Sunteți pe pagina 1din 18

GHIDUL CANDIDATULUI

PENTRU EVALUAREA
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
ÎN OCUPAŢIA
DESIGNER
VESTIMENTAR
Ne bucură în mod deosebit interesul manifestat pentru certificarea competenţelor
profesionale alături de Institutul Eurocor şi vă trimitem acest ghid al candidatului, ce
conţine informaţii utile tuturor celor interesaţi de obţinerea într-o manieră modernă şi
accesibilă a unui certificat recunoscut oficial pe piaţa muncii din România.

Certificatele de competenţă au fost introduse în ţara noastră după modelul european,


fiind special gândite pentru cei care au dobândit cunoştinţe şi aptitudini pe alte căi
decât educaţia formală (în familie, la locul de muncă sau studiind prin corespondenţă,
cum este cazul dumneavoastră). Odată cu apariţia Ordinului nr. 4543/468 din
23 august 2004 a devenit posibilă certificarea competenţelor într-o anumită ocupaţie,
fără a mai parcurge o altă formă de pregătire în prealabil.

Citiţi cu atenţie acest ghid şi veţi vedea ce înseamnă certificatul de competenţă,


care sunt paşii ce trebuie parcurşi, condiţiile de participare şi cum se desfăşoară
evaluarea.

Pentru a obţine certificatul de competenţe profesionale este suficient să depuneţi


o cerere de înscriere la Centrul de Evaluare EUROCOR şi să parcurgeţi procesul de
evaluare.

Sper că acest ghid vă va fi util şi că veţi alege să obţineţi o recunoaştere a abilităţilor


şi cunoştinţelor pe care le-aţi dobândit studiind alături de EUROCOR, participând
la programele de evaluare pe care Institutul nostru le pune la dispoziţia cursanţilor
săi. Vă doresc mult succes în activităţile pe care le desfăşuraţi şi aştept cu drag să
ne întâlnim!

Cu stimă,

Felicia Maria In
Inoan – Director general EUROCOR
A. Ce este certificatul de competenţe profesionale?
Certificatul de competenţe profesionale este un document oficial, care are regimul
actelor de studii. Este emis de către centrele autorizate de evaluare a competenţelor
profesionale şi este recunoscut de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale
şi Familiei şi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Poartă antetul CNFPA
(Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor) şi are menţionate pe verso
unităţile de competenţă certificate de fiecare deţinător. Certificarea competenţelor
are la bază standardul ocupaţional în vigoare la nivel naţional, standard ce va
fi prezentat într-o secţiune următoare a ghidului.

Specimen:

Prin Ordinul nr. 3329/81 din 23 februarie 2005 se precizează


că persoanele declarate competente pentru toate unităţile de
competenţă specifice ale unei ocupaţii sau calificări primesc un
certificat de competenţe profesionale, care are aceeaşi valoare ca şi
certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere
naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională, şi
pot fi trecute în cartea de muncă.

–3–
Avantajele certificatelor de competenţă pentru deţinător
9 sunt recunoscute la nivel oficial de către Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei şi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, având regimul
actelor de studiu;
9 pot fi obţinute într-un termen foarte scurt: este necesară prezenţa
dumneavoastră în centrul de evaluare pe durata câtorva zile;
9 vă puteţi certifica competenţele dobândite pe căi nonformale (studiind indi-
vidual prin corespondenţă, prin experienţa la locul de muncă etc.), fără a fi
necesare anumite studii în domeniul respectiv;
9 vă creează o poziţie competitivă pe piaţa muncii.

Avantajele certificatelor de competenţă pentru angajator


9 constituie garanţia că angajaţii sunt pregătiţi pentru ocupaţia respectivă con-
form cerinţelor standardului ocupaţional în vigoare;
9 îmbunătăţesc nivelul de profesionalism al angajaţilor.

B. Cum se obţine certificatul de competenţe profesionale?

Accesul la procesul de evaluare

1 Este necesar să deţineţi cunoştinţe dobândite prin practica la locul de


muncă sau în urma studiului prin corespondenţă.

