor set.
8 $i Dumnecleti vorbi Jul Noe ci 26 Si mat Oise: Bine-cuvintat sa fie
fiilor hit can erad cu dinsul, Vicend: DumneOeul lui $em; ci Canaan va fi
g $i ell, ea. ell Interesc legemintul servul lut. 27 DumneVeti va Ifirgi
med cu voi, Qi cu semintia v6stre dupe pre Iafet, ci va locui in corturile but
vot; xo $i cu tote vietuiterele, can $em, Q1 Canaan va fi servul tut
28 $i Noe dupe. deluvifi trdi trel
stint Impreune en vol: cu peserY, cu
vite, cu tote ferele piimentuluT, can Bute cinci-Veci de ant. 29 $i tote clistint impreung cu voi, cu tote cite au lele but Noe full. node -auto duct-led
ecit din corabie : cu tote animalele de ant; ci muri.

www.dacoromanica.ro

12

[10. 1-11. 14.

1. MOISI.

Ioktan nascu pre Almodad ci pre $elet


Istoria fiilor lta. Noe; impraftierea fi si pre Azarmavet c1 pre Ierah, 27 $i
cloolarea lor.
pre Adoram ci pre Uzal, ci pre Dikla,
Acestea stint generatiunile fiilor 28 $i pre Obal ci pre Abimael si pre
ID lul Noe, $em, Ham si Iafet, et- $eba, 29 $i pre Ofir si pre Havila
rora se nitscurt flu dupg, potop. 2 Fiji c1 pre Iobab. Toil acestia sent Sil
Jul Iafet furs: Gomer si Magog, Madai luT Ioktan. 3o $1 locuinta acestora
si Iavan, @i Tubal, si Meseeh, ci Tiras. era de la Mesa pant la Sefar, muntele
Gomer: Askenas si Rifat de la restrit. 3x Acestia stint fii'l lul
3 $i fill
yi Togarma. 4 $i fiii Jul Iavan: Elisa $em dupa nemurile lor si limbele
si Tarsis, Chitim si Dodanim. 5 De lor, in Virile lor, in natiunile lor.
la acestia s'at despgstit tiirmurile na- 32 Acestea Mint nemurile fiilor Jul Noe,
tiunilor in tt rile lor, fie-care dupt dupit generatiunile lor in natiunile lor.
limba sa, dupg, neamurile lor, in na- $i de la acestia s'ail raspandit potiunile lor.
p6rele pe pitment dupt potop..
i

6 $i fill Jul Ham: Cus si Mizraim


Put ci Canaan. 7 $i fill lui Cuc:
eba si Havilah si Sabta si Raema si

Zicleirea tternului la Babilon.

5i era presto tot pitmentul o sinSabteca. $i fiii lul Raema: $eba ci 1.1. gurt huabd si o vorbire. 2 $1.
Dedan.
a fost, cand pornird ei spre restrit, ea.'
8 $i Cul nascu pre Nimrod; acesta aflart o campie in ptruantul $inar; si

incepu a fi puternic pe plment. g El se aseVarg, acolo.


era vanator puternic inaintea Jul Dum3 $i Visert unul caltrit altul: HaineVeii; de aceea se Vicea: Vanttor deti 88, facem etrtmic T, si sit le ardem
puternic inaintea lui DumneVet, ca in foc; si diramiclile be servirg, de
Nimrod. zo $i inceputul imperatiei petra, gi bitumul be servi de var. 4 $i

Jul fu Babel si Erech ci Accad ci Visert: Haideti sit ne zidim o cetate


Caine, in Ian' $inar. zz $i esi din si un turn cu varfui pant la cer, ci
aces tart m Assiria, i zidi Niniva ci st ne facem nume, ca st nu ne res-

Rechobot-Ir ci Calach; xa $1 Resen pandim presto tot pita:Attu]. 5 Atunel


intro Niniva yi Calah. Acestt Nimva Iehova se pogori, ca sg, vaclit cetatea ci
este cetate forte mare. x3 $i Mizraim turnul, pre care-1 zidlaii fiii 6menilor.
nits= pre Ludimi si pre Anaminfl, pre
Incwrecituera limbelor.
Leabimi si pre Naftuhinall;
14 $i

6 $i Iehova Vise: ect un singur


pre Patrusimi, ci pre Caslubiml (din
cari Org. Filistenil), 3i pre Caftorimi. popor este, i toti o limbit au, ci ce

15 $i Canaan nascu pre Sidon, incepurit a face! Qi acum nimica nu-1


pre anteiii-nfiseutul sad, ci pre Heti va Impedeca de a face tote cate at
16 $i pre Iebuset si pre Amoreu si cugetat. 7 Veniti dar, st ne pogorim,
pre Ghergheseiii i
i pre Hever' si sit be amestecam acolo limba lor, ca
si pre Arkeii ci pre enet; x8 $i eT st nu intelega unul limba celuT -1 alt.
pre Arvadeti ci pre Zemarett si pre 8 $i Iehova ii imprastig pre ei de acolo
Hamated; ci dupt acesta se imprt- presto fata a tot pamentul, yi eT incestart nemurile Cananeilor. x9 $i ho- tart de a zidi cetatea. g Pentru aceea
tarele Cananeilor se 1ntindeati de la numele ei s'a chiemat Babel, d. Iehova
Sidon prin Gherara pant la Gaza, acolo amesteet limba a tot ptimentul,
prin Sodoma, Gomorha, Adma i Ze- si de acolo-ii imprlstil pre el Iehoboim pang, la Laca. 20 Acestia mint va presto tot pttimentul.
fiii Jul Ham dupg, nemurile lor ci limUnnaii, lui ,Fem ptind la Tara.
bele lor in Virile lor, in natiunile lor.
2x *i Jul $em, ptrintele tutulor fiizo Acestea sent generatiunile lul
lor lul Eber ci fratele eel mai mare $em: $em era de o sutii de anT cand
al Jul Iafet, se nascurt fiii. 22 Fill nascu pre Arfachsad, ditol anT dupt

Jul $em: Elam, si Assur, si Arfachsad potop. zz $i $em, dupa ce nascu pre
pi Lud si Aram.
23 $i fiil din Aram: Arfachsad, trai cinci sute de anT; ci
Uz i Hul ci Gheter i Mary. 24 $i nascu fib ci fete. 12 $i Arfachsad
Arfachsad nascu pre elah, g1 $elah era de trei-decl ci chid de ani, cand
ntseu pre Eber. 25 51 lui Eber se nascu pre 'elah; 13 $i Arfachsad,
nitseurit duel fil: numele unula Peleg, dupg ce nascu pre $elah, trAi patru
cit in Vilele lui se 1mpitrti pg,mantul; sute trel ani; yi nascu fill ci fete.
si numele fratelul set Ioktan. 26 $i zq $i $clab era de trei-Ved de anT, cand

www.dacoromanica.ro

11.15-12.20.]

1. MOISI.

nascu pre Eber; x5 $i $elah, dupl.


ce nascu pre Eber, triti patru cute tret
ant; pi nascu fit 9i fete. i6 i Eber
era de tree -ded gi patru de ant, cftnd
nascu pre Pe leg; i7 $i Eber, dupit
ce nascu pre Pe leg, triti patru cute
trel-lect de ant; $i nascu fit si fete.
x8 $1 Pe leg era de tree -tlect de ant,
cftnd nascu pre Rehu. xa $i Pe leg,
dupl. ce nascu pre Rehu, trai doe cute
node ant; yJ nascu fit si fete. 20 $i
Rehu era de trel-qeci si ddot de ant,
and libel] pre Serug; at i Rehu,

13

Calatoria ha Abram la Canaan.


Abram se duse precum Dumneled Ii disc, si merse cu dinsul Lot.
$1 era Abram de ;;epte-cled si cincI de
ant, cftnd esi din Haran. 5 $i Abram
la. pre Sara, femea sa, si pre Lot, fitul
frateluI sell, si cu tote averile lor, pre
cari le agonisiserl, $i sufletele ce is
cftstigaserit el in Haran, e1 esira as
mergit in pamentul Canaan; ci ajunsera in plmentul Canaan.
6 $i Abram strabltu pitmentul acela
dupl-ce nascu pre Serug, trai doe cute pang la local $echem, pane. in stejarul
septik ant; si nascu fit ci fete. 22 $i More; e1 Cananeff locuiaii shunt pl4 Si

Serug era de tret -cleci de ant, and mentul.

23 $i Serug duplce nascu pre Nahor, trill doe cute de inteia fagaeluinta data :24 Abram.
ant; ci nascu fit si fete. 24 $i Nahor
7 $i se arata Domnul Jut Abram,
era de doe-tied @l node de ant, and ei -t 4ise: Pamentul acesta il void da
na.scu pre Terah; 25 $i Nahor, dupit- semintiet tale. $i Abram zidi acolo
ce nascu pre Terah, trai o suti node- altar Jut Iehova, care se ardtase Jut.
spre-clece ant; ci nascu fit si fete. 26 $i
8 $i de acolo trecu la muntele eel
Terah era de septe-clect de ant, and despre reslrit de Bethel, si'sI Intinse
nascu pre Abram,pre Nahor si pre Haran. cortul sell, avend Bethelul sure apus,
si AT spre resarit; gi zidi acolo altar
Familia Tara; stramutarea la Haran. Jut Iehova, ci invocit numele Jut Ie27 $i acestea sant generatiunile Int Te- hova. g $i Abram pleca, mergend
rah; Terah nascu pre Abram, pre Na- si inaintand spre me 41-4i.
horsi pre Haran ; ci Baran nascu pre Lot.
Abram ca strain in Egipet.
28 $i Haran muri innaintea pitrintenascu pre Nahor.

lut sed Terrill in pamentul nasceret sale,

zo $i se facu leaflets in tare.,

ci

in Ur in Chaldeea. ag $i Abram si Abram se pogori in Egipt, ea sit peNahor iQi luara femel; numele femeei treed acolo, el gmetea era grea in
lut Abram era Sara, Qi numele femeet Cara. it $i apropiindu-se el sl intre
hit Nahor era Milcha, fata Int Haran, in Egipt, lise cdtre Saral, femea sa:
carele fu pitrintele Milchel gi piirintele Eaea ed cunosc ca to esci, femee fruIschei. 3o $i Sara era sterpe. pi n'avea mosa, in fate.. xa $i se Foote intamcopit. 3x $i Terah lul pre Abram pla, ca Egiptenit, ve4endu-te pre tine,
filul sod, $i pre Lot filul Jul Haran, pre sit clicit: Femea Jut este acesta; ci pre
filul filulul Bed, si
pre Sara, nore.-sa, mine al. me mare, si pre tine sit te
femea fiiului sell Abram; si esira im- lase vie. z3 pi, te rog, cd esti sore
preunti din Ur in Chaldeea, ea sa mergl mea, ca pentru tine sfi'mi fie bine; si
in pamantul Canaan; ci venind Rana din causa ta sit traescii sufletul med.
14 $i venind Abram in Egipt, vein Haran se acedara acolo. 32 $1 clifele Jul Terah eraii dime sute duct ant; clurI EgipteniT femea, ca era fritmdsa.
si Terah muri in Haran.
forte. 15 $i veqend-o pre ea mat maChiemarea lua Abram.

ril but Faraon, o laudara. cittre Faraon,

ci femea fu dusa in case lui Faraon.

$i Dumne eu 'se Jut Abram Eel x6 Acesta pentru dinsa lam bine but
- 4
41
e Abram, si el dobandi of yJ bot si saint,
in
si din local nascereI tale, ci din casa parintelui telt, in servt ei serve, si mine si canine. x7 $i
pamentul care ell tt-1 void arAta tie. Dumnecleu lovi pre Faraon @i casa Jut

12

1 $i te voi face natiune mare, si to cu mart plagt pentru Saral, femea lut
void bine-cuvinta, xi void face numele Abram. x8 $1 Faraon chieml pre Abted mare, ej vet fi bine-cuvintat. 3 $i ram, ci-i tise: Pentru ce rat-at flcut
voi bine-cuvinta pre eel co to bine- mie acesta? pentru co nu mt-at spus,
euvinteza, si pre eel ce te va ble- el ea este femea ta? 19 Pentru ce at
sterna, 11 void blestema, si se vor bi- clis: Sora mea este ea? $i eft cram ea
ne- cuvinta intru tine tote nemurile o 'had mie de femee. $i acum, eccit tl
pamentuluI.
femea tal tea -o, gJ to du! 2o $i Fa-

www.dacoromanica.ro

I. MOIST.

14

[13.1-14.14.

se va pute numara. 17 ScolA-te, preAmbll-te in acest pament, in lungul


n latullui, ch '1 voiA da tie. i8 Si
Abram ridicAndu-ai corturile, veni ai
locui aprOpe de stejarul lul Mamie,
care este lame. Ebron; ai acolo zidi el
altar lug Iehova.
Invasiunea Canaanului.
T IA Si s'a Intamplat in Vele lug Amrafel, regele Sinarului, a lug Arioch regele Elasarulul, a lug ChedorBethel, pin& la acel loc, uncle mai na- laomer regele Elamulul, ci a lug Tedal
inte fusese cortul sail, intre Bethel ai regele din Goim, 2 Ca acestia faeuril
Al: 4 In loctil altarului care-1 M- resbel cu Bera regale SodomeT, cu
euse el acolo mai nainte, i unde A- Biraa regele Gomorei, cu Sinab, regele
Admei, ci cu Semeber regele Zeboibram invocase numele Jul Iehova.

raon dede ordin 6menilor dui pentru


dinsul; ai ci it concluserA pre el ci pre
femea sa ai tote cate avea el.
Reintarcerea dui Abram la Canaan, ,vi
dcspilgirea sa de Lot.
Si Abram ai femea lug ai cu tote
13 ce avea, ai Lot impreunA cu dinsill, se sul din Egipt spre maqii-di.
2 Si Abram era forte avut in vite, in
argent ai in aur. 3 Si el merse in eAIiitoriile sale de la mecla-di prina la

5 Dar ai Lot, care mergea cu Abram, muluI, ai cu regele Belel, adicA. a Zoaavea of Qi bog gi corturi. 6 Si Omen- rulul. 3 TotI acestia se Intrunirh. in
tul stela nu'i incapea pre dinaii, ca sit vales Siddim, adech Marea SAratl.
pita locui impreuna, ca averile for erau 4 De diloi-spre-clece ani eraii el supuct

marl, ai de aceea el nu puteal locui lug Chedorlaomer, ci in al trei-spreimpreunA. 7 Si se naseu cOrt& intre Oecelea se reseularA. 5 $i intr'al pa-

pastoril vitelor lug Abram, ai intre pg- tru-spre-Oecelea an veni Chedorlaomer,


storil vitelor lug Lot. (Si Chananeil ai regil ce tinecul en dinsul, ci bAtura.
Qi Ferezeii loculaii atunci pAmentul ace- pre Refaimi in AF,steroth-liarnaim; ci
la). 8 $i Abram Oise lul Lot: Rogu- pre Susei in Barn, ai pre Emei in Savete, sa nu fie certA intre mine ai intre Kiriathaim, 6 $i pre Hord la muntine, sail intre pastorii mei ai intre pk- tele for Seir, pang. la El-Paran care

storil tel; ea nog sinter fratl.

g AA este ling& pustiA.

nu este tot plmentul inaintea ta? rogute, desparte-te de mine; dacfi vei merge
tu spre stanga, eu void merge la drepta;
ai de vei merge tu spre drepta, eii voiil
merge spre stanga.
io *i Lot ridicindu-i ochii sal, se
ulta preste tot& cimpia Iordanului, ca

7 Si intoreendu-se,

venira. .la En-Miapat care este Kadea,


ci bliturfi tot& campia Amalekitilor,
ai pre Amorel can loeulau in AzazonTamar.
8 Si ecira regale Sodomei, ci regele

Gomorei, c1 regele Admei, ci regele Zeboimului, ci regele Belel, care este Zoar,

era adiipath preste tot, al mai nainte ai se gAtiril de bataie asupra acelora
de a strica Iehova Sodoma Qi Gomora in valea Siddim: g Asupra lag Cheera ea grildina lab Iehova, ca pAmen- dorlaomer regele Elamului, ci asupra
tul Egiptulul pan& spre Zoar. ix Si lab Tidal regele de Goim, ai asupra
Lot 1st alese t6t1 campia Iordanului, lul Amrafel regele Sinarului, Ri asupra
ai Lot apucA spre resarit; asa se des- lug Arioch regele Elasarului: patru regi
partirA until de altul: 12 Abram lo- asupra a cinci. xo Si valea Siddimucui in pilmentul Canaan, ai Lot locui lui era plind de puturt de bitum; ai
in cetAtile eampid, si
intinse cor- regele Sodomei ci col ai Gomorei futurile sale pfinA la Sodoma. z3 Si girt, ci caOurti acolo; si eel ce scAparl
Omenil din Sodoma eraii reI, ai plea- fugia la munte. it i acei regi lutist
tosl forte inaintea lab Iehova.
tote avutile din Sodoma ai din Goinora, @i tote bucatele lor, ai se duserh.
gciduinca dui Dumnedeii rein/mita. is Si luarl ,si pre Lot, fibul fratelui
14 Si Iehova Oise MT Abram, dup.- Jul Abram, care locura in Sodoma, ai

ce Lot se despArti de dinsul: inalta-ti tdtu averea lug, ai se duserl.


()chit' tel, i ultA-te din local wide tea fli
spre macjil-nopte ai spre meda-di pi spre

Abram scapci pe Lot.


i3 Atunci veni din eel selpati, ai
resArit ai spre apus. 15 CA tot Omentul care-I vecil, 11 voin da tie ai semin- dede de scire Jul Abram Ebreul, care

tie tale in veci.

i6 $i voiA face ca loeuia in Stejarul lug Mature Amoreul,


semintia ta sa fie ca pulberea pAmentu- fratele lui Eacol, gi fratele lul Auer,
ltili dacii cineva pate numara pulbe- care erail confederatil lul Abram.
rea phmentului, atunci si semintia ta i4 Si Abram audind c& s'a luat cap-

www.dacoromanica.ro

I L 16-16.3.]

I. A10ISI.

15

tiv fratele sell, unarms pre servil Bel, lele, dm& le pot! numeral asa, 'T dise
cel ndscutT in casa sa, fret ante opt- lul, va fi semintia, ta. 6 $i Abram
spre-dece /a numer, i-1 urmrtri pang, credu luT Iehova, pi Iehova'i socoti acein Dan. 15 $i impartindu-se in diioe" sta spre cireptate.
nO7tea, in contra lor, el si servil eel,
IT otltu,
urmari pana. la Hoba ce Legamintul lur. Dumnedeil cu Abram.
este de-a stanga Damaseului. 16 $i
7 $i el ii Oise: En sant Iehova,
aduse InapoI tote avutiile, si pre Lot care te-am scos pre tine din Ur a Chalfratele sell; si MCA averea sa o aduse deilor, ca BA+ dad pilmentul acesta
InapoI, si pre femel si pre popor.
spre a-I still:4m. 8 $i Abram respunse:
17 $i regele Sodomei esi Jul Abram Domne Dumneded! de pe ce void cuspre intimpinare, dupd, ce se intorse rio s ce, ca-1 void stdpani? 9 $1 Dumde la Invingerea Jul Cbedorlaomer
neded ii respunse: Adu -mI o junca de
a celor-l-alri regT cari erail Cu dinsul, trel anT, si o caprii de trel anT, ci un
in valea $ave, care este valea regelui. berbece de trel ant, gi o turturea, ci
un porumb.
To $i el Ii-aduse tote
Melhisedec binecuvintia pe Abram. acestea, si le despicA prin mijloe, si
18 $i Melehisedeir regele Salemulni puse fie-care jumdtate fats cu ceea-l-

fi -aduse pane si vin; si el era preot altit" ; iar pdserile nu le despicd.

ur $i
DumnedeuluT celui preinalt. 19 $i e] se coborird, priserI rapitore presto star11 bine-euvintd, si dise: Bine-cuvintat vurT, si Abram le alungd.
fie Abram de Dumnedeul cel pre-Inalt,
12 5i pe la apusul sdrelul un soma
Stdpanul cerulul si al pdmentuluT; adanc ed1u asupra luT Abram, si &it

20 i bine-envintat sa fie Dumnedeul fried si Intunerec mare 11 cuprinsera


eel pre-inalt, care a dat pre neamicil pre dinsul. x3 Atunel Domnul Oise
tel in manele tale. $i Abram II dede luT Abram: Ca adeverat sa, stir, ca se-

decking din tote.


21$i regele Sodomei vise lul Abram:
Da -mI mie dmenii, si avutiile le-ti-le
tie. 22 $i Abram respunse regelul Sodomei: Indltat-am mana mea dark* Iehova Dumnedeul eel pre-Inalt, Stkpanul

mintia ta va petrece intr'un pilment,


ce nu-I al el, si ca ea va servi naciunei de acolo, care o va asupri patru
cute de anT. T4 Dar ed ci pre natiunea aceea, la care vor fi Beryl, o void
judeca; Qi dup'aceea esi-vor en marl
avert. x5 5i to veT veni la parintif
tel in pace, fi te veT Immorminta in
betilinete fericite. 16 5i el la a patra generatiune se vor re'ntarce aid;

cerulul si al pamentului; 23 Junindu-me, ea nimica nu void lua din tote


ale tale, de la fir de atd. pang, la cureaua de Incriltilminte; ca el, nu did:
Eii am Inavutit pre Abram; 24 Afard cd. fard-de-legea Amoreilor inca Rix s'a
numal ceea ce fecioril all mancat, si par- indeplinit. 17 51 apunend sorele, si
tea barbatilor Aner, Escol pi Mamre, facendu-se Intunerec, oca un cuptor
cari ad mere Cu mine; acestia 'si vor fumegand, si flacard de foc care strdlua partea lor.
batea prin stele bucati despicate.

18 In diva acesta facu Iehova le-

Dumnedeii fagiiduesce ltii Abram un A. gdmint en Abram, 4icend: Ed Omen-

Dupr,. acestea fost a cuvintul Jul tul acesta 1-am dat semintiel tale, de
3 Iehova cdtrd Abram in visiune, la fluviul Egiptulul, pang la fluviul eel

dicend: Nu te teme, Abrame! Ed nt


scutul ted fi resplatirea ta forte mare.
2 $i Abram respunse: DOmne Dumnedeti, ce'mI veT da mie? Ed me tree din
vieta,' frail copii, si mostenitorul easel'
mele este Datnascenul Eliezer. 3 $i
Abram Oise: Eel, nu ml' -al dat sernintd,
si

eca fiTul easel mele va fi mosteni4 51 Odd, cuvintul lul Ie-

torul med.

mare, fluvial Eufrat. x9 Pre Kenei $i


pre Kenizel si pre Kadmond; 20 Pre
Heel si pre Ferezel si pre Hefei. 21 $i

pre Amorel, ci pre Cananel, si pre

Gherghesei, ci pre Iebusei.


Surat da lus Abram pe Agara de sofie.
A $i Sara femea luT Abram nu nascu
L.' copii, ci ea avea o serva egi2 Si
tend, al egret nume era Agara.
vise Sava cdtre-Abram: Eca, Domnul
m'a inchis, ea a nu nasel rogu-te, intra la serva mea, pOte void capeta co-

hova a fost cdtre dinsul, dicend: Nu


acesta te va mosteni, ci eel-ce va eci
din cOpsele tale, acela te va mosteni.
Credinca ha Abram.
pil printr'insa. 3 $i Abram ascultd
5 $i dusu-la pre el afar* ci Vise: de cuvintul Sarel. i Saral femea Jul
Privesce acum cerul, si numerd ste- Abram lull, pre Agar egiptena, serva

www.dacoromanica.ro

I. MOISI.

16

CUL la-- 17. in

sa, dupd ce Abram petrecuse clece anilne, ec& ed fac legimint cu tine, ci tu
In panigntul Canaan, gi o dede pre ea vel deveni pgrinte a multnne de na.
de femee bdrbatulul sat Abram. 4 Si tiuni. 5 $1 numele ted nu se va mai
el intra la Agara, care concepu; gi vg- chiema Abram, ci numele tell va fi Aend ea cll. a conceput, despretui pe braam; cg. te-am &cut pgrinte a nildOmna-sa. 5 Si Saral Oise cAtri A- time de natiunl. 6 Si te void immulti
bram: Injuria ce mi se face asupra to forte,. f6rte, ci te void face sd deta nacade: Ed am dat pre serva mea in si- tiuni, gi regi vor egi din tine. 7 Si
nul tell, gi ea dupd ce vequi cit a con- void Mari legimintul med intro mine
ceput, mg dispretuesce In ochil ei; ju- gi tine, ci intre semintia to dupg tine
dece Iehova intre mine gi intre tine. in generatiunile tor, ca leg.gmint veci6 Si Abram Oise cdtre Saran Eacg, nic; ca sa fid Dumnecleil tie gi seminserve to este in mina ta, fa; cu dfnsa %id tale dupit tine. 8 i void da tie
cum IV place. Si Saral o maltratg; gi gi semintiei tale dupg tine pgraentul
ea fugi d'inaintea el.
unde tu petreci: tot pgmentul Canaan,
in stipanire vecinicg; gi void fi for
Fuga qi reintorcerea Agarei: nagerea Dumnecled.
lui Ismael.

Leglimintul circumcisiunii.
7 Si angerul lul Iehova aflg pre ea
langd un isvor de apg in yustifi, langg
g Si DumneOeil 01813 1111 Abraam:
isvorul din calea catra ur. 8 $i-'i Tu s& pdzesci legimintul med, tu gi
Oise: Agarg, servo Saraei, de unde vii? semintia to dupg tine in generatiunile
ci unde mere? Si ea'l rgspianse: Fug tor.
xo Si acesta este legginintul med,
de fata Santa, dOmndi mele. g Si- I care aveti vol sit-1 paziti intre mine sa
Oise angertil lul Dumneded: Intorce-te tine, gi'ntre semintia to dupe tine; cit tgfnapol la dgmna ta, gi te supune sub ti parted birbitesci dintre vol al se
manele el. xo Si fingerul Domnului circumciOA. xx Vol veti circumcide
mai Oise: Void immulti semintia ta, carnea preputulul vostru, gi acesta va
de nu se va pule numera pentru mul- fi semnul legimintului med intro mine
timea ei. z1 Si angerul lul Dumne- gi'ntre vol.
12 Tot pruncul parte
Ocil mai vise: Eaci, tu ai conceput, gi birbitescii de opt Oile dintre vol spar
veI chiema numele tote generatiunile vostre, se va circumveT nasce fid
lui---Ismael (.73umneclefi aude); cillehova

auOi intristarea ta. 12 $i acesta va


fi om selbatic; Diana lui va /1 in contra tuturor, gi mina tuturor in contra
lul, gi fat& cu toti fratil eel va locui.

cide: atilt cel niscut in casg, cat gi


acel cumpdrat cu argint de la veilce strain, care nu este din semintia

ta. x3 Se va circumcide dar tot eel


nisei:it in casit, cat gi cel cumpdrat cu
13 $I ea chiemg numele lul Dumnecled argintul tad; gi cap legiimintul melt va
care vorbia. el: Tu esci El -Rol (Dumne- fi in corpul vostru ca leginaint vecided vedetori); cg, Oise ea: Ad nu ve- nic.
14 Si bdrbatul necircumcis, la

4ui aicea din dos pre acela ce mg care carnea preputulta nu va fi cir-

14 Si fantails aceea se numi cumcisd, starpi-se-va sufletul acela din


fantana Lahal-Rol (feintana celui Mu, mijlocul poporulul Oil; a stricat leggcare in cede); eci fantana ce este in- mintul med.
veclu?

tre Kadeg gi Bered. 15 Si Agara ndscu

Saran primesce numele Sara.


mele fiulul sed, pre care-1 ndscu Agars?
25 Si Dumneclett Oise lui Abraam:
Igmael.
16 Si Abram era de opt-Oeci In cat pentru Saral femea ta, nu vel

lul Abram fid; gi Abram Chlemi nu-

de ani, mind Agara nitseu lui pre Ig- mai chiema numele ei Saral ci Sara
mael.

(principesd) va fi numele eT. 26 Si o


void bine-cuvinta pre dinsa; gi Inca din
Abram primesce numele Abraham.
ea fti void da fid: en pre diusa o void
Si and era Abram de noilg-Oeci bine-cuvinta, gi va fi mama natiunilor,
gi nodd de ani, i se arra& Dum- gi regl al poporelor vor egi din ea.
ncOcii, gi-I Oise: Ed Mint Durnnecleill
17 Si Abraam ciidu preste fata sa,

17

eel a tot piiternic, umbla inaintea mea, gi rise, clicend in inima sa: Ad (Virg
gi fiT fir& prihang. 2 Si void intim omul eel de o mita de ani va mai

legimintul med intre mine ci tine, gi


te void immulti forte, forte. 3 Si
Abram each' pe fata sa, ci DumneOed
fT vorbi, 4iond: 4 In cat pentru mi-

name fil? Sad gi Sara, find de noiidOeci de ani va mai nasce? z8 Si


Abraam Oise lul Dumnecleil: Fie, ca
Ismael sit trgescg. inaintea ta.

www.dacoromanica.ro

17. 19-18. 23.]

I. MOISI.

17

rods, i lul un vital tin& si bun, i-1


dede unit! Met, ca lute sa-lpregatesca.
zg $i Dumnedeil vise: Cu adeverat 8 Si aduse tint si lapte, ci vitelul pre
Sara femea ta itl va nasce flu, si tu care-1 pregkise, i le puse inaintea lor
vol chiema numele lulIsaac (ride). Si si el eta lang6 dimi sub arbore; si el
en void Intdri legamintul med cu din- mancall.
sul, ca se. fie legamint vecinic pentru
Isac e incdE odatd fagdduit.
semintia Jul dupe. dinsul. 20 Inca si
pentru Ismael to -am ascultat. lice., ea
g $i el diserd catre. dinsul: Uncle
1-am bine-cuvintat pre dinsul, si-1 void este Sara, femea ta? si el respunse:
addogi, si-1 void immulti forte, forte: Ec-o in cort. xo $i el vise: Ed prediloi-spre-dece prineipi va nasce, pi-1 ste wn an erd-si me void intOree la tivoid face as devie o natiune mare. ne tot pe acest timp si ecii, Sara fe21 $i legamintul med it void intfiri mea ta va aye un fill. $i Sara audi
cu Isaac, pro care ti-1 va nasce Sara acesta din up cortulul, care era in doin anul urrnAtor tot pe timpul acesta. sul lul. zz $i Abraam si Sara erai4
22 iDumnecleii dupe, ce ineete, de a batrani titi tnaintatl in vile; ba Same)
vorbi cu dinsul, se ridice. de la Abraam. iT si incetase de a se mai face eels foPagdduinta Zuf Isac.

Circumcisiunea.

23 $i Abraam lad pre fiul Bed Is-

mael, si pre toti eel ndscutl in casa

sa, si pre totl ecI cumperatl Cu argin-

tul sea, si pre totl de partea bdrbe.-

meesci.

xa $i Sara rise in sine, si

Oise: Dupe. ce deja am imbatranit, se


pote ca ea' se. mai am pofta, cdnd ci
domnul med este btitran. 23 $1 Damneded dise lui Abraam: Pentru ce ride
Sara, dicend: Ore cu adeverat ad mai
nasc, find ed. bitrand: z4 All este

Mace. din Omenil easel sale, si In villa


aceea le circumcise cameo preputului In Dumneded ceva cu neputinti? Ed
lor, cum ii disese Dumneded. 24 $i la anul tot pe timpul acesta, era -si me

Abraam era de node-deci si note de void intOrce la tine; si Sara va av6


ant, cand isl circumcise cornea pre- un fiii. z5 Atunci Sara tAgIdui, viputului lul. 25 $i Ismael fiul sell era cend: N'am Hs! ce. se temea. $i el
de trei-spre-dece ani, and se circum- vise: Nu este asa, cid tu al ris.
cise carnea preputului Bed. 26 $i tot
Se vestesce praplidirea Sodomului.
in aceeasi di flue. eircumcisi Abraam
si Ismael fiul sell; 27 $i tot! Omenii
z6 $i sculandu-se de acolo acel bdreasel sale, niiscutl in casa ea sad cum- bati, se uTtare. spre Sodoma, si Abraam
perati cu argint de la strain, fare, air- mergea cu ei sit-I petrecd. i7 $i Dumcumeisi cu dinsul impreunit.
neded vise: Aii aseunde-void ell de Abraam ceea ce am se. fac? 28 MindVisita Domnului la Abraam.
ed Abraam are ad fie popor mare si
$i Iehova se grate. Jul Abraam in tare, si intr'insul se vor bine- cuvinta
IQ stejariT Jul Mamre, cand sedea el tote natiunile pernentului. 1g Ca di
la usa cortulul sell in ce1dura cea mai 11 =lose pre el, ad el va ordona fiimare a dilei. 2 $i ridicandull ochil lor seT si easel sale dupe. dinsul, ca as
seT, se ultd, si eca, trel barbatl stall plizescit calea lul Dumneded, flicend
inaintea Jul, si el vedendu-i, alergi de dreptate si judecatd; pentru ca Dum-

la usa cortulul inaintea lor, si a'a in- nedeil ad dea Jul Abraam ceea-ce I-a
chinat pane. la pament, si dise: 3 Dom- promis.

ne, de am aflat har in ochil ter, nip.-

20 Si

dise Domnul: Ffind-ca stri-

te, nu trace de cortul servului tell; garea Sodomei si a Gomorel este ma4 Sa se adued putind ape., ca se. ye re, si pecatele lor grele forte. 21 De
80141 piciOrele, sz apol ad ye repau- aceea arum me void pogori, si void
sati sub acest arbore. 5 $i ell void vede, dace. el ad facut tote pe deplin

aduce o bucatd de pane, ca ad ye in- dupe. strigarea ce a vent la mine; sad


tarit.1 inima vOstre., apol veti merge dada nu, sit acid.
mai departe; ca de aceea viatI abdtut
Rugamintea tut Abraam.
22 $i aceT berbatt se intOrsere. de
6 Si Abraam se gribi in cort la acolo, sz merser6. spre Sodoma; Ni A-

pe la serval vostru. $i el ad vie: Fa


ass., cum al

Sara, si a Lis: Add curand trei me- braam mai state ined inaintea luT Dumsuet de floras fe.inel, si o frAmintit, vi neded.
ffi turte. 7 $i Abraam alerga la cz23 $i Abraam se apropii, ci (pee:

www.dacoromanica.ro

18

[18. 24-19. 19
berbatii cetetel, emenii din Sodoma,
Ineonjurare, casa, de la tiner pink la
betran: tot poporul din tote pertila.

I. MOISI.

Nu cum-va vet perde to pre eel drept


d'impreune cu eel red? 24 Pete se
fie in cetate cinci -Oeci de drepti: all
ci pre acestia vet perde? All nu. vet

5 Si chiemind ei pre Lot ii 4iserti:

Terta locul pentru eel cinci -Oeci drepti Unde mint acel berbati, cari all venit
ce se afld intr'insa? 25 Departe sit aste. nepte la tine? scOte-1 la not affifie de tine se, fact tu una ca acesta, x* ca s& -I cunescem pre dinai. 6 Si

de a ucide pre eel drept impreunif cu


eel red, Qi ca ea drepti se, fie ca eel
rei; da, departe se, fie uma ca acesta
de tine! All judecittorul a tot pementul nu va face dreptate? 26 Atunci
Oise Iehova: De void afla In cetatea
Sodoma cinci-deci drepti, void ierta
tot locul pentru acestia. , 27 Si Abraam respundend, Oise: Eel ed cutezal SWUM a vorbi Domnuld, deci

Lot eai afare la ei dinaintea u9ei; ci

strica tot& cetatea? i Domnul Oise:


Nu o void strica, de void afla intr'insa
patru-deci ai and. 29 l Abraam
adaose a-I vorbi, Oicend: Pete nu se
vor afla intr'insa deceit patru-deci! ai
el vise: Nu o void strica pentru acel
patru-ci. 3o Si Abraam Oise: Rogu-te, Domne, se nu te manii, de void
mat vorbi: pet sii se afle acolo treiOeci! Qi Domnul respunse: Ed nu o
void strica, de void afla intr'Insa traded. 31 Si Abraam Oise: Ede acum
ed am cutezat 8g vorbesc Domnuld:
Pete se vor afla acolo numati doedeci. Si Domnul Oise: pentru acel doe-

de cat acelora. Si se repeI1ra cu putere asupra berbatului, asupra lui Lot,

uaa o incuin dupe, dinsul. 7 Si Oise:


Rogu-ve, fratilor, se, nu faceti red ace-

stora. 8 Eaca eli am doe fete, cari


n'aii cunoscut incii berbat, pre acelea

vi be void saite afare, ail en dinsele


faced, glum ve va place; numal acestor berbatl sr, nu facet( nimica: ea
de aceea all intrat ei sub umbra acoperemintului med.

g Si ei qiserl: Fugi

nu stint de cat pulbere i cenuaa; d'aici! c'apoi Oisere: El singur a venit


28 Pete se, lipsesce cinci din eel and- ca strain c1 acum se face judecittor!
(Jed de drepti: ad pentru cei cinci vet Acum tie mat mult red vom face,
ai se apropiare se, spare, up.

xo Si

berbatil aceia, tindendu-ai minele, tra-

sere pre Lot In ease la dinai, si Incigar& up. xx Si pre berbatii cari
eraii la up easel, it lovire cu orbire,
de la mic pane Ia mare, de se ostenira
mult cautind sit afle uaa.
Scdparea ha Lot.

12 Si acel bitrbati ciiserl Id Lot:


Pre tine mat at tu aid? ginere, sad

fit, sad fete, sail pre alt cane -va din at


tel In cetate? Sa5te-i dintr'acest lot;
,ea nu o void strica. 32 Si Abraam x3 CA not voim se, stria= locul aceOise: Rogu-te, Demne! nu te mania, sta; ca mare este strigarea pfcatelor
dace void mai vorbi ince numai asta for inaintea but Iehova, gi el ne-a tridate. Pete se se afle acolo Oece? Si mes, ca se, o stricem. .14 Lot atund
Domnul ii Oise: Nu o void strica pen- eai ci vorbi cu gineril set, cari eras se,
tru ca dece. 33 Si Iehova se duse, lea pre fetele lut, ai be vise: Sculati-ve
dupe ce incete a mat vorbi en Abraam, fi, eaiti din locul acesta, ce, Domnul
Si Abraam se intorse la locul seti.
va se, strice cetatea. Si ginerilor li se
peru, ca," el glumesce.
Peirea Sodomet fi Gomorei din pricina
15 Si Indata ce se reverse de Oise,,
neleginireL
ingerii fare pre Lot, dicend: Scold*i eel cldol ingeri venire Ia So- te, Tea -ti femea to ci cele doe fete
19 o despre sera, ci Lot, care ale tale, cari se ail aid, ea se, nu pert
aedea la porta Sodomel, vedendu-% se ci tu in pedepsirea ceteta. 16 Si cum

sculu spre intampinarea lor, yi se a in- el interdia, acei barbatT 11 apucare. de


chinat cu fate la pement; 2 Si Oi- mine, pre el ci pre femea lui ai pre

se: Domnil met! rogu-ve, intrati in cele doe fete ale lui; ce. Iehova voi
casa servului vostru; remaneti preste
nopte, ci ye sptilati picierele vostre, ci
sculindti-ve dimineta, ye veti duce in
calea vostre. Si ei ciiser5.: Nu; ci in
ulite vom mine. 3 Si el salmi mult,
ca sit intre la (linen]. Si a dupe. ce
intrare in casa lul, le fti.cu el tine; ci
cocendu-le azime, ei mineara.
4 Dar mai nainte de a se mica et,

se-1 cruse; ci scotendu-1, it pusere, afara

din cetate. 17 Si dupe, ce '1-ad scos


pre ei afare, Oise unul dintre et: Min-

tuesce-ti vieta; inapd sit nu te nit!,

nici se, stat unde-va in tot imprejurul


acesta; ci la munte se, scapi, ca sit nu
pert gi tu. 18 Si Lot le Oise lor: Oh
nu! Winne. 19 Eace. servul tett a

aflat bar in ochii tei, ai mare a fost

www.dacoromanica.ro

I. MOIST.
19. 20-20. 11.]
19
indurarea ta, ce aT arAtat-o tetra mi- sa -1 Imbettim Cu yin si noptea acene, el mi -al pfistrat vieta mea. Dar sta; si sg, intri tu la dinsul, gi sit te
01 nu pot scApa la munte, ca nu cum- culci si tu cu el, ca din pArintele nova sl mg ajungl rAul, si sa mor. 20 Ia stru sa pAstrAm semintitt. 35 Aga
vedi, rog.u-te, acestA cetate este aprope, ele si In noptea acesta deded. Orinspre a fugi acolo, qi ea este midi; ro- telul lor yin sl bea; si cea mai mica
gu-te, lass -mu sa soap acolo. AA nu se scull si se eulcA cu dinsul; si el
este ea mica? gi sufletul meti va UAL nu o simti pre ea, nici cand se cilia,
21 $i Domnul IT rgspunse: Eadi ea nici cand se scull. 36 Ast-fel aceste
te-am ascultat gi in acesta, ca sa nu doe fete ale lul Lot concepurl de la
stric cetatea, despre care mi -al vorbit. parintele lor. 37 Cea mai mare nfiscu
22 Grilbesce-te de scapl acolo, ca en un fiu, 0' Oltenia numele lul Moab

nu pot face nimica, pang, ce nu veT ad- (din pdrinte). Acesta este pArintele Moajunge tu acolo. De aceea s'a chiemat bitilor, pang in fliila de astacli. 38 $i
numele acelel cetAti Zoar (vac). 23 So- cea mai tinerit nAscu si ea un fiu, si
rele se Inalta deasupra pAmentului, chiemA numele luiBen-Ammi (foul po-

cand Lot infra in Zoar.

Peirea Sodomei

porului); gi acesta este ptirintele Ammonitilor pang in 4iiia de astacli.

Domnul flea sa, plouti asupra Abraam la Gherar se lepedii de femea sa.
Abraam plecA de acolo la tars
SodomeT si a Gomorel puci6s1 si foe
de la DumnefleA din cer. 25 $i el 2O$1
cea despre
locuia instria, cetAtile acestea gi tote cfimpiile tre Kitties gi $ar, si petrecea in Ghede prin prejur, si pre toti locuitoril rar. a $i Abraam vise despre Sara,
24 $i

acelor cetg.ti, si tot ceea ce crescea femea sa: Ea este sora mea; gi Abi,
din pArnint. 26 $i femea lui Lot se melech regele Gheraret trimese, gi lug,

unit inclaritt, si se prefacu in strap


de care. 27 $i Abraam sculandu-se
forte de diminetA, veni la local unde
statuse Inaintea lui Iehova. 28 $i
uitAndu-se spre Sodoma
Gomora gi
spre tot pgmentul campiel, veflu, gi
ecti, fum se ridica din acel pament, ca
si fumegarea dintr'un cuptor.

pre Sara.

3 $i Dumnefleii se arAtA, Ip vis nop-

tea lui Abimelech, gi flise: Eca tu veT


man pentru femea pre care aT lust -o;
ca ea este femea until bArbat. 4 $i
Abimelech nu se apropiase de dinsa,
gi flise: Dame! nu cum-va veT ucide
tu fi natiunea dreptA? 5 AA nu el
2g Asa Domnul stricind cetatile singur mi-a vis: Ea-'mi este song.? si

campiei, Igl aduse aminte DurnnefleA ea Inca mi-a (Ps: fratele meti este! Eu
de Abraam, si scose pre Lot din mi- acesta o fA,cul In nevinovatia iiimei
jilocul stricAciunei, cand strica cetA- mete, gi cu euratenia manelor mele.
6 $i Dumnefleii IT Elise In vis; $i en
tile in cari locula Lot.
Bela, ca tu cu inima curate al facut
Pecatul fetelor lull Lot.
acesta, 0 de aceea te-am Impedeeat
30 $i Lot esi din Zoar, gi locui pe de a pActitui in contra mea, 0 nu ti-

munte, gi cu el cele do6 fete ale lul, am permis de a te atinge de dinsa.

&A se temea sit locuesca in Zoar: si lo- 7 $1 acum inapoezA, femea acestui om,

cuia intr'o pescera, el si cele do6 fete


ale lui. 3z $i vise cea mai mare cAtrg, cea mai midi: PArintele nostru
este bAtran, si nimene nu este In plmentul acesta, care sit intre la nol

ca el este profet, ci se va ruga pentru


tine, 0 tu veT trAi ; si de nu-i o veT Ina-

poia, sit ccii, ca veT marl tu 0 tot ce

este al tell.
8 $i Abimelech sculAndu-se dimidupe datina de pe tot pitmentul. 32 Vi- neta, chiemA pre toti servii seT, si tote
no! sa ImbAtAna pre plirintele nostru cu aceste vorbe he spuse In aqui lor; si
yin, si sit ne culelm cu dinsul, ca din toti bArbatii se spAimentarA forte.
parintele nostru sa pAstrAm semintie. g $i Abimelech clienitt pre Abraam,

i ele In noptea aceea dederg par- ci-1 flise: Ce ni -al facut nog? si cu
intelui lor yin sit bea; si cea mai mare ce am pgegtuit In contra ta, de aT a33

Sutra la parintele et, si se culcg, cu due asupra mea gi asupra regatulul


dinsul; si el nu o simti pre ea nici meu pAcat asa de mare? Tu aT facia
cand se culdt, Did and se scull. cu mine lucru, care nu se cuvinea BA
34 $i a doa vi cea mai mare vise el- facT. zo $1 a (Ps Abimelech Jul A.
trl cea mai tinerA: EcA ea in noptea braam: Ce aT vgflut de aT facut acetrecutA am donna cu parintele mea: sta? zz $i Abraam rAspunse: Pen-

www.dacoromanica.ro

2*

(20. 12-21. 30.


bream: $1 null par/ red de copil gi
de serve ta; intru tote elite va dice
tie IsaacSara, ascultit cuvintul el! el intru

I. MOISI.

20

tru-cdt cugetai, cg. in local acesta nu


este nici o temere de Dumneded, si pre
mine me vor ucide din causa femeeT
mele.
52 Si cu adeverat ea imi este
mie sorfi, fata parintelul med este ea,
desi nu fate mamel mele, gi mi se dede

Isaac se va chiema semintia ta. x3 Dar


en gi pre fiul acestel serve 11 void face

sa devind o natiune, fiind-c1 este se54 $i Abraam sculandu-se


nedett din case parintelui met', ed am de diminetA, MA pane gi un foil cu
dis catre dinsa: Asta este buntitatea apa, qi dandu-k Agarel, k-a pus pre
pre care sa mi-o feel: In tot locul unde umeriT ei, gi dcindu-i ci pruncul, a slovom veni, di de mine: Frate'mT este! bozit-o.
x5 $i ea mergend rAtitei In pustiul
Sara e irmapoeteg lui Abraam cu cdstig. Beer-$eba. $i &TA ce se sfarsi apa
54 $i Abimelech lug oT gi bol, servi din foil, ea lepadil pre copil intr'un
gi serve, gi is dede lui Abraam, i-1 Ina - tufig. z6 $i ea mergend sedu In fata
poi gi pre Sara femea sa. 15 $i Abi- copilului in deplrtare de o aruneatura
melech Oise: EcA Ora mea Inaintea ta, de arc; eft dicea ea: Nu void vede pre
locuesce undeli,va place. z6 $i &ti- copil murind. $i ea gedend fati cu dintre Sara Oise: EcA, am dat-o mie de sul, IqT-Inilltd vocea gi planse. 57 $i
arginti fratelul tell; eel, acesta el fie Dumneded audi vocea copilului, gi andie acoperemintul ochilor inaintea tu- .gerul luY Dumneded striga pre Agara
turor can mint pe langA tine, gi in to- din cer, qi-T Oise: Ce ' %I este April'?
tul tu sit fiT justificatit. 57 Si Abraam nu to teme; ca Dumneded a audit vomie de femee.

z3 $i scotendu-me Dum- min ta ta.

se rugs, luT Dumneded, gi Dumneded, cea copilulul acolo unde este. 18 Se6vindeca pre Abimelech, pre femea luT gi 15.-te, ridicl copilul, 0-1 Tea de mama,
pre servele lull, ca sit nese/. z 8 cri, Iehova cit ell it void face si devinit o natiune
inculase tot pantecele din case lui Abime- mare.
io $i Dumneded IT deschise
lech, din cause SareT,femeel dui Abraam. ochii eY, gi vedu o fantand cu apit, qi
merse acolo, tpl umplu foiul de apg,
Nascerea lui", Isaac.
qi dede qi copilului sit bee. 20 $i
Iehova cerceta, pre Sara, cum Dumneded era cu copilul, gi el crescu
21 Oise, si Iehova fdeu eT aga, cum mare gi locuTa In pustid, 0 se facu stlvorbise. 2 $i Sara eoncepu, gi nAscu gettitor. ax $i locuia in pustilul Palul Abraam fill In bltranetele sale, pe ran; 0 mama sa IT dud femee din pA.aced timp, pre cand T.-a fost dis Dum- mentul Egiptulul.
neded. 3 Si Abraam chTemA numele
%hi! sell eel nfiscut, pre care-1 nascuse Legcsimintul lui Abraam eu Abimelech.
Sara, Isaac. 4 $i Abraam circumcise
22 $i in dilele acelea Abimelech qd

pre fiiul sea Isaac a opta oi, cum IT cu Pichol caul armateT sale vorbiad
ordonase Dumneded.

5 $i Abraam era lui Abraam, dicend: Dumneded este cu

de o sut1 de an!, cand i se nascu luT


filul sed Isaac. 6 $i Oise Sara: Ris
Iml filcu mie Dumneded, ca veri-tine
va audi va ride de mine. 7 $i ea
Oise: Cine ar fi dis lnT Abraam: Sara

tine intru tote crate fad tu;

23 $i

acum jurit -'m! pe Dumnedeit aicea, cit


nu vet mind nici mie, nicT fiului mea,
nici nepotilor meT. Ci tot asemenea
bundtate, ce el am flicut, veT face

va aliipta copiT! totuci el f -am ng.scut qi tu mie gi tare in care petrecT tu.
dui un fill la bdtranetele sale.
24 $i Abraam respunse: JUT. 25 $i

8 $i pruncul crescu, gi fu Inercat. Abraam se plans la Abimelech pen$i Abranin facu ospet mare in (Pa in tru o fa.ntana, de apii, pre care servi!
care fu intercat Isaac.
In! Abimelech o rapisera. 26 $i Abi-

melech Oise: Nu acid tine a facut acesta, ca nicT to nu mi-ai spus, nicT sit
g $i Sara vi'*nd pre Elul Agare! nu am audit pand, ast5141. 27 Atunel
Egiptena, care-1 nitscuse ea dui Abraam Abraam ludl oT qi boll, gi is dede luT
ca batjocorea; so Din ea in! Abra- Abimelech; gi filcurti amanditoi legit
Isgonirea due Ismrtel fi a mend sale.

urn: Alungit pre serve acesta gi pre


ilia et; cit nu va mogteni filul acestel
serve dimpreunl cu fiul mel, cu Isaac.
zz $i forte red s'a pitrut cuvintul acesta lui Abraam pentru fiiul Bed Ifmael.
12 $i Dumneded dials lnT A-

mint. 28 $i Abraam puss la o parte


gepte mleore din turma sa. 29 $i Abimelech Oise luT Abraam: Ce mint aceste

cepte mieore co tu le-aT pus la o parte.

3o $i el Oise: Aceste gepte mieOre

le vet Ina din mina Inca, ea sit-m1 fie

www.dacoromanica.ro

21.31 - 23.6.]
I. MOIS1.
21
marturie ca di am sapat ffintina ace - cate Intr'un des4i Si Abraam merse
eta. 3x De aceea se numi acest loc c1 lad berbecele, 0-1 sacrifice jertfa in
Beer-Seba (fd nttina jurtimintului.), ca local fiulul sett
amanddoi jurara acolo. 32 Si aa el
x4 Si Abraam chiema numele locuficura legamint la Beer-Seba. Apol lul acelula Iehova-Jireh (Domnul vede).

Abimelech cu Pichol capul armatei sale De aceea pea, astacIT se dice: Pe munse sculara 0 se interseril Inapoi in pa- tele undo Dumnecled vede.
mental Filistenilor.
Intarirea fitgdcluinfei.
33 Si Abraam planta stejar In Beer-

Seba, i chiemit acolo numele lul Ie-

hova pre Dumnecleul eternitatel. 34 Si


Abraam petrecu in pamentul Filistenilor multe Bile.
Sacrificarea lul Isac.
Si dupii acestea Dumneclefi cerca
pre Abraam, ci-T disc lui: Abraame! 0 el respunse: Eaca-m6. 2 Si

22

15 Si angerul lul Iehova striga lui

Abraam din cer a doe 6ra;

x6 Si
lee: M'am jurat Insu-mi asupra mea,
ce Iehova; ea al facut acesta, gi n'al

crutat aid pe chiar fiiul tell, pre cel


unic al tell, x7 Ca et to void bine-

cuvinta, Qi void immulti semintia ta

ca stelele cerulul 0 ca nisipul de pe


*muffle morel, gt ea semintia ta va

Oise: Ia pre filul Mil, pre unicul tell, stapani portile neamicilor set z8 Si
pre care-1 Tubesci, pre Isaac, qi mergi intru semintia ta se vor bine-cuvinta
in pamentul Moria, 0-1 add acolo Jertta tete natiunile pamentuld, ca ai asculin unul din muntiT cari-t1 void vice. tat de vocea mea.
3 Si Abraam sculendu-se de dimix9 Si Abraam se interse in servil
neta, puse Oda pe asinul set, 0 lua eel, ci sculandu-se aii mere impreuna
pre ddoi din servil Bei 0 pre Isaac fiTul in Beer-Seba. Si Abraam locula la
eel, gi despicand lemne de jertfa, se Beer-Seba.
scull, i merse la locul ce-T spuse Damnecleii.

4 A trela yli ridicanduli A-

braam ochiT sei, veclu locul de departe.

Familia Iv% Nahor.

ao Si dupe acestea se vesti lui A-

5 Si Abraam Oise servilor eel: Berne- braam, clicend : Eacii yi Milchaa nascut
neti aicea cu asinul; ca elI cu baetul fit lul Nahor, fratele tad: 21 Pre Uz,
ne ducem pina colo, ca al ne inchi- anteiii- nascutul lul, c1 pre Buz fratele
nam, q'apol no vom interce la vol. acestula, c1 re Kemuel parintele lui
6 Si Abraam lull lemnele cele pentru Aram: 12 i pre Chesed, 0 pre Ha-

jertfa, ci puse pe Isaac fiul set; Si in zo, 0 pre Pilda4, 0 pre Iidlaf 0 pre
mina, lull focal ci cutitul; ci mersera Bethuel. 23 $i Bethuel nascu pre ReamindiloT impreuna. 7 Si Isaac Oise beca. Pre acesti opt ii nascu Milcha
lui Abraam, parintele sell: Tate! ci lul Nahor, fratele lul Abraam. 24 Si
el II respunse: Eaca-me, filule! 0 a (ills: concubine lui, cu numele Rcuma, jai
Ena, aid. focal gi lemnele, dar 6ea de ea 'arisen pre Tebah ei pre Gaham ci
jertfa unde este? 8 Si Abraam Oise: pre Taha# c1 pre Maacha.
fiIul met! Dumne4ed se va ingriji de
Mortea qi immormintarea Sara.
6ea de jertfa; Qi mersera amenddol impreuna.

g Si dupe ce ajunseri. la local, la

care 'I Oise Dumnecleil, Abraam zidi


acolo altar 0 cledi lemnele; ci legend
pre Isaac fiul sell it puse pe altar deasupra lemnelor. xo Si intinciend Abraam mina, lug cutitul, ea sa junghie
pre fiul sea. xx Dar dngerul lul Ie-

i (Aide vietei Sarel furl o seta


23 doe-cleci
Qi qepte de anT; acestea

furs nail vie el Sarel.

2 Si muri Sara

in Kirlat-Arba, care este Ebronul, in


pitmentul Canaan, 0 Abraam vent aco-

lo, ca sa bocesca pre Sara, ei sa, o plangli..


3 Si Abraam se Beni& de langa mor-

tul sell, gi vorbi fiilor lui Het, clicend:


gi nimernic intro vol,
ame! Abraame! Si el respunse: Each' datl -mi o movie de ingropaciune, ca sa

hova iT striga din cer (*end: Abra- 4 Strain stint di

12 Si dngerul vise: Sa nu pal


mema ta pe copil, aid sail fad lui ceva, ca acum cunosc ca tu to temi de
Dumnecidx; fiind-ca tu n'al crutat nicl
char pre lul tell, pre eel unic al MI,
pentru mine. 13 i ridicandu-d Abraam ochil sei, se uita, 9i ecit inaintea Jul un berbece cu cornele ineurma.

Immormintez mortal met d'inaintea


mea.

5 Si fiii lul Het respunsera Id A-

braam, 4icendu-l: Domnule, ascultanel 6 Tu intre noi esci principe a Id


Dumnecleil, immorminteza-ti mortal tea
in col maT ales dintro mormintele no-

stre! Nimenca (Entre noT nu-ti va re-

www.dacoromanica.ro

I. MO IS1.
(23. 7-24. 16
fusa mormintul sad, ea sit nu41 fm- ea, care era mai mare presto tote ale
sale: Pune -%1, rogu-te, mana ta sub
mormintezi tu mortul tad.
7 Atunci Abraam se ridiel, si se in- copsa mea; 3 $1-mi kali pe Iehova,

22

ching inaintea poporulul tarit, inaintea Dumnecleul cerulu! si Dumneleul pa.fiilor hit Het; 8 $i le vorbi lor, vi- mentului, ea, tu fiulul men nu vet lua fecend: Dad. este ea voea vdstra ca eil mee dintre fetele Cananeilor, intro casl Immormintez mortul med dinaintea ril locuesc ea; 4 Ci, ea vet merge

fete! mele, ascultati-md si va rugati in pamentul med si In local nascerel


pentru mine in Efron fitul lut Zoar. mele, i Tel lua femee fiulat med Isaac.
g Ca el sa-mi dea pescerea din Mach5 i servul II respunse: Pete l nu
pela, care este a lul in marginea tsa- va vr fedora sit vial en mine in parina sale; pentru tot argintul ce face mental acesta; atunci inturna-void pre
sa-rni-o dea in mijlocul voetru, de mo- Elul tail in pamentul acela, din care
al esit?
sic de Ingropa.ciune.
6 $i Abraam it vise: Feresce-te, ea
xo $i Efron sedea intre fill hit Het.
$i Efron Heteul respunse lut Abraam nu cum-va ad re'ntorci pre filul med
in aqui fiilor luT Het, a tutulor aces- acolo. 7 Iehova, Dumnecleul cerulul,
tora can intrad pe porta cetatil sale, care m'a luat pre mine din case parix Nu, domnul med! ascul- intelut med si din pan-Altai nascerel
Oicend:
ta-ne! ea 31 dad tarina, gi-g dad gi mele; si care mt-a vorbit si ml-a ju-

pescerea care este intr'insa, acesta ti-o rat, clicdnd: semintiel tale void da pa.dad inaintea ochilor fiilor poporuluT mental acesta: el va trimete pre an-

mod: ingropa$ mortal tdd.

12

$i gerul sad inaintea ta, si tu vet lua de

Abraam se apiece inaintea poporulul


OAT. $i vorbi luT Efron fn auOul poporului taril Oicend :
13 Dada, tu
voesci eu mine ast-fel, rogu-te, asculta-md: ea argintul tarinel ti-1 dad,
primesce-1 de la mine, si void ingropa
mortul med.
14 $i Efron respunse lul Abraam,
0-1 Oise:

acolo femee fitulul med. 8 $i dada


fedora an va voi Be. vina cu tine, sett-

pat vet fi de acest juramint al med


numat at an re'ntorci pre flu! med a-

9 $i servul puse mama sa sub


cOpsa lul Abraam, stapanul add, si se
jure hit pentru luerul acesta.
io $i serval lua. Oece canine din
colo.

xs Asculta-me, domnul med: camilele stapanulut sea, Eli merse, avend

0 bucatd de pament ce face patru sute in mana sa din tote banatatile stapa-

siclil de argint, ce este acesta intre nulut sal; si sculandu-se, se duse in


mine si tine? Ingropall mortal tea. Mesopotamia, la cetatea Mt Nahor.
z6 $i Abraam asculta pre Efron, x x $i el despre sera., pre cand cele ce
gi cumpani Abraam Int Efron argintul scotead ape estail, RIO, sa ingenunchie
despre care vorbise in aqui fiilor luT camilele afarii de cetate, langa o fan-

Het: patru sute siclil de argint, mergdtori In ort-ce negutlitor. x7 $i asa


Carina lul Efron de In Machpela, cea
din dreptul Manirel, atat tarina cat
gi pescerea dintr'insa, gi top' arboril
de pe tarina, si tot cuprinsul acela jar

Una de RA.
rz $i Oise: Domne, Dumneieul sta.
panului med Abraam, Rogn-te, ca sa

ca stapanire a ea inaintea ochilor fiilor lul Het, a tuturor acelora can intrail pe p6rta cetatii sale.
19 $i dup'acesta Abraam lmmormina pre Sara femea sa, in pescerea
din tarina Machpela, in feta Mamrel,

apa:

imprejur,

am intalnire fericieci astaOl, si arata milli


stapanululmed Abraam ! i3 Ed. ed stall

linga acesta.' ftIntand de ape, si fetele

a Se intari tut Abraam loeuitorilor din cetate es, ea sa scota


14 Fie dar, ea feclora cats care
void vice eil: roqu-te, plecii-ti galeta
ta, si-mi da sa bed; si ea va respun-

de : ben, si Inca si camilele tale le void


adapa; fa, rogu-te, ca acesta ea. fie cea
otarita pentru servul tell Isaac; si prin-

care este Ebromil, in plimdntul Canaan. tr'acesta void cunosce, ca tu al aratat

zo $i se intari lul Abraam de catra mill stapanului med.

Int Het tarina gi pescerea dintr'insa


xs $i inainte de a mantui el a vorde movie de ingropactune.
bi, Oca Rebeca, fiTa lu! Bethuel, fiul
Milchel, femea In! Nahor, fratele Int
Isac dobdndesce pe Rebeca ca sofie.
Abraam, esia afara avend Oka sa pe
Abraam era bittran si inaintat in lundrul el. i6 $i fats era in fate fruvile, si Iehova bine- cuvintase pre masa forte, fedora era, gi barbat n'o
Abraam intru tote. a $i clise Abraam cunoscuse pre ea. $i ea pogorindu-se
servului sea, eclat mat vechld din casa In fantana, si umplendu-g1 vadra, se sui
flu

24

www.dacoromanica.ro

24.17-60.]
erclii in sus.

I. MOIST.

23

17 Si servul IT alerge merit; ce 1-a dat lul oT 0 boT, 0 aur 0


inainte, 0-1 Vise: Lase-me, rogu-te, se argint, 0 servI 0 serve, camile c1 asini.
bed putine apg din gfileta ta. z8 Si 36 Si Sara, femea stepanulut met", nitscu
ea-1 respunse: Bea, Domnul meil! 0 stepanulul met" flit" in betranetele eT,

ea indata and &eta ea jos, o lug in 0 el dede acestula tote cite are el.

mane, 0-1 dede sit bea. Si dupe-ce-'1


dede lul se, bea, it Vise: zg i pentru camilele tale void scote, pang ce
vor inceta de Mut. 20 Si curfind de8ertandu-81 ggleta sa in adepet6re, alerge erg -0 la fluting, ca se sage alta;
0 scOse pentru tote camilele lul.

21 Si

acest om mirendu-se de dinsa, tecea,


voind se cum:58dt, dace DumneVed a
facut se, prospere calea lul sad nu.
22 Si dupe.-ce camilele incetarg de

37 Si stitpinul med m'a jurat, 4icend:


Tu se nu Tel finial men femee din fetele Cananeilor, intr'a carom pitmgnt
locuesc et";

38 Ci mai vartos se, mergi

la casa parintelut med, 0 in nemul

med, 0 se, Tel femee fiulul med. 3g Si


et" pa stepfinului med: Dare, pote

fedora nu va voi se vine cu mine,

4o Si el mi-a 4is: DumneVedi pe a &g-

ruia curare umblu di, va trimete gngerul sell cu tine, ci-ti va da norocire
beut lug, omul acela o verigg de nas in calea ta, ca tu se. I61 femee fiulul

de aur, grea de jumetate de siclu; ci med din nemul med 0 din casa pardoe brateri pentru manele el,
ele intelui med. 41 Atuncl tu veT fi seede cleft siehl de aur. 23 Si-I ciigrse: pat de jurgmintul mai dace to veT
A cuT fate esci tu? Spune -mi, rogu-te! duce in nemul med, 0 el null vor da
Ore nu este in casa parintelui ted ke, tie femee; atunci scepat veT fi de 'uraea not se minem? 24 Si ea-'1 respum mintul med. 42 Si venind sate 1 in
se: Ed sent flea luT Bethuel fiul Mil- aceste fintting, am Vie: Domne, um-

chel, pre care 1-a ngscut ea lul Nahor. neVeul stepanulul men Abraam! dace
25 Si ea IT mai Vise: Paie c1 nutret voesci, ea ell 81 and noroc in calea pe
stint multe in not, cum c1 be de mas. care umblu, 43 Ece et" stad linga
26 Si omul acesta se inching qi se pro- aceste fantIng de ape, c1 va fi, ca festernu inaintea lul DumneVed; 27 Si dora care va eqi ca se, note. ap'd, ci
Vise: Bine-cuvintat sd fie Domnul, Dum- et" il void Vice: Demi, rogu-te, se.' bed.
neVeul stepenulul med Abraam, care puting apg din vadra ta, 44 Si ea'mT

n'a departat mila ea 0 adeverul sell va respunde: Bea tu, 8i dup'aceea ci

de la stapanul riled; pe cale dreptti m'a pentru camilele tale void scOte; aceea
condus pre mine DumneVed in casa sit fie femea pre care DumneVed, a 0terit-o pentru fiul stepenului men.
fratilor stepanulul med.
28 Si fedora alerge 8i spuse in ea- 45 Mal 'na'ate de a sfar8i di cuvinea mumel sale aceste intimplerl. 29 Si tul acesta intru inima mea, eel Rebeca
Rebeca ayea un frate cu numele La- e8i, avgnd vadra pe umerul sell, 0 poban,
ban, 0 Laban aler 1 In acel om afare

in fintg,na.

i dupe. ce veclu el
veriga de nas 0 reterile in manele
surorel sale, 9i dupe ce auVi cuvintele
Rebecel, sore ea, care clicea: Omul acela apt ml-a vorbit; el veni in om, 0
Ace. acesta eta lenge camilele sale in
fautang. Sr Si Laban fl Oise: Vino
in intru, bine-cuvintate al lul Iehova,
pentru ce staff afarg? Ed am preggtit
casa, 9i ioc este pentru cgmile. 32 Si
omul ultra-in case., 0 Laban desercing
camilele, c1 dede paie 0 nutret cgmilelor, 8i ape de spalat pentru piciorele
lul 0 pentru piclorele emenilor can
erail cu dinsul. 33 *i-1 puse lul inainte de mancare. Si el Vise: Ed nu
3o

gorindu-se in flutina a sees apd; ci


eil I-am Vie: Lase-me, rogu-te, di bed!

46 Si ea curand 0-a dat vadra jos de


pe umerii et, ci Vise: Bea tu, ci voi
adapa gi camilele tale. Si ell am beut,
qi ea mi-a adepat 0 camilele. 47 Si
ell o intrebai pre ea, Vicend: A cul
fiieg esci tu? ci ea rdspunse: Ed scant
flea lul Bethuel, fiiul lul Nahor, pre
care i in nescut Milca. Atuncl di II

pusel veriga acesta in nasul et, c1 breterile in manele el. 48 Si en me in-

chinaT gi me prosternul inaintea lul


Iehova, 0 bine-cuvintal, pre Domnul
Dumnecleul hit Abraam, al stepanulul
med, carele m'a condus pe cale dreptti,

ca di se Ted pentru fiul stapinului


void mama, pane ce nu void vorbi med pre fata fratelul lul. 49 Si acum
cele ce am de vorbit. Si Laban Vise: dace vretl se aratati dragoste c1 creVorbesce!
dinte cetre, stepenul men, spuneti'ml;
34 Si el Vise: Ed sant serval lul ci dace, nu, spuneti-'ml, ca se, me inAbraam; 35 Si Iehova a bine-cuvin- tore spre drepta sad spre stanga.
so Si Laban 0 Bethuel respunsere.
tat pre stepenul med f6rte, ci el s'a

www.dacoromanica.ro

I. MOISI.
[24. 51-25. 20.
4icend: Acest lucru a exit de la Dam- acesta 11 niscu pre Zimran, si pre Iok24

putem epune niel red


51 Eel Rebeca Inaintea ta,
Tea -o, si to -du cu dinsa, si si fie femea
filului stapanului tea, dupe. cum a vorbit Damneder. 52 $1 audind servul
lul Abraam cuvintele lor, se prosternu
pane Ia pament inaintea luT Damneder. 53 $i serve scese scale de argint pi scale de our si vestminte, si le
dede Rebece!, gi luerurl pretiOse dede
el frateluT el si mumel e.
neder, not
nieT bine.

can, si pre Medan, si pre Madian, si


pre Isbak si pre $ua. 3 $i Ioksan
nes= pre $eba si pre Dedan. 4 $i
lift lul Dedan an fost: Asurim, Leta-

sim si Leumim. $1 fill In! Madian: Efa,

Efer, si Enoc, si Abidah si Eldaa.


Tot! acestea ad fost fiii din Ketura.
5 $i Abraam dede tote. averea sa le
pi

Isaac.

6 $1 fiiilor din concubinele sale

le dede Abraam dune; si ince treind


el il desparti de fiul sea Isaac, trimir
54 $i mancare si beurl, el si 6me- tindu4 spre reserit in partea resari-

nil earl eras cu dinsul, i masers acolo. tulul.


5i sculandu-se de-diminetii, dise servul:
Lasati-ma sit plec Ia stapanul mea. Morfea fi immormintarea dui Abraam.
55 $1 fratele .Rebecei si muma el diS $i acestea sant 4ilele anilor lul

sere: Se maT remand cu nol copila Abraam, cat! a trait: o see ep te- e cI
ince. cute-va Mile, cel.putin dece dile, si eine de anl. 8 $i Abraam de.nduapol el merge. 56 $1 el 4ise lor: Nu
me opritl, de ore -ce Damneder' a norocit calea mea; litsa4i-me se. merg la
stepanul men. 57 $1 el 11 disere.: SI
chiemum fata, si sa-1 Intrebem voea
din chiar gura el. 58 $i chiemara
pre Rebeca, si-T disera: Vrei tu sit

sl sufletul, muri Intru biltranete ferici-

ti, bittran si satul de vietci, si fu adaos


la poporul sell. g $i-1 immormintare.

Isaac 0 Ismael fiil le in pescerea de

Ia Machpela, in Carina luT Efron, fiul


in! Zohar Heteul, cea fate, in fate. cu

ro 'Farina care o cumperl


Mamre:
mergl cu omul acesta? si ea respun- Abraam de la fill luT Het. Acolo dare.
se: Merg! 5g Ast-fel lisara el pre fu immorminte Abraam si Sara, feRebeca, sora for 0 pre doica el, sa mea sa. ri $i dupe-ce muri Abraam,
merge cu serval lul Abraam si en erne- bine-euvinte Damneder pre Isaac, fiul
nil lie. 6o $i ei bine-euvintare pre sea; $i Isaac lomat langa fantana LaRebeca, 0-1 disera: Tu sora nestre, hal-RoI.
tu, sit to immuleseI intru mil de cleci
Urmaftii 1141 Ipmael.
de mil, 0 senentia ta sa stapanesea
portile neamicilor lor.
is $i acestea mind generatiunile lul
6x $1 sculandu-se Rebeca si servele Ismael, fiul lui Abraam, pre care I-a

se sere pe cumile, si se duserl neseut lul Abraam Agara Egiptenea,


dupe. omul acela. $i servul lulnd pre serva Same!. 23 $i acestea sant nuRebeca, plecare. 62 $i Isaac se 'ntur- mele fiilor le Ismael, dupe numele lor
na de la ffintana Lahal -Rol; el el locula in generatiunile lor: Antela-nascutul
in pamentul despre mega -di. 63 Ca din IsmaelNebaiot, si Kedar, si AdIsaac esia la camp, ca ee. cugete de beel si Mibsam 14 Misma si Duma
catra sere; si ridicandu-si el ochil Bel, si Massa; x5 $i Hadar, 0 Tema, Iese eta, si eel camilele veniaa. 64 Da- tur, Nafis si Kedema. 16 Acestia ad
re si Rebeca inaltandu-9i ochil se, fost flu lui Ismael, si acestea stint nuOda pre Isaac, sr sari jos de pe ca- mele lor, ce li sad dat dupil satele lor
el,

65 Ca ea dam catrii serv: Cine si dupl intaririle lor: doe-spre-dece


este berbatul acela, carele vine pe camp capetenil a poperelor lor.
x7 $i ainaintea 'rostra? $i servul if clisese: cestia stint and vietel lul Ismael: o

Acesta este stapanal mea; atunci ea see, tre-decI si septe de an!; $i sle41 lua veld Eli se acoperi. 66 $i ser- bindu-1 puterile, muri, si fu adaos la
ve spuse Jul Isaac tote lucrurile ate poporub sea. 18 $i ci locuira de la
a facut. 67 $i Isaac duse pre .Rebeca Havilah pane. la $ur, eel fate. In fate
in cortul Sarel mumel sale, si el Jul cu Egiptul, in mergerea &are. Assiria.
pre Rebeca de femee, si o lubi. $i 5i el Be asedI acolo inaintea tuturor
Isaac se mangle& de mortea mumel fratilor sell
sale.

Isav fi Iacob.
ig 51 acestea stint generatiunile but
Ear Abraam 10 lue. alti femee, Isaac, fiul lul Abraam: Abraam neseu
si numele el era Ketura. 2 Si pre Isaac; so 5i Isaac era de patru-

Casdtoria a doua a dui Abraam.

www.dacoromanica.ro

25. 21-20. 18.]

I. M GIST.

25

clecT de ani, cand Itta, de femel pre Re- Sit nu te pogori in Egipt, ci locuesce
been, fica lui Bethuel Sirianul din Pa- in pamentul care ti-1 voitt spune: 3 Re-

dan-Aram, sora lul Laban Sirianul. mai in pitmentul acesta, si ell voiit fi
21 $i Isaac se ruga. luT Dumnedeti pen- eu tine, si te voiti bine-cuvinta, cad
tru femea sa, ca era sterpa, si Dum- tie si semintiel tale voifi da tote tanedeti ascultit rugacTunea lul, si Re- rile acestea si voia tine juramintul care

beca femea lul concepu. 22 $i co iil 1-am fitcut lul Abraam, pitrintelul tea.
se lovina intre sine in ea. Atunel dise 4 $1 vont tumult' semintia ta ea steea: Daca asa, pentru ce acesta? $1 lele cerulul, si voiti da semintieT tale
merse, ca sa intrebe pre Dumnedeti. tote tarile acestea, si In semintia to se
23 $i Dumnedea IT respunse: Moe na- vor bine-cuvinta tote popOrele Omentiuni siint in pantecele tea, si dtioe po- tulul; 5 Pentru-ca Abraam a aseul-

pore se vor desparti din sinul tell; si tat de cuvintul mea, si a pitzit ceea
un popor dintr'acestia va fi mai tare ce 1-am dat de pazit, poruncile mele,
de cat celti-l-alt, si eel mai mare va prescrierile mele, si legile mele.

servi celul maT mic.

Rebeca e ocrotitt de Abimelech.

24 $i and se indeplinira. dilele eT

ca sa nu* eca diloi gemini craft In


6 $i Isaac locui in Gherar. ry $i
pantecele el. 25 Si eel d'anteiu esi cand barbatil loculul it intrebara derosin, preste tot ca o mantie perOsii; spre femea sa, el respunse: Sort Imi
si chlemara numele lul Esau (peros). este; ea el se temu a dice, femee Imi
26 $I dupes dinsul esi frate-sell, carele este; ca nu cumva barbatil locului aceCu mans sa tinea de calcaTul lul Esau; luma sal ucida pentru Rebeca, ca era
de aceea chTemarit." numele luiIacob frumbse. la privire,
8 *i petrecend
(tinder de cella:II:a). $i Isaac era de acolo multe Bile, Abimelech, regele Fisese-decl de ant, cand liebeca't &ism listenilor, se Mta pe ferestra, gi vedu,
lui pre acestia.
si eca, Isaac glumia cu femea sa Re27 $i copiil crescura marl, si Esau beca.
g $i Abimelech chiemit pre
se facu barbat dibacia la venat si plu- Isaac, si-1 ise: Eel, acesta femee

gar; er Jacob era om simplu, locuind


in corturT.

este,

si cum de al die: Sorti'mT este?

28 $i Isaac labia pre Esau: Si Isaac Ii vise: Pentru-ca ell cugetai:

caci venatul era mancarea lul; si Rebeca Tubb. pre Iacob.


Esau ifi vinde drept mu de tinteiul

Nu cumva sit me ucida pentru ea.


xo $i Abimelech vise: Pentru ce al

facut tu none acesta? Ca putin a lipsit, ea mini din popor sit se culce cu
femea ta, i tu sa aducT vine asupra29 $i ferbend Iacob ()data o fer- ne. xx $i Abimelech ordona In tot
ndscut.

tura, Esau veni de ]a camp, fiind forte poporul sea, Oicend: Cine se va atinge
ostenit. 3o $i Esau Oise Jul Iacob : de omul acesta sail de femea lui, sa
Da'ml, rogu-te, st mananc din acesta se omOre.
mancare rosie, ca stint ostenit. 3x De
Averea lui Isaac fi certwrile.
aceea fu chiemat numele luiEdom
(rosfi). $i Jacob dime: Vinde-mi astadi
x2 $i Isaac semena in pitmentul a4nt6T-narerea ta. 32 $i Esau vise: cela, si culese In acel an insutit; ca
Eca, ea tot merg spre morte, ce'mi Dumnedeti 11 bine-cuvinta pre dinsul.
vial folosesce anteiti-nascerea? 33 $i x3 *i acest om se marl, si el din ce in ce
Iacob vise: Jurigml acum; si el IT jure:: mergea se maria, pang. ce fu mare fOrte.
si Esaii 'fti vendu anteia-nascerea sa x4 $i el ayes turmit de oi si ciredil de
lui Iacob. 34 $i Jacob dede luT Esail bol, si mare num& de Beryl; si Filipane si fertura de linte, si el mance. stenil it pismulati; 15 Asa, ea tote
$i beu; si sculindu-se, se duse. Asa fantanele ce le sepasera servil parinteEsau nesocoti anteia-naseerea sa.
Itii. sea Inca in chicle parinteluT sea
Abraam, Filistenil le astupara, umplenIsaac in Gherar e binecuvintat de Dum- du-le cu pament. x6 Ba si Abimelech
neded.
vise NT Isaac: Du-te de la not, ct tu
$i se fecu fomete In tart, afare. te-aT facut cu mult mai tare de cat not
26 de fOmetea cea d'antel, care a x7 $i Isaac pled, de acolo, si tab&
fost in oilele lul Abraam; si Isaac se rads in vadea Gherar, si locula acolo.
duse la Abimelech, regele Filistenilor, x8 $i Isaac era-si destupa fantinele
in Gherar.
de api, can au fost sepate in Oilele

a Si i se aria. Dumnecleil, si-T dies: lul Abraam parinteluT sett, si pre can

www.dacoromanica.ro

[26.19- 27.18.
1. 11101S1.
26
FilisteniT le astupasert dupe mertea sera multd arnarticiune de Bullet lui
lui Abraam; gi el le dede tot acelagi Izaac gi Rebecel.
nume, cu can le-a numit perintcle sed. Iacob primesce cu oiclesug bine-cuoin19 $i servil lui Isaac sapara in acea
tarea de cinteiul ndscut.
vale, gi &flare acolo flitting. de ape.
$i dupe. ce Isaac imbetrani, gi
vie. 20 Si pestoril din Gherar se certart cu pestorif lui Isaac, gi disere: 2 / ochil lui se intunecare, de nu real

Apa este a nostre; $i chieme numele


fantknel aceleia Esec (drat); ceel el
se certare cu dinsul. 21 $i el separt
altt fantana, gi se galcevira gi pentru

putea vede, chiema el pre Esaii, fiul

Bed eel mai mare, gi-1 vise: Fiul med!


i acesta-t Vise: Eact-me. 2 Si Isaac

it vise: Ect ed am imbetranit, gi nu


3 Acum dart

acesta, 9i Isaac o numi Sitna (oci/cevci). acid Vida mortil mele.

rogu-te, armele tale, tolba ta gi


22 Si mutandu-se el de acolo, saga
o site fantfine, pentru care nu se ste- arcul tea, gi ell in camp, gi-ml prinde
dire; ei el acestuia Ii dede numele Re- ceva venat; 4 51-ml getesee bucate
hobot (leirgime), gi vise: Acum ne-a dat gustose dupe cum lubese eu, gi ml le
node Dumneded loc larg, gi nol spo- adu, ca se menanc, ca sufletul met' se
te ,bine-cuvinteze inainte de a muri.
rim in acest pement.
23 $i el se sui de acolo la Beer- 5 Er Rebeca audi, and vorbi Isaac
$eba.. 24 $i Iehova i se area lul in eiltra fiul Bed Esau. $i Esau se duse
n6 tea aceea, gi-i vise: Ed stint Dum- in camp, ea sit gesescl fi se aduse venedeul parintelul tea Abraam, nu te nat parinteluf, sea.
teme! a ed cu tine stint, ca ed te void
6 Ski Rebeca vise lul Iacob, fiTul el:
bine-cuvinta, gi void immulti semintia Eel eu audii pre pArintele ten vorbind
ta, pentru Abraam servul med. 25 $i cu Esad fratele tea, dicend: 7 Adael zidi acolo altar, gi chieml numele ml mie venat, gi getesee-ml bucate
lul Iehova; gi intindenduli acolo cor- gustose, ea se menfine, gi se te bine tul, servil lui Isaac separe o fantana. cuvintez inaintea lui Dumneded, mai
26 $i Abimelech veni din Gherar inainte de a muri. 8 $i acum, fiat
la dinsul cu Ahusat amicul sed, gi Pi- met! asculte, cuvintul meu, gi fa pre601 capul armatel sale. 27 $i Isaac cum I i die. g Du-te la turma de 01,
le vise lor: Pentru ce ati venit la mi- gi adA de acolo diloI iedi bunT, gi ed

ne? ced vol pre mine m'ati urit, qi void pregAti din eI bucate gustose penm'ati alungat de la vol. 28 $i el disent NoT bine vedem, ca Iehova este
cu tine, de aceea am vie: SA fie juremint intre noT, adecti intre noT gi intre tine, gi se facem legamint cu tine:

tru pArintele tea, precum lubesce el.


to $1 tu le vet duce in perintele ten,
ca el se. men/nee, gi se te bine- cuvinteze mat 'nainte de a muri.
x; $i Iacob vise cetra Rebeca muma

29 Ca tu node nu ne veT face nici un red, sa: Eca, Esau fratele med e Oros, er ed
precum nice noT nu ne-am atins de ti- stint neted. 12 Pete ca parintele meu di
ne, gi precum ti-am fecut numal bine, me piptile, 9i eft as fid inaintea lul ca un
gi te-am lesat se. egl in pace; tu care- ingelator, kg void atrage asupra-mi blesle acum escf bine-cuvintat de Iehova. tent, ci nu bine-cuvintare. x3 $i mums ea

3o $i Isaac facu for ospe %, ci el man- vise catra dinsul: Filul meu, acel bldscare. gi beura. 3x $i sculandu-se de- tem al ten fie asupra mea; tu asculte
diminete, jurare until altuia; gi Isaac numal de cuvintul med: du-te fi-m1
il demise, gi el se duserl de la dinsul adu. 14 El Be duse, t aduse mumel
in pace.
sale: gi muma sa gab bucate gustose,
32 $i se intample cit in clitia aceea cum labia patintele sad.
servil lul Isaac venire., gi-i spusere de15 $i Rebeca lug, vestminfele cele
spre fantana care ad septa, gi-1 Visera: mai pretiese ale lul Esad, fecTorul eel

Am aflat apt.

33 $i el chiema nu- mai mare, pre cari ea le avea in cast

mele el $eba (jwramint); de aceea nu- la sine; gi imbrece cu dinsele pre Iamele cetatil aceleia este Beer-$eba pa- cob, fiul el col mai mic.
i6 $i cu
nt in viva de astedl.
pelea ledilor u infegurii mfinele lul, gi
gatul pe unde era neted. x7 $i buAteia cdsdtorie a but Esaii.
catele cele gustose gi panea care o fa-

34 $i cand fu Esau de patru-deci cuse, le dede in mane lul Jacob filul sett,
de ant, lug. de femee pre Iudita, flea
i8 $i el intrand la perintele sett,
lul Been Heteul, gi pre Bagemat, flea il Oise: Pitrintele med! gt el respunse:
lui Elon Heteul. 35 $i acestea adu- Aici sflnt! tine cacti tu, fiul med?

www.dacoromanica.ro

27.19-46.]

I. MOISI.

zg $i Jacob Oise catra pdrintele Bed:


Ed siint Esail anteig-ngscutul tell; fgcul cum mi -al Ohs; scold -te dud., rogu-te, sedl qi manancii din venatul
meil, ca se: mg bine-cuvinteze sufletul
MI. 20 $i Isaac Oise cdtrit fiTul slit:
Cum aT putut gAsi asa de curand, filul
meti? $i el Oise: Domnul DumneOeul
tett mi-/ aduse Inainte. 21 $i Isaac

27

rinteini Bed, strigii en voce tare si amarita forte, $i Oise parinteld sett:

Bine-cuvintezA-me ci pre mine, pArintele men! 35 Er el 11 (Ilse: A venit

fratele tell cu inselAcIune, pi a luat


bine-cuvintarea ta. 36 Atuncl Oise
Esaii: Cu tot dreptul se numesce el
Iacob, cAcl scum a doa Ord mg In-

sera: el imi lua anteifi-nascerea, si acum


Oise cAtrA Iacob: Apropie-te, ea se. te 1ml lud si bine-cuvintarea. Mal Oise
pipain, fin! mat, dacd esei, fiul med el: N'al pitstrat si pentru mine vre-o
Esail, sail nu. 22 $i Jacob as apro- bine-euvIntare?
pie die Isaac, pdrintele Bed, si el 11 pi37 ,$i Isaac respunse lul Esad, 0-T
pgi, 0 Oise: Vocea este vocea 1111 Ia- Oise: Eel, down 1-am pus pre el preste
cob, er manele acestea stint manele lul tine, si pre tots fratii se 1-am dat lul
Esail. 23 $i el nu-1 cunoscu pre din- de Beryl, si en grad qi cu must 1-am

sul, did manele lul eraii peruse, ca ddruit pre el; acum ce maT pot face
manele frateluI seu EBB* 0-1 bine-cu- pentru tine, fiul meil?
vintA pre el. 24 5i maf, anteiu i3Oise
38 $1 Esau Oise pArinteluT sell: Nului: Au tu escl filul mat Esaii? Er el maT acestA singurd bine-cnvintare aT
II Oise: Ed sent. 25 $i-f Oise: Add - tu, pdrintele met? bine-cuvintezA-me
mT sI mAnanc din venatul tell, fiul meg, 10 pre mine pdrintele men! $i fnAltanca sl te bine - cuvinteze sufletul med. du-pi Esail vocea sa, planse. 3g Atunci
$i el 11 aduse, c.i pdrintele lui maned; hump pdrintele seil IT respunse, si Oise:

0-I mai dede qi vin, si bed. 26 $1


Eel departs de pgment gras,
Isaac, pdrintele lui, Oise catri dinsul: $i de roile cerlulul de sus, va fi locuApropie-te, rogu-te, si me sdrutA, fiul
inta ta ;
med. $i el se apropie, qi-1 sgrutd. 4o $i cu sabia ta veT trAi;
27 $1 mirosind Isaac mirosul vestmin- $i fratelui tell veT servi;
telor sale, 11 bine-euvintii, 0 Oise:
Darl va veni timpul, cand facendu-te
Eel, mirosul fluid meu este ca si
stdpan,
mirosul unel campil pre care Iehova VeT lepeda jugul lul de pe grumazul tell.
a bine-cuvintat-o.

28 Dumnecled sa-ti dea tie din roils


ceruluT, 0 din grAsimea pAmentuld,
$i 1ndestulare de grad 0 de must;

Esati maul sd ucicki pe fratele Oil.


41

$i

Esad uri pre Iacob pentru

29 Poperele sn'ti servescl tie, ci na- bine-cuvintarea, cu care parintele seu


tiunile ad se prosternA inaintea ta! 11 bine-cuvintase; 1 Oise Esau in aniSA fii stApan fra %ilor tei,si fill mumel ma sa: Dilele de bocet pentru pArintale sit se prosternit inaintea ta;
tele med se apropie; qi atuncT void uBlestemat sd fie cel ce te-va blestema, cide pre Jacob fratele mel.

ci bine-cuvintat sd fie eel ce te va

42 $i cuvintele luT Esati; fiul seri

bine-cuvinta.
cel mai mare, furl spuse RebeceT; qi
3o $i dupg.-ce sfar0 Isaac de a bine- ea trimese sl chieme pre Jacob, fiul
cuvinta pre Iacob, i Iacob abia esind el eel maT mic, 0-1 Oise lul: Eel, Esau
dinaintea pArintelui sell Isaac, eci, fratele tea urea sl-QT resbune asupra
Esail fratele lul se Intorcea de la ye- ta, qi sit te ucidA. 43 Acum dard,
naterea sa. 31 CA gAtind si el bu- fiul med, ascultd, vocea mea; sc611-te

cate gustese, le aduse pitinteluT tied, st: fugi la Laban fratele met, In Haqi-I Oise: PArintele med, sc611-te, si m6.- ran; 44 $1 rgmai la dinsul, catva timp
nancg din venatul fiului tell, ca ad me Ong. se va trees feria fratelui till;
bine-cuvinteze sufletul tell. 32 Atunel 45 Pang ce va trece mania fratelui tell
11 Oise Isaac pArintele sett: Cine esci In privinta ta, si el va fi ultat cele ce tu
tu? or el respunse: Ed siint Esail, an- I-al &cut lui; atunci ell void trimete,
teiu- ndscutul tell fill. 33 Atunci spAi- si te-void aduce de acolo. Pentru ce
mantandu-se Isaac, tremurd forte, si ad me lipsese de vol amllndol tot inOise: Cine este dea cel ce prinse ve- tr'o Oi?
natul, i -mT aduse, si ell mancaT din
46 $i Rebeca Oise eltrd Isaac: MI
tete mai 'nainte de a veni tu, si ell -1 s'a urat vista de aceste fete Hetiene!
bine-cuvintaY; $i bine-euvintat va Qi Dace. Iacob 111 va lila de femee pre
fi.
34 $i audind Esau cuvintele pa- vre-una dintre fetele Heteilor, dupd

www.dacoromanica.ro

[28. 1-29. lu.

I. MOISI.

28

cum Ant fetele dinteacestl tar* a- mintia ta.


tunci ce'ml mat folocesce vieta?

x5 $i ecit, en cu tine Ant;


ci te voiu prtzi ori-incotro vet merge;
ci to void Interce la pAmentul acesta;

Pup lui Iacob la Saran.


cad nu to voil pardsi, ping, ce nu
2Q Decl Isaac chiemand pre Iacob voil face ceea ce ti-am promis.

bine-cuventl, pi-I Vise: S. nu -ti


z6 $i Iacob desteptandu-se din Borntel femee din fetele lul Canaan; a Ci nul sell, Vise: Cu adeverat DumneVel
sedit-te, ci te du In Padan-Aram la este in locul acesta; ci ell n'am smut.
casa lei Bethuel, plrintele mumei ta- x7 i el temendu-se a clis: Cat de inle; ci de acolo is -t1 femee din fetele fricocat a locul acesta! Acesta nu este
luI Laban, fratele mumel tale. 3 $i alta, de cat case lul Dumngeil, da,
DumneVel eel a tot-puternic ss te bi- acesta e perta ceruluil
ne-cuvinteze, ss te crests, @i sa te imFagtiduinfa lui Jacob la Bethel.
multesel, ca sl ajungl o adunare de

4 $i as ti dea tie bine-cu- x8 $i Iacob sculandu-se de-diminetit,


vintarea lul Abraam, tie ci semintiel lull petra care a fost pusl sub capul
tale cu tine, ca tu sit stitpineseT pa- sea, ci o aceVil stalp, ci tuna Weill
mentul in care petreci acum, pre ea- preste virful el. rg $i el chiemii, nurele DumneVed 1-a dat lut Abraam. 5 $i mele loculd acelula Bethel (casa tut
Isaac Iasi pre Iacob, ci el pled, la Dumnededd er numele cetatii era mat
Padan-Aram, la Laban fiul lui Bethuel 'nainte Luz. ao $i Iacob s'a fagkluit,
Sirianul, fratele Rebecel, muma lul Ia- Vicend: De va fi DumneVed cu mine,
c1 me va phi in calea acesta pe care
cob ci Beal.
eu umblu; de'ml va da pane el mananc,
Cdsdtoria a doua a lei Emil.
Qi vestminte sit me 1mbrac; 21 Si de
6 $i Esal veVend, cit Isaac bine- me 'pill interce ca pace la case plcuvintI pre Jacob, ci-1 trimese la Pa- rinteld melt ; atunci Domnul va fi
dan-Aram, ca sl'cl lea femee de acolo; Deranged meil; 22 $i petra acesta,
pre care o-am pus stalp, va fi case lel
ci el 11 bine-cuvintl, cl -I ordon6,
qicend: Sit null lei femee din fetele Dumngeti, ci din tote cate-mi vet da
lui Canaan; 7 $i el Iacob ascults mie, clecimea for tie o voiu dhrui.
pre pirintele set. ci pre muma sa, ci
poi:6re;

merse la Padan -Aram;

8 $i veVend

Jacob servesce lux Laban.

Esal cs fetele lul Canaan stint rele In


$i sculandu-se Iacob, merse In
ochil lul Isaac pArinteld sell, g Beal 2y Omentul filor reshritului. 2 $i
se duse is Ismael, ci pe langl alto fe- el ultandu-se, ecl acolo o fantanl, in
mel ce mai ayes, lel de femee pre camp, ci eel trel turme de of acelate
Mahalat, fate Id Ismael, fiiul lul A- langl dinsa; el din fantana aceea abraam, pre sore lul Nebdot.
dripau el turmele; c1 petra de pe gura
fantand era mare. 3 $i se adunal
Jacob vede scara cerului.
acolo tote turmele, spot prsvauTan pezo $i Iacob plecI din Beer-$eba, gi tra de pe gura fintand, gi adlpati oile;
merse la Haran. zz $i ajungend is pi Ord-cl puneal petra pe gura fantaun Ice, remase acolo preste nopte, cs net is locul el. 4 $i Jacob Vise ciiserele apusese. $i luand din petrele trit dincil: Rata mei, de undo stintefi
acelul loc, 'ci be puse sub capul ell, vol? er ci respunserii: Din Haran sfinci se mild, Intr'acel loc. 12 $i el vi- tem. 5 $i le Vise Tor: Cunesceti pre
sit; ei eel o scara aceVatit pe pfiment, Laban, fiul lei Nahor? ci ei Viserl:
a carets cap ajungea is cer, pi ecl, Cunescem. 6 $1 le Vise: &IAMB este
angeril lul DemneVel se midi ci se el? er et respunserl: Slnetos; i ecl
pogorlait pe dinsa. x3 $i ea, Iehova Rachela, fata luT, vine cu oile. 7 $i
eta d'asupra scarei, 4i qise: Eu sint el Vise: ecl, Inca e Vila mare, nu e timDomnul DumneVeul lul Abraam, pit- pul ca el adunati turmele; adlprql
rintele t6d, gi Dumnecleul lul Isaac; oile, gi merget1 de is pascetl. 8 Si
ptimentul pe care tu dorm', ti -1 voiu el qiserti: Nu putem, pan/ ce nu se
da tie ei semintiel tale. 14 $i semin- vor aduna tote turmele, ci se va restia ta va fi ca pulberea pitmentuld, ci turns petra de pe gura fantanel; ca
tu to vet intinde spre apus,ci spre re- atuncea aditpam oile.
sarit, ci spre mecla-nOpte, qz spre meg $i vorbind el cu el, veni Rachela
qi tote nemarlie plmentului so cu oile pririnteld el, di, ea k pitscea.
vor bineli
cuvinta intru tine gi intru se- to Si vedend Iacob pre Rachela, fats

www.dacoromanica.ro

29.11-30.14.]

I. MOISI.

29

in! Laban, fratele mumel sale; si oile Iacob intre si in Rachela, yi Tubla pre
lulLaban, fratele mumel sale, se apropie Rachela mat molt de cat pre Lea. $i
Iacob, 9i resturne petra de pe gura el servi la din' sul Inca Ott ye to ant.
3z $i vedend Dumnedea ca. Lea este
fantinei, yi adepe. oile lul Laban, fratele mumei sale. xi $i Iacob Arita nesocotite, deschise matricea el, dare
pre Rachela, qi ridicandu-si vocea lui Rachela era sterpe. 32 $1 Lea conplanse. 12 $1 Jacob spuse Rache lel, cepu, si neseu fit, si-1 chleme numele
ce el este fratele perintelul el, ai ca luiRuben (vedeti fiti); cacti ea vise:
el este filul RebeceT; si ea alerge yi Iehova vedu intristarea mea, si de aspuse perinteluI el. 13 $i Laban In- cum me va Tubi berbatul mea. 33 $i
date, ea audi scirea despre Iacob, fiul ea ere-si concepu, si ascii filA; $i disword sale, IT alerge Intru intampina- se: Fiind-ce Dumnedeil a audit, di s?int
re, si-1 Imbretise, pi-1 serute, si-1 duse nesocotite, de aceea ml-a dat si pre
in case sa. Atund el spuse lul Laban acesta. 34 $i chieme numele lul
tote cele Intamplate. 14 $i Laban ii Simeon (ascultare). i ea oresi conceElise: Cu adeverat, osul mea si carnea pu, si nescu fiu, si Ilse: De acum bermea esci tu. $i el remase la dinsul o bate meA se va alipi de mine, findlune de Bile.
ce 1-am nescut trel fit De aceea chie15 $i Laban vise lul Iacob: Al! nu me numele acestuia Levi (alipire).
cumva, pentru-ce tu esci fratele men, 35 5i ea erit-sI concepu, si neseu fin,
iml veT servi in dar? Spune'ml ce 801 si Oise: Aste. data void leuda pre Dumfie simbria ta? x6 $i Laban avea doe nedel De aceea chTeme numele
fete; numele celel mai mare era Lea, hula (laudat fie Doinnul). *i ea Inca&

lul

yi numele celel mai mice Rachela. de a mai nape.


$i Lea avea ochi slab!, er Rachela
era frumese la chip, si framed. la fate.
18 $i Iacob Tubla pre Rachela, ci-T vise

lui: Voin servi tie pepte ant pentru

Copits 1111 Jacob.

30

$i Rachela vedend di nu face co-

pil lul Iacob, Rachela pismui pre


Rachela, fica ta cea mai mice. 19 $i sore-sa, ci. vise le Jacob: De'ml coLaban IT respunse: Mal bine este ea pill er de nu, eli mor. 2 $i Iacob se

t1-o daA tie, de cat se. o-daA altuY bar- aprinse de manie asupra Racheld, si
bat; remai cu mine. 20 $i Iacob servi din: Nu cum-va sitnt eu in locul luT
pentru Rachela septe an!; si acestia Dumnedeu, care trl-a opri,t fruptul panperure in ochil lul ca pre putine
tecelui? 3 $i ea vise: Eel serve. mea
cacti o lubia.
Bilha! intre in dinsa, ea sa nasce`pe
genunchil mei, si ca all am copiT prinCasatoria ltd Iacob.
&fuse. 4 $i ea-1 dede lu! pre Bilha

21 $i Iacob vise hi! Laban: De-ml


femea mea, ca se. intru la dinsa; ca
vilele mele s'aii implinit. 22 $i Laban &dune pre tog' berbatiT loculuT
acelula, yi fedi ospet. 23 $i sera el

serve an de femee; si intre In dinsa


5 $i Bilha concepu, si nescu
luT Iacob fill. 6 $i Rachela vise: Dum-

Iacob.

neclea a fost mie judecator, si a ascultat vocea mea, si ml-a dat fiii; pentru

lull pre fica sa Lea, si o duse pre din- aceea chleme numele lulDan (jude-

sa in Iacob; si acesta intre la dinsa. cator). 7 $i Bilha, serve Rachelel,


24 *i Laban dede pre serve sa Zilpa concepu ere -c!, si nescu In! Iacob al
de serve Lee!, lice! sale. 25 $1 facen- doilea Rt. 8 *i vise Rachela: Lupta
du-se diminete, eta, acesta era Lea. mare me luptai in contra surorel mele,
$i el vise In! Laban: Cemi fecusi? all
n'am servit eft la tine pentru Rachela? pentru ce dare m'al inselat? 26 $i
Labatt Ii respunse: Nu se face ass. in
locul nostru, ea pre cea mai mica se
u-doe inaintea celel mai marl. 27 !piplinescell cu acesta septemina, pi-p
vom da si pre cea-l-alts, pentru serviciul ce'mi vel face ince alti pepte ant
28 $i Iacob fedi asa, si-s1 implini
septemana en acesta, y1 Laban 11 dede
lul si pre Rachela, file sa, de femee.
zg *ii Laban dede pre serve sa Bilha
dH servii Itnelielet flee! sale.
30 Si

yi o invinsei; si ea ehleme numele lul

Neftali (L

td).

9 Atunc! Lea vedend, ce a ineetat


de a mai nasce, lull pre Zilpa, serve
sa, si o dede lui Iacob de femee. zo $i
Zilpa, serve Led, nescu lul Iacob fiA.

$i Lea vise: Noroc vine: si ea


chieme. numele 1111 Gad (norocire).
xi

ia Dup'aceea Zilpa, serve Led, mai

na'scu luI

Jacob pre al

doilea lia.

13 $i Lea vise: Fence de mine! cad


pre mine me von ferici femeele; ai

&Tema. numele InTAsser (fericiti


z4 Si Ruben meraand la uarna

www.dacoromanica.ro

30

1. M OISI.

in timpul secerieuld de grail,

aflit

acolo mandragore, ei le aduse LeeT,


mumel sale. *i Rachela Vise eitrit
Lea: DA-ml, rogu-te, ci mie din mandragorele fluid tea. 15 Ear ea respunse: Putin este, ea mi-al lust pre
barbatul mea, gi vrei sit Yet ei man-

[30.15-31.2

3z $i Laban Vise: Ce skit day tie?

$i Iacob respunse: Nimicl sl numl dal: dard daci-mI vet face mie acesta, ea erh-el voiA pasce oile tale, ei
ti-le voiA plzi.

32 Eil astAVI voiii trece

prin tat& turma ta, desplrtind de acolo

tote, dia pestritl Qi pita* ei tot mie-

dragOrele filulut meb.? AtuncT IT Vise lul sein dintre mel, ei tot acea ce este

pitat Qi pestrit intre capre: pi acesta


sl fie simbria mea. 33 $i ala in viitor dreptatea mea va mIrturisi pentru
mine, and vet veni, ea sd-m1 recunosci
ainte, ei-I Vise: Intr& la mine, eAcT te- simbria mea; tot ce nu va fi pestrit
am cumperat en mandragorele filului el patat Intre capre i sein intre met
melt. $i el se culel cu dinsa ei in n6p- se va socoti ea furat, de se va afla la
Rachela: Bine darl, culce-se el en tine ei In noptea acesta pentru mandrag6rele fiulul tea. 16 Ear sera, cand
veni Iacob de la camp, Lea IT eei In-

mine.
tea aceea.
x7 $i DumneVeit asculti. pre Lea,
34 $i Laban Vise: El bine! fie dupi
ei ea concepu, Qi ni.scu lui Iacob pre cuvintul tea!
18 $i Vise Lea: Dumal cincilea fill.
35 $i el in Villa aceea despirti tanecleil ml-a dat resplAtirea mea, pentru- pii eel baltatT ci patati, ei tote caprele
cit ea dedei pre serve mea blrbatuld cele pestrite c1 'Mate, tote can aveafi

$i ea chlemi, numele lutIsachar ceva alb, ci pre tot ce era sein Intre
19 $i Lea concepu ors -QT, mei; ei le dede In manele fiilor sel.
gi niscu lul Iacob pre al eeselea flit; 36 $i Laban puce cale de trel Vile in20 $1 Lea Vise: Cu dar frumos me da- tre sine e'intre Iacob. $i Jacob piscea
rui DumneVefi; scum blrbatul mea va oile cele remase ale int Laban.
37 $i Iacob lug, nude verdi de plop,
locui cu mine, did T-am ni.scut mut
eese fit! $i ea chlem& numele acestula de migdal ci de paltin, i despoindumeA.

(respliitire).

Zebulon (locuincii).

21 $i dupl a- le de scoria, flea pre ele crest/and

cesta naccu ea fats, i chiema numele albe, de se vedea albul eel de pc nue38 $i el nucleic, pre can le enel Dina (judecata).
le.
22 $i DumneVeti 1cT aduse aminte Qi rAtise de scertl, le puse 1naintea, turdeRachela, ei o ascultlpre ea, ei deschise matrices el. 23 $i ea concepu, yi nitscu
fill, ei Vise: DumneVeti ridicl de deasupra mea ocara mca. 24 $i numele mut
11 chlemi. Iosef (adaos); Vicend: Dumnedea imi adaogi, ei alt fill!

melor, in rupturile de api, ci in adlpltorele, unde veniail oile sl bee, ei

acestea se 1nferbentait, cind venlaii sl


bea. 3g $i concepeau oile titandu-se

la nude, ei Matt baltatc, pestrite ei


pittate.
4o $i Iacob desplrtla meil

acestia, ei 1nturna fetele oilor din turma 1ni Laban cittrit cele seine ei bal25 $i ascend Rachela pre Iosef, tate; Qi turmele Jul le punea la o parVise Jacob dant Laban: Lass -me, ca te, ei nu le amesteca cu turmele Jut
sa me due inapol la locul mea ei la Laban. 41 $i a fort, eft de cite ort
plmentul mea. 26 Dl'mt femeele mele, oile cele mat tart aveaii s& concep.i,
pentru can ti-am servit, ei copiii met, Iacob punea nucleic in rupturi inainea al merg; ca tu sat serviclul mea, tea ochilor oilor, pentru ca de sit concare ti -1 -am tient.
cepit uitandu-se in nuele. 42 $i de
27 $i Laban iT respunse: Fie, ro- eraii oile mat slabe, el nu punea nueg,n-te, ca ea el aflu har inaintea ta! lele; ei sea cele slabe deventail ale
Eil cunosc bine, el Dumneleil m'a bine- lui Laban, or cele tart ale lui Jacob.
cuvintat pentru tine. 28 $i Vise: Ho- 43 Astfel omul acesta se imbogiti fortitresce-ml tu simbria ta, yi di %i -o te, ei avu multe turme ci servi ci serve, ci clmile yi asini.
voiil da.
29 $i el SI respunse: Tu scii cum
Fuga lui Iacob cu ai sei.
ti -am servit, si ce as devenit vitele
3o Cad era putin ce 3, Si audi Iacob cuvintele fiilor lul
. tale cu mine.
aveaT mat inainte de a veni ea la tine,
Laban, cari diceairt: Jacob a lust
pi acum s'a immultit forte, Qi Iehova tote ce avu ptirintele nostru, si din
te-a bine-cuvintat cu venirea mea la ceea ce era a parintelut nostru, ice atine. $i acum efind sit fat ei eii ceva gonisi el OM avutia acesta.
2 $1
pentru casa mea?
vedu Jacob fata lui Laban, Bi Cat, ea
Bogatia lui Iacob.

www.dacoromanica.ro

31.3-37.]
I. MOISI.
31
nu era eatre dinsul ca Teri ci ca al- t6te ale sale, ci sculandu-se, trecu fluviul Essfrata, indreptandu-ci calea ea

alte-eri.

3 $i Iehova Oise tetra Iacob: In- spre muntele Galaad.


torce-te la parnintul tea ci la locul
Inpdcarea cu Laban.
nascerel tale, ei eu voia fi cu tine.
4 $i trimese Iacob ci chleme. pro
22 $1. a trela di spuserit lul Labant
Rachela ci pre Lea la camp la turma ea Jacob ar fi fugit. 23 $i el, luand
lui. 5 $i le Oise: Ea ved, ca fata pi- pre rudele sale cu sine, it =marl tale
rintelui uostru nu mal este tetra mine de cepte Mile, 0-1 ajunse la muntele
ca Teri ci al-site-ed. Dare Dumnedeul Galaad.

parintelui mil a fost eu mine;

6 $i
voT seiti, ca eu servil, perintelui vostru
Cu tote puterea mea; 7 $i perintele
vostru m'a incelat, gi mi-a schimbat
simbria mea de dece-orl; base Dunme-

24 Dare Dumnedeil se arete


lui Laban, Sirianul, nOptea in via, ci-1
Oise: Feresee-te, ca nu cum-va se, vorbeset cu Iacob nici bine nici reit 25 $i

Laban ajunse pre Iacob, cind Iacob

1c1 intinsese corturile sale pe munte.

dee uu-1 lase pre dinsul se-mi face $i Laban intinse pre ale sale cu rudele
uici un reti:

8 Cand imi Oise el: Cele sale in muntele Galaad.

26 $i Laban dies lul Iacob: Ce al


&cut, de mi-al incelat inima, ci fetele
mele le-aT dus, ea pre nisce prinse in
resbel? 27 Pentru ce fugicT Intr'asctms, si plecaci pe furic de la mine?
ci de ce nu mi-al spus? ca ea se, te fi
pie pe timpul concepereT turmelor, ca litsat Cu bucurie, cu cantece, cu timea final ai ochil mei, ci vedui in vis : pane ci cu citare. 28 $i nu m'al M$i eta berbeciT carii serlau pe turme sat se, drat pre nepotii meI ci pre ficele
era beltati,pestriti ci 'Watt zz Atun- raele? Acum nebunesce al lucrat. 29 $1
ci angers ] lul Dumnedeu imi, ,dise in ea ac aye puterea in mans a ye face
vis: Iacob! ci ea ii 4isei: Ece. me! voile reii; hose Dumnedeul perintelnl
12 $i el Oise: Ridicall ochil si vedi; vostru mi-a vorbit asta nOpte, dicend:
toV berbecil, earl sar pe oi, stint bed- Feresce-te, ca se, an vorbesci cu Jacob
tag, pestriti si petatl; cue di ved to- nici bine Did reg. 3o $i acum ca al
pestrite vor fi simbria ta, atunci tote
turma fete, pestrite; ci and Oise el:
Cele baltate vor fi simbria ta; atunci
tote oile Mark baltate. g $i aca
Damneder' lua turmele perintelui vostru ci le dede mie. zo $i se intern-

te cite -4i face toe Laban. z3 Ea stint plecat, pentru-ca cu dor at dorit :de
Dumnedeul din Beth-el, unde aT uns tu easa parintelui tea; pentru ce ml-al

stalpul, unde tu-mi fiend mie faga- furat Oil meT?


duinte; acum scolti-te, eel din acest pit35 $i Iacob respunse, ci Oise lul
mint, si te intorce Inapol la ptimantul Laban: Cad me temeam, ci engetam,
naccerel tale.
pote ca tu veT repi fetele tale de la
14 $i Rachela ci Lea respunsere, mine. 32 Darin acela la care vet afla
4icend: Ore maT avem nol parte ci tu deil tel se nu tresses. Cereetize,
mostenire in casa perintelul nostru? aid in fa1a radelor nostre ce este la
55 A6 n'am fost noT de el socotite ca
streine, fiind-ca ne-a vindut pre noT?
Da, as nu ne-a mancat el pre noT si
argintul nostru? 16 Cad tote. avutia
care o lua Damnedeu de la parintele
nostru, a nostra este ci a copiilor no-

mine din ale tale, gg1 se. ti In TeL Cad

Iacob nu scia, ce Rachela ii furase.


33 Atunci Laban intre in cortul lul

Iacob ci in cortul Leg, ci in cortul


amanduror servelor, ei nu gesi. $i ecind din cortul Led, nitre in cortul

Asa darts a tote cite t1 -a Oia Rachelel.

34 Er Rachela lease deft,


pusese In cella unel camile, ci ce57 Atunel se scull Jacob, pi-pl puse dea de asupra lor. Ear Laban ants
copil set i femeele sale pe camile. tot cortul, dare nu gesi. 35 $i .Ra-

stri.

Dumnederi.

18 $i hie de acolo tote vitele sale, ci


tote averile sale, pre earl le eactigase;
vitele sale pre cari le agonisise in Padan-Aram. ca se merge. la Isaac pri-

chela Oise catre perintele eT: Si nu


pars rea domnului meii! cad nu mil
pot acula inaintea ta, fiind-ce, datina

Laban s'a fost dus, ca sa'd Wilde oile.


$i Rachela flue Terafimil (idolif) perintelui el. 20 $1 Iacob amegi intma
lul Laban, Sirianul; ea an 1-a spus, eft
el are se, raga. as $i ags fugi, el eu

36 Atunci se mania Iacob, ci se


certa eu Laban, ci Jacob respunse si

femeelor ml -a sosit. $i el cauta, ci nu

rintele sea, in pamentul Canaan. fig Ca gasi Terafimil.

Oise lul Laban: Care este cairns mea?


care este pecatul meii, de me urmerescl
cu stets aprindere? 37 Tu-al cautio.

www.dacoromanica.ro

1. MOISI.
[31. 38-32. 11.
t6te lucrurile mele; ce at gitsit din to- trece acestii movill, si acest stfilp la
te uneltele easel' tale? Pune-le aid in- mine, spre a face red. 53 Dumnedeul
aintea fratilor met si a fratilor tel, ca lut Abraam, si Dumnedeul hit Nahor,
el sa judece intre not arnanddol. 38 In sit fie judecdtor intro not, Dumnedeul
eel dog -Neel de anT, 041 am petrecut pdrintilor lorl Si Iacob jury pc tema
la tine, oile tale si caprele tale n'ail MI Isaac, pdrintele seii.
Alms sterpe, si berbecit turmelor tale
54 Si Jacob junghiii jertfil pe munnu 1-am mancat. 3g Pre cele sfasiate te, si chTeml, pre rudele sale sit mdde fere, a cud nu tl le-am adzes, pa- nance pitne; so el mancAnd pane, regnba aceea eft o-am suferit; tu din maserd preste nOpte in munte. 55 Si
a doa 11 sculandu-se Laban de dimimana mea cereal on -ce se fura
si on -ce se fura neptea. 40 Uncle e- net/,, sdrutd pre ncpotil set si pre feram, Vida me manca cAldurd, sJ n6p- tele sale, si bine-cuvintandu-1 pre el,
tea ger, si somnul fugTa din ochil meT. se duse. Si Laban se intense la lo32

4x Asa servil eit doe-Ved de ant in cul

sell.

cele doe fete ale tale, si cese and pentru vitele tale; si tu simbria mea ml-al

inteilnirea lui Iacob cu dngeril.


Si pled. Iacob in calea sa, si engest' lul Dumnedeit it intampina-

casa ta: patru-spre-Vece ant pentru


schimbat-o de clece-on.

