Sunteți pe pagina 1din 38
Asociatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 ICS 7.140.140; 77.140.50, is lunie 2005 STANDARD ROMAN Indice de clas; Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii Partea onditii tehnice generale de livrare Hot rolled products of structural steels. Part 1: General technical delivery conditions Produits laminés a chaud en aciers de construction. Partie 1: Conditions générales techniques de livraison APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 23 iunie 2005, Standardul european EN 10025-1:2004 are statutul unui standard roman Inlocuieste SR EN 10025+A1:1994, SR EN 10113-1:1995, SR EN 10113-2:1995, SR EN 10113-3:1995, ‘SR EN 10137-1:1998, SR EN 10137-2:1998 CORESPONDENTA _| Prezentul standard este identic cu standardul european EN 10025-1:2004 This standard is identical with the European Standard EN 10025-1:2004 La présente norme est identique a la Norme européenne EN 10025-1:2004 : "ASOGIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Adresa postala: str. Mendeleev 21-25, cod 010362, Bucurestl Director General: Tel. +40 21 316 32 96, Fax +40 21 316 0870 Directia Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +40 21 312.47 44, Fax: +40 21 315 5870 Directia Publicati- Serv. Vanzari/Abonamente: Tel, +40 21 316 77 25, Fax + 40 21 317 25 14, +40 21 312 04 88 Servciul Redacle-Marketing, Drepturt de Autor +4024 316.99 74 © ASRO Reproducerea sau utlizarea integral sau portal a prezentuli standard in orice publica Si pin ofceprocedeu (lecronc, mecaric tocopee, merofimare ets) eto intrais8 dc Tw exist acordl seis al ASRO Ref: SR EN 10025-1:2005 Editia 2 ‘Asociatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 Preambul national Acest standard reprezinta versiunea romdna a textului in limba englez’ a standardului european EN 10025-1:2004 ‘Standardul reprezinta revizuirea_standardului SR EN 10025+A1:1994 pe care-| Inlocuieste impreuna ou SR EN 10113-1:1995, SR EN 10113.2:1995, SR EN 10113-3:1995, SR EN 10137-1:1998, gi ‘SR EN 10137-2:1996 i care mai au valabilitate pana in august 2006, ‘Standardul specificd conditile generale de livrare pentru produsele plate gi lungi (exclusiv profilele deschise gi fevile) laminate la cald din ofeluri pentru constructi Conditile specitice pentru ofelurile de construcfi sunt prezentate in partile 2 pana la 6 ale acestui standard ast Partea 2: Condit tehnice de livrare pentru ofeluri de construct nealiate. Partea 3: Condit tehnice de livrare pentru ofeluri sudabile cu granulate find pentru construcfi in stare rnormalizaté/laminare notmalizants, Partea 4: Conditi tehnice de livrare pentru pentru ofeluri de constructii sudabile cu granulatie find ‘obfinute prin laminare termomecanica. Partea 5: Conditji tehnice de livre pentru ofelurle de constructii cu rezistenjS Imbunatatits la coroziunea atmosferics Partea 6: Condit tehnice de livrare pentru produsele plate din ofeluri cu limita de curgere ridicata in stare calla $i reverité Corespondenta dintre standardele europene citate la referinte gi standardele roméne este prezentata ‘in anexa national NA. Asoclatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 STANDARD EUROPEAN EN 10025-1 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM Noiembrie 2004 ICS 77,140.10; 77.140.50 Tnloculeste EN 10025:1990, EN 10113-1:1993, EN 10113-2:1993, EN 10113-3:1993, EN 10137-1:1995, EN 10137-2:1995 Versiunea roman& Produse laminate la cald din ofeluri pentru constru tehnice generale de livrare Partea 1: Conditii Hot rolled products of structural Produits laminés a chaud en Warmgewalzte Erzeugnisse aus steels. Part 1: General technical aciors de construction. Partie 1: Baustahlon. Teil 1: Allgemeine delivery conditions Conditions générales techniques technische Lieferbedingungen de livraison ‘Acest standard reprezinta versiunea romana a standardulul european EN 10025-1:2004. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelagistalut ca gi versiunile ofcale gia fost publicat cu permisiunea CEN. Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 30 septembrie 2004. Membrii CEN au obligatia sa respecte Regulamentul Intem CEN/CENELEC care stipuleaza conditile in care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, f8ra nici o modificare. Listele actualizate gi referintele bibliogratice referitoare |a aceste standarde nationale pot fi obtinute pe bazd de cerere de la Centrul de Management sau orice membru CEN. ‘Acest standard european existé in tri versiuni oficiale (engleza, francez, germana). O versiunea in oricare alta limba, realizatd prin traducerea sub responsabiltatea unui membru CEN, in limba sa ‘rajionald 51 notiicaté la Centrul de Management, are acelagistalut ca gi versiunle oficial. ‘Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria. CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitee fir Normung European Centru