Sunteți pe pagina 1din 156

SANDY KEENE

|n lumea petrolului

Traducerea [i adaptarea \n limba român` de IRINA TRANDAFIRESCU.

ALCRIS

Capitolul 1

P`rul lui Merle era ud de transpira]ie sub p`l`ria Stetson.

O pic`tur` de transpira]ie sc`p` de sub p`l`rie [i \ncepu s`-i

alunece mai \ntâi pe sprâncean`, apoi pe nas. Cu un gest scurt, ea [terse pic`tura [i puse din nou mâna pe binoclu. St`tea \ntins` pe burt`, cu mâinile nemi[cate pe binoclu [i rezemându-[i mare parte din greutate pe coate. |n sfâr[it, v`zu ultima parte a ]evii de forare [i mi[carea

pentru scoaterea buc`]ii dislocate din sol [i \n]epenit` \n sap`, mi[c`rile stângace dar coordonate ale acesteia \n timp ce antrena noroiul din jurul gropii. L`sând binoclul, \[i lu` carne]elul de noti]e [i t`ie num`rul sec]iunii [aizeci de picioare, sec]iune pe care ea o num`rase

ca fiind scoas` din pu]ul de forare. F`când o scurt` \nmul]ire

mintal`, estim` adâncimea exact`, apoi frunz`ri filele carnetu- lui. Lucr`torii p`reau s` fi descoperit un strat tare, probabil cuar]os. Putea acum s`-[i ia câteva zile libere de la suprave- gherea pu]ului. N-aveau s` g`seasc` petrol \n stratul acesta.

6

SANDY KEENE

Merle privi \n sus pentru a arunca o ultim` privire [antieru- lui de forare [i v`zu o siluet` ie[ind din rulota \n care era biroul [i \ndreptându-se spre instala]ie. Identific` b`rbatul ca fiind Greg Larson, geologul [antierului. {i el locuia \n acela[i motel, iar ea presupunea c` ar putea s` \ncerce \n zilele urm`toare s`-l cunoasc` \ndeaproape. La acest gând, gura ei f`cu o grimas`. Era deja mai apropi- at` de Greg decât i-ar fi pl`cut, dar cum era interesat` s` afle rezultatele explor`rii pu]ului, logic era c` geologul i le putea spune. La urma urmei, Greg era prea prost s`-[i dea seama de ce se \ntâlnea ea cu el. Chiar [i a[a, f`cându-l s` fie fericit [i toto dat` oprindu-l s` devin` prea implicat emo]ional [i fizic, nu era cea mai u[oar` treab` din lume. Continuând s` priveasc`, Merle \ncepu s`-[i adune echipa- mentul [i s`-l pun` \n rucsac. N-ar fi trebuit s` se duc` cu gân- dul la cererile lui Greg. Era doar o parte din \ndatorirea ei. Când sapi un pu] petrolier, nu-]i po]i permite s` la[i vreo posi- bil` surs` de informa]ii neexploatat`. Compania care fora pu]ul f`cea destul de dificil` aflarea evolu]iei lucrurilor f`r` s` te aduc` \n situa]ia de a]i fi sil` de metodele pe care le folose[ti. Merle era pe cale s`-[i p`r`seasc` postul de observa]ie din vârful dealului când v`zu o ma[in` neagr`, sport, tr`gând lâng` poarta \ncuiat` care era singura intrare \n [antierul de forare. Paznicul ie[i afar` [i dup` o scurt` discu]ie cu [oferul, descuie poarta [i permise accesul ma[inii. Ma[ina se opri lâng` birou [i un b`rbat \mbr`cat \ntr-un costum gri [i ducând o serviet`, se strecur` afar` din ma[in` pe portiera [oferului. Curiozitatea lui Merle era stârnit`. Evident, omul era cine- va de la sediul central dup` cum ar`tau costumul [i ma[ina. |[i

|N LUMEA PETROLULUI

7

scoase repede binoclul din rucsac [i-l potrivi la ochi. Foarte frumos, gândi ea mi[când binoclul pentru a urm`ri \naintarea individului spre instala]ie. Nu frumos ca un actor de cinema, dar cu siguran]` atr`g`tor. Tr`s`turile sale erau col]uroase, cu pome]i proeminen]i [i maxilare p`trate. Nasul \i era pu]in coroiat la baz`, ca [i când ar fi fost spart cândva \n trecut. Era foarte bronzat [i p`rul castaniu deschis \i era decolorat de soare. Dac` era petrolist de meserie, precis petrecea mult timp \n câmp sau \[i f`cea vacan]ele la tropice. Când el ajunse la Greg, ea le studie chipurile. Fa]a lui Greg avea aerul unui posac perpetuu, aspectul lui, chiar [i când zâmbea, nu te l`sa s`-]i dai seama dac` era \ncântat de via]`. Figura celuilalt avea un oarecare farmec [i chiar dac` nu zâm- bea, p`rea vesel. Merle continu` s` se holbeze la ei prin binoclu. Poate c` nu vesel era cuvântul, poate mul]umit era mai potrivit. Greg afi[a totdeauna acea am`r`ciune, de parc` via]a i-ar fi fost plin` de necazuri. Cel`lalt b`rbat p`rea genul care se descurc` foarte bine cu ceea ce-i ofer` via]a, \n loc s` cloceasc` cum f`cea Greg. Ea mai privi câteva minute cum cei doi vorbeau, dorindu-[i s` poat` citi pe buze, \nainte ca ei s` se \ndrepte spre birou. La jum`tatea drumului prin curte str`inul se opri, plimbându-[i ochii peste zona ce \nconjura [antierul. Merle \n]epeni, ]inân- du-[i respira]ia. Blestematul, gândi ea. Oare v`zuse ceva? Sclipirea luminii \n lentilele binoclului? Inima-i b`tea cu putere [i transpira]ia de pe frunte i se adunase \n sprâncene. Nu \ndr`znea s` lase binoclul, temându-se ca mi[carea s` nu-l fac` s` luceasc` \n lumina soarelui. Dup` un timp care ei i se p`ru o eternitate, b`rbatul ridic` u[or din umeri [i-[i continu` drumul spre birou ,\nso]it de geolog.

8

SANDY KEENE

Pân` nu v`zu u[a \nchizându-se \n urma lor, Merle nu fu capabil` s`-[i mi[te mu[chii \ncremeni]i. |[i strânse \n grab` lucrurile \n rucsac, p`r`sind pozi]ia de pe creasta dealului. Din fericire p`mântul era tare [i nu l`sase urme de pa[i sau semne care s` fi tr`dat c` cineva folosise dealul ca pozi]ie privilegiat` pentru spionarea [antierului de foraj. Pe drumul de \ntoarcere spre motel, Merle se surprinse g\ndindu-se la str`inul de la [antierul de forare, mai mult \nc`, \i zburar` prin minte mici fantezii despre el. Era ceva cu el, avea un aer de autoritate. A[ pune pariu c` e genul care face totul dup` cum \l taie capul, tipul care conduce tot timpul, gândi ea. Ei bine, Merle, o iei razna, se lu` ea \n derâdere \n timp ce intra cu ma[ina \n parcarea motelului. {ansele ei de a-l revedea erau slabe. Foarte pu]ini factori de decizie din petrol aveau obiceiul s` fie \n preajma instala]iilor, p`rând s` prefere confortul din birourile lor. |[i parc` Blazer-ul [i se duse \n camer` hot`rât` s` [i-l scoat` din minte pe b`rbatul de pe [antierul de forare. Când intr` \n camer` \n aerul pl`cut r`corit de aparatul de aer condi]ionat, mul]umi lui Dumnezeu c` cel pu]in [antierul era rezonabil apropiat de civiliza]ie. Chiar dac` motelul nu era din clasa Hilton, era confortabil cel pu]in. |n multe cazuri fu obligat` s` campeze \n s`lb`ticie pentru câteva s`pt`mâni, plecând doar ca s` dea raportul [i s`-[i refac` proviziile. |[i dezbr`c` blugii pr`fui]i [i bluza transpirat`, aruncându-le neglijent \n col]ul camerei. Hot`rând s` renun]e la du[ \n favoarea piscinei, \[i lu` costumul alb de baie de pe par- doseala b`ii unde-l l`sase dup` ce \notase ultima oar` [i se \ndrept` spre piscin`. |not` câteva minute, apoi ie[i din ap` [i

|N LUMEA PETROLULUI

9

se a[ez` cu fa]a \n jos pe unul din [ezlongurile de plaj` de lâng` piscin`. Dup` ce-[i descheie sutienul ca s` se bronzeze uniform, se abandon` pl`cerii de a sta la soare, expunându-[i spatele gol.

Zgomotul permanent al cauciucurilor pe [oseaua din apropiere \n combina]ie cu c`ldura o f`cur` s` adoarm`. Se trezi din cauza râsetelor [i a plesc`ielilor din piscin`. Soarele era acum mai jos pe cer [i [ezlongul ei era \n umbr`. Trebuie c` dormise mult. |ntinse mâinile la spate ca s`-[i \ncheie sutienul \nainte de a se ridica. – D`-mi voie. Vocea masculin` grav` [i amuzat` veni de undeva de deasupra capului ei [i Merle \nghe]`. E ciudat cum, când e uluit, creierul unora nu mai lucreaz`, ori \[i \ncetine[te func]ionarea, primul gând fiind adesea total nerelevant. |n aceast` situa]ie, primul ei gând fu c` b`rbatul avea accent bri- tanic, un accent britanic foarte sexy. Nu mersese cu gândul prea departe, când sim]i c` [ezlongul se l`s` sub greutatea cuiva care se a[ezase lâng` ea. Mâini puternice apucar` cele dou` p`r]i ale sutienului din mâinile ei f`r` vlag` [i \ncheiar` catarama. Degetele ce-i atinser` pielea cald` \i d`dur` fiori de-a lungul spin`rii, \nfiorându-i partea de jos a spatelui sub atingerea prelungit`. Merle r`mase \ncremenit`, cu inima b`tându-i nebune[te. El o mângâie pe coaste, l`sându-[i apoi mâna pe curbura spatelui ei. Mâna lui p`rea s`-i ard` pielea, f`cându-i sângele s`-i alerge fierbinte prin vene, iar Merle se ridic` brusc \n pozi]ie [ezând. Se \ntoarse spre el, cu obrajii ro[ii [i ochii sc`p`rând de indignare.

10

SANDY KEENE

\ntrebarea-i muri \n gât. Era el, b`rbatul pe care-l

v`zuse la [antierul de foraj. De aproape ar`ta mai bine decât crezuse la \nceput, totu[i nu era foarte frumos. Tr`s`turile lui erau \ndulcite de expre- sia de amuzament de pe chip, linii sub]iri de umor ap`rând la col]urile ochilor de un verde uluitor. Singura lui \mbr`c`minte era un slip strâmt de culoare bleumarin. Era foarte bronzat [i avea pieptul acoperit cu p`r \ntunecat [i ondulat. P`rea foarte mare, foarte sigur de sine [i foarte mas- culin. Percep]ia sexual` o f`cu s`-[i simt` stomacul strângân-

du-se. Merle \nghi]i cu greu [i \ncerc` s` st`pâneasc` situa]ia.

Cine

?

– Ce crezi c` faci? \l repezi ea.

El \i oferi un zâmbet generos.

– Nu pot rezista \n fa]a doamnelor neajutorate. Privirea-i

\ncepu s` alunece pe formele ei frumoase, inspectându-le \ndeaproape. Când ochii-i r`maser` pe sânii ei par]ial releva]i de croiala adânc` a costumului de baie, Merle strânse din

din]i, gândind c` tipul se ar`ta a fi un desfrânat.

Când el \[i mut` privirea \n ochii ei, \ncepu s` zâmbeasc` amuzat, de indignarea pe care o citea \n ei.

– Pari stânjenit`, coment` el râzând. Hai s` \not`m \mpre-

un`. Se ridic` \n picioare [i se \ntinse s-o apuce de mân` [i s-o ridice \n picioare. Nu-[i explic` dac` fu impactul impresiei fizice pe care-o l`sase asupra ei sau percep]ia imperativului din cererea lui, dar orice ar fi fost, avu asupra ei efectul unei lovituri. Merle se \ndep`rt` de el, apoi cu o mi[care iute se ridic` de pe [ezlong pe partea opus` lui. Era o femeie \nalt` dar, chiar [i a[a, tre- bui s`-[i dea capul pe spate pentru a-i \ntâlni privirea. Cu coada ochiului putea vedea câ]iva oameni b`l`cindu-se \n piscin` [i prezen]a lor o lini[ti.

|N LUMEA PETROLULUI

11

Ea-[i scutur` capul, f`când s` i se desfac` p`rul negru bogat, apoi spuse cu o polite]e rece:

– Dac`-mi dai voie. Se aplec` [i ridic` sticla cu ulei de plaj`, apoi \ncerc` s` ia p`l`ria ce st`tea lâng` cap`tul [ezlongului. B`rbatul \i ghici inten]ia [i i-o lu` \nainte, dar când ea voi s-o ia de la el, o retrase, zâmbind r`ut`cios. Când \i v`zu expresia, el \i \ntinse din nou p`l`ria. – N-am rezistat ispitei de a te tachina, \ncerc` el s` se scuze, evident surprins de privirea ei rece. Hai s-o lu`m de la \nceput. Eu m` numesc Leon, care e numele t`u? |i ie[i orice altceva din minte \n timp ce creierul ei ac]iona rapid. Leon – Leon Crane??? El trebuie s` fie. |nainte de a cerceta un pu], Merle \[i f`cuse o politic` din a afla ceva despre compania care f`cea forajul. Puma Resources fusese fondat` de Leon Crane, un englez care sosise pe scena petrolului din Calgary cam cu trei ani \n urm`. |nainte de asta, petrecuse câ]iva ani lucrând \n diferite ]`ri din lume [i pentru diverse companii petroliere interna]ionale. Zvonurile spuneau c` venea dintr-o familie foarte bogat`, al c`rei trecut \i permisese lui s` \nfiin]eze Puma Resources.

Nu c` ar fi avut nevoie de sprijinul continuu al unei familii bogate. |n primul an de activitate, Puma f`cuse o descoperire major` \n districtul Peace River, situând-o ca una din lidere printre companiile petroliere independente ce abundau \n Alberta. Aceast` descoperire \l situase de asemenea [i pe Leon Crane ca figur` proeminent` \n lumea petrolului. Era frecvent cotat \n paginile financiare [i se zvonea c` „[eicul cu ochi verzi” din Alberta d`dea adesea sfaturi \n politica energetic`.

12

SANDY KEENE

|n timp ce Merle \l studia gânditoare, \[i mai aminti ceva

despre Leon Crane. Nu numai c` ap`rea \n paginile de afaceri ale ziarelor, dar nu era str`in nici paginilor de mondene. Un burlac al c`rui nume era adesea lâng` cele ale unora dintre cele mai frumoase femei din societatea din Alberta. Dar oricum era via]a lui social`, un fapt r`mânea cert. El [tia tot ceea ce se petrecea la pu]. Deveni dintr-o dat`

Era evident c` era atras de ea. Merle

mai v`zuse aceast` expresie \n ochii multor b`rba]i, ca s` [tie bine ce \nseamn`. Ar fi putut s` nu mai aib` vreo dat` o asemenea oportunitate. El putea fi o surs` de informa]ii trimis` de Cer. |l privi \n ochi, apoi \[i \ndrept` privirea plin`

de incertitudine \n alt` parte. Avea dificult`]i \n a-l manevra pe Greg dar avea senza]ia c` aceasta ar fi o joac` de copil \n com- para]ie cu manevrarea lui Leon Crane. Crane continua s-o priveasc` ]inând o sprâncean` u[or ridicat`, ca [i când ar fi a[teptat ca ea s`-i r`spund` la \ntre- bare. Nu putea r`mâne tremurând acolo toat` ziua [i trebuia s` fie nebun` s` rateze o asemenea ocazie. {i nu tocmai \[i spusese c` el ar putea fi o provocare?

nehot`rât`. Ar trebui s`

?

– Merle. M` numesc Merle Halliday, spuse zâmbind.

– Merle, [opti el \ngândurat. |mi place.

El ]inea \nc` p`l`ria \n mâna \ntins` [i de data aceasta Merle o accept`, dar nu se osteni s` [i-o pun` pe cap. |l privi \n ochi aproape cu tandre]e \n timp ce se gândea c` s-a angajat \ntr-un joc periculos. Trebuia s` fie foarte, foarte atent` cu acest tip. Totdeauna era riscant` hot`rârea de a te folosi de cineva de care erai atras, pentru c` nu trebuia s` te

\ndr`goste[ti de el.

|N LUMEA PETROLULUI

13

Câteva secunde continuar` s` se priveasc`, absorbi]i unul

de cel`lalt [i nu auzir` pa[ii ce se apropiau. O mân` puternic` alunec` pe talia lui Merle, \ntr-un gest posesiv, [i ea s`ri spe- riat`. Merle \ntoarse capul s` vad` cine era agresorul [i gura lui Greg o acoperi pe-a ei \n aceea[i clip`. S`rutul se termin` aproape \nainte de a \ncepe, iar când o eliber` din strânsoare, geologul \i zâmbi.

– Bun`, scumpo. V`d c` l-ai cunoscut pe [eful meu, dom-

nul Crane. Greg privi spre cel`lalt b`rbat. Merle locuie[te aici

\n motel.

– |n]eleg. Tonul bizar al vocii lui o f`cu s`-i arunce o privire fugar`. Privirea lui exprima uimirea [i era \ndreptat` spre

bra]ul lui Greg care r`m`sese \nc` pe talia ei. Sim]ind interesul celuilalt b`rbat, geologul \[i \nte]i strân- soarea, iar buzele lui Leon se strânser`. Lui Merle \i venea s` strige de indignare. Greg continua s`-[i manifeste posesiunea [i ea nu avea ce face. Se \ntâlnise cu el timp de dou` s`pt`mâni [i dac` acum \l trata cu r`ceal`, Greg era \n stare s` fac` o scen`. Acesta \[i \ndrept` aten]ia din nou spre Merle [i zâmbi satisf`cut.

– Am venit s`-]i spun c` vom pleca mai devreme pentru

cin` \n seara asta, spuse s`rutând-o pe tâmpl`. M-am s`turat s`

lu`m masa la restaurantul din parcarea tirurilor [i m-am gân- dit c` ar fi o schimbare pl`cut` s` mergem cu ma[ina pân` la Medicine Hat ca s` lu`m masa. De[i cu dificultate, Merle se ab]inu s`-i spun` lui Greg cu exactitate unde se gândea ea c` ar trebui el s` se duc` s` ia cina. Ca [i când nu era suficient c` se n`pustise peste ea [i

14

SANDY KEENE

Crane, chiar trebuia s`-i spun` ce s` fac` la cin`? Doar pentru c` de obicei mâncau \mpreun`, nu \nsemna c` putea s`-i impun` programul pentru sear`. Ea arunc` o privire spre Leon. De ce nu putuse Greg s` stea deoparte \nc` pu]in? Dac` ar fi putut fi sigur` de Crane, l-ar fi

l`sat balt` pe Greg. |n situa]ia de fa]` nu-[i putea asuma riscul, deci, se for]` s`-i zâmbeasc`.

– Sun` minunat, la ce or` vrei s` plec`m?

– E trecut de cinci. Po]i fi gata \ntr-o or`?

Leon interveni exact când ea era gata s` \ncuviin]eze.

– |mi pare r`u c` v` stric planurile pentru sear`, dar am de

discutat cu tine câteva probleme. Nu p`rea deloc \ntristat \n timp ce-l privea fix pe Greg. De când Greg ap`ruse \n scen`, farmecul lui Leon p`rea s` fi fost pus la p`strare \ntr-un loc

foarte rece, ceea ce o f`cu pe Merle s` se \ncrunte pu]in. El nu p`rea s` fie deranjat de faptul c` ea se \ntâlnea cu Greg. |i privi pe amândoi pe sub gene. Greg nu p`rea enervat, dar nu-[i d`dea seama ce gândea Leon.

– Credeam c` am rezolvat toate problemele \n dup`-amiaza

asta, protest` geologul.

– Au mai ap`rut câteva lucruri de-atunci. A[ vrea s` le dis-

cut`m \n seara asta ca s` pot pleca mâine diminea]` \napoi la Calgary. Sunt sigur c` Merle va \n]elege. |i arunc` o privire rece [i Merle se sim]i u[urat`. Era dispus s` flirteze cu ea, poate chiar afi[a o umbr` de gelozie, dar nu p`rea b`nuitor. Greg o privi dezam`git.

– Merle ?

– Du-te, Greg. Afacerile \naintea pl`cerii, cum se spune. |mi con- vine s` m` culc devreme. Am o mul]ime de lucruri de f`cut mâine.

Ea \[i desf`cu bra]ul lui Greg de pe talie [i plec`.

|N LUMEA PETROLULUI

15

– Apropo ce anume ai de f`cut? \ntreb` Leon pe nea[tep-

tate \nainte ca ea s` fi apucat s` fac` mai mult de doi pa[i. O str`b`tu un fior [i ezit` o clip` \nainte de a se \ntoarce.

Putea spera doar c` figura-i era conving`tor de inocent` când se \ntoarse spre el.

– Sunt naturalist. Fac cercet`ri ecologice \n zon`.

– Cercet`ri? \ntreb` el, iar Merle \l privi imediat. Expresia lui p`rea doar curioas` [i ea se for]` s` se lini[teasc`.

– Corect. M` duc cu ma[ina \n diverse locuri [i studiez formele de via]`.

foarte interesant. Spune-mi, studiezi o anumit`

form` de via]`?

Merle \[i umezi buzele. Avea gura uscat`. Cuno[tin]ele ei de biologie erau limitate la a privi emisiunile televizate [i câte- va articole citite prin reviste. |n general, considera c` e sufi- cient. Majoritatea oamenilor erau prea interesa]i de propriile ocupa]ii ca s-o chestioneze pe ea despre presupusa ei ocupa]ie.

o anumit` form` de via]` \n mod special. \ncerc s`

interac]iunea diferitelor

privesc situa]ia \n ansamblu. \]i

specii, spuse mul]umit` c`-[i reamintise expresia, [i-i arunc` o

privire pe furi[. Era o lumin` ciudat` \n acei ochi verzi, aproape ca [i când ar fi fost amuzat de ceva – sau avea dubii. Merle se \nfior` pu]in, dar se gândi c` e din cauza nervilor [i schimb` repede vorba ca s` scape.

– E rece afar`. Cred c` am s` intru, spuse \n grab`. F`r` s`

mai a[tepte vreo replic` din partea celor doi, Merle se \ntoarse

repede [i plec` de lâng` piscin` spre camera ei.

– Pare

– Nu

Capitolul 2

Diminea]a urm`toare, ma[ina neagr` sport nu se mai vedea \n parcarea motelului când Merle ie[i [i se \ndrept` spre Blazer-ul ei ca s` plece la Medicine Hat. Era \nc` furioas` pe sine c` se l`sase aproape prins` \n curs` de Leon Crane ieri lâng` piscin`, [i se hot`r\ s` mearg` la bibliotec` [i s` ia ni[te c`r]i despre ecologie. Ar fi trebuit s-o fac` \nainte de a fi \nceput s` lucreze. Chiar dac` trebuia s` citeasc` toate c`r]ile pe care le avea biblioteca despre acest subiect, va fi preg`tit` dac` cineva urma s-o ches- tioneze din nou despre presupusa ei ocupa]ie. N-ar fi fost r`u nici s` dea telefon la compania care o anga- jase, Wild Rose Petroleum, s` afle dac` vreunul dintre supraveghetorii lor din ora[ auzise de ce Leon Crane fusese la [antier. Din ceea ce auzise ea despre el, p`rea ciudat s` viziteze personal [antierul. Vizita ei la bibliotec` se sold` cu câteva c`r]i de biologie general` [i un ghid al zonei Alberta despre flora spontan`.

|N LUMEA PETROLULUI

17

Dac` urma s` pretind` c` era un expert \n formele de via]`, se gândi c` ar fi mai u[or s` se specializeze \n cele care nu ar rupe-o la fug`. |nainte de prânz, g`si o cabin` telefonic` [i sun` la Wild Rose. De[i ma[ina ei era echipat` cu un telefon mobil, era mai sigur s` foloseasc` unul public. Pe telefonul mobil, orice alt` persoan` cu un telefon mobil putea auzi o parte din conver- sa]ie. De altfel ar fi fost nepl`cut s`-[i decline identitatea sa de supraveghere al pu]urilor de forare. Cu cât ar fi putut r`mâne mai mult` vreme nedescoperit`, cu atât mai u[oar` i-ar fi fost sarcina. Conversa]ia ei cu persoana de contact de la Wild Rose fu scurt`, dar nici aceasta nu avea nici cea mai vag` idee de ce Leon Crane ap`ruse la [antier, [i promise c` avea s` \ncerce s` se intereseze pentru ea. Dup` ce ag`]` receptorul, Merle continu` s` priveasc` fix telefonul. Avea destul m`run]i[ \n po[et`, deci nu-[i putea g`si o scuz` destul de bun` s` nu-[i sune mama. Amân` totu[i pen- tru alt` ocazie, dac` tot amânase s-o sune timp de dou` s`pt`mâni. N-avea s` fie oricum o conversa]ie u[oar`, se gândi ea. Pân` s` \ncerce ea s` se conving` singur`, puse mâna pe receptor [i form` num`rul. Telefonul de la cel`lalt cap`t al firului sun` de câteva ori [i Merle tocmai \ncepuse s` se gândeasc` s` formeze din nou num`rul, când la cel`lalt cap`t al firului cineva ridic` recep- torul. |n grab`, Merle umplu aparatul cu monede [i \[i salut` mama. – Tocmai la tine m` gândeam, Merle. Am tot \ncercat s` te sun dar n-ai r`spuns la telefonul de la apartament. Tocmai plecam [i nu pot vorbi mult.

18

SANDY KEENE

– Bine, mam`, n-am s` te re]in. Am sunat doar s`

– Stai o clip`, o \ntrerupse mama ei. De ce suni de la un

telefon public? Unde e[ti?

– Mam`, sunt \n Medicine Hat, r`spunse Merle lini[tit`.

– Medicine Hat? O, Merle. De ce nu apelezi la mine când ai

nevoie? Exasperarea mamei sale se transmitea foarte bine prin linia telefonic`. Presupun c` ai renun]at la slujba de la com-

pania de construc]ii. –{tiai c` e doar o slujb` temporar`, mam`

doar pentru a

avea o ocupa]ie pân` s`-mi g`sesc o slujb` de supraveghetor. – Era un loc bun de munc`, Merle, [i presupun c`-]i pl`cea.

– {tii c` nu-mi place acest gen de munc` – \n]epenit` \ntr-un birou toat` ziua, b`tând la ma[in` [i scriind. Mama ei oft` zgomotos.

– Dac` ai mai fi r`mas acolo, poate ai fi \nceput s` g`se[ti

activitatea interesant`. Era genul de slujb` care nu te-ar fi l`sat s` faci

– Uite, mam`, o \ntrerupse Merle, dac` tu crezi c` era a[a

grozav`, de ce nu \ncerci s` afli dac` postul mai e liber [i s`-l

ocupi tu? Ai avea pl`cerea s` fi \nconjurat` de o mul]ime de femei care bârfesc toat` ziua, s` auzi totul despre via]a lor amoroas` [i despre copiii lor.

– Mi se pare mie, sau e[ti geloas`? Ai putea s` te m`ri]i [i

s` ai copii dac` te-ai opri din alerg`tura prin provincie [i din jocul de-a spionul. Merle strânse din buze ca s` nu dea repli- ca. Nu voia s` se m`rite – [i \ncercase s-o conving` pe mama ei de lucrul acesta.

Când fiica ei r`mase t`cut`, doamna Halliday spuse:

|N LUMEA PETROLULUI

19

– {i cu Jack cum e? E dispus s` te a[tepte pân` te \ntorci la Calgary? Sunt sigur` c` avea inten]ii serioase.

– Mam`, m-am \ntâlnit cu el doar de dou` ori. Fusese un

ghinion teribil c` mama ei cinase \n acela[i restaurant \n care se \ntâmplase ca ea s` ia cina cu Jack Franklin. A doua zi ar fi fost \n stare s` comande florile pentru nunt`. Aceasta fu ulti- ma dat` când Merle ie[ise cu Jack; fu prea stânjenit` ca s` mai accepte o alt` \ntâlnire. Era atât de umilitor s` ias` cu cineva practic abia cunoscut, iar mama ei s`-l trateze ca pe un viitor ginere sigur.

– Bine, sunt sigur` c` s-ar fi \nfiripat ceva dac` ai fi r`mas

la Calgary. P`rea un om foarte de treab`, foarte atr`g`tor [i cu

o slujb` bun`. S` nu uit`m, drag`, ai dou`zeci [i cinci de ani. Ai s` r`mâi uitat` pe raft dac` nu e[ti atent`.

– Se \ntâmpl` s` m` simt foarte bine „pe raft”, cum spui tu.

|n plus, tu te-ai m`ritat de atât de multe ori c` e suficient pen- tru amândou`.

– Merle! se auzi expresia indign`rii mamei sale.

– |mi pare r`u, mam`, se scuz` ea f`r` convingere. Am fost r`ut`cioas`.

– Da. Ai fost. N-a fost vina mea c` tat`l t`u a murit.

Ca s` evite argumente ulterioare, Merle se ab]inu s` mai comenteze. A[a cum spusese, mama ei nu avusese vin` c` tat`l ei murise când ea era doar un bebelu[. Oricum, de-atunci se rec`s`torise de dou` ori, \n speran]a c` va g`si pe cineva care s`-l \nlocuiasc`. Scuza ei pentru divor]urile succesive era c` nici un b`rbat nu era capabil s` umple pantofii primului ei so], de[i era evident c` ea n-avea de gând s` se opreasc` din c`utarea unui so] potrivit. |n sinea ei, Merle era convins` c` [i

20

SANDY KEENE

c`s`toria p`rin]ilor ei s-ar fi sfâr[it de asemenea cu un divor], dac` Jake Halliday n-ar fi murit \nainte ca mama ei s` se fi plictisit de el.

– Merle, cred c` e[ti foarte egoist`. {tii c` vreau nepo]i. |n

plus, cred c` ai g`si foarte mul]umitoare via]a de familie. E chiar foarte pl`cut s` ai un b`rbat care s` aib` grij` de tine. Tu nu i-ai acordat \ns` nici o [ans`.

– Am avut aceast` discu]ie mai \nainte, mam`, a[a c` hai

s-o l`s`m balt`, spuse Merle t`ios. Am sunat doar s`-]i spun unde sunt, \n caz c` vrei s` iei leg`tura cu mine. Merle \i comunic` numele motelului [i num`rul de telefon. Dac` nu sunt acolo, po]i \ncerca s` m` suni pe telefonul mobil. Merle

nu se l`s` impresionat` de t`cerea de ghea]` ce urm`, [i scurt` convorbirea. Bine, pentru c` erai pe punctul de a pleca, am s` te las.