2 Procesul de evaluare a competenţelor profesionale se bazează pe stan-


dardul ocupaţional pentru ocupaţia designer vestimentar, standard ce va
fi prezentat într-o secţiune următoare din acest ghid. Aşadar, primul pas
pentru obţinerea certificatului de competenţă este studierea cu atenţie a
standardului ocupaţional.

3 Pasul următor este completarea cererii de înscriere la evaluare (pe care


o veţi găsi ataşată ghidului).

–4–
Pe parcursul acestui an vor fi organizate mai multe sesiuni de evaluare a
competenţelor profesionale; vă rugăm să completaţi data convenabilă pentru
participarea la evaluare în spaţiul special alocat în cererea de înscriere.

Confirmarea de participare la evaluare şi achitarea taxei de


înscriere se efectuează cu o săptămână înainte de evaluarea
propriu-zisă.

4 Odată cu cererea, pentru înscriere sunt necesare următoarele documente


(acestea trebuie trimise pe adresa Centrului de Evaluare EUROCOR: C.P.
61-15, cod 041293, sector 4, Bucureşti):
– Curriculum vitae detaliat;
– copie după actul de identitate (buletin sau carte de identitate);
– copie după certificatul de naştere;
– copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
– copie după diploma de bacalaureat.

5 Înainte de expedierea documentelor, parcurgeţi încă o dată prezentarea


standardului ocupaţional făcută în acest ghid. Dacă aveţi orice fel de
nelămuriri, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 021/33.225.33
sau la adresa de e-mail certificari@eurocor.ro şi vă vom răspunde în cel
mai scurt timp posibil.

6 Odată ce documentele au fost primite de către Centrul de Evaluare Eurocor,


vi se va desemna un evaluator de competenţe profesionale. Acesta vă va
contacta şi vă va asista `n completarea fişei de autovaluare.

Evaluatorul va studia fişa de autoevaluare şi, împreună cu acesta, veţi


7 stabili detaliile procesului de evaluare:
– unităţile de competenţă pe care doriţi să le certificaţi;
– data evaluării;
– metodele de evaluare (întrebări orale, test scris, proiect, rapoarte din
partea altor persoane, observare directă, portofoliu).

–5–
8 Achitarea taxei de înscriere şi iniţierea procesului de evaluare.

Vă reamintim că evaluarea propriu-zisă va necesita prezenţa


dumneavoastră în Centrul de Evaluare Eurocor din Bucureşti pe
durata câtorva zile.

Evaluarea propriu-zisă
Evaluarea propriu-zisă are la bază standardul ocupaţional.

Ce este standardul ocupaţional?


Standardul ocupaţional este elaborat sub îndrumarea Consiliului Naţional de
Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi este documentul valabil la nivel
naţional care descrie toate unităţile de competenţă specifice calificării de de-
signer vestimentar, pe scurt, ce cunoştinţe trebuie să posede şi ce activităţi trebuie
să desfăşoare un designer vestimentar. Certificatul de competenţe profesionale
este valabil atât timp cât standardul ocupaţional este valabil.
Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi combina
cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza
activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardul
ocupaţional.
A fi competent într-o ocupaţie înseamnă: a aplica cunoştinţe de specialitate, a
folosi deprinderi specifice, a analiza şi a lua decizii, a folosi creativitatea, a lucra
cu alţii ca membru al unei echipe, a comunica eficient, adaptabilitate la mediul
de muncă specific, a face faţă situaţiilor neprevăzute.
Unităţile de competenţă ale unui standard sunt divizate în:
9 unităţi fundamentale;
9 generale pe domeniul de activitate;
9 specifice ocupaţiei.

Trebuie să reţineţi însă, că pentru a obţine la sfârşitul evaluării


un act de studii cu valoarea unui certificat de absolvire/de califi-
care cu recunoaştere naţională, este necesară certificarea tuturor
unităţilor de competenţă specifice acelei ocupaţii. În situaţia în
care doriţi să mai aprofundaţi anumite cunoştinţe sau să vă
îmbogăţiţi experienţa, aceste unităţi specifice pot fi evaluate în
timp, în decursul mai multor sesiuni de evaluare.