de management: rue de Stassart 36, B - 1050 Bruxe © 2004 CEN Toate drepturle de exploatare sub orice forms gi ‘mod sunt rezervate membrilor CEN, orice Ref. EN 10025-1:2004 RO FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 Asociatia de Standardizare din Roma Preambul 24 22 23 44 44a 412 42 54 52 64 62 63 TA 72 73 734 73.2 733 74 SR EN 10025-1:2005 Cuprins Obiect gi domeniu de aplicare wun Referinte normative... Standarde generale... ‘Standarde de dimensiuni gi tolerante (a se vedea 7.7.1).. Standarde de incercai.. Termeni si defiiti... Clasificare gi simbolizare.. Ciasificare.... Clase principale de calitate ... Marci gi cali ‘Simbolizare. Informati furnizate de cétre cumpérator... Informal obligator. Opfiuni Procedeu de fabricare... Procedeu de elaborare a ofelului.. Dezoxidare sau marime de grdunte. Condit de tivrare... Condi. Generalitat Compozitie chimica Caracteristici mecanice ..... Generalitat aM Caracteristici fa incovoiere prin soc. wA2 Caracteristci de deformare Imbunatafte pe directio perpendiculard pe supratats .avarannnn2 Caracteristici tehnologice .... Asociatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 744 742 743 744 75 78 1 81 82 83 83.4 832 83.3 84 a4 92 9.2.4 922 9.2.3 93 10 10.1 10.2 10.2.1 10.22 10.3 10.4 " SR EN 10025-1:2005 Sudabiltate. Plasticitate .. Aptitudine pentru zincare la cald.. Pretucrabititate.. Stare suprafata. Calitate interna .. Dimensiuni, tolerante la dimensiuni sila forma, mase. Inspecti Generalitati Tipuri si documente de inspectie.. Frecventa incercatilor... Prelevare probe. Unitate de incercare: Verificarea compozitiei chimice. ‘ncercari care trebuie efectuate pentru inspectia specifica Progatirea probelor gi epruvetelor... ‘Alegerea $i pregatirea probelor pentru analiza chimica\ Locul si pozitia probelor si epruvetelor pentru incercairi mecanice ... Generalitati Pregattre probe.. 14 Pregatire epruvete dentificarea probelor gi epruvetelor.. Metode de incercare...... eG Analiza chimica.. Incercari mecanice Incercare ta tractune Tncercare de incovoiere prin soc. Examinare ultrasonic ....nn Contraprobe. Marcare, etichetare, ambalare... ‘Asoclatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 SR EN 10025-1:2005 12 Reclamatii 13 Opliuni (a se vedea 5.2) 14 Evaluarea conformitaf ‘Anexa A (normativ8) Locul probelor si al epruvetelor Anexa B (normativa) Evaluarea conformitat B.A Generalitati B.2 _Incercari de tip intiale la producator..... : 2h B.2.1 Generalitat... B.2.2 _Incercari de rutina intensive 8.2.3 Incercari suplimentare.. 22 B.24 Documents... 123 B.S _Incercari efectuate pe probe prelevate de producator In fAbFCE .nuunnnnsnn 28 B.4 —_Controlul productie in fabricd (FPC).. 28 B41 Generalltai.. a) B42 Echipament. Dh B43 Materi prime. 24 B.4.4 _Incercéri gi evaluarea produsului . nD B45 _Produse neconforme.. 24 ‘Anexa C (informativa) Lista standardelor nationale corespondente cu standardele EURONORM.....25 Anexa ZA (nfomati) Arcooe cin prozentu standard european care sunt n lager cu spore Directive! UE pentru Produse de Constructi 26 ZA1_ Domeniu de aplicare gi caracteristicile respective ZA2 — Procedura(i) pentru atestarea conformitati ofelurlor pentru construct laminate la cald ZA2.1 Sisteme de atestare a conformitati ar ZA22 Certificat CE si declaratia de conformitate.. 228 ZA3 Marcaj CE si tichetare.... 29 Bibliografie. 31 FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 i i SR EN 10025-1:2005 Preambul Acest document (EN 10025-1:2004) a fost elaborat de Comitetul Tehnic ECISS/TC 1 “Ofeluri de constructil, Marci gi calitati’, al cdrui secretariat este definut de NEN. ‘Acest standard european trebuie s& primeasca statutul de standard nafional, fe prin publicarea unui text identic, fie prin ratificare, cel térziu pana in mai 2005, iar toate standardele najjonale in contradicte trebuie anulate pana in august 2006. ‘Acest standard impreuna cu partile 2 pand la 6 Inlocuieste urmatoarele standarde: EN 10025:1990+A1:1993 _Produse laminate la cald din ofeluri de construcfie nealiate. Condit tehnice de livrare EN 10113-1:1993, Produse laminate la cald din ofeluri de constructii sudabile, cu granulatie find. Partea 1: Condit generale de livrare EN 10113-2:1993, Produse laminate la cald din ojeluri de constructii sudabile, cu granulatie find. Partea 2: Condit de livrare pentru ofelurile in stare normalizaté/laminare normalizanta. EN 10113-3:1993 Produse laminate la cald din ofeluri de constructii sudabile cu Granulatie find. Partea 3: Condifi de livrare pentru ofelurle laminate termomecanic EN 10137-1:1995 Table si platbenzi din ofeluri pentru construct: cu limita de curgere Tidicatd in stare calita si revenita sau durificata prin preciptare, Partea 1: Condit generale de livrare EN 10137-2:1995 Table si platbenzi de ofeluri pentru constructii cu limita de curgere fidicatd in stare cdlité gi revenité sau duriicatd