Sunteți pe pagina 1din 2

Soarele este doar una dintre

miliardele de stele, dar este


sursa de energie a tuturor
fiintelor vii de pe intregul
Piimdnt. Energia solarii care
ajunge pe Piimdnt in 40 de
minute ar fi de ajuns pentru a
acoperi nevoia de energie pe
un an a intregii omeniri.

o mul utilizeaz~ Intr-o a~a m~sur~


combustibilul pe baz~ de materie
fosilizat~ -petrolul ~i c~rbunele -Incat
rezervele se vor epuiza In a doua parte a
secolului viitor. Mai demult s-a crezut c~
centrala atomic~ este o solutie altemativ~, dar
gradul s~u de periculozitate este demonstrat
de catastrofa nuclearn de la Cemobal, din
1986. S-a demonstrat c~ dintre sursele de
energie care ar putea Inlocui combustibilul
fosil, energia solar~ ofer~ siguranta ~i
acurateteacea mai mare.

Radia\ia solara
Atmosfera reflect~ aproximativ 30% ~i
absoarbe 200/0din radiatia solar~; astfel, pe
suprafata solului ajung doar 50 % din ea.
Chiar ~i a~aIns~ aceastacantitate este de 170
de milioane de ori mai mare decat
productivitatea celor mai mari centrale.

O Mai demult in zonele tropicale aceasta cauzeaz~


Soarele era privit ca arderea tufi~urilor, focul izbucnind datorita
o sfera de foC. astazi focaliz~rii razelor solare prin pic~turile de
~tim deja ca energia rou~, care se comport~ ca ni~te lentile optice.
este furnizata de Grecii au utilizat energia solara lnc~ din 400
reac,iile de nucleu 1.e.n pentru aprinderea foc~lui, folosind
atomic in urma Caro- globuri de sticl~ pline cu ap~. In 200 1.e.n.ei
ra nucleul de hidro- ~i chinezii foloseau oglinzi concave In acest
gen se transforma in scop.
nucleu de heliu. In cuptorul solar modem, lumina solara
Aceasta se nume~te este folosita pentru a g~ti, o oglind~ concav~
fuziune atomica. (reflectorul) focalizeai~ razele soarelui pe
mancare sau pe vas. in unele cuptoare solare
O Acest furnal solar In loc de oglinda concav~ se folose~te un
enorm a fost sistem de oglinzi plate pentru a directiona
construit in Pirineii razele soarelui pe alimente.
francezi in Mont Pe aceea~iidee se bazeaz~~i functionarea
LoUis. Sistemul de fumalului solar. in Mont Luis, Franta, s-a
oglinzi urmare~te construit o cl~dire cu mai multe nivele, cu o
mi~carea Soarelui ~i latur~ acoperit~ de oglinzi, astfel lncat
redirec,ioneaZa totalitatea lor s~ formeze o uria~~ oglinda
razele solare pe o concav~. Camera de lnc~lzire din focar se
~ oglinda parabolica poate lnc~lzi pan~ la 3000°C -la aceasta
JS
::J extrem de reflect- temperatur~ se topesc majoritatea metalelor.
~ rizanta. -In focarul
acestei oglinzi se Cladiri incalzite de soare
poate ajunge si la o intr-o oarecare m~sur~ orice cas~ este
temperatura de lnc~lzita de soare, dar unele dintre ele sunt
30000 C, tempe- proiectate pentru a folosi cat mai bine aceasta
ratura mai multor surs~ de energie gratuita. Aceste case au
furnale. ferestre mari pe partea unde cad razele

185
ENERGIA SOLARA

O Din energia solara


incidenta se poate
capta o cantitate mai
mare, daca se
construie~te o incapere
cu geamuri a~ezate
sub un unghi
corespunzator.

O Concursul World Solar


Challenge din 1987, care
s-a desfa~urat pe o
distan1a de 31 38 km, a
fost ca~tigat de autoturis-
mul cu numele Sunraycer,
cu baterii solare, cu o
viteza medie de 67 km/h.

soarelui laAamiaza,$ipe partea mai racoroasa, din Alaska. jnc~ din anii '60, satelitii artificiali
mai mici. In multe locuri se monteza obloane de comunicatii sunt alimentati cu ajutorul
sau jaluzele, confectionate din material unor panouri solare enorme. Varianta cea mai
izolant termic, care se Inchid noaptea, astfel avansataeste statia cosmic~ Freedom, care va
se pastreaza caldura piimita In timpul zilei. fi lan:sat~ pe orbit~ In juruI P~mantului
Aceastase nume$tefolosirea pasiva a",nergiei probabiI Ia sfar~itul secoIului. Aceasta va fi
solare. echipata cu opt panouri solare, asem~n~toare
in multe gospodani, energia solara se unor aripi, care vor transforma Iumina soIarn
folose$te pentru Incalzirea apei. Lumina Intr-o putere eIectric~ de 75KW.
soarelu[ Incalze$te apa rece care curge pnn Dac~ se va reaIiza proiectuI m~ret aI
panounle plate $i Inchise, numite colectoare. ingineruIui american dr. Peter GIaser, In
Acestea functioneaza ca ni$te radiatoare secolul XXI un sistem de centraIe cosmice va
inverse, absorb caldura pentru a Incalzi apa. furniza cantitatea de energie eIectric~
De obicei se monteaza pe acopen$ul caselor, necesarnomenirii. Dup~ conceptia DoctoruIui
sub un unghi care sa permita absorbirea unei Glaser, In juruI P~mantului s-ar roti o flot~ de
cantitati cat mai man de energie.