–6–
Unităţile de competenţă pentru calificarea Designer vestimentar

Pentru calificarea Designer vestimentar, unităţile de competenţă


specifice sunt:
Unităţile 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Unităţile de competenţă fundamentale sau generale pe domeniul de activitate


sunt implicit evaluate în cadrul unităţilor specifice ocupaţiei, ceea ce înseamnă
că, odată evaluate unităţile 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, automat vă sunt
evaluate şi unităţile 3, 4, 8 şi 9.
Standardul pentru calificarea Designer vestimentar are următoarea structură:

a) Unităţi de competenţă generale la locul de muncă

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 3 – Aplicarea NPM şi NPSI

Descriere: Unitatea descrie competenţa referitoare la respectarea şi aplicarea


N.P.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
Elemente de competenţă:
• aplicarea N.P.M. şi P.S.I.
• raportarea pericolelor
• aplicarea procedurilor de urgenţă
La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:
• capacitatea de a aplica N.P.M. şi P.S.I. specifice locului de muncă

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 4 – Comunicarea interactivă la locul de


muncă

Descriere: Unitatea descrie competenţa necesară designerului vestimentar pentru


comunicarea eficientă cu grupul de muncă din care face parte.
Elemente de competenţă:
• comunicarea informaţiilor referitoare la locul de muncă
• participarea la discuţii pe teme profesionale
La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:
• utilizarea unui mod de comunicare adecvat interlocutorului

–7–
UNITATEA DE COMPETENŢĂ 8 – Organizarea activităţii proprii

Descriere: Unitatea descrie competenţa de amenajare a locului de muncă şi de


asigurare a condiţiilor materiale necesare pentru desfăşurarea unei activităţi
eficiente.

Elemente de competenţă:
• asigurarea condiţiilor ergonomice
• asigurarea condiţiilor materiale

La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:


• modul de asigurare a condiţiilor ergonomice
• întocmirea corectă a documentelor (bonuri de comandă, chitanţe, note de
comandă)

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 9 – Planificarea activităţii proprii

Descriere: Unitatea descrie competenţa designerului vestimentar de a-şi planifica


activitatea la locul de muncă.

Elemente de competenţă:
• identificarea obiectivelor activităţii
• programarea activităţii

La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:


• capacitatea de identificare a activităţilor corespunzătoare atingerii obiectivelor
• capacitatea de a programa o lucrare pentru încadrarea în termen

b) Unităţi specifice ocupaţiei

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 1 – Aprovizionarea cu materiale de bază,


auxiliare, secundare şi consumabile

Descriere: Unitatea descrie competenţa de a stabili necesarul de materiale şi de a


identifica furnizorii care asigură livrarea materialelor în condiţii optime.
Elemente de competenţă:
• identificarea necesarului de materiale
• identificarea furnizorilor

–8–
La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:
• capacitatea de a identifica în mod corect necesarul de materiale pentru creaţiile
proiectate
• capacitatea de a identifica furnizorii care asigură livrarea în condiţii optime

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 2 – Elaborarea documentaţiei de preţ

Descriere: Unitatea descrie competenţa designerului vestimentar de a întocmi fişa


tehnică şi calculaţia de preţ ale lucrărilor/produselor executate.

Elemente de competenţă:
• întocmirea fişei tehnice
• întocmirea calculaţiei de preţ

La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:


• capacitatea de a întocmi corect fişa tehnică
• capacitatea de a întocmi corect calculaţia de preţ

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 5 – Utilizarea instrumentelor de măsură


şi desen pentru proiectarea produselor de îmbrăcăminte

Descriere: Unitatea descrie competenţa de a utiliza instrumentele de măsură şi


desen în funcţie de tipul de lucrare executat.

