Sunteți pe pagina 1din 178
s i a l t e J е М т в т е , gramatică
s
i
a
l t e
J
е
М
т
в
т
е
,
gramatică
lecturi
de exerciţii
si teste
K
m
m
ţ
r
o
s f M
' &
f
\
-
m
e
w
n
^
s +
i n
f e
l ©
!
%
,

un J ^ 39s^9 *on'c ?· aerisit prin labirintul anglo-saxon

Шun '1,'К‘Л*1Л»Юд ideal pentru toţi cei care au învăţat

engleza cândva şi

au uitat-o

Ecaterina Comisei Doina Milos

/

9

Proiect editorial şi realizare:

C o m

p a n i a

Ilustraţia copertei: planul m etroului londonez (detaliu) şi vedere cu Brooklyn Bridge din N ew York

Redactarea: Carm en Şerbănescu

Corectura: Nicoleta Dascălu, Adina Kenereş, Maria M uşuroiu

Procesare

computerizată: Bogdan C onstantinescu

Procesare

film e: ZO O M -Soft

Tipărit la : ARTA GRAFICĂ

Autoarele volumului

Ecaterina Comişel profesoară de lim ba engleză, gradul 1, autoare de m anuale şi cursuri

Doina Milos profesoară de lim ba engleză, gradul I, autoare a u n o r culegeri de teste

ISBN: 973-99223-4-1

© compania, 2000 (ediţie conform ă programei MEN)

Str. Prof. Ion Bogdan Nr. 16, Sector 1, 71149 Bucureşti

Tel: 211

59 64

Fax:

2 11

e-m ail: com pania@ fx.ro

59 48

COPIMNS

I

R

А

Г

I

A

F M nj_F.7 Ă

£LR_A_M-AXJjCLA

S u b s ta n tiv u l 10 ' 1Pluralul substantivelor 10

Exprim area posesiei 13 i

Δ

1 0

A rtic o lu l

15 В Articolul hotărât the 1S

Articolul nehotărât a / an 16 Ш Articolul zero 18 li A d je c tiv u l 20 Ш

Adjective simple 20 ■ Adjective com puse

24 ϋ

27 81 Adjectivele şi pronum ele posesive 27

Pronum ele nehotărâte 29 ® Pronum ele reciproce each other şi one another 29 И It /

personal 31

a viitorului 44

P ro n u m e le 26 И Pronum ele personal —subiect 26

Pronumele personal

Pronum ele reflexiv şi de întărire 27

—com plem ent (direct sau indirect) Ш Pronum ele dem onstrativ 28 Ш

There 31

В

It — pronum e

И

Must

59

Ш It im personal

Diateza 51

31

Ш Subjonctivul 53

Ш There

33

И

V erbul 35

И Tim purile verbale

35 Ш M odalităţi de exprim are

May şi might 58

Verbele m odale 56

Can şi could 57

Shall şi should 60 В

Will şi would 61

; Needn’t have şi didn’t need to 62 î ; Tem porala şi condiţionala 66 11 Vorbirea

indirectă 7 0 & Schimbarea tim purilor verbale 71

I

F у

Ir

7 7

Cuvinte care dau bătaie de cap 77 u Verbe neregulate 92

« Prieteni falşi» 82 Я Verbe dificile 83

*

Verbe cu particulă adverbială 85 Я

T E Ж

I S ,.: ^ J D J l:шJШE,AΏΛ,ЫsXлSшJZ£},■ШMЖ^L·MЖMSΛQ■,.Ы^^— — шSЭ,Jo.

l

A C liM r J-FS_T F

J~A

t .A_F X--A.fi/LF-Ы- !------- - —

Advanced (profilul bilingv, 5-7 ore pe săptămână) —Proba orală 106 Я Advanced —Proba scrisă 113 §

(profilul intensiv, limbi străine şi filologie) —Proba orală 121

(pentru celelalte profiluri, 1-2 ore pe săptămână) —Proba orală 137 Ш Intermediate — Proba scrisă 145

Upper-intermediate

Upper-intermediate —Proba scrisă 128 Ш Intermediate

Pre-intermediate

(pentru m inorităţi şi limba a IlI-a ) —Proba orală 151 Pre-intermediate — Proba scrisă 153 ϋ

SXLLJLXXLt

*

Soluţiile exerciţiilor de gramatică 157 ! Soluţiile testelor « Textsfo r reading comprehension » 165 ■ Soluţiile testelor ca la exam en 166 H Advanced — Proba orală 166 Ш Upper-intermediate —Proba orală 167 Я Upper-intermediate — Proba

scrisă 168 ϋ Intermediate — Proba orală 171 Pre-intermediate —Proba scrisă 176

Ш Intermediate —Proba scrisă 173

Pre-intermediate — Proba orală 176 Ш

1 7 Я

Te m e le

de

s+wdiw

Cartea este structurată în patru p ă rţi:

“ 1 o prezentare succintă a problem elor esenţiale ale gramaticii limbii engleze, cu suficiente exemple p en tru a le face înţelese. Fiecare tem ă gramaticală este însoţită de exerciţii care te ajută să-ţi lămureşti acele construcţii care prezintă dificultăţi.

~ 1 o selecţie de structuri gramaticale m enită să corecteze greşeli frecvente —11texte de citit şi de com entat, însoţite şi ele de exerciţii care te pregătesc p en tru diferitele teste şi examene : exem ple de subiecte posibile la exam enul de bacalaureat

Pentru că O K ! BAC la engleză este conceput ca un m aterial p en tru studiu individual, am inclus şi o listă cu verbe neregulate, precum şi soluţiile exerciţiilor.

M anualele pe care le ai la d isp oziţie pentru a pregăti exam enul de bacalaureat sunt u rm ătoarele:

~ 1p en tru clasele cu program bilingv şi cele cu program intensiv (la acestea din urm ă sunt valabile num ai prim ele trei manuale)

-> English My Love (clasa

a IX-a)

— a u to ri: R. Bălan, Ş. Colibaba, C. Coşer, V Focşeneanu,

V Stan, R. Vulcănescu, EDFJ ediţia 1994 şi urm ătoarele (fară ediţia 1999 revizuită)

-> Perspectives on English (clasa a X-a)

— a u to ri: R. Bălan,

M. Carianopol, Ş. Colibaba,

C. Coşer, V Focşeneanu, V Stan, R. Vulcănescu, OUP, 1997

-> News and Views (clasele a Χ Ι-a

şi a X II-а) — a u to ri: Ş. Colibaba, C. Coşer, V Focşeneanu,

V Stan, R. Vulcănescu, OUFJ ediţia 1998 Crossing Cultures —a u to ri: R. M arinescu, T. Minculescu, Cavallioti, 1998 -i Real Views —a u to ri: Traci Parks, Patti McLaughlin, 1996 —11p en tru clasele cu 1-2 sau 3-4 ore pe săptămână, limba I -■ English My Love (clasele a IX-a şi a X-a)

manual pen tru

clasa a XI-a —a u to ri: С. Cojan, R. Surdulescu, A.

Tănăsescu, EDFJ

ediţia 1991 şi urm ătoarele

- 1 manual pentru clasa a X II-а —a u to ri: S. D orr, R. Surdulescu, M. ediţia 1993 şi urm ătoarele

Tatos, EDf’

~1p e n tru clasele cu 1-2 sau 3-4 ore pe săptămână, limba a Il-a English My Love (clasele a IX-a şi a X-a)

“ 1 p en tru

m anual p en tru

ediţia 1991 si urm ătoarele

clasa a XI-a —a u to ri: С. Cojan, R. Surdulescu, A. Tănăsescu, HDFJ

> m inorităţi şi

-> m anual

■> limba a IlI-a

p en tru clasa a VIII-a, EDîJ ediţia 1991 şi urm ătoarele

Tematica pentru exam enul de bacalaureat este urm ătoarea :

—>Teme generale de comunicare :

Travelling

-· Hobbies

-· Music

—>Food

-I Cinema

-<Fashion

Books

Sports

“ 1 Teme de cultură şi civilizaţie din spaţiul anglo-saxon :

-■ p en tru clasele

din manualele indicate şi tem ele studiate din manualele Crossing Cultures şi Real Views -> p e n tru clasele intensive : tem ele incluse în secţiunea « Culture and Civilisation » din manualele indicate

-■ p en tru celelalte tipuri de clase : tem ele cuprinse în « Stream A » ale m anualelor

bilingve : tem ele incluse în secţiunea « Culture and Civilisation »

indicate

La examenul de bacalaureat se evaluează capacitatea candidaţilor de a folosi corect şi adecvat structurile lexicale,

m orfologice,

sintactice şi sem antice studiate în m anualele indicate p en tru fiecare profil în parte.