42 Dacit Dum-

neleul pdrinteluI meu, Dumnedeul lul


Abraam, si tema lul Isaac, n'ar fi fost
cu mine, tu acum m'aI fi trimes de la
tine cu mane, 011. Dar/ DumneVed a

citutat la intristarea rnea, si la oste-

2
3
rd. Si Iacob indatii ce-i velu Vise:
2 Acosta este 6stea lul DumneVed; si
chIennd numele locului acelula: Mahanaim (6ste indoita).

Frica dui Iacob de Esatl.


nela minelor mele, si de aceea to mustra in neoptea trecutl.
3 Si Jacob trimese inaintea sa soil
43 Si Laban respundend lul Iacob, la Esail fratele sell in pitmentul Seir,
il Vise: Aceste flee (ant ficele mele, si tinutul Edom. 4 Si clandu-le for oracesti fit mint flit meT, si aceste ol stint din, le Vise: Asa yeti Vice luT Esait

oile mele, si tot ce veht tu este al domnul met: Asa dice Iacob serval
met. Si ce mat pot acum face ficelor
mele sad fiilor lor, pre cari 1-au ridscut? 44 Acum dart vino sit facem
legdmint, ell si tu, care sit fie de martunic intre mine s'intre tine.
45 Atunci Jacob lull o peta, si o

tea: Eii petrecul la Laban, si remrtsd

pang. acum; 5 Si agonisiT bol si asinT, of si Beryl si serve; si acum trimet pre omenii mei, ca sit spund dom-

nulul med, ca sit aflu har in ochit tei.

6 Si trimesil intorcendu-se la Jacob,


46 Si Iacob Vise rudelor Viserd: Not am mere la fratele tell, la
sale: Adunatl petre! si el adunarl pe- sail, si ecd el IV vine intru tampi-

puse stalp.

tre, si le filcurd movild; si m5,ncara flare, si cu dinsul patru sate de baracolo d'asupra movilel. 47 Si Laban batl.
o numi: Iegar Sahaduta (movila mar7 Si Jacob se temu forte, si se turturiei), er Jacob o numi: Galaad (mo- burl; si el despdrti pre orneniI, cari
era4 cu dinsul, si oile si boil si cilmivila meIrtwrid).
48 Si Laban Vise: Acesta movilil lele, in doe cote; 8 Si Vise: De va
sa fie astkil mArturie intre mine s'in- veni Email la una din aceste cote, si
tre tine! De aceea el chTemit numele o va bate, atunci cea-l-altd cetii ce a
el Galaad; 4g $i Mispa (veghiare), remas Bit scape.
pentru-cl Laban Vise: Dumneddi va
Rugaciunea lui Iacob.
veghia asupra mea si asupra ta, cfind
vom fi despdrtitl unul de altul. so Dag Si Jacob Vise: Dumneleul pitrinca tu vet asupri pre fetele mele, si teluT med Abraam, si Dumnedeul pldad. vet lua si alte femeT afarl. de fe- rinteld meil Isaac! Denne, care ml' -at
tele mele; deli an este niminea intre his: intorce-te in pamentul tea si la
not, dart vecll, el DumneVed site mar- local nascerei tale, si-ti voi face tie
tur intre mine s'intre tine. si Si mat bine: if, Stint nevrednic fat& de tot
(pee Laban 1111 Iacob: Eea acestit mo- harul si de OM credinciosia ce rd-at
vill, si ecd acest stalp, care 1-am ri- aratat mie robulul tea adeverul cari tu
dicat intre mine s'intre tine, 52 Ace- le-al; ca ell trecui numai cu toegul med
stit movild sel fie mfirturie si acest stalp presto acest Iordan,* acum m'am +lsa fie mdrturie, el nicl ell nu voiii trece ent in doe cote:

rs Scapa-me, rogu-te,

acestit movild la tine, nict tu nu vet din milna frateluI meil, din mica lul

www.dacoromanica.ro

32.12-33.11.]

I. MOIST.

33

Esau, el me tem de dinsul, ea nu cum-

Numele Israel.
27 $i-T Vise: Cum ItT este numele?
at 4is: cu adeverat voi face tie bine, ci el II respunse: Iacob. 28 Numele

va sl via ci sl me bath pre mine, pre


muffle impreuna Cu copiil;

12 CI tu

ci voila face, ea semintia ta a fie ca tea nu se va mat chiema Iacob, ci Isnisipul rare, care nu se pate numera rael (luptator Cu Dummecleii); did to -al
de multimea tut
luptat cu DumneVed, ci cu 6meni pi
aT biruit. 29 i Jacob intreba, 41Iacob mitt& sa inbleinylescd pe Esafi.

x3 $i el mase acolo fn noptea aceea, ci lua din tot aces eel eitclu in
mana, ca sit Inca dar lul Esau, fratele
14 Capre, doe sute; Opt, doesea:
Vect;
Vecl;

doe-clecT; c1 berbecl, doe15 Camile alaptAtere, trei-Vecl,

oT,

cu manzil lor; vast, patru-Vecl; ci juneT, Vece; asine, doe -Neel; ci asini, 4ece.

x6 $i el dede in mama servilor sea tots turma deosebi ; ci Vise servilor set:
Trecetl inaintea mea, ci lasatT eatit-va

deplrtare intre bum/ ci turml. 17 $i


celul d'intgid ordonit, 4icend: De to
va intalni Esail, fratele ma, ci to va
intreba, clicend: Al cut esci tu? ci unde

cend: Spune'mi, rogu-te, numele tea:


ci aceea Vise: Pentru ce me intrebl de
numele med? ci fi bine-cuvintit acolo.
30 $i Iacob chIemit numele acelul lot:
Peniel (fa(a hut Dumnecleil); a, clise
el: Vedul pre Dumnedea fatl, in fatit,
ci s'a mantuit sufletul med.
3r Si resitria serele, and trecea el
de Peniel, ci el caTopata de copsa sa.
32 De aceea fiil lul Israel nu mitanch nicI pang in Vita de ast41 mucchlul nervulul, care se afla Ia inchietura copse, cieT acel om apucase pre
Jacob de mucclilul nervului de la in
chietura copse.
Impcicarea hut Iacob cu Esail.
$i Iacob
inalta ochil set, ci
se ultl, ci ea, Esau yenta, ci patru sute de barbatl cu dinsul. Atuncl
el icl implrti copiil la Lea, la Rache-

mergi? i pentru eine east acestea de


d'inaintea ta? 18 Atunci tu 88.1 Vici: Al servulul teti Iacob: acesta e dar
trimes domnulul med Esau, ci eci ci
el vine dupa not! x9 Tot ast-fel or- la ci la cele doe serve. 1 $i pre
don/ ci celuI d'al dollea Qi celuT de serve cu copal lor be puse inainte, ci
al trellea, Qi tuturor cari mergeail dupa pre Lea cu copal el dup'aceea, ci pre

3,

3 $i el
menea euvinte sl vorbitl hit Esau, trecu inaintea lor, ci de cepte off se
and il, vett intalni. 20 $i vett mat =china la pitment, panit ce ajunse Ia
turmele acelea, 4icendu-le: Tot cu ase- Rachela cu Iosef in urml.

Vice: Eel fi servul tea Iacob vine In fratele sea.

4 i Esail alerga spre inurma nestra; a el Vise: Ea 11 void im- tampinarea but, 11 imbratica, c1 eland
plea pre dinsul prin acest dar ce mer- pe grumazul but it sitrutit; ci el plange inaintea mea, gi apol void vede fate serl.
5 i Esaii ineltandull ochil

lul; pate me va primi


Lupta lui Iacob.
21 *i aca darurile trecurit inaintea
luT, or el mase in neptea aceea in tabell. 22 *i el se scull in neptea a-

set, vedu femeele i copiil, c1 Vise:

CeV stint acestia? i Iacob Vise: Stint

copiiI, pre cart Dumnecla it ditrui

servulut tea. 6 $1 apropiindu-se ci


servele cu copiil lor, se inchinari.
7 $i se apropie c1 Lea en copiil el, ci
ceea. 4i la pre cele doe femel ale se inchinarl; c1 la urme, se apropie
sale,

ci pre cele doe serve ale sale, Iosef ci cu Rachela, ci se inchinare, 5i el.

Qi pre cel un-spre-Vece copii at eel, ci


8 i Esaii Vise lul Iacob: Ce at sit
trecu vadul pfirlulul labbok; 23 $i fact cu tag, turma aceea, pre care o
dupa ce -I bud pre el, ci -1 trecu acest
$i el Vise: Acesta este, pentru
oarge, apol trecu i ce mat avea.

ca sit aflu har in ochil domnulul ma.


24 i Iacob Amami singur; ci un g $i Esau Vise: Di destul am, fratele

om se lupt/ cu dinsul pia la VIorl mea; fie al tea ceea ce este al

teil

de Vial; 25 $i veVend acest om, cl xo i Iacob Vise: Nu! rogu-te! dacit


pre Jacob nu-1 pate lnvinge, 11 apuca aflax har in ochil MT, primesce darul

de inchletura apse luT, ci se scranti mu din Tana, mea; caci veVu1 fata
InchTetura copsel lul Jacob, pre and ta, ca ci cum ac fi vedut fata lul
se lupta cu dinsul. 26 *i-1 vise ace- DumneVed, ci cu bunetate m'al primit.
la: Lases -me sit me due, cl se lumine- xx Primesce, rogu-te, darul mea ce ti
a de chart. Ear Iacob it (Ilse: Nu to s'a adus, a, Dumneleti m'a miluit, ci
las, de nu me vet bine-cuvinta.
ea am de tate. $i-1 sili, ci el prime.

www.dacoromanica.ro

I. MOISI.

84

[33.12-34.26

ia Si Esaa wise: S4 plectim, i sa fate vbetri; rogu-ve, dat! -o lul de fe


mergem, @i eft to void 11184.
x3 Si mee. g Si 0 Incuscriti cu no!; datiIacob 11 Oise: Domnul med Bele, cd ea ne node, pre fetele v6stre, zi pre fetele
am copil tinerT , si am la mine of n6stre luati-le vol; zo Si locuitl cu
gi vaci ce altiptezd, zi de le vor sili not.; eed pamentul este Inaintea v6o cli, ele tote vor muri.
14 Rogn-me strg., locuiti-1 zi-1 strtibatetT .pre el, si
dare, sd treed domnul med Inamtea sta,paniti-I. ix Si Sichem Oise pkinservulul sell, gi ed void veni In urma telui el ci fratilor eT: SA aflu bar inIncet, dupd pasil turmelor ce sent inain- aintea vostra, zi ce -mi vet! (lice datea mea, qt clnpd pacil copiilor pang ve-voiti; ra Cereti de la mine pret
ce void ajunge la domnul med in Seir. cat de mare, vi daruri de nuntd, da-0
15 Si Esad Oise: Rogu-te ca sd las cu void cum Imi yeti dice: numal datitine cat! -va din 6menil ce stint cu mi- BIT copila de femee!
ne! zi el Aspunse: Pentru ce acesta?
i3 Si fiiI in! Iacob respunserd lul
Destul, ell ell aflal har inaintea dom- Sichem zi Jul Hemor, pdrintele sell, zi
nului meal
le vorbird en viclezug, cad el pangiix6 Si Esad se renturnit In gide a- rise pre Dina, sora lor. 14 Si be Oiceea pe calea sa la Seir.
serd lor: NoT nu putem face lucrul

acesta, ca ad dAm pre sore nostra until


bdrbat necircumcis, cd acesta de ocaiq Si Iacob plea la Succot, ci pen- rd ar fi note. x5 Dar& cu meats,
tru sine 41 zidi case, zi pentru turmele putem ad ne invoim cu vol, dacd zi
sale fleu colibi; de aceea se chlema vol ye yeti asemena node, ci vetl
nu mele loculul acelula: Succot (colibi). circumcide pre totI cel de parte bdri8 i Iacob ajunse In pace la ce- batesed dintre vol.
z6 Atund no!
tatea echem, care este in piimentul da-vom fetele n6stre votig, zi pre ale
Canaan, tend se int6rse din Paden- vOstre lua-le-vom pentru no!, ;a localAram, zi tAbdra dinaintea cetAtil. vom en vol impreund, zi fi-vom un poxg Si cumperd el din mina fiilor lul por. x7 Si de vol nu ne veti asculHemor, pdrintele Jul Sechem partea ta, ca all ye circumcideti, no! ne vom

Iacob se afida la Sichem.

din farina, pe care 41 Intinse cortul lua feta nOstri, zi vom pleca.
sett, pentra o sutd Keane. 20 Si ax8 Si placurd aceste cuvinte lul
cell acolo altar, pre care-'1 numi: El- Hemor zi in! Sichem, fiul 1111 Hemor.
Elohe-Israel: (Dwmnedea este Dumne- ig Si tin6rul nu IntarOld ed feed acel
deul lui Israel).
lucru; ce. lul il places, fata lul Iacob,
fi el era cel mai a bine-velut din totl
Dina fi Sichem.
aceI din case pllrintelul Eel 20 Si
Si Dina, fica Lee!, pre care ace- Hemor ci Sichem fiul sell venird la
sta o ndscuse lul Jacob, esi, ca p6rta cetAtiI lor, zi vorbird cdtrd 6me34.
sd vale. pre fetele loculul. 2 *1 Si- niI cetatiI lor, Oland: 21 Acestl 6chem, fiul luT Hemor Heveul, domni- men! sant de pace, sd locuescd cu not
torul tdrii, veclend-o, o lull, se exiled acest pament, 0 sa -1 strabatil; zi ecd
en dings, zi o umili. 3 Si inima lui pdmentul deschis este de amando6 la-

se alipi de Dina, !Ica lul Iacob, zi el turile pentru dinci; not vom lua pre
fetele for de femel, zi lor le vom da
pre ale n6stre. 22 Dare numaI en
acesta consimt bdrbatil a locui cu no!
Impreune., zi ad fim un popor, daed
tots partea barbdtescd dintre nol se

Tubb, pre fate. vorbindu-I fete! dupti


inima eT. 4 $i Sichem vorbi parmtelul sell Hemor, ylicand: Iea-ml pre
copila meats de femee. 5 Si Iacob
aucli, ca Sichem ar fi panglrit pre Dina,
feta sa; ci ail luY find la camp en vitele
luT, Iacob tiicu pand se intorserd el.
6 Si Hemor, pdrintele luT Sichem,
merse la Jacob, ca sit vorbesca cu din-

va circumcide, cum scant el el eircum-

23 Turmele lor si averea lor zi


tote vitele lor, ad nu vor fi ale nostre?
numaT ad ne invoim cu eT, i vor losul. 7 Si fiil lul Iacob venird de la cui cu no! Impreund. 24 i toti cell
camp, zi deed auOird, se intristard a- ce esird pe porta, cetatil lu ascultacei omen!, ci se aprinsera de mane f6r- rd de Hemor ci de Sichem, fiul add,
te, ca faptA de rucine facuse el in Israel, zi se circumcise Oa partea barbdtesed,
culcandu-se cu fate lnI Iacob ; cd a- totT eel ce ezIati pe porta cetd,tit lut
cesta nu se cuvinla ad se feed.
Macelul de la Sichem.
8 Si Hemor le cuvintd lor, dicend:
Inima filului med Sichem doresce de
us $i a treTa 4i, tend era in durere
cizi.

www.dacoromanica.ro

I. MOIST.
34.213-35.261
dot din flu Jul Jacob, Simeon si Le-

vi, fratiT Dine!, Mari fie-care sabia sa,

35

NOW nume i bineeueintarea lui

lacob.
intrare, cu Indreznele In cetate, pi
ucisere, tote partea berbetescii. 26 $1
g $i DumneVeti &ell se arata. Jul
ueisere el $i pre Hemor si pre Sichem, Iacob, cfind se intorcea el din Padenfiul sea, cu ascutitul sabiel, $i luare, Aram, 0-1 bine-cuvinte. io $i Dumpre Dina din easa lul Sichem, $i se neVeil Vise catre dinsul: Numele tea
dusere. 27 ,si fiiT luT Iacob se arun- este Iacob; dares numele tell nu se va
care asupra celor ucisl, of predare ce- ma! chlema Iacob; ci Israel va fi nutatea, cacl el pangerisere, pre sora lor. mele tea. Asa chieme numele lui: Isof

28

,5'1:

le luare oile $i vitele

of

asinil rael.

11 $i DumneVea 11 (lies lul: Eu

lor, $i tot ce era In cetate $i pe camp. stint DumneVeul cel a tot puternic:
29 $i luare, tete averile lor; $i pre co- Cresce si te'mmultesce; popor, si mulpill lor of femeele lor le robire; $i time de popere sa se :Ascii din tine,
pradare tot ce era in casele lor.
ince $i regT vor esi din cepsele tale;
3o $i Iacob Vise Jul Simeon $i Jul 12 $i pementul care 1-am dat 1221 ALevi: Vol forte m'atl turburat, fecen- braam si lul Isaac, tie 11 void da; si
du-me urftt locuitorilor pementuluT a- semintiel tale dupe tine void da pa,
cestula, Canaaneilor si Ferizeilor; si mentul acela. 13 i DumneVeil se
ell putin fiind cu numerul, of ei adu- inelte de la dinsul din locul unde vornandu-se asupre-mi me vor bate, $i me bise cu dinsul. 14 $i Jacob puse stalp
vor perde pre mine si casa mea. 3, Ear intr'acel loc, unde vorbise cu dinsul,
el Visere.: Se cuvinea Ere se face eu so- stalp de petre, si via versa preste din ra nostre ca cu o curve?
sa, of old turn& deasupra.
25 $i Ja-

cob chIemli numele loculul acelula uncle

lacob la Bethel.
DumneVeli Vise luT Iacob: See-

lit-te, sue-te la Beth -el, i locuesce


33
tcolo; si f& acolo altar lul DumneVeil,

te1221 ce s'a, aratat tie, and al fugit


ie dinaintea fratelul tau Esaii. a $i
iise Iacob entre casa sa of catre tots
cel ce era& cu dinsul: Lepada0 pre
Veil cel strain!, cari stint mijlocul vo-

vorbise DumneVeil cu dinsulBeth-el.


MMus .Rach,elif.

x6 $i plecare de la Beth-el, Qi fiind

Ince o depertare bunicice pane, se a-

junga. la Efrata, Rachela nascu, i avu


greutate mare in nascere. 17 $i nits-

and ea cu greutate, Vise mesa: Nu to


teme, ca. si acesta 10 este flu. 28 $1
dandull sufletul, (cli muria), ea chicstru, of ye curatitl, of ve schimba0 vest- me numele acelul fif4;Ben-Oni (fiul
mintele vostre. 3 $i sculandu-ne ed dwrerei mele); er parintele sea 11 numi
ne suim la Beth-el, ca ell sit fac acolo Beniamin (fiul dreptei). xg $i asa muri
altar Jul Dumneclea, care m'a ascultat Rachela, of fu immormintata lenge,
in Villa necazului meil, Qi a fost en calea eatra Efrata, care este Beth-Lemine In calea in care am umblat. 4 Si hem. 20 $i Iacob puce stfilp deasupra
eT dedure lul Iacob pre to0 Veil eel mormintuluT el', care se dice stalpul
strain! cati erati in manele lor, 1 cer- mormintulul Rachelel pane in Villa de

ceil cari ere& In urechile lor. i Iacob 'i-ascunse sub un stejar lane. Sichem. 5 $i et plecare; of ceteAlle de
prin prejurul lor fura cuprinse de fries lul Dumnelea, inset nu armerire.
pe fill lul Jacob.
6 $i Jacob $i tote multimea ce era
Cu dinsul ajunsera la Luz, care este in
painentn1 Canaan, $i acum se chiema
Beth-el.
7 $i zidi acolo altar, si locul acela it chieme. El-Beth-el (Dumnedeul Beth-elului); ca acolo DunneVeil i

se arete IuT, cand fugi el de

d'inaintea frateluT std.

8 Acolo muri Debora, doica Rebeof fu Immormintate ma! jos de


Beth-el, sub un stejar, 0-1 numi pre
el: Alon-Bacut (stejarul pkingerea
eel;

asti141.

21 $i Israel pled., $i -$T Intinse cortul sell dincolo de Migdal-Edar.


Fist lui Iamb.
22 Si pre and Israel locuTa In pa-

mental acela, a mere Ruben, $i se culce


cu Bilha, concubina parintelul sea; Qi
Israel auVi de acesta.
23 $i fill luT Iacob furl doY-spre-

Vece. Fiil Led: Ruben antel-nescutul


luT Iacob, si Simeon, $i Levi, si Iuda,
of Isachar qi Zebulon.
24 Fiji Rachelel: Iosif of Beniamin. 25 $1 fiii
Bilhel, serva Rachelel: Dan $i Neftali.
26 $i flit ZilpeT, serva Lee!: Gad $i
Asser. Acestia furl fill luT Iacob, cari
i se niscuri luT in Padan-Aram.

www.dacoromanica.ro

I. MO

as
Illortea Jul Isaac.
27 k;i

Jacob veni la Isaac parintele

sei in campia MarnreT, in Chiriath-Ar-

ba, care este Hebronul, unde ad fost


petrecut Abraam 0i Isaac. 28 $i 01lele lul Isaac ad fost: 0 sutl opt -Sect
de ant. 29 5i Isaac, sleindu-i-se puterile, muri, gi fu adaos la poporul ell,
biltran 0.i sltul de Vile. Si Esaii 0i Ia-

(36. 27-30. 31.


Korah, domnitorul Gatam, qi domnitorul Amalek. Acestla stint domnitorit
din Elifas, din piimentul Edumeilor.
Acestla furl fill din Ada. x7 Si acestia stint domnitoriT din CT luT Regad, filul luT Esati: domnitorul Nahat,
domnitorul Zerah, domnitorul 5amma,
domnitorul Mizza. Acestia stint domnitoriT din Repel, in pamentul Edumeilor. Acesta fur/ ful din Ba0mat,
mat, femea luT Esad.
z8 5i acestia

cob, fiiT Id, it immormintarl pre dinsul.


stint domnitoril din flit Oholibamei, feGenealogia 1u1 Esau.
mea lul Esau: domnitorul Ieuq, dom-

51 acestea stint generatiunile lui nitorul Ialam, ci domnitorul Korah;


acestia furs domnitoril din Oholibama,

Esau, adeca Edom: 2 Esaii td-a


36
luat femeele sale dintre fetele Cana-

fills Anal, femea Jul Esau.

x9 Acestia

neilor: pre Ada, fiTa lul Elon, Heteul; stint flit lul Esad, c1 aceatla stint dom0i pre Oholibama, fib. lul Ana, nepota nitoril dintre el. Esau este Edom.
luT Zibeon, Haven]; 3 $i pre Baq20 Acestia furl flit lul Scir, Ho-

mat, fib. lul Ismael, pre sora Jul NebaTot.


4 $i Ada nAscu lul Esafi pre
Elifaz; pi Ba0mat nfiscu pre Reguel.
5 $i Oholibama ndscu pre lens qi pre

red, locuitoriT acelul plment: Lotan

pi 5oba1, Qi Zibeon, c1 Ana, ci Di0on,


qi Eter
Diqam
2x Acestla furl,
domnitoril Horeilor, flit luT Seir in paIalam, 01 pre Korah. Acestla stint fiuT mentul Edom.
22 Si flit Jul Lotan

luT Esaii, cart i se niiscurl Jul in pa, furl: Hori qi Hemami Qi sora lul Lomentul Canaan.

6 $i Esau 10T lua femeele sale, ci


fill eel, Qi fetele sale, qi tote sufletele
din casa sa, 0i turmele sale, 0i tote vitele sale, i totit averea sa care o agonisise el in pam6ntul Canaan, qi se

tan, Timna.

23 Si flit lul 5obal Aura

acestia: Alvan 0i Manahat i Ebal,


5efo gi Onam. 24 i fiii lul Zibeon
nod acestia: Aia 01 Ana. Acesta e
Ana, care giisi isvore calde in pustiil,
and piiscea asinil parintelui tin Zi-

duse in alt pfiment de la fratele sal beon. 25 51 fill. lul Ana fled acestia:
Iacob.
7 CA averile for erail marl Dion c1 Oholibama, fila luT Ana.

forte, @i nu puteati eT locui impreunl; 26 Si fiii lul Di0an fur/ acestia: HemSi local nude locuTaii nu'l putea cu- dan, ci Eqban, tti Itran pi Cheran.

prinde pre el pentru multimea vitelor 27 5i fill lul Eter furl acestia: Bilhan
lor. 8 5i Esail locui pe muntele Seir: pi Zaavan Qi Akan. 28 $i flit lut DiBeat, carele se chiemcl Edom.

g $i acestea stint generatiunile luT


Esau, phrintele Edomeilor, pe muntele
Seir. xo
acestea stint numele fiilor lul Esaii: Elifaz, fiul Adel, femea
Jul Esau; yi Reguel fill Ba0matei, femea ld Esal xx 5i flit lul Elifaz

can furclacestia: Uz qi Aran.

29 Acestia

lard domnitorit Horeilor: domnitorul


Lotan, domnitorul 5obal, domnitorul
Zibeon, domnitorul Ana; domnitorul
Di0on, domnitorul Eter, domnitorul
Divan.
3o Acestia fled domnitorit

Horeilor, dupl gird domnicT for in


furl: Teman, Omar, Tefo, Gatam 0i plmOntul Seir.
Kenaz. 12 Si Timna era concubina
3z 5i acestia fur/ regil, cart domJul Elifaz, fiul lul Esaii; vi luT Elifaz nirii in pamentul Edomulul, mat 'nainte
fT nAseu pre Amalek. Acestla furl flit de a domni regi preste flit lul Israel:
Adel, femea lut Esau. x3 5i flit lul 32 Bela, fiiul luT Beor, a domnit in

Reguel furl. acestia: Nabath, vi Zerah,


amma i Mizza. 14 Acestia ad fost
it din Ba0mat, femea luT Esau. Si
acestia furl fiiT OholibameT, fill. Jul

Edom; 0i numele cetAtiT sale era Dinbaba.


33 $i murind Bela, in local

Jul domni Iobab, flu] lul Zerab din

Bozra. 34 51 murind Iobab, in locul


Ana, nepota Jul Zibeon, fi femea Id Jul domni Hutiam din pam6ntul TemaEsaii, pre can ea il discu lul Esau: neilor. 35 $i murind Hu0am, in loIamb Ialam vi Korah.
cul luT domni Hadad, fiul lul Bedad,

15 Acestia stunt domnitorl din fiiT care Mtn pre Madianiti in campia
luT Esau: Din fiiT lul Elifaz, a lut6iii- Moabitilor; 0i numele cettitil sale era
nlscutul lul Esau: domnitorul Teman, Avit. 36 51 murind Hadad, in locul
domnitorul Omar, domnitorul Tefo, lui domni Samla din Masreka. 37 5i
domnitorul Kenaz.
16 Domnitorul murind Samla, in local lul domni Saul

www.dacoromanica.ro

I. MOISI.
37
:30.38-3V.28.]
din Rehobot langt"rid. 38 $i murind to pi fratil tel, of ne inchinam tie la
Saul, in locul lui domni Baal-Hanan, pament? xx $i fratii set it invidiaa,
fiul lui Achbor. 3g $i murind Baal- ear parintele sea tinu aminte aceste
Henan, fiul luT Achbor, in locul lui cuvinte in sine.
domni Hadar; pi numele cetatiT sale
Iosif e vindut i due in Egipet.
era Pah; pi numele femeel sale fu Meto $i mergend odinTera froth set
hetabel, fate, Matredel, a fetel luT Mesi pasca oile parintelul lor la $ichem.
zahab.
4o $i acestea rant numele domnito- 13 Vise Israel catrit Iosif: Au fratil
rilor din Esaii, dupa ale lor nemurl, tel nu pasc site la $ichem? Vino sa
dupa locurile lor, pi cu numelelor: dom- te trimet la dInpi. 14 $i el iT Vise:

nitorul Timna, domnitorul Alva, domni- Eaca-me! $i-T Vise: Du-te de vecli, datorul Ietet; 4x Domnitorul Oholibama, ta fratil tel pi vitele silnt bine, pi adudomnitorul Ela, domnitorul Pinon; ml respuns. $i-1 trimese pre dinsul
42 Domnitorul IIenaz, domnitorul Te- din vales. Hebron, pi el veni la $ichem.
man, domnitorul Mibsar;
43 Dom- x5 $i-1 afla pre el un barbat, pi eca

nitorul Magdiel tisi domnitorul ham. el ratacla pe camp, pi barbatul it inAcestla flea domnitoril din Edom, dupit treba pre el, Viand: Ce cautl? x6 $i

locuintele for in pamentul stapanirei el respunse: Pre fratil mei cant; spulor. Acesta este Esad, parintele Edo- ne'ml, rogu-te, unde pasc?
17 $i
barbatul Vise: El plecara d'aiel; cite/
meilor.
it aulii 4icend: Sit mergem la Dothan.
Pisurile lui h&j,:
$i Iosif se duse dupt, fratil eel, pi-1
$i Iacob locui in pamentul, unde afla la Dothan.
18 $i el it veclura de departe.
a petrecut parintele sea, ca strain
37
In pamentul Canaan.
pant. a nu se apropia el de dineiT, el
$i acesta este istoria lul Iacob:
genii, plan viclen in contra lui, ca
a Iosif era de pepte-spre-Vece ani, all omdre. x9 $i el 4iceaA unul capi pitscea turmele cu fratil sel, find trt, altul: Ea! Visatorul stela vine:

3,

1,1

finer cu fill Bilhei pi aY Silpel, femeele 20 VenitT dart sA-1 omorim, pi st.-1 arunparintelul sell. $i Iosif spunea parin- ctm Antr.una din aceste gropl; pi vom
telui sett vorbele cele rele ale lor. 3 $i Vice: Fere. rea I-a mancat pre dinsul;.

Israel Tubia pre Iosif mai mult de cat


pre toti fiil eel, ca el era fill al bittranetelor sale; pi-I lam lul halna pestrita. 4 $i fratil eel veVend, ea parintele lor it lubesce pre el mai mult de

pi vom vede ce vor fi visurile lul.

at Aceste auclindu-le Ruben, it scapt,


din manele lor; cacT Vise: Sa nsu-1 omorim pre dinsul! 22 $i Ruben le
Vise lor: SA nu vtrsatT sange, ei-1 acat pre toil fratil lui, it urati, ypi nicl runcatl in grepa acesta, cea in pustid,
vorba bunt. nu putead vorbi cu dinsul. er mama vestrit nu o puneti pe din -

5 $i Iosif visit un vie, pi-/ spuse sul; caci cerea at -1 ecape pre el din mitfratilor sel; pi pentru acesta el it nrira nele lor, @i sa-1 dea parintelul sea.
pi mai mult. 6 $i el be Vise lor: As23 $1 Iosif indata ce ajunse la fracultatT, rogu-ve, visul men, pre care dil eel, el 11 desbracara de haina sa,
1-am visat: 7 Eaca nol legam snopT e haina cea pestrita, de pe dinsul;
pe camp, pi eci snopul melt se ridi- 24 $i el apucandu-I, 11 aruneara In
ca, pi sta drept; pi snopil vostri, In- grepa; pi grepa era deperta, nu era
cunjurandu-1, se inchinara Inaintea apt intr'insa. 25 Apol el se apelart,
snopulut med. 8 $i fratil eel (peen). ca sit manance pane, pi ridicandull
dart. &mut: All nu cum-va tu vrel ochil, se uitara, pi edit o ceta de Ipea te fad rege preste not, pi sit dom- maeliti venind de la Galaad, pi annnescl preste not? $i el 11 urira pi maT lele lor imamate de tarnai pi de balmult pentru visurile luT pi pentru cu- sam pi de smirna; pi mergead ca at le
vintele lul. g $i el mat visa pi alt duct. la Egipt. 26 $i luda Vise eatra
vie, pi-1 spuse pi pre acesta fratilor sel, fratil set: Ce folos ola, ca vom ucide
pi Vise: Eaca mai vista un vis; pi eca pre fratele nostru, pi-1 vom aecunde
serele pi Luna pi un-$ipre-Vece stele se sangele sea?
27 Venitl sill vindem
inchinara mie.
to $i spunend el a- pre el aceetor Ipmaelitl, pi manele no:Scesta parintelul sea et fratilor sel, 11 atre at nu fie pe el, el este fratele
mustra parintele sea, pi-I Vise: Ce fell nostru, carnea nestra; pi fratii lul 11
de vie este acesta, pre tare-1 visapl tu? ascultart. 28 i trecend barbatii, neNu cum-va as veil= not, ea pi mums gutitori Median*, el trued. pi eedseri

www.dacoromanica.ro

[37.'29 -3S. 26.

1. MOIST.

88

pre Iosif din gropl, 0-1 vindurit Is- in easa pArinteluT 4611, pent ce $elah

maelitilor cu doe -Neel de arginti, si filul melt va cresce mare, el el Vicea:


acestia duserl pre Iosif in Egipt. 29 Er ca nu cumva i acesta se moth ca si
Ruben intoreendu-se la grope,, &A Jo- fratil Jul. $i Tamara se duse, Qi &Ott
sef nu era in grepA; silt sfasie, vest- in cam el.
mintele sale. 3o $i el se intorse la
12 Si trecend Vile multe, muri fata
fratii eel, si clise: Maul nu este, si lul $ua, femea lul Iuda; i Iuda, duell unde sit me due?
pi-ce se mangAel,, se sui in Timnat la
Ja lea lui Jacob.

tunViltoril oilor sale, impreuna, cu Hira


Adulamitul, amicul sell. i3 ,$i Ore -

3z Atunci el luarit haina lul Iosef, cine spuse Tamara, Vicend: Eel., soQi junghiand un tap, mularl halna in crul tea se sui is Timnat, ca sA's1

flange ;
32 $i trimeserl halm" cea tunclit oile. 14 Atuncl ea lepAclindupestritl, ca sit o duel pArinteluI lor, s1 vestmintele veduviei, se aeorri cu
Vicend: Acosta aflarAm, cunesce de velul, $i se inveli, Qi ceslu in porta Eeste haina fiTulul tell ran nu? 33 $i nainuluT, care se afld in cabs Oita

el o cunoscu, si Vise: Haim fiTulul mai Timna; clef ea veclu ce, $elah se facu
este; 0 fora rea Ii mane/. pre &instil; mare, si ea tot nu'l fu date, luT de feIosif este sfasiat! 34 $i rumpendu-s! mee. x5 $i veVend-o Iuda, ere@ el
Iacob vestmintele sale, 10 puce sac este curve,: el ea-0 aeoperise fata.

presto cepsele lul, gi plane pre flu! x6 $i el din cale se abatu la dinsa,
eel Vile multe. 35 $i totl fiuT seT si
tote fetele sale se seularl ca sill mangle, On el refuse, mangAere, Vicend:
Plingend me voiA cobori la fiul meii
in mormint! Asa-1 pillow pre el pArintele seg.
36 Si Madianitil 11 vindurA in Egipt
Id Potifar, dregatorul lui Faraon, capul garde! domneseT.
Pecatul lui luck.
4ilele acelea Iuda se pogori

e Is fratil eel,
38 "11

si

trase is un

Adulamiten, cu numele Hira. 2 $i


Iuda veclu acolo pre fata until barbat
Cananeil, cu numele $ua, i o kit pre
ea de femee, si intrit la (lima. 3 $i
ea concepu, yi naseu
si el chleml
numele luiEr. 4 $i ea era -0 concepu, i nAscu fin, si ea chieml numele
5 $i ea Ore, -QT concepu,
si nAseu fin, si chIeml numele luT

lul Onan.

$elah; $i Iuda era la Chesib, and

nisei' ea pre acesta.


6 $i Iuda lue, femee luT Er anteiiiniscutul sett, gi numele el era Tamara. 7 Danl. Er anteiti-nlscutul lul
Iuda fu red in ochil lul DumneVeti,

Vise: Haide, voiA sit intru is tine;


ei el nu o scia el este nora-sa. $i ea'l
respunse: Ce'ml veT da, ca se, intri la
mine? 17 El 11 Vise: Eli 'ti voiA trimete un led din turme. $i ea Vise: fie
Qi -T

asa, de'int vol da arvunA, /Ana ce mi-1

18 $i el Vise: Ce arvunl se. 't1 dall? $i ea Vise: Inelul tell,


ye! trimete.

Qi lantul tell, gi toegul ten care-/ ar. in


maul. $i el i be dede, gi 1ntra is dinsa,
x9

si ea remase grea de la dinsul.

dup'aceea se scull ea, se dues,

si lepAdandull velul, se imbrAel


pi In vestmintele sale de veduvie. 20 $i

Iuda trimese Tedul prin acel Adulamit,

amicul seti, ea sl's1 primescit arvuna


din mans acelei femeT, yi n'o ma! gitsi.
21 AtuneT el Intretol pre 6menil
loculul acelula, Viand: Unde este curva, care era is Enaim in tale? Si eIrespunserl, ee n'a fost aicea curve.. 22 $i
el se Intel-se la Iuda, si Vise: Nu o-am
aflat; ba 1ncA 6meniT loculul aceluTa
ml-au Vis,

cei n'a fost acolo =wit.

23 Atunci Vise Iuda: Tile, lucrurile


date ca amanet, ca sa nu ne facem
de rusine; eel, en i-am trimes Tedul,
gi tu nu o-al aflat.

8 A24 $i cam dupe, trel luni 1nsciintatunel Vise Iuda eltrA, Onan: Intra tu rl, per Iuda, Viand: Tamara nora to

pi DumneVeil it ucise pre dinsul.

la femea fratelul OA, si o-lea pre eit du- a curvit, si ea ea este grea din despe datoria de eumnat, ci tidied semintit frAnare. $1 Iuda Vise: Seeteti o afar/.,
fratelul tell. g $i Onan cunoscend el. ca BA se ardI. 25 $i ea scesA fiind
seminte, nu vs fi a lui, de cite orI in- afar/., trimese la socrul sill sa-i (lid,:
tra la femea frate-seA, 1QT risipia se- EA de acel barbat stint grea ale elminks pe pifmOnt, ea el el. nu dea se- rula stint lucrwrile acestea, c1 -1 mat a-

minta fratelul sell. zo $i ceea ce flees, el fu red in ochil lui Iehova; pi-1
omori si pre dinsul. z r $i Vise luck
eltra Tamara. nora sa: Remit veduvit

daose: cunesce, rogu-te, ale mg stint


acestea; inelul si lantul ci toegul acesta. 26 $i Iuda le cunoscu, Qz Vise:

Ea este mai dreptl de eat mine:

www.dacoromanica.ro

si

38.27-40.63

I. MOIS1.
39
ca Iosif infra in case, ca sit -sr facit
lncrurile 1ttl, si nefiind nimenea din

acesta mi-o frieu, via nu o &Wulf de


sotie lul *ela, fiul mat. *i el dupaceea
nu o mal cunoseu pre dinsa.
27 *i aind era ea B. Itasca, ece gemenI emit in pantecele el. 28 Si ne.-

6menii easel in case,

x2 Ea it apuce

de vestmint, si-I Vise: culce-te en mine!

er el, lesandu-si vestmintul in manele

scend ea, wnul din ei scose mina afard, el, fugi Qi esi afare. z3 Atunci yeQi mesa 'I-o spud., si lege de ea un Vend ea, ca el 1st lase vestmintul sell

fir de stacoj, si Vise: Acesta a exit in mana el, si fugi afara; x4 Strige.
antai.
29 *i dupe -ce-si trace mana pre 6menii case!, si le Ilse lor : YeinapoI, eca esi fratele sett; si mesa Vi- detT, el ne-a adus in case un barbat
se: Ca sperture al fiteut? acestei aper- Ebreil, ca salt bate joc de lid! El
ture fie asupra ta; si se chleme nu- veni la mine, ca sit se culce cu mine;
3o Si dare en strigal Cu voce tare;
15 *i
mele lui Peret (spiirturii).
dup'aceea esi fratele sail, care avea is
mina ea legat cu firul de etacoj; si se
chlemit numele lulZerah (resdrit).
Slujba lui Iosif la Potifar.

$i Iosif fiind due in Egipt, Po3, 9 tifar diregetorul lui Faraon, Qi

capul guarder domnescI, bitrbat Egipten, it cumpare de la Ismaeliti, care -1


adusere pre dinsul acolo. 2 *i Durn-

audind el, ce ell 1116,101 vocea si strigal,

isI less vestmintul sell 'Inge mine, si fugind esi afar&


x6 *i ea Vim vestmin' tul luI Hinge dines, pane ce veni stapinul sell in case. 17 Apd ea spuse luI
tot stele cuvinte, si Vise: Servul Ebref,
pre care 1 -al adus none, veni la mine,
st voi sa-sT bate joc de mine. x8 Inse, inalkiind ell vocea mea si striglad, isl lase vestmintul sell nage

neVef era cu Iosif, si era om carele mine, si fugi afare.


isbutia in tote; si era in casa stepaIosif in temnifii.
nuluI sea, a Egiptenulul. 3 Si atepenal sett vadend, ca Dumneddi este
rg 1 i auVind stepanul sell cuvintele
en dinsul, si ca tote ale el facea, ce i-le spuse femea so, qicend: Ast-fel
Dtunnelef le face se prospereze in Iml fitcu servul ten, se aprinse de
manele lug;

4 Atli Iosif har in o- minis.

2o si stepanul lul Iosif

it

chit le, si el ii Beryls. lul. Si -1 puse lue. pre dinsul, si-1 arunce in inchisOre,
pre dinsul preste casa sa; si tote cite in locul unde eel inching al 'Trial se
avea el le dede in mina lul. 5 Si tineati; si el era acolo in inchisere.
din timpul ce I-a pus pre el preste Ca2z Dare. Dumneleu era en Iosif,
sa si preste tote cute avea el, Dum- ci-sT reverse indurarea sa preste'dinneVeti bine-cuvinte. casa Egiptenului sul, 0 Dieu ea el se afle bar in ochil
pentru Iosif; si bine-cuvintarea 1111 mat mareld inchisOrel. 22 i mal
Iehova era preste tete ce oven el a ca- marele inchisord dadu in manele lul
se si in camp. 6 Asa lase, el in ma- Iosif pre tot! eel inchis1, cei din innele lul Josef tote cute avea, si nu chisere, 0 tote cite el faceau acolo,
scia nimic ceea ce el avea, cleat nu- el era eel ce is faces. 23 Mal marele
maT panes care o manta. *i Iosif era inchisOrel nu mar vedea de nimica din
frumos la chip si frumos la face.
tete cite erail date in manele lul; ce
DumneVea era cu dinsul, si DumneVeit

Fecioria lui Iosif.


facea ea tote el prospereze cite feces el.
7 *i dupe, acestea femea stepanuluT sat lesg inalte. ochil sag spre Iosif, Iosif kileuesce visurile la doi intemnifali.
0-1 Vise: Culca-te cu mine! 8 El inse
*i dupe acestea cuparul regelul
se inpotrivi, si Vise femed stepanuld
din
Egipt, si pitarul lui pacatuire
sea: Ece stepanul melt nu scie nimi- contra domnuluT Tor. 1 *i Faraon
ca ce este in casa lui, ci tote cite le se mania forte pre amandol diregatoriI
are el, le-a dat in mana mea. g Nu eel, pre mai marele cuparilor si pre maT
este maT mare in casa acesta decat marele pitarilor. 3 51-1 puse sub paza,

40

si nimic nu mi -a oprit de cat in casa capului guarder domnesci, in inpre tine, fiind-ce to esci femea lul; cum chisere, in locul undo era food inchis.
dare se, fac ef acest ref atit de ma- 4 *i capul gilardei domnesci insarcina
re, si se, p6catuese improtriva Jut Dum- pre Iosif cu dinsii, si el Beryls Tor.
mine,

neVef?

zo *i ea vorbia cu Iosif in

i fiind

ei aite-va

Vile in in-

tote Vilele, dare el nu o asculte, sit se chisere, cuparul si pitarul regeld din
culce linge dinsa, nisi sit fie cu ea. Egipt, cart erai4 inchisi in inchisere,
x x *i se intimple intenna din Vile, visare amandol vie, fie-care visul Bed

www.dacoromanica.ro

I. MOIST.
40
[40. 6-41. 15.
in acelasi nopte, fie-care dupre in- 110, si el dr,de cupa in mina lnt Fa-

semnarea visului sail

$i Iosif raon.

22 Er pre mar marele pitarilor

lath la dinsii dimineta, si-1 data 11 spinOura, dupa cum le esplica lor
pre el, Qi eca eraii forte tristl. 7 $i el Iosif. a3 Dart mai marele cuparilor
Intreba pre diregetorii lui Faraon, nu-si aduse aminte de Iosif, ci utta
earl eraii en el inchisi in casa dom- de dinsul.

nului lor, oicend: De ce fetele vOstre


Viswrile luf Faraon.
stint astacli triste? 8 $i et respunsera: Nol vis visaram, si nu este ni$1 dupa dot an! de Oile se inmenea, tine se ni-le esplice. $i Iosif 4 1
ca. Faraon visit, /i Oct
be Oise lor: Au esplicarile lor nu tin el sta, langa fluvid. 2 $i Oct din acel
de la Dumnecleil? rogu-va, spunetimi-1. fluviii se suiafi septe vast frumOse la
vedere, si grase la carne; of pascead
Visul paharnicului.
prin mlastinl. 3 $i eca alte septe
g $i mai marele cuparilor spuse vacl se sulafi dupit acestea din fluviii,
visul sdu lul Iosif, i -1 Oise: Yn visul urite la vedere i slabe la carne; si
melt, heal butue de vie era lnaintea stateail langa cele-l-alte vacs pe malul
mea. xo $i acel butuc avea fret cur- fluviulut. 4 $i vacile cele urite la
pent, Qi odraslind, a inflorit si a dat vedere yi slabe maneara pre cele septe
strugurl coptl. z z $i cupa lui Faraon frum6se la vedere si grase. 5 $i se
era In mina mea; si eli lual acel stru- destepta Faraon. $1 adormind era -ti,
gurt, 0-1 stored in cups. lui Faraon; visa a doa Ora: si bca septe spice grase
0 cupa o dedel In mans but Faraon. si frum6se, esiall din un pal. 6 Si
12 $i Iosif i1 Oise: Esplicarea visulul Oct alte septe spice suptiri 0 arse de
este acesta: eel trel curpenI stint trel vantul de resarit, resitriati dupa dinz3 $i filet trel lile, oi Faraon sele. ry $i spicele cele subtirl inOile.
va 1110iia capul tau, si era -pd te va ghitira pre cele cepte spice grase gi
mega In locul tau, si to vet da cupa pline. $i Faraon se destepta, $i oca
in mina lul Faraon, ca ci mai nainte, era vis.
8 *1 facandu-se dimineta, sufletul
cand eraT cuparul sail. 14 Dart
adu-ti aminte de mine, cind vet fi in lui era turburat, si trimise se chteme

/i aibl milt de mine, si adu pre tote magil Egiptulul ci pre tort
aminte de mine lui Faraon, i scdte- inteleptil but; Qi Faraon be spuse viml din acesta cast. 15 CA di am smile hit; dart nimenea nu le putu
fost rtpit din pamentul Ebreilor, si esplica luT Faraon. g $i mai marele
nice aici n'am facut nimica, ca sa fill cuparilor vorbi lul Faraon, Oicend:
pus Inteacestii temnita.
Eu astacil mi-aduc aminte de pecatele
bine,

zo Faraon se mania contra


servilor set; pre mine me puse supt
16 $1 vacland mat marele pitarilor, paza, in casa capulul gilardei docit esplicarea fu bunt, Oise lul Iosif: mnesci, pre mine c1 pre mai marele
$i en am visat vis; ci Oct trer panere pitarilor. II i intr'o n6pte visaram
albs eraA pe capul mat. 17 $i in cite uu vis, ell ci el; visind fie-care ce
panerul eel mai deasupra eraii tot i s'a intamplat dupa talcuirea visului
felul de bucate pentru Faraon, pt.& sati. x2 $1 era acolo cu not un finer
Visul pitarulutl.

jituri alese; si paserile be mancati din


panerul de pe capul melt. xs $i Iosif,
respuncland, Oise: Esplicarea lui este
acesta: Cele trel panere ant trel dile:
19 Inca trel One si Faraon va ridica

mele.

Ebrel, sery al capulul gardel domnesci,


carula not 11 spuseram visurile, si el
ni le esplica; fie-caruia dupil visul

x3 $i cum ne esplica el; ass


capul tLt, Qi pe tine te va spinzura &all in locul mat, dart pe acela ii
sell.

ni-se si 1ntampla; pre mine me asela

de lemn, ci paserile vor manca carnea spanclura.


de pe tine.
Takuirea dui Iosif.
inplinirea visurilor.
14 i Faraon trimese, Qi chiema
20
in liila a treia, Oita nasceret pre Iosif, si el 11 scbsera curind din
lul Faraon, el facu ospet tuturor ser- temnita; si el, barblerindu-se Qi schimvitor set; si ridica capul mai marelul bandu-sl vestmintele, veni la Faraon.

cuparilor i al mai marelul pitarilor 15 $i Faraon Oise lul Iosif: EA vie


servil set 21 $i pre mai marele cu- am visat, si nu este nimenea care
parlor 11 will erit-ci in paharnicia sa-1 esplice ; ci am auylit de tine

www.dacoromanica.ro

1. MUNI.
41
11.16-43.j
vorbind, ca to intelegi a esplica vie. bucatele acestor anT bunt cc vor urma;

x6 $1 Iosif respunse lul Faraon dicend: Nu 61; Dumnedeil va respunde


lilt Faraon ceea ce-1 va fi de bine.
Faraon Oise lul Iosif: in visul
17
meu, ecl, ea stam pe malul fluviulul;
18 *i eel, se sulatt din fluviti septe
vacT grase la came gi frum6se la vedere, si pleceatt prin rnlastinl. zg $i
ect, dupe. dinsele se suiatt din fluvill

sA strange. grail supt mans. lul Faraon, bucate in tote cetiitile, si sit le
pistreze. 36 $i aceste bucate vor
pi

fi provisiunea tarel in eel cepte an!


de fomete, can vor veni in plmentul
Egiptulul; si aca tara nu se va perde
de tome.

funalfarea lilt Iosif.

alte septe vacl slabe si urate la ve37 i cuvintul acesta pll.cu in


dere forte, si uscate la came, cum ochil lu! Faraon, si in ochiT tuturor
n'am maT vedut asa de urate in tot servilor seT. 38 $i Faraon Oise titre,

20 $e, vacile cele servil seT: AA clorl se va glsi om


uscate si urate inghitirl pre cele clan- asemenea acestula, in care este spiriteT septe vice. grase. 21 $i intraril tul lu! Dumnedel ? 3g $i disc Fain pantecele lor, fArl se. se cundsce. raon titre. Iosif: Fiind -ci Dumnedett
ca ele all intrat; act ele erati tot asa tie ti-a descoperit tote acestea, nide urate, ca @i ma! nainte. Atund me menea nu este priceput si intelept ca
desteptal. 22 $i vedui era -,s% in somn, tine. 4o Tu ye! fi mat mare preste
ci eck, septe spice pline se, frumose casa mea, si de cuvintul tell va a23 $i see. alte sculta tot poporul meii; ell numal cu
eTSTau dintr'un pail
septe spice suptiri, sea si arse de tronul vol fi mai pre sus de cat tine.
ventul de resArit creseurl dupl. din- 4x. $i ma! vise Faraon lu! Iosif: Eci
sele. 24 $i spicele cele sec! inghitirit to pun preste tot pAmentul Egiptulul.
pre cele septe spice frumose. $1 ell 42 $i Faraon, scotendu -ci inelul still
acestea le spusei magilor, dark nisi din mane., 11 puse in mama lul Iosif,
nnul nu putu sit-ml esplice.
si-1 imbrAcl cu vestmintele de in sub25 $i Iosif respunse lul Faraon: tire, pi-1 puse !ant de our la gatul sell,
Visul lul Faraon este unul. Dumnedeti 43 $i-1 sui pre dinsul in carul al doia aretat 1111 Faraon cele ce voesce sa lea dintre ale sale, si lAsl ca sil, strige
face.:
26 Cele septe vacs frum6se sent inaintea lu!: Abrech angenurnchetip
septe an!, si cele septe spice frum6se c1 -1 puse pre dinsul preste tot Omenstint septe anT. 27 Visul este tot unul. tul Egiptulul.
44 i Faraon vise
$i cele septe vaci slabe si urate, can titre. Iosif: Ell sent arson; ci fire.
se sulatt duple dinsele, stint 6pte ant; de voia to nimenea BA nu -$T misce
ci cele septe spice deserte, st arse de mina sa sail piciorul BM In tot plventul de resArit, stint septe anT de mentul Egiptulul. 45 $i Faraon chiefomete. 28 $i acesta este ceea ce ell mi numele lul Iosif: Zafnath-Paaneach
Oise! Jul Faraon; el. DumnedeA ceea (descoperitorul misterielor), @i -1 dede
ce yoesce sit face. grate, lul Faraon. de femee pre Asenath, fata lul Po29 Eck, vor veni septe an!, in cart va tifera, preotul din On. $i Iosif esi ea
A mare belsug in tot plmentul Egip- sit weld. pitmentul Egiptulul.
tului. 3o $i dupe, acestia vor urma
46 $i Iosif avea trei-deci de an!,
septe anT de fomete, si tot acel belsug cand sta inaintea lul Faraon, regele

pArnentul Egiptulu!.

va fi ultat in plmentul Egiptulul; ci din Egipt. $i esind el dinaintea lu!


f6metea va tope, tote. tara,

31 In cat Faraon, merse prin tot pAmentul Egip-

acel belsug nu se va sireti in taxi, tulul.


din causa fometel ce va veni dupl.
Ingrijirea lui Iosif pentru Egipt.
dinsa ; ci va fi forte grea. 32 Er
incat este, el, visul s'a aretat lul FaV $i pan:Altai produse bucate in
raon de doue or!, este, el, lucrul acesta eel epte anl de fertelitate cu mare
este hotArit de Dumnetleti, si cl Dum- belsug. 48 .$i Iosif in Reel septe anl
nedeii curand it va face. 33 Acum stranse tote bucatele cite erail in pidare. sit caute Faraon nn birbat in- mentul Egiptulul, ci le asedit prin cetelept i priceput, pre care 56.-1 punk tit!: bucatele, cite crescurA pe cimpul
preste pAmentul Egiptulul. 34 Acesta din prejurul fie-clrel cetiti, le puse
sit fact Faraon: SA asede prefectI in intr'insa.
4g Iosif dare, aduni grad
tart, ye, se. lea a cincea parte de vent mult forte ca nisipul mire!, in cat in-

din pamentul Egiptulul in eel septe cetarit de a-1 mai misura; ci era flrit
&DI de belting.

35 $i oil adnne tote de numer.

www.dacoromanica.ro

[41.50-42.26.
Iosif adueendu-zT aminte de visurile
ce visase despre dinii,le Vise tor
Vol silnteti spioni, qi ati venit sit
vedetl locurile cele slabe ale terel.
ro $i cl respunsere Ira: Nu, demne; ei
serviT tei au venit se cumpere bucate.
x Nol toil stintem fill unul singur
om; sintem omen! onectl; servil tel
n'afi fest spioni. 12 $i el le 0i88:

1. MOISL

42

mal 'nainte de a sosi tintaiul


an de femete, lul Iosif se niscure dot
fit, pre can Iii niiscu Asenat, fia lul
5: $i
Potifera, preotul din On.
Iosif chieme numele celni anteiii-nitsSo Si

cut Manase (uitare), aeci, (Ilse el, Duni-

necleil me feu sii uit tot necazul mei


Ili PAX casa pirintelul melt. 52 *1
chieme numele celul al doilea Efraim

Nu e aca; ei vol atl venit se vedeti


roditor In pamentul in- locurile cele slabe ale tfirei. x3 $i

(fertilitate), eltci, (Use el, DumneVeil me

flea

sil fill

tristerei mole.

53 $i trecuri eel gepte sill de bel'mg, can ail fost in pementul Egiptulul, gi incepure a veni eel gepte ani
de femete, dupe cum preVise Iosif.

el qiserl: Not, servii tel, deT-spre-Vece


cram, toff, frail, fill unul singur om in

pimentul Canaan: $i ece, eel mai


mic se up asticli la pirintele nostru;
ci unul nu mal este. 14 *i Iosif le
54 $i se am fOmete In tete Wile, Vise: Acesta este ceea ce v'am vorbit
dark in tot pimentul Egiptulul era ell voile, sant* spionl. 15 De aceea
pine. 55 In sferzit ci tot pimentul vol veti fi cereati; Pe vista lul FaEgiptulul incepu a fierninVi, t}i popo- raon vol nu yeti merge de ale!, de
rul strigs cetre Faraon pentru pane; nu va veni aid fratele vostru eel maI
qi Faraon ise cetre totT Egiptenil: mic. x6 Trimiteti pre unul din vol,
Mergetl la iosif, ei facetT ceea ce 0 ca se aduce pre fratele vostru, ci vol
va Vice el. 56 $i facendu-se fOmete veil remane aid inchiqi, ci prin acesta
presto tote tars, Iosif deschise tote se vor cerca cuvintele vistre, dace
granarele, gi vindu bucate Egiptenilor; vorbiti adeverul; Or de nu, pe vista
ca gmetea se facu tare In pamentul lul Paraon vol sitnteri spionl. r7 $i-1
Egiptulul. 57 $i tote firila veal. puse pre ei supt pazi. treT Vile. 18 Ala Egipt, se cumpere grail de la Io- poi a treia Vi ciise for Iosif: Acesta
sif; ca fometea era tare presto tot faceti, ca se traiti, a ell me tem de
pementul.
DumneVeii.
x9 De sinteti onieni oneed, un frate dintre vol es riming
Callitoria dnteia a fiilor lui lacob in inchis in inchisorea unde vts aflatl,
Egipt.
Or vol mergeti gi duceti graul pentru
$i veVendIacok, ce in Egipt este trebuinta caselor vostre. ao $i pre
Vise Iacob entre fill. sel: fratele vostru col mai mic sit mi-1
4Ce2vegrafi,
tot ,uItati unul la altul? 2 $i aduceti la mine, ca cuvintele vOstre
le Vise: Ece, en suVii, ce In Egipt se se adevereseit, gi vol se nu muriti;
este &I'M de vinclare; pogoriti-ve a- ci ei &cure a8a. 21 Atunel cliceatt
colo gi cumperati-ne gad, ca se treim unul citre altul: Nol cn adeverat vici se nu murim. 3 $i cel ciece frail novati sdntem pentru fratele nostru;
ai lul Iosif se pogorira la Egipt, ca ca vedurim intristarea suflotulul
ae cumpere grad. 4 Dare pre Be- and se ruga de noT, qi nu-1 asculniamin, fratele Jul Iosif, nu-1 trimise tarilm; pentru aceea nevoia acesta
Jacob cu fratil eel; cll. Vicea el: Si veni preste nol. 22 $i Ruben resnu-I se intample ce-va nenorocire.
punlend le Vise; Ad nu v'am vorbit
5 i fiii Jul Israel ajunsere vn Egipt, ell voile, ci v'am clis: Nu pecituitl
ca se cumpere grail impreune cu eel contra biletulul? dart vol nu m'atI
ce mai venisere; ca fametea era In ascultat; d'aceea, ere sangele Jul se
6 Dare Iosif, care cere. 23 $i et nu cciai ci. Iosif ii
era guvernetor in acea tare, vindea intelege pre (UNIT, es talmaciul era
grail la tot poporul pamentului. $i intre el. 24 1 se interse de la dinciiI3
venire fratil lui Iosif, ci se prosier- ci planse. $i ere-s1 venind la el, vorbi
pementul Canaan.

7 *i Iosif cu dinzil; vi 'nand pre Simeon dintre


recunoscu; el, 11 lege inaintea ochilor Tor.
dare, preficendu-se d'inaintea Tor, le
25 $1 ordone Iosif, ca se le umple
vorbi aspru, ci le Vise: De unde ve- eaciT for cu grail, ci argintul for se
niti? $i el Misers: Din pementul Ca- le dea inderet, fie-ceruia in sacul sea,
naan ca se cumpkam grail. 8 $i sid se, le dea ci merinde pentru cale;
Iosif recunoscu pre fratiT eel, fuse eY gi aqa li se fecu. 26 $i ei incercand
mire luT cu fats la pement.

OVA pre fratil

seT,

@i -T

nu-I recunoscuri pre dinsul.

g $i graul for pe asini, plecarli de acolo

www.dacoromanica.ro

I. MOISI.
43
vet(
vede,
de
nu
va
fi
en
voT
fratele
27 Si unul din el deslegandu-T sacul,

42. 27-43.17.]

4 Deci de vel
ca se dea de nutret asinuluT see intr' vostru eel mai mic.
ospeteria, veclu argintul see, si eel trimete pre fratele nostru en noT, noI
era in gura saculul. 28 $i Vise fra- ne vom pogori, si-ti vom cumpera bu5 Er de nu-1 veT trimete, nu
tilor eel: Argintul mee mi se dede cate;
fnapoi, eca-1 in sacul meil! $i inima ne vom pogori; c# omul acela ne-a
lor le ins, ineat el se cutremurara Ois: Vol nu vetT vede fats mea, de nu
forte, Viand unul catra altul: Ce este va ft fratele vostru on vol. 6 $i
acesta ce fecu Dumneyleil cu noT?
Intorcerea fratilor.

Israel Oise: Pentru ce mT-ati &cut


ast-fel de rea, de ati spas omulni ca
maT aveti un frate ?

7 $i eT Visera:

29 $i el venire. la Iacob parintele Acel om intrebe cu de amlnuntul de


lor in pamentul Canaan, si spuserl noT si de familia nest* ylicAnd: Mal
lul tote ate se'ntamplarl cu dingil treesce parintele vostru? Mai aveti
3o Omul care este domnul vre-un frate? $i noI ii spuserem duptl
Vicend:
titrei ne vorbi aspru, si ne tilts ca pe cuvintele acelea de undo am putut nol
niece spioni aT taxa 31 Er no! II sci, el el ne va Vice: Aduceti pre
respunsertim lul: No! stintem omen! fratele vostru.
8 $i Iuda Vise eatra Israel parinonesti, nu santem spionl. 32 NoT
cram doi-spre-Vece fratl, fill Rgrintelui tele sea: Trimete pre beet en mine,
nostru; unul nu mal este, qi eel mal si ne vom scula si vom merge, ca se
mic este astlOT cu parintele nostru in traim ci sit nu murim, ci nol gi to of
pamentul Canaan. 33 $i omul, dom- copil nostri. g Ea respund pentru
nul Ord, ne-a Vie: Intru acesta vole dinsul, din mina mea se-1 cell pre el;
sci, cii. sfinteti Omen! one$!: LlsatT de nu ti-1 vole aduce, pi nu ti-1 vole
pre unul din fratil vostri la mine, si pune inaintea ta, vinovat vole fi catre
lnatl gritul pentru trebuinta caselor tine in tote Vilele viefei mele. Jo Ca
34 $i aduceti in dace, nu ne interViem ateita, pane scum
vostre, ci mergetl.
mine pre fratele vostru col ma! mic; ne am fi tutors inapol a don 6ra.
x
$i Israel parintele lor le Vise:
atund ea voiil cunOsce, ea vol nu
sfinteci spioni, ei Omen! onecti; fi eu De este dart ace, faced acesta: luati
ye voiil da voile pre fratele vostru, din cele ma! landate luerarl ale pamentului in sad! vostri, ci ducetl
ci ye las sit strabateti in tea tars.
35 i desertand el sacil lor, ect omulul acelula dar: putin kalsam,
legatura argintulul fie-earula era in putina miere, si dresuri, @i smirne,
sacul see; ci veVend legatura cu ar- eurmale si migdale. 12 $i luatt din
gintul see, eT si parintele lor, se spel- nos argintul in manele vostre; ci armantarl. 36 Si Iacob parintele lor gintul care 1-atI aflat in gum sacilor
le Oise: Vol me lipsiti de fi!! Iosif nu
maT este, Simeon nu mat este, qi acum
vretI si pre Beniamin sit mi-1 luati?
tote ant venit asupra mea. 37 $i Ruben Vise pitrintelui see; Pre amandoi

vostri duceti-linapol in manele vostre


pate acesta s'a fdcut din gresela. 13 $i

luatT ci pre fratele vostru, si sculandn-ve


intoreeti-ve la acel om. 14 $i DumneVeil eel a tot puternic sit fact ca ea aflatT

fill meT se-1 omorT, de nu ti-1 voT aduce her inaintea omulul, ea el sit remitii
pre el inapol; climi-lnumal in mans, mea, Oa pre cela-l-alt frate al vostru ci
si ee ti-1 vole aduce inapol. 38 Er el Vi- pre Beniamin; dart dace este ea ea sa

se: Fiul mee nu se va pogori en voT; ea fie lipsit de flit:, lipsit se. fin.
fratele sea e mort, Qi el a remas singur;

Primirea lor prietenosa la Iosif.


3g $i de i s'ar intampla vre-o nenoro25 Si ace! barbatT Inert darul,
cire pe drumul in carele mergetY, atuna vol earuntetele mele be vets po- luarit si argintul indoit in manele lor,
ci pre Benjamin; ci plecand, se pogogori cu intristare in mormint.

rira in Egipt, gi stetera inaintea luT

Ceileltoria a doa la Egipt cu Beniamin. Iosif. 16 $i Iosif veVend pre Ben femetea era grea pe pament. iamin cu dinci1, clise cttrt col ca era

$i a fost, dupl. ce sfarsirt de a


manca griul, care-1 adusera din Egipt,
be Oise parintele lor: Duceti-ve era-QT
of cumperatl bucate!
3 $i Iuda vorbi
cats dinsul si-T Vise: Acel om ne-a
asigurat, Viand : Vol fate men nu-o

presto casa en: Du pre acect! Omen!


in cast, si junghie vice, ci le gatesce,
el cu mine vor manca 6menil acestia
be amecli.

x7 $i flea acel barbat

dupt cum IT Oise Iosif, si duse barbatul pre 6menii in case lul Iosif.

www.dacoromanica.ro

I. MOISI.
r43.18-44.16.
Egipteni.
33 Si geslurit la mast ina18 Dark emenii se temurit, veand
1c6.-1 due in casa lul Iosif, gi thread: intea lui, cel anteiu-nAscut dupl anPre nol ne-a adus in casa pentru ar- tell-nagcerea sa, ci eel maT mic dui:A
44

gintul, care dintrIntel s'a fost pus in tineretele sale, aga in cat el cu mirare
sacil nogtri; ca sA, se nApAstueseit gi se ultad unul la altul. 34 Si le ser-

sit se arunce vina asupra nostril, gi sit via& lor bucatele din cele ce eraii Mainpre asinil tea lui; gi parte& lui Benjamin era de
ne lea de Beryl, pre nol
nogtri. 19 Si el se apropiaril de bAr- chid on mai mare de cat a celor-l-alti.
batul care era preste casa lul Iosif, Si el beurA gi se veseliril cu dinsul.
gi-I vorbirit in uga easel. 20 $i-T di- Fratii tut Iosif sit inspitimti ntli tare.
sent: Rugilmu -ne, domnule! nol fin$i Iosif ordonl celuY ce era preste
Masi datil ne pogorirclm, ca sit cumperiim bucate.

la o

ospetArie,

44

casa sa, clicend: Umple sacil eine21 Si dupt ce venirilm


gi deschiserAm sacil nilor de bucate, pe cat vor pute purta,

nogtri, ecA argintul fie-cArdia era in


gura saculul sell; argintul nostru dupt
greutatea lul; de aceea er&-gl 1-am
adus in mana nostril. 22 Si alt argint am adus in mina nostril, ca BA
cumperitm bucate; nu scim eine a pus
argintul nostru in Baca nogtri. 23 Si

gi pune argintul fie-elruia in gum


saculul Mil. 2 Si pune cupa mea,
cupa cea de argint, in gura sacului

eelui maT mic, impreunA cu pretul


graului sett Si el fAcu dupt cuvintele
ea i le Oise Iosif.
3 Diminqa luminandu-se de cilia,
el Oise: Fiti in pace, nu ye temeti; acegti emenz furit lAsati liber, eT gi
Dumnedeul vostru, gi Dumnedeul pit- asinil lor. 4 ET abia ekor6, din cetate,
rintelui vostru v'a dat voe tesaur in nu merserd departe, gi Iosif Oise celul
sacil vogtri; argintul vostru a venit ce era preste casa sa: Scolit-te, gi urin Diana mea. Si le scese lor pre Simeon. mAresee acel dmeni, gi ajungendu-1, le

24 Si bArbatul duce pre emeni in di lor : Pentru ce afi resplAtit red


casa lui Iosif, ci le aduse apt, ca All pentru bine? 5 Ad nu acesta este
spele picierele, gi dede gi nutret asz- cupa din care domnul med bea, gi din
nilor lor.
Ospetarea fratilor la Iosif.

25 Sj el pregAtirt darul ler, pant


end st vinA Iosif la ameli, el el auOiril cit ad BA pranzescg. acolo. 26 Si
venind Iosif a cast, et Iii aduser&
lul in cast darul ce meat, gi Watt inchinat inaintea lui la pArnent. 27 Er
el intrebAnd de buna lor aflare, le
Oise: Siinatos este parintele vostru,

bittranul acela, despre carele ati vorbit?


mai trAesee incit? 28 Si el respunBerl: Serval tell, pArintele nostru, este
sAnAtos, el Inca trilesce. Si ei se ple-

earl, gi se inchinarA.

29 Si el roli-

care el ghicesce? Red a %i filcut ce act


fitcut ! 6 Si-i ajunse pre Si, gi le Oise
euvintele acestea. 7 i ei respunserti:

Pentru ce vorbesce domnul med asemenea vorbe! Departe sit fie de servii,tei ca Bt fact un lucru ca acesta.
8 Ect argintul, care-1 aflargm in gura
sacilor nogtri 1{i-1 aduserAm erit-gi din

pilmentul Canaan; cum dart

sit fi

furat nol our sad argint din casa damnului tad? g Acela din servil tel, la
care se va afla cupa, st mdrA ; ba inch'
gi not vom fi domnului nostru Beryl.
in Si el Oise : Bine! sd fie dup& cuvintele vostre: in care se va gAsi, BA
fie servul med, er vol sit fiti nevino-

chndu-gi ochil seT, se uitrt la Beniamin vittl. iz Si curand depuserl Si fiefratele sell eel de o mumA, gi Oise : care sacul sell pe pAment, gi fie-care
Acesta este fratele vostru cel mai mic, deschise sacul setz. 12 Si el citutA,

despre care mi-ati vorbit? Apol Oise: incepend de la cel mai mare gi sfarDumnegeil sit to miluescA, fiiul med. gind in cel maT mic, gi cupa se gAsi
3o 1 Iosif turburandu-se de mila in sacul NT Benjamin.
fratelto sell, se grilbi, cAutand unde
13 Si ei igi rupseri vestmintele lor;
sil plAngA; gi intrand in camera cea gi incArcandu-gi fie-care asinul seri, se
mai din lit-intru, planse acolo. 32 A- intersert in cetate. 14 Si Iuda cu
poT .spAlandu-gi fata, egi afarA, ci fratil seT intrit in casa lul Iosif, gi el
stApAnindu-se, Oise: DatT bucatele. era Ind, acolo; gi adurit inaintea luT
31 Si lul ii puserA bucatele deosebi, gi la pitment. x5 Si Iosif le Oise: Ce
lor deosebi, gi pentru Egiptenil cari faptt este acesta ce ati fAcut voi? Au
manes& cu dinsul deosebi; cit Egip- nu scitl, cA om ca mine scie st ghitenil nu putea& manes cu Ebreit im- cescA. z6 Si Iuda pee: Ce sit 4icem
preunil, et urieinne este tweets, la domnului med ? sau ce cuvinte ea

www.dacoromanica.ro

I. MOISI.
44.17- 45.13.]
45
vorbim? pi cum sit ne IndreptAm ? 32 CA servul tau m'am pus siurantA
Dumneclefi a gasit pleatul servilor teT; pentru acest bfiet la
le mek
ace nol santent servii domnulul mad, Vicend: Dad nu ti-1 void aduce, viaca nol, precum pi cela intea caruia novat sa fiu inaintea ta in tote 4ilele
maul s'a gasit cupa. 17 Si losif res- ntele. 33 Acum dark rogn-te, lad
rinse: Departe sit fie de mine, ca ea pre servul tau as reman6, el Belay dom-

ea fac una ca acesta! Acela intea nulul meti in locul Wade, ci M-

carui mane. s'a gasit cupa, acela va etal Be se intord Cu fratil seT. 34 CA
fi mie sery ; er vol intereeti-ve cu pace cum me intorc di la parintele men,
la pArintele vostru.

x8 Atunci Iuda se apropil de dinsub 0 Vise: Ascultl-me, domnul meal


lase pre servul tea sA vorbescA unA
cuvint in auclul domnuluT meii, ci
mania ta sA nu se aprindl contra servultil ten; ce. tu esci intocmai ca Faraon. 1g Domnul meti intreld pre
servii tel, 4icend: Ave yi voT pArinte
sag frate? 20 Si nol am respuns

fare sd fie baetul cu mine ? se. nu mai


apuc ell a vede intristarea, care ar
intampina pArintele melt
Iosif se cid pe fag frafilor eel.
41.
Iosif nu mai putu se. se at&
3 pfinesca inaintea tuturor celor ce
eraii de fate., ci stria: Scateti pre top

afarl de la mine: 'i nimenea nu re-

mace co dinsul, can losif se descoperi


domnulul nostru : NoT avem un parinte fratilor se!. 2 Si el plangend initlta
bAtrin, pi un frate, copil al bAtranete- vocea ca; yi auVid Egiptenil, ba ind

lor sale; 0 fratele lui a murit, si el

ei

casa lui Faraon aucli.

3 Si Iosif

a remas singur de mums -sa, pi parin- Vise fratilor sel: EA sant Iosif; tr6.tele sea it iubesce pre dinsul. 21 Si esce ind pArintele mai? Dare. fratil
tu al Vis servilor tei: Adneeti-1 pre lui nu-1 putura respunde, ca se uimirl
el la mine, ca se. -1 vadl ochii mei. inaintea lui.
22 Si nol cliserAm domnuluT nostru:
4 Si Iosif Vise fratilor eel: Rogu-

Baku] nu va puts BA lase pre pkin- ve, apropiAti-ve de mine! ci ei se atele du, ca, de va lasa pre parintele propiad. Si el Vise: EA sant Iosif
s66, parintele va muri. 23 Atunci tu fratele vostru, pre care 1-ati vindut la
a! qis servilor tel : Daca fratele vostru Egipt. 5 Si scum sA nu ve intristatl,
eel maT Ink nu se va pogori cu vol, nid se ve pad ran, ea m'atl vindut
voT nu vein mai vede fata mea.
24 Si aid ; el Dumnecleti pentru pastrarea

dud nol ne-am suit la servul tea vietel m'a trimes pre mine inaintea

pArintele nostru, i-am opus lui cuvintele domnulul nostru. 25 Si parintele nostru ne Vise: Duceti-ve
T,
fi cumperati utine bucate. 26 Si

no! cliserAm: Nu ne putem pogori;


dace. fratele nostru eel mai mie va fi
cu noT, atunci ne vom pogori; ea noi
nu putem ved6 fata acelui om, dacA
fratele nostru eel mai mic nu va fi cu
no!. 27 Si servul tea, Arintele no-

vostrl. 6 Ca deja dot an! este fomete


in tad, si ma! sant Inca cinci anT, in
can nu va fi nici araturA nici seceris.
7 Si DumneVeil m'a trimes pre mine

inaintea vest* ca prin mine ea ve


pAstreze remaqita pe pament, si ea
ve pAstreze vista prin scapare mare.

8 Acum darA nu vol m'a %l trimes pe


mine aid, ci Insult Dumneclek care
m'a pus ca parinte Jul Faraon, ci ca
stru, ne Vise: Vol sat?, ce. femea mea domn preste tots casa 1111, yi guvermi-a niiscut do! copii. 28 Si unul se nAtor preste tot plmintul Egiptului.
duse de la mine, despre carele am Vis, g Suiti-ve curand la parintele men, Qi

el el cu adeverat eats sfa0at;

ci

nu 1-am mai veVut nici pane. acum :


29 Si dad. 'MI vet! lua si pre acesta de
dinaintea mea, pi-I se va intampla nenorocire, atuncl voT druntetele male le
yeti pogori cu intristare in mormint.

dieetl lui: Asa Vice filul tau Iosif :


DumneVeA m'a fa.cut domn preste tot

Egiptul; cobera-te la mine; nu in-

to Si veT locui in pAmental


Gosen, ci veT fi aprOpe de mine, tu yi
tarVia.

fiii tel pi fiii fiilor tel, i oile tale ci

3o Acum dark dud di m'ac interce boil tel, si tote Ate sant ale tale.

la servul tau, parintele mek ci baetul ix Si ell to void Bastille acolo; ca mai
n'ar fi cu no!, find-ca sufletul lul este sent incA cinci ant de femete; ca sa
legat de sufletul baetulul. 31 Se va nu per! de lipsk tu ci casa ta ci tote

ate sant ale tale. Is Si 6ce ochii


ca copilul nu este; ci servil teT vor vostri ved, si oda lul Benjamin frapogori cAruntetele servuluT tau pArinte- tele med ved, ca gura mea vorbesce
Ini nostru cu intristare in mormint. ell vol. 13 Si spuneti pArintelni plea

intampla, ea el se. more., cand va vede,

www.dacoromanica.ro

[45. 16-46. 20.

I. MOISI.

46

tete merirea mea fn Egipt, gi tete ate


atl veclut ; ei grebiti-ve sit aduceti pre
perintele mea incite.
14 Apol *lend el pe grumazul Jul
Beniamin fratelui sell, please; ei Beniamin plane pe grumazul lui. 15 $i
el serute pre tog fratil eel, ci please
asupra lor. $i dup'acesta fratil luT vorbird cu dinsul.

Calatoria !tiro Iacob in Egipt.

$i Israel plead cu tete ale sale,

gi ajungend la Beer-$eba, junghill.


46
sacrificit Dumnecleulut perintelui sea

2 $i Dumnecleit vorbi luY Israel In visiunea de nopte, Vicend: Iacobe, Iacobe ! $i el Vise: Ece-me!
3 $i Vise: Ed stint Dumneskii, DumneVeul pdrintelul tee; nu te tome de a
te pogort in Egipt ; el ea acolo te void
Iosif spun tatalui sea set vie in Egipt. face popor mare. 4 Ell cu tine me
vole pogori in Egipt, c1 ercl-qi te vole
x6 $i indate se respindi vuet in sui: g1 Iosif va pune mina sa pre
Isaac.

case 110 Faraon, Vicend: Fratil lul ochiT tel. 5Si Iacob porni de la
Iosif ad vent; acesta plecu lul Fa- Beer-$eba; gi filT lul Israel duserit pre
raon ci servilor seT. x7 $i Faraon Iacob parintele lor, el pre copilaeit
Vise lul Iosif: lei fratilor te T: Acosta lor, ei pre femeele lor, pe carele cc
sit facet!: Incescati-ve vitele vestre, Faraon le a fost trimes, ca se-1 duel
ei ve duceti in pementul Canaan; pre dinsul.
6 $i luard ci vitele lor
18 Si 'nand pre pexintele vostru ci fa- el averile ce le eletigase in pementul
miliele vestre, venitl la mine, ei efivoid Canaan; ci venire in Egipt Iacob gi
da voe cele mat bune din pementul tete seminta lui Cu dinsul: 7 Pre
Egiptulul, ei yeti mance gresimea pl- fill eel ci pre fill fiilor seT cu dinsul,
mentulfil. tg i tie, Ionfe, ordin sd pre fetele sale ci pre fetele fiilor eel,
le (lid: Facet! aceste: Luati-ve care f}i tete seminta sa o aduse el cu sins
din pementul Egiptulul pentru copil in Egipt.
voetri gi pentru femeele vostre; ei luati
Copil lui Israel.
pre perintele vostru, ci venitT. zo $i
sit nu ve pare red de uneltele vestre,
8 $i aceste stint numele fiilor luT
ea cele mat bune din tot pemeutul Israel, earl venire. in Egipt : Iacob ei
flit seT; anteiii-naseutul lul Jacob: RuEgiptulul ale vestre ant.

at $i fill but Israel flew/ 'sea. Si ben. g Fiji but Ruben: Hanoch pi
/pelf le dete care dupe porunca lui Palk ci Hetron ei Carmi. zo $i flit
Faraon; el merinde pentru cale.

22 $i Jul Simeon: Iemuel ci Ianiin yi Ohad

el le demi, fie-eitrula cite tux rend gi Iaehin ci Tohar @1 *aul, fiiul unel
de vestminte de schimbat, dare luT Cananee. xx $i flit lui Levi: Gher-

Beniamin it dede trel sute de arginti, eon, Kohath ci Merari. 12 i fill luT
c1 cincl rdndurl de vestminte de schim- Iuda: F,r ei Onan, gi *ela, ei Perez ei
bat. 23 $i perintelui sea ii trimese: Zara. Er Er ci Onan murird in pitDece mint, inefireati en cele mat bune mentul Canaan. $i fill Jul Perez eras:
lucrurl din Egipt, gi lece seine, in- Hetron ci Hamul. z3 $i flit lui Isecercate cu grin, en pane vi cu alte char: Tolah ci Puva, c1 Job gi $imron.
nutriminte pentru pdrintele sea pe 14 $i fin but Zabulon: Sered ei Elon
cale. 24 $1 el eloboVind pre fratil qi Itthleel. x5 Acestia stint flit din
eel, ca se piece, le Vise lor: Nu ye Lea, pre cari 1-a nescut ea lief Jacob
certatl pe cale.
in Padan-Aram, ei Dina file but: tote
25 $1 se suire din Egipt, ci venire sufletele fiilor el fiicelor trei-Veal qi
in pementul Canaan, la Iacob perintele trel.
x6 *i flit WI Gad: Tifion gi
lor; 26 $i-I spusere, clicend: 'Iosif Haggi, $um Qi Ezbon, gi Eri, gi Arodi
tritesce ince, ci este guvernittor presto e Areli. 17 $i flit hit Asser: Timtot pilmentul EgiptuluI; inse inima nah ei Ieva gi Ievi, yi Berle, ei Sera
In! remise neatinsl, ch nu-T credea sora lor: ci fill Jul Berle: Heber ci
pre dineil. 27 Dare spttindu-1 el tete Malchiel. z8 Acestia stint fill din
cuvintele cite le Vise Iosif, ci vedend Zilpa, pre cari Laban o dede Lee!
el ci carele, pre cari be trimese Iosif, fetel sale: ei ea ndscu Jul Iacob pre
on sit-1 duel pre dinsul; re'nvie spiri- aceste: eese-spre-Vece suflete. x9 Fill
tul lul Iacob, pexintele lor. 28 $i RacheleT, femeel Jul Iacob: Iosif gi
Israel Vise: Ajunge Rata! Iosif filul Beniamin. zo l luT Iosef se nesmea treesce inch; duce-me-void, qi-1 curl in pementul Egiptulul Manase e1
void vede pre dinsul mat 'nainte de Efraim, pre cari ii nesen Asenatha,
a muri.
fats luT Potifera, preotul din On.

www.dacoromanica.ro

40.21- 47.17.]

I. MOIST.

47

21 *i fiil lul Beniamin: Bela ei Becher maT 'pier& luT Faraon: NoT venirdm,
si Aqbel, Ghera gi Naaman, Ehi si ca se, petrecem in acest pitment: pen-

Ros qi Muppim, y1 Huppim si Ard. tru-ca acolo nu este pasTune pentru


22 Acestia sant flit din Rachela can vitele, cari le-ad servil tel; ea f6mete
se naseura luT Iacob; tote sufletele grea apasa pe parnentul Canaan: scum

erafi patru-spre-Vece suflete. z3 Si fill dare., rogu-te, invoesee servilor tel ea


Jul Dan: Husim. 24 Si fill luT Nef- se. locuim in pamentul Gosen.
5 Si Faraon vorbi eatre. Iosif, ditali: Iahteel, $i Guni, gi Ieter $$i d25 Acestia stint fiii din Bilha, cend: Parintele MI ci fratiT tel venire.
iem.

pre care Laban o dede fete! sale Ra- la tine; 6 Pamentul Egiptulul este
chela, qi ea alien pre acestia lul Jacob: inaintea ta; puns sa locuesea in parte
cea maT bund a trod pre parintele tAu

tote sufletele era* septe.

26 T6te sufletele cats intrara cu si pre fratil tel; sit locuesea in paIacob in Egipt, can ad ecit din cOpsele mental Gocen; ci dace, cunosel, ce.
In!,

afara de femeele fiilor luT Iacob, intre dinsiT se aft& barbatl capabilT,

tote sufletele ad fost vese-cleeT ci sese. pone -T maT marl preste pastorii vite27 i fiil Jul Iosif, earl i-se nescure in lor mele.
Egipt, ad fost sufletele doL ; tote su-

fletele case! luT Jacob cite venire. In


Egipt ad fost septeileel.
Primirea lus Iacob de dare Iosif.
28 *i pre Iuda 11 trimese el inainte
la Iosif, spre a-T merge inainte la

Gosen;1 qi venire. In pamentul Gocen.


29
Iosif inhamand la carul sell, se sui
intro intampinarea luT Israel, parintele
en, In Gocen; gi vedendu-1, eficlu pe
grumazul lul, qi planse molt pe grnmazul Jul.
3o i Israel Vise hit Iosif:

Iacob in fafa lui Faraon.

7 Si

Iosif aduse si pre parintele

sed Iacob, i -1 presente. Jul Faraon; qi


Jacob bine-euvinte, pre Faraon. 8 i
Faraon Vise lul Iacob : Cate sant chide anilor vieteT tale ? g Si Iacob

Vise Jul Faraon: Dliele anion nimerniciel mele sant o suta treT-Veci de

an! ; putine Qi rele an fost Vilele anilor


'mete! mele, 10 n'ajunsera la anii 'mete!
pdrintilor mel in Vilele nemerniciel lor.
zo

i Iacob bind-euvintand pre Fa-

Acum pot se mor, dupe, ce am veclut fate, raon, esi de dinaintea In! Faraon.

ta, ca to ince, traesei. 31 Apol Iosif


Vise eetre fratil eel si catra casa parinteluI sed; Ed me void sui, si void
epune lul Faraon, si-1 void Vice: Fratii
meT si parintele men ad venit la mine
din pementul Canaan. 32 *i acecti
Omen! sant peatori de of ; tot-da-una

i Iosif asecland pre parintele


si pre fratil eel in locuinte, be

xx

seil

dede lor stepanire in pamentul Egiptulul, in partea cea maT bung a Ord,
in pamentul Raamzes, dupe. cum ordonase Faraon. 12 i Iosif sustinea
pre parintele sed, pre fratil eel c1 tote.
ad tint vite; qi eY an adus oils lor casa parintelui sell cu pane, dupe, fasi vitele lor Qi tote cite ad. 33 Dee! miliele lor.
dace' ye va chlema Faraon, gi va Vice:
Care este meseria v6stre, ?

Scwmpetea in Egipt.

34 Vol sit

13 Si In tote Cara nu era pane; ea


Servii teT tot-da-una ad fost
omen! cari tin vite din tineretele lor fOmetea era grea f6rte; gi plmentul
qi pane. scum, atat nol cat qi pitrintiT EgiptuluT si pamentul Canaan periad
noctri; ca vol se, pute %l locus in pa- inaintea f6metel. 14 Si Iosif stranse
mentul Gocen ; ca uracTune este la tot argintul ce se efta in pamentul
EgiptenT tot pestorul de oT.
Egiptulul si in plmentul Canaan, pentru graul ce el cumperad; i Iosif aLocuinfa in Gocen.
duse acel argint in casa lul Faraon.
Si Iosif veni si spine lul Faraon 15 Si lipsind tot argintul in plimentul
/ qi Vise: Parintele med si fratiT Egiptulul 0 in pementul Canaan, tot!
mel cu turmele lor i eireVile lor si EgipteniT venire, la Iosif, qicend: Datote ale lor ad venit din pamentul Ca- ne pane pentru ce ea murma inaintea
naan, si Oca sand in pamentul Goqen. to ? ea argintul a lipsit. 16 Si Iosif
2 Si el dintre fratiT Bei lua cinci ber- le respunse: Aduceti vitele vostre, qi
batT, si-T present& Jul Faraon.
3 Si eu ve void da prim pentru vitele v6Faraon Vise eatra fratil luT Iosif: Care etre, dace, argintul a lipsit. 17 i eT
e meseria vostre, ? ET respunsera Jul aduserd luT Iosif vitele lor, Qi Iota le
Faraon: Servii tel mint pastori de oi, dede lor pane in fchimb pentru cal,
eat nol cum si parintil noqtri. 4 *i pentru turme @i pent= tired cJ pentru
VicetT:

www.dacoromanica.ro

I8
asinT. Ast-fel

I. MOISI.
[47.18.-48.14.
IT sustinea el en pane te, sl nu m6 immormintezi in Egipt;

pentru tote vitele lor in anul acela.


18 Si trecend acel an, ei venire. intr'al dollea an, qi-I oiserit: Nu putem
aseunde inaintea domnulul nostru, ca
argintul nostru ne lipsesee, #i vitele

3o Ci se, dorm langit parintii mei; to


se, me duel din Egipt, gi sa me immormintezi in mormintul lor. Si el

respunse: Void face dupe. cuvintul


31 $i Israel Oise: Jura -te mie! ci-I jurd.
nestre veniril la tine, domnul meta; gi Si Israel se apiece. spre capul patului.
n'a mai remas inaintea domnului nostru
cleat corpurile nestre gi taranele nos- Iacob bine-cumintezd pe Efraim pi pe
Manse.
tre. 19 Pcntru ce se. murim inaintea
ochilor tel, atat noT cat #i pame .rile
Dup'acestea se Oise lul Iosif: ecit
ndstre? Cumperd-ne #i pre noT,
pipdrintele ten este bolnay. Atunci
menturile nostre pentru pane;
noT lua el en sine [pre cell do! fail aT seT,

48

gi pementurile nestre vom fi robl lui pre Manase #i pre Efraim.

2 Si se

Faraon; da, de. -ne seminte,, ca se. traim spune lul Iacob, Oicend: ece, Iosif fiul

gi se. nu murim, gi ca pamenturile sA


nu se pustieze. 20 Si Iosif cumpera
tote pAmenturile din Egipt pentru Faraon, ce,
vindura fie-care
Carina lul; ce, gmetea fi apesa forte;
ci aca pamentul se fticu a lul Faraon.

tea vine la tine. $i Israel, adunandu-

puterile, ceOu pe pat. 3 Si Iacob


Oise catrA Iosif: Dunaneleul eel a tot-

gT

puternic nil se arate, mie in Luz, In

pamentul Canaan, gi me bine-cuvintA.


4 Si-ml Oise: Ed, eta te void cresce,
21 i pre popor it stremute, prin ce- ci te void immulti, 9i te void face atAti, de la o margine a Egiptului pane. dunare de popere, gi pamentul acesta
la cea-l-altil margine. 22 Numai pa- 11 void da semintaei tale dupA tine
menturile preotilor nu le-a cumperat, intru stapanire eternA. 5 Acum dare,
fiind ele hotdrite preotilor de Faraon, ace#ti dot fii aT tel, cari se neseura
qi el ladiail din cea ce le dedese for tie In pamentul Egiptulul, mai 'nainte
Faraon; d'aceea ei
vindura pa- de a veui ed la tine in Egipt, se. fie
menturile lor. 23 $i Iosif Oise ciatre. aT mei, Efraim gi Manase ai mei sit fie,
popor: Eel ed astAcli v'am cumperat ca gi Ruben ci Simeon. 6 time fiii
pentru Faraon, ci pre vol gi pAmen- pre cari to -I veT nasce dupe. dinqii, se.
turile vostre; ecA ve gi seminta, sem& he aT tel; fi ei in mocitenirea lor vor
nati-vi ptimentul. 24 Si tend va fi purta numele fra%ilor lor. 7 Ca ve-

secerig, yeti da lui Faraon a cincea nind ed din Padan, mi-a murit Ra-

parte; Or cele-l-alte patru parti vor fi ale chela in ptimentul Canaan, pe cale, in

cats -va departare de Efrata; #i ed o


immormintaiii acolo lang6, cale la Efrata, adecA Beth-Lehem.
8 Si veclend Israel pre fill lui Iosif,
Oise: Cine stint acestia ? g i Iosif
respunse parintelui sera : Stint flit mei,
pre cari mi-I dede Dumnecled aid. Si
Oise Iacob: Adumi -T inc6ce, ca se. -I
supra pementului din Egipt, ca sa-,1 des bine- cuvintez! zo Cad ochil lui Israel
lul Faraon a cincea parte: numal erad slabi, din causa batrfinetelor; el
vOstre pentru seminta eampurilor, gi
de mancare vo6 gi celor din casele vostre, gi de mancare copilmilor
vo#tri.
25 $i el liserA: Tu ne-al
mantuit vieta! SA afiam har in ochil
domnulul nostru, i not vom fi serif
lul Faraon. 26 i Iosif facia lege,
care tine pane. in clitia, de astAOT, &-

pamenturile preotilor nu furl a lui nu putea yea Si Iosif iT apropie. de


Faraon.

dinsul, gi el Yi siirutti pre el,

Apropierea morgi lul 'auk.

qi-T

im-

ix Si Israel Oise hal Iosif:


Ed nicl fata ta nu credeam se, o mai
brati#A.

27 Si Israel locui in pamentul Egip- ved, gi ecA Dumnecled fAcu ca ell sd,
tului, in tinutul Ggeu, unde se facura ved gi seminta ta. 12 Apol Iosif iT
proprietari,
sporire, #i se immultird depexts de la genunchil pdrintelul BM,
forte. 28 Si Iacob trai in pamentul gi se prosternu cu fata pane, la pa;
Egiptulul cepte-spre-clece am; gi au ment. 13 Si Iosif lua pre amandoi,
fost lilele 1nl Iacob, anil vietei sale: pre Efraim in drepta sa, de a stanga
o Bute. patru-Oeci gi #eptel de ani. lui Israel, #i pre Manase in sting& sa,
29 Si apropiandu-se timpul, ca BA mord de a drepta lul Israel; qi-i apropia pre
Israel, el chiemA pre fiul sera Iosif, pi -I ei de dinsul. z4 Si Israel isv intinse
Oise: De am afiat har in ochil tel, mane sa cea drepta, ci o push pe carogu-te, pune mana ta supt cOpsa mea, pul lui Efraim, care era eel mai tiner;
#i-M1 taste. mie mill gi eredinta; rogu- #1 mana ea cea stinge, pe capul luT

www.dacoromanica.ro

I. MOISL
49
48.15-49.19.]
L-al pangitrit: in aseernutul med
Manase, puindull cu vote manele
sale ast- fel; ca Manase era antdiii-ndscutul.

[te suici!
Simeon si Levi frail sant,
Instrumente de crudime stint Baffle

x5 $i el bine-cuvintit pre Iosif, ci


vise: Dumneded, inaintea cdrula au
[lor.
umblat parinta mei Abraam si Isaac; 6 Sufletul med 66, nu intre in conDumneded eel ce me prom pre mine
[siliul lor ;
de la naseerea plea pand in diva de
$i gloria mea ail nu se unesca. in
16 Angerul care me res[adunarea lor,
astit-dl;
eumpdrA pre mine de tot rdul, sd bineCit intru mania lor ad ucis Omen;
euvinteze pre acestI copil, si ci di
$i ca sail fact placul lor ad ologit
parte numele med, si numele parintilor
meT, Abraam ci Isaac ; si sd se im-

[taurl.

7 Blestemati fie mania lor, ea, via.


multesed in mare numdr pe acest laflentd a fost;
27 $i vddend Iosif, ca parmi furia lor, el crudd a fost !
ment.

tele sea a pus mans cea dreptii pe

capul luY Efraim, i se pdru Cu gred;

si apnea' mans, pdrintelui seri, ca sii, o

lea de pe capul Jul Efraim, fi sa o


pima pe capul lul Manase. z8 $i

Iosif chse paxintelui eel: Nu asa, parintele melt! cit acesta este eel ante.
naseut, pune-0 drepta pe capul int
ig Dar6, pArintele sea respinse, si vise:

Ed situ, filule! ed acid; $i acesta se


va face popor, Qi chiar el va fi mare;

totusl fratele sdd eel ma! mic, mai

mare va fi de cat dinsul, yi semintia

ImpArti-void pre 61 intru Iacob,


$i-1 vol Impriistia intru Israel.
Pre tine, ludo! te vor ltiuda fratil
[tel ;

Mana ta va fi asupra cerbicel nea[micilor tel:


Apleca-se-vor tie fill pdrintelu! MI
g Inds, puid de led este.
Fiiul med, din pradl te-al suit.
ingenunchiand, s'a culcat ca un led,
leoicd; tine -1 va destepta?
ca
to b$i
ceptrul
din Iuda nu se va dephrta,
Niel legislatorul dintre picYbrele lul,
Panel ce va veni $ilo (pacificdtorul),

lul se va face multime de pop:ire.

$i acelula 11 vor da po orele as-

20 Asa el in villa aceea iY bine-cuvinta pre el, dicend: Cine vrea sd

cultare.
binecuvinteze in Israel 86, spuie; Faca- ix Acela legd de vita asinu add,

te pre tine Dumneded ca pre Efraim


Si manzul asind sale de o yita, nosi ca pre Manase! Ast-fel puse el pre
[bila.
Efraim inaintea Int Manase.
SpAld in yin vestmintul add,
,
21 $i Israel Oise lul Iosif: Eed ell
i in sange de strugurl mantia sa.
mor, dard Dumneded va fi cu vol, Qi ta Ochil lui stint rocatici de via,
ye va intorce in pdmentul parintilor
$i dintiI but albi de lapte.
vostri; 22 $i ell 10 dad tie o parte 13 Zabulon locuesce langd portul

din prtment ma! mult deist fratilor


tel, pre care o castigal din unlade

[mare!,

Langd portul corabillor,


$i hotarele lui se intend pang, la

Amoreilor cu sabia mea qi en arcul

[Sidon.

med.

Isachar este ca asinul tare,


Bine-cuvintarile profetice ale luf Iacob,
Carele zace intre eslele staulelor.
date fie-earuia din fixa set.
15 El vedu repausul, ca este bun;
$i Iacob chiemdpe flit set, ksi le vise
$i pamentul lui ca este placut;
$i-sI supuse umeral is purtarea de
lor: Adunati-vd, ca sit ye spun ce
are sd vi se 1ntample voild in timpu[sarcind,
24

49

rile viitore.
a
Adunati-vd, qi asculta0, fill In!
[Iacob,
Ascultatl pre Israel, parintele vostru!
3
Ruben, intdid-ndscutal med!

x6
x7

Tu, tdria mea i ineeputul puterel

Carele mused calcaTul calulul,

[mele,

Antdiul In demnitate, yi antdiul in


[putere!

4 Sumetindu-te ca apa, nu vel aye

[antditatea;
CT to -al suit in patul parintelni tell.

$i se fdcu sere tributar.


Dan jaded. pre poporul sad,
Ca una din sernintiele lut Israel.
Dan este ca sorpele in tale,
Ca cerastul in chrare,

x8
xg

In cat caldretul cade inapoi.


Iehova mantuirea ta o astept!
Gad, cete marl 11 impild pre
[dinsul,

Darit in urma Ili el il va impila

www.dacoromanica.ro

[pre dinsele.
6

[49.20 -60.18
I. MOISI.
De la Asser vine pfiine grace,,
Iacob se immonnintezit in Canaan.
Si el dit mincexile gustose regilor,
Si Iosif clVend pe fats plrintesz
Neftali este un sprinten 1ntins,
50
20

22

Care dl cuvinte dulci.

u lui sea, 11 plfinse, si-1 sltrutit. 2 A50


poi Iosif ordonit servilor eel, medi-

Ale aria ramuri se intind presto

sdfi, si medicil Imbalsemara pre Israel.


3 Si trecend patru-Neel de Vile (cit

Porn fruptifer este Iosif,


Pomul fruptifer 'Inge, isvor;

23 Si 1-au amitrit slgetittoril,

[zidurT.

Luptfindu-se in contra lui,

cilor, ca sit 1mbalsameze pre pilrintele

atata tinned 411ele ImbalsAmArel); E-

si u- giptenii 11 planserl septe-Vecl de Vile.

[rindu-l.

24 Dare, areal luT a remas tare,


Si bra4ele mfinelor 1nl s'ad Intlrit,
Prin minele puterniculul lui Iacob;
Prin pestorul si petra luT Israel.

25 Prin DumneVeul pArinteluT tell, care

[te va ajuta,

Prin a tot-puternicull care to va


[bane-cuvInta,

Cu bine-cuvintArile cerulul de sus,


Cu bine-cuvintArile adfinculul de jos,

Cu bine-envintarile tatelor si ale

4 Decl trecend acele Vile de plans,

Iosif vorbi &etre. 6menii easel luT Faraon, giicend: Rogu-ve, de am aflat
har 1naintea ochilor vostri, vorbiti
lul Faraon, pi-I cliceti; 5 Parintele
med m'a jurat, qicend: Eee, efi mor ;
immormintezit-me in mormintul pre
care mi-lam sitpat of In pementul Canaan! Acura lasd-me, se, me plec sit
Immosmintez pre pArintele men, si me
void intorce. 6 -Si Faraon 11 Vise:
Plena, ci Immorminteza pre pArintele

[pantecelut tat, dupe, cum te-a flcut se. furl.


7 Si Iosif s'a due sit Immorminteze
26 Bine-cuvintArile perintelui tell stint
[maT pe sus cleat bine-euvIntl- pre ptirintele son; si Cu dinsul ad ple[rile strAmosilor meT,
cat serviT lul Faraon, cal mat bfitrAnT

Pane. In virfurile muntilor eternT;


Ele yin asupra capului lul Iosif,
Si asupra crectetulul NasarinenuluT
T1ntre fratil set
Benjamin este lup repitor;
27
Dimineta sfasie prada,
Si sera Impfirtesce repirea.
28 Acestea tote rant eels doe-spreVece semintiT ale luT Israel; si acesta

al easel lul,

ci to %l

bittraniT din pI-

mentul EgiptuluT; 8 Si tote, casa lul


Iosif ci fratil eel ci casa plrintelul

sea; numal copil lor, i turmele lor,


ei cirelile lor llsftrI el in pementul

g Si plecare. cu dinsul si care


si citlAretl, In cat ostirea aceea fu forte
mare. io Si ei ajunserl la aria Atad,
care este dincolo de Iordan, i facurit
Gosen.

este ceea ce le-a clis pitrintele lor, cand acolo plfingere mare si tare forte; Si
ii bine-cuvintl pre dincil, pre fie-care Iosif jell pe pArintele 8611 septe Vile.
dupe, bine-cuvintarea sa deosebitl.
ix l i Canaaneii, locuitoril pgmentulul,

veVend jalea ce se filcu la aria Atad,


Cea din urnul portencd a lui Iacob fi Viserl: Jale mare este acesta pentru
EgiptenT; de aceea s'a chlemat numele
m6rtea sa.

Abel-Mitraim (Jalea Egiptenilor),

29 Si le ordonit lor, si le Vise: EA ecit este dincolo de Iordan. ia Si fill


me adaog la poporul meu; immormin- luT Iacob &cur/ ca el dupe, cum le
ta %i -me Mg/ parintil meT in pesterea ordonase el. 13 II duserit pre el fiil

care este in farina Jul Efron Heteul. lul in pementul Canaan, 0-1 immor3o in pesterea cea din Machpela din m1ntarI pre el In pesters din Carina
fats Mamrel, In plmentul Canaan, pre Machpela, fate. cu Mamre, pre care o
care o cump6r11 Abraam cu twins sin- cumperase Abraam ImpreunA cu tsarina

prewa, de la Efron Heteul ca movie de la Efron Heteul, ca movie de inde 1ngroplcIune. 3z Acolo immor- gropAcTune. 14 Si ingropfindu-1 Iosif
mintarl pre Abraam si pre Sara fe- se Inturni in Egipt, el ci fratil eel Qi
mea sa; acolo Immormintarit pre Isaac tog eel ce se duserit cu dinsul se, 1msi pre Rebeca fernea sa, si acolo im- morminteze pre plrintele sea.
mormintaiti e6 si pre Leea.

32 Cum-

Asigurarea lui ..if cdtre fraftif set.


15 Si fratil lui Iosif veVend el pit33 Si dupe, ce sfarsi Iacob de a rintele lor a murit, Viserg: Note ca
ordona fiilor eel, isT trim picT6rele sale Iosif se, albl unit contra nostril, ci sit
in pat, sill &Au sufletul, pi fu adaos ne re'ntorce. node tot reul acela, nit
is poporul e Cu.
T-am flout luT. 16 Si el trimeserA

perate, fu Carina si pesterea ce este


intr'insa de la fill lul Het.

www.dacoromanica.ro

50.17-1.22.1

I. MOISL
61
22 $1 Iosif local in Egipt, el en
la Iosif sit-T dice: Parintele tel inainte
de a muri ne ordont, Viand: 17 Aga easa parintelul sell; 1 Iosif trti o Butt
se, Vicetl lul Iosif: Rogu-te! ertA acum pi Vece anl. 23 $i Iosif veclu din fiii
fratilor tel nedreptatea lor gi pecatul lui Efraim pant intr'a trela generatiwne;
!or, et rele el tl-al gent %1e. Acum asemenea 1 fill lul Machir, fiTul lul

ertt-le lor, to rog, nedreptatea Beryl- Manase se ntscurt gi crescurd pe gelor DiunnecleulnI pasintelui Mt Si nunchil lul Iosif.

Iosif plangea, cand it vorbiail el. x8 AMortea 114 losif.


poT se dusert $i fratil lul, $i se, inchinart Inaintea 1111, ci-I dosed: Eel24 i Iosif Vise ettrt fratil eel: El
ne, Being a4ntem tie!
1g $i Iosif le mor; 1 Dumneled pre vol ye va cerVise: Nu ye temetl; Dumnelefi e cu ceta, gi ye va duce din ptmentul amine? ao Vol atT avut cugete rele in cesta in ptmentul, pre care cu jurtmint

contra meal (Zara DumneVeil le-a in- 1-a promis lul Abraam, lul Isaac gi lul
tors spre bine, ca sit fact ceea ce ye- Iacob. 25 $i Iosif puce pre flit lul
deft: astit-VI, adecd sa pru3treze popor Israel el jure, Vicend: DumneVeti vl
mult. 21 Acum dart nu ye temetT; va cerceta, i vol et ducetT &tele mele
el void ingriji de vol gi de copil vos- d'aicl. 26 $i Iosif muri, fiind de o
tri. Act -fel 11 manglle, pre el, ci be mita pi 4ece ant $i-1 imbalsamart, ci-1
vorbi dupe, inima lor.
puler t in sicriiii in Egipt.

ESODUL.
A DOA CARTE A LIII MOISI.
se ingrozTati de fill' lul Israel. 13 $i
immuyirea qi inpilarea Israelifilor.
Egiptenil sillad en asprime pre fill luT
Acestea stint numele fiilor lul Israel, Israel et munceset. 14 Act -fel el' le

L can intrart cu Iacob in Egipt, fie- amtrirt vista prin munci grele la, lut
care veni en casa ea: 2 Ruben, Si- ci la caramicti gi la tett munca de pe
meon, Levi gi Iuda; 3 Issachar, Za- camp; gi tett munca care all muncit
bulon, gi Benjamin; 4 Dan, ci Nef- era Cu asprime.
tali, Gad qi Asser.

5 $i tote sufletele

15 $i regele Egiptulul Vise si mese-

ntscute din cepsele lul Iacob era' lor Evreeacl, dintre can una se chiema
gepte-Neel de suflete, cu Iosif ire- ifra, ei cea-l-alta Pua, i6 $i Vise:
una care gi era in Egipt. 6 $i Io
Vol, cand mogitl la femeele Ebree, gi
muri, ci to'l frail eel, $i tett acea le vedetl in scaunul de nascere, de va
7 $i flu lul Israel se fi beet, se, -1 omoritT; er de va fi fate.,
immultirt forte, ei el crescurt gi se sit traeset. 17 Dart mdgele, temenimputernicirt forte, ei tars se Impluse du-se de DumneVel, nu fteurt dupe,
de din9iI.
cum be Vise lor regele Egiptulul; ci
8 $1 se scula un rege nod In Egipt, ele lteart pre btetT et trteset. x8 Acare nu cunoscea pre,Iosif; g Acesta tuna regele Egiptulul chleml pre
Vise poporului sell: Edit poporul fiilor mdge, gi be Vise: Pentru ce aci gent
lul Israel este ma/ numeros Qi mal acesta, de RV' Meat btetiT in vie*
tare decat noT; zo Haideti dart, se, 1g $i mdgele rlspunsere, luT Faraon:
lucrtm inteleptesee cu dinsul, ca el Femeele Ebree nu saint ca celea ale
et nu se'mmultesct, yi cand s'ar in- Egiptenilor; ct stint tarT, el wise mal
tampla resbel, sit se unesce ei el cu 'nainte de ce yin mdgele la dinsele.
neamicil nogtri, ci el se lupte contra 20 Si DumneVel fAcu bine meselor;
nostril, si el est din tart.
11 Decl gi poporul se'mmulti $i se imputernici
pusera presto dingil prefectl, ca sa-T forte. 21 $i fiind-ct mdgele se temurt
apese cu mind grele. $i poporul zidi de DumneVel, familiile poporului se
luT Faraon cetttl de provisiunl: Pitom fleure, marl. 22 Faraon ordont la
pi Raamzes. 12 $1 cu cat mal mult tot poporul add, oicOnd: Pre tot biiT apesa, el cu atata mai mult se im- etul ce se va nasce, se,-1 aruncatl in
emitted pi se intindeal; pi Egiptenif rid, pi tett fats IlisatI-o sit treAscit.
generatiune.

www.dacoromanica.ro

4*

(2. 2-3.8.

11. M OM.

62

Nascerea lui Moisi.

$i un om din casa lul Levi merse,


p,-41 lua de femee din fetele lul Le2 $1 acea femee concepu, pi
vi;
nalcu un fid; si valendu-1, cd este fru3 $i
mos, it tinu ascuns treT lunI.
ne maT putendu-1 ascunde, filen pentru

dinsul un sicrias de papura, pi-1 unse


Cu pa.ment galben si smell; si culcand
pre baet intrinsul, 11 puce jnt a trestie
pe marginea riuluT. 4 Er sora luT
sta de departe, uTtandu-se sd vacld ce
se va face en el.
Scaparea sa mittunatd fi crescerea sa.

Magi o fantanit x6 $i preotul din


Madian avea cepte fete, cari venind
sit se6tA apci, umpinrit tracele, ca BA
adape oile pArintelui lor. x7 $i pitstorif venind, be alungara. $i Moisi se
scull, si le aparl, pi adapit oile lor.
x8 $i venind ele la Reguel, pltrintele
lor, acesta Vise: Pentru cc atl venit
astalT asa curand? 19 Er ele 4isera:

Un om Egipten ne-a scapat pre noT


din manele pastorilor, ba ci apit ne-a
scos, ci ne-a adapat oile. zo $i el
Vise fetelor sale: $i unde este acela?

Pentru ce atf Meat pre acel om? chTemati-1 sa manance pane. 21 $i Moisi

se'nvoi, ca sa ramana la acel om; si


5 $i fata lul Faraon se pogori la dede lul Moisi pre Sefora, files ca.

rid, ca sa se scalde, si servele el se 22 $i ea ti niseu un fid, si el it chTema


pretimblail pe marginea riuluT; Qi ea Ghersom (strain stint efi aid); ea,
valend sieriasul in papurA, trimese pre Vise el: Strain stint eu in pAment strain.

una din serve; si-1 aduse. 6 $i deschiclendu-1, veVu copilul, qi 6cA copilul plangea, si fleandu-i-se mild,
Vise: Acesta este din copil Ebreilor.
7 $i sora copilului Vise fetel luT Faraon: Merge-void 6re sa chiem o doicd
din femeile Ebreilor, care sa allpteze
pre acest copil? 8 $i fata luT Faraon

23 $i in acest lung timp se intampit, el regele Egiptulul muri ; ci flit


luT Israel gemend de =nett, strigara,
yi strigarea lor se'nAlta pant Is DumneVed.
24. $i Dumnelea aucli suspinul lor, ci-sl aduse aminte de leglmintul sad cu Abraam, cu Isaac si cu
Iacob.

25 $i DumneVed cauta spre fiil

n Vise: Mere. $i fedora se duce, gi luT Israel, si cunoscu Domnul starea tlor.
chlema pre muma copilulul. g $i
Chemarea lul Moisi.
fata lul Faraon II Vise el: Tea copilul acesta,91-1 allpteza; ci eil-tl void da plata
Er Moisi peaces oile socruluT sad
ta. $i femea lull copilul, std alapta. 3 Iethro, preotul din Madian; i maxo $1 dupe ce crescu copilul mare, ea it nand oile in desert, el veni la muntele
aduse la fata lul Faraon, care-1 facu fid; luT Dumneclea, la Horeb. 2 $1 Mtge-

rul lut DumneVed i se area lui in


flacara de foc din rug; si el uTtanduse, ecil rugul ardea cu foe, pi rugul
nu se mistula. 3 *i Moisi Vise: Mt
eel; yi uTtandu-se la muncele lor, veclu void duce acolo, ca sa v6V acesta
si pre un Egipten, cum batea pre un mare aratare, si pentru ce acel rug nu
Ebreii, pre unul din fratil set 12 $1 se mistue. 4 $1 vaVend Domnul ca
clutand el inc6ce pi 'neolo, si veclend el se abatu, ca BA vacua, 11 striga Dumcit nu este nimenea, omori pre Egipten, neVed din mijlocul rugulul, c';1 pile:
vi-1 ascunse in nisip. x3 $1 a doa Moisi! Moisi! si el rtspunse: Ecl-me.
Vi wind el era-si &fug, veclu doT $1 Dumneded tt Vise: 5 Nu to aprobArbatl EbreT certandu-se; si Vise ce- pia aci, scote-t1 incaltitraintele tale din
luTa care nu avea dreptate: Pentru ce picT6re, ca locul pe carele to star este
bats pe aprdpele tad ? 14 $i acela pament sant. 6 *1 el it Vise: Eu stint
si ea chTema numele lulMoisi (seas);
cd, Vise ea, din apa 1-am scos pre el.
xx
i se intampla in Vilele acelea,
and Moisi era mare, ca el eci la fratil

Ii raspunse: Cine te-a pus pre tine DumneVeul parinteluT tad, DumneVeul
domn si judecator preste noin Ad lul Abraam, DumneVeul lul Isaac qi
dory veT sa m6 ucill si pre mine cum DumneVeul luT Iacob. $i Moisi ascunse
aT ucis Ted pre Egipten ? Atunci Moisi
,
'Aga luT, ca se temea sa cailte spre
temandu-se, Vise: Cu adevarat acest Dumneded.

lucru s'a vadit.


Fuga $i. cdsdtoria tut Moisi.

7 $i Domnul Vise : Eli am valut apoporulul med care este in


Easarea
gipt, si am auclit strigarea lor pentru

x5 $i Faraon aulind de fapta a- anpletoril lor, ca =lose durerea lor;


8 ,i m'am pogorit, ca sa-1 scap din
Moisi fugi de fata lui Faraon, si se mana Egipternior, ci sa-1 scot din
cesta, cauta pre Moisi sa -1 more. Dana

opri in pamentul Madian, aseVandu-se pamentul acela 1ntr'un pament bun pi

www.dacoromanica.ro

3.9- 4.13.]