– Bine, m` gândesc dac` o s`-mi mai tihneasc` prânzul,

morm`i mama ei. |l iau cu Marion Wells [i [tii cum e ea. }i-am spus c` fiica ei mai are un copil, nu-i a[a? Dar apoi Foarte u[or, Merle ag`]` receptorul \n furc`, curmând repro[urile mamei sale. |[i dorea ca m`car o dat` s` poat` dis- cuta cu mama sa f`r` s` fie obligat` s`-i asculte discursurile care \ncepeau cu „De ce nu te-ai m`ritat s`-mi faci nepo]i?” Nu c` Merle [i-ar fi f`cut vreo iluzie despre motivul pentru care ]inea s` devin` bunic`. Edith Halliday care revenea la numele primului s`u so] dup` fiecare divor], ajunsese la vârsta la care cam toate prietenele ei aveau copiii c`s`tori]i, iar ea dorea s` fie mereu \n competi]ie cu ele. Voia s` poat` vorbi despre nunta elegant` de la biseric`, pe care ar preg`ti-o, [i s` se

\mp`uneze cu pozele nepo]ilor s`i.

|N LUMEA PETROLULUI

21

|n timp ce ea ar ar`ta tuturor fotografiile, eu a[ fi cea

\n]epenit` \n cas` schimbând scutece [i satisf`când capriciile unui b`rbat oarecare, se gândi Merle nemul]umit`. Doar o singur` dat`, cam cu cinci ani \n urm`, fusese pe punctul de a o asculta pe mama ei. Atunci, \nc` nu-[i \ncepuse cariera de supraveghetor al pu]urilor de forare [i lucra pe post de secretar` la aceea[i firm` cu Paul Garret. La \nceput, crezuse c` \ntâlnise \n sfâr[it pe cineva cu care ar fi putut s`-[i petreac` via]a. Purtase inelul de logodn` \nainte de a fi descoperit c` pentru planurile lui de viitor ar fi fost mult mai potrivit s` poarte un inel \n nas decât unul pe deget. Mama ei n-o iertase niciodat` c` rupsese logodna cu Paul, de[i Merle nu avusese niciodat` regrete. Pân` s` rup` logod- na, Merle nu realizase c` se \ncurcase cu el mai mult ca s`-i fac` pl`cere lui Edith [i nu pentru c` ar fi avut sentimente profunde pentru el.

O ma[in` de transport pr`fuit` apar]inând firmei Puma

Resources era \n parcare când Merle se \ntoarse de la Medicine. Ea recunoscu ma[ina ca fiind cea pe care o con- ducea Greg de obicei [i trase concluzia c` acesta se hot`râse s`-[i ia câte pu]in timp liber ori de câte ori avea ocazia. Când sondorii aveau s` dea de stratul con]inând petrol, el va sta probabil dou`zeci [i patru de ore pe zi pentru a analiza mostrele de roc` din noroiul de sond`. Petrolul este g`sit \n straturi poroase de roc` sedentar`, unde este stocat \n spa]iile dintre particulele de roc`. Sarcina lui Greg ar fi fost s`-i detecteze prezen]a prin variatele metode accesibile lui, cum ar

22

SANDY KEENE

fi studiul microscopic al mostrelor de roc`, radia]ii ultraviolete, fluorescen]`, chiar [i miros [i gust. O dat` ce ar fi descoperit petrolul, el ar fi condus testele viitoare pentru a determina care dintre petrol sau gaz era prezent \n cantit`]i comerciale. Numai rareori era o rezerv` destul de mare [i sub presiune suficient` pentru a promite un pu] de petrol ]â[nitor. Dup` ce trecu prin camera ei s` se schimbe \n costumul de baie, Merle ie[i din camer` [i se duse s`-l caute de Greg. |l g`si lungit pe unul din [ezlongurile de lâng` piscin`. |ndreptându-se spre el, \ncerca s`-[i alunge starea depresiv`. Atitudinea lui de ieri fa]` de ea o iritase. Greg Larson era exact genul de b`rbat care \i \nt`rea hot`rârea de a r`mâne singur`. Merle \[i putea imagina cu u[urin]` felul de via]` pe care el l-ar fi oferit oric`rei biete femei prost sf`tuite [i suficient de nebun` s` se m`rite cu el. Nu c` ar fi avut de obiectat \mpotriva unei so]ii care s` munceasc`. Dimpotriv`, probabil s-ar fi a[teptat ca ea s`-[i p`streze serviciul [i totodat` s` aib` \n grij` toate sarcinile unei gospod`rii, g`titul, sp`latul rufelor [i s`-i fie recunosc`toare c` o las` s` munceasc`. A[ezându-se pe [ezlongul de lâng` el, Merle \l salut` cu un zâmbet pe care [i-l impusese. El \ncepu imediat s` se plâng` de Leon Crane [i de interven]ia lui \n planurile lor pentru cin` de cu o sear` \nainte. De[i Merle [tia c` ar fi trebuit s` fie \ncântat` de atitudinea lui (nu exist` surs` de informa]ii mai bun` decât un angajat nemul]umit cu un u[or complex de persecu]ie), dar venind dup` conversa]ia telefonic` avut` cu mama ei, Merle \[i dorea s`-l poat` opri ca pe un program plictisitor de televiziune.

|N LUMEA PETROLULUI

23

– Crede c` se poate umfla \n pene \n fa]a mea pentru c` are

câ]iva dolari, [i c` m` poate c`lca \n picioare doar pentru c`

eu sunt un nenorocit de angajat. Greg gesticula cu ]igara aprins` \ntre degere, \mpr`[tiind scrumul pe jos. Merle \[i

opri privirea pe degetele lui \ng`lbenite. Fumatul la [antierele de forare era strict interzis [i consecin]a era c` pu]ini petroli[ti fumau. Cei care foloseau tutun, de obicei \l mestecau, ceea ce lui Merle i se p`rea dezgust`tor. Aceasta era prima dat` când Merle \l vedea pe Greg fumând. Trebuie c` era un gest de sfi- dare. F`r` nici o \ndoial`, Greg avea s` devin` o adev`rat` min` de aur pentru informa]ii. Ea-[i \ntoarse aten]ia c`tre conversa]ie.

– Dar d`-mi voie s`-]i spun un lucru, Merle, am semnat un

contract cu Puma [i nimic din el nu spune c` trebuie s`-i per- mit lui s`-mi spun` cum s`-mi petrec timpul liber,

zise Greg deja \ncins. Brusc, el c`p`t` toat` aten]ia ei.

– Ce vrei s` spui?

– Crane nu crede c` ar trebui s` m` \ntâlnesc cu tine.

Ar fi trebuit s` se a[tepte la asta dar, mai mult sau mai pu]in, vorbele lui Greg o zguduir`. Cu gesturi studiate, Merle desf`cu bu[onul sticlei cu ulei de plaj`, \[i turn` pu]in \n palm` [i \ncepu s` se ung` pe picioare.

– Cred c` l-ai \n]eles gre[it, spuse cu inocen]` \n glas. Ce motiv ar putea avea s` nu vrea ca noi s` fim prieteni?

– E pu]ul la care lucrez. Se presupune c` trebuie s` fie

foarte secret [i el se teme c` eu a[ putea fi indiscret, explic`

Greg.

– Indiscret? \ntreb` Merle p`rând uluit`, de[i \n mintea ei sunau o mul]ime de clopo]ei.

24

SANDY KEENE

Afurisitul de Leon Crane, de ce nu r`m`sese la Calgary?

Poate c` nu-i f`cea pl`cere s` se \ntâlneasc` cu Greg, dar el \i scutea multe ore de stat \n ar[i]`. {i-acum Leon era pe cale s`-i

pun` botni]`

– Este un pu] de testare [i el crede c` a[ putea sc`pa unele

informa]ii despre cum evolueaz` forarea. Merle ridic` din umeri, punându-[i ochelarii ca s`-[i ascund` ochii. Pân` acum, Greg sc`pase foarte pu]ine infor- ma]ii despre pu], dar nici nu prea avea informa]ii interesante.

Oricum, n-avea s` treac` mult pân` s` aib` informa]ii pre]ioase despre foraj [i Merle [tia c` le poate scoate de la el f`r` ca Greg s`-[i dea seama. Merle sim]i c`-l ur`[te pe Crane. Grija cu care cultivase prietenia cu Greg putea deveni inutil` dac` Leon \l gonea acum. Hot`rând c` o schimbare de subiect \n acest punct ar crea suspiciuni, Merle prefer` s` joace rolul ignorantei perfecte.

afurisit, afurisit, afurisit!

– Un pu] de testare? Ce-i asta?

– Testele noastre de suprafa]` au indicat c` \n aceast` zon`

ar putea fi petrol. Noi for`m ca s` vedem dac` este [i cât de mult, explic` Greg.

– {i ce-i cu asta? De ce ar trebui s`-mi pese mie c` voi g`si]i petrol? \ntreb` Merle, cu un aer de total` nep`sare.

– Tu ai putea s` nu fii interesat`, dar o mul]ime de oameni

ar putea fi, r`spunse el cu o voce plin` de importan]`. Permisul de arend` dat de guvern ne d` nou` dreptul doar la jum`tate din valorificare. Restul poate fi luat de c`tre oricine. Dac` g`sim ceva [i putem p`stra secretul pân` dup` licita]ia arendelor, am putea lua noi tot câmpul.

El o privi, vizibil \ncântat de rolul s`u de profesor.

|N LUMEA PETROLULUI

25

– Ai auzit vreo dat` de un supraveghetor de petrol?

Merle se \ncrunt` [i scutur` din cap. Aceast` conversa]ie ar fi putut fi foarte amuzant` dac` ea n-ar fi fost atât de \ngrijo- rat` de avansurile pe care i le f`cea Greg.

– Sunt spioni trimi[i de companiile rivale care s` afle despre pu]urile de explorare. Ea se for]` s` râd`.

– {i presupun c` domnul Crane crede c` eu sunt unul

dintre ace[ti spioni. Cât de melodramatic [i de ridicol! Cu gra]ie, oft` [i se \ntinse pe [ezlong, con[tient` c` Greg \i stu-

dia fiecare mi[care. Merle n-avusese niciodat` probleme \n a atrage b`rba]ii. Era un atu \n aceast` meserie, iar ea [tia cum s`-l exploateze. Din când \n când se \ntreba ce v`d b`rba]ii la ea, dar atâta timp cât treaba mergea, n-avea de gând s` se \ntrebe prea mult. Acum era mai bine s`-l fac` pe Greg s`-i ias` din cap supraveghetorii petrolieri, \nainte ca el s` \nceap` s`-[i pun` \ntreb`ri. Merle se \ntoarse pe burt` [i-i zâmbi pe sub p`l`rie.

– Te superi dac` te rog s` m` ungi pe spate?

– Cum s` m` sup`r! Greg s`ri de pe [ezlong [i apuc`

degrab` sticla de ulei de plaj`. Când el \i \ntindea lichidul cald

pe piele, Merle \nchise ochii [i se gândi revoltat` la compor- tamentul s`u de femeie u[oar`. Când mâinile lui \ncepur` s` se \ntind`, masându-i diafrag- ma, Merle se sim]i stânjenit` [i spuse iute.

– Mul]umesc, e destul. El \[i retrase mâinile [i ea-[i suci

gâtul s`-l priveasc`. Fa]a lui era ro[ie, iar fruntea-i era \ncrun- tat`. Greg era furios [i pu]in uluit de continua ei rezisten]` la avansurile lui. Merle nu era \nc` foarte \ngrijorat` de situa]ie,

26

SANDY KEENE

\nc` de]inea controlul asupra rela]iei lor de prietenie. {tia destul de bine c` va trebui s` ofere ceva mândriei lui dup` ce-l va fi respins.

– Uite ce-]i propun, fac eu cinste cu cina \n seara asta, ca o recompens`.

– Ar fi minunat. Chipul lui se lumin` [i se \nclin` pu]in spre ea.

– Bine. Merle \[i rezem` capul pe mâinile \ncruci[ate [i

\nchise ochii, zâmbind. S-ar putea ca Leon Crane s` vrea s`-i astupe gura lui Greg, dar ea era deja cu un pas \naintea lui [i inten]iona s`-[i men]in` pozi]ia.

Când Greg o v`zu la cin` dup` cinci zile [i-i spuse c` nu se vor putea vedea prea des \n urm`toarele câteva s`pt`mâni din cauza activit`]ii sale, Merle nu fu surprins`. Fusese mai devreme \n cursul dimine]ii s` supravegheze pu]ul [i v`zuse c` d`duser` peste un strat mai moale, de roc` mai poroas` [i putea spune mai multe [i dup` frecven]a cu care se ridica noroiul din sapa de forare, care indica densitatea forma]iunii rocii \n care se s`pa. Cu cât noroiul era scos mai des, cu atât roca era mai moale [i posibilitatea de a da de petrol mai mare. Merle mai \nv`]ase ceva din supravegherea for`rilor. Chiar dac` Leon Crane avea b`nuieli \n ceea ce o privea, el nu p`rea foarte \ngrijorat c` cineva \i supraveghea pu]ul. Nu era un fapt neobi[nuit ca sondorii s` se prefac` a scoate un anume tip de noroi cu sapa pentru a p`c`li supraveghetorii ce supravegheau [antierul. Prin \ncetinirea opera]iei, el putea face supraveghetorul s` cread` c` foreaz` \ntr-un strat ce nu con]inea petrol [i nu \ntr-o zon` poten]ial productiv`.

|N LUMEA PETROLULUI

27

Mai târziu \n cursul dup` amiezei, Merle porni cu ma[ina la [antier pentru o nou` supraveghere a scenei. Dup` cum obi[nuia s` procedeze, parc` Blazer-ul la distan]` de dou` mile [i parcurse pe jos restul drumului. Acum c` sondorii g`siser` o zon` ce putea con]ine petrol, ea-[i l`s` pozi]ia obi[nuit` din vârful dealului pentru una mai apropiat`. Chiar dac` putea ob]ine ceva informa]ii [i privind prin binoclu sau, [i mai bine, prin telescopul care m`rea de patruzeci [i cinci de ori, voia acum s` fie mai aproape. Din fericire erau câteva v`ioage pe lâng` gardul ce \mprejmuia [antierul [i se putea muta destul de aproape f`r` a fi observat`. Merle se târ\ \ntr-una din ele, \ncercând cu grij` s` nu fie observat`, ajungând la câ]iva pa[i de gard. Primul lucru pe care-l observ` fu ma[ina neagr` sport a lui Leon Crane. Ce se \ntâmpla cu omul acesta? Nu [tia c` el se presupunea s` stea \n biroul s`u elegant din Calgary [i s` a[tepte rapoartele \n loc s` viziteze [antierul? Ea inspect` repede zona din jurul instala]iei [i nu v`zu nici urm` de Greg sau Crane [i presupuse c` trebuiau s` fie \n birou. {tiind c` Leon era hot`rât s`-i \ntind` nervii la maximum, de[i acolo nu p`rea s` se petreac` mare lucru, Merle b`tu degrab` \n retragere. Nu se gr`bi s` ajung` la ma[in`. Sco]ându-[i ghidul florei spontane, hot`r\ s` \ncerce s` descopere flora din jur dup` pozele c`r]ii. Dup` o vreme, se surprinse absorbit` de activitate. Pe m`sur` ce se apropia de ma[in`, bra]ele ei erau tot mai \nc`rcate de flori s`lbatice. Descoperi câ]iva trandafiri s`lbatici, emblema floral` a ora[ului Alberta, [i când avea s` ajung` \napoi la motel, va \ntreba la recep]ie dac` nu au o vaz`

28

SANDY KEENE

pe care ar putea s-o \mprumute. Petalele lor roz str`lucitor i-ar \nveseli considerabil camera. Aproape ajunsese lâng` ma[ina ei maro cu alb când observ` ma[ina parcat` \n spatele acesteia. Leon Crane era rezemat neglijent de Ferrari-ul s`u negru, \n mod evident a[teptând-o. Automat, ea privi \napoi peste um`r, mul]umit` dintr-o dat` c` venea dintr-o cu totul

alt` direc]ie decât cea a [antierului. Cu stomacul strâns, se \ndrept` spre el.

– Bun`, nu m` a[teptam s` te v`d aici. Vocea ei exprima

pl`cerea surprizei. Exprimarea surprizei fu evident`, dar mai avea de lucrat la partea cu pl`cerea. Câteva secunde el r`mase

t`cut, m`surând-o pe \ndelete din cap pân`-n picioare. Merle deveni imediat con[tient` c` \nf`]i[area ei, hainele ei nu erau prea curate dup` ce se târâse prin toate [an]urile, iar pielea-i era plin` de praf.

– Sunt sigur c` nu te a[teptai, Merle, spuse el pe un ton

r`ut`cios. De[i expresia lui p`rea pu]in amuzat`, ea sim]i ostilitate \n atitudinea lui. Nodul din stomacul ei se strânse mai tare. Ochii lui se oprir` pe snopul de flori din bra]ele ei. Colec]ionezi specimene? Obrajii lui Merle devenir` de aceea[i culoare cu florile pe care le ducea. Nu era foarte sigur` cum s-ar fi purtat natu-

rali[tii cu plantele pe care le colec]ionau, dar era destul de sigur` c` nu le-ar fi f`cut buchete.

– De loc! r`spunse vesel`. Pân` când n-o va fi acuzat de spi- onarea pu]ului, nu era dispus` s` recunoasc` nimic. Le-am cules doar ca s` le pun \n camera mea de la hotel. Apuc` buchetul cu o singur` mân` [i c`ut` prin buzunare dup` cheia portbagajului. Am s` le pun \n cabin`, spuse \ndrept`ndu-se spre portiera pasagerului.

|N LUMEA PETROLULUI

29

– D`-mi voie s` te ajut, zise el pe un ton suav. Se \ntinse,

lu` cheile ma[inii [i deschise portiera. |n timp ce a[eza cu grij` florile pe scaun, era con[tient` de privirea iscoditoare a lui Crane inspectând interiorul ma[inii ei 4x4. P`rând nep`s`toare, ea ridic` rucsacul [i-l mut` \n portbagaj unde acesta ateriz` cu o bufnitur`. Telescopul [i binoclul reprezentau o investi]ie de câteva sute de dolari [i ea sper` c` nu suferiser` nici o stric`ciune. Nu voise ca Leon s`

devin` b`nuitor asupra con]inutului rucsacului. Când se \ntoarse de la portbagaj, el o privea gânditor. Ea se sili s`-l priveasc` \n ochi, cu o figur` mirat`.

– S-a \ntâmplat ceva?

– Tocmai m` \ntrebam de ce are nevoie un biolog de tele-

fon mobil, spuse f`r` s`-[i ia ochii de pe chipul ei. Merle \l privi senin`, apoi zâmbi.

– Ai v`zut telefonul? E o pies`, nu-i a[a? Mi l-a f`cut mama

cadou când am terminat universitatea. Era \ngrijorat` c` pot ajunge \ntr-o zon` \n care s` nu pot lua leg`tura cu nimeni. {tii cum sunt mamele. Râse scurt [i ridic` din umeri.

Sim]i mânerul de metal al portierei c`-i intr` \n spate [i realiz` c` se tot retr`sese din fa]a lui, ceea ce-i m`ri starea de

nervozitate [i \ncepu s` se bâlbâie. E

cam

\ngrijorat`, c`

sunt

aici singur`, dac`

ma[ina se stric`

n-a[ [ti s-o

repar

[uvoiul ei de vorbe se opri brusc. Leon r`mase t`cut,

privind-o doar, iar ea strânse pumnii a neputin]`. Nu-i era greu s`-l mint` pe Greg, cuvintele fabricate-i ie[eau din gur` ca apa dintr-un izvor, dar nu era la fel de simplu cu [eful lui.

Un vânt slab se stârni [i-i flutur` câteva [uvi]e din p`rul \ntunecat. Leon p`ru fascinat de mi[care [i ea-i zâmbi nesigur`. Privirea lui se mut` pe gura ei, apoi mai jos,

30

SANDY KEENE

\ntârziind pe sânii ce se ridicau [i l`sau \n ritmul respira]iei afectate de tensiunea nervoas`. I se p`rea ei sau el se apro- piase [i mai mult? Nu i se p`rea. Crane \ntinse [i-[i rezem` mâinile de portiera Blazer-ului, bra]ele lui blocând-o. De[i n-o atingea, Merle se sim]ea ca [i când el ar fi atins-o. |i putea sim]i c`ldura trupului ce radia prin mica distan]` ce-i desp`r]ea. El mirosea a transpira]ie, after-shave [i \nc` ceva, ceva foarte masculin ce-i f`cea ei pulsul s` galopeze. Merle [tiu c` el \i prive[te tr`s`turile, \ncercând s`-i citeasc` gândurile. Ea-[i p`str` privirea a]intit` pe gâtul lui, privind

vena de la baza gâtului, ce indica un puls stabil. Ar fi trebuit s` se fac` juc`tor de baschet, se gândi distras`. Cu majoritatea b`rba]ilor reu[ea s` se priveasc` \n ochi, dar ca s`-i vad` lui ochii, trebuia s` se uite bine \n sus. Prin c`ma[a descheiat` i se vedea p`rul \ntunecat de pe piept. Ea-[i umezi buzele uscate cu limba, apoi \nghi]i greu.

se opri s`-[i dreag` vocea, dar aceasta r`mase tot

r`gu[it`. M` a[teptai? Voiai s`-mi spui ceva? Se for]` s`-i priveasc` chipul. Respira]ia lui era cald` [i deloc nepl`cut` când \i atingea obrazul. Era foarte aproape [i-i putea vedea porii pielii. Ochii lui, de un verde intens, priveau spre gura ei. Merle \[i desp`r]i buzele \ntr-o invita]ie mut`. El se plec` [i gura lui o g`si pe-a ei, mi[cându-se \ntr-o explorare erotic`. Leon \i trase bluza din blugi [i degetele lui se strecurar` pe pielea goal` a spatelui ei. Merle suspin` u[or sim]indu-se tras`

\n vârtejul pasiunii, [i se l`s` dus` de val f`r` s` gândeasc`.

– M`

|N LUMEA PETROLULUI

31

El o eliber` dintr-o dat` [i ea se rezem` cu spatele de ma[in`. Pentru câteva clipe se holb` la el nedumerit`, uitând de pasiune. Se sim]ea p`r`sit`, ca un marinar pe ]`rmuri str`ine. Automat, mâna ei se ridic` la buze, atingându-le cu grij`. Erau zgâriate [i umflate. Leon se \ndep`rtase câ]iva pa[i [i o studia cu interes. Nimic din ceea ce abia se \ntâmplase \ntre ei nu se citea pe tr`s`turile lui, ochii lui aveau o lucire satisf`cut`

– Acum c` am sc`pat de grija asta, hai s` st`m pu]in de

vorb`. Vocea lui era calm` [i Merle se \ntreb` dac` nu cumva \[i imaginase s`rutul acela. La \nceput \l privi doar, apoi sim]i cum se \nfurie. S`rutul lui fu o mi[care calculat` ca s-o umileasc`! O cuprinse un calm \nghe]at ce-i \nfior` spinarea.

|l privi \n ochi f`r` s` ezite [i se rezem` cu spatele de ma[in`, \ncruci[ându-[i bra]ele.

– Despre ce? \ntreb` cu o voce ca o zi de iarn`.

– Greg Larson. Vreau s`-l la[i \n pace.

Merle \l privi pe sub sprâncene. Deci, despre asta era vorba.

– M` tem c` nu te \n]eleg. De ce trebuie tu s` fii \ngrijorat

de prietenia noastr`?

– Greg este angajatul meu. „Prietenia”, cum o nume[ti tu,

se intersecteaz` cu capacitatea lui de a-[i face datoria. Vreau s`

se termine. Tr`s`turile lui devenir` dure, ca ale unui b`rbat care ordon` [i a[teapt` supunere. Ochii cenu[ii ai lui Merle deveniser` ca ni[te buc`]ele de ghea]`.

– {i cum anume se intersecteaz`? Eu \l v`d pe Greg numai \n timpul s`u liber.

32

SANDY KEENE

– Urm`toarele câteva s`pt`mâni sunt critice pentru slujba

lui [i vreau ca toat` aten]ia lui Larson s` fie \ndreptat` asupra

ei.

N-ar fi f`cut o asemenea remarc` dac` ar fi suspectat-o de

cercetarea pu]ului [i Merle \[i dori dintr-o dat` s` râd`. Domnul Leon Crane nu era atât de inteligent pe cât se credea.

– {i tu crezi c` prietenia mea cu el \i distrage aten]ia? Ei,

hai, domnule Crane, ripost` ea, cu siguran]` nu numai tu e[ti

destul de arogant s` crezi c` po]i dicta pe cine pot avea pri- eteni angaja]ii dumitale. Expresia lui era glacial`, iar ochii \ntuneca]i.

– Evident, nu m-am f`cut \n]eles, am s` folosesc un limbaj

comun. Nu-mi plac muierile care dorm \n corturi [i-mi urm`reasc oamenii. Am destule probleme cu lucr`torii mei \n câmp [i f`r` asta. Un b`rbat nu poate s` lucreze când \[i

petrece tot timpul f`cându-[i griji despre ceea ce face mica lui \nc`lzitoare de pat de fiecare dat` când el este \ntors cu spatele. A[a c` las`-l \n pace pe Larson – [i pe oricare dintre oamenii mei cu care te-ai hot`r\ s`-l \nlocuie[ti. Obrajii lui Merle luar` foc [i ea-[i \ncle[t` pumnii ca s` se st`pâneasc`. Sim]ea nevoia s`-l pocneasc`, s`-i [tearg` de pe mutr` expresia arogant`.

cum

\ndr`zne[ti s` m` jigne[ti?

– Te rog, scute[te-m` de criza ta de revolt`, o \ntrerupse

Leon plictisit. Cred c` tocmai am avut parte de o demonstra]ie de re]inere „virginal`” din partea ta. De furie, i se puse un nod \n gât, iar gura i se \nchidea [i deschidea ca a unui pe[te. Cu siguran]`, nu era virgin`, dar era foarte departe de ceea ce insinua el. S` s`ru]i un b`rbat nu

– Cum \ndr`zne[ti s`-mi aduci asemenea acuza]ii

|N LUMEA PETROLULUI

33

\nseamn` mare lucru, dar s` se duc` cu gândul prea departe

\nsemna cu totul alt` poveste. Singurul b`rbat cu care avusese

o astfel de rela]ie fu Paul [i asta numai dup` ce fur` logodi]i. Leon \ncepu s` râd` [i str`b`tu distan]a ce-i desp`r]ea din doi pa[i.

– Ce se \ntâmpl`, scumpo? E[ti dezam`git` c` n-am dat

curs ofertei tale? \ntinse mâna la ceafa ei, o apuc` zdrav`n de p`r [i o for]` s`-l priveasc` \n ochi. Tonul vocii lui deveni grav.

Vrei s` ne \ntindem pe unul din sacii de dormit pe care-i ai ca din \ntâmplare \n ma[in` ? Merle \ncerc` s` se \ndep`rteze de el dar mi[carea o trase de p`r, f`când-o s` suspine de durere.

– Asta voiai, Merle? S` te am aici \n mijlocul câmpului?

\ntreb` el [optit. Cu o mi[care iute, o apuc` de \ncheieturile mâinilor [i i le r`suci la spate unde i le ]inu doar cu o mân`.

F`r` s` fie violent, o lipi de el [i o ]inu strâns. Cu mâna liber`

\i ridic` fa]a spre el. Trupul ei r`spunse f`r` voie atingerii lui [i sfârcurile \i devenir` evidente prin materialul sub]ire al

bluzei de bumbac. Leon râse când le observ`. Cu degetul mare \i mângâie buzele pân` acestea se desp`r]ir`. Invita]ia ta

e foarte clar`, iubito, dar m` tem c` va trebui s-o refuz. Chipul

lui exprima regret batjocoritor. Tot ce vreau de la tine e s`-l la[i \n pace pe Larson. |i d`du drumul, se r`suci pe c`lcâie [i se \ndrept` spre ma[ina sa. Merle auzi trântindu-se portiera, apoi motorul puternic al Ferrari-ului prinse via]`. Câteva clipe, Merle nu reu[i decât s` priveasc` norul de praf ridicat de ma[in`.

Capitolul 3

Peste câmpurile din Alberta era noapte când Merle ajunse cu ma[ina \n parcarea motelului. Cerul indigo se schimba treptat \n turcoaz [i cântecele p`s`rilor se auzeau clar \n aerul rece al dimine]ii. Traversând parcarea, Merle se for]` s` nu se uite \n direc]ia Ferrari-ului negru. Trecuser` trei zile de la \ntâlnirea ei cu Leon [i el \nc` nu se \ntorsese la Calgary. Din fericire, \n acest timp reu[ise s` evite \ntâlnirea cu el, dar nu fu u[or de fiecare dat`. Nu erau multe restaurante de ales \n zon` [i de dou` ori \[i revizuise alegerea \n ultima clip`, dup` ce descoperise ma[ina lui \n parcare. |n camer`, Merle \[i scoase hainele murdare cu o strâmb`tur` [i le arunc` peste teancul de rufe murdare din col]. Va trebui s`-[i fac` pu]in timp s` mearg` \n cel mai apropiat ora[ ca s` le spele chiar azi. Ultimele câteva zile fur` \ngrozitoare. Acum c` forajul ajunsese \ntr-o zon` poten]ial petrolier`, verifica activitatea la pu] la fiecare trei sau patru ore. |n general se \ntorcea la motel atât de pr`fuit` \ncât nu putea s` mai \mbrace acelea[i haine \nc` o dat`, iar teancul de

|N LUMEA PETROLULUI

35

rufe murdare crescuse cât un munte. Dup` du[, \mbr`c` o c`ma[` m`t`soas` de nylon. Era o crea]ie ridicol`, de culoarea piersicii, [i pe piept cu de dantel` sidefie, dar dup` ce jum`tate de noapte fu pe toate coclaurile sim]ea nevoia s` fie feminin`. Mai bine de o or` r`mase \ntins` \n pat [i uitându-se \n tavan. Merle nu era genul de persoan` care s` insiste asupra \ntâmpl`rilor nepl`cute din via]` [i scena petrecut` \n mijlocul preriei cu Crane f`cea parte cu siguran]` din acea categorie. Oricum, \ntreaga experien]` plin` de umilin]` \i era clar` \n minte. |[i b`tuse joc de ea, s-o s`rute astfel, apoi s-o eticheteze ca femeie u[oar`. Doar pentru c` r`spunsese s`rutu- lui lui nu \nsemna c` ea se culcase cu orice b`rbat care-i f`cuse

avansuri, nici c` s-ar fi culcat cu el. {i \n ceea ce privea acuza]ia despre ea [i Greg |nfuriat`, Merle se \ntoarse [i lovi perna. Blestematul de Leon Crane. N-avea s` se mai gândeasc` la el. Coborând din pat, se duse la baie [i g`si sticlu]a cu pastile de dormit pe care

o p`stra pentru când nu-[i respecta programul de somn.

Luând una din pastilele mici ro[ii, umplu un pahar cu ap` [i

o \nghi]i. Aceasta era metoda de a-[i scoate acel b`rbat din

minte!

Merle se \ntoarse la motel pe la ora trei dup` amiaz`. Pe scaunul de lâng` ea era o cutie mare de carton cu rufe sp`late pe care inten]iona s-o pun` deoparte \nainte de a pleca spre instala]ia de forare. Deschise u[a [i se \ntoarse. – Greg, ce faci aici? Credeam c` lucrezi. Era prima dat` c`-l \ntâlnea la motel dup` incidentul cu Leon.

36

SANDY KEENE

– S-a stricat instala]ia [i au trebuit s` trimit` dup` o pies`

de schimb, bomb`ni el. M-am gândit c` a[ putea s`-mi iau [i eu pu]in timp liber dac` am ocazia. Privi spre cutia pe care ea o ]inea \nc` \n bra]e. Ai sp`lat rufe? Merle \ncuviin]`. – Da, [i cutia asta are o ton`. Intr`, pân` o pun eu

deoparte. Ea intr` \n camer` [i puse cutia pe patul nef`cut.

– Ei, dac` a[ fi [tiut c` te duci s` speli rufele, ]i le-a[ fi dat [i pe ale mele, spuse Greg urmând-o \n camer`. Merle \i arunc` iute o privire, sigur` c` nu putea vorbi serios, dar dup` expresia lui \n]elese c` era serios.

poate data viitoare, spuse f`r` tragere de inim`,

\ndreptându-[i aten]ia spre cutia cu rufe. |ntr-adev`r voia ca ea

s`-i spele rufele! Din partea lui nici nu se putea a[tepta la altceva. Cu cât \l vedea mai mult, cu atât \l pl`cea mai pu]in.

