Sunteți pe pagina 1din 47
G G H H I I D D U U L L S S O
G G H H I I D D U U L L S S O
G G H H I I D D U U L L S S O
G G H H I I D D U U L L S S O

GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN TT UU LL UU II

SSUUBBMMĂĂSSUURRAA 66

44

SSpprriijjiinn ppeennttrruu iinnvveessttiițțiiii îînn ccrreeaarreeaa șșii ddeezzvvoollttaarreeaa ddee aaccttiivviittăățții nneeaaggrriiccoollee

– Sesiunea 1 – 2015

PPRROOGGRRAAMMUULL NNAAŢŢIIOONNAALL DDEE DDEEZZVVOOLLTTAARREE RRUURRAALLĂĂ 22001144 22002200

Program finan ţ a t de Uniunea European ă ș i Guvernul României prin FF OO NN DD UU LL EE UU RR OO PP EE AA NN AA GG RR II CC OO LL PP EE NN TT RR UU DD EE ZZ VV OO LL TT AA RR EE RR UU RR AA LL ĂĂ

EE UU RR OO PP AA II NN VV EE SS TT EE ȘȘ TT EE ÎÎ NN ZZ OO NN EE LL EE RR UU RR AA LL EE

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea SUB MĂSURII 6.4 – „Sprijin pentru iinnvveessttiițțiiii îînn ccrreeaarreeaa șșii ddeezzvvoollttaarreeaa ddee aaccttiivviittăățții nneeaaggrriiccoollee

Versiunea 01 – iulie 2015

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural ă (FEADR) ş i constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin ţelor specifice ale PNDR 20142020. Acest document nu este opozabil actelor normative na ţionale şi comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru preg ă tirea, întocmirea ș i depunerea proiectului de investiţii, precum ș i modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră . De asemenea, conţ ine lista indicativ ă a tipurilor de investi ţii pentru care se acord ă fonduri nerambursabile, documentele, avizele ş i acordurile pe care trebuie să le prezenta ţi, modelul Cererii de Finan ţare, al Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de Finan ţare, precum ș i alte informaţ ii utile realiză rii proiectului ş i completă rii corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum ş i documentele anexate pot suferi rectifică ri din cauza actualiză rilor legislative na ţionale şi comunitare sau procedurale varianta actualizat ă este publicat ă pe pagina de internet www.afir.info.

PP RR EE VV EE DD EE RR II LL EE PP RR EE ZZ EE NN TT UU LL UU II GG HH II DD SS EE CC OO MM PP LL EE TT EE AA ZZ ĂĂ CC UU RR EE GG LL EE MM EE NN TT ĂĂ RR II LL EE CC UU PP RR II NN SS EE

ÎÎ NN MM AA NN UU AA LL UU LL DD EE PP RR OO CC EE DD UU RR ĂĂ PP EE NN TT RR UU SS UU BB MM ĂĂ SS UU RR AA 66

WW WW WW AA FF II RR II NN FF OO

44 ,, PP OO SS TT AA TT PP EE SS II TT EE UU LL

IMPORTANT! Pentru a ob ţine informa ţiile cu caracter general, consulta ţi pliantele ş i îndrumarele editate de MADR ș i AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare jude ţ ș i din regiunile de dezvoltare ale României, precum ș i pe paginile de internet www.afir.info ș i www.madr.ro. De asemenea, pentru a ob ţine informa ţii despre FEADR ne pute ţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul

Solicitantului

Sub-m ă sura

6.4

1

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Contribuţia submăsurii 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole la

domeniile de intervenţie (obiectivele submăsurii 6.4)

04

………………………………….

2. PREZENTAREA SUBMĂSURII 6.4

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

2.2. Condi ţii minime obligatorii/ de eligibilitate pentru acordarea sprijinului

2.3. Criterii de selec ţie ale proiectului

2.4. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) …………………… 13

Tipuri de investiţii ş i cheltuieli neeligibile

06

09

11

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INVESTITII în CREAREA și DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE în SPATIUL RURAL.

3.1.