IL MOIST.

larg, intr'un m rant in care surge lapte


si ratere, in locul Canaaneilor, a1 Heteilor, al Amoreilor, al Ferizeilor, al
Hiveilor si al Iebuseilor. g $i acum
eel strigarea fiilor tut Israel a ajuns
pin& la mine, ci am velut si apesarea
cu care Egiptenii iT apasit pre dinsit;

53

void face in mijlocul his, $i el dupit

acea ye va litsa sit merged.

21 *1

void face, ea poporul acesta sit afle


har inaintea Egiptenilor, ci va fi, cit
ecind vol din Egipt, nu vett merge cu
mind gold; 22 Ci fie-care femee va
cere de In vecina sa ci de la Ospetea
zo $i acum vino, ca sit te trimet la easel sale vase de argint ci vase de
Faraon, sit scott pre poporul melt, pre our ci vestminte, pre can le vett puns
flit tut Israel, din Egipt.
pe flit voctri ci pe ficele vestre,, ci vett
$i Moisi respunse mut Dumnecled: desputa pre Egipteni.
Cine sant ed, ca sit merg la Faraon,
si all scot pre flit luI Israel din Egipt. Inzestrarea Jur, Moisi ea, darui de a face
minuni.
12 *1 Dumnedeil Oise: Ed void h cu
$i respunclend Moisi, Vise: Dart
tine; ci acesta itl va fi semn, cis en
te-am trimes: dupit ce vet fi scos pre
eel et nu me vor crede, ci nu vor
poporul melt din Egipt, vd vett in- asculta de cuvintul melt; cd vor vice:
china NT Dumneled pe muntele acesta. DumneOed nu ti s'a aretat tie.
x3 $i Moisi ciise tut DumneOeil :
2 $i Domnul vise hit: Ce este aces
Eck me void duce In fiiT luT Israel, ce a! in mina? ci el respunse: Un
ci le void dice: Dumneleul parintilor tag. 3 $i Domnul it vise: Aruncl,-1
voctri m'a trimes pre mine la vol; si pe pdment; si el it aruncit pe pAment,
de-mi vor lice mie, care este numele ci se facu serpe; si Moisi fugi de dintut ? ce sit le respund?
sul. 4 $i Domnul Oise lul Moisi: In14 $i Dumnecled Oise mut Moisi: EU tinde-ti mina ta, ci is -1 de coda; ci
SUNT CEL CE SUNT: ci-i mai vise: el intinse mama, si-1 lull; ci el &AO
Asa vet Oice fiilor tut Israel: Cei ce se se fdeu tag in mina sa. 5 Ca sit
chiema EU SUNT, &eel& m'a trimes credit, el. Domnul, DumneOeul pl.rin-

la vol.

tilor tor, Dumnecleul hit Abraam, Dum-

55 $i Dumneled mat adaose lul neleul lut Isaac ci DiunneOeul hit


Moise: Asa vet lice fiilor hit Israel: Jacob, ti s'a aretat tie.
Iehova, Dumnecleul pArintilor vostri,
Dumnecleul hit Abraam, Dumnecleul
NT Isaac ci DumneOeul 1sT Iacob m'a
trimes in vol; acesta este numele melt
in etern, ci acesta este amintirea mea
pentru tote generatiunile. 16 Mere

dark ci adunit pre bittrinit hit Israel,

pi di tor: Domnul, Dumnedeul pdrinti-

lor voctri mi s'a aretat mie, DumneOeul hit Abraam, al tut Isaac $i al
Int Iacob, Qi int-a Ois: Ed v'am cercetat pre vol, si am veclut cele ce vi
se fae vode in Egipt: 17 $i am lie:
Ed ye void sate pre voT din apesarea
Egiptulut in pitmentul Canaaneilor, al
Heteilor, al Amoreilor, al Ferizeilor,
al Hiveilor ci al Iebuseilor, in pdmentul
18 $i

in care curge lapte ci miere;

de vor asculta de cuvintul ted, vet

intra tu ci biltrinit lul Israel in regele


Egiptulut, ci-T vett dice lul: Domnul,
Dumneleul Hebreilor ne-a ehemat pre
not, te rugitm dark last -ne acum sit
mergem cale de trel vile in pustit, ca

all jertfim Dumnecleului nostril- 19 Dant elt acid, cit regele Egiptulut
'
nu

6 $i Domnul it maT vise NI: Virg

mana ta in san; si el Wird, mina sa

in san, ci scotend-o, ecd mina sa era


albs de leprit, ca ometul.

7 ApoT Oise

Dumneckil: Vird Ord-St mana ta in


san; ci el yard mina sa in san, ci scotend-o afarit, eel ea Brit -SST se fitcu ca
cea-l-altti came a hiT. 8 $i va fi, ea
de nu vor crede tie, ci nu vor asculta
de cuvintul ten la semnul eel d'intel,

vor crede cuvintul ted la semnul al


doilea.

g $i va fi, dacit nu vor crede

tie ci nisi la aceste doe semne, nieT


vor asculta de cuvintul teu, sit Tel din
apa riulut, ci sit o torni pe uscat; ci
apa, care o vet lua tu din rid, se va
preface in singe pe uscat.
xo $i Moisi Oise hit Iehova: Rogume, Winne, el ell nu st2nt bitrbat ucor
la vorbire, nisi am fost odatit mat
'nainte, nisi ehlar de sand vorbesel tit
cu servul ten, ci glint greii la vorbe ci
gred la limbit.
II $i Iehova Oise card dinsul:
Chic a facut omuhil gurit, sad tine a

flea om mut sad surd sad vecletor

ye va litsa sit mergett, cleat flume! sad orb ? ad nu ed Iehova? 52 Peel


si/it de mind tare. 20 time ed void mergi, i elt void fi cu gura ta, ci te
intinde mina mea, ci void bate Egip- void rovers ce BA vorbeset.
tul prin tete minunile mele, can le
13 $i Moisi respunse: Rogu-me,

www.dacoromanica.ro

54

II. MOISI.

[4.14-5.14.

3o Si Aaron le vorbi tote eux4 Si aprintlendu-se Iehova de ma- vintele, pre cari DumneVed le-a fort
Die asupra luT Moisi, IT Vise: AU Aaron die lub Moisi; gi fit= semnele inaintea
Levitul nu este fratele tea? Scid ea poporuhul; 9i poporul credu. 3: Si
el vorbesce bin6.; qi ecd-1 este intru in- autlind, cit Iehova ar fi cercetat pre
tampinarea ta, gi veclendu-te, se va fiiI lul Israel, qi ea el ar fi vedut apebucura din tea inima. 15 Vorbesce sarea lor, se plecard qi se inchinard..
dard cu dinsul, gi pune cuvinte in gura
Moisi e nesocotit de Faraon.
lul; @i ea void fi Cu gura ta 91 cu
gura lul, qi ye void inveta ceea ce
dupd acestea Moisi ci Aaron venix./ pi tliserit lul Faraon: Aga Vice
avetT sd facet!. x6 Si el va vorbi in
locul tea cdtrd popor, ci el va fi in loc D omnul, Dumnedeul lull Israel: Lawa
Ddnine, trimete pre cela ce aT sit trimeti. Israel.

de gura ta, qi tu-1 ye! fi lul in be de pre poporul med ad mergd, ca


DumneVed.

x7 Si tu Tea toegul acesta serbAtoresca in pustiid.

ell -mI

2 Darr), Fa-

In mina ta, en care al fis fad semne. raon Vise: Clue este Dumnetleul, de a
card voce am ell sit ascult, ea ad las
Moisi se intorce in Egipt.
pre flit /1.4 Israel? nicT pre DumneVed

18 Atunci Moisi merse, qi Tutor- nu -1 cunoac, nicT pre Israel nu-1 void
cendu-se la Iethro, socrul sed, IT Vise: Visa ad. mergii. 3 Si el Viserd: DumRogu-te, lees -mil ad me due Inapol la netleul Ebreilor ne-a chemat pre nor,

fratii mel cari stint in Egipt, ca sl lasd-ne, sit mergem cale de treT Vile in

ved dacd. mar triese. Si Iethro Vise luT degert, ci sit jertfim, Dumnecleulul nos-

Moisi: Mere in pace.


xg Si Iehova Vise lul Moisi In Madian: Scdlit-te @i to intdree in Egipt,
ca toil ace! Omen! cari clutaii vieta

tru, ea el sit nu trimetit asupra nastra


cluma sad aabie. 4 Er regele Egiptulul be Vise: Vol Moisi ci Aaron !

pentru ce trageti pre poporul de la

so $1 Moisi lud pre lucrul sell? Duceti-ve fie-care lry munca


femea sa gi pre fiiT Bei, qi punendu-T sa. 5 Si Faraon mai Vise: Eck este

ta ad murit.

pe asinT, as intdrse in piimentul Egip- acum prea numeros poporul in tail, qi


tulul. Si Moisi lna toegul lul Dwaine- voT vret1 ad-1 impedecatl de la munca sa.
clVeil in mina sa. 2Z
Dumneded
Poporul se impilied i mai .red.
ine lul Moisi: Mergend 91 intorcendnte in Egipt, vetll ca tote semnele, pre
6 $i Faraon ordond Inteacea VI
cari le-am pus in mina ta,, ad le fad impilatorilor poporulul gi prefectilor
inaintea luT Faraon; 22 Er ea void lot, Vicend:
' Nu mar data paid poinvirtoqa inima ltfT, bleat el ad nu lase poruluT pentru facerea cdramiculor
pre popor ad merga: gi tu ye! Vice luT ea pang acum, ci ad merge ei inqitT
Faraon: Aga Vice Domnul: Israel este ci sit-91 adune paid. 8 Totu9T nufiul med, eel intei-nascut al meil; merul cartimitlilor, care ficead eT pine
23 Si di Vie tie: Lua ad mergd fiul men, acum, s5.-1 impuneti; ad nu-/ mic9oratT;
ea ad servescd mie; gi dace. tu vet res- ca stint lene91; de aceea strigd, Vicend:
pinge de-al idea, kit ea void ucide SI mergem fi sd. jertfim DumnetleuluT
pre fiul tea, cel inter-ndscut.
nostru. g /ngreuneze-se munca 6me24 Si era pe cale intro ospetd.rie, nilor acestora 9i maT mull, ca sa aiba
gi Domnul it imtampind, gi cduti ad-1 de lucru, gi ca BA nu umble dupe
more. 25 Si Sepfora lud o petrd as- naluel.
cutitd, gi tile preputul filulul sell, pre
to Atunci impilitoriT poporuluT qi
care it arunca in picidrele luT Moisi, qi logofetiT for e9ird, qi vorbird cd.tra
Vise: Cu adeverat tu esci mie sot de popor, Vicend: Aga Vice Faraon: Nu
singe. 26 AtuncT Domnul it lisd; ye mai dad paid ! x x Duceti-ve siner ea Vise: Sot de singe esci prin eir- guff, qi vi stranget1 paid de uncle vet!
cumeisiune.

afia: dard nimica nu se va mic9ora

27 Si Domnul Vise lul Aaron: EdI din munca vostrd. 12 Dec! poporul
inaintea in! Moisi in pustid: gi el se risipi in tot pamentul Egiptulul, ca
merse, qi-1 intampind la muntele luT ad stranga miresce in be de paid.
DumneVed, qi-1 sdrutd. 28 Si Moisi 13 Si impilitoril ii ailtad, Vicendu-le:
Rause lul Aaron tote cuvintele luT Facet! munca vostrit, ceea ce sintet1
Dumneleil, cu care-1 trtmese, gi tote datori pe &Rd Vida, ea 9i atuneT mind
semnele cari i le ordond.
a fort paid. x4 Si slujba9it fiilor luT
29 Moisi dard. qi Aaron mused., Israel, pre cari impilittorii lui Faraon
ci adunard pre tot! bdtrinii fiilor luT i-a pus preste din911, furl bdtutl, Vi-

www.dacoromanica.ro

5.16-6.241

H. M OISL

55

cendu-li se: Pentru ce nu all implinit DumneVeul vostru st yeti cundsce, cd


nici astAVI nici Teri suma otitritd de ell stint Domnul, Dumnecleul vostru care
eirdmi4Y, ca si mal'nainte?
ye scdte pre vol din apesarea Egipteis Si slujbasii iiilor mill Israel ve- nilor; 8 Si ye void duce in Omennird, si strigard la Faraon, Vicend: tul, pentru care am ridicat mina mea,
Pentru ce fad asa cu servil ter? cd-1 void da lui Abraam, luY Isaac si
x6 Paid nu se dd servilor tel, si Pitt* lui Iacob; da, pre acesta it 'void da
ni se Vice: Faced cardmili; si dell pre voile de moctenire. Ed Domnul!
g Si Moisi spun acestea fiilor lul
servil tel 'II bate, ,deci vina este a poporului tell. 17 Er el Vise: Vol lenesT, Israel, dard ei nu ascultard pre Moisi

siiintefi, de aceea Vice is Sd mer- pentru miccurimea for de suflet si pengem, ca sit jertfim lui DumneVed! 18 A- tru munca for cea Brea.
lene,sT

cum mergeti fi lucratI, Qi paid nu vi

se va da, si tot atatea citrAmicll yeti

ro Si Domnul vorbi catre Moisi,

xi MergY si Vi lul Faraon,


19 Si slujbasiT fiilor lui Israel regele Egiptulul, ca sit lase sit mergd
veclurd starea for cea rea, de ore-ce pre fill luY Israel din pitmentul add.
li s'a Vis: Sd nu miccorati din suma cd- 12 Si Moisi vorbi inaintea Domnulul,
Vicend:

face.

rdmiVilor cea hotaritd pentru URA Vida. si Vise: Ecd, fiil lui Israel nu me as-

20 Si esind ei de la Faraon, intAlnirit pre Moisi si pre Aaron, can steteati inaintea tor; 21 1 ciiserl tor:
Caute Iehova turapra vostrd, si sit
judeee, ca nracios atY fficut mirosul
nostru inaintea lul Faraon si inaintea
servilor lui, dandn-le sabie in mane.,
ca sd ne neidd.
22
1
Moisi se'ntdrse la Iehova,
si Vise: Ddmne, pentru ce amitresci
to poporul acesta afa? Pentru ce m'ai
trimes pre mine?

23 CA de cand in-

trait' el la Faraon, ca sd-r. vorbese in


numele tell, el amAresce pre popor si

mat mat, si to n'al setpat meet pre


poporul tell.
Moisi primesce de la Dumnedeil alte
porunci.

Vise Iehova luY Moisi: A64."Atunci


cum veT vede ce void face *A lul

eultd pre mine, apoY cum me va as-

eulta Faraon? Mai ales cii ell stint


gred la cuvint. 13 Si Domnul vorbi
cdtrit Moisi si cdtrit Aaron, si le ordond sd mergd la fiil lul Israel si la
Faraon, regele Egiptului, ca sd scOtA
pe fill luY Israel din pdmentul Egiptulul.
Fiix lui Ruben fi al la Simeon; ge-

nealogia lul Moisi fi a lull Aaron.


14 Acestia stint capii caselor Orintiler tor: Fiii lui Ruben, Anteiti-ndscutul luT Israel; Hanoch Qi Pallu, Hezron Qi Carmi. Acestea stint familiile
lui Ruben. 15 Si fiil luT Simeon: Je-

muel si Jamin Qi Ohad 101 Iachin vi


Zohar si Saul, fiful din Cananea. Acestea stint familiile luY Simeon.

x6 Si acestea stint numele fiilor lui


Levi dupit generatiunile lot: Gherson

qi Kohat si Merad; Qi anil viete lul


Faraon; clef shit de mind tare II va Levi au fost o sutA trey -Ved si septe
!Asa sd mergd, si tot aca shit de mind de anT. 17 Fiji luT Gherson: Libra

tare ii va goni re eY din pAmentul lui. si Simi dupd familiile lot. 18 Si flit
2 Si Dumne ell vorbi cdtrd Moisi, lui Kohat: Amram si Izhar si Hebron
si-Y Vise:
3 il stint Iehova, care si Uzziel; si anii vieteT lul Kohat au
me aretaid lul Abraam, lul Isaac Qi fost o out& trey -Ved si tad de mi.
lul Iacov, ca Dumneled a tot-puternic, ig Si fiil lui Merari: Mahali Qi Mull;
dard cu numele med de Domn nu le acestea stint familiile Jul Levi dupd
fill for cunoscut. 4 Si ell intdrii si generatiunile lot. 20 Si Amram lud
legArnint cu dinsiY, ca sit dad for pd- de femee pre Iochebeda, mitusa sa,
mental Canaan, pdmentul hagialaculdi care it ndseu lul pre Aaron si pre
tor, in care el all petrecut ea striinl. Moisi ; si anii viete lul Amram au
5 Si ell mat audit Q1 suspinul flilor luT fost o mtd trey -Veci si *elite de anT.
Israel, pre earl EgiptemI il asupresc, 21 1 flit lui Izhar: Borah Qi Nefeg si
si mI-am adus aminte de legamintul Zitri. 22 i flit lul Uzziel: Misael Qi
med.
6 Drept aceea spune fiilor lui Elzafan Qf Zitri. 23 Si Aaron xQT lad
Israel: Ed stint Domnul; Q1 17E1 void de femee pre Eliceba, fica lul Ammiscdte pre vol din apesarea Egiptenilor, nadab, pre sora lul Naason, care II
st ye void sertpa din robia for, si ell nilseu lul pre Nadab si pre Abihu si
ye void mantra pre vol cu brat malt si pre Eleazar si pre Itamar. 24 Si fill
en judecatit mare. 7 Si ye void lua luT Korah: Assn. Q1 Elkanah si Abiapre vol de poporul med, Qi void fi saf: Acestea stint familiile Korahitilon

www.dacoromanica.ro

ii. MOISI.

56

[6. 25$.1.

i Eleazar, flu] luT Aaron, ipl lad de ele se preficura in gerpl; dart toegul
femec pre una din fetele lul Putie/, lul Aaron inghiti pre toegele tor. x3 $i
25

care-I amen Jul pre Fineas: acestea inime lui Faraon se Invirtopt, pi el nu
sant capii pitrintilor Levitilor dupt tumult& de dingi, dupt cum le spusese
Iehova.
familiile tor.
26 Acesta este Moisi gi Aaron, cAtri

cari Vise Iehova: Scotetl pre fiiI WI Anteia plag4 asupra Egiptului apa
prefcicutd in singe.
Israel din pAmentul Egiptulut dupt
While tor. 27 Acestea stint, can
14 Si Iehova Vise Jul Moisi: mime
vorlilati cu Faraon regele Egiptulut, tut Faraon s'a invartogat, el nu voesce
ca tit scdtt din Egipt pre flit tut Israel, a lasa pre popor. i5 Mere la Faacesti Moisi gi Aaron.
raon mine dimineti, eel, el va egi la
28 Si a fost, cand vorbi Iehova ettrt apt; atunci tu BA star inaintea lul pe
Moisi In pilmentul Egiptului. 29 Ieho- tirmul fluviulu!, pi Tea in mans toegul
va vorbi lul Moisi, Vicend: Ed sdntDom- care s'a prefficut In perpe; x6 $i-I

nul; spune tut Faraon, regele Egiptulut, Vi: Domnul, Dumnecleul Lbreilor m'a
tote cite ti-am Vis. 3o *i Moisi Vise trimes cAtra tine, ca st-ti Vic: Last

Domnulul: Eel et stint gra la cuvint,


cum dart Faraon ml; va asculta?
Moisi fi Aaron fac minuni in fata lui
Faraon.

I, $i Iehova Vise luT Moisi: telt et

to -am pus Fe tine sa fii clumnelet

luT Faraon, gi Aaron, fratele MI, ye


fi profetu] Veil. a Tu tote st vorbeset cite tl-am ordonat; pi Aaron,

fratele MI, et le spunk lul Faraon, ca


el st lase pre fiii WI Israel din pamental set. 3 Si ell void Invartopa inima lul Faraon, gi void immulti
semnele mete gi minunile mele In pitmental Egiptulut. 4 i Faraon nu

pre poporul met st mergit, ca el sitml servesct fn pustid; gi eat tu pant


acum n'al ascultat. 17 Ape Vice
Domnul: intro acesta vet cunesce et
ell *Ant DumneVeti; set et cu toegul
care-1 in In mint void lovi apa cea
din fluvid, gi se ye preface in singe.
x8 $i pescii eel ce sant in fluvit vor
mini, pi tot fluviul se ye Imputi; gi
Egiptenit se vor ingretopa forte a be
din ape fluviulul.
ig $i Dumnetlet Vise tut Moisi: pi
luT Aaron; Id-tI toegul tell, gi-ti intinde

mina to preste apele Egiptulut, preste


riurile tor, preste fluviele tor, preste
lacurile for pi preste tote baltile for
va asculta de vol; er et void pone de apt; pi ele se vor preface in sine,
mint pe Egipt, gi void scdte optirile gi va fi singe in tot plmentul Egipmele, pre poporul mad, pre fiiI lui Is- tuluT, precum gi In vasele de lemne gt
rael din pamentul Egiptulut prin marl cede de petrt.
judecAti. 5 Atunei Egipteml vor cu20 S1 M0181. pi Aaron fAcura ape
n6sce, el ell stmt Iehova, and void dupt cum ordonase Domnul; pi el riintinde mane mea preste Egipt, pi void dicindu-gT toegul lovi ape fluviulul instate re flit Jul Israel din mijlocul tor. aintea ochilor Jul Faraon pi a servitor
6

i Moisi

gi Aaron ficurt dupt set, gi tote apele din fluvit se preft-

omnul le ordont; el ape, ficurt.


7 $i Moisi era de opt -Neel de ant, pi
Aaron de opt-tlecT gi trel de ant, and
vorbirit cAtrt Faraon.

curd in singe. 21 i pescit can eraii


in fluviii muriri, gi fluviul se Imputi;
gi Egiptenii nu puturt be apt din fluvit, pi era singe in tot ptmentul Egip8 Si Iehova vorbi cart Moisi gi tulut. 22 $i descantAtoril din Egipt
ettri Aaron, Ilicend: g De ye va Vice fteurt asemenea cu fermAciitoriile Iori
cum

Faraon: Facetl o minune; atunel tu pi infirm tut Faraon se Invert*, pi


sit 4icT tut Aaron: Tea toegul OA, gi-/ nu ascultt de &lila, dupt cum qisese

&tuna, fnaintea Jul Faraon- gi el se va DumneVeu. 23 i Faraon Inturnindupreface In perpe. 10 Atunci Moisi pi se, intrit in case sa, gi nict la acesta
Aaron intrart be Faraon, pi fAcurt nu plect inima sa. 24 $i tog Egip1110 cum a fost ordonat de Domnul: teniT sapart imprejurul fluviuluT, cau-

laron arunel toegul set inaintea lul tnd apt st be; et nu puteat be din

Faraon pi a servitor set, pi se prefAcu ape fluviulut. 25 i se Implinirt petite


in carpe. xx Atunci Faraon ehIemit Vile de can.dDumneVeillovifluviulacela.
pre intelepti pi pre fermAcatori; pi a-

A doa plarlbrOscele.
ceptI ineantiltorl al Egiptulut &curt
pi el asemenea en fermicatoriele tor. 8 Dupt acestea Vise Iehova tut Mol12 Fie -care ipI amict toegul sett, pi
si: Intri la Faraon gi vorbesce Jul:

www.dacoromanica.ro

II. MOM.
57
8.2-29.]
Aga Vice Iehova: Lask pre poporul aron ieT intinse mans sa en toe.gul slid,
med ea sit merge. sa 'ml servesca. ei lovi pulberea pamentulni3 gi o mulz Iar de an veT voi sa-1 laBT, ecd ed time mare de tantarT venire, asupra
void bate cu brdsce tot cuprinsul tee. omenilor Qi asupra vitelor; tad pul-

3 $i riul va foi de brOsce, sari se vor


sui Qi vor veni la casa ta, in camera
de dormit a ta, ei pe patul tLU, ei in
casele servilor tel, ei in ale poporuluT
tee, ei in cuptorele tale ci in covetele

tale. 4 Aea brdscele se vor sui preste


tine ei preste servil teT Qi preste po-

porul ted.

5 $i Dumneleil Vise lul Moisi: pi


lul Aaron: intinde-y mama ta cu toegul tell asupra fluviilor ci asupra
riurilor Qi asupra lacurilor, gi f se
vine brOsce preste pdmentul Egiptului.

6 $i atm, Aaron icT intinse mana sa preste

apele Egiptului, ei Ord broad, incat

acoperird. pdmentul Egiptului. ry $i


descantiltoni din Egipt facurd asemenea cu fermiteatorille lor, Qi scoserd
broad preste pdmentul Egiptului.
8 Atunci Faraon chleme. pre Moisi

ei pre Aaron, ei is yin: Rugati-ve


luT Iehova ca sit departeze brescele
de la mine ei de la poporul meet; ei

berea pilmentului se preacu in tantari


In tot pementul Egiptului. z8 i descantAtorii &curd asemenea en fermdciltoriile lor, ca se. note. tantari, (lard
an puturd; ei acea multime de tantari
fu gi asupra dmenilor ei asupra vitelor. x9 $i descantdtoril cbserd, lul
Faraon: Acesta este degetul lul DumneVeti! yi totuci inima lul Faraon se
invartoed, ei nu-I ascultd pre dincil,
dupd cum slisese Iehova.
A patra plagd musca thinescd.
zo $i Dumneled Vise lul Moisi:
SeOld-te dedimineta, ci staT inaintea
lui Faraon; ea el are se. &A la ape.;
ci tu sa-i gild: Aea Vice Domnul: Lase.
pre poporul met se. merge., ca sd-mi
servesed! zx Ca de nu veT liisa poporul med se. merge., eett ed void trimete preste tine, preste semi! tel ei
preste poporul ted i preste casele tale
musea-canelul; gi casele Egiptenilor
precum ci pdmentul acela, care-1 locuese el, se vor umple de musca-canelui.
21 $i ed in Vida aceea void deosebi
plmentul Goeen, in care locuesce poporul men, ca acolo sd nu fie muses-

en void lam pre popor se. merge., ca


9 $i Moisi
se. sacrifice lui Iehova.
respunse lui Faraon: Randuiesce-mil
tend ore se. me rog pentru tine ci pentru servil teT ei pentru poporul ted,
ca el se starpesce. bniscele de la tine canelui; ca tu se. cunosci, ce. ed. Domei de la casele tale, Qi numal in riuri nul stint in acel pement. 23 $i void
to $i el Vise: Mane. face despArtire intre poporul melt td
s mai remand?
Er Moisi Vise: Fie dupe. cuvintul tell; poporul Wu; maine va fi acest semn.
ca tu ad cunosci, cd nu este altul ca 24 $i DumneVed facu aea; ei veni
Domnul DumneVeul nostrn,

i1 Bros- mare multime de musca-caneluT in casa

cele se vor depdrta de la tine ei din lui Faraon gi in casele servilor seT ci
casele tale ei de la servil teT Qi de la in tot cupnnsul Egiptului; se stria
poporul tee, ei numal in null vor mai pdmentul de musca-canelui.
25 $i Faraon chiema pre Moisi gi
remane.
is $i Moisi gi Aaron eeird de la pre Aaron, ei Vise: Merged, sacrificay
Faraon; ei Moisi strigd catra Dumne- IDIumneleuluT vostru inteacest Fitment!
Veil pentru bniscele, cari le trimesese 26 Dare. Moisi Vise: Nu se cuvine node
el preste Faraon. x3 $i Iehova fe.cu se. facem sea; did ceea ce noT sacriclupit cuvintul lui Moisi, ei brescele ficem Dumnecleulul nostru, aceea este
murirtt de prin case, de prin curti ei uraciune pentru Egiptenl; ci dace. noT
de prin ample. 14 $i Egiptenil le uraciunea Egiptenilor o sacrificem inadunara tot gritmeVT, gramedi; ei as aintea ochilor lor, ad ei an ne-ar ucide
imputi pdmentul. x5 i veclend Fa- en petre? 27 dale de trel Vile vom
raon ce. are ueurare, i se invartoed merge in pustid, ei vom sacrifica lul
inima, ei nu ascultd de dincil, dupe. Iehova Dumneleul nostru, clupd cum
cum isese Dumnecleil.
ne va Vice node. 28 $i Faraon Vise:
Ed ye void lam pre voT ad mergetT,
A trela plagakinfarif.
ca se. sacrificay luT Iehova Dumne16 $i Iehova Vise lui Moisi: pi Veul vostru in pustid; dart numaT se
lul Aaron: Intinde-ti toegul tell, ei lo- nu merged cum-va mai departe! Ruvesce pulberea plmentului, ca se. se clgati-ve gr pentru mine. 29 i Moisi
preface. in tantarT in tot pe.mentul ine: Eel ell arum es de la tine, ei me
Egiptulul.

17 Si ei &cure, sea: A- void ruga lul Iehova, ei tdti muses-

www.dacoromanica.ro

IL ki OISL
[8. 30-9. 27.
canelnt se va departa mane de la PaA geptea plagdgrindind fi foc.
rson, 0 de la servit lul qi de la popo13 $i Dumneded. 4ise hit Moisi:
rul Int. Dart st nu mg mat inceli, o
Faraone! nelasand pre popor sa merga, Scdlit-te mane de-dimineta, qi stat inca sa sacrifice WI Iehova.
aintea luT Faraon, qi-I qi: Aga (lice
3o *i Moisi ell de la Faraon, qi se Domnul Dumnefleul Ebreilor: Last
rugs hit Iehova. 31 i Iehova tam pre poporul med sg, merga, ca sit-mI
dupfi cuvintul lut Moisi; qi musca- servesca ! 14 Cact ed asta data void
canelut se departa de in Faraon 0 de trimete tote plagile mele preste tine
la servit set q.1 de in poporul sod; nu li presto servit tel li presto poporul
mat r6mase met una. 32 Dart inima ter:, es sa cunosct, et nu e altul aselut Faraon se invartoqg li seta data, menea mie preste tot pamentul. 25 Cit
qi nu Wit pre popor sa merga.
ed acum mi-al pute intinde mina
mea 0 sit to bat cn nuirte, pre tine qi
yore poporul t6d, qi tu sit flit perdut
A cincea p1agttciuma vitelor.
de pe fats pamentulut. 16 Dart ed
AtuncT Dumnefled ise MI Moisi: pentra aces to las ea &lent, pentru
2'IAA,
'a Faraon,
la
qi i lul: Aga dice ca MAI art puterea mea, qi ca nuomnul, Dumnedeul breilor: Last mele mea sit se fact cunoscut preste
pre poporul med sit merga, ea st -mt tot pamentul. x7 Dad. preset poservescal 2 Chet dull nu vet voi a-1 pornl melt en silt qi nu-1 180 sa piece.
lass, qi-1 vet mat sine, 3 Eel mans x8 Eel, di mane tot in acesta dra
lul Iehova va fi preste vitele tale void face sit cads grinding mare Mae,
cele de pe camp, preste cat, preste a- cum nu a fost asemenea in Egipt din
68

sint, presto:: cannle, preste bot 0 preste Oita in care s'a intemetat 0 pant aot; 0 va fi ciumg. mare. 4 *i Iehova st641. x9 Acum dart, trimete sit a-

va pune despgrtire, intre vitele Israe- dune qi tote vitele tale, 0 tot ce at
litilor qi intro vitele Egiptenilor, qi tu pe camp; et tott dmenit qi tote vi.

nimica nn va muri din ale fiilor lut tele cate se vor afla pe camp 0 nu
Israel. 5 i Dumnefled It hotitri tim- vor fi stranse in cast, caciend preste
pul, flicend: Maine va face acesta dinqiI grinding, vor muri.
Iehova in pamentul acesta.
ao Acela dintre servit lit Faraon,
6 i Domnul &en acesta de a dog care se temu de cuvintul but Dumnecli, 0 tote vitele Egiptenilor murira; deli, 10 bagg, servit set qi vitele sale
dart din vitele fiilor ha Israel ilia in cast. a: Dart care nu lug aminte
nun nu muri. 7 *i Faraon trimese la cuvintul hit Iehova icT last pre
sit vadd, 0 ecit nict una din vitele fiilor lit Israel nu murise. *i totu0 inima lit Faraon Amaze invartoqatil, qi
nu las/ pre popor sit merga.
A fe:sea plagaversatul negru preste

servit set gi vitele sale pe camp.


Iehova dise hut Moisi: tn22
dude-0 mana to spre cer, li va ado
grinding preste tot pgmantul Egiptulul,

6meni fi vite.

a3 Moisi dart intinse toegul sal spre

presto Oment li preste vite qi preste tots

erba campulut in pamentul Egiptulut.

Dumnecled Oise luT Moisi qi cer; li Dumnefleil dede tunete li grinbut Aaron: Luati-ve mainele pline de ding, 0 foe curgea pre pament, li
spuzg, din cuptor, 1M0181 sit o arunee pious Dumnefleil grinding, preste paspre cer Inaintea lilt Faraon; g $i mentul Egiptulut. 24 $i era grinding.
acesta va spulbera preste tot pgm6n- qi foc arcldtor in grinding, aqa de mare
8 $i

tul Egiptulut, 0 dinteinsa se vor face


bube, eqind in beqiel preste omen'. qi
preste vite, in tot pan:Antal Egiptulut.
xo ET dart luarg spuzg din cuptor, 0
stetert Inaintea hit Faraon; 0 Moisi

et asemenea nu a mat fost in tot pamentul Egiptulut, de cand a stat pe


dinsul popor. 25 $i grindina lovi in
tot pAmentul EgiptuluI total de pe
camp, de la om pant la vita; mat lovi

o risipi spre cer; 0 se facu bube cu li tots Orbs campulut, 0 strict tog
loggia, eqind in Oment 0 in vite. xx $i arborit de pe camp.
26 Numat in
deseintatoril nu puturt eta inaintea pamentul Groqen, uncle eraii flit lul Ishit Moisi din causa bubelor; ca. Q1 des- rael, acolo nu a fost grinding,.
cantatoril avead bube ca Q1 tots Egip27 $i Faraon trimese sg, chteme pe
tenit.
12 i Dumneded invartoqa, ini- Moisi qi pre Aaron, qi le vise: Ed a-

ma hit Faraon, li nu asculta pre et, cesta data am pficatnit; Iehova este

dupi cum diem Dumneded lit Moisi. drept, dart au li poporul mod rantem

www.dacoromanica.ro

IL MOISI.
59
9. 28-10. 21.]
vinovati; 28 Rugati-ve dare lui Ie- Last pre dmenT sit merge, pi sit serhova, (ct acum ajunge,) ea sit nu mai vesca l3umnecleului lor. Ail nu vecli
fie tunete ci grindinh, @i eu ye void tu, eh Egiptul se prepe.desee. 8 $i el
le.sa st ineretT, @i nu yeti mai remane. 1ntdrsera pre Moisi qi pre Aaron in
29 $i Moisi Vise cittre dinsul: Indath Faraon, care be Vise lor: g Ducetice void eql din cetate, imi void intinde ye, @i serviti DumneVeului vostru! Duna
manele mele @etre, DumneVeti, gi tune- tine stint ace! earl' vor sii. merge.? $i
tele vor inceta, gi grindina nu va mai Moisi respunse: Nol vom merge eu ticede, ca tu sit cunosci, eh a lul Dum- nerii nostri Qi cu betranil nostri, en
neVeil este pementul. 3o Cat pentru feciorii nostri, ci cu fetele ndstre, on
tine gi servil tei, scid bine eh Inch nu turmele ndstre ci cu cireVile ndstre;
ce serbitdre avem a serba luT Iehova.
0 temeti de Iehova Pumneled.
3z i inul ci orzul fun bittute, ro $i el le Vise: Aqa sit fie, DumneVed
ct orzul inspicase, ci inul Intiorise. cu vol; SA ye las ore se. plecati In32 Dart granl Qi alacul nu se stricara, prenne cu copil voltri; Vedeg cit cuget
pentru ct acestea se fitcure mai terViit red aveti. x x Nu aca; -ei mergeti vol
33 $i Moisi e@ind de la Faraon a- berbatli, @i serviti lui DumneVeii, ct
fart din cetate, ici intinse manele sale acesta ati @i cerut. $i-i gonire pre el
cetre. Iehova, 9i tunetele ci grindina afare de la Faraon.
12 $i Iehova Vise lui Moisi: Inincetarh, qi ploia nu se mai verse pe
piiment. 34 $i Faraon veVend ch. tinde-t1 mina to spre pitmentul Egippldia Incete precum Qi tunetele @i grin- tulul pentru locuste, ca st vinit presto
Egiptulul, qi se mealtime Vita
dina, a phchtuit iarh-@!, 0-0 Invert*
inima sa, el Qi serviT luT. 35 $i Lisa erba pementului, tot ce a mai Ames
inima lul Faraon invartocandu-se, el din grindine. x3 $i Moisi i @T intinse
nu Ust pre fill luT Israel se, merge, toegul sed spre pementul Egiptulul; Qi
dupe, cum Visese Dumneled prin Moog. Iehova aduse presto phment un vent
de rese.rit tote Vida, aceea @i tote nap-

A opta plaga

locuste.

Iehova Vise luT Moisi: Litre,


" $ila Faraon,
el ed am invarto@at

inima luT m inima servilor lul, pentru

ea se, fat intre din @ii aceste semne ale

mele;

2 $i pentru ca tu eh spur In

urechile fiului ted Qi ale fiulul fiului

ted cele ce am gent tit in Egipt,

qi

tea; fi diminete acel vent de reshrit

aduse locustele. 14 $i loeustele 'mufti presto tot pitmentul Egiptulul, ci


se a@elari in tot tinutul Egiptulul, in
ora mare multime, incat Inamtea lor
mei odatii n'au mai fost atatea, viNnicT
dupe acestea vor mai fi atatea; 15 ca

ele acoperire privirea a tot pitmen-

semnele mele cari le-am &cut in mij- tul, Qi primentui s'a intunecat, vi ele
locul lor, ci sit cunOsceti eh eil sent menearit tote erba pamentului, Qi tote
fruptele pomilor, pre cari grindina le
DumneIed.
3 Moisi dart @i Aaron intrarit la mai lesase: Nu mai remase nici o verFaraon, ci-1 Vise: Avg. Vice Domnul, dete, pe lemne, nici in erba campului,
Dumneleul Ebreilor: Pant cand nu In tot pementul Egiptulul.
16 $i Faraon chleme curand pre
voi voi tu de a to umili inaintea mea?
4 Last poporul met' st merge, ca sit Moisi ci pre Aaron, ci le Vise: PAchservesch mie; Ct dach nu vel voi d'a tuit-am inaintea DomnuluiDumneVenlass poporul men, eel eh maim void lui vostru ci Inpotiiva vdstrit. 17 Er
trimete locuste in cuprinsul tea; 5 $i acum, rogu-te, ertit-ml piteatul med
vor acoperi tote, fats phmentului, numal aste-date; @i ye rugatl DumneaFia ci pamentul nu se vs. vede ; cl ;leului vostru, ca el sit departeze de
vor minca tote remegita ce a seepat la mine nurnai mdrtea mesh". z8 El
pi ce v'a remas din grindine; @i vor dart etsi de la Faraon, qi se rug& lul
manca @i toll arboril ce ye inverlesc Dumneled. x9 $i Domnul aduse tit
pe camp; 6 $i vor umple casele tale, vent de apus puternic forte, care ridict
qi casele tuturor servilor teT, qi casele loeustele, @i be arunce In Marea Ro@ie:
tuturor Egiptenilor, ceea ce n'ad *hit Qi nici o locuste nu mai remase in tot
parintii tei, nicl phrintii perintilor teT, cuprinsul Egiptulul. 20 Dare, Iehode cand stint pe pement, pane in Vida va inyarto@e. inima lul Faraon ci el
de asth-VI. $i Intorcendu-se se duse de nu lash pre fill lui Israel.
la Faraon.
7 $i servii lui Faraon yliserit lui: A noila plagelinttimerec de trek dile.
21 Atuncl dise Dumneded lui Moisi
Pant and va fi node curse aceat om?

www.dacoromanica.ro

II. MOIST.
Intinde-g mftna ta spre cer, oi as va n'a mat fost,

[10.22-12.11.

60

face intunerec preste tot ptmentul va mat fi.

EgiptuluT, ineat intunerecul

se va

puts pipti. 22 Si Moisi intinse mina


sa spre cer, titi as fiteu intuneree forte
mare preste tot ptmentul Egiptulul,
treT Mile.
23 Nu se vedea unul pre
altul, oi nimenea nu se scula din locul
set tret Vile; dart toti fill lul Israel
aveati lumint in locuintele lor.

gi

asemenea citruTa nu

7 Dart asupra tuturor


nici un cane nu va

fiilor luT Israel

ehelllai, nici asupra 6menilor nici a-

supra vitelor; ca sit cunoscett, cat&


despArtire a pus Iehova intre Egiptent of Israeliti. 8 Atunci toll acesti

servi at tel vor veni in mine, oi se vor


Inchina mie, ()land: Elt to of poporul
Intreg, care -ti urmezit tie; ci et atunel
24 Atunet Faraon chtemit pre Moisi, volt eqi. Si el eqi de la Faraon, aprins
gi-1 Oise: MergetT, serviV lul Dumne- de minie.
Vet, numaT turmele oi cireVile vostre
g Si Iehova Vise Jul Moisi: Faraon
vor ramane; chlar i pruncil vostri se nu va asculta de vol; pentru ea mipot duce Cu vol. Bi Moisi respunse: nunile mele at se immultescii in pt25 Tu ne vet da note gi sacrificiile gi mentul Egiptulul.
to Si Moisi i Aaron fitcurit tote
olocaustele, ea at le facem hit Iehova DumneVeul nostru; 26 Si chlar aceste minuni inaintea lul Faraon;
gi vitele nostre vor merge cu not, fart dart Iehova invartoot inima hit Fasit remant mAcar o unghit; ci dintr'- raon, ci el nu ltst pre fits Jul Israel
insele avem st luarn, ea sit servim din ptmentul hit.
Domnul Dumneleulut nostru; gi nor
Instituirea pascelor.
nu scim cu ce vom servi Int DumneVet, pant ce nu vom merge acolo.
Si Iehova vorbi calre Moisi oi
27 Si Iehova invartoot inima int 2 titre Aaron in ptmentul EgiptuFaraon, of el nu voi sa-I lase sit mergt. lul, Viand: 2 Acosta Lunt va fi vote
28 Si Faraon Oise /uf, Moisi: Du-te de inceputul lunilor; ea va fi vote antAla
In mine, of feresce-te st, nu veVI fata dintre lunile anulul.
3 Spunett in tett cumunitatea Ismea; et in 4itia, in care vet vede fata
mea, vet muni. 29 AtuneT Moisi Oa- rael, Vicend: to ditla a (peea a acesteT
punse: Bine al Vis! Eu in mat voit luni fie-care din et sit Tea cite un mid
vede fata ta.
dupii casele pArintilor, cite un miel
de cast. 4 Bi dacit o cast va fi pre
Esirea din Egipt.
mitt, ca sa mandnce un miel, atunet
Si Iehova Vise lul Moisi: Licit pdrintele el Tea qi pre vecinul Btu, eel
o plagt volt mai aduce preste mat apr6pe de casa sa, pint se adult/
Faraon pi preste Egipt; fi el dupt a- atati mot cat pot manta un miel.
testa ve va litsa d'aicl; ba, And ve
5 Si mielul sit ye fie MA, cusur,
va Visa, el Incii ye va goni cu gent, parte blirbttesch, de un an, dintre ol
2 Acum dart spune in aqui popo- stil oi dintre capre st.-1 luati. 6 Bi
mint, qti Vi-le lor, ca sit imprumnte st-1 ptistratt pint la a patru-spre-Vecea
fie-care de in vecinul set, of fie-care Vi a acestei lunl; yi atunci tett adufemee de la vecina sa, vase de argint of narea comunitittel luT Israel sa-1 junvase de aur. 3 i Dumneclet film ca ghie intre amandot senile.
poporul salt sit afle bar in ochil Egip7 Si vor lua din sfingele lur, i-1
tenilor. Si omul Moisi se film mare vor pone pe amandot stalpit nod, oi

forte in ptmentul Egiptulni in ochil pe pragul de sue In casele in cari-1


servilor Jul Faraon of in ochil popo- vor mitten.
rulul.

8 Si -T vor manes carnea lilt in n6ptea aceea, friptit in foc ci cu azime,


Ameninfarea pia gel a deem.
,ci cu erbwri amarl it vor
manta.
4 Si Moisi Oise: Aoa Vice Dumne- g Si dintrinsul et nu mincati nimica
Veit: Pe in mijlocul noptit acestela crud, nicT fert in apt, ci fript la foc,
voit trece et pain mijlocul Egiptulul: eapul cu pieT6rele Jul ci cu mtruntaele
5 Si tot anteit-ntscutul va mun in pit- lul. to Bi dintrinzol nimica st nu

mentul Egiptulul, de in anteiti-ntscu- lasatt pe a doa Vi, fti &let va remand


tul Jut Faraon care oede pe tronul set, ce-va pant a doa 01, en foe st o aroi pint la anteit-ntscutul serve care deti. t 1 Ast-fel st-1 mancati pre el;
,cede In rilonitit, gi tog anteit-nasentit Fiindu-ve copsele vestre incinse, invitelor: 6 i va fi bocet mare in tot caltamintele in pictorele vostre, gi
namentul Egiptulul, etruta asemenea toegele vostre in mint, oi st -1 mancatt

www.dacoromanica.ro

II. M OISI.
61
cu grebire; ca este pages luT Dumnecleil. 25 Si va fi, and vet! antra in Omen-

12.12-40.]

12 Ca ed in no tea acesta void tul, pre care Iehova 11 va da voe,


bate pre tot anteiii-neacutul din pe- z6 Si va fi, and vor dice voe fiii
mentul EgiptuluT, de la om pine la voctri: Ce fel de cult este acesta?
vita; ci void. face judecate tuturor 27 Vol yeti dice: Acesta este jertfa
Oeilor din Egipt: Ed Iehova. x3 Si de puce, lui Iehova, care trecu in
trece prin pementul EgiptuluT, si void cum a Otis, veti pezi cultul acesta.

sangele acela va fi voile semn pe easele acele in sari vett fi; ca ed veciend
sangele, se tree pelfinge voT, ca voile
se nu se intample plage. Rercl6tore,
dud void bate pementul EgiptuluT.
24 Si aceste iii sit fie voe spre amintire, ca se pezitT pre ea serbittOre
lul Iehova; ca lege vecinice. intre generatiunile vostre o yeti pezi. 15 $6pte vile ad mancaST azime: din ida

se. scOteti tot ce este dospit


din casele vostre, pentru ca tot eel ce
din gala d'inteia gi pine intea ceptea
tai va mince pine dospite, starpi-se-va
sufletul acela din Israel. 16 Er gala
d'anteia se va chiema sante pi dial
a ceptea pi se va chiema sante; ilia
o mune& se. nu facetT in acele Stile,
d'inteTa,

Egipt pe Tanga casele fiilor luT Israel,


and bittu el Egiptul, er casele nostre

le mantui. 9i poporul iii plea eapul

si se inchina. 28 Si fiii lul Israel se


duserit, ci fecurit, dupe cum poruncise
Dumnecled lul Moisi

ma &curl.

pi

lui Aaron; e

Zugrumarea cintetiit-ndscufilor.

in meOul noptil beta. Domnul tot inteifi-naseutul in pementul E29 Si

giptutulul, de la anteid-neseutul luT Faraon care cedea pe tronul lui, pina la inteid-nescutul captivuluT din inchisore,
tot inteid-neseutul vitelor. 3o Si Fa-

raon se scull in noptea aceea, el si


toti serviT luT si tot! EgipteniT, si se

facu bocet mare in Egipt; ce nu era


fere numal ate dint de nevoie spre ease, in care sd nu fie mort. Si Si
mineare pentru fie-care suflet. 17 Vol el ebTeme pre Moisi si pre Aaron mopdare. se pe.zitl azimele, ca ed in tea, si le Oise: Sculati-ve, fi esitl din
aceste. 4i am Boos octirile vostre din poporul meg , vol ci fiii lul Israel;

pementul EgiptuluT; paziti dare Oita


acesta ca lege vecinica intre generatiunile vostre. 18 In inteia tuna, in
a patru-spre-Oece Oli a luneT d'inteia

merget1
ati Ois.

pi

servitT

lul Iehova, cum

32 Luati-ve ti turmele si eiredile vostre, cum atT Ois; duceti-ve


ci me bine-euvintati si pre mine.
de cu sere incepend, vetT mines, azime
inceputul plearzi.
pine in dicta doe-cleel si una ale a-

29 epte Oile dos33 SI Egiptenil salad pre popor


pit se, nu se afle in casele vostre; ca forte, ci se grabiail sit-1 face, se esa
tot eel ce va manta dospit, starpi-se- din tare: cad' Oicead: Toti Perim.
va sufletul acela din comunitatea luT 34 Si poporul lua aluatul sell, maT uainte
Israel, fie acela stain sail mosten. de a se dospi, cu covittele for legate
20 Nimica dospit s4 nu mincatl, ci in in vestmintele for pe umerT. 35 Si
tote locuintele vostre se mines* azime. flit lul Israel facure dupe cuventul lui

cestel luni, sera.

Pcizirea Pascelor.

11 Atunel Moisi chiema pre tote


betrinil lul Israel, si le Oise: Alegetive, Qi luati voe cite un miel, dupe
familiile vostre, si junghiati pasca.

Moisi, si Imprumutare. de in EgiptenT

vase de argent ej vase de our si vestminte. 36 i Iehova ficu ea poporul sec se. afle bar In EgiptenT, pi eT
le imprumutare. lor; ci asa ei despo'fere pre Egipteni.

22 Si lua%l minunchi de isop, i -1 muetT

37 Si fui lug Israel plecind din

ea se bate pre Egipteni, si velend


sangele pe prag si pe eel dot upiorT,
va trece Dumnedeil pe linge use, si
nu va laza pre perdetor se. intre in
casele vostre, ea se. a bate. 24 Vol'
dare pezitT lucrul acesta ea lege pentru vol @i pentru fiii vostri in veal.

din aluatul ce 1 -ad scos din Egipt a


copt turte de azime; fiind-ce nu era
dospit; ca ei fiind gonig de Egipteni

in sangele eel din strachina, ci cu acel Ramesi venire. in Succot, ea la cese


singe din strachine ungetl pragul si cute de mil de berbatl pedestri, faire
eel dot stilpi al useT; Qi nimenea se, de copii. 38 Si cu ei esi amestecenu esii, pe uca easel sale pine dimi- ture mare de stritini, ci turme de 01
neta. 23 Cad Dumnecied va trece, si de bog, vite multe forte. 39 Si ei
se. ese., nu putiul se. interclie, 41 hranit
nu -dl puture, pregati.

4o Er loeuirea fiilor lul Israel, cat

ad locuit in Egipt, fu patru mite ei

www.dacoromanica.ro

[12. 41-13. 18.


II MOISI.
trei-deei de anT. 4z Si a foist ca la in piimentul In care curge lapte $i
fricbeierea a patio Bute si trei-deci de mien, atunei st lizesci acest cult in
anT, tocmai intr'aceiasi di, Wtlf ostirea luna acesta. 6 *elite Mile sit rnincati
luT Dumneded esira din pamentul E- azime, si bate& septea di ed fie sdrbagiptului.
tore lui Iehova. 7 Azime sa man 42 Acosta este ndptea, ce trebue a cati in celesepte Mile, ci sa nu se yacht
se pazi lui Dumneded, cad atuncf 1-a la tine dospit, mei rehear aluat dospit
scot el pre &mil din ptimentul Egip- In trite tinuturile tale. 8 Si In dm&
tului; seeds este noptea, ce trebue a aceea BA spul fiiilor tel, dicend: Acosta
se pazi luT Dumneded de catra to %l fiii facets spre amintire de coca ce Iehova
Jul Israel In generatiunile lor.
fleu mie, And esiT din Egipt. g Si
Rasta BA fie tie spre semn pe mina ta
Chipul cum trebue ed se prasnuesca qi spre amintire Inaintea sniffler tel, ca
pastele.
legea Jul Dtunneded sit fie In gura ta;
43 Si Dumneded Oise luT Moisi si en. cu mina tare te-a scos pre tine DumluT Aaron: Acesta este legea pascelor: neded din Egipt. zo Sn. pazesdi darn.
nieT un strain nu va manes. dintr'insa. ac tit lege In tog anil Is timpul
62

44 Dara tot robul, cu art eumpe-

Consacrarea primogeniturei.
rat, diva ce-1 veT eircumei e, va minca
dintr'insa. 45 Strain si nitimit nu va
zz Si va fi, cind to va duce pre
manca dintr'insa. 46 Pasca se va man- tine Dumneden in pamentul Cananeica inteo singura cask, si din carnea lui lor cum a jurat tie si parintilor tell

nu yeti sedte nimica afarit din cask; si 04 vs da tie, 12 Atunei veT osebi
os dintr'insa sit nu sdrobiti. 47 Totit Jul Dumnecled tot ce deschide matrices
comunitatea lui Israel va face acesta. $i tot ce deschide phntecele dintre vi48 Si un strain, de va locui eu tine, tele tale, si partea barbatesea va fi lui
9i de va voi sit fad, pasca hit Ie- Iehova.
x3 Si tot intkid-nascutul
hova, acelula Be va circumeide tat& asinel veT rkseumpgra, en miel; si
partea barbatesca, si atunci se va a- de nu-I veT rescumpera, IT veT fringe
propia el ca at faen. acesta: qi acela gitul. Darn. pre tot idniii-naseutul de
va fi ca si un mosten al Orel; darn. om intre fill tel fl veT rnscumpnra.
nicT un necircumeis nu va mines din
14 i va fi, dace in viitor to va inea. 49 0 lege va fi pentru mostenul qi treba tiul MU, dicend: Ce insemne:sli apentru strilinul ce vs locui intre vol. cesta? Tu veT dice hit: Cu mina tare
5o Si tots fiii luT Israel fiieura, cum ne-a scos pre no! Ieliova din Egipt
porunci Dumneded luT Moisi qi luT A- din casa robieT; is Si se Intampini
aron; el sea Acura.
ea Faraon sa fie cu bums impetrita si
5x Si acesta a fost tocmai in dins sa nu ne lase sit ecim; atunei Dumneaceea, and seose Iehova pre flu luT dal omori pre tot fiutniti-nascutul din
Iehova din pamentul Egiptulul dupl pamentul Egiptulul, de Is intniii-nasoctirile lor.
cutul 6menilor pine la inteiii-naseutul vitelor : pentru aceea jertfesc eti luT
7

Sfinfirea celor cintniti niiseug.

Dumneded tot ce deschide matrices,


Si Iehova vorbi catra Moisi, di- partea barbatesea; Er pre tot intiiiii13 and: 2 Sintesee-mipre tot inteiii- naseutul fiilor mei fl rnscumpnr. z6 Si
nruientul, pre tot eel ce deschide ma- acesta vs fi tie spre semn pe mans
trices intre fiii lui Israel, de is om to si spre legitturl de amintire 'intro
pia, Is vita, aces, al mei se2nt.
ochil tel, ca cu mina tare ne-a semi
pre noT Iehova din Egipt.
Formica painel nedospite.
Ctildtoria Israckilor, Faraon it
3 Si Moisi vise poporuluT: Aducetiye aminte de diiia acesta, in care ati urmeiresce, fi se perde cu armata sa.
esit din Egipt, din case robieT ; ca Ieho17 Si a foot, dupe. ce Faraon a slovs cu mink tare v'a $C09 pre vol d'a- bodit pre popor, Dumneded nu -T con colo. Intr'insa sit nu maneatl dospit. duse pre dinsii prin calea pamentului
4 Vol astadi esiti in lima Abib. 5 Si Filistenilor, de si era mai aprope; ca
va fi, and to vs duce pre tine Ieho- Dumneded Oise: Ca nu cum-va popova In pamentul Cananeilor, al Hetei- rul veVend resbelul, sa -T part roll, yi
lor, al Amoreilor, al Heveilor si al Ie- era -ft sit se Intorea in Egipt:
z8 Ci
buseilor, pre care el cu juramint I-a Dumnedeil filen ca poporul sa oeolesca
minis parintilor tel, ea ti-I va da tie, pe calea din pustiid spre Mares Rosie.

www.dacoromanica.ro

13.19-14.26.]

11. MOIST.

63

Si fill luT Israel esirl fnarmatT din pl.- din Egipt? 12 All nu era acesta euvintul, care 1-am vorbit cats tine In
mentul Egiptulul.
x9 i Moisi lull en sine 6semintele Egipt, oicend: Lash. -ne, si vom servi

lul Iosif; cud losif jurase pre fiii luT Egiptenilor? CA mai bine era pentru
Israel, dicend: Dumnedeil ye va tercets not, ca sa servim Egiptenilor, decit sa
pre vol, Qi vol vet! duce 6sele mele murim In pustil.
x3 Atuncl Moisi vise poporului: Nu
de aid.
20 Si plecind din Succot, tAberfirl in ye temetT, statT bine si asteptati sit
Etham,carele este la marginea pustiTuluT. vedetT mintuirea cea de la Dumnedel,

pre care o va face voe astadi: CA. acesti EgiptenT, pre can IT vedetT vol
21 Si Iehova mergea Inaintea lor, asta-di, nu-T yeti maT vede In veci
villa In stilp de nuor, spre a le areta 14 Iehova se va lupta pentru vol, vol
Stcilpul de nuor gi foe.

tales, er neptea In salp de foe, spre

decT tAcetT.

x5 Si Dumnedel Vise lul Moisi: Ce


a lumina lor, ca el' sl potA merge 4i6a
si neptea: 22 Stalpul de nuor nu se strigl citri mine? (p fiilor luT Israel,
depirtA clitut de dinaintea poporulul, ca s'o pornesca. Innainte. x6 Er to
ridicit-t1 toegul OA, si-ti intinde mina
niel stilpul de foe neptea.
to spre mare, si o desparte; si fill luT
Sfeirfitul efirei din Egipt.
Israel vor trece prin mare pe uscat.
A Si Dumnedel vorbi eitri Moisi, 17 CA eta ell voiu invirtosa inima EVicend: 2 Spune fiilor Jul Israel, giptenilor, ca ei BA intre in urma lor,
ca sa se inter* si sa tiberesel inaintea si el me voil glorifies intim Faraon,
PihahirotuluT, Intre Migdol si mare, si Mtn' tetA &tea Jul, In carele lul si
fat& cu Baal-Zefon; In dreptul Jul sa In eillretii lul. x8 Si EgipteniT vor
taberiti, lingl mare. 3 C. Faraon cundsce, el el sfnt Dumneleii, eind
va dice despre flu Jul Israel: ET s'al me voil glorifica intre Faraon, in earAtAcit prin tars, pustilul T-a Thais. rele si ellaretii luT,
4 Si eii voiii Invirtosa inima luT Faraon, ca el sit-1 urmiresei pre ell si Peirea Egiptenilor in marea ropie.
zg Atunci ingerul DomnuluT, carele
en me voiii glorifies In Faraon Qa In
tots armata luT; gi EgipteniT vor en- mergea Inaintea tabereT Jul Israel, plenosce ea el stint Dumnedel. Si eT fa- cA, si merse In urma lor; i stAlpul de
nuor se ridicl d'inaintea lor, si stete
cura aka.
5 Si dindu-se In scire regelul din d'inapoia lor. zo Si el veni Intre taEgipt, ca poporul fuge, inima luT Fa- bera Egiptenilor i Intre tabera Jul Israon si a servilor Jul in privirea po- rael. Si el pentru uni era nuor inporuluT se schimbl, qi 4isera: Ce am tunecos, Or altora be lumina neptea,
lacut noT, de am lasat pre Israel BA incit mail de altii nu se apropiarl tete.
merga si sa nu ne mal servesei noe? neptea.
sr i Moisi Intindendu-sT mina sa
6 Si el Inhama la carul sell, si lua poporul sell en sine; 7 Si lug. sese cute spre mare, Domnul printr'un vent de
de care alese si iote carele din Egipt, resirit flcu ea mares sa se retragi
8 Si tilts Deptea, si marea o fscu uscatil,
si preste tote puce cipiteniT.
lul Israel
Iehova Invirtosa inima luT Faraon, re- si spa se despicii. 22
gele EgiptuluT, to el unnArirA pre fiii Jul merseri In mijlocul mire pe uscat; si
Israel. Dare fill luT Israel esira cu mina spa be era lor ca un perete d'a drepta
inaltA.
g $i EgipteniT IT urmarirl Qa d'a stfinga.

23 Si EgipteniT luindu-se dupa dinpre ei Qi iT ajunserl, tiberatT fiind la


Pihahirot langl. mare In dreptul Baal- siT, intrara in urma lor In mare, adecd
Zefonului. Aci se afla top' tail, tote totT caii lul Faraon, carele luT si elcarele luT Faraon si eitlAretii luT qi tea liretiT luT. 24 Si era pe la veghierea
armata.

xo Si cind Faraon se apropie, fill

diminetel, si Dumnedeii din stilpul

de foe si de eel de nuor anti a-

lul Israel 1c1 ridicarA ochii, Qi eel. E- supra armateT Egiptenilor si armata
gipteniT venial in urma lor; qi fill Jul Egiptenilor o turburl; 25 Si depAr-

Israel se temuri forte, f;ii strigarl cats ts netele carelor lor, That IT duceal
Iehova: rr Si discs Jul Moisi: Au Cu greutate. Atuncl dicers EgipteniT:
nu eratl morminte In Egipt, de ne -al SA fugim de d'inaintea Jul Israel,
'cos pre noT sii murim in pustil? De ca Iehova se lupta pentru dinsiT aea ne-al facut Hata no6, ea ne-aT 'cos supra Egiptenilor 1 a6 $i Iehova vise

www.dacoromanica.ro

U. OISL
[14.27-15.21
64
lul Moisi: intindetT mina ta spre mare,
lnchiegatu-s'ad adftncurile in mijlopi apa se va intOrce preste EgiptenT,
cul mareT.
preste carele for pi preste eftlaretil lor. g Neamicul dices: Void urmari, ii void

27 Si Moisi ipl intinse mina an spre


mare, pi marea despre Pia se intOrse
In puterea sa la local el; pi Eeptenil

ajunge,
Void impArti prada, sufletul med se

va stItura de dinpil,
fugind o intampinard. 28 Aga Iehova
Trage-void Bahia mea, mana mea fl
arum& pre Egiptenil In mijlocul mdrel.
va stirpi.
Si Intorcendu-se apa InnapoT, acoperi ro Tu aI suflat en suflarea ta, fi marea

carele pi pre cdldretil din tertd &tea


I-a acoperit pre dimpiT,
lul Faraon, cari intrasera dupa IsraeCa plumbul s'ad afundat in ape puternice.
litl In mare; nici unul dintrinpiT nu
mai rdmase. 29 Dail fiil lul Israel rr One este asemenea tie intre deT,
Durnnetleului?
trecurd pe uscat prin mijlocul mareil
pi apa le-a fost for perete d'a drepta pi
Cine este ca tine mdret in sdntire,
Infricopat vn laude, gator de nald'a stings.
nunl?
3o Ast-fel mantui Iehova pre Israel In Aida aceea de mana Egipteni- 12 titans-al drepta ta, pi, pdmentul T-a
lor, pi Israel vedu pre EgiptenT mortI
inghitit pre dinpil.
pe termul mdrei. 3x Si Israel veclu x3 Tu prin indurarea ta al condos
mana cea tare, care Iehova o ardtit
poporul aeesta, pre care 1-al
in contra Egiptenilor. $i poporul se
mantuit,
temu de Iehova, pi cretlu luT Iehova
Si en puterea ta it indreptal la locuinta ta cea Banta.
pi luT Moisi serval s6tt.
x4 Audit -ad poporele, fi s'ad cutreCdntarea fiiUor Zut Israel.
murat,
roza a cuprins pre locuitorii PaAtunel Moisi pi fiii lul Israel can 15 tard acesta cantare Jul Dumnecled,
lestineI.
15 AtuncT se turburara domnitoril Epi 4iser5.:
domulul,
Void cants. lul Dumnetlett, ca e mdret pi Inndltat,
Cutremur a cuprins pre puternicil

Pre cal pi pre cillaretT i-a aruncat


In mare.

din Moab;
Se topird totl locuitoriI CanaanuluT,
a TAria mea pi cantarea mea este Dum- x6 SA eadA preste dinii mare groza pi
fried.,
ne4ed,

i-ml fu mie mintuire.

Acesta este Dumnetleul med, pi -lvoid

lauda pre dinsul;

Duinnetleul pdrinteluI med, pi -1 void

De niftrirea bratulul tdd ad stea amutitI ca petrel.


P An ft ce va trece poporul teti,D6mne;

Yana ce va trece poporul, pre care


tu /-al rdseumperat.

Infilta pre dinsul.


3 Domnul este r6sboinic mare, Dum- 17 SA-1 duel pre dinpil, pi s6.-I sadeseT
netled este numele lul;
pe munte]e moptenirei tale,
4 Care1e luT Faraon pi 6stea luT a aIn local pre cards tu 1-al gait tie
runcat in mare,
spre locuintd, Iehova,
Aleph cdpitenielor luI !fad afundat
In sanctuarul, pre care minele tale
in Marea-Ropie,

1-a apetlat, Domne!

5 Adincimea 1-a acoperit pre el,


18 Domnul va imp6rati pururea pi in
Afundatu-s'ad intru addncime, ca pi
veci.
o petra.
19 Cad' call luT Faraon a carele
6 Drepta ta, D6mne, s'a mdrit prin sale pi cu calaretil seT intrard in mare,
tarie;
pi Durnnege6 aduse era -sT preste din?ii
Drepta ta, Ddmne, a sfdramat pre apa marei; dark fiil lul Israel trecura
neami e.
pe uscat prin mijlocul maret
20 Si Maria profetesa, sora luT Ao Prin marimea majestilteT tale sdrobesc1 tu pre impotrivitoril tel; aron, ha in mana sa timpanit; pi tote
Tu trimetl mania ta, care-I mistu- femeele epird dupit dinsa Cu timpane
esce ca miristea.
pi in chor; 21 S, i Maria Is rdspanse for :
8 La suflarea narilor tale apere s'ad
Cantatl lui Iehova ca e mitret pi
graniqit;
Innalt,
Si tluviile curgittore ad stat ca o
Pre cal pi pre calfireti I-a aruncat
movila,
in ware.

www.dacoromanica.ro

II. M OISI.
65
Cand DumneVek sera ve va da came
Intrarea in pusta Mara fi Mink si, mineati, t dimineta pink sit 0 ea22 5i Moisi ridick pre fiii lui Israel turati, va fi semn, etc' DumneVek a aude la Marea-Rosie, 01 se dusert spre Vit murmurele vdstre, cu earl murmupustiul Sur; Qi merseri, trel Vile grin rs* contra lui: en, not ce sitntent?
pustiii, gi apt nu aflark. 23 Si ajun- murmurele vdstre nu stlint contra nossera la Mara; dark el nu puturk be api, tra, ci contra lul Dumnecleti. g Si
din Mara, ci, era arnarit; d'acea se Moisi Vise hi( Aaron: Di catrii tatk

15. 22-16. 23.]

chiemii numele locului aceluiaMara comunitatea fiilor but Israel:


i24 1 poporul murmurs ve inaintea lut DumneVeil, di a audit
(amaridume).
In contra lul Moisi, qicend: Ce vom murmurele vdstre.
zo Si a fost, cand vorbia Aaron
be? 25 Atuncl el strig5. catri, Iehova; i Iehova II areal, lui un lemn, tetra tots comunitatea fiilor lui Israel,
pi -1 arunci, in api, pi apa se Indulci. se ultari, spre pustiii, ci ecii! mkrirea
Acolo le dete legi ci judeci4i, si acolo lut Iehova se arett in nilor. xi Si
11 si cerc pre el. 26 Si Vise: De veT DumneVeii vorbia catra Moisi, Viasculta de euventul lui Iehova Dum- cend: 12 Am audit murmura fiilor
neleul tea, ci veT face ceea ce este Jul Israel; spune tor, Viand: Intre adrept in ochil luT, Qi veT lua in urechi mandoe serile ve %l manta came, ci
ordinele lui, si veT pazi tete Iegile 1111, dimineta ve vet] satura de pane, ci
ea asupra to nu yolk educe nici o yeti cundsce ea ea stint Domnul Dumbell din acele ce am adus asupra E- necleul vostru.

giptuluT, ca eil sicnt DumneVeul, care


i3 Si sera venire prepelite, de acoto vindec pre tine.
perirk tabera, er dimineta jitcea un strat

27 Si venire la Elim, uncle erail de Milk imprejurul taberei.

doe-spre llece fauteuil de api, pi septeVeci de palmi; si taberirk HATA apk.


Ddruirea Manei fi a prepelgelor.

ei din Elim, venirk


16 Sitea plecand
comunitatea fiilor lul Israel

x4 Er
dupe, ce aceIstrat de rout dispiiru, eca
pe fata plimentuluT ce-va mkrunt, des -

ghiocat, mkrunt ea bruma pe pament.


x5 Si fiii lul Israel veVend, Viserit unul
eiltra altul: Man hu (ce-i acesta)? ca ei

nu sciall ce lucru este stela. Si Moisi


in pustiul Sin; care este Intre Elim ryi le-a Os: Acesta este panea care v'a dat-o
Sinai, in Villa a einci-spre-Vece a line DumneVeli spre mincare. 16 acesta
a doa de in ecirea for din pamentul e cuvintul care 1-a ordonat Dumneleil:
Egiptului. Si tote comunitatea fiilor lui StringetI dintr-insa, fie-care diva manIsrael murmurs in contra lui Moisi gi carea sa, de cap cite un gomer; dupci
a lui Aaron in pustia; 3 Si le Visera numgrul sufletelor vdstre, cite le aveti
for fiiI luT Israel: Mai bine sit fi murit fie-care in cortul sea, sit luatt. 17 Si
de mina lul Iehova in pilmentul E- flit lui Israel Reuel (ma, ci culeserk
giptului, 2 and sedeam Ifinga Olele cu until mat mult, altul mat putin. x8 Si
came, qi inancara pane de ne situ- clupti ce o masurark cu gomerul, nici
ram; ett ne-ati adus in pustiul acesta, eel ce strinse mat mult, n'avu mat

ca tets adunarea acesta ea o omoriti mult; nici cel ce strinse mat putin,
cu fOme.
n'avu mat putin; ci fie-care stranse
4 Si Du mneVeil Vise lul Moisi: Eta dupa mincarea sa. rg Si Moisi Vise
ea wail face sk ploul voe .pine din cdtrd din ii: Nimenea sit nu lase dimcer, si poporul sa, esa (Pia, st art adune teacesta pang. a doa Vi.
20 Dark
cat II va fi de ajuns pentru aces, Vi, nu ascultara de Moisi, ci lasark unit
ea OA cerc pre ci, dacti, umbra in le- pint a doa Vi, $i acesta face vermi
gea mea, sad nu. 5 Si va fi, ca in a ci se imputi: si Moisi se manic pre el
sesea Vi sa kregiitesel aceea ce vor fi forte. 21 Asa ei eulesera in tart diadus; t va it indoit mat mult din acea mineta, fie-care dupe mincarea sa; c1
ce adunati eT .pentru o Vi.

6 Si Moisi sa Aaron Viserk tuturor fii-

inerilVindu-se sOrele, se topic.

22 Si in Villa a cesea el culeserk

lor lul Israel: De sera yeti. cundsce, ca pine indoitii, de cap cite doe goDumneVeit v'a scos pre voi din pi- mere. 23 Si tots mat maril .comunimental Egiptului: 7 Si mine yeti tate venire $i spusera luT Moisi. Si el
vede manea lul Iehova, ma el a respunse tor: Acesta este acea ce a is

auVit murmurarea vostri, contra but Iebova: Mane este repaus, sabat sant
Dumneclea: ca not ce sfintem, de mur- lui Iehova; Cdceti adT ce aveti sa
murs* contra 'Astra'? 8 Si thoisi Vise: mice*, si ferbeti ceea ce aveti so. fer-

www.dacoromanica.ro

[10. 24-18. 3.
H. M OISI.
4
i
Moisi
striga
ce.tra
DumneVea,
heti; 0 tot ce va intrece, etrangeti,
pastrfind pentru mane. 24 Si eT remit- Vicend: Ce se. fac eu Cu poporul acesta?
66

o stransere pine a doa cli, dupe ince putin si me vor ucide Cu petre.
5 Si Dumnecleil Vise luT Moisi: Treci
inaintea poporuluT, si i en tine din

cum le ordonase Moisi; si nu se imputi, Ida vermi nu se &cure inteinsa.


25 Atuncl Vise Moisi: Mancati acesta
ante -VT, ca aste-01 este sabati lul Ie-

boys: acesta nu yeti afla aste-VI pe

batraniT 1111 Israel, vi toegul tea Cu

care al lovit fluvial ie-ti-1 in mina ta,


ci mergT.

6 Ed. eu voiu sta acolo

26 In sese Vile se. o culegetf, inaintea ta pe Petra In Horeb, si to


er a septea Vi este sabat, in care nu vei lovi petra, si dintr'insa va eci ape,
va fi ramie. 27 Si a septea Vi wire ca se bea poporul. Peel Moisi fa'cri asa
waif din popor se culegit, si nu aflara. in velul betranilor MT Israel. 7 Si
28 Atuncl Vise DumueVeti lul Moisi: numele loculuT it chTeme Massa si MePane cand ve inpotrivitl de a pazi po- riba (ispita i arta), din causa certel
runcile mele si legile mole? 29 Ve- fiilor hit Israel, si pentru-cti eT au isdeft, pentru-ce Dumneclea v'a (let voe pitit pre Iehova, Viand: Ore este Iesabatul, pentru aceea ye de el voe in hova intro noT, au nu?
camp.

Via& a vesea pane pentru doe Bile;


.tnvingerea Amalechifilor.
sit aecla fiecare a case, si nimenea sa
8 Atunci veni Amalee, si se Ulu
nu esti din locul sea in Vida a eptea.
3o Si asa poporul repause in Villa a cu Israel la Refidim. g Si Moisi Vise
3x Si casa luT Israel chieme lul Iosua: Alege-ne berbatT, @i esT de
numele el Mann. Si ea semen cu se- to lupta cu Amalec, fi ett maine voiu
minta de coriandru, alb, si avea gustul sta pe varful cleluluT, si toegul luT
Dumneclea va fi in mina mea. to Si
de turte, cu mTere.
32 Si Moisi Vise: Acesta este ce a Iosua feel' precum IT Vise Moisi, hipordonat Dumneleil: Umpleti un go- tandu-se cu Amalec; er Moisi, Aaron ai
mer din ea, spre a o pastra pentru ge- Hur se suire pe varful delulnl. x x Si
septea.

neratinnile volstre, ca sit vale. panea cu a fost, and Moisi i i ridiea manele,

care v'am nutrit eti pre vol in pus- atunel Invingetaarael, si eind IsI les&
tiiA, dupe ce v'am scos pre vol din pe- el in jos manele, invingea Amalec.
mental Egiptulul.

33 Deci Moisi Vise 12 Si manele lul Moisi ingreuindu-se,

lul Aaron: le un vas, 0 pane intein- luartl, o petre, si o tamer& subt dinsul,
sul un gomer plin de mane, si o *- ci el aeclu pe ea. Si Aaron 0 Hur iT
la pre ea inaintea lul Dumnecleil, spre
a se 'Astra pentru generatiunile v.:Satre. 34 Si cum ordonase Iehova lui
Moisi, asa puse Aaron vasul cu mans
inaintea marturieT, ca se. se pastreze.
35 Er fiii lul Israel mancare mane patra-VecT de aril, pane. ce venire in pitmentul locuit: mane maneara. el, pane
ce ajunsere la hotarele pernentuluT Canaan. 36 Er un gomer este a clecea
parte din Efil.
Dumnede trimete ape din Vaned.
Si tote comunitatea fiilor lul Is-

tinea.il manele luT, unul de o parte si


altul de alta; si ast-fel manele luT ate;
tune razimate pane la apusul sOreluT.
13 Si Iosua edrobi pre Amalec si poporul sea cu aseutitul sebieT. x4 Si
Dumnelea Vise lul Moisi: Serie acesta
intr'o carte spre amintire, si spune in
urechile luT Iosua, ca ea voiu stinge
de tot amintirea luT Amalec de supt
15 Si Moisi zidi altar, si chiema
cer.

mura contra lul Moisi, gi Vise: Pentru


ce ne-al scos pre not din Egipt, ca se
ne omorT en setea, pre noT, pre pruncii nostril si vitele nestre?

ce el o retrimese pre dinsa; 3 Si


pre eel dot fill al ei, din cari unul
se chleme. Ghersom (strain), cll. Moisi
Vise: Strain am fost oil in pitmemt

numele lift-10301,a Nissi (Iehova stegul


mea): x6 Si Vise: Flind-ce mina inalte
contra tronulul lul Iehova, Iehova se va
lupta contra luT Amalec din nom in nom.
/ rael plea din pustiul Sin in calittoriile lor, dupe ordinul lul Dumne- _Taro cerceteza pre Moisi, fig sfatuesce
pre dinsul.
Veil, si taberare in Refidim; i oporul
n'avea acolo ape sit bea. 2 Si popoQ Er Ietro, preotul din Median, so.
rul se certe. en Moisi, si-I dices: De-ne OO crul lul Moisi, audind tote cite
ape. se, hem! si Moisi le Vise: Pentru DumneVeil Meuse lui Moisi si luT Israel
ce ve certa %l cu mine? pentru ce ispi- poporul sea; scotend Iehova pre Israel
eV pre Dumneclea? 3 Si poporul in- din Egipt,
2 letro, socrul hit Moisi,
setoaa acolo de ape; ci poporul mur- lug, pre Sepfora, femea luT Moisi, dupe

www.dacoromanica.ro

18.4-19.9.]
strati.

II. MOISI.

all sit mergA, vi faptele sari ad ad le


2x Si tu din tot poporul alegeDumnecleul phrintelut melt mi-a fost tt &tent vrednicl, temdtort de DumneIntr'ajutor, ct m'a scdpat de sabia lul let; dment at adevdrulul, earl su uFaraon. 5 Si Ietro, socrul hit Moisi, rased 16.comia; ci pune presto dinsi
veni la Moisi cu flit Jut ei femea sa, capt presto o mie, capt preste o sutd,
In pustit unde tdbilrase, 11110 muntele carol preste cinci-teci, @I capl preste
lul Dumnecled; 6 Si Oise let Moisi: Oece. 22 Acestia sa, judece poporul
Ed Ietro, socrul tett yin la tine, ci fe- in tot timpul, si sit fie, ca tote pricimea ta, pi cel dot fit at el cu dime. nile cele marl sa, ti-le aducil tie, Fp tote
7 Atunci Moisi esi socrulul set intru pricinile mid ea, e judece ci. $i sarintfimpinare, si se apleed, si-1 sdrutd, cina ta se va usura, dacd et o vor
intrebandu-se until pre altul de sane- porta impreuna, cu tine. 23 De vet
tate; si intrard In tort.
face lucrul mega, si Dumneded tp va
8 *i Moisi spun socrulul std tote ordona, atunci tu vet pute sta, cm tot
cite a faeut Dumnecled hit Faraon si poporul aeesta va pute ajunge cu pace
Egiptenilor pentru Israel; fi tote ne- is locul art
24 Si Moisi aseultit de cuvIntul sovoiele cite le-ad aflat pe tale, ci
cum I-a scdpat pre dincil Dumnecled. crulul set, ci am tote cite Oise el.
g Si Ietro se bucurd de tot binds; ce 25 i Moisi siege din tot Israelul bitrfacu Iehova cu Israel, ca 1-a scdpat bati vrednicT, ei-T puse capt presto podin mina Egiptenilor. xo Si Ietro por, capt presto o mie, capt presto 0
Oise: Bine-cuvintat sa a Iehova, care sutd, capt presto cinct-elect, ci capt
v'a scdpat pre vol din naftnaEgipteni- presto 4ece. 26 Si acestia judecard
lor ci din mama Jul Faraon, ci care a pre popor In tot timpul: pricinile tole
mfintitt pre acest popor de supt pute- grele le aduceat lul Moisi, Or pre tote
rea Egiptenilor! xx Acum cunose et, pricinele cele mid le judecad el. Si
cu Dumneded este mat mare de cat Moisi Thad pre socrul sett, care se duse
tott (Pit, &del in trufia for sem* i-a la pdmOntul Jul.
smerit si biruit. 12 i Ietro socrul
Tdbdrarea la Sinai.
lui Moisi, aduse arderi de tot si jertfe
lul Dumnecleti; si Aaron si top bittranit
In dntfia di din lung a frets. dupe
mill Israel venire, sa, mitnAnce pline cu 19
y esirea fiilor hit Israel din Egipt,
socrul hit Moisi inaintea hit Dumnecleti. tot InteaceTast Oi venird et in pustiul
Sinai. 2 J el plecard de la Refidim,
Intemeerea judeceitorilor.
ci veniril in pustiul Sinai, si titbdrard
z3 Si a dos Oi seclu Moisi, ca sit in desert; Israel, tAbdra acolo in drepjudece pre popor; si poporul stete in- tul muntelul. 3 Si Moisi se sui la,
naintea but Moisi de deminetit pfine DumneOed. $i Iehova i1 ehlemd din
sera.
14 Si vtlend socrul Jut Moisi munte, Oicend: Asa ad vorbescl easel
tote cite ficea el poporulul Oise: Ce lul Iacov, $i sit dal in mire fillor but
este acesta ce fact tu cu poporul? Pen- Israel: 4 Vol atl vNut ceea ce am
tru ce se 41 singur, si tot poporul eta, acut Egiptenilor, si cum v'am purtat
imprejurul OA de diminet1i pang. sera? pre vol, ca pe aripi de vultur, ci Vain
x5 Si Moisi response socrulul ail: Po- adus la mine. 5 Acum de vett aaporul vine la mine, ca ad Intrebe de culta de vocea mea, si vett pdzi legitDumne4ii. 16 Clod ad eT o pricing., mintul met, vett fi mie popor ales
yin la mine; ci et judec Intros unul gi Intro tote poporele, ca, al met este tot
intro altul, qi-I /21776t pre et poruncile piimentul: 6 i -m1 vetT fi mie impelet Dumne4ed si legile sale.
rid preotesc, c1 natiune Ana.. Acestea
17 Atunci socrul lul Moisi iT ciise: sant cuvintele ce be vet vorbi fiilor Jul
Nu este bine ceea ce fact. z8 Prea Israel.
4 71 cel-l-alt se chtemit Elie-

zer (ajutorul luf Dumnedeii), ca, el Oise: fad.:

to ostenesci, ci tu si tot poporul acesta,


care este cu tine; acest lucru este prea
gred pentru tine; tu nu-1 vet pute face
singur. 1g Acum ascultit vocea mea;
eel Ig void da sfat, si Dumneded va fi
en tine. tnlocuesce tu poporul inaintea

7 DecT Moisi vent, lid chTeraii pre


bdtranit poporulul, ci puse inaintea for

tote aceste cuvinte,


Dumnecleti.

earl -I ordonase
8 Si tot poporul response

Intr'una, ci Oise: Tote vom face cite a


tis Dumnecleil. Si Moisi re'ntease lit
lul Dumneded, qi add pricinile for la Dumne4eii cuvintele poporulul.
Dumneded; so Tfilcuesci-le poruncile I g Si Dumnetet (Poe but Moisi: Ecit
si legile, si aratd-le for calea pe care void veni la tine In ndor des, pentru

www.dacoromanica.ro

6*

[19. 10-20. 18.


II. MOISI.
er
preotil
si
poporul
sit
nu strAbate sit
ca poporul sit auela, and void vorbi
se sue in Dumneleil, ea el se. nu -T
en cu tine, si se. cretle, tie in veci.
sdrobescg. 25 $i Moisi se pogorl in
Pregatirea pentru a prin;i legea.
popor, si le spuse tote.
68

xo

$i Moisi re'ntOrse luT Iehova

Cele (lea porwnci sfinte.


cuvintele poporulul. $i Iehova Oise
DumneOet euvinte. tote aceste
lul Moisi: Mere la popor, ca se. -I sincuvinte tlicend: 2 En stint DomtescI pre eT aste4I Qi main, i ei ag-QT 2O$i
vele vestmintele lor; it $i sit fie nul, Dumnetleul ten, care te-am scos

gata pentru a tree. Oi: a in Oita a pas tine din pamentul Egiptulul, din

tree. se va cobori Iehova pe muntele casa robiel. 3 Se. nu RIM alti (pi aSinai in vetlul a tot poporulul. 12 $i farg de mine.
4 SA nu-0 fad tie chip cioplit, niCT
vel pure ingredirl poporulul jur imprejur,
veT Oice: Feriti-ve sd nu ve altd asemenare de cele ce stint in cer
suiti pe acest munte, nici se. ye atin- sus, sat jos pe pament, sat in apg
getT de marginea luT, cd tot care se va supt ptiment:
5 SI nu te Inehini instings de munte, acela se va omori. aintea lor, nici se. be slujesci lor; ca

13 Niel o mans nu se va atinge de eu stint Domnul, Dumneleul ten, numdinsul, el, de se va atinge cine-va, se va netlet gelos, care pacatele pgrintilor
ucide cu petre, sat se va sggeta; fee pedepsesc in fiil pang intr'al trellea
vita, fie om, nu va trgi. Cenci cornul si a patrulea neam acelora cari me

va suna mutt timp, atuncl se vor sui mese pre mine; 6 $i fac mile. pang
pe munte.
la mil' de nemuri celor ce me Iubesc
14 $i Moisi se pogori de pe munte si pazesc poruncile mele.
7 Se. nu Tel numele Domnulul Dumla popor, si santi pre popor, si ei-sT
spitlarg vestmintele lor.

15 $i el Oise neleuluT tell In desert; ce. Dumnetlet

poporulul: Fiti gata In Oita a trela; nu va lam nepedepsit pre acela, care
va lua numele lul in desert.
de femee se. nu ve apropiati.

8 Adu-ti aminte de pia sabatuluT,


9 $ese vile
x6 $i dupe. trel Oile, dimineta se veT lucrasill veT face tote lucrurile
flcurit tunete si fulgere, si un nilor tale. so Er Oita a septea sabatul e
gros pe munte, si un mare sunet de Domnulul DumnesleuluT teii; nu vel
tre.mbitg; si tot poporul eel din tabere. face intr'insa nice un lucru, nici tu,
se cutremura. 17 $i Moisi scose pre nici feciorul MU, nicl fata ta, nicT sluga
popor din taberg spre Intampinarea lul ta, nicl slujnica ta, nici verT-o vita', a
Dumnetlet, si e1 remaserg supt polele ta, nicl strainul tea, care locuesce in
muntelul. x8 Er muntele Sinai fumega launtrul portilor tale; x x CA in sese
Ivirea lui Dumnecleil pe muntele Sinai. ca se. o santescl pre ea!

tot; eget Dumnetlet se pogorise pe vile a fgcut Dumnetlet cerul si

pit-

dinsul in foe; si fumul lui se sui ca si mentul si marea si tot ce este intr'infumul cuptorulul; si tot muntele se cu- sele, si in Oita a septea s'a odihnit;
tremurg forte. 19 $i sunetul tram- pentru aces bine- cuvinte. Dumnetleit
bitei mergea intgrindu-se; Moisi vorbia, Oita sabatulul si o santi pre ea.
qi DumneOet ii vorbia Jul cu voce.
12 OnOrezt pre pgrintele tea, si pre
20 $i Iehova se pogorl pe muntele muma ta, pentru-ca Oilele tale se. fie
Sinai, pe earful muntelul; Qi Dumne- munte pe pamentul, pre care-1 di tie
Oat chTema pre Moisi in varful mun- Domnul Dumnetleul tea.
telul, Qi Moisi se sui.
x3 Sit nu ucitli.
21 $i Dumnetlea Oise lul Moisi : Po14 St nu precurvesel.
garg-te sQi spune poportilui, se. nu strg15 Sit nu furl.
batii la Dumnetlet ca sa-1 vale, ca nu
x6 Se. nu marturisesci marturie minmulti dinteinsil se. cadg. 22 Chiar cimisa asupra aprOpeluI tea.
si preotil, eel ce se apropie de Iehox7 St nu poftesci casa apropelui
va, st se santescit; cg nu cum-va se. -I ten; se nu poftesci femea aprOpelul
sdrobescg Iehova. 23 $i Moisi Oise tea, nici servul luT, nici serva sa, nici
lul Dumneclet: Poporul nu se pote sui boul luT, nici asinul lul, nicl nimica din
pe muntele Sinai, ce, tu ne -al opus, cele ce stoat ale aprepelul Oh.
Oicend: Pune Ingredirl imprejurul mun18 $i tot poporul vedea tunetele si
telul, si-1 santesce pre el. 24 $i Ie- fulgerile si sunetul trambitel si munhova Oise catra dinsul: Mere, pogore- tele fumeggnd. $i poporul vedend ate, gi apoi te sue tu si Aaron cu tine; cestea se cutremura Qi eta departe:

www.dacoromanica.ro

20.19-21.294

II. MOISI.
19 *i Vise catra Moisi: Vorbesce to cu trecerea el.

69

xi Er dace, el pe aceste
nor, ci nor vom aseulta; qi sg nu vor- tree lucrurl nu-le va face, a ese ea In
bescit DumneVeil cu nor, ca nu cum- dar fare argint.
va de, murim. zo $i Moisi Vise dare.
Legi in privinfa uelderit.
popor: Nu 0 temeg, ca DumneVed a
vent, ca sg ve cerce pre vol, gi ca
12 De va lovi cine-va pe altul, ci

temerea lul as fie Intre vol, ca ad acesta va muri, acela as se more.


nu pecetuitt 21 *1 poporul std de- z3 Er de nu 1-a pandit, ci Dumneleil
parte, er Moisi se apropie de negura /-a adus supt mend, hoteri-void tie
In care era DumneVeit.
loe, unde acesta de, fugg. 14 Er de

se va scula care-va din adins In contra


apropelui aed, spre a-1 ucide pre din22 $i DumneVed Vise Jul Moisi Asa sul cu viclenie, lua -veT pre acela qi de
vel Vice fiilor Jul Israel: Vol aci ve- la altarul men, ea sit merit. 15 $i
Lege despre altar.

cg ed din cer am vorbit cu vol. eel ce va bate pre parintele sed, sad
23 Se nu 0 faced voile lei afarg de pre muma sa, acela el se om6re.
mine: Vet de argint, ciei de our se nu
z6 $i dace cine-va fur. om, qi-1
faceti voue. 24 Fe mie altar de pg- vinde; sad de se va afla in manele lul,
ment, ci -mi sacrifice pe dinsul arderile acela sg se more.
de tot si jertfele de multumire, oile
17 Cel ce va blestema pre pgrintele
tale ci boil ter. In tot locul oriunde sed, sad pre muma ea, se se more.
void a8ela amintirea numelul med,
clut,

void veni la, tine 8i to void bine-cu- Legi privit6re la viltdmarea trupului.
vinta. 25 Er de veT face mie altar
a De se vor certa doi dmenT, ci
de petrg, sg nu-1 zidesci din petre do- unul va lovi pre eel-l-alt cu petrg sad
plite; cad, cum veT pune feral toil Cu pumnul, qi nu va muri, ci numai
preste dinsul, it pangeresci. Niel al nu va cede la pat, x9 De se va scula
to dui pe trepte la altarul men, ca se lovitul, si va umbla afar. pe toeg, eel
nu se deseopero goliciunea ta.
cc: /-a lovit se, reining nepedepsit, decat numai timpul at a acut rid leenLegi de robie.
rile le va pled.
acestea &Int legile pre care le
zo $i de va lovi care-va pe slugs
vel pune inaintea lor:
sa sad pre slujnica sa ea toegul, de
2 De vel cumpera rob Ebred, el va muri supt mana lul, acesta 'se va

2I$i

ear servesce sese anT, er In al cep- resbuna. 21 Er de va mar trgi una


telea de, esti el in dar. 3 De va veni sad doe Vile, nu se va resbuna; cdcl
singur, singur as esa; de va fi berbat banal lul este.
al mid femel, i femea as 6sa cu dinsul.

22 De se vor certa berbag Intro sine,

4 De i-a dat lul domnul sed ci vor lovi pre o femee Brea, ci de va

femee, ci-T va nape lui fiT sad fete, perde ea pruncul el"; dare alts vete;
femea si copil vor fi aT stepanului OA, mare nu va fi; acela se vor supune la
er el as ea, siligur. 5 $i de va Vice glebe, cat va cere-o berbatul femed,

servul: Ed imi lubese pre domnul med,


va hotari-o judeatoriT. 23 Er dace.
pre femea mea yi cophl mel, nu voesc alta vetilmare va fi, se va da view
es es liber; 6 Se-1 aducd pre el dom- pentru view. 24 ()chi pentru ochl,
nul sed Inaintea judeatorilor; i se-1 dinte pentru dinte, mane pentru mane,
pung aprope de use sad de strap; yi picior pentru picior, 25 .Arsure pendomnul sed cu o sulit sit-T gluriasa tru drama, rang pentru rang, umfleture
urechia lui ; ci el se-T servesca In yea. pentro umfleture.
7 De va vinde care-va fata sa sluj- 26 Er de va lovi care -va ochlul sernice, ea se nu ea cum es serviT. 8 De vului sed, sad ochTul server sale, c1 -1

nu va piece ea domnuluT Bed, dupe, va orbi, it va lase, pre el liber pentru


ce o lug de femeg, as o lase sg se ochlul lui. 27 $i de va face sit cad&
rescumpere; dare, se, nu tag putere dintele servulul sea, sad dintele server
se, o vinde, la popor strain, dupe. ce sale, el 11 va lesa liber pentru dinT-a fost fare credintd. g Er de o va tele lui.
mgrita dupe fiTul sell, a face, cu dinsa
28 De va impunge un taur berbat
dupe dreptul fetelor. zo Dard de va sad femee, incat as mere, taurul acela
lua lui ci pe alta, atunci el acestela se va ucide cu petre, yi carnea luT nu
ea nu-1 impu %ineze nimica din hrana se va manta; er domnul taurulul va fi
eT, nice din veatmintele el, ilia din pe- nevinovat. 29 Er de vs fi fost tau-

www.dacoromanica.ro

H. MOISI.
[21.30 - 22.27.
ru] fmpungetor de mai 'nainte, si de sett g In verl-ce jalba de nedreptate,
va fi prevedut domnul sad, ci el nu 1-a fie boa sal asin, sail Ole, sal vestmint
plzit, si taurui a ucis barbat sal fe- sal alt lueru perdut, de care ye va
mee, taurul cu petre se va neideci dice: Acesta este al meil; pricina aInca si domnul sea se va omori. 3o Er mandurora 81 vine inaintea judecatori70

de i-se va impune luT un pre% de lor, i acela, pre care judecatoril 11 vor

rescumperare, el de rescumpararea vie- osandi, se, platesca apropelul sal Indoit.


teT sale va, da stets, cat se va impune
zo De va da care-va apropelul sett
luT.
3x Er de va impunge feclor sail spre pazire asin, safi bol, sail 61e, sal
fatit, judecata se va face dupe acesta altil vile., ci ea va muri, sail se va
lege. 32 $i de va Impunge taurul strica, sal se va rapi, fare ca nimenea
sere sail Beryl., sit se dea stapanului el fi vedut; zz Juramentul luT Dumacestora trei-deal de Bich de argint, si nedel sa fie intre amandol, ea n'a
taurul se va ucide cu petre.
pus mdna pe lucrul apropeluT sea, si
33
de va descbide care-va grdpii, domnul vitel va lua stdrzrul, c1 cel-l-alt
sal de va saps gropa, si
o va a- in va plati nimic. x2 Er de s'a furat
coperi, si de va cade Intr'insa boil sal din casa lul, el sa platen/ pre stapaassn: 34 Domnul gropeT s& plittesel, nul aeeluTa.
x3 De va fi fost sfadand banT stitpanulul tor, si starvul va siatit, sa aduel vita sfasiata de marturie,
fi al Jul.
fi in va plati nimic.
35 $i de va Impunge taurul cul-va
14 De va lua care-va de la aprdpre taurul vecinului, ca acesta el more, pele sett vita Imprumut, si ea se va
eT vor vinde taurul eel vii, ci pretul attics., sal va muri, i stapanul nu a
11 vox. Imparti: vor Imparti ci starvul. fost de fate, o va plati.
15 De fail

36 Er de s'a sciut, ca taurul i mal stapanul vita find nu va plati, de era

'nainte a fost Impringetor, si domnul naimit se socotesce pretul tocmit.


sal nu 1-a pazit, el va da taur pentru
16 De va amagi care-va o fedora,
taur, er starvul a lul va fi.
Inca nelogodita, st se va culca cu dinsa, sit o inzestreze, ci ea o ci Tea de
Legi on privinfa jignirei proprietittif femee. xry Er de in va voi parintele
apropelui.
eT se o dea luT, el va cumpani argint
De va furs cine-va boil sail die, dupe zestrea feciOrei.
gi o va junghia, sail o va vinde,
ra Pre fermacittore sa, nu o lase ea
ea platescit cruet bol pentru un boa, Qi traesca.
patru of pentru o die.
zg Tot cal -ce se Impreuna cu vita
a De se va afla furul spargend, Qi sa se omOre.

22

fiind lovit, va muri, nu va fi, pentru


20 Cel-ce jertfesce altor del, decal nudinsul vfrsare de singe. 3 Er de se mat luT Dumnedeii, sit se perda de tot.
va face acesta dupe resaritul ribreluT,

atunci va fi pentru dinsul versare de Legi inpotriva asuprirel sdracilor etc.


singe; furul sa platesel tot; si de nu
21 Pre strain sit nu-1 stramtorezl,
va aye din ce, el el se vinda pentru nieT 135.4 asupresci, ea ci vol straint atl
furtul sea. 4 Er furtul, de se va afla foot in pamentul Egiptulul.
viii Inca In mama 14 fie boil, fie asin,
22 Pre 'lid o veduva a& in o afie Ole, el sa-1 platesca Indoit.
supritT, nicT pre un orfan. 23 De-T
5 De va paste care-va tarina sal yeti asupri, fp de vor striga ei tetra
via altuia, i de-T va mana vita sa, ca mine, el void audi strigarea tor; 24 $i
sit pan/ In tarina altuia, acela sit pla- mania mea se va aprinde, si pre vol ye
tesca cu tale maT buns din tarina sa, void neide en sabia, ci femeile vestre
si en ce este mai bun din via sa.
vor remane vaduve, $i fiil vostri orfanl
6 De va esi foe, care sa cuprinda
25 De vet Imprumuta argint popospinT, si rig aria dal de grail talat sal ruluT meil, anume saraculuT de ling&
Inca In spice, sal taring.; eel ce a dat tine, sa nu-I fiT lul ca un cantata; gi
foe sit plateseit tote.
nu-i Impune camitta. 26 $i de vel
7 De va da care-va vecinuluT sail lua amanet vestmintul apropeluT tau,
argint sail vase spre pastrare, i acestea se, -1 inapoezi pane, la apusul sorelui;
se vor furs din casa luT; de se va afla 27 Cad acesta este singurul lul acofurul, el se, intdrel. Indoit. 13 Er de peremint spre a-sT acoyeri pelea sal in

nu se va afla furul, domnul easel se ce va dormi? $i va fi tend va striga


va aduce la judecittori, ca sit se vada cittra mine, ea 1 void asculta pre dindaca el n'a pus mina pe lucrul apropelul Gut, ea ail sisnt Indurator.

www.dacoromanica.ro

22.28-23. 30 )

II. MOIST.

71

28 Pre judecittort sit nu-I blestemT, Abib (spicelor nook); pentru el in aces
ci pre domnitorul poporulut ted sa nu-1 haul at edit tu din Egipt; ci inaintea

mea nimenea se, nu se arete cu mane

defaTmT.

29 Parga ariel tale, ci ale tescu- Olt; z6 Si serbittorea secericului,


lui tea se, nu le intarVil; pre anteid- parga muncil tale, pre cari at semenascutul dintre fiiI tei m1-1 vet da. nat-o pe camp; ci serbaterea culesulul
3o Ada et fact cu boul tea i cu ota ta; la sfarcitul anulul, cand tu tI-al cules
cepte Vile vor fi ele cu muma tor, er bucatelo tale de pe camp. 17 De trey
Finn ditia a opta mie o vet da.
orl in an OM partea barbAtescit a ta
31 Si vol sit fit mie OmenT Anti, sa se arete inaintea Domnului, Dumci el nu mancatl came sfaciata de pe nedeului OA.
campurI; la caul se, o aruncati.
a SA nu-mY aduci stingele sacrifidului med cu dospit, nicl sit remaie
LegI privitdre la dreptate di la iubirea gritsimea sArbatorel mole pang. dimiaprOpelui.
netil. rg Parga fruptelor d'antel ale
Nu ridica strigare mincinosl, Bi pamentului tea, sa le aduci in casa
sa nu dal mane, en omul red, ca Domnulut, DumneVeului tea.
BA fit martur mincinos. a Se, nu urSe, nu ferbi Tedul In laptele mumezi pre col mull, spre a face red; ci met sale.
intr'o judecata, se, nu marturisesci, lu.andu-te dupe. multime, aca ea se, abatl Dumneders fagaduiesce di poruncesce

23

dreptatea. 3 Niel pre col neavut in


judecata but se, nu-1 partineseT.

isgonirea cananifilor.

20 tca, ea trimet angerul med in4 De vet intalni boul neamicului aintea ta, ea sa to pizescl pe cale, si
tea sad asinul sea ratecind, adu-i-1 a BA te duel in locul ce ti-am pregatit.
case,.
5 De vet vede asinul celul ce 21 Feresce-te de dinsul, di asculta vocea
to urasee pre tine, el a Witt supt sar- lul, ci nu-1 mania; ea el nu va erta
cina sa, feresce-te ca se, nu-1 lad sin- farl-de-legile vestre;, ca numele med
gur, ci-1 vet sloboli di descurca.
inteinsul este. 22 Er de vet aseulta
6 Dreptatea saraculul ted sit nu o de vocea lut, di vet face tote cate Vie
abatl in judecata luT. 7 De tote, ho- ed, ed void fi neamicul neamicilor
tarirea nedreptl departezl-tel pre eel tel, ci improtivitor improtivitorilor tel.
nevinovat ci drept se, nu-1 fact se, se 23 Cad angerul met' va merge inaintea
omere; cit nu void da dreptate celui ta, ci te va duce in pamentul Ardoreired. 8 Si daruri sa nu let, ce, daru- lor, ci al Heteilor, ci al Ferezeilor, dl
rile orbesc ci pre col mat luminati, ci al Caneneilor, ci al Heveilor, ci al Ieintorc botaririle celor drepti.
buseilor; di-I void starpi pre dincit
g $i pre strain sit nu-1 asupreseT, ca 24 Sit nu te incbinI la Veil acestora,
vol seiti inima cella strain, el ci vol nict sit le slujesci tor, ci dupt1 faptele
straini (41 fort in pamentul Egiptulut. for el nu fact; ci ed -1 sfaraml pre el, ci
zo Sese ant se, semenl pAmentul tea, stalpit for se,-I nimicescl. 25 Ci vol sit
strange fruptele de pe dinsul. ye inchinati tut Iehova, Dumneleul vos-

ci sit

ix Si in anul al ceptelea

se,. -1 la* se,

tru, ci el va bine- cuvInta panea ta di

stew, Bi se, remand nelucrat, pentru ca apa ta; ci ed void departa boll din
nevoIecil poporului ted se, manance; mijlocul ted. 26 Nu va fi femee care
Er ce va mat remane, s manance fe- sa perda, nicl sterpit In pamentul ted,
rele campulut Tot aca, sit fact tu ci di numeral qilelor tale it void implini.

eu vita ta ci cu maslinicul ted.

27 Frica mea o void trimete inaintea

12 in Besse Vile sit' fact Ittcrurile tale, ta, ci void turbura tot poporul, contra

er in digit a Opted sit te odihnesci; chrula vet merge, ci void face, ca to'l

pentru ea boul ted ci asinul teed se, se neamicii tel se. -ci intorcit spatele d'iodibnesca, ci pentru ca fitul servel tale naintea ta. 28 Si void trimete vespi
ci strainul sa resufie.
inaintea ta, cari vor alunga pre Hovel
13 Ludt' aminte la tote cate am ci pre Cananel ci pre Hetel de d'inainvorbit voile; ci numele deilor stritini tea ta. 29 Ed nu-1 void alunga pre
sa nu amintiti, Bi el nu se audit din et de d'inaintea ta inteun an, ca pitgura vestrit.
mentul sa nu redline, decert, Bi ea fere14 De trot orT pe an se, serbittoresci le sa nu se'mmultesca contra ta. 3o Cu
mie.
15 SerbAtOrea azimelor se, o pa- incetul en Incetul il void alunga
zescI; cepte Vile vet manca azime, dupe, de d'inaintea ta, pane, ce to vet im-

cum am ordonat tie, pe timpul lune multi tu, di vol lua Ora In stitpanire.

www.dacoromanica.ro

[24.31- 25.14.
II. M OISI.
3z i hotarele tale le void pune de pi-t1 voiti da table de petra, adech legea
la Marea-Ropie pane. la Mares, Filiste- pi poruncile earl di le-am sells, sire
13 Atunci Moisi se
nilor, pi de la depert pane, la fluviil; aT inveta pre ci.
eh voiu da in minele vestre pre lo- scull cu Iosua, servul still: pi Moisi se
cuitorii acelul pament, ca tu sh-T sui pe muntele lui DumneVeil; z4 $i
alungT pre dinpil de d'inaintea ta. Vise dare' batrani: Remanetl aid pane,
32 Sit' nu faci cu dinpil nici en Veil lor ce ne vom re'ntOrce not la vol; pi ech
leghmint. 33 ET sh nu locuesch in ph- Aaron pi Hur stint cu vol, ca oil-tine
mentul ten, ca nu cum-va sh te ispitesch va aye certe sh merge, la ci.
15 $i Moisi se sui pe munte, pi un
a pecatui contra mea; ce, de te veT in16 $i mhrichina 4eilor lor, Rasta va fi tie curse,. ntior acoperi muntele.
72

rea lul Iehova se app. pe muntele

Cartea legdmvntuluitisi j ertf a le glimintului. Sinai,

pi nhorul 11 acoperi pese Vile.


$i Vise lul Moisi: Sue-te la Dum- Er in a peptea di chieme. pre Moisi din
neVed, tu pi Aaron pi Nadab pi mijlocul nhorului. 17 $i privirea maAbihu, pi peptelleci dintre eel mai bit- rirei Jul Dumneleu pe varful muntelui
trim! aT Jul Israel, pi sh, ve Inchinati era asemenea unul foe mistuitor in ode departs; 2 $1 Moisi sit se apropie chiT fiilor lul Israel. 18 $i Moisi insingur catrh DumneVeii, *Sr aceia sit tri in mijlocul nhorulul, pi se sui pe
nu se apropie, pi nici poporul sh nu se munte; pi a fost Moisi pe munte patruVecT de Vile ci patru-Veci de nopti.
sue cu dinsul.
3 $i Moisi veni, pi spuse poporulul
tete cuvintele luT DumneVeil pi tote le- Ordini pentru eidirea cortulud fi pentru

24

gile lul; ci tot poporul respunse cu o


good, licend: Tote cuvintele, cite le-a
vorbit Dumnecleil le vom face.

4 $i Moisi sense tote cuvintele lui

wneltek sale.

$i Iehova vorbi lul Moisi,

Vi-

and: 2 Spune fiilor lul Israel,


25
ca sh-mi educe, dar; acel dar al men

DumneVeti: pi sculandu-se de dimineth, it vets lua de la tot omul, pre care-1


zidi altar supt munte, ci doi-spre- lash inima set mi-1 dea bucuros. 3 $i

Vece stalpT, duph cele doe-spre-Vece


semintiT ale lul Israel.
5 $i trimese el pre tinerii fiilor lui
Israel, cari aduserh arderl de tot, pi

acesta este darul care veti lua de la

beitrini ved pe Dumneded.


g $i se attire: Moisi pi Aaron, Nadab
pi Abihu pi pepte-Veci din bettranii lul
Israel, zo $i veclure. pre Dumneleul

dot coti pi jumiltate, pi latimea lui

dinpil: Aur si argint pi aramii; 4 $i


vinht, purpuriil pi carmesin-ropiii pi
bis alb pi per de capret; 5 $i pei de
saciificarn. luT Iehova bol drept sa- berbece ropite, pi peT de vitel de mare,
crificifi de multumire. 6 $i Moisi luh pi lemn -de sittim; 6 Oleih pentru
jumittate din sange, pi-/ puse in stra- candele, aromate pentru oleiul ungerel,
hinti, pi jumetate din sange 11 stropi pi thmaie mirositore; 7 Petre de onice,
preste altar. 7 Apol Nit cartea lege- pi petre de infipt, pentru efod ci pen mintului, pi o ceti in aqui popontilul; tru
8 $i se, -mi face, mie sanepi el Viserit: Tote cats a vorbit Dum- tuar, ca en se,. locuesc in mijlocul lor.
neVeh vom face, pi vom asculta. 8 $i
g Dupe, tote cate-ti voiu areta, chiMoisi bland singele, stropi preste pul lficapului pi chipul tuturor vaselor
popor, pi Vise: Eca sangele leghmentu- luT, spa se, faced.
lui, care-1 Len Iehova cu vol duph
Chivotul.
tote aceste cuvinte.
to $1 sh-mi faced mie chivot de
Preotii pi cei Atte-cleft- din cei mai lemn de sittim; lungimea lul sd fie de
de un cot pi Jumhtate, pi inaltimea lul
d'un cot pi jumhtate. 1 x $i se.-1 im-

bracT en aur carat, pe din lhuntru pi


lul Israel; pi supt picierele lui era ca pe din afarh se, -1 =brad, pi se, facT
un lucru din safir, lucitor ca insupi ineadrare de aur pe d'asupra lui jur
cerul, cdnd este senin. zz i el nu-pi imprejur. 12 $1 sh tomb pentru dinatinse mina sa de cei mai alepl aT fix- sul patru verigi de aur, pi pre aceste
lor lul Israel; $i ei *lure, pre Dum- sa le pine, la eels patru colturi ale
neVeii, pi mancarh pi beurh.
lul; doe verigl de o parte pi doe yerigi de cea-l-alth parte a luT. z3 $i
Moisi se suie ere i pe munte.
sit facT drugl din lemn de sittim, pi
12 $i Iehova Vise lul Moisi: Sue- sit-T imbraci cu aur; 14 $i sh puT drute la mine pe munte, pi remM acolo; gil aceia in verigele cele din laturile

www.dacoromanica.ro

25. 1 6-26. 9.)


IL M OISI.
73
chivotulut, spre a se purta chivotul cu &it din laturile lut, tret ramurt ale poele.
x5 $i drugil vor Arcane in ve- licandrulut dintr'o lature, si tret rarigile chivotului, si nu se vor suite din murt ale policandrulut din OM. lature.
ele. 16 Apot al put in chivot ma'r- 33 Inteo ramurl, sd fie trot calla in
tmia, pre care 10 void da-o.
forma florilor de migdal, cu globuletul
si cis flOrea; si la altit, ramura, 84 fie
Milostivitorul.
tret calla' in forma florilor de migdal,
17 Si sii fact $i milostivitor din aur sic globuletul ci cu flOrea; asa sd fie la
curat; lungimea lug de dot cog ci ju- cele sese ramurt ce ies din policandru.
mittate, si ltitimea mut de un cot si ju- 34 $i la policandru sit fie patru calicl
mittate. xa i s/ fact si dot chern- in forma florilor de migdal, cu globiml de aur; lucru 136.tut sit fact pre buletii for ci cu florile lor. 35 Un
et, din araandoe laturile milostivito- Flobulet sit fie supt doe ramurl ce
rulut: 19 $1 pre un cherubim sl fact ies din policandru, ci alt globulet
la un capet, si pre alt cherubim la alt sd fie supt cele-l-alts doe ramurt ce
capet; din milostivitorul op-I fact pre ies din el, si al treilea globulet sd fie
cherubim:I la amlndoe capetele lut. erti-qi supt doe ramurT ce ies din el;
20 $i cherubimiT vor fi cu aripele in- qi tot aqa sd fie supt cele ese ramurt
tinse pe de asupra, acoperind cu ari- ce ies din policandru. 36 Globuletil
pele milostivitorul, avend fetele for in- si ramurile but el, fie eVite dintrInsul,
tOrse una cats alta, er privirea cheru- qi tot policandru sd fie bltut din o bubimilor vor fi spre milostivitor. 22 $i catit, de aur curat. 37 $i sit fact luT
milostivitorul, sd-1 put preste chivot gi septe candele; si aprindendu-le ad is
de. asupra, si in chivot sa put martu- punt pre el, ca s. lumineze inaintea
Ha pre care o void da tie. 22 Acolo but. 38 $i mucitrile lut si tigIile luT
me void intruni cu tine, si void vorbi tote sd fie din aur must. 3g Polican
cu tine de pe milostivitor, din mijlocul drul en tote uneltele acestea se va face
acelor dot cheruhimi, eel de deasupra dintr'un talant de aur curat. $i yell*
chivotulut mitrturiei, tote cite void or- ea t6te acestea sl le fact chip& chipul
dona tie pentru flit lut Israel.
ce s'a aretat tie pe munte.
Masa Cu pitinile pwneril innainte.
23 $1 sa fact Qi o mass de lemn de

sittim; lungimea el sd fie de dot cott,


si ltitimea et d'un cot, Or Iniiltimea et
d'un cot si jun-I'd:tate. 24 $i sh o 1mbract cu aur curat, si sit fact si Incadrare de aur jur Imprejur; 25 $i
e l fact imprejurul el si pervaz, lat de

Locasul cu cov6re.
$i locasul s6.-1 fact din cie ce co-

26 vOre de in subtire risucit, de veal, purpuriii si carinesin-rosid, cu cherubimt in tesettuA alesit. 2 Lungimea
unuT covor sci fie de doe-deci si opt
de coti, ci littimea unul covor de patra

cote, trite covOrele sa alb& aceeacl ma-

o palml; si pests pervaz sa fact in- surd. 3 Cinci covOre sit fie prinse
cadrare de aur jur imprejur. 26 $i una cu alta, ci cele-l-alte duct covOre
sit fact si patru verig1 de aur, i veri- sd fie prinse una en alta. 4 $i sl, fact
gele sl Is put la cele patru colturi, ehiotori vinete pe marginea unlit cocari sent la cele patru pielore ale et. vor, pe marginea unet impreunart;
27 $i verigele s. fie aprope de pervaz, arta s. fact ci pe marginea covorulul
ca sit se punit drugil, spre a purta din urml, in alta impreunare. 5 Cinmasa. 28 $i sit fact drugt de lemn ci-deci de chiotori sit fact la covorul
de sittim, Qi sit le imbract cu aur, ea dahlia', pi cinci-elect de chiotort sit fact
cu ele sa se porte masa. 29 $1 sit la marginea covorulut, care este la imfact el talere, cltiue, cups si urciOre, preunarea a done; chiotorile vor veni
in cart versa; din aur curat sit le in potrivl. una cu alta. 6 $i s. fact
fact. 3o $i pe mass sa put pline cinct-dect de copct de aur, ci eu copde punere inainte, care sit fie pururea cfle sl 1mpreunezt coveirele unul cu
inaintea mea.
altul; aca va fi locasul unul.
7 $i sl mat fact covOre si din per
Sfesnicul.
de caprti pentru tort de asupra loca3z $1 sl fact un policandru de aur sulut; un-spre-dece asentenea covOre si
curat, lucru bltut el fact policandru, fact. 8 Lungimea unlit covor ad fie
fusul lut, Qi ramurile luT, si calicit lut, de trei-cleci de coti, ci littimea unlit
si globuletit lut si florile lul sit fie din covor de pats cott; cele un- spre -piece
acecall bucatit. 32 $ese ramurt al covOre act aibd acceast mIsuri. g $i

www.dacoromanica.ro

II. MOIS1.
[26. 10-27. 7.
sit impreuni chid covbre de o parte, tim, cineT pentru scandurile din o la1)1 cele-l-alte sese covore de altit parte ture a locasulut; 27 Si tine! zitvdre
si sit indoiesct al seselea covor in fats pentru scandurile din cea-l-alti lature
74

zo $i se. fact cineT -clect de a locasulut; si chid zitv6re pentru scanchiotorT pe marginea unuia din covb- durile locasuluT din fund spre apus;
rele cele din urmA, la impreunaze; si 28 $i zAvorul de la mijlocul sclndulocasuluT.

cineT -elect de chiotort pe marginea co- relor, el ajungl de la un cap la celavorulut al doilea, care se prinde. x i $1 1-alt. 29 Si scandurile sit le imbracT
sa fact copci cineT -flect de araml, cu aur sit verigele for sit le fact de aur,

6i sa put copcile In chiotOrele, qi sa prin can vet petrece zlvOrele; gi ziimpreunt cortul; si asa va fi unul. vorele sit-le imbract cu aur.
3o $i aqa sa -mt fact locasul chip&
12 Er ceea ce intrece, din covdrele cortulul, jumAtatea covorulul care intrece, forma ce M s'a aretat pe munte.
sit acopere partea dinapoT a locasurut.

i3 $i cotul de la o lature, si cotul de


la cea-l-altit lature din ceea ce va intrece din lungimea covOrelor cortulut

sa fluture la laturile cortulut ict


col spre a o acoperi.

si

Cele doe perdek.