Scosese din cutie câteva bluze \mp`turite când auzi u[a \nchizându-se. Continu` s` se ocupe de rufe, luând blugii [i punându-i \ntr-un sertar. Când se \ntoarse s`-l priveasc` din nou, observ` o privire stranie, plin` de hot`râre. Acum ce-o mai fi? Se \ntreb` nemul]umit` de privirea lui \ndreptat` spre pat. Crezuse mai \nainte c` stabilise cu el limitele rela]iei lor fizice. Câteva s`rut`ri prietene[ti, dar nimic mai mult! Orice ar fi avut el \n minte, putea da uit`rii. |ntor- cându-[i aten]ia spre rufe, zise:

– N-o s`-mi ia mult timp. N-ai vrea s` ne \ntâlnim lâng`

piscin`, dup` ce termin [i s` \not`m \mpreun`? Greg veni \n spatele ei [i o cuprinse \n bra]e. Aplecându-[i capul, \[i b`g` nasul \n p`rul ei.

– Haide, Merle, doar nu vrei s` m` faci s` cred c` tu chiar

vrei s` \no]i? De ce nu vrei s`-mi ar`]i c\t de dor ]i-a fost de

– Bine

|N LUMEA PETROLULUI

37

mine? Mâinile lui descriau \ncet cercuri pe stomacul ei. Când le mi[c` \n sus ca s` le mute pe sâni, Merle s`ri de lâng` el. Se \ntoarse, fulgerându-l cu privirea.

– }i-am spus c` voi veni s` te \ntâlnesc la piscin` mai

târziu. Acum, vrei te rog s` ie[i din camera mea ca s`-mi pot vedea de treab`? |l v`zu c` strânsese din buze [i se gândi c` ar fi trebuit s`-[i st`pâneasc` furia. Trebuia s` fi folosit o tactic` mai bun` de a ie[i din aceast` situa]ie f`r` s`-[i ias` din fire. Se \ntoarse, nedorind s`-l mai priveasc`.

– |mi pare r`u, Greg. Nu trebuia s` fi ]ipat la tine, deveni ea conciliant`.

– Nu, n-ar fi trebuit, spuse sup`rat. Am c`utat s` te \ntâl-

nesc toat` s`pt`mâna [i uite ce urare de bun-venit am primit.

c` de vin` e c`ldura, m` face s`

fiu moroc`noas`. |[i d`du p`rul de pe frunte [i-i zâmbi. Chiar

simt nevoia s` \not [i, oricum

\mpreun` la Medicine Hat. Ce-ar fi s` mergem disear`? El o privi, cu urme evidente de sup`rare pe chip. Dup` o vreme, morm`i o \ncuviin]are [i ie[i din camer`. Când u[a se

\nchise \n urma lui, Merle se a[ez` pe marginea patului [i-[i

l`s` capul \n mâini. El plecase

s`rutat. Sim]i c`-i vine grea]` [i fugi la baie. Luând periu]a de din]i, puse past` pe ea [i frec` p\n`-i sângerar` gingiile. |ntorcându-se \n camer`, se \ntreb` cum avea s` reu[easc` s` se mobilizeze s` mearg` la piscin` [i s` dea ochii cu el. Leon era prea aproape. Poate c` nu era ea cum zisese el, dar oricum era mult mai sus decât una care f`cea trotuarul. Se folosea de \nf`]i[area sa [i de succesul la b`rba]i pentru a ob]ine infor- ma]ii; nu pentru c` s-ar fi culcat cu Greg, nu c` s-ar culca vre- odat` cu el. Ideea-i d`du fiori – la fel ca amintirea s`rutului lui.

dar nu \nainte de-a o fi

n-am luat niciodat` masa

– {tiu, \mi pare r`u. Cred

38

SANDY KEENE

{tiu dintr-o dat` ce-avea de f`cut. Nu putea suporta ca el s-o mai s`rute vreodat`. Min` de aur sau nu, se s`turare de aceast` mizerie. Avea s` se duc` acum la piscin`, s`-i spun` c` nu va mai ie[i vreodat` cu el. Dac` el va face o scen`, n-avea decât. Ea se s`turase. Hot`rât`, se \ndrept` spre u[`. Deschise u[a [i \ncet, o \nchise la loc, rezemându-se de ea. Cum naiba? se gândi ea. Nu putea s` se duc` acolo [i s` spun`: „|mi pare r`u, Greg. Mi-e sil` de tine [i nu vreau s` te mai v`d”. Când o s`rutase atât de pasional, nu-l respinsese ci r`m`sese pasiv` \n bra]ele lui. Câteva minute mai târziu, Merle se studia \n oglind`. Costumul \ntreg de baie bleumarin era mai pu]in revelator decât cel alb pe care-l purta de obicei, dar tot ar`ta mai bine \n el decât [i-ar fi dorit. Culoarea lui \nchis` \i f`cea p`rul s` par` [i mai \nchis, f`cându-l s` capete reflexe albastre. Privindu-se critic, observ` c` sl`bise pu]in de când \ncepuse slujba. Cu un oarecare noroc, poate mai pierdea ceva din greutate [i devenea atât de sl`b`noag` \ncât Greg s`-[i piard` interesul f`r` ca ea s`-l resping`. La acest gând, \[i apuc` prosopul [i p`r`si camera. Spre u[urarea ei, când ajunse acolo, \n piscin` se jucau doi copii. Un cuplu de tineri, probabil p`rin]ii lor, st`teau \ntin[i pe [ezlonguri [i \i priveau. |n cele din urm`, n-avea s` \noate singur` cu Greg. Pentru o clip`, se gândi c` ar putea chiar fi capabil` s`-l evite. Apoi, \n partea \ndep`rtat` a piscinei, v`zu un [ezlong [i o siluet` de b`rbat stând \ntr-o rân` pe el. Se \ndrept` spre siluet`. Ani mai târziu, \nc` \[i va aminti tres`rirea avut` la vederea lui Leon Crane uitându-se \n sus spre ea cu r`ceal` \n privire. Nu numai o dat` i se \ntâmplase \n câmp s` se ating` accidental de câte un gard electrificat, iar

|N LUMEA PETROLULUI

39

senza]ia de curentare era foarte asem`n`toare cu cea sim]it` la vederea lui. Merle r`mase \n]epenit`, holbându-se la el, inca-

pabil` s`-[i ia privirea din ochii lui sau s` scoat` o vorb`. Apoi, \ntreaga scen` umilitoare din câmp \ncepu s`-i revin` \n minte [i obrajii i se \nro[ir`.

– Bun`, Merle.

– Bun`, r`spunse gâtuit` de nodul din gât.

– E ceva \n neregul`? Pari surprins` c` m` vezi. Merle \[i lu` ochii de la el [i privi \n jur.

cred c` da. M` a[teptam s`-l v`d pe Greg. Ea-i

v`zu sprâncenele plecând \n sus [i spuse sfid`tor: Mergeam s`

\not`m.

– A[a? Leon se ridic` [i-[i l`s` picioarele peste marginea

[ezlongului. Fusese o mi[care gra]ioas` pentru un b`rbat atât de solid. Slipul lui de baie era foarte mic, uimitor de alb \n contrast cu pielea lui bronzat`. Când el \[i mi[c` mâinile pu]in, ea-[i fix` privirea pe mu[chii ce se vedeau mi[cându-se sub piele. Poate c` nu era cel mai frumos b`rbat pe care-l

v`zuse vreo dat`, dar avea ceva atr`g`tor, un mascul ce o f`cea s`-i alerge sângele \n vene.

– S` [tii c` am vorbit serios zilele trecute, Merle. Nu vreau

s` te mai \nvârte[ti pe lâng` Larson. El se ridic` brusc [i involuntar, Merle f`cu un pas \napoi. Reac]ia ei instinctiv` la prezen]a lui o stânjenea. Nu era timid` [i o enerva teribil puterea lui asupra ei. Nu-i va permite s-o intimideze! |[i mai b`tuse joc o dat` de ea [i n-avea de gând s`-l lase s` repete figura. Capul ei se \nclin` amenin]`tor iar maxilarele i se \ncle[tar` cu hot`râre.

– Regret c` te dezam`gesc, dar dac` vreau s`-l v`d pe Greg Larson, atunci asta e exact ceea ce am s` fac.

– Da

cred

40

SANDY KEENE

El veni [i se post` exact \n fa]a ei, [i ea se for]` s` nu se mi[te.

– A[a crezi? \ntreb` pe un ton m`t`sos. Mâna lui se ridic`

[i tras-o linie imaginar` de la lobul urechii ei, \n jos pe gât pân` la piept. Nu-l vezi acum. A plecat \napoi la lucru. La t`cerea ei prelungit`, el continu` potolit:

– Sunt sigur c` pot s`-]i ]in companie la fel de bine. De ce

n-am lua masa \mpreun` ca s`-]i ar`t? El \i ridic` \ncheietura mâinii [i-i mângâie pulsul cu degetul mare, apoi se aplec` [i-i

atinse palma cu buzele. Când \[i \ntoarse ochii spre ea, Merle \i prinse [i \i sus]inu privirea pentru câteva secunde. De[i nici prin cap nu-i trecea s` mearg` cu el, se sim]i \nfiorat`. Ie[ind cu [eful lui, putea s` scape de Greg. {i luând \n considerare partea folo- sitoare, Leon ar [ti la fel de multe despre pu], chiar mai multe. Pe de alt` parte, Leon era evident mult mai de[tept decât Greg, deci n-avea s` fie la fel de u[or s`-l stoarc` de informa]ii. |ndoiala ei trebuie c` i se citise pe chip, pentru c` el zise repede:

– Te-ar ajuta s` te hot`r`[ti dac` ]i-a[ spune c` am regretat

toate cele spuse \n dup` amiaza aceea? Ea-l privi cu aten]ie, v`dit uluit`. S`-[i fi schimbat p`rerea despre ea? Dac` da, de ce continua s` insiste s` nu-l mai \ntâl- neasc` pe Greg? S` fie pentru c` [i-a dat seama de adev`r?

Chipul ei p`li la acest gând. Pe de alt` parte, de ce ar fi vrut el s` ias` cu ea dac` a[a st`teau lucrurile?

– Mi-ar face pl`cere s` iau masa cu tine, spuse Merle \ntr-un

târziu. Unicul mod de a afla era s` accepte invita]ia. Dac` el aflase c` ea cerceta pu]ul, trebuia s` [tie. El n-o putea opri, dar trebuia s` fie foarte atent`.

– Bine. Propun s` mergem cu ma[ina pân` la Medicine

Hat, spuse el zâmbindu-i. Lui Merle i se p`ru c` detecteaz` o

|N LUMEA PETROLULUI

41

expresie de triumf pe chipul lui, dar peste o clip` crezu c` i s-a p`rut. Am câteva treburi de rezolvat dup`-amiaz`, a[a c` am s` trec s` te iau \n jur de [ase [i jum`tate.

– Bine, zise Merle ezitând, n-ar fi mai bine s` ne \ntâlnim

\n parcare? El o privi curios, dar \ncuviin]`. Nu voia ca el s`-i

vad` camera. Nu c` ar fi fost acolo ceva care s` sugereze c` ea supraveghea pu]ul. Toate noti]ele erau bine \nf`[urate \n p`tura de rezerv` [i puse pe raftul garderobei. Cu toate aces- tea, avea re]ineri \n a accepta prezen]a lui \n preajma acestor obiecte. Oricum, nu terminase aranjarea lucrurilor [i camera ar`ta groaznic.

– Ne vedem atunci. El se \ndep`rt` de piscin` f`cându-i cu mâna.

|[i petrecu restul dup`-amiezii \n apa piscinei, \ncercând s` se r`coreasc`, apoi se duse s` se preg`teasc` pentru \ntâlnire. Nu-i lu` mult timp. Oricum, nu era nevoie s` petreac` ceasuri ca s` se hot`rasc` ce s` \mbrace. Avea doar dou` rochii cu ea. |[i l`sase aproape toat` garderoba \n apartamentul din Calgary. Cea pe care o alesese, de culoarea caisei [i cu spatele gol pân` la talie, era cu siguran]` potrivit` momentului. Din m`tase natural` [i cu o croial` de mare maestru. Culoarea cald` \i accentua bronzul [i \mpreun` cu p`rul negru \i d`deau o not` exotic` de clas`. Rochia fusese destul de scump`, \[i aminti ea \n timp ce lu` flaconul cu parfum Joy [i \[i puse c\te o pic`tur` la \ncheie- turile mâinilor. Uitându-se \n lumin`, observ` c` sticla era aproape goal`. Se gândi c` imediat ce-[i va fi primit cecul, tre- buia s-o \nlocuiasc`. Mama ei \i spusese \ntotdeauna s`-[i

42

SANDY KEENE

deschid` un cont pentru economii, dar Merle gândise mereu c` n-avea sens s` munceasc` dac` nu-[i putea permite [i câte o extravagan]`. Când ajunse \n parcare dup` câteva minute, nu-l v`zu imediat pe Leon, de[i Ferrari-ul era parcat lâng` Blazer. Privindu-[i ceasul, constat` c` ajunsese cu cinci minute mai devreme [i se \ntreb` dac` n-ar fi trebuit s` se \ntoarc` \n camer` ca s` mai a[tepte câteva minute. Fiind nepavat`, par- carea era plin` de praf, mai ales la ora la care turi[tii veneau s` se cazeze pentru noapte. Tocmai se hot`râse s` se \ntoarc` \n motel când \l v`zu pe Leon venind prin spatele Blazer-ului. Era evident c` exami-

nase vehiculul [i c` se uitase \n interior prin ferestre. Leon o v`zu [i \i f`cu semn. Când ajunse lâng` el, inima-i b`tea repede [i reu[ind s`-[i mascheze consternarea, \i \ntoarse zâmbetul.

– Tocmai am aruncat o privire ma[inii tale, coment` Leon

\ntorcându-[i capul s` priveasc` prin fereastra din spate.

– O! exclam` ea cu destul` greutate.

– F`r` bancheta din spate, are o mul]ime de spa]iu pentru

bagaje. Am nevoie de o alt` ma[in`. Ferrari-ul e ma[in` de ora[ [i de autostrad`, iar cu drumurile accidentate din aceast` zon` \mi este destul de greu. M` gândisem s` iau una din ma[inile de transport ale companiei, dar \mi place cum arat` aceasta. Cum te \mpaci cu ea?

– Chiar \mi place. U[urarea ei era reflectat` limpede de

zâmbetul pe care i-l adres`. Un 4 x 4 e u[or de condus [i, dup`

cum spuneai, po]i c`ra o mul]ime de echipament cu ea. – Da, \ncuviin]` el gânditor, chiar [i echipamentul de camping. |n gheata de la Ferrari nu pot duce mare lucru.

|N LUMEA PETROLULUI

43

– Gheat`? \ntreb` \ncruntat`, apoi râse. Vrei s` spui

portbagaj. Câteodat` uit c` vii din Anglia.

– Vrei s` spui c`-mi pierd accentul? \ntreb` el amuzat,

privind-o cu o sprâncean` ridicat`.

– Nu când spui ceva atât de ciudat ca „gheat`”, spuse Merle

râzând.

– Ciudat? o \nfrunt` el cu o privire r`ut`cioas`. Ar trebui s` [tii

c` eu vorbesc engleza regal`. Nu \n]eleg de ce voi cei din colonii,

nu \nv`]a]i adev`ratele denumiri ale lucrurilor, spuse arogant.

– |mi pare foarte r`u, sir, replic` Merle iute, pe un ton afec-

tat, \ncercând s`-i copieze accentul. Pe viitor am s`-i spun doar

gheat`, iar capota va deveni bonet`. Acum spune-mi, cum s`-i zic cutiei jocheului? Când v`zu \n ce hal l-a uluit, Merle \ncepu s` râd` \n hohote. O clip` mai târziu, râse [i el, apoi \ntreb`:

– Bine, m` predau. Ce naiba \nseamn` cutia jocheului?

– Nu [tii? Nu [tiu dac` ar trebui s`-]i spun. Dup` câte v`d, nu

]i-ai b`tut capul s` \nve]i adev`ratele denumiri ale lucrurilor

– Merle, o amenin]` el, privind-o mirat \n timp ce se

apropia de ea. O apuc` u[or de umeri. Am mijloacele de a te face s` vorbe[ti.

– Accentul t`u german e cumplit, râse Merle.

– Nu poate fi mai r`u decât cel pe care tu \l consideri a fi

englezesc, replic` el zâmbind. Se privir` \n ochi câteva clipe, iar amuzamentul disp`ru de pe chipurile lor. Al naibii, era atr`g`tor. C`ldura mâinilor lui pe umerii ei goi \i d`du fiori pe [ira spin`rii. Inima \ncepu s`-i bat` cu putere când v`zu c`-i dispare zâmbetul de pe chip [i ochii i se \ntunec`. {i el sim]ea tensiunea ce ap`ruse \ntre ei. |n spatele lor se auzi un claxon, readucându-i la realitate.

44

SANDY KEENE

– Hei, amice, blochezi drumul! [oferul l`sase geamul ca s`

strige la ei. Du-o \n camer` pân` nu te faci de râs! Leon \i arunc` b`rbatului o privire dur` [i luând-o pe Merle de umeri, o conduse spre Ferrari. Când el o ajut` s` urce, obrajii ei erau ro[ii [i figura nemul]umit`. Fu o prostie c` se l`sase stân- jenit` de remarca [oferului. Oricum, nu f`ceau nimic. Leon nici m`car n-o \mbr`]i[ase [i \n nici un caz n-o s`rutase. Se uitaser` doar unul la cel`lalt. Era stânjenit` [i pentru c`-[i amintise p`rerea lui Leon despre ea. Tot nu [tia dac` [i-o schimbase sau nu. Credea despre ea c` e genul de femeie care umbl` cu b`rba]i prin moteluri? |i arunc` \n fug` o privire. El era cu capul \ntors, ca s` vad` dac` poate intra cu ma[ina pe [osea. C`l`torir` \n lini[te pre] de câteva minute [i Merle sim]i c` se destinde. Dac` el nu comenta incidentul din parcare, ea n-avea de gând s-o fac`. Ma[ina era extrem de confortabil`. Era luxoas`, cu tapi]eria de piele [i plu[ul de pe podea, prin compara]ie cu practicul Blazer. Merle sper` ca singurul interes al lui Leon pentru

Blazer s` fi fost gândul de a-[i lua [i el unul. N-ar fi fost un

dezastru major dac` el ar fi aflat adev`ratul scop al prezen]ei ei \n zon`, dar tot nu voia ca el s` [tie. Era atras` de Leon [i nu voia ca el s` afle c` ea lucra \mpotriva lui. Merser` o distan]` bun` pân` când Leon rupse t`cerea.

– Nu mi-ai spus.

– S`-]i spun? se mir` ea.

– Ce e cutia jocheului?

– O, e compartimentul pentru m`nu[i.

– Vrei s` spui cutia pentru m`nu[i, o corect` el zâmbind.

De[i ea-i \ntoarse zâmbetul, camaraderia lor de mai devreme disp`ruse, gluma p`rând r`suflat`. Merle se rezem` de sp`tarul scaunului, sim]ind ap`sarea t`cerii. Trecur` câteva minute pân` când Leon spuse:

|N LUMEA PETROLULUI

45

– E[ti foarte t`cut`. La ce te gânde[ti?

Merle se \ntoarse s`-l priveasc`. Ce-ar spune dac` ar auzi c`

se \ntreba de ce o invitase? S-o fi invitat pentru c`-[i schimbase

p`rerea despre ea

s` continue ceea ce nu terminase \n dup` amiaza aceea?

– M` gândeam c` mi-ar pl`cea s` am o zi liber` [i s` merg la Badlands cât mai sunt prin zon`.

sau pentru c` nu [i-o schimbase? Pl`nuia

– Ai mai fost vreodat` acolo?

– De mai multe ori, mi se pare o zon` fascinant`. Totul

acolo pare o alt` lume.

– Da, \ncuviin]` Leon. E uimitor ce pot face vântul [i apa,

s` creeze sculpturi care s` rivalizeze cu cele ale marilor arti[ti. |n unele p`r]i din jur, eroziunea a scos la vedere straturi ce au stat ascunse [aptezeci de mii de ani. |n ce zon` te-ai gândit s` mergi?

– La Dinosaur Provincial Park. Priveli[tile sunt spectacu-

loase \n zona aceea. |mi plac [i exponatele muzeului. Cl`dirile sunt construite chiar pe locurile unde scheletele au fost rele- vate de stânci. E fantastic atunci când realizezi c` prive[ti ceva ce a tr`it cu peste [aizeci [i cinci de milioane de ani \n urm`. Câteva minute discutar` despre atrac]iile parcului, pe care

[i Leon \l vizitase, apoi el \ntreb`:

– Vrei s` vezi dac` nu g`se[ti [i tu câteva oase de dinozaur?

– Bine\n]eles, se \ncrunt` ea. E una dintre atrac]iile zonei.

Fosilele sunt peste tot [i nu numai de dinozauri. Unul dintre hobby-urile ei era s` colec]ioneze fosile [i când Leon recunoscu c` [i el are o colec]ie, conversa]ia continu` cu u[urin]` pe tot parcursul drumului pân` la Medicine Hat. Pân` când nu se a[ezar` \n restaurant [i Leon comand`, Merle nu realiz` c` putuse s` fi fost indiscret`. Interesul ei

46

SANDY KEENE

pentru paleontologie putuse s` par` straniu, când se

presupunea c` ea era biolog. Nu se gândise la asta, dar Leon \i aruncase de câteva ori priviri ciudate, c`rora ea nu le acor- dase aten]ie \n timpul conversa]iei. Fosilele nu erau subiectul favorit pentru toat` lumea [i ea-[i d`duse frâu liber entuzias- mului \n loc s` fie prudent`. Nervozitatea ei spori când \ntâlni privirea lui Leon care-o studia. Cineva trebuia s`-i scurteze limba. Dac` el o suspecta acum, era numai vina ei. Nervozitatea ei deveni \ncordare când Leon se \ncrunt` dintr-o dat` [i-i spuse:

– M` surprinzi, Merle. E evident c` e[ti foarte inteligent`.

Nu \n]eleg cum ai putut s` fi atât de bleag` [i s` \ncepi o rela]ie cu Larson. Merle lu` o gur` mare din cocteil. {tia c` ar fi trebuit s` se simt` u[urat` c` el nu-[i d`duse seama de interesul ei pentru pu], dar tot era dezam`git` c` nu-[i schimbase p`rerea despre ea. }inându-[i privirea \ndreptat` spre lichidul din pahar, \[i mu[c` buza de jos. Ar fi vrut s` se apere, s`-i explice c` gân-

dea gre[it despre rela]ia ei cu Greg, dar [tia c` va trebui s` tac`. Nu numai c` explica]ia ar fi fost f`r` suport, dar [i pericu- loas`. Atâta timp cât el ar fi crezut c` ea era angrenat` \ntr-o leg`tur` de dragoste pasionat` cu Greg, n-ar fi b`nuit-o de motivul real pentru care se \ntâlnea ea cu geologul. Ajuns` la aceast` concluzie, era total nepreg`tit` pentru ceea ce el avea s`-i spun`.

– Trebuia s`-]i dai seama c` imediat ce zvonurile despre „prietenia” ta ajungeau la birou, am s` te verific.

Capitolul 4

Merle \l privi imediat. Expresia lui era amuzat`, ca [i când \i f`cea pl`cere s-o vad` f`când fe]e-fe]e. {i nu era furios – asta \nsemna c` nu aflase? Dar dac` o verificase, trebuia s` [tie. {i

dac` [tia, trebuia s` fie furios. Merle era foarte logic`. Cu câte- va fapte, ajungea la concluzii cu o precizie de computer. Din nefericire, cu aceste fapte era prins` \ntr-o capcan` ce nu p`rea s` aib` ie[ire.

– E ceva \n neregul`, Merle? \ntreb` el blajin.

– |n neregul`? s`rii ea ca ars`.

descump`nit`? \ntrebarea batjocoritoare a

lui Leon o f`cu s` strâng` din buze. Leon Crane se amuza teri- bil pe seama ei.

– Ar fi trebuit s` fiu? \ntreb` scurt, gâtuit` de furie neputincioas`.

– Pari pu]in

– Nu, de ce, râse el. Doar n-ai crezut c` n-am s` v`d prin

jocul t`u de actri]`. Un naturalist studiind, interac]iunea diverselor specii. S` fim serio[i, mi-e ru[ine pentru tine. Puteai

g`si o acoperire mai acceptabil`. Chelnerul veni cu primul fel care ar fi trebuit s`-i ofere lui Merle [ansa de a-[i st`pâni furia [i stânjeneala, dar nu se \ntâmpl` astfel.

48

SANDY KEENE

Ea str`punse cu furculi]a o bucat` de crab imaginându-[i

c`-l \n]eap` pe Leon Crane. Ar fi preferat s`-l vad` furios mai degrab` decât s`-l vad` râzând. O trata ca pe o n`tâng` [i era evident c` nu-l deranja câtu[i de pu]in c` ea cerceta pu]ul.

– Creve]ii sunt delicio[i, cum e crabul? \ntreb` pe un ton

pl`cut când Merle r`mase t`cut` mai multe minute.

– Bun, spuse printre din]i, f`r` s` ridice ochii din farfurie.

– Ai de gând s` fii botoas` toat` seara? Oricum, tu e[ti cea care cerceteaz` pu]ul meu [i nu invers, spuse \n]eleg`tor.

Nu sunt botoas`, spuse cuminte, apoi \ntreb`: De când

[tiai?

C` spionezi [antierul? Am b`nuit de când te-am v`zut cu

Larson [i n-a trecut mult pân` ce b`nuiala mi-a fost confir-

mat`.

– Atunci de ce

?

\ntreb` privindu-l \ncruntat`.

– N-am spus nimic mai devreme? complet` el \ntrebarea \n

locul ei. Am sperat ca Larson s`-[i revin`. Apoi am crezut c`

poate [i-a revenit pân` s` te v`d la piscin` \n dup` amiaza

aceasta. Tu chiar \l ai la degetul mic, nu-i a[a? P`cat, \l cost` slujba, spuse continuând s` m`nânce lini[tit.

– L-ai concediat?

– Nu i-am prea dat de ales. I-am spus c` tu cercetezi pu]ul

[i s` se ]in` departe de tine, dar n-a vrut s` asculte. Ridic` din

umeri, ca [i când concedierea geologului era lipsit` de urm`ri

ca strivirea unei mu[te. Ridicându-[i ochii din farfurie, el \i zâmbi.

– Pari uluit`, Merle, coment` el v`zându-i expresia.

Era. |ntr-un târziu, \[i \mpinse farfuria cu mâncare [i se \ncrunt` la el.

– E[ti \ngrozitor de calm \n aceast` situa]ie.

– Te a[teptai s` fiu furios?

|N LUMEA PETROLULUI

49

– Bine\n]eles.

– La \nceput am fost, recunoscu el. E unul din motivele

pentru care am fost a[a de dur cu tine \n acea dup` amiaz`. Am dorit [i s`-]i dau o lec]ie. Dar ar fi fost mai degrab` o prostie s` ]in sup`rare. Asta \nseamn` afacerea cu petrol [i atâta timp cât sistemul de arendare a terenurilor nu se va schimba, supraveghetorii vor face parte din afacere. Puma folose[te supraveghetori [i mi-ar fi greu s` m` plâng c` alte companii fac la fel. Sosir` salatele \mpreun` cu o sticl` de vin alb pe care Leon o comandase. Pe sub gene, Merle \l privea cum \ndeplinea ritualul degust`rii vinului, recunoscând c` o f`cuse cu admira]ie. Era pân` acum unica lui atitudine de sensibilitate demn` de luat \n seam`, dar [tia c` dac` pozi]iile lor s-ar fi inversat, ea n-ar fi fost la fel de rezonabil`. Dup` ce chelnerul plec`, Leon \[i gust` salata, apoi o privi peste mas`.

– S` nu-mi \n]elegi gre[it atitudinea, Merle. Doar pentru

c` \n]eleg c` \mi cercetezi pu]ul, nu \nseamn` c` am s` te ajut s`-]i \ndepline[ti misiunea, o avertiz` el. De fapt, am s` fac tot posibilul s` ]i-o \ngreunez. Ezit` o clip`, apoi ad`ug`. {i nu

\ncerca s` faci pe Mata Hari cu mine.

– Acesta era mesajul când ai zis c` voiai s`-mi dai o lec]ie? Nu-i f`cea pl`cere s` aduc` acea experien]` umilitoare \n discu]ie, dar voia s` [tie.

– A fost doar o parte din lec]ie. Voiam s` te fac s` \n]elegi

c` \n timp ce s-ar putea s`-mi fac` pl`cere s` fac dragoste cu tine, n-ai s` reu[e[ti s` sco]i vreo informa]ie de la mine. Am crezut de asemenea c` era important pentru tine s`-]i dai seama cât de periculos este jocul t`u.

– Nu \n]eleg, spuse privindu-l uimit`.

– Cam e timpul s-o faci. Cred c` am o idee destul de clar`

despre cum era rela]ia ta cu Larson. |l manevrai cu o mul]ime de promisiuni de[arte, nu-i a[a? Am dreptate, Merle? \ntreb` privind-o fix. Fu nevoit` s` \ncuviin]eze. Obrajii \ncepuser` s`-i ard`. Era o u[urare s` afle c` el \[i schimbase p`rerea despre ea, dar [i

stânjenitor. Oricum, tot nu \n]elegea unde voia el s` ajung` [i pân` la urm` \l \ntreb`:

– Nu vreau s`-]i \ndrep]i aten]ia spre altul dintre lucr`torii

mei, acum c` am sc`pat de Larson. Asta ar \nsemna s` dai de necaz, Merle. Pe chipul lui nu se putea citi acum nici o urm` de amuzament. Leon era teribil de serios. Larson a spus oame- nilor de pe [antier c` rela]ia lui cu tine era mult mai intim`. Ei \[i imagineaz` c` dac` scapi de el [i \ncepi cu altul dintre ei, nu te va l`sa s` ]ii lucrurile la nivel platonic. Va voi ceea ce crede c` Larson a c`p`tat.

Merle \[i aminti ce-i spusese despre a-i face activitatea mai dificil` [i-l \ntrerupse cu ner`bdare.

– Cum [tiu c` tu nu-mi spui asta doar ca s` nu \ncerc s`

contactez pe altcineva?

– |n dup` amiaza aceea cred c` ]i-am ar`tat cât de vulnera-

bil` e[ti. Dac` te-a[ fi vrut, nu m-ai fi putut opri, spuse el t`ios.

„Dac` te-a[ fi vrut”. Cuvintele \i sunau \nc` \n urechi [i ea ripost`:

– Chiar a[a? {tiu cum s`-mi port de grij`, domnule Crane.