Completarea, depunerea ş i verificarea dosarului cererii de finan ţare

16

3.2.

Contractarea spijinului nerambursabil

…………………

23

3.3

Achizitiile………………………………… ………………………………………………………….… ……………

29

3.4.

Plata

31

4. INFORMATII UTILE

4.1.

Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan ţare

32

4.2

Documentele necesare la acordarea deciziei de finanțare ………………………………………

36

4.3.

Lista formularelor disponibile pe site ul AFIR

………………

36

4.4.

Dic ţionar

37

4.5.

Legislație europeană ș i național ă aplicabil ă …………………………… …………………………………. 42

4.6.

AFIR în sprijinul dumneavoastr ă …………………

46

5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

5.1.

Anexa 1 – Model Cerere de Finan ţare ……………………………………………………… www.afir.info

…….

5.2.

Anexa 2 – Model Studiu de fezabilitate

www.afir.info

5.3.

Anexa 3 – Model Contract de Finanţare

www.afir.info

5.4.

Anexa 4 – Formulare de plata……………………………………………………………….………. www.afir.info

5.5

Anexa 5 Fi ş a sub mă surii 6.4

www.afir.info

5.6

Anexa 6 Declaraţii pe propria r ăspundere formulare distincte

www.afir.info

6.1 Declarație privind respectarea regulii de cumul (ajutoare de minimis) www.afir.info

6.2 Declaraţie privind respectarea regulii de cumul (minimis)………………

www.afir.info

Declaraţii pe propria răspundere bife în partea F a Cererii de finan ţare

6.3 Declarație privind întreprinderea în dificultate

www.afir.info

5.7

Anexa 7Lista codurilor CAEN eligibile pentru finan țare în cadrul submăsurii 6.4

……………………………………………………………………………………………………………………………………. www.afir.info

5.8 Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clă dirilor……………… www.afir.info

Ghidul

Solicitantului

Sub-m ă sura

6.4

2

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

5.9 Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat

www.afir.info

5.10 Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii ecoturistice

www.afir.info

5.11 Anexa 11Lista ariilor naturale protejate (stabilite în conformitate cu OUG nr. 142/2008 privind

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national)

www.afir.info

Ghidul

Solicitantului

Sub-m ă sura

6.4

3

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 1

PPRREEVVEEDDEERRII GGEENNEERRAALLEE

1.1 CONTRIBUŢIA SUBMĂSURII 6.4 – SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA Ș i DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE

Submă sura 6.4 Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole ” se încadrează, conform Regulamentului nr. (CE)1305/2013, art.19, în măsura 06 ”Dezvoltarea exploata ţiilor ș i a întreprinderilor” ş i contribuie la domeniile de intervenț ie:

5C – Facilitarea furnizării ș i a utiliz ării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a de șeurilor și reziduurilor ș i a altor materii prime nealimentare, în scopul bio economiei;

6A – Facilitarea diversific ă rii, a înfiin ță rii ș i a dezvolt ării de întreprinderi mici, precum ș i crearea de locuri de munc ă’’

Submă sura 6.4 „Sprijin pentru investiții în crearea ș i dezvoltarea de activități neagricole ” are ca scop:

Stimularea mediului de afaceri din mediul rural; Cre ș terea numă rului de activit ăți neagricole desf ăș urate în zonele rurale; Dezvoltarea activit ăților neagricole existente; Crearea de locuri de munc ă; Cre ș terea veniturilor popula ției rurale; Reducerea diferențelor dintre mediul rural ș i urban. Diversificarea activit ăților economice ale fermierilor sau membrilor gospod ăriilor agricole prin practicarea de activit ăți neagricole în vederea creș terii veniturilor ș i creării de alternative ocupa ționale. Domeniile de diversificare acoperite:

Activităț i de produc ție (ex: fabricarea produselor textile, îmbră c ăminte, articole de

marochin ărie, articole de hârtie ș i carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activit ăți de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgic ă, fabricare construc ții metalice, maș ini,

utilaje ș i echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);

Activităț i me ș teș ugă re ști (ex: activit ăți de artizanat și alte activit ăț i tradiționale nonagricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manual ă a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

Activităț i turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement ș i

alimenta ție public ă);

• Furnizarea de servicii inclusiv construc ții, reconstruc ții ș i/sau modernizarea spa țiilor ș i

zonelor aferente desfăș ură rii activităților (ex: medicale, sociale, sanitarveterinare; repara ții mașini, unelte, obiecte casnice; consultan ță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informa ției ș i servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);

• Fabricarea de pele ți ș i brichete din biomas ă .

