Sunteți pe pagina 1din 2

~

na
Motorul cu benzina a revolu-
fionat transportulla fnceputul
anilor 1900. Pe ~osele, vehicu-
lele cu aburi ~i gaze au cedat
locul celor cu benzina. In aer,
pana la aparifia motorului cu
reacfie doar motoarele cu ben-
zina asigurau energia nece-
sara zborului.

M otoarele cu benzina, asemenea mo-


toarelor Diesel ~i celor de rachete,
sunt motoare cu ardere interna.
Combustibilul arde in interiorul acestora pen-
tru a asigura energia de rni~care.La un astfel
de motor, vaporii de benzina sunt amestecati
cu aer ~i aprin~i de o scanteie.Amestecul
benzina ~i aer arde atat de repede incat
explodeaza ~i gazele produse se dilata rapi::l. O Motocicletele de
Aceasta dilatare impinge un piston printr-un curse folosesc 1 O Componentele moto-
<;ilindru, iar rni$careapistonului rote~te un ax motoare cu benzina rului rotativ a! unei
pentru producerea mi~carii de rotatie. La mici ~i u~oare pentru motociclete Suzuki RE 5,
motoarele mari actioneazamai multe pistoane a atinge viteze mari. care poate sa produca o
~i mai multi cilindri in succesiunerapida, pen- 25 energie de peste 46 kW.
.2
tru a produce o forta de torsiune mai uniforma.
La motoarele cu benzina rotative, care nu au spre radiator
cilindri, gazele actioneazadirect un rotor. 3

Motoare in doi timpi .4


Cel mai simplu tip de motor cu benzina cu
cilindri, folosit la unele ma~ini mici ~i la multe
motociclete, este motorul in doi timpi. Pentru

MOTORUL ROTATIV AL UNEI

MOTOCICLETE
I. Tub de aspira\ie a aerului pentru tarburator
2. Carburator
3. Canale de ratire in tartasa rotorului
4. Commutatortermostatit al ventilatorului de radiator
5. Canal de admisiune (dedesubt tanalul de evatuare)
6. Termostat tU teara
7. Pompa trohoida reglata de rotor
pentru dozarea uleiului
8. Rotorul pompei sistemului de ratire
9. Spirala pompei sistemului de racire
10. Ruptorul aprinderii
(3 seturi de puncte)
11. Filtru de ulei
12. Filtrul admisiunii baii de ulei
13. intinzator de Ian\
14. Ambreiaj polidist
15. Lan\ dublu de at\ionare
de la motor la ambreiaj
16. Ax pentru pornirea
motorului tU pedala
17. Metanism tU roata libera

19. Lubrificator pentru Ian,


20. Lan, de ac1ionare spre roata din spate
21. Demaror electric
22. Bujie
23. Dispozitiv de etan~are a capetelor
24. Rotor
25. Alternator trifazic
26. Camera de ardere

13 47
IS
MOTOARE CU BENZINA

ADMISIUNE COMPRESIUNE UTlLA EVACUARE O in cursa de


ies gazele de e~apament
admisie a ciclului in
buj:e .'curent
patru timpi, pistonul
coboara ~i supapa de
admisiune admit~
intra vapori de benzina ~i
amestecul
aer. in timpul de
supapa compresiune, pis-
de
admisie tonul urca ~i supapa
de admisie se
inchide. O scanteie
determina explozia
amestecului,
impingand pistonul
in jos in cursa utila.
in timpul de eva-
cuare, pistonul se
ridica, expulzand
gazele arse.