– |nceteaz` s` fii ridicol`, Merle. Ai fi \n stare s` duci ceea

ce se consider` a fi o munc` de b`rbat, dar tu nu e[ti b`rbat. E[ti mai mic` [i mai slab`. Nu vreau ca vreunul dintre lucr`torii mei s` fie acuzat de viol [i cred c` nici tu nu vrei. Merle \nghi]i \n sec, devenind dintr-o dat` foarte interesat` de lucirea luminii \n paharul cu vin. Crudul adev`r al

|N LUMEA PETROLULUI

51

cuvintelor lui \i suna \n minte. |i pl`cea s` se cread` independent`, capabil` [i perfect st`pân` pe via]a sa. Vulnerabil` era un adjectiv ce nu-i pl`cea s`-l foloseasc` atunci când era vorba de propria persoan`. Aducea a neputin]`, dependen]`, supunere. Nu gândise astfel despre sine. Chelnerul le aduse felul urm`tor [i-i iscodi cu privirea \n timp ce le a[eza farfuriile \n fa]`. Când el plec`, Merle ridic` furculi]a, de[i nu mai avea poft` de mâncare. Sim]i ochii lui Leon care-[i ignora de asemenea farfuria, \ns` nu voia s`-i \ntâlneasc` privirea. De[i furia ei aproape disp`ruse, era sup`rat` pe el. Era con[tient` c` munca ei era plin` de peri- cole [i se p`zea. Nu-i pl`ceau [erpii [i era cu ochii-n patru dup` ei. Când lucrase \n nord, fu foarte atent` cu gunoaiele care s` nu atrag` ur[ii. Era precaut`, dar nu-i pl`cea s` admit` c` se temea câte o dat` de \ntâmpl`rile ce puteau ap`rea pe negândite. Dar cu discu]ia avut` cu Leon despre vulnerabili- tate [i sl`biciune \i strecurase \n suflet \ndoiala despre \ncre- derea \n sine pe care o credea inviolabil`. – Merle, spuse Leon \ncet, luându-i mâna. {tii c` am drep- tate, chiar dac` nu vrei s` recuno[ti. Vreau s`-mi promi]i c` n-ai s` mai faci vreo nebunie. El \i strânse pu]in degetele [i ea se surprinse privindu-l \n ochi. Privirea lui era aproape tandr` [i spre uimirea ei, \i f`cu promisiunea. Avu cea mai stranie senza]ie când \n]elese din privirea lui c` nimic r`u n-avea s` i se \ntâmple. {i mai straniu era c` se sim]ise lini[tit` la acest gând. Nu-[i dorise niciodat` protec]ia unui b`rbat sau s` se simt` legat` de vreun b`rbat, dar acum \[i dorea s` cread` c` Leon va avea grij` de ea. Era trecut de miezul nop]ii când se \ntoarser` la motel. Dup` ce ob]inuse promisiunea ei, Leon devenise cel mai

52

SANDY KEENE

agreabil \nso]itor posibil. |n plus fa]` de interesul lor pentru fosile [i geologie, ei descoperir` c` au acelea[i gusturi \n muzic` [i literatur`. Ocazional, nu erau de acord unul cu cel`lalt, dar \n general conversa]iile lor erau mai degrab` pl`cute decât \n contradictoriu. Când conversa]ia s-a axat pe geologie, Merle nu s-a putut ab]ine s` nu pun` o \ntrebare de specialitate, de[i privirea t`ioas` a lui Leon [i schimbarea brusc` de subiect o convinseser` c`-[i pierdea timpul. Aceste gânduri o preocupau \n timp ce se preg`tea de cul- care, dar ajuns` \n pat, cu lumina stins` [i ceasul oprit s` sune, Merle nu reu[i s` adoarm`. Toat` seara fu con[tient` de atrac]ia sexual` ce-i \nv`luia. De[i tot timpul \ncercase s` aib` un comportament prietenesc, când \[i ridica ochii din farfurie [i-i \ntâlnea privirea, expresia din ochii lui \i spunea c` el este con[tient de atrac]ia dintre ei.

Când se trezi a doua zi diminea]`, se sim]i odihnit` [i ciu- dat de fericit`. |n timpul somnului \i revenise \ncrederea obi[nuit`. Avertismentul lui Leon de a se ]ine departe de lucr`torii de pe [antier \i p`rea deplasat. De[i sim]ea c` avea simpatie pentru el [i era sigur` c` el era sincer \ngrijorat de ceea ce se putea \ntâmpla dac` ea-i ignora sfatul, sim]ea c` el era peste m`sur` de \n]eleg`tor. Nu c` ar fi inten]ionat s`-[i \ncalce promisiunea. Ar fi fost o pierdere de timp. Chiar dac` ar fi reu[it s` \nceap` o prietenie cu unul dintre lucr`tori dup` ce Leon sc`pase de Greg, era sigur` c` b`rbatul ar fi putut fi concediat \nainte de a-i fi fost de vreun ajutor. Nici mai mult nici mai pu]in, convingerea ei c` putea manevra angaja]ii lui \i d`dea o stare de bine. |n urm`toarele dou` zile nu-l v`zu pe Leon nici la motel nici la [antierul de forare [i conchise c` trebuia s` se fi \ntors la

|N LUMEA PETROLULUI

53

Calgary \n diminea]a de dup` cina lor \mpreun` – probabil pentru a aranja deschiderea unui nou câmp geologic. Cum absen]a lui Greg Larson era evident`, Merle se interes` la recep]ie. Aparent el plecase din motel \n seara \n care ea ie[ise cu Leon. Nu putu s` nu se \ntrebe dac` Leon o dusese la Medicine Hat ca s-o scoat` din zon` când Larson pleca. Chiar dac` nu-l v`zuse, Leon Crane era prezent \n gândurile ei. \nc` impresionat` de lipsa lui de aversiune fa]` de ea, era tentat` s` interpreteze indulgen]a lui ca un semn de sl`biciune – o sl`biciune pe care poate ar fi putut-o exploata? Dac` ar fi fost sup`rat, ea [tia c` n-ar fi avut nici o [ans` s` se \mprieteneasc` cu el – dar el nu fusese sup`rat. Era cu siguran]` foarte [iret, dar de asemenea era atras de ea. Cu mult timp \n urm` Merle decisese c` b`rba]ii erau condu[i de hormonii lor [i nu de cap. |n timp ce urm`reau o femel` a speciei, erau tenta]i s` uite orice altceva, inclusiv pruden]a. N-avea nici o nevoie s` se simt` vinovat` c` \ncercase s` ob]in` informa]ii de la el. Oricum, el [tia cine era ea [i dac` reu[ea s`-l fac` s`-[i piard` min]ile avea s` fie perfect echitabil. Convingerea ei c` ar putea s`-l manipuleze pe Leon Crane se m`ri \n urm`toarele dou` zile. El declarase c` avea s`-i fac` slujba mult mai dificil` dar acum c` ea nu mai lucra sub acoperire, descoperi c` de fapt era mult mai u[or. Nu trebuia s` mai fie atât de atent` \n privin]a activit`]ii ei de suprave- ghere de când lucr`torii de la instala]ia de pe [antier [tiau c` sunt spiona]i. |n consecin]`, \[i putea parca Blazer-ul mai aproape de [antier [i s` se \ndrepte direct spre gard ori de câte ori voia s-observe forarea. Din nefericire, instala]ia fu oprit` \n aceste dou` zile, \n a[teptarea sosirii unei piese de schimb, dar Merle putea s` apre- cieze c` slujba ei va fi mai u[oar` o dat` ce forarea era reluat`.

54

SANDY KEENE

Astfel, aproape râse când, mergând lâng` [antier \n a treia diminea]`, v`zu c` instala]ia era din nou opera]ional`. Aceast` slujb` era pe cale s` devin` floare la ureche.

Parc` Blazer-ul pe marginea drumului cam la jum`tate de mil` de [antier [i cobor\. |[i lu` rucsacul \n spate, travers` o fâ[ie de câmp [i trecu printr-un gard de sârm` ghimpat` care \nconjura [antierul la vreo [apte sute de metri distan]`. Terenul pe care intrase era foarte accidentat [i când ea era atent` s` nu dea \n toate gropile, auzi o voce aspr`:

– Stai pe loc, doamn`!

Merle ridic` ochii [i v`zu un b`rbat \nso]it de un câine mare [i negru proptit \n calea ei. B`rbatul, de vârst` incert`,

era \mbr`cat \ntr-o salopet` de un albastru decolorat [i o c`ma[` de lucru. O p`l`rie pleo[tit` de cowboy umbrea o figur` aspr`, teribil de bronzat`, cu ochi c`prui [i privire dur`. Pân` s` apuce Merle s`-[i exercite inteligen]a, el continu`:

– Terenul acesta este arendat. Ai face mai bine s` te \ntorci pe unde ai venit.

– Arendat? repet` ea ca un ecou, apoi \[i aminti de indica-

torul de pe gardul din spatele ei, ce oprea trecerea. Fusese acolo de când \ncepuse ea s` cerceteze pu]ul [i pân` acum, \l nesocotise. Nimeni nu se mai apropiase de ea \nainte, deci nu

p`ruse s` aib` vreo semnifica]ie. Oricum, ea nu strica nimic pe proprietate, cum \l asigur` repede de altfel pe paznic.

– Nu-mi pas` ce faci, declar` b`rbatul. Acesta este p`mân-

tul meu [i dumneata e[ti pe el. Ie[i afar`!

– Dar

– Doar nu vrei s`-l pun pe b`trânul Laddye Boy s` te ajute,

nu-i a[a? o \ntrerupse el. Pentru prima dat` Merle se uit` bine

la

câine. Era un animal mare, stând aproape de b`rbat. P`rea

o

corcitur` de ciob`nesc, cu p`r zburlit negru ce p`rea s` nu

|N LUMEA PETROLULUI

55

fi fost niciodat` periat. Câinele se holb` la ea cu ochi mici [i r`i, cu p`rul de pe ceaf` ridicat. Lui Merle i se usc` gura când, sco]ând un zgomot din gât, cinele \[i ridic` buzele [i expuse ni[te col]i galbeni enormi. Automat, ea se trase un pas \napoi, aproape c`zând \n v`ioaga pe care abia o urcase cu greu.

– V`d c` nu vrei, a[a c` mai bine ia-o din loc, doamn`, o avertiz` paznicul.

da, bine, \mi cer scuze, se bâlbâi ea cu un ochi la

b`rbat [i cu cel`lalt la câine. Killer ar fi p`rut un nume mai potrivit. Nu v`zuse niciodat` un animal cu o privire mai amenin]`toare. Laddye Boy mârâi pu]in mai tare, iar Merle p`[i iute \n v`ioag`, fiind atent` la câine. Mai mult \n prip` decât cu gra]ie, Merle se b`l`b`ni pe drumul de \napoiere spre gardul de sârm` ghimpat`, uitându-se mereu peste um`r

s` vad` dac` n-o urm`re[te câinele. De cealalt` parte, o rupse la fug` [i nu se opri pân` la ma[in`. Ajuns` \n cabin`, b`t`ile inimii \ncepur` s` i se potoleasc` [i mintea s` i se limpezeasc`. Apoi se \nfurie. Lovi cu pumnul \n volan.

– Al naibii! izbucni ea. Leon! Leon a pus totul la cale. El era

cel ce-i spusese paznicului s-o goneasc` de pe proprietate. Enervarea nu-i trecuse total pân` când ajunse la restaurantul din parcarea tirurilor, unde hot`râse s` ia cina \n acea sear`. Pierduse aproape toat` ziua \n c`utarea proprietarului terenu- lui din vârful dealului pentru a fi sigur` \n cele din urm` c` \l putea folosi ca post de observa]ie. Chiar [i ob]inând aceast` aprobare, tot era nervoas`. Dealul era la peste opt sute de metri distan]` de [antier [i era un biet substitut fa]` de o pozi]ie mai apropiat`. Dar ]inând cont de a[ezarea terenului din jurul pu]ului, era unica op]iune pe care o avea.

– Da

56

SANDY KEENE

|[i ron]`ia hambugerul muncindu-[i mintea cu tot felul de gânduri despre torturile pe care i le-ar aplica lui Leon Crane

dac` ar ajunge vreo dat` \n puterea ei, când obiectul gân- durilor ei intr` pe u[`. F`r` s` ezite, se \ndrept` spre masa ei. Un zâmbet \i curbase buzele [i amuzamentul \i f`cea ochii s` str`luceasc`. Se a[ez` pe scaunul opus al mesei, tocmai când Merle \[i imaginase chipul lui schimonosit de durere \n timp ce ea \ntorcea \ncet manivela unui scaun de tortur` medieval, venirea lui determinând-o pe Merle s` mu[te des dintr-o bucat` de carne. Leon \i puse repede un pahar cu ap` \n mân`, iar Merle tre- bui s` ia o \nghi]itur` zdrav`n` ca s` poat` \nghi]i. Când reu[i s`-[i revin` [i s` ridice ochii spre el, avea fa]a ro[ie.

– Masa e ocupat`, spuse pe un ton rece.

– Bine\n]eles c` este. Noi st`m aici, r`spunse Leon pe un

ton pl`cut, apoi ridic` mâna [i-i f`cu semn chelneri]ei s`-i aduc` o cafea.

– Eu m-am a[ezat prima. Te rog s` pleci, \i ceru Merle

printre din]i.

– Nu, \mi place s` am companie, zise Leon cu voce catife-

lat`, aten]ia lui fiind \ndreptat` spre chelneri]a ce venea printre mese cu cafeaua. Merle \i v`zu privirea apreciativ` \ndreptat` spre picioarele femeii. Când aceasta ajunse la masa lor, Leon \i [opti ceva. Femeia râse [i-i f`cu cu ochiul \nainte de a p`r`si masa. Merle se \nfurie atât de tare c` abia mai putea s` respire. Dac` sim]ea nevoia de companie, de ce nu se ducea dup` chelneri]` [i s-o lase pe ea \n pace? Cel pu]in femeia \i va fi apreciat prezen]a. I-ar fi pl`cut teribil s` fac` remarci t`ioase dar era prea \nfuriat`. |nfigându-[i unghiile \n palme se mul]umi doar cu o privire r`zbun`toare.

|N LUMEA PETROLULUI

57

– Ai o zi proast`, Merle?

– {tii c` da! izbucni ea.

– Biata fat`, zise el amuzat. Ia spune-i tu unchiului Leon ce s-a \ntâmplat.

– E nevoie? se r`sti ea. {tii ce s-a \ntâmplat. E[ti unicul

responsabil. Tu l-ai pus pe tipul acela cu

arunce afar` de pe proprietatea lui.

– Bestie? O, râse Leon, vrei s` spui Laddye Boy? Ce se

\ntâmpl`, nu-]i plac animalele? Merle r`mase mut`. Gura i se deschidea [i \nchidea con- vulsiv [i i se ridicase sângele la cap. Dac` pe mas` ar fi fost o arm` \n acel moment, [tia c` ar fi folosit-o \mpotriva lui. Ar fi f`cut orice ca s` dispar` acea expresie fericit` de pe fa]a lui. |[i d`du seama brusc c` dac` n-ar fi plecat imediat de lâng` el [i-ar fi pierdut total controlul. Cunoscându-l pe Leon, aces- ta s-ar fi amuzat [i mai tare dac` ar fi reu[it s-o \nt`râte s` fac` o scen` \n public. Cu gesturi nervoase, ea se ridic` [i \[i \mpinse \napoi scaunul. Aproape nu-[i mai putuse ]ine firea [i din fericire, nu-l auzi chicotind când se \ndep`rt` mândr`. Ferrari-ul lui Leon era par- cat \n partea opus` Blazer-ului. O clip`, cochet` \ncântat` cu gândul de a pocni ma[ina sport cu Blazer-ul ei cu trac]iune pe toate ro]ile. Blazer-ul era solid [i n-ar fi suferit stric`ciuni prea mari, mai ales prin compara]ie cu ce s-ar fi \ntâmplat cu Ferrari-ul. Doar când se gândi bine la consecin]ele unei astfel de ac]iuni fu capabil` s` se ab]in`. |l subestimase pe Leon, crezând c` \n]elegerea lui era un semn de sl`biciune. Dar nu se putea gândi c` el ar fi r`mas la fel de rezonabil dac` i-ar fi stricat pre]ioasa ma[in`. Furia \i curgea \nc` prin vene când ajunse la motel. Era un ghinion c` Greg Larson \[i alesese acest moment s` se \ntoarc` [i o a[tepta când ea ajunse \n fa]a u[ii camerei sale.

cu bestia ca s` m`

58

SANDY KEENE

Când \l v`zu rezemat de u[a camerei ei, se f`cu ro[ie. Era aproape la fel de furioas` pe el ca pe Leon Crane. De când Leon \i spusese ce zisese geologul despre ea pe [antier, devenise con[tient` de privirile ce i le aruncau sondorii ori de câte ori intra \n parcarea tirurilor [i ei erau acolo. Pân` atunci, nici unul dintre ei nu-i spusese nimic, dar era numai o problem` de timp pân` când unul dintre ei s` fac` vreo mi[care spre ea.

– Ce cau]i aici? \ntreb` pe un ton agresiv când ajunse lâng`

el.

Greg p`rea timid, dar \i r`spunse:

– Am venit s` te v`d.

– {i ce te face s` crezi c` eu vreau s` te v`d?

– Merle, ce se \ntâmpl`? \ntreb` uluit. Credeam c` vei fi

fericit` s` m` vezi. N-a[ fi plecat dac` nu m-ar fi concediat

Crane [i n-a[ fi fost nevoit s`-mi caut alt` slujb`. M-am \ntors ezit`, apoi izbucni, [tii c` te iubesc!

– M` iube[ti? \l zeflemisi Merle. Presupun c` de-asta ai \mpr`[tiat toate acele minciuni despre mine!

Cu fa]a \n fl`c`ri, el \[i plec` ochii [i-[i privi pantofi.

– Merle, [tiu c`

n-ar fi trebuit s` spun acele lucruri, dar

|[i ridic` privirea spre ea, având o expresie copil`resc

sfid`toare. To]i b`ie]ii [tiau c` m` \ntâlnesc cu tine. Nu voiam

ca ei s` cread` c`

– A[a c` le-ai spus c` aveam o leg`tur` amoroas` pasional`, nu-i a[a?

– Of, Merle, când au aflat c` tu e[ti supraveghetor, au

\nceput s` spun` c` unicul motiv pentru care suntem \mpre- un` era pentru c` tu \ncercai s` sco]i informa]ii de la mine.

{tiu c` nu era adev`rat, dar

Gura lui Merle c`p`t` o expre-

sie de neputin]`. Era atât de prost, sau mândria \l f`cea s` nu

c` tu

|N LUMEA PETROLULUI

59

accepte c` era respins? |nc` nu hot`râse care era motivul,

când el continu`

c` vrei s` a[tep]i pân` dup` ce vom fi c`s`tori]i, dar \n vremea noastr` mul]i oameni nu \n]eleg [i

B`ie]ii aceia n-ar fi \n]eles. Nu te condamn

– Pân` s` fim cum? interveni Merle, \ngrozit`.

– Bine, [tiu c` n-am vorbit niciodat` despre asta, dar

se-n]elege. P`[i spre ea [i-i puse mâinile pe umeri. Merle \l privi fix, nevenindu-i s` cread`, \n timp ce el \i zâmbea.

– De-aceea am venit. Am g`sit alt` slujb` [i am venit s` te

iau. Mâine mergem la Medicine Hat [i ne c`s`torim imediat ce se deschide tribunalul. Când \i v`zu expresia, el ad`ug`

repede. Ai spus o dat` c` nu-]i plac nun]ile mari, deci n-avem nici un motiv s` a[tept`m. |ncerc` s-o s`rute, iar Merle se smulse din mâinile lui.

– Merle, [tiu c` e[ti sup`rat` pe mine pentru zvonurile de

pe [antier, dar \ncearc` s`-mi \n]elegi pozi]ia. Eram obligat s` lucrez cu oamenii aceia, s` fiu ca ei. Ei nu pot \n]elege rela]ia

noastr`

c` \ntre un b`rbat [i o femeie poate exista [i altceva

decât sex

Fi cinstit`, Merle. M-ar fi judecat gre[it dac` ar fi

aflat adev`rata profunzime a sentimentelor ce le avem unul pentru cel`lalt. Merle \l privea uluit` \n timp ce gândea c`

tipul trebuie s` fie nebun.

– Dar ai s` vezi, o dat` c`s`tori]i, nu va mai avea impor-

tan]`, continu` el. Merle se rezem` cu spatele de u[` [i mâinile ei ridicate \l \mpiedicar` s-o ia \n bra]e. Noul meu ser-

viciu, Merle

alergi pe toate câmpurile, s-ar putea chiar s` aib` [i pentru tine ceva de lucru. Ne vom cump`ra o cas`, \]i va pl`cea, nu-i a[a? Putem fi \mpreun`. Ne iubim, nu l`sa ca o mic`

ne\n]elegere s` ne despart`.

e munc` de birou [i nu va mai trebui s` te las s`

60

SANDY KEENE

El f`cu o mi[care spre ea [i Merle o [terse de lâng` el [i se propti \n mijlocul holului. Greg o privea rug`tor, cer[ind

\n]elegere. Furia ei ini]ial` se transform` \ntr-o avalan[` de remu[c`ri.

– |mi pare foarte r`u, Greg, dar singurul motiv pentru care

m` \ntâlneam cu tine era pentru c` tu erai geologul [antieru- lui. Oamenii de pe [antier aveau dreptate. M` \ntâlneam cu tine doar ca s` ob]in informa]ii despre pu]ul de forare, spuse,

incapabil` s`-l priveasc` \n ochi. Merle nu se sim]ise \n via]a ei atât de josnic`, ca atunci când v`zu disp`rându-i culoarea din obraji. Dar trebuia s` [tie adev`rul, jum`t`]ile de m`sur` nu mergeau. Dup` ce aflase c` el mersese atât de departe \ncât scosese

o autoriza]ie de c`s`torie pe baza unei prietenii [ubrede, era sigur` c` el avea s` continue s` spere dac` ea ar fi procedat cu blânde]e.

– Dar m` iube[ti, trebuie s` m` iube[ti, insist` el, f`când

din nou un pas spre ea. Merle p`[i repede \napoi.

– Nu, \mi pare r`u, nu te iubesc. M-am folosit doar de tine.

El o privi fix \ndelung, culoarea fe]ei lui devenind stacojie.

– Te-ai folosit de mine, \ntreb` t`ios, pe un ton care cerea

negarea adev`rului. Venise rândul lui Merle s`-[i priveasc`

pantofii.

– {tiu c` am procedat urât, dar nu mi-am dat seama c` tu

ai luat lucrurile \n serios. Este

– |n serios! r`cni el. Mi-am pierdut slujba din cauza ta, c`]ea! Crane m` prevenise \n privin]a ta, dar n-am vrut s`-l cred. L`s` s`-i scape un [ir lung de invective. |mi pare bine c` am spus toate acele lucruri despre tine la [antier. |mi pare bine c` to]i te cred o târf`. Nu trebuia s` m` las p`c`lit de tine.

|N LUMEA PETROLULUI

61

Merle se sim]i ap`sat` de umilin]`. Auzi c` cineva vine spre

ei pe hol [i-i veni r`u – tot ce le mai trebuia era s` aib` audi- en]`. |[i ridic` privirea, \ntrebându-se dac` exista vreun mijloc de-a opri tirada generat` de furia lui Greg.

– N-ai s` scapi u[or! url` el din nou. Ridic` mâna [i-i trase

o palm` zdrav`n` peste fa]`. Merle se cl`tin` sub for]a loviturii [i lacrimile \ncepur` s`-i curg` pe obraz. Greg ar`ta ca un criminal [i f`cu un pas \nainte, cu mâna ridicat`, s` loveasc` din nou. Mâna-i fu prins` exact \nainte de a lovi. – Destul, Larson, zise Leon aspru r`sucindu-i mâna la spate. Greg \ncerc` s` se zbat` dar Leon \l ]inu cu putere. Nu merit` un astfel de tratament, Larson, potole[te-te. N-am s` te las s-o ba]i. |ncet, Greg \ncepu s` se calmeze, culoarea revenindu-i la normal. |n sfâr[it, când se asigur` c` Greg nu mai era violent, Leon \l eliber`. Ai face mai bine s` pleci. |ntoarce-te la Calgary [i uit` c` ai cunoscut-o, nu merit` s` fie b`gat` la \nchisoare. Greg \l privi acuzator, apoi se \ntoarse s-o priveasc` pe Merle. Ea \ncremeni sub privirea lui care exprima atâta ur`. |n sfâr[it, el se \ntoarse [i plec`. Merle \i urm`ri cu privirea retragerea de-a lungul holului, sim]indu-se vinovat`. |[i mu[c` buza. Era doar vina ei. N-ar fi trebuit s`-l lase s` ajung` atât de implicat.

– Ce-]i face ochiul?

Merle se \ntoarse s`-l priveasc` pe Leon [i ridic` mâna la ochiul lovit.

– Bine, murmur` ea.

– Vei avea o vân`taie.

– Cred c` o merit, spuse ea privind \n lungul holului, spre u[a pe care disp`ruse Greg.

– Probabil, replic` Leon scurt. N-am prea mult respect pen-

tru un b`rbat care love[te femeile. Merle \i v`zu privirea dar

62

SANDY KEENE

nu citi nimic \n ea. Ar trebui s` pui pu]in` ghea]`, o sf`tui el, apoi se \ntoarse [i plec`, disp`rând pe una din u[ile de lâng` automat. |n cursul s`pt`mânii urm`toare, Merle se devot` activit`]ii sale, \ncercând s` dea uit`rii scena urât` avut` cu Greg. La \nceput nu-i veni u[or s` dep`[easc` cumplitul sentiment de vinov`]ie pentru \ntors`tura pe care o luaser` lucrurile, dar pe m`sur` ce zilele s`pt`mânii treceau, slujba [i problemele \ntâlnite o f`cur` s`-[i alunge din minte orice altceva. Leon f`cuse nu numai dificil` cercetarea pu]ului, ci aproape imposi- bil`. La \nceput, Merle nu prea realiz` ce se \ntâmpla. Dar când trecur` patru zile [i constat` c` nu ob]inuse o estimare mai avansat` de când luase masa cu Leon, \ncepu s` devin` b`nuitoare. Reu[ea de obicei s` numere sec]iunile ce ie[eau afar` din pu], de trei sau patru ori pe s`pt`mân`. |n mod nor- mal, asta se \ntâmpla când ei scoteau sapa pentru \nlocuire, dar ea nu mai v`zuse ca sapa s` fie schimbat` dinainte de \ntreruperea activit`]ii. Era posibil s` fi avut pu]in ghinion. Oricum, nu-[i petrecea tot timpul la [antier. |ntr-o zi normal`, f`cea o verificare scurt` la interval de trei sau patru ore [i dac` nimic nu indica s` se \ntâmple ceva se \ntorcea la motel, f`cea o baie \n piscin` sau citea pân` când sosea timpul pentru o nou` verificare. De[i ]eava de forare putea fi scoas` de mai multe ori \n ultimele zile f`r` ca ea s-o fi v`zut. Dar intui]ia \i spunea c` nu era ghinion. Leon era \n spatele acestei \ntâmpl`ri [i când auzi pe telefonul ei mobil o frântur` dintr-o conversa]ie ce se referea la „Wild Rose“ [tiu c` era el. Ea era Wild Rose [i cineva raporta mi[c`rile ei de la [antier. Era evident c` ei a[teptau pân` când ea era deja la motel, ca s` schimbe sapa. C` Leon [tia când supraveghea ea i se

|N LUMEA PETROLULUI

63

confirm` când \l v`zu trimi]ând \n direc]ia ei un salut batjocoritor \ntr-o dup` amiaz` dup` ce r`m`sese pe pozi]ie câteva ceasuri bune, a[teptând \n zadar s` fie ridicat` sapa. Merle \ncepu s` petreac` mai multe ore \n vârful dealului, dar pierdu dou` zile pân` ce vigilen]a ei d`du roade. Abia cronometrase timpul de coborâre al sapei [i \l notase \n car- net când scoase analizatorul de culoare [i-l \ndrept` spre noroiul pompat din pu]. Câteva clipe se holb` la el pân` fu sigur` c` ceea ce vedea era ceea ce crezuse. L`s` aparatul de la ochi, convins` c` la suprafa]a noroiului fu un efect de curcubeu. – Bingo! zise cu glas tare. Era o \ntâmplare rar`. Ocazional doar, petrolul din stratul de forare intra \n jetul de noroi pom- pat din pu], acesta creând un efect de curcubeu pe suprafa]a noroiului. {ase ore mai târziu, Merle era tot pe vârful dealului, l`sând testerul din mân` pentru nici nu mai [tia a câta oar` \n dup` amiaza aceea. Curcubeul acela era acolo! De ce nu luau nici o m`sur` \n leg`tur` cu el? |i privise pe Leon [i noul geolog mergând s` examineze noroiul de mai multe ori \n ultimele câteva ore. De[i luaser` câteva mostre aduse sus cu noroiul din sond`, nu ceruser` nici un test la pu] [i nici nu prinser` forarea. Era Leon Crane atât de hot`r\t s-o \mpiedice s` afle ceva despre pu] \ncât s` ignore c` noroiul indica petrol? N-avea nici un sens. Se petrecea ceva necurat. Merle strânse din buze cu \nver[unare [i hot`r\ s` nu se mi[te de-acolo pân` nu vor scoate sapa.

Capitolul 5

|n cele din urm`, se mi[c`. Se \ntoarse la Blazer [i lu` unul dintre sacii de dormit, ca [i tot ce era de mâncare [i de b`ut \n ma[in`. Un pachet de cartofi pr`ji]i, dou` batoane de cioco- lat` [i o cutie de bere cald` cu greu puteau alc`tui o cin`, dar era hot`rât` c` nimic n-o putea ]ine departe de [antier. Era una din cele mai lungi nop]i petrecute vreo dat` de Merle. Vremea cooperase, dar noaptea blând` de var` era \nnegurat` de prezen]a a milioane de ]ân]ari [i mu[te negre [i din nefericire nu avea nici un insecticid \n Blazer. Dup` canti- tatea de sânge pe care o extr`geau din ea micile bestii, Merle socoti c` avea s` fie aproape uscat` pân` la ziu`. Picioarele-i erau acoperite de sacul de dormit, dar fa]a \i era expus` [i mânecile sub]iri ale bluzei de bumbac nu-i ofereau cine [tie ce protec]ie \mpotriva insectelor. Mai mult ca niciodat`, era hot`rât` s` men]in` supravegherea [i nu se ascunse sub sacul de dormit. Cel pu]in nu era \n pericol s` adoarm` atâta timp cât micile bestii bâzâiau \n jurul ei. Câteva ore mai târziu ie[i soarele [i insectele disp`rur`. F`r` prezen]a lor, i-ar fi fost din ce \n ce mai greu s` r`mân` treaz`, cu toate mânc`rimile provocate de \n]ep`turile lor.

|N LUMEA PETROLULUI

65

Abia pe la jum`tatea dimine]ii hot`râr` sondorii s` aduc` sapa sus. Merle [tiu c` estimarea ei ar fi aproape nefolositoare judecând la ce adâncime ajunsese sapa dup` num`rul orelor pierdute de când f`cuse prima estimare. Era acum aici pentru c` nu voise s` se dea b`tut` fa]` de Leon Crane. El ie[i din birou imediat dup` ce sapa fu schimbat` [i muncitorii de la instala]ie \ncepuser` s` coboare sapa \n gaur`. Merle notase num`rul de sec]iuni \n carnet [i se preg`tea s`-[i strâng` sacul de dormit, când \l observ`. Leon ducea o cutie mare de carton [i se opri cu ea lâng` containerul mare albastru pentru gunoiul de pe [antier. Puse cutia jos lâng` container [i se uit` spre vârful dealului ca [i când ar fi c`utat-o cu privirea. Merle nu-[i mai lu` ochii de la el. Leon se aplec` [i deschizând cutia scoase dou` cutii de metal [i le arunc` \n container. El repet` ac]iunea de mai multe ori [i, f`r` prea mare hot`râre, Merle ridic` binoclul [i un fior de ghea]` o str`b`tu din cap pân`-n picioare. Leon arunca bidoane goale de benzin`. |n]epenit`, Merle \l v`zu \ntorcându-se la birou [i sco]ând o a doua cutie, identic` cu cea pe care abia o golise. |n timp ce el arunca bidoanele, Merle l`s` binoclul. Deschise carnetul la nota f`cut` \nainte de a observa curcubeul, despre rata coborârii ]evii. Fu \nceat`. O nesocotise, crezând c` ei voiau s-o \n[ele. Acum [tiu de ce ei nu comandaser` teste. Pentru prima dat` de când fusese mititic`, Merle \[i ascunse fa]a \n palme [i plânse

Curtea ce \nconjura piscina frigea sub t`lpile goale [i Leon privi reflectarea soarelui \n ap`. Mul]umesc lui Dumnezeu c` Ferrari-ul are aer condi]ionat, \[i zise \n gând. N-ar fi vrut s`

66

SANDY KEENE

fac` lungul drum pân` la Clagary f`r` el. Dup` baia din piscin`, va lua prânzul [i va porni. Pierduse deja prea mult timp cu acest proiect. |ndreptându-se spre marginea piscinei, se arunc` \n apele scânteietoare. |not` energic, f`când \ntoarcerile pe sub ap`. Spera c` trucul de ieri cu benzina o convinsese pe Merle c`-[i pierde timpul [i el n-avea s` fie obligat s` se \ntoarc` la [antier. Doamne, dar \nc`p`]ânat` mai era! Sperase ca mica discu]ie despre viol, mai ales dup` scena cu Larson, s-o deter- mine s` se \ntoarc` la Clagary. Din nefericire, ea p`rea mai \nfrico[at` de acel câine tâmpit decât de orice altceva. Cel pu]in Laddye Boy o ]inea \n vârful dealului [i nu \n pragul lor. Leon se \ntoarse [i pluti pe spate, \ncruntându-se la cerul f`r` nori. Nu v`zuse niciodat` pe cineva mai \nfuriat decât Merle \n ziua când se \ntâlnise cu Laddye Boy. Apoi acea scen` scurt` cu Greg Larson. Se temuse c` ceva asem`n`tor se putea \ntâmpla, dup` cum se \nc`p`]ânase geologul s` nu renun]e la ea. Sperase ca ea s` aib` destul` minte s` se ]in` departe de restul oamenilor lui. Fu doar pe jum`tate serios când \i vor- bise despre viol. Dar \ncepuse s` cread` c` nu era deloc departe de adev`r. Merle era o femeie ciudat`. Nu ar`ta nemaipomenit, dar ceva din ea trezea pasiuni primitive. El nu era un licean când era vorba despre femei, dar nu-i fu prea u[or s`-[i men]in` controlul \n acea dup`-amiaz` \n câmp, când ea-i r`spunsese la avansuri. Fu foarte tentat s` desfac`

acei saci de dormit

Pluti spre marginea piscinei ca s` ias` afar`. Apa [iroia pe el când \[i lu` halatul pe care-l aruncase pe marginea piscinei. |n timp ce-[i [tergea p`rul, privi \n jur punându-[i ochii pe o pereche de picioare lungi de form` feminin`, ce se \ntindeau pe un [ezlong \n partea opus` lui, posesoarea fiind \ntins` pe

chiar dac` ea ar fi fost de acord sau nu.

|N LUMEA PETROLULUI

67

burt`. Acum ce f`cea aici? Se a[teptase ca ea s`-[i petreac` ziua \n pat, sau [i mai bine, s` se \ntoarc` la Calgary [i s`-[i dea demisia. Precis fusese acolo tot timpul. Se f`cea probabil c` doarme, ca s`-l ignore. Gândul c` ea s-ar putea s` \ncerce s`-l evite \l f`cu s` se \ncrunte. Nu-[i imaginase s` fie atât de bleag` \ncât s` stea toat` noaptea la pând`. De \ndat` ce realizase c` ei nu f`ceau nici un test, Leon se a[teptase s`-[i dea seama c` fusese tras` pe sfoar` [i s` renun]e. E[ti un nenorocit, Leon, \[i zise [i, aranjându-[i halatul, se \ndrept` spre silueta \ntins`. Nu putea rezista tenta]iei de a o tachina. Cu siguran]` se sim]ise prost când realizase ce f`cuse el.

