Sunteți pe pagina 1din 4

Electricitatea fiind o forma O Norii sunt

generatori naturali
foarte avantajoasa de energie, de energie; frecarea
dintre nori
generatoarele ~i motoarele determina incarcarea
electrice au o utilizare foarte lor cu energie.
Uneori, aerul nu mai
larga -de la motoare pentru serve~te ca izolator
burghie ~i pdna la locomotive. ~i atunci
electricitatea se
scurge pe pamant.
E 1ectriCitatea exista de la crearea materiei, provocand
lntrucat materia esty format~ din atomi, fenomenul pe care il
care contin particule lnc~rcate electric, cunoa~tem sub
nurnite protoni ~i electroni. Vechii greci ~tiau numele de fulger .
c~ frecand o bucata de chihlimbar cu o bucata
de panz~, aceastava atrageobiecte u~oare,dar
nu aveau o explicatie a acestui fenomen. De
fapt, frecareagenereaz~electricitate.
Materialele nelnc~rcate electric au un
nurrulr egal deelectroni, 1nc~rcatinegativ, ~i de
protoni, lnc~rcati pozitiv, care se neutralizeaz~
reciproc. ins~ prin frecarea a dou~ materiale, u:
vi
se produce un transfer de electroni de la unul O

la altul, dezechilibrand1nc~rcarealor electric~. ~


u
Cel care prime~te electroni se 1ncarc~negativ, -'
iar cel care pierde electroni se 1ncarc~pozitiv. «
0
Obiecte incarcate electric
Materialele lnc~rcate electric atrag obiecte cauza frec~rii. pana in anii 1800 au fost
u~oare,fenomen observat ~i de vechii greci, la inventate mai multegeneratoare de energie de
frecareaunei buc~ti de chihlimbar cu o panz.I. acest tip.
Termenii actuali de "electron", sau Un alt tip este generatorul care functio-
"electricitate" sunt derivati din grecescul neaz~prin inductie electrostatic~.Acest proces
"elektron", care 1nseamn~chihlimbar. Cu toate presupune inc~rcareacu energie a unui obiect
ca vechii greci f~cusernun mare pas pe drumul prin apropierea lui de un alt obiect, inc~rcat
unei noi descoperiri, primul motor generator energetic. Generatoarele prin inductie au ca
de electricitate a fost inventat abia 1n jurul principiu de funqionare colectarea sarcinilor
anului 1600. Germanul Otto von Guericke a induse pentru a genera 0 tensiune inaltl. Unul
construit un motor simplu, care continea un dintre acestemotoare, inventat in anul1883 de
balon cu su1f.Balonul era pus 1n rni~careprin James Wimshurst, este folosit ~i azi in
rotirea unui maner; tinand 1n acela~i timp o demonstratii de laborator, pentru a genera 0
man~ pe balon, acestase 1nc~rcaelectric din energie de pan~ la 50.000de volti, uneori chiar
mai mult.
O Rotorul motorului de tip cu~ca de
veveri,a are forma unei cu~ti. Inducerea unui Motorul cu megavolti
curent in rotor il magnetizeaza. Unul dintre generatoarele prin inductie des
determinandu-1 sa urmeze un camp circular. folosite este cel inventat in anul 1931 de Van
de Graaff. O curea confectionatl dintr-un
material izolant transmite energia unei sfere
inetalice, care ajungein cele din urm~ la cateva
milioane de volti. Generatorul electric de tip
Van de Graaff este utilizat pentru a testa
materiale izolante care trebuie sa reziste la
tensiuni mario De asemenea, acest tip de
generator este utilizat in cercetarea nucleara,
tensiunea lnalt~ fiind folosit~ pentru
accelerareaviteze.iparticulelor de subatomio
Cu toate c~ generatoarele prin frecare ~i O La motorul inventat de Wimshurst, placile
inductie generea~ 0 tensiune foarte lnaltl, el~ metalice fixate pe discuri de sticla care se ro-
nu pot genera curent continuuoAceastl nevoie tesc se incarca cu energie prin induc,ie elec-
a fost satisf~cutl doar la sfaf-5itulanilor 1790, trostatica, provocand aprinderea unei scantei.
cand omul de ~tiin~ italian AlessandroVolta a
inventat prima baterie, inventie care a condus de electricitate utilizatI in multiple scopuri, ea
la utilizarea electricitltii pentru iluminat la se uzeaz~~i trebuie fie inlocuitI, fie schimbatI.
sfar~itulsecolului XIX. AFJadar,bateria nu este o surs~portivitI pentru
Chiar dacl bateria este 0 surs~convenabil~ a genera curent electric unei lntregi comunitIti.
17~ ,
00 Motorul cu curent continuu (stanga) mi~care continu;l. El a suspendat un fir, cu
intoarce fluxul curentului din rotor pentru capatul de jos ajungand intr-un recipient cu
a-1 pastra in mi~care circulara. Motorul mercur, 19 mijlocul caruia a plasat ~i un magnet
sincron (sus) produce un camp magnetic In fonI1:l de bar;l. Conectand cap;ltul de sus al
circular care antreneaza dupa el ~i firului ~i mercurul la a baterie, el a f;lcut firul
rotorul. sa se roteasc;lin jurul magnetului.

electromagnetismul -magnetismul produs de Rota1ii electrice


electricitate. in anul 1821, omul de ~tiint:l "Rotatiile electrice" ale lui Faraday, cum au fast
francez Andre Ampere a demonstrat un efect numite, demonstreaza principiul de baza care
asem;lnator -un fir conduc;ltor de curent sta la baza functionarii motoarelor electrice din
electric aflat in apropierea unui magnet zilele noastre. Primul motor electric care a dat
putemic se mi~c;l sub influenta acestuia. rezultate practice este cel inventat de inginerul
Acesta este principiul care st;l la baza american Thomas Davenport, in 1837, care l-a
function;lrii unui motor electric -folosirea folost pentru a pune In mi~care un burghiu ~i
electricit;ltii pentru a genera mi~care. un strung electric.
Demonstratia lui Ampere era foarte Dup;l ce a reu~it s;l foloseasc;l electricitatea
interesant;l, lns;l nu-~i g;lsea nici o aplicatie. pentru a produce mi-5care, Faraday a c;lutat
Doar c;l flfUl se mi~ca putin la pomirea apoi c;li de a folosi mi$carea pentru a produce
Experientele de la inceputul secolului al XJX- curentului electric. in acela~i an, omul de electricitate. in 1831, el a demonstrat c;l dac;l
lea au dus la dezvo.1tarea generatoarelor ~tiint:l englez Michael Faraday a construit un apropie un magnet in fonI1:l de barn de a
modeme. motor care utiliza electricitateapentru a genera bobina, printr-un aparat conectat la bobin;l
trece curent electric. De asemenea, a bobin;l
A Oersted ~i Ampere O Motorul liniar este ca un motor cu genereaz;l mai mult curent decat un singur fir
In anul 1819, profesorul danez Hans Oersted induc1ie cu statorul sau despicat ~i intins. fn conductor.
a descoperit faptul ca un fIr conductor de loc sa faca rotorul o rota1ie, o placa metalica.
curent electric poate influenta acul unei sus1inuta deasupra campului magnetic, se Curent electric pentru
busole. Oersted a descoperit astfel mi~ca inainte in linie.
popula1ie
Faraday a fast primul care a folosit un efect
MOTOR LlNIAR electromagnetic pentru a genera electricitate,
demonstratie care a stat mai apoi la baza
inventiei unor ma~ini cu utilizare practic;l. La
sfar~itul anilor 1870 au fast construite
generatoare puternice, iar In 1881 a fast pus;l
In functiune prima central;l- electric;l la
Goldaming, In Anglia. Aceasta a fast, de
asemenea, ~i prima central;l hidro-electric;l,
generatorul fiind pus In functiune de ap;l.
Lampele de ulei din casele oamenilor au fast
lnIocuite de instalatii electrice, iar prim;lria
local;l a pl;ltit in jur de 200 de lire pe an pentru
a ilumina str:Izile ora~ului.
ins;l in comparatie cu iluminatul cu petrol,
noul sistem era mult mai scump, motiv pentru
care nu a atras prea multi clienti. Drept urmare,
Campul electric de intensitate maxima care inconjoara motorul atrage rotorul hidrocentrala a fost inchis;lla numai doi ani ~i
jum;ltate de la construire. Prima central;l
electrica construita la Londra a avut Ins;l parte
de a reactie mult mai bun;l. Viteza trecerii
magazinelor, a birourilor, a fabricilor, a
hotelurilor, la noul sistem de iluminat
demonstra acum lurnii intregi ca generarea
curentului electric avea sa devin;l a industrie
de baz:l.
campul electric de intensitate maxima care cicula de-a lungul motorului atrage placa
Unele ma~ini pot fi folosite fie ca motoare,
Motor liniar fie ca generatoare electrice, acestea avand
multe elemente comune. Un motor electric
simplu este construit dintr-o bobin;l plasat;l pe
un ax In a~a fellncit s;l se poat;l roti Intre polii

174
O Alternatorii, sau insa, pentru o mai mare eficienta ~i pentru
generatoarele de generarea unei jol1e de rotatie mai stabile,
curent alectric majoritatea motoarelor cu curent direct sunt
alternativ ai unei construite din mai multe bobine.
hidrocentrale sunt Partea componenta a unui motor electric
pu~i in mi~care de care se rote~tese nurne~terotor, iar parteaflXa
turbine, ac,ionate la stator. In cazul unui motor simplu cu curent
randul lor de fluxul continuu, bobina constituie partea mobila -
de apa. Turbinele rotorul, iar magnetul permanent reprezinta
din imagine statorul.
alimenteaza o Deoarece magnetul permanent produce un
hidrocentrala din camp magnetic in care se rni~carotorul, se mai
Sco,ia. nurne~te ~i magnet de camp. Unele motoare
au, pentru generarea campului magnetic, In
.!ocul unui magnet permanent, un
electromagnet. Firele unui electromagnet se
numesc spire.

Motoare cu curent alternativ


Curentul altemativ l~i schimba de regula
directia de 50 sau 60 de ori pe secunda.Unele
motoare care functioneaza cu curent alternativ
au un rotor alimentat cu curent prin
intermediul unui commutator, la fel ca ~i In cazul
motoafelor cu curent continuu. Insa la
majoritatea motoarelor cu curent alternativ,
rotorul nu este conectat, motorul functionand
in acest caz pe baza unui principiu nurnit
induqie. Curentul altemativ care circula prin
unui magnet in forma de potcoava. Bobina se rotatie. Capetelebobinei sunt conectatela cele fluxurile statorului produc un camp magnetic,
comporta ca un electromagnet, fiind dou~ capete ale inelului. Curentul electric ca ~i cel produs de rotirea unui magnet
magnetizatade trecereacurentului electric prin circul~ prin intermediul unei perechi de permanent. Acest camp mobil produce un
ea. Un miez de fier plasat in interiorul bobinei c~rbuni, numiti perii, conectati la p~rtile opuse camp In fluxurile rotorului, magnetizandu-l.
aroplifica efectul magnetic produs. ale comutatorului. Rotatiaaxului face ca fiecare Astfel, el se rote~te, din cauza respingerii
din perii sa fie conectat;1 pe rand la polii polilor sai de catre campul magnetic care 11
Motoare cu curelit continuu bobinei. Inconjoara.
Curentul continuu este un curent electric care Rotorul poate fi prelucrat din bare de cupru
circula intotdeauna in aceea~idirectie dinspre Schimbul automat sau de alurniniu, conectate la capete la doua
o baterie sau orice alta sursa. Daca se Acest schimb automat determina trnnsformarea inele metalice. Ansamblul rotorului seamana
conecteaza o baterie la bobina unui motor polilor magnetici ai bobinei In momentul In cu o cu~ca, motiv pentru care acestui tip de
electric simplu, aceasta se comporta ca un care ating polii magnetului permanent, motor i se mai spune ~i motor -cu~ca de
magnet, avand la un capat polul nord ~i la devenind poli de acela~i sens cu polul veverita.
celalalt polul sud. jnrucat polii opu~i se atrag, magnetului permanent apropiat. Fiind de
polul nord al bobinei este atrasde polul sud al acela~isens, polii se resping, tinand bobina In Motoare sincrone
magnetului permanent,iar pblul sud al bobinei mi~care,fiecare dintre poli fiind atras de polul La motoarele prin inductie, rotorul se mi~c~
este atras de polul nord al magnetului de la celalalt capat al magnetului permanent. mai Incet decat campul magnetic care II
permanent. Aceste forte de atractie produc Acest proces este continuu, directia curentului Inconjoara. La motoarele sincrone, rotorul se
rotirea bobinei. fiind schimbata de fiecare data cand polii mi~c~ In acela~i timp cu campul magnetic care
Totu~i, un schirobator automat numit bobinei sunt opu~i celor magnetului II Inconjoara. Un motor sincron simplu este
commutatorschiroba directia de circulatie a permanent. jn consecinta, bobina se rote~te constituit dintr-unul sau mai multi magneti
curentului electric prin bobina. Comutatorur atata vreme cat este conectata la sursa de permanenti, p~lii acestora fjjnd a~i de polii
unui motor de curent continuu simplu este electricitate. opu~i ai campului magnetic 1nconjurator, astfel
alcatuit dintr-un inel de cupru taiat in doua ~i Acest tip de motor simplu este folosit 1ncat se rotesc cu aceea~i vitez~. La unele
instalat pe un material izolator, pe axa de pentru punerea In functiune a unor jucarii, motoare, rotorul nu este un magnet

O Faraday a utilizat un
echipament de tipul

q celui din imaginea ala-


turata pentru a demon-
stra faptul ca prin
apropierea unui magnet
de o bobina se
genereaza electricitate.

O Unele centrale elec-


trice utilizeaza turbine
pe baza de abur pentru
a pune In func~iune al-
ternatori uria~i. Sursa
caldurii necesare pentru
transformarea apei In
aburi poate fi un reactor
nuclear sau diver~i com-
bustibili. precum petro- [3
lul. gazul sau carbunele. tj

17"
MOTOARE ELECTRICE

Alternatorul unei cen-


trale electrice (vexi fi-
ALTERNATOR
gura aliJturatiJ) are in Inelele rotorului
structura sa trei sta-
tori separati unde se
genereaxiJ electricita- Spirele
te. Curentul alternativ Rotor statorului
din cei trei statori nu
atinge un nivel maxim Conexiuni
in acela~i timp. Dia~ neutre
grama aliJturatiJ aratiJ
felul in care tensiunea
intr-o bobiniJ variaxiJ
in timpul mi~ciJrii roto-
rului cu 360 de grade.
Dinamul unui motor
de ma~iniJ (vexi figura
din dreapta -jos) este
legat de motor printr-
O curea care trece
printr-un scripete. Perie -
-
-
-

Spire de
~ excitare Ventilator ~i

r Max +ye
scripete

00 90°

90° 180°270°360°

~- 2700360°
0° 90°180° magnetic
Max -ye DINAM
rotorului

pennanent, ci un electromagnet, dar principiul pennanent. Apoi tensiuneascadela zero, dup;l cu un electromagnet;miezul acestuiaeste slab
de funqionare este acela~i. Un alt tip de motor ca1;e i~i schimb;l directia, atingand nivelul magnetizat, dar campul produs este suficient
sincron folose~te fluctuatiile de curent maxim in momentul in care polii bobinei trec pentru ca motorul s~ genereze energie. O
alternativ pentru a produce un camp magnetic in dreptul celorlalti poli ai magnetului parte din curentul generat ,este trecut prin
care detenninii rotirea unei roti zimtate. Acesta pennanent. Bobina poate fi magnetizat;l dac;l spirele electromagnetului, pentru a m~ri
este principiul de funqionare a unor ceasuri cele dou;l capete sunt conectate la dou;l inele puterea campului magnetic ~i pentru a cre~te
electrice. de cupru montate pe axul rotorului. Prin puterea electric~.
Maioritatea motoarelor electrice genereazii frecarea periilor de inelele de cupru , acestea Unele tipuri de alternatori, cum este cel de
mi~care circularn. Unele au lnsii spirele preiau tensiunea ~i astfel se produce curent la motorul autoturismelor genereaza curent
stativului liniare, producand un camp magnetic alternativ, dac;l sistemul este conectat la un continuu deoarece au in componenta lor
liniar, care va atrage materiale conductoare. circuit electric. Acest generator este un rectificatori -aparate care permit curentului s~
Acest tip de motor se nume~te motor prin alternator -un motor care genereaz;l curent circule intr-a singura directie.
induqie liniarn ~i este utilizat pentru a pune 1n alternativ. La majoritatea tipurilor de altematori,
mi~care u~i glisante, benzi pentru bagaie la incepand cu cei din componenta motorului
aeroporturi, precum ~i la conducerea unor Dinamul autovehicullor ~i pan~ la uria~ele motoare
trenuri de mare vitezii. Daca se folose~te un commutator, ca ~i la un industriale, bobinele sunt folosite atat la rotor,
motor cu curent continuu, acesta va inversa in cat ~i la stator, campul magnetic fiind generat
Generatorul electric permanenta conexiunile dintre bobina ~i perii, de rotor. Un flux relativ mic de curent este
Dacii rotorul unui motor simplu de curent fenomen care va contracara alternatiile trecut prin campul magnetic,prin perii ~i inele,
continuu este actionat manual, acest motor va tensiuniiJ din bobina, avand ca rezultat la rotor, iar restul este absorbit direct din stator.
funqiona ca un generator electric. in bobinii generarea de curent continuu in loc de curent in acest mod se evit:l pierderile de curent sau
va fi indusii a tensiune alternativii, care atinge altemativ. aprindereaunor scanteicare s-ar produce dac~
un nivel maxim 1n momentul In care polii Pentru generarea campului magnetic curentul generat ar fi preluat din rotor prin
bobinei aiung 1n dreptul polilor magnetului necesar, majoritatea dinamilor sunt prevazuti perii ~i inelele de cupru.