Fabricarea de pele ț i ș i brichete din biomas ă . Contribu ţ ia public
Fabricarea de pele ț i ș i brichete din biomas ă . Contribu ţ ia public
Fabricarea de pele ț i ș i brichete din biomas ă . Contribu ţ ia public
Fabricarea de pele ț i ș i brichete din biomas ă . Contribu ţ ia public
Fabricarea de pele ț i ș i brichete din biomas ă . Contribu ţ ia public
Fabricarea de pele ț i ș i brichete din biomas ă . Contribu ţ ia public
Fabricarea de pele ț i ș i brichete din biomas ă . Contribu ţ ia public

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Sub mă sura 6.4 este de 57.214.935 Euro din care:

Ghidul

Solicitantului

Sub-m ă sura

6.4

4

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

15% contribu ţia Guvernului României; 85% contribu ţia Uniunii Europene. În cazul Bucure ști și Ilfov contribu ția publică este împ ă rțit ă astfel:

25% contribu ţia Guvernului României; 75% contribu ţia Uniunii Europene.

Ghidul

Solicitantului

Sub-m ă sura

6.4

5

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CCaappiittoolluull 22

PPRREEZZEENNTTAARREEAA SSUUBBMMĂĂSSUURRIIII 66

44

2.1 CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submă sur ă sunt:

Microîntreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nouînfiinţate (startups) din spaţiul rural; Fermieri sau membrii unor gospodă rii agricole 1 (autoriza ţi cu statut minim pe PFA) care îş i diversific ă activitatea de baz ă agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente,

micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată

(start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până

în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3

ani fiscali consecutivi.

O

încadrabile în microîntreprinderi şi întreprinderi mici, cu excep ţia persoanelor fizice neautorizate.

ATEN ȚIE! Microîntreprinderile ș i întreprinderile mici, atât cele existente cât și cele nou înfiin ţate ( start ups) trebuie s ă fie înregistrate ş i s ă‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât ș i punctul de lucru trebuie s ă fie amplasate în mediul rural);

Categoriile de solicitan ţi eligibili în cadrul sub măsurii 6.4 „ Sprijin pentru investi ții în crearea ș i dezvoltarea de activit ăț i neagricole în zone rurale” , în func ție de forma de organizare sunt:

Persoana fizic ă autorizată ( înfiin ţat ă în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modific ările ș i

complet ă rile ulterioare;

Întreprinderi individuale (înfiin ţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modific ările ș i

complet ă rile ulterioare;

Întreprinderi familiale (înfiin ţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modific ă rile ș i

complet ă rile ulterioare;

Societate în nume colectiv – SNC ( înfiin ţat ă în baza Legii nr. 31/1990, cu modific ă rile ș i

complet ă rile ulterioare );

Societate în comandită simplă SCS (înfiin ţat ă în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modific ă rile ş i

complet ă rile ulterioare );

Societate pe ac ţiuni – SA ( înfiin ţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modific ă rile şi complet ă rile

ulterioare );

Societate în comandită pe ac ţiuni – SCA (înfiin ţat ă în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modific ă rile ş i

complet ă rile ulterioare );

1 Gospodărie - totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în comun produsele agricole obţinute. Gospodăria poate fi formată și dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc împreună.