T`lpile sale goale nu f`ceau zgomot când se \ndrepta spre ea. Ajungând la [ezlong, el \i privi atent curbele frumoase. Totdeauna \i pl`cuser` femeile cu picioare frumoase. Nici restul nu arat` r`u, se gândi el plimbându-[i ochii pe forma coapselor, apoi pe talia sub]ire. Leon se \ncrunt` când \i v`zu bra]ele. Erau acoperite de sute de umfl`turi provocate de ciupiturile insectelor. Trebuie c` fusese mâncat` de vie noaptea trecut`. Proasta mic`! Se aplec` [i ridic` p`l`ria de paie ce-i acoperea capul. Fa]a-i era \ntoars` \ntr-o parte [i era, ca [i bra]ele, plin` de umfl`turi. Când ea nu se \ntoarse, realiz` c` \ntr-adev`r dormea. Sim]i \n piept o durere stranie când o studie. {uvi]ele lungi de p`r c`deau peste obrajii plini de ciupituri. Sub ochi avea cearc`ne albastre, iar unul din ochi purta o vân`taie pe cale s` dispar`. Plânsese, constat` el aproape [ocat. Nu-i venise \n minte c` ea ar putea reac]iona astfel la mica lui glum`. Destul de furioas` ca s`-[i road` unghiile, da, dar lacrimi? Nu sem`na cu

68

SANDY KEENE

Merle cea pe care \ncepuse s-o cunoasc` el. Se sim]i stânjenit.

|[i luase slujba prea \n serios. Era doar un joc, cu siguran]`, nu

ceva care s` merite lacrimi. Deveni con[tient de soarele care-l b`tea \n cap, dup` ce

p`rul i se uscase din cauza c`ldurii. Ar fi trebuit s-o trezeasc`, nu putea dormi acolo toat` ziua. Dac` ar fi f`cut-o, peste ciupiturile insectelor s-ar mai fi ad`ugat [i arsurile soarelui.

– Merle

Merle, treze[te-te. Nu po]i dormi aici.

Nasul i se \ncre]i u[or dar genele nu se mi[car`. Proasta mic` n-a dormit probabil toat` noaptea, se gândi el, iritat de \nc`p`]ânarea ei. Un halat de plaj` z`cea lâng` [ezlong [i el \l ridic`, c`utând \n buzunar. Cum se a[teptase, g`si cheia camerei ei [i o trase afar`. |ncepuser` s`-l doar` bra]ele [i sufla din greu, când ajunse cu ea \n camer` [i o depuse pe pat. Merle avea poate forme frumoase dar nu era u[oar`. Aproape o sc`pase când \ncer- case s` descuie u[a Ca [i prima dat` când o v`zuse, sutienul costumului de

baie nu era \nchis [i decât s`-l \nchid`, \nf`[urase halatul pe ea

[i o c`rase \n motel. Acum, a[a cum st`tea \ntins` pe pat,

alunec` de pe ea, expunându-i sânii fermi [i rotunzi. Leon r`mase cu ochii pe pielea nebronzat` protejat` de sutien, [i sfârcurile roz-\nchis. Sim]i cum \i cre[te dorin]a. Trebuie c`-l scosese pe jum`tate din min]i pe Larson de dorin]`. Nu era de mirare c`-[i dorise s-o bat` când aflase cât de pu]in \nsemnase pentru ea. O c`ma[` de noapte frivol` de culoarea piersicii z`cea lâng` pat [i Leon se aplec` s-o ridice. Dar nu rezist` s` nu guste mierea acelor sâni m`car o dat` \nainte de a-i acoperi cu c`ma[a de noapte [i gemu de pl`cere când sim]i sfârcul

|N LUMEA PETROLULUI

69

\nt`rindu-se \ntre buzele lui. Merle se mi[c` pu]in, suspinând \n somn, dar nu se trezi. Doamne, o voia, dar se for]` s`-i pun` c`ma[a [i s-o acopere. Tenta]ia de a se b`ga [i el \n pat era puternic`, a[a \ncât se uit` \n jur prin camer`, ca s` dea acest gând uit`rii. Ce mizerie! Merle putea fi o bun` supraveghetoare dar nu era prea bun` menajer`. Un teanc de rufe murdare ocupa un col], iar tot restul camerei era \n dezordine. {tia c` motelul trimitea femeia \n camere s` pun` aspiratorul de dou` ori pe s`pt`mân` [i s` schimbe paturile, [i se \ntreb` ce crezuse biata femeie despre acestea. Un teanc de c`r]i st`tea pe mas` lâng` fereastr` [i Leon se duse s` le verifice. Zâmbind, citi \n lini[te titlurile. Deschizând una dintre ele, constat` c` e luat` de la bibliotec`. Verific` data de pe fi[`. Trebuie c` s-a dus la Medicine Hat [i le-a luat a doua zi dup` ce el o chestionase despre activitatea de naturalist. Curios acum, \ncepu s` umble prin camer`, ridicând câte un obiect [i examinându-l. Pe toalet` era o vaz` cu flori ofilite, z`când \n apa verde. Se \ntreb` dac` erau cele pe care ea le culesese \n dup` amiaza când o \ntâlnise el, privirea lui \ndreptându-se din nou spre pat. Realizând c` gândurile lui erau din nou \n]epenite \ntr-un teritoriu periculos, se \ndrept` spre baie. V`zând dormitorul, nu fu mirat s` g`seasc` \n[irate cosmeticele peste tot [i pete de past` de din]i \n chiuvet`. Râzând \ncet, ridic` un tub de past` de din]i f`r` capac. Dac` Merle avea s` se m`rite vreo dat`, amicul ar face bine s` fie bogat; va trebui s` angajeze mul]i servitori ca s` strâng` \n urma ei. L`sând pasta de din]i, descoperi un flacon cu pastile ro[ii. |ncruntat, \l ridic` [i citi eticheta: Somnifere. Automat, \[i arunc` privirea prin u[a

70

SANDY KEENE

deschis` spre fata din pat, sim]ind un nod rece \n stomac. Doar nu le-a \nghi]it, se gândi el. {tia c` era obosit` dup`

noaptea petrecut` \n vârful dealului, deci nu era de mirare c`

nu reu[ise s-o trezeasc`. |n plus, nu era genul sinuciga[ului.

Dar nu era nici genul plâng`cios, \[i reaminti el, totu[i plânsese. Citi din nou eticheta. Flaconul avusese cincizeci de pastile

[i \nc` mai erau destule. Scutur` flaconul, \ncercând s`-[i dea

seama câte erau. Nu putu. Trebuia s` le numere, nu putea pleca f`r` s` fie sigur. Leon r`sturn` tabletele. Cu aten]ie, \ncepu s` le numere [i

s` le pun` la loc \n flacon. Una, dou`, trei, patru

i se adun` \n sprâncene [i o [terse \n grab`.

[i trei. Puse ultima tablet` \n flacon.

Lipseau [apte. Se holb` la sticl`. Ar fi putut lua [apte oricând. Sigur, dac` ar fi vrut s` se sinucid` ar fi luat mai multe? {apte n-ar fi fost o doz` letal` ? Privi la amestecul de borcane [i tuburi \n[irate. Ar fi putut lua [apte accidental. Grija, eficien]a

[i devo]iunea cu care-[i exercita meseria nu se reg`sea \n toate

domeniile vie]ii ei. Merle nu putea avea grij` de ea, dar nu putea s` ia din gre[eal` o supradoz`. Leon hot`r\ s` fac` o nou` \ncercare de a o trezi, când v`zu ceva ro[u lâng` capacul unui borcan cu crem`. S`lt` capacul, \ncruntându-se la pastil`. Repede, \ncepu s` scotoceasc` printre flacoane, borcane [i cutii. |n câteva clipe descoperi \nc` trei pastile, [i una pe podea, deci lipseau numai trei din [apte. Chiar dac` le luase azi pe toate trei, avea \ndoieli c` i-ar face r`u. Privi fata care dormea lini[tit`, furios c`-i d`duse motive de \ngrijorare. Cu siguran]`, era doar vina lui c` se repezise s` trag` concluzii, dar tot voia s-o scuture s` se trezeasc` [i s`-i

Transpira]ia

Patruzeci

patruzeci

|N LUMEA PETROLULUI

71

zic` vreo dou`. |n loc s-o fac`, puse flaconul \n buzunar. Nu credea c` va avea nevoie [i [tia c` el s-ar sim]i mult mai bine dac` ea nu le-ar avea. Nu pentru c` s-ar gândi c` ar \ncerca o sinucidere, dar [tia c` [i-ar face griji pentru ea dac` accidental ar lua prea multe. |n lini[te, ie[i din camer` [i se duse s` se preg`teasc` pen- tru plecarea la Calgary. N-a [tiut niciodat` de ce s-a oprit pe la recep]ie [i a aranjat ca motelul s` dispun` cur`]area camerei lui Merle \n fiecare zi. Le-a cerut s`-i spun` lui Merle c` s-a schimbat politica motelului [i s` nu-i spun` c` nota pentru cur`]enia suplimentar` era facturat` la Puma Resources. Era o nebunie ce f`cuse, mai ales c` se a[tepta ca ea s` p`r`seasc` motelul [i s` plece acas` imediat ce avea s` se odihneasc`.

Când \ntr-un târziu Merle se trezi, camera era total \n \ntuneric. Se sim]i considerabil mai bine dup` odihn`. Fu extenuat` când se \ntorsese la motel \n acea diminea]`. Prea obosit` ca s` poat` dormi, luase un somnifer [i plecase la piscin` a[teptând ca acesta s`-[i fac` efectul. Ciudat, \[i putea aminti c` se \ntinsese pe un [ezlong pentru câteva minute \nainte de a se \ntoarce \n camera ei, dar nu-[i putea reaminti plecarea de la piscin`. Se \ntinse [i aprinse lumina de pe nop- tier`. |n aceast` diminea]`, dup` ce \n]elesese ce p`c`leal` \i tr`sese Leon, fu pe jum`tate convins` s` renun]e. Informa]iile adunate \n ultimele s`pt`mâni erau atât de sumare \ncât abia dac` puteau fi folosite. Acum c` se odihnise, nu se mai gândea la demisie, mai ales c` nu voia ca Leon s` prind` de veste c` o prinsese \n curs`. De altfel, inten]iona s`-[i controleze com- portamentul \n viitor [i s` nu-l lase s-o mai \nt`râte. El n-avea cum s`-[i continue tacticile la infinit. Nu-[i putea permite. Ca s` se asigure c` ea nu era prin preajm` când ei schimbau sapa, trebuia s-o schimbe mai des decât era necesar

72

SANDY KEENE

Merle \[i petrecea acum tot timpul pe vârful dealului. Prima dat` când observ` c` avea camera mai curat` ca de obi- cei, \[i imagin` c` nu-[i d`duse silin]a s-o murd`reasc`. Avea nevoie de \ngrijire fizic`. C`ldura uscat` a preriei \i supsese energia [i continua s` sl`beasc`. B`nuia c` mi[c`rile ei erau \nc` monitorizate. Deci se trezea ocazional \nainte de r`s`rit ca s` mearg` pe jos cei unsprezece kilometri pân` la [antier, astfel ca ma[ina ei s` r`mân` \n parcarea motelului. Fiecare indiciu, fiecare informa]ie cât de mic` erau o victorie ob]inut` cu greu, dar \ncet, \ncepu s` construiasc` o imagine a ceea ce g`seau ei sub p`mânt [i [tia c` energia risipit`, meritase. Leon Crane nu aflase \nc` ce era ea \n stare s` fac`. |ntr-o zi, când un Blazer de un ro[u str`lucitor intr` \n [antier, Merle nu f`cu leg`tura \ntre acesta [i Leon. Dar când ma[ina parc` \n umbra biroului [i el cobor\, afl` c` schimbase vehiculul. Pentru prima oar` \n trei s`pt`mâni, Merle se gândi la Leon f`r` furie. Leon cu care luase cina \n seara când el \[i ar`tase interesul pentru Blazer p`rea o persoan` cu totul diferit` de cel care aruncase benzin` peste noroiul de sond`. Soarele amiezii o ardea prin bluza sub]ire de bumbac ce i se lipise de spate. Ieri fur` ploi cu tunete [i ast`zi prognoza era mai rea, dar ploaia recent` m`rise doar umiditatea, f`r` s` produc` nici un nor care s` blocheze razele fierbin]i ale soare- lui. {tergându-[i transpira]ia ce-i intrase \n ochi, Merle lu` binoclul [i urm`ri mi[c`rile lui Leon prin [antier. El mergea cu pa[i lungi ca de panter`. Mai \ntâi vorbi cu supraveghetorul instala]iei, apoi se duse s` inspecteze ciurul vibrator ce sepa- ra mostrele de roc` aduse cu noroiul de forare la suprafa]`. Dup` ce ridic` ni[te mostre, se duse la birou, se opri \n prag [i flutur` mâna \n direc]ia vârfului dealului.

|N LUMEA PETROLULUI

73

Gestul rupse vraja sentimental` ce-o avusese \n puterea ei cât \l urm`rise pe Leon, [i strânse din din]i cu furie. Va veni o zi când \[i va da seama cum s`-l fac` pe acest b`rbat s`-[i bage min]ile \n cap. |ncercând s` uite de b`rbatul din birou, Merle scormoni \n rucsac dup` sandvi[ul cu ton pe care-l cump`rase de la expres. Leon r`mase \n birou mai bine de dou` ore [i Merle se sur- prinse a]ipind. G`sise o sp`l`torie non stop [i-[i sp`lase acolo hainele pân` dup` miezul nop]ii. |i p`rea bine c` Leon \l con- cediase pe Greg. {i-l imagina a[teptând ca ea s`-i spele [i rufele lui. Gândindu-se la el, pleoapele i se \nchiser`. Când deschise din nou ochii, nori negri acopereau orizon- tul [i se gândi c` ar trebui s` porneasc` spre ma[in`. N-avea nici o dorin]` s` fie prins` de ploaie, mai ales c`, f`r` nici o \ndoial`, avea s` fie \nso]it` de fulgere. Nu-i era fric` \n mod special de furtuni, dar numai un nebun ar cocheta cu dezas- trul. |n timp ce-[i aduna lucrurile, v`zu un camion la poarta [antierului. Recunoscu imediat camionul companiei ce livra echipament special de testare pentru instala]ii. Furtun` sau nu, acum va trebui s` r`mân` aici. Sco]ând binoclul, Merle urm`ri camionul de la intrare [i pân` ce parc` lâng` instala]ie. {oferul ie[i din camion [i se \ndrept` spre birou când Leon [i noul geolog ie[ir` s`-l \ntâmpine. |ntoarse binoclul spre camion, a[teptând s` vad` ce echipament avea s` fie scos din el. Vântul se \nte]i, uscân- du-i transpira]ia de pe bluz` \n timp ce [oferul continua con- versa]ia cu cei doi. – Haide]i, \i gr`bi ea. Furtuna se apropia repede [i ea voia s` vad` ce se desc`rca, \nainte de a \ncepe aceasta. O pic`tur`

74

SANDY KEENE

de ap` \i c`zu pe spate \n timp ce Leon privi \n sus spre vârful dealului. |i spuse ceva [oferului [i to]i trei se \ndreptar` spre birou. – La naiba! Prima pic`tur` fu repede urmat` de a doua, apoi de a treia, apoi norii se rupser`. |n câteva secunde, Merle era deja murat`. Avea \n rucsac o bucat` de nylon pe care o trase afar` [i [i-o puse pe cap. Tunetul bubui deasupra ei [i ea se aplec`. Ar fi un miracol s` nu fie lovit` de fulger, dar era probabil mai sigur s` r`mân` pe loc decât s` \ncerce s` ajung` la ma[in`. Singurul avantaj al unei furtuni de o astfel de violen]` era c` nu putea ]ine mult. Când Merle \[i scoase bucata de plastic de pe cap, dou`zeci de minute mai târziu, furtuna trecuse. La ori- zont, un curcubeu perfect se \ntindea pe cerul preriei, benzile de culoare p`rând aproape tangibile, amintindu-i de b`t`lia ce o d`duse furtuna mai devreme pe deal. Merle tremur`, \ntrebându-se cum putuse s` sufere de c`ldur` doar cu câteva minute mai devreme. Totu[i soarele ie[ise din nou, vântul proasp`t suflând [i r`cindu-i hainele ude leoarc`. Nu era nimic de f`cut acum c` u[a biroului se deschise [i Leon \mpreun` cu ceilal]i ie[ir` s` descarce camionul. Din fericire, desc`rcar` repede [i curând ea se \ndrepta spre ma[in`, detaliile despre variatele piese de echipament pe care le v`zuse ivindu-se din camion fiind cu grij` notate \n car- net. Bluza i se uscase \n spate sub soarele arz`tor, dar blugii, uzi [i incomozi, \ncepuser` s-o road` [i nasul \i d`dea semne c` aventura se soldase cu o r`ceal`. Era cam la jum`tate de kilometru dep`rtare de Blazer când ridic` privirea [i-l v`zu pe Leon venind spre ea. Era tipic

|N LUMEA PETROLULUI

75

pentru el s` apar` exact când ea era atât de ud` [i nefericit`. De[i nu avea dispozi]ie pentru sarcasmele lui, se opri [i-l a[tept`.

Unde ai fost? \ntreb` oprindu-se \n fa]a ei.

O

clip`, Merle \l privi surprins`. A[teptându-se la batjocur`,

furia lui o lu` pe nepreg`tite. Apoi \[i d`du seama ce era. {tia c` v`zuse camionul. Doamne, ce-avea s` fac` acum – s` veri- fice prognoza meteo \nainte de a programa activit`]ile pe

[antier?

Unde crezi? \l zeflemisi ea.

O

privi din cap pân`-n picioare [i strânse din buze când

v`zu cât era de ud`.

– Mic` nebun`! Nu e[ti \n siguran]` când e[ti singur`. N-ai

v`zut c` vine furtuna? Ce \ncercai s` faci? S` te omori?

– E[ti nemul]umit c` n-am f`cut-o? \ncerc` ea dulce. La lumi-

na furiei ce se aprinse \n ochii lui, Merle se \ndep`rt` de el.

– Nici o slujb` nu merit` s`-]i ri[ti via]a pentru ea! De ce nu te-ai mi[cat când ai v`zut c` vine furtuna?

– }i-ar fi pl`cut, nu-i a[a? Atunci n-a[ fi [tiut ce era \n

camion, dar acum [tiu. |[i st`pâni dorin]a aprig` de-a scoate limba la el.

El trase o rund` de \njur`turi, apoi scrâ[ni din din]i.

– Nu-mi pas` de camion. Furtunile din prerie sunt pericu-

loase dac` e[ti prins \n loc deschis. Puteai s` fii lovit` de

tr`snet. T`cu [i gesticul` exasperat. |[i puse mâinile pe umerii ei [i o trase la piept, strângând-o cu putere.

– N-ai idee \n ce iad m-ai b`gat \n ultimele minute. {tiam c` erai acolo [i n-am putut lua nici o m`sur`.

vrei s` spui c` ]i-ai f`cut griji pentru mine? \ntreb`

Merle uluit`. Se desprinse u[or din bra]ele lui, de[i el nu-i d`dea

drumul. Privind \n jos spre ea, \i spuse:

– Vrei

76

SANDY KEENE

– Bine\n]eles c` eram \ngrijorat pentru tine. Trebuie c` e[ti

cea mai mare proast` pe care-am cunoscut-o vreodat`. Insulta fu spus` pe un ton dr`g`stos. |[i l`s` capul \n jos [i buzele lui le c`utar` pe-ale ei. Tandre]ea acestei atingeri, mi[carea gurii lui peste gura ei, provocar` din partea ei un r`spuns instanta- neu. Bra]ele \i alunecar` \n sus pe umerii lui [i i se \ncol`cir`

pe gâtul lui, degetele ei strecurându-se \n p`rul de la ceaf`. Se strânse lâng` el pân` ce distan]a dintre ei disp`ru. Mâinile lui se mi[car` \n jos pe spatele ei, \ncet, mângâietor, apoi se oprir` pe talie. |[i ridic` ochii [i o privi.

– E[ti ud`. Ar trebui s` te bat c` e[ti atât de \nd`r`tnic`.

Apoi o s`rut` repede pe buze. Hai, te duc eu la motel. Po]i s`-mi dai cheile de la Blazer [i am s` rog pe cineva s`-l aduc` mai târziu, zise ridicându-i rucsacul de unde-l l`sase ea. Nu-i de mirare c` ai sl`bit atât, spuse când ridic` rucsacul pe um`r.

– Mul]umesc mult! o trânti ea. |n timp ce el o s`rutase,

uitase cât de sup`rat` era pe el, dar acum \[i reaminti. Cine se

credea? |i jucase o fest` urât` [i acum se a[tepta s`-i cad` \n bra]e. Ei bine, putea s` se mai gândeasc`, \[i zise ea, uitând c`-[i promisese s`-[i supravegheze nervii \n preajma lui.

– Pot s` m` \ntorc singur` la motel, mul]umesc. N-am de gând s`-]i ascult comentariile sarcastice tot drumul.

|i lu` rucsacul de pe um`r [i o lu` \n direc]ia ma[inii ei. – Pentru numele lui Dumnezeu, nu te mai purta ca un copil. O ajunse din urm` [i o apuc` de mân` s-o opreasc`. Am comentat doar faptul c` ai sl`bit mult. |mi exprimam \ngrijorarea.

– Cred c` [tii unde po]i s`-]i pui \ngrijorarea, replic` ea

t`ios, eliberându-[i mâna. N-am nevoie de s`rut`rile sau de

grija ta

sau de tine!

|N LUMEA PETROLULUI

77

Leon p`li, dar ochii lui scânteiau ca smaraldele când o privi. Merle sim]i iar nodul din gât [i ochii i se umplur` de lacrimi. }â[nind de lâng` el, m`ri pasul. N-avea de gând s`-l lase s` afle c` o f`cuse s` plâng`.

Cartofi pr`ji]i se dovedir` vechi, având gust mai mult de ulei rânced decât de cartofi, dar tot \i mâncase. Acum, moto- toli punga goal` [i o arunc` \n direc]ia co[ului de gunoi, dar aceasta rico[` [i ajunse aproape de ambalajul batonului de ciocolat` [i a altor vecini ai acestuia. Dup` ce scurse cutia de Cola de ultimele pic`turi, o trimise pe o rut` similar` cu cea a pungii de cartofi, dar de data asta nimeri co[ul [i cutia f`cu un zgomot asurzitor. Se \ntinse pu]in, \[i propti perna de capul patului [i \ncerc` s` se concentreze asupra televizorului. Desenul animat nu reu[i s`-i distrag` aten]ia de la protestele stomacului. Renun]ând \ntr-un târziu, cobor\ din pat [i opri televizorul. Se gândi c` nu poate fi foarte bolnav` dac`-i era foame, dar gân- dul n-o lini[ti. |n ultimele dou` zile ie[ise din camer` doar ca s`-[i ia ceva de mâncare de la automatul din cap`tul holului. Usc`turile [i sucul nu erau dieta recomandat` unui suferind de r`ceal`, dar ea se sim]ise prea r`u ca s` se \mbrace [i s` plece cu ma[ina pân` la restaurant. |n baie, Merle se privi \n oglind`, strâmbându-se. Era palid`. Nasul \i era ro[u [i umflat. Nu p`rea deloc eteric` [i fragil` din cauza bolii, a[a cum crezuse. P`rea doar bolnav`. Câteva minute \nc`, ea-[i studie critic imaginea. Cel pu]in nu-i ie[iser` pete de la toate porc`riile pe care le mâncase \n ultimele dou` zile, dar era momentul s` fac` efortul de a ie[i s` ia o mas` decent`. Poate dac` ar face du[ [i s-ar \mbr`ca, s-ar

78

SANDY KEENE

sim]i mai bine. Chiar nu putea s` r`mân` \n motel [i s`-[i plâng` de mil`. Activitatea la pu]ul de forare avea s` continue cu sau f`r` prezen]a ei acolo [i va trebui s` se duc` pân` acolo mâine, r`cit` sau nu. Se sim]ea mai bine acum dup` du[ [i dup` ce se \mbr`case. Cum nu mergea la pu], \[i putea permite ceva feminin, deci alese s` \mbrace cea de-a doua rochie din garderob`, o rochie bleu de plaj` f`r` mâneci. Avea decolteu adânc [i era scurt`. Cu pu]in fard avea s` capete din nou un aspect uman. Poate c` avea s` se [i simt` astfel dup` o mas` cald`. Cafeneaua era plin` când ajunse ea, dar lâng` u[` era un separeu gol [i Merle se strecur` \n el. Mâncase atât de frecvent aici \n ultimele patru s`pt`mâni \ncât nu se osteni s` consulte meniul \nainte de a comanda chelneri]ei. Ceru o specialitate a casei de sup` de vac` cu legume, hot`rând c` va comanda mai târziu un sandvi[ dac` tot avea s`-i mai fie foame dup` sup`. A[teptând fata s` se \ntoarc` cu supa [i cafeaua comandate, Merle se \ntreb` dac` nu gre[ise c` ie[ise. Se sim]ise destul de bine când plecase de la motel, dar acum L`sându-[i capul pe speteaza banchetei, \nchise ochii. Sim]ea rece pe mâini aerul condi]ionat [i din]ii \ncepur` s`-i cl`n]`ne. Se gândi c` nu mai avea poft` de mâncare [i dac` ar fi avut energia necesar`, ar fi plecat. Presupuse c` va trebui s` se for]eze s` m`nânce ceva dac` tot era acolo. Sim]i c` cineva s-a oprit lâng` masa ei [i deschise ochii, a[teptându-se s` vad` chelneri]a. |n locul ei era Leon care o privea \ncruntat. – Te sim]i bine, Merle? Surprins`, ea-l privi mut` câteva clipe. Sperase s`-l evite. Totu[i, recunoscu ea, fusese \ngrijorat c` o prinsese furtuna, dar nu credea c` r`ceala ei l-ar fi putut opri s-o dojeneasc`

|N LUMEA PETROLULUI

79

pentru ce f`cuse. Sim]ise totu[i un fior de pl`cere c` el se

oprise s` vorbeasc` cu ea [i nu se ab]inu s` zâmbeasc` atunci când el se a[ez` \n fa]a ei, la mas`.

– N-ar`]i prea bine. E[ti bolnav`?

– Nu foarte tare, sunt r`cit`. Ca [i când ar fi vrut s`-[i

\nt`reasc` spusele, apuc` \n grab` un [erve]el [i abia apuc`

s`-[i acopere gura \nainte de a str`nuta.

– Noroc. El o privea fix [i ea sim]ea cum i se \nro[esc obra-

jii. {tia prea bine c` ar`ta la fel de r`u pe cât se sim]ea. |n pofi- da eforturilor de a-[i \mbun`t`]i aspectul \nainte de a ie[i,

nimic nu putea ascunde ro[ea]a din jurul nasului [i lipsa de str`lucire a ochilor. Starea s`n`t`]ii ei era \n contrast evident cu starea lui. Era \mbr`cat \n haine de lucru dar nici culoarea tern` a hainelor nu ascundea str`lucirea s`n`toas` a pielii lui bronzate. C`ma[a era descheiat` la gât [i când ea d`du cu ochii de triunghiul de piept expus se surprinse imaginându-[i cum \i scoate c`ma[a. |l putea descrie cu claritate, a[a cum \l v`zuse lâng` piscin`, cu pieptul musculos [i p`rul ce se termina \n V deasupra ombilicului. Con[tient` c` brusca sl`biciune ce o cuprinsese nu avea

nimic de-a face cu r`ceala, Merle \i privi repede fa]a. Când \i \ntâlni ochii, [tiu c` el era con[tient la ce se gândise ea. Iritat`, Merle se \ntoarse la discu]ia despre r`ceala ei, aruncând vor- bele ca pe o \n]ep`tur` de viespe.

– Ei bine, n-ai de gând s` spui c` m-ai prevenit? Leon zâmbi piezi[. Are [i din]i s`n`to[i, constat` Merle.

– Nu-i nevoie, ai spus-o tu pentru mine.

Chelneri]a sosi atunci, salutându-l pe Leon cu familiaritate.

80

SANDY KEENE

– Bun`, Sally. E[ti foarte dr`gu]` ast`zi. |i arunc` lui Merle

o privire care-o f`cu s` vrea s`-l pocneasc`, apoi \[i \ntoarse aten]ia spre chelneri]`. Am s` iau doar o cafea.

– Sigur, iubitule. Femeia se \ndep`rt` s` aduc` comanda.