3z Si sit fact perdea vinetl, purpurie, carrnesin-resie, si din in subtire


resucit; in IeseturA aldsl sa o fact cu
cherubim pe dinsa. 32 $i sa put pre
dinsa pe patru stalpT de lemn de sit tim, Imbricati cu aur, cArligele for de
aur, puse pe patru pielore de argint.
33 $i sa prin I1 perdela de copci, gi
chivotul mArturiel sa -1 put in launtrul

14 $i el mat fact preste tort alt acoperemint din pet de berbece rosite,
si alt acoperemint din pet de vitel de
mare, pe de asupra.
Schelde pentru cart.
perdelet, si acea perdea as desparta
15 Si pentru locas sit fact sefindurt voile Banta de santa sintelor. 34 $i
din lemn de sittim, puse in pictore. sit put milostivitorul pe chivotul mar26 Lungimea unet scandurl set fie de tuna in sluts santelor. 35 $i masa
flece coat, qi Iltimea unet scandurl de sa o put afarA de perdetia, si policanun cot si JumAtate. 17 Si cite doe drul dinaintea meset In partea despre
urecht sit ctibei fie-care scAndurl, ca una ame4i a locasuluI, si masa sa o put in
sit se corespundl en cea-l-altii; Lisa sa partea despre mela-nOpte.
fact la tote scandurile locasului.
36 Si la usa cortulut sit fact o perx8 $i sit fact scandurile locasulut, dea vinItit, purpurl, carmesin-rosie, gz
doe-4ect scandurt din partea sudicl, din in subtire resucit, broderie alesl.
s 13re mec11-4i.
29 Si BA fact patru- 37 Si perdeleY sit-I fact cineT stalpt de
eel de pieldre de argint supt cele doe- lemn de sittim, si sit-t imbract cu aur,
ecT de scandurT; doe piciore supt o fi cArligele for de auri si acestora sa
scandurl, pentru amindoue urechile el; be tonal cineT pictOre de gram/.
ai doe piciore supt cat/ scandurit penJertfelnicul pentru arderea de tot.
tru amandoue urechile et. 20 Asa si
de cea-l-altit parte a locasulut despre
Si sit fact altar de lemn de sittim,
megla-n6pte sa fie doe4ecl de scanlung de chid cop, si lat de chid
duff, cu cele patru-cleci de picTore de cots: pAtrat sit fie altarul; si de tret
argint ale lor3 21 Doe, pictore supt cott inaltimea lui. 2 Si el fact Jut
o scAndura, 61 doe pictore supt altl come in cele patru unghluri ale but;
scandurit. 22 Si In partea din fundul cdrnele hit se. fie de o bucatl cu el, si
locasulut despre apus sa fact sese scan- s/-1 imbract cu araml. 3 $1 sa -T fact
durt. 23 Si sa mat fact doe schndurT Ole pentru scbterea cenuset, si lopett
In cele doe anghturt din fundul loca- si scafe, si furculite, si tigitt pentru
sulul. 24 Si sit fie inpreunate jos, si eitrbunT; tote uneltele but Ea be fact de
se. fie inpreunate sus, qi unite cu un arame,. 4 $i sa fact si un grAtar de
cerc; Qi ass el fie cu amandoue, earl anima In forma retelet, si la gratar sa
at sa fie In cele doe unghturT. 25 $i fact patru verigi de araml, la cele pasa fie opt scandurt cu pictOrele lor de tru unghturt ale but. 5 $i grAtarul
argint in sese-spre-Oece piclore; doe sa-1 put supt cuprinsul altarulut de jos,
pletore supt o scandurl, qi doe pieta- ca gratarul sa ajungit pinl la jumatare supt cea-l-alts scandura.
tea altarulut. 6 $i sit fact drugt altarulul, drugt din lemn de sittim, qi
Zavorek.
imbract en ararnit. 7 $i sit pe26 Si IA fact zavore de lemn de sit- treci drugiT prin verigt, ea drugiT sit

27

www.dacoromanica.ro

II. MOISI.
27. 8-28. 17.]
76
fie de amandoue laturl ale altarulut, ci pe flit set cu dinsul, ca se -ml fie
pentru a-1 purta. 8 $i sit-1 fact din mie preotl: Aaron, Nadab i Abibu,
scanduri ; se fie scobit ; dupe cum Eleazer yi Itamar, flit but Aaron. 2 $i
ti s'a &Mat tie pe munte, soft se-1
se. fact lut Aaron fratelut tee vestface.
minte slide spre onOre Qi spre podobe.
3 $i sit vorbesce tuturor berbatilor cu
Despre bind&
cuget intelept, tuturor acelora pre cari
g $i locaculul sit-i fact curte In par- 1-am implimt eu cu spiritul mteleptea sudice, despre meda-di, perdelele cTunel, ca se. face, vestmintele but Aacurtii din in subtire resucit, 61 lungi- ron pentru a-1 Anti, ea se-ml fie mie
mea unel lature o sutit de cog; 10
preot.
stfilpil eT doe-4ecT, en picidrele lor
de arame doe-ylecT,

oi

cerligele stfil-

pilor ci betele de argint.

Inbracdmintea preofescd.

4 Si acestea sent vestmintele cari


nea @i spre laturea despre moon -nopte be vor face: Peptarul, efodul, mantia
sd aibd perdele lungime de o Bute de oi tunica pestrite, mitra ci brfiul. Ala
coil, cu stalpii lor doe-c,lecT, oi en pi- vor face el vestminta mere luT Aaron,
cTorele lor de arame doe-clecT; ci car- frateluT tee, of fiilor luT, ea sit-ml fie
ligele stfilpilor yi betels de argint. mie preot. 5 $i vor lua aur, vinet,
12 Liirgimea curtil din laturea despre ci purpurid, ci carmesin-rociu, c1 in
xx Aseme-

apus de cinc1-4ec1 cots perdele, Cu stab subtire.


piT for clece, ci picierele for cleft.
Efodul.
x3 $i lergimea curtil din laturea despre
ost, despre resiirit, einci-leel de cog.
6 $i efodul se-1 face din aur, din

14 $i la o parte cinc1-spre-4ece per- vinet, din purpur, din earmesin-rooie


dele, eu stalpiT lor trel, of cu picierele qi din in subtire resucit, tesature afor trel. 15 Si la cea-l-altit parte lba. 7 El sit gibe dot umerarl, cari
cinci-spre-clece cog perdele, cu stfilpil se vot impreuna la cele doe capete,
lor trel, ci cu picierele lor trei. x6 $i ci aya va fi impreunat. 8 $i emgdpentru porta curtiT o perdea de done- tdrea cn care va fi Incins, c1 care va
cleel cog, 'din vinet, purpuriti ci carme- fi pe de-asupra efodului sit fie tot asin-rooiu c1 din in subtire resucit, Cu semenea bucrate c1 din o bucate en el:
stalpil for patru, oi cu picierele lor din aur, vinet, purpur, carmesin-rooiii
patru. 17 Tog stalpii curtit 8d fie ci din in subtire resucit. g $i sd TeT
incinoT cu verigi de argint; cfirligele ci doe petre onice, ci se sepT pe dinlor sd fie de argint, oi picTorele lor de sele numele fiilor but Israel: to $ese
arame. 18 Lungimea curtiT sd fie de din numele lor pe o petre, ci numele
o Bute, de cog; oi lergimea de cate celor-l-alit oho pe cea-l-altit petre dupit
cincI-4ec1 de o parte oi de anti; ci inel- randul nasceret lor.
xx Lucru de
timea de cinel cog, i se, fie de in re- petre, de seplitura, de pecete, sit sepT
sucit, oi picierele steilpilor de arame. pe dime petre numele fiilor luT Israel,
zg $i tote uneltele locaoulul pentru tot oi in legeturl de aur se be incasezt.
serviclul but, ci tog titruoii lul, precum 12 $i aceste dome petre se le put pe
pi tog titruoil curtiT se, fie de aramii.
Despre untdelemnul slant.
20 $i tu ordone fiilor but Israel, ea
se-ti aduca oleiii curat din masline fere

umeriT efodului, ca ele set fie petre de


amintire pentru fiiT but Israel; ci Aaron
va purta numele for inaintea luT Dumnecleil pe amendiloi umeril set spre amintirea lor. 13 $i se fact ferecerile

drojdii spre luminare, pentru ca can- de aur; 14 $i done lanturl de aur


delele se, arde neincetat. 21 In cor- curat; fe-le pre acestea in forma sferel,
tul intrunireT afare de perdetia, care lucru Impletit, c1 pre aceste lanturT
spcinzurd dinaintea merturiei, be va pre- impletite pune-le in fereceri.
gall Aaron oi flit lui, ca sit ardd InaEngolpionul.
intea lut Iehova, de Cu sore pfine,
diminete. Acesta va fi lege vecinicti
15 5i se fact ci peptarul judeceteY;
care se va peisi de flit but Israel intru tesiiture a1ese, ca i tesdtura efodului
neamurile lor.
se-1 fact pre el; din aur, vinet, din
purpur, carmesin- rocid, ci din in sub
Alegerea Jul Aaron gi a fiilor set.
tire resucit. 16 Se fie pdtrat fi duEr tu dame la tine dintre flit blu, of sit aibd lungimea de o ',alma,
28 luT Israel pe fratele tee Aaron, oi latimea de o palm& 17 $i se umpli

www.dacoromanica.ro

IL MOISI.
[28. 18-29. 4
plinul sea en petre preciose; patru sire roqiu, pe marginea lul jur imprejur, si
de petre; In cinteful sir vor fi: Un ear- printr'acestea clopotei de aur jur imdon, un topaz qi un smaragd; acesta prejur; 34 Inccit a fie un clopotel
sit fie cirul anteici; 28 $i intr'al doi- de aur i o rodie, un clopotel de aur
lea
: Un carbuncul, un safir i un fi o rodie, pe marginea mantiel jur imdiamant. ig In al treilea qir: Un li- prejur. 35 $i Aaron se va imbrAca
ghirion, qi un agat, Qi un ametist. $i'n en dinsul la serviciti, ca sunetul luT sit
7b

al patrulea fir: 20 Un chrisolit, un se audit, and va intra in sanctuar,


onichin i un taspide; aceste in legh- inaintea Jut Dumnedeti, gi and va egi;
turt de aur se vor Incasa. 21 $i pe- ea sit nu mod,.
trels acestea sit fie in num& de doe-

Tabla de la frunte.
sepat ca sepAtura de pecete, fie-care
36 $i sA fact si o placl de aur cucu numele sea, dupit cele doe-spre- rat, 0 BA sepj Pb dinsa cu sepAtura
dece semintil. 22 $1 at fad In pep- de pecete: SANTIRE LIT/ IEHOVA!
tar lanturile, in forma afore'', lucru im- 37 $i acesta sit o leg'' de sfOra vinete,
pieta din aur curat. 23 $i sit mat tli va fi la mitrA; in purtea d'inaintea
fad peptarulul doe verigi de aur, mitre'' sA fie. 38 $i va fi pe fruntea
si aceste doe verigi st le put la cele lut Aaron; si Aaron va purta piicatele
24 $i lucrurilor stnte, pre can fiii Jul Israel
doe colturl ale peptarulut.
pre cele doe lanNri de aur imple- le vor fi sAntit in tote darurile lor; zli
tite sit le prindi de cele doe verigi va fi pe fruntea Jul tot-de-una, ca sit-I
din eolturile peptarulul. 25 $i cele- fact plAcutt inaintea lui Iehova.
Pelee doe capete ale celor cloud lanfurl impletite sit le prindi de cele doe Tunica, mitra, cingcltdrea fi nadragit
sponci, gi sit is puT preste umeril efo3g i se t esT i tunica din in subdulul, in partea de dinainte. 26 $i tire; @1 mitra sa, o fact din in subtire;
sit mat fact doe verigi de anr, Qi BA si cingiltdrea sit o fact broderie alesit.
le puT la cele-l-alte doe colturl de jos
4o $i sit fact fiilor hit Aaron tuale peptarulul, la marginea lui, care nice, 0 sA, fact pentru dincil cing6,tori,
este din launtru, despre efod. 27 $i 0 sit fact pentru dinsii mitre, spre ost maT fad doe verigT de aur, i sit nore Qi spre pod6136. 41 $i sit imle puT la eeT dot umerarl ale efodu- bracT cu acestea, pre fratele MI Aaron
lul, de desupt, in partea anteriOrA a si pre flit lul impreunA cu dinsul; gi
lul, tocmal in keul unde acestea se st ungi pre et; 0 sti, le umpli mainele
imbinA, deasupra de briul efodulul. lor; si sit-t sfintesci pre ci, ea st -mt
28 $i peptarul cu verigele bit 11 vor fie mie preoti. 42 i st fact lor pullega en sfOrA vinetit de verigele efo- pane de in, cari ea Ii acopere golicindulut, ca sit stea tapan deasupra emu- nea corpulul lor, si can sit fie de suptul
gittorel efodulul, incat peptarul sit nu cOpselor pant in sus de glesne. 43 $i
se misce de pe efod. 2g $i ass va cu ele vor fi imbrIcatt Aaron 0 flit
purta Aaron numele fiilor lul Israel MT, cand vor intra el in cortul intrupe peptarul judecittei, deasupra inimei nird, sac and se vor apropia de altar,
sale, cand va intra in sanctuar, spre spre a face serviciii in sanctuar; ca nu
amintire vecinicA inaintea luT Dum- cum-va purttnd pecatul ore-earei intinedeti.
nariuni, sit morl. Acosta va fi lege ye3o i sii, put in peptarul judecAtet einicA pentru Aaron 0 pentru semintia
Urim Qi Tumim, cari BA fie deasupra Jul dupg, dinsul.
inimet lul Aaron, and va intra el inaSfinfrea preofilor fi a altarului.
intea lul Iehova; $i asa Aaron va purta ne'ncetat judecata fiilor MI Israel
n
acesta este cea-ce vet face lor,
pe inima ea, inaintea lul Dumnedeii.
2Y dud II vet sInti pre et, ea sit fie
spre-dece, dupA numele fiilor lul Israel,

Mantis vinettl.

mie prep t: tea un vitel dintre vite,

fi dot berbect fArg, cusur; 2 $i pant


$i sit fact mantia de supt efod nedospite, ci turte nedospite, frAmfintot vinetA. 32 $i acesta la mijloe sit tate cu olelti; i pliicinte nedospite,
aibA guru., pentru intrarea eapulul, qi unse cu oleig; acestea sa be fad din
o tiviturA sit fie imprejur; lucru tesut, florea fain'' de griiii; 3 $i punenduea gura unel platw sit fie, ea BA nu le intr'un paner, alit -le in paner cu
se rupa. 33 Si pe marginea luT se viteiul si cu cei dot herbed; 4 Afact rode in vinet, purpur, earmesin- poT adA pre Aaron si pre fill set in usa.
31

www.dacoromanica.ro

II. MOISI.
77
cortulul IntrunireT, @i spalit-t Cu ape; precum gi fill la
vestmintele fiilor
5 $i Tea vestmintele, gi Imbraca pre lul cu dinsul. 22 Dup'acea sa Tel graAaron cu tunics pi Cu mantia efodu- eimea din berbece, gi coda la, gi gritla, gi eu efodul gi en peptarul; oi-1 eimea care acopere meruntaele, gi praincinge cu eingittOrea efodulul. 6 A- purul ficatulta, gi amandila ranunchil

29.5 -86.1

pot pune pe capul luT mitre, gi preste cu gritsimea de preste &mit gi spats
mitre diadema sante. 7 $i Tea olelul drepta; ca acesta este berbecele de conungerei, oi-1 tOrna pe eapul lul, gi-1 unge sacrare. 23 Si din panerul eel en apre el.
zime ce este inaintea lul Dumnedea,
8 Dup'acea sa aduci pre fiii luT, gi st mai Id; gi o pane, o tura de oleic
sa-i ImbracT eu tunicele. 9 $i incin- gi o placinta; 24 i pre tote acestea
gendu-I pre el Cu eingetori, pre Aaron sa be put in manele lui Aaron, gi In
gi pre fill luT, pe capul lor sa put mi- manele fiilor lut, gi el, le mini in eke

trele; ea preotia sit fie intre el prin si in colo drept der leganat Inaintea
lege vecinice. $i ast-fel veT santi pre Jul Dumnedeii. 25 $i luandu-le din

Aaron gi pre fiii seT.


manele lor, sit le aprindi pe altar, dexo $i sa aducT vitelul Inaintea cor- asupra arderel de tot, intra miros pittuluT intrunirel, gi Aaron gi flit seT sa- cut luT Dumnedea; sacrificia cu foe la
d pun/ manele lor pe capul vitelulul. Dumneclea este acesta. 26 $i sit Tel
xx Si sa junghil vitelul inaintea lul gi peptul berbecelui de consacrare, eaDumnecleil la usa cortulul de Intrunire. reie este pentru Aaron, gi dupa ce -1

12 $i luand din sangele vitelulul cu veT legana drept dar leginat inaintea
degetul tau, sit put pe cornele altarn- luT Dumnedeit, va fi partea ta. 27 $i
lui, oi cot -1 -alt sange sa-1 versT la pi- veT 86,4 peptul legitnat gi spata ridiciOrele altarulul. x3 $i sa Tel Vas cath, care s'a leganat gi s'a ridicat din
grasimea care acopere maruntaele, gi
prapurul ficatuluT, gi amandd AaiunchiI eu gresimea lor gi aprinde-le pe
altar.
x4 $i carnea vitelulul, pelea gi ba-

berbecele de consacrare, care este pen-

bece, dupil ce Aaron gi fiii Jul fot vor


pune manele lor pe eapul berbecelui;
zo $i se injunghil berbecele, gi luand
din sangele but sit put pe mOlele urecheT drepte a la Aaron, gi pe mblele
urechel drepte a fiilor seT, gx pe degetul gros al mane] drepte a lor, gi pe

ner, la uga cortuluT intrunirel. 33 El


be vor mance pre acestea, prin can s'a
facut ispesenia, pentru a-I sacra ,Si. a-I
santi. Si altul dintrinsele se nu ma-

tru Aaron gi pentru fiii luT. 28 $i


acesta prin lege vednica vor fi ale la
Aaron gi ale fiilor set, de la fiii luT
Israel; ca este dar ridicat; gi darul
lege sit be argil cu foc afara din ta- redicat, pre care 1 -au adus fill lul Isblra; jertfa pentru pleat este.
rael din sacrificiile lor de bucurie, aIs $i sit let gi pre unul din berbe- eel dar ridicat se cade sit fie a lul
ci; gi Aaron gi fiii seT salt punt ma- Dumnedeil.
nele lor pe capul berbeceluI. x6 $i
29 $i vestmintele sacra ale la Aasa injunglaT berbecele, gi luand san- ron vor fi dupa dinsul ale fiilor luT,
gele lul, st-1 stropesci pe altar jar Im- ca eT intr'insele sit se unga; gi In ele
prejur. 17 Apol sa tat berbecele In sa se santesca. 3o $epte Mile se va
bucetT, oi sit-i spelt maruntaele gi pi- imbraca cu ele acela dintre flit la,
clOrele lul cu apt, ei FA is pa lane. care va urma archiereit In locul lul,
cele-l-alte hucitti, gi preste capul lul.
earele va intra In cortul intrunirel,
x8 $i aprinde acest berbece intreg pe ca sa servesca in sanctuar. 3x ApoI
altar; eel ardere de tot este but Dam- luand berbecele de consacrare, carnea
nesleil, miros placut, sacrificia cu foc lut sit o ferbe in loc sant 3z $i
lul Dumnedea.
Aaron si flit lul sa manance carnea
19 Apoi se Tel gi pre al doilea ber- acestui berbece, gi panea cea din pa-

nance, ce aunt sante. 34 $i de va


remene ce-va din acesta carne a consacrarel gi din pane papa a doua di,
degetul eel mare al piclorulul drept rlmitsita o veT arde cu foe; acesta nu
al Jon, gi cu cel-l-alt sante se stropesei se va manes, ca lucru sant este.

preste altar jar imprejur.

21

]u-

and din sangele ce este pe altar, gi din


oleIul ungerel, sa stropesci pre Aaron
gi vestmintele lut, gi pre hit lul, gi
vestmintele fiilor lui cu dinsul; gi ast-

35 $i vet face cu Aaron gi cu fiii


but, dupe cum am ordonat tie; cePte
dile veT Anti pre eT.

36 $i slilnic veT

mat sacrifice gi un vital ea jertfit de


ispAsire, $i veT multi altarul, facend

fel se va 'Anti el gi vestmintele lul, ispagire pentru el, 0-1 vet unge, ea st-1

www.dacoromanica.ro

R. MOISI.
[20. 87-30. 21.
37 Solite Mile vet race is- cu tine. 7 $i Aaron va aprinde peste
plairea pentru altar, pi-1 vel 86.0 pre dinsul temAie aromatia in tote dimiel; pi spa altarul va fi rum pre sant: netele, and va pregAti el candelele.
tot eel ce se va atinge de altar, sant 8 $i intre amfindoe serile, and Aaron
va aprinde candelele, va tAmAia; ad
sit fie.
fie titmaiere neincetatA pururea inainJertfa cianticd.
tea Domnulut, intro nemurile vestre.
38 $i Rasta este ceea ea vet sacri- g Presto dinsul sit nu aduce%( alt-fel
fice tu pe altar: do! mieT de cote un de tamale, nicT ardere de tot, ilia dar
an vet educe tu In fiecare di neincetat: de pane, pi nici prinos de turnare sit
3g Pre un miel 11 vet sacrifice dimi- nu versatt preste dinsul. xo Ci nuneta, pi pre al donee miel it vet sacri- mat ispArire va face Aaron preste edrfice intre amandoe serile; 4o $i vet nele acestula o data pe an. Ispiipirea
pens a clecea parte din efa din fldrea o va face el presto acest altar in tot
Sind, frfirantate. en a patra parte din anul o date., intro generatiunile vestre,
un hin de olei curat; Qi ca prinos, vin cu sdngele sacrificiulul de ispApire pea patra parte din un hin, pentru un catalor. Pre sant luT Dumneded va fi
mid. 41 Si pre al donee mid 11 vol tweets.
sacrifice intre amandoe senile; pi vet
Contributiiie pentru. sanctuar.
urma en dinsul ca en darul de pains
xi $1 Iehova vorbi Jut Moisi, cli&min* pi ca cu prinosul turndtor de
vin, intru miros pldcut, sacrificiti en cend: 12 Cdnd tu vet face dupti nufoe lut Iehova. 42 Acista va fi ardere merul for numerarea fiilor lul Israel,
de tot necurmatd pi vec!nicd intru ne- fiecare va da Jut Dumneded rescummurile vestre, la ports cortulut intru- perarea pentru sufletul sou, and IT vet
niret, Inaintea hit Iehova, unde ed me numera pre el, ca sit nu fie ilia o plagl,
void Intruni cu vol, spre a-4,T vorbi tie and IT vet numera pre el. 13 Acosta
acolo. 43 Acolo me void intruni cu vor da: fiecare, care va trece prin nuflit lut Israel, pi locul acela se va anti merare, va da o jumAtate de sic]; dude mdrirea mea. 44 $i void anti pe. siclul sanctuarulul; siclul are doecortul IntrunireT pi altarul; pre Aa- decT de ghere. 0 junaltate de siclu va
ron pi pre fiiT Jut IT void anti, ca sit fie fi prinosul luT Dumneded. 14 Fiecare
mie preott. 45 $i void locui in mij- carele va trece prin nnmerare, de doelocul fiilor Jul Israel, pi void fi lor ded de ant pi mat sus, vs da dar Jut
Dumneded; 46 $i et vor entwine a Dumnedeti. 55 Avutul nu va da mat
ea sant Domnul Durnneqeul lor, carele mult, met saracul mat putin de o ju1-am scos pre dinpil din phmentul E- matate de siclu, chnd vett face dar Jul
giptulul, ca sit locuese in mijlocul lor. Dumneded pentru ispdpirea sufletelor
Ed sant Domnul Dumnedeul lor.
vestre. 16 $i vet lua acel argint de
ispApire, pi -1 vet da pentru lucrul corAltarul teimaient
tulut Intruniret, oi va fi fiilor Int Israel
Si a fact pi altar pentru ardere spre amintire Jul Iehova pentru ispA30 de thmAid; din lemn de sittim se. -1 Ores sufletelor vdstre.
fad. a Lungimea lul sa fie de un cot,
78

sfintescl.

Lighental de anima.
17 $i Dumneded mai vorbi ltT Moisi,
3 $i sit -1 dicend:
18 SA mat fact pi un lighen

pi lAtimea Jul de un cot; pdtrat sA, fie;

pi inaltimea tut de dot coil; pi tor-

nele lul s4 fie erase din el.


Imbrael cu aur curet, atat acoperipul
luT deasupra, at pi laturile Jul jur Imprejur, pi cernele lul; pi sA-T fad pi
Incadrare de aur jur imprejur. 4 $i

de aramI, pi piclorul Jul de aramit,

pentru spitlat, pi se. -I puie intro cortul


intrunirel pi Intro altar, pi se. tome ape.
Intr'insul. ig $i Aaron pi fiiI lul 1.11
sit -I fact doe verigl de aur supt in- vor spAla dinteinsul mdnele pi picIoeadrare, Is doe din laturile sale, in rele lor. so Cdnd vor intra et in corcele doe unghiurt, ea sit servesch pen- tul intruniret, se vor splla cu ape., ca

tru a petrece prin ele drugl, cu cari sit nu morn; sad and se vor apropia
se va purta. 5 $i se. fact pi drugil de altar, ca se. serves* ca sh fach. sd

din lemn de sittim, pi sit-I imbraci cu era. vre-un sacrificiti cu foc luT Dumaur. 6 $i sit-1 put d'inantea perdeleT neded. 21 $i-p1 vor spala manele pi
ce este Inaintea chivotulul de mArturie, piciorele lor, ca sit nu more.. Acosta
In fata milostivitorulut, carele este de va fi lor lege vectnicA, Jut Aaron pi
asupra mitrturiet, unde me void intruni semintiel lilt in generatiunile lor.

www.dacoromanica.ro

79
II. M(HSI.
dune, cu iscusinte, en sciinte, si cu tot
Oleiul ungerel.
felul de dibacie. 4 Ca se. nescosesca
22 $i Iehova mat vorbi luT Moisi, planurl spre a lucra in aur, In argint
dicend: 23 Si srt Tel aromate de cele si in arama, 5 A sculpta in petre si
mai alese, smirna cea mat curate. rind a is lega, a thia lemne, si tot felul de
sute sic/i, si scortieora mirositore pe lucru a lucre. 6 Si ed. I-am mai dat
jurnAtate atata, doe Bute cincl-decl lul pre Aholiab, fiul lul Ahisamac, din
sic/i, si trestie mirositore doe sute semintia Jul Dan; si iscusinte am pus
einci-decT siclif; 24 $i casia duel sute in tot omul cu cuget intelept, ea el
sicli, dupe. Meld sanctuaruluT; si oleid tote acelea se is face. ate am ordonat
de maslini un hin. 25 $i sa fad dintr'a- tie. 7 Cortul intrunirel si chivotul
cestea oleic pentru ungereasecrli,unefire marturiel, milostivitorul de deasupra
amesteceta dupe. meeteeugul fecetorilor acesteia, si tote uneltele cortulul;
de mir. 26 Oldul ungerel sacre va fi 8 $i masa cu tote uneltele eI, si poliacesta. $i sit luxe cu dinsul cortul In- candrul eel din aur curet cu tote uneltrunirel si chivotul merturiel; 27 Si tele luT, si altarul tamilierei; g Si
masa cu tote uneltele el, si polican- altarul de arderT de tot cu tote uneldrul en tote uneltele lui, si altarul te- tele Id, si spAletorul cu piciorul lul;
melerei; 28 Si altarul de arderi de so Si vestmintele de servicid, si vesttot cu tote uneltele Id, ci spelatorul mintele sacre ale archiereulul Aaron,
cu picTorul Id. 29 Si santesce-le pre si vestmintele fiilor eel de preotie.
acestea, ca sa fie pre sante; tot ce se xx Si oleiul ungerel si Umlaut aromava atinge de dinsele sant se fie. 3o A- tick' pentru sanctuar; sa is face, asa,
semenea BA ungi si pre Aaron si pre fill cum tl-am ordonat tie.
eel, sit-T santesci pre el, ea se. fie mie
Serbarea Sabatului.
preott 31 Si se vorbesci fiilor Jul Is12 $i Dumnedea mai vorbi 1nl Moirael, dicend; Acesta va fi mie oleic de
ungere sacra, intru nemurile vOstre. si, dicend: 13 $i to vorbesce fiilor
32 Niel un corp de om sit nu se unge. Id Israel, dicend: Cu adeverat, 0241
cu dinsul, ei nicl dupe amestecittura sabatele mele, ce. acestea silnt semne

30. 22-32. 1.]

sa se nu facetI alta asemenea; ca intre mine si 'ntre vol in generatinacesta este lucru seem; va fi voile sfintenie! 33 Verl-cine va face amestecetura asemenea, sat tine va da dinteinsul altuTa, starpise-va din poporul sea.
TIlmeaerea.

34 $i Iehova vise lul Moisi: le aromate: Stacte si once, si halvan,


aromate, gi tamaiii curate., din total in

nile vostre; ea voi se. seiti, cii, el sant

Dumnedea care ve santese pre vol.


14 Pezitl dare. sabatul! ca el trobuie

se. ye fie sant voile: VerT-sine -1 va spur-

ca, se va omori; tine va face inteacea


Ali vr'un lucru, starpi-se-va sufletul a.
cela din poporul sea. 15 Sese dile
se va lucra, si In a ceptea Ali este sabatul, di de odihne, sante. lul Dumnedet. Cine va face vr'un lucru in digt,,

greutate d'o potrive. 35 Si dintr'aceste se pregetesd temaie, amestecl- sabatulul se va omori negresit. 16 Asa
ture aromatics, *Wei dupe. arta face- flu lui Israel sit tie sabatul, sertorilor de mir; punend sere, ca sa fie band sabatul In generatiunile lor, prim
17 Acesta intre
curate si sante. 36 Si dintr'acestea leFemint vecinic.
vei pica merunt, si dinteinsele veT puns mine s'intre fiil lui Israel este semn
d'inaintea merturiei in cortul intruni- vecinic; did in sese dile flea Dumrei, unde me void Intruni cu tine. Pre nedeil cerul si pementul, si idea Opsant va fi vote. 37 Si trimaia, dupe. tea di se odihm si s'a desfAtat.
amestecittura acesta sit nu ye facetl;
Tablele leget.
acesta va fi tie sant Jul Dumnedeit
18 Si Domnul, dupe, ce sfarei vor38 Veri-cine va face ca acestea, ca sit
mirose, starpi-se-va din poporul se g. birea cu Moisi pe muntele Sinai, 11
Rdnduirea mestesugarilor Besaleel si
Aholiab.

31

$i Dumnedea vorbi lul Moisi, dicend: 2 Vedl, eli anume am chie-

mat pre Besaleel, fiul luTUri, fiul lul Hur,

dede cele doe table ale mArturiei,


table de petra scrise en degetul Jul
Dumnedeu.

Vifelul de aur.
Si poporul vedend, ce. Moisi
terdia forte de a se pogori de pe

din semintia lui Iuda; 3 $i-1 umplul 2


cu sniritul lui Dumnedefi, en intelep- munte, se admit poporul imprejurul

www.dacoromanica.ro

(32.2-30.
II. MOISI.
15 Si Moisi se re'ntorse, Ili se poluT Aaron, si-Y disc: c611-te! ft-ne del,
80

cari sit mergit inaintea nostril.; et ce


s'a Intamplat cu acel om, en Moisi,
care ne-a scos pre not' din panifi,ntul
Egiptuld, nu scim. 2 Si Aaron le
respunse: ScotetI cerceil de aur, can
stint in urechile femeelor vdstre ,Ti. a
fiilor vostri si a fetelor vOstre, ci-f. aduceti la mine!

gori de pe munte, cu cele doe table


ale marturieT in mane., table scrise pe
amandoe partile lor, si dincOce Qi dincolo sense. 16 $i tablele eraii lucrul
hit Dumneded, gi seriptura era scrip-

tura luI Dumneded, sepata pe table.

17 Si Iosua audind vocea poporulul in


3 Si tot poporul scose strigattil sett, dise In! Moisi: In tabert

top cerceii eel de aur, cart erait in e strigitt de resbel.

18 Si el if res-

nrechile lor, P-1 aduseril lul Aaron; punse: Acest glas nu e strigare, nici
4 Luandu-i din manele lor, dandu-1 cu de invingatori, nici strigare de invinsl;
dalta forma, le flea lor un vitel tur- ci, ell and glas de cantece de joc.
nat. Si el oiserii: Acestia sent deiI tot, Ecitma lui Moisi pentru Dumneded.
o Israele! cari to -au scos pre tine din
plimentul Egiptulul.

5 Acosta vedend

x9 Si apropiandu-se el de tabert,

Aaron, zidi altar inaintea tut, si Aaron vedu vitelnl ct joeul in chor, ci se astriga, dicend: Serbatore lui Iehova prinse de manie Moisi, ci lepeda din
este mane! 6 Si el se sculara a doa manele sale tablele, si be sfarama supt
vi de dimineta, qi sacrificart arderl de munte. 20 Si Ina el-vitelul, pre care -1
tot, si aduserit jertfa de multumire; si facusera el, 0-1 arse in foc, si-d sdrobi
poporul se puse la mancare yt beutura, in pulbere merunta; ci pulberea o preof se sculara, st pee.
sent in apt, 9i &ell pre fiil lul Israel
7 Si Dumneded vise In! Moisi: Scala, st bea dintr'snsa.
21 5i Moisi dise 11.0 Aaron: Ce ti-a
qi pogort-te, ca poporul tell, pre care
tu 1-al scos din pilmantul Egiptulul, facut tie acest popor, de al adus asupra
s'a stricat. 8 El curand forte s'all lul pecatul eel mare? 22 Si Aaron
abiltut de la calea, care le-am fost po- iT respunse: Mania domnulul men at
runcit en; el 41 facura vitel turnat, nu se aprinda! Tu Bch' cd, poporul asi se inchinarit inaintea lui, gi-1 sacri- cesta este pornit spre red. 23 El iml
ficart, gi-I vises: Acestia, o Israele! disert: Ft-ne dei, can sit rierga, Inamint

tel, cari to -ail scos pre tine intea nostra; ca ce s'a intamplat cu

din pamantul Egiptului ! g Si Dum- acel om, cu Moisi, care ne-a scos pre
neded Oise lul Moisi: Ed ved acest po- nol din pamantul Egiptulul, nu seem.

por, si eca, este popor incipatanat. 24 $i al le-am dis: Cine are aur? sa-1
xo Amin last-me, ca mania mea sa, se scott; si el mi-1 dedert mie, si ell 11
aprinda asupra lor, si se.-1 mistuesc pre aruncaid in foc, ci esi acest vitel.
dincil; er pre tine to void face natiune
25 Si Moisi vedend, cri poporul era
mare.
desfranat, cad Aaron 11 desfranase, ca
ix Atuncia Moisi se /alga Domnu- sa fie cart la neamicil sel; 26 Stete
lul, Dumnedeulul sell, si vise: Pentru in perta taberel, ci dise: Cine este a
ce, Donnie, se aprinde mania to asupra lul Dumnedeii? sit vie la mine! Atuncia
poporulul tea, pre care tu 1-al scos din totI fiil lui Levi se stransera pe langd,
pamantul Egiptulul cu putere mare si dinsul. 27 $i el le dise: Asa dice

cu mana tare? 12 Pentru ce Egiptenil sa vorbesca $i st Vice: Spre nenorocirea lor I-a sobs pre el, ca sit-I
omOre prin acestl munti, gi se-I perdi
de pe fata pamantulul? Intorce-te de
la aprinderea mania tale, gi imblandesce-te de acest red, ce cugetf poporuin! tell; 13 Adu -tI aminte de Abraam si de Isaac si de Israel, servil

Domnul, Dumnedeul lui Israel: Fiecare din mi sa-gl incinga sabia sa la

cOpsa sa, Qi sit treceti, ii fig ye intor-

ceti prin tabera, de la o ports pint

la cea-l-altit; ci sa ucida fie-care pre


fratele Bed, si fie-care pre amicnl sat,
si fie-care pre aprOpele sett.

28 Si flit

in! Levi facurt dupit cuvintul lul Moiinteacea di *lure, morn din potel, carora tu le-al jurat pe tine insu-tI, por la trei miT barbati. 29 Caci Moisi

'

pi le-al promis: Ed void immulti se- le dise: Santiti-ve asta-di lul Iehova,
mintia stra ea atelele cerulu!; si tot ucidend fie-care chlar pre filul sell, ci
pamantul acesta pre care 1-am promis, pre fratele sell; pentru ca sit dea asta11 void da semintiel vdstre, ca sa-1 V1 bine-cuvintarea sa void..
moqtenesca in veil. 14 Si Dumneded
se imblandi de acel red, ce cugeta sa-1
fact poporulul sea.

Moisi se rogif pentru popor.

3o $i a doa di dise Moisi care

www.dacoromanica.ro

32. 31-24. 1.]


II. MOISL
81
popor: Vol ati facut pleat mare forte; cortulul, qi bomnut vorbTa eu Moisi.
gi acum me void sui la Dumnedeit, so Si tot poporul vedea stalpul de ndor
pate void face ispgirea pentru pacatul stand la go, cortulul; si poporul se
vostru. 3; Si Moisi se'ntorse ereld scull tot, si se inchina fie-care la up
la Dumneded, gi Oise: 0, rogu-te! po- cortulul sett. ix Si Dumneded vorporul acesta a fault pecat mare forte, bia cu Moisi fata in fate, precum vor
cite 41 fiteu deT de aur: 32 Acum [sail besce om cu amicul sett; gi Moisi se
erte-le pe.catul, sad de nu, sterge-me re'nturnit in tabere., gi servul see Iopre mine din cartea ta, pre care aT sua, filiil lul Nun, om tiner, nu se descris -o.
33 Si Iehova Oise lul Moisi: parts de cort.
Pre cel ce a pecatuit in contra mea, , 12 Si Moisi Oise catra Dumnedeit:
pre acel it void sterge din cartea mea.
tu mi-at Ois: Du poporul acesta!
34 Si tu acum merge, gi condu pre po- Dare tu nu mi-al facut cunoscut pre
porul acesta la locul, de care ti-am acela, pre care vet se.-1 trimetl cu mine:;
vorbit tie; ece, un anger al met; va gi tu a! lis: Ed te-am cunoscut pe
merge inaintea ta;' dare in dicta de nume, gi at aflat bar in ochil me!.
pedepsire void pedepsi qi acest pecat 23 Acum daril, de am aflat har in
al lor.
ochil td, aratd -mi, rogu-te, calea ta,
35 Aga Dumneded lovi pre popor ca a& te eunosc pre tine, gi sit aflu har
pentru facerea vitelulul, pre care -1 film in' ochiT tel; gi utte-te, ca acest popor
Aaron.

este poporul tea.

Moisi se HO pentru poporul umilit.

3,

14 Si Domnul Oise:

Fata mea va merge inainte, gi ed It!


void da tie lin4te. 15 Si Moist: Oise

Si Dumneded Oise Jul Moisi: Mer- eittrit dinsul: Dace, feta ta nu va merge
gl! sue-te, tu gi poporul pre care inainte, atuncia, nu ne mai duce d'aicia.
1 -al scos din pitmentul Egiptulul, in z6 Si intru ce se va cunesce, ce. am

pementul, pre care cu juremint 1-am


promis Int Abraam, lul Isaac gi Jul
Iaeob, oicend: Semintiel tale it void
da pre el i a (Si ed void trimete un
finger inaintea ta, gi void alunga pre
Cananel, qi pre Amorei, qi pre Hete!,
si pre Ferezel, lid pre Hevel, gi pre Ie-

aflat har in ochil tel, ed qi poporul


tee? dacci nu inteacesta, ca tu vet

merge impreune eu not? ass, not vom

fi insemnati, ed ci poporul tee, mat


mult decat tote poporele ce stint pe
fata pemantulut
;7 Si Dumneded Oise Jul Moisi: Ed

3 in pementul, unde curse gi acesta co did tu acum void facbi


lapte csi rdere; dare, ed nu me void did tu al aflat har in ochit met, gi
sal in mijlocul tut, cad to escl popor ed te eunosc pe nume.
buseI:)

tare la cerbice; ea se, nu te prepadese


pe tale.
4 Si poporul audind aceste durerge
cuvinte, tot! se intistare; gi nimenea
nu puse pe sine podObele sale. 5 CA
Dumneded Oisese Jul Moisi: pi fiilor

Moisi cere se vaJd mitrirealulDumnedeil.

28 Si Moisi it vise: Rogu-te, Dom -

ne! fe, ca sit ved merirea ta! zg Si


Domnul it respunse: Void face ca se,
treed pe d'inaintea ta tote bunetatea
Jul Israel: Vol stinteri popor tare la mea; gi numele lui Dumneded it void
cerbice; o clip& numal de Rig piisi in rosti inaintea ta, ca siint indurator
mijlocul tee, te-aQI mistui; acum dara catre, cela ce void se, fie indurator, gi

arunca de pe tine podObele tale, ci miluesc pre eel ce void se. miluesc,
void vede cea ce void face cu tine. 20 $i-1 Oise: Tu fata mea nu o vet
6 Si flu Jul Israel igi scesere poddbele vede, ca omul nu me pOte vede, gi se
for la muntele Horeb.

7 Si Moisi lud cortul, p1-1 intinse


afare din tabera, departe de taberd,
si-1 numi pre acestacortul intrunirel;
1 a fost, ca veri-eine elute pre Iehova, mergea la cortul intrunird, care
era afarit din tabere. 8 Si and e0
Moisi afarit is acel cort, tot poporul
se seule, ci fie-care sta la up cortulul see, !i se uita dupe Moisi, pane ce
mtrii el in cort.
9 Si indate. ce intra Moisi in cort,
stalp de niior se pogora, qi sta la up

r,emane, viii.

21 Apol Oise Dumneded:

Eca aicia un Joe la mine! ci to star pe


acea stance,.
22 Si va fi, cand va

trece mitrirea mea, te void pune in


spartura acelel stand, gi te void twoperi cu mana mea, pane ce void trece.
23 Apol tragend mana mea de la tine,
tu-mi veT vede dosul, er fata mea nu
se va vede.
Tablele nuol ale legii.
Si Dumneded Oise luT Moisi:
3 4- jell doe table de potre, aseme-

www.dacoromanica.ro

82

II. M OISI.

[34.8-29.

nea celor d'Intei, et ea void eerie pe


aceste table cuvintele, can crad pe
tablele cele d'antet, pre can le-al stricat.
2 *1 fit gata dimineta, ca de
diminetit se, to pul pe muntele Sinai;
ei acolo sit star pe virful muntelul.
3 Si nimenea ea nu se sue cu tine, ei
nimenea nici sit se vedA pe tot muntele; nici Oil nicl boa sit nu paseA in

legAmint en locuitoril aceleT titri, ca


nu desfrAnand dupA 4eil lor, et sacrificAnd tleilor lor, se, te ehieme ei pre
tine, ei sit rnAnanci ei tu din sacrificiile lor; 16 Si din fetele lor se, nu
lei femei pcntru fiiT teT, ca nu fetele

asemenea celor dantei; ei a don 4i


se sculA de diminetl, ei se sui pe muntele Sinai, dupe, cum if ordonase Iehova tei WA in mane, cele doe table

am ordonat tie, la timpul Wit al lu-

lor desfrAnand dupe, Heil lor, se, face,


ca qi flit teT oa desfrAneze dupe, 4eil
lor. 17 Sit nu facT tie (lei turnatT.

zit SerbAterea azimelor a o tiT;


apropierea muntelni aceluTa.
4 Si Moisi tAie doue table de petrA, eepte 4ile sit mAnftnel azime, dupe, cum

de petrA.

net Abib (spicelor nofie), eA inteacea


lunA. a luT Abib aT edit tu din Egipt.

ig Tot eel ce deschide matrices, al

med este; i din tot/ partea bArbAtesca


anteiul-neseut al vitelor tale, fie din

Artitarea Jul Duranedel


vacA, fie din ole. 20 Dar/ Anteiii5 Si Dumne4di se pogori in odor, nAscutul asinel se, -1 rescumperT cu un
ci stete acolo en dinsul, ei rosti nu- miel; ei de nu-1 vet rescumpera pre el,

mete int Dumne4ed. 6 Si Dumne 4ed se, -T fringl giltul. Pre tot inteid-neseutrecend pe dinaintea 1sT, rosti: Demne, tul dintre fiii tel se, -I rescumperl. 5i
Demme, Dumnecleule indurat ei milos- inaintea mea nimenea sit nu se arete cu
tiv, indelung-rAbdator, plin de milli, mind OA.
ei de credintl; 7 Cel ce pastrezA
2z *ese (pie sit luerezT, er in a eepLeila Ili mil de generatiuni, eel ce ertA. tea 41 se, te odihnescl, chiar in timpul
nedreptatea, %Tit de legea ci pecatul, aratuluT lei al secerataluT se, odihnescl.
ei carele nimica nu lasA nepedepsit;
22 Se, serbezT ei serbAterea septitcare pedepsesce nedreptiltile pArintilor mA.nelor, pArga din secerieul de grAii;
in fit pi in flit fiilor, pitnii intea trete precum QI serbAtorea culesulul, in sfitrei a patra spitl. 8 Si Moisi cu gra- litul fie-cdrui an.

bire aplecandu-se la pAment, se in23 De trel orl pe an t6t/ partea


chinit;
9
4ise: Dearine! de. am vostrit barbatesch se, se arate inaintea

Mist har in chit tel, rogu-te, Demne! Domnulul Dumnecled, Dumne4eul luT
vino in mijlocul nostru; ca acesta este Israel.
popor tare la cerbice; tu dare, ne Arta
24 CA ed void alunga pre natiuni
nedreptatile nostre i pecatele nOstfe, de dinaintea ta, gi void lArgi hotarele
Qi fii-ne pre noT moetenirea ta.
tale; c1 cand to veT sui tu, ca se, te
areti inaintea Domnulul, DurnnelenReinnoirea legamintului.
lui teil, de treT orl pe an, atuncia nizo Si Domnul Oise: tell ed fee menea nu va pofti pamentul tid.
legitmint; In fats a tot poporul tea
25 SA nu jertfesci sangele sacrifivoid face minuni, cari n'ad mat fost eTulul med pests aluat dospit; ci din
in tot pAmintul, nici la tote natiunile; sacrificial serbAteret pascelor se, nu
ci tot poporul, in mijlocul carats esci remand nimica Omit dimineta. 26 Si
tu, va vede lucrArile kit Dumne4eil; pArga din Carina ta sA-o aduel In ease
ca irdricoeat va fi aceea ce void face Domnulat, Dumne4eului
ed cu tine. II PAzesce ceea ce-cl poTedul se, nu-I ferbi in laptele mumel
runcil astA.OT! ecit, ed void alunga de sale.

dinaintea ta pre Amorel, ci pre Ca-

27 Si Domnul clise luT Moisi: Scrie-

nand ei pre Hetel ci pre Ferisel ei pre tT aceste cuvinte! cA ed dupl cuprinHevel ei pre lebusel. z2 Feresce-te sul acestor cuvinte am inchelat legitse, nu fad legamint cu locuitoril pi- mint cu tine ci eu Israel. 28 Si Moisi
mintulu.T, in care veT intra, ca se, nu ti remase acolo cu Dumne4ed patru-deer
se face, carol in mijlocul Wt. z3 Ci de dile ei patru-OecT de nopti, neminvol altarele lor el le stricati, ci st6,1piT and pane ci nebend ape,. Si Domnul
lor se, -I efarlmati, c1 chipurile lor de scrise pe stele table cuvintele legiminAstarte sit le Me V. 14 5i se. nu te talul: cele 4ece cuvinte.
inchint In alt 4eii; el Dumnecled se
Fara stralucitore a lui Moisi.
numesce gelos; el este Dumnecled gelos.
t5 Ca nu cum -va se. fact vre-un
ag $i a foot, cind se pogoria Moisi

www.dacoromanica.ro

II. MOISI.
88
34. 30-35. 801
de pe muntele Sing, gaud Yn manele 011ie lul, milostivitorul c1 perdeila ce
sale cele doe table ale marturiei, cand se Intinde dinaintea chivotu/ui. x3 Mase pogorTa el de pe munte, Moisi nu sa en parghiile el, ci en tote uneltele
Bella, ca pelea fetal lul stralucTa, pen- eT, ai penile punerei Inainte; x4 $i
tru et% vorbise el cu Dumneders. 3o $i policandrul pentru luminare, c1 unelAaron ai toll fiiT lul Israel veclend pre tele luT, c1 candelele lul, c1 olelul de
Moisi, ca pelea fetel lul stralucesce, luminat. x5 $i altarul de tamale, al
se temurit a se apropia de dinsul. drugii lul, ci oleTul de ungere, c1 tit31 $i Moisi 11 chlema, ci Aaron ai toti mail aromatics, al perdeila de is nal,
mai mariT comunitatel se intOrsera la de Is uaa locaauluI: 16 Altarul de
dinsul, ai Moisi vorbi cu el. 32 $i ardere de tot, Ili &ratarul sell de adupacesta tots fill lul Israel se apro- ramit ci drugil set al tote uneltele sale,
plat& ai el ordona lor tote despre ate spalittorul ci piclerele lul: i7 Cov6fT vorbise Iehova pe muntele Sinai. rele curtiT cu stalpil c1 piciorele lor,
33 $i Moisi sfaraind de a vorbi cu el, ai perdeda de la zap. curtail; 18 Til,34 Si rupT locatmluI gi titruaiT curtil cu sf690 puss vel preste fats sa.
Moisi cand intra Inaintea mill Iehova rele lor; ze Vestmintele de preotie
ca as vorbesca cu dinsul, fcl sc6tea pentru serviciti in sanctuar; vestminseal vel pans ce epTa. $i and eala, el tele sacre ale archiereulul Aaron, c1
spunea fiilor lul Israel ceea ce li se vestmintele fiilor lul, pentru preotie.
ordinase. 35 Atuncia fill lul Israel
20 $i tots comunitatea fiilor lul Isvedeaii fate lui Moisi, ca pelea fetal rael se duse de dinaintea Jul Moisi;
Jul stralucIa. $i Moisi erit-al punea vri- 21 $i venira totT, pre cari '1 tragea
lul preste fats sa, pang ce se Intorcea, inima, ai toti pre cari spiritul II Indupleca, aducend darul lui Dumneled
ca as vorbesca Cu dined.
pentru luerul cortulul Intrunirel, penSabatul.
tru tot servielul sell ai pentru vesti Moisi stranse tilts comunitatea mintele sacre. 22 $1 venira bitrbatil
3r. 3 fiilor luT Israel, ci Is vise: Aceste Cu femeele, toti pre cari '1 trdgea inisant lucrurile, pre cari le-a poruncit ma, ci adusera, verige de nas, cerce!,
Dumnecled sk be faceti: $ese (Pie sit inele, salbe ci tot felul de lucruzi de
lucrati.
a Er yids a aeptea sit fie aur; toil adusera dar de aur lul Diemvoile santa, sabat de odihna lul Dum- neleii. 23 $i tot omul is care se afla
neclea; tot acela, care va lucra intr'in- 'AIM, purpur, sad cannesin-roaiil, sad
sul sa se more. 3 Sit nu aprindetI in subtire, sad per de capra, sail pal
foe nicl Inteuna din locuintele vostre de berbeci roaite, sad el de vitel de
in Vida sabatulul.
mare, is aducea. 24 i tot omul carele putea se. aduca. ar, argint sad

Contribufii date de bunii voie pentru arama, eI acest dar fl aducead mai Dumcortul marturiel.
neclea. $i tot omul, la care se afla lemn
4 51 Moisi vise cdtrd Mat comuni- de sittim, pentru tot felul de lucru spre

tatea fiilor NI Israel: Acesta este cu- servire, el ii aducea. 25 $i tote fevintul, pre care 1-a ordonat DumnOed, meile cele iscusite cu mande lor toricend:

5 AdueetT din averile vestre ceati, al tortul ll aducead: vInet, purpur

dar Domnulul, fie-care, dupe cat 11 carmesin-roaid, ai in subtire. a6 $1


va Idea inima, bucuros ea aduci lul tete femeile, a caror inima se Indupleca
Iehova: aur, ci argint ci aroma; 6 $i la arta acesta, torceati per de capra.
venitt, ai purpur, c1 carmesin-rocu, ai in 27 $i eel mai marl aducead petre onisubtire, al per de caprit; 7 $1 pel de chine, ci petre de Inpodobit, pentru
berbece roaite, gi psi de vitel de mare, efod sad pentru peptar; 28 $i aroai lemn de sittim. 8 $i oleid pentru mate ci oleid pentru luminat, ai pentru
luminare, ai aromate pentru oleid de olelul de ungere, ai pentru tamaia auncre, i pentru titmazere mirositere; romatics. 29 Fri lul Israel adz:sera
9
petre onice, ai petre de Inpodobit de bunit vole dar lui Iehova, totl barpentru efod Qi pentru peptar. zo $i batiT c1 tote femeele, pre cari II Indutop omens iscusiti dintre vol sit via, pleca inima sa dea pentru tot lucrul
pi sa face tot ceea ce a ordonat Dum- acela, pre care-1 ordonase Dumnaleil
necleil.
zz Locacul cu cortul sad, ai prin Moisi sa se fats..
acoperemintul sett, cupele lul, scandurile luT, parghiile lor, stalpil lui cu
picIdrele lul;
12 Chivotul Qi par-

Chemarea meqterilor.

30 Si Moisi vise care fill lul Is-

www.dacoromanica.ro

6*

II. M OISI.
[3S. 31- 36.27.
84
rael: Vedetil Domnul a chTemat anume de doe-decT si opt de cog; gi llrgipre Bezaleel, fiTul lui Uri, fiTul lul Hur, mea unul covor de patru coti; tote
din semintia lul Iuda; 3i Si 1-a urn- covOrele aveati aceTasi masure. so Si

plut cu spiritul lul Dumnedeu: cu iscusinte, cu inteleFere, cu sciinte si cu


tot felul de dibecie; 32 Si ca se, nescocesce. planurT, spre a lucra in aur,
In argint si in arame; 33 A sculpta
in petre, si a is lega; Iemne cu milestrie a teia, si a face tot felul de Incur! milestrite. 34 Si mai puse in
inima lul darul, ca el si pre a4ii sl
Invete; atilt el eat si Aholiab, filul
luT Ahisamac, din semintia luT Dan.

cinci covore furl Impreunate unul en

altul, ci erall dna covore furl Impreunate unul cu altul. xx $i &curl


si chiotorT vinete la marginea unul covor, pe marginea unei impreuneri; ass
fecure la marginea covorului cel de la
impreunarea de pe urme. 22 Cincidee! de chiotorT &cure el pe marginea
anteTului covor, si cinel-ded de chio-

torT pe marginea covorului eel de la


impreunarea a doa; chiotorele una

35 $i-I umplu de iscusintit, spre a face impotrive. altela. x3 $i fecu si eineltot lucrul sepittorului, a tesetorulul deci de copei de aur, si cu copeile immitestru, si a cusutoruluT In vinet, In preunare coverele unul cu altul, asa
purpur, in carmesin-rosin, si in in sub- ca locasul era unul.
tire; si a tesetorilor, care fac si nits14 Si %cure covore din per de eacocese verl-ce plan meestrit.
pre. pentru tort, deasupra locasului;
un-spre-dece covore fecu. 15 LungiDarnicia poporului.
mea unuT covor era de treT-decI de
ASi Bezaleel si Aholiab, si toti coti, Or lergimea unuT covor de patru
berbatii eel iscusitT, cerora le dl- coti; cele un-spre-dece covore o mesura
duse Dumnedeu iscusinte si pricepere, aveaii. x6 Si Impreuna dna covore

ca el scie cum sg, facti tot lucrul de deosebT, si sese covore deoselA. x7 Si
trebuinte pentru serviciul sanctuaru- facu eincI-deci de chiotorT pe margiluT, &cure tote, cum ordinase Iehova. nea covorului din urmit la Impreunare,
2 Si Moisi chleme pre Bezaleel si pre si cinci-deci de chiotorT pe marginea
Aholiab, si pre too berbatii eel iscu- unul alt covor, de la impreunarea cea
sitl, intr'a cerora inima deduse Dum- Pala. x8 Si mai fa'eu si cinci-clecT de
nedeu iscusinte in meestrie, 9i pre tots copci de arame, cu can sit se Impreacela, pre care -T Indupleci inima, ca uneze cortul, ca sit fie unul.
se pitsesce la acel lucru, si se-1 face.
19 Si pentru cort fecu acoperemint

3 $i eI luara de la Moisi tote acele din pei de berbece rosite, si alt acodaruri, pre can fiiT lul Israel le adu- peremint din peT de vitel de mare, pe
sere pentru lucrul serviclulul sane- deasupra.
tuarului. incependu-se lucrarea II mai

aduceail daruri de bunit vole in tote


diminetile.
4 De aceea venire totiT
maestrii cel iscusiti, can feceati tot
lucrul sanctuarulul, fie-care de la lucrul ce-1 faces;

20 Si scandurile pentru loess le facu

din lemn de sittim, punenclu-le In piciore. 21 Lungimea unei scandurT de


Iece cotT, si largimea unei scandurl
de un cot si jumatate. 22 Si fie-care

5 Si diserit lul Moisi: scandure avea doe ureehi puse una

Poporul aduce mai mult decfit trebuie impotrive. alteia. Asa facu el la tote

pentru lucrul, care Dumnedeu a or- scandurile locasului. 23 Si scandurile


donat se se facit. 6 $i Moisi ordone le film el pentru local, doe-decI pense se face strigare prin tote tabera, tru partea sudice, despre mega -di.
4icend: Nice, barbat nicT femee, se nu 24 Si facu patru-cled de piciOre de
mai face lucruri spre deruirea sane- argint, supt cele dog-decT de scantuarului. 7 Asa opri el poporul de a duri; doe piciore supt o scandura;
mai aduce. Cl materiile aduse erail de pentru cele doe urechi ale eT, si
ajuns pentru a face tot lucrul acela, erd-fi doe piciere supt cea-l-alte,
Ix Inca mai rgmanea.
scandure, pentru cele doe urechi ale
25 Asa si pentru cea-l-alte parte
Clddirea sanctuarului.
a locasului despre merle -nopte facu el
8 Si toti Omenil eel iscusiti impre- doe-deci de scanduri ;
26 Si cele
tine cu lueritorii fecure locasul din patru-deci de piciere de argint ale lor:
4ece covore de in sub %ire resucit, din doe pielore supt o scandure, si era ,Si
ventit, din purpur, si din carmesin-ro- doe picTore supt cea- I -altl scandure.
OA; teseture ales& Cu cherubimi lucrate 27 Si pentru partea din fund a locamaestrit. g Lungimea unui covor era sului, despre apus, flcu el sese scan.
eT.

www.dacoromanica.ro

30. 28-37. 25.3

II. M 0181.

85

28 $i doe scandurt facu el in un cherubim la un capet al chivotuhci


cele cloud unghlurl ale locasulul in gi pre eel -1-alt la alt capet al lul; pe
partea din fund. 29 $i acestea eras capac facu pre cherubinit la amanimpreunate jos, si erati Impreunate sus, doe capetele lul.
g $i cherubimil
qi unite prin un cere; asa &en el erati cu aripele intinse pe deasupra,
cu amandoe, la cele doe unghturl. acoperind en aripele for capacul, si
3o $i afa ere" opt scanduri cu cele avendu-si fetele for intorse una cetre
sese-spre-clece pielere de argint, doe alta; privirea cherubimilor era spre
dun.

pletOre supt fie-care scandura.

31 $i flea zavere din lemn de sit -

tim, duel pentru scandurile de la o


lature a locasulut; 3a $i cincl zitvdre pentru scandurile de la ceal-alte lature a locasulut, gi einet zeyore pentru scandurile locasulul la
laturea despre apes. 33 $i zavorul
de la mijloc i1 facu asa ea se. treei

prin mijlocul seandurilor, de la un capet la eel -l-alt. 34 $i scandurile le


Imbrace Cu aur, si verigele for le flea
de aur; ca se petrece drugil printeinsele; st zavorele le imbrace eu aur.
35 $i perdeila o facu din villa., purpur, carmesin-rosie, si din in subtire

capac.

xo *i laza si masa din lemn de sittim; lungimea el de dol cotT, si lergimea el de un cot, si Ineltimea el de
un cot si jumatate. xx $i o Inabrece
ea aur carat, si-T flieu et si incadrare
de aur jur imprejur. 12 $i flea imprejurul et si un pervas, lat de o palme., si imprejurul pervasulul IT Sea
Incadrare de aur.

x3 $1

pentru dinsa

bunk' gi patru verigt de aur, pre cari


le puse la cele patru colturl ale celor
patru pieT6re ale et. 14 $i aprope
supt pervas eraa verigele, ea IntrIneels se, petreel drugii, spre a purta
masa. x5 *i drugit iii fleu din lemn

resueit, tesetura alese o facu pre ea, de sittim, gi IT lionbilica eu aur, ca ea


x6 $i el facu din aur
cu cherubimi. 36 $i flea pentru dinsa se 'Arts masa.
patru stalpt din lemn de sittim, t}i le carat si uneltele de pus pe mash; streImbreea cu aur; si carligele for de chinile, cetuiele, si cupele, gi ulcierele
aur; gi turn/ pentru dinsele patru pi- el', din cari se versa pentru jertfe.
more de argint.
17 $i facu si policandrul din aur
37 $i perdetia pentru usa cortulul carat, etut, gi final lul, ramurile lul,
o flea din vinet, purpur, carmesin-ro- calicil lab, globuletiI lab? si florile ce
OA, si din in subtire resucit, broderie egiau dinteinsul.
18 $1 she ramurl
Mese.
38 Flea si duct stalpi cu car- esiaii din costele policandrulul, trey
ligele Ion, ale cerora capetae le im- ramurl dintr'o lature, gi trei ramurl
braca cu aur, precum gi betele lor din cea-l-alter lature. x9 Intr'o rasi cele eincI picibre ale for erau de mare din aceste eraii trel calla, In
:tram&
forma florilor de migdal, cn globuleti
si cu tool; si treT calici In forma floUneltele sanctuarului.
rilor de migdal cu globuleti si cu florl
Dup'acesta Bezaleel flea si chi- eraii Intealte, immure; asa era la cele
votul din lemn de sittim; lungi- Otte, ramurl, ce esiail din policandru.
37
mea hit de dot col gi jumatate, si zo Er la policandru erau patru calici
largimea lul de un cot si jumatate, in forma flora de migdal cu globuletit
gi inaltimea lul tot de un cot si juma- for gi eu florile lor. ax i era an glotate. 1 $i-1 Imbrace cu aur carat pe bulet supt doe ramurl esite din polidin leuntru gi pe din afare., si-I flea candru, si alt lobule supt cele- l-alte
Ineadrare de aur jar imprejur. 3 $i doe ramurl esite din el, si al treilea
turtle patru verigi de aur pentru el la globulet supt doe ramurl esite din
cele patru colturI ale lut: doe verigi el; age emu tote sese ramurile esite
de o lature, Ti doe verigi de cea-l-altil din el; 22 Globuletil si ramurile Jul
lature. 4 $1 facu gi drugi din lemn *ail din el, ci tot policandrul era bede sittim, si le Imbraca Cu aur. 5 $i tat din o bucata de aur carat. 23 $i-1
bags drugiT in verigele cele din ]atu- facu si candelele lab septe, si mucerile
rile chivotulul spre a duce chivotul. lul gi tigtiele lul din aur carat. 24 Din6 $i fleu si milostivitorul din aur tr'un talent de aur carat facu el policarat; lungimea Jul de dol coil si ju- candrul cu tote uneltele lal.
25 $i facu el si altarul de temaiere
matate, silargimea lul de un cot si
Jumetate.
7 $i fticu si dot cheru- din lemn de sittim; lungimea NT de
bimi de aur, batut si poleit de aman- un cot si lergimea Jul de un cot, padoe laturile milostivitorulul. 8 Pre trat it facu; si inaltimea lul de dot

www.dacoromanica.ro

II. M (HSI.

66

[37.28-38.29

coil, pi cornele luT eqlad dintr'Insul. pe partea ceal'alth pe a portiT tindel

26 $1-1 Imbriich cu aur curet; eat acoperiqul de deasupra, cat pi peretiI


lul jur Imprejur, pi cernele lul. $1-1
fleu lui pi Incadeare de aur jur imprejur. 27 $i-I fAcu luT pi doe verigT
de aur supt Incadrare In unghiurile
lui de amhndoe laturile, ea Intensele
sh se petrech drugil, spre a-1 purta.
28 $i drugil luT IT fAcu din lemn de

erdif perdele de cinel-spre-dece coil,


afo ca sa yid tot atatea perdele pi de
o parte pi de cea-l-alth parte, Cu stalpiT lor trel, qi cu piefOrele lor trel.
z6 Tote perdelele curtil jur Imprejur
grail din in subtire resucit. 17 *i pieI6rele sthipilor eraii de arama pi carligele stalpilor pi betele lor de argint,
qz chpiithiele lor Imbricate cu argint,

sittim, pi le ImbrAch cu 9.111%

qz

29 $i
film oleTul ungerel nacre, pi thmaia
aromatics curate, duph arta &Morilor de mir.
Tinda ;4 uneltele et
$i fact altarul pentru ardere de
3 tot din lemn de sittim: lungimea

stalpiT curtiT cu bete de argmt.


x8 $i perdeaua de la porta curtiT o

fdcu teseturh alesh, din vinot, purpur,


carmesin-roqid, pi din in subtire rAsucit; lungimea luT de doe-decT de coil,
pi litawmea pi InAltimea Jul de cincl
coil, dupii mesura perdelelor curtiT;
zg Cel patru stAlpl aT lor, pi cu cele
lui de eind coil, pi lArFimea luT de cincl patru pleTere ale for de aramh; Or carcop, pAtrat, qi inaltImea luT de trey ligele lor de argint, @i imbritchtura cacoil. 2 $i -T flea lul come in cele pa- petelor pi betele lor de argint
20 $i
tru unghiurl ale lul; dintr'insul eqIall toil titruqiI cortulul pi aT curtzI jur fmcornele lui; pi -1 imbriich cu aramh. prejur de aramh.
3 $i fAcu tote uneltele altarulul: Olele,
Catimea auruluf, argintului pi a
lopetile, nastrapile, furculitele, pi tiaranzei.
elle pentru ciirbunT; tete uneltele luY
Fe flicu el de arama. 4 $i fAcu penaz Acesta este socotela pentru lotru altar qi un grAtar de aramil, In caqul mArturiel, fAcuth duph ordinul
forma retelel, supt euprinsul luT, jos Jul Moisi prin serviciul Levitilor, supt
/Ana la mijloc. 5 $i turnit patru ye- conducerea lul Itamar, fiiul but Aaron
rigl la cele patru unghiurT ale grata- preotul. 21 Bezaleel, fiiul lul Uri,
rulul de arama; ca intr'insele sit bage filul luT Hur, din semintia luT Iuda,
drugil. 6 $i drugii le facu din lemn fAcu tete, cite le ordonase Iehova lul
de sittim, pi le imbrIch cu arama. Moisi. 23 $i cu el Aholiab 1%11 luT
7 $i petrecu drugil prin verigele de la Ahisamae din semintia hit Dan, saps laturile altarului, spre a se duce cu ele; tor de petre, pi eu of maestril pi lucriipi -1 &en din scanduri, scobit.
toril In venht, In purpur, In Iearmesin8 $i fleu spAlatorul de aramil pi ropiu qi In in subtire.
picTorul luT de arama, din oglindile fe24 Tot aunul Intrebuintat in lucrarea
wee/or, earl se stranseril in multime La pentru tot lucrul sanctuarulul, aurul
porta cortulul IntrunireT.
adus dar fu: do& deci pi not de ta-

g $i flea pi eurtea: in partea mi- lente, qepte sute trel -4ecI de sicli, dupe

di* despre mega -di, cu perdelele curtil


din in subtire resucit, in lungime de o
out& coil.
10 Cu stalpiT lor doedecl, pi cu picTorele lor de aramh doddecT, pi carligele pi betele strilpilor de
argint.
z z Asemenea pi in partea
despre mega -nopte alts perdele, in lun-

siclul sanctuaruluT.

25 $i argintul celor numgratT al


comunitfitni fu: o Bull de talente, pi

o mie gepte-sute qepte-decT pi eine' de


sicli dupa siclul sanctuarului. 26 Cate
o bech pe cap, adecei jumAtate de siclu,
dupl siclul sanctuaruluI de la orIcine,

gime de o sutii, de cote, cu stilpil lor care trecu prin numeratOre, de doe-

doe-decT, pi cu picThrele lor doe-deci decl de anT pi maT sue; de la qese sute
de arama; Or carligele pi betele stal- trel mie, cincl sute pi cinel-deci de insi.
pilor de argint. 12 i in partea des- 27 Din acest argint de o suth de tapre apus eras perdele in lungime de lente se turnarh piclorele sanctuaruluI,
cineT-deel de coil cu stalpiT lor dece, pi piciOrele perdele'; adecet o nuts de
pi an picTorele lor dece, em carligile pi piciore la o ants de talentl, cite un
betele stalpilor de argint. z3 $i in talent de piclor. 28 $i din eel o mie
iartea estiel, despre rAsArit, de cincl- Tepte sute qepte-decT qi dna de sicli
ecT de cotl. 14 Pe o parte Mat per- fitcu el carligele sthlpilor, pi ImbrAch
ele de eineT-spre-dece cotl, cu stalpiT capetele lor, pi le fhcu 11 bete.
lor trel, pi en inclearele lor trel. z5 $i
29 $i arama darulul fu: qepte-decT

www.dacoromanica.ro

II. MOISI.
87
38. 30-39. 32.)
de talanti, tti doe mu patru sute de doe verigi de aur, ci pre cele doe
Biel 3o $1 dintr'insa fticu el picio- verigi le pusere la cele doe colturl
vele cele de la porta cortulul intruni- ale peptaruluT. 17 Apol pre cele doe
reT, ryi altarul de tame, cu gretarul lanticore impletite de aur le acetara
Mil de aramil, ci tote uneltele altaru- de cele doe verigT, Bin colturile pep-

31 Precum ci picTorele stfilpilor taruluT. 18 Er pre cele-l-alte doe caIn prejurul curtil, i pieT6rele stelpilor pete ale color doe lenticore Impletite
de la 'Arta curtiT, ci toti terucil de la le metal% de cele doe pervasurT, c1
luT;

locacul, Qi toti teruciI eurtil jur imprejur.

Vestmintele preoftsci fi pod6ba.

le pusera presto eel dot umerari aT


efoduluT, ca sa fie in partea luT de
dinainte.

x9 $i-.1 mai &cure ined doe

$i fecure din vinet, din purpur, verigT de aur, pre can le puserii la
ei din carmesin-rociu, vestmintele cele doe colturT de joa al peptaruluT,
39
preotilor spre serviciii In sanctuar; ci la marginea luT pe dineuntru despre
facure i vestmintele sacre pentru efod. 20 5i-i fitcura ci verigT de aur,
Aaron; dupe cum ordonase Dumnedeu pre can be pusere la cei doT umerarl

aT efoduluT, jos in partea lul de d'i-

luT Moisi.

2 $1 fecu efodul din aur, din vinet, nainte mat sus, In locul 1mpreunereT,
din purpur, din carmesin-rosin, c1 din de briul efoduluT. 21 $i peptarul en
in subtire resucit. 3 $i intinsere pled, verigele luT fl legare cu sfOre vinete
ci le Ware in fire subtiri, pre can se de verigele efoduluT, ca se stea tapen
le tese cu vinet, purpur, carmesin-ro- deasupra de cingetdrea efodului, ca
giti

ci cu in subtire, teseture alese. peptarul se nu se mime de pe efod;

4 $i-1 &cure umerari 1mpreunatl nnul dupe cum ordonase Dumnedeh Jul Moisi.
cu altul; la arnfindoe capetele se 1m22 $i filcure ci mantia de supt efod,
preunaii.
5 $i cingetbrea efoduluT, teseture alese., tot Nina. 23 $i acare era deasupra lul, era din aceeasl cesta la mijloc 8158 avea o gore, asematerie, c1 tot aca lucrate: din aur, menea cu gura pletocei,. c1 imprejurul
vinet, purpur, carmesin-rociii, kd din in gurel avea tiviture jur imprejur, ca se
subtire resucit; dupe cum ordonase nu plesnesce. 24 $i pe marginea a-

Dumnedeil Jul Moisi.


celeT mantis fecure rodie, in colore:
6 $i fficure cele doe petre oni- vinet, purpur gi carmesin-rociii, in fire
chine, c1 le prinse in legaturI de aur, resucite. 25 $i facurti qi clopotei de

sapate cu sepeture de pecete dupe, nu- aur curat; i pusere clopoteT printre
mele fiilor lul Israel. 7 $i le pusere rodiorelele la marginea mantieT jur impe umeraril efoduluT, ca petre de amin- prejur;
26 Un clopotel i o rodie,

tire pentru fiiT lul Israel; dupe cum un clopotel ci o rodie pe tote margi-

nea acelel mantiT jur imprejur, pentru


8 $i fecu ci* peptarul, teseturil a- serviciii, dupe cum ordonase Dumnedea
164 lucrat ca i efodul: din aur, vi- luT Moisi.
net, purpur, carmesin-rociii, gi din in
27 $i flicura ci timid de in subtire,
ordonase Dumneddi lul Moisi.

subtire resucit. g Patrat era; ci in- testitur e. alesti, pentru Aaron gi fiiT Jut;
doit fecure eT peptarul; lungimea Jul 28 $i seufa de in subtire; Qi pod6ba
de o palms, Qi lergimea lul de o pal- cepcii din in subtire; if i nedrmil de in
xo $i incirare Inteinsul subtire resucit; 29 $i eingetorea de
mg, Indoit.

patru cirurl de petre; in tinteind cir in subtire resucit, din vinet purpur,

ercru: sardoniii, topaz ci smaragd; a- carmesin-rociti, broderie alese.; dupe,

cesta fu anteiul cir;

ix Al doilea cum ordonase Dumnedeit Jul Moisi.


is Al
3o $i fecure i place pentru diatreilea cir: lighirios, agat ci ametist; dems sacra', din aur curat, c1 spparkpe
eir: carbuncul, safir Qi diamant ;

13 $i al patrulea cir: crisolit, onichin, dinsa cu sepatura de pecete: SANTIRE


QQi Taspide. Acestea emit prinse In lega- LUI IEHOVA. 31 $i pusera preste
turI de aur pose tote in legeturile lor. ea afore vinete,, cu care sit lege seufa,
14 $i aceste petre cu numele fiilor Jul deasupra eT; dupe cum ordonase DumIsrael eraii doe-spre-Idece, dupe nu- nedeh lul Moisi.
mele lor, Qi sapate cu stiptiture de pecete, fie-care cu numele sea, dupe. cele Moisi binecuvintiza lucrarea stIvarfitd.
doe-spre-dece semintil.
15 $i fecure
32 $i aca se sfarci tot lucrul la lola engolpion lentic6rele In forma sforei, cacul cortulul intrunirel; c1 fiiT lul Isimpletiture alese din aur curat. 16 $i-.1 rael Azure tote, cum ordonase Dumnefacura si doe pervasurl de aur, pi deh lul Moisi; el aca Azure..

www.dacoromanica.ro

[30.33 - 40.32.
toad. 12 Apol sit aduci gi pre Aaron
gi pre flit Jul inaintea uget cortulut
intruniret, gi sit-I spell pre et cu apt,.

H. MOISI.

88

33 $i el adusert hit Moisi locagul,


cortul, gi tote uneltele lu!, carligele
lul, gi scandurile Iul, drugil luT, stalpit luI gi piciarele lui; 34 Acoperimintul de pet de berbece rogite, acoperimintul de pet de vitel de mare, gi
perdetia desphrtitOre;
35 Chivotttl
marturiel gi drugil el, gi copacul;

i3 $i sa imbrue! pre Aaron cu vest-

mintele sacre, gi st-1 ungt, gi sli-1 Bantesci ca sa-ml preotesca. 14 $i BA


aduct si pre flit lu!, gi st-I imbracT en
tunic!. 15 $i st-I ungt pre et, cum
36 Masa eu tote uneltele et, gi panes, pu- al uns gi pre parintele lor, ea sa-mt
nerel inainte; 37 Policandrul cel din preotesel; gi acesta ungere a lor va

our curet, cu tote candelele sale, can- serve for de preotie tot-de-una in nedelele in rond age Late, qi tote uneltele murile lor.
lul; gi oleiul pentru luminare; 38 $i
16 $i Moisi facu tete, cum Durnnealtarul de aur; gi oleiul de ungere; gi Oet a ordonat lul; aga be &cu. 17 $i

tamdea aromatiet, gi perdeta de la


uga cortulut; 3g i altarul de sputa,
en griltarul hit de aramil, drugil lut
gi tote uneltele kit; sptlatorul gi piclerele lut;

in anteia qi a lunei anteia din anul


al doilea locagul era age4a.t. is $i
Moisi twilit locagul, gi punend pielorele in!, agegla scandurile hit, gi le

4o Perdelele curtil; stal- puse verigele lor, gi iutocmi stalpil

pit el gi pictorele lor; perdeta de lor; 1g $i intinse cortul de asupra


dinaintea porta cur iT, funiile ei, tfi- locagulttI, gi preste cort puse acopererugil gi tote uneltele de servicit mintul; dupt cum ordonase Dumneclet
pentru locagul cortulut IntrunireT; lul Moisi.
41 Vestmintele tesute pentru servicit
20 Apol lug, mgrturia, gi o puse in
In sanctuar; vestmintele sacre pentru chivot, gi puse drugil la chivot, gi aAaron preotul, gi vestmintele fiilor Int ge4g, capacul pe chivot de asupra.

pentru preotie. 42 Aga flit lul Israel Acura tot lucrul, cum ordonase
Dumneleil hit Moisi.
43 $i Moisi
veclu tote lucrurile, gi eel et facurg,
tote cum ordonase Dumnecleti; el aga
fa'curg. $i Moisi it bine-cuvinta pre
Aqqarea

qi tdrnosirea cortulul.

21 $i aduse chivotul in locag, tin atarnt perdeta d'inaintea /ui, ca ea et


acopere chivotul marturiel; dupg, cum
ordonase DumneOeft but Moisi.

22 $i puse masa in cortul intrunirei, in partea locagulut despre mecla-

nepte, afart, de perdea.

23 $i de

asupra el puse in rand penile inaintea


Jul Dumneclet; dupg, cum ordonase

$i Dumne4it vorbi dart. Moisi, Dumneclet Tut Moisi.


clicend:
2 In Oitia Anteig, a lu.24 Apoi puse policandrul in cortul
4net0anteia
sg, agecti locagul cortulut intrunirel, in dreptul mese, de ceaintruniret; 3 $i intr'insul sg, put chi- 1-altt parte a locaplut despre me45;
votul marturiet, gi d'inaintea chivotu- cli. 25 $i aprinse candelele inaintea
hit sg, atarni perdefia. 4 Apoi sg, pul luI Dumneclet; dupg, cum ordonase
masa, gi sg, agecli pe dings cele de pus; Dumneclet hit Moisi.
dup'acea st aduci policandrul, gi sg,
26 Apoi age01 gi altarul eel de aur
aprinclI candelele luT.

5 $i altarul de in cortul intrunirei, d'inaintea perde-

aur pentru tamale st-1 put dinaintea chi- lel. 27 1 de asupra hit flat sa erdg,
votulut marturiel, gi sit atarnI perdega tamale aromatics, dupt cum ordonase
dinaintea ugel locagului. 6 $i st pul Dumneclet lul Moisi.
gi altarul de ardere de tot inaintea uget
28 $i a:cell perdeta la up locaplocagulut cortulut Intrunirel.
7 i lui. 29 $i altarul arderei de tot it

spaittorul st-1 put intre cortul intru=et gi'ntre altar, gi intrinsul sa put
apt. 8 $i sg, age41 curtea jur Imprejur, gi si put perdeita la uga curtiT.
9 $i at Tel oleiul de ungere, gi sa

puse d'inaintea ugel locaplut in cortul intrimirel, gi pe dinsul aduse ardere de tot gi dar de pane; dupg, cum
ordonase Dumneclet 1111 Moisi.

3o $i puse spahltorul intre cortul

nue locagul gi tote dintr'insul, gi sa -1 intrunirei gi altar, i intr'insul puse


santescl pre el, gi tote uneltele hit, ca apt de sptlat. 3z i Moisi gi Aaron
P. fie luau sant. io $i s# ungi gi gi fill but igt spllati dintr'insul tnanele
altarul de ardere de tot, gi tote unel- gi pictOrele; 32 Cand intrat el in
tele lul, gi at santesel altarul, ca *A cortul IntrunireT, gi tend se aproptat
fie altarul pre sant. rx .$i sa ungl de altar, se spalat ; dupt cum ordonase
spilctorul Qi picuirele lu!, gi st-1 sau- Dumneclet lul Moisi.

www.dacoromanica.ro

40. 33-2.41

IL MOISI.

33 Apol Wu el curtea imprejurul pluse locasul.

89

36 i cand naorul se

locasului si a altaruluT, si puse perdeila ridicl de pe locac, 6111111 Israel plecati

la use cortulul. Asa Moisi dam lucrul. din loc; acesta se film in tote ellAtorifle lor. 37 Si clacl rulorul nu se riMdrirea lui Dumnecled cuprinde locaful. dica, nici el nu porniati panA in 4iila,
34 Atunci ntiorul acoperi cortul in- sand acesta se ridica. 38 CA niTorul
trunireT, si marirea lul Iehova umplu lul Iehova era deasupra locaculul Oita,
locacul.

35 Si Moisi nu putea intra er neptea era foc inteinsul, inaintea

in cortul intrunireT, ea naorul se pusese ochilor a tea. casa lui Israel in tote
preste dinsul, gi mArirea lui Iehova um- ciiliitoriele lor.

LEVITICUL.
A TREIA CARTE A ail MOISI.
preotul sit -le piins de asupra lemnelor,
Legea arderei de tot.
cari sint pe focul eel de pe altar.
Si Dumnecleii chiema pre Moisi, si x3 Si milruntaele Qi piciOrele sit le spele

vorbi catra dinsul din cortul intru- cu apl, si preotul sa le aduca tote a-

nirel, oicend : 2 Vorbesce fiilor lul cestea, si sit le arda pe altar; i va fi


Israel, si di-le lor: Cand care-va din ardere de tot, sacrificitt cu foc, miros

vol va aduce dar de vite lul Iehova, placut lul Dumne4eil.


s. aducA darul OA din theta sail din
14 Si de va fi darn! ce va aduce
turma.
jertfa lui Dumneclea din pAserl, el sa
3 De va fi darul serf ardere de tot aduca darul sea din turturele sail din
din cirecla, atunci sa -1 aduel din par- puT de porumb.
15 Si preotul sit -1

tea bArbatesca fArg, cusur la uca cor- aducA la altar, si s6.-1 sugrume cu untului intrunireT; sa -1 aducl ca sa-T ghia capul, si s1-1 arda pe altar, si
pled. lul Dumnelefil 4 Si sit-t puia sangele el IA se scurgl pe peretele
va fi altarulul; x6 Si gusa sa cu scarna
mina sa pe capul jertfel
bine primit spre inpAcarea lul: 5 Si impreunit scotendu-le, sa le arunce
el junghie juncul inaintea luiPtimne- ga altar, despre resiirit, in locul cenuOeti, si fill lul Aaron preotiI sa mind. seI;
x7 Si sit-1 despite eu aripele
sangele luI, si sit stropesca sangele jur sale, Mira, BA o desfacii, in done; si
imprejur asupra altarulul, care este la preotul BA o era. pe altar, deasupra
usa cortulul intrunireT; 6 Si sa ju- lemnelor, care stint pe foc. Acosta este
puescl aces jertfa, si sa -1 tate in bu- ardere de tot, sacrificiA cu foe, miros
catile sale. 7 Si fiii Jul Aaron preo- placut lul Dumnecleil.
tul sit facA foe pe altar, si sa pupa
lemne pe foc. 8 Si fiii but Aaron Legea diferitelor jertfe de mancare.
preotiI sa asede bucatile, cu capul yi #.) Si de va aduce care-va dar de mancu grasimea de asupra lemnelor, ce 4, care lul Dumnegee, sa fie darul lul
aunt in focul de pe altar. g Er me- din flares. fiiinei; ci BA tome preste
runtaele luT Qi picldrele lul sa le spele dinsa oleiil, si sa punA preste dinsa
cu apa; si preotul sit be ardil, tote pe tamale; 2 Si sit o duca la utiu/ din
acel altar; acesta este ardere de tot, fiii lul Aaron, preotii, Qi acesta sa iea
sacrificiii cu foc, miros placut luT Iehova. dintr'insa un pumn de acea filinA si

xo Si de va fi darul seil jertfa din din acel 0161 si tots tAmaia, si preoturml, din I sail din capre, se aduca tul sa aprinda pe altar jertfa arnintio parte barbatesca filrA cusur.
x Si rea sa de drept sacrificiii cu foc, miros
sa -1 junghie pre el lane. altar, in par- placut Jul Dumnecleil. 3 Si remilsita
tea despre meth-nOpte, inaintea luT din acel dar de mancare va fi a lui
Iehova; yi fill lui Aaron preotil SA Aaron si a fiilor seT, ca lucrul pre sant
!tropesca sangele luT asupra altarulul intre sacrificiile Cu foc ale but Dumjur imprejur. 12 Si sa -1 tale in bu- nelea.
catl, cu capul si cu grasimea luT; $i
4 Si de vet aduce ca dar, jertfa

www.dacoromanica.ro

[2.4 -4.2
III. MOISI.
copte. in cuptor, sd fie turte nedospite, pre initruntaele i tett grasimea de
din fibrea faint, frtmentate en oleiA, la meruntae; 4 i eeT duo! ranunclal
sat placinte nedospite, unse Cu oleiA. cu grasimea dor de pe dinsii, cea de
90

5
i dace, darul tea de mencare pe copse, si prapurul de pe Scat; cu
va fi dar prdjit in tigaia, atunei sit fie rinichll Impreunit st, le nett. 5 Si
din fleorea Mine!, nedospith, framintata fiiT Jul Aaron st, le aprincla pe altar,
cu oleit. 6 0 veT frange in buctti, lenge, arderea de tot, de asupra lemsi vet turns preste dinsa oleiA; dar de nelor, ce stint puss pe foe. Sacrificia en
foc, miros placut luT Dumnecleil, este
mineare este.
7 *i de va fi darul Md de mancare acesta.
6 *i de va fi darul sell, care-I aduce
fript pe gratar, et se fact, din Mires
fake!, cu oleit. 8 *i darn! de man- el lul Dumneckii drept sacrificiul sell
care fteut dintr'acestea, se. -1 aducT lul de multumita, dar din turmt, fie barDumneckii, dandu-1 preotulul, care -1 bat said femee,
aduct, fart, cusur.
va duce la altar; g .,Si preotul va 7 De va fi acest dar al set un miel,

ka din darul de mencare partea de se. -1 aduct, inaintea luT Dumnecleti;


amintire si o va aprinde 'pa altar; 8 *i at, puma mane sa preste capul daacesta este sacrificit cu foc, miros pia- rului set, si sa-1 junghie dinaintea eorzo *i remesita tulul intrunirei; si fill luT Aaron se,
cut luT Dumneclet.

din darul de mancare di fie a dui Aa- stropeset sangele lul asupra altaruluT
ron i a fiilor luT; lucru pre sent In- jur Iraprejur. 9 *i din acest sacrificit
tre darurile en foe fdicute lul Dumne- de bucurie at, admit sacrificiu en foe
hit Dumneciet: grAsimea hit? si tots
clet este.
ix Niel din dar de mancare, care coda, scotendu-le la osul spinaril, pi
vett aduce luT Dumneclet, nu se va grasimea care acopere meruntaele, gi
face dospit, ca nimic dospit, nicl cu tote. grasimea de la meruntae; do i
miere, nu yeti aprinde sacrificit en foe eel clidoT rinichi cu grasimea for de pe
dinpii, cea de pe copse;
prapurul
In! Dumnecleti.
12 In darul de pergt yeti putt a- de pe ficat; cu rinichiT impreuni st le
duce si pre acestea lul Dumneclet; seat. xx *i preotul pre acestea at
dart nu se vor pure pe altar drept le aprinde. pe altar, medicare de sacrificiu cu foc adus luT Dumneleti.
miros plteut.
12 *i dace. darul lei va fi capra, el
13 *i tote darurile tale de mancare
en sane st, le sari; @i sarea legamintu- at o aduct inaintea luT Dumnecleti
lul Dumnecleului tizu st, nu Iasi se, 13 *i sa punt mane sa pe capul el, km
lipsescl de pe darurile tale; in tote sit o junghie dinaintea cortului Intrunirel, si flit luT Aaron se. stropescii
darurile tale se. aduci Bare.
14 *i dad. veT aduce lui Dumneclet sangele ei asupra altarulul jur impredar de mancare din anteTele frupte ale jur. 14 ApoT dinteacesta se. addict
tale, st, aducT spice de curand cepte, darul set drept sacrificit en foc lut
prajite la foe, ci gre'unte de spice pi- Dumneleii: grasimea ce acopere merunsate; ca darul din parga ta: 15 !i taele, si tote, grasimea de la merunpreste dinsul se. torn! kit, si 81 torn! tae; x5 Si eel chic)! rinichi si grasimea
tamale; cd dar de pane este acesta. de pe dinsil, cea de pe copse, ci prax6 *i preotul st aprincla partea de a- purul de pe ficat; cu renunchil Immintire din grauntele si din oleit gi cu preune. at, le scott.
z6 i i preotul
tots tfimaia; sacrificit cu foe luT Dum- pre acestea FA, le aprinfit pe altar,
mencare de sacrificiu en foe, miros
necleil este acesta.
Legea sacrificludui de tnultumitd.

placut. TOM grasimea este a luT Dumnecleil.


17 Lege vecinicii sti fie acesta

$.1 de va fi darul cui-va sacrificiu pentru neamurile vostre, Intro tote


locuintele vostre, ea niel gresime ci
niel vr'un sange at nu mancatl.
sa-I aduct 1u1 Dumnecleil flirt cusur.
a Si at punt media sa pe capul daru- Legea sacrificiului pentru ispeiirea
pecatelor.
lui set, si st-1 injnnghie la usa cortuJul Intrunirel; gi fiil luT Aaron, preotiT, A $i Dumnecleil vorbi hi( Moisi, disii stropeset sangele preste altar jur
tend: Vorbesce fiilor luT Israel, ciiimprejur.
3 *i din acest sacrificiu cend: 2 De va pecatui care-va prin
de multumire st, aduct el sacrificiu en nesciintt in potriva orT-careia din pa
foe luT Dumne4et: grasimea care aco- runcile luT Dunme4eil, Wend ceea ce
de-1 va aduce din ci3redrt,defiemultumirT,
parte bArbetesce. sac femeescl

www.dacoromanica.ro

4.8-82.]

LII. MOISL

91

nu se cade a face, anume dintr'acestea: Iehova In cortul intrunirel. Si tot sin-

3 Dace preotul eel uns va fi pecittuit,


tritgend pre popor in pecat; el pentru
pecatul see, ce-1 va fi facut, ss aduce
lul Dumneddi drept sacrificiii pentru

pecat un vitel fere cusur; 4 Si se


aduce vitelul la usa cortulul 1ntrunireT, Inaintea lul Iehova, si se puns
mina ea pe capul viteluluT, si se junghie vitelul Inaintea lul Durnnedeil;
5 Si preotul eel uns se lea din singele
viteiului, gi se-1 aduce in cortul intrunirel; 6 Si preotul ss Intinge dege-

gele eel remas sit-1 term la piciorul


altarulul arderd de tot, ce std la uca
cortulut intrunirel. rg Si tote grasimea ld sit o lea dintr'insul, si se o
aprindit pe altar. ao Si se face, cu
tatelul, dupe cum a &cut cu vitelul
sacrificlulul pentru pecat, asa se face
cu el; si preotul se face ispesire pentru (Emit; si se va erta lor. 21 Si
vitelul remas sa-1 scota, Blare din tabera., ci se,-1 arde, dupe cum a are si
pe vitelul cel de mal 'nainte. Acesta

tul sea In singe, si de septe on se este sacrificia pentru pecatul al comu-

staopesce, din singe inaintea lul Duna- nitetil.


nedea spre perddia sanctuarulul. 7 Si
22 Cant' va pecetui unul d'intre
preotul se pixie, din acel singe preste maT marl, $i va face vre-una din cele
cOrnele altarulul de tamaie aromatics, oprite de Iehova Dumnedeul sea, ce

carele este inaintea lul Dumnedee In nu se cade a face, din nebegare de


eortul intrunirel; si tot sangele remas same, se face vinovat; 23 Dupe ce
al vitelulul se.-1 tome la piciorul alta- pecatul prin care el a pacetuit i se va
rulul de ardere de tot, care este la face cunoscut; atunel el ad educe dauca cortuluT intrunirel.
8 Si tote gra- rul see un tap fitrit cusur; 24 Si sesimea vitelulul adus ca sacrificia pen- QT Full mina ea pe capul tapuld, gi
tru pecat sit o inalte, adecd gresimea se. -1 junghie In locul unde se junghie
ce acopere meruntaele, si tote gresi- arderile de tot, inaintea lui Dumnedeti.
mea de pe meruntae; g Si eel daol Sacrificie pentru pecat este acesta.
renunchT cu gresimea de pe &MOT, cea

25 Si preotul ss lea cu degetul din

de pe copse, g1 prapurul de pe Scat; tangelo sacrificlulul pentru pecat, si


cu ranunchil impreune se le soots. se.-1 pine pe cornele altarulul arderel
to Cum se note, de pe vitelul sacri- de tot, er cel-l-alt singe se,-1 tome la
ficluld de multumire; Qi preotul se picTerele altarulul de ardere de tot.
aprinde altarul arderd de tot. x x Si 26 Si tote grasimea luI se. o aprinde,
pelea vitelulul cu tote carnea lul im- pe acest altar, ea ci grasimea sacripreune cu capul luT, ci picierele lul, ficiuluI de multumire; gi preotul sit
cu meruntaele si cu balega lul; 12 A- face ispesirea pentru &instil; si i se va
deca tot vitelul remas 814 scats afara erta lul.
din tabera intr'un lac curet, unde se
27 Si dace care-va din poporul de
lepade cenuca; si sit-1 arde eu lemne rend va pecetui prin nesciinta, fecend
pe foe; unde se vane cenusa.
vre-una din cele oprite de Dumnedeil,
13 Si dace, tote comunitatea lul adecd din cele ce nu se cade a face,
Israel va pecetui prin nesciinte, gi se va face vinovat; a8 Dupe ce pefapta a fost nesciute, de comunitate; catul ce 1-a fecut i se va face cunossi el vor fi %cut vre-una din cele o- cut, se aduce dar o lede fere cusur
prite de Dumnedek, ce nu se cedea a pentru pecatul ce 1 -a facut. 29 Si
face; si s'a facut vinovate: 14 Dupit sit-si pima mina ea pe capul sacrifice pecatul ce 1 -a facut i se va face cu- cluld pentru pecat, ci se junghie eanoscut, atunci comunitatea se aducit crificiul pentru pecat in local uncle se
un vitel drept sacrificia pentru pecat, junghie arderea do tot. 3o Si preoaducendu-1 inaintea cortuld intruni- tul se lea din sfingele aceluTa cu derel;
15 Si betriniT comunitetel se. getul, ci se, pine pe cernele altarulul
punk manele for pe capul viteluld de arderel de tot; er cell -alt singe al
Inaintea luf Dumnedea, ci se, se junghie el tot se-1 verse la piclerele altarulul.
vitelul inaiutea lul Dumnedel 16 Si 31 Si preotul se Tea tote gresimea lul,
preotul eel uns sit educs din sfingele dupe, cum s'a luat gresimea sacrificiuvitelulul la cortul intrunirel; 17 Si luI de multumita; si se o aprindit pe
preotul, se, kiting& degetul sea in singe, altar, miros plecut lul Dumnedea;
pi de cepte orl sit stropesce cu ace:sta Si preotul sit face ispesirea pentru dininaintea lul Dumnedee spre perdea; sul, gi-i se va erta lul.
18 Si dinteacel singe se punk pe dor3a Er de va aduce miel drept sanele altarulul, care std fnaintea /n1 crificia pentru pecat, et -1 educe parte

www.dacoromanica.ro

[4.33 -5.2 t.
III. MOISI.
33 Si sit-0 g Si din singe% sacrificlulul pentru
femeescA far. defect;
stropesca. pAretele altarului,
puma mane sa pe capul sacrificiulul Oecet
nentru pecat, yi sA o junghie sacrificiil Or ce1-1-alt sange sa se stord. la pipentru pecat in locul unde se junghie cierele altarului. SacrWciii pentru pearderile de tot; 34 Si preotul BA lea cat este acesta. xo (Er pre eel -1-alt
en degetul sea din sangele acelul sa- sa -1 pregAtescA, ardere de tot, dupa
crificiu pentru pecat, qi se ung6, cGr- dating. i preotul sa faca ispasire
92

OrBA.

nele altarului de ardere de tot;

si

pentru dinsul de pAcatul sea ce l'a

remiloita sangeluI sA. o verse la picie falcut; 0-1 se va erta lul.


rele altarului. 35 Si V&A grasimea
xi Daril. dace nici atata nu -T va da
lul sa o lea, dup6, cum a luat grAsi- maim, ca sA, aducit cloud turturele sat
mea de la ole pentru sacrificiul de chloi pui de porumb, atunci el, fiind-ca
multumire, si acestA. preotul 86. o facA a paciituit, sit aduc6, drept dar a decea
el fumege pe altar langa sacrificiul parte din Ea* de Urea fOinel ea Burlcu foe a in Dumnedeil. Asa BA faca ficiil pentru pAcat; oleiii sA nu tonne,

preotul ispAsire pentru pecatul sea nicl tamaie ea nu puns preste dinsa;
care 1-a facut; 0-1 se va erta lul.
ciici sacrificiil pentru pAcat este acesta.
12 Si BA, o aducl la preot; si preotul,

Urmare despre jertfele pentru ispcifirea luand dintr'insul pumnul plin drept
pfcatelor.
amintire, sA aprino, pe altar, langl

Si de va pAcatui care-va, martor sacrificiile eu foe ale lni Dumnedeil.


5 find, dupa ce si-a audit cuvintele Acesta este sacrificiii pentru pecat.
juriimintului, pentru cele ce a vedut, 13 Si preotul BA facA ispasirea pentru
sail cari alt-fed a sciut, si nu le-a des- dinsul de pAcatul ce el 1-a filcut in
coperit, va purta vina sa. 2 Saii de vre-unul din aceste lucruri; si-I se va
se va atinge care-va de un lucru ne- erta lul; Er remekita va fi a preotulul,
curat, fie mortA.citmea unel fere necu- ca si darul de pane.
rate, sac mortAciunea unel vite necurate, sail mortAciunea unel taratore Legi in privinfa jertfelor pentru grind.
necurate, si acesta nu s'a sciut de el;
14 Dumneddi mai vorbi lul Moisi,
acela va fi necurat si vinovat; 3 Sail dicend:
15 CAnd cine-va va face
de se va atinge care-va de necurAtenia vre-o nelegiuire, pecrituind prin nesunul om, fie verl-ce necurAtenie. prin ciintl in cele consacrate lul DumnedeA,
care se pangAresce omul, s1 acesta n'a acela sA aducA lui Dumnedeti sacrifisciut, si in urine& i s'a facut cunoscut, chi pentru vina sa un berbece fAri
vinovat va fi. 4 Sail de va jura care- cusur, dintre I, dup6, pretuirea ta, in
va, rostind in aprindere cu usurintil, sicli de argint, dupil siclul sanctuaraca BA facts rail sac BA fad, bine, dupA lui, potrivit cu vina. 16 Si ceea cs
cum omul rostesce, jurAnd; si el acesta va fi pAcAtuit el in cele consacrate, se
nu a sciut, Or dup'aceea 1 s'a fleut platescA.; si pe deasupra sa mai adaoga
cunoscut, vinovat va fi intr'una din- a cincea parte, care sA, o dea preotntr'acestea. 5 Si cand s'ar intampla, lul; si preotul prin acel berbece penea care-va inteuna dintr'acestea BA se tru vina va face ispitsire pentru dinsul,
facl vinovat, sa rairturiseseil pAcatul, si-I se va erta lul.
in care a plcatuit; 6 Si din turmele
17 Si dace tine -va va pecAtui, ftlui sa aduca lul DumnedeA sacrificlul cend vre-una din cele oprite de DumBM de via. pentru pecatul sea ce 1-a nedeU, ce nu se cade o face; darA nu
facut, o Oie sail o caprA, drept sacri- a sciut, si s'a fAcut vinovat; va purta
ficiil .pentru pecat; si preotul va face vina sa; x8 Si sa aducA, preotulul
ispasirea pentru dinsul pentru pees- un berbece fare cusur din turmA, dntul lul.
pA pretuirea ta, drept sacrificiA pentru

7 Si de nu-I va da Diana, ca sA. vina; si preotul sa facl o ispAsire


petit aduce Ole sac caprA, sA aducit lul pentru gresala fAcutA. de dinsul prin
Dumnedeil pentru pecatul silo ce 1-a nesciinta, si la care n'a luat semis, si-I
fAeut dou6 turturele, sail diloi puT de se va erta lul. 19 Sacrificiii pentru
porumb, unul sacrificiii pentru pecat vina este acesta, ca vinovat s'a flout
eel -1-alt pentru ardere de tot. 8 Si in contra lui Iehova.
pre acestea BA le aduca la preot, care
20 Si Duranedeil vorbi Jul Moisi,
sA aducA sacrificiul pentru pecat mai dicend: 21 Cand care-va va pecAtui,
anteiu, si sa sugrume cu unghia capul qi va face vre-o nelegluire in contra
IuT de la grumaz, f.r. a-1 desparti; lul Dumnedeil, tagAduind apropelui

www.dacoromanica.ro

5.22- 0.23.]
III. MOISI.
93
lucrul ce-i 1-a pus in pitstrare, sail in sa le aprindit pe altar, amintire a Kt,
manele lul 1-a incredintat; sail lucrul spre miros placut hit Dumneqefi. g Er
cc s'a rapit, sail a inselat cu ce-va pe remasita dintr'insa sa o manance AaaprOpele sea; 22 Sail afland lucru ron si fiiI eel; cu pane nedospita sA
perdut, pre acela '1 va tagadui, sail se manance in be sant; in curtea corva pune juramint stramb, asupra a tului intrunire sa o manance. xo SA
orT-ce lucru ce se intamplit omulul sa nu se coca dospit; ca partea for am
fad., si ags a pecittuit; 23 Va fi, dat-o din sacrificiele mole cu foe; pre
data el a pecrituit, gi s'a facut vino- santa este, ca si sacrificial cel pentru
vat; atunci el BA interea acel lucru pecat si eel pentru vina. zx Numal
ce 1-a rApit, si ingelaciunea cu care a partea barbittesea dintre fijT luT Aaron
Inselat, sail pusul in pastrare, ce-I s'a sa manance dintr'insa; lege viciniel
incredintat, sail lacrul perdut care 1-a este acesta intru generatiunile vestre,
gasit; 24 Safi verl-ce alt lucru pen- pentru sacrificiile cu foc ale lul Dumtru care el a jurat stramb, sa platesca nedeil. Tot eel ce se atinge de dinsele

intreg pretul, 0 se adaoge a cincea sant sa. fie.


parte mai mult, si sA-1 dea celula, al
cid a fost lucrul, in ditto. sacrificTului
Oa pentru vina. 25 Si sa aduca, lul
Dtunnedeil sacrificiii pentru vina :sa,
un berbece fitra cusur din turn* dupA

12 Si Iehova vorbi lulMoisi, 4icend:


x3 Acesta este darul lui Aaron si al flilor
Bei, spre care sA-1 aduca Jul Dumnedeil,

in ;lifia and care-va dintre ei se va


unge: a clecea parte din eta area fiti-

pretiuirea ta, aducendu-d preotului drept nei drept dar vecinic de pane; juma.-

sacrificia pentru vina. 26 Si preotul tate dintr'insa dimineta, gi jumatate


sa faca ispasirea pentru el inaintea despre sera. 24 In tigaie sa o preJul Dumnedeil, si-I se vor erta lul tote gatesca cu olefin, 0 bine prajita sa o
acelea ce a &cut, prin can se face aducit, ,si in bucittl marunte sit-mi avinovat.

duca darul de pane intru miros placut


15 Si preotul, carele
dintre flit lul Aaron se va unge in local lui, acela sit pregatescit acel dar;
lege vecinica este acesta; tot sa-1 arda
lul Dumne4eu; x6 Cad tot darul de
pane a preotului sa se arca tot; sa nu
lul Dumnecleil.

Despre arderile de tot.


Iehova vorbi lut Moisi, dicend:
6u a Poruncesce lul Aaron si fiilor lul,
dicend: Acesta este legea arderel de
tot: Arderea de tot ad fie pe vatra de
pe altar Vita nepte pang. dimineta, gi se manance.
focul altaruluI sa arda asupra lul.
Despre jertfa pentru plicate.
3 Si preotul fiind imbracat cu vestmintul lul de in si cu pulpanele lul
27 Si Dumnefleil vorbi lut Moisi,
de in, sail acopere goliciunea sa, gi dicend: x8 Vorbesce lid Aaron 0
sa-si ridice cenusa pre care o a facut flilor set, dicend: Acesta este legea safocul arderel de tot, mistuit pe altar, crificiului pentru pecat: Se va junghia
si sa o verse lange altar.
4 Si sa se sacrificlul pentru pecat inaintea lut
desbrace de vestmintele luT, gt sa se Dumnedeil, intr'acel loc, undo se junirabrace eu alte vestminte, gi sA sceta ghie arderea de tot; pre sant este.
cenusa afAra din tabera la un be cu- x9 Acel preot care aduce sacrificial
rat. 5 Er focul de pe altar sa arca pentru pecat, acela sA-1 manance; sA
asupra lui, gi sa nu se stings; gi preo- se manance in loc sant, In curtea cortul in tote diminetile sit ardA lemne tului intrunirei; 20 Tot eel ce se va
pe dinsul, gi asupra acestora sit asede atinge de carnea ltd, sit fie sant; si
arderea de tot, $t BA aprinda grasimea ceea ce din sangele acestula se va
sacrificiilor de bucurie. 6 Pururea stropi pe vre-un vestmint, partea cea
BA arda focul pe altar; de lot sit nu stropita sa o spell In be sant. 21 Si
vasul de lut In care se va fi fert, sa
se sting&
se spargii; darit de va fi fost fert In
Despre jertfa de mancare.
vas de anima, O. se frece, gi sa se
7 Si acesta este legea daruluT de spele cu apa. 22 Teta partea barblmancare: Fiii lul Aaron Sa-1 aducit tesca dintre preoti sit manance acesta
inaintea hit Dumnedeil, inaintea altaru- pre sant este.
23 Si tot sacrificlul
hd; 8 Si sa lea din acest dar de pentru pecat, din al arida singe se
mancare un pumn din flerea faze, si va fi adus in cortul IntrunireY, spre a
din olelul el, precum si tots ta.maTa ce face ispasirea In sanctuar, acela sit nu
cite ileasuj.ra darultd de mancare; gi se manance; en foc sit se arda.
Si

www.dacoromanica.ro

[7.1 -34.
mane ce-va came din acel sacrificig
Alto Legg de jertfe.
si pang, a treTa di, sa se era: Cu foe.
Si acesta este legea sacrificlulul pen- x8 i dactt tine -va va manta a trela
7 tru vine, pre sant este: 2 in loud di in carnea aceluT sacrificia de muluncle se junghie arderea de tot, sa se tumire, nu va fi bine-primit; si celul
junghie si sacrificiu pentru Irma; si ce I-a adus, nu i se va socoti in bine;
sangele el ea se stropesca pe altar jur uriclune va fi; Qi acela care va manes
imprejur. 3 i tots grasimea el din- d'intr'Insul va purta vina sa. to i
tr'insa sa se aducit, cu coda si cu gra- carnea aceea, care se va atinge de
simea care acopere maruntaele; 4 Si ce-va necurat, sa nu se manance; en
eel duo! rAnunchT cu grasimea for de foe sa se arda. Dad. din cea-l-alta
pe dinsii, cea de pe copse, si prapurul came, tot eel carat sa, manance d'inde pe ficat; cu cel dtioi rfinunclai im- tr'Insa. so i acela, care find nepreuna, sa. le scota. 5 i preotul sa curat va manca din carnea sacrificiele aprinda pe altar ca sacrificia cu foc lor de multumita a in! Dumnedeg,
in! Dumnedett; sacrificiti pentru viva starpi-se-va sufletul acela din poporul
6 Tota partea barbatesca d'in- sell. 2I i acela, care se va atinge
este.
tre preo %i oil manance; in be sant de un lueru necurat, fie necuratia de
om, * vita neeurata, fie tarator nesa, se manance. pre sant este.
7 Sacrificial pentru ulna Sc! fie tot curat, si va manca din carnea sacrifiasemenea ca gi sacrificial pentru pecat; ciului de multumire, care este a In1
aceeaci lege sti fie pentru until Ili pen- Dumnedeil, starpi-se-va sufletul acela
tru altul. .Acel preot, care va fi facut din poporul
21 i Dumnedeii vorbi lui Moisi,
ispasire cu dinsul, a lui este. 8 Si
preotul, care a adus olocaust pentru ieend: 23 Vorbesce fiilor Ira Israel,
care-va, acel preot va aye pentru dicend: Tots gritsimea de bog sad de
sine pelea olocaustulul, care 1-a adus. oie, sad de caprA, sg, nu o mancatl.
III. M OISI.

94

g Si

tot darn! de pane, care so cote 24 i grasimea mortaciunel si grasimea


de animal sfasciat sa va servesca la

In cuptor, $i tot ce se gittesee pe gratar sad in tigae sa fie a preotulul care


l'a adus. zo Dart tot darul de pane,
framentat cu oleid, sad care este uscat, sa. fie a tuturor fiilor In! Aaron

a unula ea si a altuia.

xi i acesta este legea sacrificlulul

de multumita, pre care-le yeti aduce

luT Dumnedeit
12 Dad, acest dar
it veti educe pentrtt multumire, atunci

impreunii en acel sacrifichl de multumire sit se aducl turte nedospite,

framentate cu oleic, si,placinte nedospite unse cu oleiti, st florea fitinel ferta


ca turte, filmentata cu oleig. x3 Pe
Tanga acesta turte va aduce ca dar pi
pane creseuta, impreuna cu sacrificial

de multumire pentru bucuriele sale.

14 i el din tote acele darurT sit aduca,

hit Dumnedeti cute o bucata, drept


dar ridicat; i acesta sl fie a acelui
preot, care stropesce sangele sacrifidolor de multumire.
x5 i camea

ori-ce alt lueru, dad. sa, nu o manes*.


25 CA tot eel ce va manca grasimea
unei vite, care se aduce sacrificia en
foc lui Dumnedeii, acela ce a mineat
starpi-se-va din poporul sag. 26 1
sangele sit nu mancatl in tote locuintele ristre, nici de paserT nisi de vite.
27 Tot acela, care va manca din orIce sange, staxpi-se-va sufletul sag din
poporul seg.
28 i Dumnedett vorbi In! Moisi,
dicend: 29 Vorbesce fiilor lui Israel,
dicend: Cel ce va aduce lul Dumneded
sacrificTul sag de multumita, acela sa
aduca, el insusi darul sail lui Dumnedeli din sacrificTul sag de multumitg;
3o Cu insasi manele sale sa aduca, sacrificiile cu foe lul Dumnedett; sit a-

duct grasimea en peptul impreung,


pentru ca ea legene peptul ca dar le-

ganat Inaintea lui Dumnedeil.