prin precipitare. Partea 2: Condit de livrare a ofelurilor in stare caiita gi revenita EN 10155:1993 Ofeluri de constructie cu rezistent imbunatafita la coroziunea ‘atmosferica. Conditi tehnice de livrare Prin rezolutia Nr. 2/1999, ECISS/TC 10 a anulat EN 10137-3:1995 “Table si platbenzi din ofel pentru constructii cu limité de curgere ridicata in stare cAlita si revenita sau durficatd prin precipitare. Partea ‘3: Condi de livrare a ofelurilor durificate prin precipitare” Conditile specifice pentru ofelurle de constructi sunt prezentate in urmatoarele pat Partea 2:Conditi tehnice de livare pentru oteluri nealiate pentru construct Partea 3: Condiji tehnice de livrare pentru ojeluri sudabile cu granulatie find pentru construct ‘normalizatellaminare normalizant Partea 4: Condiii tehnice de livrare pentru laminare termomecanica pentru ofelurile sudabile cu granulatie find pentru construct Partea 5: Condi tehnice de livrare pentru ofelurile de constructii cu rezistenja imbunatajita la coraziune atmosfericg Partea 6: Condit tehnice de livrare pentru produsele plate din ofeluri pentru constructii cu limita de ‘curgere ridicata in stare calité $i revenita Acest standard a fost elaborat sub mandat dat CEN de cétre Comisia European’ si Asociajia Europeana a Liberului Schimb gi este suport la Cerinjele Esentiale ale Directivei Europene a Produselor pentru Constructii (89/1 06/EEC). In legéturé cu Directiva Europeand pentru Produsele de Constructi, a se vedea anexa informativa ZA ‘care este parte integrald a acestui standard. ‘Asoclatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 SR EN 10025-1:2005 {In conformitate cu Regulamentul Intern CEN/CENELEC, organismele nationale de standardizare din urmatoarele {ari sunt obligate s8 aplice acest standard european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Etvetia, Estonia, Finlanda, Franja, Germania, Grecia, Iranda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Siovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria. ‘Asociatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 SR EN 10025-1:2005 1 Obiect si domeniu de aplicare 1.1 Acest standard specific’ condiile pentru produsele plate gi lungi laminate la cald din ofeturi pentru constructii (a se vedea articolul 6) exclusiv profilele deschise $i fevile. Partea 1 a acestul standard specific’ conditile generale de livrare, Conditile specifice pentru ofelurile de constructii sunt prezentate in urmatoarele pati: Partea 2: Condifi tehnice de livrare pentru ofeluri de constructi nealiate. Partea 3: Condit tehnice de livrare pentru ofeluri sudabile cu granulate find pentru construci in stare normalizati/laminare normalizanta Partea 4: Condit tehnice de livrare pentru ofeluri sudabile cu granulate find objinute prin laminare termomecanica Partea 5: Condit tehnice de livrare pentru ofelurile de construc{ii cu rezistenfé imbunaitaita fa coroziunea atmosferica Partea 6: Condifji_ tehnice de livrare pentru produsele plate din ofeluri pentru constructii cu limita de ‘urgere ridicata in stare calita gi revenita Ofelurile specificate in prezentul standard sunt destinate ultlizari in asamblarile cu nituri gi guruburi gi cole sudate. 1.2 Acost standard nu se aplica la produsele acoperite sau pentru produsele din ofel de constructi pentru aplicafii generale in conformitate cu standardele si proiectele de standarde enumerate la bibliogratie. 2 Referinte normative Urmatoarele roferinje sunt necesare pentru aplicarea acestul standard. Pentru referintele datate se aplic’ numai edit citata. Pentru referinjele nedatate se aplicé ultima editje la care se face referire (inclusiv amendamentele). 24 Standarde generale EN 10020:2000 Definition and classification of grades of stool. EN 10021:1993 General technical delivery requirements for stee! and iron products. EN 10025-2:2004 Hot rolled products of structural steels. Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels. EN 10025-3:2004 Hot rolled products of structural steels. Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels. EN 10025-4:2004 Hot rolled products of structural steels. Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels. EN 10025-5:2004 Hot rolled products of structural steels. Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance. EN 10025-6:2004 Hot rolled products of structural steels. Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition, EN 10027-4 Designation systems for steels. Part 1: Stee! names, principal symbols. EN 10027-2 Designation systems for steels. Part 2: Numerical system. EN 10052:1992 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products. 