Merle \l privi stânjenit`. Mâncase aici cu regularitate mai bine de o lun` [i de fiecare dat` chelneri]a o tratase ca pe o str`in`. La \nceput se gândise c` probabil fiindc` era femeie, dar observase mai târziu c` Sally \[i trata to]i clien]ii, b`rba]i sau femei, la fel de impersonal. Trase concluzia c` aceasta era per- sonalitatea chelneri]ei. „Iubitul” reu[ise cu siguran]` s-o dezghe]e, se gândi Merle, iritarea ei m`rindu-se când Sally se \ntoarse doar dup` câteva clipe cu cafeaua lui [i neglijând comanda ei. Când Merle \i atrase aten]ia, ea avea clara impresie c` fata uitase, dar o deranjase c`-i atr`sese aten]ia de fa]` cu Leon. Pân` la urm`, \i aduse comanda [i Merle privi fix la bolul cu sup` aburind, \ntrebându-se de ce o comandase. {tia c` nu numai r`ceala era responsabil` pentru lipsa poftei de mân- care. Felul \n care chelneri]a se gudurase pe lâng` Leon \i ar`tase clar efectul pe care-l avea el asupra femeilor, inclusiv asupra ei. Le atr`gea ca florile pe albine

– E ceva \n neregul` cu supa? \i \ntrerupse Leon gândurile. Merle ridic` ochii spre el [i d`du negativ din cap.

– Nu cred, nu-mi este atât de foame pe cât am crezut.

|mpinse supa deoparte. Leon se \ntinse peste mas` [i \mpinse supa \napoi.

– Te rog, Merle, el [i ea se pierdur` \n expresia tandr` a

ochilor lui. R`ceala ta se va prelungi mult mai mult dac` nu m`nânci cum trebuie. Merle privi supa, \ntrebându-se ce-ar spune el dac` ar afla c` a mâncat numai cartofi pr`ji]i [i dulciuri \n ultimele dou` zile.

|N LUMEA PETROLULUI

81

– Merle, se va r`ci dac` nu \ncetezi s` stai pe gânduri. Acum m`nânc`.

– Nu v`d de ce trebuie s`-]i pese dac` eu m`nânc sau nu,

protest` ea.

– Bine\n]eles c`-mi pas`, o asigur` Leon punându-i lingu-

ra \n mân`. S`parea pu]ului nu e o treab` prea amuzant` când

[tiu c` tu e[ti \n vârful dealului, cu ochii pe mine.

– Pentru tine e un joc, nu-i a[a? bomb`ni Merle dar lu` lin-

gura [i o b`g` \n sup`. De ce-l l`sa s`-i dea ordine \n felul aces- ta? Tot nu voia supa. R`ceala o l`sase f`r` sim]ul gustului [i ar

fi putut fi f`cut` din apa de la vase. Dup` câteva linguri de sup`, \[i ridic` ochii la Leon, ca [i

când l-ar fi \ntrebat dac` mâncase suficient ca s`-l satisfac`. |ncruntarea lui \i r`spunse c` nu [i \[i \ntoarse aten]ia spre sup`, f`r` s` mai ridice ochii pân` o termin`.

– N-a fost tocmai rea, nu-i a[a? \ntreb` Leon când ea

\mpinse bolul spre mijlocul mesei.

– Parc` ai fi mama, zise Merle, recunoscând \n sinea ei c`

se sim]ea mai bine având ceva \n stomac.

– {i nu-]i place?

Merle ridic` u[or din umeri.

– Ar trebui s-o cuno[ti pe mama ca s` \n]elegi. Când el o

privi \ntreb`tor, ea continu`. De câte ori eram bolnav` când eram copil, se \nvârtea \n jurul meu, dar imediat ce m` sim]eam mai bine, uita c` exist. Mama e foarte inconsecvent`. Ori \ncearc` mereu s`-mi dirijeze via]a, ori uit` total c` are

o fiic`. M` f`cuse s` cred c` dac` a[ face totul cum voia ea,

ne-am \n]elege mai bine. Dar n-a fost nici o schimbare [i \n final, am hot`rât s` fac numai ce m` taie capul.

– {i cum gândeai tu, s-a \ntâmplat s` fie exact contrar de cum gândea ea, nu-i a[a?

82

SANDY KEENE

– O, nu m` \n]elege gre[it, b`tu ea \n retragere. Cum

reu[ise s`-[i lase gura slobod`? Recunosc, nu e prea fericit` de

cariera mea. Crede c` ar trebui s` m` a[ez la casa mea, dar eu sunt supraveghetor petrolier pentru c` asta-mi place s` fac [i

n-are nici o leg`tur` cu ea. |n plus, copil`ria mea n-a fost prea rea. Mama s-a str`duit. Avea o mul]ime de probleme personale ce o f`ceau câteo dat` s` se descurce greu cu mine. Asta-i tot. Cum ajunseser` la asemenea discu]ie? Nu mai vorbise nim`nui despre mama ei.

– Ce vrei s` spui cu propriile ei probleme?

– O! exclam` ea uitându-se \n alt` parte. Ar fi fost mai bine

s` cad` tavanul pe ea sau s` apar` o alt` posibilitate de schim- bare a subiectului. S-a c`s`torit de multe ori. De obicei tre- burile nu mergeau prea bine [i \ncerca mereu s` salveze

situa]ia. |ncepuse s` se simt` extrem de stânjenit`. Leon putea vedea limpede emo]iile care erau ascunse de cuvinte. I-ar fi

pl`cut s`-[i ]in` prieteniile la nivel de suprafa]` – [i Leon nici m`car nu era prieten. Sau poate era \ntr-un fel? Toat` aceast` situa]ie era a naibii de confuz`! Merle \[i lu` geanta \ncercând s` prind` privirea lui Sally ca s` pl`teasc`. Cred c` am s` m` \ntorc la motel. M` simt obosit`.

– N-ar trebui s` mai m`nânci ceva \nainte? O sup` nu prea

e o mas` complet`.

– Nu, m-am s`turat, cinstit. Dac`-[i imagina c` ea avea s`

mai \ntârzie [i s`-i spun` povestea vie]ii ei, era nebun. El privi cu \ndoial` spre castronul de sup`.

– {tiu c` probabil nu te sim]i prea bine, dar ar trebui s`

po]i mânca mai mult de-atât. Ia un sandvi[ dac` nu mai vrei

sup`.

|N LUMEA PETROLULUI

83

– Nu, nu mai vreau nimic. Tonul ei ascu]it \l f`cu pe Leon

s`-[i ridice sprâncenele de parc` temperatura din ochii lui

verzi sc`zuse brusc. Iritarea ei ini]ial` revenise \n plin` for]`, de[i era \ndreptat` mai mult \mpotriva ei decât a lui.

– Dac` asta-i tot ce po]i \nghi]i la ora ceaiului

– Vezi, Leon, sunt adult. N-am nevoie de bon`, ripost`

nervoas`.

– N-ai nevoie? Evident c` nu-]i po]i purta de grij`, spuse

privind-o \n ochi. Dac` ai fi putut, \n primul rând n-ai fi r`cit. Ce m` mir` e c` \n clipa asta nu supraveghezi blestematul de [antier. Ce se \ntâmpl`? Nu po]i târ\ un pat de spital pân` \n vârful dealului?

– O, ]i-ar pl`cea dac` a[ uita totul despre pu], nu-i a[a? Ei

bine, n-am s` uit. Merle se ridic` brusc. {i pentru c` ai adus vorba, am s` m` duc s` arunc un ochi \n seara aceasta. Se \ndep`rt` repede spre cas` s`-[i pl`teasc` nota. Leon ajunse \n spatele ei \n timp ce ea a[tepta la cas`, trecu pe lâng` ea [i puse pe tejghea o sum`. Apoi, f`r` m`car s` se uite \n direc]ia ei, ie[i. |n sfâr[it, casierul se \ntoarse. |n timpul celor câteva minute de \ntârziere Merle \[i reveni din enervare [i \n]elese c` nu putea duce la \ndeplinire inten]ia de a merge la [antier. Chiar dac` ar fi fost \mbr`cat` potrivit, nu se sim]ea \n stare s` umble noaptea prin prerie. |[i consumase energia doar venind ca s` m`nânce. Nu, [antierul trebuia s` a[tepte pân` mâine. Ajungând la aceast` concluzie, o [i abandon` când v`zu ma[ina lui Leon \n spatele Blazer-ului s`u, blocând-o \n parcare. Merle \nghe]`. Deci credea c` o poate for]a s` stea departe de [antier! Se \ntreb` cum i-ar pl`cea lui Leon s`-[i vad` str`lucitorul Blazer nou bu[it \ntr-o parte.

84

SANDY KEENE

L`sând motorul pornit, Leon cobor\ [i se repezi la ea. F`r` s` zic` ceva, o apuc` de mân` [i \ncepu s-o trag` spre ma[ina lui.

– Ce crezi c` faci? ]ip` Merle, \ncercând s` se elibereze.

– Te duc \napoi la motel, spuse hot`rât. Oprindu-se brusc,

o \ntoarse cu fa]a la el. M-am s`turat s` m` joc cu tine, \i spuse

printre din]i. Singurul motiv pentru care vrei s` mergi acum la [antier e ca s` m` contrazici. Ei bine, n-am de gând s` te las [i

\nceteaz` s` mai protestezi. Poart`-te civilizat [i mâine s-ar putea s` te las s` te duci acolo – bine\n]eles dac` r`ceala ta va mai trece. Merle r`mase cu gura c`scat`. El \i lu` po[eta [i scotoci \n ea pân` g`si cheile ma[inii.

– Am s` le p`strez eu pân` ai s` te sim]i destul de bine ca

s` te po]i \ntoarce la treab`, explic` el, punând cheile \n pro- priul buzunar [i \mpingând-o spre ma[ina lui. Merle \ncerc` s` scape dar el o apuc` zdrav`n de mân`. Ea \i trase un [ut \n

fluierul piciorului.

– R`utate ce e[ti! izbucni Leon, sim]ind durerea. |ntr-o

clip`, o ridic` \n bra]e [i porni spre Blazer.

– N-ai s` scapi u[or! ]ip` ea zb`tându-se [i lovindu-l cu

pumnii \n piept. Nu m` po]i r`pi. Inspir` adânc [i era gata s` ]ipe. Gura lui o acoperi pe-a ei [i opri strig`tul. Merle \[i \ntoarse capul ca s` scape de brutala ap`sare a buzelor lui. Leon continua s-o duc` \n bra]e [i ea \ncerc` \n zadar s`-i prind` buza cu din]ii. Leon o l`s` din bra]e, o strânse lâng` el [i o apuc` de ceaf`. Gura lui era tot peste buzele ei, dar s`rutul nu mai era

ap`s`tor [i rezisten]a lui Merle \ncepu s` scad`. Pieptul lui tare

\i ap`sa sânii [i coapsele lui se lipir` de ale ei. Mâinile ei cu pumnii \ncle[ta]i se desf`cur` pe umerii lui.

|N LUMEA PETROLULUI

85

|ncet, el \ncepu s`-i mângâie ceafa [i spatele. Desp`r]indu-i buzele cu limba, el continu` s-o s`rute. Merle gemu \ncet,

ag`]ându-se de el. Valuri, valuri i se trezi dorin]a. Pulsul \i tuna \n urechi \n timp ce el \i mângâia sânii cu o mân`, ap`sând cu blânde]e prin materialul rochiei. |ncepu s-o s`rute des pe fa]` [i apoi o \ndep`rt` de el. Privi amuzat expresia languroas` din ochii ei [i culoarea ce-i ap`ruse \n obraji.

– Ziceai ceva de viol, o tachin` zâmbind. |nainte ca Merle

s` reac]ioneze, Leon o \mpinse \n ma[in` [i porni. Merle r`mase t`cut` o clip`, \ncercând s` revin` la starea ini]ial` de

furie, dar s`rut`rile lui \mpr`[tiaser` norii.

– Sper c` ai luat r`ceala, spuse, vrând s`-[i spele ru[inea.

– Nici n-ar fi un pre] prea mare pentru s`rutul pe care l-am

primit, spuse el \ncântat. Merle se rezem` de scaun [i privi afar` prin geamul de la u[`, zâmbind. |l las s` cread` c` a câ[tigat aceast` rund`. Bine\n]eles c` va trebui s` mearg` pe jos ca s`-[i ia ma[ina, dar merita ca s`-i joace lui o fest`. Credea c` i-a reu[it totul pen- tru c`-i luase cheile, dar nu realiza c` ea avea un rând de chei de rezerv` \n camer` [i chiar dac` nu le putea g`si, putea s` porneasc` Blazer-ul legând firele direct. |ntr-o vreme se \ntâlnise cu un tân`r a c`rui moral` era dubioas` [i acesta o \nv`]ase cum se face. O \nv`]ase [i cum s` descuie portiera f`r` cheie, o treab` folositoare pentru cineva care-[i \ncuia cheile \n ma[in`. Ce s-o fi \ntâmplat cu Earl? |nchisoarea, probabil. Parcarea tirurilor era la distan]` de doar trei kilometri de motel, deci \n doar câteva minute Leon parc` [i o conduse la camer`. Merle se a[teptase ca el s-o lase acolo, dar el intr` neinvitat.

86

SANDY KEENE

– Ce mai vrei, Leon? \ntreb` resemnat`. Ai f`cut cum ai

vrut, m-ai adus acas`. De ce nu m` la[i \n pace? I-ar fi luat ceva

timp s` g`seasc` cheile de rezerv` [i voia ca el s` fi plecat ca s` le poat` c`uta.

– Am s` te las, imediat ce voi lua cheile de rezerv`. Leon \[i

arunc` privirea prin camer`. Chiar [i acum când se f`cea zilnic

cur`]enie, nu era prea mare ordine fa]` de prima dat` când el v`zuse camera. – Cheile de rezerv`, \ntreb` nevinovat`; spera s`-[i aminteasc` tot ce o \nv`]ase Earl.

– Exact, \i zâmbi el pozna[ [i ridicând o revist`, lu` cheile.

|n timp ce le punea \n buzunar, se \ntoarse s-o priveasc`. Ea \l privea cu ochi mari, cu o expresie uluit`.

– Cum ai reu[it? Ei i-ar fi luat o mul]ime de timp s` le

g`seasc`.

– Am raze X \n ochi, r`spunse sec, v`zând c` a redus-o la

t`cere. Mi-ai descoperit secretul, Merle. Nu sunt Leon Crane,

directorul unei companii petroliere. |n realitate, m-am n`scut \ntr-o galaxie departe de p`mânt. Am fost trimis aici de mic copil, când planeta mea a fost distrus`.

– Ar fi trebuit s` [tiu, \ncuviin]` Merle. Am v`zut filmul de trei ori.

– Adev`rat? Ai v`zut Superman de trei ori? \ntreb` el

apropiindu-se de ea [i cuprinzându-i talia.

– Superman? \ntreb` \ncruntat`. Eu m` gândeam la E.T.,

spuse \nclinându-[i capul ca s`-l poat` privi [i abia ]inându-[i râsul.

– Oh! se strâmb` el râzând. Am nimerit pe-al`turi. O s`rut`

pe frunte. Ai febr`, ai face mai bine s` te bagi \n pat. Presupun

c` nu m` vei invita [i pe mine \n pat, zise plin de speran]`.

|N LUMEA PETROLULUI

87

Merle \l privi uluit`. Era tentat`, foarte tare, s` spun` da. Era foarte atras` de el, fizic [i mental \mpotriva faptului c` putea s-o enerveze mai tare decât o f`cuse orice b`rbat cunos- cut vreodat`, [tia din instinct c` ar fi putut-o satisface mai bine decât oricine. Dac` ar fi putut s` se fi \ntâlnit \ntr-un alt moment [i \n alt loc. – Nu cred, r`spunse privindu-l \n ochi. Mâinile ei r`maser` pe pieptul lui [i el o strânse tandru \n bra]e. |i sim]ea c`ldura pieptului sub palme. S`rutul din parcare \i era \nc` proasp`t \n memorie [i pulsul i-o lu` la trap. N-ar fi trebuit s` insiste foarte tare ca s-o fac` s` se r`zgândeasc`, a[a c` ea se retrase din \mbr`]i[area lui, \nainte ca tenta]ia s` dep`[easc` bunul sim]. La distan]` de el, Merle se sim]ea \n stare s`-[i p`streze hot`rârea, de[i nu se putea \mpiedica s` simt` lipsa c`ldurii bra]elor lui \n jurul ei. Merle \l privi, presupunând c` el era foarte con[tient de ceea ce gândea ea. Leon \i arunc` una din acele priviri zeflemi- toare pe care ea le considera familiare de-acum [i \i ur` noapte bun`. Când u[a se \nchise \n urma lui, Merle oft`, f`r` s` [tie \ns` dac` de u[urare sau regret. |ncepuse s` nu se mai \n]eleag` deloc. Dorin]a ei de a-l sfida pe Leon [i de a se duce la [antier se pierduse undeva \n acel moment romantic. Trebuia s` recunoasc`, dorin]a ei de a-l \nfrunta mereu se [ubrezise serios. Era mai degrab` \nfrico[`tor s` admit` c` ajunsese s`-i plac` felul lui de a o dirija. Oftând din nou, se duse s` se preg`teasc` de culcare. Aproape adormise când \[i aminti c` nu-l \ntrebase cum a [tiut unde erau cheile de rezerv`. Se trezi dup` doar câteva ore de somn, chinuit` de foamea ce f`cea protestele stomacului s` se aud` tare \n lini[tea camerei. R`ceala \i mai trecuse, dar \[i dori s` fi mâncat mai

88

SANDY KEENE

mult. Dac` n-ar fi \nceput acea discu]ie stupid` despre mama ei, poate c` ar ma fi r`mas [i ar mai fi mâncat ceva. Dar nu-l

putea avea pe drept Leon de confident. Reu[ise s` ajung` pân` la dou`zeci [i cinci de ani f`r` s` aib` unul [i-i p`rea ridi- col ca rolul de confident s` fie jucat de b`rbatul \mpotriva c`ruia lucra ea. Aprinse lumina [i c`ut` f`râmituri \n pungile goale de cartofi pr`ji]i de pe noptier`. |n sfâr[it, se convinse c` trebuia s` mearg` la automat dac` voia ceva de mâncare. Cobor\ din pat [i-[i puse un halat. La unu noaptea, era pu]in probabil s` fie cineva pe hol. Chiar [i a[a, halatul de culoarea ruginei, lung pân` la glezne [i f`r` decolteu adânc, era decent. Doar cordonul legat strâns ar`ta sub]irimea taliei

[i indica forma siluetei ascuns` sub halat. Luând un pumn de

monezi \n buzunar, Merle ie[i din camer` [i se \ndrept` spre automat. Introduse num`rul corect de monezi [i ap`s` butonul din dreptul unui baton de ciocolat`. Dac` tot era acolo, se gândi s`-[i ia un suc [i ap`s` butonul aferent unei b`uturi de portocale dup` ce introduse monezile. Zgomotul

produs de c`derea cutiei se auzi ca un tunet \n lini[tea nop]ii

[i Merle tres`ri. Lu` sucul [i se \ntoarse spre camera ei când

auzi deschizându-se o u[` din apropiere.

– }i-e foame, Merle? \ntreb` Leon rezemându-se neglijent

de tocul u[ii. Purta un halat bleumarin pân` la genunchi [i legat \n talie. Când ochii lui Merle se mutar` de pe picioarele goale ce se vedeau pe sub halat pe pieptul gol expus de hala- tul desf`cut, inima-i tres`ri. Halatul era toat` \mbr`c`mintea lui dac` nu-i socotea [i zâmbetul.

– M-am gândit c` a[ putea mânca ceva, r`spunse aproape

f`r` s` respire. Nu p`rea s`-[i poat` lua ochii de pe pieptul lui bronzat. Mu[chii erau eviden]i sub pielea m`t`soas`. Leon se apropie de ea.

|N LUMEA PETROLULUI

89

– Hai, am s`-]i preg`tesc ceva de mâncare. O lu` pe dup`

umeri [i-i lu` din mân` ciocolata [i sucul. Dup` cum ar`ta mai devreme camera ta, a[ zice c` ai mâncat deja usc`turi pentru o zi \ntreag`. Hai \n camera mea [i am s`-]i fac ni[te ou`. Merle sim]i invidia abia dup` ce \nghi]i ultima bucat` din omleta aurie. Buc`t`riile pe care le avea motelul erau foarte dotate dar ea nu se gândise s` cear` una. Un [ir lung de dulapuri, destul loc pentru lucru [i depozitare, frigider [i aragaz elec- tric. |n plus era o mas` mic`, o canapea extensibil` [i un fotoliu pentru televizorul din col]. Dormitorul era o camer` separat` [i baia al`turi. N-ar fi fost capabil` s` ]in` buc`t`ria atât de curat` ca Leon.

Privi dulapurile curate lun`. Dac` ar fi g`tit ea, totul ar fi r`mas plin de f`râmituri, coji de ou` [i tig`i murdare. Leon reu[ea s` ]in` totul curat [i ea-[i dori s` fi fost la fel de meticuloas`. Merle \mpinse farfuria goal` [i zâmbi gazdei sale.

– Mul]umesc, a fost foarte bun. De[i nu mâncase, Leon \i ]inuse companie cu o cea[c` de cafea.

– }i-am mai spus c` nu m` pot ab]ine s` ajut o doamn`

aflat` \n dificultate, zise el zâmbindu-i de ast` dat` f`r` urm` de batjocur`. Se a[teptase s`-i zic` ceva despre refuzul ei de a

mânca mai devreme, dar n-o tachinase. Leon se ridic` [i strânse vasele murdare. Ia-]i tu cafeaua pe canapea cât timp strâng eu aici. Ea presupuse c` ar fi trebuit s` se ofere s` dea o mân` de ajutor dar cu stomacul plin \i venea s` picoteasc` [i prefer` s` dea ascultare propunerii lui. A[ezând cea[ca pe m`su]`, Merle se ghemui pe canapea cu picioarele sub ea, \n a[teptarea lui Leon. Nu-i lu` mai mult de câteva minute s` rânduiasc` totul \n buc`t`rie, dar Merle p`rea adormit` când el veni lâng` ea. Ar

90

SANDY KEENE

fi trebuit s-o trimit` \n camera ei [i nu s` se lase mânat de dorin]a de a-i prelungi vizita. Privind-o constat` paloarea chipului ei [i se \ntreb` din nou ce v`zuse la ea. Nu era urât` dar cu siguran]` \ntâlnise femei mai frumoase. Unele cu siluete [i mai frumoase, recunoscu el gândindu-se cât sl`bise ea \n ultima vreme. C`uta necazul cu lumânarea continuând s` se uite la ea. |n afar` de orice altceva, ea-i putea crea probleme la pu]. Ceea ce de altfel se [i \ntâmplase. Dar, oft` el, ar`ta ca un copil când dormea. {tia prea bine c` nu era \n stare s`-[i poarte singur` de grij`. Leon se aplec` [i o ridic`, mirat c` era grea \n ciuda aparen]ei. Ea nu se mi[c` [i el se mir` cum poate cineva dormi astfel. Gândindu-se la lungimea holului pân` la camera ei, Leon schimb` direc]ia [i o duse \n patul lui. Merle deschise ochii, zâmbi v`zând \naintea ei ochii verzi [i \nchise ochii, \ntrebându-se dac` r`ceala se f`cea vinovat` pentru un vis atât de nebunesc. Ochii i se deschiser` din nou când sim]i mi[care lâng` ea [i o mân` foarte real` ajunse pe stomacul ei, convingând-o c` nu visa. – Bun` diminea]a, spuse Leon ca [i când s-ar fi trezit \mpreun` \n acela[i pat de-o via]`. Ce-]i mai face r`ceala? Mâna de pe stomac alunec` \n sus, peste sâni [i pân` pe gât, apoi la frunte. Se pare c` nu mai ai febr`. Trebuie c` te sim]i mai bine. Mâna \ncepu drumul \napoi, mi[cându-se \ncet [i la fel de mângâietor ca mai \nainte, \n timp ce buzele lui \i atingeau fruntea. Merle \ncerc` s`-[i adune iute gândurile dar nu reu[i s`-[i aduc` aminte c` se b`gase \n pat cu Leon. Cu siguran]` \i trecuse prin minte dar n-o f`cuse. – Leon, de ce e[ti \n patul meu? \ntreb` \n sfâr[it. |n timp ce \ntreba \[i d`du seama c` era mai degrab` curioas` decât furioas` – [i nu era furioas` pentru c` era exact acolo unde-[i dorea s` fie.

|N LUMEA PETROLULUI

91

Deschise ochii mari când v`zu capul lui apropiidu-se. „Nebuno!” se dojeni singur`. Trebuia s` stai departe de el. Nu trebuia s` ajungi \n asemenea situa]ie pentru c`-]i va fi al naibii de greu s` nu-l la[i s` mearg` mai departe. Buzele lui l`sar` un lung [ir de s`rut`ri de pe gât [i pân` la ureche.

– Nu sunt, [opti el r`spunsul. Tu e[ti \n patul meu. |i

prinse lobul urechii cu din]ii [i \l trase u[or. Merle sim]i mâna

lui strecurându-se pe sub c`ma[a ei de noapte. Se mi[ca mângâind \ncet pielea goal` de pe stomac pân` ajunse pe sâni. Mâna prinse u[or sânul \n timp ce limba lui \i explora urechea. Merle \ntoarse capul, \ncercând s`-[i p`streze ra]iunea. Chiar nu trebuiau s` fac` asta! Tu nu faci lucrurile \n felul

acesta. S` faci dragoste presupune o decizie ra]ional`, ceva luat \n calcul, discutat [i preg`tit. Nu te treze[ti \ntr-o bun` diminea]` \n pat cu un b`rbat. Era o nebunie, era total ira]ional.

– Leon, opre[te-te! \i ceru ea suspinând. Leon se ridic`

\ntr-un cot [i se uit` la ea. Mâna nu i se mutase de pe sân [i-[i continua mângâierea tandr`, cu degetul mare mângâindu-i

sfârcul. El se mi[c` u[or, presându-[i trupul de ea. Merle \i putea sim]i erec]ia [i c` era gol sub cear[af.

– Leon, te rog, nu putem face asta.

– De ce, o \ntreb` lipindu-[i gura de gâtul ei.

Era greu s` se gândeasc` la un motiv \n timp

ce c`ldura-i curgea prin vene trezindu-i sim]urile. Pentru c` nu putem. Nici m`car n-am discutat despre asta. Oricum

Mâna lui se mi[c` din nou, descriind \n jos mi[c`ri

circulare. Suntem inamici, Leon. Nu putem face dragoste.

suntem

– Pentru c`

92

SANDY KEENE

– Nu m` gândesc la tine ca la un inamic, [opti cu buzele

lipite de gâtul ei. |n plus, nu zice cumva [i Biblia s` ne iubim du[manii? {i dac` nu zice, ar trebui s-o fac`. Buzele lui \i acoperir` gura [i Leon \i atinse din]ii cu limba

\n timp ce degetele lui \[i atinser` ]inta. Merle \[i arcui spatele, mângâierile lui distrugându-i [i ultima inten]ie de \mpotrivire. Dorin]a devenise arz`toare, o nevoie primitiv` venit` din inte- rior, ce nu putea fi negat` sau ignorat`. Merle se \ntoarse cu fa]a spre el [i \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul gâtului lui, r`spunzând cererii s`rut`rilor lui. Gemu \ncet, l`sându-se \n voia lui. Pentru o clip`, Leon \[\ \n`l]` capul, \ntrerupând s`rutul lung. Sim]i pielea ei \nfiorându-se [i suspin`.

– Las`-m` s` scap de asta. Ridicându-se \n genunchi, el

trase de c`ma[a de noapte cu un gest brusc. Dantela se rupse cu u[urin]`, dar când ruptura ajunse la materialul c`m`[ii se opri. Leon privi materialul \nc`p`]ânat cu o figur` uluit`. Schimbarea expresiei lui o f`cu pe Merle s` chicoteasc`. El \i

arunc` o privire aspr` ce o f`cu s` râd` \n hohote. E[ti crud`, Merle, o cert` el jignit.

– Ar fi trebuit s`-]i vezi fa]a, spuse Merle \ncercând zadar-

nic s` nu mai râd`. Leon se \ntinse \n pat lâng` ea [i privi \n tavan. Ea \ntoarse

capul s`-l priveasc` [i-l mângâie pe fa]` dar el nu se \ntoarse spre ea.

– |mi pare r`u, Leon, am râs, dar [i tu ai râs mereu de mine \i reaminti ea.

– Unui b`rbat nu-i place s` se râd` de el \n timp ce face

dragoste, spuse nec`jit. Merle \[i l`s` capul pe pieptul lui. Chiar \i r`nise sentimentele râzând? El ar fi trebuit s` vad` ridi- colul situa]iei. Umorul era unul din atributele ce-i pl`ceau cel

|N LUMEA PETROLULUI

93

mai mult la el. O, era \nnebunitor când râdea de ea, dar el râdea la fel de bine [i de sine. |[i mu[c` buza de jos. Bine\n]eles, b`rba]ii erau ciuda]i când era vorba despre sex.

Aveau amorul propriu foarte fragil. Poate c` \ntr-adev`r \i jig- nise sentimentele. |mi pare r`u, Leon, murmur` ea pe pieptul lui. Degetele \i p`trunser` \n p`rul de pe pieptul lui, atingându-i pielea neted`. Sim]i c`-i vine s` plâng`.

– Bine, s-ar putea, numai s-ar putea s` te iert, \mi promi]i

c` n-ai s` mai por]i vreodat` acel obiect blestemat \n patul meu, spuse cu asprime. |ntorcându-se brusc, trase c`ma[a ofensatoare de pe ea [i o arunc` pe podea. Când se \ntoarse

spre ea, Merle \i privi fa]a. O, cuno[tea prea bine acea expre- sie. Nu fusese jignit deloc, doar o tachinase.

– {obolan ce e[ti!

Ridic` pumnul ca s`-l \mping` [i el \i apuc` \ncheietura, ridicându-i mâna deasupra capului. Gura lui o astup` pe-a ei [i [opti gr`bit:

– Hai, du[man drag, s` facem dragoste. P`rul aspru de pe

pieptul lui \i zgârie sânii, aprinzând focul primordial ce moc- nea \ntre ei. Buzele lui se mutar` de pe gura ei pentru a porni fl`mânda explorare a secretelor trupului ei, savurându-i gus- tul, alimentând fl`c`rile pasiunii. Merle \l trase peste ea [i-[i \nfipse unghiile \n spatele lui. Totul se termin` \ntr-o explozie de senza]ii ce-i smulse un strig`t venit din adâncurile sufletului ei.

Capitolul 7

Merle zâmbi \n sinea ei \n timp ce \ntorcea feliile de [unc` \n tigaie. Leon se \mbr`ca \n dormitor [i ea se oferise s` preg`teasc` micul dejun. |n mod normal nu-i pl`cea s` g`teasc` dar \i f`cea mare pl`cere s` preg`teasc` aceast` mas`. Scurse o parte din gr`simea din tigaie, apoi lu` patru ou` din frigider [i le puse la pr`jit. Puse pâine \n pr`jitorul electric [i scoase dou` farfurii din dulap. Aranj` pe farfurii [unca [i ad`ug` ro[ii proaspete din frigider pe care le t`ie felii. Bufetul pe care lucrase era plin de coji de ou` [i pete de gr`sime, iar jum`tate din con]inutul frigiderului era \mpr`[tiat pe mas`. Merle se \ncrunt` v`zând mizeria f`cut`, dorindu-[i s` poat` \nv`]a s` fie la fel de ordonat` ca Leon. Probabil c`-i va lua mai mult timp s` cure]e decât aveau s` petreac` mâncând. Leon ie[i din dormitor când ea \ncerca s` \ntoarc` un ou cu o spatul` [i se uit` la el peste um`r zâmbindu-i. Era \mbr`cat \ntr-un costum bleumarin [i avea un diplomat \n mân`. Merle privi \n jos la halatul de satin pe care-l purta. Era la fel ca-n filme, se gândi ea, cu so]ia preg`tind micul dejun al so]ului, \nainte ca acesta s` plece la serviciu. Tot ce-mi mai trebuie e s` am \n cap ni[te bigudiuri.

|N LUMEA PETROLULUI

95

|[i \ntoarse aten]ia spre tigaie [i v`zu c` sp`rsese g`lbenu[ul oului proasp`t \ntors. Bomb`nind, \ntoarse un alt ou [i sparse din nou g`lbenu[ul. |[i promise c` \ntr-o zi avea s` \nve]e s` g`teasc`. Din pr`jitor \ncepuse s` ias` fum [i ea era ocupat` tot cu ou`le. Leon \i s`ri \n ajutor [i scoase pâinea pe care o cur`]` de arsur` cu un cu]it. – |mi pare r`u, Leon, cred c` nu prea sunt bun` buc`t`reas`, se scuz` ea \n timp ce scotea ou`le pe farfurii.