Ce

tre b u ie

s a

s f i i

Există trei tipuri de subiecte, în funcţie de num ărul de ore de limbă engleză studiate la clasă şi de num ărul de ani în care s-a studiat limba engleză :

~_l p en tru

~ 1p en tru profilul intensiv, limbi străine şi filologie (3-4 ore pe săptămână)

~ 1p en tru celelalte profiluri, p en tru m inorităţi şi limba a IlI-a (1-2 ore pe săptămână)

profilul bilingv (5-7 ore pe săptămână)

Examenul de bacalaureat din anul 2000 va avea următoarea structură :

~1proba orală (probă obligatorie) cu urm ătoarele tipuri de cerinţe :

I. Read the text and comment on it (textul oferit va fi necunoscut)

II. Exerciţiu de transform are sau de com pletare a propoziţiilor

III. Exerciţiu care îi cere candidatului să povestească, să descrie, să analizeze şi să susţină

un punct de vedere porn in d de la un suport scris

~1proba scrisă pentru prim ele două profiluri, cu urm ătoarele subiecte :

I. Text necunoscut pe care candidaţii trebuie să-l rezum e într-un num ăr dat de cuvinte

a)

b)

Com entariu asupra textului pe o tem ă dată

II. Exerciţiu de retroversiune, literar sau neliterar

III. Eseu argumentativ, narativ sau descriptiv (aproximativ 250 cuvinte)

~ 1 proba scrisă pen tru celelalte profiluri, p en tru m inorităţi şi limba a IlI-a

I. U n text cu spaţii lacunare (cloze)

II. Exerciţiu de retroversiune

III. Eseu (aproximativ 250 cuvinte)

S-fa+uri

Proba orală

реи+ ru

tra ta re a

s u b ie c te lo r

Pentru a realiza com entariul textului, îţi recom andăm să respecţi urm ătoarele etape :

-> găseşte ideea principală a textului şi sintetizeaz-o într-o frază rezumă textul cu propriile cuvinte -■ scrie care este părerea ta despre tem a respectivă

~1 Pentru susţinerea unui punct de vedere pornind de la un suport scris, îţi recom andăm :

-> să analizezi mai întâi afirmaţia şi să găseşti cuvintele-cheie -> să analizezi cuvintele-cheie, explicând înţelesul fiecăruia -> să găseşti argum ente în favoarea şi contra afirmaţiei, prezentând şi exem ple

Proba scrisă

~11 Pentru realizarea unui rezum at sunt necesare urm ătoarele etape :

dacă textul este form at dintr-un singur paragraf, găseşte ideea principală

şi reform uleaz-o în

m od original

-> dacă textul conţine mai m ulte paragrafe, găseşte ideea principală a fiecăruia, selectează elem entele im portante şi rezumă textul cu propriile cuvinte,

evitând folosirea structurilor din text

~1 Com entariul scris pe care urm ează să-l realizezi trebuie să cuprindă propria ta părere asupra dom eniului m enţionat în text. Chiar dacă aceasta este asem ănătoare cu cea a autorului, nu repeta structurile şi formulările din fragmentul literar. Fii original!

~ ' La retroversiune, elem entele care se notează s u n t:

- 1structurile gramaticale -> folosirea unui vocabular adecvat textului dat ortografia

1 Eseul de aproximativ 250 de cuvinte poate fi narativ, argum entativ sau descriptiv. In cazul unei naraţiuni, nu începe să povesteşti înainte de a-ţi fi schiţat un plan de idei. Amintirile care par spontane sunt cele mai elaborate. N u uita că ele implică sentim ente, iar acestea

trebuie redate într-un limbaj

o acţiune din trecut. Dacă nu-ţi am inteşti nim ic fascinant din copilăria ta, inventează !

Nu se « punctează » conform itatea cu realitatea, ci bogăţia vocabularului, claritatea organizării

şi corectitudinea exprimării.

Eseul argumentativ se bazează pe o structurare foarte clară a poziţiilor cerute : argum ente în sprijinul şi îm potriva afirmaţiei. Structura unui astfel de eseu ar putea fi urm ătoarea : introducere — prezentarea generală a tem ei puse în discuţiei; cuprins —prezentarea cu exemplificări a argum entelor

literar. A tenţie la folosirea tim purilor ! O rice

am intire înseam nă

în favoarea şi îm potriva afirm aţiei; încheiere —o idee generală care reia poziţia predilectă a autorului eseului sau o altă idee care deschide noi perspective de abordare a afirmaţiei. -> Eseul descriptiv te obligă să foloseşti un vocabular adecvat, cât mai bogat, şi structuri literare (com paraţie şi descriere) care să ajute la crearea atmosferei.

A te n ţie ! N u se adm it structurile contrase (don't, didn't, isn't, hasn't etc.) în nici un tip de eseu. Ortografia americană este acceptată doar dacă folosirea ei este consecventă.

Cum

ÎHVe+i

sin g u r

Există o m are varietate a stilurilor de a învăţa. « Câte bordeie, atâtea obiceie ! », spune o vorbă din popor. Tu te cunoşti cel mai bine ! Iţi vom sugera doar o m odalitate care a dat rezultate bune de-a lungul anilor. Citeşte cu atenţie fiecare capitol de teorie, apoi rezolvă exerciţiile. Num ai după ce ţi-ai dat toată osteneala, verifică-te cu ajutorul soluţiilor de la sfârşitul volumului. Dacă răspunsurile tale coincid, totul este O K ! Dacă nu, reciteşte cu atenţie capitolul respectiv, zăboveşte asupra exem plelor şi apoi întoarce-te la exerciţii. Primul contact cu textul literar nu este suficient p en tru a rezolva toate cerinţele, de aceea trebuie să citeşti încă o dată textul cu m ultă atenţie. N u intra în panică dacă nu ai înţeles vreun cuvânt. Sensul m ultor cuvinte se poate deduce din context, cu condiţia să te străduieşti să găseşti elem entele ajutătoare (clues).

Succes!

Ecaterina Comisei Doina M ilos >

si

э

compania

6 RsA-MA-TlCA·

S

u

b

s

t a

n

t

i v

u

l

In limba engleză, substantivele po t fi num ărabile

(countable) şi

nenum ărabile (uncountable).

Substantivele num ărabile p o t fi precedate de a / an şi adm it form a de plural. Cele nenum ărabile

nu

acceptă a / an

şi nu

au form ă de plural.

P lu ra lu l

sub-s+dw +iveltfir

D e regulă, pluralul se formează prin adăugarea term inaţiei -s la form a de singular a substantivului,

book - books car - cars cake - cakes toy - toys

BJLuxa I д а I_ s j l l b s t a n t i v e l o r

s i m p ie

Substantivele term inate în plural term inaţia -es.

bus - buses class - classes

-s, -ss, -sh, -ch, -x adaugă

la

wish - wishes watch - watches box - boxes

Substantivele care se term ină în consoană +

transform ă la plural semivocala în -ies.

lady - ladies city - cities

у

Substantivele în -f, -fe fac pluralul în -ves.

leaf - leaves wife - wives

A te n ţie !

Unele substantive term inate în -f acceptă -s la plural,

roof - roofs cliff - cliffs belief - beliefs proof - proofs chief - chiefs

Pentru substantivele care se term ină la singular în -o, la plural avem două situ aţii:

~ 1 term inaţia -es

tomato - tomatoes

potato - potatoes

hero - heroes

•ч term inaţia -s

kilo - kilos

radio - radios

photo - photos

piano - pianos

Există substantive cu plural neregulat (irregular plurals)

care schimbă vocala (sau vocalele)

din ultim a silabă,

man - men

foot - feet

woman - women

tooth - teeth

goose - geese

mouse - mice

Unele substantive au aceeaşi form ă la singular şi la plural.

sheep - sheep deer - deer aircraft - aircraft means - means series - series species - species

This means of transport is cheap. Both these means of transport are cheap.

Observaţie

Fish face parte din această grupă. Pluralul fishes desemnează specii diferite de peşti.