7 Asociatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 ‘SREN 10025-1:2005 EN 10079:1992 Definitions of stee! products. EN 10164 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the ‘surface of the product. Technical delivery conditions. EN 10168 ‘Steel products. Inspection documents. List of information and description. EN 10204 Metallic products. Types of inspection documents. CR 10260 Designation systems for steel. Additional symbols. EN ISO 9001 Quality management systems. Requirements (ISO 9001:200). 2.2 Standarde de dimensiuni si toleranfe (a se vedea 7.7.1) EN 10017 ‘Steel rod for drawing and/or cold rolling. Dimensions and tolerances EN 10024 Hot rolled taper flange | sections. Tolerances on shape and dimensions. EN 10029 Hot rolled stee! plates 3 mm thick or above. Tolerances on dimensions, shape and mass. EN 10034 ‘Structural stee! | and H sections, Tolerances on shape and dimensions. EN 10048 Hot rolled narrow steel strip. Tolerances on dimensions and shape EN 10051 Continuousiz hot-olled uncoated plate, sheet and strip of non-alloz steels. Tolerances on dimensions and shape. EN 10055 Hot-olled stee! equal flange tees with radiused root and toes. Dimensions and tolerances on shape and dimensions. EN 10056-1 ‘Structural stee! equal and unequal leg angles. Part 1: Dimensions. EN 10056-2 ‘Structural steel equal and unequal leg angles. Part 2: Tolerance on shape and dimensions. EN 10058 Hot rooted fat steel bars for general purposes. Dimensions and tolerances on shape and dimensions. EN 10059 Hot rooled square steel bars for general purposes. Dimensions and tolerances on shape and dimensions. EN 10060 Hot rooled round steel bars for general purposes. Dimensions and tolerances ‘on shape and dimensions. EN 10061 Hot rooled hexagon stee! bars for general purposes. Dimensions and tolerances on shape and dimensions. EN 10067 Hot rolled bulb flats. Dimensions and tolerances on shape and mass. EN 10162 Cold rolled stee! sections. Technical delivery conditions. Dimensional and cross-sectional tolerances. EN 10279 Hot rolled stee! channels. Tolerances on shape, dimensions and mass. 2.3 Standarde de incercari EN 10002-1:2001 Metallic materials. Tensile testing. Part 1: Method of test at ambient temperature la de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 ‘SR EN 10025-1:2005 EN 10045-1 Metalic materials. Charpy impact test. Part 1: Test method. EN 10160 Ultrasonic testing of stee! flat product of thicness equal to or greater than 6 mm (reflection method). EN 10306, Iron and steel, Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE beams. EN 10308 ‘Non destructive testing. Ultrasonic testing of stee! bars. CR 10261 ECISS Information Circular 11. ron and steel. Review of available methods of chemical analysis. EN S037 ‘Stee! and steel products. Location and preparation of semples and test pieces for mechanical testing (ISO 377-1997) EN ISO 643 ‘Steels. Micrograpfic determination of the apparent grain size (ISO 643:2003). EN ISO 2566-1 ‘Steel. Conversion of elongation values. Part 1: Carbon and low alloy steels (ISO 2566-1:1984). EN ISO 14284 ‘Stee! and iron. Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284:1996). EN ISO 17642-1 Destructive test son welds in metallic materials. Cold cracking tests for weldments. Arc welding processes. Part 1: General (ISO 17642-1:2004).. EN ISO 17642-2 Destructive test_son welds in metalic materials. Cold cracking tests for woldments. Arc welding processes. Part 2: Self-restraint test (ISO 17642-2:2004). ENISO 17642-3. Destructive test son welds in metalic materials. Cold cracking tests for weldments. Arc welding processes. Part 3: Externally loaded test (ISO 17642-3:2004). 3 Termeni si definitii Jn cadnal prezentului standard, se aplica termenii gi definite din — EN 10020:2000 pentru clasificarea marcilor de ofel; — EN 10021:1993 pentru condi tehnice generale de livrare; — EN 10052:1993 pentru termenii de tratament termic; — EN 10079:1992 pentru forma produselor ‘si EN 10025-2:2004 pana la EN 10025-6:2004 pentru alte definifii 4 Clasificare si simbolizare 41 Clasificare 4.1.4 Clase principale de calitate Clasificarea in principalele clase principale de caltate a marcilor de ofel, conform EN 10020:2000 este prezentata in EN 10025-2 pana la EN 1025-6. 41.2 Marci si calitati Cfelurile pentru produsele plate gi lungi specificate in EN 10025-2 pana la EN 10025-6 sunt impartite in marci pe baza limitei de curgere minime specificate la temperatura ambianta. ‘Asoclatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 SR EN 10025-1:2005 Marcile de ofel pot flivrate in calitiile specificate in EN 10025-2 pana la EN 10025-6. 4.2 Simbolizare Pentru mércile de ofel cuprinse in acest standard, simbolizarea alfanumericd trebuie fécuté conform EN 10027-1 $i CR 10260; simbolizarea numeric’ trebuie fEcutd conform EN 10027-2. 5 Informatii furnizate de cdtre cumparator 5.1. Informafii obligatorii Urmatoarele informatiitrebuie obtinute de catre producditor la momentul comandari: a) cantitatea care trebuie livrats; b) forma produselor; ©) numarul acestei parti de standard; 4) simbolizarea alfanumericd sau numerica (a se vedea EN 1025-2 pana la EN 1025-6); 2) dimensiunile gi tolerantele la dimensiuni gi la forma (a se vedea 7.7.1); 1) toate optiunile solictate (a se vedea 5.2): |) conditii suplimentare pentru inspectie si Incercari si documentele de inspectie conform EN 10025-2 pand la EN 10025-6. NOTA — Caracteristicile soictate rebuie 88 fie dectarate conform anexei ZA. 5.2 Optiuni Un numir de optiuni sunt specificate la capitolul 13. Optiunile specificate in EN 10025-2 pana la EN 10025-6 sunt specifice acestor parti. In cazul in care cumparatoru! nu specifica dorinja de a implementa una din optiuni, producatorul trebuie sa livreze conform specificajlor de baza. 6 — Procedeu de fabricare 6.1 Procedeu de elaborare a ofelului Procedeul de elaborare a ojelulul este lésat la alegerea producstorului excluzdnd procedeul cu vatré deschis& (Siemens-Martin). Dac’ la momentul comandarii se specifica procedeul de elaborare a marcii de ofel respective, acesta trebule respectat de catre producto. Asse vedea optiunea 1. 6.2 Dezoxidare sau marime de graunte Metoda de dezoxidare sau marimea de grdunte solicitata trebuie sa fie conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6. 6.3 Condifii de livrare Conditjile de lvrare trebuie 8 fie conform EN 10025-2 paid la EN 0028-6. 7 Conditii 7A Generalitati Urmatoarele condi se aplicd c&nd prelevarea, pregatirea epruvetelor si incercéirle sunt efectuate conform articolelor 8, 9 si 10. 10 Asociatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 ‘SR EN 10025-1:2005 7.2 Compozitie chimica 7.2.1 Compozitia chimic& determinata prin analiza chimicd pe ofel lichid trebuie sa fie conform valorilor din tabelele din EN 10025-2 pana la EN 10025-6. 7.22 Pentru analiza chimicd pe produs se aplic& abaterile conform tabelelor respective din EN 10025-2 pand la EN 10025-6. Analiza chimicd pe produs se efectueaz’ dacd este specificata la momentul comandari A se vedea optiunea 2. 7.2.3 Pentru determinarea valorii carbonului echivalent trebuie folositS urmatoarea formula IW (international Institute for Welding): Cev acl, Cr+MotY , Ni+Cu 6 5 15 Continutul elementelor din formula carbonului echivalent trebuie mentionate in documentul de inspectie. 7.3. Caracteristici mecanice 7.3.1 Generalitati 7.3.1.4 Caracteristicile mecanice (rezistenté la rupere, limita de curgere, rezistenfa la incovoiere prin 306 gi alungire) fa inspectie gi incercari in conditile articolelor 9 1 10 si condijilor de livrare conform 6.3 trebuie s& fie conform prevederilor din EN 10025-2 pana la EN 10025-6. NOTA - Recoacerea de detensionaro efecuat la pesto 580 °C sau peste 1 h poate conduce la deteriorarea caracteristicior mecanice a marcor de ofl conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6, Pentru marcil de ofel cu fmité de curgere minima Ray > 460 MPa "th slare normalizetd sau laminare normalizanta, temperatura maxima de recoacere de detensionaretrebuie 8 fe de 560 °C Daca cumparatorul doreste s& fac recoacerea de detensionare la o temperatura mai rdicata sau la 0 durata de timp mai mare decat cele mentionate mai sus, valoile minime ale caracteristiclor mecanice dupa acest tratament ‘rebuie convenite la momentul cereri de ofert gi al comenzil Pentru marcile de ofel calite si revenite conform EN 10025-6 temperatura maxim’ pentru recoacerea de 12 mm, epruvetele standardizate 10 mm x 10 mm trebuie prelucrate in ‘aga fel incat 0 faja sA nu fie la distant mai mare de 2 mm de suprafata laminata, daca nu este specificat altfel in EN 10025-2 pana la EN 10025-6, b) pentru grosimi nominale < 12 mm cénd se utlizeaza epruvete cu létimi reduse, latimea minima trebuie 88 fie de 5 mm. 9.3 Identificarea probelor si epruvetelor Probele $i epruvetele trebuie marcate astfel Inc&t produsul original si locul si orientarea in produs sA fie cunoscute. 10 Metode de incercare 10.1 Analiza chimica ‘Analiza chimica trebuie efectuata folosind standarde corespunzaitoare. Alegerea metodelor fizice sau cchimice corespunzatoare trebuie lasate la alegerea producditorulu. Producatorul trebuie s8 comunice metoda utlizala dac’ se core. NOTA - Lista standardelorcisponibite pentru analiza chimica sunt prezentate in CR 10264. 10.2 incercari mecanice 10.2.4 Incercare la tractiune ‘ncercarea la tractiune trebuie efectuata conform EN 1002-1 Pentru limita de curgere specificata fn tabelele cu caracteristici mecanice din EN 10025-2:2004 pana la EN 10025-6:2004 trebuie determinald limita de curgere superioara (Ret). acd fenomenul de curgere nu este prezent, rebuie determina limita de curgere la 0,2 % (Rea) In caz de iigu se determina limita de curgere a 0.2%. Daca se utlizeazéi 0 epruvet neproportionala pentru produse cu grosimea > 3 mm valoarea alungiii procentuale trebuie transformaté intr-o valoare pentru o lungime intre repere de Ly = 5,65y/L, utiizand tabelele de conversiune din EN ISO 2566-1. In cazul tablelor groase utilizate pentru fabricarea tablelor ecruisate valoarea alungirii se aplicé numai tablelor infiale gi nu tablelor eruisate. 