Ghidul

Solicitantului

Sub-m ă sura

6.4

6

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Societate cu r ă spundere limitată 2 – SRL ( înfiin ţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modific ă rile ş i

complet ă rile ulterioare );

Societate comercială cu capital privat (înfiin ţat ă în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modifică rile ş i

complet ă rile ulterioare );

Societate agricolă ( înfiin ţat ă în baza Legii nr. 36/1991) cu modific ările ș i complet ările

ulterioare; Societate cooperativ ă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative mește șugă re ști și de consum de gradul 1 ( înfiin ţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desf ăș urarea de activit ăţi neagricole; Cooperativ ă agricolă de grad 1 (înfiin ţat ă în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare ș i gestionare a terenurilor agricole ș i a efectivelor de animale.

Medicul veterinar cu drept de liberă practic ă, care este organizat ș i func ţionează în cadrul unui

cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea ș i exercitarea profesiunii de medic veterinar;

Medicul uman cu drept de liber ă practică care este organizat ș i func ționeaz ă în cadrul unui

cabinet medical individual în conformitate cu Ordonan ţa Guvernului nr 124/1998 privind organizarea ș i func ţionarea cabinetelor medicale.

ATEN ȚIE! Având în vedere condi ţiile de autorizare ca și cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual, ace ştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare. ATEN ȚIE! În cadrul SM 6.4, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

microîntreprindere – maximum 9 salariaţi ş i realizează o cifr ă de afaceri anual ă netă sau de ţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; întreprindere mic ă între 10 şi 49 de salariaţi ş i realizează o cifr ă de afaceri anual ă netă sau de ţin active totale de pân ă la 10 milioane euro, echivalent în lei.

IMPORTANT! Dovada încadr ă rii în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mic ă se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor ș i, dup ă caz, mic ă, în baza Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiin ţării ş i dezvolt ării întreprinderilor mici ş i mijlocii, cu modific ă rile ş i complet ările ulterioare.

2 În categoria SRL uri este inclus ă ș i microîntreprinderea înfiin ţ at ă de întreprinză torul debutant ("societate cu ră spundere limitată ‐ debutant" sau "S.R.L. D."). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea înfiinţă rii ş i dezvolt ă rii microîntreprinderilor de c ă tre întreprinză torii tineri, gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acord ă facilit ăţ i pentru microîntreprinderile nou înfiinţ ate, conduse de întreprinz ă tori tineri, care desfăş oar ă pentru prima dat ă activitate economică , prin intermediul unei societ ăţ i cu r ă spundere limitat ă , în condi ţ iile Legii nr. 31/1990 privind societ ăţ ile comerciale, republicat ă , cu modific ă rile ș i complet ă rile ulterioare. Acordarea sprijinului nerambursabil prin sM 6.2 pentru aceasta categorie de solicitanti se va face cu respectarea criteriilor privind incadrarea în ajutorul de minimis prevă zute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 precum ș i ,in legislatia nationala în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioad ă de 3 ani.

Ghidul

Solicitantului

Sub-m ă sura

6.4

7

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

În acest sens se precizează :

o întreprindere nu poate fi considerat ă microîntreprindere sau întreprindere mic ă dac ă cel pu ţin

25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în

comun ori cu titlu individual, de c ă tre una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform art. 4 5 al Legii nr. 346/2004.

datele utilizate pentru calculul numă rului mediu de salaria ţi, cifra de afaceri netă anual ă ș i activele totale sunt cele raportate în situa ţiile financiare aferente exerci ţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a ac ţionarilor sau asocia ţilor’’ art. 6(1) al Legii nr. 346/2004.

dacă la data întocmirii situa ţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadreaz ă în plafoanele stabilite la art. 3 ş i 4, aceasta nu îş i va pierde calitatea de întreprindere mic ă, mijlocie sau microîntreprindere decât dac ă depăş irea acestor plafoane se produce în dou ă exerciţii financiare consecutive”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004.

ATEN ȚIE! Se va verifica condi ț ia de întreprinderi legate sau partenere pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mic ă.

Solicitantul trebuie s ă respecte următoarele:

s ă fie persoan ă juridic ă română ;

s ă ac ţioneze în nume propriu;

s ă asigure surse financiare stabile ș i suficiente pe tot parcursul implement ării proiectului.