3x i

preotul sa arda grasimea pe altar, er


sacrificiului de multumire si de lauda, peptul sa, fie a lui Aaron si al iiilor
sit se manance tot inteaceeasi 4i, in ed. 32 Si spata cea drepta din sacare se va aduce; sit nu lase nimic crificiile vdstre, de multumita Inca sit
dintr'insa pang, dimmeta. 16 i Baca o dati preotulu!, ca dar ridicat. 33 i
sacrificial care se aduce va A fagadu- acea spata drepta sa fie partea aceluia

inta, sad tin dar de buna-vola, atuncg dintre fiii Ini Aaron, care va fi adus
acel sacrificitt a lul el se manance in- sangele si grasimea sacrificiului de

teaceeasi di, in care se va aduce: si bucurie. 34 CA ed luaiu de la fill


de va remane ce-va
at ce lui Israel peptul de leganare qi spata
manance a doa di. 17 tA de va re- do ridicare din racrifictele for de mul-

www.dacoromanica.ro

7.35 S. 28.]

III. MOIST.

95

tumire, qi datu-le-am lul Aaron; preo14 $i apropie vitelul de sacrifictul


tul, oi fitilor lul, prin lege veclnica, de pentru pecat; v.' Aaron ci fiil eel pula fiii lui Israel. 35 Acesta este partea sera, manele lor pe capul vitelulul de
ungerei lul Aaron ci a ungerel fiilor sacrificiti pentru p6cat; 15 Si Moisi,
1114 din sacrificiile on foc ale lul Dum- junghiindu-1, lua, singe, oi Cu degetul
neded hoteirite lor din Mina, in care sea unse cOrnele altarulul jur impreMoisi Ii infacioa. lul Dumnedeti, spre jur, oi curati altarul; en retnd.,4a sfina fi Jul preotl; 36 Pre care Dumne- gelui o turn& la piciOrele altarulul;
deli porunci a se da lor de catra, fiii gi asa '1 consfinti, oi facu ispaoire penlul Israel, din Mina in care unsu-i- tru dinsul. x6 $i Moisi lua t6ta gra.ati el, prin lege vecinica in generatiu- simea de pe meruntaie, c1 prapurul col
nile lor.
de pe ficat, i amandoi ranunchii en
37 Acesta este legea pentru sacrifi- grasimea lor; yi Moisi be aprinse pe
cTul de ardere de tot, eel de pane, eel altar. 17 Er pre vitelul remas, adeca
pentru p6cat, eel pentru vine, eel pen- pelea lul, carnea 1uT 4i balega lul, le
tru consacrare, ci eel pentru sacrificiile arse an foc afara din tab&A; dupa cum
de multumire. 38 Pre care Dumne- ordinase Dumnedeti.
deil o dada lul Moisi pe muntele Sinai,
is $i apol f-aduse c1 berbecele penin care di el ordina, fiilor luT Israel, tru arderea de tot; oi Aaron oi flu Bel
ca el sit educe darurile lor Jul Dum- icT pusera mfinele lor pe capul meld
nedeti, in pustiTul Sinai.
berbece; tg Si Moist '1 junghie, ci
cu sange stropi altarul jur Imprejur.
Aaron fi Ail tut consacrag de preofi; 20 *i tam berbecele in bucati: oi cadarurile lor tnistuite prin foc din cer. pul, bueatile, ci grasimea be aprinse
Q Si Dumnedeil vorbi lui Moisi, oi- Moisi; zx Er meruntalele gi piciarele
u and: 2 Ie pre Aaron oi pre fill tut le Bial& on apa, ci Moisi aprinse
lul cu dinsul, ci vestmintele, ot olelul acel berbece intreg pe altar; ardere
de ungere, i vitelul sacrificlulul pen- de tot, miros placut fu acesta, marltru pecat, pi dirat berbecl, gi panerul ficiu cu foe luT Dumnedeil: dupa cum
en azima; 3 Si aduna tots obstea la ordinase Dumnedeti lui Moisi.
uca cortulul intrunirel. 4 Si Moisi
22 Apol aduse ai pre al doilea
facu ar, dupa cum il porunci Dumne- berbece, pre berbecele de consfintire,
deil; gt sit aduna tots comunitatea la oi-el pusera, Aaron oi flu Jul minele
uca cortuluT intrunirel.
or pe capul berbecelul: 23 Si Moisi,
5 Si Moisi dise catra, obste: Acesta junghifindu-/, Jul din sangele lui, ci
este ceea ce a ordinat Iehova sa, se puse pe malele urechlel cele drepta a
fad,. 6 Si Moisi aduse pre Aaron oi Jul Aaron, ci pe degetul eel Bros al
pre fiil eel, of -I spala cu apa; 7 $i miner lui celel drepte, Qi pe degetul
pe dinsul puse tunica, oi-1 incinse cu col mare al piciorului lul eel drept.

bald, F,6-1 imbraca cu mantia, gi puse


pe dinsul efodul, ci -1 incinse cu einetoren efodulul, oi-I legit efodul cu a8 $1-I puse peptarul, ci in
cesta;
peptar puse Urim i Tumim; g $i-I

24 Si aduse Moisi ci pre fiiI 1111 Aaron,

oi lu& din gauge, c1 puse pe mblele


urechiel celel drepte a lor, ct pe degetele cele grose al mfinelor lor drepte,
of pe degetele cele marl ale piclarelor

puse in cap mitra, i pe marl in par- or celora din drepta; gi cu :Angela


tea de dinainte iT puse place de aur, remas stropi Moisi altarul jur imprediadems sacra; dupa cum ordinase jur. 25 i lu& grasimea ci coda ci
Dumnedeil lul Moisi.
tOtil grasimea cea de pe m6runtae, ci
to Si Moisi lua oleTul ungerel, ci prapurul de pe ficat, of pre eel doT
unse locaoul of tote cite eraii intrin- ranunchl cu grasimea lor impreuna, oi
sub oi le sfinti.
xx Si cu dinsul stropi spata cea dreptl;
26 Si din panern,
altarul de :Opts orl, oi unse altarul gi cu azime, can erati inaintea lul Dumtote uneltele Jul, i spalatorul on pt- nedeti, lull el o tura nedospitit, gi o
ciorul luT, ca sit le sfintesat pre ele. turta de pane facutit en olefin, ci o
12 Si din oleTul ungerel turn pe ca- turta, ci be puse pe Frasime ci pe spats
pul lul Aaron, ci -1 unse, ca sit -1 sfin- cea drepta; 27 $1 pre tate acestea
tesca pre el. 13 Si Moisi apuse of be puse el pe mfinele ldT Aaron ci pe
pre fiiI lul Aaron, 0-1 imbrtica. cu tuni- minele fiilor luT, leglinfindu-le drept
cele lor, 71-f incinse cu braele, ci li dar leginat Inaintea lul Iehova. 28 Si
legs oepcile; dupa cum ordonase Dum- Moisi le lu& din manele lor, of be aprinse pe altarul jertfel de tot, drept
oda'.

www.dacoromanica.ro

[8.29 -9.23.
III. MOIS1.
96
dar de consacrare, intru miros plicut, necled, faceti-o; si mArirea luT Dumnesacrificit cu foc lut Dame Oct. 29 $i Oct se va arAta vote.
7 $i Moisi Oise lul Aaron: AproMoisi lug peptul, ci-1 legtni drept dar

legitnat inaintea lul Dumneclet; cd pie-te de altar, si ft sacrificiul ten


acesta fu partea luT Moisi din acel pentru pAcat, ci arderea de tot, si fa
berbece de consacrare; dupt cum or- isprisire pentru tine ci pentru popor;
dinase DumneOeil.

30 $i Moisi lut, din olelul ungerel


pi din singele ce era pe altar, si stropi
pre Aaron ci vestmintele lut, si pre
fiii luT, si vestmintele fiilor lul en el,
ci aa consfintA el pre Aaron si vestmintele lul, si pre fiii lul si vestmintele
flilor hit en dinsul.

si ads st darul pentru popor, y1 fri, isptire pentru dinsul, dup6, cum ordint
Dumneleu.

8 $i Aaron se apropirt de altar, ci

junglua vitelul sacrificiului pentru pecat care era pentru dinsul; g $i fiii

lul Aaron adusert singele la dinsul;


si el, 1ntingendu-s1 degetul in singe,

3x $i Moisi Oise chtrt, Aaron si cA- puse pe cornele altarultfi; Or cela -i -alt

trA fiii lui: Ferbeti carnea in usa cortulul intrunirei, yi acolo o mincati
1mpreung Cu panes de consacrare cea
din paner, dupt, cum am ordinat et,

singe 11 turns la picIbrele altaruluT.


to Ear grasimea, pi rinichiT, si prapa.
rul de pe ficatul sacrificlului pentru
pAcat, le aprinse pe altar, dupe: cum

Oicend: Aaron ci fti1 lui sit le manance ordinase Dumnelet luT Moisi; zz $i
pre acestea. 32 Er ce va remane din carnea cu pelea cu foc o arse afara

aces, carne si din acea pine, Cu foe din tabArt. 12 i junghit el ci arsit ardeti; 33 $i din up, cortului In- dere de tot; si flit lul Aaron intinserit

trunirei cepte vile el nu esitT, pant ce 'Angels la dinsul, si el 11 stropi presto


nu se vor implini vilele consfintirei altar jur imprejur. 13 $i-1 intinserit
vOstre; et voT in septe Oile avetT sa 1111 qi arderea de tot, Watt in buclig,
34 Precum se fAcu pi capul lut, ci le aprinse pe altar.
fitl consflutiti.
astA-OT, tot afa ordint Dumnecleit se 14 $i spAlind el maruntaTele ci amanse fact fi de acum inainte, spre a face doe picTorele le aprinse lingt arderea
35 $i in usa de tot pe altar.
ispe.cire pentru vol.
cortulul intrunirei yeti remane klepte
x5 $i aduse el sacrificiul eel pentru
Odle, Oita si noptea, ca sit paziti ceea popor, c1 lufind tapul sacrificialuT pence a ordinat Dumnecleil sit plziti, pen- tru pAcat, care era pentru popor, 11
tru ca et nn muriti; et asa-raT este junghil, aducAndu-1 drept sacrificit
poruncit. 36 $i film Aaron si flit pen tru pAcat, ea si pre eel d'intAiii.
luT tote cite porunci Dumneclet prin z6 Apol aduse ardere de tot, ci fan
cu dinsul dupt dating. 17 $i aduse
Moisi.
ci
darul de pane; ci luind o mina
Cea dintciid jertfd a lus Aaron este plint dintr'insa, o aprinse pe altar, pe
mistuitd de foc.

$i a opta Oi Moisi chiemt pre Aa2ron ci pre flit set, ci pre bAtriniT
lui Israel; 2 $i Oise luT Aaron: 16
nn vitel spre sacrificit pentru pecat,

lint arderea de tot eel de diminett.


x8 i junghit el taurul Qi berbecele
ea sacrificri de bucurie pentru popor;
si fiii luT Aaron IT intinsert singele,

si el it stropi pe altar jur Imprejur;


Qi un berbece pentru ardere de tot, zg $i grAsimea de taur si cea de berantcindor, fart defect, ci-f (tat 1nl Dum- bece si coda, precum ca grasimea ce
necleii.

3 $i vorbesce fiilor lul Israel, acopere mdruntaiele si rAnunchii,

pi

Oicend: LuatI un tap spre sacrificit prapurul de pe ficat; 20 T6te aceste


pentru pecat, gi un vitel, i un miel, grasuni le puse deasupra pepturilor,
anwindoi, de cite un an si fA,rrt cusur, pi aprinse grasimea pe altar. 21 $i
pentru ardere de tot; 4 $i un taur, pepturile st spata drept6 le legint
pi un berbece pentru sacrificiul de Aaron ca dar legtnat inaintea lui Ia
multumire, spre a-I sacrifica inaintea hova, dapti cum ordint Moisi.
luT Dumneget, yi dar de pine frA,men-

tatit cu ()lett; ca astt-01 se va arAta


vote Iehova.
5 $i el adusert, acele ce porunci
Moisi inaintea cortulut intrunirei; pi

22 $i Aaron ridicandu-s1 ratnele


spre popor, bine- cuvintat -a pre dinsul,

si se pogori, dupt ce sfirsi sacrificial


pentru pAcat si arderea de tot si sa-

crifietele de multuraire. 23 $i Moisi


Vita obstea se apropia, 1 statu inain- si Aaron intrart in cortul intrunireT,
tea luT Dumnedet. 6 $i Moisi Oise: ci ecind ei de acolo bine-cuvintart pre
Acesta este ceea ce v'a poruncit Dum- popor; si mArirea lul Durnnedeil se

www.dacoromanica.ro

III. MOISI.
97
24 *1 foe esi partea hottiritil a ta si a fiilor tel din
de dinaintea lui Dumnedet, si mistui sacrificiele cu foe ale MT, Iehova; ct
de pe altar arderea de tot si grAsimea. aca mi s'a, ordonat. 14 Er peptul leAcesta vedendmo poporul, strigare. Qi gilnat, si spata ridicatt st, le mancati
admit pe fetele lor.
in be carat, tu si fiii tel, si fiicele

9.24-11.8.]
area la tot poporul.

tale cu tine: et partea hotarith a ta

Qi fiilor tel stint aceste din sacrificiele


de bucurie ale fiilor lai Israel. 15 Ca
spata ridicata, Qi peptul legtnat In vor
aduce impreunt en sacrificiele cu foe
ItY bland fie-care elltuea sa, pusert de grlisizni, hotiirite, ca at se legene
intr'insele foe, si pasert tamaia dea- drept dar legilnat inaintea lul Iehova;
PeCatul si pedepsirea lui Nadab si a Jul
Abibu; left; pentru preoti.
Si fiii laY Aaron, Nadal:). Qi Abih,
supra; si el adusere, inaintea lui Iehova foe strain, ceea ce el nu 1-a
2 Si foe esi de dinaintea
ordonat.
lul Iehova, care-I mistui pre el, si el
murirti inaintea lul Iehova. 3 Si

Moisi i ise lai Aaron: Acesta este ceea


ce vorbi Iehova, dicend: Santi-me-void

intre eel ce se apropie de mine, si in

Qi acesta va fi a ta si a fiilor tel en

tine, prin ]ege perpetaii, dap& cum a


ordonat Iehova.
16 Si autand Moisi cu de amenuntul Opal de sacrificit pentru pecat,
ecii, era ars; si el se mania forte asupra lui Eliazer Qi Itamar, fiii eel rgrna91 al lui Aaron, dicend: 17 Pentra
ce n'ati mancat sacrificial pentru pe-

fate a tot poporul me void mtri. 4 Si


Aaron titeea. Si Moisi chiemil pre Mi- cat in be sant? et pre sant este, si
sael Qi pre Elzafan, fiii lul Uziel, un- vote vi s'a dat, ca sit purtati nedrepchiul lul Aaron, si le dise: VenitT, fi, tatea comunitiltei, tisi sat faceti espiare
luati pre fratil voctri de d'inaintea pentru dincii inaintea luT Iehova.
sanctuarulul, afart, din tabert. 5 Si a Ed, sangele acebula n'a fost adus

el se apropiart, si due -ad pre el, in, in sanctuar, in cele din 16,-intru; se
briicaft in tunicele lor, afart din tabert; ctidea sit-1 mancati in loc sant, cum
dupe cum disese Moisi.

am ordonat pd.

vestre sit nu descoperitl, Qi vestmintele vostre sit mi be rupetl, ea sit nu


muriti; si ea Deninul sit nu se inttrite
asupra a tett comunitatea; ci fratil
voctri, tots casa lul Israel, sa planga

ustul lor inaintea lul Iehova; incti Qi


mie se intampll acesta; si de adi fi
mancat asttl-tall din sacrificial pentru
pecat, Ore acesta ar fi placnt in ail
laI Iehova? 20 Si auclind Moisi a-

1g Si Aaron respunse

6 Si Moisi (Use lul Aaron si lul lul Moisi: Eel ei astii-d1 ad adus si
Eliazer Qi lui Itamar fiii lul: Capetele sacrificial lor pentru pecat, si oloca-

pentru acesta ardere, pre care o a- cesta s'a multumit.


prince Iehova.

9 -Si voi din uca cor-

tului intrunirel sa nu eciti, ea sit nu

Lege pentru animalele eels curate fi


eels necurate.

muriti; et oleiul ungerel eel de la

Iehova este preste vol. Si ei fticart


Si Iehova vorbi lui Moisi qt buY
Aaron, dicenda-le: 2 Vorbiti
dapt envintele lui Moisi.
8 Si Iehova vorbi lifi Aaron Ol- fiilor lul Israel, dicend: Acestea stint
and: g Vin 15i beutura imbetatere animalele, din can voi sit mancati
sit nu betf, nici tu, nieT fiii tel cu tine, dintre tote vietuitorele pe palment.
cand vets intra in cortul intrunirel, 3 Tote cate ad unghie des.picatt, si
ca sa nu muritl. Acesta va ft lege can ad piciorul infurcat, sz rumegit,
perpetut intru generatiunile vestre: pre aceatea at le mancatl. 4 Dart sit
zo Pentru ca st, putetl deosebi intre nu m'ancati din acelea ce rumegil nulacral sant si intro eel profan, si intre mai, sau can ad unghie despicatti nueel carat Qi col necurat; ix Si pen- mai, ca: eilmila; ea deli rumegit, dart

tru ea voi pre fiii 1'11 Israel sa -I lave- unghiele nu are despicate; necuratt
tatl tote legile, pre sari Iehova le-a sa fie voile; 5 Si epurele de cast;
vorbit lor prin Moisi.
ea,' desi rumegti, dart' unghiile nu le
12 Si Moisi vorbi ettrt Aaron si are despicate; necurat sit fie voile;
extra fiii 10 can remasera, Eleazer si 6 Si iepurele de munte; et deli ruItamar, 4icend: Limp darul de pane, mega, dart unghiile nu le are despice a remas din samfieiele en foe ale cate; necurat sit fie voile. 7 Si porlui Iehova, pi -1 mancati nedospit lama cal; et deli acesta are unghie despialtar: cat lucru pre sant este: z3 Si-1 cate, dart nu rumegt, necurat sit fie
mancati in be sant; et acesta este voile. 8 Din earnea lor st, nu man-

www.dacoromanica.ro

MONT.

98

[11.9-45.

catt, qi de starvurile lor st nu ye a- testosa dupt .felul sed.

3o Arietul,
qi camefionul, qopirla, meleul qi cartingcti; necurat sei fie voile.
9 i acestea sit mancatI dintre tote tita.
31 Necurate sa fie voile acestea

cite stint in ape: tote ce au aripi qi dintre tote tirtterele; tot eel ce se
solo in ape, In marT qi In riuri, pre va atinge de dinsele, dupit ce vor fi
acestea sit le mancati. to $i tote murit, acela necurat st fie pant sea

cafe n'ail aripi nici soldI in marl sari 32 $i tot aceea pe care va cede ce-va
in rillT1, din tote cite foiesc In ape i din acestea, dupt ce vor fi murit, tie tote cite traesc in ape, uriciune sit fie curet va fi; fie vase de lemn, sad vestvoile.
ix Da, uriciune sa fie voile; minte, sad pele, sail sac; orb-ce vas,
din carnea lor et nu mancatI, qi star - carele servesce la o trebuintd, st se

punt In apt, qi necurat sit fie pint


cc n'are aripi nici soldi in ape, uri- sera.; dup'aceea curat va fi. 33 $i
dune st fie voile.
totuql vasul de hit, in care va ado
z3 Er dintre ptseri acestea sit n- ce-va din acestea, tot ce va fi inteinsul
vtuile lor uricinne sn fie voile. 12 Tot

rit1, gi sii. nu be mancati, et in uriciune necurat sit fie, qi sit-1 stricati.

stint: aquila, gripul qi plictul; 14 $i


valturul, qi uhul dupit felul seil;
15 Tot corbul dupt felul sell; x6 $i
strutii, qi huhurezul, qi cucul, ql cumina dupit felul seil; 17 $i bufnita,
qi mergul qi ibidele: 18 $1 cignul, qi
pelicanul qi porfirionele; zg $i cocostarcul, qi cherodionele dupt felul
sett, qi pupitza qi liliacul.

20 Teta tarittOrea aripatt, care

umblt pe patru piciore, uriciune sit fie


you& 21 Dart acestea st le mancati

34 Te-

tt mancarea care se mtnanct, preste

care ar cede asemenea apt, necuratit sit


fie; qi tett beritura, care se bea din
asemenea vas, necuratit st fie. 35 $i

tot lucrul, preste care va cede din

morttclunile acestora, necurat st fie;


fie acela captor sail vatra., sa, se ditrime, ca necurate sent, qi necurate sit
fie voile. 36 Dann isvorele qi fantanele, cari stint adunitturi de apt, curate vor fi. $i cel-ce se va atinge de
mortaciunea acestora necurat st fie.
37 $*i daca din mortaciunea acestora
va cede pe care-va semintti, care este

din tett taratorea ce Ebert, care urnbla. pe patru piciore: cele ce ad flue nil piclorelor de d'inapoi mab lunge, a se semena, aceea curate va fi. 38 Er
ca sit petit sari cu ele pe piiment. de se va turna apt preste seminta, qi
21 Pre acestea din ele sit le mincatl: va aide din morticiune preste dinsa,
arbetil dupa.' felul seil, qi saleamul dupt aceea necurate sa fie vont
felul sett, qi bargolul dupa felul sad,
3g $i dacit va muri din vitele, cari
qi bagolul dupt felul sea. 23 Dart stint voile de mancare, cel ce se va
tote cele-l-alte tarittere en aripi, cari atinge de mortaciunea acesteia, necuad p-,tru piciere, uriciune sit fie voile. rat st fie pant. sera,. 4o $i cel-ce va
24 $i printr'insele ve yeti face necu- manta din asemenea mortaciune et -qi
rati; Tot acela, care se va atinge de spele vestmintele sale, qi sit fie necumortaciunea lor, necurat sit fie pint rat pant sera; aqa qi acela, care va
sera,.
25 $i tot acela, care va purta purta mortaclune, st-qI spele vestminmortaciunea acestora, acela st-qi spele tele sale, qi st fie necurat pint sera,.
vestmintele sale, qi necurat vafi pint
4x $i tom taritterea, ce se tfirasce
sera.
pe pitment, uriciune sit fie wag: st
26 il.qa tote animalele patrupede, nu se =Mance. 42 $i tot ce se tacari ad unghil qi nu all piciOre infurca- rilsce pe pantece, qi tot ce amble pe
te, nici nu rumegii, necurate sa fie voile; patru labe, sad tot ce are mai multe
cel ce se va atinge de dinsele, necu- piciere, din tote tarliterele cite se ti-

rat va fi.

27 $i tot ce umbra pe resc pe pitment, st nu minctql; et


labe, din tote animalele cite umbla uriciune stint. 43 Nu ye necurittiti

pe patru piciore, necurate as fie voile; sufletele vostre prin taretOre ce se taveri-tine se va atinge de mortaciunea resc, qi nu ye intinati sufletele vOstre
lor, necurat va fi pant sera. 28 $i printr'insele, fricendu-ve necuratI prin
cel ce va purta mortaciunea lor st-qi ele. 44 Ca ell stint Iebova, Dumnespele vestmintele sale, qi sit fie necu- deul vostru; deci santiti-ve, qi st fiti

rat pant sera; necurate sa fie


acestea!

voile

santi; ea ell sant sent; ilia sit ye In-

tinati cu orb-cc taratere, cc se tartsce


dintre tarritere, can se ta- pe pitment. 45 CI ell Iehova, ea
rase pe piirnent, acestea sa fie voile sent, carele v'am scos pre voi din Tit
necurate: Nevestuica, qi cOrecele qi mental Egiptulul, ca sit fin voile Dum
29 $1

www.dacoromanica.ro

III. MOISI.
99
neVet; vol dart santl se. fitT, a et wind preotul pre until ea acesta, se-1
judece necurat. 4 Dace. besicuta de
sant mint.
46 Acesta este legea despre vite, pe pelea corpulul set va fi albit, fi in
qi despre Oxen, Qi despre tote vietui- vedere nu este mar adanct deeat petdrea ce se miscit in ape, Qi despre lea, si perul de pe dinsa nu s'a schun-

11.46 - 13.20.]

tote vietuiterea ce se tartsce pe pl- bat in alb; preotul pre eel cu plagt
5 $i dupit
ment. 47 Ca st puteti deosebi intre se. -1 %chide. septe Vile.
necurat sti intre curat; Qi fntre anima- septe Vile preotul erc1-$1 se-1 vade; pi
lele, can se pot manta, yi intre ani- eeti, dacd plaga dupe, parerea lui ate.
malele can nu se pot manes.
in lot, fi plaga nu s'a intins pe pele,

preotul sit-1 inchidl pre acesta a don

Curdfirea femeelor diva nascere de copii. era cepte Vile.

Iehova vorbi cltrit Moisi, diIL $i


and: a Vorbesce fiilor 1111 Is-

6 $i preotul la a

septea Vi se-1 yacht a doa ere; si deli,


dacd plaga a mat sceVut, fi plaga nu
rael, Vicend: Femea, care va concepe s'a mat intins pe pele, pre acesta'preseminte, si va nasce parte barbetescit, otul se.-1 judece carat; cif bubit este;
necurate. st fie serifs Vile; ca Qi pe Qi acesta sit-pt spele vestmintele sale,
timpul firer ei, necuratil se. fie. 3 $i fi va fi curat. 7 $i data buba s'ar
in Vita a opta se. se circumcidl carnea intinde pe pele, dupe. ce preotul pre
preputului lul. 4 $i ea in trei-Veci acesta la veVut si carat 1-a judecat, el
pi trel de Vile se sea In sangele cu- sit se arate ince odatt preotului;
8 $i
retirel ei; de nimic sant se. nu se &- veclendu-1 acum preotul, fi ect buba
tinge., pi in sanctuar sl nu intre, pant s'a intins pe pele, preotul se. -I judece
ce nu se vor implini Vilele curgirei pre acesta necurat; lepre. este.
g De va fi plaga de lepre. pe nn om,
eT.
5 *i de va nasce parte femeescit,

necuratit sl fie doe, septemani, ea acela sit se aduca la preot.

xo $i

fi pe timpul firer ei; si sese-Vecl ci dupe, ce-1 va vede preotul, si eta imcase de Vile se. selg, in sangele curt- flittura alba este pe pele, si acesta a
schimbat fata peruliii in alb, ci in acea
tire eT.
6 $i implinindu-se Vilele curttirel el, umflaturit se va vede

pi

came vie;

is A-

pentru flit, sat pentru fate, ea sl a- ceda este leprl inveehitt pe pelea corduce, tin miel de un an drept olocaust, pului acelula; fi preotul se.-1 judece
qi un pui de porumb sat o turturicii, necurat; Qi al nu-1 inchidt, ca necurat
drept sacrificit pentru pecat, la preot. este. xa $i data lepra va inflori `pe
la lefa cortulul intrunirei. 7 $i acesta pele, Qi lepra va acoperi tote pelea
ea le aduct inaintea lul Iehova, pi sit aceluia cu plaga de la cap pans in pi-

fact espiare pentru ea; si asa ea se citirele lul, pant unde preotul it va
va curitti de curgerea et de singe. vede en chit; 13 Dart preotul fl
Acesta este legea pentru femea ce va vede, ci eta lepra va fi acoperit
nasce parte btrbe.tesce. sail femeesce. tot corpul acestula, pre cel cu plagii
8 $i de nu-i va da mina st aduct tin it va judeca carat, ca plaga s'a schimmiel, atunci at Yea doe turturele sat bat tote in alb; carat este. 14 $i in
dot pui de porumb, until drept olo- Vita in care se va, grata pe dinsul
caust, si altul drept sacrificit pentru carne vie, va fi necurat. 25 $i preopecat; qi preotul sit fact espiare pen- tul veVend carnea vie, pre acesta fl
va judeca necurat; carnea vie este netru ea, si ea va fi curittita.
Semnele leprei de pe omenf.

curate,: lepre, este.

16 Sail dace. car-

nea cea vie era -si se va schimba in


Iehova vorbi lul Moisi si lul alb; acela se. merge. la preot. 17 $i
13 $i
Aaron, qicend: 2 Cand pe pe- dace. veVendu-1 preotul, eca plaga a a
lea corpului cur -va se va vede umfle.- schimbat in alb, preotul pre eel cu.
tart sat bubit, sat besicutt, si aces- plagit se-1 judece carat; curat este.
tea de pe pelea corpului lui ar pute
$i dacd pe pelea corpului cut -va
fi plagit de lepre; pre unul ca acela va fi rant, c1 aceea se va vindeca;
131-1 aduct la Aaron preotul, sad la 19 $i in local unde a fost raina va reunul dintre flit luT, preatii. 3 $i pre- mane umflatura albs, sat besicute
otul velend plaga pe pelea corpuluT albit, rosetice, acela sl se arate preoacestuia,
cit perul de la lagit s'a, tului. ao $i vevendu-1 preotul, si edit
schimbat in alb, si plaga pa vedere la vedere ea este mar &dance. decat
este mar adanca decat pelea corpulul pelea, si perul de pe dinsa s'a schimseii: acesta este place. de leprt; si pri- bat in alb, preotul pre acela se.-1

ii;41

www.dacoromanica.ro

7*

[13.21-52.
III. M OISL
dece necurat; plage, c14 leprit este, ca e. mintele sale, curat va fi. 35 $i dad,
a exit din rand. 21 Er dad, preotul poriginea s'a intins pe pele, dupe, ce
fl va vede, si del perul de pe dinsul acesta a fost judecat curat, preotul fl
nn va fi alb, si ea nu va fi mai adancit va yeti& 36 $i ace, daca poriginea
decat pelea, ba Inca s'a tras; preotul s'a intins pe pele, preotul sit nu se
pre acesta se, -1 inchida eepte dile. mai uite dupe, per galben; necurat este.
22 $i daca se va intinde pe pele, preo- 37 $i daca la parerea lui poriginea a
tul pre acesta sA-1 judece necurat; stat pe loc, si dintr'insa a crescut per
23 $i daca biteicuta va negru; poriginea s'a vindecat; curat
plagit este.
eta in loc, fi nu se va intinde, uscarea este; si preotul se, -1 judece curat.
100

38 $i daca tin barbat sal o femee are


acelei rani este; si preotul sit-1 judece
pe pelea corpulul bleicute, baeicute alb e,
curat.
24 $i daca carnea are In pelea sa 3g Preotul 11 va vede, si eel dacli bao inflamatiune ardetere, ci carnea vie eicutele pe pelea corpulul for su'nt
a 'Arta inflamate are o baeicuta alba, trase In alb, pert alba este, ce a inroeetica. sail alba. numai; 25 Preotul flora in pele; curat este.
40 $i dacd until barbat a cAdut pesA-1 vada, si ace, dual perul s'a schimbat in alb in baeicuta.', #i la vedere rul de pe cap, acela este pies: curat

ea este mai adanca cleat pelea, leprl este. 41 $i dacti 1-a *Tut perul de
este, care a inflorit In inflarnatiune; pe cap numai dinainte, este plee in
deci preotul pre acesta sa-1 judece ne- partea dinainte; curat este.
42 $i
curat; plage. de lepri este. 26 $i dacA pe pleeuvia lui cea de d'inapol,
daca, vedendu-1 preotul, ece, per alb In sail pe pleeuvia cea de dinainte, se va
blieicutit nu este, si ea nu este mai a- ivi bubl alba rocetiett, leprl este, care
and, cleat pelea, si ca ea a scadut; infloresce in pleeuvia capulul lui, cea
preotul pre acesta BA-1 Inchida eepte de d'inapoi sail de d'inainte. 43 $i
Mile.
27 $i a eeptea di preotul s1-1 preotul cercetandu-1, si ece, dacit umvada; fi clace, ea s'a mai Indus pe fliitura aceleT bube va fi alba roseticii
pele, preotul sit-1 judece necurat; plage. pe plesuvia de d'inapoi sail de d'inade leprit este. 28 $1 daca brieicuta a inte, asemenea cu lepra de pe pelea
stat in loc, fi nu s'a mai intins preste cannel, 44 Om lepros este; necurat
pele, ci s'a tras, umflatura cu inflama- este; preotul sit-1 judece necurat; plaga
tiune este; i preotul pre acesta sa-1 este pe capul lui.
judece curat; ca uscarea acelei infla45 $i leprosul, care va aye acestl
matiuni este.
plaga, se, alba, vestmintele rupte, si
29 Dace, until barbat sail unel fe- capul descoperit, si buzele de deasupra
mei se va arata plaga la cap sail la acoperite, @i sit strige: necurat, necubarbs; 30 $i dotal, preotul vedend rat! 46 Necurat se, fie el in tot timplaga, ece, la vedere ea este mai a- pul, cat va fi acestit plagit pe dinsul;
danca decat pelea; avend inteinsa per necurat este, fi va locui singur; afarit
subtire galben; pre acela se, -1 judece de taberi sit' fie locuinta lui.
preotul necurat; porigine este, lepra
Semnele lepreti de pe vestminte.
de cap sail de barb& 3z $i dacl yeend preotul acea plagA de porigine,
47 $i dacd care-va vestmint va fi
eca la vedere nu este mai adancl de- atins de plage, de leprl, fie acela vestck pelea, fi perul de pe dinsa nu este mint de lane, sail vestmint de in;
negru, preotul pre acesta cu plagit de 48 Fie acela in urzell, sail in MAporigine se, -1 inchidil eepte Mile; 32 $i
in a eeptea di vedend preotul acea

plaga, si ece, poriginea nu s'a intins,


nici perul de pe dinsa nu e galben, si
poriginea la vedere nu este mai adancl
cleat pelea, cel cu playa sit se rade.",

tura de in sail de lama, sal In pele,


sat in oft-ce lucru de pele; 49 $i

plaga va fi verde sat rosie in vestmint

sat in pele, fie in urzelii sat in WA-

tura, sat In orT-ce lucru de pele, plaga


de lepril este, i se, se arete preotului.
dart locul cu poriginea BA nu-1 rade.; 5o $i preotul dupe, ce va vede plaga,

33 $i preotul pre cel cu poriginea sit


inchida. a doa era eepte Mile. 34 $i
in a ceptea i se, vadit preotul poriginea, si ec ti. dacd poriginea nu s'a
intins pe pele. si la vedere nu este mai
adancl decat pelea, preotul pre acesta

sa inciaida vestmintul cu plaga Opt


Mile.
5x $i daca va vede el in a saptea tli, ca plaga s'a intins in acel vest.

mint, fie in urzela sat in bataturii

sail in pele, sail in ori-ce lucru fileut


din pele, acea plagit este leprit rodeBA-1 judece curat; si spalandu-si vest- tore, ace! lucru este necurat. 52 Si

www.dacoromanica.ro

101
III. MOLSI.
13.63-14.21.]
vestmintul sa se ardi, fie urzelit sad spele vestmintele sale, f)1 e1 -ol raclit
bititurn de lima, sail de in, sal mi- tot perul set, si sa se scalde in apa,

ce lucru de pele, in care va fi plaga;


ca acesta este leprit roOters: cu foe
sit se ardi.
53 $i dad. va vedd preotul, qi ecii
Data nu s'a intins in vestmint, fie in
urzeli, fie in bittiturit, sail in orl-care
lucru de pele; 54 Preotul sit ordone,
ci acea parte, uncle este patit, se. se
spele, si st o inchidii a doa bra septe
55 $i dacd preotul pre acel luMile.
cru cu pate, i1 va vede, dupi ce s'a

Qi curat va fi; ci dupe acesta si intre


in taberi, qi s% loeuesei afare de cortul sea septe Mile. g $i a septea iii
el sill radii tot perul sett, capul, Barba, si spri.ncenele; tot perul sell sit-1
ralA; Qi vestmintele sale sit le spele, Qi

corpul si-1 scalde cu apl; Qi curat


zo $1 a opta 4i sit Tea dol mid

va fi.

fix% defect,

si o ole de un an flrl

defect, si treT flecimi de flerea fitinel


spalat, si eel pata nu s'a schimbat fritmintati cu oleiii pentru dar de pine,
fata, si pate nu s'a mai intins; necu- si un log de oleiii. x $i preotul,
rat sd fie; cu foe sa-1 arfli; leprei ro- acela es curets, se puni pre cela ce

fie pe dos Bait pe fate.. are si se curete se stea, impreuni en


56 $i dace preotul it va vede, Qi eel acele lucruri, inaintea lui Iehova, la
pats, dupl ce s'a spalat, s'a tras, el usa cortulul intrunirel. 12 $i preopre aceea sit o rupl de la vestmint, tul hand unul din miel, sit-1 aduci
cletere este,

sal de la pele, de la urzelti sat de sacrificiti pentru vine, si logul de oleiul;

la bititturti; 57 i data ea tot se va $i pre aceste FA le legene inaintea lul


mai vede in vestmint, sad pe urzelit Iehova drept dar leginat. x3 $i miesal pe bitlturit sad pe ori-ce lucru lul sa -1 junghie in local, unde se junde pele, aceea este leprd care a inflo- ghie sacrificiile pentru pecat ci olorit; cu foc sit arfli lucrul, pe care este caustele, in lot sant; el precum sacri58 $i acel vestmint, fie ur- ficlul pentru pecat, aqa si eel pentru
plaga.
zelit sail WAWA sal on -ce lucru de vina sent ale preotulul; lucru pre sant
pele, pre care 1-al spelat, @i plaga e'a este. 14 $i preotul sa Yea din sangele
Ins, si se mai spele a doa era; Qi sacrificiulul pentru vine, si sit puni
pe molele urechei drepte a aceltila
curat va fi.
59 Acesta este legea pligel de le- care are sit se curete, g1 pe palmacul
prii is vestminte de lima sad de in, mind lul celel drepte, si pe degetul
la urzell sal la bltilture., sat la mi- eel mare al piciorului lul celul drept;
15 i preotul sa Tea din logul de
ce lucru de pele, spre a le judeca cuoleiil, si sit terse in palma mane! stangl
rate sad necurate.
a lui; 16 $i preotul, intingendu-s1
Curdfirea leprei de pe om.
degetul dreptel sale In oleiul ce este
A $i Iehova vorbi lul Moisi, di- in mina sa cea stingl, en degetul say
14 tend: 2 Acosta este legea pentru, sa stropesci, din oleid de septe orI
eel lepros in cline curitirei lui: Si se inaintea In! Iehova; 17 $i din oleiul
aducit la preot; 3 $i preotul sit esil remas in mina sa preotul ea punl pe
afarit din taberi, si se,/ vade preotul, molele urechei drepte a acelul ce are
si ece. decd.' plaga de leprit se va fi sa se curete, qi pe palmacul mind
vindecat de pe eel lepros, 4 Preo- sale drepte, ci pe degetul eel mare al
tul se ordone pentru eel ce are sa se piclorulul drept al lui, deasupra prescurete, ca sit lea doe piseri vii, cu- te sangele de sacrificiti pentru vina.
rate, si lemn de cedru, si carmesin- 18 $i oleiul remas in mina drepte. a
rosil, qi isop; 5 $i se ordone preotul preotulul, sit-1 puni pe capul celul ce
una din acele piLseri se o junghie, tugmind sangele Intr'un vas de lut, preste
ape, vie; 6 $i paserea cea vie ci
lemnele de cedru si carmesinul -rocid

are sa se curete, ci preotul sa faci

si paserea cea vie sa o lase pe cimpuri.

si isopul sa le lea si cu paserea cea


vie sit le luting& in sangele piserel
celel junghiate preste apa cea via;
7 $i cu acestea sa stropesel de septe
or! preste acela carele are sit se enITO de lepri; $i si.-1 judece curat;
8 Si eel ce are el se curete,

e0-s1

espiare pentru dinsul inaintea Jul Iehova; 1g $i preotul sit aduel sacrificlul pentru pecat, si si fael espiare
pentru eel ce are si se curete de necurittenia sa, si dup'aceea sa junghie
olocaustul; 20 $1 preotul se aducl
olocaustul si darul de pane pe altar,
si &dud preotul espiarea pentru dinsul, curat va fi.
sarac, c1 nu-I va
21 $i dace. va
da mina sit &duck' acesia, el Tea un

www.dacoromanica.ro

[14.22 -65.
III. MOISI.
oriel ca sacrificid pentru vine. drept se face. necurate tete cite sent in case.;
dar legAnat, spre a face espiare pen- ci dup'aceea sit intre preotul spre a
tru dinsul; ci o clecime de efei de flerea vede casa. 37 $i va vede el plaga,
Mind, frimantati cu oleic, pentru dar ci ecA data plaga este pe paretii easel
de pine, ci un log de oleid; 22 Si aceleTa, ca gropioore verdi sad rocedod turturele sail dol pui de porumb, tice, ci Is vedere rant mai adincY dedupe. a lul avere, dintre cari unul Be eit peretele; 38 Atunci preotul sit
102

fie sacrificiit pentru pecat ci altul olo- es. din ease la uoa easel, fp se. incule
caust. 23 $i se. le aducA la preot a casa oepte 411e; 39 ,Si In a oeptea cli
opts Ali a curitirel sale, is uca cor- se. se interci preotul, ci se. o vo(llf, ci
tulul intrunireY, inaintea lul Iehova. eefi dual plaga s'a intins pe perqii
24 $i preotul sit lea mielul de sacri- easel; 40 Preotul sit ordone se. sceti
ficid pentru vine, ci acel log de oleid, petrele pe cari este plaga, ci ad le aoi pre aceste leginindu-le preotul, se, runes afarl din cetate, intr'un We nele adued dar leganat inaintea lul Ie- curat. 4i $i casa se. se riciAluesca
hova; 25 1 preotul sa junghie mie- pe din lAintru jur imprejur, ci tinculul de sacrificid pentru vine., ct luind ela reliluiti se. se arunce afari de
din sfingele sacrificiulul pentru vine, cetate intr'un be necurat. 42 $i insa puni pe mblele urechel drepte a and alto petre, sit se pune in local
aceluT ce are art se curete ci pe pal- petrelor scam, ci altA tincueli BA lea,
macul mane! drepte ci pre degetul eel ci se. tincuesci din nod casa. 43 $i
mare al picToruluT drept al sett

26 $i dad, plaga se va interce ci va inflori

preotul se. tome ci din oleid in palma


mine! celel stingi a luT; 27 $i en
degetul mind celel drepte se. stropesci
preotul din olelul din mina sting& de
cepte orY inaintea lul Iehova; 28 $i
preotul din oleful din mina sa sit punl
pe molele urechei drepte a aceluT ce

in aces case, dupe, scdterea petrelor


el, ci dupe, ce casa s'a re.cle.luit ci din
nod s'a tineuit; 44 Preotul venind,

sit vada, ci ece dual s'a ma! intins in


casa, lepre. rocletere este In aces ease.;
necurata este. 45 $i vor strica casa:

petrele el, ci lemnele el, ci tete tinare sit se cur*, ci pe palmacul mi- cuela easel; ci le vor sate cfkrit din
nd sale drepte ci pe degetul eel mare cetate intr'un We necurat; ye/ $i eel
al picioruini sec drept, pe local sin- ce va intra in aces case in timpul cat
gelui din sacrificial pentru vine.. 29 $i va fi ea incuiate, necurat se. fie pine
olelul remas in palms mane! preotu- sera. 47 $i eel oe va dormi in aces
luI se. -1 punit pe capul celul ce are si casA st-BI spele vestmintele sale; ase-

se curete, ca se face, espiare pen tru


dinsul inaintea lui Iehova. 3o $i se.
wince, una din turturele, sad un puid
de porumb dintr'acele cari-1 va da in!
mina: 3i Din ce-1 va da mans sei
fie sacrificid pentru pecat ci situ! olocaust, eu darul de pine; ci preotul sa
face, espiare pentru eel ce are sit se
curet() inaintea luY Ieliova.
.12 Acosta este legea pentru eel ce

are plage. de leprit, ci nu-1 de, mina


pentru euritirea sa.
Cureitirea leprei is case.

33 Si Iehova vorbi luT Moisi ci lul


Aaron, clicend: 34 Dupi ce vet! intra

menea ci eel ce va manes in acea casa


se. cY spele vestmintele sale.

48 $i dacit preotul venind o va

vede, ci ece. plaga nu s'a intins in


case, dupe. ce casa din nod se va tin-

cui preotul pre acea case. curate. Brt o


judece, cad plaga s'a vindecat. 49 51
el, spre a curati casa, BA lea doe paseri of lemn de cedru ci carmesin-roobi ci isop; so $1 pre una din piseri
se o junghie, turneind stingete iv,tr'un
vas de lut, preste ape. vie.. 5z Si BA
Yea lemnul de cedru ci isopul oi earmesinul-rooid ci paserea sea vie, ci pre
tote se le intinge. in singele pitserel
acelef junghiate 1i in ape, vie, ci cu

in pe.mentul Canaan, pre care-1 dad ele s5. stropesci casa de oepte or!;
voile intru moscenire; de void trimete 52 $i se. curete casa cu singele pageplaga de leprA in vre-o case, din moc- rel acelela ci cu ape vie, ci Cu pas&
cenirea vestrA; 35 SA vini cela a rea tea vie ci cu lemnul de cedru, en
cut este casa, oi se. state preotulu!, isopul ci cu carmesinul. 53 $1 pasisdicend: Pare-mi-se ce. este ce-va ca plaga rea tea vie se. o lase afare, din estate
in casa niea. 36 Atunci preotul sit set sbore pe eampurT; ci or sit face, esordone, ea si decerte casa aceea, ma! piare pentru casa aceea; ci curate. va fi.
'nainte d'a intra preotul inteinsa, ca
54 Acosta este legea pentru tete
Re van. aces, plagi; pentru ca se, nu plaga de lepre, of de por:gine; 55 Si

www.dacoromanica.ro

14.56-15.30.]

III. M OISI.

103

pentru lepra de vestminte, ci pentru pentru dinsul inaintea lu! Ichova pencea de cast; 56 $i pentru umfittura, tru curgerea sa.
x6 $i de va eei vre -unuia seminta
ci pentru bube, ci pentru biteicute.
57 Spre a inveta, cand este tine -va ne- de Impreunare, acela sa-el spele tot
curat ci and este curat. Acesta este corpul cu apt, ci necurat sit fie pant
sera.
17 $i tot vestmintul, ci tots
legea pentru
pelea, preste care va cade seminta de
Legi despre necuratenia trupulta.
impreunare, sit se spele cu apt, ci ne$i Iehova vorbi lei Moisi ci luii curat sit fie pant sera. x8 i femea
13 Aaron, Vicend: 2 VorbitY fiilor en care se va culca btrbatul cciruia
lul Israel, ci Viceti lor: Bitrbatul cariffa 'i se curge serail*, de impreunare, ai se va face curgere din carnea sa, cur- m:indica et se spele cu apt, ci necugerea sa este necurati. 3 5i necurlite- rati sit fie pant sent.
rua sa in curgerea sa este acesta: cand
zg $i cand vre-o femee va aye curcurgerea sa va lua carnea sa, sat et car- gere, ci curgerea din corpul el va fi
nea sa va opri curgerea sa, necurttenia sange, despartitt sit fie cepte Vile; ci
Id este. 4 Tot aeternutul pe care se tot insul care se va atinge de dinsa,

eel ce avea eurgere, necurat necurat sit fie pant sent. 20 $i tot
este; ci tot lucrul pe care cede, necu- lucrul pe care se va culca In timpul
rat este. 5 $i eel ce se atinge de despartirei ei, necurat st fie; ci tot
asternutul acestuia, st-ci spele vest- lucrul pe care va cede necurat sa fie.
mintele sale, ci sit se scalde in apt, 21 $i eel ce se va atinge de aeterriutul
ci necurat et fie pant Bert. 6 $i eel ci, st -cl spele vestmintele sale, ci at se
ce va cede pe lucrul, uncle a eeclut eel scalde in apt, ci necurat et fie pant
cu curgere, st-ci spele vestmintele sale, sent. 22 $i tot eel ce se va atinge
ei et se scalde in apt, i necurat sit, de vre-un lucru, pe care ea a eelut,
fie pant sera. ry i eel ee se va a- acela sit-ci spele vestmintele sale ci
tinge de corpul acelui cuu eurgere st- sit se scalde in apt, ci necurat st, fie
et spele vestmintele sale, ci st Be scalde pant Bert. 23 Chiar ci dacit acel luin apt, ei necurat et fie pant sent. cru va /1 pe acternut sat pe alt lucru,
8 Si dace eel cu curgerea va scuipa pe care ea tocmai cedea, ci ea se apre unul ce este carat, acesta sedan- tinse de acel lucru, necurat sit fie pant.
245i de Se va culca tine -va
do.5t vestmintele sale, sit se scalde in sent.
apt, ci necurat B& fie pant sent. g $i cu dinsa, aca ca firea el et fie pe el,
totit Oita pe care va citlari eel cu ci acela necurat sit fie cepte Vile; ci
curgere necuratt va fi. xo 5i tot in- tot aeternutul, pe care s'a culcat, nesul, care se va atinge de ce-va lucru, curat sit fie.
ce a fost supt dinsul, necurat sit fie
25 $i clact vre-o femee va aye curpant sent; ci eel ce va parte acel gere de sang mai multe Vile, afar&
lucru, sptlandu sT vestmintele sale, et de timpul despiirtirei eY, sat cand ea
se scalde in apt, ci necurat ea fie va aye curgere preste Vilele desptilipant sent. xx Si tot insul de care rel et, necuratt et fie in tot timpul in
se va atinge eel cu curgerea, fart sit- care curge necuratenia ci, ca ci In
el fie spitlat manele cu apt, acela st- timpul despArtirel el; necurata et fie
culcii

et spele vestmintele sale, ei sit se scalde ea.

in apt, ci necurat sit fie pant sent.


za $i vasul de lut, de care se va atinge eel cu curgerea, sit se spargt;
ci tot vasul de lemn et se spele cu

26 Tot aeternutul, pe care va

dormi ea In tote Vile le curgerel sale,

sit fie ci ca ci aeternutul din timpul


despAttirei ci; ei tot lucrul, pe carele
va cedea ea, necurat sa fie, ca ci in

apt. x3 $i cand eel cu curgerea se necurittenia despArtireY et. 27 $i tot


va curati de curgerea sa, sit numere eel ce se va atinge de aceste, necucepte Vile de la curatirea sa, ci st -cl rat sit fie, ci st -cl spele vestmintele
spele vestmintele sale, ci ea -rid scalde sale, ci sit se scalde in apt, ci necurat
corpul set in apt. vit; ci curet va fi. et fie pant sent. 28 $i drip& ce se
14 Si a opta Vi st, let el doe turtu- va curati de curgerea el, sit numere
rele, sat dot pul de porumb, ci sit vi- cepte Vile, ci atuncl curatt ya fi.
nit inaintea lei Iebova, la uca cortu- 29 $i a opts di s& -cY lea turturele, sat
lul Intrunirel, ci sit be dea preotulul; dot pul de porumb, ci st-I aduct, prep15 $i preotul st aduct pre una sacri- tului la ilea cortuluT intrunirel;
3o $i
ficiu pentru pecat, ci pre cea-l-altit preotul st aduct unul sacrifichl penolocaust. $i preotul sit fact espiare tru pecat, er altul olocaust, ci et fact.

www.dacoromanica.ro

III. M OISI.
[15.31-16.23.
preotul espiare pentru dinsa inaintea hil pentru casa sa, si s& junghie vitelul
Iehova, pentru curgereanecurateniet el. de sacrificiit pentru pecat, eel pentru
3x Asa sa, despartiti pe fiil lul Is- dinsul; 12 i luand cittnea plina de
rael de la necurateniele lor, ca sa nu carbuni aprinsl de pe altarul de dinamorn pentru necurittenia lor, intinand intea lul Iehova, Qi amandot rnanele
locasul met care este in mijlocul lor. pline de tamitiii aromatics mitruntit,
32 Acosta este legea pentru eel cu pre acestea sa le aduct in 11-intrul
curgere, gi pentru eel din care ese se- perdele. z3 $i titmaia sit o punt pe
104

minta de irnpreunare, si care prin a- foe inaintea lul Iehova, ca Mimi acesta se necuratesce; 33 $i pentru celei tamfil sa acopere propitiatorul

femea care are la fire in timpurile des - carele este deasupra chivotului rnartu-

ptrtirei el, si pentru on -tine ce pAti- rid, ea Sit nu moth; i4 $i luand el


mesce de curgere, fie barbat sat fe- din sangele vitelulul, sa stropeseit cu
mee; Qi pentru bilrbatul, care se va degetul sea inaintea propitittoruluI eaculca cu femee necuratit.
trit resarit; de septe on sit stropesca
inaintea propitiittorului din sange cu
Legea pentru did a cea mare de espiare

degetul set.
x5 $i sa junghie tapul de sacrificiii
$i Iehova vorbi lul Moisi dupit pentru pecat, eel pentru popor, @i san16 mortea celor doi flu al MI Aaron gele hit sit-1 aducil in la-intrul perand el se apropiara de Iehova si mu- delel; $i sit fact cu sangele lui dupt
rirt; 2 $1 Iehova Oise lui Moisi: cum a facut cu sangele vitelului, stroVorbesce Id Aaron, fratele tea, ca sa pint en el spre propitiator Qi inaintea
nu intre ori-sand in sanetuar, in la- propitiiitoruluI: i6 Si sit fact el esintru de pedeua dinaintea propitiato- piare pentru sanctuar, curittindu-1 de
din fie-care an.

mini, care este preste chivot, ca sit necuratiele fiilor lui Israel si de nenu mot* ca en me void areta in niter dreptatile for in tote ptcatele lor; asa
de-asupra propitiaterulut 3 Cu a- sit fact si en cortul intrunirei, carele
ceste sit intre Aaron in sanctuar: Cu stiff intre el, in rnijlocul necuratiel lor.
un vitel drept sacrificit pentru pe- 17 $i nisi un om s& nu fie in cortul
cat, si cu un berbece drept olocaust. intrunirei, sand va intra el in sanctuar

4 Cu tunic& intuit de in 0, se Imbrace, spre a face espiare, pang, ce nu va esi


prinendull pulpanele de in pe corpul si nu va fi facut el espiare pentru sine
set, Qi sit se incingit en eingttOrea de gi casa sa gi pentru tots adunarea lul
in, si pe cap Ali lege mitra de in; Israel. i8 $i sit esit la altar inaintea
vestminte sacre stint aceste; si el cor- lui Iehova, ea sit fact espiare pentru

pul set sit-1 spele cu apt, si sit se imbrace en dinsele. 5 $i de la comunitatea fiilor lul Israel 61 Yea doi
tapI spre sacrificit pentru pkat, Qi un
berbece spre olocaust.
6 $i Aaron st aducit vitelul sacrificluluY pentru pkat, care este pentru
sine, si sit fact espiare pentru sine si
pentru casa sa. 7 $i sa. Yea pre eel
doi apl, Qi sa-I punt sit stea inaintea,
lui Iehova, la usa cortulul intrunireI.
8 $i Aaron sit arunce sortY pentru eel

doi tapi: un sort pentru Iehova,

Qi

eel -1-alt sort pentru tapul de trimes.


g $i Aaron s& aduct tapul, pe care a
cit4ut sortul lui Iehova, gi sit-1 pregiitescit ca sacrificiit pentru pkat. Jo $i

acela, Qi luand din sangele vitelulul

si din sangele tapulul, sti-1 punt pe


cdrnele altarului jur Imprejur; xg i
ss stropescit preste dinsul din sange

cu degetul set septe orl, Qi ast-fel sit-1


curete, gi sit-1 santesca pre el de necurateniile fiilor lul Israel.
20 $i sfarsind el facerea de espiare

a sanctuarului, a cortulul intrunireI


si a altarulul, sit aduct, tapul eel vin:
21 $i Aaron sa-si punt amandoe manele lui pe capul tapulul celul vitt, si
sib

marturiseseit preste dinsul tote ne-

dreptatile fiilor lul Israel si tote calcarile for de lege intru tote pecatele
lor; pi punendu-le pre acestea pe capul tapuluI, pre acesta

st -1 trimeta

prin

tapul, pe care a &Out sortul, ca sit om anume in pustiiii; 22 Ca acel tap


fie tapul de trimes, sa, se punt via sa Yea pre sine tote nedreptatile lor,
inaintea lul Iehova, spre a face es- si sic le duct in pitment nelocuit; Qi
piare printrinsul, si spre a-1 trimete ca acela sa lase sit se duet tapul in
tapul de trimes in pustiiii.
pustilit

xr $i Aaron sa, aduct vitelul eel de


23 Si Aaron s& intre in cortul insacrificia pentru pteat, eel pentru din- trunireI, si ss se desbrace de vestminsul, Qi sa fact espiare pentru sine si tele sale de in, cu care se imbrAcase,

www.dacoromanica.ro

III. MOISI.
105
16.24-17.16.]
and a fost intrat in sanctuar, gi sit duce dar lui Iehova inaintea locagule lase acolo; 24 Si se. -g1 spele cor- luT lul Iehova, sangele acesta se va
pul sea cu apit intr'un loc sant, gi sk, socoti omuluT ca sange versat, gi starpise imbrace cu vestmintele sale; apol se-va omul acela din poporul sea:
se. esti afara gi sa sacrifice olocaustul 5 Pentru-ca fiiT lul Israel se aduck,

sea gi olocaustul poporuluT, ei sa fact sacrificiele lor, pre can be sacrifick, el

espiare pentru sine gi pentru popor. pe campurT, pre acelea sit le aduca
25 Si grasimea sacrificiului pentru pe- inaintea luT Iehova, la uga cortulul
intrunireT, la preot, gi se le sacrifice
cat se o face. sa fumege pe altar.
26 Si acela, care a lasat se, se duck luT Iehova ca sacrificil de bucurie.
spele vestmintele 6 Si preotul sit stropesce sangele acetapul de tramie,
sale, gi sa-gT scalde corpul sell in apt, lora preste altarul lul Iehova /a uga
gi dup'aceea se. intre in tabera.

27 Si cortulul intrunireT, gi grk,simea lor FA,

vitelal eel de sacrificid pentru pecat, se feel se. fumege intru miros placut
gi tapul eel pentru pecat, a caror sange lui Iehova. 7 Si eT se nu maT sacrifice
s'a adus in sanctuar spre a face es- sacrificiele lor demonilor, cn earl as
piare, se se scOtil afarit din tabera, gi trait intru desfranarl; lege perpetuk, sa
se. se era, en foc: peile lor carnea fie acesta lor in generatiunile lor.
28 Si col ce va
8 *i to sit dicI lor: Tot omul din
lor pi balega lor.
arde acestea shit spele vestmintele casa lui Israel, saii d'intre eel strainl
sale, gi sal-d scalde corpul sea in ape, ce locuesc intre vol, care aduce oloQi dupe aceea se intre in taberl.
caust sail alt sacrificiti; g Si nu-1
29 Si acesta sa fie voile lege per- educe la uga cortulul intrunireT, spre
petutt: in luna a geptea, a clecea di a a-1 sacrifica lui Iehova, starpi-se-va oluneT, sa, ve emeriti sufletele vostre, mul, acela din poporul sed.
gi, nice un lucru sit nu facetl, nice moscenul nice strainul carele petrece intro E oprit de a manta sange i hoit.
io *i tot omul din easa luT Israel,
vol. 3o Ca in Mina acesta se va face espiare pentru vol, spre a ye curati de saii d'intre cel strains ce locuesc intre
tote pecatele vostre, ca vol curatl se. vol, care va manes verT-ce sange, o6%1 inaintea lul Iehova. 31 Sabat de pune-void fata mea contra acelnia, care
repaus set fie voile Basta, in care se. va fi mkneat sange, gi starpi-1 void
ye amarit1 sufletele vostre. Lege per- din poporul sod. xx Caci vista cor.
petua ad fie acesta! 32 Acesta espia- puluT in sange este, i ell pre el 1-am
re se, o fact acel preot, care se va dat voile, ca sag puriefi pe altar, spre
tinge gi se va consacra spre a preo %i a face espiare pentru sufletele vostre;
In locul parintelui sed, duple ce el se ced sangele este, prim care se face esva fi imbritcat cu vestmintele cele de piare pentru suflet. 12 Drept aceea
in, en vestmintele sacre. 33 Si se am clis fiilor Jul Israel: D'intre vol
fact espiare pentru santul sanctuar yi nimenea sit nu manance sange, nieT
pentru cortul intrunireT, gi pentru al- strainul ce locuesce intro vol se. nu
tar se feed el espiare, gi pentru preoti manance sange.
gi pentru tot poporul acestel adunarl.
x3 Si tot omul d'intre fiii lul Is-

34 Si acesta sit fie voile lege perpetult, rael sail d'intre strainil can locuesc
ca sa se face espiare pentru fiii lul Intre voT, care venand prinde fere sail
Israel pentru tote pecatele lor, date pasere care se manfincit; sangele acein tot anvil.
left se. -1 scurga, gi se. -1 acopere cu %G-

Si Aaron facu aqa1 dupe cum or- rant. 24 CA sufletul fie-carui corp
in sangele Jul este; vista Jul este; pen-

donase Iehova Jul Moisi.


Ordin ca sacrificiele sa se aduca numai
la tort; mancarea seingelui. oprita.

tru aceea am ylis fiilor luT Israel: San-

gele din nisi un corp sa nu mancatl,


ca vista a tot corpul este sangele NT;
Si Iehova vorbi lui Moisi, oi- Tot eel ce-1 va manta starpi-se-va.

17 cend: 2 Vorbesce lul Aaron gi 25 Si tot instil, care va manta morfiilor lul, gi tuturor fiilor luT Israel, gi tricTune sad sfegietura de fere, fie acela
di lor: Acesta este cuvintul, ce-1 or- mosten, fie strain, se. -gl spele vestmindone. Iehova, clicend: 3 OrT-tine din tele sale, gi sa se scalde in ape, gi
case luT Israel va junghia In tabera, necurat se, fie pea, sere; gi fauna
hod sad miel ead capra, sail va junghia curet va fi. x6 Si deed nu-gi ye spadara de tabera. 4 Si nu-1 va duce la vestmintele sale, gi corpul sed nu-1
la uga cortuluT intrunireT, spre a-1 a- va scalda, va purta fare. -de-legea 82
www.dacoromanica.ro

[18. 1-19. 9.
mints ta ad nu treci lul Moloc, ci ad

III. MOISI.

106

insotirile nelegiuite fi poftele rele oprite. nu profanezi numele Dumnedeului Mt:

Iehova vorbi lut Moist, di18 *i


tend: 2 Vorbesce fiilor 10 Is-

rael, si di lor: Ed stint Iehova Dumnedeul vostru. 3 Dupd datinele din


pamentul Egiptulul, unde 841 locuit,
sd nu faced; gi dupd datinele pitmentulul Canaan, 1ntru care pre vol v6
void aduce sit nu facetl; si dupd legile lor sl, nu umblatt 4 Ci jude-

Ed stmt Iehova. 22 $i en bdrbat sit


nu te Impreunl ca en &melt; uriclune

23 $i nieT used vite el nu dal


culcarea ta, ca as te intinezi cu ea;
este.

si femed en dobitoc sit nn desfraneze;


amestecaturl este.
24 Cu nieT una dintr'acestea ad nu

ye intinati, ed prin tote aceste a'ad


intinat natiunile, pre can di le alung

cAtile mele 8d le face T, 1}i legile mele de dinaintea vOstra. 25 $1 pitmentul


BA be plzitl, nmbland intre ele: En s'a intinat, si en fitrii-de-legea luT o pestint Iehova Dumnedeul vostru. 5 Pd- depsese, i pitmentul varad pre locuitoril
ziti decl legile mele, si judecAtile me- luT. 26 Deei pazitl legile mele si judele; pre can de le va face omul, vid eltile mele, ci sit nu facetI nieT una din
va fi intr'insele: Ed stint Iehova.
aceste uracTunl, nieT mostenul nici strli6 Om sit nu se apropie de nieT o nul ce petrece intre voT. 27 Cd tote
rudenie aprope a sa, ca sit-i descopere acestea uraciuni le fleurl 6menii plmengoliciunea ei: Ea stint Iehova! 7 Go- tului acestula, can ad fost inaintea vbsliciunea pdrintelui teti, ci goliclunea trA; si s'a intinat pamentul: 28 Ca pitmumel tale, sit' nu o descoperT; mumd mentul el nu ye verse ci pre vol, cand
11 este; sd nu descoperT goliclunea el. 11 ve4T intina pre el, dupe cum versad
8 Goliciunea femeeT pArinteluT tdd el natiunile cele inainte de vol. 29 Cd

nu o descoperT; goliciunea pdrintelut


tlil este. 9 Goliciunea suroreI tale,
flea pArinteluT Md, sad flea mumel
tale, fie nAscutA In card sad afarl din
zasa, goliciunea el iid nu descoperT.

verT-tine va face vre-una din aceste


uricIunl, sufletul acela, care va face
acesta starpi-se-va din poporul edit
3o Pazitl darl cele ce v'am ordonat
ed. ad 0241, ca ad nn facetT nieT una

zo Goliciunea feta filuluI ma sad a dintr'acele datinT urielose, can ad fost


fete flied tale, goliciunea lor el nu facute inainte de vol, si ad nu vd ino descoperi; ed goliciunea ta este. tinatT cu dinsele: Ed stint Iehova Dumz z Goliciunea fetel femeeI pdrintelul nedeul vostru.

ted nAscutd din pArintele ted, watt

este, goliciunea el BA 'nu o descoperT.

Teilcutirea celor glece portmci.

12 Goliciunea surorel pArintelul tdd


$i Iehova vorbi lul Moisi, qi,
sd nu o descoperi ea este rudd Orin- 11.%
y
tend: 2 Vorbesce cant Mil cotelui tdd. 13 Goliciunea surorel mu- munitatea fdlor 10 Israel, si di lor:
mei tale ad nu o descoperT; ca, ea este Fig Anti, cit. en Iehova Dumnedeul
run, mumel tale. 54 Goliciunea fra- vostru sent sant.
teluT pArintelui toil ad nu o descoperT;
3 Fie-care ag, einstescl pre mums
de femea lui ad nu te apropil. Ea este ea si pre parintele add; i sabatele mele
mAtusa ta.
15 Goliciunea nurorel ad le plizitl; of stint Iehova Dumnetale ad nu o descoperi, femel fiTului deul vostru.
Mil este; goliciunea el sit nu o desco4 Sd nu vl Intbreeti la idolT, gi 4e1
perT.
16 Goliciunea femeel fratelul turnatT ad nu ye facet1 voile, a el
ted as nu o descoperi; goliciunea fra- saint Iehova Dumnedeul vostru.
telul ted este.

5 $1 cand sacrificati luT Iehova sa57 Goliciunea vre -unei


femeel gi Elea eT sit nu o descoperT; crificiii de bucurie, sacrificati-1 cu buns
pre film fil'ului el, si pre flea fiicel voie. 6 In care 4i 11 yeti sacrifice,
eT sit nu le le, ca sa le descoperT go- tot intr'acea di sd -1 manes*, ci a doa

liciunea lor; rude stint; acesta-i desfranare. 18 $i femea pe langit sera


el el nu ley, pentru a o anari, des coperind goliciunea el, fiind ea in
vietit.

zg $i de femeit In despArtirea ne-

euritteniel el, ad nu te apropil, ca sd -Y


descoperT goliciunea el. 20 $i cu femea aprOpelul ted ad nu te ImpreunT,
intinandu-te eu dinsa. zs $i din se-

di; si ce va remane panit a trela 4i,


aceea eu foe sft se arch,. 7 *i claci

dintr'acela va infinca cine-va a trelacli, aceea ur6.ciune este; nu va fi bineplacut.


8 *1 verl-tine it va manca
va purta fArA-de-legea sa; cd lucru
santit 10 Iehova a profanat, ci starpise-va Reel suflet din poporul add.
g $i cand yeti secera vol semenlturile plmentulul vostru. sit nu secerl

www.dacoromanica.ro

MOISI.
107
19.10-20.4.]
de tot laturile teranel tale, nici spi- for va fi lucre sant, intru lauda lui
cele cele dilute din secerisul tee sit Iehova. 25 $i in anul al cincilea sa
nu admit to $i in via ta struguril mancati rode tor, immultind producsit nu strangi, si bobele cele cis lute tele for intre vol: Eii sant Iehova

sit nu le culegl In via ta; saraculul Qi Dumnedeul vostru.


streinului se le lasi pre acele: En sant
26 SA nu mancati nimic en singe;
si in ghicitoril dupe vareolacT si dupe.
Iel lova Dumnedeul vostru.
zz Si, nu furatT, nici se nu mintiti, nilor se nu ye amestecati.
27 Marniel se nu inselati until pre apropele ginile perului capulul vostru se, nu le
xa $i se. nu jum' stramb intru teiati rotund, si colturile barbel tale
see.
numele moil, si se nu profanezi nu- se nu le strict; 28 $i Med in cormele Dumnedeului tee: Ed Mint Ie- pnl vostru pentru vre-un mort sit nu
z3 Pre aprOpele tell sit nu-1 ye facetl, Qi scrisorl sepate se nu ve
hova.
asupresci, nisi sA-1 despot; gi simbria faceti asupra v6strel Ell stint Iehova.
neimitului sit nu Amalie preste nopte
29 Si, nu profaneg pre fief" ta,
la tine pane diminete.
dfind-o pre ea a fi meretrice, ea Omen14 Pre eel surd se nu-1 vorbesci tul se, nu se necurAtesce, $i se nu se
de red, si in calea orbulul sit nu put ample pementul de desfranare.
pcdice; ci teme-te de Dumnedeul ted:
3o Sabatele mele sit le pitziti, Qi
Ed mist Iehova.
sanctuarul mete se,-1 cinetip: Eil sant
15 Si, nu faceti nedreptate la jude- Iehova.
este: se. nu cautl In fata celui sarac,
31 La necromanti sit nu mergetf,
nici se te sfiesci de fate celui mare; nici pre magi se. nu-i Intrebatl; ca sa
dupe dreptate sit judect pre apropele nu ye intinati cu ding!!: Ed stint Ietee.
hova Dumnedeul vostru.
16 Si nu porti vorbe de red in po3a Dinaintea perulul eerunt te sc6porul tell, si sit nu te ridiel asupra lit, si fata acelul betran o onoreze, si
sangelni aprOpelui tee: Eil scant Iehova. de Dumnedeul ted teme-te: Ed mint
17 Sit nu naiad pre fratele tee in- Iehova.
tru inima ta; ci si. mustri pre apr633 $i dace vr'un stritin va petrece

pele tee, ca h. nu porti pecat pentru la tine in pitmantul vostru, pre el se


dinsul.
x8 $i sit nu fit resbunetor, nu-1 asupritl. 34 Ca si mostenul d'inSi manie, sit nu tit asupra fiilor popo- tre vol sit ye fie voile eel strAin, searulul tee; ci inbesce pre apropele tee rele petrece intro vol; Qi s1-1 lubesci
ca pre tine insuti: Eii Mint Iehova. ca pre tine insusi; ce streini ati fost
Legile mele sit le pAziti.
1i vol in pemantul Egiptulul: Ed sdnt
zg Vitele tale din doe soinr1 deo- Iehova, Dumnedeul vostru.
sebite se nu le last a se Imperechia;
35 Se nu faceti nedreptate la jude-

si in terana ta 135, nu semeni deosebite cate, in linil, in cumpene si in masurT.


so1uil de semintit; Qi vestmint din doe 36 Cumpene drepte, petre drepte, ell

soluri de fire, de lane. si de in, sit nu


put pe tine.
20 $1 dried vre-un biirbat se va mica en femee, si acesta va fi sclavit pit-

drepte, yi hin drept sa aveti: Eil mint


Iehova Dumnedeul vostru, care v'am
scos pre vol din pemantul Egiptulul.
37 Pentru aceea sit ppaziti tote legile
site a until berbat, si ea nu s'a res- mele, oi tote judecetile mole, si se. le
cumperat, nici libertate i s'a dat; facetl pre ele: Ed Mist Iehova.
amdndoi sit se bicluescit; (lard sit nu
se more, pentru el ea n'a fost libere. Pedepsele pentru felwrite *Cate mart
21 $i el sit aduce sacrificiul see pen$i Iehova vorbi lul Moisi, clicend:

tru vine. Jul Iehova la usa cortulul


intrunirei, un berbece drept sacrificid
pentru vine; 22 $i preotul, prin acel
berbece de sacrificid pentru vine, se
face espiare pentru dinsul inaintea hit

20 2 $i spune i fiilor 1ilu Israel: .De


va fi tine -va d'intre flit lui Israel, sad

d'intre strAini cars locum in Israel,

care se des din seminta sa lul Moloch,


acela sit se more, poporul plinantuIehova, pentru pecatul lui ce 1-a fitcut; lui se-1 ucide en petre. 3 $i ell void
tu-i se va erta Jul pecatul ce 1-a fficut. pune fata mea impotriva omului ace23 $i tend vets intra In tart, si lula, si-1 void perde pre el din popoyeti Belli ori-ce porn, yeti socoti pre- rul see; ca a dat din seminta sa lul

put rode tor; trot ant sit ye fie voile Moloch, ca sit intineze sanctuaruluT
necircumcise; st nu se mAnance din meii, si se intineze numele eel sant al
ea;
24 $'i in anul al patrulea rode med. 4 $i dace poporul plmantului

www.dacoromanica.ro

108

(20.5.-21.5.

LH. M OISI.

va inchide ochil pentru asemenea om2 descopere, si ea ii desvelesce isvorul


sand va da seminta sa lul Moloch, si sangelui el"; si ame,ndiloi starpi-se-vor
nu-1 va marl. 5 Ed void pune fate din mijlocul poporului Tor.
19 Si goliciunea surorel mumel tale
mea impotriva aceluT om gi impotriva
nernului sax, si-1 void perde din po- si a surorei parintelul tad se. nu o des-

porul sal, pre el si pre tog aceia cari coperi, ca acela descopere pre ruda
vor desfrana dupe Moloch. 6 Si tot sa; amandUoi vor purta fare. -de-legea
sufletul care se va duce la neeromanti Tor. 20 Cel ce se va culca en femea

si la magi, spre a desfrana cu el; pu- unchiulul sal, acela descopere goline-void fata mea, impotriva acelui ciunea unchiului sal, et vor purta faresuflet, si-1 void perde din poporul Bed. de-legea Tor: fare. copii vor muril
7 Vol dark santati-ve, pi fiti santi, ea 21 Si de va lua care-va pre femea fraa stint Iehova Dumnedeul vostru. teltit sal, fapta neeurata este, golieTu8 Si 0241 legile mele si le faceti; nea fratelui sefi a descoperit: fare. de

Ed stint Iehova carele ve santesce copil vor fi!

pre vol.
22 Paziti ded tote legile mele, pi
9 CA tot omul, carele va blestema tote judecatile mele, si le faceti, ca sit
pre parintele sad sail pre muma sa, sfi nu ye verse pamentul, in care ye due
se more; a blestemat el pre parintele ca se-1 locuitl. 23 Si sit nu umblati
sad sad pre muma sa: sangele lui a- dupe, datinele poporelor acestora, pre
supra Mi.
can am sa be alung de dinaintea v6s-

to Cel ce va comite adulter cu femea &hula; stela carele va comite adulter en femea aprepelul sell, sit se
omore yi barbatul adulter si femea adultera.
zz Cel-ce se va culca cu femea parintelui sad, Qi goliciunea parintelui
sad va descoperi, amandtioT sit se omore; sangele for asupra Tor.

tra; cit tote aceste le-ad facut ele,


pentru aceea le-am urat. 24 Si am

pra Tor.

seri sad alte taratore, ce se taritsc pe

femee, amandiloi uraciune ad facut;


sit se omore; sangele for asupra Tor.
14 Daca tine -va va Ma femee yi
cu dinsa si pre muma ei impreund;
desfranare este acesta; cu foc sa se
arda $i el si ele, pentru ca desfranare
Intre vol se nu fie.
15 Dace. care-va se va impreuna
en vita, acela se. se omore, si vita se
o ucideti. 16 Si dace care-va femee
se va apropia de vre-o vita, ca sit se

fiti mie santi, eit eil Iehova ant sant,


ai v'am despartit pre vol de alte pop6re, ca si fiti ai mei.
27 Si barbatul sad femea, carele
va fi necromant sad mag, acela sit se
omore, cu petre se. -1 =Klett; Angelo

dis voile: Vol \Teti mosteni pamantul

Tor, si eil it void da voile intru mostenire, pilmant in carele surge lapte
miere: Ed stint Iehova Dumnedeul
vostru, carele v'am despartit pre vol
de alte popOre.

25 Deel despartiti vitele curate de

12 Si de se va culca care -va cu cele necurate; si paserile necurate de


nora sa, amandtioi sit se omore, mes- cele curate; si sa nu ye facetT urate
teature. ad &cut; sangele for asu- sufletele vOstre, mtinccind vite sail pa-

13 Si dace, un barbat se va im- pilmant, pre cari eil vi le-am despartit,


preuna cu barbat, precum se culca cu ca se.` ye fee necurate. 26 Si vol sit

for asupra Tor.


Legi pentru preofi i pentru sacrificii.

Iehova Oise lui Moisi: Vor2 y Sibesce


preotilor, fiilor lui Aaron,

impreune cu dinsa, sA neigh si pre fe- si Oi Tor: Nimenea sa nu se spurmee, si vita sa se omore; sangele for ce pentru vr'un mort in poporul
asupra Tor.
sax.
17 Si dace, care-va va lua pre sore. - rudit

ea: pre flea parintelni sad, sad pre

fiica mumel sale, si-i va vedea goliciunea el, si ea va vede goliciunea lul;
Tubire nebuna este; amandiloi sit se omore inaintea ochilor fiilor poporului
Tor; el a descoperit goliciunea surorei
sale, ,Si fare.-de-legea sa o va purta.

18 Si dace care-va barbat se va culca

2 Fara numal pentru vre-o

aprOpe a sa : pentru muma


sa, i pentru parintele sal, pentru
flub sax, pentru files sa, pentru
fratele sal; 3 Si pentru sora ea,
care este fedora si-e range; dinsul, si
n'a fost maritata cu bilrbat; pentru
aceea se pate spurca. 4 El sit nu se
spurce, down find in poporul on, ca
se.

nu se profaneze.

5 El pentru mort

cu femea ce va avea la fire, $i-1 va sit nu-si plapvesca capul, nisi ea -l


descoperi goliciunea cT, isvorul ei 11 tuna* colturile barbel Tor, nisi tAieturl

www.dacoromanica.ro

III. M OISL
21.6 - 22.18.]
109
pe corpul lor se nu-s1 face. 6 Santl pre sante, fie mond din cele sante, sit
qx se nu pro- o manance.
23 Dare sit nu merge la
se fie Dumnedeului
faneze numele Dumnedeului lor; ce. ei perde, aid sit se apropie de altar; ce
aduc sacrificiele en foc ale lul Iehova, defect are; ca se nu profaneze santele
pfinea DumnedeuluT lor; deci santi mele. Cit en sant Iehova, care-I sintesce pre ci.
se fie.
7 Meretrice sail profanatit sit null
24 $i acestea le spuse Moisi luT Aalea de femee, aid pre una lei:Math ron si fiilor lul yi. tuturor fiilor luT

de berbatul sett sa nu -$T Yea, ce, sant Israel.


este Dumnedeului sea. 8 De sant se-1
Cine vote mcinca din cele sfinte.
aibi, ce, el panes Dumnedeului teti aduce; sant sit-tI fie, el ed Iehova, care
$i Iehova vorbi
Moisi, diye sfintesc pre vet, stint sent. 9 Si
cend: 2 Vorbesce lui Aaron ei

22

fata until preot de se va profana, fe- fiilor lui, ca ei se se tine, departe de


cendu-se meretrice, proftmeza pre pit- lucrurile sante ale fiilor Jul Israel, ca
rintele ci; cu foc sit se arde.
el sit nu-mi profaneze numele men eel
zo Si archiereul care este mal mare sent in acelea pre call el mi le-afi

intre fratil sei, preste a amia cap s'a consacrat mie: Ed sant Iehova. 3 Sputurnat olelul ungerel, gi cards s'a con- ne-le lor: In tote generatiunile vostre
sacrat spre a se imbaca cu vestmin- tot omul din seminta vest* care fiind
tele sacre, capul sit nu 0-1 descopere, necurat, se va apropia de lucrurile
si vestmintele sale sit nu 0-le mpg- sacre, pre can fill MT Israel le vor fi
xx $i is nieT un om mort se nu intre, consacrat lui Iehova; starpi-se-va asi pentru perintele sea Insusi, nici cela de is fata mea: Ea sant Iehova.
pentru muma sa, se nu se profaneze. 4 .$7, veri-cine din seminta lui Aaron

nu ese, ca se va fi lepros, sad va aye curgere, din


eels sante se, nu menance, pfinit ce nu
se va cureti; si eel ce se va atinge
de verl-ce necurat prin atingerea de
mort; sail de un berbat, din care a
fie feciere.
z4 Se.' nu Yea nicT veduve, curs seminta de impreunare;
5 Safi
aid lepadate, nici profanate, nici me- care se va atinge de vr'un tariltor,
ta $i din sanctuar

sit

an profaneze sanctuarul Dumnedeulul


sea; el cununa oleiul ungerei DumnedeuluT seti este preste dinsul; EU stint
Iehova. z3 Si femea ce o va lua, sci

retrice; pre nici una dintr'aceste se


an lea el; ci el sit Tea de femee feeidre din poporul sett. 15 $i si nuci profaneze seminta sa In poporul

prin care se face necurat; sail de un


om, prin care se face necurat praktru
veri-ce necutenie a lul; 6 &sub
care se va atinge de acesta, necurat
sail; ce, ea Iehova stint, care-1 santesce a fie pang sera; si se nu mIntince din
pre el.
cele sacre, fare numai dupit ce-pi v,a
fi spalat corpul soil en apA.
7 Er
Preotii, trebuie 0 fie Tara prihanli. and va apune sorele, curat va fi, si
16 $i Iehova vorbi luT Moisi, di- daps aceea se. mg,ance din cele sacre;
cend: 17 Vorbesce hit Aaron, 4iCend: ca anea lui este.
8 MortAciune sail
Ccind care-va din seminta to ' In gene- sfilsiat de fere se nu menance, ca sa
ratiunile lor va aye defect, acela se nu se spurce printr'Insa; a stint Ie-

nu se apropie, ca se aduce pfinea hova.

g $i sea ei se. pgzescii, cele de


i8 Ca nici un bar- pitzit, ca pecat sit nu porte pentru ele,
bat, intru care va fi defect, se nu se e sit nu more profanandu-le. Eti sant
apropie; nisi berbat orb sad schiop, Iehova, care IT santesc pre et
sad en nasul turtit, sad cu prisos in
10 Niel un strain din cele sante se
mitdularile sale; 19 Nici berbat en nu menance, nici Ospetele preotuluT,
Dumnedeului sdn.

piciorul frant, sad en mans frfinte. aid naimitul dui din cele sante se nu
20 Niel eel ghebos, nici cel uscat, menfince. z1 Dace preotul va fi cumnici eel en albete pe ochiti, nici eel perat pre eine-va cu argintul sell, seu scablil sad cu pecingine, nicT cel tela se mitnance din acelea; si eel

cu testiculiT franti; 21 Niel un bitr- nitscuti in casa BR, acestia sit mitnance
bat din seminta NT Aaron, preotul, din pfinea lul. 12 $i fats preotului,
care va aye defect, se nu se apropie cfind se va mcirita dupe. berbat strain,
spre a aduce sacrificil cu foc luT Iehova; nici acesta sit an mai menfince din
x3 Dace fata
defect are, se nu se apropie ca sit aducit cele sante aduse dar.
panea Dumnedeului slid. 22 Din pfinea preotului va fi vaduve, sad va fi lepeDumnedeului eeti, fie aceert din cele date, dace nu va aye copil, qi se va

www.dacoromanica.ro

III. M OISI.
[22.14-23.13.
rent4ree la casa pitrinteld eT, ca gi ghiati de sacrificiii tot inteacees1 diIn fetia sa, sa mtnitnce ea pine& pt- nu fAtul sAii.
rinteld el; dart nici un strain et nu
29 Si cad sacrificati sacrificiti de
o mitnace. 14 Dact tine -va din multumire luT Iehova, sacrificati-I astnesciintt va macs din cele sante, el fel ca sit fie bine-primit pentru voT.
ettrit acele sa. adaoge a cincea parte 3o Acesta tot intr'aceelit di et se refi110

dintr'insele, i EA le dea preotulul cu nance; nimica dintr'insul et nu llsatT


x5 Ca nu el. pe &mine* El sant Iehova.
cele sante impreunl.
ingisi sit profaneze cele sate ale fii3x $i sa ptziti legile mole, si sit be
lor Jul Israel, pre cari acestia le aduc facetT; el sant Iehova. 32 Niel sa nu
Jul Iehova; 16 $i asa sa apese a- profanati numele men eel eat, pentru
suprt-le pecatul lor, mancand din cele ca el et mA santese intro fiii Iii Is-

sate ale lor; ca el sant Iehova, care rael: el stint Iehova, care vg santese
IT Maltese pre eT.
pre vol.
33 Si care v'am scos pre
voT din pAmentul Egiptulul, ca sit fit
Jertfele trebuie sa fix feira cuswr.
volt Dumnedel. El sant Iehova.

17 $i Iehova vorbi luT Moisi, oi18 Vorbesce luT Aaron si fiilor lul si tuturor fiilor luT Israel, qi le
op: Daca cine-va din casa Jul Israel
si din strtinii din Israel va aduce eacrificTul FAY, fie acela un vot al sat,
fie dar de bunt-vole ceea ce el aduce
pentru olocaust luT Iehova, 1g SI
aduceti acestea en bunt-voila vostrit,
mascul fart defect, din bol, sail din oT,

di: Cat pentru serbAtorile lul Iehova,

ceind care-va va aduce luT Iehova eacrificiii de bucurie, implinirea until vot

Pantile.

and:

Serbatorile cele mat sacre numerate ;4


ordonate.

$i Iehova vorbi Jul Moisi, dicend:

6 2 Vorbesce fiilor luT Israel, si le

pre can voT le yeti prochiema Bile


sante, aceste rant sArlAtorile mete.

3 Semi Mile el se lucreze, dart a

eeptea 4i a fie sabat de repaus, di


sal din capre. 20 Niel una din a- satt, mel un lucru el nu faceti; sacele ce va aye defect et nu aduce T, bat este luT Iehova in tote loeuintele
ca nu va va fi bine primitt. ax $i ye:etre.
al son, sal dar de bunt-voie din d-

4 Acestea sant strbItorile lul Ierug sal din turme, fAra defect el fie, hova, Bile sante, pre cari voT sa be
ca sit fie bine-primit, nieT un defect prochTematl la timpul lor.
sit nn fie Intrinsul. as Niel un ani5 in luna antAia, In patru-spre-dece
mal orb sail frant, sal eTuntit, sal bu- ale sale luni, despre sera, pasta lul
bat, nieT on scabie sal cu peeingine, Iehova este. 6 $1 In dila a eincTacestea sit nu aducetT Id Iehova; si spre-decea a acesteT lunT este sArbgtdnicT una dintr'acestea sa nu dati mill rea azimelor, consacratei luT Iehova;
Iehova drept sacrificiti cu foc pe altar septe dile sit mancatT azime. 7 In

23 Boul sal biea, care


va aye ce-va de prisos, sal lipst In
mfidularele sale, potT aduce dar de
buni-voie, dara pentru vot nu va fi
bine-primit. 24 Niel animale en testiculi fratT, sad stricate, sal Intik-se
sad Mete sit nu aduceti luT Iehova,
luT Iehova.

dila fintea ye va fi 4i Batt, nicT an


lucru de sery sa nu faceti %Wins&
8 Si sit aducetT sacrificiii a foe Id
Iehova In eepte Bile; a ceptea di este
di Batt; nieT un lucru de eery sit nu
facetT.

g $i Iehova vorbi Jul Moisi, dicend:

ci nieT el se fact asemenea in plina- to Vorbesce fiilor lui Israel, si di lor:


tul vostru. 25 $i din mana strlinu- Cad yeti infra in pamentul, pre care
luT el nu luati mmica din acesta, spre el it dal void, Qi vets secera semAnta be aduce pane DumnedeuluT vostru, turile luT, sa aducetT un omer din
ca strieAcTunea lor se afla intr'insele, prinosele secerisuluT vostru la preot:
fi defect este intr'insele; nn vor fi bine- xi $i el va legitna omerul inaintea luT
primite pentru voT.
Iehova, spre a fi bine-primit pentru
26 Si Iehova vorbi luT Moisi, di- vol, a dos di &TA sabat it va lecad: 27 Vitelul, sal mielul, sal gAnt preotul. 12 Si in dila cad
Tedul, dupit ce se va fAta, sa fie septe veil legilna aced omer, sa sacrificatl
dile suet muma sa, i de Is a opts 4i un miel ftrit defect, de un an, drept
gi d'aci inainte vor fi bine-primite pen- olocaust luT Iehova. 13 $i darul lul
tru sacrificiti cu foc Jul Iehova. 28 Si de pane sa fie: doe decimi de efei fibYam, sal dia, sal capra el nu o jun- rea fitineT, frAmintate eu olefin. dreg'

www.dacoromanica.ro

III. M OISI.
111
sacrificial cu foc lul Iehova, intru mi- and: 27 $i in ditia a 4ecea tot a
ros plicut; pi libatiunea lul de vin sd acestel luni a cep tea, sd fie Vi de esfie a patra parte din un hin. g.4 Si piare, Vi Banta siti ye fie; ci as ye anicl pine, nicT griunti prajite, nisi maritT sufletele vostre, pi ad adueetT
gritunti in spice sa nu mineati ping. sacrificiit cu foe hit Iehova. 28 $i
in Vila, 1)1a, cind vol dintr acestea nici un lucru ad nu faceti in aceea VI:
nu yeti fi adus darul DumneVeulul cat ea Vi de espiare este, ca sit se feel
vostru. Lege perpetul. sti fie voile a- espiare pentru voi inaintea Jul Iehova
cesta in generatiunile vostre in tate DurnneVeul vostru. 2g CI tot suflelocuintele vostre.
tul, care nu se va amiri in Villa aceea
starpi-se-va din poporul sell. 3o $i
.Rusaliile.
tot sufletul, carele va face ce-va lucru
15 $i de a doa Vi dupit sabat, de in Vila acesta, perde-voil pre sufletul
la Vila, rind voi vetT fi adus omerul aceea din poporul sell. 31 Niel o
211.14-42.]

legitnat, al numeratT, ca el fie ce to munel sa nu faceti; lege perpetua In


septirninI intregl; g.6 Paul la a doa generatiunile vostre in tote locuintele
Vi dupl septimina a kieptea as num&
rati einci-Ved de Vile, ci atunci el
aducetT dar nod de pine lul Iehova.
17 Din locuintele vostre sit aduceti

vostre.

32 Sabat de repaus sd fie

voile aceea, pi sa vi amiritl sufletele


vdstre in a nova cif, a lund, sera, .din
sera ping. In sera sit serbatI sabatul

done pad drept dar leginat, cari sa vostru.


fie din done Veciml de efd, din florea
flind, cu dospit sit se coca; aceste stint
prinosele Jul Iehova.
i8 $i as adu-

Cuscile.

33 $i Iehova vorbi Jul Moisi, ciicetl pe ling& acea pine ci cepte mid cend: 34 Vorbesce fiilor lui Israel,
de cite un an farl defect: vi un vitel Viand: In Mina a cinel-spre-Metes a
dol herbed, cari vor fi olocaust lunel acestela a ceptea, sd fie Orb&
lul Iehova, impreuni cu darul de pine tdrea corturilor, consacratd lug. Iehova,
a lor, pi cu libatiunile lor, ca sacrifi- epte Vile. 35 In Villa Antes. sif fie
chi cu foe, miros pldcut lul Iehova. di Anti.; as nu facetI inteinsa nici un
19 Si vetT educe ci un tap ca sacrifi- lucru de serv. 36 Septe Vile if/ aduchl pentru pleat, ci dol mid de un eetl sacrificil cu foe luT Iehova, ci
an drept sacrificiii de bucurie. 20 $i Vila a opta rig. ye fie Vi Banta, ci al
preotul pre acestea as is legene drept aducetI sacrificiil en foe lul Iehova;
dar legdnat inaintea 1ttl Iehova, im- infrinare este; nicI un lucru de sery
preunil cu penile cele de prinose ,Si en ea nu faceti; 37 Acestea stint serbiteel doT mid; sante as fie luT Iehova, torile lul Iehova, pre cari le yeti propentru preot. 2I $i toemal in acesta chiema Vile sante, spre a educe Jul
Vi ad prochiemati Vi sin* nici un Iehova sacrificiii en foe, olocaust, dalucru de sery in ea ad nu faceti. Lege ruff de pane, sacrificil, libatiuni, ce
perpetuI sti fie voile acesta in tote lo- trebue pentru fie-care Vi, la Vila sa;
cuintele vdstre In generatiunile vdstre. 38 Afars de sabatele lug. Iehova, i
22 $i dad vett secera semeniturile afard de darurile vostre, ci afar6, de
pamintului vostru, as nu seced de tot tote voturile vdstre, pi afard de t6te
marginile ogorulul tell, nicI spicele darurile cele de bona -voie, pre cari
cele eitVute din seeericul ten ad nu le voi le datl luT Iehova. 3g Da, in a
qqi

aduni; pre aceste adraculul pi stritinu- einci-spre-Vecea Vi a lunel acesteTa a

lui ad le lad. Ed stint Iehova, Dum- ceptea, dupti ce vett fi cules venitul
necleul vostru.
plmintuluI, sit serbatl sirbiltdrea Jul
Iehova cepte clime; in Intel's, V; sd fie
Auld nou.
sabat, ci a opts Vi sit' fie sabat. 40 $i
23 $i Iehova vorbi lul Moisi, Vicind: in intiTa Vi as ye luati frupt.dinteun
24 Vorbesce Silor Jul Israel, cticend arbors frumos, ramure de fenic, ci ralor: in lune. a ceptea, in inteia Qli a mure de arbore tufod, pi salcil de pitltmei, as fie voue Vi de repaus, amin- rk-4 ci ad ye bucurati inaintea lot
tire cu sunet de trambite, ci Vi santit. Iehova Dumnedeul vostru ce to Vile.
25 Niel un lucru de sery 81 nu faceti, ex $i ad serbatl acesta ca serbatbre a
pi ad aduceti sacrificiii cu foc lul Iehova. Jul Iehova cepte clime in an: lege perpetta sa` ye fie in generatiunile vdstre;
Jiva
26 $i

inpdcat ii.
in luna a ceptea sit o serbatI acesta.
Iehova vorbi lul Moisi, di- 42 In colibT as locuiti cepte Vile, fie-

www.dacoromanica.ro

[33.43 -25.8.
1tI. MOISI.
care mosten din Israel sit locuescd in blestema pre Dumnedeul sell, acela 's'l
colibl; 43 Ca generatiunile vestre se. va purta pecatul an. x6 Si cel ce
scie eft. eil am facut ce iiii lull Israel blestema numele lug Iehova, acela sit
sit locuesch in colibT, tend I-am scos se om6re; cu petre sad -1 ucide tOtii codin pilmentul Egiptului. Eu stint Ie- munitatea, precum streinul ass. si mostenni; dace va blestema numele lui
hova Dumnedeul vostru.
44 Ast-fel spuse Moisi fiilor lull Is- Ieltova, se se more.
rael serbetorile lull Iehova.
Pedepsa pentru omucidere fi pentru
rdnirea trupulta.
Oleita Rentru candele; pima de punere
inainte.
x7 Si dacd cine-va va lovi de morSi Iehova vorbi lull Moisi, di- te pre vr'un om, acela sit se mere.
112

2 Ordone, filer lull Israel,


Bend:
24
ca el se-ti ulnae. oleiil curat, din mas-

line sdrobit, pentru luminare, spre a


tine candelele aprinse ne'ncetat.

3 A-

far& de perdeila mdrturiei, in cortul


intrunirel, sii le asede pre aceste Aaron de cu sera pane diminete inaintea
lull Iehova ne'ncetat. Lege perpetue
este acesta intru generatiunile vestre.
4 In policandrul cel de aur curat se
asede el acele candele inaintea lul
hova ne'ncetat.
5 Si se Tell fl6rea fainei, si se cod
dintr'insa dout-spre-deee turte; de cite
done 1ecimll deefd ea fie turta; 6 Si
sea, le pull pre acestea in dime randurI,
cite sese intr'un rand, pe masa cea de
aur curat, inaintea lull Iehova. 7 Si
preste aceste randurT pune timiie cu-

18 Si eel ce va lovi de morte pre o

vita se. pletesce vita cu vita. 19 Si


dacii, cine-va va fi fiteut aprepeltil see
ce-va vtitemare; cum a facut el, ass.
se se face si lui: 20 Franture pentru fre.nturii; ochiu pentru ochia; dinte

pentru dinte; vettimarea acute cul-

va de el, asemenea se. se face si lull.


21 Cel ce lovesce de morte o vita se
o pletesce; si eel ce lovesce de merte

pre om se se more. 22 Asemenea


judecate se. facetT si stritinulul si mostenulul; ca eil Iehova stint Dumnedeul
vostru.
23 Si Moisi vorbi Hoz' hit Israel,
ca se scote pre eel ce blestema antra
din tabere, @i se-I ucidii cu petre. Si
fill lull Israel facure dupe cum ordonase Iehova lull Moisi.

rate, care se ve fie spre amintire pe


Anal sabatic.
pane, saerificie cu foc lull Iehova.
8 In tot sabatul se le asede inaintea
Si Iehova vorbi cu Moisi pe munhill Iehova ne'ncetat, de la fiii lug Is- 3 tele Sinai, qicend: a Vorbesce
rael, spre legament perpetue. g Si fiilor :Jul Israel, si le di: Vol and
acestea sit fie ale lull Aaron, si ale fii- vett antra in pamentul, pre care ea
lor lug, can se be manance in lot sant;
ca acestea pre sante stint, cuvenite lug
din sacrificiile cu foe ale lug Iehova
prin lege perpetue.

vi- l daii voiie, pementul sit serbeze repaus lull Iehova: 3 Sese anT se semenT ogorul tee, si pee anT se. tai via
ta, qi se. aduni venitul ell; 4 Er in

anul al septelea se fie sabat spre re-

Pedepsd pentru blestem.


paus pementulul, sabat a fie lull Iexo Si esi intre fiii 1111 Israel filul hova; ogorul tea sit nu-1 Bement, I!'

ore -cerei femel Israelite, care era si


fiia al until berbat Egipten, yi ell se
certare in tabefti, filul femeei Israelite
cu un Israelit. ri Si fillt.tl femeeT Is-

via ta se nu o tai.

5 Pre cele ce

vor cresce singure do la sine in urma


seeerisului se nu le aduni, si strugurli
din via cea net-Mate a ta sit nu-I mi-

raelite blestema numele lull Iehova, si -i ke; an de repaus se fie pementulul.

6 i fruptele acestuf an de sabat al


numele mumei era Salomita, fata pementului se. servesee voile spre nulull Dibri, din semintia lull Dan; 12 Si-1 trire, tie si servulul tee, i server tale,
pusere. pre el supt pazd, pane ce i se ci neimitulul tea, si stritinulul tee,

blestema; ;64 adusere pre el la Moisi;


pi

va hotarT pedepse dupe. cuvintul lull care petrece la tine. 7 Si vitelor tale,
Iehova. z3 Si Iehova vorbi lug Moi- Bull ferelor din pgmentul tell, tot venisi, dicend: r4 Salto pre eel ce a tul lui va fi spre nutrire.
blestemat afar& din taberii, ca toti cell
Anul jubilee.
ce -i audire, se-sT pune manele lor pe
capul lull, si se.-1 ucide on petre t6t6.
8 Si s& numeri tie si septa sabate
eomunitatea. 15 Er fiilor lui Israel de anT, adecd de cepte on septe anT,
se be vorbesei, dicend: Verl-cine va asa ea cele *6.pte sabate de ant se. -ti

www.dacoromanica.ro

ga.9-394

111. M0151.

113

g A- eel mar de apr6pe, Qi at rescumpere


tuner st fad ad resune trambita de laacrul cel vindut al fratelul edit 26 $i

fact patru-deer si noild de anl.

jubiled in luna a septea, in (Aga a dad. care-va nu are consangdn, ci -I


cleccO. a lunel; in Aida de espiare el da mana si are d'ajuns pentru rdecumfacetl sit resune trambita In tot pit - pdrare; 27 Milner el el socotdscit
mental vostru. so $i se santitl anul anil de la vinderea, ci ceea ce va inal cinci-clecelea gi se prochiematI in trece se, intone: Inapor acelula, carula

tart libertate tuturor locuitorilor er; vinduse, si &fill sit se intorcit la mojubiled IA fie acesta vote; fie-care din a sa. 28 $i dace n'a gitsit d'ajuns
vol se, se Int6rct la mosia sa, si fie- spre a Inapola, lucrul lur vindut el
care sit se intOrcit la ndmul edit. zx Ju- remand In mana cumpdatorului pant
biled sit fie voile acest al cinel,4ecelea la anul jubiled, si in anal jubilee cuni-

an; vol sit nu semenati, nice at secerati cele de la sine crescute ale acelui
an, si nicr strugurii vier lur celel neMate st nu le adunatl. 12 CA.ci acesta este jubilee, sant sa fie voue; de
pe camp st -1 mancatI fruptele lul.
13 in acest an jubiled fie-care din vor
it se intorca la moils, sa.

pe-ratorud sit est, i vinOtoria st. reintre In mosia sa.


29 $i tract cine-va a vindut casa
de locuit In cetate cu zid, el are dreptul a
rescumpdra pant in afarci-

to

tul anultti vinderel sale; da, un an

deplin el are dreptul de rdscumpdrtre.


x4 $i cand 3o $i. dace', acesta nu se va rescum-

vindeti ce-va apropelul vostru, sad pdra pant la implinirea unul an Incnmperati ce-va de la aprdpele vo- treg, atuncea casa din cetatea cu zid
stru, st nu nedreptttiti unul pre altul: va remand de tot in mana celur ce o
x5 Dupit numeral anilor dupa jubilee a cumpdrat in generatiunile sale: In
sit cumperi de la apropele tea; fi el anul, jubilee el sit nu est din ea.
dupit numeral anilor fruptelor st-ti .3x Er casele de prin sate, care n'ad
vinclt.
x6 Dupt multimea anilor sa zidurr Imprejur, acelea st fie socotite
intreseI pretul, pi dupt Imputinarea ca fondurile de piment; vindetorul sa
anilor st seacll pretul; titer numerul alba, dreptul de rdscuinperare, si cumperttorul al dad in anul jubiled. 32 $i
secerisurilor Ytr vinde el.
ry Deer nu vd nedreptAtitr unul pre cat pentru cetttile Levitilor, Levitil

altul, ci to sit te temi de Dumnecleul sit ant drept perpetu de rdscumpdratea, ca ea Iehova stint Dumnecleul vo- rea caselor din cetittile mostenirei lor.
stru.
z8 Ca de vett Implim legile 33 $i acela care va fi cumperat o cases
mele, si vetr pazi judecatile mele, si de a Levitilor st est la jubileti din
vets face pre ele, faire, temere yeti lo- casa vinduta sad din cetatea mosier
cui in pamentul acela. rg $i pamen- sale, cacr casele din cetittile Levitilor
tul lel va da fruptul edit, si-/ vets stint mocia for Intro flu 1111 Israel.
manca Intru sat, si yeti local Intr'in- 34 $i aicr campul cuprinsulul d'imprejurul cetttilor lor st nu-1 vindt,
sul fart temere.
20 $i de yeti dice: Ce vom manca eacl acesta este mocia perpetut a lor.
In an al sdptelea? dcit, nor nu vom
semen, nice vom culege venitul vos- Oprirea cdmatcirii et: a asprimei fats
de slugi.
tru! 21 Ed void trimete preste vol
35 $i cand fratele tee va scitpdta,
bine-cuvintarea met In anul al shelea, si parnentul va produce vent pen- pi averea WI se va clad langt tine, atru trel anl. 22 *1 cand yeti semena tuncea dit-I ajutor, fie strain sad nivol In anul al optulea, veil manca din mernic; ca sit trddscd cu tine. 36 Sit

venitul cel vechid, pant in anal al


noitlea; pant ce venitul acestula va
sosi, vets manca din eel vechid.
23 Ptmentul sit nu se vinclit de
tot; a al met este primentul, gi vol
silnteti la mine strainI si nimernier.
Despre rescumptrare.

nu Id de in dinsul nici camatt, flier


dobandt, ci te teme de Dumnecleul
tett; ca fratele tee eit trAdect cu tine.
37 Be nil ter et nu-I dal* cu citing*
flier bucatele tale st -I imprumuti cu
dobindt. 38 Ed stmt Iehova Dumneglen' vostru, care v'am acos pre vor
din pamentul Egiptulul, ca ea tre dad

24 Drept aceea, vol in tot pitmen- ptmentul Canaan, pentru ca sa fie


tul mostenirer vdstre, sit Invoiti drep- voile Dumnecleti.
tul rdscumpertrel pitmentulul. 25 Da3g $i de cum-va fratele teal va setct fratele tilt va sarfici, si din mosia pdta langt tine, ei el se va vinde tie,
sa va vinde, at vine consingdnul add sa nu-1 put pre dinsul sa-tr fact mind,

www.dacoromanica.ro

[25.40- 26.16.
III. M OISI.
4o Ca un naimit, ca un ni- ai met Beryl stint fiii 1111 Israel. aervil
de Belay.
mernic sit fie cu tine, fi, pane in anal mei, pre can T -am scos din pementul
jubilee se servesee la tine. 41 Si el Egiptulul. Ee stint Iehova Dumnetleul
atuncea sit ese de la tine, el si fiiT lul vostru.
impreune cu dinsul, si se se intoreit Lege contra idotolatriei; Bineeuvintare
in familia sa, @i ere-si se intre in mof
o. perintilor set 42 CA el' stint serSit nu facetl voile idoll, nieT chivii mei, pre cari l-am scos din pements/ purl cioplite, nici stelpi sit nu
tul Egiptulul; et se nu se vinde,
precum se vfnd &davit 43 Tu se ve ridica %T, nici petre figurate sit nu
nn-1 stepenesci en asprime, ci se to puneti in piimentul vostru, pentru ca
terra de Dtunnetleul tee. 44 Si ser- se ye prosterneti inaintea lor: eit ee
val tee, @i serva ta, pre eari volescI sant Iehova Dumnedeul vostru.
114

26

a Sabatele mele se le peziti, si


prejural vostru; d'intr'acestea se ve sanetuarul melt se-1 einstiti; ee sant
a-I aye, sd fie din na %iunile cele d'im-

cumperati servi si serve; 45 Precum Iehova.


3 Dace vol vetI umbla in legile
si dintre flu nimernicilor, can petree

intre voi, si dintfacestia vg puteti

mele, ci veti tine ordinele mills si le


cumpera; si din familiile acelora, can yeti face; 4 Atuncea ee ye void da
sant cu voi, pre cari I-ail ndscut in plolie la timpul see, @i pementul ill va
pAmentul vostru; @i acestia pot fi In da rodul see, si arboril campului isl
stepanirea vestre.
46 Si se-1 luatI vor produce fruptul lor; 5 Si treeratul
pre el de mostenire fiilor vostri dupe vostru va tine pane la culesul vielor, Ai

vol, ea el

6114

mostenescit drept ate- culesul vielor va ajunge pane la semene-

se-I avetT pre ei de sclavi


in perpetu; er cat pentru fratil vostri,
fiii lul Israel, nimenea sa nu stepanese& preste fratele see en asprime.
panire,

47

tare., @i penea vostre o yeti mance cu


sat, si in pemental vostru yeti locui fern
temere; 6 Si void da pace in acel
pement, ca vol 136 va repausati, si nu

i dace un strain sae un ni- va fi tine sit ye spelmenteze; si void

mernic, ce vetrece Cu tine, va ajunge


In avere, @i fratele tee lenge, dinsul
va sexed, si se va vinde streinulal ce
locuesce cu tine, sad 6re-carer semintii
din familie strait* 48 Dupe ce a-

perde ferele cele selbatice din acel


pement, si sabia nu va trece prin pa-

mental vostru. 7 Si voi yeti urmitri


pre neamicil vostri, si ei vor cede de
sable inaintea vostrit. 8 Si cinci din
cesta se va fi vindut, are dreptul de voi vor urmitri o Bute, @i o sate din
a se rescumpera; unul din fratil seT voi vor urmari tlece miT; @i neamicil
fl pote rescumpera: 4u Sad unchiul vostri vor cede de sable inaintea v6sett, sad filul unchlului sett, it p6te etre. g Si intorcendu-me spre voi, ve
reseumpera; sad altul 6re-care con- void face se creseet1 si se ve immulangen din familia lui ii pate rescum- Ott; si void interi legemintul meti cu
pera; sad el insusi, de'l va da mane, voi; ro Si void vetI mdnca bucate
singur pre sine se pote rescumpera. vechi, de anul trecut, si pre cele vechl
50 Atunci el se face. socotele cu cum- le yeti :mote afare dinaintea celor
peretorul see, de la anul in care el node; ii Si locasul mat fl void pune
1 sa vindut pane In anul jubilee; si intre vol, @i sufletul mat nu va nil
banil vinderei sale se se socotesce pre vol; 82 Si void umbla intre vol,
dupe numeral anilor, ca si rlilele unul si vol fi Dumnetleul vostru, @i voi imT
neimit ce ar fi fost la dinsul. 58 Sf yeti fi mie popor. r3 Ed sant Iehova
dace mat stint ince multi anT, el dupe Duranecleul vostru, care v'am scos pre
el se Thapoesee pretul rescumperarei vol din pementul Egiptulul, ca se an
sale din argintul vinderei. 52 Si da- mar fits sclavil lor; st am rapt legece vor fi putini anT pane la moil ju- tura jugului vostru, facendu-ve se umbilee, el as face socotele cu dinsul, blatl cu capul ridicat.
fi dupe numeral anilor se inapoescii
Ameninfarea blestentului.
pretul rescumpererel sale. 53 Ca si
nettnitul do au pe an, asa se fie el la
14 Si dace voi nu and yeti aseulta.2
dinsul; as nu-1 stepenesce cu asprime si nu yeti face aceste ordini; 15
inaintea ochilor tel. 54 Si and el dace yeti lepeda legile mele, si sufleprin nici unul din aceste chipuri nu tul vostru va despretui judecittile
se va fi rescumperat, se ese fn anul rude, melt vol se nu facet! tote orjubilee, el pi fiii lul cu dinsul.

55 Ce (Miele mele, si legemintul cu mine se. -1

www.dacoromanica.ro

III. MOISI.
115
i6 Si ed void facervoue tile v6stre le void educe la pustiire,
desfa.cetl;
acestea: void trimete preste vor spaimit er sanctuarele vostre le void pustii, Qi
Qi lang6re Qi frigurl ferbinti, can ve an void mar mirosi miros plecut de la
vor consume ochil, Qi ye vor face en- vol. 32 Da, ed acest patient 11 void
fletul a lancecli, Qi seminta vostre In pustii, de se vor mire de dinsul neazadar o veti sem6na, ca neamiciT vo- miciT voctri, earl vor locui inteinsul.
etri o vor mance pre ea. 17 Si ed 33 Si pre vor ve void risipi intre navoid indrepta fate mea contra vostril, tiunT, er void sc6te sabia in urma v6ca sii fit( betuti de neamicii voetri; at)* ei pementul vostru se va face
ei cei ce ve urasc vor domni preste
ei cetirtile vostre deierte. 34 Avol; Qi vor yeti fugi, fere, ca core -va tuncI acest pitment se va bucura de
sabatele sale in tote Oilele cat va rese ve urmeresca.
i8 $i dace nici dupe acestea nu mane pustiid, ei pane ce vets fi vor in
vetT asculta de mine, ell ye void pe- tars neamicilor vootri; atuncea pemendepsi de eepte on mar mult pentru tul se va repausa tgi se va bucura de
19 Si void sferama anil eel sabatici. 35 Ude clilele cite
pecatele vostre;
mandria puterel vostre; ei void face va remane pustiit va repausa, pentru
ca cerul vostru ad fie de fer, ei pitmen- cat nu a repausat in aniT vorgni satul vostru de arame. 2o Si puterea babel, cand locuiat1 vol intr'insul.
vostre se va consume in zadar, did
36 Si celor remacl dintre vol, void
pementul vostru nu-si va mar da rodul educe moliciunea in inima lor in te.Bed, nici arboril pamentului nu -pi vor rile neamicilor lor; ci va goni pre el
da rodul lor.
sunetul frun4e1 ce se miecti; Qi vor
21 $i vor dace. yeti umbla mie tot fugi, ca cum fug de sable; ei vor cede
in contra, ei nu yeti voi a asculta de negonindu-i nimenea. 37 Si unul va
mine, ed void adeogi preste vor de cede preste eel -l-alt ca dinaintea sabiel,
eepte on mar multe plegT dupe p6ca- negotundu-1 nimenea; ci nu yeti putt!)
26.16 -44.]

22 CA void trimete asupra eta Inaintea neamicilor voetri. 38 $1


vostre ferele campulul, cari se., ye lip- vor ve vetl perde intre natiuni, ei pasesce. de copil, er sit ve perde vitele mentul neamicilor voetri ve va manta.
vostre, imputinandu-v6 tgi pre vor; Qi 3g Si eel remaci dintre vor se vor perciirerile vostre vor remane deoerte.
de pentru fare- de- legile lor prin tarile
23 Si dace. vol flier prin acestea nu neamicilor voetri; sr Inca i pentru
ve yeti indrepta, fi nu ve vei iniorce fare-de-legile penntilor for Cu diesil
la mine, ci yeti umbla tot impotriva se vor perde.
mea, 24 Si ed void umbla impotriva
Reprimirea In allele de ain't.
vostre, ei ye void bate ince de ftepte
tele vostre:

oil mar mult pentrn pkatele vostre.

4o Si atunci el
vor merturisi
25 Si void educe asupra vostre sabie, nedreptatea lor, rgi nedreptatea perincare va resbuna ruperea legamintu- tilor lor, pentru pecatele earl ad feplui; Qi de ve yeti strange in cetatile tuit impotriva mea;
4r (De aceea
vostre, void trimete preste vor cluing; Qi eii am umblat in contra lor, c1 1-am

ei ve veil preda In manele neamicilor


26 Ce. ye void fringe toegul
panel; ei oece femel vor cote panes.
vostre intr'un cuptor, ei se va da voice

adus In pementul neamicilor lor, ca

ca, dare nu ve vetI sittura.


27 Si dace vor nici dup'acestea nu
vets asculta de mine, ci vetT umbla
tot impotriva mea; 28 Si ed en fun&
umbla-void impotriva vostre, ei ince

cu Iacob ei de legamentul med cu Isaac; ince ei de legementul med cn


Abraam imi void educe aminte; chiar
ei de pement imi void educe aminte.
43 Si acel pement va fi peresit de
dineii, ei se va bucura de sabatele Jul,
remeind pustiit pentru ei; ci el vor
accepta pedepsa pecatului lor pentru
aceea, pentru ca el ad 16p6dat judecittile mele, ci legile mele le-ad urit
sufletul lor. 44 Dart ei cand ei vor
fi In pementul neamicilor lor, nu void
16peda pre eT, pi nu-T void url In aMtn, ea se-T nimicesce. de tot, el se

sd ved dace inima lor tea necircumcisa


se va umili, ei eT vor accepta pedepsa
p6catulni /or); 42 Atuncl ci ed imi
pinea vostre cu cump8na, Q1 yeti man- void educe aminte de legiimentul med
vostri;

de eepte orb mar mult ve void pedepsi


pentru p6catele vostre: 29 CA yeti

mance chiar carnea fiilor voctri, gi


carnea fetelor vostre o yeti mance.
3o *i void sfertima 'inaltimile v6stre,

gc void nimici soril-statuele vostre; Qi

void arunca cadavrele v6stre preste


cadavrele idolilor voctri, ci sufletul
men ve va uri pre vol. 3r Si cal-

www.dacoromanica.ro

[26. 45-27. 28.


CIL MOISI.
116
Aric legamintul melt en dinii; a eh a tines parte din pretud et: preste estiIehova sant Dumnecleul lor. 45 Da- marea ta.
14 $1 dach 1c1 va consacra casa sa
d, pentru ei Imi void aduce aminte

de legamint Cu strilmoqii lor, pre cari luY Iehova, sit o estimeze preotul, dupit
1-am scos din pamentul Egiptulul ina- cum va fi bunt sail rea; in cat o va
intea ochilor natiunilor pentru ea sit estima preotul, ita sa remana. 15 $i
daca col ce a daruit va voi sit-s1 resfill for Dumner)eil, eft Iehova.
46 Acestea stint statutele, si jude- cumpere casa sa, s& mai adaoge a cinlegile, pre care le-a meclat dia parte presto argintul estimarei tale,
catile,

Iehova intre sine si intro fill lul Is- gi sit fie a M.