Bateriile solare
Batenile solare sunt ni$te instrumente
electronice, care utilizeaza fenomenul 40 de sateliti (SPS), centrale solare genera-
fotoelectnf pentru producerea energiei toare de energie din radiatia solar;l. Energia
electnce. .Intr-o fotocelula se genereaza o generat:l In f<;>tocelule va fi transforniat;l In
tensiune mica, de aceea trebuie legate mai microunde ~i acestea ar fi transmise spre statii
multe :astfel de celule In sene, pentru ca de receptie terestre. Aici s-ar realiza
batena solara sa se poata folosi ca sursa de retransformarea microundelor In energie
energie. Fotocelulele sunt ni$te placi subtin electric;l. Potrivit Biroului European pentru
din matenale semiconductoare, de obicei Navigatie Cosmic;l, 40 de SPS-uri ar acoperi
siliciu. Unele sunt facute din galiu, afseniu, un sfert din necesarul energiei electrice al
care sunt tot semiconductoare. Astfel de Uniunii Europenem jurul anului 2040.
celule au randamentul mai scazut, dar sunt Exist:l1ns;l o problem;l: aceast;l radiatie, de
functionale $i la temperatun mult mai ndicate. microunde, de putere mare ar arde orice
De aceea se folosesc pentru alimentarea cu pas;lre sau om 1ntalnit 1n cale, care nu s-ar afla
energie a satelitilor, mai expu$i radiatiei mtr-o aeronav;l din metal. Cu toate acestea
solare. Cei mai multi sateliti artificiali multi savanti sunt extrem de conviO$i c;l
functioneaza cu ajutorul panounlor solare, marea parte a energiei va fi fumizat:l1n viitor
asemenea calculatoarelor $i a majontatii de centralele cosmice.
ceasunlor cu quartz.
Avionul Solar Challenger a zburat peste O in secolul XXI sateli~ii -centralele solare
Canalul Manecii avand ca singura sursa de -vor ajuta la rezolvarea problemelor
eriergie lumina soarelui. Panounle solare care energetice. Aceste panouri solare imense vor
li acopereau anpile generau suficient curent transforma lumina Soarelui in electricitate.
pentru a roti cu o turatie corespunzatoare Energia va fi radiata pe pamant cu ajutorul
elicea. microundelor.

Curent fara retea


A de transport la distan1a
In locurile mai greu accesibile, mai izolate de
lume, cea mai mare parte a curentului necesar
unei gospodarii este fumizata de panourile Madulul de bater;e
MODULUL DE
BA TERIE SOLARA
Inveli~ de
sticla
+
solare. 0 parte din curentul astfel generat este salaril este campus
folosita pentru Incarcarea unor acumulatori, d;ntr-un numilr faarte
astfel alimentarea cu energie electrica nu se mare de fatacelule pe
Intrerupe odata cu lasarea serii. bazil de s;l;c;u. Acestea
Bateriile solare ofera o siguranta mare. sunt legate fn ser;e
odata montate, aproape nu necesita revizie In pentru a cre~te
continuare. Ani Intregi
A pot funqiona fara nici
...ens'unea t . rezu It a t a- d ,n
.
o supraveghere. In Marea Bntame panourile I . I .
1 f .x . I .x um,na saare U/. I Leg3tura
so are umlzeaz" energla e ectnc" pentru ..
farurile fara personal. Un rol asemanator Madulul ~rezentat a/c' dintre

Indeplinesc ~i In statiile ce urmaresc evolutia est: falas,t faarte de.s, - fotocelule

vremii 1n larg, pe mare ~i pe ta~. avand a putere max/.ma M3nunchi de comand3 electronica
ccPentru a genera curent fotocelulele de 34 W, paate furmza
necesita lumina, nu caldura, de aceea poate un curent de 2 amper;
Fotocelula
pe
baza
de
siliciu-gemlaniu

functiona farul de 360 KW al unei piste de la a tens;une de 17
V'
aterizare In mijlocul unei pustietati Inghetate valti.
Strat
reflectorizant
de
aluminiu
g,
186 ~tiinta $i Tehnol "e 51- ELECIRIOTA1EA ~I MAGNEI1SMUL ~tiinta $i Tehnolo "e 57- UilllZAREA ENERGIEI VANruLUI ~I VALURll.QR