Finanţarea în cadrul acestei m ăsuri derulată prin PNDR 20142020 este restric ţionată pentru urm ă toarele categorii de beneficiari:

Solicitanții/ beneficiarii înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât ș i pentru FEADR, pân ă la achitarea integral ă a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și major ărilor de întârziere;

Solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finan țare încetate din proprie ini țiativ ă , pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitan ții/ beneficiarii care au contracte de finan țare încetate pentru nerespectarea obliga țiilor contractuale din ini țiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii;

Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanță rii FEADR, care se află în situaț ii litigioase cu AFIR , pân ă la pronun țarea definitiv ă ș i irevocabil ă a instan ței de judecat ă în litigiul dedus judec ății;

Solicitanţii care sau angajat prin declara ţie la depunerea Cererii de Finan țare c ă vor depune documente la semnarea Contractului de Finan ţare ş i nu prezint ă documentele la data prevăzut ă în notificare din motive imputabile acestora, nu vor mai putea accesa Programul timp de un an de la notificare.

Solicitan ții/beneficiarii care depun mai multe proiecte în aceea şi sesiune ș i/sau sesiuni diferite în cadrul aceleiaș i submăsuri care formează împreună un flux de producție (flux tehnologic) .

Ghidul

Solicitantului

Sub-m ă sura

6.4

8

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.2 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII/ DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub măsurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie s ă îndeplineasc ă urmă toarele condi ţii:

s ă se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

investi ția trebuie s ă se încadreze în cel pu țin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submă sura;

s ă îș i desfășoare activitatea aferentă investi ției finan țate în spațiul rural;

s ă demonstreze capacitatea de a asigura cofinan țarea investi ției;

viabilitatea economic ă a investiției trebuie s ă fie

demonstrat ă pe baza prezentării unei documentații tehnicoeconomice;

întreprinderea nu trebuie s ă fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate .

Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului ș i dac ă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.

Spa ţiul rural eligibil În accepţiunea PNDR 20142020 și implici t a acestei sub m ă suri, spa țiul rural este definit ca totalitatea comunelor la nive l de unitate administrativ teritorială , comuna fiind cea mai mic ă unitate administrativ teritorial ă, nivel NUTS 5.

TIPURI DE OPERA ȚIUNI și CHELTUIELI ELIGIBILE (În conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finan țare în cadrul submă surii 6.4, Anexa 7 la Ghidul solicitantului și dispozi ţiilor privind eligibilitatea cheltuielilor prevăzute la cap. 8.1 din PNDR), de exemplu:

Investi ț ii pentru producerea ș i comercializarea produselor neagricole: ții pentru producerea ș i comercializarea produselor neagricole:

fabricarea produselor textile, îmbr ăc ă minte, articole de marochin ărie, articole de hârtie ș i carton;

fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

activit ăți de prelucrare a produselor lemnoase;

Industrie metalurgic ă , fabricare de construc ț ii metalice, ma ș ini, utilaje ș i metalurgică , fabricare de construc ții metalice, maș ini, utilaje ș i echipamente;

fabricare produse electrice, electronice;

Investi ț ii pentru activit ăț i me ș te ș ug ă re ș ti ții pentru activități me ș teș ug ăreș ti (activit ăți de artizanat ș i alte activit ăți tradiționale

neagricole – olă rit, brodat, prelucrare manual ă a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

Investi ț ii legate de furnizarea de servicii: ții legate de furnizarea de servicii:

servicii medicale, sociale, sanitarveterinare;

servicii de repara ții maș ini, unelte, obiecte casnice;

servicii de consultan ță , contabilitate, audit;

activit ăți de servicii în tehnologia informa ției ș i servicii informatice ;

servicii tehnice, administrative, etc.

Investi ț ii pentru infrastructura în unit ăț ile de primire turistic ă tip agro ‐ ții pentru infrastructura în unit ățile de primire turistică tip agroturistice, proiecte de activit ăți de agrement.

Investi ț ii pentru produc ț ia de combustibil din biomas ă (ex: fabricare de pele ții pentru produc ț ia de combustibil din biomas ă (ex: fabricare de pele ți ș i brichete) în vederea comercializ ării.