Micul dejun era ratat, buc`t`ria \mpu]it` [i totul din lipsa ei de \nclina]ie spre activit`]i domestice. Când \i v`zu dezam`girea \ntip`rit` pe chip, Leon veni [i o strânse \n bra]e.

– Acum, nu plânge pe mine, o dojeni el.

– Nu fi ridicol, Leon, nu m` num`r printre blegele care

plâng peste tot, protest` ea f`r` s`-[i mi[te fa]a de la pieptul lui.

El \i ridic` fa]a [i o privi \n ochi. Biata Merle cea bleag`,

gândi el [i o s`rut`. Ea-l s`rut` la rândul ei [i se strânse mai aproape. Leon râse, o strânse tare \n bra]e, apoi o \ndep`rt`.

– Când s`ru]i astfel, nu trebuie s` duci grij` c` nu e[ti o bun` buc`t`reas`, o \ncuraj` el.

Dup` câteva minute, erau deja la mas` [i mâncau. Pâinea era prea uscat` [i cafeaua pu]in cam tare, dar ou`le erau deli- cioase chiar dac` nu ar`tau astfel. De[i mâncau \n t`cere, comunicarea se f`cea prin priviri. La fiecare privire a lui Leon, Merle sim]ea un val de c`ldur` [i bucurie alergându-i prin vene.

– Merle, zise el \mpingând farfuria goal` [i umplând din

nou ce[tile de cafea. Trebuie s` fiu la Calgary \n dup`-amiaza asta. Am o \ntâlnire. Vino cu mine!

96

SANDY KEENE

– La Calgary?

– Da. Nu vreau s` fiu departe de tine. |ntinse mâna [i-[i

\mpleti degetele cu ale ei. Te rog vino, Merle. Ne vom distra de minune. Stampede \ncepe \n vreo dou` zile. Putem merge

la rodeo [i acolo sunt o mul]ime de petreceri. Pot s` te scot \n lume, spuse privind-o \n ochi.

– Vrei s` spui c` vrei s` vin pentru mai multe zile? \ntreb` \ncet, \ncepând s` se simt` stânjenit`.

– Zile, s`pt`mâni, nu [tiu iubito, r`spunse el ridicând din

umeri. Ne sim]im bine \mpreun`. Vreau s` tr`ie[ti cu mine, Merle.

|ncet, ea-[i retrase degetele dintre ale lui [i sim]i o durere stranie \n inim`, \nso]it` de dezam`gire. B`nuiala o cuprinse repede [i sim]i un fior \nghe]at.

– Leon, acesta-i motivul pentru care ai f`cut dragoste cu mine azi diminea]`? Lui Leon \i disp`ru zâmbetul [i i se mic[orar` ochii.

– Ce vrei s` spui?

Merle inspir` adânc [i spuse dintr-o suflare.

– Vreau s` [tiu dac` ai f`cut dragoste cu mine azi diminea]`

ca s` m` po]i convinge s` merg cu tine la Calgary. Neag` Leon,

neag`, \l rug` ea \n gând.

– De ce a[ fi vrut s` fac astfel? \ntreb` el cu voce abia auzit` [i chipul devenindu-i aproape cenu[iu.

– Nu-]i pot cerceta pu]ul dac` sunt la Calgary, nu-i a[a? |[i

pierduse vocea [i-[i drese glasul \nainte de a continua. Ai spus c` speri s` fie pentru mult timp. Cât de mult, Leon? El nu coment` [i ea continu`. Pân` când intr` pu]ul \n exploatare?

Atât de mult, Leon? Ochii lui p`reau dou` pietre pre]ioase verzi prinse \ntr-o masc` de lemn. Merle \[i cobor\ privirea pe mâna lui r`mas` pe mas`, ce devenise pumn. Secundele treceau [i ea a[tepta r`spunsul.

|N LUMEA PETROLULUI

97

m-a[ prostitua ca s` te \ndep`rtez de

pu]? \ntreb` el \ntr-un târziu, amenin]`tor. Astfel expus`, situa]ia p`rea sordid`. Merle continua s`

priveasc` \n jos \n timp ce-[i mu[ca buza inferioar`. Nu inten]ionase s` dea situa]iei un asemenea aspect, dar trebuia s` renun]e la slujb` ca s` plece cu el.

trebuie s`

recuno[ti c` ai tras destule sfori s` m` \ndep`rtezi de acest proiect.

– {i ce s-a \ntâmplat azi diminea]` a fost tot rezultatul

sforilor? – Asta te \ntreb eu, suspin` ea nefericit`.

– Poate c` ar trebui s`-]i pun aceea[i \ntrebare, zise Leon

aspru. Am presupus c` nu te culcai cu Larson, dar nu [tiu, nu-i

a[a? A[a \]i ob]ineai informa]iile? Obrajii lui se coloraser` de furie [i gura c`p`tase o crispare nefireasc`.

– A naibii, trebuie c` ai fost foarte dezam`git` c` n-ai

ob]inut nimic de la mine, izbucni Leon. Ce sperai? C`-]i voi [opti la ureche con]inutul rapoartelor \n timpul

\mbr`]i[`rilor? Arunc` \n jur o privire. Sau ai r`scolit camera \n timp ce eu f`ceam du[ ca s` nu mai am mirosul t`u? P`cat c` servieta mea era dincolo [i \ncuiat`, nu-i a[a, Merle? Merle \l privi f`r` s` mai poat` respira. De ce nu-[i p`strase b`nuielile numai pentru ea? Putea sim]i jignirea ce-l adusese

– Sugerezi c` eu

– N-am spus c` singurul t`u motiv

c` noi

la

furie.

– |mi pare r`u, Leon. Am

am gre[it

{tiu c` n-ai

– Acum când am \nceput s` te iau la \ntreb`ri, dai \napoi,

o

\ntrerupse el. Furia \l f`cuse s` doreasc` s` jigneasc` la rân-

dul s`u. Dar e prea târziu, Merle. Mi-ai ar`tat c` nu-]i pas` de nimic altceva decât de pu] [i ce se \ntâmpl` acolo. Mai degrab` tr`ie[ti \ntr-o cocin` decât s` renun]i la activitatea ta de spion.

98

SANDY KEENE

E[ti obsedat` de micu]a ta slujb` sordid`. }i-ai da via]a [i s`n`tatea ca s` afli ce e cu pu]ul – de ce ar trebui s` reac]ioneze trupul t`u \n mod diferit? Râse dintr-o dat`,

credeam c` am

f`când-o pe Merle s` tresar`. Azi diminea]`

f`cut dragoste, dar tu nu asta f`ceai. Cât de \ngrozit` trebuie s` fi fost când ai aflat c` voiam s` tr`ie[ti cu mine – o târf` cu un client de care nu poate sc`pa.

– Leon, nu, te rog, trebuie s`

– Trebuie s` ce? S` pl`tesc? o \ntrerupse cu cruzime. |mi

prezin]i nota de plat`? Merle sim]i un nod \n gât sub privirea lui sfredelitoare. El se ridic` brusc [i scaunul c`zu. Merle p`li

[i fu cuprins` de team`. F`r` grab`, el se c`ut` \n buzunarul interior al hainei [i

scoase portofelul. Scoase cinci hârtii de câte o sut` de dolari

[i i le \ntinse.

– Poftim, regret c` nu sunt \n moneda pe care o voiai.

Merle privi perplex` [i sim]i c`-i vine r`u. F`r` s` scoat` o

vorb`, se ridic` s` plece. Leon o apuc` de mân` \n timp ce ea ocolea masa.

– Ia-i, Merle, zise printre din]i.

– Nu! Merle \ncerc` s`-[i elibereze mâna dar el o strânse

mai tare.

– Ia banii, Merle. Nu vreau s` m` gândesc c` te-ai sacrificat

azi diminea]` pentru nimic. Po]i s`-]i cumperi o c`ma[` de noapte nou`. |i r`suci mâna cu r`utate [i ea ]ip`. }i-o rup,

Merle, ia banii. Merle \l privi \nfrico[at`. Leon nu glumea deloc. El o strânse mai tare de mân` [i ea ]ip`.

– |i iau!

Leon \i eliber` mâna [i-i mototoli banii \n palm`.

|N LUMEA PETROLULUI

99

– Ie[i, Merle! Respira greu [i era ro[u de furie când b`g` mâna \n buzunar. Sco]ând cele dou` rânduri de chei ale

Blazer-ului ei, le trânti pe mas` \n fa]a ei. Ie[i de-aici, Merle! Dac` vrei informa]ii despre pu]ul meu n-ai decât s` te \ntorci pe deal.

\ncerc` ea s`-[i pledeze cauza. Cum putuse fi atât

de toant`? Ar fi putut spune nu

cu el. Nu-i cedase doar, nu fusese doar o simpl` nebunie. |l iubea. Cu siguran]` \l iubea de mult. Tot ce voia era Leon, s`

fie cu el atâta timp cât el o va dori. Nu-i mai p`sa de loc de pu].

– Merle, ie[i afar`, acum! Nemaisuportând s-o vad`, \i

\ntoarse spatele. Merle \[i mu[c` buza [i lu` cheile. Ie[i \ncet din buc`t`rie. Pe hol se opri, privi banii [i sim]i c` o ia cu r`cori. Abia acum \ncepu s`-i circule sângele prin mâna brutalizat`. O durea r`u mâna dar nu se compara cu durerea provocat` de bani. Ajungând lâng` automatul de pe hol, Merle l`s` banii s` cad` \n co[ul de gunoi de lâng` acesta. Se \ntoarse [i merse \ncet

spre camera ei.

da, voia s` fie

– Leon

sau da. Da

Avionul era \n \naltul cerului albastru [i l`sa \n urm` o dung` alb`. Zgomotul motoarelor \i ajunse la urechi [i se amestec` \n fâ[âitul ierburilor uscate ce \nconjurau instala]ia de forare. Merle urm`ri traiectoria avionului, cu ochii plini de lacrimi. Când avea s` se termine? Când avea s` dispar` durerea? Cum putea [ti? |nainte, ea fu aceea care p`r`sise, care sc`pase f`r` suferin]`. Când rupsese leg`tura cu Paul, sim]ise doar u[urare, inima nu-i suferise. Acum, inima-i era adânc r`nit` [i sim]ea durere \n toat` fiin]a sa.

100

SANDY KEENE

O sunase chiar [i pe mama ei, dureros con[tient` nu avea

c`tre cine s` se \ndrepte. De prietenii din copil`rie se desp`r]ise de mult [i nu se ostenise s`-i \nlocuiasc`. Ironic, Leon se apropiase de ea cu mai mult` prietenie decât oricine altcineva \n ultimii ani. Mama ei nu fusese acas` când ea sunase. Robotul o \n[tiin]ase c` era plecat` \n Caraibe \n croazier` [i c` avea s` se \ntoarc` curând. S` fi \ntâlnit pe cineva? Un b`rbat care putea deveni so]ul num`rul patru? Ar putea fi acela care s`-l \nlocuiasc` pe Jake? Merle spera pentru mama ei [i pentru ea \ns`[i. |i putea fi mai u[or, gândind c` poate \ntr-o zi ar putea avea cu altcineva ceea ce ar fi putut avea cu Leon. Merle se \ntoarse pe burt`, privind f`r` interes spre [antierul ce se \ntindea la opt sute de metri distan]`. Venise pe deal \n aceast` dup` amiaz`, dup` ce \ncercase s-o sune pe mama ei. Con[tiincioas`, not` \n carne]el activit`]ile observate

dar [tiu c` nu cerceta pu]ul. Nu f`cu efort s` coroboreze faptele, s` trag` concluzii despre rezultatele for`rii. |[i studie bra]ul, atingând vân`t`ile cu vârful degetului. |ncheietura era neagr` [i permanent dureroas`. Era dovada fizic` a p`rerii lui Leon despre ea, p`rere pe care ea voia s-o uite. O dispre]uia, o ura poate, iar ea nu putea da timpul \napoi pân` la momentul când era fericit` s` preg`teasc` micul dejun \n acea diminea]`. Durerea mâinii \i distr`gea aten]ia de la sângerarea inimii.

– Gata! \[i spuse cu voce tare când ochii i se umplur` de

lacrimi, speriind un iepure care se apropiase. Animalul disp`ru, ea-[i lu` binoclul [i \l \ndrept` spre [antier. Nu-[i putea permite s`-[i plâng` singur` de mil`. |l pierduse pe Leon iar slujba era singurul lucru ce-i mai r`m`sese. Era timpul s` \nceap` s`-[i fac` datoria.

|N LUMEA PETROLULUI

101

|n urm`toarele zile, \ncerc` din r`sputeri s` nu se mai gândeasc` la Leon. De[i el era la Calgary \i putea sim]i

influen]a. El nu uitase c` ea \i spiona pu]ul [i muncitorii de la instala]ie duceau o campanie de h`r]uire \mpotriva ei. |ncepuse \ntr-o diminea]` când ea ie[ise din motel [i g`sise toate cele patru cauciucuri ale Blaze-ului dezumflate. Pierduse aproape toat` ziua \n c`utarea unui service care s` aib` un compresor portabil pentru rezolvarea problemei. Câteva zile mai târziu, \ntorcându-se la ma[in`, de pe deal, constatase c` cineva \i sp`rsese ma[ina [i-i \mpr`[tiase \n jur tot echipa- mentul de camping. Când ma[ina refuz` s` porneasc` a doua zi dup` incident, nu fu mirat` s` constate c` rotorul disp`ruse. Mult mai rea decât vandalizarea ma[inii era persecu]ia per- sonal`. Fu nevoit` s` mearg` din ce \n ce mai departe ca s` m`nânce pentru c` nu mai putea merge \n parcarea camioanelor. Dac` angaja]ii de la Puma Resources o vedeau \n restau- rant, o priveau impertinent [i f`ceau comentarii grosolane la adresa ei. Fu acostat` de dou` ori \n parcare [i chiar dac` nu fu r`nit`, insultele nu puteau fi trecute cu vederea. De[i nu se putea gândi f`r` durere la Leon, incidentele o f`cur` s` devin` din ce \n ce mai furioas`.

Când \i spusese lui Leon c` erau inamici, nu se

gândise bine ce implica termenul. Târziu, \ntr-o sear`, se \ntorsese la motel obosit` [i nemul]umit`. Mâncase \ntr-o cafenea mic` la treizeci [i doi de kilometri, o cin` ce confirma reputa]ia cafenelei de lingur` sli-

noas`. O vreme nu considerase restaurantul din parcarea tirurilor ca fiind un loc grozav, dar acum \ncepu s` aprecieze c` era cel mai bun din toat` zona.

Inamici

102

SANDY KEENE

Când intr`, camera era \n \ntuneric [i ea aprinse lumina.

Privind \n jur se \ntreb` ce-ar zice Leon dac` ar vedea-o acum. De când el f`cuse aluzie la cocina de porci, se str`duise s` p`streze ordine [i cur`]enie. Nu-i fu atât de greu pe cât

Se sim]i singur` [i p`r`sit`. Camera ar`ta

aproape la fel ca \n ziua când se mutase \n ea. Când fu mizerie, cel pu]in era mizeria ei, dar acum ar`ta exact cum era, o camer` de motel, rece [i impersonal`.

Nefericit`, Merle \[i scoase blugii [i bluza, le strânse cu grij`

[i intr` \n baie. Din fericire, povestea cu pu]ul avea s` se ter-

mine curând. Toat` vara fur` indicii c` g`seau gaz natural. |n aceast` dup` amiaz`, auzise [uieratul gazului \n ]eava de forare. Scurt timp dup` aceea, geologul se dusese la [eful [antierului [i \ncepuse s` trag` sapa sus. Merle plecase atunci când era evident c` vor lua o mostr` de roc`. Probabil c` n-aveau s` ia mostra pân` diminea]`, [i ea voia s` fie acolo când va sosi momentul. Dac` mostra era \ncurajatoare, [tia c` ei aveau s`

fac` o forare de testare. Aceast` procedur` consta \n coborârea \n pu] a unei ]evi perforate ata[at` de sap`. Aparatele amplasate \n interiorul ]evii m`surau presiunea rezervorului [i debitul. Dac` rezultatele erau acceptabile, forarea se putea opri acolo [i Puma Resources avea s` aib` un pu] de gaz.

Merle se relax` \n apa cald` cu ochii \nchi[i. Spera ca Leon s` decid` s` r`mân` la gaz [i slujba ei s` se termine. Din indi- ca]iile pe care le avea, pu]ul avea s` fie bun. Pe de alt` parte, ei puteau decide s` continue forarea, \n speran]a g`sirii petrolului. Aceasta \nsemna c` slujba ei avea s` mai dureze câteva s`pt`mâni. Dându-[i seama c` \ncepuse s` mo]`ie, Merle ie[i din cad`

crezuse la \nceput

|N LUMEA PETROLULUI

103

\ncepu s`-l pieptene. Crescuse mult \n timpul verii [i ar fi trebuit s`-l tund`, dar poate nu-l va tunde. Se gândi c` poate-[i va lua din nou o slujb` de supraveghetor când va termina cu aceasta. R`mase cu peria \n p`r. De[i avea rar \ndoieli, se sim]ea descurajat` \n leg`tur` cu slujba, era prima dat` când se gândea s` demisioneze. La acest gând, [tiu sigur c` aceasta-i era dorin]a. Singur`tatea o obosise. |i zbur` gândul la Greg Larson, cum \l l`sase s-o s`rute, s-o mângâie. Nici m`car nu-l pl`cuse, dar \l \ncurajase pentru informa]iile de care avea nevoie. Oare chiar se \ndr`gostise de ea? Neg`sind r`spuns, ridic` din umeri. Ea fusese r`nit` de Leon, dar o p`]ise din vina ei. Se sim]ise oare Greg la fel ca ea? Se \ntoarse de la oglind`, nemaisuportându-[i propria imagine. Fu atât de josnic` \ncât s` pun` deliberat pe cineva \n situa]ia \n care fusese ea de când o alungase Leon? {i avea s` continue s` cerceteze [i s` repete acela[i lucru cu un alt b`rbat [i un alt pu]? Dar cum putea s` renun]e? Ce s` fac`? |i displ`cea munca de secretariat pentru care avea talent. Ai putea s` te m`ri]i, \[i reaminti ea sfatul mamei sale. Mai erau vreo doi b`rba]i \n afar` de Jack Franklin cu care se \ntâlnise când era la Calgary [i [tia c`, \ncuraja]i pu]in, oricare dintre ei ar fi cerut-o de nevast`. Dar era ceea ce-[i dorea? Chiar s-ar c`s`tori f`r` dragoste? N-a putut-o face la dou`zeci de ani când era logodit` cu Paul [i ar putea-o face acum, doar pentru c` nu [tia ce s` fac` cu via]a ei? {i dac` ar fi f`cut-o, ar fi vreo diferen]` fa]` de ce se \ntâmplase cu Greg Larson? |[i aminti cum se sim]ise \n acea diminea]` când preg`tea micul dejun pentru Leon. Se sim]ise ca [i cum era m`ritat` cu el – [i fu foarte fericit`. |n]elesese c`-l iubea, dar pân` acum nu se gândise altfel decât la o aventur` cu el. C`s`toria cu Leon – \ntotdeauna v`zuse c`s`toria ca pe o form` de

104

SANDY KEENE

\nc`tu[are a femeii, lan]ul ce o lega de un b`rbat printr-o hârtie legal`. Dar dragostea oferit` [i primit`, aceasta ar fi c`s`toria cu Leon. C`s`toria ar fi, poate, ultima za a lan]ului iubirii ce leag` un b`rbat [i o femeie. Se \ndrept` spre pat, scoase prosopul [i-[i puse c`ma[a de noapte, apoi se b`g` \ntre cear[afuri. Când ajunse pe vârful dealului \n diminea]a urm`toare, echipa tocmai terminase scoaterea mostrei. Camionul firmei care livra echipament de testare era parcat lâng` birou [i ea [tiu c` ei vor examina mostra pe [antier [i n-o vor trimite la Calgary.

A[tept` cu ner`bdare terminarea test`rilor, dorindu-[i s` fie \napoi \ntr-un birou. Cel pu]in ar fi avut oameni \n jur [i n-ar fi fost atât de singur`. Nu voia s` fie singur` cu gândurile ei. Ar fi preferat s` bat` la ma[in` un raport de patru sute de pagini doar ca s`-[i ]in` mintea ocupat`. Leon, activitatea ei, viitorul ei, erau gândurile ce nu-i d`deau pace tot timpul zilei. Nu se putea \ntoarce nici la motel pentru c` nu [tia când, sau dac` se va face o forare de testare [i trebuia s` fie cu ochii pe [antier. Când soarele ajunse c`tre asfin]it, ea tot nu reu[ise s` ajung` la o concluzie legat` de via]a sa. Geologul nu ceruse o forare de testare [i ea [tiu c` aceasta se va amâna pân` \n diminea]a urm`toare. O durea cumplit capul când \ncepu s` coboare dealul. Era la câteva sute de metri de ma[in` când observ` un nori[or de praf ridicându-se la câ]iva pa[i \n fa]a ei. |ncruntându-se, se opri [i privi fix locul din care se ridicase praful. Incapabil` s`-[i dea seama ce fusese, era pe cale de a porni din nou, când ceva \i trecu [uierând pe lâng` obraz. Auzi \n spate o lovitur` \ntr-o creang` a unui tufi[. Cineva o \mpu[ca!

|N LUMEA PETROLULUI

105

Se arunc` la p`mânt [i un al treilea glonte lovi o piatr` din apropiere, sp`rgând-o. Un fragment \i t`ie obrazul [i ea a[tept` la p`mânt cea de a patra \mpu[c`tur`. Num`r` secun- dele, \ntrebându-se care putea fi ultima. T`ietura \i sângera dar ea nu lu` \n seam` sângele ce \nro[ea nisipul. Nu [tia cât st`tuse acolo, dar dup` cum cre[tea \ntunericul, [tiu c` soarele apusese. Mai a[tept` câteva minute pân` s` se mi[te. |n sfâr[it, când \ntunericul era aproape complet, se ridic` [i fugi la ma[in`. Unicul ei gând era s` ajung` la motel, \n siguran]a camerei. Parcurse cei zece kilometri \n câteva minute. C`lcând pe frân` opri brusc [i s`ri din ma[in` trântind portiera \n urm`. Era s` intre \n motel când v`zu Blazer-ul lui Leon parcat la dou` spa]ii de al ei. Durerea pricinuit` de \mpu[c`tur` o trezi. Pân` \n acest moment fu atât de speriat` \ncât nici nu se gândise cine tr`sese. O ura el atât de mult? Spaima veni \n valuri, amenin]ând s-o duc` la nebunie. Cum avea s` suporte aceast` ultim` lovitur`? Cum putea tr`i [tiind c` el o ura \n asemenea m`sur` \ncât s` vrea s-o omoare! Se n`pusti \n motel orbit` de lacrimi. El o ura destul de mult ca s` vrea s-o omoare. Cuvintele-i rico[ar` la nesfâr[it \n minte. Ajunse la u[a camerei [i scoase cheile din buzunar. Mâinile-i tremurau \n timp ce \ncerca s` bage cheia \n broasc` [i cheile c`zur`. Se rezem` de u[`, a[teptând s` recapete destul` putere ca s` se aplece [i s` le ridice. Auzi pa[i apropiindu-se pe hol [i-[i ]inu fa]a \ntoars` spre u[`. O str`b`tu un tremur involuntar. Cum putuse s`-i fac` una ca asta? Pa[ii se oprir` \n spatele ei. Merle \n]epeni pe loc, hot`rât` s` stea cu spatele la culoar. Nu putea \ndura s` dea acum ochii cu cineva.

106

SANDY KEENE

– Ce se \ntâmpl`? \ntreb` Leon cu ner`bdare \n glas.

– Pleac`, [opti ea aspru f`r` s` se \ntoarc`, sim]ind c` nu

mai are mult pân` s`-[i piard` controlul. Sprijinindu-se de clan]a u[ii, se aplec` s` ridice cheile. Când \ncerc` din nou s` descuie, Leon o apuc` de um`r.

– Ce se \ntâmpl`, \ntreb` el din nou, pe un ton \mblânzit

de grij`. Merle se smuci de lâng` el. Atingerea lui fu ca o lovitur` de ciocan pe nervii ei deja \ntin[i. Se \ntoarse brusc [i ]ip`:

– {tii bine ce se \ntâmpl`! E opera ta!

Sângele disp`ru din obrajii lui Leon când o v`zu. Lacrimile-i

curgeau peste sângele \nchegat din zgârietura de pe obraz.

– O, Doamne! O v`zu cum se clatin` [i \ntinse mâinile s-o

prind`. Merle se retrase repede [i se rezem` de u[`, privindu-l cu

ochii dilata]i.

– Nu, nu te apropia de mine! Nu m` lovi! ]ip` \ngrozit`.

– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` el \n grab`. Ea se holba la el f`r` s` vorbeasc` [i respirând repede.

– Te rog, Merle, nu-]i fac nici un r`u, dar trebuie s`-mi spui ce-ai p`]it, \ncerc` el s` p`streze un ton blând.

– {tii prea bine, r`spunse ea \n doi peri. |[i l`s` capul \n

jos, sim]indu-se mizerabil. {tiam c` erai sup`rat pe mine,

spuse am`rât`, dar nu m-am gândit c` ai face ceva de genul

acesta. Am crezut

Leon auzi o u[` deschizându-se, urmat` de râsetele unui cuplu ce intrase \n hol.

– Merle, nu putem vorbi aici. D`-mi cheia [i vorbim la tine \n camer`. Merle scutur` din cap [i ]inu strâns cheia.

N-am [tiut c` m` urai atât de mult.

|N LUMEA PETROLULUI

107

– Nu, nu vreau s` vorbesc cu tine, las`-m` \n pace! Mi-ai

f`cut destule. |i \ntoarse spatele [i \ncerc` din nou s` descuie. Degetele-i tremur`toare reu[ir` \n sfâr[it s` descuie u[a. Leon

era chiar \n spatele ei când se strecur` prin deschiz`tura u[ii. |ncerc` s` \mping` u[a \n urm`, s`-l lase afar`, dar el o

\mpinse [i intr`. Merle \l privi furioas` dup` ce el trânti u[a \n urm`.

– Ie[i afar`! }i-am spus s` m` la[i \n pace.

– Nu, pân` nu aflu ce s-a \ntâmplat. Se pare c` \ntr-un fel

tu m` crezi responsabil, deci, cel pu]in am dreptul s` [tiu ce

se presupune c` am f`cut. {i el se enervase, iar furia \i trans- formase tr`s`turile \n linii dure.

– {tii al naibii de bine ce ai f`cut, ripost` Merle. Lacrimile-i

curgeau din nou [i ea le [tergea cu gesturi nervoase. Pentru c` nu se opreau, se \ntoarse cu spatele. |[i \nfipse unghiile \n palme, \n \ncercarea de a face s` tac` strig`tul ce f`cea de-acum ecou \n capul ei. – Leon, ie[i de-aici! insist` ea cu furie. {tiu c` m` dispre]uie[ti, dar ai pu]in` mil`. N-am de gând s` spun nim`nui ce s-a \ntâmplat, dac` asta te \ngrijoreaz`, deci, te rog, las`-m` \n pace. El se apropie de ea [i-i atinse bra]ul. Ea s`ri deoparte, ca [i când o arsese. |ncerc` s`-[i \n`bu[e un suspin [i-[i mi[c` umerii. I se p`ru c` Leon zicea ceva dar sângele \i bubuia \n urechi [i nu auzi. Sim]ea c` pierde b`t`lia de a-[i st`pâni emo]iile [i c` putea s` clacheze \n orice clip`. |n cele din urm`, sim]i c` el se \ndep`rteaz`, apoi auzi u[a trântindu-se \n urma lui.

Capitolul 8

Câteva minute mai târziu, Merle plângea \n pat, zguduit` de suspine [i cu fa]a \n pern`. Nu auzi u[a deschizându-se. Realiz` c` el se \ntorsese doar când patul se l`s` sub greutatea lui [i el o \ntoarse de um`r. Cu ochii plini de lacrimi, \l privi uluit`. Ajutând-o s` se ridice pe marginea patului, Leon \[i puse o mân` \n jurul ei [i-i d`du un pahar cu ap`. B`g` mâna \n buzunar [i scoase un flacon cu pastile [i-i puse lui Merle \n mâna liber` una din pastilele mici din flacon. Ia pastila, Merle. E[ti foarte nervoas` [i te va calma. Ea privi pastila, apoi flaconul [i \[i recunoscu somniferele. Trebuie c` au fost tot timpul \n baie. Cum [tia el mereu unde erau lucrurile ei, când nici ea nu [tia? – Te rog, Merle, spuse Leon blând, luând pastila [i ducând-o la gura ei. Ia pastila! Pe urm`, am s`-]i cur`] obrazul, bine? Lu` pastila [i b`u ap` din pahar. Leon \i lu` paharul din mân` [i-l puse pe m`su]a de lâng` pat. Deschise trusa de prim ajutor pe care o adusese [i scoase o sticlu]` de antiseptic,

|N LUMEA PETROLULUI

109

\ncepând s`-i cure]e rana cu o bucat` de tifon. Merle continu` s`-l priveasc` \n timp ce el \i cur`]a obrazul cu blânde]e. Când termin`, lu` un plasture [i acoperi plaga.

– Nu arat` prea r`u, spuse el zâmbindu-i. Se va vindeca \n

câteva zile [i nu cred c` va r`mâne cicatrice. Se ridic` [i \ncepu s` pun` totul la loc \n trusa de prim ajutor.

– De ce faci asta, Leon?

El nu-i r`spunse [i continu` s` strâng` trusa. Când termin`,

\i trânti capacul, apoi se \ntoarse spre ea. Pastila-[i f`cea efec- tul. Ochii ei nu mai aveau acea privire de animal h`ituit [i ea nu mai tremura.

– Merle, spuse el r`spicat. {tiu c` insi[ti c` eu [tiu ce s-a

\ntâmplat, dar nu [tiu. Acum c` te-ai lini[tit pu]in, nu crezi c`

po]i s`-mi spui ce te-a adus \n aceast` stare?

Merle privi \n jos, urm`rind cu degetul modelul stofei patului.

– Unul dintre oamenii t`i a tras \n mine, r`spunse lini[tit`, apoi \l privi acuzator. N-ar fi f`cut-o dac` n-ar fi primit instruc]iuni de la tine. Cu ochii mic[ora]i, Leon \i studie chipul.

– Spune-mi exact ce s-a \ntâmplat \n aceast` dup` amiaz`,

spuse la fel de palid ca ea. F`r` emo]ie, Merle \i povesti ce se \ntâmplase dup` ce plecase de pe deal. Somniferul \[i f`cea efectul [i vorbele ei \ncepur` s` devin` t`r`g`nate. |n sfâr[it, ajunse la sfâr[itul povestirii [i c`sc`.

– Pleac`, Leon. Acum vreau s` dorm. Nu trebuie s` mai

pretinzi c` e[ti nevinovat. Se ghemui \n pat cu spatele la el [i \n câteva clipe adormi.

110

SANDY KEENE

– Ce naiba cau]i \n camera mea?