fiecare piston ciclul de operare are dou~ faze. treia parte din energia combustibilului este patru timpi, dar amestecul de combustibil ~i
intai pistonul urc~ in cilindru pentru a com- trahsformati11n energie utili1 de mi~care. Res- aer care explodeaza: rote~te un rotor cu trei
prima un amestec de combustibil ~i aer in tul se pierde. Problem~ principali1 se dato- laturi, care se mi~ca:mereu in aceea~idirectie.
spatiul de deasupra sa. in acela~i timp, o reazi1 mi~ci1rii oscilante (de "du-te-vino") a Primul automobil de serie actionat de un
nou~ inc~rc~turn de amestec este aspirata pe pistoanelor: Fiecare piston, osciland de mai motor Wankel a apa:rutin 1964 ~i se spera ca:
sub piston. O scanteie produs~ de o tensiune multe mii de ori pe minut, consumi1 a parte folosirea acestor motoare va reduce mult con-
inalta, aprinde amesteculcomprimat, ~i gazele din energia asigurati1de combustibil. sumul de combustibil. Dar moloarele Wankel
care explodeaz~imping pistonul in iosul cilin- au ~i ele defectele lor, in special uzura cape-
drului. Aceast~mi~care este al doilea timp al Motoare rotative telor de rotor, care conduce la scurgere de
ciclului. Mi~careain jos a pistonului impinge Pentru a face motoarele mai eficiente, s-a gaze intre capete ~i carcasarotorului. Motoa-
inc~rc~tura nou~ de amestec de sub el printr- 1ncercat de multe ori fabricarea unui model rele Wankel din ziua de azi consurna: mai
un canal deversor care duce in spatiul de dea- cu un numa:r redus de oscil11ri. Cea mai mult combustibil decit motoarele cu piston.
supra cilindrului. Noul amestec impinge cunoscuti1 dintre aceste ma~ini este motorul insa:modele imbuna:ta:titede motoare rotative
gazele arse in afarn printr-un canal de evac- rotativ Wankel. Acesta func1;ioneazi1
pe acela~i ar putea in viitor sa:asigure obtinerea energiei
uare, ~i este el insu~i comprimat cand pistonul principiu de bazi1ca ~i motorul cu cilindri 1n din benzina:intr-un mod mult mai eficient.
urc~ din nou.
cand se afl~ sus, pistonul blocheaz~ cana-
lul de evacuare, astfel gazele dilatate nu pot MOTOR ROTATIV WANKEL
ie~i. Acest canal se deschide cand pistonul
1 ADMISIUNE 2 COMPRESIUNE
aiunge ios. Pozitia pistonului controleaz~, de
asemenea,canalul de admisiune a amestecu-
lui de combustibil ~i aer ~i canal deversor. carcasa
M~carea de sus-ios a pistonului rote~te un motorului

ax numit arbore cotit cu manivel~. De arborele


cotit este ata~atun volant greu, care continu~
s~ se roteasc~dup~ ce pistonul a aiuns in poz-
itia cea mai ioas~. Astfel, volantul transfo~ rotor

exploziile de energie provocate de coboclrea


pistonului, intr-o mi~carecontinu~ relativ uni-
fo~, ~i impinge pistonul inapoi in sensul
cilindrului in a doua parte a fiec~rui ciclu.
Motoarele in doi timpi sunt relativ ieftine, capat de (scade spa\iul)

dar sunt ineficiente in transformareacombus- rotor


arbore cotit cre~te spa,iul
tibilului in energie de mi$care.Din acestmotiv, cu manivela .-curent spre bujie
maioritatea motoarelor mai mari functioneaz~
pe ciclul mai eficient in patru timpi. 3 UTlLA 4 EVACUARE Motorul rotativ
Motoare in patru timpi Wankel are un rotor
care se invarte excen-
La un motor in patru timpi exista patru faze in
tric in jurul unei roti
operarea fiec~rui piston. La prima mi$care in
dintate fixe. Pe mosu-
ios, numita curs~ de admisiune, amestecul de
ro ce fiecare laturo a
combustibil ~i aer este aspirat deasupra pis- rotorului trece pe la
tonului. Apoi pistonul se ~ in sus, com-
pnmand amestecul,aceastaa doua faz;l f1inci
numit;1timp de compresiune.Amest~cul com-
primat explodeaz~ datorita unei scantei, ~i aer. Apoi rotorul
impingand pistonul in ios in cea de-a treia faz;l, comprimo amestecul
numit;1curs~utila sau activ~.Apoi pistonul urcl ~i o sconteie I/
din nou, de data acestaexpulzand gazele arse. aprinde. Gazele care
Dup~ aceasta a patra faz~, numit;1 timp de explodeazo imping
amestecul arde ~i
evacuare,procesul se repet;1. se dilata (cre~te rotorul in cerc ~i ies
De~i motorul in patru timpi este mai efi- spa,iul) printr-un canal de
cient decat cel in doi timpi, doar in iur de a evacuare.

48 Stiin~ ~i tehnologie 8 -AUfOMOBILE Stiin~ ~i tehnologfe 16 -MOTOARE DIESEL