Ghidul

Solicitantului

Sub-m ă sura

6.4

9

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Costuri eligibile specifice (precizate în fiş a submăsurii 6.4):

construc ţia, extinderea şi/sau modernizarea ş i dotarea clădirilor;

achizi ţionarea ş i costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instala ţii ş i echipamente noi;

investiții intangibile: achizi ționarea sau dezvoltarea de software ș i achizi ționarea de brevete, licen țe, drepturi de autor, mă rci.

TIPURI DE OPERA ȚIUNI/ACTIVITĂȚ I Ș I CHELTUIELI NEELIGIBILE:

Prestarea de servicii agricole, achizi ționarea de utilaje ș i echipamente agricole aferente acestei

activit ăți, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Național ă;

Procesarea ș i comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat;

Produc ția de electricitate din biomas ă ca ș i activitate economic ă ;

Cheltuielile cu achizi ţionarea de bunuri ș i echipamente ”second hand”;

Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finan țare a proiectului cu excep ţia

costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate

înainte de depunerea cererii de finan țare;

Cheltuieli cu achizi ția mijloacelor de transport pentru uz personal ș i pentru transport persoane;

Cheltuieli cu investi țiile ce fac obiectul dublei finan țări care vizează acelea ș i costuri eligibile;

Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 ș i anume:

a. dobânzi debitoare;

b. achiziţionarea de terenuri construite ș i neconstruite;

c. taxa pe valoarea ad ăugat ă, cu excep ţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente

financiare;

d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi

marja locatorului, costurile de refinan țare a dobânzilor, cheltuielile generale ș i cheltuielile de

asigurare.

e. Cheltuieli care fac obiectul finan țării altor programe europene/na ționale, conform Cap. 14 ș i 15PNDR.

Costuri neeligibile specifice:

Cheltuieli specifice de înfiin țare ș i func ționare a întreprinderilor (ob ținerea avizelor de func ționare, taxe de autorizare, salarii angaja ți, costuri administrative, etc).

ATENŢIE! Contractele care conferă dreptul de folosin ţă asupra cl ă dirilor/ terenurile unde vor f i amplasate investi ţiile vor fi încheiate în numele solicitantului. In cazul în care prin proiect se propun lucră ri de interven ţie asupra clă dirilor, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra clădirii ş i terenului aferent.

Ghidul

Solicitantului

Sub-m ă sura

6.4

10

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.3 CRITERII DE SELEC ŢIE ALE PROIECTULUI

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar men ționat în anun țul licita ției anuale de proiecte. Pentru această submă sur ă pragul minim este de 15 puncte ș i reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finan ţare. Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de Finan ţare care nu îndeplinesc această condi ţie vor rămâne cu statutul de amânate.

ATEN ȚIE! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întrune ş te ș i s ă‐l men ţionaţ i în cererea de finan ţare, sec ţiunea A „Date despre tipul de proiect și beneficiar” . În situa ţia în care în momentul evalu ării se constată c ă solicitantul ş ia estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, ace ş tia vor intra în procesul de selec ţie în raportul de selec ție final. Raportul de selec ţie final se întocme ş te după ultimul raport de selec ţie lunar aferent sesiunii continue anuale de selec ție a cererilor de finan țare ș i con ţine evaluarea tuturor proiectelor care au punctajul estimat mai mic decât ultimul prag de calitate lunar, precum ş i toate proiectele care au avut punctajul calculat neobiectiv.

Pentru a evita punctarea în baza unor estimă ri subiective ale solicitanţilor în vederea evaluă rii cu prioritate a Cererilor de Finan ţare depuse, în cazul în care estimarea punctajului de c ă tre solicitant este mai mare cu cel puţin 20% decât punctajul real rezultat în urma evaluă rii, selec ţia Cererii de finanţare va fi amânată pentru ultima fază procedurală sub rezerva disponibilului alocat pentru sesiunea în cauz ă .

Punctajul proiectului se calculează în baza urmă toarelor principii ş i criterii de selec ţie: