Sunteți pe pagina 1din 1

Dr. Maxwell adlcce in disculie stiinja conducerii din mileiziul care vine. &ice manager arc nevoit,dr aceasti carte. 0 lucrare extraordinari, Muljumesc.

BRUCE PARKER PRUDENTIAL INSURANCE

Actasta este cart~~ade cJpJtdi a lui Maxwell. Cele 21 de legi .ale sale create pe baza lini>icxperienf~de-o uiaja' vor revolufiona capacitatea dumneavoastra' de a vedea dtferenlele. Cu bun sinl! gi exemple practice, John ne arata' cum sa' transformiim marile idei in elemenfe reale. Pe ldnga' motiuajie, ne arati ti cum sa' muta'm muntii din loc. Cu fojii mmr neuoie de aceastJ carte.

LESPARROTT111,PH. D Autor a1 dqii High Maintenance Relationships

Un sum ernojionant al celor treizeci de ani de experienja' pe care ii are Mmell in arta condwerii gi dezvolturea abilitqilor de lider! DacL respectaji aceste legi, viafa dumneavoastra' se pwte schimba! 0 abordareholistica' afenomenului! Idei cuprinse intr-osinguri cmte$ipremtate

intr-un mod care

sa' ne detmine si acceptrim prmarea celor mai inalte nivele de ejcimta'.

FREDROACH Pregedinte a1LEADERSHIP CEN'ER, BAYLORHEALTH CARE SYSTEM

John Maxwell a inua'jat si a aplicat cu succes cele 21 de legi supreme ale liderului tintp de treizeci de ani. Sunf incrinfat ci pot citi despre toate intr-o singurii carte accesibilrj tuturor celar care doresc sa' le aplice!

Dr. ROBERT H. SCHULLER a1 CRYSTAL CATHEDRAL MINISTRIES

John Maxwell continua' sa' ne ajute pe noi cei care susjinem cauza lui Crisfos.Este o perspectiud strategica'gi clara' a 9tiinjei conducerii. Daci doriji sa' dwenifi lider sau sa' va' perfecfionaji calitijile de lider, esfe cartea indicata'.

Dr. JOSEPH M. STOWELL Prepedinte a1 INSTITUTULUI MOODY BIBLE

Pastor fondator

JohnMaxwell estevoceanurtdrul unu instudiile despreartaconduceriidinAmerica. Cele 21 de legi reprezintli o compilqie de excepjie a cunogtintelor lui John despre gf:inja conducerii. Aceastli carte a avut o influenfa' rnajora' asupra viejii mele.

PAT WILLIAMS SR. EXECUTIVE VICE PRESIDENT, ORLANDO MAGIC

o lecturi qoara', dar totqi pro&&,

pin claritate gi mesaje. Este

impregnata' de sperang, incurajriui, gaturi si proceduri specijce. Este o carte baulta' pe pncipii, care ofwa' hamicului inua'jlicel direcfii clare ~i uneltele necesare construirii unei can'ere de lider.

ZIG ZIGLAR Autor ~i profesor motivational

Cele 21 de legi

este

JOHN C. MAXWELL

Cele 21 de

supreme

ale

Liderului

EDITURA AMALTEA

www.amaItea.ro