16 $i dad. tine -va va consacra Jul
rael pe muntele Sinai prin mama Jul
Iehova din campul mociel sale, estiMoisi.
marea ta sit fie dupl, seminta sa; un
Legi pentru voturl ,4i lecimi.
gomer de seminta de orz se va pretui
$i Iehova vorbi luT Moisi, clicend: cu cinci-cleci sick de argint. 17 Dael
2 Vorbesce fiilor lul Israel, 5i le 1c1 va consacra campul slit tocmal din
27
di: Dacii, cine-va va face vot Insem- anul jubilee, pretui /t4Y, el remand dunat, insiI acela El fie drip& estimarea pl, estimarea ta. x8 $i clacti, el ici
ta a lul Iehova. 3 $i estimarea ce va consacra campul sell dupe jubilee,
o vet face pentru partea barbittesel preotul sit-1 socotescit argintul dui dude in varsta de dol-cleci de ant pita. pe, num5rul anilor, sari mai stint pant
la ese-clecl de anl, estimarea ta va fi la anul jubilee, ci suma acesta sit o
de cinci-leci de sicli de argint, dupa scadl din estimarea ta. 19 $i dad
siclul sanctuarulul. 4 $i de va fi col ce a consacrat campul va voi sa-1
parte femeescit, estimarea ta va fi de rlscumpere, el el adaoge Inca a cincia
5 $i dad. este de parte preste argintul estimarea tale, ci
trel*-4eci de sicli.
in cinel ant' pang, la doe -deer de ant', sa-I remand lul. 10 $i dad. el nu
estimarea ta va fi pentru partea bitr- voesce sa-0 rescumpere campul, sal
Wesel. doe-cleci ae sicli; er pentru acel camp 11 vinde altul om, nu se
21 $i acel
partea femeesca de clece sicli. 6 $i mai pate rgscump5ra.
de va fi de la o luny pang, la cincl camp, tend in anul jubilel va eyi, sa
anT, estimarea ta va fi pentru partea fie sacra Jul Iehova ca un camp conbarbAtesch. de cinci sicli do argint; er sacrat dui Duinnedea; sit fie moia preopentru partea femeesca estimarea ta tulul.
va fi de trey sicli de argint. 7 $i de
22 $i dacl cine-va consacra luT Ieva fi de qese-cled de anl sad maT sus, hova un camp de dinsul cumplrat,
de va /1 parte bitrbltesca, estimarea care nu este din campul mociei sale;
ta va fi de einci-spre-clece sicli; er 23 Preotul sa-I socotescl, pretul estipentru parte femeescit (iece sicli. 8 $i mlrei tale pant la anul jubilee; qi el
de va fi mai scapkat de cat estimarea pre acea estimare a ta sit o dea tot
ta, pre acela sa-1 punt,: inaintea preo- inteaceeai oi, ca lucru consacrat lul
tulul, ci preotul sit-1 estimeze; dupe Iehova. 24 In anul jubilee campul
indemlnarea celul ce a facnt votul sa se intdrca in insul de la care el I-a

cumperat; la acela al caruia fi este


g $i dad. votul va I din vite, din stapanirea fondului. 25 $i tit& esticari se aduce sacrificiii lul Iehova, marea ta sa fie dupe siclul sanctuarutote cite dintr'insele se dal luT Iehova lui; siclul sit fie de doe-cleci de ghere.
sante sa fie. no El nu o va schimba,
26 Er pre eel anteiii-nascut al viqi nici va pune alta in locul el, nici telor, care prin hnteiatatea naseerei
buna. pentru rea, nisi rea pentru bung.; sale este a luI Iehova, pre acesta nisa -1 estimeze preotul.

yi daca cum-va va pune o vita pentru


card vita, atat acesta cat i tea 1 -alts,
care a fest pusit in locu-1, sante sit fie.
in $i dad. votul cut -va va fi din vitele
necurate, din cari nu se aduce sacrificiti

menea sit nu-1 pks consacra, fie bolt


sail miel, sal tap, ca a lul Iehova este.
27 $i de va fi dintre vitele tole necurate, sa -1 rlscumpere dupl estimarea

ta, mai aditogind pe deasupra i a


Jul Iehova, atunci el pre acea cincia parte; Qi dacit nu va voi a-1

vita sa o punt inaintea preotulul; rescumplra, sa se vindit dupe estima12 $i preotul sit o estimeze, dupl. cum rea ta.
va fi bunt sal rea; cat o vet pretui,
28 $i nici un dar intertlis, pre care
o preote! atata va face. 13 $i daca cine-va 1-a consacrat Jul Iehova cu
va voi sit o rescumpere, el sh adaoge interdict, din tote date are el mosco-

www.dacoromanica.ro

III. MOISI.
117
Inca
a
dna&
parte.
32
Si
tot&
decifie
Omeni,
fie
vite,
saa
campit,
nite,
acestea sit nu se OM vinde, nict ras- HIM din cireclii si din turma, si din
cumpara; ca tot lucrul consacrat cu tote cate petrec pe supt toOg, a decea
27. 29-1. 26.]

este pre sant Int Iehova. parte sn. fie Banta Jul Iehova. 33 Sit
29 NicT un interdis, consacrat cu in- nu se alega nici cea buns nict cea
terdict dintre oment, nu se pOte ras- rea; sit nu se puns una pentru alta;
interdict

si dad. se va pune una pentru alta.,


cumpara, ci sit se omdre.
3o Si tom 4ecimea p?imentuluT $i si vita schinibata gi cea in locul el
din seminta pamentulut si din fruptul push: sit fie lucru sant; nu se va puts
pomilor a lui Iehova este; lucru. con- rescumpara.
34 Acestea silnt legile, pre cari le
sacrat Int Iehova este. 3x Si data
cine-va va voi sa rascumpere cat-va atilt Iehova Jul Moisi pe muntele Si.
din decimea sa, stela sa mat adaoge nal pentru flit Int IsraeL

NUMERII.
A PATRA CARTE A LUI MOIST.
Nume'rul barbOlor buns Ca ostasl.

doua adunara tOtit comunitatea; si se


inserisera. In registre dupit familiele
for, dupit casele for parintesct dupit
numarul, numilor, de la 'doua-dect de
ant si mat sus dupit capetele for.
19 Dupit cum ordonase Iehova but

T Si Iehova vorbi Jul Moisi in pustitul Sinai, in cortul intrunirei, in


anteia 4i a lung a doua, inteal doilea an dupe esirea for din pamentul
2 Numaratt ca- Moisi, asa el II numara in pustilul Sinai.
Egiptulut, dicend:
20 Si flit mut Ruben, a anteia-nitspetele intreget comunitatt a fiilor Jul
Israel, dupe familiele for, dupti casele cutuluT but Israel, dupe generatiunile
for parintesd, dupa numarul numilor, ]or, dupit familiele for, dupe casele
pre till barbatiT dup. capetele for; for parintesci, dupit numeral numilor,
3 De la doua -deci de ant ci mat sus, 76 dupe capetele for; toti-cet de parpre tot cel ce p6te eci la oste in Is- tea barbatescit de la doug-dect de ant
rael, numarati-I pre el dupe cetele for,
to si Aaron. 4 Si sa. fie cu voi cate
un barbat din fie-care semintie, un barbat, cap al easel sale pitrintesci.
5 Si acestea stint numile acelor
barbatt, cari sa stets, cu voi: Din Ru6 Din
ben: Elizur, flub but Sedeur.
Simeon: Selumiel, file l Jul Turicadai.
7 Din Iuda: Naheon, fiinl luT Amina-

si

mat sus, tog cari puteati eci la

21 Cet nufnaratl at for din semintia Jut Ruben eraii: patru-elect sese
mil cinci sute.
22 Dintre flit Int Simeon, dupit generatiunile for, dupit familiele lor, duoste;

pit casele for parintesct, eel numaratt


aT lor dupe numerul numilor, dupit
capetele for, tott-cei de partea barba-

8 Din Isachar: Netaneel, filul tescit de la doua-deci de ant ci mat


let Tuar. g Din Zabulon: Eliab, sus, tott cari puteaa eci la Este; 23 CO
fitul Jul Helon.
xo Din fiii hit Iosif; numarati at for din semintia Int Sidin Efraim : Elisama, fiiul Jul A- meon erail: cinci -dect si noile mil fret
mihud. Din Manasse: Gamaliel, fil- sute.
dab.

ul but Pedazur.

xx Din Beniamin:
Abidan, fitul but Ghidoni. 12 Din
Dan: Ahieser, fitul Jul Amisaddai.
13 Din Asser: Pagiel, fiiul lui Ochran.
14 Din Gad: Eliasaf, fitul but DehueJ.
15 Din Neftali: Ahira, fiiul Jut Enan.

24 Dintre flit Int Gad, dupit generatiunile for, dupit familiele for, dupli,

casele Ion parintescl, divit numerul


numilor, de la doe-dect de ant si mat
sus, toff cari puteaa esi la oste; 25 Cet

numaratt at for din semintio, Jul Gad


16 Acestia sant eel alert de comuni- erail: patru-dect si cinci mil sese sute
tate, mai marit intre semintiele parin- cinci-deci.
26 Dintre flit but Lla, dupe, genettlor for, calif at miilor lul Israel.
17 Si Moisi si Aaron luara pre a- ratiunile for, dupit familiele for, dupit
cesti barbs T, cari au fost a-nume nu- casele for parintescI, du pa numarul
mitt;

18 Si la anteia 4i a hind a numilor, de la done ()eel de ant Qi


www.dacoromanica.ro

118

[1.27-2.0

IV. MOISL

mal sus, tot! can puteati esi la este; neratiunile lor, dupe, familiele lor,
27 Cel numeratl al lor din semintia dupe casele lor penntesel, dupe, uuWI Lida craft: septe-deel i patru mil merul numilor, de in doue-deel de anT
sese Bute.
$i maT sus; tot! earl puteaii esi la este;
28 Dintre fiii lul Isachar, dupe, ge- 43 CeT numerati ai lor din semintia
neratiunile lor, dupe, familiele lor, du- luT Neftali erad: cinci-decl i trel de
pe casele lor pArintescI, dupe, numerul miT patru mite.
numilor, de la doue-decT de ant Qi
44 Acestia mind eel numerat!, pre
mal sus, totT cari puteaii esi la este; cari Moisi $i Aaron 11 numerarl, im29 CeT numeratT aT lor din semintia preuna cu ma! marl! let Israel, dellul Isachar emu: mint! -deer pi patrn spre-deee berbati, cate unul de casa
mil patru sute.
sa parintescl. 45 Asa totI eel nu3o Dintre Eli in! Zabulon, dupe, ge- meratT dintre fill luT Israel, dupe, caneratiunile lor, dupe, familiele lor, sele lor pArintescl, de le, done-deci de
dupe, easele lor parintesd, dupe, nu- an! ci mal sus, toll acel cari puteaii
merul numilor, de la doue-decT "de an! esi la este In Israel;
46 Tot! cei
si mal sus, totl cari puteati esi la este; numeratl furl: sese Bute i trel mil

31 CeT numerati a! lor din semintia cinci sute mint! -decT.


47 Er Levitil dupe. semintia OrinIn! Zabalon erad: tint! -deci si septe
mil patru Bute.
tilor lor nu furl numerati intr'acestia.
32 Dintre fiii lul Iosif: fill lul EDeosebirea
fraim, dupA generatiunile lor, dupe
familiele lor, dupe. casele lor Orin48 CA Iehova vorbise loll Moisi, ditesel, dupe, numerul numilor, de la c nd: 49 Numai pre fill luT Levi sk
clone-pei de anT si mai sus, totl cari nu-T numeri, si se, nn numerY capetele
puteau eel in este; 33 CeT numeratI lor intre fiiI lul Israel; 5o Ci to sk
a! lor din semintia luT Efrain craft:: seed! pre Leviti preste loeasul marpatru-deci mil tint! sute.
turid Qi preste tote uneltele luT, pi
34 Dintre fill lu! Manase, dupe, ge- preste tote cate stint ale lu!; acestia
neratiunile lor, dupe, familiele lor, sa perte locasul si tete uneltele in!,
dupe casele lor parintescY, dupe, nu- ci el sit servescA inteinsul, si se, tab
mend numilor, de la doue-cleci de anl resce imprejurul locasulul. 5i $i
pi

maT sus; tot! cari puteaii esi la este; cand va pleca locasul, Levitil el-1 des-

35 CeT numeratI al for din semintia fael; si cand locasul se va opri, Lein! Manase emu: trei-decT si doue miT vitil se, -T asede; i nelevitul, care se
doe sute.
va apropia de dinsul, EA se om6re.
36 Dintre fill hi! Benjamin, dupe, 52$1 fill hit Israel se, tAberesch" fiegeneratiunile lor, dupe, familiele lor, care in tabera sa, si fie-care due, stedupe casele lor perintesci, dupe, nume- gul loot, dupl cetele lor. 53 $i Lerul numilor, de la doue-deci de anl pi vitil as tAberescl imprejurul loca.sului
mai sus, tots cari puteau eel in este; marturieT, ca se, nu vine. mania preste
37 Cei numeratl aI lor din semintia comunitatea fiilor luT Israel; si Levitil
lul Benjamin erad: trei-deci si cinel sit plzescl cele de jalzit ale locasulul
mil patrn sute.
marturieL 54 $i fiii in! Israel facura
38 Dintre fill luT Dan, dupe, gene- tete, dupe, cum ordonase Iehova lul
ratiunile lor, dupe. familiele lor, dupii Moisi, asa &cure,.
casele lor pArintesci, dupe, numerul
numilor, de in doue-decI de ani si Posifiunea celor do-spre-dece semintii
mal sue, toti can puteaii eel la este; imprejurul tabard, gi rcinduela caltoriei lor.
3g CeT numeratl a! lor din semintia
luT Dan eraii: sese-deel si time mil
$i Iehova vorbi In! Moisi si Int
:Opts sute.

4o Dintre fill luT Asser, dupe, generatiunile lor, dupe, familiele lor,
dupe, casele lor pArintescI, dupe, numerul numilor, de la doue-deci de an,
pi mal sus, totT cari puteatt esi la este;
41 CeT numeratl It lor din semintia
hi! Asser coed: patru-decT si una mil
chief Bute.

2 Aaron, di cend:

2 Fie-care din fiil

lui Israel supt stegul sou, la semnul


case! sale parintesel, se, taberesca;

dinaintea cortulai intrunireT jur imprekir se, taberesca.

3 $i despre reserit, spre ost, se, -sT


punk stegul taberel sale Iuda dupe,
octile sale; si mal marele fiilor lul
luda sd fie Nahion, flub lu! Amina-

42 Dintre fill Ini Neftali, dupe ge- dab;

4 Si Osten In! si cel numeratT

www.dacoromanica.ro

2. 6-3. 10.]

IV. MULSI.
Amicaddai;

at WI fora: t}6 to -elect yi patru mil


fese mite. 5 $i langl dinsul el te,ber6scii semintia lul Isachar; ci mal
marele fiilor lul Isachar se. fie Nataneel, filul lui Tuar; 6 $i 6stea lul
pi eel numerati aT luT furze: cinet-clecl

ei patru mil patru sute.

7 Apol se-

mintia liii Zabulon; pi mal marele fii-

119

26 $i o @tile but vi

ceT

numerati at lab furl: eese-fleet ci doe


mit eepte sute. 27 $i langA dinsul
el thberesel, semintia hit Asser; ci mat
marele fiilor mut Asser sit fie Paghiel,
filul hit Ocran; 28 $i orltile lid ci
eel numerati at hit furd: patru-clect
ci una mil eine-Bute. 29 Apol semintia but Neftali; ci mat marele fii-

lor lul Zabulon sa fie Eliab, filul hit


8 $i 6stea lul ei ceT nume- lor lul Neftali, sa fie Ahira filul hit
Elelon;
rati at lilt cinct-tlect ci eepte mit patru Enan; 3o $i octile lot ei ceT nume-

9 TotT eel numeratt din tabera


hit Iuda: o mita opt-clect ei eese mit
patru sute, dupl. octile lor; acestia ell
piece entail.
zo Despre useqa-di stkul tabereT
but Ruben 84 fie dupl. Wile sale; ei
mat marele fiilor lul Ruben sa fie Elizur, filul hit $edeur; 11 $i 6stea
lul #i ceT numeratl at ha tura: patrudect ei eese mit and sute. 12 $i
langl dinsul el taberescit semintia hit
Simeon; ci mat marele fiilor hit Simeon sa fie eluiniel, fiTul lul Turisute.

eaddai;

ratt aT but furl,: cincl-clect ci treT miT

patru sute. 3x To %i eel numeratt din


tabera luT Dan furd: o seta cincilleci
tli cepte mil cese sate; acestia al piece
mat pe urml cu stegurile lor.
32 Acestia sant eel numerati dintre
fill but Israel, dupa, casele lox 'Darin-

teed; top eel munerati din taberele

dupe. oeble lor: cese sute @1 trei mit


cinct sute cinci-clecl.
33 Er Levi%it

nu furl. numeratt intre flit bib Israel;


dupl cum ordonase Iehova but Moisi.
34 $i flit lul Israel facto/ tote, dupa

13 bi oetile lui ci ceT nume- cum ordonase Iehova bat Moisi; ast-fel
rati at luT feed: cind-clect ci not miT taberara dupl stegurile lor, c1 ast-fel
tree sute. 14 Apol semintia but Gad, plecara, fie-care dupe, familia ea, dupe.
Ili mat marele fiilor but Gad sit fie E- cam ea parintesea.
liasaf, fiTul luT Rehuel 15 $i octile
Familia Jai Aaron.
lui ei ceT numerati at lul ford: patruclecT ei ciuci mit eese ante cinci-clect.
$i acestea stint generatiunile but
16 Tott eel numeratt din tabera lob
Aaron ei ale but Moisi, in Oita cand
Ruben: o mita cincl-clecr ci una mil vorbi Iehova en Moisi pe muntele Sipatru sute cinci-ded, dupe optile lor; nai. a i acestea sent numile fiilor
pi acestia el piece al &toile&
lot Aaron: eel anteiii-nascut Nadab;
i7 Atuncea ea piece cortul intru- apol Abihu, Eleazar Qi Itamar. 3 Anirel cu tabera Levitilor in mijlocul cestea cant numile fiilor hit Aaron, ale
celor-/-adte tabere; dupl. cum all foot preo %ilor celor undl, cari fura consataberatt, WA al piece, fie-care la local cratt la preotie. 4 $i Nadab ei Abiset ci supt stegul BM.
hu murirl inaintea but Iehova, and
zs Despre apus se. fie Ede:gill tab& adusera foe strain but Iehova in pusreT but Efraim dupl. Wile sale; el mat titul Sinai, ei et n'avurl, copil: ei penmarele fiilor but Efraim se.. fie Elieama, tru aceea preoteirl Eleazar pi Itamar
fitul but Amihud; 19 $i octile hit eel supt Aaron plrintele lor.
numeratt at but furl: patru-clecl mit
Slujba Levitilor.
duct mite. 20 $1 langl dinsul semintia 1nl Manasse; ct mat marele fiilor
5 $i Iehova vorbi but Moisi, qihit Manasse ea fie Gamaliel, flub hit cend: 6 Apropie, semintia but Levi,
Pedahsur; 11 i Oates lob ci eel nu- ci o pane inaintea hit Aaron, preotul,
meratt aT but flue: tret-clecl Qi doe mit ca se. -T servescii; 7 $i sl pazesca cedoe mite.
22 Atuncl semintia but Be- le de plzit ale luT, ci cele de plzit ale
niamin; pi mat marele fiilor tut Be- intregel comunitatT, inaintea cortulut
niamin as fie Abidan, fiiul but Ghidoni; intrunireT, &and servidul locaeulut.
23 $i otile lul ei ceT numeratt aT but 8 $i se. pazesca tote uneltele cortulut
furl: tree. -elect Qi cinct mit patru sute. intruniret, ei cele de pazit ale fiilor

24 TotT eel numeratt din tabera hit tut Israel, &and serviciul locaeulut.
Efraim: o meta opt mit o [Alta, dupe g $i se. daT pre Levitt but Aaron ci

lor; ci acestia se. piece al treilea. fiilor but; acestia sant but cu total datt
25 Despre meda-nopVI el fie ate- dintre flit but Israel. zo $i pre Aagul tabereb hit Dan; el mat marele ron ci pre flit set sit-I randuescl, ca al
fiilor hit Dan se. fie Ehiezer, filul let plzescl preotia lor; gi dud un laic

www.dacoromanica.ro

1V. M 0I51.
[3.11-44,
Ore-care se va apropia, sa. se more. mai marele easel parintesci a famix
$i Iehova vorbi lul Moisi, di- 1id Kohatitilor fu Elizafan , filul lui
120

and:

za Ec4 eil pre Leviti T -am luat Uziel.

dintre fiii lul Israel in'locul a tot an-

31 $1 cele de pazit a lor eraii: Chitelii-naseutul, carele descliide matricea votul, gi masa, ci policandrul, gi alta-

intre fiii lul Israel; deel Levitil al mei


stint. x3 Ca al men este tot Antallnaseutul; in Mina cand bittui eti pre
tot anteiti-nitscutul in pAmentul EgipWhit, fml consacral ell tot ce este
anteia-nascut In Israel, de la om pang, la vita; al mei sant; Eil stunt Iehova.

rele, gi uneltele sanctuarului, cu cart


TO faceau el serviciul; gi perdeda, gi
tote ce servesc la ea. 32 $1 mai marele mai marilor preste LevitT, Eleazar, fiiul preotulul Aaron, sit aiba privighlerea preste cei cu paza sanctua-

rului.

33 Din Merari esi familia Mahali-

ilor gi familia Mugitilor: Acestea stunt

Nenturile Lettifilor.
familiele din Merari. 34 $i cei nu$i Iehova vorbi 'al Moisi In merati a! lor, dupit numeral tuturor
pustilul Sinai, clicend:
is Numerit celor de partea barbatescA de o lung,
pre fiii lui Levi dupa casele lor pa- gi mai sus ere. c: Os mil doe sate.
14

rintegci, dupit familiele lor; pre tot cal


de partea barbatesea de o lung, gi mai
sus IA. numeri pre el. x6 $i Moisi 11
numera dupit cuvintul lnT Iehova, cum

i se ordona.

17

i acestia sant fiii

35 $i Turiel, fiiul lug Abihaih fu mai


marele easel pgrintesei a familia lul
Merari; acestea V6.1361111 de Wares
locagului despre mad!-nopte. 36 $i
paza cu care furA insarematl fiii lul
Merari era: scandurile locaguluT,
pargbiele luT, gi stalpil lui, gi piel6rele lui, gi tote uneltele lui, a tote ce
servesc la el; 37 $i stalpil curtil

lul Levi dupg, numile lor: Ghergon gi


Kohat gi Merari. i8 $i acestea stint
numile fiilor hit Ghergon, dupit familiele lor: Libni of $imei. 19 $i fill
. lug Kohat dupg, familiele lor: Amram jur imprejur, gi piclorele lor, gi tarugii
si Itehar, Hebron gi Uziel. 20 $1 fin lor, gi funiele lor.
lui Merari dupg, familiele lor oral:
38 $i cc! ce taberarA dinaintea corMahli gi Magi; aeeste stint familiele tului intrunirel din partea de dinainte
lug Levi dupit casele lor parintescl.
a locasuld, despre oat, /curd Moisi, gi
22 Din Ghergon esi familia Libni- Aaron cu fiii seT, cart priziait cele de
tilor gi familia $imeitilor; acestea stint pazit ale sanctuarului, In local pitzel
familiele Ghergonitilor. 22 Cel nu- fiilor lug Israel; gi nepreotul ce se va
q11

merati ai acestora dap& numeral tu- apropia sa se more. 3g Toti cal


turor celor de partea barbatesca de o numerati din LevitT, pre can Moisi gi
lung gi mai sus: cd numerati al a- Aaron il numerarA dupl familiele lor,
cestora ?curd: cepte mil cinci sute. dupg, cuvintul lug Iehova: TotT eel de
23 Familiele Ghergonitilor taberarA in partea bArbatescl de o lung gi mai
dosul locaguld, despre apus; 24 $i sus erati: doe -deal gi doe mil.
mai marele easel parintesei a Ghergonitilor fu Eliasap, fiiul lul Lael. 25 $i
cele de pazit ale fiilor 1111 Ghergon in

.R6soutmperarea celor antei-nciseuti.


40 $i Iehova vise lug Moisi: Nu-

cortul intrunirel era: Locagul gi cor- merg. pre tot antexii-nascutul, pre eel
tul, acoperemintul luY gi covorul de la de partea barbatescA dintre fiii lui Isuga cortulul intrunirel. 26 $i per- rael, de o lung. gi mai sus, gi numeral
delele curtil, gi acoperemintul de la numilor lor sit -1 ToT. 41 $i sA Tel pre
uga curti!, cart stint pe langa locag gi Levitt pentru mine, pentru mine Iepe 11110 altar jar Imprejur, gi funiele hova, in local tuturor celor anteifilul pentru tot serviciul lul.
nitscuti dintre fiii lui Israel, gi vitele
27 $i din Kohat esi familia Amra- Levitilor in local tuturor celor anteinmitilor, gi familia Iteliaritilor, gi fami- nlscuti din vitele fiilor lui Israel
lia Hebronitilor, gi familia Uzielitilor. 42 $1 Moisi numera, dupg, cum n orAcestea stint familiele Kohatitilor; don! Iehova, pre toti cei anteid-nes28 Cari dupg. numeral tuturor celor de cutil dintre fiii lug Israel; 43 $i tote
partea bArbatescA de o lung. gi mai anteiii-nascutil de partea barbiltesca
sus, erail opt mil sese sate, cart plzian dupit numeral numilor de o lung gi
cele de pazit ale sanctuarulul. 29 Fa- mai sus, suma lor a fost: doe -deer gi
miliele fiilor lul Kohat taberara de 1A- doe mil doe sate gepte-ded gi trel.
hirea locagului despre mad! -di;

po $i

44 $i Iehova vorbi lui Moisi, dicand

www.dacoromanica.ro

IV. MOISI.
3.46-4.26.]
121
45 le pre Levitt in local tuturor ce- pere ea acoperemint din pet de vitel

lor-antOiti-naseutt dintre flit lul Israel, de mare, si sa-T punit parghiele


12 Si
si vitele Levitilor in local vitelor a- sa Yea tote uneltele lui de serviehl, cu

celora, ca Levitit sit fie at mei: Eti cari se servesc in sanctuar,

46 Cat pentru rescumpgrarea celor doe -sate septe-cleci gi


trel ant5iii-nitscuti at fiilor lut Israel,
eari intrec preste num5rul Levitilor:
47 Sit id cinci sicli de tot capul, dupa
siclul sanctuarulut sit let; doti-cleci de
ghere fac un siclu. 48 Si acel argint
sit-1 dal Jul Aaron si fiilor hit, pret de
rOscump5rare pentru cei ce intrec numtirul tor. 49 Si Moisi luit acel pret
de rilscump5rare de la eel ce intreceaii
en numeral preste cel rescumperatl
de Levitt; 5o De la eel anteiti-nasmitt at fiilor hit Israel WA el acel argint: o mie trel sate sese-clect si cinci
sicli, dupa siclul sanctuarului. 51 Si
stint Iehova.

si sit le

punit in vestmint valet; si sit be aco-

pere cu acoperemint din pet de vitel


de mare, si sit le punit pe parghia.
z3 Dup'aceea sa curete altarul de cent*, si preste el sit intinda un vestmint purpuria. 14 Si deasupra sa
pung tote uneltele tut, cu cari se servesc la dinsul: tig5,ile de c5,rbunl, furculitele si lopetele si basinele, tote

uneltele altarulut; si preste dinsul sit


intinda acoperemint de pet de vitel de
mare, si sa-I punii parghiele. 15 Si
dupit ce Aaron si fill lui vor fi sfarsit
de a acoperi sanctuarul si tote uneltele sanctuarulut, cand va fi ea tabtira

sa piece, sit villa flit hut Kohat, ca sit-/

Moisi pre acel argint de la eel res- ducat Or el de nimica din cele sante
cumperati ii dada hit Aaron si fiilor sa nu se atingti, ea sa nu morn. Acesta
lul, dup., cuvintul lui Iehova, dup5, este sarcina fiilor hut Kohat la cortul
cum ordonase Iehova hit Moisi.

Alte prescrieri, pentru Levitt:.


A

Si

intruniret.
x6 Si Eleazar, fiiul lut Aaron, preo-

tul, sit alba supt a bit privighlere olul lelul pentru luminat, si tamala aro2 Num5rati cape- matics, si darul de pane eel de t6t5,

Iehova vorbi lul Moisi

clicend:
4teleAaron,
fiilor lut Kohat dintre flit lut Le-

Mina, si

olelul ungerei; si supra-ve-

vi, dup5, familiele tor, dupa casele for ghierea preste tot locasul si preste
parintesci.
3 De la tree qeci. de ant tote cite stint intr'insul, preste sanctuar
si mai sus, pins la cinci -elect de anT, si preste uneltele hut.
17 Si Iehova vorbi lui Moisi si lut
pre toti eel cari yin in acesta cetit, ca
sa lucreze la cortul intrunirel.
Aaron, clicend :
z8 SA,' nu hisati, ca
4 Acesta este lucrul fiilor lut Kohat semintia familielor lui liohat sa se

In cortul intrunirei: Santa santelor; stingit dintre Levitt; 19 Ci acesta


5 Inaintea de a pleca tabera, Aaron ss faceti cu din1iT, ca ei sa tritesca,
si fill lut sit vinit, si sa dea jos per- si sa nu moat, eand se apropie de

dei), de dinainte, si cu dinsa 8:1 aco- santa santelor : Aaron si flit set sit inpere chivotul miirturiel. 6 Si sit punit tre, si sit-I asele fie-care la lucrul set
preste dinsa acoperemint de pe]e de si la sarcina sa; 20 Er ei sa nu invitel de mare, si sa intindit preste tot tre, spre a vede cum se inv5lese cele
an vestmint vinet, punend si parghiele. sante, ca sit nu morn.
7 Si preste masa panel de punere Inaax Si Iehova vorbi lui Moisi, qiinte sit intindii, un vestmint vinOt, si cend: 22 Num5r1 capetele fiilor lut
pe acesta sit punti blidele si c5,tuiele Gherson, dup5, casele for parintesel,
si uretorele si cupele; er sa fie preste dupa familiele tor. 23 De la treimasa panea cea perpetua. 8 Si preste deci de ant si mat sus pram, la einciacestea sa intindit un vestmint carme- clect de ant num6r5,-I, pe toti ce intra
sin, si sit -1 acopere cu un acoperemint in ceta, spre a lucra In cortul intrude pele de vitel de mare, si sit-I punit nirei. 24 Acesta este lucrul familieparghiele lul.
g Si sit lea un vest- Ion but Gherson, la care el at sit lucreze
mint vintit, si sit acopere policandrul si sa pOrte. 25 El sit porte covorele
de luminat, si candelele tut, si mud: locasului, si cortul intrunirel, acopere-

rile NI gi tigaiele but de citrbuni, si mintul lul si acoperemintul cel de pet


tote vasele de oleiti, cu cari se servese de vitel de mare eel de deasupra lui,
la el. ro Si pre el cu tote uneltele si covorul de la usa cortulut intrunilut sa-/ pung intr'un acoperemint din reT. 26 Si perdelele curtil, si covopet de vitel de mare, si sa-1 punit pe rul usei de la porta curtit, care este
parghil. xr Si preste altarul de our pe lfingti local, si pe langa altar jar
sa Intindti vestmint vintit, si sit -1 aco- imprejur, si funiele tor, si tote unel-

www.dacoromanica.ro

122

IV. M OISI.

[1.27-5.9.

tele for de servicid; i tote cote se in


42 Si eel numdratl din familiele fiide acelea sa le face. 27 Tot servi- lor tut Merari, dupa familiele lor, dupa
ciutl like lul Gherson, tete cite ad el casele Ion parintescl,
43 De la treisit perte, si tete mite au ei sii flick 4eel de arl, si mai sus pins in cinci.
sa he dupe cuvintul lul Aaron si a fii- clod de anT, toti eel ce intrara in alor luT; si vol sa -T insarcinati pre eT data meta, ca sa lucreze la cortul incu paza tuturor acelora ce ad sa parte. trunirei: 44 CeT numdrati aT for dupa
28 Acesta este lucrul familielor fillor familiele for erad: trei mil clod Bute.
lui Gherson in cortul intrunirei; i su- 45 Acestia sant eel numdrati dintre fapraveghlerea preste diniI sit alba Ita- miliele fiilor lul Merari, pre cari Moisi
mar, filul lui Aaron, preotul.
si Aaron iT numdrari dupe cuvintul
29 Er pre fiiT luT Merari, to si pre lul Iehova prin Moisi.
acestea sa -I numerl dupe familiele for,
46 Tot' eel numeratT, pre cari Moisi
dupd casele for parintesci, 3o De la si Aaron si mai maril lul Israel IT nu-

trel-cleci de ani gi mal sus pin& la mdrard dintre Levitt, dupd familiele
ciaci-clecT de ani numeric -l; pre toti eel for i dupa casele for parintesci;

47 De

ce intra in meta, spre a lucra la cor- la trei-deci de ani sl mai sus pang. la
tul intrunirei. 3x Si acesta set fie paza cincl-cleci de .ani; totl eel ce venire
sareinelor for In trite lucrurile for la pentru facerea de ori-ce lucru si pencortul intrunireI: Scdndurile locasului tru purtarea sarcinelor in cortul inc1 parghiele lul, si stalpiT lul, st pi- trunirei:
48 Toti eel numdrati al
cierele lig; 32 Si stalpii curtiI de ju'r for erad: opt mil mind sute opt -]act.
imprejur, i piciorele tor, i tarusii tor, 49 Dupa cuvintul lui Iehova se nusi funiele tor, en tote uneltele for ci merariti prin Moisi; areicind el fie-cardla
cite mai stint pentru serviclul tor; sit luerul sdu i sarcina sa; dupd cum ordoinsentuati fie-carula sarcina din uneltele, pre cari are sit le parte. 33 Acesta este lucrul familielor fiilor lui
Merari, din tote cite ad el sit face in
cortul intrunirei, supt conducerea lul
Itamar, filul lul Aaron, preotul.
Nunararea Levifilor.
34 Si asa Moisi fi Aaron si eel aid
marl aT comunitiltei numerara pre fiii
Kohatitilor, dupe familiele for i dupe
casele for parinteseT; 35 De la trel-

nase Iehova lui Moisi asa fund numdratt


DeptIrtarea celor necurari din taber!.

36 Si eel numdratl dinteindupa familiele for fund: dod miT


septe mite mine!-leci. 37 Acestia sant
eel numeratl din familiele Kohatitilor;
tot' cari lucrarii, la cortul intrunirei,
pre cari Moisi si Aaron IT numdrara
dupa cuvintul lul Iehova prin Moisi.

Moisi, asp, filcurit fill tut Israel.


Despdgubirea pentru nedreptate.

*i Iehova vorbi lul Moisi, dicend:


5 2 Ordona fiilor 1111 Israel, ca el sa
scota afar% din tabdra pre toti eel le-

prosl, pre toti eel en curgere, si pre


toti eel necurati prin atingere de mort:

3 Fie parte barbatesca, fie parte fe-

meesca, sit-I sceiteti afara din tabdra;

sa-T scotetT pre eT, ca sa nu se necurAtesea taberele tor, in mijlocul carora


maT sus panto: la cinci- locuesc eii. 4 $1 fill lui Israel facuril

led' de ani pi
cleci de ani, pre toti eel ce intrara in asa, i scdseri pre acestia afar& din
acesta meta, ca s& lucreze la cortul in- tabdra; dupg cum vorhise Iehova lui
trunirei.

38 Si eel numdrati dintre fill lui


Gherson, dupa familiele for i dupe.
casele for parintescl, 3g De la treiclod de an! si mai sus pang. la cinci-

Ieci de ani, toti eel ce intrara in acesta meta, ea BA lucreze la cortul

intrunirei: 4o CeT numdratl aT for


dupa familiele tor, chip& casele for pa-

5 Si Iehova vorbi lui Moisi, licend:


6 Spune fiilor lul Israel: Daca, barbat
sad femee va face vre-un pdcat omenese, pdcatuind in contra lui Iehova,
acel suflet s'a &cut vinovat, 7 El
st-sT marturisesca pdcatul sal, pre care
1-a facut; i sa intent], suma intrega
de care s'a facut vinovat, si a einema
parte sa aclaoge pe deasupra; i sa o
dea aceluda, catra care este vinovat.
8 Er dace acel om nu va aye niel un
consangen, caruia acestea sa pate int:tree, pdcatul intors sa fie a lui Iehova

rintesci erad: clod-mil sese sute trelqeci. 41 Acestia stint eel numdratl pentru preot, afara de berbecele de

dintre familiele fiilor lul Gherson, toff espiare, cu care se va face esplare
eel ce lucrara la cortul IntruntreT, pre pentru el.
cars -T numerara Moisi i Aaron dupd
g Si tot darul ridicat din cele concuvintul lul Iehova.
sacrate ale fiilor lui Israel, cari se a-

www.dacoromanica.ro

IV. MOISI.
123
5.10 -0.8.]
duct preotuluT, a luT sit fie. /o Si mart; 24 Si sit dea femeeT, ea sit bea
orl-ce lucru consacrat a lui este, ass apt, amart cea aducetdre de blestem,
ceea ce dit cine-va preotuluT, a lul ca acea apt aducetore de blestem sit

intre intr'insa, oi amarit sit -I fie.

sit fie.

25 $i preotul sit Tea din mina fe-

Apd de gelosie.
meeT darul de gelosie, pre care legitzz 5i Iehova vorbi lul Moisi, qicend: nfindu-1 inaintea lul Iehova, sit -1 pun/
12 Vorbesce fiilor luT Israel of cli lor: le altar: 26 $i preotul sit Tea o mint

Cind femea unul bitrbat se va abate,


13 $i alt
i -1 va face necredintt;
bitrbat se va culca cu dinsa, aseunipndu-se acesta de ochii bitrbatulul ci, si
ea in taint. s'a intinat, fiat sit fie vr'un
martur in contra eT, nicT sit fie fost
14 Dace spiritul de gelosie
prinst;
a venit preste dinsul, ca el et fie gelos
de femea lui, oi ea este intinatt; sail
(lack spiritul de gelosie a venit preste
dinsul, ca el al fie gelos de femea lui,
oi ea nu este intinatit; 15 Acel bitrbat sit -oI duct pre femea sa la preot,

st aducii darul see pentru dinsa:


cleeea parte din o efa de faint de
orz: 81 nu torn oleiii deasupra, nici
st punt titmaie preste dinsul; ce dar
pi

de gelosie este, dar de aducere aminte,


care amintesce vina.

16 $i preotul sit fact sit se apropie


ea, oi st o punit sit stea inaintea luT
Iehova;
17 $i preotul sit Tea apt
sintita intr'un vas de kit, oi din pulberea ce va fi pe poddla locaculul sit
Tea preotul, i sit o punit in acea apt.
18 Si preotul punend pre acea femea
el stea inaintea lui Iehova, Bt desco-

n darul de pine sere amintire, pre

care st o fact et, fumege pe altar;

apol sit fact pre femea sit bea acea apt.


27 5i dupe ce -I va fi dat eT sit bea

acestt apt., va fi, cd dace ea s'a in-

tinat, neeredinciost fiind eittrif bitrba-

tul eT, atunci acea apt aducetdre de

blestem intrand intr'insa, amara-1 va fi,


51 pintecele eT se va umfla, si cdpsele
eT vor putrecli ; i acea femea va fi

blestemata in mxjlocul poporulul eT.


28 $i dace; acea femet nu se va fi intinat, ci va fi curate, va remand neatin:
el, i va nasce fil.
29 Acdsta este legea pentru gelosie,
and femea s'ar abate altulul in locul
bArbatulul el, gi s'ar intina: 3o Sail
cand ar veni preste un bitrbat spiritul
de gelosie, gi ar fi gelos de femea sa:
el sit -T punt pre femea sa inaintea lui

Iehova, Qi preotul se fact cu dinsa


dupe acestit lege. 31 5i blrbatul va
fi nevinovat de acea vint; ci acea femei sit-oi porte vina sa.
Lege despre Nazareat.

$i Iehova vorbi luT Moisi, diced:

pere capul aceleT femeT, ci sit -T punt


2 Vorbesce fiilor lul Israel, ci Ali
pe palmele eT darul de aducere aminte, lor: Barbat salt femee, and se va deo-

dar de gelosie; ci preotul sit alba in sebi, facend votul nazarell de a se


mina sa apa amart, cea aducetdre de infrina luT Iehova; 3 Acela ea se abblestem.
le $i preotul st punt pre tint, de yin, sae de altil beuturt imfemee sit jure, clicendu-T: Dace nu s'a betttare, ci nicT un fel de acriturit de
culcat nimenea cu tine, ci dact, tu nu vin situ acriturft de beuturit imbettitOre
to -al abittut cu altul in locul blrbatu- sit nu bea; ncT !Altura din strugurl
MT tell, aqa intinindu-te, et nu fiT a- storol.st nu bea; i strugurl nicT prosUnsit de acesta apt, amart, aducetore peti nici stafidatT at nu manince. 4 In
de blestem.
20 Dart, dace tu to -al tote guide nazareatuluT ski sit nu meabittut eu altul in locul barbatului tell, ne.nce nimica din cite se face din vita
oi dact to -aT intinat, si s'a culcat cu de vie, de la simbure pint la pelitil.
tine alt tine -va afart, de barbatul tell, 5 in tote Vele cat tine votul nazarea2i Preotul sit fact, pre femea et jure tuluT sell, briciul pe capul luT al nu
pi ramintul de blestem, ci preotul sit trect; pane cc nu se vor implini gilds
diet femeel: Dea Iehova, ca tu sit fiT lax-antra sale lul Iehova; sant sit fie;
in blestem oi in juramint in poporul qi perul eapului sett sit-1 lase sit cresca.
tell; fact Iehova sd-t1 sece cOpsele oi 6 In tote Odle cat se infrant pentru
sl-ti se umfle pantecele;

22 $i acdsta Iehova, in un mort se nu intre: 7 NicT


ape. aducetore de blestem se intro in pentru parintele sell, nisi pentru mums,
meruntalele tale, ca sa-ti umfle pante- sa, nici pentru fratele sell, nicT pentru
cele, ci sit-L1 putreclesee cdpsele! gi fe- sora sa, sit nu se intineze, and acestia
mea sit Oka: Amin, Amin. 23 Apoi vor fi mortl; cad el nazareatul Dumpreotul el eerie stele blesteme pe o necleulul sell pored pe capul sell. 8 El
Mite, Si sit le sterga eu apa cea a- in tote dilele nazareatuluT sell Rant xd

www.dacoromanica.ro

124

[6. 9 7.14

IV. M OISI.

g Si dad', sine -va pe


neaeteptate va muri pe Maga dinsul
de morte grabnicii, ei csga el el' -ar infie lul Iehova.

Formula de bine-cuvintare.

22 Si Iehova vorbi lul Moisi, aitina capul nazareatulaT sea; el sail eend: 23 Spune lui Aaron ei fiilor
rad& capul in 4iila curatirei sale, In lul, clicend: Ast-fel el bine-cavintatT
(liaa a eeptea s1-1 radA,.
voT pre fill lul Israel, 4icend:

zo SI a opta ai se aducl doe tur24 Iehova se te bine- cnvinteze pre


turele sail doI pul de porumb preotu- tine, ci se. te pAzescil!
25 Iehova ati-et lumineze fate ea
II Si
1111 la uea cortulu! intrunireT;
preotul pre una se o pregittescA, sacri- preste tine, ei se -ti fie Indurator!
26 Iehova sa-el inalte fats sa spre
field pentru pecat, er pre cea-l-altA
drept olocaust, Qi sit facil espiare pen- tine, el se -ti dea pace.
27 Ast-fel sa punA numele mea
tru el de pecatul, pre care 1-a &cut
cu atingerea de acel mort, ei se. -I san- preste fill lui Israel, lei ea II void binetesca capulul luT intr'acea Oi. za Si cuvinta pre et
ea' consacre Oilele nazareatului sea luT

Iehova, i sA aducft un miel d'un an Darurile celor mat mart la consacrarea


locasului.
drept sacrificiil pentru vine.; er allele
ccle trecute vor cads; fiind-c1 naza51 in Oiva, in care Moisi sfarei de
reatul sea fu intinat.
7 a aeecia locaeul, c1 -1 unse, ei-1 con-

13 Si acesta este legea nazareatului sacra cu tote uneltele lui, el altaIn qiila and Ode nazarea.tulai sea rill Cu tote uneltele lui; dupl ce le
vor fi implinite: SA-1 aducA pre dinsul unse ci le consacre pre ele, a Adula uca cortulu! Intrunirei; 14 Si el sera maT marl! lul Israel, capii caselor
01-0 aducA sacrificial sell lul Iehova: for parintesci, can craft mai marl!
un miel de un an fttrit defect drept o- preste semintii, el can preeideall la
locaust, c1 un oriel de un an fare. de- numerare: 3 ET aduserl dadurile for
fect drept sacrificia pentru pecat, ski lui Iehova: eese care acoperite, ci dolun berbece fad, defect drept sacrificiii spre-lece boi, date un car pentru dol
de bucurie; 15 Si un paner de turte, mai marl', ei cute un bon pentru fie-

azime de fldrea &lad, amestecate cu


oleic; c1 de turte azime, unse cu olead,
cu darul for de pane ei cu libatiunile
Tor.
16 Si preotul sit le aducil lui Iehova; ci s, pregAtesci sacrificial sell
pentru pecat gi olocaustul set. 17 S'i

care; el pre acestea le aduserit 1naintea locaeului. 4 Si Iehova vorbi lul


Moisi, Oicend: 5 le-le de la dineil, ci
sA fie la trebuinta cortulul Intrunirel,
el sA, le dal LevItilor, fie-cAraia dart
lucrul sea. 6 Si Moisi lull carele ci
berbecele sa-1 pregAtescA drept sacri- boil, ei le dAdu Levitilor:
7 Doe
ficia de bucurie lui Iehova, impreunA care c1 patru boI le dada fiilor Jul
cu panerul de azime; ei preotul s5, pre- Gercom, dupa lucrul Tor; 8 Si patru
gittesca darul sea de pane ci libatiu- care ei opt boi be dada fiilor Jul Menee sa. re Apoi nazareul se. -ei rada rani, dupii lucrul for supt conducerea
nazareatul capulul sea la ues, cortulal luT, Itamar, fiiul lul Aaron, preotul.
intrunirei, i sit Tea perul capului na- g Er fiilor lei Kohat nu le ditdu, el
zareatuiul sea, ei sa-/ arunce in focal grija sanctuarulu! era In sarcina Tor;
ce este supt sacrificial de bucurie. pe umeri 11 purtaa.
rg Si preotul ea Tea spats cea ferta a
re MaI marl! aduserA dar de conberbecelul, ei o tart& nedospiti din sacrarea altarului, in Olga in care fu
paner gi o turtn, azimii, ei et le puns uns; mai maril adasera dadurile for
pe manele nazareului, dupA ce acesta inaintea altarului. z x St Iehova Oise
1 va fi mac Oral sea.
20 Si dap& lui Moisi: Cute unu maT mare in fie ce preotul le va fi legAnat drept dar care 4i sA aducA, darul sea la consaleganat inaintea lul Iehova, acestea sd crarea altarului.
fie sante, ale preotului, impreuna cu
12 $i in antela Oi eel ce aduse dapeptul leganat ci cu spate ridicata; Qi rul sell fu Naheon, flub Till Aminadab,
dup'aceea nazareul sit bea yin. 2x A- din semintia luT Iuda;
13 Si darul
cesta este legea nazareului, care a fa- sen fu: un blid de argint, grell de 0
cut vot, darul sea luT Iehova pentru mita, trei-cleci sicli; o cups de argint,
nazareatul sett; afarit de ceca -ce IT va grea de cepte-cleci sicli, dupa weld
da mane; dap& Total ce 1-a Meat, sanctuarului; amandoe pline cu Urea
area sa facii, Impreuni cu legea naza- fianeT, frtunantatl cu oleic, drept dar
Tenth hit.
de pane: xs 0 tsbnAetcirs de sm.

www.dacoromanica.ro

IV. MOISL

7.16-59.]

125

grea de dece sick plina cu tamale; sicli, dupli siclul sanctuaruluT, aman15 Un vitel tiner, un berbece, un mei do5 pline cu fldrea Mind, framantata
d'un an, drept olocaust; 16 Un led cu oleiti, drept dar de pane; 38 0
drept sacrificiti pentru pecat. x7 $i tameetbre de aur, grea de pee sicli,

drept sacrificiti de bucurie: doT bol, piing cu tamaie; 3g Un vitel tiner,


cinci berbeci, cinci IRA and mid de un berbece, un miel d'un an drept ocute un an. Acesta fu darul lul Naheon, locaust; 4o Un Ted drept sacnfichl
pentru pecat; 4x $i drept sacrifichl
fibul lui Aminadab.
18 A doa di aduse Nataneel, fiTul de bucurie: doT berbeci, eind tapi,
luT Tuar, mai marele luT Isachar. cinel mid de cate tin an. Acesta fu da19 Si aduse darul ad: un blid de ar- rul lu! $elumiel, fibul lui TurieaddaT.
gint, greil de o suta, trei-decI sicli, o
42 A Qesea di aduse Eliasaf, filul
cups de argint, grea de eepte-dece de lu! Dehuel, mai marele fiilor lul Gad;
sicli, dupa siclul sanctuarulul; aman- 43 Darul sea fu: un blid de argint,
doe pline cu Urea faineT, framantata greil de o suta, trei-decT sicli; o cups
cu olei6, drept dar de pane.
20 0 de argint, grea de cepte-deco sicli,
tameetire de aur, grea de dece sicli, dupa siclul sanctuarulul, amandoe pliplina cu tamaie: 2I Un vitel rink ne eu fldrea fable!, framantata cu oun berbece, un miel d'un an drept o- leic; 44 0 tameet6re de aur, grea
locaust; 22 Un ied drept sacrificiA de dece sicli, plina cu tamale; 45 Un
drept sacrificiti vice finer, un berbece, un miel d'un
pentru pecat; 23
de bucurie: doT boi, cinci berbeci, cinci an drept olocaust; 46 Un led drept
tap!, cinci mid de cate un an. Acesta sacrificul pentru pecat; 47 $i drept
fu darul lul Nataneel, fibul dot Tuar. sacrificiti de bucurie: dol boi, einci
24 A treba di aduse Eliab, fiTul lul berbeci, cind tap!, cinci mid de cate
He lon, mai marele fiilor lui Zabulon. tux an. Acesta fu darul Jul Eliasaf,
25 Darul sLu fu: un blid de argint, filul lui Dehuel.
grew de o suta trel-deci sicli; o cups
48 A eeptea di aduse Elieama, fiTul
de argint, grea de eepte-deci sicli, du- luT Amihud, mal marele fiilor lu! Epe siclul sanctuarulu!; amandoe pline fraim. 49 Darul set.i fu: un blid de
cu fldrea fain!, framautata cu oleid, argint, greil de o suta trei-deci sicli;
drept dar de pane; 26 0 ttimaetore o cups de argint, grea de eepte-deer
de aur, grea de dece sicli, piing cu sicli, dupa siclul sanctuarulu!, aman.
tamale;
27 Un vitel tine, un ber- doe pline cu fang, framantata cu
bece, un miel d'un an drept olocaust;
drept dar de pane; 5o 0 la28 Un Ted drept sacrificii1 pentru pe- ratietdre de aur, grea de dece sicli,
cat; 29 $i drept sacrificiti de bucu- plina cu tamale; 52 Un vitel finer,
rie: dol bob, cinci berbeci, eineI tap, un berbece, un miel d'un an drept
cinci miel de cate tin an. Acesta fu olocaust; 52 Un led drept sacrificui
darul 1ui Eliab, fibul lul Helon.
pentru pecat; 53 $i drept sacrificiti
3o A patra di aduse Elizur, fiiul de bucurie: doi boi, tine! berbeci, cincl
lul $edeur, mai marele fiilor lui Ruben. tap!, cinci mid de cate un an. Aces31 Darul seti fu: un blid de argint, ta fu darul lu! Elieama, filul luT Agreti de o Butt trei-ded sicli; o mpg mihud.
de argint, grea de eepte-deci sicli, du54 A opta di aduse Gamaliel, flu!
pe, siclul sanctuarulul; amandoe pline lu! Pedazur, ma! marele fiilor lul Macu fldrea &hid, framantata cu oleid, nesse. 55 Darul seti fu: un blid de
drept dar de pane; 32 0 tamaetdre argint, grea de o Bute' trei-deci sicli;
de aur, grea de dece sicli, plina cu o cups de argint, grea de eepte-decT
tamale; 33 Un vitel finer, un berbe- de sicli, dupa siclul sanctuarulul, ace, un midi d'un an drept olocaust; mandoe pline cu faina, framantata en
34 Un ied drept sacrificitx pentru pedrept dar de pane; 56 0 tacat; 35 $i drept sacrificiti de bucu- mattore de aur, grea de dece sicli,
n.e: dol bob, cinci berbeci, dud tap!, plina cu tamale; 57 Un vitel fiat.,
climb

miel de :ate un an. Acesta fu un berbece, un miel d'un an drept

darul Jul Elizur, Elul Jul $edeur.

olocaust; 58 Un led drept sacrificial


36 A cincia dfi aduse Selumiel, filul pentru pecat; 59 $i drept sacrificia
luT Turieaddai, maT marele fiilor lul de bucurie: doT boi, cinch berbeci, cin-

37 Darul sea fu: un blid de ci tap!, mud mid de eke un an. Aargint, greii de o suta trel-deci sicli; cesta fu darul lul Gamaliel, filul lul
o cups de argint, grea de eepte-deci Pedazur.
Simeon.

www.dacoromanica.ro

[7.60 -8.7.
IV. MOISL
6o A iv:Alt di aduse mai marele fii- olocaust; 82 Un Ted drept sacrificial
lor lul Benjamin, Abidan, filul lul Ghi- pentru pecat; 83 Si drept sacrificiii
doni. 61 Darul sett fu: un blid de de bucurie: doi bon, cincY berbecT,
argint, gred de o Bute. trey -decT sicli; and tap!, tine! mid de cite un an.
126

o cupd de argint, grea de cepte-deci


sicli, dupe, siclul sanctuarului, amindoe pline cu fldrea faint, frAmantata
cu oleiii, drept dar de pine; 62 0
teandetere de aur, grea de dece sick
Ona en tamale; 63 Un vitel, un
berbece, un miel d'un an, drept olo64 Un Ted drept sacrificiii
caust;
pentru pecat; 65 Si drept sacrificid

Acesta fu darul luT Ahira, finial lul

Enan.
84 Acestea furs darurile pentru con-

sacrarea altarulul ale mai marilor, in

clida ungerel sale: Doe-spre-dece blide

de argint, doe-spre-dece cupe de argint, doe-spre-dece taradetorT de aur;


85 Fie-care blid de o sute, trei-ded
sick; ci fie-care cupd de cepte-deci si-

pentru bucurie: dol boY, mei berbecT, cli; tot argintul acestor vase facea: doe
chid tapT, eincl mieT de cite un an. miT patru sute sicli, dupe. siclul saneAcesta fu darul lul Abidan, filul Jul tuarului; 86 Cele doe-spre-dece th-

mdetore de aur, pline cu tamale, fie66 A decea di aduse ma! marele care temeetere grea de dece sicli,
It! Dan, Ahiezer, filul luT Amicaddal: dupe. siclul sanctuarului; tot aural
67 Darul sett fu: Un blid de argint, tamdetdrilor facea: o Bute. doe-decl de
veil de o sutd trei-deci sicli; o cupe. sick 87 Tot! boil pentru olocaust
de argint, de cepte-leci sicli, dupit erau do!-spre-dece, berbecl doi-spreGhidoni.

siclul sanctuarulu!, amandoe pline cu ciece, miel de cite tin an doT-spre-4ece,

flerea ft-and, frAmintate, cu oleic, drept cu darurile for de pine; ci doi-spre-

dar de pine;

68 0 tiimitetere de dece TOT drept sacrificiii pentru yeaur, grea de dece sicli, plind en ta- cat; 88 Si totT viteil pentru sacrzfimale;
6g Un vitel, un berbece, un ciul de bucurie era (': doe-decT pi patru
miel d'un an, drept olocaust; 70 Un de vitel, prise -deci de berbecl, ceseTed drept sacrificid pentru pecat; 7z Si deal tapi, prise -decT mieT de cite un an.

drept sacrificiii de bucurie: doT boi, Acestea furd darwrile la consacrarea


cincl berbecl, cinci tapir cinci mieT de altarului, dupe, ce el fu uns.
cite un an. Acesta fu darul lul Ahie8g Si Moisi intrind in cortul inzer, filul lui Amicaddai.
trunireT, ca se. vorbescd cu Iehova, audi
72 A un-spre-decea 4i aduse maT voce, care vorbi cfitra dinsul de Ile
marele fiilor lui Asser, Paghiel, filul propitiiitor, ce era deasupra preste chilul Ochran: 73 Darul sett fu: un blid votul mfirturieT, dintre eel doi cherude argint, gred de o Bute. trel-elect bini; pi vorbia dare. dinsul.
sicli; o cupd de argint, grea de cepteDespre policandrul de aur.
slecT sicli, dupe staid sanctuarulul;
amindoe pline cu Urea fainel, frdSi Iehova vorbi Jul Moisi, clicend:
mintatil en Weitz, drept dar de pine; 8
Li 2 Vorbesce lul Aaron, ci di lul:
74 0 tdmietbre de aur, grea de 4ece Cand veT aprinde candelele, cele cepte
sicli, plink* cu tamale; 75 Un vitel, candele se. lumineze in partea de dinnu berbece, nn miel d'un an, drept o- aintea policandrulul.
3 Si Aaron
locaust; 76 Un Ted drept sacrificid facu aca; el in partea de dinaintea
pentru pecat; 77 Si drept sacrificid policandrului aprinse candelele, dupe
de bucurie: doi boT, cincT berbecl, cin- cum ordonase rehova In! Moisi. 4 -Si
cT tapT, cinci mieT de cite un an. A- policandrul era fe cut aqa: Era din aur

cesta fu darul lul Paghiel, filul Jul cioplit, de in trunchiul luT pine, la
florile luT, cioplit dupe. chipul, pre
78 A doa-spre-dece di aduse mai care -1 area. Iehova In! Moisi, apa am
marele fiilor lul Neftali, Ahira, filial el policandrul.
lul Enan: 7g Darul sett fu: un blid
Ochran.

Consacrarea Ievifilor.
sicli; o cup& de argint, grea de cepte5 Si Iehova vorbi In! Moisi, (Band:
deci de sicli, dupd siclul sanctuarilui, 6 Id pre Levitii din mijlocul fiilor luY
amandoe pine en florea Nue!, fil- Israel, ci curatesce-I pre el. 7 Si aca

de argint, gred de o mita trei-deci

mintate, cu oleid, drept dar de pine; se. fad cu ei pentru a-T curdti: Stro8o 0 tiimdetore de aur, grea de ciece pesce preste din apd de eurzitire, pj
sick plink cu tamale; 8i Un vitel, eT sa, lase
ase sa treed bricTul preste tot
un berbece, un miel d'un an, drept corpul lor, ci sii-cl spele vestmintels

www.dacoromanica.ro

IV. M OISL
8.8- 0.13.]
127
tor, si aia se se curete. 8 Atuncia Timpul cat trebuie sd slujesed
Levig
sit tea un vitel cu darul sea, de pane
flare de faint fritmantata cu oleic, gi
23 Si Iehova vorbi 1111 Moisi, Oi24 Acesta este legea despre
gi alt vitel se, lea drept sacrificiii pen- cend:

tru pecat;

g Si se, fact se, se apropie Levitt: Cel ce este de doe-Oeci i cinel

Levitii dinaintea cortulul intrunirel, de ant J mat sus sit vine la ceta spre
gi aduna tote comunitatea fiilor Jul a face servicia in cortul intrunirel.
io Si dupe ce vet apropia 25 Si eel ce at implinit einci-Oeci de
Israel.
pre Levitt dinaintea lui Iehova, salt ant se, ese din cetit, .5a se nu servesca
punk fiii lul Israel manele for deasu- mat mult. 26 Dara sit servesca apra Levitilor: ix Si Aaron se legene tuncia fratilor for in cortul intrunirei,
pre Levitt ca dar leganat inaintea lui pazind ce este de pii.zit; dart servicil
Iehova de la fiii lui Israel, ca el se se, nu face. Asa se, fact to cu Levitil
fie intrebuintati la serviclul lui Iehova. intim ce se atinge de insarcinarea tor.
pune manele for pe
12 Si.Levitit
capetele viteilor, si se, aduci pre unul
sacrificiii pentru pecat, si pre eel -l-alt

Pasca se fine; a doa pascd permisd.

Si Iehova vorbi lul Moisi in pus drept olocaust Jul Iehova, spre a face 9 tiul Sinai, in luna anteia din anul
espiare pentru Levitt.
al doilea dupe esirea Jul Israel din.
i3 Si pune pre Levitt sit stea ina- pamentul Egiptulul, 4icend: 2 Fiil
intea lul Aaron si inaintea fiilor lul, but Israel se, face pascele la timpul
si legible pre el' drept dar legitnat lui sea. 3 in a patru-spre-Oecea qi a lu-

14 Asa se, deosebesci pre nel acesteia, catra sera sit le faceti,
la timpul sea; dupe, tote legile tor, gi
dupe. tote datinele for se be faceti.
4 bi Moisi vorbi fiilor lul Israel, ca ei
sit fact pascele. 5 Si ei facura pascele in luna anteia, in a patru-spreOecea Oi a lune, tetra serf., in pustiul
lui Israel; in locul tuturor celor an- Sinai; dupe. tote cate ordona Iehova
teiti-nascuti, can deschid matricea in- but Moisi, asa %curl fiii lui Israel.
tre fiii lui Israel, i-am Mat mie. 17 Ca
A doa pascd pentru nem.* fi
al met este tot eel anteiti-nitscut intre
ceilatori.
fiii lul Israel, de la om pane la vita;
In Oita in care hatui pre tot anteia6 Si at fost barbati, can erati nbnaseutttl in pamentul Egiptulul I-am curati, find-cd se atinseserei de om mort,
consacrat mie;
18 Si luai pre Le- si nu puteati face pascele intr'acea li;
Iehova.

Levitt din mijlocul fiilor lui Israel, ca


Levitii se, fie ai met. 15 Si dup'aceea
sit intre Levitil, ca se, servesca in cortul intrunirei. Ast-fel se, -I cureti, gi
se, legeni pre el' drept dar leganat.
16 Cad ei daruiti mint mie dintre fiii

vitt in locul a tot antetti-nascutul intre acestia venire: inaintea but Moisi i inaig Si ditduiti pre Le- intea lul Aaron intr'aceea di: 7 Si

flit 1111 Israel;

vitt ca dar lul Aaron si fiilor lui dintre fiii but Israel, ca ei se, fact servicml fiilor lui Israel in cortul intrunirei,
pi ca el sit face espiare pentru fiii lui

Israel, pentru ca se, nu vine plaga


preste fiii lui Israel, dace fiii lui Is-

acesti barbati ii Oiserit: Not necurati


silntem pentru atingerea de om mort;
pentru ce se, fim lipsiti de a aduce dar
Jul Iehova la timpul sett intre fill lui
Israel? 8 Si Moisi le Oise: Stati se,
and ce va ordona Iehova pentru vol.
g Si Iehova vorbi lul Moisi, licend:
to Vorbesce fiilor but Israel, Oicend:
Dace care-va dintre vol sat din gene-

rael s'ar apropia de sanctuar.


zo Si Moisi si Aaron si toot comunitatea fiilor Jul Israel facura asa cu
Levitii; dupe tote cate ordonase Ie- ratiunile vostre ar fi necurat pentru
hova lui Moisi asupra Levitilor, 41fa atingerea de vre-un mort sail pe tale
facura flit but Israel Cu dinsii. 21 Si departe, totuel el se, fact pasci lul IeLe.vitii se curatira, i -i spalarit vest- hova: It Yn luna a doa, in a patrumintele tor; Si Aaron ii legene ca dar spre-Oecea Oi catra sere sit be face, Si
leganat inaintea lui Iehova, si Aaron en azime i cu erburf amari sit le mafacu espiare pentru dincii, ca sit-i cu- nance. rz El dintr'insele sit nu lase
r.ete.
22 Si dup'acestea venire Levi- pe diminete, i os se nu franga dintti, ca shill facit serviclul for in cor- tr'insele, dupe tote legile pascelor sit
tul.intrunirei, inaintea lul Aaron si le fact pre ere. 13 Er barbatul care
inaintea fiilor MI; cum ordonase Ieho- nu va fi necurat, si nu va fi pe care,
va lul Moisi asupra Levitilor, asa fa- si se va abtine de a face pascele, starcure el cu (Bush.
pi-se-va sufletul accla din poporul sat,

www.dacoromanica.ro

[9. 14-10. 25.


cand vets suna alarmit a doa dra, sit
piece taberile cele taberate despre
meda-tli. Alarma, sit se mine la told
plecarea lor. 7 $i cand yeti aduna
comunitatea, sit suflatI, dart sit nu en.

IV. MOISL

128

ca el n'a adus darul lui Iehova la


timpul sell; barbatul acela va purta
14 $i dacl va local
pecatul sou.
intre vol vr'un strain, si acesta ar voi
el fact pascele lul Iehova, el sit le

&ea dupa, legea pascelor, si dupa da- na%i alarma. 8 *i in trambite sit stifle
tinele lor. Tot ace*. lege sa fie voile fill lul Aaron, preotii: care luau sa
pentru cal strain ca si pentru cal fie lege a vestra perpetuit in generatiunile vostre. g $i cand yeti esi la
mosten.
Ctilatoria condusti prin nuor

resbel in tars vOstrit in contra nea-

trambite. micului, care ve va asupri, atuncea sa


ridicat lo- sunati alarmil cu trambitele; gi va fi,

,Si

is $i in ditut in care fu
nuor acoperi locasul cortulul cit Iehova Dumnedeul vostru isT va
marturiei; si sera era in chip de foe de- aduce aminte de vol, si vii yeti manxo $1 is tliasupra locasului Omit diminetit, x6 A- tui de neamicil vostri.
sa a fost ne'ncetat: nilor it acoperia lele cele de bucurie ale vostre, si la
alga, si ndptea se pare, foe. x7 $i serbittorile vostre, si la lunile cele nod
indatit ce se ridica nilorul de pe cort, ale vostre, sa sunati in trambite la
caF,n11,

fill lul Israel porniail; si in locul, unde olocaustele vostre, si la sacrificlile de


statea ntorul, acolo fiiI RA Israel ta- bucurie ale vostre, ca ale sit fie vou5
'Aral x8 Dupa cuvintul 1nl Iehova de amintire inaintea Dumnedeului vospplecau fill RA Israel, si dupa cuvintul tru. Et mint Iehova Dumneleul vostru.
Jul Iehova ramanetta in tabard; in tote Cdldtoria de /a Sinai la Paran; ordilele sate stittea nilorul deasupra lodinea ccilatoria
casului, remaneal in tabard. x9 $i

cand sta nuorul (pie rnulte deasupra


xi $i in anul al doilea, fn lung a
locasului, atuncia fiii lul Israel paziaa doa, in doe-tiecI ale hind, se ridiel
cele de pazit ale lui Iehova, si nu 'limn' de pe locasul marturid. 12 tiSi
plecat. zo $i data, nitorul sta putine fill lui Israel plecarit in calittoriile lor
dile deasupra locaculul, el taberaa din pustiul Sinai, si ntiorul stall in
dupl cuvintul 1nl Iehova, gi plecati pustiul Paran: x3 El dart plecaril
dupa cuvintul lul Iehova. 21 $i dace pentru Web. 6rit dupa cuvintul lul
ntiorul eta de cu sera panA dimineta, Iehova dat prin Moisi.
gi dimineta naorul se ridica, atuncia
14 Mai anteiii plea stegul taberel
si eT plecaa; sau dupit o di ci nopte, fiilor lul hula, dupit stile lor; si presdacil se ridica nuorul, el piece* te &tea sa era Nahson, fiiul bill Aml22 Sail doe qile sat o luny sau timp nadab. 15 $i preste 6stea semintiel
mai lung, de sta nuorul deasupra lo- fiilor lul Isachar era Nataneel, fiiul
caguluT, remitind pe el, fiii lul Israel lui Tuar.
16 $i presto 6stea seminremaneail in taberde lor, si nu plecail; tiei fiilor lui Zabulon era Eliab, filul
si de se ridica acesta, t4i el plecati. lul felon. x7 Atuncea loeasul era
23 Dupa, cuvintul 1ttl Iehova taberaii, desfilcut; gi fill lif Gherson gi fiiT lul

si dupii cuvintul lul Iehova plecaa; Merari, can duceail locasul, plecari.
paziaa cele de pilzit ale 1uT Iehova, 18 Dup'aceea pleca stegul taberei lul
dupit cuvintul hit Iehova dat prin Ruben dupit ostile sale; si preste &tea
Moisi.

intrebuintarea treimbitelor.

vorbi lul Moisi, dill, $iand:Iehova2 Fall


doe trambite de

argint; lucru batut el le faci, si st-ti


serves* spre a da semn pentru hiemarea comunitatei si pentru plecarea
din tabard. 3 $i cand se va suna
din amandoe, sa se strangit tom coma-

nitatea la tine la usa cortulul intrunirei: 4 Er cand se va suna nuniai

din una, sa se strangl la tine mai

marii, capil miilor lui Israel. 5 $ro


cand vett suna alarma, el piece tab&
rile cele taberate despre resdrit; 6 $i

sa era Elizur, filul lui $ecleur; ig $i


preste 6stea semintiel fiilor luT Simeon era $elumiel, fiiul lul Turisaddal;
zo $1 preste 6stea semintiel filor Iul
Ga'tl era Eliasaf, fiiul lui Dehuel.
21 Atuncea pleeara Kohatitil, cari duccaa sanctuartil, gi aceia aselara cortub, pant ce acestia venire. 22 Dup'aceea plecil stegul taberei fiilor lui
Efraim dupii ostile lor; gi preste 6stea sa era Elisama, flub lui Amihud.
23 $i preste &tea semintiel fiilor lul
Manasse era Gamaliel, filul lui Pedazur. 24 $i preste &tea semintiel fiilor lui Beniamin era Abidan, fiiul lul
Ghicloni. 25 $i plea stegul tab5rel

www.dacoromanica.ro

10.26-11.20.]

IV. M0181.

fiilor lul Dan, cari formai% coda tuturor taberelor, dupit (Wile lor; i preste
dstea sa era Ahiezer, filul lui Amicaddal, 26 $i presto dstea semintieT fiilor le Asser era Paghiel, fiTul luT 0-

129

numal mana meats inaintea ochilor

7
mana era ca seminta de
coriandru, yi colOrea el era ca colOrea
de bedelion. 8 iFt poporul muse, ci

noqtri,

culese, i o macinare in merit, sad o


27 $i preste dstea semintiel sdrobirit in pith, ci o ferbseril in ble,
fiilor lul Neftali era Ahira, filul 1111 Bi filcure dintr'insa plecinte; gustul
Enan. 28 Ast-fel fu plecarea fiilor eT era ca ci gustul uneT plecinte cu 0luT Israel dupe octile lor, cand el ple- leid. g $i cand cedes rota presto
clirau.

tabera noptea, cadea ci mana de a2g $i Moisi vise lul Hobab, fiTul supra).
InT Regnel, Madainitul, socrul lui Moiro $i Moisi midi pre popor plansi: Not pled= la locul, despre care gend prin familiile lor, Fe fie-care la
a vie Iehova: Yl void da voile; vino uca cortuluT set, ci mania luT Iehova
cu noT, ci vom face tie bune, cs Ie- s'aprinse forte, ci acesta fu red ci inaLova a promis bine lift Israel. 3o Si intea luT Moisi. zx $i Moisi vise teel IT respunse: Nu void merge, ci me tra Iehova: Pentru ce amereseT inteavoid duce la Cara mea qi la, locul naq- teita pre servul
pentru ce nu
mei mele. 3x $i Moisi vise: Rogu- aflaid bar inaintea ochilor tel? de al
te, nu ne lesa, ce tu eunoscl locurile pus asupra mea sarcina intregulul aunde putem se teberem In pustid, qi cestui popor. x2 Ad dare et am convel fi node in loc de chi: 32 si va ceput pre tot poporul acesta? ad dere.
fi, dace, vel veni cu noT, ce binele ce et 1-am nescut? ca se-ml poti lice:
ni-1 va face node Iehova, vom face ci Porte-1 in stinul ted, cum porte doica
Cie aaemenea.
pre eel sugetor, pant la pementul, pre
cart.

33 $i el plecare din muntele luT Ie- care tu cu juremint I-al promis pahova cale de treT vile, ci chivotul legel rintilor seT? 13 De unde sit Ted came,

lid Iehova merse inaintea lor cale de


neT rile, citutandu-le lot de repaus.
34 $i nitorul lul Iehova era deasupra
!or in Oita, and plecare din tabere.
35 $i and se ridica chivotul, Moisi
oieea Sc615.-te, Iehova! ca se se risipesce neamicil tel, ci se fire dinaintea
to eel ce to uresc pre tine! 36 $i
and Ma, vices: Intorce-te, Iehova, la
miriadele miilor luT Israel.
Focul din tabera.

$i poporul murmurs de ostenele


1 1 in audul luT Iehova, ci Iehova
audind, mania luT s'aprinse, ci focul
lui Iehova arse intre el, Qi mistui parte
din marginea tabiirei. 2 $i poporul
striga dare Moisi; ci rugandu-se Moisi
luT Iehova, focul se stinse. 3 $i numirs locul acela
Tabera (ardere),
pentru-ce focul luT Iehova s'apriusese
intre el.

rcicomia poporulta.

4 $i amesteceture de tot felul de


Orneni care era Intro el era lacome
forte; ci chiar si fiii lul Israel incepurl a se plunge, Oland: Cine va da
note carne ss menam? 5 Adusene-am aminte de pesciI, pre care-I
mineam in Egipt degeba, de castra-

ca se dad la tot poporul acesta? ce eT


plang care mine, dicendi Da-ne carne,
ca sa mancam; 14 Ed singur nu pot

sit port tot poporul i di este pre greii


pentru mine.

15 i dacit vrel sit facT

en mine ast-fel, de am aflat bar ina-

intea ta, rogu-te, ombre-me maT bine;


ca se nu veil insumi nenorocirea mea'
,Fepte-rleci de biltreini ce prorocese.

x6 $i lice Iehova Jul Moisi: Adunitml cepte-deci de berbatI dintre betrit-

nil lul Israel, pre care-I cunoscl, ce


stint betraniT poporulul ci capeteniile
luT, ci adu-T inaintea cortuluT intrunireT, ci sit stea acolo cu tine.
17 $i elk me void Rogori, ci void

vorbi acolo cu tine, ci void lua din

spiritul ce este in tine, ei-1 void pune


preste diniT, ca eT cu tine impreunit
se, parte greutatea poporulul, Si tu se
nu o port' singur. x8 $i poporabul
se diet: Santiti-ve pentru mane, ci vetI

manta carne; ce atl plans la audul

luT Iehova, ci atT lis: Cine ne va da


came, ca sa mancam? el mai bine era
node in Egipt; de aceea Iehova ye va
da carne, ca sit mancatl. xg Vol nu
vett aye de mancat pentru o di, nicl

pentru doe vile, nieT pentru cincl dile,


nici pentru Iece Bile, nicT pentru doe-

20 Ci, pentru o bunt


6 Si acum sufletul de vile, pant ce ye va eci pe nas, si
nostril a'a uscat; nimica nu este cleat vi se va face dug-net; pentru-a atl
vAI gi de zemol ai de praji si de cepa, led de Mile:
01 de usturoiii;

www.dacoromanica.ro

[11.21-12.16.

IV. MOIST.

130

lepedat pre Iehova, care este intre vol, locul acela it numira: Kibrot-taava
pi inaintea lul ag plane, Oicend: Ore (mormintele lacomiei), pentru-ci acolo
pentru ce am epit din Egipt? 21 Si fart immormintati toti cei din popor,
Moisi Oisese: $ese mite de mil bArbati can erail llicoml.

35 De la Kibrot-taava pleclt popedestri este poporul intre care siint


Came voiii da for, ca porul la Hazerot, pi se opri la Ha
et; pi to
sa mtnance o hint de dile. 22 Nu zerot.
cum-va st se junghie tote eireOile pi
turmele pentru dinpiT ca st.-1 indestu- Aaron fi Maria murmur?'" asupra dui
leze? Sat nu cum-va sit prindem toti Moisi, fi se pedepsesc; lepra Mariei.
pescil din mare pentru dinpiT, ca st-T
indestulcze?
23 Si Iehova. Oise mut
Moisi: Nu cum-va s'a scurtat mama luT
Iehova? acum vet vede, dact cuvintul
met se implinesce sail nu.
24 Si Moisi epi afara, pi spuse poporului cuvintele lul Iehova, pi adunit
pepte-OecT bArbati dintre bfitranii po-

Maria pi Aaron vorbirt contra


Moisi pentru femea cea Etiopent., pre care o luase el: et. el 10
luase femee Etiopent. 2 Si oiserg:

IZ

Si
luT

At dart numal prin Moisi vorbesce


Iebova? all nu vorbesce pi prin noi?
3 Si Iehova aucli. (Si acest om Moisi

era bland forte, mat mutt de cat toti

porului, pi-I puse st stea imprejurul dmenii de pe fata prtmentului.) 4 Si


cortulul. 25 $i Iehova se pogori In Iehova fitra-de-scire Oise lul Moisi pi

ntior, gi vorbi cart dinsul; pi ha din luT Aaron pi MarieT: Egiti afart, tots
spiritul ce era Intr'insul, pi-I puse pres- treT la cortul intrunirei; pi el epirt a-

te eel pepte -c ecT de batrani; pi ape- far& top tree. 5 Si se pok,rori Iehova
Oandu-se spiritul preste dinpii, 0 pro- in stalp de ntor, pi Battu sn ups corfetirt; dart an urmart. 26 Er dot tuluT, pi chiemit pre Aaron pi pre Mab'arba0 au remas in taberit, numele ria; pi epirit amandoi. 6 Si el Oise.
unuia era Eldad, pi numele celn1-1-alt Ascultati cuvintele mete! (Inch vreMedad, pi preste acestia se apeOrt acel unul dintre vol este profet, et, Iehova,
spirit; etc' pi ei erati dintre cel in- me voit areta lul in vis, fi in somn
acrid depi nu epirt afarit la cort; pi volt vorbi cu dinsul.
7 Nu spa en
el profetiat in tabert. 27 Atunel servul mea Moisi, care este credinclos
vein alergand un btet, pi spuse lui in tatt casa mea; 8 Gurit eu gura
Moisi, Oicend: Eldad pi Medad profe- vorbesc en dinsul, pi in fall pi nu prin
teac in tabert. 28 Sl Iosua, flub luT inchipuire, pi chipitl lui Iehova it vede
Nun, care servia pre Moisi din juneta el; cum dart de nu v'atl temut sit vor-

sa, respunse, Oicend: Domnul met, bitT contra servulul met, contra lul
Moisi, opresee-1 pre ci! 29 Dart Moi- Moisi?
g Si mania lui Iehova rensi Oise ettra dinsul: Nu cum-va esel prinse contra for; atunci el Be duse.
gelos pentru mine? Dea Domnul, ca ma Si nilorul se trase de pe cort; pi
toti din poporul lui Iehova sit fie pro- ect Maria era phut de leprti, albs ea
feti, fi ca Ieliova sa trimett spiritul maul; pi Aaron uitandu-se la Maria,
set preste dinpil.

eel era leprosit. 11 Si Aaron Oise lul


Moisi: Rogu-te, domnul met! nu inaT
pune pecatul pe noi, ca nebunesce am
3o Dup'aceea Moisi se intdrse in lncrat, pi am pecatuit. Ia Rogu-te,
taberit, el pi biitranii Jul Israel.
ca ea sit nu fie ca o lepedttura, a etPrepelife fi mormintele leccomiei.

31 Si vent epi de la Iehova, pi aduse prepeliti de preste mare, pi le


apedi preste tabera, cale de o Oi incoce si cale de o Oi incolo; fi in tot

rel came, and ese din pantecele mumei sale pe jumAtate este putredti.
i3 Si Moisi strigt. ettra Iehova, 4iand: Dumnedeule! rogu-te, vindee'o
imprejurul taberei de dot cot' pe dea- pre ea. 14 Si Iehova Oise luT Moisi:
supra pdmentulul. 32 Si poporul se Dad, pitrintele ei in manic T-ar fi sealscuff tatti. acea cli pi Ott acea nopte pat in fatt, at nu s'ar fi rupinat ciepte
pi tat& cea-l-alts 4i, pi culese prepe- dile? sa se inchidil pepte Oi le afart. de
141; fi care culese mai putin culese tabera, pi dup'aceea st se primesca.
Oece omerl; ei le Intinsert jur impre- 15 Si ape. Maria fu inchist afart din
jurul taberei. 33 Si Inca fiind carnet tabera pepte gtile; pi poporul nu pled,
intre dintii fort pi pant a nu fi incit pana ce Maria fu primitt.
mestecata, mama lul Iehova se aprinse
16 Si dup'aceea pled. poporul de
asupra poporulul, pi Iehova love pre la Hazerot, pi tabera in pustilul Papopor cu plagft mare forte. 34 Si ran.

www.dacoromanica.ro

13.1 - 14.3.]

IV. MOISI.

131

in vales, Escol (strugur); si acolo tAlea o vita de vie cu strugur, si o dusera: in prajinA; cum si din rodil si

Doi-spre-dece omeni trimest, spre a


iscodi Canaanul.
Si Iehova vorbi lul Moisi, 4icend: din smochinl. 24 $i pre acel be it
13 2 Trimete barbati, ca sa iscodes- numiri Nahal-Escol (valea strugutrului),
Ca pitmentul Canaan, pre care-1 void pentru acel strugur, pre Care flu lul

da fiilor lui Israel, ate un tartlet din Israel it Wed, d'acolo.


too, semintia prtrintilor for sA, trime-

tetl, fie-care null mai mare Intre el.


3 $i Moisi ii trimese din pustilul Pa-

Iscddele se intorc fi bags frica in

popor.
ran, dupes ordinal mai Iehova; toti bar25 Si eT se 'ntorsera inapoi de in
batit cap' intre fiii lul Israel. 4 Si iscodirea plinentulul la sffirsital a paaeestea cant numile lor: din semintia tru-cleci de 4ii1e. 26 $i el ajungend,
lul Ruben: pre $amua, fiiul lul Zaccur. venires la Moisi si la Aaron si la OM
5 Din semintia luT Simeon: pre $afat, comunitatea fiilor Ju' Israel in pustiul
filul lul Hori. 6 Din semintia lul Iu- Paran la Kades; gi ducend scire si is
da: pre Caleb, flub luT Iefune. 7 Din tots comunitatea, be aretara si fruptele
semintia luT Isachar: pre Ighal, filul pimentului. 27 $i eT be spuseril, diMT Iosef. 8 Din semintia Iul Efraim: and: Nol am ajuna In primentul acela,

pre Osea, filul lul Nun. g Din se- la care ne-ati trimes, si cu adeverat
mmlia luT Beniamin: pre Palti, fiiul acolo curge lapte gi miere, si acesta e
lui Rafu. 10 Din semintio. Int Zabu- fruptul lui; 28 Decat poporul ce loIon: pre Gaddiel, filul luT Sodi. 11 Din euesce inteinsul este tare f6rte, si cea lul Josef, din semintia lui Manase: tAtile intArite fi marl forte; si Ina si
pre Gaddi, fiiul lul Susi. 12 Din se- pre fiii lui Hanak IT vecluram acolo.
mintia
Dan: pre Ammiel, filul lul 29 Amalekitil locuese In partea despre
Ghemali. r3 Din semintia 141 Asser: mecca -cli; gi Heteii, si Iebuseii si Apre Setur, fiiul lui Michael. 14 Din moreil locuesc pe munte; si Canand
semintia lui Neftali: pre Naabi, flub locuesc pe langl mare si pe langl
lul Vafsi.
15 Din semintia MI Gad: Iordan.
pre Gheuel, filul lui Machi. z6 A3o $i Caleb linisci pre poporul, ce
cestea stint numile bArbatilor, pre cari murmura asupra lul Moisi, licend:
trimese Moisi, ca sa iscodesa pAmen- Haideti, sA mergem, gi pdmentul s6.-1
tul. $i pre Osea, fiiul lui Nun, il numi ham, c6.-1 vom invinge. 3x $i bArMobs: Iosua.
batii, eel ce fusel% cu dinsul, cliceau:
17 Si trimese pre el Moisi, ca sA NoT nu vom pate merge contra &cella
iscodescl ptimentul Canaan, si clise popor, el el este mai tare detest no'.
eltrA dinsii: Mengel d'aicl spre mega- 32 Asa ei adusera seine rea fiilor hit
cli, si apoi ve suit' pe munte. 18 $i Israel despre acel pArnent, pre care-1
vedetl pamentul cum este, si ce fel este
poporul ce-1 locuesce, dad. este tare
sail slab, daces este malt sail putin la
1g $i ce fel este parnentul
numer;

in care locuesce, dad, este bun sail


reit si ce fel sant cetatile, in cari locuesce acesta, dad. el fide In tabere
sail in locuri cu zid intarite; 20 *i

iscodira, dicend: Nmentul, care am


sfrAbAtut, ca si-I iscodim, este un A-

ment care adtana pre locuitoril lui;

gi toti Omenii, pre earl i-am veclut acolo, stInt omen' marl In stat. 33 $i
not acolo am mai veclut si uriesi, pre
fill lui Hanak, cari se trag din uriesi; si

no' ne vedeam in ochii nostri ca 16.-

aria -qi cum este piimentul, data este gran custele, si asa eram not in ochii Tor.

sad sec, dad, sant intr'insul arbor'


sad nu? si fit' cu inimit, gi luati cu

Poporul ctirtitor este pedepsit.


$i ridicAndu-se tot& comunitatea,
i 4ilele acelea erad dilele in cari
se puss a striga; si_poporul planincepe cocerea strugurilor. 21 *i el se in noptea aeeea. 2 1 tot' fiuT lul
pieced., si iscodird plimentul acela din Israel murmurarA asupra lui Moisi si
ustiTul Zin pang la Rehob gi pana la asupra Jul Aaron, si totA, comunitatea
Hemat.
22 Si ei se mid, si spre Is dies: Ce bine era, de am fi murit
venires Omit la Hebron, i in ptimentul Egiptulul, sail de am fi
voi din fruptele acelul pAment.

14

acolo erad Ahiman, $esai gi Talmai, murit in acest pustiti! 3 Pentru ce


ascuti din Hanak. ($i Hebronul fu ne-a adus Iehova In plinent1 acesta,
zidit cu Aepte an' inainte de cetatea ca sit cadem de sabie, gi femsile nostre
Zoom in Egipt.) 23 $i eT venirA pita 5i copilasii nostri sA se fad. pradii?

www.dacoromanica.ro

9*

[14.K-85

IV. MOISI.

132

Ad nu este maT bine pentru noY sd ne de-legea poporulul acestula, dupd maintdreem in Egipt? 4 Si Vises unit rimea mile! tale, ci dupd cum aT ertat

cats altii: sr, tie punem cap, ci sit ne poporulul acestula din Egipt ci pind
id.
intorcem In Egipt.
2o Si Iehova Vise: Ertatu-l-am, du5 Si Moisi 0 Aaron adurd pe fetele lor inaintea intregeT aduntirl a pd cuvintul tee. 21 Si in adever, vie
6 Si Io- stint, ci mdrirea lul Iehova va umple
comunitAtei fiilor luT Israel.
sua, fiTul luT Nun, 0 Caleb, fitul but tot pdmdntul: 22 CA totT aceT barIefttne, din eel ce iscodird pitmentul, batT, cari ad vldut mdrirea mea ci
isT rupserd vestmintele lor; 7 Si vor- semnele mele pre cari ad le-am fitent
bird catrit tots comunitatea fiilor luT in Egipt ci in pustiTul acesta, Qi cari
Israel, licend: Pitmentul, pre care no! m'ati cercat arum de ece -or!, c1 de
1-am strabltut ca sd-1 iscodim, este pd- cuvintul mat n'au ascultat, 23 Niel
ment bun forte, forte; 8 Dael Ie- until nu va vede pdmdntul acela, pre
hova va fi en band,-vointl pentru noT, care cu jurdmint 1-am promis pdrinel ne va aduce in pdmtintul acela, ci -1 tilor lor; ci tot! aceTa, ce m'au despre-

va da note, plment In care surge lapte ci miere; g Numal nu 0 sculatt


In contra In! Iehova, ci nu 0 temet1
de poporul plmentuluT acelula, ca ei
pdine vor fi pentru no!; umbrirea lor

tuit, nu-1 von vede; 24 Numal pre


serval me'd Caleb, find-el a fost alt
spirit in el, ci pe deplin a urmat dupd
vola mea, void aduce pre el In pd.mental pre care 1-a strAbittut, ci semin-

s'a depdrtat de la dinsii, cl Iehova tia

but

11 va lea in stapinire.

25 A-

este eu no!;. nu 0 temeti de eT. zo Er malekitiT ci Cananeii locuese in acesta


tedd comunitatea vorbi, ca sa-1 ucida vale, deci voT mine intoreeti-ve, ci
pleeatT in pustiid pe calm spre Mares
eu petre.

Si mdrirea luT Iehova se ardth In


cortul intrunirei inaintea tuturor fiilor
luT Israel. it Si Iehova disc lul Moisi: Pond cdnd me va nesocoti poporul
acesta? ci pia, cdnd nu-mT vor crede

Rosid.

26 Si Iehova vorbi InT Moisi ci luT

Aaron, oicend:
27 Plnd and sd
rabd ell acesta comunitate rea, care
murmurd in contra mea? et murmnel, dupa tote semnele ce be amid et rele fiilor In! Israel, pre cari be mur12 Cu morte 11 void murs contra mea, le-am audit. 28 SpnIntre dinsiT?
lovi, ci -1 void stdrpi; Or pre tine te void ne lor: Vitt stint, Vice Iehova, dupd
face sd ajune popor mar mare 0 mat cum atT vorbit in audul med, aca void
tare decdt dinsul.
face voile. 29 In pustiTti vor cade
z3 S Moisi Vise cdtrd Iehova: Au- cadavrele vOstre ci a tuturor acelora,
dit-ad Egiptenii, cd, tu din mijlocul lor cari ad fost numdratT dintre vol, dupd
aT scos pre poporul acesta prin puterea intreg numdrul vostru, eel; de la doeta, 14 Si ad spits eT cats locuitoriT decl de an! ci mai sus, cari atT muracestuT ptimfint, can ad audit ci eT cd murat contra mea; 3o Nu vett intra
tu, o Iehova, esci In mijlocul acestuT in plmentul acela, pentru care nil-am
popor, cd tu Iehova te areti, ca sd, te ridicat mina mea, ea void face sd.-1
vada chiar cu ochil, ci ca nitorul tee locuitT, afard de Caleb, filul luT Iefpcede dcasupra ler, ci cd tu mergi ina- ne, ci de Iosua, filul luT Nun; 3x Er
intea ler, Vita In ettilp de fluor, ci pre pruncil voctri despre cari atT dis

noptea In stdlp de foe; x5 Si de cum- vol, el eT se vor face pradl, et pre


va aT omori pre poporul acesta ca pre acela IT void aduce, ca el sd enticing

un singur om, atuneT natiunile, cari


ad audit de numele Vitt, ar dice:
z6 Fiind-ed Iehova nu putu sit aducit
pre poporul acesta in parnontul, pre
care cu jurdmdnt I-a promis lor, de
aceea IT omori In acest pustiiii.

17 Si

pdmdntul acela, care vol at! despretuit. 32 Cdt pentru voT, cadavrele

vastre vor cade in aeest pustiiii; 33 Si


fill vostri vor pdsuna in acest pustiid

patru-decT de anT ci vor purta pedepso

abaterei vostre, ping ce tote cada-

acum, rogu-te, mdresca-se puterea ta, vrele vdstre se vor perde in pustiiil.
Winne! dupd cum aT promis, qicend: 34 Dupd numdrul siileler, In -earl voT
x8 Iehova este Indelung-rdbdator ci plin atT iscodit plmentul, patru-deci de dile,

de mild; care ertd farii-de-legea ci pd- de WU% diva cite un an vet! purta
catul, ci care nu lasit nimic nepedep- pedepsa nedreptiitilor vbstre, adecd pasit; care cereetezd. nedreptfitile Orin- tru-deci de an!; ci vetT cunosee ce vs

tilor in flit pia. In a trela 0 a patra sa died, and and retrag de la voi.
nenenstiun4.

IQ Ertl, ascs te rog, lard- 35 Ed Iehova am Vie, fi eu adevdrat

www.dacoromanica.ro

IV. MOISI.
133
14. 86-15. 24.]
void face Rasta intregel aceste comu- pentru libatiune sit aducl a treTa parts
nitatT rele, care s'a strans asupra mea; de bin, in miros placut luT Iehova
el in acest pustiiii se vor perde, di aid 8 Si de veT aduce un vitel drept olo
caust, sad alt sacrificid, implinind at
vor Lauri.
36 Si barbatil acela, pre can il vot, sad sacrificii de bucurie lul Ie
trimesese Moisi, ca sit iscodesca pa- hova; g Pe lane, acel vitel sa mat
mental; fi, cari, dupit ce se 'ntorsera, aduci di dar de pane, de florea fitinel
lama, se murmure tett comunitatea tree Veciml, framantata, cu jumatate
in contra luT, forte defitimand acel de hin de kid. To Si yin pentru lipament: 37 Ace! barbatT, cari vor- batiunl sit aducl o jumatate de hin,
bisere red de pitmentul acela, murira spre sacrificid cu foe, miros placut luT
de plagit inaintea hit Iehova. 38 Er Iehova. 11 Ast-fel st fad ea od-ce
Iosua, filul la! Nun, si Caleb, fi!ui luT sacrificiii de boil, sad de un berbece,
Iefune, remaserii vii din barbatil, cari sail de un miel, sad de un Ted. 12 Dumersera It iscodescii, pitmentul.
pa numeral ce vetl sacrifiea, st facetl
39 Si dupe ce spuse Moisi aceste cu fie-care dup5, numeral lor. x3 Fiecuvinte tuturor fiilor luT Israel, se boci care mosten st fact acesta ast-fel, sand
poporul forte. 4o Si scultuidu-se de- va aduce sacrificid cu foc in miros piadimineta, se suira pe varful munteluT, cut In! Iehova. 14 Si de va locui vr'un
dicend: Eca-to -ne! Sit ne suim la local strain intre vol, sad altul verf-cine inacela, pre care I-a promis Iehova; cad tre generatiunile vostre, di el va voi
nol am pecetnit. 4x AtuncT le Vise sit fact sacrificid eu foc in miros pltMoisi: Pentru ce caleati ast-fel ordi- cut lul Iehova, sa.-1 faca ads, dupe, cum
nele luT Iehova? cad acesta nu va it facet! vol. 15 Tot aceea-di lege
reasi. 42 Nu ye scut, cit Iehova nu sic fie pentru voT eel din comunitate,
este In mijlocul vostru; ca nu cum-va di pentru eel strain ce locuesce intre
se. fit! Watt de neamicil vostri. 43 Ca vol; lege perpetua ad fie acesta intru
Amalekitil di Cananel acolo siint dina- generatiumle vOstre: eel strain V41, fi
intea vostrit, di de a lor sable vett ca di vol inaintea luT Iehova. z6 0
cede; ca vol ineetand a urma 101 Ie- lege di un drept va fi pentru voT di
hova, nicT Iehova nu va fi cu voT.
pentru eel strain, ce locuesce intre vol.
44 *i el inderatnicindu-se, se Buhl
Despre piirga aluatului.
pe varful muntelul; dart chivotul lege!
luT Iehova di Moisi nu se miscare. din
17 Si Iehova vorbi lul Moisi, ditabera. 45 Atund se pogorira Ama- cend:
x8 Vorbesce fiilor lul Israel,
lekitil di Cananel, care locuTail pe a- di di lor: Cand vet! intra in pamencel munte, di batendu-I iI imprestiara tul, in care ell ye aduc, 1g Si vet!
pant la Horma.
manta din panea pamentultti aceluta,
sit aducetl dar ridicat lul Iehova.
Legi pentru daruri de piine fi hlaguazi 20 Din prinesele aluatului vostru sa
i alte sacrificii.
aducetT p tura drept dar ridicat; cum
Tr, Si Iehova vorbi lu! Moisi,
dari darul de arie, asa se-1 dap' di pre
cend: 2 Vorbesce fiilor luT Is- acesta.
21 Din prindsele aluatuluT
rael, di di lor: Card yeti intra in pa- vostru sa aduceti dar ridicat lui Iehova
mental locuintei vostre, pre care ed in generatiunile vostre.
vi-1 dad voile, 3 Si vetl aduce sacrificid cu foe luT Iehova, olocaust, sad Despre pecatele din slabiciune id din
reUtate.
alt sacrificiii, implinind vr'un vot sad
dar de bunt-vole, sad la serbatorile
22 Si daca voT vet! gresi, di nu
vostre, face'nd miros placut luT Iehova, vet! face tote aceste poruucT, pre cari
din eirede sail din turma: 4 Cel ce Iehova le-a dat luT Moisi: 23 Tote
ddrx

aduce sacrificial sea lei Iehova sit maT sate Iehova v'a ordonat prin Moisi,

aduca dar de pane, florea faind a din Vida aceea, din care Iehova a dat
decea parte de ea', frilmantata cu o- ordinele sale luT Moisi, di d'atund
leid a patra parte de hin. 5 SI yin inainte in tote generatiunile vestre;
pentru libatiune, a patra parte de bin 24 Va fi, daca acel lucru s'a fecut prin
sa aducT pe Maga. olocaust sad fi alt gresela, fart scirea comunita.ei, tdta
sacrificiii, de tot mielul. 6 Sail de va comunitatea sa aduca un vitel ca olofi berbece, sit aduci dar de pane doe caust, in miros placut lnT ehova, ca
decimi de fldrea fain!, framantata cu darul sec de pane di cu libatiunea sa,
oleit, a treTa parte de bin. 7 5i vin dupit datinit: si tun fed ea sacrificiii

www.dacoromanica.ro

134
IV. M ORA.
[15.25-16.14
pentru pecat. 25 $i preotul se. face ordinele mele, ci se. fitT ADO Dumneespiare pentru tote comunitatea fiilor VeuluT vostru. 41 Ea Iehova stint
lul Israel, ci se va erta lor; ce gre- DumneVeul vostru, carele v'am scos
OA a fort. i el 85.-0 educe sacrifi- pre voT din pementul EgiptuluT, ea se
cial lor lul Iehova, sacrificiii cu foe, fits DumneVeul vostru; Eii Iehova stint
oi sacrificlul for pentru pecat inaintea Dumnecleul vostru.
luT Iehova, pentru grecela lor. 26 $i
.R6scularea lui Core fi a cetei sale.
se va erta comunitatei IntregT a fiilor
lui Israel, ci strainului ce petrece Intre
A $i Cora, filul luT Izhar, a fiitiluT
eT, cif acesta se inteimplel tot prin greluT Kohat, filul Jul Levi s'a unit
pule.
cu Datan ci Abiram, flit Jul Eliab,
'
c1
27 $i dace va fi pecetuit un singur cu On, flub Jul Pelet, fiii luT Ruben;
suflet din grecele, acesta se. aduce o 2 $i se sculare contra MI Moisi, eT cu

capra d'un an drept sacrificia pentru doe sute einci-deci de berbati dintre
pecat; 28 $i preotul se face espiare fiii lul Israel, mai mariI comtusitetel,

pentru acela, care va fi grecit, fiind-ca, aleci in adunare, dmen1 renumql ; 3 $i


a pecatuit din grecele inaintea luT Ie- se adunara contra lul Moisi ci contra
hova; pentru acela se. face, el espiare; lul Aaron, ci le Visere: Pre mult ye
ci-I se va erta lul. 29 0 lege se. fie Insuciti; ce tote comunitatea, toil stint
pentru fie -tine, care va fi peclituit din santl, Qi Iehova este Intre eT; pentru ce
grecele, fie mosten dintre fiil lui Is- dart voT ye fneltatT maJ pe sus de arael, sad strain ce petrece Intre dbmil. dunarea lul Iehova?
3o Er sufletul acela, care va peck"4 $i Moisi aulind acesta, cilVu pe

tui din trufie, fie mosten, fie strain,


acela pre Iehova defaima; ci sterpise-va sufletul acela din poporul sea.
31 Pentru-ce cuvintul lul Iehova 1-a
despretuit, ci ordinele lul le-a stricat,

fats sa;

5 $i vorbi cetre Cora ci

dare tote ceta sa, Vicand: Mane dimi-

nete. va areta Iehova pre acela, care

este al luT ci care este slut; 0-1 va lase


sit se apropie de dinsul; pre cel ce va
starpi-se-va sufletul acela; pecatul Jul alege el, it va lesa se se apropie de
asupra Jul.
el. 6 Acosta se. faceti: Luati-ve eltuT, Core ci tote ceta lul; 7 $i puPedepsirea omului care calcd sabatul. neti foe intr'insele, ci preste dinsele

32 $i And eraii fiiI luT Israel in puneti amble inaintea lul Iehova ma-

pustiiii, aflara, pre un om adunand ne; ci omul pre care Iehova f1 va alemne In oiiia sabatulul. 33 $i eel lege, acela va fi sant. FiT al Jul Levi,
ce -1 aflare strangand lemne it adusera pre mult ye Insuciti voile.
la Moisi ci la Aaron ci la tote comu8 $i Moisi Vise luI Cora: AscultatT,

nitatea; 34 $i-1 pusere, supt pazi,


pentru-ce nu era hotarit, ce all se faca
cu el. 35 $i Vise Iehova lul Moisi:
acel om se. se more: tots counitatea
sa-1 ueida Cu petre afare dill talAra.
36 $i-1 duse tote comunitatea afara
din tabera,
ucisere cu petre, ci
el muri; dupe cum ordonase Iehova
lul Moisi.
Semnul de amintire la vestminte.

37 si Iehova vorbi luT Moisi, clicand: 38 Vorbesce fiilor lug Israel,


ci Vi lor, ca se-cl face fimbril la marginile vestmintelor for intru generatiunile lor; i preste fimbria fee -term
colt sit pulse fir vinet. 3g $i acest
fir sa. fie preste fimbrie, ca de ate on
11 yeti vede, se ye adueetT aminte de
tte ordinele luT Iehova, ci se le faced; i sa nu urma %i dupe. poftele inimel
vdstre, ilia dupe, dorinfele ochilor voctri, dupe, cari ye desfranatl: 4o Ca

sit ye aducetT aminte, ei se. faceti tete

fit al Jul Levi! g Au pre putin este


pentru vol, ca DumneVeul lul Israel
a deosebit pre vol din comunitatea lul

Israel, c1 v a lent se ye apropiatl de


dinsul, ea sit Impliniti serviclul locaculla luT Iehova, ci se stati inaintea
comunitAtei, servindu-T eT?

so El pre

tine ci pre toti fratil tel, pre fiil lul

Levi cu tine, te-a primit se, te apropil


de dinsul; gi vol scum clutatt ei preo-

ii Pentru aceea tu i tots eke


to v'ati strans contra luT Iehova; c1
ce este Aaron, de murmurati contra
Oa?

lug?

12 $1 Moisi trimese se chieme pre

Datan ci pre Abiram, fill Jul Eliab,

can respunsere: Nu vom veni! i3 Ail


pre putin este, ce. ne-aT scos din pamentul, unde curge lapte ci miere, ca
sit ne omorl in pustiul acesta; tu mid
voescl ince se te fad c1 domn preste
noT?
14 Cu adeverat! nu ne -al adus
intr'un Replant, unde curge lapte ci
miere, mei an nl-aT dat de mocteniro

www.dacoromanica.ro

IV. MOISI.
135
16.15 -47.]
campurl sail vii! Acum vroai se, scoti ale lor, ei eT de vii se vor pogori in
ei ochiT 6menilor acestora? Nu vom infern, vol sit cundsteti ea acestl 0ment au defaimat pre Iehova. 3x $i
veni I
15 $i se mania Moisi f6rte, ei vise a fost, el fncetand el de a vorbi aJul Iehova: Nu amta spre darul lor; ceste cuvinte, pamentul de suptul lor
32 $i pamentul deschica eii nici me.ear un asin n'am luat de se despicl.
la et; nicT pre nimene dintre el n'am clendu-ei gura sa, inghiti pre dineil ei
nedreptatit. x6 $i clise Moisi luT Co- casele lor, ei pre toti dmenil, cari erall
ra: Tu ei tote ceta to el statl inaintea a luT Cora, ei tote averea lor. 33 Se
lul Iehova; tn, eT ei Aaron mane; pogorirl el ei tote ale lor de vii in
17 .Si ve luatl fie-care crituea sa, ei infern, ei piimentul IT acoperi; ci el pepuneti tamale inteinsele, ei le aducett rk& din mijlocul adunitreT. 34 $i tot

inaintea luT Iehova, fie-care catuea sa, Israelul ce era in jurul lor fugi de
doe -sate eineT-deci carat; pi

to si Aa- strigarea lor, ca flisea: Nu cum-va

se, ne inghitl fi pre noT plimentul.


18 $i luare fie-care eltuea sa, ei 35 $i foe eei de la Iehova, ei mistui
puserl foe intr'insele, ei pe deasupra pre eel doe Elute cinci-leel de barbati,
puserl tamale, ei stature, la uea cor- can adusere. tamale.
36 $i Iehova vorbi lul Moisi, ditulul intrunirei asemenea ei Moisi ei
'
stranse in contra cend: 37 pi luT Eleazar, film luT
Aaron. i9 $i Core
lor tote comunitatea la ilea cortulul Aaron, preotul, ca sit sedte. cltuile din
intrunirel, @i marirea lul Iehova se a- mijlocul focului, ei elrbunii dintr'inron, fie-care cu eiltues. ea.

rete. la tots adunarea.


Peirea cetei Cora.
20 $.1 Iehova vorbi lul Moisi ei lub
Aaron, clicend:
21 Deosebiti-ve de
adunarea acesta, ca intr'un moment

sele se le lepede afarl, cad sante stint.


38 Catuile acestora, cari peefituirii
contra sufletelor lor propri, sl se face.

din ale plriel late pentru aeoperirea


altarului: (cad eT pre acelea be adusere.

inaintea lul Iehova, ei sante stint), ei


voie mistui pre et 22 $i el *lure. se fie de semn fiilor lui Israel. 3g $i
pe fetele lor, 9i diserl: Dumnedeule, Eleazar, preotul, lug acele *IA de aDumnedeul spiritelor a tot corpul! de rame., pre can le aduserl ceT arel, ei
a pecatuit un om, an mania o versa- le baturl in pled pentru acoperirea
veT asupra intregei aduntIrll 23 $i altarulul; 4o Intru amintirea fiilor
Iehova vorbi Jul Moisi, licend: 24 Vor- luT Israel, pentru ca nu vr'un nepreot,

besce catra comunitate, dicend: De- care nu am fi din seminta lui Aaron,
partati-ve din jurul locuintelor lui Co- se. se apropie spre a face el fumege
re, Datan ei Abiram!
tamale inaintea lul Iehova, ea se nu-1
25 $i se mile Moisi, ci merse in fie tot ca luT Core ei ca ceteT luT; dupe,
Datan ei la Abiram, ei dupe. dinsul cum f1 ordonase Iehova prin Moisi.
mersere. ei betrinii lui Israel. a6 Si
42 $1 a doa di tote. adunarea fiilor
el vorbi dare. comunitate, clicend: luT Israel murmurl contra Jul Moisi ci
Departati-ve, rogu:ve, de corturile a- contra CIA Aaron, 4icend: Vol a %T ocestor omenT reT, ei de nimica a lor el morit pre poporul lul Iehova! 42 $i
nu ye atingeti, ca se nu peril ei vol a fost, and se stranse comunitatea
intru tot peeatul lor. 27 $i el se de- contra lilt Moisi el contra lul Aaron,
partara din jurul corturilor lul Cora, el se'ntorserl spre cortul intrunirel, ei
Datan ei Abiram; ei Datan ei Abiram ecal mlorul it acoperise, ei merirea Jul
eeirl afara, ci stature la ucile cortu- Iehova aperu. 43 Atuncl Moisi ei
rilor lor, cu femeele lor, cu copii lor Aaron venire. inaintea cortului intrupi cu.pruncil lor.
28 $i Moisi dise: nirei: 44 $i Iehova vorbi luT Moisi,
Dintr acesta yeti cundsce, ca Iehova 4icend: 45 Despartiti-ve de acesta
a trimes pre mine ea se. fac tote lu- comunitate, ei eil o worn mistui intr'un
entrile acestea el nu le fac din capul moment. reT *lure, pe fetele lor.
men:
29 Ditch' acestia aicia vor mu46 $i clise Moisi Jul Aaron: 16 cifri, dupe. cum mor toti OmeniT; sail tuea ci pune lntr'insa foe de lie altar,

dace iT va afla pre dineil asemenea


Or* ca ei pre altt dmenl, pi;e mine
nu m'a trimes Iehova; 3o Er dace,
Iehova va crea ce-va non, ei pitmentul i er va deschide gura sa,
sa pi va in-

ei deasupra pune tamale, ei du-te eurind in comunitate, ei fa espiare pentrn ea; ce, manic a eeit de la fata luT
Iehova; plagl a inceput. 47 $i Aaron bug ccit:ttea, dupe, cum IT ilisese
ghiti pre e impreuna cu tote elite stint Moisi, ei alerga In mijlocul comuniter

www.dacoromanica.ro

136
teT,

IV. M OISI.
[10. 48 18.13.
vi ecit, plaga incepuse intre popor; tine, voT yeti purta nedreptatea sane-

atunci el puse timala, i facu4espiare tuarului, yi tu i fill tel en tine Impentru popor. 48 Si stand el intre preunA yeti purta nedreptatea preotiei
mortl st intre vii, fa opritA plaga. vostre. 2 Dare, qi pre fratil tel, din
49 $i Reda, earl murira de acestb.' pla- semintia lul Levi, semintia pArintelui
0, au fost patru-spre-clece mil qepte tea, se, -1 apropil de tine, ca unindu-se
sute, afar de acela, can murira pen- en tine el servesca tie; i tu yi fill teT
tru Core. 5o $i Aaron se Intorse la cu tine sd serviti inaintea cortulul marMoisi InapoT la usa cortulul intrunirei, turiei.
3 $i ci BA pizesci cele de
dupe, ce plaga fu oprite.
pazit ale tale 0 tote cele ce stint de
pizit ale cortulul; insi de uneltele
Semintia lui Levi alesti prin infiorirea sanetuarului till de altar RI nu se atoegului lui Aaron.
propie, ca se, nu morn i eT si voT cu
$i Iehova vorbi lui Moisi, glicend: el: 4 $i eT BA se unesci en tine, ca
17 2 Vorbesce fiilor lul Israel, ci Te se, pazescA cele de plait ale cortului
de la el un toeg (WO casele lor pit- intrunirei, tot serviciul cortulul; ci nici
rintesd, de la to %l mai maril lor dupe, un nelevit se, nu se apropie de voT.
casele lor pArintesci, doe-spre-Oece to5 $i vol sit prtzitl cele de pizit ale
ege; ti aerie tu numele fie-cArula pe sanctuarulul ci cele de plizit ale altatoe it sett
3 $i numele lul Aaron rulul, ca sit nu mai fie manic asupra
eerie pe toegul lui Levi, a de tot mai fiilor lui Israel. 6 CA eel ell pre
marele easelor lor plirintesci va fi cite fratil voctri, pre Levitt, 1-am luat din un toeg; 4 $i le pune In cortul in- tre fill lul Israel, 0 vi 1-am diruit dar
trunirel dinaintea mArturiel, unde eft lul Iehova, ca a fact servicTul cortume Intrunesc en vol. 5 $i va fi, ca lul Intrunirei. 7 DecT tu Qi fiii tel
barbatul acela, pre care-1 void alege, cu tine se, pazi T preotia vOstrA, Intru
toegul luT va inverOi, ci void inlatura tote cele ce se in de altar, si cele din
de la mine murmurele fiilor lui Israel, launtrul perdelei, ca inteacestea vol
cari le ridic contra vOstrA.
st serviti; ca ed preotia vostri am
6 $i Moisi vorbi fiilor lui Israel; dat-o voile drept serviciA cu dar; si
si tog mal maril lor iT dadurA cite nepreotul, care se va apropia, se, more.
un toeg, fie-care mai mare dupe eaintretinerea preotilor.
sele lor pArintescl, cite un toeg; doespre-clece toege; gi toegul lul Aaron
8 $i Iehova vise lul Aaron: Ed
era intre toegele lor. 7 $i Moisi puss eA am dat tie paza darurilor mele ritoegele acelea inaintea lui Iehova, in dicate, tote lucrurile cele consacrate
cortul marturiel.
de fill lul Israel tie ti le-am dat Ri fii8 $i a doa iii, cand intre, Moisi in lor tel prin lege perpetul, ca parte
cortul mArturiel, eat toegul lul Aaron, pentru un&erea ta. g Acestea vor fi
care era pentru casa lui Levi, Inver- ale tale dm lucrurile cele pre slut%
Oise, si (Muse bobocT, Inflorise 0 pro- ce nu se ard: tote sacrificiile lor, tote
duse migdale. g $i Moisi scOse a- darurile lor de pane, tote sacrificiile
fart tote acele toege de dinaintea lul lor pentru pecat, si tote sacrificiile
Iehova la toti fiii lul Israel, si eT ye- pentru vina lor, pre can CI le adue
lendu-lez fie-care icl luit toegul snit.
mie, aceste lucruri pre sinte vor fi ale
xo $1 Iehova Iise lui Moisi: Du tale ci ale fiilor tel.
xo In /oc pre
Inapol toegul Jul Aaron inaintea mar- sint sit le minincl acestea, toti eel de
tuna, unde se, se pastreze spre semn partea barbatesca se, minfince dintr'inpentru fill eel resculatori; ca murmu- sele; lucru sant sit fie. Ix Acestea
rarea lor contra mea BA' inceteze, yi se, ince, vor fi ale tale: darul ridicat din
nu morn. ri r Moisi facu ages; dupe,, tote lucrurile, pre cari fill lul Israel
cum IT ordoni Iehova, asa facu.
le aduc ca darurl legitnate: eft tie be
12 $i fill, Jul Israel vorbiri. luT Moi- dad yi fiilor tel si fetelor tale cu tine
si, qieend: Eel noT murim! nol perim! prin lege perpetul; tot eel curet In eaen totil perim! x3 Tot acela ce se sa ta sit manince dinteinsele. 12 Tot
apropie de locacul lui Iehova more; ce e mai bun din oleiii, 0 tot ce e mal
nu cum-va noT en totii vom muri?
bun din must si din grad, prinOsele
dintrInsele, pre cari le, aduc lui IehoSlujba preotilor .7i a Levitilor.
va, tie be dad. x3 Antelele frupte
i8$i Iehova clise lul .Aaron: Tu c1 din tote ce stint In pimentul, pre cari

18 fill tel st casa pirmtelui tee cu

ei le vor educe lui Iehova, ale tale

www.dacoromanica.ro

18.14-19.101

IV. M OISI.
137
tr'acelea
Qi
voT
sa
aducetT
dar
ridicat
vor fi tote; tot eel curet in casa ta sit
manance dintrinsele. 14 Tote lucru- lul Iehova: VecimI din 4eciniT. 27 $i
rile consecrate prin interdict in Israel, acest dar al vostru se va socoti voila
ale tale vor fi. 15 Tot eel ce des- ca ci paid din arie ci ca prisosinta

chide matricea din tot corpul, ale se


aduc lul Iehova, de la om pang, la
vita, al tau va fi; dart vel lasa sa, se
rlscumpere antell-nascutul omulul; asemenea sa se r6scumpere fint6iii-nits-

cutul vitel necurate. 16 $i eel de


rescumparat, dnteiii-naseutul 6menilor,

sa se r6scumpere de la varsta de o

luna, dupe estimarea ta, de cincT sicli

de argint, dupi siclul sanctuaruluT,


care face dol-VecT de ghere. 17 Dart
ecle ant/iii-nascute din vacs, i cele

din tese. 28 Aca ci vol sa aducetl


dar ridicat 1nl Iehova din tate Vecimele vostre, pre eari be luatl de la fig
lul Israel, 61 acel dar a lul Iehova sa
datl lul Aaron, preotul. 29 Din tote
darurile ce se aduc vole, i vol sit aduceti dar lul Iehova; tot ce este mai
bun din ce este consacrat lul. 3o Deel
sit spul lor: Cand vol din acestea vetl
educe ce este mai bun, atuncla se va
socoti Levitilor ca ci venitul din arie,
ci ca ci venitul din ten. 31 $i din

anteiii-nascute din oT, ci cele antliii- acestea sa mancati in tot local, vol
nitscute din capre, sit nu la.l sit se Qi familiile vdstre; ca plata \rostra este
r6scumpere, ed ant luerurg sante; san- pentru servieille vostre in cortul ingele for sit stropesci asupra altarulul, trunirei; 32 $i volt\ pentru acesta

grasimea for sit fad sit fumege ca nu vetl aye pleat, and dintr'insele
sacrificiii cu foe in miros placut lul yeti educe ce este mai bun; ci lucruIehova. x8 $i carnea for va fi a ta, rile cele consecrate ale fiilor lul Israel
ci

precum peptul de dar leganat i spats sa nu be profana %l ca sa nu muri %l.


cea dreptit ale tale stint. iso Tate
darurile ridicate din lucrurile eele san- Legea pentru apa de eurafre, din cenusa
and, vadi roseate.
te, pre can fiii luT Israel le ethic lul
Iehova, tie be dali, yi fiilor tel ci fete$i Iehova vorbi lul Moisi Qi lul
lor tale cu tine, prin lege perpetua; 19 Aaron, clicend: 2 Acesta este
legamint de Bare eterna este acesta ina- statutul legei pre care 1-a ordonat Ieintea luT Iehova pentru tine ci pentru hova, qicend: Spune fiilor luT Israel,
semintia ta cu tine.
ea sa-t1 aduca o junca rocie, intrega,
Intrefinerea Levitilor.

care n'are defect, ci care nu a purtat

jug.

3 $i s& o dati lul Eleazar, preo-

20 $i Iehova Vise lul Aaron: Tu tul, c1 sit o scata afar& din tab6ra, ci
in pamentul for nu vel aye nici o moc- sit se junghie in presenta luT. 4 $l
tenire, nicT parte nu veT aye infra din- Eleazar preotul sit lea din sangele eT
01; ell sant partea ta ci moctenirea ta en degetul ell, ci sit stropesca spre
intre fiiT lul Israel. 21 $1 fiilor luT fata cortulul intrunirel din sangele el
Levi, Oct le deli drept moctenire tate de cepte orT;
5 ApoT sit se era
4ecimele luT Israel pentru serviciul, junca aceea inaintea ochilor lul: pelea
ce-1 fac el in cortul intrunireT. 22 Cit el, Qi carnea el, 10 singele eT cu bade scum inainte flit lul Israel nu se lega el sit se era,. 6 $i preotul sa
vor mat apropia de cortul intrunirel, Yea lemn de cedru i isop ci carmesinca sit nu se fact vinovatT, ci ea sit nu rociti, pre cari sa le arunee in focal,
moth. 23 Ci Levitil vor face sacri- unde se va arde junca.
7 $i preotul
ficiul in cortul intrunirei, ci pleatele s& -ci spele vestmintele sale, c1 corpul
acelora vor purta; lege perpetui &I fie
scalde cu apt, i dup'aceea sit
acesta in generatiunile vastre, ea eT intre in tabard, ci ea fie preotul necuintre fiiI lui Israel nicl o moctenire sa rat pang, sera. 8 Asemenea c1 eel ce
nu alba'. 24 CA qecimile fiilor lui Is- a ars'o said spele vestmintele sale cu

rael, pre cari el le vor educe lul Ie- apt, ci corpul


scalde cu apt, ci
hova dar ridicat, le-am dat de moc- necurat sit fie pang, sera,.
i om
tenire Levitilor; de aceea am Vis despre curet st stranga cenuca acelel juncT,
dincil, ca eT sit nu albs intro fiiI lul Qi sa o punt intr'un lot curet afar&
Israel nicT o moctenire.
din tablrit, ci sa fie .pentru comunita25 $1 Iehova vorbi lul Moisi, Vi- tea fiilor 1111 Israel intro pastrare ca
cend:

26 $i Levitilor el le vorbesel, apa de stropire: pentru ca curatire de


sit be lid: Vol, cand yeti lua de la pleat este. 10 i eel ce a strans cefill luT Israel Vecimele, pre care eu vi nuca juncei, s& -QT spele vestmintelo
le-am dat drept moctenirea \rostra, din- sale, ci necurat sit fie Mina sera; ei
ci

www.dacoromanica.ro

IV. M0181.
[19. 11-20. 16.
Rasta ail fie fiilor Jul Israel 8i strAi- in luna d'ant6iit; si poporul se opri la
nuluT ce locuesce intro ei lege per- Kades, unde muri Maria, ci fu immor138

mintata acolo.

petuA.

Cel ce se va atinge de vr'un


a $i comunitatea n'avea apit; amort, de cadavrul ori-carul om, necu- tuncia se stra,nse contra luT Moisi ci a
rat sA fie septe vile. :a Unul ca a- luT Aaron; 3 $i poporul se certit cu
cela sa se curets cu dinsa a treia vi Moisi, si vorbi, Oicend: 0! bine era de
zz

si a septea vi, fi va fi curat; qi dacA


el nu se va curati a treia vi si a ceptea vi, nu va fi curat. x3 Ved-tine
se va atinge de mort, de cadavrul unuT om ce a murit, si nu se va fi cu-

raid, acela a intinat loca8u1 lui Iehova:

starpi-se-va sufletul acela din Israel;

cld apa de stropire nu s'a stropit

preste dinsul, necurat este, necuratia


luT Inca pe dinsul este. 14 Acosta

este legea, and un om va muri In

care-va cort: tot instil, carele intrii in


acel cort, ci tot ce este inteacel cort,

necurat sit fie septe ()He. 15 Asemenea si tot vasul deseoperit, care nu va
aye acoperemintul bine stems, necurat
este.
i6 $i tot col ce se va atinge in
camp de col omorit de sable, sad de
care-va mort, sad de vr'un os de om,
sad de vr'un mormint, necurat sa fie
septe tile.
17 i pentru eel necurat sii se lea

am fi murit ci nol atuncia, cand marina. fratil noctri inaintea Jul Iehova;
4 CA ati adus adunarea Id Iehova in
pustiTul acesta, ca sit murim aid nol
si vitele nostre. 5 $i pentru ce nes* scos din Egipt? aclucendu-ne in
aced be Ati, uncle nu este loc de semenat, nici de smochinl, nicT de vii,
nici de rodil, si undo nu este nici apit
de baut.
6 $i Moisi sii Aaron se retraserA
dinaintea adunarel la usa cortulul intrunird, si cOurl pe fetele lor; i
marirea Jul Iehova se areta lor. 7 i
Iehova vorbi lui Moisi, clicend: 8 6
toegul, qi aduni comunitatea, to qi

Aaron, fratele t6d, si vorbiti petrel


acesteia inaintea ochilor lor, ea sl-sT
dea apa sa; si sit le scoti apa. din 'Datil, si &fa sa adapt comunitatea qi vitele lor.
g $i Moisi luit toegul dinaintea luT

din cenuca juncel mid arse spre cu- Iehova, chip& cum 11 ordonase. xo $i
rittire, Qi presto dinsa sa tome apa Moisi qi Aaron adunarl comunitatea

vie inteun vas; z8 $i om curat sa dinaintea petrel, si el clise lor: Ascullea isop, $i pre acesta sa.-/ mole In apl, tati, vol turburAtorilor ad din pars
$i sit stropesca pe cort si pe tote vasele si pre toti cari eras acolo, cum si
pre eel ce se va fi atins de os sad de
om ucis sad de om mort de sine sail
de mormint. rg $i eel curet sit stropesdi pre eel ce nu este curat a treia
oi ci a dptea 44 sit-1 curete pre el
a septea th; si el sail spele vestmintele sale, si sA scajde cu apA, si sera
va fi curat. 20 Er col ce va fi necurat, si nu se va curAti, starpi-se-va
sufletul acela din mijlocul adunitrel,
pentru ca, a intinat sanctuarul lul Iehova: apa de stropire nu s'a stropit
preste dinsul; necurat este. $i acesta
al fie lor lege perpetul. 21 $1 acela,
care stropesce cu apa de stropire s6.qT spele vestmintele sale, qi acela, carele

acesta vii vom puts noT scate voila


apii.?

xx $i Moisi ridicandu -ci mama,

lovi petra cu toegul sail de doh od; ci

0 api multi, incat avurit BA bea ea


munitatea ci vitele lor.

za $i Iehova vise lul Moisi si lul

Aaron: Fiind-ca vol n'atl creclut mie,


ca BA m6 santitl inaintea ochilor fiilor
lul Israel, de aceea voT nu vet/ duce
acestA adunare in pimantul, pre carele
I -am dat lor.
x3 Acosta este apa Meribei (certei),
undo ET luT Israel se certad contra lid

Iehova, si el se santi intro et

Edomifif nu voesc a permite Israeliz7or


14

trecere prin (am ion


i Moisi trimese soh de la Ka-

se atinge de apa de stropire, necurat des la regele Edomulul, cari ad-r. oied:
BA fie panit sera. 22 Si tot, de ved- Asa vice fratele tad Israel: Tu cuce se va atinge col necurat, necurat noscI tote necazurile, cite ne-ad insit fie; si tot acela carele se atinge de tampinat:
x5 Cum pArintii noctri se
dinsul, necurat sit fie pang. sera.
pogorirl in Egipt; ci noT locuiram acolo mutt timp, qi cum EFiptenii ne
216rtea Maria Poporul muermurd dupd necAzirA
pre noT si pre pa.rintil noctri;
apd; 8tdnca se lovesce.
x6 $i strigO.nd nol cAtrA Iehova, el
fill lid Israel, tots comu- aucli vocea nostrit, si trimese pre ant, Atuncia
nitatea, ajunserd In desertul Zin ger, care ne (mews din Egipt; si &A

www.dacoromanica.ro

20.17- 21.16.)

139
IV. M 015I.
&intent in Kadeq, cetate In mart inea di, ct Israelul intrit pe calea Atarim,
cuprinsulut tot. 27 Last-ne, rug!'nu- se luptt ea Israel, qi lut dintre ei mai

ca st trecem prin pitmentul .Lit: multi prinqT. 2 Muncie flea Israel


nol nu vom tree% nici preste eimpurY, vot lui Iehova, ci Oise: De-ml veT da
te,

nici presto vii, qi nici apt din angina pre poporul acesta in mina meal aOre-cui-ra .nu vom be: ci pe calea dom- tunci en cetttile lui le voit nimici Cu
nesca vom merge, qi nu ne vom abate total. 3 Si Iehova ascultit vocea lul
nici la drepta nici la stinga, pant ce Israel, qi dIdu in mangle lui pre CanaE- nei, qi-T nimicirt cu totul, pre el qi
vom trece marginele tale. 18
dom ii respunse: St nu treci prin pd- cetatile lor; qi se numi locul acela:
mental med, ca et sit nu es en sabia Horma (nimicire deplind).
4 Si eI plecart de la muntele Hor
inaintea ta. zg i fill lui Israel disent ettrit dinsul: Pe calea bttutt spre Marea-Roqie, ca sit ocoleset tare
vom merge; qi de vom be din apa ta Edomului; qi sufletul poporulul fu des en qi vitele mele, iti vom plati pretul; curagiat pe tale; 5 Si poporul vorbi
alta nimica nu cerem, de cat st trecem contra lui Dumnedeii qi contra lul
cu piciorul. 20 i el respunse: Sit Moisi, dicend: Pentru ce ne -ati mos
nu treci! Si Edom fi eqi intru intim- din Egipt, ea st murim In pustilul apinare cu popor mult Qi cu mint tare. cesta7 et nu este Ilia pine nici apt,
az Aqa Edom nu voi et lase lore Israel qi ni s'a ingretoqat sufletul de acestt
a trece hotarul seii; qi Israel se abAtu mancare aqa de preset.
de la dinsul.
6 AtuneTa trimese Iehova qerpT Infocatl asupra poporulul, qi muqcart
Aaron more pe muntele Hor, qi Eleazar pre popor, qi muri mult popor din IsLi ummesa.
rael. 7 Atuncia veni poporul in Moi22 Si fiii mut Israel, tett comunita- si, qi Oise: Not am peettuit, et am
tea, pornind de in Kadeq, venirt in vorbit contra luT Iehova qi contra ta;

muntele Hor.

23 Si Iehova vorbi lul Moisi qi lul


Aaron in muntele Hor, aprepe de hotarul pimentului Edom, oicend: 24 Aaron se va adtogi la poporul
cad

regt-te mai Iehova, ca sit depitrteze

cerpil de in not- qi Moisi se mgt. pentru popor. 8 Si Oise Iehova luT Moisi: Ft-ti un cerpe info cat, qi-1 spandurt
de o prijint; qi va fi, eft tot cell ce

el nu va intra in pamentul, pre care este muqcat qi se va ulta la dinsul,


1-am dat et ilor lui Israel, pentru-et, va trti. g Si Moisi ftcu un cerpe de
vol v'ati resculat contra cuvintulul anima, qi-1 puse pe o prijint: qi fu,
melt la apa cartel. 25 Ie pre Aaron di de mope pre sine -va vr'un qerpel
qi pre Eleazar filul set, qi-1 sue pe acela se lilts, in cerpele de arama, Qi
muntele Hor;
26 Si. desbract, pre tritTa.
Aaron de vestmintele lul, qi imbracit
Aite dilator:1 ale Israelitilor.
eu ele pre Eleazar, fitul set, qi Aaron
to $i fill lul Israel plecart, qi tithese va adaogi la poporul sec, qi va marl acolo. 27 $i Moisi fit= aqa, dupt, r:IA in Obot.
cum is ordonase Iehova; qi eT se suirt
ix Si plecart de In Obot, qi tiibepe muntele Hor inaintea ochilor co- rani la Ije-Abarim, in pustilul carele
munitittei intregl. 28 Si Moisi des- este dinaintea Moabulul, spre restritul
briet pre Aaron de vestmintele sale, sorelui.
qi imbract en de pre Eleazar, fiiul
I 2 De acolo plecart, qi tiberint in
set Si Aaron muri acolo In varful vales Zared. 23 De acolo plecart, qi
muntelul; qi Moisi qi Eleazar se pogo- ttberart dincolo de Arnon, care curge
riril de pe munte. 29 $i vedend tett prin pustiul, ce ese din tinuturile A-

comunitatea, cii. Aaron a murit, plane moreilor; et. Arnon este hotarul Montett case lul Israel pre Aaron trei- bului, intro Moabiti qi Amorel. 14 De
dect de dile.
aceea se dice In cartea despre resbelele
lui Iehova:
Vaheb in Sufa,
Israel4ii aunt atacati de Cananei la
i paraiele but Arnon,
Arad; poporul murmurdnd se pedepsesce cu ferpi infocati; ferpele eel de 25 i scurgerile paraielor.
ari se into= spre hotarul Ar,
anima.
$i se last spre hotarul MoabuluT.

21

c'dnd audi Cananeul, regele

26 Si venira in Beer (fantail). A-

in Arad carele locum spre meda- dds este fix:tins, unde Oise Iehova

www.dacoromanica.ro

(21. 17-22.8,
IV. M OISI.
Amlirit-am pre el pane, la Nofa,
Care se intinde pane. In Medeba.

140

lul Moisi: Adune. pre popor, si ell le


void da ape,
17 Atuncia Arita Israel cantarea acesta:
Ina Ite-te, fantana: CAntati-T:
18

Fantana, pre care o separe. mai

31 $i Israel locui in pamentul A-

moreilor.

Biruinta asupra lul Og.

32 $1 Moisi trimese, ca sa iscodesca


Pre care capeteniile poporulul o Iaazend; Qi el cuprinsera cetAtile sale,
ci alungard pre Amore; cari erai ascobira,
Supt conducerea legislatorulul on cok.
33 $i se IntOrsere, pi se suird pe
toegele tor.

maril,

19 $1 din acest pustiiii venire la calea catra Basan; ci 0g, regele BaMattana; $i de la Mattana la Naha- sanulut eci intro intimpmarea lorf el

liel, si de la Nahaliel la Bamot; 20 $i si tot poporul sad, la batala, la Edrel.


de la Bamot in vales, care este in 34 $i Iehova Vise lul Moisi: Nu te tecampul MoabuluT, in varful mustelui me de dinsul, ca in manele tale 11 dad
Pisga, care cauta spre pustid.
pre el si tot poporul sett ci ph:mentui
sell, si sit-I fact dupe cum facusT lul
Biruesc pe Sihon.
Sihon, regele Amoreilor, care locula
21 $i Israel trimese soil la Sihon, la Heebon. 35 $i el 11 bitura, pre el
regele Amoreilor, licend: 22 Lase:- ci pre fill eel si tot poporul seti, de
me sit tree prin pamentul teti! Nol nu nu lasli niel unul; oi-I mocteni pitmanne vom abate niel presto campit nici tul sett

presto vii, nici apli nu vom be din Regele Moabulul trimese dupd Balaam,
fantanele tale: pe calea domnesca vom
merge, pane, ce vom trece din hotarul

ca el sa blesteme pre Israel.

$i fill luY Israel plecare., ci Mb&


23 Dare Sihon nu lase. ca Israel ee, trace. prin pamentul sett; ci 2z, rail in okapis Moabulut dinc6ce
Sihon stranse tot poporul see., si esi de Jordan, in dreptul Ierichonului.
intru Intimpinarea lul Israel in pus 2 $i Balak, filul lul Zippor, veclu
tee..

tiid; ci veni la Iaaz, si se lupe', eu tote ehte fecuse Israel Amoreilor. 3 $i


Israel. 24 $i Israel it batu eu ascu- Moab se temu forte de popor, pentru-

itul sabieT, st.7 cueeri pamentul luT de ca era mare la numer, ci groza enla Arnon pane. la Iabok, pane la fiii prinse pre Moab pentru fiil lul Israel.

lul Ammon; di hotarele fillor lul Am- 4 $1 Moab Vise WA. birtranii Mediamon ere& tart. 25 $i Israel Ina tote nului: Acum acesta multime va manca

cetatile acelea; si locui Israel in tote tot ce este imprejurul nostru, dupe, cum
eetatile Amoreilor, in Hesbon si in Mariana bout erba cea verde a camtote cettitile sale. 26 Ca Hecbon era paint $i Balak, filul lui Zippor, era
cetatea lul Sihon, regele Amoreilor, regele Moabulul pe timpul acela. 5 $i
care betendu-se en regele de mai 'na- el trimese soil in Balaam, fiTul luT
inte al Moabuhfi, lua din mane lul tot Beor, la Petor, ce era langa fluvid, in
pamentul lul pan& la Arnon.
aceea Vie poetii:

27 De tare fiilor pop,orulul WI, ca stiA chic-

me, Vicand: Eel, un popor esi din Fr

Veni%i Ia Heebon,
gipt; ace, el acopere fats pamentulut
SA se zidesca si se, se reintemelesca
s'a aceclat land. mine; 6 Acum
cetatea Jul Sihon;
flail vino, rogu-te, i-mi blestemii pre

28 Ca foe esi din Heebon,


Flacare din cetatea luT Sihon,
Care mistui Arul Moabulut
i pre domni inaltimilor Arnonulul.
29 Val tie, Moabe!

acest popor, ea este mai tare decat

mine; 'Ate fi, cd ed se.-1 pot bate, ci


se, -I gonesc din tare; cdci ed scid, ca

acela, pre care tu-1 bine-cuvintez, este


bine-cuvintat; qi pre care tu-1 blestemi,
Perdut esci tu, popor al ChemosuluT, este blestemat. 7 $i asa mersera biEl laza pre flu set, cari edutad sit tranil Moabulul cu batranil Madianuscapc,
1;1'1 en darurile in manele for pentru
$i pre fetele sale, se, cads in cap- ghicitor. $i ajungend Of la Balaam, iT
tivitate
spuserd cuvintele Jul Balak. 8 $i el
La Sihon, regele Amoreilor.
Vise tor: Remaneti aicia preste noptea
3o SAgetat-am asupra tor;
acesta; si ed ye void da respunsul,
Perdut1 mint de la Heebon pane. la dupe. cum imi va vorbi Iehova. $i mal
Dibon,
mariT Moabulul remasara la Balaam.

www.dacoromanica.ro

22. 9.-40.]

IV. MOISI.

141

$i Dumnecled veni la Balsam, Iehova, se strinse spre zid, si ea strfin5i-i 4ise: Cine sent acesti blrbati cu se de zid i piciorul lei Balaam; si el
ro $i Balaam Oise catrit Dum- bra $T o balm 26 $i dngerul lul Ietine?
ncOed: Balak, filul Jul Zippor, regale hova &di/ merse mai departe, si Watt
MoabuluTa trimes la mine, clicendu- Intr'un be strfimt, unde nu era drum
mi: rr Eel, poporul, carele a esit sine- a Inturna nicT la drepta nicl la
din Egipt, aeopere fata acestuT pit- stfinga. 27 $i asina veland pre in9

mint! vino acum, fi mi-1 blestemt, do- gerul lul Iehova, se cults supt Balaam.

r& void pute at mit bat en el, ci sit-1 $i Balaam se aprinse de minie, qi btra $1 Oise DumneOeii lul tu asina cu betul. a8 $i deschise
gonesc.
Balaam: St nu mergl cu el, nici sit Iehova gura asineT, si ea Oise lul Bablesteml pre popor, cid este bine-cu- laam: Celt fficul ell tie, de me bAtusl
cu acesta de trel orT? 29 $i Balaam
vintat.
r3 $i sculandu-se diminota Balaam, respunse asinel: pentru-ca tl-aT bittut
Oise eittrii, mai merit Jul Balak: In- jot de mine! 0, de ce n'am o sabie
torceti-ve la tars vostrt, et Iehova nu in mini, numaT decit te-all junghia!
vrea sit me lase st merg cu vol. 14 $i 3o $i asina Oise lul Balaam: Ad nu
mal merit MoabuluT se sculart, qi ve- stint eli asina ta pe care incalecl tu,
nire la Balak, pi Viserit: Balaam nu de rind me ai ci pant in Via de astrivrea sit Vint cu noT!

OT? Fost-am deprinst

x5 $i Balak &All a trimes la el nea? $i el Oise: Nu.

fac aseme-

3r $i Iehova
mal marl mal multi qi mat insemnati deschise ochil lul Balaam, si el veclu
decit acela. r6 $i el venire la Ba- pre fingerul lui Iehova stand in drum,
laam, ci -T cliserK: Acestea il Oice Ba- ci sabia lui scOst. In mina sa; qi el se
lak, filul lul Zippor: Rogu-te, nu mai piaci, ci se prosternu cu fats la Rafit pedici, si vino en mine! 17 Cit mat. 32 $i fingerul but Iehova Oise
mult forte te void onora, i t6te cite ettrd, dinsul: Pentru ce bntu1l pre atmi vet clice, void face, decfit, rogu-te, sine. ta acum de trei orl? Edit ed esii,
vino numal, si-mT blestemii, pre acest ca so, me opun tie, et tales pe care
r8 $i Balaam respunse, si Oi- mergi tu, nu este dreptii inaintea mea:
se cats servil lul Balak: De mT -ar da 33 $1 asina me velu, si ea se feri de
Balak casa Jul plint de argint qi de mine acum de treT orT; dad, ea nu se
aur, ed n'asi puts dim cuvintul lul feria de mine, inteadeverl pre tine teIehova Dumnecleul mail, ad, fac nicl aff fi omorit, si pre ea o all fi heat
mic nici mare. re Toting, rogu-ve, vie. 34 $i Oise Balaam cd.tre Inge-

popor.

remaneti si vol in achtt nopte aids, rul lul Iehova: Ed am pecatuit, ca


ca sa acid ce va maT ghee Iehova cats n'am pint, ca tu te-al opus In contra
mine.
mea in cale; acum dart, dacit acesta
20 Atuncla veni Dumneled la Ba- este red in ochil tel, me void intOrce
laam noptea, ci -1 Oise: Dact acesti inapol. 35 $i ingerul luT Iehova Oise

bitrbati yin ea sit te chieme, scolit-te, hit Balaam: Mergi en bdrbatii acestia;
si du-te en ei, dart numal cuvintul ce insa numal ceea ce %T void dice ed, so,
void vorbi tie, acela so, -1 fact.
vorbesci; si Balaam merse Cu mal antrit lul Balak.
Magarifa lui Bileam vorbefee.
36 $i auclind Balak, et Balaam
21 $i sculfindu-se diminett Balaam, vine, 11 esi intru Intimpinare pint, In
a inseat asina sa, 9i merse cu mal maril cetatea 1Vioabulul, care este la hotarul
Moabulul.
22 $1 Dumneleit se aprin- Arnonului, carele este hotarul (died.
se de mfinie, ca el se dose; qi un an- 37 $1 Balak Oise luY Balaam: Ad n'am

ger a Jul Iehova se puse in drum, ca trimes la tine, ca so, te chieme? penso, -1 opresct; si el cAldria pe asina sa, tru ce n'aT venit la mine? ad clora ett
fi ceT doT feciori aT eel emit cu din- adeverat nu pot eil al te o,norez?
sul.
23 $i asina veclfind pre ingerul 38 $i Balaam Oise lul Balak: Eca, ed
lei Iehova stfind in drum si cu sabia venil la tine; puts -void acum rosti cesa scosa in mina, asina se abil.tu din va? Ceea ce Dumnesled va puns in
cale, si merse spre amp; >Ii Balaam gura mea ed aceea void vorbi. 3g $i
Lau asina, ca sit o intdreit in cale. merse Balaam cu Balak, 1i venirt. la
24 $1 ingerul lul Iehova se puse Inter) Chiriat-Huzot (cetatea stradelor). 4o $i
carare intre vii, avend perete de o Balak sacrifice bol qi oT, i dintrinsele
parte si phrete de alto, parte. 25 $i trimese 1i lei Balaam ci mat marilor,
asina veciOnd erii-fi pre Angara] Jul can emit cu el.

www.dacoromanica.ro

(22. 41-23. 29
IV. MOISI.
42 $i a doa Vi Balak lull pre Ba- 24 i-1 lufi in farina ptizitorilor, spre

142

laam, ci -1 sui pe inallrimile luT Baal,


de uncle putu el vede o parte a poporului.
Blestemul lui Bileam se preschimbd de
Dumne4eii de doe on in bine-cuvintare.

varful Pisga; cl zidi zepte altare, ci pe

fie-care altar aduse cite un vitel


ate un berbece. 25 $i Balaam Oise
lul Balak: Star aicla langa olocaustul

tet, si eti acolo voit intampina pre

26 $i Iehova intimpinii pre


Domnul.
$i Balaam Vise luT Balak: Zi- alaam, yyi puse cuvint in gura 1111, zi

desce -mi aid zepte altare, ci -ml


23
pregatesce aiel zepte viteT zi klepte ber-

Vise: intarce-te la Balak, oi asa BA


x7 $i el veni la dinsul, zi
vorbesci.
bed. a $i Balak ficu, precum vise ea, el eta 11110. olocaustul set, zi cu
Balaam; yi Balak Qi Balaam adusera dinsul mai maril MoabuluT. $i Balak
cite un vitel si cite un berbece pe Vise luT: ce a Vie Iehova? 18 $i
fie-care altar. 3 $i vise Balaam lul rosti el cuvintul set parabolic, zi Vise:
Balak: Sat Tanga olocaustul tet, ci
Scoll-te, Balak, ci aSellitg!
et me volt duce; pate me va intimie in urechi euvintele mele, tu flinl
pina Iehova, Qi ceea ce-mi va areta
lul Zippor!
volt spune tie. $i el se duse pe un ig Dumnelet nu este om, ea ea minta,
varf de munte. 4 $I DumneVet inNiel flu de om ea sit -I parfi ret;
tamping. pre Balaam; @i acesta 11 (Ilse:
El a Vis, all nu va face?
EA cepte altare am &cut, zi pe tot alVorbit-a, all nu va implini?
tarul am adus ate un berbece yi cute 20 Eery eii primit-am si. bine-cuvintez;
un vitel. 5 $i Iehova puce cuvintul
Da, el a bine-cuvintat, ci et nu pot
intone.
in gura lul Balaam, si Vise: Intarce-te
la Balak i aza sax vorbesci. 6 Si 21 El nu zaresee nici o reutate in Iael se intorse la el, f0i eca el eta linga
cob,
olocaustul set, el si toti mal marii
$i nu vede nici o nedreptate in Israel.
Moabulul. 7 $i rosti el cuvintul set
parabolic, zi Oise:

Din Siria me aduse Balak, regele


Moabuld,
Din muntil resarituluI, 4icend:

Iehova Dumnedeul set este Cu dinsul,

Cant triumfal de regT se aude in


mijlocul lUi.

Vino! blestemg-mI pre Iacob,


22 Dumnecht seise pre el din Egipt,
Vino, defaima-mi pre Israel,"
Taria lui este en aceea a unicornulul.
8 Cum sit blestem et pre eel ce nu-1
biestema, Dumne4eil?
23 Nu e desefintec in contra lul Jacob,
$i cum sit defaim pre cel ce nu-1 deNiel ghicitura in contra lul Israel;
faimii Damneder'?
La timpul set se va dice despre
Iacob
g Cit me uit de pe varfurile stancelor,

Si-I ved pre el de pe Mari,

$i despre Israel cele ce a &cut


DumneVeti cu el.

Edit acest popor locuesce deosebit, 24 Eel acest popor! ca un let se va


$i nu se numeric la alte popere.
scula,

lo Cine pate numera pulberea lul Iacob?

$i numerul numai din a patra parte

a Jul Israel?
0, de ar muri sufletul met martea

i ea o leiTeit se va ridica;

El nu se va culca, pani ce
va
manta prada,
$i nu va be sangele celor ucizT.
25 $i Oise Balak lul Balaam: Tu

cclor drepti?
nicT sit nu-1 blestemi, nicT sit nu-1 bine$i sfarzitul met sit Se ea zi al for! euvintezI. 26 Er Balaam respunse gi
xx $1 Balak Oise luT Balaam: Ce Vise Jul Balak: Au nu ti-am vorbit et

ml-al ficut? Eti to -am lust, ca pre zi, p1 -am Vis, et eu voit face tote cateneamicil meI se-I blestemi, zi edit! tu-I m1 va Vice Iehova?
bine-cuvintezl? 22 $i el respunse, zi
27 $i Balak Oise lul Balaam: Vino,
Oise: At nu void cauta el vorbesc aceea ee mi-a pus Iehova in gurii-mi?
23 $i Balak Vise catrt dinsul: Vino,
rogu-te, cu mine intr'alt Joe, de uncle
pop' sa-1 vecll (cd tu d'aicl numal o
parte a lul o ve li, dr pre tot poporul
nu-I veal); zi m1-1 blestemfi de acolo!

rogu-te! to voit duce intr'alt lac; pate


sit placit luT Damneder?, ca tu at mi-I
blestemT de acolo.

28 $i luand Balak pre Balaam, Li

duse pe varful muntelui Peor, care pri-

vesce spre &zed.


2g $i Balaam Oise lul Balak: Zi-

www.dacoromanica.ro

23.30-24.26.1

IV. MOISI.
143
desce-mi aicia gepte altare, gi-ml pre- x Acum darg fugY la locul Me; en

gatesee aicia qepte vita gi gepte berTe void onora; dare ece, Ie3o Si Balak fiicu aga, precum hova te-a oprit de a fi onorat.
beeT.
is Vise Balsam, gi aduse pe fie-care al-

tar cate un vitel si cate un berbece.

Bileam prorocesce iaril0 bine despre


Israel.
Si Balaam veVend, ca lul Iehova
ii place se. bine-cuvinteze pre Is-

xa Si

Balaam Vise catra Balak: Ad

n'am vorbit ea gi trimigilor tel, pre

cari i -al trimes la mine, qicend: x3 De

mi-ar da Balak casa sa piing. de argint gi de aur, ed n'agI pute eglea envintul lul Iehova, gi sl fac nicI bine
nicl red din capul med; ceea ce-ml
24
rael, nu merse ca alte dap, spre a va Vice Iehova, ed aceea void vorbi.
inturng fata 811 14 Si acum eca, ed me due la poporul
data descantece,
2 Si ridicandult Ba- med; deci vino, ,Si ed te void inveta
spre pustid.
laam ochil seT, veVu pre Israel gedend ceea ce acest popor va face poporuin corturi dupg semintiile sale; gi veni lul tee in timpurile cele de apoi.
preste dinsul Spiritul lul Dumneleil. 15 Si el rosti cuvintul see parabolic,
3 Si rosti cuvintul seg parabolic, gi Vicend:
Vise:

Aga Vice Balaam, filul lul Beor,


Aga Vice barbatul eel en ochil deschic!,

4 Aga Vice acel ce aude cuvintele lui


Dumneleil ;
Cel ce vede visiunea acelul A-totputernic.
Care cliVend in uintire, ochil 'a are
deschigi:

Aga Vice Balaam, filul luT Beor,


Aga Vice bilrbatul eel cu oddi des chiT1.

z6 Aga Vice cel ce aude cuvintele lul

Dumneded,
Si care are cunoscinta cela Pre-inalt,
Cel ce vede visiunea celul A-tot-puternic,
Carele cgdend in u'irnire, ochil 0-are
deschigI:

5 Cat de frumese sent corturile tale, 17 Ved pre acesta, degi ince nu este,
Eg privesc, deci acum nu este:
Iacobe!
Locuintele tale, Israele!
0 stea va resgri din Jacob,
6 Se intind ca vaile,
Si un sceptre se va scula din Israel,
Ca gradinele cele de pe Bag& riuri,
are va sfarama laturile Moab:dui,

Ca arboril de aloe, pre care 1-a

plantat Iehova,
Ca cedril de pe langg ape!
7 Apa curge din galetele sale,

i va perde pre totT fiiI fortgretelor.

is $1 Edomul va fi stapanirea sa,


Si Seirul va fi mogtenire neamticilor seI,
Si semintia sa este ca apele cele
Si Israel se va purta volnicesce.
marl;
x9 Si va domni cel nciseut din Jacob,
Ma mare de cat Agag regele lul,
Si va perde pre eel segpat din ceSi impergtia lul se inalte.
8 Dumneleil 11 same pre el din Egipt,
20 Si Wend el pre Amalek, rosti
Tgria luT este ca aceea a unicor- cuvintul sea parabolic, gi Vise:
nula;
Amalek este fintaul dintre natiuni,
El perde pre natiunile, pre neamiDarg, sfargitul la este peirea,
cii lul,
21 Si *lend el pre Kenel, rosti enSi esele for le sdrobesce,
vintul seg parabolic, gi Vise:
Si cu sagetile sale ii strepunge.
'rare forte este locuinta ta,
g El s'a plecat, el s'a culcat ca un
Si Tie petra ti -al pus cuibul WO,
led,
22 Totugl Cain se va pustii!
Si ca o leoleg; cine-1 va degtepta?
Pane. atunci, pane. ce Assur te va
Tot eel ce te bine-cuvinteze pre tilua prins.
ne, bine-cuvintat sit fie;
23 $i el rosti cuvintul sea paraboSi eel cc te blesteme, pre tine, bles-

temat sd fie.
Steava din Iacob.

To

Si

Balak se aprinse de manie

contra lu! Balaam, gi lovindu-s1 pal-

mele, Vise Balaam: Ca se. -ml blestemt


pre neamiciT ma te-am chiemat, gi ecg,
to 1.-aT bine-euvintat, scum de tree

lic, si Vise:

0! tine va mai pate trgi,

Cand Dumnecleg va face acesta!

24 $i corgbii vor veni din *muffle


Chittimulul.

$i vor asupri pre Assur, gi vor asupri pre Eber,


$i in urme. si el va peH.
25 Si Balaam se scula, si merse si

www.dacoromanica.ro

[24.26- 20.18.

IV. M OISI.

114

se Interne la local sea; asemenea


Balak se duse pe mica sa.

qi

prin fapta Jul Baal-Peor, qi priu fapta

surorel for Cosbi, Elea ttnula dintre

mai marii Madianitilor, si. carea fu ucise In dies plitigel, venite pentru fapta
dui Peor.
pecatul acesta.
$i Israel locuind in Sittim, pope- Numerarea a doa a Israelifilor pe

Idololatria fi desfrdul Israelifilor;


pedepsirca color mai de frunte in

rul incepu a desfrana cu fetele


25
2 $i ele chiemara pre poMoabu lui.

por la sacrificiile deilor lor, ei poporul mince, ci se %chine eilor lor.


3 $i Israel se alipi de Baal-Peor; ci
aprinse mania lul Iehova asupra lul
Israel. 4 $i Iehova dise lui Moisi:
I6 pre toil cel mal marl aT poporulul,
si-I spanzure. inaintea luT Iehova fate
cu sorele, ca se se intorcit aprinderea
manici Jul Iehova de la Israel. 5 $i
dise Moisi Writ judecciitoril luT Israel: Fic-cine sit-cT twill pre emenil
seI, carl se alipire. de Baal-Peor.

cdmpurile Illoabului.

plage Iehova vorbi


26 lul diw'aceea
Moisi i Jul Eleazar, fiiul Jul
$1

Aaron, preotul, qicend:


2 16 suma
Intregel comunitatl a fiilor Jul Israel,
de la doe-decT de anT ci maT sue, dupe

casele lor parintesci, pre tots cel ce


pot eel la Este In Israel. 3 $i Moisi
ci Eleazar, preotul vorbire, cetrit din!it In camps Moabulul, king& Jordan,
zn dreptul IerichonuluT, dicend:

4 set

se face nuinerarea de la doe-deci de

anT ci maT ens, dupe. cum ordonit Iehova Jul Moisi yi fiilor lui Israel, cari
6 $i ecit un berbat dintre fiil Iii ecirii din pementul EgiptuluT.
Israel venind, aduse la fratil eel pre o
5 Ruben, anteit-nescatal lul Israel;
Madianite Ino.intea luT Moisi si !nein- fill Jul Ruben furs: de la Enoch netea a tote comunitatea fiilor MT Israel, mul Enoehitilor; de. la Palma nemul
cari plangeall la uca cortulul intruni- Palluitilor; 6 De la Hesron nemul
rel. 7 Aces la vedand Fineas, filul luT Hesronitilor; de la Carmi nemul CarEleazar, filul lul Aaron, preotul, se mitilor. 7 Acestea siint nemurile luT
scale din mijlocul comunitatei, Qi lair Ruben; ci cel numeratI fare.: patru.

In mana sa lances;

8 $i Intrit du-

p'acel berbat Israelit In cort, ci-1 shitpause pre amandoi prin pantece, pre

eel ci trei de mil, cepte sate, treT.


8 $i fiii Jul Pallu: Eliab. g $1
iT luT Eliab: Nemuel, Datan ci AbiecT.

harbatul Israelit ci pre acea femee. ram. Acesta este aced Datan ci Abiram,
5i clot playa fu oprite Intre fill lui Is- cari eraii din eel chiemati la adunare,
rael. g Si eel ce inurira intr'acesta ear/ se rescularit contra hit Moisi ci
plage eraa doe-decT ci patru de mil. Jul Aaron in ceta luT Cora, cand axo $i Iehova vorbi Jul Moisi, dicend: cestia se resculare contra Jul Iehova;
ax Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lul 10 $1 pamentul deschidendulI gara sa,
Aaron, preotul, a Tutors mania mea de inghiti pre el ci pre Core, cued muri
Ia fill Jul Israel, prin zelul ce el avu ceta aceea, mistuind focal pre ceT doe
pentru mine Intro dincil, ca ea sit nu sate cinci-deci de berbatl, can furl
perd pre fill lal Israel intro zelul med.
12 De aceea di lui: Ecrt, ed IT dad legemintul piteel; 13 $i el ci semintia
lul dupe dlnsul va aye legamintul preotieT perpetue, fiind-ce el a fost zelos
pentru Dumnedeul see, ai pentru fill
lul Israel a fecut espiare. 14 $i nu-

drept esemplu.
nu murire.

iT Dare fill Jul Core

12 FiiI luT Simeon dupe nemurile


lor: de la Nemuel neural Nemuelitilor;

de la Iamin nemul Iaminitilor; de la


Iachin nemul Iachinitilor; 13 De la
Zeta nemul Zeraitilor; de la $aul ne.
mele barbatulul Israelit, care fu ucis mai $aulitilor; 14 Acestea furd ne-

Impreuna cu Madianita, era Simri, fiTul murile Jul Simeon, doe-decl ci doe de
Jul Sailu, mat marele din casa Orin- mil, doe sute.
Mace a Simeonitilor.
15 $1 numele
is Fill lul Gad dupe neraurile lor:
femeei Madianite, care fu tickle., era de la Tefon nemul Tefonitilor; de la

Cosbi, flea luT Zur, care era cap de Haghi nemul Haghitilor; de la $uni
semintie fi de case parintesce Intre nemul $unitilor; 16 De la Osni neBladianip.
mul Osnitilor; de Ia Eri nemul Eri16 $1 Iehova vorbi Jul Moisi, di- tilor; 17 De la Arod nem] Arodiend: 17 Tratatl de neamicil pre tilor; de la Areel nemul Areelitilor.
Madianitl, ci-I ba.tetT pre ci! 18 Cad xa Acestea fund nernurile din fill Jul
el v'ati tratat pre vol de neamicT prin Gad, dupe, eel numliratl aT lor, patruvicienia lor, prin care v-ail intins curse decl de mil, cinct sute.

www.dacoromanica.ro

IV. MOISI.
145
19 Fill lul Iuda: Er si Onan: Or Er mul Naarnanitilor.
41 Acestia furd
pi Onan muririt in pamentul Canaan. fill but Beniamin clupd nemurile tor; si
2o $i flit lul Iuda dupd nemurile for eel numeratl at tor, patru -Sleet si cincl
furl: de la $ela nemul $elaitilor; de de mil, sese sute.

20.19-80.]

la Perez nemul Perezitilor; de la Zera


nemul Zeraitilor. 21 $i flit lul Perez furl: de la Hesron nemul Hesronitilor; de la Hamul nemul Hamuliti22 Acestea furls' nemurile 1111
lor.
Iuda dupe eel numeratl at tor, pepte4ecI Qi sese de mil, cinci sate.
23 Fill lul Isachar dupd nemurile

42 Acestia furs fill but Dan dupti,


nemurile tor: de la $uham nemul $uhamitilor; acestea furd nemurile lul
Dan dupd nemurile tor. 43 Tote nemurile puhamitilor dupi eel numeratl
at tor: sese-clecl gi patru de mil, patru
sute.
44 FM lul Asser dupd nemurile tor:

tor: de la To la nemul Tolaitilor de de la Imna nemul Lnnaitilor; de la


Ia Puva nemul Puvaitilor: 24 Be la Ievi nemul Iritilor; de la Beria neIaqub nemul Iasubitilor; de la $imron mul Beriaitilor. 45 $i de la fill Jul

25 Acestea furl Beria: de la Heber nemul Heberitilor;


nemurile lul Isachar dupd eel nume- de la Malchiel nemul Malchielitilor;
ratl al tor, sese-4eel si patru de mil, 46 $i numele fetel but Asser fu Sara.
47 Acestea furd nemurile fiilor lul Astrel-sute.
26 Fill lul Zabulon dupd nemurile ser dupd eel numeratl aI tor, cincl-decI
tor: de la Sered nemul Sereditilor; de gi trel de mil, patru sute.
48 Fiil lul Neftali clupd nemurile
la Elon nemul Elonitilor de la Ialeel
nemul Ialeelitilor. 27 keestea furd tor: de la Iahziel nemul Iahzielitilor;
nemurile lut Zabulon dupa, eel nume- de la Guni nemul Gunitilor. 49 De
ratl at tor, sOse-Steel de mil, cinci Bute. la Ieter nemul Ieteritilor; de la $illem
28 Mil' lul Iosif dupd nemurile tor: nemul $illemitilor. 5o Acestea furl
Manase i Efraim. 29 FiiI 10 Ma- nemurile lul Neftali dupd nemurile
nase: de la Machir nemul Machiriti- tor; si eel numaratl at tor: patru -Sleet
lor; qi Machir nitscu pre Galaad; de ci dud de mil, patru Bute.
51 Acestia fund eel numeratl at fiila Galaad nemul Galaadiilor; 3o Acestia furd flit lul Galaad: de la Iezer lor lui Israel: sese sute si nna mil,
nemul Iezeritilor; de la Helec nemul Opt sute, treI-4eci.
52 $i Iehova vorbi hit Moisi, ciiHelichitilor; 3z Do la Asriel nemul
Asrielitilor; de la S'echem nemul $e- cend: 53 Intr'acestia sfi se impaatd
chemitilor. 3a De Ia $emida nemul pamentul spre moscenirea, diva nuSemidaitilor; si de Ia Hefer nemul He- marul numilor tor: 54 Celor ce sant
eritilor.
33 $i Zelofead, fiiul but mat multi, sit be dal mai multi mocteHefer n'avea fit, ci numal fete, si nu- nire, si celor ce stint mat putini, sd be
mile fetelor lul Zelofead erati: Mahla, dal mat putina moctenire, fie-caruIa sd
Noa, Hegla, Miles gi Tirza. 34 A- i se dea moetenirea dupg, cel numaracestea furd nemurile but Manase; pi t1 at set. 55 Totuel cu 841 al se
eel numeratl at lor furd: cinch -tech ci imparts pitmentul: dupd numile semindoe de mil pepte Bute.
tielor lor pdrintescl sd se dea for mos35 Acestia
'
ftul flit Jul Efraim du pit tenirea. 56 Mostenirea fie-careia senemurile tor: de la $utela nemul Su- miaMi sa se Imparta. Intro mare sad
telaitilor; de la Becher 'Amu] Bechenti- mica dupi sort.
57 $i acestia furd eel numaratl at
lor, de la Tahan nemul Tahanitilor;
36 Si acestia furd fill but $utela: de LevItilor dupd nemurile tor: de la
la Eram nemul Eramitilor. 37 Aces- thereon nemul Ghereonitilor; de la
tea fun/ nemurile fillor but Efraim Kohat nemul Kohatitilor; de la Medupi eel numdratI at tor: trel-Sleet sti rari nemul Meraritilor. 58 Acestea
doll de mil, cinci sate; acestea furd fit lard nemurile lul Levi; nemul Libuidui Iosif dupfi nemurile tor.
tilor, nemul Hebronitilor, nemul Maa38 Fiji lul Beniamin dupd nemuri- Iitilor, nemul Musitilor, nemul Koreile tor: Ste la Bela nemul Belaitilor; tilor; Kohat nitscu pre Amram. 59 $i
de la Ache! nemul Asbelitilor; de la numele femeel but Amram fu IocheAhiran nemul Ahiranitilor. 3g De beda, o filed a but Levi, cares. but Lela $ufam nemul $ufamitilor; de la Hu- vi fu nascuta in Egipt; si ea naseu
fam nemul Hufamitilor. 40 $i flit but but Amram pre Aaron ci pre Moisi $i
Bela furd: Ard Qi Naaman; de la Ard pre Maria, sora acestora. 60 $i but
ul Arditilor ; qi de 1st Naaman ne- Aaron i se nascura Nadab Qi Abihu,
nemul S'imronitilor.

www.dacoromanica.ro

to

[26.61 -28.4.
IV. MOISI.
61 $i Nadab qi fiilor luT Israel lege judecatoresed., pre-

146

Eleazar qi Itamar.
Abihu murire, end adusere foe strain cum ordona Iehova lot Moisi.
hit Iehova. 62 $i eel numeratl al
a are sic more; Iosua
lor fare: doe-4ect tit trel de mil, tote Moisi insciinfat
aqedat sa-1 urtneze.
partea barbetesce de o lunit qi mai
1e, $i Iehova Elise Jul Moisi: Sue-te
sus; cet el nu fusers numeral intre
cei-l-alti flu al lul Israel, a lor nu li pe acest munte Abarim, tit to OM de

sa dat moqtenire intre fiil lut Israel.

veqt pitmentul, pre care I -am dat ea

63 Acestia furs eel numerall de fiilor Jul Israel. x3 $i dupe ce-1 vet
Moisi si de Eleazar, preotul, can pre fi veslut, si to to vet adeo0 la popoSit lul Israel it numerara in ample rul tea, precum s'a adaos tit Aaron fraMoabulul, 14110 Iordan, in dreptul Ie- tele tea. 24 Pentru-ce voT v'atl res64 $i inteacestia nici culat contra cuvintulul mea in desertul
richonulut.
unul n'a fost din acei numeratl de Zin, la certa comunitiltet, uncle se cuMoisi si de Aaron, preotul, and nu- vinea ca vol sit me santitt la acea ape
merasere el pre fiii lul Israel in pus- inaintea ochilor lor. Acesta fu apa de
tiul Sinai.

65 Ca Iehova clisese des- certe la Kadeq, in desertul Zin.

15 $i Moist vorbi lul Iehova, diasa nici unul dinteinsil nu remase, and: x6 Iehova, Dumne4eul spiriteafare. de Caleb, fiiul lul 'dune, si de lor a tot corpul, se, pima un barbat
Iosua, fiiul lot Nun.
preste acesta comunitate. 17 Care di
ese, inaintea lor si sa intre inaintea
pre dinqii: tott se, more in pustiti; si

Legea pentru moftenirea fetelor.

i se apropiare fetele Jul Zelo2 // fead,


filul hit Hefer, fiiul Jut Ga-

lead, fiTul Jul Machir, filul Jul Manase,

din nenaurile Jul Manase, flu! lul Iosif; qi numile fetelor sale erati acestea: Mahla; Noa, si Hogla, qi Milca, qi

lor; qi care sa-I seete tit 01-1 duce.; ca

comunitatea Jul Iehova se, nu fie ca


oile can n'au pastor.
18 $i clise Iehova lul Moisi:
pre Iosua, flub lul Nun, barhatul intru
care este spiritul eneu, Ii pune preste
dinsul mina ta; x9 $1-1 puce inaintea lul Eleazar, preotul, tit inaintea a

Tirza. 2 $i stfind ele inaintea mat


Moisi tit inaintea Jul Eleazar, preotul, tote comunitatea, tit -1 de, ordinele tale

tit inaintea mat marilor qi a tots comunitatea, /a uqa cortulul intrunirel,


cliserit:
3 Permtele nostrn muri in
pustit, qi el nu fu in ceta color ce se
adunare, contra lul Iehova, in eke, lul
Cora; ei el muri pentru pecatul sea;

in presents. lor. 20 $i pune presto


dinsul din autoritatea ta, ca tote comunitatea fiilor WI Israel sit-/ asculte.
ax $i se stea el inaintea Int Eleazar,
preotul, tit acesta sit intrebe pentru

dinsul pre Iehova prin judecata lut

si feclorl n'avu. 4 Pentru ce dare, sit Urim, qi dupe cuvintu1.1u1 sa OA) 6i


se stinge, numele parintelut nostru din dupe cuvintul Jul se intre, el qi toil fiiT
nemul sea, ea el n'a avut fectorT? de-ne bit Israel cu dinsul, tote, comunitatea.

deci mostenire intre fratil perintelut

as $1 Moisi fecu dupe cum it ordone Iehova: tit Jul pre Iosua, si-1
5 $1 Moisi aduse cause lor inain- puse inaintea Jul Eleazar, preotul, qi
tea Jul Iehova. 6 $i Iehova vorbi inaintea comunitatel intregT; 23 $i
lot Moisi, ciicend: 7 Drept all vorbit puse mdnele sale pe dinsttl, tit -T dada
fetele lul Zelofead; Tu se, dal lor ate.- ordinele sale, dupe cum vorbise Iehova
panire de moqtenire intre fratil petin- prin Moisi.
telut lor; si moscenirea parintelui lor
sit o trecT asupra lor. 8 $i fiilor lul Saerificiul 4ilnic, pi darurile pentru sabate i serbatori.
Israel se vorbescl, clicend: Dace va
muri care-va, si nu va aye flit, atunci
Si Iehova vorbi Jul Moisi, 41
sit facetl ca mostenirea lul se, trece la
tend: a Ordonit fiilor Int Israel
flea Jul. g $i dace nu va aye nici si 4i lor: Si Matt aminte, ca darurile
flee, atunci mostenirea lul se, o deli mole, nutrimentul pentru eacrificiile
fratilor Jut. xo $i data nu va aye mole cu foe Intro tniros plecut mie, ell
Diet fratI. atunci moqtenirea hit sa o mi le aducetl la timpul lor.
datl fratilor perintelut sea. x x $i
3 $i sit sliel entre dinsii: Acesta
data nici parintele see nu va aye fra- este sacrificiul cu foe, pre care -1 vett
tl, atunci mostenirea Jut sit o dal 're- educe Jut Iehova: miel de eke un an
del celel mat aprope din nemul Ben, fare. defect, cite doe pe tote. cliitar tnsi stela sit o moqtenescii; acesta se fie tru olocaust perpetu: 4 Pre un mie/
nostru.

28

www.dacoromanica.ro

147
IV. MOISI.
28.6 - 29.7.]
sacrifici dimineta, Qi pre eel-l-alt frimintat1 cu oleiA, sit aduceti trel

miel sad sacrificT intre amindoe serile; deciml pentru vitel, pi doe decimi pen-

5 Si a decea parte de Efa flares fiTnel, tru berbece; 21 $i cite o decime sit
frimintata cu a patra parte de bin de aducT pentru fie-care miel din eel pepte
olefin curat, drept dar de pine. 6 o- miei; 22 Si un tap drept sacrificiii
locaust perpetu este, care s'a fiteut in pentru pecat, spre a face espiare
muntele Sinai intru miros plitcut sacri- pentru vol.
23 Mari, de olocauficiA cu foe lul Iehova. 7 Si liba- stul de dimineti, care este olocaust
tiunea luT 84 fie yin, a patra parte de perpetu, sA aduceti acestea. 24 Ast-

hin pentru un miel: in sanctuar el fel sit aduceti vol Opt Mile, in titA
torsi acesta libatiune din vin lui Ie- diva nutrimentul sacrificiului cu foc,
8 Si pre al doilea miel srt-i miros placut luT Iehova; sd se aducit
hova.
sacrifici intre amandoe serile, ficend acestea pe ling& olocaustul perpetuu
ca Qi cu darul de diminetit, Qi ca cu pi libatiunea sa. 25 Si in diva a peplibatiunea sa, sacrifichl cu foe intru tea di Baum sA fie voile; nici un lucru
de sery sit nu faceti.
miros plAcut mill Iehova.
Jertfele de mesa
Jertfele de Sabat fi de hog noud.
26 Si in diva inteielor frupte, and
g Si in diva sabatuluT, dol mid de
cite un an fAri, defect, Qi doe-decimi voT aducetl dar de pine nate lui Iede florea fAineT, frAmantatit cu oleiii hova, la incheerea celor qepte septa drept darul de pine pi cu libatiunea mini ale vistre, di Bina sit fie voile,
lo Acesta este olocaustul pentru nici un lucru de sery sA nu faceti.
sa.
fie-care sabat, afari de olocaust cel 27 Si sit aducetl olocaust intru miros
plAcut lui Iehova: dot vitel, un berperpetu pi libatiunea sa.
xx $i la inceputul lunelor vistre sh bece, yi pepte mid de cite un an;
aduceti olocaust lui Iehova; dot vitel 28 Si cu darn] lor de pine din florea
pi 1113 berbece, cepte miel de cite tin fAinel, frAmintata en olehl, trel oeciml
an firrt defect; 12 Si trel decimi de pentru un vitel, pi doe oecimI pentru
29 Cite o decime penWires, fainei, frAmintate, cu olefin, drept un berbece:
dar de pine de fie-care vitel; pi doe tru fie-care miel din cel pepte miieT:
decimi de florea able, frAmintata cu 3o si un Ted spre a face espiare penoleic, drept dar de pine pentru ber- tru vol. 31 SA aducetT acestea, afarit
bece:
13 Si cite o oecime de florea de olocaustul cel perpetuu Qi darul
Mind, framantata cu oleiA, drept dar sea de pane (cari AA% de defect vor
de pine pentru un miel; olocaust in- fi voile) pi libatiunea lor.
tru miros placnt, sacrificiA cu foe lui
Jertfe in diva trcimbifei.
Iehova este.
14 Si libatiunea lor sit
Si in luna a peptea, in oiaa danfie yin jumAtate de hin pentru un vitelit a lune!, oi sante, sit fie voile,
tel, pi a treia parte de bin pentru un
berbece, pi a patra parte de hin pentru nici tin lucru de sery sA nu faceti, di

29

tot mielul. Acesta este olocaustul lunelor noue pentru fie-care luny a anului.
15 Si sit, se mai aducit lul Iehova Qi un
tap drept sacrificitl pentru pecat, afarA

de sunetul trimbices sA fie voile acesta!

2 Si drept olocaust intru miros plicut

lui Iehova sA aducetl: un vitel, un


berbece, pi pepte mid de cite un an,

de olocaustul eel perpetu pi de liba- fire. defect; 3 Si en darul lor de


pine din flOrea fainei, fre.mintatit cu
oleid, treT decimi pentru vitel, fi doe
Jertfele de pafce.
lecimT pentru berbece, 4 Si cite o
16 Si in luna inteia, in a patru- decime pentru fie-care miel din eel
spre-decea di a lunei, pascele lul Ie- pepte miei; 5 Si un Ted drept sacrihova stint. 17 Si in a cinci-spre-decea ficid pentru pecat, spre a face espiare
6 Mars de olocaustul
di a lune acesteTa incei serbAtire: Q op- pentru voT;
te dile pine azima sit se minfince. hind noile pi de darul sell de pane pi
18 Yn diva d'inteTa di santa sic fie; de olocaustul cel perpetu, cu darul sec
nici un lucru de sery sA nu faceti. de pane pi cu libatiunile lor, du it
tiunea Ea.

1g Si drept sacrificiA en foc, olocaust, prescriere; acesta este sacrificili cu foe


aducetT luT Iehova: doT vitel Qi tin intru miros plAcut Jul Iehova.
berbece, Q I opte mieT de cite un an,
Jertfe pentru diva tnpd0dni.
earl fixi, defect sit He voile; 20 Si
sit

darul lor de pane din florea Mind,

7 Si la oece al land acesteia a pep.

www.dacoromanica.ro

10*

[29.8 -30. 1.
IV. MOISI.
tea 4i Banta se. fie vote, V: sufletele tru viteT, pentru berbect ci pentru miel,
vostre et le amiritt; sit nu faceti nici dupe. numerul lor, dupe. prescriereun lucru. 8 Si drept olocaust intru 25 Si un Ted drept sacrificnI pentru
148

miros plecut sit aducetT luT Iehova: un pecat, afare. de olocaustul eel perpetu
vitel, un berbece, i Opte mieT de cute 0. de darul OA de pane 0 de libatiu-

un an, cari fere. defect se. fie voile; nea sa.


26 Si a cincea Vi.: noe vitel, dot
g Si cu darul lor de pine din florea
flinet, fremantatA cu oleiti, tree VecimI berbect, fi miel de cite un an patrupentru vitel, ei doe Vecimi pentru ber- spre-lece, fart defect; 27 *1 Cu dabece;
io Cate o lecime pentru fie- rul lor de pane qi libatiunile lor pentru
care miel din eel epte mid; ix $i vitet, pentru berbecT, ci pentru miet,
tin Ted drept sacrifichl pentru pecat, dupe numerul lor, dupe. prescriere;
afare de sacrificiul de pecat eel pen- 28 Si un tap drept sacrificIA pentru
tru espiare, ci afard de olocaustul eel pecat, afarA de olocaustul cel perpetu
perpetu, cu darul sea de pine 1 cu 0 de darul sea de pane 0 de libatiunea sa.
libatiunile lor.

29 *1 a cesea Vi: opt vitel, dot berJertfele pentru serbilt6rea cuscelor.


bect e miet de cite un an patru-spre11 Si la a cinci-spre-Vecea di a lu- Vece fire. defect; 3o Si en darul lor
net a geptea, Vi santO sa fie voile; th' de ' pine Qi libatiunile lor, pentru viteT,

un lucru de sery se nu facett, ci st pentru berbect

@i pentru mieT, dupe.


serbatl serbAtare hit Iehova epte Vile; numerul lor, dupO
'
prescriere- 31 Si

13 Si drept olocaust, sacrificia en foe un tap drept sacrificiA pentru pecat,


intru miros plAcut lul Iehova sit adu- afare, de olocaustul eel perpetu 0 de
cetl: treT-spre-Vece vitel, dot berbect, darul sea de pane ki de libatiunea sa.
mid de cite un an patru-spre-VecT,
32 *1 a eptea 41: epte vita, dot
care fere, defect se. fie; 14 Si cu da- berbect ci mid de cite un an patrurul Ior de pane din fibres fraud, frit- spre-Vece, fire. defect; 33 *i cu darul
mantate. cu oleiii, trel Veciml pentru lor de pine 0 libatiunile for pentru
fie-care vitel din eel tret-spre-Vece vi- vitet, pentru berbect, Qi pentru mieT,
tet, doe VecimI pentru fie-care berbece dupe. numerul lor, dupe. prescriere;
din eel dot berbect; 15 Si cite o 34 $i un tap drept sacrificiA pentru

4ecime pentrn fie-care miel din eel pecat, afare de olocaustul eel perpetu Qi

patru-spre-Vece raid; 16 Si en Ted de darul sell de pane 0 de libatiunea sa.


drept sacrificiA pentru pecat, afarl de
35 *i a opta iii BA fie voile Vi sanolocaustul eel perpetu, de darul sea te., nicl un lucru de sery sit nu facetl.
de pine 0 de libatiunea sa.
36 Si drept olocaust, sacrificiA en foe
27 *1 a doe. Ali sa- aduceti: dot-spre- intru miros ph-tent but Iehova, sit aVece Intel, dot berbect, cb miet de cute dueetl: un vitel, un berbece, epte mid
un an patruspre-Vece, fere defect; de cite tin an, fire. defect; 37 $i

e.8 Si cu dart! for de pane 0 libatiu- cu darul lor de pane 0 libatiunile lor
nile lor pentru vitel, pentru berbect pentru viteT, pentru berbecT c1 pentru
1 pen tru mieT, dupe numerul lor, dupe mid, dupe. numerul lor, dupe, prespreseriere; z9 *1 un Ted drept sacri- criers; 38 Si un tap drept sacrificiA
ficiil pentru pecat, afari de olocaustul pentru pecat, afare. de olocaustul eel

eel perpetu 0 de darul sal de pane 0 perpetu 0 de darul sell de pane 0 de

de libatiunile lor.
libatiunea sa.
20 Si a treta Vi un-spre-Vece viteT,
3g Acestea sit be aducett but Iehova
dot berbecT, qi mid de cute tin an in serbAtorile vbstre, afarit de votupatru-spre-Vece, fare. defect;
21 Si rile vostre 0 de darurile vostre eel
en darul lor pe pane 0 libatiunile lor de bunt -vole, 0 de olocaustele vastre,
pentru vitel, pentru herbed ci pentru .0 de daritrile vostre de pane, ci de limiet, dupO numerul lor, dupe. pres- batiunile vOstre, i de sacrificthe vdstre
criere; 22 Si un tap drept sacrificiii de bucurie.
pentru pecat; afarA de olocaustul eel
4o Si Moisi spuse fiilor but Israel
perpetu 0 de darul se* de pane i de tote cite ordonA Iehova but Moisi.
libatiunea sa.
Legi pentru vot.
23 Si a patra 4i: dece vitet, dot

berbect yi miel de ale un an patru-

Si Moisi vorbi cAtrit capil semin-

24 $i cu da- 3k, tielor fiilor but Israel, 4icend: Arul lor de pane 0 libatiunile lor pen- costa este envintul, pre care-1 ordone
spre-Vece, fare defect;

www.dacoromanica.ro

IV. MOISI.
149
30.7- 31.17.]
2 Daci bilrbat va face vot bat ci femea sa, intro pfirinte Qi fiTca
Iehova.
lul Iehova, sail jurAmint va jure., sail sa, incd find in tineretele el, in casa
va lega sufletul sou cu legatura, sa pArintelul el.

mall calce cuvintul sou, ci s& fact tote

cite au esit din gura

3 $i dacil femea va face vot luT Ie-

invingerea Madianitilor.
T $i Iehova vorbi luT Moisi, dicend:

hova, sail se va legs cu legaturfi, in

ea a legat sufletul el, nu vor eta; pi


Iehova va erta pre ea, cif phrintele el
a oprit-o pre ea.
6 i dacil ea mfiritindu-se va aye
asuprill voturile ei, sail alt ce-va ce
a rostit cu usurinti cu buzele ei, prin
care ea si-a legat sufletul eI; 7 $i
dacil barbatul eI o va audi, pi va taco in difia in care a audit-o, voturile
el vor sta, gi legaturile el, cu, cari a
legat sufletul eI, vor eta. 8 Er dacil
barbatul eT o va opri in (iiAa, in care
a audit, attend desfiintat-a el votul eI

rant din mule lul Israel cite o mie


de tali semintia, doe- spre -deco mil de
inarmati de oltire. 6 Si Moisi tri-

2 Resbuni pre flit luI Israel a-

case pirintelul eT, in junetea el; 4 $i supra Madianitilor, fi dupil aceea to


piirintele eT va audi votul el sail legif- vet adaugi la poporul tett
tura el, en care ea a legat sufletul el,
3 $i Moisi vorbi extra popor, dii parintele ei la acesta nu va dice and: BArbatl dintre vol a& se inarmeze
comic, tote voturile eI vor sta, Qi tea de ostire, ca sit merg& asupra Madialegitura, cu case ea a legat sufletul nulul, sit fad, resbunarea 1111 Iehova
eT, va eta. 5 Er dacil parintele ei o contra Madianulul. 4 Cite o mie de
va opri in 4fila in care a audit-o, tote semintie, din tote semintiile ha Israel,
voturile el $i tote legfiturile el, cu cari sit trimetetl la ostire.. 5 $i se nume-

mese pre acestia la resbel, cute o rule


de la totti semintia, pre eI ci cu ei pre
Fineas, filul 1111 Eleazar preotul, cu
uneltele sacre si trimbitele de alarms
in mina sa. 7 $i ei luptundu -se contra MadianuluT, cum Iehova ordonase
luT Moisi, uciser& tote partea bitrb5.teseit.
8 $i uciseru pe ling/ cei-l-altl
ncist de dings si pre regil MadianuluI:
pre Evi si pre Rekem, pre Zur si pre
ce-1 avea ea asuprfi-$T, si ceea ce a Ur ci pre Reba, pre cinci regT at Marostit ea cu usurinti cu buzele sale, dianuluT; pi pre Balaam, fiiul lei Boprin cari ea a legat sufletul el; pi Ie- or, 11 ucisera eu Bahia. g i fill luT
hova va erta pre ea.
Israel dAseril prinse femeele Madianug Cit pentru votul vhduvel, sail al lui si pre pzuncii lor, pri.dindu-I de
despartitel, tot cu ce va legs ea sufle- tote vitele lor, de tote turmele lor $i
tul vs eta asuprit-l.
de tea averea lor. xo $i le arserfi
to $i daci ea find ined in casa cu foe tote cetfitile lor, eu locaintele

birbatulul el, a fficut vr'un vot, sail lor si tote castelele lor.

xx $i

ei

a legat sufletul eI cu legfiturfi prin ju- luarlt tot& prada Qi tote jafurile de orfimint; xx $i dacil barbatul eT o va mens si de vite.
sa i pre eel prinsl
audi, ci-I va taco, fi nn o va opri, tote Qi jafurile ci priidile le aduser& la Mmvoturile vor eta, $i tots legatura, en si 51 is Eleazar, preotul, ci la comuni-

care, ea a legat sufletul el, va sta.


12 Er dad, barbatul el le va desfiinta
in ditia aceea in care va audi, tote,
cite au esit din buzele el, fie votnx1,
fie legiiturl ale sufletulul el, nu vor
eta; bfirbatul el le-a desfiintat, si Ie
hove va erta pre ea. 13 Tot votul

tatea fiilor lul Israel, in tabera din


e;impia Moa.bului, ling& Iordan, in

audit. 15 Er dad. el le va desfiinta, du-

lul Iehova in fapta his Peor, And

dreptul Ierichonulul.

13 $i Moisi si Eleazar, preotul, si


tog mar mariI comunititeT, 7e esira
spre intimpinare afarii din taberi.
14 i Moisi se aprinse de minie pre
st. tots legiltura eu jurfimint, de amil- cfipeteniile (Orel, pre eel mai marl
rirea sufletuuui el, barbatul e le va preste mil si pre ceI mai marl presto
face sit' stea, si bArbatul eI le va des- sute, cari se intorceafi de la resbel.
flints. 14 Darfi dacil barbatul ii va x5 $i Moisi dise eittra
Ce!, lit..ticea din di in di, prin acesta el va sari41 vii pre tote femeele? 16 &AI
mem tote voturile el sail tote leghtu- acestea stint acelea, cari dupil cuvinrule el, earl sint asupra-I; le va intiiri, tul lul Balaam, didurfi ocasiune fiilor
cad el a tficut in dila, in care le-a lei Israel ea sa peciituescil in contra
pi ce le-a audit, el va purta pecatul el. veni plaga aceea presto commutates
16 Acestea siint legile, pre cari Ie- lul Iehova. 17 Acum decT ucidetl
hova le-a ordonat lul Molex, intro bar- tots( partea bitrbitescil dintre pruneT,

www.dacoromanica.ro

IV. M OISI.

150

cum ei tote femea, care a cunoscut

impreunare de bArbat, ucideti-o.

r8 $1

pre toti pruncil de parte femeesed, cari n'a cunoscut impreunare de barbat,
pre acelea vii lesati-le voue. xe $i
vol sit tAberftti afarl din tabere. septe
Vile, top can all ucis pre cine-va, sad

can s'ad atins de care-va ucis, ea sit


ye curAtip a trela qi a septea 4i, pre
voT qi pre col prima al vostri.

2o $i

tote vestmintele, qi tote lucrurile de

[31.18 -32.1.

fu jumAtatea pradel, partea


acelora, care esiserA, la (Wire: numerul oilor, trel-sute trei-Vecl qi septe de
miT, cinci ante.
37 $i darea pentru
Iehova fu: oi, sese sute cepte -deci qi
cincl; 38 $i bol, trei-Veci qi sese de
mil; qi darea lul Iehova dintr'acestia
fu septe-Veci qi doe; 3g $i asini, treieci de mil cincl ante; qi darea lul
Iehova din acestia: eese-cleci qi unul;
40 $i suflete de dmenl: qese-spre-tleee
36 $i

pele, qi tote cele ce sdnt acute din mil; qi darea ha Iehova din acestia:
per de caprA, qi tote uneltele de lemn, trei-Veci qi doe de suflete. 41 $i Moiea le curAtip.
si darea luata drept dar ridicat lul
22 $i Eleazar preotul Vise cAtrA Iehova o dada lul Eleazar preotul,
bArbatil de resbel, can merseserii la dupA cum ordont Iehova lui Moisi.
betaie: acesta este statutul de lege,
42 *i din jumAtatea fiilor lul Ispre care Iehova it ordonl lul Moisi: rael, ce Moisi a tras-o de la barbatil,
22 Numal aurul qi argintul, arama, fe- ce merseserit la oltire, 43 (*i acesta
ral, cositorul qi plumbul, 23 $i tot jumAtate a comunitAtel fu: oi, trei-sute
ce pOte suferi focul, sl-/ trecep prin trel-Veci
eepte de mil, cinci sute;
foe, ca sit se curete; dart set se curete 44 BoT, trei-Vet! qi sese de mil; 45 Aqi en ape, de stropire; era tote co nu sini: trei-cleci de mil, cinel ante: 46 $1
pot suferi focul, sit le trecetl prin ape.
24 $1 se ye spelati vestmintele vostre
in
a eeptea, qi vep fi curati; qi
dup'aceea vep intra in taber..
inpclrfrea prO4iI.

Omen! cese-spre-lece mil;)

47 Din a-

ceste parte a fiilor hit Israel Moisi

prase la o parte din tote cinci -Oecea


cite unul, din 6meni ei din vite, qi le
dedu Levitilor, cari paziail cele de ptzit in locasul lui Iehova, cum ordonase

25 $i Iehova vorbi lul Moisi, di- Iehova lul Moisi.


26 Fa numerarea praclei qi a
48 $i apropiatu-s'ae cepiteniile camend:
acelor pring din dmeni ei din vite, to tra Moisi mai maril preste mil qi mai
qi Eleazar preotul ei en capiT caselor
pitrintesci al comunitatel. 27 $i prdVile le imparte in doe, intro purtatora
resbelulul, cari esire. la ostire, qi intro
tOtA comunitatea;

28 $i st lei

qi

marl! presto sute, qi clisera in! Moisi:


49 Servil tel fecure numerarea btrbatilor de resbel, eari fusers supt conducerea nostril, si nu lipsesce din not
nicl unul; 5o Deci noT aducem dar

pentru Iehova dare de la berbatil de in! Iehova, fie-care ceea ce a gesit:


resbel, cari all esit la ostire: din Mtt scale de aur, salbe, brApiri, inele, tercinci-suta cite un suflet, din omeni qi
din bol qi din asini qi din ol. 29 Din
jumetatea for se le luap pre acestea,
qi sA le dal lui Eleazar, preotul, darul
ridicat al Jul Iehova. 3o $i din ju-

eel qi colete, spre a face espiare pentru sufletele nOstre inaintea lut Iehova.

52 $i Moisi qi Eleazar preotul Inert

aurul de la dinsa, sculele lucrate.


52 *i tot annul, care se aduse drept
mfitatea fiilor lul Israel sif Tel de o dar ridicat lul Iehova de catrA eel

parte din t6tA tint! -Vecea cate un su- mai marl presto mil qi eel ma! marl
flet, din dmeni, din bol, din asini qi presto auto, fu: sese-spre-lece ma, copdin ol, din t6tA vita; qi sit le dal* Le- te ante, cinci-Veci de sicli.
53 (Cii
vitilor, can pazesc cele de pA,zit in blrbatil de otire prklaser6, fie-care
locasnl ha Iehova. 3x $i Moisi qi pentru sine). 54 $i Moisi qi Eleazar
Eleazar preotul fAcurA, dupg, cum or- preotul Mart aurul de la mal maril
donit Iehova lui Moisi.
preste mil qi presto mite, qi -1 aduserit
32 $i prada ce mai remesese din in cortul intrunireT drept amintire penjaful, ce &case poporul ce eise in op- tru fill WI Israel inaintea lul Iehova.
tire, era: ol, sae sute septe-Vecl qi
cinci de mil; 33 $i bol, cepte-qeci Pilmentul cel cucerit la restiritul Iordaqi doe de mil; 34 $i asini, ease -qeet nulut se inipagesce bare semintiile Jul
qi una de mil; 35 $i suflete de O- .Ruben, a lul Gad fi la o jumdtate din
Maltase.
men; femel, can n'aii cunoscut impreunare de berbat, presto tot, trei-Neel
$i fill luY Ruben qi fill luT Gad
qi doe de mil.
32 avcaii multime mare forte de vitt):

www.dacoromanica.ro

IV. MOISI.

32.2-33.]

gi el vadure. pamentul Iazer gi Omentul Galaad, ca ece! locul acela era loc
pentru vite. a $i venire, fiil luT Gad
gi flit hit Ruben, gi vorbire, luT Moisi

151

nu ne vom interce la casele nestre,

pang ce fiil luT Israel nu-gi vor fi luat


fie-care mogtenirea sa. io CA not nu
vom mogteni cu et Impreunii dincolo
gi Jul gleazar preotul, gi &Ant mat de Iordan, niet mat departe; cif mogmarii comunitAteT, Oicend: 3 Atarot, tenirea ndstrt ne va veni dincece de
gi Dibon, gi Iazer, ci Nimra, gi Heg: Jordan, despre resent.
bon, gi Elea le, gi Sebama, gi Nebo, Q1
2o Si Oise Moisi catrA dingit: De
Beon, 4 Pfimentul, pre care Iehova vett face acesta, fi de ye yeti inanna
11 beta inaintea comunitittei lul Is- la resbel inaintea luT Iehova; 21 Si
rael, este pament pentru vite, gi serviT fie-care din vol inarmati vor trece Iontel au vite. 5 Si Oiserl mai departe: danul inaintea Int Iehova, pine, ce el
De am aflat har inaintea ochilor MT, va alunga pre neamicil set de dinainsil se dea acest pament servilor tel tea sa, 22 Si numaT dupe, ce tara va

spre stiipanire; nu ne trece preste fi supusi inaintea lilt Iehova ye yeti


intorce inapoT, atunci vqi fi nevino6 Si Moisi Oise cltre, fiil luT Gad vat( inaintea luT Iehova m inaintea lul

Iordan!

gi (tetra fiiT Jul Ruben: Nu cum-va fra- Israel, gi acest pArnent va fi stApfinirea
a3 Si de
tiT vootri au se, merge la resbel, gi vdstrA inaintea lab Iehova;
voT se, gedetT aicea?
7 $i pentru ce nu vett face acesta, ect voT pecatuitI
interceti inimele fiilor luT Israel, ca se, inaintea luT Iehova, gi se, scitt, ca pa-

nu trecl in pfimentul, pre care Iehova catul vostru vA va ajunge pre vot
8 Aga facure, pexintit vog- 24 Ziditi-ve deer cettitt pentru copiii
it de. lor?
txi, cand IT trimesei de la Kadea-Bar- vogtri, gi staule pentru oile vostre,
nea ca se, vadit pamentul; 9 CA el gi ceea ce a vorbit gura vastre. fase suire, pane. la valea Egcol, gi dupe, cett.
ce vadure. pamentul, intorsera infirm
25 Si vorbirA fill luT Gad gi flit Jul
fiilor lul Israel, ca se, nu intre in pit- Ruben okra Moisi, Oicend: Servil tel
mental, pre care Iehova it &Anse lor. vor face aga, dupe, cum be ordonti domIf, Si se aprinse mania luT Iehova in nul nostril: 26 Copiil nogtri, femeele
Oina aceea, gi el jure., Oicend:

xi A- ndstre, turmele nostre, gi tote vitele

cesti berbati, care egirA din Egipt, de nostre vor remand aid In cetitile Gala anil doe-lect gi mat sue, nu vor laadului; 27 Si serviT tel vor trees
vedd acel pamant, pre care eu cu ju- toil inarmatl de ogtire inaintea hit Iertmint 1-am promis lut Abraam gi lul hova la resbel, dupe. cum dice domnul
Isaac gi luT Iacob, pentru-cA n'au ur- nostru.
mat mm pe deplin; za Afaxe, de Ca28 Si Moisi ordonA In presenta lor
leb, fiiul int Iefune, Kenezeul, gi de but Eleazar, preotul, gi but Iosua, fiTul
Iosua, fitul luT Nun; cif el au urmat luT Nun, gi capilor caselor pariatesct
pe deplin luT Iehova. 13 Si mania din semintiile fiilor but Israel, 29 Si
lul Iehova se aprinse asupra lilt Is- Moisi Oise cAtre. dlncil: Dade. flit but
rael, 0-1 le,se se, se rilacescit in pustiti Gad gi fiit lul Rubel vor trece cu voT

patru-lect de ant, pane. ce se stinse Iordanul toil Inarmag la resbel inatote aces generatiune, care flea rail intea lul Iehova; gi deces tara va fi
in chit lul Iehova. x4 Si acum, ecti voile supusl, atuncea se, datl lor ptvoT v'atl sculat in locul parintilor vogtri, clociture. de emenT pecti,togl, ca se.
immultitt gi maT tare focul mania Jul
Iehova contra lul Israel. 15 Ce. dace

mental Galaad spre ste,panire;

3o Si

de nu vor trece cu vol inarmatt, a-

tunci eT mogtenirea lor o vor aye cu


vol Impreuna In pamentul Canaan.
voT ye intorcett de la dinsul, el va 3x $i respunsere. fiii Jul Gad gi flit lilt
mat lasa pre et in acest pustiA, gi vol Ri ben, 4icAnd: Ceea ce a vorbit Ievett perde tot poporul acesta.
hova cAtre. serviT set vom face. 32 Not

x6 Si et se apropianl, de dinsul,
vom trece Inarmati inaintea lut IeOisere.: Staule de of voim se, facem ai- hova In pfimentul Canaan, gi stApanicea pentru vitele nostre, gi cetatt pen- rea mogteniret nostre sit ne remand. dintru copiil nogtri; zy i noT ne vom mice de Iordan.
33 Si aga Moisi deck lor, fiilor lul
inarma, qi curand vom merge inaintea
fiilor luT Israel, pane. ce-I vom duce Gad gi fiilor luT Ruben gi la jumiltate
la locul lor; dart cop/I ncltri vor re- din semintia lul Manase, flub Jut Iosif,
mand in aceste cete,t1 intente, de frica regatul lul Sihon, regele Amoreilor, gi
locuitorilor acestul plment. x8 Not regatul lul Og, regele din Basan, tarn

www.dacoromanica.ro

152

[32.84 - 33.47.
Sin, ab6riril, in Dofca, x3 $i pleand de la Dofca, tAb6rirl in Alin.

IV. MOISI.

cu cetAtile el oi cu hotarele lor, cetfttile acelel tIrT fur imprejur.


34 $i fiit luT Gad rezidira Dibonnl
ci Atarotul vi Aroerul. 35 $i AtrotSofanul zi Iaserul zi Iogbeha, 36 $i
Betu-Nimra zi Betu-Haranul, cetatI inthrifts, i staule pentru oi.
37 i fiiT lul Ruben zidirl Hezbonul zi .lealul zi Chiriataimul, 38 $i
Nebo ci Baal-Meonnl, schimbindu-le
numele, zi $ibma; qi puce alte nume
cetlitilor pre can le rezidirit.
39 $i fill luT Machir, fiital luT Manase, se chaser& la Galaad, 0-1 luarfi,
Qi sin:agar& pre Amoral ce locaaft intr'insul. 4o $i Moisi dadu Galaad luT

14 $i plecind de la Aluc, t&berari, la


Refidim, Qi aicea poporul n'avu spa
de bent. 15 $i plecind de In Refidim, aberara in pustiul Sinai. 16 $1
plecind din pustiul Sinai, tfilArirti la

17 $1 plecind de la
Kibrot-taava.
Kibrot-taava, tliberiri. la Hazerot.

x8 $i plecand de la Hazerot, tithgrarl

in Ritma. rg $i plecand de la Ritma,


taberara In Rimmon-Farez. 20 $i ple-

cand de la Rimmon-Farez, thberirl in


Libna. 2I $i plecind de la Libna,
tfib6riril, In Rissa. 22 $i plecind de
la Rissa, tilagrarA. in Kehelata. 23 $i
Machir, fiTul luT Manase, zi el locui a- plecind de la Kehelata, tgbgrgrit lancolo.
4i $i lair, filul lul Manase,
muntele $efer. 24 $i plecind de
inci, se duse, Ql lug, satele lor, zi le la muntele $efer, taberfira in Harada.
numi Havot-Iair (satele lut lair). 42 A- 25 $i plecand de in Harada, W.A./A
semenea zi Noba merse, zi luii. Kena- in Make lot. 26 $i pleeind de in Matul Ii4i cetAtile luT, zi le puce numele kelot, tab6rfirli la Tahat. 27 $i plecand de la Tahat, tilAriri in Tarah.
Noba dupti numele lul.
28 $1 plecind de la Tarah, tAbgrara,
Locurile tgbereirei Israelitilor enuin Mitca. 29 $i plecind de la Mitca,
merate.
tab6rir& In Hacmona. 3o $i plecind
Acestea sent statiunile fiilor luT de in Hacmona, taberara in Moserot.

Israel, eari ezira din piimintul


33
Egiptulul dup& octirile lor, supt con-

ducerea but Moisi zi a lul Aaron. 2 CI


Moisi descrise pornirile lor chip& cum
stationary el dupa ordinul but Iehova;
zi acestea sent statiunile lor dupii pornirile lor:

3x $i plecand de la Moserot, tIberarl


in Bene-Jaakon. 32 $i plecind de la

Bene-Jaakon, tii,b6rar& in Hor-Gidgad.

33 $i plecind de la Hor-Gidgad, titberira in Jot-Bata. 34 $i plecand


de la Jot-Bata, tabgrfirl in Ebrona.
35 $i plecind de la Ebrona, tiiberf-K
3 El plecarl de la Rameses in luna in Etion-Geber. 36 $i plecind de la
Ant 6ia, in a eincI-spre-clecea 4i a lunel Etion-Geber, taberfira In pustiul Ziu,
inteTa; a doa cli dup& pasel Ora fiiT care este Kadecul. 37 $i plecind de
but Israel cu mina inalti. inaintea 0- la Kadec, taberirl ling& muntele Hor,
chilor a tot Egiptului. 4 $i Egipte- la marginea plmintului Edom.
nit immormintar& pe toti MIMS-ate38 $i se sui Aaron, preotul, pe muncutiT, pre cari Iehova IT batuse dintre tele Hor &TA ordinul luT Iehova; zi
eT, zi Iehova fficu judecata chiar ci muri acolo in anul al patru-decelea
asupra /eilor lor. 5 $i flit but Israel dupa ezirea fiilor luT Israel din pi.plecara de la Rameses, ci taberiri. la mintul Egiptulul, in luna a cincea, In
Succot. 6 $i plecind de la Succot, Intel& 4i a lunei. 3g $i Aaron era
tab6rarl la Etam, care este la margi- de o suti dog-deci ci trot de ant, efind
nea pustiulut. 7 $i plecind de la E- muri pe muntele Hor.
tam, se intorserit inapot la Pi- Habirot
4o $i regele din Arad, Canaaneul,
in dreptul Baal-Zefonulul, zi fabirirA care locuia in partea despre med&-qi
dinaintea Migdolultal. 8 $i plecand in pAmentul Canaan autti a yin fill
de la Pi-Hahirot, treenaa prin mijlo- but Israel.
cul mAreT catri pustiu, Ai mersera cale
41 $1 plecind de la muntele Hor,
de fret Mile in pustiul EtamuluT, zi M.- titheriri, in Zalmona. 42 $i plecind
berfirl in Mara. g $i plecind de la de la Zalmona, taberir6 in Funon.
Mara, venirli, la Elim; cl in Elim eraii 43 $1 plecind de la Funon, tlib6rarI
doe -spre-4ece isvore de apa zi zepte- in Obot. 44 $i plecind de la Obot,
decT fenici, zi taberftra acolo. xo $i tiberarii. in Ije-Habarim, la marginea
plecind do la Elim, taberfirli, ling& MoabuluT. 45 $i plecind de in Ijim,
Mares Rozie. it kli plecind de la tAberiri, In Dibon-Gad. 46 $1 pleMarea Rozie, taberarl in pustiul luT efind de la Dibon-Gad, ttib6riri. in
Sin.
12 $i plecind din pustiul luT Almon-Diblataim. 47 $i plecind de

www.dacoromanica.ro

33 48-34,26.;

IV. M0181.

la Almon-Diblataim, taberara lad

e.

muntele Abarim dinaintea mwntelui Ne-

48 $i plecand de la muntele Abarim, taberare, in campia Moabulul


lenge' Iordan, in dreptul IerichonuluT.
49 $i taberarit pe langa Jordan, de la
bo.

153

force de in Asmon in rlul Egiptulul;


si esirea lul se Se la mare.
6 $i -hotarul col despre apus: hotar se ye fie marea cea mare; acesta
sit ve fie hotarul despre apus.
ry $i acesta se ve fie hotarul despre

Bet-Iesimot pane la Abel-$ittim in mods-nepte: de la marea cea mare sit


ye insemnati hotar panit in muntele
campiile Moabulul.

8 De in muntele Hor se vii insemnati pane ce vii in Hamat; pi e inimicesc t


rea acestui hotar sit fie 'fedad. 9 i
5o $i vorbi Iehova Jul Moisi in se tea acest hotar la Zifron, $i st fie
campiile Moabulul, lenge Jordan, in esirea lul la Hazar-Enan; acesta se ve
Dumnedefi ordonti ca Cananeii sit se

Hor.

dreptud Terichonulitl, licend: 51 Vor- fie hotarul despre mode.-nOpte.


to $i ve insemnati hotar despre rtbesce fiilor lul Israel, si le di: VoT

dupe. ce yeti trece Iordanul in Omen- serit de la Hazar-Enan pant la $efan.


tul Canaan, 52 Pre totl locuitoriT x $i hotarul se. se pogere de in *efan
pamentului se-1 alungati dinaintea v6s- In Ribla despre res'arit de Ain; si sit
tra, si tote chipurile lor se le stricatl, se pogOre acest hotar $i se. atinge tarsi chipurile turnate ale lor se le nimi- mul marei Chineret spre reserit. 12 $i

eiti, si tote inaltimile lor se, be sfer- acest hotar sit se pogore pe Iordan,
mati. 53 $i dupe. ce vetT lua in sta. esirea lui sit fie Marea &irate. Acesta

panire Cara, vol ea locuitl Inteinsa, sa ve fie pitmentul vostru dupe, hotaca en v'am dat acest pament, ca sit-1 rele lui jur imprejur.

54 $i vol pre acest paz3 i Moisi ordona fiilor lul Israel,


ment sit-1 impartial 1ntre vol cu sorti 4icend: Acesta este pamentul, pre care
dupe, nemurile vOstre: celor mai multi sit-1 impartitT Intre vol prin sorti, pre
se, le dati mai multi mostenire, Qi ce- care ordone Iehova ea se des in not
lor mai putinl se. le dati mai putine semintil si la o jumetate de semintie.
mostenire; fie-care, uncle-T va cede sor- 14 Ca, semintia fiilor lul Ruben, dupe
tul, aeolo se. aibe; dupe semintiile pa- casele lor parintesci, Qi semintia fiilor
rintilor vostri se impArtill intre vol. WI Gad, dupe casele lor parintesci, yi
55 $i dacit vol pre locultorii aceluT jumetate din semintia lui Manase, au
pament nu-i veti alunga dinaintea vOs- primit mostenirea lor. 15 Aceste dot
tra, va fi, ca aceia, pre cari IT vq1 semintil ci jumatate semintie ad primit
lase din ;A, vor fl spini in ochii voctri, mostenirea lor dincece de Iordan, in
ci ghimpl in cestele vdstre, si neamicT dreptul Ierichonului despre reserit.
vor fi voile in pamentul in care yeti
locui.
56 $i va fi, ce precum am gen- Gum fi prin tine trebutie sit se impdrOsal Sara.
dit se fac lor, void face voile.
mosteniti.

z6 $i Iehova vorbi lui Moisi, gix7 Acestea stint numile barbatilor, cari au se imparts pamentul
intro vol: Eleazar, preotul, m Iosua,
fiiul lul Nun. ,8 $i din tote semin9. 2 Spune fiilor lul Israel, si le di: tia se luati cate un maT mare pentru
3Vol
eind yeti intra in pamentul Ca- impartirea pamentului. ig $i numile
naan, (acesta-i pamentul, care ye va barbatilor acelora sent acestea: Din
cede de mostenire, pamentul Canaan semintia lui Iuda: Caleb, flub luT IeRotarele ptimentului celui promis; se
tanduese barbati pentru impcirfirea lui.
A $i Iehova vorbi lui Moisi, dicend:

cend:

dupa hotarele lui),

fune. ao *i din semintia fiilor lui Si3 Hotarul vostru despre mode -di meon: $emuel, flub luT Amihud. 21 Din
et fie: de la pustiul lui Zin In lungul semintia lui Beniamin: Elided, Elul lui
Edomulul; aca ce hotarul vostru des- Chislon. 22 $i din semintia fiilor luT
pre mode. -di va incepe de in marginea Dan: mai marele Bukki, filul lui Jogli.
Marei Skate spre reserit; 4 $1 ace- 23 Dintre fiii lui Iosef: din semintia fiilapT hotar se se interce despre me de- lor in! Manase: mai marele Haniel, fiiul
di tetra inaltimea Akrabim, si se trece lul Efod. 24 $i din semintia fiilor

prin Zin; ci esirea lui va fi spre mode.- luT Efraim: maT marele Kemuel, fiTul

di la Kades-Barnea, i se se interce luT Siftan. 25 $i din semintia fiilor


la Hazar-Addar, pi se. &hit pane in lul Zabulon: mai marele Efizafan, filul
Asmon.
5 $i acest hotar se se in- lui Parnach. a6 $i din eemintia fii-

www.dacoromanica.ro

154

[34.27-35.29.

IV. MOIST.

lor luT Linehan mai marele Paltiel, de scapare:

14 TreT eetAtl sit dat1


flub lul Asan. 27 $i din semintia fii- dine6ce de Iordan, $i treT cetati se. 4a0
lor lul Asser: mai marele Ahihud, fiiul in pAmentul Canaan; cetAtI de scapare
z5 Pentru fiil
lul $elomi. 28 $i din semintia fiilor sit fie voile acestea.

lul Neftali: mai marele Pedahel, filul lul Israel ei pentru eel strain ci pentru nimernicul ce locuesce intre el, sit
lui Amihud.
29 Acestia stint acela, cArora Ieho- fie acele sese ectati de scapare, ca inva le ordont, ca el st impartA fiilor lul trInsele sit scape fie -tine care a ucis
Israel mostenirea in pAmentul Canaan. om din gresell.
16 $i dad, tine -va va fi lovit pre
Cetafi le Levitilor.
altul cu ce-va uneltit de fer, si acesta
$i Iehova vorbi luT Moisi In cam - more, acela ucigas este; si ucigasul se

35 pia Moabulul langt Jordan, in se mere.


dreptul Ierichonului, dicend: 2 pi
fiilor lul Israel, ca el din moctenirea
stitpinirei lor se. dea Levitilor cetati
spre locuire; ci cuprinsul din jurul eetatilor al ma! dea Levitilor. 3 Cetittile sit fie ale lor spre locuire, si cu-

17 i dace. -1 va lovi Cu o
petrA. din mane., de care pote muri, si
acesta more, acela ncigas este, fi ttciga sul sit

se more.

18

Sail dace.-1 va

lovi ea vr'o unelta de lemn din mane.,

de care pita muri, ci acesta mere, acela ucigas este, si ucigasul sit se oprinsul acestora et fie pentru vitele more. ig Resbunttorul de sange sit
for ci pentru averea lor si pentru tote more pe ucigas cand 11 va intalni,
animalele lor.

4 $i cuprinsul cetAti- se. -1 more,

20 $i dad. el din unit 11

lor, pre cari le veti da vol Levitilor, va Impinge, sail pfindindu-1 vs. arunca

fie-care sd fie de o mie de coti jur im- ce-va asupra lu!, Swat sit menit; 21 Safi
prejur de Ia zidurile cetttei in afar& dace. el din neamicitie 11 va lovi en
5 *i sit masurati pe din afara cetittei, liana sa, incat ea merit; sit se mere
din partea despre reserit do6 mil de eel ce a lovit, uciga este; resbunttocot!, c1 despre merle. -(1i doe miT de cot!, rul de singe sit more pre ueigas, and
si din partea despre apus doe miT de 11 va latalni.
22 Er dull. el din intamplare, nu
cot!, ci din par tea despre mule. -nopte
doe mil do cot!, ea cetttile sd fie la din neamicitie, 11 va impinge pre dinmijloc; acestea sd le fie cuprinsul ce- sul, sat va arunca asupril-1 vr-o uneltatilor. 6 i din cetAtile, pre can le tt, dart nu pandindu-1;
23 Safi el
veti da vol Lcvitilor, sese sit fie cetati flirt se. -I fie neamicul sell, si fiirt sit-I
de scapare, pre care sit be dap, ca In- fie neamicul set, si faril sit-I voeseit
tr'insele et scape ucigasul: si afarit de reul, din nebagaxe de sent arunct on
acestea BA le mai dap patru-deci Qi o petrA asupre.-I, de care omul pate
doe de cetati. 7 Tote cetAtile cite maxi, ci el more; 24 Comunitatea se.
yeti da vol Levitilor: patru-deci si judece 'intro eel ce a lovit ci intro resopt cetati, ele cu euprinsurile lor. bunAtorul de sange dupe. acesta leg!.
8 $i cetatile cite yeti da. din mocte- 25 $i comunitatea sit mantgeset pre
nirea fiilor lul Israel, de la cei ce sic ucigas de maim resbunatorului de stamulte st luati multe, si de la eel ce at ge; si comunitatea el-1 intOret in cepatine, sit luati patine; fie-care sit dea tatea de scapare in care scapase, si st
din cetttile sale Levitilor dupa moste- replant acolo plat la mertea archienirea sa ce moscenesee.
reuluT, ,care fu uns en oleiul sacra.
26 Er clact ucigasul va esi din hoCetatile de scapare.
tarul cetatilor sale de scapare in care
g $i Iehova vorbi lul Moisi, qi- scapare, 27 $i resbunittorul de singe
and: 10 Vorbesce fiilor lu! Israel, II va afla afart din hotarul cetatei
si be 1i: Dupe. ce vet! trece Iordanul sale de scapare, ci resbunAtorul va uIn pAmentul Canaan, it Alege-veti cide pre ueigas, vinovatie de sange
voile cettiti, cari se. ye fie cetati de nu va fi au:pre:T. 28 CA el trebula

scapare, ca sit pet . setpa intrinsele et, remant in cetatea sa. de Barite,
eel ce din greell a ucis pre alto.). pant ce ar fi murit archiereul, si nu,

x2 Aceste cettti sit ve servesca de scA- mai dup6, mOrtea archiereului putea
pare In contra resbunittorului de sange, ucigasul EA se re'ntOrcit la pamentul
ea ucigasul de om EA nu merit, pant stapanirei sale.

ce nu va fi stat la judecatt inaintea


29 $i acesta FA fie vote statut de
comunitAtei.
x3 $i din acele cetati lege pentru vol din generatiunile vdsce yeti da vol, case at fie vote cetati tre In tote locuintele v6stre.

www.dacoromanica.ro

IV. MOIST.
35.30 1 . 4.1
155
3o Cel ce va omorf pre altul, nei- 4 *i and EiI luT Israel vor aye anus
gasul sit se ucidg dupt spusa martu- jubileg, mostenirea lor tot va Amine
rilor; er un singur martur nu pOte adaos in mostenirea acelel semintil, in
mgrturisi impotriva cui-va, ca sit more. care ele se vor fi miiritat, pi de la mos3x *i rgscumpgrare nu luatl pentru tenirea semintiel pgrintilor nostri se
via ucigasulul, celul vinovat de mem- va lua mostenirea lor.
5 *i Moisi ordont fiilor 1111 Israel
te; ci el sit se metre. 32 *i rgscumperare nu luatI pentru cel fugit In dupt cuvintul lu! Iehova, dicend: Drept
cetatea de segpare, ca el sit se intOrcg vorbesce semintia fiilor lu! Josef. 6 Aspre a locui in patria sa, ping la m6r- costa este ceea ce ordont Iehova pentru fetele lul Zelofead, cliegnd: MAritetea archiereulut

33 St nu profanatl pgmentul, In se ele dupg tine le va plAce; decat

care siintet I; el :Angelis profanez1 pit- numal sit se mgrite dupt onus din fa7 Ca
mAntul, pi pgmentul nu se pdte multi milia semintici parintilor lor;

de sangele cel vgreat intr'Insul, cleat mostenirea fiilor lu! Israel sit nu treca
numal cu singele aceluIa. care 1-a vgr- de in o semintie la alta, ci fie-care
sat. 34 Deci sit nu intinatI pgmentul dintre filf Id Israel sit se tint lipit
stela In care locuitl, in mijlocul ea- de mostenirea semintiei pitrintilor lul.
ruia locueee ell ; cA en Iehova locuesc 8 Drept aceea totg, fata, care va lua
In mijlocul fiilor lul Israel.
de mostenire in vre-una din semintiile
fiilor in! Israel, sg, se mgrite dupg uLegi pentru moqtenitore; sfciritul arta nul din nem] semintiei pgrintilor eel,
acestela.
pentru ca fig' lu! Israel el mostenesSi se apropiarg capil caselor pi- eg fie-care mostenirea pgrintilor eel;
t/ rinteseI al nemuluI Lion lul Ga- g Ca nicl o mostenire sit nu tree& de
lead, filul lul Machir, fiiul lul Manase,
din nemurile fiilor lul Iosef, pi vorbirg
inaintea lul Moisi si fnaintea mai marilor caselor pexintesel aI fiilor lul
Israel,
2 *i 4iserA: Iehova ordont
domnulul meg, ca el pgmentul acesta
eg-1 dea prin sorts spre mostenire fiilor lot Israel; pi domnulul meg II mai

in o semintie la alta, ci fie-care din


semintiile fiilor luT Israel sit se tint

lipid, de mostenirea sa.


io Si fetele lui Zelofead fleurii in-

toemal dupt cum ordont Iehova lnT


Moisi.

xx CA, Mahla, Tirza, Hogla pi

Milca pi Noa, fetele luI Zelofead, se


mgritarg dnpa fiii unchilor lor: 22 Du-

ordont Iehova, ca el sit dea mosteni- pd bdrbai, pare eraii din nemurile fiirea fratelui nostru Zelofead fetelor lu!; lor lu! Manase, filul lul Iosef, se mg3 Dart de se vor mgrita ele dupg, orl- ritarg pi mostenirea lor rgraase In
eine din altd semintie a fiilor lu! Is- semintia nemultii pgrintilor lor.
rael, mostenirea lor se va lua de in
13 Acestea stint ordinele pi legile,
mostenirea pgrintilor nostri, pi se va pre cari Iehova be dada fiilor lnT Isadgugi la mostemrea semintiel acelela, rael prin Moisi In egmpiele MoabuIn care ele se vor fi mdritat; ci din lul, langg. Jordan, in dreptul Ierieho-

sortul mostenird nOstre se va Ina. nultg.

DEUTERONOMUL.
A CINCEA CARTE A LTA MOISI.
Binefacerile NY, Dumneded fi nerecu-

noscinta lui Israel.


Acestea sent cuvintele, can le vora hi Moisi eg.trg tot Israelul, dincOce
de Jordan, in pustig; intr'o crimple in

partare este de un-spre-dece dile de in


Horeb pe calea ciitrA muntele Seir
pang In Kadec- Barnea). 3 ,Si fu in

anul al patru-decelea, in luna a unspre-decea, in cliva fintna a lune!, cd

Moisi vorbi cAtrg fill but Israel tote cidreptul Sufulul, intre Paran pi Tofel te Iehova iT ordonase pentru el. 4 Dusi Laban pi Hazerot pi Dizahab. 2 (De- pt tee el bAtu pre Sihon, regele Amo-

www.dacoromanica.ro

[1.6-86,
V. MOISI.
tru; gi veniram la Kadeo-Barnea; 20 Si
ed am Ois \rode: Vol ati ajuns la mun-

156

reilor, care locuTa In Heobon, of pre


Og, regele Basanului, care locula in
Astarot, la Edrel.
5 Dinc6ce de Iordan, In pamentul

tele Amoreilor, pre care lehova Duni.

netleul nostru fl da noire.

2z LA,

Moabului fncepu Moisi a esplica acesta Iehova Dumnedeul tea tt-a dat acest
lege, tlicend: 6 Iehova, Dumnedeul pament! Sue-te dart; 10-1, dupii cum
nostru, vorbi none In Horeb, dicend: Iehova Dumnedeul parintilor tel (la
Fie-ve de ajuns cat ati mkt pe mun- qis; nu to teme, oi nu to Infricoort.
22 $i vol cu totil venirati la mine,
tele acesta. 7 Intorceti-ve, of plecati, pi

Oiserati: Sa trimetem dmeni mai


'nainte de noT, cari se ne iscodesca

veniti pe muntele Amoreilor oi la tote


vecinitatile Jul pe campie, pe munti, oi
pe oesurl, of spre meda-Oi, oi la tfirmul
mare In pamentul Cananeilor, oi spre
Liban, panA la rird eel mare, riul Eufrata. 8 Ea, pus-am dinaint-ve tara;
intrati ci stapaniti pamentul, pre care
Iehova cu juramint 1-a promis parintilor vootri, luT Abraam, lul Isaac oi
Jul Iacob, ca-1 va da for Qi semintiel

c1

g $i ye vorbiam atuncea, Oicend:


to Iehova Dumnedeul vostru va Immultit,
M eca, voi asta-tli siinteti multime, ca
stelele cerulul: zz (Iehova, DumneOeul parintilor vootri, sa ye mai adauge din cati siinteri incd de o mie
de orb, Qi sit ye bine-cuvinteze, dupi

mentuluT aceluia, aduseriit norie, gl ne

for chip& dincil.

Ed nu ye pot purta singur;

pamentul, ci BA ne aduca respuns de


calea pe care avem sa intram. 23 Si
mie 'ml placu cuvfntul acesta; c1 ea
luain dintre vol dol-spre-dece barbati,
de tots semintia elite un barbat; 24 Si
acestia plecand, se suira pe munte, ci
venire pans la valea Eocol (valea struquruluti), ci iscodirit piiimentul;

25 $i

luand in manele for din fruptele pii-

&Aura ocire, oi clisera: Bun este pitmentul, pre care Iehova Dumnedeul
nostril ni-1 da node.
26 Er vol nu voiratl el ve suitT, ci
resculatu-v'atT in contra euvintului lul
Iehova, Dumnedeul vostru;
27 $i
murmurarati In corturile vostre, oi dicum v'a promis:) 12 Cum void purta serati: Fiind-ca Iehova ne urasce, de
singur superfirile vostre of greutatile aceea scosu-ne-a din pamentul EgiptuvOstre of certele vostre? 13 Luati-ve lui, sa ne dea in manele Amoreilor,
barbati Intelepti oi priceputi ci cunos- ca sit ne perda. 28 Unde sa ne suim?
cuti intre semintiile vostre, oi pre a- fratii noctri ne muiara inima, Oicend:
cestia fl void pune de eapi al voctri. Poporul acela este mai mare c1 maT
14 Si void ml -ati respuns, ci m1-011 lima cleat not; cetatile stint marl c1

Ois: Bun lucru este a face, ce to al intarite pant la cer; ba oi pre fiii lul
tbs. 15 Atuncea luaia ea pre capil Enak Ii vetluram acolo.
semintiilor vostre, barbati intelepti of
29 $i en diseiii voile: Nu ye spacunoscuti, Foi-T pusel capl preste voi, mantati, oi nu ve temeti de dinoii!
mai marl' presto mil of mai marl preste 3o Iehova Dumnedeul vostru, care

sute ci mai marl preste cinci-Oeci of


mai marl preste 4ece, i diregetori in
semintiile vOstre. 16 $i ea ordonal
intr'acel timp judecatorilor vootri, Oicend: Ascultati pre frail voctri intre
judecata cu dreptate intre om
oi fratele Bed, ci strainul ce este cu
dinsul.

merge fnaintea vostrii, acela se va

to pentru vol, Intru tote cum Men el


pentru voi fnaintea ochilor voctri In
Egipt; 31 $i in pustiii, unde al veOut, cum Iehova Dumnedeul tea te-a
purtat, dupii cum porta omul spre filul

sea, pe tote calea In care ati umblat,

17 $i nu eautati la fats in pane ce atl ajuns in locul acesta.

judecata; precum pre eel mic, aca oi


pre cel mare sa -1 ascultati; de niminea sa nu ve temeti, ca judecata este
a lui Dumne4i1; gi causele cari ye
vor fi pre grebe riduceti-le la mine, oi
en le void asculta. 18 $i ea in timpul acela ordonal voile tote date aveti
sit le faced.

32 $i totuci vol n'atl creclut luT Ie-

hova Dumnedeul vostru, 33 Care


mergea pe cale fnaintea vostre, cantandu-ve loc spre taberare, noptea In
stair de foe, ca sa ye arate calea pe

care aveti nit mergeti, ci odhla In naor.


34 $i Iehova autli vocea cuvintelor
vOstre, c1 se mania, c1 jurandu-se, Oise:

19 $i noT plecararn de la Horeb, ci 35 Nimenea din Omenii din acesta ge-

merseram prin tot pustilul acel mare neratiune rea nu va vede acel pament
oi infricooat, pre care 1-atT velut, pe bun, pre care ea cu juramInt am procalea spre muntele Amoreilor, precum mis parintilor vootri; 36 Mara de
ne ordonase Iehova, Dumnedeul nos- Caleb, filul 121 Iefune% el 11 va vede,

www.dacoromanica.ro

V. MOISI.
167
1. 37-2. 23.]
7
Ca
Iehova
Dumnedeul
ter
te-a
binelul
11
void
da
ptmentul
acesta,
pre
pi
care a cilcat, pi fiilor seT; peutru- cuvintat intru tate lucrurile manclor
e el pe deplin a urmat bit lebova. tale; el a sciut de cAlttoria ta prin
37 Inca si pre mine se mania Iehova acest mare pustiii; intracesti patrudin causa vbstril, si Vise: Niel to nu ded de anT Iehova lltunnedeul ted a
vel intra acolo: 38 Iosua, fiiul lul fost cu tine, nimica n'a lipsit tie.
8 $i not ne alatturtm de la froth
Nun, care std inaintea ta, acela va intra inteinsul; intliresce-1; ca el va face noctri, fiii lui Esau, cari locuiail in
3g $i Seir, de la calea campielor prin Elat
ca Israel sa -1 mostenescil;
pruncil vostri, despre cari ati dis, ca si Etion-Geber, ci ne Intorseram gi
vor fi de prada; sa fiii voctri, can as- merseram pe calea pustiului Moabuta -VT nu cunosc nici bine nici red, a- lut 9 $i Iehova Imi Vise: Sa nu ye
ceia vor intra inteinsul; da, acelora Indusmaniti cu Moabitil, si sa nu ye
it void da, si ci 11 vor mosteni. 4o $i incilierati la lupta cu ci, ea din phvoT intorceti-ve inapoI, pi plecatl In mentul lor nu-ti void da de moctenire;
ca Arul 1-am dat de moctenire fiilor
pustid ye calea la Marea Rosie!
41 *i vol iml respunserfiti, si Vise- lui Lot. io (Eminil locuirt mat 'uare t1 catrt mine: Nei-huh-am impotriva inte aicea, poporul mare, mult la nului Iehova; sui-ne-vom, i ne vom lup- mer pi inalt, ca ci Enakitii. 11 Uta, cum ordont node Iehova, Dumne- riaci se socotira acestia, ca ci Enakitii;
deul nostru. $i vol v'atl incins fie-care er Moabitil 11 chiemt Emini. 12 $i
en armele sale, si v'atl bacumatat a inct mai 'nainte locuirt In Seir Horeil,
ve sui pe munte. 42 $i Iehova Oise er fiii luT Esau 11 alungarki, si-1 percltri mine: Spune lor: Nu ye Buhl, dune dinaintea lor, i locuirt in locul
nici sa ve luptatI; ca di nu "dot in lor; precum fAcu Israel In pamentul
mijlocul vostru, ea nu cum -va sa fiti mostenirei sale, pre care Iehova 11 debatutl de neamicil voctri. 43 i eil du lor). 13 Ded ridicati-ve si treceti
ye spusel acesta, er vol n'ati ascultat, pardul Zered; si afa noT trecuram p6.ci y'ati resculat 1mpotriva cuvintului raul Zered.
14 $i ciilele de cftnd plecaram noT
lul Iehova, si sumetindu-ve ye suirati
pe munte. 44 $i AmoreiI cari loan- de la Kadec- Barnea pant ce trecuram
lad acel munte ye eira spre 1ntampi- preste paraul Zered fu trel -lecT si opt
nare, tli ye urnatirirt, cum fac albinele; de anT; pant se perdu din tabert too,
pi ye sdrobira de la Seir ping, la Hor- acea generatiune, adecci bArbatil des
ma. 45 i inturnandu-ve inapol, plan- resbel, cum li se jury Iehova.
15 cr,
serati inaintea lui Iehova; dart Iehova maim lui Iehova era asupra lor, ca st-1

nu asculta vocea vostrt, nici ye In- perdt pre ei din taberit, pant ce tofi
tinse urechiile; 46 $i asa vol locui- se perdurt.
ratT Kadepul Mile multe, dilele cite 1-atl
i6 $i dupt ce tog bArbatil de reslocuit.
bel din popor se perdurt ci murird,
17 Iehova vorbi dart, mine, diand:
Umblarea prin pustietate pawl la biru- i8 Tu astt-d1 veT trece pe 11110. hointa asupra Sihonului.
tarele MoabuluT, preste Ar,
19 $i

2Si ne Intdrsertm, i plecardm In to vei apropia de fiii lui Ammon; nu


pustid, pe calea cd.trA Marea- Rocie, ye Indusmaniti cu eT, pi sa nu to Incum vorbise Iehova cAtril mine; si o- caiera cu dinpiT; cd, din pan:1611W] fiicoliriim muntele Seir Vile multe. 2 ]- lor lui Ammon null void da mostenire;
ml vorbi Iehova, dicend: 3 Ajungit- eil fiilor lui Lot 1-am dat de moctenire.
ye de cand tot ocolitI muntele acesta, 20 ($i acesta Inct se socotia ptment
intorceti-ve spre mega-nopte.
4 *i al uriasilor; uriasii locuird. mai 'nainte

ordent poporulul, qicend: Vol acum


ve.
trece prin hotarele fratilor voctri,
fiilor lul Esau, cari locuesc in Seir, si
ei se vor teme de vol; dart vol feriti-

Intr'insul, i Ammonitil IT chiemit Sam-

sumei:

21 Popor mare, mult la nu-

mer ci inalt, ca 4i Enakitil; er Iehova


IT perdu pre el dinaintea Ammonitdor ;

ve forte; 5 sa nu ye inclieratl cu ci el' ii alungara, pi locuirt In locul


eI, ea di nu ye void da din piimentul lor; 22 Cum facia el fiilor lui Esau,
for nici urnal de picior; ca de moste- cari locuesc In Seir, cari perdurt de
lure am dat lui Esau muntele Seir. dinaintea lor pre Hord, si-1 alungara;
6.Rueate cu argint Bd. eumperati de la $i el locuird, in locul lor pant In difia
(hush, ea sa miincati; si apt an argint de asta-dl. 23 Asemenea si pe Aveii,
st eurnp6mtI de la (Haag. ca PA heti: earl loeniail prin sate pant la Gaza,

www.dacoromanica.ro

158

V. MOIST.

[2.24-3.19.

CaftoreiT, cari esirk din Caftor, il per- resbel, el si tot poporul sdd, la Edrel.
dura, si el locuiru in locul lor.) 24 Scu- 2 $i Iehova ciise cktrk mine: Nu to

lati-v6, plecatI, i trecetl pk,rkul Ar- teme de el, ca ell it void. da in mina
non! eta, en iti dad in mink. pre ta, pre el, si tot poporul sea qi pkSihon, Amoreul, regele Hesbonului, qi mentul sell; gi to sit facT cu el, cum
plimentul lui; incepe a stdpani, Inca- aT &cut eu Sihon, regele Amoreilor,
Terrt-te cu el la luptd. 25 De adi care local's la Hecbon. 3 Ast-fel Ievoid incepe a arunca temere si spairnd hova Dumnedeul nostru ne dada in
de tine preste poporele de supt tot mane si pre Og, regele Basanulu! 1
cerul, care audind falma ta, se va cu- tot poporul sdu, si no! it bdturkm, patremura, si se va ingrozi de tine.
ng. ce nu-I rdmase nici until. 4 Si
26 Si trimiseT soli din pustiul Ke- not in acelasi timp luardm Qi tote cedemot &AU% Sihon, regele Hesbonuld, tatile lul; nu a foot nici o cetate, pre
eu cuvinte de pace, dicend: 27 La- care n'arn luat noT de la dinsil: sesead-me sk tree prin Cara ta, si ed tot 4eci de cetliti, tot tinutul Argob, re-

pe tale void merge, si nu m6 void


abate ilia la drepta nici la stanga.
28 Bucate se -ml vindI pentru argint,
ca se mdnanc; pi api sd -mi dal pentru

gatul lul Og in Basan. 5 Tote aceste


cetkti emu intdrite cu ziduri inalte, cu

care ni-1 dd. nodd Iehova Dumnedeul


3o Dark Sihon, regele Hesbonului, nu voi se ne lase se. trecem
prin pantentul lul; ed Iehova Dumnedeul tdu I-a invkrtosat spiritul s6ti, qi

tlitilor be rkpiriim pentru noT. 8 Si


in ace] timp luardm pdmentul din mina a doT regi a! Amoreilor, celor din-

dea in maul, cum se vede astd-d1.


3z $i Elise Iehova chtrk, mine: Ea,
da tie pre Sihon Qi pk,
ed incep
rnentul lui; incepe a stlipfini piimentul
OA, spre a-1 mosteni. 32 $i Sihon

reii 11 chIemard Senir;)

porti si cu zavOre, afara de cetiitile


cele deschise, cari craft multe forte.
argint, ea se bed; numaT cat se. tree 6 Si nol cu desavarcire le perduram,
cu piciorul, 29 (Precum imi fIcurtt cum facurdm cu Sihon, regele Hesbofill lui Esau, cari locuese in Seir, i nuluT, perdend cu desdvarsire din tote
MoabitiT cafi locuese in Ar), pknit ce cetktile prq barbatl, pre femel si pre
void trece Iordanul, in pdmentul, pre copit 7 Er tote vitele si prada ccnostru.

edee de Jordan, de la pkrkul Arnon


pang la muntele Ermon; 9 (SidoniT

i-a inchirdtnicit inima lul, ca sk, ti-1 pre Ermon 11 &Tema Sirion, er Arno-

ne esi intru intampinare la resbel, el


si tot poporul sell, la hat. 33 $i Iehova Dumnedeul nostru ni-1 ddclu in
mane., si nol it bkturdm, pre el yi pre
fill lul si pre tot poporul s6d. 34 $i

zo Tote ce-

tatile din ample, si tot Galaadul, qi


tot Basanul, pink la Saha Qi EdreT,
cetiltile regatulul lul Og In Basan;

x
(Ca numai singur Og, regele Bassnulul, ma! rdmilsese din uriaci; eck,
patul seti era pat de fer; ad nu este el
in Rabba, cetatea tillor hit Ammon?

lung de noti6 cot!, i larg de patru

cot!, dupe. cotul unul om.)


not intr'acel timp IT luarkm si tote cetatile lui, ci cu deskvarsire iT stricardm Inpdr(irea patnentului din partea de la
resarit a Iordtinului.
nol tote cetatile lui: birbatI, femel,
i copil, nelisand pre nimenea vin.
za ,A.sa no! in thnpul acela lua35 Numal vitele le rkpirdm pentru rdm In stdpknire acel prtment, de la
noT, si prada cetatilor ce be am luat. Aroer, care este pe lingd pdriul Ar36 De la Aroer, care este pe tfirmul non, i jurnfitatea muntelel Galaad si
parauluT Arnon, si de la cetatea cea cetdtile lul, fi be &Ail Rubenitilor qi
din vale, pang la Galaad, nu fu nici Gaditilor; x3 Si remasita din Galaad
o cetate pre tare pentru no!; Tote Ie- si tot Basanul, regatul hit Og it dd.

hova Dumnedeul nostru ni le dkdu in dui la jumdtatea semintiel lul kanase;


maul. 37 Numai de pdmentul fiilor tot tinutul ArgobuluT cu tot Basanul
lul Ammon nu to apropiasl, nici de se chiemi pdmentul uriasilor. 14 latea laturea parkului Iabbok, nici de ir, flu lui Manase, luk tot tinutul Arceatile de pe munte, nici de nimica gobulul pang, la hotarele Chesuritilor
ce Iehova Dumnedeul vostru ne opri. si ale Maacatitilor, si pre acelea, Basan, el be chiema dupd numele lul:
Biruinfa asupra lui Og la Basin.
Habot-Iair (satele lui lair) pknd in
$i noT intorcendu-ne, ne suirdm pe dida de astii-di. r5 @i diLdui lul Macalea okra Basan; $i Og, regele chir Galaadul. 16 Er Rubenitilor gi
Basanului ne esi Intru intimpinare la Gaditilor be dkcluT din Galaad pane

www.dacoromanica.ro

V. MOIST.
169
3. 17-4. 14.]
la Orfila Aron, pants- la mijlocul riu- sti le facetT; ea se, traitT, si intrind si
loY, carele este hotarul, si, pine, la pi- luatl in stepfinire pimento], pre care
rfiul Iabbok, hotarul fiilor Ili Ammon; Iehova, Dumneleol parintilor vostri,
17 $i campia $i Iordanul, carele este 11 di voile. 2 Si nu adiogiti nimica
hotarul; de la Chineret si pane, la ma- la cuvintul, pre care en vi-1 poruncesc;
rea cimpieT, la Marea Sara* jos supt si se, nu scideti nimica din el; ca se,
polele muntelui Pisga, spre resant. piizitT ordinele loT Iehova, DumneVeul
x8 $i en ordonal voile in timpul acela, vostru, cari en le poruncese voile.
Viand: Iehova, DumneVeul vostru ve 3 Ochii vostri all veclut ceea ce Ieho-

dido acest piment, spre a-1 stipani; va ftien pentru Baal-Peor; ca Iehova
voT, toti barbatii cei bunT de lopta, DumneVeul tea perdu din mijlocul tea'
mergetT inarmati inaintea fiilor lul Is- pre tot omul, care a mere in urma luT
rael, a fratilor vostri. zg $i numal Baal-Peor. 4 Er vol, cari v'atl lipit
femeele v6stre si copil vostri si vitele de Iehova, DumneVeul vostru, silntets
v6stre (scud ca. aveti multe vite) si ci asti-VT top in view.

rernarti in cetitile v6stre, pre cari ea


5 VedetT, ea pre vol ve invet lee
le-am dat voile; ao Pine. ce Iehova $i judeciti, cum 'ml ordone. Iehova
va da repaus fratilor vostri, ca si voile, DumneVeul mea, ca vol asa sit facetl
si panel ce si eT vor fi luat in stipft- in pimento], in care aveti se, intro*,
nire pimento], pre care Iehova, Dum- ca sad stipiniti! 6 Da, paziti-le, si
neVeul vostru, 11 di lor, dincolo de Ior- le faceti; ce, acesta este intelepcionea
dan; dup'aceea ve yeti intorce fie-care vastre. si intelegerea vostri inaintea
la stipinirea lul, pre care di v'am dat-o. ochilor popOrelor, cari auVind tote a22

Si Jul Iosua IT ordonaT in timpul ceste legT, vor Vice: Cu adeverat aces-

acela, dicend: Ochil tel vilOura tote


cite Iehova DumneVeil film acestor
doT regi; asa va face Iehova cu tote
regatele, uncle veT merge. 12 Nu ve

ta mare natiune este popor intelept Qi


intelegitor! ry Cad care popor este
asa de mare, Inciit silt and pre Veil

eel asa aprope,, cum avem noT pre Dumtemeti de eT, ce. Iehova, DumneVeul neVeul nostru, verl de cite on it chicvostru, este cel ce se lupta pentru vol. mem? 8 $i care popor este asa de

mare, incat se, alb& legl i judecilti


asa de drepte, cum este tote, acesta
23 $i ea me rugal luT Iehova in tim- lege, care di aste-VI o pun inaintea
Moisi nu infra in fare.

pul acela, Vicend:

24 Iehova, Domne, vastra.


g Decit numal pazesce-te, ci -tT fo-

to incepusi a areta servulul tat miri-

rea ta si, mina ta cea tare: Ci tine resee sufletul, ca se, nu uitT lucrurile
este Oeul in cer sad pe pement, care pre cari le-au veclut ochil tel, si se, nu
sii OM face lucrurl ca ale tale, si a se depirteze din inima ta in t6te Vi-

cdrula putere se, fie ca a ta? 25 Lase-m6, rogu-te, se, tree, si se, ved acel
pament bun, care e dincolo de Iordep,
pre acel munte bun si Libanul! 26 Er
Iehova era mftnios asupra mea pentru
vol, si nu me asculti; ci -mI Vise behove: Ajunge-t1 atita! mill molt despre lucrul acesta se, nu -mi vorbescil

lele vietel tale; ci se, le fad cunoscute


fiilor tel si la fiiI fiilor tel: zo pita
aceea, cind aT stet inaintea Jul Iehova
DumneVeul OA In Horeb, cand Vise
Iehova &Uri mine: Aduni-mi poporul,
pa se, -1 fac se, aude, cuvintele mete, ca

invetindu-/e, se, se temi de mine In


tote chide cite vor trai pe pitment, si
27 Sue-te pe varful mwntelui Pisga, ci- si le invete si pre fiil lor. sx $i ve
tl inalte ochii tel spre apus, si spre apropiaritI, pi stituritl supt munte;
mecle-n6pte, si spre mEde-di, p spre ci muntele ardea, in foe pine, in inima
resitrit, si veli cu ochiT teT; cid to ceruluT; si era intunerec, nior pi neIordanul acesta nu-1 veT trece. 28 Si guri dose.. 12 Si Iehova vorbi citri
4i Jul Iosua,

Imbarbeteze, ci-1 in- voT din mijlocul foculuT; voT vocea cu-

teresce; ca el va trece in fruntea a- vintolul lux" o auViratT, er nici o incestul popor,


va face se. mostenesce, chipuire nu vetloratT, afari de acea
pronentur pre care-1 veT vede. 2g $i voce.
x3 $1 el ve prochieme, legiace noT rernasertim in valea aceea in mintol sea, pre care vi-1 ordoni se, -1
dreptul Bet- Peorulul.

piziti: cele Vece cuvinte, si le serise

pe doe table de petril. z4 $i-mi orindemnare ca sd asculte de lege.


done. Iehova in acelesi timp, ca eii pre
A
scum, o Israele, asculti de legile vol se, ve invet legI si judeciti, pre
9.4i judecitile, pre cari en ve trivet cari sit le impliniti in pimentul, in ea-

www.dacoromanica.ro

[4. 15-41.
re inergeti ca st-1 luati in stilpanire. tact -1 veT club' din tea inima ta i
160

V. 51OISL

:5 Deci feriti-v5 forte sufleteie yes- din tot sufletul t5ii. 3o In strarritor5.tre; el vol n'ati v5clut niei o inchipuire rile tale, and tote acestea te vor ain 4iila aceea, in care Iehova vorbi junge, in dilele cele de apol, de to veT
ettra vol in Horeb din mijlocul focu- re'ntorce In Iehova Dumnecleul OA, pi
hit; x6 Ca st nu 0 eorumpeti, ci de vocea lul veT asculta; Si (CA Iesa ve face ti vr'un chip cioplit, vr'o hova Dumneleul ten este Dumnecleu
inchipuire de idol, asem5nare de bar- indurltor), el pre tine an te va lAsa,
bat sal femee; 17 Asem5nare de vre- ci an te va strica, Qi nulT va ulta leun patru-ped de pe paiment; asem5nare gtmintul ce 1-a Nast pArintilor tel fi
de vre-o pas5re inaripatt, care sbdrA in pre care s-a jurat lor.
32 Cu intrebt Pele cele d'antel,
cer; 18 Asem5nare de vre-o tartitore
de pe pAment; asemgnare de veri-ce eari ail fost inainte de tine, din Oita
peace din apt supt plment. ig Si aceea, in care Dumnecleit fleu pre om
ochil tel st null ridici spre cer, BA pe pam5nt; gi cercetezd de la o mar-

vedi sorele, luna i stelele, tott &tea gine de cer ptnt is cea-l-a/tt, dad
cerulul, gi BA te amagesci, 6 st te in- s'a fAcut ce-va ea acest lucre mare, ai
chin! lor, ci sit servescl lor, pre cari s'a mai audit asemenea lui? 33 Dacd
Iehova Dumnecleul tn le-a impArtit vre-un popor a audit vocea 110 Dunne-

tutivor poporelor de supt tot cerul.


20 Er pre vol Iehova v'a luat, qi v'a
scos din cuptorul eel de fer, din Egipt, pentru ca st fitT lul popor de

moatenire, cum c1 santeti. asta4i.


21 Si Iehova se man% pre mine din
causa vOstra., tg se jail, el et sit nu
trec Iordanul, c1 ca ail at nu intru in

(led vorbind din mijlocul foculul, pre-

cum al audit tu, al tot mai traiescl?


34 Sail dad's' vr'un deA s'a incercat st

vint fi 86.-0 Tea natiune din mijlocul


altei natiunl, prin cerctrile, prin semne
i prin minuni Qi prin resbel, en maim

tare ai en brat Intins, ci prin luertrl

marl fi infricqate, cum fuserd tdte a-

acel pament bun, pre care Iehova, celea, pre care Iehova Dumnecleul vosDumneleul vostru, it dl vole de mqtenire. 22 Ci eq am at mor in acest
pAment, si nu void trece dincolo de
Iordan; dart vol vett trece dincolo, ai
yeti lua in sttpanire acel parnent bun.

tru le-a fAcut pentru vol in Egipt Inaintea ochilor teT. 35 Tie numaa ti
s'a ardtat acesta, pentru ca sit cunosci,
el Iehova singur este Dumneclett, fi cd
an este altul afarit de dinsul. 36 Din
23 Feriti-ve, ca st nu ultati legt- cer te-a &cut et audl vocea sa, ca el
mintul lul Iehova, Dumnedeul vostru, te Invete; c1 pe ptment tl-s. aretat focare-1 him cu vol, ci sit nu facet! voii5 cul lui eel mare, ci tu cuvintele In!
chip cioplit, nisi asemenare de tot le -al audit din mijlocul focului. 37 Si
ce Iehova Dumnecleul ten ti-a oprit. fiind-ea el a Tubit pre pArintiT teT, pen24 Ct Iehova Dumnecleul ted este foe tru aceea semiutia lor a ales dupt dinmistuitor, Dumne4ii gelos.
aii, ci te-a scos pre tine el insuel cu

25 Tn and vet nasce flu ci fii de puterea cea mare a sa din Egipt:
fil, ci ve vett invechi in acel pament, 38 Pentru ca sit alunge dinaintea ta
ci ve vet! corupe, Qi vet! face vol5 natiunl mai marl ci mai tar! de eat
chip cioplit, asemenarea vr'unui lucru; tine; dr pre tine st te conduct, i sasail veT face reit in ochiT lei Iehova g dea pAmentul lor de motenire, cum
Dtunneleul tell, prin care st-1 mfiniT; se vede astrt-c11.
26 Idil astl-cli de mArturie contra vds3g CunOsee dart astlcli, eJ Id in
trt cerul ci pamentul, ct vol curand inimit, ea numal Iehova este Dumneye vet! perde de pe primentul, pentru Oeit gi in cer sus Qi pe plment jos, fi
care treceti Iordanul, ca st-1 luati in altul nu este; 4o DecT pAzesce legile
stApfinire: clilele v6stre nu vor fi multe lei ci ordinele 1111, pre can ti be dad
inteinsul, ci de tot 0 vet! perde. en astit-01; ca st fie bine tie ci fiilor

Iehova ye va impritttia intre tel dupt tine; al pentru-ca st bleed


popore, yi vet! Anita putinl la nu- Mile multe in pAmentul, pre care Ieho27 Si

mer in mijlocul natiunilor, intre cari va Dumneleul ten it dA tie pentru totIehova vg va conduce. 28 Si acolo da-una.
yeti servi la del, lucru de mini omineed, lemn ci petrA, cari nu ved, nici Moisi rdnduesce cet'dOle de scapare cele
despre resdritul Iordanulus.
aud, nip! m5.nanct, aid mirose.
29 Er dad, de acolo veT cAuta pre
41 Atuncl Moisi desptuli trel cettIehova, Dumnedeul vostru, it veT afla, ti dincoce de Iordan, despre r5stritul

www.dacoromanica.ro

V. M OISI.
161
4. 42-5. 26.)
sarelut; 4a Ca acolo sit fugd ucigasul, iune eelor ce and tubese si pdzesc orcare pre aprOpele edit 1-ar omori fe.rd dinele mele.
xx Sit an Tel numele Jul Iehova
ociintd, si fruit ca el mat 'nainte si-I

fi fost neamic, ca el sit fugd inteuna Dumnedeul tdd In desert; ea Iehova


din aceste cetittl, si sit trdesed: 43 Be- nu va lass nepedepsit pre eel ce va
zerul in pustiii, in partea sesului, intre lua numele hit in desert.
Rabenitt; si Ramotul in Galaad, intre
12 Plzesee 4iiis sabatului, ca A o

Gaditi; si Golanul in Basan, intre Ma- santesd, cum ti-a ordonat Iehova, Dumnedeul tdii. x3 *ese Bile vel lucrA,
na1iti.
44 Si acesta este legea, pre care i-t1 vet face tote lucrurile tale; 14 Er
Moisi o puce inaintea fiilor lui Israel: ids a septea sabat este Jul Iehova
45 Acestea stint mesturiile si legile ati umnedeul tell; an vel face inteinsa
judecItile, pre can le spuse Moisi fit- nicl tin lucru, nisi tu, nici flint tea,
lor lul Israel, dupe ce esire. din Egipt; nici flies ta, laid serval ten, ilia serva
46 Dincolo de Iordan in vale, in drep- ta, nicl boul tea, nici asinul tai, veritul Bet-Peorului, in pernentul luT Si- ce din vitele tale, nicT strainal tdd
bon, regele Amoreilor, care locula in care locuesce in launtru portelor tale,
Hesbon,g pre care Moisi si en flit lul ca sd, repauseze servul tea si serva ta,
Israel il Mare., dupe, ce esire. din E- ea si tine. 15 Silt adu aminte, ca
47 Si el etdpanird pamentul tu sery al fost in pdmentul EgiptuluT,
gipt;
sea, si pilmdntul lul Og, regele Basa- si Iehova Dumnedeul tai te-a scos pre

nulul: eel dot me al Amoreilor de tine de acolo cu man/ tare si cu brat

dinedee de Jordan, despre rdsaritul so- Intins; pentru aceea ti-a ordonat IehoreluI;

46 De la Aroer, care este pe va Dumnedeul tat at pe.zesct dills sa-

termurile pdraului Arnon pane, la mun- batuluT.


x6 Onoreze. pre perintele tea si pre
tele Sion, adecit Hermon; 4g $i tote

campia de dineace de Iordan, despre muma ta, cum ti-a ordonat Iehova
reseritul sarelui, pan/ la mares, cam- Dumnedeul tdii, pentru ca qilele tale
ad fie multe, si ca se.-ti fie bine in pd.
piei, supt pdlele namtelui Pisga.
mentul, pre care-1 di tie Iehova Dum.Repefirea celor clece porunci.
nedeul tel.
17 SA nu ucill.
$i Moisi chtemit tot Israelul, 9i -T
xit SA nu precurvesel.
5 vise: Asculta, Israele, legile si juzg Sa nu furl.
decatile, pre cart ell le vorbesc astd-dl
20 Si nu mitrturisesct mdrturie minin au ui vostru, si se. le invdtati, si sit
cautatt a le face. 2 Iehova Dumne- cinasit contra apropelut Mi.
'
21 Si an poftesci femea apropelul
deul nostru, incheid cu not legdmint

3 Nu cu parintil nostri
beheld Iehova acest legdmint, ct cu
not, Cu not acestia aicea, cu not cu
toil, can ne aflilm aste.-dl in vie*
pe Horeb :

ate. in fate. vorbi Iehova cu voi pe

munte, din mijlocul foculul;

5 (Stand

ell in timpul acela intre Iehova s'intre

rot, ca sit spun voile cuvintul int Ie-

hova; de. voi ye tremuratl de acel foe,


si nu ye suirdti pe munte;) si vise:
6 En stint Iehova Dumnedeul tdd,
care te-a scos din pamentul Egiptulul,
din casa servitutei; 7 SI nu aibi altt
del afar/ de mine.

8 SI null fact tie chip cloplit, aid

cull asemdn arc din cele ce sant in cer


sus, sad pe pem'ant joe, sad in apd aupt
pement; g Se. an to prosterni imam-

tea lor, nice sa to inchint lor;

Oil, aid sit poftesci casa aprOpelul

Mil, nice Carina lui, nice servul luT,


nicl serva lui, nice boul lui, nici asinul lul, nici nimica din ode ce stint
ale apropelut tell.
22 Aeeste cnvinte le vorbi Iehova
cdtrd tate, adunarea vdstre, pe munte
din mijlocul foculul, din 'Dior si din
negurd demi, en voce tare; si nimic
n'a adaos; si le cerise pe doe table de
petrit, si le dada mie. a3 Si audind
voi acea voce din mijlocul intunereculul, (cd muntele ardea in foe) venirittl
&lts/ mine, totT capii seminttelor vastye, si batranit vostri, 24 Si 4isertiti:
Ech, Iehova Dumnedeul nostru ne aret/ marirea sa si marimea sa, si vocea
tut o andirdm din mijlocul foculul;
astii-di am vdtlut el Dumnedell vor-

cit ed
Iehova Dumnedeul tell stint Dumneded besce Cu omul, si el remane viol. 25 Si
gelos, care pdca.tul parintilor pedepsesc scum, pentru ce sit murim? cit acest

In flit pane, intr'a frets si a patra ge- foe mare tot ne mistuesce: De vom
nerafiune celor ce mC urece; 10 Si mat audi ince, vocea,luT Iehova, Dumcare fac mils pand intr's mia
genera- nedeul nostru, vom muri; a6 Oficl
www.dacoromanica.ro
11.

162

[5.27 -6.24.
and cecIT in cast, ci mind mergi pe
tale, efind te culci, ci cfind to scolT;
8 $1 st le legl ca semn pe mane. -tl, gi
sit-ti fie fruntar intro ochii tel; g
et le serif pe ucioril easel tale c1 pe
portile tale.

V. MOISI.

care este fiinta de came, care st fi andit vocea viulul Dumneclet din mijlocul focului vorbind, precum noI, *1 si
fi remas in vietit" ? 27 Apropit-te tu,
yi ascultit tote cite clice Iehova, Dumneleul nostru, yyi vorbesce tu note tote

ate Iehova, Dumnecleul nostru, va

dice tie, *i nol vom auli, Qi vom face.


28 $i auclind Iehova vocea cuvintelor vostre, cind vorbirati dare, mine,
clise catra mine Iehova: Audit -am vo-

cea cuvintelor acestul popor cite a


vorbit Writ tine; el cite le-at vorbit,
tote bine le-ail vorbit. 29 Oh! de ar
fi, ca inteingil et rerafing tot-da-una
asemenea anima, ca al se tem& de mine,

qi at ptzeseit tote ordinele mele: ca


sit fie bine for Qi fiilor for in etern!
3o Mergi! spune lor: Intorceti-ve la
corturile vostre. 31 $i tu st remit

aicea la mine, ci et 10 volt spune tote


ordinele ci legile ai judectitile, in earl
se. -1 invetl, ca el pre acelea si le fact
In pitmentul, pre care vi-1 daft spre
stlipanire. 32 Luatl dart aminte, ca
it faceti a*a, precum a ordonat Iehova Dumnecleul vostru; nu ye abate0

to $i va fi, et dupt ce Iehova,

Dumnecleul ten, te va aduce in pitmen-

tul, pre care el cu jurtimint I-a promis

pitrintilor tel, Jul Abraam, lul Isaac


ci lul Iacob, c& ti-i va da, Cu cetati
marl gi frumOse, pre care tu nu le-al
zidit; it Cu case pline de tote buntatile, pre cari tu nu le -al implinit; en
puturi de apt' stpate, pre cari tu nu
le-al sapat; cu vii ci cu mtslinl, pre

cari tu nu le-al plantat; din cari tu


mancand te veT sittura; 12 Atuncea
feresce-te ea st nu uTtl pre Iehova,

care te-a scos pre tine din pitmentul


Egiptulul, din casa servitutel. x3 De
Iehova, Dumnecleul tell, sit te temT,

ci

lul sit-I servesci, gi pe numele lul si


to juri; 14 St nu umblatl dupe. altl
del, dintre deal poporelor, earl sfing
imprejurul vostru.
15 (CI Iehova,
Dumneleul ten, carele este Dumnedet

de la dinsele nici la drepta nici in gelos, este In mijlocul ten;) ea nu cumstanga.

33 $2; Intru tote umblati pe va mania lul Iehova, Dumnecleul OA,

calea aceea, care a ordonat Iehova, sit se aprindt asupra ta, ci se. te perda

Dumnecleul vostru; ea sit trititi, qi sa de pe fata pamentulul.


0 fie bine, ci Ode vostre sit fie mul16 St nu ispititi pre Iehova, Dunite pe ptmentul, pre care-I luatl in at& necleul vostru, precum 1-a0 ispitit is
pfinire

Masa.
17 Ordinele lul Iehova, Duninecleul nostru, sit le pitziti, cum 10 mitr-

Talcuirea poruncii dnte3 despre dragos- turiile JuT, ci legile ha, pre cari ti lc-a
tea cdtre Dumnedea
prescris. x8 $1 sit facT ceea ce este

$i acestea rant ordinele, legile gi


6 judecttile,
pre cari Iehova, Dum-

drept c1 bun in ochil luT Iehova, ca


sail fie bine, c1 sii intri, ci sa lei in

neqeul vostru, vu le-a ordonat, ca sit stitp6.nire acel plment frumos, pre cari
ve invet; ca vol pre acestea sit le faced Iehova Dumnecleul tell cu juramint 1-a

in pitmentul, in care treceti sit-I luati promis ptrintilor tel; rg Cand pre
in sttpanire 2 Ca tu sit te temi de tots neamicii tel IT va alunga de diIehova; Dumneqeul tell, pizind tote naintea ta; dupt cum a promis Iehova.
legile 1111 Qi ordinele lui, pre care ell
20 Cfind flub Mt in viitor te vs
ti le dad; tu gi filul ten @i Mul filului intreba, clicend: Ce sant mfirturiele pi

tea in tote Oilele vietei tale, ci ca 4i- legile *1 judecatile acestea, pre earl
lele tale se. fie multe.
Iehova, Dumnecleul nostru, le-a pres3 Ascultt dart, o Israele, gi tante, cHs vote? 21 Atuncea sit clici STIP
sit is feel, ca sail fie bine, qi sa ve luI tel: Servi eram nol la Faraon in

immultiti forte In ptmentul unde curge Egipt, ci Iehova ne-a scos pre noT din
lapte ci miere, dupit cum Iehova, Dum- Egipt cu mint tare; 22 $i Iehova
ne4eul ptrintilor tel, 0-a promis.
fficu semne ci minunT marl ci rele in
4 Ascultil, o Israele; Iehova Dum- Egipt asupra lul Faraon 9i asupra a
ne4eul nostru este unicul Iehova! 5 Iu- Vitt casa sa inaintca oclulor noctri;
besce dart pre Iehova, Dumnecletil tidy 23 $i pre noT ne scOse de acolo, ca sit
din Vits imma ta, ci din tot sufietul ne aduct aicea, ci st ne den pamentul

ai din tote puterile tale. 6 $i acesta, pre care cu jurtmint 1-a proaceste cuvinte, cari ti be spun astl-4T, mis pArintilor no*tri. 24 Atuncea Ie.
eh le al In inimtl. 7 $i le Intiptresce hove. ne ordont, ea sit facem tote
'n flit tel, 4i vorbesce despre dinscle acestea legi; de Iehova Dumnecleul
tell,

www.dacoromanica.ro

V. M OISI.
6.25- 7.25.]
163
nostru, s# ne temem; ca node bine sic ceste judecett, pi de vett pezi, pi le vett
ne fie in tote qilele, fi ea se. ne tie. in face, atuncea pi Iehova Dumnedeul
vieta cum se face ei asta-cli. 25 Si tad, iti va tine legernintul pi indurarea,
acesta va fi dreptatea nOstra, de vom cu care s'a jurat perintilor tel. x3 Da,
canto, ca se. implinim tote aceste lee el pre tine te va iubi, pi to va bine-

inaintea lui Iehova Dumnedeul nostru,


precum ne-a ordonat node.
Petrecerea eu Cananeii oprita.

Mud to va educe Iehova, Dumne7 cleul teii, in pamentul, in care intri


aeunt ca se-1 id in stapanire; pi va alunga dinaintea ta multe natiunt: pre
Hetet, si pre Gherghesei, pi pre Amorei, pi Canned, pi pre FereseT, pi pre
Bevel, pi pre Iebusei, pepte natiunt
mat marl pi mat tart decat tine; 2 Si
cand Iehova, Dumnedeul fed, ti le va
da in puterea ta, tu se. le bag; sit le
peril en desevartire: legemint cu ele
sa nu inchei, pi mill de ele se. nu-ti
fie.
3 Niel se. to Incuscresci cu dinsele; pre fetele tale se, nu le dal fiilor
lor, pi pre fetele for se nu le tel pentru flit tel; 4 Ca ele vor abate pre
flit tet de la mine, ca sd servesca altor
del; pi mania Jut Iehova se va aprinde
asupra vOstra, pi el to va perde curind. 5 Ci spa se facet! cu dinsele:
altarele for si le surpaV, pi stalpil for
se-t eferimati, pi chipurile for de Astarte se be Watt, pi idolit for cu foe

cuvinta, pi te va 111101110, pi va binecuvinta fruptul pantecelul toil, pi fruptul pamentulul tell: graul tea, mustul

tea pi oletul ted, fetid vacelor tale, pi


immultirea oilor tale in pamentul, pre
care cu juramint 1-a promis paintilor
tei, ce ti-1 va da. x4 Bine-cuvintat
vet fi mat pe sus de cat tote poporele;

nu va fi intru tine sterp nici sterpa,


niel intre vitele tale. 15 Ni Iehova

va departa de la tine tote. bola, pi nici


una din acele molimi rele ale EgiptuluT,

cari le cunoset, uu be va pune pres-

te tine, ci be va pune preste tots aces

cari to wan.
x6 Si se perdl tote popOrele, pre

cari Iehova, Dumnedeul Veil, le va da

tie; ochtul tea sti nu le crute, pi deilor for se nu servesci, cad curse ar fi
acOsta pentru tine. 17 De vet dice
in inima ta: Aceste popore s'tmnt mat
numerose de cat mine, cum void puts
eh se. be slung? z8 Nu to teme de
ele; ci-t1 adu aminte de cele cc a fa-

cut Iehova, Dumnedeul ted, eu Faraon


pi cu tott Egiptenil; 1g De cercarile

cele marl, pre can le-ad vedut ochit


ter, pi de semnele pi de minunile pi de
6 Ca: popor sant esti to lul Iehova, mans cea tare pi de bratul eel intinst
Dumnedeul tell; pre tine te-a ales Ie- cu cari Iehova, Dumnedeul tea, te-a
se-I ardeti.

hova Dumnedeul Oil, ca as -i fit popor scos pre tine; spa va face Iehova,

at sed, deosOiit dintre tete poporele Dumnedeul tea, tutur2r poporelor, de


cari aunt pe fata pementulut. 7 Nu cari tu te tent. 20 Inca pi vespi va

dire, pentru ca voi ati fi mat multi trimete Iehova, Dumnedeul tell, asupra
decat tote cele-l-alte popOre v'a Wait acelora, pane ce se vor perde eel ce

Iehova, pi v'a ales; cad vet stutter/. eel


mat mic dintre tote popOrele: 8 Ci
pentru-ce. Iehova v'a Whit pre vor, pi
pentru-ce el tine juramintul, pre care
1-a flicut en perintil voptri; de acea v'a
scos pre vor en mane tare, pi v'a rescumperat din case servitutet, din mina
in! Faraon, regele Egiptulul.

ad Ames pi s'ail ascuns de tine. 21 Nu

te spilimanta de el; ed Iehova, Dumnedeul ted, esto in mijlocul WI; Dumnedeti mare si infricopat; 22 Si Iehova, Dumnedeul tell, va alunga aceste
natiunt dinaintea to Incetul en incetul;

to pre ele nu be vet atdrpi curand, ea


se nu se immultesca ferele selbatice
g D'aicea dare as cunoscl, cd Ie- de pe camp In contra ta. 23 Darn
hova, Dumnedeul ten, numal el este Iehova, Dumnedeul ted, be va da tie
Dumnedeil, Dumnedeti credincios, care in puterea ta, pi be va ingrozi cu spatlegamintul pi indurarea sa le tine pane ma mare, pane, ce be va perde. 24 tit
intr'a mia generatiune cdtrd meta, pre regil for IT va da tie in mane, pi
cari-1 Tubes% ci-1 pazesc ordinele but; tu se fact se pore. numele for de supt

io Dare care resplatesce in fate ee- cer. Nimenea nu va puts sta fate in
lora ce-1 urasc, spre a-T perde: el nu
inte.rdie, eu anta cari-1 erase, ci be
resplatesce in faAtt. zz Ape dare phzesce ordinele pi legile pi judeditile
cats asta-di 41 spun, ca se. le fact.

fate. en tine, pane. ce nu-T vet perde.


25 Chipurile cioplite ale deilor for ssi

be ardi in foc; se nu poftescl aunt


sad argintul de pe dinsele, ca sit-1 tit
pentru tine, ea nu prin acestea ad to

72 Si va fi, ea de vett asculta a- prindi in curse; ea uractune este aced,.

www.dacoromanica.ro

11*

V. MOISI.

164

[7.26-9.5.

inaintea lul Iehova, Dumnedeul ten. ma ta eh se Inalte; i tu sit MO pre


26 *1 urAcTune in ease ta sit nu aducT; Iehova, Dumnedeul tell, care te-a scos

ca sit nu te fad si to blestemat, ca si


acele lucrurl; ci ingrozindu-te de ele,
urtisce-le; ca blestem stint.
indowndrile la ascultare, sprijinite de

din phmentul Egiptului, din ease servitutiT; 15 Care te-a condus in pustiul eel mare si infrieosat, umde emit
serial infocati, t scorpionT, in piiment

sec, mole nu era apt, si el a fiteut sit

amintirea bine-facerilor lui Dumneded curgt apt din petre. de cremine; 16 Caft a relelor urmdri ale neasculteirci.
re pre tine te-a nutrit in pustifi en
Luati aminte la tote ordinele, pre mans, pre care phrintiT teT n'ati cunoscari ell astif-di vi le spun, ca BA le eut-o, pentru ea sit te umileseit, ci sit
faceti; pentru ea se, trhitt, ci sh 0 im- te cerce, ca in cele din urmii sit -tT face
multitl, si sit intratl Qi st luatl in sth- bine; '7 *i sit nu did intru inima

panire pitmentul, pre care Iehova cu


jurhmint 1-a promis phrintilor vostri.
a i. adu aminte de tote, calea, pe
care Iehova Dumnedeul teit te-a con-

dus acesti patru-decl de anT in pustitl,


ea oh te umilesch, fi sit te cerce; ca

eh cunosch cele ce hint in inima ta,


de veT phzi ordinele luT sail nu.

3 Asa

ta: Puterea, mea 9i thria mend mele

mi-at eilstigat aceste, avere. 18 Cit1 adu aminte, cd Iehova Dumnedeul


tea este acela, care -ti dA putere, ea shtT efictigi eyed; pentru inthrirea legit mintulul sell, pentru care s'a jurat
phrintilor tee- cum se vede astii-dt
rg Si va fi, de veT uita pre Iehova

el pre tine te umili, si te lest sit flh- Dumnedeul tea, @i veT umbla dupe. alts
mandesci, si te nutri en mana, care eel, si vet serve tor, si te veT prosterne

n'aT cunoscut, nici nu an cunoscut pif- inaintea tor, ye merturisese asta-dl, cit
rintiT tel; ca sh-tT arete, cif omul nu voT de tot ye yeti perde. 20 Ca si
trlesee numaT cu pane, ci cu tot aceea poporele, pre cart Iehova le-a perdnt
ce ese din gum lul Iehova tritesee o- de dinaintea vOstrit, asa yeti peri vol,
mul. 4 Vestmintele tale nu se inve- drept resplhtire ell, nu ascultatt de vochire, pe tine, si piciorele tale nu se cea lul Iehova, Dumnedeul vostru.
=flare, acel patrulled de anT. 5 Cumine dare. intru mama ta, eh preemn tndemnare ca sit fim smeriti innaintea

lui Dumneded.
omul drat pre fiul sell, asa te va certa pre tine Iehova, Dumnedeul
Ascultlt, Israele! tu asth-di treeT
6 Peel pezesee ordinele lul Iehova, 9 Iordanul, ea eif intri, fi st sthpitDumnedeul tea, ca sit umbli pe chile neseT popore mai marl t maT tarT decal tine, cetitti marl si inthrite pant
lui, si sit te terra de dinsul.
7 CA Iehova, Dumnedeul Nu, te va la cer; 2 Popor mare si inalt la stet,
educe in pement bun, in pement en pre fiii Enakitilor, pre cari-I cunoseT,
peraie de apt, cu fantfinl st en laeurT, ci despre cari al audit dicend: Cine
cari isvoreac din viii si munti; 8 in pate sta inaintea fiilor lul Enak?
pitment de grafi si de ord si de vii Qi 3 Tu dart sit sciT, cit Iehova Dumnede smochinT si de rodil, phment de o- deul MI, care merge inaintea ta, este
livI si de miere; g PAment, unde tu foe mistuitor; el IT va perde, via va
nu vet mance pftnea ta en seAdere, face sit se piece inaintea ta, @i tua veT
unde tu nu veT aye lipsh de nimica; alunga, si-1 veT perde eurAnd, precum
pement, ale chruTa petre Ant fer, vi tI -a promis Iehova.
dintr'aT arias muntl veT sapa aramh.
4 *1 dupe. ce Iehova, Dumnedeul
xo Cand veT manca, si te veT shtu- Mil, IT va alunga de dinaintea ta, sit
ra, sit bine-euvintezT pre Iehova, Dum- nu eugeti intru inima ta, dicend: Pennedeul tell, pentru pitmentul bun, ce tru dreptatea mea m'a adus Iehova
ti 1-a dat. rx Feresce -te, ca eh nu aicea, ca sit Tell acest pement in stiluitl pre Iehova, Dumnedeul tell, asa plinire; ci pentrn nelegluirea popOreca sit nu-1 pitzesei ordinele lul, jude- lor acestora Iehova le alungh de dinaclitile lui ct legile lul, pre cari ti le intea ta. s Nu pentrn dreptatea ta,
or on ea sett -di; ra Ca nu cum-va, nicT pentru intregimea inimel tale intri

dupit ce tu veT mance si te veT shtura, tu in pilmentul tor, en sit-1 TeT in sthgi case frum6se I T veT zidi, si veT locul penire, ci pentru nelegTuirea popdrelor

13 si ciredele tale si tur- acestora Iehova le alungh dinaintea


me]e tale se vor immulti, i argintul ta, ci pentru ea sit ?T implin6sch ensi aurul la tine se vor ingrtmtdi, si vintul, cu care s'a jurat phrintilor tel:
sntrinsele;

tote ale tale se V0111311111110.

14 1111-

luT Abraam, luT Isaac @i lui Jacob,

www.dacoromanica.ro

9,8-10.44

V. MOIST.

165

6 Deel se. seiT tu, 0 nu pentru me ascult1 ei esti datii. 20 fuel Qi


dreptatea ta Iehova, Dumnedeul tefi, asupra lul Aaron se mania Iehova
it1 dii acest plment bun, ca sa -1 Tel in forte, aca ce, umbld sa -1 perdl pre el;
stApanire; ca esti: popor tare la cer- er eii me rugaT in acelaci timp ei pen 7 Adu-t1 aminte, 2i, nu ulta, tru Aaron. 21 $1 fapta peeatuld
blew
0 di 'al maniat pre Iehova, Dumne- vostru, pre care fe.curatl vol, vitelul,
deul tea, in pustiu! Din oitia aceea, it lttailt, ei -1 arsel en foe, qi-1 pisaT,
in care al eeit din plmentul Egiptu- sdrobindu-/ forte, paniL ce se facu meluT, p8.nit ce at,T ajuns in locul acesta, nunt ca pulberea; qi acea pulbere o
resculA.torT a21 fost impotriva Jul Ie- aruncal in Oran] ce curge din munte.

8 $i in Horeb atata intArita22 (Aea ei la Tabera qi la Massa


rAtl pre Iehova, el el de manie voi sa ei la Kibrot-Taava maniaratl pre Iehova. 23 $I cand ve trimese Iehova
0 per_de.
g (And me Buil pe munte, ca 0 de la Kadee-Barnea, dieted: Suiti-ve,
10 tablele eels de petrA, tablele leg& qi luatT in stapanire pgmentul acela,
mintuluT, care -] fActi Iehova cu voT, pre carele 1-am dat voile, vol ei atuneii remAseT pe munte patru-deel de cea ve rescularAtl impotriva luT IehoBile qi patru-decT de noptT, fare. ea va, Dumnedeul vostru, ei Watt credut
hova.

luT, ci n'atI ascultat de vocea luT.


Iehova 1mi dAdu cele doe table de 24 Resculltori ati fost in contra lul

pane ea mAnanc sail spa sil befi; zo $i

Oh* scrise cu degetul lul Dumnedeil,


qt pe ele tote cuvintele, cari le-a vorbit Iehova cu voT pe munte din millocal foculul In difia adunarei. zz Si
is sfareitul celor patru-decl de dile ei
patru-deer de noptT, Iehova imi dedu
cele doe table de pets, tablele legAmintului.
12 $i Iehova Oise catrA,
mine: Se611-te, pogOrit-te curand de
aicea; ce, poporul tea, pre care 1 -al

scos din Egipt, s'a corupt; el curand


s'afi abltut de la calea, care le-am ordonat efi; eT @T -afi facut chip turnat.
13 $i Iehova mal vorbi cats mine,

Iehova din ylitia in care v'am cunoscut


pre vol.
25 $1 efi me prosternuT inaintea lul
Iehova; patru-decT de Bile @i patrudecT de noptl fuserd, cat me proster-

nuT; 0, Iehova

vise,

ca vrea sit vg

26 $i en mg rugai luT Iehova,


Qt diseT: Iehova, Domne, nu strica pre
poporul tett Qi moetenirea ta, pre care
porde,.

tu o -al rescumperat prin puterea ta,


ei pre care tu 1-al scos din Egipt cu
mans tare; 27 Adu -ti aminte de servii ten Abraam, Isaac ei Iacob; nu

&luta la invartoqarea poporuluT aces4icend: Elt me uitai la poporul acesta, tula, nici la reutatea luT, nici la pecal

pi eca el este popor tare la cerbice; tul lul;

28 Ca nu cum-va in tarsi

vostru, fi ve fleuserag vitel turnat;

Tablele eele noui.

54 Lasa-me s6.-I perd, Qi numele lul din care ne-al scos, el se dice: Pentrusa-1 sting de shpt cer, el pre tine to el Iehova nu putts al-I adueit in p6.voill face popor maT tare ,sql maT nu- mentul, pre care li-1 promisese; ei penmeros decat acesta. 15 $i intoreendu- tru ura sa eats dinefi TT sense, ca se. -I
me, qi pogorindu-me de pe munte, care mere in pustilt. 29 CA ei stint poardea in foe, avend cele doe table ale porul tell ei moetenirea ta, pre cari
legAmintuluT in amindoe manele mele; I-al scos cu puterea ta cea mare, si Cu
i6 Eli me uital, qi eel voT pecatuise- bratul tell eel intins.
rAtI contra luT Iehova, Dumnedeul
curand ve ab6tuserati de la calea, care I0to timpul acela vise Iehova cAtrl
v'o ordonase Iehova.
57 Atuncea
mine: CToplesee doe table de VIluaT cele doe table, ei le aruncaT din tit ca cele d'antel, qi suie-te la mine
manele mele, qi le sfAritmaT inaintea pe munte, ei-t1 fa Qt un ehivot de lemn.
ochilor voqtri. z8 $i me prosternul 2 $i ell void eerie pe aceste doe table
inaintea lul Iehova, ea .qi anteTaqI da- cuvintele, cari eraii pe tablele cele
ta, patru-deci de dile el patru-decT de dantel, cari le-al sfilramat, qi tu sa le
noptT, fart ca pane 0 mananc, salt pal in chivot. 3 $i a2a flicul chivoape el bell, pentru tote pecatele yes- tul din lemn de sittim, yi cTopliT doe

tre, pre can le -ail fAptult, facend ce table de petrA ca cele d'antei, ei me
este reii in ochil lul Iehova, ca sA-1 euT pe munte cu cele doe table in
maniatl.
19 CA 0 me temeam de mans -mf. 4 $i el scrise pe acele taTutimea aceea, ei de mania, cu care ble, ca pi pe cele d'anteI, cele deco
Iehova s'a fost aprins asupra vests; cuvinte, can le vorbise Iehova ultra
cd voia at ve perdt pre vol. Si Iehova vol pe munte din mijlocul foculul in

www.dacoromanica.ro

166

110.5-11.10.

V. MOIST.

ills adunitrel, Qi Iehova le dedu mie.


5 $i eu me intorsel, si me pogoriT de
pe munte, Qi puseT tablele in cliivotul,
care-1 fecusem, ca ele sit fie intr'insul,
cum imi ordonA Iehova.

pi

ri Aaron, si acolo fu si immormintat;


si Eleazar, fiul sell, se facu preot in
locul lul. 7 D'aicea plecare el la
Gudgoda; si de la Gudgoda la Iotbat,
plment cu 011ie de ape..
8 In timpul aceea deosebi Iehova
semintia lul Levi, ca se, parte chivotul legeT luT Iehova, fi inaintea hit
Iehova sit stela, ca sa-T servesca, si in
numele lul se, bine-cuvinteze, pane, in
Oitia de astA-11.
g De aceea Levi nu
are parte nici mostenire cu fratil eel;
Iehova este mostenirea lul, dupe, cum
Iehova, Dumnetleul tee, i-a promis.
xo $i ea remaseT pe munte atata
ca si anteTas1 date, patru-tled de Mile

care a fitcut pentru tine lucrurT marl


si infricosate, pre cari le-al veOut te

vestminte.

/9 Peel sit TubitT3i vol

pre strain, el strain ati fost in pamentul Egiptului. 20 De Iehova, Dum-

netleul tell, sit to temi, luT singur se, -T


servesci, si de dinsul se, to alipesci, si
6 $i fill MT Israel plecare, de la pe numele lul sit juri. 21 El seill fie
Beerot-Bene-Iakan la Mosera, unde mu- lauda ta, si el still fie Dumnetleul tee,
chiT tel.

22 Cu sopte-Oeci de suflete

se pogorire perintii tel la Egipt,

si

scum le flcu Iehova, Dumnetleul tee,


ea stelele cerulul in multime.
Amintirea minunelor filcute de Dumne(la cu poporul sea.

Tubesce pre Iehova, DumIIII Deel


netleul tell, si pezesce cele es
stint entre dinsul de paizit, i legile

lul si judecAtile lul ci ordinele 1ni in

tote 41Iele.
2 si el recun6scetT astA-01; ced nu
en copiT vostri vorbesc ell, care nu scull

si patrulleel de noptl; si Iehova me nimica, $i nu vetlure, certarea lui Ieasculte, yt aka data, qi Iehova nu voi hova, DumneOeul vostru, merirea en,
el to perde; ix Ci Iehova Oise cit- mama sa cea tare, ci bratul lul eel intre mine: Sc61A-te, du -te, ca ea mergi
inaintea acestuT popor, ca intrand, se,
Tea In stapanire pamentul, care cu juriimint 1-am promis pArintilor set, eel

vole da lor.

Ce cere Dumnedeii de la Israel?

tine;

3 $i semnele hi! i faptele lui,

cari le film el in Egipt, lul Faraon,


regele Egiptulul, si in tot plmentul

lui; 4 $i cate a &cut el 6stei Egiptenilor, tailor lor si carelor lor: cum
Men el se, inunde spa MArel Rosil

preste ci, and ei ve urmitrire, si Ie$i scum, o Israele, ce cere Ie- hova iT perdu pane in Oiiia de estehova, DumneOeul tel, de la tine, de- OT; 5 $1 cele ce faeu el voile in puscat ca to de Iehova, DumneOeul tee, stiu, pang ce ajunserilt1 in locul acesta.
se, to temT, se, umbli In tote cube lul, 6 $1 ceea ce facu el luT Datan ci lul
si se, -1 iubesci; $i Jul Iehova, Dumne- Abiram, fiilor lul Eliab, fiul lul Ruleul tee, se, -T servescI din tote, lulu's, ben, and pamentul 1c1 deschise gura
ta si din tot sufletul tee; 13 Ca sit sa, si pro el II inghiti impreune, cu faplzeseT ordinele lul Iehova Qi legile miliile lor qi Cu corturile for ci Cu tote
lull cari -tl ordpn eA aste-Ol, ca bine averile, cari be aveati el, in mijlocul
sell fie. 14 Ece, a lul Iehova, Dum- a tot Israel. 7 CO. ochiT vostri v6neOeul tee, este cerul @i cerul ceruri- (Jura tote luerarile lul Iehova cele
lor, plmentul si tote cate stint intr'in- marl, can le film el.
12

15 NumaT de pArintil teT i-a


bine-placut lul Iehova, si el I-a iubit Bine-cuvintarea ascultart% fi blestemul
neascultani.
pre ei; gi semintia lor a ales-o dupe
dinsil, pre vol, din tote pop6rele, cum
8 Pezitl decl tot ordinul care vi-1
se vede sate, -c11.
ordon asta-tit, ca se, ye interitT, si sit
intrati, 9i se, luati In stapanire plsul !

Circumcisiwnea inimei.
mentul, in care trecetT, ca se,-] luatT;
i6 Dec1 eircumcidetl preputul ini- 9 $i ca chicle vostre sa fie multe in
meT vostre, i cerbicea v6stre, se, nu ptimentul pre care Iehova cu juramint
v'o invartosati. 17 Ca Iehova, Dum- 1-a promis parintilor voptri, s6.-1 des lor
necieul vostru, este Dumnetleul Ocilor, Qi semintiei lor; pament, undo curge
si Domnul domnilor, Dumnetleul eel lapte si mTere.
mare, eel tare si infricosat care nu
io CO. pamentul, in care mergi, ca

caute. la fats, si nici daruri nu Tea; se, -T 10T in stapanire, nu este ea pamen-

i8 Care face dreptate orfanulul si v11- tul EgiptuluT, din care ati ecit, unde
(111,74 si Tubesce stritinul, dandu-1 pane to semenAtura ta o semenal, si Cu Di-

www.dacoromanica.ro

V. MOISI.
167
1 1. 11 12. 6.]
ciorul o adapaT ea o grading, de legu- inaintea vostre; ed temere @i cutremur

ix Ci pamentul in care treceti,


ea sit-1 luati in stapinire, este pament
en munti st eu vat, care din plOTa cerulul si, adapit; 12 latiment, de care
Iehova Dumnedeul tLu porta grija, asupra earuia ochil luT Iehova, Bumme;

de vol va puno Iehova, Dumnedeul


vostru, sit fie preste tot pamentul pe
unde yeti calea, precum a promis voile.
26 Eel, eu sate -(1i ve pun inaintea
pi bine-euvIntare si blestem:
27 Bi-

ne-envintare, de vett asculta de ordi-

tad, privesc ne'neetat, de la nele lug Iehova Dumnedeul vostru, can


inceputul anulul pang in sarsitul a- le ordon voile ed asta-ail: 28 Si blestern, de nu vett asculta de ordinele
nului.
13 *1 va fi, daci vetl asculta de lul Iehova, Dumnedeul vostru, ci ve venedeul

ordinele mele, pre can le ordon voile tt abate de la calea, care o ordon voile
asta-01, ea sa Tubitl pre Iehova, Dum- ed asta-dT, umbldnd dupe alt, cleT, pre

nedeul vostru, ci SA-I serviti din tota cari nu-T eunoseeti.


zg *i dupi ce Iehova, Dumnedeul
inima vostre st din tot sufletul vostru; 14 Ett void da pamentulul vos- tell, te va aduce In pamentul, In care
tru plaie In timpul sad, pl6ie timpurie intri ca sa-1 lei In stapiinire, bine ensi ploie tarclie, ea tu sit-tipott strings vintarea sit o put pe muntele Garizim,
graul tad, si mustul tea st olelul tau; si blestemul pe muntele Ebal. 3o A15 Si void da Orbit pe cdmpurile tale cesti mirnti ad nu sdn dineolo de Iorpentru vitele tale, ca tu sa manancT si dan, dinapola eget ce merge spre apusul tuirelui, In pamentul Ca.naneilor,
sa te saturT.
16 Paziti-va, ea nu inima vostrit sit earl locuesc in campiT, in dreptul Ghilse amagesca, sin vol sit 0 abated(, pi galtiluI, lane. stejarul More? 31 CA
sit serve l altor del, pi sit ve proster- voT trecel Iordanul, ea sit intrati, pi
nett inaintea lor; 17 Si atuncea ma- sit luatt in stapanire pamentul, care
nia luT Iehova sit se aprinda asupra Iehova Dumnedeul vostre 1.1 dit voila
vostre, si el eerul sit-1 Inehida, ea sit ea sit -1 stapiniti, si sit locuitl intrin-

nu cads plaie, si pamentul sit nu des sul. 3z Deel cants* ea sit facetl tote
venitul sea, ci vol curand sit ve per- legile i judectitile, cite eu asta-di vi
deti de pe pamentul bun, ce-1 di voile le pun Inainte.
Iehova.

Stdrpirea idolatrier.
18 PtuietT decT aceste cuvinte ale
mele In inimele vostre, si in sufletele
Acestea stint legile si judecatile,
vostre, pi le legati ea semne pe mane- 2 pre sari sit cautatl a le face, In
le vostre, si sit ye fie fruntar inaintea pitmentul, pre care Iehova Dumnedeul
ochilor voctri; zg qi en acestea in- parintilor tel ti-1 da, ca sit-1 stapanesci
vetati pre fill vostri, W vorbesce des- in tote qilele cite yeti trili pe acest
pre dinsele, tend cedi In case, 4i cand pament.
mere pe tale, and to tine,, tit cdnd
a Sit surpatT tote locurile, uncle nate moll;
ao Si le eerie pe usToriT tiunile pre, can le yeti alunga, s'aii
easel tale si pe portile tale: az Ca inchinat defier lor, pe muntiT eel Inalti,
dilele vostre cum st Allele fiilor vostri pe delurl, si supt verl-ce arbore verde.
ea fie multe pe pamentul, care Iehova 3 Si sit surpatt altarele lor, ci sit sillen juritmint 1-a promis patintilor vos- ramati stdlpil lor, si Inchipuirile Astad ca-1 va da lor, cat vor fi isle ce- tartel lor sit le ardeti en foe, si chim ins deasupra pamentulul.
purile cleilor lor sit le WAY, si sit
21 Cil de yeti pitzi tote aceste or- perdeti numele lor din acel loc.
dine, pre cari ed le ordon voile sit le
faceti; decd. vetT Tubi pre Iehova, Dum- Local pi chiput adeveratei slujbe dunt-

nedeul vostru, si vett umbla In tote


tails gill, si ve vett alipi de dinsul;

nedeeset.

4 Nn asa sit faced vol lei Iehova,

23 Atuncea Iehova va alunga pre tote Dumnedeul vostru! 5 Ci local care-1


aceste natiunT de dinaintea vostre, si va alege Iehova, Dumnedeul vostre,
vol vett stitpani natiuni mat marl ci din tote semintiile vostre, ca sit -T pumat tart decat vol. 24 Tot locul pe ns numele luT acolo, acestit locuinta a
unde va calca talna picioruluT vostru, sa sit cercetatT, i acolo sit venitl; 6 Si
al vostru sit fie: de la pustill Oita la acolo sit adueeti olocaustele vostre, ci
Liban, de la fluviti, fluvial Eufrat, feline sacrificiile vostre, si decimele vostre,
la mares despre apus va fi cuprmsul pi darurile ridicate ale minelor vostre,
vostru. 25 Nimenea nu va puts eta pi voturile vostre, si darurile vostre

www.dacoromanica.ro

[12. 7-32.

V. MOISL

168

de bunl-voTe, si cele ante!-nascute ale Dumnecleul tell- de tot la ce al pus mavacelor vostre si ale oilor vostre. 7 $i nele tale. zg Feresce-te, ca pre Le-

acolo sn mancatt inaintea lul Iehova vitul sA nu-1 pirisescl cat vet Litt In
Dumneleul vostru, si s. ye bucuratt plmentul tee.
20 Clad Iehova DumneVeul tell 10
vol si familiele vostre de tot luerul
manelor vostre, en care Iehova Dum- va hlirgi hotarul, dupe cum a promis
tie, ci tu vet Vice: Void sA mitnane
neVeul vostru v'a bine-cuvintat.
8 SA nu face0 aca, precum facem came, fiind-ca. sufletul tel doresce sit
not astl-VT aicea, fie care tot ce este mAnance came; atuncea dupe tots pofdrept in ochil eel. g CA pfinit arum ta sufletulut ten pott mince came.
inch n'att ajuns In repausul i moste- 21 DacA locul acela, pre care Iehova
nirea pre care Iehova Dumneleul vos- Dumneleul tel it va alege ca sit punl
tru v'o dl. to DecT dupd ce yeti numele sell acolo, va fi pre departe
trece Iordanul, Qi Teti locus plmentul, de tine, atuncea jungbie din boil tel
care Iehova Dumneleul vostru vi-1 dii si din oils tale, pre can Iehova le-a
de moptenire, si el ve va da repaus dat tie, cum ti-am ordonat ea; si mlde tot! neamicil voctri de jur impre- nand. in portile tale dupl. totit pofta

jur, Incfit sA locuiti in sigurantii;

11 A- sufletulut tea.

tuncea vol in locul care Iehova DumneVeul vostru 80-1 va alege, ca sA faci
sA locuesell numele sell acolo, sA adueett tote cite el vL ordon: olocaustele vostre pi sacrificiile vostre, Veeimile 'Metre, si darul ridicat al mlnelor

vastre, si tote cele mai alese din voturile vostre, re can le-a0 votat lul
Iehova; 12 qi ye bucurati inaintea
hit Iehova, DumneVeul vostru, vol si
flit voctri, @t fetele vostre, si servii

22 Dart/ numai aca el


o mancatt, cum se milnftneg; acum-cd-

priOra Qi cerbul; eel necurat $i

eel

carat asemenea o pot manca. 23 Decat feresce-te, ea sangele sA nu-1 mAnine!, cA sangele este suflet, Qi sufletul

el nu-1 mlnluel cu carnea impreunl;


24

Si nu-1 mitne.ncT; pe pfiment srt-t

torn! ell apa. as SA nu-1 mfinAncl;


ca el fie bine tie ci fiilor tel dupl tine,.
de veT face ce este drept in ochil Int

Iehova.
voctri, i servele vostre, ci Levitul, ca26 Inse cele consacrate ale tale si
re este in le-intrul portilor vostre; cl voturile tale al be ridict, si sit le aduel

el n'are parte nicl moptenire cu vol.


x3 Feresce-te, ca olocaustul tel sit
nu-1 aduel In verl -ce be ce vet vede;
14 Ci In locul, care Iehova it va alege
intr'una din semintiile tale, acolo sA
aducl to olocaustele tale, sz acolo sA
fact tot ce ea 10 ordon.
is Totust dupl. tug pofta sufletulut ten pot junghia ci mince came in
tote portile tale, dupii bine-cuvintarea
hit Iehova, Dumnecleul tea, care o di
tie; eel necurat ea si eel curat pot BA
mfi'nAnce, ea si acum cea de citpfiOrit
qi cea de verb. 16 Numal sangele BA

la locul, pre care Iehova it va alege;

27 $i sA sacrificl olocaustele tale, car-

nea ci sangele, pe altarul lui Iehova,


DumneVeul tat; ei sangele sacrificielor tale sA se verse pe altarul lul Iehove Dumneleul tea; Or carnea sl o
miinfincl.

28 Plzesce Qi asculti tote aceste

etwinte, can is ordon tie; ea all fie


bine tie pi fiilor tel dupii. tine in etern;

fAcend tu ce e bun si drept in ochil


hit Iehova, DumneVeul tell.

29 Dnpi ce Iehova, DumneVeul WA,

dinaintea ta ye fi starpit natiunile, la


nu -1 mAncati; pe pAment sA-1 versatT can mergt ca sA be alungi de dinainea apa.
tea ta, ci dupl. ce is vet fi alungat, ci

17 Tu an vet pate manca Intre pfimentul lor it vet locui;

3o Feresce-

portile tale ciecimea graulut tea, nici te, ca el an fil prins in cur* urman-

a muctuhul tea, aid a oleTulul Ill, du-le lor, dupA ce et furl. starpiti dina-

aid antes-nIscutele vacelor tale si ale intea ta; gi sit an ceret dupl. Veil lor,
oilor tale; aid vrunul din voturile, licend: Cum servirl natiunile acestea
pre can le-at votat, aid darurile tale 4eilor lor, aca void face ci ea. 3z Tu
de bunA-vole, aid darul ridicat al ml- sit nu fact aca hit Iehova DumneVeul
lacier tale; 18 Ci sA milnanet pre a- tell; cl acestia fiteurl Veilor lor tog.
celea inaintea but Iehova, DumneVeul uractunea, tot ce urlsce Iehova; el el
tel., in locul care-1 va alege Iehova, chlar ci pre flit lor ci pre fetele lor
DumneVeul Oil, to si flu! MI, si fiica le arseri cu foc Veilor lor. 32 Tot
ta, ci servul tea, gi serva ta, si Levi- cuvintul ce ye ordon, eitutati sl-I
tul care este in lit-intrul portilor tale; facet!; nu-I aditugi, qi nu-1 scads mipi

sit to bucurl inaintea hit Iehova mic.

www.dacoromanica.ro

13.1- 14.11.]

V. MOISI.

Pedepsa profeeilor mincinoff.

169

gem, ci se. ne inchintm altor clei, pre


cari nu -i cundscetl; 14 Atuncea cautil,

,., De se va scula intre vol profet fi cercetezit bine, ci intrebd cu de amesail visdtor de vise, care inaintea nuntul; ci dacO e adeverat, fi lucrul
ta va face semn sad minune; 2 Si intemeTat, cit acesta uraclune s'a insemnul ci minunea de s'ar implini, des- tamplat in mijlocul ted; z5 Tu pre
pre care ti-a vorbit, cand a clis: SA tots locuitorT cetatil aceleTa sit-I ball
mergem dupa alti del, pre care tu nu-T ea ascutitul sabiel; perdend-o en to-

3 SA tul ci tot ce este ints'insa, chlar ci vinu asculti de cuvintele aceluT profet tele lor, cu ascutitul sabiel. z6 Si
sail aceluT visitor; cit Iehova, Dumne- t6t1 prada el sa o strangl in mijlocul
deul vostru, ve cerci pre vol, ca sit pietel; ci cu foe BA ardi de tot cetatea
age, daci voT lubitl pre Iehova Dum- ai tote prtgile el lul Iehova Dumne-,
nedeul vostru din OM inima ci din tot 4eul tea; ci ea in perpetu sit fie mo4 Vol luT Iehova, Dumne- vi16., fi sit nu se mat rezidesca. x7 Si
sufletul.
deul vostru, sit urmatT, ci de el sit ve nimica din acel blestem sit nu se litemeti, ci ordinele lul sl le pAzitl, Qi pescii de mane ta: ca Iehova sit se tuvocea lul se. ascultatl, yi lui s1-1 ser- tored de la Tutimea manieI sale, ai
viti, ci de dinsul se. ve alipitl. 5 Si sit-sT arete indurare cittrit tine, si sit i
acel profet sad acel visator sit se o- se face. mild de tine, ai el to immulmore; fiind-cl a invetat abatere de la thee., precum s'a jurat parintilor tel;
Iehova, Dumnedeul vostru, care v'a 18 De vol asculta de vocea luT Iehoscos pre vol din pitmentul Egiptulul, va, Dumnedeul tit, ci veT piizi tote
ci v'a rescumperat din easa servitutil, ordinele luT, cite ti le ordon et astafi find -cd el a citutat se. to mouthed di, iw veT face ce este drept in ochii
diu tales, pre care Iehova Dumnedeul lul Iehova Dumnedeul tea.
Let ti -a ordonat, ea sit umbli pe dinOprirea obiceiurilor pligatte de dale.
sa; ei luta se. cured reul din mijlo-

cunoseT, yi se. ne inchinilm 'or!

cid tea.
FIT lul Iehova Dumnedeul vostru
sdnteei; BA nu ye faced crestiturl,
Pedepsa ispititorilor there idokerie. nici se. ye rade %i intre ochil voctri
6 Dace, fratele tea, filul mumeT tale, pentru mort.
2 CA popor mint esci

14

sad filul tea, sad files ta, sad femea tu luI Iehova, Dumnedeul tit, gi Ie-

sanulut ted, sad amicul tett, pre care-1 hova pre tine to -a ales dintre tote polubesci ca sufletul ted, te va indemna p6rele cari graze pe fate pamentului, ea
in secret, dicend: SA mergem ci sit ne se. -1 fiii popor deosebit.
inchinitm altor del, pre can tu nu-I
Mancieri curate ri spuncate.
cunosci gi nici parinta tel; 7 Dintre
deiT pop6relor, earl stmt in prejurul
3 Uraciune sit nu mancati. 4 Avostru, aprope de tine sad departe de cestea stint vitele, pre cari le puteti
tine, de la o margine de pAment panic mince: bol, oT ai capre; 5 Cerb c1
la alts margine a piimentulul; 8 Tu citpri&A, ai ciuta qi gazela, ai girafa,
sa nu te invoeseT cu dinsul, nicl s6.-1 um -corn, camelopard; 6 Si Vail vita
ascultl, nicl ochtul ted s1-1 cruse, nici ce are copite despicate In doe, cari
sit-ti fie mill de dinsul, nici se. -1 as- rumegi intro , vite, pre aceste be putetT
cuncli;
9 Ci sA-1 omorl pre el: mina manca; 7 Er acestea sit nu le man-

ta sit fie cea d'anteiti asupra luT, ca cati din cele ce rumegl, sad din acele
sA-1 omorl; gi pe urml mina poporu- ce ad copite despicate: ctmila, vi epulul intreg.
zo Cu petre se. -1 ucidl; rele c1 vaberul; ca ele rumegt, dart
cad a cercat sit te smomescl de la copitele nu le all despicate, necurate
Iehova Dumnedeul Mil, care te-a scos sci fie voue; 8 Si porcul; et copitele
din pAmentul Egiptului, din easa ser- le are despicate, dart nu rumegii, nev.itutiT;
xx Ca tot Israelul sa audit, curet et fie voile; din carnea for sa nu
ci ad se ten* ci sit nu mai facA acest mincatl, ci de starvul for sit nu ve alucru red in mijlocul tea.
tingeti I
22 Child veT audi intr'una din ce9 Acestea be puteti mince din tote
tat.ile tale, pre cari Iehova Dumnedeul cite stunt in apii: tot ce are aripi ci
ten le di tie ea sa locuesci acolo, di- soldl puteti mince. xo Dart tot ce
cindu-se:
13 Omeni inreutittitt ecird nu are aripi nicT soltIT et nu mincatl;
din mijlocul vostru, cari pre locuitoril necurate sa fie voti e.
cetatil for iT smOmira, clieend: Sit mer-

xx Tap plserile cele curate le pu-

www.dacoromanica.ro

V. MOISI.

170

[14.12-15.14.

12 Si acestea want, pre pentru-ca Iehova Dumuedeul ted sit te


can nu le putetI me.nca: aquila, gn bine-cuvinteze intru tote lucrdrile max3 i vulturul, yi uliul nelor tale, can le fad tu.
put ci plitul;
ci gala dupe. felul Bed; 14 ,Si tot corDespre anal de ertare.
bul dupe. felul sell; 15 Si strutul ci
huhurezul, ci cucul, yi curulul dupe
La sfarcitul fie-carui al ceptelea
2 $i ertafelul Bed; z6 $i bufnita i ibidele
15 13 an se. facet' ertare.
cignul; 27 $i pelicanul, yi porfirio- rea se va face aca: Tot creditorul sit
nele yi murgul; x8 $i cocostarcul, ci erte imprumutul dat aprepelui sed;
cherodionele dupe. felul seil, ci pupriza sit nu-/ cell de la aprOpele sea ci de
Qi liliacul. z9 $i tot tfiratorul ce sb6- la fratele sett; ce. s'a prochiemat ertart necur4 se. ve fie, sit nu se miinfin- rea luT Iehova. 3 De Is strain potT
ce.
20 Er tote paserile curate le pu- cere; darn, ceea ce vet ave Is fratele
te %l manes.
tea, aceea ae. erte maim ta; 4 Ca
21 SA nu mancati
nici o mor- intru tine ad nu fie nici un serae; ea
Maxine; stritinulul, care este in 11- Iehova te va bine-cuvinta in painenintrul portilor tale, potl se.-I dal ca sA tul, pre care Iehova Dumnedeul ted
manance; sail sa-1 vinda strainuluI; 11 da tie ca se. -1 stIpknescl de moctece. tu esci popor slut luT Iehova, Dum- nire. 5 Numal de vet asculta de vonedeul tea. SA nu ferbi %dui in lap- cea luI Iehova, Dumnedeul ted, ci vet
tele mumel sale.
eduta ad fad tote ordinele, cate-tl ordon ea ante. -dl. 6 CA Iehova Dumtett manca.

Legi pentru ciecimt.

nedeul ted te va bine-cuvinta, cum

22 Din an in an se. -ti clecimezi tot ti-a promis, yi tu vei imprumuta multe
venitul semenatureI tale, ce ese din o- popdre, dara tu nu te veI Imprumuta;
gorul ted. 23 Si sa mAnincI inaintea yi tuvel domni preste multe pop:ire,
Jul Iehova, Dumnedeul Mu, In locul dare. preste tine ele nu vor domm.

va alege el ca sA face. ca nu7 De va fi intru tine un nevoiac


mele Bed se. locuesel acolo, decimea dintre fratil tel, in una din cetatile
din graul Mil, din mustul tea ci din tale, In pamentul ted, care ti-1 de. tie
olelul teu, ci anteiii-thiscutele vacelor Iehova Dninnedeul teu, tu sa nu-0 intele ci ale oilor tale; ca se. invetI a te vartocezT inima ta, nicI salt Inchidl
teme de Iehova Dumnedeul ted in tate mina ta clitrA fratele ted eel nevoiac.
qilele.
8 Ci sit-I deschidi mane ta, yi se. -1 im24 $i dace. calea va fi pre departs, prumut! cu atata eat II va fi de ajuns
ca tu pre acestea se. nu le pot' duce la nevola lug, In care se aft. 9 Feacolo, fiind-cit locul care ci-1 va alege resce-te ad nu fie in inima ta acel cuIehova Dumnedeul ten, ca sa-cT puns get inreutdtit, ca ae. did: Se apropie
numele sett acolo, va fi pre departe de anul al ceptelea, anul ertareI
otine, (ce. Iehova Dumnedeul teu aca chlul tea sit fie rea in contra frateluI
te va bine-euvinta;) 25 Atuncea pre- ted celul nevoTac, bleat se. nu-I dal', ci
fa-le in argint, Qi argintul legs -1 bine, aca el sA strige asupra ta cetra Iehoie-/ in mana ta, ci mergi la locul ce va, yi pecat ae. aibi. zo Ci sd -I dal,
Iehova, Dumnedeul ted ci-1 va fi a- ci ad nu-0 parA red. intru inima ta,
les; 26 St argintul de.-1 pe tot ce cand II dal; ca pentru acesta te va
poftesce sufletul tea: bog sad oI, yin bine-cuvinta Iehova Dumnedeul ted
sad WO beuture. Imbetiltare, sad mi- intru tote luerArile tale, pe cari vel
ce poftesce sufletul ted; yi mAnancA pune mans ta. xx Ca nevoiacif an
acolo inaintea lul Iehova Dumnedeul vor lipsi din prunentul ted; de aceea
tea, ci te veselesce, tu ci casa ta. ett ordon tie, dicend: Deschide mans
27 $i pre Levitul ce este in 1C-Intrul ta fratelul celul nevoiac ci sarae din
portilor tale sa nu-1 pArAseseT, eh el pinientul tett.
n'are parte nici moctenire en tine.
28 La sfarcitul anulul al treilea sI Despre slobodirea slugilor cumperate.
scoti tote 4ecimile venitulul tea din
12 Dace, din fratil teI, Ebred sad
anul aceea, ci sa le pui in IA-intrul por- Ebrea, se va vinde tie, ci-t1 va servi
tilor tale. 29 Atuncea ae. vine. Levi- case alai; atuncl intr'al ceptelea an
tul, (ce. el n'are parte Mei moctenire se.-1 lay' de la tine.
13 i cand 11
cu tine,) ci strAinul ci orfanul, ci vA- ve1 Idea se. se duce. liber de la tine,
duva, cari st2nt in 1A-Intrul portilor se. nu-1 lac! cu mina gala. 24 Ci dar
tale, ci se. minftnee ci se. se nature: se. -1 dal din turinele tale oi din aria

www.dacoromanica.ro

15.15-16.17.)

V. MOIST.

171

ta gi din teseul tat; tu sa -I Via din a- carnea, care veT junghia-o to sera in
ceea, cu ce Iehova Dumneleul tell te-a Viva tea d'ant6I, st -ti remind ce-va
bine-cuvintat pre tine. 25 Si-tT adu preste nopte pe diminetit. 5 Tu pasaminte, ci sery aT fost in pimentul cele nu le vet pute sacrifice in veriEgiptulul, Qi Iehova Dumnedeul tea care din cetitile tale, pre cari Iehova
te-a rescumperat; pentru aceea itT or- DumneVeul tea ti le dii; 6 Ci in lomil pre care Iehova DumneVeul teu
don ea lucrul acesta asti-(1l.
x6 Si cand s'ar intampla, ca el sit II va alege, ca se feel sa locuescit nuVic& tetra tine: Eli nu veil sit es de mele sea intr'insul, acolo se sacrifici
la tine, fiind-ct el te Tubesce pre tine tu pascele, sera, la apusul sorelui, toe-

ci case ta, ca 1 este bine cu tine; mai in timpul and ecici din Egipt.

qi s'o stripun- 7 Si sit le ferbi gi sit le manincl in


gT prin urechia sa i prin uaa ta, ai acel toe, care-1 va alege Iehova; al diatuncea ve fi tie sery pentru tot-dea- mineta sit te IntoreT, ai at te dud in

17 Atuncea sit Tel sula,

una; Rae sit facT al serve tale.

18 St corturile tale. 8 erile Vile sit minancl


azime, er in oiiia a ceptea sa fie ecirea
din serbdt6rea lui Iehova, DumneVeul
tell; BA nu facT nisi un lucru.
g 6pte septIminl sa -ti numerl; de

nu-ti part red, cand it veT rasa sa se


duel liber de la tine, cid el ti-a servit aese tug, indoitul simbriel a unlit
nahnit, si Iehova Dumneleul tea te
va bine- cuvinta intru tote cite veT
face.

Sfinfirea einteitaur ndscut din vite.

cad veT Incepe secerea holdel, sit in-

cepT a /lumera eepte septemanl.

To Si

ea serbezi serbiltorea slptemanelor lul

Iehova, Dumneleul tea, cu dar de


ig Tot inteid-niseutul, ce se va bunt-vole cat I i da mina, dupe cum

nasce din vacile tale ci din oile tale, te va fi bine-cuvintat 'chore., Dumneparte barbitescl, sd.-1 santesei Jul Ie- Veul teu. ii $i at to bucuri inaintea
hova, Dumnedeul tel. St nu lucrezi Jul Iehova, DumneVeul tea, tu ai flu!
cu inteiU-nAscutul vacel tale, niel BA ted, si fiica ta, ai servul tea, ci serve
nu tunV1 antlii-niseutul oi]or tale. ta, ai Levitul care este in 11-intrul por20 Inaintea lui Iehova DumneVeul teu tilor tale, ai strAinul, ci orfanul, c1 ve-

81-1 mtnancT, tu ci case ta in tot a- duva, can stint in mijlocul ten, In


nul, in locul care Iehova ai-1 va a- locul pre care Iehova DumneVeul tea
lege.
it va alege ca al fact sit locuesct nu-

21 Er duct inteinsul va fi ce-va mele sea acolo. 12 $i-ti adu aminte


defect, schiop sail orb, on -ce defect ci at fost sery in Egipt; gi pizesce Qi
red, atuncea sit nu-I sacrificT lui Ieho- ft legile acestea.
va, Dumneleul tel. 22 in 1A-intrul
13 Serbiterea corturilor sit o serportilor tale si-1 minima; eel necurat bezT Opt Vile; dupt ce veT fi adunat
ca ci eel curet, it p6te manta, cum din aria ta, qi din then' tad. 24 Si
se mancincti acum cipri6ra ai cerbul. te bucurt in serbiterea ta, tu Qi filul
23 NumaT sangele Jul sit nu-1 manin- tea ci fiica ta aft serval tat ai serve
el; pe piment si.-1 veral ca ape.
ta, ai. Levitul, strAinul ci orfanul, tai
viduva, cari stint in II-intrul portilor
Cele trei serbatori anuale mai prin- tale. 25 $epte Vile at serbezi Barb/.
cipale.
tore& acesta lul Iehova, DumneVeul
Plzesce lung luT Abid, yi serbezit tea, in locul care-I va alege Iehova;
pascele luT Iehova, DumneVeul A Iehova DumneVeul tea to va bineteil; ci in luna Abib te-a scos Ieho- euvinta pre tine intro tot venitul tea
va DumneVeul tea din Egipt nOptee. ai intru tote lucritrile manelor tale;
a Si sacrifice paseT luT Iehova Dum- deci vesel sit fiit.
neVeul tea, of yi bol, in locul, pre care
i6 De trel on in an sa se arete tot
Iehova DumneVeul tell it va alege ca Insul de partea bArbAtesci, inaintea
acolo el punt numele std. 3 La pas- luI Iehova, DumneVeul tea, in locul
ci st nu minand dospit; aepte Vile st care-I va alege; in serbitOrea azimeminancT Cu ele azimi, panes intristt- lor, in serbatdrea septemanelor, ai in
reT; c1 en lutell aT eait tu din pimen- serbiterea corturilor; dart nimenea
tul EgiptuluT; pentru ca slt-5T aduci sit nn se arete inaintea Jul Iehova cu
ammte de Vila Ord tale din pitmen- maul edit; 17 Fie-care cu darn',
tul Egiptulul in tete Vilele vieteI tale. care's va da mane, dupit bine-euvinta4 Si dospit BA nu se vadl In tine in rea Jul Iehova, DumneVeul tea, care o
tot cuprinsul Ulu ti6pte Vile, nieT din va da tie.

i6

www.dacoromanica.ro

172

V. MOIST.
lee;

[16.18-18.1.
g $i vino is preotiT, eel din Le-

Administrarea leger; datoriile judecelto- vitt, si la judecatorul, care va fi In


rilor fi ale regilor.
acele Mile, rs Intrebe.; si el vor spune
i8 JudecAtorit ci dirigetori BA-0 put tie hotarirea leget. xo $i tu sit fact
in tote portile tale, pre cari Iehova dupe. hotArirea ce el 10 vor spune din

Dumnecleul ten are se.. ti le dea in se- local, ce Iehova 11 va fi ales; si tu


mintfile tale, ca acela sit judece popo- calla sa fact tote, precum te vor inrul cu judecate dreptit. x9 Sa nu veta et. ix SA, fact dupe legea, care
strimbAtatesel judecata; sit nu cautl et te vor Inveta, Qi dupe, judecata, care

la fate, nici sit Tel darurT, ce darul et 10 vor spune, sit nu to abati de is
orbesce ()chit inteleptilor, si intorce hotarirea, care el ftt vor spune, nici
cuvintele celor dreptl. 20 SA urma- /a drepta nici la stanga. 12 $i barreed dreptatea, ca se, tritesel, si se, at& batul care s'ar Incumeta sA nu aseulte
paneset pementul , pre care Iehova, de preotul ce stit acolo servind hit Iehova, Dumne4eul tell, nici de judece,
Dumnefleul tell, 0-1 de,.

az 8i null planted dumbravl, fact


vre-un arbore lange, altarul Int
Dumnefleul ted, care 0-1 vet face.
22 Niel se.-0 fnalti vr'un stalp ce u-

tor, bArbatul acela se, se more, :ft


afa as curets reul din Israel; 13 Ca

tot poporul se. nude., si se, se temit, qi


sit nu se mat incumeteze.
rases Iehova, Dumnecleul
Lege pentru rege.
Pedepsa idolatriel.
14 Dupe, ce vet veni in pAmentul,
SA an sacrifici lilt Iehova, Dum- ce Iehova, Dumne4eul tell,
dA, ci-I
/ necleul ten, nicl boll nici oie, care vet stApani ci vet locui intr'insul, ci

,,

se alba vr'un defect sail verl-ce lucru vet lice: iune-void preste mine rege,
red; ce uractune este acesta luT Iehova, ea tote poperele, cars stint finprejurul
Dumnecleul ted.
mei; 15 Atuncea pre acela sit-1 put
De se va afla in mijlocul ted In preste tine rege, pre care -1 va siege
vre-una din portile tale, cari Iehova, Iehova, Dumneyleul ted; din mijlocul
Dumnecleul tell, 0 le va da, berbat fratilor tel se. -I put presto tine rege;
sad femee, care ad &di ce este red In tu an poti se. put preste tine om strain,
chit lul Iehova, Dumneyleul tell, citl- pre nefratele tell; 16 Numal acesta
cand legamintul lit; 3 Si mergend sa nust immultescit call, si pre popor
se va inehina la al0 eel, si se va pro- se. nu-I Intone in Egipt, ca shit imkerne Inaintea lor: sereld, lunel, sad multosel cad"; ce Iehova v's Via: Mat
la tote Wires ceruld, ceea ce di n'am mult se, nu ye intereett pe acesta cale.
ordonat: 4 i acesta se va spune tie, 17 WSJ aid femel mat multe sit n'aibA,

tu vol WI; tu cereeteze. bine, ci ca sa nu-I se abate. inima; ince aid


de este adeverat, dada lucrul este In- argintul sad aural se, an 0-1 pre I'mtemeTat, fi acesta uractune s'a &cut multesca. x8 Si el indate, ce va cede
In Israel; 5 Atuncea pre acel bar- pe tronul imperetieT sale, se-d aerie
bat sad pre aces femee, care va fi intro carte copie a acestel lee, de pe
facut acesta fapte rea, scete-1 afarit la acesta ce as Oki la preotil, cel din Leportile tale, fie berbat fie femee, ci-1 vitt. zg $i el acesta se o snit lenge,
ucide en petre, ca se, more.
sine, si se eiteseit dintr'insa in tote
6 Dupa spusa a dot marturt sad a allele vietei sale, pentru ea sit Inv*
treT marturi se, se omOre cel vinovat a se teme de Iehova, Dumne4eul see,
mortii. Nimenea se. nu se omore dupe. ea se, pazesel tote cuvintele legei aspusa until martur. 7 Manele martu- cesteta, yi statutele acestea, Qi sit le
rilor sit fie cele dantei asupra Int, ca face.: 20 Pentru ca inima lus sl nu
se. -I mere, si manele poporulul Intreg se Inalte mat pe sus de fratil set, ci
mai pe urma. Si aca, se. cured 1.6111 din ca el sa nu se abate, de la acest ormijlocul ten.
din, aid /a drepta aid /a stanga; pentrn ea chide Jul se, fie multe intro imTribunalul cel mai mare al preoOlor. peratia ea, ale lul si ale fiilor Jut in
8 Clad 0 se va pAre gred fOrte de Israel.
judecat o cause Intro singe si singe,
intrelinerea preofilor.
intre carte si certA, Intre rand ci rand,
sail alte lucrurl de judecate. In portile
Preo it eel din Levitt, ci tete se8 militia Jul Levi nu vor avii parte
tale, atuncea sedlit-te Qi sui-te la locul,
ce Iehova, Dumnecleul tell, 11 va fi a- aid mostenire in Israel; sacrifiefile en
ci

www.dacoromanica.ro

V. MOISI.

18.2-19.8.1

173

foe ale luT Iehova, eari stint moste- ne all vorbit cele ce ad vorbit. 18 Pronirea tor, acestea sit le mai-lance el. fet le void scuba dintre fratil for ase2 Mostenire nu vor axe intre fratil menea tie, sT void pone euvintele mete
tor; Iehova este mostenirea tor, precum in gura luT, si acela va, vorbi for tote
cite ell void ordona lul. 19 va fi.
a die tor.
3
acesta el fie dreptul preotilor ca, tot eel ce nu va ascu]ta de euvinde la popor; eel ce junghie sacrificid, tele mete, pre cari acela be va vorbi
fie bad sad die, se dea preotulul spata intru numele mad, le void core de la
si amitndoe falcile gi pfintecele;

4 Pri- dinsul.

nesele din graul ted, din mustul ted


si din olelul ted, yi prindsele tunderel
oilor tale luT ea le dal. 5 CI pre el
1-a ales Iehova, Dumnedeul ted, din
tete semintiile tale, ca el stea servind

in numele lul Iehova, el si fiil eel in


tote dilele.

6 .4.i de va veni un Levit din vre-o


cetate din tot Israelul, unde locuesee,
pi va veni cu tot dorul sufletului sell,
in locul ce-1 va fi ales Iehova; 7 $1
va servi lul Iehova, Dumnedeul set,
ca to ceT-1-alti fratT al eel Levitt',
cari stab. acolo inaintea luT Iehova:
8 El va manta o de-o-potrivit parte cu
ce/-1-a41, pe Ifingg, cele ce a vIndut,
cari le avea din averea pgrintesel.
sa se feresclt de vreVitori fi ghicitorr.
9 pupl ce veT fi intrat in pitmentul, pre care Iehova, Dumnedeul tell,
0-1 de. tie, eg, nu to inveti a face dupg
nracinnile natiunilor acestora. so Nimenea el' nu se afle intru tine, care sit

20 Er profetul, care s'ar incumeta

a vorbi in numele mad ceea ce ell

nu-I void fi ordonat, si care va vorbi


in numele alter del, profetul acela sit
mere. az lii dacg tu veT dice intru
inima ta: Cum vom cundsce cuvintul,
care Iehova nu 1-a vorbit? 22 Cand
un profet va vorbi ce-va in numele lul
Iehova, si acel lucru nu se va intlmpla, nice va veni, atunci acesta este
acel cuvint, pre care Iehova nu 1-a
vorbit; cu incumetare profetul acela
a vorbit; nu to tame de dinsul.
Legr pentru, ucidere Ord precugetare, fi
pentru omorire.

and Iehova, Dumnedeul tell, 'Ira


Ift
y fi stitrpit popOrele acestea, ale

egror pgmentul Iehova, Dumnedeul


ti-1 dg tie, gi tu pre acelea be veT a-

lunga, si vel locui in cetg,tile for ci


in casele tor; 2 Atuncea el-ti des-

partl treT cetitti in mijlocul pgmentulul, ce Iehova, Dumnedeul tell, ti-1 dit
treed pre fiTul seil sad pre fiica sa prin ca se. -1 stapanesci.
3 SA-tl gittesel
foe, flier divinator, nits pronostiegtor calea si cuprinsul pgmentulul ted, pre
de timp, nisi augur, nici fermecgtor; care Iehova, Dumnedeul tell, ti-1 dg
ti Nici descintAtor, nicT care cautd de mostenire, si se -1 impArtesei in trei
spiritul lul Pitone, nici mag, nici ne- pgrtl, ca verl-ce ueigas el fugg acolo.
cromant.
b.2 CA uracIune este lul 4 *i acesta sd fie legea ucigasuluT, caIehova tot eel ce face uncle ca aces- re va fugi acolo, ca sit trgescl: tine
tea, pi pentru aceste urieluni ii alungit va ucide pre aprOpele see cu nesciintii,
pre et' Iehova, Dumnedeul MI, de d'i- fart se. -1 fi urit de mai 'nainte; 5 Prenaintea ta. 13 Tu sl to tit' in intro- cum dad. va merge cu vecinul sal in
gime inaintea luT Iehova, Dumnedeul pgdure, ca sit tale lemne, ci el ridicand
ted; 74 Cl aceste popdre, pre cari cu mina ea securea, ca Bri, tale lemtu be alungi, ascultg de pronosticAtori nul, ferul va esi din eddg, si va lovi

si de divingtori; cat pentru tine Ie- pre vecinul sad, ,i acesta va muri;
hova Dumnedeul ten nu -ti invoeece a- acela sit fugit intr'una din aceste cetati, ca eg. trgeseg:

cesta.

Feigilduinta adeveratului profet.

15 Profet din mijlocul tad, dintre


fratiT tee, asemenea mie, va scula tie
Iehova, Dumnedeul ten; pre acesta
sg.-1 ascultati.
i6 tntocmal cum at'

6 Ca nu cum-va

resbungtorul de range sl uringresel


pre ucigas, fiind inima Jul apriusg, si

pre acesta 61-1 ajungg, pentru-cti calea

este pre lungl, ci se. -I mere, desi acesta nu este vinovat mortii, neurindu-i
mai 'nainte.

cerut tu de In Iehova, Dumnedeul ted,


7 Pentru aceea ig ordon ell, diin Horeb, in Fut adungreT, dicend: cend: Desparte tie trei cetatt. 8 *i
Nu void el mai and voeea luT Iehova, dace Iehova, Dumnedeul tee, iti va
Dumnedeul mad, si acest foe mare nu lArgi cuprinsul led, dupe. cum s'a juvoid se. -I mat ved, ca se nu mor. rat pgrintilor tee, ciii va da tot pgz7 Atuncea dise Iehova egtrg mine: Bi- mentul, care 1-a promis pgrintilor tel

www.dacoromanica.ro

V. MOIST.

174

(11 9. 9-20.14.

cA-lva da: g De 01 pAzi tote ordi- cat tine, sit nu te tem! de el; cit Ienele acestea, qi vet face cite ordou ea, hova, Dumne(jeul tea, care te-a aces
ca sit lubescl pre Iehova, Dumnecleul pro tine din pilmentul EgiptuluT, este
tea, si pe chile luT sit umbli in tate en tine. a $i eind vetT fi aprope de
Vele; atuncea si-t1 mat adaugl Inca lupti, preotul se inainteze, si sit vontrel cetit1 eitra aceste trel; to Ca beset cAtri popor. 3 Si 131 Mica eit-

sit nu se verse singele celul nevino- tra. dinpitt Ascultii, Israele! vol astA-11
vat in mijlocul pitmentului tea, pre sfintet1 aprope de lupti contra neami-

care Iehova Dumnecleul tea ti-1 dit de cilor vostri; se nu se mote inima vOsmostenire, nici BA fie preste tine rind trA, nu ye temetT, Ind vg spalmentati, $i nu 0 cutremuratT inaintea tor.
de singe.
xi Dart and un om va uri pre a- 4 CA. Iehova Dumne4eul vostru este
prOpele sea, si-1 va pandi, si se va care merge en vo!, ca sit se lupte penscula asupra luT, ci-1 va lovi de mOrte tru vol contra neamicilor voctri, i as
ca BA moil, si apoi va fugi intr'una sit ve mintuesca.
dintr'aceste cetiti; 12 Atuncea bit- Leg! despre libertate
fi slujba mil/tar&
tranil cetiltil sale si. trimeta, ca si-1
5 $i st vorbescii diregetoril catri
aducit de acolo, ci BA-1 dea In mina
resbunitorului de singe, ca sit morn. popor, oicend: Cine este biixbatul, care
i3 Ochiul tea BA nu-1 crute, si to st c! -a zidit cad, noun:, ci incd nu a concuret! din Israel vina sfingelul celul sacrat-o? acela BA merge:, si sit se innevinovat, ca bine sii-t1 fie.
Ora la casa sa; ea nu cum-va sit
more in acesti Wale, si altul sit o
Sit nu se schimbe hotarul.
consacreze. 6 $i cine este bArbatul,

14 SA nu muti hotarele aprepelul care a plintat vie, ci incd nu a man-

tea, pre cari stribunil le-ail pus in cat dintr'lnsa? acela sit merge, ci

sit

mocia ta, ce o vet mosteni in pamen- se Intercl la casa sa; ca sit nu more
tul, pre care Iehova, Dumnecleul tea, in acestit bittaTe, ei altul BA minfince
dii, ca si-1 stipinesci.
dintr'insa. 7 $i nine este basbatul,
Pedepsa martorilor mincino.g.

care s'a logodit cu femee, si nu a


luat-o? acela BA mergA, i sit se In-

x5 Numal un martur sit nu stea Ora la cam sa, ca sit nu mart in

impotriva cui-va, pentru verl-ce nedreptate sag In verl-ce pecat, ce va


fi facia; ci dupt spusa a do! marturT
eau dupl spusa a trel marturi sit se

adeveresei lucrul. 16 De va eta martur mincinos impotriva cui-va Orindu-1 de calcare de lege; 17 'Atuncea
acel do! bitrbatT, Intre can este certa,

acestit bAtaie, ci altul sa o Tea. 8 Si


BA mai vorbesea dirigetoril WA. popor, qi sit diet: Cine este bArbatul, ce
se teme si are inima mole? acela BA

mergit, i st se intorce la casa sa, ct


nu cum-va si inima fratilor Be! sit se
more, ca inima In!. g $i va fi, cand

diregetorii vor fi sfirsit de a vorbi

sa se Infiltiseze inaintea luT Iehova, citrit popor, atuncea mat maHT ostiriinaintea preotilor ci a judecAtorilor, lor, eel in fruntea poporuluT, sit le
enri vor fi in acele Mile. 18 $i jude- rinduesei.
cAtoril sit cerceteze cu de arnenuntul;

qi dael se va ajla, ct acel martur este


martur mincinos, fi cei el a marturisit Leg! despre tractarea oraplor dusmane.
mincTuna contra fratelui sea; 19 Ato Cand te vet apropia de o cetate,
tuncea sit facet! lul aos, cum a euge- ca sit te luptl contra el, BA o ch!eme
tat el BA fact fratelui sea; si a,sa SA cu- la pace. ix $i va fi, dael-ti va da
ret! reul din mijlocul tea; 20 Pentru-ca respuns de pace, ci ti se va deschide,

ceT-1-alti auclind, BA se toms; si sit nu atuncea tot poporul ce este intrinsa

maT fact asemenea faptA. rea In mijlocul tea. 21 i ochiul tea sit nu crute; ci ad ceri vi to pentru vietil, ochT
pentru ochi, dinte pentru dinte; mini
pentru mini, pinion pentru picTor.
Legile resbelulur.

sa -ti fie tie tributar, si sit servesei tie.


12 $i clacit ea nu va face cu tine pace, ci se va resboi contra ta, sit o impresurT.
x3 $i dad. Iehova, Dumnecleul tea, It! va da-o in mini, sit treel

prin ascutitul sibiel tots partea


bAtoscit din ea.

bAr-

14 Deeit numaT pre

Tu eind 'vol esi in resbel in con- femel si pre copil, si vitele, i verl-ce
neamicilor te!, ci vei vede va mat fi in acea cetate, totit prada
ca! Qi care, fi popor maT numeroa de- e!, riipesee-le pentru tine, si minima

20 tra

www.dacoromanica.ro

V. MOISI.
175
:0.16 - 21.21.]
prada de la neamicil tel, pre care Ie- ea vines sangeluT celul nevinovat art fie
hova Durnnedeul tett a dat-o tie.
in mijlocul poporuluT ted Israel; oi
15 Aga sit fact tuturor cetatilor, vina de singe va fi espiatl. g ./i@it
earl siunt departe de tine forte, earl ell curets vina sangele nevinovat din
nu cant dintre cetitile acestor popore mijlocul ttu, and vol face ce este drept
16 Lae din cetitile acestor in ochil luT Iehova.
d'aicea.
popOre, pre earl Iehova, Dumnedeul

ted, le dA, tie de mootemre, me un an-

Despre femeile prisoniere.

Bet as an lae vin. 17 Ci cu desezo Cand vet eoi la resbel asupra


varoire sa -I per 1i: pre Bete oi pre neamicilor tel, oi Iehova Dumnedeul
Amorel ci pre Cananel oi pre Ferezel, ten, it va da tie in mad, gi tu veT lua
pre Hevel oi pre Iebusei; asa cum ti-a dintringi prine; Ix Si intre cei prinoi
ordonat Iehova, Dumnecleul tett: 18 Ca veT vede femee frumesit la chip, oi aei se, nu ve invete oi pre voi ea faceti ceea itl va place, gi tu veT voi sl o
dupA tote uraciunile lor, can le flew% leT tie de femee;
za Atuncea du-o
el deilor lor, gi ass vol BA pectituitl in casa ta, si ea sail rada capul, gi
contra Jul Iehova, Dumnedeul vostru. s5.-si tale unghieln. 13 Si sail indezg Cand veT irnpresura o cetate Mile parteze vestmintele captivitAtet el, oi
multe, fi o veT bate ca se, o Tel, pomii sit @ede, in casa ta, ci sit plangl pre

as nu-I strict, taindu-I cu secures; ci


sit mitnanci din el; se, nu-I tai pre eT,
(el vieta mule vast pomii ampule),
ca al disparl, de dinaintea ta in impresurare.
20 NumaT arborele, pre
care-1 cunose, eft nu este arbore de
mancat, pre acela sit-1 stria oi se,-1
tai, ridicand dintrinoii aril contra cetAtii ce porta resbel cu tine, pane. ce
o veT supune.

Espiare pentru omor, unde ucigasul nu


e cunoscut.
T Cand in plmentul, ce-ti de. IeNova, Dumnedeul tett, se,-1 et&

paneseT, se va gtisi om ucis, zlcend in

camp, fi nu se va Bei tine 1-a ucis;


2 Atuncea sh esl bltranil gi judectitoril tel, gi sl mesore spaN1 pane, la
cetAtile ce stint imprejurul ucisulul.
3 si va fi, cd, din cetatea celul ucis
bItranii amid cetAti vor lua o junta,
cu care incl. nu a'a lucrat, fi care In-

pArintele sett oi pre muma sa o lunl


de wile; oi dup'acesta as intri la dinsa

gi sit-1 fiT barbat, gi ea BA-ti fie femee.

14 Si va fi, dace. ea nu -ti me place,

se. -I daT drumul, unde va voi ea; darit


an o veT putt vinde pentru banT, nici sit

to servesei de ea ca Bead., fiind-cA at

umilit-o.

Despre dreptul cintelulue ragout la fee

din doe ?men.


15 Dad, un bArbat va aye doe femei, una TubitA er alta uratil, oi el il
vor nasce fit, ffi cea lubitil gi cca urea; gi filul cel antel-niscut va fi al
celel urate; x6 Atunci in cilia cand
va impArti el fiilor Bel averea sa, nu
va putt face anteid-nitscut pre filul celel lubite inaintea filulul celel urate,
care este eel anteiti-nitscut; z7 Ci el
el recunoscl de anteiii-nascut pre filul

celei urate, dandu-I cele doe pirti din


tote, averea ce se va Oa la dinsul; ca
d n'a tras in jug. 4 Si bitraniT ce- acesta este inceputul puterei sale; Jul
MOT aceleia se. duee pre acea junta darA se cuvine dreptul anteifi-naseereT.

fntr'o vale rapOsit, care nu a'a arat

nici s'a semenat vr'o data, gi acolo as


tee gritul junce in acea vale; 5 Si

Despre fill tut/scant/tor:E.

se. gi spele mantle lor deasupra juneei,


carela s'a taint gatul in vale; 7 Si
Wind cuvintul, sit died: Manele nOstre
evil versat slingele acesta, si oebii
nostri nu 1-al vedut vers andu-se. 8 Er-

tri blitraniT cetAtil sale: Fie acesta

ir8 Cand tine -va va aye fill red gi


el vine preatil, fiiI le Levi, cad Ie- indArtitnic, care nu ascultl de vocea
hova, Dumnedeul tett, pre ei 1-a ales, pitrintele stu nici de vocea mumeT
ca 86.-I serves* gi as bine-cuvinteze sale, gi e'T 11 certa pre dinsul, oi el tot
in numele lui Iehova, gi dupl spusa nu asculti de el; zg Atunci apueanlor as se judece OVA certa gi tote, vi- du-1 pre el pitrintele std gi mums so.,
tamarea); 6 Si toti bAtranii cetittii si-1 seetl la bltraniT cettitiI sale oi la
acelela, celei mai aprOpe de eel ucis, porta locule seti. zo $1 se. Mica :cd-

al noatru este red ci indAritnie, oi nu


asculta de vocea nostril este lacom gi
betiv. 21 $1 toil emenil cettitit sale

sit-1 ucidit en petre, ea sti mOrti; gi aga

tl popoiu1ul tea, pre Israel, pre care BA, curet] reul din mijlocul tett; ea tot
tu 1-al rescumperat, Iehova] gi nu llsa, Israelul as audl., oi se. se tem&

www.dacoromanica.ro

V. MOIST.

176

Despre sptinzuraff.

22 Er de va fi cine-va in pecat, judecat de merte, gi se va omori, gi tu-1


vet spanzura pe un lemn; 23 Trupul celul 'wort sit nu Amara preste
nopte pe lemn, ci sa.-1 immormintezi
pro el intr'aceeagT di; (tact blestemat
de Durnne4ed este eel spinzurat;) ca
sa nu tT intined pamentul, ce Iehova,
Dumnedeul tea, 0-1 dd de mogtenire.

[21. 22-22. 27.

Legi pentru pecatele de curvie.


x3 Daca vino -va ii va iva femee,

gi va intra la dinsa, 1 apoi o va uri;


x4 $i-1 vs imputa ei lucrurl de rugine,

ci-I va sate name red, clieend: Eil


pre Rasta o luaid de femee, gi cand
m'am apropiat de dinsa, nu o aflaid
15 Atuncea parintele fetel
fedora:
gi mama el ad to semnele fedora fetd, gi sit is aduc& la batranil cetateT

la porta;

i6 $i parintele fetel sd

Felurite prescriert, mai ales despre dra- dice catra batranT: Ed pre fata mea
gostea omenescd gi despre mila de ani- o dadui s.cestut barbat de femee, dark
mals.
el a Prins ura asupra ei; 17 $i eta!
De vet vede boul fratelul ted sad el it Imputa lueruri de rugine, (licdnd:
22 Oiea lul rataeind, ad nu te ascun- Efi pre fats ta nu o aflat fedora; pre
OT de ele; sit le intorel la fratele tea. cand semnele fecToriel fetal mele sant
2 $i dad!. fratele ten nu va fi aprope acestea! gi el stances sit desfac'd 'Ansa

de tine, sad nu-1 vet cunesee, man& inaintea batranilor cetatit.

x8 $i bit-

vitele lul in casa ta, gi ale ad fie la &Anil cetatit aceleTa so. le pro barbatine, pan/ ce le va data fratele tea tul acela, gi as -1 certe; 1g $i sa-1

pre ole, gi tu al i le inapolezT. 3 Aga condamne la glebit de o sutit sicli de


des pitrinteluT feteT,
ea fact g1 cu asinul sett; gi aga sd fact argint, gi
gi cu vestmintul sau, gi ase sit fact cu fiind-ea a scos name red asupra uneT
tot luerul perdut al tratelnl ted, ce-i feel6re a but Israel. $i ea ad-I fie fe-

s'a perdut lul gi tu 1-al aflat; tu nu mee; gi el nu o va pate lasa in tote


poti al te ascundl. 4 De vet vede 4i1e1e luT. 20 Er dad, acel lucru va
asinul fratelul ted sad boul lul zacend
eaclutI in cale, as nu to ascuncli de el,
et sg-ti ridieT cu el impreuna.
5 Vestminte barbdtesei sa nu pOrte
femea, nicT barbatul sl nu se imbrace
cu vestminte femeesci; ca uraciune lul
Iehova, Dumnedeul WI, este tot eel ce
face acesta.

6 De vet afla cuib de pasere Ina-

fi adeverat, fi semnele de feciorie nu


s'att aflat la acea fata, 21 Atuncea
pre acea fatli sit o scotit inaintea useT
easel parintelul el, gi Omenil cetatil

ei ad o ucidli, en petre, ca as merit;

fiind-ca. a &cut nebunie In Israel, desfrenAnd in case pdrintelul ei; gi wait


curett real din mijlocul tea.

22 De se va afla barbat dormind

intea ta pe cale, sat pe care-va ar- en femee, cu femee maritata, amindd


bore, sad pe parnent, cu put sad cu ad mOra, 50 barbatul care a dormit on
clue, gi mama for va zace preste put femea, si femea; gi asa sit eureti real
sat preste ode; sd nu let pre mums din Israel.
cu plus ei impreunti.

7 Ci pre muma

23 Cand o fatit care este fedora., va

pe ea.
g SA nu sement in via ta doe felurt
de serainte, ca ad nu intined productul
semintei acelda ce al semenat cu fruptul vier impreunl. to SI nu art cu
un boa gi cu un asin impreunit. ii Sa

apropelul seq. $i afa sit curetT reul din


mijlocul tea.

in camp pre o fats, care este logoditit,

prenna.

cat, care sit merite mOrtea; ca precum

sa o lagT, er pre pail s & -I Tel tie, fi logoditit cu barbat, gi care-va gar
ca sail fie bine, gi clilele tale as fie sind-o in cetate, se va culca cu dinsa;
multe.
24 Pre arnandol acestea so-I scateti
8 Cind i 1 vet zidi teas 004 sit-T la porta cetatii acelela, gi sit-1 ucidetT
fad grilaj imprejurul coperigulul ted, cu petre, ca BA merit: pre fata, penca ad nu aducT vind de singe pres- tru-cit n'a strigat, fund in cetate, gi
te easa ta, cand tine -va ar cede de pre barbat, pentru-cit a umilit femea
25 $i dacit care-va barbat va afla

gi dace el apucand-o, se va culca en


dinsa, barbatul acela care s'a, culcat
nu to imbraci cu vestmint din ma- cu ea sit mord singer. 26 Er fetel
terie feluritA, din land gi din in im- sit nu-T fact nimica; fata n'a Reid pe12 Fimbril sa-ti fact la cele patru un om se scold asupra aprOpeluT sad,
colturl ale mautiel tale, Cu care to a- gi-1 =Ora, aga fu lucrul acesta; 27 Ca
copert.
el a aflat pre ea singur& in camp. 01

www.dacoromanica.ro

V. MOISI.
177
22. 28-24. 8.]
fats, cea logodia a strigat, gi nimenea prim mijlocul tabereY tale, ea pre tine
ea te mintuesca, gi pre neamiciT tel
n'a fost, care sa o scape.
28 Cand care-va va afla o fatit care st-I supuni, tie; de aceea tabera ta
este feelort, dart nelogodia, gi apu- sina BA, fie; ca el nimica spuretclune
cind -o se va mica cu dInsa, gi se va sit nu vaca, gi at nu se interct de la tine.
29 BArbatul care s'a cul15 Pre servul ce a fugit de la domdescoperi;
cat cu ea sit dea ptrintelul fete cincI- nul set la tine at nape, sit nu-1 dal
decl de sicli de argint, gi ea sit-1 fie inapol domnulul set; r6 La tine et
femee; fiind-cli a umilit-o; el sit nu o gedil, in mijlocul tea, in locul care 0-1

petit lisa in tote Pea sale.

va alege el, intr'una din portile tale,

tura ptrintelui set.

lui Israel, nicT sd fie sodomit dintre

3o Nimenea st nu le pre femea ph- unde-I va pace; sit nu-1 amarescl.


rinteluT set; nici BA descopere inveli17 St nu fie prostituia dintre fetele

fill lul Israel; 18 Castigul de la pros Despre primirea gi neprimirea in obstea tituitt gi pretul de la cane et nu-1
Domnuini.
aducl in calm lui Iehova., Dumnedeul

Nimenea, care are testiculil eel tet, pentru care-va vot; c6, uriclune

sdrobitl, sat ttiatl, nu va pute


23
intra in adunarea lul Iehova. 2 Niel

stint lul Iehova Dumnedeul t6i1 auxindoe acestea.

un bastard st nu intre in adunarea


1g St nu Id camila de la fratele
lul Iehova; gi nicT a decea lul gene- tea, camitt pentru banl, capitta penratiune st nu intro in adunarea Iui tru bucate, camAta pentru verl-ce luIehova. 3 Niel un Ammonit sat Moa- cru, pentru care et Tea camila. 20 De
bit sit nu intre in adunarea lul Iehova, la eel strain potl sa. Tel carat* dart
gi nicI a decea generatiune a for st de la fratele tea sit nu lei carnta:
nu intre In adunarea lui Iehova, in pen tru ca Iehova, Dumnedeul Mu, sa
perpetu.
4 Pentru-ct el nu v6 in- to bine-cuvinteze intru tote pe cari vol

tampinart cu pane gi cu apt in cale, pune mina, in plmentul in carele mermind atl egit din Egipt, gi pentru-di gT ca sa-1 sal:di:lead.
el naimirt asuprt to pre Balaam, fiTul
21 -Dad, fad vot lui Iehova DumhiT Beor, din Poor in Mesopotamia, ca nedeul tot, el nu inardiT a-1 implini;
et te blesteme. 5 (Dart Iehova, Dum- c6. Iehova, Dumnedeul tot, it va core
nedeul Mil, nu voi sit asculte de Ba- de la tine, gi intdr,diand, p6cat vet ave
laam, gi preacu Iehova, Dumnedeul asupra ta. 22 Er de te veT abtine
Mt, acel blestem in bine-cuvintare, fi- de a face vot, pecat nu veT aye asuind-ch te-a Yuba pre tine Iehova, Dum- pra ta.
nedeul tea.) 6 St nu cauti pacea lor,
23 Ceea ce a egit din buzele tale,
nici binele lor, in tote dilele tale, In aceea et 01 gi at fad, dupt cum al
perpetu.
7 Pre Edomet et nu-1 u- votat luT Iehova Dumnedetil tea: darasa, et el fratele teu este; pre Egipten rul de bunt-vole, ce to cu gura ta al
st nu-1 uriisci: Ica strain al fost to in promis.
ptmentul set. 8 Fiil, cari se vor nas24 De veT intra in via aprepelul
ce acestora, in& a trela generatiune Mt, potl el mananel strugurl, catl vel
st intre in adunarea lul Iehova.
voi, pint ce to vel sttura; dart in
vas st nu put 25 De vol intra in
Felurite legi.
holda apropelui tot, spice potl el cu.
g Tu cind veT esi cu 6stea asupra legT cu mina ta; dart secerea et nu o
neamiculut tea, feresce-te de tot lucrul portl in holda aprepelui Mu.
reit xo De va fi intru tine cine-va,
.Rdvasul de despcirrenie.
care sit nu fie curat din care-va intimplare de nopte, acela sit est afart
Cara eine-va luindulT femee, se
din tabera, pi 85, nu intre in tabera.
insert Cu ea, gi se intimpa, ca
ix Si va fi, ct apropiindu-se sera, el ea et nu afle har Inaintea ochilor lui,
BA se spele cu apt, gi apoi dupt ce va fiind-ca el a &it in ea ce-va uricTos;
apune serele, sa intre in tab636.. 12 $i el s6.-I aerie carte de despartenie, gi
et aibi loc afaril din tabera, gi acolo sit-I o dea in mint, gi 8t o lase afart
et esi afart. 13 i o lopatil st albI din casa lui. 2 Si egind din casa luT,
intre uneltele tale; gi va fi, and veT ea 'Ate et se duct, gi st se mtrite
voi st te puT afart, el sepT cu el, 10 dupt alt bfirbat: 3 Er dacd acest al
apoi acopere-tl ceea ce a &lit din tine. doilea barbat o va uri, gi-I va aerie
14 Ca Tehova, Dumnedeul tea, umblit carte de despArtenie, 51-Y o va da in

24

www.dacoromanica.ro

12

V. 11101ST.
[21.4 -25.8.
178
mina, si o va litsa din case in!; sail In! nicl a orfanulul, si vestmintul va-

data acel barbat din urma, care o Ina


lul de femee, va muri, 4 Barbatul
eT eel (lintel, care o lass, nu va 13110
a o lua, ca eritsI sit-I fie femee, dupa
ce ea s'a intinat; ca uraclune ar fi acesta inaintea in! Iehova; yi tu sa nu
aduci paeat preste pamentul, cell 1-a
dat Iehova Dumnefleul tea de mos-

duveI amanet sa nu-1 Tel. x8 CHI


adu aminte ca sery al fost in Egipt,
si cd Iehova Dumnecleul tail te-a rascumparat de acolo; pentru aceeall ordon tie ea acestea BA fact

19 Grind veT seeera secerisul Oa in


camp, ci veT uIta vr'un snop in camp,

sa nu te intone!, ca sA-1 161; ci al stratinulut al orfanulul ci al vacluveI sa


tenire.
5 Cand tine -va va fi lust de curand fie; ca Iehova Dumneflen1 ten BA te
femee, acela sit nu merga is 6ste, 9i bine-cuvinteze intru tote lucritrile m&

sa nu-T se puns nicl o sareina; scutit nelor tale. ao


cand ye! scutura
BA fie in cam sa un an de vile, vese- olivil tel, sit nu te intorcI sit culegT
lind femea ce sl-a lust -o.
cele remase in urma-ti; ale strAinulul,
ale orfanuluT si ale vaduvel sit fie aFelurite leg!, mal. ales in folosul sdra- cestea. ax Cand veT culege via ta,
cilor, orfanilor qi al striiinilor.

6 Sit nu lel amanet molt, nici p6b.& de m6r6.; cit tu vieta apropelui al
lua amanet.
7 De se va ails cine-va, care BA fi
furat vr'un om dintre fratil seT, din
fill luT Israel, si se servesce de dinsul
ca de un Belay, sail it vinde: sit mora
acel fur; Qi asa st cureti rani din mijlocul tau.
8 I6 aminte ca bine sit te p6.zescl

sa nu poghirceseI in urma ta; ale strainulul, ale orfanulul si ale vilduveI sa

21
adu -ti aminte, ca sery al
fost In pamentul Egiptulul; pentru aceea i jT ordon tie, ea acestea st fact

fie.

Prescrierea in privinf,a pedepsei de


Vitae.
Cand se nasce certl intre Omen!,

25

acestia sa vint is judecatit, ca


sa-I judece, ci pre eel drept sa-1 inde plaga leprel, si sa fad tot ce te drepteze, si pre eel vinovat sa-1 coninvata preotil eel din Levitt; cum le- damne. 2 1 dad. eel vinovat va fi
arn ordonat eu, asa cautatl sit facet!. meritat Wale, ,judecatorul BA ordone
g lAdu-t1 aminte de ceea ce a facut sit-1 punt jos, si sa -I bats inaintea oIehova, .Dumnefleul tea, Marie! pe tale, chilor lul, dupt masura vinovatiel luT.

efind vol atI esit din Egipt.

3 Patin-led loviturT sa-T daT; nu mal


to Cand vel av6 drept sa cerT apr6- mult, ea nu dandu-I ma! multe lovipelul tell un lucru ce ti se datoresce, tu turt fratele ten sit fie despretuit in osit nu intri in ease lul, ca BA Tel ama- chil tel.
netul de la dinsul; xx Mari BA eta!,
4 St nu legT gura boulul, and

ci omul, amis. i-al imprumutat, sit-ti treert.


&duck' amanetul afarit. to
dada
privinca chatoriel cu vdacesta va fi om sitrac, tu sa nu te Porwnca in duva
fratelui.
culci eu amanetul lui la tine. 13 Ci
tu