Substantivele îm prum utate din limbile latină şi greacă păstrează desinenţele de plural din limbile de provenienţă.

phenomenon - phenomena medium - media

datum - data crisis - crises

In limba engleză există şi substantive care au num ai

form ă de p lu ra l: glasses, binoculars, scissors, pliers,

tweezers, pyjamas, jeans, trousers, tights, pants, shorts.

Form a de singular a acestora se realizează cu ajutorul

sintagmei one pair of.

I need a new pair of glasses.

A tenţie!

One pair of se foloseşte şi cu substantivele gloves, socks, shoes p entru a exprima singularul.

Riuralulsubs ta n ii.w e.lo x

c o m p u s

e

De regulă, substantivele compuse formează pluralul prin

trecerea la această form ă

a ultim ului element,

a grown-up - grown-ups

a tin-opener - tin-openers

a toothbrush - toothbrushes

an alarm clock - alarm clocks

a forget-me-not - forget-me-nots

Substantivele com puse dintr-un alt substantiv şi о

construcţie prepoziţionlă adaugă -s

la prim ul element,

sister-in-law - sisters-in-law

a passer-by - passers-by

Dacă prim ul elem ent al substantivelor com puse este man sau woman, pluralul se formează prin schimbarea ambelor elemente.

a woman driver - women drivers a man singer - men singers

Pluralul în 's se foloseşte p en tru a exprim a :

~ 1 pluralul literelor alfabetului

She never spells "accommodation" with two

c’s and tw o m's.

- 11 pluralul unor date : in the 1990's sau the 1990s (în anii

’90)

_1 pluralul unor prescurtări

Should we have more or fewer MP's (or Mps).

Observaţii

> Substantivele homework, advice, knowledge, information,

luggage, furniture, money,

plural în limba engleză.

progress nu po t avea form a de

Students have lots of homework to do. =

Elevii au m ulte tem e de iacut.

We need some more information. =

Avem

nevoie de mai m ulte informaţii.

Where's your money ? =

U nde-ţi sunt banii ?

Cuantificarea acestor substantive se face cu ajutorul unor

sintagme ca : an article of, an item of, a piece of, a word of.

a piece / word of advice

a piece / an article of furniture

a piece / an item of information

Unele substantive au form ă de plural (news, measles,

mumps, economics, politics, mathematics, physics, statistics,

billiards, gymnastics, athletics), dar acordul se face cu

verbul la singular.

No news is good news. Politics is an interesting subject. Measles is a catching disease.

■HProbleme

de

pronunţie

—>Pluralul în -es

al substantivelor term inate

în

[s], [z], tf], [3], [d3], [tj] se pronunţă

buses

[bAsiz]

quizzes

[kwiziz]

brushes

[brAjiz]

watches

[wotjiz]

messages

[mesid3iz]

bridges

[brid3 iz]

[iz].

Substantivele term inate în vocale surde [t], [d], [к], [f], [Θ], [h] formează pluralul cu -(e)s care se

pronunţă [s].

maps

[maeps]

roofs

[ru:fs]

cloths

[cbGs]

spots

[spots]

cooks

[kuks]

Substantivele term inate în vocale şi consoane sonore, cu excepţia acelora în [d], [b], [g], [v], [m], [n], [rj], [1], [6], [r], formează pluralul

în -(e)s care se pronunţă [z].

plays

[pleiz]

clothes

[kbu5z]

Pigs

[pigz]

boys

[boiz]

bands

[baendz]

claims

[kleimz]

bees

[bi:z]

bills

[bilz]

songs

[sorjz]

Câteva substantive au pronunţie aparte la plural.

baths

[ba:6z]

houses

[hauziz]

mouths

[mau6z]

paths

[ρα:δζ]

truths

[tru:5z]

E x p v iтлгел

poses iei

In limba engleză posesia se poate exprim a în două moduri.

S

Această m odalitate de a exprim a posesia se foloseşte mai ales atunci când posesorul este o persoană, un animal, o

ţară sau o organizaţie.

my friend's name Lesley's answer a sparrow's nest Africa's oil reserves

In unele cazuri, atunci când este vorba despre biroul, cabinetul, magazinul cuiva, obiectul posedat poate lipsi cu totul, subînţelegându-se.

She went to the doctor's.

Rosie is at the hairdresser(‘s).

De asemenea, obiectul posedat poate lipsi şi atunci când înţelesul propoziţiei este foarte clar.

W hose

is that bag ? It's Jack's.

A tentie!

Posesivul î n 's poate fi folosit şi p en tru a exprim a :

—>ideea de « produs de » : cow's milk, sheep's wool

~ 1 măsura tim pului, a distanţei sau a v alo rii: tw o dollars'

worth of popcorn, a day's journey, yesterday's newspapers,

two hours' wait

şi

Probleme p r o nu nţ i e

de

scriere

“ 11Substantive la singular +

's

my brother's T-shirt

~1 Substantive cu plural neregulat +

the children's room

's

~ 1 Substantive la plural +

'

my grandparents' house

the candidates' speeches

the boys' game

1—1 Substantive la singular (mai

Socrates' ideas

ales num e străine)

—1 'S se pronunţă ca şi în cazul pluralului în -s al substantivelor.

teacher's

[tiitjbz]

girl's

[дз:1г]

Tom's

[tomz]

Madge's

[masdgiz]

Isaac's

[aizsks]

Charles's

[tjailziz]

M ar/s

[mesriz]

Po s e s i v u l

!

o i

Se foloseşte atunci când :

~~1posesorul este un substantiv neutru : the pages

of the book, the cover of the magazine

~ l denum irile

geografice sunt urm ate de un num e

propriu : the Sea of C rete; the Strait of Dover

~1 numele

proprii sunt form ate dintr-un substantiv

cu apoziţie : the reign of queen Victoria

~ 1 subliniem autorul unei opere : the plays of George

Bernard Shaw

~ 1 subliniem durata unei acţiu n i: the

destruction

of the rain forests, the establishment of a new college

Atenţie Î

In unele situaţii putem formula posesia prin ambele

m odalităţi:

the earth's gravity sau the gravity of the earth the president's speech sau the speech of the president England's history sau the history of England

доит. cXercij»H !

g) Is it the original drawing or is it a copy ?

h) A w olf is a wild animal that looks like a dog.

A Write the correct form of these sentences.

a) His knowledges of English are very good.

b) You m ust do your hom eworks first.

c) Physics are difficult to study.

d) She has lots of luggages.

e)

H ere are the 8 o ’clock news.

A Correct the mistakes.

Щ

рг

a) For m ore inform ations please w rite to M r Smith.

b) H e has caught two beautiful fishes.

c) H ow m uch money

account ?

d) All luggages m ust be checked in one hour before

have been withdraw n from my

 

Complete the blanks with the plurals of the following

departure.

 

nouns.

e)

W hat tim e are

the news on BBC ?

table

m atch —

glass —

f) We all learn by experiences.

foot

g a s -

victory —

g) H e

died a heroe’s death.

thief

policem an —

analysis —

h) The m ain political partys in the U nited States are the

potato —

valley —

f is h -

Dem ocrats and the Republicans.

radio

fox —

knife —

■ Write these sentences in the plural.

a) A bus is the cheapest way of getting into town.

b) The child was waiting for you.

c) This tom ato has gone bad.

d) A male deer usually has horns on its head.

one front tooth in the fight.

e) H e lost

f) They’ve published a series of readers for students o f

English.

О Rewrite these sentences and put the apostrophe 0 where necessary.

a) Have you m et your friends parents ?

b) Tom works in my fathers office.

c) She pu t her hope in the doctors hands.

d) H e needs a couple of days rest.

e) I know his brothers name b u t I forgot his sisters.

f) W here has she put the childrens new toys ?

g) H e can’t hit the target at a miles distance.

h) She borrow ed James bike.

i) He was a friend of my fathers.

j ) H e

w ent to the newsagents to buy a magazine.

—1în faţa unui substantiv bine determ inat

The people I met there were very friendly. The house at the end of the street belongs to my uncle.

~ l în faţa

substantivelor care denum esc ceva unic

(o singură persoană sau un singur obiect)

A

-

r +

i e o

l u

l

the

sun

the moon

the

Bible

the Pope

 

the Queen

the pyramids

the North Pole

the town centre

Articolul este un determ inant, un mijloc de individualizare a obiectelor şi fenom enelor dintr-un context. In limba engleză există articolul notărât şi nehotărât, şi articolul zero.

A n

r +

i e

o

l u

l

K

o

+

î

v

i

t

f in e

Are două pronunţii, în funcţie de sunetul cu care începe substantivul d ete rm in a t:

~ 1 the se pronunţă [бэ] atunci când stă în faţa cuvintelor

care încep cu o consoană (the car, the floor, the coat)

sau cu

o

semivocală —e, o, u, w, у

(the European, the

one, the university, the week, the year)

— the se pronunţă [δί] atunci când cuvintele încep cu o

vocală (the activity, the effort, the office) sau

(the honour, the hour)

cu

h m ut

Fо 1д,£,1х.е^.а r t ic o l u ,i u i

h oLăxâ±JL h e

Articolul the se foloseşte în urm ătoarele situ aţii:

~ 1în faţa unui substantiv m enţionat anterior

A man and a woman were sitting in front of us.

The woman was smiling but the man seemed to

be very angry.

~ 1în faţa unui substantiv la singular, p en tru a denum i o întreagă specie

The whale is an endangered species.

~11în faţa unui substantiv folosit în sens general:

the weather, the sky, the environment, the human present,

the past, the future, the wind

A tentie!

In cazul în care ne referim la o situaţie particulară, se foloseşte articolul nehotărât a / an :

I could hear the wind. There's a biting

north wind.

~ 1în faţa num elor proprii la p lu ra l: the Brysons (familia Bryson)

~ 1în construcţii în care apar cuvintele union, united,

republic, empire sau dynasty The United States The United Arab Republic The People's Republic of China The Roman Empire The Han Dynasty

N

Observaţie

In engleza americană, the se foloseşte în

num ele unor

clăd iri: the Museum of Natural History, the Smitshonian,

the Gallery of Modern Art, the White House, the World Trade

Centre. In engleza britanică,

clădiri şi organizaţii din oraş nu este precedată de

articolul

denum irea principalelor

h o tă râ t: Oxford University, Manchester Airport,

Liverpool Football Club

~1 în denum irile perioadelor istorice : the Renaissance,

the Industrial Revolution, the Stone Age, the Middle Ages

' în num ele unor ziare : The Times, The Daily News,

The Washington Post

~1în denum irile geografice :

-I num e de

puncte cardinale : the North,

the South

num e de r â u ri : the Mississippi, the Nile,

the Danube

-■ num e de m ări şi oceane : the Pacific

Ocean, the Dead Sea

-> num e de deserturi şi golfuri : the Sahara,

the Gulf of Mexico

-> în denum iri ale unor insule, lacuri, lanţuri m untoase, ţă r i : the Philippines,

the Azores, the Great Lakes, the Rocky

Mountains, the Alps, the Carpathians,

the Netherlands

~ 1 num e de g răd in i: the Bronx Zoo, the

~1în denum irea unor grupări, organizaţii, departam ente

Botanical Gardens

guvernam entale; the American Red Cross,

the fire department, the police, the board of education,

the town council

~ l1în faţa adjectivelor p en tru a le substantiviza: the rich,

the elderly, the unemployed, the Japanese, the Germans

~ 1în construcţiile superlativului adjectivelor : the best,

the biggest

~ 11în faţa instrum entelor muzicale, atunci când se sugerează o activitate :

He plays the violin. She is learning the piano.

D a r : He has just bought

a guitar.

- 11în faţa num eralului o rd in a l: the first, the second

A tenţie!

In anum ite expresii, the nu se foloseşte cu numeralul

o rdinal:

It was love at first sight. At first glance, it looked like the right one. On second thought, his idea seems quite useful.

A

r r +

i c

o

l w

l

*\е1г\б>+йУ“й +

a

/

av\

Form a a a

cuvintelor care încep cu o consoană (a book, a teacher,

a voyage) sau o semiconsoană (a European, a one-week

holiday, a U-turn, a window).

Form a

an se foloseşte în faţa cuvintelor care încep cu

o vocală (an artist, an elephant, an orange) sau cu h m ut

articolului nehotărât se foloseşte în faţa

(an hour, an honest man, an heir).

Observaţie

> Abrevierilor pronunţate ca un cuvânt sunt precedate

de form a a a articolului

a FIFA decision.

n e h o tă râ t: a NASA scientist,

In cazul în care abrevierilor se pronunţă pe litere,

~1 în expresii referitoare la tim p, distanţă, can titate:

se

foloseşte form a an.

 

three times a week, once a month, tw o dollars a pound

 

an MA

 

[эп

em

ei]

~

1în unele expresii uzuale

an

FBI agent

[эп e f bi:ai eic^snt]

all of a sudden

 

to have a good time

in a hurry / rush

P

I O

S

I X & a

ti

r t

i C 0 .1 ti·. 1·Li: £

 

as a matter of fact

 

it's a shame

Articolul

nehotărât se foloseste în urm ătoarele situ atii:

 

in a good mood

~

atunci când nu ştim nimic despre substantivul respectiv sau când acesta este m enţionat pentru

prima dată

There was a man in front of the door. Do you have a car ?

— pen tru a ne referi la un m em bru dintr-o clasă

A teacher must be very patient.

A spider has eight legs.

~ 1în

faţa

unui

substantiv num e

de profesie

 

She is a doctor. He wants to become an architect.

- 1 în

faţa

num erelor şi a fracţiilor : a hundred, a thousand,

a fifth of the amount

- 11în numele unor boli

an allergy, a cold, a headache, a sore throat,

a tumor dar : toothache, earache, backache,

stomachache

~1 după adverbele quite, such, what, rather, without, as, half,

many urm ate de un substantiv la singular

Such a nice girl! W hat a lovely d a y ! He is quite a gentleman !

O bservaţii

U neori putem avea a / an sau one. Atunci când folosim

one punem accent pe număr.

They'll be away for one (or a) year. He scored one (or a) hundred and sixty points.

Articolul a plasat în faţa lui few şi little conferă acestora un plus de cantitate.

Jack has few friends. He is often lonely. (few = not many, almost none) Tom has a few friends in England. (a few = several) My sister has little money. She can’t afford a vacation this year, (little = not much, a very small quantity, not enough) John has a little money. He is going to buy a new bicycle, (a little = some, enough)

A

r r +

i e

o

l w

l

т

е

г

о

N u se foloseşte nici un fel de articol în urm ătoarele

cazuri:

~11substantive num e de materii

Butter is fattening.

We need air to breathe.

Water is very important for life.

~ 1în num ele un o r b o li: appendicitis, rheumatism, AIDS,

cancer, tuberculosis, leukemia

_Ί substantive abstracte nedefinite

Beauty is only skin-deep.

The aim of this activity is to promote friendship.

War is horrible.

~ 11zilele săptămânii, lunile anului şi anotim purile

They have English on Monday. It is very cold in February. It often rains in spring.

~ 1în expresii referitoare la loc, tim p şi mişcare

to / at / from school

to / a t/ from university / college

to / at / from church

by car / bus / bicycle / plane / train / boat

on foot

~ l în

anum ite ex p resii : with knike and fork; arm in arm ;

from top to b o tto m ; day after

day

~1 num e

de m aterii de studiu, jocuri, sporturi

We learn English. He likes basketball.

~1 num e

de ţări form ate dintr-un singur cuvânt şi oraşe :

Romania, England, London, Bucharest, Prague

atunci când substantivele bed, church, harbour, hospital,

jail, market, school etc. sunt folosite în scopul pen tru care au fost făcute

It's la te! Go to bed.

D a r : She put her toy on the bed.

Si

W hat is the correct pronunciation of the in the

following examples ?

a)

the balloon

g)

the European

b)

the red house

h)

the Indian

c)

the answer

 

i)

the

um brella

d)

the union

j)

the university

e)

the hour before dawn

k)

the year

 

f)

the long road

1)

the window

Complete the blanks with a or an.

 

a)

wild dog

g)

book

b)

old

m an

h)

.

unique event

c)

.

hair

0 -

.

orange

d)

. honest person

j)·

.

ice cream

e)

.

unicorn

k)

.

one-way road

f>-

ear

1)-

.

MA degree

Θ Complete the blanks with the or a / an where needed.

a)

b) the capital o f

Alps are i n

Hague is

Austria

a n d

Switzerland.

Netherlands.

c) Sunday is the first day of the week.

d)

e) toothache all night long.

It’s

shame

that you can’t com e to my party.

She h a d

f)

g)

His father i s

iMoby D ick i s

engineer.

interesting book.

f) W hy don’t you go to see her ? It only takes y o u hour.