Elemente de competenţă:
• alegerea instrumentelor de măsură şi desen
• pregătirea şi păstrarea instrumentelor de măsură şi desen
• utilizarea instrumentelor de măsură şi desen

La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:


• capacitatea de a selecta corect instrumentele de măsură şi desen în funcţie de
lucrare
• capacitatea de a păstra instrumentele conform instrucţiunilor de întreţinere
• capacitatea de a utiliza instrumentele de măsură şi desen adecvat tipului de
operaţie executat

–9–
UNITATEA DE COMPETENŢĂ 6 – Utilizarea instrumentelor şi utilajelor
de tăiat, cusut şi tratament umidotermic

Descriere: Unitatea descrie competenţa de a alege şi utiliza corect instrumentele


şi utilajele de tăiat, cusut şi tratament umidotermic în funcţie de tipul lucrării de
executat.

Elemente de competenţă:
• alegerea instrumentelor şi a utilajelor pentru tăiat, cusut şi tratament umidotermic
• pregătirea şi reglarea utilajelor
• utilizarea instrumentelor şi a utilajelor
• întreţinerea instrumentelor şi a utilajelor

La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:


• capacitatea de alege şi de a regla corect instrumentele în funcţie de tipul
lucrărilor de executat
• capacitatea de manevra cu îndemânare instrumentele, în condiţii de
siguranţă
• capacitatea de a exploata şi întreţine corect utilajele în conformitate cu
indicaţiile tehnice

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 7 – Alegerea materialelor pentru alcătuirea


colecţiilor

Descriere: Unitatea descrie competenţa designerului vestimentar de a selecta


materialele de lucru în raport cu destinaţia produsului şi cerinţele beneficiarilor.

Elemente de competenţă:
• identificarea materialelor de lucru
• pregătirea cartelelor de culori şi imprimeuri

La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:


• capacitatea de a alege materialele în conformitate cu destinaţia produsului şi
cerinţele beneficiarilor
• capacitatea de a stabili combinaţiile coloristice şi imprimeurile, pentru a asigura
estetica produsului

– 10 –
UNITATEA DE COMPETENŢĂ 10 – Pregătirea fabricaţiei produselor de
îmbrăcăminte

Descriere: Unitatea descrie competenţa designerului vestimentar de a elabora


procesul tehnologic de confecţionare a seriei „zero”.

Elemente de competenţă:
• întocmirea documentaţiei specifice
• elaborarea procesului tehnologic de confecţionare a îmbrăcămintei
• realizarea seriei „zero”

La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:


• capacitatea de a stabili corect consumul specific
• capacitatea de a întocmi corect fişa tehnică a produsului
• capacitatea de a asigura eficienţa seriei „zero”

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 11 – Realizarea prototipului (modelului


etalon)

Descriere: Unitatea descrie competenţa designerului vestimentar de a realiza


modelul etalon al produsului destinat producţiei de serie.

Elemente de competenţă:
• încadrarea tiparelor pe material
• croirea produsului
• asamblarea produsului prin coasere
• finisarea produsului

La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:


• capacitatea de a încadra corect tiparul pe material
• capacitatea de a decupa corect toate detaliile produsului
• executarea cusăturilor manuale şi mecanice în conformitate cu specificul
materialului
• asamblarea produsului asigurând aspectul estetic al acestuia

– 11 –
UNITATEA DE COMPETENŢĂ 12 – Construirea tiparelor pentru pro-
dusele de îmbrăcăminte

Descriere: Unitatea descrie competenţa designerului vestimentar de a construi


şi transforma tipare pentru produsele de îmbrăcăminte, în funcţie de model şi
conformaţie.
Elemente de competenţă:
• stabilirea dimensiunilor pentru construirea tiparului
• construirea tiparului de bază
• transformarea tiparului de bază în modelul ales
La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:
• capacitatea de a stabili dimensiunile tiparului de bază în funcţie de măsurile
anatomice şi adaosurile utilizate
• capacitatea de a construi tiparul de bază şi de a-l transforma în funcţie de
model şi conformaţie

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 13 – Gradarea tiparelor

Descriere: Unitatea descrie competenţa de a realiza şabloanele tiparelor pentru


un set de mărimi, prin aplicarea metodelor de multiplicare.
Elemente de competenţă:
• calcularea cotelor de gradare a tiparelor
• realizarea setului de mărimi
• realizarea şabloanelor pentru produsele de serie
La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:
• corectitudinea aplicării metodelor de multiplicare
• corectitudinea realizării setului de mărimi
• marcarea corectă a semnelor

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 14 – Realizarea schiţelor produselor de


îmbrăcăminte

Descriere: Unitatea descrie competenţa designerului vestimentar de a elabora


schiţele modelelor de îmbrăcăminte respectând tendinţelor modei şi solicitărilor
beneficiarilor.