10.2.2 Incercare de incovoiere prin 50¢ Tncercarea de incovoiere prin goc trebuie efectuaté conform EN 10045-1. Valoarea medie a trei rezultate trebuie 88 fie corespunzatoare condi specificate. Un singur rezultat poate fi sub valoarea medie minima specificatd, cu condifia ca aceasta valoare s nu fie mai mica de 70 % din valoarea specificata. 15 ‘Asociatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 SR EN 10025-1:2005 Trei epruvete suplimentare trebuie prelevate din aceeasi proba conform 9.2.2.1 si incercate in unut din urmatoarele cazuri — dac& media a trei valor la incercarea la incovoiere prin goc este mai mic& decat valoarea medie minima specificats; — daca valoarea medie corespunde conditiei specificate, dar doua valori individuale sunt mai mici decat valoarea medie minima specificata;, —dacé o valoare este mai mica decat 70 % din valoarea medie minima specificata. Valoarea medie a gase incercari trebuie 58 nu fie mai mic’ decat valoarea medie minima specificata, Nu mai mutt de dou valoriindividuale pot fi mai mici decat valorile specificate, dar numai una poate fi mai mica decat 70 % din aceasta valoare. 10.3 Examinare ultrasonica Daca se specifica 1a momentul cererii de oferta si al comandarii (a se vedea 7.6) examinarea ultrasonicd trebuie efectuata: — pentru produse piate cu grosimi > 6 mm, conform EN 10160; — pentru profile | cu aripi paralele gi profile IPE, conform EN 10306; — pentru bare, conform EN 10308. 10.4 Contraprobe Pentru contraprobe si repetarea incercéiilor se aplic& EN 10021 ‘in cazul benzilor si a sarmelor semifabricat contraprobele pentru colacii respingi se efectueazA dupa decuparea unei socfiune longitudinale suficient de lungi pentru eliminarea efectele capatului de rulou lao distant de maximum 20 m, 11 Marcare, etichetare, ambalare 14.1. Produsele trebuie marcate cite| folosind metode ca vopsire, stanjare, marcare laser, cod de bare, etichete adezive durabile sau placute atagate cu urmatoarele: — marca, caiitatea si conditile de livare aplcate (a se vedea EN 10025-2 si EN 100025-6) indicate prin notarea abreviata, Modul de marcare poate fi specificat la momentul comandari; Ase vedea optiunea 10. — un numar dupa care garja si probele pot fi identficate (daca inspectia este pe sara); — marca de fabricd sau numele producdtorulul — semnul reprezentantului extern al inspectei (unde se aplic); NOTA -- Acesta depinde de tipul documentului de inspect (a se vedea 8.2). 11.2 _ Se admite livrarea in legiituri legate strans. In acest caz marcarea trebule facut pe o eticheta atagatd la legaturd sau la unul din capetele produselor din legatura. 12 Reclamatii Pentru, orice reclamatie gi problema ridicatd, se aplicd EN 10021. 16 ja de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 13 SR EN 10025-1:2005 Optiuni (a se vedea 5.2) Pentru produsele conform EN 1025-2 pana la EN 10025-6 se aplica urmatoarele optiuni, daca se solicit: 1) 2) 3) 4) 5) 8) ” 8) » 10) 14 Procedeul de elaborare a cali respective a ofeluluitrebuie comunicat cumparatorului (a se vedea 6.1). ‘Analiza chimic pe produs trebuie efectuata; numarul de probe si elementele de 6 mm lipsa defectelor interne trebuie verificaté ‘conform EN 10160 (a se vedea 7.6 gi 10.3). Pentru profile | cu laturi paralele $i profile IPE lipsa defectelor interne trebuie verificata conform EN 10306 (a se vedea 7.6 $i 10.3). Pentru bare absenfa defectelor inteme trebule verificate conform EN 10308 (a se vedea 7.6 $110.3). Inspectia starii suprafetei gi dimensiunilor trebuie asistaté de cumpérator la uzina producator (a se vedea 8.2.2) Felul marcarii solicitate (a se vedea 11.1). Evaluarea conformitati Cand evaluarea conformitatii este cerutd se aplicd anexa B pentru reglementarile generale. 7 Asociatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 SR EN 10025-1:2005, ‘Anexa A (normativa) Locut probelor si al epruvetelor Urmatoarele trei categorii de produse sunt prezentate: — profile |, U, TZ si comiere (figura A.1); — bare gi sarme laminate (figura A.2);, — produse plate (figura A.3) mice aan a) Prin acord, probele poate fi prelevate din inima la o patrime di @ me 4) local probetor b)_ Epruvetele trebuie prelevate din proba conform figura A.3. Pentru profile cu aripiinclinate, prelucrarea suprafetel inciinate se admite sa fie f&cuta paraleld cu cealalté suprafaya. Figura A.1 — Profile l, U, Z, T $i corniere Asociatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 SR EN 10025-1:2005 Dimensiuni in milimetri Four Produse ou sedjiune Wansversalé rotunda Produse ou seofiune transversala ineercarit dreptunghivlard Tractione as25* oe” Daas" b> 25 Trcoveiere prin goo ® complet’ neprelucrata a produsulu. Pentru produse cu dimensiuni mici (4 sau b < 25 mm) epruveta, daca este uti, va consta dintre secfiune Pentru produse cu diametrul sau grosimea < 40 mm se poate aplica prelucrarea, — reguile specificate pentru produsele cu diametrul sau grosimea s 25 mm, sau —prelevarea epruvetei de langa centru cum este indicat in figura entry produse cu sectiunea transversalé rotun. axul crestétutt este aproximativ diametrul, pentru produsele cu secfiune transversala dreptunghiulara, axul crestatuni este perpendicular pe cea mal mare ‘suprafaia laminata, Figura A.2 Bare gi sarme laminate 19 ‘Asoclatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 SR EN 10025-1:2005 Dimensiuni tn milimetri tientarea epruvetel fala Felt | Grosimea | _ de lajimea produsului oe er eee Leder [tery Distanta dintre epruvetd gi suprafata de lamina <600 | 2600 <30 320 y tea y 1) supratayataminata Frectune lengtucina | raneversal = WZ >30 1) suprtatsaminats |Incovoiere lprin goc®,| > 12° | longitudinal | tongitudinal * —Tcaz de dubiu sau ltigiu, pentru produse cu grosimea de 3 mm sau mai mari se utlizeaza epruvete proportionale cu lungimea intre repere Ly = 5,65/Ly Pentru tncercar uzuale, din punct de vedere economic, epruvetee cu lungimi constante pot fuilizate cu ‘condiiia ca alungirea ia rupere objinuté 5 fie transformata cu o formuls cunoscula (a se vedea EN ISO 2566-1), Pentru produse cu grosimea mai mare de 30 mm 0 epruveta rotunda poate fi utlizaté a cArei axe longitudinale este la 1/4 din grosime. > xa crestaturitrebuie fie perpendicular pe suprafataprodusui © Pentru produse cu grosimea < 12 mm,a se vedea 7.3.2.1. ¢ Pentru produse comandate conform EN 10025-3, EN 10025-4 s! EN 10025-6 gi pentru grosi cepruvetele pentru Incercarea de incovoiere prin soc trebule prelevate la 1/4 t Figura A.3 - Produse plate 20 FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 Asociatia de Standardizare din Romani ‘SR EN 10025-1:2005 Anexa B {normativa) Evaluarea conformitatii B.1 Generalitati Conformitatea produsetor de ofel cu condijile din acest standard si cu valorile fixate (inclusiv clasele) trebuie demonstrate prin: wercri de tp intial. — controlul produce fabricii de c&tre producstor,inclusiv evaluarea produsului. NOTA - Stabilrea sarcinilor este prozentaté In tabelul ZA 3. B.2_ Incercari de tip initi la producator B.2.1 Generalitati Programul incercérlor de tip initiale cuprinde: —Incereail intensive curente, conform B.2. — incercair suplimentare, conform B.2.3. Programul incercarilor de tip initiale trebuie efectuat conform B.2.2 si B.23 sub singura responsabiltate a producstorulul produselor inainte ca acestea sé fie plasate prima data pe piaf. Un astfel de program trebuie efectuat in fiecare caz pentru marcile de ofel cu cele mai severe condi Caracterstici de tractiune gi Incovoiere prin soc pe care un producator le plaseazai pe pial, conform EN 10025-2 pand la EN 10025-6. Pentru toate produsele, incercarea intensiva curenté conform B22 este necesard, Incercarea suplimentar8 conform B.2.3 este cerita suplimentar pentru produsele de ofe irate: a) in starea de laminare termomecanicé cu limit de curgere specificata > 460 MPa " pentru cea mai mica grosime, b) __in stare c&lité gi revenita cu grosime. de curgere specificaté = 460 MPa " pentru cea mai mica ©) __ in stare normalizata cu limité de curgere specificaté 2 420 MPa ” pentru cea mai micé grosime, Tncercarile de tip inile trebuie efectuate pentru prima aplicare a acestui standard. Incercarile ‘efectuate in prealabil in conformitate cu prevederie acestui standard (acelasi produs, aceeasi caracteristca(), metode de incercare, prelevare probe, sistemul de atestare a conformitai, etc.) pot fi luate in considerare. Supiimentar, incercarea de tip inilialé trebule efectualé la inceputul unei noi metode de fabricare (c8nd aceasta poate influenta proprietaie stable) Evaluarea urmatoarelor caracterisic este ceruté —toleranfe la dimensiuni sila forme; —alungirea; 4 MPa = 41 Nimm? 24 Asociatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 SR EN 10025-1:2005 — rezistenta la rupere; — limita de curgere; — rezistenta la incovoiere prin $0; — sudabilitate [eompozitia chimicd}: —durabiltate [compozitia chimicg] B.2.2 Incercari de rutina intensive Incercarle de rutind intensive trebuie efectuate prin inspectie conform 8.4 din EN 10025-1:2004 pe primele cinci garje produse. Totusi, pentru incercairile de tractiune i Incovoiere prin goc, cel putin 6 produse din flecare din cele cinci sarje trebuie Incercate si cénd acest lucru nu este posibl, epruvetele trebuie prelevate din apetele opuse ale produselor care se incearca B.2.3 Incercari suplimentare 8.2.3.1 Generalitati 0 incercare suplimentara a produsului trebuie efectuata pe un interval de grosimi gi mai multe méirci gi caltati scoase pe pial de cdtre producétor, conform 4.1.2 din EN 10025-1:2004 gi luate din una din cole 5 garje folosite la incercarea de rutin intensiva ( a se vedea B.2.2) B.2.3.2 Compozitie chimica © analiza chimica pe produs trebuie efectuata conform 10.1 din EN 10025-1:2004, Continutul urmatoarelor elemente trebuie determinat si inregistrat: carbon, siliciu, mangan, fosfor, sulf, cupru, crom, molibden, nichel, aluminiu, niobiu, titan, vanadiu, azot’ si orice element adaugat intentonat. B.2.3.3 incercare la tractiune Tncercarea ta tractune trebuie efectuata conform 10.2.1 din EN 10026-1:2004; metoda de incercare este cea de la referinfe normative EN 10002-1. B.2.3.4 incercare de incovoiere prin soc ‘Incercarea de incovoiere prin soc trebuie efectuatd conform 10,2.2 din EN 10025-1:2004; metoda de Incercare este cea de la referinte normative EN 1045-1. Rezultatele trebuie tnregistrate si prezentate sub forma de curbe de tranzitie aratand energia la ‘Incovoiere prin g0c, in Joule, pentru un set de 3 epruvete la temperaturle de + 20 °C, 0 °C, - 20 °C, ~ 40 °C si dou’ temperaturi pentru a ardita trecerea de la starea ductilé la starea fragila, Daca EN 10025-2 pana la EN 10025-6 specifica incercarea de incovoiere prin soc pe directie longitudinald si transversald, doua curbe de tranzitie trebuie stabilite pentru fiecare directie. Cand sunt prescrise valori ale energiel la incovoiere prin soc la mai multe temperaturi de incercare, curba(ele) de tranzitie trebuie s& cuprindd toate temperaturile prescrise in EN 10025-2 pana la EN 10025-6. Valorile individuale trebuie prezentate pe un grafic. Valorile individuale si cele medii trebuie Inregistrate. Valorile energie’ Ia incovoiere prin soc fa alte temperaturi altele decat cele prescrise in EN 1025-2 pana la EN 10025-6 trebuie prezentate numai cu ttlu informati. Conditile pentru ruperea fragité sunt speciicate In EN 1993. 22 tla de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 Aso SR EN 10025-1:2005 B.2.3.5 Sudabilitate ‘Atunci cand se cere, pentru indicarea sudabilitati, valoarea carbonului echivalent (CEV) trebuie calculat gi inregistrat conform 7.2.3 din EN 10025-1:2004. Incercarile de control termic sever (CTS), Incercale Tekken sau Incercdrile sudurilor trebuie efectuate ‘conform EN ISO 17642 partea 1 pana la 3 in scopul determinarii susceptibiltatii produselor de ofel la fisurarea la hidrogen in zona influentata termic a sudurii. Rezultatele incercari trebuie exprimate prin fisurare/absenta fisuréri B.2.4 Documente Rezultatele programului de incercé de tip injiale trebuie inregistrate si aceste inregistréri trebuie pastrate gi disponibile pentru control timp de 10 ani de fa data livrari ultimului produs la care se refer i face obiectul programulul de incercari in cauza. B.3__Incercari efectuate pe probe prelevate de producator in fabric& Incercarile efectuate pe probe prelevate de ctre producator in fabrica conform unui plan prescris conform EN 10025-1:2004 si conform articolelor 8,9 si 10 conform EN 10025-1:2004 constituie milocul de evaluare a conformitati produsului de ofel livrat conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6. Raportarea acestor incercair efectuate de cétre producstor trebuie sa figureze in documentul de inspectie conform EN 10204 si s& corespunda tipului de document specicat in tabelul B.1. ‘Tabelul B.1 ~ Tipul documentului de inspectie Condi LLimita minima de curgere pentru un interval de grosimi cel mai mic < 355 MPa" gi o energie de rupere la incovolere prin soe speciicata objinutd lao temperatura de'0 °C sau 20°C Limits minima de curgere pentru un interval de | 3.1° sau 32° grosimi cel mai mic < 355 MPat si o energie de rupere la incovoiere prin soc speciicats Objinuta lao temperatura sub 0°C Limits minima de curgere pentru un interval de | 3.1” sau 32° grosimi cel mai mic > 355 MPa Do t inspecti 5 MPa = 1 Nimm® : Documentul de inspecte de tip 3.1 nlocuieste in EN 10204:2004 OSY 38 ‘Asoclatia de Standardizare din Romania, FICHTNER ENGINEERING, 22/07/2010 ‘Standardul european EN 10025-1:2004 a fost acceplat ca standard roman de c&tre comitetul tehnic CT 42 “Otelun gi feroaliaje”. Membrii Comitetulul De Lectur& care au veriicat versiunea romana a acestui standard european EN 10025-1:2004 DI Mircea DOBRESCU —ICEMSA Pregedinte_al_comitetului tehnic CT 42 Otel gi feroaliaje DI Minai TEODORESCU ICEMSA Inlocuieste __secretarul comitetuiui tehnic CT 42 (Otel gi feroaliaje DL Adrian MARINOIU - Expert ASRO \Versiunea roménd a fost elaborat de catre dna Cristina Anca Moldoveanu Un standard roman nu confine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Utilzatori standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia. Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure c& sunt in posesia ultimei editii sia tuturor modificarilor. Informatile referitoare la standardele romane (termenul de incepere a aplicaril, modificarile etc.) sunt ublicate in Catalogul standardelor romaine gi in Buletinul Standardizarii.