It’s

best

book I’ve ever read.

h

) They w ent to v is it

Smiths.

 

If necessary, complete the blanks with an article.

i

I Mary used to p la y

guitar.

 

B

y

N ovem ber 1776,

j

I We d o n ’t go to school o n

Saturday.

mathem atics.

arm y m ade camp i n

W ashington’s badly mauled Pennsylvania, a c ro ss

.<) My brother s tu d ie d

Delaware River from New

Hessians w ent

.

Doctors hope to find a cure f o r

cancer.

into w inter

quarters at Trenton, o n

other side of

m)

We e n jo y

literature.

river.

O n

Christmas

night, H am ilton’s

n

)

tim

e flies.

company took part in one o f

m

o)

Canada is north o f

U

nited States.

o

f

Revolutionary War. W h ile

ost famous exploits Hessians

d I

M

issouri River flows i n t o

Mississippi

w

ere enjoying

huge banquet, W ashington ferried

River.

ice-clogged Delaware River,

q church on Sunday.

I I go to

 

his troops a c ro ss about eight miles above

Trenton. H e split his

forces into

г stom achache, bu t it was n o t

I She h a d

two columns, one u n d e r

General

John Sullivan,

ippendicitis.

> Renaissance began in Italy d u rin g

other u n d e r

General Nathanael Greene.

They descended on Trenton and c a u g h t

Hessians

rourteenth century.

completely b y

surprise. Colonel Rahle was killed

t)

Romanians have a marvellous folksong

and nine hundred Hessians taken p riso n ers

victory,

tradition.

after so many m onths of defeat, d i d

great deal to

0 Complete the blanks with a / an or one.

a I She was looking f o r something to drink.

shop

w here she could buy

b

It was Saturday afternoon

shop

was open but

all

the others w ere closed.

с)

I asked f o r

slice o f bread. I didn’t need three of

them.

d I .Ml the students passed the exam, w ith j u s t exception.

e 1 W ould you like m e to ta k e beautiful old building ?

photo of this

revive

encouraged e n listm en ts

spirits o f

w eary Americans. It also

following spring.

Alexander Hamilton by W illiam W ise

A-djec+ivul

Adjectivul exprim ă o calitate a unui obiect, a unei stări sau a unei situaţii.

A rdjee+ive

s im p le

In funcţie de num ărul de silabe conţinut de adjectivele simple, acestea respectă anum ite reguli de form are

a

comparaţiei.

 
 

o

p 3. г 3.

l

d j

0

t i

&10

s i m ·ρ-16

Gradul pozitiv reprezintă form a de bază a adjectivelor:

tall, difficult, old etc.

Gradul com parativ se foloseşte atunci când se com pară însuşirile a două substantive :

~ 11comparativul de egalitatea se exprim ă prin as

(tot aşa de

ca

)

as

Mary is as tall as her friend. Lesson two is as difficult as lesson three.

11comparativul de inferioritate se exprimă prin not as /

so

as

(nu aşa de

(mai puţin

decât

ca

)

)

sau prin less

than

Grandma is not as old as Grandpa. My English is less accurate than hers.

~1 comparativul

de superioritate se exprimă prin adjectiv

+ sufixul -er + than, în cazul adjectivelor

« scurte », sau more + adjectiv + than, în cazul

adjectivelor «lungi» (mai

decât

)

Winter is colder than autumn. This story is more interesting than the one I read last week.

Gradul superlativ are urm ătoarele două form e :

~ 1 superlativul relativ: the +

adjectiv +

the most +

adjectiv (cel mai

)

sufixul -est sau

John is the youngest of them. This is the most difficult problem we have to solve.

~ 11superlativul ab so lu t: adverbele extremely, fantastically,

highly, impossibly, incredibly, infinitely, really, remarkably,

terribly, very etc.

+

gradul pozitiv al adjectivului

They were confrunted with extremely low temperatures. She is remarkably tall for her age.

De regulă, adjectivele monosilabice formează comparativul şi superlativul cu ajutorul sufixului -er,

respectiv -(e)st, în tim p ce adjectivele din două sau

m ulte silabe formează comparativul şi superlativul cu

ajutorul lui more şi the most,

high - higher - the highest dangerous - more dangerous - the most dangerous low - lower - the lowest

sensitive - more sensitive - the most sensitive

mai

U nele adjective bisilabice (common, gentle, handsome,

mature, narrow, pleasant, polite, simple, stupid, subtle etc.)

po t form a comparativul şi superlativul cu ajutorul

am belor reguli.

Există adjective neregulate care au form e diferite pentru comparativ şi superlativ:

good - better - the best bad - worse - the worst little - less - the least much / many - more - the most

Let's look for a better restaurant. I think this is the best restaurant around here. He's recovering from a bad accident. In fact, it was worse than he thought. It is the worst accident he has ever had.

Г

n m p a.r.Al-i.a

a.ri.j.e r ± j j /^ JLoj :

a e x e ,g u ia te

_ iteva adjective au două form e la com parativ şi superlativ:

~ 7 adjectivul old

old - older - the oldest elder - the eldest

F irm ele elder şi the eldest se folosesc fară adverbul than,

iranci când se face referire la m em brii aceleiaşi familii.

My elder sister is a student. Who is the eldest in your family ?

— adjectivul far

far - farther - the farthest further - the furthest

: =rther şi the farthest se folosesc atunci când se face reierire la distanţă.

They live two miles farther away from here

than I do.

Further este folosit cu sensul de « adiţional», suplim entar».

This needs further discussion. They asked for some further information.

- 11adjectivul late are două form e doar la superlativul relativ

late -

the latest I didn't read the last chapter of the book.

later - the last

(ultimul, după care nu mai urmează nimic)

Have you bought Metallica's latest album ?

(ultimul, cel mai recent)

3

ff j p

г

t

i v

p

I n

r

Pentru a întări ideea exprim ată de un adjectiv se folosesc sintagmele much sau far înaintea form ei de comparativ a adjectivului sau by far după aceasta.

This is a much more interesting alternative. It is quicker by far to go by train.

C onstrucţia « din ce în ce m a i» + adjectiv se redă prin două comparative unite cu ajutorul lui and.

It’s getting harder and harder to find time for everything you want to do. This lecture's getting more and more boring.

Construcţia « cu c â t» + comparativ + « cu a tâ t»

se redă în limba engleză prin două comparative precedate de the.

The higher the price, the better the product.

 

Probleme

de

scriere

a

1

a d je c ti ve lo r

la

c om pa ra ti v

I

I

“ 1 Adjectivele term inate într-o consoană precedată

1

de o vocală scurtă dublează consoana finală.

hot - hotter big - bigger thin - thinner

2

sad - sadder

j

~ 1Adjectivele term inate în

precedat

 

I

de

o consoană

transform ă

în

-i.

happy - happier easy - easier pretty - prettier

 

j

~~1 Adjectivele term inate în -e m ut îl pierd înaintea

I

sufixului -er.

i

safe - safer large - larger

Există un mare num ăr de adjective derivate din verbe

cu ajutorul sufixului -ing (participial adjectives).

Aceste adjective po t avea atât funcţie sintactică de atribut, cât şi de num e predicativ.

She stopped in front of a charming house. The instructions were confusing.

Adjectivele în -ing formează gradele de com paraţie după regulile com paraţiei adjectivelor cu mai m ulte silabe.

It’s a very frightening thought.

They spent a really pleasing evening at the theatre.

He couldn't be more confusing.

Her husband is the most boring person I've ever met.

A tenţie!

Există şi adjective term inate în -ing care nu provin

din verbe : appetizing, balding, cunning, enterprising,

neighbouring.

Adjectivele în -ing se folosesc p en tru a exprim a ceea ce sim ţim faţă de un obiect, o persoană etc.

The noise was very annoying. The film was disappointing.

Adjective term inate în -ed au o form ă similară cu aceea a participiului trecut al verbelor regulate (alarmed,

amused, bored, delighted, disappointed, disillusioned,

embarrassed, puzzled, surprised, tired) sau neregulate

(drawn, hidden, known, paid, torn, written). She was a worried old woman. They have just bought a furnished flat. Mind the broken glass.

Unele adjective în -ed nu sunt suficiente pentru a

clarifica sensul substantivului, de aceea ele sunt

precedate de un adverb (superbly cut suit, highly developed

technology, perfectly worded statement).