Leon s`ri din somn. Merle [edea \n pat cu p`tura tras` peste piept. Ar`ta foarte tân`r` cu p`rul ciufulit [i obrajii \mbujora]i. De[i ochii ei p`reau de o]el, el se bucur` s` vad`

c` expresia lor nu l`sa s` se vad` inten]ia ei de a-i folosi pen- tru a-l t`ia \n buc`]i care s` serveasc` drept momeal` pentru rechini. Leon se a[ez` drept [i \[i mas` gâtul ce-i \n]epenise \n tim- pul nop]ii petrecute \n scaun.

– Am \ntrebat ce cau]i \n camera mea. Ar fi bine s` pleci

\nainte de-a m` r`zgândi [i a chema poli]ia. |ncepuse s` devin`

o obi[nuin]` s` se trezeasc` [i s` dea cu ochii de Leon. Dar cel pu]in de data asta nu era \n pat. |nghi]i \n sec, dorindu-[i ca el s` nu arate tulbur`tor de atr`g`tor \n lumina dimine]ii. P`rul lui castaniu deschis ar`ta de parc`-l piept`nase cu degetele. Purta o c`ma[` galben pai, deschis` la gât [i cu mânecile sufle- cate pân` la coate, l`sând la vedere mâinile bronzate. Pantalonii l`sând s` se vad` mu[chii puternici. Inima-i tres`ri la amintirea trupului lui gol lipit de al ei. Ochii i se \ndreptar` spre gura lui cu buze pline ale c`rei s`rut`ri le [tia bine. |ngrozit` de ceea ce gândea [i dorea, se for]` s`-[i aduc` mintea \n prezent.

– Pentru Dumnezeu, Merle, a \ncercat s` te omoare! izbuc-

ni el indignat. Zâmbi v`zând privirea uciga[` a lui Merle ce-i amintea de o g`in` zburlit`, gata s` dea din aripi. V`zându-i zâmbetul, Merle se \nfurie. Halatul ei era la picioarele patului [i ea se \ntinse dup` el. |l \mbr`c` pe sub cear[af [i ]â[ni din pat direct la telefon. Ridic` receptorul [i Leon spuse calm:

|N LUMEA PETROLULUI

111

– Dac` vrei s` suni la poli]ie, am f`cut-o eu deja. Merle se

\ntoarse brusc, iar el \i zâmbi r`ut`cios. Trebuie s` vin` ca s`

vorbeasc` cu tine \n

\[i privi ceasul

cam jum`tate de or`.

– Ai sunat la poli]ie?

– Asear`. N-ai spus c` cineva a tras \n tine?

– Da, dar

Merle f`cu un gest de neputin]`.

El era cel care tr`sese \n ea, sau cel pu]in d`duse ordin. N-avea nici un sens ca el s` cheme poli]ia.

– N-am nici o leg`tur` cu \mpu[c`tura, Merle, r`spunse el

la \ntrebarea nerostit`. Am fost asear` cu poli]ia s` chestioneze oamenii de pe [antier. Nu pare ca vreunul dintre ei s` aib`

leg`tur` cu atentatul. Ai plecat de pe deal cu câteva minute \nainte de apus [i focurile au fost trase \n timp ce te \ndreptai spre ma[in`. E corect? Merle \ncuviin]`.

– Majoritatea oamenilor erau pe [antier atunci, din cauza

testelor. Cei care nu erau acolo pot dovedi c` nu erau \n

preajma dealului.

– {i tu unde erai? \ntreb` Merle. Cine putea trage \n ea

dac` nu el sau muncitorii de la instala]ie?

– M-am \ntors de la Calgary ieri dup` amiaz`. Am ajuns la

hotel cu jum`tate de or` \nainte de asfin]it [i m-am dus s`

\not. Voiam s` m` duc la [antier când te-am \ntâlnit pe tine, \i explic` el cu r`bdare.

– Nu \n]eleg, spuse ea scuturându-[i capul.

– Oricine ar fi cel ce a \ncercat s` te \mpu[te, nu are nici o

leg`tur` cu Puma Resources, Merle. Va trebui s` ai \ncredere \n mine.

– S` am \ncredere \n tine? Dup` toate câte mi le-ai f`cut \n vara asta te a[tep]i s` am \ncredere \n tine?

112

SANDY KEENE

De[i \ntrebarea fu spus` pe un ton t`ios, nefericirea ce z`cuse \n ea era pe cale s` ias`. Putea \n]elege atentatul. Era

supraveghetor [i astfel de lucruri se \ntâmplau câteodat`. O dat`, muncitorii de pe un [antier pe care-l spiona ea, au t`iat pomul \n care ea era c`]`rat` ca s` vad` mai bine. Altceva nu putea \n]elege. Pe Leon, b`rbatul de care se \ndr`gostise [i care \ncercase s-o omoare. El \[i trecu mâinile prin p`r, cu un gest plin de ner`bdare, apoi ridic` privirea spre ea.

– Uite, [tii c` eram furios când am \ncercat s`-]i rup mâna.

era un act de pasiune dar, la naiba, Merle, e o dife-

ren]` a dracului de mare \ntre ce-a fost atunci [i un atentat.

A fost

– {i toate celelalte au fost tot acte de pasiune?

– Recunosc c` am \ncercat s` te \ndep`rtez de pu], dar

toate, practic au fost glume, nu lucruri care s` te r`neasc`.

Când am turnat benzin` peste noroi, nu m-am a[teptat c` ai s` stai la pând` toat` noaptea. El zâmbi aducerii aminte, iar Merle se \nfurie.

– H`r]uirea la care m-au supus muncitorii t`i, comentariile

jegoase, toate au fost glume? Ai un sim] al umorului foarte

ciudat, Leon.

– Tu le-ai provocat, Merle, spuse el aspru. }i-am spus ce

zisese Larson despre tine pe [antier. Nu pot fi \nvinuit eu pen- tru c` oamenii mei te v`d ca pe o prad` u[oar`. Merle \l privi t`ios, cu buzele strânse. Nu g`si r`spunsul potrivit [i \ntreb`:

{i ma[ina mea e o prad` u[oar`?

Ma[ina ta?

Negi c` oamenii t`i mi-au vandalizat ma[ina la ordinele

tale?

|N LUMEA PETROLULUI

113

– Nimeni nu ]i-a atins ma[ina, neg` Leon, ie[indu-[i din

fire. Ordinele mele date oamenilor au fost s` te lase \n pace

atâta timp cât r`mâi pe deal. Dac` te apropiai, erau obliga]i s` m` anun]e.

– {i a fost o coinciden]` c` toate cauciucurile s-au dezum-

flat deodat`, coment` ea acid, [i \mi imaginez c` tot echipa- mentul meu de camping a s`rit din ma[in` [i s-a \mpr`[tiat singur pe o suprafa]` mare de câmp.

– Asta s-a \ntâmplat? \ntreb` el cu sprâncenele \mpreunate de mirate.

– Da. {i \ntr-o zi, mi-au furat rotorul distribuitorului, ad`ug` ea.

– Va trebui s` vorbesc cu echipa. Acestea nu au fost

ordinele mele, Merle. {i dac` vreunul din ei este responsabil, m` voi ocupa personal de el. |[i privi ceasul. Poli]ia trebuie s` soseasc`. Ai face mai bine s` te \mbraci. Vor s` le ar`]i locul unde s-a tras.

– Acum, domni[oar`, aici a]i spus c` era]i când v-a]i dat

seama c` cineva trage \n dumneavoastr`. E corect? Merle privi cu ner`bdare fa]a tân`rului ofi]er. S` fie omul

idiot? De câte ori trebuia s`-i spun` ce se \ntâmplase? Privi spre Leon. Fu surprins` c` acesta venise cu ei, urmând cu Blazer-ul s`u ma[ina poli]iei. Spera ca asta s` \nsemne c` pe [antier n-avea s` se fac` forarea de testare pân` când nu va putea fi acolo.

– Da, pe aici eram.

– {i n-a]i auzit focurile?

– V-am spus c` mergeam spre ma[in` când am v`zut acolo

praful ridicându-se. Indic` locul cu degetul, cam la trei metri

114

SANDY KEENE

\n fa]a ei, unde un al doilea ofi]er s`pa cu o cazma ca s` g`seasc` glon]ul. N-am [tiut ce-a fost [i m-am oprit. Al doilea glon] a lovit tufi[ul din spatele meu [i m-am aruncat la p`mânt. |n timp ce c`deam, un al treilea glon] a lovit acolo o piatr` [i un fragment m-a lovit \n obraz. Automat, ea-[i atinse plasturele de pe obraz \n timp ce-l c`uta cu privirea pe Leon.

|[i dorea s`-l poat` \n]elege. P`rea straniu c` o ajutase asear`

[i azi-diminea]`, când era evident sup`rat \nc` pe ea.

– E ciudat c` n-a]i auzit \mpu[c`turile, coment` ofi]erul.

– Aveam o mul]ime de lucruri \n minte [i cred c` de-aceea nu le-am auzit.

El o privi ne\ncrez`tor, apoi ridic` din umeri. Ace[ti supraveghetori de pu]uri petroliere erau o adev`rat` pacoste

[i nu-l deranja dac` erau \mpu[ca]i pe capete. |n ultimul an fu

chemat de dou` ori \n crucea nop]ii ca s` fac` investiga]ii pe

un [antier de foraj \n care se intrase prin efrac]ie. {tia c` supraveghetorii erau responsabili dar vinova]ii fur` prea inteligen]i ca s` fie prin[i.

– Bine, domni[oar`, am s` trec pe la fermierii din zon`, s`

aflu dac` au v`zut ceva. A fost probabil un vân`tor. Lumina e

destul de incert` la asfin]it [i unii dintre ei trag \n tot ce mi[c`.

– Crede]i c` ve]i afla cine a fost? Leon vorbise pentru prima dat` de când ajunsese acolo.

– Poate c` nu, admise ofi]erul. Dac` a fost un vân`tor, a

vânat \n afara sezonului [i nu i-ar pl`cea s` se dea \n vileag. Al

doilea ofi]er se apropie aducând glon]ul g`sit \n nisip. Dup` expresia chipului, Merle avu impresia c` pân` acum, nici nu crezuse c` se tr`sese \n ea. – N-a]i putea localiza arma dup` glon]ul acela? \ntreb` Leon.

|N LUMEA PETROLULUI

115

– V` uita]i prea mult la televizor, râse ofi]erul. Acesta este

de la o arm` 30-30. Ave]i idee câte pu[ti de calibrul acesta sunt \n zon`? Fiecare fermier \ntre Medicine Hat [i Calgary are probabil cel pu]in una. {i mai sunt vân`tori care locuiesc \n ora[ [i vâneaz` \n weekend. Nu g`se[ti arma din care s-a tras nici dac` o cau]i un an.

– Deci a[a stau lucrurile? \ntreb` Leon ne\ncrez`tor. O ve]i l`sa balt`?

– Am spus c` vom \ntreba pe-aici. Nu putem face mare

lucru, zise ofi]erul [i se \ntoarse spre Merle. Acum, v` vom

duce \napoi la motel, domni[oar`.

– Am s-o duc eu pe domni[oara Halliday, interveni Leon

ferm. Caporalul se uit` la ea [i Merle ridic` din umeri. Se \ndrept` spre cel`lalt ofi]er [i pornir` spre ma[ina lor.

Merle a[tept` pân` când ma[ina lor se \ndep`rt` [i apoi \[i \ndrept` aten]ia spre Leon. El privea locul \n care se g`sise glon]ul, apoi \[i ridic` ochii spre Merle [i pornir` \mpreun` s` coboare dealul.

– Merle, zise Leon \n timp ce se \ndreptau spre ma[ina lui. Vreau s` stai departe de deal o vreme.

– De ce? Ea se opri [i se \ntoarse spre el.

– M`car câteva zile, las` poli]ia s` \ncerce s` afle cine a tras.

– Ai auzit ce-au spus. A fost un vân`tor. Probabil nu vor afla niciodat` cine a tras \n mine. Ea porni din nou [i el o opri, apucând-o de mân`.

– Nu ]i se pare ciudat c` n-ai auzit \mpu[c`turile?

– Nu, nu mi se pare. }i-am spus, aveam o mul]ime de lucruri \n minte atunci. Tu ai fi un exemplu, ad`ug` ea \n gând.

116

SANDY KEENE

– Poate c` aceasta ar fi explica]ia c` n-ai auzit prima

\mpu[c`tur`, dar celelalte? Pe acelea de ce nu le-ai auzit? Merle, e[ti supraveghetor de pu]uri petroliere, nu se poate s`

nu fi observat ceva.

– Ei bine, cred c` n-am fost prea atent`.

– Sau, oricine ar fi fost, a folosit un amortizor.

– Ofi]erul a avut dreptate, Leon. Te ui]i prea mult la tele-

vizor, zise privindu-l \n fug`. Dorea ca el s` nu fi spus nimic. Explica]ia cu vân`torul o lini[tise. Nu dorea s` ia \n calcul alte posibilit`]i. Acestea i-ar fi provocat doar spaima de a mai merge pe deal.

– Merle, nu ]i-ar prinde r`u s` fii pu]in mai atent` zilele

urm`toare. Ia-]i liber, bucur`-te de vremea bun` a sfâr[itului

de var`. Cel pu]in, d`-le [ansa s` verifice!

– Nu mi-ar prinde r`u Leon? \ntreb` r`stit. Uite, [tiu c` vei

face o forare de testare ast`zi. Toat` aceast` prelegere e ca s`

m` fac` s` \ntârzii [i s` pierd testarea? Leon o privi exasperat, dar ea merse \nainte. Se urc` \n

ma[in`, \[i \ncruci[` bra]ele [i \l a[tept`. |ntr-o clip` ajunse [i el, urc`, dar nu porni motorul. Se \ntoarse \n scaun [i o privi atent.

– Bine, Merle. Ai câ[tigat aceast` rund`. Dac` [tii c` acolo

e o testare, trebuie s` [tii c` ne va lua câteva zile s` hot`r\m dac` for`m \n continuare sau r`mânem la o sond` de gaz. |mi promi]i c` vei r`mâne departe de deal pân` când poli]ia va ter- mina ancheta, dac` eu \]i promit c` te voi ]ine la curent cu ceea ce vom hot`r\ \n privin]a pu]ului?

Merle \l privi b`nuitoare.

– De unde s` [tiu c` nu \ncerci s` m` p`c`le[ti din nou?

– Nu [tii, r`spunse Leon obosit, dar nu-mi calc promisi-

unea [i nu te vreau pe deal pân` când nu se l`mure[te situa]ia.

|N LUMEA PETROLULUI

117

Merle \l privi gânditoare, mu[cându-[i buza de jos [i ne[tiind ce s` hot`rasc`. Leon p`rea s` fie \ntr-adev`r \ngri-

jorat de soarta ei. Dar trebuie c` fusese un accident. Nimeni n-ar fi tras deliberat \n ea, doar dac` ar fi vrut s-o opreasc` din cercetarea pu]ului [i trebuia s` recunoasc`, nu-l crezuse când \i spusese c` n-avea nici un amestec \n aceast` poveste.

– Haide, Merle. Gânde[te-te ca la o mic` vacan]`, insist` el. – Trebuie s` fiu nebun` s` am \ncredere \n tine, zise dezgustat` [i \ntoarse capul s` priveasc` pe fereastr`.

– Dar promi]i?

– Promit, bomb`ni ea.

La restaurantul de la parcarea tirurilor, Merle se juca cu salata, privind pe ascuns spre b`rbatul ce st`tea \n fa]a ei la mas`, \ntrebându-se de ce se oferise s` ia masa cu ea dac` nu

voia s`-i vorbeasc`. Dup` seara trecut` [i diminea]a de ast`zi, se gândise c` poate-i trecuse sup`rarea pe ea, dar evident nu era astfel. Leon \[i termin` salata, d`du farfuria deoparte [i se rezem` de sp`tarul scaunului a[teptând chelneri]a s` aduc` felul urm`tor.

– M` \ntorc diminea]` la Calgary, zise el. Dac` [i tu vrei s`

pleci, pot p`stra leg`tura cu tine ca s`-]i spun ce vom hot`r\ \n

leg`tur` cu forajul. Doamne, vocea-i era atât de rece! Aproape-[i dori ca el s` fi t`cut.

– Am s` fiu la motel, r`spunse ea f`r` chef [i \mpinse la

rândul ei farfuria. {tia c` dac` va ajunge la Calgary, trebuia s`

se \ntâlneasc` cu [eful ei, ceea ce nu-[i dorea. Nu raportase la

118

SANDY KEENE

firm` \nc` nimic despre gaz [i pentru anumite motive voia s` p`streze t`cerea. |n plus, cum putea explica situa]ia \n care se afla? Frank Destry n-ar fi acceptat ca ea s` continue activitatea dac` era \n pericol, dar cu siguran]` avea s` fie de aceea[i p`rere cu ea [i poli]ia, c` glon]ul provenea din pu[ca unui vân`tor aiurit. |nainte ca Leon s` poat` comenta, Sally ajunse la ei cu mâncarea. Merle o privi cu r`ceala ghe]ii. L`sând farfuriile pe mas`, Sally se aplec` spre Leon. Ar vrea ni[te ketchup? Friptura era bine f`cut`? Mai voia cafea? Când \n sfâr[it Sally se \ndep`rt`, Merle nu se mai ab]inu.

– De ce nu i-ai cerut s`-]i taie friptura? Sunt sigur` c` n-ar

fi deranjat-o.

– Sunt sigur c` ar fi deranjat-o, spuse Leon rece [i privind-o

\ncruntat. |[i face treaba dar nu e obsedat` de ea. El \ncepu s` m`nânce, iar Merle continu` s`-l priveasc`.

– Ce-ai vrea s` fac, izbucni ea. S` rup raportul [i s` dau

totul uit`rii? Cu grij`, Leon l`s` cu]itul [i furculi]a [i-i \ntâlni privirea.

– Atâta timp cât pentru mine este evident c` acel raport

este cel mai important lucru din via]a ta, cu greu m-a[ a[tepta s`-l distrugi. Ceea ce vreau e s` evi]i a fi ucis` \n timp ce-mi cercetezi pu]ul. Nu doresc un astfel de scandal legat de proiectul meu. |[i lu` tacâmurile [i \ncepu din nou s` m`nânce, f`r` s-o mai bage \n seam`. De aceea-[i face el griji pentru mine, se gândi ea, f`cându-se c` m`nânc` cu o poft` care-i lipsea. |n loc s-o \nfurie, comentariul lui o deprim`. El era cel mai important lucru din via]a ei, nu slujba sau raportul, dar cum putea vreodat` s`-l fac` s` \n]eleag`? N-avea experien]a de-a se

|N LUMEA PETROLULUI

119

purta cu onestitate fa]` de un b`rbat. |nainte de a-l cunoa[te pe Leon se considerase un fel de expert \n a manevra b`rba]ii. {tia cum s`-i duc` de nas, s` se joace cu sentimentele lor, s`

ob]in` orice voia de la ei. |l privi pe sub gene. V`zuse toate jocurile ei – numai c` ea nu mai \ncerca nici un joc cu el. Merle r`mase t`cut` [i pierdut` \n gânduri tot timpul cât mai dur` masa. Dac` Leon chiar era cel mai important lucru din via]a ei, cum putea ea s`-l tr`deze pe el [i dragostea pentru el, ajutându-i rivalii? Comentariul lui despre cel mai important lucru din via]a ei o f`cea s` se simt` vinovat` ori de câte ori se gândea s` predea raportul. Nu vorbise serios când \l \ntrebase pe Leon dac` vrea ca ea s` rup` raportul, dar se \ntreb` dac` nu cumva asta era de f`cut. N-ar fi schimbat sentimentele lui pentru ea, dar nu-i datora loialitate pentru c`-l iubea? |n timpul drumului de \ntoarcere la motel, Merle era preocu- pat` [i nu observ` c` au ajuns, pân` când Leon nu opri motorul.

– Ai fost \ngrozitor de t`cut`, zise \ntors \n scaun cu fa]a

spre ea. Sper c` nu \ncerci s` g`se[ti o modalitate de a nu te ]ine de promisiune.

– Nu, de[i cred c` exagerezi.

Leon nu coment`.

– E[ti sigur` c` nu vrei s` mergi la Calgary câteva zile? Sunt

sigur c` mama ta ar vrea s` te vad`, dac` nu te-ai \ntors acolo

toat` vara.

– Sunt sigur` c` ar vrea, \ncuviin]` Merle sec. Oricum, eu

nu ]in neap`rat s-o v`d. Am s` r`mân aici. |[i putea imagina ce reac]ie putea avea Edith dac` afla c` era s` fie \mpu[cat`. Ar avea un argument \n plus ca Merle s` p`r`seasc` aceast` activitate.

120

SANDY KEENE

– Ei bine, de fapt, am sunat-o eu asear`.

– Ce-ai f`cut! se \ngrozi Merle.

– Am spus c` am sunat-o, repet` Leon ap`sat. Am sim]it c`

are dreptul s` [tie ce s-a \ntâmplat. S-a gândit c` ar fi \n]elept

s` stai cu ea pân` termin` poli]ia ancheta. A sugerat s` te duc eu la Calgary mâine [i am fost de acord. Auzindu-l, Merle se enerv` r`u. Nu uitase nici acum expre- sia chipului lui Jack Franklin din seara când se \ntâlniser` la restaurant cu mama ei, amestecul de stânjeneal` [i groaz` când mama ei \ncercase s` se amestece \n via]a lui, din motivul ei obi[nuit. Dintr-o dat` \i veni \n minte imaginea trupului acelui câine groaznic, negru, cu care o speriase Leon ca s-o alunge de pe proprietatea lui, peste care se suprapusese imaginea capului mamei ei. |l putea vedea \naintând \ncet spre Leon. Nu putu alunga imaginea [i o bufni râsul. Leon o privea de parc` o b`nuia c`-[i pierduse min]ile.

– O, Leon, reu[i ea s` spun` pân` la urm`, i-ai spus cine e[ti?

– Bine\n]eles.

Merle râse [i mai tare, ]inându-se cu mâinile de burt`. Edith avea s` fie mai rea cu Leon decât fusese cu Jack, pentru c` evident, va fi recunoscut numele. De-acum, trei sferturi din

Calgary avea s` afle c` Merle \l cuno[tea pe magnatul petrolului Leon Crane [i dac`-[i cuno[tea mama cât de cât, majoritatea oamenilor vor avea impresia c` invita]iile la nunt` au [i fost puse la po[t`. {tergându-[i lacrimile, Merle se uit` la Leon.

– N-ai idee ce-ai f`cut, a[a-i? El se \ncrunt` pu]in la ea.

|ncepu din nou s` râd` \n hohote. Probabil c` a f`cut

Mama

|N LUMEA PETROLULUI

121

deja strig`rile la biseric`. Dac` nu vrei s` fii for]at s` te c`s`tore[ti cu mine, cred c` ar fi mai bine s` ui]i totul despre invita]ia de a m` duce la mama. Leon \i arunc` cea mai stranie privire [i amuzamentul ei disp`ru instantaneu. Brusc, \ntinse mâna s` deschid` portiera. Nici chiar toate ma[ina]iile mamei ei n-aveau s`-l conving` pe Leon s-o vrea de so]ie. Cum putea dezolarea \nlocui brusc momentul de veselie? Trebui s` clipeasc` repede ca s`-[i poat` ]ine lacrimile. Deschizând portiera, Merle ie[i. – Am s` r`mân la motel, zise ferindu-[i chipul de ochii lui. Nu duce grij`, n-am s`-mi calc promisiunea. {i ca s` nu-l lase s` ghiceasc` ce sim]ea ea, ad`ug` pe un ton aspru: {i nu uita promisiunea ta. F`r` s` mai a[tepte comentariul lui, intr` \n motel.

Merle privea cei doi b`ie]i ce se jucau \n cel`lalt cap`t al piscinei, dorindu-[i s` nu fi fost atât de plictisit` [i s` nu fi tre- buit s` munceasc` din greu [i s` nu fi trebuit s` se gândeasc` la Leon. Nu-l v`zuse de mai bine de o s`pt`mân`. Nici nu-[i luase r`mas-bun \nainte de a pleca la Calgary. Avusese o conversa]ie telefonic` nepl`cut` cu mama ei, \n diminea]a când el plecase. Cum b`nuise, mama ei nu era deloc \ngrijorat` de faptul c` se tr`sese asupra ei. Era cu mult mai interesat` s` afle cum \l \ntâlnise pe Leon Crane [i care era rela]ia dintre ei. |n final, Merle \i spusese s`-[i vad` de tre- burile ei [i-i trântise telefonul. Copiii se jucau cu o minge mare de plaj` de culoare por- tocalie [i Merle \[i \ndrept` aten]ia asupra lor, gonind din minte alte gânduri. Se a[ezau pe minge [i se r`suceau cu ea,

122

SANDY KEENE

\ncercau s-o scufunde, dar erau prea mici ca s` aib` vreun

succes. Cuno[tin]ele ei \n materie de copii erau cel pu]in limitate, dar gândi c` ar putea fi mai mari de cinci sau [ase ani dup` cât de buni \not`tori erau. |n sfâr[it, \[i unir` eforturile [i reu[ir` s` duc` mingea pân` la fundul bazinului. Când o eliberar`, aceasta ]â[ni din ap` [i se rostogoli pân` aproape de Merle. Râzând de \ncântarea lor, Merle se ridic` de pe [ezlong [i se duse dup` minge.

– Vrei s` vii s` \no]i cu noi? o \ntreb` cel mai mic dup` ce

ea arunc` mingea \n ap`. Merle ezit`. Nu inten]ionase asta când se dusese dup` minge.

– Te rog, insist` cel`lalt. Mama nu ne-ar l`sa \n ap` adânc`

f`r` un adult. El ar`t` spre o femeie care st`tea la umbr` pe un

[ezlong din partea cealalt` a piscinei. Observând gestul fiului s`u, femeia se ridic` de pe [ezlong

[i se \ndrept` spre Merle. Când se apropie, aceasta \i stârni mila lui Merle. {i eu care m` credeam epuizat` dup` activitatea dus` toat` vara. Dac` asta \nseamn` s` ai copii, Merle era bucuroas` c` nu se gândise vreo dat` s` devin` mam`. Femeia nu putea fi cu mult mai vârstnic` decât ea, dar chipul \i era str`veziu [i ochii f`r` str`lucire. {uvi]e de p`r blond sc`paser` dintr-un elastic [i rochia de bumbac pe care o purta atârna l`lâie pe lâng` biata-i siluet`.

– Sper c` nu v-au deranjat, se scuz` femeia.

Merle privi \napoi spre b`ie]i. Chiar [i vocea femeii era obosit`.

– Deloc, vor s` \not [i eu cu ei.

– Bine, nu-i l`sa]i s` v` domine, o avertiz` femeia zâmbind.

– O, nu m` deranjeaz`. Au spus c` nu-i l`sa]i \n ap` adânc` f`r` un adult. Mi-ar pl`cea s` \not cu ei.

|N LUMEA PETROLULUI

123

– Sigur nu v` deranjeaz`? Chipul femeii se \nmuie când se

uit` spre b`ie]i. V-a[ fi foarte recunosc`toare. Speram s` ajungem la so]ul meu la Calgary ast`zi, dar nu m-am sim]it

bine [i m-am oprit. Erau dezam`gi]i c` nu-[i v`d tat`l [i le-am dat voie s` vin` la piscin`. Din nefericire, nu m` simt \n stare s` intru cu ei \n ap`.

– Nu m` deranjeaz`. Ezit` o clip`, apoi continu`. De fapt,

dac` dori]i s` v` \ntinde]i \n pat, a[ putea s`-i supraveghez eu

vreo dou` ore. Realizase c` femeia era bolnav` [i incapabil` s`

supravegheze copiii, iar ideea de a avea grij` de ei o atr`gea. M` numesc Merle Halliday. Pute]i s` v` interesa]i la recep]ie. Stau aici de câteva s`pt`mâni.

– Sunt sigur` c` pot avea \ncredere. Nu despre asta e vorba dar nu vreau s` abuzez.

– Deloc, \mi va face pl`cere, o asigur` Merle, sperând s`

spun` adev`rul. Nu supraveghease niciodat` copii \n timpul adolescen]ei, dar privindu-i pe cei doi b`ie]i, se gândi c` ar putea fi amuzant s` aib` grij` de ei câteva ore. Ar fi avut ce

face. Acum c`-[i revenise la normal, fizic [i mental, \ncepuse s` se plictiseasc`.

– Bine, zise femeia cu \ndoial`, mie mi-e ni]el r`u.

– Nu v` face]i griji \n privin]a lor. Ne vom distra, o asigur` Merle.

– Mul]umesc, zâmbi femeia acceptând. Cred c` ar trebui s`

m` prezint. Sunt Mary Blake [i ei sunt Andrew [i Sean, zise ar`tând spre b`ie]i. Lisa doarme acolo, \n p`tu]ul pentru ma[in`, [i am \ndoieli c` se va trezi \n dou` ore, dar eu sunt \n camera cincisprezece, dac` ea se treze[te. Pute]i trimite unul din b`ie]i dup` mine. Merle zâmbi [i reper` cu ochii p`tu]ul feti]ei. Nu-[i d`duse seama c` femeia avea un bebelu[. Ce [tia ea despre copii nu

124

SANDY KEENE

putea umple un paragraf, iar ceea ce [tia despre bebelu[i nu putea fi nici o propozi]ie. Poate c` n-avea s` se trezeasc`. Mary Blake putea fi al naibii de sigur` c` dac` se trezea, unul dintre pu[ti avea s` vin` s-o aduc` repede. Din fericire, Mary Blake nu p`ru s-observe dubiile lui Merle asupra abilit`]ii ei de a avea grij` de un sugar [i p`r`si piscina f`r` griji. |n urm`toarea jum`tate de or`, Merle se juc` \n piscin` cu b`ie]ii. Descoperi c` ace[tia \notau foarte bine, iar Andrew, cel mai mare, m`rturisi c` avea doar [ase ani. |i spuse c` intra \n clasa \ntâi la Calgary [i era tare mândru. Sean avea cinci ani, urma s` mearg` la gr`dini]` [i voia s` se fac` cowboy. Tat`l s`u \i promisese o pereche de cizme noi, nu r`mase de la fratele s`u mai mare. Merle nu se dusese \nc` s` vad` ce face Lisa, gândind c` va fi foarte atent` s-o aud` \n caz c` se va trezi. |i era [i team` s` se apropie. |n caz c` Lisa avea nevoie de ceva, nici nu [tia cum s` se descurce. N-ar fi vrut s-o deranjeze pe Mary pentru un lucru minor [i hot`r\ s` lase copilul s` doarm` netulburat. Dup` ce trecu o jum`tate de or`, Merle ie[i din ap` [i se \ntinse la soare. B`ie]ii o urmar` imediat [i \ncepur` lupta pentru a-i atrage aten]ia. Vrând-nevrând, afl` câteva lucruri despre ei. Tat`l lor g`sise de curând o slujb` la Calgary [i ei veneau din Ontario s` se mute cu el. Când \i explicar` c` nu plecaser` \mpreun` cu tat`l lor din lipsa unei bone pentru feti]`, Merle p`li pu]in [i privi spre p`tu]ul copilului. Ce vârst` putea avea? {tia destule despre bebelu[i ca s`-[i doreasc` s` nu aib` de-a face cu un nou n`scut. Hot`r\ s` nu mai fie la[` [i s` arunce un ochi \n p`tu], când o v`zu pe directoarea motelului ap`rând la piscin`. Reperând-o pe Merle, femeia se repezi spre ea cu r`suflarea \ntret`iat`.

|N LUMEA PETROLULUI

125

– Domni[oara Halliday?

– Da.

– Of, s-a \ntâmplat ceva cumplit, spuse dând din mâini.

Crede]i c` putem vorbi pu]in \ntre patru ochi? Arunc` o privire spre b`ie]i.

– Da, bine\n]eles, \ncuviin]` Merle [i le spuse b`ie]ilor s` se joace cu mingea \n cealalt` parte a piscinei. Când se \ntoarse spre femeie, deja presim]ea dezastrul.