– 12 –
Elemente de competenţă:
• documentarea pentru realizarea schiţelor produselor de îmbrăcăminte
• creaţia şi estetica produsului
• elaborarea schiţelor
• evaluarea şi alegerea modelelor de realizat
La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:
• realizarea schiţelor în funcţie de tendinţa modei şi cerinţele beneficiarilor
• corelarea esteticului cu funcţionalul şi economicul
• respectarea proporţiilor, formelor etc. în elaborarea schiţelor
• evaluarea schiţelor şi alegerea soluţiei optime

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 15 – Oferirea serviciilor către clienţi

Descriere: Unitatea descrie competenţa de a oferi consultanţă de specialitate


clienţilor (beneficiarilor).
Elemente de competenţă:
• analizează solicitările clienţilor (beneficiarilor)
• furnizează informaţii de specialitate
• oferă consiliere de specialitate
La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:
• prezentarea corectă a informaţiilor şi soluţiilor
• politeţea în relaţia cu clienţii
• evaluarea corectă a solicitărilor clienţilor în funcţie de posibilităţile de realizare

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 16 – Preluarea şi predarea comenzilor de


produse vestimentare

Descriere: Unitatea descrie competenţa de a stabili comenzile de produse vesti-


mentare în funcţie de linia modei, de caracteristicile clientului şi de caracteristicile
materialului.
Elemente de competenţă:
• alegerea modelului
• determinarea dimensiunilor şi stabilirea necesarului de material
• predarea comenzilor solicitate

– 13 –
La evaluare, candidatul va trebui să demonstreze:
• luarea corectă a dimensiunilor de pe corp
• corectitudinea stabilirii necesarului de materiale în funcţie de model şi măsurile
clientului
• corelarea materialului cu destinaţia produsului şi caracteristicile clientului
• stabileşte corect modul de ambalare a produsului vestimentar pentru asigurarea
transportului în condiţii optime
• alegerea corectă a modelelor de îmbrăcăminte în funcţie de linia modei,
caracteristicile clientului şi caracteristicile materialelor

Procesul de evaluare se finalizează cu obţinerea deciziei competent sau încă


nu competent pentru fiecare unitate specifică pentru care candidatul a intrat
în evaluare. În cazul în care decizia obţinută este încă nu competent, candi-
datul poate adresa Centrului de evaluare o cerere pentru reevaluarea unităţii/
unităţilor respective în cadrul următoarelor sesiuni de evaluare.

C. Exemple de întrebări/teste din cadrul evaluării


Ce trebuie să demonstraţi în cadrul evaluării este că stăpâniţi respectiva
ocupaţie. Cum dovediţi acest lucru? Prin teste scrise, întrebări orale, obser-
vare directă, susţinere de proiecte, rapoarte şi recomandări ce vor fi stabilite
împreună cu evaluatorul. Pentru a vă convinge de accesibilitatea acestei
evaluări, vă prezentăm câteva selecţii de teste.

Test scris
Încercuiţi una sau mai multe variante pe care le consideraţi corecte.
În cazul jachetelor necăptuşite şi al bluzelor sport se aplică următorul
(următoarele) tipuri de cusătură:
a) cusătură simplă
b) cusătură aplicată
c) cusătură franţuzească
d) cusătură refec
e) cusătură dublă
Precizaţi cel puţin patru materiale de bază ce pot fi utilizate la confecţionarea
unor cămăşi bărbăteşti, având ca target persoane cu vârsta cuprinsă între 18-35
de ani.

– 14 –
Care sunt sursele de risc în cazul utilizării tratamentului umidotermic?

Stabiliţi valoarea în cm a rezervelor pentru cusătura laterală a unei rochii cu


fermoar la spate.
Enumeraţi condiţiile optime de livrare pe care trebuie să le respecte furnizorii
de materiale.