Adjectivele în -ed se folosesc pen tru a descrie anum ite

stări.

I was annoyed by the news. They were disappointed by the film.

A d j £' с 1 1 -Vδ

-Si·' îi d v о i*1з -6

i гi

i

у

Adverbele în -ly provin din adjective simple la care se adaugă sufixul respectiv.

happy - happily strange - strangely

A tenţie!

Există însă şi adjective simple care se term ină în -ly :

cowardly, daily, fatherly, friendly, kindly, lively, lonely,

Tionthly, weekly

Aceste adjective însoţite de sintagme prepoziţionale de renul fashion, manner sau way se transform ă în adverbe.

He greeted me in a friendly way.

Unele adverbe adm it pe lângă form a simplă şi pe cea in sufixul -ly. Cele două form e au acelaşi înţeles.

She speaks very loud(ly).

I promise to be there as quick(ly) as possible.

Câteva adverbe au înţelesuri diferite p en tru cele două гэгте.

They arrived late for the the meeting.

I haven't met them lately (recently).

I can't sing that high.

His films are very highly regarded, (people praise them)

The window was wide open so the burglar went straight in. You can easily find the book, it is widely available, (in many places)

He has always worked hard. His younger brother hardly does anything at all. (his younger brother is very lazy)

Probleme

de

topică

Ca regulă generală, adjectivele stau în faţa

substantivelor: a difficult problem, a new dress,

an interesting story.

Există unele adjective precum afraid, alike, alone,

ashamed, asleep, awake, content, glad, ill, likely, well

care se poziţionează după anum ite verbe (appear,

be, become, feel, get, look, sound, smell, taste).

I’m glad to hear he's feeling better. Now that he had apologized, she looked

content.

Snow showers are likely in the next hours.

Adjectivele care exprim ă mărimea, durata sau vârsta

(broad, deep, high, long, old, tall, wide) stau după

substantive.

The road is six feet broad.

The building was more than tw o hundred

years old.

Atunci când mai m ulte adjective determ ină un substantiv, ordinea lor este, de obicei, urm ătoarea :

quality, size, age, shape, colour, origin / place, material.

it was a nice, large, green, plastic bag. She was wearing a beautiful, navy, Scottish, woollen jacket.

Ardjec+iv'e

eow piAse

Adjectivele com puse sunt form ate din două sau mai

m ulte cuvinte şi se scriu de obicei

cu cratim ă în tre ele.

a good-looking girl

a low-paid job

Adjectivele com puse sunt

~ 1 un adjectiv sim plu sau

form ate din :

un

num eral şi un adjectiv în

-ed : a long-haired person, a six-sided object

~1 un adjectiv sau un adverb

şi un participiu tre c u t:

a short-lived relationship, a well-known story

~ 1 un adjectiv, adverb sau substantiv şi un participiu

p re z e n t: a long-lasting material, a mouth-watering aroma

U n num ăr lim itat de adjective com puse se formează

din mai m ult de două cuvinte care se scriu cu cratim ă

între ele.

a down-to-earth person

the day-to-day administration

Adjectivele com puse care acceptă grade de

formează comparativul şi superlativul după regula generală a com paraţiei adjectivelor form ate din mai

m ulte silabe.

com paraţie

She was even more open-minded than

I expected.

He is the most absent-minded person

I've ever met.

In cazul adjectivelor com puse dintr-un adverb şi un adjectiv care îşi păstrează sensul, adverbul suportă gradele de comparaţie.

ill-tempered - worse-tempered - the worst-tempered well-known - better-known - the best-known

Complete the blanks with the comparative and

superlative forms of the following adjectives.

a) cheap

b) w id e

c) small

d) sad

e) bad

f) u se fu l

g) self-sufficient

h) cool

i) n a rro w

j) little

О Use the following words to make sentences with

a comparative adjective and than.

a) Bucharest, big, Ploieşti.

b) My brother, old, me.

c) H er watch, expensive, mine.

d) The crop this year, good, last year.

e) Life in the country, healthy, life in a town.

f) H e, generous, I thought.

g) It is, bad, I expected.

h) Rome, far from London, Paris.

Choose the correct adjective to complete the blanks.

a) W e’ve had

today.

b) It was a terrible film and I was (bored / boring)

from start to finish.

a very (tired / tiring) day at the office

 

i I was completely (confused / confusing) with the rules

::

the game.

I The map was very (confused / confusing) and they ^ot lost. Jane looked calm b u t I’m sure she felt really terrified / terrifying).

e

f

t

V .-

Complete the sentences using the comparative or the

: -sedative form of the adjective in brackets.

i They chose this hotel because it was (good) in the town and (cheap) than they expected,

r Mona Lisa is (famous) painting in my opinion,

с I don’t know who is (old) in their family b u t I’m snrс that Tom is (young) than his sister,

d He is considered (popular) pop singer. Definitely,

be is (popular) by far than any other pop singer in his country.

e Travelling by car is (comfortable) than by bus bu t

:
Â

ou are in a hurry, go by plane. It’s the (fast).

Where necessary, write the correct form of these sentences:

: I haven’t read the latest chapter o f this book.

: Are there any further questions ?

с Tom is elder than his brother.

1 This

house is m uch m ore spacious than the flat

we used to live in.

e

Travelling by train is least tiring than driving.

:

>he seems to be getting thiner and thiner.

^

It was by far the baddest tim e o f my life,

h

! W hat an excited idea !

Translate the following sentences into English.

a) Programele de televiziune sunt din ce în ce mai

interesante.

b) Este din ce în ce mai frig şi zilele sunt din ce în

ce mai scurte.

c) Povestea aceasta este din ce în ce mai plictisitoare.

d) Cu cât meciul era mai palpitant, cu atât mai tare

strigau spectatorii.

e) Cu cât se antrena mai m ult, cu atât mai puţine

greşeli facea.

Use the correct form.

a) H e came in and smiled friendly / in a friendly

way at everybody.

b) He kicked the ball highly / high over the goal.

c) She w orked hardly

d) They haven’t visited us late / lately.

/ hard and passed the exam.

P

r

o

H

i

A

w

e

l

e

Pronum ele este partea de vorbire flexibilă care se substituie unui substantiv, preluându-i categoriile gramaticale.

P

r o

w

u

w

Persoana

e

l e

p

e

r s o

Singular

n

a

l

~

^ w

Plural

b i e e +

I

1

we

a

Il-a

you

you

a

Ill-a

he

 

she

they

it

Pronum ele personal I se scrie întotdeauna cu literă mare. Spre deosebire de limba rom ână, în limba engleză subiectul unei propoziţii trebuie m enţionat întotdeauna. I am busy. (Eu) sunt ocupat. Folosim persoana a Iîl-a singular he atunci când ne referim la un bărbat sau băiat, iar she la o femeie sau o fată.

My brother is a student. He studies civil engineering. Jane came in. She was wearing a very short dress.

D upă pronum ele nehotărâte somebody, someone, anybody,

anyone, atunci când nu putem specifica dacă este vorba

despre un bărbat sau o femeie, folosim they pentru persoana a IlI-a singular.

If anyone wants to attend this course,

they must write their name on this list.

Pronum ele personal la

folosim atunci când :

persoana a I ll-а singular it îl

~ >ne referim la un obiect, animal, loc, organizaţie sau la o noţiune abstractă

I've just bought a new coat. It was very expensive. We visited Paris. It was very crowded. Do you listen to the BBC when it broadcasts the news ? We started earlier. It was not a good idea.

~ 1 ne referim la oră, dată sau vreme (în acest ultim caz, it are funcţia de subiect p en tru verbele impersonale)

It is very hot here.

It is half past eleven.

It is January 10th.

It was very cold and rainy.

~ 11în principală avem pronum ele nehotărâte nothing,

everything, something şi anything

Everything happens when you don't want it to.

~ l identificăm persoane

Who's the girl in black 7 Its Rosie Lewis.

Pronum ele

( . d

i r e c t

S â u

person al - com plem enf

i n

d

i r e

c

t

Persoana

Singular

Plural

Ardjee+iv/ele

poses \ve

.si

Adjectivele posesive

p ro n u m e le

 

me

us

my

your

his

her

its

i Il-a

you

you

our

your

their

a III-a

him

Pronumele posesive

her

them

mine

yours

his

hers

its

it

ours

yours

theirs

Can you help me with this problem ? He likes you. He sent her a long letter. I'm looking for my cat. Have you seen it ? They invited us to their wedding anniversary. I haven't told them the news.