Simulare

9 Vă sunt puse la dispoziţie instrumente de măsurat şi desen şi se solicită


următoarele:
1. Efectuaţi măsurători pe o persoană aleasă de evaluator.
2. Transformaţi un tipar de bază în funcţie de aceste măsurători şi de
conformaţia persoanei respective.

9 Vă sunt puse la dispoziţie următoarele:


– cataloage de modă;
– mostre de material.

Se solicită următoarele:
1. Preluaţi comanda unui client.
2. Alegeţi un model vestimentar în concordanţă cu cerinţele clientului.

D. Preţul procesului de evaluare şi certificare a competen-


ţelor profesionale
În momentul înscrierii pentru evaluarea competenţelor profesionale, aveţi posi-
bilitatea de a opta pentru unităţile de competenţă specifice pentru care doriţi să
intraţi în procesul de evaluare.

Taxa de înscriere la evaluare este de 75 de lei şi va fi achitată după confir-


marea participării la evaluare, cu cel puţin o săptămână înainte de evaluarea
propriu-zisă.

Preţul evaluării fiecărei competenţe specifice este 28 de lei şi va fi achitat în


momentul evaluării propriu-zise.
– 15 –
Competenţa specifică Preţul

U1 – Aprovizionarea cu materiale de bază, auxiliare,


secundare şi consumabile 28 lei noi (280.000 lei vechi)

U2 – Elaborarea documentaţiei de preţ 28 lei noi (280.000 lei vechi)

U5 – Utilizarea instrumentelor de măsură şi desen


pentru proiectarea produselor de îmbrăcăminte 28 lei noi (280.000 lei vechi)

U6 – Utilizarea instrumentelor şi utilajelor de tăiat,


cusut şi tratament umidotermic 28 lei noi (280.000 lei vechi)

U7 – Alegerea materialelor pentru alcătuirea colecţiilor 28 lei noi (280.000 lei vechi)

U10 – Pregătirea fabricaţiei produselor de îmbrăcăminte 28 lei noi (280.000 lei vechi)

U11 – Realizarea prototipului (modelului etalon) 28 lei noi (280.000 lei vechi)

U12 – Construirea tiparelor pentru produsele de


îmbrăcăminte 28 lei noi (280.000 lei vechi)

U13 – Gradarea tiparelor 28 lei noi (280.000 lei vechi)

U14 – Realizarea schiţelor pentru produsele de


îmbrăcăminte 28 lei noi (280.000 lei vechi)

U15 – Oferirea serviciilor către clienţi 28 lei noi (280.000 lei vechi)

U16 – Preluarea şi predarea comenzilor de produse


vestimentare 28 lei noi (280.000 lei vechi)

Taxa de înscriere 75 lei noi (750.000 lei vechi)

Candidaţii care vor opta la înscriere pentru toate unităţile de


competenţă specifice şi le vor achita integral, vor beneficia (în
cazul repetării evaluării) de reevaluarea gratuită a două unităţi
de competenţă.

– 16 –
9 Pe parcursul acestui an vor fi organizate mai multe sesiuni de evaluare a
competenţelor profesionale; vă rugăm să completaţi data convenabilă pentru
participarea la evaluare în spaţiul special alocat în cererea de înscriere.

Confirmarea de participare la evaluare şi achitarea taxei de


înscriere se efectuează cu o săptămână înainte de evaluarea
propriu-zisă.

Contact

• Persoană de contact: Stoian Mirela – Asistent Centru de Evaluare Eurocor

• Centrul de Evaluare EUROCOR – Şos. Olteniţei nr. 35-37, CP 61-15 Cod


041293, Sector 4, Bucureşti

Telefon 021/33.225.33; 0723.50.90.99; 0742.13.53.33

Fax 021/33.225.30

E-mail: certificari@eurocor.ro; www.eurocor.ro

– 17 –
021/33.225.33
www.eurocor.ro
Şos. Olteniţei 35-37; C.P. 61-15, cod 041293, Bucureşti
certificari@eurocor.ro