Areste form e ale pronum elui personal se folosesc

я in răspunsurile scurte (registrul familiar) sau după

ϋ >i than.

W ho’s going to try ? Me. She's got the same amount as him.

Pr . r.umele personal în cazul dativ este precedat ie Drepoziţia to atunci când urm ează un substantiv sau un pronum e în cazul acuzativ.

Give him the bike!

Give the bike /

it to

him !

I've got a new bike. This is my bike. It’s mine. You’ve got two letters. These are your letters. These are yours. They have their books. They have taken theirs.

A tentie!

Pronum ele posesiv precedat de prepoziţia of se foloseşte

în ex p resii: a friend of mine, a book of yours, a student

of hers.

P ro n u m e le

re -fle x iv

s\ de

>

în + a r ir e

Pronum ele reflexiv şi cel de întărire au aceeaşi formă.

Persoana

Singular

Plural

I

myself

ourselves

a

II-a

yourself

yourselves

a

III-a

himself

 

herself

themselves

itself

Pronum ele reflexiv arată că acţiunea exprim ată de verb

se răsfrânge asupra subiectului (subiectul şi com plem entul direct sunt identice).

/ helped myself to another piece of cake. He stretched himself out flat on the floor.

She fell and hurt herself.

D e asemenea, el poate înlocui pronum ele personal după

sintagmele as, like, but (for) şi except (for). People like yourself (or like you) still prefer reading to watching TV Everybody flattered her except myself.

Pronum ele reflexive din expresiile by oneself şi on my own au rolul de a sublinia că o acţiune este făcută de subiect singur, fară ajutorul altcuiva.

She says she can run the business by herself / on her own. Chris was sitting on his own / by himself in the corner of the pub.

A ten ţie!

M ulte verbe care în limba rom ână sunt reflexive nu sunt

urm ate în limba engleză de pronum e reflexiv : complain,

concentrate, feel, remember, dress, relax, shave, wash. She complains all the time. He feels better today. You should try to relax. They washed, dressed, had breakfast and went to school.

IFO ÎΌ

-5>.ί

l"'G 5.

p î " 0

П U Ttl Q 1 LX.·!

*:

d-6.:

Γ.Ί-Ι'·.ά|

Pronum ele de întărire stă fie im ediat după cuvântul

pe care îl întăreşte, fie la sfârşitul propoziţiei, în cazul

în care se referă la subiectul acesteia.

Do you like the cake ? I myself made it. The doctor said so himself. She told me the news herself. The house itself is nice but it is too far to the city centre. Tom and Mary paid for it themselves

P r o m

A

w

e l e

d e w o w .s + v a + i v '

Apropiere

Depărtare

Singular

this

that

Plural

these

those

This is a difficult problem. That's Mike at the bus-stop. Those look riper than these.

In limba engleză this şi these se folosesc num ai p en tru

a desem na ceva din imediata apropiere a vorbitorului,

atât în tim p, cât şi în spaţiu.

A ten tie!

»

Formula de prezentare a unei persoane este :

This is Linda. This is Mr and Mrs Baker.

Folosim pe this chiar dacă persoane.

prezentăm mai m ulte

P ro n u m e le

еко +л гл +е

п

s.—. oody

everybody

nobody

somebody

ar> эпе

everyone

no one

someone

anything

everything

nothing

something

r.ir2cteristicile prenum elor nehotărâte :

~

je acordă cu verbul la singular

Everything is ready. Does anyone know the answer ?

— rronum ele cu sufixul -thing se referă la obiecte, idei, situaţii, activităţi

Was there anything on the table ? There's something interesting on the front page. The doctor said there was nothing wrong with me.

rronum ele cu

sufixul -body şi -one se referă la

oersoane şi a c cep tă 's

p en tru exprim area posesiei

Someone from your office phoned. When I arrive there was nobody at home. She would appreciate anyone's opinion. This must be somebody's business.

reluarea sau explicitarea unui pronum e nehotărât se face folosind pronum ele personal la plural

Everybody was enjoying themselves.

Ask anyone. TheyW tell you the same thing. Nobody bothered to help her, did they ?

pronum ele nehotărâte asociate cu else fac referire

'a o

altă persoană /

obiect

He couldn’t think of anybody else. If you don’t need it, give it to somebody else. Tom and Jane asked for soup. Nobody else wanted it.

~1 pronum ele care încep cu some, every şi no sunt folosite în propoziţii afirmative

Someone rang while you were out. Everthying is so expensive these days. Nobody could help her. There was nothing we could do to make her change her mind.

~1! pronum ele care încep cu any se folosesc în propoziţii interogative şi negative

Was there anything under the table ? I can’t see anybody outside.

—>în propoziţiile afirmative anyone şi anybody se referă

la oam eni în general

Anyone can answer this question.

P

ro n u m

e le

r e

c ip r o c e

each

o

+ k e r

s i

>

one

dno+lfver

Each other este pronum ele reciproc care se foloseşte atunci când ne referim la două persoane.

Betty and Mary are jealous of each other.

One another se foloseşte atunci când ne referim la mai multe persoane.

The students in my group always help one

another.

W Ş V

f l o u ^ eXeirciyii!.

^ ^ Replace the underlined words by pronouns.

a) Jane gave the m oney to Jeremy.

b) Tom bought some flowers for Rebecca.

c) My brother and I told a story to our little sister.

d) You and I m ust show M r Brown the way to the

station.

e) H enry and John gave a CD to m e and my friend.

f) Give this bone to the dog.

Choose the correct word.

a) Let me introduce my friends. This is /

and Mrs King.

b) There is anything / nothing to eat.

c) Anyone / Someone broke into the house.

d) Do you know anything / nothing about it ?

e) Ted was asking hisself / him self the same question.

f) Ask anyone. H e / They will tell you.

These are M r

Change these sentences. Use possessive adjectives and pronouns whenever possible.

M odel:

M r Brown plays a m ore im portant part in local politics than Mrs Brown. His part in local politics is m ore im portant than her part. His p art in local politics is m ore im portant than hers.

a) Mike bought a m ore sophisticated com puter than

b) Betty w rote a m ore interesting essay than Mike did.

c) The Brysons’ garden is m ore beautiful than our

garden.

© Complete the sentences using on my own / by myself etc.

a) luggage

The

was

too heavy for m e to c a r r y

b) doesn’t like

She

straw berries w ith cream. She prefers

th e m

c) D o you like working w ith other students or do you

prefer w o rk in g

d) We are happy you decided to come w ith us.

We w ouldn’t like to g o

Rewrite each sentence so that it has a similar meaning and contains the word / words given.

a) There was nothing we could see. We couldn’t

b) We are all coffee drinkers here. E verybody

c) W hen I phoned there was no answer. N o o n e

d) No one caught the last bus yesterday.

Everyone

e) Are we going to be introduced there ? Is a n y o n e

Translate these sentences.

a) Cei doi tineri se uitau unul la altul şi păreau că

nu înţeleg nimic.

b) Cine altcineva ar vrea să îm partă prăjitura cu noi ?

c) Ea se plânge că nu aude bine.

e I Trebuie să te culci m ult mai devreme. Nimeni nu a ajutat-o. A trebuit sa term ine proiectul singură. *» Cât e ceasul ?

:

- E mai frig decât m ă aşteptam.

1+ /

Tkere

In .im ba engleză o problem ă « delicată » o constituie >:4osîrea structurilor care încep cu it sau there.

I f “ prow w w e fersov\A\

t este pronum ele personal care se foloseşte atunci când se face referire la un obiect, un loc, o organizaţie, o noţiune abstractă, un animal sau chiar la un copil mic.

Have you listened to the concert ? Yes, it was fabulous. When Pongo the dog was brought home it kept

to its corner

without moving for tw o days.

t se foloseşte şi în cazul identificării unei persoane.

Who's that over there ? It’s Helen Cook. Hello. It's Christine Black, (form ula de

prezentare la telefon)

1

+

im p e v .s © w a l

It îndeplineşte funcţia sintactică de subiect pen tru verbele impersonale.

О

1 O

S

1

Г

ζΐ

S

^

С

i

ΐ* t i r

i

t

i

ti O

Cazurile în care putem folosi această structură sunt urm ătoarele :

~ 1p entru

a descrie un loc sau o situaţie

It's nice here.

—>1pentru a vorbi despre vreme

It has been raining.

Observaţie

Atunci când descriem vremea putem folosi it îm preună cu urm ătoarele verbe impersonale :

to drizzle —a ploua m ărunt, a cerne, a burniţa to hail —a cădea, a bate grindina to pour —a ploua torenţial to rain —a ploua to sleet —a cădea lapoviţa to snow —a ninge

to thunder —a trăsni

~"1 p en tru

~11pentru

a spune cât este ora

It's seven o'clock.

a vorbi despre o anumită perioadă de tim p

It's tw o weeks since you last wrote.

—1pentru a exprima data

It's Saturday, the 23rd of December.

- 1 pentru a vorbi despre distanţe

It's 200 miles to London.

It took an hour to get to the village. It takes a great man to build such a company. It took the crow a month to build its nest.

P

n

l n

c i r p

a

c

t

r

n

r

t

i

u

i

i

i

:

:

€*

\f

I3 €·:

 

iLnJnjsi еря

Ini

i t

( i m

£ л

.

1)

Această structură se foloseşte atunci când :

~ 1 ne referim la o situaţie care a fost descrisă mai înainte

He’s never come to see his parents. It's most

strange, isn't it ?

com entăm un eveniment, o

situaţie sau un fapt

It costs so much to get there.

Observaţie

Pentru acest caz se mai foloseşte şi structura it +

to be

+

adjectiv/ substantiv +

that

In

propoziţia introdusă prin that verbul este should +

infinitivul scurt dacă adjectivul / substantivul exprim ă :

~1 im portanţa acţiunii

It's important that she should listen to her own conscience. It is his wish that we should all come on time.

~1o reacţie personală

It's astonishing that she should be so stubborn. It was a surprise that they should come to meet us.

-1 exprim ăm efectul unei acţiuni asupra unei persoane

It surprised / shocked / pleased him to realise

he had won a lot of money.

~ 1 indicăm de ce anum e este nevoie p en tru realizarea unei acţiuni (tim p, tip de persoană, bani)

It poate avea funcţia sintactică de com plem ent atunci când d o rim :

~ 1 să exprim ăm sentim ente (cu ajutorul verbelor hate,

like, adore, dislike, enjoy, loathe, love, prefer)

He knew they would have hated it if

he had said no.

~1 să scoatem în evidenţă o parte de propoziţie

(cleft sentences) My aunt took the child to Paris yesterday.

It was my aunt who took the child to Paris yesterday (not my mother). It was the child that my aunt took to Paris yesterday (not the cat). It was to Paris that my aunt took the child yesterday (not to London). It was yesterday that my aunt took the child to Paris (not last year).

Observaţie

Atunci când un pronum e este scos în evidenţă, există două posibilităţi de exprim are :

It is I who am responsible, (formal English) It is me that’s responsible, (informal English) It is you who are right, (formal English) It is you that's right, (informal English)

~

sI exprimăm opinia unei persoane sau a unui grup r.especificat de oam eni (cu ajutorul verbelor accept,

acknowledge, agree, appear, argue, assume, believe,

conclude, decide, expect, find, discover, estimate, explain,

•'eel, happen, hold, know, look, mention, notice, predict,

•ealize, recommend, remember, report, seem, state, think,

understand) He found it hard to believe his eyes.

We thought it wrong to pay the ransom.

It is assumed that all children will be happy at

Christmas.

It

was said that he could speak Chinese.

It

seemed that he was the right person for

the job.

It appeared that we had taken the wrong

decision.

It

looked as if he knew everything.

It

happened that Paula could not be found

at

home that very day.

51 sugerăm o idee venită în ultimul m om ent

It occured to him that he hadn't talked to his

colleagues since the day before Christmas. It crossed my mind to ask you about your plans.

It

struck me to tell you how lucky we had been

to

leave before the flood.

T

k e r e

In funcţie de pronunţie, acest cuvânt are două înţelesuri:

— there [без] este adverb şi înseamnă « în acel loc »

W hat's the green thing over there ?

~

there is [6ariz] / there are [бэга:] înseam nă

« există », « se află »

There are funcţia de subiect al propoziţiei care introduce

o noţiune nouă, subiectul logic fiind plasat după verb.

There were thirty boys in the class. There are three reasons why we should listen to her. There is a car in the street.

Aceste construcţii se folosesc şi atunci când se face referire la un evenim ent care a avut sau va avea loc.

There was a knock at the door. There will be a general election next year.

In engleza britanică, în stilul literar, there apare însoţit

de

a sugera existenţa.

verbele exist, remain, arise,

follow şi come p en tru

There remained the matter of Johnson. There followed a great flood of indignation in the newspapers. There comes a time when you forget about your troubles.

Fill in the following sentences with it is or there is.

You may need the plural, the negative, the past or the future

of these structures.

a) W hat’s the

tim e ?

3.30.

b) H ow far is

it to London ?

60 miles.

c) all sorts of stories about this castle. that an old lady hid her dow ry in here an underground passage leading

said and t h a t to the church.

d)

Does M ary have any children ? Yes a

daughter, L u c y

the phone yesterday.

e ) very cold last night. Yes,

storm s all over the country.

f) a garage behind the building, but

I don’t th in k

g) Can I have a pound of apples, please ? I’m afraid

Lucy who answered

snow

any room for your car.

any left.

h) It was very windy

to

i) g°ing to be a bus strike tom orrow.

impossible

go for a walk.

j) Com e on, children !

tim e to get up

!

Emphasize the underlined elements by using

it is / it was.

a) John m et one of his friends in the street yesterday.

b) M r W hite didn’t get a seat on his train this m orning.

Rephrase the following sentences so that the meaning stays the same by using it is or there is.

a) Today is really muggy !

b) To learn is never too late

c) The train hasn’t arrived, which is strange. hasn’t arrived.

d) Crying over spilt

e)

f) You w ent to Spain no t your sister.

today

!

to learn.

m ilk is no use

spilt milk.

near the hotel.

N ear the hotel is a m all

to Spain.

g) Craiova is a long way from h ere

h)

wrote.

You w rote to us two weeks ago

to Craiova.

last

Finish the following sentences.

a) It surprised h im

b) It was his w is h

c) The first tim e Victor heard this story had been

c) H e takes it

for g ra n te d

after Christmas dinner.

d) Paul found

it h a r d

d) I w ould often climb trees w hen I was a boy.

e) Sydney had only two topics of conversation.

f) Every dish is aim ed at the eye as well as at the palate.

g) Someone has left a parcel for us outside the front

door.

h) For H ogan, the results have been devastating.

i) She’s very anxious for her daughter to succeed.

j) M uch of the m oney has found its way into the pockets

e) It was the c a t

f) It takes a m o n th

g) It h a p p e n e d

h)

i) It crossed my m in d

It was am azing

j) H e considers it n ecessary

Translate into English.

of

a few thousand.

C red

a) că o

să ningă la noapte.

 

b) m erg pe jos, o

Dacă

să fac o

oră

până acolo.

c) Ii era greu învăţătoarei să creadă povestea Emiliei.

d) N u iese fum fară foc.

e

1Sunt trei zile de când am plecat de acasă.

:

E nevoie de m ult curaj pen tru a răm âne un om cinstit

in

zilele noastre.

;

\ ine o vreme când e bine să lupţi pentru drepturile tale.

-

La uşă este un bărbat înalt şi cu barbă care are un

r.ichet mare în braţe. Peter este cel care a spart geamul,

a

Pe masă se află o vază cu trandafiri.

V

e r b

u

l

Verbul este acea parte de vorbire care exprim ă acţiuni,

- - -rese, stări. El are urm ătoarele categorii gramaticale :

Шпр, aspect, număr, persoană, m od şi diateză.

T u n p u rile

v e rb a le

Ir. ’:mba engleză, tim purile m odului indicativ prezintă âouă form e, în funcţie de durata şi desfăşurarea

m tim p a acţiunii exprim ate de verb : aspectul simplu,

care arată o acţiune generală sau repetată, şi aspectul

с : r.iinuu, care arată o acţiune neîntreruptă, desfăşurată

intr-o perioadă de tim p bine definită.

X ii.e_Sj-rn-pJ.fi—B_r p g p n t

T a j i s e

Persoana

1 sg·

a Il-a sg.

a I ll-а sg.

I pi.

a Il-a pi.

a IH-a pi.

Aflrmativ

Interogativ

Negativ

1drink

do 1drink ?

1do not drink

you d